94148

Αριθμός τεύχους

4538

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΪΚΗ ΕΦΗΙΜΕΡ8Ι
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγυπτοο
  ίτησια λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  ετησια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  Π.ΜΠΤΗ
  15
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ εΐΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4538
  ΤΙΕΥΟΥΙΟΣ ΣϊΙΤίΙΠΙ ΘΡ, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΜΠΟΡΟΥΜΕΝ ΙΑ ΕΟΙΤΙΙΟΜΕΝ
  ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΣΙΤΠΥ
  ΜΕΙΡΙ ΤΩΝ 3Χ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΜΑΣ
  ΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ .ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  Ή συνεχής ανατίμησις τοθ ο(
  τού είς την βιεβνη' αγοράν Εφβρε
  καΐ πάλιν εΊιΙ τάιτητος τώ πρόβλη
  μα τής σιταρκείας τής χώρας μας.
  Σχετικάς ό ύπουργός τής ΓεωογΙ
  άς κ. Κυριακάς έξεθεσεν ώς έξτ]ς
  τάς έκ* αύτοθ άντιλήψβις τού πρός
  Αθηναϊκήν συνάδελφον ή όποία
  άπετάθη πρός αυτόν:
  Μ·>0 ζητεί» τ*)ν γνώμην μου 2
  πρ&δλίπβ 5τι είναι δυνεπδν νά χά
  ταστη" ή Ελλάς χώρα α&τάρχης
  ώς πρός τον σΐτον. Ή πρδβλιψ ς
  είνε ίύίκολος, δπως κάθι πρδδλε
  ψις. Νομίζη» διι τδ ζήτημα πρέ
  θ λ
  ψ μ ημ
  κει νά τεθς άλλο-ς. *Ω; έξ<5<: ΕΙ νέ δυνατόν νά οΰξηθ^ ή" παρόδω γή μα(; Είς αυτό άπαντβ άδιστά κτως ναί, διόΐι η" μέση στρεμματι χή παραωγη ττ)ς Ελλάδος ι Νέ μικρά, δλαι ϊέ οί αχετιχχΐ Βοχι μαί απέδειξεν δτι ημπορεί νά αύ ξηθ^ αημαντιχβς Πβράδειγμα ή λεπτόγιιος χαΐ ξηρά "Αττιχή, ή" δ ποία είνε ράλλον άπρόαφορος διά οιτοχαλλιέργιΐαν χά Ι Εποιι έν τού τοις ή απόδοσις υπερέβη τα 100 χιλά χατά στρέμμα, ήτοι την μέ οην παραγωγήν άλλων περιοχήν, που Ιχουν χαΙ χλϊμα χαί Ιδα αος ι&νιΐχώτερον. Διατί δέ ού τί, Διότι οί αγρόται τής Άιτιχής εί νέ οικονομικάς ιυρωστότιροι χαΙ χαλλιεργοθν καλλίτερα. Σχετιχά μάλιοτα πειράμκτα άπέδειςαν Βτι ή παρκγωγή τη"ς Άττιχής ήμπο ρεΐ νά αυξηθή άχόμη μέχρι χαΐ 50 ο)9. ΈπομΙνως τό ού:δ ήιιπο ριΐ νά ουμβ$ άλλοθ, είς την Μα χιδονίαν, την Θράκην χαΙ είς £λ λα μέρη, Βπου αί συνθήκαι ι(νε ιύνεϊκώτιραΐ. >Δν π:ίπει ίμως νά παραγνω
  ρίζωμεν ίνα οημαντιχώτατον αυντε
  λιοτήν, τόν χαιριχόν. Είς την 'Κλ
  λαδα ϊέν Ιχεμ.ν δυστυχβς ταχτι
  κάς έαρινάς βροχάς. Εφέτος καρ'
  ολίγον νά ελαττωθή σημαντικάς ή
  έσοδεία έκ τιθ λόγου βύτοθ. Δι"
  αΰιό χαρακτηρίζον ώ; χρυσόν την
  τελευταίαν βροχήν, ή" όιτοία χυριο
  λεχτικως μ 8; Ιο»οε χβί ϊ&Ι Ι5ω
  αι την διβαιδτητβ, Βτι παρεχτος
  χαιριχβν άπροόπτων χατά τόν Μί
  ΐιν, η" έφετΐινή (οίδε!» μζς θά
  11 νέ λαμπρά.
  »ΚαΙ επί τί ε&καΐρ'α δ$ε(λω
  νά τονίσω 8ΐι περαιτέρω βδξησις
  τη"ς παραγωγής τοθ οίτου δι" έπε
  κτίσεως τβν χαλλιεργουμένων έ&α
  φ4ν (εν είνε Ό*ι δυνατΦ, ιϋτε
  βυμφέρουσα Τουναντίον φρονώ ά
  Βιστάχτως δ» είνε δυνατόν νά αύ
  ^ 1 * *
  λάπωΐιν άχόμη τ^ς χαλλιεργουμέ
  * ί λλέ Ο
  χαλλιέργεια «Ο
  ._ οίτου νά γίνεται επιστημονικώς.
  -«^-ν^.Μέ βαθείαν άροσιν τοθ έδάφους μέ
  ^^^πυχνήν λίπανσιν, μέ εκλεκτόν χαί
  ** άπολυμασμένον σπόρον χαί διά οκά
  λιοτι.ής χαλλιεργείας. Σήμερον δ
  οίτος χαλλιιργιΐται έν Ελλάδι
  είς 8 1)2 Ιχατομμύριβ στρέμματα,
  ή ?έ απόδοσις «θάνει ετησίως τ,ιος
  750 χιλιάδας τόννους περίπου.
  'Γποστηρίζω λοιπόν, χα.1 περΐ
  τούτον Ιχω κάμει χβί σχετικάς ά
  νάχοινώσεις είς την Ακαδημίαν,
  δτι ήιποροϋμι χάλλιστα νά έλατ
  τώσωμεν την σιτοχαλλιέργειαν μέ
  χρι χαί ήμίαεος έχατομμ. στριμμά
  των, χωρίς δι* αυτό νά ελαττωθή"
  άλλ' αντιθέτως κ»! νά αύξηθς ά
  χόμη ή οιτοπαραγωγή" μας.
  >Ό περιοριαμός άλλως τε
  Ό ΐρρμς ς ,
  έχτβσεβς τ«)ς σιτοχαλλΐεργεΕβς έν
  δείχνιιται χαΙ δι' άλλους λόγοος.
  Διότι >1 μονομερεΐς χρλλιέργειαι
  χουράζουν τό Ιδεφΐς, έ>φή έναλ
  λαγη τό ξεχουράζει. (ο ώ^ελιΖ
  χαΙ συγχρόνως τό χαθβρΐζΐΐ άπΑ
  χά ζιζάνιβ (ακναπΐδΐ, παπαροόνα
  κτλ ) "Αν λοιπόν καλιεργούντες
  έπιστημονιχβς τό σιχάρι. φθάσ»
  μέν νά πβράγωμεν άντΐ 85, δπως
  τώροτ, 110 χαΙ πλέον χιλά χατά
  σ.ρέμμο> τότε θά ή|ΐπο(>έ:ωμεν νά
  Εώαωμεν μεγαλιτέραν Ιχτασιν είς
  άλλας ακβυΒαίας χά! πλουτοφόρους
  χ»λλιΐργιΙα(, δηβς ιά δοηρια, τό
  ββά ή κατβΐτβ.
  ·Ιν· ή
  νά βοηΒήιβμιν τή» χτηνο
  ή ΐ λό τί)ς
  ή
  τροφίαν μα^, ή οποΐβ, λόγφ
  Ικχερσώσΐως τβν λιβαδ'ων
  καλλιέργειαν, ατεοιΐται έπαρχοθς
  Φυσικάς τροϊής Ώ; έ« χΦον τα
  ζά Ν
  νεοδ 8τ*ν έιιφανίζΐτβι 6πό
  »ή« χειμίρραν ΚΐΙ Βλοι
  ζ-)ϋ«ν Βτι είς την Ελλάδι, λ4γ·
  έλλι'ψιως κρατικάς μιο'μνης, Ά
  χιίμαρροι έχουν προξενήιει άνέκβ
  θεν κα! συνεχβς άνυττ'λίγίατους
  Καταστροφάς. Δι" ούτδ ή σηιιΐΐΐ
  νή Κυβέρνησις, είς τδ ίχιτ:νηβέ.'
  σχέδιον, *πεφ4σ'αι νέ
  _ είς την ρίζτν τ4 ο
  λέθριον αΰτο Ογβό κακόν χχΐ ήδη
  Ιχουν διατεθή, έ«τός τβν έν Μ«
  χ*ί &
  μΐί Ο^σέια, δφίσταντσ έπιδρομήν δι
  Ε
  ά ής ;
  ζ«ά μις ιΝι άΒύ·α», μιχραθ άνα
  σχτ^μντος κλπ. ΈνΒιίχνυται σχε
  τιχβς δπως ή χτηνοτροφία μκς,
  μιταβάλλ^υσχ τάς μεθάδους της,
  γΕνη ήμινομαδιχή χά Ι «ργδκρα
  γίνη αταυλιχή. Έηομένως εΐνο
  χαιρός νά έπιχτιΕνημεν την χαλ
  λιέργειαν χτηνοτΐονιχβν τροφβν
  χαΙ ί!ίω; νά Βιαδώΐωμιν ιή< καλλιέργειαν τβν λεγομένων άζ» τολόγων φυτβν (ιριφύλι, βίχος, δ σπρΐο), τα 6πΆχ, προηγοδμινα 1 ίπόμενα τ«|ς σιτοχαλλιεργείαΓ, θ χί γ χαθαρώτιρον φς ρρ χαΙ πλουσιωτιρον είς τροφάς χαΙ είς άζωτον. >'£ν συμηιράσματι χαΙ λαμβά¬
  νων &π" δφιν Βτι μέχρι τοθ 1932
  ή έτησία παραγάγη μας είς σΐτον
  ήτο 350 χιλ. τόννοι χαΙ Βτι Ικτο
  τε εδιπλασιάσθη, φρονώ Βτι Βυνά
  μεθΛ νά έξασφαλΐσωμιν τα τρί,α
  τίταρτα τβν άναγχων μας είς σΙ·
  τον, νά έπιδιώξωμιν Ιϊ συγχρόννς
  την προαγωγήν χαΐ αλλλων πλου
  σιωτέρωνπροι'ίντων. Έ ίλληνιχή
  η
  τ4ν χώ
  νοήιωμιν
  χαταστρέ
  χε8>ν'α σχιτιχβν ργ
  λα 80 έ<αχομμό?ια διά την πολέμησιν, την έξτλιιψιν τβν χειμίρρων είς Βλην ραν. Καιρος ήτο νά έ δλοιίιι οί χείμιρροι φουν τα Βαση χαΐ Βτι ή φή τβν δχαίν Ιχιι ώ; άαισιν ουνέ πειαν την χαταστρΐβήν τβν πι?:ά ιω*. Κϊί υ&ιό μβς δϊηγιΐ είς Ι* άλλο ζήτημν, Το ττ]ς άναίασώΐιως της χ ώ ρας. Τδ Ιΐγον είνι τεραστιον *«1 άπαιτιΐ Βισεχχτομμύρια. 'Αλλά πρέπει νά γίνη Ιατβε χαΙ βραδέως Τα Βάση 11»ε πλοθτος άνεχΈμητος καί δ τα ν τα καταστήσωμεν «καρά γωγιχέ», τότε Βλοι θά τα 4γα«ή σωμεν. ΚαΙ διά νά τελειώ ω σβς λέγω τα έξή{: "Εργα παραγωγι ααν ιυτυχβς είς φυγήν 6πδ τβν έθνιχβν χαταδιωιτικβν. Κατότιν, χαθ' Βλην την Πχρ* σκιυήν, μέχρτ τής Ιβδόμης Ιίΐι Ρ'νή; έ<ηργήθησχν άλλαι δ «τώ έ πιθέσεΐς είς διάφορχ σηιιιΐβ τοθ μετωκου άλλά χαί αύται άπεχροδ θησχν κατόπιν σκληοοτάτου ά- γβνος. Είς πολλοϋς τομιΐς ο! έθ»ι κισταί άνηΐχν τα άλλεκάλληλα χύαατα τοθ έχθρικβθ στρατοθ νά φθάσουν μέχρ( τβν γραμμβν των, προτοθ άρχίσουν νά χΐησιμοποι οθν τα πολυδίλα χαί προτβθ άντε πιτεθοθν μέ την ξιφολόγχην. Τα ερυθρά τάνχς π<:ΰ προηγοθντο τοθ πεζιχοθ—καί που είς Ι·α μόνον τομίϊ άνήοχοντο είς είκοσιέξ— δέν έν^βισαν τιΰς υπερασπιστά( τβν έθνιχβν γραμμβν που ώ;ιιη σαν χατά τβν χαλυβδίων θηρΓων |1« κί, έργβ άρδευτικά, 1?(α άπο σΐραγγιστιχ», δλα χαταλτ|γουν, ί Ι δέ εά έ | >Τβν(ζω Βτι είς την γεωργίαν
  έπιτιλιϊιαι
  χαί πρόοδος
  1% ήιπορεΐχαΐ πρέπει νά μάς τάΓ""....."' .Τ""""4 Γ Γ
  ίττοδίίτ, ώ; λ. χ. πρέϊμα λαχανι «"-/«"««ή· Ε««ομμύ?ι« ΟΠΒ,ρο.
  χά, διτήρας, διπρια, ρύζτ, δβμδά
  χΐ, πατίτες. Ώ; πρός τα 86ο τε-
  λιυταΤα ταθτατ, έφθάσαμιν ή!η διά
  Βένδρων φυτεύονταΐ. Χέρ
  οοι έκτάσιις άπο3ίδονται είς την
  καλλιέργειαν. ΑΕ βελτιωμέναι μέ
  έ
  »_? «0« ι ι ν, άνάγχη μ(βί
  θβ έ λέ
  βρ«δέως άλλ»
  'πεχτε1νονται χαΙ ή μέση
  γη μί
  σταθε^βς έφαρμογ<)ς τ%ς λεγομέ,β'ί £5 λ^ & φμγ)ς % μ, γί)ς χατ* νης *£»5ατιχή·{ πολιτιχ^ς». Ε&τυ- στρέμμα σταθιρβς θά προβαίνη χβς ήρχισε πλέον χ» ι είς την αυξανομένη. Άλλά δέν πρέπει, 'Ελλάδαι ή έφ,ρμογη τ* πολιτι %%ς β&^(, τ<Κ οποίας οχϊπίς εί 6 %%ς β&^(, τ<Κ οποίας οχϊπίς εί . ., , . . νέ νάπα6α, το νερδ νά είνε άμεί ν«|*4* ω^.ν άλματα άπί την γε λ εθά Ι ά άβ γίν ή δί Ιβλ έ λιχτος εχθράς χαί νά άποβ( θε ω; πολΰτιμος συντελεστής γεωργίας. Έχθρίς ΐϊ γίνεται τί ταχΰν χέλητα». Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΑΙΑ Π_Σ ΩΡΓΑΝ&ΒΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΕΤΥΧΕΝ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΡΩΜΗ, Άπρίλιος.—Ή μιγα- λειτΐρα απδ τάς μάχας πιύ έγέ νοντο πρό τβν πυλβν τής Μχδρί της άπο τβν άρχβν τής έϋνιχή επι θέσεως χατά τίς πρωτεκούοης, εδόθη την παρελθοθσαν Παρασχευ ήν κατόπιν έπιθέσιως τβν έρυ- θρβν. Ή επίθεσις ήιχ αι την 8ην εσπερινήν τ*)ς ϋέμπτης καΐ έσυ νεχίσθη μέχρι τής 7ης έσηεριν1}ς τής Παριο»ειιί$ς. Ήτο ή μέγα λειτέρα χαΙ ή καλλίτερον ώργανω μένη άπδ τάς έπιθέσεις πβΰ ίνήρ γ*,σ*ν !«ες τώρα ι Ε έριιθροΐ διά άκαλλάξουν την πρωτεύουσαν άπδ τδν χλβιδν πβΰ την περισφίγ γει. 'Αλλά χαί *ύττ) απέτυχεν οίχτρβς, δπως χαί αί πρςηγούμε ναι χαί προβλέπιται δ:ι τα άποτε λέσματά της θε είναι αισθήτα διά πολύν καιρόν. 'Β άποτυχία ιής έπιθέσεως αυ¬ τής, είς την οποίαν ιί έρυθροί ής Μαδρίτης έστη~ριζον 6περβο λιχάς ελπίδας, χαί την όποιαν είχον κροπαροσκιυάοει δι* έντονω τάτης δράσεώς πυροβολιχοθ χαΙ πολυκρίθμων άεροπλάνων χαί ά.3· μαΐων μάχης προσέθεσε μίαν ά> 6
  μη Ινδοξον σιλίδα ιίςτήν (στερ'-
  ■ν «Ο έθνιχοθ οτρατοθ, πιθ πο·
  λιορχεΐ την πρωιεύουσαν χαί ποΰ
  δπιρήσπιοι μϊ σπάνιον ήρκΐσμδν
  τάς χατεχομένας άπδ πινταμήνου
  θέσεις τού, άποχρούσας την σφο
  Βράν κυτήν επίθεσιν, χωρΐς νά
  χάση ιδτε σπιθαμήν έΒάφους, πά
  ρά την άριθμητιχήν οπεροχήν
  τβν επιτιθεμένων.
  Ή επίθεσις ή;χΐαεν είς τδν το·
  μέα τής Οανιπιστημιαιχής κόλε
  ρς την 8ην μ. μ. τής Πέμπτης
  καί χειτά ι*$ν διάρχΐΜν τής ν»
  Βύο ή τριβν μίλις
  άκό τβν έθνιχιοτβν χαί
  μέ μαχητιχότητα χαί ήραΐΐμόν
  χατώρθωσκν νά άν«τρίψ;υν δκ'ώ
  έξ αδτβν.
  είς Ιργ« μηδέν, εάν χ*τ»στριφ9μέ | Τ*ν εσπέραν ή>άχη ήρχισε νά
  νων τβν Βασων χαΙ φαλαχρουμέ ν* Χάνϊ τ^ν σ»οδρόΐη:ά της Την
  νων τβν βουνβν διά τής διαδ;ώ3ΐ 8ην έσκερινήν δέν ή«ούετο πλέον
  ως τοθ έδάφους, άφίνεται έλεύθε' ου ιι πυροβολισμίς είς ιδ πλπύ
  ρος δ χείμαρρος νά χαταστίέρΐΒ μίτβ,πον τ^ς Μαδρίτης, πού επί εί
  τάς π,διάδας 'Οίοιν «δτόςέκλ.ί &
  ψη τελειωτιχβς, τότε καί ο Ε ζή „ * * , * 1 *!,
  μίαι θά έλαττω%0, ηι ή π«ρα χβδλιϊθ« |!« «Ρ«Υ>»«"«ΐν "«««ν
  γωγή θά αυζήιη. πυρός. Ό έχθρός μέ πολλά χινά
  είς τάς τάξεις τού, απεσύρθη είς
  τάς πρώτχς τού θίσιΐς, χαί δέν ή·
  δΰναιο νά συνεχίση την επίθεσιν
  τού. Επί τοθ πεδίου τής μάχης
  οί μαρξισταί έγχατέλιιψχν 2.800
  νιχροός. Είς Ινα μόνον τομία οΕ
  νεκροί τβν έρυθρβν άνήλθον είς
  700. Ή άποτυχία τής έπίθίσεώς
  των ήτο πλήρης, καί αυτό τοθτο
  τό ανακοινωθέν τοθ έρυθροθ στρα
  τηγείου άναγνωρΐζτι, παρά τό ,ά
  σχ^ές τής διατυπώβιώς ,του, την
  θλιβεράν διά τοΰς μαρξιστάς Ιχ6λ
  σιν τοθ άγβνος.
  Την επομένην, τό Σ«6β«3ν, τδ
  μίνον σημείον ζωής που ϋιοσαν
  οΕ έρυθροί υπήρξαν μιριχκί σπο
  ραδιχαί απόπειραι έπιθέσεως.
  Τώρα οΕ έρυθροί φοβοθντχι έπΕθε
  σιν τβν έθνΊχιατβν. Ώς μόνην έ
  θιττχίαν των κατόπιν Βεχκτεσβά
  ρων έπιθέσεων οΕ έ?υθροΕ άγγέλ
  λβυν την άναχατάληψιν ενός χτιρΕ
  ου—τοθ στρκτιωΐιχοθ νοσσχομιΐ
  ου τοθ Εαραβάντσιλ—τό δπβΐον Β
  μως Βέν έχει παρά ελαχίστην
  στρατηγικήν σημασίαν. Άπό την
  θφΐδράν Βσον χαί περιττήν έπίθε
  σιν των ο! έρυΡρΐ! εξήλθον έξην
  τλημένοι χ αί ήττημένοι.
  ,
  άντι ωργίαν, ή δποία
  τής τόν βραδΰν βοθν
  Ιμβλημ* έχει
  χαΐ δχι τδν
  χτδς πέντε άλ>επάλληλοι έπιθέ
  σεις εγένοντο χατά τβν έθνιχβν
  γραμμβν. Τδ μόνον χέρδος τβν έ
  ρυθρβν ήτο δτι ήδυ^ή^ησχν νά
  άπομονώσουν διά μίαν άχόμη φι
  ράν χαί δι* ολίγας μίνον ώρας τδ
  νεσΐχομεΐον, Βπου μ(α δράξ Ιθνι
  χιστβν, έφοδιασμένη χάθε τόσο
  δπδ τβν έθνιχβν στρατευμάΐων
  άνθίσιατκι άπδ καιροθ,χατά τβν
  έρυθρβν, που επανειλημμένας έ
  πιχιίρησχν νά την άχοκίψιυν άπί
  τό υπόλοιπον μέρος τοθ μετώπου,
  χ*ρίς ποτέ νά επιτύχουν τοθ σχο
  πΰθ ν α». Καί χατά την επίθεσιν
  τής Παρασχευής. μία άντεπίθεσις
  τβν έθνιχιστβν άποχατέσιησι την
  επικοινωνίαν τβν δπερασπιστβν
  τοθ νοσοκομείον πρός τδ δπόλοι
  πον στράτευμα, χαί έξηνάγχασι
  τιύς έρυθριύς νά παραιτηθοθν
  τοθ σχοποθ των.
  Έν τψ μιταξύ ή μαρξιστιχή έ
  πΐθιβις έπιχτιίνιτο χαί είς τοϋς
  άλλους τομεΐς τχθ μετώπου τής
  Μαδρίτης. 'Αηδ την δδδν τοθ Έ
  σχοριάλ Ιως την δδδν τής '&οιρα
  μαδβύρας, άπδ τδ πάρχο τής Μο
  νολόα Ιως την Κάζα νιέλ Καμπο
  δλον τδ μέτωπον έδονήθη άπδ την
  μάχην. Την 6ην χραϊ.ην τής Πά
  ρασχιυής, μετά τάς Ιξ άτυχεΐς έ
  πιθέσεις τής νυκτός οί έρυθροί συ
  νεπλήρωνον τα χενά τής γραμμάς
  των, έ^ώ ή" άεροπορία έπενέβαινε
  βομβαρ&Ιζονσχ συνιχίς χαί μιθο
  Βιχβς, επί τ) βάσει προδιαγιγραμ
  μένου σχεδίιυ τάς έθνιχάς θεσεις.
  Κάθι μιοήν ώραν αί έθνιν-αί
  γραμμαί άπδ τής Κάζα νιέλ Κάμ
  ■ο μέχρι τ^ς Ιΐανεκιστημιαχΐίς πό
  λεκς, %»9 ΙζιιραβάντσΐΑ καί ττ^ς
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  Η ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΥ ΤΡΥΓΗΤΟΥ
  Τό Ξυλόκαστρο λοιπόν τί|ς
  Πελοποννήσου μας ίβαλε τα
  Απεφάσισε νά όργα-
  νώση τό ερχόμενο καλοκαΐρι
  μεγάλην «εορτήν τής σταφυ-
  λί|τ». Καί θά καλέση τόν κό
  σμο νά λάβη Μέρος στήν έορ
  τή. Νά γευθ^ τούς γλυκόχυ
  μους καρπούς της αμπέλου.
  Ν31 παρακολουθήση τόν τρυ·
  γητό. Καί νά αίσθανθθ άπό
  κοντά τή ζωή, τόν ιτόνο
  τούς καυμεύς καί τίς χαρές
  τοθ άμτιελουργοθ. Δέν ξέρω
  τί (ΤΒους έορτή θαναι αυτή
  τοθ Ξυλοκάστρου στΐς λεπτο
  μέρβιές της. Κι' ο Οτε φυσικά,
  αν θάκπ έπιτυχΐα, ώς (Βέα δ-
  μως, ώ; ίμπνευσις, ώς ούλλη
  είναι ώραίσ. ΚαΙ την έ«ι-
  κροτ£>. "Εχω μάλιστα την γνώ
  μη δτιτέτοιες «έορχές τΐίς στα
  φυλης» θά {ποεπε νά όργα-
  νωθοθν παντοθ, σ' δλη την
  Έλλά&α βπου παράγεται στα
  φθλι, ΚαΙ Ι5ια(τερα βεβαία
  έδώ,στήν Κρήΐη καί μάλιστα
  στό Ήράκλειο. Παρόμοιες δλ·
  λω έορτες γίνονται παντοθ
  Λτιου ΰπάρχουν άμπέλια, στή
  Γαλλία, σΐήν Ισπανία, σ'δλβς
  '/βνικά τίς άμιβλουργικές πε
  ς των Εύοωπαΐ<Ον νω ΤΑτοιβς Ιπΐσης έοθ'έ", ποός τιμήν τοθ θβοθ τοθ οΓ νού, τοθ Διονύσου καί τοθ Β4<χου, εγίνοντο κηί είς τή ι» «ώραν αβς «ατά την άοχητιΛ τητα. ΚαΙ εΤχαν τόσην έπιτυ χ'α, πού καί σήαεοον ά<όμη νά κροκαλεΐ τόν θαυμασμόν καί τό έν&ιαφκοον βλων ή πε οιγραφή των. 'Υιάοχβι λοιηόν ή παρ^οοσις. Ύιτάρχε τό κα λόν ποοηγοόμενον. ΚαΙ θ&ιτρΕκε αυτή την πά οάβοτι νά την βκμβταλλευθ->0
  με. Ν) τή ζωντανΐψωμεν. Ν ι
  της δώσωμε κάτι άπό τόν έ
  αυτό μας, άπό τή δική μας
  ζωή. Β βαια δέν πιστεύω,
  οθτε κι' ίιτω τή γνώμη δτι
  πρέπει νά κάμωμε προσπά-
  θβια άναβιώοτω; των Διονυ
  σων. Γιατί αύτό καί ά&ύνα
  το είναι καί άσυμβ βαστο,
  πρός την νοοτροπία καί τίς
  ήψβις τής έποχής μας.
  Νιμ'ζω 8μως, οπθά μποροθ
  σε κάλλιστα νά όογανωΐοθν
  έοοτές τοΟ σταφυλιοθ. Ν ι
  καθιερω9{) έβδομάβα τοθ τρυ
  νηΐΌθ, μέ άρκβτήν επιτυχίαν
  Τό Γβωργικόν Έπιμβλητήοι
  όν, ή ένωσις τον άμπελουογι
  κων συνεταιρισμόν καί ή Επι
  τροπή τουρισμοθ θά μποροθ
  σαν ν' άναλάβουν μιά τέτοια
  πρωτοβουλΐα κσί προσκά
  θεια. Μέ λ(γοί σχετικβς χρή
  ματα, πού δέν Είναι άίύνατο
  νά έξευρεθοθν, θά μποροθσβ
  νά όαγανωθοθν μιά σβιρά έορ
  τον μ'άς βδομάοας, μέ παρΐ
  λάσεις άρμάΐων στολισμένων
  μέ κλήματα καί σταφύλια. Μέ
  άναπαραστάσβις τοθ τρυγη
  τοθ, μέ λα'ΐκούς χορούς καί
  τραγου&ια Μέ ένα πρόγραμ
  μα τέλος πάντων πλούσιο καί
  ενδιαφέρον. Αύτές - μάλιστα
  οί έορτές κα! οί παραστάσβις
  θά μποροθν νά Βοθοθν είς τό
  θέατρον καί είς τόν χ&ρον γε
  νικά της ΚνωσοΟ, πού περι
  βάλλεται εΰτυχος άπό ώοαιό
  τα τα άμπέλια άπό παντοθ.
  ΚαΓνά κληθοθν νά τίς παρακο
  λουθήσουν άνθρωκοι άπό δλο
  τόν κόσμο. Νά γίνονν Ρέ καί
  εύκολίες καί ίίδικές έκπτώ
  σεις είς τα είσιτήρια τον έΧλη
  νικον σιοηοοδρόμων καί ά
  τμοτιλο'ων πρός διευκόλυνσιν
  τον έκδρομέων. Θ5 ήΌχοντο
  ασφαλώς πλήθη ξένον καί ά
  πό την ΑΓγοπτο καί άπό την
  Εόρώπη διτου είναι γνωστά
  τα προίόντα της Κρητικης άμ
  πέλου. ΚαΙ έτσι θά έπυκνώνε
  το ή τουριστική μας κίνησις
  σημαντικά καί θά εγίνετο ή
  καλότερη, ή ζωντανώτερη δια
  φήυησις τοθ τόπου μας καί
  τδν εκλεκτον σΐαφυλιον μας
  γιά νά γίνουν αΰτά,
  χρειάζεΐαι, πίστις, ένθουσια-
  σμός, έπίμονος προσπαθεία
  καί συσΐηματική έργασΐα. ΚαΙ
  πρό πάντων βέν πρίπβι νά νο
  μισθοθν ώς άκατόρθωτα ή κε
  ριττά. Γιατί βέν είναι ου έ τό
  Ινα, ο Οτε τό άλλο. Αντιθέτως
  εΤναι άπαραίτητα, δπως άπο
  δεικνύει ή πεΐρα χον Αλλον
  χώρον. Κι' είναι κρΤμα πού
  εννοήσαμεν άκόμη, Βτι ά-
  φοθ ζοϋμε στήν έποχή πού ή
  διαφήμησις παίζει τόν;πρω'εύ
  οντα ρόλο στήν έπιτυχία κάθβ
  εργασίας καί αυτής άκόμη τής
  ζω!)ς, θά πρέπει νά συμμορφω
  θοθμβ πρός την κατάσιασιν
  αύιή. θα πρέπει αλλωσιε ά-
  ψοθ βέν μποροθμε σιήν πεζίΐ
  έποχή μας ναχωμε την ώραιο
  πάθεια, τή φαντασία και την
  εθθυμη βιάθεσι τον προγόνων
  μας πού εώρταζαν μέ τόσημε|
  γαλοπρέπεια τή λατρεία τοθ
  Βάκχου, ναχωμε τοόλάχιστο
  τό πρακτικό πνεθμα πού ίχούν
  καί οί άλλοι λαοί πού ύρ^α'
  νώνου» τόσ·ς δΐαφημιστικές
  έορτές γιά τα προίόντα των.
  Μ-
  ΗΚΑΠΝΟΚ»ΛΛΙΕΡΓΕΙΑ·
  Έ<π ζομϊν οπ ή κυβέονη σς Θ5 υίοθβτήσπ τάς βίσηνή· σεις τον κ. κ ΓβνικοΟ Δοικη· τοθ καί Ν ιμάρχου καί ΘΛ επι· τρίψη την καπνοκαλλιέργΐιαν καί είς τΛς πβοιψερεΐας έκεί· νας τής Επαρχίας Καινουρί¬ ου πού χρ'νονται καί είναι παάγααη κατάλληλοι ποός τοθ ο Θ' άηοτελέσΓ) τοθτο ποάξιν βικαιοσύνης «αί θ' ά- ποοεΐξη όρθροφοοσύνην καί εύοότητα άντιλήψ>ος. Είναι
  αλλωστε γνωστόν δτι τα κα¬
  λυτέρα καπνά τοθ νομοθ μας,
  παοάγονται είς την περιφέρει¬
  αν «Αγ. Δέκα, ΚϊνβόΧας, Β.
  'Ανωνε'ων καί διαφόρων αλ-
  λων Κοινοτήτων τής Μεσσα¬
  ράς. Κιί θά η"'ο άδικον κσί
  ακατανόητον ν* άπαγοοεώβ·
  ται είς αύτάς άκριβ&ς τας πε.
  ριφερείας ή καπνοκαλλιέργεια.
  ~0 ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ.
  Ή Γβνικη Διοίκησις, διέ
  ταξε τό 'ΕφεδροταμεΤον τοθ
  νομοθ μας νά παραδώση τό
  Σανατόριον Ίβρουσαλήμ ΐ(ς
  την διά νόμου συσταθεΐσαν
  πρός τοθτο Έπιτροκήν. Καί
  τό Σανατόριον, δηλαδή τό β
  θλιον έκεΤνο οΤκημα, θά πά
  ραοοθθ ασφαλώς. Άλλά τοθ-
  το βεβοΐως δέ» είνε αρκετόν.
  ΚαΙ χρειάζεται νά κσιοβΧ,ηθή
  φροντίς.ν' αποπερατωθή επί
  τέλους καί νά λβιτουργήση
  6στε νά ευρίσκουν Ασυλον
  οί αιτοροι Φυματικοί ίψεδροι
  πολεμισται. Διότι όμολογουμέ
  νως ή υπόθεσις αυτή έχρόν1
  σε τόσον ώστε νά μην έτιιτρέ
  πεται καί περαιτέρω χρονο
  τριβή
  ΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
  Ό νόμσς περΐ άσφαλί
  σεως τον άρτοποιον 1<αι ώς μάς άνέφβραν μ'αν ατέλειαν ή όποία θά πρέπει νά συμ πληρω99· Σύμφονα μέ τόν νόμον αυτόν οί άρτοποιοί ο( εργαζόμεναι είς κωμοπόλεις κάτω τον τριών χιλ. κατοί κων, Βέν είμποροθν νά γίνουν μβλη τοθ Ταμείου Άσφαλίσβ ως άρτοποΐών. Έν τούτοις, ό ποχρεοθνται νά πληρώνουν την ειδικήν Φορολογίαν Οπεο τοθ Ταμείου, διτως πληρώ νούν καί Βλους τούς Αλλους φόρους πού πληρώνουν χαί οί άρτοποιοί των μεγάλων πόλε ων.Άλλ' αύτό αποτελεί κατά ον αδικίαν είς βάρος των πτωχόν αυτόν βιοπαλαισΐον. Καί θά πρέπει ή σημερινή Κυ βέρνησις νά την επανορθώση τό συντομώτερον. Διότι Βέν έννοεΐται πΰς έκιβάλλονται καθήκο/τα καί ύκοχρεώσεις είς μίαν τάξιν άνθρωπον χω ρίς ν' άπολιμβάνουν καί άν τιστοίχων δικαιωμάτων. ♦♦* ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΧΡΕΗ. Ο νόμος ρυθμίσεως «όν άνροτικών χρεον θά δημοσι¬ ευθή καθ' Α ανεκοινώθη έκ τοθ ύπουργεΐου τής Δικαιοσύ- νης, έντός τής έβΒομάΒος, κα τα πάσαν πιθανότητα. "Ετσι Θ2 λήξη 8ν ζήτημα χρονΐζον άπό μακροθ καί θά τερματι· σθ0 ή άγωνία πού συνιΤχεν επί Ιτη τόν άγροτικόν μας πληθυσμόν. Έλπίζομβν Βέ 6· τι θά επακολουθήση ή ρύθμι¬ σις καί βλω/ των Αλλον πά· σης φύσεως χρεων, πράγμα απαραίτητον καί βιά την σω¬ τηρίαν των χρεωμένων καί διά την Ισορρόπησιν τΓ,ς χώ¬ ρας καί διά την επάνοδον είς τόν τόπον της φυγαβευθείσης πίστεως καί διά την άναζωο- γόνησιν γινιχβς τβν συναλ· 1 *
  Ί
  ■1
  ΑΠΟΡΘΟΖΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Σήμερον £να
  τραγούδι τής Λγάπης, τό συντσρα
  κτικό ίργιο τοθ μεγσλου Πολέμου:
  ,,'Αποχαιρβτισμός στή Σημαία·1,
  ΜΙΝΟΑ.—Σήμερον τό κοινωνι-
  κό Εύαγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛ10Ι.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αότο·
  τβλές βργον «γυναϊκα οέ κΐνδυνο»
  καΐ (τοθ βττβισοδιακοθ "Τό φάντα
  σμα τοθ αέρος τα ίπβισόδια 3ον
  4ον καΐ 5ον.
  Μιά πεντάμορφη
  είς ε"ν<χ τόπον μυστηρίου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τοδ ΚΙΌΕΚ ΗΑΟΟΑΚΌ ♦♦* — ΗΐιιιηΐΜΐ: ΠΟΥΑΑίΑΙΗ ε———ε—ε—εκ-—επ—ε—§— ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα τραγούδι τής άγάπης, τό συντα·^ ρακτικό δργιο τοθ μεγάλου πολέμου: ΑΙΙΙΛΙΡΕΤΙΙΝΙ! ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ Ένα χινηματογραιφιχε) μεγαλβύργημκ. Μέ τον αγαπημένον χ6ν γυναιχ&ν: Γκάρυ Κοΰπερ κ«1 τΛν μεγάλην χαλλιτέ χνιδα: Έλλεν Χέϊζ Τέ μεγαλειωδέστκρο κολΐμΐΜ· φίλμ, τό πει· παβητικ· έρωτιχό ρνμαν τζ·: Ιί ς ρρμ ΜΙΚΥ ΜΛΟΥ2 ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΟίΙΡΕΙΑΙΟΙΙΝΗΙΟΙ 111 "ΑΙΡΟΟ1ΑΙΣ,, Αναχωρεί *| ' Ηρακλεί •β ·Ν*·~ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βραβυ άμχ' «ύΒχΙετν ΠΙΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρε.1 Ρέ Βυμνον, Χανιά, Πειραια, ΣΟρ·»·, Πεφ·ν, ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ Τ*>ι·. 1—4!
  ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ τοθ Έμμ. Δβρ.
  μιτζάκη μ&ιεφίρθη ιΐς την άγο
  ράν Καμαράκι ϊναντι τοθ έστιατο
  ρ(ου Στρατή Κατσαράκη.
  —Δέ« α Λ ιίπα & Καλλιχρά
  τη, 8» πβ>α οΰντομα θά Ιιτεφτες
  στή* άγκαλιά μβυ; Δέν έ/ελά·
  Ό Αιό αφτρι Ινα οτιναγμο
  χά Ι χατέβχοΐ το χιφάλι. 'Εκα
  ταλίδαινι, παρά τήι άδυναμΐκ
  τού, τόν βαθμο τί); χαταχτήΐιώς
  τού. Αί αίοθήιιΐς τού ι[χαν δπο
  νύψη, άλλά ή ψ χή τού έπανα-
  στκτοθσι γιά την πρβξι τού. Ή
  'Αγιάαα έγέλαοι χκΐ πάλιν χαί
  Ικαλώφθ- μέ ι ό πίπλο ττ,ς. "Β
  δνοι κατόπιν Βιαταγές νά μιτα-
  φ·ρθ$ τό πτβμα τί|ς Ο&ατάνας
  κ» Ι 8 τα ν οί δπηρέται ' τό έβυραν
  Ιξοο άπό τό δομάτιο, ή Άγιάσα
  ξαναμίληαι.
  —-"Ιοαας δέν πιοτιΰιις Καλλι
  κράττ) οΐο λόγο μου, ιΌο>ς νομί
  ζεις δ τι οέ έξαπατβ χά Ι δτι δέ
  Ιζτρα δύο χιλιάδις χρίνια πιρι
  μένοντάς οί νά γυρίοης. "Οχι
  Καλλιχράτη μή με χυτταζης έται
  μέ τό Ορος τί)ς άμφιδολίας- Σέ
  ΐΓΐιρίμινα χαί ήΧθις πάλι οέ μέ
  να. Τύρλοσί με ναΐ τα αύιιά
  μιυ 6ά σέ χαιαλάβουν άπ' την
  φων^ 0911, χατάοτριψι την άκοή
  μου χαί θά οέ άναχαλίψω μέ την
  ά«ή μΐσχ οέ χιλίους άνδρας...
  Άφ«ίριοέ μου δλε( τίς αίοθήσιΐς
  χαί ή χαρδιά μου θά το Βίοθανθ^
  ϊ^ ιΐμαι χοντά οου...
  Ή 'Αγιάυα έοιάπηοι λίγο κιί
  δ Ατό μέ έκύτταξι χατάπληχτος.
  μπ?ρο0σι νά χαταλάδη άν
  ήταν άλ^θιικ 8λη α&ίή ή Εοτο-
  —"Αχουσΐ ώ Κχλλιχράτη έου-
  συνίχισι ή 'Αγιάαα. Εάν θέλη;
  δλικΐ) άπίδιιξι δτι ου εΐοαι 6
  Καλλιχράιης έλα μαζί μου. "Ε-
  λα χά Ι αΰ Χΐλυ χαί πάρι μιά
  λάμπα μαζί οου. Ά «ολουθήατι
  μι τώρα έχιΐ πού θά οβς ίϊη-
  γήο».
  Την άχολουθήοαμι χαί άφοθ
  πιράααμι άηό διαδρόμους χαί δ·
  πόγιιις ακές γθάοαμε ατό δω-
  μαιι? έχιΐνο που την ι [χά δ)
  νά χαταρβται μπροοτά οτή φλίγ»
  γυναΝα η«ΰ ττ]ς ιΐχι κλέψη
  τόν άγααςμένο της.
  —-Δ*οέ μου την λάμπα οου
  Χόλυ γιά νά διίξω οτόν Καλλι-
  χράτΐ] πού πιρνοθοα τίς νύχτις
  μου. Ι
  Τό φ§ς έπιαι σέ μΐά τρύιτα
  σιό πάτβμα άπο έχιΐ πιυ ι(δα
  τή φλόγα νά άναπηΓα έκιΓνο χο'
  βράδυ πιι» ιίχα παρακολουθήση
  χρυμμένος την 'Αγιάοκ νά μοιρο-
  <(% χαί νά χαταρβταΐ. Ή φλόγα ήιαν οβυομένη τώρα χαί χα(ώς οήκωοι τή λάμπο-, έφ£ νηχι οτό πέΐρινο χριββίτι τό πτδ μα ενός ανθ;ώπου τυλιγμένο οέί Ο^ασμα. 2ιό άπέναντι μέρος δ·| πϊζρχε Ινα άδιιο πέτρινο χριβ ' 6άιι. Νά έδ· κιρνοθοα τίς ν&χτις μου αίβνις ολοκλήρους μέ Ινα μανίύί ώ; οχέπασμι. Δέν ήθιλα νά χοιμοθμαι άιαπαυτιχά άφοθ 6 άνδρας μου — έχιΐ—ήταν πα· γνμένος άπό τον θίνατο. Ήμουν πιοτή χαί οτό θάνατί τού χαΐ χα· ΠΕΜΠΤΗ ΙΙι ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46 ΤΑ ΤΡΙΓΟΝΑ Κάττοιος συμπολΐτης—πού θέλει Φαίνεται νά παίζη των ρόλον δόν ΜτταζΙλιο—6λεγε χθές είς έηήκοον ττολλών-μάρτυς μου ό θεός. — Ξέρετε; Τελευταίως Εχομεν ύ περπαραγωγήν Ίψενικών τριγώνων. —Άλλα τί εΤνβ αύτά τα τρϊγω· να; ηρώτησεν ενός άφελέστερος. —Ή κυρΐσ, ό κύριος καΐ ό..,. τρί· τος στό τραπβζι. Ή γνώμη μοί/ είνε δτι Βέν πρέ· πβι νσ άποροθμεν διά την ύττερπα ραγωγήν αυτήν. Έαν λάβωμεν ύπ' δψΐν μας τόν ϊξω κόσμον τό θέα τρον τοθ "Ιψβν 6χβι τελευταίως με γάλην τιέοασιν. Μέ την διαφοράν δτι δέν είνε θέατρον..,. Ιδεών. Ό, τι λεΐττει ακριβώς είνε ή (δεολογία. Τα ττάντα άκολουθοθν τόν ροθν τής τττγκοσμΐου ττρακτικότΐ|τος. ΕΤ νσι κωμωδίαι μέ βάσιν την κοινω νίκην σκοπιμότητα Οπως την δια· γράφουν οί ήθικσ) καΐ ύλικσΐ συν Θήκαι τής οημβρινής ζωής. Τό δρδ μα, ακριβώτερον ό δραματικώςΑκα θαρμός. δέν ύπάρχβι. Τα πάντα εί ναι ομαλώτατα, Τό τρΐγωνον έξε λΐσσεται καί τελειοποΐρΓται μέ.... γεωμετρικήν ακρίβειαν θα Ελεγα. Ώς άττλοθν καί ομαλόν συνάρτημα των οίκογενειακθν σχέσεων πού άνατιτόσσονται ΰπως τάς θέλει,... Ολος ό κόσμος. —Ύπάρχει ΰμως ένίοτε καί τό δραμα έπέμενεν ό άνοκινήσας τό ζήτημα καί καλώς ιτάντοτε πληρο φορημένος. —Άλλα τί εΤδους δραμα ήρώτη σσ; ΟΟτε τό βλέπομεν ποτέ, οθτε σχεδόν τώ άκούομεν. —Καί ΰμως. Ό θόρυβός τού έξι κνεΐται μέχρι πεζοδρομΐου. Τα έ παρχιακά μας ήθη άντιδροΰν εύτυ χώς είς την κατανάλωσιν τοιούτου εΐ&ους κοσμοτολιτικών φρούτων. Πνεται κοΐ ίδω οθγκρουσις οίοθη μάτων καί Ιδιοσυγκρασιών—δττως άλλοθ γΐνεται σόγκρουσις Ιδεών. Καί τό άποτέλεσμσ; Δάκρυα καϊ έξαγνισμοΙ. Άλλά «αί πεϊσμα άφ' ένίς καί απειλαί άψ' ετέρου. 'Λρ κοθν βμως αύτά διά νά εκλείψη αύ τή ή έπικΐνδυνος ύτιερπσρσγωγή;... ΊδΟΟ τό πρόβλημα. Καί ό κοινωνιολογών Δόν Μπα ζίλιο απήλθε, άφοθ προηγουμένως 4χαμογέλαοε.. αίνιγματικώς. β '^λλος —Ή «ριβργοτίρα μασκότ τα τής άεροηορίας. Ή περιιργοτίρα ϊλων τΑν έκ- θίαεβιν η«ΐ» ήνοιξαν τάς πύλας των τελευταία ιΐί τό Λονδίνον, εί ν» ή έκθεσις τβν πρβλήψΐωι», ή έκθεσις τής δειοιΒαιμονίας. Είς πολλάς, συνιχομίνας α{θο09«(, ί «τίθενται διάφ3ρα έ^ίλιια, δι· άφορες μααχίχτες χαΐ έν γένει ίντιχΐ'μενα είς τα ίιιοΐα άπο&Εδι· ται μαγιχή τις ιδιότης. Είς την επίδειξιν ουιήν τής δεισιδαιμονί άς ι Ε πολιτιαμένοι συντγωνΐζον ται τούς άγρ(ους. ΟΕ πιό δειαι δαίμονις έκ τβν ηελιτιομινων εί ν« σήμερον ο{ άιροπόροι. Καί ή πιδ περίιργος μαοκέΐτα πεύ έ χίησιμοπο'ηιι ποτέ πιλότος, εί νι μία παλαιά μιταξοβτή χάλτσ» κεδ έπαιρνι πάνχοτι μ»ζ( τοι», δίνοντίς την είς τό άιροπλάνον τού, Ινας άπό τού; άβσβυς τής ίγγλιχής ί *** —Δέν θα νωληθβ ή συλλο Υή γραμματοσήμων Γβκρ γίου τοθ Ε.' Ή πιριφημιιέρα συλλογή γραμ ματοσήμων πού δπάρχιι είς τον κόσμον, ιΐνι <χι(ντ] πιϋ αφήκεν δ μαχαρΐτης Βΐαιλιύς Γεώργιος δ Ε.' Ή ουλλογή χαταλαμβάνει δ λό«ληρον σειράν δωμαιίβν. Τον τιλιυταΐον καιρόν Ιγιναν προσν ραΐ μέχρι 250 χιλιάδων λιρδν διά την αγοράν τής αυλλογής. 'Αλλ' δ νέος Βχσΐλιϋς Γεώργιος Στ/ είς τόν δπιΐιν περιήλθαν ή5ΐ) τα γραμμγτοΌηιΐΒ, διέταξι νά ατοματήαοκν ΐ»ί διαπραγματιύσεις διότι ίέν ιΐνε άποφαβισμένος νά πωλήαη την συλλογήν τοθ πατρός τού. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ73Ο μ. μ. ΓΕΣΙΤΠΛΠΙΠΝΟΥ Γ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ Τή ευγενεί αυμπράξει τοθ Κου ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ..ΙΗΟΙΛΙΡΕΤΙΣΜΟ! ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΛ" Γκάρυ Κοΰπερ, Έλλεν Χέϊζ. Καλλιχρίχτ) πευ ξαναγύρίθΐς, τό οβμκ μου χατέφαγι την πέτρα ϋοτιρα άηό τέοους αί&νΐς ΰιτνου που έκκνα. Κ»Ι τιορκ έιοιμάαβυ νά χυττάξηι!... Μή φοδηθ^ς... Τώρα θά α.ιναντηθη'ί μέ τόν έχυ 6 οου τόν πιθαμίνο ου δ ζων· »νίς. ΐσυνεχίζεται) ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Έναντι τής Παλαιάς Νομαρχίας καί παραπλεύρως τί,ς άντιπροσω- ■πεΐας των σιγαρέττων Ζαπάντι, ήο χιοε άπό ημερών λειτουργοθσα ή τοβέρνα «ΨηλορεΙτης» τοθ ρεκτου . Ιωάν. Σκουλα. Τό φημισμένο ά· ιΐωχειανό ψηιό, τό κοκορέτσι, τό Ικλεκτό κραοΐ καί ή ακοα περιιΐοΐ· ησις ΰποχρεώνουν κάθε πελάτη ιας. Δεχόμεθα παραγγελίας καί δι' οΐκΐας Τ6 μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενΕΐακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ. Όοος *Ι»ιν«ς 10—πΛησιέστκτοτ Όμ«νε»1«| 23—303 Τελείως άνακαινισθέν, διαΒέτει δνμάτιε. εύι^λια, ΐύβκροι Μα) κα.λΜς ίπιπλωμίνα. ΕιιΒαοιάτ-τει &- μιμπτον μ«1 ύηπρεοίαν προβυμοτβτη^ <νΐθουααν ε>ναμονϋ(.
  ΑΙ ο»μφιρε4τερειι τιμαί
  Τό ξεν·δ·χκΐ·ν «ΑΛΒΙ&Ν» δι*«θύνει αύτσ-
  .<ρ·οώπ&>( · ν>·( Ιδιοκτήτπς τ·» ονμκολ(τΐ|( μας
  κ- ΙΩΑΝ ΒΥΔΙΑΝΑΕΗΣ.
  ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΑΤΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοδ ΠροοΛέρ ΜιριμΙ
  218
  Μ»ά χονβρή μέ φουσκωμένα
  μάνουλα χωρική, ποο ί«ανε
  τή σβοβιτόρα καί τή μαγβΐοισα
  σ' αότή την ταβΐρνο, πού η
  ταν θική της, πλησΐσσε
  νέ» καλόγερο, κι' άφοθ τοθ 6
  κανε μια άοκβτά δειλή υπό
  κλιση τοθ εΤπε:
  —Λοιπήν, παπά μου, οε«
  θα βιατάξετε τίποτβ
  γεθμά σας; ξβρετε βΤναι πε-
  ρασμένο μεσημέρι.
  —Τό πλοιάριο τοθ Μπωζτί
  σύ θ' αρνηθή ακόμη πολύ;
  —Ποίος ξέρβι· τό νερό βΤ
  ναι χαμηλα κσΐ δέν προχώρει
  καλβ, καί νΛ σας π©, άκθμη
  βέν είναι ή ιδσα τού. ΆΟ
  στέ με, έγώ άν ήμουν στή Θ6
  ση σας θα βτρωγα έβΛ.
  —Καλά λοιπόν, θα φάγω
  εδώ' μα βέν ύτιάρχιι καμμιά
  Αλλη κόμ^ρα άπό αυτή; α(
  σθάνομαι έδώ μια μ
  πού Βέν είναι εύχάριστη.
  —ΕΓσαστε πού καλομαθη
  μένος παπά μου' αν ρωτβτε
  έμένσ, οί ν καταλαβαΐνω τ(
  ΚΟΤ8
  —Μήττως ψήνουν γουρού
  νια έο<5 κοντο; — Γουρούνισι σύτό ·Τναι νό στιμο... γουροόνισ; αί ναΐ πάνω κάτω* μάλιστα είναι σω στβ γουρούνια γιατ(, σοθ λέγει κι' 6 αλλος, σιν ζοθσαν φοροθσαν μβταίω ές προβιές· άλλά αύτα τα γου ροόνια Βμως δέν είναι για φσ γωμα. Είναι ούγενότοι, μέ συμπάθειο, παπά ιιου, πού τούς χαΐγουν στήν 6<θη καμ μιά έ<ατοστή βήματα μακρυα άπό δα, κι' αύτό πού μυρΐζε τε είναι τό κρέας των —Οογενότοι! —ΝατΙ, οόγενότοι. Μήπως αύτό οάς πβιράζβι; 8έν ποέπει διιως νά οβς κοπή ή δρεξη Όσο γιά νά άλλάξβτε κάμσ ρα ββν έχω αλλη- ετσι θ' Α ναγκασθήτΒ ν' άρχεσθήτβ ο" αυτή. ΜττάΙ 6 οόνενότος βέν αυρίζβι καί τόσο άσχημα. Εί άλλου, άν δέν τούς ίκαιγαν, θά βρωμοθσαν πολύ ^ρ τερο. Σήμερα τό ποαΐ ή?αν ε νας σωρός έπάν ω στόν αμ μο, τόσο όψηλός... νί! τόσο όψηλός, σάν ούτον τόν κα κνοδόχο πού βλέπετε. —Καί πά'β καί βλέπετε αύ τα τα πτώματσ; —"Ά! αύτό μοθ τό λέτε για τί ήταν γυμνό; μά αότό Β λογαριάζεται παπά μου. νιατ' είναι πεθσμένοι- σύ ό 66ν μηθ ί<ανε καμμιά έντύπωση. Ώς τόσο φαΐνεται πΛς βοόΧϊψατν χβές πίρ'φημα στήν Όρλβά νη, γιοτ! 6 ΛβΙντιοας μάς 6φ? ρε τΐλήθος άπ' ο υ ό τό οΐρετι κό ψτρι, κι' έπειΒή τα νερά ε( ναι χσμηλά, βοΐσκουν κάθε μέ οα άπ' αύτούς επάνω στόν δμμο, στήν ζέρα. Χθές μάλι στσ, την ώρα πού τό παιΒΙ τοθ μυλωνα κύττσζβ άν Επια σαν ψάρια τα δίχτυα τού, νο καί βρ'σκβι μέσα μιά πεθαμέ η >υναΐ<α πού εΤχε μιά >ε
  ρή πληγή, άπό λόγχη, στό
  στοαάχι. Τής βΐχβ μπ{| άπό
  8(3 κι' Εβγαινβ άνάμεσα στούς
  ώμους.
  (σ ονεχΐζεται)
  ΜΑΝ1ΛΙΙ2ΠΟΝΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-ΦΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΜΟΙ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΜΒΝ
  Δέχιτοιι
  τβν, έιδβ{
  ΛΦΗΝΑΙ.
  Ιν τί
  Πειραι&«
  Τηλ. 52.379
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ, ΕΛΛΕΝ ΧΕΪ2, ΑΔΟΛΦΟΣ ΜΑΝ2ΟΥ
  "ΑΠΟΧΑΙΡΞΤΙΣΜΟΕ ΣΤΗ ΣΗΜΔΙΑ»
  Παραοτάσίΐς: 6.30 καί 10 α α.

  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Προχθες Κυρια
  κήν 4 Διευθυντής τής «"Ανορθώοβ.
  ως» κ. "Ανδρ. Ζωγρ*Φος άνεβέξσ
  το τό θυγάτριον τοθ φΐλου κ. Τα
  ξιάρχου Μουντράκη ονομάσας αύ
  τό "Ελ"ναν.
  Είς τοθς γονβίς καί τόν άνά&ο
  χον ευχόμεθα ν4 τοίς ζήση.
  ΘΑΝΛΤΟΙ.- ΆπεβΙωσε καί 4κη,
  Ρεύθη προχθες ίν συρρο{) κόσμου
  ή οΐκοβίσποινα Αίκατερίνη Γ. Βλα
  στοθ σύζυγος τοθ ηαλαιοθ όδοντο
  ιατροθ κ. ΓεοΒργΙου ΒλαστοΟ. Τόν
  σύζυγον καί τα τέκνα τής μβτα.
  στάσης συλλυπούμεθα Θβρμώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθήκον
  μου βπιβεβλημένον Θεωρώ δπως
  καί δηαοσ'σ εύχαριοτήσω τόν 6ι.
  ακεκριμένον καί άριστον παιδία-
  τρον τής πόλεώς μος κ. ΚΙμωνα
  ΔουκουμβτζΙδην Βιότι συν Θιφ ίσω
  σεν ίκ βεβαίου Θανάτου τόν βννεα
  μηνον υϊόν μου Γιώργον ηροσβλη·
  θέντα έκ διπλής γοιπτΐώδους πνβυ-
  μονΐας. Τοιοθτοι βπιστήμονβς δχι
  μόνον άνεκτιμήτους άδάμαντος
  τής βττιστήμης αποτελούσιν, άλλά
  σωτήρες καί εύεργέται τής κοινω·
  νΐας τυγχάνουσιν.
  Έν Ηρακλείω τη 13 Απριλίου
  1937.
  Ό Ευχαριστών
  ΝΙχβί Ε. ΑΙκβτιρινίόης
  Έψοριακός ύιτάλληλος.
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Αποτόμως ό καιρός μετββλήθη
  πάλιν χθές τό πρωΐ σέ νοτιά.
  —Σόννεφα σκόνης έσηκώνοντο
  ώς συνήθως κοθε τόσο, παρά το
  δτι ό Δήμοΐ ίμβρΐμνησε άπό πολ*
  πρωΐ διά τό κατάβρεγμα των δρό·
  μων, ό δέ άέρας έφυσοθσε ίκνβυρι
  στικά Θερμάς.
  — ΠολλοΙ συμπολίται εθεάθη
  σαν σκονισμένοι σέ τέτοιο ση·
  μεϊο ωστε να μή διαφέρουν καί
  πολύ—δς μδς συγχωρτ;Θ{ϊ ό χαρα.
  κτηοισμές-άπό άλευρωμένα ψά-
  ρια,..
  —'Εττ' εύκαιρΐα τής άφΐζεως ιΐς
  την πόλιν μας τοθ πρίγκηπος 8.
  παντα 4τά σχολβΤα ήργησαν χθές.
  —"Η πόλις έπΐσης έσημαιοοτο
  λίσθη οί δέ κώδωνες των έκκλησι
  ών ήχουν άπό τής 9.30" π. μ. χαρ
  μοσύνως.
  —Ή βραστηριότης την οποίαν
  καταβάλλουν άπό μακροθ τα κατα
  διωκτικα δργανα ΐσχεν ίπΐ τέλους
  τα άποτβλέσματά της.
  —Ή πόλις μσς ϊχει *}Βη άπαλλ«
  γη τελείως τοθ αγους τώνσυχνών
  κρσυσμάτων κλοπών τοθ* Αλλοτε,
  ιταγ ωθεΐσης οΰτω τής τάξεως «αν
  ΐοθ.
  — Οΰτω καί ή έμπιστοσύνη των
  πολιτών επανήλθε επί τάς αρχάς
  πρός Επαινον βεβαίως τοθ σώματος
  τής χωροφυλακήν πρωτΐστως.
  —Τό ρεοιτάλ τοθ κ. Γ. Πλά-
  τωνος τό οποίον δίδεται ώς γνω
  στόν μεθαύριον Σάββατον καί ε»
  ραν 7,"0μ μ. ;1ς τό θέατρον Πουα
  κάκη Θά Αποτελέση τό μουσικόν
  γεγονίς τής εβδομάδος.
  —Ώς άνηγγεΐλαμεν χθές είς τό
  ρεοιτάλ αύτό θά συμπράξη καί ό
  καθηγητής κ. 'Ελ. Αλεξίου έκτε
  λών είς τό βιολΐ τό ανάλογον μέ
  ρος τής τελευταίως συντεθείσης
  σονάτας τού.
  —'Επΐοης Θά εκτελεσθώσιν 6ργα
  των κ, κ. Πλάτωνος καί Άντωνα
  κάκη διά τα όποΐα οί είδικοΐ ίχουν
  έκφρασθη" εύφημότατα.
  — Μβγάλη κοσμοσυγ'έντρωσις
  προμηνώεται ότι Θά σημειώση ή
  προβολή τοθ Εογου «Άποχαιρε·
  τισμός οτή σημαία» είς τόν κινη·
  ματογράψον Πουλακάκη.
  —Είς τόν κινηματογράφον «Μι
  νώα» προβάλλεται σήμερον μέ έρ
  μην^υτήν τόν διάοημον Γάλλον ήθο
  ποίον Χάρρυ Μπώρ τό κοινωνικόν
  ευαγγέλιον τοθ Βίκτωρος Ουγκώ
  «ΟΙ "Λθλιοι».
  —Άπό τίνων ημερών ό Συνδε·
  σμος Παντοτιωλων Ηρακλείου <ϊγ γέλλει Οτι διά τάς εορτάς τοθ Πάσχα διοργανώνει μεγάλην εκ- δρομήν είς Φαιστόν κοΐ Κόκκινον Πθργον ή είς 'Επανωοήφην. —ΔικαΙωμα συμμετοχής ωρίσθη είς δραχ. 50 μετ* έπιστροφής κατ' άτομον. Μεταξο των ΘεατροφΙλων δια* δ'δεται κατ' αύτάς δτι λίαν προσε χώς Θά μας επισκεφθούν Θίασοι κα τηρτισμίνοι άπό τα καλυτέρα στβ λέχή τής έθνικής μας σκηνής. — Η πληροφορΐα άναμένεται ν£ έπιβεβαιωθη καί άπό τούς έν&ιαφι ρομένους επιχειρηματίας. —Καλόν Θά ήτο νομίζομεν νά περιορισθή τό σύστημα τής έτιοιτκί άς τοθ διοράχμου των συσσκΐων άπό τούς διοβάτας εντοπίους καί ξένους, — Διότι τό σύστημα ούτό ϊχει ά ναχθη είς καθημερινόν ζήτημσ 4πΙ (,ημία τής εμφανίσεως τής πόλεώς μας καί τής κινήσεως άκόμη των κεντρικων όδών, διότι οί έπαιτοθν. τες έδώ δέν είνε ιΐς καί δύο αλ,λά πολλοί. —Άλλως τε τουτο είνε καί ά δι καιολόγητον, β ΡΙΐΜρτε» ΚΙΝΗΣΙΣ.— 'ΕπανβλΘοθσα εξ 'Α Θηνών ή δεσποινΐς 'Ε,λπΙς Δ. Χα· ραλαμπϊδου κομμώτριαέπανήρχισε την εργασίαν της. με εντελώς Άβη ναϊκά μοντέλα κτενΐσμαΐος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ..«^ρ. ναν γιιον, δύο αυλΐς καί πλϋοΐαριέ, τρία δβιμάτιβ, έγκατάαιααιν 55^ τος χαί ή ιχτρο^ωΐιομοθ, ιίς την οδόν Ευ^ακης. Πληροφορίαι γρβφιΐιν Κβθολι χοθ Ν«0. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ίύο δωμά τια δυνάμενα νά χρησιμοποιηθοθν χαί παρ" ιίλιγομιλοθς οίχογινεΐβς. παρ ήμ!ν. Γ'Ν ΑΠΩΛΕΣΘΗ δΐπλωμα συνταξε ως Θυμάτων πολέμου τοθ Ανδρ* ου Ν. Άδαμάκη ύπ' αριθ. 67.481 καί παροκαλιϊται ό ίύοών νά τό προσκομΐοτ) είς τα γρα«ε?α μαβ κα| άμε,ΐφθήσιτσι, Γ * \

  Λ ΠΌ ΡΘ'Ω Σ Ι Σ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  66ον
  Άλλ' αύτόο. άκόμη πιό σα
  στισμένος, εξακολουθήση νά
  οιηγήται: ή κυρΐα αυτή επήγε
  στό κατάστηιιά τού, ίξήτασβ
  τό περίφηαο έχβΐνο περιοέραι
  όν καΙ εδήλωσε τώ; ή Βασίλισ
  σα έπιθυμοθσβ νά το άγορά
  οτ_), άλλά κρυφά. ΚαΙ ή αύτοθ
  σεβασμιότης ό κσρδινάλιος
  ντέ Ροάν.,.
  —Τ'; Αύτός ό φρικτός αν
  θ^ωιος μέ τον οποίον βέν άν
  τήλλσξα ποτέ οθτε λέξι;—τον
  διέκοψβ πάλι ή Ματρίσ— Άν
  τουανέττα.
  Ό καρβινάλιος λοιπόν Ιπή
  γε χαΙ τό παρέλαβεν έξ όνό
  ματος τής μεγαλειοτάτης.
  Όαο παράλογη καί αν έψαι
  νόταν ή ΙστορΙα, κάτι Ιπρεπε
  νά υπάρχη τό|άληθινόί σ* αύ
  την την οπόθεσι, γιβτΐ 6 βυ
  στυϊ,ής ° Μπαΐμερ, βλίποντας
  «ήν άλλοφροσΰνη τής βασιλίσ
  σης, ίτρβμβ σόγκορμος—κρύ
  ος ΙδΓώς τόν εΤχε περιλοόση..
  Ή ίβέα δα άποτεΛνβς είχον
  αίσχρά χαταχρασθβ τοθ ό «ό
  ματός της είχεν έξόψπ τή Μ ι
  ρ(α—Άντουανέττα.
  —Νΐ μοθ φίρετε τό ταχύτβ
  ρον, μιά γροπτή ε<θεσι της ό ποθέσεως μέδλες τίς λβπτοαέ ρειές της, εΐπε στόν ΜπαΤμερ καί έβγΓ,κβν άι»ό τό σαλόνι. ΣτΙς 12 Αύγούστου ελαββ τό καταπληκτικόν αότό εγγρα φόν, τό οποίον σώζεται άχόμη στά άρχιΐα. Ή Μαρία—Άν¬ τουανέττα ένόμιζε πώς ώ^ει- ρευόταν, κοθώ: τό ίβιάβαζε καί δσο έΒιόβσζβ τόσο ή αγα¬ νάκτησις καΐ ή όργή της έμε Υάλωναν. Μία τέτοια άπάτη ήταν άνευ προηγουμένου. Οί δ^άσται έπρεπε νά άνακαλυ Φθοθν χαί νά τιμωρηθοθν πά- ραβειγματικσ. ΧωοΙς νά είδο πό ήση κανέναν οπουργό, ^ω· ρΐςνά συμβουλϊυθή κανέναν φίλον, κεντρισμένη άπό την πληγωμένη ύπκρηφάνειά της, έξεμυστηρεύθη, Οστβρ' άνό δυό ήμέρες, μονάχα στόν βασι λτ,ά δλη την ύπόθεσι καί τοθ εζήτησε νά υπερασπίση την τιμή της. Μέσα σΐήν παραφορά της ή βσσίλισσατ δέν εδιόβατζ* κσί βέν ίβΧεπβ σ' αυτώ τό ύπόμνη μα πάτρα 6να μόνον δ·>ομα—
  τοθ κσρδιναλίου Λουδοβίκου
  ντέ Ροάν, τοθ άνθρώπου τόν
  όιοΐον χρόνιατώρα έμισοθσβ
  μέ παθοο, ι. έ δλη τήν άμέτρη
  τη βιαιότητα τής όρμητ κήο Ι-
  διοσυγ'ΌοσΙας της. Τόν άν¬
  θρωπον αυτόν έθεωοοθσβ, χω
  ς νάξέοπ κι' ούιή γιατί, Ι¬
  κανόν νιά όκοιαοήποτε αίσχρή
  άσυνεΐδητη πραξι. ΚαΙ 8αως
  ό ΐύγενής καΙ κοσαικός αύτάς
  κληοικΑς 8έν τής βΤχβ ποτέ κά
  νη κακό. ΆπεναντΙας αύτάς
  πρώτος, βταν έπρω-οπάτησβ
  νυψοθλα τή γή τής Γαλλΐας,
  ς ηύχήθη μέ βιθυοαμβικά έγ
  κώμια τό «χαλθς δοισε» στ£ν
  καθκδοικό ναο τοθ Στρσσβούρ
  γου. Αύτός εΐχε Ροτπτ'ση. τβ
  παιδία της κι' έπεζητοΟσε|κά«
  θε βύκαιρΐα γιΛ νά την πλησι·
  άση ψιλιχά. Κατά βάθος μά
  λιστα καμμιά άντΐθβσις 86» έ-
  χώριζ* τίς ψυχοσυνθέσβις
  τΛν 8ύο αυτών ττλασμάτων.
  ΆπβνσντΙας ό καρβινάλιος
  νέ Ροάν Γ)ταν, θά ε^ενε κα-
  νε'ς τό άνβρικό συιιπλήρωμο
  τής Μαρίας— Άντουανέτταο
  τΗταν ίκικόλαΐος σάν κι* ού-
  την, έττιφανειακός, σττάταλος
  κι' έπαρσμελοθσε τόσο τα
  θρησκευτικόν τού καθήκοντσ,
  δσο έκβΐνη άοισφοροθσε γιβ
  τβ. βασιλικά της κεθή,κοντα.
  ΟΙ έξιζητημένοι τρόποι τού, ή
  νωχέλΕΐά τού, ή άσωτ*[α τού
  ήταν έφόδια κοταλληλα γισ
  νά τόν μπάσουν στόν κύχλον
  τοθ Τριανόν. ΚαΙ ασφαλώς θα
  ίκοταλάβαιναν θαυμασία ό ε
  νσς τόν Αλλον 6 ώραΐος, ό
  έλσφοΟΓ, ό ϊύγάριστος καροι
  νάλιος κοί ή ώιορφη, παΐγνΐ.
  διάρσ, φιλάρεσ»η βπσΐλισσο
  πού ήθβλε νά νοιώση την εύτυ
  χΐα τής ζωήτ;. Ή τόχη τούς Ε
  κσμεν έχΒρσύς. "Αλλωστβ, πό
  σες Φορές άνθρωποι πού κα¬
  τά βάθος μοιάζουν γΐνονται
  λυσσώδβις άντΙπαλοιΙ
  Τό μΤσος της εναντίον τοθ
  Ροάν, ή ΜαρΙσ—Άντουανέττα
  τό έκληρονόμησεν άπό τΛν μη
  τέρα της. Ή Μαρία— Θηρε-
  σ(α ιής τό ένέπνευσε, τής τό
  μετϊββασε. ΠρΙν γΐνρ έπ'σχο-
  πος Στρασβούργου, ο Λου5ο-
  βΤκος ντέ Ροσν εΤχε σταλ^
  πρέοβυς στή Βιέννη. Έ«εΐ εί
  ν.ε κάμη το παν ν>ά νά έΦελ-
  κύση την όργή τής γρτ|σ.ί αύ-
  τοκρατε'ρας. Αυτή έπερίμενεν
  ενόΤδιπλωματη καΐ βρέθηχε
  μπροστά σ' Εναν καυχησιάρη
  κα! πολυλο>άι ενα κάλπικον
  λειτουρνόν τοθ 'Υψ'στοο ό 6
  ποΐοο έφθασε στή Β έννη μέ
  Αυό άααξϊς άΦθάστου πολυτε
  λεΐας—ιΤχαν στοιχίση 40 000
  τάλληοα ή κσθ?μιβ—<αΙ όνό- κληρη άκολουθΐα μέ στολές άπό κράσινο μεταξι, μέ μίαν έπΐδειξι χλιδής ποό έθάμπωσβ την αΐγλη τής αύτοκρατοριχής ΐ ύΚής. (συνεχΐζεται) ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού Έξωτερικοϋ. Ταμιευτηριον κατάθεσις έν δφει καί επί κρο8εαμ(«. Δάνεια επί ενεχύρω έαπορευμάτων. Έκτέλκαις πάσης φύσεως τώαπεζικήί ίρ γασίας υπο συμφέροντας ·ρ·ν$· ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Κανονισθείσης ύ«ό τής Σεβαστής Νομαρχίας ,ς τ»μής των ι»·*· ίλαιολάίου άναμιιθιντων λά( έ αναλογίαν άναμίξιικ είς 100 ιί,ς τ»μής των ι»·* ίλαιολάίου άναμιιθιντων Σ«οριλά(Μν κ έ αναλογίαν άναμί,ξιικ είς 100 μίρη Σ-ορβλαΙου, 17 65 μίρη «α*ο0 βρ«σίμου ίλαιολόδου, «ρδς 6ρσι/μάς 3310 ι,ονβρικώς καί 34 80 λιανικβς «ωλοθνται ταθτα άκό ιήν ά-οθήκην ΝΙΚ- ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ ί,ονδρικέΐς καί ά«ό δλα τα «αντο»ωλεϊα καί Πρατήρια τα λαβόντα σιχετικήν άδειαν «Μλήσιως άναμεμιγ μέν«·ν Σνοριλαίων λιανικβς. ΤΟΥΒΛΑ 2ΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ Είδοβοι· τοΰς ενδιαφερομένους δτι τα τό¬ σον γνε*στΛ Βιά την στερεότηια καί άντοχήν τε*ν τοϋβΐα τοθ Έργοστασίου μου, καρά τό 'Ατσαλίνισ, ·ά «Μλοθνται «Ις τό εξής κρός 300 ·ραΐμάς την ϋΐλιάβα. 9 **^ Μ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ β: ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Πνευμονία καί βρογχοπνεορονία Ε'. ΚαΙ τό περίεργον εΤνβ δ τι είς την μεγάλην ηλικίαν ό κίνβυνος αύτός ύποβοσκει καΙ νωρΐς νά κάμνη δόλου θόρυ¬ βον πολλάκις- βλέπουν ο( πε· ρΐ τόν αρρωστον δτι Ρέν Ιχει πυρετόν ή έχει όλίγιστον κα' «Τνε κατευχιριστημένοι, έν ώ ό άορωστος μσζεύει γράμματα* έξ εναντίας πανΐκοβάλλονται μέ τόν άφηνιασμόν τοθ πυρε τοθ είς ενα νέον, χωρΐς νά λσμβάνουν ύπ' δψ ν βκεΐνο πού έξήγησα καΙ δΛλοτβ. 8τι 6 πυρε^ός είνε ό θόρυβος τής αντιδράσεως καί τής μάχης πού δίδει ό όργανισμός έναν· τ(ον τοθ έπιδρομέως μο)ύσμα- τος καΙ έπομένως φανερώνβι ότι έχει δυνάμεις κσΐ παλαΐει ό αρρωστος κατά τής νόσου έν ώ έκεΐνος πού δίν 6χει δυ¬ νάμεις ν' αντιτάξη δέν Ανα- πτύσσει καί πυρετόν. "Ωηβ ν είνε γνώμων σπουβαΤος κινδόνου ό πυρβτός, άλλά μό νόν ή κατάστασις τής καρδίας <[ς την οποίαν χαΙ συγκεν. τροθται κυρΐως δλη ή προσο χή κ 0 ΙατροΟ κσί δλαι τού οί θεραπευτιχαΙ προσπάθειαι. 'Υπάρχουν έν τούτοις καΙ περιπτώσεις, εύτυχώς άρκετά σπάνιαι, ποθ άντΙ νά κριθβ ή νόσος μετσξύέβ&όμης καΙ έννά της ημέρας ή νά λυθβ έντός 8ύο ή τριών ημερών άκόμη, παρατβΐνετσι άνησυχητικώς ή* καί μετά ποοσωρινήν ββλτ'ω σιν παροξονεται πάλιν είς βοΒμόν έπΐφοβιν Σημαΐνβι τό τε 8 ι ή μόλυνσις άπό ά πλής φλεγμονής χοθ πνβόμο νος Ιγινε γενική όλοκλήοου τοθ όργανισμοθ κα( ήαπορεΐ τότβ βπό σηγμής βΐς στιγμήν νά ποοσβ4λ[) κα( Λλλα ζωπ κά Ο3γανα κσί αυτόν άκόμη τόν εγκέφαλον. ΈννοεΤται 8π ή πνευμονοκοκχική αθτη ση ψϊιμΐα καταντβ πλέον τότε άμεσος κΐνδυνος ζωτ)ς καί πρέ χει νά έχη τύχην πραγματι κώς ό Αρρωστος διά νά την γλυτώση· · · Θ5 σάς έξηνήσο τώρα τί ή αΛλη έκεΐνη σοβαρά έ πΐσης των Αναπνευστικών όο γάνων νόσος, ή λεγομένη βρογχοπνευμον(α. Ποοέρχεται καΙ αυτή Από μόλυνσιν, ΰ^ι δμως έξ ενός ωρισμένου μι χροβ ου δττως ό πνευμονόκοι* κος τής πνευμονΐας, άλλ' ί« διαφόρων παθογόνων μΐκρο βίον, δπως ΐΤνβ ό στρεπτόκοχ κος, ό σταφυλόχοκκος, ό μι κρόκοκκος τής γρΐππης ί) καΙ αύτός άκόμη ό πνευμονόκο* <ος, έν συνδυασμώ συνήθως. Είς την περίπτωσιν δμως αύ την ή φλόγωσις βέν έντοπΐ- ζβται ευθύς ίξ άρχής είς τόν πνίύμονα δπως ή πνευμονΐα, άλλ' Αρχίζβι άπό τούς βρόγ- χους (δηλαΡή τούς άεοαγω γούς σωλήνος τοθ άναπνευ στικοθ συστήματοτ), ώς βρογ χΐτις κατ' άρχάο, ή όποΐα δ μως ταχίω; καί υπό γενΐκά φαινόμενα ίντονα (πυρβτόν καΙ δύσπνοιαν 19'ως) έπβκτβ'νε ται άπό τούς μεγαλβιτέρους βρόγχους πρός τούς μικροτέ· ρους κα( άπ'αύτούς μέχρι των τελευτα'ων λεπτοτατωνβρογχι κων διακλαδώσεων πού έκβσλ λουν είς τάς πνευμονΐκάς κυ ψελΐδας. (συνεχ(ζεται) ΑΤΜΟΠΑΟΪ ΙΟΑΝ. ΤΟΠ Α Τό μεγαλοπρεττές καί ταχύ- πλουν θαλαρηνόν, ΕΛΣΗ )) = Έγκαινιόζει άπό τής προσεχούς Πα- ρασκευής 16 τρέχοντος τακτικά δρομο- λόγια Κρήτης—Πειραιώς μέ αναχώρη¬ σιν άπό τό Ηράκλειον κάθε ΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗ βράδυ κατ' ευθείαν: Άφιξις είς Πειραια Σάββατον λίαν πρωΐ. ΠραικΤΝρ Ήρ«Μλΐ'ο» ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ: Τηλέφωνον 5-41. ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟ£-ΠΑ·ΟΛΟΓΟΧ Άριστβνχβς ΈΒνικοβ ΠκνεκιοηιμΙοα 'Αβα- νβν κβιΙ.ΧτρβιτΐΗΤΐΜίΙΐ Ι«τρΐΜϋ< Ζχβλίί(, ΔΐΗται καθ* εκάστην «Ις «ό Φαρμακείον Έμμαν. ΜατζαΜτάκη (Βαλτβ Τζαμί), αρι·μός Ιφώ 443. Ή παραγραφή των φόρων Ή διδομένη προάεσμία. Τί δπουργεΓον τβν Οίκονομι- χδν έχοινοποίησι πρός τάς Ιφοΐΐα κάς αρχάς ττ]ς Νήιου την χατω θι εγκύκλιον πΐίΐ τής πο&θεαμίας τής ητοαγραφΐ]; τβν 8ιχα(αιμ^· των τοθ Δημοσίου δια την επιβο¬ λήν τοθ φίρου χαθ^ρΑν ποοσί ίων τ^α οίχονομιχοθ Ιιους 1932 —1933. Ή έγχΰχλιος Ιχιι ώ; ίξήο: «Διι τής δη' αοιθ. Α. 12346 άπ4 31 ΙΙΛου 1932 άποφΐσιιος Βν ή Πίοθεαμία πρός επίδοσιν ίηλώαεων χαθαρβν ποοαίδων οί χονομιχοθ Ιΐους 1932—33 πασδν τβν αναλυτικών χατηγοριβν, συμ ιεριλαμδανομίνων χαί τβν τροπο- υνθιτιχοθ καί φίοου τος ίι' Βόας περιπ'ώιιις β ιτο ή ίπΐδοοις δηλώαΐων, παρε- ίθη μίχρι καί τής δά η (15ης) ΊουνΕβυ 1932. >Σ^ιιτ)λ»)ρουμίντ)ς Βθεν την
  15τ}« Ί?υνΕου ι. Ι (ούς 1937 τί):
  Ίρβθεομ(ας πρός παρβγραφήν τοθ
  διχα'ώματος τΐθ Δημ'σΐου, ίντελ-
  λόμεθαι 8π»{ ένιργήοτ)» τάχιαΐα
  διά την 1?<κα9ίρισιν χαΙ πεοβΐω· σιν τβν δποχυπτουσων είς παρα- γοαφήν δΐΓοθίσε-ην, Ιγγράφοντΐς τκΰ; δποχρίους ιίς τχΰς είχιίους «αταλίγους χά Ι χοινοποιοθντες έμ προθίσμος τα άποσπάαματα τί|ς έ >'Βλπίζομιν δ:ι οοϊεμία τβν
  τανύτων 5ποθίοι«ν θέλει δποκύ
  ψϊ είς παραγραφήν έχ μή εγκαί
  ρου ενεργείας δμδν ηροτιθέμΐνοι
  νά Ιλίγξιβμεν δμβ; χαΙ νά χαταλο
  γίσωμεν ιυθύνας Βιά την «ερίπτ»
  σιν, χαθ' ή», έξ έπιδιιχνυομένης
  *μελι(ας, ήθελον ηαραγραφΐ τα
  διχαιώματα τοθ Δτ,μοαΕου».
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ
  ΛΓΟΡΛΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ
  Η Ένωσις Κιτρο-αρα·
  γ»*γ©ν Κρήτης «ροκηρύσ-
  σει μειοΒοσΐαν δι' ένσφρα
  γίστων «ροσφορΔν διά την
  -ρομήθειαν είς αυτήν όγδο
  ήκοντα Ιννία (Αριθ. 89) ψβ
  καστήρυν μιτ' άναβευτή
  ρος κεβρητινότητος 15χιλιο
  γράμμΜν Ικ τβν ονοίων οί
  τεσσαράκοντα είς (Αριθ. 41)
  Ικ σιδηροθύλλου ναλβανι-
  σμένου (λαμαρ(νη<) οί δέ τεσσαρακοντά δντώ (Αριθ. 48) έκ χαλκοθ Αστιλβυμί· νού. Ή «αράδοσις τούτων γε¬ νησεται ώ κάτΗθι: 21 ψΐκαστη'ρΐς «αραδο τέοι τσΐφ Χανιά. 25 ψεκαστήρΐα «αραβο* τίοι τσΙ· Ρέθυμνον. 43 ψεκσστήρις «αραδο· τέοι τσΐφ Ηράκλειον. ΟΙ μιιοβόται βίον 4ν τη -ροσφορό; των νά όρίζουν την ταχυτέραν δυνατήν «α- ραδοσιν. ΑΙ «ροσφοραΐ κατατεθή σονται είς τα Αν Ηρακλείω Γοαφεϊα τής Ενώσεως την 21ην τρβ]|οντος ημέραν Τε¬ τάρτην καί ώραν 12ην μι- σημβρινή,ν. Έν Ηρακλείω τη 14α °Α πριλίου 1937. (Έκ τοθ Γραφΐίου τής Έ νώοιας Κιτρο-αραγ«γών Κρήτης). ελαίου. Είς Ρέθυμνον συνελήφθη Α Μιχ Κυβ. Δεληγεώργης ίτβν 20 διότι ϊχΧεψεν άηό την οί <1αν τοθ άβιλφοθ τού 15 6κ«ο·ς Ιλ«ιον. —Νυκτερινή ββλή. Τ6 τ4γμ» Ρβθύμνης 1{ετέλ«σεν χθές την νύκτα βολάν κβλυββλβυ την δκο(>ν πκρακολούβηοοιν Α¬
  παντες β( άςΊΝματΐΜθΙ τής φρβυ-
  ράς Ριβΰμνης.
  —Έν·»κί«σις φορου αψ*ζ·
  μένων ζ«5«ν πόλεως 'Ηρα
  κλε(«υ.
  Λοθιίοτ,ς νομίμοιι κροαφΐρβς
  επί πλέον διά τον φόρον σφχζομί
  ν»ν ζώων τ^ς πόλε»ς Ήραχλε(ου
  2παναλΐ)φθήαιται ή δηιιοποοταΐα
  τελεωτιχή τό προσεχές Σάββχτον
  17 Απριλίου έν τώ Έφοριανώ
  Καταστήμαΐι χαΙ ώραν 9—12
  Λ. μ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Σχολιχή ΈνοίεΕα τοθ Δτ]
  μοτΐκοθ Σχοίιίου Άγίίυ Ίηάννου
  Ήραχλείου.
  ΔΐΗχηρύΐτει 5ΐι,
  Έχτ'θετκι ιίς φανεράν μειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν ή οτίγασις
  τοθ ΣχολεΙου την 18τ,ν Απριλίου
  ι^μίραν Κυριακήν χά! ώραν 10—
  12 π. μ. έν τώ γρκφιίφ τοθ χ.
  ΈπιθεωρητοΟ Ηρακλείου.
  Είς τόν διαγωνιομαν γίνονται
  τοί Ιργολάδίΐ λ τάξεος χαΙ
  ίνω χαΙ έμπειρο'έχναι άνεγνωρι-
  σμίνης ίκανίττ)τος άφοθ χατβθε
  οβοιν ενώπιον τής Έπ(τροπ«)ς εγ¬
  γύησιν δραχμδν 2 000.
  "Απαντα τα σχετ κ* τΐ)ς δηαο-
  πραοίας πρ'Οιιολογιαμοί κλπ. ιδ
  ρ(ο*οντ.αι έν ιω γραφεφ τοθ
  Δημ. Σχίλείου Ά^ίου Ίνάννου
  βροια Η κχΐ έν τώ γρβφεΐψ τοθ
  «. ΈκιθιβρηκΟ τ&* Δημ. Σχο¬
  λείων Ηρακλείου ϋνθα οί 6ου/1 ό
  μενοι ίόνανται νά λαμβίνουν γνβ
  σιν.
  Έν Ήραχλείφ τή 30 Μάρτιον
  1937.
  Ή Σχολικί)
  ε-ΐΐιιιπιιιιιη ιιιιιιιιιιιι ιοΐιιΐ3ΐΒ ΗΐΗΐυιιαυιΐιιιιΐιιι ιιιΐιυΐΝΐιΐι υοιιυιιΐι ΐΐαιιιιιιιυι ιιιιιιυιιΐι ηιιιιιιιιιιιιηιιιιιιπ β&
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΏΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ετοσ ιαρυσβοσ; 1893
  112 'Υττοκαταστήματα έν "Ελλάδι
  6 Καταστήρατα έν τώ εξωτερικώ
  (Έν Αγγλία, ΑΙγύτΐτο καί Κύπρω)
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Νβν/ ΥογΙτ—Τηβ ΒβπΙε οί Δίΐιεαβ Ιγτι8ε Οοηιραηγ
  205 νββΐ 33»"^ 8τΓ«6(.
  Κατοθέσεις είς βρακ. «ν 6ψ«ι κοί Ι·1 βροθισμία. Πάσης ·ύσίωο
  Τρανεζιτικΐ) Ιργσσία 6νό ΐ€ϋς ,ΐδλλον συμφέροντας δρους.
  ι υιπΐΐΝΐΐρ ιιυηιπιπ υιπιιπιπ υΐΐιΐΐιιιπ κΐιπυιιιιι ιιιπιιιπιιιιίιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι υιΐπι
  —Τέ συμβούλιον τής Άη··
  σϋγκεντρώσίως τής Διοική
  σϊως.
  Τό καρά τ$ όιτοοργείω τ6ν Έ-
  βΜτεριχών συμβούλιον τοθ νομου
  κιρΐ αποαυγΜαντρύσβΑκ; τής Διβι-
  κΑσβΗς συνελθόν «Ις τί υπουργεΙ·
  όν των ΈαοΐΗρικ&ν συνεζατησι
  διά την έ{«(ρΐσιν έκ τού νόμον,
  τής άρμοδιότητβς τβν νομαρχβν
  ζητημάταΐν άναγομένων αίς τα δή
  μόσια κτήματα. Το συμβουλιον
  απεφάνθη ότι οί νομάρχαι πρέ-
  πιι νά ϊχουν το δικαίνμα τής
  μισδώσβως ή έχμισθώσεοις δημοσί¬
  αν οΐκημάτων. Πάντεις τβ δικαί-
  νμα τουτο δίδεται έφοσον πρό-
  κβιται πΐρ) περΐΗρισμένου ποσβΰ,
  —ΑΙ &ν·ν·ι γραμμοιί Κρή
  τη,}
  Τό Υπουργικον Συμβούλιον χά
  τίπιν σχετικάς είαηγήσιως τοθ
  'ΥφυπουργοΟ τής Εμπορικάς Νχυ
  τιλίας χ. Ριδιάδίυ χατά την τε
  λεαταίαν συνεΒρΕασιν αύΐοθ ένέκρι
  νέ την μίσθασιν τής αγόνου ατμί-
  πλείκής γραμμής , ΙΙεριφερειακης
  Κρήτης Ιπ' ά>6μ%ι χληρβνδμαν
  Ι, Αΰχουρη.
  —Μία &ν«χ·(ν«αις δι» την
  τιμήν τσθ μάρκου.
  Το υπουρνεϊον τής Έθνικής ΟΙ
  χονομ'ας ανακοινοί ότι ή τιμο
  ανοράς καΐ πΝλήσενς τοθ μαρ
  κου καραμενει ή αυτή: ήτοι τι
  μή ανοράς δρχ. 40 50 κα! τιμή
  πΝλήσΐΝ( δραχ. 4150. Μόνον προ
  κειμένου περΙ πρβαγοράς τ6ν α
  πθΗτνμίνΜν πιοτώσΐΜν είς μαρκα
  εί έ{αγΝνής προΐοντΝν εσοδείας
  1937 π τ«ν έν τό σχετικβ ακοφα
  σιι άναφιρομέννν πβριπτίισεων,
  δηλαδή μόνον προχΐψένου περΙ
  προι{οφλησΐΜ{ τδν κιοτώσΐΜν
  τβύτνν. ώρΐοβη τιμή δραχ. 36 κα
  τα μάρκον. Έννοιΐται ότι 6 δικαι
  βδχβς τής πιστώσ»ως. μή έπιθυμ&ν
  νά κρο«{οφλιΐ90 αυτήν, δύναται
  νά αναμείνη την σειράν της
  κληροίμής της όποτα θά πραγματο
  ηοιήσο την τιμήν άγοράς ιίς
  δρπχμάς 40 50.
  —ΑΙ πρ·σφ«γ«1 π·λιτ&ν διβ
  φορολογικαί ζηιήματα.
  Πρός τούς οΐκονομικοϋς έφό-
  ρους Μβινοκοιιΐται υπο τοβ|υπουρ
  γ*ίβυ τ&ν θΐκονομικων ένΜΰκλι·
  (βί, διά τής οποίας ουνιστάται είς
  ι τούτους, οκμ(. έσακις,υποβαλλουν
  ·Ι{ το διοικητικόν δικαστήριον,
  φορολονικ&ν καραβασενν πρβσφυ
  γάς πολιτϋν στρεφομένας κατα
  αηβφασ««ν Ιφορειν έκδοθιισνν
  έκΐ φορολογικόν ςητημάτιιν,
  'ιΐσηνουνται τάς προβφυγας τ«υ-
  ι τας μ«τ' άντιχΐιμινικοτπτος έκβ·
  τβντες χαΙ άνακτιίασοντις λεκτο·
  ! μΐρ6( εν πρός το ϊν τα σημ·ϊα
  ' έκεΐνα, τα 6ποΙα έπικειλ«Ιτ«ι β
  • πρβσφεύγΜν. Χ»νιστάται έπΐβπς
  ' βποίς λαμβάνουν ύη' όψιν καΙ τα
  νία άΐποδεικτικά στβιχ«1« τα ο
  ' ποία ηβ·λ» τυχόν ν« *ηικαλ«σβ8
  ίιά την 6κ·στηρι{·ν της «ρ·σ«·β
  γήί τββ ό φβρολογούμενος βοΑί
  «Ι»
  ι 'ί
  >.-■"
  &Γ.--Ι
  ■Λ
  4
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραβ/βΤσ ίναντι ΜομαρχΙας
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΟΙ ΙΧΕΠΙΝΣ ΒΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
  ΑΓ ΕΡΑΝΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
  ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΛΥΣΤΛΒΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Απριλίου (τού άν-
  ταηοκριτού μ»ς).—-Οί Άχέπανς αήμε
  ρον επεσκέφθησαν τόν Ναύσταθμον είι
  τόν οποίον χαΙ παρέμει*αν έπ' άρκε
  τόν.
  Καθ* ά εδήλωσαν οί έξ Άμεριχήι
  όμογενεΐς έλαβον την απόφασιν όπω< άμέσως άμα τή έπιστροφή των είς τούι τόπους εγκαταστάσεως αυτών διενεργή σουν,έράνους, τό προϊόν των οποίων θά διατεθή διά την αγοράν ενός άντιτορπιλ λικού άνοικαής θαλάσσης τό οποίον καί θά προσφέρουν είς τήν.Έλλάδα. ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΫΜΑ ΦΟΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο Γ4ΑΛ0Σ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π4Ι&ΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 141 «Απριλίου (τού άν ταποχριτού μας).—;» ΰριον (σήμερον τό άπόγευμα φθάνει είς Αθήνας ό Γάλ λος ύπουργός τής Έθνικής Άγωγής Μ. Ζάν Ζαί, όστις διά τού , «Έλευθέρου Βήματοθ) απηύθυνε χαιρετισμόν πρός τόν Ελληνικόν Λαόν. Τόν κ. Ζαί θά ύποδεχθοϋν άντιπρόσωποι τής Κυβερ¬ νήσεως χαΙ τού Πανεπιστημίου χάριν των έορτών τού οποίου καί κατέρχετα είς την Έλλάδ», έχηληρών συνοίμα ώι είπεν χαΙ Ατομικήν τού επιθυμίαν* Η ΠΕΡΙΟΑΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΥΝΙΧΙΖΕΪιΊ ΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑβΗΝΑΙ14 Απριλίου (τού τ αποχριτού μας)·— Τηλεγρα^οΰν έκ Πύργου ότι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τυ. χ ών έκεί ένδουσιώδους ύτιοοοχής συνε· χίζει την περιοδείαν τού άναχωρήσας δι' · Ολύμπιαν την 7.3Ο' εσπερινήν τής χθές. Οί κάτοικοι Όλυμηίας έπεφύ λαξαν είς τόν "Ανοικταί θερμοτάτην υπο δοχήν. Τό εσπέρας^ ή Α. ΑΙ. ό Βαβι λεύς παρεκάθησεν είς γεύμα ίοθέν πρός τιμήν τού υπό τού Βήμου Λετρίνων. Είς Πύργον επέστρεψε την 1Ο.3Ο πρωϊν-ήν. Μετά την κατάθεσιν στεφάνου εις τό μνημείον των πεσόντων ό "Αναξ παρηκολούθησε την παρέλασιν στρατού, μαθητών, παλαιών πολεμιστών καί άνα πήρων. Την 11.3Ο' ό Βασιλεύς με¬ τέβη είς τό Σταφιδικον Ίνστΐτούτον επισκεφθείς τάς διαφόρους αιθούσας αυτού. Ακολούθως πβρεκάθηβεν είς γεΰμα δίαθέν πρός τιμήν τού υπό τού Δήμου. Την 2.3Ο' άπογευματι νήν ή Α. ΑΙ. ό Βασιλεύς ανεχώρησε διά Πάτραις. ΤΟ ΚΑΤίΒΛΗΤΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΜΑ ΚΑΤΑΝβΛΟΣΕΟΣ ΔΙ' ΑΜΒΥΚΑΣ Διά τροτιοποιητικής διατάξεως ή κλΐμαξ τοθ κατοβλητέου δικαώμστος καταναλώσε ως δι* Ε»όσιον οιήμερον εργασίας υπό οΐνοηνευματοποιων α' κατηγορΐας καθορΐζε ται ώς εκΕται; Δι* άμβυ«α τιεριεκτικό'ητος μέχρι 20 χι λιογρ. δρ 465, άνω των 20 *σί μέχρι 40 δρ, 650· άνω των 40 καΐ μέχρι 60 δρ. 1045, άνω τΔν 60 καΐ μέχρις 80 δρ. 1695, άνω των 80 καΐ μέχρις 100 ορ. 2350—άνω χον 100 κσ| μέχρις 115 δρ. 2645, ανω των 115 καΐ μέχρις 130 0ρ. 2940. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ Έκ τής Νομαρχίαν *ατηρτ(οβη χβίς τ* άκβλο» ββν ηρβγρκμιια της οημιρινΐΐς ημέρας τββ πρΙγΜΐ) ηβ( Γικργιβυ: 14 άπογΐυμα: "Ωροι 5 μ μ. Επίσκεψις *1{ Μβ» θείον "Ηρακλείου, ώρα 9 15' Δείπνον Δήμου. 15η (Ιΐέμπτη πρ«.ϊα) κατάθεσις στεφανου £>ρα 9.
  30' π. μ. 'ΚπίβΜ·ψΐ{ Εννσοΰ 10—12 η. μ Γεδμα Γ·
  Νργικβν Έηιμϊλητηρίου ώρα 1 μ μ. 15 άηβγενμκ
  Επίσκεψις- Ρβγύιόις έκχίνηοις 4 απογευματιναί Δ>1
  πνβν Ιερ^ομιωΐβτου 9 μ. μ. 16 Παρασχεθή. Άν«
  9 δια Φ«ιστ«ν-Γβρτυνβ— Μοΐρις. Γ·υμα
  'Ε Ά6 Β
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωϊα Πέμπτης
  15 Απριλίου 1937
  Ή χδεσινή άφιξις
  τής Α. Υ. τού Πρίγκηπος Γεωργίου.
  χώρηοΐί 9 δια Φ«ιστ«ν-Γβρτυνβ— Μοΐρις. Γ·υμα
  ΐΐς Άνίουβ -*** «π* 'ΕπιοΗβπο» ΆρΜα6ΐ«$ Β«οΙ
  λ«1β«. Άναχ»»βηβΐί 4 μ. μ. βι' Άγιον Μνρννα.
  Δ·ΐ«ν·ν. 17 Χ**Ρ·τ·ν *ναχε)ρηεΗ< «ι* Μεαολιν "Ολίγον πρό τής μεσημβο! άς τής χθές αφίκετο σύτοκινη τκ©ς έ< Ρβθόμνης ή Α. Υ, 6 ιΐοίγκηψ Γεώργιος μβτβ τή"ο ου ζόγου τού ιιριγκηιτΐσσης Μ1* ρ[οκ καΐ τ&ν πσιγκήκων Εύ γενΐας καΐ Πέτρου, συνοΛευ* μενος άπό τόν Γενικόν Γραμ μστέα τής Γεν. Διοικήσεως κ. Ίπιιόλυτον. Συμφώνως πρός τό εκδοθέν υπό τής Νομαρχ(ας ΉρακλβΙ ου πρΑγοαμμα οκεοέχθησαν τούς ύψηλούς ξένους είς την πύλην Χανίων ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Μάοκελλος, 6 Είσσγγβλβύς κ. Ββλλίντκ, ό Φρούραρχος κ. Άμπατζής, ό Διοικητής Χωροφυλακήν κ. Νι κηφοράκης,1 6 Λιμβνάρχη- κ. ΜΤχος, δ πρόεβρος των Πρω τοοικων κ. ΒΧαχογιάννης, 6 Δηαοωχδν κ. Τζουλάκης βσΐις «αί τόν προσεΦώνησε εύχηθεΐς *1ς τΑν ποΐγχητα Γεώργιον τό ώ: «δ παρέστη. Είς την πύλην Χανίων ή'θ παρατβταγμένη οιμοιρΐα στρα τοθ πρός απόδοσιν τον κεκα νονΐσμένων τιμΛν, τα άνώτβ ρα καί κατωτέρα έκπαιδβυτή ρια τής πόρψς, τα δύο ποοσ κοηικά όμματα καΐ πλήΌος κόσμοο. Μβτά την προσΦώνη σιν τοθ Δημαρχοθντος προσέ Φβοβ άνθοΊβσμην είς την πριγ κήπισσβν Μαρίαν ή σοζυγος τοθ κ. Τζουλάκη μέ σόντομον κροσφώνησιν, ι(ς βέ την πριγ «ίήιιισσαν ΕύγενΙαν έτερον άν θοβίσμην ή βνΐς ΧοορΒάκη. Έκ τής πόλης Χανίων οί ΠρΙγκητΐβς καΐ οί έπΐσημοι κα τηυθόνθησαν βι" αύτοκινήτων 3<ί ΙΡΟΤνΊ βΐς τό Μέγαρον τής Νοααρ- χ(ας άπό τοθ εξώστου τής ό ποίας 6 Πρίγκηψ Γεώργιος έ ξβφώνησε άπό χβιρογράφου συγκινητικώτατον λόγον. Είτα άφοθ εδέχθη διαφόρους Επι τροπάς, κατηυθύνθη £ΐς την οΐκΐαν τοθ κ. Μχελιβάκη, 8 που φΐλοξβνεΪΓαι- Την μεσημβρίαν ή «. καΙ 6 κ ΜιχεΧιδάκης παρέθβσαν είς την Λίσχην Ηρακλείου γβθμα είς τούς ύψηλούς ξένους των. Τό Ρέ έσπέοσς τταοέθεσβ γβθ μα ιΐς την Λίσχην ΉοαχλεΙου έπ(σης, ό Δήμος "Ηρακλείου, είς τό οποίον παρεκάθησαν πεοΐ τβ τριάκοντα πρόσωπα. 'Η πόλις άπό τής πρωΐϊς τί)ς χθές ήτο σημαιοστόλιστος, τό δέ εσπέρας έφωταγωγήθη ΗΒΟΤΛΗ ΤΩΝ Κ01Ν0ΤΗΤ2Ν ΡΚΕΙΤΟ ΝΔΣΥΖΙ ΩΝ ΑΝΕΦΟΑ ΡΚΕΙΤ ΙΕ! ΑΙΔ ΤΩΝ ΑΝ :φο& ΙΕ! ΑΙΔ ΤΩΝ 1Ν ΕΡΥΒΡΩΝ ΤΟΥ ΜΠ ΤΗΣΗ ΙΣΜΟΝ ΑΜΠΙΟ Διαπραγματεύσεις ΆννΑίας - Φράνκο. Άφιξις τού Σάχτ είς Βρυξέλλας. ΑΘΗΝΑΙ 14 'ΑνριλΙου.— ΚαχάΕ «ληροφοοΐας των £ φημΐρίδκν, 6 έμ«ορικ4ς ά κόλουθος τής εν Ίσηανία άνγλικής «ρβσβείας, 6 6 κοΐος ευρίσκεται ήδη είς Άντάΰ, θά αναχωρήση συν- τόμως είς Μκοθργκος, δ· «ως διΐξανάνΐΐ διανραγμα- τΐύσιις δι" βμνοοικά ζητή ματα ΒιΛ τα ό«οΐα Εχουν γί νο κρό έβδομάδ«·ν συνκννο ήσ«ις είς Μποθργκος καΐ Σαλαμάνκαν. Είνε ΐνδΐχό μενον 6 "Άγγλος έμ-ορι κός ιχκόλουθος νά άναχ»- ρήσο βντός τής ημέρας διά Μ-οΰργκος. Προστίθιται ή λεντομβριισ, δτι τό ταξΐ- διο« τοΰ 'Άνγλου έανορι- κοθ άκολούθου σ^ετίζΐται καΐ μέ τό ζήτημα των αγ Υλικων σκαφβν, τα ^δβοϊα κατιυθύνονται «ίς Μ«ιλ μ«άο. —Ό έν Βορδω άντανοκρι τής τού Πρακτοριίου Ρώϋ τερ τηλεγραε>εΐ δτι 6 ναυτι
  κ6ς 4ντινρόσω«ος τής Κυ
  βιρνήσινς των Βάσκων είς
  Μναγιών ανήγγειλεν, δτι
  Αγγλικόν άτμό»λοιον, τοθ
  όβοΐου τό ονομα δέν έγνώ
  σθη, συνελήφθη ϋιό τοθ «0
  λεμικοθ «Άλμιράντε θερ
  ββρα» είς τα χωρικά Ισ«α
  νικά 05ατ- καΐ ωδηγήθη
  ■Ις Φερώ <ί «Ις Πασάδες. Κατα «ληροφορίας έκ Ρώ μης ή είδησις αυτή είνεψευ δής τιθιϊσα είς κυχλοφορί αν ύ«ό των έουθρών. Τηλιγραφοΰν έκ Λονδί νού δτι ό Δρ Σάχτ διοικη τής τής Τραπέζης τού Ρά ϊχ ΑφΙκιτο ενταύθα βερί ώ ραν 9ην, έ«ιβα(νων εΐδικοθ άιροτΐλάνου. Ό κ. Σά^τ 6« Ηθιίς τούς άντινροσώνους τοθ Τύ«ου εδήλωσεν δτι σκοιός τοθ ταξειδίου τού είνε νά Αντα«ο6ώσιι την 6 «[σκέψιν είς τόν διοικητήν τής Βελγικής Έθνικης Τρα «έζης Πιθανώς δέ νά συ νομιλήστ] μετά τοΰ νρωθυ -ουργοθ κ. Βάν Ζέιλανβ. ΑΦΙΞΙΣ Π1ΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ την πραΐχν χαιίπλιυοεν είς ιδν λιμένα μας προΐρχίμενον έχ Λβνίΐντυ τό Αγγλικόν 6πιρω χεάνειον «ΛοιιτίτοΐΒ» μέ 400 πε ριηγητάί. Τό περιηγητιχίν άπέ πλιυοε την έσπίραν διά Παλέρ μόν. Η ΒΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΛΛΛΟΤΡΙΩΖΕΩΝ Διά ττ/ν 22 τρέχ. ώρΙσΕη συν ι δρΐαοις <5ς έκιτροπτ]ς 'Απαλλο τριώσιων. Είς την ουνεΰρΕαοιν •αύτην θά ίπιίιιβχτ)^ δ διαχανονι υμ&ς πλι!σ·ων έηοιχιοΐιχ&ν ζ») τημάτων χαί χυρ[»ς %ς εγγρ πρεοω?ιν6ν χληρούχων ιίς τα τρβα τβν ίρίθΤίκβν ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΦΟΝΕΩΣ Εξεδόθη ή απόφασις τοθ ΚακουργιοβικεΙου επί τής ο ποθέσ^ως τοθ Έμμ· Ρουκού νη. Ούτος καιηγορεΐτο δτι διά λόγους τιμής ίφόνευσε ήν 26 παρελθόντος Δεκεμβρΐ ου τόν Γεώργ. Κορνάρον έκ Γαράζω. ΆποδειχθεΙσης τής ένοχής τού κατεδικάσθη είς 10 ετ-ν καΐ 1 μηνός πρό σκαΐρα δεσμθ δια την άναΐρε σιν, ιΐς 1 μηνός διά την όπλο χρησΐαν καΐ 10 ημερών διά την όπλοφορΐαν. ΠΡΟΑΓΟΓΗ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΟΙ ΠΙΛΙΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΙ ΚλΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Έν οχέοιι μ Ι τα γραφέντα τε λεκταίως διά την ελευθερίαν τής οποίας δέον νά άηολαύουν ε Ε πά λαιοημερολογΐται έν τ^ έναοχήοει τϋν θί,ηοχιυτΐΑβν των καθήκον των, ή Ίιρά Σίνοδος εξέδωκεν α ναχοινωθέν διά τοθ ϊποΕου τονίζιι δχι δίχιται δη«ς ιοτ,αι χρηοιμο ποιοθν διά τάς Εερουρίις ιω« Ι* ριΐ' κανονικάς χειρβτονημένους. _εν δέχεται δμβς, δηως έπιτρΐψι χαΙ Ιιροϋργοθν (ΐριΐς άντιχανονι «ώς χειροτονιθέντκ, έχ των ίδΐ ών παλκιοημιρολογιτην, ή χβλί γτ,ροι ηροερχέμενοι έχ τοθ 'ΑγΓου "Ορους δ··« αδείας. ΤΟ ΟΡΙΟΝ ΗΛ'ΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓ. Υ0ΗΡΕ2ΙΟΝ "Οριον ήλιχ'ας,διά «υς γιωπό νού;, χιηνιατροιις χκΐ δαοολέγους δπαλίήλους τιθ υπουργιίου Γεωρ γ[»(, όίϋα η ουμηληιώοει τοθ δ ποΐου ιύΐοι απολύονται τής δη~ ριοίας, ώ?(σϋη τί 60&ν τιλ^ν τβν περιπ'ώοεων καθ* &ί ή χΐΐμένη νομοθεαΐα όρΐζει χ»τώ ιερόν βριον ήλιχΐας. 0ΡΕ1ΒΑΤΙΚΗ ΕΚΑΡΟΜΗ Ό Έλληνικέί'βρ«ιΡ«τικίΐί ϊύν δεομος (Ιμημκ Ηρβιιιλείον) ορν« νάνιι την 60πν έκόρονπν τον ·ΐς ΆβχάνΒς — 'ΚπανΜοίιφη Χβυόε ται. Τό προγρβμμ* ίχβι ώς εξής: Την Κυριακήν 18 Άπριλίβ». *υν ΜίντρΜβις 615 «>( τ* γραφβΐο
  τβθ Ο,υνδίαμου. Άναχώρηυΐί όι'
  αύτβ·»ινπτ»»ν ιΙς'Αν» Αρχ*ν«ις
  Κατ' ιίίήσιις έξ ΆΘηνβν κχτ'
  ού τάς ηροκειται νά καταρτισθή"
  νέον γενικόν μητρφον χατα ύπηρε
  οίας, χλάδους χαΐ βαθμιίκ.τεΰπρο
  σωπιχοθ τοθ δπαγομίνου ιϊς τδ 6
  πουργιιΌν τής Γε»ργΕας. Διά τόν
  καθορισμόν ι ι]; έν έχάατφ βαθμώ
  σεΐ(βς ι©ν δπαλλή^ν θά ληφθξ
  ώς μέτρον χατά πρβχβν μέν λόγον
  ή είς τίν κατεχόμενον βαθμόν άρ
  χαιότης επί ϊοτ,ς 2ε αρχαίοις
  τος όμοιοδάθμων ή σιιρα έπιτυχί
  εις έν ιφ προαγωγοψ ίΐαγωνι
  αμφ. Τό νέον μητρφίν θά χοινο
  ποιΐ)θί ιίς δλους «υς υπαλλήλους
  Βιχαιουμένους νά ύΐΐοδάλουν έν
  τος 45 ήμιρβν τοίς τυχόν ένοια
  σιις των.
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό πιθανός χκΐρός σήμιρον χαθ'
  δλον τό 24ιι>ρον προβλιπεχαι ίστα
  τος οχιδόν πανχαχοθ. Ή θερμο
  χρασία έπΕο^ς θά παραμείνη περ!
  που οτάσιμος ο Ε ίε ίνΐμοι θί
  πνεύαουν άναχολιχο! ώς μίτριοι.
  Ή θερμοχραοΐα τ]ς χτές 14 ώρας
  ήτο 30ο ή ίε ελαχίστη 13 6.
  Έχιιθεν πεζή δίνοίος είς Οαρ
  βένι κκΐ &ΜβλβώβΜ$ είς Μονήν
  Ί:ποιν»)σιιφη δπβ« διπμΐρευσις,
  Άναχώρηοις πεζη ·1ς Χονδέτσι.
  Έ>·«Ιβ·ν οι' «ύτοκινήτων (Ις Ή
  ράχλειον Άρχηγος ό κ. ΝΙχος
  Δανδαρής. ΔικοιίΜμικ συμμΐτοχής
  μΐλ&ν δραχ. 50 μη μβλϋν δρ. 70.
  Δηλώοϊΐς ΐΙ{ χά γρβφιϊα ίκάστην
  έση*ραν 7 1)2-9.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού 4ν·
  ταποκριτού μ»ς).— Τάς εσπερινάς ώ·
  ρας τής σήμερον ή Βουλή των Κοινό¬
  τητος, επρόκειτο ν» συζητήση επί τοβ
  ζητήματος τού άνεφοβιασμοΰ τών^ έρυ-
  θρών τού Μπιλμπάο καΐ τής στάσεως
  τού Ναυαρχείου έναντι τού άποκλει-
  ομού τώνάκχών τής Βορείου Ίσπανίας
  ύπότών πολεμικών τοΰ Φράνκο.
  Κατά τα έκ Λονδίνου τηλεγραφήμα·
  τ* ή συζήτησις αυτή προβλέπεται ζωηρο
  τάτηκαθ'ότι τάς άποφάσεις τής κ>βερ
  νήσεως θά έλέγξη άσφβ λώς μ* οριμείαν
  γλώσσαν ή άνπηολίτευοις καί ειδικώς
  τό εργατικόν Αγγλικόν κομμα.
  ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ ΕΓΙΝΑΝ
  ΝΕΑΙ ΙΒΡΟΙΙ[ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Μόσχας μέσω Βερολίνου καί Βαρσο·
  βίας ότι σήμερον εγένοντο έκεί νέαι
  συλλήψεις ηολλών προσώπων φερομέ·
  νων ώς άναμεμιγμένων είς τα σκάνοα·
  λα ύπερβασιών, καταχρήσεων καί σαμ-
  ποτάζ τού τέως διοικητού τής πολυ·
  Θρυλήτου Γκεπεού Γιακόντα. Κατά
  τάς αύτάς πληροφορίας ό Γιακόντα, ήρ¬
  χισεν απειλών έκ των φυλακών τού ότι
  οί όπαδοί θά διοργανώσουν καΐ στάσιν
  ά κάμη εναντίον των ίθυνόντων εάν αύ·
  τος δέν άφεθή έλεύθερος.
  ΓΕΤΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
  ΤΟΥ ΤΕΩΣ Λ[[ΑΟΥ ΙΡΜΩΣΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τοΰ «νταπβκρι
  τβϋ μ«ς).—'© Πρ^βυπβυργος κ. Ι. Μεταξάς
  καρέβεοβ σήμερον γεϋμαπρός τιμήν τ·ΰ κα
  ρεπιδημβδντβς έν Αθήναις άλλοτε "Αγγλ·»
  'Αρμοοτοϋ τής ΑΙγύπτβ» κ. Λιΰδ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣΤΗΝΠΕΡρρΣΒΙΣΚΛΐΛ!
  Α «ΗΝ Α Κ 14 Απριλίου (τού ανταπβκρι
  τού μ«{) —Νυχτβρινα τηλεγρα^ήματα έκ
  Π«ριο(«ιν άναφέρβυν βπ είς την περιοχήν
  της Βισκ»Ί«ς συνεχίζεται απίλντβς ήρεμία.
  ΑΙ επιχειριΐαεις φκίνβνται διακοπείσαι κατ'
  αλλ·«ί μέν Ενεκα τού Μ«ιρ·δ. κατ' αλλονς
  δέ διατί συνεχ(ζβνται [αί διαπραγματΐύβΐις
  πρ·ν ουνκννβηοιν Βάοκων κ«ί Φράνκο.
  Δι* αποφάσεως τοθ Άνω
  35ίίΕ3β ΟΙΚΘΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ε σαγγελεύς κ.. Ε. Περισιερί
  ΑΣΘΕΝΕΙ Ο χ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Άπό τίνων ήμερον ό Δή-
  μαρχος ΉραχλβΙου κ. Μηνβς
  Γεωργιάδης οΐκουρεΐ προβλη
  θίίς έκ γρΐτιπης. Είς τα δή-
  μαρχιακά τού κοθήκοντα τόν
  άντικαθιστς) 6 Δημοτικάς Συμ
  βουλος κ. Μιχ. Τζουλάκης,
  ΣΥΛΛΗΨ1ΙΣ
  Συνελήφθη χαΙ απεστάλη είς
  ήν ένταθθα ιίοαγγιλ'αν δ Έμμ.
  Κ. Μπριτςααχης ίχ Καλ·6Ειον
  νςφχτοΐου χατηγοριύμινος Ιι'
  άδικον έη.θεσιν χατά τοθ όμοχ«*ρ(
  ου «υ 'ΙΙμμ. Μ6ρ. Ίίπιτροήίχη
  χαΙ Ι>( '
  ΕΞΑΚ0Λ0Τ6ΕΙ Ζ Ο ΗΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταηοκριτού μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  είς την περιοχήν τής Μαδρίτης ό αγών
  συνεχιζεται έντονος. Οί επαναστάται
  φαίνονται καΐ αύθις ώς άναλαβόντες
  την πρωτοβουλίαν των έπιχειρήσεων καί
  ένεργούντες όρμητικάς έπιθέσιις εναν¬
  τίον των έρυθρών- Πάντως οί έρυθροί
  ίσχυρίζονται ότι οιατηρούν τάς θέσεις
  των άκλονήτους.
  ΑΙιβν τΛ 4γο
  χββς τιμαί των
  «ροΐόνχβν «Τχον
  μας κυμανθβΐσα
  Φόρον «νχβρΐ·»
  Α« κατειθιι
  1Θ—Β0
  Ψ «
  Υ' ..
  ·· ..
  ·' ..
  ΊλεΜοει
  α" ■·ιότε«Μ
  »·
  Υ'
  ■ετθβετι
  ΤαχταοΗ
  «
  ι;
  » Ι
  ···
  II
  14.—
  ■ [»α«ρβ«'·*
  ΙοοΙεΐΜ
  ., α' «αι«τ. „ Κ Μ
  λ. 1| «ι». ,„ 60
  4
  Ι«·ι
  Αοχανβν «· ■!·«. ι», ι».—
  •«λ«ιοΐ]'..
  _«λα·β|Ιβ· *««■ «ι. ., 6
  Μαροΰαια ·ρ«χ. Ι,Μ
  Μΐλι «οιοηκΑτ „
  ■·τα|α ,, 401.
  Κουκοΰλια (ηο« „ ||§,
  Δέρρατα βόΐα „ Μ, —41,
  Άρνοββριιατα <Βι«. „ Η, ■ροΙΜ*·" -γβν „ 4·, ■αλλι* ■««* «κβν .. ||, —ι», Τιμαί Συναλλβγματος Δολλαοιον Ορ. III 61-111 β« ΔΙρα „ Μ·. _ηο, ΚβρΛνα ΣβυβΛ1α« 18.1·—Ε8.4Ι •* Ι«0— 1.18 ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕ ίΟΕΝΕΜΗΒ» 'ΜΔΝΟΝ ΥΠΟΥΡ Β ΜΕ.ΙΛΟΗ.Υ ΟΝ Φιοοΐνι · 61 4 '.Ά ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν- ταποχριτού μας.— Είς τόν Γερμανόν υπουργόν τής Παιδείας χ. Ρούστ όστις αναχωρεί την προσέχη Κυριακήν άπενε μήθη 6 μεγαλόσταυρος τού Φοίνικος. Ό κ. Ρούστ είς άναχοινώσεις τού έξε- φράσθη ένθουαιωδώς διά την Έλλάοα χαΙ τό μέλλο ν των άνασχαφών της Όλυμ πίας. Η ΕΟΡΤΗ 1Ι1ΠΠΩΥ [ΕΙΙΡίΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 14 'Αΐΐριλ(·Μ (τοϋ «νταποκρι χ.ΰ μ«$).-Τ·θΙ«·»μΐνιιι·ν Π«τρι«ρχ«Ι·ν διά πράξιως ( «ύτοΰ ένέκρινΐ την μετάθεσιν τής έβρτηί τ·0 'Αγίβυ ΓΐΜρΥ(β« βι Λ 3ην Μ·Τ·ι>. ώς ουμπιπτούοης μέ χήν
  μ4Φ« τβν Β·ϊ*»ν.
  'ίΆ