94153

Αριθμός τεύχους

4539

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 9
  'Αμεριχής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  16
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΪ ΜΙΝαΤΑΥΡΟΥ
  ηρακλειον κρήτης — ετοχ
  , ΦΥΑΛΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  τΚΝΤΙίΙ ΖΤΙΤΐΚΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΗ
  Η ΠΑΡΑΓΟΓΗ Τί! 0Ε1ΙΑ1ΩΣ
  Ά«ό την επαρχίαν τΤ)ς
  Πεδιάδος λαμβάνομεν σω
  ρι(αν ΐναστολών τόν τελευ
  ταΐον καιρόν. Μέσα 6έ είς
  τάς επιστολάς αύτάς φαί
  νιται όλος δ «όνος τ&ν
  κάτοικον τοθ άγροτικοθ
  αΰτοθ διαμερΐσματος «ου
  Ιχιι υποστή ««ανειλημμέ-
  νως τάς συνεπείας τής όρ
  γής των στοικιίε·* τής φύ
  σεεις, τα τελευταία Εχη
  Είς ;μίαν ά«ό τάς «ολ
  λάς αύτάς ««ιστολάς, «ρο
  αρχομένην ά«ό συνδρομη¬
  τήν μας ικ Βάθειας, μάς
  γράφουν μεταξύ άλλ»ν:
  «Ή έβαρχΐα τής ΠΒδιά6ος,
  καθείς «ολύ 6ρθά τονίζετε
  είς τα τελευταία δρθρά
  σας, άιιοτελοθσεν Αλλοτε,
  Ινα διαμέρισμα ΐΰτυχισμε
  «ο Τ6 βφθονο λάδι, ή στα
  #1δα, τό κρασί καΐ τα ·η·
  μητριακά, Ινλούτιζαν τούς
  γ«*#ργους καΐ Ικαναν εο-
  τυιχισμάνους τχύς καλλιερ
  γητάς τής γη"ς. Άλλά *αί
  νιται δτι ή μοϊρα μδς ■·
  φθόνησι. ΣιισμοΙ τό 1926,
  τό 1929. τό 1935 κατεστρΐ-
  ψαν τα χωρία μας. Μετί-
  βαλαν χά σνίτια μας είς
  σνρούς ιριινΐων. ΚαΙ μδς
  εδημιούργησαν άστβγους.
  Καιλκναραλλήλου,άρκισαν
  καΐ αί άφορίσι. Κακή «α
  ραγωγή τόν Μνα κρόνο.
  Χαμηλές τιμές των «ροϊόν-
  τεβν μας τόν άλλο. Βροχές
  τό φθινό«·*ρο τή μιο «ού
  μδς κατέστρεφον την στα-
  ΐδ £ηρσσία τόν κιιμΦ
  λλ Ώ
  6*>λΐι«αν τα μεσα. ΚαΙ αί
  χαλΧιέργιιαΙ μας ίξΐλίσ-
  σονται εΟνο·ι·κά. Ίδιαιτι·
  ρ»ς ή- βλαιοπαραγαγή,
  ■ροβλβ««ται λά
  Ή άθί
  Ή άνθοφορία υπήρξε θαυ¬
  μασία. ΚαΙ ή γονιμονοίη
  αίς ήρχισε κανονικά.
  Άλλ' ί) έσοδιία βέν θά
  εξασφαλισθή άν ·έν Ινιργη
  •3 εγκαίρως Α ψεκασμός
  τβν ιλαι&ν. Διότι δ δάκος
  ά«ο τέλει «άντοτε έχθρό.
  άδυσώνητο καί κίνδυνον]
  μεγάλον.
  θά σας «αρακαλούσαμι
  λοιπόν, νά συστήσετε είς
  τό έλαιοταμιΐον νά φροντί
  ση νά ενεργήση την κατάλ
  τόν ψεκα
  ιεριφέριιάν
  να την α*λλη. Ώς «έρυσι
  ■ου η «ρβτοφανής άνομ
  βρία μδς κατέστρεψε τιλιί
  ε*ς την «αραγωγή καί μας
  ά«εστ·ρησι ά«ό δλα τα εί
  σοδήματα καί άπδ δλας
  τάς έλ«(6ας «ού είχαμε 6η
  μιουργήσει μέ τόσους κό·
  ■ούς καί θυσίας καλλιερ-
  γοθντες τή γη ΚαΙ εφέτος,
  ευρισκόμεθα είς τραγικήν
  όμολογουμένως κατάστα
  σιν. Λάδι δέν βχομι, δχι
  νά «ουλήσωμε, άλλ' οθτι
  νά φδμι. Κοί τό άγοράζο
  μι 50 καί 60 δραχμάς την
  όκδ. ΕΙσοδήματα άλλα
  δέν είχαμεν έκίσης. ΚαΙ
  ίτσι στερούμεθα τβν «άν
  τε*ν. Μδς μβνει δμως μιά
  έλβίβα. "Οτι ή Κυβέρνησις
  θά εκτελέση Εργα ώστε
  νά βροθμι είς αθτά έργα
  σία καί τα μβσα τής ζωής.
  Καί δτι ή Αρχομένη τουλά¬
  χιστον έσοδιία θά είναι
  «λουσία , καί Ικανοβοιητι
  κή. Έκαλλιιργήσαμι τή
  γή μέ τόατΐν φροντΐδα καΐ
  μέ ζί,λο, «αρά τό δτι μας
  ύπουονούί· τής Δκαιο '
  σόνης, τού, πηιο' δλον Ίτι £
  γώοιζιν τή άπβρΐνραπτον, ά
  πάνθπωτον καί άντικοπω-Ί
  κόν οϋ'ό πΤσχος, ιΌρΙ(ϊ«οντο
  έν ά&υναιι'α κάτι νΛ κάμουν,
  κα! αότόδίΐ βίβςιια έξ
  IV
  κης
  των ύιαΐτιότητος. Κιί σάς
  παρσκαλω νά πιστεύσϊτβ βτι
  εΤμαι εύτυνής δ<ι ώς ύπουο γός άλλ' ώς ανθοωτος, ώ" νομικός καί ώς "Ελλην πολ' της, πού βύρίσκομαι είς την εύ /άριστον θέσιν νά σαςβεβ-η ώσω 9 π ταχότατα θά άποκτή ο— ή Ελλάς φυλακάς,πού Βέν εχουν νά ζηλ'ύσουν τίτιοτε ά πό τάς εό:>ωπα£<*ς καί τά^ άμεοικανικάς. «Ή5η εχει καΓσστοωθή τΛ γενικόν σχέδιον των νέων φυ λακων. Επί τβ βάσει τοθ Απο μονωτικοθ συστήματος—-Μ ό διά κάθε κατάΒικον — ΕΚΛΙΠΟΥ71Ι ΚΡΗΤΙΚΜ Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΗΔΕΙΛ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜνΓΔΟΣ ΧΑΝΙΑ, 15 "ΔτιβιλΕβιι (ίοθ αν- χαπβνριτοθ μις) —Έξαΐίΐτικΐ); έ πιδλητικότητος χαΐ πινθίμευ μέγα λ' 5πτ]οξιν ή προχθιοινή τοθ τί α ιν ποαώρκις Ι«λι ΠΐολιμϊΤ5ς ληλον ή σμόν. Είς την μας, είς ι ήν Βάθβια κάΐ την Άνώνολιν καί την Έληάν, είς τίς Γοθβες καί Γοθρνις μεχρι τής Έ«ισκο«!)ς κα¬ θώς καί είς την Χερσόνη σον κσΐ τα Μάλλια, ή γο νιμονοίησις των έλαιέλν γί εται κ ατά «ολύ βνωρίτερα ά«' δτι «Ις τάς άλλας «ΐρι φιριίας, λόγω τοθ θιρμοθ κλίματός των. θά «ρ<«ει λοι«όν καί ό αγών «ρός έζουβιτέρΜσιν τβν κιν6ύν«ν τοθ βάκου ν' αρχίση «ολύ ΐνωρίτερα. ^ύιό είναι άνάγκη νά τονΐ σετι είς τό Έλαιοταμεΐον. Διότι δλας τάς ·λ«1δας μας τάς στηρίζομβν «λέον είς την καλήν «αραγωγήν τοθ ελαίου. Καί άν ίέν Ι- ξασφαΧίσωμιν την καλήν αυτήν Εσοδείαν άσφαλβς ή θέσις μας θά καταστή ά «ιλνιστική» .. Είναι νομίζομεν τόσον «αραστατική ή εΐνών «ού δίδει ή ένιστολή αυτή καί διατυβώνει τόσον καλά τόν «όνον τβν κατοί κων τής κάτε· Πιδιά 6ος, «ού Βέν είναι άνάνκη νά «ροοθβσωμιν ημείς τί «ότι άλλο. Αρκούμεθα μό νόν νά τονίσωμεν δι' άλλην μίαν άκόμη φοράν, δτι τό Έλαιοταμεϊον Εχιι χρβος ά άε δ δ θά άνεγερθπ1 άνά μ(α φυλακή ιΐς έ<άστην ίδροτν ΠλοτοΒι κείου, ήτοι έν συνόλφ 31 φυ λΙ'ΕΙ πλίο«;θά Ι^ρυθοδν ) Π ·νχζ τής Κυοιακής είς τϊ·
  Ναόν τ«ν Είιΐ3*3ΐΐ(ον δπου ΐίχι έ]
  ναποτεθϊ δ νΐκρος χίροατατεύ-
  τ«» τ*ν θ οφιλεοΐάτίην Έτΐιακί
  παν ΚυΐανΕχς καί 'Αηοχορώνου
  χ. Α. Ξιρουχάκη, Κιααίμοιι χαΐ
  Σιλίνου χ. Χ. Αγγελιδάκη, προε
  ξίοχοντος χαχά Τίύς Ιχκληοιαστι·
  χανονιομους τοθ άγίου Κυ
  1 όλ
  ρου τοθ χλήοου ττ]ς πίλεως
  1 περιγώΐων.
  Έχ των έηιαήαιον
  Χ
  ή
  Χχνΐ
  ή η
  £ Δήμαρχος Χανίων χ. Ίνα. Μουν
  ά Πέδ Δ
  ρχς
  η μΐτά τοθ Προέδρου τοθ ή
  ιιατιχοθ σ^μΡ3^λ!ου χ. Γ. Φ>Δμτ].
  Κ άφίχοντο 6 Στοατηγος χ.
  ΛιΆάκης μιτα χβν άξινματιχβν
  τ«)ς Μεραρχ(α(, 6 Γεν. Διοιχητή;
  Κρήτης χ. Σφακιανάκης, 6 Δ
  χητης τοθ Σ^ντ^γματο^ χ.
  λά δ 'Δώ Δ
  6 Διοι
  Ποθου
  ηη γ
  λάχης, δ 'Δνώΐιρος Δΐοιχητής Χ»
  λή Σ *
  κοί τίσσατρες ή πέντε άγροτι
  α(.
  »Καί έπειδή συνβγ'ζει ό κ.
  ύποοργός, Γσως γεννηθί) ή ά
  πορ(α πας καί ποΟ θά έξβυ
  ρεθοθν τα άναγκοΐι χρήμα
  χά, σας ατιαντω βτι, βταν ύ
  πάρχει ή καλή θέλησις, δλα
  κατορθώνονται. Έτσι καί διά
  την άνέγβρσΐν των φυλακων
  τα τριαχόσια περΐπου έ<ατομ μύρισ, πού θά χρειασθούν, ύ πάρχουν, έξβυρέθησαν. ΊΒοό πας. Άπό την μετατροπήντων ποινων τΛ Κράτος είσπράττβι περί τα 35 έ<ατομμύρια. "Εως τώρα τό ποσόν ούτό, καίτοι είσπραττόμενον άηοκλειστι κως διά την άνέγεοσιν φυλα κων, &ιβτ(θετο είς άλλους σκο πο6ς. Τό άπβρρόφα ό άγόρτα γος κοινός κορβανας. Είς τό κακόν σοΓό ετέθη τέρμα. ΚαΙ υ έ βάσιν τα 35 αΰτά έ<ατομ μύρια θά συναφθθ δάνειον κα' τοθτο πραγματοκοιηθ^^'ββν άρχβν χ«1 ίιείρα πλήθη αοθ. Σημειωτέον βιι πλήθη λαοθ χαί οΕ χαΊοικοι τοθ χ»ριου τέηου τής γεν«ήσεως τβθ σιπτοθ νεχροθ ώ: χ·χι ο( χά Τΐΐχοι τοθ χηρΐοιι ΓρυμτκλιανΑν Κιοσίμου Γνα ηαραλαββυν ,το φέ ρετρον χαΐ μεταφΐρουν τοθιο είς χείρας των μ·χ?ι τ<|ς 1Ακ1;. Είς τόν αυτόν τόΆαν είχον συγχΐντρ» θή" 45 δεοΐίοινΐδες μιλκνιιμονοθ άχι χ»Ι μέ χάνιατρα είς τα χέρια πλήρη &νθί»ν ανέμενον νά ρίνουν δι' αύιβν τόν εκλεκτον ομοχώριον Ν Α ΕΠΙΣΚΕΥΑΪΘΟΥΝ. Π·3 λίΐ *« ιίν χεντριχβν τή; πόλεώς μα; Ιχουν χά είς ατμιΓον π.ο νά %% θ σιανται άδίάίϊτοι. Ίδ.αιτέρως ή Αιωνβρος Κχλοχαιρινοθ χαί Φχισΐοθ Ιχει 6κοατή μεγάλην Έπιβίλλεΐαι λοιπον είς νά μιριμνήΐφ διά την έ*ισ«ευήν τβν δ5βν α&τβν. ΚΐΙν' αμέσως ή εργασίαι β&τή, νά συντελεσθή" τώ?α που ϋν μιγάδη κίνησις τρο λόγφ τή; ελλείψεως προϊ οίνης, Πλκτανιά, Βιυσβν, Μ Γεραν(ου, Πύργου,Ψηλοτίρου, τοιιαρΐ, Μίλΐμι, Τΐυοωνίτη, τιλας, Σ^οιΧΙοα, Νιριανβ", Καμι αιαινω^, Ρχπανιανβ* χαί Σχουτε λβνος χκμέ'ων πλησίον τής χιν τοι«ή( δΐβθ άπϊ τής οποίας έ ηρό<ειτο νά διέλθη ή πομκή, εί χ ιν χαταλάβη ταύτην χ>{ ιιε δα
  <ουα είς τούς δφθαλμνϋ; ήτέν ζον ο φέρετρον τό φέρον την σικτήν 3οοον τοθ αλησμονήτου ΊΐράΌγαυ. Είς την διαχλάδωοιν τή; δϊ'Ό Κολυμβαρίου ανέμενον |δ«ω* πρός μιτβφιράν έχ τής των. η η ροφυλακής χ. Σΐοιΐίριανος τοθ δπαοηιοιοθ τού χ. Χχτζιϊίκη χνΐ τ*ν λοιπδν αξιωματικών ΐτ}( Διοικήσεως, δ Διοιχητής Χιαροφιι λαχτ)ς Χ«ν(ων χ. ,Μΐνιαοαχης, δ Λ Φ )ς ,ης Λιμενάρχης χ. Φυνϋς, δ Έπ(οκο πος τής Κ«θολιχτ]ς Έ«κληα!ας, δ Ά',χιρραδΙνοί, οΕ Ποίείροι τοθ Έμηοριχοθ Σϋλλίγου, Έιιποριχοθ 'βπιμελητηρίου, τβν έηαγγελμχτι κβν χα( έργατιχβν ο»μ«τ·!ων, αν όΌ τ&ν διχαοιιχών χά) νά «ράίο «όϊν δτι είναι 6υ νατόν διά ι ήν ιξασφάλι σιν τής έλαιο«αραγ«·γής. Διότι κάθι καθυστέρησις καί κάθι «αράλειψίς τού έξ αίτίας τής όιοΐας θά είναι δυνατόν νά ζημιωθβ ή «αραγώγή, θάΐσοδυναμ^ «ρός βαρύτατον Κγκλημα κατά τοθ τόπου αύτοθ τοθ «ολλά «αθόντος καί τα ■άντα άναμένοντος έκ τής ■ροσιχοθς καλής εσοδείας. ΑΙ ΡΘΝΙΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΓΕΙΟΥ ίΙΚΛΙΟΙΤίΙΗΣ ΚΑΙ Ο) ΔΙΚΑΣΤΑΙ Α Ν Α ΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ Ό ύτιουργός τίΐς Δικακ συ¬ ν ής καί διακεκριμένος νομομα θής κ. Λογοθέτης, είς υπο- βληθέντα πρός < ύτόν υπό βη· μοσιογράβων τΛν Αθηνών έ ρω^ήματσ, απήντησεν ώς έ- ς —Ό μέν Ποινικός Νόμος ί- χβι τελειώση πρό πολλοθ, ό Γ έ σχετινός ϊίσαγωγικός νό¬ μος, ό ρυθμΐζων τβς σχέσεις τοθ παλσιοθ πρός τόν νέον, ιύρΐοκεται έν τώ περατοθσθαι ■οί μετ' ολίγον χρόνον θά εί Πό πεΙ έ μ νε ετοιμος. Πρόκειτσΐ ή ό έρ γασΐας, ή όποΐα συνετελέσθη μέ τόσην επιστημονικήν ϊύου· νειθΓ,σΙσν κοί τόσην προσοχήν ώστβ ό νίος Ποινικός μας Κώ οιξ δχι μόνον ε έν όφιν εί κα· <|ν κενόν, άλλά κοΐ όνταπο· κρίν·ταΐ «λή»;<»ς κρός τάς νέ. άς άντιλήψεις, οί οποίαι επι- κρατοθν παντοθ. Έπιεικίστε ρος άπό τόν παλαιόν, άλλσ καί Βικαιότερος, κλεΐει διά παντός τος θύρας είς όλας έ κεΐνας τος €διεξόΒου(», τιού ώ&ηγοθσαν είτε ιίς την άτιμω ρησΐαν τοθ ίγκλήματος, είτε είς την παραγραΦήν τού. Ό νίος Ποινικός Κα&ιξ είνε πρό παντός ΚΔ&ιξ ελληνικάς, πρός τος ελληνικάς κσΐ μόνον άνά γκας άνταποκρινόμενος κοί συνταχθιίς επί ιβ βάσει της νεοελληνικής πραγματικότη¬ τος. «Ως γ' ωστόν, 11 λεγόμε- μεναι φυλακαί μας 6έν ήσαν φυλακαί. Δεν ιΤ>ε ΰπερβολή
  Ανεΐπωοτι ήσαν 'Εριννόκ,
  «εύ καιεδΐωκαν άκόμη καί
  *1ς τόν Οπνον τ.»ν τούς 4κά·
  θά αρχίση ή ανέγερσις των νέ
  Ον φυλακΛν. Κιί κάη άΧ,λί":
  Είς τΟΙ Έλληνες, προσέθεσε
  ό κ. Λογοθέτης, οφείλομεν νά
  είμεθα ύπε;ήφανοι διά τού
  δικαστάς μας Άπό τής άπ< ψεως αύτ(|ς ή Ελλάς ίρχετα είς την πρώτην γραμμήν κα (χον χαταχλόιη τάς Ας δΐους δι" ώ^ θά διήρχετο ομπή έξ άλου στρατεθ αηο τ«]ς ηραΐχς τής Κιιριαχή; ΆποχοριβνΐΜταΓ, Σιλινιωται μέ τον χ. Μχρματάχη» επί κεφαλής, δλδκληρος ή Κια συρρέοντις είς Κο λυμδίρι δι* αοιοχΐνήτω' χαί λοι κων μεταγωγιχβν μέσων. Μίχρι δέ τής 3ης μ. μ. εΓχον αυγχεν τρωθή τιλίον τώ/ 10 000 ληοθ άνι ξχρτήτως φύλου χχΐ ήλιχίας. Την 3ην ακριβώς χοροστκτοθν τος τοθ θιοφΐλεστάτου Έπΐσχόπου 6κα(θρου, ΟΙ ΑΧΕΠΑΝΣ- Ή ίπάφχσΐς τβν Άχέκανς, τΑν ξενητιμένιον α&τΑν Έλλήνω/ τί); Άμεριχίί,-, νά ίνεργήιιυν Ι οχνον έκ ταθ προϊίντος το9 δηοΕοιι θ' αγοράσουν Ιφ αντιτορπιλλιχαν διά νά τό δωρήσ3υν εί; την 'Κΐλί δα, είναι ομολογούμεν^ συγκινητι χή αλα "χαΐ αξίκ τβν χαλβν αοΐων τέχνων τής αίωνίοις Έλλί δβς. ΚνΙ άποδειχνύει 8ιι ο "Ελ λη ες χαΐ μακράν τής πατρίδος των χαΐ είς τΐν όΊλλο άχδμη ί χρον τοθ χόομβκ, II 4 ληαμονοθν την γενέτειράν των χαΐ τας ώ ραίας έθνιχας ηαραίίσεΐς τω*. Καί είς βυιο ακριβώς Ιγχειται τό τής Ελληνικάς Μ «^ Μ π. π. Μ ΠΡΒΊΜΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ· Γ Ζιατη α»υπόφορη χϋές. χυνιχά χαύματα, Τ* πβυ έθιωρΐθντβ έ επί χιφχλτ,ς την Μιυαιχην, εί ε πχραταχθς είς την Στοάν Τρι ιΐρτυρος πρός άκοναμή* τιμβν. Μετά το πίραί τής (εροτελεσΐΐ ς δ συνΐαξιοθχος γυμνασιάρχης :, Έμμ. Γενεράλης μχθητής τοθ ηοίου 6πΐ]?ξε δ έκλιπώνίεράρχης :ξεφώνηοε μακρόν χαΐ συγκινητι¬ κόν επικήδειον, ανάπτυξις την ρααιν χαΐ τάς ψαχιχας άρετ*ς ;οθ έχλιπδντος. Μετά το πέρας τοθ λδγου τοθ χ. Γενεράλη, ή νεχρςχή πομπή παιανιζούσης τής μουσιχής πίνθι μ» έμβχτήρια, έξεχίνηιιν έχ τοθ Τί φέρετρον άνιΐχον ιΕ μάθη ταΐ τής Ίιρατιχής Σχολής Χ«ν( ών. Προεπ }ρεδοντο οί χβατοθνττς τα σΐέφανκ, ιί'ιχετο το ΊιρκτιΙΐν ηκολούθουν δέ οί έπίαιμοι χαΐ τα λοιπά πλήθη. Εκατέρωθεν έδάδι ,εν δ αιρατος. Ή πομπή διελθίθ οχ διά των 45»ν Ποττιέ, Ν έλΠ* ιβς Άγο?3ς, Καλε Καπιοί χαΐ Κισσχμου, Ιφθΐσι τέλος μέχρι τή; τοποθεαίας Ντ Εζου. ΈχιΐΒιν ή οορος Ιΐοποθετήθη έπ' α&ΐαχινή τού χαΐ μετεφέρθη ιίς την Ιεράν Μονήν Γωνιόΐς. ΟΕ χά«ικοι των χωρίων Γαλα τα, Διρκτσοι/, Σΐαλοθ ΆγΙας Μχ «αί Σελΐνοι* μένου δλοχλήρου τοθ χλή?συ Κια σίμου, ΚυδωνΕας χαΐ τοθ Ήγου 'ΑγΕας Τριάδος ΆχρατηρΕου χαΐ τοθ Ίερομιναχου Διονυσίου έχ Γβυδευνίτου Ιψίλη έν μέαφ έκδήλΐυ συγχινήσΐαας ή νέ χρώσιμος άχολουθία. Μεΐά το πέρας τής άχβλουθίας δ Γυμνασιάρχης θηλέων χ. Μυλω νίκης δ>ιλή3»ς διά μκχροθ ανε
  σ<δηη3ΐ την εξέλιξιν χαΐ 8 ψ την αιιϊιοδροιιιαν τοθ έκλι πίντος άπό4τίόψι»ς ,θρησκευτιχής, ϋατρΐωτΐχής χαΐ χοι νωνιχή;, ραί τον νοθν, δικσκΕλας >«ί
  την παίδιυσιν
  έξά
  χά Ι
  την δρβσιν έν γένει τοθ Μιΐαιτίν
  τος· θεώρησις τοθΐον προοπΐιχως
  ώ; τον ΜίλλονταΠχτριάρχην λόγω
  δπερίχου χ*ι πολυσχιδοθς πνευμα
  τιχς άξίϋΐς.
  Μετά τον χ. Μυλωνάκης δμιλιΐ
  δ χ. Μ. /Αναστασάκης Ιατρος
  δσιις διαγράφει την παιδιίθιν
  σταίιοδρομίαν τοθ 'Ανθίμου, την
  άπό τής Γωνιβ; μόρφωσιν τού, την
  θρησχιυτιχήν χαΐ εθνικήν δ;β?ίν
  τού έν Αίγύπτφ, Τύνιδι, Λαμτιεθ
  τής Αγγλίας χά Ι ιίδιχως την Με
  γάλην τού εργασίαν κρός διαδοσιν
  τής Έλληνιχής Όρθοδοξίας.
  Μετά τοθιον δμιλεΐ δ χ. Πολυ
  χρονίδης διά την μαθητιχήν χοΐ
  Πανιπΐστημιαχήν δ,Λαιν τοθ Άν
  δρί(. "Ακολούθως δ Δήμαρχος Χΐ
  νίων χ. Ί. Μουντάχης διά θαυμα
  σίου κα! συγχινητιχοθ λόγου πλέ
  χει τό εγκώμιον τοθ Μητροπολίτου
  Πλ ΐϊ ΐ δ
  ι·έν δυσχολεύομαι νά Βιακηρό
  ?ω δτι ώς πρός τό άβέκοστον
  καί τό άνεπηρέαστον των λϊΐ
  τουργών της ή Διναιοσύνη
  μας είνε ή πρώτη τοθ κόσμου.
  Καί δν ΐ(ς τόν άδαμάντινον
  χσρακιήρα των δικαστων μας
  προστβθ(] ή ήρωΐκΐ) των προ
  οήλωοις πρός τό καθημερινόν
  θήκον, τΐούτούς βοηθίΐ πά
  ρά τόν μικρόν αριθμόν των νά Ι Νιχηφίρβιι
  βώ άι δ|
  ΐδος, χαί μετά τοθτον δ
  χ. Β. Παπαδοχωνσταντάχης έξ δ
  νδματος τβν Έφέδ^ων ΣπηΧιβ{,
  συναγωνιστβν τοθ μακαρίτου, διά
  λδγου λάμπρου έξετάζει άκο κα:ρΙ
  ωτιχής χαί ατρατιωτιχής άπίψι
  εως τδν έκλιπδντα Εερίρχην, πά
  ρουσιβζων αυτόν Ινα τέλειον κειθχρ
  χιχον χά Ι γενναιότρτον στρατιώτην
  έχτελέσαντα μιτά τβν συναίέλφων
  τού ιυίρχως χαί πιστβς τό χαθή
  χον τού.
  ΈπαχολουθεΖ Ι) δμιλία τοθ χ.
  άιτοχλεΐσ:ιχδτης τοθ Ιουλίου, ένέ
  σιιηψιν εφέτος πρίν εξέλθωμεν
  χ«λά, χαλά είς την άνοιξιν. Κ»1
  οί όΐ^θρωΐτοι πού έρριγοθσχν μέ
  χρι προχθές άπό τό άνοιξιίτιχο
  χο{, ε&ρέθη3χν αποτόμως είς
  πέλαγος Εδρβτος άηο την ζέστη.
  'Αλλτ δέν δπέφΐρχν μίνον οί &*
  θ;ωιτοι, 6ιτέφεραν χκί τα δίνδρα
  1 τα άμπέλια χαί τι βπαρτά,
  ποΰ έμιροί'θηΗν χαί έ «λ ινα. ν πρός
  ι γή', άπα την άνυπδφβρον ζέ
  α την. Αλλοίμονον δέ εάν συνεχι
  5 δ χαιρός αοϊίς. θά χαταστρα
  ή πχραγωνή χαί θά χάσω
  μέν κάθε έλπίδα ποΰ μβς Ιϊημιούρ
  γησε ή μέχρι σήμερον εύηΐ«ή πβ
  ριία τβν καλλιέργειαν.
  ♦ Μ*
  ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ.
  Άπβριγραπτον, άτιάνθρω
  πον άντικοινωνκόν οΐσχος ά
  πβκάλεσε τάς Ελληνικάς φυ
  λακάς ό οπουργός της Δ'καιο
  σύνης κ. Λογοθέτης. ΚαΙ δέν
  Ιχει άδικον, Αί Έ*.ληνικα(
  φυλακαί οί πβρισσότεραι τού
  λάχιστον, απετέλεσαν ύγρούς
  τάφαυς, στΐγματα διά τόν ού γ
  χρόνον πολιτισμόν. Άπετέ
  λεσαν <άτι περισσότερον. Έρ γαστήρια διαφθορβς των ψυ Ι&ν χαί καταστροφάς των σω μάτων, τ Λ ν οποίων ο( τρόΦΐ μοί, άντ( νά βελ,τιώνωνταΐ ά ποχτοθν δλας τάς κακάς έξεις καί καταστρέφωνται κυριολι κτικως. Άλλ' άς ελπίσωμεν δτι μετά τή ν επίσημον ο ο (ήν ΒιαπΙστωσιν, θά ληφθοθν δλα τα άπαραΐτητα άς βελτιώσβως σεως. μέτρα ταχεί της . κατασΐά έγ·ώμια διότι οί προλαλήπάντες έπαρχβς τόν Άνθιμον έπ«ΓΓωνκαΓδΓκ μ ρμ Νιχηφριιμ,^ έπ«ΓΓωνκαΓδΓκ βιεκπεραιώνουν _χ·Ράστιον δγ|Πιοτώοιως ι«]ς ϊρίσεως «Ο 'Ανβί κον εργασίας, σύτά άρκοθνΐ διά νά άποβλέπωμεν πρός τό μέλλον τής έλληνικής Δικαι οσύνης μέ απόλυτον πεποΐθη σιν. Δέν οπάρχουν μόνον είς τό Πότσδσμ δικασταί. 'Υπάρ χούν καί ·1ς Άθή μου. Τίθ χ. Σχουναχη χαθηγηιοθ έξισηορήσαντος χά Ι τούτου τα ίδι ώδη προοόντα τι Ο έχλιπδντο;, Μετά «ύς ανωτέρω δ Έπίσχο κος Κιοσίμου Χρυοόοτομος δμι λΐ πίτθ Μί )έ ερ Ι.ν χβΙ έπιχυροΤ. Άλλ" ώς ίκίιρδ αωιτος τιθ Πατριαρχείου 'Αλιξαν δρείας, διαχηούτΐιι την άΊιιιρον θλίψιν τής έκιΐ έκχλησίας, διόϋ ά πώλεσι μία έξοχίτητοτ, Ινα 4γγε λον, Ινα άστέρα της μιοουρανήααν τα τόσον προώρως, ά>λά χαί δυ
  ατυχώς άμέσως δύσαντα.
  ΈηηχολΕύθησενιΙ» δΐχο κΰς
  θρήνους χά Ι χοπεκυς τβν χιλιά
  δών τβν παριστώ'ων δ ένταφια
  σμος τοθ 'Ανθίμβυ. 'ΙΕπΙ τοθ τα
  φού ετέθη μαρμαρίνη πλβξ άνβ
  γρίφουσα τί β^ομα, χα( χον χρά
  νόν γιννήσιβί χά Ι ίβνατου «".
  ■**.
  ,Λ*.
  1 ' ~Λ
  ΐι
  Ι
  ΛΠΟΡβΟΣΐΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνα
  τρανούδι τής άγάπης, τό συντορα
  χχικό δργιο τοθ μεγάλου Πολέμου
  ,,'Αποχαιρετισμός στή ΣημαΙα",
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό κοινωνι·
  κό Εόαγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αοτο-
  τελές ίργον «γυναΐκα σέ κίνδυνο·
  καί ί-τοθ έπεισοδιακοθ "Τό φάντα
  σμα τοθ αέρος τα έπβισόδια 3ον
  4ον καί δόν.
  ***
  = ΒΙΙΙΙΙίΙΗ·»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενσ τραγούδι τής
  άγάπης, τό συντα-
  ρακτικό δργιο τοθ
  μεγάλου πολέμου:
  ΙΟΙΗΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
  ΣΤ Ι ΣΙΜΑΙΑ
  "Ενα κινηματ·γραφιχέ
  μεγαλούργημα.
  Μέ τον άγκκημένον τβν
  γυνβικ&ν:
  Γκάρυ
  Κοΰπερ
  χ«1 την μεγάλην χαλλιτέ
  χνιδα:
  Έ/λεν Χέϊζ
  Τό μΐγαλειωδέστκρ·
  πβλεμΐΜό φ(λμ, τό πΐι·
  παδητιχό έρωτιχό ρνμβν
  Ιί
  Έχτβς κρονράμμκτος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  'Αριθμος 9176.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό ϊυμδολαΐογραφος 'ΑγίβυΜό
  ρωνος Εμμανουήλ Γιωργίοιι Καλυ
  τεράχης έν 'Δγίφ Μύρων ι χαχοι
  εδρεΰων.
  ΠροοχαλΗ πάντας τους έχοντος
  τυχόν δΊχαιώματα ή αξιώσεις επί
  «Ο έκ δρβχμβν (16398) έκπλιι
  οτηριάοματος τ&ν ενώπιον μβιι
  χθές άναγχαοτιχας τη" Ιπιαπεύσει
  χνν Ιωάννου Μ. Γχ^ιδίκη χκΐ Ά
  ριαχεΐδου Σαυριδαχη χατο(>ω< Ή ρκχλεΕου έ*ποιηθέντων άκινή'ω χιημάτω.* χη"ς έκχειμίνης χληβονο μ(ας τής Ελένης χήρας Μιχαήλ Δι«νιραχη τό γίνος Ζαχαρίου Μπο λίντζ^υ χηϊεμονευομέ ής ίριοτι χβς δπο τοΒ ΟΙχονομ'χκθ Ιφίρου ΉβαχλεΕου κατά την οη' αριθμόν (9171) χαΐ χθεοινην χρονολογίαν Ιχθεοίν μου άναγχαοπχοθ πλειοτη ριασμοθ Γν» έντός τ*]ς νομίμου ήρε θεσμΐας προααγάγωϊΐν ενώπιον τοθ «5μοϊΕ?υ 3ιχαοτηρ<Όυ παρ' ώ ;ι νήιεται τ) χβτάταξις ν,υς τίτλους χ»Ι χά Ιγγραφα έφ'ώιΐ στηρίζβυσ τίς άπαιχηοιις των χαθ' ίσον Γάσι ΙκπρόΒιομος προοαγωγή ίηορρι φθηΌεται. Έφ' ςΐ; εγένετο ή π« ροθοα δι" ήν ελήφθη τέλος χαΐ πρίοθιτον ώ; χαΐ νίμιμον &ιχα(· »μα δραχμαί έχβτέ* τιίντε (105) Έν 'ΑγΙω Μύρων ι Μαλιβιζ'βυ χ«ί έν τψ αυ,ιβολαιιογραφΐΐω μοί» (δια χτηαΐα Γ^ωρ*. "Ιω Μιουρλάχη ή Χχεετάχη σήμερον τή ν δβδεκϊ^ν (12)*Απριλίου ι$0 Ιΐους.γίλ'β ένε* χοΌικ ίοιίκονια έ-τα (1937) ήμέ ραν Δευτέραν «αί υπεγράφη παι/ έμοθ κθ ονμβολβιογράφοα 'ΑγΕοα Μ6 ς Ό Συμβολοκογράφοί 'Αγιςιι Μύ¬ ρωνος Εμμανουήλ Γ. Καλντερ«ΜΠ( . ΚΒΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΪ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΙ ΑΗΜΟΙ' ΨΤΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δεχεται Ιν τ$ τον, «δβ( Πειροπ&ς 176' ΑβΗΝΑΙ. Τηλ. 52,379 'Βν* κολάκροτον Ιστορικόν 8ρνον. ΑΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 219 Τοθ Προσπέρ Μεριμέ. "Άς είναι, Θ4 ήταν πιό κα λότερα νά βοβ μίσα κσνένα ώμμορφο κυπρΤνο ... Μ4 τ! ε χετε λοικόν, παπά μου; ΜΊ τύχη κσΐ λιγοθυμήσετε; θέλε τε νά σας δοσω ώς κου νΛ γίνη το φαΤ σας Ενα κρασΐ οθ Μκωζανσύ μ* ούτδ θα ϊλ θετβ στόν έαυτό σαςΐ —Σας βύ^απστώ. —Λοιττόν τί θέλεΤβ γιά τό γεθμά σας; —"Ο,τι είναι.... βέν μ' έν- Βιαφέοβι. —Μά ΐϊΠ,τέ μου τί.... τό ντου λάιΐι μου καθώς βλέηετε Ιχει πολλά πράγμστσ. —-Καλα λοιπόνΐ φέρτε μου ένα κοτό"ουλο, κι' άφήστε με νί δΐσβάσω τή σύνοψή μου. —"Ενα κοτάπουλο! ίνα κο τόπουλοΐ παπά μου; Αύτό δσ είναι κι' άν (ΤναιΙ Δέν θά κά νούν τσΐπες στά δόντια σας οί άοάχνες μιά μερά νηστε! σς. Μήκως ίχετε καμμιά α δεια άπό τόν Πάπα γιΛ νο τρώτε κοτόπουλο την Πάτρα σκευή; —"Α Ι τί άφηρημένος πού εΤμσ 1 ... Να(.. βέβαισ σήμερα βΤνσι ΠαρασκΒυή.... νβηάΓ αί οΗαΪΓ ηβ ΐπαπ^βΓββ. Φίρ τβ μου σύγά. Σας ιύϊσριστθ πού μέ {(δοποιήσατε έγκαΐ ρως γιά ν' άποφύγω μιά τό¬ σο μβνάλη άμαρτΐα. —Όρΐστε μαςΙ βΐπε ή τα βεονάρισα μέ χαμηλή φωνή, Γύΐοί ο( κύριοι άν βέν τούς ίΐβοποιήσπς, μποροθν νβ σοθ εάν χοτόπουλα μ1 ά νησιήσι μη μέρσ, κο( γιά Ινα παληο- κομματάκΐ πάχος πού θά Ε βριοκαν σΐή σοθπα μιανής φτωχής γυναίκας θά έκαναν Φασαρΐα πού θά σοθ ίπαιρνε τό μυαλό. *| Όταν τα «Τκβ ού τα, πΡ,γβ νά έτοιμάση τα ούγά κι' δ κσλόγερος ξανάρχισε νά δια βάζρ τή σύνοψή τού. —Ανβ. ΜαΗαΙ άβελφή μου, εΤπβ £νας άλλος καλόγερος μπαΐνονΐσς μέσα στήν τσβέρ ^ »ή στιγμή πού ή κυρά" ΜατργαρΙτα βσστοθσε άπό τό χίρι τό τηγάνι κι' έτοΐμάζον ταν νά ξαναγυρίση μιά όγκώ- βη όμελέτα. Ό νεοφερμένος ήταν 6νας ώμμορφος γέρος μέ στσκτιά γένια, ύψηλόο, ουνατός κα! ραλλον παχύς. Τό πρόσαπό τού ή'αν ζωηρά, έκεΐνο δμως πού ιΐλκυε πρώτα πρΔτα την προσοχή ήταν ίνας τεράστι-| ος επΐβεσμος πού τοθ Ικρυβε τό ενα μάτι κι' εσκέπαζε τό μισό τού μάγουλο. ΜιλοΟσε Ο <ολα γσλλικά, μά στήν 6μι· λΐα τού δ'ακρΐνονταν μιά έλα φρή ξενική προφορά. ι (συνεχ(ζεται) Π)ΣΚΕνΗ |6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 611—Δύσις 6 46 ►♦♦< ιοοοοοοεοοΜΐ Μιά πεντάιιορφη είς «Ινα τόπον ροστηρίοο ΙΣΟΤΙΜΙΑΚΙΙ ΕΓΚΑΗΜΙ "Ενας "Αγγλος έγκληματολόγος έχστοατεύει τελευταίως εναντίον τής Ισοτιμΐας των δύο Φολων *ήν οποίαν τόσον έξοίρουσι καί επιζή, τοθσι σήμερον 0[ ανεωτεριστσΐ» καί ό «αγώνας τή"ς γυναίκας». Ό έγκληματολόνος ΙσχυρίΓεται δτι άφ" ότου ή γυναΐκα απέκτησε , «ιτε οΰσιαστικην είτε καί τυπικήν' Ισοτιμίαν μέ τόν άνδρα. ηθξησε' καταπληκτικώς ·ή έγκληματικότης της. Τουλάχιστον αύτό άπο· βεκνύουν-κατά τόν Άγγλον πάν τοτε έγκληματολόγον—πλείστα δ- σα παραδεΐγματα: Σύζυγοι τιμίων Ι άνθρώπωνκαΐ Θυ/βτέρες, άνακα-1 λύΐττονται είς την Αγγλίαν, άφ', οτουέπεκράτησεν ό'σωφραζετισμίς ώς μετέχουοαι είς έγκλήματα τοθ κοινοθ ποινικοθ δικαΐου πρώτου καί δευτέρου βαβμοΰ. Άλλά βέν εΤναι μόνον ό έγκλη· ματολόγρς ποο παραθέτει ώς άνω τέρω τάς άπόψεις τού. Καί οί ά· νώτ&ροι λειτουργοΐ τής "Λγγλικής "Αστυνομιας, τής περιφήμου Σκώτ λανδ Γυάρδ, φρονούν άδιστάκτως δτι ή αύξησις τήςγυναικεΐας έγκλη ματικότητος εΤνβ συνεπεία τής Ισό τητος των δύο φύλων. θεωροθν μάλιστα την συνέπειαν αυτήν φυσι κήν..,. Έξ αΐτΐας τής Ισότητος αύ τής προσθέτουν, χό καλούμενον Λοθενές φθλον ρέπει πλέον πρός.... δμιλλαν, ή όττοία έπιζητεΐ συνή Θως συντσρα<ηκά ποάγματα. ΚαΙ είνε λογικόν μέ την αμιλλαν αυτήν καί την καθημερινήν προσπάθειαν τής δημιοοργΐας έντυπώσεων» νά φθάνη είς τό αλλο άκρον. Συμπολΐτης τιού ήκουσε μετά προοονής τίς έν λόγω άποκσλύ ψεις. έξεφράσθη ώς εξής: —"Εχω την γνώμην δτι αυτή εί νβ ή πραγματικότης καί άπό ώρι σμένας έκδηλώσεις τοθ οτενοθ μας, τοπικοϋ περιβάλλοντος "Ενας «φεμινιοτής» εάν τόν ή κουε Θά τοθ ϊψαλλε κυριολεκτικώς τόν άδόξαοτο 'Αλλά Θά εΐχε καί αύτάς χά έπιχειρήμαχά τού; Ίσως να(. Τό ούσιαδες έν πάση περιπτώ σει Θά ήτο δτι τα έπιχειρήμστα αύχά δέν Θά είχον την «άμεσον πειστικόιητα» των έπιχειρημάτων τοθ άντιφεμινιστοΰ. ο . —Ή άκρφΐια ΐΐς χήν Οογ γαρΐαν «χαΐ οί ύΐάλλη- λοι. Ή αδξηιις τβν τι^&ν τ&ν δια φβρων πραγμάταν ίξοκολουθεΐ ά χίμη νβ βπβαχυλΐ τδν Οδγγαρι χον λιχόν. Τιτολογίζ«οΐι Βτι χά διαφιρα ιρέφΐμα, ίπ«ς το λίποο τό 5%Μ»ρον, τό χρέας χ«1 τα Υ«ώ μηλαι «ν ρ >υαιάζουν μίαν {ι αφοράν
  50 ο) ο ηαρ4 χαχά τό παρελθόν
  Ιτος. "έννείΐαι Βτι ή τοιαύτη υ
  φτοΐις απασχολΐΤ αοδαρβς τού
  χρατιχοας Ιδ α δηβλλήλους, οί
  ί ζ Β άβ^ τό
  Πωλεΐιαι έν καλ§ κατοστώοει
  μηχανή κορδελιάσματος ουστήμα
  τος ΣΙγγερ κσΐ είς τιμήν πολο
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι παρ' ήμίη.
  οας Ιδ α δηβλής,
  ίποΐί ζητοθν Βπος άχκρωβ^ τό
  πρό ολίγων έχβν εκδοθέν διίταγ-
  μα διά ιοθ έκοΕου ήλατχώθςσαν
  οί μιοθοΐ των χαΐ τό οποίον έξα
  χολουθιΐ νά δφ'οταται ά<4μη. Τή' άξίωαίν των αυτήν &Ε 6κ£λληλο χήν οτηρΐζουν επί τ<ί« οΐχονομι %%ί εΰημερίας ιτ]ς χώρας ττ]ς ί· πΐϊας χαραχτηριοτιχδς Ββϊχχτ,ι είνε αί έξαγωγοί αί δπιϊχι Ιφθα οαν τί 95.5 εχατομμύοια πίγκος χαχά τοϋς τελειιταίους δύο μήνας *** —Συνιχίζονται αί άιναν-' γαΐ μικρβν «αιβιβν ιΐς Άμιρι*ήν. Μέ πρωτοφαιν^ βραα&τητβ, ί πλήρει μΐοημδρία χαΐ είς μΐα άπό τί« χεντριχυτέρας ίδιυς τί) Νί«ς 'ΐ6ί>%τα βηήχθη τβ έξαεχέι
  παιδάχι τοθ Γάλλου βαρώνοκ ντι
  2ιμπέ?, χίως Λ»ωΐέρου άξιαμντ
  χοθ τοθ γαλλιχοθ ατρατοθ έργα
  ζομένου ήίη είς την 'Αμεριχήν
  Ό μιχρός χαΐ ή γχουβιρναντα
  τού ε&ρΐσχονχο είς χήν Πάρχ "Α
  δενιον ίταν άπροόπτως Ινας ίγν»
  α τος ή>πααε τό παιδάχι, χό Ιορι
  ψιν ίντίς ένές άναμένοντος αύτο
  χινήΐδυ, τό όπιΐαν έξηφανίσθτ;,
  τρέχον δλοταχβς διά μέοοιι τού
  πλήθους. Αί Ιρευναι τής &ουκ~
  μ(α; διά την ανακάλυψιν χοθ άπα
  «γωγίωςίέν χατέληξαν μέχρΐ τί]
  σΐιγμής είς κυΤεν «ποτίλισμ*.
  Τ6 μόνον έν Αθήναις
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ
  Οίκογβνειακόν Ξενοδοχείον
  'ΑΛΒΙΩΝ,
  Ό66< 'Ικνος 10—πληαιέστοιτοι Όμονοία; Τηλεφεινον 23—303 Τελείως άνακαινισθέν, διαθέτε» δνμάτια εύάλια, ΐύακροτ κα) καλ&ς έπικλωμένα. Καθαριάτητα &■ μεμπτον καί ύκιιρκοίαν προβυμβτβίτην. ΑΛΘουααν ΑΙ ουμφ«ρεντ«ρα» τιμαί Γ* ξενοδοχείον «ΑΛΒΙΟΝιι διβυθύνει αύτ·- Λροσώπως Α νέος ίδιβκτήτης τ·» α»μπ·λΙτιΐ£ μ·{ Μ. ΙΙ-ΑΝ. ΒΥΔΙΑΝΑΕΗΣ. ΟΙ 111 III 10 - [11 _ ια III ίΙΙ 111 111 111 Αιί III 111 [II 11 II II [1 II 11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΝ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ 1 ΠΛΑΤΒΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Λόγω λήξεως τοθ ουμβολαίου ενοικιάσεως τού Καταστήματός μας: ΕΚΙΙΟΙΟ'ΤΙνίΕ-Τ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΝΤΟ "Απαντα άνεξοιρέτως τα εϊδη μας Ύποκάμιοα, Πιζάμες, Φανέλλες Ύφάοματα μέ τόν πήχυν Κάλτσες χ.λ.π. θά είναι πρωτοφανής διά τό Ήράκλειο Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΣΗ ΚΑΝΒΙΣ 111 III 111 III 111 III 111 III 111 III III III 111 ΟΙ III ΟΙ 111 III III III Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣΖΩΗΣ Τού ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 88ον Μέ μιά άπίϊομη _■--,- 6ηξε τό Ο?»σμ·χ επάνω άπδ το πτωμχ χαΙ έοήκωαε τή πού κραχοθαε ο (ά χίρια της σηνώθηχκν οί τοίχες τί)ς «εί. μου, μίλις είϊα τό θέ»μ». '- χιΐ μπροοχά μ*ς Ιχειτο νεχρίς δ Λε4, Ιϊιος χ«1 άπαράλλαχτος θί μποροθσ* νά δίχιαθδ» δα ήί«ν ουΐ*ς, εάν δέ* χον Ιδλεπα ζων τα ό μπροοτά μου. Έχύτταξχ τόν Λεδ χ«1 έ»6χ« ξα χαί χό πτδμκ. ΔΙν δπη"ρχε δια φορά (Οί οε μιά τρίχα τί|ς χεφα λίς τού. Ή μένη διανορά ή[*ν τώ; δ Ινας ή;αν νεχρός %λΙ δ αλλος ζνντανίς. Εγύρισα νά δώ τί έντύπωοι Ιχαμε σχ& Αεο νά βλέπη τόν εχυτδ τού. ή τδ 4- αοίωμά τού. 'Ηταν χατάπλτ,χης 'Αφοθ έ«ύτταξε λΕγο τό πτβμα μέ όίθάνοικτα ματια, έγύριοε τό πρόσοιπί τού χαί Ιφιθύριοε: —Σ«έπαοέ το χαί πάρε με άηί έδ& γρήγοοα. —.Όχι! ΠιρΕμενε Καλλ<χρά τη. θίλω νά θίθ δεΕξω δλέχληοο χ4 άμάρτημά μου. Νέ χύττοξι Καλλιχράτη οχό άριαχερό μέρος τοθ σχήθους ττ^ν πληγή π»
  καθήκον νά έχτελέί-ω. Π^ίπει χί
  πτ»μ« ού'Λ νά γίνη ατάχτΐ). Νϋ
  χύΐταξε·
  'Απο Ινα παληό ράφι, ή 'Αγιά
  οχ έχατέβχοε Ιιλ δ; χ Χί μέ &
  γρά χαί προοέχβυΐχ νά μή σΐά-
  ξη επάνω της χαί επάνω μας έ
  ράντισι τό πχημα τοθ Εαλλι
  χράχη, άφιθ πρ&χα τό έφίληοι.
  'Αμίαω{ χό δωμάτια 1γέμ:οε ά
  πό χαπνό, ό οποίος μέ<«ιύφλω9ΐ, διαν δέ αιγά.οιγά διελύθη Ι χαπνί;, ιΙ5αμΐ τί μέρος· Επου ίχΐιχο τό πτωμα νά βγάζη ά χμ-.ύ; οάν νά ϊβρχζε Δ6ο λεπχά άργότερα τΕποτα. Τό δγρόν εΐχε ιό πτωμχ χαί μέρος τής πέτρας Ι χαί ίέν έμεινε πιά παρά μίνο Ι μιά ποοίχης σχίνης. Ή ΆγιάσΐΙ εκιασε μιά χΐθφτα οχονη χαί χή« πέταξε σΐδν άέρα. —Άπό σκόνη, οέ σχδνηΐ εΐηι. Ό Καλλιχράιης πέθ*νε χ«ί ξανα ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφΙχΘη χθές έξ 'Α. Θηνβν ό Ιαχρός κ. Ιωσήφ 'Λλη. γιζάκης. ΘΑΝΑΤΟΙ — Άπεβΐωσε καί έκη. δεύθη τιροχθές έν συρροβ κόσμον ή ΒερονΙκη Μικαελιάν σύζυγος τοθ γνωστοθ έμπόρου κ. Ά. Μικαελι. άν. έκ χων έγκρίχοίν μβλων χί)ς έν. χαθθα Άρμενικής κοινότητος. Ή μεταστδσα ΒιβκρΙνβτο Βιά χά οί. σθήμτχα καί χας άρετάς χης ώς οΐκοδεσποΐνης. *Η «Άνόρθωοις» συλλυπεΓχαι Θερμ65ς χον σύζυγον χης έ<λιτιοθσης. ΓΑΜΟΙ.-Ν^ος Μυλοοιδς, Φο. Χϊΐνή ΑΙΐωηάκη ετέλεσαν χοκς γα. μους χων. Παράνυμφος τταρέστηο κ. Ανδρ. "Ανεμογιάννης. *** Γύρω στήν πόλι μας. ι ι--- Η αλένη έγέμιοε τί ίαμάΐιο ιαλ χαιεαχάλ?ξε σιγά αιγά οτό πάτ«μα. Ή 'Αγΐάαα οτραφιΐβΐ πρός χο μέρος μας είπε: —Πτ]χ*α£νετε τώρα νά χοιμη θ^χε, έ4ν μπορήΐε. Έ-ώ θά χχ- " '|οω νά οκεφθ* γιαχΐ »&?ιο έ ιε νά κάνωμε ϋ<α μεγάλο δρό χά Ι πρέπει νά ιό< ξχναθϋμη __ γιατΐ επέρασαν αίώνες άπό ιίτε ποθ πηγά την τελευταία φορά. ΈνυρΙοαμε ατ.4 δβμίχιό μχς αιωπυλοΐ. ΚϊΙ άφοθ έηέρασι άρ <ειή &?» δ Λιό άρχιοε νά χκ<η γορ) χον έϊυτίν τού, γι' βϋιά πιΰ Ιχαμε. Τώρα που II < ήαν χοντά χης μποροΓαι νά οχεφθξ καθ^ιρά χιΐ θυμδτανε τόν θάνχτο τίΐς Ούπάνας. (σ^νεχ[ζ€xαι) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Έ Σχολιχή ΈφορεΙ« τοθ μοτιχοθ Σχολείον) 'Αγίίυ Ίνάννο'υ ΗραχλεΕοιι. Δ.αχηρύΐχει ϊτι, Έχχίθεχακ ιίς φανεράν μειοίο- :ιχήν Εημοπρασίαν ή στέγαοΐς ιοθ Σχολείου την 18ην Απριλίου Κυριακην χά! ώραν 10— 12 π. μ. έν τφ γραφείω τοθ χ. ΈηιθιωρητοΟ Ηρακλείου. Είς τόν διαγωνισμόν γίνονΐαι δεχτοΐ έργολαδοι α' χαξι»ς χαί χαί έμπειρο έχναι ανεγνωρι¬ σμένης (χανίτητος άφοθ χ«ταθέ· σωοιν ενώπιον τής Επιτροπήν έγ γύηοιν 6ρχχ^Λν 2 000. "Απαντα τα οχετ^χ» τ*]ς δημο- πρασίας πριϋιιολογιομοί κλπ. εο (ίαιΐονχαι έν ιφ γρβφε'φ χοθ Δημ. Σχολείου Ά,γΙοιι 'Ιβάννοκ δμοια ϊε κχΐ έν τψ γραφείω τοθ χ. 'ΕπιθεωρηχιΟ τω» Δημ. Σχο¬ λείων Ήραχλείου ένθα οί βουλέ μενοι !ύ»ανται νά λαμβάνουν γνω οί ν. Έν Ήραχλε'φ χ« 30 Μαρτίου 1937. •Η σχασιμόχης χής ΘερμοκρασΙ. άς πέριξ των 30 βαθμων δημιουρ. γεΓ αρχήν άνησυχιων δια χοθς γβ. ωργούς μας οί όΐτοΐοι ήλπιναν πρός στιγμήν δτι μέ τάς τελευταίας βρο χώς ή παραγοϊγή εΐχβν όπβσβήπο. τε διασφαλισθο. —Τάς ανησυχίας αύτάς συμμρ* ρΐζονται καί ο! ώρμόδιοι γεωργι. κοΐ ύπσλληλοι. —Ή γονιμοτιοΐησις τί|ς ίλαΐας ήοχισεν ήδη άιιό τα παραθαλάσ. σία ώς άναφέρουν σχετικαί πληρο· φορΐαι, —Προσχ'Θεχαι δέ καί αίθις δχιή γονιμοποΐησις είνε πλουσΐα είς χρό πον ώστε νά προβλέπβχαι μεχά βε βαιόχηχος Αρίστη ή προσεχές έλαι οεσοδεΐα. —Είς την μεγάλην αίθουσαν τοθ ΣΤΙ ΔημοτικοΟ Σχολείου μανθάνο μέν δτι δίδονται καθ* Εκαστον Σόβ βατον ενώπιον των μαθητριων χοθ Γυμνασίου θηλέων διαλέξεις περΐ Παθηχικής Άεραμονης. —ΐπΐ χη εθκαιρ'α ίρωτθμεν «ια χί αί διαλέξεις πρός διαφώτισιν χοθ κοινοθ ττερί χον κινδύνων μιας άεροττορική'ς έπιδρομής έσταμάχη σαν. —Διότι πολύ βεβαία Λιτέχορεν άπό τοθ να παραδεχθώμεν δ τι τό κοινόν αρκούντως μέχρι τοθδε ϊ- χει έν προκειμένον διαφωτισθρ. —Τό παγωτό ήρχισε νά εύρίσκε τα ι είς ημερησίαν διάταξιν άπό τούς φΐλους τής δροσιδς οί όποϊοι δι" εύνοήτους λόγους .ήρχισαν νά πληΒύνωνται. — Τώοα ών ώφελβ ί) βλάπχη είνε αλλος λόγος.,. —Πρόκειται αερΐ οργανισμόν έ. δω οί όποΐοι τό έηιδέχονχαι, κα(. χοι αί καιρικαΙ μεταβολαί δέν είνε σταθεραΐ καί ή άπότομος ζέστη δέν Λτΐοκλείίΐ καί χό απότομον ψθχος. —ΑΙ περΐ χήν οίκΐαν χοθ κ. Άρ. Μιχελιδάκη συνοικιακοΐ παροδοι άηέκτησαν διαρκή σχεδόν κίνησιν κόσμου αμφοτέρων των φύλων. - ΚαΙ άφορμή είνε ή έκεΓ διαμο· νή ΤΓ)ς Α Β. Υ. τοθ πρΐγκηπος Γβ ωργΐου κοΐ τής οικογενείας χου. —Προχθές Τεχάρχην είχομεν ώς γνωστόν τοθ Μεγάλου Κανόνος καί οί φιλόχρισΐοι ώς «υνήθως κα χέκλυσαν τάς έκκλησΐας μσς. —Σήμερον Παρασκευήν, χελευ χαΐαν χών χαιρεχισμων, Θ4 ψαλβ ή άκολοϋθία τυϋ άκαΘΕσχου ϋμνου. —Προσεγγίζομεν 6τσι πρός ιάς ημέρας των παθών τοθ Κυρ'ου ποθ είναι 6ιπλδ εάν λάβωμεν ύτι' όψιν καί τα «πάθη»των οίκογενειαρ χών. —Ή τουΒΐστική κίνησις ουνεχΕ ζεχαι καί Θά συνεχισθή πιθανοχα χά μέχρι χέλους χοθ θέρους. —Λέγεχαι μάλιστα δχι μέχοι χί)ς πόλεώς μας Θά κσχέλθουν καί χινες χων επισήμων ξένον τούς ό ποΐους φιλοξενεϊ νΟν ή κυβέρνησις καί χό Πανεπιστήμιον, —Αυριον (ώρα 7 30' μ. μ.) δ(δε ται είς χό θέαχρον Πουλακάκη χό προαγγελθέν ρεσιχάλ χοθ κάθηγη χοθ χοθ ΏδεΙου μας κ. Γ. Πλάχ© νος, —Είς χό ρεσιχάλ καχά χάς 6παρ χούσας ενδείξεις Θά συγκεντρωθη ή καλυτέοα κοινωνία μας. —Ό κΐνηματογράφος Πουλακά κη προβάλλει άπό χθίς τόν «'Απο χαιρετισμόν τής σημαΐας· ενα Ερ¬ γον διά τό οποίον καθε ρεκλάμα ίΐνε περιττή. —Ώς έκ τούτου άναμένεται μέ. χρι τής Κυριακης είς τό Ίδιόν κινη ματοθέατρον κοσμοσυγκέντρωσις διαρκής —Είς χήν «Μινοα» Θά συνεχιοθ{) ή προβολή τοθ φίλμ β·ΆΘλιοι»· άτιό τό όμώνυμον κοινωνικόν ευαγγέ¬ λιον. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΟΕΤΡΕΙΑΙΙΚηΐ Μ "ΑΙΡΟΙΟΑΙΣ,, λ Κ ε Χ τ κ
  Λ ηθ'ΡΘΏ Σ Ι Σ
  ΑΪ1Ο ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Β8ον
  θα μιιοοοθσεν Γσως νβ συν
  χωρήση αύτή την άΛιαντροτΐΐά
  ή Μαρία—θηρεσΐα καΐ θα έ-
  χσιρόταν μάΜστα πού είχεν
  άτίέναντΙ της έναν άμυαλον
  άντιποοσωπον, τόν οποίον θά
  μκοροθσβ νά τυλίξη στά δι-
  κτυα τής πολιτικάς της. Άλ¬
  λά ύκήΌχαν βύο σημεΐα στβ
  όκοΐα ή>αν άδιάλλακτη καΐ
  βέν έσήχωνβν ΑστίΤα: ή θοη-
  σκβΐαι κοτΐ τα ή^η· Ή βέα ε¬
  νός χληοικοθ κου περιεστθιχΙ-
  ζετο άπω σμήνος θαυμσστρι-
  Αν, πού έπετοθσβ τό ράσο
  γιά νά φορέση ροθχα κυνη-
  γοθ, πού σέ μιά μέοα μίσα
  έσκότωνβν εκατόν τριάντα κου
  λιά κσι" τετράποον, έγβννσοσβ
  ρτήν ψυχή τής ιύσεβοθς ούτο
  κρατεΐρας- μίαν άγανσκτησι
  «ού ΪΦβσνβ μβχρι μσνΐας 6-
  ταν Εβλεκε τώ; ή έκικόλαιη
  αυτή διαγωγή άντι" νά εξεγεί¬
  ρη τούς οκη«όους τη<., Ινρο* καλοθσε την έκιοοκιμασ'α καΙ τόν θσυμασμό τους. "Ολη ή Αριστοκρατία ή όπο(α έζοθσβ κατω ά«ό τόν έφιάλτη της ού στηρής: αύλί)ς, άνέιινββ σιΐς συγκέντρωσις τορ κομψ3θ καΙ σπατάλου έκβΐνου γλβντζέ. ΟΙ γυνσΤ<ες Ιδίως πού οπβΦβραν μέσα στούς πβριορισαούς πού είχεν επ βΐλη ή άμβ λικτη κσΐ άγέλαστη χήρα συν ωστίζοντο στά ίβθυμα ΟβΤπνα τοθ πρω- τοτύπου αύτοθ δινλωιΐάτου. 'Λλλά β<τν ί)ταν σύτό μόνο1: ή αύτοκράτειρα έβλεπεν άκό- μη χσΐ τόν γυιό ι ής, άκόμη κο{ τούς τπό έμπ'στους υπουρ γοθς της νά έκιζητοθν τή συν· τροφιά αύτοθ τοθ παραλυμέ· νού ό οποίος ί|ταν (κανός νά άποπλανήση την οΐκογένειά τη?, την αώλή καΙ την κόλι. Άλλά ή Μαρία—Θηρεσΐα 8έν ήθελεν ή Β βννη «·ηο ή καθο λική κσΙ αΰσιηρΛ Βιέννη, νά κσταντήση σάν τίς Βερσαλλί- βς· δέν ήθκλβ νά (6(| την μοί- χεΓα καί την παλλοκεΐα νά έ ξαπλώνονται μέσα στήν τοξι των εύγε ν© ν. Γι' ούτό ϊτιρε- πεν ό ντέ ΡοΑν νά φύγη- "Ε γρσφϊ λοιπόν στήν κόρη της, τό Ενα γράμμα μετά τό αλλο, παρακαλώντας την νά κάμη τό πάν γιά νά άπομακρύνη αότά τό «ΐιξιοκαταφρόνητον υποκείμενον», τό «ΐοιόρθωτο μυαλί*»! τό «τρύπιο καλάθ». ΆνΕστενοζβν, έφώναζεν μέ άπελπισσ νά την «ίλευθβιώ σουν» *πΙ τέλους άπό αυτόν τόν άπβσΐΌτλμένον ΙτοΟ Άντι· χρίστου. Κα' ή Μαρία·—Άν τουατνέιτσ, αόλις εγινε βασΐ λισσα επέτυχε την άνάκλησι τοθ Λουβηβ κου ντ$ Ροάν. Άλλα ϋνος Ραάν 8έν τι έ ψΓΕΐ παοα γ Α νά άνεββ ψη>ό
  τερα. Είς άντάλλαγμα ιί|ς
  πρεσβείας πού ίχασβν ό καρ
  βινάλιος διωρίοθη έπίσκοποο
  καί σέ λίγο άρχιεριύς ιών ά
  νσκτόρων.
  *Ηταν ό άνώτβρος ίκκλησ·
  αστικός άξιωματοθχος τής αύ
  λής' άπό τα χέρια τού Ιπερ
  νοθσαν βλες (Ι φλανθρωτπ
  κές Γωριές τοθ βσσ λεως. Τ)
  ΕσοδΛ τού ήσαν τεραστία. Δέν
  ήτσν μόνον έκίσκοπος τοθ
  Σΐρασβούργου, άλλά καΙ «λάν
  βΐγρσυος» τής ΆλσϊτΙαί·, ή
  γούμβνος μΐάς Ιστορ κης Μο
  νής μέ μεγάλη κβριουσΐα, έπό
  π της τοθ βασιλιχοθ νοσοκομε'
  ου καί τής Σορβόννης·, άκόμη
  κο( άκα8ημαϊ«6ς. Άλλά τσ
  εξοδά τού ήσαν κάντα μεγ®
  λεΐτερα. Ό Ροάν έσκορποθσε
  τα λεφτά καΙ μέ τα δυό τού
  χέρια γιά νά κτΐζη μέγσρσ,
  γιά νά δίνη γιορτές άπερι
  γράπτου πλούτου, γιά νά συν
  τηρθ έρωμένες.
  Πρίν περάση καιρός δλος ό
  κόσμος ήξερβ π ώς τα οίκονο-
  μικά τοθ δεσπότη ήσαν σέ
  θλιβερά χάλια. Ό λειτοιργος
  τοθ Υψίστου ίσύχνσζε περισ
  σότερο στά ύπόγεια Εβραίων
  τοκογλύφων παρά στήν έχκλη
  σία, δπως ίπροτιμοθσε τή
  συντροφΐά των φασίων γυνσι
  κων πσρά των σχολαστικήν
  θεολόγον. Έκείνη την έποχή
  ακριβώς τό κοινοβ>ύλιον εί
  χεν άπο-σχοηθβ μέ τα χρέτγ
  τοθ νοσοκ^με(ου τοθ όποΐου
  την ΒιαχιΙρΐσι ς8ιηύ9υν$ν ό
  Ροά».
  ^ ,.ί ?ω (συνεχΙζεταιΓ
  ΑΣΦΛΛΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
  Ηράκλειον τηλΐφ. 5-69
  ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Α£ΦΑΛ1-ΕΙ£
  ΖΟΗΧ
  ΠΥΡΟΚ
  ΧΕ1£ΝΟΥ
  «ΑΛΑ23ΧΗΣ
  ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΝ
  ΑΥΤθΚΙΝΗΤαΝ
  Ύα6 τβνς «ύνβϊκΜτέρους καΐ σ«μφΐρ«τίρβ«ς βρουβ.
  η»ϊ είς '£τ«ιρ«ι«ς α»ββ>ρ··τάτ«(·
  Εθνικον "Ιδρυμα Άσφο'λΗδν Ψώμης, "£νβ·
  βι( _χωτί«ς καί Έθνικι,, καί Γαλλικόν Λ*υ" δ
  Κοντινάνταλ.
  Πρακτβρκΐα καί ανταποκριταί χΐς όλην την
  Κρήτην.
  (ΓραβεΙ» 2* Αόγουβτευ «βρβηλενρΜς ΑαΪΜί1( Τρβηίζΐ»)
  ΤΟ ΕΡΤΟΣΤΛΣΙΟΗ ΑΤΤΕΙΟΟΛΑΣΤΙΚΙΣ
  ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
  Προ< άηοφυγίιν εκμεταλλεύσεως τής ηολ«πληβ€δς «ε- λατείβις μβ» κοιΐ «ρές «μεοβν <ί«ηηρ*τπσιν της π*λ«Μς καί τ6ν βντΐΜ&ν έη«ρχι&ν τού νβμοβ ϊώρυοβ (ΙςΚαμοΐράκι Ορατήριβν των ιΐδ&ν Άγγειβ«>«στικήί δι·»βυν«μενβν
  καρ' εμβθ το& Ιδίου.
  Ή στερεότης, ή χαλλιτΐχνική έμί«νισις καΐ χαβημερι
  νη νιλειοηβΐησις καΐ «Ι *ουν«νώνιστοι ίτιμβί ΐ&ν ιΐοβν
  μβς «νκνώνβνν 6λβέν τήνΛελκτείαν μο».
  Τα ιΐβπ μα( άγγειβκλαοτιχίις είναι τβ άνύτερα βλνν.
  Τβ συμφίρβν β»ς εηιββλλιι νβ τ* ηροτιμάτε.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κανονιοθείσης ύ«ό τής Σ·βαστ.)ς Νομαρ^ίας
  «ής τιμής των γεν «λαιολάΐου άναμικθέντων
  Σ«ορελαΙ«·ν ϋέ βνολογίαν άναμ(ξεε·ς είς 100
  μαρή Σ«ορελα(ου, 17.65 μίρη κολοθ ββ«σ(μου
  βλαιολάδου, βρός (ρσκμάς 3310 χονδρικώς
  καί 34.80 λιανικβς «ωλοθνται τοθτα ά«ό ιήν
  άβοθήβη» ΜΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ «ονβρικβς καί
  ά«6 δλα τα ■αντοτωλεϊαι καί Πραιήρια τα
  λοβόντα σιχκικήν άδειαν νΜλΙ^σεως άναμιμιγ
  μένε·ν Σ«οριλα(»ν λιανικθς.
  ΠοοτκτκοΙ
  ΤΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  γνώσεις
  Πνευμονία καί
  βρογχοπνεομονία
  ΣΤ'.
  *Η σοβττρά ούτή Φλενμονή
  λέγεται τότβ τριχοειδής βρογ-
  ?»ς, ήδη κσΙ αυτή έπικΐνδυ-
  νος διότι καί μηχανικάς πλέ¬
  ον δυσχεραΐνει την άνατινοήν
  λ' ή όποία γ(νετσι άκόμη
  βαρυτέοα 6 τα ν προσβάλ^ κοί
  τόν πνευμονικόν (στόν καΙ
  ηματΐση έδώ καί ίκεΤ είς
  τούς πνίύμονσς μικράς διε·
  σπαρμένας έσΐίας πρανματι-
  ής πνευμον(ας, δηλσδή μ 4
  Ιμφραξιν τ©ν πνευμονικόν
  κοιλοτήτων άηό έξΙΒρωμα 8χι
  δμως συμπαγή, μονομερτ) καί
  έκτεταμένην δπως τής πνευ-
  μονίας, άλλά περιωρισμένην
  είς μικράς καί σποραδικάς έ
  οχΐας, αί οποίαι μάλιστα καί
  άλλάσσουν συχνά έντόπισιν
  καί διαστάσεις αναλόγως
  τ£ν φάσεων τής νόσου. Κσί
  έν ώ είς την πνευμονΐαν ό ύ-
  γιής πνεύμων κα( τό άπεΐρα-
  κτον μέρος τοθ προσβληθέν¬
  τος πνεύμονος άναπνέουν ό
  τΐωσδήποτε κανονικώς, έδθ ή
  Αναπ> ευστική δυσχέρεια είνε
  πολύ μεγαλβιτέρα διότι πά
  σχουν συγχοόνως καί πνεύ¬
  μων καΙ βρόγχοι.
  Ή βρογχοπνευμονΐα είνε
  κυρ'ως άσΡένεια ιής πολΰ μι·
  άς κσΙτης πό) ύ μεγάλης
  ήλικίας καί άναπτύσσβται συ·
  ήθως ώς έπιπλοκή (λαράς ή
  κοκκότου γ) Βιφθερΐτιοος ε(ς
  τα μιχρά παιδία, ή" γρίππης
  <αΙ χρονίας βρογχίτιδος είς τού^ γβροντας- εν γένει πε¬ ρισσότερον κινδυνεύουν νβ πάθουν τό νόσηαα οί έξην· τΧημενοι καί καχβχτικοΙ όογατ νισμοί, ο( ίξησθενημένοι άπό ΒαρεΤαν νόσον δπως ό τυψοβι 6έ πυρετός ί| τό έρυσΐπελας, τα ραχιτικά κοί άθρεπτικά παιδία καί τ* βρέφη πού { χούν έζοτντληθ|| άπό εντβρΐτι βας. "Ο τεα σημαΐνει δτι χρβιά ζβται μεγάλη προφύλσξις διά τούς όογανισμούς αύτούς πού ευρίσκονται υπό τοιαύτας συν θή<ας ήλαττωμένης άνπστά σεως, προφύλαξις καί άπό μό λυνσιν άλλά καί άπό ψύξ ν, διότι καί έδ<& τό ψθχος Βέν είνε μίν ή άμεσος αΐτία τής νόσ^υ, άλλα παΐζβι δπωσοή πό τε στιουδοΐον ρόλον ώς προ διαθβτική άφορμή ύττοβοηθοθ- σα είς τό νά ένεργήσο»ν τα μικρόβια, Τα φαινόμενα τής βρογχο πνευμονΐας είνε περίπου δ· πως καΙ τής πνευμονίας, πυρε τος ύψηΧΟΓ, δύσπνοισ, βήγας μέ πολύ ολίγας άποχρέμψβιο δυσφορΐα μενάλη καί τα τοι- αθτσ, άλλ' έν γένει ό τόπος κα| ή εμφάνισις τής νόσου εί¬ νε πλέον άνώμαλοι καί (δ ό τροποι, βτσανιστιχά δηλσδή κα' διά τόν οοΓωστον καί διά τόν Ιατρόν, ό οποίος δέν ξεύοβι καί αύτός πότε νά μεΙ ντ) ήσυχος καΙ πότε νά άπελ πισθ(). ^1 όξεΤαι μορφαί τής νόσου διαρκοθν 'κατά μέσον βρον τρείς εβδομάδος περί¬ που χαΐ υπό καλούς δρους ά πολήγουν είς ίασιν, μολονότι ύπάρχουν καί μορφαί Οπερ· τοξικαί όξύταται ποο μποροθν νά θανατώσουν ίντός ολί¬ γων ημερών τόν μικρόν ή ύ περήλικα αρρωστον. (συνεχ(ζεται) Ό τύπος καί ή άνωτάτη τιμη των λιπασμάτων. Είς την έφημιρίδα τ«]ς Κυδεο- νήιεως ίδημοα ιύθη δ «ναγχαατι· χίς νίμος «τιερί τοθ τδπου χαί τί); άνωπίτΐϊς τΐμτ^ς τβν χηυκων λομίτων καί τροποποιήσιβς αυμπληοώϊΐω; τοθ άηο 19 βί 1935 άναγκασκκοθ νό- μ, Ιχον είς τίς χυρΐωτίρας τβ» διατάξεΐς ώς ίξή";: 'Από τ^ς Ιαχ&ος τοθ παρίντος ώ 6Ι ϊέν ή αδτΐ δι-«ρ χ^ «Πίθιμάτων, νά ίιαθίτη τ» π«ρ' βύιής ποιραβκευιζίμιν» χημιχά λιπάαμχτα είς τΐμΊς *νω- έας τ<}ς ΧΛτωτάτΐ}ς %ιμ1}ς, είς ή χατχ τίννον κ»! *ατ4 λιπαντι «ήν μονάδ» ίχίοτου στοιχείον διέθεοε ταθτα χατ* την τιλιιιταιί αν πενταετίαν 1933—37. Αί τ:ιιιί νοοθνται μ) πχράδοβιν (ν τώ ίργοστασίφ. Α^' αποφίσπώ: τοθ δπουογοθ τ«]ς Γεωργίας θελουν δεδαιωθ^: α' Αί τιμαί τβν χατα την ώ; Ιίλ πενταετίαν χυχλοφορηβάνιιον σία· αίήποτε χατηνορίας τύπον χηιιι χβν λιπιοαάταν, 6') ή χχτωτάττ] τΐμή έχάοτου έξ αύιΑν χά τα τό αύτ4 χοονιχόν διάατηαν, γ') ή άν τΐβτοιχοίΤ» είς την 15«β βεβαίου μέ"»)ν χατωτάτην τιμήν τί)ς λΐπ»νΐίχί)ς μονάίος δι* |<αστον στοιχείον τβν τύΐκβν τούτων χ«{ δ') ή τιμή τβν πρώτων υλβν τοίρ Πιιραιά. Ττ]ς χα.:α τί ανωτέρω χατκτί της ΐιμής, μετ*.γνώμην ττ]ς οίκεί Ης έηιτροκ^ς, δύναται δι* «πό φίοεως τβθ οπουργοθ τής Γενρ ίγίας, νΐ έκιτρέττεται αϋξηαις ή νβ |έιιιβλτ]θ|) μεΓωιΐς έ«'8β9ν ήθελε | διαηιατωθί] είς την διεθν^ αγοράν αύξησις ή μείωσις τ&ν τΐμβν τ*ν π?ώ(«ν δλβν τσΐ» Πειραια. Ορωται Ολαι διά την παρκ ακευήν χημιχων λιπαομα-ω' θε» ροθντ,αι εί φωσφοίΐταΐ, ή θιιϊκτ} άμμωνία, ή δγρά αμμννία, <■* νι τριχδν νάτριον, ή νιτριχή οτος, τό θειΓκδν χάλιον χαί χλωριοθχον χίλιον. ΠΡΟΓΡ4ΜΜ4 ΠΑΕΙΣΤΗΡΙ4ΣΜ0Γ Γεαργίου Μιχ. μ μχγείρου χατοίχου Ηρακλείου, Κ* ΔΙΕΘΝΕΣ Εμμανουήλ Βΐσιλ. Κλινάχη χά ιοίκοο ΉραχλιΐΌκ. Ό χαθ' ου τό «α?δ< καίτοι νο μ ίτϊΐτάγτ, διά τ«]ς άπδ 26 Μχρτίου έ. Ιΐ- έκιταγ^ς μου χαι' αύ:οΟ νομίμως χοινοηοιτβιΐαηί ώ: δείχνιιται έκ τ&ν δπ' αριθ- 4608 χαί 4615 έκιδοτηβ'ων τοθ δικα- ατικοθ κλητή?ος Κ«βνο% Φραγάκη Γνα δυνάμει χαί πο4ς εκτέλεσιν τής δή* αριθ. 23)37 άπίφάσεως τεδ Έφιτείου Κρήτης κηρυχΐεί- σης νομίμως εκτελεστής μοί »«τα δάλη έμπρο8έ9μ»ς διά κεφίλαιον τίχους χαί ΙξΛ% μίχρι ττ]ς είρ^μί νης έπιταγής δραχμϊς τεσθχρίχϊν τα δΰο χιλιάδας όχταχοοίας τεσ- οχρίνοντα Ιξ χαί 65)99 (42846, 65) χαί τϊύταί ίντίκιο<- Ικτβτε μίχρι αποπληριβμής, οδχ ήττον «πΐοχε μίχρι οήμιρον νά μέ Χ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΑΕΣΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ Κουζ'να έκλιχτπ, άνκτολΐτικη χαί εόρνηαϊχη υηο την οιευθυνοιν το& κ. Πρώην άρχιμανΐίρου τοθ «Σίσιλ» τής Κηφισιας καί το& »'Λβέ(αφ· τ&ν Αθηνών «Ιίικώς μεταχληίέντβ;. Καθαριότης άπαστράπτουσα. 'Υπηρε- σία προθυμοτάτη. Τιμαί αί συνήθεις. ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΔΙΕΘΝΕΓ,. δια τ&ν νεΉν «ν«κ«ιν1ο««ν χατέατη Ιφβμιλλον κρός τ« πβλυτίλίστβρα ΖνΒεβτιατβρικ τής ΠρΝΤΐυούσης. Μετ" ολίγας ημέρας β» κνρουοιάοη »έ«ς ίκ· πλήξεις. ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοθ ποσοθ τοδ· τού τ&ν δραχμβν 42836,65 τβν τί·, ω ι οιδΐδν βπό τής ίπιταγή;, 26 ΜαρτΕου 1937 μίχρι άιοπλη μή χαί τ&ν αυμδηααμένων έξί διον εκτελέσεως εκτίθημι είς ϊη μόιιον άναγχαοτινόν ηλιο-η?ια- ομδν τδ έτόμενον άκίνητον &>*]·
  χον είς τδν όρειλέτην ήτοι τδ έ'< τέταρτον (1)4) έξ άδιανεμήτου μ'β; οικίας χεΐμίνης παρά τΐν δδδν άελτ^-Μίρχου τής πίλεωί'Ηρανλε! ου δμυνύμοιι Δήμου χαί ΕίΒ κείου άτοτελουμίντ]; ιί)ς οί χίος άπδ Ιξ άνακγεια Τ ΐδο μαγειριΐ», 1^ ίσ5γε μ τιον χρηοιμιΟον ώ; άποθήκη μέ τρίκ πίτητήίΐα, δόο άποπατοις <*1 ϊύι έξώ3»ς ουνορευομίνης οί «(άς Γεωίγίου Λιαπάχη, χληοονδ μαν Σπυρίίωνος Δρακάκη χλΙ ό Ύκέρ το6 Φιλαν0ραικικβ& Συλ λέγου Κυριβν ΉρκκλβΙου (τένς οικονομικόν Συσσίτιβν) κατετέ¬ θησαν ημίν άντΐ στΐφάνου είς την σορόν της ΒερονΚκης Α. Νι- καβλιάν άπό μίρβυς τής οικογε¬ νείας Δικράν £. ίαβ*λ«ν <5ραχ· μαΐ τριβΜβσιοιι (300). — Έπίσης β κ. Καλοϋστ Πμπ«· (ιβν Μβιτέθεσΐν είς τ6 Ταμείον τού Π«νανείου Δημοτι»ο0 Νβσο- ΜβμειΌυ Ήρκκλείου ίρ. 500 εις μνήμην τής Ιδίας Ββρονίκης Μι· κκελικν. —ΟΙ βρ·ι κκθκρΐότητος κκί ύγΐΒΐνήςείς τα «ύτοχίνη- τα. Είς τβ 6πβυρν«ίβν τβν Χιβηρ· δοόμων συνεΝροτήβη συσκεψις τής αρμοδίας 6ηηρεοίκς καΐ τΒν οΐχεΐνν άβτυνοιιΐΜ&ν άρχών, καθ1 ίίν άπβφασίαβη Α λήφις τ&ν ένβεικνυομένΝν μέτρων διά τίιν τήρησιν τβν ορ«ν ύγιεινη« χά» κ« θαριάτητος είς τα αΰτοκίνητα*. Πρός τοδτβ απεφασίσθη δπκς λρμβ διοι ύΐτάλληλοι τού όπβυογείβυ κ«Ι «βτυνομικβ βρνανβ ένερνοβν τακτικάς ΙκιθεΝρήσεις είς τα αύ· τοκίνητ» δια νά έ(ακριβώνουν κ»τά ποσόν τηροθνται ϋ έχι οί δροι ύγιβινής καί χαθκριότητος. —Ή ζήτησις τβν οΐνων. Κκτά τάς τελευτκίβις ημέρας εσημειώθη ζ«ηρ« ζήτησις έλληνι χ&ν οΐνκν έκ τοδ έ{»τ«ρικου. Ζητημίνβι ιδία είνε οί γλυκείς βΐνοι £οιμβυ χ»Ι Κρήτης. Ή τι μή τοθ ρητινίτου ηαραμενει ή αυτή. Ύποκαταστήματα κοί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τοθ Έξωτερικοΰ. Ταμιευτηριον χαταθίσβις έν δψει καί επί προθεσμί^. Δάνεια επί ένεχύρ© έμπορευμάτον. ί πάσης ψύοίν$ τραπεζΐΜί,; ίρ υπό συμφέροντας ·ρο»(. —Ή πρόσληψις ύκηρΐτριβν. Πληρβφβρούμεθα ότι ύπβ τοθ ύφυπουργείου της'Εργοισίας χα· τηρτίσθη άναγκβιστΐΜβς νόμβς, διά τού οποίον αηκγβρβυβται ν« πρβσ>αμβ«νετ«ι υκηρβτιχόν προ
  σΜηΐΜον ήλΐΜΐοις χ«τμ τ&ν 14 Ι
  τ&ν. Λιά τοδ ίδίβυ νόμου τό υ
  πηρβτΐΜον πρβσΜπΐΗβν κρέκει ν>
  εΐνβι έφΗδικσμέμον δια ββλ
  ρ·ειν ύγείας.
  Ό πλιιοτηριαομδς (ύΐος γε· ή
  , ενώπιον τοθ Σϋαβολχιογοα
  φαο Ηρακλείου Μΐ"'λ*9ΐι Ι Π)
  λ'.τάχτ) ή τοθ νομίμβυ αυ»0 άνα
  λ χαί έν τώ έ^ταθθα γρ»
  τού κειμένψ πιρά τή^ ό^
  ^ την 30 Μ ΐ» 1937 ή
  ιιίραν Κυρια<ήν χαίώ^αν 10—12 κ. μ. Ινθϊ *% 8<ι καλίΟνΐΛΐ εί κλιιοδοτήαοντΐς. Π<ραγγέλλειαι άρμΐδιος δι*χ αΐικδς χλητήρ νά έ/ιργήυΐβ τα νίμιμα. Ηράκλειον τί 16« Απριλίου 1937 Ό κληρεξ&ύΐίος διχηγίρος τοθ έκιοπιόϊοντος χαί Γα?»γγέλλοντος . Άντ. Μετοχιανακη! ΣΦΡΛΠΔΕΙ ..... _.:___-ΣΑΣ —Τα ηΐτρελαιοκίνητβ αύτ· κίνητα. Διά χατβιρτισβίντος δ«β τβδ » πουργίίου των ^θΐχβνομιχ&ν νβ μου. πάν αυτοκίνητον φορτηγον η λεωφορείον κινούμενον ί>«ο
  πβτρϊΑΛΐβκινητηρβς ώπβκΐιται ·1ς
  εΐδικην φορολογιον, καβορι(ομε>
  νην ώς έ{ή{: Είς ^ηετρελκιβΝΐνη
  τ«ν αυτοκίνητον φορτηγόν ώφε
  λΐμο» φορτίου μέχρι τριών τθν
  νκν η λεωφορείον μίχρι 3» Ησε
  «ν, ή φορολογΐα ορ^ίΤΛΐ είς 1.
  40 .ύρβχμάς χκτβι χιλιόμετρον.
  Βΐς «υτοΜίνητιχ φορτηγά ώβελί
  μο» φορτίου βηό 3—4 τόννων η
  είς λεωρορεΐα «πό 36-50 ^θεσεοΐν.
  Φβρολονίκ όρΐςετβι είς 1 70 ορ.
  άνιχ χιλιόμετρον. Είς βύτοΜίνο
  χλ φορτπγκ ώφΐλίμου φορτίου &
  ν« τ»»ν τ«σβ«ρ«ιν τόννων ή είς
  λβΝφορεΐα άνν τίιν 51 θεσεων,
  ή φβρολογΐκ ορίζετβιι είς 2.20
  ορ«χ άνά χιλιόμετρον. Ό ίλ·γ
  χος των διανυομεν*ιν χιλιομ*
  τραιν διβνεργβϊται υπο των μ«
  τα τόπον; έφόρνν.
  «Έθνικί,β Έρ·
  ΕΜ ΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΠΑ·ΟΛΟΓΟ2
  Άριβτβθχος ΈίνιχβΟ Πκνεηιοτημίον 'ΑΙεΐ·
  ν6ν χβιΙ.ΣτρατΐΜΤΐχίιΐ ΊατρΐΜί|( Σχβλής,
  Δ<||ΐται καθ* εκάστην «Ις «ό ·αρμακιΐον Έμμαν. Μανζαει«τάκη (Βαλτέ Τζαμί), «λ^ιβό λ)ώ 443. Π,ΛΛΙΚΙΩΤπ Ή Έβνιχή Έργατική ,ΝεβλαΙβ Ηρακλείου .δίδει ,τήν προσεχΑ Κυριακήν 18ην τρέχβντββ χαί η· ρΐ ώραν ιο 1)2 είς τό θεατρον Πουλακάκη την πρώτην της διά- ίιν μέ θεμ«: .·© |ρν*Τπί πρβ. τερβν κκί οήμερον» είς την οποί¬ αν χα>εΐ τί ν ΜΜθε εργάτην, β-
  ««νγελματίαν χά! ύηαλληλβννά
  την τΐμήοα διά τής κ«ρουσί«< τού, συνδρβμοντίς την «ϋτει ήθι χ&ς είς το ίργβν της. ('Βχ τβδ Γραφείον) ΑΠΩΛΕΣΘΗ δίτιλωμα συντάξ» ως θυματων πολέμου τοθ 'Ανδρβ ου Ν. Άδαμάκη ύπ' αριθ. 67.481 καί παροκυλιΐται ό ευρών να τό ΙπροσκομΙθΓΐ είς τα γραοεΤα μας 'κοΐ άμειφοήσεται,
  Ήρακλβιον Κρήτης
  Γρσί/εΤσ ?ναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευης
  16 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  Ο 0ΤΊΣΤ2Ν ΤΣΏΡΤΣΙΛ
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΙΙΙΝ
  ΕΝ ΙΣΠΙΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΙΤ.ΙΗΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΙΜΦΥΑΙΟΥ ΣΠΑΡΙΓΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγρα·
  φηματα έκ Λονοίνου μεταδίοουν μα¬
  κράς περιγραφάς τής χθεσινής 6ραμα·
  τικής συνεδριάσεως τής Βουλής των
  Κοινοτήτων έξ άφορμής τής συζητήσε
  ως τής στάσεως τής Άγγλικής Κυβερ·
  νήαεα>ς έναντι τού Ίσπανικού.
  Μεταξύ των άλλων, ωμίλησε διά μα
  κρών καί ό διαπρεπής πολιτικός κ. Ού·
  ϊνατωνΤσώρτσιλ ό οποίος έψεξε την Κυ
  βέρνησιν Μπάλντουϊν διά την χλιαράν
  πολιτικήν της καί τάς ταλαντεύσεις της
  καί τέλος έπρότεινε την ,,ένεργόν έπέμ·
  βαβιν τής Αγγλίας πρός τερματισμόν
  τού έμφυλίου Ίαπανιχοΰ πολέμου έκ
  τού όποίου χπειλείται ή ειρήνη τού κό·
  σμου χαΐ ό σύγχρονος πολιτισμός.
  II
  ΒΟΥΑΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ
  ΜΒΜΦίΣΚΑΤΑΪΟΥΜΠΛΛΤΟΥΪΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μ*ς)·—Νεώτερ* τηλεγρα·
  φηματα, έκ τήςΆγγλικής πρωτευούσης,
  Ιπιβεβαιούν ότι παρά τόότι ή Βουλή
  των Κοινοτήτων απερριψε την πρότα
  βιν των Έργατικών περί μομφής τής κυ
  βερνήσεως Μπάλντουϊν διά την πολι¬
  τικήν της έναντι τού Ίσπανικοΰ, έν
  τούτοις τό ζήτημα τού άποκλεισμοθ
  των βορείων παραλίων υπό τού «φράν¬
  κο, άπασχολεϊ εισέτι ζωηρώς τούς άγ·
  γλικούς πολιτιχούς χύκλους. Καταβάλ¬
  λονται οί προσπάθειαι όπως ή Κυβέρ¬
  νησις άλλάξη πολιτικήν έναντι τού ζη·
  τήματος τούτου.
  "~ ΑΦΙΧΘΗ Ο ΓΛΛΛΟΣ
  ΥΠΟΎΡΓΟΣ_ΤΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΣ
  '::_ Α «ΗΝ/1 15 Απριλίου (τεδ «νταπβκρι
  τ·& μβ|) —1· «πογευμα σήμερον ·φ·χθη
  •εροπορικ&ς δι" είερβπλάνου τής «Αΐρ
  Φραν;» ο Γάλλος ύκανργός της Παιδειβ,
  μ. Ζ»ν Ζα(. Ιίς ι όν Γάλλον υπουργόν ε¬
  γένετο ενθευβιβίδηι ύποοοχή υπό πλήθβυς.
  λα·ΰ. Ε1{ χον σταθμόν δέ τον (δκξιβίθησαν
  β ύηουργό; χϋς Π«ιδε(α$ κ. Γεωργακβπου
  λος· β Πρύχανις τβδ Πανεπιστημίου μ.
  Πκπαμιχαηλ, μβ. έ έν Αθήναις Γαλλ·(
  Πρεοβευτή;.
  ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΩΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
  Δι' έγκυκλίου τού κρός άτιάοας τάς &η
  μοσίας ορχός τό υπουργείον των Οίκονομι
  κων κοινοποιεΐ οιατάξεις τινάς τοθ ύπ' άρ.
  529 έ. ί. αναγκαστικόν νόμου «περί διατάξε
  ών τίνων αφορώσαν τούς βημοσίους ύπαλλή
  λους κ. λ. τι». Ά τι ό ι ής [σχυος τοθ νόμου
  τούιου ούξάνεται κατά εν έιος »α»α τάς κει
  μένος διατάξεις άπαιτούμβνος χρόνος διό
  τιρςα1><ν>ήν τ©> ίημοοίων πολιτικήν ύπσλ
  λήλων ιΐς ειοστον βαθμόν ή τάξιν βαθμοθ ή
  θέσιν καί κοθιεροθννοΐ οί έζής ίξσιρισεις τι ο
  λιτικβν ύπαλλήλων έκ τοθ γενικοό τούτου
  μετρου: "Απαντες ς( ύπάλληλοι (Ι έχοντες άρ
  χικον μηνιαίον μιο&όν μίχρι καί ορχ. 1500, οί
  αντεισαγγελιΐς Π^ωτοοιΐιων, οί εμμιοθοι 6ικα
  στικοΐ πορι&ροι τιαρά Π^,ωιοΕΙκοις κα( ο( έκ
  των οημοσ'ων πολιτικών ύπαλλήλων έχοντες
  υκεμτριακονιαετή συντάξιμον υπηρεσίαν, δέν
  ύηαγονται ιίς την άνω διάταξιν. Δέν εχει έ
  Φαρμογήν έτιΐοης τιροκειμένου περί αυξήσεως
  ιοθ χρώνου μονιμοτΐοιήσεως· ή διάταξις ή ά
  φορώσα τούς ήμβρομισθίους οπαλλήλους.
  Η ΓΕΟΡΠΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ
  Πώς χαρακτηρίζεϊαι π προχδεσινη
  πολιτική νίκη τού Μπάλντουϊν.
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Αι
  Τηλεγραφοθν βκ
  ιριλ(ου.—
  ΛονδΙνου
  Οτι αί Αγγλικαί συντηριιτι
  καΐ Ιφημερίδες υαρακτηρ(
  ζουν ώς νίκην τής κυβιρνή
  σεως την χθεσινήν ψηφο
  φορίαν είς την Αγγλικήν
  Βουλήν καθ' ήν εοεδοκιμό:
  σθη διά μεγάλης «λειοψη
  •/ίας ή «ολιτική τθθ Μ««λ
  ντουΐν *«1 τοθ ζητήματος
  τού άβοκλεισμοθ τοθ Μνιλ
  μνάο. Ή νίκη αυτή κρΐνΐ
  ται τόσον μιγαλυτέρα δσο
  βιαιοτέρα Οιήρξι καί ή β
  «(θέσις τ<&ν εργατικόν. ΑΙ κφημερίδες ύβογρσμ μίζουν Οτι ή δοθεϊσα 4ξή γησις ό«ό τής άγγλικη'ς κυ βερνήσεως έσΐ τοθ δεδομί νού τής οθδετερότητος Ο νήρξι λογικωτάτη, καί ώς «ρδς αυτήν την μεγαλυτε ραν μιρ(·α τής δημοσίας γνώμης Έκ Παρισίων Αγγίλλι ται δτι 6 «Χοόνοο καΐ δ «Φιγαρώ> είς δρθρα των
  ίκιδοκιμάζουν τάς δηλώ
  σεις τοθ ΤΗντ«ν καί ΣάΙ
  μόν καί χονίζουν δ π ή αγ
  γλική -ολιτική άκολουθιΐ
  αμετάβλητον γραμμήν τα
  κτικής είς τό Ισκανικόν ζή
  τηαα, μή Ο«ο]|ΐ·ρ3θσα «ρό
  ουδενός τώ ν άντιμα||ομ«
  νων είς ζητήματα ούδΐτ·ρ6
  τητος ώς συνέβη καί μέ την
  νυβΐρνησιν τής ΒαλενθΙαιο
  ήτις 6x0*8ν σχετικάς ώ οί
  σμενων -λεονεκτημάτων.
  ΑΙ Ι κ Βιρολίνου «ληοοφο
  ρίαι αντιθέτως συμθωνοθν
  δτι «ρόκιιται «ερί μεχα
  λκ τούτου δχ«ι σόμφιινον στροφής τβν αγγλικών δια
  τήματα
  Θ4σΐ«ν έναντι τής (.ρυθρδς
  κυβερνήσ««ς καί κατόπιν
  γΐγονότων Λ«ο
  δειξάω την άνηλικρί
  νειάν της καί την βλλ«ιψι·#
  κύοιυς αυτής είς «ολλά ζή Ι
  ίσωτερικής καί ·
  τερικής «ολιτικΐς.
  Νεώτιρ-ΐ «ληροφοριαι β< Ρώμης «αρουσιάζουν ώς ψιύδη άσύστολα τα «ρΐ I- «ικρατήσιυς των ίρυθρών «Ις την Π:χνΐ«ιστημιαι*ίήν «6 λιν. Ένηβββαιοθν δέ τάς ά- «»λ«1ας έκεϊ τής διιθνοθς έρυθρδς ·άλβγγος ήτις ε σϊΐν 5.ΟΟΟ Λνδρβν βκτός μά χης Ένιβιβαιοθται έκίσης δτι 25 τάνκς καί 100 μυ δραλλιοβόλα «ιριήλθον είς χείρας των βθηκοφρόνων. Τα τιμητικά γεύματα πρός την Α, Υ. τόν Πρίγκηπα Γεώργιον Την έιπίραν χ1)ς πρβχθές ρεχέθη τί τιμ-τιχόν γιθμτ χαθ Δήμου μας είς τή ν Λιαχν 'Ηοα «λιΕου πρός χ;υς φιλοξννουμΐ ΓΕγχηπας. Είς τουτο παρι η α( πριγκήποοαι Μτίίβ ναΐ ΚύγινΙοτ, δ πρίγκηψ Γεώργι¬ ος χαΐ ο ο Είς τού Πίτροί, 6 Γινι «ίς Γραμματεύς ττ]ς Διοινήβεβς χ. Ίππίλυτοί, κ. χαΐ χ. Τζοιιλά κης, χ. χαί χ. Β«λλίνης, χ. κ»! <. Μιχελιδάχης, χ. χαΐ χ. Γρυλλι ιυνάχηί, δ Νομϊρχτκ χ. Μίρχελ- ος, χ. χαΐ Δν!ς Χβυοίάχη, χ. καί δνΐς ΒΐρΡιράκτ), δ πρίΐδ?ος τοθ ΔημοτιχοΟ αυμβουλίοΐ) χ. Ρα 3ΐ5άχης, οί δημ. ούμβουλοι χ. χ. Γαλενιανές, 'ΑνΐρουλιΒάχης, Κατιλβϋο{, Καρέλης, δ χυβερνή της χΑν «Ψαρβν> χ. ΠίΠαγιαν
  π» νδποκλο(, δ Αιμινάρχης χ.
  δ πρδεδρος χοθ ΊΐτριχοΟ
  λίγ3« χ. 'Αληγιζ4χης ο!
  θυνταΐ τ4ν Ιφημιοί^ω'
  ΐ Κ
  Συλ
  Διευ
  «"Ι
  η
  Νια», χ. χ. Μ. Μιονιλίχη?, Κ.
  Κ
  η Νΐκος Κατεχακη;.
  ΚαΤα χά ετιδίρπιοΐ δ Δηιιαρ-
  χδν χ. Τζουλάκης ήγΐΐρι οδνχο
  μόν πρίκοσιν 5κέ? χτ]ς δγΐίας χβν
  δψηλδν ξίνων ιίζ την οποίαν -4
  πήντησι δια μαχρβν ή Α. Β. Γ.
  δ πρίγκηψ Γεώργιος.
  Τ*)ν πρίβΐ<ν τί}ς χβές δ πρΐγ κηψ Γεώργιος χαχέθεοε, ιίς τό μνημείον τοθ "Αγνώστου Στραχιώ χοι οιίφκνον, έχεΤθεν ϊέ μινος 6πό τοθ ΓενιχοΟ Γραμματέ »ί χ!); Διοιχήοινς χ. Ίππολύΐου η Ήοα χαΐ χοθ Έφίρου τβν «ρχοκοχή'ω χ. Μχρινάοΐ έξέδραμι είς Κνω οδν επισκεφθείς τάς Την ίψ μ. μ. χ»)ς χβ*ς έ παρετέθη ιίς χήν ΛΙοχην χλιίου τό τιμηπχβν, γεθμα τοθ Γε βργιχοθ Έπιμελητηρϊου πρίς χό φιλί,ξενούμενον πριγχηπιχον ζιθ γος χ«1 χά χέχνκ των, είς τ4 δποΤ όν πιρεχάθηααν περί χά χεσοαρά χονχα πρίσωπα. Καχά χά έπιδίρ πια ήΉιρε πρόπνσιν δ πρόεδρος χοθ 'Επιμελητηρίου χ. Σεγρε&άκης είς χήν όποιαν δ πρίγκηψ Γεώρ γιος απήντησε δι' ολίγων. Τό άπόγιυμβ οί οψηλοΐ ξ4νοι εξέδραμον είς Ρ^γδιάν τό δ* έσπί ρας παρεκάβηιαν είς τό γεθμ» χοθ Μητροπολίτα» χ. Τιμοθέβυ. ΟΙ ΔΙΟΡΙΙΜΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΖΚΑΛΟΝ Έν «Ο χμήρκτος τής Σχβιχειύ 6ους 'ΕχπβιδεύοΐΜς άνεκοινώβη δ τι τβ υπουργείον των , ΟΙκβνβμι Μ&ν έ» έκρινεν 90 πιστώσεις δι* τόν διβρισμέν ΙσαρΙθιιων δημοδι ίασκάλων. ΑΙ άνντβρβ· ηιστώσεις δϋτίίησαν διά την πλήε«σιν τδν κενβν τβ βπβΐα έβπΡΐβνρνΑθηοαν *χ της γενομένης έοχατνς προκ γΜγής χβτΐ Ιδρύοενς ΑημβχικΒν Σχολείων. Η ΒΟΡΕΙΟΖ ΑΓΟΝΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ! ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κα' άττίφ,ασιν ι ής Κυβερ νήσεως είς τούς Γενικούς Διοΐϋητάς » α^ τςθς Νομάρχας Κατ' άρμοδΐαν ανακοίνωσιν την 20 τρέχ. μηνός θά έπανα ληφθβ ή &ημοπρασ!α δια την μΙοΡωσιν τής άγόνου άτμο πΧοίκής γραμμής τής βορεΐου Κρήτης καθ' δσον τό προσφερ θέν μΐσθωμα δέν εκρίθη •Χέρον.______________ Ο Ν Ο Μ Ο Χ ΠΕΡΙ Ν. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ συμ Κατόπιν τής τελευταίας έγκυκλΐου τής Πα>ελληνΙου Π.ωργικη"ς εκθέσεως ΖαππεΙου
  ήρχισαν συντονζύμεναι αί τιροσπώθειαι τόσον
  τη», Ν:μορχιακΓ]ς ετατροιιής βσον καί των ου
  στ.ατ>6ιθ£,ν και' επαρχίας. '£λιΐιζεται δέ δτι
  καίτοι ή ίτιοχή δ έν ιΤνε κατάλληλος δια την
  συλλογήν εκλεκτον -ροΐόντων έν τούτοις θά
  δ,τι καλύτερον εχει να τιαρου
  υ ό γεωργοοικονομικός κλοθτος τοθ νο
  μοθ μας ιίς την έκθεσιν δοθέντος μάλιστα
  δτι τάς προσπαθείας τον επιτροπών ανέλαβον
  «ά ένισχ6σουν οί ένταθθα γεωργικοΐ όρνανι
  σμοί. Σχετΐ»ή «γκύκλιος κρός τας σνσταθε(
  σας χαχά χωρία έπιτροπός θά άνευθυνθβ «ν
  <) θρον Εδημοσιεύθη νόμος περΐ ναυτικης στρατολογ'αςδια τοθ όποΐου όρΐζεται ότι νοθτα στραηύσιμοι κεκχημένοιδίπλω αα των σχολων καλυτεχνΐου ή άλλου ξίνου άνεννωρισμε «ου, όνομοζονται άρχικελευ σιαΙ. Ναϋται στραχεύσιμοι, κε «τημένθι δΐπλωμα τής (ατρι κτ)ς ή τής όΒονχιατρι»ής σχο λής όνομάζονται άρχικβλευΐαΙ νοσοκόμοι. Οί Φοιτηταΐ των ά νωτέρω σχολων όνομάζονται βΐοποι νοσοκόμοι. Στρατΐύσι μοί ναθται κεκτημένοι πιυχΐ ου χημικοθ, όνομάζονται άρ χικελευχα! πυροχεχνουργοΐ. ΟΙ έχοντες δΐπλωμα πολιτι κων καί οικονομικόν έπισΐη μων^όνομάζονχαι βΐοποι γρα φιΤς. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ «ΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Διά Β. Διατάγματος, δημο σιευθίντος Εΐς,χήν εφημερίδα τής ΚΐιβερνήσεωΓ, τίθεται ,ιΐ άποστρατεΐαν τβ αΐτήσει τού ό χαγματάρχης χοθ πυμοβο λικοθ Ε. Μαρκάκης, ΤΟ ΜΚΟΪΡΠΟ&ΙΚΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ενώπιον χοθ Κακουργιοδι κβΐου Ήοακλε'ου θά διεξαχθή σήμερον ή δ(κη καχά χοθ Γ ωργΐου Σταγάκη κατηγορουμέ νού διά λή θά κο.νοποιηθή ενός των ή μερών τό πρόγρσμμα έορτα σμοθ τής ονομάστι».ής εορτής τής Α. Μ. χεθ Βασιλέως Γε ωργΐου, ίνα επί τβ βάσει τού χου γίνουν τελεταί είς τίς επαρχίας. Δι' ετέρας άποφά σεως τής Κυβερνήσεως την μέραν τοθ ΆγΙου ΓεωργΙου θά δημοσιευθή ό νόμος διά χοθ όποΐου θά παρίχωνχαι δ ά φορα εύεργετήματα είς κατα δΐκους μικρών ποινων, μή | χοντας δίκην. προγενεστέραν κατα ΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ Ή ΣυντεχνΙα Άρτοκοιων ίφϊρεν είς γνώσιν χοθ κοινοθ δχι τα ΆρτοτιοιεΤα τας Κυρια κάς θά ώσιν άνθικχά μόνον άπό την 8ην πρωϊνήν ώραν μέχρι χήν 2αν μ. μ. Συνεπως πορακολοθνται οί κ. κ. πελά χαι δπως προμηθεύωνχαι τόν άρτον των εγκαίρως καθόσον τό άπόγευμα θά ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΛΚΡΩΜΑΤΩΝ Είς την ίφημ&ρΐδα τής Κυ βερνήσεως έοημοσιεύθη βασι λικόν διάτσγμα €ΤΐβρΙ ίποστο λής έκ τής άλλο&απής χρημα τικον έμβασμά'ων υπό των πλήρωμά-ων των Ελληνικόν εμπορικήν πλο(ων». Δι* αύ τοθ μετοξύ άλλον όρΐζετσι δτι οί εργάται θαλάσσης ο( πηοβχοθνχες επί ελληνικόν έμποριχών π^ο'ων προτιθέμε νοι νά αποστείλωσι χρηματι κά ποσά έκ τής άλλοδαπής είς ·ηο6αατια διαμένοντα έν Ελλάδι, ύποχρεοθνται νά έμ βά υ λ χαθχα μέσω'οθπλοιάρ χου ιοθτιλοΐου,έφ'ο υ ύτηρετοθ σι ώς εξής: Δια έπιταγής είς συνάλλαγμα. Δι* έπιταγής είς δραχμάς.Δι' έντολής είς βραχ μθς μετοβιβσζομένης δι" επι στολής εϊτβ επί Τραπέζης τής Ελλάδος 11β επί α θς των έξουσιοοοτημένων Τράπεζαν *ν Ελλάδι. ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΠΤΟΜΑΤΟΣ Είς την όκτήν Πανόρμου Ρεθύμνης ανευρέθη προχθές πτώμα ήμιαποσυντΕθειμένον. Τό πτωμα άνή^ει|πιθανως είς ναυτικόν. Κατ' άλλους πρό κείται περί τοΟ κτώματος τοθ τόσον χρονικάς πνιγέντος κά τωθι τής Φορτέισας Ρίθύμνης ΠαπαδεροΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ Α14*ν τΑαγορβ μας κυμανθβΐσαι χθ«ς τιμαί των διαφόρων Ιτχειρΐ·* αροΐόντων είχον Α% κβτββι: »ρ. ΙΘ-ΕΟ . Ι Ι' · ΙλερΜει ιι Μ Μαθβ«« Ρ' Υ Έλειΐει οο. 14.- ■οιττ) ν. <ο··ε1«ε »>■·—}. ιε«ι·.
  τ*
  Κ«ρ»6*ια
  Μλλι «οιοτικθε,
  Η4(
  »π«Χ, ΙΚ
  Κοιικοθλια (ηρ
  Διρβατσ βοΐα
  •Αρτοδίρ.βτα ίΟΙΤ,
  ■^β|Μι·ν «Ιν»ν
  λλι* -^
  |Μ,
  Μ
  η,
  4·.
  Η.
  —«·
  Τιμαί Συναλλ«γματ·ς
  ϊ
  ΚορΔνα
  Φ
  18.11—
  1
  Φ1ΣΙΣΜΟΣΚΑΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
  ΔΠΟΤΕΑΟΥΝ ΕΙ ΙΣΟΥ ΕΧΒΡΟΥΙ
  ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΟΥ ΑΝΒΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
  Ο ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ ΣΥΝΙΣΤΑ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΤΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Κ Απριλίου (τού 4ν.
  ταποκριτού μας).— Τό πρακτοοείον
  Ρώυτερ τηλεγραφεί έκ Λονδίνου δτι ο
  'Άγγλος πρωθυπουογός κ. Μπάλντουϊν
  εξεφώνησε μακρόν όσον καί έξαιρετΐκής
  σπβυδαιότητος λόγον είς μεγάλην ββγ.
  «έντρωσιν τής έκλογικής περιφερείας
  τού, επί τή άποχωοήσετ; το» έ* τής ένερ
  γού πολιτικής. Ό "Αγγλος πρωθυπουρ
  γός, άναφερόμενος ·ις τας βυγχρόνους
  πολιτικάς δοξαβίας κ«1 ε*ς τας βύο άν
  τιπάλους πολιτικάς θεωρίας πού έχουν
  νωρίσει τόν κόσμον εις βύο θανασίμως
  δλληλομισουμνενοι βτρατόπεδ», ετόνισε·
  ότι τόσον ό φασισμός όσον καί ό κομμου
  νισμός, άποτελού^» συβτήματα τυραν»ι
  κά καΐ είναι έξ ί'σου έχθροί τής προόδου
  τής ανθρωπότητος καί τού πολιτισμόν.
  Τελευτών διεκήρυξεν ώς πολιτικήν ύηο·
  θήκην τού πρός τούς έκλογείς τού, ότι
  θά πρέπει ν* άγωνεσθοΰν όπως ή Αγ
  γλία διαφυλαχθή άπό τα δύο αύτά πολ»
  τι*ά ουστήματα'καί διατηρήση τούς έ«
  λευθέρους θεσμούς της.
  ιπο χβεσ επ.νελΓηφθησαη
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΠΗΝΒΙΣΚΑΊΔΝ
  ΙΓΝΩΣΤΟΣ Η ΕΚ ΒΑΣΙΣ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Απριλίου (τού 4ν·
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι έξ Ίσπα-
  νίας ραδιογραφήματα άγγίλλουν ότι ά-
  πό τής πρώτας τής σήμερον επανελήφθη
  σαν αί μαχαι είς την Βισκάϊαν, μετά
  την άποτυχίαν των διαπραγματεύσεων
  πρός σύναψιν είρήνης μεταξύ Βάσχων
  χά Ι .Φράνκο. Τα ραδιογραφήματα ά-
  ναφέρουν ότι αί έπιχειρήσεις προσέλα-
  βον ευθύς έξ άρχής εξαιρετικήν σφο·
  δρότητα, Βέν άναφέρουν όμως τίποτε
  ώς πρός την Ικβασίν των.
  ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Σήμερον αφιχθη είς
  Αθήνας προερχομένας έκ Βουκουρε-
  στίου ό έπιφανής Ρουμάνος πολιτιχός
  κ. Βρατιάνο εις έκ των ήγετών τού
  Φιλελευθέρου κόμματος τής Ρουμα-
  νίας. Ό κ. Βρατιάνο θόχ παραμείνη ε¬
  πί τινάς ημέρας έν Αθήναις καί θά έλ¬
  θη είς επικοινωνίαν μετά των Έλλήνων
  επισήμων.
  Εί ΜΑΔΡΙΤΗΚ ΣΥΝΐΧίΙΤΑΙ
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΕΠ
  IX
  £ ΙΡ ΗΣ ΕΙΣ
  ΑΝΕΥ 0ΥΛΕΝ0Σ1ΡΣΜ.ΤΩ!
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Απριλίου (τοθ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Άποψινα τηλεγρ*
  φηματα πρός τό Ά θηνα-ι-Λν Πρακτο
  ρείον άγγέλλουν ότι είς την περιοχήν
  τής Μαδρίτης ^υνεχίζονται εισέτι σφο
  δρότα«αι έπιχειρήσεις. Τάς επιθέσει*
  των έρυθρών διαδέχονται άντεπιθέσεις
  των έπαναστατών χαί ό αγών διεξάγειαι
  σώμα-πρός σώμα μέ πρωτοφανή λύσσαν.
  Παρά ταύτα όμως αί συνεχιζόμεναι βφο
  δρόταται μαχαι, δέν άπίληξαν είς ού·
  οέν απολύτως ούσιαστικόν άποτίλεσμα.
  ΟΐΐΙΙΟΣ ιΊϊΫΡΓΟΣ
  ΟΛ ΜΕΤΑΒΗ^ΕΙΣ ΔΕΛΦϋΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 115 Απριλίου (τοθ άν-
  ταποχριτού μας)—Αυριον την πρωΐαν
  ο Γαλλος υπουργός τής Βαιδείας κ.
  —■ *ν Ζ»ί, συνοοευόμενος καί άπό τόν
  Έλλην* συνάδελφον τού κ. Γεωργαχό
  πουλον καί τόν έν ,'Αθήνοιις Πρεσβευ¬
  τήν τής Γ«λλίβς θά μεταβή είς Δελ-
  φους δπου ως γνωστόν βυνεχίζει τας 4·
  ν»σκ*φάς η έν ·Αθήναις Γ»λλική 4ρ-
  χαιολογική σχολή.
  'Επίσης ό Γάλλος υπουργός θά έ«ι·
  «θΛ αργότερον καί διαφόρους άλλον*
  λογικούς τόηους τη^ χώρας μ·«,|