94158

Αριθμός τεύχους

4540

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  Ιτησΐα λίραι 3
  έξάμηνος 9
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  17
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟί Ι!""
  ΛΡΙθΜ ΦΥΑΛΟΥ 4540
  ΤΙΕΤΒΥΚΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤ81 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΑ
  ΙΑΙΤΟ 2ΗΤΟΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΕ ΤΟΝ
  Δέν ύιτάρχει αμφιβολί* δ π
  η κρίσις τδν έπβγγΐλμαη.
  κθν τάΕεων είναι νχνΐκή
  Καί βκτιίνεται εί; όλην ν«νι
  κϋς τίΐν χώραν. 'Αλλ' είς
  την πάλιν μ«ς είδιχώτΐρ«ν,
  •πως ετονίσαμεν «αί χ9έί,
  ή κρίσις είναι ίτι μεγαλυτί
  ρα καί α! δυσχέρειαι πρός
  τίς έπβίβς «ντιπκλαίουν οί
  επαγγελματιαι, ·1 βιβτένναι
  ί έί ί
  χίων μβλις ηρθη τό ένοικιο
  στάβιβν.
  Άλλα δέν είναι βιβχΐως
  ούτϊ δίκαιον ούτε καί λογι¬
  κόν, άλλ' ού π. καί χοινωνι
  κώς συμφέρον νά με(ν·νν α
  προστάτευτοι τελείως ε! κα-
  λαιοί ενοικιασταί καί νά κκ·
  ταχθοδν είς τού; δρόμους &ν
  θρωποι οί όποΐοι παρέμεινεν
  επι σειράν «των είς Εν κατά
  καί μιχρέμποροί μας ιΐναι οτημα χαί ίγνωρίοθηανν έ
  •κόμη μεγαλύτεραι. Καί χ&ΐ μ* ωρισμένην πελατεί
  τοδτο, δι'είδιχεύς «ντελδςαν καί εδημιούργησαν Ινα.
  λόγους. Κυρίως δέ, η κατά | μικρόν ί, μεγάλον κύκλον
  στάσις αύ;ή «ποδίδιται είς
  την κρίσιν τής επαγγελμα·
  ματιχϊ,ς στέγης άφ' ενός χαί
  είς την ελάττωσιν τβν πιστώ
  οεων άφ' έτερον.
  Τό ζήτημκ τής ίιταγγελμα
  τικής στέγη;, μετ* την άρ¬
  σιν τοδ ενοικιοστασίου, εμ·
  φκνίζεται,
  φήν τού,
  Ι
  , μ
  υπό ό(ύαν μορ
  καί δημιουργή
  όβλ δ
  φ , μγ
  Ινα αληθές κρόβλημα δια
  την συμπαθεστέραν βκαγγελ
  μοιτικήν τα(ιν.Δι·τι «κτόςτοδ
  Απότομον ύψωμοδ τβν ίνβι·
  κίων π·ύ επηκολούθησε την
  άρσιν τοδ ενοικιοστασίου, ί-
  δημιουργήβη καί β κίνδυνος
  της εξώσεως τβν πβρισσβτέ-
  ρων ϊπαγγελματιϋν έκ των
  καταστήματι» ν είς τα έ ποία
  Ιπί οκιρβν βτβν παρΐμειναν
  καί ειργάσθησαν καί «δημι¬
  ουργή θησα ν. Τό ζήτημα μά
  λιστα τββτ#, λέγω β
  , γ ρβς
  ί σπουδαιότητος τού. βπη
  οχσλησι κατ' επανάληψιν
  τβς (παγγελματιχας όργανώ
  καί τ· έπαγγβλματικόν
  Έλή
  ( γγμ
  καί Βιοτβχνικβν Έπιμκλητή
  ριον καί δι' ίπανειλημμέ·
  ν»ν υπομνήματι) ν των, ίζή
  τησκν αρμοδίως την όρ
  Βαν καί δικαίαν ρύβμισΐν
  τ·ν. Καί θβ πρέπει κρκγματι
  ν« τακτοποιηθ$ τό ζή τη μ κ
  τβθτβ τ· ουντομώτερβν δια
  να κροληφθοδν ζημίαι καί
  νά σταμαιήσβυν αί <(*ο.σει$ καί ·1 άδικαιολβγήτω; έπιββιλ λόμενοι ύψωμβί τώννένοικί ών η·ύ έπιτείνουν Ιτι περια σότερον την κρίσιν καί καθι οτβϋν πανάκριββν τβν βίον είς την πόλιν αυτήν. ΟΙ ενοικιασταί άλλωστε ίέν Ιχουν πκραλέγου; αξιώσεις ώς πρ·ς τό ζήτημα τουτο. ΰ ΐό ό Κά ύ ΐ βδτϊβπό τ· Κράτος ·ύΐε άπό τβύί Ιδιοκτήτας. 'Λντι Βίτως, μάλιστα μίαν λογικήν χαί δικαίαν βάαιν επί της ό ποίας είμπορίϊ χάλλιστα να έπίλβη συνβννόησις. Λέγουν λοικόν τα έ$ής: Τ· Ηράκλειον, λόγω τη, μ· γάλης βμπορΐΜήί τού χινήσε ως, τής κπβτόμον βίκβνβμι- χης τβν άναπΐύξεως χαί τοδ ύπερδιπλασιασμβδ τού πλη- θυβμοδτον χατα τβ τελβυ· ταΐα ίτη παρουσίαοβ χ·ί α¬ πότομον αν,ηβιν τβϋ αριθ μοδ τβν ίπαγγβλματιών, των βιοτκχνβν καί των μιχρκμπό ρων. Χιλιάδες αγρόται καί χβτβικβι αλλων διαμερισμά των, συνέρρευααν κατά τα τκλενταΐα £;η είς την πόλιν αύτην καί επεδόθησαν είς διάφοραι βπαγγέλματβ. 'Αλλ' έν $ ηύςηβη τ·οον αποτόμως χ«ι καταπληκτικώς ό άριθ- μός των έπαγγελματιών, δβν ηύ,ήθησκν αναλόγως χαί τα καταστήμβτει διά της βνοι- χοδεμήσιω; νίων, ή διά τής τβν παλαιών ά- γβρβν χαί τής ίημι·«ργί«ί νέων. Καί τβδτβ λό*ω τβδ ηεριβριομβδ της πόλεως έν τίς τβν τιιχβν χαί της άνυ- η·ρ((·ς σχεοίβν επί τό βά< οει τβδ οποίον νά ήτβ δ«να· τβν ά γΙ»ηπρβί«τάσις τβς ηόλιως καί νά ίημιευργη- Ββ&ν νέαι άγβρα', έίημιβνρ- γρ, ημρ λοιπόν »ύΐ·μ*τ«ί ότι ν·ιηί μ· μρ<οιβ τη, ί λ ί Ιρν«αι&ν, Ικως δβν είνε έ πίσης βρβέν νά μη λαμβα νούν καί οί ίδιοχτήται των χαταατημκτων αυτών ίν λο γιχόν χαί οόμφννον πρός τας σημερινάς οικονομικάς συνθήκας ενοίκιον. ΠροτεΙνβυν λβιπόν ·1 έ παγγκλματΐαι νά δοθή ή έ ξής λύσις. Νά λειτουργϋ μία επιτραπή ή ό ποία νά όβΐζα τ· ενοίκιον των καταατημά των. Καί α! άποφκσεις τής έπιτροηής αυτής νά είναι ύ ποχρεωηχϋς άποδεχταί χκί άπσ τβύς «νοικιαοτάς καί ά πό τβύς Ιδιοκτήτας. Πρ«τκ( νβυν δηλαδή νά ίσχύοα χαί διά τα καταστή ματα τβ μέ τρβν τής δικτιμήσινς καί τής αίσχβκερδείαί, όπως Ι σχύϊι καί διά τα ειδή τρ· φίμων. Καί δέν ίχβυν αδι κ·ν. Διατί χαί ή στέγη άπο τελίϊ φυσικά εΐδος πρώτης ■ νβγκης. Μέτρα πρβστβισίας άλλυβτϊ τδν <νσικι*ατ&ν, ίσχύβυν Α δή διά τάς μεγάλας πόλεις, Αθήνας, Πειραια καί Θ$σα« λβνίχην. Άρα δεν είναι δύ οχολβν νά έκικταθβδν καί είς την πάλιν μ«ς, έφίσβν καί βδβ ίσχύβυν «Ι Ιδιαι οί κονβμιχα) συνθήκαι δίΐως χά) εί; (χείνας. "Εν αλλβ έηίσης ακβυδαΐ •ν ζήτημκ βΐνβιι τ· ζή τη μα των πιστώβεων. Καί θά πρέπει νά αυσ:ηθή είς τβ πιατωτικά Ιδρύματα νά μί) λνβουν πιεατικά μέτρκ κ«γ* τϋν όφειλετών έπαγγελματι &ν μίχρι τής νέας τουλάχι στον εσοδείας. Μέ τα μέτρα αύτά οί έπ«γ γελμκτίαι τής πόλεώς μ«ς, θά 4ν*κο«φισθβυν σημκντι χά, θ« αίββχνθβδν την ΐύερ γΐτικην επίδρασιν τής οτβρ γής τβδ Κρκτονς πρός αύτ·ύς χαί θά κατβρθώσβυν νά άντΐ πιξέλθβυν νιχηφβρως είς τάς δυσκόλους αύτάς στιγμάς. Διά τής φβρβλβγικης των δέ Ανακουφίσεως την οποίαν μελετά κ«ί ύηόβχιταη ή χυ βέρνηοις καί διά τής μετ1 ο λίγβν λειτβυργίας τοδ ταμεί •υ άοφκλίοκΜς των, «Ι έπαγ γκλμκτίαι θ' άνακνψβυν άπβ τό β«ρ·ς τδν σπμεριν&ν δυ οχκρει&ν, θά ιυρ·υν νέαι στη ρίγματα χ«ί θά κατβρθνσβυν ν ά ίπιδβθβδν μέ μεγκλύτε ρβν ζήλον χαί ηερισσβτέραν ορμήν είς τα «Ιρηνιχά έργ« των. Κ«1 θ' άπβτελεσουν τό τι τ· ακλόνητον Ιρκιαμκ επί τβδ βπβίβυ θά ειμπορή νά οτηρίζβται ακλονήτως ο χρα τιχός μας οργανιβμός χαί ή εθνικη μ«ς συγκρότησις. ΕΞΩΤΓΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΛ 0ΜΑΤ1ΚΗ2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ Έξαιριτική διπίωματιχή δρα· στηριόνης άνεπ'.ύχθη τόν τελευ¬ ταίον χκιρόν είς τα Βαλχάνια χαί την έγ^ΰς Ανατολήν. Μετά τάς αυνδιοωχίψιις τής Βαλχανιχής 2υ νιννοήσιως χαί ής Μ.Άντί^τ χαί την απογραφήν τ&0 Σΐ(,6ί.6ουλγα· ριχιθ χαί Σΐ, 6 ΐταλιχιθ Σύμφω¬ νον, άλλιπόλληλκ ταξιίδι» των διιυθυνδνων την έξωτιριχήν πο¬ λιτικήν των Β,ιλχαν <ον >α! ιων
  πκριχδουνκδίων χωρων, Ιίωχαν δλο
  τό μέτρον των αησυχιών πιύ έχ
  δηλιθνται τον τιλιυτκΐονχαιρόν είς
  ϊχήν αύτην γωνίαν. Τα
  Τί,Ο Τσιχοσλοδίχου προέ-
  χ- Μπένις ιίς την Σι^βικην
  Π[ ωΐιύουσαν. Καί σχιδόν τβΰτί·
  χρονις μΐτάδβσις τοθ Ραυμάνου υ
  πουργοθ των Έξωτιριχβν ιίς την
  "Αγκυραν δπου ΐιιξήγαγιν ι υιός
  ίξαιρετιχής σπουδαιότητος συνομι
  λίσς μιτά των Τούρκων επισ^ωλ
  Κβ( άμίσως κατόπιν, μιτάβασ.ς
  τοθ Τοόρχου πρωθυπουργοθ χ.
  Ίαμέτ "Ινονου χαί τοθ
  των Εξωτερικόν χ. Τιφήχ Άράς
  είς τό Βελιγράδιον χ«1 πολύωροι
  έπκνιιλημμέναι συνομιλίαι των
  μιτά τοθ άντιβασιλέως ΙΙαύλου χαί
  των Σέί-βων κυδερνηιων. Καί ταθ-
  χ» χανρΐς ν' άναφέ(ωμιν την δρα
  την όποιαν έχουν άνα
  -τύξει <<( πριοδιυταί των διαφό¬ ρων κραιαν ιίς τάς πρωτιυούσας χων Βχλχανίων χαί των κρατων τής Μισιυρωηης. Έν ιψ μιταξο, αγγέλλεται δα ό χ. Σίθονιγκ θβ μετά τοθ χ. Μουσολίνι ής πβλινορ6ώσιως των Άψδούργων καί χής άνκρρή· οιως τοθ "Οθωνος είς τόν Αύστρι- αχόν θρόνον. "Οτι δ χ, ΣτογιαντΙ· νοβιτς θά μιταδ| ιίς Ρώμην χβί δτι ίτοιμάζιται ή ουνομολόγησιι ιυ(υτάτοιι Μΐσβγιΐαχοθ, συμφώνου Ανατολικήν χωρων, άπό τ*)ς Ολα αυτά λϊΐπόν, τα φκιόμι ν» >τ)ς άνηουχίβς χαί ιής σπου
  ί<5ί, άκ&διικ>ύουν πίοον είχον δι
  χαι&ν ίσοι υπεστήριζον άπό χαι
  ρβθ δτι τό κέντρον Ί]ς διπλωμα
  τ·*«τ)ς δρασιηριόνητος μιτκτοπίζι.
  τα ι έχ τη~ς Δυΐιχής Εδρώηης είς
  την Κεντρικήν χά Ι τα Βχλχβνια.
  Καί συγχρόνως, δημιουργοθν την
  διβαιότητν, δτι ιίς την Ευρώπην
  συντιλιΐται ήδη μία ριζιχή χαί
  είς ιυρυτάιην >λ£μοκ» άναχατάτα
  ξις των δυναμιων χαί των συμμαχι
  *ων συγχροτημάτων, τής οποίας
  τα αΐτια «οί τιΰς οχοπ&ΰς θά πρί
  πιι ν' άναζητήσνμιν μάλλον ιίς
  τόν φόβον χαί %ήν προΛαροσχιυήν
  τοθ πολέμου παρά ιίς ιήν έπιδίω
  ξιν τής σταθιροποιήσιως τής ιίρή
  νης. Φυσιχίί, ϋν ειμπορεί νά
  πριΐϊη χανιίς έπανριδως ποθ θά
  αί συντιλούμιναι σήμι
  χαί
  δρα
  ηή μ
  ρον διπλωματικαί ζυμώσΐις
  πιΐΐ άποιιλίοματα θα Ιχη
  ό η όι ά
  σιηριότης την όποιαν άναπτύσ
  σουν οί ώπιόθυνοι χΐ;6ιρνήται των
  λαων ιίς την Κιντριχήν χαί την
  νοτιανατολιχήν Ευρώπην. Διότι
  α&τά θά έξαρτηθοθν άπό άπιίρους
  ήίΐχιύς χαί δλιχούς παράγοντα;,
  μιταβΐλλΐμένους άπό ημέραις ιί(
  ημέραν λέγφ τής ριυατότητος καί
  τής ασταθείας ποΰ χαραχτηρίζουν
  την εποχήν μας.
  Δύναται δμως νά ιΐπι χκνιίς μι
  χά πιπαθήσιως, χωρίς νά είναι
  προφήχης, δτι έχ τής εκβάσεως
  των διπλωματικώς ζυμώσιων καί
  έχ τής συγχροτήσιως των δικφό
  ρων άντιπάλων συνασπισμβν χρα
  των τιλιχως, θά εξαρτηθή ή δια
  τήρησις ή ή διατάραξις τής ιυρω
  Πίϊχή; ι'ρήνης. Διότι, δσον χαί άν
  ωρισμέναι δυνάμεις έπιθυμο3ν σή
  μιρον τόν πό? ιμον χαί τί ν παρα
  σχιυάζουν χαί ίσον χαί άν τό Ί
  σπανιχόν παρέχιι αφορμάς χαί ·ύ
  χαιρίας διά την κήρυξιν τού, διά
  την επέκτασιν τού δηλαδή χαί έ·
  ξω τβν όρίων τής Ίδηριχής Χιρ
  σοιήσου, έν τούτοις αί δυνάμεις
  ούται δέν θά έξωθήσουν την Εύρώ
  πην είς πόλεμον εάν ίέν άσφαλί
  σουν αρκετάς συμμαχίας χαϊ άν
  Ι έν άσφαλισϋιθν χαί δέν άποχτή
  σουν οταΡιρά έριίοματα έν τί Μι
  σιυ^ώτιη, έν τς Βαλ^ανιχζ χαί έν
  ι ι 'Δνοπολικΐ λιχάνη ής Μισο
  ι('α: επί τοθ παρόντος το&λάχι
  οίον, ή εντύπωσις, δΐι πόλεμος
  δέν ηρόκειΐϊΐ νά ίχρβγΐ ·1ς τί
  πρβαιχΐς μίλλον χαί τοθτο διότι
  δλοι φ&δοθνται την Ιχβχαίν τού.
  Καί διότι ζ,Ι λαοΐ 8ε» είναι άχί
  μη αρκούντως ηαοαακΐιιΐομινοι
  διά νά τον διχθοθν χαί νά τον 5<ιΐ) ριτήαουν. Τοθτο δμως δέν οηααιϊ νΐι δτι άττοκλείΐται δ πίλεμος χαί διά τό μέλλ^ν. Ά/τιβίΐΜς μαλιατα, ή Ιντααις τβν Ιξοπλιαμβν είς δλίκληοον ■όν νίαμον χαί δ χωρΐσμδς τής Ε^ώπτΐς εί; δόο άντίπαλα ίϊΐί λογκ* ατραιδπιδ», άποτιλοθν οο 6α;ώ:αταν κίνδυνον χ«1 δδηγοθκ μέ καλπασιιον την άνθρωπδτητα πρός την σΰγχΐουβτν, την βφαγήν «αί χον 5ιθρον. Καί ίν ϊεν πρυ <ανευ3η τιλιχβς τ ό πνΐθμΐ τοθ καλοθ χχί τό μέτρον τής λογικάς;, ωι:ι νά οταμντήιουν οΕ έξοπλι- αμοί χαί νά οβύβουν χά Ηιαλογικα π»6η, οί λαοΐ θά έλθουν άργά ή γρήγορα είς την φριχτήν αύγχρου σιν πού θά χατααχρέψη τόν πολι μό^ χαί θά οχορπίοη την συμ φοράν είς δλοχληοον τόν χδαμον. Κ γιίου. Έν πιρΐΒτώοιΐι ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗνΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ Ή βεβαΐωσις πού μάς δίδει ή Λιμβνική Έπιτροπτ), δ τι γρή γορα θ' αρχίση τό έξωοόΐ- σμα τής παραλΐσς τοθ Μπεν τβναχιοθ, βΤνσι άξιόλογη. Κσί πρέπβι να χαιρετίσωμε την ά τιόφσσι αυτή ώς ίνα σταθμό ιΐού Θ4 φέρη την αύγή μιάς νέας έποχής γιβ την πόλι μας. Βεβαία, 8έν ξέρω τί σχέδια Θ5 γίνουν. ΟΟτε καί τί προ βλέπεΐ ή μελέτη τής μηχανικής υπηρεσίας. Άλλα φαντάζο- μαι τώ; κάτι καλό, κστι ώ· ραΐο κσί πολιτισμένο θα δη¬ μιουργηθή στό μέρος οογο πού Ιχει μ8ταβληθ8 οήμερο σ' ά πέραν το σκουπιδαριό καί μας παρουσισζβι ώς βάρβχρους κι' άπολιτίοτους. Καί ή φαν· τοσΐα μου δίδει αυτήν ιήν ι[- κόνσ: Μ (α λεωΦόοος οπό τό Ήλεκτρικό έργοστάσιο ώς τό λψάνι,άσφαλτοστρωμένη, πλά τους 8—10 μέτρα, μ έ δικ>α
  πεζοδοόμΐα καί διπλές βενδρο
  στοιχίες. Καθίσματα άναπαυ-
  τικά, κάτω άπ' τα δένβρα μέ
  θέα πρός νή θάλασσα, γιά
  τΓύς περιπαιηΓβς πού θα επι
  θυμοθν να ξαποστόσουν καί
  νά βροσισθοθν άνέξοδα. "Υ-
  στερσ, £να άπλό, σωληνωτό
  κιγκλΐδωμα στά τεΐχη, δπ
  τα κιγχλιδώματα τής κουπα-
  στής των βαποριών. Καί στή
  μέση, έκεΐ πού χαΐνουν τώρα
  οί λάκκοι των καθ ζήσεων, μιά
  πλατεια ώοαΐα σκάλσ, να κα-
  τΐβαΐνρ στή θάλσσσα. Κι'ενα
  μικρό μουράγιο δπου νά προ
  σεγγΐζουν βάρκες γιά θαλασ-
  σινούς πβριπάτους τα δβιλινά
  καί τί νύκτες. —τίς βύο άκρες
  τοθ τεΐχους, δπου είναι τώρα
  τα βύο καΦενεοάκισ, σ' α·
  θλιες ξύλινες παράγκες, ΘΛ
  ύψώνουνται δύο κομψα περΐ-
  πτερα ανάλογον πρός τό περι
  βάλλον των ρυθμοθ· Στό ένα
  θά μπορή νά υπάρχη ενα λαί-
  κό έατιατόριο— καφενεΤο μέ
  τιμές προσιτβς σ' δλους. Καί
  στό ά,λλο, πίστα χοροθ, πατι
  νσζ καί μιά καλή όρχήσιρα.
  Κι' έκτός άπ' αυτώ, έκεΐ πού
  είναι τώρα τό τζαμί καί ό άλ
  λος έλΓύθερος χώρος πού §-
  χούν ριφθή τοθ κόσμσυ οί άκα
  θαρσΐες καί τα χώματα, Ινα
  κομψα θερινό θεατράκι, μέσα
  σέ μικρό κήπο δπου θά μπορή
  νά λειτουργθ ενας καλός κινη
  ματογράφος τ) νά στεγάζετσι
  ενας θΐασος τής προκοπής, τό
  καλοκοΐρι.
  Κυρ'ως δμως, φαντίζομαι
  πώς τα λουλου&ια καί τα δέν
  δρα, ίαναι μέ τάξι κι' οΤσθη
  μα καί γνώσι τοθ ώραίου φυ
  τεμένα. Κι' άχόμη, 8τι βέν θά
  προτιμηθβ πάλι κι' έκεΐ ή ψω
  ραλία πΐπεριά κι' ή Άκα
  κια ή χά μελαγχολικά φοινικο
  ειδΡ, άλλ' δτι θά ίψώνονται
  «ερήφονοι πλατύφνλλοί καί
  Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΓΟΥ
  Κόριβ Διευβυντ*,
  Τα μέτρα χά ό ποία Ελαβον
  έν συνεογασ α τα ϋφυπουρ
  γεΙα'Υνιεινής καί ΆγορανομΙ
  άς διά την καθαριότητσ, τή«
  ύγιεινήν κατασκευήν, τό β4
  οος κοί την τιμήν τοθ παγου
  είναι έξ Γσου όρθά 8σον ήσ-ΐν
  καί έπιβίβληαένα. Καί έλπΐζο
  μέν 8π ή Ισχύϊ; καί ή έφατρμο
  νή των θά έπεχταθή καί είς
  τάς επαρχίας κα( είς την πό
  λιν μας. Ό πάγος, θ' άποτε
  λή καί πάλιν άπό τώρα καί
  είς τό εξής καθ' δλον τό κα
  λοκαΤρι κυο'ωτ, εΤδος πρώτης
  άνάγκης. ΕΤ6ος απαραίτητον
  καί διά τάς τροψίς κο[ διά χά
  ποτά. Άλλ' ακριβώς 8ι' αό·
  τό, διότι γΐνεται μεγάλη χρή
  σις τού, κοί διότι εχει μυγά
  λην σχέσιν μέ την τροφήν τοθ
  κοσμου, θά ποέπει νά είναι ά
  πολότως κοθαρός άφ' ενός
  καί νά παρέχεται είς τιμάς
  προσιτβς άφ' ετέρου.
  ΔυστυχΑς, είς τό ιταοελθον
  δέν εδόθη ή δεουσα σηαασΐα
  καί προσέχη είς τό ζήτηαα
  τοθτο. Καί Ρέν ΰΐίήρξαν όλί
  ναι αί περιπτώσεις κατά τάς
  οποίας έν έσχηψιν είς πολλάς
  πόλεις έπιδημίσι έξ οίτΐας τοθ
  ακαθάρτου νεροθ πού έχρησι
  μοποιεΐΓθ διά την κατασ<ευήν τοθ πάγου. Καί παρουσιάσθη σαν κρούσματα σίσχροκερδεΐ άς κα! εδίδετο είς την κατα νάλωσιν πάγος πού ελυωνε μόλις έτοποθβτεΐτο είς τό ψυ γεΐον ίξ αίτΐας τής κακής, τής έλλειποθς ψύξεώς τού. Έξ αυτών δέ ακριβώς των λόγων ήχθησαν χά υπουργείω τής 'Υγιεινής καί τής Άνορα- νομίας είς την λήψιν των τε· Χευταίων αυτών μέτρον, ώς πρός την ποιότητα κσί την τιμήν τοθ πάνου, των οποίων ή ίφατοαογή ήοχισβν ή^η είς την πρωτεύουσαν. Καί έλπΐζο· αεν 8τι τα μέτρα αύτά θά ίσχύοουν καί είς τόν τόπον μας μέ την αυτήν καί μεγαλυ¬ τέραν μάλιστα σχολαστικότη· τα. Διότι εάν είς τάς Αθήνας —8που χρησιμοποιεΐται τό θαυμάσιον κ α Ι απολύτως ύγι εί νόν νερό τής ΟΟΚεν—ύπάρ- χει κίνδυνος μολύ-σεως καί με ταδόσεως άσθενειών διά τοθ πάγου, είς τόν τόπον μας οί κίνδυνοι αύτοι Θ5 είναι απεί¬ ρως μεναλύτεροι, έαν λάβω¬ μεν ύπ' δψ.ν μας την αθλίαν ποιότητα τοθ νεροθ μαο, έφ' δσον 8εν ΘΛ τηοοθνται <-ύσ,η ρώς αί ύγειονομικαί διητάξβις είς χά παγοποιβΐα. Ώς ποός Ρέ την τιμήν, βέν γίνεται βέ- βατια λόγος ότι καί έ δ© θά πρέπει νά Ισχύση τό μέτρον τΡ,ς διατίμησεως Καί ίύτυχΛς ή διατίμησις απεφασίσθη ή¬ δη πρό πολλοθ υπό τής άομο δίας έπιτροπής. Φανταζόμεθα δέ δτι καί οί διατάξεις περΐ καθαρότηΐος, ποιότητος χαί ύγιεινής θά έφαρμόζωνται, ΠοΧύ περισσότερον μάλιστα άφοθ πρόχειται περί ενός εΤ· 8ους έχ τοθ όκοίου έξαρτάται κατά μέγιστον βαθμόν καί ά- μ?σώτατα ή ύγεία των πολι· των. Εύχαρισιώ διά την φιλοξε νΐαν. ϊυνδημότης Ο ΜΑΣΤΑΜΠΑ Ι· ΚΙνε άναμφΐοβ^τητον δτι έ χοταμηβ; άποτιλ«1 τό ώραιδτε ρο προάστειον τοθ Ηρακλείου. Ή ώ?α(α ρυμοτομΐα τού, &[ δενδρο¬ στοιχία τού, οί χήποΓ, οί βιλί- τσΐζ χαί τό ϊφθονο πράοινο, τοθ προσδίδουν ιδιαιτέραν γοητιίαν χαί τό χαθιοχιθν πραγμκτιχά πο¬ λιτισμένον προάατιιον. Δ^στυχΐς δμως δέν τυγχάνει τής άναλόγου πρεσοχής χαί φροντίδος. Τα ώ· ραιδτατα πιθχά τού χινδυνιύουν νά χαταστραφοθν άπό τα χαρφΐά χαί τα συρματοττλίγματα. Διδτί οί χα«οί ιδιοκτήται κττ)μάΐων, χρησιμοποι&Ον τα πιθχκ ώ: στ6· λους πιριφράγματος.Καί Ικτος ού- τοθ τόν τιλιυταΐον καιρόν δέν έ· χιι ο&ΐι Οΐριυσιν ιδτι χαΐ καθ»· ριδχητχ έπαρχτ]· "Οηως μ£; άνα· φίρουν δέ τό νιρό δίδεται χαθι τρείς ή τέσσαρας ημέρας. Τα ίέ κάρρα τής καθαριότητος ιυ:ι έμ- φχνίζονται εσχάτως. Άλλά ίέν νομίζει 6 Δήμος δ» έπιβαλλιτχι νά δείξη μιγκλυτέραν στοργήν πρός τό ωραίον αΰιό προίσΐιιον; ^ *τ» ^* /Ι ΟΙΝΟΙ ΜΑΙ. 'Ιίξαιιριΐική ζήτησις ίλληνι χίν οΐνων χαί ιδιαιτέρως Κρηιι κων παρατηριΐται τόν τιλιυΐαΐβν καιρόν άπό δλας τάς κγοράς τοθ έξωτιρικοθ. Ί5£ως τα γλυχά χρκ σιά κατήνττ]3»ν πιριζήτητα. Κκί τοθτο προφανως έξ οίτίας τοθ έμ φυλίου σπαραγμοθ τής Ισπανία;, έχ τής οποίας ίέν έξαγονται οή μιρον γλυχά κρασιά. Φ^σΐχά ίέ< βαθύσκιοι πλατάνοι πού τόσο εύδοκιμοθν στόν τόπο μας κι' ώραΐες καμσρωτές λεθκις κι' εύκάλυπτο πού θά λογχΐζουν τόν ούρανό σάν όβελΐσκοι θρι άμβου... Όνειρο καί όπτασία, θά ήτΓ; "Ιοως. 'Δλλ' βνειρο πού τό ζωντάνεμα καί ή πραγμά τωσί τού είναι τόσο εοκολα άρκεΐ νά υπάρχη λίγη θέλη σις κσί οϊοθησις τοθ ώραίου. Καί πισΓΕ6ω δτι άπό την ύπη ρισΐα τής Λιμενικής Βέν λεί πουν ούιά τα δυό τούλάχι στο, Μ. ιδχόμιθ* νά σ^ιχισθ^ ό κ^ς αλληλασπαρι,γίΐας έπ' άπκοον διά νά {χούν ζήτησιν οί ο'νοι χ·*ί. Άλλά νομίζομιν δτι έπιβίλ λιται νά έχμιταλλιυθωμιν π υ την την εύχαιρίαν ποΰ μβς δίδεται τώρα διά νά Ιπιβίλλωμιν χά πρ&ι' ό ντά μας είς την διεθνή «γορίν.Ό πιβσϊήιοτι δμ»(·, φίίνιται χά άμπε λουργιχά μας προϊίντα, χά Ι δ οΐνος χαί Ι) σταφίς χαί αί σΐαφυλα!· θά έχουν ζήτησιν χά Ι θά πραγμχτοποι οθν καλάς τιμάς χκί χαχά τό προ σιχές Ιτος. *** ΗΕΚΘΕ2ΙΖ. ϋίς την οργανουμένων είς τό Ζίαπειον των Άθηνβν πχνιλλή- νιον γιωργιχήν. Ικθισιν άπιφχσί σθη νά συμμετάσχη χά! 6 νομδς μ*ί. Όρθή ή απόφασις χχί επι 6εβλημμένη δπως έιονίσχμιν καί άλλοτε, όποδιιχνΰοντις την άνάγ χην τής αγμμιιοχής μας. Θ1 πρέ πιι δμως έχ πκραλΑήλου νά χζτοι δληθξ ιδιαιτέρα φροντίς χαί προ σπίθιιν, (03τι ή συμμιτοχή μας, πχρά τό άχκτάλληλον τής έποχής νά ιΐνι άρτια, ιυπρόσωπος καί άνίλονος πρός τάς γεωργικ^ς προόδους μΐς χαί χον πλοθτον χβν γιωργικβν μχς προϊίνχων. Διότι θά ιίνι ή πρώτη φιρά πού θά χάμϊ επίδειξιν ή γιωργιχή Κρήτη ιίς χήν Ελληνικήν πρω τιύουσχν. Καί πρέπιι νά μην & σιιρήιη είς τίποτΐ απολύτως. *** ΚΑΓΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗ. Ή δημοπρασία διά την άνί λήψιν τί)ς θαλασΐίας σϋγκοινωνί άς τής άγόνου λιγομένης γραμμής τ^ς βορείου Κρήιηρ, θά έπαναλη φθϊ την 20 τρέχοντος. Έλπίζο μέν λοιπόν Βτι θά λυθΐ επί τέλους τό ζήτημκ τοθτο κατά τρόπον Εχα νοποιητιχόν διά τα ουμφέρονχα την χατοίχων τοθ νομοθ Λνσηθί ου. Καί δτι ιίς την νέαν σύμβασιν θά πιριληφθϊ Βρος διά τοο δποίου θά καθορίζιται ρητβς διι αί προ αιγγίσιις τοθ οχάφους ιίς χοϋς λι μένας Άγίου Νιχολάου, Παχ. "Αμ μου χαί Σητείας θα γίνωνται ημέ¬ ραν εργάσιμον καί ,ύχί Κυρίαι χήν &3τε νά μην ίκιδαρύνωντοιι τα έμποριύμκτα μέ διπλασιασμέ να φορτοιχφορποΐικά, Εχως έγ( ν|το χαΐ γΕνιται μέχρι σήμερον, Ι
  .
  |ι ι,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Σήμερον £να
  τραγοΰδι της αγάπης, τό συνταρα
  κτικό δργιο τοθ μεγσλου πολέμου:
  ,,Άτΐοχαιρετισμός οτή ΣημαΙα".
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό κοινωνι
  κό Εύσγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ τοθ Β,
  Ουγκώ. (Α.' έτιοχή). Κατάλληλον
  δι* δλοος μικρούς καΐ μεγάλους,
  Σημ. Καθ* εκάστην είς τάς 6 μ
  μ. άπογευματινή
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αϋτο.
  τελές Εργον «γυναϊκα οέ κίνδυνο»
  καΐ τοθ έπεισοδιακοθ "Τό Φάντα
  σμα τοθ αέρος τα έπεισόδια 3ον,
  4ον καΐ 5ον.
  ***
  Γ
  = ΚΙΝΗΜΑΤ0ΓΡΑΦ07
  ΟΟΥΑΑΚΙΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα τραγούδι τής
  άγάπης, τό συντα-
  ρακτικό δργιο τού
  μεγάλου πολέμου.·
  ΙΟΙΙΛΙΡΕΤΙΣΜΒ!
  ΣΤ Ν ΣΙΜΑΙΑ
  "Ενα χινηματογραφικέ
  μεγαλούργημα.
  Μέ τβν άναηημενον των
  γυναικβν:
  Γκάρυ
  Κοΰπερ
  κ*1 την μεγάλην χβλλιτί-
  χνΐόβ:
  Έλλεν Χέϊζ
  Τέ μκγκλειωδέστΐρ·
  πβλεμικο φ(λμ, το πειέ>
  παιθητικό έρωΐιχό ρνμάν
  τί··
  Έχτίς κρβνράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Ιν 'Ηρακλείω Ύη)»α
  ής Αγροτικάς Τραββζης
  τής Ελλάδος «ροκηρύσσει
  «ήν Ιην Μαΐου 1937 ημέραν
  Σάββατον καΐ ώραν 10—12
  α. μ. μειοδοτικόν 6ιανε»νι
  σμόν δι* Ινσφραγίστων «ρο
  σφορέΒν ήτοι διά συμβλη
  οώσενς τιμολογίου είς άκε
  ραίας τιμάς διά την άν·
  γιρσιν τοθ κτιρίου τοθ Έ
  λαιουρνιίου τοθ Έλαιουρ
  νικοθ ΣυνιταιρισμυΟ Β*ιε-
  ράτου—■ Α ό γΐνιιφς—Κε ρασ
  σβν—ΣΙββας.
  Ό δισγωνισμός γΐνήσβ-
  «αι «Κ τα άν Ηρακλείω
  γραφιϊα τοθ 'Υιοκαταστή
  ματος τής Αγροτικάς Τρα
  ««ζης τής Ελλάδος.
  Ώς εγγύησις θέλει «ρο
  καταβληθ^ «όσον δραχμών
  40 000 είς μιτρητά ή γραμ
  μάτια «αοακαταθηκων καί
  δανΐίων ή «γγυηηκήν β«ι
  στολήν ανεγνωρισμένη
  Τρανβζης.
  Πνονται δικτοί ώς *ργο
  λάβοι οί Βχοντις ανάλογον
  6ί«Αωμα Δ. Ε. 'Υβουργείου
  Συγκοινωνίας.
  Ή μιλιτη καί συγγραφή
  υποχρεώσεων ευρίσκονται
  καταχΐθειμαναι «αρα τω
  Κΐντρικω Καταστήματι τής
  Αγροτικάς Τρανέζης τής
  Ελλάδος (Τμήμα Γεωργι¬
  ος Μηχανικάς) Αθήνας
  κοΐ τω Ύνχοκαταστήματι
  Α.Τ.Ε. Ήρακλιίου.
  Ή Εγκρισις τβν άιοτιλε
  σμάτω' τοθ βισγΗνισμοθ
  •νανόκιιται είς την Διοί
  κησιν τής Αγροτικάς Τρα-
  βίζης τής Ελλάδος.
  Έν Ηρακλείω τΒ 14 Άβρι
  λίου 1937
  (Άγροτική ΤράΜζα τής
  Ελλάδος)
  ΠβΛΕΐΤΑΙ γάλα ίνου, άνόθβυ
  τον καί βΐς τιμάς εοθηνάς, δια τα
  πάοχοντα νήηια τταρά τψ κ. Χαρι
  βήμω Βοιιτοάκη όβΔς ΛαβυρΙνββυ
  ΐίΐ* Μτταλτάέις), ι
  ΟΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  220
  Τοθ Προοκέρ ΜεριμΙ.
  Τή στιγμή-ού μπή<ε, 6 νέ ος καλόγβρος κατέβασε άκό μη πεσκτσότερο την κουκοθλά τού σέ τρόπο τιού νά μή φα( νεταΐ κσθόλου τό πρόσωπό τού* κι' έκεΐνο πού ίκανβ τή κυρά Μ^ργαοΙτσ ν' άποοήση πιό πολύ άχόμη, ϊ|ταν σαν εί 5ε τόν νεοφεομένο καλόγερο νβ κατρβάζη κι' ούτος βιαστ <ά την κουκοθλά τού, πού την εΤχβ ση ωμένη έξ αίτίας τής ζέστης, μόλις παρατήρησε τό συνάδεΧφό τού. —Μ* την «[στη μου! παπά αου, εΤπβ ή τσββρνάρισα ίρ χεσθε στήν ο?α* 8έν θα περι μένατε πολύ γιά νά φάτ-β κα θι5 βμήτβ γναηιμΐβς. Έπίΐτα στραφή *ε πρός τό νέο καλό γβρο: —-Δέν είσθε, άλήθεια κατευχαριστημένος,παιια μου πού θά Φάτβ μαζύ μ* αυτόν έβ© τό σεβάσμιο; Τόν τρπβηξβ ^ μυρουδιά τής όμελέτας μου Β*β«»ο! γιατΐ 8έν λυτιήθηχε τό βούτυρο. Ό νέος κσλογερος άπήντη σε μέ δειλία κα( τραυλ'ζοντας —Φοβοθμαι μή*ως ένοχλή σω τόν κΰριο. Ό γίρο— καλόγβρος &Ιπβ ι' αότός, σκύβοντσς πολύ τό εφάλΐ; —-Ε'μαι 8νας φτοχός καλό γερος άπό την Άλσατ'α.·. Δέ' αΐλ© καλά γαλλικά... κα( Φο βοθμαι μήπως ή συντροφ.α αου Λ έν ευχαριστήση τό συν ά δελφο μου. —Έλάτε τώροΙ Μή κάνετβ νόζιοΙ ΟΙ καλόγεροι καί μάλ σία σάν είναι άπό τό Γ&ιο τάγμσ, πρέπει νά τρών κα νά κοιμοθνται μαζύ. Πήρε ίνα σ<αμνΐ καί τό το ποθέτησε κοντά στό τραπέζι ακριβώς άπέναντι στό νέο κα λόγερο. Ό γέρος κάθισε επ νω, άπό τό πλάγι, μέ φανερϊ1 στενοχώρα· φαίνθνταν π<5ς έ πιθυμοθσε πολύ νά καθ'οη νβ φανή/ σάν νά τόν έμπό&ιζβ ο μως κάποια άπέχβεια νά βρ( σχεται άντικρύ σ' ενα συνά- δελφό τού. (συνεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΙΕΙΡΙΑ1Ι0ΙΙΙΙΙΙΙ III "ΑΙΡΟΟΟΑΐ:,, Άν«χ«ρι1 <5 ρ •ιι Ιχαίτυν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βρ>6» κατ' εύΦεΙαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«Τ Ρέ¬
  θυμνον, Χανιβ, Πΐιρ«)&,
  £Βρ·ν, Πεΐρβν, Ν*{«ν.
  ΑΙΝΑγΆΑΚΝ
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΜΑΙΑ
  (τοθ μαιβυτηρίου τϋ, Κάς
  Έλεναί Βΐνιζέλβυ) Δν)$
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχκται τβτς επιτόκους
  «ν τ9 οΐκία τη: όδός
  Λασηθίου.Βαλιδκ—Τζαμί.
  9-12
  3—7.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είχί^μέ δτχί
  γιιον, ίόο αυλάς χά Ι πλϋοταριί,
  τρία δβμάτια, έγκατάυταοιν 03α
  τος κα( ήεχτρο«ω((βμοθ, είς την
  ίϊίν Ευρώηης.
  ΠλΙ ΚκθθΑί
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 _ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46
  ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ
  Ή άνοιξιάτικη πρασινάβα Εχει
  αυτήν την εποχή την έντονώτερη
  άλλά καί χαρακτηριστικώτερη έκ·
  δήλωσι: Στό καμβά της οί πα·
  παροθνες δκχγράφουν τούς ώραιό
  τερους μαιάνδρους.
  .—Παπαροθνα κοΐ άνοιξι είναι
  δυό μορφές αΐώνιες καί συμβολι-
  κές.
  —Έτσι διετύπωσεν έδώ την έν¬
  νοιαν των πραγμάτων ό συμ-
  περιπατητής Καί ωμίλησεν ώραΓα
  Ή παπαοοθνα κατέχει τή βαθοτε·
  ρη νοσταλγΐα τής ανοίξεως. Ή Ά
  πριλιάτικη έποχή συγκεκριμένως -
  τα λβγόμενα Μαγιάπριλα—παρου-
  σιάζουν την παπαροΰνα ώς τόν
  πρώτον τόνον είς την εντύπωσιν—
  τούς έσωτερικους όοαματισμούς—
  πού σχηματίζ'ΐ κανεΐς άπό την έ-
  πισκόπησι τοθ ύπαΙΘρου: Μικρά
  παιδία εμαζεύαμε ίΐαπαροθνες γιά
  νά πλαισιώσουιιε μ'^αύτές τα λΐγα
  άπριλιάτικα ρόδα τα" όποΐα μας έ·
  πέτρεπε νά κόψουμε ό έπισΐάτης
  τοθ μεγώλου ύποστατικοθ πού ου
  ναντούσαμε στΐς μαθητικές μας έκ
  δρομές.
  —Άπό την παπαροθνα άρχίζει ή
  ζωή, έττανέλαβεν ό συνο&οιπόρος.
  —Ακριβώς.
  'Απαντώντας δέν εΤχα ίιπ" δψει
  μου καμμιά λυρική πρόΓα. ΟΟτε
  την παιταροθνα τοθ ΆττΙκ, πού με
  τατοπίζει ο' ίνα άπλό τραγουδάκι
  ίδΐ'Ίτερη κοινωνιολογική καί δρα·
  ματική ενεργεια Εΐχα ύπ' δψι μου
  την καθημεοινή κσΐ άμετόβλητη πά
  ραστατικότητα τής ζωής
  —Κύτταξ- τή μώβ άιεμώνη ή ό
  ποία παραστέ-ει καπου κάπου οτό
  αΐμάτινο κθμα ποΰ τρέχει οάν
  κθυα ζωής καί χαρδς μέσα
  στούς κάμπους. Είνε ή μελαγχο
  λική είρωνεία πού έρχεται σάν επί
  λογος ο' ΰλες τίς έςάρσεις τ^0
  άνεμπόδιστουα ανθρωπίνου β'ου.
  Όλοιπού κλείσαμε μίσα στή καρ
  διά μαςκάτι πλατύτερο καί (δανικώ
  τερο—την Εκδηλή,την κτυπητή ζωή
  τ<)? παπαρούνας—κατανιοθμε σή μερά.... άνεμονες πού κλαίμε την μοΓρα μσς στό πένθος των ηζρα ομίνων άλλά καί των ήμιτε,λών καί άνικανοπο ήτων πραγμάτων. Μέ τόν επΐλογον αότό έτελεΕω σεν ώ φΐλος μου τό πεσσιμιστικό τού διάγραμμα, Δέν ξοίρω δμως άν ό έπΐλογος αύτός ήτο πράγμσ τι έπΐλογος. Διότι κατά μίαν έκδο χήν, μποροθσε νά Θεωρηθή καί πρόλογος—ένας πρόλογος διαφορβ τικοθ μέλλοντος μέσα στό δρδμα τής παπαρούνας. β'Α λλβς ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ίΰο δ*βμ4 τ;α δυνάμενα νά χρησιμ&ποιΐ)βοΐ7ν'1 χαΙ παρ' άλιγομιλαθς οίκογΐνίίος. ΤΙλ»)ροφορ[α[ παρ' ημίν. -Δίκπ Ιηΐβίτν,ς «0 τρίμ 8α διίπ ήπηΐη νά βγάλη χλΙ νά δώαη τίς μιταίωΐίς της χάλ τσι^. χαΙ έχίρδισι την δίχην! Η έπιδάτΐς διεμχοτυρήθΐ) 8τι δ χδ ριο{, μέ τό νβ την πβτήβϊ στό τοιχμ «ού δ«*ϊρχε μιγίλος ο** στομϊς, τ<5ς Ιοχισι την χίλτοβι Ό χύριος διά νά την άποζημΐω σλ τ«)ς Ι5οβεν ν' άγββάβη Ι** χάλτοι;, ή ξίωαεν διινς νά τοθ Ειίπη τίς πεο ίσχιυίζετι ηώ; τ.. ϊιότι μιτά την άηοζι?μ{» σιν «3 ά»τ)«ον. Ή χυρΐα ή ινήβΐ] δ χυ?!ος ττ,ν Ιιΐήνασε χαι τό ϊι καβτήριον Ιΐησι δίκαιον ιίζ το' «ύ?ιον. Ή χυρί» δπεχοεώθ») 4π; χον διχαοχήν νά ξεχαλτανθΙ] χαΙ νά παραδώση τίς χάλτβις είς τόν κύριον! —Φύλλα φυτοδ πβύ χβϋβι μκύονιν ώ{ πυξ(ς- φμ μ μέ τον λατινιχόν έηιοτημονιχόν α5τ2ν Ερον πρβοδιορίζεται Ινα ? τόν πηι βλαστάνϊΐ (ίς χήν Βορει¬ ον "Αα·"5ΐκή< ν^Ι τκυ, τί φύλλα τού, 75 'θΓ' έ*»·»·» «Ινι Ιστραμ· μινα πρ<ς τή. 5 ιδθανοιν τ*ίς μχ γνητιχ^ς βιλένης Ί5ί«ς τβν νι αρβν φιιτβν τοθ 115ους αυτοθ, τα φύλλοι Ιχουν την δίΐειοδιιτική κατΐύθυνοιν, κΐς τρόπον ώσπ οί ταξκδιβται νά ποοσχνατολΐζω τα ι επί τ| βάσει ού ών. Μέ σΐλλα λόγια τα φύλλα τοθ φυτοθ τούτου χρησιμεύοιιν ώ; πυξίς. ♦ Μ* —Ύπαρχουν άκόμη άμίξΐα μέ άλογκ στό Λονδίνον. θϊ ϋλιγε χανιίς δα τα αύτ&χ! νητχ ποΰ Ιχτοπΐζουν αχίμη χά ι τα τρομ — είς τό Π*ρ'σι λ- χ. «ξύ)ω3»ν» χβΐ την τελευταίαν τροχι&δρομιχήν γραμμτΐν—θά εί χαν ίχτοπίοη χαΙ τα δλογα άκί τι6; ϊοόμους τοθ Αονδίνου. Καί βμα; 5χι. Είς τού; δρίμους τοθ Λονδίνου δπάρχουν άχδμη 39.600 άλογα σύροντα άμάξις. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ7.3Ομ. μ. ΓΕΣΙΤί^ΛΠΙΠΝΟΤ Γ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ Τή ευγενεί βυμπράξει τοθ Κου ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ μ. χ. ΠΑΡΑΓΩΓΕΥΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ ΟΙ νννστοΐ σβς έ{αιρ(τιι«οΙ μιτκ{ύσκβρβι, βνείτεροι χά ι των γαλλικής Λροϊλϊύσΐ«ί, μιχρββκοηημένβι χατάτο σύστπμα Ραστέρ. «Βάνβυν κ«ι 6ό τεβουν <Ις χυκλοφορί- αν την 12ην ΜβρτΙβυ. Ποιότης άοίατη. Ά πέ£οοΐ{ (ΐννυημένη. Παρίγουν την Μβλυτεραν ποιοτητα κουκουλίων μ«1 μετά{ης ΟΙ Μ. παραγωγείς δύνανται νά προμηΒεύννταιι έ{ αύ τ6ν έν "Ηρακλείω πβρά των ΚοτταστημβΤΜν κ. Άόελφ&ν Δαμιανάκη. έν Ρεβώμνω π«ρά τού χ.Σηηριβ&χπ ©ωμά, έν Μαοσατρφ παρά των χ. Άδελφών Λβυλουίάκπ, έν Νυλβηο τάμω πκρά τ&ν κ. Πανκγφ Γιβννβύύη χαΐ Μιχ«ϊιΛ ΒάιμβουκοΕ, έν Σητβίιχ πβρά τβθ η· Άντωνίου Αΐχατερι νίδπ. ΓΡΙΦΕΙΟΝ Π. 2ΑΡΑΦ0ΓΑ0Υ ϊ ΤΟΥΒΑΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙδονοιΑ τούς 4ν6ιαε>«ρομΐνους δτι τα τό¬
  σον γνι·στ& ΒιΛ την στιρεότητα καί άντοιχήν
  τε·ν τοθβλα τοθ Έργοστασίου μου, ναρά τό
  Άτσαλένιο, ·ά «Μλοθνται «Ις τό εξής «ρος
  300 Ιραιμάς την υιλιάΒα.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_Ζ_βΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  90ον
  Τ4ν
  ί την φ
  πτΑμ««0βό|Μϊβς
  φ
  λή
  Τώρ«
  μΐ«νΟ50«
  ιΐχΐ 4
  κείμενον τοθ «ρχ*.β«
  Ιδλεπε βτι λθ
  χαρ«ί τον
  ββνία·
  —ΤΙ θ* χίνω τώρ» Χίλυ; ρο>
  τοθσε μέ 0|>ο€ ά«λπιοία Είμ*
  Ι,» χτίίνος. ΈϊΙλησ» τή
  ίττάνω άπό τό ζ»«4 πτβμ*
  ίγαπηϋίνης μβϋ. Αυίή ή
  α< μίθ άφ^εσι τόν άνθίωπ σμί μβα χαιΐ ξέ?ο> ττώ; αυ?ιο κάλι μί
  λι( 6ρ«Β* χοντ-4 της Θ1 Ιιτ«»-
  λάβιο τ4 15ια. θ > την άχολοιι«ή
  β», δπως μι4 6·λόν« άχολοκθι!
  τδν μαγνήιη. Δέ< μττοο» πιά νά φόγα» 4«4 «οντά της. Τέ «^ μου δέ» θά μέ ίπήγαιναν... Άλ¬ λά τό |»υ«λο ΐιο»" «ί"· <**5μ^ ** θίρό χαΙ δλέτιω την χ*τ«αταα! αου. Ή ψ'Υή |>ου διαμαρτυιΐται
  Κϊί ϋμωί ιί>αι σχλαβις της. ΚχΙ
  Οκΐρα το πτβμα τοθ Καλλι-
  χράχη...
  Π^σιηάθηαα νά ηα:ηγορήβ»
  τ4ν Α«ό κ«1 τοθ ΐίπα πώς χι' *■
  Ίώ ί)ιΐουν οτήν ΙΊα θ£αΐ. ΤΐΟ εί
  πά Β τι χι' Ι'ώ δέ' θε μποροθσα
  νά φ6νω 4^0 χοντά της. Δύι ω
  ρις ίκαθήσααΐ ί"ιώ Χϊί δ Δι4
  χαΙ σοζητούσιμι γιά τα γιγβνο
  τα α&τά «ου μ«ς ί»ϊίνοντο σαν
  δ'εΐρο. Όλα δσχ ·!χ»μι δ:αδί
  ση σ;δ νιίμινο τοθ άρχαίου αγ
  γείοιι βγη'χιν άληθινά. Καί τώρκ
  Πίύ ιΐν/αμΐ <ξ«χριβώ3η τό μυατι- χό τόοωι αιώνιον εΐ,ιεβ* δυοιιι- χεΐς. Έπέιχμε επ Ι τέλους ν! χοιμηθοθαΐ γιά ν! ή3^χάσωμI, ίλλα δ θΐος ξέρει πίσβ έκοιμη θηκαμε. Την δλλη μερά τό πραιΐ δ Μ τι λαλΐ μβς ιίδοποίηίΐ 8;ι μβ; πε· βτμί.ιι τ) Άγιάσϊ. Μόλις μβ, ιίβε άπεχαλύφΡη χά Ι ηροχώ^ηαι πρός τον Αιο, τον άγκάλΐίσε χαΙ τον ένΐλησε. Τοθ χϋ'ΐιψι τα μαλ λιά χαΙ τάν χόΐταξε τρυ^ρΐρά α τα μάτια. ► -». —Σέ λίγο θά μ έ δ'βμ^ζχΐς γ» νοΤκά 09ΐι χαΙ θχ ανήκη δ Ίνας σ:όν άλλον γιά κάντα. Άλλά πρβτα πρέττΐΕ νά μ*)0 μοιάσς. Εάν γΕνης αίν Ιμιίνα θ* αντιστα¬ θή σιίς ίπιθίίεις τ,$9 χηίνου γιά πιλλίύ; «ίβνες. ΓικτΙ τάρχ, δ- ηω; ι(βαι δέν μτιορβ νά σβθ δο¬ θή έλίχληρη, γιατΐ ή δύναμΐς μου θά όϊ κχτπστρίψη. Δέ' θά Ιΐηοροθσες χκλά · χαλά νά μέ «υττάξη; πο)ΰ ώ ι» αιά μίιιο, γιατΐ Θ4 ζαλισθ^ς χαΐ θά αΛ πό νίθίυν τα μέτια. Πρίπει, λοιπίν, νά οέ χανω ηρίτα, δπ*ς ιίϋι Ι ώ, ΐτ;1ν γ{^ω νυνιΓΐά" αου. 'Α πίψι πρΐν δώση 4 ήιο( Βί ξεκι- ή χαΙ εΰ;ιο το δίάδυ θι , ϋν 8λ% πδν χ«λά, σιήν η τής ζ«ί)ς. '«*εΙ θά λοιι- αχ%ί στΐς φλόγες -χαιΐ θά βγςς ά νόιη πιβ ώπρφος χβΙ £ΐρ»τος χπο τάς έ<τιθέσΐ(ς τοθ χρίνου. Κ τβτι θά π«νδρυθ)Ομι γιαιΐ ι [«ι τόίον δυνΛϊ4(, διτω: ΚΙΝΗΣΙΣ—Ανεχώρησε βι' νας ό Έπιθεωρητής της Ά κης Τραπέζης κ Πβνος Κοκκω -Επανήλθε έξ Αθηνών μετο συζογου τού ό κ. Άνδρέ Βλ χρυσοχόος. —Διήλθε ττροχθές δι" Ίερα-βτοβ» ό εμπορος κ, Ί»αννης·Αβρβΐιη<: —Έηαν^λθβν έξ Αθηνών ή Φιλ((χ Τζανάκη. '"· ΓΑΜΟΙ.-ΕΙς Αθήνας έτελίσΐη, σαν την παρελθούσαν Κυριακήν ό| γάμοι τού κ. Έμμ. Βαοιλ»(οο ((,, τροθ μετα τής δεσποινίδος Οόρβ. νΐας Γ. Ίωαννΐδου αδελφής τοο οι% κηγόρου κ. Ιωάννου Ίωαννίβου, —Ό κ. Ιωάν. ΣπαΘαράκΓΐς ^ο| ή'ΔνΙς Ίοοάννα Δριυνάκη ίτίλεοαν τοΰς γάμους των. Παράνυμψος ιτα. ρέστη ό κ. Άντ. Συγγελάκης λιστής. **# Γύρ» στήν πόλι μας. Ό Λεϊ Ιψ:θ6ρΐοΐ μερικά ληπτο, λόγι» χαΙ ή Ί έγέλαοε. —ΚχΙ σύ Χίλυ μο5 ιΓπι θί μβς μσιάιης χαί θά ζή3ης κολ λού{ οίωνε(, ΜίΟ άρίιες χαΙ βέ Χ» ν! έ«»5Ρΐλϊ3θ5ς άπο τίς φλί γις τής ζωής. (ονεχΐζεται) ΒΝΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ είς Πόρον άνώ γειον μέ 4 βωμάτια κσΐ κουζΐνίΐς νεόδμητον ήλεκτροφώτιοτον μέ τα ράτσα καί πόσιμον νβρό φρέατος. Πληροφορίαι παρα τοθ κ, Ι, Γ. ΚυτΐριοΓάκη καφεπώλη είς λιμένα. Καί χθές εσυνεχίσθη όπωοδήτι». τε ή ζέστη. —Ούτως ώστε νβ συνεχιοθοθν καί αί ΑνηουχΙαι διά την εξέλιξιν τής παραγωγί)ς. Τής οποίας ώς γνωστόν ή 84. σις εί ε πολύ λειιτή αυτήν την 1. ποχήν καί άπαιτίϊ καιρόν συγχρο. νισμένον απολύτως μέ αυτήν. __'£ν πάση περιπτώσει ή άπογιυ ματινή βρο<η δίν ήτο άνωφελής, —Χθές τελβυταΐαν Παρασκευήν τοθ Άκαθΐστου οί έκκλησιοζόμενοι ήσαν «κατά τα είωθότα» πολλοΙ καί πάσης ήλι«Γας καί φύλου. —Είς τόν μητροπολιτικόν ναόν ή Παιοαγωγική ΆκαδημΙα έξετέλε. σεν άρτιώτατα καί είς άρμονικόν μοτΐβο τό «"Υπερμάχω Στρατηγφ», τό «Χαΐρε νόμφη», τό «ΆΧληλούΙσ την ώραιότητα τής παρθενταςσου· παροοοΐα των έ<παιδεϋτηρ'ων τής πόλεως. _Ό άνοικτός χώρος παρουσιά. ζει κατ' αύτάς κίνησιν καθαρώς κα λοκαιρινήν. —Καί άφορμή φυσικά ή τελευ. τα(α μεταβολή τοθ καιροθ. ; —Δέν λεΐπβι δμως τάς νυκτερι¬ νάς &ρας, ή έλαφρά ριπή ψοχους ή όιοΐα μεταβσλλει πάντως τας συνθήκας τοθ ά.οικτοθ χώρου. — Χθές δικάσιμον τοθ Πταισμστο δικείου ό περίβολος τής παλαιάς ΝομαρχΙας εΐχβ την ευεργετικήν τού. — Μέ τούς δισδίκους των πολυ πληθών συνήθως δικαστικων μικρου ποθέσεων. — ΑΙ επί των οποίων συζητήσεις γίνονται συχνά £ξω τοθ δικσσΐηοϊ ου καί έντός τοθ ΙστορικοΟ τιεριβό λου. —Συμβαΐνει μάλιστα νά λαμβά· νουνκαΐ άρχετήν ζωη^ότητα έπεμ βαινόντων τελικως ώς Βιαιτητων τρόπον τινά τΟν παοισταμβναν λειτουργών τής θέμιδος—έννοοθ μβν τούς ψυχραιμοτέρους έκ των λειτουργων αυτών. —Ή Κρητική χειροτεχνία καθ'εί μανθάνομεν Θά άποτελέσ)] (610(18 ρον σύγχρονον Θΐμα με? βτης είς την Γαλλικήν ΕΙκονογραφήμένςν (Ίλλουστρασιόν). —Την πληροφορίαν αυτήν βΐρύ σθημβν άπό άξιόπιστον πηγήν, την ανεκοίνωσε δέ Γάλλος διανοούμε νος υπό τοΰς έπιβαΐνοντσς τοθ πε ριηγητικοΟ«Σσμπολλιών»κα1 οιίνβρ γάτης φαΐνεται τής «Ίλλουστρα σιόν». —Ή θάλαοασ άπασ<ολεΓ γενι· κώτερον τού( ΘσλασσοφΙλους σύ την την εποχήν. —ΟΙ όποΐοι κατέρχονται καί επι σκοτοθν τα άνεγειρσμ'να Θαλασ σία λουτρά. —Των οποίων ή άνάγκη βά ση μειωθή κατά,τά φαινόμενα... πρώί μος εφέτος. —Ύπενθυμΐζομεν καί σήμβρον,τό άποψινό ρεσαάλ τοθ κ. Πλάτωνος είς ίλ θέατΓθν Πουλακάκη. —θά σημειώση ώς προβλέτιεται ίξαιρεΤίΚήν επιτυχίαν Ββν πρίΐκι δέ νά λείψη έξ αύτοθ οθτε ό τβ λευταίος τοθ φιλομούαου κοινοθ. —Άπό απόψεως μουσικήν καί σκηνοθεοίας άλλά καί πλοκί|ς. βραματικωτάτης καί ένδιαφερού σης έπκαΐρως είνε τό φΐλμ ·Άπο χαιρβτισμός στή ΣημαΙα» πού προ βάλλει άπό προχθές τό κινηματο Θέατρον Πουλακάκη. —"Η προΒολή σύτή Θά συνεχι σθ() ώς γνωστόν σήμερον καί άο ριον. —Είς την κΜινώα» συνβχΐίεται μέ εξαιρετικήν κοομοσυγκέντρωσιν ή προβολή τθν.'ΑΘλΙων» τοΟ Οόγ κώ». 4 ΡΙηβρτεο ΚΡΕΜΜΥΔΙΔ έξσιρε^κής ποιό τητος μαδισμένα καί πλβκτες παρά τφ ΓενΙ Τζαμί Χανίων Πόρτα. ΖΗΤΕΙ ΓΑΙ ύπάλληλος διά πβρ{ πτεοον, πωλήσεως σιγαρέττων. Πληροφορίαι παμ' ημίν. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΓΑΙ ή δεσποινΐς Ρ. Σιγιβρΐβου νά διέλθη έκ τοθ Ταχΐμείου. ^|Ι 1ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ11Ι II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ 1^1 Ι ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ Γ. ΜΙ2ΤΙΑ0ΓΑ0Υ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΪ) Τβ|ΐ ■οιότητο Π τ0 Π.. ·Λά δΡιστα· Υνήοιβ καί καθαρά. •■Δ«τ« ν& μή ϊΐαλάτε την νιθσιν 2??ι.ίβλί*Βις Μιστίλογλου. Τα κυτία ·ίβου οί -ιήν μάρκα χο0 Ιργοστασίου μας. ' '
  Α Η'Ο'ΡΘ Ό Σ 11
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ==
  90ον
  ΚαΕ ή Μαρία— Άντουανέτ-
  τα αμέσως εύρή<ε Φυσικό κώς ό άνθρωπος αύτάς εγέννησεν βλη έκι(νη την ιστορίαν νιά νά εξασφαλίση πίστωσιν βπ' ό ό ματ( της «Ό καρθΐνάλιος— I- γραφε στόν άΒβλφά της—έπή ρβ τό δνομά μου σσν πρόστυ- χος καΐ άόίζιος κιβοηλοποιός. Είνε πιθανόν δτ', πιεζομενος άπω ανάγκην χτημάτων, έ» ό μισε τώ; μποροθσε νά πληοώ ση τούς κοσμηματοπώλες την εποχήν πού είχεν ορίση χω· ρΐς νά ανακαλυφθή τίποτε». Έ*1 οεκαπέντε χρόνισ, άπό την ποώτη της συνίντησι μέ τόν Λου&οβΤκο ντέ Ροάν μπρο στα στόν καθεδρικό ναό τοθ Σφσσβοόργου, ή Μσρ(σ—-Άν τουανέττσ, πιστή οτίς έντολές ττΚ ^ητέρας της, 6έν τοθ α¬ πηύθυνεν οθτε μιά φορβ τόν λόγο* ► άποτε μόνον τοθ ίφέρ- θηκε άττότομα μπροστά σ' β¬ λη την ούΧή Κι' ίτσι 'ώρα έ θεωΓθΟσεν ώς πράξιν άτιμης εκδικήσεως τό γβγονός δτι ό ανθοωηος ούτος άνακάτιψβ τό δνομά της σέ μίαν υπόθε¬ σιν άπέτης. Αύτό τό ποδοπά τημα τής τιμης της της ίφά- νη πιό σδιάντροπο κα[ πιό βό λιον άπ' δλβς τίς έχθρικές έκ δηλώσβις τής ύψηλής άριστο- χρατίας. Καΐ μέ τόνον άσυν- κραιήτου πόθους, μέ τα δα·; κρυα σία μΛτισ, άτιήτησβν ά πό τόν βοσιληβ, αυτόν τόν ά πατεΛνα ν ά τόν τιμωρηθή ίη μοσ α, παραβειγματιχώς ανευ οΓ<του. Ό ΛουδοβΤκος 16ογ, δ^ως πάντσ, έμεινεν άφωπλισμέ- νος μπροστά σιΐς απαιτήσεις ιής γυναίκας τού—καΐ Ρέν έ σκεφθή περισσότερο. ΧωρΙς νά εξακριβωθή την κατηγορία χα-ρΐς νά ζητήση τεχμήοια καΙ άποοεΐξεκ;, χωρ'ς νά ερωτήση τόν κοσμηυσ'οπώλη τ) τόν καρ&ινάλΐ", πβιθήνιος σάν σκλοβος, έγινεν όργανον μι άς άλόγστης γυναΐκεΐας όρ >Γ|ς. Στ(ς 15 Αύγουστος, τα
  μέλη τοθ ύπουργικοθ συμβσυ
  λ(ου Εμειναν αναυδα οταν
  τούς ανεκοίνωσεν 6τι έσ*ό
  πβυε νά οιατσ(τ) την σύλληψν
  τοθ καοΒιναλΐΌυ. Τοθ καροινα
  λ(ου; Τοθ <αρδιναλ(ου ντέ Ρο άν; ΟΙ θπουργοΐ κατάπληκτοι, ψοβισμένοι, ϊκώτταζαν Ιζαλ λοι ό ενσς τόν άλλον. Έπέρα σβν άρκβιή ώοα ώσπου νά τολμήση ενας άπό (ύτούςνά ερωτήση μήιτως Βέν θά |<ανε πάρα πολύ κακήν έντόηωσι ή σύλληψις ενός άνωτέοου άξ·ω ματοόχου χά Ι μάλιστα κληρι κοθ σ5ν νά ή"ταν κοΐνός κακο ποίος. Άλ' ακριβώς σύ.ή τή δΐαποαπευσιν εζητοθσβν ή Μα οΐα—Άντουανέττα. Έπρεπεν επί τέλους νά 8οθ() Ινα χτυ πητό τισρά8ε γμα σέ δλους νισ νά μάθουν μιά φορά γιά πάντα ττώς Ρέν μποοοθσαν νά άναχατώνουν άτιμωιητΕΐ τό δωμα τής βασιλ'σσιις οέ 8λβς τίς β-ωαοδουλειίς. Μέ κροα κσρ&ισ, ά>ήσυχοι καΙ
  νεμάτοι θλ'βίρά προαισθήμα
  τα ο Ι ύπουργοί άναγκάσθηκαν
  νά ένΒώσουν.
  Ένα άκοοσδόκητο θέσμα *
  ξετυλΐχθη Οητβρ' άπό λΐγες ώ
  Ρ6Γ.
  Ή έοοτή 'ής'Ανα^ήψίως ή"
  ταν καΐ έορτή τής βασιλισση.
  κα( 8>η ή ού>ή παρουσιάσθη
  στ(ς ΒβρσαλλΙβς γιά νά υπο
  βάλη τάς ευχάς της. ΟΙ οΓθου
  σ«ςκαΙ<:1 δισδρομοι ήσαν γε μακ» τιτλούχους καΐ ϊύγβνεΪ Ό καοδινάλιος ντέ Ροάν, ο ό ποίος ήταν ύποχρεωμενος νσ τελ() την ίπισκοπική λειτουρ >(σ, έΐϊερ'μενε κι' αύτάς, ανθ
  ποπτοι,, μ ε τό κόκκινο ράσο
  καΐ τό φαιλόνι, στόν προθά
  λαμο πό ο προωρίζετο γιά
  τούς μεγάλους επισήμου,
  μπροστά στό γρσφεΤο τοθ β~
  σιλέως. Άλλά 6 ΛουβοβΤκος
  16ος οέν έμφανιζόταν ίπισή
  μως μέ τή βασΙλ>σσα γιά νά
  ιΐάνβ σιήν έκκλησΐσ. Μόνον Ι
  νσς λα>ές ίβγήκε κ' έπλησΐα
  σε τόν Ροάν:
  —·Ή αοτοθ μεγαλειότης ζή
  τετ την σϊβσσμιότητά σας στό
  (οιαΐτεοο γρσφεΤό τού.
  Κοβώς έμπήκβ ό κσρδινάλι
  ος άντΐκρυσε τή βασΐλισσσ, ή
  όποΐσ δ θια ι έ σφιγμένα τό
  χε λη §στρίψ»ν άλλοθ τό βλέμ
  μά της καΐ 8έν απήντησε στόν
  χσΐρβτ σμό τού. Πλόϊ της ίστε
  κόταν ό ώπουργός Μπρβτέΐγ,
  προσωκινός έχθρός τοθ καρδι
  ναλΐου—κσ( ούτος ψυϊρός καΙ
  άγενής. ΠρΙν 6 Ροθν προφθά
  ση νά βιβοωτηθή τί αασγε τόν
  Ρ}9ελαν, ό β"σιλίύς τοθ άπηύ
  θυνε τό λόγο, χορΐς περιστρο
  φές:
  —ΈξάΒίλφέ μου, τί εΐνε ο ό
  τή ή άγορά περιββοαίου την ό
  πο'αν μοθ λένε κώς έ'άματΐ
  έξ όνόαατος τής βτσιλ'οσηι·;
  Ό Ρ^άν έχλώμιασε. Τέτοιο
  πράγμα Ρέν τό επερίμενα.
  —Μβγσλειότατρ, τό βλέπω
  ήιατήθην άλλά 8έν ήτάτησΐ
  ίψίλλισεν.
  (συνεχίζεται)
  ΔΙΕΘΝΕΣ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΑΕΣΤΕΡΟΝ
  ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ
  ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Κβυζίνα έΜλΐκτη, άνατβλΐτιχπ χ*Ι εύρ»»ηαϊ»(ή υπο
  τίιν διΐύβυνβιν τοθ χ.
  ΙΙΡΕΒΕΖ^ΙΤΟΤ
  Πρώην άρχιμαγβίρου τοθ «Σέσιλ» της Κπφ>σί«ς καΙ
  τβδ «Άβέίωρ· τί ν Άθι»Βν (Ιδιχ&ς μΐτακληίίντος.
  Καθαριότης άπαστράπτουσα. 'Υπηρε-
  σΐα προθυμοτάτη. Τιμαί αί συνήθεις.
  ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΔΙΕΘΝΕΣ,,
  διά τ&ν νέΜν άνβκοπνΐσιυν κβτίστη έφέμιλλον κρός τ*
  πολυτϊλέστϊριχ Ζυθΐστιατβρια τής Πρωτευούσης.
  Μβτ' όλίγβις ημέρας θ* παροΗθΐίση ι έβς ίη·
  πλήξεις.
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚλΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  •Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  Είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Έλλά-
  οος καί τοθ Έξοτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον κατάθεσις εν *5φει
  καί επί προββσμία.
  Δάνεια επί ένεχύρο έμπορευμάτον.
  Έ«τίλ*σΐί
  < ) ψύοινς Γ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Ποοτκτκοΐ παθολονι*ο1 γνοσεις Πνευμονία καί βρογχοπνευαονία Ζ'. Πάντως ή βρογχοπνευμονΐα εΐ*β βαρυτάτη κσΙ ε(ς ά«ρον έκικΐνδονος άσΡένεΐσ, συχνό τατα θανατηφόρος, 8ιά τάς 8ύο άκροΐας ήλικΐας τής ζω ηΌ, καΙ δι* σύτό, τόν χειμωνα (5 ω:, ή στοιχβώΒης φρόνησις επ βάλλει να μή πσρσμελή" ται ώς Ασήμαντον πραγμα |<>α έλαφΓόν ((ς την αρχήν
  τού κρυολόνημι, Βνας συνή·
  θη< β^ογγινός κατάρρους καΙ πρό πάντων είς παιδία τύ πάσχουν άπό λοΐμώδες τι νό· σημα. Είνε κοί ή πνευμονία άπάτομος είς την (Ισβο)ήν της, άλλ* ή βρογχοπνευαονΐα είνε πλέον Οτουλος καί άπλώ νεται ώσαν πυρκαϊά, πού την άΦήνειο ασήμαντον άφ' εσπέρας καί την ευρίσκεις τό προ,ΐ τρομακταήν. Είς θεραπευτικσς λεπτομε¬ ρείας σχετικάς πρός τα οιόο ούτά σοβαρά νοσ*>ματα τ&ν
  πνευμόνων ίέν πρόκειται νά
  είσέλθω έοώ, σίβομαι δέ άρ
  κετά την νοημοούνην των α¬
  ναγνωστών μου ώστε να μή
  φαντασθώ δτι θά εΤχε κανεΐς
  την άξ ώσιν νά μάθη πας θε-
  ραπεύεται εν οΐονοήποτε νόση
  μα χαί μάλιστα τόσον σοβα¬
  ρόν δπως τα περ( ών ό λό-
  γσς έοω. "Ολος ό πελώριος
  δγκος γνώσεων κα( πεΐρας
  πού χρειόζονται είς ίνα έπι-
  σ:ήμονσ, μελ^τημένον κοί πε
  κειραμένον Ιατρόν διά νά
  είνε είς θέσιν νά προσφέρη
  τήν πολύτιμον βοήθειαν τού
  προκειμένου νά σώση μίαν
  ζωήν απειλουμένην ή κινδυ-
  νεύουσχν, μόλις έπαρκεΤ συ
  νήθως διά νά εξασφαλίση
  την αποτελεσματικότης» μιάς
  θβοαπβΐας ή* την όοθότητα
  μιάς διαγνώσβως καί πάλιν ύ
  πό την προϋπόθεσιν δτι Βέν
  κΤ,νβ κσΙ έξαιρβτικος δώσκολος
  ή πβοΐπτωσις. θ* ήτο άστεΤ
  όν έπομένως νά πιστεύση τις
  δτι μέ τάς ολίγας αότάς καΙ
  ά ι) β- έκλαΐκευτικσς όβηγΐας
  όσονδήποτε κσΙ άν ήσαν λβ
  πτομρρεΐς θά ήτο είς θέσιν ν ά
  άνταποκριθβ πρός τάς μυρίας
  θεραπευτικσς ένβίίξεις πού
  παρηυσιόζει κατά την έξίλι-
  ξ(ν τηςκαΐ κατά τούςδιαφόρουτ
  άορώστους μ(α νόσος, ή μάκ.
  λον μία κρίσιμος μεγάλη μά
  χη πού δίδει ό όογανισμός ε¬
  ναντίον ενός τόσον φοβεροθ
  έχθοοθ
  θ' άφήσετε λοιπόν φρονι-
  μώτατσ, τα «Ο Καίσαρος Τώ
  Καΐσαρι καΙ τα τοθ (ατροθ
  είς τόν Ιατρόν τής ίμπιστοσο
  νης σας, βΐς την κρίσιν τοθ
  όποΐου κλΐον άπόκειται, &< παρασ'Ο άνάγκη, νά προτει νη είς την οΝογένβιαν τοθ άρ ρώστου καί σύσ«εψιν μβτ' δ ν λου (ατροθ. Πάντως βκεΐνο πού πρέπει νά τόν παρακαλέ σετε είνε άΦ' ής σάς έκφρά ση την ύπόνοιαν ή την ββ- βαιότητα δτι πρόκειται ττερΙ ενός έκ νόν 86ο νοσημάτων πού άποτελοθν τό θίμα μας έΒβ, νά παρακολουθήση επι- μΐλβς καί ανελλιπώς την πό οβΐαν τής νόσου κοί την κατά στάσιν τοθ αρρώστου, έπισκε πτόμβνος αυτόν τσκτικώτατσ δ^ι μόνον καθ* εκάστην άλλσ καί 8(ς χοΐ τρΐς τής ημέρας έν άνάγκη- Ή πνευμονΐσ Γεν διαρκεΤ πολλάς ημέρας, άλλ' ή εξέλιξις της είνε τό σην ραγ&οία καί προοδευτι κή ώστβ ίύνανται άπό &ρας είς ώραν, όντος τοθ σύιοθ εί κοσιτετραώρου, νά παρουσιά ση δυσαρέστους έκπλήξβις καί προβάΧ{] άπροσδοκήτους άπει λίς κατά των όττο'ων πρέττει εγκαίρως ν' άντεπεξέλθρ 6 (ατρός μέ τανύτητα κσΙ έτοι μότη^α ανάλογον πρός την γοργήν πορείαν τής νόσου. (συνεχίζεται) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤΙΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΙδοποιοΟμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν ίΐς την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου τοθ ίργοστσσΐου μας καύσ^ως διά πετρελαΐου ΜΑ· ΖΟΥΤ, ό οποίος ιΤνσι ασυγκρίτως άνώτερος πά σης άλ>ης προελεύσεως άπό άπίψ-ως αποδόσεως
  είς χΟΓο» χτωματισμίθ καί καθαριότητος. Δεχόμε
  θα ?έ καΙ δια σοβαρούς καταναλωτάς την πληρω
  μην ιίς δγκον μετά την σβεσιν αύτοθ. Κοθαρίσαμεν
  τιμάς προμηθείας κατ' ό»άν ος κα-ωτέρω:
  Άηό 20- 100 οκάδκς 85 λϊΐττδν
  » 100 300 » 75 »
  » 300 και άν»» » 70 »
  Τό σύνηβίί χασένι σβνβμΐνβυ Δρ»χ. 12 —
  Τενοιές » 7 —
  Μέ τό άώ τιμολόγιον δύνανται <ί ένδιαφβρόμε νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιούσας ποσότη τας άπό τα κάτωθι πραιή^α τής Έταιρΐας: Μαυρβγιάνη Μιχκίιλ ϊναντ» Εΐββγγβλίας. Πιδιαβί τη Μιχαήλ ϊνβντι Πολυκλινι»ης ΉρβΜλβ'ου ϊβυργιαδά Μη Γ««ργίο« ϊίΐτάν Όγλού Ναυρβμιχαλόοιη Γ«»ιργίου Κβ<ινουργι« Πορτα. Κ«η«τ«νάχη Μιχαήλ ΔερμιτζΙδικα. Ιινάνπ ΆνΤΜνίοο Καπνβύργια Πορτα. (Γραφϊϊβν Έτ*ιρί«ς "Εναντι ΔικβστηρίΜν). •ί Τό μόνον έν Αθήναις ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΙκογενειακόν Ξενοδοχείον 'ΑΛΒΙΩΝ, έ 10λέ *Ιι*νρς 10-πληοιέοτοιτ« ΌιιονοΙαε Τπλ*φ**νον 23—303 Τβλκ(Μ{ άνακαινιοθίν, διαΒέτκι δνμάηα >»ήλια,
  ΐύιεκρα Μ«1 χαλϋ{ έπιπλοίμένα. Καθαριάτιιτεΐ έχ.
  μκμκτον καί ύκιιρκοίβν πρ·θυμ·τβτιιν. ^Ιβουαειν
  άναμ·νϋ(.
  ΑΙ αυμοερ^τερειι τιμε»!
  Γβ ξενοδοχείον ΜΛΒΤ-Ν» διευθύνει αύτβ-
  Λρ·9ύηνς Α νίος Ιδιοκτήτας τ·» ονμκολΐπις μ«ί
  Ν. ΙΩΛΝ. ΒΥΔΙΑΝΛΚΗΧ.
  ΖΑΠΔΝΤΙ
  Αί έορταί τού Πάσχα καί
  οί παλαιοημερολογίται.
  μέ τί ζήτημα τβν
  Πϊλαΐοημιρολογιτβν — *<χΙ ίδΓα «Αν δπόπτβ)3ΐν καλογήίΜν — τό δποΐον τοοίκις απτργ,ίλησε χΛ( στήλας μας κατίπιν διαμαρτυρίαν < τ^ς δπιιΕρθου χώρας, δ «ου ιδ τοι ίπροκάλουν ίπειαόδιαι άντίθε πρός τό δγιβς θίησ^ευτιχίν η χαΐ την ησυχίαν τοθ χδ ομού, ή Ίιρά Σ'ΐνΛος τ<5ί 'Βλ λάδος έξέδωκι χ» Ι άπίσ ΐιλι πρίς τάς χαχά τόπους ίχκληαιααιιΐίίίς 4ρχ(3ς την κάτωθι ίρμηνευτιχήν άί άναχριίβς έϊημοαιιΰ θ?]ο»ν τα τελεϋΤίί» μίτρα ττ]; Κυ πΐρΐ τ6ν παλαιβηυιρο λογιτβν, πρίΐκλήΗη &' έντεθθΐν τις, άνανοινοθται 8 α μί«ρα ταθτα μ«χρι τί]ς ίιιζιι χής ροθμίσεως τοθ ζη-ήιιατος χα( χάριν τδν ίβρτβν τοθ Ιϋοχα συ νίοτανται ιίς τα ίξής: Έιχιτρίττετβ.1 είς νύ; ίε^ιΐς η ί νεμΓμως, πρασχω Ισχντας Η είς τό παλαιίν ημερολόγιον, νά ίερουργβσιν ίχεΐ δπου διαμένουσι χχΐ Ιχουιι τάς οΐνογε νείας των, κατ' Ιξϊίρεαιν τβν προ ηγουι»έν»ν νυβεονητιχθν μέϊεωΛ Είς την ίξιίρεαΐν ταύτην ϊέν ο^μπιριλαμβάνο<ται αί μή νομ( μιος μηϊέ χχνονιχθς κεχιιροτοντ] ιιένοι παιλαιοηιΐΐοολογΐιβι ΕιρεΙς« ώ; οί χειροτονηθίντΐζ 5ηο τβ» καθΐ)ςημίνΜν αρχιερέων ώ; χαΐ β! έξ 'Αγίου Όρους Εερομίναχοι. Κϊ! Ικιΐνοι μέν ίψ' δοαν ίέν θε παρουοΐάζωοι χηνονιχά χειοοτονη τή5ΐαι Ιγγραφα ΘΑ περιορίζωνταιι τιθέμενοι 6ηό ίττ,ηήο-σιν, ώστε νά μή παρίχωνται ποάγμχτα είς την περιοχήν τής ε2ς ή' 4>ή<ουαι μτ] τροπαλιτ κί]ς πε-χφεοΐ'ίχς, ^υ'οι Η οί Ιξ 'ΔγΕου Ό3ους ί«οομίνα- χβι, Ιφ' δαον ίέ» θά παρουο άζω· αι κανονικάς άΐιΐας τ*)ς τε (ερβ; σονάξΐως τοθ "Αγΐοιι "Ο^ους πρός αποΕτ;μ'αν έκτίς βυτοθ χαΐ τοθ μτ)τροπολ(του, έν τ{ περιφερε'α τοθ ίτιοίου διαμένουσιν, δτι Ιχοιι· σιν άκώλυτον την διαμονήν χαΐ ΙεοοπραςΈαν, θί μετάνωνται 6πο συνοδιΕαν είς "Αγιον "Ορος, πα- ραδιδόμενοι είς την διοίκησιν «5· —Ή «πβζπμί νοις τ&ν Έλλή νων Ύκο τοδ ΰπβυργϊίβυ τ&ν ΟΙ «β νομιχ&ν χατηρτίοθη νόμος είς τροποποίησιν κρογενιστέρβιν τβι βΰτιιν διά την αποζημίωσιν τ&ν χαιβύχΜν Έλληνυν ΰπηκβυν Δι' αυτού ορΐζεται δτι ή διά τοδ έδαφ. 1 τοδ άρθρον ) τοδ δπ' ά ριθ. 155 άναγΜαστιχοδ νόμου πε ρί πληρωμή; άηοζημιώσεβιν είς Τβΰς έκ τοδ Εύρΐ)π»Ί>οδ πολέμου
  ύποστάντας ζή μ Ι αί, μειβδται είς
  ι ντε έκατ. δραχμ&ν. Άπαιτή
  •ς άπβζημιωοΐνς τβδ νόμβυ
  4278 ώς έΤΓβπβποιήθη διά μκταγε
  νβστερων νομων, παραγράφονται
  μετά έξαετΐαν άπό της υπββολής
  της αΙτπσΐΗ{ έκδιχόσβως *>« την
  υπηρεσίαν πολεμοπαβ&ν άποζη
  μιύσβΝν ΟΙ δικαιούμενοι πρός
  επιστροφήν τής εΐσπραχβεΐσης
  παρ' αύτ&ν άποζημιώσ*νς συνει
  νύμνν των ώ; Ιδίας, έξαιρβΰνται
  τής χαραγραβής ώς πρός τάς 161
  άς αύτ&ν άκαιτησεις.
  —'β ν. Ίππβλυτος καί οί Ι
  παγγελματίαι.
  Πληρβφβρβύμεθα δτι η Διοίκη¬
  σις τής Άνντάτης Ζυνομοσπονβί
  άς έπαγγελματι&ν χ«1 βιοτεχ
  νβν χατόπιν προτάσεως τοδ άντι
  προέδρου χ. Δ. Καραπαλιώτη άπε
  φασισεν δπνς άναρτήση, είς τα
  ιαφεΐα της την είχονα τβδ Γ.
  Γραμ τής Γεν. Διοικήσεως Κρή¬
  της, χ. Πότη Ίππολώτου δι' δσα
  υπέρ τ&ν Έπχγνβλματιών χά! Βι
  οτεχν&ν ούτος Επραξεν.
  —Φιλβνβρωπος δνρεά.
  Ό χ ΆβεδΙς Άβεδισιάν χατέ
  θεσε δραχ. 200 υπέρ τοδ Ταμείου
  τοδ Πανανβίου Νοαοχοιιείου είς
  μνήμην τής Βερβνίχης Νιχαε
  λίαν.
  —Σύλληφις φυγβαοίνβυ.
  Υπο τοδ σταθμοδ Χωρβφυλα-
  χής ΆνΝγείειν συνελήφθη 6 φυ-
  γώπβινος χ. Μανβδαος Μβνι&ρος
  χάτοικος Άνειγείνν πρίς ίκτισιν
  βεΜαπενθημέρου φυχακίσεΜς επι
  βληβείσης αΰτδ επί παρανόμω β-
  Πωλεΐιαι έν καλ§ καταστάσει
  μηχανή κορδελιάσματος ουοτήμα
  τος ΣΙγγερ κσΙ είς τιμήν πολΰ
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι τΐαρ' ήμΓη.
  —Τ» βύτίμβτα σφ«ιο<στήδια. Ό Σύνδεσμβς τ&ν Μιοχτητ&ν αύτβμάτΜν χρονορβτριχ&ν σφ«ι· ριβτηρίων ένγραφεΐς εί; την δύ¬ ναμιν τής Όμοσπβνοίβς Έπαγ νελμκτιβν χ«Ι Βιοτεχν&ν Άθη ν&ν. ύπίβαλε δι' αυτής είς την Ανωτάτην Συνομβσκβνδίαν μ* χροοχελές ύπβμνημα διά Τβδ βπβίου «Ιτίΐ την άναστβλήν της έφβιρμβνής τοθ νόμβυ 894 περΐ άπαγβρ«ΰσβ»)ς τής λειτβυργΙ*ς τίν «ύτβμάτΜν χρονομετριχ&ν σφαιριστηρ1«ν. —Ό έβρτβσμβς τϋς 1ης Μα ΐ Πληροβ/οροΰμεβ» βτι ο έβρτα- ομβς τής ίρν»σίαί, ίέν πρβκβι· ται νά γίνη εφέτος την Ιην Μαΐ ου, άλλά θά άναβληθά επί τινάς ήμέροι; χαΐ τβδτο διότι η 1η Μαΐ ου συμπίπτβι μέ τβ ΜεγοτΧον Σάβ8«τον, Κατά τάς παραβχε- βΐίσας πληροφορίας 6 ί έορταβμβς της εργασίας θά πρβσλίβη μεγ* λβπραπή χοιρκχτηρα. Κατά την ημέραν τβδ έβρτοτοκοδ είς 8λ«ς τάς πόλεις της χώρας θά νίνβυν σνγχεντρώσεις τ&ν έργατδν, χ« τα τάς οκοίνς εΐδικοΐ ρήτορες 0* άναπτύςβυν τα λπφθέντκ £>πβ τής
  Κυβερνήσεως μετρα διά την βελ
  τίωσιν της θεσεοις της έργαΐτιχης
  τάξβως, θά έπβΗβλβυθίσβυν δέ έρ
  γατιχαΐ παρΐλάσεις.
  π«ντοΐτ«·
  —ΟΙ
  λείων.
  "Ενώπιον τοδ υφυιτουργοδ της
  'Εργβαίβς χ Δπμητράτβυ χβΐ
  τού γενικοδ δικυθυντοδ τής 'Βργα
  οίας χ. Παυλχκη υπεγράφη ί»πό
  τ&ν άντιπρβσώπΐίν ένβιαφερομβ;
  ν«ν όργανώσεΝν αολλογιχήαύμβ*
  αι; έργασί«ί, έν τα βπβ'α τίθενται
  έν έφαρμογό χχνόνβς μέλλοντες
  ν' αποτελέσβυν άπό τβδδε την υ
  πβχρβΜΤΐκήν βάσιν ηάαηςί άτομι
  κης συμβάσεΗς εργασίας μετα{»
  τ&ν χαταστηματαρχ&ν χαΐ τ&ν υ
  παλλήλων τ&ν έόωίιμοπωλείΜν,
  παντοπωλΕίων, τυροπωλεΐων χαί
  χαφϊκοπτϊίκν. Δια να εφαρμοσθή
  τό μικτόν σύστημα ίμοιβήΐ τής
  ιταρεχομένης εργασίας (τρβφή, »*
  τειχία, συν χρηματιχή άμβιββ)
  δέον νά συναινοδν τβαον 6 ύιταλ
  ληλος όσον χαί β έργοδέτης, μή
  θβωρουμένβ» πλέον ύιτοχρεΝΤι
  χοδ. έφ' όσον ιΐς έκ των δύο
  δέν σομφωνεϊ. Καθβρ(ζβντ*ι εΤ
  τα τα χατώτατα δρι« μισθβδ διά
  πάντας έν γένει τβύς Οπβλλήλους
  δλΗν τβν έδαιβιμοκΝλεΙειν κα·
  ηαντοηυλείΜν.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΛ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Πσντο»ωλεϊον τοθ Ιωάννου Πιρτσΐλάκη
  καθιστα γνωστόν ιίς ιήν αξιότιμον καί «ολυ
  ■ληθΙ] πελατείαν τού δτι «αρβλαβεν ϋαιό·
  λαδον γνήσιον Ικλικτ^ς «οιότητος ικ τοθ κ*»·
  ρίου Μαλλεΐν Ίερανέτρας, τό όβοΐον Βάί νωλΑ
  β «ό σήμιρον, χονδρικώς καί λιανικώς είς τι-
  μάς ασυναγωνίστους.
  'Εΐίσης γν««στο*ΐοιοΟμεν τό κοινόν δτι διά
  νόμου οβαγορεύεται είς τό δ»ω Καταστή μα ή
  -')Δ·ήσις σνοριλαίου.
  (Έκ τοθ Καταστή ματος)
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. λ. ΠΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΔΙΠΛΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικ*1 καί οϊκοδομικαί έπςχειρήσεις,
  βιομηχανΐΝβιΙ ««τβσκεναΐ, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραί κατασκευαί, οίκοδομικ», ό-
  βοποιΐα.
  Γραβεΐβ Οβ·| ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Πβρα,λεύρκ {νλ-πο
  βήκηί Ν. *.
  Ι
  *» -Ι
  5—*'
  .3
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραΦβΤσ ?ναντι Νομαρχίας
  ανο.ρθωχγσ:
  ΠρωΙα Σάββατον)
  17 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕ.0ΝΥΚΤΙ0Υ
  ΕΠΛΝΗΡΧΙΣΛΝ
  II
  Ε ΠΙΒ Ε Σ ΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΒΙΣΚΑίΙΣ
  ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΥΠΟΒΟΗΒΕΙ
  1ΠΟΒΙΛΛΗΝΣΚΙΙΟΣΤΟΛΟΣ
  ΤΟΥ ίΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 «Απριλίου (τού άν.
  ταποχριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικού άγγέλλουν ότι ή έναν·
  τίον τού Μπιλμπάο επίθεσις των στρα-
  τευμάτων των έθνικοφρόνων έπανήρχισε.
  Λέγεται ότι τας δυνάμεις τού Φράν
  κο ύποβοηθεί καί άπό θαλάσσης ό στό·
  λος όστις προσπαθεί νά καταστρέψη τα
  παράκτια όχυρώματα προκειμένου νά
  ενεργηθή εκείθεν, άπόβασις.
  Πάντως ούδεμία συγκεκριμένη πλη-
  ροφορία ύπάρχει ουτε την ^ στιγμήν
  ταύτην επί τής εκβάσεως τού αγώνος.
  II
  .ΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΕΚ ΠΛΤΡΩΠΙ' 1ΙΠ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά κυβερνητικάς
  άνακοινώαεις την Α. Μ. τόν Βασι·
  λέα παρά τό βροχερόν τού καιροΰ, πλή
  Θη κόσμου συγκεντρωθέντα προέπεμ»
  ψαν είς Πάτρας έκ τού βταθμού δπου
  επέβη την 9.1 5 π. μ. τής σήμερον
  τής Βασιλικής άμαξοστοιχίας βι' Αϊ·
  γιον.Είς τούς διαμέσους αταθμούς Ρί·
  όν, Βερναδέϊκα· Άραχωβίτικα, ·4%α·
  θόηυργον κλπ. εγένετο είς την Α. ΑΙ.
  ένθουσιώδης ύηοοοχή.Ήεΐσοδος τήςβα
  σιλικής άμαξοβτοιχίας είς τό Αΐγιον έ-
  χαιρετίαθη υπό κωθωνοκρουσΐών, σειρή
  νων έργοστασίων, βενζινοπλοίων χ.λ.π.
  Τόν Βασιλία προσεφώνησεν ό Δήμαρ-
  χος. Ακολούθως ό Βασιλεύς , παρηκο¬
  λούθησε δοξολογίαν καθ' ην προσεφώ·
  νησεν αυτόν ό Μητροπολίτην Καλαβρύ
  των. Ό Βασιλεύς άφοΰ κατέθεσε στέφα-
  ' νόν είς τό Ήρώον Πεσόντων ανεχώρη¬
  σεν την 11.3Ο' έπιστρέφων είς Άθή-
  "Ανγλου «ρωθυβουργοθ σιν
  Μπάλντουϊν. Έκ «αοαλ,
  λήλου αί ΙφημερίΙες ύκο
  σημειώνουν δτι ή "
  Ιταλία
  κυριαρχεΐ Βιά των τελευ-
  τα(ων συμφωνών τής Εύρ«-
  ς ι,ρηρ
  «ατροκαραδότου φιλίας
  των "Αγγλων «ρδς τόν ΰ-
  γιόί κοινοβουλευτισμόν.Άλ
  λάτόντοιοθτον κοινοβουλιυ
  τισμόν ώς γράφει ό Γερμα
  νικός τύπος ηρισβεύιι καί
  τό Γερμανικόν Έθνικοσο-
  σιαλιστικόν Κράτος. Περαι¬
  τέρω* οί ΓερμανοΙ κρίνον
  τες τόν Ιταλικόν φασι-
  σμόν θεωροθν καΐτουτον ώς
  πηγήν «ροόδου κ αί κοινκ-
  νικής ■ιιθαρχίας.
  Έκ Ρώμης τηλ«γραε)οΟν
  ημ ής χρ φρ
  μογη"ς τοθ ΐλεγΐ|ου είς τα
  Ίσνανικά «αράλια «ρός ά
  «οσόβησιν Βιεθνβν -ιρι-
  «λοκών αΐτινες δέν άνο-
  κλιίονται νΟν Ιδίως λόγω
  τής τρο«ής ήν λαμβάνει τό
  ζήτημα τής Βισκάϊας. Έν
  τής
  Τό Ράϊχ καί αί δηλώοεις Μπάλντουϊν.
  Αί ανωμαλίαι Ίνδιών~καί ή Γ." Διεθνήδ.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ά«ριλ(ου__
  Τηλεγραφήματα «κ Βερο·
  λίνου «ρός τό Αθηναϊκον
  Πρακτορείον άναφερουνδτι
  6 Έθνικοσοσιαλιστικός τύ
  «ος σκολιάζωντάς τιλευταί
  αςδηλώσειςτοθ Μ«άλντουΐν
  κατά τοθ ΦασισμοΟ καί
  ΚομμουνισμοΟ θεωρεϊ ταύ· «αϊκής εξελίξεως, « ροώρ»
  τας ι,αρακτηριστικάς τής.σται δέ νά εόρύ·Γ] την βρά
  σίν της καί είς τό μίλλον.
  Έκ Λονδίνου σγγίλλε-
  ται δτι οί έκΐσημοι Άγγλι
  κοΐ κύκλοι ίκιδεικνυουν τι
  λευταίως Ιδιαιτέραν δρα-
  στηριότητα ώς «ρός τα ζή-
  τημα τής ταχυτίρας εΐφαρ
  ^^^ϋI1Iιο^
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΥΜΟ!
  Ν' 1ΝΛΚΙΑΕΣΗ ΕΞ ΙΣΠϋΙΙΙΙ
  ΑΜΕΣΟΣ ΤΟΥΣ ΕΟΐΛΟΝΤίΣ ΤΗ!
  ΕΦΟΣ
  Κ1Ι0Α
  Ν
  Ι Ι
  ΗΙ)
  ΙΛΛ
  Ι ΙΕΙΙΟΙ
  δτι ένετάθη ή'Αντιαγγλική τώ μίταξύ ή Έβιτροιή μή
  Η προσεχής Έκθεσις Θεσσαλονίκης
  καί ή γεωργοδιομηχανική παραγωγπ.
  ναυτικοθ
  Νεώτεραι -- ·· - -.
  «κΠαρισίων Λ γ γίλλουν δτι
  ή μ«ταστροε)ή τής 'Ανγλι-
  κτ)ς «ολιτικής είς '
  *ικόν άβοΒίδεται
  νεον βψημΐρίδΜν
  άς «Ιςμΐά γβγονότα
  Ίνδιών είς τα όκοϊα φαΐνε ^
  «ι Γ' Λιεθνής Λβνΐτοΐι 1>ά < ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν· λιστα δτι βΐς Βομβάην καί τοιΛοκριτοΰ μας)· — Τ· «Ρ*·*ιορεΙ»Α, ΔελχΙ συνΐλήφθησΐϊν μ«ολ -,έφ*νι τηλεγραφεί 4ποψε έκ Ι*ωμη,, σεβΐκοι πράκτορες «5«1 τβν δτ6 η Ί,αλική κυβέρνησις προέβη ,ίς ό.οίων κα«συέθησο:ν «γ δί,λωβ6ν ότι είναι προθυμος να ανακ*. γραε>α άΒοδιικνύοντα δτι λέβϊ3 τούς μεταιβάντας εις Ισπανίαν *ιί
  Λ Γ' ΔιεΘνής 4«ιΒιώκ«ι μ,β,χομένους παρα τό πλευρόν τού Φράν
  την δημιουργίαν άνβξαρτή ΜΟ >ΐ-αιλούς εθελοντάς, έφοσον θ' α«ι.
  τού κράτους τβν ΊνΒιβν χώρθυν έξ Ίσπανί*ς καΐ ολοι οί αλλοι
  μιλλοντος νά συνβργασθη |ένο6 έθελονταΐ «ού μάχονται είς ,^
  • " - -----------Χ ■ "" βτρατόπεβον των κυβερνητκών.
  •Η δήλωσις αυτή τής Ίτβ,λικής κν.
  βερνήσεως ένεποίησεν εύχβριβτον έντυ·
  πωβκ μολονότι κρίνεταιι ως άπραγμ».
  τοποίητος ύ«ό τάς βημερινάς βυνθή.
  κάς.
  μέ την Ρωσσίαν βίς
  Βικόν Ωκεανόν.
  τόν Ίν
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚϋΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τβδ άνταπβχρι
  Τα&μν().—Αυριον (σήμερον)«ρχΐζε-υν αί έορ
  τκΐ τβδ'Εθνικβδ χ«ί Καπβδιστριακοδ Παν»
  πιστημίβυ είς τας οποίας θά ουμμετάσχουν
  (πιςήμνς όλαι αί ξέναι αντιπροσωπείαι.
  ΣχκτΐΜΪΐ μβ την έναρξιν τ&ν έορτ&ν τ·ύ
  των είνε χαΙ ή οημκρινη άφιξις 500 φβιτη
  τβν τβδ Πανΐπιβτημίευ @εοσβιΛβνίχη;.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΠΟΥ
  Προχβές τό εσπέρας πρό τοθ γεύματος
  τοθ Μητροπολίτα» κ. Τιμοθέου ό πρίγκηψ Γε
  ώργιος ανεδίξατο τό τέκνον τοθ άδελφοθ τοθ
  Μητροπολίτα κ. Ανδρέα Βενέρη ονομάσας
  ούτό Γεώργιον.
  Χθές οί ύψηλοΐ ξένοι συμφώνως πρός τό
  ττοόγραμμα τής Νομαρχίας εξέδραμον είς
  Φαιστόν καΐ ιήν κωμόπολιν ΜοΤρες. Κατσ
  την εκείθεν επιστροφήν των τοΤς παρειέθη είς
  Άγίους Δέκα γεθμα υπό τοθ Θ:θΦιλεσΓάτου
  Άρκαδίας κ. Βασιλεΐου.
  Μβτά την έκ Μεσσαράς επιστροφήν των,
  ανεχώρησαν είς "Αγιον Μύρωνσ, κατόπιν
  προσκλήσεως τοθ προέβρου τής κοινότητος κα'
  ϋποθηκβφϋλαχος Άγίου Μύρωνος κ. Έμμ
  Καλυτεράκη δκου ττσρετέθη τό εσπέρας τι-
  μητικόν γεθμα πρός τόν Πρίγκηπα Γεώργιον
  καΐ την οικογένειαν τού.
  " Ή Α.Β.Υ. 6 πρίγκηψ Γεώργιος αναχωρεί
  οικογενειακάς σήαερον την πρωΐαν, συνοδευ
  όμενος υπό τοθ κ. Ίηκολότου διά Νεάπολιν
  καΐ "Αγιον Νικόλαον άπό δκου καί θάναχω
  ρήσουν διά τοθ άντιτορπιλλικοθ «Ψαρρσ».
  ΑΙ ΑΙΚΑΙΙΜΟΙ ΑΓΡΟΖΗΜΙΩΝ
  ΑΓ. ΜΥΡΩΝΟΣ, ΜΟΙΡΏΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ
  Τ ό ώγρονομεΐον Αγ. Μύρωνος καθώρισε
  βιά τόν μήνα Μάϊον τος επομένας δικασΐμους
  ΑγροζημιΑν: Την 8 είς Βοθιες, την 10 ι(ς Κορ
  φές, ιήν 1; ιΐς "Αγ. Μύρωνσ, την 12 είς "Α
  νω ΆσίτΕΓ, την 13 ίΐς Κρουσωνα καΙ την 14
  ίί,ς Βεν'ίατο- Επίστις ίιά τόν ούτον μήα ώ
  ρΐοθησσν οί άκόλουθοι δικάσιμοι τοθ άγρονο
  μεΚυ Μοιρω»: Την 18 ιίς Γίργερη. την 19
  είς Ζαρον, ιήν 20 είς ΜοΤρες, την 21 είς Πόμ
  «Παν, την 23 είς Πλάτανον, ιήν 24 είς Βασι
  λικβ #Ανώγ·ι« '«· ΐή» 25 «^ Άγίους Αιχα
  Ή Διεύθυνσις τής διεθνεθς έκ
  θέσεως θεσσαλονίκης «ηίοτκλε
  τιρίς οίκαντα τα γραφείω των Γι»ρ
  γιχβν Περΐφερΐιων τοθ Κράτσι/ς
  μακροσκελί) έγ>ύχλιον Εί* τί|ς ό
  ποία; &(ίει όϊηγίας άναφορικβς
  μέ την άπό τούδε προπαγάνδαν
  ή οΊτοία δέον νά ινιργηβη' ώσ'ΐ
  κατά την περίοδον τής πρτο«χ-,Ος
  διεθνοθς ίκθίσεως χαΐαλάβη'· έν
  αύτς την καλλιτέραν θ/σιν ίί£ως
  ήγιωργική χαΐ γιωργοδΐομηχααχή
  παραγωγή τής χώρας μ»ς.
  Διά ιή{ ιδίας έγ«υχλ(ευ συνι
  0·^ επίαης νά λτ,φθξ μέριμνα ά
  πό τιθδε διά την είς τί ν πρτϋπο
  λογισμόν ίχάστου ΓΐωργιχιΟ Τα
  μεΐκυ Ιγγροφ^ν ιίδιχοθ κονϊιλί
  ου έχ δρχ.20 000 διά την συμμετο
  ή είς ιήν Ιχθεαιν. Τό χ&~μοιτΐ
  χ£ν
  τιθτο
  διά
  πταό* θά
  την χάλιψν
  μ
  τβν β
  ή η ψ
  παιτηβησβμίνων δαπανβν τί)ς συγ
  χιντρώοιως συλλογής παντοειίων
  τΐρι Ιίντ<βν χοί ι*5ς μεθοδιχής ου σχευααΐΐις χβΐ άποστολής (ύ:&ν είς την Ιχθισιν. Πλήν τοθ ποσοθ τούτου δέον Ιη(οτ)ς νά Ιπιδιβχβς ή έγγραφή είς τβϋς πρίίηολογι σμιύς έκίστου ΓιωργιχοΟ Έπιμε ληιηοίου χαΐ Έ^ώσιως Γ«»ργι χ6εν Σϋνεταιρισμβν ή χοΐ άλλ Γΐωρ^ιχ&ν Έρυμάτην ψ,ς εκάστου νεμοθ, χονίυλίου γβς Χτ)ς δυναμιχόΊητος ιήν κάλι ψιν τΑν λοιηών θησομένον δαπανβν. Κατά την προσέχη 12ην περ(ο δόν χψ Δ. Ε. θ. θά αηονεμηθΑ ιν 648 χριςματιχά Ιπχθλα αυνολι άνβλό !ια χοθ ποαοθ 652.100 δρ*χ , 1380 τιμτ)τι*ά 6ρα6εΙα χά Ι 477Ιπαινο:. Δι" Ιτίρβς εγκύκλιον της ή Δ Ε. θ. γνωείζει 8κ μεταξυ των έχθετβν θά ηροχηρυχθασιν δι αγανΐσμοΐ βραβευσιως 1) Γεωργι ν ©ν βΐΕμηχανινν διά τίς μεθό δοος αυσχιυΐσία(, χατιργασίας χαΐ ίαφανΐσιως τβν προϊίντων των, 2) ε!ϊ»ν τρβφίμων παρασκευ έξ εγχωρίων δ ζμ ξ γχρ ρ 3) τβν έργατθν τβν διαχριθησομέ νων Γιωργινβν διομτ,χχνιδν έχε' νων ο Ε όποΐίΐ συντελοΐσ'. διά τής Ιπιμΐλείας των είς την δελτίωοιν ττ]ς χατεργοσίβς, τής συσχευασΐας χβί Ιμφχνίσεως τβν ίλληνιχβν πρτΐ'ίντων χά Ι 4) των μεθόϊων προαγωήζ τής Μελισσοχομ'κς χαί Σηροτροφίας. Η ΙΑΕΑ ΤΗΣ ΕιΊΕΜΒιΣΕΟ! ΒΕΟΡΕΙΗΙ Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΤΩΝ ΑΝΟΝΥΜΟΝ ΕΤΑΙΡΙΟΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΝ ΤΕΛΟΖ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ διατάγματος δηαοσιευ Τό ύτιουργίΐον Γεωογΐας δ.α θέντος ϊ[ς την εφημερίδα τής τηλ)ΓΟςτουηρός τάς Γεωο.Ύιτη Κυβερνήσεως συνισ ά ται ε(ς ρεσίας,ΓίωογικάΈτιιμελητήρια Αθήνας κοΙ ετέρα οΐκονομι καί Έλαιοταμιΐΐ, γνωρ'ζει κή έΦορία ίίς την άρμοδότη δτι τό 53ρα>;μον εξαγωγικόν
  τα τής οποίας ύπάγΕται τοθ τέλος κατ' ό«ά' έξαγομένου
  λοιιιοΟ ησν ο,τι άφοίφ ιήν φο έλαιολάδου έηιβληθέν δυνάμει
  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ
  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
  οολογΐαν των άνωνύμων έται
  ρειθν.
  ΑΙ ΖΧΕΣΕΙΣ
  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Β10ΜΗΧΑΝ1ΑΣ
  Είς τό υπουργείον τής Έθνιχής
  Οίκίνομίος συνήλθεν ή Ιπιτροηή
  $ιά την εξέτασιν τ,οθ ζη'ήαατος
  τής ρυθμίσεως τβν σχέσεων ίμπο
  ρίοιι χαϊ βιομΤ/χχνίας. Κχτά την
  σύσχιψ:ν Ιξετέσησαν α Ε άπίψιις
  ιβν {ΙιομηχάΊ ών χά Ι τοθ έμπορι
  χοθ χίσμου. Υπό τής έπιτροπής
  Ανετέθη είς τόν "Εμπορικόν Σόλλο
  γον Αθηνών νά διατυπώση έν δπο
  μνήματ-ι τας άπέψιις τβν ίμπί
  ρων, ε'ίιινες θχ ουζηιηθοθν χ»τά
  την προσέχη συνεδρίασιν.
  ΓΟ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ
  ΕΠΙΜίΑΗΤΚΡΙΟΝ ΧΑΝίΟΝ
  τοθόη'άρ 424)1937 άναγ< Νόμ εκαυσεν εΐσπραττόμενον άπό τής 27ης τοθ μηνός ΜοτρτΙου έ. Ε. ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Προτάσει τ()ς Γενΐκής Διοι κήσεως Κεήτης 8 ωρίσθησαν μέλη τοθ ΓεωργιχοΟ Έκιμβληΐ ληριου Χανίων οί κ. κ. Μιχ. Παπαγιαννάχης ΈξΆρμένων Άποκορώνου, Ν Μορακας, Γ. Παρασ<άκης, Άντ. Περά κης κα( Νικ. Χοιστοβουλάχης. Οδτοι συνβρχόμενοι θα έκλε ξουν τό Προεδρείον τοθ Επι μελητηρίου. ΚΛΟΠΗ 1ΙΣ ΧΑΝΙΑ Δια την προσέχη Δευτέραν ωρίσθη συνεβρΐασις τοθ Δημο τικοθ Συμβουλίου επί 5ιαΦΟ ρων τρεχούσης φύσεως ζητη- μάτων. Ο ΠΊΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Ό πιθανός καιρός σήμερον θά είνε έν γένει άστατος σχβ δόν πανταχοθ. Ή θερμοκρα σία θσ σημειώση μικράν ανο δόν. ΟΙ ανεμοι θά πνεουν βο ρεκδυτικοΙ ώς μέτριοι καθ' δ λον τό 24ω?ον. Ή θερμοκρα σία ιής χθίς 14 ώρας ήιο 18,6 ή δέ έλαχΐσιη 12,4 Είς την εφημερίδα τής Κυ β?ρνήσ?ως έδηαοσιεύθη άπό φατσις διά ιής οποίας παρέ χονται τελωνβιακαί διευκολόν σεις είς τούς άλλοδατπούς πε Ρ ηνητάς χαϊ συνέδρους Δ·ε θνον ΣυνβδρΙων. ΠΕΡΙ Π1ΘΗΤ1ΚΗΙ λΕΡΑΜΪΝΗΐ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ Ο ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ 17 Ά μ. άκρι πρώτην θ Α 16 "Απριλίου (;·δ άνταπσκρι τβϋ μ«ς) —Ό αφιχθείς χθές Γάλλβς) ύι·υρ γ«ς τής Παιδβίατς μ. Ζ*ν Ζι άν ήλθεν σήμι ρ·ν είς την Άκρβολιν βπου καί παρέμΐι νεν «πβθαυμβζνν τό κάλλος τδν ίρχβίων μνημείων. Την μεσημβρίαν λ Γάλλβς ύ· πουργές.κβτέθΕσϊν στέφανον είς τό μνημιΐ •ν τ·0 αγνώστου στρβτιώτου. Είς τβν κ Ζ«ν Ζ*ί, βκ·>νβμήθη β Μβγαλβσταυρ·; τοθ 2!»
  Σήμερον Σάββατον
  πριλίου καί ώίαν 6 μ
  ββς θά κάμη την
  διάλεξιν τού €*βρΙ Π ηΐς
  Άβραμύνηο έν τβ Εμπορικώ
  Σκολ(| δ κοθηνητής των ψυσι
  κδν αυτής κ. Πραξιτίλης "Α
  κατος. Πίθσβκλήθησαν αί άρ
  χαϊ της πόλεως, οί γονεΤς των
  μάθη των καί οί Διευθυνταί
  τον εφημερίδων.
  Η ΓΕΟΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
  Ό ύπουργός τής Γεωργίας κ.
  Γεωργακοπουλος απηύθυνεν
  λόκλιον πρός δλους τούς έκ
  παιδευτΐκούς λειτουργούς, διά
  τήςόΐτοΐαςέντέλλεται όπως προ
  παγανβίσουν είς τούς μαθητάς δαΐότης
  την Γεωργικήν Ιχθβσιν τοθ
  οΐου καί άναπτΰξουν τόν
  σκοπόν κσί την σημασίαν αύ
  της.
  Συνελήφθη ή Ελευθερία σύ
  ζυγος Σάββα Στεφανίδου διά
  τι ύπηρετοθσα επί ήμερομι
  σθ(φ ιίς την οικίαν τοθ Στυ
  ρΙΡωνος Τζανουδά'.η είς Χά
  νία Αφήρεσεν 8.000 δραχμάς.
  ΤΑ ΕΦΕΛΡΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ
  Υπό τής Γενικής Δ'θΐκήσε
  ως ενεκρίθη ή έναρξις της έκ
  ποιήσεως των μεμονωμένων
  έλαιοδένδρων των ανηκόντων
  ι(ς το Έφεβρικόν Ταμείον Ή
  ρσ.λιΐου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΔΙ^έν τπ άγορα μας κυμανθβΐσαι
  χέ τιμαί των διαφόρων 1νχ«*ρ(ε·ν
  «ροΐόντβν είχον Δ< κβτεεβιι α'| Ψ Χ ■' ■λε»ε«ει α τ· νοιότητβε; βρ, 10—ΕΟ II ■«Οβϊι β" Ρ ·λ·ια 14.- ··. ·»··$ ••••τ. „ *<«··. ... «»ιθ«. 60 — 264· ΜΐΐΙθ)] »„ Μ·τλ«Β»ΙΙ·· μι" «ι, ,. Μ0 » Μ«ρ«0··α Μβλι «οιο«ικ*« Ι,Κ Κουκοΰλια (η Δέρκατα βόΐα "ΑρνοοίρΒβτα μ** 4·, Η. ______ -». Τιμαί Συναλλβτματ·ς Χουββία', Κβρβν· •Ο4Π—βν Ι ·Μηο. Μ.||_ΚΜ ΙΤΟ — - Ο ΓΚΑΙΡΙΓΚ Β Α ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Απριλίου (τού άν τκποκριτού μας).-- Κατα πληροφορί άς τού πρακτορείου Τρανζόνσεαν έκ Β» ρολίνου, ό Γερμανός άντικαγκελάριος καί πρωθυπουργός τής Πρωσσίας στρα τηγός κ. Γχαίριγκ θ* μεταβή περΐ τα τέλη τρέχοντος μηνός είς Ρώμην δ· που κβ.1 θά συναντηθή μετ ά τού κ. Μόν »ολίνι καί των άλλων'ΐταλών επισήμων. Είς τό ταξείδιον τούτο τού Γερμανθύ υπουργόν· άποδίδειαι ιδιαιτέρα σπου· έΙΠΕΑΕΚΑΤΙΖΟΗ ΕΙΣ Μ1ΔΡΙΤΗΝ Η ΕΡΥΘΡΑ ΦΙΑΙΙ: ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Άπρ»λ(βυ (τβϋ Ανταηοκρι τ·5 μβ$) —Τηλίγρβφβΰν βχ Βερβλίνβυ 9η είνε βέβαιον «τι η διΐθνης φάλ*γξ την ·· π·ίαν οί έρυθροΐ προέταξαν κί, τας μβχ«ί εναντίον της Παν·πιατημι«κΐ.( πολ<»{ «κκ 6ΐκατ(ο9η ΜΗρι·λβκτικ6$ α.π· τέ) πϋρ τβν ίθνΐΗοφρβνων. Κ»τα τ« «ύτα τηλεγραφ* μ«τ« μεταϊύ τβν νϊκρών τής βάλανγ·, ουγκα.ταλέγοντ·ι κα( τίνες τ&ν βρχηγβν τι«. _________________ ΜΕΤΕΤΕΘΗ Η ΟΡΩΤΟΜΛΓΙΑ ΑΟΤΟ ΤΗΝ ]ΟΡΙΟΗ_ΤΟΪ ιΊΑΙΧΙ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (χοθ ί*' ταποιεριτοθ μας).- Δι» αποφάσεως τή< Κυβερνηβεως, ό έορτ»σμός τής Πρω· τομαγιάς θα γίνη έφί,ος την 8ην ΛΙαί Ου ίΗ »*Μ*θ·<«ς »ΰ γίνετ** λόγω ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Απριλίου (τού 4ν· 1^ ταποκριτού μ*ς)-— Άποψινά τηλεγροι έ φηματα πρός τό Αθηναϊκον πρακχο· | ρείον έκ των Έύρωπα'ΐ'κών πρωτευου βών άγγέλλουν ότι ή ίδέα την οποίαν έρριψεν ό κ. Ούΐνστων Τσώρτσιλ περΐ ί πεμβάσεως έν Ίβπανία πρός κατάπαυ· βιν τού έμφυλίου πολέμου καί αποτρο¬ πήν γενικεύσεως τού πολέμου είς την Ευρώπην κρίνεται υπό των διπλωμα· τ (κων κύκλων ώς πρόωρος εισέτι. Θεώ· ρεΐταιοέ ότι καί άν γίνη προσπαθεία ε¬ πεμβάσεως, θ' άποτύχη τελείως.