94163

Αριθμός τεύχους

4541

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡβΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνθς 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  18
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΌΓ (|0Ν
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΑΟΥ 4541
  ΪΚΤΪΤΙίϊΖιΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΒΕΑΤΙΟΣΙΣ ΤΟΝ ΟΡΟΝ
  ΑΙλβΊΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  Κ«τά το γεΰμκ τό οιιο1·ν
  παρίθεσε προχθές το Εμπο¬
  ρικόν Έπιμελητήριβν Πει¬
  ραιώς κρός τιμήν τβϋ μ. ποω
  θυπβυργβδ, έθίγη μεταξύ
  τβν άλλων είς τας πρβπ*σε·ς
  ί ύ έθ λ
  η σημκνηκή αύξησις τής
  θϋ ί
  θνικής παρβνωγής καί
  έθνικβδ «ν γένει είσβδημ
  "Ηδη χβί έπ' αύτβδ ίνιναν
  αημννακα βήμντα. Διΐχα
  νονίσθηακν τα εργντικβ ζή
  τή μοί τα δια τής χαθιερβαεως
  τού κβτωτάτβυ βρίου μισθοδ,
  τβν αυλλβγικΰν συαβχαεων,
  τ·ν οκταώρβυ χβί αλλων δι
  βφίρων μέτρων δι' ών ρυθ
  μίζβνταη «Ι αχέσεις κεφχλαί
  [ου χαί εργασίας. Καταρτίζε
  ίτβι έπΐοης β νβμβς κερίρυθ
  ε μίβεως των «ν°·τικδν χοε
  βν. Κβί ελπίζομεν βτι ββ
  επακολουθήση ή τελική ρύθ
  τ·ς. Ή ΚΑήοης «αί λβπτομε μισις καί ολων
  ύ ύ
  ρής όργά» «αίς της
  ί ώ 1
  ς ς
  τίς χώρ«? μ-1 τής
  ή Πί
  χβί τούς έχφωνηθίντας λό
  γβυς κα) 'έν ζήτημα έξαιρε
  τιχής σπουδαιότητος. Τό ζή
  τημα τής άνιψώσεως τού βι
  ωτικβδ έπιπίδβυ τοδ 'Ελλη
  νιχβδ λαβδ χβί τής βίληώ
  σεως γενιχα τβν ορων τής ρβκησις
  ζωη( τίν εργαζομένων Έλ· κβί ή παγίωσις τής
  λήνων. ©' ασχοληθώμεν λβι Κβί ή μέν αύξησις τής
  πόν μέ τό πρββλημα αύτό ραγωγης <*βί τού εβνικβϋ ε! υγιεινής φύσεως χρεβν, Κβινωνι' κρός Τραπέζα;, τβν πάσης ίμποριχ&ν, βστικβν, ε{ ξί κης Προνοίας. Καί τέλες ή ά γβράς ανταλλαξίμων μβυ ρύθμισις βλων ίκείνων των. σβυλμανιχβν, κροοφυγιχβν μεγαλων χβινωνιχβν προ, χ λ. κ. ώβτε νβ τερματι βλημάτων ίχ των οποίων έ" σθή ή έξ αυτών ανωμα {αριάται ή οΐκονομική ανάρ'λία χβί έχχρΐμότης. Να ρωαις τής χώρας χ*ί ή Ισορ λείψη ή αγωνία τβδ χρεω τβν συνβλλαγβν π« σήμερον καί Αμ«ΐ;, μολονό τι χά! άλλοτε κατ' έπανάλη ψιν τ· εθίξαμεν. σοδήματος γινιχως ελπΐζο μέν οΐι θ* πραγμκτοποιηθϋ δια τής εκτελεΌίνς τού δεχα Εΐναη ουστνχβς γεγονός ΐτοδς πρ«γρ«μμ«τσς τβν πά βδιβμφιοβήτηταν χαί πανθ· ραγωγιχων χαΐ συγκσινωνια μαλογούμενον. ότι τό βιωτι Μ&ν Εργνν χαί διά τής άνβ χον επίπεδον τβν εργνζβμί διοργανώσεως τής 'Ελληνι νων οΐρωμάτων είς την χώ κης γεωργίας κ«ί τβν αλλων ραν μβς εί ν «ι εζαιρετικνς κλάδων τής έθνιχης οίκανο χαμηλέν. Κβχή χαί έλλει μίας, την οποίαν μελκτά ή πηί τρβφή. Κβχος ρουχι Κυβέρνησις. Ώ; πρ»ς την αμίς, βθλ.α χαί βνθυγιεινη οργάνωσιν τής ύγιεινής χαί Ματοιχία. Καί επί πλέον τρα'τής χοινωνιχης πρβνίίβτς γε χεία, έπίπβνβς ρβς ίργασί* χαί πολύω αποτελβδν νιχβ;, πιστεύομεν (τι τιθε μένων είς εφαρμογήν τ&ν τα κυριώτερα χαραχτηρΐβπ- πρό κολλοΰ έξαγγελθέντων χά γνωρίσματα χβί τα στβΐ χεϊα τής ζωής τβδ "Ελληνος ίργαζβμένβυ των πόλεων χαί τής ύπβίβρβυ. Είναι τοδτβ μίβ άλάθεια την έ· πβίαν δεν είμπβρεϊ βίβαια να μειώση βδτε κβί νβ με τα βάλη ή άνοητος ίδέα την οποίαν κατ' επανάληψιν δι ετβκωαοίν είς τέ παρελθόν διαφ·ρ·ι«κοινων»ολόγθΐ>ο χαί
  πολιτικαί, ότι τβχβ η λιτ··
  της καίβΐστερήοίΐςάπβτελβδν
  την μεγαλυτέραν αρετήν
  τοδ Έλλην·,!. · Καί όφείλ··
  μέν νβ ομολογήσωμεν, δπως
  αλλωστε διεχήρυξβν χβί οί
  ύπβυργβί τής Έθνιχής Οίκβ
  νομίνς κβί των ΟΙκβνβμι·
  χβν της παρούσης χυβερνή
  οεως είς τό πρόσφατον πβ·
  ρελθέν, οη δεν ειμπορού¬
  μεν νβ δημιουργήσωμεν τί·
  &5ιβν λόγον, χβί νβ ύ
  Φ ΑΣΙΣΜΟΣ— ΚΟΜΜΟΥΝΙΣνΐΟΣ
  ηοτΕ &δι·ν λόγ,
  ψωθβδμεν ώς ίθνοί, εάν δβν
  επιτύχωμεν πρωτίστως την
  βνύψΜθΐν τού βιωτικβδ επι·
  πίδ·υ τού ίργκζομενου λα
  •δ. Όπως ίπίσης ΐΐναι γβγο
  ν·ς βδιάβειστον οη η μι-
  χρβ άπβδβπκοτηί της «ν-
  θρωπίνης βργαβίας είς την
  χώραν μας κ«ί Π μβγάλη νβ
  οηρβτης χ«· θνηβιμέτη; τού
  λθδ όίβίλβται χ«
  ΛΟΜΔΙΝΟΝ,ΆπρΙλιοΓ.ΚύκνΕΐ
  ^ ασμα τού έχαρακτηρΐοθη
  6 ϋβρ'φημος λόγος τόν οποίον
  ό κ. Μπάλντουϊν
  κάποιαν ημέραν τόν πρεσβύ
  τερον καί αντίπαλον τού κ. Ά
  σκοιΐθ νά ομιλή περί των άφο
  ρητόν βαρών τής ίξουσίας
  ι Γς τόδημαρχΓ ΐον τοθ Ούόρτσε «Καί έ>ώ νέος τόχε καί ούΐέ
  στερ άποχαιρετών τούς έκλο ποτε αναλαβών εξουσίαν κα'
  γεΐς τούς όποίους άντεπροσώ φυσικά πιστεύων δτι δλοι οί
  πευσεν ιίςτό κοινοβούλιον τής άντΐπαλοΐ μου ήσαν άγύρται
  πατρίδος τού επ! 29 συνεχή ένόμΐσα βτι επρόκειτο περί
  6ιη Ή ήμέρα τής έ<ουσ!ας ά' προσποιήσεως. μ«ί χ« ηληθυαμβδ μ«ί, ί τβ κρβτβν ^χ«ί χύριβν Α*, νβν βίς τόν ύπβσιτισμβν κα» Ι τβύς 4βλ{ο«ς έν ύ ·ρ·ι>ς υπό τβύς βποίβυς δι«-
  βι·ΐ ο "Ελλην ίργβτης κ1
  βγρότης κ«ί βύΐβς βκόμη
  μικρβαατός τβν πόλεων.
  Πρωτίστη λ·ιπ·ν φροντίς
  μιάς κυβερνήσεως εχουσης
  ίπΐγνωσιν τϋί αποστολαί
  της καί τβν ίβνικδν ύποχρε
  ώσϊών χηί,. ββ ίπρεπενβ εϊ-
  νβι η ληψις μερ.μνη, «Ρ·£
  βελτΐωίΐν των ίρων τηί ζ«
  ής τβν άπβρωτίρων τβξεων.
  Τβδτβ β έ φβίνεται νά χβτε
  νίησεν Λ σημερινη κυβέρ¬
  νησις. Καί δι' αύτ· ακριβώς
  χβί διεχήρυ,εν *τι θβ λάβη
  ολα τα μετρβ δι· την επιτυ¬
  χίαν τβύ σχοπβδ αύτβδ χβί
  βτι θβ άφιεροίση ·λας τάς δυ
  νάμεις της δι» ιΛν περιστ··
  λην της χβινωνιχης δυστυ-
  χ(βς κβί την βελτίωσιν των
  βιωτιχών ουνθηχβν τβν ΐρ
  γβζομΐννν
  ζμ
  Φνσιχβ
  τ· ζητημ»
  Εΐ (
  β έν είναι μικρόν. Κβί ή επί
  τευξιςενές τβιβύτβυ αθλβυ
  δεν εΐνβι ιυχ·λ·ς «ύτε χβί
  βι,νβτη β*·της μιβς ημέρας
  είς την άλλην. Αντιθέτως
  μάλιστβ χρειάζετβι μακρά
  χβί ίπίκβνβς πρβσπάθειβ
  χβί κρβγρβμμβ Οράσεως εΰ
  ρύτατον
  4ι«
  μμ ρς
  Κ«ρ(«ί δέ βπαιτ»!
  ν Ν
  ύ«β της Κυβερνήσεως μέ
  τρών, θά σημΕΐωθζ σημαν
  τικη κρβοδβς χαί αίσθητη β
  ναχβύφΐσις τβδ λαβδ. Μένει
  λβιηόν άχέμη τό τρίτον μέ
  ρβς της ηολιτιχϋς βύιης: Ή
  ρύθμισις ίηλαδή τβν διβφί
  μένβυ κέβμβυ χαί η άνησυ
  χ(α των πιστωτβν. Καί νά έ
  πανελβη ή γ»λήνη· ή πίστς
  χαί η βίχβνβμιχη χαί κβινωι
  νίκη Ισβρρβπησις είς τέν πβ
  λυπαΒη αώΓΟν τόπον.
  Όταν βύτα γίνουν, σιγα
  σιγα ίστν, τίτε θ« δημιουρ¬
  γηθή χ«ί πάλιν β ζηλος -της
  εργασ'ας τότε θβ χυριαρχήσα
  πάλιν είς την χαίρ*ν Ι έργώ
  βης παλμίς χαί ή είκβνομι·
  χή ζωή τοθ τό«βυ θβ κινη
  89 με νέον ρυθμόν δημιβυρ
  γ(νς. Καί τέτε θ' αννψωθι)
  χαί τό βιωτιχόν επίπεδον τοδ
  εργαζσμένου χάσμου χαί Θβ
  χαταστι} περισσάτερβν ακβδβ
  τιχη η βνθρω/ιίνη βργκσία
  Καί θβ ύηαρξβυν <1αφαλε1( αί βίσεις χβί α! ηριΰκοθί- σεις δι* την βνάπτυζίν μας ώς λαβδ δια την άνίφωσίν μας ώς χβινωνιχβδ αυνάλβυ χαί δια την δημιβυργίαν έ νές νέον, κραγματιχα άνωτί- ρων χβινωνιχων ζητημάτων. ρβυ ΙΒνιχβδ ηολιτισμοδ. Ο ΒΑΡΥΣ1ΜΑΝΤΟΣ ΑΟΓΟΣ ιιϊ ιηΐΑΐιινΐΐ εισ ιυιρισεσιερ Ένα κήρυγαα πολιτικής συνέσεως καί εύΗικρισίας. ποχωρήσεώς τού άπό την έ; ξουσΐαν, άπό την ήγεσΐαν τοθ συντηρη^κοθ κόμματος καί ά πό την ένεργόν πολιτικήν πλη σιάζει. ΚαΙ 6 κ Μπάλντουϊν έκρινεν επ βϊβλημένον νά α ναγγεΐλη κσί νά δικαιολογή οη τό γεγονός είς τούς συμ πολίτας τού. ΚαΙ έπωφελήθη τής εύ<αιρίας την όποιαν τοθ παρέσχεν ή έτησία συνεδρΐα σις τής οργανώσεως τοθ συν τηρητΐκοθ κόμματος τής περι φερεΐσς τού διά νά αφήση Ρ6 ρικάς απλάς καί σοφάς υπο θήκας πρός τούς συμπατριώ τας τού άπούγασμα ιής μα χράς ηεΐρας τού, τής Ισορρο πημέ» ής σκέψεως τού, τής βα θυτάτης συνέσεως τού. ΟΙ λό γοι τού συνεκίΛησαν μέχρι δα κρίων τούς άκροατάς τού καί δονοθν τάς καρδίας των "Αγ γλων, ^ Ι όποΐοι τούς άνέγνω σαν είς τόν τύπον των. Έ δραιώνουν όκόμη στερΐώτερα την φήμην τού ώς άνδρό(.«3 στις ένσαρκώνει τα προτε( ή ματα πού έκτιμωνται περισσο τερον βλων ϊίς ο ύτήν την χώ ρα>—την ειλικρίνειάν, την ά
  κερσΐόιητα καί την ιΰθυκρισΐ
  αν». ΚαΙ άποτελοθν μίαν άκό
  μη απόδειξιν τοθ βαθυτάτου
  άνθρωπισμοθ τού καί τής κλασ
  σικής τού νοοτροπίας.
  "Ηρ¥>σε την όμιλΐαν τού μέ
  μίαν έξομολόγησιν πρός τςύς
  άκροατάς τού. Τόν καιρόν
  πού ήτο· καί ώς είπεν, «άδιάλ
  λακτος συντηρητικός» περισσό
  τερον άπό σήμερον, ήκουσε
  Άλλά εδιδάχθη ν βτι δέν
  προσποΐησις. "Εμαθα πρό
  έτων βτι μοιραίως ι
  χει καποιο βριον ή περίοδος
  καθ' ήν £νας ά θρωπος ήαπο-
  ρή να σηκώνη συνεχως ούΐά
  τα βάρη. Καί ήαην πάντοτε Α
  ποφασισμένος χάριν έμοθ τοθ
  Ιδίου, χάριν τοθ κόμματος μου
  χαί χάριν τής πατρίδος μου
  την στιγμήν ποΰ θά έκαταλά
  βαιινα θτι εΐχα δώση 8,τι καλ¬
  λίτερον εΐχα καί θά ή?θανό
  μην άμφ βολίας περί τοθ μέλ
  λοντος, εκείνην την στιγμήν
  νά ζητήσω νά άπαλλαγω αύ
  τοθ τοθ φορτίου. Γνωρίζω δ τι
  τό άποτέλεσμα τής επί σειράν
  έ των άνα>ήψ«ως αυτής τής
  ευθυνής είνε ή ύπόσκσψις τής
  ζωτικότητος καί των (σχυρο
  τέρων..Είς μίαν δημοκρατου
  μένην χώραν ώς ή (δική μας,
  ό πρωθυπουργός δέν είνε μό
  νόν άρχηγός τής κυβερνήσε
  ως, είνε ήγέτης κόμματος
  καί ήγέτης τής Βουλής
  των Κοινοτήτων. Ή έκπλήρω
  σις τοθ τριμεροΓς σύτοθ ά
  θλου επί πολλά ίτη πέραν τής
  ήλικΐας είς την όποιαν ίΦθα
  σα—ό όμιλητής είνε 69 έτων
  —ύπερβαίνει κατά την γνώμην
  μου, την Ισχύν τής άνθρωπΐ
  νης φύσεως.
  Ένεθυμήθη δτι τό 1908, την
  ημέραν πϋύ επρόκειτο νά έκλε
  ημ
  β
  Ού
  έπήγεν ϊίς το
  βΐ 5ί
  γβ ψήφς. ήγ ς
  Ούόρτσεστερ ένιβαΐνων 5ιί«< που άαάξης, έν 5 τώρα επή¬ γε μέ αυτοκίνητον. «Είς τό γβγονός αύτό, βΤπεν ένοτιάρχβι πεοισσίτέρατ (στο- ρία ταρ' δ,τι φα(νεται έκ πρώ της δψ»ως. Σήα»ρον ήαπουβΤ- γρ, πιστεόω, νά ταξβιδΓύετε ά επί των ό^ων μέ ταχύ 60 μιλλ'ων ιήν &3<χν, εάν ή χώρα μας έπιγει- οήση τοτέ νά ταξειδεύση επί τής όδοθ τής συντοιγματικής αβιαβολής μέ την Ιδίαν ταχύ- τητ»7, τό σύνταγμα θά συντρι· βη κττΙ ΘΑ συντριβή, δπως συμ βιΐνβι πάντοτε ϊίς τάς γορ- γας αύτάς μεταβολάς, έν μέσω καταστροφήν καί αίμα- τοχοσΐας. Αύτό εΤνβ μ!α πρό σθ*τος απόδειξις δτι καθώς πλειστάκις εΤπσ, οφείλομεν να μή συγχ-α»4εν την ταχύ- τ τρ α μέ τόν πολιτισμόν διότι πραγματιχβς ουδεμίαν σχέ σιν εγουν μεταξύ των. ~θά ήθελα νά οβς είπω βύο λόγια καί περί των άλλων άν τιθέσεων πλήν τής ταχύτητος τον μετσφορικον μέσων πλήν τ£ν πρώτων έκεΐνων έτων ής κοινοβουλευτικήν μου ζω ής καί τής οήαερον. Γνωρ'ζω δα (Τνέ δύσκολον είς μίαν πε ρφέρειαν τής ύπαίθρου, ώς αυτή έδδ>, νά αντιληφθή κα
  νιίς τάς καταιγΐδις κοί τάς
  θυέλλας, πού μαίνονται είς
  καί τόσα μέρη τοθ κό
  σμου—καταιγίδας καί θυέλ
  λας [των όπο'ων τάς δονή
  Οβις αισθανόμεθα νυχθημερόν
  κυβερνώντες, ημείς
  ο* ύπεύθυνοι. Θαρθώ δτι θά
  π«ράσουν μιά—-δυό γενεαΐ,
  Ιως βτου οί άθρωποι βυνη
  θοθν νά έκτιμήσουν μέ όρθήν
  Ιστορικήν κρίσιν τα άποτελέ
  σματα τοθ παγκοσμίου * πολέ
  μου επί τής νοοτροπίας τής
  Εύρώπης. Είνε βέβαιον θτι
  ευρισκόμεθα είς την Ευρώπην
  πρό ενός φαινομένου νέου δι'
  μας, φαινομένου τό ό
  ποίον ΐσως κατ' άραιότατα
  διαστήματα εσημειώθη είς τή
  Ιστορίαν. Είς την νεώτερον
  ιστορίαν ούδρμΐα τοιαύτη κ!
  νησίς Ιδεών παρετηρήθη πλήν
  της περιόδου τής μεταρρυθμ
  καί τής Γαλλικής Έπα
  Άλλά οί Ιδέαι
  ήιιποροθν νά άποβοθν πολο
  έπικίνδυνα πράγματα. Ούδε
  μ'α χώρα τής Εύρώπης εΤχε
  σύνταγμα δυνάμενον νά πά
  ραβληθή πρ(*ς τό Ιδικόν μαΓ,
  τό οποίον είχεν εξελιχθή δια
  μέσου των αίώνων. Συνεπώς
  ήτο ευκολώτερον οί Ιδέαι νσ
  συνεπάρουν τούς άνθρώπους
  είς αύτάς τάς χώρας. ΚαΙ
  ίτσι είς ολόκληρον την Ρωσ
  σΐαν, Γερμανίαν, την Ιταλίαν
  έ<ατοντάδες έκατομμυρΐων άν θοώπων διέπονται άπό (δέας ξένας πρός τάς 15έας πού πρεσβεύομεν είς την χώραν μας. Π:>6κείται περί των ΙδεΑν
  τοθ κομμουνισμοθ χαί των Ι
  δέον των διαφόρων μορφαν
  τοθ φςΐσισμοΟ. Οίοσδήιοτβ
  καί αν είνε ό καρπός των Ι
  δέον αυτών είς τάς έν λόγω
  χώρας, έκεΐνο περί τοθ όποίου
  θέλω νά σάς προειδοπο ήσω
  είνε δτι καμμ'α άπό αύτάς
  οέν ήαπορεΐ ποτέ νά βοηθήση
  την πατρίδα μας είς την λύ
  σιν των νέων συνταγματικών
  προβλημάτων της. Είνε Ιδέαι
  ξβνικα!, εΤνε ξέναι πρός ού
  την την χώραν. Δέν ημπορεί
  τε νά τάς μεταμοσχεύσετε είς
  τό σύστημά μας, βπως δέν
  ημπορεί τε νά έμβολιάσετε μ(
  αν δρθν μέ άγριομηλιά τής
  ΣβηρΙας. Άλλά αί ιδέαι, δ
  πως βΐπσ, είνε έπΐκίνδυνοι.
  Ταξειδεύουν γρήγορα καί
  είς τάς χώρας έκβίνας ίχουν
  τελειοπο ήση ενα μηχανισμόν
  πρός δημιουργίαν μαζικών έν
  τυπωσεων κα( μοζικής συνει
  δήσεως. Έπανσλαμβάνω δτι
  δέν κρΐνω τα ίργα των. θέλω
  μόνον νά δΐαδηλώσω την πΐ
  στιν μου δτι οιαδήποτε έξ αύ
  των θά άπετέλει τρομερόν κίν
  δυνον διά την χώραν μας. Δέν
  πιστεύω νά υπάρχη σπουδαιό
  τερον πρθγμα διά τόν λαόν
  μας καί διά τούς διαμορφώνον
  τας καί τονς καθοδηγοθντας
  την κοινήν γνώμην άπό την
  6σφ τ ό δυνατόν μεγαλειτέρον
  προφύλαξιν τοθ λαοθ μας α
  κό τόν (όν είτε τοθ Φασ»
  Τ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  Είς τας Αθήνας ήσχισαν
  χβές οί έορταΐ τής έκβτονταε
  τηοΐβος τοθ πρ<ί>του Πανεπι-
  σΐηα'ου μας. ΎΐτουργοΙ μενά
  λων Κρατών, καθηγηταί ξ£-
  νων Πανεπισΐημίων, άνθρω·
  ποι των γραμμάτων καί τδν
  τβχνων, Β,τι τέλος Εχβι νά επι
  δείξη 1 σύγχρονος έπιστήαη
  κ<ϊί ή διανόησις, προσήλθον ά πό δον τόν κόσμον είς την Ελληνικήν πρωτεύουσαν διά νά συμμετάσχουν είς τόν έορ τα σμόν κσί νά τιμήσουν τα έ κατόχρονα τοθ ανωτάτου πνευματικοθ μας Ορόματος. Την τιμήν σύ'ήν καί την σηίΐα σΐαν τοθ παγκοσμίου προσκυ νήματος είς τόν τόπον ούτον άπό δπου ΐξβπήβησεν ή σοφΐα καί τό μέτρον τοθ άνθρωιΙ νού λόγου καί ή φλόγα τής νώσίωιτ, ή 'Ελλβς συναισθά εται βαθότατα. Κσί είς ο ύ¬ ήν την επίσημον στιγμήν αί οθανεται την ανάγκην νά δια· κηρύξη ότι Θ4 βιατηοήιτ) βθι- κτον την μβγάλη» κληοονομί· αν της καί δτι θ' άφιερώση δλας τάς δυνάμεις της είς την καλλιέργειαν τοθ πνεύμα τος τοθ καλοθ. *** ΠΡΟΣ ΤΑ "ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ.,· Ι1ρ6ς τόν χ. Διευθυντήν τβν οητικβν Νέω>» απιατιίλαμιν
  χΡές την |ξτ]ς επιστολήν:
  Κΰριε Δ'ευθυντά,
  Σιϊς «οχαρΐστία διίτι μέ χαρα·
  ηριοτιχήν χαΛ(03ύ«ΐ]ν συμπΐρι-
  ■λάβιτε καί εμέ είς σχεταή-ι πε¬
  ριγραφήν τδν «Κρητιχ&ν Νίωο
  μεταξύ τβν συμπαραχαθηαάντων
  Ις τό δοβέ« πρός τιμήν τής Α.
  ϊ. τοθ Πρίγκηπος. Γεωργίου δπό
  οθ ΓιωργιχοΟ Έπ!μελτ)τΐ]ρ[ου έν
  :% Λίαχη Ηρακλείου γιθιιχ.
  Έν τούτοις τό άλι;θές ιΐνε ίτι
  ι*—ν μονον πρεσνΐκλημίνος ιίς
  &τδ, άλλά ϊέν ήίυνήΗη^ νά η»·
  ραοτ©, 6εδϊΓω; με λύπην μου, χά·
  ριν !4 τί)ς αληθείας χ*1 ιιδνον
  δτοίας ή Ιξαχρίβωοις ίτοτε-
  λιΐ είς παΌίχν περίπτωσιν διά
  τιϋ»; ιϊδηαεογραφοθντας δποχρέ»·
  σιν σ«ί απευθύνη την
  σμοθ είτε τοθ κομμουνισμοθ.
  "Ας σκβφθΔμεν— έξηκολού
  θησεν ό αγγλος πρωθυπουρ
  γός— δτι βΐαιαι μεταβολαί
  ώς οί σημειωθεΐσαι είς τινάς
  ξένας χώρας είνε μεταβολαί
  οί οποίαι δέν ήαποροθν νά έ
  πενεχθοθν ταχέως παρά μό
  νόν διά τής β(ας. ΚαΙ δποιος
  έπιφέρει μεταβολάς είς < (αν δήποτε^ χώραν διά τής βΐας ?έν ήαπορεΐ νά διατηρήση έου τόν είς τάς μεταβολάς πού επέφερε παρά διά συνεχίσεως τής βΐας· διότι γνωρ'ζει δτι μόνη ή β'α ημπορεί νά τόν θρονΐση* άλλά ίτσι μεταφε ρόμεθα άμ/σως είς Αλλην πε ριοχήν καί ι (ς άλλην άτμο σφαίραν άπό ίπεΐνας έ» μίσω των οποίων διεξήχθησαν οί συνταγματικοί άγΛνες μας. Ύ πάρχουν μερικοί—δχι πολλοί άλλά ολίγοι—οί όποΐοι όμι λοθν λαύρως καί έπιπολοίως περί αΐφνΐιίων καί θεμελιω δών μεταβολαν. Προσέχετέ τουθ Βοηθήσατε είς τή^ έξέ λιξιν τοθ Συντάγματός μας δ σον θέλετε."Ημπορεί κάλλιστα τα πράγματαπούέταίριαζανείς τούς πάππους μας νά μή ται ριάζουν σέ σάς ή τα παιδία σας· άλλά ή κατ' εξοχήν άρε τή τοθ λαοθ μας, εάν έχωμεν κάποιαν πολιτικήν αρετήν, ύ πήρξβν ό τρόπος καθ" βν διά μέσου των αίώνων , προσηρμό σθηαεν καί προσηρμόσαμεν τα δργανα πού χρησιμοποιοθ μβν διά νά πραγματοποιήσω νεν τούς πόθους μας. ΚαΙ προ σηρμόσθημεν χωρίς αίματοχυ οίαν καί χωρίς μΐσος μβταξύ μας. Τό κατ' εξοχήν σκουδαι ότερον πραγμα πού ήμποροθ μβν νά κάμωμεν ιΤνε νά προ φυλάξωμβν την χώραν μας τουλάχιστον άπό τάς παρατ δόξους δοξασΐας πού διβτρέ χούν σήμερον τόν κόσμον. Πι στβύω τοθτο: δτι ή έπιρροή ής χώρα μας είνε μεγίστη είς όν κόσμον καί είς την Εύρώ πή ν. Δέν ήαποροθμβν νά δια τηοήσωμεν αυτήν την έπιρ ροήν εάν δέν πείσωμεν τούς άνθρώπους δτι ήμποροθμεν νά βιαχειρ ζώμβθα τάς ιδικάς μας ύποθέσβις ώς κόσμιοι άν θρωποι. "Ας εξακολουθήση μβν προσπαθούντες νά πράξω μβν τοθτο κσί 5ς χρησιμοποι ήσωμεν δσον ήμποροθμβν την επιρροήν μαςύττέρ τήςίλβυθβρΐ αςέκείνης είς την οποίαν ημείς πιστεύομεν, την όποιαν προ σπαθοθμεν νά άσκοθμβν καί χωρίς την όποιαν δέν πιστ-ύ μέν βτι βχβι καμμίαν αξίαν ή ζωή». Ό συντηρητικός πρωθυπουρ γός τής Μεγάλης Βρεττανίας κατέληξε μέ τό παράπονον β τι ?έν είχεν ιίόν—ό ιΐός τού πολιτεύται ώς εργατικάς—ό ό ποίος νά εξακολουθήση παρέ χον τάς υπηρεσίας τού ιίς την περιφέρειαν, βπως ούτος βιβ δεχθή τόν πατέρα τού ώς συν τηρητικός ύποψήφιος. Κσί άπβ χαΐρι*τησε τούς άκροατάς τού μέ Ινα συγκινητικόν ι —Ό θεός να σας εύλογβ βλονςΐ Μεθ' δπολήψιως Διευθυντάς τ«*ς «Άνορθώοι«(» Ανδρ. Μ. ΖΜγρβφος *** ΟΚΙΚΗΜαΤΟΓΡΑΦΟΖ. Ή απόφασις τής άπαγο ρεύσεως τής ιίσόδου των άνη λίκων κσί των μαθητών είς τούς κινηματογράφους είς δ- σους προβάλλονται.άκατάλλη λοι δι' αύτούς ταινίαι ύπήοξβν βεβαίως όρθή άπό μ* άς άπό· ψεως. Άλλ' οί καλαί ταινίαι άποτελοθν θαυμάσιον μέσον διαπαιδαγωνήσεως καί δια- πλάσεως τής παιδικής ψυγής. ΚαΙ θά πρέπει την προ βάλη ν τοιούτων ταινιών νά την πα- ρακολουβσθν έν σώματι τα σχολεϊα. Έκτός τούτου δέ θά επρεπε τα σχολιΐα τής πόλε¬ ώς μας νά προμηθευθοθν Ι ν τουλάχιστον μηχάνηαα διά την Ϊ5ρυσιν κα( λειτουργίαν ενός σχολικοΟ αποκλειστικώς κινηματογράφου είς τόν όποΤ όν νά προβάλλωνται είδικαί ταινίαι διδασκαλίας τής γεω- γοαφίας, τής φυσικής, των τε· χνικών προόβων καί των κα- τακτήσεων τοθ ανθρωπίνου πνεύματος, βπως γΐνεται παν- τοθ τοθ κόσμου βπου ϋπάρ- χούν πολιτισμός καί συγχρονι σμένα παιδαγωγικά συσιήμα τα. Ο *♦* ΓΙΟΦΥΡΟΖ. Καποΐε ί* δέν άπατώμιθα ίχι ουοταιθη*,ταμείον άποξηοάνσΐ τής περιοχάς Γιίφυρο—Φβινι (, *3ιά νά έξυγιανθ$ το μέρος α&ΐο χχί ν' άπα)λχγς χαί ή πόλις απο την μαΐΐιγ» τής ίλίνοοίας. Έ ιδλήΐη δέ χαί ιίδιχή φορολογΐοι κΐ τβν χτημίΐων τής περιοχάς «6τής. Άλλά τα βποξηραντιχά χαί έξυγιχντιχά Ιργα, Η* έξετελέ θηια» εισέτι, θλ ΐϊμποροΕΐαιν * ι«γε χανιΐς άρμόϊιος νά μα; πλη ιοφιρήίη τί γίνιται ή δΐιίθισις ύΐή; θά ή'3έλαμΐν μίαν άπίντη σιν 5ιά νά την μιταδώσωμεν ι!ς ούς άναγνώαΐας μας πού μβς έρ« τοθν βχετΐχβς. *** ΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ· _ίς τούς 'Αηβατο'λους τής Πιδιάδος, άπεφκοίοθη νά ίδρυϋ) μέ την ένίοχιιοιν τ*)ς 'Αγροτιχτ)ς Τραπίζης ουνιταιριστιχδν έλαιουρ γιΐον. Γεγονός βεβαιοί χαθ' δλα εα χάριοτον. Άλλ' έν τω μετοιξύ ζή τεΓ χ«1 το Καστέλλι νά ιδρύθη χαί έχ·Ι ίλλο ουνιτχιριχόν έλαι ουργιΐον. Άπαντοθν ϋ πολλοί δτι ή έλαιοπαραγωγη τ<1ς περΐφερεΕ άς !έν ιίναι τίοον με/αλη ΰαη νά χριιίζονται Ευα έλαιουργιΐ». ΉμιΙς !4ν γνωρίζομεν π»ς Ιχουν τα πρίγματα. Πάντως φρονοθμιν δχι θά πρέκει νά μεταβή επι τί που 6 «ρμέδιος έκιθεωρητής ι«]ς 'Αγροτρκπέζης διά νά ένεργ4°ΐ σχετικήν έριυναν χαί μελέτην. ΚαΙ άν δπάρχη πιριθαριον ίβρύοεβς ουνιτβιριχοθ ελαιουργείον χ«1 ε!( ΐο Καοχίλλι, νά (8ρυθ( χαί ίλ οΐα χό ουντομώτερον. ιί" ·*.* * , λ
  <■· ι ΐ'Ι •λ 1>*.ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ίνα
  τραγοθβι τής άγάπης, τό συντσρσ
  κτικό δργιο τοθ μβγάλου Πολέμου:
  ,/Απο/,αιρετισμός οτή Σημαΐα",
  ΑΥΡΙΟΝ: ,,Ό δνθρωηος μέ δύο
  πρόσωπα,, μ? τόν Βιάσημον ήθοποι
  όν Χάρρυ Πήλ.
  ΜΙΝΩΑ.·Σήμερον2 τταραστάσεις
  "Ωρα 6 μ.μ. καΐ 10 μ μ. τό κοινωνι
  κό Εύαγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ τοθ Β.
  Ουγκώ, (Α.' έπυχή). Κατάλληλον
  δι' δλους μικρούς καΐ μεγάλους,
  Σημ. Καθ" έκαστην είς τάς 6 μ.
  μ. άπογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον 3παροτστά
  σβις ώρα 2 μ μ, ••Φάντασμα άέ
  ρσς., τα έπεισόΒια ΐον, ?ον, 3ον,
  4ον, ίον (αί 6ον. Ώρα 5.30 μ μ.
  καΐ 10 μ. μ, «ΓυναΓκα οέ κ(ν6υνο·
  καΐ τοθ έτΐεισοβιακοθ "Τό φάντα
  σμα τοθ αέρος,, τα έπεισόδια 5ον,
  καΐ 6ον.
  ♦♦♦
  — ΒΗΙΚΙ1ΙΙΗΜ1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα τραγούδι τής
  άγαπης, τό συντα-
  ρακτικό δργιο τοθ
  μεγάλου πολέμου.·.
  «ΙΟΙΑΙΡΕΤΙΣΙΟ!
  ΣΤ Ι ΣΙΜΑΙ1
  "Ενα κινημχτογραφιχβ
  μεγαλβύργημα.
  Μέ τον αγαπημένον τβν
  γ»ναιΜ&ν:
  Γκάρυ
  Κοΰπερ
  κ«1 τίιν μενάλην χαλλιτε·
  χνΐδβ:
  Έλλεν Χέϊζ
  Τ· μεγαλειωδέστερ·
  πολεμικο φίλμ, τ· πειο
  κκβητιχ· βρωτιχό ρνμαν
  Έκτές κρονράμμκτβ,
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχΓβ,,μέ £»πί
  νΐιον, δύο ούλβς χαΐ ηλιισταριέ,
  τρία δνμάτια, εγκατάστασιν Β5α
  τος καΐ ήλεχτρβγωχΐσμοθ, ιΕς χήν
  654ν Ευρώπας.
  Πληροφορίαι γραφείον Καθολι
  χοθ Ν0
  Έν* κολύχρβτον
  Ιστορικόν έργον.
  ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Ι ΚΟΙΓ.ΩΠΙΚη
  Μιά ττεντάϊΐορφη
  221
  Το5 Προοιτέρ Μΐριμε.
  Ή όμελέτα έσερβιρΙσθη<ε. —Έμπρός, γεροντές Μου>
  Ιτε γρήγορα τό «'ύλόγησον»
  κι' ϋςιτβρπ» θα μοθ πή"τ8 άν γ)
  ταν καλή ή όμελέτα μου.
  Όΐαν άγουσαν τή λίξη «50
  λόγησον», ο( δύο «αλόγερο'.
  φάνηκαν άκόμη τκό τιολύ στβ-
  νοχωρημένοι. Ό νεώτερος εί·
  πβ στό γεροντότβρο.
  —ΣβΤς ΐτρέπει νά τό ιτί)τβ-
  εΐοθβ άρχαιότερος άπό μένσ
  καΐ σας πρβπει αυτή ή τΐμή.
  —Όχι, καθόλου- βΤσθβ ίοΛ
  πρΐν άπό μενά* σεΐς πρέπει
  νβ τ6 τιήτε.
  —"Οχι, οβς παρακαλΑ.
  —Δέ ν ΘΛ τό κάνω βεβαία.
  —Είναι άνάγκη άπόλυτη.
  —ΝΛ δήτβ, εΤπε ή κυρά Μαρ
  ναρΐτοτ, πώς θ' άΦΐσουν νθ
  κρυώση ή όμελέτα μου! εΤδε
  κονένας τιοτέ τού 6υό Φραγ
  κισχανούς τόσο κομπλιμενΓΟ·
  ζοικ; "Ας τι}} 6 τΐιό γέρος τό
  «ϊύλόγησον», κι' ό πιό νέος τό
  «ίπΐδειπνο.
  —Μόνο στή γλδσσά μου
  ξέρω χά Ι λέγω τό «'ύλόγη
  σο'», εΤπε ό γέρο καλόνερος
  Ό νέος φάνηκε πΛς άπό
  ρΐ|σΒ κι' ίρριξβ μιά κρυφή μο
  τιά στόν σύντροφό τού. Ώς
  τίσο, ού'ός ό τελευταίον, έ
  νώνοντας τα χέρια μέ πολύ
  ιύλοβικό τρότιο, αρχισε νά
  μουρμουρ'ζπ κάτω ά«ό την
  κουκοθλά τού κάτι λόγια ττού
  κανέν άς δεν ακουγε. "Υσ·ε-
  ρα καθ σε ττάλι καΙ σχή Οτι γ
  μή χωρίς να -ηβ λίξη, ίχβψ
  τα τρΐα τέταρτα τής Ομελέτας
  κι' αδεισσε τό μπουκόλι κ
  ή"ταν άντικρύ τού. Ό σύντρο
  φός τού μέ τό κεφάλι σκυμμέ
  νο στό πιάτο τού, άνοιξε τό
  στόμσ τού μόνο γιά να φάγρ
  Όταν ή όμελέτα τελεΐωσ», οη
  χώθηκν, έΎωσε τα χέρια καΐ
  πρόφβρβ πολύ γρήγορα καΙ
  μ έ μασημένα λόγια μερικές λα
  >ινικές λίζεις ιιού ο'τελευτοΐ
  Εί ήταν: Εί. ϋβ&Ια νίβοβΓβ
  νΪΓ«τίηΐ8 Μαη'&β, *Ηταν οί
  μόνες πού ακουσε ή Μαργα
  ρΙταΤ
  (σ^νεχ(ζεται)
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  6 46
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις
  —Μυστηριώδης αϊρΐσις «ής
  Κορίας.
  Ο ΑΕΡΑΣ
  Αλλοτε μέ των «άέθα» ήσχο-
  λοθντο εύρθτατα οί διθρωποι των
  συναλλαγών. Διότι ό «αέρος» αύ¬
  τοι; κατήντα να τΐληρώνεται τοίς...
  μετρητοΓς. Σήμερον των ττερισρτκϊ·
  ξαν — εάν έπιτρέττεται ή λέξις—οί
  χρονογραφοι. Κοΐ τόν ύπεγραμμι-
  σαν μέ την Ιδίαν επάνω κάτω. ,.
  θριαμβευτικήν ορμήν τοθ «αέρα»
  των φαντάρων— ενός τύτΐοο καΙ αύ
  τοθ, Τσως τοθ καλυτίρου, μέσα
  στούς δι&φοοους «Λίρηδες».
  —Τό κορΐτσι σΰτό τα £χει 4α.
  Εχει δμως άέρα,,.
  Άτιό την ανωτέρω φράσιν έξεκΐ-
  νηυε τό σημερινόν «περιάρπαγμα»
  τοθ αέρος. ΚαΙ δχι άδΐκως. Ό άέ·
  ρας ούτος ύττάρχει στ* χεΐλη κοθ«
  νός, εϊτβ πρωτευουσάνος είνε Είτε
  έπαρχιώτης. Δέν είναι λΐγες μέρες
  πού £νας παλαιός μπερμτΐΛντης
  των Καστρινων στενων, μοθ Ελεγε
  γιά μια καινούργια Μίμη Πενσόν,
  τιοο ήλθε τελτυταΐως καΙ «κατ' αθ
  ξοντα αριθμόν» να φαιδρύνη [την
  άν(α τού.
  —Είνε κάτι πρωτόφαντο. "Εχει
  άκίραιο τό βάέρα» τοθ χαρίμιοθ...
  Ιδού λοιπόν ΰτι άέρας έδθ εγί¬
  νετο.... στερεάν σωμα. ΤΗτο άκέ·
  ραιος. ΚαΙ ή άκεραιότης τού αυτή
  προϋιΐεθετε μεγάλην σημασΐα διά
  ]; τής
  *6ρΙσ«ετα<ι επί ή άατιι Τ<ν- μιβς οί νομΕα *6ρΙσ«ετ<ι ε < κΕμοχαρ&0( ιχίοίσιω;, τί]; οποίας θώμϊτα ιί>/« μικραί χόραι 5—12
  Ιτβιν. Μίχοΐ τοθδε ευρέθησαν τα
  ητώμ»» 153 μιχεών χορβν, Κλ-
  τα Τϋύς ίατρεύ; τούς Ινΐργήσίν-
  τις νεχρίψ'άν, τα (?ύμ*τα έχα-
  χοποιήθηοαν χαΐ χατόκιν έη
  οαν ζ&ντβ! Έξήχοντ.01
  μικραί 1ξ~φ(χν{ατί—αχν χαί
  γοθνται Ιίΐυναι ηρ&ζ άναήη
  των. Είς Ι* δάσ^ς παρα τα πτώ-
  ματα τρι&ν μιχρβν χορασίων ε5
  '.ίθί) τό πτ6μα ανδ;ίς. Κατά την
  αστιινομίαν πρίχιιται πιρΐ τοθ
  4ρχηγοΰ ιή; αίρίσιως, «λλά Σιν
  ι!ν« γνωστήν 6«ο ποίας συνθήκας
  θ ΜΙ ϊ )ήί)
  ς ής
  ]. ΜΙχΐΐ τοθϊε αυνι)ήφί)τ)
  χ έκατό ττερίπου ά»μαηερΙ τβν
  δποίων δπάρχουν δπίνοιαι ίτι ά-
  ή ΐ ^ ώδ Ε
  ιΐς
  σιν.
  ή τάς μάλλον ενδιαφερούσης τής
  σημερινής ζωής-έξελίσσοντο καΙ
  «διεμορφοΰντο» είς Θετικά συμπε·
  ρσσματα.
  —Δέν είνε άερολογΐα τό 'πραγ.
  μα πΓθσέΘεσεν κοΐ ό πσρατυχών
  κατίψογμένος καλαμπουριστής.Ό·
  πως οί μποέμ ύποοήμειώνουν την
  εΐδικόιητα τού «αέρος» των ξεροι-
  ζομένων οπάρξεων πού Ερχονται
  κύριος οίδε άπό ποία λαγγεμένην
  ανατολή. Ετσι καΙ τα γραφεϊα ου
  νοικεσίων Θά άναφέρουν μεθαύρι·
  όν τόν «άέρα· ώς 8νβ έκ των προ
  σόντων τής έπιδόξου ουμβΐΓς,
  Πράγματι έκεΓνο πού Ρέν πρέ·
  ηει νά ττ'ς λεΐτιη Θά είνε ό αέρος
  τής.,, σκηνής. Ή ζωή βλίπετε με
  τόν άέρα αυτόν—πού είνε καΙ δι
  κίς της άέρας— Εγινε θέατρον.
  ό
  ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΑΟΡΕΙΤΗΣ
  "Εναντι τής Παλαιάς Νομαρχίσς
  καΙ παραπλεύρως τίς άντιπροσω·
  ιτεΐας των σιγαρέττων Ζαπάντι, ήο
  χισε άπό ημερών λειτουργοθσα ή
  ταβέρνα κψήλορεΐτης» τοθ ρίκτου
  κ. Ιωάν. Σκουλα. Τό φημισμένο α-
  νωγειανό ψητό, τό κοκορέτσι, τό
  έκλεκτό κραοΐ ΝαΙ ή ακοα περιηοΐ
  ησις ύποχρεώνουν κάθε πελά'
  μας. Δεχόμεθα παραγγελίας κα
  δι' οικίας
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  ΤΟ ^ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΟΡΠΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  ΟΔΟΣ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ. 17 (ΧΕΪΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Δεΐμάτΐ» ·ί)Β«ρ«, ϊΰηλΐ«.
  ΈίτίηλΜσις καινουργπς·
  Καβαριοτηί &μ(μπτο{.
  Ύηηρβοί* προβυμβς.
  Τ ό >έον Ξενοδοχείον ΰπνου τό ΕΜΠΟΡΙ¬
  ΚΟΝ θά καχασι^ τό μοναΒιεόν κέντρον
  5ισμο*|ς βιά κάθι ξένον «ού θά έρχεται
  στό Ηρακλειον.
  ΜΕΓΑ Ι1Τ1ΣΤΙΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΙ
  ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΠΑΑΤΕΙΑ—ΣΤΡΑΤΑ
  Τό Ύφασματοπωλείον Έμμ. Α. Κοββαλάκη καΙ Άδελ-
  ΐ, κοθιστδ γναοτόν δτι μετεφέρθη είς την επί τής Πλα-
  τειάς Στράτας νεόδμητον οικοδομήν τού ^αί άρχεται άπδ
  οϋριον των έρ>ασιών ούτοθ.
  Επί τή εύκαιρία αύτη φέρει είς γνώσιν τής άζιοτί-
  μευ τιελατείος ούτοθ δτι καθημερινώς πορσλομβάνει
  τϊλουοιωτάτας συλλογός καλοκαιρινών ύΦασμάτα,ν, βαμ¬
  βακερών, μαλλίνων, καί μεταξωτών, τα δποία χάριν δια
  ί θά ττροσφέρη είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΕΠ&ΦΕΛΗΒΗΤΕ ΤΗΣ ΕΤΚΛΙΡΙΑΣ
  ?Ρ°'_θΐιΙκδν
  Ή ίστϋνομία τής Νεαπόλεως
  ΐρίίωην «Ζς την Δικαιοσύνην
  ίύο άοτυφόλχχα;, οί δποϊοι άχου
  ο(ως των, ώ; Ισ^υρίζοντατ, πηαι·
  χάλισχν τρομερόν δυσ:6χημα. Π»ό
  ημερών, πρό τοθ ϊημαρχείου τής
  μικράς πίλίως "Αγιος "Δνθιμος
  εΐχε συγχεντ^ωθϊ πλ^θος περιίο-
  γων, κατίπιν τής συλλήψεως Ιύι
  ηλχνοδ'ων πωλητβν Ιπΐ παραβά
  σει ίσίυνομΐκβν διατίξεων. Ό ί
  ατυνίμος δίέταζε νά Ειαλυθ) τό
  ηΧφος. Έπειδή τό πλήθος ίέ< διελύετο, δ6ο άσταφύλαχες έλαβον μίαν αντλίαν πατΕοματος καΙ ά- φοθ την έγΐμιααν μέ τό δγρον μι¬ α; μεγάλης φιάλ»]ς, την όποιαν »ύ ρον πρέχκρον, Ιρρ'ψκν χά (ά τοθ πλήθΐνς τό Οί ρον νεμίζοντκς ίτι ίπρίχειτο περί ύδατος. Άλλά ή φΐίλτ) πτριΐΐχε θειίχίν δξΰ χαί τό ράντισμα διά τοθ δγροθ αυαθ ιίχε τό άποτέλεαμα νά άπολ' τε6ς έφθαλμοΰς των ίύο έκ τοθ πλήρους χά Ι νά τραυματισβοθν σ>
  ;6ς ίεχαπέντε δλλοι είς τό πρό
  σωπον.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΜΪΟΙ
  III
  "ΛιΡΟΗΙΛΐ:,,
  ΆναχνρΒΐ ίξ ΉραΜλεί
  •β έκα·την ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  βράδυ κατ' εύίβϊαν ΠΙΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ ιΐρε.Τ Ρ< 8»μν·ν, Χανι«, Πεφαιβ, Πβρβν, Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 91ον —Σ' ευχοιριοϊβ. 'Αγιάβ* τ<ίί <* ή τίίχΐ μια ην* *Κ ζ·1|ς δέ» θ* ν* έκιοφΐληθΑ χαί ζήβω Ό χίομος ϊ»^ είνε ρίϊινος *ξ(ζ«ι νά πουατείνΐΒ * χ% ζωή τού γι* πίντ*. Ποι*< Θ1 μποροθοι ν* βαστάξη οέ τόαΐς άναμνήίΐΐς χ»1 τόσΐς χαμένες ά γίπες κου δ χρόνος 84 αυνεοώ ρΐυι σΐεύί ώίουςτου; ιΓ« βχλϊ) ρος ί θ*ν«τος γΐατΐ φο6οΰι*εθί το ά/νωοιο χαί τα βχουλήκια 8* φβ>« ^τό χορμί μας. άλλί
  1* ά.όμτι ηιβ σχλη^ό ν* ζ$ χαί
  νά κχιβτρώγεΐαι ή ψ»χ<) «α * πό τα Ο(θυλτ)κιοι τβν άναμνή —"Εχιΐί δίχηι Χίλιι. 'Αλλά ή πτ,γή τ*]ς ζβίΐς οϊΟ δίνιι μαζί μέ την παράτβαι τοθ 6!ου ά»ίμη δύναμι χαί ώμορφιά κου ιίνε ά- πητή οτους άνθρώκους. —Δεν τής άπήΛηο* γιατΐ δέν μ«οροΟαα νι πδ πεοισσίιιρα μπροοτά στό Λ»4. ΤΙ 64 την Ι χανα τή ζωή, βφοθ ούί<) ίέ> θ^
  άνήχι πο· έ οέ μίνα; 'ΰ Α<ο. τον ί ποίον Ιζήλευα ηου θΐ εγίνετο σύζυγός %ψ, ήίαν τό π»ι51 μ™. Θ4 ίλ ά ν«! πίλιν ττεθάν». Ή Άγιάσα Ιη πρός τόν Λτί; —ΚαΙ τώρα πές μου ώ Καλ λιχράτη, πβς ουνίβη να Ιλβης νά μ έ ουναντήσης, ΧΗζ τδ δρίδυ μοθ είηε(, τώ; δ Καλλτχρίτ^ς— ο&ίίς Πίύ έαχέτιοοχ—ήτα/ πρί γονές σου. Πές μου, λοιηον, χαί μην ιΐαχι τόσο οιωΐτηλός. Ό Λιο τής άφηιή'ίη ίλόκληοτ) την Εσιοοίοι τοθ χιβωτΕου ποΰ τ5θ ■Ιχε αφήση δ,πατέρχς τοιι χαί τό όπιϊυν ηεριεΐχε τό κείμενον τί] Άμενίρτης. Ή ΆγιίσΛ ι όν &■ χουβε πρεσικτιχί. —ΕΕΪες, λοιπον, Χίλυ πώς ιί- χα δίχηο, δ ταν σ3θ Ιλιγα δπ ά πό χαλδ μπορεΐ νά προέλθη χα· χά καΐ άπο χαχ* νά προέλθη χά λό; Βέπεις, λοικον, 8τι ή 'Αμι- νάρτη βαοιλιχτ] χίρτμτο».Νι!λου π&υ μέ μΐαοθοε, ώϊήγηαε μέ τό 'μΐσίς της, τόν αγαπημένον μιυ ίκοντά μου; Γι* αυτήν τον είχα Όχοτώαη χαί αυ:ή μοθ τόν αιέλ- νιι πίαω... "Ηθιλε να μοθ χάνη κτ<δ χχΐ μοθ Ιχχνε χοιλβ. Ή "Αγιάα» έθνθά«« Λατίπιν πρίς τον Αιδ τοθ 1>ρίξϊ μια τρυ-
  φιρή μχτιχ χ;»Ι χαιόπΐν έγβνίπ
  αι μτιροαία τού χαί τκθ ά^οιξε τό
  αΐί)θίς της.
  —21 ίοιειλι γιά ν4 Ιχ&ΕΧ-θ^ς.
  Ν4 λοιπόν, έ!β Χϊυπ^ ή καρδιά
  μου. Κτόιτα μέ τό μΐχαΐρι τκυ
  ε[κε χοντά αου χαί χ*ύπχ γερά.
  Κ-ύπχ γιά να έχδιχηθ^ς χαί νί
  έχτελί:η; την έντολή.
  Ό Δεο την χύτταξι μιά βτιγ
  μή χ«ί έπροχώρηοε μ» προτεταμέ
  να τα χέρΐα.
  —Σήχω, Άγΐίίσ^, τί]ς είηε
  Ξίρεις ηΓος δέν μπο?* ν4 αοθ
  κάνω νανδ, (ΰτι &*6φη γιά νά
  η Γ δ ό
  η η γ
  τβοΐς χΡέί τδ βρίδυ. Είμιι σ«λί
  6ος σου. Π§ς νά σέ σ^οτώσι»;
  θά ποοτιμήαω νά οχοτοθ» έ
  στή θέσι σου.
  —'Αρχίζιις νά μΐ αγ-*;, &
  Κ^λλικράΐΤ), τοθ ε(πε με χαμό
  γελο. ΚκΙ τώ3α πές μου γ(£ χ
  χώρκ οου. ΕΝε μιγίλ-ίς λαίς
  δΐν εΐν' Ιτοι; "Αοφίλβς "θά γ«
  ρΐσης γιατ! ίέν Ηίλ» νά μι(νωμ·
  οτΐς χαΐαχόμδις τοθ Κόρ.
  (συνεχΐζεται)
  ΔΙΕ0ΝΕΣ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟΝ
  ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ
  ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝ.ΚΡΗΤΗ
  -ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διά τοθ
  ου «Κεφαλληνία» αφίκετο
  νβν ό Ιατρός κ. Αλεξ.
  Βης.
  ΓΑΜΟΙ.-Ό λοχαγός μηχ
  κ. Μιχαήλ Έ. Διακάκης Κα1 ή 7
  ΣοφΙα Μ. Φωστιέρη, ετέλεσαν τούί
  γάμους των την παρελθούσαν Κιί
  ριακήν. Παράνυμφος πβρίοτη ή
  Δΐς Νίνα Εύαν. Μείμβράκη
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ή οΐκογί.
  νειβ Γεωργΐου ΟΙκονομΙδη ττροο1
  φερε είς τώ ΠτωχοκομβΓον εκλεκτον
  καΙ άφθονον φαγητόν άντΐ τριμ*.
  νού μνημοσύνου τοθ προσφιλοθι;
  ττατρός των ΓεωργΙου. ΟΙ τρδ»,
  μοί καΙ τό προσωπικόν εθχαριοτ0ον
  Θερμώς.
  —Μόλις συνελθόντες βχ τής βει.
  νής συμφοράς ή ότιοΐα μας Επλη,
  ξεν διά τού Θανάτου τής άγαπημί
  νης κόρης καΙ Ανεψιάς μσς Άρν0,
  ρώ Κ. Δοολγεράκη ή Κυριακάκιι
  έτων 17 άποβιωαάσης την Ι3ην
  τρέχοντος, οίσθονόμεθο την 0κο
  χρέωσιν νά ευχαριστήσωμεν καΙ
  δημοσ'α τούς κατοΐκους των χοΡ(
  ών Μεγάλη Βρύση, 'Αγ. θ»μσ
  Πρεβελιανά. ΠσνσσσοΟ, Γίργερη
  καΙ Κανβήλας οΐτινες πα(ΐηκολού
  Θησαν την κηδείαν αυτής, ώς κο(
  πάντας τούς όπωοΒήποτε ουμμ;
  τασχόντας είς τό βαρύ τΐίνθος αας
  Μεγσλη Βρύση τ() 15)4)37. " '
  ΑΙ οικογένειαι
  Λουλγεράκη—Κ ρε βετζ«Νη
  υπο
  Καθαριότης άπαστράπτ,ουσα.
  σία προθυμοτάτη. Τιμαί αί ή
  ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΔΙΕΘΝΕΓ
  Γύρω στήν πόλι μας.
  —Ό καιρός μετεβλήθη άτΐο προ
  χθες τό άπόγευμα ΙπΙ τό εύνοΊίΐώ
  τερον
  —Ή ολίγη βροχή ιτοθ ϊκσμεν
  ύττήρςε πολύ ώφέλιμος μολονότι
  δέν ήτο γενική
  —ΈπΙσης οί βόρειοι άνεμοι πού
  ήρχισαν πνέοντες είναι απαραΐτη
  »οι δια τόν συγκρατημόν ττ)ς ύγρα
  οίας τής γής.
  —Πολυμελή γκρούπ έκδρομέων
  αμφοτέρων των φύλων καΙ πάσης
  ήλικίας ητοιμάζοντο άπό χθές δια
  τάς πλησιεστέρας βξοχσς.
  —Καθιερώνονται Εισί ολίγον
  κατ' ολίγον τα Θερινα Σαββατοκο
  ριακα άλλά καΐ γενικώτερον είς
  την πόλιν μας πληθονονται οί
  έλκυόμενοι άπό την ώραιότητα τής
  έξοχής την εποχήν αυτήν.
  —'Υπάρχει άλλως τε καΐ ώς στοι
  χειώ&ης κροϋπόθεσις ύγείας ή
  άνάγκη τοθ κσθαρισμβθ των πνευ
  μόνων μας άτιό τόν μολυσμένον
  άέρα τής πόλεως.
  —Είς τό Θέατρον Πουλακάκη
  δίδεται ώς προανηνγέλθη σήμερον
  πρό μεσημβρίας διάλεξις υπό τής
  ΈΘνικής εργατικάς νεολαίας.
  — ΟΙ όμιληταΐ θά άναπτόξουν
  την φιλεργατικήν πολιτικήν τί|ς
  κυβερνήσεως συνεπεία τίς οποίας
  έβιλτιώθησαν αί συνθήκαι τής
  ζωη"ς των έργατων καΙ Επαυσαν
  υφιστάμεναι αί έμφιλοχωρήσασαι
  μεταξύ αυτών και των εργοδοτων
  των καρεξηγήσεις.
  — Είς την διάλεξιν σύτήν εκλήθη
  σαν πάντες οί εργάται, οί ύΐτάλλη
  λοι καΙ γενικώς οί επαγγελματιαι.
  —ΟΙ κάμνοντες τόν βραουνον τιε
  ρίπατον είς την λεωφάρον ΚνωσοΟ
  έκφρΰζονται Ικανοποιητικάς διά
  τόν κήπον τοθ Ήρώου, την αν
  Θισιν καΙ τό αρωμα των λουλου
  διων τού.
  —Ό "Ομιλος των φίλων τοθ
  πρασίνου, Θά ήτο καλόν νομίζομεν
  να σημειωθή επί τ(ϊ εύχαιμΐα, βπ
  Θα Επρεπβ καΐ πάλιν νά γενικεύοπ
  τάς έντυπώσεις αύτάς γύρω καΙ
  ίντός τής πόλεως μιά πού ίγινε ή
  καλή άρχή.
  —Κυρ'ως 8έ άς φροντίση νά έ·
  πιτσχυνθη τό φΰτευμα ανθέων είς
  τα διαζώματα των κτιρίων τΓ)ς
  Νομαρχίας, τοθ Πρωτο8ι*ε(ου καΙ
  τής ΕΙσαγγεΜας.
  ~ΚαΙ αργότερον δς σκεφθ{) διά
  την δημιουργίαν πρασίνου καΐ είς
  δλλα οημεΐα.
  —Τό γυμνάσιον αρρένον έςέσρα
  με χθές αύτοκινητικως είς Ρογδιάν,
  επέστρεψε δέ την εσπέραν.
  —Τό ρεσιτάλ πιάνου τού κ. Γ,
  Πλάτωνος εδόθη χθές έν μέσω πυ.
  κνοθ καΙ έκλεκτοθ άκροαΐηρίου, Κ3
  ταχειροκροτήοαντός , έιτανειλημμέ·
  νως τάς έκτελέσεις τού κ. Πλάτω¬
  νος.
  —Ώς γνωστόν τόν κ. Πλάτωνα
  συνώβευοε »ιΙς τό ριολΐ ό καθηγη
  τής κ. Λ. Αλεξίου.
  —Άπόψε προβάλλονται διά τε-
  λευταΐαν φοράν τα κινηματογρα
  φικά 6ργα: ό ώραιότάτος β'Αιτο·
  χαιρβτισμός στή σημαία»οτοΰ Που«
  λακάκη καΙ «οί Άολιοι» στή "Μι«
  νώα».
  —Αμφότερα τα ϊργατ ταυτα πά.
  ρηκολουθήθησαν υπό πλείστων συμ
  πολιτών. Προμηνύετοι δέ καΙ βι'
  άπόψε έξαιρετική κοσμοσυρρθή
  καΙ είς τούς δύο κινηματογράφους.
  ο Ρεπο»η»
  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.- Έξββόβη
  τό 2'5ον τβθχος τοθ «Δελτ'ου Συν·
  δέομου άνωνΰμων έιαιριονι, τοθ
  μηνιαίου έπισιημονικοθ όργάνου
  των άνωνύμων έταιριών, μέ πλήρη
  την Εκθεσιν τοθ ΔιοικητοΟ τής Αρα
  πέζης τής Ελλάδος κ. Έμμ. Τσου·
  βεροθ καΙ άρθρον τής Διευθύνσεως
  τοθ "Δελτΐου,, επί τής έκθίσεως
  ταύτης. Ωσαύτως πρσγματβΐαν
  τοθ κ, Γ. Δυοβουνιώιου: "ΠερΙ ίμ·
  φαν'σεως τής ουναλλαγυατικήςΜ,
  γνωμοδότηοιν 'ΥΐτουργεΙοίι ΟΙκσνο
  μικων διά τάς έττβληθεΐοας ίΐςτσς
  άνωνύμους έταιρίσς προσαυξήοβις
  φόρου κύκλου εργασιών, άποφά·
  σε·ς τοθ ΣυμβουλΙου 'Επικρατεΐας
  ένδιαφερούαας τάς άνωνίμους »
  ταιρΐας Εμπορικήν, βιομηχανικήν
  κοΐ χρηματιστιιριακήν έπισκόηησιν,
  διεθνή οικονομικήν κΐνηοιν, έλληνι
  κήν καΙ διεθνή βιβλιογραφΐαν «λπ.
  ΑΥΡΙΟΗ ΣΤΟΥ ΗΙΙΪΑΙΚΙΚΙ
  Ό διάσημος ή9·ποι·{ τ·δ
  Μνημε,τφγρ*,,,,: χΑρργ
  ΠΗΛ, στ· τελευταΐ· το» έ
  ριατεύργημ»;
  ριτύργημ»;
  Ι Ο ΑΝΒΡΟΟΒΣ ΜΕ 2 0ΡΘΗ01
  Α ΠΌΓΡΘΏ Σ Ι 39
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΓΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ίΐον
  —Άν εΤνβ 6τσι, έξάδελφέ
  μου, Βέν τιρέιΐει νΛ έχετβ καμ
  μίαν ανησυχΐα. 'Λλλώ έξηγη-
  θήτβ.
  Ό Ροάν ήτον άνΐκανος νβ
  απαντήση. Έβλεπεν άντίκρυ
  τού τή Μαρία—Άντουανέτ-
  τα βουβή καΐ άπειληπκή Τα
  λόγια τού Ιπνίγοντο σ;ό λά¬
  ρυγγα τού. Ή σαστιμάρα τού,
  ή πλήρη; σύνχυσΐς τού επρο¬
  κάλεσε χον οΤκτο τοθ βασιλέ¬
  ων, 6 οποίος έιιροσπαθοθσβ
  νά βο() μιά διέξο&ο.
  —Έ, τότί, γράψίτε δ,τι £
  χετε ,νβ μοθ άνσφέρετΕ, τοθ
  εΤιιβ- κ' έβγήκεν άπό τό 8ω-
  μάτιο, συνοδευόμενος άπό τή
  Μαρία—Άντουανέττα καίτόν
  Μπρετέΐγ.
  Μόλις ίμεινε μόνος ό καρ·
  δινάλιος κατώρθωσε νά γρά-
  ψθ καμμιά δεκαπενταριά λέ-
  ξεις· καΐ παοέδωκε την έξήγη
  σΙ τού στόν βιοιληα, ό οποίος
  έξαναγόοσΒ. Μιά γυναΐκα ό
  νόματι Βατλουσ—σύτά ίγρα-
  φε—τόν εΐχε καταφέρη νά α¬
  γοράση αύτό τό πεοιδέραιο
  για τή βισίλισσα. Τώρα έ«α·
  ταλάβςτινε τΐώ; ή γυναΐκα έ
  κβίνη τό* εΤκεν άπατήση..
  —ΠοΟ είνε αυτή ή γυνοϊχσ;
  έρώτησβν ό βπσιληβς.
  —Μεγαλειότατε 8έν ξέρω.
  —"Εχετβ τό περιδέραιον!
  —Μεγαλειότατε, βρ'σκεται
  σία χιρια αυτής τής γυναίκας.
  Ό βοτσιληας Ιστειλενά κα
  λέσουν τή βςτσίλισσα, τόν
  Μΐτρετέΐγ καΐ τόν ύτιουργό
  της Δικαιοσόνης κα( διέταξβ
  να αναγνωρισθή τό θηόμνη-
  μα των δόο κοσμηματθΓωΧον.
  Κατόπιν Εζήτησεν άπό τόν
  καροινάλιο τα ούο γραμματά
  κια πού τοθ βΤχε Βήθεν στβΐλη
  ή βασΐλισσα μέ την υπογρα¬
  φή της.
  Ό νι έ Ροά>, συντρίμμι κυ¬
  ριολεκτικώς, αναγκασθη*» νά
  Ομολογήση:
  —Μεγαλειότατβ, τα Ιχω
  Είνε πλαστά.
  —Τό ξέρω κι' έ>ώ ττώς εί¬
  νε πλαστόΙ απήντησεν 6 βασι
  ληας.
  Τότε ό «αροινάλΐος, μέ φω
  νή πνιγμένη έπρότεινε να πλη
  οώση τό -βρ'βέοαιον καΙ νά
  άτιοσιω^η^η" ή υπόθεσις. 'Αλ.
  λά 6 Λουδοβίκου 16 ις δέν ά
  «ουε:
  —Κύοΐε, τοθ «Ττΐβ, βέν μπο-
  ρΛ σέ μιά τέτοια περίστασι
  νά μή βιατάξω νά σφραγί
  σουν τό σπΐτι σας καΙ νβ σάς
  θέσουν ύττό κράτησιν. Τό 6 ό
  ματής βασιλ'σσης μοθ είνε
  πολύτιμον. Τό βνομα αΰτό Ι
  υ.81 έκτρθή, ό·εΙλω νά λόβω
  8λα τ4 άναγκαΐα μέτρα.
  Ο Ρ>άν έξέσπασε σέ θλιββ
  ρές Ιχεσ'βο:
  Μΐτηθή'ί μβ, μεγαλειότα
  τε, γλι,τδστέ με άπό αυτή τή
  ντροτιή, πρό παντός τή στιγ
  μή πού πρόκβιται νά έμφανι
  σθώ μπροστά στό θβό καί νά
  λεαουργήσω μπροστά σ' δλη
  την σολή
  Ό βςΐσιληάς, τρυψερος καΙ
  δκακος έχλονίσθη μπροστβ
  στήν όλοφάνβρη άπελπισΐα τοθ
  άνθρώπου ό δτοΐος επεσε θθ
  μα άπάτης. Άλλά τώρα ή
  βςτσΐλισσα δέν μποοοθσε πια
  νά σογ«ρατηθ(|. ΚΚαΙγοντσς
  άπό τό θυαό της, έστράφη
  πρός τόν Ροάν.
  —-Πδς έτολμήσατβ νά πιστέ
  , τοθ εΤττε μ έ χειρονομίβς
  καί συσπώσβις τοθ προσώπου
  πού έφανέρωναν δλη την άπό
  γνωσι κα! τή λύσσα τη^, δπ
  έγώ, πού δέν σάς ετίμησε
  οθίε μέ ενα μου λόγο επί τό
  οα χρόνισ, θά σάς έδιάλβγα
  ώς μβσάζοντα για νά κάμω
  κρυφά τέτοιβς βουλειές, έν ά
  γνο α τοθ βασιλέως;
  Ό καρδινάλιος έμεινεν Α
  ναυδος μπρός σέ μιά τέτοια
  μομφή: (έν έχαταλάβαινε πιθ
  (ύ'ΐ. κι' σύτόο πΔς εΤχε φαν[)
  τίσο βλάκας ώστε νά μττερ-
  δβυθθ σ' σότή την τρελλή πε
  ριπέτεια. Ό βασιλίΐάς έξίφι_
  σε τή λύηη τού, άλλά ίθίσε
  τέρρ#'*ίνή ουνομιλία λέγον
  τας:
  (συνεχίζεται)
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠροκήρυςΊς διαγωνισμόν
  διά την ιτρέολπψιν δοχ.μων
  κ·ί δακτυλογράφων πρός ί
  νΐΌχυοιν τδν Ύποκαταβτη
  Κρήτης.
  Ή Τράπεζαι της Ελλάδος προ·
  »τ3ρόοοΐι διαγωνισμόν δια την
  πρόθλτ(ψ:ν:
  8 Δοκίμιον διά ιό 'Γη)μιΉ9αλιίου
  2 » » » » Χανίων
  2Δ»»)^»ν> » » "Ηρακλείου
  1 > > » > Χανίων
  Ό &[κγ.ωνιαμός θά λάβη χώραν
  έν Ήραχλείψ ι) 23η Μαίίυ 1937
  ημέραν Κυριακήν χαΐ ώ?αν 8ην
  κ. μ. χά Ι προορΐζκαι δι* δπίψτ)
  φίους ίγχατεοτημίνους μονΐμως
  έν τ^ νήσψ Κ(ήχη.
  Προσόντα ύ«οψη|(«·ν Δο
  κΙμ«ν.
  1) Να Ιχωσιν έχπληρώαει την
  στρατιωτικόν ?ΰτΑν δποχίέωσιν ί)
  νά μ<) δπίχωΐι τοια6ττ/ν ώς νομί¬ μως άκαλλαγέντες ουχί δμως χ»1 οί έξαιριθίντις ώ; άνίχανοι διά την ένιργίν τοθ οτρκτΐθ υπηρε¬ σίαν. , 2) Ν* Ιχω^ιν ήλιχίκν βδχΐ χά τωτίραν τεθ 21ΐυ Ιΐους χαΐ ανω- ιέραν τοθ 27ου οί μπεπληρωμίνου. 3) Απολυτήριον Γυμναοίοα ή Δημοσίας Έμηοριχής Σχολ«}ς ί) αλλου ίχπαιδειιτηρίου ανιγνιορι- ομίνοϋ ώ; (οοτίμοιι. 4) Γν&αις Λ^γιοτικ^ς. δ) Γνώσις ςίνων γλωοοβν τού- λάχιοτον (έ μιβςέχ τβν ίξ*]ς τιο- οίρω»: ΓαλλτχήΓ, Αγγλικη;, Γερ μανιχτ}( χά Ι 'Ιίαλιχής. 6) Πλήρη δγιίαν πιοτοποιουμέ- νην καρ' ίκτροθ οριζομένου 6«ό τ1)ί Τραπέζης μετ* την , έπιτκχί· «ν. Μετα τν,ς β.ττ)οι<ο; δποδίλλβν ιαι; α') Πιοτοποιιβτιχίν έγγρχρ^ είς τα μήτε φόν τβν αρρενων ποός πιοτοποίησιν ττ}ς ήλιχίας. 6') Ιΐιοτοπθΐητιχον τοθ άρμο- δίου ΣτρκτολογιχοΟ γραφείου δτι εξεπλήρωσε ήν στρβτιωτιχήν τού δποχρίωοιν ή δτι άπηλλάγη τοό της νομίμως πάντως ίέ δ» ι6ρί- οχιται οτρατολογικβς έν τάξει. γ') 'Απέαπααμα τοθ ΟοινιχοΟ Μητρώου ί) πιοτοΚ6ΐτ]τικά τβν αρμοδίων Βίοαγγελέβν διι ϋν χά χ.^χίοθΐ) ?5 !έν διώχεται δι' α- ξιίποινίν τίνα πρβξιν. 8) 'βδό ι') Φιοτογραφία αϊτ-.Οντος, ΟΕ υκιψήφιβι Δίκιμοΐ ιξεταζβν τα» ·ιί( τα χίτβθι θίματα: «') Έκθισιν 'Πε&ν. 6') Μχθι,ματιχά. γ') Λ Ι) γ Προσόντ,α ύΐοψηφίων 6α λάθ Αί δπίψι^φΐθΓ, ουμφώ ως πρ4( τόν σχετικήν χανονισμόν, δέον Ιχωσι τα έξη; προσίντα: 1) Ηλικίαν ιϊχοσαετΐ) χατ' έλά χιστον ή τριαχονιβειή κατ' άνώτ?- τον Βριον συμπεπληοωμίνην. 2) Απολυτήριον ΓυμναοΕου Δή μεοΐαιι ή Διίαοκαλείου ή Δτ]μο οίας Εμπορικάς Σχολτ]ς ή 2λλτ]ς ίνεγνβριομίνης ώς ίοβτίμου Σχο- 3) Γνβσιν ξένυν γλωσαών, τού λάχιοτον (έ τής Γαλλικής. 4) Γνβοιν γραφομηχανάς έκ τβν έν χρήσει έν τή Τραπέζη 5) Π'ή?Τ3 υγείαν πιστοποιουμέ ν ην πάρη τοβ ίκτρβθ τής εκλογάς τ<5« Τραπέζης μιτά την έπιτυ ΙΊχρά τβν 6πιψηφ!ων δέον δπως υποβληθώσι μΐτα τής αίτήοιω; τα έξ(]ς πισηποιητιχί: 1) 'ΑντΙγροιφον λ~ξιο.ρχικτς]ς πράξίως γεννήσΐως. 2) Πιστοποιητιχά σπουίβ». 3) Φιβτογραφία δΐΐ' φτ,φΐ^υ. Αί οικίαν" θέλουσιν έξετα ψ^ λον έξεα ε!( τα ούια μετ» τβν &πεψη φ δοχίμβν θέματκ πλέον είς την Δχχτυλογραφίκν Έλληνιχή χαΐ Γαλλικήν. ΙΙροθεσμία δποδολής αίτήΐΐω μετα τβν οχετιχβν πΐοΐοποιητι χβν ίρΐζειαι μέχρι τής 15ης ΑΙα ίίυ έ. Ι. Ό πίναξ τής οιιρβς επιτυχίας τοθ βΐαγωνΐομοθ παύει ίοχύων &ρχ ώς ουμηληρωΗωοιν α( θίσιις δι" <£ς προεχηρΰχθη ιύΐοςδιά τής προολή ψεως ϊίαρΐθμβν δποψηφίων χατά σειράν επιτυχίας. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ έξαιρβτ.κής ποιό τητος μαβισμένακαΐ πλβκτές πσρά τφ Γενΐ Τζαμί Χανίων Πόρτα, ΖΗΤΕΙΓΑΙ ύπάλληλος δια ττβρΙ πτβρον, πωλήσεως σιγαρέττων, Πληροφορίαι παρ' ήμΓν, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1.- Τό έξοχικόν κέντρον ό «ΑΙμύλιος,, παρβ την Λβ ωφόρον ΚνωσοΟ μββ δλων των 1 πΐτιλων καΙ σκΐυΔν τού. Πληροφορίαι παρσ τφ κ, Έμμαν, ρίΤζ* Γκαράζ σονοικ(α Βΐγλα Γ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠρακτκαΙ ττσθοΧογι*αΙ Πνευμονία καί βρογχοπνεορονία Η'. "Ωϊτβ ουδέ κατά διάνοιαν βπιτρέπεται νά ύβρΕσετβ τόν Ιατρόν σας δτι έπωφελίΪΓαι τής περιστάσεως διά νά κάμη πολλάς έπισχίψεις. 'Απ1 έναν τίας καΙ αν άχόμη ό Γδιος έ· [| ένδοιασμούς ώς πρός την άναγκαιότητα των συχνθν έ- πισκ(ψ;ων, όφεΐλετε σεΐς νά τοθ ύποδϊίξετε δτι θά τόν πε ριμένβτε τουλάχιστον κρωΐ καί εσπέρας, καί αύτός πλέον άς κανονίση την τακτικήν τού. Των νοσημά'ων ούτον, καΡώς σάς εΤπσ, ό κΐν&υνος βΐνβ κυρ'ως βΐς την καρδίαν καΙ ή ύποστήοιξις των ουνά μεων τοθ ζωτικοθ τούτου ό^ γάνου καΡώ; καί ή παρα<ο λούθησις των προόδων τής νόσου είς τούς πνεύμονας εί¬ νε ζήτηαα τακτικάς καί συν- τόνου Ιατρικής επεμβάσεως. Κσί άκρΐβΰς διότι είνε τό σον σοβαρά ή κατάστασις δέν ένιτρέπονται έπ' ουδέν! λόγω οί άστεΐαι έκεΤναι έπεμβάσβιςί τοθ πβρβάλλοντος τοθ άρρώ' ότου είς την θεραπευτικήν| πού θα κανονίση Α (ατρδς. ί Ή γυναικβία πολυπραγμοσύντ· είς τάς λοΐκάς (*5(ως τάξεις ευρίσκει συνήθως πάντοτε νά ύπενθυμΐση ή νά εΙσηγηβ() κδ ποιαν λβπτομέρειαν μάλλον ή ήττον ασήμαντον πού πρέκβι οήθεν ν ά προστεθθ. Άπό την Ιδιοσυγκρασίαν τοθ ΙατροΟ έξαρτάται νά άνέχεται καΙ άδιαφορή πρός τοιαύτας άκρι οίας, άοκούαενος νά έξηγβ χαταλλήλως πόσον έπικΐνου- νος ήαπορεΐ νά άποβ() ιι(α τοιαύτη επέμβασις 8ταν δέν βΤνε άνώδυνος. ΚαΙ φέρω ώς παράβειγμα την γνωστήν μο· νομανίαν πού Ιχει ή λαΐχή αντίληψις μέ τα έκδόρια. "Ο που άκούσουν κουολόγημα σο βιρόν, ο( γυνσικοθλες προτεΐ νούν—.ταλαίπωοοι (ατρο( των χω->'ων, τί τραβάτβΐ—χαΐ ίνα
  έκδόριον. "Ας καθήιη τώοα ό
  Ιατρός νά τούς εξηγήση δτι ή
  κανθαριδΐνη πού άπορροφάται
  άπό ίνα ίκδόριον ήαπορεΤ νά
  ΦλογΙση τούς νεφρούς καί νά
  κλείση την μόνην διέξοδον ά¬
  πό την οποίαν Θ4 φύγη τό
  μόλυσμα τή; ασθενείας. Έπει
  τα έκείνη ή άνόητος κρυο-
  φοβΐα πού έμποΒΙζει τόν τακτι
  χον άερισμόν τοθ κοιτωνος
  τοθ αρρώστου, ή φορτώνει τό
  χρεββάτι τού μέ περιττά καί
  βαρ&'χ σκεπάσματα, τ] άντιτί-
  θεται είς μίαν Βροσβράν πβρι
  τόλιξιν τοθ θώρακος ίν ωρα
  ύπβρπυρβξΐας κλπ. κλπ. δλα
  σύτά Ρέν έχουν μόνον την ά«
  στβίαν των δψιν, άλλ' είνε
  χαί διά τόν άρρωστον κουρα
  ατικΛ καί διά τόν Ιατρόν όχλη
  ρότατα.
  ΆντΙ των άνεπιθυμήτων
  ού των Ιπεμβασεων, Ιχουν
  οί περΐ τόν άρρωστον άλλο
  σοβαρώτατον καί άνεκτΐμή
  τού εύεργετικότητος καθήκον
  νά έκπληρώσουν κατά την θε
  ραπεΐαν τοθ αρρώστου, νά
  έξαντλήσουν δλην των την
  στοργικήν έπΐμέλειαν καί άφο
  σίωσιν διά νά έχτελοθν μέ
  θή ύλάβΒΐαν τάς πά
  Ι ΡΝ
  ραγγελίας τοθ (ατροθ καί προ
  σψέρουν είς τόν άρρωστον δ¬
  λην την προθυμίαν χαί πρα-
  κπκότητα των νοσηλευτικων
  των φροντίβων.
  (συνεχίζεται)
  Ε Ν ΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ
  ΙΑΠΩΝ
  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν τού κατανα-
  λωτικοϋ κοινου δτι έθέσαμεν είς
  κυκλοφορίαν τούς έκλεκτούς μας
  σάπωνας:
  ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ
  Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις.
  Πωλοΰνται είς δλα τα καλά κατα
  σιήματα.
  Έργ·στίσι«
  Πυρηνελαιουργίβς χαί Σαπ«νοπ·ιΐ«(
  ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗ7, ΒΑΣΙΛΑΚΗ Γ,
  ΛΙΑΠΑΚΗΖ ΤΑΛΙΑΝΗΣ.
  ΕΝΔΙλΦΕΡΟΥΣπ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Παντοτωλεΐον τοθ Ιωάννου Πιρτσαλάκη
  κσθιστα γννστόν είς ^ήν αξιότιμον καί «ολυ-
  ■ληθ() ηελατεΕαν τού δτι «αρέλαβιν έλαιό-
  λαδον γνήσιον 4κλ«κτ(|ς «οιότητος Ικ τοθ κ«·
  ρίου ΜαλλΑν Ίεραβετρσς, τό όκοΐον θά «ωλβ
  ά«ό σήμερον, χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους.
  'Επίσης γνιιστοτΐοιοθμιν τό κοινόν δτι διά
  ν ομού ά«αγορεύιται είς τό άω Κατάστημαή
  ■ώλησις σνοριλαίου.
  ( Έκ τοθ Καταστήματος)
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣϋΛ
  1ΑΤΡΟΧ-ΠΑ·ΟΛΟΓΟΖ Κ
  Άριατβ6χβ( ΈβνΐΜβΟ Πανικιατΐιμίοβ Άβει-
  νβν κ*Ι.Ιτο«τ»»>τιΚΓίί 'Ιατρικϋι ΧχολΚι,
  Δ<|««αι καθ* εκάστην είς «6 #α·ι>ακ<ϊο* Έμμαν. Ματζαβετάκη (Βαλτ* Τζαμί), ά·ι·μό« ««1ι#ώνου 443. Ή άναδιοργάνωσις των γεωργικών συνεταιρισμών. Είς την »!8ουβ3ΐν τ
  βη( πλβνόβιος Χρήατος ΚοΝΜΐν*
  κης η Γιανναχβς διότι επώλει δ
  δοντβϊατρΐΜά φαρμαικοτ χ«1 £μ
  πλοιστρα κατα τάς ουνταγας τοΰ
  διαβοήτου καλογήρου ΓυμνασΙου.
  Πωλεΐιαι έν καλπ καταστάοει
  μηχανή κορδελιάσματος συοτήμα
  τος Σ,Ιγγερ κσΙ είς τιμήν τιολύ
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ή καιαπολέμηοις τδν
  δβ
  ΔΓ άναγκαστιχουίνόμου ένεχρί
  θη η έγγραιφη είς τόν πρε;ϋηολο·
  γισμον ιτιστ«σβΜ{ 2 ίκατομμυρί·
  Νν δραχμήν ετησίως δια την κλ
  ταηολέμησιν τ«ν κννειηοειδών.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑΣ
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ
  Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερομένους 6τι έθέσαμεν
  είς την κατανάλωσιν,, νέαν παραγωγήν ασβέστου
  τοθ εργοστσσιου μας καυσεως δια πετρελαΐου ΜΑ·
  ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά
  σης άλλης προελεύσεως άπό απόψεως αποδόσεως
  ίίς χΟ(?θν χρωματισμςϋ καΙ καθαριότητος. Δεχόμε
  θα 6έ κα( δια σοβαρους καταναλωτάς την πληρω
  μην ι(ς δγκον μετα την σβεσιν αΰτοθ. Καθωρΐσαμεν
  τιμάς προμηθείας κατ' ό*άν ώς καιωτίρω;
  Αηβ 20-100 οχάδα$ 85 λεκτβν
  » 100-300 μ 75 »
  » 300 και άνω » 70 »
  Τβ ούνηθεΐ Μβοβνι σβυσμίνβι» Δραχ. 12.—
  Τενεκε« » 7._
  Μέ τό άν ώ τιμολόγιον δύνανται οί ένδιαφερόμε
  νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιούσας ποσότΐ
  τας άπό τα χάτωθι πρατήρια της Έταΐρίας:
  Μβυρβγιάνη Μιχαήλ ϊναντι ΕΙσαγγελίβς. Πεβι«δί
  τη Λιχ·ίιλ ίναντι ΙΐολυΜλινικής ΉραΜλειον. ϊβυργιαδ*
  κη Γ.κργίβν» λεϊτάν Όγλου. Μαυρβμιχαλαχη ΓενργΙου
  ϋβινβυργι· Πύρτα. Καπετανακη Μιχβιηλ αερμιτςΐβιι».
  Ζΐνάνη ΆντκνΙβυ Καινονργια Πόρται
  (Γραφείον 'Κταιρΐαι 'βναντι
  ·*

  •ι
  ■«
  Ηράκλβιον Κρήτης
  ΓρσφβΤα ίναντι ΝομαρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακάς
  18 Απριλίου 1937
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΟΣ
  ΔΟΞΟΑΟΓΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΕΟ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΟΚ
  ΤΟΥ ΠΙΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΑΜΒΑΗΕΙ ΣΟΡΕΙΑΝ ίΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 «Λ Απριλίου (τοθ 4ν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον επ* εύχα
  ρί» τής ενάρξεως των έορτών τής έχα
  τονταετηοίοος τού Πανεπιστημίου Ά
  θηνών, θά ψαλή είς την μητρόπολιν έ
  πίσημος Βοξολογία είς την οποίαν θά
  παράστασιν ή κυβέρνησις καί αί Πανεη
  ατημιακαί αρχαί μετ» των παρεπιδη
  μούντων ενταύθα ξένων καθηγητών.
  Έν τώ μεταξύ είς την Ηρυνα,νείαν
  τού Έθνικού Πανεπιστημίου χαταφθά-
  νει σωρεία αυγχαρητηρίω* τηλεγρ»
  φημάτων έξ Ολων των Πανεπιστημίω1
  τού κόσμου. Είς τα τηλεγραφήματ»
  ταύτα τα ξίνα Πανεηιστήμια άναφέ
  ρονται μετ» πολλής θερμότητος χά
  τονίζουν την ίστορικότητ» καί τούς
  ύψηλπύς συμβολισμούς τού Πανεπιατη
  μίου των Αθηνών.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΩΝ Κ. κ. ΜΕΤΙΞΙΚΑΙ ΡΕΔΙΙ&Η
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Απριλίου (τού άν
  ταηοκριτοΰ μας).—Την πρωΐαν σήμε
  ρο» ό Πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς
  συνειργάσθη μετά τού οπουργού των Ο
  κονομιχών χ. Ρεδιάδη χαί τού ύφ υ
  πουργού χ. Αποστολίδη. Βραούτερο'
  ό χ. Μεταξάς εδέχθη είς συνεργασίαν
  τόν ύφυπουργόν τής Εργασίας χ. Δη·
  μητράτον άρτι έηανελθόντα έκ Θεσσα¬
  λονίκης, όπου εϊχε με?ο€ή δια την έξέ
  τάσιν διαφόρων τοπικών εργατικήν ζή
  1 ι ΙΕΡΛ ΗΟΑΙΙ
  Α «ΗΝ ΑΙ 17 Απριλίου <τ·& έ*χ*η·χς το& μ«ί).—Σνμηλΐ,ευματιχβς κρός τ·$ ·φ· ΐεινβς έβρτκς τη, ίζοδε» εν ΜΐοβλβγγΙφ εγνα.ο?η ότι η Ι> υ*Γέρ% ησις θέλουσα νβ ·να
  δεΐζο περισσότερον την Ιατορικοτητκ τβδ
  Μ>ο·λ·γν(·υ μ«1 την οημαοίαν τβν έκ·
  οτοτε τελ·«μέν«ν βχκΐ έορτ6ν έηί τή (ηε
  τείω τ&ν Αρ^ΐκ&ν τ·υ Ματορβωματων προ
  κείται να δημοσιευθή Βασιλικόν δικταγμα
  διά τε. δ όηβίε» τό ΜΓθολογγιον θά ονομα
  σϊί) 1«ρ« πόλις.
  Β1Ε0ΡΤΑ2ΒΗ ΜΕΓΛλΟΠΡΕΒΒΣ
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣϋ^ΜΕΣΟΑΙΙΙΙΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 «Απριλίου (τού άν
  ταποχριτοΰ μας).— Ό ,, πρωθυπουργός
  χ.ΙΙεταξάς εδέχθη σήμερον τόν Δήμαρ
  χον Α.εβολογγίου κ. Έύαγγελάτον ό ο¬
  ποίος τού ανεκοίνωσε τό πρόγραμμα
  των έορτών τού Μεσολογγίου επί τή έ-
  ηετείω τής έξόοου κατά την ιστορικήν
  πολιορκίαν αυτού. Αί έορταί οΐτινες
  θά τελεσθούν είς Μεσσολόγιον θά ίιαρ·
  χέσουν *£ύο ημέρας (.24 χαί 35ην Ά·
  πριλίου) θά είνε ϋέ έχτάχτου μεγαλο
  πρεπείνς, λαμβανομένης ύπ' όψιν τή
  επιθυμίας τής Κυβερνήσεως όπως αί έ
  ορταί άηοτελίσουν ©ι* εφέτος εθνικόν
  σταθμόν.
  150 Ζ Ε
  II
  ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ
  Α β ΗΝ ΑΙ 1 7 Απριλίου (τού. άν
  ταποκριτού μας).— Οί Ιν Αθήναις εύ
  ρισχόμενοι ξένοι καθηγηταί οιάτάς ε
  ορτας τής έχατονταετηρίδος τού Πανε
  ηιστημίου άνέρχονται είς 1 £ίΟ συμηε
  εηλαμβάνονται οέ είς αύτούς πλείσται έ
  «ιβτημονικαΐ πΓοσωπιχότητες τού ίιε
  Θνούς κόσμου.
  Η ΚΑΤΑΚΥΡ--ΪΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΦΟΡΟΝ
  Κατά την τελευταίαν ουνεδρίασιν τοθ ΔημοτιχοΟ
  Συμβουλΐου χατεχυ(ώ6ΐ) είς τιύς χάτ«εθι τελιυταΐ
  βυς πλειιίατας ή ένοικίαοις τβν Ικομένων Ι^δτ,μοτι
  >»ν φί^βν διά τό ά(,ξαμινον οικονομικόν Ιτος: Είς
  ιβν κ. 'Δντών. Βα^βεράχην ιί φόροι τ»ν 8ια ϋα
  λάοοτ]ς ««Ι "ΊίΛί μεταφ·ρομέ>ων Ιγχνρίων πριΓόν
  των 6 μέν κρ&τος Λντ.1 Βρχ. 2.902.500, δ Η Βιύτε
  ρος 4ντ1 1 983500 Ιιχ. Είς τίος χ. χ. Χκζηβά
  χ«ν χβΐ Τζνραχολευθεράχην ό φόρος 2φαγεΙ«^ άν
  (. 630.000 «βΐ ε!ί τόν κ. Γαλινιανβν 4 »έρ9(
  ■ ' · 1410,000, ^ι
  Ό ναυτικός άποκλεισμόςτης Ίσπανίας.
  Καταδίκη των κατηγόρων τού Νχεγκρέλ
  . . . μ.___α.· ·Κ·ΐΒ·τ(ηηιιΟΙ Ου
  ΑΘΗΝΑΙ 17 ΊανουαοΙου.
  —Τηλιγραθήματα *κ Παρι
  σ(ων άνοθέρουν δτι 6 Γαλ¬
  λικής τύβος σχολιάζβι εύ
  μενως την Ιναρξιν τής 4-
  •αρμογής τοθ ναυτικοθ ά
  «οκλιισμοθ τής Ίσκανίας
  δστις ωρίσθη δι* αυριον
  19ην Απριλίου Μόνον |#η
  μιρίβες τίνες τής άκρας
  βεξιόΐς καί τής άκρας άρι-
  στιρδς Ισχυρίζονται δτι 6
  α«οκλεισμός ούτος βέν «ρο
  ώρισχαι «ά τελεσφορήσ]]
  αλλά τουναντίον νά -αρο
  ξύνη είς βαθμόν Ι«ι«ίνδυ·
  νόν τα «ράγματα.
  Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  δτι ό Ιταλικάς τύνος μεχα
  Η«ιρίζ«ται Βριμιϊαν γλώσ¬
  σαν είς τ& ζήτημα τΑν 4Θ«
  λοντΑν, καταγγβλλιι Βέ
  δτι είς Ίσνανίαν εύρισκον
  ναι τετρανλάσιοι ξένοι
  I-
  θελονταί τβν Ίταλων καί
  δτι αί ιν «ροκβιμένω κατη-
  γορίαι των δημοκρατικήν
  κυβερνήσεων 4#ορο0ν μονο
  ■λεύρους διαθέσεις αί όκοΐ
  αι βεβ3ί«ς δβν δύνανται
  ν4 ~ραγμα(το«οιηθο0ν. ΟΙ
  , Ιταλοί άρθρογράφοι ΰ«ο
  σημιιώνουν σ^κτικΑς την
  Φανεράν κακονιστΐαν τβν
  έρυθρβν τής Ίσβανίας «ο.
  λιτονραφησάντων τα στι
  λιχη καί τάς Ιφΐβριίας τής
  διεθνοθ^ φάλαγνος διά νά< μή ΰκαχθοθν οδτοι είς τδν δλεγχον. 'Επιλίγουν δέ δτι ό βλιγχος ιν τοιαύτη «ερι «τώσιι άνοβαίνει γιλοΐος δέν δύναται δι νά «αριμ· κοδίση τούς Ίταλούς *· θιλοντάς να μιτσβαίνουν είς την Ίσιανίαν. Τηλιγραφοθν ικ Λονδίνου δτι οί 'Αγγλικοί ήμιεπίση- μοι κύκλοι φαίνονται αίσι όδοξοι ώς «ρόο τό δυνατόν μιάς, συνιννοήσΐνς πρός ομαδικήν Ικέμβασιν είς τό Ίσνανικόν. ΟΙ κύκλοι οϋτοι Ισιχυρίζθΐται δτι γίνονται 3» Π ΡΟ Γ Ν Η ^ότΓαΥις' να-ς Α'δ-ο(«ς βαως ΐύνοοθν ιόσον ή Γαλλική δβον καί ή 'ΛΥ- γλι«ιή κυβέρνησις. Έκ ΒρυζιλλΛν άγγίλλβ ται δτι «ροε«άλισβν Ιντό ■«σιν είς την κοινήν γνω μην ή αύστηρά αι τοθ ΔικαστηρΙου έν μέ τας τελευταίας σεις τβν σοσιαλιστικόν ι •ημΐρΐοων εναντίον τοθ άρ ΜΐριξιστοΟ Ντΐγκρίλ. —Τό βικαστήριον ώς γνω στόν κατεΒίκασε την 6ηαο κρατικήν βφηα«ρί&- «Λ« ός» είς 10.000 φράγκων «ρό άτιμον καί δημοσίευσίν τής αποφάσεως Αν τβ αθτΒ έ#η μιρίβι καθώς καί «Αν τι άλλας κατ' εκλογήν τοθ κ. Μτιγκρέλ διά τα βυσ·η μιστικά άρθρατ, τα ό«οϊα εΐκον γράψιι κατάτΛνΡι ξιστβν. Ή παράτασις τής δητείας των σημερινον δημοτικών καί κοινοτικών άρχόντων. Καθ' 4 πλτιοοφοροομεθαι 6 & πουργίς τίεν Έιωτιρινβν χ. 11α βχις 3^·ειργίσ-τ) μετά χ& χ. ΟρβθυπουργοΟ ίτιί τοθ ζητή^ατος ύ8ή ) ] ή ΈκΙ τ% ιύκαιρ'α δ ν. Μαγιά χος χατετδκιοε τόν χ. Πι ωθυηουρ γδν επί 87ων τβν ζηιημάτων τοθ 5πουργι(ου χον. &ατά την ληφθεΐ ν απόφασιν 6 χ. Μαγιάκος με τα «ήν επιστροφήν τής Α. Μ τοθ Βασι)ίβς θί ΐπιχιιρήσ^ πό λυήμερον πιρι&?»ϊαν άν ά την Έλ λά!ατ, Να άντι)ηφθί α&τοπροοώ παίς τας ανάγκας τής Βιοιχήοεαχ χαΐ άποουγχεντίώσιας τβν ώς 5 ν» ηεριφιρειβν. Σχιτικβς μ έ τα ζήτημα τβν Ζή μοιικβν χαΐ χοινοτιννν άρχό^των απιφααίσΒτ) δηως ηαραταθ^ ή 8η τε(α τβν οημερινβν τοιούΐων. '_; γνιβοτόν ή θτ^τεί» τ«»ν λ*) γει τδν ΌκτΑβριβν, δτε θχ Ιντ,ρ γοθντο εκλογαί χ» Ι ή άντιχατάΌη αίς τβν νίων άρχβν θά εγίνετο νήν Ιην Ίανοιιαρίου. ΈννοιΙται δτι Βοοι άπεϊιΐχβη οαν ανίχανοι να Ιξιιητ, ριιήοβυν χβ οαμφίροντα τβν 8ήμ»ν ή χοινοτή των θ' απο)6»νται ίπΐ τ% βάσει «0 τΐλΐυταΕβς ψηφισθέντος νο μου. β» λτ,φθοθν επ(ατ)ς δή* δψιι καί χά άποχιλΐαμχτα τοθ Ινεογου μίνΐυ ίλέγχου »!( τού; ρους Δήμους χαΐ Κοινότηχας. Η 1ΟΡΤΗ ΤΗΣ πΡΟΤΟΜΑΓΙΑΖ ΔΐΒ τ(/εγραφήματίς τού κρός ττυς Νομά(χκ( Α δπβυργίς τβν Ε» γ* ω, ίζ«ι ότι ή παρα μονή τής Προκμαγιβς χ>1 ή
  ϋροτομαγιά άπιφασίοθτςι νά έίοτα
  υχί την 8ψ χαΐ 9ην Μοίίυ ήτοι
  τό Σάββατον ΐ*;ς Δια«αιΐ)ο(μαϋ
  χαΐ χήν Κυριακήν χοθ θ«ι*β, άν
  Ι τίς 30 Απριλίου ναΐ 1 Μοΐαυ
  καο' οί, αομπίπτουν ή Ηεγάλη Πά
  ρααχευή χαΐ τή Μέγα Σάββατον.
  ΤΟ ΒΙΖΑΓΟΠΚΟΝ
  ΔΙΚΑΓΟΜΑ
  Ο ΔΙΑΓΟΝΙΖΜΟΖ
  ΤΩΝ ΕΥΒΛΠΙΔΟΝ
  Διά ίιορθαιτιχιθ οημειώματός
  «υ κρός τάς οΐρ«· ιιοιιχάς άρχΐς
  χ»Ι αρχάς Χ»ροφ»»1αχ<)ς τί δπουρ γεΐον τβν Σιρατιβτιχβν γννρίζιι βτι έκ παρίίρομής ά>ιγρίφη Βτι
  τοθ διαγβνιομοθ διά την εΐοαγεε
  γήν μαθητβν είς την σχολήν Ιύιλ
  πΐδων 16/ανΐαι νά μΐτάοχίυνχοί
  οί γεννηθέντες μέχρι τέλονς 1921
  έν ώ ή ακριβώς χρονολογία δρίζι
  'ται μίχρι τΐλνυς 1920.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΖ
  ΤΟ ΚΙΚΟΡΠΟΠΓΔ'ΚΕΙΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς την επίσημον εφημερίδα έ
  ~μοσιιόθ~ όπουργιχή άπίφασ'ς
  δια τής οποίας επιτροπείαι ή με
  ταφορά τιθ ι!σαγ»γιχιθ διχαώμα
  τος ιίαα-ωγ<ων μιταφκέν'.αν την ϊίραν τής Ιπιχιιρήσιώς τ«ν πρό τής ίκδιίσκος τής οη' αριθ. 64705 1935 άηβφάοιβς. Η 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Πρός Βλας τάς αρχάς τοθ νομβθ εκοινοποιήθη χίτεϊς Ιχ τής Νψαρ χΐας τηλεγραφιχή Βιαταγή τοθ ο πουργιΐου τβν Έσωτιριχβν βια τής οποίας Ηνα«οινο0ται Βτι ή ίΐ)μισ!α τελιτή μετα τής δοξολ·>
  γίας επί τή όνιμαστιχη ειρτ^
  (ής Α. Μ. τιθ ϋχσιλέβς θέλει τι
  λεσθ| την 3 Μ.ΐβυ χαο' ή< χαΐ Ιΐ ή μνήμη τοθ Άγίου ΓειβργΙου.,Σ^ιπώς χατα την 23Ά Αίου ίεν θά βργήοωαι τα δημό 0ΐα ΥΠΕΡ ΤΗΕ ΕΘΝΙΚΗΖ ΑΒΡΟΠΟΡΙΑΕ Δι* εγγράφων δηλΐΜΐών τ«ν κρός τόν έπιθιωρητήν ίςμοτιχ χολιΐβν οί οιδασκαλοι 'ΑγΙου Ιωάννου Αβ6λ» Πίλιτάχτ) χά Ι Βινιράιο Στ. 11ιναχουλάχΐ)ς άναφέ ουν Βιι ή μέν πρώτΐ) προβφΐρει ρχ. 150 αίς τόν έρανον υηέρ τής ίθνιχής αιροπορίας δ !ε διύτιρβς 200. ΑΙ ΑΝΤΙΑΙΦΪΞΙΟΓΟΗΟΙΠΡΟΣΩΠΙΑΕΣ Δι" ύπουργικής αποφάσεως πετράπη ή εΐσαγωγή έκ Γερ μανΐας ύκό της έΐαιρεΐας Ά· ροχημικης Αμύνης ϋφάσμα ος εΐ&ικοθ οια την κατασκευ ήν άντιασΦνζιογόνον πρόσω Ό πιθανός καΐρος σήμερον κα6' άπασαν την Νήσον Θ4 'εΤνε οΐθριος »αι' αρχάς, μετέ 'πειτα ε έ αστατος. Ή θερμο κρασΐα θά σημειώση μικράν βνοίον, <( άνίμοι θά ηνεύ σουν Βορειοουτικοΐ μέτριοι κο Ι κατά διαλλβΐματα ΙσχυροΙ. Ή θερμοκμασΐα τής χθές 14ης ώρας ήτο 18,8 ελαχίστη 12,1. Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΓΡβΦΥΑΑΚΗΣ Προχτές την κραΐχν άνιχηρηοι διά Πύργον δι" οπτ^εΐιακοϋς , λο γους ό έιτέπτης άγροφιιλοικής Ήρα χλεΐιυ ν. Έλευθ. Είς τό έντοθθα Κακουργιο δικεΐον έληξεν ή ο(κη κατά τοθ Πωργ. Σταγάκη κατηγο ρουμένου διά κλοπήν. Δι* άιτο φάσεως των ένόρκων ό κατη γοροόμενος ήθωώθη. ΠΟΔΟΖΦΑΙΡΙΚΟΣ ΙΓΟΝ Είς τό γήπβδον Χάνδαξ κα τέρχονται σήμερον ε(ς φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα οί όμά Βες τοθ 43ου Συντάνματος κοί τοθ «Ηρακλέους». ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛ Δι* έγχυχλΕοΐι τού πρίς τάς σιρατιωτικβς άρχος τό δκουργιΐβν τβν Σ;ρΗΤωΐιχβν αναΐΌΐνιΐ Βτι προχηρόααιι διαγωνισμόν έθελον τιχών λοχιβν χαΐ έπιλοχιβν ή!«χ τβοτιχνιτβν πρίς χαταρτιομίν πι χιο^ δπίψςφίων διά <·* βαθμόν τοθ Ά'χίτεχνίτου ι'. τάξεως ή λεχτρομηχανουργοθ. Ό χρόνος ΐ αί λεπτομέρειαι τβν εξετίσε ών θέλουσι χ»(ίωριοθή αργότερον Βι' δπουργικής Βιαταγής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ εν τό άγορα μας κυμανθ«(σαι χθλς τιμαί των διαφόρων «νχεερΐε·· «ροΐόντον εΐΐ&ν &« κβτεινιι Β—Β§ ·' Ι· «οιοτ««ο« 14.- ■λα» ■ ■οινα Η α' »ι·«. „ ΐ|«ο. ΙΗ Ββ ΈξαψβτικοΙ || «■•«ηλ. ·- ΔθΙ«*·· »· βΙ«π. ··, ■«λ·Βν||β« ««τ· 4.."., Μελι «βιοηιο)· Κουιοΰλια ο Δερεκχτα Β6Ια ρτ •ιοεΗνι Όλλανβ. •ο, ΙΠ.6Ι—ΐιι,ι μ ·4·, —§40, ΗΙΜΜι •10.— 1.18 η.4»—11.7· ΣΤ1ΣΙΜ0Ι ΑΙ ΕΙ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ Ι.Π.ΗΙΑΙΙ 01 ΔΝΤΙΠΛΑΟΙ ΕΤΩΙΜΙΖΟΝΤΔΙ ΙΊΙ ΝΕ1Σ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΙΚλΙ ΜΙΧ» ΕΙΣ Ο*. ΤΑ ΜΕΤΟΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 17 Άτιριλίου (τού άν. ταποκριτού μ«ς).- «Αποψιν*: τηλεγρ.. φηματα έκ Βερολ£νου κ*1 Ρ-μης «γ. ΐέλλουν ότι καθ' α τηλεγραφεΐτ.ι ·ξ Ί. απανίας οί έτιιχειρήσεις παρουβίασατ σή. μεβον ποιάν τίνα στασιμοτητα. Μαχαι βιεξήχθηβαν βεβαίως εις ολους τους το· .ϊς 4λλά ήσ«* περιωρισμλνης έ*τ«. βιεξήχη μ.ϊς, 4λλά ήσ«* περιωρισμ σ«ως κ«1 βέν ένεφά ιβαν την σβοβροτη τα των προηγουμένως ως έκ τούτου 84 βέν άπέληξαν καί εις ουαιαστικα αποτελέ σματα.Έν τψ μεταξύ κ»τ'*λλ« νε«τερ« ραβ)γραφήμ«τα έξ Ίσπανίας. οί ίντίπα.. λοι έχοιμάζονται πυρετωδώς οχυρ». νοντες τάς θέαεις των καί μεταφίρον- τες είς τα μέτωπ» νέ» στρατεύματ», διά νέας μεγάλας *·ί 4».οφ»σιβτ,ικ»ς μ» χ*ς Η «ΓΓΑΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΡθνΖΒΕΑΤ ΕΙΣΤΟ1ΣΠΑΝΙΚ0Η ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Απριλίου (τού 4ν· ταποκριτού μας).— Τό Πρακτορείον Ρώυτερ τηλεγραφεί έκ Λονβίνοο ότι κατ' ιδιαιτέρας πληροφορίας τού «Ι Κυβερνήσεως Αγγλίας καί Ι^αλλίοις 4νη συχούσαι έκ τής παρατάσεως τού έμφυ· λίου βπαραγμοΰ έν Ισπανία καί ενδια¬ φερομένη ι άμεαώτατα Βιά τόν τερματι¬ σμόν τού* απετάθησαν είς τόν προεορον των Ήνωμένων Πολιτεΐών κ. Ρούζ- βελ «Μφακαλούααι αυτόν όπως επέμβη, «ρός συνδιβλλαγήν καί είρήνευσιν των άντιμαχομένων. Α ί κυβερνήσεως Άγγλί άς καί Γαλλίας ζητούσα ι την επέμβα¬ σιν τού *. Ρουζβελτ, τονίζουν ότι έβν δέν τερματισθή ό Ίσπανικός άλληλο σπχραγμός θά καταστή άδύνατος ή βια φύλαξις τής είρήνης τού κόσμου. ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΚΑΤ« Α1Κ0ΤΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΕΞ ΜΗΝ.Ν ΛΦΗΝ < Ι 17 Απριλίου (τού ·ντ«κ·Μρι τ·δ μ«()—Έν τού υπουργείον τής Διχαι« σύνης άνΐΜβινώβη «κέψι βη Ματ'«κοφααιν τής Κυβερνήαβως ύηογρβφκται Βαοιλικον Διάταγμα διά τ·ΰ οποίον χβρίζετβι τό ύχέ λβιπβν τής ποινής των »1ς τεύς καΐ·δΐΜ« οβένΐβς δια πρώτην φοράν είς κειν#( μ* χρις 15 τ· πολύ μηνών. Τδν κ«τ«δ(ΚΜν ·ύ των θβε διαταχβι) ή «ποφυλάΝΐβι: μόλις ύχο γρβ?ά τ· διάταγμκ τοδτ·. ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΑΙ ιΛΒΑΝΙΔΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού **· ταποκριτού μας).—Σήμερον αφίχθησαν 4ΐς Άθήνβς οί Μητροπολίται, τής ά- ναπηρυχθειΌης εσχάτως αύτονόμου »Αλ 6α»ς*ής θρθοοόξου χριατιανιιιής ·Β«· κληαίας. Οί Άλβανοί ίεράρχαι με*4· βησαν εις την Μητρόηολιν Αθηνών δ· που καί συνωμίλησαν μετ» τού Άρχι*· πΐσκόπου Χρυσοατόμου θ» λάβουν βέ μέρος κ»1 είς τας οργανουμένας εορτάς τη* έχατοντ«ετηρ(5ος ιοθ Πανεηιβΐ*1 μίου. Ο ΓβΑΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΙ ΕΟΕΙΚίΦΒΜΠΙΥ| ΑΕΑΦΟΥΙ ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού ανταχοκρ* ϋΓ'ίήμ· * Λ«Ρ«»«*ημβν Τί ^ «Α ■•ΜεΙΑετι Γ«λλ·β ύπ.υργ.ς κ-ί, 2*ν 2β| •η ί φς. Τ* Γ«λλ·ν ύ«·«ρΥ.ν συνώδ.υααν μίχρι των Διλφύν οί ιηίοομ··, οί ςεναγο» Τ·» ΗΒλ · *ν Αθήναις Γβλλββ κρΜββντι,, μετά τ&ν μελών τής. κριαβκ(«(. 'β Γζΐ Ιμεινεν *«»·ΐΜΐ«ομ·ν·( ύηέ την