94168

Αριθμός τεύχους

4542

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

20/4/1937

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτ,ησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΕ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΙΊΕΤΙΤΙΟΣ ΣΤΙΤΜΤπΊ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΪ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΑΟΥ 4542
  ΛΙΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΑΕΙΑΙ
  ΤΟΥ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤυΎ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ
  Μετα την Κρήτην β Βκσι
  λεύς Γεώργιος, συνεχίζων
  την τακτικήν της βμεσ·υ έ-
  ιπχβινων.ας τβ» μβ τβν λα¬
  όν, επισκεφθή χαί την Πελο
  πόννηβον, την οποίαν καί
  κβριύδινσεν απβ τού ένές
  μίχρι τβδ αλλβυ άκρου τη;.
  Π«ντ·δ δέ διτβυ μετέβη έ
  λαος τοδ ίπιφύλαςΈν εγκάρ
  διον, ενβουσιώδη ύπβδβχήν.
  Είς την Κβρινθβ* καί τό Ν«ύ
  ήλιον. Είς την Τρίπβλιν καί
  τίιν £κ«ρτην Είς τας Καλά¬
  μας καί τβν Πύργβν. Είς τας
  Πάτρας κ*, τβ Αγιον καί τό
  Κιάτον. Είς ·λας τας πόλεις
  καί τα χωρία. Πκντοδ ,ϊπβυ
  (σταθη κ«1 απβ «κου διήλ·
  Βεν είς τας πλατείας τ&ν πό
  λκων χκί τεύς άνοικτβύ: κβμ
  η··ς, ή Ιδία ένθβΜθιώδης ύ
  ποδοχή. Ό ·οι·ς κκλμβς, ό
  αύτός τένβς πβτρ ωτισμβθ.
  Π«ντοΰ η «κδήλωαις της οτα
  Βέρας μ αί ακλβνήτβυ άπβφά
  οενς τβδ λαβθ νά λησμβνήσρ
  τό παρελθόν. Ν« ηουχαοφ,
  νά γαληνεύβη. Νβ «πιδβθό
  άπερίσπβστβς πλέον κΐς τβ
  είρηνικα ίργβι τής περισυλ-
  λβγής κβί τής αναδημιβυρ
  Όηως είς την Κρήτην καί
  είς την Σκμβν, ταν Χίβν
  καί την Μοτιλήνην προτήτε
  ρα, καί είς την Θεσσαλίαν
  καί την Μακεδβνίαν κβί την
  Θράκην πρβηγσυμένω;, τό
  Ιδιον καί εί; την Πελοπον-
  νηβον, β λαός εξεδήλωσεν
  αύθβρμήτ»ς τ» οιΐβθήματβ
  τού καί έξωτερίκευσε τβύς
  πβθους χαί στ·χ«ομ·ύς τού,
  ίη' εύχαιρία τής Βνσιλιχής
  επισκέψεως. Καί πβθος πά
  νελλήνιος σήμερον είναι ή
  συμφιλίνσις Ή ληθή τβΰ π*
  ρελθβντβς. Κβί η παγίωσις
  τής ήρ»μί«ί, έν κνιύμβτι
  συναδελφώσΐως καί άγάκης
  τοδ έλληνιχβΰ λββδ.
  Καί είναι φυσικόν τ·ϋτ·:
  Ή 'Ελλβς δοχιμκσθ.ΐβα έκ
  τού εμφυλίβυ σκαραγμοδ χά
  τ« τό παρΐλθβν. Κλυδωνι-
  θθεΐβκ είς την τρικυμίαν
  τβν καθβν. Συγχλονιοθεΐβχ
  «κ ΒεμκλΙων άπβ χβν άνε
  μόν τβδ μίαβνς καί τβδ δι
  χ«σμ·δ πού ίπνε«αϊ μδ τβ
  αην οφβδράτητβτ, βχινδύνβυ
  βι ν* καταρρεύση είς σωρίύς
  ερειπίων καί νά κατακβντι
  σθή είς πέλαγβς συμφοράς.
  Καί σήμερον, καθημνγμένη
  βκό τα τρ«ύμ«τα χά βττβΐα
  τής έπήνεγχον πβλυϊτβϊς έ-
  σωπρικβί άγωνες, αίμασσβυ
  σ« βπβ τας πληγάς πού ή·
  νβιξεν ο έμφύλιβς ααβραγ-
  1**5» δχει ανάγκην μακράς
  περίοδον δια να δυνηθή ν*
  ανβράση, νβ βπβυλώση τας
  πληγάς τη;, ν' ανβρθωβή
  ΚκΙ νά επιοβθ$ μβ νέβς δυ
  νάμβις κβιί νέαν όρεξιν καί
  ζήλβν είς τό δημιβυργικόν
  Ιρνβν τη;.
  Χώρα η ο ποία υπέστη Ι
  λας τ«ς καταδρβμας τής μοί
  Ρ"{> Χ«Ρ!5 νβ κ«ταβλη?ά λα
  ός «ού εδβκίμβοΐ τάσβς μκ
  τβιιτώαεις κβί τάσας βπιδρβ·
  μ»ς κβί διώξεΐΓ, χωρίς νβ
  χβοη την πίστιν τβ« κβί τβν
  εθνισμβν τού, βΰτε χβί τας
  φυλβτιχβς ίδιότητνς καΐτόν
  ϊγβ·ιβμβν τβυ, δέν ήτβ βϊβ*ί
  ως δυναντόν νβ απώλεσε^
  μβτα την απελευθέρωσιν τβυ
  έκ τβδ ζενικβδ ζυγβδ έξ αί
  τίβς τδν εσωτερικήν τβυ δι
  χβνβι&ν κβί τ&ν διενέξεων.
  Λ«β( θερμός, ίπως ολβι βί
  Μβσογκιβκβί λββί άλλνστ,
  ό έλληνιχβΓ, έχωρίσθη έη
  ολβχληρον κίκβσβετΐβν. Κβί
  έζηοε μέ &γ3νας χαί μβ μί·
  ση, μέ ίνθβ»σι*σμ«ύ; κβί β
  πβγβητεύσει;. Μέ Ινδβλμβτβ
  κβί σύμββλβ. Μέ πίστιν πρός
  ωρισμένας ίοέβς κβί πβθη.
  Άλλ' ή χβτβστβσις »ύ:ή
  δ^νηιτβ δυνατόν βίβκΙ»; νβ
  διβιωνισβή. ΰδτβ κβί νβ δι-
  βρχέσα έπ' ακβιρβν. Τό κή
  ρυγμβ τή; συνβδκλφώσεως
  τβδ λββδ, πβύ έκβμβν ό Ά-
  νκξ, συνβτίλίσϊν εί; τό νβ
  διβλυθβδν τβ πάθη. Νβ υπο¬
  χωρήση ή εντασις κβί η β»«
  της των άντιΡέΐεων. Κβί νβ
  άντικβτβστηβα τόν λ<β« τβδ διχβσμβδ πβύ κβτίστρεφε κβί έμβρβινε τβ πβντβ είς την χάρβν αύτην β ζωβγβνες ά νεμβς τής συμφιλιώσεως καί της πρβσηλάσιω| πρός τό έθνβς κβί τ* μεγβλβ ίδβ νιχά τβυ. Καί μέ την πνβήν τβδ βνεμβυ βύΐβδ την όπβί αν ένεδυνάμωοβ τό νέβν Κρβτβς μέ την τβνωαιν τβδ πβτριωτιωτιχοδ συνβισθήμβ τβς κβί την κβλλιέργειβν τής Ιδίας τβϋ έθνιαμβΰ, ό Έλληνιχός λαβς ιύ?ε τβν δρόμον τβδ καθήχβντβς κα) ήτένισε μέ πίστιν, μέ αύτβ πεποίθησιν καί μέ σταθβρβν βλΐμμα πρός τό μελλον. Είναι λβιπόν φυσικόν β πά ναλαμβάνβμβν, έφβσβν ό Β« οιλεύς ώς Άρχηγβς τοΰ Έ θνβυς ενσαρκώνη την ιδέαν τής βμβνβίας χαί τής συνα δβλνύσεως τβθ λαβδ καί ου μ βολίζει την εθνικήν ένίϊη τ», ναγίνεται μβ τβσβν α νυπβκριτβν ένθβυσιασμβν δβ κτβς, παντβΰ είς ϊλα τβ δι« μβρίσμβτα τής χώρας. 'Απβ τίί απέψίως δέ «ύτης Ακρι βί£, «πό τής πλευράς δηλ» δ(ι τής ουμφιλιωΐΐχίίς προα παθίίας, βξίζΐι νβ ιδιαιτέρως ή οημασΐβ των Βκσιλιχών πβριβδβιβν καί τ&ν έπισχέψ&ων είς τβ διά; φβρα διαμβρίβματβ της ίπι χρατείας. Άλλ' η Βχσιλιχή περιοδεία δέν θα έχη άπβτέ λεβμβ αύτην την τεραστίαν ηθικήν ωφέλειαν μένβν- ©« βκβφέρη πιστεύομεν χαί αλ λονς πλουσίβυς καρκβός. Δ,χέ τι ή αμκαος βκαςρη τβδ Β* σιλέως μετα τβδ Έλληνιχβΰ λβιβδ κβί ή έπιτβιτιβς άντίλη ψι; τβδ 'Αναχτβς, επί τβν ύιαφέρων αναγκδν τής χύ· ρ»ί, 8* δώση ασφαλώς την αφορμήν να βκδηλωΒη βμε σώτκρεν τό ίνδιαφέρβν τβΰ Κρατβυς δια την λύσιν τ&ν Βφίρων πρε?βλημχτων β«ύ «πααχβλβδν την χώραν· Έν συνεργασιαι δέ τβδ Β» σιλβως μετα τίς κυβκρνησβω; θα δοθή άσφχλδς μβτβ τα; «εριοδείιος αύτάς νέος τβνβς καί νέβς ρυθμός είς την δή μιβυργικην προσπάθειαν τής χώρας. Κβί 8α καλλιεργηθι) συστηματικώς τό πνβδμα τής συμφιλιώαεω£ τβδ λαβΰχαίτής έλοχληρωνιχϋ; γεφυρώσεως τβδ έθνιχβδ χάοματος, ώβτβ απβρίσπαστβς πλέον από έσω τβρικβύ; άνταγωνισμβύς καί ηνωμένος ψυχικάς, νά βπι ' ιίά βΈλληνισμβς εί; τό έρ γβν τής αναδημιβνργΐας τβυ καί τής βθνιχής τβυ·.. Πρός την λύσιν τής τραγωδίας; ιΊΟΤΕ ΘΑ ΚΡΙΘΗ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ 1ΣΠΑΜΙΚΟΥ ΕΜΦΤΑ10Υ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή γώαη των Αγγλικών στρατιωτικών κύκλων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 15 Απριλίου.— Σΐυνεηλη^ώθι^ακν ίννίβ μην»; ίμ φυλίου ηοϊίμοϋ είς την Ισπανίαν χβί ιθδέηοχι »ί ηολεμιχαΐ έκιχιι ρήσεις ήααν σφοδρίιιραι χαί με γαλιιτίρας έχτάαειος άπί σήμερον. Είς ίλα τα μέιωηβ δ άών ΐχει Λροσλάίη άπό τίνων ίδδομάϊων Ιξαιρετιχ^ν δΐΒΐάΐητα. Είς ιήν Βι οχ^ΐαν, ιίς τάς Άοτουρΐας, είς την 'Αραγίνίχ, είς τ*^ν Μαδρίτην, εί( την 'ΑνΒαλκυοΕβν ιΕ επαναστάται άηίχρουοαν χαχά χάς τελευιοίας ημέρας Β)ας τάς έηιθέσιΐς τβν χυδερνητιχων. Ό άποχλειομ?ς τβν «αραλων |"(ς Βιοχι ϊ~ς διαρκώς έντιΐνιται χαί ι Ε Βάσχοι θά άπει ληθιθν Ιαως χ αί ι ίς ι ο έγΰςμέλ λον άΐιό τόν κίνδυνον ι*)ς πεΐνΐ)(. Οί Βάοχοι έξ άλλου ήναγχίο£η ο α ν νά μεταφερουν τα ίοτςυρια νά οτρκιεύματα άπό τό μέτωπον τβθ Όδιίϊο είς νό Μπιίμποο, χβΐ 15:» τα πρίβλημα τιθ έηιοιτιο μ«0 των πιριπλίχιται πιριοοίτι ρον. Χαραχηριοτιχάν ττ]ς ϊιιοχι ροθς ΘΙοιως τβν Βίοχων ιίνε το λί τό δικΐβν άύθ V ιν κιχής ίυιονόμου χυδερνήσΐως τε Ο Μπιλμπάο Άγκοι Γρΐ πρίς τόν 11α ί διά τοθ ίποίου τβν χαλιΐ «1ν δΐέμαχι τής χριατιανικτ^ς ου νιιίήοι»ς> νά λ6αη την οΐαηήν
  τού χαί νά λάβη θίοιν σαφή. Οί
  Βάακοι έξ άλλου ζητοθν ένηχύ
  αιις άπό την Μαδρίτην, ή ίποίςι
  αδυνατεί νά διαθίοη δυνάμεις διά
  νά τάς αποστείλη 6τέ? τ&ν Βί
  αχων. Είς τί μέτωπον ^τής Μαδρί
  ττ3ς ή μάχη οιινεχΐζετκι χαί οί έ
  παναοτάται ίπιτΐτ/ενται «πό τριτ)
  μέρου μέ ιχλεχτάς δυνάμεις κατά
  ττ]ς Γιαύρας των Γάλλων χαί χά
  τα τής έηΐ τοθ Μα.θαναρες ξυλ(
  ής προχεΐρου γεφύραί, ή ίποία
  χρησιμεύιι διά τάς ουγχοινωνίας
  ^έ την Πα>επ[οτ*;μιαχήν Πόλιν.
  Τα χαραχώματΗ τβν έπβναστκ
  τβν μεΐαξΰ ττ}ς Κάζα νιέλ Κάμπο
  χαί τβθ Μδντε ΚαρομπΙτας ιίνι
  Ιοχυρβς ώχορβμίνα.
  Ό στρανηγίς Μιίχα δ δϋιΐος έ
  αήρ ζι μεγάλας ελπίδας είς τη
  μάχην αθφ, ϊΐν έμεινεν ίχανοποι
  τ,μένος άπό τα μέχρι τιθδι άκο
  τιλέοματά ιψ, άμφιίίλλει ϋ Ιάν
  ΐβ ιβν |«ιδριιβν τβν,
  των όπ&ίων ή πολεμ.χή ίξΐχ ίέν
  Ιχει δοχιμαοθ^, θά κατορθωθή
  να βελτιώση την θίυιν τβυ. Άν α
  θίττβς ή πολεμιχή αξία τβν ίΐτανα
  στατιχδν έφιδρΐιδν απεδείχθη έ
  ξαιρετιχή χατά τίς τελευταίας μά
  χας. Τοθτο τό διιολογοθν χαί αύ
  τοί οί χΐίδερνηιιχοί, ιί δηοΐιι θε
  λουν ιυ:ιο νά δικαιολογίαν την
  άϊϋναμίαν των ν' απολήξουν είς
  κποφχβιοτιχόν άποτέλεσμχ.
  Είς τα λοιπ* μέτωκχ αί πολι
  μιχαΐ έπιχιιρήβεις ουνιχΐζονται
  συμφώνως πρός τάς γενιχά οιρχ
  τηγιχά οχέδια τοθ στρατηγοθ
  Φράνκο. Είς την 'ΑνδαλουσΙαν
  οί έπβνββΐάταιι έλαβον τάς ένιοχί
  αιις ποα ανέμενον χαί ίΐοιμάζον
  ται ή?») πρός δ;8κν χαια τή;
  δδοθ, ή δποΕα α/εί έχ τβν πορ
  τογαλλιχβν συνόρων πρός την πι
  ριοχήν τής Πινκρρίγυι, δπου θά
  άπειληθοθν αί αυγχοινων'κι
  κυβιρνητιχβν. Πιθανώτατα
  τ* τής 45ο0 ο&ιί)ς ίπαναατατιχή
  επίθεσις νά διιξ»χ6ζ, ώς ττ,λ
  γραφοθν οί έν Σχλαμάνι ο/ βνταπο
  χριταΐ έχ ττ]ς περιοχάς «Ο Δόν
  Μπενίτι.
  Είς τό μέτωπον Γρανάδας—
  Μοτρΐλ τα στρατιύματα τοθ στρα
  Μ)γοΟ ΚΓι'πο νι έ Λ άνο, μιτά τάς
  γωοτάς τιλιυτα'ας επιτυχίας των
  τό χΰριον χαραχτηριοτιχόν τβν
  οποίων οπ*)ρξ·ν ή χατάλτ,ψΐς τής
  Μβλάγα^ ουνιχίζουν τ$ν Ιχχαθα
  ριοιν τοθ έδάφους χαί ττ)ν ίρά
  νειβιν τβν γρβμμβν των Μ ιί].
  χ«
  Νεβίϊχ, τί); ψη
  ττ]; Ίιπανίας. χ
  ρ μ χαταδιώχουν τας
  χυβερνητιχας ουμμορίας. Εί: το
  «υεί»; μίτωπον έκιχρατεΐ μάλλον
  ήρεμία.
  Είς την Άραγθνα ι Ε έπανα
  σιίται αγγίλλίυν 5ΐι άπίκροιιοχν
  πιντοθ σχεϊον τού; Καταλανού(,
  >.Ε δπεΐοι Ισχον μεγάλας άπωλεί
  «<·. Άπί τής Χουίσκα μέχρι τοθ ΜπελχΕτε α! δΐεξαγίμεναι μαχαι ϊίατηίοθν τοπιχον ενδιαφέρον, με γαλειτέοαν δέ οημιβίαν Ιχουν μίνον ίιτΐ ι#}; Σιίροα Άλχουμπιέρ ρ«, χΨα μιγίλης δίοαειρβς πρό τής Σϊραγδααης, δαοιι εδρίαχον ται αί γραμμαί τβν έπανβατατων. Είς κάς τομιΐς τής Γαυχδχλαχά ρα χαί τοθ 'Κΐχοριάλ αί έπιχει ίήαεις Ιχοιι» έπίσης τοπιιήν ση .ιΐσί&ν, άναπιύβοΐνται δέ επί τβ« δϊβν τί)ς Άοαγβνος χαί τ<"ς "Α βιλα, παρά τδ Άλμβδρίνις χά! τδ θΐμπρίρος. Ό αΐραχηγδς Φράνκο ιίνε πάν τοτε δίβχιος δΐι θά δυνηθή νά έ νεογήΐΐ προσιχΐς την τελικήν έ ίπίθιοίν τού χατά τ^ς Μαδρίτης Ή έρχρμογή,τοϋ Ιλίγχου, ή δ,τχίΐ ίπ,εφχσΐοθτ] νά αρχίση άπά τής Δευτέρα;, έλπίζεται ένταθθχ δΐΐ θά χαλαεώ^η τάς πολιμιχάς επι χΐιρήαιις ιίς την Ισπανίαν, ή δ ποία θε ατιρΐ]θς πολεμκοθ υλι «0. Ό Φράνκο καιαρτΐζεί ήΐη ιχέδιον πρίς οργάνωσιν π?λ»μι χής δΐί-μηχανίας, ήϊη δέ αί χυ ριώτιραι έκιθέοιις τού σΐρίφον ται χατχ τβν έχθριχβν πιριφεδιι «Λ αί δηοΐαι ήιαν πίντοτι διο μηχανιχά χίντρ», ώ; ή Βισχίίϊ ή Καταλωνία. 'Αναμέιΐται ου τω; δτι πολεμικαι έπιχιιρήΐεις μεγάλης εκτάσεως θά άναπΐυχθοθν πρϊσιχώ; χατά τβν δ6ί αύϊδν έ παρχιβν, ιίς την κατοχήν τβν δ τϊοίων χαί άποδλιπει χιιρίως δ Φράνκο αυτήν την στιγμήν. Ο5:ως οί έκδμινοι μήνις, οί δποΙΌι θά ι[νι χαί οί άκοφαοισΐιχοί, θά χρίνουν την τύχην τοθ ίσπανιχοθ έμφυλ'.ου πολέμου. Αύιή είνε ή αϋ είς τούς αγγλικώ; πολι χαί στρατιωτιχοος χυκλους ίντύιτωςιις. ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΆΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝ Ε ΠΙΣΤΗΜ10 Ό ίορτασμός τβν έκατδ χρδ νων τοθ Πανιπιστηιιίου 'Αθηνβν, αποτελεί" δίδϊΐα Ινα σημανΐΐχο γιγονός γιά την 'Ελλίδα. ΚχΙ ϊχ; μδνο γι* την Έλλάδχ άλλα κ»1 γιά τδν Χ(Όμο δλδχληρο. Γι' αύτΐ ακριββς χι' άπ' δλα τα μΐρ— τής Υή(> «νθρωιτοι τβν γραμμάτων
  χαί τβν τιχνών. Καθηγηταί Πχ
  νεπισχημίων χαί Άχαδημιϊκοί
  'Υιτοϋργο! Κρατών χαί πνιυμχτι
  «οί άρχηγοΐ λαβν, έξιχΐνησχν μ·
  ίιρή σ^χίνηαι γιά την πίλι βύΐή
  τοθ αίωνίοϋ 'Ε'ληνιχοΟ θαύματος.
  Καί συνιχιντρώθησαν δλοι οίας
  Αθήνας είς Ινα δμαδιχό προσχϊ
  ντ]μοτ, είς μίαν εκδήλωσιν παναν
  θρώπινης λατριίας πρός τδ αρχαί
  όν "Ελληνικόν κάλλος, πρός τό αι
  τχΐν πνεθμ*.
  Δ ότι αύιήν την σηιιασ'.αν Ιχει ή
  συμμεΐοχή τδαων ΠανιπιστημίΜν,
  τδσων χρατβν, τδσων πνιιμχτιχβν
  εκπροσωπών τβν διαφόρων λαβν
  4πο δλα τα οημιϊ* τής γής.
  Το Πανιπισιήμιον τβν 'Αθηνβν,
  Ιχει βεβαία νά ίπιδιίξ^ μιά πλου
  σία δσ? χαί γδνιμη είς πνιυματι
  χοΰς χαρποος χά Ι έχπολιτιστιχήν
  εργασΐα δράσι στά έχατδ χρδνια
  τή( ζ»ή< τού. Κ»Ι δσοι επέρασαν άπ' εύιο, δ39( έφοίιησχν είς τάς αχολίς τού. "Οσοι έδιδ^χθτραν είς τάς αιθούσας τού. Όσοι έζησαν την ώραία ζωή τοθ φοιτητοθ μέ τού; ένθουσιασμιΰς «αί τα δ*ειροτ, μέ τίς χαρές χαί τίς μινροαπογο -τεοαεΐΓ, μέ την άμΐριμνησία χ» Ι τδν μποεμιομό, μέ τδ θδρυβο χαί τίς ταραχώδιις έμφανίσιις, μΐ τίς λχχτάρις χαί τίς φαντασίις, μΐ τδν πυρετδν τβν νιανιχβν έξάψι ών. Καί μ έ τή φλδγα κου θιρμοΕ νιι τδ βΐοθ-μα τής υίοιοδοξίΒς χαί τής αχαταλύΐου πίοιιως πρός τδ μέλλον, εΐτε' Ιχούν άν»65 τα σχαλοπάτια τής χοινω ιχής ίιραρ' χίας χι' Ιχουν φτασιι στήν χορυ φή τβν έπιδιώξιων χαί τβν ίδα νιχβν των, ι [τι έχουν 1% τα δ,ιιρά των νά γχριμίζωνται χι' Ιχοϋν μείνη στή μέση τοθ τάξει βίον μΐ οκασμέν» φτιρί, θυμιθν ηι μέ ιδγνωμοβύνί τό Π^ ΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΖ. Είς 6ηώσεις τού ποός τόν Άθηναίκδν τύπον ό Γάλ λοο ΰπουργός τής καιδβτας κ. Ζ4ν ΖοτΙ,ετόνισεν βτΐ ή ΓαΧ λ(α έχβι στρίψίΐ δλην την προσοχήν της είς την ενίσχυ¬ σιν τής κατωτάτης έκπαιδεύ- σεως καί την καλυτέσαν δια- παιδαγώγησιν τής νβολαίας. Καί Λνέλυσε βια μακρών την πολιτικήν τής ΓαλλΙας επί τοθ ζη'ήματοςτούτου.Άλλα καί οί λόγοι τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ ιιρός τούς φοιτητβς καί οί 8η λώσεις τοΟκ.ΓεωργατκθΗθύλου μας πεΐθουν 8π καί είς την χώρπν μας, ή κατωτάτη έκ καίδευσις κα! βλη γενικβς ή *αιοε(σ, Θ4 ένισχυθοθν, Θ4 συστηματοκο'ηΐοθν κα( θα γΐ νούν κτΙ]μα δλ,ου τοθ λαοθ. ΔΙΑ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ. Ό Άρχιεπΐσχοηος Άθη ν απηύθυνε συγκινητικήν εγκύκλιον πρός τούς έφημβρΐ- ους συνισΐών την περίθαλψιν των όρφπνών κατά τας ημέ¬ ρας το'ί Πάσχσ, ώσΓΕ β(ς τας ημέρας αύτάς ιή- χαρας διά την χριστιανωσΰνην, νά μην αβίνουν μέ τό παράπονον τή; στερήσεως τα ΒυστυχΟ αύτά πλάσματα, Άλλά τό καθήκον τής περιθάλψεως κοί τής ένι- σχύσεος των όρφανθν καί ν πτωχών δέν πκριορίζεται ί(ς τούς έφημερΐους μόνον. Τό κα8ή<ον σύτό άνή<βι καί είς τούς Δήμους. ΚαΙ είς τας φι λανθρωπικάς οργανώσεις κα( τούς ίύιΐόρους πολίτας κσί είς την κοινωνίαν ολόκληρον. Καί ελπίζομεν δτι δέν θά πα¬ ραλειφθή ή είς τό ακέραιον εκτέλεσις τού. *** ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ Είς τάς Αθήνας συνε κροτήθη προχθές ή γβνική συ νέλευσις τής Πανελληνΐου Έ νώσεως Συνεταιρισμόν. Έν δέ των κυριωτέρων θεμάτων, υήρξε καί τό ζήτημα τής άναδιοργανώσεως έτιΐ νίων βασεων τον συνεταιρισμόν, δστε ν' άνταποκρίνωνται πε μιο χαί τα χρδνια που έζησαν χά τω άπδ τή σκιά τού. Άλλά τδ Πχνιπιστήμιον α&τδ, ϊιν είναι άπλβς τδ πρβτο άνώτα το πνιυματιχδ ίδριιμα τοθ Ιθνοι/ς μας. Είναι 1<α σόμβολο. Καί σύμβολο παγχδομιο, άφοθ τδ πνιθ μχ αή<ιι είς την παγχοσμιδτητα' ιίςίλουςτβϋς χρδνους χά! τούς λαούς· είς δλους κΰς τδπους χαί τίς έπςχές. ΚαΙ δ,τι δημΐουργεΐ τδ πνιθμα, γίνιται χτήμα παναν θρώκΐνο, χοινδ είς δλους. Κληρο νδμος λοιπδν χαί ούμβολο τοθ 'Αρ χαίου 'ΕλληνιχοΟ πνιύματος χαί τής αοφίοις, ποΰ ήνθισι χίΐω άπδ τδν Ειρδ λδφο τής Άκροπδλιιος χά Ι τδν βραχο τής Πνυχδς, τδ Πΐνιπιστήμιο 'Αθηνβν, δψώνεται ώ; ίερδς βωμσς πρδς τδν δπιΐβ ατρέφιται δ θαυμχσμδς χαί ή λα τρεΕα τβν πολιτισμένων λαβν τής γής. Καί ι ίς τδν βωμόν αΰιδν, ά πδ δπου άνιπήδησιν 4λλοχι τδ φβ( τής γνώβιως χά! ή φλδγα τής σβφΐας χαί τοθ κολιτισμςθ, προσέρχονται τώρα ιύλαδιχο! προ σχυν^τα!, διανοςταί έξ δλης ιής ΐής. Τοθτο !Ι ακριβώς έχιι ίοι α(τιρ^ οημβσία γιά την άνήσ,ιχτ} κΐΐ ταραγμίνην έποχή μκς. Κι' δχι μονάχα γιά τδ έθνος μας άλλά γιά Βλους τους λαούς, π&ύ ϊνώνον ται άδελφιχά διά τβν πνιυμκτΐχβν εκπροσωπών των, χάιω άαδ τδ ίίιο τέμινες τής λατριίΓςτοθ Έλλην ι χοθ πνιύματος. Τοθ πνιύματος ποΰ έίωβι τδ μέτρο τοθ ανθρωπίνου λδγου, την αΐσθησι τοθ ώραίου χά Ι την δλο χληρωτιχήν Ιννοια τοθ άνωιέρου Ιδιώδους. Κ»! δταν τδ πνιθμα αΰ τδ ξαναζί στΐς χβρδιές τβν πνιυ ματιχβν δδ^γβν χά Ι τβν άρχν,γβν τβν λαβν, μποροθμι μ έ βασιμδτη τα νά έλπΐζωμ», δΐι ή ιίρήντ] χοΐ δ πολιτισμδς ίέ< θά χαταστραφεθν Κι' δΐι ιί ιίνθρωποι θά βροθν τδ δρδμο ποϋ δδηγιΐ πρδς την χορ« φή τοθ ίδιώδους, πρδς τον θρΐαμδο τοθ κνιδματος τοο κκλοθ, ρισσδτβοον είς τόν σκο< πόν των καί να έξυπηρβτοθν καλλίτερον τα μελη των. Έν τούτοις ημείς τουλάχιστον φρονοθαεν 8τι επί τοθ παρόν τος τουλάχιστον θά Επρβπεν ή μεγαλυτέρα προσοχή δλων να στραφή είς την όργάνω σιν συνεταιρισαών είς δλας γενικάς τσς πόλεις καί τα χω ριά. Ή πκΐρα δέ καί ή πρα κτική έργιτσία θά εγίνετο σι γά·σιγά ό καλύτερος καί 6 φωτεινότβρος όδηγός δι την άρτι ω τέραν οργάνωσιν των συ νεταιρισμδν. * · ΤΑ ΖΦΑΓΕΙΑ· Πνηοοφοοούαβθα δτι 6 κ. Δήμαρχος μολις άνβρρώσρ τε λβ'ως, θ' άναχωοήσπ δι* Ά θήναΓ, ίνα τιροβΜ είς την σύ¬ ναψιν τοθ δανε'ου έκ τοθ ό· ποίου θά διατεθή 8ν μέγα μέ- ρος διά την κατασκευήν τον νέων σφαγείων. 'Υπάρχεΐ |λοΐ κόν ελπίς 8 τι συντόμως θά άποχτήση καί ή πόλ ς μας αγΒΤα ύγιεινα άνετα, συγ· χρονισμένι. Διότι είνε καιρός νά γ[νπ<ατΙ τό Ηράκλειον πόλις συγχρο- ενη καί πολιτισμένη, πόλις ύγιεινή καί εύκρόσωπος. *** Τ Ο ΕΜΠΟΡΙΟΝ. Είς τόν προχθεσινόν λό- νον τού πρός τούς «απόρους Πειραιώς ό κ. Πρω9υπουργ6ς ετόνισεν δτι Είναι μέν θεωοτ*)- τκως υπέρ τής απολύτου έλβυ θίρΐσς τοθ έμπορίσυ, άλλ' βΐς την πρβξιν. ή ελευθερία αυτή είναι άνέφικτος, διότι 8*ν ύφΐ σταταΐ οό^αμοθ, είς κανέν μέ ρος τοθ κόσμου. Καί εσυνέχι¬ σεν 8τι κατ' ανάγκην θά δια· τηρηθοθν καί είς την χώραν μας οί περιορισμοί τοθ ίμπο· ρ(ου έφόσον θά διατηροΛνται <αί είς την ΧΌιπήν Ευρωπην. Οί λόγοι αύτοι τοθ χ. Πρωθϋ πουργοθ είναι ομολογούμεν ως χαρακτηοιστικοί όσον καί εΐλι κρινεΐς. Μας δηαιουργοθν Ρέ την έλπίδα Οτι, έφόσον δέν θά καταστή δυνατή ή επάνοδος είς τό καθεστώς τοθ οίκονομι- κοθ φιλΕλευθερισμοϋ, θά λη¬ φθή τουλάχιστον μέριμνα καί θά καταβληθΒ προσπάθβια, ω· στε οί βεσμεύσβις τοθ έμπο- ρίου νά είναι όσον τό δυνατόν ολιγώτερον δυσάρεστοι καί ά· πβχθεΓς. *♦■)(· ΙΟΑΝΝΗΖ ΛΥΔΑΚΗΣ. °Ε» πραγματιχΐ χοσμοσυρροτ] χαί 6πδ τβυς θρήνους χαί τούς χοπιτου; τβν οικείω» του!χ~δεώθτ] προχΡές Κυριακήν ιίς τβν πάλαι μτχων τής δημοσιογραφίαν χαί • Ις αληθής έργατης τβν γραμμί των. Ό 'Ιωίννης Αίϊάκης. "Ο μι ταστάς Οηήρξι Διευθυντήν ίϊριιτής χ«! έκδίτης τής ίλλοτι ποτέ έβδο μαδιαίας «'Εστίκς» τεθ Ήραχλεί ου, διά τής οποίας δΐιξήχθησχν άλησμίνητοι χαί ώραίοι άγβνες χιί τής δικίιςή συμδολή ι(ς τδ κοινόν καλόν τής πόλεώς μας δέν δπή?ξε μικρά. Ήιολδγος άλλά χαί θιιμδσοφοί, δ έχλιπώ; πριοδύ της, ιίθισμίνος νά μάχιταΐ, νά παλχΕη, άλλά χαί νά έξβπολύη τους μύδρους τής αληθείας πρδς «33-ν κατεύθυνσιν, έδωσι είς τό άχαρι Ιπάγγ'λμα δ,τι είχι ιίς ζω ήν χαί δύναμιν χατά την πλέον πολυτάραχον περίοδον τοθ τδπου χαί άφοθ έξηντλήθη ιίς άγβνας τραχιΐς χαί έπιπδνους απεσύρθη τής δημοσιογραφίας χαί Ιζη έν «· φανι'α άσθινής πλέον χά! χκτάχο πος τρίυματίας άλλά χαΐ ιύΐιιχής, χάρις ιίς τα τέκνα τού, διά τα δπιΐχ ιίχι βφιιρώση ίνα μιγαλο μέρος τής ζωής τού άλλ' ηύτ6χτ) αι νά τα Ιϊη σταδιοϊρομοθντα χαί προχδπτοντα. Ή πρεχΗισινή χοσμοσυρροή ή δποία συνώδιυσε την σιμνοπριπή ταφήν τοθ Ιωάννου Λυΐάκτ) άπιτέ λισι πιριφανή έπιβράδιυσιν τής άριιής χαί τής χρησχδτητδς τού ώς ιδεολόγου ανθρωπιστοθ χαΐ οί χογινιιάρχοι». Καί πρό τοθ νιοσχαφ^Ος τίφοιι τού ή «'Ανίρθνσκ» άποτώιι τδν όφιιλίμενον σιδασμδν πρδς τδν πά λαιδν χαλόν σιινάδιλφον, τόν χά λδν συμπολίτην χαί ιθχιται νά εί ν· έλαφρον τδ χβμ« κοθ τδν έ βχέπαβε, _ •Τ
  ΑΒΟ ΡβΟΪΙΪ
  Ιίί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Ό
  άνθρακος μέ .8ύο πρόσοττα·: μί
  τόν διάσημον ήθοηοιόν Χάρρυ Πήλ.
  Πέμπτη: «Λευκόν φορτΐον» μέ
  την Κάτυ Φόν Νάγκυ—Ζσν Πιέρ
  Ώμόν καΐ Σουζύ Πρίμ.
  *♦*
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό κοινωνκόν
  Εύαγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟ1 τοθ Β.
  Ουγκώ. (Β.' έπτ,χήΐ. Κατάλληλον
  βι' Ολους μικρους καΐ μεγάλους,
  Σημ. Καθ* εκάστην είς τάς 7 μ.
  μ, άπβγευματινή,
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νέον αύτο
  τβλβς ίργον καΐ τοθ έπεισοδιακοθ
  «Φάντασμα άερσς» , τα έκβισόδι
  βον, 7ον. ·ον.
  ΛΤΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  222
  Τοθ Προσηέρ Μίριμε.
  ***
  Γ
  Ι*
  Ι»,
  *
  *
  ε»
  Γ··
  — ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΪ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό λαοφΐλίατΐρβ( ΑΒοιτοιβ(
  τοθ χινι,ματονρββο»:
  ΓΊ5
  ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ
  Στήν τελευταίαν χά Ι ύπ*
  ρβχη δημιουργίαν τού:
  Ο
  ανινπι: :
  — ΜΕ ΤΑ 2
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μβ την Κή.υ Φ·ν
  ΝαγΜ». 2κν Πιερ Ώμ·ν,
  _·ύζι Πρίμ.
  "Βν« όλβζάντανο χοιν«νι·
  ϋ ορ&μκ μέ καταπλαΝτιχές
  ρΐβλιοτικές σχηνίς.
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ:
  «Τ· Δράμα τοδ Μά-
  γιερλιγχ».
  ΖΗΤΕΙΓΑΙ όπσλληλος δια τΐερ!
  «τερον, πωλήσεως σιγαρέττων,
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  —Τί άστεΐο «έπΐββιπνο», μέ
  συμηάθειο, μας λέτε αύτοθ,
  παπά μου;... ΜοΟ φαίνεται
  πΔς βέν βΤναι τό ϊβιο μ* αό
  τό πού μάς λέγει ό έφημέριός
  μας.
  —Είναι τό «ίπΐ&ιιπνο» τοθ
  μοναστηριοθ μας, εΤπε 6 νέος
  φραγκισχανός.
  —Τό πλοιάριο θάλθη γρή
  νορσ; ρώτησβ ό δλλος καλό·
  γερος.
  —εΥπσμονήΙ Όπου νά είναι
  θά φθάση απήντησε ή κυρβ
  ΜαογσρΙτα.
  Ό νέος αδελφάς φάνηκε
  στενοχωρηαένος, τουλάχιστον
  δσο μποροθσε κονένας ν*
  κρίνη ά π ό χον τρόπο κου κου
  νησβ τό κεφάλι. Μόλα ταθτα
  ββν ε*ανε καμμιά -αρατήρη
  ση- ηήρε τή σύνθψή τού κι'
  αρχισε νά διαβάζη. ν& διπλα-
  σία προσοχή.
  *Όσο νιά *όν Άλσατιανό,
  μέ γυρισμένη τή ράχη ο;ό σον-
  τροφό τού, κυλοθσε τούς χόκ·
  κους τοθ κομπολογιοθ τού μέ
  σα στα δάκτυλα καΙ κουνοθ*
  σε τα χεΐλισ, χωρΐς 6μ«ς ν'
  Ακοθνεται τΐποτε.
  —Ν4 οί δυό πιό πσράξενοι
  καλονέροι άπ' δσους εϊβα ώς
  τα τώρσ, καΐ οί πιό λιγόλογοι
  σκέφβηχβ ή κυρά Μαργαρΐτα
  κι' ΑκάθισΕ πλόΐ στήν άνεμη
  της πού εβαλε άμέσως σέ κΐ-
  νηση.
  Έ τ» Ι ίνα τέταρτο τής ώραΓ,
  τΐποτβ δέν διέκοπτε τη σιωηή
  έκτός άπό τό θόρυβο τής άνέ
  μης, δταν τέσσβρες αν&ρες ώ
  πλισμένοι, μέ τιολύ κακό έ€ω
  τερικό μπήκαν μέσα στό παν-;
  δοχεΤο. Έπιασαν ελαφρά τό
  γύρο τοθ κακέλλου των σάν
  εΐ&αν τούς δυό καλογέρους,
  κι' ό εναο άπ' αύτούς χαιρέ
  τησε, κι' ώνόμασε μέ οΐχειότη
  τα την Μαργαρ'τα «μΐχροθλά
  μου Μαργώ», Οστβρα τής γόρβ
  ψ πρΛτα κρ^σΐ καΙ τιολύ γρή
  νορα φαγητό, «γιατΐ, ίλεγε,
  τό κρασΐ μοΟ 8υσκολοκατεβα(
  νει στό λάρυγγα, σάν Βέν κου
  νώ μσζύ καΙ τίς μασέλλεο.
  —ΚρασΙ, κρασίΙ μουρμοόρι
  σβ ή κυρά Μσργσρίτα, αθτό,
  εθκολα τό λέγει κανένας, κο|
  ριε ΜτΐουπιΡωφέν, σεΐς θά πλη!
  ρώσετε; Ξίρβτε ότι ή κυρ'α
  Π'σΐωση τιέθονει κοΐ έξ αλ
  λου μοθ χρωστατε γιά κρα
  σισ, γιά φαγητά μεσημεριανά
  <σΙ βραδυνά, παραττάνω άπό έξη σκοθδσ; αύτό ϊΤνσι τόσο άληθινό 8σο κι' έγώ πβς ιΐ μσι τ'μια γυνοΐκα. (συνεχίζεται) ΤΡΙΤΗ 9 Π ΑΠΡΙΛΙΟΥ £να τόπον ροστηρίοο Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46 λ4»_ε|—■ —ε—ε—ε— ΛΟΓΑΡΙΑΙΜΟΙ ΙΜΜ»Μ»Α»ΜΑ»_».ε^^^^ —Ή έπ*»τ8ία είνε «4ρχ*ί« καί εύγενής ««ρβίδββΐί» Είς τό Ότδίχ π*ρά τή» Β»ρ- αοδίαν, αί Πολωνοί Με τούς λογοριασμοθς των παν τος εΐδους ΈλληνικΛν κεντρον η¬ σχολήθησαν τελευταίως οί άνα· σκοποθντες την τουριστικήν κίνη¬ σιν καΙ τσ. υπέρ ή εναντίον της. ΚυρΙως ύπεσημειώθησαν έδθ οί τρόιτοι δια των οποίων οί Έλλη- νες κστορθώνουν να παίονουν «κ<4 τι ττσραπΛνω» άττό τοΰς ξένους, 'Ανεψέρθησαν τα λαθη, είτε λογι- στικα λεγονται. είτε άλλως τίος, χάρις είς τα δττοϊα οί ξένοι πληρώ νούν παντοτε περισσότερσ. —'Αλλά τα λάθη αύτά παρετήρη σ»ν 6νας γνώοτης των πραγμά· των, Ε νίνα ν τόσο συνηθισμένα, τιοθ καΙ οί πλέον άγευστοι «τοττι κης» πεΐρσς ξίνο". τα άνακαλό· πτουν σήμερα στό πί καΐ ψΐ, Επί τοθ σημεΐου δμως αϋτοθ α· κριβως ένδιέτριψαν διά μακρών οί φιλοτουρισταί. Καταντςί σήμερον να δυοφημούμ»θα μόνον καΙ μό¬ νον διότι οί επισκέπται μσς ήρχι¬ σαν να γνωρίζουν καλώς καΙ την ψυχολογίαν μας κσΐ τας κερδοσκο* πικάς μας μεθόδους. Όλοι ποοκει μένου να άγοράσουν, ή]να έξοφλή σόυν λογαριασμοΰς οΐαοδήποτε κονσομπσιόν, Εχουν τα μάτια τους δεκατέσσαρα. Λίγο άκόμη καΐ θά φωνσζουν ΈλληνιστΙ είς τόν άηε ρΐσκεπτον κερδοσκόπον τής ώγο ρδς: —Δέν βαζεις καΙ λίγο... Χριοτό στήν πρόοθεσι μπάρμπα; Διότι ούτω συμβαΐνει συνήθως Μολονότι Χριστιανόςόρθόδοξος(<αΙ ώς έκ τούτου έΐτιδεχόμενος καΙ τάς χριστιανικάς παραγγελίας τιερΐ φι λοξενΐας) δ διοθέτων καΙ τοθ κΐτου λιοθ τό γάλα» διά τούς ξένους, προ 0110681 να τούς κλέψη είς την δια Φοράν τοθ συνολλάγματος ή είς την διαφοράν των πραγματικόν τιμων κοΐ εκείνον πού καταστρώ· νει 6 Ιδιος άσχέτως διατίμησεως. Είς τάς Αθήνας απεκαλύφθη κάποτε κοΐ τοθτο: Ότι είς τούς διαφόρους λογαριασμούς προσφε· ρομενευς...,άντΙ ηινακΐου φακής είς τα τουριστικά γκρούπ, προσετέθη ώς νοθμερο καΐ ή ήμερομην'α τής συντάξεως τοθ λογαριαομοΠ Πά ρόμοια «λογιοτικσ» λάθη συμβαΐ νούν πλήθος κοΐ σήμερον. ΚαΙ μέ άποτέλεσμσ δχι μόοννα μή συγ χωρήσουν οί ξενοι την.,,, άφηρη μάδα χ2>ν ενδιαφερομένων άλλά
  καΙ νά χαρακτηρΐσουν δχι τόσον
  κολσκευτικά τούς συγχρόνοι;ς "Ελ
  ληνας. Έτιΐ ζημίο: δέ—φυσικά—
  τής ολης τουριοτικη'ς μας πολιτι·
  κης.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.— Τό έξοχικον
  κέντρον ό «Αιμύλιοο,, παρά την Λε
  ωφόρον ΚνωσοΟ μεθ' 02 ων των έ»
  πίττλων καΙ σκευών τού.
  Πληροφορίαι πσρ£ τφ κ, 'Εμμαν
  Κριτζα, Γκαράζ συνοικΐα Βίγλα.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέαι ύφ«σμβτα.
  Νέβι μοδέρνοι χρνμβ-
  τισμ·(.
  ΑΙ τιμαί μα$ ΐΐνι αί
  καιλύτεραι.
  Α Β Ε ΑΙΣΙΑ Ν
  Μανά
  ί!
  ΜΕΓΑ (1Τ1ΣΤΙΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
  ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΠΛΑΤΈΙΑ—ΣΤΡΑΤΑ
  Τό Ύφασματοττωλεΐον Έμμ. Α. Κσββαλάκη καί Άδελ-
  φοΐ, καθιστά γνωστόν δτι μετεφέρθη είς την έτΐί τής Πλα-
  τειας Στράτας νεόδμητον οικοδομήν τού καί άρχεται άπό
  προχθές των εργασιών αθτοϋ.
  Επί τη εθκαιρία αύτη φέρει είς γνώσιν τής άξιοτί-
  μου πελατείας ούτοθ δτι καθημερινώς πσραλομβάνει
  πλοϋσιωτάτσς συλλογσς καλοκαιρινών ύφσσμάτων, βαμ¬
  βακερών, μαλλίνων, καί μεταξωτών, τα όποία χάριν δια
  ί θά προσφέρη είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  Ε0-ΦΕΛΗ8ΗΤΕ ΤΗΣ ΕΤΚΑΙΡΙΑΣ
  συνε
  χρίπ;σχν συνέδριον διά νά έξετί
  σουν τα Ειά»3ρα προδλήματα τοΐ
  έπαγγΐΑμιτό'ς των χαΐ είδιχώτι-
  οον, τό ζτμημ* τή; ίταιτείας εί
  τίς λουτρ^πέλκς χαί είς τάς έξο
  χάς. ϋιρ' δλας τίς π?οσπ*8<{» τβν άρχβν τ) έκ3(τε<« είς λουτροπόλεις Ιχιι καταστή λεκτιχβς άφίίτ,τος. Διά νά άπαλ άπό την αάστιγα αύιτ,ν ο τα ι τβν ξενοδοχείον άπε- νά πληίώνουν είς τ«ύ μίαν μιχράν φορολογία την όΊιοΙαν θά είσέηραττον άκί τεΰς πελάτας τ«ν. Οί Πολωνοί έ ΠϊΙΐΛΐ άπέορΐψτν την πίίτα διότι δπως ίψ^φ σεν δμ^φδνως το συνέδριον, ή «$ρχα(α χαί ιύ/ε νής παραδοσις» τής έπαιτείβις πρέ πει να εξακολουθήση. —ΑΙ Ούννρ»χ«ί έφπμβρίδες κα» ή υπερτίμησις τ·ΰ χβίρ τ·υ. Λίγφ τί)ς δπερτΐμήσκος τοθ χαρ τού, αί Ο5?γρ(καΙ ΙφημερΙδες ή λάττιοΐαν τον αριθμόν τβν σΐλίϊω των. Τό μέτρον τοθτο βίγει τού δημοσιογράφαιις χαί τούς σιιγγον φιίς, έλπίζιται βμιβς 8τι θά είνε προσοβρινόν. Έν τούτες παρατη 5»1τα! 8τι ή Τ'μή τοθ χάρτου χά ϊβν τυπογραφΐχβν είΒβν η&ξτ/θη τάς τελευταίας ϋβδομίδας χατά 30 ΤΓ.Τς έ«ατδν, δπάοχει Ιϊ χίνβυ νος χ»ί νέζς α&ξήσ;ως. *♦* —Ή Β«ρο·β{« θά γίνη ««· λις των ανθέων». Ή Βχβσ&βία πρόκειταΐ νά γ( >·η «πόλις τβν ανθέ»*>. Τα δή
  μοτκον συμβούλιον απεφάσισε νά
  στολίσν δχι[μβνον τάς κεντρικάς
  δϊίύ; άλλά χαί τίς άπομεμχχου
  σμίνας συνοιχίας μέ γλάστρε;. Έ
  πίσης χαί μεταξύ τβν γΓ«μμ
  τοθ τροχιοδρόμου θά χατασχευα
  αθοθν πρασιαί. Καί άλλαι μεγί-
  λιι πολων[χαΙ πόλεις πρίϊεη
  νά μιμΐ)8ο5ν τό παράίείγμα ττ]ς
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΟΕΙΡΕΑΑΙΟΚΙΝΠΟΙ ΔΙΙ
  "
  ΑΙΡΟΙΟΑΙΣ,,
  Άναχνρεΐ ίξ 'ΗραΝλ»!
  •β Ικίβτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ρραδιι κατ' εύβεΐαν ΠΙΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρν! Ρί
  0υμν·ν, Χκνιεί, Πειραια,
  ΪΒρον, Πάρον, Νάξον.
  1οα<το>ιΙ·ν ΑΙΝΑΙΆΑΚΗ
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τοΰ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  92ον
  'Αλλά Λρβτβ 8* Υ£νΐ« 81*βιίί
  μ,υ χ«1 τίτε θά φύγωμε γιά την
  Αγγλία. 21 επερίμενα 8υ& Χ'
  λιάϊες χρίνια στά ί
  μίρη χ«1 τώ!» ηιά θί
  ζ( ααιι μ«χρ"* αφ '
  ποιι θά γίνης βϊθΐλεό;.
  —Άλλά ίχομτ δΐοιλίχ Ιαιτιυσι
  νά ίηλιοση δ Λ»4.
  —Δι» ηειράζιι. Θ1 τ»ν βν«·
  χρίψω^ε.
  Ό Αΐί χ«1 έγώ χυττοιχθήχα
  μΐ μέ Ικηλ-ξι κ%1 έσπευσαν»· νά
  διβμβρτυρηθίθμ» 5« χαλλΕτερα
  είχαμε νά άνατρίψβΐΜ τδν έιιιτί
  μας παρά τΐν βχσιλία μΐς.
  — Αδτ* είνε πβράδοξο πού μοθ
  λέ». "Ωίϊε δπάοχουν οήμιρον
  βασιλιϊς ποίι άγαπιβνΐαι άπδ
  τίν λαόν των. Άαφαλ&ς θά έχη
  άλλάξη δ χίσμος απδ φ π«

  ΚΙΝΗΣΙΣ. - Αφίκετο έξ ·Αμι
  κης ό δριοτα ένκατεστημίνος ίκί;
  συμπολίτης κ. Νικόλαος Καντζβνι
  αννβκης βκ ΚαστελλΙου ΠεειάοοΓ
  -Διήλθε ττροχβές τής πόλε>
  μας έπιστρέφοιοσσ: είς "Αγ. Νικόλο
  όν έξ Αθηνών ή ΔνΙς ΜαρΙκαΈμμ
  Σκυβάλου Δημαρχου,φοιτήτρια τοθ
  μαιβυτηρΐου τής κ. Έλενας Βενιίί
  λου.
  ***
  Γύοω στήν πόλι μας.
  , τίίς ε!π«, δπάρ-
  χο«ν σχήν "Αγγλία οί νόμοι κ«1
  δ χόΐμος δέν θε ή'είχετο τα <χι ραυνοβαλήμα»». θΐ 5φ!αΐασ5 την τιμωρίαν τοθ νίμου. —Οί νόμοι! είίτε σαρχαστιχά ή Άγιάσχ. Ηά II* μπορεΐς νά βη Χλυ, δ:ι στέκομαι 4π4 τιύς νδμο^; Τό Ηιο θά Θ1 γίνη χαί γιά τόν Εαλλι- κ?ατη. Καί τώρα άφήσιέ με—οί ου άγαπημίνε μοκ ΚαλλικράΐΤ) — γΐατΐ θά ηροετοιμασθΑ γι4 τα ταξιίδι. Πηγαίνεΐε χαί αιΐι νά προετοιμασθήΐε κ>ί γορΐσιε
  κατόπιν έ5».
  Έφύγκμε χαί πρισηοιθούιαμε
  νά μαντε6σ»μι τί ιΙ5ος πεόβλτ]
  μ» 8ά αντιμετωπίζη. Ή τρο
  μιρά 'Αγιασΐ είχε φαίνεται αχο
  πό νά φύγη μαζί μχς σιήν Αγ
  γλία χαί μιά τέτοια σχ<ψ·ς ίκανι νέ τρέμω άπό χον φ μου. Μέ τή δδναμι πΐυ ιίχε Θ3 άνέτρεπε τό αύμπαν. 'Αρχίσαμε νά ίιοιμ*ζώμεθΛ γιά τδ τάξει Εί, άλλά μά; χρατοθσε ή άγβνί» τοϋ τί θά δοθμε άχίμη άπδ την τρομερή γυναΐκα τής διιοίχς εί μιθ* χυριολεχτιχβς σχλάβϋ Εάν μα"ς Πιιοχνε !1ν θά είχαμε τή δύνκμι νά φύγωμε, χαί,, όρος, ηόσις φορές ϊέν μετανοήααμε γιά τδν έρχομδ μας. Αί προιτοιμα3ίί»ι μας ϋν δι ήρχισχν πολύ. Επήραμε μία αλλ-χξιά ροθχα, Ινα ζευγαοι πά πού ι σία καΐ τα δπλα μις μέ άρ- ή έφεϊρεία φυσιγγίβν. "01α τα άλλαι τα αφήσωμε πίσαι. Ό λίγον πρό τής άναχωρήίΐω; μβς εκάλεσεν ή Άγιάσα στί δ»μά· τιί της χαί μά; ρώιτρε ιϊν ε.με β- Ιτοιμοι. Ευ9ΰ; άμίσω; ξεχι νήσχμε χαί πρός μεγάλην μου |<- πληξι ίεν είδχ χανένα άνΗρωΐιο Ιξβ) άπό τδ απηλαί;), φαίνεται δέ δ« χατδπιν διατ«γί)ς τ«)ς 'Α^κί- δλοι εί χά ν &πομαχρυνθ$ μόνον |ν« φ?ριΐ9 μέ II φοοεΐς οί διτοΖοι ήΐχνχωφί λ?λοι χαί τδν Μκιλ*λ(. ρη πολύ Βτχν Ιμα°« δ τι δ Μπιλκλί θά μοί: οιινώδευε γιατί ίχα μΐά συμπάθειαι γιά τδν πε Εερ/Ό ούιδ γέρο. Τδ φορεΐ^ προωρίζετο γιβ την Άγιάσχ. Ή μιΖς οί αΊλιι θά περιπατούααμτ, φαίνετβι δέ τώ; ή 'Αγιάσβ είχι λδγβυς νά χανονίοη Ιΐοι την πο εία μ α;. Καί Ιισι ξεχινή^αμε πρός οίϊ·ν»στον, πρός -φ «Π*}γτν οή(>, δπου 6 Αΐδ χαί έ/ώ
  τίς ίδιόιητες
  Τό Γύνοϊκόν τοθ καιροθ έσυνεχΙ.
  σθη 'καΐ προχθές, εφαίνετο βέ δτι
  καί χθές ό καιρός βξελΐσσετο ό.
  μοίως.
  —ΟΙ κτηματίαι ετσι καί οί ττσρσ.
  γωγοΐ 6χουν πάντα λόγον μίχρ(
  τής στιγμής τοθλάχιστον,νά είναι
  εύχαριστημενοι.
  —Έκτός έννοεΓται των ολίγων
  εκείνον τούς όποΐους ?βλοφβν
  τοπικδς τα άγιαζια καί οί νοτιίς,
  —Μέ έπιβλητικότητα καί «ν συρ
  ροβ πλήθους κόσμου βγένβτο την
  παρελθούσαν Κυριακήν.
  —Ή προαγγελθείσα έορτή τβν
  κατηχητικων σχολείων 'Αγ. Μηνβ
  είς τόν Μητροπολιτικόν μας ναόν.
  —Τό πρόγρσμμα περιλαμβάνον
  βκκλησιαστικούς ΰμνους. άαματα
  καί άπαγγβλΐας, έςετελέσθη μετα
  πάσης επιτυχίας υπό των μαθητθγ
  καί μαθητριθν των κατηχητικβν.
  —Αυριον Τετάρτην πρόκεηαι να
  συμπληρωθή ή μή περατωθεϊσα έλ
  λε'ψει χρόνου βιανθμή δώρων των
  κατηχητικών. είς βλους τοθς μαβη
  τάς καί μαθητρίας των.
  —Ή προχθβσινή συγκέντρωσις
  της ΈΘνικής εργατικάς νεολαίας
  υπήρξεν οϊα ανεμένετο:
  —Εσημειώθη Αθρόα προσέλευσις
  έογατβν εΓς τό Θέατρον Πουλακά-
  κη είς τό οποίον καί βιεξήχθη ή
  όμιλία σχετικώς μέ τάς τεθείσαι
  βάσει* υπέρ τής βελτιώοεως τής
  ζωής των έργΐτων άφ'ήςανέλα.
  βεν ή παροθσα κυβέρνησις.
  —Ή Ισοπέδοσις τοθ γηιτέβου
  τοθ άβροδρομΐου συνεχΐζβται με
  γοργόν ρυθμόν.
  —"Ηδη αί συντελεοθεΐασι ίσοπε.
  βώσεις καταλσμβάνοον μίαν σχβτι.
  κως μεγώλην έκτασιν, &ν δέ ίξα-
  κολουθήσουν με τόν Ιδιον ρυθμόν
  πολύ ταχέως τό γήπεδον τοθ αβ·
  ροδρομΐου Θά Ισοπεδωθβ όλοσχε.
  τέ
  βποκτούίαμε
  )
  θά
  ΐτ]ς
  ΔΙΕ0ΝΕΖ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟΝ
  ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ
  ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝ.ΚΡΗΤΗ
  Κβυζίνα έκλεκτή,
  την διεύθυνσιν τού κ.
  άνατολΐτικπ χ« Ι εύρΜπαϊκή ύ«*
  Καθαριότης άπαστράπτουσα. ,„„
  οϊα προθυμοτάτη. Τιμαί αί συνήθει^
  ΤΟ ..ΑΥβΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΔΙΕΘΝΕΣ
  —Άθρόα ϊξοδος εσημειώθη καί
  την παρελθούσαν Κυριακήν είς τάς
  εξόχως άλλά καί είς τά ιτροάστεια.
  — Είς Μαστομιτδν εσημειώθη κυ
  ρ(ως ή μεγαλυτέρα κίνησις ίχα.
  μσν δέ άρκετά κολές δουλειές τα
  διάφορα έξοχικά κέντρα.
  —Αναφορικώς μέ την είδησιν
  πού έ&ημοσιεύοαμεν προχθέο, τής
  άνευρέσεως παρά τος ακτάς μβτα
  Εύ Κοκκίνου Πύργου καί 'ΑΥΐας
  Γαλήνης άγαλματΐων
  — Πληροφορούμεθα δτι ταθτα
  παρελήφθησαν παρα τΟν άρχων
  τοθ νομοθ Ρεθύμνης ββδομένου δτι
  ή περιοχή είς την οποίαν ανευρέθη
  σαν ευρίσκεται έντός τής Λΐγιαλίτι
  δος ζώνης Ρεθύμνης.
  —Συμπληρωματικως πληροφορού,
  μβθα δτι τα αγαλμάτια ήσαν θβκα,
  μεγέθους άπό 0.30—0,50.
  —Έπίσης ανευρέθησαν μ(α προ
  τομή γυναικός χαλκΐνη καί δύο με
  τάλλινες στοογγυλές ττλάκες δια
  μέτρου 0.25.
  —Τμήμα τοθ ΠροοκοπικοΟ Σώμα
  τος Ηρακλείου έξέδραμε την πά
  ρελθοθσαν Κυριακήν είς Κνωσόν
  δπου καί διημέμβυσεν.
  —Ή εΐκών τής κατασκηνώσεως
  των προσκόπων δέν διέφερε κα
  βόλου ά τι ό μίαν μικρήν στρατι
  ωτικήν κατασκήνωσιν έδωκε δέ
  καί πάλιν αφορμήν νά ύποση
  μειωθη ή πρόοδος ή όποΐα συντβ
  λείται είς τό προσκοπικόν σωμα.
  —Μέ επιτυχίαν συνεχίζεται κσΙ
  σήμερον ή προβολή τής ταινΐας
  «Όάνθρωπος μέ τα δΰο πρόσωπα»
  είς τόν κινηματογράφον Πουλα
  Κάκη.
  —Είς τ6 Εργον τοΟγο πρωταγω
  νιστεΐ ό περΐφημος ήθοποιός Χαρ
  ρυ Πήλ.
  —Είς τόν κινηματογράφον «Μι
  νώα· συνεχΐζεται έπΐσης μέ κοσμο
  συγκέντρωσιν ή προβολή «των Ά
  ΘλΙων» (β' έποχή).
  —Ήρχισαν δπό προχθές τάς έρ
  γασΐας των τα νέα με/νάλα κατα·
  στήματα Έιιμαν. ΚαββαΑ,άκη καί
  ΆδελφοΙ.
  —Επί τή ενάρξει δέ τής νέας
  των πκριόδου έφωτανωγήθησαν β·
  λην την νύκτα τής Κυριακής πά
  ρουσιάζοντα ώραιότατον φανταομα
  γορικόν Θέαμα.
  ο ΡΙκβρτερ
  Διχχτυλβγράφβί ώρτΐως κατηρ
  τισμένη άναλαμβάνβι την κατ' οί
  κον άντιγραφήν μελετην Μηχανι
  κων, ώς καί παντός εΐβους κει
  μένου.
  (Πληροφορίαι έκ τοθ ΛογιστηρΙ
  ου μας).
  Νβαβκόμβς ζητεί Θέσιν παρ' οϊα
  βήποτβ κλινικη ή ΝοσοκομβΙφ.
  Πληροφορίαι παρά ϊφ κ. ΔημητρΙφ
  Βουρεξάκη δικηγόρω,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο!κ!=«.μέ δκδ
  δύο αιΰλάς χά Ι πλιισίαριί«
  τρία δβμίτια, έγχατάαταισιν Οϊ*
  τος χαί ήΧεχτροκωκσμοΟ, είς την
  οδόν Εύρώκης.
  Π*ηροφ?ρΕοιι γραφεΐιν Κιθίλΐ
  χοθ ΝκοΟ.
  Πωλβιικι έν καλ{) κατσστσσει
  μηχανή κορδελιάσματος συστήμα
  τος ΣΙγγερ καί είς τιμήν πολύ
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι παρ' ήμΓν.
  ΤΑΒΕΡΝΑ «μΗΑΟΡΕΙΤΗΪ
  •Εναντι τής Παλαιδς Νομαρχίας
  καί παραπλβύρως τής άντΓπρόσω-
  Πβ1σί τών σιγαρέττων Ζαπάντι, ήθ
  ΧισΛ άπο ήμβΡών λειτουργοθσα ή
  ταβέρνα «ΨήλορεΙτης· τοθ ρϋΚτου
  Ιωάν. Σκουλα. Τό φημκψένο 6-
  0 τό *
  ψη,>
  κρασΐ καί
  ησις όποχρεώνουν
  Ρ.
  ή άκοα περικοΐ·
  κάθε πβλάτη
  κβ(
  Α Π Ο Ρθ Ο Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  92—
  —ΕΟχομσι νά μπορέσβτβ νά
  δικαιολογηθή™! "Οσο γιά με¬
  νά, πρέπβι νά κάμω τό καθή¬
  κον μου ώς βασιλεύς καί ώς
  σόζυγος...
  Κι' ίφυγεν... Έν τώ μεταζύ,
  έζω, στή μεγάλη αΐθουσα 8-
  λοι ο( εθγενεΐς επερίμεναν ο-
  νυηόμονοι καϊ τιερΐβργοι. Ή
  λειτουρνία Ιτιρεττε νά είχεν
  αρχίση πρό πολλοϋ. ΓιατΙ αό
  τή ή καθυστέρησις! Τί συνεβότι
  νέ; "Αλλοι βπηναινοήαχοντο
  άνήσυχοι. Όλοι ήσθάνοντο
  δτι άκό στιγμή σέ στιγμή θά
  εξβσποθσεν ή μκόρσ.
  "Εξαφνα ή κόρτα τοθ γρα-
  φεΐου τοθ βασιλέως ανοιξε οι-
  Λπλαττ). Προτος ενεφανίσθη
  6 καρδινάλιος ντέ Ροάν, χλω-
  μός κα( μέ σφιγμένα χβΐλη·
  πΐσω τού έτιήγαινεν ό Μπρε-
  τέϊγ, τοθ δποΐου τα μάτια έ-
  γυάλιζαν άπό την Βζοψι. Κσΐ
  δταν έφθασε στό μέσον τοθ
  οωματΐου εφώναξεν άπότομα
  στόν λοχαγό τής οωματοφυ-
  λακής μ έ φωνήν έπΐτηδες δυ
  ή
  ή
  —Συλλόβατε τόν κόριο καρ
  θινάλΐο!
  "Ολοι έκουνήθηχαν άπό τή
  θέσι τους. Όλοι έμειναν άναυ
  8οι. Να συλληφθθ 8νας κσρ-
  βινάλιοςΐ "Ενός νιέ Ροάν!
  Στόν προθάλσμο τοθ βασιλέ¬
  ως! Μην ήταν μιθυσμένος 6
  γέρο-καοαβα»ας ό Μκρετίϊγ;
  ΆλλΟ δχι, 6 Ροαν Βέν ο εμσρ
  χυρήθη, βέν έξηγέρθη- μέ κβ·
  φάλι οκυμμένο επήγαινε πρός
  τή φρουρσ. ΟΙ οϋλικοί, σαστι-
  σμένοι, έτιαραμέριζαν χαΐ ά·
  ναμεσα σ' αυτή την ,,παράταζι
  ερβυνητικών, ταπεινωτικων, έ-
  (ωρνισμένων βλβμμάτων, 6
  πρίγκηψ ντέ Ροθν, πρωθιεράρ
  χης τ50 βασιλέως, καρδινάλι
  ος της καθολικής έκκλησΐας,
  λανβίγραυος τής Άλσατΐας,
  μέλος τής άκαδημίας καί κά-
  τοχος ενός πλήθους τίτλον
  κα( άξιωμάτων β έσχ ζβ τή
  μιβ αΤθουσα μετα την δλλη.
  κι' βΦθασβ στή σκάλσ, έπιτη
  ρούμενος σάν ανθρωπος των
  κατέργων άπό τόν ατγριωτιόν
  στρατιώτην πού ιόν παρακο
  λουθοθσεν.
  Έ>ώ σ' ενα παράμερο 8ω·
  μάτιο 6 Ροάν παρεβισβτο στή
  φρουρά της αύλής, ούτος άφυ
  τιν.σθβΐς άττό την κατάπληξΐ
  τού, έττωιρβλή9η της γενικάς
  άναστατώσ:ως γιά νά χαρά
  ξΠ βιασηκά λΐγες γραμμές
  πρός τόν όββά τού καί νά τοθ
  συσήση νά κάψπ γρήγορα τα
  χειρόγραφα πού υπήρχαν σέ
  κάποια κόκκινη θήκη—τα πλα
  στά γραμματάκια τής βΐσ.λΐσ
  σης. Κάτω, 6νας άπό τοος
  άνδρες τή"ς άκολουθΐας τού έ-
  τιήϋησεν άμέσως σ' Ινα άλο-
  γο καί τώβιιλβ στά τίσσερα
  γι4 τό μεγαρον τοθ άρχιεπι-
  σκόπου δπου έφθασε μέ τό ση
  μεΐωμα τοθ καροιναλΐου πρΐν
  οί αστυνομικαί πιό βραβυκΐνη
  τοι, τιάνβ νά σφραγΐσουν τό
  σπίτι καί πρίν ό πρωθιεράρ
  χης τής γαλλικής ούής, την
  ορα π<ύ έτοΐμαζόταν νά λβι τουργήσο μπροστά στούς βα σιλεΐς καί δλους τούς αύλι κούς, μεταφερθΕ—κου έξανα κοΰοθηκΒ τέτοιο πραγμα—σΐή Β^σιΙλλη Συγχρόνως εί ν, ε οο Θ5 ή διαταγή νά συλληφθοθν δλοι δσοι εΐχαν άνσμιχθβ ο' αύιήν την σχοτεινήν ύπόθεσι. ΈκεΙνη (ήν ήμέρα 6έν έτε λέσθη λειτουργΐα στΐς Βερσα λΐες. ΓιατΙ νά γίνη άλλωστε; ΚανίΙς βέν θά ϊΐχε την ήρεμ'α νά την άκούοη. Όλη ή σύλή, δλη ή χώρα έμεινβ κατάηλη κληκτη άπό την ιΐίησιν, ή ό ποία άντήνησΐ σάν βρονιή. Ή Ματρΐσ— Άντουανέττα κατασυγκινημένη, επέστρεψε στά διαμερΐσματά της. Τα νεθρά της έβονοθντο άκόμη άκό ιήν όρ·)ή· 8-1 τέλους νά τουλάχιστον ενας άπό αύτούς τούς οίσχρούς «ού έθιγαν την τιμήν της, ενας άτιό τούς συκοφάντες, θά έδινε λόγον τον πράξεών τού. Όλοι 11 καθώς πρέπει άνθρωποι 8έν θά £τρεχαν νά την συγχα>
  ροθν γιά τή σύλληψ.ν αύτοθ
  τοθ ττσληανθρώιιου: Όλη ή
  αύλή ίέν θά έγκωμΐσζε τό
  σθένος τοθ βασιλέως, τόν ό
  ποίον τόσον καΦό ενόμιζαν
  αδύνατον καί αβουλον; Άλ-
  λ* πβρΐεργο κανεΐς βέν έρχό
  ταν. Άκόμη των φιλενάβων
  της τα βλέμματα άπΐφευγαν
  τό βικό της. Όλα ήσαν η"συ
  χά, την ήμέρα έκβίνη, στό
  Τριανόν καί στΐς Β'ρσαλλΙες.
  (συνεχΐζεται)
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  ΟΔΟΙ ΒΙΚΕΑΑ ΑΡΙΘ- 17 (ΧΕΪΤΑΝ ΟΓΑΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Δ»μάτι« ·ί>ά·ρο»,
  Ε«βαρι*τη{ αμεμητβς.
  ιτρόβυμος.
  Τό νέον Ξενοδοχείον ΰηνου τό ΙΞΜΠΟΡΙ
  Κ ΟΝ θά καταστή »ό μοναδικόν κέντρον
  βιαμονης Βιά κάθε ζίνον νού θά ά
  στό Ήράκλιιον.
  ΕΝΔΙλΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Παντοιωλεϊον τοθ Ιωάννου Πιρτσιλάκη
  καθ ι στ α νν<*στόν είς την αξιότιμον καί «ολυ «ληθή «βλατβΐα» τού δτι «αρίλαββν ίλαιό- λαβον γνήσιον ίκλεκττΚ βοιότητος «κ τού κ«- ρΐου Μαλλβν Ίεραβίτρσς, τό όνοϊον θά «ωλη ««6 σήμερον, χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬ μάς ασυναγωνίστους. 'Εβίσης γν«στο«οιοΟμιν τό κοινόν δτι διά ιόμου άβαγορεύβται είς τό βιω Κατάστημαη ώλ σβορελαίου. (Έκ τοθ Καταστήματος) ΠοακτικσΙ παθολογικοΐ γνώσεις ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. Α. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΑΜΙΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τεχνικαί καί οίκοοομικ*ί έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί κατσσκευαί, μελέται μπετόν άρμέ, σιδηραΐ κατασκευαί, οίκοβομικά, ό- Γβα«εΙα Όίέ| ΑΜΔΡΟΓΕΟ. κΐις μ. κ, Εβββλάκιι-Άκοάτβ». ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Πνευμονία καί βρονχοπνευαονία θ'. Μ(α καλή καί άκούραστος οσοκόμος, έστω κα( μή έξ τιηγγέλματος τοιαύτη, ήαπο- εί νά συντρέξη κολύ σπου- βαίως τό έογον τοθ (ΐτροθ καί ά άνακουφΐσρ τα μέγιστα όν πάσχοντα. Έχει άλλωστβ αίτόσα πράγματα νά κάμη ή περι-οιουμένη τόν άρρω· στον οστβ ή βοηθεία της κσί χωρΐς καμμίαν κρωτοβουΧΙαν ά είνε πολΰτιμος είς την πε¬ ρίστασιν αυτήν όπως καί είς κάθε Αλλην παρομοίαν. Ή τακτική παροχή τΛν φαρμά- ων δττως την έχανόνισεν ό ατρός, ή των εΐσπνοών όξυ γόνου εάν παραστ{{ άνάγ«η, οί καθ* ωρισμένας ώρας καρ- βιοτονωτικαΐ ίνίοβις έφ' όσον τάς δ έταξβν ό Ιατρός καί είνε (ς θέσιν νά τάς κάμνη ή νο σοχόμος, ή τακτική έφαρμογή πιθβμάτων ή καταπλασμάτων γ) σικυον (Ρβντοθζετ), οί περι υλΐξεις τοθ θώρακος ή σ( ηλύσβις τοθ σώματος έν ώ; α πυρετοθ μεγάλου, ή προσοχή τερί την καθαριότητα κα! άση ψ'αν στόματος, φάρυγγος κα( ρινίς τοθ αρρώστου, ή επί¬ βλεψις τής θεομάνσεως των ποβΛν, τής καθαριότητος προ σώπου καί χειρών, ή είς ώοι σμένσς ώρας παροχή των επι τρεπομένων ΐροφων 1 ποτων καί ή έπιμέλεια βιά τόν τακτι «όν άερισμόν, καθαριότητσ, θέρμανσιν κοί τάξιν τοθ κοι τώνος τοθ αρρώστου, δλα αύ τα καί ό,λλα άκόμη είνε ύ ρεσΐαι τόσον ανεκτιμήτου χη σιμότητος ώστε βικα'ως εΐπε κά ποίος ότι τό έργον τής Θ οοπβίας τό εκτελοθν κατά τό ήμσυ ή κράσις τοΟ άορώστου κα( κατά τα αλλα δύο τέταρ τα ό (ατρός καί ή νοσοκόμοο τού. Κοί μόνον οί πληροφο ρΐαι πού θά βώση μΐα προσε κτική νοσΐκόμος είς τόν (α τρόν βι' 8σα συνέβησαν καί παρετήρησεν είς τόν άρρω στον κατά την άπουσΐαν τού, εΤνβ ή^η πολύτιμον βοήθημα βιά την κρίσιν καί την ένέρ γβιαν τοθ θβραπευτοθ. ΈκβΤνος δμως έπαναλαμβά νω διά πολλοστήν φοράν, πού Θ5 συμπληοώσρ άποτελϊσμα- τικως τό Εργον κα( τοθ [ατροθ κα( τής νοσοχόμου ίΐνε καί α πάλιν ό ΤΒιος ό άρρω- στος. Πάρτβ το επί τέλους ώς (δεοληπτικήν μονοτονΐαν μου, άλλά τΐποτε βέν θά μ' εμπο¬ δίση νσ Φ-νάζω δτι 6 άρρω· στος πού θέλει νά ζήση »6ν πεθαΐνει. Ίσως βΤνε άστεΐα ή δια ύιωσις τής θεωρίας μου, β ότι δέν ύπσρχει κανεΐς πού νά μή θέλη νά ζήση έκτός των αωρων έκεΐνων πού άπο φασΐζουν .ν' ούτοκτονήσουν. Άλλ' ύπάρχει θέλησ.ς καί θε λησις, κσί αυτή πού έννοώ έ- γώ είνε ή ψυχική έ<ε(η βυνα μΐτις πού ήαπορεΐ καί τόν βοά χον τού άδυνάτου ν' άνατινά ξρ, άπαράλλακτα δπως ή [- σχυρά πίστις λέγεται μετσφο ρικας δτι είνε 1<ανή καί τα δρη νά μετακινήση- Έτσι καί έδ(5 Αν ε(«0 μέσα τού ό αρ- Γωατος: θά γ(νω καλά εΤμαι βίβαιος δτι θά γΐνω καλαί— άν μάλιστα Εχη καί άκμαΐον τό θρησκευτικόν οϊσθημα καί ε(π{|: Εχω 'ελπίδας είς τόν θεόν καΐ 03 μ έ βοηθήση νά [ιτρευθδ!— πρό παντός μά λιστα &ν σκεφθή Εστω καί μέσα είς την βιανοητικήν καί ηθικήν συσκότισιν τί)ς νόσου κατ' αυτόν τόν τρόπον: τίς ή άνάγκη νά φοβοθμαι χσΐ ν' ά πελπΐζωμαι ίσον βαρίως καί άν πάσχω. ή άρρώστεια θά περάση καί θ' άνθέξω, ίΤμσι βέβαιος* άς άνησυχοθν οί αλ λοι, έγώ 8έν ά,νησυχο διότι θέλω νά ζήσω καί θά ζήσωΐ (ονεχΐζεται) Γ ι ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΙΑΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ι Φέρομεν είς γνώσιν τοθ κατανα- λωτικοΰ κοινου δτι έθέσααεν είς κυκλοφορίαν τούς έκλεκτούς μας σάπωνας: ) ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις. Πολοΰνται είς δλα τα καλά κατα σιήματα, Έργοστάσια Πυρηνελαιβυργίας καί Σαπωνοποιΐνς ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΤ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΤΑΛΙΛΝΗΣ. Τί υπουργείον τής Έθνιχί)ζ ΟΙκονοιιΕας, έκοινοποίηην Ιγκυ λΐον πρίς τα Έιΐκορικά χαΐ Βιο ι7]χανικά ίπιμελητήίΐα δια τ-ίξς ίποΕας γ»ω?ίζει 8α έηιιϊή παρι ήθη ίτι Ινΐοι έχ τβν αίτούντω^ ίας ·Εσχγ»γ<)ς δειγμάΐων ί'υ ίξ«Ε«ς, 5ηΧώνουν εμπορικήν τοιαύ ην ίλάσσινα τής πραγματικάς, ροφανβς διά νά διαφύγοιιν ττ]ς «β63~ς προοοχήί, ώς αίΐοθντες ίσαγωγήν ΐ!δΑν μιχρΛς άξίας τ) ου·ήθους τοιαύτης, διον ίπιος, γι· ιχβς τίς αΕτήοιΐς άδιιβν εΖαΐγω ής δΐιγμάτιον, Ιλέγχωσιν αυυτη ρίως δ διά την ΙξαχρΕβυοιν ίς έρποριχ^ς άξίας, ϊλιγχος γ( ιται μετά πάσης προσοχή"; άπαι «Οντες πρός τούτοις, 8π»ς προαα άγωιιν αυτοίς οί ϊνϊιαφεοίμινοι ίντιπρίσιοποι κλπ. τβυς άντιοτοΕ ;ους τιμοχκταλίγους τϊν οΐχων £ΐΐι Ι11ΙΙΙΙΙ11» ηΐυπιιΐιι ιΐιΐιΐιΐΐΐυ ιιιιιπιπιι πιΐΐιΐΐΐιυ ο ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιι^ ϊ ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ [ ■ ί ι ι ι ι Ι ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ ΕΡΓΟΙΤΙΠΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-(ΚΡΗΤΗΣ) Τό μοναδικόν εν Κρίτη βργοστάσιον Τα|ΐ νί«·ν κοί κα*βάβ«ν. Έξασφαλίζιι ■οιότη,τα ■βλΒάβων εξαιρετικήν αν «τέραν τ·δ Πειραι- βς, μέ ΰλικά Αρίστα, γνήσια καί καθαρά. Εάν Μλ«τ* νά μή ΐαλδτε την γιθσιν καί νά στομάιχια σας, ζητεϊτβ ά*ό «όν «αντοτΐώλην σας ιχαλβάβις ΜιστΙλογλου. Τα κυτία #<·ου σι την μάρκα τοθ ΐργοστασίου μας. Τιμαί αοναγΜνιομοΒ, 1 XI Ή αδεία είσαγωγής δειγμάτων άνευ άξίας. τοθ έξβτιριχοθ, επί ί δια την α&γχοισιν μιτα τής δή λοκμένης έίΐποριχτΐς άξία:, τό Β λον ποίον τί)ο ίποίας δέον νά λαμ βάνηται 6η' δψιν χαί νά τίθεται οπο χρίαιν. ΈπΙατίς χαθιοτόΐ γνωστόν, 8τι άδειαν εΙσΛγιογής οκγμάτνν Λη*ι άξίας δΐχαιοθνται οί άντιπρόαιο- ποι παραγγελιοδόχοι ξέναι* οΐχων χαθώ; χιΐ οί βιομτ)χκνοι. ΈπΙστ)ς χ»Ι οί Ιμποοοι εΐδ&ν δπαγομι- ν«ν είς τούς πίναχας Α χά Β υπό την άπχραΕτητον πρεϋιτίθισιν 8χι οί αίτοθντΐς θά τυγγ,ίνιβσιν εγγβ γραμμίνοι είς τό οικείον Έμπορι χον χαί Βιομηχανιχδν Έηιμελΐ] τήριον, ώς έπΕοης δτι τα α 2 (ούμενα δεΕγμχτα θά ώσι προε λεύοιως χωρ&ν, έξ ϋ>* νά επι
  τρέπεται ααμφών»ς πρίς τάς χει·
  μένας διαταξιις, ή ιίοαγωγή ι«ν
  ώς Ιμπορευμίτων.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΛ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΓ
  ΓεωργΙου Μιχ/ Μπιλμττασάχΐ)
  ,αγε!;ου χατοίχοϋ ΉραχλΐΕου
  Κιτά
  Σιεφανΐας χήοας Β χά. Κλινάχτ)
  γένος Γ. Λογιάδου χκτοΕχου
  Ηρακλείου.
  Ή χχθ' ή; τδ παρον καίτοι έ
  πετάγη νομίμως διά τής άπό 26
  χριΕαυ Ι. Ι. χατααχε*τρΕευ επι·
  αγίί; μου, ώ; διίχνυται |χ των
  ιπ' αριθ. 4611 χαί 4616 ϊπιδοττ)
  'ων τοθ διχαστιχοθ χλητ^ρο;
  Κωνστ, Φ?αγάχΐ) ίνα δυνάμει χαΐ
  ποος ίχέλεαιν τ«]ς δπ' αριθ. 23)
  7 πολιτικάς άποφίαεως τοθ Έ
  φετκΕου Κ^ήιης μοί καταβάλη
  μπροθιομυς διά χιφίλαιον τόπους
  χαί Ιξοδα μέχρι τής Ιπιταγής ταύ
  ης δραχμάς Τΐσ3»ρίχονΐα τίσ.
  σαρες χιλιάδας τριακοσίας Ιξήκον
  τα δ6ο χαί 65)00 (44.362,65) χαί
  ιντοκας Ιχτοτε μέχρι άποΐτληρβ)·
  μτ}(, ούχ ήττον απίσχΐ νά πραξη
  τοθτα, παρελθβΰοης χαί τής νομ{
  υ προθιαμΕεκς άπράχτου.
  Διά τα3τα
  Πρίς ιΐΐπραξιν τ&Ο ποοβΟ των
  &ΰΐων 44.362,65 των τίνων
  υτβν άπο 26 ΜαρτΕου 1937 μέ
  χσι άποπληρωμής χαί τθν τυχόν
  Ιξίδιον έχτελίαεως, έχτΕθηαι είς
  δημόσιον άναγχαατιχβν πλεΐατη-
  ιαομόν τα έκίμεν» άχίνητα χτήμχ
  τα τής δφειλέτιδος χείμενα εν-
  τος τ·ί}ς πίλεβς "Ηρακλείου δ-
  μωνύμου Δή μου καί Είρ^νοδιχε]-
  , ήτοι 1) παρά την αυνοιχίαν
  «'Αγιος Μτ)νδί> χαί τής διααταυ
  ρώοειος των ί56ν «Μΐντ^ς Άπιζα-
  ν&ν χαί Πανάρου» μίαν οικίαν
  μετά συνιχιμίνου ίαογεΕου μαγα¬
  ζείου αποτελούμενον έχ Εύι Ισο-
  γεΐων ϊωματίων, χουζΕνας ίύ)
  ύλβν, ενός άνωγεΕου διοματΕου,
  άπαπάτβυ, φρέχτος, ξυλΕνου παρα-
  πήγματος, δδραυλιχής έγ,χατασΐά-
  οευς αϋνορεθον τό δλον χττ]ίΐα οί·
  χίαις χληρονόμων Σταΰρου Λ?γι»
  δου, ΓιωργΕου Καλογήρου, Ίωίν-
  νού Βϊσιλάχη χαί ίημοσ'α 4?ψ ίχ
  δάβ μερ&ν, χαί 2) παρά τή* ίϊον
  «Δελτ] Ιΐάρχοι/» το Ι* τέταρτον
  (1)4) έξ άδικνιμήτου μΐβς ο!
  χ(ας αποτελούμενης άπό 1ξ ά-
  νώγεια Εωμίτια, δύο μαγειρεΐα
  1* ίσίγειον χρηοΐμεθον ώ; άκο
  θήκη μ! τρία πατητήρια, δύι ά
  ποπάτους χ»ι ίύί έξβοΐας χαΓώ;
  χαί τ,ην ίπιχαρπίαν έφ' δλοχλή-
  ρου τοθ χτήματος τούτου ανήκου
  οαν ιίς την δφιιλέτιδκ ταύτην ου
  νβρευομένης οΐχίαις ΓενργΕου Αια
  πάχη, χληρονίμων ΣπυρΕδωνος
  Δρακάκη χ«1 δρίμφ.
  Ό πλειοτηρικσμίς ούτος γενή
  σεται ενώπιον τοθ Συμδολαιογρί
  φού Ηρακλείου Μινελίου Γ. Πο·
  λιτακη ή τοθ νομΕμου αύ<ο3 άνα πληρωτοθ χβί έν τώ ένταθθα γρα φιίφ τού χειμένιβ παρά την διο βύγενιχοθ την 6 ΊουνΙΌυ 1937 ημέραν Κυριακήν χβΐ ώραν 10— 12 π, μ. ένθα χαί δτε χαλοθνται πλειοδοτήοαντις. Άρμδδιος διχασΐιχος χλητήρ παραγγέλλεται νά ενεργηθή τα νέ μιμ». Ηράκλειον % 16 Απριλίου 193Γ Ό πληριξούοιος 6ιχηίρος τοθ έπιοπεύδοντος χ»Ι παραγγέλλοντος 'Αριατ. Άντ. Μίτοχιανάκηί, —Το Ήρδβν Πληρβφορβύμεθα δτι Α βνστκ θεΐβκ Ιπιτροπη δ«4 την άνεγερ σιν μνημΐΐου ικσβντνν έν Εητβ'κ χ«ταβάλλ(ΐ συντονους προσπαββί άς διά την έκΐσηευσιν τής «νέ γίραβως τοδ μνημεΐου τούτου. —Καταδίκη είς θκνατβν. Τβ Κακουργιβδικεϊον Ρεθύμνης έχδικάσαν την έκ) φόνω οπόββ- σιν τδν έξ Άποχοοώνου Γ. Φρκν κιβδάκπ και Ί. Νοινάκπ κατβδί· κβιβε τον μέν πρώτον βΐς θανα¬ τον, τβν δέ δεύτερον είς 11 έτΒν χά ι 4 μπν&ν πρόοκαιρκ βεσμά. -Ή βδ·ς Πκχβίοτς Άμμ·υ Σητείας. Είς σχετικήν αναφοράν βύτδν ύπββλοββϊσαν έκ νίβυ κρός τάς άρμοδίβς αρχάς «Ι βιαΐβοροι ύργκ νώσεις Σητείας ζητο&ν βκεΐς πρ«ν ματοποιπθθ Α κ«τ«οκευη τής ϊ δοϋ Παχείβς "Αμμου—Σητείας εντίς τοδ,τρεχοντος ϊτους. —Ή Γκνική Διοίκησις της- Μβτά τβθ ύπουργβδ ΓενιχοΟ Διοικητοϋ Κρήτης κ. Μπότη Χφκ κιαν&χη άν«χΜρ4βχντος πρβχβές είς Αθήνας, Ανεχώρησε Λ' υπηρε σικΜβνς λόγβυςχβΐ 6τμημ«τ·ρχης της ΓενΐΜής Διοιχησϊως κ. Κεφχ λοπουλος. —Οί παλνιοί πολκμιβταί Κρή τίς κ«ί τα Έφιδρικβ Τα- μεϊα. Το κκρελθβν Σάββατον συνήλ- 5ον είς συνέλευσιν έν Ρ«θύμνη υκερτρΐΜΜβσιοι ηοιλαιοΐ πολεμι· οτ«1 ανήκοντες είς την έκεΤ άρ- γ&νΝβιν χ«1 συνέταϊαν φήφισμ« διά τοϋ βποίου ζητοδν βκΗς π«- ραμβίνη έν Ισχύϊ ή κειμένη περΐ έφβδροτβιμείΜν νομοβεοΐκ, —Διέλευαις άτμακκτου. Κ«τ« πληροφορίας έκ Ρεθύμνης διήλβεν εκείθεν πρβχθές μτγλλη άτμάκατος τής εταιρείαι «Άερβε σπρίσσο». Ή άτμάκατος αυτή, ή¬ τις σημϊΐωτίβν δύναται νά «νκ· πτυξο ταχύτητ» 45 μιλλί«ν χρη· οιμοποιεΐται διά την κατροχην ουνδρβμής είς πίπτοντικ ί»δροπλ«< να τής Έταιρείβς. —Ή οκορβ των γεωμήλων. Έκ τοθβροπϊδίοο Λαβηθίο» αγ γέ)βτοπ «τι ή σπορά *&ν γβωμή λων επερατώθη υπο τας καλυτβ ρκς συνθήκας. Ή σπβρεΐσα ϊκτκ αίς είνε πβλύ μεγαλυτερκ τής πε ρυαινή{. Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τβ» μαιιυτηρίου τϋ& Κάς Έλβνοι, Βενιζέλου) Δνις ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχιται τ«ς έν το οίκία της δ( Λασπθίου,Βνλιδε—- Τζαμί. Όραι έπιοκέψεΜν 9—12 3-7. ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-Ι1Α·ΟΛΟΓΟ- •Αριοτβθχβς Έβνιχο» ΠανεειιβταρΙον 'ΑΙο- ν6ν μ*1 ΔΙ|«ται καθ* εκάστη» είς «δ ·α· Έμ».·. Μπτζακτάκυ (Βαλτέ Τζαμί) «Ιλΐφόνου 443. »εϊο? Μ
  Μ !
  ί· Ι,
  Κράκλβιον Κρήτης
  ΓρβφϊΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡ
  Πρωΐα Τρίτης
  20 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΟΥΕΡΥΟΡΟΥΣΤΡΙΤΗΓΟΥΜΙΛΧΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)-—Έσπερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ τού έξωνερικού άναφέρουν
  ότι έξαχολουθεί νά επικρατή είς άπαν·
  τα τα Ίσπανικα μέτωπα πλήρης στασι
  μότης.
  Έν τώ μεταξύ είς Μαδρίτην εγένετο
  βολοφονική απόπειραι εναντίον τού άρ·
  χηγού των έρυθρών στρατευμάτων στρα
  τηγού Μιάχαν. Ό στρατηγός έτραυμα
  τίβθη έλαφρώς, θά δυνηθή δέ πάντως
  νά συνεχίση την διεύθυνσιν των έπιχει-
  ρήσεων είς την περιοχήν τής Ίσπανικής
  Τερματισμός τής κρίσεως έν Καταλάνη
  Αί έττιχειρήσεις εις την Βισκάϊαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ά-ριλίου.- -ροσωνεύιται «ν *&* κυβΐρ γουν οί ίμποροι, ·ίηΐ""
  Έκ Ρώμης τηλέγραφον νήσβι. Έν τω μιταξύ αγ- σι σημαντικώς το ·μ«ορι
  δτι κατα πληροφορίας λη γέλλιται έκ Γ1αρισίε*ν δτι|ον.
  ηφρ η
  φθείσας έκ Μαλάγας 6 κ.
  Κόμηανυς μόλις «ροχθές
  κατώρθκσε νά τερματί.ση.
  την *«δ «ολλοθ ύβισιαμέ·
  νην ύνουργικήν κρίσιν, άνα
  κοινώσας την σύνθεσιν τής
  νέας κυβερνήσεως. Ή νέα
  κυβέρνησις «εριλαμβάνιι
  τέσσαρας συν6ιχαλιστάς—
  άναρχικου?, έναν Λντι-ρό-
  σ»νον τής άγροτικής ένώ
  σε«*ς καΐ τρία μέλη τής 6η
  μοκρατικής άριστιρας, ή.
  τις «Ινε τό μόνον νολιτι·
  κόν κόμμα τό όκοϊον άντι-
  •ίς την Καταλώνίαν έ«ι·
  κράτει σύγχυσις, καΙέκΒη-
  λοΰνται συμκτώματα κατα
  «τώσεΜς τοθ ήθικοθ τβν
  Καταλανβν.
  —Έκ τής αυτής βηγής
  έβιβιβοαοθται δτι ή δμο
  σκονδία των έν Παρισίοις
  έμ-όοων λιανικώς «ωλήσΐ
  «ροέβη είς διαβήματα «α
  ρα τή κυβερνήσει διά τήν
  Αναστολήν τοθ νόμου «ερί
  τέσσαρακονταώρου έργατι
  κ*4ς έβϊομαβος. Ή μΐίνσις
  τβν εργατικήν ώρων λέ-
  —ΈκΛονΒΙνου . .
  ται δτι ιΙς τόν μέτωπον της
  Βισκάϊας λόγω τής συν»
  κιζομένης κακοκαιρίας, αι
  έπΤχΐιρήσ.ις «Ιν« κ««ως
  καλαρωμέναι. ΟΙ έβανα
  στάται βββαιοθν δτι **
  Ντουράντο, τό όβοΐον α«έ
  Κΐι κιρΐ τα εΐκοσι μίλλια
  άιό τό Μπιλμ«άο, έξικινώ
  θη καί δτι ή σημαία
  έθνικιστβν κυματίζει <1ς τα κυριώτερα σημβϊαΕ τ|)ς «όλΐΗς. ή πρωτευούσης. ηΤβΕΣΙΝΗ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝΕδΡΤΩΝΕΚιΤΟΝΪΙΕΤΗΡΙΔΟΙ ΤΟΥ. ΕΒΗΙΚΟΥ Ο.ΝΕ1.ΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 «Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ήρχισαν επισήμως αί έορταΐ τής έκατονταετη- ρίδος τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρό τής τελετής εγένετο ^ή προαγγελ¬ θείσα επισήμας δοξολογία, είτα δέ είς τό Πανεπισχήμιον ό Βασιλεύς έχήρυξε την έναρξιν των έορτών. Μεταξύ των άλλων ωμίλησεν ό Γάλλος ύπουργός χ. Ζάν Ζαί χαί πλείστοι άλλοι ξένοι άντ ι πρόσωποι. Έπ' εύκαιρία των έορτών καΐ είς ένδειξιν τιμής χαί εύγνωμοσύνης τού Πανεπιστημίου μας διά^ την αύθόρ μητον συμμετοχήν είς τας εορτάς τού ξένου έπυτημονικοΰ κόσμον πολλοί των άντιπροσώπων τούτου ανεκηρύχθη σαν έηίτιμοι διδάκτορες. ΟΙΓΓΛΙΚΟΙ ΠΡΟΥΟΟΛΟΠΣΜΟΣ ΥΠΟΒΛΛΛΕΤΐΊιΕΙΠΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 «Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Αυριον (σήμερον) ύποβάλλετβι πρός έγκρισιν είς την Βου λήν των Κοινοτήτων ο νέος Άγγλικός προΰττολογισμός. Ή συζήτησις επί τής εισηγήσεως τού προϋηολογισμοΰ την ο¬ ποίαν θά αναπτύξη ό ύπουργός των Οί χονομ κων χ. Νέοιλ Τσάμπερλαιν προ· βλέπεται ζωηρά λόγω τού ύπερόγκου χονουλίου των έξοπλεσμών, τούς όποί- ους προτίθενται νά έλέγξουν ώρισμένοι ρήτορες αής αντιπολιτεύσεως. ίΒΟΜΒΛΡΔΙΣΒΗΙΙΝ ΧΟΕΣ ΚΙΙ ιΊΙΛιΊ ΜΙΚΙΙ ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν τοτποκριτοΰ (λας).— Αγγέλλεται έκ τού έξωτεριχού Οτι μοΐραι έθνικών άερο πλάνων έβομβάρδισαν χθίς χαί άλλας παραμεοορίους πόλεις χαί σχαθμούς των έρυθρών. 'Έπίαης έπανεβομβαρδί βθη καΐ ό λιμήν τής Κολέρα. Ή τροποποίησις των διατάξεων τού φόρου επιτηδεύματος, φόν κοινοτιοιηθέν τα γραφεΐα τής Έ Ή Γενική Διεύθυνσ,ς Φορο λογΐας τοθ ύπουργείου τον Οίκονομικων απηύθυνε πρός ά κάντα τα υπουργΒΐα εγγρα καί πρός υπηρεσίας Δηαοσίων Έργων, άπαντα τα Εΐοικά ταμεΐα κσΐ τα Λ μβνικά Ταμεΐα·, σχετικός μέ τάς τροποποιήσβις αΐτινες έ πηνέχθησαν είς τόν νόμον 5117 «πβρΙ φορολογΓσς έπιτη δεύματος» διά τοθ ύπ' άρ θ 332)1936 Άναγκαστικοθ Νό μου. Διά τοθ αρθρου 23 τοθ νό μου τούτου προβλέπεται (δι αίτερος τρόπος φορολογίας των προμηθευτων έν γένει έρ γολάβων έκτελίσεως δημοσΐ ών ή" [^ιω'ΐκον εογων καΙ ένοι κιαστΛν 8ηαοσ'ων· δημοτικόν κλπ. προσόΒων ήτοι έπιβάλλε ται φόρος έκ 5 ο)ο έτιΐ της ά ξ(ας τοθ έκτελουμένου ίργου προμηθευομένου εΐδους ή ένοι κιαζομένης προσόδου. Ό φό ρος ου τος έξαντλθν την φορο λογικήν υποχρέωσιν των προ σώπων τούτων δια τα έκ τΛν άνω εργασίαν κέρδη των τό σον έκ φόρου επιτηδεύματος δσ-ον καΐ έκ φόρου Δ' κατηγο ρΐας καθοτρών προσόΒων πά ρακρατεΤται παρα των δηαο σ(ων ύτηρεσιών, Δημοτικήν κοΐ Κοινοτικόν άοχβν, Λ<με νκών Επιτροπών ή Λ μενίκων Ταμβ'ων καΙ παντός έν γένει φυσικοθ ή νομικοθ προσώπου δημοσ'ου βικαΐου ή μή ένβρ γοθντος την β<καθάρισιν ή καταβολήν ίίς προμηθευτάο καΐ έργολδβσος Βημοσΐων ή ίδιωτικών έργων τής άξίας ή* τοθ άντιτΐμου τοθ προμηθβυ θέντος ίΠους ή ίκτβλεσθέντος ίργου χά Ι άποίΐδουσα είς τό δημόσιον ταμείον. Κατα συνέπειαν είς τας δια κησύξβις Βημοπρασιών δέ ν Θ4 προσάγεται εφεξής αδεία επι τη^εύματος ή πιστοποιητικόν τοθ άρμοδΐου οΐκονομικοθ έφό ρου βτι 6 προσερχόμενος ε(ς τόν διαγωνισμόν έξβπλήοωσβ τάς έκ φορου επιτηδεύματος ϋποχρεώσεις τού. ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δι" επειγούσης έγκυκλΐου τού πρός τούς τελωνϊΐακούς ύπολόγους τό Έλεγκτικόν Συ νέβριον παρέχει όδηγΐας εν σχέσει μέ την κατάρτησιν των πρός τό Έλεγκτικόν Συνέβρι ονν ύποβαλλομένων τελωνεια κων λογαριασμόν. Η ΠΡΟΧΘΕΖΙΝΗ ΤΡΑΠΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙ* Τό άπίγικμα ι^ζ παρελθούαη; Κυριακάς Γ,&τοχτόνησε δι* άπαγ χονισμοθ έντός τής οίχΐνς »υ χει ιιέν-ς π»ρ« την ουνοιχίαν Ξ Τί δ Ι Ν η ) Τίμπια δ Ιργατιχίς Νιχίλ. Γεωρ. Γτ,γορίκ-ς έΐων 40 χαί πατήρ 6 τίχνων. Ώς έξάγεται έχ των διιςαχθιιαΑν βναχρίοιβ>ν ο ΐρη
  γοράχης προέβη είς τί «πονενοη
  μίνον διάβημά τού διά λόγους οί
  χονομικούς.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΧ
  ΕΜΠΟΡΟΝ ΝΑΡΚΟΤΙΚΩΝ
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΟΛΕΙΟΝ
  Δια δημοσιευθέντος Β Δ. οί
  ώιαι εργασίας των κρβοττωλε!
  ών ωρίσθησαν βια τού; μήνας
  Μάϊον—-ΑΟγουστον από 6 π.
  μ. —1 μ. μ. κσΐ ά<τό 5—9 μ.μ. Είς τούς βοηθούς των κρεοπω λε'ων έπιτρέτεται κατ' ίξαΐρβ σιν ή έργασΐα 2 ώρας πρό τοθ άνοΐγματος των καταστή μάτων δια την παρατσχευήν τοθ πρός πώλησιν κρέα.ος. Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΚΩΝ ΣΥΚΕΤΙΙΡίίΐΥΰΝ ΑΦΙΞΙΣ ΓΕΡΜΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Έκανελήφ9ησαν προϊθές καΙ επερατώθησαν οί έργασΐ αι τής γενικής συνελεύσεως τής Πανελληνίου Συνομοσπον δΐας των ένώσεων των γεωρ γιχων συνΕίΌΐρισμών. Ή συ νέλευσ.ς ήσχολήθη μέ τα ζητή ματα των γ'ω^γικών σσφα λειων τοθ καπνοθ κα( τής συγ χεντρώσεως τοθ σ(του. Επί των δύο τβλίυταίοαν ζητημά των ωμίλησεν είς την συνέλευ ό ύ Ά Δυνάμει απβφάσιω; τής Επι σιν ό ύποδιοικηιής τής Άγρο ιροπήςΔημίσ'.ας Ασφαλείας Ή τΐκής Τραπέζης καί Γενικάς ϊ-ι- απ . η |Π^ |^ -ραμματεϋς τοο ύπουργεΐθυ ραχλείοϋ Ιξι«π!ο8ησ«ν -· ΚΙ8 μμς ργ Ί £ ϊς ς τής Γεωργίας κ. Άλβζατος. νάρι Τριχχάλων,Γΐώρνιος Σ«ριανό Αί εργασίαι τής συνβλιύσεβς πουλος ίίς Γριβενί Ι«4ννΐ)ί Π« επερατώθησαν όφοθ εξελέγη παδάχ^ς ιίς Σοφάδες χαί 'Αργό νέον προεβρΕΐον. ριος Κωνσταντινιδη; είς Κ»ρπι νί)3ί, Ιμποροι ναρχατιχβν. Η ΙΕΡΟΠΟΡΙΚΗ «ΜΥΝΑ ΣΥΑΑΗΨΙΣ ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ Ό Αντώνιος Έμμ. Πασχα Σήμερον αφικνείται ε!ς την πόλιν ρας ί βΐρατηγός Φόν Χίφ φμαν μετα τής κυρίοις τού. Τόν στρατηγόν δοιις αημι;ιοτίον ιίνε δφυτιουργός τής Γερμανιχ^ς 'Αε ροπορίαί, οανοβιύιι χαί 6 χ. Τμη ματάρχη; τοθ δπουργιίου Ά« ροπορΕας χ. Δημ· Γιρανόκουλος. Ό στρατηγίς Φίν Χίφφμαν προ τίθεται νά πΐρΐοδΐύση ολόκληρον τήν Νν,α?ν. Η ΠΡΟΙΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜ!ΑΣ Κατά πλησοφορΐας τής 09 3» ΠΡαΊ'ΝΗ ΗΡΧΙΣΕ ΧΒΕΣ Ο ΕΑΕΓΧΟΙ ΤΟΝ 1ΣΠ1ΝΙΚ0Ν Π Α Ρ Α ΑΙ ΟΝ ΚΙΙΤ.ΝΣΥΝ0ΡΙΛΚΟΝΣΤΙ8Μ0ΙΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ Κ Α θ Ε ΙΗΟ!ΤΙΑΙ ΟΟΑΕΜΟΦΟ.ΙΟΙΜΜΙ ΕΟΕΑΟΗΤΟΗ ΑΘΗΝ/-Ι 19 Απριλίου (τού ά*, ταποκριτού μ«ς).—Άπό των νυκ-,ερ». νών ώρών τής σήμερον άρχίζει ουμ^ώ. νως πρός τας αποφάσεως τής έν Λονδί. νω έπιτροπής ούβετερότητος ή έφ«ρμο γή τού ναυτικου άποκλεισμού τής ', σηανίας- , Έκ παραλλήλου ήρχισε υπο διεθνών καΙ ουδετέραν επιτροπών ό έλεγχος των οιαμέσων σταθμών συνόρων καΙ ίοίατών έν Γαλλία καεΐ Πορτογαλλίιχ. Δια τού έλέγχου αποσκοπείται ή »ό· στηρ« καί άποτελεσματική παρεμπό. βισις τής αποστολάς τού λοιπού πολεμο φοδίων χαί έθελοντών είς την απαραααο μένην Ισπανίαν. ΙΔΡΥΕΤλΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΑΡΑ ΑΓΓΛ ΙΚ ΗΣ ΦΙΑΟΑΟΠΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν· ταποκριτού μας).— Είς τό Πανεπιστή. μιον Αθηνών εγνώσθη ότι θέλει ίδρυ- θή κατ' επιθυμίαν τής Έλληνικής κυ¬ βερνήσεως καί τής Πρυτανείας αυτού ε· δρ» τής Άγγλικής φιλολογίας. Ή δ· δρα αυτή θά συντελέση είς την σύαφιγξιν των πνευματικών σχέσεων "Ελλάδος— •Αγγλίας καί την πληρεστέραν κοχτάρτι σιν των έπιστημόνων τού μέλλοντας. Ο ΑΒΕΡΩΦ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (ΐοϋ άνταποΚρι- τβδ μ«ί) — Τ* θωρηκτβν «Αβέρωφ» άν5χώ ριΐοκ σήμερον δι" Αγγλίαν προχίΐμίνευ νά μίτάσχη της μβγ«λη$ ναυτιχής κπιΒιν ρήαενς ή έποία θα γ(>0 έπ' ΐύκκιρία τβν
  έορτών τής ατ/ψκνς τ·ϋ Γδωργ[·« τβο ~Τ'
  είς. Εν« των μεγαλυτέραν λιμέννν τής
  Αγγλίας. Προ τής αναχωρήσεως τβυ ο «Α
  βί θήθ ύ
  γανωηκής έπιτροπής τής 12'ρί^'φ» βπεθβΜρήθη ύ!ϊ€**τ·θ" Άρ"νην·δ
  ΑΙ 2ΥΑΛΟΠΚΙΙ 2ΥΜ1ΑΣΕΙΣ ΕΡΙΑΣΙΑ!
  ΕΙΣ Τ* ΔΙΑΦΟΡΑ^ ΕΠΙΓΓΕΛΜΑΤΑ
  Τό 6φυπ6υργιΐον ΈργαοΕας έχοινοποίησε κατ'
  βύτας χαΙ ■!( τί ίντβθθα Έπαγγελμβτιχέν χαί Βι
  οιεχνιχόν Έπιμεληιήριον τάς χυρ«Ηε(οας δι' άπο
  φάαιως τιθ δφυπουργοθ Έργαοίος Συλλογιχάς Συμ
  βάοεις "Εργασίας δι* ώ/ χαϋορΐζονται τα χατώτατα
  ^ ήμερεμιοθίβν ιίς τα έξ^ς Ιπαγγίλματα: »'.)
  ί (λ ') Κ
  Διεθνοθς Εκθέσεως θεσσαλο
  νίκης αί κατανεμημέναι καθ'
  δλην την χώραν νέαι κηψέλαι
  άνέρχονται ιίς 44 000 έξ ών
  2.000 ευρίσκονται έν Κρήΐη
  Αρχομένη ούτω ή Νί|σός μας
  είς την 7ην σειράν μεταξύ
  των 10 κέντρων μελισσοκομΐ
  άς. ΈπΙοης επί Ισου άριθμοθ
  κέντρω/ μελισσο<ομίας ή σον μας έρχεται ή τρΐτη άπό απόψεως συγκεντρώσεως έγ χωοΐων -ΐ-ψβλών. Οδΐωέπΐ συ νόλου 550 έγχωρ'ων κιψβλων ρχγ ,ί Μυββρνήακ»ς κ. Μκταξά αυνβδβυομένβυ ύιτ· τ·δ *ρχηγ·δ τ·δ Ν«ιιτιν·0 Έπιτΐλ·ί·ο κ, Σχχελλ«ρί.υ '£π» τού «' νκι ο «ρχηγ.ς τού στ·λ·υ καί οί ναυτιχεί δοκιμοι. χ. €1κον·μ·υ ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ 1 ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΝΕΟΗΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).- χήν Α. Μ. τόν Βοχσιλέα κηρύξαντα ώς γνωστόν την Ι βιΐς» καί 7 άργυρά. ^ ήμμ Καταοχιυής γκναιχΐίων π(λων, ρ'.) ής γυναιχιΕων φορεμίτων, γ'.) κατασκευάς μαλλίνων κλιχτ&ν, V ) Έπιοχιυής ανδριχβν πΐίων, ι') χΒ ταοχευής άνδριχΑν χαί γυναιχιίων άοπρορούχων, ολ'.) Κατασκευάς Κούχων, ζ'.) τβν θερμαοτρβν (η (&ί, η'.) ιδν έπιπλοποι&ν, ξυλουργβν χαί μηχα νοξϋλουργών, (>'.) χατααχευτ]ς τιλιχΐβν έπίπλων, ι')
  ι»» σαγματβποιβν, ΐα'.) τβν χορν ζοποιβν, ιβ'.)
  τβν τορνευτβν χαί ιγ') τβν Ββρελοποιβν. ΟΟΐω
  ν&ς χατασχηματάρχης Ιπαγγιλματίας ί) διοτίχνης
  έχ τβν χατονομαζομεόων ανωτέρω έπαγγελμάτων
  δύναται νά προοίρχεται χκϋ' έκάσιην είς τα Γρα
  φιΐα τοθ είρημίνοιι Έπιμελητηρίοΐί, Γνα λκμβίνκ
  γνβσιν τβν Βριον τής άφορώοης αύτίν βυμβάοιβς
  λεκτβμερβς διά την άχρφ^ εφαρμογήν πρίς βηβφυ|
  χητιχοθ συμβουλίου των οίκο'τα»υ">ώ' έντοθθα συνελήφθη μ«λισσοκομικων προϊόντων °, Αι*οοχος, ο πρίγκηψ Γεώργιος κ».
  νομικων ύπαλλήλων σνόντοο πσΡα καταβιωκτικών όργσ. θβ άπονεμηθίσ 3 χρυσά Βρα *6 —·ΡΎ'*η«*βσ*ι.Κ.β,τβι την προσέλευσιν
  - ' ν-σ*ονιο*ι-.—. «- .-- -*κ ΡΗ των έπευφημήθησαν ιδιαιτέρως ό Βασ»
  λεύς καί ό πρωθυπουργός. Ό έναρκτή·
  ριος λόγος τού Βασιλέως υπήρξε χ*
  ρακτηριβτικός Βιά τήν σημασίαν των έ¬
  ορτών τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ*1
  « ... ι «■ · ---------ΓΧήν «ν^»*"οκ^ *ο« βιεθνοθς έπιστημο
  ^ι««Μν«λ. ι««ιε>. ., μ,_ [νικοβ κόσμουείς αύτάς.
  Α#ΐ«ν·ν «Α β(—. ·., Μ
  ■«ΙαπβΙ] ?„
  " *«. .. 6
  ή χόνιος σΡ
  ήν πρωτοβουλίαν νά συλλέίνων
  ξη κοΐ νά αποστείλη, πρός ιόν
  υπουργόν των ΟΙκονομικων
  ί
  ΑΙ εν χβ άγορβ μας κυμανθβΐσαι
  νης. Η πράξις ο Ο τη έξαΐρεται,' χ
  τονίζβται θε καΙ Ιδιαιτέρως ώ;
  ΑξιομΙμητον παράοειγμα άγά
  πης των βημοσ'ων 6παλλή)ων
  η
  ιήν πατρΐδα.
  γήν
  Η ΕΞΙΓΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά τάς βύο τελευταίας έ
  βοομά&ας εξήχθησαν διά τοθ
  έντοθθα τελωνείου τα κάτωθι
  έμπορεύματα είς χιλιόγραμμα
  Σταφί&ες σουλτανίναι 342 843
  ξανθαΐ 16.289 κίτρα άλμης
  189.630, οΐνοι 186.332, οΐνολά
  σπη 23.808, πυρήναι 10 993,
  οτεμφυλόπνευμα 10,599, μυζή
  θρσι 9.483. σαλιάγκοι 8,579,
  σάπωνΐς 5_894, οΐνόπνευμα
  δία ιβν αυμβάΜβν,όδτών «υβ *ίι'ΛΓ"»7«| φωτιστΊκόν 7,45Ϊ', κά'

  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  <β-ββ. ΈξαιρβτικοΙ II Μ, ■·.— »| α' «οιοχιτοε ··. Ι· Τειχτ4Ιε| «' «οιο~«μ Υ .. ΊλΒΜ ■ ■βιν* Δι«νι··< ,. α' «οι««. ΙΙετιο. ψ ·' Λ Μ.- β». «β— Μελι «οι·«ιι·< *ί»σ|α Κουκοάλια (ηρει Αέρρατα βόΐα 'Α^νββίρπεΐτα έΒι·. ■»ο|Μ*"·* «ΙνΑν ■αλλι* ■««* «παν Μ. ΙΗ. Η. Μ. -Η, ΤιμβΙ Συναλλβγματος Δολλαοιον «ρ, 111.6·—Ι» >1
  Αί·· Μβ Ιλ&
  Αί··
  ΚορΑνετ
  φράγκον
  «ιβεΗνι 'βλλανβ.
  Υ·«χο·λ·Β«Βΐ«ε;
  η.ΙΙ-Ιβ.4·
  110.- 1.18
  μ^ι—υ.τι
  ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΞΕΙΑΙΟΜ_ΓΟΥ 2ΕΕΑΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Απριλίου (τοθ άν-
  ϋΧΡ"0^1**^— -^«*.ριν«1 πληρο-
  φορίαι εκ Λονβίνου καί Βασιγκτώνος
  περιλ«μβ*νουν μ«τοιςύ ,ών ^^ £
  κρίσεις των οικονομικών κύκλων άμφοτ*
  ρων ιβν πρωτευουσών διά τό ταξείβιον
  εις Αμερικήν τοθ Βέλγου Πρωθ'ποίρ
  γοβ κ. Β«ν Ζέελοινβ μεταβαίνοντος £
  κεΐ πρός συνεννόησιν Βιά την άρσιν των
  τελωνειακών φραιγμΛν ί 4 β6
  φργμ αί ,ο
  πρός ,οθιο Βιεθνοΰ.
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοσ
  έτησία Κ(ραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  *ατά φύλλον
  Δρ. 9
  .ΕΙΜΗ
  21
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΑΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΤΙΕΥΙΤΙΟΣ ΣΤΝΤλΙΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΜΟΝ
  ΛΡ1ΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4543
  ΤΑ ΜΛΙΡΟΟΡΟΟΕΣΜΑ 1ΑΙΕΙ1
  ΔΙΑ ΙΑΛΛΙΕΡΓΟΤΙΙΙΣ ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ
  Μδς έδοθι. καί 1 άλλοτε ή
  «ύκαιρ(α νΐΐ ομιλήσωμεν διά
  τάγΐωργικα μας ζητήματι
  κ·Ι νά εκθέσωμεν έν πλβχΐι
  τίς βπέψΐις μας ώς πρ»ς τ«
  μέβ« ΜαΙ τ· προγραμμα δι"
  ώ Β εύ ΰ{
  μέβ Μ ργρμμ δι
  ών Βκ επιτύχωμεν την βΰ{η
  οιν της έβνιχίΐς μοί; πα£αγ»
  γδς. Κ«1 πρό ολίγων αχ·
  μη ημερών, ετονίσαμεν Ι γ
  οιβ να τονώθη πραγματικαί
  4 γΐωργία Μαί ν' Αννδημι
  θ^ Έλλ δ
  ——.-.-- Π ·ΕλληνΐΚΠ δίΐαΐ
  θρο(, είναι άναγκη, έχτός
  τβν μεγαλων παραγωγικδν
  ίποζηρβνΐιχων, βρδιντικβΛι
  έζνγιαντικθν καί ουγχβινω
  νιακδν έργων τα βΐτβΐχ θκ
  έκτιίέοη ή κυβέρνησις διά
  τής έφαρμογής τ·0 δεχαε
  τ·δ{ σχΐδίου, νά χορηγή
  θο&ν μέαω τής Άγροτιχής
  Τραπέζης καί έκαρχή μαχρο
  προθεσμα δανεια είς τ«ύς γε
  ωργούς, δια καλλιΐργητιχάς
  βελτιώακις. 'Ανιφέρκμιν δέ
  καίκ>ς ιινεη δυνατόν να
  ίξινρ*θ·0ν έπκρχη κΐφέλαιι·.
  ρ» β
  καλύτερον ; - : 3ν#
  ΕύΓυχώς «ΐ "'ίπέψϊΐς μας
  αύται, ουμπίπιοον έ{ ολ·
  κλήρον, ώί βπ·4*|ΐίνύ·τα
  Ι κ χβν πρ·ο·*ιων δ Μ
  γ·δ ύποδιοχητβΒ τής 'Αγρο
  ΤίζΆλβς
  τικϋς Τρζηίβς
  καί πρός τεες βνηλήψεις τβν
  αρμοδίων κ«ί της χυβΐρνή
  αΐως. Διότι· ·ύι· ακριβώς έ·
  τσνισιν χαΐ ο χ. 'Αλιβ ζάτ·ς
  «Είναι άληβές—>1ΐιε μ«τα{ύ
  αλλων—·τιη δι*«.βρ·ς έμφκ
  ^*!
  κροθεομίας δια. την βελτίω-
  βιν τής παραγωγϋς καί την
  κ&,ηαιν τ·δ ιϊο·δήμ«τ·ς Είς
  τοδτ· αποβλέπει 9ΐαθκρδ( ή
  διοίκηβις τής Τραπέζης.
  Πρίπιι ·μν( νά ληφρ
  ύκ' όψιν ίτι διά την χορηγή
  οιν των δανείων τούΐων δέν
  ■καιτείτβι μάνον ή έξαχρί
  βωσις τής προσωπικάς πΐστε
  ως τβν δανειζβμένων, ώς
  ουμβαίνει μέ τ« βραχυκρ··
  θεομα δανειοτ, αλλβ κυρίω$
  μελέχη γεωργοοικονομικα β
  κάοΐης «Ιδικής πδριπτώσεως
  καί επί πλέον ιιρ«ο«ρμ·γή
  τβν ένΐργειων τής Τραπέζης
  επί τβν έμφανιζομένων εΐδι
  κβν περιπτώσεων πρές τό ο
  λβν γΐωργιχον πρβγραμμα
  τΙ|( χώρας». Προχωρ&ν 6β έ
  δικαιολογήση την παρατηρου
  μέν ην βραδύτητα εί{ την Αι
  ««περαίωσιν τβν μακροπρε-
  Βέομων καί μεσ·πρ·θέσμων
  δανείων «είς τάς άπαιτβυμΐ-
  νβς διατυκώοεις καί είς την
  έλλειψιν έπαρκο&ί τιχνικ·δ
  προβωπικσδ.
  Ή έπίοημος αύτη διαπΐ
  ■τωοις τβν ε,ναγκων τής
  ύπαιθρον, αποτελεί «ναμ
  φισβητήτως στοιχείον πολύ
  τιμον . καί Θα χρηαιμιύοο α
  αβαλβς είς την εφαρμογήν
  νέας εντελώς γεωργιχής πό
  λιτικής υπό της σημερινής
  Κυβερνήσεως. _ Ή δλληνι
  κη ϋιιαιθρ·£ εύρίσχΐται καρά
  τ* εκατόν ίτη τής έλευθί
  ρ«ς κρατικηςζνης μ«β «Ιί
  καταστασιν πρωτβγβνβν. ΚαΙ
  τα μβσβ τβ «ποία χρησιμβ
  ποιεί λ Ιλλην γεωργσς δια
  την καλλιέργειαν τής Υ»·ί»
  είναι έντ«λβ$ «ρχέγονα. ΔΓ
  αύΐό κα) ή απόδοσις καί είς
  μ<(η ακ·μη μέ γόνιμα έδα- φκ, είναι πολύ μικρά. Χρκι «ζβνται έπομένως κεφβλαιβ κρκετά διά ν« ζω·γο*ηθό ή γεΜργίαμας, δια ν« ύυνηβ^ νί χρηοιμ·κ·ιήοα τίς νεας ΜετλλιιργητΐΜετΒ μέθοδον;, δια νβ πρ·μηΒ·νθ·&ν οί γε- ω^γ·( μ«ς ουγχι;ονιομένα καλλιΐρητΐΜ« έργαλεΐα καί μηχα%ηματα. Ε·1 δια να ί ηιοοβο&ν εύχερ&ς >1( καλ
  λιεργητικβς βελτιβ>οει;, ώβτε
  η ίλληνιχή γη ν' αησδάοα
  ΐ· εν6τατ·ν Ιριβν τ ής γο
  νιμ·ιητ·( κ«ί ιη$ καριιννγι
  Α δί Χρειβζ·
  φκλαίων αν τβν κα) η τάνω
  αι» τής γεωργίας, είς τας κι
  ριφΐριΐας έχείνας δκο» γίνβ
  ται καλλιέργκια τγ.5 άμπε¬
  λον, της έλκίας, τδν έσιερι
  δοιιδ&ν κ«ί τ&ν δένδρων γε
  νιχβ;, ίπως έν Κρήτα, να γ(
  νη υπο μορφήν τβν μ«χ0ο
  κροΒέσμων καί μιαοπροθέ
  βμων δανειομων. Διότι τα εί
  δή αύτα ώς γνωστόν άποδί
  δουν ιιαοδημβ ά«ό τοθ τε
  τβρτου ϋ πέμτιτβΜ Ιτ·«ς καί
  πολλάκις «πό τβΰ δεχατου η
  δεκάτου κέμκτον άπό τής
  φυτεύσεώς των. Ή καλλιέρ
  γειέ των έπομένω; κββίοτα
  ται τελείως αδύνατος δι*.
  βραχνπρβθέσμων χβρηγήβκ
  ών. Έφέσον δέ την αλή
  θείαν αύτην άναγνωοίζβι κα
  διακηρύσαει τό σημεοινόν
  Εράτος διβ τβδ Γενικοΰ Γραμ
  μκτέως τοϋ υπουργείον της
  Γεωργίας καί νπβδιοιχητβν'
  της Άγρβτραπέζης κ. 'Αλι-
  βιζ«τ·ν τοδ οποίον ή «Ιδικο
  της είς τα άγροτιχά ζητήμ*
  τα είναι γνωστή, δέν ύτάρ
  χιι αμφιβολία ότι θά ληφθούν
  Κ»· *>« τ* ι·*»ρ· Λ·« ΤΑ»
  ριζικην θεραπείαν της κατα
  .^ Γμ»τ ότι η Ά
  γρστιχή Τράπΐζβ, ένΐοχ»·μέ
  νη καί αιχο την κυβέρνησιν,
  θκ βυμπληρωση συντόμως
  τάς έλλβΐψΐις τβδ τεχνικβδ
  προσωπικού της καί θϊ π«ρ«
  σχα την συνδρομήν της ε!$
  την αναγέννησιν τίς ύιχαί
  θρβυ,καίτήν αναδημιβυργί
  αν τϋς 'Ελληνικϋί γεωργίας
  ·»·» *^» *-γ»ι ΐ»ι«»~»· «·#β·
  νων χεφχλνίων είς τ·ύί Λ
  γρβτας είς μβικρβκρβθεομκ
  καί μεσοπρίθΐσμα δβνκικ.Τβ
  ενδιαφέρον αλλωοτετϋςκυβερ
  νήσεως οια.τήν άνάπτυ{ιντ>Ις
  γΐωργία;, διά την βιλτίωοιν
  τής κατβσταβΐως είς την υ
  παιθρβν καί την αύξησιν τή{
  γεωργικί,ί κα) τής έν γένει
  έθνιχής μ«ς πκραγωγή;, εί
  πβτελβΐ οτβιχεΐβν ικανόν νά
  μάς έμκνΐύσα βλ«ς αύτάς
  τάς ελπίδας καί την πίστιν.
  Ιδιαιτέρως μάλιστα διά
  χον ν·μβν μνς χαί την Κρή
  την γβνικώτερβν πβύ Ιρχε
  ται είς την πρώτην γρχμ
  μην «πέ άπέψΐως καλλιερ
  γειών καί γεωργιχής πρββ
  οβυ χαί κεύ έκιδίδβται είς
  «μπΐλβφυτείας χαί δΐνδρβ
  χαλλιεργείβις ΐΐς εύρεϊαν
  κλίμακα χαί διά την οποίαν
  καί β Β«οιλΐύς χαί έ πρβε
  δρβς της χνβερνήσκνς χαί οί
  λοιποί έκίσημοι πβύ την έηε
  ακέφθηοβν ωμίλησαν μκ τβ
  βην στοργήν χαί συμπάθειαν,
  ή ενίσχυσις αύτη τβν καλλι
  εργητων τής γί,ς χά) τβν
  άγροτβν έν γένει, πιστιύ»
  μιν ότι θά δοθι) υπο της
  Άγροτρακέζη;, άφΐιδβς κα)
  συντόμως. Καί τοδτ· θ' βκο
  τκλέοό την καλυτέραν άκο
  δειξιν τής δημιβυργικης προ
  βπαθείνς της κυβΐρνήοεως
  χά) τού πραγματικβδ ένδια
  φέρ·ντβς της ύηίρ τής νή
  σου.
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΆΕΙΩΜΑΤΑ
  ΜΗΗΪΜΑ ΤΗΡΑΙΕΙΙΙΝ
  Τόν είχαμε γι ωρΐσει ιιάντο
  _δθομο, χσρούμβνο, γϊλαστό.
  Στά χεΐλη τού ήνθιζε συνεχΔς
  τό γλυκύτερο κο( γοητευ
  τιχώτερο μβιΒΙομσ. Κοΐ τό μέ
  ό τού (έν ιΐχε ρυτιβωθί)
  συγμήάτιό κσμμιθ μελαγ
  χολική σκ.ψι ή στενοχωρίσ.
  Σκοιιό τού «ΐχε την κοσμική
  ζοή, την δψογη ίμφάνισι, τό
  γλέντ·, τό^φλέρτ'καΐ τή χσρό.
  ΤΑ ΑΐιυχηγοΟσε.τταντιΟ- καί
  τρυγεθσετό μέλι τής ζωής Δπό
  δλες τίς κιψέλες, βπου τό ι Ο
  ρισκε. Άμίριμνος χωρΐς κσμ
  μιά φροντΐ&σ, ήταν ήσυχος
  καί εύιυ^ής. Κι' βξοφνα Ινα
  ίλλοξε μ·μ>α$, Το
  πρόσωπό τού έσ<ιάσθη ακο τΛ πέπλο τής μβλαγχολΐας. Τα χεΐλη τού έσφιξαν σΐνιγμα τικά.Τό μέτωπο καί τό πρόσω πό τού αύσ«ώθη<αν άηό βτ θεΐές ρυτΐΒΐς.Έπεσε σ' ίνα κά θισμα βατρός κι' ί<ωαΒ μέσ' στά χέρια τό χεφάλι τού, -ού λές κα[ τό τουκάνιζαν χΐλιοι δαίμονες. Τα ά» οαΤα σγσυρα μαθρα μαλλιά τού πού βΤταν θΐμα συζητήσεως ο* δλα τα κοσμικα σαλόνια γιά την στιλ πνότητα καί ΤΑ ώραΐο κτένι σμά των, εΤχαν άναστατωθή ΚαΙ τό καλοσΐοΒρωμένο πάντα κοστοθμι τού ιΤχε τσαλακωθ{) κι' σύιό. Ό ϊθθυμος καί χά ρούμενος πάντϊ. φΐλος, εΐχε μεταβληθή σέ Ιερεμία θοη νοθντα έπ[ των τειχών τής Ίβ ρουσαλήμ. Καί μέ τόνο καί δ φός σπαρακτικό μβς έξομολο γή9η«ε την αΙτ(α τής άιοτό μου άλλαγής τού: —Τί τα θέλβτβ φΐλοιμου, μβς εΐπε. Ζής άμέριμνσ, γλβν άς τα νειβτα σου, πού βαο ρεϊς τώ; δέν θά περάσουν ποτέ. Κι' Εχβις την ψ»υδα'σ9η σι ττώς ?6ν ΘΛ κεοάσος τχοτέ τα 25 κι' δτι ΘΑ £χ-ς σ(ώνια τήΒροσιά καί τό κέφι, τήνεα νίκη φρεσκάοα καί την άκτινο βολ(σ. Κι' έξαφνα, σοθρχεται ένας πιτσιρΐκος, 6νας τ4σος θα άνθοωπϊσ<ος, καί σοθ *' άναποοογυρΐζει ϊ*~· Λ0' σε κάνει ν» »»)Ί1« *πό «ήνώραΐα ..*ανη καί ν' άντικρόσης την ψρικτή πραγματκότητα. Σέ νΐχά καί σέ κατοβάλλει με α θς. Καί νά έγώ, καραδει μα, νικημένος άπόψ;. Έρχ μου ν, ήαιυχα, άμέριμνα νά τιιΛ μσζ( σας τόν καφέ. Κι' άπ τοαα μοθ ήλθεν ό κεραυνός . «Μπάρμπα, μοθ λέει, ενας μ κοόο, μοθ δώσανε αύτό άη τό σπ(τι σας, πού μολις τδφ ρβ 6 διανομεύς. Πάρτβ το» ΕΤταν μιά πρόσκλησι σέ άρρ β&νες γνωστής κοτιέλλαςΐ.. Άναστέναξβ βαθειά καί . συνέχισβ. Θ4 μοθ τιήΐΕ: Κα τ( σχέσιν εγουν αύτά; —Μήτιως ήσουν έρωτευμένο μέ την κοπέλλσ; Ό^ι βεβαία Μά τί τα θές. "Οσο ήταν έλει θεοη, άνήκε σ' δλους μας Τό νάθε τραγοθδι της, άπβι θύνετο σ' δλο τόν κόσιιο. Κα τα λουλού^ια πού ήνθιζα' στά χε(λη της σκοριιοθσαν σ οΧους τό γλυκό δρωμά τους Τώοα θ' άνή<η σ' Ινα. ΈμεΤ οί άλλοι θά γ'νωαε ξένοι. Θί χωριοθοθμε. Θ5 βγοθμε άπ τόν κύκλο της. Κι' Ιτσι σιγα σιγ», βγαΐνουμε άπ' τή ζωή μηαΐνομε στό κεριθώριο. Μ νομβ μόνοι. Κινούμβθα στό κβ νό Κι* άκοθμε ν" άντηχθ στΓ αύηά μας ή φωνή τοθ κιτσιρ κου; «Μπάρμπα»! ώσ&ν θλ βερό μήνυμα των γηρατβιών μας.,. "ΕσχυψΒν άκόμη κερισ σδτβμ. ^ μορφή τού σκοτΐ σθη<ε ά πό β^,.,,;, Κα1 σΓά μά τια τού, ίβν ΙΚαμ..* πιβ παρσ τό λυκόφως τής νεό ηχοςι πού Εσβυνεν άττότομα... Τό δραρα τής άχανοθς Ροσσίας ΛίΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ Τ&Ν ΑΣΙΑΤΩΝ θείαν τής μυστκής άστυνομίας οί μκολσεβΕχοι δέν θά δύνανται νά άντιδρασουν είς την γενικήν ϊυ σφορίαν, τής οποίας αί έχδηλώ σεις καταπνίγονται διά τβν μεθό δω< τής Γχικεοθ. Τβν μτθόδων τούτων χθές άχδμη παρισχέθησχν ϊείγματβ: είς τό Καμπαρδφσκ ή Γχικιοθ, έτυφέχισι την χθε στνήν πρωΐχν πέντι άΊομα τού; Κριδορουταένχο, Νιεμίννωφ, Τϊοαζώφ, Σ*χχ«7ώφ χαί Σμυρ >ώ3. άρχηγους μιας άντιχομμουνι
  στιπής ό?γανώ3εω;, ή δκοία είχι
  καταρτίσιι σχέδιον έπιθέσκος έ
  ναντίον τβν χατασΐημάτων τροφ
  μων τής πόλεως ταύτης.
  Είς τό ΚράσνογχΕσχ χατιδιχά
  σθη είς θάνατον χαί έτυφικΕσθη
  ιίς όΎδακτι Άχίμωφ, χατηγορού
  μινος 8(1 έδολοφίνησι διά ηολ
  τιχους λόγους ίνα κομμουνιστήν
  Είς τό Κίρχωφ καί τό Λίηγ
  σιαλίσπχόν Τα
  χυδρδμον» άπό τόν κομμουνιστήν
  Ζιλίγχα, καΐωρθώαϊντα νά δραπε
  τιύβη άκό Ινα σιρατόΐτεϊον έξ
  ρίστων.
  «Οί συλληφθέντες—έδήλωβιν .
  Ζ λίγχα—όίηγοθνται ιίς τάς φυ
  Ιΐαχάς έκί βύιοχινήτου, γννστοθ
  Ι είς ΤηνΤΓβΤ——ν—βτ— —τ β^αμχ
  €_ζθ?ος Κόραξ». Γνχσΐότοιτο
  κομμουνισταί όδηγοθνται ιίς τάι
  φυλακάς ένΐός ταξί, είς τρόπον
  ωΐτι νά μή χινήται ή προαΐχή
  τοθ χοινοθ. Είς έξ αυτών μιτά
  τιτρκήμιρον φυλάκισιν παρεφρόνη
  Ό Στάλιν φοβείται τούς πάντας
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 16 Απριλίου—Είς
  την Σ-.βιιτιχήν δημοχρατίχν τοθ
  Ουζμκιχιστάν τής Άσιατιχής Ρωσ
  σίας έξιρράγη χωρΐστιχόν χίνη-
  μ». Κατά πληροφορίας έκ Ταλ-
  λΐν οί χωριχβΐ διατρέχ^υν την Ο
  πκιθρον χαθ' δμάδας, έπιδιδόμι-
  νοι ιίς δηώσιις χαί ληστείας. Αί
  ολίγαι δπάρχουσαι αστυνομικαί
  δυνάμεις καίτοι βοηθούμιναι δπό
  τοθ στρατοθ ίέν είνε είς θέσιν
  νά άποχαταατήσουν την τάξιν.
  Ή πρωτιυουσα Τασχέντι εδρί
  σχιται ιίς χείρας τβν ίπανίστα
  ν, τβν οποίων άοχηγός είνε
  ιίς χωριχός έ/όματι Κιβατσένσχο,
  δ πατήρ τοθ δποίου είχι σκλλη
  ' % χατά τό παρελθόν έτος ώς
  άντισταλινιχός. Ή πόλις είς τα
  χη τής οποίας οί επαναστάται
  έχουν δψ»3ΐι μαύρην σημαίαν,
  φέρουσιν λευκόν σταύρον, καίιται.
  Τα δημοσία χτίρΐα φαίνονται μα
  χρόθιν ώς τεράσκοι δαυλοί.
  Αί άνολϊμπαί έκ τβν φλογων
  φαίνονται έξ άποστάσιως πολλβν
  ιλιομέτρων.^Τριάχοντχ πιρίποκ
  άατυνομιχίΐ χά Ι στρκτιβται έχουν
  γκλιισθή είς μίαν παλαιάν μιτα
  ληθιισχν είς αίθουσαν χοροθ έχ
  κλησίαν χαί άνθίστανται έν άναμο
  ένΐσχύσιων. Αί άναμενόμεναι
  ίμως ένΐσχύσιις {έν φαίνιται δ π
  είνε δυνατόν νά φθίσουν εγκαίρως
  διότι ολόκληρον τό σιδηροδρομι
  ι δίκτυον τοθ Ουζμπιχιατάν
  έχιι άρχηστιυθή, 38 Ι έ α>χξο
  σιοιχίαι χατασχεθιΐσαι δπό τβν
  χωρικβν έληατεύθηααν.
  Σοβαραί έκίσης ταραχαί έξιρ
  ίάγησκν χαί είς την ΤυφλΙδχ.
  Ομάδις έπαναοτατβν άνιτίναξαν
  τάς σιίηροΐρομιχάς γραμμάς χαί
  έπυρπόλησαν τα μηχανοστάσια
  τβν σιδηρόδρομον. "Οίαν χατέφθα
  αεν ή άσνυνομίοτ, οί επαναστάται
  ϋξαν,ν'ς ιδρισχομένας ιίς τόν
  σιδηροδρομικήν αταΓμΙν άπο6ή
  χας τής^Βινζίνης χαί έθισαν πυρ
  χοΐάν. Τό φλιγόμινον δγρόν δια
  χυτεν είς τα πέριξ άπιτέλισιν
  ι φράγμοι, δπ'σθεν τοθ δποίου,
  οχυρβθέντες οί στασιαστκί ήρχι
  σαν νά πυροδολοθν χατά της οστυ
  ομίος χβί τοθ χατβφθάσαντος
  στρατοθ. ΠολλοΙ άστυνομιχοί χαί
  στρατιβται Ιφονιύ£ησαν «αί πλεΐ
  οτοι έτροϋματίο6ησαν. Τέλος οί
  επαναστάται ηναγκάσθησαν νά 6κο
  ιήσουν υπό τό κθρ τβν πυρο
  βολάν.
  Άλλαι «ιρράξιις έλαβον χώ¬
  ραν ιΐί.ίΐί^ρβμς ^οί-βιιτιχΑς έ·
  παρχΐκς. Είς τί Κίρσχ δ «?χΐ)γο(
  τοθ τοπιχοθ ,Σοβιέτ ι συνελήφθη
  &πό τβν στασιαστβν χά Ι άπΐ]γ
  χονίαθΐ). Είς τό Τομπόληγχ 1(η
  άσηνομιχοί έδίθι;σαν χαί έρρ(-
  φβησιν ίντίς φ(έχτος. Είς το
  ΙΙΙνσχ δ διευθυντής ενός ίργοστα
  οίου εφονεύθη 6πό τβν έργατβν
  ο( δποΐοι Ιθισαν πμρχοΐ'ίν είς τί
  χτίριον.
  Έν Μόσχα έν τψ μιταξύ σκνι
  χ'ζινται οίάναχρίσιις χαί αί
  ουλλήψιις διαφό{»ν φίλων τοθ
  Γγχοντϊ, δ οποίος έν τούτοις
  λίιτϊΐ δτΓ, άπο τάς φυλακάς τοθ
  Μπουτίσχι, είς τας δποΕας Ιχιι έν
  κλεισθή ίέν παΰει νά διαχηρύσ
  ση δτι ουδείς θα τολμήοη νά θίξη
  ι υ (ι μ(χν τρ(χ«ν τής χιφαλής
  τού.
  Κατά μίαν έχ τβν πολλβν έριυ
  νβν τβν γενομένων είς την πολυ-
  τιλΐ) Ιπαυλιν (οθ Γιαγκδντα, ή ά
  στυνομία εδρήχε Ινα χρι;μαιτοχι-
  βώτιον περιέχον πολυτιμδτατα χο
  σμήματα, πολλά τβν οποίων, ώς
  λέγιται άνήχαν είς τ&ν θησαυρόν
  τβν Τσίρβν.
  Κ»τί πληροφορίας έχ Μίσχας
  ή έρυθ;α φρουρα τοθ Κρεμλίνου.
  αποτελούμενη μιχρι τοθδε ϊπο άν¬
  δρας τής Γ«επιοθ, βντιχατισχάΰη
  χατά διαταγήν τοθ Στάλιν δι' άν·
  δρβν τοθ ταχ-ικοθ σΐρκτοθ, τι·
  θίνιων δπό τίς διαταγάς τοθ στρα
  τηνοθ Ρ,χπποπδρ. Έπίοης τό ειδι¬
  κόν αστυνομικόν άπίσπαμα τί γνω
  σιόν δπό τδ στοιχείον «Κ», το δ
  Γ ί
  χ ,
  πΓίν σκοπόν είχε νά παρακολου
  θή χαί νά ελέγχη τούς «χομισσα
  ρίους τοθ λαοθ» χαί τας τηλιφ»
  νίκας συνδιαλέξκς τοθ 2ταλιν, δι·
  λόβη.
  Ή τελευταία ο δττ, πληρεφορία
  επιδεβαιώνει τάςχκήμας τβν τι·
  λιυτα'ω» ήμερβν, χατά τάς οποί¬
  ας ή δημιουργούσα ρήξις μιτά
  την άναχάλιψιν τοθ σκβνίάλου
  Γιαγκόντατ, άη<βη είς βάρος τής Γχιπιοθ. Εκτά την ούσχιψιν την συχροττ,θιΐσαν ιίς τό Κριμ^ΐνον ιίς την οποίαν έλαβε μέρος χαί δ στρατάρχιςς, ΒοροοΙλωφ, φαίνε ται δτι άηεφαοίοβΐ] δριστιχβς ή διάλυσις τής ΓχεμπεοΟ. Έ άπόφα αίς χρατιΐικι μυστιχτ), Γνα άπο τραπϊ ένδιχομένΐ) στάσις τβν άν δρβν της, ι Ε όποΐοι άποτελοθν υραγματιχδν στρατόν. Ή Γχιπιοθ πάντως θά άντιΚΛτασταβϊ διά νέ· οι·οόματΒ( χνρβφΑ)) το 6· οιοόματΒ( χνρβφιΐΑα)ΐτ)( ποίον ίργαναΛΊί τ)5ΐ) δ χης φ Είς τίς γενικάς τού γραμμές λύκς τε Ο πβοβλήΊιατος τοθ ϊημι ουογηθένΐΐς μετά την ίκοηξιν τοθ σχανδίλου Γιαγχόντα δέν θά εί ναι εδ «όλος διά τάς σοβιετικάς *έ. *φ' 8αον χωρΐς την ή αι χαί—■ΤΕαρίφρΜν— ώΐηϊήθη εί. τό προαύλιον τβν φ^αχδν, έσ:ή θη πρό τοθ «:οίχου τοθ θ«νάτου» καί έτκφιχίαθη. Κατ' έξηχριβωμένκς πληροφορ άς ή Γχιπιοθ ένέτιινι έαχά'ω. τάς διωξιις εναντίον τβν διανοου μένων. Κατά νεωτέρας πληροφορίας ά νικαλΰφθη έν Μόσχα μίκ συνωμο σία όργανωθιΐΐα πρός άπιλιυθέρω βιν τοθ Γιαγχόντα. Ό τέως άρχη γός τής Γχιπιοθ δπιβλήθη είς νέ αν μαχράν ανάκρισιν χατά την δι άρχειαν τής οποίας έξιφράσθη βι αιότατα εναντίον τοθ Σΐάλιν. "Ολίγον μιτά την σύλληψιν τοθ Γΐχγχόντα ήρχισε καί ή έκστρα τεία τβν έφημιρΕδων τής Μόσχας εναντίον τβν γνωστβν Ρώσσων ίατο ρικβν Βίναγχ, Νίβσχι, Πιοντό φσχι, Ντάλιν, Φρ(ντλ«ν, ΖίΙ'ντελ χαί Νΐουμπίνγυι, κατηγορουμένων ίτι μιτέχοον τβν «Τροτσκιχβν συμ ιοριβν». Αί Ιφημιρίδις βιβαιοθν :ι οί ανωτέρω χαταχρώμινοι τής κρονομκύχου θέσεώς των ήιχουν άντιχομμουνιστιχήν προπαγάνδχν χά Ι ζή τοθ ν άπό τάς αρχάς την δ( ϋξιν τβν «ίντιχομμουνιστβν χαί Ιχθρβν τοθ χράτους». Πολλαί άλλαι συλλήψιις έγένον :ο σημαινόντων προσώπων μέ την ιατηγορίαν τοθ τροτσχισμβθ ή άλ ,ων άϊιχημίΐων. Ή εφημερίς «Όρτζονιχίσχκγια Πράβδ·» χαταφέρεται εναντίον των '.θυνόντων ιίς την άθιΓχήν προπχ ίάνδαν ή δποΕα καίτοι δποσΐηριζο μένη δπό τβν άρχβν δέν κατώρ Ίωβε νά ιθ/η απήχησιν ιίς την ιπαιθρον. Είς την περιφέρειαν :οθ Νταζιεστάν ι Ε χω?ικοί πιστιύ ιυν 8(ΐ επίκειται τό τέλος τθ9 χίσμου χκί άρνοθνται νά έργα ιθοθν. Τό ούΐο παρετηρήθη, γρά φεΐ ή Σββιιτιχή εφημερίς χαίιίς :ήν περιφέρειαν τοθ Ντνιι ιριέφσχ δπου ι Ε χωριχοί ώργάνω σαν έπιβλητιχάς λιτανιίας, χαλοθν τις τόν λαόν νά έγχαταλι'ψη τάς εργασίας τού χαί νά προοιύχιται *ίιά την Γωΐηρίαν τής ψυχής τού. Είς τό Κάρχωφ ανεκαλύφθη μία νέα οργάνωσις τροτσχιστβν, τ"ς οποίας μιτεΐχον φοιτηταί «Ο ίχιΐ Πανιπιστημίοκ, άξιωματιχ&ί τοθ άλλοτε δπά, χοντος λιυχιθ στρατοθ χά Ι πολίται. Είς τα χατα φύγια τής οργανώσεως ταύτης γ ής ργς ατης ιδρέ ησαν σημαντικαί ποσότητις Β πλήν, χιιροβομβίδην χαί δυναμί τιδος. Ή άνάχρισΐς^διεπίστωσεν Βτι ή οργάνωσις παρισχεύαζι τρο βχρατΐίκίς «παπιίραί, την άνατ( βοί· γριιμμ«ν ΗΝΕΟΤΗΣ· ΌμιλΛν πρός τούς φοιτη τάς τής θβσσαλονΐκης ό κ. Ποωθυπουργός κροχθέ<, έτόνι σε μεταξύ άλλων, 8τι ή νεό- της, πρέιιει να διαπνέεταΐ ά¬ πό την αίσιοβοξίον, την όομήν καΐ την αύτοπεποίθησιν. Πράγ ματι τό αΤσθημα τής αύτοτΐβ ποιθήσεω; καί τής αΐσιοδοξΐ άς καί της πίστεως είς την ζωήν καί τό μέλλον άποτβ λοθν τα χαρακτηρισηκά γνω ρίσματα της νεότητος. Κοΐ αν οί νέοι τής χώρας μας είχον κλονισθή καί είχον χάσει την πίστιν των, τουτο όφεΐλεται δ^ι είς φυλβτικόν μαρασμόν σλλ' την εγκατάλειψιν των ά πό την πολιτείαν, είς την ά νβργΐαν καί την φθοοάν. *Ηρ κεσε βέ ή πρώτη εκδήλωσις τής κρατικάς στοργής πρόςτήν νεότητα καί τό πρδτον κήρυγ μα τής α(σιοΒοξ(ας, δια νά θά άμέσως τάς καρδίας έμπνεύσο σκοπούς τον νέαν κα( νά τούς ώοαιοτέρους _ . είς την ελληνικήν νεότητα. *** ΟΡΘΟΝ ΜΕΤΡΟΝ· Ή άπονομή χάριτος είς τούς διά πρώτην φερίν χαταδικααθέν- τας χαί έχτίοντας ποινήν φυλακί¬ σεις μέχρις !ξ μηνβν, αποτελεί ά ναμφισίητή'ως μέτρον 5;θίν χαί ΠΓβξιν τιμωσαν την Κυβέρνησιν. Διότι, ίί σχσπός τής πολιτείνς ιί ναι νά κολίζη τοδς πκραβαίνον- τας τους νθ ι Μ τας τούς άλλους χχθήχόν της επί σης είναι νά παρέχη τα μέσα τής εκδηλώσεως τής έμπράχτου μιτανοίας ιίς τοας άμαρτάνοντας καί νά έξαντλή" δλην της την επι ιΕχιιαν» έπιιίκειαν πβδ δϊη/εΐ πολ λάόκις είς τα πλέον ιυχάριστα άπο τιλέσμχτ». "Ανθοωκος άλλωστε κου χατιδιχάσβη διά πρώτην φβ ράν είς όλιγίμηνον φυλάκισιν, δέν ειμπορεί νά θεωρηθή έγχλημχ τίας άκό Ιξιν ή έξ ένστίχτου. Καί δ ιαν ουγχωρηθς χαί παραχολίυθΐ) θς κατόπιν μέ στοργήν άκό τό Κράτει, ασφαλώς ίέν θά δποπέση έχ νέου ιίς σφβλμα χαί άδίχημχ. ΤΑ ΚΙΤΡΑ· Ή Ένωσις Κιτροκαρα γωγών, απεφάσισε νά δώση νέαν ηροκαταβολήν είς τούς παραγωγούς έκ τριών οραχ μών. Δε&ομένου 8έ 8τι έχει δώσει κα! προηγουμένως 7 Αραχμάς ή συνολική προκατα βολή άνέρχβται είς 10 δρχ. κατ' ό'βν κΐτρου. Φυσικά β* ΘΑ λόβουν είς τό τέλος τοθ Ι τους την εκκαθάρισιν, καί έλ πΐζεται δτι ή τιμή τοθ κίτρου θα τιλησιάση τάς 15 δρχ. κατ' οκάν αναλόγως τής ποιότητος. Άποοεικνύίται λοιπόν καί κά ,ιν δτι τό κΐτρο έξακολουθεΐ πάντοτε να διατηρβ1 τάς κα λας τιμάς καί ν' άποτελ{) 1ν σπουδαιότατον εΐσόοημα Γδια τόν τόπον μας. θα ή(ο δέ εΰ όχημα, Αν ή κιτρέα έκαλλιερ γεΤτο συστηματικώτερον, Οπως γίνεται είς τό Τυμπάκι, οπου τα τελευταία Βύο ετη εχου» χιλιάβες κιτρόββνδρα. είς την Γεωργίαν χαί την Οίιχρβ. νίαν. Είς τό Κίεβον ή χατάσΐαοις πκραμένιι πάντοτε σοβαρά, λόγω τής παρατηρουμένης εξεγέρσεως, την οποίαν δποχινοθν τα άντιχαθε στωτιχά σςοιχεΐχ. Είς πολλάς έ καρχίκς τής Ιυχρκνίας εγένοντο ταραχώδε ς δΐαδηλώσεις. Είς την πόλιν Ββρονιέσχ οί φοιτηΐαί συν· κλάχησχν μέ την αστυνομίαν, 14 ίέ έχ τού'ωχ ετραυματίσθησαν. Έχτός τβν ανωτέρω άναφιρομέ νων συλλήψιων. άλλαι τοιβθΐβι εγένοντο ιίς την "Απω Ανατολήν χβί είς τάς μιταλλιυτικάς πιριβ χάς τβν Ούραλίων,^βκου ένεχαλβ φθησαν συνωμβτιχαί χατά κ»
  •Ι
  ι*
  Ι
  Απορβαζΐ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον β'Ο
  δνθρωπος μέ δύο πρόσωπον: μί
  τόν διάσημον ήθοιτοιόν Χάρρυ Πήλ.
  Πέμπτη: «Λευκόν φορτίον» μέ
  την Κάτυ Φόν Νάγκυ—Ζσν Πιέρ
  Ώμόν καΐ Σουζυ Πρίμ.
  ***
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό κοινωνκόν
  Εοαγγβλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ τοθ Β.
  Ουγκώ. (Β.' έπΐ/χή). Κατάλληλον
  Βι' βλους μικρούς καΐ μεγάλους,
  Σημ. Καθ" έκάοτην είς τας 7 μ.
  μ. άπογευματινή,
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νέον σύτο
  τελές Εργον κοΐ τοθ έττεισοδιακοΰ
  Έν» πβλΰχροτβν
  Ιστορικόν ερνβν.
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  δΤΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  ΚΟΙΜΩΓίΙΚίΐ
  Μιά πεντάιιορφη
  223
  ΤοΟ Προοπέρ Μεριμι.
  «Φάντασμα αέρος·
  6ον, 7ον. 8ον,
  τα έιτεισόδια
  ***
  = ΙΙΙΜΙΠΙΗΦΙΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό λββφιλέστβροί ΐΐθοποιό(
  τβθ χινημ«τθγρ*νου:
  —Είναι τόσο Λληθινό τό ί¬
  να δσο κσΐ τό άλλο, ά«οκρΙ< θηκβ γβλδντας ό Μπουαοω φέν δηλαδή σάς χρωστβ μό νο δύο σκοθοσ, κυρά Μαργα- ρΐτα, ο Οτε δεκάρα περισσό τερο. —"Αν/, Χριστέ μουΙΠανανΙα ηιΐ^πβς μτιορίΐ καΙ λέγει,.. —."Ελσ, ΐλα, μή Φωνόζης, κυρά..."Ας ίΐναι έξη σκοθβα· θά στά πληρώσω, ΜαργοτΙ- τσσ, μ' αύτά πού θβ ξοδ/ψου με τώρα- γιατί σήμερα |νω λε Φτσ, άν καί 6έν κερβ'ζουμβ τί ποτε άπό τή δουλειά πού κά νουμβ. Δέν" ξέρω ι ι τα κά¬ νουν τα λεφτά των αύτο! ο( χατεργάρηβες. —ΜπορεΤ νά τα καταπίνουν ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ ημιουργίαν τού: »♦-*>
  ΜΕΤΑ2ΗΡΟΣΙΟΑ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Μέ την ' Κατυ Φόν
  Ν «γ* υ, Ζβν Πιέρ Ώμ·ν,
  £*ύζι Πρίμ.
  "Ενα έλοζώντανο χοινΜνι-
  ο δράμα μέ Ν«τ«ηλακτΐΜέ;
  ιββλιστιχέί σκηνβς.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «Τό Δράμ« τβδ
  κάνουν οί γερμανοί,
  Ινας άπό τούς συντρό
  φους τού.
  —Διάβολβ Ι άνέκραξβ ό
  Μπουαδωφέν, πρέπει νά κυτ-
  τάζουμβ καλά. ΟΙ ώαμορφες
  πιστόλες μ(σα ο' ενα οΐρβτι-
  χό σκελετό βΤναι μιά δισσκέ-
  βσση πού δέν «ρέπει νά τή
  ρίχνουμε στεύς σκύλλους.
  Πώς φώνοζε ή κόρη τοθ
  πσστορα σήμερα τό προ: τί εί
  πε ό τοίτος
  —Κι* ό χσνβρο—ποστοραςΐ
  πρόοθεσε ό τελίυτοϊος' τί γ*
  λοια πού ΙχανιΙ ήταν τόσο
  χονδρός πΓύ 6έν βοόλιοζβ.
  —Δουλίψιτβ λοιπόν κσλσ
  σήμίρα τθ προοΤ; ρώτησβ ή
  Μαργαρΐτα πού >ύοιζβ ίκεΐνη
  την ώρα άηό τό ύπόγειο μέ
  γεματρ μπουκάλισ.
  —Έτσι κι' έτσι, βΤπβ ό
  ΜπουσίωΦέν. "Ανβρες, γυνοΤ
  κες καί παιδία, δλοι—βλοι
  ταν δώοεκα πού ρΐξαμβ στόν
  ποτσμό ή1 στή φωτία. 'Αλλά
  τό άσνηαο βΐνηι Μ-—■, ^^—«ρ
  θάν,εΐχαν πεντάρα τσακιστή
  έκτός άπό τή γυναΐχα πού
  εΐχε κάτι τΐποτένια πράγμσ-
  τα, δλο ούτό τό κυνήγι βέν
  άξΐζε οΰΐΒ σ^υλήσιο πέταλο
  Μάλιστσ, τιατια μου, έξακο
  κυττόζοντας τή νέο
  ΤΕΤΑΡΤΗ 21 _ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δόσις 6 46
  χ**»
  Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ
  Άνάοτατη ή γειτοπά προχθές
  τό βειλινό. 'Αντιλάλησειί ή φωνή
  τοθ ττλανοδΐου άνθοττώλη- αΒασιλι·
  κοθς σνουρους πλατόφυλλους γιά
  φοτεμμο!» Κι' ευθύς οί δρόμοι ε¬
  πλημμύρισαν άπό κορίΐσιο·. Κορί·
  τσια των Απόκεντρον συνοικι-
  ομών ποθ ζοθν μέ δνειρα καΙ ν6
  θους. μέ όράματα καΙ φαντασΙεΓ,
  μέ μύριες κρυφές έλττίβες καΐ κου
  μοθς. Κι" έβουιξεν ή γειτονια άπό
  Φωνές καΙ γέλια. Κι' έπί|ρε νέαν
  δψι καΙ ζωή, ΤΗταν τοθ πλανοδΙ·
  ου άνθοπώλη ή φωνή, κραυγή ττου
  Εφερε τό μήνυμα της ά>οίξ?ω< Κι" έξθπνησε τ«"0ς νσρκωμένους ττό· θους κι' έγέννησε νέες έλπΐδες κι' έφούντωσε τό οΓοθημα της προσ- δοκίσς στΐς καρδιές. —"Ετρεξαν μ' άνηουχΐσ κοΐ λσ- χτάρσ τα κοριτσόπουλα κι' άγόρα- σαν κλωνιά οβσσιλικό σγουρό πλσ τΰφλλ β θ' άόζ ΟΜΟΜΘΜΜΜΜ»···..... -Δέν 4ζ«λίγη «βασίλισσα τΒς σχολτ)<:> 6ιά νά γίνη
  «αρ' ολίγον βασίλισσα....
  Αί φοιφριβι «Ο άν«βτάτου
  ένετοίχιοβν πρό ήμερβν είς περίο
  «τον οημεΐον τ<ίς οχολίς των μίαν πλάχα: Ή άναμνη πλάξ'ιί'ε άφΐερωμένη ιί| ιήν μνηατ^ν τοθ Δίοκίς το3 Οδίν δσορ,την χυρίαν Ού^λλΐς Σ'μψιν ή όποία έφοΕτησεν είς την άνωΐά ιην αδτην 8ι* νεαρίς 'Αμεριχ«νί δα« ρ μ ή Σ6μ*ων« μ! μίαν Β« ηαρίδοσιν αί φοπήιριαι 4} Ιλέ χάθε β γρ τΰφυλλο», βτικς θ' άγόραζαν την ύχη μ κρυφό κσμ κσΐ κοομό, έτοΐμσσαν ευθύς τίς λό ' έ , ς άγόραζαν την τύχη των. ΚαΙ μέ κρυφό κσμαρι κσΐ κό έΐ υθ ί 05α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οΕχ^μέ δηό γειον, ίύο αυλάς χαΐ τρ(α δβμάτια, έγχατάστααιν τος χαΐ ήΧιχτροβωκσμοΟ, ·2ς την Οδ4ν Ευρώπας. Πληροφορίαι γραφιϋον Κκθολι χοθ ΝαοΟ. η ζς ή νέο χαλόγβρσ. πολλά συγχωροχύμ τΐσ κερδ σαμε οήμερα τό κρωΓ δταν σκοτώναμε αύτά τα οί ρβίΐκά σιυλισ, τΐού οας έχ θρεύουντσι. Ό καλόγερος τόν παρατήρη σβ μιά στιγμή κι' εξακολουθή σε τό βιόβασμά τού- ή σύνο ψή τού δμως ΙΐρΓμε φανερά σΐ' άριστερό τού χέρι, κι' ι σφιγγε τή δεξιά τού τιυγμί) σαν άνθρωπος ταραγμένος άπό ένδόμυχη συγκίνηση —Τώρα πεύ είχαμε γ συγχωροχάρτισ, εΤπβ ό Μτιου αδωφέν καΙ στραφή πρός τούς συντρόφους τού, ξέρετε ττόσο θά ή9ελα νά εΐχα ίνα σήμε ρα γιά νά πασχάσω; στόν όρνιθώνα τής κυρά Μσρ γώς χάτι κοτόπουλα πού μέ φέρνουν τρομερά σέ πειρα σμό. (συνβχΐζεται) ΤΟ ΜΕΓΛΑΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μετ* ριζιχάς'άνκΗβινΙσβις χ«1 την κροοβήχην χ*1 &λ- λνν ν*»ιν ονματΐΜν πρβς το πρβίαλοωσιβν χ«1 την ίιρκί- «ν πρβκυμβίοιν της πόλ(Μ(, έ£«οφβλιζ·ι κνιτβν καΐ άλη βιν« «ύχβριβτβν οιοιμονην είς ΐβύς τοχ{<ι6ιύτ«ς. Τβ «Άχίλλ«ιβν»»ιτρβτιμάτ«ι υπό δλ«ν τίν τ«{(ΐδΐΝΤδν 1 δια την κρύθνμον ύπηρεβίαν χον μ«1 τί«ν άκαοτρά- ητβνοαν κκβαριβτατά τβ». ■«Ιειιιΐι ΙΙιιιιιιιΙ ΙΙΙΙιιπΐΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙιΙ ΠηιΙΤι ΠΙτιΤι ι ηι πιιιιυππιιιιπιιιιιιιιιιι· ■ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. λ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΛμΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤεχνιχαΙ καΙ οίκοβομικαί έπιχειρήβεις, βιομηχανικαί καταοκεναΐ, μελέται μπετόν άρμέ, βιδηραϊ κατασκευαί, οίκοδομιχα, ό- Γραφεΐα Όββ( ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Π«ρ«πλευρ·>( {νλαηο
  χ. *■
  ■*%
  γλάστρες κι' έφθτΐψαν τό . μαγικό»
  φυτό. Μπαλκόνια καί ούλότοιχοι,
  πεζούλια γραφικά καί ττσραθύρια
  έ^ίμισαν μέ γλάστρες καί βασιλι
  κοθς καί μέ άνθρώπινα λουλούδια
  ΚαΙ ή γειτονια μέ τα στενά καί
  τα τΐλακόστρωτα καί τα πυκνά καν
  τουνισ, ή γειτονιά μέ τα χαμόστΐι
  τα τα Θλιβερά, ποο ήταν ώς τότε
  βυθισμίνη στή σιωπή καί οτή με-
  λαγνολΐα, έτιηοεν Εκφρασι καί ζωή,
  έσκόοπισε Βροσιά καί γοητεΐα,
  Πόθοι ποθ εΤχαν βυθισθή κοΐ εΐ-
  χαν κοιμηθή είς τόνπυθμίνα τοθ
  ίιποσυνειδήτου ίξύπνησανκαΐ έζων
  τάνεψαν κι έφοόντωσαν μέ μιδς
  Της ήβης οί πρώτες άνησυχΕίς, ά·
  πόχτησαν φτερά γιά τό ταξείδι τής
  γνωριμΐας μέ τή ζωή, Έλιτΐδεςπού
  ξανάνειωσαν κοΐ πόΘοιΊτού ίγεν-
  νήθηκαν μέ μιδς έκδηωβ^«αν σέ
  τραγούδια. Κι' έρίίβτηκεν ή · -
  τονιά. Κι" έ^ίνηκαν υέ μιδ-
  νήλια κεΜα «*·<·"' Γ·Α" α πσΑ< τια, β μό ίυίνο οχίί 5 γ χρόνον μίαν έξ βλων ώ; «δαα'λισ οαν ι^ι. σχολ<ίι>. Ό*·ώ δλλαι
  τριαι έχλέγονται ώ; κυρίαι
  τ&ν τίμιον τ*]ς βϊθίλίοστ,ς. Τό
  περίεργον είνε Β» ή Ούώλλις ίέ*
  ίξελίιτ) ιΰ% μίαν φοράν δασίλισ
  α» χ%ζ σχολτ];. Αί ουμφΊΐτήτριαί
  τ]ς ίέν Ιφαντάζοντο 8τι θά ή'-χ»
  το ήμέρα πιυ παρ' ολίγον νά Ε
  βΒθίλΐαο!» τ*)ς "Αγγίίοις, ή ήμ
  ρα πεϊ» θά γίνη έν πάση περιητώ
  σιι ούζυγος ένίς 6αο[λί»ς, πιύ
  τοθ θρένου τού, πρίς
  χάριν
  ***
  —Ή γόησσα «ού κΐρδίζβι
  τα «ιρισσότβρσ.
  ΑΙ έφημερίδες τβθ Χίλλυγουντ
  ίγ-^ψίν τελυταΖζ διι ή άϊ,όιε
  ν αμειβομίνη ή%ηοιός δλου τοθ
  xόσμο^ είνε ή Γκραίης Φίλντς χερ
  δίζοϋθΛ ϊ'Χ ϊχατομμΰριον δΐλλά-
  ρΐα τίν γρίνο. Ή ιΠηιις
  '- ■ 'ϊν Ιξυ) φ?ενών ι
  Λα προέβη *.ς
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_Ζ_βΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  93ον
  ΩιολογοΟθΜ 8« ?έ' μτιρ
  νά πισ«63» βέ ίνα τίτοιο έν3εχ6
  μινο, άλλβ μ* μ«Υ*λτ] μ^υ εδχαρί
  ατηαι θά «κολουθοθβ* την β«οσΐο
  λ*, πρβτον γι* νά ί*«νο«οιιίσ»
  η ρ μβ«ι
  ν« »υ>ω ««δ τό
  «0 Κόρ χαί τρΐίβν γιβτΐ θ* ^^
  όϊή χοντά βφ Αϊ'«
  α*
  άπερίγρβπτ* τ» μίίη *
  τα
  πό τα δποί* Ιπιρίμ ?
  πάτια πού κανέν» άνθρώπινο μί
  δί
  ϋϊ ΟίΊίι
  Ατΐογοήτει,σι οβυ
  4
  αη
  ♦Ι τ· '
  αιλιηά"" Τό οΐώνιο αύτό
  4ι«ί.'Λν -^Τ λατρε'α των κορι
  ■κΛν τής γειτονιδς...
  Μ.
  Δαχτυλβγράφο'; άρτΐως κατηρ
  τισμένη άνσλαμβάνει την κατ' οΤ
  κον άντιγραφήν μελετην Μηχανι
  κων. ώς καί παντός εΓδους κει
  μένου.
  (Πληροφορίαι έκ τςθ Λογιστπρί
  ου μας).
  λώτχΐον νά χ« |
  έκοίτομμύρια ϊολ/^ια τέν
  Ή :'- 'κί Φίλντί, Ιδιώρησε $
  της ώ: πρόκλησιν χαί άνταττή*
  8π τα ποσά πίί» δΐεχδΐχε'
  Ιίάϊ Ούίσΐ δπάρχοαν μίναν είι
  την φαντασίαν της, δεδομένου 8;
  ή Μϋ' Ούίστ άπό ίδιοτροπΕαν έ?
  γ^ζειαι μόνον ολίγας ίίϊομίδας
  χίν χρόνο, έ φ αυτή γυρΐζει φΐλμ
  δλον τόν χρόνον. Αναμένονται αί
  τι ?έν θά μποροθσε να
  απήλαια δαιδαλώϊη,
  κορυ?έ{ «πό τίς έποΤες μϊ μι
  γάλτι δοοκ?λία μιτοροθσε νά πε
  ράση Ινοτς έξ^σχημέν^ς όδί
  της. ΠβντοΟ ν&ί βοηθοθσε
  μδς έηροστίτιΐ'ΐ Έχείνη. Α&τ,δί
  ήιαν ί λόγος γιβ τί* όιιοϊοκ
  "Αγίίσ» «έν μ«ς π«ρεχώ?η3«
  φορβί». "Ηιβν βδίνβτο νβ χρη
  αιμβποιηθοθν. Κάθε λίγο χατ*
  βαινε χαί ίκείντ] «πό τό δι*ό
  της χαί περιηατοθοε. Τα βράδυ
  Ιφθάσαμε' στα έρείπια μιδς άρ·
  χα(ας πόλεως χαί έπεράοχμΐ έ
  ιήν νύ««. "Όί«ν ξ<ιπ»ήι* με τα ηρικΐ ή Άγΐίσχ έχίλεσι τον Μπιλιλί χαί τβν Ειίταξε να μείνη έκ*1 μέ τού; χωφχλίλοικ χαί τίς αποαχευες χαί νά ηεριμέ η τον γυρισμό μας. —Τώρα άρχΐζει το δό:κνλο τοθ ταξειδίου μ»(, ΐίπε. Τί θ& «θΐοιομε οτον Καίλ'ϊερα ν* ΑΦΙΞΕΙΣ -Είς την πόλιν , φΐχθη προχθές ό Τελώνης χ. κ. Πατΐσθανασίου. ΓΑΜΟΙ.- Την παρβλθοθοαν κ ρισκήν ό κ. Πέτρος Κσμηλ6κης ί* ή Δνΐς ΚατΙνπτ Παχιαδάκη ^-^ σαν τους γάμους των. Παοβ' ιτοιρέστη ό *. Άντ. Καρτοτί. Τοίς ευχόμεθα κάθε ευτυχή1"1 ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.ί Κωνστ. Α. Διαμαντάκης βώΟί>
  επί πτυχίω οίκονομικών
  έξετάσεις είς την Ανωτάτην ;
  ρικήν Σχολήν επέτυχε μέ τόν*^.
  μόν αρίστα. Τον νέον έπιοτήμο,ϊ
  συγχαίρομεν Θερμώς εύχόμενοι έηι
  τυχΐαν καί είς τό πρακτικών ι^
  στάδιον. φ(^
  Γ6ρω στήν πόλι μας.
  -Είς τό παθητικόν των «
  των» Ημερών τοθ Απριλίου
  λογίσθη κοΐ ή χθεσινή.
  _Δικαίας,βέ: "Επρόκειτο ιτερΐ νο.
  τιοδυτικοθ ή βορειοδυΐικοθ, ΟΙ,,,,
  μετβωρολόγοι 6έν ήτο βυνατόν νίΐ
  τό καθορΐσουν σαφως.
  —Πάντως ή σκόνη των δρομβν
  ήτο ένοχληΐική—δπως συνήθως»
  άλλα καΙ γενικώς ό ανεμος, τάς
  ■πρωϊνάς Ιδίως ώρας, βκνευριοη.
  κός...
  —Παραλλήλως δμως ό καιρός
  έπιστεθετο δτι Θα άπέληγε ο»
  βροχή.
  —ΚαΙ τοθτο άντεστσθμιζβ τίς
  γκρίνιες ωρισμένων., οί ότιοΐοι !·
  τυχε νά άγοιοροξυπνήσουν.
  —Ή άγορανομική ύπηρεοία κβ·
  τέστρεψε ττ&ρί τα 250 αύγο.
  Κριθέντα πσρο τής άστυιατρι.
  κης υπηρεσίας ώς άκατάλληλβ
  ττρός πώλησιν.
  —'Επ' εύκαιρ'ο: δίκαιον είνε νδ
  ξαρθη ή σγρυπνος παρακολοΰ·
  Θησις τής ποιότητος καΙ κατσστά.
  σεως των πωλοι>μένων τροφίμων
  παρά των όργάνων τής άγορανο·
  μίας
  —Τα όποΓα 8ια των συχνθν επι.
  εωοήσεών των κσί των ένεργου·
  μένων εκάστοτε δειγματοληψ Αν
  ων ττωλουμένων είδών, συνετέλε
  ιαν είς την εξασφάλισιν της φρβ
  κότητος των ταοφίμων,
  -ΧΘές έπεβιβάοθησαν
  ΐ(νε
  χρ μ
  χαί όϊλλοον άστίριβν, διά
  ίι«οχφιο%% ποΓις ίξ 8λ»ν των
  ΐτρ4τει το λί ί
  φ% ς ξ »
  ιί3ΐτρ4ττει το μιγαλιίτερον ποσίν
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΊΩ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜ1ΙΑΣΤΡΙΙΛΙΗ
  Ριζιχϋς άνακαινισβέν.
  ΈπλουτίσΒη διά νέκς συΛλβνής
  ά Εύριιηαϊκδν καΙ Έ λ
  φμ
  ληνιχ&ν.
  Προσέτι προσίλαβί τέ ν γβμβρβν
  τον κ. ΑΝΤ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΚΝ,
  επί σειράν έτβν έργασθίντοι έν 'Α
  θήναις χά Ι ΐΐοικβυβέντα ΐΐς την
  Μοπτιχιίν.
  Έγγυαται τελείαν εφαρμο¬
  γήν έν συνδυασμώ των εξαι¬
  ρετικήν τού τιμών καί χρη¬
  σιμοποιήσεως άρίβτων υλικων.
  ΥΠΟ_ΑΪΑ£ΤΗΜΑ
  ΕΙ£ ΜΟΙΡΑΙΣ
  »■■ ιΐιΐΐΐΐΐιιυ ΐΐιυπΗΐιι ιιιιιιιιιιιι ιιΐυιιιΐΐιι ιιιιιιιιιιιι υ ιιυιιιΐΐιιι ιιιιιιιιιιιι ΐυ§
  ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ
  ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ

  Ι
  ΕΡΓΟΣΤαΣΙΟΥ,: Γ. ΜΙΣΤΙΑΟΓΑΟΥ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΣ)
  Τό μοναδικόν <ν Κρήτη Ιργοστάσιον Τακι ν(«ν κοΐ καλβά6*,ν. Έξασφαλίζει «οιότητα χαλβάβων εξαιρετικήν &νωτέραν τ·ϋ Πειραι- 6ς, μέ 6λικά αρίστα, γνήσισ καΙ καβαρά. Εάν Μλετε νά μή Καλό:τε την γεθσιν καΙ τα στομάκια σας, ζητεϊτι ά«ό «όν ■αντ.οκώλην σας κσλβάΒες Μιστίλογλου. Τα κυτία #Ι·ου σι «Ον μάρκα τοθ Ιργοστασίου μας·. Τιμαί Ιιιτόε α»ν«νι>νιοιιοΟ.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα
  ραιότερα τριαντάφυλ
  λα στοϋ Ι. Κυπρα(οι#,
  ή 'Αγιάα,
  νά μείνη με την δήλωσΐ, 8:ι α
  μποροθσΐ νά 6πάρχουν χιιρόΐερα
  ά
  γ
  —'Γπάρχει δλλωσΐι δ χ(νδυ
  νος νά μέ «5ράοουν> αύτοΙ οΕ ί*
  θρωποΐι εάν μ,ίνο) μχζί των, προ
  αίθεα» 6 Τζώκ.
  "Ό Εάν μετέφρασχ αοτά πού ιί-
  πε δ Τζών, ή Άγιίαα εκίνησε μ!
  -Πολϋ χαλά, 2ς Ιλΐη
  τό θέλει. Εάν πίθη τίτιοτα θά
  είνε δ ·διος δπεόθυνος. "Ας χοα
  ■?, λοιπίν τή λάμηχ χαΐ ού ό
  τό οανίδι.
  Ή Άγ.βοα τοθ ϋεξε ίνα σ«·
  νίδι πέ^τε περΐπου μίτιω', τ,ό δ
  ή'αν ατενί χ%1 δχΐ π<;λυ Ό Τζώ/ τα η ίγώ πήρα έπΕοης μΕα λαμκα χαί 1«χ δ:χϊΙο λά5ι χαί δ Δια χρ»- τοθσε τα τρόφιμα χηΐ ίνα άοχέ γιμβΐο νερό Έ Έν τώ θ έ δ ΜκΐλΐλΙ απε- σίρθη σέ ί/κ άΆοος γεμβτο νώλιεί, χοντά οτά έρείπια, προηγουμένως έγχάρδι» χαί άί έχαιρέτηοι ήθ μδς Όιαν κια είχε έξαφανιαθ^ δ Μπιλαλί, ή 'ΑγιάΌα μ3; ρώ:η3« Αί ιΐιιεθα Ιΐοιμοι. Λιί μ "Ετοιμοι είμεθα, απήντησε δ Ευθύς άμίσω; ξεχινήο μι χαί ά άό δϊ μπροαΐά άπότομο βουνδ. —Δέν φχντάζαμαι νά εββθ με ο" αύΐό τδν χρημνο, είηα σιόν Αεδ. (συνεχ(ζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΙΟ ΠΕΙΡΕΔΛΙΟΙΜ1ΙΟΙ III "ΑΙΡΙΙΟΑΙΙ,, ν ΚΥΡ ρΒί ΡΙΑΚΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ άς γνωστόν άριστοι πο&ο σφαιριστοΐ, δρομεϊς κλπ. —Ή δηλητηρΐασις των άδεοπό των κυνων έπανήρχισεν άπό χθές, - Γενικώς Θα δηλητηριάζωνται οί άνευ φιμώτρου κύνες Δνεξαρτή τω ι «ράτσας» ή μεγέθους. —Συνεπώς δς τό έχουν ύπ' δψΐν των οί κάτοχοι κυνών κονηγετικων τε ><αΙ «πολυτελείας». —Ή άφιξις τοθ ΓερμανοΟ ύφυ πουρνοθ τής ΆεροπορΙας ή^ ή ρ λθς άιεπ'σημος. —'Απορρέει δέ έξ ά'ομικοθ ένδι αφέροντος τοθ διακεκριμένου ξέ νού καΙ των συνοδών τού πρός την Κρήτην. —"Η προσέγγισις των ήμερθν τοθ Πόσχα αύξάνει τάς φροντίδας —καί τάς σκέψεις—των οίκοδεστΐοι νόν. —Άλλα καί αί οΐκοδέσττοιναι δέν ύστεροθν σχετικώς Ιδίως ώς πρός τα ξεσκονίσματα καί σοβατί σματα. —ΚαΙ γενικώς τάς άνακαινΐσεις άπό κουζίνας μέχρι κρεββαΐοκάιϊα —Μδς πληοοφοροθν δτι τό καφ φενεϊον «Ντορέ» παρέχει ττάντοτε νει,ό είς την Δημοτικήν Μουσικήν, — Κατά τάς ώίας που παΐζει αΰ ί η Π ς ς τη είς την Πλατείαν Τριών Κσμα ρών. - Συνεπώς επί τοθ σημεΐου τού τού τα διστυπωθέντα παράπονα δέν είναι βσσιμα. —Είς τοθ Πουλακάκη προβόλλε ται καί σήμερον τό ενδιαφέρον φΐλμ: ·Ό ανθρωτΐος μέ τα δύο πρόσωπα». —Έξακολουθεϊ μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν ή προβ;>λή των «'ΑΘλ'ων»
  τοΰ Ουγκώ (β. ίποχή) είς την Μ·
  νώαν.
  έ) ΡΙκορτε»
  'ΑνακοίνΜσ>(
  Γενικής £υν<λιύα($ μ Έμφυτευτβν Νομοδ ΉραιχλεΙββ. "Ανακοινοθμεν δτι διά τί)ϊ ΰΠ< αριθ. ?36 έ. £. αποφάσεως τοθ ΠρωτοδικεΙου ΉρακλβΙου Λνεγνα» ρΐσθη νομίμως ώς Σωματείον ύ Σύνδβσμος 'Εμφυτευταν ΜομοΟ "Ηρακλείου. "Οθεν τταρακαλοΟμι>ν
  πάντας τοΰς ενδιαφερομένους ίΜ
  φυτευτάς βπως έγγραφασι τό τα
  χύτερον είς τόν άνω Σύν6*σμον
  άπευθυνόμενοι είς τόν γραμματία
  τοθ Συνδέσμου Αντώνιον Χφακι*
  νάκην(άγορά Καμοράκι Ή
  όν).
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι ρβ
  Νέα ύφασματκ.
  Νέβι μοδέρνβι χρνμ>'
  τιαμ·(.
  ΑΙ τιμαί μν{ ε]ν· «Ι
  κοιλάτιρκι.
  πΒΕίΙΣΙΜ
  Μαν§
  Νβοοχβμο( ζητεί Θέσιν παρ'οία
  ^ποτβ^ κλινικ^ ή Νοσοκομεΐν·
  Πληροφορίαι πσρά τφ κ. Α-------'-*
  Λ Π Ο Ρθ Ω Σ Ι
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΡΡΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -
  «3ον ι
  Έν τούτοις οί εύγενεΐς δέν
  έηροσηαθοθσαν κ&« να κρύ
  ψ>υν την άγανά«τησΙ τους
  γιά την ατίμωσιν ενός όμοτι-
  μου των. ΚατΙ 6 καρβινάλιος
  ντέ Ροάν, στόν οποίον 6 βα¬
  σιλεύς υπεσχέθη έπιεΐκειαν ε¬
  άν ήθελβ νά ύποταχθτΐ στήν
  προσωπική τού κρίσι, άπέκρου
  σε ψυχρά αυτήν την ιδνοια κι*
  έπροτ'μησβ να δικασθή άπό
  τό κοινοβούλιον.
  *Η ΜαρΙσ—· Άντουονέττα
  άργισε νά άνησυχβ' εΐχε βια-
  σθ{| περισσότερον άπό δ,τι 6·
  ττρίτΐε. Δέν κατώρθωνε νά χα·
  ρβ την έπιτυχΐα της. Τό βρά·
  Ου οί κσμαριέρες της την εύ¬
  ρη κα ν νά κλαίη.
  Άλλα γρήγορα ή παληα έ-
  πιπολαιότης επεκράτησε κάλι.
  «Όσο γιά μενά. εγραφε στόν
  ά&βλφό της Ίωοή», εΤμαι κα-
  ταγοητευμένη μ* ιήν Ιδέα ττώς
  δόν θα ξανακοοσω πι4 νά νΐ-
  νεται λόγος γι' αυτήν την
  β?ωμοοουλει<3». Ήταν ΑΟνουστος κα( ή 61· *η Βέν θά αρχιζε στό κοΐνο- βούλιο πρΐν άπό τόν Δεκέμ- βριο. ΓιατΙ λοιπον νά σ<οτΙζβ ται γιά μιά τέτοια ΙστορΙσ- "Ας έφλυσροθσαν καί Ας έ- μουρμούριζαν ^ άλλοι βσο ή θελαν, τί τήνενοιαζιΐ Ν) φβ· ρουν γρ-, ,ορσ τί ψ αμυθ.α —·.-■* κα —·'·---------"--—·*··ια- ΜαΙ ΚΛ{ ·»*_» *- 4(ιβρι8·Ον 1-ι.κρχΒ κεφαλβι πρ·» ΐ·οτ# Μα1 η&ς β ί καλύτερον ~Λν- --.: 3 Εύτυχώί «ί'^πέψΐις μας αυταί, ουμπ(κΐο»ν ά*, βλσ •^ ·**;?». ώς άποδκικνύΐται νομΐκων φακελ*—. ***-$βΙΑΐν μβγάλης δΐκης την οποίαν οΤ μποροθσεν ΐσως άκόμη να η—τ*ν Ρολο τ<^ *σ μικρής Ροζ(νας τοθ ρς τής ΣερΊλλης». Άλ λά φαΕνΕται ττώς κα( αυτόν, βπιπόλαια τόν ίμελέτησε- ΕΙ ,^βμή Θ5 έπρόσεχβ τα λόγια τρθ 6όν Μ,παΟ&Λθ, ό δααΐος "Χ^. ίε,ϊιύιγύ ΊΟνΟ 'ΐρι/ψητΐηθ ,,τή βύναμι τής συκοφαντΐας, Καί Θ4 έκαταλββαινε τιώ; τό ν4>α.*ρό έκεΐνο εργο έσυμβό
  λιζε τή μοΐρά της. Ή κωμω
  δία τής ζωί)ς της έληξε γισ
  πάντα μέ την τελευταία 4κε>
  νη παράστσσι τής 19ης Αύγού
  στρυ 1785, Καί δρχισεν ή τρα
  γωΙΙα...
  ΤΙ ακριβώς εΤχε συμββ; Εί¬
  νέ δύσκολο νά δώση κανεΐς
  μΐα πιστευτή άφήνησι τής υπο
  θ'σβως τοθ πβριβεραΐου. Έ
  τσι 8*ως πραγματικά ίξβτυλΙ
  χθη είνε ή πιό άπΐθανη, ή τιιό
  δυσκολοπΐστβυτη 'στορΐσ. Ού
  δέ ώς υπόθεσιν μυθιστορήαα
  τος θά μποοοΓσβ κανεΐς νά
  ιή* πιστίψη. Άλλά βίαν τ)
  πραγματικότης θελήσρ, ιΟ<ο λα ξβπερνβ στή φαντασία καί σΐήν τέχνη τής μυθοπλσστΐας τόν έπαηϋειότερον μυθιστοριο γράψο... Κάθε κορώνα, άξ(α τοθ ό νόμστος, στρέφβται γόρ© ά πό μιά γυνσΤκα. Ή ήρωΐς τής υποθέσεως τοθ περιοεραΐου, κόρη ενός ρημαγμένου οΙ«<ονο μικβς εύγενοθς καί α άς έκλό τού υπηρετρίας, ή"ταν στήν άρχή Ενα κορΐτσι τοθ βρόμου, βρώμικο, ξυπόλητο, πού Ικλε πατάτϊς άπό τα χωοάφια γιά νά φάη κ' έΦόλαγε βώΐια γιά ενα κομμάτι ψωμ!. "Υστε ρα άπό τό θάνατο τοθ πατέ ρα, ή μητέρα εξεδόθη σΐήν πορνκΐα καί ή μικρή στή ζητια νιά. τΗταν έ π τα χρόνων τό κο ριτσόκι δταν κατά ευτυχή συμ πτώσιν, συνήντησε στό δρόμο τού την μαρκησΐα ντέ Μπου λαινβ λλιέ. —Έλεήστε Ευα φτωχό 03 φανό"άπ6 τή γβνηί των Β3 λουόΙ—έλ,εγε μέ πκρό '·χζ~.' κονο. τό ψΒΐριάρικο κορυτοαη ριζικάν θεραπείαν τής χ·τ"ί βΓκΐ*>1".βτ«ώ ν »' "Ωατοσο
  βιΐίϊ'να σταμΛι)δπ", τό ά.αάξι
  της κ' έρώτηοε τή μικρή ζητ
  άνα.
  Στήν ύπόθεσι τοθ τιεριδβ
  ραίου, βκως ιΓησμβ, βλα φαΐ
  νονται άτιΐθανσ, Ακ'στευτα,
  σάν παραμθθι. Άλλά καί τα
  κά στηρίζοντοι επάνω στήν
  ηραγματικότητα. Τό κο ρίτσι
  έ<ιΐ*Ό ή μικρά Ίωιννα ήτ ηρανματΐχά νόμιαον τέκνον τοθ Ζΐκ ντέ Στΐν Ρβμύ, λαθρο θήρα τό έτιάγγΕλμα, μεθύστα κσ, φόβου καΐ τρόμου των χω ρικΛν άλλά ώστόσο κατ' εύ θείαν καί εύθεντικοο άπογό· νού των Βΐλουά. (σ ονεχίζεται) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ι Β10ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΐΤλΣ ) Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ε^δοποιοθμεν τους ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν είς την κατανάλωσιν, νέον παραγωγήν ασβέστου τοθ έργοστσσΐου μας κούσεως διά πειρβλαΐου ΜΑ- ΖΟΥΤ, ό οποίος βΐναι ασυγκρίτως άνώτερος πά οης άλλης προβλιύσεως άπό άπέψίως αποδόσεως ϊΐς χΟ£;ον χρωματισμςΟ καί καθαριότητος. Δβχόμε θα£έ καί δια σοβαροθς καταναλωτάς την πληρω μην είς βγκον μετά την σβέσιν αύτοθ. Καθωρΐσαμεν τιμάς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω! Λπο 20-ΚΟ οκάδας 85 λεκτβν » 100-300 » 75 » ■ 300 χβί &νΝ » 70 » Το ούνπίίί κ«αόνι οβυομίνο» Δρβχ. 13- Τΐνεκές » 7.— Μέ τό άν ώ τιμολόγιον δύνανται εί ένδιαψερόμε νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιούσας ποσότΐ τας άπό τα κάτωθι πρατήρια τής ΈταιρΙας: Μανβονΐάνη Μιχβήλ ίναντι Εΐο«γγ»λίας. Πιδιαδί τη Μιχ«Λλ Εναντι ηολυκλινίκης Ήβαχλβιο». ίβυργιαώ* Μπ ΓΐΗργΙον 1 ·ΐτάν Όγλβδ. ΜανρομιχαλαΜη Γΐκργίβυ Καινονργια Πορτα. Κακιτανάκη Μιχβήλ Δκρμιτςΐόικα. Χινάνπ ΆντΜνίο» Καινβύργια Πθρτα. (Γραφείον Εταιρίαι Έναντι ΔιχβστηρίΜν). Ι ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΠΕΙΟΟΛΑΣΤΙΙΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΤΡΑΤΗΡΙΟΥ Ορβ« άκοφννΊν έκμΐτβλλιύσε»»ς της ηολυιτλπβοθς κε- λ«τιΙ«ς μου Μ* Ι ηρ&ς «μέσον έ(νηπρέτησιν της κ6λε«{ καΐ τ&ν δντΐΜ&ν έπκρχι&ν τοδ νομόν Μρνοα ΐ(ςΚ«μαρ«κι ΠρεττΑριον τ6ν >Ιδ6ν Άγγ·««>«οτικίίς διενΒννβμενον
  παρ'.έμου τοθ Ιδίοτκ
  Ή οτερεότπ(. 4 κ«>λιτεχνι*Λ έμςράνισις κειΐ χαβημκρι
  ν*ι τΒλιιοκοΙηοις κκι «Ι «ονν«ώνιατβι ^τιμ«1 τ&ν εΐοβν
  μας πυχνών«5υν ολοέν την πελατείαν μόν.
  Τ* εΒι> μκς «γγΐιοηλαοτΐΗϋς εν«» τα άνύτερκ ολνν.
  Τβ ·ομα)έρον ο«( έκιβαλλει νά τ« κροτιμκτε.
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Ποσκτκσΐ τταθοΧονι^οΙ
  Πνευμονία καί
  βρογχοπνευαονία
  Γ.
  Ή οΐσιόδοξος «αί θαρρα-
  λέα αυτή σύθοποβολή δι* ίκεΐ
  νόν τιού Θ4 την πραγματο
  πό ήσ[) μέ δύναμιν, μέ ίντα·
  σιν, μέ πίστιν, (Τνε πιστεύσα-
  τ4 με, ϊνας τερθστιος μογλός
  ενεργείας είς τα χέρια ενός
  άνθρώπθυ πού ίχει ακριβώς
  ιΐς την περ(σ τάσιν ού την δλης
  τού τής ένεργητικόιητοο καί
  τοθ ψυχικοθ σθένους. "Εστω
  «αί μηχανικάς κσΐ άσυνεΐδη
  τος ό ψυχικάς ούτος όπλισμός
  ημπορεί νά κάμη θαύματα
  καί είς περιστάσεις πολΰ σο
  βαρωτέρας άκόμη άπό μίαν
  απλήν νόσον, ή Οπο(α £πΙ τέ
  Α,ους καί γωρΐς ο υϊόν μέ μό
  νην την ενέργειαν τής φΰσε-
  Αί. δύναται νά παρέλθ|>
  α,'. 'Οΐλλθνη
  Κατά τής πολυσαρκΐας
  . (ΠΔς θά κανονΐσ&τε τΛν δίαιταν
  καί %,,ν νω'ΐ* —, ·** «,.,Τ)( ^4.
  ί) ν* μή τι
  Α'.
  Π:1ν γ] γρίψ'Λ περΐ προλη
  πτκΔν μέτρων καί θβραπβΐας
  τής πολυσαρκ(α<:, θά έπεθύ- μουν νά έτκστήσω την προσο¬ χήν τον άναγνωστριΑν μου Ιδίως—3ιότι δι' αύτάς είνε ζή- τηαα μάλλον καλλονής πορσ ώνβΌκ:—4— 4«Λς άτότωυ, —'Λ οποίον συμβαΐνει συνήθωςμέ την άντιπαχυντικήν δίαιταν, δταν την κανονίζη 6 ύπερβολι κός ζήλος καί ή αγνοια των πραγμάτων. Ύπάρχουν γυναΤ κες πού τό παίρνουν τόσον κατάκαρδα τό πραγμα, φθάνουν πολλάκις βΐς τό ά- προχώρητον τής άσιτΐας καί τής ύπερκοπώσεως προχειμέ νού νά γάσουν μερικά κιλά άπό τό βαρος των ί| μβρικά έκατοστόμβτρα άπό την περι φέρειάν των. Δηλαοή έν άλ¬ λοις λόγοις νάνε νά κτυπή σουν τό πάχος καί κτυποθν άγρΐως την εθεξΐαν κα! την ύγβΐαν των, διότι καί ή στέ ρήσις τροφάς καί ή μυΐκή κό πωσις εχει ωρισμένα δρια, κάτω των οποίων άρχίζει ή έ (άντλησις κα( χρεωκοπΐα τΡ,ς θρίψεωι:, καταντβ βηλαδή είς τό ιέλος ή θεραπεΐα νά είνε κακόν χειρότερον άπό την άρ ρώστειαν πού ζητεί νά πολε- μήση καί ετσι μέ την χεκτημέ- νην ταχοτητα μίαν ωραίαν πρωΐαν ή ώραΐα νοσταλγός τής διαφανοθ σιλουέττας ϊύ ρίσκβται έξαφνα είς την άνάγ κην νά άνακρούση πρύμναν χά ι νά ζητβ αντίθετον κατεύ¬ θυνσιν θβραπβΐας προσπαθοθ σα μέ ένέσβις καί τονωτικα νά άνακτήση. δσας δυνάμεις κσ[ ζωτικότητα Εχασεν άνεπι στρβπτβΐ. 'Δλλ' ό Ιστός της Πηνβλόπης βέν 6χβι καμμίαν σχέσιν μ β τα είς βάρος τοθ όργανισμοθ παιζόμενα αύτά κακά παιγνίδια καί Ι τσι χάρις είς ί.', .· έντατικήν αυτήν καί σκόπιμον ΐν-ώχευσιν τής θρέ· Λρ!'7<6ΐ ευκαιρίαν καμ μΐα ο. ;·ιτος καί λανθάνουσα νά έξβλινθί) *1$ κατάστοσιν -Α* προανάκρουσμα τραγικωτέ ρας ουνβχεΐας. Ό μθθος δηλοί δτι, άνεζαρ ]-ως τοθ βτι τί? ."· ^<4 γυναικΒΐας καλλονης κατά πά σαν λογικήν καί στοιχειώοη καλαισθησΐαν βέν συμπΐπτει πρός σανιδοειδή διαμόρφωσιν ξηΐάς ρέγκας ο0:β πρός επί βειξιν τον όξυτέρων γωνίαν τοό σκβλετόΟ,ΊΓρΦύσ^ς βέν συν γωρεΐ τα κατά των νόμων'της πραξικοπήαατα αότά, δσον καί άν τα έγκρΙΛη. ή ύψηή σο φΐα τής μδβας ή τής μοδΐστας (συνεχίζεται) Ι Ι ΕΝ ΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΙΑΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Φέρομεν είς γνώσιν τοθ κατανα- λωτικοϋ κοινοθ δτι έθέσαμεν είς κυκλοφορίαν τους έκλεκτούς μας σάπωνος: ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις. Πωλοθνται είς δλα τα καλά κατα στήματα, Έργοστνσια Πυρηνβλαιουργίας χαί £απ«ν·π·ιΐ«( ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΙΑΠΑΚΗΖ ΤΑΛΙΑΝΗΧ. ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" υπο γεοργιου λαγκονακη ΟΔΟΣ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ. 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΑΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ Δειμάτι* ι&άΐρ«, ιύπλικ. ΈηΙηλΜθΐς καινουρν<ί(. Καθαριότης αμΐμπτβ(. 'Υπηρίσί» πρόβυμος. Τό νέον Ξινο6οΐχ«ΐον Οπνου τό ΕΜΠΟΡΙ¬ ΚΟΝ θά καταστή τό μοναδικόν κέντρον βισμο.Βς ίιά κάθ« ξένον νού θά έοκεται στό Ηράκλειον. ΖΑΠΔΝΤΙ Ή είσαγωγή έξωθεν μεταχειρισμένων είδών. Εκοινοποιήθη πρός τας τελβνει αχκς άρχΐς τ^ς νήσου μα; διάταγ μα περί δγιιονομικδν μττρων χά τα την εία»γωγήν μεταχΐιρισμί- νων ιίδώκ Ιχον ώς κατωτέρα: 'Απαγορΐϋΐται ή είς τό χράτος εΐοχγωγή π?δς ίμπορίιν μετιχιι ρισμίνων ιΐίβν ίπενίύσεως, &Κΐ· ϊήσιως χαί «λινοστρωμνής, ώς; έν- δμάτβν, έοηρροΰχων, βρβυλΑν, κλινοσκεπασμά'ω», ιϋΑν σΐρΐο ιινής κλπ. Διχ την είοαγωγήν έχ τής άλλοδαπής πρ4ς εμπορίαν με ταχειριαμίνων έκίηλνν απαιτιΐταΐ καί ή προαχίμιαις πΐοτοτιοιητι· χοθ τής δγιιονομικής άρχή; τοθ τόποϋ προίλεύϊΐως δεδαιοθντος 8τι τχθτα άττελκμανθησαν πρό τ*]ς οατολής των. Είς την αυτήν υποχρέωσιν προ οκομίσιως πιατοποιητιχοθ τής 5- γιιονομικής βρχ^ς τοθ τόπου προε λεύαεως 6ι6»ιοΟνιος την προ τής αποοιολής απβλύμαναιν υπίχιιντα' χαί τα μή πρεοϊΐζίμΐνα Βι' έμπο ρΕανχαϊ άποοτελλίμενα μόνον δι* ιδιωτικήν χρήσιν. Τ*ατ* δέν δδ νανται δι" Ικαστον ιΐδος καί δι' ίκάατην αποστολήν νά &πιρβ§σι τα πέντε. ΟΕ ώ; ά^ω πιριορι σμοΐ δεν Ιαχόουαι προχιιμένου πε ρί τ&ν άποαχΐυδν τβν μεταφερο μνην δπο τβν είς οθς 4νή<ουσιν ΐαξειδιωτίον. Είς δποχρίωσιν κροαχομΕοεας πισΐοποιητΐχοθ τί); δγειονομιχτ); χής τοθ τόπου προελεύσεως, δ- πόχεινται τα μεταχειρισμίνα εΙδη ίμχτισμοθ τα προοριζόμενα άπο χλειστιχώς πρό; δ»ρεαν διανο μην είς άπίροιις μερίμνη άνιγν» αμένβν φιλχνθρηπιχβν 6?γανώ οεων. Μή δ «άρχοντος τοθ πιοτό παιητιχοθ τούτου ή άπολύμαναις τ*ν τελεΐται έν Πειραιεί ή θιβ οχλονΕχη. Άπατ-οριόεται ή είοαγωγή είς τό χρίτος μεταχιιρισμίνων οάχ νων προιοχομινων «π' ιύθείας έξ Ί-διδν, Άλγερίου, ΤύνΐΒος χαί Αιγυπτου. Προχειμένου δμως πε ρί σάχχαν μεταχιιρισμίνων χρη οιμοποιουμένων διά την μεταφο ρΐν σκυροχονιίματος (ισΐμίντου) ■ττιτρέπεται ή είβαγωγή ούΐδν α νεξαρτήτβς τίπου προελιύΐεω;. Προχειμίνοϋ πιρΐ μεταχειρισμέ ν»ν σάχχων πεπλτ)ρ»μίν»ν έμπο ρΐυμάτων, ή είοαγωγή αυτιβν απα γοριύεται άνευ τής προακγαγτ,ς πΐοτοποιητιχοθ «πολυμίνοεώς των γενομίνης αίς τον τόπον προ ελιύιΐως προ τής πληρώοεβς ού τ&ν. Ή έν τφ κράτει έπανειβαγω γή μιταχΐιρισμίνων ιΐδβν ουοχευ ής καπνών ('οοΰλι»· χαναβίτοα) έφ' ίσον προίρχονται έξ Ε&ρώ πη(, ίπιτρίπεταΐ άνευ οθδεμιβς δγιιιονομιχ^ς διατκπώσιως. Προ κειμένου περί τβν έξ ίτίρων χω ρ»ν προερχομένων ιίδβν συσκΐυ ής κοιπνβν, ή ίπανιισαγωγή αυ τβν θά έπιτρίπηται τ^ προοχβμΕ οιι των αϋιων πιακποιτ^τιχβν των έπιβοϋλομένων διά τιυς μι ταχειριομίνους οέχχους. —-Ή άναπτυ,ις τ ής τευτλο- '°/ί>(ΐβ»ρνβί της Γειυργίας κ.
  »Ρι«ι»6ς μετέβη πρβχίές είς την
  νΗΜΜιι Τ—ι>-ν~άΜ.αχολίΐν Κ«ί
  επεθενιρηαβ τας ^ έγκβταβ****^
  Μαΐ τας γβνομένας Ιχεϊ προσιτα
  8«ί«ς διά την βίλτίιισιν καί καλ
  λιτέρΐυσιν της γβΜργικής πβρα
  νΜγής. Ό κ Κυριακος Ιδιαιτέρας
  έ{(ίτααβ τβ ζήτημκ τής φθινοη»
  ρινής τϊυτλοκαλλιερνβία;.
  Ό χ. υπουρνος Εμεινεν άπολώ
  ΤΝς Ικκνβποιημένος έχ τής έχιθβ
  «ρήσεΐίς ταύτης. Πρός, τί,ν^Α^
  ^ίνΐΒΙ^ν »6ΐ4&η-ΤΠ»«Τ σημίιβΥεβν
  χαί έ.πρέΐδρος τού άνωτάτβυ β!
  χονομικοΒ συμβουλίου χ. ΔιομΑ
  δης δστις έςΐιταο· το ζήτημα τής
  τ·υτλοκαλλιβρν«(ας άπβ τής «Ιχο
  νομικης πλβυράς οιά την κάραν»
  γν έχ ταύτης ζαχαρίας,
  —Είς τβύί πυρβσβεστας.
  Έδημοσιιύθη δικταγμκ δια τοδ
  έιτοΐου έρίζβται έ τι άπο 1ης Α¬
  πριλίου έ. Ε. χορηγοδνται είς
  τβύ; ύκαλληλονς τοδ άνντέρου
  κρβσΜΐτιχοΰ τής ΠυροσβκτΐΜής Ύ
  πηρ«σί«ς δρ. 2£ΧΟ ΑΓ ε^οδαραβ
  στολίν, προμήθειαν ύποίήσϊΜς
  κλπ. Είς τβΰί χκτωτίρβυς ύπ«λ·
  ληλους δρ. 190 χ«1 είς ύκαλλή
  λουβ τοθ ηχνιχοδ χλάδου αίς
  μέν τούς 'άνντβρους δρχ. 80. είς
  δέ τοϋς χατΜτερονς δραχ. 50. Ύ
  πό τής 6πηρΐο(ας θά καρέχεται
  δνρΐάν το άπαιτούμβνον ϋφασμα
  δια την κατασκευήν θβρινών χαί
  χειμεριν&ν στολών, χλαίνης, πι
  Αηκίου μ«1 χομβίνν.
  —Ή (ξαγωνή έοπεριδοειδών.
  Κατόπιν «κοφ>σΐΝ( τής Άν»)
  τάτης ώιοικήσεκς θΐχονομιχής
  Αμύνης, απηγορεύθη ή ε£αγοιγή
  κορτοχαλλικν μ«1 λεμονΐΝν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.— Τό έξοχικόν
  κέντρον ό αΑίμύλιος,, ππρά την Λε
  ωφόρον ΚνωσοΟ μεθ' 6λων των έ-
  ττίπλων καί σκευών τού.
  Πληροφορίαι παρ& τφ κ, Έμμαν
  ριτζα, Γκαράζ ουνοικία Βιγλα.
  —ΑΙ έπαρχιακαί οδοί είς
  τον γείτονα νομέν.
  Πληροφορούμεθα ότι τα Σ«μα-
  τιΐα Ιεραπέτρας δι' άναφοράς
  τ«ν πρός τούς άρμβδίους παραχκ-
  λβδν δπ«ί χβρηγηθοΰν ηιστώαιις
  Οικ την κ«ιτααΜ>»Γΐν τ&ν 66&ν
  Ί(ρακέτρ«ς-£ητ<ίας χαί Ιερα¬ πέτρας—Μύρτου. Έ{ &λλου οί χάτοικοι τ&ν χ»»ρίων Πλάχας, Βρουχά, Λούμου κλπ. ζητοδν 8- π»ς διέλθη έχ τβν χνρίβιν των ή βδβςνΦβυρνης Έλοϋντοις. —Εγνώσθη ότι λντός ολίγου & ίι*ιί~Α& καταστή τα ται α! εργασίαι σκν,..«Γρίίσβωί αμφοτέρκν Των τμηματαν τής 6- δοδ ταύτη;. —Τ· μέγαρον Νεαπόλεως. Πληροφορούμεθα «τι έπ«ρατώ θη ηδη ή τοιχβπβιΐα το& πρώτου ©ρέ,ςρου τβ& ί*νοδοχ·ίου χαί τού Οΐατρου τού Μεγάρου τής Μον« στηριαχής Έκιτροπης Νϊαπολβ»ις τού ανβγβιρβμενου π«ρα την χ«ν τρικην πλατείαν Νβαπ6λΐΜ{. £ο· νβχιζομβνΜν βντατΐΜ&ς των έρ γασιάν έλπΐζβται ότι τό 6λον χτΐ- ριον θά άιτοπερατ&ιθβ έντος τού ουντομΗτέρο» χρονιχοδ διαστή· ματο(. —Ή έί«γωγπ ταπητων είς την •Αρμοδίας ανιχοινώθη, 8τι « ελβατιχη χυβΐρνησις έγναβτοηοί ησεν επισήμας πρός Την έλληνι- κήν'-.β»τι ·π«τρ««ο ή (Ισαγαγη Έλββτΐαν έλληνιχάν ταηηταν αίίας 3ςθ.Οοο έλβΐτιχαν φράγκα* «ν«υ ουδινές άνταλλάγμαιτο& Δια τοδ τρβπβ» α «τού βά επέλθη σημκντιχή μβίωσις τού ύπχρχον τος πκβητιχοδ ύπβλοίπου έκ τοδ ίλληνοβλβϊτιχου χλήριγχ, συμπολίτου. Πληροφορούμβθα «τι 6 συμκο λΐτης τραπίςιτιχός χ. Στυλιανός Κμμ. Λογιαοης έτοηοβετηθη είς Ιααννιν* ώς Δΐ«υθ»ντηί τββίχΐΐ ΏΖ8Γ^ τήί Τρ"πίζηί ΕΤ ΕΤ ΕΓ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ 253 616 1)3 533 717 891 975 ΕΦΝΙ-Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΠ)ΜΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ1ΑΧΕ1ΡΙ£Ι£ ΚΤΗΜΛΤΙίΝ Ε£ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ5 ΠΡ0ΚΗΡΥ3ΙΪ ΔΗΜΟΠΡΑ£ΙΑ5|ΠΛΗ5ΕΩΝ Έκτίθεται είς φανεράν άρχικήν καί α' έπαναλητττικήν δημοποα. οίαν ττωλήσεων 6ιεξσΧθησομένην την 12ην ΜοΓου 1937 ημέραν ΤετΛο ιηνκαΐ ώραν 11-12 π. μ. έν τψ ·Υιΐ)ματι τής Έθνικής Ιρα^ήΓττ^ •Ιιλλσδος, ή έκποΐησις των κάτωθι κτημάτων εύριοκοαένων έ«τηί Ϊ2 πόλεως Ηρακλείου καΐεΐς την περιφέρειαν τβθ Δήμοο ·Ηρακλε(θϋ καί 1'5 '*« ;*τββι^-«««μένας θέσεις καί μέ πρώτην Οικόπεδον ΚιζΙλ Τομπιαν ΐ.μ, \ϊ Οίκία Μπαλτά Τζαμι τ,μ. 183 ΚαΓ)μο....., 35 Οίκΐα άποθήκη Χανίων Πόρτο τμ. 302 ΟΙκΙα Κατ)μα Λεμτιλετζίοικα τμ. 46 Οίκία Τσικοϋρ Ιοισμέ τμ. 145 124Β 459)918 Κατ)μα Πλατ. Βενιζε/νου τμ. 80 1'65,58)ί16 Κατ)μα Πλατ. ^τρατα τμ. 59 1397 )ί Κατ)μα Γενί) Τζαμί τμ. 28 1985 ί)2Ο Καΐ)μα Κρεοτιωλεια τμ. 18 2000 ΟΙκΙα κο Ι Κοημα Τρείς Μαγαζέδες τι». 84 Ενυηόθηκον έξ ολοκλήρου είς Τρ)κα Οπερ ΐβ,ο, 2005 Ιατ)μα Καιν. Τοαρσΐ τμ. 7 ·«:" "^««Ρ ΆλτΙτμ. £6 ?ο?ο >« ιίΕΑ°'ό4ιι'Τον Χανιαλίΐ Ιεκέ στρ. 22
  1939 )6 Κβτάοτημα Βαλδέ Τζαμί τμ. 6
  ΐ° τήμ°τθςή θ'
  2005
  τραπέζης
  ήτοι:
  3*000
  Ι&,ΟΟΟ
  100,000
  ΙίΟ.ΟΟΟ
  18Ο.6ΟΟ
  100.000
  ΙΰΟ.ιΟΟ
  101.060
  130.000
  35,000
  200.000
  1Γ.000
  30,000
  300,000
  43.2.0
  τοϋ
  ΕΤ
  γνΐοίν.
  Κοτ;μσ Καιν. Πόρτα τμ, 46 δρ.
  "" *α.τ.αΛϊ.θϊΛμ1νοι ιΙ<; τώ Ύτιΐιμα Βροσερχόμενοι οί ένδιαψιρόμενοι τα λαμ τοθ Ύη)μστος τής ΙΪΙΙ ι η
  Ι1
  ϊ
  IV
  *
  V
  ν
  Ήράκλβιο» Κρήτης
  ΓραφεΤα ίναντι Νομαρχίας
  ανορθωσισ:
  ΠροΙα Τετάρτης
  21 "Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΠΟΥ
  Ι^*^~^ε?^^^1ε1^'ΐε|^^1|^1^~*^ε^^^^"^·?ε^ί?*^|)^||εε1^^
  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ 1ΓΓΑΟΥ
  ΙΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ
  Λ.ΝΣΜΟΟΥΡΗ ΠΙΡ1ΤΙΙΧΙΤΛΕΡ
  Επίθεσις εναντίον τού Μπλόύμ.
  100 Άγγλοι βουλευταί είς Γερμανίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Απριλίου —
  Τηλιγραφοθν έκ Παρισίων
  δτι δ τέως «θΜθυβουογός
  κ. Ανδρέας Ταρντιέ βημο
  σιεύει σφοδράν κατηγορη
  τήριον κατά τής κυβιρνήσε
  ως Μβλούμ, Ιδίως λόγω
  ττ)ς κοινωνικάς της νολιτι
  κί)ς. Ό κ. Ταρντιι άνααρεϊ
  τόν Ισχυρισμόν δτι τό «εί
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Απριλίου (τού 4*- ε***101 Μ«λ°ί>1* όμοιάζΐι
  ταποκριτού μας).-Έκ Βερολίνου «γ- «Ρ*ς ™|ν «ροσ-άθΐιαν ά-
  " γλοβ άίΓ*«νόβ ,^ νορθώσεως, την δτΐοίαν Λ-
  Πρόεδρος ΡαΟ
  ταποριού μας). Έκ Βερολίνου αγ
  γέλλεται ότι ό "Αγγλος «ρχηγός των
  Εή ά ε
  Εργατικήν ρ
  σήμερον τόν καγκελάριον Χίτλερ με
  τα ιιύ όποίου ϊχΐ μακράν συνομι·
  λίαν.
  Κατα τα έκ τής αυτής πηγής τηλε-
  γραφήματα ή επίσκεψις παρά τώ Χί-
  τλερ τού "Αγγλου άρχηγού των έργα-
  τικών θεωρείται ώς έχουσα ιδιαιτέ¬
  ραν πολιτικήν σημασίαν έν σχέσει καΐ
  μέ τό Ίσπανικόν καΐ μέ άλλαι γενικώτε·
  ρα Εύρωπαϊκά ποοβλήματα έκ των ο¬
  ποίων έξνρτάται ή διατήρησις τής εί·
  ρήνης.
  Λάνσμπουρη επεσκέφθη *"""·■ ν ° ■■?;««*«. ■*««
  γκελάοιον Χίτλεο Σ*. ?Ρ«λ «Ις_*ς Ηνωμένας Πό
  β ς ς μς
  λιτβίας. Συγκρίνων δέ τας
  δύο Φυσιογνωμίας,ό κ. Ταρ
  ντιέ ναρατηριΐ δτι οΰδι
  μΐα όμοΐότης οιάρχΐι
  ταξύ τοθ ίσχυροτάτου
  λιτικοθ κ. Ροθσβιλτ
  ■ο
  καΐ
  τοθ «Θΐλολογοθντος» κ.
  Μκλ,ούμ».
  —Έκ Λονδίνου άγγέλλε-
  ται δτι η «Έσαεοινή Ση
  αα(α» -ληροφορεΐται, δτι
  100 "Αγγλοι βαυλιυταΐ έδέ
  χθησαν «ρόσκλησιν νά £«ι
  σκΐφθοΰν ομαδικάς την
  Γεομανίαν, β«ως Ιδουν
  τοΰς νέους αύτοκινητοδρό'
  μους. 'Αρχικβς οί όργανω
  ταΐ τί,ς βκ5ρομή"ς ταύτης,
  ό λόρδος Βδλμΐρ «αί ο «.
  Στρίκλαντ, «Ιϊβν δρΐσο ώς
  Κθόνον έβισκέψεως την 7ην
  2ως 12ην Ίουνίου. Έ«·ιβη
  δ έ άριθμδς βου
  ς η
  δμως μέγας άριθμδς β
  λ-υτ·ν Ιδέυθη νά λάβη μέ
  ρος ΐίς την έβίσκΐψιν ταυ
  την «αί δι* νά μή «αρακω
  λυθπ τό δργον τε^ς Βουλης
  τώ» Κοινοτήτων, ή Ιβίσκι
  ψις ανεβλήθη διά την 24η
  2ως 30 Όκτωβρίου διότι
  θά συνιχίζεται ή κοινοβσυ
  λιυτική διακονή.
  ι_ι.ηιειινι
  Μ ιΊΟΙΗΤΗΝ ι
  ΙΜΟΦΟΡΗΣΕ
  1ΑΛΙΜ1Ν
  Πώς ρυθμίζεται τό νέον εθνικόν
  λαχείον καί πότε θά λειτουργήση,
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ό Ι άλλος υπουρ
  γός τής Έθνικής Άγωγής κ. Ζάν ΖαΙ
  έπαρααημοφόρησε σήμερον δια τού σταυ
  ροΰ τής Λεγεώνος τής τεμής, άνωτέρου
  βαθμόν, τόν μεγάλον "Ελληνα ποιητήν
  καί παλαιόν Γενικόν Γραμματέα τού
  Πανεπιστημίου Κωοτήν Πβλαμάν.
  ΗΡΧΙΣΕΝ
  ΚίΟ' ΟΛΗΝ
  ελεγχοσ
  ΙΙίΙΙΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Απριλίου (τού άν
  τα«ο*ριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερεχού ότι καθ* όλην την πα·
  ραλιακ^ν έκτασιν τής Ίσπανίας καί τα
  ί ίίβέ ϋιενεργούμε·
  ηρ, -Της έπιτροηηςουοετϊροτητος.
  Τόν ναυτικόν έλεγχον είς τα νοτιοανα·
  τολικά παράλια τής Ίσπανίας διενερ·
  γοΰν Άγγλικά, Γαλλικά καί Γερμανι·
  κά πολεμικά.
  Ο ΓΑΑΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ
  ΧΟΕΣ Τ|Ν
  Α® ΗΝ ΑΙ 20 Απριλίου (τ·0 άνταποκρι
  τ·ΰ μ«$).— Ό Γάλλος ύπβνργές της 'ΕΒνι
  αϋ$ "Αγωνής *. Ζαν Ζ«1 επεσκέφθη σήμε
  ρον την Μαχεοονιχήν πρωτεύουσαν είς
  την έποιαν ίγινβ δεκτός φιλβφρόνωί υπό
  τβν βρχ&ν καί χβθ λ«·δ. Αυριον ο Γβλ
  λ·ς ύπβϋργες βπιβτρίφΐι «κ Οιβααλβνιχη;
  β πέτε Μβι πιβανδς θά αναχωρήση ίπιστρί
  Φ«ν ■!( Π«ρισίου£.
  ΚΥΞΗΒΗ ΤΟ ΜΑΫΪΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού έν-
  ταποχριτού μας).—Έκ τής οημοσιευθεέ
  β ής έ6Βομαβιᣫς κα,ταβτασεως τής
  Τραπέζης τής 'Ελλάδος ή αύξησις τού
  συναλλάγματικοΰ άποθέματος τής Τρα
  πλζης τής Έλλά&ος παρουσιάζεται στα
  θερά. Τό κάλυμμα ήδη έμφανίζει αυξη
  σιν βέκα έχατομμυρίων δραχμών.
  ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ
  II
  ΙΜί1~
  ΤΟΥ ΟΡΟΤ1Ϊ Α|ΡίΟΥ .10Υ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποχριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι ή όμιλία τού πρώ¬
  τον λόρβου τού Ναυαρχείου χ. Χόαρ
  περΐ αής άνάγχης τού μετριασμοΰ των
  ναυτικών ιδίως έξοπλιαμών *βια οί·
  χονομικούς κ«1 γενικωτέρους λόγους
  ένδιαφέροντας την παγκόσμιον είρή
  νην σχολιάζεται ευρύτατα υπό τού
  Ευρωπαϊχού τύπου.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ώς άνηγγεΐλσμεν χβίς άψ'χθη διά τοο
  ατμοπλοίου τής γρσμμί)ς 6 Γερμανός ύφυ
  τΐουργός τ()ς '^εροτΐορίας φόν Χόφμαν μετβ
  ιής κυρΐας τού κσΐ τοθ βιακεκριμένου β~στή
  μονος δόκτορος Μάγιερ. Τούς έηιοήμους ξέ
  νους ύτΐίοεχθησον έ-Ι τοθ ά^μουλοΐου καί ί%
  μέρους τής ΈταιρΙσς Λούτφ Χάνσα της όπο(
  άς τυγχάνουν άντικρίοωτίοι έν Κρήιτ], ρ| Κ)
  κ, 'Ερρ. Ρόζ·μ*ους καΙ Γκαϊτλιχ, ι
  Αρμοδίας ανεκοινώθη, 2τι η Ιβραχμο* νραμμάτιοθ χαι τέταρτ»
  μβγίλπ έπιτροπή δικ την όργά > (πίντηκοντάδραχμι* νρβμμΛτι»),
  ναιβιν τού «έου λαχείοο κατέλη είς τρόπον ωβτβ »ά χβτβστό τό
  («ν είς όριστιχά άποτβλϊσματα.' λαχεΐον προσιτόν χαΐ είς τάς λα
  θυτνς Η·»τά την τελευταίαν αυνβ ϊκάς χάξεις. Ό άγοράζων
  ορίασιντης έηιτροπης άπεφασίσβη ' σιέδραχμον η έκ«τοντάδραχμον
  ίπκς λΐττβυργήση «πό τβδ προσκ! ή πβντηιιοντάβρβιχμον γραμμάτι
  χοδς Νοεμβριού &νυηαρ6έτΝ( μ* ' "
  να λαχβΐον υπό την ίπωνυμΐαν
  «Εθνικόν Λαιχεϊβν»,
  Το Ηβθιβρωβέν λαχβΐον βά έκ
  <3(6<ται δύο φοράς τό Ιτος. 'Εκ4 ι φρς { στη έϊαμηνιβί* εκδοσις τού λα χβίβυ Βα χληροδται πέντε φβρβς κατά τό χρονικόν τουτο διάστπ μ« Όλόχληρον το λκχΐΐον υπο διαιριΐτχι ΕΪς πίντββιακβσιόδραχ μα νρ«μμ«τια {τα οποίαι φίρβυν τον αυτόν αριθμόν καΐ διαφέρβυν κκτά τό ψηφΐον τήί κληρύσεΝ;, π. χ. 453 Λ' 453 Β , 453 Γ', 453 Δ Μ«1 453 Ε "Εκαβτον διαχβσιόδροιχμον λα χβΐον, τό όκϋΐον άνππροοΜΠίύει μίαν έκ Τδν η&>^*~2*Χα#*·-~**ν, 6
  βΐ ι « (ί*
  όν λαχείου της α' χληρώσβως δι
  καιουται να «νοράοη τόν ίδιον
  αριθμόν (ϊσης ομνς 4ξί«() χά! των
  αλλων χληρώσιειν έκ Τβδ γρβφΐί
  ου τοδ 'Εβνικοδ λαχείου, το όπβϊ
  όν υπβχρίβϋτβι νά αναμένη μέ
  χρις ωρισμένης πρβθϊσμίβς τον
  άνοραβτην τβϋ λβχνβΰ της *'
  ΜληρώθΕΝς (ολοκλήρου, ημίσεως
  ναΐ τετάρτου).
  Μετ» την παρέλευσιν τή{ προ
  θισμίας 6 λαχνβς πωλβΐτβι είς «λ
  λον αγοραστήν, ο οποίος άπβ
  ήτο; τό δΊκκΙνμα νά ζητήση «ώς
  ίδΐους άριβμβνς τ&ν λαχεΐνν των
  άλλνν ><ληρώββ»ιν διαδικααΐβ τπρείται χ Ή ανωτέρω Ι^ιά τάς χερδΐζοντες άριβμοΐ της α ηρώς «έν μετίχουν είς τα έκεμένας κληράσΐις· Τό βύτό συμββιίνει καί διά τούς κίρδίζον τοις άριθμοϋς τδς β'. V χαΐ δ' χλη ρώσΐως. Τβιουτβτροηως είς την «' χλήρνσιν μ Ι πιθανβτητβς κέρ δούς αύξάνονται κβτά πολύ. Τα *έρδη τής α' κλπρώσιως ε νβ περι»ρισμεν« χ«1 βαίνβυν «ύ ξ*νέμαν« μίχρι τής τελΐυταίας χβθ' ϋν τα κερδη είναι ιτολϋ μ( νάλ« Διά τόν άνωτίρω λόγον 2λ€ΐ «Ι άγβοβστοτΐ τοδ λ»χνο& (ολοκλήρου ή τετάρτβυ η ημ(οε «{) πρίηβι νά συνεχίζβυν την ά γβράν τοθ νροτμματίον τ»ν μίχβι κ«1 της τβλβυταίας κληρώβινς. Ταχερβη της τβλβυτ«ίίχς μ«ν«· λης νληρώσεω; είναι: 2X00.000 ΐμ.ί00 000 διός τοΰς πρώτβυς ά ριθμούς. Τβσυνβλβν τ&ν χ«ρδί»ν **τ* την τ»Η'»' ' " ~"""^'*Γ" ς την τ»Η ρχτ«ι %ιί τ οβο βραχμβν. ηβσβν τβν 25.οοο. α -ΓΪΌΣ ΤΩΝ Λ1Ι ΚΩΝ ΣΥΣϋΤΙΟΙί ίΓ Κατόπιν ένεργβιών τοθ Κβν τρικοθ ΠατριωτικοΟ Ίβρύματος Κοινωνικάς Προνοίας κσί Άν τιλίψεως τό υπουργείον των Στρατιωτικόν εξέδωκε πρός τσς αρμοδίας στρατιωτικάς Λ^: χΓοΓτοϊγην-ίνα χ^ϊσι μερι μνήσωσι καί χορηγήσωσι τα στρατ'ωτικά άρτοποιεΐα την άναγκαιοθσαν δια τΑ ένταθ θα λβιτουργοθντα λο(<ά σνσ σ!τ(α ημερησίαν ποσότης δρ τού καί κατά τόν μήνα Μάΐ όν.______________ ΟΙ Δ'ΚλΙΟΥΜΕΝΟΙ ΙΝ/Β8ΛΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟ» Τό Στρατολογικόν γραφείον Ηρακλείου ύπομιμνήσχει καί οδθις" ϊίς τούς ένδιοφερομέ νους 8 τι την 30ήν Άποιλίου λήγει ή προθεσμία τής ύκοβο λής των δικαιολογητικών των δικαιουμένων άναβολής στοα τευσΐμων τής κλάσεως 1938 Ηδη ή ύτιηρεσΐα Στρατολο γΐας περαιώνει έντός τον ή μερών τα οΐκΐΐα στρατολογι- <ά μητραα. Συνεπος μετά την ίκπνοήν τής προθ(σμ(ας ύ^ μΐα οΐτησις άπαλλαγής θα ληφθβ ύκ' δψ.ν. ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ Ή διεύθυνσις δασών τοθ ύ κουργεΐου τής Γεωργίας δι* έγ κυκλ'ου της πρός τούς οασάρ χας εντέλλεται Βπως έν συνεν νοήσει ούτοι μέ τας κατά τό πους αστυνομικάς Αρχάς λά βουν τα ένδεθειγμένα μέτρα 9ιά την έξοσΦάλισιν τάξεως ίν τβ δασοτιον α καί ώς πρός ήν κατεύθυνσιν εΐδΐκος τής <αυσοξυλβύσκως. Πρός τού τοις δέον να τοθ ύποβάλλω σι καί σχετικήν έκθεσιν ,μετά καταστάσεως τον ετησίως κα τα μέσον δρσν άπολαμβανο μένων, εισαγομένων, ίξαγομέ ών καί καταναλισκόμεναι ποσόν καυσίμου Ολης έν έ<ά περιψερε'α τοθ Κράτους. Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ 0ΙΙΟΥ Ό ΰπουργός τής Γεωργίας . ΚυριοΚοςδιά ιηλεγραφήμα ός τού πρός τόν κ, Νομάρ χην γνωρΐζει δτι ή περίπτωσις τής χορηγήσΓως θε^ου είς τούς αδικαιολόγητος καθυστεροών τας δάν«ια καλλιεργητάς άν τεμετωπίσθη οιθ πσροχής πσ ρα τής Άγροτιχής Τραπέζης βπαρκοθς βανε1ου?ε1ς τάς ίνώ σεις συνεταιρισμόν μέσφ τον όπο'ων θά καλυφθοσιν α' ά άγκαι τβν κσλλιεργητβν Ανωτέρω κβτηγορίας. * ΕΥΧΛΡΙΣΤΙΙΑΙ_ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Είς την Γενικήν Δ.οΙκησ ιν Κρή της έλήφθΐ) τό χβτιοτίρ» εύχαρι στήρΐον τηλιγρίφτ)μϊ τί); Α,Β Γ. τοθ πρίγκητιος Γεοΐογίου: «Επανελθόντες είς 'Δ^ήνας με τα έπίβχιψΐν μου είς Κρήτην επι ίυμβ έκ μίρους χ&Ι τη μου χαΐ των τίχνων μου νί έχφρά 9(0 τάς άηιΕρους ευχαριστίας ή μβν δι* την άλτ)σμόντ]τον έδίομί δχ ή' ιύΐυχήβχμεν νά διίλθωμΐν μεθ' δμβν.. Έγχαρδιαι δποδοχα! σχς μ! συν«χ£ντ;σαν δίθύτατα χαΐ Ιξ Βλτ,ς καρδίας ευχκριοτβ δμβς διότι άπεδιίχθη χαΐ πάλιν 8τι οί ουνδίοντες ημάς δεβμοΐ ϊίν λύαν ται. Ό^ψίχω; χ»! έν δίκουσι εδ χαριοιβ ίταντας ΓΕΩΡΓΙΟΣ». ΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΙΙΠΡΓΙΑΝ Δι* αποφάσεως κ Ο κ.Νουσρ χοο είς τόν Κοινοτικόν Συμ βούλαν Πιτσιδΐων κ. Κων. Φα σουλάκην επεβλήθη ή ποινή τής μηνιαΐας άργΐας δι* άνάρ μοστον συμπεριφοράν την ό ηοΐανςυτος έπεδεΐξαιτο πρός τόν άγρονόμοντήςκεριφερεΐας. ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΡΡΑΣ Πρός τος στρατιωτικάς αρχάς τοΰς δήμους καί τάς κοινότη τας ανεκοινώθη αρμοδίως δ τι διά πασάν ενεργουμένην κα ταγραφήν μέοων μεΐαφοράς έν τοίς μητρώοις των οήμων γ] κοινοτήτων συνεπε α καραχω ρήσεως ή έκποιήσεως βάσει όπισθογεγραμμένων πιστοποιη τικον κυρΐότητος θά χαταβάλ λητσι τό προβλεκόμβνον ΒιΛ τοθ δρθρου 118 έβάφ. 2 τοθ νόμου 4442 «ηβρΙ στρατιωπ κων ε>σφορο» προβλβπόμενον
  τέλος χαρτοσήμου.
  ΑΙ έν τβ αγορα μας κυμανθβΐσαι
  χθες τιμαί των διαφόρων Ανχεερΐε»*
  «ροΐόντβν βΤχον Α« ε<_το>θΐ(
  Ι
  ΑΙ ΔΙΚΑΖΙΜΟΙ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΩΝ
  Τό άγρονομρΐον Αρχανών
  ώρισε διχασΐμους διά τόν προ
  χή μήνα βΐς Κνωσσον την
  24 καί Είς Άρχσ,νες την 25.
  ΟΖΥΝΟΝ
  ΙΒΡΟΚΗΡΥΚΟΧ
  Προχθές Κυριακήν 18 τρέχο*
  τος χαί χαχά ιήν θείαν Αιιχουρ
  γίαν εγένετο έν τώ Μηΐροπολιχι
  χώ Ναώ τοθ Άγίου ΜψΛ χατα
  νυχτιχώΐατον μνημόσυνον δκέρ ά
  ναπαύαιιος τής ψ^χής τοθ άΐιμνή
  ότου Ίεροχήρυχος χά Ι Κατέχη κθ
  Κωνσταντίνου Λκμπροπούλου, επι
  λέχτοιι μέλους ττ}ς έν Αθήναις
  εδριυούοης αδελφότητος «Ζβή>
  χοροοχατοθντος τοθ Άρχιμανδρί
  τού χ. Εύγενίου Ψχλιϋχη. Κατ'
  β&το ωμίλησαν 11 μαθηταί τβν
  -3Π72χ. Σχολείων Εύαγ. Σινατοά
  κης χκΐ Ίνάν. Τσατσαρωνάχης
  Ιξάραντις άρφίτεροι τάς δυσιυρέ
  ρίτοϋς χρισιιανιχίς άριτίς τοθ
  έχλιποΥΐθς. Έν τώ μνημοςύνφ πά
  ρίαιτ; ώς άντιπρεσωπος τ^ς άδελ
  φίτητος ο Ιιροχή?υξ τής πίλιώς
  μας χ, Κωνστ, Χρίνης, 8ν χά Ι ου
  νελυηήθηοαν οί παριοτάμενοι.
  ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άνοβληθεΐσα διά τυηικοός
  λόγους ή ορισθείσα διά την
  παρελθούσαν Κυριακήν Συνέ
  λευσις των μελον τής Ένώ
  σεως Κυνηγόν Ηρακλείου ή
  «Άρτεμις» άιιεφασΐσθη 8πως
  Οιη λόβ- χώραν ο Οριον Πέμ
  τιιην καί
  νήν.
  κερί ώραν 8 έστιερι
  α'| «οι6τ—βε ·ρ. Ι Β—Ε
  Ρ'
  ΐ
  ε'
  'Ιλ«»ΙΐΗ
  ΈξαιριτικοΙ
  '

  II
  „ Μ.—
  *««·» «4 Βίον. 1ο. Μ,
  Ι
  «ν«βυ<Ιβ>
  Μαρ«ό«ι«
  «οι·ηκ*< «Ιβ««|α Τ «· Υ' Ήλεηει ·■. «·, 14- ■·ιν« ν. Δι«νιι·« Τιμβί Αολλβοιον ορ, 111.61—Ι» β, Α1·" .· »*·■ -·Κ. ΚορΑνα Χ«υ«ο(α« Μ.11-η.4§ ·ι«ρ(νι 'βλλανβ. ν·εχο·»ο|««|αε 31 ΠΡΟ ΙΝΗ ΟΙ ΕΡΥβΡΟΙ ΛΕΗ ΠΡΟΤΙΒΕΝΤ.Ι Ν1ΑΝ1ΓΝ0ΡΙΣ0ΥΝ ΤΟΝ ΕΑΕίΧΟΗ ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΪ ΑΝΤΪΤΛΞΟΥΗ ΟΙ1| ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΟΑΡΛΤΒΡΙΤΙ! ΚΙΙ ΕΙΣ ΤΒΝ 1ΊΕΟΝ! ΣΤΟΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ »Ο Απριλίου (τού, άν. ταποκριτοΰ »*ας).— Ι-Λτ* τ» έκ τοφ έ. ξωτερικού τηλεγρ«φήμ*τ* ή κυβέρνησις τής Βαλένθιας δέν «ροτίθεται να άνα. γνωρίβη -«όν άβκουμενον Βιεθνή Ιλεγ. χον. Λέγεται μάλιστα ότι εδόθησαν ή¬ δη μυστικαί διαταγαί είς τούς έπακι,. ούς βχημ«*6βμούς των έρυθρών κ«Ί τ« πλοϊα, δπως είς πάσαν επέμβασιν τοβ έλέγχου άντΐτάξουν καί 6£«ν άκόμη μή δεχόμενον την παρεμπόδισιν άποβιο· λής ή μεταφοράς πολεμοφοβίων χβΐ άφίξεως έθελοντών. Ό Εύρωπαϊχός τύπος ίφιερώνει Β«. σμενή σχόλια είς την πληροφορίαν ταύ την ή οποίαι πάντως μέχρι τής σΐιγ. μής 6έν φέρεται έξηκριβωμένη. ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΝ1ΝΤΒΙΙΙ ΜΟνΐΡΑΙΝΙ ΚΙΙ ΪΙΙϊΣΝΙίΚ ΕΙΣ ΤΗΠΕΝΕΤΙΛΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Αυριον (σήμερον) συναντώνται είς Βενετίαν ό'Ιταλός πρω θυπουογός κ. Μουσολίνι κβί ό καγκελά ριος τής Αυστρίας κ. Σούσνιγκ. Μετα ξύ των βύο πρωθυπουργών θά συζητηθή ώς γνωστόν ή ενιαία πολιτική την οποίαν πρόκειτα β ν<| άσι,ΚΜ^ν,τ^χ-3**--* ηιμτΑ στΓ της ουαθ«»ης μοναρχΤας ί ώ ί ,^νχ ρΓ ης υαθ«»ης μοναχς στρία καί Ούγγαρια καθώς καί γενικώτε ρον τα παραδουναβεια μετα τήςΊταλίας έν συνδυασμώ μέ τόν άξονα Βερολίνου Ρώμης. ΜΡΛΕΤΑΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΒΙΟ ϋ Η Χ Α^ΓΓΤΣ ΧΙΑΥΒΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).— Κατά την χθεσινήν υπό την προεδρείαν τού κ. Πρωθυπουρ γ ού σύσκεψιν των αρμοδίων δια ι όν τε¬ χνικόν έξοηλιβμόν της χώρα^, ελήφθη κατ'αρχήν ή απόφασις, ιδρύσεως Βιο· μηχανίας σιδήρου καί χαλυβουργείον»· τή ένισχύσει τού Κράτους. Έν συνε χεία τής αποφάσεως αύτήο, ό ύπουργος τής Έθνικής Οικονομικάς έσχε σήμερον μακράν συνεργασίαν μετα των άρμοβί ών ύπηρεσιών τού ύπουργείου χον. Ό ρΐβτικαί άποφάσεις αυτού θά ληφθοθν συντόμως υπό της Κυβερνήσεως. ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΕΞΕΔΡΑΜΟΝ ΕΙ! ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού *ν ταποκριτού μας).—Οί ξένοι καθηγηταί οί ευρισκόμενοι ενταύθα ώς έχπρόσω· πό ι των διαφόρων Πανεπιστημίων είς τάς εορτάς τής έκατονταειηριδος τοθ Πανεπιστημίου Αθηνών, εξέδραμον σήμερον όμαοικώς είς Κόρινθον. Είς συνομιλίας των μετάτώνδημοσιογράφων οί.ξένοι καθηγηταί εξέφρασαν τόν ενθου« σιασμόν των δια την Έλλάδα καί την γενομένην είς αύτούς παντού Θερμήν ύ· δή ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΝΕΥ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΩΝ ΛΦΗΝΑΙ 20 Απριλίου (τβδ άντβποχρι Τβθ μ«ί) — Κατα τηλεγρ«φήματοι >Μ Πβρι
  ριβίνν, αί έπιχειρήσεις ·1ς τα 'ΚσπανΐΜά μέ
  ΤΝπει έουνεχίοθηβαν χά! σήμερον &νΐ» ·< μως ουδενός άπβτελίο^ατος. ΟΙ 4ντίπ«λ·ι έκρατησβν ε{ όλθΜ^ήρευ τβς θεσεις χνν χν ρ)ς νβ ίπίλβρ ούδεμία «πολύτως μ·τ»β· λή. Γεν»κβ{ Α κατ«οτ«οις π«ς , δΐν πρ·βλέπ·τ«ι δ*