94177

Αριθμός τεύχους

4543

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

22/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  7 .*
  ΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοτι
  ετήσιαι λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  ετησία δολ. 15
  κξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  22
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο4ΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΕ εΐΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4544
  Τ1ΕΪΠΙ.Σ ΣΐΊΤΙΚΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΔΙΑ ΗΑ ΠΜΗ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΗΗ ΠΟΛΙΣ
  Χθες ανεχώρησε μετ»β«(·
  νυν >.( Αθήνας ό Δήμαρ
  χβς κ. Μ. Γεωργιάδης ινα
  ενεργήση κβί λάβη την έγ¬
  κρισιν της συνάψεως των νέ
  νν δανείον δια τδν οποίων
  Β· χρηματ·δοτη8ή ή έκ<έλΐ αίς τβν ύκ· μελέτην μέγα λων δημστικ&ν έργων. Έμ παραλλήλου δέ θά φροντίση κ«1 δια την παροχήν τής Ε» βερνητιχής συνδρομάς χαί έ νισχύσεως πρός χον δήμον μ«(, διά την εφαρμογήν έ ν·{ όλαχληραυμένου προ- γραμματος διά τ·ΰ όποίβυ Βα έπιτΐ»χΕξί 4 πλήρης μετα μόρφωσις, ό έξωραΐομός, κβί α έξνγΐανσις της πόλεώς μα(. Τ· ταξείδιον επομένας αύ· Τ· τοδ μ Δήμαρχον, Ιχει Ι διαιτέραν όλως οημβσίαν διο τι έκ τδν «ποτελεσματων τού ββ ·ξ*ρτηθ|, εν πβλ λβΐς « εξέλιξις τδν δημοτι χβν μας ζητημάτων ,'καί ή προώβηοις ή ή στασιμοτης τβν προσπάθειαν δια την οί νακαίνισιν καί τόν συγχρο νισμόν τβΰ Ηρακλείου. Ή πέλις μας, Ιπως έχωμεν τ·νΙσει καΐ άλλοτε κατ' είτα νβληψιν, μολονότι παρουαία λί { έ προαελχύει τό παγκόσμιον ή δΐνδροφύτβυσιςκαίδιαρρύθ λυ χαί τοθ μιοίς των. Ό έξωραΐσμβς τής παρκλίας χαί ή δημιβυρ ς ρς μ νίβ είς αύτην Ηίννφνν βνα ψοχης χα· διασκεδίσΐως. Ή κκτασκευη μβγαλης «γοίά; καί βυνχρβνιαμένων σρκγΐί ών. Ή ανέγερσις θεατρβυ κ«ί αΐθούβη; συναυλιδν. Ή «νοικοδόμησις τής Λόγγιας καί τοΰ Μεγαρον τδν «'Ακτά Ή άί &ίΜ^Ηί£ϊ233 ηψ, μ ο* χ«τβ τ« τελευταία {τη τέ σην οικονομικήν άκμήν καΐ εμπορικήν άνάπτυςιν καί π«ρ' όλον β,τι αποτελεί την μεγαλυτέραν πόλιν τής Κρή της *«ί την οικονομικήν χά. πνευματικήν πρωτεύβυαάν τ«ίέν τούτοις δένέοημείωσεν ουδεμίαν απολύτως οημαντι κην προοδον ώς πρός την έ- (υγίαναίν της, την αίσθητι «ήν της εμφάνισιν καί την λύσιν τοδ πρββλήματος τής Μυκλοφορίας. Καί ένω άλλαι πόλεις κ«τ« κολύ μικροτέρας καί μέ όλι γώχερα έσοδα κατώρθωσχν ποίον πρνσέρχβνται χιλιά δΐς χόσμβυ έξ Ιλων τ&ν με ρων της γης δι* εύλαβικόν κροσχύνημα. Επί πλέον δέ, χάρις είς τον νέον Λιμένα καί τό αεροδρόμιον, θά χά ταστή χόμββς συγκοινωνίαν, θαλασσίων καί «βροπβριχΰν, ιεταξύ Δύσκως χαί 'Ανατβ- λής χαί κέντρον διαμεταχο μιστικβΰ έμπορίου. ©ά πρέ π εί έπομένως νά καταστή κόλις άντα£ί« χαί τού πβρϊλ θόντβς χαί τβΰ μέλλοντες της- Καί ν' αποκτήση έμφά νιβιν ανάλογον, πρός την Ι στοριχην, την γβωγραφιχην, την τβυριστιχήν χαί την οί κονομιχήν θέσιν της. Άλλά δια νά γίνη τό Η¬ ράκλειον πόλις σύγχρονον ύ νιειιή, χομψιτ, ανβτος χαί αίσθητιχ&ς ευχάριστος;, θά πρέπει νά έχτελεβθο&ν έργα μεγάλα χαί είς εύρυχάτην χλ.μα,χν, πεύ άπαιτοϋν καί χρόνον μακρόν χαί χρήματα πβλλά. Καί έν πρώτοις. Χρΐι άζεται ν' αρχίση κμέσως η έ φαρμβγή τοΰ νέβυ σχΐδίβυ Νά χινηβς ή σκαπάνη πρός Ιλας τάς κατευθυνθή;. Ν' «ΡΧίοη η χατεδαφιοις χαί η εύθυγράμμισις τ&ν βδδν. Ή διάνοιςΊς νέων λεωφέρων χαί πλατκιβν. Ή δημιουρ γία νέων παρχων καί δεν θροοτοιχιων. Ή διαμόρφω 8 £ νέων χωρων. Ό καθορι σμος έμπορικ&ν χαί βιομηχα νιχ&ν ζωνών χαί περιοχων εμφανίσεως. Ή δημιουργία κυκλοφοριαχων άρτηρι&ν χαί λεωφόρων περιπάχου. γρ χατα τ« ρ ίτη ν« παρβυσιάσουν μίαν αξιοθαύ¬ μαστον πρόοδον: Ν' άπβκτή σβυν σχέδιον, δρόμβυ;, πλα- τείας, χηπου;, δενδρβστβιχί άς, βτάδια γυμναοηχά και λουτρκ, θίατρα καί βιβλιβ- θηκας, «Ιββύσας διαλέ{εων χαί μέγαρν, ύδρευσιν έπαρ- χη καί σύστημκ άποχετβύσΐ ως, χαί β,τι τέλος πάντων κρΐ νεχαι απαραίτητον χαί χά- ραχτηρίζΐι μίκν σύγχρονον πάλιν, τό Ηράκλειον μέ τα τόσο. έσοδα τ·ΰ έξβγχωμέ· νού πρβΰιτολογισμοΰ τ·ν. δέν κατώρθωσε ν' άλλάςη μορ¬ φήν χαί νά παύοη νά είνε η παλαιά τουρχόηολις. Βε¬ βαία, κατά τα τΐλευταΐα έ τη. διηνοίχ8ησ«ν άρκετοι νέ •ι δρόμοι χαί έπεοΓρώθησαν όλαι αί κκντρικαί ^άρτηρί«ι. Καί επί πλέον ενισχυθή ο βωτισμός χαί χατεβληθη μ<>
  φιλότιμος προσπαθεία είς την
  βελτίωσιν τ&ν ορων της ύγι·
  ει% ής καί της κ·Βαρι·τητος
  ΈχαλλιεργηΒη τα πράσινον
  χαί έι έθηοαν τα θίμέλια της
  χκεισχενης τδν θάλασσαν
  λουτρων των οποίων έλπ<ζ(· ται νά επιτευχθή συντόμως η Ιποπΐράχωσις. Καί επί πλέ •ν ενισχυθή, βνΐχαινΐαβη χαί άναδιωργβνώβη τ· Δημ· τικον ν·σ·χ·μΐϊ·ν είς τ* ο- π·Τον «Ιάηορβι βσΒβνϊΐςΐύ ρίαχβυν περίβα;ψιν χαί νέοις Τό Ίσπανικόν δράαα ρ δυνάμεις Κί ί κ«1 ύγΐί«ί Καί επί πλέον κατηρτίσθη πλήρΐς οχίίιβν καί της πα· λαιίς >*· ·ββ νέας πίλιωι
  δια τής έφαρμβγί,ς τ·ΰ *πβΙ
  •υ χαί ίλπΐζιται ή πλήρης
  άλλαγή της 2ψενς χε.ί η βλβ
  κληρωτιχη μεταμόρ?ωο·ς τού
  'Ηραχλείβ». 'Αλλ' βλα αύτά
  &έν είναι λρκιτε», πρβχειμέ·
  νβυ περί μιάς πόλεως τόσον
  Ίΐλ·υαέετς βσβν η ίδική μας.
  Τό Ήράχλΐιον αλλωστΐ
  ρ
  χάρις είς τίς
  »αί ιά τ
  αρχαιότητάς
  ; τβΰ ύκερό-
  χου Μι% β>ίχ·δ ηολιτισμ·&
  «ειΙ »Ι( τ* μ·νβίιχ·ν ΑνεΙ
  χ. Χίντεοαον χα:4
  )ς ής
  Κοι«(3-ήτω< τή"; 16ης τρέχοντος ϊήλ, αναφεοέμινος είς τας περί τής; νκισιπλοΐ Ο&δΙ ηφ ή άς τβν άγγλικ&ν ακαφ»ν: «Ο&διΙς ίσχυοΕαθτ) τχοτέ δτι κανέν πλοΙ?ν δέ ν δύναται νά είσίλθη είς χον λι μΐνα τοθ Μπιλιιπαο ή νά εξέλθη «ιιί οώτίν». Σχιτικδς ίπ!ατ]ς δ 8ίκτ«5 Χιοθλιτ Τζθνοον, πρω θιεριο; τοθ Καντίοιιποιιρυ χαί αρ χτ,γος τής αγγλιχής θρησχιιιτικί): άΐΐοοτολήί, ή δηοίοι Ιηεαχίφθ») λΕ την Β σκάΐχν χαί την ή Ί ά ς η η «υδιρνητικήν ΊΐπχνΕαν, διά νά διαπιστωθη την ποοαταοΕαν τΐ|ς θρησκευτιχής σϋνειϊήσΐως χχΐ λα τριΕας έ«6νιοι, χαχά χήν προχθι υινήν ίπάνοδόν χου είς ΠαριοΕους, ίΐι Η* όϋΐτάρχουν έηιπλίαυααι νάρ «αι »(ς χον λιμένα τοθ Μηιλμηάο. Αί έφημιρΐ&ις χδν Παρισίων δή ύ χό πλήρες χείμινον τβν δηλώσεων τοθ ανωτ! ρου α&τοθ "Αγγλβυ χληριχοθ. Α Ε δηλώσιις χοθ δίχτορβς Τζδν 35ν χαί ή αποατολή τβν τεσσίρων μιλ&ν τ<5ς Βϊυλής τβν ί ΊΕ θί άνκγειρόμενβν πρός τουτο. Καί είς συμπλήρωσιν βλων αύτβν ή δημιβυρνΐαλαϊκων λβυτρνν καί παιδικ&ν κή πων. Καί τέλβς ή χικτασκβυη μεγάλβυ δικτύβυ ύπονόμων χαί ή δημιουργία πολυχατοι χιΒν διά τούς Αατέγους χαί τβύς τρωγλοδύτα;, διά τούς ένδκεΐς καί τον εργατικόν μας πληθυσμόν. Μέ την εφαρμογήν ενός τοιούτου προγρ*μματ·ς καί διά της εκτελέσεως ολων αύ τδν τ&ν έργων, τό Ήράκλει βν 8ά έξυγιανθςί, θά αυγχρο ντσβξί θά γίνη πόλις μέ ρυθ μβν μέ αΐσίητιχην εμφάνι¬ σιν χαί μέ πραγματικήν ζωήν χαί δράσιν είς βλους τεύς τομεΤς χαί τάς έκδηλώ σεις τής ανθρωπίνης ένΐρ γείας. Διά την εφαρμογήν μέρους τουλάχιστον, ενός τοιούτου προγράμματοτ;, πιστεύομεν ίτι θά ζητήση την κρατικήν έγκρισιν χαί ενίσχυσιν, β χ. Δήμαρχος κατά την έν Ά θηναις διαμονήν τού. Καί ελπίζομεν δ τι θά δοθούν χαί ή έγκρισις καί ή συνδρομή. Διότι τον χ. Δήμαρχον θά ενισχύση ασφαλώς είς τάς ενεργείας τού παρά τό Κυβερ νήοβι καί έ έν Αθήναις εύ ρισχόμενος τβς ημέρας βύ^ ι«·. '?„β«λ«μ«πκ4ς ουνεργάτι)ί τας., ύηβυργός Γβνικός Διοι μ ή Κοινοτήτων, είς ΊαηανΕαν θίτουν ΙπΙ τ α ττ) τος «αί το τρίτον πρίβλη μα τής διιθν:Ος άτιίψιως τί): Ε οπανιχ^ς περιπετείας. Τό πρίδλη μα ττ]ς μεσολοι6ή"3ΐως: ΑΕ τέοοα ρις ΆγγλΙδες βΐυλευτΐναι — ή Βοδχιαια χοθ Άθιλλ χαί α( δ ν(5ες ΟυΕλχιναον Ράθμπον —Ιγιναν δε«ιαΙ έν γ Β χ λΐνθια άπο τον πρωθϋκουργόν χ. Αίργκο Καμπαλλίρο,ό δ δ λ(Βν πρίς ό άφή"<ε δια ή θ δμι πρώ ς φή ρ την φοράν να διαφαν^ ή πιθανίτ*); μ &ζ οιιμβιβαατιχΐ]; λύιιω;. Ή πρότασις χο9 χ. Ταδριαιλ είς την Βουλήν τβν Κοινοτήταν χαί αΕ φτ'μτι περί πιθανώς μιοο λαδήσεως χοθ προίδροκ Ρβθοβιλτ, Ι?χονΐαι ν* προσΐιθοθν είς την χΕ- ντ]9ΐν, ή δποία οημιι^Οχαι άπί τινος Βπως χκχαβληθξ μ(α διιθνής νά ιίρηνιύΐη ή Ίσπα Ή διάνοιξις τ&ν τειχδν της. χηχης κ. Σφακιανάκης, τβΰ έποίο» είναι γνωστόν τό Ιδι αίχερον ενδιαφέρον διά την πόλιν μας καί την πρόοδον ΑΙ ΣΤΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΕΥΡΑΙ ΜΕΑΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΑΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ Τό ενδεχόμενον συμβιβασμόν. τοΰ «ΉμερηαΕου Κήρυχο<> πληρο
  φιρΙΙΊαι, δτι ή κίνησις αθι~ δρκΐ
  λομένη χυρίως είς τιύς δεξιοΰς χύ
  χλους τής 'Αγγλίας χαί ά'λλων
  χωρβν, γίνεται χή σιωπη(9 β"Υ
  χαχαθέσει τοθ σιρατηγοθ Φράνκο
  χβί ιδίας χβν χυριωχέρων έχ χβν
  σιρατιωκχβν αυνεργαχβν χου. Κ%
  ά χο σχέδιον τούτο, θά επέλθη
  υ4»βιβ<σμ}ς διά χή; έγχαθιδρύιε »ς μ13; σΐρχτιωτιχής διχτχτορΕας, πολιτιχβς οΰδετερΐί, ή δπβΕκς θε ίχεν ώ; μέ'η' άπ53ΐολήν χήν ί^ήνευσιν τής χώρχς. Ό ατρχτη· γος Φ 2***9 χχΐ δ χ. Αίργχο Καμπχλλίρο θε πχρητοθντο άμφί τεροι την ήγεσίαν δέ τής άχομμχ- ΐ αΐϊατιωτιχής διχτκτορίας ΛΟΝΔΙΝΟΝ 'ΑπΜλιος.—Τρείς έας ηλειιρας παρ«υ3ΐίζει άπό τι¬ νος δ.έμφύλιος Εΐπανιχός πέλεμος είς χήν διεθνή ανάπτυξιν: την έ φαρμογήν τοθ έλέγχου, χον άπο χλειομον τι Ο Μπιλμπάο καΐ την ίνησιν πρίς μεσολάβηαιν. Ό διε· θνι^ς έλεγχος, δ δπιϊτς ήιχιοεν άπό τί μεσονύκτιον τής Διυχίρας πρός την Τρίτην, , 6' άσκήοη οτ) μανχιχνχάτην επίδρασιν είς χήν εξέλιξιν χοθ πολίμου, διότι θί σταματήση την αποστολήν ξένων έθελοντδν χαί πολεμιχοθ &λιχιθ είς τού: άνηπαλους. Καί οπάρ- χει ελπίς διι ή έλλειψις πυρομα χΐχ&ν, έφ' Ββον ί Φράνκο τώρα Π[ έ κείται νά οργανωθή πολεμι κήν βιομηχανίαν, ή Ι έ πολεμιχή βιομηχανία ιής Καταλωνίας εί) ρΕοχεται ·ίς χείρας ιβν άναρχο καλιστΑν, θά συντελέση είς ήν χβλάρβσιν τΑν στραιωτιχ&ν έπιχειρήσιων. "Οσον άβοΐςί «ος ξένους εθελοντάς, δ Φράνκο τροποποιδν προγενεοτέραν δια ταιήν τού, διά ής οποίας είχεν άναχοινώοη διι ι Ε συλλοψβ*νο μενοι ξένοι Ιθελονταί θα τκφεκΐ ζωνχαι, έξέΓωχεν ήδη προχήρυ ξιν, άπευθυνθεΐοχν διά χοθ ραδιο φώνου πρίς την κυβερνητικήν | Φάλαγγα χβΙ διά τής δ τονίζει δα «θενρεΐ χίος ξένους εθελοντάς ώς διά τής βίας παρομίνοντας είς τίς χάξεΐς χ&ν »ι*6ερητιχβν χαί Εχι δπίοχεται είς »υΐιο(, έχτίς τιθ δτι !έν ηρέχειται νά οποστοθν χαμμίαν συνέπειαν, «ασαν βιήθειαν ίια την παλινέσιηοίν των ι(ς τος παχιΐδας ι»ν, εάν »ύνομολήσομν είς χι £>. επαναστάτας.
  Χό ζτ)νηιια χιθ άπο>λιιομοΟ
  ιεΟ Μπιλμπάο πα(αμένει πάνχοχι
  χήν Βουλήν των Κοινονήτων τής
  ΐ4ι,ς τρέχοντος, δ οπουργδς χΑν
  Εσωτερικήν οέ? Τζών 2ίϊμον
  απαντβν είς τάς έπιχρίσεις τής
  αντιπολιτεύσεως, ανεκοίνωσεν δτι
  «νέα χα^ηγορηματιχή προει&οποίη
  αίς εγένετο πρές τον στρατηγόν
  Φράνκο διι έη' ούϊενί λίγψ θΐ
  επιτραπή παρενίχλησις των αγ
  ρ
  γλιχβν
  μ
  Κ«τά
  ιί>
  χ
  έχτ«ς χβν χ«ρι
  2' έ
  χα>ν υδάτω»». Ό κ. 2ί'ϊμον παρέ
  σχεν, έξ άλλου την διαβεβαίωσιν
  Βτι δ άγγλιχίς σχόλσς διετάχθη νά
  κροοτατεύη χά άγγλιχά πλοΐ* μέ
  χρις αποστάσεως χριβν μιλλίων
  άπό τής ά «τής χαί έίωχε την έξη
  γησιν δτι ή αγγλικη κυβέρνησις
  δέ»1 απηγόρευσεν είς χά άγγλιχά
  έμποριχά σχάφη νά πλέουν είς
  ς ακτάς τής Βισχιίΐχί, άλλ' ά
  πλίς τα προειδιποίησε περί τοθ
  έ« των έπιπλεουσΐν ναΰχΑν χιν-
  δίνου χαί περί χοθ διχαιώμ«ος
  χό δ ποίον έχουν χά έπανασιατιχά
  ίαπανιχα πολεμιχά, δυνάμει χοθ
  διεθνοθς δικαίοι», νά ένεργοθν νηο
  ψίας έντίς τ&ν χωριχβν 6δάτων
  δηλχΐη μίχρι τριών μιλλίων άπο
  |ς άχτής. Έ εΐσοδος τοθ λιμένος
  χοθ Ηπιλμπάο προστατεύεται
  άρχετά έξωπλισμένα άλιεκτιχι»
  χαί χορπιλλοβέλα χαί άπό έπαχχί
  ούς πυρ&βολαρχίας μέ χηλεβδλ»
  ιβν 21 χαί ίσχυροτάτους προβο
  λιΐί.
  Τα Ιπαναοτοιχικά πολεμικά έ¬
  χουν ήίη πλησιάοη κατ' έπανάλη
  ψιν μέχρις Απισταοιως 11 μιλλί
  ών άπό τής άχιή(. Σχετιχβς πάν
  τόχε μέ χίν άπο λεΐσμόν, δ υπουρ
  γίςτ·ν Εξωτερικών χ. 'Βντεν ά
  ξ
  ιν χ«0 %, Άτ
  των. Ή 'Αγγλίχ εονοεΤ ιδιαιτέρως
  απόπειραν είρηνείσιως τής
  εδρίσχει δέ άπΐλύτως
  σύμφωνον την Γαλλίαν καί την
  Ρωσσίαν. Ή Ρωμη πισΐεύει έπΕ
  αης, δτι ήΐη μίνον μ[« αιιμίιβα
  οτιχή λύσις πρίπει νά επιδιωχθή.
  Οί "Ιταλοί προτείνουν είϊικδς νά
  διεξαχθή δηιΐΕψήφίσίΐχ, δπό διε
  θνή έλεγχον, ώς τό Σίαρ. Είς τδ
  Βιρολί/α» μίνον έχδηλοθνται Λμφι
  βολΕαι διά την αίσΐαν έκβασιν οί
  αοδήποτε αποπείρας πρός συνδιαλ
  λαγ^ν. Όπωσΐήποτε ή Ιδία έρ
  ρΐφθη χαί οί "Αγγλοι πισΐεύιυν
  δ» τώρα δτε ή πολιχιχή τής μή
  επεμβάσεως επεβλήθη πλέον δρι
  στιχβς, 11 νέ δ χαχάλληλος χαιρός
  νά επιδιωχθή άπό χάς δυνάμεις ή
  είρήνευοις τής άλληλοαΜρασαίμί
  νης ΊαπανΕας.
  θ' ανελάμβανε, χοινή σ^ναινέ3|Iι
  δ οτρκτηνβς Μιάχα πρός τον
  όν χρέφιυν πίντοτε έ«τίμησιν δλοι
  οΕ Ιπανασίίται στρατηγοί. "Η!η
  λέγεται βτι εγένοντο σχετιχαΐ βο-
  λιδβακοπήσεις είς αμφοτέρας χάς
  βατάξεις. Δίγειαι έπίσης 5τι ή
  Ρωμη θί έβλεπε ιύχ*ρίατως χήν
  λύσιν ού ή<. 'Αναφέρονται ήϊη χά '.μιχχ χοθ γνωσΐοθ Ίσπανοθ με γαλοτραπιζίτου Χίΐιαν Μά?τς, ί- σιις επεσκέφθη τελευταίως τό Λονδίνον χαί την Ρώμην χαϊ χβν χ. χ. Μχνχαριάγχα χ»Ι Χιλ Ρίμ· πλεΓ, άρχηγοθ χτ)ς ίσπανιχης δε- ζιαϊς. ώς εύνοούντων χήν προσπά' θείαν συμβιβχσμΐθ. Ή χρατοθσα ίνταθθχ εντύπωσις είνε διι μεσΐλάίηαις είς χήν Ισπανίαν πρέ πει νά περιλαμβάνη πρώτον μίαν στραχιωτιχήν άναχωχήν χαχά χήν διάρκειαν τής οποίας νά γίνουν α Ε προσπάθειαι οιινδιαλλαγν,ς 6πο ού5εχέρων «,ιεσολαβητβν». Μόνον μίσχ είς την ατμόσφαιραν α&(ήν τής χαλαρώσεως—τονίζαυν οΕ αγ γλιχοί χύκλοι—θά ηδύναντο νά έχδη'ωθοθν α Ε χάσεις χοθ Εσπανι Ο λαοθ καί νά εμφανισθή το προσχέίιον ενός νέου χαθεστβτος Αυταί ι!νε ί.Ι αγγλικαί χρίσεις διά χό σχέδιον Τσβρχσιλ. 'Γπάρ χούν 5(. ως χβί άλλα σχέδια είρη νιύιεως: χό νοχιοαμεριχανιχδν, χο σχανδινοιιϊίον χαί άλλβι, βάσιν χήν απομάκρυνσιν χβν άδιαλ λάκτω> έξ αμφοτέρων χβν παρα
  τάξεων, χαί χον σχηματισμόν μιοίς
  μετριοπαθοθς κυβερνήσεως «5ημο
  κρατικάς συγχεντρώσι ως χαί είρη
  νεύσεως», την αποφυγήν χβν άνχι
  ποίνων, χήν αποχώρησιν Β7ων χβν
  ξέ ών έθελενχβν χαί την διενέρ
  γειαν έχλογβν ή δημιψηφίσμαχος
  Ή 2αλαμάνχα χαί ή Βαλένθια
  ίέν εξεδήλωσαν αχόμη βαφβς χαί
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΆΕΙΩΜΑΤΑ
  Α1
  Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  Ό διάσημος βιρτουόζος τοθ
  βιολιθΟ Ζάκ Τιμτώ ό όκοΤος
  φατΐνβται δτι δέν είναι απλώς
  μέγας μουσικός άλλα καί φΐ
  λόσοφος καί ψυχολόγος ιΐού
  έομηνϊύει τίς σκέψις χου καί
  τα συναισθήματά τού μέ τή
  γλώσσαι τής μουσικήν άαμονί
  άς καί πειοσματίζβται δια χοβ
  όογάνου τής θείας τέχνης χου
  ΐχε μίαν ωραίαν ίμπνευσΐ;
  Ν ι δώσ[) ένα κοντσέρτο είς
  τόν ζωολογικό κΡ,ιιο τοθ Πα·
  ρισιοθ για νά ίΒή τί έιτΐδρασι
  έ κβι ή μουσική στά θηρ'α τής
  ζούγχλας. Διβτιίστωσε λοιπόν
  δτι ή εκτέλεσις^ ϊ[ς «σόλ»
  έπηϋεάζει βαθεια δλα γενικώς
  χά θηρΐα καί ού τή την τΐγρι
  καί αύτό των πάνθηοα άκόμη,
  δ «ως καί τα φείδια καί τα
  ψάρια καί τα πουλιά. Καί ά
  πέληξβ είς τό συμπέρασμα
  β π τα θηρΐα, δέν έννοοϋν μέν
  την μουσική αλλά πάντως έπη
  ρϊάζονται καί ευχαρίστουνται
  άπ' αυτήν.
  Ίϊού λοιπόν δτι έχομε καί
  έπΐσημη οιαιιΐστωσι 8τι ή μου
  σική έπι6ρς3: άκόμη κα( είς τα
  άγρια θηρΐα. Τα τιθασεύει. Τα
  εϋχαριστεΐ. ΚαΙ σέ πολλές πε
  ριπτώσεις τ4 νανουρΐζϊΐ καί
  τα ναοχώνει.
  Ή Σβρβνάτα ΣοΟμτιερτ, επί
  παραδείγματι, π ού ίπαιξβν
  είς «σόλ» ό κ. Τιμπώ, έμπρός
  4πό ιά κάγκελλα των λεόν
  των τοθ ζωολογικοΟ κήπου
  τοθ Παρισ.οΟ, έττροζένησβ τα
  πλέον εύχάριστα συναισθήμα
  τα βίς δλα γενικώς τα θηρΐα,
  κου παρηκολούθησαν την έκ
  τέλεσί της μέ άπόλυτη σιγή
  καί άκΐνησΐα, μέ άληθινή κατά
  νυξιΐ..
  Έν τούτοις δ,τι συμβαΐ
  νει μέ τΛ θηρ(α, δέν συμβατΐ
  νει καί μέ τό βέρο ρωμηό. Έ
  νας πάνθηρ, ειμπορεί νά τιθ3
  σβύεται μέ τή μουσική. ΚαΙ
  νά παρακολουθή μ' εκστασι
  την έκτέλεσι μ άς σονάτας. Ό
  ρωμηδς δμως έξαγριώνεται.
  Κάνβι κέφι. Καί είναι γνω
  στό τί θά ττή ρωμίϊκο κέφι:
  Σπάσιμο πιάτων καί ποτήριον
  γενικό άνατιοδογύρισμσ, τρά
  βηγμα της κουμπούοας ή τής
  άμφΐστομης. Καυ^ας, φόνοι,
  τραυματισμοί καί κεραμιοα
  ριό δλα Ι Τούλάχιστο αύτό χό
  συμπέρασμα βγαΐνει άπό την
  παρακολουθήση τοθ άστυνομι
  κοθ ΒελτΙου.
  Θ3Ι πήχε βίβαια, δτι έδώ
  βέν είναι Παρίσι, άΑλά ρωμέ
  τ «ο. Κι' δτι δέν έχομε μοισι
  κή Τιμπώ, άλλά γραμμόφω
  νο καί αοτοσχέοιες «όρχή
  στρετ» καί φωνακλάδες καν
  ταβόρους αθλιους πού σοθ
  τρυποθνε χά μιλΐγγια καί οοθ
  κχυποθν στά νεθρα.
  Κι' άπό την έπεψιν αυτή
  ύπάρχει ϊσως κάποια δικαιο
  >ογ(α καί έξήνησι σία συνα
  οΰήματα πού προκαλεΐ ή μου
  σικτ) »ίς τςύς ρωμηούς. Έξ
  ά>λου τί πολιτισμένοι άνθρο
  ποι θά ήσαν αν έγεννοθσε στή
  ψυχή τους ή μουσική τα Ιδία
  συναισθήματά πού προκαλε
  καί στά βηρΐα;
  Μ,
  ΤΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ.
  Ή απόφασις της Κυβερ
  νήσεως, Βιά την Ιδρυσιν ΰψι
  καμΐνων βιομηχανΐας ι σ δήρου
  καί χαλυβουογΐας, ηκούσθη
  μέ πραγματικήν ευχαρίστησιν
  άπό δλους. Διότι κατ' αυτόν
  τόν τρόπον θ' αποκτήση καί
  ή χώρα μας βαρείαν βιομηχα¬
  νίαν κοί θά κατασκευάζη τα
  μηχανήματα τα οποίαι τής ά-
  ναγκαιοθν καί τα όποΤα ε(σά·
  νβι τώρα έκ τοθ έξωτερικοθ.
  Θ5 συντελέσπ &' επί πλέον
  τουτο καί εις την έντατινωτί-
  ραν έχμετάλλευσΐν τοθ έλη·
  νικοθ ύτΐεοίφους καί θί 8η·
  μιουργήσΓ) εργασίαν διά χιλιά
  οας εργατικήν χειρών· Δβδο
  μένου δέ δτι είς την χώραν
  μας καΐ είς την Κρήτην (διαι
  τέοως ύπάρχουν πλούσια κοι
  τάσματα σιδήρου άνεκμβτάλ
  λευτσ, βπως ύπάρχουν καί
  πλήθη άνέργων, είναι εθχολον
  νά φαντσσθή κανεΐς ποΐαν
  κολοσσιαίαν σηαασίοτν θά ε
  ΧΙΊ ή ίδρυσις ύψικαμένων σιοή
  ρου καί βιομηχανΐας χάλυβος.
  Γ ΜΕΓΑΡΟΝ ΝΕΑΠΟΑΕΒΖ.
  ΑΙ «ργασίαι διά την άνε
  γερσιν τοθ ΤουριστικοΟ Μέγα
  ρου Νεαπόλεως συνβχΐζονται
  έντατιχώς. "Ηδη £χβι άπο
  περατωθή ό πρ&τος δροφος,
  δπου θά βιαρρυθμισθή καί αί
  θουσα θεάτρου. 'Υπάρχβι λοι
  πόν ελπίς νά άποπερατωθβσυν
  χόμως τό . μέγαρον αύτό κα(
  νά λειτουργήση τό Τουριστι
  κόν κέντρον χάρις είς τό οβοϊ
  όν ή ώραΐα νύμφη τοθ Μβραμ
  βέλλου θά σημειώση νέαν
  πρόοδον καί θά καταστή τό
  δεω3έστβρον μέρος παραθβρι-
  σμοθ. Καί θά προσελκύση πλή
  θη κόσμου πού γοητεύονται
  άπό τάς καλλονσς καί τό
  θαυμάσιον κλΤμά της καί γΐ
  ονται είλκρινεΤς φΐλοι της
  καί τακτικοί επισκέπται της.
  Η
  ΟΛΟΣ ΠΡΙΝΙΑ·
  ΚάποτΒ είχεν αποφασι¬
  σθή νά κατασκευασθή όβός
  νώνουσα τόν "Αγιον Μύρωνα
  μέ τίς Άσίτβς, τόν Πρινιά καί
  κεΐθεν μέ την "Αγίαν Βαρ-
  βάραν. Καί είχεν άρχίσει μά·
  ιστα καί ή σχβτική έργασίσ,
  διακοπείσα αργότερον δι* ά-
  γνώστους, είς ημάς τούλάχι
  οίον, λόγους. Έν τούτοις ή
  αυτή θά προσέφερε σιτου
  δαίαν εξυπηρέτησιν δχι μόνον
  είς τα ανωτέρω μνημονευθέν-
  τα χωρία άλλά καί &(ς τόν τό
  πον ολόκληρον. Διότι θά ήνω·
  νέ ολόκληρον τό δυτικόν ταή
  μα τής επαρχίας Μαλββυζίου
  μέ την Μεσσαράν καί θά Ιφε
  ρεν είς επικοινωνίαν τα »όο
  ούΐά πλουσιώτατα διαμερΐ·
  σματα τοθ νομοθ μας.
  ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.
  ·« απαγόρευσις τή"ςέξα
  γωγής πορτοκαλλίων καί λΈμο
  νΐων, ήτο δμολογουμένως επι
  βεβλημένη. Δέν πρόκειται δέ
  ασφαλώς νά ζημιώση τούς πά
  ραγωγούς. Διότι οί έναπομέ
  νουσαι άκόμη μικραί ποσότη
  τβς τής έφετεινής εσοδείας θά
  καταναλωθοθν κο 1 μάλιοτο
  είς ικανοποιητικάς τιμάς άπό
  την εσωτερικήν αγοράν , χάριν
  ής οποίας καί ελήφθη τό ά
  παγορευτικόν μέτρον. ΚαΙ Ε
  πρεπε επαναλαμβάνομεν νά
  γίνη ή απαγόρευσις. Διότι έ
  κινΒύνευσεν λόγφ της μέγα
  λης ζητήθϊως,^, νά έξαΦανι
  σθοθν τα βΐβη σύτά άπό τάς
  άγοράς μας παρά τό δτι οί ά
  γορασταί τα επλήρωνον είς ύ
  ψηλάς τιμάς. Τόση μάλιστα ή
  τ ο πολλάκις ή έλλειψις ώστβ
  οί ξένοι πού ήρχοντο έβω όιη
  ρωτοντο άν ευρίσκωνται είς
  την Έλλάδσ. την όποίαν,βέν
  είμποροθν νά έννοήσουν χωρΙ{
  κορτοκάλλια;
  Μ
  Β
  Γ*
  ε*
  ΙΙ'
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον Ινα
  δισμαντι τής κινηματογραφικη'ς τέ
  χνης: «Λευκόν φορτΐον» μί την
  Κ&τυ Φόν Νάγκυ—Ζσν Πιέρ Ώ
  μόν, Σουζύ Πρίμ καΐ Ζοθλ Μτιερύ.
  ♦ **
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τώ κοινωνκόν
  Εόαγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ τοθ Β.
  Ουγκώ. (Γ.' έττοχή). Κατάλληλον
  δι* δλους μικροϋς καΐ μεγάλους,
  Σημ. Καθ" εκάστην είς τάς 7 μ.
  μ, άπογευματινή,
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύττο
  τελές β^,σνθή Κοπετάνισσα» μέ
  τόν Κέν Μέυναπ κοΐ τοθ έπεισοδι
  ακοθ «Φάντασμα αέρος» τα έπει
  σόδια δόν. 9ον, ΙΟον.
  •Έν» πολύκροτον
  ***
  = αΗΙΜΙΠΓΝΦΐ:
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έν» διαμάντι της χινημα
  τονρ«φΐκης τβχνπς.
  Ένα κομμάτι άπό την ζ«ι
  ίιν τβν π«ραοτρ«τημ>ν«ιν
  νυναιχ&ν, πό υ Λ μοΐρκ τί
  βιλησε χνλιαμενες στέν
  βοβρχο...
  Άθώα κορίτβια !
  δυστυχισμένες ύπάρ-
  ξεις:
  β«( δνειρβ άβ&α
  βλίπβτβ νά χάνννται τή στιγ
  μπ πού νβμΐζετε δτι φθάσατε
  οτβ τίλβς τβθ ποβου σοτς ΠΑ·
  ΤΙ ,.ΓΙΑΤΙ ...ηΐφτετε 8ύμ«τ»
  μυσοτρδν μ«1 τιποτενιειν άν
  βρ&Μΐιιν πού μονβς των σχο
  πβς εΐνβι [4 εκμετάλλευσις
  τΒν ένϊ(ρ«ν βα(,τβ έμπέριον
  ττίς Σαρχός σ«ς.
  ΠρΜτανωνισταί.
  Ζάν Πιέρ 'Ωμβν,
  Κάτυ Φόν Νάγκυ,
  Ζβύλ Μπερύ.
  ΠΡΟΣΕΧΏΣ:
  «Τό Δράμα τ·0 Μά-
  γιερλιγκ».
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΟΕΤΡΕ1ΛΙΗΙΙΝΙΟΙ ΔΗ
  "1ΙΡΟΙ1ΑΙΙ,,
  χρ 4{ ·Ηρ«*λεί
  •ν ·χ«οτι.ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ρρββυ ηλχ' ·ό··Ι*ν ΟΕ!
  ΡΑΙΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ χρ«ϊ Ρβ-
  Βυιινον, Χ·νι«, Πειραια,
  £6ρ·ν, Πείραν, Ν*,·ν.
  ■««««ο-.ον ΑΙΝΑΡβΑΚΜ
  1—41
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκ|α μ|
  γειον. 86ο αυλάς χαί πλΰβταριί,
  χρΐχ δβμάτια, έγχατίοταοιν 05η
  τος χαΐ ήΐιχτροιΐωΐισμοθ, ιίς την
  οδβν ΚύρώΛ^ί.
  Πληροφορίαι γραφείον Καθολΐ
  χοθ ΝαοΟ.
  ΝβθβΧβμβς ζητεί θέσιν παρΌΙα
  δήποτβ κλινΐκβ ή ΝοσοκομίΙω.
  Πληροφορίαι καρά ΐφ κ. ΔημητρΙω
  Ιστορικόν έργον.
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  224
  ΤβΒ Προοπέρ Μεριμε.
  —Μά τήν αλήθειαι εΤπε Ι·
  νας άπό τούς κακοοργους,
  &ς φάμε κσνένσ, δέν Θ5 κολσ
  σθοθμε ν1" ού;ό. ΑΟριο κάμε
  στόν ζομολόγο καί τελβιώνει
  ή βουλβιά.
  —Άχοθστε, κουμπάοοι, εί-
  ττβ ε«·ας άλλος, μοθ Ερχεται
  μιά (δέα. "Ας γυρΐΊΐηυμβ την
  αδεία νά πασχάσουμε άπ' αο
  τούς τούς ρασοφόρους.
  —Νιί, σάν νά μποροθν ν ά
  τό κάνουν τάχοΙ απήντησεν ό
  σύντροφός τού.
  —ΜΛ την ΠατναγΙο! άνέκρσ
  ξε ό ΜπουαοωΦέν, ξβρω έν α
  «σλύτερο μέσο Απ' αύτα καΙ
  θα σάς τό π^ στ" αύτί.
  Οί 2τϊσσερ
  πλησΐασαν άμίσως τιροσωπο
  μέ πρόσωΐϊθ, κι' ό Μτιουσ?3£ο·
  φέν τούς έξήγησβ πολύ σιγώ
  τό σχέδιό τού. "Ολοι τό ύηο-
  Βέχθηκαν μβ δυνατα γέλοια.
  Ένας μονάχα άπ' αΰτούς 6-
  δειξβ κάποιο βισιαγμό.
  — Αυτή είναι άσχημη Ιδέα,
  Μπουαδωφέν, καί μποριϊ νβ
  μβς φέρη κανένα κακό. '£γώ
  δέν άνσκατεύομαΐ.
  —Σώπαΐνε λοιπόν, Γκιγιε
  μέν, σάν νώ ή-αν μεγάλη ά-
  μσρτία νά φοβερίζη κανένας
  κάηοιον μέ τό μαχαΤοιΙ
  —Μαί, μά εναπατιβΐ .
  Μιλοθσαν σιγά, κι" οί δύο
  χσλόγεροι φαΐνονταν -ώς
  προστιαθοϋσαν νά μαντ/ψουν
  τα σγ,έοιά των, Από μβρΐκές
  λέξεις πού Ακουαν άπό τή ου
  νομιλία των.
  —Μπβ! δέν ύπάρχει χαμ
  υι* διαφοραί.., ξαναιΐκε ό
  ΜπουσβωΦέν πιό δυνατά- Κι'
  Ιπειτα μ' σύτό τόν τρόπο, αύ
  τος Θ4 κάνη την άμσρτΐσ,
  δέν θά την κάνω έ>ώ.
  —Νιί, ναί, ό Μπουσδωφέν
  έχει δίκηο, φώναξαν ο( άλλοι.
  Άμέσως 6 Μπουαβωβέν ση
  κώθη<ε καί βγτ]κβ άπό τό δω μάτιο. "Υστερα άπό μιά στιγ ΠΕΜΠΤΗ 99 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6.11— Δύσις 6 46 Η ΖΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΑ μή, άκούσθηκαν νά οί δρνιθες καί οέ στής ζανσφάνηκε άό ά άπό μιά σκοτωμένη όρνιθα στό κάθβ χέρι. —"£1 τόν κατσραμένο! άνί χραξε ή κυρά Μαργαρίτα. Ν) σκοτώση τίς δρνιθές μου!.., Πσρασκευή μερά Ι... Τί θά τίς κάνης, χακοθργε; —Σιω*ή, κυρά Μαργαοίτσα χαί μή μέ θυμώνετε. Ξέρετε κάς εϊμαι κακάς. Έτοψαστε τίς οοθβλές σας χι' άφήστέ με νά κάνω βπως ξέρω. Έ- κειτα τιληαΐασβ τόν Άλσατι- ανό πατΐά. Άκοθστε, παπά μου, εΐπε, βλέπετε καλά ού τα τα ϊύοζώτ; θά ήθελα λοι πόν νά μοθ κάνετε τή χαρή νά τα βαφτΐσετε. (συνεχίζεται) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διαγωνισμός προσλήψε¬ ως 6οκία«ν τής 23ης Μαί ου 1937. Ανακοινούται συμνληρω ματικως δτι διά; τούς έ~ι- θυμοθντας δ«»ς μετάσχω- σι τοθ ό:ν» διαγωνισμοθ καί Εχοντος πτυχίον Πανι «ιστημΐου ή 'Λνωτάτης σχο λής Οικονομικήν καί Έμ «οριχΑν Επιστήμων, καθ·· ρίσθη ανώτατον όριον ήλι- κίας τ6 τριακοστόν συμ»· -ληρωμίνον. Έν Αθήναις τΒ 17η Ά ■ριλΐου 1937 (Έκ τής Γενικάς Γραμ- ματείας). | Ή έκατονταετήβΐς τοθ Πανεπι¬ στημίου μσς σχετΙΓβται, καλυτέρα συνδέεται στενώς— δπως πολϋ όρ- Θά αναφέρει ύ ΆΘηναΐος συνάδελ· φός—μέ την οπιτονοικοκυοάν: τόν τρόμον άλλά καί τό Θέλγητρον τοθ φοιτητσθ. —Διά τό δεύτερον, Θά Ιλιγε £· νας παλαιός γνώστης τής φοιτητι- κης ζωής τόν Χόγο*ι Εχει μάλλον ή κόρη τής σπιτονοικοκυρδς.... Πιθανόν. Ώστόσο ή σπιτονοικο· κυρά είνε ό πρωτος τόνος ϊΐς την φοιτητικήν Ιστορίαν. Ύπάρχει είς βλα τα στάδια καί είς όλας τάς φάσεις τής φοιτητικής ζωής ώς μία ζώσα καί χαρακτηοιστική φυσιοννωμ(α. Είναι πανομοιότυ· πος δι" δλους. "Εχει δι" δλους τα Ιδία έλαττώματα καΐ τα Ιδία προτερήματα. Ό παλαιός επιστή¬ μων τήν ευρίσκει πάντοτε μέοα στάς άναμνήσεις τού ζωηοάν κσΐ άναλλοΐωτον: πότε μέγαιραν άληθι νήν, πότε τρυφεράν οίκοδέοποιναν πού άντικαθιστά μέ λεπτότητα, μέ πείραν, μέ σοφάς συμβουλάς, μέ αύστηρόΐητα καί συγκατάβασιν τα χάδια τής μήτέρας. ΚαΙ είς τάς δύο δμως αύτάς περιπτώσεις ή σπιτονοικοκυοά δημιουργεΐ συγκινη τικά συναισθήματα. Όχι μόνον διά τούς παλαιούς άλλά καί τούς νέους. "Ενσς «πρόσφατος» φοιτητής Ή ρακλειώτης, άνεκοίνωνε πρό ημε¬ ρών δημοσία: —Στήν οδόν Ωΐδότου ύπάρχουν τα καλυτέρα Βωμότια διά φοιτητσς. Άλλά καί οί καλύτερες σπιτονοικο κυρές. Δέν γνωρΐζω άν ήτο άκριβής ή.,.ανεΤχε λόγους νά είνε άκριβής. Πάντως στόν Τδιο δρόμο—πού βρ! σκεται ώς γνωηόν στό Καρτιέ Λα τέν των Αθηνών: τή Μεάπολι—ύ τιήρχε ό άτόφιος τύπος τής Έλλη· νίδος σπιτονοικοκυρδς: Πού ήταν Λλύγιστη προκειμένου περΐ μικράς !στω παρατάσεως τής πληρωμής τοθ ένοικίου άλλά καί πού Εκσνε τα «κλειστά μάτια» οταν ή κόρη της έστόλιζε μέ φρέσκα τριαντά φυλλα τό άνθογυάλι τοθ νοικάτο- ρο ή—δπερ σοβαρώτερον—τόν έ· συντρόφευε τα βράδυα ώς τήν Ό μόνοια. Φαίνεται λοιπόν δτι καΐ ό έφετει νός φοιτητής Επαιρνε τήν σττιτονοι κοκυρά δπως την συμπεριέλαβε ή έ<ατονταετήρ1ς τοθ Πανεπιστημίον καί Ισως Τσως καί ή ίδική της: "£να κράμα μεσοκαιρίτικης κσκωούνης Φωνσζουν Κα1 καλωσύνης Θυμοσύφου καί αύ λΐγο ό λη Ι τόχρημα συνχρονισμένης μέ τα γύ κρατώντας|Ρω τΠί ττρόσωπα κσΐ_ ,πράγματα —-Ό «λοθτος <*τ.οτΐλ·ϊ δυ¬ στυχίαν; Ό πλοθτος συχν» 5ηο«λ»Ι δι» βνχοί·χν: οδτή είναι ή περίπτωσις ένϊς "ΑγγΧου Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_Ζ_-ΗΣ Τ·0 ΚΙϋΒΚ ΗΑΟΟΑΚΟ 9*ον Ό Δι4 ποϋ εδίίβ«το α» Βϊααι μιιοτιχιομοθ έ«ίνηο« τους | καί τάς οίαινίους συνθήκας τής των άκαδήμαΐκων πολιτωνΙ 6 Άλλος ζο Κ4»»ίν, ό 6<ιοΐο( είχ· τό άιύχημ* νά χΐρδίση τό 1932 30 χιλιάδας ΧΙρβς στερΗ'ας β«δ τό λαχεΐβν τοθ Δϊυδλ'ν>υ. Ό Κά»φιν συνΐτός
  μίχρι τίτΐ οί<ογενειάρχτΐςι μΐθϋ- σθείς «πδ τό χέρδος ή»χιβ« νά μ* 6ύ3χεται χαί «πό ** εΙ<οπνιυιιατώ δή «οτ«. Κατήντ^οι έντίς δΧίγοι» χρίνου άλχοολιχίς χαί ήμιπαρά- ςρρβν, χαί τβ «χ(νι;ια τβ δπ&ί* ή^ίρααε χαχ' «ρχβί. τα Ιξεπο(τ). αεν είς Ιξευτΐλιστπάς τιμάς· Δύβ |ιτι μετά την «ιΰ^οι?> ^ήί τοχτ]ς
  απίθινιν πένης. Τώρα ιϊς τα δΐ-
  χαστήρια ϊοΟ Λ^νδίνου σ^ζητεΐται
  ή προΐφυγή τ*ν κληρονόμον τού,
  οΕ όπτίίΐ ζητοθν νϊ άχιιρωθ&Ο^
  τα σκμβίλαι» διά τβν έκοΕνν ό
  Κ4φ?ιν έπώησε την περιουσίαν
  οτυ, διατεινόμενοι δ(ΐ δέν ήτο είς
  χατασταοιν νά την διαχειρΐζεται.
  ***
  —-Παραδίδονται οί σημαί»
  νοντις κομμουνισταί.
  "Επετϊ άκύ δΐχιοχιαετΐ] &κου
  βίαν έξ Ο!»γναρΙος Ιπίστριψιν είς
  Β;υ?απίσι»]ν χαί παρουσιίαθτ) 4·
  μίσως είς την αστυνομίαν χαί έτέ
  θη &πό κράτησιν ό δό^τα,ρ ΖΑτΐν
  Ρβύντας, ό άΓΓ,οΙ2ς εΐχε χρηματίσει
  τιρίεϊρες τοθ επαναοτχτιχοθ διχα-
  στηρίου τής περιφήμου χομιιοιινι-
  ααχής χυβιρνήβιως τοθ Μηέλα
  Κιό>. Ό Ρβύντας χκτά τας ά?χ3{
  νί]ς έρυθ^ας τρεμίχρατίαςπζύ είχεν
  ίνσχτ,ψϊΐ έν Οϊγγαρ^α ή ο ίδιαίτε
  ρος γραμματεύς τοθ χομισααρίου
  ι&ν Έξιοτιοιχβ/Αγχοστον, γενίμΐ
  νος το< Μαΐβν τοθ 1919 πρ^εϊρος τοθ έκαναατακχοθ διχααιηρίου χαί ολίγον πρό ττ}ς χαταλύοεως τοθ χομμουνισμβθ, γραμματιΰς τής Βιέννη πριοβιΕας. μ ν* μοθ 'Α «■?χ(οε νά &νΐβα(νΐ| τίν . αϊν άγριοχάτσκο. ·Αχολθυθού. οαμε χι' έμιϊί μ* μεγάλη &ο*ο λία, διίτι εΤχϊμι κ«1 τό «ορΐΐο μ*ς χαί χ4"ε τόσο βτ·) για νά τόν 6οΐ}θί)αβ(»ι· Κ'ί λά αηαΙ» τό πέρασμ» ήΐαν τόο9 οτ*νδ πού ή 'αγχάοθημεν ν* προ μ ς. Ταιερ» ά«δ άγβνιώδη πορεία άνάμεοα άηό δβάχους *<*1 **■ ταρράχτις που βοφαλβς δέ» «1 'ΧΪ πε?άθΐ δνθριβπος πο·.ί, ε φθίααμε οέ ϊ'« αηήλαιο ού στίμιον τοθ έτοίου ανόψχμΐ τΙ( λίμπΐς μχς. Ή '^ιία* έΐ»ί,?ε τήν μιά λκμπα στα χέρι της χχ< προηγήθη προοίχουσ» πολΰ οέ χάθε -ΐηί 6τ)ϋ». διότι λαχχοι %οΛ ρω^μές στα φ Ό δ?όμος μίσχ άπό ιό βπήλαΐο, ή δπόγΐΐί οή"ρβγγ9, ή?«ν Ιλιχο ειϊής χαΐ μαί έχρειάοαςχκν ιΐιο αι πιρίκου λικτά γιά νά βγοθμε. "Ολο ίχυτά τό διάσιηϋα:, &πό την &?χ κου ξιχΐνήιχμι, μιλιτοθβχ τόν δρόμο γιά νά μηορέοα νά προσανατολιοθώ χατά την έπι- ατροφή μας. Αΰΐο ήην μΐ4 ηχ- λ τ) ά μου συνήθει» σέ χάθε μου ή ΕΟΡΤΑΙ.-Ό κ. Γεώργιος Βλο χοχρήστος Διευθυντής ,·ς >Α ;
  τικής Τραπέζης θά έορτο.σπ την 3ην
  [Λαΐου.
  _Ό <. Γεώργιος Μ.στΐλογλοι, Θά δεχθή αθοιον 23ην τρίχοντο. _·Η κ. Ελένη Γεωργ. Μπαμ,ϊβϊ' κ0 ΘΑ δεχθή την 2αν τοθ ΠΛ άντί τής αυριον ?3 Απριλίου. _·Η κ. ΓβωργΙα Ε. Περάκη 8<ν έοοτάζβι οθτβ βίχβται έπισκίψΕΐς αυριον. —Αυριον εορτήν τοθ 'ΑγΙου ρ8 οργΐου δέν Θά δεχθή ίττιοκέψεις * κ. ΖηνοβΙσ Καλομβνοτιοολου λόνο ασθενείας. —ΑΟριον εορτήν τοθ 'ΑγΙου Γε. οργίου δέν έορτάζει οθτε βέχβται έττισκέψεις ό έ, ά άντιουνταγμβ τάοχης κ. Γεώργιος Μηλιαρδς. ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. -Ε0 αγγελία ΛσμπρινοΟ καί Ίωάννιΐς Πατιαδόπουλος έφοκλιστής, ήρρα Βωνΐσθησβν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις ου νελθόντες άπό την συμφοραν ή όποΐα μδς βιτληξεν επί τφ θί τω τοθ^προσφιλοθς μας συγκεκινημβνοι βαθθιατα χαρι στοθμεν Θβρμώς πάντας τοος συγ γενεΐς καί Φίλους καί τοΟς όηωσ δήποτε συμμερισθέντας τό βαρθ πένθος μας. .Ιδιαιτέρως εύχορι στοθμεν τοΟς (ατροθς Μερόπη Λυ 6άκη καί Αλεξ. ΣτεφανΙδην διά την στοργήν μέ τήν οποίαν τόν πάρη χολοθθησαν μέχρι τΡ|ς τελευταίαι; σπγμί)ς, τήν αγαπητήν κ'Ανόρθω σιν» καί τάς οικογενείας Φιλ. Λσμ πρινοΰ καί Γεωρ. Βογιατζάκη, Ή πενθοθσα οΐκογένβιο ΊΗχν. Λυδ*Μ.η Γύρω στήν πόλι μας. α .ήν Δαχτι>λογράφο{ άρτΐως κατηρ
  τισμένη άναλαμβάνει τήν κατ' οί
  κον άντιγραφήν μελετων Μηχανι
  κων, ώς καί παντός εΐδους κει
  μένου.
  (Πλήοοφορίαι έκ τοθ ΛογιστηρΙ
  ου μας).
  ΕΝΰΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Παντονωλιΐον τοθ Ιωάννου Περτσιλάκη
  καθιστα γναστόν είς την αξιότιμον καί «ολυ
  ■ληθή ηελατιίσν τού δτι «ατρέΐ,σββν ιλαιό·
  λαδον γνήσιον βκλεκτής ποιότητος Ικ τού κ«-
  ρίου ΜαλλΑν Ίεραβέτρας, τό όκοϊον θά «ωλ^
  α«ό σήμιρον, κονΒρικως καί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους.
  Έ«ίσης γνκστοτΐοιοθμιν τό κοινόν δτι διά
  νόμου άναγορευΐται είς τό δνω Κατάστημα ή
  «ώλ,ησις σκορκλαίου.
  ( Έκ τοθ Κατασιήματος)
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. λ. ΠΙΒΡΙλΙΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤΑΝΙΤΗ
  ΔΙΠΛΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟ» ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καί οίποοομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικαί κατασκευαί, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραϊ κατασκευαί, οίκοδομικα, ό-
  Βοποιΐα.
  Γραφΐΐα Όο«( ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Π«ραηλεόρ«κ;
  κ. κ. Κββαλ«Ηη—Άχρβτβυ.
  Μόλις ατα(ίή«αμ«
  τοθ σπηλαίου χαί
  με νά ου^θίσωμε χά μάτΐα μτς
  στό μιαοαχόιαοΌ — διότι εΓχΐ
  οχιδόν βριδυάβν —- Ι'ας δυναΐβς
  άέ?ας μόίς Ιοδυσε τίς λάμπις.
  Ή Άγιασχ μοί; εκάλεσε χον-
  τα τ~ς χά ι κλΐυρίζοντας μέ προ
  σοχή, διότι οί βράχοι ήσ^ν όι-
  οθτ,ρο!, ΐΐδαμε μηροατά μας Ι**
  μεγίλο χάσμχ ηβυ έχώριζΐ ο έ
  δυβ τό δουνό. Τό φίρδος τού θί
  ήΐο πιρίηου τέσσαρα μίτρα, άλ
  λα τό δίθος τού ήχχν «τΐΛΐίωτο.
  Ό βέρας πίύ φυοοθαε ή«ν
  τόοο δυνατάς χαί τό 6ραχώδε(
  Ι5αφος τόοο δλιββ~?ον πού άναγ
  χασ^ήχνμε να προχωροθμε ϊ?
  τιοντες μεχρι τοθ χεΕλονς τοθ χά
  σματος, έ>ώ ή 'Αγιάβα πΐριπα
  ιοθβε ελευθέρα γέρνοντας έλα
  φ?&ί τό οίμα της αντίθετα πρό(
  τον άνεμο.
  —Γρήγορα τό σανΐδι, εφώναξε
  ή 'Ανιασχ. Δέν έχομε καιρο γι
  τί θά σχοΐεινιιίση τελείω .
  Περιττόν είνε νά περιγρίψβμε
  την αγωνίβ μας, δ ην αντελήφθη
  μέν 8:ι θά περνοΰσαμε το χάαμι
  επάνω ο' Ινα σανί,δι ηάχους 50 ί·
  καΐοοΐβν. "Αν δέν τό ία ήιιζεή
  Άγιάσα δέν θά ιίχαμε τ) Ηίορος
  >Λ:% νά ιό τοπςθετήαιομι. ΆφςΟ
  ήοιξε χαλά τί σ^νΐδι ή 'Αγι-
  άοα έοτράφ*) πρός ιό μέρος μις.
  — θί πιρίσυ πρώτη ιίκι γιβ
  νά δοχιμίσω &> χρα ^ χαλΐ, γι
  θά άχολουθήσετι.
  Χ«ρ1ς διύτερο λόγο δρχισε νβ
  δαδΐζη επάνω ο ό αχνίδι χαί 6ίέ
  Βηχε στο £λλο μέρος. 'ΕχιΙ έπα-
  χηοε τό κόδι αταθερά στήν βλλτ)
  αχρη τοθ οανιδιοθ γιά νά μή
  <ινήιαι. —Έμπρός, Ι*ας ■ Ι/άς %»1 μή φοδιΐσθε. Έμπρός Κχλλιχράτη! ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ 112 Ύποκαταστήματα ΒΤΑΙΡΙΑ έν Ελλάδι ΕΤβδ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893 —Έμπρός ΤςώνΙ Πας περάοαμι, μρ μπορβ νά χαταλάδω χ»Ι Βταν Θυμΐ]θ6 τή σχηνή αυτή στ)κώ·ον ται οί τρίχες ιΐ]ς κεφαλής μ3υ. (συνβχΐζεται) 2ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΑΤΗΧ» Δΐχβμεβ» παραγγ«λί«ς ώητβύ για οίΐΐτιοι, δια γ«»μ*τ« έ Διά Τ€ΰς μ. χ. Πελάτας ιννυώ μεθβ η«ντβτ· φρεβκο ψητβ, κο Λβρβτσι, έ{βιρΐτικβ «ρβοί, νΐΜΤοτο μ«1 ρετσίνα μβσχατπ- Μήχατ Έ 6 Καταστήπατα έν τώ εξωτερικώ. (Έν Αγγλία, Αίγύιττο καί Κύπρο) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Νβν/ Υογ_—ΤΗβ Ββη- οί Δτ,ΐιβηβ ίχη»ί €οηιρ&ηγ ήχνβτε χ^,ρο. μοτς (έναντι ««λβιιάς ιτ«ρ*πλβύρ»»ς <χ*τ γέν Ζαποτντι. ΙΟΑΝ. 205 331"» Καταθίσΐις είς 6ρακ. ·ν όψει καί £·1 «ροθισμίςί. Πάσης φύσΐως Τρανεζιτικΐ) ιργασία ΰιό ιούς ϋδλλον συμ·<ροντας δρους. ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ —"Η αστασία τοθ καιροΰ έξοκο· λουθεί κατα τό μάλλον καί ήττον, —Εύτΰχημα πάντως είνε. Οτι οί πβρΐ τήν παραγωγήν αΐσιοι οΐωνοϊ συνεχίζονται. —Μόνον ποΟ ξεκουρδΐζουν τα νεθρα μας οί συνβχεϊς άνεμοι κοΐ Ιδιαιτέρως οί έφετεινές έξαιρετιχές νοτιές. — Οί καφενειολόγοι οί όΐτοϊοιάττό τής έκρήξεως τοθ έμφυλΐου πολέ¬ μου τής 'ίσπανίας Εχουν μεταβλη· θ(ί μέχρι τοθ άηωτάτου καφενείου τού νομοθ μας είς διεθνολόγους φίρμσς, ττεριστΓέφονται αύτές τίς ήμέρες είς τόν έλεγχον τών'Ιοπανι κων ττσραμεθορΐων καί παραλίαν, θα έπιτύχπ ό Ελεγχος αύ'ός; θά τελειώση τό Ίσπανικόν δραμα; θα σβύση τό Ίβηοικόν ήφαΐοτειον ή.,.. Θά άναφλεγίί ή ύφήλιος; —ΊβοΟ τα σύγχρονα σοβαρά, «διεθνήκ προΒλήματα... —ΑΙ εργασίαι των λιμενικθν μας βργων συνεχίζονται πάντοτβ μετά τής σονήθους κανονικότηιος. —Ή όποΐα δημιουργεϊ διά τούς κατερχομένους πρός άναψυχήν είς τόν λιμενοβραχίονα συμπολίτας δεδομένα αίσιοδοξίας. — Γύρω άπδ τό απώτερον έμπορι χον καί τουριστικόν μέλλον τής πό λεως μας. —Τα διάφορα σωματεΓα διοργα νώνουν βαθμηδόν τάς έτησίας έκ· δρομάς των, —Τοιαύτην έκδρομήν ώς είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν όργανώ· νει καί ό ίύλλογος Γραπεζιτικων ύπαλλήλων, Ή έκδρομι1 αυτή εστέφετο άνέ- καθεν ύηό επιτυχίας, δέν ύηάρχει δέ σμφιβολΐα δτι καί εφέτος ή επι τυχία της θά είναι εξαιρετική. —Ή χθεσινή καιρική «ήσυχΐσ» καί ή συμπαρομαρτοθσα λιακαδα, ηύνόησε τάς πρωϊνάς ώρας την ύπαιθρίαν κίνησιν. —Ή κίνησις αυτή άφορφ: ώς επί τό τό πλείστον τούς άργοσχόλους τούς συνταξιούχους καί τάς κυ ρΐας, — ΑΙ τελευταίαι προτιμοθν συνή· Θω<} τόν Δημοτικόν κήπον οπου άγκυροβολοΰν όδηγοθσαι μοναι των τώ καρροτσάκια των μπέπμη δών των. —Είς τό κεντρικόν καί έξαιρετι κόν εστιατόριον μας «Διεθνές» ύ πάρχει άπό τινος κοΐ όρχήστρα καλώς κατηρτισμένη. —Ή συμβολή τίις μουσικής είς τό τρώγειν. υπήρξεν άνέκαθενδεΐγ μα προόδου καί πολιτισμοθ άπό πάσης απόψεως, —Είνε δέ άξΐα πάσης ίκτιμήσε ως—καί υποστηρίξεως φυσικά—ή επιχείρησις τοθ καλοθ μας έστιατο ρίου ή οηοΐα μέ τήν καινοτομΐαν αυτήν Εδωσεν κοΐ είς τό πεοιβαλ λον τού ιτνοήν καθαρώς Αθηναι κήν καί άνταξΐαν τί)ς σημερινί)ς σημασΐας τοθ Ήρσκλείου. —Λ βριον τό κινηματοθέατρον Πουλακάκη προβάλλει 6να νέον * ριστούργημα «Λευκόν φορτΐον». —Τό Εργον αύτό βπου ίπαΐχβη έοημβΐωσε μεγΐστην επιτυχίαν λό γω τοθ κοινωνικοθ καί δραματικοθ ένδιαφέροντός τού. —_Ις την Μινώα προβσλλβται αυριον ή τρΐτη καί τελευταία έπο χή των «ΆΘλιων» τοθ Βίκτωρος Ουγκώ. • ΡΙκορτε» τής Ή γνβστί, χΒ1λ[τιχνις μβ81βΤ 'ί Χ>Ρ· -«ρβγχοθ ιίδοποιιϊ ιή
  Αξιότιμον πελατείαν «ς 8ιι Ι
  τΐΛων καί σκβυθν τού
  Πληροφορίαι παοί; ΤΛ ν ·ιτ......
  Κρ.Τζδ, ΓκαρΛζ Κ^· £-*Ψ«ν.
  —Ή συναυλία
  τοθ 'Ελλ.
  Τό .Σάββατον Ρ4 Απριλίου, Λ
  Ραν 7.15 μ. μ. είς τό Θέατρον &Που
  λακάκη Θά δοθβ ή συνσυλΐα »ί}«
  ορχήστρας τοθ 'Ελλ. Ώδεΐου. Τήν
  όμχήστραν Θά διευθύνη ό κ. Νού
  φράκης. Ώς σολΐστ Θά λσβρ, μί
  ρος ό κ. Γ. Πλάτων έκτελων τό
  κονσέρτο τοΟΜόζαρτ Ιττΐς Στίψεως).
  ΕΙοηγητικήν όμιλίαν θά κάμη ή
  δνΐς ΠσΓζη μέ ανάλυσιν των Ιρ·
  γων ποθ υά παιχθοθν είς τήν αν
  ναυλΐαν.
  ΝΕΟΣ 17 έτων καλώς κατηρτι·
  σμένος ζητεί Θέσιν μέ μβτρίαν άμοι
  βήν καί είς οιονδήποτε κατάστΓμα.
  Πληροφορίαι παρα τώ Γ. 'Λθανα
  σάκη μεσΐτη Χανίων Πύλη καφ»>
  νειον «Μπόρσα».
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ είς Πόρον άνώ
  γειον μέ 4 δωμάτια καί κουζΐνας
  νεόδμητον ηλεκτροφωτισμόν μί τα
  ράτσα καί πόσιμον νβρό φρέατοο
  Πληροφορίαι παρά τοθ κ, Ι, Γ*
  Κυπριακάκη καφεπώλη «ίς
  Λ Π Ο Ρθ α Σ Ι Σ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ή μαρκεσία ντέ Μνουλαιν-
  βιλλιέ, κατασυγκινημένη άπό
  τον φτβ3θόν ούτον ξεπεσμό
  μιας βασιλική^ άπογόνου, έ—η
  ρεν άμέσως την Ίωάννα καΙ
  τή μιχρότβρη άδβλφή τη; *α'
  τίς έβπλβ νσ μορφωθοθν σ' £
  να οΐκοτροφϊΐο. Δβκατβσσ4-
  ιτωνχρόνων ή Ίωάννα ίμτιή.
  κβ ώς μοθητευομένη σ' Ινα
  μοδιστράδικο, Ιγινβ οιαοοχι-
  κώς κλύστοσ, σιοηοώτρια, νέ
  ροκουβαλήΓρισι άστιρορρου-
  χοθ κι' έμκήχε τέλος σ' ίνα
  μονασττ}ρι 6-ου κατέφβυγαν
  κόρες εύγε ν Αν.
  •Άλλα ή Ίωάννα δέν ή^αν
  γεννημ*νη γιά νά νΐνρ καλό
  γρηά. Τό άλητικό οΤματοΟπα
  τερα Ιβρσζβ μέσατ σιΐς φλέ
  ββς ιης Ήταν ε(«οσιδοο χρό
  >ων οταν εσκαρφάλωσβ μ έ
  τή»· Αδκλφή της στόν ττερΐτοι-
  χο τοθ μονσστηοιοθ. 'Λπέντα-
  ρες, μέ τό μυαλό γεμβτο δνβι
  ρα ιιερι-Βτειών, οί Βυό ά&ελ
  ββς ενεφανίσθησαν στό Μκβ-
  σύρ-Ώμπ. Έκεΐ ή Ίωάννα, νό
  στιμη καΡώς ή"ταν. ευρήκεν
  ίνα άξωμ,ατικό τής χωροφυ¬
  λακήν, κάτοχον μικροθ τΐτλου
  βύγβνβΐας, τόν Νικόλα ντέ λά
  Μότ, 6 όκοΤος'τήν ένυμφΕύθη
  άργότερα— βηλαβή τπ> τελβο
  ταΐα στιγμή, Ινα μήνςΐ πρό
  τής γεννήσεως των Βιβύμων
  καρηών τής συμβιώσεώς των.
  Ήκυρία ντέ λ α Μ)τ θά μπο
  ροθσε, άν ήθβλε, νά ζήση οάν
  μικροσστή, άπΧβ κοϊ ήσυχα
  τιλάϊ σ' Εναν σύζυγο βολικό
  —ό οποίος πό1 έ £έ" τής 6κα
  νβ σκηνες ζήΧεΐσς. Άλλά «τό
  οΐμα των Βαλουσ» διεκδικοθ
  σε τα δικαιώματά τού. Ή Ί
  ωβννο·, άττό τα μικρά της χρό
  νιςτ, δέν βΤχε καρά μίαν ίδέσ:
  νά άνεββΐ Αδιάφορον πώς,
  αδιάφορον με ποία μέσοΙ ..
  Έηήγβ λοιιιόν κι' ευρήκε
  την εόεργίτιβά της, την μαρ
  κησίσ ντέ Μπουλαινβιλλιέ, καΙ
  ή τύχη τα έφερεν οστε ή μαρ
  κησΐα νά την δεχθή στόν πύρ
  γο τοθ κσρ·ιναλ(ου ντέ Ροάν.
  Άμίσαχ;. μέ πολλήν έπιΟΒξ ό
  τητα έξεμεταλλΓύθη την άδυ
  νσμΐα τοθ έρωύλου καΙ κα
  λ< βόλου καροιναλΐου. Μέ τή μεσολόβησΐ τού—-χαΐ μέ ίύνθη τον άντάλλαγμσ—ίπέτυχε γιά τόν άνβρα τη: 2να πτυχΐο λο ΚαγοΟ γιώ ίνα ούνταγμα δρα Υόνων καΙ την Ιξόφλησι των χρβών τού. ΚοΙ πάλιν ή Ίω4ννα ΘΛ μποροθσβ νά μείνη (<ανοποιη μ*νη. Άλλά αυτή ή σημαντι κή δνοβος Ρέν ήταν πζρά έ να σκαλί. Ό άνδρας της προ ήιθη «Ις λοχαγόν υπό τοθ βα σιλίως· καΐ μόνος τού ίσφϊτε οΐσβιγ τόν τΐτλο τοθ **μητος. Τώρα -ού ή ΊΏαννα εΦερε τό ♦ανταχτβρό δνομα τής κοιιήσ σης νιέ Β^ιλουσ ντέ λά Μότ, ήΐαν σωστό νά καθίση *σ' νσ μουχλιάοη στήν έκαρχΐα μέ μίαν αθλια ούνταξι καΙ ίνα μισθουλάκο λοχαγοθ; Ένα τέ τοιο δνομα άξ ζε εκατόν χιλι άβες λΐρες γιά μίαν ώ?α(α γυ νοΓ<α χωρΐς ή^ικούς ενβοια- ομούς καΙ άποφασ.σ^ένη νσ μαΒήση δλους τούς ματαιο- δόξους καΐ δλους «ος κου τουι,. "Ετσι οί βυό συνένο χοι έιιήνανστό Παρ'σι χι'ένοΐ κισσαν ενα μέγαρο σέ άριστο κρατική συνοικΐα. Ή πρώτη τους Βουλεια γ] τα ν νά πεΐσουν τούς τοκογλύφους ιτώς ή κό μησσα άπόγονος των Βςτλουά, εΤχε δικαιώματά επί άπβράν των κτημάτων τα δποΤα έσχό πευε νά διεκβικήση. ΚαΙ μέ τα βανΐκά ιΐού κατώρθωσαν νά άποσπάσουν αρχισαν τή μεγάλη ζωή. Ή άλήθβια εί νέ πας τα άσημικά τιού έχρη σιμοκοιοθντο στΐς βεξιώσβις των ήσαν νοικισσμένα μέ ιήν ωρα άπό τό πληοι/σΓερο κα τάατημα. ΚαΙ δταν επί τέλους ςΐ πιστωταΐ άρχσαν νά την τιολυσκοτίζουν, ή κόμησσα ντέ Βαλουά ντέ λά Μ6τ έδή λωσε τώ; θά επήγαινε στΐς ΒϊρσαλλΙες γιά νά υποβάλη τίς διεκδικήσεις της στήν αύλή. φυσικά Ρέν έγνώρ ζβ <ανέ ναν στήν αύλή καΙ ά9ικα θά έκούραζβ τα ώροΐα πόδια της χωοίο νά μπορέοη νά φθάση ούδέΕ'ως τόν προθάλαμο τής βασιλΐσοης. Άλλά ή πσμπόντι ρη τυχοδιώιιτρια εΤχβ κι' Βλας σγεδιάσ[) τό κόλπο της. Κα Ρώ; έπερΐμβνε μέ απλούς «ού κάτι εΤχαν κι' σότοΐ νά ζητή σουν στόν προθάλαμο μβς γραμμα*/ως τίΐς βασιλΐσσης, ξαφνΐκά έλιποθύμησβν. ισ^νεχIζεται) ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ___..._ εχλεχτη. «νατβλίτιχη χ«1 εύρ«η«ϊκή την διεύθυνσιν τοθ κ. ΙΙΡΒΒΕΖ.^ΙΤΟ'Τ Πρώην άρχιμαγείρου τοθ «Σίσιλ» τής Εηςρ'σίβς καί τβθ «Αβέρωφ» τ&ν Άβην&ν εΐίικ&ς μετακληβέντβς. Καδσριότης άπαστράπτουσα. 'Υπηρε- σία προθυμοτάτη. Τιμαί αί συνήθεις. ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΑΙΕΘΝΕΣ,, οί* Τδν νίβαν *ν«χ«ινίσε»<ν κατέστη έφάμιλλον πρός τα «βλυτελίστερα Ζ»θεβτι«τ«ρι« τής Πρειτευούσης. Μετ' ολίγας ημέρβς θ« πβροΜθΐβίση νέ«ς Ικ· πλήξεις. ΗΙΙΙΗ1ΙΙΙΙΙ1Η1ΙΙΙ1ΗΙ111111ΙΙΙΙΙ1ΙΙ111ΙΙ1ΙΙΙ1Ι—ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟΙ - 1ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11^ & ΧΑΛΒΑΔΕΣ - ΤΑΧΙΝΙΑ | Ι ΣΙΣΣΑΜ ΕΛΑΙΑ Ι Ι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: Γ. ΜΙΣΤΙΔΟΓΑΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΑΕΙΒ-(ΚΡΗΤΗΪ) Τδ αοναΒικόν ΐν Κρίτη 1ργοο»άσιο? ΤαΒι νί*·ν καΙ καλβάβ·*ν. Έξασφαλίζει «οιότ||«α ■αλβάΒων «ξαιριτικήν ανωτέραν τ·0 Πκιρκι- 6ς, αέ, ύλικά αρίστα, γνήσια καΙ καθαρά. Εάν Νλβνι νά μή ΐαλάτε «ή* γεθσιν καΙ «ά στομάχια σας, ζητεϊτβ άπό «όν ■αντο-ώλην σας ιχαλβάΒβς ΜιστΙλογλου. Τα κυτία ψέρου αι «ή· μάρκα «οθ ίργοστασίου μα«. Τιμαί *μτο8 ο»ν«νε.νι«μ«)0, ί 0/ΰΛ ενΡΜΜ ΐΒρβΒΐΙ βεβΐ^Λΐ εΛτβ μΜμ ε4ε* Ι Μ. ΧΜΛ.ΈΧ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 'ΥγεΙσ κοϊ καλλονή Κατά τής πολυσαρκίας [Πώς θά κσνονΐσετε την δίαιταν καΙ την ζωήν σας αν θέλετε νά ξετιαχΰνετε ή νά μή παχθνεα). Β'. Τό λογικόν μέτρον είνε παν τοθ κα( τιάντοτβ άριστον καΙ ιιροσέχετε μή τό ύτΐϊρβήτε ι[ς την ηροσκάθειάν σας καιά τοθ κάχους. Πρό παντός ή Φρόνησις άπαιτεΤ πρώτον νά ζητήται ή ν»ώμη τοθ ΙατροΟ αν έηιτρέτιεται ή θεραπεΐα καΙ ή δΐαιτα αυτή κατά τοθ πά- χους καΙ Ββύτερον ά Βιεξά γβταΐ βαθμηδόν καΙ κατ' όλ(· νόν κοϊ δχι διά μ'άς καΙ άτιο τόμως διά νά έξοικε'ωθβ ό όογανισμός είς τόν νέον τρό¬ πον ζωής κα( νά μή σΐσθαν- θ(| βαναύσως τόν αντίκτυπον τής στερήσεως κσΐ κοπώσεως Ή φύσις Βέν βΤνε άθλητής κα( βέν άγαπβ τα άλματα. Μύρια δσα φάρμακα έχουν προταθή έίάστοτε εναντίον ς πολυσαρκ'ας. Έν τούτοις ή θβρααεΐα ιής δυσαρέστου ύτής ά>ωααλ(ας βέν είνε
  Εργον Φαρμάκων άλλ' ύγιβι-
  νής καΙ μόνης κυρΐως. Κατ[ τα
  ολίγα δέ ύπάρχοντα φαρμα
  κβυτικά μέσα &έν φέρουν καμ
  μίαν ώφβληιν άν δέν ύτιοβοη
  θήσουν την έ^έργε'άν των τα
  ύγιεινά καΙ Βιαιτητικά μέσα.
  Έν ■••ρώτοις είς τάς νέας,
  δσαι Βεικν ύουν ενωρίς τάσιν
  νά παν,ϋνουν υπέρ τό δέον
  συρβουλεύω τούς μακρυνούς
  περιπάτους κ αί τΐίζοπορίας,
  την γυμναστικήν, τό κολύμβη
  μα κλπ. ώ; καθημερινά άσ>ή·
  σεις καί έν γένει εί δυνατόν,
  την άεικινησΐαν καΙ κατ' οίκον
  άκόμη κα( την επίδοσιν είς
  τάς πλέον κοπιώδεις ο(κιακάς
  Εργασίας. ΜΒρικαί άθλητικαΐ
  παιδία! κατάλληλοι διά κορΐ
  τσια, Βτΐως τό λών-τέννις, τό
  βόλΐυ μπώλ κλπ. είνε έττΐσης
  πολύ ώ^έλψοι είς την περί¬
  στασιν αυτήν. Διότι δέν άρκεΤ
  νά βλαττωθοθν μέ την δίαιταν
  τα τΓθφικα Εσοδα τοθ όργανι
  σαοθ, πρέπει συγχρόνως κσΙ
  νά αόξήσουν αί δαπάναι τού,
  νά οποθαυλισθοθν αί καύσεις
  τού.
  Έπιδΐδεσθβ λοιπόν βλοι οί
  καχύσαρκοι είς κίνησιν πολ·
  λΑ,ν καΙ τακτικήν καΙ είς ά
  σκήσεις τοθ σώματος, βπως
  αί ανωτέρω, κουράζετε τούς
  μθς σας, άλλ' δχι, έννοβΤται
  καΙ μέχρις υπερβολικήν κοπώ
  σεως. Κούρσσις ολίγη ναΙ, δ
  χι δμως κσΐ αΤσθημα έξαν
  τλήσεως, διότι τότε κα( ή καρ
  δία καΙ τό νευρικόν σύστημα
  Βιαμαρτύρονται. Ή κίνησις
  ώς ανάπτυξις δυνάμεως προ Ο
  ποθέτει έντονον κσθσιν, ώς
  καύσιμος δέ Ολη έδώ χρησι
  μοϊΐοιεΐτσι τό άφθονον άποτα
  μίευμα λΐπους.
  "Επειτα έπιβοηθητικος πρός
  την κίνησιν, ώφελοθν οί ψυ
  χρολουσΐαΐ καΙ [δ'ως αί ψυ
  χραΙ καταιονήσεις (ντούς) μέ
  άνάτριψιν κατόπιν η" μάλοξιν
  (αασάζ) τοθ σώ^ιατος γενικήν
  καΐ μεθοδικήν άπό εΐδήμονα.
  Τα θαλάσσια λουτρΛ είνε καΙ
  αΰτά ώίέλιμα ίδ». Άλλά μή
  λησμονή τε ποτέ πάντως δ τι
  τιρΐν ή άρχΐσετε οιανδήποτε
  θεραπείαν κατά τής πολυσαρ
  κΐας πρέπει νά συμβουλευθή
  τε τόν Ιατρόν σατς, δσπς καΙ
  μόνος εΤνβ είς θέσιν, άφοθ
  σάς εξετάση, νά αποφανθή
  Αν πρέπη νά ύποσΐήτε άπι
  σχναντικην θεραπείαν καΙ ό
  ποίου εΤβους, διότι ύπάρχουν
  καΙ πολύσαρκοι, οί όποΐοι έπ'
  ούδβνΐ λόγω έπιτρέπεται νά
  κάμουν τοιαθτα αστεΐα επί
  πονή τοθ νά εκτεθούν είς τόν
  κίνδυνον σοβαρων νοσημά
  των.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ
  ΣΑΠΩΝ
  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν τοθ κατανα-
  λωτικοϋ κοινοϋ δτι έθέσαμεν είς
  κυκλοφορίαν τούς έκλεκτούς μας
  σάπωνος:
  ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ
  Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις.
  Πωλουνται είς δλα τα καλά κατα
  στήματα.
  Έργ·στ«σια
  Πυρηνελαιβυργίαις καί £απ«νοπ·ιΐκς
  ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΖ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
  ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΤΑΛΙΑΝΗΣ.
  ν—Κρήτης
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τώ ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφυλ
  λα στοΰ Ι. ΚυπραΙοι*.
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήματα κοϊ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τοθ Εξωτερικόν,
  Ταμιβυτήριβν καταθκσβις ίν ίψΐι
  καί επί ιτροθεβμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Κατχ παρασχεθείοχς α;μβί(ω;
  πληροφορίας ή συνιταιριοτιχί] «ί
  σίς τβν γιυργβν κατά τί τε
  λΐυταΐον διάστημα ηαροιιοΐάζει
  σημαντικήν ανάπτυξιν. Ούτως τ)
  Συνομααπον&'ιχ τβν Ένωαιως
  Γεωογιχ&ν Συνεταιρισιιβν, ήίΐθ-
  μιΐ 8τε Ιδρύθη 34 μέλτ), ήϊη δέ
  άριθμιΤ 51, έναντι τβν δααρχου
  αδν έν συνόλω 84 ενώσΐων. Αί
  51 ου τα ι ί*ώοιις άντιπροσ»πευ
  2000 συνιταιριομούς, μέ 122
  168 ουνεταΕρους.
  Τό οΰνσλον τβν 6ηα(χίντων
  .'ΐωργιχβν αυνεταιριομβν χατά τό
  τίλος τοθ Ιτους 1935 4νήογ«το
  ίς 6.482, έχ τβν οποίων 4.609
  ήΐαν κιστωτιχοί, 169 ποομηθευτι
  χαΐ, 502 πηλήσΐακ, 503 παοαγω
  γιχοΐ χαΐ 699 ίιάφοροι. ΕΖς ου-
  τκο; πρέπει νά ποοατιθοθν 286
  συνΐταΐρισμοΐ (5ρ<·θέ<"ΐ( τό 1936 χαΐ νά αφαιριθοθν 450 διαλυθέν- ες ηιοτιοιιχοΐ κυρίως σανΐταιρι σμο(. Τοιοϋτοτρίττως τό σύνολον βν υφισταμένων την 31~ν Δεχεμ ΐρίου 1936 αυνιταιριαμ&ν άνήρχε ο είς 6300 μέ μέλη δπέρ τας 300 000. Έχ τβν οτατιατιχβν ούτην δείομένων βιιναμιθα νά ϋολογίσωμεν ίΐι 1.350 000 πΐρ( π50 ηρίοιοπα έξυηιιρετβθντ'» άηα Εκτέλεσις πάσης φύβενς τραηΐζιχί,ς ίρ γαοΙβ{ υπο σνμ«Ι:ρ·ντβ( ία Ή ανάπτυξις τής έ ν γένει συνεταιριστικής κινήσεως. την ουνεταΐΕ5ΐ3τιχί)ν χίνηαιν, δηλ. πλέον τ^Ο 1)5 τοθ πληθϋβμοθ ττ}( χώρας ή τοθ 1)3 τοθ γεω?γινβθ τοιούτου, ένδιαφέρετκΐ διΐ τους συνεταιοισμεύς. Ο! δηάρχβντες ουνεταΐριομοΐ ά νέπτυξαν σηιιαντιχήν δρβαιν είς πλείστα πιδίοι τής γεβ)ργιχή; οίκο νομίας, χαραχτηριατιχοΐ 51 απά ττ]ς άπίψιως ταδτιςς είνε οί χάτω θι άριθμοί άναφεϋόμενοι είς λΐι τουργοθνταις τό 1933, 3738 ο«νε ταιοΐοαεύς μέ 260 635 μέλη χαΐ 432 595 μετοχάς, άξ(ας 249. 214 316 δραχμβν. ΟΙ συνεταιρισμοί ίΰιοι διεξήγβ γον τος ίξ«]ς ΙργασΌτς: Εδέχθη σ*ν χαταΒίσεις 33.298.214 8ραχ. χαΐ είχον χαταθίσεΐ; είς την 'Α γροτιχήν 163.133 649 δραχ. κ»Ι •Ες τας Ένώσεις των 20 147.751 δρ»χ. Διιξήγαγον άπό χοινοθ προ μτ)θείας είδβν γεωυγικής καΐ οί χιαχ(]ς χρήσενς, άξίας 116.186. 301 δραχ. χαι πωλήοιως γιβογι χβν πρβΐίντων άξΕας 293 017. 098 δραχμβν. Συνεκέντρωσεν άπό χαινοθ πρίϊίντα άξίας 8ρ. 6.150. 217 χαί έπιςειργαοθιςσαν απο χοινοθ γεωογιχά πριΐίντα 111.214.740 δραχμβν. —ΟΙ πβθίντες οηλΤται χωρ·- φυλβκής Κρήτης. Ή Ποινΐλλήνιος "Ενωσις Πβθέν τ«ν όιιλιτδν Χωροφυλκκής άνελ« ββν διά τβδ προέδρου αυτής μ. Γεωρν· Προκοπάκπ (Στοα Φεξη 63 Αθήνας) νά έ{υπηρετό τάς υ π^βέσβις τ&ν ^ένδιαφερβμβνοαν έκ Κρήτης όπλιτών οϊτινβς δέον νά άΐτευβύνιινται είς αυτόν έσωχλίί ντβς βΐς τας έπιοτολάς τβ άνάλο νόν ταχυδρβμικόν τέλος της ά πκντήσβΝς. —·'Αφι{ις ομογενοϋς. Διατρίβει ά«ό τινος είς την πώ λιν μαςο έν Τκγχκνίχ» τής Ά φριχης διβμένων κπο έτδν ομονκ νής κ. Μιχαήλ Μιχαλίκης, δια τηρ&ν μ«ν^λας χαφφεφυτβίας. Ό μ. Μιχαλάκης ΐίνβ έκ των μάλ λβν τιμώντων είς την {«νυν τβ. Ελληνικόν οτβιχεΐβν ύμβνΐν&ν. —Τα προϊοντα μας είς την "Εκθεσιν τής Λίΐψίας. Είς το ύφυπβορνβΐβν Τό«ου κ«1 ΤουρισμβΟ ελήφθησαν «Ι έΜθέσΐις τβ& έν Ββρολίνω πρεσβευτού κ«1 τού έν Λβιφία γβνικου προξένου σχβτικδί μέ την συμμετοχήν τής Ελλάδος είς την διβθνη έκθεσιν τής Λβιψίβς. Ή συμμβτοχή αυτή, λέγουν, εστέφθη υπό πλήρους επι τυχίας χάρις είς τόν ζήλον 6 ο¬ ποίος έηείεΐχθη αίς την προ πά · ρασχευαστικήν οργάνωσιν καί τα{ινόμησιν των έκθβμάτΝν *αΙ χ4ρις είς την προθυμίαν μέ την οποίαν ίξυπηρετήθηβχν οί έπισχί π τα ι της έκθέσενς. Βΐς τό έμπο ρικον όιαμέρισμα τής έχθβσεως «Ιχον εκτεθή μετ«£ύ αλλων, δ(· χταμος, Ιλνιον. έλαϊκι, μέλι, (η ρβί κοτρποί, οΐνοι, πορτοκβλι», αουλτκνίνα, χυμός πορτοκαλλΐ· «ν, χαρβύπι» κλπ, —Τοποθετήσεις Κρητβν 4ν« τέρων γεωργιχβν ύπαλλή- ΜΑΧΟΑΙΣΓ ΚΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΖ ΙΑΤΡΟΣ ΑΗΜΟΙ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δέχεται ίν τ$ Ιβτρείψ τού, όδβς Πειρκι&ς 17δ' ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. 52.379 Διά διατάγματβς τβΰ ύπουργεί- ου τής Γεωργίας Ιτοκοθετήθησαν Είς θίσεις γενιχ&ν ΙκιθεΝρητϋν: γεωργίας: Μέ βαθμόν διευθυντού α' τ&Εεε»{ χαί μισθόν διευθυντού β' τα{εβις π«ρά τ$ αύτω υπουρ- γβίω 6 τμηματβρχπς τού χ«τ«ρ· γουμένου τμήματος γεαιργιχής οί χονομΐας χ. Γ. Σβρβάχης. Μέ βαθ μόν χά Ι μισθόν διευθυντοθ β' τ«- {«κς 6 κ. Έμμ. Τρουλινβς χβχτπ μίνος τα χατά νόμον προσόν™. —ΑΙ έξβτκαεις τ&ν ύη·ψηφΐ· ών Είρπνοδικ&ν. Αί ίξετάσΐΐς τβν δποψηφΐων ΕΙ ρηνοίιχβν αί όιτοΐαι διενεργοθνταΐ εί; τό &πουργιΪ5ν Διχαιοούνης πληαΐάζοιιν ώς πληροφορίύμεθα πρός τό τέρμα των χαί δπολογίζε· ται δϊί τα οχετιχά άποτελέσματα θά έχδοθοθν μέχρι τής Μ. 'Εδδο- μίδος. —Τα κατηχητΐΗκ σχολεΤα Χ«νίων. Το άπόγευμα τής παρελθούοϋς Κυριαχής έν τ$ ίβρω ν«$ τοδ Ά γΙου Νικόλαον ϊπλαντζιβς έγένε το η κβθιβρωμένη έορτη τβν Κκ τπχητιχ&ν ϊχολβίων Χανίων. Τον πανηγυρικήν λόγον έ{ΐφώνη σε ό διευθυντής τούταν θΐολώγος χ. Φρ«γ>ιόηουλος. Μβτά τούτον
  έπηκολούθησβιν απαγγελίαι χαί
  ασμβιτα ΰιτό τ&ν μαθητων των χχ
  τηχητιχ&ν σχολεΐΗν.
  —Λ· >1{ θείον ανάγκβιι τβν
  «μκβλοκαλλιΐργητνν.
  Διά προχθεσινόν τη λ) τος της
  πρός την Γεν. Διοίκησιν Κρήτης
  ή Άγροτιχή Τράπβζα γνωρίζβι β
  τι εχορήγησεν έπαρκέί δάνειον
  είς τοος συνετκιρισμοθς διά να
  χκλυφθϊιβιν αί είς θείον άνάγχοπ
  τ&ν οτμπελοχαλλιεργητ&ν.
  —ΟΙ Έπαγγελματίαι Χανί¬
  ων.
  Πληροφβρούμΐθ* δτι ή Όμβ-
  σπονδία "βπκγγελμκτι&ν Χανίων
  έχήρυ{εν ίκπτΜΐον τού Προεδρι-
  χοΰ άξιόματος τόν τέ ως Ορόεδρον
  αυτής χ. Θεοδ. ΐζοτζολάχην.
  Άντ1 αΰτβΰ διωρίσβη ο κ. Π«ν«γ.
  Φκνουριάχης,
  ΕΦΝΙΚΗ ΤΡΛΠΕ-Α ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΪ
  ΥΠΟΚ)ΜΑ ΙΗΡΛΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙ£Ι£ ΚΤΗΜΑΤ&Ν Ε8 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗί
  ΠΡΟΚΗΡΥ&Ι2! ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ5 ΠΩΛΗΣΕ&Ν
  ΈκτΙθεται είς φανεράν άρχικήν καΐια' επαναληπτικήν δημοπρα¬
  σίαν ττωλήσεων διεξσχθηοομένην την 12ην Μσΐου 1937 ημέραν Τετάρ.
  ιηνκαΐ ώραν 11—12 π. μ, έν τφ Ύπ)μαιι τής 'ΐιθνικής Ιραπέζης τη<· 'ίλλάδος, ή έκποΐησις των κάτωθι κτημάτων εύριοκομένων έντος της πόλεως Ηρακλείου καΐείς την -περιφέρειαν τβθ Δήμου Ηρακλείου καί είς τάς κάτωθι οημειουμένας θέσεις καί μέ πρώτην προσφοραν ήτοι: ΕΤ ΕΤ ΕΓ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ί53 Β16 1)3 533 717 891 975 Δραχ, Οικόπεδον ΚιζΙλ Τόμπιαν τ.μ, ΟΙκία Μπαλτά Τζαμι τ,μ, 185 Καημα ,. „ „ 35 ΟΙκία άποθήκη Χανίων Πόρτα τμ. 302 ΟΙκΙα Κατ)μα Λεμπλετζίδικα τμ. 46 ΟΙχία Τσικούρ Ίσισμέ τμ. 143 1248 459)918 Κατ)μα Πλατ. Βενιζέλου τμ. 80 1?65 58);!16 Και)μα Πλατ. Στρατα τμ. 59 1397 1)4 Κατ)μα Γενί) Τζαμί τμ. 18 198^ -)20 Κατ)μα Κρεοτΐωλεία τμ. 18 2000 ΟΙκία κοϊ Κ°τ)μα Τρείς Μαναζέ6ες τα. 84 'Ενυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς Τρ)κά υπέρ '£θ» ο τραπέζης 2005 Κατ)μα Καιν. Τσαρσί τμ. 7 ' 4101 1)4 „ Άμηάρ Άλιΐ τμ. *6 8084 "Ελαιόφυτον Χανιαλί) Ιεκέ οτρ, 22 1939 ί)6 Κατάστημα Βαλδέ Τζαμί τμ. 6 ',' „.-.- ΤοΟ κάτωθι κτήματος ή Βημοπρασια δΐίξαχθήσβται βΐς βάρος τοϋ εκπτώτου 1504 ΟΕκΓα καί Κατ,μα Καιν. Πόρτα τμ. 46 δρ. 11Ο.ΟΜ ΟΙ αναλυτΐιΌΐ δροι είναι κατατεθειμενοι είς τό 'Υτΐ)μα τής 'Εβνι κης Τραπέζης, Ενθα δύνανται κροσερχόμενοι οί ένδιαφΐρόμενοι τα λαμ βάνωσι γνώσιν, ΐ'Εκ τοθ Ύπ)ματος της 'Εθνικτ)ς Τραπίζης) ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΤ 3λ000 15.000 100,000 150.000 180 600 100,000 130.ΌΟ 101.060 130.030 35.000 200.000 15.000 30,000 300,000 43.2ιΟ II Ψ Λ
  Ί
  η
  ,*'
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Ηομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠροΙα Πέμπτης
  22 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΠΟΑΑΩΝ_ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΩΣ
  ΟΛΡΟΥΣΙΙΖΕΤΙΙ Ε Κ Ρ Υ Β Μ ΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Μόσχας, μέσω Βερολίνου,
  έπιβεβαιοΰν τάς γενομένας προχθές συλ
  λήψεις πολλών άτόμων έν εχομεν ών είς
  τα έκδηλωθέντα, τελευταίως έν Ού·
  κρανία καί Καυχάσω στασιαστικά χρού·
  αματα. Επί πλέον άγγέλλουν ότιχθές
  δργανα τής μυστικάς αβτυνομίαςπροέ
  βησαν είς ίθρόας συλλήψεις άξιωματι
  κων τού σοβιετικού στρατού.
  Τό γεγονός τούτο χρίνεται ώς νέ»
  εκδήλωσις τής σοβούσης ρήξεως Στάλιν
  καί Βοροσίλωφ, άποδίοεται δέ καί είς
  μ,ηχανορραφέας τού Για*όντα άπβιλοΰν-
  τοςάποχαλύψεις χαΐ Θίλοντος νά έλαφρύ
  νη την θέσιν τού. Γενικώς ή κατάστασις
  είς την Ρωσσίαν μετά τάς συλλήψεις ί
  δίως ταύτας κρίνεται πάλιν ώς έχτραχυν
  θεΐσα έκ νέου καΐ μή αποκλείουσα, ά·
  πρόοπτα είς βάρος χυρίως τού δικτάτο·
  ρος Στάλιν.
  ΚΐίΪΛΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΛΟΙΟΝ
  ιΟΟΛΕΙΟΙΠΚ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν-
  ταηοκριτού μας).— Έκ τηλεγραφημά·
  των θετικής πηιής τού έξωτερικοΰ έξα
  χριβούτακ ότι τό Ελληνικόν άτμόπλοι
  όν «Πόλι» τού ίιποίου ήγνοείχο άπό ή
  μερών ή τύχη απωλεσθη είς τα παρά
  λια τής Ίσπανίας. Τό ατμόπλοιον τού
  το νατά «ιάσαν πιθανότητα προσέκρου-
  βεν είς ν αρκή ν χαΐ κατεβυθίσθη μετά
  τού μεγαλυτέρου μέρους τού πληρώμα
  τος «ου.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ
  ΡΥ6ΜΙ20Ν ϋΐ ΟΤΙΙΧΕΥίίΙΣ
  Αι έπιχειρησεις είς την Ισπανίαν.
  Οί Γερμανοί καί ό λόγος τού Ντελμπός.
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου— νακινήση καί «άλιν τ* ζή
  Τηλιγραφήματα «κ Σαλα-
  μάνκας άγγέλλουν δτι τ*
  βθνικά άιρονλάνα ενήργη¬
  σεν χθές την νύκτα ένιδρο
  μην είς την Μαδρίτην ρί-
  ψΐντα πολλάς βόμβις κα
  τα τβν έγκαταστάσε*»ν νέον
  κυβερνητικήν. Ή άιρονο-
  ρΐα έ«έδειξε χθές μεγά¬
  λην δραστηριότητος Πολ¬
  λαί θέσιις τβν κυβερνήτι
  κβν είς διαφόρους τομεΐς
  έβο|ΐβαρ·(σθησαν.
  Έκ ΛονΒίνου τηλεγρα-
  φοΰν δτι κ.ατά τάς κληρο
  *>ορίας των εφημερίδων τό
  Κθεσινόν υπουργικόν συμ¬
  βούλιον καθώρισε τάς 6η ■
  λώσβις, οί όκοΐαι θά γί
  νούν Αν σχέσει κρός τό 1·
  σαανικόν «ρόβληαα Αν τ§
  ΒουλΒ. είς ήν «ερ(«τωσιν
  ό ήγέτης τής Ιργατικής άν
  τΐΒθλιτΐύσΐως κ. "Ατλυ ά-
  ή κΐ
  τπμα τοΟ άτ,ο«λ«ισμοΟ
  κου
  τίΐν «ρωΐαν τού ..
  τάς αρχάς τοθ Άλγ.ρίου
  Τό ά«όγΐυαβ αί «ριΐαΐ άν-
  «κ Β.ρολίνοι! ή Ιφηαιρΐς ««έδωκαν
  Λαϊκδ Πρη«<|«>-<· 'Α«-θύθ« λιάζουσα τόν " λόγον τοθ «ως έ.ισκ.θθουν ^ κατα Γάλλου ΰ.ουργοθ τβν Έ δρομικόν οί *»««£■"*?* ξωτερικων κ. Ντελμ«δς, τοθ τύ«ου καί τό «βινβ*> ι ο
  «αρατηρεΐ δτι δΐν άνοίγει ανακοινωθέν δ«Ρ «ημοσι·
  οθτος την οδόν «ρός νίους ΐόθη «ν τω τυ«ω άνσ-*—
  ορίζοντος ΐΙρήνης.Ή 'Φη δτι τό κατα6ρομι«όν
  μερίς περαιτέρω άμφιβάλ
  λει νερί τής ένότητος τής
  θελήσεως τοθ γαλλικοΰ λσ
  ου, «ερί τής ό«οίας ϋκαμι
  λόγον ό κ. ΓΊτελμνός.
  —' Αγγέλλεται έκ Παρισί
  ών δτι ό άντιναυαρχος
  Μιόχμ διοικητής των γιρ
  μανικων ναυχΐκων δυνάμι-
  ων οίτινες ευρίσκονται είς
  τα υδατα τής Ίσ«ανίας
  καί τοθ όποίου τδ σήμα ε>ί
  ρεται <■! τοΰ καταδρομι- ψίσ» «ροσήγγΐσΐν «Ις τδ Άλγίριο» β«ως βλθη, είς έ«αε)ήν μέ τάς γαλλικάς αρχάς Βεδομίνου δτι ή γαλλική κυβέρνησις Βιίθβ- σα τόν λιμένα τοθ 'Αλγιρί- ου διά την στάθμΐυσιν καί τόν έφοδιασμόν τβν γερμ νίκων ναυτικόν δυνάμΐων αί όκοΐαι θά μιτέχουν τοθ διεθνοθς έλέγχου Ιν Ίσΐα- νία. Ό τρόπος διεξαγωγής των έξετάσεων των δοκίμων οικονομικόν ύπαλλήλων. ·γ«ο τβΰ ί»ΐτουρνείου των θ( Μλάίων» ώς συνεηληρύβη διά τοδ Μβνβμινών χοινβποιεΐται διάταγ Διατ«νμκτ€ς τής 16 Νϊ·μβρίου μα πρίς απάσας τάς οΐχονομιχάς 1925 "τερΐ όρισμοϋ το& μαβιιμβι υπηρεσίας τοδ Κράτους «περΐ τού, τος,, "ατοιχεΐκ λβγιστιχη^,, μβτα { δ ί { θ τρβιτου διε{α^ωγής τβν ίξετάσβ {ΰ τδν ί {4 τ» ότε κ ν μβθπματβίν «ν κρός εκτίμησιν τής {χανοτη { είς τόν δια ' * τος τ&ν ύπηρετούντων δοκΙμΜν'βιν θίοεων ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν ταηοκριτού μβς).—Είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως απεστάλη πρός ϋημο αίευαιν άναγκαοτικός νόμος προβλέπων τόν διακανονισμόν των τιτωχεύαεων. Διά τού νόμου τούτου δίδεται νέα ρύθμισις είς τα αφορώντα τάς πτωχεύαεις επί τή βάσει δικο ιοτέρ ών αντιλήψεων «αί των σήμερον έπικρατουσών έν γένει οίκονο μικών συνθηκών. ί1 Β. ΜΕΤ1ΒΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝΝΗ2ΒΝ ΔΗΛΟΝ ΑβΒΝΑΙ 91 Απριλίου (τού άν τακιχριτού μας).— Ό Γάλλος υπουρ· γός τής Έ6νι*ής Άγωγής κ. Ζάν Ζβί «(,όχιιται ν ά μετοβή ο-ΰριον (σήμερον) είς την νήοον Δήλον πρός επίσκεψιν των έκεϊ όνομαιατώνβρχαΐοτήτων.Ό Γάλλος ύπουργός ύτ.οτίθ*ται όιι θά επιστρέψη αυθημερόν είς Αθήνας. Β. ΤΙΜΙ1ΡΟΝΤΛΙ .ΥΠΗΡ01 ΟΙ ΒΛίΣΦΕΜΙΗΑΙ ΥΒΡΙΙΤ1Ι ' ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν· ταποκριτού μας).—Δια διατάγματος τίθενται είς αυστηράν εφαρμογήν άπό τ ου 6ε αί Ειαιάξεις τού νόμου τ«.ΰ τιμω ρούντος τούς βλααφήμους χαί ύβριστάς εν γένει. Την εφαρμογήν ταύτην θά έκ· τελούν τα άρμόβια όργανα είτε χατό· πιν μηνύβεως είτε καί άντεπαγγέλτως, προβλίηονται (έ α,ύστηρόταται ποιναί διά τούς ύκοηίπτοντας είς τό άδίκημα τούτο. ται βτι δυνάμει τοδ Νόμβυ δινρί σβηβαν κβτά τό π»ρβ>θόν δοκι
  μοί ίιπίλληλοι. €υτοι δΰναιντβι
  νά ύηβστωσιν έξβτασβις χαι ίφ'
  ίσον χριθοΰν ίκανοΐ ά μ(τατα
  χβώσινεΐς μβνΐμβυς.
  ΑΙ έ{ετβσϊΐ! ένβργοΰνται έν
  τος τ&ν μηννν Μ»Ί^υ χαϊ Δϊ>ΐμ
  βρίου. 'Ως πρός την δΐε£αγοαην
  των έ{ετάσίων αυται άναφίρον
  ται είς τ«ύς Μΐμίνους όμβυ;,
  Τ&ν δβκΐμβιν έςρορικκ&ν νραμ
  ματίκν β' τβ(βν{. είς τό Β. Δ. της
  17ης Ίουνίου 1916 ««ρΐ '
  σμών τ&ν Ν«τ«τέ(Νν
  ίιπαλλήλνν τ&ν έηκρχι«Μ&ν
  είς τόν διαγιινισμίν πρός πλήρω
  έφοριβΐΜ&ν γραμμα
  τέ«ιν Μλη". Τ&ν δοκίμειν ταμεια
  χ&ν γραμιιοιτέων β' τοξτω; είς τό
  Β.Δ. τής Π'ΙουνΙου 1918 "ηερΐ ίι«
  νωνισμων των »ατΜτε;Νν ϋΐχονο
  μι»ων ύπαλλή^ων των επαρχίαι
  χ«ν χλάι,'ων". Των ίοχίμων τ·λω
  νΐι«Μ0.ν γραμματ^Μν ν' τό{βνς
  χαί έμοιοβάθμων είς τβ Β.Δ- της)7
  Ίβυν^υ 1918 "πιρΐ ίιβνωνισμων
  των κατωτέρων οΐχονομινων ΰ
  παλλιΊλων των επαρχιακήν κλά
  ίων,, «ς έτροηοτοιΑθη διά το&
  Διατάνματος της Γ6 ΦεβρβυοτρΙ
  ου 1929 "περΐ τροπβπβιήσενς τοΰ
  άπό 17 ΊουνΙβυ 1918 Διατβγμα
  τος "περΐ διαγωνισμόν των κ»τω
  τί ίων οιχονομΐΐΗν »κ«λλη)ων
  τβίν έηβρχικχνν κλοίίων"
  Τ&ν ίοχίμιιν ββηθ&ν Κβπνβρ
  γβστασίων, είς το ϋ.Διάτβιγμα της
  Πας ΊουνΙου 1918 «π«ρΙ >£ιαγωνι
  σμνν τ&ν χατωτερκν οΐκονομι-
  Μ&ν ύπαλλήλων των 8κ«ρχι«Μ&ν
  κλάδον».
  ΑΙ έ{ετάσεις ένεργοδντ«ι είς
  "Λίτινας »«1 είς άλλας πόλεις ο!
  δέ έίετβστικβΐ έπιτρβπαΐ άποτβ
  λβδνται: α) Έ( ενός άνντέρου
  ς{Νο«Γμικοδ ύπ«λλήλβυ.β)Έ)« τβδ
  Οίκον. Έφορου της πολΐιις^εν
  βιβνΕρνηθΑοονται «ί έξβτβσΐις
  χαί ν) έκ τοβ Διβνθυντβδ τοδ Τκ
  μείου τής αυτής πόλεως, ώς με
  λων.
  Είς α$ πόλεις έδρίύβυσιν πλείο
  νες ΟΙχονομ. ΈφβρΙαι χοΙΤ
  μϊϊοτ, της 'Επιτροπής μετέχουν
  ώς μέλη, έ κατβ βαβμέν ανωτ»
  ρος τ&ν Διευθυντων ΤβμΐίΝν, με
  τ«(ΰ ίέ
  τβρος.
  όμοιοβάθμ»ν ό άρχβιό
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Δι'
  «ιτροπής
  τής
  4ξία τιθ
  τής ζαχάρεως ήτις θά λβμβίνιται
  6η' δψιν διά τον δΓολογιομίν τοΟ
  φί χύχλβυ έργασι&ν διά τάς ιί
  σαγωγάς τάς γενησίμίνας άπο τή;
  χ6Ϊς 21 τρέχοντος ετροποποιήθη
  ιίς δρχ. 6 45 χαχά χιλιδγραμμον
  είααγομίνοΐί ,σίτου καΐ είς δρχ
  6,10 κατά χιλιόγραμμβν ί
  ζαχίριως.
  ΤΑ
  Ε Μ ΠΌ ΡΙΚ Α ΜΑΣ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Διά την εσπέραν χθές είχον
  ληθεΐ είς συνεδρίασιν τα μέ
  >η τοθ βιοικηπκοθ συρβ υλΐ
  ου τοθ ΈμιιορικοΟ καί Βιομη
  χανιχοθ Έπιμελη'ηρΙου προ
  κε<μένου νά ήοχο>οΟντο μ έ
  διόφορα έμπορικά ζηιήματα.
  ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ
  ΤΩΝ ΠΟίΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Διά νίμβυ δρ ζ«ται Βτι ι!
  ΤΩΝ
  ΤΟ ΑΜΕΤΙΒΒΙΣΤΟΝ
  ΜΙΚΡΟΝ ΔΥΝΑΜίΚΟΤΗΤΟΝ
  Δι' υπουργικώ άπβφζαιω; ίρί
  ζεται 8α άντΐ τής απχιτουι,έν-ς
  ίεδαιώσεως τοθ οίχείοκ Έηιμιλτ)
  ρίου δια την περίπτωσιν ΐίοχγω
  γτ|( έμπορευμάτων &ποατελλομέναν
  επ" ό»ίματι έ.ίς είσαγωγίιβς χρΐ
  ώαιως πλιιόνιβν μικρήν ίυναμιχο
  τή των, Β(ΐ ίέν υκοχρύπτεται μι
  ταδίδααις ίυναμικότητϊί, τάς ώ;
  ώ έδΙΒ
  ΟΔΗΜΑΡΧΟΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Χ9ές την
  χώρησε διά
  μεσημβρίαν άνε
  της «Άκροιιόλε
  μη
  ϋαο βεδαιώςιεις έχδΙΒει
  οπαγομίνους ιίς την
  τδν "Εμπορικήν
  ΆΒ Πκραι&ς %λ
  διά τους
  ς
  νΕ«ΐ]ς ή 5ια τής &π' αριθ. 102934)
  35 ίπςφάσεως τβν δπουογβν Οί
  κονομιχων χαί Έθν. Οίκονομΐ
  αιιοταθιΐ» έπιτροηή. Διά τούς ιί
  σαγωγιΐ; «ύς δπαγομίνους ιίς τίς
  περιφερείας άλλην έπιμιλητηρΐ
  να 6α τηροθνται οί βυταί ώ; μέ
  χρι τ«09ε ΒιοιτυΓώιεις.
  ΔΑΖΜΟΛΟΠΚΑ
  'Υηεγράφη κοινή απόφασις
  Των υπουργόν Οικονομίκόν
  καί Έθνικής ΟίκονομΙας δια
  • ίοα ιης οποίας μετσφέρονται έ< νόμινοι μετα έζετιίσιις δπτ ψήφιοι Τ00 ΐϊΐνακος β' ιίς των ιι{να ♦'ς τας οχολάςΆεροποίίας, ά«αλ(κα α' τα ιΓδη τής Βασμολ. ΕΠΛΡΙΣΚΜΟΦΟΡΗΒΙ10ΥΙΙΟΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡ0Ν0|ιΙ2_ΐ[. Κ0ΡΥ2ΗΣ Α«9Ι1ΝΑΙ 31 Απριλίου (τού άν- τβ*ο*Ρ"θυ μας).—· Ό Γάλλος υπουρ· γός -.ής '*θνυ.ής 'Αγω·>ής κ. Ζάν ΖοιΙ
  έό σήμερον Κια τοθ χρυ
  ώ ή
  Αβςοονται τής &ποχΡεωτιχτ)ς χατοι κλ. 14 σ, β, (άνθη νωττά
  δολής διατροαής, ΕματιομοΟ χλπ.; βο)βοΙ ανθέων, βένδρα όπω
  μέχρις ι*1ς «π&φβιΐτίοΐΛς ' ών, δπο ροφόρα κοΐ μή, φυτα έν,γένεθ.
  χρειύμενοι, μόνον να χαταθέβΐυν
  1000 δραχ. διά τας ενδεχομένης
  ζημίας οίιινες ήθελον κροξε>ηθ)
  κ»τά την διάρκειαν ιβν οπουδβν
  των. 0( ύπίψήφιοι ϊιον νά έχουν
  ηλικίαν 18 .ίτ&ν μέχρι 22 έιβν
  αυμπερΐλομβανιμέιΐον. Αί ούΐα!
  διατάξεις ίσχύουν καί δια τούς
  Οηι ψηφίους τϋθ τμήματος ί·π»ξαι)
  μβΐιχ&ν όριοϋΐντος μόνον ν.0 πό
  930 διά χάί τυχόν ζημίας ι!ς 600
  βοανυάε. α'( όοτοτγ· (ρ. |0—ι
  ως» είς Αθήνας ό Δήμαρχος
  κ. Μηνάς ΓεωργιάΕηϊ.
  ΟΙ Δ'ΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ
  Είς την εφημερίδα τ«]ς Κυβερ
  εδύθ ά
  ς η φημρ ]ς ερ
  νήαειος εδημοσιεύθη άναγχαστιχός
  νδμος διά τοθ άΐϊοίου διορίζονται
  είς τάς χενας καί χενουμένας έφε
  ξής θίσεΐί διχασι:κβν γραφέαν
  6' χίξιως παρά «Ι; ιίρηνο5ιχεΕ
  οις χά Ι πταιοματοδιχείοις ιί χ»
  τα την έναρξιν τ<)ς ίσχύος τβν νό μω/ 6094 χκί 6238 διατελοθντες ίμισθοι δπογριμμαιιΖς %Λ[ διχα στιχοΐ γραφείς. ΕΚΔΡΟΜΗ βλΜΟΥ ΦΙΛλθΛΩΝ Την Κυριακήν τοθ θωμά δ "Ο μιλος Φ<λ4θ7ο» 'Ηραχλείου θε δώοη φιλικόν άγβνα έν Αθήναις (γήπεδον Παναθηνι,Γ<ο(ι) μκ ^ 4 τοθ Μανάβην» ϊ<οΟ'ΑθλητιχοΟ ου. "Επί τί ιύκαιρ'α τβύτη δ Όμιλος Φ.λάθΑων διοργανώνει έκ δρόμον τό πρδγρβμμ» τΐ)ς δημοσιεύομεν Ο ΓΑΑΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Ε Β ΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΑΟΝΑΙΝΟΝ ΣΤΕΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΙ ΜΕΤΙΞΥΙΓΓΑΙΙΣ_ΙΑΙ Ι1ΛΛΙΙ! ΑΘΗΝΑΙ *1 Απριλίου (τοβ άν. ταποκριτού. μας>·—Ι-*"** λή
  τα έκ Παρισίων ό Γάλλος υπουργόν
  τής ♦Εθνικής Αμύνης καί αντιπρόε.
  όρος τής Κυβερνήβεως χ. Νταλανκέ,
  μεταβαίνει είς Λονβϊνον δπου καί Β»
  παραμείνη επί τινάς ημέρας εις τό 8ς
  άστημα των οποίων θά συνεργασθή τό.
  σον μετά των στρατιωτικών καί ν«υ«ι·
  κων 'Αρχηγών διον καί μετά των επι
  σήμων πολιτικών, κύκλων τής Αγγλίας.
  Α ί έφημερίδες, σχολιάζουσαι τό τα
  ξειβιον »ύτό τού κ. 1¥τ*λαιντιέ είς την
  Αγγλικήν πρωτεύουσαν γράφουν δις
  ή Άγγλογαλλική συνεργασίβ. καθίατ«.
  ται καθημέραν καί στενωτέρβ, έφ'
  γενικώς των διεθνών ζητημάτων.
  ΟΙ
  ΚΛ
  ΞΕΝΟΙ
  ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΛΣΕΙΣ
  ΙΛΡΥΣΕΟΣ ΤΟΝ ΥΨΙΚ1ΜΙΝ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Απριλίου (τού 4ν·
  ταποκοιτού μας).—- Έκ τού ύπουργεί»
  ου τής 'Έθνικής Οίκονομ<*ας άνεκοινώ. θη άπόψε ότι ή Κυβέρνησις ήχθη εί; την απόφασιν νά καλέση ξένους μεγ*- λους οίχονομιχούς κους νά ύποβάλουν καί τεχνικούς οΐ· προτάαεις διά την ανάληψιν τής ιδρύσεως ύψικαμίνων καί βιομηχανίας σιδήρου χαί χάλυβος είς την χώραν μας. Ή κυβέρνησις ήχθη είς την απόφασιν αυτήν διότι δια την ίδρυσιν τής σιδηροβιομηχανίας άπαι- τούνται κοτΙ μεγάλα κεφάλαια καί είδι· κοί έπιστήμονες μέ τεχνικάς γνώσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΒΙΣΚΙίΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).—Άποψινά ραοιοτη· λεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι είς τό μέτωπον τής Βισκά'ίας έπ«· νήρχισαν αί έπιχειρήβεΐς μέ έξαιρετΐ· κήν σφοδρότητα. Τα έθνιχά 3βρατεύμα· τα υποστηριζόμενη υπό τού βαρέως ην* ροβολικού των, έπεχείρησαν όρμηιι κήν επίθεσιν κατά των βρυθρών τούς 6 ποίους καί κατώρθωσαν νά έκτοπίβονν καί νά τρέψουν εις φυγήν. Κατόπιν τής νέας αυτής προελάσεως των έθνικών, ή Θέσις τού Μπιλμπάο καθίσταται έξαιρ» τικώς κρίσιμος. ΚΛΤΕΤΕΟΗ Ο ΟΕΜΕΑΙΟΣ ΑΙΟΟΣ ΤΟΥ ΓΙΛΑΙΚΟΠΙΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ »1 Απριλίου (τού έν ταποκριτού μας).—Παρουσία τοθ Γάλ λου ύπουργού τής Παιδείας κ'.Ζάν Ζβί, τοθ Αν Αθήναις πρεοβευτοΰ τής Γ»λ λίοι,ς, τού ύπουργού της Προνοίας «. έπσρημ^ρ ήμρ χρ οού βι»νροΟ ιης Λεγεώ^ος τής Τιμής Η ΕΛΑΗΝΟΡΟΥΜΙΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2ΥΜΒΙΣΙΣ Τάς πρώτας ημέρας τοθ Ιρχομί νιυ μήνις &ναχ»;ιΙ είς Βίυκουρέ ατιον άντιπροοωπε'α μέ επί φ λής τον διευθυντήν τοθ ουμβατι κιθ τμήματος τοθ υπουργείον τβν Έξωτΐριχδν χ. ΆργυρόΉουλον προ κειμένου νά πρ&6| είς διαπραγμα ιιύοεις διά την ούνςψν νίας ελ λτ)νορουμανι»τ]ς εμπορικάς συμδί οι»(. 'Η ο&ιή ά>τιπροσ»πε(α θά
  άχολβύθνς είς Πράγαν Β
  δ
  ■■Ον
  ιής Προνοίας
  *'.' Κορυ-|Ψ'ν
  μς ς ς ργ Β
  που Ηά διαπραγμβτιυβΐ τ^ν οόνα
  Ψ β
  ΐ ^ α
  συμβάοικς μετά
  ΑΙ,ίν τβ αγορα μας κυμανθβΐσαι
  χθές τιμαί των οιαφόρον <νχ·>ρ(·ν
  «ροΐόντβν βΤχον Α« κβτεεβιι
  ΕξαιρβτικοΙ
  «·
  «Ίν·ι
  ι__ ·
  Ρ'
  ί

  |
  β ·οιο~τ««
  * -
  ··.
  »
  «οιο~«·*
  ■ 'ι»«β|ΐ4Ιν
  ■<η*« κ- ··. «' ««ι·*. ετ- Μ*·, μ,ιι Μΐλι λ«ι·Ι3 Ναροβ—α ··««, . κοσμου, κατετέθη σήμερον 6 Θεμίλιος λίθος τού νέου μεγάλου Γαιλ λικοΰ Νοσοκομείου, τό οποίον θ' 4ν* γερθή είς τή« Λεωφόρον Αλεξάνδρα;* Το νέον Γαλλικόν Νοσοκομείον θ* είνε εν έκ των μεγαλύτερον καί τελειοτέρων Θερ*πευτηρίων τής 'Έλληνΐχής πρωτε» ουσης. | Κουιούλια Δίρ.ατα ·■■' μ* «·» Τιμαί ΔΙο« Ϊ ΣυνβΙλ·γμ«τ·ς Ν. ·««.«■—ιιι«ι ΕΡΥΒΡΟΙ Π1ΡΕΜΒΙΛΛ0ΥΝ ΛΥ}ΧίΡΕΙΙΣ_ΕΙΠΟΝ ΕΑέίΧΟΜ ΑΘΗΝΑΙ »1 Απριλίου (·οβ άν- αΐΐϊΡν ^βς)·Τ Μ«ώ«Ρ«ι *ληρο- βεβαιούν δτι ή ·ιο·Ινι . Ι' ·— 1.18 ίΙ - Ι'Ν-Ι,ΙΙ εις τον ϊλεγχον. Οί έρυθροϊ μάλισ*· ήρχισαν να προβάλλουν 6υβνερεί«ς ·ί« το Ιργον των ούβετέρων ηαροΓτηρητών εις ωρισμένους λιμένας τόσον ώστε «ολ κυβερνήσεις Άγγλίαβ " •φ έπιτροτιήν * " ς μΙ