94182

Αριθμός τεύχους

4544

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .*>
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Α(γύπτοτ)
  έτησία λίρσι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο»ΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΙΙΕτΙΤΙΟΣ ΣΤΙΤΜΤΗ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Ι ΥΓΕΙλ ΤΟΥ
  ΚΑΙΗΚΟΙΝΟΙΙΙΚΙΙΙΊΡΟΙΙΟΙΑ
  Είς τας εφημερίδα;
  'Αβηνβν εδημοσιεύθη τας ή
  μέρας αύτάς ανακοίνωσις τής
  Κυβερνήσεως σχετιχή μί την
  οργάνωσιν τής κοινωνικάς
  προνοίας κ«1 τ· μίχρι σήμε
  ρ·ν ουντιλισΒκν ύκσ ,τ·δ
  Κρ«τ·»ς ίργου είς τ·ν τ··
  μία «υϊόν.
  Σύμφωνα μ! την ίπίαη
  μόν αύτην στατιστικήν, ή
  Ελλάς μί τον πληθυσμόν
  τ·ν έιττ4 έκατομμυρίων, δια
  θέτει μολις 13 900 κλίνβς δ»
  ρ««ν ιΛτΐ «Ις χαμηλα, τι
  μ«(. '^ναλογιΤ, δηλαδή μία
  κλΐνη ιΐς 500 χατοΐκους. Έ
  %ω είς την Γαλλίαν ή βνα
  λογία είναι μίκ κλίνη Ινα
  200 κατοίκους, είς τάς £κ«ν
  6ιν«»Υκβ( χώρας μία κλίνη
  •να 129 κ«τ·(*·υς *■· εί;
  την Έλβΐτίαν μία χλίνη α¬
  ν· 84 κατοίΜους. Εάν λοι
  η·ν ημείς λάβωμεν την πλί
  •ν Ιπιεΐχη βάσιν, μία κλίνη
  ■νέ) 200 κατοίκους, χρειαζο
  μΐθα &Μομη 17.000 κλ(να$!
  Άλλα η αχριβής άν«λ·Υ.«
  ίέν ιΐνκι αυτή. Ούΐΐ καί ιΐ
  ναι όρθη ή ούγκριαις της χώ
  ρας μ«{ πρί>ί τ« αλλα Κρκ
  τη. Εαί τοδτο διατί δέν γ(
  νεται βεβαία οόγ«ρ.οΐ( τή,
  νοοηροτητος τοΰ Ιδικ·0 μκς
  πληθ«σμ·0 πρός την υγείαν
  Τ β ν χατοίχων τβν Κλλων Εύ
  ρωπαΐκ&ν χωρδν.
  Ή 'Ελλβί, ώς γν«ατ·ν π«
  ρ·»αι«ςει μεγάλην ν·οη·
  ρστητα. Κατά τας επ.σήμβυς
  σταπστΐΗβς, Ιχ·μιν: 150 χιλ.
  φβιβικούς. 110 χιλ. πάσχον¬
  τος ακ· παντ«ειδή αλλα ν··
  αήμειτα κβΐ ίχβνπχς ανάγκην
  ν·σοκομ*ιακή£ περιθάλψεως.
  Ψυχοπαβεϊς— νενραςοενεϊς
  κιρΐ χ·ύ{ 15 χιλιάδας τούλα·
  χ«βτ·ν. Κ«ρκινβπ«β«Ις υπέρ
  τβς 30 χιλιάδας. Αι
  πρ·ύί και άνιατβυς 5 000 καί
  πλέον. Καί υπέρ τβ ένάμισυ
  έχατβμμύριβν ίλβνβο*ΰντ«ί
  Καί β«μβ«ίν»ι «»ιό τ
  Τραγικον: Ν« σημειούνται
  150 χιλ 8άνατ·ι έτηοίως «κ
  ΙΒν έπσί«ν 50 χιλ. ββ
  μέχρι 2 ίτδν. ΕύτνχΒί. την
  •ημασίαν την οποίαν ίχει
  διά την υπόστασιν τού Ιθνον,
  μας η οργάνωσις τη, Κ·ιν«-
  νικής προνοίας κ«ί τής περι
  θβλψΐως καί λ αγών δια την
  «,υγίχναιν τοδ πληβυαμοΰ
  μ«ς> την αντελήφθη πλήρως
  ή αημκρινη Κυβέρνησις. Ή¬
  δη Μ«6ώ; ανεκοίνωσεν, αί
  χλΐνεη τβν νοσοκομείον αύ
  ς«ν·νται χ«τ« 1100, φθέ,νου
  σκι τβς 15 000. ΑΙ χ·ρηγ·ύ
  μκναι κιβτώσεις δια την κβι
  νωνικήν προνοιβν ηυξήθη¬
  σαν χά τ* 150 έκατομμύριν
  χατεϊ τέ) παρελθόν Ιτ·ς. Καί
  Ιχΐι ληφθι) απόφασις νβ δια
  τβθβδν Μαί κατα τα έκομενα
  Ιτη μεγαλα ποσκ δια την ι
  δρυαιν νέων νοο·χομει«κ&ν
  Ι δρυμάτων καί την (πέκτα
  σιν καί βελτίωσιν τδν ήδη
  λειτουργούντων.
  Άλλ' ή σημερινή Κυβέρ¬
  νησις, πιστεύομεν οη Θ*
  πράξα καί κάτι αλλο ακομη:
  Φά στραφή καί πρός την ε¬
  παρχίαν, πρός την ύπαιθρον,
  «Ρ·5 την μικρόν πάλιν κ«1
  τ· Χ«Ρ»ε3, κρός τούς συνοΐκι
  σμβύς χτ&ν χάμηων. Διότι
  Ιΐς την Ελληνικήν επαρχί¬
  αν ίχΐι τρομακτικήν ίζ«
  κλωαιν η νοσηροτης. Διατί
  αί (παρχιακαί πόλεις καί τα
  χκρία στεροΰνται πκντκλνς
  νι»αοκ·μείων καί θεραπευτη
  ρίων. Διατί χωρΐς την έξ»
  γίανσιν της 'Ελληνικης ύ
  κα(θρ·», είναι αούνατον νά
  δημιουργήσωμεν νέον, πρκγ
  μκτικο. ανώτερον πολιτισμόν
  καί να ύψΜθβμΐν ώς £θν·,
  κ·ί ώς λ*ές.
  Κ«ί γνωρίζομεν μέν ότι
  δέν είναι ιύκολον νά όργα
  νωίο&ν νοαοκομιΐ* χαί να
  έζευρεθοϋν «Ι 20 χιλι«δΐ{
  σχεδόν χλΐναι πού χρειβζβν
  ται αχομη δι« την περίθαλ
  ψιν τβν ένδββν χαί τβν π*
  σχβντων. Διότι δια νά γί
  νούν αύτ« χρκιάζβται χαί
  χρονβς μακράς καί χρήματα
  κολλα, πβρ« πβλλά. Άλλβ
  Ιληίζομβν 4τι εφεσβν θκ ύ
  πβρχα η κ«λη θέλησις κ*ί
  ο δημι·νρν>χό{ ζηλ«( ολα
  θ> γίνουν δυνατβ σιγά σιγά.
  Καί η '-λλβς θα παύση ουν
  τομως ν' αποτελή κοιλάδα
  θανάτου χαί χολασιν ν·αη
  ροτητος χαί.θα μεταβληθό
  ··{ χώραν ύγι(«ί χαί χαρής··
  Εσωτερικόν δελτίον
  2ΤΡΙ1ΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ
  ΤΗΣ ΑΙΕ8Ν0ΥΣ ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΙδριάζει 6 διεθνης όρίζων.
  Ή έφσρμογή τοθ ίλέ>χου
  καί «0 άιιοκλισμοθ τ_ν 1
  «-ανιχΔν ιισραλΐων, κου ηρ
  νισεν άπό τοθ μΐσονυκτΐου
  τής παρελθούσης Δευτέρα*,
  αποτελεί γεγονίς έξαιρετικής
  οηουΒαιότητος καί θά πρέπει
  <6μολογουμένως νά χαιρετισβή μέ ενθουσιασμόν αιιό 6σους έν&ιαφέρονται διά τόν πολιτι σμόνκαΐ την ίΐρήνην. Διότι ή ίφαρμο->ή τοθ άποκλεισμοθ,
  4κτός τοθ βτι ίημιουργεΐ την
  ίλκΙΒα συυντόμουτερματισμοθ
  ιής Ίσιιανικής τρα->ωΒΙας, τής
  οποίας ή συνέχισις επί εννέα
  καί πλέον ήβη μήνας προσά
  «τει τό μεγαλύτερον στίγμα
  είς τόν σύγχρονον πολιτισμόν
  4πετ*λεσ· β* καΑ κίνδυνον μ*
  γαν διά την ειρήνην, εχει κα
  άλλην έξ Τσου σπουδαίον ση
  μασΐαν: Άποιιλιΐ την πρώ
  την έκ&ήλασιν συνεργΓ οίας
  τΟν Οιοφόρων κρατΔν τής Εύ
  ρώκης καί ουντελιΐ άναμφι
  οβηιήτως είς την άμβλυνσιν
  των τιοθών καί των άντιθέσε
  ών μεταξύ των φέρομεν ών ώς
  άντιπά>ων μεγάλων βυνάμι
  ών. ΚαΙ τοθτο πρέπει νά θεώ
  ρηββ ώς Ιν ,γεγονός έξαιρετι
  κης όλως σπουδαιότητος κα
  τα την ισραγμένην αυτήν έ
  ποχήν καβ' ήν 11 καπνοΐ τοθ
  πολέμου Ιχουν θολώσει τάς
  διανοίας τον ταγον των έ
  θνον χαί Ιχουν ένσπεΐρη τή
  σύγχυσιν κα! τό βίος είς τάς
  καρδίας
  λσΛν.
  ΟΙ κ(ν5υνοι τοθ ηολέιιου
  ττού ήιεΐλησαν τόσον σοβοτ-
  οώς την γολή ;ην καί τόν τιο
  λιτισμόν της 'Ητιε'ρου μσς,
  Φα(νονται άκομακρινόμΕνοι
  Καί ή αίθοΐο φαΐνίται
  ν Βέβαιον 8η θα λάμψπ
  κσί θ' ά τ Χωθή είς τόν ταοαγ
  μένον σήμερον βαρύν κα( όμι
  χλώβη πολιττΐίόν όρΐζοντα.
  Έκ παραλλήλου, έπ( τοθ
  πεΒΙου τής Βιεθνοθς συνεννοή
  σίως καί τής οΙ<ονομιχί|ς ου νεργασ(ας τΛν διαφόρων χω ρών τΡ,ς γήΓ, ή3χισε να παρα τηοήται μ(α σηιιαντικτ> κίνησις
  ή όποΐα καί εδωσβν ήίη τος
  πρώτας βασΐμους καί &νβχ
  ρυντικθς ελπίδας. Άποτέλε
  σμα οέ της κινήσεως αυτής
  ύτιήοξβν ή έν λευ^ώ ανάθεσις
  υπό τής Αγγλίας καΐ Γσλλΐας
  είς τόν Β*.λγον πρωθυπουργόν
  κ. Β)ν Ζέελανδ—βιεθνοθς κύ
  ρους προσωπ κότητος—τής μβ
  λέτης κα[ τής εξευρέσεως τρό
  που ο ά τοθ ΔποΙου ΘΑ ή'θβυ
  ίτόν νάι έγκατσλεψθθ ή έγ
  αινιασθΕΐσα υπό των κρστΛν
  λεθρΐα πολιτική τής ο(<ονομι ής σύταρκεΐας καί τής κλει ιΐής λεγομίνης οίκονομΐας :αΐ νβ επανέλθη 6 κοσμος είς ό σύστημα τοθ οΐκονομικοθ ιλελβυθβρισμοθ καί τής συ Εργασίας τΛν κρατών. Πρός ήν άτιοψν δέ αυτήν συνεφώ ήσαν η*3η καί τα Σκαν&ινσυΐ :α κράτη καθώς κα( αί κυββρ ήσεις τ©ν Κάτω χωρών. ΚαΙ Γερμανΐα έπΐσης διά τοθ (κονομικοθ Αικτάτορός της κ. Σαχτ, εδήλωσεν δτι θα ίβλε «εν ευχαρίστως έπιτυγχάνου σαν μίαν τοιαύτην προσπάθει αν. Διά τού Φόρερ καί Καγ ελαρίου της Βε κ. ΧΙτλερ, Οιε ήΐυξεν ότι δχι μόνον Βέν θά Τχεν άντΐρρησιν νά ενισχύση ιΐαν τοιαύτην κίνησιν, άλλβ ά έβέχετρ άχόμη χσΐτην συμ ετοχήν καί την Βο(θβιαν των Σοβιέτ (Ις μίαν Βιάσκεψν τής ότιο[ας σ<οπώς θά ή(ο ή έζεύ εσις βάσεως οΐκονομιχής συ εργασίας των διαφόρων χρσ ών τής γής. Ο0 ω υπό την πίεσιν τής άνάγκης των ηραγμά'ων χαί ής παγκοσμίου κοινής γνώ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ μης, είς την συνείδησιν τής ό ποίας τό [5εΛδ?ς τής εΐρήνης «αί τής συνεργασΐας των λα Ον καθημέραν έ^ραιοθται καί περισσότερον, οί ηγέται των διαφόρων Κρότον ήοχισαν νά συνέρχωνται καί να προσανα τολΐζωνται πρός την οδόν τής γαλήνης καί τής,στενής πολι τικής καί οΐκονομικής συνεο γασίας καί συναδελφώσεω; των λαόν τής γής. Φυσικά, δέν είναι εθκολον νά επιτευχθή συνεννόησις έφ' βλω* γενικάς τβν ζητημάτων πού άπασχολοθν τόν κόσμον σήμερον, είς ούντομον χρονι κόν Βιάστηαα. ΚαΙ θά πρέπει νά έχωμεν ύπ' δψιν μας βτι παρά την έκβηλωθεΤσαν παν ταχόθεν μετριοπάθειαν καί καλήν διάθεσιν πρός συνδιαλ λαγήν κα( συνεννόησιν, ή 6ρι στιχή συμφωνΐα Βέν θά επι τευχθβ είς όπωοβήποτε σόν τομον χρονικόν διάστηαα.Αλλ' εάν την άναληφθείσαν προσ πάθειαν ενισχύση μέ τό κθρος τού τό προσωπικόν καί μέ την ηθικήν καί ύλικήν έπιβο λήν τής χώρας τού ό πρόε δρος Ροθσβελτ, μετά τοθ όποΐ ου καί θά συναντηθβ προσε χος διά τό ζήτημα τοθτο ό κ. Βΐν ΖέελανΒ είς Ούασιγ κτονα, τότε θά εΐμποροθμεν νά ελπίζωμεν βασίμως πλέον Βτι ή Ιδέα τής ιΐρηνεύσεως τοθ κόσμου καί τής συνεργα οίας τον κρατον καί επί τοθ πολιτικοθ καί επί τοθ οΐκονομι χοθ έπιπέδου δέν είναι ο Οτε άνέφιχτος ο Οτε χιμαιριχή. Ό πωσδήποτε, έλπΐδες διά μίαν τοιο ύ την ευχάριστον τροπήν τής χατσστάσεως ήοχισαν ή 6η νά γεννώνται παντοθ τοθ χοσμου. Κοί σύτό αποτελεί μίαν ευχάριστον διαπΐστωσιν. ΚαΙ ένΐσχύει σημαντιχά τοθς φΐλους τής ϊΐρήνης χαί τούς μοχθοθντας διά την στε ρέωσιν τοθ πολιτισμοθ χαί την επάνοδον τής εύημερΐας είς τόν κόσμον, νά συνεχίσουν μέ περισσότερον θάρρος χαί μεγαλύτερον άχόμη ζήλον τό ωραίον άνθρωπσΐιχόν έργον των. ηρακλειον κρήτης — ετοζ ε ΑΡΙΘΜ, ,ΦΥΔΔΟΥ 4545 ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ. Ε'ς τάς Αθήνας καί την Λεβάδειαν είς τούς Δελφούς «αί την ΘεσστλονΙκην, παν- τοθ δπου μετέβη ό Γάλλος ΰ· πουργός τής Έθνιχής 'Δνω- γής κ. Ζσν ΖαΙ, εγένετο αντι¬ κείμενον θβρμοτάτων έκδηλώ· σεων καί άκοθΐωτικής πραγ· ματικά ύποδοχής, έκ μέρους τοθ έλληνκοθ λαοθ. Χβιρώνα- κτες καί έπιστήμονες, άνθρω- ποι άπλοΤκοΙ καί διανοούμε- νοι, αγρόται, επαγγελματιαι κσί φοιτηταΙ, δλοι μέ την [βί¬ αν θερμήν, {ξβδήλωσαν τα αί. σθήματα άγάπης καί εύγνωμο σύνης των πρός τόν έκπρόσω πον τής Μεγάλης Δηαο<ρατ(· άς τής Λύσεως,πρός τόν πνευ ματικόν ήγέτην τοθ εύγενοθς ^σλλικοθ "Εθνους. Χρειάζε- τσι μήπω; δΧλο τΐποτε διά ν' άποβειχθθ πόσον θερμή καί εΐλικρινής είναι ή φιλΐα ιής Ελλάδος καί ή ευγνωμοσύνην της πρός την χώραν πού συ· εχίζει σήμερον τάς ωραίας λληνικάς παραδόσεις καί αλλιεργιΐ τό πνεθμα καί τόν έρωτα πρός την ελευθερίαν πού έξεπήβησαν άπό τόν Ι¬ ερόν βράχον τής Πνυχόςι *** ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 Φ0ΡΟΣ- Ό έλληνιχος ναυτικός κό ιμος θρηνιϊ ή*!5η τήνάπώΧειαν ευτέρου σκάφους τού μεθ'όλο Στό ττεριθώριο τής ζωής ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΙΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ής χι»ρ£ας. Μιά όργιώίης βλαατη η τριγύίω μ«ς χάνει νά νοιώθω μι Βτι δλα, μά δλ«, μέαα σιό φαν αομαγοριχό της οχλονι ιΐνε γεμα ζ»ή· χαρά χαί ιΰρροούνη .. Σταματδμε ατή Γίρτυνα^ ποο ί)κμααε χατά την υΐτερομινκΐιΐή ηοχή .χα1 ο την δποία Εδρώθτ,κε πρώτη θρηαχιυτιχή μητρδπολη ίήςϊ'Κρήτης χαΐ ι Ε κρβτοι ναοΕ. Επιαχιπτώμαοΐι τό μιχρί της οιισεΐο, που Ιχιι Βιάφορα άγάλμα τκ χαί &λλ% άρχαιολογιχά εϊρήμχ τα χαί πηγαΕνομι στά ΙριΕπια τοθ Πραιτωρΐου χαί τοθ ναοθ τοθ Ά πόλλννος, κιύ βρΕβχονΐκι σέ χά μιά εκατοοτή μίτρα άπό το Μου σείβ. Στό άντιχρυνό μέρος τοθ δρό μου βλέπομε τα έριΕπια τοθ άρχχ( ου Ώϊεΐοΐ) τής Γορτύνης, τόν ναο Άγίου Τίτου χαί τίς περΕφη μις πλάχις πό» περιέχουν ώς γνω ό έ 6δό η Εάν χάνουν πο>ϊ) χαχά έχιΐνοι
  ίέν κάνουν έχίρομές &λον
  τβν άλλο χρί»ρ, την έηοχή £&
  τή κάνουν Ιγχλημα. ΓιατΙ, μιά
  ορΐα πρές τή φυσιχή ζκή.
  την εποχή »ύ(ή π<ο ίρίσχιται οέ όλδχληρ- τή μεγαλοπρεπεία της ή βνοιξΐ, ί «ν μπο;ιΙ νά χαρκχτη ρισθή πχρά ίγ> ληματική.
  Ή άνοιξιάτιχη φύΐΐς αποτελεί
  την άπιραντΊ] ιΐχόνα μΐοα οτήν< ίποΐα ι (νέ έκϊηϊωμίνιι ολί; ληρη ή χαλλιτιχνιχή ϊύνοτμη τβθ Δη- μιουργοθ. "Ολες ή άνθρώπινες αΐοθήοεις ήίονίζονται μίσ» οτό 4>γιαοτιχό ο&ιό τωνηγύρι τής ά-
  νοΐξΐως. Έ πλανιθτρκ χαί ξελο·
  γιάατρα έαρινή χυ((χ σβς προοχα
  λιΐ οτό παρα&ειαένιο της οαλίν,
  γιά νά ξεχάαετε λΐγο τή χίλΐοη
  τής καθημερινώς μονοτονΕας.
  Μιά τέτοια πρίσχληση ιΐχα τή
  τύχ- νά λα6β χαί έ,ά) τή «·Ρ«
  ομΐνη Κυριαχή, μίσφ τοθ ένταθ
  θα ΈλληνογιρμανιχοΟ Σλλί
  ί οποίος εΐχι την ιΰγενιχή
  σύντ) νά μοθ τή διαδιδάοη.
  -τίς έ^τάτβ πραΐ τής πιρα-
  ομένης Κυριακήν Βύο αΰτ,οχίντ)-
  τα ξιχΐνηοαν γιά νά μετβφΐρουν
  οτό χαλλιτεχνιχό σαλίνι τής ιυγε·
  νεοτάτΐ]( αυτής έαρινής χιιρί»..
  «ύς πρεοχιχλημένβιις ττ)(, ηι
  ήμβοτε χαμμιά τριανταριά πρό
  οαπα.
  ΔΙν ·!χε κερίοιι ϊνα τί
  ταρτο τής ώρας χκΐ βρχΐζουν νά
  ξικριβάλλουν Ινα Ινα τα γραφΐκΑ
  τατα χβριά τοθ Μ*λι βυζΐου—"Α-
  θάνατοι, Σταυραχια κλπ--φτειβγ·
  μενά Ιπίνω οτίς ρωμαντιχώτιρΐς
  χορυκες τής περιφερείας.
  Τβξιιδιύομε άνάμΐΜ άπό ώραι
  ίταΐα ιβκιΐβ, τ#ν 4κο[·»ν τ) γρα
  φιχδτης χαί ή σύνθεσι τβν χρω
  ματιαμβν προχαλβθν άχράτητα τόν
  ενθουσιασμόν μα(· δ δπιΐβς έκδη
  λώνεται με διβφβρα.... ελληνογερ
  μανιχά ,τραγούδια.
  "Γσιερα άπό μισή ώρα φτίσ»
  με στήν .ΆγΙα Βζρβάρα πιύ 6ρΙ
  βχιται αε (ψίμετροπά'ω άπό ές<* χέσια μέτρβ, χ»1 ή δποΐα πολύ δι χαιολογημένα θά μποροθσε νά έ χρησιμοποιή» ευρύτατα γιά χαλο χαιρινή διαμβνή. Τό χωριό αυτό δρίσχεται στόχέν τρο τής Κρήτης χ*Ι χατά μήχος χαί χατά πλατος, τό Ιχουν ίεμΐ λιστα προσδΐΓρΕσει μέ μιά έχχλη σοθλα, την δίϊοία χαραχτηρισ.ιχώ τα άποχαλιθν δ «άφαλδς τής Κρή Μιτά την 'Ανίχ Βίρδίρα άρχΐ οαμε νά πέρνωμε τόν χατήφορο, δχι ίμας τόν ίπιχΐνδυνο, άλλά ι χιΐνο κια χατευθύνιΐαι πρός την άπέναντι πεδιαδα τής Μεοααρι ή δποΐα παρουοιάζεται διάπλατα χαί μας προσφίρει πρέθυμα τό μα γευτιχώιατο θέαμκ των χυματ σμβν τβν οπαρτβν της χαί τό πλή θος ι&ν έλαιώνβν της, χ&ν ίπο ών τό χρίνο εύιό ιυταχβς τα δέν δρα είνε 2χι μόνο φορτωμένα άπό εληές, άλλά παρα-φορτ»μινα. Βριοχόμαστε ήδη οτό θϊλόν τής έαμνής κυρίοις. Γραφιχώτ» τα πανίψηλα χκπαρΙσοΐΒ χλΐνοι» έλαφρά τό χεφάλι, οέ Ινδειξι ιΰ γενιχής δποδοχής, τα κλαδια τβν £ένδ(ων χινιθνται κρός δλες τί χατιυΐύνοεις έχδηλώνοντβ Ιτα την Ιχανοποΐηοή τους γιά την ί φΐξέ μας ΙμιΙς {( άναπνίομι μι ίδιαίχιρη άναχΐνφΐβι τό μιθκοχ χό ΒαρφβΙμ τής ώραιοτίττ,ς έαρ κλήιου τοθ πληοώμσττός τού, ΐ(ς τα (σπανικά ΰδατα. Κ«1 μαζί τού θρηνεΐ καί 6ό<λη ρος ή Ελλάς διά τόν τραγι κόν πνιγμόν τόσων τέκνων της μοχθούντων συνεχως καί παλαιόντων ποός τα κύματα διά νά κερΒΙσουν τα μέσα τής ζωής χσΐ νά συμβάλλουν είς την ανάπτυξιν τοθ έθνικοθ πλούτου. Άλλ" ήτο πεπρωμε νόν δυστυχας νά πληρώση καί πάλιν ή πτωχή χώρα μας τόν φόρον τοο οΐματος, είς τόν θεόν τοθ έμφυλίου πολέ μου πού μαΐνεται είς την Ίβη ρικήν. "Ας εύχηθώμεν μόνον, τα θύματα ςύτά νά είναι τα τελευταία καί νά τερματισθή ή άδελφοκτόνος σύρραξις πού στιγματ'ζει τόν πολιτισμόν καί άπειλεΐ 6λον τόν «ό σμόν. *** ΗΝΕΑ ΛΕΟΦΟΡΟΣ· '^πό ημερών συνεκεντρώ θησαν σωροί σχύρων ίμπρο σθεν τοθ Ήρώου, προοο ζόμε να ποοφανως διά την επισκευ ήν ιής λεωφόρου άπό τής πλα τείας μέχρι τής διακλαδώσε ως τοθ δρόμου πρός τό ^ι9θ κομεϊον. Άλλ' ή έναρξις τής εργασίας αυτής καΡυστερεΐ καΐ ή συγκοινωνία παρακωλύε ται έν τώ μεταξύ σημαντικά. Καλόν ιΐναι λοιπόν ν' αρχίση τό συντομώτερον ή σκυρόστρω σις. 'Αλλ' δχι μόνον σκυρό σιρωσις. Ή λεωφόρος αυτή πρέπει επί τή εύχαιρΐα νά λά βΠ την όοισπκήν της διαμόρ φωσιν. Ν α ίύθυγραμισθή καί νά πισσστρωθ{).' Αποτελεί τόν καθρέπτην τής πόλεως καί τό μοναδικόν μέρος περιπά τού. ΚαΙ θά πρέπει νά είναι καί καθαρά καί άνετος κα( κσθ' δλα τα άλλα ώραΐα καί συγχρονισμένη, ρχ γ μέ «6ουοτροφηδόν» γράφη διαφόρους νόμους τοθ άοτιχοθ δι χαίου, άπό τβύς δποΕους λίγεΐαι δΐι δ αΐφίς νομβθί',ης Σόλων τής χρχα'χς Ελλάδος ίπήρι ωρισμένα χ γιά νά φτειίση τοίις δι χούς τού. "Υβιιρα άκό τρΐατέταρτκ γοη (ΐυτιχοθ ταξειΒιοΟ φτάνομι ότι ίρεΐπια τοθ άρχαΕου άνακτδρου ιής ΆγΕας Τρΐάδος, οτά δκιΐχ ίρίοχιται ή έχχληβοθλα τοθ Αγ. ΓενργΕου τοθ Γαλα'β, χαί οιήν όποία οώζονται άχδμη ΐιάφορκ τοιχογραφΕις προοώπων Βυζαντι- νής τέχνηΐ. Έπιαΐρίφομι Οβηρα οτή Φχι ο (ό, άπό τό Οψις τής ίιτοίας μί· νομε χυριολεχτιχά Ικβαμ6αι μκρο οτό άριοΐΌτιχνιχώΐατο θίαμχ ττοϋ παρουαιίζιται τριγΰρ» μα(. Όλόχληρος δ χάμπος τής Μισσχ- ρ«ς—·3ΐά πίρατα τοθ δποίου ίέ< ^ τό γυμνό μίτι—περαριγυ ομένος άπό τόν ΨηλοριΕτη, «π4 τα Δχοηθιώΐιχκ βουνά (Δίχτη) χαί αλλα μιχρδτερα, που κάνουν την έντΰκβοτ] δτι άποτιλοθν μιά ίγρυπνη φρουρά ίνός τόίου μενά λου θηβαυροθ, δ οποίος δχι μδνο α είνε χιχρυμμίνος, άλλά Ιοα— Ιαχ έμφανίατατος γιά δλο τόν χδ· σμρ, χαρΙς έξαίρεοη χαμμκϋ Γοηΐιυμένοι άπό την μαγευτι¬ κήν έχδρομήν χά Ι ένθουαικομένοι άπό τή τδβο εύχαριοτη ουντροφιά τοθ,Έλληνογερμανιχοθ Συλλδγου, χειροχροτιθμε δλοι ζωηρά τή δή- λωοη τοθ Προίδρου τού χ. Γιαν ναχοπούλου, γιά τή προοεχή έχ· Βρομή οτό Γοργολίίνι χαί καθέ νας έχφράζιι Ινδόμυχα χατά ή» έπΐοτροφή μας την ιυγνωμβούνη τού γιά την δπίρλβμπρη αυτή υπο Βή & Χ Ι ή 6 ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ· Ό νόμος ό τψωρων τούς ύβριστσς καί τούς βλασφημούν τας τα θεΐα Επρεπε πράγματι νά κινηθβ. Καί ορθώς άπεφα σίσθη ή αΰσιηρά έφαρμογή τού διότι τό κακόν εχει παρα γΐνει είς την χώραν μας. Άλλ' είναι τόσον διαδεδομένη ή κακή έξις τής βλασφημίας ώ στε δέν ξέρομε άν υείνουν πό λΐται άτιμώρητοι μέ την έφαρ μογήν τοθ νόμου σύΓοΟ.Άλλ' έλπΐζβται δα ό φόβος τής ποι νής θά εξάλειψη τάς κακάς έξεις. Καί οί βλάσφημοι θά γίνουν σεμνοΐ καί κόσμιοι είς τάς έκφράσεις των. *** Τ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΥΜΕΔΡΙΟΝ· —ΐτα 1*λ μήίβ—την 30 Μα· Ϊ3υ—-Βά συγχροτηθϊ ·ίς τ,ήν Κα δίλλαν τό ετήσιον τακτικόν συνέ δριον τβν Έμπορίβιομηχανιχβν Έπιμελητη;1»ν τής Ελλάδος. Είς τό συνέδριον αυιό είς τό θά λάδουν μέρος άντιπρίσωποι τβν έμποριχβν τάξιων έξ Βλης τής χώρας θά συμμετάσχη δέ χαί ή Κυβέρνησις διά τβν αρμοδίων υπουργβν της, θά συζητηθοθν δλα τα ένδιαφέροντα τόν εμπορικόν κόσμον ζητήματα χαί θά ληφθοθν ασφαλώς άποφάσκς έξαιρετιχής σημασίας χαί σιτουϊαιότητος διά την ο!«ονομιχήν μας ζωήν. Δι" αΰτό .χαί δ έμποροβΐομηχανιχός χόαμος άναμένιι μέ χίαοιαν άνυπο μβνηιίαν την σδγχληοΕν τού χαί ιύχεται θιρμβς την πλήρη ιυ5δ» σιν ιβν έργασιδν τού. δπουρ ΒΑΣΙΜΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ· ϋ(ς το τβςιΐδιον τοθ γοθ ΓενιχοΟ ΔιοιχηΐοΟ χ. νάχη είς Αθήνας χαί τάς άς τού παρά τ) Κυβερνήσει Κή ί ίδέ Ε οί Βοχή η ή ή τίσον 6π0 ό ξ ρ ) ερνήσει οί Κρήτες χαί ίδιαιτέρβς ι Ε κατοι κοι «Ο νομοθ ΛϊσηθΙου στηρίζουν μεγάλας ελπίδας διά την έπΐλυ σιν τβν ζητημβ-ων των. ΚαΙ εί ναι Βιχαιολογημεναι απολύτως α( έλπίδις αυταί. Διότι δ χ. Σφχ χιανάχης χαί γνωρίζιι χαλβς τάς ανάγκας τής Ιΐεγαλονήσου χαί »ι αιτέρβς τοθ άνατολιχοθ τμήματό*ς ττς χαί ενδιαφέρον έξαιρετιχώς έ πιδειχνύει Βιά την θεραπείαν τβν, * χή μς ή ί χριωΐιχή άλλά χβΙ τόσον αξίαν*!Κ«1 II, θά παράλείψΐ βεβαία χαί ίαρινή χυρΐα.,,. Ιφ φοράν αυφνά έργαβθ) διά Π·«# Ι τόν πρόοδον τής Κήη
  4
  Ι
  #
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Ενα
  Βισμάντι τής κινηματογραφική"ς τέ
  χνης: «Λευκόν φορτΐον» μέ την
  Κάτυ Φδν Νάγκυ—Ζσν Πιέρ Ώ
  μόν, Σουζύ Πρίμ καΐ Ζουλ Μπερό.
  ***
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τώ κοινωνκόν
  Εύαγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ τοθ Β.
  Ουγκώ. (Γ.' έποχήΙ. Κατάλληλον
  δι' δλους μικροΰς καΐ μεγάλους,
  Σημ. Καθ* εκάστην είς τάς 7 μ.
  μ, άπογευματινή.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τώ αύττο
  τελές «Ξανθή Καπετάνισσα» μέ
  των Κεν Μέύναπ κοΐ τοθ έπεισοδι
  ακοθ «Φάντασμα Αέρος» τώ έπει
  οόδια βον, 9ον, ΙΟον.
  Έν» Λθλύχροτον
  Ιστορικόν ερνβν.
  ΑΥΟ
  ΑΥΟ
  225
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  Μιά τίβντάρορφη
  είς ένα τόπον
  ΑΛΕΛΦΟΙ
  ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τ«Β Προοττέρ Μ«ρ»μέ).
  ***
  =ιμμτιινμ!
  ΟΟΥΑΛΙΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Βνα δΊαμάντι τής Μΐνπμκ
  τονρ«φικής τβχνης.
  "Βνα χβμμάτι άπό την ζ«ι
  Αν τβν κκραβτρατημένΝν
  νυναιχϋν, πβΰ Α μβϊρα τίς
  Οεληαε Μνλιομένες βτ4ν
  βοβρκο...
  ΛΕΥΚΟΝ
  Άθώα κορίτσια !
  δυστυχισμένες ύπάρ-
  ξεις:
  ΟΟΣΑ.. α«ς ίνειρβ άβωα
  βλέπετι ν& χάνβινται τή στ»ν
  μπ πό» νβμίζβτε ότι φββοβτ·
  στο τελος τού κέβο» αας ΓΙΑ·
  ΤΙ.,.ΓΙΑΤΙ....πίφτ(τε ίύματατ
  μυσαρβν καΐ τιπβτίνιειν άν
  ίρώπ»»ν «ού μβνβς των σχο
  πος είναι £ή εκμετάλλευσις
  τβν ονείρκν σκς,το εμπόριον
  τής Σκρχός σκς.
  ΠροατβνΜνισταί.
  Ζάν Πιέρ Ώμεν,
  Κάτυ Φόν Νάγκυ,
  Ζούλ Μπερύ.
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ:
  «Τό Δράμκ
  τ·δ Μ«·
  Ό καλόνβοος όνΐσθοχώοη
  σε άπό την £<—ληξη· 6 άλλοο ε<λβισε τό β βΧΙο τού, κι' ή κυρά ' Μαργαρίτα α**>χισβ νσ
  βρ(ζΠ τόν ΜκουαδθΦέν.
  —Νά τα βαφτΐσω! εΤττε ό κα
  λόγεοος.
  —Ν αί. πατιΛ μου. Έγώ θβ
  εΐμαι 6 νουνός κι' ή Μσργώ
  άπό Βώ ή νουνά. Λοικόν, 6ρΙ·
  στε τα θνόματα πού δ(νω
  σία βιφτισήμια μου. Αύτό £
  δα θί τό βγάλουμε Πέρ«σ
  καΙ τοθτο έκεΤ Κυκρΐνο. Ώ
  ρσΐα όνόμπτσ, αί;
  —Μα βατφτίσω δρνιθες! άνέ
  κραξβ γϊλώντσς ό κσλόγερος
  —Μά νσί, μβ τό θβό, πα·
  τι β μου καΙ γρήγορα.
  —ΤΑΙ κακοθργε! άνέκραξε
  ή Μαργσρΐτσ, νομΐζεις κώς θ
  άφήσω νά γίνη αυτή ή πράξη
  μέσα στό σπΐτι μου; θαρριϊς
  π©ς εΤσαι άνάμεσα σ' Έβρα
  ούς νια νά βαφτΐζπς ζώτ;
  —Γλυτώστέ με λοιπόν ά π
  ού τή τή ΦωνακλοΟ, εΤιε ί
  ιΜπουαΡωφέν οτούς συντρό
  φους τού καΐ σεΐς, πατιά μου,
  μκορεΤτε νά οιαβάσετε τό δ
  νομα τοθ μαχαιρα, πού εκα-
  νέ αύτό τό μσχαΐρι;
  Κι' έν ώ Ιλεγε αύτό, έβοζε
  τό έγχειρ(8ιό τού κάτω άπό
  τα μάτια τοθ γέρο καλόγερου.
  Ό νέος σηκώθηκβ άπό τόν
  ιιάγγο ι ου άμεσος βμως
  σάν νά σ«έφθηκε φρονιμώτε
  ρσ, ξανακάθισε, άποφασισμέ-
  νος νά κάνη ύπομονή.
  —Πας θέλετε νά βαφτΐσω
  πουλερικά παιΒΙ μου;
  —Μή χειρότεροΐ μά είναι
  πολύεόκολο* δτως βαφτΐζετε
  ίμάς τούς άνθρώπους. Ρ ξετε
  λ[γο νερό στό κεφάλι των κσί
  τιήτβ: Βαρίίζο ί:β £ατρ&τα
  βι ΡίΓοηβηι μονάχα ηή;έ
  το στά κορακΐστικά σας. Έ-
  λσ, Παννάκη, φέρε μας ίνα
  ττοτήρι νερό κοί σιΐς δλοι
  βγάλτε τα καπέλλα καΐ στα-
  βτ)τε μ* εύλόβεια.
  Όλοι άτόρησαν πολύ. δτον
  ό γέρο φραγκισκανός κήρβ λ(
  γο νερό, τό δχοσβέτάνω στά
  κεφάλια των πουλερικΑν κσί
  πρόΦερε πολύ γρήγορα κι' ά-
  κατάληπτα κάτι πού εμοισζε
  σάν ποοσευνή. Τβλβίωσε μέ
  Ββριίζο τβ ΟβΓρΒΐη εί:
  ΡβΓθΙιβηι Έ π είτα ζανακάθη
  σε κα( τιήίε πάλι τό κομβολό
  γι τού μέ μεγάλη ήσυχΐα σάν
  νά εΤχε κάνρ κάποιο συνειθι-
  σμένο πράγμα.
  ΐσυνεχΐζεται)
  Π)ΣΚΕΥΗ 23 ΑΤΤΡΙΛΙΟΥ.
  εΜεΜεε—εΗε«Ι—Νε«—ΗΝεΐ—Μ ———· ■■ ε»»~««««——— "'
  Ανατολή ηλίου 6.11—Λύσις 6 46
  >ΦΦ·«
  ΑΧΤΑΣΙΑ
  ΝΕΟΣ 17 έτών καλώς κατηοτι·
  ομένος ζητεί θέσιν μέ μετρ'αν άμοι
  βήν κσΐ είς οιονδήποτε κατάοττμα.
  Πληροφορίαι παρά τώ Γ. Αθαν α
  σάκη μϊοΐτη, Χανίων Πολη
  νεΐον «Μττόρσα».
  ΕΜΟΙΚ1ΑΖΕΤΑ1.— Τό έξοχικόν
  κέντρον ό «ΑΙμϋλιος,, παρά την Λε
  ωφόρον ΚνωσοΟ μεθ' 02 ων των έ-
  ηΐπλων καΙ σκευών τού.
  Πληροφορίαι τΐαρ6 τφ κ, Έμμαν.
  Κριτίά, Γκαράζ συνοικΐα Βίγλα.
  ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΛΙ ιΙςΠόρονάνώ
  γειον μέ 4 δοτμάτια κοί κουζ(νσς
  νεόδμητον ίΐλεκτροφώτισταν μέ τα
  ρΛχσα καί πόσιμον νερό φρέατος.
  καφε· Πληροφορίαι παρά τυθ κ, ]. Γ.
  Κυπριωΐάκη καφεπώλη είς λιμένα.
  Πολύς λόγος γΐνεται κατ' αύτάς
  είς τώ μετεωρολογικόν δελτίον διά
  την «άστασΐαν» τοθ καιροθ. Άλλά
  διά την άστασΐαν των άνθοώπων;
  .... Διότι καΐ ή ανθρωπίνη άστασΐα
  —Ιδού κστι πού θα ενδιαφέρη Χ-
  σως τούς άκασχολουμένους εύρύ
  τερον μέ τσο συγχρόνουςκλιματο
  λογι»άς συνθήκας—είνε ζήτημα σή
  μερον καθηαερινόν.
  Ή «άστατη γνώμη» δέν είνε Ιδι
  όν μόνον τβν γυναικβν, κατά των
  παλαίον ποιητήν. Είνε Ιδιον—φεθ
  —καΙ των άνδρών. Πάει ή έποχή
  πού Εγραφεν ώ άνοβΐτης ΐοΰ Πή
  γάσου; .
  Είδον θαλαοσαν θυέλλας
  είδον γυναικων τοιαύτας
  κι' έλυπήθην πολύ πλέον
  τους έρωντας ή' τούς ναοτας
  Σήμερον (· άστασία παρουσιάζε
  τοιαύτας θυέλλσς ή άκριβέστερον
  ανατροπάς όλοκλήοους γνωμών
  καΐ πεποιθήοεων—είς άνδρας μδλ-
  λον,ΕϊΌντας καΙ τόν κοίνον νοθν άλ
  λά καΐ φαινομένους ΰτι διατηοοϋν
  την θέσιν που έμπρέπει είς άτομα
  άττό πολλών έτών εύϋπόληπτα κο"
  σταθερά είς την κοσμίαν σταδιο
  δρομΐαν των.
  —Δέν έφανταζόμην τέτοια μ°τα
  βολήν οθτβ στό χειρότερο χομά·
  λη, μοθ Ελεγε, ό άποκαλύψας προ
  χθές είς τό καφενειον ενώπιον καΐ
  έμοθ καΐ άλλων, μίαν «Ιδιωτικήν»
  περίπτωσιν άστασίας εντελώς άδ
  καιολογήτοο άλλά κοΐ βαθύτατα
  άποκρουστική'ς.
  Νά ποθμε δτι Ισχύει σήμερον είς
  εΰρεΐαν άκτϊνα τώ τοθ Ξέρξου: Ο
  μέν άνδρες γεγόνασι νυναϊκες, α
  δέ γυνοϊκες άνδρες; Κάποιος πρό
  ολίγων ημερών εΤχε τώ θΛρρος νΛ
  τώ βροντοφωνήοη άπω τής χρονο
  νραφικής στήλης. Άλλ' έπ' περι
  πτώσεως ολιγώτερον σημαντικάς
  καΙ μή προοβαλλούοης τάς βάσεις
  των κοινωνικον ε αί οίκογενειοκών
  άρετων. Τώρα δμως, δπως τούλα
  νιστον έζωγράφιοε τα ττραγματα
  διά των όμόφυλον «δστατον»—δνο
  μα καΐ μήχωριό-ό άξιόπιστος δ
  σον καΙ μοιραΓος ανθρωπος τού
  καφενεΐου, ή άοτασΐα—ή άνδρική
  έννοοθμεν—Εκανε τΛ ρητών αυτώ
  πλέον ή πραγματικόν. ΚαΙ πρός
  ζημίαν βίβαια των άν&ρων, άλλά
  καΙ τοθ τοπικοθ ουνόλου τώ ώποϊ
  όν κυριολεκτικώς δυσφημεΐται μέ
  τούς τύπους αύτούς των ημερών.
  6 "Αλλας
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή γννοτή χα)λιτέχνις ιιοίΐατα
  Δΐς Χαρ. ΜαραγχοΟ ειδοποιεί την
  αξιότιμον πελατείαν της 8τι έντίς
  τβν ήμερδν αναχωρεί διά τας
  θήνας πρός παρακολούθησιν χν](
  νίας σζιζόν.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδϊρνοι χρνμα-
  τιομσί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  Α ΒΕ ΑΙΣΙΑ Μ
  Μανβ
  ΜΕΓΑ ΙΑΤΑΣΤΚΗΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΙ
  ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΠΑ ΑΤΕΙ Α—ΣΤΡ ΑΤ Α
  Τό Ύφασματοπωλεϊον Έμμ. Α. Κοββαλάκη καί Άδελ-
  φοΐ, καθιστά γνωστόν διι μετεφέρθη είς την έιΐΐ τής Πλα-
  τειάς Στράτας νεόδμητον οικοδομήν τού καΙ άρχεται άπό
  προχδές των εργασιών αθτοθ.
  Επί τη εύκαιρία αύτη φέρεΊ είς γνώσιν τής άζιοτί-
  μου πελατείας ούτου δτι καθημερινώς ποραλομβάνει
  πλουσιοτάτας συλλογάς καλοκαιρινών Οφασμάτων, βαμ¬
  βακερών, μαλλίνων, καί μεταξωτών, τα όποία χάριν δια
  φημίσεως θά προσφέρη είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΕΠ2ΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕϊΚΑΙΡΙΑΣ
  _Θ4 εχαύσουν οί γάμοι
  τού κοκτίϊγ.
  Έ άμεριχανιχη ΓερουοΙα
  φΐσε τελευταίως νόμον διά
  δποίου άπαγορεόονται χοθ ^οιποθ
  €"Λ γάμοι «Ο χο«χέϊγ>. '"
  μααΐα αυτή έδίβη είς τους . .
  γΐνονται ά"νευ τ*]ς έλαχι-
  α%ηί γν«5μς
  καΙ χατόηιν χοχτίιϊ ·ίς χίποιον
  νοκτιρινίν κέντρον ί) έ«δρομ«]ς
  διά «0 οόιοχινήτου ή γνωριμίας
  ό *ό
  <]; « η?ρ ηλοια. Τοιοθτοι «ιίφ^Βιοι τελοθνται χαιά έ«ατοντάδας Ιτος είς την Ν. 'Υόρκΐϊν. τίς ημέρας τ&» έ>ρτβν. Τόκ νό
  μόν νή', άπαγορεΰοιως τβν «γάμα
  κοχτίίΥ» χατήρτισιν δ οΰλλογος
  τβν έργαζΐμέννν γυνκιχβν τής
  ■Αμιριχ<)ς. Κ%ά τό« νόμον &δ ό γάμοε θχ γΐνεται 75 ώ?ας μιτά την Πίώ'ην γνωριμίαν τβν μιλ- λονύμφων. —Δέν «ρεχαι νά ξυβνοθν ■Οθυμόι! "Ο Γάλλος ίατρος Μοκζ», τβν Χ7λλιτέρα>ν δγιιινολόγω', είς
  μίαν διάλεξιν, την ίποίαν Ικαμεν
  ίσχάτιο', &ττιαή3ΐξεν ίιι είνε πο·
  Αί) χ?χή ουνήθεια νά χατέρχωνται
  %ί κλίνης τω* ζαηοοΐ χαί μέ Φ
  διάθεσιν νά κάμουν άαχήσεΐς ία
  αιον Ι'ος τ*)£ ήλιχίας χιον. Επί
  οης ·Γί Ιπικίνϊυνον νά χοιμβν
  ται την ημέραν. Άλλά τό ηλέβν
  επικίνδυνον είς την ήλκίαν αυτήν
  ι [νέ ή λεγοαένη γυμναοτιχή τοθ
  δωμχτΕου, ή <ς ουνίσΐαται είς χάμ ψΐις τ6ν ποδών μέ τό οβμα έΕ λω^ιένον επί τβν νώιων Τβ αί- ιια, λέγει, πιίζιι τα τοιχώματα τβν αίματοφοκον άγγείων χά ι ο ίέει τΐρίς τ έν ίγ> έβαλον. "Οίον
  χαΧ% ιΝε ή ίσχησις ούιή διά
  τΐυ; νέου^, τόσον έπιχίνδυνος είνε
  5ια τού; δηερβίντας χο πενιτ)<ο- οΐόν. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΠΕΙΡΕΑΑΙΟΗΝΝΙΟΗ III Άνκχε,ριΐ εί ΉρακλεΙ •υ έχάετπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ βράδυ κειτ' εύΒεΙην ΠΙ1 ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΐτρνΐ Ρέ Οβ|ΐν·ν, Χανιί, Πειραι6, £6ρ·ν Πίρο Νάξον. Β>«πτβι«(βν Α1ΝΑΡΑΑΚΗ
  Δακτ«λογράφο{ άρτΐως κατηρ
  ΐισμένη άναλομβάνει την κατ' οί
  κον άντιγραφήν μελετών Μηχανι
  κων, ώς καί τιαντός εΐδους κει
  μένου.
  (Πληροφορίαι έκ τοθ ΛογιστηρΙ
  ου μας).
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣΖΩΗΣ
  δλέπω σιδν Οκνο μου πβς πέφτω
  4π» χρημν* ** ξ·Μ«·μ* .
  μαγμένος. Φ «Νεται «βς μβς ·'Χ«
  δΐ ή δόνκμ^ ^η: άλλοιδς
  νά
  δέν θ* είχαμε «οιέ χουββγιο
  τ*λο« «Ιχαιμε ν
  τρείς ««Ι «' ντρέ«ομ*ι ν*
  8 έία· ί»« «
  ,„ δ !1 — Γ
  ^. "Οταν βίεθήκαμε
  Κλλ,( πλευρά, ή'Αγ(ίσ«
  V*
  *
  πε νβ πιίσω τ* χέοι της «αί νί
  χ*;ν αυολουθτίσω Είχε πιά β«ο
  τεινιίαη χ«λά. Την άχίλοδθηαα
  καί οιί«ανίί»β<ιν τδ χίρι V™** _ εΒϊ ^ —ν υ1 ■■ <η μέαιχ στό διχό της φνα 63εθτ]Χΐχ μηβοοτά σέ κενό. ΤΑ ίνα μου ηέδι δέν θυναν χοθσε ϋαφος νά πατήιη. —Πήί*. μοθ ιί« ή 'Αγΐίβ». ή φοβάί93ΐ. —ΜΑ «βς νά πηΐήσιο, δΐεμαρ σέ μίνα. "Αφηιε άίτλβς τό αώμί αου νά κΐοη. —Έδίαΐασα φυαιχά μή γω ζων τί μέ έ«ιεοΙμενε οτίιν ηχβσι μου. *Ιίβ>ς ή διβτκγή τής Άγιά
  οχς νά ήΐαν ή χοιταδίχΐ] μου
  *Α)λλ {έν μποροθθϊ νά χάνω δια
  το σ*ιιά οου νά πίση
  καί μή φβββσκι Χόλυ, έπανελαδι
  Επί τέλους Ιπεσϊ μέ την Πέ«,
  8ΐι θά ιθ;ιαχΐ χον θαναχο, άλλί
  ε59ΰς άμίσως χά πέδια μου έ «τί
  ηηιαν οτχθερό έηΐπεδο. "Ήτΐν ε
  να πλβτφίρμ άηό βράχο. Στάθη
  χά καί ηυχαοίστησ» ένδομύχως
  τό θιό τΐ'ΰ μας Ιαιυσε τοσες ψ'·
  ;ές άπό χον χίν?υ/ο. 'Γίτερα &
  πό μενά έηήδηβε ό Λ«ο χχΐ δ
  Τζών.
  —Έδβ *1<3χι, θεΐε μοί, εΐπι ό Λΐό. Ένδιαφέροντκ κράγματοι, ίέν σ5θ φαίνονχα'; —'ΑπΙοτευτα, Αιό «βιδί μου, ΤΙ ώ;α έηήδςβε ή 'Αγιάοι ϊ« μπίρεοα νά χαταλάδω. "Εξαφνα 8μως την αντελήφθην μεχβξύ μβς ΑφοΟ μβς ρώτησε ί* έχχυηή,ια με άηό ^ιό πίσιμό μας, ιΐκε να ϊνίψιο'^ε τίς λάμπες μας. Σία κοί λωμα αδχό τ»ΰ εΐμεθχ ΙΙι φυσβθ σε άέρκς. "Αναψκ τί λίμηες μέ χά σπίρχα μου καί εΐδα μετ" έκ πλήξίΐβς δτι ε&ριαχόμεθα αε ϊ'α κο[)α»ιια πού Ιμϊΐοζΐ σιν δωμα τιο. Είχαμε πέση άπό την οτέγη —Επί τέλους έφθάααμε οδοί ή 'Αγιάβκ. ΌμολαγΑ Βτι την ωρα πού περνού ααχε επάνω άπό τό σανΐδι. Τ< δάθίς τοθ χρημνοδ είνε άμέιρη το. Φ3άνει στίν άφκλό τής γής.. Καί πΑς σας φαίνεχαι οιύτβ τί ϊωμάτιο; —Δέν μποροθμε νά κχταλάίω με, τής άπήντηοα. —θιπιατεύαης, Χίλυ, ίΐι %$. ποίος άνθρωπος χαχοιχοθβε α" αυ τό έδβ τό μίρος καί δτι Ιδγαινΐ μόνο μιά φορά την έίδομάδα γιί νά 6&ς χροφή, νερό χαί λ«δι πίΰ χοθ άφιναν οί 5»Βρωτιοι σιήν δ- τοθ χρημνοθ; ΣοΟ φα.'νιχαι παράξενο αί: Κ% δμΐβς είνε άΧή θεια. Ό ίνθρωπος οΰΐος Ιζησί χρένια δλίχληρα έδ& μίαα χχ) τό δίομί τού ήΐαν Ν?Δχ. Ήταν ενας οιφος ίρημ'.της πού εγνώρι¬ ζε δλχ τα μυσχικά τής φύσεως Αδιίς ανεκάλυψε την φλόγα τής Γωής ικΰ θά α&ς δεΐξα». "Οκοΐος ουιηχθϊ στ.* φλόγα αυτή παρα τείνει τη ζ»ή τού Βοον διαρχεΐ δ χόσμος. (συνεχίζεται) ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΝ. ΚΡΗΤΗ Πρίπν άρχιμανείρου τοδ «Σίσιλ» τη θ .ΆβεΒ«ν «&ν Άβανΐ,ν {δ Καθαριότης άπαστράπτουσα. Ύ-π σία προθυμοτάτη. Τιμαί αί συνήθεις ΤΟ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΔΙΕΘΝΕΓ ' Ικ. ΕΟΡΤΑΙ.-'Ο κ. Γεώργιος τηοσκης μηχανικός δέν έρχοΓ., ου τε δέχεται ίπισκέψεις οήμΒρ0, εορτήν τού Άν. Γεωργίου. —ΈττΙσης 8έν έορτάζβι ό κ, ρ, ώργιος Φουρναράκης τής ΤραΜ ζης τής Ελλάδος. ·~"' —Έτΐΐσης δέν έορτάζει ό κ> Γ|< ώργιος Σ. Λασηθιωτάκης λονβ πβνθους. —•Ομοίως δέν έορτάζει 6 κ Γεώργ. Σκουλβς ηικηγόρος. —'ΕπΙσης Βέν έορτάζει οθτβ 81. χετσι έττισκέψεις ό κ. Γ. Κ. Μιχί*,, βάκης. _·Ο κ. Γεώργιος Μιγάδης 8^ν έορτάζει οθτε δέχεται έτιισκέψ,,ς Ό κ. Γεώργιος Ν. Λογιάβης β| κηγόρος λόγφ ταξειδίου τού βέν θά έορτά€π την 3ην ΜαΓου ίορτήν τοθ ΆγΙου Γεωργΐου. _Ό κ. Γεώργιος Μφας δέν έορ. τάζει καί δέν δέχεται οήμβρον- 8η!ι. σκέψεις. _"£πίσης ό κ. Γεώργιος Καυγα. λάκης δέν έορτάζει. —"Ομοίως δέν έορτάζβι οθτε βί. χεται βπισκέψεις σήμερον ό κ. Γεώρ γιος Αποστόλου Κατεχάκης, _·Ο κ. Γεώργιος Κ. Κορνάρος άντΐ τής σήμερον 23 "Απριλίου θα έορτάση την 2αν τοθ Πάσχα —Σήμερον Ββν έορτάζει ό κ.Γβώρ γιος Α, Γαβριλάκης πολ. Μηχσνι. κώς. - Επ οης δέν έορτάζει καί Βέν 8έ χεται έπισκέψεις ύ άποστρατος άν· τισυνταγματάρχης,κ. Γεώργιος Βο. γιάκις. —'ΕτιΙσης δέν έορτάζβι οθτβ 8έ χεται έπισκέψεις σήμερον ό έν ά άντισυνταγματάρχης κ, Γεώρ, Μιϊ λιαράς. —Δέν έορτάζει έπΐσης ό κ. Γβ. ώργιος θσλασοινός. —"ϋπΐσης δέν έορτάζει οδτε δίχβ ται έτΐισχίψεις ό κ. Γεώργιος Κα· ροθζος δικηγόρος. —Ή κ. Γεωργίου Περάκη Ββν έορτάζει ο Οτε δέχεται σήμερον έορ την τοθ Αγ. Γεωργίου. —Ό κ. Γεώργιος Μ. Σταυρουλσ κης, θά δεχθή σήμερον 23ην Απρι λΐου. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Παρ' βλας τάς φροντίδας φιλόστοργον σΐιζύγου, καί τώ έξαιρετκόν έτπστημονκόν ενδιαφέρον δπερ επέθειξαν συγγβ νεϊς καί μή (ατρο τοΰ ΝοσοκομεΙ ου «Εΰαγνελισμος ■ Αθηνών, &πε βιωσε έν αυτώ προχθές είς την άκμήν τής ήλικίας της, σεμνή καί ένάρίτος οΐκοδέσττοινα. ή Κοθλα Έμμ. "Αποστολάκη. Ή μβταοτασα δια<ρινομένη διά την χρηστότητα τοθ ήθους καί την άγαθότητα τοθ χαρακτήρος έξετιμδτο παρ" Ολων, οι' δ καί ό θανατός της κατελύπη σεν δλους δσους την έγνώρισαν. Πρός τόν τόσον σκληρώς πληγ.ν τα σύζυγον τής μεταστάσης ώς καί τούς συγγενεϊς αυτής . άτιευ§υ νομεν θβρμά συλλυτιητήρια. —Απέθανε είς Μάλλια κβΐ ίκη δεύθη χθές έν συρροό πολλοθ καί έκλεκτοθ κόσμου τόσον έκ τώνΜαλ λίων 6οον καί των πέριξ καί Ιδιαιΐέ ρως έξ'ΗρακλεΙου, ό Εΰθομιος Γβμι τζής παλαιάς κτηματίας της περιφΐ ρεΐας καί άλλοτε πρόεδρος τής κοι νότητοςΜαλλΙων διακριθείς διά τάς άρετάς τού. Συλλυποθμεθα θβρμως τούς οίκείους τού. Γύρω στήν πόλι μας. —Τα γραφεϊα των αρμοδίων ε). πηρεσιών τοθ Δήμου κατακλοζον ται καθ1 ημέραν ά«ό ΕδιοΛΤήτας καταοτημάτων καί ο(κιών. —ΟΙ όποΓοι ανήσυχοι προσέρχον· ται διά νά πληροψορηθοθν εάν τό νέον σχέδιον τής πόλεως κττέρ νει· καί τα Ιδικά των άκΐνητα. —Χαρακτηριστικόν είνε ΰτι μετα ξο των ζητούντων πληροφορίας συγκαταλέγονται καί ττολλές γρη· οθλες οί οποίες «βέν μποροθν, 6· πως λένΐ!, νά χωνέψουν τίς.... ίδιο- τροπΐες των δημοτικόν άρχόντων μας». —Άπό χθές ετέθησαν είς την κυκλοφορίαν άναμνηστικά γραμμα· τόσημα τοθ εορτασμοθ τής εκατόν ταετηρίδος τοθ Πανεπιστημίου. —Τα γραμματόσημα ταθτα εΐκο· νΐζουν τό Πανεπιστήμ^ον, τό 4ποϊ όν καταυγάζεται άπο τάς χρυσορο Οίνους άχτίνας τοθ άνατέλλοντβς νέου αΐώνος κιΐ δμπροίθεν αύ τοθ την θβάν 'Αθηνδν κρετιοθσαν οόρυ καί άσπ(δα. —Άπαντα τα σχολεΐα ήργησαν χθές, τιμώντα τάς Πανεπισΐημια κάς εορτάς. —Πρός τούς μαθητάς έγβνον το επί τβ είικαιρΐιςι κατάλλτ)οι όμι λίαι, —Εσυνεχίσθη καί χβ*ς ή καιρι κή ήμερότην —Έπ' άγαθφ των συμπολιτΛν ποΰ ίχουν άμπέλιοι καί κχήματα γενικώς. —Έννοείται ότι ή έπιθυμΐα τής βροχής άπομένει άκόμη ώς τό Ο. στατον αγαθών διά τό όποΓον ό 'Α τιρίλιος έκκαλΕΪται νά Αποβή είιμβ νής.... —Άχέπανς έκ Κρήτης πλτ)ρο*ο ροόμεθα δτι έφθασαν είς Χανία. —Δέν άπυκλεΐεται δέ νάίφθσναν καί έδω, χοιρΙ^ νά τό ξέρουμβ. —Συνήθως βλέπετε οί «έΐτιστρ* φοντες» οδτοι όμογβνβΓς δέν στα ματοθν είς τάς πόλεις άλλά μβτα ραίνουν κατ' εθθβίονεΐς τα χωρία των. —Όιτου καί κάμνουν την ίπΐση μόν -τρόπον τίνα εμφάνισιν των, —Άπό χθές είς τόν κινηματ· γράφον Πουλακάκη προβίλλβται ιό κοινωνικόν άριστούργημα «Λβι>
  κόν φορτΐον» το οποίον πρέπει νά
  Ιβοθν ολοι,
  —Πρόκβιται πβρΐ ίργου έξαιρβτι
  κης οημασιας καΐ ένβιαφέροντο< διά την ού /χρόνον εντελώς ύπόθβ σίν τού καί την βρσματικήν τοι>
  πλοκήν.
  ^_______· ΡΙαορΐΜ
  ΠΜλεΙτβι είς χωρίον Τολισσος
  άλευρομηχανή δυνάμεως 1» ^ππβν
  άκοθάρτου πετρέλαιον έν αρίστη
  καταστάοει εύρισκομένη καί μέ βο
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Βα«ι
  λείω Μανρυοσκη Γΰϋισβος, _^
  Λ Π Ο'ΡΘ Ω Σ Ι Έ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  9} όν
  "Όλοι έτρεξαν νά [»νοΟν καΐ
  να βοηθήσουν καΐ 6 άνδρας
  της έπωφελήθη τής ευκαιρίαν
  οια νβ ?πτλαλήση το ήχηοό
  τοος δνομα.κσΐ γιά νά 6ιηνη
  θή, μέ οάκρυα σία αάτισ,
  ιτώ; ή ττεΤνα, άπό την όηοΐαν
  ή|θυστυχισαένη ^γυναΐκα τού
  υπέφερεν επί χρονια, καΙ ή ε¬
  ξακολουθή ηκή έξάντλησις ή
  σαν ή αΐτια αυτής τής συγκο·
  «ής. Μέ φοριΐο μετέφερεν
  την ϊήθβν αρρωστη ή όιιοΐα
  κατώρθωσε να έφβλκύση την
  συμπόνια τΑν αΰλικΑν. Τής
  Ιστβιλαν διακοσιες λ(ρες καΐ
  ή σύνταξις της ηυξήθη άπό
  όκτακόσιες σέ χΐλιες τι εν τα κό
  σιες λ(ρβς. Άλλά τό ποσόν
  οΰτό γιά μιά Βαλουά 8έν ή-
  ταν παρά αθλια έλεημοούνη.
  Καί ή Ίωάννα έπανέλοβ§ τό
  »όλ«ο της. Έλπιοθύμησβ βιύ·
  τβρη φορά στόν ττροθάλαμο
  ιής κομήσσης ντ' Άρτουά κι'
  βηείτα τρΐτη φορά σιή Στοα
  των Κάτοπτρον δπου επρβκει
  το νά πβράοη ή βασΐλισσσ.
  Άλλά ή Μαρία—Άντουανεχ·
  τα—σ' ο ό ιής κυρΓως τή γεν·
  ναιοδωρΐα οπελόγιζεν ή Ιω
  άννα—8έν εμαθε Βυστυχώς τί
  ποτε περΐ τοθ συμβάντος. ΚαΙ
  τετάρτη λιτιοθυμΐα θά έκαταν
  τοθσεν Οποπτος.
  "Ήτοι < ( ουό σύζυγοι έγύρι σαν στό ΠαρΙσι χωρΐς νά επι τάχουν δ,τι ήβελαν. Άλλά Φυ σικά (έν τό ώμολογησαν. Ά «εναντίας βιηγοθντο μέ άπα ράμιλλη ή9οπο Τα-, τ ώς ή βα σΐλισσσ—ή συγγβνής των δόΙ —τοός εδέχθη μ έ τον πιό εύγε νικό κα! τόν πι6 έγκάρδιο τρό πό. Κι' επβιδή ήσαν πολλοΐ δ σοι ένόμιζαν τ ώς εηρεκβ νά συνδβθοθν μ έ μιά κόμησσα ντε Βαλοά. την ό«ο(α Εδέχετο τόσο φΐλικά ή βασΐλισσσ, (έν αργησαν νά παρουσιασθοθν νέα τιρόβατα γιά κούρεμα- καί ή πίστις τοθ άνδρογύνου άπο κατεστάθη γιά ίνα διάστημσ. Οί δυό καταχρεωμένοι ζηΐιά- νοι—τέχοια θέλει 6 κίσμοςΐ — εδημιούργησαν πραγματικήν αόλή, την οποίαν βιηύθυνβν £»ας 3Ι)β8ν πρώτος γραμμα τϊύς—δνθρωτΐος τοθ Ιβίου Φυ ρβματος·, μ* τό οιακριτικό τής βύγενβΐας σ'ό δνομα τού, 6 οποίος συνεμερΐζβτο δ <ι μό νόν τίς άτιάτες άλλά καί τό «ρεββ^τι τής εύνενοθς κομήσ σης. Ό δεύτερος νοαμματεύς ήταν κληρικος, Ποοσελήφθη σαν άμαξά^, λακέθΕ*;, κσμα ριέρες καί δρχισβ τό γλβντο >6ηι. ΟΙ χαρτοτισικτικβς έσ*β
  ρΐβες έσηαεΐώναν ΙΒιαΙτβρη έ
  πιτυχΐσ. Μεγάλη συρροή που
  λιών τα οποίαι έφβυγαν μαβη
  μένσ,άλλα εύχαρΐστημένα για
  τί έσυναντοθσαν έκεΐ μέσα ε
  να πληθοςγυναικών αμφιβόλου
  κο νω νίκης αποστάσεως.
  Δυστυχως Βισφοροι ένοχλη
  τικοΐ κύριοι, δικαστικο! κλητή
  ρες καί δανεισταΐ έξ έπαγγέλ
  ματος, έμπαΐναν στή μεση καί
  εΤχαν την άδιαντροκισ, άφοο
  επερίμεναν έβδομάδες καί μή
  νες νά ζητοθν επί τέλους νά
  πληρωθοθν. Καί τό έντΐμον
  ζεθγος τα βρήκε σχοθρα. Τα
  μικρά τεχνάσματα (έν επια-
  ναν πιά Ήταν καΐρός νά τολ
  μήσουν ενα μεγάλο κόλπο.
  Πά μίαν άπάιη μεγάλης ό
  κης δυό πράγματα βΤνβ άηα
  ραίτητα: 6νας Ικανος άπατίών
  καΐ 8να β->λικό θθμα. Εύτυ
  χος σύτό τό θθμα ήταν κι' δ
  λας πρόχειρο: ήταν ό καρδι
  νάλιος ντέ Ροάν, διάσημος ά
  καδημα.κός κα( πρωθιβράρ
  χης τοθ γαλλικοσ θρόνου. "Αν
  θρωπος τής έποχής τού άπό
  κεφαλής μέχρις όνύχων, οθτε
  πιό ίξυπνος οογβ πιό κουτ&ς
  άπω πολλούς άλλους, 6 πρΐγ
  κηψ ούτος τής έκκλησίας μέ
  τό γοητευτικό παρουσιαστικό
  «Τχβ προσβληθή άπό την άρ
  ρώσαα τοθ α (Ονος, την υπέρ
  βολική εύτιιστΐα. Ή άνθρωπό
  της δέν μπορεΐ νά ζήση χωρΐς
  δοξασΐα.
  Ό τα ν λοιπόν τό Είδωλο τοθ
  αΐονος, 6 Βολτοΐρος ύπέσκσ
  ψ3 τα θβμέλια ιής πίστεως μέ
  σα οτά χοσμικά και φιλολογι
  κά σαλόνια τοθ 18 >υ αΐΛνος,
  τή θέσι της κατέλαβεν ή δεια
  δαιμονΐα.
  (συνβχ(ζεται)

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ )
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪ.Σ )
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ
  Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερομένους βτι έθέσαμεν
  ιΐς την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου
  τοθ βργοστσσΐου μας καύσιως διά πετρελαΐου ΜΑ·
  ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά
  σης άλλης προκλήσεως άπό απόψεως αποδόσεως
  είς χθ£/Όν χρωματισμΓϋ καί κοθαριόΐητος. Δεχόμε
  βα (έ καί διύ σοβαρούς καταναλωτάς την πληρω
  μην είς όγκον μετά την σβεσιν αθτοθ. Κοθωρΐσαμεν
  τιμάς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω:
  Αηό 20-100 οκάδας 84 λεκτϋν
  » 1ΟΟ-3ΟΟ » 75 »
  • 300 καί ανω» 70 »
  Τέ» σύνηθες κασονι «Βυομίνβυ Δραχ. 12 —
  Τινΐκές » 7.—
  Μέ τώ αν ώ τιμολόγιον δύνανται (( ένδιαφερόμε
  νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιούσας ποσότΐ
  τας άπό τα κάτωθι πρατήρια τής Έταιρίας:
  Ηαορβνΐάνη Μιχαήλ ίναντι ΕΙσαγγελίας. Πεδιάδι
  τη Μιχαήλ ϊναντι ηολυχλινικής Ηρακλείου Χουργιαδα
  Μΐΐ Γ··»γίβυ Χεϊταν Όγλβΰ. Μανρβμιχαλαχη Γεωργίβυ
  Βαινβυργια Πορτα. Καπιτανάκπ Μιχαήλ Δερμιτζίδικα.
  Χινάνη 'ΑντωνΙβυ Καινββργιβι Πόρτα.
  (Γραφείον Εταιρίαι, Έναντι Δικαοτηρίων).
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. Α. ΓΑΒΡΙΑΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΑΙΠΑΡ.ΗΑΤ0ΥΧ0Ι ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικβ.1 καΐ οί*ιο6ομικ*1 έπιχειρήβεις,
  βιομηχανικαί κατασκευάς, μελέται μπετόν
  άρμέ, σι&ηραί κ·τ*οκευ«1, οίκοδομικά, δ-
  Γρ«φ·Ι« ·θδέ·ί ΑΝΔΡΟΓΕΟ.
  •Ανπ« κ. κ. Κ*βαλ«κα-'ΛΜθ«τ«ι>.
  η<ν> π
  η ηο
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟ£—Ι1Α·ΟΙΟΓΟΖ
  Άριστβθχοι ΈβνιχβΟ Πκν·χισημ(βιι 'Αβη-
  νβν μιΙ ΧτβαηΝτικϋβ 'Ιατριχϋί Χχβλϋς,
  ΔέΗΐται καθ' εκάστην ι(ς <& ·αρρακΐϊο* Έμμαν. ΜβνζαΜτάκη (Βα«.τ* Τζα^Ι), ά|>ι·ι>ο«
  «#ώ 443.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  'ΥγεΕα καί καλλονή
  Κατά τής πολυσαρκίας
  [Πώς θά κανονΐσετε την δίαιταν
  καί την ζωήν σας αν θέλετΐ να
  ξεπαχύνετε ή νσ μή παχύνετε).
  Γ.
  ΑΙ κυρΐα, δσ»ι παχύνον-
  ται πρέπει νά εΤνε άεικΐνητοι
  κα( μέσα στό σπΐτι μέ ο[χια-
  κάς άοχολΐας, νά κάμνουν
  τακτικούς πεοιπάτους πεζτΐ
  δ<ι κουραστικούς Ιδίως μβτά τό φαγητόν, ακριβώς δηλαδή δταν αΐσθάνωνται την ανάγ¬ κην αναπαύσεως. ΌΜγαι τα¬ κτικαί κινήσβις ακοων καί κορ μοθ κατά τό σουηδικόν σύ- στημα, αί κηπουριχαΐ άσχο- λΐαι καί τα τοιαθΐα είνε πολύ ώ1>έλιμοι Το μόνον κακόν τής
  σωμασ<1σς αυτής είνε βτι ά- νοΐγουν κ&πως περισσότερον τοθ βίον τος την δο?ξιν καί έπομένως καθιστοθν πλέον δύσκολον την αυστηράν τήρη¬ σιν τής τροφΐκής διαΐτης. 'Ο ττεοΐπατος τό πρωΐ πρό τοθ προγεύματος κα( ϊ[ς άποστά- σεις βιθμηβόν αύξανοαένας είνε ώψΒλψώτατοο. Συχνά τούρκικα λουτρά τ) άιτλα ά- τμόλουτρα καί έχ βΐαλειμμά- των ψυχραΐ πλύσεις τοθ σώ ματος νοΐ ποό πάντων ή μά- λαξις ώς παθηηκή γυμναστι- κή συντ^λοθν έπΐσης είς τό νά διαλύουν τό λΐπος τοθ σώ ματος. Πρό παντός πρέπει νά άπο· φεύγουν τόν πολύν ύπνον ο[ «οί α( πολύσαρκοι, νά μή κο} μδνται ?έ πλέον χον Εξ ή έ πτά ώοον τό ήμερονύκτιον καί (8(ως ποτε μετά τό φσγη· τόν δοην ζέστην καί άν κά¬ μνπ τό μεσηυέρι. Σεΐ'· βλοι λέγει δ άβ ΡΙβιΐΓγ, βσοι περΐ τό τεσ σαοακοστόν ίτος αΐσθ&νεσθε ή βΧέπετε βτι σας κυριεύβι τό λΐπος καί άρχΐζβτε νά πνβυ* στιατε μ*Χις κινηθήτε, μή πβ- ριμένετε καί πολύ θιά νά ύ ποβληθήτβ είς την οέουσα* δίαιταν. Προτιμότερον νά προ ληφθή τό κακόν ναρ<Χ νά ζή τήσητε νά τό θεραπεύσητβ. Τό νά προσπαθήστις νά μή παχύ νης εΤνβ φρονιμώτερον πσ.ρά νά θέλης νά ξβπαχύνϊΐς. Επί μακρόν χρόνον συσσωρευόμβ- νον τό λ'πος Βιατεΐνει τούς Ιστούς, εί'τινες άργότερα, β- ταν Θ4 θελήση τις επί τέλους νά γίνη λιγυρός καί εύκΐνητος θ0 έχουν χάσ]] πλέον την έλα στικότητά των καί δέν έπα νέρχονται πλέον ευκόλως ε(ς τάς άοχικάς των διαστασβις. Δέν είνε δβ καθόλου καλαΙ- σθητον νά λβπτύνη τις ιιε τόν κ'νΒυνον νά έχη πλαοαράς τάς σαρκας». ΑΙ ΥΒνικαΙ γραμμαί τής διαι τητικής θεραπβΐας τοθ σωμα- τικοθ πάχους είνε πβρ(που αι" εξής: Έν πρώτοις ό πολύσαρ κος ή 6 τεΐνων νά γίνη τοιοθ τος πρέπβι νά σηχώνβται άπό τό τραπέζι πεινθν άχόμη όλΐ γον, πάντως δέ ουδέποτε χορ τασμένος καλά- είνε μΐα συ νήθεια καί αύτό ποΰ άποκτβ ται γρήγορα. Έπειτα θά τρώ γη μόνον βίς ιτ]ς ημέρας άπο φεύΝω' τό πρόγευμα χαΙ τό δειλινόν, ίδ'ως τό τελευταίον διότι ώς πρόγευμα ημπορεί να πάρη Ινα καφέν ή τσάΐ μέ ε'νο μικρό παξιμαδάκι. θά άποφεύγη δέ βσον ημπορεί τα πολλά νερά ί) αλλα ποτά καί Ιδίως μεταξο των γευμά των, βπως καί τα άλμυρά φα γητά πού προκαλοθν &'ψ3ν. θ' άποφεύγη έπΐσης τα οΐνο- πνευματώδη, τόν ζθθον καί τα άεριοθχα ποτά. Γάλα βιό- λου διότι τό γάλα καί τα γα· λακτερά παχύνουν. ΙσονεχΙζεται) ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^ ΥΠΟΚαΤαΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τοΰ Έξωτερικοβ. Ταμιευτηριον καταθέσβις έν δψ«ι χά} επί προθεσμίι?. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Έχτέλεοις πάσης φύσεως τραπεζικί,ς ίρ γασΐας υπο ουμφέροντας ·ρ·»ς. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Παντονωλκϊον τοθ Ιωάννου Πΐρτσΐλάνη καθιστα γνυστόν είς την αξιότιμον καί βολυ ■λΐ|θ|) πελατείαν τού δτι «αρέλαβεν άλαιό- λαδον γνήσιον ίκλεκτής «οιότητος «κ τοθ ρίου ΜαλλΑν Ίΐρανέτρας, τό οποίον θά « α«ό σήμερον, κονδρικώς καί λιανικώς είς μάς ασυναγωνίστους. Έ«ίσης γν«*σχο«οιο0μ«ν τό κοινόν δτι διά «ομού άναγορεύΐχαι είς τό δνω Καταστήμα ή ■ώλησις σαορελαίου. (Έκ τοθ Καταστή ματος) τι¬ Ό 5παυργ2ς τ^ς ΓιωργΕας χ. Κυριαικο(, απιατειλι πρός τού; τδν γραφείων τ&ν ρ 'Γκηριοι&ν εγκύκλιον διά ττ]ς οποίας χαθια^ γνωοτον 8τι άπεναοίοθτ] νά γίνη χατχ τδ τρέχον Ιτος ιδρυτάτη Ιίΐυνα, ή ίηοία ίχει οχοπόν την μελέ¬ ην τ§ν φυαιχοτεχνιχ&ν χαΙ Χ9(· ηνιχοοιχονομιχΑν συνθη<9ν δ· ό τις δποΐας διενεργιίιαι ή χαπνοκαλλιέργιια είς έχάστην πιρΐφέοειαν. Ή άνάγχη τής έρΐύ ης αυτής δπηγορεύθη έχ τίν χρατουοβν σήμερον είς την διι· θή οΐχονομίαν συνθηχβν χαΐ ι¬ δία); ουνιπε'ν ι&ν παρατηρηΗει- σβν χατά τ^ν τΐλευΐαΐαν 2ιχαι- Εαν ουχν&ν χαΙ αποτόμως αοξ?- μειώαεων, τίαον »1ς τή* παραγω¬ γήν, Βυον χαΙ είς την διάθεσιν βν χαπνβν μχς. Πρός κποτρβ πήν έπομένως,—ώ; τονΐζΐται είς την έν λίγψ έγχύ«λιον — των οιιύΐων επιζημίαν διαχυμ4ναεων χαθΕαταται ίπϊναγκΐς Βπως το χρίτοο, ιδία σήμερον, δι* τής νωσιής τού παρεμδϊτιχής πολι- ικής έν τ) ίδιωτινς οΕχονομ'ει προδ«3 είς την λήψιν μέτρων ρυθ- —_ι« νοΒείχν- Τό Αστυνομικον Τμημα Ρβθύ μνης ΙμΑνυβι τούς σχπΜνοποιούς Παντβλή Σταγάκην κ»Ι Μύρων» Χοονάχην βιότι επώλουν νοθβυ μενους σίπωνβς μέ υπερβολικήν τιμήν. —-Δχβρισμός ·μμ(αθ»ν π«ρέ· δρων. Διά διατϋνμοιτος τοθ ύπουργβί ου Δικαιοβύνη;, διωρίσθη έ'μμι αθος πάρβδρος παρά τω Πρωτοδι χιίω Χ«ν(Νν δ χ. Χνχρ. Κβσκι νάς, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ,ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ' ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μετα ριζιχάςΐάναχοιινίοειςχαΐ την ηρβσθηχην καΓαλ- λων νϊκν δνματίων ηρος τό πρβίαλαοοιβν χαί την ώραι· ειν ηρβχνμαίαν τη{ πβλεκί, έςαοβαλίζιι ανιτβν. χαί αλη •ινα ενχβριοτβν διαμονήν είς τβΰς ταξειδιώτας. Τό «Άχίλλειβν»;Τπρβτιμάτεη νηό ίλων τ6ν ταςειδιντ&ν χαί δια την ηρββυμβν ύηηρεβίαν τβν καΐ την άκαοτρά- ητβυοαν καθαριβτητά τον. ΒΙΙΒΗιτΙι^ΠπΙΛιτιιιι^ Ι Έρευνα επί των όρον τής καπνοκαλλιεργείας. μισΐιχ&ν ττ)ς χαπνοχκλλιεργεΕ άς, είς τοόΊΐον ωιτι ή παραγωγή τοθ πρβΐίντος νκ Ιναπμον!ζ*ται χατϊ τό δυνατόν πρός τάς «παι· τήοιΐς τοθ ίιΐπορίου χιχΐ τί)ς χα· «ναλώσεως, τίαον άπο άπίψιως πο3βτιχτ]ς δσον χαΙ ποιοτιχτ]ς συνθέαιως τβν ποιχιλιβν. Διά νχ διινιργήται ίμαλή τοι¬ αύτη ρύθμισις τής χακνοχαλλι- •ογείκς λελογισμένως χ«1 ακιν· δύνως διά τα ο^μνέροντα τβν παρΐγωγβν χαΐ τί]; Ιθνιχή"; οί- χονομΕας δέον νά βαοΕζιται έιτΐ μΐόί; έμπεριοτατωμινη; μελέτη; των γεωργοοιχονεμΐχαν ουνθηχβν εκάστου χαπνοπαραγογιχοθ χα>·
  ρίθϋ χαΙ ειδικώτερον επι τή{ οί]·
  μχσίας καί τΐ}ς θίοεω; την Οποί¬
  αν χατέχιι δ χαπνίς ιΖς την οΐχο-
  νομΐαν αΰτοθ.
  Ή μιλέτη θά γ(νη έφ' δλων
  τβν χαπνοπαραγωγιχβν χωρίων
  ιά ίκιΐχ χατά το 1936 έχκλλιέρ
  γηαχν 5νω τβν 50 στρειιμάτων
  χαπνοΙΙ χά Ε δι* Ιχαοτον χιβρίον
  χιχωριαμίνως, θε ενεργήση ϊέ α&·
  την είβιχή έκιτροπή δάιει δελ
  τίσυ, τό οποίον θάποοταλς δπο
  τί)ς δπηρεοΕας.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Σταθμος ΜηχανιχοΟ Κρήτης
  Διιχχηρύττει
  "Οτι την ιΐχοαΐήν εδίίμην
  (27ην) "Απριλίου ημέραν ΤρΕνην
  χαΙ ώ?αν 11—12 έν τοίς γραφεί¬
  οις ουτοθ τούΐοχρόνω; ϊέ χαί. έν
  τοίς γραφείοις το9 ΦρουρχρχεΕου
  Ηρακλείου, θέλει ενεργηθή δημό
  οΐος μιιοδΌτΐχβς συναγωνΐσμίς δι*
  ένσφραγΕστων ηροοφορβν δια την
  ανάθιστν είς έργολήπτην τη~ς έκ τε
  λίσεως τί)ς εργασίας χαταακιιιης
  Διξαμενής χλωριάοιω; έν τεΓς
  νέοις Στρατώνοις τοθ 43ΐυ Συν)
  τος ΠιζιχοΟ έν Ήραχλιίφ.
  Ό σϋναγωνιομος δπίχειται >ΐς
  τή* Ιγχριοιν τοθ δπουργεΐου Στρα
  τιωτιχβν.
  Είς τον οργανισμόν γίνονται
  ίεχτοί έργολήπται πάσης τάξεως
  δι* Ιργα οίχοδομιχά χαΙ δΐραιιλι
  κά.
  ΟΕ διαγωνιαθηοίμενοι δέον νά
  έχωσιν έχπληοώοει απάσας αΰΐβν
  τάς φορολογΐκίς δπ^χρεώσεις.
  Οί 3ιαγωνΐσΗησέμ.ΐνοι δ^ίίλου
  σι νά καταθέσωσι νραμμάτιβν πά
  ραχκταθήχης τοθ Ταμείθϋ Παρα
  καταθηκβν χιί Δχνε(ων ή έγγυη
  τιχ^ν επιστολήν άνεγνωρΐσμένη:
  δπο τοθ Κρά«υς, Τραπέζης χαί
  τοθ ανεγνωρισμένου τΰπου.
  Ό διαγωνΐΓμΙς ενεργηθήσεται
  συμφώ ως ιω Κανονισμώ Έπιτε
  λείου ΜηχανιχοΟ έν Ειρήνη.
  Συγγραφή δποχρεώσιωΛ δια
  γράμμχτα χλπ. χατατΐθειμένα εί,
  τα γραφιΐ» τοθ Στχθμοθ Μηχανι
  <οΟ Κρήτης χαί ΦρουραρχιΕου ■Ηρακλείου, τούτων οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνβσιν προσιρχέμινοι χαθ' Ιχάσιην 11 -12 π. μ. Χανιά τί 18 'Απριλίου 1937 Ό Διευθυντάς Μιχ. Ε, Δια^άκπς Α ΜηχανιχοΟ —ΟΙ γεωκέν·· Κρήτης καί 4 νέ·ς οργανισμός τοδ ύ· πβυργείβυ Γεωργίας. Δι^> διατάγμοοτος δημοσιευθέν¬
  τος κΐς την εφημερίδα της χυβιρ
  νήοεως, όρίζβται 5τι ί συμφώνως
  πρός τβν νέον οργανισμόν τού
  ύπουργείβυ τής Γεωργίας. , οί κ«·
  τ«θι νβωΐτβνβι τβηοβϊτουντβι βΐς
  τα «γρβφβία γενργικής ΰπηρεσί
  κς των Νομ&ν» χαί τα γβωργικά
  τκμεΐα ώς Ις"ή{: Είς τα γρκφβϊα
  τής Γβλΐργιχής υπηρεσίας ώς «ρβϊ
  σταμΐνοι:βίκ κ. &■ 3*νθβυδΙ-
  δης Ήρβκλβίβυ, Ν. ΚιτσοιτανΙβης
  Χανίων, Μ Γούναρπς Ρ«8ύμνου,
  Ι, Τσουμής Λασηθίου καί είς τα
  Γίωρνικά Ταμκΐα οί κ. Ν. £.
  Σπόρον Ήρακλϊίβυ, £. Μπβυλτα
  δαχη; Χανίων, Χ. Κουνακης Ρ·
  θύμνπς καί Νπιτσαράς Λασηθίου.
  —Ίβρα Πκνήγυρις Άγίιυ
  Γινργί·» Σκληνάρι.
  Φέρομεν είς γνώσιν τβν ιΰβε
  6»ν χριστιαν&ν Βτι ή Πανήγυρις
  'ΑγΙου Γιωργίου έν 2ιλην«ρίφ
  γ· ήσετοιι την Δευτέραν τής Δια
  χαινησίμου, μιτά πάσης Ιπιοημί
  τητος.
  Π?όγραμμα έιρτασμβθ: "Ορθρος
  9—10,30 π. μ. Λειτοοργ'α 10,30
  —11,30. ΔοξολογΙα επί τη έ,ομα
  στιχξ έβρτη «Ο Βΐσιλέ»ς 11 30
  -12.
  Ή Ένοριβχή Έπιτροπή Βραχα
  σίοι»
  'Ο Διευθύνων
  Άριστ Γ. Ββνρλάχηα
  Τα Μιλτ)
  Παπά Ν. Ρββίβηί, Γεώργ Βουρ
  γβυρηί, Ί»»άν. ϊπανβχη{. Γεώργ.
  Φβενβ;.
  ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ τεθ Έμμ. Δβρ
  μιτζάκη μειεφέρθη ιΐς ,;ην 6γ
  ράν Καμαράκι Εναντι τού βστιατ
  ρίου Στραττ] Κατσαράκη.
  —Τρκυμκτιομος είς Χβνία.
  Ό έ χ, Βχτολακκου ΓιώργιοςΚα
  ψκλάχης έτραυμβτιοβ τόν όμβχώ
  ριον Έμμ. Καλφάκην διά μαχαί
  ρας βββκρνς. Ό βράοτης μ·τ«
  την «ρά£ίν τού ετράπη είς φυ< γήν μη συλληφθείς. Ό τραυμα τίας μετεφέρθη έν χχχξί κατα- οτ«σει «ίς κλινικην των Χανίων. —Σύλληψις φνγ·κ·{ν·ν. Υπο όργάνων τβθ τμαμκτος φαλΐΐας Χανίων συνελήφθη 6 Μιχ. Χ. ϊπαθαράκης καταδΐΜκά- μκνος δι* άποφαβιως τοϋ Ολημ- μεΛβιοδΐΜΐΙου Χανίων κρός ϊκτι- ιν ποινήϊ φυλακίσεως ενός ετβυς πΐ άποπλανήσΐι. —Άκυρβι αί άγορβιπωλησί- αι γενρνιχϋν κλήρον. Τό υπουργείον Γεωργίας, βι'έγ γρβςρου τού πρός τβ υπουργείον της Δικαιοβάνης. Εφερεν «ίς γνω σιν αΰτο», βτι πολλοΐ συμβολαι ογράφοι τής ύπαίθρου συνταααβυν συμβολαια έκχωρηοεΝς ή αγβρα ΚΝλησΙα; γεωργικων Μλήρων. χω ρΐ( να ίχουν παρίλθΐι αί υπο τού αγροτιχοθ νβμβυ πρββλεπό μβναι προβ«σμί*ι, £υνβι«ί« τού ού. οχεδόν αί πλείσται των ουναπτομενων βιχαιοπρασιών, ι{ έ ακυροι, ή ριίθμισΐ( δέ αΰτ&ν ά είνε δυσχερεστάτην Διά τουτο ό υπουργείον Γεωργίας καταρ ιζβι τροηοπβίηβιν τού ηδη έν οχυϊ άγροτικβυ νέμβυ, πρββλβ τουσαν, πλήν της άΝυράτητος ων συντασσομένην ουμβολαΐων καΐ κυρώαϊΐς εναντίον των κλη οόχων. —Πρβγραμμβ έκδρβμϋς Ό· μΙλ·υ Φιλάθλων. Ώ( ΙγνωοτοΛοιήθη ηδη την Πά ραακευήν της Ζωοώοχου αναχω¬ ρεί Οιά Πειραια ή ομάς τού Όμί λου Φιλαθλων ίνα δώσο φιλΐΝθν άνωνα την Κυριακην τού θωμά 9ην Μαιβυ αίς τό γήπεδον α«- ναθηναϊκβθ (Λϊωβόρβς ΆΛεξάν- Αρα() μέ την Β όμαοα Οανβιθη ναϊχου Άβλητιχου 'βμίλου προ τού αγώνος της Α' ομάδος τοϋ ϋα ναθηναιΐκοΰ μβτα τη$ 'Κθνικής ο¬ μάδος της Ελλάδος. Επί τή βύ κβιρία ταυτα 6 "θμιλος <Ριλ« ΘΑκν. οργανωνιι έκδρομήν δια ηίΐραια-Άβηνας τήί οποίας τό πρόγραμμα ίχιι ώ£ έ{ης: Οαρκ 0Η·υη 7 Μαΐβυ ώρα 6 μ. μ. άναχώ ρήσις μέ τό ατμόπλοιον Ελθη. 2.>00ατον 8 Μαΐοι» πρωΐα άφιίις
  είς υειραιά. .Δβυτίρα )β Μβΐβυ
  ωραέμ μ. αναχωρησις έκ Πβι
  ραΐΜ{ μ ε τό ατμόπλβιβν «Ελένη»
  ΙρΙτη 11 Μκΐου πρ»,ΐ* άφιξις ({(
  Βρακλβιβν. Τιμαί συμμ.τοχής
  μβτ ίπιστρβφης ωρίσθησαν βια
  την α β*9ιν οραχ. 550 δια την
  Ρ δρ. 3*0, δια την γ' δρ. 160. αη
  λωσεις ουμμετοχης γίνονται δ··
  κταΐ παρα τφ κ. Μάρκω Άνδρ«α
  οακη (χατάστημαιίΑνν Οβλυτελεί
  άς Ολατν £βκακι) μ*χρι τής Γρ.
  της τβ& θασχκ.
  ι
  Πωλεϊιαι έν καλδ κατσστάσει
  μηχανή κορ&ελιάσματος ουστήμσ.
  τος Σ,Ιγγερ καί είς τιμήν
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι ττσρ' ημίν.
  υ
  1
  1
  ψ
  Ά
  Ι
  Ήράκλβιον Κρτηα.
  ΓραφεΤα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Παρασκευήν
  23 Απριλίου 1937
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΛΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ
  ΠΕΡπΤΟΥΤπΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ
  Κ ΕΠίΞ(ΡΓι1_ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ό ύπουργός τής
  Δικαιοσύνης χ. Λογοθέτης έπεξειργά-
  σθη σήμερον την πρωΐαν μετα τού
  Γραμμαί*.ως τής Έπιτροπής ρυθμίσε·
  ως των Άγροτικών χρεών τό καταρτι-
  σθέν νομοσχέδιον επί τού ζητήματος
  τούτου. Ώς ανεκοινώθη σχετικώς, ή έ
  πιτροπή συνερχομένη είς μίαν άκόμη
  συνεδρίασιν, ί'σως έντός τής εβδομά¬
  δος, θά περατώση έξ ολοκλήρου την έ
  πεξεργασίαν τού νόμου.
  Έλπίζεται ότι μέχρι "τού Πάαχα
  ό νόμος εΐααγόμενος πρός έγκρισιν είς
  τό υπουργικόν Συμβούλιον θέλει απο¬
  σταλή πρός δημοσίευσιν είς την έφημε
  ρίδα τής κυβερνήσεως.
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΠΟΛΙ
  ΕΥΡΕΘΗ ΑιΊΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΝ
  ΕΙ! ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΛΙΜΕΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—-Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ «ού έξωτεριχού φέρουν ώς άνα·
  νριβή την δημοσιευθιίααν πληροφορίαν
  ότι οήθεν χατεποντίοθη προσκρούσαν
  επί νάρκης τό Ελληνικόν ατμόπλοιον
  «Πόλι».
  Τό ατμόπλοιον τούτο ανευρέθη άπο
  χεχλεισμένον είς Ίοπανιχόν λιμένα κα·
  ταβάλλονται *6έ προσπάθειαι όπως άπε
  λευθερωθή καί συνεχίση τό ταξείδιον
  τού.
  ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤιΊΜΟΝΕΣ
  ΕΠΕίΚΕΦΒΗίεΐΗ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
  ΑΘΉΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον οί^ παρε·
  ♦τιοημούντες ενταύθα χάριν των έορτών
  τού Πανεπιστημίου ξένοι καθηγηταί έ·
  «ΐστήμονΐς καί ϊιανοούμενοι έπεσκέ·
  φθησα.ν τα Μουσεΐα τής πρωτευούσης,
  παραμείναντος πλέον ιϊ,ς ώρας ιδίως
  είς ιό Άρχαιολογικόν κ»ί Έθνολογι-
  κόν μουσείον καθ ώς καί είς έχείνα τής
  Βυζαντινής τέχνης.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΕΥΜΑ
  ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΙΠΟΥ κ. ΖΔΝ ΖΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ ** Απριλίου (τού άν-
  ταποΧμιτού μας).— ,Άπόψε ή κυβέρνη
  σις παραθέτει επίσημον γεΰμα πρός τι
  μην τού Γάλλου ύπουργοΰ τής ·*θνι
  χήςΆγωγής κ.Ζάν Ζα.1 καί των λοιπώ»
  προσωπιχοτήτων τού έπιατημονιχού ε»ό-
  σμου αΐτινες χατήλθονείς ΈλλάΒα έπ'
  εύκαιρίατών ΚΙανεπιστημιαχών έορτών.
  Ο ΓΑΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΙ
  ΕΙΣ ΤΙ ΜΑ. 1ΑΡΥΜΑΤΑ -ΒΗΙίΡΗ
  ΑΦΗΝΑΙ 22 Άπριλίβυ (τ*υ άνταποχρ;
  Τού μα.).—_ήμβρ·ν β ύπουργος τής ΈΘνι
  χ3ς Άν,ωγής της Γαλλία ς μ. Ζ>. ουναδκυο
  μιν·ς Μβεΐ υπό τού Γάλλβυ Πρεσβευτού έηΐ
  οκΐφθα τ« Γβλλικβ Ιδρύματα των Άβΐ,
  νβν.
  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
  Οί χάτβθι Κρήτες Ιδιβται δπιββλόντις αίτή
  οεις πρίς κατάταξιν είς τό Αστυνομικόν 2βμα χά
  λοθνται νά καρουοιαοθβσιν είς την έν Κερ>ύ·α
  Άοτυνομιχήν Σχολήν άπό 4—8 Μιίβυ: 'Αγοβάχτ,ς
  ΒαοΙλ., Ββυγιουχλάχης Γ., Βϊσιλάχης Τηλ , Βλα
  χάχης Άθ., Βαρδαχης Έμμ., Γιαπάχης Αλ,,
  Γιαχουμαχης "Ιωάννην Γιαννακάκη Μύρνν,
  Γιαννακός Ν., Δήμητρα* βιδάκης Νικόλαος,
  Διοίπρης Ιω., Έφεντάχης Στ, Ζΐυρμπάχτ,ς Γρ.,
  ΚατΑχης Ί(° ■ —«6αλι·ρ*χης £τ#ι Λεναχΐ]ς _'£>.,
  Μαθιουίά*^ 2τ , Μπιχρά>ης Ίβ>, Πετραντβινάχης
  Έΐιμ , ΠβΛβδάχης Ί·., —οτάχης 5τ., ΙΊαπαγιωρ
  ΥάχΐΒί Χρ» Πε.παγ.«ννί»τ]ς Έμμ., ίτεφβνάχτ,ς:
  Φβρι>Λ»τ· ΒΜΥϊ. ·*»1^βν»«·«ί·»?ίΧ*ρ. Ι
  Ή ένότης τής Έδνικης Ίαηαήας.
  Τό ταξείδιον τοϋ Έντεν είς Βέλγιον.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ά«οιλ(ου —
  Τηλ«γραε>ήματα έκ Παρι
  σίνν άναφέρουν δτΐ κατά
  ■χληροφορίας έκ τοθ μιτώ
  ■ου τβν Βάσκων, χά έ-
  κεϊ έθνικά στρατεύματα
  «ροήλασαν σημαντινβς κα
  ταλαβόντα τα ύψώματα
  τοθ Ίτουρριογκόρι. τοθ
  Ταλαμόντε καί τής «ΐριο·
  Κης τούταν καί ά«οκρού
  σαντα τόν εχθρόν, δστις
  ίγκατίλειψΕν έ«1 τοθ «ι6ί
  ου τής μάχης 100 καί πλέ¬
  ον νεκρούς, 250 τραυαατί
  άς καί σημαντικόν «ολεμι
  κόν ΰλικόν.Τά κυβιρνητικά
  στρατεύματα κατά την αΰ
  την Ανακοίνωσιν, έηετέβη
  μεταξύ Έϊαναρ καί Μαρ
  κίνης. 2.3ΟΟ δν&ρΐς έκ
  Μνιλμνάο μετέσχον τ|)ς έ
  ■ιθέσιως τής όκοίας τό ά
  «οτέλισμα ά«έβη εναντίον
  των ένιτεθέντων.
  Έκ Βερολίνου άγγέλλΐ
  ται Οτι 6 οαΒιοφωνικός
  σταθμός ΣεβΙλλης άγγέλ
  λιι δτι είς βλα τα μέρη
  τής έθνικής Ίσβανίας εγέ¬
  νοντο Μθές βιαδηλώσεις
  ■ρός ένιΐοκιμασΐαν τής ά-
  «οφάσεως τοθ στρατηγοθ
  Φθάνκο νά ένώσπ τάς έθνι
  κάς όργανώσεις είς ένι
  οίον εθνικόν κόμμα. Ή 5η
  μοσίκυσις τού σιιιτικοθ δι
  ατάγματος αροό£ένησι «αν
  ταΐχοϋ ζωηροτάτην κάραν.
  Καί είς τα ανώτατα χωρία
  οί κάτοικοι έξ«δήλ»σαν
  τόν ενθουσιασμόν τε*ν διά
  συγκροτήσΐΜς διαδηλώσε
  ών.
  Αγγέλλεται έκ Λονδίνου
  Οτι «Ις τούς αύτόθι διβλ»
  ιιατικούς κύκλους <χ«ο616ι· " έξαιρβτική σημαΌία ξέλ5«ί βίον τοθ κ. Ήντ.ν. Τόν Αγ γλον Οβουργόν δ όβοιος θά φθάση είς την Βελγικήν «ρε#τεύουσαν την έσβέραν τής Κυριακάς θά συνοδιυη καί δ κ. Στράγκ, Οι·υθυν- ,ής τοθ κεντρικοθ γραφ«ί ου τοθ Φόρ·ϊν "Ο·φις εϊς ίλλος άνώτβρος οβάλ- ληλος τοεΐβίουύβουργΐίου Ταλβγραφοθν έκ Βέρνης τής Έλβΐτίας δτι διά δια- χάγης τβν αρμοδίων _ρ· Κ,βν άβηγορεύθη οΐοδήτΐο τι κομμουνιστΐκή διαδήλι* σις. Είς τό μέτρον τοΟτο «εριλαμβάνονται καί αι συγκιντρώσεις των κομ¬ μουνιστήν κατά την 1ην Μαίου. Πώς ρυδμίζωνται άπό τούδε τα αφορώντα τάς πτωχεύσεις. Συμφώνως πρΛς χθεσινόν Ι τσι, άν παρήλθε δεκαετΐα ά μας τηλεγράφημα ιΐς την Έ- πό ιης κηρύξεως ιής πτωχεύ φηιιβρΐοα τής Κι βερνήσεως ά- κεστάλη πρός δημοσίευσιν ό καταρτιοθε1ς νόμος <περΙ πτω- χευτικοθ διχαίοι».Αΐ νυριώτε· ρσι δΐαταξβις τοθ νόμου τού¬ του είναι ο Ι εξής. Δι' αΰτοθ όοιζεταΐ δτι ό πτω χεύσας άκό ι ής κηρύξεως τής πτωγεύσεως στερεΐται των δι- καιωμάτων: 1) τοθ έκλέγειν καί εκλέγεσθαι, 2) τοθ άσκεϊν τό λειτούρνημα βημοσΐου, {η μοτικοθ γ] κοινοτικοθ ύπαλ- λήλου, 3) τοθ άσκϊϊν δημόσι¬ ον λειτούργημσ, ι Τον τοθ επι τρόπου, κη^εμόνος, έ>όρκου,
  συνΒΙκου, βικηγόρευ, 4) τοθ
  σσ<(Τν εμπορικόν έπάγγελμα 5) ΓίομικοΟ Προσώπου Δημο¬ σίου Δικαΐου καί 6) παντός όλλου Βιχαιώματος περΐ ου προβλέπουν εί εκάστοτε ε!δι· καί οιατάξεις. Ό πτωχεύσας άποκαθίστα σεν άπαντας τούς 'Απαγορεύετσι ή κή αποκατάστασις τοθ κατα δικοσθέντος έτ»ί 8ολ α νρεω κοπ'α, έκτίς άν < επήλθεν ή πτωχευτική αποκατάστασις. Ή πτωχευτιΐιή άποκατόστα σις επί άπλβ χρεωκοπ α είναι Βυνητική διάτόνπρόεδρον.Έάν μετά την κήρυξιν τής πτωχευ τικής άποκαταστάσεως επ ηλ θε καταδΐκη έ τι Ι δολ α χρεω κοπ α, ή αποκατάστασις άκυ ροθτα', Έν συνεχιία όρΐζονται οί ΒιατυπώΓε ς διά την κήρυξιν τής άκοκαταστάσεως κα( το νΐζετοι δα κατά τής άποψάσε ως τοθ προέδρου χωρεΐ μόνον 1) έφεσις έντός 30 ημερών ά πό τής εημοσιεύσεως τής άπο φάσεως καί 2) τριτανακοτιή. Εάν άπορριφθβ αΙ«ησις περΐ άποκατο στάσεως, μβτά παρο αν εγένετο πτωχευτικός βον βτους δύναται νά ύποβλη συμβιβσσμός καί Αν έξώφλη θβ νέα τοιαύτη Ό ανωτέρω νόμος έφαρμό ζβται επί πτωχεύσίων .1) κη βυχθησομένων μετά την έναρ ξιν τής (σχύος αύτοθ, 2) κη ρυχθεισων πρό της ενάρξεως τής ίσχύος ούτοθ Αν α( μέ χρι τής ενάρξεως της Γσ.ύος τοθ νόμου ένεργηθεΐσαι πρά ξβις βέν θΐγωνται ΰπ° ούτοθ. ΚαταργεΤται ή δυνάμει τοθ νόμου 6438 μϊσεγγύησις τής 31 Ι1ΡΙΤΝΙ "—^ . _ _ _—^ _—ε»_.___ε^_._ε»ε^_-ε__ν __ ΣΤΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΗΕΠΙΟΕΣΙΣΤΟΝΕΟΝΙΚΟΧ [II ΤΟΝ ΤΟΜΕλ ΤΗΣ ΒΙΣΚΙΙϋ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠΙΑΜΠΑΟ ΚΛΤΕΣΤΙΜΠΙΣΦΑΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙ ** «Απριλίου (τού £ν. ταποκριτού μ*ς).-Νυκ«ρινά τηλεγρ». »ήματα άναφίρουν ότι αυνεχίζεται βφο. 6οοτάτη ή επίθεσις ιοΰ στρατού τοβ Φράνκο είς ιήν περιοχήν ιής Βΐακί,*. των έθΜκοφρόνων προελαυνοντων έναν. ,ίον τού Μπιλμπάο. Κατόπιν τούτου η θίσις ιής πόλεως καθίστ*τ*ι έπισφ*λής. Θεωρείται δέ ή πτώβις αυτής προσεχής. Η ΑΓΓΛΙΑ Η Ξ12 Σ Ε Ν ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΜΠΑΛΛΕΡΟ ϋΐ ΠΑΥΣΟΥΝ ΤΙ .ΣΦΥΞΙΟΓΟΝ1 ΑΘΗΝΑΙ 39 Απριλίου (τού »ν· ,^^οχρςχού μ«ς).— Κατα πληροφορί· κς % το0 εξωτερικόν οί έρυθροί έ- «,-ρμ.οβαν τελευταίως είς ευρείαν άκτί ^ χ^ν χρήσιν άσφυξιογόνων όβίβων χ(χ1 βομβών. Συνεπεία, δέ των αημειω θ41βών χχταστροφών μεταξύ τού άμά· «ΐσπαινικοθ πληθυσμοθ, ό έν 'Ισπ·. νία "Αϊγχος πρεσβευτής επέδωκε ποός χ^ κυβέρνησιν τής Βοιλενθίας διακοίνω β6ν ζητών όπως παύση ή χρήσις τοιού· έ άζό ό σημερινόν β ζη ς η ή χρ τιτωχευτικης περιουσίας τοθ των μέσων άτιμαζόντων τόν άποχαταστάντος, ώς καί τα . πολιτισμόν. και| Ή Αγγλικη νότα ως αφήνη νά εν¬ νοηθή θά έχη δυβμενή αντίκτυπον έν Αγγλία κάθε άρνησις τής Βαλενθίας νά συμμορφωθή πρός την υπόδειξιν τού· των. άρθρα 696—706,333,500 577 τοθ έμπορικοθ νόμου. Έ πίσης οί νόμοι 6150,6255 καί 6439 τής πτωχβυτιχτΐς άποκα ταστάσεως. Ή (σχύς τοθ νέ ου νόμου άρχεται άπό τής 1ης ΊουνΙου 1937. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΝΡΙΟΝ Τό ίφιτιινον Συνέδριον τβν Έμποριχβν χαί Βιομηχανιχβν Έπιμιλητηρΐων βπΐφαοΕοϋη νά συγχληθ^ έν Κκβάλ)α την 30ήν τιροσιχ&Ος μηνός ΜοΙΐυ. Τα Επι μεληχήριον Κ.βαλλνς έχοινιποίΐ] 9ε ή'η τα θίματα με τα δκοΐα αί οόνεδροί θά άτχοληθοθν διά την ανάπτυξιν τοϋ ΙξαγωγιχοΟ μας έμπορίοιι χαί γενικάς την τολωοτν τοθ έμπορΕου χβί τής βιομηχανίαν ΙΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενώπιον τοθ Π^ωίοδιχείοιι διε ξήχθτ] πρό ήμερβν μία £ίχ- είς ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΥιΥΒΟΥΛΟΥ Ηρακλείου χά Ι δ ν,κίς χ. Αλεξ. Ν. "Εξαρχος ΐοιχος * Αθηνών. 'Αφορμή είς την δίκην |3»χε «ω?ή τβθ ανωτέρα μηχανιχοθ ζητοθντος νά δποχρεαι ί δ Δήμος να τοθ πλωΕώση τό Π)θόν τβν δρχ. 1 537 566 27 τό οποίον έδιχαιςθτο ίδ:ος νά λάβη ώς αμοιβήν τού έχ τής χαταοχευ ής τοθ έξωτεριχοθ ίημοτιχοθ υδρα νιογείου Ήραχλείου—'Δοτραχβν *αί τδ ίποϊον δ δτ]μος απεποιεϊτο νά τοθ χαταβαλλη. Τδ διχαοιήρι όν εδέχθη την άγωγήν χαταδιχά οαν τδν δήμον νά πληρώση τό άν» τέρω ποοόν χαί τα Ιξοία τής δί ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΙΠΡΙΞΕΩΝ Το δπίυργιΐβν τβν Οίχονομΐ- χβν εντέλλεται πρός τάς ΤιΑωνιια χας αρχάς ϊΐΐως συντάσσιοαι β υ (αι εφεξής τοίς χαταοτίοεις χατκϋέοε ών είοπράίιων είς τα έπαρχιαχά ιομεΐα είς τριπλοθν διά την ευχε ρ3 διιξανωγήν τβν ένεργουμέων παρά τβν έπιθΐωρητβν ϊλέγχεον. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΩΝ Έπιθυμ'α τβν φοιτητβν Παιδαγβγιχής 'Αχαδημίας έγένε το δεξίωσις πρδς τιμήν τοθ χ, Σχουτεροπούλου έχαιδευτιχοθ σ,ιμ βΐύλου την παρελθοθοαν Τετάρτην έν τξ 'Αχαδημϊα χαθ' ή/ έξετελέ οβη πλούοιον π^όΥ(αμμα άπαγγιλι βν μουοιχβν έχτιλίαεων, έλληνι χβν χορβν χαί Κρητ χϊν μετα μαντινάδαν, Κ^τιχής λύρας. Είς ανάλογον προσφωνών Ι ιοθ έ χ. Σχουτιρόπουλος , ν~μένος άπήντιαεν τονίσας την ποοιολήν χαί την Εατοριχοχοινωνι χήν σημασίαν τοθ έπαγγέλματος τι0 διδαοχάλΐΐι ΕΕια προαιφέρθη οαν άνβψυχτιχά 6ιτδ τβν ,τριβν χαί ίξεΐελίαθτ) 1"!Χα τό πρόγραμμα. ΕΙί τό τέλος τ(]ς δεξιώοεως Ιξειελίοθη δ έθνιχδς ΰ^νος δπό τής χορφδίας 6πδ την Δ)νοιν τοθ Καθηγητοθ χ. Νίυφρά χΐ9 χαΐ δπδ τα χειροχροτήματα Τ^ν προσέχη Κυριακήν 10 π. μ. θά συνέλθουν είς την «ίθοιιοαν τ&Ο χινηματογράφου «Μι^βα» οί ιδιοκτήται αβιιχβν χιτ)μΐί'ω* Ή ραχλείου διά την (ίρυοιν Σωματιί ου ΠροοτΒθίας τ*]ς ΆσΐΐΗν}ς Ίδιο χτηοϊας. 2«γχρόνβς θα γ(η χά Ι ίχλογή τεθ διοιχι^κχοθ ουμβου χήμ τβν παριοταμΐΛβν, τΐ]ς Διευθύνοι ως χαΐ τοθ προσβπιχοθ τής Άχα δημίας χά Ι άλλων ανωτέρων έχπαι δευτιχβν. ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΡΟΙΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Τ© έηοπτιχβν συμβούλιον τβν Ο ΙΣΜΕΤ ΚΑΙ Ο ΡΟΥΣΔΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΕΙΣ ΙΤΑΜΠΟΥΑ ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (Γ·δ «ν»κ·κρι τοδ μας).—Ό Τοΰρχβς Πρωθυπουργός Ί Δημοτ. σχολείων Σητείας διά σμίτ χαΐ ο ύπβυργος των Εξωτερικών Ρευ τής ί>π· αριθ. 2 ιής π Μαρτίου'οδή Άρ«{ έηέοτρΐψχν σήμερον είς Ε»ν
  ί. Ι. πρίϊϊίς «υ «ρ<έ«ιν«ντην!βτ«ντιν·ύΐϊ·λιν πρ·ερχίμ«νβι έκ £έφι«(. τββ δημοδιδασκάλου* "Αμφότεροι ίξίφρβσθησβν.ίνθουσιωδώς δια Χοιριδ ΦΐΜράκη «Ιςίτά «ποτϊλίσμβτα τ·ΰ ταξειδίου των έν τό τον βαθμβν τοδ Γραμματεύς Α. ΒαλΜβνι*5 άτινα βπ·β«ιν«υν υπέρ τής η* γιώσεως τής Βχλκανιχής πολιτικής ** ·ίκ· νομικής συνϊργ«οί«ς έπ' 4γ*8ω τής κΐρή νπί· ο ρ/διοτηλεγρ/φ:κοζ στιθμοσ Άπό χθές Ανεμένετο είς την πόλιν μσς διά την ενέργειαν τ Ώ ν γενιχών δοκιμήν τοθ Ρα διοτηλεγραφικοθ σταθμοθ Ή ρακλεΐου 6 μηχανικάς της έ ταιρβΐας Μάρκον ι κ. ΠαΙην. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ Παρά τ*)ς 'Αγορανομιχ^ς Τ,τϊ] ριο(ας χατεμηνύθ») ι Ις γαλαχτοπώ λης διίτι επώλει γάλα νοθευμένον. ΌμοΕυς χαιεμη ύθη ι Ις τιβλη ής αυγβν διότι επώλει τοιαθτα Λχχ χάλλτ,λα πρίς β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ,έν τβ αγορα μας κυμανθβΐσαι 3ϋ«αν«| χθές τιμαί των διαφόρων έγχβρίεεν βροΐόνταν Είχον ε>« ■«»·««
  10—η
  «
  ψ
  Υ
  βπ.
  II
  Τ·χτ*·Μ
  τ'
  ■λέη·
  14.-
  ιοι·« ν. !*··—«< ■" «οιβτ. ΗΜ , η- ·' Μ*·, ΈξαιριτικοΙ *' «·ιε>ν.
  ιι
  &»«««**
  λΐ3 ?„
  Μ>&> «οιοτμ»,
  Κοακοΰλια
  Δίριιατα ρσ
  'Αε)νο»«·|ΐ«τα «Βι
  ■»ο|Μτε»ν «Ινβν
  Μετλλ,ι· κ««* οκάν
  „ β
  * '
  ΙΝ.
  Β -
  4·.
  ΤιμβΙ
  Συναλλαγμβτ·,
  Κορβνα

  ι— ι,ιβ
  Ο ιΥΣΤΡΙΔΚΟΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΦΟΑΣΕΝ ΕΙΠΗΝ «ΕΝΕΤΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταπονριτοΰ μνς)» — Σήμερον έφθασεν
  είς Βενετίαν ό Αύστριακός χαγκελά-
  ριος κ. Σοΰσνιγκ όπου ανέμενεν αυ¬
  τόν ό Ιταλός πρωθυπουργός χ. Μόν·
  σολίνι μετα τού γαμβρού τού υπουρ-
  γού των Εξωτερικών Τσιάνο.
  Ή ύποδοχη τοθ κ. Σοΰσνιγκ υπήρ¬
  ξε θερμοτάτη, ήρχισαν δέ ηδη αί πολι¬
  τικαί συνομιλίαι μεταξύ ,τούτου καί
  των Ίταλών επισήμων είς άς άποδίδε·
  ται έξαιρετική σημασία.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ
  ΕΙΣ ΣΥΜΒΒΞΙΝ ΙΥΜΜΑΧίΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τοΰΐέν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τβς έχ τθβ
  έξωτεριχού πληροφορίας τό ταξείδιον
  τού Σούσνιγκ είς Βενετίαν προώρισι«ι
  ν* συντελέση είς την αύμπηξιν πραγμ«·
  τικής πλέον συμμαχίας μεταξύ Ιταλίας
  Αυστρίας κ»1 Ουγγαρίας μέ άπωτέραβ
  βλέψεις έν συνεννοήσει μετά τής Γ*ρ
  μανίας καί άλλων παραδουναβείων χρ«
  2^ν"» ^'β Λληροφορίοιι πάντως »ύτ·ί
  βέν επιβεβαιούνται επισήμως.
  ΑΙ ΑΑΕ1ΑΙ Ε1ΣΑΓ0ΓΓ-Ν
  Κατ' απόφασιν της κσρσ τή Ένώσει Έμ*ο
  ρικβν καΐ Βιομηχανικών Έπιμελητηρίων έιιι
  τροπης4ο1 παρ' αυτής χορηγούμεναι Αδεΐαι
  εΐσαγωγής ιΐβων τοθ πίνακος Δ'δύνανται
  νά χρησιμοποιοθνται καί τμηματικώς ώς τοθ
  το συμβαίνη καί διά τάς πσρά της έπιτρο
  «ής άδειαν είσαγωγΐ|ς καθ1 υπέρβασιν
  γορμένας αδείας *