94187

Αριθμός τεύχους

4545

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ!
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοα
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 8
  Άμερικής
  έτησία δολ, 15
  έξάμηνος > β
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δα. 9
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  24
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓιΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΤΡΟΥ
  ΪΙΕΤΪΙΙ.Ι ΣΤΙΤΛΚΤ1Ι ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΙΐΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟΥ 45Κ
  Η ΝΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
  Σ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ
  Ήβχολήθημεν καί άλλοτε
  μέ τ* γεωργικν ζητιίμκτα
  τής νήσου μ«ς. Κ«ί ετονίσα¬
  μεν την ανάγκην τής οτρο·
  φϋς πρός τάς ποικίλας καλ-
  λιεργείας βφ·δ ή μονβχκλλι
  έργεια απεδείχθη είς άκρον
  έκικίνδυνος καί έκιζημΐε. καί
  δι« τβύς γε-ργβύς κ«ί δια
  τΑν έν γενΐι εθνικήν ·1κ·
  ν·μ(«ν μα;. Αυτήν δέ την
  ανάγκην φκίνιται ότι κβτε
  νοησε κλήρως καί ή σημερι-
  νΑ κνβέρνηβις καί διά τβν
  αρμοδίων ύκηρ·οιβν της ηρ
  χιοι ν« πρβκαγανδίζη την
  Ιδέαν τής ατροφής πρός νέ
  άς καλλιεργΐίας. "Ετσι τόν
  τελευταίον καιρόν γίνετβι
  ευρύτατα λσγβς δια την κ«λ
  λιέργιικν τής όρύζης είς β«λ
  τα&δη έδάφη, τοθ τεΐου, τβν
  ζ·χ«ρβτΐύτλ_ν καί ζνχαρο
  Μ«λ«μ»ν, ^τής κατατα;, τής
  οποίας αλλνβτε ή καλλιέβ-
  γΐι« Ιχιι διαδοΒδ τ·σ·ν ώ·
  ΟΤΙ ν* Καλύπτο τάς ανάγκας
  τής έβΝΤΐρικής μας χατκνα
  λύοιν;, των νρωματικ&ν φ»
  τβν μβ· τβν διαφόρων π·ικι
  λιβν όκωροφέρων δένδρων.
  Δέν ήρκεββη δέ άκλβς τβ
  ύκουργεΐον τής ΓΐΜργί«{ εί;
  Βεωρητικήν μονον πρβπαγβν
  δειν. Έκαμε καί πειράματα.
  Και απέδειξεν οη ολα αύ;«
  τα ειδή είμποροδν κάλλιστα
  ν· καλλιεργαθβθν καί να
  ιύδοκιμήοουν ΐί; τόν τί·
  π·ν μ«ς.
  Τοιαδτα πειραματα ίχσυν
  γίνΐι κατα τ* παρελθόν καί
  γίνονται κ»ί τώρα καί έν
  Κρήτρ. Ε«ί άπβδ»ικνύ·ται
  •η τ· παντβ εύδοκιμοΰν ιΐς
  τ· εύλογημέν«ν αύτο ·πο
  την φύσιν νηβί. Τα «ρωμαιτι
  Μ(> ·»τα κκί τβ τσ«ΐ ΐύδβκι-
  μ·0ν έζ ϊσβ» μέ τβ Λμηέ-
  λια.Κνί τό ρΐς· εύδοκιμεϊ επί
  οης έξ »ββυ οοον καί τ« δημη
  τριοακά. Εαί θ* ήτο δυνατόν
  κάλλιστα νά καλλιεργηβό είς
  τα βαλτώδη έδβ«η τής Μ<β άκρας κκί τβδ Κουρνά Άη· χορωνου. Όηως έπ.οης θα ήΐ· δυνατόν να βπεκταθή είς μέγιστον βαθμόν ή κκλλ* έργεια τδν κηπευτικδν, των πατατβν καί τ·σ«ν αλλων εΐδβν. Άλλβ μήπως δέν βκ ήτο δυνατόν νβ καλυφθβδν ολβι •Ι ίπεψιλΜμίνβι λβφβι καί βσννοπλαγιές άπ· βμυγδαλι ές κου όίδβυν Ινα άπό τα πλβΒσιώΓϊρβ είσοδήμνπα κβί άπ· αλλ« κκρπβφοον δέν- δρ·; Καίδέν θκ είμηοροδ- σε καλλιατ», ίλες «{ ρεμμκ τιές ο κου ύπάρχβυν βρδσες κκί ν»ρ* να φυτευββδν απ· έσιΐίριδ·Βΐδή; Καί θκ ήτο τα χά κχκτ·ρθ»:ον νά «νακτυ χθΐ) ή,κτην·τρ·φ(ν,οίκέαιτος καί νομαδική, καί η Μελισ σοκομίχ καί η κη,νβτροαία κκί τ·σκ άλλαι εί δή αγροτι κ&ν έΐϊΐχϊιρήσεων μέ «αφκ λή κηβδοαιν κβί μκγβλβ κΐρ δή; Εύτυχ3|. ή πιϊρα καί Α έ πιστήμη μ«ς ηαρέχουν την βΐβ*(Μ0ΐν οα τΐποτε δέν ι! ναι δύοπολβν ού π ακατορ θωτον είς τόν τέπον αυτόν. Ή Κρήτη, είναι πρόαφορος διβ κάθε εΐδ·υς καλλιέργει· βν. Άλλβ οί καλλιεργηταί της ήκολβύθησβν την πλέον έοφκλμένην , τακτικήν τβδ κεριορισμοϋ είς τα κμπέλικ καί τα δημητριακά μονον έζερρίζωοκν χιλιάδας ελαια- δΐνδρα χάριν τής «μπελο καλλιεργείνς καί έγκατέλει ψκν καβΐ αλλου εί5·υ( βκα οχοληαιν. Καί σήμερον, κλη ρωνουν π·Λύ ακριβκ την 6 λεθρίαν τακτικήν των. 'Αλ λα δέν πταίουν βιβκΐν; οί ά γράται μονον. Πταίει ίξίσ·υ καί τό Κρκτος,πού δεν έφρσν τισε να τούς καθο&ηγήσο «· τέ δκ»ς εκρεπε καί δέν τούς διεφύτισε καί δέν έκενέβο έν «νάγκα να έφκρμοορ μέ την Ισχύν τβν νβμων τού την Ιδικήν τού φ»τιομένην κελιτικην. Εύίνχλς, ·7Τΐ δΐν Ιγινβ κα τα πκρελθόν ύπαρχΐι η έλ κίς νά γίνη τουλάχιστον είς τ· έγγύς μέλλβν. Τό οημΐρι νόν Κρκτβς έρριψε τό συν Βημα τής οτροφής πρός την ποικίλην καλλιέργειαν. Κβί χό υπουργείον τής Γεωργίκς φαίνβται νποφαβΐσμένον νά επιβάλη μίαν τοιαύτην πολι τικήν. ©« »1ναι κύτύχημα νά γίνη τουτο Καί θ' άπο τελίση την σοβ«ρ·ΐέραν προοπκθΕΐαν διά την κροο δόν της ύπαιθρον, διά την ανάπτυξιν τής αγροτικάς οί κονομίκς μας καί την αδ{η σιν τής γενργικής μας παρα ή Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙ0ΠΑΡΑΓΩΓΗ2 Αισθανόμεθα Ιδιαιτέραν εύ χαρίοτηοιν διότι ίοα έγράψα μέν διά την ανάγκην λήψε | νς άμέονν καί σ·βκρίν μέ¬ τρον πρός πρ·οτ«οίαν τής έ λαι·ηαργνγήί> · «Ρ·ν απηχη
  αιν είς τεύς διευίύνοντβς το
  έλαιοταμιΐον Λ«οη8ίου κα)
  ελήφθησαν ο·β«ρδς ύκ' βψ·ν.
  Ήδη, ώς έπενηρ·ν·ρή6ημβν
  τό Έ2αι·τ·μι··ν τοδ γείτο¬
  νος παρήγγειλε έχατό νέευς
  ψ·κ·ατήρα(, έπρομηβκυθη
  γήν βναγκαιοδοαν πβοοτητα
  μελάασης καί τβν αλλ»ν οα-
  κοκχσν«ν φβρμάχων. "Ηρχι-
  οε τ*ν καταρτισμόν τβν ου
  νκργιίνν δι·βρ·χής· Καί έ-
  τοιμαζεται πυρετωδβς δια
  τό ράντισμα τβν έλβιβν κβί
  τόν άγβνα γινικβς πρός προ
  αταοίαν τοδ ελαιόκαρπόν.
  Ειμπορούμεν λοιπόν νά πι-
  οτΐύωρεν ίτι εάν η καρποβ·
  ρίβ ΐβν ελαιών αποδειχβή
  κανονικη Ισ·ν χαί η «νίη
  αίς το»ν, η πρββεχήί έβοβΐία
  Ββ εΐνβι εξβιρετικβς πλβυ-
  οία. Εβί 8ά φβαοωμεν »1{
  την ονγκομιβην χνρΐς νά
  οιατρέξρ κβνένβ κίνδυνον
  χ* ηρε.όν, βφ·& τέοα λαμβά
  νονται μίτρβ πρός έξενοετέ
  εναιν ιβν κίνδυνον αύτβν.
  Πιατκυομιν δέ *τι Μβί είς
  «/ ν·μέν μαί, τ· έλαιοτα
  Η «·νη·6 »· ζή¬
  ___ χαί δροτστηριοτητα χά)
  θά διαθέση δλα τα δυνατά μέ
  αα εγκαίρως. Ή γονιμοκοΐη·
  βις τβν έλαιϋν βα.νκται «νά
  λβγβς πρός την βνθοφβρίαν
  Κ«ί ή συγκομιδη πρ·β>έ«ε
  ται πλευοιωτάτη. Ήίη ·
  γΐωργοί παν η γηρίζουν τό ιύ
  χάριοτον γεγονός. ΚαΙ εΙ(
  τα θλιμμένα μιχρι χβές πρό
  σωπά των, διιχύνεται οήμε
  ρον ή χβρ* την όποιαν νέ·
  ρχι η «ρ·δ·κία. Αύτη λβι
  ηόν την χαράν τβν γεωρ
  γήν μας άλλά χαί τόν έβνι
  χον πλβδτβν μ«ς ιιρέπιι νέ
  έξασϊαλίοωμεν όπωοίήπβτε
  Καί βεϊ τόν εξασφαλίσωμεν
  έφοοον έξαρτάται άπό τάς
  Ανθρωπίνον; δυνάμεις μ·»ς.
  Τα έλαιβταμεΐα έτοιμά
  ζβνται ηυρετωδβς. 'Αναμέ
  χ ουν μόνον, ώς μάς έπληρο
  φόρηοαν, την έγκρισιν τού
  ύπβυργείβυ δια νά διαθέοουν
  τα βπαραίτητα διά την «α
  ταηολέμησιν τοδ δάχου χρή
  ματα- Άλλά χαί η έγκρι
  αΐ( θπ έλβη ■ονετλβς έντ·ς
  των ήμερβν. Διότι η Κυβέρ
  νηοις έχει όλην την διάθεσιν
  ν ου ενισχυθή τόν βγβνκ πρός
  «ρ·στ«οίαν τος παραγωγηί·
  Είμπορο&μκν λαϊκόν νά έλ
  ηίζωμΐν ιΙ( Ινα καλύτερον
  μέλλ»ν ε.ωο& οί ·Ινν·) μ&{
  ΐό ι»ρ·υβίίζ·»ν 6| £εφ«ι·ν
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΡΙΘΟΡΙΟΝ
  ΕΧΟΥΝΚΑΙΑΙΤΡΟΦΛΙ
  ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΩΝ
  Μ(α μόνον τροφή σύναται1
  νά χαρακτηρισθή ώς παγκό·
  σμιος; Τό γάΧσ. Άλλά καί
  σύτοθ άκόυη ή χρήσις δέν εί¬
  νε άληθινά καθολική κα( παν
  «όσμιος, πσρα μόνον μέχρις
  ωρισμένης ήλι«(ας. Ποάγματι
  μόνον τα παιΒισ, είς &λα τα
  μέρη τοθ κόσμου, άρέσκονταΐ
  ε(ς τό κακώς άνούσιον σύτό
  ύγρόν «ού έκκρΐνουν οί άδένες
  τΟν μαστΔν τβν θηλυχών ώ^'
  σμένων άνω<·έοων ζώω/. ΟΙ ΆχσιοΙ τοθ Όμήοου, βθβωοοθ σαν χό γόλΐ ώς κατάλληλον διά τα νεογέννητα β;έΦη χαί τούς «βΐρβςϊρους», άλλ' εντε¬ λώς άνάξων ΕύγενΑν τιολεμι- Λν. Έκτοτε άνεθϊωρήίησαν αί περΐ της άξ(σς τοθ γάλα¬ κτος γνωμαι, καί είς δλους τούς πολιτισμένους λαούς τό γάλσ θεωρεΐ'αι ώς μ(3 έξαι ρετικά ύγιεινή 8σον καί θρε τιτική τροφή. ΟΙ κρωτόγονοι δμως λαοΙ έξακολουθοθν χά τρέφουν την μεγαλειτέρον τι ε ριφοόνησιν πρός τό γάλα. ΒΧέ πομεν λοινόν δτι καί διά τό γαλα άκΑμη, μέχρις ενός ώρι σμένου μόνον σημβίου άληθεύ εί βτι είνε τροφή παγκόσμιος. Πά καμμιά τροφή, οΟτεΒιά τό γάλσ, οοτβ Βιά τό ψωμΙ, μιιορεΐ νά λεχθβ βτι τρώγβ ται ατιο βλην την άνθοωτιότη τα. 'Αηό ηπείρου είς ήτειρον, κα[ άκό χώρας ϊ(ς χώραν, δια φέρει καί ή Β'αιτσ τοθ άνθρώ κου. Ό,τι τρώγεται είς Ινα ώ οισαένον σημβΤον της γήι;, είς λο άγνθίΐιαι. Είς την "Ανατολικήν Άψοι κήν, λ. χ. οί Ιθϊγβνεΐς Βιαστέλ λουν άπό έκπληξιν τα μάτια, οσάκις βλέπουν ίνα Εύοωιταΐ όν ν' άλεΐφτι φοέσ<ο βοΰιυοον είς τό ψωμΐ τού. "Η ε«τιληξ(ς των Βέν βά ήταν μεγαλειτέρα αν τόν ίβλβπαν ν9 άλείφη τό ψιιΐ τού λ. χ.... μέ ό*5οντόπα σιοΙ ΟΠΘ^γβνεΤς τής ·Αφοι κης κάθβ άΧλο παρά άγνοοθν τό βοότυρον. "Ισα—Γσα τό ιιαοάγουν έν άφθον α καί τό γοησιμρποιοθν εύούτατατ, άλλ" οχι ώς τροφήν. Τό βούτυοον, διά τοθς μσύρους τής '^ίΡ» κήο, είνε πρό πατνιός κοσμητι «όν, κα( τό χρησιμοποΐοθν Βιά ν' άλε'φΐυν μ' ούτό ,καΐ νά γυαλίζουν τα μαλλιά τευςΙ "Αν 8μω: ο! μαθροι ττΐς Ά· Φριχής άηαξοθν νά φάγουν τό βοΰτυρον, τιο ύ τρώγουν ^ι άνθρωτιοι ε(ς την ΕύΓώιην, κοΐ οΐοθάνοντσι Αηδίαν κοΐ εκ Ι τβ [οί α μόνον δτι θά μπο ροθσαν νά τό βάλουν βΐς τό στόμα των—-όη^Ιαν ποό θά εδοκίμαζε καί ενας Εύ;ω ποίος αν τοθ έ&ιναν νά Φάγτι ...μπριγιαντΐνην — κατΐβάζουν μέ μεγάλην δρβζιν.,.γρόλους. ΤρελλαΙνονται νά τρώνουν γρύλους μέ τα γερά, λευι βόντια των. Μην τούς τΐή δ π ευρίσκετε τούς γρύλους ά ηδισστικούς, γιατΐ καί ο( μοθ ροι Ρά οάς ποθν δτι ιήν (Βι αν αηδίαν τούς προξενεΐτε κ' έσεΐς βταν ρουφάτε (.έ λαι μσργίαν ίνα φρίσκον αύγό δρνιθος. ' Πά τ|ποτε είς τόν κόσμον £νας μαθρος τής Άφροής ? θ' άπεφθσιζε νά βάλη είς τό στόμα τού αύ>ό. Κάθε φιλή
  έγει τάς άντιλήψεις >ης τΐερΙ
  τροφήΓ, καί τουτο άληθεύεΐ
  είς οημιΐον, δστε πολύ προ
  σίυβς νά λεχθ{|: Πές μου τί
  τρΔς, νιά νά σοθ κο τ( εΤ·
  σαιΐ ΟΙ έρυθρόΒερμοι τής φυ
  λής Σοσόνες τοώγουν άκρΙ
  δβς. "Άλλοι έρυθρόδερμα, , '
  Πόμος της ΚσλλιφρονΙας, τρώ
  γουν χάμπιες κοΐ σκουλήκια
  Μϊρικές μόλιστα κάμπιες
  χούν γεθσι γλυκειά, καί τα
  παιδία των έρυθροΒέρμων τος
  τρώγουν δπως τα καιδιά τον
  Εύρωκα'ων ττώγουν τίς... κα
  ραμέλλες καΐ τα ζαχαρωτά.
  Μή ζητήσετε λογι»ήν είς τάς
  ε ιαιτο λογικάς -ροτιμήσεις
  των άνθρώπων. Ή γεθσις δέν
  Ιχει λογικήν. Ό κυριώτερος
  συντελεστής καί «αρά>α>ν είς
  τα ζηιήμστα τ!|« τρο^, #α(
  νβτσι νά βΤνε ή συνήθεια. "Άν
  σήμερα τρ&με πατάτες κσί
  τίς βύρίσ<ομεν καί νοστιμώτα τες τηγανητές ή γιαχνί, τίς τρομε μόνον διότι τίς συνηθί σαμβν. Όταν τα γεώμηλα πρωτοεισήχθηαταν βΐς την Ευ¬ ρώπην, κανείς δέν άπβφάσιζε ν* τίς βϊλ»ι στό στόμα τουΙ 'Εξα(σιοι καρποί καί πολυτι μοταται είς την υγείαν τοθ άν θοώπου χορταρικά, ίτυχαν βίς πολλά μέρη ψυχράς ύκο- Βοχής, μόνον καί μόνον γιατΐ Βέν -τα ήξευραν. Είς κανένα Γσως άλλο ζή. τημα ό δνθοωπος δέν είνε τό σον συντηοητικός, Βσον ·1ς τα ζητήαατα τής τοοφής τού. ΕΙ νέ απολύτως βέβαιον δτι εί περισσότεροι Εύρωταΐοι που θά ευρίσκοντο έξαφνα χωρΐς ιοτροφας, είς μίαν άμερικα νίκην Ερημον, θά ήσαν κατσ- δικοσμένοι είς τόν έξ άσιτίας θάνατον. ΚαΙ δμως είς τάς Βίας έρήμους, είς την Ν.Καλ λιφοονίαν, ο( έρυθρόδερμοι (5 ρον £ω; 60 έΒώδιμα φυτά καί ύπέο τα 30 διαΦορβτιχά χόρ τα τιοο Εχουν δλα (οτματικάς Ισιότητας. ΟΙ έριθρόδερμοι :τέ^ουν μάλιστα την τέχνην νά χαθισΐΌθν άβλαβή ώρισμέ να ΒηΧητηριώδη φυτά, καί νά τα μαγειρεύουν χατά τρόπον που νά τα καθιστοθν γευστι κώτατσί Οί έρυθρόδερμοι ,τής Κοιλλιφορν1αΓ,|καθώς καί πολ λοί μσθροι ττ)ς Άφρική"(·, δέν [θφεύγουν, δπως λ. χ. ο( Εορωπαΐοι, τροφάς πού βχουν γϊθσιν πικράν. 'Απβναντίας, ; ένεγβ χανείς πώς τούς ά ρέσουν αί πικρίζουσαι τοοφαί. ν σία μέρη μας τα βΐλανί δια θεωροθνται ώ; μ'α πρώ της τάξεως τροφή γιά τα.... γουσούνια, οί έρυθρόδερμοι της Καλλιφορνίας τάμαζβύουν τα χοπανίζουν καί μέ τό ά- λεθρι των φτιάχνουν θαυμά σιες γαλέτιες. ΠΕΤΑΧΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΟΟΑΟΥ ΠΝΕΕΙ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΝ Είς την Μεαοϊρα* οκντελιΐτχι Ι Κρήτης. τα τελευταία Ι τη μ(α οηιιαντιχή '-< παραλλήλου χαί ή Ηίμ ΣΗ'ν-ΕΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑΗ ΕΞΕΥΓΕΝτΖΟΗΤΑΙ ΤΑ ΒΡΟΪϋΗΐΑ ΜΙΣ Ή ίγχωρία διομηχανΐα, παρ' Β λα 6931 λίγονται χά Ι γράφονται, ιίχι χαιρεο; νχ θαυματουργήυη κ»1 νά αύτοδιογραφηθϊ. Είχ· χαι ροος νά μ«ί είιτς Ινα πλατύιτομο χαί βαρυγ&Όυπο παρών. Διατί χά Ρώ; φαίνεται χαί ή τοπιχή βιομη χανιά προτοθ χαλί—χαλά ανδρ» θΐ ήρχισε νά χαταλοιμβίνετϊΐ άπο χον μϊρασμον τοθ γήρατος. Κα! Ιτσι έουνηθΕοαμεν νά την άχούω μέν, οσάκις έπρέχιιτο νά ε&εργιτ») ^ είς βαρβς τ&Ο ουνίλοι·, πιυ χο λαχεύεται έν τούτοις νά ίμιλ| πάντοτε διά χάθε τι ποο παράγει 6 τόπος, αλλ' δχι χαί νά την 6λί κωμιν &ΧματοΒ(ομ^0α9ΐν χαί πρω χοπόρον θριαμδιύιριαν. "Εφθασε ή τβκιχή βιομηχανΕα είς το τέλος τη;, χάρις ιίς αυτήν την οιαοιμο τητα τ&ν ζ»Ικ6ν ης χυΐτίρβ»; Καί Ιαΐαμάτηοι δ δημιοοργιχός ττε£> ΐπριπε νά την ουγ
  είς διαρχΐ] δ?γασμόν χαί
  ή
  ϊ μή
  Τ» πράγματα έ!ρον«οφώντ)9αν
  μολις πρβχίΐς τό αντίθετον. Τψώ
  θηοαν άφ' ίίΐιτδν ώς χε?αλαΐ χαι
  νοτομοθβαι χαί δβγματίζοαοαι χοί
  μας Ιπαρ&υοίασαν τό θαθμκ τβν.
  Καί δ^ως περΐ θηδματος προχει
  τα ι έδβ. Ή άγοΓά μας Τ)δτΰχτρε
  νά τό Ιδη πρώτη χ% ή χατανάλ»
  αίς μας ΙπΕοης πρώτη νά πλημμυ
  ρΐαθ$ πρό τοθ θαύμχτος οΰΐοθ άπά
  αΐοθημα δαθεΕας Ικανοποιήοεως
  Καί δι'ούτο τό θαθμα τής τόπ ι
  κης 6(ομτ,χ*νΕας ίμιλεΐ ήϊ») δ πό
  λύς Χ(Ό>ος υπο τριών ημέραν,
  οχολιάζει χαί άοχολιΐταΐ.
  Ό άναγνώατης γνωρΐζει ή,
  χβί προτοθ τό ι.ηομεν ημείς περί
  τΐνος πρδχειται: 0( νίβι οαπωνις
  κοθ ενεφανίσθησαν είς «Βλα τα
  χαλά χαταοτήματβ» τοθ Ήραχλεί
  ου άκο τριβν ή τισοίρων ήμερβν
  τόν άηησχοληοαν άπό τής πρώτη;
  στιγμάς νί)ς Ιμφαν'σιώς των, τίν
  Ικαμαν νά ίνθουαιαοθ^, τάν Ι χά
  μαν νά οταματήοη έν δικαία έχ
  πλήξΐΓ. Καί νά (Τιιρο>τηθ^: Είνε
  τό κριΐον οδτδ Ιδικόν μα(; Τό πά
  ραγει ηράγματι ή έγχηρίβ βιομη
  χανΐαι Είνε τοθ τόποο μαςι
  Πόσον χαιρδν τώρα ιίχε νά ά
  Χβκββί π«ρομο(α ρν^ χαί νά έχ
  Βοβν καί άξί» παντός έηαίνου προ
  οπαθεια σίγχρνισμοθ χαί έχηολι
  τιομοθ. Ί5(ω; ι(; τα μιγάλα χω
  ρία χαί τάς χιβμοπόλεΐς ϊχουν γί
  νιι σημαντιχά δήμχτα ποοοδου
  είς ίλους γινιχά τοΰς τομεΐΓ. Είς
  την γεωργιχήν ανάπτυξιν· είς την
  ουγκοινβνιακήν πρόοδον. Είς τ*ν
  βιλτΓω3ΐν τ&' δρ»ν τής ζ»<ίς. Ή ίδιωτική χοτΐ χοινατιχή πρωτοβοιι λ£» Ιχει νά Ιπιδείξι Ιργα σημαντι χτ]( άξίας χαί σπουδαιότΐ)τος. ΟΙ ΜβΙρις Ιλυοϊν χατά τδν χαι λύιερόν τρόπον τδ παόίλημα ττ]ς υδριύΐεως. Καί χατεχλόσθτ,αχν χυ ριαλεκτιχά άκδ δγιεινίτατο νερό. Τώρα όπιχτοθν χαί ρυμοτιμικδν σχέδιον. Καί χαταδίλλιτΐι π?ο απίθιια χαί διά ττ,ν απόκτησιν ισμοθ. "Ετσι ή ώραΐα τής Ηισσαρβς έξιλΕσ οεται, ηροοδεύιι, συγχρονίζΐται χαί άπεβχΐνει Ινα απδ τα σημαν τιχώτιρα έκαρχιαχά χέντρα τής έπαγγελίας... ηηχ χαι τδ Τυμπάκι χαί ο( Βίρ ροι χαί Βλα τα ά*λλα μεγαλα χκ ριά χαΐ αί χνμοπόλεις σημιιώ· νούν στ)|ΐΛντικίς προόδους. "Ερ γα &δρε6ΐΐω;, σχολεΤα, Ιργοστά- σια χατΐακεαάζονται παντοθ. Καί είς Βλας τάς χωμοπόλιις σιιζητεΐ ται τδ κρόβλημχ τ1)ς ρυμοτομΕας χαί τοθ ήΧεκτρο^ωτισμοθ. '4πβτε λεΐ τοθιο την χαλυτέραν απόδειξιν 8 τι έχεί χά τω "είς τδν απέραντον αύτδν κάμπον συντελεί τα ι ιιΐα άλη θινη χοσμογονίχ, μία άληθινά ά· ναδημιουργιχή ηροσκάθεΐ». "Ο ταν δι θά έχτελεσθοθν χαί τα μι γάλα άποξηραντιχά—έξυγιανχικά χαί άρδιιιτιχά Ιργα χαϊ δλοχλη ρ»θΐ τό συγκοινωνιακόν δίκτυον χαί δν χρησιμοποιηθ^ ή π-ίσ.ς των δϊάτων Ζχροθ χαί Γέργερης διά την παβαγ«γ4ν ήλΐχτρισμιθ, τότε ή Μισαχίβ θά αποδί πραγ μντιχδς πβίίδεισος, χαί γή ττ)ς ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ· Ή Ικδοσις νόιιου άπαγοριύ όντος την μιταβίβχσιν τοθ γε»ρ γιχοθ χλήρου ή (ο πραγμχτι επι βιβλημίνη. Διότι ή χ^ρήγησις ιοθ χλήρου τούτου 5π4 τοθ Κράτους είς τοας άχ·.ή^ονας εγένετο δι" ώ ρισμένον σκοπόν. Διά νά μην δ πά,ρχουν άχτήμονες. Καί ΐια νά συνδεθβθν οΕ χαλλιεργηταΐ τής 5 παΕθρου μέ την γήν π&υ περιήρ χεΐο πλέον είς )<4 κατοχήν των, νί κινηθξ δ ζήλος των πρός δηιιιουργι χην εργασίαν χαί ν'αυξηθφ ή γιαρ γιχή παραγωγή τής χώρας. Π?άγ ματι ίλ δ σχοπδς αυ;δς έκεΐ«$· χθη χατά μέγα μέρος. 'Αλλ' εο ρίσκονται πολλοΐ π?ύ χωρίς άκόμη ποχτήσίυνδριααχήν χυριότητα μκαβιβκζουν ηαρανόμνς τδν χλή ρόν των είς δλλους χχΐ αποχωρί ζονται την (φ χχΐ τρέπονται είς τις πόλεις χαί προσιΕθινται είς τάς ατρκχιάς τ*ν άνίργων. Αδΐδ δέ τδ χαχδν έκιδιώχει νά σιαμα δηλωθ) παρομο'α άπορία; 'Αλλ' επί τίλους νά ποΰ ήχιύ σθη. Τα έδ& έργοστάσικ πυρηνελαι ευ5γίας χαί Σακωνοποιΐχς Άλεπου δέλη, Βασιλάκη, Διαπάχη, Ταλι άνη, μέ την πν&ήν των δύο νέων που τα διευθύνουν, μέ την τάσιν τής εξελίξεως πού έδιιξαν είς Ι «ι δραχυ σχετικώς διάστημα άνέτρε ψχν τούς Βρονς τής μοιρολατρείας, τ«ας δρους δπο τιυς δποίους Βικβι οθν άλλαι βιομηχανίαν έκαμαν με λέτας, προπαρασχευας, δαπάνας χαί πρό α&ιων χατέατρωσχν σχέ δια έμνανίσιως χαί σχέδια έξιιιγε νισμοθ τοθ έγχωρΕου σάπωνος χαΐ τίλος έκαινοτόμησαν. "Εδωσαν ιί; τδν πάγον ιήί στασιμότητος τδ κτυπημα που ήΒελε χαί μετ* αυι& τδ δυνατδ χτύπημα προσίφεραν ύς νέους σάπωνες τής Ιδικής των παραγωγήν, τής ιδικής τω* έμ πνεώοιως, φιλτραρισμένους άποξη ραμίνους, φορμαρισμένους, δηω; χαί Βσον ιΕ ΕΰρωπίϊχοΙ τής χολυ τέρας παραγωγή; χαί προελιύιεως. Άλλ' δμι>ή3χμεν κατ' αρχτ,ν
  περί θαΰμχτος. Καί δταν τα πριΐ
  όντα μας ίξεγευνίζονται κατ' κΰ
  τδν τδν τρόπον, Βίαν έπέρχοντκι
  μέ την ποιότητα χαί έμφίνισίν
  των άχάθεχτα Βιάνά έξουδερώσβυν
  δλα τα ξίνα, Ιχαι έπι^άλλιται
  δμιλοθμεν. Μέ ένθουσιαομούς, μεθ'
  δΙ
  ήη ή σημερινη Κυβέρνησις διά
  τοθ νέου νδμου.
  ΑΛΗβΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
  Ο χαιρός Ιχλινε χθές πρές
  την βροχτ}ν. Εαί δ χόσμος έδέ
  χθη μέ χαράν «δ σχυθρώπαισμζ
  αΰτδ τοθ ο&ρανοθ χαί τϊ άνοΐξιί
  τιχα δά«ρυ£ τού. ΜΕ* βρΐχη την
  εποχήν αυτήν είνε πραγμχτικές
  χρυσός. Καί άσφκλΕζει άπολόΐως
  την παρχγωγήν. Καί ελπίζομεν
  νά μ«ς την σΐεΕλη δ ο&ρανός. Ο
  πως ελπίζομεν νά μην μεταβληθή
  τδ έλαφρδν σχυθρώπασμχ είς ί?
  γήν χαί θυελλαν Βκως συνήθως
  είς την ΚακεδονΕαν Βπου βροχή
  χαταρραχτήδης καί χάλαζ* συνο
  δευόμιναΐ άπδ βροντάς χαί χεραυ
  νόυς ίπίφερον σημΐνττχάς ζημίας
  είς την παραγωγήν Ό ίϊιχός
  αας ιύ^ανδς πιστεύομεν Βτι θά
  είνε ευσπλαχνιχώτερος.
  Άλλως τε ο Ε νέοι σάπωνες των
  εργοστασιον ή «ΆθηνΛ», ώς το
  πιχ4ν πριΐον, ίέν τιμοθν μόνον την
  Ιγχωρίαν βιομηχανίαν χαί έκεί-
  νους που Ιμόχθησχν διά νά τα τέλει
  οποιήσουν άλλά καί αυτόν τδν τό
  πον.Διότιπολο συντόμως έξαγόμενοι
  είς τδ εξωτερικόν δεν θά διεχδιχοθν
  μόνον θέσιν είς την ξένην <αταναλ» σιν άλλά χαί τα πρωτεΐα δπέρ τΐ)ς Κρητιχής βιομηχοινίας, διά την δ ποίαν τδ εξαιρετικόν αύτό πριϊδν θά παίξη πρώτιοΐον ρόλον οημαντι χωτάτον ίιβφημιστιχοθ παρΑγον <0(ε ΑΙ ΠΡΑΣΙΑΙ· ' Πρό καιροθ εΐχε γίνει κά ποία άπόπειρα νά φυτευθοθν αί πρασιαί της βορε'ας πλεο- ράς τβν ΜεγάρωνΜττ)ς Νομαρ χίος καί τον οικονομικόν ΰ- πηρεσιών· Καί εδημιουργήθη ή εντύπωσις, βτι θά έΦυτεύε- το καί ή πρασιά τοθ Βικαστι· κοθ μεγάρου μόλις θά έπερα- τοθτο ή διαρρύθμισις τού, &· στε νά γίνουν τέσσαρες ώ· ρατοι άνθόκηποι είς την Λεω· φόρον Κουντουριώτη,πού άπο τέλει τό κεντρικώτερον σημεί¬ ον τής πόλεως καί τόπον πε- ριπάτου. Δυσιυχος δμως τα φυτευθΐντα λουΧούδια καί τα φυτά, αφέθησαν καί κατεστρά φησαν τελείως. Καί ή ώοαία άπόπειρα, έμεινεν μονάχα ά- πόπβιρα χωρίς κανέν άποτέ- λεσμα. Δέν θά ήτο αραγε βυ νατόν νά καλλιεργήση καί νά έξωραΐση έκ νέου τάς πρασι- άς αύτάς ό Δη,μοςΐ *** ΤΑ ΠΟΥΑΙΑ. Συγκινητική ή έγκύκλιος τοθ ύπουργβίου τής Γεωργίας πρός τα σχολειό διά την προ (ασίαν τβν μικρόν πουλιβν, διαπνέεται άπό πραγματικόν πολιτισμόν καί άπό θερμήν ά γάπην πρός τούς πτερωτούς αύτούς εύεργέτας τής γεωργ! άς πού τόσας προσφέρουν ύ πηρεσίας διά τής χατασιρο φής των βλαβερον έντόμων. Καί θά έπρεπβ ή έγκόκλιος αύ τή ν* άναλυθβ είς σειράν μα θημάτων είς δλα γενικώς τα σχολεΐα. Διότι δυστυχος 6 βαρβαρισμός τοθ κυνηγίου των πουλιβν δέν έλλειψιν ά κάμη άπό τόν τόπον μας. Τό «Χαστιχάκι» βορίοκβται δυστυ χ Ας είς τα χέρια δ Κων σχε δόν τον μάθη τον. ΚαΙ τό πε τροβόλημα τον πουλιον γίνε ται παντοθ άπό μεγάλα καί μΐ κρΑ παιδία, Ι, ί
  ΑΠΟ ΡΘΩΖΙΖ

  Ν
  ι;·
  Ι κοιποπικη
  Μιά ττεντάριορφη
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Σήμερον Εν.
  δισμάντι τής κινηματογραφική"ς τ
  χνης: «Λευκόν φορτΐον» μ£ τή
  Κάτυ Φόν Ναγκυ—Ζον Πιέρ '£
  μόν, Σουζύ Πρΐμ καΐ Ζουλ Μπβρύ
  ***
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό κοινωνκό
  Εΰαγγέλιο: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ τοθ Β
  Ουγκώ, (Γ.' έποχή). Κατάλληλο
  δι' δλους μικροΰς καΐ μεγάλους,
  Σημ. Καθ* έκαστην είς τάς 7 μ
  μ. άπογευματινή.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύττ
  τελές «Ξανθή Καπετάνισσα» μ
  τόν Κέν Μέϋναπ κοΐ τοθ έπεισοδ
  σκοθ «Φάντασμα αέρος» τα είτε
  σόβια δόν, 9ον, Ιϋον.
  ***
  = ΒΙΜΐηΐΝΜ!
  ΙΟΥΔΑΙΑΙΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα διαμάντι τής χινημα
  τογρ«*ικης τίχνης.
  "Εν« κομμάτι άπω την ζ«
  ΐϊν τβν ««ρββτρατημένΝν
  γυναικ&ν, πού Α μβϊρα τΙ{
  βεληοε χνλισμένες στέν
  βοδρχο...
  ΛΕΥΚΟΝ
  Άθώα κορίτσια !
  δυστυχισμένες ύπάρ-
  ξεις:
  ΠθΣΑ,.,σας όνβιρ» ά6ώ«
  βλίπβτΐ να χάνεινται τή οτιγ
  μή «ού νβμίζϊτβ δτι φβάσβτε
  στ© τέλβς τβδ ποβου σας ΓΙΑ
  ΤΙ ,.ΓΙΑΤΙ,...πίφτΐτβ βύματ*
  μυσαρβν »«1 τιιτστένιειν άν
  βρώιτων πού μονβς των σχο
  ιτβς ιΐναι {ή εκμετάλλευσις
  τβν βνεΐριιν οα;,τβ έμπίριβν
  τής Σαρχβς σ«ς.
  Ζάν Πιέρ 'Ωμόν,
  Κάτυ Φόν Νάγκυ,
  Ζούλ Μπερύ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  «Τ· Δραμα τοΰ Μί·
  γΐΕρλιγχ».
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΩΣ
  Ό Πρόιο'ρος τής Κοινότητος
  ΚαλοΟ-ΧωρΐΌυ Πεδιάδος.
  Διακηρύττη ίτι ιήν 9ι,ν προ
  σεχιθς μι,νίς Μίΐβυ 1937 ημέραν
  Κυριακήν χ&1ώ?αν 10—12 π. μ.
  ένερκηθίσιται ένταθθα χαΐ ενώπιον
  τ*)ί αρμοδίας έπιτροπ^ς προφορι
  χδς μιιοδοτιχβς δΐαγωνισμος διά
  την χαταοχιυήν [έ«ος γιφυριδΐου
  έηΐ τής α^αξιττ'ς δδβθ συμφώνως
  πρός την συνιαχθιίακν μελέτην
  δ«4 τής Μηχανικάς 'ΓπηβιαΕ;
  Κοινοτικόν ΝομοΟ Ή?αχλι(οι>
  χοΛ δπδ «ΰς Βρους τής λιπτομι
  ροθς διαχτ]; οξείας «αί τής συγγρα
  βί]ς δποχριώαεων ών οί βουλόμι
  νοι δύνανται νά λαμδάιωαι γνβοιν
  καθημερινώς έν τώ γραφείω τ*)ς
  Κοινότητος χαί ιής Μηχανικάς
  'Υπηριοίας Κοΐνοτ^των ΝομβΟ Έ
  ραχλι'.ου.
  Έν Κου ώ Χωρίω τί 18 "Απριλίου
  1937
  Ό ΠροΊδρος τί)ς Κοινότητος
  Ι. Μ. Φουντουλάκης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Πριοχαλιθνται πάντες ιΐ ίίιο
  χιήτπι ίοτιχδν χιημάτων Ήρα
  χλι'ου ίτΐως ηροοέλθαοιν είς τη
  αίθουσαν τ&0 χινηματογριίφου «Μ
  ν!α> αυριον Κυριακήν, 25γ,ν
  τρέχοντος ώραν 10 π. μ. χβΐ Ε
  Β^άοουν σβμοπιΐον σχοποθν τη
  πρβο'κυΐαν τ]ς άοτιχτ]ς ίδιοχττ)
  οίας, ψηφίοουν τό καταστατικόν
  χαί εχλίξοιιν ιό Διοικητικόν Συμ
  βιόλιον. Διά την ουγχέντρνσιν έ
  ίδ ή ϋιια τη"ς ΔιοικηΌκοςΧα)
  Ή Προοβρινή Έπιτροπή
  ΝΕΟΣ 17 έτών καλώς κατηοτι·
  σμένος ζητεί θέσιν μέ μετρΐαν άμοι
  «ήν κσΐ είς οιονδήποτε κατάστΓμσ.
  Πληροφορίαι τταρα τώ Γ. 'Λθανα
  μεσΐτπ ΧανΙ»ν Πολΐ) κα·ε.
  #η*ρ·α»
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
  226
  Το8 Προσπίρ ΜιριμΙ.
  Ή ίκιιληξη εΤχβ βουβάνΐι
  την κυρά ΜαργαρΕτα. Ό
  Μπουαδωφέν θριαμβευβ —
  ΈμπρόΓ, Μαογώ! εΐτΐβ χαί τίς
  ίρριξε τίς δρνιθεΓ, έτοίμσσέ
  μσς σύτό τόν κυπρΐνο κι' σύ
  τή ιήν πέρκα· είνε πολύ ι
  μορψα νηστήσιμα φαγητά.
  Άν καί βαφτ(σθη<αν ομως, ή Μ"Φγαρ(τα βέν παρσβέχι τσν άκόμη νά τα θβωρήση ποτ σχαλινό φαγητό. "Εγι>8 Λνάγ
  κη νά την φοβερΐσουν ε( χά
  κοθρνοι πώς θά την κακοποιή
  σουν, γιά ν' άποφασ'ση τέ
  λος νά βάλη στή σοθβλα αύ
  τα τ' αύτοσχέδια ψάρισ.
  Σ' σύτό τό διάστημα
  Μπουαδωφέν κι' οί σύτροφοΐ
  τού Ιπιναν σία γερά' ίτπνα
  δ 6νσς στήν ύγεΐα τοθ άλλου
  καί θορυβοθσαν πολύ,
  —Άκοθσΐέ μεΙ άνέκραξε ό
  Μπουαδωφέν κτυπώντας ^6
  νστά μ έ τή γροθιά τού τό τρα
  πέζι γιά νά τού; κάνη νά σω
  κάνουν, προτεΐνω ν ά. πιοθμε
  στήν ογβΐα τοθ άγΐου μας πά
  τέρα τοθ Πάπσ, καΙ στό θά
  νατο 6>ων των ούγενότων
  καΙ πρέτιει οί δύο ρασοφόροι
  μσς κι' ή κυρά Μσργσρϊτσ
  νά πιοθν μαζύ μας.
  ΟΙ τρείς σόντροφοΐ τού 8έ-
  χθηκαν την πρόταοη μ"έπευ
  φημίες.
  Ση<ώθηκε παραπατώντας λΐγο, γιαιί ή":αν πιά κάτι πα· ραπάνωάτιο μισομεθυσμένος, κα( μέ τό μπουκάλι πού βα στοόοε στό χέρι, γέμισε τό πό τήρι τοθ νέου καλόγερου. —"Ελσ, κσλέ μου ποκά, ιΐπε, στήν Παναγ ότητα της ύγεΐας σουΙ... Λάιθος κάνω. Στήν ύγεΐα τής Παναγ ότητάς σοιΐ... καΙ στό θάνατο .. —Δέν πΐνω ποιέ μετά τό φαγητό, απήντησε ψυχρά ό νέος. "ΩΙ νά πσρ' ή όργήΙ θά πιή τε ή ό διάβολος νά μέ πάρη αν θέν μοθ πήτβ τό γιατίΐ ΆφοΟ εΐιτβ σύτσ, αψησε τό μπουχάλι επάνω στό τραπέζι, καί πο(ρνοντας τό ποτήρι, τό ,.τιληοίεσβ στά χεΐλη τοε καλό γιρου, πού !σ<υβΐ επάνω στή σύνςψή τε υ μέ Φαινσμενική ά- ταραξΐσ. Λΐγες σταλαγματιές "ρσσιοθ Επεσαν επάνω στό βιβλίο. Άμέσως ό καλόγερος σηχώθη<ε κι' αρκαζε τό ποτή μι· άντΐ νά πιβ δμως, ερριξε τό περιεχόμενο θΐ& μοθτρα τοθ Μπουαδωφέν. Όλοι ίβα λάν τα γέλισ. Ό παπάς ά κουμτιησμένος σΐόν τοΐχο καί μέ σταυρωμένα χερια, εΤχβ τα μάτια τού προσηλωμένα στόν κακοθργο. (συνεχίζεται) ΔΗΛΩΣΙΣ ιι ιίς τούς μεθ' ήμβν συναλλκασομένοι/ς 8» ό Γεώργιος ΚοχχινΕδης απεχώρησεν τής 6κη- βιαίας μας άπο τής 18ΐ)ς τρέχον¬ τος χαί ουνιπ&ς οδδεμία πληεωμή κρός αυΐίν διά ))ομόν μας έπιγι νομένη τής ώς ανω χρονολογΕας θέλει αναγνωρισθή παρ' ημών. ΟΕ δηλοθντις Γεώργιος Εΰ. Περάκης Ανδρέα*. Λ. Ζέης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1.— Τό έξοχικόν κέντρον ό «ΑΙμύλιος·,, παρά την Λε ωφόρον ΚνωσοΟ μεθ' ολων των έ- τιίπλων καί σκευών τού. Πληροφορίαι παρά τφ κ, 'Εμμαν. Κριτΐδ, Γκαράζ συνοικία Βίγλα. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 94- ΑΠΡΙΛΙΟΥ •Ανατολή ηλίου 6.11—Λύσις 6 46 ΓΙΑΤΡΙΣΣΕΣ Ή θεραπεΐα διαφόρων νόσων μέ βότανσ-ίδου τό αίτιολογικόν μιβς συλλήψεως στήν πρωτεύουσα Συνελήφθησαν δυό «γιάτρισσες.. ΚσΙ δέν 7)ταν βίβαισ άπορΐας δξι· όν ΰτι /■ δρσσίς των αφεώρα την χρησιμοποίησιν βοτάνων ., - Βότανα κοΐ ξόρκια έπικρατοθν καί θά έτΐικρατοθν πάντοιε είς την λαϊκήν θεραττευτικήν. Αυτή εί¬ νε ή άλήθεια. ΚαΙ άς λένε Οτι βέ- λουν οί άπό περιωπή'ς μύστοη καί όπαδοΐ τής Έττιστήμης. "Ετσι καθωρΐοθησαν τα πράγμα- τσ Λπό τόν πρώτον τυχόντα. 'Υπε- σημειωθή ίδω όπό ε"να συνάδελ¬ φον ή κάπως.., όξύμωρος σύμπτω σις τής συλλήψεως αυτής μέ την έκατοντσετηρίδα τοθ ΠανεπισιημΙ ου, Καί άνεζητήθΓσαν αί αφορμαί τοθ φαινομένου Ή όμολογΧα δέ τοθ προλαλήσαντος ήλθεν ώς ή μό νη «σταράτη» έξήγησις. —Ζητήσατε την Φαντασίαν Εγρα ψεν ό έκλεκτδς ΆθηναΓος ό άσχο ληθεΐς μέ τίς κγιάτρισσες». Ή Επι στήμη τίς των αΐθνά μας εστερήθη καί τοθ τελευταίου Ικνους τής φαν τασΐας ΟΙ ίατροΐ είνε μόνον λογι κοΐ. Έν ώ θά Επρεπε δπως καί την εποχήν τοθ Μολιέρου να πλαισιώ- νούν τας όδηγΐας, τάς συμβουλάς καί τάς προβλέψεις τους μέ την ά- ποφθεγματικήν επίδειξιν καί χά μυ οτηριώδη συχνά λατινικά τους.... Σέβομαι την γνώμην τοθ χρονο γραφου. Άλλά κατά βάθος δέν μπορω να μή συμφωνήσω μέ τόν όμιλήσαντα «άοριστολογικώς» γιά τα βύτανα καί ξόρκισ. Ήλαική θε ραπευτική είνε άπότοκος τής άνίξη γήτου άπό αΐώνων λαϊκάς ψυχο- λογΐας. ΟΙ «γιότριοσεςο μέ τώ για τροσόφΐα καί τίς μαγγανείες τους — πρό πάντων αύτές—είνε συναρ* τήματα μιδς... όθεραπεύτου ψυχο συν θέσεως. Συγκεκριμμένως δέν ΠΓΟκειται ιομΐζω περΐ κλίσεως πρός την φαντασίαν. Είνε εΐδος άττσβισμοθ. Τό οπερφυσικόν είνε κυριολεχτικα ζυμωμένο μέ την ψυ- χή ιοθ λαοθ. ΓιοτΙ; ΓιατΙ τόν «γε μΐζει» τεριοοότερο, καί άλλοτε κοΐ την εποχήν αυτήν, 6που άλλως τε τα πάντσ, κίθε δλλο πσρά ίήτη μα λογικάς φαίνοντο!. Βεβαία ή λογική γε?α έΕω τελευταία Ώσΐό σο ό λαοτζΓκος—καί κάποτε οί μορφωμένοι— 6έν παέοον νά άπυ πλέπςι,ν στΐς «γιάτριοσες» μάλλον πορη στούς γιατΓούς. ο —ΠοΙύ ·ασαρία ,-ι •όντια τβν Κινίζων! Όχ'ώ έ«ατομμύ?ια δ«θρ»ιιο . »Τ, ___--------.....»ι·*α»γ·ΓΪΜ ν« Ό χ" ώ έχατομμύ?ια αρ ιΖς την ΚΝαν χΕηαιμοποιιΟν ήμΐρα άχίμη ώ; ό5οντογ χά αήμΐρα άχέμη ω; δας σ<λη?άς Τί£χ^ . νιια... (ηπβποταμων. «π , ., λ..Λ... . 55οντογλυφί «πό - Χ,ίρις ιι λί νΙΙΟΙ··.. ιιΐιινι»ν»«ρ«νρ> »«~Γ-. --
  την σ^νήθ■ιαν ούιήν τΑν πλουσ!
  «ν Κινίζω^ Ιχ«ι δημιουργηθή
  μία νίζ διομηχανία, μέ Ι5ρα'
  της, δχι την Κίναν, διτως χανιΐι
  θα έναντάζιτο, άλλά την Αγγλ
  αν. '£χ·ΐ αυγϊΐντρωνονται ϊ«λ
  τομμύρια τριχ&ν αηο τα γέν«:α...
  {κπαπο<αμ«ν, χαθχρΐζονται χά ξηραΕνονταΐ. Π?ίν ίμως ουσυυα οθοθν διά ν' αηοσιαλοθν ιίς τή' Κίναν ώς όδ&ντογλυφίδις, πιρ ιχοθ χάθ τή νοθν από τα χίρια ενός είδιχοθ Ό ιϊίικές «υιός πβίρνιι ν^Β τρΕχα χαί την λυγίζΐί. Έν ευχοψψ'ας της χαταλαβα(νιι „ προσφίριται πο4ς εξαγωγήν. Πολ¬ λάκις έπιχιιρήθη ή άντιχατάβτα σΐς τοθ &νθ;ώπου αυΐοθ μέ μία1· μηχανήν. Άλλ' ή άντιχατάστασ· απιδιΕχθη "" —Τό... ένδικάκις έξαμαρ τεϊν οΰκ άΒό •Ένας Άμεριχανός &>ίργος, 6
  "Ερνιοτ ϋλιύμιγχ, ήλΐχΐΐχς 64 έ
  τβνι χρηαιμ^πούμινος ή?η εί
  τα μιγάλα ίημόσια ϋργα πιυ έχ
  τιλιθντκι ιίς τίς Ήιαψένας Πό
  λιτιίας πρός περιορισμόν τ$ς τρα
  γιχής οτρατ &ζ τβν άνίργων, έ
  νυμφιύθη είς "ϋλεϋ "Ιλ?ύμιο Γ
  Λίνα Β. ϋμαν, πρια^Ιυτέραν τού
  χατα 5 Ιιη. ΟΕ νιόνυμφοι ιΐχα'
  γνωριοθ^ διά τοθ ταχυϊρομιίου
  χαί διά πρώτην φοράν είς τον ίί
  όν την ουνηντήθηοαν μόνον την ι
  μέραν τβν γάμωΜω/, ενώπιον
  τοθ πάστορος πτύ θά ιύλογοθσε
  την Ι.ωοίν των. «'ΕλπΙζω, ιίπιν
  ό Πλούμιγχ μιτβ την (ιροΐιλιστ!
  αι—δτι ή Αίνα θά ιΙ«ε ή τιλιυ
  ταία γυνοΐχα μοί/, διίτι ιί·ι ή έ
  δεχάτη φορά πςύ παντριύΐμκι...»
  Όοον άφοι ^ την Λίνα, αυτή είνε
  ή τρίιη φορά πιύ παντρεύεΐαι
  ΤΟΥΒΛΑ 2ΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙδονοΐα) τούς ενδιαφερομένους δτι τα τό¬
  σον γνΜστάί διά τή* ατιριότητα καί άντοχήν
  τ*·ν τοϋβλα τοθ Έργοστασ(ου μου, «αρά τό
  Άτσαλείνιο, θά ««λοθνται <1ς τό εξής κρός 300 δραχμάς τ(ιν κιλιάδα. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Τό,τβλβιό^βρον β 1<ΡΠΤΓ1 ΞίΙ Δ0ΗΝΔΤΚΟΝ Έκτδς άπό ιά φηρισμένα πιά : ΤΟΥ θά βρήτε καί μεγάλην συλλογήν δλων των άνδρικών είδών. ΝΣΕ1 ΜΕΓΚΑΕΣ ΠΑΡΑΑΑΒΕΣ ΥΦΑΣΜΑ7ΩΝ, ΓΚΡΑΒΑΤΤΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ Κ. Λ. Π. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τε>0 ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  96ον
  'Αλλά 8π«ς χ«1 ού,
  χαί βύ'.δς ό οοφίς δέ* ψ
  νά χ^ηίΐμβποιήση την φλίγα χ*
  νά γΐνι «θίνατος. «Ό 4*ο?ω·"
  Ιλΐγι, γε-ίνιέτχι γιά νά πεθά
  χά Ι δέν πρίπεΐ νά παρατείνη
  ^η τβι/>. Καί Ιιοι
  μκσΐιχό τού οέ χανένβ χαί Ιμ«ν
  μίνος τού έδβ. ΟΕ 'Αμαχ<ίΥ« τόν έλάτριυβν ώ; σο»ον χά! & ίο χοιί τοθ Ιφερνην τρόφ'μα στήν & χρη τοθ χρηιινοθ. Έχαττάζαμι χατάπληχτοι τη 'Αγιάσχ, σϊό πρόσωΐιο %ς διο!β χοροπηδοθβαν άναλαμπές άπό τί λίμκΐς μ»ς· —•Οικν έ.ώ πρβ»το<3λθί« α αδιδ τδ μέρος, έσυνέχιοι —χ» θε α»ί τα πβ μίαν ίλλη ςρβρι πβς ήλθα —ά" «ούσα νά μιλοθ γι' αυτόν τόν φιλίσοφο. ΤΗλθ; αΐίν χ^ημνό χαί έπιρίμινα !» δτου 6γ^ νά πάρη τα τρόφΐμ» Τοθ μίληαα χιι πίράσα τό χά σμχ κατόπιν αδείας τού. Τότι ά'ρχισχ νά τόν χολαχιδ« χαί ν τον δμνφ. Μιτ«χιιρ(σθη«κ τή ώ^ορφιά μου χαί τό ηνιθμά μο χαί σϊό τέλΓς τδν Ιιιισα νά μ χαιββίση χάτω στήν χα?διά το ίβυνοθ κΐί νά μοθ δείξη τή φλό γα «αί νά μοθ εξηγήση τα μυ στιχά της. Δέ,* μοθ έηέτριψι Β μως νά λουσθβ χα( έγνώριζ »ώ; Λ* έπέμινα θά μέ ΙσΛΟτα νι. Έτσι άπεφάσΐαχ νά πιριμ νω γιατΐ δ σοφός έρημΕτης ήία γέρος χαί 'θά πέθανι οέ λ(γ χαιρο χαί εγύρισα πΕοω σΐή Κόρ. Ά)λι εγνώριζα πιά τα μ σπχά τής «φλόγας τής ζωήν Τότε οέ έ^ώρισα, & Καλλιχρά τη ΕΙχες έλϋη σφ Κ4ρ μαζ με την ΑΙγυπτία Άμεναρτη χά οέ άγίτιηια. *Η:αν ή πρώτη χά ή τελευταία φορά πβύ άγάπη σα σΐή ζωή μου χαί ιιοθ ήθ ή Ζδια νά αέ παρω μοζί μου *λ νά Ιλθαΐμι έδβ νά λουσθοΡμ στή φλόγα τή; ζωή~ς- Μέ άχ·3 λούθησις άλλά ήλθε μυζί μα χαί ή Δίγυπτία χαί δΐαν έφθά σαμι 156 βρή«αμι τον Ν.ύΐ νι χρό. Νά ΙχιΙ ήΐαν ξαπλωμένοι χχί τα μτγαλα λΐυχά τού γε νειοι τιθ έχάλκπΓαν ο)χεδ&ν ίλό πληρο τό οβμχ. Δέν φαΐνιτα κια τΕπΐτκ άπό τό πτβμά τοιι "Ελυωσι χά Ι οί ανεμοι έβχέρ- πισαν τα λεΐψχνά τού. Έ«υττάζαμ« Βλοι γύρω μας Έ·[ώ |3κι.ψ< χαί ίψ<ξα χί«ω μ τό ιό χέρι μου, το οποίον δίγισ . 'Ηΐαν Ι^α δίντι, τό δπ«Ϊ3 ειξϊ σιήν 'Αγιάσχ. —ΝϊΙ, είκι. Είνε χωρίς άμφι βολΕα ϊ.α δόντι. "Ενα δόντι... Ν τί Ιμΐινε άπό τήσίφία ιοθ Νούτ.. δμως δ άνθρνπος ούιο εί χε τή ζωή α τα χέρια τού, άλλ: ή συνεΐϊησ ς τού ίέ* τοθ έηέτρε ψι νά χρηαιμοποιήση τα άγαθί π&ΰ τοθ προσέφερι ή] οοφΐα τού 'Αλλά _ς αυνιχΕσω την Εσιορί: μου/Τ4ν βρήχιμι, λοιπόν, πιθυ- μένο χ«1 χατιδήκαμι έχεΐ πιυ θα σα~ς δϊηγήσω σέ λΐγο χαί άφοθ συνιχέντρωσα 5λο μου τα θίρρος ι μέσαι σΐίς φλόγες. Καί -----... πιό ώμορφη χα( άθί ΚαΙ τότι ά'ιτλασχ τα χίρια οί σίνα ώ Καλλιχράτη χ»Ι αιθ ζήιησχ νά γίνη; διχός μου. £υ Β μως άπιτυφλώθης άπο την ώ>ορ
  φιί μου χαί γυρΕζοντας Ικρυψις
  τό χεφίλι σου σϊό αιήθος τής Ά
  μινάρτης. Τί τι μέ έχυρίιασι δ
  θκμος χαί χωρίς νά _______
  τί χάνω £^παξα τό δδρυ σου
  ή<αν χάτω χαί σέ έσχύιοσα. . "Ίρ« τδτε δΐι ιίχα τή ίό^μι βχοτώσω μ έ τα μάτια μου. (σ-ινεχίζεται) —Ίβρβ Πιχνήγυρις Άνίβυ Γεωρνίβυ £$λην«ρι. ΦΙρβμινεΙς γνώσιν τβν ιύσε 6βν χριστιβνβν δχι ή Πβνήγυρις ΑγΙου Γεωργίοϋ έν 2*ληνβρίω γενηβετβι την Δευτέραν τής Δια χβινηοΐμοϋ, μιτά πάσης έπισημό τηΐος Ί "" 9 1Οίΐ Α ^ Τι όπ α κμ; Λιι»«ΡΥί« 10,30 —11.30. Δοξολογία ίπί ν* έ,ομο, οτιχΐ έορτη «Ο Βιαίως 11 30 ~—'ΙπΒ· Β?«χ« Ό Διευθύνων ΚΟ-ΟΜ.Ι, ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίκετο Χθές ό έν Αθήναις έγκατ6ΟτΓ νος συμπολίτης βιομήχανος κ ·Κ.' Κοροθζος. ' "» —Διήλθε ποοχθές τής η6λ . μας δι' Αθήνας έξ Άγίου Νς Ααου ό Διευθυνιής τοο ^ Δημοσίου ΤαμεΙου κ. Κωνστ θβη χαρής μετβ τής οΐκογβνείο,;4τ0υ —Διήλθεν έπιστρέφων είς Λ Εδραν τού έξ Αθηνών, ό Εΐρηνοώ* κης 'ΑγΙου Νικολαου κ, θε** Μποντούνας. ~· -Διήλθεν ίπΐσης βι' "Ανιον Ν. κόλσον ό Τραπεζιτικός κ. χολ'" πουλος. -Διήλθεν έπΐσης βι' "ΑθήνοΓ ό έν ΆγΙΐί Μικολόφ ύποδηαβτοτΐοι ός κ. Γεώργ. Μαυροματης. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-ΌΧαριβ. Δεοιΐο τώ«ΐ|ς έκ Ιγουροκεφάλι κβί Λ ^ν|° Ζαχαρέν.α Καστρινάκη ϊδωοβν <ν μοιβαΐαν Οιτόσχεσιν γάμου. -ΈπΙσης έν ΆγΙω Νικολάω α κ. Ευστρ. Μυλωνάκης καί ή 2νι" Μαρία Αρχαύλη εκ Κρητοδς, |0« 8αν αμοιβαίαν υπόσχεσιν ♦ Μ* Γύρω στήν πόλι μας. Μαθρα σύννεφα ποθ προέλεγαν βροχήν έκάλυπταν χθές την πρβΓ αν τόν ουρανόν. —Ός έκ τούτου οί όμβρέλλιςά, νεσύρθησαν καί πάλιν άπό την α. ψάνειαν καί δκσμαν την έμΦανιοιν των είς τάς όδούς. —ΆρκετοΙ έπΐσης έθεάθησαν.. μέ μουσαμάδες καί αλλοι μέ γαλό. τσες! —Τό γεγονός ?δ»σεν αφορμήν είς τούς.... μή νρονοηπκοος συμκο λιτάς νά το ώποσημβιώσουν μί καποιον σαρκασμον .... —Πληροφορούμεθα δτι τό Γυ. μνάσιον θηλέων θά έ«οράμη σή. μερον αύΐοκινηΐικως είς Ίύλιυαον, —'ΕΦ' δσον ίννοεΓται τό έπιτρε. ψη ύ καιρός. '—ΑΙ μαθήτριαι πάντως ϊέν ομ. φέβαλαν περΐ αύτοθ άν κρίνη κα νεΐς άπό την στιουδήν μέ την όποί αν καθ* όμΐλους έπρομηθευβντο χθές τό άπογευμα άπό την αγοράν διαφορα τρόφΐμα... — Γενικός απώπλους τδν άλιευτι κων πλοιαρΐων ολων των είβικ·· τήτων Θά σηυίΐωθη σήμερον. —Άνεμότρατ&ι καΐ τράτες, «βι· κτυάρικαυ καί βαρκες μέ παραγα· 6ια Θά τΐλευοουν είς το ανοικτόν πέλαγος κσί είς τάς πλησιέστερον ακτάς διά να φέρουν^ια ψαρια που άπαιτεϊ ή Κυριακή των Βς'υν. —Έπειδή δμως όσον καλες 6οα· λιές καί δν κάμουν 6έν θά έπαρκί σουν διά την κατανάλωσιν, δι* ού* τό εδόθησαν παραγγελίαι καί είς τόν Πειρα,ά διά την αποστολήν 1· κανων ποσοτήτων ψαριων. — Ή σημβρινή συναυλΐα τοθ Ώ· δείου Ηρακλείου (ώρα 7.15' μ. μ. Θέατρον Πουλακάκηι πρέιτει νάτθ χ Π όμολογουμίνως κάθβ ϋποστηρί ί,ιως άπό την κοινωνίαν μας. —ΛαΙ λόγω τοθ ίκλεκτοΰ της προγράμματος άλλά καί λόγ« της οημερινης οΐκονομικής Θέσεως τού '_δεΐου μας. —Ή όποΐα δέν είνε καί τόσον καλή παρά τό ΰτι τό ϊορυμα τοθ το λειτουργβΐ πλέον ί κανονικάς διά την άπο πάσης απόψεως άρτι· αν μουσικήν άπόοοσιν των μάθη των τού. —"Ολιγον άκόμη καί ή λειτουρ· γ.α τοθ ραδιοτηεγραφικοΟ μας σταθμοθ γίνεται πραγματικότης. —Ή λειτουργία βεβαία αύτη θα Επρεπε νά εΐχε πραγματοποιηθή· πό πολλοθ, —Άλλά κόλλιο άργα παρά πό τέ ϊλεχαν οί π^λαιόΐεροΐ μας. —Ή άθλητική μας κίνησις Θά ά ποκτήση τΰ Πάοχα δε&ομένα Ιδι αιτέρου ένδιαφέροντος. —.Ίρόκειται ώς έξυπακούεται μί τάς ποδοσφαιρικΰς συναντήσεις Αθηνών, Πειραιώς, θεσσαλονίκης. —_1ς τάς οποίας ώς γνωστόν Θα εμφανισθούν αί όμάδες τοθ ΌμΙ· λου ΦιλαθΑϋν .καί τής Ε. Γ. Ο, Η. έν άντιπαρατάξει πρός τάς π« νελληνΐου φημης ομάδος τοθ Πά ναθηναικοθ. τοθ ΌλυμπιακοΟ καί τοθ "Αρεως. — Σήμερον καί αυριον προβάλλε ται οια τελευταίαν φοράν είς τον κινημα το γράφον Πουλακάκη τέ δραματικόν άριστοτέχνημααΛευκόν ΦορτΙον». —Πού άξίζει όμολογουμένως νά δοθν δλοι καί δλες. —Είς την «Μινώα» ιτροβάλλετσι έπΐοης διά τελευταίαν φοράν ή Γ, καί τελευταία έποχή τοθ κοινυνι κοθ Εύαγγελίου οί «ΆΘλιοι». ο ρε»ο·τΜ ΚΙΝΗΣΗ.- ·Ηκ. Λυδΐα Γ. Πά παοάκη άφΐχθη έξ Άθηκων κομΐσα ■3α πλουσιωτάτης συλΑθ/ήν Θερι νων μοντέλων είς τό παρά Τό άν ΘοκομεΓον -ΚρΙνος,. κατάστημα -ΈπΙοης αφιχθη έξ Άβηνών ή πιλοποιός Κατίνα Σ,ισκάκη κομίσα σα πλουσιωτάτην συλλογήν βερι νων καπβλλων μέ τιμάς 125καΙΙ50. -ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΒΙΤΗΙ» αρ«νν·λ(ιχ κ' φητβδ μβΟχ*τπ ϊ, νΐΜΐαρ βι ΌΑΝ. ΧΚΟΥΛΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Μβρβγχοθ ΐίδόποιΐϊφ
  Λ Π Ο Ρθ Ο ΣΤ 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΊΌΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  >6ον
  ΚαΙ αρχισβν 6 χρυσοθς α(·
  ών γιά τούς άλγημιστάί;, τοος
  κοβΐλιστάς, τού; ροβοσταό-
  ρους, τούς κομπογιοίννΐτες,
  τούς νεκρομάντβις. Όλοι οί
  εΟγενεΤς, 6λβς οί γυνοΐ<εςτοΟ κόσμου σονωθοθντο στή στοα τοθ οΐντγματικοθ Καλλιόστρο τ) παρΐσταντο στά μαγνηπχά ηΐΐράματα τοθ Μίσαβρ. Άπό τή βασΐλιοσα δως τούς υπουρ γούς, τούς στρατηγΓύο, τούς κληρικοός, κσνβΐς βϊν επαιρνβ στά σοβαρά τό άξΐωμά τού, τα καβή<οντά τού κσί δλοι ?■ νσιοΒαν μέσα τους τό φοββρό κενό. Ή ελαφρότης, ή πνευ· ματική έπιπολαιότης των τούς εστιρωχνβ νά καίζουν μβ τή μεταφυσιχή, τή μισακοπάθε'α, τό ύκερφυσικόν, τό άσύλλη- πτον καΐ πσρ' δλη την Βηθεν έξυπνάδα των, να πιάνωνται σαν κοττόκουλα στΐς πιό χον οροειδεΐς παγΤδβς των ΒιαΦό ρων τσαρλατά<ων. Ό πιό άφβλής κα( 6 π ό ι6 πιστος ώπό τόν κύκλον ούτον ό καρδινάλιος ντέ Ροάν, έ«ε· σε στά νύχΐα τοθ πιό κανούρ γου άπό 6λους έχεΐνους τούς ταχυ&ακτυλουρνο&ς τοθ ττά ■πά βλων τΛν άκατεώνων, τοθ «θβίου» Καλλιόστρο. Τόν έγκα τέστησβ στόν νύργο τού κ* έ παρακολουθοθσε μ έ θαυμασμό τσ πειράματα τοθ διαβοήτου μαγου ό οποίος ίφτιαχνε χρυ σάΦΐ μπροστα στά μάτιά τού —-άλλά πρό,παντός άδβισζε διά μσγΕΐας τίς τσέτιες κοΐ τα μυαλά «Ο καροιναλΐου. Λένβ τι ώς οί άγύρτες καΐ ο( άπατεώνες άναγχορίζουν ό ε νας τόν Αλλον μέ την «ρώτη ματιά. Δθτό συνέβη μέ τόν Κσλλιόστρο καΐ την κθμησσα ντέ λα Μότ. Ό ι»ρώτος, στόν οποίον 6 καρδινάλιος έξωμο λογεΐτο δλα τα μυσηχά τού, τούς καημ^ύς τού καΐ τούς πόθους τού, έκληροφόρησε την *3βοτερη τ ώς ό *ιό κρυψός πόθος τοθ Ροάν ήτο νά γίνη πρωθυπουργος της ΓαλλΙας. ΚαΙ τό μόνο έμπόδιο -ού έφο βόταν ήταν ή γνωστή άντικά· θεια κου έζεδήλωνεν έ ναντΐον τού ή Μαρία — Άντουσνίττα — άνηκάθεια ι»)· ότιοίαν ούτος (έν κα τώρθωνε νά έξηνήση. "Οίαν μΐά γυναΐκα ένιτήοεια καΐ κα νοόρνα ξέρβι την άδυναμία ενός αντρα τάν κράτει κι* 8· λας στό χέρι. ΚαΙ ή κόμησσα δοχισε κι' ίλας νά πλίκη τό σχοινΐ τΐού θα έχρησμοποιοθ σβ γιά νά κάμη τόν μβγαλό σ<ημον επίσκοπον νά χορίψη ώϊηου νά βγάλη χρυσάφι... Σιγά—σ.γΛ μέ πολλήν έτιιτη δειότητσ, δήθεν στήν τύνη, ή <κόμησσσ» ντέ λά Μότ αρχι σε νά μιλάρ γιά την έμττστο θύνη καΐ τή στοργή πού τής εδβιχνεν ή «ακριβή της Φΐλη», ή βασίλισσα. Ή φχντασΐα της· δλο κοΐ πιό τολμηρή καΐ γόνιμη, Ιφεΰρισκεν βκεισόδια τα όποΐα έ<ανσν τόν άφΒλή" κσρδινάλιο νά κστΐψη *ώ: ή ώμορφη έκε(νη γυνςΐικούλα θά μκοροθσε νά γίνη ή (δεώδης μεσάζουσα γιά τόν έξευμενι σμό τής Μαρίας—Άντουανέτ τας. Τής ώαολόγησε πώς τόν Κατίβαλλβ ψυχικθς τό γεγο νός βτι επ Ι χρόνια τώοα ή με γαλειοτάτη Βέν τόν ιΐχβ τιμή σπ οθτβ μέ ενα βλέμμσ, έν ώ γι' ούτον ή μεγαλεΐτερη εύτυ χ(α ήταν νά την οπηρετήση μέ πΐστη κα( άφοσ'ωσι. "λ νά βρισκόταν νάποιος νά δια βωτίση τή βσσΐλισσα περΐ τω πραγματικόν τού οΐσθημάτωνΐ Συγκινημίνη καΐ γεμάτη συμ πόνια ή €στβνωτάιη φΐλτι» τοθ υπεσχέθη κώς θά έμιλοϋσε γ/ αυτόν στή Μαρία — Άντουα νέττα. Μβτά Βνα μήνα ό Ροάν έ μεινε κατάπληκτος βταν ή ' ωάννα τοθ ανήγγειλε κι' 8λας τ ώς ή βασίλισσα άλλσξε γνώ μη γιά την άΦβντιά τού καΐ δ τι Βέν θά άργοθσβ νά τοθ δώ ση ενα διακριτικό δεΐγμα των νέων της οιαθέσεων. Άκόμη. τίποτϊ, βφαια, δέν θά έγινό ταν επισήμως·. Άλλά στήν προσέχη δεξΐασιν τής ούλής βά τοθ ΕκανΒ νρυφά ενα μι κρό νεθμα. Ό ταν θέλη «ανείς νά ττιστ/ψη ή" νά ΙΒβ ν δα ι Ο χολα τό πιστεύει ή τό βλέπει. Σιήν επομένην δεξ'οσιν ό ά γαθός κσρδινάλιος ένόμισε πραγμοτ κά τώ; διέκρινεν ν α ποιαν «Λπόχί'ωσι» στόν χα· ρετισμό τής βασιλΐσσης' κσί γιά νά άντσμείψη την ιΐλ,ιχρι νή συνήγορόν τού, άρχισε νο τής ΒΙνη χί-ή.ααΓα. (συνεχίζεται) ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταστήματα καΐ ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού Εξωτερικόν, Ταμιευτηριον καταθίσιις έν δψει καΐ επί προθεβμί». Δάνεια επί ένεχύρ© έαπορευμάτον. Έκτέλΐοις πά—ς φύσεως τί>«πεζιχης ίρ
  γααίας υπό ο«μφέροντα{ ορο»ς.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Χ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤΑΣ )
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΕΙΒοποιοθμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν
  ιίς την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου
  τοθ έργοστσσίου μας καύσΐως διά πετριλαΐου ΜΑ·
  ΖΟΥΤ, ό οποίος εΤναι ασυγκρίτως άνώτερος πά
  σης άλλης προελιύσεως άπό απόψεως αποδόσεως
  είς χθρον χρωματισμοθ καΐ καθαριότητος. Δεχόμε
  θαθέ καΐ διά σοβαρούς καταναλωτάς την πληρω
  μην είς δγκον μετά την σβεσιν αύτοθ. Κοθωρίσαμεν
  τιμάς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω:
  Ακ« 20-100 *χ»βετς 85 λεκτ&ν
  » 100-300 » 75 »
  ■ 300 Η*Ι &νει > 70 »
  Τέ) αύνηΐΜ κοιοβνι οβ«βμ*νο« Δβκχ. 12.-
  Τινικέβ ■ 7.—
  Μ* τό άνώ τιμολόγιον δύνανται οί ένβιαφερόμε
  νοι νά προμηθβύωνται τάς άναγκαιούσας ποσότΐ
  τας άπό τα κάτωθι πραιήρια τής ΈταιρΙας:
  Μ«»ρβν>^νη ΜιχβιΛλ ίναντι Εΐσβγγΐλίβς. Πεβιβδί
  τη Μιχοιχιλ ίνβντι Πολυχλινικπς ΉρκΜλιΐβ». Χβυρνικδβι
  Μη ΓΐΜργΙβ» Ι«»τ4ν Όγλβδ. ΜανρβμιχκλβΐΜη Γ«θίρνίβ«
  Εαινονρνη Πβρτκ. Ε«π*τβινά>»η Μιχβίιλ ΔερμιτζίοΐΜβτ.
  Ζινάνη Άντ·*νΙβυ Καινβόρν>« Πβρτει.
  (Γραφείον Έτβιρίβί Έναντι Λικκβτηρίείν).
  ■Νη •■■•■Αι ετβΛΑι «Λτβ ΜΑι εΜ»
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  'Υγεία κοΐ καλλονή
  Κατά τής πολυσαρκίας
  [Πως θά κανονΐσεΐε την δίαιταν
  καΐ την ζωήν σας 6ν θέλετε νά
  ζετιαχθνετε ί) νσ μή παχονβΓί].,
  Δ'.
  Άπό τάς στερεάς τροφάς,
  έκεϊν-αι πού έπιβραδύνουν την
  θρίψιν καΐ παράγουν ,ύττίρμβ
  τρον άποθβματικόν λ(πους είς
  τό σδμα ιΐνε πρό πάντων οί
  εξής: τό πολύ ψωμΐ καΐ ή φρέ
  σκια ψ(χα· α( σοθπες καΐ ο!
  σάλτσες, τα πολλά λΐτΐη καΐ
  βούτυρσ, τό πολλύ λάδι, τα
  παχέα κρίατα καΐ Ιδίως τό
  χοιρινόν, τα παχειά ψάρια
  καΐ μάλιστα τα τηγανστά, τα
  «Ιδη τής άλαντοπο.ΐας, οί
  κονσέρβες πού διατηροθνται
  είς λάδι, τα άΧίπαστα καΐ χά
  βιάρια, τα άλευρώθη καΐ ζυ·
  μαρίκα, τα πολλά γεώμηλα,
  τα δσπρ'α, τα κοχκΐνογούλισ,
  ό άραβόσιτος, τα γαλακτερά
  κα( τα γλυκΐσματα, τό παχύ
  τυρΐ, τα πολύ γλυκά φροθτα
  (πεπόνι, χαρποθζι. σταφύλισ,
  σθκα κλπ ), τα δύσπβπτα λσ-
  χανΐκά (λάχανο, κουνουπΐδι).
  ΚαΙ διά νά μή υποτεθή δτι
  καταδικάζονται είς τόν έκ πΐΐ
  νης θάνατον οί πολύσαρκοι,
  δς έχουν ύπ' 6ψ!ν των καΐ
  τόν εξής κατάλογον τροφών
  πού τούς έπιτρέπονται:
  Βωδινό καΐ πρίβειο κρέσς
  ή μάλλον άρνίσιο (ψητά, βοα-
  στά ή τής σχάρα<), ψάρι &πα χον λευκόν βραστό, χλωρά λαχανικά, τομάτα καΐ χ)ωρά δσπρια, πουλερικά δπαχα, σύ γά μελβτσ, σαλάτα μαρού- λια, τυρΐ Φρέσκο απαχον (Φέ- τα ή μυζήθρο), φοοθτα δχι πολύ ζουμερά (ςιχλάδια, μή- λσ, κεράσισ, φράουλες, δαμά σκηνα κλπ ). Ρύζι ολίγον. Χοι οομέρι δπαχον. ΨωμΙ πολύ ό λΐγο καΐ κοψαλιστό ή ποξ<μά δια ολίγα. Πουρέδες άπ6 δ σπρια χαΐ σπανάκια' ραδΐκισ, σέλινσ, άντΐδια. Κομπόστες μέ πολύ όλΐγην ζάναριν. Ή δ'.αιτα αυτή τής οποίας ή αοστηρότης εΤνε μετρία ά φοθ έπιτρέπει κα( άλευρώΒη, θά συντελέση είς βαθμιαΐαν κσί έν μέτρω άττίσχνασν. Τό ούσι&δες είνε νά μή π(· ν Π κανεΐς πολλά νερά καΐ μά λιστα τάς ώρας τοθ ΦαγητοΟ νά μή πΐνρ διόλου- αν συνη θίζη ήιπορεΐ στό τραπέζι νά πιβ ό(γο κρσσΐ ασπρο άνά μικτόν μβ νβρό ,τοθ νίοΐιν ή Στρίζης 1 καΐ Λουτρακιου, είς τό τέλος δέ τοθ γεύματος ε#α φλυζάνι ζβστό χαμομήλι ή έλαφρό τσάΐ μέ πολύ όλΐ γήν ζάχαριν. Έπίσης τό άπό γευμα Ινα φλυτζάνι ζεστό τσάΐ σχβδόν άγλυκο καί νω- ρΐς βουτήματα είνε πολύ ώΦέ λΐμον, δπως άλλωστε καΐ ό καΦές. Ώς πρός τό ποσόν τής τρο Φής, οί ε'δικοΐ διαιτολόγοι συμ Φωνοθν δτι δποιος θέλει νά ελαττώση τό πάχος τού όφε( λει νά περιορίση περΐπου είς τας εξής ποσότητας τό βάρος των τροφον πού θά κατανα- λΐσκη ημερησίως: Φρυγαν ές καΐ παξιμάδια γρσμμάρια 100—-150. Κρέας ψαχνό 200—250. Λαχανικά 200—300. Φροθτα ψημένα 150 200. Δύο ώρας πρό ή μετά τα γεύματα ίνα ζεστό τσοί έλα¬ φρό ή τΐλιο χωρΐς ζάχαριν κό· πτει την δ'ψατν κσί ίτσι μπο- ρεΐ κανεΐς τάς ώρας των γευ μάτων νά αποφύγη τα ύγρά. Ό καθηγητής ΒθΐιοΗβΓά συμ· βουλεύει ν' άρχΐζη κανεΐς την άπισχναντικήν δίαιταν μέ δύο ή" τριών ημερών άποκλειστι κήν γσλακτοτροφΐαν διά νά διευκολύνη την νεΦριχήν έπέκ κρίσιν 3) ποτήρια γάλα την ημέραν καΐ δύο ζιστά τσάΐα ή τΐλιο). Μέ ολίγας άκόμη συμπλη ρωματινάς σημειώσεις Είς προ σεχές άρθρον περΐ διαΐτης καΐ θεραπευτικων μίσων κλε'ει τό κεφάλαιον αΰτό τό οποίον κα τα συμπάθειαν, φαΐνετα',πρός θέμα τού κινδυνεύει νά πά θη καΐ οϋΓό πολυσαρκΐαν γρα φικήν. (συνεχ(ζεται) Γ, Ε ΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΙΑΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Φέρομεν είς γνώσιν τού κατανα- λωτικου κοινου δτι έθέσαμεν είς κυκλοφορίαν τούς έκλεκτούς μας σάπωνας: ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις. Πωλουνται είς δλα τα καλά κατα σχήματα. Έργ·στίσι« Πνρηνελαιουργίοτς χά) Σ*πΜν·πσιΐ«( ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗ! ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΤΑΛΙΛΝΗ*. Ηρακλειον—Κρήτης # ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ Λίαν προσεχώς άρχίζει νά λειτουρ- ΥΓΪ Νέον Λουτρόν Εύρα>παΐκοΰ κσί
  τουρκικεΰ ρυΒμου (χαμύμι) πσρά τό
  ΓενΙ Τζαμί "Ηρακλείου.
  Οί στρατιωτικαί
  άγώνες των Χανίων,
  Χ4ΝΙΑ Άπρ'λ'ος
  ποχριτοθ μα().—-'Ω: ρηγ
  04 τελΐαθοθν 1ν τφ ΓυμναοττρΕφ
  Χανίων Ιπίαημοι Σίοατιωπκοΐ
  άθλητΐκοΐ άγ&νις μεταξύ τΑν μο-
  ί τ^ς γ Μεραρχία; Κρήττ];.
  Τα πρίγραιμμ'χ τβν άγώνων τού
  των Ιχιι ώ; εξής:
  'ΗμιρομηνΙα άγώνων: 23 'Αποΐ
  λίου Πχρασκευ*. 24 Σάββατον, 25
  Γήχΐοον δΐιξαγωγής.
  Τό Γυμναστήριον Χα*ί»ν.
  Σμμτο^ή: 14?ν Σύνταγμι
  ΠεζικοΟ, 43?ν Σύνταγμα Πεζικ&Ο
  (Ήρακλι'οι<);449ν Τάγμα ΠιζικοΟ, γ Μ. ΠυροβολικοΟ. 1η ήμέρα άθλητικΑν άγώ νων. "Εναρξις άνώνων την 16. 30' "ϋ,Λ 16 30' Παρέλαοις 4θλη τ6ν, Ιπαραις ατςιΐίοιΐας Έθνικίς Οιινος. "Ω?α 16 40' Στρ. πίντα θλον (πλήν δρίμου 1000 μ.)."ϋ) 16.50' ΛΟσΐς χαΐ ά?μολόγησις ο πλοπολυδίλων μι δεμίνοκς τού; οφθαλμούς. "Ω?α 19 (ιιΐταξύ δμάδος 44ΐυ Τίγματος χκΐ V Μ. Ο. ΠυροβολιχοΟ). 2α ήιιέρα άθλητικών άγώ νων: "Ω)» 10. Δρόριος 1000 μ Ώ 11.30'ΔιελκοοτΕνδϊ μιταξύ ίιιάδος 14 Συντάγματος καΐ 44 Τάγματος. "ΰια 11 40' Διιλνυ- στίνδα μιταξύ όμίδ'ς 433υ 2-ιν- χαΐ γ. Μ. Ο. Πιιροβολι· "Ω ■>» 16 30' Ποδόαφαιρον.
  17.40' Διελκυατίνδαι μετ*
  ξΰ ομάδος 14 Σ^ντίγμττος χα( Γ.
  Η. Ο. ΠυροβολιχβΟ./Ω?3 Π.δΟ'
  Δ ελκυατΐνδα μΐταξϋ δμάδίς 43:υ
  Σντάγματος χαΐ 44?υ Τάγματος.
  3η ήμιρα άθλητινών Λγώ
  νων: "Ωια 10. Γυιιναατιχή επί·
  Ώι» 10 25' Έχτέλιοις
  τοπιχβν χορδν. *Ώ;α 11. ΈπΙδιι
  ξις έγχΗΤκσιάοιως χαΐ λΐιτουργίας
  ττ)λεφωνικ«ι; γραμμάς κκΐ όΊιτιχοΟ
  οταθμοθ. "β 5α 11 15' Ένδειξις
  οιρ. πεντάθλιυ. "&;α 11.40' Τά¬
  ξις ίμίδος πολυδίλων πρός πυρο·
  ίίλησιν κ»! δίίμος μειαφορίς πό
  λυβολου 100 μ. μετ» προσωπίδος
  Όν» 11 55' Δ'ίϋίς 100 μ.
  Σφαιροβολίαν "Ω;α 12 25'
  Τάξις πυροδίλων πρός Πϋροβίλη-
  σιν χβί Ιχτέΐιοΐς ίολής έξ άαφ«!-
  οων δίλδν. Ώ )Λ 12 35' ΌπλΙτης
  ^οίμος 400 μίχρων. °Ώ;η 12 35'
  "Αλμα είς μτ]χο( μιτά φοράς "Ω?α
  12. 50' ΈπΙϊιιξις χρήαιωί προ-
  οωπίδοί. Ώ™ 13 ΣχυταλοδρομΙα
  4.100. "ϋ>α 13. Δ'.ελκυοϊίνδα (αι
  τιξυ έμάδων 14 καί 43 Σ^)μ4των.
  °Ώ>α 13 Ιδ' 'Απονομή έπάθλων.
  "Απονεμηθησόμινα £«α
  θλα: Στρατ. «ένταθλον (δ
  μαδικβς). Ή πρώτη μονάς είς
  τό Σιρατ. πίνταθλον: Έπαμιιβί*
  μενον Ικαθλον μιτά διπλώματος,
  Ή δευτέρα μονα;: Έπάργυρον μΐ-
  ταλλιον μιτά δΐπΧώματος. Σκυ
  ταλθβρομία: Ή 1η Όμίς: Έ
  πάργυρον μιτάλλιον αιτα διπ>ώ·
  μχτος. Διιλκυσχίνδα: Ή 1η
  Όμας: Έπάργυρον μεταλλιον με·
  χά διπλώματος. Στρατ. «ίντα
  θλον (ατομικάς): Ό ηρβτος
  νικητάς τοθ κενταθλΐυ. ΈπΙχριι·
  οβν μιτάλλιον μετά διπλώιιατος
  χαΐ Ιν ωρολόγιον ταίπης Ό δεδ·
  τιρος νΐκη'ήί. Έπάργυρον μετάλ-
  λιον μιτά διπλώμΐϊος χαΐ Ιπάργυ
  ρος ίγχώριος μαχαΐρα. Ό τρίτος
  ή Διαμνημίνι^αΐς Μιραρ
  Οί πρβτοι νικηταί τβν άτομι·
  κδν άγιβνισμά·(Β)ν (σ^ϊΐροβολίας,
  ματος άιλοθ ιίς μτ^χος μΐτα φο
  ραΐς χαΐ δρόμον οπλίτου 400 μ.)
  χυοοθν μιτάλλιον μιτά οΊπλώμχ
  τος χαΐ ά»ά ε^ ωρολόγιον έπιτρα-
  πίζιον. ΟΙ δεύτιροι νικηΐαΐ τβν
  ΟΐΑν άγωνιομάτων (Έπάργυρον
  μιτάλλιον μιτά δΐπλώματοί) Ό
  πρβιος νΐκητής είς την λίαιν χαΐ
  άρμολίγησιν τοθ έηλοπελ^βίλου:
  Δΐπμνημόνιυσΐς ττ]ς Μιραρχίας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Κ«λοδντ«ι &η«ντ« τ« μβλη
  της Ενώσεως ΆποτβκτΜν Μ«1 Ά
  ηβστράτων |.'Λ{<νρ«τικ6ν }933— 193$ είς Εκτακτον νβνικήν συνέ λιυσιν την 10ην Μαΐβυ ημέραν Α(»τέραν καί ά πό της ΙΟπς μέ χρι της 16ης ώρας έν τοίς γραφεί βις τής "Ενώσεως πρός ενέργειαν αρχαιρεσιών χχΐ εκλογήν νέον ΔιβικητικοΟ Συμββυλίου. Π«ρακβ(λθθντ«ι τα έν ταίς έ παρχΐαις των Νβμών Ήρα<·λβ(ου καΐ Λασηθίου διοιμένβντα μέλη όπως έντές της άν») ηροθεβμΐοις ίφ' ίσον 6έν δυνηθ&βι νά παρβυ ριθώβι. άιτοβτείλΗθΐ τκχυδρομι κώς τα ψπφβδίλτιοι τνν, ώς καΐ τάς άποσταλβίσας είς «ύτάς δή λώσβις κβΙ τα δΐΜαιώματβτ έγγρα φής χαΐ ουνδρομή; αΰτ&ν κοιθ' ϊσον άνευ αυτών δέν (Εχουσι δι χαΙΉμα ψπφβυ συμφώνως τώ Κα ταστατιχώ Έν ΉρβκλείΜ τι) 23 Απριλίου 1937. Ό Πρόεδρος Γεώργ. Φουντουλάκης Ό Γραμματεύς Εμμ, Γικκουμάκης —Ή ντοματοπαροιγωγή Ιε¬ ραπέτρας. Κατ' εΐδπσεις έ£ Ίβραπέτρκς η άκβστολη ντομάτας της περιφβ ρεί*ς είς τβ έ{«ιτιρικβν χαθβστε ρήβασκ λόγω τού ψύχβυς, άρχΐζει έντ&ς των ήμΐρ&ν μβ ίκανοπβιπ τικάς προπωλπσίΐς. —Ή 'ΑγροτΐΜή Ρεδύμνιις. Τβ Ύιτβκατάστπμβι της Άνρβτι κης Τραπέζης Ρεθύμνης διιυθυ νει άπδηροχβέί [ό προϊβτάμΐν^ς το& Λογιστηρίου κ. Γενηαεβδάς, τού Λκυβυντοΰ της κ. ί&ιτηρακο κοόλου άναχωρήσχντβς έπ' δί είς Αθήνας, —·Η προσκσπική κίνησις ι!( τόν γε(τ·να. 'Εντος των ήμερ&ν πληρβφβρβύ μιθα 2 τι θά ^.Μάμη δημβσΐκ την έμφ4νισίν της ή νϊοϊδρυβείσα 6 μας των ναυτβπροσχόηΜν Ίεραπί τρας. Είς "Αγιον Νικόλαον έ£ άλλον Ιδρύχται κα! ετέρα Ομάς ηρβσκόκΝν (ηρας καΐ ομάς προα κοπΐνων. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΚΙΗΗΤΟΙ ΑΙΙ "ΑΙΡΟΟΟΑΙ!,, Άν«χ«ρεΤ <{ Ήραχλεί •β ίκβίτπν ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρρύίν κατ' ιΜιΐκν ΠΙΙ ΡΑΙΑ. ΤΙΤΑΡΤΗΝ ήρε»! Ρέ ·»■¥·«> Χ«νι4, Πκιραιβ,
  ΧΟρον, Πέραν, Νεί{·ν.
  Η·««τβεηΙ·ν ΑΙΝΑΡλΑΙΗ
  Τΐλεθ. 1-41
  ΔαΜτνλβγραφο; άρτΐως κατηρ
  τισμένη άναλαμβώνει την κατ' ο!
  κον αντίγραφον μελετην Μηχανι
  κων. ώς καΐ παντός εΤδουςκει
  μένου.
  (Πληροφορίαι εκ τοθ ΛογιστηρΙ
  ου μας). ' ικ
  Πωλεΐΐβιι έν καλβ κατοοτόσε
  μηχανή κορδελ.άσματος ουστήμα
  τος ΣΙγγερ καΐ είς τΐμήν τιολθ
  συμφίρουσαν.
  Πληροφορίαι ηαρ'
  —-Τό λιηρ·κ·με1·ν
  λίγχας.
  Ή έφοριία τοθ Λΐκροχομείου
  Χκιναλογκα; χατά την κροχθεσι
  νήν βΰτής βυνεβρίαοιν βκιφασι
  βεν έκτος των &λλ»·ν 2««ς διανβί
  μθ δνρΐάν Ιλαιον αίς τούς λι
  προύς. Έπΐσης απεφασίσθη ή λϋ
  ψις ύιαφόραΐν μέτρ«ιν ουντελεστι
  κνν ίΐς των ε{ωρ«ϊαμβν της £ηι
  ναλ6γχ«ς καί γενικώς είς β,τι δυ
  νατον διά την ανακούφισιν τβν
  λεπρών.
  — "£ρκν·ι δια τ·ύ{ άπέρους
  "Υπο τ3ν Συλλογήν Κυρίων χά Ι
  ΔβοπβινΙύοίν Σητείας, Ν·*π6λ(
  μ;, Ί«ραπίΤΓας καΐ Άγίου Νικο
  λαόν θά ένεργηθοϋν Ιρκνοι πρός
  αγοράν τροφίμων όττινα θά διανε
  μηθουν βΐς τβύ< άκβρους τάς ήμΙ ρας το& Οάσχβι. —Ή εκδρομίι τού Όμίλου ; Φιλάθλων είς Αθήνας. ί Ιστορικόν γεγονές είς τα άθλη τικα χρονικά τού Ήρακλιίου Βα άιτοτβλ*σο ή διοργανβυμένη έκ· δρομή τού Όμίλου Φιλ*θλων είς 'Αβίινας. Προκειται πιρΐ μιάς έ· {«ιρβτΐΝης ίκδρομής διά κραιτην φοράν ώιοργανουμίνης Π όκοΙ« έκτός τού ψυχαγΝγικο& σκοκοθ της ίχει καΐ άθλητικον χαραχτη· ρα δεβομέτβυ ·τι ή ποδοαφαιρι· κη ομάς τού ΌμΙλου θά συναν- τηθδ ιμετά τής Ισχυράς ομκδος τοϋ^ ηαναθηναΪΝο» Λθλητικον ΌμΙλου Άθην&ν, Νκτά τόν άγ&· να τβϋ Όμίλου θά έπακολουθηοο ό αγών α' Οαναθηναΐκοϋ—Έθνι- κης 'ϋλλάδος. ΑΙ προσπάθειαι «Ι οηβΐαι ηδη καταβάλλονται δι» την άρτι»» τί ρα ν .οιοργανκσιν τής έκδρομής αυτής καΐ ή πρββλεηο [μένη μΐγάλη βνμμιτοχη έκδρθ' μίαν άποτιλβθν ιγγύπσιν της I- ηιτυχΐας την οποίαν είμεθα Ρ«· βκιοι «τι θ* βημιΐεΐσο. 1 ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ τοθ Έμμ. Δερ μιτζάκη μετεφέρθη ιίς την αγο Ι ράν Καμαράκι Εναντι τοθ έστιατο ρΐου ΣτραΤΓ] Κατσαράκΐ),
  ι*;
  Μ
  Ι
  Γί
  Ηράκλειον Κρτης
  ΓραΦβΤα έναντι Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Σαββάτ,ου
  24 Απριλίου 1937
  Τθν ϋΓίΠΜΪΙΤΐηϊ ΉΗΡοέλασιςτώνέβνικώνείςΜπιϊμπάο
  ιυι Μΐίυιιι«ιιυι « γ««~,ι—~Αύσβοΐταωι.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΟΑΛΑ
  ΧΩΡΙΑ ΒΕΡ! ΤΩ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
  ΣΤΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΛΝΤΟΤΕ
  ΣΦΟΑΡΟΣ 6ΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ίΤΛΘΗΝΑΙ 23 Άβριλίου.—
  Κατά τα ικ Σαλαμάνκας
  τηλεγραφήματα ή κροβλα-
  σις τέαν βθνικβν είς Μ«ιλ·
  μ-άο φερεται ιύο6ουμ«νη.
  Ή «όλις ευρίσκεται ήΐη
  οβο τό ·0ρ των το-ομαχι-
  τοθ Φράνκο τα ο «οί α
  ΑΘΗΝΑΙ 93 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων βεβαιούν ότι συνεχίζεται ή ε¬
  πίθεσις των έθνιχιοτών εναντίον τού
  Μπιλμπάο.
  Κατά τα τηλεγραφήματα ταύτα υπό
  των έθνικιστών κατελήφθησαν πολλά
  χωρία περΐ τό Μπιλμπχο, έξακολου-
  θούσης τής προελάσεως τούτων πρός ά-·
  λωσιν τής πόλεως.
  Έκ παραλλήλου αγγέλλεται^ ότι ό
  βαμβαροισμός τής Μαδρίτης άπό αέ¬
  ρος καί ξηράς συνεχίζεται άδιάκοπος
  πιθανολογεϊται 8έ ή έναρξις νέας επι-
  θέσεως εναντίον των έρυθρών.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ιΙΗΓΟΥΝ
  II
  ΕΡΡΤΙΙΕΚΛΤΟΝΤΙΕΤΗΡΙΑΟ!
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ *3 ·Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Αυριον (σήμερον)
  λήγουν αί έορταί τής έκατονταετηρίδος
  τού Έθνικοΰ μας Πανεπιστημίου.
  Οί ξένοι καθηγηταί οί ελθόντες ώς
  άντεπρόσωποι διαφόρων Πανεπιστημί
  —ν ήρχισαν ήδη αναχωρούντες έξ 'Α·
  θηνών, προπεμττόμενοι υπό των Πανε
  ηιστημιακών άρχών.
  ΧΒΕΣΙΝΟΝ
  ΥΠΕΡ ΑΓΓΑΒ-Υ ΦίΛίΛΛΗΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 93 Απριλίου (τού άν
  τ-αηοκριτού μας).—Επί τή ουμπληρώ
  αει τεσσαρακονταετίβς άπό τού θανάτου
  τού "Αγγλου συνθέτου Κλέμεντ Χάρις
  ηροσελθόνιος ώς έθελοντού χαιτα. τόν πό
  λεμον τού 1 897 καί πεσόντος ήρωϊ
  «ώς είς την μάχην των Πέντε Πηγαοίων
  έτελέσθη σήμερον μνημόσυνον είς την έν
  ταύθα Αγγλικήν Εκκλησίαν είς τό ό
  ποίον παρευρέθη ό πρεοβιυτής τής Αγ
  γλίβς, άντιπρόσωποι τού Βασιλέως χαΐ
  της Κυβερνήσεως καί πλήθη λαού.
  Ο ΧΒΕΣΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΙ_ΙΕΡΒΙΙΟΡΙΙΣ Μ.)
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού 4ν
  ταποκριτοΰ μας).— Λ ί σημεριναί είσ-
  πράξεις των λεωφορείων οτύχοχινήτων
  βά βιατεθοΰν υπέρ τής 'Έθνικής Ά·
  εροπορίας.'Ο έρανος «ούτοι;, οιενεργη
  θείς πρωτοβουλία των οίκείων σωμα·
  τείων» θέλει συνεχισθή μέχρι τής νυ¬
  κτός τόβον είς τάς Αθήνας καΐ τόν
  II
  ειραιά όσον καΐ τα προάατεια.
  ΠΑΗΡΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
  ΔΙΑ ΤΑ ΤΡΡΦΙΜΑ ΤΟΥ ΠΙΐΧΑ
  Δημοκρατικήν Κρατβν καί
  τής εύρωναϊκής είρήνης.
  Τηλεγραφήμΐχα 4κ Λον-
  δίνου άγγίλλουν ότι αί αγ
  γλικαΐ έφηαερίδβς κ,οηρ»
  τίζουν την άφιξιν είς Λ^ν
  δΐνον τοθ αντινροεβρου τής
  Γαλλικής κυβερνήσεως καί
  (θύρουν ΐίδικά αύτοκίνητα ΰνουργοθ τής Έθνικής Ά-
  (τρακτέρ). Ύκοτίθιται δ«[μύνης κ. Νταλαντιέ. Αί Ι
  η δμυνα των ιρυθρόόν δ-1 φημερίδις τονίζουν δτι τό
  ωργανωμένη ταξείδιον τοθ κ. Νταλαντιέ
  σχετίζεται μ« την άνάγ
  κην 6ια#ωτ(σεως τοθ »Δγ·
  γλικοθ λαοθ Ι«1 ώρισα< νων κατευθύνσεων τής Γαλ λικής «ολιτινής. Πάντως 4 «ιλίγουν αί Άγγλογαλλι καί σχάσιις έξακολουθοθν νά εΐνι δρισται. ΌΒερολίνειος τύκος ανα σον καΐ είνε Βέν θα δυνηθή νά διαρκέση. Έκ Παρισίων τηλιγρα- ε>οΟν δτι αί κυβερνητικαί
  έφημιρίδες δέν κρίνουν «ό
  νοϊκοΐς τάς τελευταίας συ
  ναντήσεις των κ. «. Μουσο¬
  λίνι καί Τσιάνο, ύνογραμ·
  μΐζουσαι τάς Ιταλικάς μη
  ΗανορραφΕας εναντίον τβν Φΐρόμινος είς την Ίταλο
  αύστριβκι,ν συνάντησιν τής
  Βΐνκίας 1< _ όλοκληροθται β» συνινωσις τής ταλίκήΐς α'νΐδά ή >«οίοι
  καί θά ά«οβΒ *ν τω μ«λ
  λοντΐ Ισχυρός ταράγνν
  «Ιρήνης κα ά«ιλί| έναντί
  όν «αντός ταρακο«οιοθ.
  Όλα τα Ιξωτβρικά δσον
  καί τα ίσωτερικά ζητήμα
  τα τα άκασχολοθντα την
  ζωήν των Ποροδουναβείων
  Κρατβν καί τα καθεστώτα
  των θά τύχουν στοργικής
  μιρίμνης καί Ο«οστηρίξ«ως
  Οπό τής Ιταλίας, ύ«ό την
  Εννοιαν γενικωτίρας συνεν
  νοήσεως αυτής μέ την Γερ
  μανίαν.
  Ή πορείατής παραγωγής τού νομού
  μετά τάς τελευταίας βροχάς.
  Κατά πληροφορίας έκ Μεσσα¬
  ράς αιγαναΐ άλλά ίιαρχιΐς βρο
  χαί έπιπτον χΠις ι!( ίλην οχεδβν
  την περΐφίρκαν. Β;οχαί ώσού
  τας Ιστίμειώθησαν είς 5λλα παρα
  νωγΐχά δΐαμερίσματα τοθ νομοθ
  ώ; Ιπίσης χά! είς διαφορα μϊρ—
  θ νομιθ Λ«σΐ)θ[οο. ΑΙ βσοχαΐ
  ούται χρΕνονται ώ; έρχιτά Εκανο
  ποιι^τιχαΐ Βιά την πορείαν τής
  χαθ' δλου άναπτύξεβος τής δλασ'ή
  σιωί, ίϊιαΐτίρΐβς ί» των αιτηρβν
  Καθ' α;μονΐ*αν άναχο(ν»οιν, ου
  νεηεία τής Ιπιχρατησάστ]; χαθ'
  ΒΧον τόν Μάρτιον άνομβρΕας χαί
  τ&ν ηνευοάντην ίπανιΐΑημμένως
  νοτίων άνέμων ή 4ρχιχ6ς πρ&βλι
  φθιΐοα π»ραγωΐή Τ*ν οιτηββν έ
  μιιώθς χατά £« πασοστέν 15 ο)ο
  'Αναφοριχ&ς μέ τος αοθινε(α(νΕ
  δπιΐαι προσίδολλον χατά τό πα¬
  ρελθόν τί αιιΐ]ρά πβρισχέθ») |π(
  οη; ή πλτιροφορία ίτι ίφίτος ή
  προοβολή ι[νι έσήμαντος χάρις
  είς τα ληφθέντίχ έι χι(ρ»ς μίτρα
  ΟΟτα κατά τας γενομένας νέας
  προβλ/ψιις ή παραγβγή τΑν σιττ)
  ρ«ν έν ·ώνο^ψ Ήραχίΐίου 6πο
  λογίζιται ίτι θά ανέλθη είς 30
  000 000 περΐπου δχαδας ήτοι θά
  δπερβ$ τΐν πιρυοινήν εσοδείαν χά
  τα 10 000.000 ό-^βας.
  Διά την λοιπήν παραγωγήν, δι]
  μητριαχί, Ιίπιριδεειδτ) γινιχβς,
  λαχανινά χ. λ. ν., δπάρχοιιν αί
  εύταΐ οίσιίδοξοι πριβυψιΐς. Δα
  τα λαχννΐχά χαί μποοτανιχά άνα
  χοιντθται 8τι ή φυτιία ήρχισε 6πο
  οίσίους ιίωνιίες παντοθ. ΈηΙα
  εγινιχε68τ) ή γονιμοποίηοΐς τ&ν
  ελαιών ώς χαί είς τίνα μίρη
  τής αμπέλου.
  ΤΗΝ 4ΗΝ ΜΑ'ΓΟΥ ΒΑ ΓΙΙΗ
  ΠΙΟιΝΙπΊΤΙ Η ΣΥΝΔΝΤΗΣΙ!
  ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΣΠ0ΥΑ1ΙΑΗΣΗΜΑΣΙΛΤΙΙ!
  ΔΙΑ ΤΙ ΕΥΡΩΠ.ΪΚ. ΖΗΤΗΜ4Τ4
  ΑΘΗΝΑΙ *3 Απριλίου (τού άν
  ) τ* '«ηλ·ή
  ματα
  Η ΜΒΖΗ ΤΙΜΗ
  ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΩΝ
  Δι* αποφάσεως «Ο χ. ύ
  πουργοθ των Οικονομικόν ή μέ
  ση άγοραία ιψή τ&ν έλσιω
  &ν ιΐροίόντων των ΐξαχθησο
  μέν ών έκ Κρήτης κατα τόν μ!)
  να Μάϊον κοθορ ζεται ώς ά
  κολούθωι;: "Ελαια βρχ. 4
  κατ' ό* αν, σπορέλαια 35,
  μουργέλσια 31 καί πυρηνΙ
  λαια 32
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΙΕΙΣ
  ΥΠΙΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤλΙΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΝΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 93 Απριλίου (τού άν-
  ταπ^χριτοΰ μας)·— Έκ τού ύφυπουρ-
  γείου τής 'Αγορανομίας ανεκοινώθη
  ότι ελήφθη βειρά μέτρων διά την κίνη¬
  σιν καί τόν έφοδιασμόν τής Πασχαλινής
  αγοραίς είς όλον τό νράτος. Χάρις είς
  τ ά μιτρα ταυτα εξησφαλΐσθη απολύτως
  ώ ς ανακοινούται τόσον ή έπάρκεια των
  τροφίμων όσον χαί ή διάθεσις αυτών
  εις λογικάς τιμάς καθ' όλας τάς ημέ
  ρας τού Πάσχα.
  ΙΤΙΜΙ ΤΟΥ ΙΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΝ
  Ή ίκιτροπή βιατψήσβων καθώρισε χθές
  ώς Α«|ς τας «μάς.
  "Λλΐυρα λινκα βρχ. 14 22, Αλευρά ιτιτυ-
  ροθχσ 10.10,5. 'Λρτος λευκός 12,80, υιτιφοθ
  Διά Β. Διαταγματος 5ημοσ:ε
  θέντος είς την εφημερίδα τή; Κ
  δερνήαεβς ιίς τί^ν Νομαρχία
  τής Μεσσηνίας τ&ποθετιΐται προ
  γομινος ιίς γρομμβιία ο,' τάξι»ι
  ό χ. ίδη. ΒονΒας άντΐ τοθ παρ
  αύτ$ ιίοηγητοθ χ. Χρ. Καλατζή
  μιτατιθεμένου είς την Γιν. Διοίη
  σιν Κιήΐης. Έπίοης ο Κρί^ςγραμ
  ματιΰς
  V
  τάξιως παρά % Νβμα
  χ'α Αχ»«ν{ας χ. Ιωάν. Καμαρινά
  κης τοποθετιΐιαι είς ιήν Ν:μα
  χίαν ΆργολΙδος χ^Ι Κορινϋιας.
  ΗΊΊΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΖΗΘΡΑΖ
  Ή πμή τοθ τιάγου κθθωρ
  οθη χ6ές τισρό της έτιιτροτιη
  επί των βιατιΓ ήσΐαν ι(ς βρχ
  11 ή σιήλη ι^ατά χονβρική
  πώλησιν έν τοίς πραιηρΐοις είς
  δρχ. 13 κστά λιανΐκήν χαί είς
  βρχ. 10 50. κατά ήμιχονδριχήν
  Έν τοίς πρατηρΐοις ήμιχονβρι
  κώς ιίς βρχ. 11.50. Έκσης
  τιμη ΐΓ]ς μυζήθρας ο' ποιότη
  τος ωρίσθη ι(ς βρχ. 36 κατ'
  κάν καΐ Ρ' είς δρχ. 28.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Έν σχέσβι μέ την χθεσινήν
  ή οημκρινή θερμοκρασια θα
  σημειώση μικράν πτώσιν καί
  άρχβς, μετέκειτα θά καραμεί
  ν]] στοσιμος. Ο( άνϊμοι θά
  πνέουν δυτικοΐ ώς μετριοι. Ό
  καιρός έν γένει θά είνε άστα
  τος σχεβόν κοθ' άηοσαν ιΐ
  νήσον. Ή θερμοκρασια τή
  χθέι, 14 &ρα<ί ήτο 17,1 ή δέ έ λαχΐσΐη 11,7. ΕΠΑΞΙΑ ΠΡΟΑΓΟΓΗ Μετ* χρή γρφ μεν δτι δια Δ) τος οτ,μοβιευϋέντος είς την 'βφημερΐίοι «ής Κυδιριή αια>ί, είς εφαρμογήν τοθ νέου'Ορ·
  γανΐσμιθ «0 'ΥπουργεΙθϋ Γεοργί·
  άς έτοποθετήθτ, Δ)ι1)ί τοθ Γεοργί-
  χοθ Ταμείου Νβμόθ Ήρβχλείου 6
  ένταθθ* Γιωπίνος χ. 2». £11600».
  ΘΑΝΑΤΟΣ
  ΣΥΜΠΟΛΙΤΟΥ
  Καταρ-) ηθεΐσης αρμοδίως
  ύπ' αριθ. 62905)32 άποφά
  σεος τον υπουργόν Ο(<ονο μικόν καί Έθν. ΟΙκθνομΙας όρ'ζεται δτι εφεξής ή ιΐσαγω γή έμπορευμάιων προελεύσε θΐως Άργβντίνης θά ένεργή ται ανευ ύποχρΐωτικης άνταλ λαγής έντός των ίσχυουσών βιατάξΐων περί περιορισμόν εΐσαγωγης έμπορευμάτων. Έ πΐσης όρΐζβται διά νεωτέρας ϋπουργιχής αποφάσεως δτι ή ε'σαγωγή έμπορευμάτων προ ελεύσεως Βροζιλΐας θά οιενερ γήται εφεξής κατόπιν άδεΐ άς τοθ ύπουργοθ τής Έθν. ΟίκονομΙσς ίξαιρίσβι κσφέ ά φρύκτου καί άκατεργάστων δϊρμάτων βιά την ιΐσαγωγήν των όπο ών άπαιτιΐτοι ά^εια τής Τραπέζης ΐΓ)ς Ελλάδος. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ (ΛΪΜΠΙ/ΚΟΥ ΠΕΡί'Οί Ρ.ΓΟ.Η. Ώς π>ηρ«φ*ρβ«ι;βθ« ή Β Γ.θ Η
  έχτβς τ&ν η4η ΜλειβθεντΝν 2 ά
  γώννν της μβτά της Α'. Άρβνς
  @)νίχης χαί Β'. Απόλλωνος Ά-
  βην&ν, Ιχλεισι χαί τρίτον ποάο
  βφκιρινον άγϊινα μετ* τής Β »α
  λυτέρβς Έλληνιχής βμάοβς της
  τβδ 'ΟλνμπιβΜου Οιιραιίς ο όηοΐ
  β( Β&τελεσίο την Δευτέραν τβδ
  Πάοχα έν Άίηνοπς κ«1 είς τβ γή
  πίώον τοΰ Παναδηνοιϊκοϋ Άθλη
  τικου Όμίλου προ τοδ άγϊινβς
  Λ. ΌλυμπΐΜΜον, Α'. Παναβηναΐ
  γ ού. Κατόπιν τούτου κ«Ι λαμβοι
  νομένου ύη' βψιν 2η τόσον η
  Δευτέρα ίσον κ«1 ή ΤρΙιη τβδ
  Πβοχα είναι έίαιρ*οιμοι παρου
  οιαις·ται πράγματι έξαιρκτιχη (ΰ
  χαιρίκ ά αυμμετάσχουν εί; την
  έχδρβμήν μέχρι Οειρβιΐ&ς ολοι κΐ
  φίλ«βλβι.
  νρς Λγγέλβη χβές ε{
  ΆΒην&ν ό «ΙφνΙδιος θάνβτος
  τβθ οιύτόβι έγκατεατπμενου ά πό
  έτδν σνμπβλΐτου Γβωργίου Δο
  χβυμετζίώου, πρβϊλβών έντος
  24ώρβυ έκ σηψκιμίας βυνιηεία τε
  ρηβονος το& όβόντος
  Ό βανατος τβδ αειμνήστου Δο
  χουμΐτζΐδου νννσθιΐς έιτροχβιλε
  αι βαθυτάτην συγκίνησιν είς την
  παρ' ημίν κοινωνίαν.
  ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥ
  Έχτίθΐται είς φανεράν πλειο¬
  δοσίαν ή μίοθβσις «Ο φόρου
  τίτ?ων χιή:ε»ί σφαγείων των πε·
  ριχώ?ων Χρυοοηηγ«!(, Πόρου Κα-
  ταϊμΓβ, 'Αγίου Ίαίηη, Τεχέ,
  Φ^ρτέτσα(·Μαχ:ΰ Τοίχο» την 25ψ
  Απριλίου 1937 ημέραν Κιιρια
  »ήν χαΙ ώραν 11 π.μ. είς τβ γρα
  φεΐον Χατζιδάκη Ταΐλέντ, χαί Σία
  κάτωθι τοθ Ξινοδιχείου «ίϋλλας»,
  ΣΥΛΛΚΨΕΙΣ ΦΥΓβΠΟΙΚΟΝ
  Πρρ' όργά* ών τοθ σταθμοθ
  χωροφυλακην ΜοιρΛν συνε
  ληφθή ό Φυγόποινος Χαρ. Δα
  σχαλάιιης έτών 20. "Ομοίως
  παρ' όργάνων ςθ σταθμοθ
  Κρουσώνος συνελήφθη ό *πΙ
  οης ψυγόποινος Φ.λιπ. Ί. Τζω
  ραχης έτών 40.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ Ν17ΜΑΡΧ0Υ
  Την μεσημβρίαν χθές άνε
  χώρησε 6ι' Αθήνας ό νομάρ
  «ής Ηρακλείου κ. Ανδρέας
  Μάρκελλος.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  Α14ίν τή ανορα μας κυμανθβΐσαι
  χθβς τιμαί τδν διαθόρον <τχ·ρ(ειν ροΤόντβν είχον ·>< *ατ·βιι Μ Ι „ 20.60-21.ΪΟ ,. 1 16,50 Ψ Υ' ΈξαιρβτικοΙ ·.·«■·! «' «·ι4ν, 1 *!«** 28. - Ε6 - τ* «Ι—.1*. 62 — ο«λ·ιοΙ] 'Μ • ■·»* έ», .. β Μ>ρ·6·ια
  ΜΑλι «οιονικ*·
  ■«««(«
  ΚοΜΐοβλια («ρβ
  Δέρρατα
  „-.- έκ Ρώμης Ι*εταιξυ των κυβερνή.
  αεων Ιταλίας >αΙ Γερμανίας συνεχίςΟν
  ται αί συνεννοήσεις επί των ζητημάιω*
  τα δποϊ* θά συζητήβουν οί κ.κ. Μουοο
  λίνι καί Χίτλερ κατά την προσέχη β»,
  νάντησίν των. Ή συνάντησΐς των ΙΚ,&
  άρχηγών των βύο μεγάλων χωρών Οί
  γίνη «ιθανώτατα την 4ην τού προσεχούς
  μηνός ΛΙαΐου. Εις την συνάντησιν *«.
  την καί τάς συνομίλίας των κ. κ. Χ£.
  τλερ καί ΒΛουσολίνι άποοίδεται όλως
  ίοιαιτέρα σημασία πιστεύεται οέ οτς
  έκ των άποτελεσμάτων των συνομι.
  λιών αυτών θά εξαρτηθή έν πολλοίς ή
  μελλοντική εξέλιξις των εύρωπαΐχών
  ζητημάτων.
  Ο ΝΤπΛπΝΤΙΕ ΣΤΝΟΜ/ΛΗΣΕ
  ΜΕ ΤΟΥΣ 1ΓΓΑ0Υ! ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ
  ΑΙΙ ΤΙ ΑΙϋΝΗ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ »3 Απριλίου (τού άν·
  ταποχριτού μας).— Τό Πρακτορείον
  ρώ·υ*τερ τηλεγραφεί έκ Λονοίνου ότι
  ό άντιπρόεδρος τής Γαλλικής Κυβεονή
  σεως κ. Νταλαντιέ έσχεν έπανειλημμέ
  νας μακράς συνομιλίας μετά των έπισή
  μων Αγγλικών κύκλων καί ιδία μετά
  των κ. κ. νΗντεν, Μπάλντουϊν, Τσάμ
  περλαιν καί Σάμουελ Χόαρ. Αί συ
  νομιλίαι τού Γάλλου ύπουργού μετά
  των "Αγγλων συναδέλφων τού περιε
  στράφησαν είς τα διιθνή ζητήματα επί
  των οποίων ή Αγγλία χαί ή Γαλλία ί
  κολουθούν κοινήν πολιτικήν,
  ■ΕΚ-ϊΊϊϊΊΠίϊΠίίΣ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΣΟΥΣΝΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Απριλίου (τού άντβιτοκρι
  τ·0 μοτς)—'Απ«ψινά τηλεγραφήματ» μ·τ«
  δίδουν έκτενείς πληροφορίας περί τής 4φ{
  ζκως τβΰ Πρ&»θ«πβ«ργ·ϋ τής Αυστρίας μ.
  £·&σνιγκ είς Βενετίαν καί τής συναντήσε¬
  ως καί των βυνομιλιβν το» μκτε. τβϋ Ίτβ
  λ·δ δικτ«τ·οος χ. Μ·να·λίνι. Είς την ου
  νάντησίν αύιήν ·Ι διεθνεΤς πολιτικ·! χύ
  κλβι χά» ί εύρωπβϊκός τύ«βς άποδίδουν έ
  ζαιρετικήν σημασίαν. Πιοτεύεται δέ β π κ«
  τα τβς γενομένας συνομιλίχς συνεζητήΒπ
  τόσον τβ ζήτημα τής παλινορβώθΕε», τ «ν
  'Λψββύργων έν Αύατρ'α 2σον καί το καθι
  στώ( τής κεντριχής Εύρώπης γενικώτερον
  χβίβί σχέσεις τδν πβραδουν«βϊίωνχΜρ»5ν.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ
  ΤΟΥ! Ξ£ΝΟ
  V.
  ΚΐΙίΗΪ.Ϊ
  ΑΘΗΝΑΙ *3 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού :μας).—· χήν μεσημβρίαν
  σήμερον άνήλθον είς τα Άνάκτορα οί
  ευρισκόμενοι ενταύθα διά τάς εορτάς
  τής εκατονταεετηρίδος τού Πανεπιστη
  μίου μας, ξένοι καθηγηταί καί έγί
  νοντο οεκτοί είς μακράν ακρόασιν ύ«ό
  τού Βασιλέως. Οί ξένοι έπιστήμονες
  υπέβαλον τα σέβη των πρός τόν Β»
  βιλέα χά Ι εξέφρασαν την αγάπην τα»ν
  πρός την σύγχρονον 'Έλλάδα καί τόν
  θαυμασμόν των πρός τό άθάνατον
  ληνΐκόν πνεύμα.
  :
  Μαβοίϊι
  Έλ«Η
  ■ |Ρ«·»*ν
  ■•Ην* ν,
  ··.
  ΜΙΟΓ.
  Ι|εη·.
  Μ
  ■«λλι*
  τιμ«Ι
  Αολλαοιον
  ΑΙ·.
  Κβρανα
  •Μν*ιον
  Ί1#·*. «ραγπον
  Φι·(4νι
  Η ΑΠΟΚΤβΣΙΣ ΕΝΑΕΙΚΤΙΚΟΥ
  Ι1ΙΡΙ0Σ [ΙΑΙΚΟΤΗΤΒί
  «Π.6.—ΙΙ,,,,
  ηιΐ-εΓΣί
  •Ι·.- 1.18
  •Ι —ι
  Ιε#|Ιλ4«ι
  «ι·— ι
  ΑΘΗΝΑΙ »3 Απριλίου (τού 4ν
  ταποκριτοθ μας).—·Είς4 ,ήν εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον
  ιλικόν διάταγμα βιά τού όποίου
  ό Ο
  ής βερν
  Βασιλικόν
  μ ού όποίου
  καθορίζεται ό τρΟΓος «ηοκτήσεως έν-
  δεικτικοβ τής εϊβικότητος των Ί*τρΛ».
  , Ούτω εις το εξής Ο1 είβικευόμενοΐ
  β»ς τους διαφόρους κλάδους ίατροί,
  θ' άποκτούν ειδικόν ενδεικτικόν άφοθ
  έκτ,ληρωβουν »ρ1σμ4νους όρους πρό*