94192

Αριθμός τεύχους

4546

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡβΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτηαία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  'Αμερικής
  ίτησια δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δο. 9
  ΚΪΡΙΑΚΚ
  25
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  1ΙΕΥΙΥΙΟ2 ΣΤΙΤΑΧΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΔΟΥ 4547
  ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΕΙΚΤΗΣ
  ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜ!*! ΜΑΣ ΖΟΗΣ
  Μία ατατιαιΐΜή την οποί¬
  αν κατήρτισε τα Εμπορικόν
  Έπιμελητήριέν μας σχετικδς
  με τας έ$αγ»γ*ς μας διά τ·5
  Τελωνείβυ Ηρακλείου κατά
  τέ παρελθόν ίτος 1936, παρέ
  χει αφθβνα στοιχεΐκ 士ιρβ
  τικϋς ομολογούμεν»; αημεΐ'
  οίας δι* οσβυς θά ήβΐλκν νά
  μελετήσευν την οικονομι¬
  κήν ζωήν τ·δ τβπου μ*ς.
  Σύμφωνα μέ την ατατιαηκήν
  αύτην έχ τβδ τελωνείον μας
  ίίηχθησβν κατά το ίτβς βύ-
  τσ—-καρά την κακήν έσοοεί-
  αν—κοοΥβντε. ουνολικηΐ ■·
  ξίας 298 περίπβυ έκατομμυ
  ρίων δρχ διά τ* εξωτερικόν
  ΜαΙ 67 Μ«ί πλέον έχατομμυρί
  «ν διά την άλλην Έλλάδατ,
  ύκβλογιζομΐνης της «{(άς
  αυτής τδν προΐέντων βχσει
  της πληρωνομένης ύκό τδν
  ίμπορων είς τεύς παραγω
  γού{ τιμής τ«ν. Υπερέβη δή
  λκοα η «ξ(α των κξαχθεν-
  τνν ιψ·ι·ντ«ν μ«ς τα 365
  ΐκατσμμύρια δραχμάς. _αι
  Ικλειοε καί πάλιν τ· ίμπο
  ρΐΜόν ίοοζύγιον τ·δ ν·μ·δ
  μας μ* σημαντικόν ένκργη
  τικ·ν υπόλοιπον δεδομίνου
  §τι ίναντι τδν 365 έκατομ
  μυρίων Δθ«χ. έζαγωγδν εί¬
  χομεν είσκγωγάς μονον 350
  έκατομ. δραχμήν.
  Άποδεικνύΐτ«ι λ·ικ·ν ίτι
  Μ«ί είς την χειροτέραν «ερΐ
  «.τάσιν Μ«ί καχά τ* Ιτη τής
  μεγαλυτέρας βκομη ·αορ(α$
  β νομος μας κατορθώνβ» νά
  εμφανίζη εξαιρετικήν βίκβνο
  μικην δυναμικότητα Μαί «ν
  τ·χην. Κ«ί δι* ίνα τ«*·ϋτ·ν
  τόπον τού βπβίβυ τβ ετήσιον
  συνολικόν είσοδημα άνίρχε-
  Τ*ι καί ύιτερβκίνβι τβ έν έ<(« τομμύριβν δοχχμδν Μαί απο τβλκΐ τό έν τριακσαιβατβν οχεδόν χ·ύ βόλου έθνικοΰ εί- αο&ήμκτος ίνω ο πληθυαμές τ·υ αποτελεί τ* εν πεντηχο στ* ν μ·3λις τού ολβυ πληθυ- αμβΰ της χώρκ;, ίξίζϊι άσφ* λθς νά έχδηλωθό ολνς Ιδι· βίτβρβν τβ ενδιαφέρον καί ή οτοργϊΐτοϋΚρκτβυς Άλλννπβ δ(ΐκνύετ«ι κ«ί τουτο άκόμη Ότι εάν ο νβμές μας διέρχε τ«ι οήμερβν, λόγω τής περυ σινηϊ χκπκστρβφή;, κρίσιν κ«Λ οικονομικήν ατβνβχυ- ρίαν μεθαύριον ασφαλώς, μ« τβ την νέαν έσοδβίνν η έ* ποία κ«θ' δλ«ς τάς ενδείξεις θά είναι ({χιρετΐκ* πλ·υσ(α καί Ιχαενβκοιη—χΐτ, 8α νννρ{ σα καί πάλιν ημέρας κύημ*>
  ρ(κς καί οικονομικάς άκμηί-
  Κ«ί Ιταν έκτελεσβοδν τα π«
  ρα>γωγιχά καί αυγχοινΜνιαχκ
  Ιρφ», κεύ υπεσχέθη ή χυβέρ
  νηβι;· κκί περιίλαβεν είς τ·
  δεκαετέί βχέδιβν τη;, τέτεη
  κ«ραγ»γη θ« αύΐηθο βκομη,
  σημαντικαί καί ο Νομος τοδ
  Ήοακλείου 9' άποβα τό πλ·υ
  α.ώτερον διαμέρισμ* τού
  Κρκτους. "Εχομεν εύΐυχδς
  την ΐϋνοικν μ«) την εύλο-
  γ(«ν τής φύθϊως. "Εχομεν έ
  κ(αης την φΐλ·κ·νίαν καί
  την έργκτικοτηται των «γρο
  τβν μ«ς· Καί έφοαον θε ίχω
  μέν έπιπροσθέτΐίς καί την ύ
  ναλογον ένίσχυβιν καί συν¬
  δρομήν τοδ Κρκτους καί τοδ
  πιστωτικοδ κεφκλαΐον, είμπο
  ροΰμεν νά εΐμεθκ ακ·λύτ«{
  ϊ&ξ κη νά άβλί
  ξ β
  μκν μετ» πκκοιθήσιυς πρ·{
  Ινα καλύτερον μέλλον.
  ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΑΥΤΡΒΤΟΥ
  ΤΙ ΤΙΣ ΝΙΚΗΣ 2ΪΜ1ΟΑΙ
  ΦΕΡΟΝΤΕΣ^χθΝΙΚΗΤΙΙ..
  ΤΙ θέλεις, ώ άνθρωπ-; ποθ
  τιηγσΐνεκ; Τί είσατ·; Τί ποθεΤ<; Τάν θάνατον ή την ζωήν; Τι ττιστεύεκ κοΐ ίθχισσ·, Νά ύ- ιΐάρχης ή νά μηβενιοθβς; Εί- σαΐ διά τον θρίαμβον καί την νίκην ή εΐσαι 6: ά ι ήν πτώσιν καΐ ιήν κατοσιντριβήν; Δέν είναι ενας, βύο, τρείς* εΤμε θο δλοι ώς άτομα Ώς "Εθνι- κοΙ λαοΙ.'Η θέσις μας- €( οκο τ»οΙ μας· τό ιΤναΙ μσς· τό β»ειρά μας· <~1 στοχασμοΐ μας. Μέσα ε'ς τό περΐ ή^άς Σύμπαν τί είμεθα; Τί νά ζή τώμεν; Πρός ποίον ιέλος κα· τευθυνόμεθσ; Έ>άτε Σεΐς ί(
  •ιλόσοφοι. Έ>άτε Σ·ϊς οί
  ποιητσ.1. Σιΐς οί μύσται τής
  έπιστήμης μιβ( έ άσΐης καί
  6>ων μαζ'. Λύσατβ μας τό
  α Γ νι γμα ιής Σφιγγός. Κί'ψαί-
  τε αυτόν των ΓθρΒιον δστις
  μας τιερισφΐγγβι καί μάς
  ηιίζει. 'Δησλλύξατέ μας άη'
  αυτόν τόν λΐθον ^τοθ μνή·
  ματος όστις τίθεται επάνω
  ιΐς τό στήθός μας. Άπομα·
  κρύνατε τόν κρυερόν βροχον
  άπό ιήν οιγαλιάν τής νυκτός.
  Δώσατέ μας φΛς μίοα είς
  τα σκοτά&ια ιής ζωής μέσα
  είς ιήν άσέληνον καί Ινα
  στρον περιοχήν των ούρανΟν.
  ΠοΟ ευρισκόμεθα ;^ΠοΟ ττο
  ρευόμεθοί Τί λέγβι ή ζωή
  μα<; Ή συνέχεισ; 'Η άοιόκο τίος ροή έ έλιγμΓ0<ι Μέ ιήν άκατάτιαιστον τάσιν κρός τα 4νω, κρός τα κάτω, πρός τα πέραν ά π' έ δ© κοί πρός τα έ κεΤ; ΤΙ θά γίνωμεν; Τί θέλουν τα χελοϊ&ήματα ιής άηΒόνοπ ΟΙ τόοοι τόνοι ποθ ηάποθ1οει ή άρμονΐα τοθ σθμπαντος; ΟΙ στόνο ; ΟΙ στβναγμοΙ; Τα οά κρυα καί ο( λυγμο'ι Ό "Ηλιος ή Σελήνη, α ό «Λς, ή βλάστη σις, τώ πράσινον, τα κοάομα τα των βατράχων, τα χελα ρύσματα τΔν ευάιων καί μέ σα είς αύτά ή γλυ>ειά βωνή
  βό
  ·Ιν«ι Λέξις εΤνι ού
  βχ/ψυμ»ν; ΤΙ άλλο νά ζητή
  σωμβν;
  Π5ς Θ4 οιαφωτιοθίμίν;
  Π*>0 θά σταμοτήσυμεν; Είς
  τό άγνωστον; Είς την ΛαΦ·β3
  Μαν; Είς τα ναΐ καί δ<ι; Ε(« τό κάποτβ ναΐ κα( κάποτε β< ; Δέ» ΘΑ πουσωαεν νΑ ζητΛμεν. ΕΤνε άνάγ*η νά ίορυνβμβν. Ν4 άνιχν"οωϋεν. θέλομε νά- »Ο-ώμεν. ΘέΧομε να Ιδωμεν 'Αηλούστοττα άποδεικνύομεν 6τι ζώμεν Έξβγβιρόμεθα· έκ τοθ δινοο- σφρινηλοΙ μέ νέαν δϋζιν, μέ*; ζωηοάν τή; δφεσιν νά άναχσ λιΐψωμεν τί είνε ούτό τό περΙ ήαβς Σύμπαν. Π Ας βόρέθη: ΠοΟ τεΐνβ'; Διατί; Καί ή ζω*ι μας; ΟΙ πόθοι υα?; Οί σΓοχασμοί μας. Τα τόσο βάσινσ; ΑΙ τόσαι πικρΐαι; Οί όσοι άνσστβναγμοΐ; Τα 5* κρυα κι( οί λυγμο'; ΑΙ χαραΙ μας; ΑΙ έλπΐββς μας; ΑΙ ?ύ (αί μα<; Οί θοΐαμβοι καΐ αί ΐκαι μις· Ν,οβ*νας θά γ! ουν δα ούτά; "Υιινος υπό ΆανΛραγόρα; Βύθσις είς τό μη^έν καί την άνυ*αρξ(αν; Νι έπιστοατευθοθν τότε ό ωτός «αί δλα τα ναρκωτικά. Αλ,λ' δ<ι. Ή πίστις μας είς ήν Οπα^ξιν, είς την συνέχειαν Ις την αίωνιότητα, «Γς τόαβ.-η όν έ'Ίοχιμάσθη, έβασανΐσθη, ζηλέγχθη,^πλήσωσβ τροαακτι κά θύαατα. Έξηγνίσθη, ή'δρώ θη, διελευκάνθη, διεφωτΐσθη. τή άτλή. Νύκτα καί μερά δέν ΰτΐάρχουν. Είμεθα ήμ>ΐς* είνε
  τό φώς καί τό μή φδς. Άλ
  λά τί ιΐνε καί τό φιδΓ; Όχΐ
  11 είνε. ΤΙ Εέν είνε καί μάλ
  Χον πος τ<*> αντιλαμβανόμεθα
  ημείς. ΤΙ »Τν ε ώ; πρός ημάς,
  δτιω; ήμίΐς οΐκειοόμεθα πρός
  αότό. Άλλά είνε χα( έχτός ή
  μΛ; Αύτό ιΐνε. Άλλ' ήμβΐς
  τί ϊΓμεθσ; Πίστις κοί άπιστΐα,
  γνιίσις καί άγνωσΐσ, έλτΐς
  καί άπελπισΐσ, ανάρθωσις κσΙ
  πτΔσις, νίκη καί ήττα, ζωή καί
  θάνατος, Ιδού ή αΐων'α άνσ
  κύκλησ.ς. Καί ομως δλα αύ
  τα φαινόμβνα είνε. Όντα &έ
  είνε. Δέν έχουν (Βίαν ΰπαρ
  ξιν. Δέν ΰφίσιανται καθ* έαυ
  τα. Φαντάσματα ιΐνε. Δόξαι
  άαλοΐ. Ύαόνοιαι καί εΙ<ασίαι. Ό ΦλοΤσβσς τής θαλάσση τό μινΰρισμα των ςύλλων τΛν πεύκων, τό κελάροσμα των υδάτων τοθ ρύαχος. Τό άομα τής άηδόνος, αί χινήσεις των αστέρων, ή ζωή των, ή δια μόρφωσΐς τω/ κα( ή εξέλιξις πάσης ζωής έν τοίς ζώσις χαΙ είς τα Φυτσ, είς τα μικρόβια καί μεγαλόβισ, είς τα έλαχι στότατα καί τα μέγιστα Εμψ χά τε καί Αψυχσ. Αύτά δλα τί μάς λέγου<; Τι* μάς ψ θυρΐ ζουν είς τό < δς; ΤΙ μάς οιαλα λοθν; ΤΙ ίΐνί; /ύιά&ιακηρύτ ΤΓυς. Αύτά είνε μάρτυρες χά μάς καταγγίλλουν ή μάς δι κα'ώνευν. Μάς προσκαλοθν είς έρευναν; Μας προκα λεθν ι(ς προσοχήν. Κάτι μάς ζητοθν καί ίπιμενουν. Εάν ό ήλιος μεταστρσφή ιΐς ίΐμσ Έαν ή Σελήνη Γεν θά βώσρ τό φίγγος ούιί)ς. Εάν ίΐ ά στίρες θά πίσουν έκ τοθ Ού ρανοθ. Εάν δλα τα συστήμα τα των ήλίων άτινα ΐύρΐσκον ται ι(ς ττύς νεφελοειβιΐς,βπως είνε 6 Γαλαξΐας μας, μετακ νηθοθν, εάν δλα ούτά άνα τραποθν; Εάν βύγουν άπό την θέσιν των, άλλά πό Ο νά τιορει,θοθν; ΤΙ νά γΐγου»; Τ είνε υπεράνω των; ΤΙ πέραν ΤΙ δπιοθεν καί κάτω ούτω>
  Μέ χρόνον θέλετι; Μέ χβρον
  Με ίκτοσιν; Μ4 κίνησιν; Μ
  άκιΜΐσΙαν; Μ έ θάνατον; Λίε
  ζθή>ι Μΐ %1 βλλο νά χά προσ
  Δέν είνε -λέον νύκτα β(ς τό
  ότχανίς. Δέ' βα&Ιζει &ιά σ<ι ©ν. Ήλθεν Έκεΐνος 6 Μενά λης Βσυλΐς "Αγγβλος. "Ο Δυ νατός, 6 Ί^/υρός, ό "Αοχων ΕΙοήνηι;. 'Ηλθεν ή άλήΐβΐα. Ήλθε τό φ(5ς. Ήλθεν ή Ζωή. τΗλθεν ή Ανάστασις δλων μας. Δέν |χει πλέον ο θάνα τος τό νΤ<ος. Κατελόθητό κρά τος τοΟ.,*Άοου. Δέν είνε δ λ( θος βτρύς Τόν έκύλισες Σύ Χοισέ μέ τόν θεϊκόν λόγον Σου. Έφώτισβς τΛ σκό'η τοθ «λβστοθ τάΦου. Έοωσες την ζωήν είς τόν νεκρωθέντα Λά ζαρον. Ακούεται ή φωνή Σου πρός τόν ούράνιον Πατέρα. ΟΙ ού ρανοΐ άγάλλονται. ΟΙ "Ανγβ λοι βοξολογοθσΐν. ΟΙ α«θρω ποι προϋιταντοθν χρατοθντες κλάοους Βοΐων. ΟΙ παϊ^ες α νυμνοθν καί έπευφημοθν Σέ τόν Νικητήν. Ή φύσις σύμπσ σα νοερά καί μή άλαλσζε σ<ιρτ^, ζΰ, χαΐρει καί πορΐύβ ται μετά ΣοΟ ε(ς την πρόοδον κσΙ την άκμήν. Καί ημείς τα τής νΙ<ης σόμβολα φέροντες Σοΐ τφ ΝχητΟ τοθ θανάτου βοωμεν: Ώσαννά έν τοίς 'Υψ' α τοις ΕΰΧογημένος ό Έρχόμε νος. Σπήλι Άνίου ΒασιλεΙου Ά πρΐλιος 1937- Τ Ό Λέμπης κα! Σφ«κ(Μν Βύμί νιβ{, ΟΔ1ΜΟΣΙ ΡΑΦΙΚΟΣΙΑΡΤΗΣ ΙΛ ΟΠΩΣ ΛΐΑΒΑΙΝί/Ι Η ΖΩΗ ΠΓΟΠΠΣΧΠΛΙΝΕΣ ΠΟΓΦΕΣ... Ά πό την παράδοσιν—*πο ποθ 4λλοΟ;—-ξιχινοθν χά Ι οΕ προΐτκ λέ έ μρ^ Σήμερο είνε τω Βσγιβ πρώνε ιψάρι κα! κολιίν *- Ό οτίμαχος φαΐνεται 8ιι κυ· Οΐ»ρχε1 την Κυριαχή αυΐή. Καί ίιχαΕνς. 'Από ε Βριον άρχΐζιι ή Μιγάλη Έ65ομ3(, ή δ ποία είνε χυρ'ω;, μορνή τής παρκτΐινομέ· νης «νηοΐείας χαΙ προοευχήζ»· 'Η προσΐυχή μάλιαΐα πλβιοΐώνε- ται κιχό Ινα ίπΐ πλέον οΐοιχιΐαν... ηστείας: Τίν χρισΐικνιχον μυατι χΐσμόν ποΰ *ςί>εται άρετή θ
  ρβς άσχητιχή.
  'Αλλκ χαΙ ανεξαρτήτως των
  τί;ω οί λεγομεναι ημέραι τοθ
  θείου πάθου;, είναι ημέραι άφιι
  ειομίναι οίον έοντεριχί α^θρωηο
  Ά γ ό την μεγάλην Διυτέραν βρ
  χ'ζει τ4 μαρτύριον—Ινα μαρτύριον
  μως τβν μτ]να αυτόν παριτήρςοχ
  'Η ίξίφλτ)σς παντός χοέους χά!
  πάσης.... δποοχέσεως θά γΐνχ] μέ
  τή δεντίμα—δριοτιχβς χαΙ άμετα
  χλήτως.
  —ΔΙν οημαίνεΐ. Κάθε χοίνο «6
  τό χίνουμι. 'Ε'ώ γιά το ϋχσχα,
  &π£ρχει ΪΧλος λβγαριαομίς.
  Ίδ·ύ μία πληρ·φορ{α, μΐ·
  γχλως ένδιαφέρουσκ τό κ··
  λύ κοινόν κου διαβ^ζει εφη¬
  μερίδας Μ«ί αντλεΐ ««· τας
  εφημερίδας τό θάρρος Μ«ί
  τβ φδτα τής ζνης Ή πληρ·
  φορίχ «φ·(ά χον δημοβιο
  γααφΐΜΟν χάρτην, την πρώ
  την δηλ. ύλην, την αναλι-
  σκομένην υπό τδν καθημερι
  νβν κυρίως έφημ63<δ»ν. Καί β δημοαΐογραφικός χ«ρτη{ «ινετιμήθη καταιτληκτιηνς. Είς τβ διάβτημν δύο μηνδν βδιΐιλβσιίσβη η σχεδβν έδι κλασικβθη ή τιμή τού χαί δή ίς τάς πηγάς τής π«ρ«γω ής τού. Καί δέν φθκνε μέ χρις έκεί τό κακόν πβΰ γίνκ αι είς τόν τύπον. Προχώρει «βλύ πέραν. ΑΙ τιμαί τβΰ άρΓβ» ·λ· καί «νέρχβνται, έν ατνμχτβΰν εί; &νκ ση μεί·ν, κβντεύουν να φΒ4 σβυν τ« υψη είς τα όπβΐ* άς ίζβσφενδβνισίν άλλοτε έ ««γκββμιος πολεμβς. 'Η χαταΐτληκτική αύτη έ* ακρίβκια τού δημοσιο γοαφιχοΰ χκρτου αποδίδεται είς τάς πολεμιχάς προπ«ρ« σκευ»5 τβν μεγίλων Κρα τδν, είς την ύτερτίμιιαιν τδν «τμοπλοΐκδν νβύλων, είς την γενικήν διαταραχήν τβΰ (Ινου έμπορίου, τής έ ποίας είνε έπνχολουσημν ή ανατίμησις τ&ν πρώτων ύ λβν. Άλλ' αί έφημβρίδες τί γ( νονται έν τω μεταξί; Φυσι χώτατα παλαίουν £ν« αγθνα ίιτβγνωσμένον, βοφυκτιβδν, Μ*μκτ·ντ«ι Καί άλλαι τβί νούν ν« ίξ«φ*νισθ€ϋν είς την δίνην,τοϋ πρ«κο<μικ«ΰ έ{ωτ<ρΐΗβϋ σκλοα, άλλαι να Μεγάλη Δευτέρα μεγόλη μαχαΐρα. Μεγόλη ΤρΙτη μεγόλη κρΐσι. Ετοι χατατοπΐζει χαΐ πέραν τής Κιιριαχής τ&ν Β) {ών τα πράγ ματα ή έπιγραμμκτιχή παράδοσις. Τή Μεγά?η'Ε65ομάδα—μίχριτής Άνααταοιως τιύλάχιατο—παίζει ρόλον μβλλον τό πνιθμα καρά τό σβμκ. Είπαν άχίμτ] Βιι παίζοκν ρό¬ λον ή ποίηοις χαΙ ή φιλολογΕα —Ιν ένΐ 5όγψ ή Χριοιολογΐν. Άλ λά καί αί ίώο αυταί.... κυρίαι τραβοθν βχριβΐοτερα ι&ν «παθ&ν τους τόν ταρ(χο<» αρχιΐ νά πιρι· ργται σιύ Χριοτί, ατίν Πέ¬ τρο πιΰ τίν άπΐ}ρή6τ), οτιυς άρ- χιερεΐς χά Ι τόν Ίβύδαν χοΐ απα¬ ραιτήτως οτή Μαρία τή Μαγδα- ληνή.... Ό λεγίμενος «1ντιρίηο(«(» ί*ν είνε μίνον άνθ^ωπος τήςήμίρ»;. Είνε χβΙ τ*]ς.,.. νυχτές. άν κρί¬ νωμεν άπό την Μεγάλην Έβίομά· δα 4γοτι β Ε χαφενειαχαί ανζψή οεις είναι μβλλον.... άγρυπνΕαι· —Τα πάθη τ&Ο ΧριοτοΟ, Ιλι γιν έκιχαίΓως ,χδΐς ϊνας τέτοιος άντιρ^ηοΐα;, Ιχουν Ινα χαΙ μονον αντίκτυπον άπό χαταίθλής Έλ- ληνιχοθ χράτους. —ΠιΙονι —Την αφθονίαν τ&ν άπαιτή· σιων. -Δίί;.... Ζ —ΤΙ νά >ίβ! Άττό &ί» μιθ
  ζητιθν στο οπΐτι τέ.·., άρνΐ.
  ΚβΙ ά ήτο μίνον ο&ν! Έν πά
  ση περιπιώσει ή ίφθονία τβν β-
  παιήσιιβν Ι έν οκμβιβάζιτοιι μ έ
  φ εποχήν τβν ίσχωναγε>άίων.
  —"Επριπε τβ Πάσχκ—Ιοονέχι-
  οιν δ βντιρρτ,οί.ας— νά μιτιτίΒιτο
  ΐίς τί ν μ«)να %ς έοοίε(α(.
  --Τόν Ιχομεν «βιραφβρτεΐο·. Β-
  Άλλ' &ς επανέλθωμεν ατή φι
  λολογΕα των,... άΊρων. Ή Κυρια
  τδν Β.ΐων ποΰ χκρίζει επί
  τέλους στήν ανθρωπότης» Ινα
  Άναμενόμενβν α τή δημιουργιχω
  τέρα τού έχδήΐωοι, παρσυσΐαζεται
  ώς μία άπό τίς ώραιδτερε; Κυρια
  *ές τής ζωής. Στό βαγΐ πςϋ μ£;
  «έρναε πραΐ/τραΐ δ μικραι;, συμβο
  λΐζεται ή πίστις. Ή άπιστία μ&ς
  έχάλασε.... _£ς έκαμεν άνηού
  χους, νιυριχιΰς, άνυπόμονευς. Τό
  ίαγΐ >[νε δ φιΐνιξ ιής ζαής μας
  πιΰ αναγεννάται έχ τής τέφρας
  τού. Κ,άτι τέτοιο θέλει νά πή χαί
  ό Γρυπάρης στόν περίφημο Νυμ
  φίο τού:
  —Ιδού ό Νυμφίος έρχεται..,.
  Στή σκοτεινιά ποθ όλόγυρά μου
  άιτλώνει—
  τρέμει θαμττό
  V
  άσημοκάντηλό μου,
  'Η ψυχή είνε ή βιβλιχή παρ
  θένος πι5 άναμένει τόν Νυμφίον
  θ* ηήτε δτι δπάρχουν έδω δια
  χρίσεις: ΜωραΙ χαί φρόνιμοι παρ
  θένοι. 'ΑλλάγικτΙ δχΐ; Ή μω?ία
  είνε υπόστασις τ^Ο χόεμοι* τούτου
  Άπό την πλέμπα Ιω; τό σαλον γ.
  άπό τόν ήμίχϋσμο ϊοος τόν..,. &λ
  λον κόσμον, ή μωρία έργιάζει
  'ΰιτόσο ή ψυχή, ουτήν την στιγ
  μην τευλάχιοτον, έχει τόν ϊύχνον
  της άνημμένον.... Φέγγει βύΐίι
  μέσα στήν όμΐχλη τοθ παρελθόντος
  φέγγει χαί μέσα στά σχότη τοθ
  μέλλοντες. 'Αχριββς δπως χαί τό
  άσημοχάντηλο: Έ«φ τρεμοοδύνει
  έχει σΐιγμιαΐες , θριαμδηέ; ά
  ναλαμκές πτυ χκταυγάζουν τό
  σχιωδες τή; παλαιάς συ^χεχυμέ>η
  άγιογραφίας.

  «Δουλεύομεν δλοι διά την άρ
  γίαν τοθ Πάαχα».
  Αύτό είνε ϊ.α άλλο άξίωμα τή
  Μεγάλης Εβδομάδος. Καί ίέν φα
  νεται ιυτε >ίν παράδοξον, μ?λ
  νότι τό ίιετύπωσεν ύί «πκραδοξ
  ίγος» χϊποιας αυντροφιβ;. Τ
  δυσάρεστον, πάντως, είνε, δτι ',
  άργία τοθ ΪΊάσχοι, δέν έρχεται μό
  νη της. 2υιδιύεται χαί ίπό ι
  βββυοτομαχιά —εννοούμεν ρίβί
  τκυς «ποαχάζοντα(>.
  Ή άργία τοθ Πάσχα ?έν ιί
  μόνον ηηγή πάοης.... άνίας. ΕΙ .
  χβΙ έργανισμί; ξεχαλαρωι ενός
  Άπό τα Βυγά Ιω; τα χίυλίύρι
  χ«1 τα χβρΒχτηριοτιχά έκεΐνΐχ χά
  άραιύαουν τάς «χδόσιις τνν,
  άλλαι να περιβρισθβίν είς
  μιχρκ χβί όλιγβδ«π«ν« σχή
  ματ*.
  Δά τόν έπαρχιακόν ήμΐ
  ρήσιβν τύπον ή άχρίββιβ τοδ
  χάρτου Καταντά πρέβλημκ
  δύαλυτον χαί άπρβσμάχη τον.
  Δτίτι έ έπβρχιβκβς τύπος εί
  νκ ο περισοοτερον συνθλιβο
  μενος είς τ«ς συμπληγάδας
  πέτρνς τδν άπροοπτων κνί
  όντιξοοηιΤΜν, είναι ο κραγ
  ματιχβ Ιζυπηρκτδν τα κατα
  τοκους ουμφίροντα άλλ' όλι
  ν-τβρον ϋ χ«8ολ·υ απολαμ
  βάνων τάς εύνοίας τδν «α
  λδν έποχδν χαί τδν περιστά
  Πάν τω; τώρ« έπέτε ή φο-
  βερή άχρίβεια τ·ΰ χάρτου έ-
  πέρχΐται ώς οδοοτρωτηρ βνκ
  νιομβϋ τδν Ιπαρχιαχβν έφη·
  μερίδων, οί αναγνώσται των
  χ«ϊ ίββι άντιλνμβχνβνται
  χατά β*θ»ς την χρηοιμοτητα
  της καλίίς έκοιρχιαχής εφη¬
  μερίδος άς κάμουν },τι πρός
  τό συμφέρον των νομίζουν
  καλύτερον. Καί ίπειδή ουμ.
  φέρον ολ«ν είνε νά ύηάρχα
  χαί νά άγωνίζεται υπέρ τδν
  χοινων χκθε χχλή έπ«ρχ«α·
  κή εφημερίς άς ένδιχφκρθοΰν
  πρωΓΐστως οι' αυτήν, άς την
  περιβχλλουν μέ ένδιβφέρον
  0Γ·ργής καί κατόπιν ας βκκ-
  φθβϋν δι" άλλβ φύλλα πβύ
  γν»ρίζ·υν ολιγώτερον τόν
  τόπον μκς χ«ί πού ίλάχιβτα
  ενδιαφέροντ>ι διά τα αμεσκ
  χαί ίπιτβκτικά τ·υ ονμφί-
  ροντα.
  Αύΐά τα ολίγαι διά τόν «κ*
  ζδντ* έκ τβϋ όβ·λ·& τού κοι
  νού έκαρχιακαν τύιΐον.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΚΟΥΜΕΤ2ΙΔΗΣ·
  Ό τηλΐγροΐφο; ανήγγειλε
  προχϋές τόν θάνατον τοθ συμπολΐ
  τού μα; Γεωργ'ου Δοκουμετζίδου,
  μα ιής εντοπίου μαγειριχής—δλα
  είναι εναντίον τω» κανόνων τή;
  έμαλή; διαίιης χαί τής ευρυτέρας
  δγιεινής. 'Αχέμη χαί τό άρνί τής
  σούβλης— ό όχομϊστος ^ίελίας—
  χαρυχευμένος δπως φέρεται δηέρ
  τό δέον ίέν συντελεί στήν δγεία.
  φήω τώρα τόν ι [νόν π&ΰ άνα
  μιγνύεται χαί μέ τό λι>έρ τοθ
  πρώΐου έορτάζοντος Αναστασίου.
  —Τό χ«?ύΐερο πει» χάνω χάθε
  Ηάσχκ είνε νά.... έξαφανΐζομκι
  έλεγεν άλλοτε Ινα γεροντοπαλλήχα
  ρο μΐ πλείστας ίσας κοινωνικάς [
  σχέσει; χαΐ περιζήιητον είς χάθε'
  πανδαισίαν. Δΐαφορετιχά δπάρχει
  χίνδυνος νά άποθάνω , χωρΐς χαμ
  μίαν έλπίδκ πλέον δτι θά..·. άνα
  σιηθω.
  Νά δουλεύης λοιπόν διά την
  αργίαν τοθ Πάσχα είνε π(βγμα
  υχολον. Νλ χαταστρώνης, δμ«ς
  πρόγραμμα διασκέδασις τής άρ
  γίας αυτής, πρό παντός χωρϊς νά
  έχης ανάγκην ίατροθ την Δευτέραν
  τής ΔικχαινησΕμου—-ιδού τό μέγα
  προπασχαλινόν πρόβλημ».
  "Ενας διύτερος άντιρρησίβς ιί
  πεν:
  —Ή Μεγάλη Έβδομάς νοεΐται
  μόνον μέχρι των ανθέων τοθ Επι
  ταφίου. Πέραν άπό τό τροπάριον
  τής Κασσιανής, τή φωτολατρεία
  τ&ν Έγχωμίων, τό μυρνστόλισμα
  τό πολυ τής πρώτης '^νοσιάσεωί,
  πάει περίπατο ή Παοχαλινή φαν
  ταομαγορία.
  —-Ή γνώμη δμως ούιή άντ»
  ηήντησο, είνε καθαρό; πεσσιμι
  σμός.
  —Μά δπάρχει άνθρωπέ μου, έπέ
  μενεν έ άντιρρησίας, πεσσιμΐσμός
  χειρότερος, άπό τα όμματα που
  θά δοθμε μεθαύριο ποτάμι οτά
  χρεοπωλεΐν;...
  Δέν είχα τί νά «Ο πω. "Οσο
  σχληρά δλίπετε χαί άν έχρίνετο
  διά τίν στόμαχον έ!», ή φλολογία
  τής Μεγάλης Εβδομάδος, τό 64
  βαιον ήιο δτι εΓχε απολύτως τβν
  τόπον της, "Επερνε μάλιοτα μιά
  πνιή γινιχοτέρον, οίχουμενιχοθ
  τρόπον τ,ινβ, ρεβλισμςθ.
  έγχατεστημέ^ου έν Αθήναις άπβ
  δΐχαπενταετίας. Ό έχλιπώ^ Γεώρ
  γΐος Δΐχουμετζΐδης δπήρξε έ«
  ι&ν μάλλον έξυπηρετιχβν σιοιχεί
  ών τοθ τίπου μα(, δΐαν έδιχηγέ
  ρει ένΐαθθα άλλά χ»Ι έχ τβν ά
  φιερβσάντων ϊ»α μεγάλο μέρος
  τής ζωής των είς την υπηρεσίαν
  τής Πατρίδος, Έχρημάτισε Νί
  μά&χης "Ηρακλείου, Ρεθύμνης,
  Κοζάνην Σύρου, Μυτιλήνης χαί
  τής θισβαλονίχης κατά την περίο
  δόν των ελληνικήν πολεμιχβν
  έξορμήσεων τοθ 1917—920. τιμη
  θε!ς &πα τοθ αειμνήστου 'Ελευθε
  ρίου Βενιζέλου διά τεθ άργυροθ
  σταυροθ τοθ σωιήρος διά τάς πολ
  λαπλάς πρίς την ΙΙατρΙδα 6πηβε
  οίας τού. Είτα εξελέγη βουλευτής
  τοθ Νομοθ μ«ς, χκτά τό 1923, έ
  πολιτεΰετο μέχρι τής έποχής τής
  διχτατορίας τοθ στρατηγοθ Παγ
  χάλου, μεΒ' δ άπεού,θΐ) Ιδιωτεύων
  έν 'Αθήναις Βπου χαί πάλιν άναλί
  σχετο είς τα αφορώντα την Κρή
  ;ην ζηιήματα.
  Ό θάνατίς τού επήλθε έντος εί
  χοσιτετραώροιι έχ σηψχιμίας συνε
  πεΐα τερηδίνος τοθ ό5όντοΓ, γνω
  αθεΐς δ' ένταθθβ Βπου δ μετχστάς
  εξηκολουθεί ν' άπολβμδάνη πλεί
  στ»ν ουμπαθειώι', επροκάλεσε 6χ
  θείαν συγκίνησιν.
  'Απευθόνουσχ ή «Ανάρθωσις»
  τα θερμά είλιχρινή τη; συλλυπη
  ιή?ια είς την σύζυγον, τού; άδελ
  φιΰς χαί άνιψκύς τοθ ίκλιπίντος
  φίλου της ιδχετβι α&κΐς την έξ
  Οψς παραμυθίαν.
  Α *♦■)<■ ΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΟΝ· "Ο ιι μετ» τινάς άκίμη ημέ¬ ρας δ πάγος χαθίσταται χαί πά¬ λιν ιΐϊος τής πρώτη; άνάγχης δέν χωρεΐ χαμμία συζήιησις. ΚαΙ ώς τοιούτον πρέπιι νά είνε προσιτον εί; δλα τα βαλάντια χαί ι υ «όλος ή προμήθειά το« χά Ι διά τους πτωχιυ; μικροχαφεπώλας. Έχ τοθ λίγου τούτου, πωλοθνται αί χο· λθνκι «Ο πίγου είς τάς Αθήνας 4«·ώ ή έννέα μίλΐ; δραχμάς 2** (έν άπατώμεθα. Καί είνε σημεια» τέον πλήρει^ διατηρήσιμοι χλπ, Άναγράφομεν τάνωτέΐω έχοντες δπ' ίψΐν την δρισθεΐσκν , δι* ένταθ θα τιμήν τοθ πίγου χατά χολωνα χκΐ έρβτβμεν: Μήπω; ή 'Επιτροπή διατΐμή*» ών έσπευσε είς την σχετιχήν της απόφασιν; Διότι χαΙ εί; άλλο πλη οιέστερον εργοστάσιον, τής Νεαπό λεως, δ πίγος πνλιΐται πολυ ·υ θηνδτερος. Ι!
  Ν
  *
  ,.
  ί-
  ΚΟΙΠΩΙΊΙΚΗ
  Μιά ττεντάρορφη
  είς Μνα τόπον ρι?στηρ_(_Η
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Ινα
  διομάντι τής κινηματογραφικής τέ
  χνης: «Λευκόν φορτΐονβ μέ την
  Κάτυ Φόν Νάγκυ-Ζον Πιέρ '£
  μόν, Σουζύ Πρΐμ καΐ Ζούλ Μπερθ
  Αύριον ενα θαυμάσιον Εργον
  «Βασιληάς γιά μια νύχτα·, μέ τό
  Τσίστερ Μώρρΐς καΐ την Άλλΐ
  Χουαίτ.
  ***
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον είς τος 3 μ.μ.
  προβάλλεται ή α'. έποχή των «Α
  θλίων» είς τας 6 δέ μ. μ. καΐ τα
  (Ο μ. μ. όλόκληροι ή Β' καΐ Γ
  «οχή,
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύττ'
  τελές «Ξανθή Καπετάνισσα» μ
  τόν Κέν Μέυνατι κοΐ τοΰ έττεισοδ
  ακοθ «Φάντασμα αέρος» τα είτε
  σόδια 8ον, θον, Ιϋον.
  ***
  = ΜΜΠΙΙΜΐ:
  ΠΟΥΑΑΚΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενοι διαμάντι τής Μΐνημα-
  τογραφικής τέχνπί·
  "Ενοι χομμάτι άπο την ζω
  ήν τ6ν π«ρ«στρ<χτημενων νυναικδν, ηού Α μοΐρα τΙ( βίλπσ» χνλιαμίνες α τέ ν βο&ρχο... ΛΕΥΚΟΝ Άθώα κορίτσια ! δυστυχισμένες ύπάρ- ξεις: ΠβϊΑ,.,οβς ονειρ» άβ&α βλίπβτβ να χβνωνται τή στιγ μη πού νβμίζίτ* δή φβάβατε στό τίλβς τβυ πόβου οας ΠΑ· ΤΙ...ΓΙΑΤΙ....ΐτίφτίτ« Βύματβ μυσαρ&ν χαΐ τιποτένΐϋν άν ϊρώπων κου μόνβς των σκβ πος είναι |ή εκμετάλλευσις τδν ονεΙρΜν βας,τβ εμπόριον τής ΣαρΜβς σ«ς. Ζάν Πιέρ Ώμεν, Κάτυ Φόν Νάγκυ, Ζούλ Μπερύ. ΠΡΟΣΕΧΏΣ: «Τό Δράμα τ·δ Μά- γΐερλιγκ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται ιΐς φανεράν ιΐι ιοδοτικήν δημοπρασίαν ή «ρομήθεια είς «ήν Έβι τρο«(|ν Εκμεταλλεύσεως 80 κυβικβν μέτρον ομμο Καλίκου ■ροελεύσΐως στο>
  μίου καθαροθ καί 30 κυβ
  μετ (ών δμμου κονδροκόκ
  κου στομίου.
  Ή Ιημο-ρασία θέλει λά
  βιι κώραν έν ιω Δημαρ·
  ^ιακω Καταστήματι καί Ι
  νώνιον τής Έ«ιτροτ,τ)ς'Εκ
  μΐταλλεύσεως Ήλικτρι
  κ&ν ΈγκαταστάσΐΜν Ή·
  ρακλιίου την 28ην τοθ μη¬
  νός Απριλίου 1937 ημέραν
  Τετάρτην καί ώραν 11—
  12 «. μ.
  ΟΙ δροι συγνρσφής 0«ο-
  ΗΡΐώσεων ιΐσΐ κατατιθιιμι
  νοι είς τα Γ^αφεΐα τής'Ε*
  μιταλλεύσκνς όνόθεν οί
  βουλόμενοι δύνανται να
  λοβκσιν γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τΒ 23 Ά-
  ■ριλίου 1937.
  Ό ΠροιΒρεύων τής ΈτΗ-
  ής Εκμεταλλεύσεως
  Μιχ. Τζβ»λ«*ηί
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή γνβοτή χαλλιτέχνις αοβίοτα.
  Δΐς Χαρ. ΜαραγχοΟ ειδοποιεί την
  αξιότιμον πελατείαν της 6ΐι έντός
  αναχ«ο;εΙ Βιά τάς
  πρίι Λβραχρλβυβ^β'ν ττ)«
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  227
  ΤοΟΠροακέρ Μεριμε.
  —ΞίρΕτε, παπβ μου, πώς
  ό τό άστβΐο Ββν μ' άοέσει
  καθόλουΐ ΜΛ τό Θβό, σβς λ|
  νω, Αν βέν ήΌ>αστβ ρασοφό
  οος, τό λ(γο λίγο, θα οας μά
  θαινα πβρΐφημα μέ ποίον δχε
  τε νΛ κάνετε.
  Έ'ώ Ιλεγε αύτά, άυλωσε
  τό χερι ώς τό πρόσωπο τοθ
  νέου, καί μέ τα δάκτυλα Αγ
  γιξβ τό μουστάκι τού.
  Τό πρόσωπο τοθ καλόγβ
  ρου κοχκΐνησβ Μέ τό ίνα χέ·
  ρι έττΐασε άπό τόν λαιμ* τόν
  άναΐβή πσληάνθρωπο καί μέ
  τό δλλο άρπάζοντας τό μπου
  κάλι, τό εσπασε μέ τόση όρ»
  μή επάνω στό κεφάλι τού, ο
  στβ ό Μπουαδωφέν επεσβ ά
  να'σθητος στό πάιωμα πλημ-
  ιιυρισμένος άκό αΤμα καί κρα
  σΐ μαζύ.
  — θαυμασία, παλληχάρ
  μουΙ άνέχρσξε ό γέρο καλό
  γερος κο( γιά πακας, έξάπτε
  σθβ βλέπω.
  —Ό Μκουαοωφέν κέθανεΙ.
  άνέκρσξαν οί τρεΓς λησταί
  σαν ίΐδαν πώς 6 σύντροφός
  των έμενε άκΐνητος. "ΑΙ πά
  ληάνθρωπεΙ.. τώρα θα σέ ου
  γυρΐσουμε καλά. "Α,ρπαξαν
  τα σπαθιά των 6 νίος δμως
  χαλόγβρος, μ' έκτιληκτική εο
  κινησισ, άνασή<ωσε τα μσ κρυΛ μανΐκια τοθ ράσου τού, τιί]οε γρήγορα τό σηαθ! τοθ ΜτιουαΡωφέν καί προφυλάχθη <β μέ τόν πιό άποφασισμένο τρόπο. Την ϊβια στιγμή ό ου νό?ελφός τού τρόβηξε άπό κά ΐθ ά πό ιό ράσο τού ίνα έγ χειρΐδιο, πού ή λετιίδσ τού ΘΑ εΤχε μάκρος οέκα όκτώ τού λάχιστον δάκτυλα κα( στόθη <ε στό πλευρό τού μ' έπίσης ηολεμικό ύφος. —ΑΙ τιαληάνθρωποιΙ άνέ <ροξε, τώοατ θα οάς μάθουμβ νά φέρεσθε κα( θα οας δεί ξουμε τί αζίζετίΙ Σέ μιά σηγμή, οί τρείς κα τεργάρηδβς ιιληγώθηκαν ή ά «ωπλίοθηκαν κι' αναγκασθη <αν να πηδήσουν άκό τό πά ρθθυρο. —-Χρκ»τέ μουΙ ΠοτναγΙα μουΙ άνέκροξβ ή κυρά ΜαργαρΙτσ, τί καλοΐ πολίμισιές πού εί σθε, άχιοι πατίρβς μουΐ. (συνεχ(ζεται) προχκλησ;ι£ Κ«λοδντ«ι δπαντβ τα μελη τήί Ενώσεως 'ΑηοτάΜΤΗν «β Ι Ά ποστράτων /^{ΐΜματΐΜΜν 1933— 1935 είς ΕΗταχτον γενικήν συνέ λ«υβιν την ΙΟπν Μοιΐου ημέραν Λκυτίρβιν καί άπό της 10ης μέ χρι της Ι6ης ώρας έν τοίς γραφβί βις της Ενώσεως κρός ενέργειαν άρχ«ιρϊαιών καί έχλβγήν νέου ΔιοικπτΐΗβϋ ϊυμβουλίου. Οαρκκολοϋνται τα έν ταίς έ π*ρχίαι$ των Νομδν Ήρακλίίβυ χ*1 Λασηθίου διαμένοντα μέλη δπως έντός της άν*, προθΐσμίοις ίφ' ίσον δέν δννηβνοι να καρε» ρΐθ&σι. άηος'τΐίλΜοι ταχυδρομι κ&ς τα ψπφοδέλτια τ«ιν, ώ; κ«1 τας άποσταλίΐσας είς αυτοίς δα λίοίΐς χ«1 τα δικαιώματοτ ένγρ« φής χαΐ σννδρβμής αύτ&ν κβιΒ' ίσον άνευ αυτών δέν Εχουσι δι χΐΜ ψήφον συμφώνως τφ Κα βτατινφ., Έν Ήραχλιΐν τό 23 'Απριλίβ» 1937. Ό Πρέβδρος Γΐύρν. Φουντουλαχης Ό Γραμμ«τ<ύ{ Έμμ, Γιαχονμάχης ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΙΟ ΙΕΙΡΕΛΑΙΟΚΙΙΝΙΟΝ III "ΑΙΡΟ1ΙΑΙΣ,, •Αναχωρεί ί{ Ήρ«ΝλκΙ •ν 4*Μτ^ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ρρκδ» μ«τ' εύΐεΐαν ΠΚΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρκϊ Ρέ- β»ΐιν·ν, Χαν»α, Πειραια, -Ορον, Πείρον, Ν{ ον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ . 1—41 ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6.11—Λύσις 6 46 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ — 2 φουγγαρΕσματα καί ξεσκονίσμα τα αύτές τίς ήμέοεϊ. Ή κυρία θελ ξινόη ή ή κυρία Πολυξένη—τα όνό ματα αύτά διατηροθν την.... προ· | τεραιότητά τοος μεταξύ των εύσυ ι νειδήτων χρονογράφων—είναι δλο φούργιες: —ΣοφΙα τή σκάλα, των όσβεστη καΐ τό ξεσκονιστήρι γοήνορα. Ή ΣοΦία βλέπετε βέν είνε... σο· φία των πάντων. ΟΟτε Θέλει — άλλ" οΟτε καί μπορεΐ - νά τα προ- φθάση ΰλα. Χρειάζεται μνήμη, χρει άζεται εϋλυγισία, χρειάζεται 6ρε· ξις, χρειάζεται κοΐ αΐσθητική Καί δλα αϋτά άποτελοθν εΤδος οΐκοκυ ρικοθ . . πεντάθλου πνευματικάς καί..., άθλητικής σημασίας μέγα- λης. Άλλά τα σφουγγαρΐσματα καί ξβσκονίσμστα, τα σοβαντίσματα καί τα νοικοκυριά έν γένει των η¬ μερών αυτών, πσρουοιάζουν κυρί- ως άτιό άλλοθ τό Θέλγητρον τής ί ρεύνης. —ΜοΟ άρέσει αύτές τίς ήμέρες έσυνήθιζε νά έκμυστηρεύεται £νας ! πα>ηός Ήρακλειώτης. νά παίρνω
  τα σοκκάκισ, νά ψυχολογω καί νά ]
  αίσθάνομαι τή συνοικία. Πρό παν.
  τος νά την αίσθάνομαι, Καί νά.
  τήν.... εΰλογο.
  Δέν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τό
  Ιερατεϊον ό ανθρωπος. "Εν τούτοις
  ή εύλογΐα τού ήταν εύπρόσδεκτος
  άπό κάθε συνάνθρωπον τού * πού
  Θά Ετυιε νά Εχη ψυχικόν κόσμον
  πλούσιον δπως ό Ιδικάς τού: ΟΙ
  φροντίδες αύτές των ημερών είναι
  πράγματι εθλογημένες, Τ ό τσόκα-
  ρο ποθ άντηχεϊ στό παληό συνοι·
  κιακό καντοΰνι—σταθμόν ώραίων
  λευκών άναμνήσεων καί άναλλοιώ
  των ήθογραφικών στιγμών—είνε
  άπήχησις τοθ ρυθμοθ τ()ς ζωής δ-
  πως τόν έννοεϊ τουλάχιστον ή εύ·
  δαιμονία <οΙ Θά Ελεγα ή λογική. Ή λάτρα τοθ σπιτιοθ άποκτά έδώ την πλέον συγκινητικήν άλλΛ καί την πλέον Θετικήν της 6κφρασι. Άπό την τόξι κοΐ την ώμορφιά τοθ νοικονυριεθ δημιουργεΐτοι τό βαθύτϊρο—κοΐ οίωνιώτερο—ουνοί- οθημτ τίς Λσμπρί|Γ: Καί ή κυρία Πολυξένη μιθτύριο Θά προσέξΓ] μέ πικρή νοσταλγΐα όλλά κοΐ γλυ κειά Ικανοποίησι τα έγγονάκια της γύρω άπό τίς έπίσπμες ούτές καί συμβολικές φροντίδες..,. έ.", Τ6... «ρονόμιον μιας ·6 λι«ς. Ή μιχρί «<*'« Λίουενμπουργ* τ«ς Δινίας έοτερήθη ΙΛζ προνο- Η»βυ πού ΙχρβνολογΐΙίο α«ό 185Ο. ΟΙ κάτοιχοΕ 1ϊ}ς δι» είχαν πλέον τα δίχαΐωμ* ν* τβ ξιιίεύοϋν δ»ρε*ν ίπΐ ττ]ς βιδηββ 1ϊ δ έ δρομιχίΐς γρ*μμ1ϊς Β έ πόλιν των μέ την γραμμήν Βιρο λ£νθϋ—'Αιφ3ύργου. Τό «ρνόμΐο α&τό έχββνολογιΐτο άπο χ(|ς ποΐΐ χ«εαχιυίαθτ) γραμμή ΒιρολΙ«ου—* ΝΕΟΣ 17 έτων καλώς κατηοτι- σμένος ζητεί Θέσιν μέ μετρ(αν άμοι βήν κοΐ είς οιονδήποτε κατάστΓμα. Πληροφορίαι παρα ιφ Γ. "ΑΘανα σάκη μρσΙτΓ; Χανίων Πύλη καφε¬ νειον βΜπόρσαυ. Έ«1 τί ι&«ιρ^ υ^ ρ) άνίγχ») νά ζητηθί άπό τβν 6«βιλία τ,τς]ς Δ»νιμ»ρκί»ς ή άδιια ττ)ς δια σχίσι»; τοθ έδίφοϋς τού Δτβυιν μπουρΥ»·, πβϋ έξαρτβιαι παρ' α τοθ. Ή βασιλική αυγκατάθεοι |5ί6η δηδ τ4ν 8?ον Βπ 'μί* δια χλάϊωσις Βί συνίδιε την πολί χνην μέ την μεγάλην οιδτιροδρομ χήν γραμμήν χαί διι οί χίτοιχο τοθ Λίοιιενμπουργκ θά εΙχ«ν τ διχαίωμ» νά τ»ξ«ιδεόουν δ»?«* Ιπ τ<){ δΐαχλαδώσκβς αύ'τ]ΐ. Τ προνόμιον 6ιιω; ϋληξε, χ«1 ^ " τοιχοι τοθ Λίουΐνμπουργκ II* θ ι(ί πλέον τζα>παιζτ)5«ς ...
  ***
  —Ή ζηλοτυιία της
  γου ενός ΰνουρνοθ.
  "Ενας γναοτίς πβλιτιχδς τοθ
  Βυυκουρίοτίου χατήγγειλεν ιί(
  ιήν άατυνομίαν Βτι τον παρακο
  λουθοθσιν είς χάθι β«|μαι τού Ι
  Οιιοπτος νέος. Φ-βΓ,θεΤαα μήκνς
  έοχιδιάζετο δολκφΐνιχή απόπιι-
  ρα χαιά τοθ δπουργοθ, ή άοτυνο
  μ(α Ιτίθτ) ΙπΙ τα Ιχντ, τοθ νέου
  Ό νίος συνελήφθη, άλλ' άπίϊε
  ξεν δτι ήταν μυσπχίς ίαϊυνίμο
  ι!( ιήν υπηρεσίαν ενός ίδιωτιχοθ
  αοτυνομιχβθ πραχτορεΕον, χαί δτ
  τόν είχ« β£7η ή σόζυγος τοθ πολ
  Τΐχοθ >ά τίν παρακολουθή, θέλου
  α» νά εξακριβωθή μήπνς & σόζυ
  γίς της την άπατοθοε. Τό άΗατέ
  λισμα τής Ιρε6ντ)ί ανεκοινώθη
  είς τόν πολιτικόν, 6 δϋοΐος άνέ
  πνευσι. Δ'ίτι ιίνε προτιμώτερο
  νά παραχολουθήΐαι χανΐΐς δια
  λογαριασμόν τής ζηλοτύπου σαζύ
  γου τοι·, παρά διά λογαριοισμίι
  έπιχινδύνων πολιτιχβν αντιπάλων
  Παρελήφθησαν Δρθς μετά ή άνευ
  χρυσαλίδος.—Μαόνια-Φλαμούρια-Κε-
  λεμπέκια-Καραγάτσα-Όρενκοντΐάϊν-
  Όξυές ολων των είδών, Κόντρα πλα-
  κέ κοινά καί Όκουμέ καλαμάδες έ-
  ξαιρετικοί.
  Κατάστηρα Ξυλερπορικόν
  ΔΕΡΙΜΙΤΖ«ΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΩΑΝΜΟΥ
  ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
  Τελ«ί« άν«Μα(νισι$ ηρώην λοντροθ Βαρδάκη καρ* το
  ΓΐνΙ Τζαμί Ηρακλείου 6κο την οι*ώθ«νσιν κ. Γ. Μαρή
  μέ τμϋμα ΕύρωπαϊχοΟ χαί Τβυρχιχοδ ρυβμοδ (χβμάμι)
  Ματ' αρέβκΐιαν των π«λ«τ&ν.
  "Ακρα πβριποίποις μέ ύιτηρεοίαν πρββνμβν κ*1 τιμαί
  «ι ουνήβεκ.
  Δια τους ανδβας άπό 7—1 ιτ μ. Δια τάς γυναίκας ά«ο
  1—7 μ. μ. χ οί Ι συνεχΐι» ίιά «υς «νίρβς.
  Μονον μία έη'θΛεψις άρκεϊ νά οάς
  Τό ώς «νν Λουτρόν άρχεται τδν εργκβιδν τ·ιι
  την Δευτέραν 26 Απριλίου 1937.
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. λ. ΓΙΒΡΙλλΚΚ-Σ. Κ. ΗΥΛΟΠΟΤΑΗΙΤΗ
  &ΙΠΑΒΜΑΤ0ΥΧ0Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καί οίκοΒομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικαί κατβσκευαί, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραί κατασκευαί, οίκοδομικα, ό-
  βοηοιΤα.
  Γρανεΐα '0*·( ΑΜΔΡΟΓΕΟ.
  •εικπβ κ. κ· —κβ«λάΝη—'
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΟΗΪ
  ΤΜ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  97ον_
  ΝχΙ Καλλιχρίτη β* -
  " τί είχα κάνη «>
  νέ
  σϊν
  ίρδς %ΐ έγώ αθη
  ψ* τόαον πβλύ π?ϋ ί* 8ε«
  λουοθβ ατή φλόγα τής ζα>*ίί
  !ΐ-χα πεθάνη άπό την λό«η
  Τ4χ· ή Αίγυπιίϊ 'Αμενάρτη
  θ α*ό β«β|Μ τβν
  μ*
  της νά δποφέρα παντοτεινά
  πω 4χίμη «αί οήμερα χ* μελ«
  ψί «δόβοβπό της νβ γέρν έ«ί
  Δίν μπϊροθσε νά μέ β«ψη. Δέ
  γνο)?ίζ«β κι' έ-ώ δ»· μποροθα»
  νά τ^ν 6λ4ψ&. Δέν προσεπάβη
  οα κίν, μ* γν»?1ζουοχ -ϊί)» δύ
  νβμί μου. Την Ιοτιιλα 8αιυς μχ
  «ρυα κα! «χίνεται νώ; ϊζτ,σε κ»
  έγέννηαε Ινα ηαιδΐ στό όικϊί &■
  φηαε ώ: χληοονομια την έ<δ!«η- βΐ. Κ «Ι ή (οταοΕι αυτή οέ Ιρι ρε χοντά μου, ώ Καλλικράττ). Ό Δ«< μέ έκύτϊαξε χατάηλη χτος 04ν ν* ζη^Οσε νά πβε έ γώ χάτι γιά λογαρι«σμ4 τού. Άλλά καμμιά πρόχειοη λέξκ δέν ή'Χΐτο β:ό ατίμϊ μου. ΚαΙ ή 'Αγιάαα έβονέχ'βΐ: —Αύτη είνε ή (,σΐορία τής ά γάπη; μου %% τώρα έφθασε η ώ;α θά γίν» γυναΙ<α τοθ άγαπημένου μου. "Εται είνε τ) ζωτ^, Καλλιχράτη. Γεμάιη ακό χαλό χαί άπ4 χαχό. Δέχ αοθ έ χρυψι τΕηοτε άηό την Ιαΐορία μου. Καί τώρα ηρΐν ■» οτή φλόγα τή; ζωής θά αοθ π* δυί ?όγια άχόμη. θι φθάσωμι οέ λίγο μπροοτά ατή ζωή χαί οτό θάνατο γιατΐ ή ζωή χά! 6 θανατος ε Νέ πολΰ χαντά χ«1 χά νεΐς ίέν ξέρΐι Αν ίέν ξεχιβρι ο^Ομε πάλι γιά πο?ύ< χαιρό. Δέν ιίμαι παρά μιά γυνβΝα. Δέ γ ω?ίζ« άηό προφητεΐες χαί δεί μπορω νά διαδάσω τί μέλλον Άλλά έχεΐνο Πίύ γνω^Ιζι» — γιατί τό Ιμχθα άπό τα χείλη το' οοφοθ Ν'.ύτ —■ είνε δ» ή ζωή μ?υ Η* ιίνε άθάναιτ}, αλλα έ χει ώαορ^ήη χά! έχει παρατα θζ άπω τό λου τρβ πιΰ έκαμα μέ σκ αχ!ς φλόγες. Δέν μπο^Ι νά βαοτάΓ,η αίώνια. Κ*1 Ιται ηρΐν οέ δαπτίσω οτή φλόγα^σέ χαλ& να μεθ π^ς δα άληθινά οιιγχΊϋ^ς χαί 8ιι μέ μέ Βλη σου την χαρδιά. Ι^α μεγάλο χαχό χά Ι ηροχθίς άκίμτ} έιχ2τ»9α τή γυναΐχα πού οέ άγαΐΗθσ·, άλλά μέ πχρήκου οί χαί μέ έθύμωοε ηροφη'ΐό)» σα χαχά είς βίρος μου. Πρίσε, ξε λοιπον χοΐ ου 8 τα ν θά άπο κτήΓη; ίό^αμι νά μή τή* μκα χειριαϋ^ς σιθ θυμί σου ή τή ζή λεια σου, γιατί ή άχατάβλητοι δύναμις είνε Ινα έαικ'νδιινο δ πλ? σία χέρια τοθ άνθράπου. ΝιΙ, Καλλΐχρίτη, ά,ιχρτησα κα ραχινουμένη 4πί την πικρίί έ νίς μεγίλου χαί άιυχοθς έ?ω ής χ»! δμως διαχρΐίω τό χά λό άηό τί χαχό γιατί ή χαρδιί μου δέν έχιι γίνη τελείως ο«>η
  ρή. Ή ίγαηη σου, Κχλλΐχράτη
  6ι είνε ή πόρτα τοθ λυτριομοθ
  μου δπω; τό ηάθος μου υπήρξε
  ή πόρτα πιΰ μοθ ίιοιξε τον
  δρίμβ τοθ χαχοθ. Γιατί ή 6α-
  θειά βνιχανοποίηττ) άνάηη είνε
  χίλασις γιά τίς ψιΐχές, έ φ ή
  άγάπη κου άνταποίίίεται μβ,
  ' ψηλί.
  (συνβχίζεται)
  ΙΙΕΡΙΑΗ^ΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥ3ΪΩ2
  'ϋ Πρίιδρος τής Κοινότητος
  Κϊλκθ-Χωρίου Πιδιαίος.
  Διοχηρύττει δτι την 9/]ν προ
  σεχοϋί μηνίς Μ>{« 1937 ημέραν
  Κυριακήν χ» Ι ώ,αν 10—12 κ. μ.
  ένεργηθήοεται ίνιαθο, χαί ενώπιον
  τής αρμοδίας έηιτριηής π^οφορ:-
  *ος μειοδοτιχός βκχγω'ΐσμός διά
  την χαταοχευήν ^,ός γεφιιριδίου
  ίηΐ τής αμαξιτής δδαθ συμφώνως
  «ρός την θανιαχβιϊοίβν μελέιην
  *-4 τής Μηχανιχής
  μ
  «υς δροος χ*)ς λε«τομι
  ροΟς8(αχη(ύξε»ς χα( τής συγγρι»
  φής δποχρεώσεβν ώ» &ί βουλόμε
  νοι δύνανται νά λ»μ·6ά·, α>3ΐ γννσιν
  «θημερινβς έν ιφ γραφ,ίφ ττ,«
  Κοινόιηχος χά! ^ Μηχβνιχΐίς
  ίπηρεοΐας Κοινοτήκον ΝίμοΟ Έ
  ιαχλείου.
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ.- ΣπΟΡΟ{
  Κ. Δαφβρμος δικη^όοος Ελένη £"
  Χατζηθακη έτέλβσαν,τοθς
  των την 22-4-37. θερμα
  ρητήρια.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ. Ελένη Σ,
  Δαφέρμου δικηγόρου δίν θα ββ'
  χθπ μέχρι τής 12ης ΔεκβμβρΓου ,,^
  Γύρω στήν πόλι μας.
  'Ετιερστώθη καί ό δεύτβρος 4ρ0.
  φός τοθ νέου μβγάρου τοθ Μου!
  σείο υ μας.
  —Ήδη κατασκευάζβται ή στίγη
  Ήρχισεν έπίσης καί ή επΐχριο,ς
  των εσωτερικόν τοΐχων.
  —Γενικώς αί εργασίαι προχωροθν
  άλματοίδθς ώστε νά ίλπΐζεται τα.
  χεία ή αποπεράτωσις τοθ έ
  κοθ κτιρίου.
  —Είς βισφορσ σημεΓα τί|ς πόλε.
  ως έτοιχοκολλήθησαν χθέ; άντΐΐυ.
  πσ των σχεβίων θβκαετοθς εκτβλέ.
  σεως δημοσίων Εργων.
  —Τα σχέδια ταθτα απησλ6λου»
  ττυιθοος όμίλους έργατών καί π«.
  ριέργον.
  —Χάριν τής κσλυτέρας έφορμο.
  γής τοθ νόμου τοθ τιμωροθντος
  τοθς βλασφήμους, εκρίθη σκοπι
  μόν νά άναγραφουν είς τος προοό
  ψβις των οΐκιων καί Ιδίως των συν.
  οικίαν παραινέσεις ώς ή εξής:
  — .Μην ύβρίζετε τα θεΐα. θα τι·
  μωρηθητε υπό τοθ νόμου».
  —καί οί έκ συνηθείας ή έκ ρο·
  κης ή καί Ιδιοσυγκρασίαν ύβρΐζον
  τες τα Θεΐα τό.. καλοουλλογοθν
  ται.
  —"Ετσι τούλάχισιον ψυχολογοθν
  ται «έκ πρώτης δψεως».
  —Άπό σήμερον άρχΐζουν οί ά
  κολουθίαι τής Μεγάλης Έβδομά
  δος.
  —Ώς έκ τούτου αί έκκληοΐατ
  μας θά παρουσιάοουν τόν συνήθη
  συνωστισμόν φιλοχρΐοτων καί έκ
  κλησιαζομένων γενι^ώτερον.
  —Βλέττετε τάς ετγΐας αύτάς ή
  μέρας τό έκκλησιάζεοθαι .μϊταξύ
  πάντων καί πασών» είνε καθημβ
  ρινόν ζήτημα,
  —Μάλλον άστατος καί χθές ό
  καιρός.
  —Έν πάση, περιπτώσει ή λιακά
  δα διήοκεσε καττως περιοσότερον
  καί ό πνέων βορειοδυτικός δέν ήτο
  καί δυσορεστος,
  —Τουλάχιστον κατά τάς προμε
  οημβρινάς ώρας ώστε νά εύνοη
  θοϋν έν νένει οί ύπαιθριόφιλοι.
  —Τό ξεκάλτσωμα Οσον πάει καί
  γενικεύεται.
  —"Ολίγον σκόμη καί Θά γενικευ
  Θή καί τό ξεκαπέλλωμα.
  Είς πεΐσμα <άθε ύποστηρικτοθ τ/ίς τοπικής οΐκονομίος—περΐ την οποίαν καί ό τελευτοΐος θόρυβος— άλλά καί της παλαιάς λογικής καί 1θί| ^|ς —Σήμερον είς τοθ Πουλακάκη προβαλΜται διά τελευταίαν Φσ ράν τό «Λευκόν φορτΐον» τό οττοΐ· όν άξΐζει επαναλαμβάνομεν νά μή χάση κανε ς —Προκειτσι περΐ Εργου άπό τα καλυτέρα τής τελευταίας κινηματο γραφικής σαιζόν καί τα μάλλον έν διαφέροντα. έ) Ρ«««ιιτε|ΐ —-Μνημέ-συνος δΐατριβή. Εξεδόθη καί εκυκλοφόρησεν είς έπιμελημενην ϊκδοσιν (ίξ άνατυπώ σεως έ< τοθ ΜΖ τόμου τής «Άθη νάς») «Μνημόσυνος διατριβήν είς τόκ άεΐμνηοτον ΣτυΑΐανόν Δϊΐνά κην συντάκτην τοϋ ΙοτορικοΟ Λέξι κοθ καί έκ των διακεκριμένον κα Θηγητών των διδαξάντων επί οει ^άν έΐών κατά την τελευταίαν τιε ριοδον πρό της 'ϋνώοεως κοΐ μετ" αυτήν είς τό όνομαστόν «Γυμνάσι όν Ήρακλείουΐι καί άλλα ανωτέρα έκπαιδευιήρια, δεινόν δέ γλωσσο λόγον κοΐ Ιστορικόν. Ή διατριβή οϋτη όφειλομένη είς τόν λόγιον καί συνεργάτην τοθ Δεινάκη κ. Βασ. Φάβην άναλύει την έκιστημο νίκην έμβρΐθειαν καί τάς έξαιρετι κάς κι,ιΐικός, φιλολογικάς χαί γλιισσολογ^άς εργασίας καί πά ρατηρήσεις τοθ προώρως ίκλιπόν τος Κρητός έπιστήμονος. ΠΑΡΟΡΑΝΑ Έκ τοθ άπό 16 Απριλίου 1937 προγράμματος πλειστιιριασμοθ Γε ωμγΐου Μπελιμπασσάκη, μαγείρου κατοίκου "Ηρακλείου κατα Ιτεφα νΐας χήρας Βασ. Κλινάκη κατοΙ κου Ηρακλείου δημοσιευθέντος είς τό υπ" αριθ. 4.542 τής 20 "Απριλίου 1937 φύλλον τής εκδιδομένης ένναθ Θα εφημερίδος ·ΆνόρΘωσις»διαγρά φονται έ< τής πίριγραφής των Ιν τφ προγράμματι τούτω άκινήτων τα εξής «καοως καί την βπιχαρπ! αν έφ' ολοκλήρου ιοθ Μήματος τούτου άνήκουσαν είς την όφειλε τιδαΐ ταύτην» καί κατά τουτο βιθρ Θοθται τό παρόν πρόγραμμα. "Ηράκλειον τβ 22 Απριλίου 1937 ΟΙ πληαεξουσιοι δικηγόροι τοθ έπισπεύδοντος καί παϋαγγβλλον τος, β. Α. Μετβχιανίχηί Νικόλ. Γ. Χατζιδάκης Ό 1τρ·Ι«
  το», οδβς Πειβαιβκ 17*"
  ΑΦΗΝΑΙ. Τηλ. Μ.379
  ΚΙΝΗΣΙΣ -Αφίκετο είς την π6
  ν μας ο Διευθυντής τής ·ΕταΐΒ°; ?
  άς Τβχνικών Εργων Κρήτης *,·£(,,. ί
  Δερμιΐζάκης. ρμ·
  -•Αφίκετο ιτροχθές έ^ Αθηνών
  ό συμπολΐτης μας φΓλος κ. ΓβΛ '
  Σ Χατζηδάκης ΠρωτοβΙκης Πό
  Λ Π Ο Ρθ α ΖΊ Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -=
  •7ο»
  Τα κοσά ήσαν σεβαστά, άλ
  λά δχι καί αρκετά γιά την
  «κόμησσα». Για νά τυλΐζπ καλ
  λΐτβρα τόν καρΙΉνάλιο Επρβπε
  νά τοθ βώοη ακτές αποδε(-
  ξεις της βασιλικης εΰνοΐας.
  Δέ« ήταν άοα γε δυνατόν νά
  τοθ δείξη γράμματσ; ΓιατΙ
  λοιπόν ϊΤχβ κοντά της —·χαΙ
  στό κρεββάτι της —έναν γραμ
  ματέα ΛσυνεΙδητον, δ σον καί
  ή ι δια; ΚαΙ 6 γραμματεύς προτγ
  ματικά 6έν εδίστασε νά χαλ-
  κΐύση δηθεν γράμματα της
  βασιλΐσσης πρός τή φΐλη της
  κόμησσα ντέ Βαλουά
  Ό καροινάλιος Βέν έκρατι·
  όταν πιά άπό τή χαρά τού.
  Έγραψεν—Ετσι τόν έσυμβού
  λίψ:ν ή κόμησσα—γιά νά εύ
  γαριστήση τή βισίλισσα. ΚαΙ,
  ώ τ "Ο θαύματοςΐ— έ<β!νη τοθ απήντησεν, ούτος έξανάγρα- ψ» καί Ελοβε σειράν έπιστο· *ών της. Κσί δσο ή καρδιά τού έφούσκωνεν άπό ύπερη Φάνεια νιά την ϊθέλπιστη μβ· ταστροψή ττ]ς Μαρίας—-Άν- τουονίττας, τόσο ή κόμησσα β_νά τοθ άδειάζη τίς νά μην άββιάστι την κάσσα δημιουρ¬ γώντας μιά μυστική δηθεν άλ ληΧογραφΙα μεταξύ.σΰτοθ κα( της βασιλίσσης; Τοθ Εδωκε τίς κατάλληλΐς συμβουλάς· κοί ούτος όλότελα τυφλωμέ- νος, Βγροψε μιά λβπτομερη δι· καιολογητικήν Εκθεσιν τής Ε- ως τότε διαγωγής τοι·, την έ- ξανάγροψε, την ξαναοιώρθω· σεν επί ήμέρες όλόχληρες «αί τέλος την παρέδωκε κοθαρο- γραμαβνη στή γυναΤκα πού τόν εΐχε κατο υποχρεωθή. Καί απόδειξις βτι ή κόμησσα ντέ λά Μότ ήταν πραγματική σα γηνεύι-ρια καί σΐε'ωτάτη φ(- λη της βασιλΐσσης είνε ,δτι ο- στερ' άπό λΐγες ήμέρες τοΰ Ε- φβρε Ινα γράμμα σέ χαρτΐ μι κροΟ σχήματος μέ έπΐχρυσο πε ριθώριο κα( μέ τόν κρΤνο της ΓαλλΙας στή γωνΐα. Ή άκα- τάδεχτη βασΐλισσα τοθ οϊκου των Άψβούργων, αυτή πού ή ταν τόσο έπιφυλακτική καί τό σον άπρόσαη Εγραφε στόν δνδρα πού, εΤχε περιφρονήση ϊως «κβΐνη την ήμέρα: «ΕΤμαι κατενθουσΐσσμέν η «ού δέν οάς βρίθ' ω πιά Ενο- νον. Δέν μπορω άκόμη νά •άς παράσχω την ακρόασιν -οο επ θυμεΤτε. "Οίαν ο! «κ- ριστάσεις τό έπιτρίψουν, θά σας ιΐδοποιήσω. Έστέ έχέμυ θοςΐ» σΐλισσα τόν έχαιρβτοθσιν, β ταν ούΐή άπΐσςρεφβν έπιμό ιωςτό βλέμμά της άπό τόν μισητόν αυτόν άνθρωπον; Ύ πήρχε. φόβος μήπως 6 δυστυ Κης ούτος μέ τόν καιρό υπο ψ ασθβ «ά α. ΤΙ μποροθσβ νά νΓ; Μιά καί ήταν όλοΦ*νβ ρο ι»ώς ή Μαρία—Άντουα- νέττα Ρέν θί απηύθυνε ποτε τόν λόγο στόν καρδινάλο, βέν ήταν άοά γε αρκετόν νά πε σθ() αύτάς ό χονδροκέφσλος πώς έμ(λησε μ έ τή βασίλισσσ; Δέν θά μποροθσαν ή κόμησσα καί οί συνένοχοΐ της νά έττω φεληθοθν της νύχτας, ή όποΐα παντα ΐύνοεΐ τίς άπατβΓ, γιά νά παρουσιάσουν στό Ροάν, μέσα σέ μίαν άπό τίς σκότει νές δενδοοστοιχΐες τοθ πάρ κου των Βερσαλλιών, μία γυ νοΐ<α στήν οποίαν θά Εβα ζαν νά άποστηθίση μτρικ φρόσβις καί ή όποΐα Θ4 έπερ νοθσε γιά βασίλισσσ; Τή νόχ τα δλες εί γάτες μοιάζουν καί ό άγαθός κσρδινάλιος μέ σα στήν ταραχή τού κσί την τρέλλα τού ασφαλώς θά την έπάθαινε μ έ τίς ογυρτεΤες τοΟ,Κ^λιήστρου καί τα ρα βσσάκΐα πού συνέτασσεν ό νραμματΐύς καί σύνευνος ιής Ίωάννας. (συνεχ(ζεται) ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΒΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΟΔΟΙ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ· 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ- ΚΡΗΤΗΣ _νμάτι« ευάκροι, εύΛλι«. ΈηίηλΜθΐς κοπνουργιις. Καβαριότπς &μεμπτβ(. Ύ«ηρ«οί« ηρββνμος. Τ ό νέον Ξενοδοχείον υπνου τό ΕΜΠΟΡΙ¬ ΚΟΝ θά καταστή τό μοναΒικόν κέντρον Βιαμον|)ς βιά κάθι ξένον «ού θά έρχεται στό Ηράκλειον. ΛΑ ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοθ Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον καταθέσΐις έν δψβι καί επί αροέεβμία. Δάνεια επί ένεχυρο έαπορευμάτβν, Έκτέλκαις ηάαης ύπ· έ ς ορβυς τραηεζΐΜϋ{ Ιρ ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Παντονωλιΐον τοθ Ί-άννου Πΐρτσιλάχη καθιστό: γνΜσιόν είς ιήν αξιότιμον καί «ολυ- «λτ]θ| «ιλατ«(σ* τού δτι «αρβλαβιν 4λαιό- λαδον γνήσιον ικλεκτ()ς νοιόνητος σκ τοθ κ«· ρίου ΜαλλΑν '1ιρα«4τρας. τό οποίον θά «ωλ^ ιλΒό σήμερον, χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬ μάς άαυναγΜνΙστους. Έ«ίσης γνΜστοαοιοΟμιν «ό κοινόν δτι διά «ομού ά«ανορΐύι«αι «Ις «ό άνω Κατάστημα Α ««Ηΐΐοις σνοριλαΐου. (Έκ τοθ Καταστήματος) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Ο φλέγοντα βιολογικά ζητήματα Τό χλωριουχον μαγνήσιον (συνέχεια έκ προηγουμένου) Α'. Κ α τα τόν καθηγητήν άβί, τό γεγονός 6 η τα άλα· τα τοθ μαγνησΐου έπβνεργοθν τόσον σταθβρΔς επί τοθ νευ ρικοθ καί τοΟ ν^υρομυϊκοθ συ στήιατος επί τής 1νιδερμ(6ος καί των σχετικών μορΐων ταύ της, επί τβν πεπτικΔν λει- τουογιΛν, αγει άναγχαΐος ε(ς ό συμπέρασμα βτι ή άνθρω πότης ίχει ίΑλβιψν μαγνησΐ- ου. Φ ΐΐνετσι 6έ δ Π ή έλλει· ψ ς αυτή δέν χρονολογεΐται χά Ι σχετικώς άπό πολύ μα κροθ χρόνου, αν κρίνη κανεΐς άπό την περίεργον σύμπτωσιν δτι συγχρόνως μέ την ελλει ψ ν αυτήν παρατηοεΐται άπό πολλοθ ήδη καί αθξησις τής συγνότητος τοθ καρκΐνου. "Εζήτησε λοιπόν 6 Γάλλος σοφός νά ιθρπ μήττως ή συν τήρησις τοθ άνθοώπου διά τοοφών Ρέν προμηθβύη πλέον ιΐς τόν οργανισμόν δσον μα γνήσιον τοθ χρειάζβται καί έξηκρΐβωσε τα εξής περιεργό τατα γεγονότα. σχεηκά μέ τό ας,χαΐ τόν άρτον άφ' ενός καί μέ την γεωργίαν άφ' έ τέ ρου. Δέν είνε πολλά χρόνΐα άκό μη κου δλος ό κόσμος μετβ χειρίζετο ώς μαγειρικόν καί ίπιτραπεζιον άκόμη αας, τό κοινόν χονδρό άλάτι, τό φυσι κόν κσί ακαθόριστον 8«ως Εοχβται άπό τάς άλυκάς. Τό άνας αύτό δταν ήτον ύγρός ό καιρός Ελυωνε, μέ την ξη ρασΐαν δέ πάλιν εγίνετο μ(α μάζα πετρωμένη πού δύσκο λα έπαΐρνβτο μέ τό κουτάλι. Τό μικρόν αύτό έλάττωμα πού ωφείλετο ε(ς την ύγροσκοπι κότητα τού χλωριούχου μα γνησΐου τοθ ένυπάρχοντος είς τόσΛαςσΰτό, ηθέλησαν νά τό άποφύγουν μέ τό γνωστόν καθάρισμα τοθ άκατβργάστου άλατος, άλλά είς τό λευκό ψιλό άλάτι 3έν άπέμβινΐ πλέ όν παρά ελάχιστον χλωοΐοθ χον μσγνήσιον, μόλις 0,35 εως 0,45 έ<ατοστόγραμμα επί τοίς 100, έν ώ τό γονδρό άλά τι πβριέχει 1 γι>. 70 τοίς ο)ο.
  ΚαΙ Ετσι μέ μόνην την Βήθίν
  τελειοποίησιν αυτήν τοθ άνα
  τος εστερήθημεν κδηου 50
  γραμμάρια μαγνησιούνων ά
  λάτων ό κάθε άνθρωπος.
  Ί5ού λοιπόν μίαν ώρα(α
  (δέα πού ρΐτιτομεν είς την νη
  μιχήν βιομηχανίαν, νά παρα
  τκβυόζη ε£ δυνατόν Ινα λευ¬
  κόν έπιτραπέζιον μαγειρικόν
  έίΛας άρίσΐόν είς δλους μέ
  κατάλληΧον προσθήκην τε
  χνη'ήν τοθ μαγνησιοόχου α
  λατος είς τό κοινόν χλωριοθ
  χον νάτριον. Δέν θά ύπηοχε
  κανεΐς νά μή προτψφ Βνα
  τοιοθτον ά Κάς μέ πραγματι¬
  κάς θγιεινάς καί θβραπβυτι-
  κάς (διότητας.
  "Ας Ελθωμεν τώρα ι(ς τό
  ψωμΐ. Ό Λρτος ήτο ή πλέον
  πλουσΐα είς μαγνήσιον τροφή
  καί ή κυριώτερα σχεδόν πού
  έπρομήθευε τοιοθτο μέταλλον
  είς τόν οργανισμόν της αν¬
  θρωπότητος των εύρωποΐκδν
  νωρΑν ΙίΙως που είμεθα σχβ
  δόν δλοι ψωμοφάγοι. "Αρτος
  καί άλας δέν ήσαν βηΧαδή
  μόνον τό σύμβολον της Φιλο
  ξενΐας άλλ' ήσαν καί τα θε-
  μελιώοη αυτής στοιχεΤα.
  - - (σονεχΐζεται)
  Έν οχέαιι μέ την η
  οαν τελευταίως δψωτηιήν τάσιν
  είς τί» αγοράν τδν οΐνων Ιδίθτ)-
  ααν ιϊς ίΐ]μοαιοττ]ται α Ε κάτωθι
  λ

  Ή Γαλλία ϊέν «ναλϊμδίνει πρω
  ουΐίίν 8ιά νίας άγοράς· α! τι¬
  μαί είνε μόίλλον άχριβχΐ χαΐ ο Ι
  χάτοχοι οΐνων προτιμ&οι νά Ιξαν-
  τλβοι τα ακοθέματά των παρά νά
  προίδαιν ιίς νέας άγοράς.
  Είς την αρχήν τής έαο&ιΕας, οί
  Ιμποροΐ οΐνων λόγω τής ηαγχο-
  υμΐευ μιχρβς παρ«γωγτ]ς προέβη
  αχν είς μεγάλας άγορϊς χαΐ ώς
  ΐ« τίύ:οιι ιΓ^ΐ δποχρεωαίνοι «ρό
  άατΐς νέας άγακΧ; νά έητδιώξουν
  ήν εξάντλησιν τω» άγορασθέντω*
  Ιν«ν.
  Έπίοης (Ι παραγΜγοΙ πρός
  ό παρόν προβαΐνουν ιίς πωλήσεις
  μιχρ)ν μόνον πασοιήΐων χβΙ ·τοΟ·
  :ο Ιιχ χρατήαουν τάς τιμάς είς το
  ΕΝ ΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ
  ΙΑΠΩΝ
  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν τού κατανα-
  λωτικοϋ κοινοθ δτι έθέσααεν είς
  κυκλοφορίαν τους έκλεκτοος μας
  σάπωνας.·
  ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ
  Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις.
  Πωλοθνται είς δλα τώ καλ,ά κατα
  στήματα.
  Έργοστάαια
  Πυρηνΐλ«ιουργ(«ς μ
  ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗ* ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
  ΛΙΑΠΑΚΗΖ ΤΑΛΙΑΝΗΧ.
  Ή ράχλίΐον—Κρήτης
  Τό ζήτημο των οΐνων.
  Ύφωμός καί έξαγωγή.
  στ)ΐ»ερινον επίπεδον μέχρι τής εκ¬
  καθαρίσεως τής χαταατάοιως καθ'
  ίσον χαί ή μιχοά ακίμη ητβσις
  τοθ φράγχου έ<5ίχεται νά επιφέ¬ ρη διαταραχήν τοθ εμτιοοίου. Αί τιμαί την οΐνων είς τάς δια φίρου: άγοοάς παρουσιάζοντα! ώς κατωτέρω: Σίτιης 14.50 16, φρ. χατι δαθιΐόν χαί αναλογίαν ποιό¬ τητος. Ή Ιταλία δέν έπραγμκ· Τ5πο[τ)3ΐ σημαντικάς άγοράς χα· Ρώ; καί ή Τσΐχοολοδακία, Γερ μανία χαί Αύΐτρία. Τό έξ»γ»Υ'· κίν εμπόριον ττ]ς 05γγαρίας ,εΐνε περιωρισμίνον λϊγφ των ίυοχολι ών ρϋοινες παρουαιάσθηααν έ· σχίτως είς τας άμπίλους. 'Α· ποαξία έκΐοης ιίς Γερμανίαν Γιουγχοβλαΐιΐΐν χαί Βίυλγαρίαν. Μίνον ή Γερμανΐα ήγόρααε οημαν τικάς ποοότΐ)τας οΐνων μέ τάς γνω σι&ς τιμάς. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Γενικης ϊυν«λ»ύαε»ις ΈνώσεΜς Γΐνργ. £υν)σμ2ν Ν. Ηρακλείου Την 223ν Μοΐου 1937 ήαέ·| ραν Σάββατον καί ώσαν 9 π.) μ. καλοθνται οί κ. κ. άντιπρό σωιοι των Είς την Ένωσιν ΰ παγομέν ών ΣυνεταιοισμΑν ετησίαν Γενικήν Συνίλευ σιν. Κητά την συνεδρίσσιν τού την έχτός τ©ν έν τ(| ήμιρησ α διατάξει θεμάτων θέλει γΐνβι άνσσκόπησιν τοθ Εργου τής Ενώσεως επί τβ συμπληΓώσει δβκαετΐσς άπό .τί|ς ΙδρύθΕως αυτής, καί καταρτισμός προ νράμματος κα( κατευθώνσΕων διά ιήν περαιτέρω εξέλιξιν των Συνεταιρισμόν. Είς την συνεδρίασιν θέλουν παρανλη ή νά μετάσχουν οί αρχαί καί πολλοΐ διαννοούμενοι, Ή συνεδρΐασις θ·3 διαρκέ 2 ημέρας. Ό Πρόεδρος ό Συμπράττων Γ. Β. Βαρούχας Ζ. Βουρεξάκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Τό Ταμείον ΠοονοΙας Ελαι¬ οπαραγωγήν Ν.Η. προσχα- λεΐ τούς βουλομένους νά έρ· σθασ^ν είς τα (δρυθησόμε- να συνεργιΐα καταπολεμήσε- ως δάχου γεωργοτεχν[τας οΐτινες καί Εχωσιν πρΓθαηρε τήσει ώς άρχιεργάτρι ή παρα· σκευασταΐ ιίς αύτά, δπως .υ¬ ποβάλωσιν μέχρι τή; 2ας Μί ΐ ου οΓ'.ησιν {[ς την υπηρεσίαν ούτοθ. Έν τή αΐιήσει τού έκαστος δέον να άναγράφη τα κάτω¬ θι. 1) "Ονοματεπώνυμον, Κατοι¬ κίαν καί ηλικίαν. 2) Εάν έχη έκπαιδειθϋ είς την Πωργικήν Σχολήν Μβσ- σαΓας κοί κατά ποίον 6 ος. 3, Ποία 6τη ειργάσθη, είς την καταπολέμησιν τοθ δέ κου, είς ποία ν θέσιν καί είς ποίαν περιφέρειαν. Ουδείς θέλει διορισθή Ανευ προηγουμένης αΐτήσεώς τού. Πάσα αίτησις μή φέρουσα τό νόμιμον χαρτόσημον καί μή άναγράφουσαν πλήρως τα ανωτέρω οΐτοόμβνα στοι- χεΐα ή άναφέρουσαν άναλη θή τοισθτσ, (έν θά ληφθβ ύπ' δψιν. 1 «Έκ τοθ Γραφεΐου» -Ή Μεγάλη Έβδομάί. ΑΙ αημερινειί καί αύριαναί α· κολουθίαι. Σήμερον Κυριακην τδν ΒβΤειν άρχετβιι την 630 λ. μ. η »«1χ Λειτουργίαν ' τού Χρνσβοτόμοο (Άρχκρατικη).— Την 4 μ. μ. 6 Έοκερινός έν τώ Νητροκβλικ$ Νβφ (βεΐον χήρυγμ» πιρΐ Νυμφί όν) χ«1 την 8 μ. μ. ή Άχολουθια τββ Νυμφίου. —Λ Οριον Μΐγαλην Δευτέραν 7 π. μ. ή ©ϊία ΛειτβυργΙα των προηνι»σμ*νων 5 μ. μ. τό Μέν* Άπόίειπνον «αί 8 ρ, μ. ή. Άκο >ουβ(α τβθ Νυμφίου (θβΐβνχήρνν
  μοί).
  —Τα εΐσοδήμκται τβν κνταλ
  λκξίμων «ίκσδομδν καί Α
  «ορβλογία τϋν ·1κ·δβμΰν.
  Ή θΐχονομιχη Έφορία ·1ίβ
  ποίησβ «ύς ΰπαλλήλους, στρατιει
  τικοϋς έν βνΐργβίοχ ή σ»ντ«{ιού
  χου$ άξΐΜμκτικους, τβΰς ηρβοφ»
  νας ώς χά Ι τους αγοραστάς έν γ*
  νιι 4νταλλ«ίίμων χτημάτων δτι
  ΰποχρΕθϋνταιι να ένχβιρΐβνσιν αΰ
  τό μέχρι τίλβυς τρέχοντος μηνός
  δήλωσιν εΐσοδπμβτων έ{ οΐχοβο
  μ&ν οί μέν έκ τούτο«ν τν>χον«ς
  άπαλλαγής λόγω δπμοοιοϋΐταλλη
  λικής η προσφυγικήί Ιδιότητος
  Ιφ· ίσβν τα ιΐσοίήματκ την ίξ
  έκμισβώσεωί, Ιβιοχρησι·ις, η ίδιο
  χ«τοΐΜ(βΐνς ΰπϊρβαίνουοι τβ «ο
  σον των δραχμων 18.000, ο! 6έ
  λοιποί τβ ποσόν, τ»»ν οραχμ&ν
  3 6:0. Μ«τά την* έχπνοην τής
  κρβθεσμίβις ταύτης θέλουσιν υπο
  στό τάς υπο τοθ νομου πρββλΐπβ
  μβν«ς κοινάς.
  Α0ΗΝΑΤΚΟΝ
  Έκτός άπό τα φηρισμένα πιά :
  τον
  θά βρήτε καί μεγάλην συλλογήν
  δλων των άνδρικών εΐδ&ν.
  ΝΕΕΣ ΜΕΓΑΑΕΣ ΠΑΡΑΑΑΒΕΣ
  ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΚΡΑΒΑΤΤΩΝ
  ΚΑΛΤΣΩΝ Κ. Λ. Π.
  —Λαθροιΐσν σιγαρσχαρτον.
  Υπό τοθ £ταθμ«ρχου Μίρωνος
  Α μαριου συνελήφθη ό Χαράλαμ-
  ;ος Κλκοος ή Νετρος οιβτι χ«τΐΐ
  χ· 24 φυλλ«δι« οιγκροχαιρτοιι
  ροβρχομένου έκ λαθρΐμπορΐβυ.
  —£υλλήψεις δια ζ«οκλ·πήν·
  Υπό τού στβθμβρχου Χωροςριι
  λ«Μής Μαργαριτ&ν Ρεθύμνης α»
  Ελήφθη ό Ιωάννης Άντ. Νικβ-
  ,ουβαιχης διότι χ»τα τον πβρβλ-
  θβντ» Αυγουστον £χλ(ψ« Εν πρό
  ~ τον «Ιί ζημίαν τού όμοχωρί
  ου τού Λπμ. Νιχολουδαιχη. '^μοί
  υπό της Χωροφυλοτχήί Μίρω-
  νβ{ συνΐλήφθη ό Εύθύμιβς Γ. Χοι
  ρβχβπος διότι έκλεψε πρό μηνός
  έρΐφΐκ^ ·Ι{ £αρθ{ τού Γβνργ.
  Μοΐνβύακχκ χατοίχου Θρόνον
  τού Ιδΐβυινβμο». Συνελήφθη επί
  βπ( ό Γβ»ιργ. Έμμ. Βο>ρώαχη{ έκ
  Ί'τβΰρΝν διότι μ*τα τού όμβ
  χωρίου τού.Β. Κοιμμουτάχη χ«το(
  μηνυθιντος, άχλαψαν εν« χριόν
  τού Έμμ. Γ. £ηυράκην έκ Π«·
  λαιλίμνου Ρΐθύμνπς,
  —Κ«ί άλλο οποράλαιον.
  ΔΓ άπβφάαε»»ί τ&ν.«ρμοδίι·ν υ¬
  πουρ γ« ν ε,πιτρβπετοιι ή οι' ίλβυβί
  ρου ουναλλαιγματβς «Ιακγωνη 19,
  000 τόννον οπορκλκΐου ύια λβ·
  γβριασμόν τού ί»φυπουργ·1ου Άγβ
  ρ*νομΙ«ί.
  —Ή άρμούιστης τβν Ν·μ«ρ
  χδν.
  Την παρελβουαβν Πέμπτην α»
  ν ήλθε αίς τό υπουργείον τίιν 'ϋ
  οΝτκρΐΜΜν το συμβούλιον άπβουγ
  Μ*ντρβάοΐΝ(, τό οποίον ήαχοληθη
  μέ το ζήτημ» τής ε{«ιρ»«Μ{ ώρι
  σμίνων πρ«γμοιτλ.ν «χ τής άρμβ
  οιοτπτος των Νομαιρχ&ν,
  ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝαΓ
  «ΨΗΛΟΡΒΙΤΗ1»
  Δεχόμΐβα π«ρ«γγελί«( ψητβυ
  γι« οκΐτιβι. δι* γκυμκτκ έςοχιχβι
  κλπ.
  Διά τβύς μ. κ. Πελάτας ίγγυώ
  μΐθβι πβντοτΐ φρεοχο ψητβ. χο
  χβρετοι, ί(«ιριτιχο χρβοι, νιχτοιρ
  χοι Ι ρετοΐνα μοοχκτη.
  Μή χ*νϊτ« χοιιρο. Έκισχεφβήτε;
  μ«9 ν*ν<χντι πβλαιάς Νομβιρχιεις) ηα»αικλ·ύρε.ς αντιπροοωπ·ι«ί αι γΒρΐττνν Ζβηβντι. ΙΩΑΝ. ΖΚΟΥΑΑΧ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ τοθ Έμμ. Δερ μιτζάκη μετεφέρθη είς ίθν άγο ράν Καμαράκι ϊναντι τοθ έστιατβ ρίουΣτρατβ Κατσαράκιμ ι
  ,
  ' Ηράκλβιον Κρτης
  ΓραφεΤα έναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡ€
  Πρωΐα Κυριακής
  25 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΛΠΗΣΧΟΛΗΣΛΝ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΎΣΚΕΨΙΝ
  Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΪΜΟΣ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ.
  Ό έλεγχος παρεμποδίζεται είς Γαλλίαν;
  Οί Άγγλοι διά τόν λόγον Νταλαντιέ.
  ΑΘΗΝΑΙ 94 'Απριλίου (τού άν-
  ταποκριιού 1*«ς).—Είς ι ό Γενικόν Αο
  γιστήριον εγίνετο απόψε μεγάλη σύ
  σκέψις υπό την προεδρίαν τού χ. Πρω·
  θυπουργού είς την οποίαν, έλαβον μέρος
  καί ό ύπουργός καί ύφυπουργός των
  Οίκονομικών, ό διευθυντάς τού Γενι-
  κου Αογιστηρίου καί οί διευθυνταί
  των διαφόρων ύπηρεσιών. Κατά την
  σύσκεψιν αυτήν εξητάσθησαν έν λεπτο·
  μερείαις δλα γενικώς τα οίκονομικά
  ζητήματα τής χώρας. Έπίσης συνεζη¬
  τήθη καί ό καταρτισμός τού Κρατικοΰ
  προυπολογισμού τού νέου οίκονο-
  μιχού έτους 1937—-38 τού όποίου
  την ίαοβχέλισιν έπιδιώχει ή κυβέρνη¬
  σις.
  ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ
  ΕΞΕΔΡΑΜΟΝ ΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΝ
  Λ ΠΟΧΑΙΡΕΤΙΙΤΗΡΙΟΗΓΕΥΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 'Απριλίου (τού άν-
  ταποκί ιτοΰ μας).— Οί ευρισκόμενοι έν
  ταίθα διά τάς εορτάς τής βκατονταετη·
  ρίδος τού Πανεπιστημίου ξένοι καθηγη
  ταΐ καί επιστήμονας εξέδραμον σήμε¬
  ρον όμαδικώς είς τό Σούνιον πρός
  επίσκεψιν των εκεΐ Άρχαιοτήτων, συνο
  Βευόμενοι ,,καΐ ^άπό πολλούς "Ελληνας
  συναοέλφους των. Άπόψε οί ξένοι κα¬
  θηγηταί άνϊ,λθον είς τ' άνάκτορα καί
  παρουσιάσθησαν είς τόν Βασιλέα'τό ε¬
  σπέρας *6β παρικάθησαν είς «ποχαιρεΙ
  _____£____. __~____________Λ.1..__ί. _____Ϊ...Ι
  τιστήριον
  των
  Ή βΐίόβυνσις τοπ'κής σύτο
  διοικήσεως τε Ο ύ*ουργΐ(ου
  των Έσωτερικών έκοινοπο'ησε
  τίτος τούς Νομάρχας τό άπό
  29 Μαρτίου τρ. 6. Ν. Δ. «πβ
  οί άναοτολής ίσχύος διατά
  ξεων τίνων υποχρεωτικών τι
  ν ών εΐσφορων Δήμων καί Κοι
  νοτήτων κατα τό οικονομικόν
  ετος 1937—38».
  Διά τοθ Δ)Γος τούτου εί
  είσφοροΐ καΐ ύποχρεώσβις των
  Δήμων καί Κοινο-ή'ων οί* επι
  βαλλόμεναι υπό των διατάξε
  ών των Ν. Δ. «περΐ συστάσε
  ως ΤαμεΙου'Ελοίας», «τΐερΐ 6ρ
  γανισμοθ τής εξωτερικάς φυτο
  καθολογικής "Υπηρεσίαι» κοί
  €περΙ όργαν σμοθ Κεντρικάς
  , , ,ΦυτοποθολογιΚΓΐς 'ΥτηηεσΙ
  γεΰμ* παρατεθέν πρός τιμην|σς>ι ανσστέλλονται κατά τό
  ΙοΙκονομικόν^Ιιος 1937—38.
  Έπΐοης διά την ού την χρο
  νίκην περίοδον άναστέλλον
  ται οί ίΐοφοραΐ αί τιροβλεπό
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου—
  ΤηΧεγραΦοΟν βκ Ρώμης δτι
  ολόκληρος δ Ίταλικός τύ-
  πος εξαίρει την συνάντη
  σιν Σοΰσνιγκ — Μουσολίνι
  ώς συντΐλεστικήν τής ΐε)αρ
  μονής πλήρους «ρογράμ
  ματος Ίταλοαυστριακήςσυ
  νεργασίας. Ή συνεργασίο
  αυτή ά-οβλββει είς την
  σύσφιγξιν τβν ΒεσμΑν τό
  σον τής Ιταλίας μέ την
  Αΰστρίαν δσον καί τής τι
  λευταίας μέ την ΟθγγαρΙ
  αν £«1 ένιαίας γραμμής οί
  κονομικτ,ς «ολιτικής "Οσον1
  άφορό) τό καθεστωτινόν
  ■ρόβλημα τόσοβοθ είς τάς
  Βύο αύτάς (χώρας, οί Ίτα
  λοί άρθρογράφοι ιίναι υαλ
  λον ««ΐφυλαβτικο'.
  Έκ Βερολίνου άγγίλλΐ
  ται Οτι ύτΐό οϋδετέρων μι
  λβν τής έ*ιτρο«η*ς μή «*ΐμ
  βάσεως βιΐτυνώθησα* -α
  ράνονα «ναντίον Γαλλικήν
  τίνων άριχων αίτινες φιρον
  ται ώς εχαρεμνοΒίζουσαι
  τήνύμαλήν διεξανωνην τοθ
  βλάγχου είς τα Γαλλοΐσνα
  νικά σύνορσ. Κατά τάς ύ
  «αρχοοσας μάλιστα Ικ
  τής αυτής «ηγ?)ς βληροφο
  ρίας συνέβησαν καί μικρο
  ■«■ισόδια διά τα όκοϊα τα
  ούδετιρα μ·λη άνεφίρθη
  σαν αρμοδίως, διαμαρτυ
  ρηθίντα.
  Τηλκγραφήματα Ικ Λον
  δίνου άγγέλλουν ΰτι ό ήμι
  ■«(σημος τύπος σχολιάζει
  εύμενΑς τάς δηλώσεις τοθ
  Νϊολαντιέ είς Μάντζβστερ
  ηερΐ τής Ανάγκης τής συ
  νεργασίας δ λ** ν των Εύΐω
  «οϊκεΊεν εθνών. "Οργανα τι
  να ΐ«ιλεγουν βτι ή Γαλλία
  όε>είλει νά εγκαταλείψη
  τό σ τε νόν Ιδεολογικόν £«1
  κεδον είς τό όνοϊον βκ λό
  Υ»ν κομματιχών εύρισκε
  ταιήσημιρινή της κυβίρ
  νησίς καί νά άποβλέψπ καί
  είς την φιλίαν τής Γιρμα
  νΐας ή όνοία καθίσταται
  ήδη σημαντική -ροοδευτι
  κή δύναμις Αν Εύρώ".
  Καθ* ό: αγγέλλεται έκ
  Παρισίων αί σοσιαλιστικόν
  έφημβρίδες «ξακολουθοθν
  την άρθρογραφίαν ύ«έρ
  τής συνινώσβως των 6ύ(
  καρατάξεων, σοσιαλιστ
  κ*Κ καί κομμουνιστικάς ι
  «ό ένιαίαν Βιοίκησιν Αι
  τιθβτως τα όογανα τής ό:
  κρας άριστιράς ·α(νονται
  μάλλον άντΐτιθίμενα κρός
  την ένωσιν ταύτην, έβιτίθεν
  ται δέ καί εναντίον τής
  Γαλλικής κυβερνήσεως Βιό
  τι βαθμοφόροι τής Λστυνο
  μίας αροεβησαν είς 6ιώ
  ξΐις καί συλλήψεις, κατό
  «ιν άΒθκαλίψε«ν τοθ άσΐ
  κοθ τύνου δτι ίνεργεϊτα
  εύρεϊα κομμουνιστική «ρο
  ■αγάνΒα είς τόν Γαλλικόν
  στρατόν. ·
  Μ\
  Άναστέλλονται αί είσφοραί των Δήμων
  καί Κοινοτητων τής χρήσεως 1957-58
  ΤΟ ΜΗΠ0Ι. ΟΙΝΗίΥΡΙΖΕΙ
  ΤΗΝ Εα£ΤΕ]ΟΝ_1Η Ι ΕΞΘΔΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτού μ«ς).—Έκ Μεσολογγίου
  αγγέλλεται ότι ή πόλις πανηγυρίζεβ σή
  μερον μεγαλοπρεπώς επί τή ενάρξει των
  έορτών τής ίξόοου. Ένιός τού άπογεύ
  ματος καταπλίουν Ικεϊ κολεμικά επί
  των οποίων έπιβαίνουν ό Διάδοχος, ό
  Πρίγκηψ Γεώργιοί,ήΠριγκήτιισσα Μα¬
  ρία «αί οί ύπουργοί λΐαγιάκοΐ, Παπά
  βασιλείου καΐ Παπαοήμνς.
  ΜΕΪΪΑΙΙ ΔΟΡΕ1 ΙΦίιΙΛΙίΙΟι
  ΜΡ'ΚΐΠΒπΙΜΐΙΠΡΕίΙίΡΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Σήμερον οί διευ¬
  θυνταί τ9.ς Ναυτιχής Έτσιρείας Κ. Μί
  χαλος, Ε. Μιχαληνόςέπσκεψθέντίς τόν
  κ. Πρωθυπουργόν ένεχείρησαν είς αύ·
  τόν έπιταγήν ΣίΟΟ.ΟΟΟ ορ. άς^ύτοι
  διαθέτουν υπέρ τής Έθνικής Άεροπο
  ρίας. Ό ν. Ιϋεταξάς ν,ύχαρέβτηοε συγ.
  κεχινημένος τούς ούο έφοπλιατας τόσον
  δια την προαφοράν των όσον καί διά
  τούς εύμενείς των λόγους υπέρ τής κυ¬
  βερνήσεως.
  Η *ΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ
  ΑΥΞΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ
  μεναι ύ«Α τοθ άρθρου 3 τοθ ου 1929 Ν. Δ. €τερΙ Λσσικοθ
  νόμου 2851 τοθ Ιτους 1922 κώδικος» «Ο Ν. 5138 τοθ
  «περΙ ιδρύσεως Έθνικών Όμ,1931 «περΐ Ιδρύσεως ΓβνικοΟ
  Φανοιροφε'ων κοί ΟΙ'οτροφεί | ΣυμβουλΙου Βιβλιοθήκην
  ών άπόρων μοθητών», των , Ελλάδος», τοθ Ν. 5019 τοθ
  ά;θ^ων 5 7 κοί 8 τοθ Ν. Δ
  της 10 Όχταβρΐου 1925 «ττερΐ
  οργανώσεως τής Ίΐτρικής
  Αντιλήψεως άπόρων έφέδρων
  ήψ ρ
  χαΐ άπόρων έν γένει»· καί τ©ν
  οΐκίΐων Αρθρων των νόμων
  χα( νομοθετικων Βιοταγμά
  των:
  «Περΐ Διοικήσεως τής δημο
  τΐκής κοί μέσης έκπαιδιύσε
  ωο τοθ άπό 14 Απριλίου
  1924 Ν. Δ. «ηβρί Σχολιάτρων»
  τοθ όμου 3336 τοθ 1925 «τιβ
  ρΐ συμηληρώσ<ως τής έμπορι κης έκπαιβίύθίω,», τοθ νόμου 4142 τοθ 1929 «πβρί όργανι σμοθ τής Γεωργικής 'Υπηρε θ Ν 4173 θ Ι ής γής η τοθ Ν. 4173 τοθ Ιΐους 1929 «περί χυρώσεως καΐ τρο ποποιήσχως τοθ άπό 11 Μι ΐ 1931 «περί (δρύσΐως σχολι κων ταμείον καί σχολικήν βφορειων» τοθ διατάγματος τής 24 Αύγούστου 1931 «—ερΐ καδικοπο ήσεως είς ενιαίον κείμενον των διατάξεων τοθ νόμου 5097 τοθαύτοθ έΐους με τα των (σχυουσων διατάξεων των νόμων 2430 καί 4485 €ΠΕ ρΐ ληξιαρχικον πρέξεων», τοθ Ν. Δ. «πβρΐ τροποπο ήσεως κσΐ συμπλητώσΓως καΐ κωδι κοποιήσεως άτιάσης τής (σχυ ούσης νομοθεσίας περί σωμα τιχ*Ίς Ά^ωνίΐί» καί τοθ νόμου 5696 τοθ 1932 «ιιερΐ τροπο ποιήσεως των διατάξεων τοθ Δασ.κοΟ Κώδικος των όφορω σον τάς έχχερσώσεις καί πυρ κοϊάς των δασών. Η ΕΙΣΙΓΩΓΗ ΝΙΙΛΛΙΚΩΝ ΥΦΑ2ΜΑΤΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓ ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ή άγορά μας έξη*ολούθη Έξιβίβη χοινή απόφασις σε καί κατά την πσρελθοϋσαν των ύτθυργων ΟΙκονομικων έβδομάβα ίΐσιοχος. Κατά τό καί Έθν. Οίκονομΐσς διά τί)ς »υΗλοφορ^σαν χί?ές έββομσβ οποίας καλοθνταιτΐ Ε'σβγω °ΐ°ν δελτίον τοθ Έμποριχοϋ γίϊς μαλλίνων ύφασμάτων νβ[| *°1 Βιομηχανικοθ Έπψεληιη υποβάλωσι μέοω των ίμπορι Ρ'ου κατα τό διόστημα τής έ «ών έηιμελητηρΐων οϊιησιν βδομάδος τούιης έςήχθησαν την παρά τΗ Τραπίζη138.000 χιλιόγραμμα σουλτανί — ',ών, 41.000 οΐνων, 49.000 «η ρηνελα ών, 3.000 μυζήθρας 10 000 όϊΐωρών. 'ίΐν τώ ι.πισης άνοΦέρεται Ο τι άπαντα σχεδόν τα άποθέ ματα σταφίδος ί(η/ΐΑήθησαν. ....... τ)ς Ελλάδος Κεντρικήν "Επι τροττήν Άδίΐων Είσανωγής λοθ' υπέρβασιν έντός 15 ήμε ρων ίνα αύχωσι τής οΐκβίας ά οείσς ι(σο>ωγής επί τοθ κα
  ΐανεμητέου ποσοθ έκ 5 000
  χιλιογράμμων.
  ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΠίΥΒΙΣΙΣ
  Δι' άναιχοοτιχβθ νίμου σταλίνκς πρός ^μ
  οΐΐϋσιν αύζάνηαι ή 3ξία ΐ,ς μ·τ«>λιχν}ς δραχμάς
  επι" ωρισμένην ιΐίδν ιιΌαγομέΐων έκ «Ο ίξωτιρι
  χιθ. 11αρα»ή?ο>( ή £((« ^ήί μεταλλυιής δραχμάς
  μιιοθται έηΐ ιίοαγτμίνων ώοβύτιος έχ τβθ ιξβτιρι
  χιΟ (2»«ν ιί?6ν. Είς ιά 6κερτιμώυενα εΐϊΐ} ίεν
  οκμιιεριλαμίάνηντβιι τα ιΐδτ, πρώιης άνάγχης.
  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΤΟΥ ΦΟΗΡΟΥ
  ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Κατά νηλιγράφΓ,μα πρός τα Τι?ωνιΙα άπό
  χτ)ς 29 τρέχ. μηνός ούξάνιτοι ιίς 3 ι)ο χό ποοο
  βίον ιοθ φόροϋ χύχλου εργασιών Μ πάντων τβν
  είβαγβμέννν Ιμπεριιιμάτων πλήν τ*ν ιίίβν σΐτου,
  κριβίζΓ, βρββεοίτοι», ζοχίριως, έρύζης, έοηρίων έν
  γένΐί, χοφέ, ζώντων ζόων,τμροθ χοινιθ, «έτας, χι
  λί ί ώϊ ΐ ίθ έ έ
  γέΐ, φ ζ ρ , έτας, χι
  ααλοτυρίί-υ χβοίρι, ώϊν, χαΐ ίχθυιρβν έν γένει
  λ^ θ ί χιβΐ [ Δά α ΐδ
  „...,. τοθ μαόροο χ»6ίβιρ(ςυ μκρ(χ. Διά
  Ιβθτα θά έξαχολοοθ) ιίοπρβτιίμινβν τό
  τα
  Μιτοξι»
  φορχϊ,γβν «ηΛοπλοίων χά!
  τής Πίχνιλληνί&ϋ ναυτιχής όμ'σπον
  11ος υηιγρίφη ουλλογιχή ο6μ6«
  αίς ίιά ν ής οποίβς ρκΗμίζπαι τε
  μιοθο/όγΐον τ6ν πληρωμάτων τβν
  φορτηγΰν πλοΐων ι6ν χάτω την
  500 τόννων. Δια ιής δπογρφ
  στ}ί ουμδΛακβς Παρίχϋνται οί χά
  τιοθι μ οθ&[: Ν»ύχλ{,ίς δραχμάς
  2.200, ν-άιτ,ς 1900, ναυτίποιις
  1.000, αρχιοιρμαοιής 2 300, θ«ρ
  μαοτί,ς 2 200, ανσραχιΰς 1.400.
  μάγιιρες 2 300,
  2 000 χαΐ θβλαμηπόλος
  Χ.ΟΟϋ δραχμάς.
  ΝΕΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ
  Ή έπιτροπή διατΐμήσεων
  δια νεωτέρας αποφάσεως της
  διετίμησε ώς εξής τόν πάγον:
  Έκοσιη κολωνα βάρους 21
  κΐλών χονδρικώς δρχ. ΙΟΠρα
  τηρ'ων 11. Λιανικώς 13. Ήμι
  χονδρικώς 10 50.
  . ΠΡΟΣΚϋΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Διά διατβγής τοθ χ. ΓινιχοΟ
  2ώματος Έλλην ών
  ήΒ ί β
  καί
  ΟΙ ΠΡΟΣΩΡιΝΟΙ ΚΛΗΡ0ΥΧ9Ι
  Έχ τής Έπΐΐρ&πής Άηολλοτρι
  ώοιω' έξιίόθ^ χ(ίες
  πρίς τιυς υη&δαλλάντας βίιήσιις
  ΰ
  φρ η ρ
  οχέπββν, ηροήχΒΐ] ιίς^τών βαθμόν
  ΆΟ Όδ 6 ά Τ
  ρήχ]
  Όμαδος
  χ,
  ί καρά τί ϊβ
  ΤΐΜρ
  πρός οίιιήν προοωρικΰς
  χοιις τής περιαεριίας Ήραχλεϊβυ,
  δια τής οποίας γνωοϊοπίΐιΐιοιι £χς
  ή έπιτ^οηή ιθις θί έκδικ^η τας
  μή σοζη.ηθεΐοας ιίοίτι βίι^οεις
  την 6ψ Μι ίίυ. Ή εΊπτροηή σά
  διαχΐψη άκ^ΛιύΟιβς έηί τρίμηνον
  τος συνι$ριίοι,ς ΛΤ]ς πρές ίχδβ
  σιν τ*ν έχχρεμουοτΚν
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Ό πιΒανος χαιρίς σήμερον
  (τος, σχ·5βν καθ
  την ν^οον χά Ι κα6' Βλον χύ 24»
  £ον. Ή θιρμοκροσία θά αημειώ
  οη μικράν οΐνοδον. Ο£ άόιιμβι
  η»ίουν δυτικοί κατ' αρχάς μετέ
  ηειτα ίέ «πβ διαφόρων διΐυθύνσε
  ιον ώί μέτριοι. Ή θΐρμοχρααία
  τ«)ς χθ*ί. 14 ώρβς ήτο 18 4, ή
  δι ίλαχΐαΐη 10 8.
  ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΛ
  Είς τό δπουργιΐον ιή; Έθνιχής
  Οί«ονομ£»ς ίπιδίθη αρμοδίας
  οημεΐιομα πιριλβμίάνον τας από
  ψίΐς τοθ έμποριχιθ χίομου έηί
  την οχίσιων έμηορΐου «αί 6ιομ«,
  χανίας. Είς την ηροοιχτ] συνεδρί
  αθ'ν ής οίχιίας ίττιτροΐιής άνΐι
  ηρέααηοι τδνΐμπο^ων θΛ άναπιύ
  ξ«υν χαΐ προφοριχβς τας άπέψιις
  των.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Είς τή χωρίον Τβφέλι ηύτο
  σε προχθές β^ηθείς δια
  σφαίραι χεριστροφου ό χωρο
  ξ Σγ. Σμυρλάνης. ΟΙ λό
  γ)ΐ άποΰ.δοντοι είς νευρασθέ
  νειαν.
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΕΝ ΜΕΤΙ ΤΟ ΙΑΑΟ
  ΤΙ ΟΡΕΙΝΑ ΣΤιίΡΙΓΜΛΤ!
  ΤΗΣ Π8ΑΕ0Σ ΤΟΥ ΜΟΙΛΜΟΙΟ
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η Τ Ρ Ο Φ ΡΑΟΣΙΑ
  ΤΟΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΥΠΟ ""
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τού άν.
  ταποκριτού μ«ς).—-Τηλεγοαφούν έκ ,οβ
  έξωτερικού ότι ό αγών πέριξ τ ου Αΐπι
  μπάο συνεχίζεται λυσσώβης.Οί έρυΟΡΟ{
  πάντως έξακολουθούν νά χάνουν {(Κ.
  φός, τα όρεινα δέ στηρίγματα τής π·.
  ριοχής έφ' ής καΐκυρίως ύπολογίζειή
  άμυνά των πίπτουν τό εν μετά τό άλλο.
  Έκ των αυτών τηλεγραφημάτων γ£ν»
  ται γνωστόν ότι είνε πλέον ή βεβαία
  ή τροφοδοσία των άμυνομένων εν λΐηιλ
  μπάο ύηό τριών Αγγλικών φορτηγών
  τα όποϊα εισήλθον είς τόν λιμένα ύηό
  την προστασίαν ηολεμικών τής περιπο.
  λούαης έξωθεν αυτού ισχυράς ΆγγΧς.
  κης ϋϋοίρας.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΝΕΚθϋΕΝ
  ΟΤΙ ΟΑ^ΤΟΠΟΒΕΤΗΪΗ ΕΙΣ ΟΛΟΥ!
  ΤΟΥΣ ΙΣΟΑΝΙΚΟΥ! ΑΙΜΕΚΙΣ ΝΙΡΚΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Άπριλίου(τού *ν-
  ταποκριτού μας), — Κ*θ' ά τηλεγρχ.
  φοΰν έκ Σαλαμάνκας είς τό στρατηγεΐο*
  τού «1>ράνκο συνήλθε σήμερον σύσχεψις
  είς την όποιαν μετέσχον μεταβάντες
  έκεΐ άεροπορικώς οί στρατηγοΐ Μόλα
  Ντελιάνο κβ.1 οί άρχηγοΐ των παρα·
  κτίων έθνικών βάσεων. Μετα την σύαχε
  ψιν ήτις άφιερώθη έξ ολοκλήρου είς
  τό ζήτημα τού έφοοιασμοΰ των έρυ
  θρών υπό Αγγλικών, ό «1>ράνκο έδήλω
  σεν ότι ή ού6ετερότης παραβιάζετα»
  καί ότι είς δλους γενικώς τούς λιμένος
  τής Ίσπανίας Θά αρχίση συστηματικώς
  ή τοποθέτησις ναρχών άπεκδυομίντις
  τής εθνικής κυβερνήσεως τής ευθυνής
  δια πάν ενδεχόμενον.
  ΑΙ,έν το άγορα μας κυμανθεΐσαι
  χθΐς τιμαί των διαφόρων Ινχβρΐε··
  νροΐόντβν είχον ·>■ «**«§βι:
  Ι
  2Ο.ΪΟ-2Ι.5Ο
  Α
  16,50
  ΈξαιρβτικοΙ
  ( '
  •Ιν·ι
  26 ~
  «ιλεηοΙ] '
  εη. ·». 62,
  Ι,Μ
  τ
  14,-
  ■«■Μ
  Ι .?«*>«' Β.,
  ■οιν* *. <·ο·ε(εΐε ( >
  Α—νι«ε>< ετ' «οίον. Η Ν,Μ ρι Μίλι «οιοηιι·! Κοεικβθλι* Αιρρατα Ρ Ά·ν»β«ρ|ΐ«τα έοι·. ■•·|Μτε»ν αΙνΑν ■«λλι* ΐ«»' οκάν ΤιμβΙ Συνσλλ·γμβτ., ββ. ΙΙΙ.6Ι-Π!, Χου«βΐ«< Μ.ι'·_είϊ; ·ιο(4νι ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ Μ ΑΕΡΡΠΟΡΙΑ- ΑΦΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τ·δ άντβποκρι τ.δ μ«ί).-Ό Πρόίδρ.ς Ιπς Κυβΐρνήβΐε,ί κ. Μετοιία; Ιλ«β6 *» οήμβρ#ν β«ρ·|«ν επιστολήν καί τηλεγραφηματνν έκ μέ ρ·«5 διαφέρνν ίήμων, κ.ινοτήτΜν, ορν« ν»0ΕΜν,, Ιταιρειίν καί ΙδΐΜΐδν, οιβ χίν οπ·ί«ν τ·δ καβιοτ.δν γνωοτον ότι θίτ.υν ιΐ, την διάθεοίν τβ» ώρισμίνβ ποα« υπέρ της «ΐρ.πβρΐβς ςυΓ« « |ρβν·5 μ«1 αί κ» ρρητοι ·1β|·ρ.} υπέρ τπδ άίρ.η#ρίβί προσίλβββν Ικτναιν καί μορφήν έίνικού ΑΝΕΧΟΡΗΣΕ ΕΞ Α Ο Η ΝΟΝ Ο ΓΑΑΛΟΣ_ΤΙ10ΤΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τού άν ταποχριτού μνχς)— Άποψε . «νεχώρηβ· βια τού Σεμπλόν Όρι*ν 6 Γάλλος δ- πουργός τής 'ϋθηχής Άγωγής κ. Ζ*ν Ζαί. Τόν Γάλλον υπουργόν συνώ· δευσαν μέχρι τοΰ σταθμού ό ύπουργός τής Παιβείας κ. Γε«ργο.κόπουλος, ό *>ρεσβευτής τής Γαλλίοις καί άλλοι επί
  οημοι καί πλήθη λαού τα όποΐα κ«1
  τόν έπευφήμησαν ζωηρότατα.
  Ο ΠΡϋίΡΧΗΣ ΑΙΠΑΝΤΟΑΙϋ
  ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΠΗ Ν ΑΙΒΥΗΝ
  ΑβΗΝΑΙ 24 Άΐτριλί·» (τβδ «νΓβ>ι·ΐΐρι
  τοδ μ«£).—_«-(* τηλεγραφήμαε» έκ Ρύ
  μπς ©νιχηΐός τού Αΐθι.πι»«·6 πολέμου
  ταξείδιον τ.δτο
  ι.Μ βΐ γενικήν
  Λ λ
  ώ*.
  τβϋ ■ΐτβΑ·δ ατρατκρχ·»
  Ά«·«Ι«ν, 5πρ.{ΐνπ
  λ« η·ΐ