94197

Αριθμός τεύχους

4547

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

27/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΤΡΙΤΗ
  27
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΑΙγύπτου
  ιτησίσ λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝαΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΕ ΙΙ°Ν
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΥ 454$
  ΤΙΕΤΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΒΙ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΣΟΜΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΕΥΜΑΤΙΚΙ
  ΑΓΟΓΗ ΤΟΥ ΕΑΑΒΗΙΙΟΥ ΑΙΟΥ
  Έπ' εύκαιρία τβδ έβρτα-
  αμβΰ τής β«αΐονταετηο(δ·ς
  τοΰ Π*νεπιστημίβ« 'ΑΒη-
  νυν, οί άσχβλβύμενβι μέ
  την πνευματικήν κίνησιν
  κκί ζωην τής χωρκς μ«ς προ
  αεκαβηααν να κάμουν τ·ν
  αιτσλογισμόν τίς μορφωτιχής
  εργασίας ή βιτοία Ινινε κκ
  τα τα εκατόν αύτα ίτη. Ό-
  μολβγουμένως δέ έκ τ&ν £
  ρευν&ν αυτών κκί έ κ τ&ν δή
  μοσιευθέντων σχετικήν «ρ·
  θρων κκί έκ τβν επισήμων
  λέγων οί οκβΐοι (ξεφωνήθη
  βαν, συνάγεται χ· συμπέρα
  αμ», ο η ή πνευματικαί
  ποβσκκθεια υπήρξεν αρχετα
  γομιμος καί ή γενομένη έρ
  γααΐα είς τόν τ·μέ« τής μ·ρ
  φωοεως τ·ϋ λαοδ δεν υπήρξεν
  αοήμκντος. Άπό απόψεως»*
  λιατα ποιβτιχης κπβδβαεωςή
  Έλληνιχη Παιδε.α πκρβυσΐ
  αοιν αξιολαγα απστελίσμκ
  τα. Έκΐβτήμονες διεθνοϋς
  κύρου;, ετίμηοαν κβί τιμοΰν
  τό ίνομκ τής Ελλάδος μέ
  την συμβολήν των είς την
  προαγωγήν τής έπιστήμης
  χαί είς την ιΰρυνοιν τοδ χύ
  χλου της δράσεώς της ανθρω
  πΐνης διανοίας. "Ανθρωπ·»
  τβν γραμματων καί τ&ν τ*
  χνβν, υψώθη βαν είς ανωτ!
  ρας οβαίρας πνευματικάς
  οράσεως καί έσυνίχισαν τας
  λαμπράς παραδοσις τ&ν άπο
  γονων μ«ς χαί την φωτεί
  νην δράσιν τβν Άκαδημιβν
  τ·δ Πλάτωνβς καί τοΰ Άρι
  στοτέλους. Καί παρα τα πτω< χά μεαα τα βπβϊα διέββτε τό μολις ανασογκρβτούμενβν καί αναδημ»·»ΡΥ·ύμεν·ν δ οτερα άπ· τεσσαρων «Ιώνων δουλείαν καί αφανειαν "Ε βνβ£, ι έν τούτοις, η παιδείβ εσημείωσε σημαντικάς πρ·β δούς είς την χώραν μας. Ό αγών κατα τβδ αναλφββητι σμβΰ διεξήχθη βοιαλεικτος Καί η προσπαθεία δια την παροχήν καί τής πλέον στβι χειώδονς ίστω μορφώοεως είς βλους τού, "Ελληνας πό Αΐτας, δίν δ«*·»·η ·ύδ" έ) στιγμήν. "Αν δέ είς τ* δι* σχημα αύτό δέν κατορθωθή να ίπιτευχθοδν οβα θα αν έ μενε κανείς ιύχάριστα άπο τελεσματν, τούτο βεβαίως κβέπει ν' «πβδβθό όχι μόνον είς τα κενιχρα μ«οα τα ·κ«Ι« διεθετκ δι* την εκπαίδευσιν τό Κρατ·ς οχι μένον εί, την Ιλλει ψιν πείρας καί έλοκλη;ωμε -.·» παιδαγβγικβΰι «Ρ·γρ«μ μ«τος άλλά χαί εις τν$—£η σκολΐας κκί τας βνωμαλίαί ηεύ έδημιούργηαβιν κατ ναγχην ·1 μ·βΦλ·βήο·ντΐ£ Ιν ιω μεταξύ μκχροι Ιξωτε άβς τβδ "ΕΒνοΜί αφίρουακν. Την βτατιατι κην τής ύγιεινής κκτνβταακ «β της χώρ*ς. Κ«ί αύμτρωνα μέ την βΐατιατικήν ίκ τ&ν έ. 5 έχατομμυρινν τβδ πλη θυαμ·ό μ«ς τα 2 αχεδόν έ κχτβμμύριαι ηβσχουν ίη δια Φοράν «βθενειβν. τΑο« δέν ύστβρβϋμεν μονον βπσ άίΐβ ψίως μορφΗηκής *νακτύ;ε· ως. Ύατεροδμεν καί ακό ά¬ ποψιν; ανματικης ύνείας Καί χ«Βώ; &νέφΐρ·ν αί κ» ίρνητικαί ανακβινώακις, βύ συνοδκύονται χαι βπό ιαφωτιατικώτατβυς κίνακας ί ς φ(, ρμ « είς την τελευταίαν βειρβν £ >λ»ν τβν πολιτιβμένων
  χωρ&ν.
  'Αλλ' η βημβρινη Κυβίο
  οΐί, κποδίδουσχ την πρέ
  πουσαν σημασίαν τίο·ν είς
  ην σωμκτικην υγείαν οσ·ν
  καί είς την διανοητικην «ν*
  πτυϊιν τ&ν πολιτδν, έξη ν
  γειλΐν ίτι Θ8 λ*βη σ$ιρχν
  μίτρνν πρός επιτυχίαν τοδ
  μ μρ
  ρικ·ι άγβνες τβδ ί
  κρός απελευθέρωσιν βλων
  τβν βούλαν τεκνων τού κα
  πραγμάτωσιν ,τβν {δανικ&ν
  τού Καί είς τό ότι ακομη
  τό μ·γιβτ·ν μ*Ρ·ί τβν ί
  ηΐλευθ.ρωθίντΜν εν τωμε
  τβζύ χατα τελευταία Ιιη καί
  τβν είορεβοαντων είς την χ«
  ραν μετ* την μικρασιατικήν
  ουμφοράν "Ελληνών, Οεν Ι
  γνώριζε εδτε στβιχειωδβς β
  στω ανάγνωσιν καί γραφήν
  Ώς εχτβύΓβυπ«ρ«τ«5 κατα
  βληθκίας ενεργείας καί παρα
  ά προσπαθείας κα( τ«ύ( μ·
  'Ελλ δδ«οκά
  Τάς προσπαθίς ( μ
  χθβυς τβν 'Ελληννν διδ«οκά
  λων. είς την χώραν μ«ί ύηάρ
  χει άκόμη Ιν «οβ·βτ·ν 30—
  35.τ·1ς εκατόν *«ί τ·0 «λη
  βυσμοΓ,τελείως «γραμματνν
  Αύι· τ·όλαχιβτ·ν λ,άγ·
  ται βκ τβν ίημββιευθειοβν
  βτατιοτικβν. Καΐ τ· η·β·
  οτ·ν βύτ* βιβαίως δέν ιΐνα
  διόλου μικράν. Αντιθέτως
  μαλιστα ΒΐνριΙτα· δνοανα
  λογως μεγκλεν. Καί 8α πρ*
  ηει να Ιλκύοη ίδιαιτ<(«( την προσοχήν ολων μας. •Αλλα τίς ημέρας αύτι η Βνβέρνηοις εδημοοΐενσ καί μίαν 4λ?ην βταηατικην Ι{ ια·ΐ) καί η»ριββ·τ·ρ·ν μ#λιβτα οπ·»δα|«ν καί «β φ «ί ατατιβτικ*;, ιΐινής βχπ«φΐΜ(, ί λ ς βκο τής ύ εύριβχόμε ί σκβΓΤ·δ «ύτ·υ, κρός ξγ σιν τοΰ πληθυαμοδ κκί ίξύ φ»βιν τοδ πνευμκτιχοδ έ τι κέίΊου τού. Καί ή αιιβφκοις «ύ ή τής ΚυβερνήβΕΜ; ήχβύ αθη μέ αληθή ανακούφισιν κκί πραγαατικήν Ικανοκο(η βιν ακό ίλβυς γκνικδ;. Διά τι χ-ρΐς την σωμκηκην&να πτυξτν χαί την πνευματικήν λλένΕ'·νν τ&ν πσλιτβν, δέν θχ χΐμπορβύαα μέν ν* Επιτύχωμεν. Καί ημείς π·ύ έχοαεν μί«ν τέαον βχρε(«ν Αλλα καί με γάλην κΧηρ·νομ(<χν. Ημείς πού ώς"Εθνος'εχομεν την ωραίαν αηοίτολην να συνε χίβωμεν τβν φωτεινόν δρβ μβν πού διήνοιξνν καί ύ«έ δκιξαν τβν προγένων μκς αί ύπίρβχοι διάνβιαι, ίχβ μΐν χρέος να μιμη9δμκν χαί χατα τούτο 'Εκε(νου{: Να κ«λλιεργηβ»μεν τό πνεδμβ, τό η9ος καί την καρδίαν τβν πολιτβν. 'Αλλα να βξασφκ λ(οιιμεν βκ καραλλήλο» καί μ ή την υγείαν των χαί ν* ρ οκευασωμβν την σωματικήν των εύρωβτΐαν. Τστε άβφα λ«ς θ' αναβιώβη τέ αρχαίον Ελληνικόν θβδμα. Τοτε Θ4 δημιουρνηθό κ*ί θβ ανακη- δηοβ ως πύρκυλβς φωτίζων τόν κόσμον της συγχρόνου Ελλάδος ό νέβς πολιτισμές. Η Γαλλία καί 6 κομμουνισμός Ό ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΑΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟΝ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΘΗ,, Λόγοι τού Νταλαντιέ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 23 Απριλίου Αγγέλλεται ίκΜάντσεστερ 8 τι ό άντιτιρίεορος ιί|ς γσλλι κυβερνήσεως κοΐ ύηουρ τής 'Εθνιιιής Αμύνης κ. ί Μταλανχιέ, ομιλών είς τό γεθ μα τοθ άγνλογαλλικοθ συν δέσμου, υπό την προεδρΐαν τοθ Λόρδου Δημσρν,ου τής πό λεως, εΐπβ μβτσξο άλλων κσΙ χά εξής: «Οί Γάλλοι φρονοον δτι ό δυτικός πολιτισμός άξΙ ζβι τόν κόπον νά προσπισθβ. Παριστάνουν ένΐοτε την Γαλ λίαν ώς στταραοσομένην ,άπό Εσωτερικόν διχασμόν καί ώς ευρισκομένην είς τάς παραμο νώς τής κρημνίσΐώς της είς τό β^ραθρον τοθ χομμουνι σμοθΤίποτε ε έν είνε ψευδέστε ρον καί άνακρ βέστερον. Είς μίαν χώραν άτομικι καί μικροίδιοκτητών, β ττως ή Γαλλία, ουδέποτε δύνα¬ ται να πραγματοποιηθή ό κομ μουνισμός. Ή τάξις ουδόλως α εσθλεοθη, διότι ή Γαλλία εΤ νέ προοηλωμένη ρΐς αυτήν, δ Λ ίΐί^ιήν εθνικήν ά>=
  ξσρτήθιάν της. Σήμερον εΤνβ
  την Γαλλίαν άιιοτελοθν έγ
  γύησιν δια ίήν ϊΐρήνην
  ^ άς έμποδΐζουν δέ νά τείνω
  μέν την χείρα καί πρός τάς
  λοιπάς χώρας, βσσι θέλουν
  νά συμπράξουν μεθ' ημών είς
  τό έργον της άνασυγχροιήσβ
  ως τοθ κόσμοι».
  Σήμερον, ίξ άλλου, ι(ς την
  ήρ
  Βουλήν των
  ώνιξάρτητος
  Π
  η
  Πανεπιστημίου
  οέρ Άρθοθρος
  η
  Κοινοτήτων ό
  βουλευτάς τοθ
  Ό
  άς
  Όξφόρβης
  Σώλτερ άπέτι
  ρ
  σβ φόρον τιμής πρός τόν ρό
  λον, τόν οποίον Ετΐαξκν 6
  τής ΓαλλΙος κ.
  Λ4»ν ΜπΧούα είς την βελτίω
  σιν ΤΓ)ς διΐθνοθς καταστάσβ
  ως. Α( θβοααΐ αυταί έ<8ηνώ σβις άγγλοναλλικτ)ς φιλΐας σχολιάζονται ζωηαότατα ά πό τόν τύπον τής 'ΑγνΜας "αί της ΓαλλΙας, 6 οποίος έ ξ συγχοόνως την σημα ή- *π<σ<ίψΐως τοθ χ. Νταλαντιέ εΐί Λονδίνον, "ίνα1 τέρως τονίζεται ή σηαασΐα των συνομιλιΑν τοθ Γάλλου ύτιουογοθ μβτά χον βρβττανθν συναδ'λψων τού περΐ τής στοατιωτκίής συμπράξεως χΛν δύα χωοον μβτά την έκ τήο βκλγικής ούοετΕρΟΓητος δή μιουρνηθβΤσςιν νέαν κατάστα σιν. Τ(τς λεπτομερείας τής στρατιωτικής αυτής συμπράξ» ως θ& ρυθμΐσουν, διά συμπλη ρωματικών συνομιλιων, χά 8ΰι έπιτελεΐ7. Αί σχετικαί συνομιλΐαι ήοχισαν ήδη, έλπΐ ζβται δέ δτι ταχέως θ' άπολή ξουν είς σαψή καί συγκεχριμέ να Λποΐ,εΧέσματα. Τό ταξείδιον τοθ κ. Νταλαν τιέ είς Λονδίνον δέν φαΐνεται νά ήτο δσχετον καί πρός την τελικήν ρύθμισιν τής στάσεως τής Μεγάλη: Βρεττανίας καί τής ΓαλλΙας έναντι τοθ Βελ γΐου, μετά την επάνοδον αύ τοθ είς την πολιτικήν τής ού δβτερότητος. Ο0Γω άγγέλλβ ται 6τι επήλθε πλήοης καί 6 ριστική συμφωνΐα μεταξύ Λάν βΐνου, Παρισίων κα( Βΐυξβλ λον διά την άγγλογαλλικήν δήλωσιν, δι9 ή; θ' άπαλλάσ σεται τό Βέλγιον των έκ τοθ Λοκάρνο υποχρεώσεων τού καί διά την απάντησιν τοθ Βελγίου διά τής οποίας θά βη λοθται απλώς δτι «τό Βίλγι όν Ελαβε γνώσιν τής κοινής άγνλοναλ) ιχής δηλώσεων Ή έτιΐδοσις τής βηλώσεως καί τής βελγικής απαντήσεως θά γίνουν έν Βρυξέλαις είς τό Υπουργείον των Έξωτβρι κΛν, παρά των πρεσβευτών τής '^γγΜας χαί τής Γαλλί άς κα( τοθ Βέλγου ύπουργοΟ των Εξωτερικών κ. Σπάακ. Τό κείμενον τής δηλώσεωςθά βημοσ'ευθή ι(ς τος έφημερΐ δας. Ό κ ^Νταλαν χιέ έπιστρέφων είς Παρισίους θά αναχωρήση είς τό γαλλικόν Μαρόκον, δ που θά παραμιίνη αρκετάς έ βδομάδας, Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΟΣ Μια άπο τ«ς μεγαλυτέρας καί πλουβιωτέρκς αλλα καί από τίς πλέον φιλβηροοδους σογχοονω; χωμοκβλεις τί|ς Κρήτηί, είναι κκί ο Κρ·υα&· νας. ΟΙ έκτεταμΐνβι (λαιθ- νες τού, τα πλουσιώτατα ά μ πέλια τού καί η ανΐκτυνμ<νη κτηνοτροφία τ·υ, δίδουν ηλσΰτβν καί οικονομικήν Ισχύν χκί χαθιστβΰν τόν Κοου σύνκ Ινα αη· τα ζηλκυτα χωρία μκς. Τα δέ πρβϊβντα χον, Ιδίως τα τυροκομικά, με τα την ΐδουαιν μάλιστ* τοδ βυνεταιρικσθ τυροχομείου είναι ονομαατα καί πβριζη- τκ π«ντ·δ· Παρα ταυτα βμως, πκρα τ·ν πλβδτβν τ&ν κροΐοντων τού καί την προοδκυτικοτη ■ τα τβν χατ·(κων τού, β Κρου α&νας ίέν ηύτύχηβε δυβτυ· χ&ς ν' ακαλαύοη αχέμη τβδ στβιχειωδεβτέρβυ αγκθοδ τοδ συγχρόνου πολιτισμόν, της συγκοινων(«ς δι' οιύ:οκινή· τού Ό δρ·μ·ς Γάζι—Κρβυ β&νος, μολονότι £χει άρχίσΐι άπο εχ&ν πολλ&ν, ή κατα* βκευή τού, δέν κατορθωθή άΐϊβπερκτωθό Ακόμη- Καί ή ώρα{α αύτη χωμβπβλις, μέ νει άποκλεισμένη 1η· τόν Άπό την άλλην Κρήτην ΟΙ ΠΡΑΙΣΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΑΝΔΡΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Συν Άθνα ι Ε χαί χιΐρα κΐνι-, ή Τό πα· ιπιώο1[ς ί6νΛβι Εθνη έξαοφαλΐοουν ^ μυνάν των, , υδέποτβ δέ ή ξ άγγλογαλλι.ή ουνεργσσΐα ο χ 6,ςί*,. ο %ΛΪ ή νεστέρα. ΟΟτε ή Γαλλία ή Αγγλία έκιθυμοθν νέον πό λεμον. Ή Γαλλία, δπως καί ή Αγγλία Γεν τρ* φού ν δνειρα ή Όλοι ί Ι άνθρω ποι πρέπει νά ζήσουν έν ά ο μον'α. Ή Γαλλία καί ή 'Αγ γλ(α προοβλέπουν πρός δλα ιά προβλήματα ώς άληθεϊς Φΐλοι χα( έλπιζουν Οτι θρισμβεύση ό κοινάς νοθς. ελί ό δή θά η 'Υ ελπίς πρός διατήρησιν ήςΐΐρήνηςέν Εύρώτιη *» ή Γαλλία καί ή Αγγλίαν παρα μεΐνουν ηνωμεναι χάριν κ Ο συμφέροντας τής άνθρωπότη τος». Ό^Γάλλος ύπουργός, κατα λήγων, ετόνισεν δτι ή άγγλο γαλλική συνεργοσΐα θά κατα στήσπ άδύνατα τό μΐσος καί τόν πόλεμον καί ^προσίθηκεν δτι «ή Γαλλία είνε ετοίμη νά δώση την χ»Τρα είς πάντας ά νϊξσρτήτως τοθ πολιτικοθ ου ύ δέ ύ οτήματος πού διέπει οοκύ.». Είς τόν κ. Νταλαντιέ άπήν τησεν 6 λόρδος Νιέρμτιυ, ό οποίος εξήρε την στενήν αγ γλογολλικήν φιλίαν. «ΟΙ ότε νοί δϊσμοΙ, είπεν ο( όποΐοι συνδεουν ι ήν Αγγλίαν μ έ λον κ»Ι έκίηλοθται ή Ινοια ο&τοθ δι' έργων ε ύι(δν κύτβν τβν ϊρών- των προοώπων, τόν οιβκομόν χα· ό θ λΐ ρ % τόν θαυμοομον την ίκτίμηίΐν απάντων Υ η δί μ προχαλιΐ έφελχ6ιι. περί ή μη Υπο την δειιτίραν αυτήν πτώσιν, &πο την αρίστην έχϊήλβισιν χκί την ρη ούιήν μορφήν οΈ&Όυοι σήμερον οα α χαί σαρχα είς ούτό τί αγα πηιοί μου ΠραΕσΐοι χαί ίδ'ως οί χατοιχοι τβν χωρίαν Χανδρβ, 'Αρμί^ων, Ζήρομ, Κανένε, Β»6ί λων χαί 'ΑηιδΙων. Οί τατοι βύτοί ά«θρωηοι, οί γέοτατοι οοΐοΐ πολίται χαί φ «μένοι ιϋΐοι πατριωια', δπίρτε ροι χά Ι νουνιχέβτεροι πολλβν & λων 5·ίχνυνται διά τουτο. Τβξιδιώ όντες επί ο ίίνβς διά τβν πρωτο γίνων μίσων ττ]ς ουγχοινωνίας πρός την ηρωτεΰουοαν χτ]ς Έπαρ χΕας ή τοθ ΝομεΟ των χαί Βιανΰ όντες τας ανωμάλους χαί λίαν με μαχρυομένας βύτβν βποστάαεΐί, & πεχριοΟντΒΐ ν' άνέρχωνται χ»1 νά χατέρχωνται είς χατοάβραχν, νά διίρχωνται βίυνά χοΐ χαράδρας νά Βΐατχίζωοι κλειοτάχις ποτα μΐυ(, μονον τίν Πιντίλ»}ν 17 φ ρά,ς, %λΙ έν γένει νά χαλβιηωροθν ται, να χινίκνιίβοι, νά β νά ηνίγωνται. Βαυχαλισβέντις ίπΐ σειράν έτβν μέ τάς δποσχέσιις τιθ τότι επισήμου Κράτους. Δι χθίντες επανειλημμένας ώς β»ν δα σωτηρίας τίς ίπιτοπίους μετα β-Όιις Γινιχβν Διοιχητβν χαί Τ πουρων χαΐ τάς «φθίντυς άλλ' άνιχτιλέστους επαγγιλίας τούτων ι έν στέργουν νά εμτταίζωνται π)ί όν χοί νά στιριθνται πολυτίμω1 άγ&θβν χιχιημένων προ πολλοθ συνάνθρωπον των, χά Ι Βυναμένω τέλος ν' άποχΛηΕώσι δι'ίΒίωνβΰ τβν έστω δυνάμιων. Συνέί χονται, συδχΐπτονται Βιά τβν φιλοπόνων Κοινοταρχβν βύτβν χαί χάρις^ιίς τίς οπο&κΐξεις τού των τοθ Πρσέδρου τής Κοινόνητο Χανδρβ ί'ιωργίου Άτζολιτάχη(, τοθ σχίντος χαί χήν π;ωτοβοιι λίαν, θέτουσιν ώς έμδλημα χό «Συν Άθη1 & χκί χιΐρα χίνιι» χαί ίσιραπια'ως άρχονται τβν ένιργιιβν των. ΠροσχαιλοΟσι τους συμπαθιστά Χ(υς Κϊί λίαν άγαπηχ(ΰς χοΐς πβ <" μηχανιχΓύς χ. χ. Πιτυχάχη —'^ναγνώστου, ιϋανις μιτά τή διαχρινούσης αύκ5ς προθυμίαν λιπτότητος χαί ιΟγινιίαΓ, σπιύ Βουσι χαράσουσι προσωρινόν Έ παρχιαχον δρόμον, μέλλοντα νά συνδέση τον Δήμον αυτών μέ τή Σητείαν άπό τοθ Φυγέτο τόν Μύ λο χαί εκείθεν. Διαιροθβι χοθτο ιίς τμήμκτα τοσαθτα Βσ« χά Ι τα χωρία άτινα θέλουσι έργασθιΐ χά άνάλογα πρίς χους πληθυσμώ ΰ ούιβν, έπιχαλοθνχαι την συνδρο μην τβν νίλων χαί αυνίημοτβν Στιιαχβν κρός αγοράν χ·ν άπαι τουμένων έργβλείων, συλλέγουσι ιθιβ Ινα οιβαβτον βχιτιχΑς κο άλλον χοαμον, χ«ρϊς τα μέ· αα τής συγχρόνου έπιχβινω· ν(ας, μέ τό πικρόν ίσον καί δίκαιον κχρκησνβν τής ·γ- καταλείψεως. Εύτυχ&ς τό παράπονον αύ τ· χαί τα δίκαια τ&ν Κρ·υ· σχνιωτδν, ανεγνύριβκν β Γβ νικός Δτοιχητής χ. Χφκχικ- νάκης καί εΤχι χορηγήβκι προ χαιροδ σημαντικήν πί¬ στωσιν δια την κατασκευήν της οδβδ αύτης^Καί κραγμα· τι αί εργασίαι επανελήφθη· σαν καί ή καταβκιυη τίς Ι* δοδ Επροχώρησεν αρχεχά. Έλπίζνται δέ ίτι ό κ. Σφα¬ κιανάκης θ* ενεργήση χατα την έν Αθήναις διαμονήν τού, ώατε νά χοοηγήοα η χυβίονηβις καί νέαν αυακλη- αωμχτικήν πίστωσιν διά την ολοκληρωτικήν αποπεράτω¬ σιν τής οδοδ αυτής έντός τοδ (ρχομένου βέρβυς. Ύ- ηαρχει λβικον βάαιμος ή πε- κοΐθηαις ί π χάρις είς την δραστηριοτητα τού ση- μερινοδ Κρκτους θα ληίθ επί τίλους χαί τ· ζή τη μ* αύ- τό χ«ί βα αηοπερατωβή η ο- δσς Γάζι-Κρβυσώνβς πού μέλ λει να ίξυηηρετήαη ενα άκ· τα πλβυσιώτερα διαμερ(σμα- τα τβδ νομοδ μας. ΗΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ· Το Ιΐασχα αποτελεί δι» τού; χριστιανιυς χαί Ιδιαιτέρως τού; £λληνοις την έϊρτήν τής χαιβ:. ε πρέπιι λοιπόν ή χαρά την ήμίρΌΐν αοτήν νά είναι γενικήν Κβί τώ γίλιο πρέπει ν' άντηχήοι χαί ιίς,χό μέγαρον τοθ ηλουσΐβιι χαΐιίς την χαλύβην χοθ πχωχοθ χαί είς την χιώγλην τοθ άποχλήρου. Διά νά γίνη δμω; αΰιέ, διά νά ηραγ μτοποιηθ^ ο&το τό θαθμα τής γενικάς εύφροσύνης, είναι άνάγχη νά βοηϋήσουν πρές τςθτο ι Ε δυνα μενοι, οί πλούσιοι χαί ιί ιυπο ροθντις. Ή ενίσχυσις τωνπτωχων τάς ημέρας ουΐας είναι ή χαλυτί ρο( εκδήλωσις τής Χριστιανικόν!) τος τκθ άνθρώπου. Ή περίθαλψιν των ένδΐΰν φέριι την ψυχικήν ά νάοτασιν. Κ»1 αυτήν την ψυχικήν Ιγιρσιν, αυτόν τόν χαθαρμον τβν συνιιδήβΐων θά πρέπιι νά επιτύχη) μιν καί νά έπιδιώξωμιν Βλοι την ημέραν τής άνκαΐάσινς τοθ σωτή ρος Χριστοθ. σιν, ψηφίζουσι 2500 ήμΐρσμισθια υέ πρόθεσιν ν' αϋξήσωσι τηθτκ έν άνάγχη χαί ίρχονται τοθ ίργου. 200 περΐπου χωριχιί τοθ τέως Δήμου ΠραισβΟ έγχχΐαλιίπουσιν χβθ' ημέραν άηό τής 14ης 'Απρι λίου τάς άτομιχάς αΰΐβν έργασί άς χατά την χρισιμωΐέραν β ύφ εποχήν, χατά την πιρίιδον τής οίχονομιχής δυστυχίας χαΐ δυσ πραγίας χαί λαμβάνουσιν άνά χεΐ ρας τίος χασμάδις χαί τάς άξι ν«ς, τα φθιαρια χά Ι χά χιιραμα ξάχιοτ, μέ απόφασιν, χαί σκοπόν χαί πεποίθησιν νά συγκΐινωνήσουν —«αί θά συγχοινωνήσουν έστω καί προσωρινώς—μ έ την Π|ω:ιύ ουσαν τής Επαρχίας τω ι» τό δρ» δύχιρον την Ιην Ίουνίου ί. έ. Άξίζιι έμολογουμένως χάθι έ παινος χαί συγχαρητή(ΐχ είς τούς Κοινοτάρχσςαυτβν. Συνδρομή χιΐ οπεσ ήριξις άνάλογος έχ μέρους τ&Ο Κράτους, άηαρβίτηχος 6ε 6αίως δι' 11» τοιοθτβν Δι όν, τοοοθτο μβλλον χα,θ' Βαον δχι μονον ανάγκην αυτού ζωτιχήν θε ραπιύιΐ, άλλά καί υποχρέωσιν έκ πληρΐΐχαί τον Εθνικόν ηλοθΐον προστκτιύιι, ΒιΒομένου ίτι τό συνδεόμενον ι Ο ιω οροπέδιον των Άρμινοχανδράδων, δχι ιυχαταφρέ νητος ηηγή πλκύΐου χαί καρκγω γής τυγχάνει· Κατόπιν δθιν τής οο6«ρωτατης χαί στιδαίωτάιης ταύιης χινήσε ως τής χειρός τοθ τέως Δήμου ϋραισοθ μιτά πιποιθήσιως χαί ιΰ γνωμοούνης θ' αναμένη 15 ής χκί την βοήθιιοιν τής 2οφής 'Αθηβ(, ήιις ιυδεΐς βεβαίως «λλες ιί^αι έ πΐ τοθ προχκμίνου ή τό Κράτος. Σητιί* 22 Απριλίου 1937. Ιωάν. Ν. ερ Δΐκηγόρος ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ ΝΟΜΟΝ· 'ΑΑλ' Ιφΐσβν όμΐΑοθμιν κιρΐ τής άνάγχης τής ένισχΰσιως τ&ν πτωχων, Εεν ιίμποριθμιν νά μην σημκώσωμιν μέ ιδιαιτέραν ίχανο ποίησιν την φιλανθρωπικόν κ!νη αιν ή όΐτοία αημκώνκβιι τάς ημέ¬ ρας αύτάς είς τόν γιίτονα Νομόν. Είς ιήν Νεάπολιν χαί τόν "Αγιον Νιχέλαον, αίς την Ίιρίπιτραν καί την Σητείαν αί φιλανθρωπικόν όρ· γανώσιις χαί ιδιαιτέρως αί γυνχι χιΐαι, άνκπτύασουν εξαιρετικήν δρασιηριότητα τάς ημέρας αυτάς. Ένιργοθν έράνους, συλλέγουν τρό φιμα χκί ιΐϊη ρουχισμοθ τα ό· ποία χαί θά Βιανιίμουν είς τ(ύς ένδιιΐς την παραμονήν τοθ Πί αχα. Είναι αξιοί όμολογουμένως χά θι έξαρσιως χαί χάθι ένισχόσι ω; ή προσπαθεία «ΰιή τβν ιϋ σπλαγχνιχβν κυρίων χαί δισποι νίδων τοθ γείτονος Νβμο3. *** Τ Ο ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΜΙΛΑΤΟΥ· Ή Ιί>ί* τοΰ ιπισημοτέρου έ
  ορτασμοθ τής έπιτιίου τβν σφχ
  γων τεθ σπηλαίου τής,, Μιλάτου
  χαί τής οργανώσεως πρός τοθτο
  μέγα)ών έορτβν χατά την 9ην Μα
  ου, δπήρξιν απολύτω; έπιτυχής,
  Τ4 σπήλαιον τής Μιλάτου άποτι
  λ πλέον διά την Κρήτην ϊ»α
  θρθλον χαιί ίνα σύμβολον χαί ένθυ
  μίζιι μίαν άπό τάς πλέον χραγι
  κάς άλλά χ»ί τάς πλέον φ»
  τιινάς σιλίδας τής ίσχορίας
  τβν Κρητιχβν έπαναστάσιων. Ό
  ιπίαημος λοιηον έβρτασμος τής έ
  πιτιίου αύΐής ίέν αποτελεί μόνον
  απόδοσιν φόρου τιμής είς τα μαρ
  τυριχά θύΐΜΐτοι άλλά καί έν
  δειξιν δτι ημείς οί ούγχρονοι Βέν
  λησμονοΓμΐν το χρέος τής ιΰγνω
  μασύνης μχς χαί παραμένομιν πι
  στ,οί ι ίς τάς ωραίας έθνιχάς παρα.
  δίαιις.
  «**
  ^ΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.
  Ό έρανος τόν όπιΐον ένήργη
  ααν προχΐιές οί α&ιοχινητιοταΐ τβν
  'ΔΒηνκν χαί Πειραιώς δπιρ τής
  άιροπορίας, διαθέσαντες δλας τάς
  ιίΐπράξιις των έξ ιίσιτηρίων, απέ
  δοσιν Ιξαιριτιχβς ίχκνοποιητιχα
  άπβτελέσματα. Άλλά Βέν είναι
  μόνον τβν αδτοχινητιαιβν ό έρα·
  νος. Καί οί Δήμοι χά Ι αί χοινότη
  τις χά! αί όργανώσιις χά Ι χά οω
  ματιΐαι, οί δπάλληλοι Εημόσιοι χαί
  ίδιωτιχοί, ι£ Βιδάσχαλοι ίδιαιτ*
  ρως χαί πλήθος ίδιωιων, συνιισφέ
  ρουν προθύμως την συνδρομήν
  Τβν δπιρ τής Άιροπορίας. Βίμπο
  ριΐ χανιΐς νά ιίπ| Βΐι γίνιται
  πραγματιχίς συναγιρμβς χβθ 'βλ
  ληνισμοθ Βιά την ενίσχυσιν τι Ο
  βασιχιθ άμυντιχοθ Βκλου τής Ιπο
  Χής μας. ΚχΙ είναι α υιός 6 ώραι
  έτερος καί δ πραχτιχώΐιρος άλλά
  χαί δ σημαντιχατερβί έθνιχός αν
  ναγιρμός.
  ϊ
  Ι
  Ιί
  ΚΟΙΝΩΙΊΙΚπ.
  Μιά πεντάριορφη
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Βα
  σιληάς γιά μιά νόχτα».
  ***
  ΜΙΝΩΑ,—Σήμερον «Ταξεΐδι χω
  ρΐς τέλος·
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό νέον αύ
  τοτελές Εργον «Ζοόγκλα» κοΐ τοΰ
  έπεισοδιακοΰ «Φάντασμα αέρος»
  τα έιτεισόδια ΙΟον. Ιΐον. 12ον,
  ***
  — μμητιινμ:
  ΟΟΥΑΑΙΙΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΗΑΣΙΛΗΑΣ ΠΑ
  ΜΙΑ ΙΥΙΤΑ
  Μέ τον
  ΤΣΕΣΤΕΡ ΜΩΡΙΣ
  ΜαΙ την
  ΑΑΛΙΣ ΧΟΥΑΪΤ
  Έκτ&ς κρονράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Την Κυριακήν τού
  ΠΠΣΧΠ
  ή μεγαλυτέρα έγ-
  χρωμος 100 ο)ο ται-
  νΐα ποθ έγινε μέχρι
  σήμερον:
  Νέ τίιν πρΜτ*γ»ίνίστριαν
  της Κά
  ΣΤΕΦΙ
  ΝΤΙΟΥΝ Α
  ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΣ
  Φχνερας Μειοδοτιχής Δημοπρα
  οίας
  Τό Ταμείον Προνοίας Έλαιοπα
  ραγωγής Ν. Ηρακλείου προχη
  ρδαοιι φανεράν μειοδοτικήν δ-μο
  πρασίαν διά την προμήθειαν τβν
  χάτ»βΐ όργανον.
  1) 500 ψΐχαοτήρων διά την
  καταπολέμησιν «Ο δαχου.
  2) 300 δοχιΐων μεταφο^άς έκ
  λαμακΐνης έπιχαοοιτεραμένης τύ
  ποιι ΠηλΕαυ, χαΐ
  3) 3000 δβχοπαγίδβν ώιαυτω;
  έχ λαμαρΐνης ΐπΐχηαοιτε&ωμινης
  'Η δημοκρααιΊχ αδιη θέλει διι
  νεργηθ$ την ί>ψ Μβΐβυ ημέραν
  Τετάρτην χαΙ ώραν 11 π. μ. έ*ώ
  κιον τής νομίμοο έκΐ τβν δημο
  πρααιβν έπιτροπής χαΙ είς τί
  ίραφεΤ* τοθ ΤαμεΙου χιΕμινα επί
  Τής ίϊοθ 25 Αδγούοιου.
  ΟΕ δροι ουγγραφής δποχρεώσι
  •ν ιΐαΐ χατατεθειμένοι είς τα
  γρβφιία τοθ ΤαμΐΙου 6που δύναν
  τα ι ιί βουλόμενοι νά λαμβανιοοι
  γνβσιν πρβοειχΐμενοι χαθ' έχί
  οιην χκτά τάς εργασίμους ώρας.
  (Έκ τοθ γεκφείου)
  Δίκην. Σόλλογος Ηρακλείου^
  Άριθμ. ιιρωτ. 179
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται τα ιιέλη τοθ Διχηγο
  ριχοθ Συλλίγευ Ηρακλείου είς σα
  «είρίααιν ι** 29ην ιρίχ. μηνίς
  Απριλίου 1937 ημέραν Πέμπτην
  χαΐ Δραν 11 π. μ. εί; την ε Ι Μοί»
  οβν ουνεδριάοενς τοΰ Πρντοδιχιί
  ου Ηρακλείου.
  θέματα: Έξουοιοίδ'τηοις συσΐα
  οίας Ένώαενς Διχηγοριχβν 2ιιλ
  λόγων (Ταμείον Προν&ίαί) Τροπο
  ποίησις χανονιομοθ δποχρεωτιχής
  προχαταβελής διχηγοριχής
  6ής. 'Αναχοινώσεις.
  Έν Ήραχλείφ τί 24η 'Απρι
  λ(ου 1937.
  Ό πρόεδρος τοθ Διχηγοριν-οΟ
  ϊυλλόγου Ηρακλείου
  Γε«ρνι«βοί
  Ό Γ·* Γ
  ΔΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  228
  Τοθ Προσπέρ Μεριμ*.
  τΐμβτβ τή θρησ<β!α.'Μ' δλα οΰτά βμως σκοτώθηνε 6 άνθοωτιος, «ι' σύτό είνε δ ϊγηαο γιά τό δ /ομα τοθ μα γαζ-οθ. —"ΩΙ 6(κ βό! βέν τιέθανβ, •Τιτε 6 γίρο καλόγεροζ' τον βλέτΐω πού σαλεΰει* τιρετιει νά τόν μυρωσω. Πλησίασβ στόν πληγωμένο, τόν ά3παξε άπό τα μαλλιά, ά<ο6μτιησβ τό κοπτερό τού ίνχβιρΐδιο στώ λσιμό τού κι' έτοιμάζονταν νά τοθ κόψπ τό χεβ/άνι' άν βέν τάν συγκρατοθσαν ή κυ ρά ΜιργαρΙτα κι' 6 σύντρο φός τού. —Θίέ μουΙ τί κάνετβ αό· τοθ; ΙΛεγβ ή ΜοιρναρΙτα· νά σκοτώσετε ενα άνθρωποΐ καΙ μσλ στα Ινα άνθρωπο πού περ ·9 άκόμη νιά καλός καθο ό —'Υιιοθέτω, «Τκβ 6 νέο< κα λόγεοος· σιό συνάοελφό τού, πί>ς 6χετβ καβώ; κι' έγώ όπο
  θέσεις έτΐΕΐγουσες, στό Μτιω
  ζανσύ. Ν) τό πλοιάριο. Έμ
  πρός νρήγορσ.
  —"Έχετε βΕκηο, σάς άκο
  λουθώ.
  Σφόγγισε τό έγχειρΐβιό τού
  κα[ τό ζσνόβ^λβ κάτω άπό τό
  οόσο τού. Έτιειτα κι* <:! 8υό παλληκσράδβς μοναχοΐ, άφοϋ πλήρωσαν τό μερίβιό των 8ι· Ευθονθηκαν μαζύ πρός τόν ΛΒίγηρσ, κι' άφησαν τόν Μτιουαοωψέν στά χέρισ τή- Μαργαρίτατς, ή όποΐα πρΔτα πρώτα σκ,άλιξε τίς τσέπες τού χα( πληρώθηκε. "Υστερα άσχο ληθή<ε να βγθλη τα κομμάτισ των γυσλιών πού ήταν μττηγ μενά στό πρόσωπό του,γιά να τοθ τό έπιδίσο μ' δλους τούς κανόνες πού μεταχειρΐζοντσι σέ τέτοΐες περιστάσεις τα γυ ναικάρισ. —Ό διόβολος να μέ τιάρρ Αν τό τιρόσωπό σας μοθ είνε αγνωστο- άλλά .. —·*Όταν σας ιΐδα για πρώ τη φορά μοθ φαΐνετσι πώς βέν «ορούσατε αύτό τό ρόσο. —ΚσΙ θϊΐς έτιΐσης. —-Είσθε ό λοχαγός... —Διίτριτς ΧόρνσκΤν, στίς διαταγές σας- κοΙ σεΐς είσθε ό νέος εύγενής πού φάγαμε μαζύ οτήν Έτάμτιη. —Ό Γβιος. —Λ&γεσθε Μβρζύ; —-ΝγχΙ, μα τώρα Ββν 6χω σύτό.τό δνομα λέγομσι πό τβρ Άμβρόσιος. —Κι' έ·> ώ πάτερ "Αντώνιος,
  άηό την Άλσατ(α.
  —Ώ)αΐο1 κσΐ πηγο(νετε;
  —Στή Ροσέλλη, αν μπο
  ρέσω.
  —Κι' έ· ώ έπΓσης.
  (συνεχίζετσι)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ*™ ΑΙΕ
  "ΑΙΡΟΟΟΛΙΣ,,
  Αναχωρεί ίξ 'Ηρκκλεί
  •β *κπ·~ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  ^ράδυ κατ' εύΐεΐαν ΠΙ1
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρι.Τ Ρί
  βΜΜψον, Χανιά, Πειραιί,
  -Ορον, Πκρον, Ν{
  ΑΙΝΑΙΆΑΚΗ
  . 1-41
  "Εμκοροι πάντες 115ους, παρα-
  γαγοΙ, χτηνοτρόφοι χαΙ χαταναλ»
  τα!: Ή μεγαλη Έμποροηανήγυ
  ρις ή ίποία τελείται χαθ' ^ί«ά·
  σιην Κυριακην είς Βχγιωνιά θά
  τελιοθφ, Ιξαιριτιχβς χαΙ μόνον
  άντΐ τής 2 Μβίβυ όπόχε βυμπίπτει
  ή έορτή τοθ Πασχα, την Μεγά¬
  λην Παραβχιυήν χαΙ τβθτο πρός
  γν»βιν 6μ·ν.
  'Η '
  ΤΡΙΤΗ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δόσις 6 46
  ΚΑΣΣΙΑΝΕΣ
  Στήν Έκκλησία ψάλλεται σήμε¬
  ρον τό τροπάριον τής Κασσπνής,
  ΪΞΤναι ώς γνοστΛν άττό τΛ ώραιότε
  ρα—καΙ τα θρυλικώτερο—τής μβγά
  λης εβδομάδος.
  —Διά τό τροπάριον ένδιαφέρον-
  ται πάντοτΒ οί Ιεοοψαλται καϊ οί
  γνωσταί γενικώτερσ τής σημερινάς
  Έκκλησιαστιχί)ς μουσικής. Διά την
  Ιστορίαν τού οί..,. ΙστορικοΙ, Έγώ
  τίς Ιδιες στιγμές ένδιαφέρομαι μό¬
  νον γιά τίς Κοσσιανές τόν ναών.
  Οϋτως 6φα ό πρανματιστής τής
  ημέρας. ΚαΙ δττως έζήγησεν άμέ-
  σως οί Κσσσιανές ούτές, είναι τύ·
  ττοι τοθ συγχρόνου «έκκλησιάσμα·
  τος» άπό τούς μάλλον αξίους με·
  λέτης:
  —ΠηγαΙνουν είς την Εκκλησίαν
  δια νά συνσντήσουν τόν θεόφιλον.
  Ήτΐηγοίνουν δι'αύτάς οί,... θεόφι
  λ,οι είς την Εκκλησίαν.
  ΟΙ Κασσιανίς, οΰμφωνα πρός
  την γνώμην τοθ προλαλήσαντος,
  είναι οί αίώνιες «πσλ,ηές γνωρψί·
  ες». Πεπμένουν τόν καιρόν των ά
  κολουθιών τής ΜεγΛλης Εβδομά¬
  δος δια να λυτρωθοθν άπό τα δε·
  σμά τους. Μέσα οτό ποιητι*όν ττε
  ριβάλλον άλλα καΙ την βολικότη
  τα κάποτε τής ΈχκλησΙας, £χουν δ
  λην σχεδόν την ελευθερίαν των ά-
  νομνήσεων. Ληομονημένα είδόλλια
  θά διαγραφοϋν είς τούς κατινούς
  τοθ λιβανωτοθ. ΚαΙ άπό την άο-
  μονίαν τοθ χοροθ θά πηγσσουν δλ
  λσι άρμονίσι τιοθ διεκόπησαν σκλη¬
  ρώς άηό την μοίραν. ΟΙ Κασσια
  νές θά άκοΰσουν τό πέρασμα τής
  άμσρτίας δΐτως ή ΕΟα κατά τό
  δειλινόν..,. θά ψιθυρίσουν Γσως
  επί τω άκούσματι:
  Κύριε. πολλά
  βαρεία, τα κρίματά μου....
  'Αλλόθάστιβύσουν νά πλευρΐσουν
  τόν θεόφιλον πού άνσμένει χρόνια
  Ισως, την στιγμήν αυτήν. ΑΙ κοι
  νωνικαΐ συνθήκαι -καΙ τα δεομα
  τής νέας ζωής τους πού λέγεται
  γ&μος - 0ά υπάρξη στιγμή πού Θά
  λησμονηθοθν. θά γίνη σύγκρισις
  καΙ άναμέτρησις... Ό παλαιός
  •πορφυρογένητος. τής ψυχής τους
  Θα προβάλλο πάλιν ώς ή μόνη εύ·
  τυχΐα τής ζωής πού τΐαρερμηνεύθη,
  πΓ-ρεξηγήΘη καΙ κατεστράφη. ΚαΙ
  Θά γίνη ϊνα εΤδος προσωρινάς γλυ-
  κόπικρης άναβιώσεως. Τα μάτια
  Θά συναντηθοθν καϊ κάποτε τα
  χέριοτ.....
  — ΟΙ Κασσιανές εΤπα, μοιάζουν,
  δπως οί γρηοθλες πού ΰστερα
  άπό χρόνια ουναντώνται στό οτα
  οίδι τής έκκλησΐας καϊ άναγνωρΐ-
  ζονται,.,,
  — Μέ τή διαφορά, μοθ άπήντη
  σ^ν ό πραγματισΐής διι δεν είναι
  διόλου γρηοθλες αύτές. ΟΟιε ου
  νήθως γέροι οί λησμονημένοιΗους
  θεόΦΐλοι. "Εχουν τόν καιρό κοΐ
  την όρεξι—κάποτε καϊ την τόλμη—
  να ξανσχαροθν μέσα στό μονα-
  στήρι, τα νειάτα τους.
  έ» 'Αλλος
  Δ«β*τή9 μή<·»ί· . τριών μίτρων! Τί μτιχρότερον 8ιι»β«ή'ί:ον τοθ Ι 4ναμ«ριο5τ)ΐήϊ«€ ό ς ΓίΕττερ, π·5'οδίύ»ν έιΐποριχίς άΛΐπρόσ«)ΐτ.ο£ Είς τόν έλεγχον τδν διαβχτηρίω' εί; ΙΙλδμοοθ τ*)ί 'Αγγλίβί, β «ου Ι θ ηρδ ημερών, έπίΐειξεν Ινα διαδατή^ον... μτ)<οκς τριβν μί· τρών! Έντσ( ίόο ετβν δ 'ΑμείΗΧΚ νίς αυτός Βιέαχΐοεν ιΙ«οι τίυαχ ρΛς φο?4ς τόχ Ατλαντικόν Ώ <%* νόν χα( έταίτίδευοεν είς Κίναν, Χιλήν χαΙ Νότιον Άφριχήν, αΐτο τοθ ενός (2<ρου της Ιιος τί ίλλο. "Ηδη πρόχειται νά ταξιιίιύί^ «ίς Αγγλίαν, Γαλλίαν χαΙ άλλα εύ?» χράττ). Τό διαβατήριον τού Ιάδ $ φίρει χ«τα ΙκΛτνάς γίδας χαΐ τας προξενιχίς οιΐς. *** —'Η Αμέροΐ τής κρίσεως τ·δ δ·φύν·υ Ή 12η Μ.ίίΐι πγ5 Ιχει ώ; ήμΐοα ιΫ,ς ατ/ψιως τβν Βχ<3ΐ >έ«ν ιής Άγγλίβί, θα είνε διά
  τό ραδιοφωνον ή ήιιέοα ττ|ς χρ(·
  σΐ»(! Την ημέραν αύτην τό ραδιό
  φωνον θΐ προβ) είς την μιγαλει
  τέραν έχπομηην άπό Γσχς έηενε'
  οησιν άπό τότι κιΰ δπάρχίί. 74
  έ9νη ήθ«ν ιίς συνεννοήοιΐς μέ
  την "Αγγλΐϋή^ Ρ^δ.οφανιχήν Έ
  ταιρείαν διά την μΐταβίίαοιν Τδν
  λιπιομιρειών τής οχίψιω;.
  ***
  —"£να ψχρι σκαρφαλώνει
  είς τ« δένδρβ!
  Πίλλά ψίρία χαΐ ίδ[»ς τα χέ
  λια, μτιοροθν νά ζήαβυν πολύν
  χαιρδ Ι£α> άπ4 τό νερο. ΤΙ χέλ(< ουγχεχριμέναις μποροθν χά Ι ίΐα- αχ'ζοϋν χηΙ μεγάλας έχτάοεις ξψ ρόΐΕς. δΐαν άηό τα πατάμια θέλουν νά δγοθν ιίς την θάΧίΐσοαν. ' χει 8μ«ς είς τάς Ίνδίας χαΙ η Ίνδοκίναν χά Ι Ινα ψίρι κου (μ φχνίζιΐ πιριιργδτιρον ςραινίμινον: Τέψίμ αυτό πιυ χαλιΤτχι «Ινα 6ας> μποριΐ χάρις είς τα άθώ
  βη πτερύγιά τού, νά σχαρφη
  ε'ς τα. δίνδρα ί) νά διοο^Ιζη έν
  τίς 30 λεπτ&ν άηίο:«οιν 100
  μέτρ»ν.
  ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ τοθ Έμμ. Δερ
  μιτζάκη μετεφέρθη είς την άγο
  ράν Καμαράκι Εναντι τοθ έστιατο
  ρίου Στρατή Κατσαράκη.
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  ΤΟ ^ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  ΟΔΟΙ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ. 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Δ»μάτι* ευάερα, β&
  Κκθαριοτη; &μεμιττο(.
  «ρόβυμος.
  Τό νέον Ξινοδοιχεΐον Οηνου τό ΕΜΠΟΡΙ¬
  ΚΟΝ θά καταστή τό μοναΒικόν κέντρον
  Βιαμον^ς Βιά κάθκ ξένον «ού θά έ
  στό Ηράκλειον.
  ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
  Τελεία άν«κ«(νιαΐ( πρώπν λουτρου Βαρδάκη παρα τβ
  Γενΐ Τζαμί 'ΗρκκλεΙου υιτβ την διεύθυνσιν μ. Γ. Μαρή
  μέ τμήμ* ΕύρωπβϊχοΟ χαΐ Τουρχιχβΰ ρυβμβΰ (χοτμάμι)
  κατ' άρέβκειαν τ&ν πελβτβν-
  "Ακρβ περιηβΐηαις μέ υκηρεο(«ν ηρόθομον Μ*1 τιμαί
  «Ι συνήθεις.
  Δι« τβΰς ανδροτς άπο 7—1 π μ. Δια τάς γυναίκας άκβ
  1—7 μ. μ. χαΐ συνίχΐι* βιά τούς &νύρχς.
  Μονον μί« επίβλεψις άρκεΐ ν* οκς πε(βα·
  Τό ώς ανω Λουτρόν άρχεται τβν βργαβιβν το«
  την Δευτέραν 26 Απριλίου 1937.
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. Α. Γ»ΒΡΙΛίΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΔΙΠΑμΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καϊ οίκοδομικαί έπιχειρήβεις,
  βιομηχανικαί κατασκευαί, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραϊ καταακευαί, οίκοδομικα, ό-
  ΒοποιΓα.
  Γρβΐφεΐβι Ό5θ| ΑΝΔΡΟΓΕΟ.
  ΙΑκχΚ κ, κ. Κ«Ρ«λ«χΐι—Άκράτον.
  Η
  ΦΛΟΓΑ
  Σ_ΖΩΗΣ
  Τοθ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  98 όν
  •Έλα λοιπέν, Καλλιχρίτη
  πιίαε μου τδ χέθ', σή<Η5θί μ «εΐϋΑο χ-? * ψ"·*-· — — _· , Ιι% χαλδ χοοίτοι τοθ χτβριοθ, χυτ ξί με στ* μίτιβ χ«1 ««« «*«« Γώς μ* οΐίνχωΜΐς μ! δλη Ο5υ την χαρδιά χαί τώ; μ» δλη Ο3υ την ιβίιβ μέ βγχπβς. 'Η 'Αγιίαα έαιώηηΜ *αΙ ή «^θΐαιη τουφεοδτης τής φω^ήί της έγέμ·σΐ τδ χοίλβμ* τοθ βρα χου χ*1 μ* ουνεχΐνηαε. Ήϋχν μι* Ιχχληαις τδοον ανθρωπίνη, τδοον γυναιχεία πού ή^ν βδύ νατον νά μείνη χαί δ πιδ σχλη· ρός (ϊνβρωπος άουγκΕνητος. Ό Λ«δ πού την άγβποθσε ιιβγεμέγ νος άπδ την ώ'«ο»ιί της, -'""" βίβαιος δτι ήιθά-θην τη» μή έχεΐνη πραγμκτιχή . . γι« *ή* 'Αγκίσχ. Τδν είδα νά ...χούζτΒ, πεδίμα «ου 1<ανα χι' ■γώ γιβ πρώτη φορά οτή ζιοή μου... Τ<)ν επλησίασε, τής έσή ν»3ε τδ πέπλο χαί την χΐτταξ· οτά μάπα χρατΑντκς τδ χίρι της. —■'Αγιάσα τής εΓπε, οέ άγα η& μέ δλη μου την χαροΊά χαί σέ ουγχηρβ έϋν ή ίϊινή μ·» ουγχώρηαΐς *ο<ή. Τ* δλλα & ;ροΟν τδν θιί. Έ* ώ μονάχα τώ; οί αγαπβ ίσιν αγάπησχ πατέ μου γυναΐχα 8τι διον διαρχεΐ ή ζ»ή* μου θί ε(μαι διχδς αοιι. —ΚαΙ τώρα, είπε ή 'Αγιίοα μέ ταπεινβφροαΰνη — τώρα ποί δ αφίντης μου μοθ μιλε! μέ τό οη γενναιοφροοόνη χαί μοθ πά ρέχει ρέ πλοΰοιο χέρι τή ο<Υ γνώμη τού, !1ν πρέπει χι' έγώ νά φαν& χατώτερη ατήν παροχή τβν !ώ:ων μου. Ν*... 'Η 'ΑγιαΌα έπή;ε τδ χέρι τοθ Λ*Λ τδ έθεσε επάνω οΐδ λι της χά Ι Ιοχιιψι Ιως δτου τί Ινα της γόνατο ιίγγιοε οχεδδν οτδ Ιϊαφος. —Νέ, λοΐπδν, ώ Κϊλλικράτη μου. Σοϋ χά^ω τδ *5*ρο τής 6 ποτνγής χαί δποχλίνομαι. ΈοηχώΒηκε χατδπιν χαί τδν έφΕληαε οτό στίμχ. —Ν* τδ δώρον τής αγάπης μου. ΚαΙ κατόπιν Ι^ϋε το χέρι της οτήν χαρδιά χαί ώρχίοθη: —Σ'-ήν άμ»ρτί« ποΰ διέπρχ- ξα, οτβΰς άτελείατες «ίδνε τής μοναξιοΐ; ποϋ έξηφένισα την άμΒρτία μου, οτή-' άγβπη οου χλΙ οτή φλόγα τής ζ»ή; 6 κΐζομκι χατΐ την &(Ιλ αύτί ατιγμή πού θ* γίνω σωσ.ή γυ ν»1κα δτι θά λιτρεΰιβ τδ χκλδ καί θά έγχαταλε ψ» τδ χ*χδ. '0.5>ίζΓ.μϊΐ 8» θχ μέ οδηγή πάν
  τατε ή φω>ή τοθ χαθήχοντος,
  δρχίζομαι διι θχ πετάξω τίς φι-
  λοδοξίες μου χαί σέ δλη μου τή
  ζωή θά έχη ώς άατέρι μου τή
  αοφία ποΰ ΘΑ μέ όϊηγτ^ ο (ήν ά
  λήθεια χαΙ αιήν γν&σι τοθ δι
  κχίου. ΌρχΙζομαι νά οέ τιμβ
  χαί νά οέ λατρεο», ώ Καλλι
  χρβτη, πού τδ χθμα τοθ χρόνον
  σέ ξανάφερε οτήν άγχτλιί μου
  2ϊΟ δρχΐζομβι διι. . άλλά ϊέ-
  θά δρχιυΒ® μέ Λλλοι λδγικ για
  ^ι τα λόγια δέ* Ιχοίϊ_^«'Μ. Μέ
  τδν χαιρδ θά μάθης Ττι^ γλ§ο
  ολ χήί Άγιίοίίς ϊέν λέγει ψίμ-
  ματοτ. ΚιΙ ού Χίλυ, Π5ύ εΐοχι
  π«(ώ' οτδν δίκο μου θχ γνω
  ρίζη; δ« τή οτιγμή αυτή παν·
  δρεύομαι τδν Καλλιχράτη
  γιά πάντα. 'Εδϋ γρά^ομε ' τδ
  ουμδδλχιο τοθ γάμου μέ »5χ«ς
  πίύ τίς παίρνει δ α,εμος χαί τίς
  ανεδίζιι οΐους ού?»νούς.
  (συνβχίζεται)
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΔΚΗΡΓΕΕΩ2
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  κλοΟ-Χωρίου Π*5ια5ος.
  Δΐαχηρύττει βτι την 9ψ
  οεχοθς μηνίς Μαΐ-ιυ 1937 ημέραν
  Κυριακήν χαί ώ?»ν 10—12 π. μ.
  «νεργηθϊ)οεται ένταθθχ χαί ενώπιον
  τής &;μαδ!ας έκιτροπής προ)
  χδς μειοδοτιχδς διαγωνιαμίς ....
  την. χαταοχιυήν ενός γεφυριδίου
  επ Ι τής ά^ξαής 45δΟ ουμφώ
  πρδς την οιινταχθεΐαχν μιλέ .,.
  6<ιδ τής Μηχανιχής ΎπηρεοΕας Κβινοτήτων ΝομοΟ ΉλΕ χά! δπο τιΰς δρους τής , ροθς διακηρύξας χαί τής φής υποχρεώσεων ώ* οί ί* νοι δύνανται νά λαμβάνωσι γ χαθημερινβς έν τώ γραφεΐφ -^, Κοινότητος χαί τής Μηχανικάς 'Υπηρεοίας Κοινοτήνων ΝΟ Έ ραχλείου. Έν Κκλφ Χωρ(« τί 18 ' 1937 Ό Πρίιδρος τής Κοινότητος 1.1· Φουντουλάκη! λεπτομε ς ουγγρα δουλόμ β με γνβοιν Μηχανι ΝβμοΟ Ή Ιου ΓΑΜΟ1.—Την ταρβλθοθσαν μάδα ετέλεσαν τούς γσμους Χ!ύν έν ΣητεΙα ό κ. Μιχ. Κουτάντ00 μετα τή·. Δίδος ΕύαγγελΙας Μ^ τζολάκη. Παράνυμφος παρέστη 0 δικηγόρος κ, Ιωαν, Ιωαννίδης ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ -'Η Δνΐς β,Β γινία ΖωγραφΙβου προσέ<(ερβν ^ί χό Πτωχοκομεϊον εκλεκτόν καϊ Β. φθόνον φαγητόν είς μνήμην καϊ 4ϊ τί μνημοσύνου τοθ ττροσφιλοθς βα ου της Σεβασμιωτάτου Μητροπο. λΐτου Κρήτης Τίτου, ΐπΐσης ώ κ Άγαηητός Φωτάκης δερματέμκ^ ρος προσέφερεν εκλεκτόν καϊ αφθο νόν φαγητόν είς τΰ ώς ανω Ίορο. μα είς μνήμην τοθ υΐοϋ τού. ςΐ τρόφιμοι κ«1 τό προσωπικόν εύχβ. ριστοϋν Θερμώς αμφοτέρους. **# Γύρω στήν πόλι μας. "Ανεμος καϊ χθές καϊ οκόνη—ά. στασΐα 6η <. καΐ.... άκαταοταοίσ καιριχή. —Έν τφ μβταξύ ήρχισαν καϊ α| φροντιδες τοθ Πασχσ γ^γονός ι»»ο συνέτεινε— από συμφώνου μβτα τοθ <αιροΰ-ε!ς τό να ίχουν νβθ. ρα οί συμπολΓται, —Παρακολουθήσαμε χθές τή νε· νίκη δοκιμή στό τοοτιαριο τής Κασ σιανής δτιως Θά ψαλβ εφέτος είς τόν Αγ. Δημήτρ. —Όμολογοθμεν 6 ότι ίμεΐναμεν άρκεταΐΛ«νοποιημένοι τόσο όπότό μερος ποϋ Θα εΛΐελβσΘτ) κατα το αύστ^ρύ βυζαντινό μέλος ΰσο καϊ άπό τό μερος κοθ »λ έκτελεοθϋ Από εΐδικθζ καταρτισθείσα ανδρ», κή χορωδΐα σέ τετράφωνο άρμονι κή σομφωνια μί βασι τό βυςαντι. νο μεΛος. —Γενικα στόν "Αγ. Δημήΐριο παρατηρεΐται συνωστισμος εύσε βών οί όποΓοι παρακολουύοθν με μεγάλη κατάνυξ» καϊ εθλαβεια την άκολουθία τής Μ. Έβ6ομσ6ος κι' αύ ό όφείλεται στήν άρτια μουσικΓ) τής έκκλησίας. —'ύ,κ παραλλήλου ώς μανθάνο μβν είς τόν μητροπολιτικόν ναόν τό τροπάριον τής Λασσισνής θ« £κτελεσθ{) αναλόγως άπό την άρ· τΐως κατηρτισμένην χορωδίαν τής Παιδαγωγΐκης ΆκαδημΙας. —Άρκετΰς κόσμος εξήλθε καϊ την παρελθούσαν Κυριακην είς τα περΐχωρα καϊ προάστεια. —"Ωστε «νά δουλέψουν» πάλιν τα έξοχικά κέντρο. —Ή δουλειά των κέντρων Θα ένταθό ασφαλώς καϊ είς τώ μέλ· λον κοΙ έφ' όσον έννοεϊται ό και ρός Θά εύνοήση τούς^ ύπαιθριοφΐ· λους. —Οί πωληταΐ των λαχεΐων εύρΐ σκοντο χθές είς τό φόρτε τους. —*Η κλήρωσις εγίνετο τό άιτό γευμα καϊ οί άγορασταΐ πβρτμε νούν συνήθως την τελευτα'αν στιγ μην διά νά τα άγορόζουν. — Δείγμα καί αύτό άνυπομονη οίας, πρός την εθμένειαν γ] ... βυ σμένειαν τής τύχης, τό οποίον πάντως εϋνοεΐ την κατανάλωσιν των λαχεΐων, —ΟΟτε μέ την νηστεΐαν τής Με γαλης Εβδομάδος ίπιτυγχανεται κάποια οΐκονομΐα καϊ συνεπβς κΛ ποία... Ισορροττΐα είς τα ένσκήτιτσν τα μετ' ού τιολθ γενικά ϊξοδα. —ΚαΙ τουτο ένεκα τα σαρπχο οτιανά τα ό ποία καϊ πολλά είνε καϊ ποικΐλα. —ΚομΙζονται δέ ώς συνήθως,,.. μαζεμένα είς την «σαρακοστινήν» τραπέζα». —Άπό τί)ς χθές 26ης τρέχοντος ήρχισεν ή καταβολή των μιοθθν τώ ν ύτταλλή*ων. —Άπό τή"ς αυτής ήμερομηνίας ώς πληροφορούμεθα καταβάλλεται καϊ τό ήμισυ των συντάξεων β'. τριμηνίας 1937—38 είς τα θοματα πολέμου. —'Η καταβολή αυτή άφορφ τα Θοματα πολέμου πάσης κατηγορΙ άς. των συντάζεων των «ιολιτικών καϊ άποστράτων καταβαλλομένων μόνον ΰσον άφορςί τό 6ν τρίτον έιΐΐ τη προσαγωνίί τοΰ βιβλιαρΐου μετά συμπληοωμενου φόλλου ταυ τότητος β'. τρψηνΐας καϊ άποδίί ξεως δεόντως τηθεωρημένης υπό τής^οΐκεΐας Δημοτικάς άρχής. —«Βασιληας διά μιά νύχτα» εί νέ τό φΐλμ πού προβΑλλβι άπόψβ τό κινΓαατοθεατρον Πουλακακη. .. —ΓΙρόκΕΐται περί κοινωνικοθ (ρ γου έξσιρ6τικί]ς υποθέσεως καϊ έν διαφέροντος ουχί μικροθ. • —Ή «Μινώα» προβίλλει έττϊσ»|ς ένα ψυχολογημένο ϊργο: «Ταξείδι χωρΐς τέλος». ο ΡΙκβρτεο ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχΘη έξ;-Αθηνών η Δνΐς Γεωργ(α Άναστασοπούλου κομισασα τιλουσιωτάτην συλλογήν γυναικβ'ων πΐλων. —Έπανήλββν έπΐςης έξ ΆΘηνί3ν Π πιλοποιός Στέλλα Χοραΐτου κσΐ ήρχισε την ίκθεσιν των καπελλων εις τό παρά τό Πλατύ Σοκκάκι κατάστημά της. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέαι ύφάσματα. Νί·ι μ·δέρν·ι χρ«μ«- τισμοί. ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι «■λύτεραι. ΑΒΕΔΙ ΣΙΑΜ Μόν* ΠΜλεΙτοτι είς χωρίον ΤΟλισσος άλευρομηχονή βυνομεως 1»ίπ«ε»ν άκοθάρτου πετρέλαιον έν αρίστη (ίατσστοοει εύριοκομένη καϊ μεβο Κΐμη, Πληροφορίαι παρα τφ κ. Βα« $ Μανουσίκΐ) Γΰιασο»
  ο ρθ α τ 11
  ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Μόν
  'Αλλβ πού νΛ βροθν νρήγο
  ρα 8/αν σωσΐσ; ΠοΟ άλλοθ
  ήταν εοκολώτερο παρά έκεΤ
  δπου, σέ κάθε ώοα βολικές
  γυναικοθλβς δλων των ϊΠ&ν
  κα( δλων των άναστημάτων
  λυγερές ή χοντρές, ξανθές ί|
  μελαχροινες, έπεριδιόβαζαν
  γιά έμπορικούς σκοπούς τΑν
  κήπον τοθ ΠαλαΙ—Ρουαγιάλ,
  τόν παράδεισον τοθ παρισι-
  νοθ έλευθεοιασμοΟ.Ό «<όαης» ντέ λά Μ6τ έττϊφορτΐοθη μέ την λβπτήν αυτήν εντολήν κηΐ βέν βργησβ ν Α άνακαλύψπ Μ· να σωσία τί)ς βασιλ(σσης.*Η ταν μΐα νέα πού την ελβγαν Νικόλ—άογότερα ώνοαάσθη βαρ&νη τ* Όλ,'βά. Έπαρά- σταινε τή μοδΐστα άλλά στήν πραγματικότης ύπηρβτοθσε μάλλον άνδρική πασά γυνάι- κβΐα πβλατβΐα. Ό €κόμη<» βέν έδυσ<ολεόθη πο>ύ γιά νά
  τή» πείση νά παίξη ούτον τόν
  εδ<ολο ρόλο— ί|ταν, Φΐ(νεται πολύ κουτή. Έτσι, οτίς 11 Αύγούστου, ή ύκσχοεωηκή έταΐρα ωδηγήθη στΐς Ββρσαλ λ(ες, ο* βνα διαμέρισμα πού βΐχβ νοικιατσθβ έπΐτηδβς. Ή Ίωάννα άνελί βϊ νά την ντύ ση μ* Ινα φόρεμα άκό μουσ- σβλΐνσ, άκριβές αντίγραφον έ κεΐνου μέ τό ότοΐον ή βςτσί- λισσα εΤχε ποζάρη σ*ή ζω γράΦο Βιζέ—Λεμπρέν. Έπου· δράρισεν επιμελώς τα μαλλια κα{ της εφόρβσεν Ενα καπέλ- λο μέ μβγάλο γθρο πθό της Ικρυββ τό πρόσωκο. ΚσΙ τώ- ρα δρόμο γιά τό σκότεινό νυ κτβρινό πάρκο μέ τή Φοβισμέ νη μιχρούλα ή όποΐα επί δέ κα λεπτά θά έηβρνοθσβ γιά βασΐλισσα τής Γαλλ(ας μπρο στά στόν πρωθιεράρχη τοθ θρόνου. Ή μεγαλειτέΓα άπά τη δλων των οίώνων έπροχω ρφθσι. Σιγά—σιγά, προσεκτικά τό άνδρόγυνο καί ή μετημφΐεσμέ νη ψ;υτοβασ(λισσα *μπη<αν μέσα στό βασιλικό πάρκο καί χατίβηκαν πρός τό άλσος της Αφροδίτης, δπου ή σκιά των εά*ων, των κέδρων καΙ των πεόχων μόλ'ς τοος έπέ- τρεπβ νά διακρΐνουν ά«αθόρι- στες σκιές. ΚοτταλΧηλότβοο υέρος Βέν μποοοθσβ νά βοε θ(| Ή φτωχή έταΐοα αρχισβ να τρέμτ) θϊ έπροτΐμοθσβ νά φύγη. Κυριβυμένη άπό την άγωνΐα, εκρατούσε σ.ό χβρι τό τοιαντάφιΛλο καΐ τό γραμ αατάκι πού βπρεπβ να δώση, 8*ως τής εΐχαν β|—|ϊ. σέ κά Βθ.ον αρχοντ? 6 οποίος θά την ε«ησ!αζβν έκβΤ. "Έξαφνα ακουσθή<ε περπάτημα επάνω στόν χαλινοστρωμένο Βρομά κο. Έπρόβιλβ μιά άνβριχή σι λουέττα—δ Ρβτώ, 6 γοαμμα τβύς, 6 όιοιΌς, παίζοντας τόν ρόλο οπηρβτου τβν άνα ό, άΛηγοΟσβ τόν Ριάν. *Η Μ κόλ έξαφνα α[σθάνθη<ε μια βυνατή σκρωξιβ Αηό π(- σω' έγόρισε να (δ{): 6 κόμηο κα( ή κόμμηαα εΤχαν γίνη β φαντοι σβν να τούς εΤχβ κα ταπιη" τό σ<οτάΒι Μόνη; "Οχ·, γιατΐ άμ'σω: ίΐβι νά προχω θ πρός τό μέρος της ίνας α γνωστος. ψηλί,ς καΙ λιγνός μέ τό καπέλλο χωμβνο βως τα μάτισ. τΗταν δ καρ&ινά λιος. 'Αλλά τί παραξβνο «ού ή ταν τό φίρσ<ιιο αύτοθ τοθ άν θοώτουΙ Ύ ΐΕκλΙθη μιιροσΓβ της Ιως τό χώμα, έφΐληοβ την άκρη τοθ φορέματός της. Τώ ρα ή Νικόλ Εαρεπε νά τοθ Βώστι τό τριοτντάφυΧλο καΙ έ ξβχαοε τό γοάμμα. 'Εψ θύρι σε μονάχα μέ πνιγμένη Φωνή τα λίγα λόγια τι ού μ έ κότιο τής ιΐχαν μάθη· —Μπορβΐτε νά έλττΐζΐτβ τ ώς τό παρελθόν θά λησμονηθβ. ΚσΙ οί λΐγες αύτές λέξβις φ3ΐνεται ηώς έκατασυγκΐνη σαν τόν άγνωστον, γιατΐ ιά λιν ύτΐεχλΐθη βαθειά ιιολλές φορές μπροπΐά της κα( τρισβυ τυχισμένοΓ, ίψέλλισε λόγια ευγνωμοσύνην, σεβασμοθ καΙ άφοσιώσεως χωρΐς ή αικρή Νικόλ ν ά ξέρη γιατΙ. Τό μο νο πού οΐσθανόταν ήταν ό φό β 30, 6νας θανάσιμος φοβος νσ μιλήση καΐ νά προοοθ{|. (ο ονεχΐζ βται) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑ1Ρ1ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑΣ ) Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν είς την κατανάλωσιν νέον παραγωγήν ασβέστου τοθ ίργοστσσ'ου μας κούσεως διά πετρελαΐου ΜΑ- ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι άσυγιψΐτως άνώτερος πά σης αλλης προβλιύσβως άπό άτιόψ;ως αποδόσεως είς χΟΐΌν χρωματι»μ€θ «αί καθαριότητος. Δβχόμε θα ίέ καΙ διά σοβαρούς καταναλωτβς την πληρω μην ιΐς δγκον μβτά την οβίσιν αύτοθ. ΚοθωρΙσαμεν τιμάς προμηθείας κατ' ό*άν ώς κατωτέρω: Αηβ 20-100 6χ«6«ς 85 λεητβν » 100-300 » 75 » • 300 Κ«1 «ν»)» 70 » Τβ βύνηββί χβσβνι οβυσμίνβυ Λραχ. 12 - Τενεχές » 7.— Μ* τό αν© τιμολόγιον δύνανται οί ένδιαψβρόμε νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιούσας ποσότ1! τβς άπό τα χάτθ«ι «ρβπήοιβ τής Έταιρΐας: Μβυρβνιίνη Μιχαίιλ ϊνοιντι Εΐσ«νγ«Μ«β. Π·βι«οί τη Μιχ«.ΐιλ ίναντι Π·λ«χλ»νικ«ς Ήρβικλεΐο» ϊβυργιαβ* Εβινβΰργιο» Πβρτ«. Κβπ·τοχνάκπ Μιχβϋλ Διρμιτςΐδικβ.· Ζινάνη ΆντΜνίβυ Κβιινββργιο» Πορτβ. (Γραφείον Έτ«ιρΙ«( Εναντι Διχκβτηρ(Νν). Γ II £ΒΑΙ£ Άλλ' ήλθεν ή νεωτέρα ά· ευροβιομηχαν(α κα( άτΐήοε- σβν άτιό τό σ.τάρΐ τό μβγα- είτερον μβρος τοθ μαγνησΐου πού περιεΐκεν 6 κδκκος τοθ Ιτου. ΚσΙ τό βαρύ ούτό σφάλ μα κατά τής διααητικής ύγΐει ής διβπράχθη μέ μόνην την πρόφασιν τοθ νά γίνη πλέον άρεστόν ϊίς την δψ ν τό ψωμΐ διότι 6 μονάς σχβδόν λογος πού προτιμομεν τό άσκρο ψα μΙ βΐν« δτι μάς ιύχαριστβΐ την δρασιν, διότι ίσον διά την Εθσιν, βλος ό κόσμος εύρ(· κβι πλέον νόστιμον τό γνή· οίον σιτσρΐσ ο ψίΐμΙ τού χω¬ ρίου. Την κομψότηχα βμως αυτήν την πληοώνομεν μέ έ- άττωσιν ενεργητικότητος καΙ ύγβΐας. Τό μαγνήσιον συσσωρεύε- αι κυρ'ως είς τα περιβλημα· α τοθ κόκκου τοθ σΐτου (τό περισπβρμΐθν), ακριβώς δέ τα περιβλήματα αύτά προσπαθεΤ. κα( κατορθώνει ή τβλειοποιη μένη άλβυροβιθμηχανΐα ν" ά- χωρ'σπ άπό τό άΧευρον. ΧημικαΙ άνσλύσεις λόγου χά¬ ριν άκέϊειξαν δτι ή »1ς μαγνή σιον περιεκτικ^της των άλΐύ ρων χυμαΐνεται άπό 8 εως 120 χιλιοστόγραμμα επί τοίς 100 κατ' αναλογίαν μάλιστα άν τΐστροψον πρός την έμπορι κήν ποιότητα τώ·» αλεύρων, Οτως ώ στ β τα λεγόμενα & λευρα πολυτελείας νά είνε ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τδ Παντοβωλιϊον τοθ Ιωάννου Περτσελάκη καθκπβ γνε#ί«6ν ιΐς ιή« ««ιότιαον καΙ «ολυ- ■ληθή πελατείαν τού βτι ■αρβλ.αβεν «λαιό- λαβον γνήσιον Ικλεκτής «οιότητος Ικ ϊοΟ Μ- ρίου ΜαλλΑν Ίερα«ετρας, τό οποίον θά εχωλβ β«ό σημερον, ·χονβρι«βς καΙ λιανικώς βΐς τι¬ μάς ασυναγωνίστους. 'Ενίσης γνβ.στονοιοΟϋ*ν «6 κοινόν δτι 6ιά νόμου άϋαγορεύεται είς «6 «*ω Καταστή μα ι) '1 * " (Έκ τοθ Καταστήματος) ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕβΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ Ε16ο«οιΑ τοθς ενδιαφερομένους δτι τα τό¬ σον γνεοστΑ Βιβ την στιριότητα καΙ άντοκήν τ«*ν τοθβλα τοθ 'Εργοστασίου μου, καρά τό •Ατσαλίνιο, ·& -ε#λοΟ»ται είς τό εξής κρός --■·· * ΗΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 'ο φλενοντα1 βιολογικα ζητήματα Τό χλωριοθχον μαγνήσιον (συνεπεία έκ ττροηγουμένου) Β'. πτωχύτατα καΙ τα κατωτέρας ποιότητος πιτυροθχα πλουσιώ τατα είς μαγνήσιον. Καί. ίτσι τα δευτβρεόοντα προϊόντα της Λλβορως τοθ σΐτου, τα προορι ζόμβνα συνήθως ώς τροΦή των ζώων, κρατοθν τό μέγα λίΐτερον μέρος τοθ μαγνησΐου πού περιβΐχβν ό σΐτος. "_7τε βέν είνε άπορΐας άξιον τό πος τα ζψαι χαΐρουν υγείαν καλλιτέραν άπό τούς κυρίους τω .Έν άλλοις λόγοις ή τβ λβιοκοΐησις της άλευροβιομη χανΐας καΙ ιδίως οί κυλΐνδρό μυλοι πού άφήνουν είς τό Α λευρον σχβδόν μόνον τό βμυ λον τοθ σίτου είνε μ(α σπου δαΐα α(τία πού ίτιτώχυνβν ό όργανισμός μας άπό τό πολύ τιμον αΰτό μέταλλον. Δι νομαδΐκαΐ φυλαΐ των νο τΐων ιιβρων της Άλγβρ(ας καί Τύνιδος, ασφαλώς δέ καί πλβΐσ'ων αλλων χωρων, τρέψονται μέ κριθάρι, σήκαλιν κα( κάηοτβ καί σιτάρι πού τ' άλέθουν μέ χβιρόμυλον καί τα ζυμώνουν ίτσι άκοσ<(νιστα. Τό ψωμΐ Γσως Ρέν είνε καί τό¬ σον όρβκτικής δψεως καΙ γεύ¬ σεως, άλλά ό κσρκΐνος δμως βΤνβ αγνωστος είς βλας αύ¬ τάς τάς περιφβρεΐας. «Έ«εΐνο πού μοθ Φαίνβται έτάνανκβς, λέγει επί λέξει ό ΟβΙΙϊβτ, θά ελβγα μάλιστα καί φιλάνθρωτιον καί Ιντιμον, είνε νά έπιφυλαχθ{) πρός χρη σιν της ανθρωπότητος πρό παντός τό κολοσιαΤον ποσόν μαγνησίου πού περιβγ,ει ό οί- τος άντ! νά δίδεται Βπως σή μερον μόνον είς τα ζώι. Τώ ρα τι ώς θά τό κατορθωθή ού· τό ή βιομηχανία κα! ή χημε'α σύτό πλέον δέν είνε δική μου δουλε'σ». Άλλά καί οί πρόοδοι της γεωογίας παΐζουν Γσως άκό- μη σπουδαιότερον ρόλον είς την έλλε'ψιν μαγνησΐου άπό την τροφήν τοθ άνθρώπου. Κσί ιδού πας: (συνεχ(ζεται) 'ϊκο τοθ δπουογείου τβν Οικο¬ νομικήν Ικαιν^ποιήθ^ είς τάς οί χονομιχάς έφορίας τό διάτβγμ», διλ τοθ δτιοίοα δ?ίζ«ται 5η Π<χ· ΐτιίνιτϊΐ 5ι4 τό οικονομικόν |· ος 1937—1938 γενιχβς ή ίογυς τιβ» φορολογιχών χαταλογωΛ Ή παράτασις ο5τη άφορφ μί νόν τάς ηεριητώΐιις τβν είς κα¬ τάταξιν δκοχεΐΐιένον, ούχι 61 I- χεΕνας, χαθ' 2; κροβλίπιται ή έπίδαοις ίηλύοκος έτηαίως. Οδ τ», θχ λάβη χώραν χατα τον μή Απρίλιον ή* ΙπΙδοαις τδν έ- τηαΐων δηλώακβν χαί χαταδολή τοθ φίροίΐ τ&ν χαπνεμτιορικβν, δ έηιχειρήοεαν πλοίων, χτόνβν, μηχανικόν Ιργ μίν, Ινοιχιαοιβν α!«ν χλκ. προσίδων, άνω-ύμνν έιαιρΐιβν χαί μιχρεπιτηδευμχ τιβν. Πλήν των αναφερόμενον περι- ηιώβενν τΑν μή οηοκΐιμίνων ΕΝ ΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΙΑΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Φέρομεν είς γνώσιν τού καχανα- λωτικοΰ κοινοθ δτι έδέσαμεν είς κυκλοφορίαν τούς έκλεκτούς μας σάπωνας: ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις. Πωλοθνται είς δλα τα καλά κατα στήματα. Έργοστίσια Πνρηνελαιθυργίβις καΐ 2«κ«ν·κ·ιΐας ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΖ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΤΑΛΙΛΝΗΧ. Ή ραχλειον—Κρήτης β Ή Σύνταξις των φορολογικόν κατάλογον Ι είς κατάταξιν έπιχειρίσιων χαί Ι ίττιτηϊευμάτιβν, θα γίνη ή δεββΕ ωιις τοθ φίρο« |ττιττ)5εδιΐ'«τος τέ»ν λιιπβν διά τα ίτος 1937 —38, βάσει τΛν φορολογικόν χ« τοιλόγων τής προηγοιιμίντ); ηιοο όδοιι 1933—34^ Ιως χαί 1936— 37. 'Βξ^ιριτιχΑ) τοιαύτη δεδβί- ωσις φίρου ΪΙν θέλει ενεργηθή χαί δι' έπιχειρήβεις έμπορ(ας Ιξαγω^ής ελαιών χαί σδχων χαί ιδιοκτήτας ή έχμεταλλευτάς β&· τοχινή'ων δ-μοβ!α( χρήοιως ιΐτε χαταταξΕμους ιΐτε μιχρεπι- τηϊΐυματΐας. Εα.τοπιν τής γενομένης προχί αιως τής ίοχόος τβν φορολογι· χβ* ΧΛττιλίγων τβν εί{ χατα- τάξιν δποχειμένων Ιπιτηδευματι- ών, θα χαταβληθ) φροντίς πρίς διίρθιβαιν τβν τυχόν πεπλτνη μένων χατατάξεων Βιά τής ΙχχαΙ· ρου δποδολής αίτή«β>ν άναχατα
  τάξαως δι" 53χς χατατάξκς συν-
  τ;έχουοι περιπτώίΐις διχαιολογοθ
  άχι ταύτας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γβνιχης ΧυνιλΐύοΐΗς Ένώαε«ς
  Γ(Νργ. ϊυν)σμίν Ν. Ηρακλείου
  Τή" 22αν Μαΐου 1937 ήαέ·
  ραν Σάββατον καί ω?αν 9 π.
  μ. καλοθνται ο( κ. κ. άντιπρό
  σωποι των είς την "Ενωσιν ο
  παγομένων Συνεταιρισμόν
  ϊ[ς ετησίαν Γενικήν Συνέλευ
  σιν.
  Κατά την συνεδρίασιν τσύ
  την έχτός των έν τβ ήμερησ α
  διατάξει θεματων θέλει γΐνβι
  άνσσκόπησιν τοθ εργου τής
  Ενώσεως επί τβ συμττληΓώσει
  δεκαετΐας άπό ,,τής (δρύθΐως
  αυτής, καί καταρτισμός προ
  νράμματος καΙ κατευθύνσεων
  διά την περαιτέρω εξέλιξιν
  των Συνεταιρισμόν. Είς την
  συνεδρίασιν θέλουν παρακλη
  θβ νά μετάσχουν οί αρχαί
  καί πολλοΐ διαννοούμενοι,
  Ή συνεδρΐασις θά διαρχέ.
  η 2 ημέρας.
  Ό Πρόεδρος ό Συαπράαων
  Γ. Β. Βαρούχας Ζ. Ββυριίάχης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Τό Ταμείον Ποονοίας Έλαι-
  οπαραγωγής Ν.Η. προσκα·
  λεΐ τούς βουλομένους νά έρ·
  γασθοσιν είς τα (δρυθησόμε-
  να συνεργΕΐα καταπολεμήσε-
  »ς βάχου γεωργοτεχνΐτας
  οΐτι>ες καί Εχωσιν προϋπηρε-
  τήσει ώς άρχιεργάτρι ή τταρα·
  σκευασταΐ ι(ς αύτά, δπως ν6·
  τιοβάλωσιν μέχρι τή;2ας Μοί
  ου αίτησιν είς την υπηρεσίαν
  σύτοθ.
  Έν τη αίΐήσει τού έκαστος
  δέον νά άναγράφη τα κάτω¬
  θι.
  1) 'Ονοματεπώνυμον, Κατοι¬
  κίαν καΙ ηλικίαν.
  2) Εάν Εχη έκπαιδευθθ είς
  την Γεωργικήν Σχολήν Μεσ·
  σαί&ς καί κατά ποίον Ε τος.
  3, Ποία Ετη εΐργάοθη είς την
  καταπολέμησιν τοθ δάκου,
  είς ποΐαν θέσιν καί είς πρΐσν
  περιφέρειαν.
  Ουδείς θέλει διορισθή ανευ
  προηγουμένης αΐτήσεώς τού.
  Πάσα αίτησις μή φίρουσα
  τό νόαιμον χσρτόσημον καί
  μή άναγράφουσαν πλήρως
  τα ανωτέρω αΐτούμενα στοι-
  χεΐα ή άναφερουσαν άναλη-
  θή τοιαθτσ, Βέν θά ληφθ0 ϋπ'
  δψιν.
  «Έκ τοθ ΓραφεΤου»
  ΔΘΗΝΔΤΕΟΝ
  Έκτός άπό τα Φηρισμένα πιά :
  τον
  θά βρήτε καί μεγάλην,*| συλλογήν
  δλων των άνδρικών είδον.
  ΝΕΕΣ ΜΕΓΑΑΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
  ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΚΡΑΒΑΤΤΩΝ
  ΚΑΛΤΣΩΝ Κ. Λ. Π.
  —Σωμκτειακάι Ίερκκέτραις.
  Γενομένων ηροχθές άρχοαρβσι-
  &ν τοθ Συλλέγου Γ>«ρν&ν Προ
  σφύγΝν · Ί*ρκπίτρας έ{βλέγησκν
  Πρό·£ρβ(ο κ. Νικ. Άνβγνωατικ·
  κης Γεν. Γρβμματβύς 6 μ. Κ»ρι-
  ακος Κικολβιΐδης χαΐ μέλπ τοθ
  Δ. Συμβουλιον βϊ κ. χ Α. Μκρον
  αοΰλη;, ΊΝ«ν. Κιουράντκς, Δημ.
  Μπουρβχης, Μιχ. Χ«ΐτ«ς κ«1 Δ.
  Βασιλ«χηβ·
  —Ή Μϊγάλη Έβδομάς. ΑΙ
  σημεριναί ακολουθίαι.
  Σήμερον Νεγ&λην. Τρίτην έτρ·
  χιται την 7ην π. μ. ή βε(« Λ«ι
  τουργίβι των ηροηγιαβμέννν, την
  5 μ. μ. το μβγβ άπόδειιτνον χαΐ
  την 8 μ. μ. ή άκβλουβίκ τοδ Νυμ
  φίου μετλ την έηοΐαν θέλει γίνα
  θείον χήρυγμα.
  —Τα ζητήμκτκ Νε«π·λε&ις.
  Ανεχώρησαν κροχθές ΑΓ Άθη
  νας οί μ. χ. Ν, Σπανάκης Πρό·
  δρος τής Κοινότητος Νΐακόλιβις,
  Μιχ. £ιργ«χη« διχηνορος Μιχ.
  Χουρβαχης διχαγόρος χ«1 Έμμ.
  Πιτυχαιχης άηοτακτος μοίραρ
  χος Ίν» μεριμνησουν διά την
  επίλυσιν τ6ν ννειστ&ν ζητημ«
  των τής Νεαπόλεως»
  —Ή χ«τ«π·λίμηβΐ{ τ·ϋ ρυγ
  (
  Τό έλκιοταμιΐβν Ηρακλείου β·
  φίσισΐ την ενέργειαν ψικασμβν
  εναντίον τοθ ρυγχίτου.
  —Τβ β'. Έλ·»θέρικ.
  Είς ΧανΕα ήίχιοχν την παρελ·
  ς ήχ η ρ
  θοΒοαν Κυριακήν ο( άγεΐνΐς Β.' Έ
  λευθίρια οί τελο6μενοι είς μνήμην
  τοθ Ελευθερίου Βινιζίλου. Μετ»
  ξδ τ6ν αγωνισμίτων αϋγχαταλέγε-
  τα ι χαί δρδμας 10.000 μίτρων
  άπο τό Γυμναστήριον Χανίων μέ-
  χρι τοθ ^τ*φου τοθ μιγαλοο πο·
  λιτιχοθ έν 'Δχρνττ,ρΙιβ.
  — Κυνανετικα.
  Κατά την (προ ημκρβν λαβοβ-
  σ*ν χώραν γενικήν συνέλευσιν
  των μΐλων .της Ένώσ*»»ς ^Κυνη-
  γ6ν ΉρκχλεΙου η «"Αρτβμις· άπ«
  φκαΐοθη βιτ«ς άναβληθϊισιν επ! 15
  θημερον αί άρχηιρισίαιι ίνα έν
  τφ μετ«{ϋ έπιτρβπή συστκθεΐσα
  έκ τ6ν χ. χ. Στ. Λογΐιχδου. Άρ.
  2«χ«ρ(ου χά) Άλβ{ Κορμανοΰ
  £λθη ·1( συνεννόησιν μβτα τού
  υφιβταμβνου ένταυθ» ετέρου χυ
  νηγετικοϋ σωματϊίβυ δια την συμ
  «η{ιν ένιαΐας ένώσι&.ς. 'Βφ' ό¬
  σον αυτή δέν ηβ«Α« τυχόν επι·
  τ·υχθί) β« διβνιργηβββι χ«ριστά
  άρχβιρϊθίβιι.
  —ΠβρβδΕΐγμα πρός μ(μησιν
  Είς τβ χ«ρίβν Άμκριανο Οιδι-
  άώβς, ΰπηρ·τ·ί άπβ .όυοιχαΐτίας
  πιρΐηβυ · ά<ιβύρβστβς χβτΐ φιλο ηροοδος διβκαχαλος Δημήτριος Ν. Εατσβύλης. Ή συμβολη χ«ι προοπαβΐιιχ τού, διά τθν χβιταρτι ομβν των άπαλνν ψυχ&ν τ&ν τρο φιμ»ν τού σχολβΐβυ τού, ·1ς τε λβΐους χκραχτηρκ;, δια τον μετ* π«ιτ« άγώνα της ςνή;. είναι ά- {ια παντός έπαΐνβυ μιχ ι μιμηαιως. "Αλλά καί η έ{ωσχβλιχή αυτού δράσις, ούίόλως υστιρβΐ τής έοω. οχολιχής. Είς τούτον θφεΐλετβιι η ενέργβικ τού Κοινοτιχου £υμ Ιουλίου, βπως διαβέυο ο(Μα χιλια ο«5 ορβχ. πρός τβ σχολ. τ«μ«Ιον, ΐν« διατβθΜοι δι' Ίβρυοιν ηροκυ. λΐου χιχ ι βχολιχοϋ χήπβυ εφέτος Είς την άπβκλίΐστικήν αυτού πρ« τββουλίαν έπίσης οφεΐΑεται. 6 συνασηιαμος οεχα εϋηόρ·>ν χκ
  τ«Λχων της Κοινότητος μου είς
  συν·τ«(ΐριομον, δι' ίδρυσιν μηχ«
  νοχινητου έλκιουργβιου χκί άλ«υ
  ρομυλου άςίβς πβνταχβοΐΐίν χιλι
  «6«ν δραχμ&ν, ωστ· οί π«ρ·γΜ
  νβΐ τβδ χνρΐαυ «ις τ6 μέλλβν α«
  1{υηηρετηοουν άνετω{, Νατ« την
  βυγχομιδην τ&ν έλαιων.
  Δια τοιούτους έκποαδευτιχβυί,
  η χοινΝνια είς ην υπηρετουν, βυ
  λόγοις πρ(π*ι να σεμνυνπται, ιιαί
  διχαΐιΐς πρ«ηει ν' άπβνίμο τας
  ευχαριστίας της, δια τας «ιλοηρβ
  οβους τααει$ τ«ν, »ρ·{ έ{»Φ«Μΐν
  αυτής.
  Ά μαρία νβ 18-4-37
  Ό Ορβ>δρο(τή( Κβ
  1
  ' Ηράκλειον Κρτης
  Γραφβΐα ίναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΟΣ
  Προϊβ ΤρΙτης
  27 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ
  II
  ΕΡΓΑΙΙ1Ι
  ΤΗΣ ΑΙΜΜ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΑΙ
  ΙΠίίΙ
  ΙΐνΐΜ
  Ό έδνικοσοσιαλιομό^καί η Αυστρία.
  Οί Ίσπανοί Έδνικοί καί τό Γιβραλτάρ.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ά-ιλ(ου —
  Έκ Παρισίων τηλεγραφοθν
  δτι ή ~ληοοε>οοί« τής ή
  μιικισήμου «Εφημερίδος
  τής Ιταλίας» «ερΐ μΐλλού
  ■όλις είνε Λβοκεκλεισμίνη τα δ«οϊα
  _______δλι*ν ._
  ε*τ καί θΐωρεϊται απίθανον τού
  6υτικβν
  νον τοθ ^Ρ^
  *«1 το° Γ'βΡ«λτάΡ·
  ' 'Αίλ
  ρ
  νά Βυνηθπ νά άνθβξπ *«1 τ ΓβΡ
  «ολύ. «ο ραδιοφωνικός'^ς 'Αρσίλας,
  θ ή Σλάς Ταγγέρην μί)|
  πΙΙίΙΐΟΡίΙΙΙ ΪΡΙΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μ«ς).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Μοντραί φίρουν ώς δινκοπεί
  βας τάς εργασίας τής έχεί Διασκέψεως
  δια την άρσιν των έν Αιγύπτω διομολο·
  γήαεων.
  Ή διαχοπή των εργασιών «ής δια¬
  σκέψεως προήλθε έκ ριζιχών βιαφω^ιών
  κνακυψασών μεταξύ των ενδιαφερομέ¬
  νων κρατών καί αΐτινες δέν κατέστη δυ
  νατόν να διευθετηθώβιν.
  Ο ΠΡ00ΥΠ6ΥΡΓ0Σ χ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΤΗΗ ΕΞΟΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν-
  ταΛοκριτού μας).— Ό άρχηγός τής κυ
  ' βερνήσεως κ. Ί. Μεταξάς έπωφελού
  μενος των έορτών τού Πάσχα απεσύρ¬
  θη ά πό τής χθές Κυριαχής είς την έ·
  ξοχήν δίτου ήά παραμείνη μέχρι πέρα-
  τος των έορτών άναπαυόμενος. Ό κ.
  Πρωθυπουργός θά ευρίσκεται πάντως
  έν έπιχοινωντΊχ μετά των μελών τοθ ύ·
  πουργιχοΰ συμβουλίου διά τυχόν άνα-
  χύπτοντα έν τώ μεταξύ ύπη(.εσιακά ή
  γενικά ζητήματα.
  ΕΙ! ΤΗΝ Ι. Μ. ΤΟΝ Β.ίΙΛΕί
  ΑΒΕΝΕΜΗ8Η ΜΙΚΟΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν·
  ταηοκριτού μ«ς).—Σήμερον επεσκέφθη
  την Α . Μ. τόν Βασιλία ό έν,,Άθήναις
  ηρεββευτής τής Πολωνέας. Ό πρεοβευ
  της επέδωκεν ·ίς την Α. Μ. έξ ονόμα
  τος τού Ηροέδρου τής Ηολωνικής
  Δημοκρατίας τό ανώτατον παράσημον
  τού Λευχοΰ 'Λετοΰ τό οποίον ιδρύθη
  επί ελευθέρας Πολωνίας» κατά τό Ιτος
  1 7ΟΕ» καί άπονέμεται οι' έξαιρετιχούς
  λόγους μόνον είς έοτεμμένους καί άρ·
  χηγούς κρατών.
  ΟΙ ΚΛΗΡΟΘΕΝΤΕΣ ΕΝΟΡΚΟΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΊΌΥ
  Ύκβ τβδ Πρκτβίικίίου Ήραχλβίτυ ίκληρώΕη
  εάν οί χάτείβι έΛορχβι της σύνοδον τού Καχονρ
  γιοόΐΜείς» μηνός Μηΐου α'. {«δεκαήμερον. Τοιμτι
  Μοί: /Εμμ. ϋβνδυλβχηί, Ίν. Φορτοβκης, Γ. Μ. Δια
  λινκ;, Άντ. Ν. Κβοτρινάκη;. Β. Γρ. Πορταλάκη;,
  Γ. Χ. ΤραντοιλΙδη;, Ν. £. 2 υτηρΐον, Έμμ. Π.
  4>ρ«γχιάδης, Γ.Ε. Φουντουλάκη;, Β,Α Χαριτακη;,
  Β. Κ. Δαφ·ρμβ{, Ι. Κ. Ραοιίάχπς, Κ Ι, Χβυργιαία
  κης Ε Γ Εωνοταντουλάκπ?, Δ.Γ Βουρεξάκης.Ί.Ε.Χυ
  λιγάρδο;, Λ. Κανακάκη;,/» ?>. Δ,Ραηΐδη;, Γ.ϋ,Ίερω
  νυμ*χη;, Γ. Ε. Νικολουδάκη;. 'Αναπληρνμοιτιχοι:
  Γ. Μιγάδη;. Γ. Ν. Άλεςαχης, Ν ©. Φανουράκης,
  Ε, 1, Κοσμαδαχης. £τ. Ε, Χρτζηδαχη;, Β, Ε, ΐς«
  νάχης. Γ. Α, Η'βρουίβκηί. Κ, Α, Φανουράκης,
  Γ. Κ. ΚαροφνλαΜΠί. £τ, Έμμ. Χελιδώνη;.
  Β' ΔΝδικαΑμιρον. Ιαχτιχοί: Ά λ, ΐ._ Χατζηΐκ
  άννβν, Ε. Χ. Ι)ρινιβινβκη;, Έμμ. ι.
  ...^ ___-,.—.,.. -„.._ «ολύ. ο ραδιοφωνικός^ς ρς ^
  Π Ι 7 ΙΙ/ηΐ1 σης συμμ«οΚής τβνέθνικο σταθμβς ,ής Σαλαμάνκας Ταγγέρην μί)|Ρ» ^οϋ λο-
  Γ Ι Ζ ΙλΐΙπ οοσι«Χιστών*.Κ την αθ- μ.ταδΐβει δή .Ις τας τα (ράς. ;Α«ό τοθδε. τό στ.νόν
  Ι ΐέ.!Ι1ΜΙ1 στρ|αιιην κυβ4ρνησιν ίΛκύ.]ί.^ τ©ν βρυθοθν μάχονται.τοθ Γιβρ-λτάρ Βέν «ϊναι
  ΪΡΙΤΟΗ 1ιτίΐν«ΡοσοχήντΛν «ολι!24 657ξβνι ΙθελονταΙ κο ί«λίον ελεύθερον. Είς ΙΆ«ν
  ΐι την «ροσοχήν τβν «ολι |24 657 ξβνοι ΙΘελονταΙ κα· ί«λ«ον ίλευθΐρον. Είς
  η χή
  τικβν κύκλκν, οί όττοϊοι Ο
  «ομιμνήσκουν δτι ~ρό των
  συνομιλιών τής Βενετίας
  ιΐχον κυκλοφορήστ] Φήμαι
  καθ* άς 6 κ. Μουσσολίνι θά
  συνεβούλευε μίαν τοιαύτην
  βνίργειαν είς τόν καγκΐ
  λάριον κ. Σοθσνιγκ.
  —Ό έν Μπιλμπάο άντα
  «οκριτής τού Πρακτορείου
  Χαβάς, τηλεγραφΐϊ, δτι ή
  «όλις ευρίσκετο άνευ άρ
  τού καί ή άφιξις τβν ογ'
  Υλικών φορτηγαν μέ σιτη
  ρά καί τρόφΐμα έβΐλτίε·σε
  «ως την κατάστασιν. Ή
  ταν.μημίνοι ·1ς 6ιά·ορα ζοθ οί ξβνοι οί δ«οϊο« ϊι*υ
  μίτω^Γ θύνουν τ* δχυρ-ματικ* ίρ
  μέτωνα
  —Έκ Λονδίνου αγγέλλε¬
  ται δτι ή εφημερίς «Ν£α
  Χοονικά» Βημοσιεύει νίας
  άιιοκαλυκτικάς «ληροφο
  ρ(ας σχετικάς μέ την όχύ
  ρωσιν τοθ ΙσηανικοΟ Μα
  ροκου. Κατά τόν "Αγγλον
  άντα-οκριτήν, ή κυβέρνη¬
  σις τοθ στρατηγοθ Φράνκο
  κατασκβυάζει ■υρετωβαΐς
  έν Μαρόϊφ σειράν όχυρω
  ματικβν έργων τα όνοΐα
  άνοτελοθν μικρογραφίαν
  γα, *το«οΘ6τιισαν τηλεβό
  λα τβν 405. Είς Ποθντα
  Μβλάνκα, «αρά τό Μ«ν
  ζού, ξένοι μηΜβνικοΙ έτοβο
  θέτησαν τηλιβόλα μικοοτβ
  ρου βιαρετρήμβτοζ· Τηλι
  Βολά έτονοθετήθησαν έβί
  σης «Ις την Ποθιτα Καρνί
  ρο. Τό στινόν τοθ Γιβραλ
  τάρ άβειλεϊται καί Ο «ό άλ
  λ«? μεγάλην τηλ»βολάν,
  τοκοθΐτημένων «αρά τό
  «τής γραμμάς Μαζινό». καί Κάσρ—Σβγϊίρ
  Ή στατιστική έξαγωγής-είσαγωγής
  εγχωρίων προϊόντων έτους 1936-1937,
  ο(<ονομικόν 6τος 1936—37 ίζήχθησαν 8ιό τοθ Τβλωνβ'ου Ηρακλείου 26 336 829 χιλιόγρ. διαφόρων 4γχωρ'ων φ Λια τό χρ εξωτερικόν κοΐ 8 539.430 διά τό Ισωτεοικόν, ήτοι έν συνό λφ 34 876 259 χιλιόγρ. Έν ί συγχρίσει κοός Ιτος 1935—36 οίκονομι οί έξαγω γα[ έκ τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου είς τό έξωτβοιχόν ήαττώ βησαν κατβ 12 017 224 χιλιό νρσμυα κοΐ δραχμάς 70 112.044, δεδομένου δτι 6 , ρ{, μμ η;, Εύαγ. Περάκη;, Ν. Ε. ΦραγΜΐβυδάχηί, Γ, Β. Κ* Ν. Ε. Χατζηδάκης, Ι. Μ, Τβρβυίάχηί, Ι ά Α Κ Φά Κ Σ Χά ψπί, ζς ρ, Κ. ΚβΜΜΐνάχη;. Αγ. Κ, Φαϊτάκη;. Κ, Στ. Χ«οά{, Έμμ Δ, Χτετανι£η;, Γ. Χ, ϊεμερτζάχη;. Άρ, 1, Δβυχουμετζίίηί, Κ. Ν Φααουλκχη(· Κ. β, Λιανάς ε»νβφ. Ιπινβάχης. Γεώρ. Ν. Φλ&ρος. Δημ. Γ. £ ΧζΛ '&λΙ φ ς ρ _ηνρΐ£βιχη{. —· £· ΧατζΛχπς, ρμ Γ, Κ. Χριστοδουλάκη*. Γ, ν». Κοβαλάκηί, Χ, £, ΧηαγγουλΙδηβ- Ν» *, Φανουράκης. Άρ, Κ, Γρβμ ματικάχηΐ. Γ, Ι. ϋιρδινάρη,. Π. Δ, Ιριχουράκης Ζ. Ν. ΒονρεΙάχη{> Μ.
  V,
  Πλευρη,. χκΐ Ε, Ο, Ρ·
  οιδακης.
  Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  ΣΗΤΕΙΑΣ - ΑΙΘΙΝ.Ν
  Σχετικώς μέ ιήν συνέχισιν τΛν έργοσιθν
  μέχρις αποπερατώσεως τής όβοθ Σητείας—
  Λιθυνών Ιεραπέτρας, περΐ ής ήσχολήθημεν
  κατ Επανάληψιν εσχάτως, τό ύφυπουργεΐον
  καρά ι ώ κ. Γΐρωθυπουρ1) φ μάς τιληροφορεί
  ότι άπετάθη πρός τό υπουργείον τής Συγκοι
  ν ών (άς πρός τό Οποίον καί απέστειλε τό σχι
  τικόν άτιόκομμα τής «Ανορθώσεως». Είς ά
  πάνιησιν τό υπουργείον τής Συγκοινωνίαν
  απέστειλε τό κατωτέρω Εγγραφον, τό οποίον
  χαΐ μας έκοινοπο ήθη υπό τοθ ύφυπουργοθ κ.
  Κ. Μπουρμποολτ).
  «Άιταντ6ντες «Ις το ύιτ' αριθ, 15481 έ, ϊ, υμετε
  έ ί ύ ό έ^ δ ύ
  τό οΙ«ονομι>ιόν 6τος 1935—36
  ϊ{ς τοθς παραγωγούς έτιληρώ
  θησαν βι'άξΐαν τδνέζαχθέντων
  δι— τό εξωτερικόν τΐροϊόντων
  δρσγ. 368 161.109 έναντι 298
  049 065 βραχ. οΐτινες έτιλη
  ρώθησαν είς ούΐούςδι' αξίαν
  τβν ίξσχθέντων προϊόντων
  χαχά »ό οικονομικόν Ιτος
  1936—37.
  ΈπΙοης οί έξσγωγαΙ ι Ις τό
  έσω'εοικόν πσοουσιόζουνμε'ω
  σιν κατά 1.293 314 γιλόγρ.
  καί βραχ. 6 249 683. "Ητοι έν
  συνόλω τί έξα>ωγαΙ διά τε
  τό εξωτερικόν καί εσωτερικόν
  ήλαττώβησαν κατά 13 310.
  538 χιλγρ. καί Βραχ. 76 361.
  727.
  "Εναντι τής έξαγωγικης
  κινήσΓως ή ϊΐσανωγινή κα
  ρουσάζετοι ώς ακολούθως:
  "Ετος 1935: Πσήγθησαν έκ
  τοθ έξωτβρΐκοθ 14 846.056 Χι>.
  ίμπορβυμάτων άξΐ
  άς 100,441 065 δρ. έναντι 16.
  444 880 νλνρ.
  κατά τό 1936 όξίσς 109.045.
  399 δρ. "Ητοι οί είσοτνωγαΐ ηύ
  ίή«»ησαν κατά γο 1936 κατα
  1.598 824 χιλγρ. καί δραν 8
  604 334. Κατά τό Ι τος 1935
  βίσήχθησαν έτιΐσης έκ τοθ έ·
  σωτερικεθ βιΑφοοα εΓβη οξί
  άς 8ρχ. 260.856 950 Ιναντι ((
  85>ν άξ(ας 240 109.710 δρ. ε!
  σαχθέντων κατά τό 1936.
  ΑΙ χώραι ί(ς τας οποίας έ
  ξηνάγομεν τα βΤβη μας βΤνϊΐ
  οΐ'έξής κατ' αθζοντα αριθμόν
  δυναμικόνη-θΓ; Γερμαν'α, Άν
  γλΐσ, ΑΙγυιΐτος, Γιουνο
  σλαι ΐί, Τσβχοσλοβαχία, Όλ
  λανδία, Ιταλία, Αυστρία, Δα
  >1σ, Πο>ωνΙσ, ΟύγγαρΙατ, Γαλ
  λΐσ, Ελβετία, ΣουηβΙσ, Άμβ
  ρινή, ΡουμανΙσ, ΝορβηγΙα,
  Βέλγιον, Φινλανέΐα', Γαλλική
  Άφριχή, Άργεντινή, Άβησσυ
  >1σ, Ίρλανβία καί Βουλγαρία
  ΟΙ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΜΟΙ
  ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ
  Πληροφορούμεθοι Βτι δχό
  Νομαρχίας ΑθΕ
  Ι
  μρχ η
  ΐαι Ινταπ>ιή πρεοπάθεΐα διά ιήν
  ιαχυτίραν Ιγχριοιν ι6ν ηριϋπολο
  γΐομβν τβν χοινοτήτων τοθ ΝομοΟ
  ίνα δυνηθούν ιυιβι νβ ηροβοθν
  είς την χαταοχιυήν τ&ν δπά έχ-
  τέλεσιν Ιργων κοινάς ώ^ιλιΕας
  (δίρβγιογτίων, δρέμβν χ.Α.π.).
  Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣ
  Τό ύπουργιΤχν ΓεαργΙας ά
  πεστειλβν έπειγουσαν έγκύκλι
  όν πρός δλα τα οασαρχεΐα
  *αΙ δοσονομιΐα διά τής όποΙ
  άς χοθισι^ γνωστόν βπ ήρχι
  σβν ή έφαρμογή τοθ νόμου
  «περ( απαγορεύση ως ι ής βο
  σκής κλπ » Είς ιήν εγκύκλιον
  ΐονΐζεται δτι ό νόμος θά έφαρ
  μοοθβ αυστηρώς, θα επιτραπή
  οέ ή βοσκή είς τό μερη το ό
  έ
  ποία έχουν ορισθή
  γουμένης
  Η ΕΙΣΟΔΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΕΣΧΑΣ
  Πρός τας διοικήσεις χωρο
  φυλακής εκοινοποιήθη έγκό
  χλΐος έκ τοθ ύφυπουργείου
  Δημ€σίας Ασφαλείας »,α τής
  οποίας δρ ζεται δπ ήιΐσοβος
  είς.τάς αιθούσαις σωματείον
  «Ις τάς οποίας λειτουργοθν
  μικτά παΐγνια θά ίπιτρέπεται
  μόνον κατόπιν αδείας τής Α
  στυνομικής άρχής καί ουχί 8υ
  νάμει πιστοποιητικοθ τοθ βιοι
  κητικοθ συμβουλίου τοθ σω
  ματεΐου.
  Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΒΈΑΙΙΡΙΟΝ
  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
  Είς τα γραφιΐχ τής Βιευθύναε
  ως τοθ ταχυίρομιχεθ ΤαμιευτηρΕ
  ου εγένετο προχ,ές ή χλήρωοις
  β έδθί 66λί
  άς
  ή
  έκδοθίντων 6ι6λιαρί»ν ρ
  τοθ ταχυδρομιχοθ Ταμιευτΐ]ρ(
  Εί ^ λίδ έέθ
  Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΝ
  ρον Ιγγραφον καί ούν τό έπιστρϊβ;^ τού δια τού
  το» διββιβαοβίντος ημίν οιπθΜόμματος φύλλου τής
  εφημερίδος Μ'ΑνόρβΜοις» Ήρβκλειου εχομεν την
  τιμήν να γ ωρίοωμ·ν υμίν ότι π ίπβκτβοις τής
  κκταοκευης της βδου λητ«1αί-Λιβινίιν Ίιραπ*
  τρας π·ρβν τού υπο κατβσχιυπν τμ<ιματο$ ταύτης δ·ν είνε έηί τβ& παρόντος Τΐύλάχιστον δυνβτη, δεδβμενβυ 4τι έκ τί»ν πιστίσΐων το» ύπβυργίίβυ λυγκβη ωνΐβς τής χρηοΐΜς 1937-1938 οΰίέ ή έλα χΐοτη πΐοτε,σις οναγρβφΐτΒΐ δι» την κ«τβοκ««ήν ν(Νν όδ(ν>ν. Ή πρβοοος τ ών ίργ«σι*ιν είς το χατκ
  θΜενβτζβμ'νον τμημκ τής άΝτέ;Ν οίβθ έ{«ρτ«ται
  έκ τ6ν οιατιίΐμενε»ν ίκάοτοτπ διά τ«ίιτ« κιοτύβΒ
  ιιν ριϊτινΐί είνε «νάλβγοι τ6ν δια τ« καθ* «η«ν το
  'Εχ τίθ ΈμπορικοΟ χαΐ μη
  χανιχοθ Έπιμιλητηρίου χαλοθν
  ιαι ιΕ ιίοαγωγιίς £ιψιχ&ν έχχυ
  λΐσμάτων πλήν πευχοφλοκθ να
  φθαλίνης χαΐ άμαξβν ίπιδοιτικβν
  βύιοχηήκο» να χαταθίοοιοι οχιτι
  χάς οίιήίΐις των πρίς αύτο προ
  κιιμένου να περιληφϋ&οιν είς η
  ««τανομήν τβν ίίχείων Βυναμιχο
  τή των.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ή Οκογένοα Γβωργίοο ϊτ«·
  ΐί κατ»6«οεν ημίν δραχ.
  τιοοπ οϋ" Είς χ^ν χλτ·Ρωτίδ« -..«ι—»
  * αΐπαντις οί ίριθμοί οί άντιπροσω
  πεύοντες τόν αριθαίν τ»ν ίχϊοθέν
  των βιβλιαρ'ων 64 άριθμο! ίκίρ
  διοαν άνά ορχ. 1000, 138 ανά
  &ρχ. 500. 2Γ0 άνά οοχ. 2θο χαΐ
  πάντες οί λήγοντες ιίς τα
  250 υπέρ τού Φιλανθρωπικόν
  _νλλογου Κνρι&ν καί εί; μνή¬
  μην τοΰ αποβιώσαντος Ίκάννου
  Λνδάκη.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ
  Είς την λιμ Ινα μας χατίπλιυ
  οε χ&ες τό υηο Γερμανικήν
  μαΐαν ~
  φ Σ.ίμπεν» μ έ 435 ρ^γ]
  τας Γ·ρμανοΰ(, Γάλλ&ιις, Αύοτρια
  χου( χΙ Σδύ 0( ξέ
  Κ> ωοΐ.0
  ρ
  ξέναι Ιηε
  της αρχαιότητάς χ^ς
  μΐσ' & έηι6ιβαοθέντες
  άώ
  μ
  6π·(νχιανιΙου
  ψη
  4 χ-1 6 άριθμοΐ ανά δρχ. 100.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΗ
  ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Σήμερον την νόχτα ιιρόκει
  ται νά γίνη νυκτβρινή βολή
  παρά την τιαραθαλσσσΐαν ζώ
  νην, κάτωθεν των στρατώνων.
  Σχετικώς ειδοποιηθη τό λιμε
  ναρχεΐον νά φέρη τοθτο ϊ(ς
  ννβοιν των άλιευτικών λέμ
  βων.
  Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  ΤΟΥ ΚΑΦΕ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΚΑΙΡΙΓΚ
  ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ Ρ2ΜΗΝ
  Β. Π4ΡΑΣΚΕΥΑΣΗ ΣΥΝίΚΤΗΣΙΧ
  ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΜΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΙ1 Τ. ΕΥΡϋΠ ΙΚ* 2ΗΤΗΜ1ΤΙ
  ΑΘΗΝΛ.Ι *β Απριλίου (τού 4ν.
  ταποκριτού μ*ς).— Τό πρακτορείον
  «Στέφανι» τηλεγραφεί ότι αφίκετο {
  Ρώμην ό ποωθυπουργός τής Πρω
  στοατηγός Γκαίριγκ, γενόμενος ένθ
  ωδώς Βεκτός υπό των επισήμων κ*ί ή
  θους λαού. Τόν βτρατηγόν Γκαίριγκ {».
  πεδέχθηβαν μετ» έξαιοετικής έγκαρ*&«ο.
  ό Ιτλός δικτάτωρ ΜηενΙ
  η
  τητος ό Ιταλός δικτάτωρ ο
  Μουσολίνι καί ο ύπουργός των έξωτ».
  ρικών κόμης Τβίάνο.
  Τό ταξείδιον τού ύπαρχηγοΰ τού
  Γερμανικού Έθνικοσοσιαλισμοΰ «ίς
  Ρώμην έχΐι σκοπόν, καθ* α εγνώσθη, νκ
  προπαοαακευάβη προσέχη αυνάντη
  ίλ ά
  ΠληροφορεόμεΘα Βτι 6πο
  τού Χίτλερ μετά τού Μουσολίνι, κχτά
  την οποίαν οί δύα δικτάτορες θά χά·
  θορίαουν την πολιτικήν τής Γερμανίαν
  χαΐ Ιταλίας έναντι των διεθνών ζητη·
  μάτων.
  μΙΪΤτΡιΜγ^Μ
  ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΕΦΘΑΣΑΝ
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΟΑΕ&Σ ΝΤΟΡΑΓΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 96 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Άποψιν» ραβιοτη·
  λεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας άγγίλ
  λουν ότι καθ* ά ανακοινοί τό εθνικόν
  ατρατηγεΐον, αί ά πό τριήμερον 6ιεξα
  γόμεναι ακληραί μαχαι είς τό μέτω
  πον τής Βισχάϊας άπέληξαν τελιχώς ύ
  πέρ των έθνιχών.
  Τα έπανβστατικά στρατεύματα, προ
  «λαύνοντα μέ άκάθεκτον ορμήν κατώρ
  θωσαν να φθάσουν είς απόστασιν τριών
  χιλιόμετρον εξια τής πόλεως Ντοράγχο
  όπου ηδη έπιχειρούν να κάμψουν την
  αντίστασιν ίήν οποίαν ηροβάλλουν οί
  έρυθροϊ.
  ΕΙ! ΡΟΙ.ΙΑΝ ΙΝ1ΚΙΛΥΠΤ0ΝΤ1Ι
  ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΜΕΓΑλΑΙ ΗΤΑΧΡ1ΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 96 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Νυκτερινά τηλεγρα
  φήματατα /κ Μόσχας άναφέρουν ότι
  σήμερον έντολή τού Γενιχού Εισαγγε¬
  λέως Βιαίνσκυ συνελήφθησαν πλείστοι
  Ρώσσοι δημόσιοι ύπάλληλοι καί δή
  δίας έπιτριπίϋς ένστάσιων τοθ Έμ! *νωτ·ροι κατηγορούμενοι δια σωρείαν
  ποριχοθ Έηΐμιλιΐΐϊϊρίου έπιρατώ ·*α7*χρ^σ·ων* Α' ν*°" αυται ουλλήψεις
  μμ δα σωρεία
  ποριχοθ Έηΐμιλιΐΐϊϊρίου έπιρατώ ·*α7*χρ^σ·ων* Α' ν*°" αυται ουλλήψεις
  Θη ή δρισΐιχή χατανομή τοθ χ«!δια κ*·ταχρήσεις έδωκαν αφορμήν είς
  φ*. Ό σχετ,ιχίς πίνβξ άνηρτήθια τ°υ^ «ολιτικούς κύκλους τής ϋΐόβχας
  ί η ίί ίδ Ε λλάξ έψ δ ό
  είς την οίκείαν πινακίδα τοθ Επι
  μιλητηρί,ου.
  κλθΠΗ ΣΙΤΟΥ
  Οί Βαο. Πλανιζοϋνβχηί, Γ. ι
  Πιιργΐωτάχης ί] Ραγίιανός %αί Ση.'
  Μίΐιτοακά»ης γνωοτοΐ χακοποιοΐ
  συνι^ήφθηααν διότι Ιχλιψχν προ
  χβες εβδομήκοντα ο«. οιτου έχ
  τβν βποβηκ&ν τβν άλευροβιομν
  χάνων άίιλφβν Κοσΐρινάχη.
  νά άνταλλάξουν σκέψε:ς διά τόν αυστη·
  ρότερον κολασμόν των) καταχραστών
  παντός βαθμου δεδομένου ότι σκάνΒ*·
  λ» κατο.χρή»«**ν- α^οκαλύπτονται καθη¬
  μερινώς είς βάρος τού γοήτρου τής 3ίο
  βιετικής κυβερνήσεως ιδία μεταξύ των
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΪΑ
  ΚΙΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ
  ΑΙ έν τή άγορα μσς κυμανΘβΓσαι Χ·««ν<ι χθβς τιμαί των διαφοράν βνχειρΐεεν «ροίόντβν είχον ·>« «βτ·β»:
  ΙανλτανΙνειι
  α'| «οιότςτοι λρ.
  Ρ'
  ϊ :
  20.Ε0-21.Ή)
  Ι
  16,50
  Έ(α)ρ«τικοΙ
  ·'
  ' !«*·
  - ?β. ^
  Μ«ρ·6«ι«
  ■<λι ·οιο«ι>β,
  *(«*. ι,.
  «ν~ο1] '„
  ««τ· «ι. ..
  ' *·ιο~τ·«
  14-
  ■οιν* ν. Ι··»β1βσ
  *ι«ι·.
  ΑΙρματα
  " Α ~ *
  ■««* «Εβν
  ΙΝ.
  Β; -4·1
  Η. — Μ.
  ΑΘΗΝΑΙ *6 Απριλίου (τού άν·
  ταποχριτοΰ μας)----Τό εργατικόν Κέν
  τρον Αθηνών συνεχάλεσε σήμερον είς
  μακράν συνεδρίασιν όλα τα τ?ροεδρεϊ«
  των υπαγόμενον «ίς τήν δύναμίν το»
  εργατΐκώ* οργανώσεων. Μετ α τό «έ«
  ρ*ς τής συνεδριάσεως β,ύτής ανεκοινώθη
  Οτι τα έργατικά σωΐί,ατεί* άπεφάσισ*ν
  ν* μετάσχουν εις τόν έορτα,βμόν τής ονο
  μαστικής επετείου τού Βασιλέως Γεωρ
  Υίου. Πρός τοθτο αί έργατικαΐ οργ»
  νωαεις ηρχισαν παρασκευαζόμεναι
  τονως άπο σήμερον.
  Τιμ«(
  ΑΔΟΞΟΝ ΤΕΛΟΣ
  ΚΥΒΕΡΚΙΙΤΙ.θνχθΑΕΜ||(ΟΥ
  Ι ί Ρλ··» <τ·δ «ντβίτβΜρι --Τηλ.Υραφ·δν έκ Παριαί.ν ίτι %ηΧΙ*έΐ »βΙΪ«νι>.·ν «Ίάχωβ.ί ΑΙ»
  είς ύφάλβυς χαΐ ύπίοτπ αα
  ΤΑν