94202

Αριθμός τεύχους

4548

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡίΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  ίτησία δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τ.μή
  «αΐά φύλλον
  Δο. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  28
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο&ΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΕϊίΜΟΣ ΖΤΙΤΜΤΐΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΙΙθ"
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 434*
  ΕΥΝΟΙΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙ1ΟΣ
  ή απαιτουμένη πρός Άπά τό Ίσπανικδν δράαα
  τουτο προαηάθει* χαί προσο
  χή. ΔΓ αύτβ ομως είναι ά
  να ληφ9·ΰν «ιτο τοδ ■,
  δέ τα χαταλληλν μ£τρα'
  «ρχΐαη συαΓηαχτικη
  Ένδ β«σ πβντοδ διαβίβά-
  ζσνται είδησις λίαν (νθαρ
  ρνντικ*· δι» την πορείαν καί
  την εξέλιξιν των καλλικργει
  Βν κ«ί δια την επιτυχίαν τής
  πρ«8«χ·δς εσοδείας χαί μ{«
  αλλη ίξαιβΒτΐκ&ς ευχάρι¬
  θά β
  βς χ
  στος εΐδηας ·κ(απς θά β·η
  θήση ασφ*λώς είς την δημι¬
  ουργίαν τ·δ πνεύμκτος τής
  αίαιοδοξίας είς τόν τοκον
  μας. Πραχΐιται περί τής έμ·
  πορικής πλέον τύχης τοΰ
  πρώται κυρίως παιέτητες αί
  οποίαι ώς γνωστόν κατανα¬
  λίσκεται έν Αγγλία Άλ
  λ« χ«ί έν Γβρμανία διά τβύς
  Ιδίου; ή κ«1 δι' αλλ-υς αχβ
  μη λόγον; .«1 ατ«φ(δες ζή
  τοϋνται είς Ικανοποιητικάς
  τιμάς. Ιδιαιτέρας &έ προτι
  μοΒνται αί έλληνικαί Καί
  ίδιαίτατα αί Κρητικού σβυλ·
  τανίναι Ύπβρχβι λοιπόν ββ
  βκιβπκ, ότι (άν δέν μεσολα
  βήοο τί πό τε «κευκταΐσν αί
  ριωτερβυ προΐοντος μας· τής σταφίδκς μ«ς θ* πυληθοδν
  οταφίδος
  είς έ{αιρετικ&ς ίχκνοπβιηα
  Κατά τας πληροφορίας μκς κάς τιμάς χ«τ« την πρ·σιχη
  λσιπόν, πληροφορίας Ικολύ Ι περίοδον καί ·Ι καραγωγαι
  τως βχαίμους καί κξηχριβω
  μ(να;, ή σταφίς ίχει εξαιρε¬
  τικήν ζήτησιν άπό όλας τάς
  εύρωπαΐκάς όγοράς καί Ιδί-
  ως απο τϋν Γερμανικήν χαί
  την "Αγγλικήν, σπου χαί κυ
  ρίως χαταναλία «ΐται. Ήδη
  Ι ίξλθθ ξ λλή
  ρς
  Ιχσιιν
  *ξ ·λ·κλή
  ρου Ιλα τα άπββέματα τής
  πέρυσινίς εσοδείας, πωληβέν
  τα είς (ξαιρκτικβς ίκανβπβι
  ητικάς τιμάς τόσον διά τβύς
  παραγωγβύς όσον χάί διά
  τούί ίμκόρους.
  Είς την πάλιν μας είναι
  ζήτημα εάν εύρίβχωνται ά-
  χόμη 50—60 τόν ν οί βταφί·
  δ«ί, πωλημένης ήδη χαί αύ
  τής. '£ ώ πέρυσι αύτην την
  ίποχήν υπήρχον ανω των
  1500 τόννων τελείως άζητιΐ·
  τού 8 ζητονμένης «ίς π··
  λυχαμηλός τιμάς. Πράγμα
  τό οποίον ώς ενθυμούνται β*
  λβι «δημιουργή τ·τε σββα-
  ρεύς κινδύνους δι* ωρισμέ¬
  νους έκ τβν στβφιδβεξαγω
  γεων μας.
  Άλλά τό ευχάριστον δέν
  είναι μονον τό ότι έπωλήΒη
  η πέρυσιν* ισβοΐία είς ίκα
  νβπβιητικάς τιμβς χαί μβ ε¬
  ξαιρετικην ευχέρειαν. Δέ-
  τι αν επρόκειτο περί της πα¬
  λαιάς παραγωγήν θά η;β δυ¬
  νατόν να νομισθΰ καΐ να ύ
  κβστηριχθϋ ότι η βξάντλη
  οις τβν απβθεματων ώφειλε
  τβ είς την μικράν εσοδείαν
  λόγω της πέρυσιν ής άνομ·
  βρίας. Το ίύχάριστβν χαί τέ
  ενθαρρυντικόν είναι^βτι ήδη
  ήρχισε ζωηρά ζήτησις ατα
  βιδβς τής προσεχούς εσοδεί¬
  ας. Καί μάλιστ» είς άρκετά
  υψηλάς τιμβς· Τόσον αί γερ
  μανικαί άγβρκί ίσον χαί αί
  Αγγλικαί ζητβδν συνβχβς
  κρητικόν σουλτανίναν χά»
  πρββαινβυν είς πρβσφβράς
  δια προαγοράς. Κατά τ«ύς εί
  δικβύς ,μάλιστα, τοιαύτη
  ζήτησις τϋς Κρητική; σβυλτα
  νίνας δέν «Ιχ« παρβυσΐΒθΕη
  «πό πολλ&ν βτβν.
  Καί άπβδίδεται τβδτβ—«£
  μή φανή απίθανον ευτΐ ;
  περίεργον—-είς την έντασιν
  τβν έξοπλισμων τβν δύβ κα
  ταναλωτριων χωρων, ΆΥΥ*ί·
  άς χαί Γιρμανίβς Ή 4 ν τά¬
  σις κυρίως τβν Αγγλικών < ξοπλισμ&ν, συνέτεινε πβλύ είς την ιύρείαν κατανβλω σιν τής σταφίδος μας Καί τοδτο διατί τα πβλεμικα <ρ γβστάσια της Μΐγάλης Βρκτ τανίας τα έπβϊα, ηβαν επί β τη κλίΐστα η είχον περιβρί 0·ι είς τέ ελάχιστον τβύς έρ γάτας των, ευρίσκονται σχε δόν βλ« είς τας ββρΐίβυς * παρχίας τής Αγγλίας βπβυ χαί καταναλίσκεται κυρίως η σταφίί.Τώρα λβικον κου ΐηαν ήρχισαν μέ τόσην έντασιν οί ίζβιτλισμβΐ, τα ίργοστάσια αύτά έκινήθηααν χαί πάλιν, πρβαίλβββν χιλιάδας ίργα τβν καί πρβσωπικβδ καί πρβσ λαμβάνβυν καβημερινβς χά» άλλας χιλιάδας εργατων. Τοδ τβ β! εδημιούργησε αύτβμά τω; την αύξησιν τοδ χατανα λωτικοδ κβινβΰ της βταφίδβς χαί την αύξησιν συγχρόνως τβς άγβραστικης δυνάμεως αύτβδ, αφβδ δια τής συν*· χβθς εργασίας τού κερδίζη •οχκτά χρήματα. ΔΓ αυτόν ιας θ' άναχβυφισ9βθν οημαν τινά Τουτο δέ θά φέοα ώ, εΤναιφυσικόν καί τήνγβνικην ανακούφισιν χαί την άνβρ- θωβιν τβν τοπικβν οίκβναμι χδν.Ύπολείπβνται μονον νά εξασφαλίσωμεν την παραγω¬ γήν χαί μάλιστα νά (πιτύ χωμΐν καλάς πβιότητας Ισον τβ δυνατόν,διά νά κραγματβ ποιήσωμεν καί κοιλοίς τιμάς χαί άρχετά κέρδη. ΚαΙ πρός την κατεύθυνσιν αύτην θα πρεπει νά στρέψωμεν ίλην την προσοχήν μας. Εύιυχδί, μολονότι ή χαρ πβφβρία τβν αμπέλων δέν φαίνβται πβλύ πλβυαία, εν τούτοις η απόδοσις των προ βλέπεται ίκανοκοιητιχή. Καί τουτο διότι χάρις είς τας ά φθόνους έφετεινας βροχάς, τα άμπελια ίποτίσβησαν καί ίδυνάμωσαν, τα (δάφη δια τηροΰν κρκετην ύγρνοίαν χαί ύκ£ρ?ουν όλαι αί εύνο Υ καί πρ«ΰκοθέθ·ις διά την χά λην ανάπτυξιν χαί την κα νονικην ώ?ίμανοιν τβν στα φυλβν. Σταφύλια οέ άνε πτνγμένα καλαί;, μέχβνδρές ρ&γες καί καλήν ώρίμαναιν, κάμνουν ώς γνωστόν καί ί ξαιρετικής ποιότητος σταφί δα. Άρβ καί ή καλή, ή έξαι οκτική μάλιστα ποιότης της σταφίδος έ έν είναι δύσκολον χρμ τόν λόγ·ν άλ ιΐαΐρ··)βι ■ Τί) ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ "ΧΟΥΝΤ,. ίκ2β3δ Κ»Ι ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΑΕΜΙΚΟΥ χ*ί δια γ ιάριιμ* θκιΐχ·ΰ χ«λκοδ διά την εξβυδΐτερω σιν των κινδύνων τή: χβλί' ρ«ς χ«1 τβδ πεοβνβσκόρουί ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ·Απρίλ<Οί.- Οί Άγγλοι ένερνοΟν«άνθρωτπστ.ικώς» ρ τβν &λλ»ν άα8ε νειδν, «αοτελϊΐ τό πράτι οτβν καθήκον τβν άμκελουρ γδν μ«ς χ*1 της ·Αγρ·ηκης Τραπίζης ή όχο(« πρίπει νά β δι δλων τβν δ»νά φ,Βϊη μεων τηί ««ί μέ πνεϋμα βύ <Μ,Χ ί λήψ ύ ά πλοθ τ9ιβ. άγγλι Τί νά *>ξασφαλισΕή εάν χαχά δόν...
  ρείας «ντιλήψενς, τβύς άμπ·
  λοχτήμονας είς τούτο. Καί
  κατόπιν δημιουρνία άιτλω
  τβν συγχρόνων, βιτε μέ τέν
  τες, είτε μέ τσιβιέρες ώατε
  νά «ξβυδετΐρωθβδν χαί οί
  κίνδυνβι τής βρβχής καί τής
  δρόσβυ χα'ά την σταφιδβποί
  ηοιν είς τού; «όφιγιάδες».
  Ή πώλησις, κατόπιν,
  νεταιεπαναλαμβάνομεν,
  σφχλιαμένη κ«1 μάλιστα εί;
  έξαιρκτικβς ίκανβποιητιχάς
  τιμάς. "Ετσι δεδομένου >τι
  καί τβν αλλων γκωργικ&ν
  είδβν ή παραγωγή προβλέ
  πεται πλουσία χαί ιδιαιτέρως
  τού ελαίου τβδ οπβίβυ χαί αί
  τιμαί θά διατηρηθβδν ίοφχ
  λβς είς ύψηλά έτίπεδα χαί
  κατά τό έκόμενβν έ τος λόγω
  τβν κίδικβν διεθνβν συνθη
  χβν, δημιβυργοδνται βάσιμοι
  αί έλπίδες τής οίκονομικής
  μας ανορθώσεως χαί τής ί«*
  νόδου σχΐτικής τβύλάχι
  στον εύημερίας είς τόν τόπον
  μας. Άλλά πρβς τοδτβ βίββί
  ως 6ά πρέπει νά έργασθβμεν
  χαί νά βοηθήσωμεν ίλβι: Γε
  ωργβ), πιστωτικά ίδ(ύματα,
  Κράτος, είοιχκί υπηρεσίαι
  καί γβωργικαί βογ«νώσε»ί,
  δι' βλων μας των δυνάμεων
  ΑΙ καλαί τιμαί τβν πρβΐόν
  των μας φαίνονται έξησφαλι
  σμέναι. Εάν εξασφαλίσωμεν
  χαί την πλευσίαν παραγω
  γήν των, θά δυνηθβμκν μβ
  βεβαιότητα χαί ασφάλειαν
  καί σταθερόν βήμ«, νά προ
  χωρήοωμεν πρός την άναδη
  μιουργΐαν καί την
  χκΐ «Στάνμπουρν.»—· γ η
  σθη προτςιγουμινως τό φορτΐον τω'
  «πό «ξιωιιατιχβϋς τοθ Βιιθνοθς < έ*χου χαί εδρίϋη αποτελούμενον βνον άπό τρίφιμΐ — απΐκλιυοΐν ί μιαβνΰκτιον 4πό τάν γαλλικον λιμΐνα Σαΐν Ζχν ντέ Αουζ μέ ά ιαα'ν ήιιοείβς ώ;ας τό 1/ ά πό τοθ άλου. "Εφερον Βίαχοικ πΧο^γ;ί>; χαί σήμίριν την πρωΐ
  αν είς τό ανοικτόν πίλαγος, ή
  ΠΕΡΙ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΑΡΑΜΑ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΑΚΘΡ0.ΠΟΥ
  Τος τρείς ημέρας πού έιΐη·
  κολούθησαν την θρισμββυτι
  κήν ιίσο&όν τού είς τβ Ίερο
  οόλυμσ, ό Ίησοθς φαΐνεται ο
  τι τάς 6ζησεν μέ μεγάλην ΘΧΤ
  ψν κοί ψυχικήν ταραχήν. Ή
  ανθρωπίνη φύσις εΤχβν έξε
  ■νερθβ. Κοί έμάχετο πρός τό
  αΐσθημα τής θείας αποστόλη*»,
  τού- Πρός στιγμήν μάλιστσ,
  κοθώ; λέγετσι, εφάνη καμπτό
  μενος. Καί έ> φ έπεριπάτει ιίς
  τοος εΰω5ιαστιύς κήπους τής
  Γεθοημανής χοΐ ανέπνεβ τό &
  ρωμα των κέβρων καί των
  λουλουοιών μέ τα όπεΐα εΐχε
  στολΐσβι ή άνοιξις την γή«,
  εδοκίμαζε βαθείαν λύπην καί
  συνεκλον ζετο άπό ενα άπροσ
  οιόριστον συναίσθημα Φό
  βου καί λιτιοψυχΐας.
  Άναφέρβται μάλιστα δτι είς
  μίαν στιγμήν προσΕυχής έξβ
  σΐόμισβ μέ τρόμον τάς Φρά
  σες αυτάς: «Νθν ή ψυχή μου
  τεταρακται. Πάτερ μου σώσον
  μβ έκ τής ώρας ταύτη*». "Ι
  σως καΡώς έξηγεΤ 6 Ρενάν,
  συγκινητικαΐ άναμνήσεις τάς
  οποίας διατηρούσα ν αί Ισχυρό
  τεραι ψυχαί νά έξύπνησαν την
  στιγμήν αυτήν καί ώς πύριναι
  ρομΦαΐαι νά τοθ έκεντοθσαν
  την καρδίαν καί νά τοθ Ιψβ
  ραν τόν πυρετόν είς την σκέ
  ψιν. "Ισως, ή ανθρωπίνη Φύσις
  τού να έτΐόθησβ ήΒονάς τας
  οποίας ή Μοΐρα τού τοθ έστέ
  ρησεν. "Ισως νά εσκέφθη δτι
  θά είμτιοροθσε νά ζήση ώς άν
  θ^ωπος κοινός περιστοιχούμε
  νος άπό συγγενεΐς χαί νά τρε
  χΐ) 6μ|ριμνος *1ς τίς ρεμμστι
  Ας καί τίς βουνοκλαγιές ^
  σκων τα πρέβατά τού, συν
  τροφευόμενος άπό μίαν γυναΤ
  κα πού θά τόν άγαποθσβ καί
  δροσιζόμενος είς τα κρι,στάλ
  λινα νερά πού άνοβλύζουν
  4πό τάς άφθόνους πηγάς τής
  Γαλιλλαίας.
  ΚαΙ ή ψυχή τού ή ό περΐλυ
  πος εως θανατςυ διά την ά
  πώλΒΐαν δλων εύτών. Γρήγο
  ρα δμως ό Ίησοθς επανήλθεν
  ϊΐς την θείαν υπόστασιν τού
  ΚαΙ έπανεθρε την οδόν τής
  Μεγάλης, ύπερανθρώπου Ά
  ποστολής τού. ΚαΙ ένφ ή%
  νατο άκόμη ν' αποφύγη τόν
  θάνατον, Βέν τό ηθέλησε;. Εί
  χε λάββι διά μ άς την άπόφσ
  σιν τής θυσίας χάριν τής σω
  τη οίας τοθ Άνθρώπου. Ή ά
  γάπη πρός τό θείον έργον τό
  ό «οίον εΤχε θεμελιώσει τοθ έ
  θέρμαΐνε πλέον την ψυχήν
  κοί τόν παρΐσυρε. ΚαΙ τόν ώ
  θοθσε πρός την ύπερτάτη
  θυσίαν πού θ' άποτελοθσε τό
  ώραιότερον έπιστέγασμα τοθ
  ίργου αύτοθ. Ό θβμελιωτής
  Ιζ^θρησκείας των βικαιωμά
  των τής ελευθέρας συνειοήσε
  ως, άναδεικνύεται κατ' ούτον
  τόν τρόπον καί ό άπαράμιλ
  λος ηΌως κΟ πάθους. Καί ύ
  ψώνεται είς άληθινόν θεόν
  Διότι ή ένσυνεΐδητος άπόφα
  σις ιής θυσίας, άποτελιΐτήν
  αποθεωσιν. Διά τοθ τρόπου
  ούτοθ ό υΙός ιοθ θβοθ άνοΐ
  γει τόν δρόμον τής σωτηρίας
  καί τοθ καθήκοντος διά τόν
  άνθρωπον.
  Άλλά συγχρόνως, βιβγεΐρει
  καί την οργήν χαί τό μΤσος
  τώ* ΦσρισαΙων κοί των έκπρο
  τής Μ»!ρίττςις, Πιίς τούτοις μίΧι
  ατα, απηύθυνεν ήϊη ραδίοτηλιγρα
  φικήν 1<«λτ}3 ν ποός Βλον τόν χί οχο Είς τί Λονδίνον ήιχισεν ή ΐη ή συλλογ^ έ;ανων, 4 ίέ πρώ η» ποωθυπουιγός χ. Αίϋί Τζώρτζ προαίφιρι 250 λίοας. "Οσον αφοεφ την κίνησιν πρός μεβολάβηιιν χά! ουνίιαλλαγή', ί διπλωμϊτΐκόζ ο^ιργατης τοθ «Ή μιρηοΕου Τηλιγράφθυ> πληοοφυ
  ριΤΛαΐ 8τι ί*ν έπέαΐη άκίμη ή
  κατάλληλος στιγμή. «"Εγχυροι
  παροιττ)3ηται— γράφιι — προαφά-
  ως Ιπανιλθέντις άιό μακράν δια¬
  μονήν είς την ΊβπανΕαν, πιατεδ
  υν ίτι τα μίση ί <ατέ;ωθιν είνε ά δΒύ λΐ «κάμη δβ τό πολεμικόν, ϊδαλι κβτα τοθ πρώτβυ η ο^μδιβαομΐν » Σχετικώς μέ τό ζή έξ α&τβν δια νά τό αναγκάση ν' πορείαν. Τό άνγλικόν χά χον μαχης «Χβΰντ»—το μιγαλείτιοον πολεμικον τοθ κό ομού, 42100 τόννων—το ίποΐον πιριετιίλϊΐ είς τα Β:οχβΐ*ά Οΐα τα χατέπλιιιαε επί τόηου χαί είδβ ποΐηαε τδν χυδερνήιην τοθ Εβπχνι χοθ πολιμιχοθ Βτι θά έπροατά τευι τό αγγλικόν φορτηγόν, ίφ' τοθτο ι&ρίοχετο έκτίς τβν χαριχβν δίάτων. Κατόπιν ".ή"; προειδοποιήσιως ταύτης τό έπανα στατιχον πολεμικον άπεμαχρύνθΐ) χαΐ την προΐχν τα άγγλιχά φοριτ] νά ιίσίπλιυσαν είς τον λιμένα τοθ Μπιλμπάο, χηρΐς χανέν απολύτως Ιηιιβίδιον έντϊς τβν χωριχβν 6 δάτων. Κατα οτ,ιιιρινβν ττιλιγρά φημα έχ Σΐΐν Ζλν ντέ Λοίζ, χά οήμΐρον έχιΐ δύο αγ γλιχά φορνηγά μέ φορτίον τροφ! μων, τα ίπ&Γα θά χατιυθυνθοθν είς Μπΐλμπάο. Προηγουμένως είχον χκταπλιύ οη είς τού; λιμένα; τής Βιριίοι τρΕα ά\% άγγλιχά φορ τηγά. Έξ αύτβν τό «θίρπχωλλ» τοθ χ. Β Π. Βϊντιλή ουνωδιύθΐ) επί 150 μίλλΐκ χαί μέχρι τοθ λιμέ¬ νος τοθ Γ'χαν από δύο άγγλιχά χντιτορπιλλιχά. Ό χατίπλους τοθ ο ο τοθ, ώ; χά Ι τοθ Δίουιλλιν> ιίς Γιχίν χαί
  χοϋ «Σίβεν Σήηζ Σπρα'ης> είς
  Μηιλμπϊο πείθει ήΐη τούς "Αγ
  γλους πλοιάρχους διι δ έχ τδν
  ναρχων κΐνίυνες Εέν ιίνε τόσον
  μέγας χαί δτι δπωανήποτι ύκι
  χούν δίαυλοι. Δέν τιεριορίζεται
  δμως μόνον ιίς την θίλιαοαν το
  ίγγλιχίν ενδιαφέρον διά την Ί
  9παν(α". Τό πρόσφατον ταξείδιον
  ιοθ Πίωθιειέως τοθ Κανιέρμποορυ
  χά Ι των Ιξ ανωτέρων "Αγγλων
  χλΐ)9ΐχ&ν χαί ή συνεχιζομένη επί
  αχιψ'ς ιής βουλιυτίνας δουχίσαη;
  τοθ "Αθολ χαί τβν τριβν γυναι
  χων συναδέλφων ιτ,γ, οτρέφουν
  προσοχήν των αγγλικών χύ
  κλων είς την ΊαπανΙαν. Ή τιτρα
  αύή γυναιχεία έπιτροπή
  ευρέθη είς την Μαδρίτην χατά
  προχθεσινόν βομβαβδιαμον,
  το δέ ούτοχίνητον τής βιυλιυτΕ
  ναςΜΙς Ούίλχινοον ίβλήθη ακ»
  θραύοματα δίίδος έν ώ χατηυθύνι
  ΐο είς την ϋχνιπιοτημιαχήν πόλιν
  οί δέ ουνοδεύοντις την άγγλίδα
  &ντιπρα3ωπον δύΐ ίθνοφρουροί έ
  ιοαυματ'οθησαν. Ή δίΰχιοαα τοθ
  Αθίλ, έξ δλλου ή δποΐα έφιλοξε
  νήθη άπά τόν στρατηγόν Μιάχα, α
  ιχοίνωαιν Βτι θχ ήγηθ| μ:«; προ
  οπαθιίας διά την συλλογήν έρά
  νων 5ηέρ τβν δρφχνβν παιδιβν
  σώπων τής έχφαυλισμένης Ρω
  μσϊκής ΑύτοκρατορΙσς. Κσΐ
  την Τετάρτη", νέον συμβουλι
  όν είς την ο(κ(αν τοθ Ιωσήφ
  Καΐάφσ,άπεφάσιζβ την άμεσον
  σύλληψιν τοθ άνθρώπου ποΰ
  ήλθε νά καταργήση την δου
  λβΐαν, νά διαλύση τα σκότη
  κα| νά φέρη τόν λυτρωμόν κο
  την ψυχικήν κα( πνευματικήν
  χάθαρσιν χαί νά σκορπΐση τό
  φός τής γνώσβως βΐς τόν κό
  σμόν. "Από τί|ς στιγμής αυτής
  άρχΐζει τό θβΤον Βρβμα.Άλλά
  άπό της ώρας αυτής συγχρό
  νος άρχΐζει νά ύποφώσκη °
  ί)λιος τής αληθείας καί τής
  σωτηρίας τοθ Ανθρωπον,..
  χαί άκοχλεΐουν
  τής άναχλήΌινς τ*ν ξίνων
  θελονΐων άπό την Ίβκανίαν, δ
  αύτος διπΐωμντιχβς συνεογβτης
  πληροφοριΐται τ* έξτ]ς: «Ήχου
  αχ να λέγιται είς διαφίροος πρι
  οβιίας, χατά τό παρελθίν Σιβδατο
  όν, διι ή ανάκλησις τβ' έ·
  θιλοντβν θχ ιΐνι οχεϊόν άδύ^ατοί,
  ά* δέν έπιτιυχθς άναχωχή. Τοθ-
  το έδωχι λχβην είς φτ)μα(, διι
  ή* έπιτροηή ττ]ς μή Ιπιμδίσεως
  θχ άφιιρώοη ήδη τάς προσπαθεί¬
  ας της είς μιαολαβηβιν. Α Ε πλη¬
  ροφορίαι άπό την Ρώμτ]> 8τι δ
  Μουσολίνι ιύνοεΐ κοινήν ίΐαλογιρ-
  μανιχήν πρότασιν περί άναχλήαι-
  τβν έθιλοντβν, θιωροθνται είς τού;
  αγγλιχούς πολιτιχούς χύχλους τε
  λείως πιοτιυταί.
  Άπο τελευταίας τής έπιοχΐψιως
  τοθ οτρατηγβθ Γχαΐριγχ είς την
  Ρώμην, κατέστη φχνΐρονδτι ή Γερ
  μανία ι ίχεν αρχίση να μή ένδια
  φέριταΐ διά την (απανιχήν περι
  πέτκαν' «Ή Γιρμανία χαϊ ή Ί
  ταλ(α — ώ; πληροφορεΐται το
  ΝταΕηλυ Χίραλντ»—τροποποιοθν
  την πολιτικήν των είς τό Ιαπανι
  χον ζήτημα. Ή νέα πολιτιχή τβν
  δύο χρατβν θά ιίνε ή έξιύρισΐς
  τρδπου αναχλήβιως τβν έθιλοντβν
  τω·1 άπό την "Ισπανίαν, χωρΐς χαμ
  μίαν μείωσιν τοθ γεήΐρου των,
  χαί ή εξασφάλισις κατόπιν τβν
  καλλιτέρων δυνατβν Βρων είρ^νης
  διά τ ύ; επαναστάτας χαΐ χαθι
  οτβτκς βασιζομένου επί συμβιβα
  λύσιωρ. Είς τβύς αγγλ ι
  χ(ύ; χύχλους πιστιύεται διι ή ση
  μιιουμένη ήδη μιτ«σΐροφή άποτε
  λιΐ απλώς την πρώτην φασιν νέας
  πολιτικής, ή δηοίχ θχ συζητηθή
  είς δλην την έκτασιν χαί δλας τίς
  συνεπείας της, μιταξύ τοθ σ:ρκιη
  γβθ ΓχαΙριγχ χαί τοδ χ. Μουσολί
  νι είς την Ρώμην.θΐωριΐΐαι ίε πι
  θανον Βτι μετ* τας συνομιλίχς αύ
  τάς, ή Γιρμανία χαί ή Ιταλία θ'
  χναλάβουν τβν ρόλον ιίρηνιυτβν
  καί θά χαλέσοιιν χαί τάς άλλας
  δυνάμεις νά διχθοθν νά έκέμβΐυν
  μαζ( των χαί νά μιοολαβήΐουν
  πρίς ιίρήνιυσιν τβν δύο Ίβπα
  νιβν».
  νίκων, έογο*?ηγών έρν»λβ(ων
  κσΐ μηχανικόν ιι*.σω^ τδαττβ ή
  συντελουαένη βογισΐα νά εί
  ναι βπισΐηιιονικος άρτΙα.
  ***
  ΗΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-
  Ε(ς τΐν επαρχίαν; Μονο
  φτΐτσίου είχεν άποφατσισθή
  πΰό έτον νά ίορυθί) σταθμός
  μηχανικής κϋλλιβρνεΐας των
  σιτηοων. Παρ4 τό 6η δμως ί
  χούν παρίλθΒΐ τόσα 6'η άπό
  τότε ή απόφασις έκεΐνη Βέν
  μετεβλήΐη β(ς πραγματικότη
  τα. ΚαΙ είναι μέ" άληθές δτι
  ή μηχανική χαλλιεργεια είναι
  δύσκολον νά εφαρμοσθή παρ*
  ημίν λόγω τής μικράς Ιδιοκτη
  οίας κσΐ τής έξαιρετιχά μι
  κράς έπ'σης εκτάσεως τΛν
  κτημάτων τβν γίω3γον."Αλλ»
  πωσδήποτβ^ ίνας οποδειγμα
  ικός στσθμός καλλιβργβΐας
  ών σιτηοών διά των νεωτέ
  ιων μέθοδον τής γρωιον(σςθά
  υνέβαλλε σημαντιχά είς την
  εωργικήν μας πρόοδον καί
  (ς την αύξησιν τής παραγω
  ής των δημητριακών.
  ***
  ΙΥΔΡΕΥΣΙΣ-
  Πνηοοφορούμεθα 8π ό
  Δήμος απηγόρευσεν αύστη
  5>ς την χρησιμοποίησιν νέ
  ου τοθ ύδραγωγβΐου διά τό
  ότισμα των .κήπων καί άμπε
  .ιών ίκτός τής πόλεως, 8πως
  γ(νετο κατά τό παρ«λθόν.
  (αί έπραξεν αρίστα. Νερό έ
  οτρκές δια τάς ανάγκας τής
  όλεως βέν θά υπάρχη βυστυ
  £>ς οΰτ& χαί εφέτος, παρά
  άς ελπίδας ποΰ εδημιουργήθη
  σιν έχ των άΦθόνων χειμερι
  ών βρ->χδν. Τό υπάρχον Ι
  πομένως θά πρέπβι νά διατί
  θβται μέ φει?ώ καί μόνον χά
  ιν των πολιτών κα( τής πό
  εως. ΚαΙ είναι όοθόν ή άπα
  γόρευσις τοθ ποτΐσματος νά
  επιδιωχθή* κα( νά εφαρμοσθή
  Ρσ:ω κσΐ διά σκληρών μέτρων.
  ΑΞΙΟΙ ΜΙΜΗΣΕΒ!.
  Ή απόφασις των κατοΐ-
  κών τοθ τέως Δή υιού Πραΐσοθ
  νά βιανοΐξουν δια προσωηικής
  εργασίας των 65όν διά νά επι
  κοινωνήσουν μέ τόν λιμένα
  της Σητείας οι' οϋΓθκινήτου,
  είναι όμολογουμένως άξια πά
  σης έξαρσεως. ΚαΙ αποτελεί
  παράοκιγμα τό οποίον θά πρέ
  π&ι νά ιθρη παντοθ μΐμητάς
  ΠαρομοΙα,προσπάθεια κατεβλή
  θη άλλοτε καί άπό τούς κάτο
  κους της επαρχίας Λασηθίου
  καί τούς κατοΐκους των κοΐνο
  τή των ΛστρανΙου καί Άκρίω
  κα( καταβάλλεται κα( τώρα
  άπό τούς κατοΐκουςτοθ Μοχοθ
  Οί Κρήτες αγρόται, ψιλοπρόο
  8οι είς δλα ήρχισαν νά ένδια
  φέρωνται καΐ νά ίργάζωντα
  οί Γδιοι αυτοπροσώπως κα
  διά την λύσιν τοθ συγκσινω
  νιακοθ προβλήματος, 'Απομέ
  νει νά τοθς ένισχύσουν καί τ
  Κράτος καί χά έπαρχιακά τα
  με'α 6δοποιίας διά τ(|ς διαθ
  τφνκ Αιιβραιτήτων μηχ
  Γ Ο ΘΕΑΤΡΟΝ·
  Οί δισβστσι τής λεωφό
  ρου Κουντουρ ώτου, παρακο
  λουθοθν μέ μελαγχολΐαν τάς
  μέρας σύΐάς την κατεδάφΐ
  σιν τοθ παλαιοθ θεάτρου «'Δ
  πόλλων». Τό θεατράκι αύτό
  έστέγασεν άλλοτε δλους τούς
  θιάσους πού ήνθαν κατά και
  ρούς ϊίς την πόλιν μας καί
  πί μακρόν υπήρξεν ό μοναδι
  κός βωμός τής τέχνης έν Ήρα
  χλε'φ. Τώρα μετά την άποτέ
  ιρωσΐν τού άπό την περισυ
  ήν πυρχα'(3ν, κατεδαφΐζβται.
  [αί μαζί τού γκρεμΐζονται
  αί χάνονται τόσαι άναμνή
  ιεις. 'Υηάρχβι δμως ή πληρο
  ιορΐα βτι θά άνεγΕρθή καί
  πάλιν ωραίον σύγχρονον μβ
  αλοπρεπές θέατρον. Άλλά
  Ιέγεται έπΐσης δτι σχεδιάζε
  αι ή ανέγερσις καί αλλου ά
  όμη θεάτρου, έκτός τοθ δή
  μοτικοθ διά τό οποίον ύπάρ
  χούν καί σχέβια ετοιμα. Ν4 Ι
  ώμεν λοιπόν. θά έπαληθεύ
  σουν αί φήμαι αύτα';
  Α ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-
  Την Κυβερνησιν καί τόν
  διχηγορικόν Σύλλογον Άθη
  νών άπασνολεΐ τάς τελευταί
  άς ημέρας, 6 τρόπος έξευρέσε
  ως των μέσω ν πρός ανέγερ¬
  σιν δικαστιχών μεγάρων είς
  δ.ας τος πόλειε τής χώρας
  καί ποωτ'σιως βιβαΐως είς
  τάς Αθήνας. Διά την πόλιν
  μας εύτυχώς τοιοθτον ζήτημα
  δέν τίθεται, διότι τό νέον Διοι
  κηακόν μέγαρον ευρίσκεται
  πλέον έν τώ περατοθσθαι. Πι
  στεύομεν δμως δτι επί ιή «ο
  καιρία ούιή ή Κυβέρνησις θά
  εσκέφθη δτι οί εργασίαι διά
  την αποπεράτωσιν τοθ μέγα
  ρου αΰτοθ 6χουν διακοπβ άπό
  καιροθ. Καί θά διέταξεν άσφα
  λώς την διαβίβασιν τής σχετι
  «ής πιστώσεως τής οποίας ή
  διάθεσις ίχει αποφασίσθη* άπό
  τότε πού επεσκέφθη την πόλιν
  μας ό Βασιλεύς κσ[ την άμ«
  σον επανάληψιν των σχετικών
  εργασιών ώστε τα δικαστήρια
  τής πόλεώς μας ν' άποκτήσουν
  μετ" ολίγον δνετον καί μ·γα
  λθπρέπη στέγηγ.
  Ι».
  ε
  *>
  ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Σήμερον «Βα
  σιληας ντά μιά νώχτα».
  Την Κυριακήν τοθ Πάσχα τό ά·
  ριστούργημα: "Γοτλάζιο Βάλς,,
  ***
  ΜΙΝΩ Α.—Σήμερον «Τσξεϊδι χω
  ρΐς τέλος»
  Την Κυριακήν ή μεγάλη Εκττλη·
  ξις: "Καπταΐν Μπλούντ,,
  ***
  ' ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τώ νέον αύ
  τοτελές δργον πΖοόγκλα» κσΐ τοθ
  έπεισοδιακοθ «Φάντασμα αέρος»
  τα έαεισόδια Ιϋον, Πον. 12ον,
  Έν» «τολύκροτον
  Ιστορικόν Εργον.
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  229
  Τοθ Προοπέρ Μιριμε.
  ***
  — ΝΜΤΙΙΝΜ
  ΙΟΥΑΑΚΙΙ1
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  11ΣΙΑΝ1Σ ΠΑ
  ΜΙΑ ΙΥΙΤΙ
  Μέ τον
  ΤΣΕΣΤΕΡ ΜΩΡΙΙ
  μ* Ι την
  ΑΑΑΙΣ ΧΟΥΑΪΤ
  Έκτός προνράμμβτος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Την Κυριακήν τοθ
  ή μεγαλυτέρα έ"γ-
  χρωμος 100 ο)ο ται-
  νία ποθ έγινε μέχρι
  σήμερον:
  ΓΑΛΑΖΙΟ
  ΒΑΛΣ
  καΙ
  Ά·
  Νέ την «ρ»ίτ«γ»ίνίστρ
  τής «Κο«χαρ*τσβί«:
  ΣΤΕΦΙ
  Ν Τ Ι Ο Υ Ν ίΑ
  ιΐαν
  Δίκην. Σολλογος Ήρακ? εΐου
  Αριθμ. πρωτ. 179
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚαλοΒνται τα ιιέλΐ] τοθ Διχηγο
  ριχοδ Συλλίγ«υ Ηρακλείου εί( σ^
  νείρΓαοιν τίν 29ην τρίχ. μηνίς
  Άπ, ιλΐοιι 1937 ημέραν Πέμπτην
  χά Ι ώραν 11 π. μ. είς την οΐθου
  ααν αυνι*>ο:άοτ«ς τοθ Ορντβ&ιχεΕ
  ου 'Ηραχλίίοιι.
  θέματα: 'ΚςΌΐίθΐβδίιηοις συβτιί
  αιως Ένώσινς Διχτ;γοριχβν ΣιΛ
  λίγβν (Ταμείον Προνοίας) Τροπο
  ϊαις χανονισμοθ δποχριωπχ{;< βλ διχηγοριχής άμοι —Χάρη«χ πολύ πού σάς άν τσμωσατ. Άλλά διάβολεΐ μέ φίρατβ σβ τρομβρή άμηγανΐα μέ τό εύλδνησδν σ<τς. ΓιατΙ έ>ώ βέν ί)ξΒρα οΟ<ε λέξηΐ κοΐ στήν άρχή σάς ίπα>ρνα
  γιά" άληθινο κσλόγερο.
  —Κι' έ>ώ τό Γβιο.
  —Άηό πού ζβφόγατί;
  —Άπό τό Πστρΐσι,
  σεΐ<; —Άτϊό την Όρλβάνη. ναγχσσθηκα νά κρυΦθώ τΐερισ σότερο άπό δκ·ώ μέρ*ς ..«τί κοϋαένοι οί ρέτροι μου. ,χι' ό σημσιοφόρος μου.:βίνσι μίσσ στόν ΛβΙγηοα... —Καί ή ΜΙλσ; —"Εγινε καθολική. —ΚαΙ τό άλογό μου λο χαν'; —"ΑΙ τό άογοσα<; ίβαλα καί ξολισαν τόν κατβργάρη τόν σαλπιγκτή πού σάς τό έ<λίψ·: ,.'Ετιβιδή δμως βέν ή*- ξερα πού μένατβ, δέν μτιόρβ· σα νά σσς τό έπιστρέψω.. καί τό Φόλαγσ, περιμένοντας την τιμή νά ούς ξανσσυναν· ■ή7ω. Τώρα χωρ'ς άλλο θα τό Ικτι κανένας καληάνθρω πος -απιστής. —Σοό-Ι .. μή προΦέρετε αυ¬ τή τή λ!ζή τόοο βυνατά. 'ΕΧά τε, λοχανε, άς ένώσουμε τίς τύχες μσς κι' 5ς άλληλοβοη θηθοθμε δτως καΐτιρό όΜνου. —Κι' έγώ τό θέ)ω, κι' 6σο κου θ' άηομένρ κοΐ μιά άκό αη σταλαγματιά ο Γμα στΐς φλέβ?ς τοθ Δ ετριτς Χόρνστε- Τν, θά ίΐνβ πάντα πρόθυμος νσ κολεμά κοντά σσς. ΕσΦιξαν τα χέρια των μέ χαρά. —"ΑΙ μσ βέν μοθ λέ»ε τώ ρσ, τ( βΐσβολοίστορία ήλθον νά μοθ είπουν υ έ τίς δονιθέο των κσ{ μέ τα ΟβΓραηι, ΚβΓ οΐιαιη τω·>; πρέπει να καρά-
  ββχθη κανένας κώς αύτοι" οί
  τΐακιστές είναι κολύ άνδητοι.
  —ΣούιΙ κα( πάλι,.,νά τό
  πλοιάοιο.
  Έ* ώ μιλοθσαν ίτσι, 6φθσ·
  σαν Οϊό ηλοιάριο καί μπήκαν
  μέσα. Αφίχθησαν στό Μπω-
  ζοίνου χοίρΐς άλλο βπεισόβο-
  συναντοθσαν δμως πολλά
  πτώματα όμοθρήσκων των
  πού επλεαν επάνω στόν Λε(-
  γηοα.
  Ό πορθμέας Εκανε την κα
  ρατήρηση πος δλοι ήταν άνά-
  σκελα.
  —Ζητοθν έκοΐκτρη άκό τόν.
  Γύρανό, εΤττβ σιγά ό Μερζύ'
  στόν λοχαγό.
  Ό Δ'ετριτς τοθ ΕσΦ'ξε τό
  χέρι χωρΐς ν' απαντήση.
  (σ^νεχίζεται)
  ΤΕΤΑΡΤΗ 98 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δόσις 6 46
  ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
  Τό κάλυμμα δέν άποτελεΓ μόνον
  την βΛσιν τής οικονομικάς μας ζω·
  ής. ΆποτελεΓ καί Θέμα καθημεσι·
  νής παρατηοήσεως. "ΑρκεΓ νά είνε
  κσλυμιια πρανματικόν... Να καλι>
  πτη μιχράς ή μεγάλας κβφαλάς
  καί νά Εχη πρωτοτυπΐαν.
  —Αώτό τό «μπερέ» των ιτεοιηγη
  των Ελεγε προχθες £νας συμπολΐ
  της είναι πρακτικών καί συγχρό
  νως ωραίον.
  ΚαΙ μοθ ϊδειξε τοεΓς ξένους ά
  πό έκεΐνους πού μδς ήρθαν ποο
  χθές, μέ τό «καραβαΜ» τοθ «Φόν
  Στέμπεν» φέροντας «μττερέδες . Ό
  πρωτος άνήκεν είς τό άσχημον φθ
  λον, οί δέ δύο Ιτεοοι είς τόν ώρα
  όκοσμον, Καί ό κόριος καί οί κυρ
  αι έφόρουν ·μπερέδΕς» κοΐ ήσα
  μιά χσ"ρά καί οί τρείς. Ή ταξειδι-
  ωτική τους περιβολή συνεπληρώνε
  το πρσγματι μέ χαρακτηριστική
  Αττλότητα καί προκτικότητα.
  Τώρα ποθ τίθεται επί τάπητο.
  τό ξεκαπέλλωμσ. τό οποίον προ-
  βλέπεται μετ* ολίγον γενικόν διά
  νέους καί γέρους, ό μπερές είναι
  μ(α μέοη λύσις. "£τσι έσκέπτετο
  ό ουμπολΐτης πού έπρόσεξε
  κάλυμμα σύτό των περιηγητων.
  'Αφ' ενός μέν προφιλάττει την ι»ε
  φαλήν, κυρίως τϋν άνδρών, άπό
  τάς επικινδύνους άτμοσφαιρικάι
  μεταβολάς, άφ' ετέρου δέ φοριέ
  ται παντεΰ καί δέν είνε άνάγκη
  νά κρεμιέται καί νά ξεκρεμιέται δ
  πως τό καπέλλο. Διά τούς άργυ
  ρούς κροτάφους άλλως τε καί την
  φαλάκραν των εκατόν κηρίων είνε
  άληθινή σωτηρία: Σώζει άπό τόν
  Μποτσαράκον καΙ δικαιολογεΓ την
  συν έχη «κάλυψιν· χωρΐς μεμψιμοι
  ρ(ας καί σκώμματα. Διά τό ώραι
  όν ((Ολον πάλιν αποτελεί κάτι τό
  κομψόν καί τό αίωνίως.... νεόζον
  έν αντιθέσει πρός τούς άκόμψους
  κάποτε νεωτερισμούς τής γυναι
  κείας πιλοποιΐας.
  Δέν μπορα νά ξαίρω Αν οί προ
  χθεσινοΐ τουρισταΐ εΤχαν δλα ού
  τα ΰπ' δψίν τους, Πάντι>ς έφέρι
  το βέβαιον Οτι μδς Εβαναν γυολιά
  6σον άφορα την περιβολήν μας—
  κοΐ είδικώς τα καλύμματα των κε
  φαλων —κατά τάς ώρας των ου
  νεχων κινήσρων, των έκδρομων
  καί των ταξειδΐων. Ό συνάνθρω
  τουλάχιστον, ό άνακινήΐος τό
  Θέμα έττ/μανεν τίς τα έπιχειρήμα
  τα τού Μέχρι τής στιγμάς δέ, ού
  δέ Κ παρουσιάσθη—οθτε ξεκαπέλ
  λωτος, οθτε... καπελλωμένος—να
  τόν άντικρούοη.
  β Άλλος
  —Ό τα ν
  γ«πη
  "βνας τ.ραπεζ(της ττ]ς
  οΐηί, δ Λ*τ£5λΒος Μιάίτβ, πιντη
  ιονταετήΐ εί; ηλικίαν εδ?έθη προ-
  χθέ; ιίί τό ίβμίτιίν τοιι ν«<ρός. πτβμί τού Ι«ιτο νεκοόί τοιι μέ μ'βν οφτϊρβΜ ...,...-,,.,^υ ιίς τον χρόταφβν, έ ώ τό περίστροφον εορ(σ<«το &κόμη είς τό χέρτ ιης. Είς 1*χ σημε'β» μά της ή ου:6χειο Ιγραφεν: «Ό ού^υγόζ μιυ άπίθΐνεν. Δέ; ύ<9 δυνατόν ν* (κ ζή?(ΐ> χαί τόν
  λούθτ)")7> Ή νιχρεψ'α *<ΐέί . δίΐ 6 τραπεζίτης είχεν άποθίνει έχ σ^γχοπής ιής χαρ&(α(, κροφα ν&ς δέ ή σύζυγίς τού , σεν Βίαν τον »Ιδε νεκρόν. —Τα κβκά των γιγάντων. Ένα θέχτραν ποιχιλΐΑν τί}ί Ν» άς 'Χίρχνς, ίΐτιδιιχνύει είς τό χοι Ινα ιίίοσχετί) νέον, Ροβέρτον __Λΐδλοου έ'όματ', ττάσχοντα γιγαντιομέν: Ιχει 5ψ)ς 2 60 τρών χά Ι ή ου'ηα'ς τού συνι ^ χχι. Ό διιοτυχής γίγας ϊέν ή.πο οιϊ νά ταξΐιδευβη υ έ αΰτοχΐντ,τον, 4π6 ίΐτοιχνίήυοτε 'έ β03»νκ»2 &< ιη να περάση πρίπει νά α «ό ψη. Φ^αιxα, δια νά χοιμ-θτ}. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_ΖΩΗΣ Τ·0 ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ Ή 'Αγίάσ* έοτοάφΐ) «αί «*Αι αοος τδν Λιδ χαί τοθ χ«ίιψ«« άλ χΐφάλι. __2ο3 δίν» ώς γ*ι*ήλιο δβρο τί στέμμ» ^ί ώμίρφιβς μ«ί δ ζ άέ μμ αιώνιαι τ*]ς ζω^ς οου, άμέτρητ^ χαί ηλοθτο ά^ίνταατο. Οί θί ΙΧΘ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-Έμμ. Ν.κολΕτά κης Μλΐκσ Φαικιολακη ήριαβ ', σθηοσν. θερμα συνχαρητήοια ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΟΙ ' μοί καΙ τό προσωπικόν τοθ Έβ» κου ΠτωχοκομεΙΌυ εύχαοιστο0' θερμώς τή» οΐ-τογίνβιαν ΐοθ υα<β ρΐτου ΊωΛννου Λυβακη δια τό <» λεκτόν καί άφθονον φαγητόν χ0 α «οίον έκόμισκ βΐς τό Πτωχοκοι,.[ όν δια τα έννεαμερα τοθ ίί τού Ιωάν. Λυδακη. 26-4-37. **# Γύρω στήν πόλι μας. μ ρ σΡέν ιΐδιν&ς δτ' αυτόν. Τό δίοζ τοθ γί/αντος &ιχ(ρβχ(νΐι τί 100 χιλ*, διά νά φίγΐ£ ?έ χ» Ι νά ινδυθς χρειάζεται ηολΛαηλάαι», τ*» δσω< δοπανοθν αί συνήθεις -Ές ίδίυν τ« βιλη...... Ό άλλοτε α^νιργάτης τ&Ο "Εδι σιν χαΐ ή'τ) βτοιλιύς τβν χίυμ- πιβν Άμίίΐχανάς Πΐτΐο Χοιατι- άνοον δπήρξΐ θθμα μιβ; πρωτοφα νοΡς βεριπετε£β(: είς τα έργοστί- οιά οου Ιξερραγ») απε,ργία τής δ- οίας αρχηγίς ήτο... ή σύζυγίζ ;ο«. Ή γαλή'-ϊ) ίέν έβααΐλιυΐν ιί; Λ σπίτι τοθ ΆμεριχανοΟ βιβμηχά ιου μέχρι οημείου ώατε μίαν ή ιέο-χν 6 Χριοτιάνσον εζήτησε δι ζύ/ΐον άπό την γυναΤχά τού, ή ποία διά τοθτο άπεφάαΐσι νά τόν χδιχηθΐ, ό γανώαασα τή» άπΐρ γίαν. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Έμποροι πάντες ιΐδους, παρα γβγοί, χττ;νοτρίφοι χαί χαταναλω τα!: Ή μεγάλτ) Έμποροκανήγυ ρις ή όποία τελεΐται χαθ' ε«ά Κιιρ:«νήν είς Β^γκβνιά θά ϋί, Ιξίΐρετΐχβς χαί μονον τής 2 Μίίίϋ όιτίτι ουμηιτΐΐΐι τ) έίρτή τοθ Πααχα, την Μεγά¬ λην Πχρααχιυήν χαί τουτο πρός γνβαΐν υμβν. Ή Έπιτροπή ΕΝίΙ/,ΦΕΡΟΪΣπ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Παντονωλιΐον τοθ Ιωάννου Πΐρτσΐλάνη καθιστα γνωστόν είς ι ήν αξιότιμον καί κολυ· «ληθή ηελατείσν τού δτι «αρέλαβεν <λαιό- λαΒον γνήσιον Ικλικτής «οιότητος ικ τοθ η«- ρίου ΜαλλτΙν Ίερανέτρας, τό ονοΐον θά «ωλβ ά«ό σήμερον, ιχονβρικβς καί λιανικώς είς τι¬ μάς ασυναγωνίστους. Έπίσης γννστοτΐοιοθμΐν τό κοινόν δτι διά νόμου άααγορεύΐται είς τό β·ω Καταστήμα ι) «ώλησις σ«ορ«λαίου. ( Έκ τοθ Καταστήματος) •Ε/'ΗβαχλΐΓψ τί 24η 'Απρι λ'ου 1937. Ό πρόεϊρος τοθ ΔιχηγοριχοΟ γ ΐε ΤΙτβ{ Γεωργιάδης Ό Γεν. Γραμματεύς Κβινοτ. Ναμαλάχης ΑΒΕΔΙΣ Νέαι π«ραλαβα(. Νέαι ύφάσματα. Νέ·ι μ·δέρνοι χρνμα τιομοί. ΑΙ τιμαί μας ·1ν· «Ι Κετλύτκραι. Α ΒΕΑΙΣ ΙΑ Μ ΔΗΔΩΣΙ2 Δηλοθται ιίς τςύ; μιθ' ήμβν! ααναλλαοοομένοιις δτι δ Γεώργιος; Κ9ΧΚ<ν(Β~ς αιχεχώρηαεν τ<}ς δκη-1 ρεσίας μας άπό νής 18ης τρέχον τος <«! ουνιηθς οαίΐμία πληρνμή πρός Λ&ιον διά λ)σμόν μας έηιγε- ι νομέ η ·.*]; ώς ίνω χρονολογίβς θέλει αναγνωρισθή «αρ' ήιι&ν. ι ΟΕ " * - ' Γεώργιος Εύ. Περάκης Ανδρέας Λ. Ζέης υ-εγάλοι το3 κΐσμοιι θΐ ϊίποντις σιά πίδ'» αου, οί ώΐ9?· φες γιιναΐκες θά γχλύηχου' μάτια τ.»ν γι* νά μή τυ»1"1 άπί την ώιορφΐά ο™, οΕ θά ταπεινωθοθν ένώιιό» αοι. θϊ άζης τίς καρϊ έ; τ6ν ά<θίώ- πω/ σίν διδλίο χαί θά ταύς ίδτ, δπ»ς Βέλεις χαί δπου θέλεΐς 9τέ«εοαι επάνω άηό τους άν θ?ώ«ους, ίθιχτος άπό «ύ; αίΑ· ν»ς καί οί γενίές πβυ ηερνοθν θά οέ χυττάζουν έμ6:έη7]τοΐ χαί θί πσοσπαθοθν μχταίος νά λϋαουν τό ηροβλημχ τοθ μΐγαλείου οου. Νί, ΚαλλιχράτΤ), α^Ο δίν« άχβ- μτ) ίνα φιλΐ χαί μχζ( μ έ ουϊβ αοΰ χαρίζ» την χυριαρχία τ*]ς γί}; χαί τί}ς θχλαααας, τοθ χωριχοθ χλΙ χοθ 6α3 λεως ττ|ς πόλευις %<χ τής χώ?ας β 4 είίϊΐ δ «φίνττχ μ-3υ χαί δ ά^έντης χαΰ χδαμ^υ 05-ε ασθενει», ι&χε λύπη Γ.ύ:« ΐϊ* θά αχιάσουν την ιύυ χία οαυ. θί »Εσχι δ θιίς χαί θ* τό χαλό χαί τό χαχό αιί .. Γ.. τΊ,ς παλάμης α ου χαΐ ___θά οιέχωμ.ι ,ταπίΐνή χον τ» Ο3υ. Μιά τέτοια δύναμι οοθ δίνει ή άγάπτ) μου. Αδ:ο είναι τ* γα μήλιο δ*ρο πού 033 χ{ν» Κιλλι χράΐι;, άφίνιη μαυ χαί άφίντη Β λοιι τβθ χίααου. ΕαΙ τώ α ά, γίνη αυχο π.ύ πεέαει νά γΕ η Γ;* οένα τώοα 6γάζ<ο τή παιρθενιχή μου ζώ>ϊ). Σέ χειμδνα χαί οέ χ»
  λοκαΐ?ι, οέ χατοκγϋχ χαί οέ λια
  χ^δα, σέ χαλό χαί αέ χαχό α τή
  ζωή χά Ι οχο θάνατο, αύΐο ?έ^ Θλ
  ξ«ναγίη πιά ποτέ, γιατΐ 8,τι γί
  νεται Ιίι ξεγίνετ»:. Αύ;ά είιτα
  χαί τώρ« έλα νά υαοο τ^ς ρϊ τ^
  ισ* τίβν πραγμνταν την ιελετή.
  Ή 'Αγιίσχ έπή&ε μιά λάμπΐ
  χαί επλησίασε πρός τή γωνιάτβθ
  [(ου δπαυ &πτ]9χε μιά ρ»γμή
  τή ρω,μή ουΐή ά^χιζε μιί
  σκαλα ή μάλλον μιά τρύκα οτήχ
  δ π τ- Ε χ έχατέβαινε χα,νείς
  τας αέ πποεξοχές επάνω α.,
  χο πού (μοιαζαν σιν α ««λ*.
  Ή 'Αγιάσα άίχισε νά χλ___
  νη μέ ευκολίαι χαί ήι<·ΐς άχολου. θήσαμε. "Οίαν έχατεβή<αμ«, 11 χοοι πεοΕπου σχαλαπάτια, βρεθή χαμε σέ μιά στοα χαιηφοριχή χαί η χο δρόμο ιιας, φαΐνεται τώ; χβτεβχί- νομε οτήν χαρδιά έ ός ήφχιαΐεί ου, ιίπε δ Λεί. Δΐν τοθ απήντησα, μή Ιχαι χΐ ποτε νά τοθ ηβ> χαί έπρέσεχα μί
  νόν τή διαδρομή μ«ς άνάμιαχ ά
  πό τή στοα. ΆφοΟ έβχΐΕοχμε ί^α
  άρχετό διαστημα φθίσϊμι οέ μια
  ατενή χαί χαμηλή δΐοδο, ο%> σω
  Ιψ7, χαί Ιπρεκε νά πεοαοωμι
  Ιρποντες. Ή ΒΙοδος αύΐή ε[χε μή
  χος πΐνήνχα περίπου μέτρων χαί
  χατέληγ» «έ ίνα μεγάλο σπήλχιο,
  ιδσο μεγάλο, ποί». τό φ&ς άπο τή
  λάμπα μις δέν έφθανΐ σ·ίς πλευ
  ρές τού. Δέν δπήρχε άμφ,δολίο
  δτι επρόκειτο περϊ σπηλαίου διότι
  δ άίρας ή'αν ήίεμος χ«1 δ χρί·
  «ς τ&ν βηαάτω' μ*ς άντηχοθοι
  μ«ρυά ώς τό δίθος. Προχβρή
  σ»με οέ άπόλυ:η αιιοπή.
  (συνβχΐζεται)
  Τ' Λ ' ^
  Το τελβιοτβρον
  βν 1<ρπτγι ------ΤΔΙΙΟΝ Μ.Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚΜ ^ιιιπιιΐιιϋΐ ιΐΐπΐιΐΐΐΐΐ !ΐΐΐοΐί»ιπΗΐΐπιπΐπ ιιιπιιπιπ υιπιιΐιιη υιπιυΐιπ ΐΐιυιπιιιιιι υιιΐιιιΐιπ ιιυΐΐιΐΐιΐι αΐπΐιιαΒί^ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ § ΑΙ έκκλη<ϊ(αι χθές την βοτιίρον Λ οαν κατσμεστοι χριστιανών. —·Η ά^ολουθίσ τί]ς Μεναλης Τρ| της έξ αΐτΐας τοθ μελωβικοθ κβ| κατανυκτικοθ τροπαρΐου τίϊς Καοοι ανής, είνε ώς γνωστόν Ατΐό τάς ε>
  ραιοτίρας ττ]ς Μεγόλης ΈβοομΛ
  8ος.
  —Τό τροτιαριον έψ*λη είς δλους
  ναούς, Μητροπολιτικόν, Άγιου τι
  τού. ΆγΕου ΔημητρΙου, "Αγίαν Τρι
  άδα κ. λ. τι. μέ Ιδιαιτέραν £-(μ£
  λειαν διά την απόδοσιν οαΐ μουοι
  κότητα τού,
  —"Η συνέχισις τής νοτιδς κοΐ
  χθές υπήρξεν όμολογουμένως έκ
  νευριστική.
  —ΟΙ καιροσκότιοι ίίρχισαν έν χ&
  μεταξΰ νά... διερωτώνται άπό πού
  κι' £ως ττοθ οί έφετεινές νοτιές,
  —Καταντςτ καθε έβ&ομάδα νσ Ε
  χωμεν κι' ά πό δυό τρείς καί ά(;ί
  ζει όπωσδήτΐοτβ νά έρμηνευθ() τό
  φαινόμενον αύτόΐ
  —ΑΙ προμήθειαι των διαφόρων
  κα-ταστημσταρχών δια τάς ημέρας
  τοθ Πβσχα ήρχισαν καί συνεχΐζον
  ται.
  —Τώ τιρώτα εΓδη διά την (ν γβ
  νει μαγειρικήν, κουλουροποιΐαν καί
  ζαχαροττλαστικήν των ημερών τοθ
  Πάσχα .ήρχισαν νά φ γουράρουν
  είς τα εδωδιμοπωλεία καί δλλ<* καιαστήματα. — Ά ιο σήμερον ή ο Οριον τό «ο λύ θα αρχίση καί τό διαλαλημα τί}ς πολυθρυλήτου «μπογιδς τΟ» αυγων». — θα έμφανισβοθν έττίσης καί οί ύπαίθριοι κηροπωλαι οί όποΓοι κ«1 Θά στήσουνοπου δεί χά τραπέζα κια τους. —Είς την εκκλησίαν τοθ "Λγίου Τίτου πληροφορούμεθα δτι Θά ψατ λοθν εφέτος τα «Έγκώμια,, υπό εί κοσιττεντομελοθς χορωδίας. —Ή χορωδία αυτή Θά άποτελε σθ{) κατσ τό πλείστον έκ μβλων τής χορωδίας Χουρμουζίου καί μα Θητων τοθ Ώ^είοο Ηρακλείου. '—Ή σύνθεοίς της ώρτία ά πό πά σης απόψεως, έγγυάται την πλήρη επιτυχίαν της είς τόν 8σον τό 6υ· νατόν καλύτερον απόδοσιν τής με· λωδίας τών'Εγκωμ ών είς εϋρωπαΐ κήν μουσικήν υπό την εποπτείαν τοθ πρωτοψάλτου κ. Ιωάν. Βου· τσινδ, — Συμπληρωματικως πρός βσα Ιέγγρόψαμον 6ια την εκτέλεσιν τοθ Ι τροπαρίου τής Κασσιανής είς τούς ' διαφόρους Ναούς, ΛξΙζει νά ση¬ μειωθή τοΟτο: —Ότι βΐς τόν Άγιον Δημήτριον τό τροτιαριον τής Κασσιανής έξβτβ λέοθη μέ μεγάλην ακρίβειαν. —ΟΙ έιτελεσταΐ τελεία κάτοχοι τοθ μαθήματος κατώρθωσαν νά κρατήσουν οί μεγάλη συγκΐνησι τό ασφυκτικώς πληρωσαν τόν Ιερόν Ναόν έκ«λησ(ασμα. —Δέν είνε ϋπερβολή αν προοθε σωμεν δτι ή εκτέλεσις υπερέβη κά Θε προσδοκΐαν. —Πλούσιον τό, «ενεργητικόν» τής έκδρομικής κινήσεως κατά τάς ημέρας τοθ Πάσχα. —Πρόκειται περϊ κανόνος ό όποΓ ος άπό την πρωτεύουσαν άρχίζει νά νενικεύεται καί είς τάς επαρ¬ χίας. —ΚαΙ πολύ ορθώς νομίζομεν άφοθ μέ μίαν καλώς ώργανωμένην έκδρομήν πβρνά κανείς είς την 0· παιβρον ή άλλαχοθ τό καλύτερον Πάσχα. -Αί κροτΐδες Θά καταδιωχθοθν εφέτος αυστηρώς δπως πληροφ· ρούμεθα έκ τοθ κέντρου. —"Εστω λοιπόν πρός γνώσιν των «βαρελοτατζήδων,, τό πρανμα καί μάλιστα των άπό... περιωττης τοιούτων. — ΟΙ όττοΓοι συμβαΐνει νά είνε κοΐ μαθηταί καί νέαι καλής τάξ» ως γενικώτερον πού άποβΐΐνουν τάς ημέρας αύ'άς πληγή "άστεΐ ών,, είς β4ρος φΐλησύχων πολιτων εξ αμφοτέρων των φύλων. —Σήμερον τό βρόδυ δίδεται ή τελευταία παράστασις των κινημα τογράφων. Άπό αυριον ούτοι αρ· γοθν έτοιμαζόμενοι διά νέες "πιέ νες,, άπό την ημέραν τοθ (Ι&οχα. ΑΝΟΝΥΜΟΧ ΒΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893 Π2 ·Υττοκαταστήματα έν "Ελλάδι 6 Καταστήηατα έν τώ εξωτερικώ. (Έν Άνγλία, ΑΙγύπτο καί ΕΜΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ.— Τό έξοχικόν Κέντρον ό «ΑΙμύλιος,, παρά την Λβ (ΰφορον ΚνωσοΟ μεθ' Λλων τον I- ττΐπλων καί σκευών τού, Πληροφορίαι πσρ<5 τφ κ, Έμμαν. Κρ»τζβ, Γκαραζ σννοικία ΒΙγλα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Νβτ- ΥοΛ—ΤΙιβ Ββη^ οί Αιηβπβ ίηΐΒΐ Οθπιρβηγ 305 νβ«ς 33»"» βΐΓββί Καταθίσεις είς Βρα||. ίν όψει καΐ 4·1 βροθεσμία. Πάσης φύσι«ο ιργασΐα 0«6 τούς μδλλον συμφέροντας δρους. ΙΙΐυΗΙΙΙΗΊ ΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΠ Ιϋ—ΙΙΠΐη. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Ν ΟίΤΡΕϋΙΟΙΙΝΙΙΤΙΙ 1)1 "ΙΐτΟΠΟΛΙΙ,, ΔΗΛΩΣΙΣ Δηλώ ό κάτωθι υπογεγραμμένος Ζαχαρίας Άντωνΐου Τιτάκης κου ρεύς κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης Οτι ουδεμίαν οικογενειακήν σχέσιν ϊχω μβτώ ιής ςίκογενεΐας τοθ Ή λΐα Κυπριωτάκη λιμενβργάτου, οθ τβ δλλο τι μέ συνδέβι. Ό Δηλών 2«χ«ρ|«ι8 Α. Τιτάχης Η "ΕΡΥΘΡΑΙαΓ Ν«θ«ριοτη{, περΐιτβΙ Παίς, ιτιβτ* π»Ι μεςέδ·« εχλικτοί. ·*«λ«σσ έ ι -ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ1» φητβ& ««β ν*Χβ >Μιιρ*·
  μ«6 (Ιναντι π>λαι«ς
  Ζ52&2 *
  Ζαηα
  —ΑΙ,.
  Α Π Ο Ρθ Ω Π Ε
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  91-
  •Αλλβ—β<ίξα σοι'ό θίόςΐ— βαστικα βήμιτα άκούσθησαν επάνω στά χαλΐκια κσΙ μιά σι γανή καΐ 4-ιτακτική Φωνή ά- όθ η —Γοήγορσ! Γρήγορα Έλβ τι! "Ερχονται ή θβΐα τής με γαλίΐοτάιης κα( ή κόμησσΐ ντ' 'ΛρτουΑ. Ό καροινάλιος έφοβήθη καΙ άκβμαχρύνθη βιαστικα συνο- δευόμενος άτιό την κομησσα ντέ λά Μότ, έν ώ ό ίύγβνής ούζυγος παρέλαβε την Νικόλ. Έχτυτιοθσε ουνατά ή καρδοθ- λά της, καΡώς ή ψ;υτοβασΙ- λισσ3 έπΐρνοθσβν ίςω άηό τό παλάτι δττου, π!οω άιΐό τα σ<οτεινα παράθυρσ, ή άληθι- νή βασΐλισσα έκοΐμόταν άνΰ- ποντη. Ή Φθρσα εστέφθη υπό θαυ¬ μαστάς επιτυχίας. Ό Βυστυ- χής καροινάλιος εδέχθη κα- τακέφαλα Ινα κτύπημα κου τόν ίζάλισβ κυοιολβκτΐκώς. Έως τ·τβ ή €<όμησσσ» Ιωάν ν α άναγχσζόταν να εΤνββιαρ κώς έν εκιφυλακβ για νά άτιο κοιμηθή τή Βυσπιστ α τού* τό Βήθεν νεΰμα τής βασιλΐσοης, τα Βήθβν γράμματά της ββν ήσαν πλήρεις άποββΐξβις. Τώ- ρα βμως πού ό καρδινάλιος έ τΐΐστευβ «Ας βΤχβ συνομίλησε πραγματικαί μέ τή βασΐλιοσα, κι' εμαθεν άκό τα Τοια της τα χεΐλη ττώς τόν έσυνεχώρησβν, 6,τι έλεγεν ή κόιΐησσα ήταν γι' α6τόν —ιό άληθινό κσ{ ά¬ πω τα λόγια τοθ εύαγνελίου. Των «Τχβν πιβ στό χέρι κα( μποροθσα νά τόν κάμη β, τι ήθελεν. Έκΐΐνο τό βράβυ δέ ν όπτΐ,ρ χε σ' βλη τή Γαλλία δνθρω τίος πιο ΐύτυχισμένος ά «ό τόν καρδινάλιο ντέ Ροβν, ό ό ποίος Ιβλειιε κι' όλας τόν έ αυτόν τού πραθυ~ουργό καΙ •Ιλο τής Μαρίας— Άντουα νέττας. "ΥσΓερ' άπό λίγες μέρες ή κυρΐα ντε λά Μότ ανήγγειλε σΐόν κσροινάλιο ττώς ή βασΐ λιασα τοθ καρεΐχε μΐα νέαν άΗΟοειξι ιί|ς εόνοΐσς της: —Ή μεγαλβιοτάτη τής ό «οίας γνωρΐζβτβ την γενναιο βωρΐαν κα( την φιλευσκλαγχνΐ αν θέλει τα στεΐλη σέ μίαν οί κογένεισν εΰγβνφν πού ίχει πέση. σέ φτώχεια πενήντα χι λιάΒες λ(οβς. Άλλά βέν δια θέτει σό·ή τή σπγμή τό πο¬ σόν. Ή σίβισμιότης σας ά- ναλαμβάνει νά κάμη αΟτή τή φ λανθρωική ττράξι έξ όνόμα τος τής^ βσσιλίσσης; Τρισευτυχισμένος ό Ρο4ν ' έπαρσξενεύθη οιόΧου 6η ή β^σΐλισσα, παρ* 6λ« τα τε· ράστια Ισσδά τη<·, είχεν |λ- λβιψι *ρημάτων. Όλο τό Πά ρίσι ήξβρεν άλλωσχβ τώ: ή ταν Βιαρκώς χοεωμένη. Έ«ά λεσε λοιπόν άμεσος Ινα Έ βροΐο έδσνβΐσθη πενήντα χι λιάδες λΐρες καΙ μετά βύο ήμέρες άπίθΗτε τα σαχκουλά κια μέ τα τάλληοα στό τρα πιζι ιί|ς κομήσσης. Επί τέ λους ή ΊωΑννα κα( & άνδρας της εΐχαν βρή" τόν τρόπο γιά να κάνουν νά χορέψη, τό νευ ρόσπσστο πού εΐχε πέση στά χέρια των. Μετά τρ»Τς μί|νβς έτράβη ζαν Λυνατώτβρατ την κλωστή "Η βασΐλισσα εΤχε τιάλιν ά νάγκην χοημάτων καΙ 6 Ρο 6ν έσπευσε νά ένβχυριάση τα έπιπλα καί τα άσημικά τού γιά νά ευχαριστήση την -ρο στάτιδά τού πού τοθ έκαμε την τιμή νά καταφύγη πάλιν σ* ο υϊόν. Ήμέρες μβγάλης ίύτυχΐ άς άρχισαν γιά τό* κόιιη καΙ την κόμησσα νέ λά Μδτ. Ό καρδινάλιος ήταν μακρυθ, σιή Άλσατΐσ, άλλά τό χρή μα τού έγέμιζε τίς τσένες '«ν. Τώρα πιά Βέν εΐχαν άνάγκη νά σχοτ'ζωνταΐ εΤχαν βρβ τό κορόΐδο πού έκλήαωνε. Άρκιΐ νά τοθ ενραφαν κάθβ τόσο ίνα νράμμοτ έξ όνόματος τής βασιλίσσηζ—*αΙ θά κατέβσι- νεν άμεσος... Έν τώ μβταζύ ήταν καιρός νά άρχΐσουν νο ζοθν την άρχοντική ζοή πού εΤχαν δνειρευθβ χωρΐς νά νοι· όζωνται γιά την ο Οριον Ι "Ε σπενσαν λοιπόν νά άγορά- σουν μ'αν έξοχ>«τ> έτσυλι
  στό Μπά—σύρ—ώ.απ μέ ε*να
  ύπέροχο *ΐηο καί Ινα άπέ
  ραντο άνρό««τημα.
  (συνεχίζεται)
  ΕΛΑΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Η ΟΚΑ ΔΡΑΧ. 48
  "ΔΚΡΟΠΟΔΙΣ,,
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡ0ΦΙΜ2Ν
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. *>. ΓλΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥλΟΠΟΤλΜΙΤΗ
  ΔΙΠΛΒΜΑΤΟΥΧΟι ΠΟΑΙΤΗΙΟ» ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καί οίχοδομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικαί κατασκευαί, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραί κατασχευαί, οίκοοομιχά, ό»
  Βοποιΐβ-
  ΓεΜΐφεΙα ·Οοβ( ΑΝΛΡΟΓΕΟ.
  ·4κα( κ. κ. Κ«β«λα<Μα—Άχρατβιι. { ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕ&ΤΑΤΑ ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ ΕΙΒο-οιΑ τοϋς 4νΒια·«ρομίνους δτι τα τό¬ σον γνωσταί Βιά τή» στερβότητα καί άντοϋήν τ«ν τοθβλο τοθ Έργοστασΐου μου, καρά τό Άτσαλάνιο, Μ ·Μ·λοΟνται ΐΐς τό εξής αρός 30Θ ·ρα|||Ας τ^ν ιιλιάΒα. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ [" ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Το φλέγοντα βιολογικ& ζητήματσ Τό χλωριοϋχον μαγνήσιον Γ. Έν πρώτοις Λέν νΙνβτα< συστηματική χρήσις μαγνη οιούνων λιπασμάτων ίΐ: την καλλιέργειαν τής γής. Μέ τα συνήθη τεχνητα λιτιάσματα πού συν'στανται κυρ'ως άπό νιτρικά αΚατα, φωσφόρον καΙ κάλιον αύξάνεται ή άπό&ο σις. Έπει?ή δέ δλα τα φυτά περιίχουν μαγνήσιον, (5(ως ΐς τα πράσινα μέρη των, ά- φοθ τό μέταλλον αότό είνε ό παρΑ>ων τής συνθίσεως
  τοθ άμθλου πού γΐνεται διά
  τής χλωροφόλλης, άλλά καΙ
  είς τό σπέομα των φυτΛν ά-
  φοθ τό μαγνήσιον είνε ό κυ¬
  ριώτερος συντελεστής τής ά-
  ναπαρα>ωγή?, επόμενον δτι
  κάθε χρονΐά άφαιρεϊ άπό την
  γήν τοιοθτο μέταλλον καί το¬
  σούτω περισσότερον δσω
  τιΧουσωτβρα είνε ή έσοδβΐα.
  εγιτελογΐσθη δτι μΐα συγ<ομι δή τίύτλων διά την σσκχα- ροπο Ϊ3ν (ασζί μέ τα «ύλλα των) Λφαιρεΐ 90 χιλιόγραμμα μαννησίου κατά έκτάριον γί|ς. *Ώ<*τε οί καλλιεργούμεναι γοΐαι πτωχύνονται ίΐς μαγνή σίθν καί θα ή·ο ίύ^ής έργον νά προστίθεται όσον πρέτιει μαγνήσιον ιΐς την γήν, δπου τουλάχιστον τό εδσφος είνε πτωχόν είς τοιοθτο μέταλλον καΙ πρό παντός νά Ισορροπη· θ(| δ^ έπαρκοθς δόσεως τοιοΰ τού δπως κσΙ νατριου κοΐ ά- σβεστΐου ή κυριαρχοθσοτ θ& σ.ς πού κατέχουν είς την λ(· πανσιν τής γης τα χαλιοθχα αλ,ατα. ΦτΓνεται δέ δτι 8σον παο«μ-οβ(ζει την ανάπτυξιν τοθ καρχΐνου, δλλο τόσον την ύποβοηθίϊ τό κάλιον, Έξ αΚλου, ώς γνωστόν, ή ελάττωσις τοθ άσβεστίου είς τόν οργανισμόν συντελεί τσ υέγιστα είς ανάπτυξιν τής φυ¬ ματιώσεως. Άλλ' ή δσβεστος θεωοεΐται ώς έπουσιώδης προ σθή*η είς τα λιπάσματα καί 8ΐΡΓ<ωτοται χανεΐς μήιτως έν *Υν α τηζ ή σΰγχρονος γεωρ γΐατ, βττωτ όποθάλπει τόν καρ »ΐνον μέ την παραμέλησιν τοθ μαγνησίου, ύποβαηθεΐ καί την φυματίωσιν μέ την περιφρονή σιν τοθ ασβέστου. «'Υιτέβειξα, λίγβι έν συμπε ράσματι ό <αθηγητής, τρείς σΐτΐας μαγνησια<ής πτωχευσε ως τοθ ανθρωπίνου όσγανι· σμοθ. Δύναται καί όΦεΙλει ή ανθρωπότης νά φοοντ'ση νά τάς θεραπεύση. Βεβαίως άν τό κατορθώση, ή τροφική με¬ ρίς μαγνησίου θ' άποκαταστα θή 6,τι ήτο καί άλλοτε, θά εΐ»ε καί τοθΐο σπουδαίον άλ¬ λά 6έν θά είνε καί πάλιν αρκετόν. Ύπήοχον καί άλλοτε καρκι νοπαθεΤς πρΐν πληθυνθοθν δ¬ πως τελβυτα'ως. Έξ αλλου, ίπειβή μετά ττβσαν έγκεφαλι- »ήν εργασίαν άπβκκρΐνεται μαγνήσιον διά τον νεφρον, ή σύγχρονος ζωή μέ την ύπβρκό πωσιν τοθ νευριχοθ συστήμα τος καταναλΐσχει περισσότε¬ ρον μαγνήσιον παρ' όσον ή ζωή τής άλλοτε. Φοονώ λοι· πόν 8τι θά ή<Ό πολύ σκόπι- μόν είς πολλάς περιστάσεις, καί Ιδίως άπό τής μέσης ήι· κίας κσΙ πέραν νά προστΐ- θεται συμπληρωματικόν μα- γνήσιον είς την τροφικήν μερΐ δα καί βταν άκόμη άκοκατα- στβ φυσιολογική. Πάντως νο· μ(ζω δτι δύναμαι νά βεβα'ώ σω δτι, γάαις είς τόν διά μα γνησΐου κορεσμόν τοθ όργανΐ σμοθ, ό άριθμός των καρκινο- παθών θά έλαττωθβ σημαντι κως». (συνεχ(ζεται) ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΙΑΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Φέρομεν είς γνώσιν τού κατανα- λωτικου κοινοΰ δτι έδέσαμεν είς κυκλοφορίαν τούς έκλεκτούς μας σάπονας: ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις. Πωλοϋνται είς δλα τα καλά κατα στήματα. Έργοστίσιβ Πυρπνελαιουργίας καί £«κ«ν·π·ιΐα{ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΤΑΛΙΑΝΗΓ. —Κρήτης ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τοΰ Εξωτερικόν, Ταμιευτηριον καταθέβεις έν δψει καί επί προθβσμία. Δάνεια επί ένεχύρ© έρπορευμάτβν. Έκτέλεοις πάοπς φύσεκς τι>αΐτΐζικ(,( ίρ
  γαβΐας υπο βνμφέροντας ορους.
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Οί παραδερίζοντες
  καί ή δημοσία ύγεία.
  Δι* άναννκβτιχοθ νόιιου τβν δ-
  *Γγΐειντ]ς χαί
  λ
  ως ρης
  ηρ μίτοα δια
  αιν τής δγε'ας τΑν ιρζ
  την. Διά τοθ νίμου όρΐζιται, 8η
  οί έπιθυμοθντις νά ηαραθερΕαουν
  ιίς Δήιιους ή Κοινίτητας όφιΐλουν
  νά παοουα'άζωνται προ μιβς τού
  λίχιατον εβδομάδος είς τον διιυ·
  θαντ^ν τοθ ίατρείου χοινηνιχτ]ς
  5γΐεινί)ς χαί πρβφυλάξιω: τής Κοι
  νίτητος πρός εξέτασιν χής 6γεΕας
  τα,ν. Είς τεΰς μή πιίσχοντας έκ
  μιταοΌπχοΟ νοσήματος τοθ άνα-
  πνευοτιχοθ ουστή<ιχτος θά παρέ- χιται δελτίον ελευθέρας ϊιαμονή; έν ώ άντιθέτ»; 6:ά τβύς αοβενιΐς ί« πνευμονιχβν νοοηματβνν θά έκ· ίίϊεται «ιίδιχί)» άϊεια παραμονάς είς ώρΐομίνα διαμιρίσμοιτα. δο(ζ·ται ίτι πβς παβε ημ ό ότοΐος θά παραμέ-ΤΒ πέραν τής ίβϊομίδος είς ξε«οδο χεΐον, οΙκΕαν, δωμάτιον χλπ. ά"^«υ ΐίϊιχής άϊείας, θΐ τιμΜοτ]<αιι διά προατΐμου μέχρι 200 δο·»χμ»ν ή χρατήαΐιος μέχρις μιβ; έίδομίϊος χαί έν δπβτοοπ$ διά πρβοΐίμοιι 200 Ιοχ 1000 δί·»χιι6ν ή χρατή οιως μέχρι δυο ίβδομάδων. Είς ιυώς κροβαΕνονΐας είς τή* ένοιχΕαοιν δωματίων ιδιοκτήτας νω?1ς νά Ιχουν λάβει πρός τουτο ■ιδικήν άδειαν, θά Ιπιδάλλιται χρτ,ματιχτ) ποινή 1.000—5.000 δραχμων χά Ι |ν δποτροπΐ ψαί· χιοις έν'ς μηνός μίχρι ενός Ιτους. Δι' αναλΐγων ποινβν θά τΐμωροθν- ται χαί οΕ έχοΕΒοντες ψιυδή πι- οτοποΐητιχά δγειας ίατροί. —Τό πρέγρκμμα έκδρομής τοδ Όμ(λ·ν Φιλκθλων είς •Αθήνας. Καθ' & μάς ανεκοινώθη κατηρ τίσθη ώ{ έ{ής το κρόγραμμα τής άνΜτέρω έκίρομής: Παοαοκενη ΖΝβδόχοο ^7)5)37 άναχώρησις έ{ Ήρακλίίου <5ιά Πΐιραιά την 5 μ. μ ώραν διά τού πολυταλβστά τβο άτμ)λβ!ου «"Ελθη». Δβυτέρ» 10)5)37 άνικχώρησις έκ Πειραιώς —Τό 6' Ήρβκλϊΐον την 5 μ. μ. ΰρανι διά τοθ άτ)λβίβυ «Ελένη». Την Κυοιακην 9)5)37 θα λάβη χύρ«ν>
  έν τφ νηπέΔω τοδ Παναθηνοιϊκου
  &8λητικοδ ύμΐλαο & άνών Όμί
  λου Φιλάθλων Ηρακλείου καί
  Β*ς Π«ν«θηναϊκοΰ καί θά έπακβ
  —Ή Μϊγάλη Έβδβμκς. ΑΙ
  σημεοιναί «χολουθίαι.
  Σήμερον Μεγάλην Τβταρτην οτρ
  χ«τ«ι την 7 η, μ. ή ©βία Λβιτονρ
  γί« των προηγιασμένων, την 4 30
  μ, μ. ή άκβλουθία τού ΒΰχβλκΙβυ
  καί την 8 μ, μ η »κολονθ(« τοθ
  "θρβρβυ τής Μεγάλας Οέμπτης
  καί βεΐβν Μηρυγμα.
  πρίσθετον γρ
  σπμον τβν ήμερδν.
  Κατ' άνβκβίνΜθτν έκ τοδ τ«χυ
  δρομβίου, συμφώνως πρός τάς δια
  τάςβις ΰφισταμενβυ νόμβυ, μέχρι
  τής 9 Ναΐου 8ά έπικολλάται ύπβ·
  χρβΜΤικ&ς έφ' εκάστου
  άπβστβλ
  λβυβηση ο αγών Όλυυηιακβδ Οει 1 *·!»■?*» ταχνδρομικδς άντικειμ*
  ραιδς-Α. Παναβηναϊκβδ. νού ανάλογον γραμματόσημον.
  Τιμαί εΐβιτηρΐβν: Α'. θέσις μετ1 Ο» «βΡ*« τοδ πρροθίτου τούτο»
  έττιατρβφηςδρ, 550, Β'. θέσις μετΊ ΥΡ«μμ«τβαήμο» διατίβενται υπέρ
  βτϊΐατρβφϋς δρ. 350, Γ. θέσις μετ'ιΤδν φ»ματικ6ν Τριατατικδν.
  έπιστρβφής 160. Μέ δικβίωιια επι! -------—
  π«νσ.Ι??ο^ν««ΧίοίΧηΔηέ "'? *£*£ *«»*** «■»
  λώσεις παρά τφ κ. Μάρκω 'Ανδρε β1 φ»Τ·ν*β€ΐ.
  παρά τον Άγιον Νηνάν. Δι' έγκυχλΐβυ τού πρός τβύς
  πρβϊοταμένους των Γεωργικΰν ύ
  πηρβσιβν 6 ΰπβυργός τής Γεοιρ
  γίας παραγγέλλει νά τοδ &ναφϊ
  ρβυν τό ταχύτερον ποία είνε ή
  προβλειτομενη εφέτος παραγνγη
  οπΝρ&ν ΜαΙ χαρπ&ν τδν καλλιερ
  γουμένοιν είς την περιφέρειαν
  των όπΜρβφόρων δίνδρων. ΔΓ έ
  τερας πρός τάς αύτάς υπηρεσίας
  εγκύκλιον τού ό υπουργβς της
  Γβΐίργίας συνιστά νά τοδ ύπββάλ
  λουν την 1 καί 15 εκάστου μη
  νός έκθεοτις περΐ τής πορεΐας των
  δενδρωδ&ν καλλιεργειβν διά νά
  καβΐσταται δυνατή η λήψις τβν
  ένδεικννομενΝν μέτραιν κρός κκ
  τακολέμησιν τ&ν διαφόρων ασθε
  νει&ν καί την προαγωγην έν γ«
  νει τος δενδροκβμικης καλλιερ
  γεί«ί.
  ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΣ
  Φχνιρβ; Μειοδβτιχ^ς
  οίας
  Τό Ταμείον Προνοίας Έλαιοπα
  ραγ»γν]ς Ν. ΉββικλεΕρυ προχη
  ρύοσει φανεράν μειοδοτικήν δΊ]μο
  πρηοΕαν διά την προμήθειαν τιβν
  άβ δά
  την
  έχ
  τύ
  δργάνβν.
  1) 500 ψιχαστήρων διά
  καταπολέμησιν χοΰ δίχοιι.
  2) 300 δοχε(»ν μεταφορδς
  λαμαρΕνης έπιχαοοιτερωμένης
  που Π«ίλίου, χ»1
  3) 3000 δαχοπαγίδων ωσαύτως
  έχ λαμαρΕνης έπιχαοαιτερ»μέντ](.
  'Η δημοηρααΕα σθτη θέλει διε
  νεργηθτ] την 5ην Μοϋίυ ημέραν
  Τετάρτην χαί ώραν 11 η. μ. ενώ
  ηιον τής νομίμβυ επί των δημο
  πρααιβν έηιτροηής χαί είς τα
  ^ραφεΐιχ τοθ ΤαμιΕου χείμενα έηΙ
  τής ίδοθ 25 Αδγούσΐου.
  ΟΕ Εροι αυγγρκφής δποχρεώσι
  ών είαΐ χατατεθεΐμένοι ιίς τα
  γραφιΐα τοθ ΤαμεΕου δπου Βύναν
  ται ι Ε βουλόμενοι νά λαμβάνωσι
  γνώσιν κρβοεΓχέμινοι χαθ' έχί
  χατά τάς εργασίμους ω>ας.
  (Έχ τοθ γρβφεΕου)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των εύσε-
  βων καί φιλεόρτων χριστιανών δτι
  ή καθ' ήμδς Ιεράν Μονή 'ΑγΙου
  ΓεωρνΙου Έτιανωοήφη θέλει ττανη.
  γυρίσρ, την εορτήν τοθ Προστάτου
  Αυτής 'ΑγΙου Μεγαλομίρτυρος
  Γεωργίου τοθ Τροπαιοφόρου την
  Δευτέραν τοθ Πασ^α 3 Μοΐου έ £.
  Κατώ την εφετεινήν εορτήν πα·
  ρουσιάζΐίται ή εύχέρεια τής μετα
  βάσεως των Προοκυνητων είς την
  Μονήν καθότι ή άμαξιτή όδίς ή
  ουνδεουσαν την Ιεράν ημών /Αο
  νήν μετά της δημοσίας όδοΟ
  συνεπληρώθη ττροσφατως καί συνε
  π&ζ ή στώθμευσις των αύτοκινή
  των γΐνεται Εξωθεν τής Μονής.
  Έν Ίίΐφ Μονή 'ΑγΙου Γεωργίου
  Έπανωοήφη τή 26—4-19^7.
  (Τό Ήγουμενοσυμβούλιον)
  ΠωλεΤιαι έν καλβ κατσστάοε
  μηχανή κορδελιάσματος συστήμα
  τος Σ-Ιγγερ καί είς τιμήν τιολύ
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  —■ Κηδεία Χωρβφύλακος.
  Προχθές προσήλθον οΕ αυγγε-
  νιίς τοθ άπεβιώσαντος είς Τεφϊλι
  χβροφύλαχος Σμκρλάχη Σταμα-
  τΐοκ χκΐ παρέλκβον τον νεκρόν
  τού πρός ταφήν. Ή χηδεία τοθ
  ίιτκχοθς Σμυρλάκη ίχίνειο είς
  Νιριανά Κϋδωνΐας την παρελθ.
  Κυριακήν.
  —Όρειβατική
  Ό Έλληνικος Όρειβ«τΐΝΟς 2ύν
  δεομος (τμήμα ΉρακΑΐίου) ©ργα·
  νώνβι την 61ην έκδρομήν »1ς Λα·
  οίθι—Βιάννον—Μάλβς— Κρητσά.
  29 Απριλίου—3 Μαΐου. Μΐγβλη
  Ιΐέμπτη. Άναχώρηαις έ{ Ηρα¬
  κλείου καί άπό τα νραφεία τβΰ
  Ιυνδίσμβυ στάς 2 1)2 διά βειδάν.
  Εκείθεν ιτεζή μέσω Κασΐαμβνί·
  ταας βΐ; Ψυχρβ Λασηθίου διτου
  διανυκτέρενβι;. Οορεία 3 1)2 ώ-
  ρήν. Μεγαλη Ο,αρκβιιευα. Άνα-
  χώρησΐ{5ην ηρνϊνήν δι' 'βργαναν
  Βιάννου οκου δι«ν»Ητερε»οΐ5.
  Οορεΐα β άρνν. Μ*γα Σβββατβν.
  Άνβχώρησις 5ην ττρϋΐνην 6ι' Ό·
  μαλόν κορυφήν Άφέντην δάσβς
  £αλακ«νο Χριατβς Μονη Μάλλες
  δπου διανυπτέρενσις· ΟορΐΑα 8 ώ·
  ρ6ν. ΑΓ1ΟΝΠΑ.£ΧΑ. Άναχώ·
  ρήσις 9ην πρωϊνην διά Κ«λ«μ«ύ
  καν, Κρητσάν, "Αγιον Νικόλαον.
  δπου διανυκτβρβυσις. Πορεία 7
  ώρών. Άναχε>ρησις ^ξ Αγ. Νικό¬
  λαον δι' Ηρακλειον. Άρχηγός ο
  κ. Α. Δαμιανάκης. Δικοιίωμα συμ
  μετοχης μελ&ν ορ. 150, δια τα μη
  μΐλη δρ. 2ιθ. Δηλώσβις Μαθ'έκα.
  οτην είς τα γραφιΐα τοδ £ννβέ·
  ομού 1 1)2—9. ΔεκτοΙ μονον ο!
  οεβοχιμααμενηί άντοχηί βρειβα
  ται.
  ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
  Τζαμί
  την διεύθυνσιν «. , γ Μ
  Τ6 β0
  «Ι
  πρ«βνμβν κ»Ι τιμαί
  βίήβ«ιΓ.
  Δια τούς &νδρας άπβ 7-1 «. μ. Διά τάς
  7Λ μ' "".' ο«ν·Χ«» ««« «ώς «νδρας. *
  Μονον μί« έΠΐ0Λ,ψ,ς βρ*εί νβ βίζ *
  Τ* ώς &ν*> Λουτρόν αρχκτχι τ&ν ερνβσιδν τού
  τιΐν Δευτέραν 26 ΆηριλΐΛ 1937. ΡΥ
  * *
  Β
  Γ
  η
  'Βράκ-βιον
  ΓραφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣϋΓ
  ΠροΙα Τβτάρτης
  28 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  Ο ΖΑΝ ΖΑΙ ΩΜΙΛΗΣΕΝ
  ΕΝΒΟΥΣΙΟΑΟΣΠΕΡΙΕΑΑΑΔΟΣ
  ΕΞΗΡΕ ΤΑ ΦΙΑΟΓΑΑΑΙΚΑ
  1ΙΙ0ΗΜ1ΤΙ ΤΟΥ λΊΟΥ ΜΙΣ
  Κ1Ι ΤΗΝ ΘΕΡΜΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Ό ύπουργός τής Έ-
  θνικής Άγωγής τής Γαλλίας χ. Ζαν
  Ζαί επιστρέψας είς Παρισίους ωμίλη¬
  σεν «πό ραδιοφώνου περί Ελλάδος.
  Ό κ. Ζαί εξήρε την θερμήν ύποοο-
  χήν ήτις τού εγένετο κατά τάς εορτάς
  τού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τής
  Κυβερνήσεως καΐ τού λαού τής χώρας,
  τόσον έν Αθήναις όσον έν Λεβαοεία
  καί Θεσσαλονίκη. Διά τόν Ελληνικόν
  Λαόν ό κ. ΖβΙ ετόνισεν ότι διατηρεΐ
  άκμαίον τό πατροπαράδοτον αϊαθημα
  υπέρ τής Γαλλίας, διά την όποιαν ή
  Ελλάς υπήρξε πάντοτε φίλη καί συνερ-
  γάτις.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΙΛ1Ρ0Ι ΟΙΤΙΝΕΣ 8ΑΜΕΛΕΤΗΣ0ΥΝ
  ΤΗΝ «1ΗΕΙ1Κ1ΙΙ ΟΡΓίΚΙΣΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Είς Αθήνας αφιχθη
  σαν σήμερον Γερμννοί ίατροί έκ των
  «5ιακε*ριμένων είς διαφόρους ύγειονο·
  μιχούς ιδίως κλβ δούς.
  Οί ανωτέρω ίατροί θά μελεχήσουν
  ώς ανεκοινώθη την νοσοκομειαχήν μας
  οργάνωσιν κα.1 Θά ^ύποδείξουν διαφορα
  μέτρα ουντείνοντα είς την τιλειοποίη-
  σιν «ής.
  ΤΡΆΓΙΚΟΝ ΛΥΣΤΥΧΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΡΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΑεΒΒΝΑΙ 27 'Απρ ιλ<Όυ (τού άν· ■βαποχριτοΰ μας).—-Είς τό Κορωπί τής Άττικής έν ώ πολλαί γυναϊκες έμοιρο· λόγουν χ&τιοιαν νεκρόν κατέπεσε τό δά· τΐεΒον τής εί*(ας είς ι ήν έ ποία ν εύρί· β χον* ο χαί χατεκρημνίβθηοαν ούται είς αρκετόν βάβος. Α ί^περισσότεραι έκ των γυναιχών ύτιέβτηααν θανατηφόρα τραύ· ματα χβί ευρίσκονται έν χριοίμω ή" ά· πελπιακκή κατατατάσε*. 01 ΕΙΙ.ΗΙΙ ιΙΕΡΙΡΡΙΣΪΙΙΣ « ΜίΤΙΦΒΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ; ΑΘΗΝΑΙ 27Ά«ριλ^υ (τού ίντα πε κρπού μοτς).—- Έ*£οθη σήμερον τηλε γραφΐνώς ένιολή νόέπιτρα*νή ή έκ Χίου άνευ περιοριρμοΰ μεταφο^ά 6ιαθεσί· μόν ελαιολάδου. Σχετικώς ονεχοινώ θη ότι κράτει σκέψις όπως επιτραπή ή τοιαύτη μετα^ορά έκ τού τό*ου παρα γοιγής χαί είς όλας τάς περιφερείας ι ής χώρας. Ή τώλησις τού ελαίου, θά επι τραπή έν τοιαύτη περιπτώσει άνευ δια¬ τίμησεως άλλαι υπό τόν αύοτηρότατον έ λέγχου τού ύφυπουργείου Άγορανομί· άς. ΟΙ ΚΕΡΔ12ΜΕΝΟΙ ΑΡ1ΘΜΟ1 ΤΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Βεβαιούται ή έκκένωσις τής Μαδρίτης. Οί Έθνικοί εί7 την πόλιν Νίουράγκο ΑΘΗΝΑΙ 27 Άαριλίου.— Κατ* τα >κ Μαδρίτης μέ¬
  σω ΒΐοολΙνουτηλεγροτφήμα
  τα βεβ-χιοθται δτι 6 τέως
  δήααρχος τής «όλειβς 6ιί
  ταξε ν* βκκενωθ^ άμέσεβς
  αθτη. ΟΙ μή συμμορφούμ*
  νοι «ρός την διαταγήν θ*
  τιμωοοθνται αυστηράς. ΟΙ
  κάτοικοι άθρόωςέγκαταλιΐ
  «ουν τάς έστίας των Πιϊ·
  να μαστΐζει τόσον την
  «ρ»τ.εύουσαν καί τάς λοι
  «άς «όλεις, καθώς καί την
  ΰκαιθρον τής ό«ό τ,βν έρυ
  θρέβν κατ«Μομι*ης είσβτι
  Ίσιανίας.
  —Κατ' Αλλας «ληρο+ορΐ
  άς άξιοβΐστους Ιξ ·Αγίου
  £εβ3στιανοϋ, άνσΐρχοσυνβι
  καλιστικόν κΐνηαα έξεορά
  νη την νύκτα τής Παρα
  σκευής «ρός τό Σάββατον
  είς Μνιλμνάο. Τα στοΐϋεΐα
  τής άκρας άριστερσς ί«ε-
  νεΐρησαν νά καταλάβουν
  βΐα την αρχήν. ΟΙ Βάσκοι
  αύτονομισταί κατώρθωσαν
  νά «ρολάβουν τούς άναρ
  Μ,ικούς ικ των δ«ο(ων συ
  νελήφθησαν εκατόν τυφικι
  σθαντες άμεσως.
  Τηλεγραφήματα <κ Σα· λαμάνκας άγγβλλουν δτι «λήρης ««ιτυχία 6στ«ψΐ τάς 4«ιΐί«ιρήσβ»ς *~ν «βνι· κων δυνάμΐΜν είς τό μ« τω«ον τής Βισκαϊας. Τό Καμ«άτσατ, τα Οψωμα βΕ~£ «.ελήφθησαν καί διά·>ορα
  δλΑα στρατηνικά σημεια
  ευρίσκονται ήΊη Ο«ό *Πν
  ά^ααν αββιλήν τ·ν βθνι
  κ&ν δυνάμΐων, αΐτινες ε
  Φθασαν ήδη «Ις Γίτουράγ
  κο είς τό όβοϊον έβίκειται
  ή ιΐσοδός τ«ν, των Ιρυ·
  θρωνσχεδόν έγκαταλειψάν
  τ»ν τοθτο. ι
  3" Π ΡΩΙΝ Η
  Ν Μ1ΛΡΙΤΗ ΒΟΜΒ1ΡΔΊΕΤ1Ι
  ΙΛΙΐΚΟΙΗΙΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΗ
  Η ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΑΕΓΕΤΛΙ
  ΟΤΙ ΖΗΤΕΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ
  ΠΡΟΣ Σ Τ ΝΘΗΚ ΟΛΟΓΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ *7 Απριλίου (τού άν.
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν ι'*
  Παρισίων ότι ό βομβαρδισμός τής Μ«
  δρίτης συνεχίζεται «πό ημερών άβιίκο
  πος. ριπτο»*.ένων νύκτα κ«ί ημέραν χιλι.
  π αργια των διαφόρων καταστπματων άβωνοβ ργή
  — Ι ^^ *Ζ— ι^ Λ θοσαν κατεατραφη δέ καί το μέγαροντών
  κατα τας εορτάς τού Πασχα και9 Μ:^ϊ%ΐί$
  Τιχό τοθ δφυπουίγι'ου 'βογα μλ*λ θα χλεΙ>απι την 10 1)2
  οίας άπεοτ&η πρίς τιυς Γεν ι εσπερινήν. Τα παντοπβλεΤα κοί
  χοΰς Διοιχητας καί Νομάρχαι1,! «ουριΐ* θά παραμιίνβυν
  αστυνομικάς αρχαί, έπιθεωρητας
  κβί επόπτας εργασίας, ή χατνιϊ
  ρω Ιγχδχλιος:
  «Αίγφ τής μιταθέοΐβς ής
  θρησκιυτικής εορτάς τοθ 'ΑγΕου
  Γεωργίου διά την ίεκτέραν η
  τί Ο Πίσχα ώ( χβί τής έορχής ή
  Πρωτομαγ Λς ίιχ τή» Κυριακήν
  9ην Μί,ΐου, όρίζομεν χά ίξής δια
  τα αφορώντα την εργασίαν χβί
  την αργίαν χαταοι;μάιων χαί επι
  χβιρήσειον χατα τας κροοεχεΐς
  τοώΐος (ορχσς χαί τόν Ι
  Π
  Μεγάλην Παρασκευήν τα
  έμποριχά καταστήματι πάσης φό
  σε»ς, τα παντοπιολιΓ* χαί τα 6ιο
  τεχνιχά χαταοτήμα α χαί τα χβυ
  ρεία θά παραμείνωσι χλιιστά άπό
  ττ)ς 9ης αραιώς μίχρι ι^ς μεσηιι
  δρΐας. Τό Σάββατον τα χαταο ή
  μιοημβριν^ς Βιανοητ];. Τας
  λοιπάς ημέρας ΐτ}( Μ.* Εβδομάδος
  θά χ)ε!ωα. μίαν ώραν πέραν τ6ν
  χανανιχβν.
  ϊ^ν Κυριακήν τοθ Πίσχοτ, 4ρ
  γία γενική, χλιισιά Εέ χά ι τα
  πάντες ιΐδίυς >έντρα ζαχαροττλΐ
  ότι Τ ι, ζϋδοττωλεΐβ, χαφενιΐ* χαί
  γαλαχτοπβλεΐα. Τα χαθαρβς γαλα
  »τ;πο)λιΐ2 θά διενιργοθν μίνον
  διανομήν γάλακτος χαΐ θά ανο?Γω
  αι μαζΐ με τα &9ΐιατίρια. Την
  δευτέραν ημέραν τιθ Πίσχα Θ1 έ
  ορτασθΐ ή Ιίρτή κ Ο 'ΛγιΌυ Γι«ρ
  γΐου. Ή άρΕ* θά ιίε «λήοης
  ώ; κρός πάν» τα εμπορικώ, 6ια
  μηχανιχα χαί διοτεχνιχα καταστή
  ματα χά Ι ουναφιΐς έργαο'ας. Τα
  χενχρα (κιφΐνιΐι, ζγχαροπλαοτιΤα
  κλπ.) θά άνοίξωσι μόνον μετ* την
  1η» μιταμιαημβρινήν ώραν.
  Κατά τα αύτά τηλ«γραφηματα
  Βαλένθια προβλέπουβα σύντομον την
  παράδοσιν τής Μαδρίτης άπετάθη
  είς την Γαλλίαν κ»1 την ^Αγγλίαν ζ·
  ϊβι πρός
  «6ύο Ίσηανι
  ών» χαί εί—Ι τή βάσει τής προτάσεως
  δημοψηφίαματος υπό ούδέτερον Ιλεγ
  χον.
  τβθ Πάαχα. Τ* έμπβ'
  ριχά χατασιήματα καί τα βΐβμη
  χανιχά τοΐαθτα Θά παραμείναπι
  κλειατά μετά μεσημβρίαν μόνον σα νά μεσολαβήσουν »ι
  είς ίς πόλεις ίανώΐι ή ι»ε?ιχ») ψιν είρήνης μεταξύ των
  Κυριαχή άργία. Τέ χαφινιίϊχλττ,
  χέντρκ Θά ώιιν άνοιχτά άπό πρη
  ΐχζ &ηιι πιριοριαμοθ τινος. Αί 6ι
  ομηχχνιχαΐ χαί διοιεχνιχαί έργ«
  ο!αι ώς αυνήθως.
  Τή4 Κυριακήν τοθ θοχ& 9
  Μ ΐβυ θά έίρτασθ^ ή Π'.αχβμ'Χ
  γιά. Πάντα τα έργοοτάβια θα είνε
  χλειαΐά. ΈπΐΌης θά παρβμείνωοι
  χλειοτά πάντα τα χέντρα άπό τής
  2 1)2 μ. μ. μέχρι τής 6ης μ. μ.
  Την πρώτην ημέραν τοθ Οϋαχα,
  την έιρτήν τοθ Βασιλέως χιΐ την
  9 η ν Μίί;υ ό βημιιεσ(ολ(θμ&ς
  είνε δποχρεωτιχός. Την Μ.
  ακειφ οί βημχΓχι
  χαί οίχιίν δέον νά
  μεο'σΐιοι.
  Πχρχ
  ΙΘΒΝϋ 27'Ατιε λίου (τιθ άνιαπ(χριτοαμι>()-
  — Χιέί έιίΜτο ή>5ή{«οις «Ο >αχε1βυ τοθ σΐό·
  λου. Έκ ί%ι >λτ(ιωαίίις •(ήχί-τ,σαν ι( κάτωθι
  π&βτοι ά ριί'μο , κει-δίζοΛΐς τα έναντι αθτβν άνα
  γραφίμΐνα π«ο>:
  11036 Γ ίρ· 500 000, 11(36 Β δρ. 300 000,
  11036 Α δρ. 200.000. 41044 Γ δρ. 100 000, 41.
  044 Β δρ. 80 [00, 41044 Δ δρ. 50 000, 15081
  ϊρ. 30X00, 7057. 1646 δρ. 10.000.
  Άά 6 000 ίρανμάς χεεδζουν ι ι. κάιωθι πέντι
  άριθμιΙ: 20461, 28796, 47015. 33426, 26431.
  'Λνά 3 000 δραχμάς χερί ζ-υν ι( κάτωθι Ιίηα
  άριθμο.: 47548. 49391, 33639, 42789, 31796,
  14074, 48017, 36874, 9073, 36381.
  Άνα 2.000 δραχμάς χερδΐζβυν 11 χάτωθιν ιΙ-
  χβοιν άμθμοί: 24679, 49618, 46289, 39368, 11.
  086.* 1Μ"37, 9921, 19722, 4975, 47150, 26833,
  1663, 347(2, 12773, 46μ, 34460, 5923,27492,
  £$824, 10623,
  ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  & ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΖΟΠΠΕΙΟΥ
  Χϊές την μεσημβρίαν συνήλθεν
  είς συνεδρίασιν ή τοπιχή νομαρχι
  α>ή έπιτροπή τής Ιΐανε' ληνίθϋ
  ΈκϋΙοεαις Ζχππε ου ασχο/ηϋεΐσα
  κυρ ως (. έ το ι ίκονομιχόν ζήτημα
  τής άνεγίρσιως περιπτέρου. Είς
  ιήν συνεδρίασιν παρέσιη χαί έ ν.
  Σουλιύνιος περιοϊεύων έπιθιωρη
  τής τής εκθέσεως. Κα6' ά;μοδίαν
  άναχιΕΛβοιν είς την Ιχθεοιν τοθ
  ΖχππιΕου θά άεγ·ρ6ϊ Ι* μίνον
  περΐπτερον χαί διά τιυς τέσσαρας
  νομιύς ιής Κ(ήτης χίριν οίχβνο
  μι6ν. Είς χαιριοτα οιαμιρίσματα
  τιθ ηε( ιητέρςυ θά Ιχιιθίσι χά
  πριΐ&νΐα έχαοτου νομ&Ο.
  οι κινημΆτογρ<φ8ι υιός τάς Αο^υκμιχίς άρχός '6θ Κράτοι/ς έχοινοποιήΐτ] υπό ιιθ δγυπουργιΕΐυ Δημοσίας Ά σφαλιΐας μακρά έρμηνευτι^ή (γ*ύ χλιος έν σχέσει μέ χον >ίμον περί
  χινηματογράφαν. Είς την έγχύχλι
  όν ταύτην δίδονται σαφεΤς όϊηγί
  αι ώς Π[.βς τ&ν τρόπον τής έφαρ
  μοί ής των διατάξεων χοθ ν ομού
  κύτου. Ιδιαιτέρως Ιφισ αται
  πριαοχή *ν έντιτβλμίνβν διά
  γήν ιφαιμ&γήν τ&0 νίμοο δρ
  νων, ίσον αφο; ? την ιϊσοδον είς
  χιύς χινηματογ^φβυς άνηλίχων.
  'ϋ,πΐ χιθ προ» ε ι μ* ν ου τονΐζεται
  χι πρίττει νά >»το.6λτ(θί ή δέοιι
  α» προσίχή διά νά προστατειι
  ^ηαιδΐ αηό ήν Ιπίδριοιν χ&Ο
  κακώς χρησιμοποιημιν&υ χινηματο
  γράφου. 'Ι&χ τής ανωτέρω έ^μηνευ
  ιιχής έγκυχλίου γίνεχαι φανερόν
  δτι τό ΰφυηουργιΐον Δημοσίας 'Α
  οφϋλι'ας Ιχει άπόφαοιν νά έφαρ
  μόοη έπΐ τό ουΐτηρόχερον χαί είς
  δλ~ς τος επαρχίας τοθ χράτους
  τόν νίμον πιρί κινημαχογράφων.
  ΠΥΡΚλ'Ι'Α ΕΞ ΑΝΑΦΑΕΞΕΩΣ
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Κ» Ι Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
  Ό κ. Έτίότπης Εργασίας
  άνεκοί' ωσε «5τι καί κατά την
  τρέχουσαν Μεγάλην έβδομά
  δα ο Ι ώραι έργοσας τςθ προ
  σωπικοθ των Β ομηχανικών
  καί Β.οτεχνικβν έργοσταοίω ■
  κοί, έργαστηρ'ων πσραμένου
  σι οί ού;σΙ μή έ-κιτρειιομένης
  ύκερβάσεώς τινος. Ο( παρα
  βάται θέλουσι 6ιωχθ{| συμφώ
  νως ιφ νόμω>.
  «ΣΤ,ΝΪΜΪκΓ'αίΑΤΙΞΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΖαΟΚΛΟΠΗΝ
  Έκ τυχαίας άναφλίξεως βαρι
  λίου περιέχοντος άοφβλτον έχ χαν
  ■6ριο»6μένων έςωθ; χοθ «βρα τα
  εβροταφΐΐον άγγειοπλαοτειου Β ι
  οιλάχη, μετείόΰη χΰες πκρ^.ϊι
  είς οτΐιθμεθον ϊ*ιί πλησίον χαρ
  ρον. Σ.βαρά έγκκύμϋτα δπεαιη ό
  [κπος έν τί προσπαθεία τού ίέ νά
  διαφυι) κατέφυγε χαιαθεν χής
  ποιρσχιιμένης οικίας είς χήν όποΐ
  αν χά Ι ήρχισεν μιταδιδόμενον τό
  πθρ έκ τοθ αναφλεγομένου χαρ
  ρου. Βΐδοποιηίίιΐσ!» ή πυροοδεσχι
  κή δπηρεοία χβνέφθασε χαί χ»
  χώρθωσε νά οδίοη χήν πυρχϊϊάν
  πρίν ή ιθιη προσλάΡη μιγαλυχέ
  ρας ΐιασταοεις. Ό Γηκος
  II*
  Μ
  ζηοε, 'ΑνακρΙοιβν έπελήφθη 6 Λ
  σωνομικίς οιαθμός ΜΛ
  Βάσει τοθ έκδοθέντος γνωστοθ
  νόμου πει Ι ζωοχλοπής χατηρτιο6η
  άσιιινομική διάταξις χαί υπιβλή
  θη χΡΪς πρές έγκρισιν είς χήν
  Νομαρχίαν. Ή άστυνομιχή αθ;η
  διάταξις πριβ^έπιι αυστηράς πό
  νίς διά τιυς έμπίμπτοντας είς τάς
  διατάξιις βυϋής.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Την παρελθ. Κυριακήν ή Φ
  λοτελική Έταιρεία Κρήτης,
  συνελθοθσα είς γενικήν συνέ
  λβυοιν, ή^οισε την λογοβοσι
  αν τοθ άποχωρήσαντος Διοι
  κητικοθ ΣυμβουλΙου, συμφώ
  νως τφ έγ«6··ριμένφ καταστα
  χι. ώ της, μιθ' δ προίβηιΐς νέ
  άς αρχαιρεσΐας εκλέξασα Πρό
  ϊδρον χον κ, Γ. Ν. ΖιυρΙ'η ,
  Γρσμμαΐέα τύν κ. Κ. Βιττού
  ρην, ΤαμΙαν τόν κ. Ά.
  Ράκην, Συμβοόλους τούς' κ. χ.
  Στ. Γλύκαν, Έ. ΔημητριάΒην.
  ΑΙ έν ττ] αγορσ μας κυμανθεΐσαι
  χθές τιμαί των διαφοράν «τχβρίεεν
  «ροΐόντβν είχον <>ε «ατειβιι
  Ι
  20.(0-21,(0
  Ι
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  ΥΠΑΞΙΟΜΑΤΙΚΩΝ
  Δ ά Β. Δ. προάγονται ο( κά
  τωθι Κρήτες ύπαξιωματικοΙ
  τοθ πολεμΐκοθ ναυτιχοθ άνή
  «όντες είς διαφόρους εΐδικότη
  τας: Βασιλομανολάκης, Ε. Βα
  πορά^ης, Ε. Σαριδάκης, Ροδά
  κης, Ε. Κστσανεδάκης, Ν Δα
  σκαλάκης, Χ Στεφανουδάκης
  Α. Κουντουράκης, Λ. Τσιτσι
  νάκηΓ, Ά. Σπυριδάκης καί Γ.
  Κατσοπρινάκης.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡθΣ
  Ό πιθανίς χαιρος σήμερον θά
  είνε έν γένει άστατος σχεδάν παν
  ««χΐθ, μετά τι α>* βροχΐν κατ' άρ
  χάς είς τίνα μέρη τής ΝήΌϊο.
  ΟΕ α·ε|'·π θά πνεύσουν ώς ΔυχιχοΙ
  πρός μέιριοΐ.
  Ή θερμοχραοί» θά σημειώση
  κατ' αρχάς μικράν πχ&σιν. Μιτέ
  πειχα θλ παραμείνη στάσιμος. Ή
  θερμοχρασία χής χΡές 14 ώρας ήχο
  27,1 ή Π ελαχίστη 20,1.
  ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ
  Ό λοχαγός στρατολογίαι
  Χαρ. Φραντζεσχάχης μετα
  τ,θβται έξ '^γΐου Μικολάου έν
  θα μέχρι τοθβε ύπηρέτει είς
  τό ένταθθα στρατολογικόν
  γρσφϊΓον άντΐ τοθ άνθυπασηι
  στοθ * 'Οδυσσίως Μασΐορά»η
  τοποθβτουμένου είς "Αγιον Νι
  κόλαον.
  ΟΙ ΕιΊΛΝεΜΤιΊ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΙΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΝΤ0ΥΡ1ΓΧ0 ΣΥΝΤΟΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας)·—Αγγέλλεται έκ Χ*
  λαμάνκας ότι τα «θνικά Ίσπανικά βτρα·
  τεύματα έξακολουθοΰντα την ρα.γοαί«ν
  «ροέλασίν των εύρίσχονται την στιγμήν
  ταύτην ΕίΟΟ μέτρα πρό των ηροθύ
  ρων τού Ντουράγκο είς τό οποίον εία·
  έρχονται άπό ατιγμής είς στιγμήν. Με
  τα την πτώσιν τού Ντουράγκο ή άλωβις
  τού ΛΙπιλμπάο θεωρείται έπιχειμένη
  δεδομένου ότι οί έρυθροί στερούνταΐ
  πλέον έρεισμάτων πρός άμυναν τής πό
  λεως-
  ΙΥΝΕΡΓΛΣΙΙ ΤΩΝ Κ.χ. ΜΕΤ1ΞΙ
  ΚΙΙΜΛΠΐηΤΙΤΡΟΦΙΜΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 'Αποιλίβυ (τβϋ αντακον<ρι τ·δ μ«$).—Την πρ^ΐχν της σήμερον Ι Πρν βυπ·«ργ·ς μ. Μεταξάς δπιθΓρίψβς είς *Α8ι| νβς συνειργάσθη έη' αρκετόν μκτά τβδ ύφ» πβυργεδ τϊτς Άγβρανβμίας α. Μαγιάκ·». Ή συνεργατσία αφεώρα την λήψιν συμ πληρωματιχ&ν τίνων μέτρων διά την (ιτκρ χειβν των τροφίμων κειτα τας ημέρας τοθ Π«σχα. ΕΙΣπϊ™1ΐΣ ΚΡΗΤΗΝ ΚΡΙΘΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΝ ΔΔΣΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ *7 Απριλίου (τοθ άν ταποκριτού μας).— Είς την Άγροτι· κήν Τράπεζαν επετράπη υπό τής *υβερ νήσεως όπως είβαγάγη είς Κρήτην 3· ΟΟΟ τόννους κριθής επί ήμίσει βασμψ κ»1 διά τας ανάγκας των άγροτιχών πληθυσμών. Ψ «' «οιοτ—μ ·»». " .· Μ Υ 9·. 16.Ϊ0 14,- »·. Ι εεπν» ». Δι«νι·*« ,. α' «οί·*. 41εη·. *' ■·«·«. Η ΟΧΥΡΩΣΙΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ ΤΗΝ ΑίίΛΙ.Κ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου «·5 τού μ«5) —Κβθ' ά άγγίλλβτβ» ή οχόρΜ^ις τ·ΰ Ν«ρ·κβυ υπο τού στρ«ΐηγ·8 Φρκνκ· άνηουχΐΐ τού£ Άγνλικ·ύ{ ν«»Π κούς κύχλβυί «ϊϊΐνεί πρβΐΐθ,ντοπ νά ςητεΐ οβυν ως λέγκται ίςηγήσβις «κβ την ίβνι Μην Ίσπανιχήν Μ«β.ρνηβιν. Κατά τ« βύτί τπλεγρβφήμκτα τ· οτρατηγεΐβν τής —βλ· μ«ν*α£ «ποδίδΐι τήν όχώρΜιν ταύτην * ατβιχΐΐΝδΐις λέγους λ ρ ••αγιον •ΐχε,τ. •ιβοίνι Όλλαν». ·.— «.18 η -■·.*· Μ'—ΙΛ ΙΠΑΟΓΙαΑΙΧ.1 ΟΡΟΣ ΕΟΕΜΒ^ΕΝ ΙίΟΔΝΙΑ; ΑΘΗΝΑΙ *7 Απριλίου (τού «ν- ταποκριτοΰ μ*ς).~ 'Ανβπιβεβαίωτ» τ*1 λεγραφηματα έκ Λονοίνου άναφέρονν ότι μεταξύ των κυβερνήσεων Άγγλίβς κ*1 Γαλλέας διεξαγονται συ^εννοήσεις πρός αποτελεσματικήν επέμβασιν έν Ί βπ»νία μέ αντικειμενικόν σκοπόν την εί ?^_ν·*β1,ν τί«*_ΧώΡ«ί· Είς •ονται ι βυνάμειι;