94207

Αριθμός τεύχους

4550

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

29/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ι:
  10
  α
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  ίτησία λίραι 3
  ίξά μηνός 9
  Άμϊρικής
  ίτησία δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δ0. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  29
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο&ΟΕ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΙΙΕΤΟ1ΙΟΣΙΤΙΤ1ΙΤΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΚΤΟΨ ΐίΟΗ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΑΔΟΎ 4550
  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΙΣ
  ΤΙΝ ΕΙΔΟΝ ΑΙΑΤΡΟΦΗΣ
  Τβ εξ Άθηνδν τηλεγραφή
  μβτά μβ( άνήγγειλνν χθές
  •τι · μ. ποωθυττβυργβς διέ
  κβψε την έξβχικήν τού βνά
  παύσιν καί επέστρεψεν εί;
  Αθήναις δια νά συνεργασθή
  μιτβ τβν αρμοδίων ύπηρβ
  0ΐβν, δια την εξασφάλισιν
  Τής έκαρΜε{«ς τβν τροφ(μων.
  Ανεκοινώθη δέ μιτβ την
  συνεργασίαν αύτην ότι έλή
  ώθησαν τβοβ μέτρκ ώβτε ή
  ΐκάρκκια της «γοράς είς τας
  Ανάγκας τβδ καταναλντικοϋ
  κοινοθ να είναι απολύτως ά
  οφαλής. _αΐ · χόσμβς πβύ εί
  ναι ύποχρεωμένβς τάς ήμέ
  ρας αύτάς
  γαλυτέρας
  νβ δώση
  νά πρββζ είς με
  προμηθείας διβ
  περισσοτέραν χβ
  0αν είς την ζωην κατά τας
  εορτάς τής ·Αναστάσΐως Καί
  τής γενικής ιύρροούνηΓ, έ
  κληρσφορήθη την άνακ·(ν»
  αιν αύτην μέ πραγματικήν
  ανακούφισιν.
  Έκ π«ρ«λλήλου ιδή-
  λωσκν κκί 4 χ. υπουρ-
  γος τβν Οίκονομιχών ότι
  Λ κυβέρνησις καί τό ύ-
  πουογεΐόν το« Ιδιαιτέρας κα
  ταβάλλουν μεγάλας προσκβ
  θ δ εξύ
  β μγς ρ
  θείας δια την εξεύρεσιν Τρο
  που δια τοδ έποιου θα έλα-
  φριινθοθν βπο τα φορολσγι·
  κβ βάρη «Ι άπσρώτεραι τά·
  (εις καί θα είμκορέσουν να
  ζήσουν μέ μεγαλιτέραν ευ¬
  χέρειαν μέ περισσοτέραν ανε
  αιν μέ ολιγώτερον Ακρίβειαν
  τής ζ«ής. Καί η ανακοίνω¬
  σις αυτή ν·0 κ. ύπουργοθ
  τβν Οίκονομικβν Ιχιι Ιδιαι¬
  τέραν ίλως σκβυδβιβτητα καί
  οημαβίαν υπο τάς σημερινάς
  ί ά βά
  μ
  περίστασις καί
  συνθήκας.
  ς μρ
  τάς βιωτικάς
  Ή ζωή Εχΐι καταστή κράγ
  μβτι έςΊχιρετΐκκ κβλυδάκα-
  νβς. Καί τβδτο λβγω τής διι-
  θνοϋ.; ανΜΤ«ραχής καί τοδ ά
  κοτεαου ύφΜμβδ ίλων γενι-
  κδς ΐβν είδ&ν κατβ τον τε¬
  λευταίον καιρόν είς τίς *νβ
  ρβς βλων τβν χωρβν. Πρ·έρ
  χεται δέ ή .έναΐ.μησιβ αύτη
  έκ τίς μΐγάλης ζατήοεως ί¬
  λων γενικάς των έμπορευμά
  των καί των ΐΐδβν διατροφήν
  συνεπεία τβν φββων καί των
  ανησυχίαν κου δημιουργεΐ
  τό ενδεχόμενον ενός νέου
  πολέμου.
  Είναι επομένας ανάγχη ν'
  άντιμετωπισθθ τό κροβλημα
  τουτο μέ μέτρα αποφασίση·
  κβ κβί μέ Μβκοιβν ηρωΐ
  σμόν. Καί πβϊύ ορθώς, η *υ·
  βέρνησις τό έθεσεν είς την
  πρώτην γραμμήν τοδ κρβ
  γοάμματος της. Φυσικο>, ίέν
  είναι ιύκολβν νά έκιτευχθι)
  σήμερον κτώσις τ·ϋ τιμβρίθ-
  μου τής ζωή;, έφόβον ο τιμά
  ριθμος έζαρτάται κυρΐω; έκ
  τβν οίκονομικβν συνΒηκβν
  πεύ δημιουργβδνται είς την
  διΐθνϋ αγοράν.
  'Αλλβ μέ μ(αν έλάττω
  σιν τής φβρβλβγΐας τδν εί
  δβν διατροφήν καί πρώτης
  άνάγ»η?, μέ την φβρολογι
  κήν ανακούφισιν τβν μάλ
  λβν βδυνάτων οικονομικάς
  τάζεων, θά επιτευχθή ·σφβ
  λδς, κβΡώς εδήλωσεν καί ί
  κ. Ρεΰιάίηί, σημαντική βελ
  τίωσις των ίρων της
  τβν- εργαζομένων
  την την υπόσχεσιν δίδει σή
  μερον ή ^κυβέρνησις. Καί ί
  λαός άναμένει μέ έλκίδα
  καί πρβσδβχίαν την κραγμα
  τβκοίησίν τη:·
  ρβύβτο Αια μέσου τής κοιλάδος
  τβ»ν Κίδρων πρός τό 6οος
  τΦν Έλσιβν βτιου άΦ'ϊΟ έστά
  θη ολίγον κα( προσίβϊψ£ν
  πρός την άμυδρώς φωτιζομέ
  νην πόλιν καί άνέττνευσβ τό α
  ρομα πού άνέβ.Βον οί. λωτοΙ
  καί οί ανθισαένοι χήκοι, προ
  σηυχήθη ιρ/»ς τβν ούοάνιον ηα
  τέρα τού, οΐσθήμςιτα άγάτϊης
  έηληαμύριζον την κσο'ϋαντου.
  ΚαΙ δταν 6 Ίούδοτς ό εύτελής
  τόν έπρόδθ7Ε. ΚαΙ δταν οί
  φρουοοί τόν συνελάμβ3νον.
  ΚαΙ δταν 6 δ^λος τόν κχλβύ
  αζβν καί έζή'βι την σταύρωσΐν
  τού, τό αϊσθηαα τής Άνάηης
  β
  ύτεχώοησί πρό τής
  κοΐ τοθ μ'σους. Διότι τό μί
  σσς κα{ ή δογή δέ ν βφώλβυ
  σιν ποτέ είς τα στή9η τοθ θ«
  μελιωτοθ τής θρησχεΐας τής
  Αγάπης.
  «Έντο1ή' βίβωμι όμΤ* ίνα
  θ αλλήλους»! Π6σην
  Ιχει τό κήσυγμα σύτο!
  σίωνΐα κσΐ ά<ατάλυτος είναι ή δύναμις τής 8ι*)ασκα ΐσς σότήι.1 Άλλά καί πόσον ΠΕΡΙ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΑΡΑΜΑ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙ Π Ν ΟΙ, Η ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Είς την θολήν ατμόσφαιραν την οποίαν ή άγωνία των πρώ των ημερών ιΙ)ς εβδομάδος τοθ θεΐου δράματος έδημιούρ γησεν, τό μυστήριον τοθ Μυ οπκίθ Δϊίπνου, ίψώνιταΐ ά ναμφιοβηιή^ως ώς στή>η Φω
  τάς καταυγόζουσα τής άνθρω
  πότητος τόν δρόμον. Ό Ίη
  οοθς.βΐχε λάβει πλέον την ά
  πόφοσιν τής θυσίας.
  Εν τούτοις εφαίνετο περ·σ
  οότιρον ||ρεμος παρά πο· έ ΑΚ
  λοτε. Είς τό πρόσωπον τού εί
  χε 6ιαχυ6ή ^θεΐα γσ? ήνη κοΙ
  άταραξΐσ. Είς τούς τρόπους
  τού ήτο γλυκύς καί πράος.
  Ή Φωνή τού έπάλλετο άπό
  τούς πλέον άπσλούς κσΙ μελω
  δικούς τόνους. ΚοΙ ίΐς δλας
  τάς κινήσεΐς *ου διεκρίνετο ή
  άπλόιης «Ο θεΐου ΜεγαλεΙου
  τού.
  Έπλησΐοζον οί έορταΐ τοθ
  Πάσχα. ΚαΙ ό ΊΓ,σοΟς έδωσεν
  εντολήν είς τούς μοθητάς τού
  διά τάς σχετικάς προβτοιμα
  οίας τοθ έορτοσμοθ. ΚοΙ την
  Πέμπτην ό Ίησοθς έκάθησεν
  είς κοινόν δείπνον ι;έ τούς μα
  θητάς τού. Γαλήνιος μέ έκπλήσ
  σουσαν βσον κσΙ γοητεύου
  οαν ήοεμΐαν, συνβιελίγετο μ έ
  βλους. ΚαΙ διβ τόν κοθένα ιθ
  ρισκε καί μίαν λέξιν άγάπης,
  μίαν φράσιν οτοργ(]ς κοί φιλο
  φροσύνης.
  Εγνώριζεν προφανώς δτι
  ήτο τό τελευταίον δείπνον
  τού μέ τούς μοθητάς τού.
  ΚαΙ εφρόντισε διά τοθ τ(.όττου
  τού, διά τον λόγων τού, διά
  τοθ παραβεΐγμαιός τού νά
  τον καί τόν οΐνον. ΚαΙ μέ φω
  νήν^παλλομέ* ην άπό οίσθημα
  τρυφερότητος κοΙ άδε^ΦικΓ]ς
  άγάτιης ήρχισε νά ομιλή κσΙ
  νά συντψ'ζη τάς αρχάς καί
  τα δόγματα τής θείας διδα>
  σκαλΐας τού: «Εντολήν κοι¬
  νήν δΐίωμι υμίν, Ελεγεν, ίνα ά
  γατιάτε αλλήλους κσΓώς ήγσ·
  πησα υμάς. »Εν τούτφ, γνώ·
  οονται πάντες βτι ίμοΙ μοθη
  δείξη
  θ
  ς
  Άποσιόλους
  ξη « ί
  τής θίησκεΐος τού τόν δρόμον
  τόν οποίον
  λουθήσουν.
  Έφόρβσεν
  ώφειλον ν' άκο
  Ινα μανΐύαν ύ-
  τ ηρέτου. Καί άοοθ 1ν φε
  κύς τιόβσς τβν μοβητφν τού,
  έιιοΐροσεν ι(ς (ύτούς τόν άρ'
  ταΙ έστε,
  άλληλοις.
  οΤδι
  ιής θρησκΒίσς των
  των ιής ελευθέρας
  Ε
  εάν αγάπην
  Ούκετι λέγα
  ι 8οΟλος ( ύ
  τ| ποιεί σύτοθ κύριος.
  ?έ ιΤρηκα φΐλους, δτι 'πάντσ
  Α ήκουσα πσρά τοθ πατρό(
  μου έγνώρισσ υμίν. Ταθτα έν
  τέλλομαι υμίν ίνα άγατιάτε
  "Ετσι ό Ιβρυτής
  δικσιωμά
  ουνειδήοε
  ως £γνε ναΙ θεμελ ωιής τ()ς
  θρησκεΐσς τής Άγάττης. Άγα
  τιάτε άλλήλτυς διβ>ήρι.ξεν
  είς την τι)ευτα(αν συνόθροι
  σιν πρός τι.ύς μαθητάς τού.
  ΚαΙ Εδειξεν ό Ιδιος τόσην βερ
  μην, τόοην αγάπην, τόσην
  στοργήν κα( τ^σην άπλότητο
  καί ταπεινοφροσύνην, οστε
  νά ν(ψρ ττύς πό6σς των, Ριθ
  τον άχράντων χείραν τού
  κσΙ νά μην έξοργιοθή ού*, έ
  εναντίον έκίίνου πού τόν έ-
  καί τόν παρέδωσεν
  είς κύς βημΐους τού. Την ά
  γάτιην κοΙ την άπλότητα έ
  »ήριξ«ν. ΚαΙ την αγάπην Ε
  θισεν ώς θεμέλιον τής Μέγα
  )ης θρησκιΐας τού. €*Εν τού·
  τω γνώσονται πάντες δτι έ
  μοί μαθηταί έστε εάν αγάπην
  εχτγτε άλλήλοκ».
  Κοί όπό την οδόν αυτήν
  τής άγάτιης, (έν πσρεξέκλινεν
  ούί>' επί στιγμήν ό θεάνθ^ω
  πος, μίχρι ττΊς τελευταίας πνο
  ής τού, ΚαΙ δταν μετά τό Δι Ι
  «νόν, έ) Δ τό σκότος τής νυ[Μθ'ήν Λνδρες χβί
  κτίς εκάλυπτε τα «ΑντοΊ έΐο%»μν κρβ( την μβνβγβμίβν
  βιθ«Ταν μεταβολήν ίΐς τάς
  σχέσεις τΛν άνθρώιων <αϊ τΛν λιών Θ4 Εφερεν ή πλήρης κστανόησις χαΐ έξάιλωσις τής διδασκαλΐας αύιής «Ις δ- Χον τόν κόσμον. ΚαΙ πόσον θα έσώζετο ή Αν θρωτότης σήμεοον, εάν τόν στ το-τνμόν τοθ μίσους άντικα θσ:οΟσβε[ς τάς ψυχάς τδν λαων καί *1ς τάς διανοίας Τ'Ών άνθαώτων ή ήοεμΐσ, ή γα λήνη, ή γυ«ύτης καί ή βΐρή τη τίς 'ΑγάπηΓ! 'ΔΧλ' οί εύ Ίόδ τβλβΤς 'Ιοόβαι τής ποο&οσΐας «αί τοθ ταπκΐνοθ μίσους δέν ελε ψ ΐν Α«4μη «ϊιιο πρόσω- που τής γί)<| Τα σκότη τοθ ιιίσους δέν διελύθησαν (ίσκτι τβλε'ω;. Τιποτε δμως δέν έμ ποδίζβι νά Ιδωμεν είς στιγ¬ μάς κατανύξεως καί μετανοΐ άς τό φέγγος πού σ<ορπ!ζει τό κήρυγμα τής Άγάπης πού έξήθεν άπό τα γεΐλη τοθ Μη σοθ κατά την εσπέραν τής Πίμπτης, δτε παρετέθη ό μυ στικός Δεΐκνος... Μ. Ενα έργον τοθ Μττλούμ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΚΑΙ ΑΟΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΛΛΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΙΣϋΙ, 'ΑκρΙλιος. Είς ΐιά- σΐημα μιχρότερον τοθ Ιτθκς —ϊ- πό τόν καιρόν ποδ δ χ. Λίαν Μιχλούμ Ιγινι πραθυπΐΐιργίς ττ]ς Γαλλΐας Ιγινκν άνάοκαοιοι ιΝο· αι χαΐ πλέον ίχδίσεις τ,οθ Ιργου τού «Ό Γάμο(». Δέ^ Πβέκειται πιρΐ νίοιι βιβλίβιι. Έπωτ.δημο οιεύθη τό 1912, δια ν 6 χ. Μπλ'.ύμ ή'.ο γν»σιίς περ σΐότΐρον ώ; λο γιος χαΐ κοΐΜονιολόγες παρϊ ώς πολιτικάς μίλλων νά αναλάβΐΒ την ήγΐαίαν τοθ θϋθΐαλιατιχοθ «έμ μχτος χαΐ αογίτιρον την κραθυ παυργ'αν. Ή Λ'οΗς τού ομάς είς η αρχήν περιέδαλε με νέον έν 5ι»φίρον τα παλαιέτερκ Ιργά τοΐ), τα δηαΧχ ή?χΐ9αν ήΐη μιταφραζέ μενά χαΐ ιίς άλλας γλώοϋας χαΐ προκβλοθντα τάς ΐπιθ.σεις ι ών άν τιπάλβν το». Τό βιβλίον τού περΐ γίμβυ ήτο φυσικόν, λόγφ τιθ θε ματίζ τού, νά Ιφελχύοη μιγολιιτέ ραν προοοχήν. Διότι, 8π»ς παρα τηροθν οί "Άγγλοι κρπικο', &ί ί ποΐοι Ιχουν ί»η' δψιι την χατ' ίιχίς χυχλεφορήοαοσαν αγγλικήν Ικδοοιν τοθ Ιργου, ϊέν ιΐνΐ σύνη θες φ»ινίμενον Ινας προθυπουρ ίς νά ίμ:λ^ ιίς κΰς ουμπατριώ τας τού περΐ τβν ζ-τ-μά'ων χ%( χ»ρδ &ς χατά «ρίπον άπερίφραοτον χχΐ σχεδίν ώμίν. Άλλά πιΐαι είνε ο Ε γνβμαι τοθ χ. Μπλιΰμ έκΐ ένίς ζ^τήματες ιο αον ζωτιχιθ διά τα αιομβ χαΐ τας κοινβνία,; Είνε ίξιοσηαι(«τον δτι είς τόν πρίλονόν τευ ό συγγρ» φυς λέγει: «Άφΐερώνω τί β βλί όν ο.δτό είς ιήν αύζυϊόν μευ— την πρώτην ςύζυγίν τοκ, ή δποΐβ έν τφ μετβξύ ίχει άποθάνει.—Ή διχϊΐολογία μτυ διά την αφΐέ^ω σιν αυτήν, γινομένη Γημίσΐον κιτ) μιχ, είνε δτι ίξυπονοεί δτιΐίιίέν ου νβίοΡημα Βπογιητιύαιως ή μνηο χά*ίας πα^εΡ») ιί( την 6λ?ψ τοθ 6ι6λ!ου. 'ΑηεναντΕνς πϋ παρενεβτ, είνε τό ημ τ.
  'Αν»φίρει κατόπιν δχι ιΐνεπροΐίν
  μαχροχρονΓου μελέτ-ς τοθ πρ&β:ή
  ά ί ΐζ 8
  μρχρ μ
  ματ> ς τιθ γάμοιι χαί τονΐζει
  τό βιβλίον κν, θίΤ)ριζίμενον
  η αλήθειαν χαί μί*Τ)ν, είνε π?1
  παντίς «ήθιχίν». ΚαΙ πρεχιοριΐ
  χατίπιν είς ιήν δπεστήριξιν τής
  τού μέ κληθυν έηιχεΐ
  ί έ
  εΙ(
  ρηματολογίσς χαί συγχεχριμένον
  περιστατιχβν.
  Υπό την απλουστέραν της μορ
  φήν ή β«σι*ή άπ; ψ·« τοθ χ.
  Μτλοδμ είιε Βτι οί πλεΐστοι γα
  μοί είνε αιυχεΐς* %α τοθτο διότι
  ο θεσμίς «Ο γάμοι», ϊττβς Ι)
  σήμερον, Γεν είνε προσηρμισμένβς
  είς την ανθρωπίνην ιύσιν. Ό συγ
  γραφεύς έπιχαλούμενος διοφίρους
  πραγματικάς περιπτώσεις χαί γ1
  μας είΒ:»Βν, λέγει βτι τίσον ι(
  ϊρες ββον χαί αί γυνβΐνες ρέπουν
  χατά την πρώτην περίοδον τής νεό
  τ—τος τβν πρός την πολυγρμίΐ
  Ή φλό·.α τοθ πίθου ώθεΐ πρός ου
  νεχή αλλαγήν χοί περιπέτειαν
  "Ερχεται ίμ»ς ή δευτέρα κερΐοδος
  Βίλουν
  νά κπολαύβουν δχι την βιαιόιηχα
  τοθ πάθους, άλλ* την γαλήνην
  τής &1χογενειαχής ζαής, χαί την
  σταθερότητιχ ενός 6αθυτέ?ου ψ^χ:
  χοθ δεομοθ. Ό χ. Μπλτΰ^ πιοτεδ
  εί Βτι είς την φάοιν αύΐήν ή γκ
  ναΐχα είαίρχεται χατά τα τριϊντα
  δ ίε άνδρας περί τα τριάνΐκ πέν
  τε. Πρό τής ήλιχίας βΰιής δ γά
  μος χινδυνεΰει νά απολήξη είς ναυ
  άγΐο1—π?δ πάντων ίέ δ γάμος
  {ξ ϊρωτΐς. Διδΐι δ χ. Μπλοϋμ το
  νΐζιι Β (ι δέν γνωρίζιι περίπτωσιν
  γάμου έξ Ιρωτας ποΰ νά είχεν αί
  οίαν Ικδβσιν. Ό Ιρακ, λέγει τού
  λί'χΐστον Βίαν είνε άμοιβαΐοί/, εύ
  δίποτε διαρχεΐ παντοτεινί. Έ ώ
  δ γάμος είνε κοινωνικάς θεαμ^ς
  που πείπει νά είνε· μόνιμος. 'Αλ
  λά χαϊ ίΐ γάμοι έχ συνοιχεοίου
  έν είνε χαλλίτεροΐ, διότι ε Ε πλε!
  9τοι έξ αυτήν δϊοΐζονται δχι είς
  την «στοργήν, την έμπιοτοούνην
  χαί τοΰς Χ5ΐνους τρδπους τοθ αχέ
  πτισθαι χαί τοθ ηίαθάνισθαι», έ
  πΐ τ«ν οποίων πρέηει νά θιμελι
  ώνεται δ γάμοί, άλλά είς την ί
  οότητα τιθ πλούτου χαί τής χοι
  νωνιχής θίαεως, ή όποία Ισότης
  ΣημιουργιΙ πραγματικήν ψ>
  χιχήν συγγένειαν.
  ΤΙ προτιΕνει λοιπον, δ χ.
  Ηπλούμ; «ΤΙ φοίόίΐαι δ χόσμος
  —λέγει—δταν ϊ^ας άνδρας νυμ-
  φειιβη" πρΐν «χίμη τα διχά τοι>,
  πρΐν «άταχτήαχ,»; Φβίβΐαι δτι
  άπό πολυ λΕγα χρόνια ή
  συζυγιχή ζβή θά τοθ φανζ άνια·
  ρά χαί μο>£τον^(. ΚαΙ % φόβοι
  τοθ χόσμου ι (νέ διχαιολογημέ
  νοι... "Ας έλθη δ γάμος αργότε
  ρν, μοζΐ μέ την ούτεπΕγνωαιν χαί
  την πείραν τοθ χέσμου, μκζ( μέ
  ήν Εχανότητα χαί την έΐοιμότητα
  τοθ άνθρώπου νά γνωρίση πραγμα
  τιχά τίν σύντροφον πεύ έχλέγει.
  Πρέπει νά βασ(σωμεν την ιύτυχί·
  αν, την ιύτυχίαν τοθ ζεύγοι/ς, την
  ευτυχίαν έν σχέσει μέ τα χαθή-
  χοντα τής χοινής ζωή(, την ευτυ
  χΕαν έν σχέσει με την κοινωνίαν
  επάνω ιίς την έξηκριΓωμένην γν&
  σιν τ&ν ουναοθημάτων ποΰ είνε
  άπαραίτητα διά την ίηιιιουργΕαν
  μ:άς τίτοιας ιύτιχίσς». ΑΙ)ώ είνε
  χατά τον χ. Μπλιύμ, τό μυστικόν
  τής ουζυγιχής ιύϊαιμονίβς—■ μυ-
  οτιχον που δέν Ιχει καμμίαν οχέ
  σιν μέ τοΰς ρωμαντισμιΰς των
  πρώταν έρώτων. Μέ άπερΕφραστον
  ΙπιχειρηιιατολογΕαν δ συγγραφεύς
  ξεχινΑντας άπό την διάγνωσιν τής
  σεξουαλιχής φύσεως τβν άνθρωπΕ
  ν ών δντων, μας θέτει πρό τοθ δι
  λήμματο(: ή ΙρωτιχαΙ περιπέτειαι
  πρό τι Ο άμου ή έρωτιχαΐ περι
  πέτειαι μετά τόν γάμον. Κβί δπο
  ατηρΐζει δτι τό πρβτον /ήμμα
  • Ινε ολιγώτερον επικίνδυνον χαί
  ολιγώτερον καταστρεπτικόν τής
  ά»θτωκ[νης ιυτυχίας. ΚαΡώς λέ¬
  γει «Ιναςχαλος γάμος—διότι τέ
  τοιος γ-οΐμος δέν δπάρχει—είνε
  ΙχιΙνος πιΰ χαθισ-(*{ την σιιμβίω
  σιν δυνατήν χά Ι ιυχάριστον». Τέ·
  τοιβυς γάμους ίέν εγνώρισε πολ
  λοδς. «Πνσα είνε τα συζυγιχά
  ζείγη—-γρβφιι—.χβΗ· δίΐοΐων ή ή-
  ΐ ηι,ρίςιται έικίνω <Λ κλπ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟιΊΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άπό τής πρβπβρίλθβύσης εβδομάδος κύρίσκκται είς Ά θήνας ο ύπουργές Γεν. Δτοι χητής Κρήτης μ. Σφακιανά¬ κη; συνεργαζβμενος μκτκ τής κυβερνήσεως &ι« την έ ηΐλυαιν τδν Κοητιχών ζή τη μάτων. Καθ" α πληροφορού μεθκ έ κ. Σφακιανάκης θοΐ π «ρ« μ εί ν α πρός τούτο είς Αθήνας καί κατβ την έβδο μάδ« τής Δτακαινησίμου. Ή άκάμ«τ·ί έργ«τικίτ καί ο ένβουβιαομές μεθ' ύ ο κ. Σφβκιανάχης επετέλε σκ μέχρι τϋς σηνμ^ς τό ίρ γεν τού, ακοτιλεΐ την σ·βκ ρωτέοαν απόδειξιν ίτι αί ποβσπ«3εια( τού τείνουν είς τό να έπισύρβυν ένκργέστε ρον τβ ένδκχφέρον τού Κρ* τβυς υπέρ της νήσου. Εατατοκισμένος ώς έκ τής προελεύσεως τού είς τας πρχγ ματικβς «νάγκα; τοδ τσπου καί στβθμίζων τα πραγμκτα εχναλογως τής «τββκροτητο; έχάστοΐί προβλήμ«τ«ς μέ εί κρίβειοχν έδωκε λύσεις διχ«( άς, ού μένον είς ζή τή μκτα τής δικαιοδ·β(ας τού, άλλά καί είς Ετερα χρήζοντα άμέ σ·υ χυβκρνητικής μκρίμνης κατβ τρόπον Ιχανβπβιβΰντβ πλήρως τό κοινόν αΐβθημβι καί Ανταποκρινομενον είς τα συμφίροντα τβΰ τοπου. Πρέπει νβ όμολογηθρ ίτι ίργβ δημόοιν διβ τβ βκβιβ μονον ύπβσχίσεις έννωρίσα μέν είς τό παρελθόν άπό τούς άνβγνωρ(ζ·ντας την Α νάνκην των πρβκβτόχβυς τού κβί δή είς παρηγκωνι βμένα διαμερίσμντα τής νή α·ν, είαηλθον είς το στάδιον της πραγματοποιήσεως κβτβ τβ πλϊΐβτον, διβ νβ ηκιβθι} πάς πολίτης ίη τβ πράγμβ τβ έξετβζονται μέ άντικει μενικάτητκ καί μέ πνεΰμβ Ι σότηΐβς διβ καθ* ίιχμέριβμα. Ό Κρητικός λκβς π»ι:εύ· ών είς τό έκιδβιχθέν μέ χοι σήμερον ενδιαφέρον τής σημερινί,ς Κυβερνήσει;, έλ· πίζει ίτι αί κίαηγήσεις τ·0 κ. Ύίτουργβδ Γενικβΰ Διβ» κητοϋ παρ' αύτα &« εύ· ρβυν απήχησιν εύμκνη, διό¬ τι ό τρβιτος μεθ' ·ύ ο κ. Ζφβ κικνάκης έχειρίοβη ιιέχρι αή- μερον τ· λειτβύργημί τού, έ· δικαΐωαεν υπέρ πάσκν προ- σδβκίχν την έπιτυχΐ. εκλο¬ γήν τού διά τήνο'νήσβν. ΟΥΤΕ &Σ ΑΝΑΜΝΗΣΙΙ. Ή απόφασις τής Διοική θ((ύζ Χωροφυλακής τοθ νο μοθ μας νά λάβη καί δλλα σύσΐηρότερα άκόμη μέτρα πρός πόταξιν τής ζωοκλοπής κσΙ τής ζωοκτονίατ, άνταπο κρΐνεται έξ ολοκλήρου πρός τό κοινόν οΤσθημα. Ή ζαη κλοπή ίχει περιορισθή εύτυ χ5ς σημαντιχά κατά τόν τε λευτοΐον καιρόν, χάρις ε(ς την συστηματικήν δίωξιν τΟν κακοποιΑν στοχβίον πού έλυ μαΐνοντο την Οτιαΐθρον. Άλ λά τό κακόν πρέπει νά έχλεΐ ψρ τελείως κα( ώς κακή άκό παρόμοιον πρίςδιπλωματικήν συν θή,! Πρίχιιτοι περί είρήνης ουναφθείσης... Οβτερ' άπό πίλε· μ Τ<ι>ς γάμους αυτιΰ; χαρα
  κτηρΐζιι ώ; «έπίφασιν, άσήμαν
  τον διατύπωσιν συγχαλύπτουσκν
  την μηϊαμινότητα χαθευδουοβν υ
  πάρξεω'».
  ΚαΙ έπιμένει δτι τό μέγιστον
  μέρος Βλης αύιής τής δυστυχίας
  θά ήμποροθσε νά άποτραπ{, εάν
  &Ε έν λόγφ σόζυγοι περίμεναν ϊως
  δτου έχοιμασΗοΟν πρός γάμον, Ι»ς
  δτου θιωρήσουν ,τήν γαλήνην χαί
  την σταθειότητα ώς τό πολυτιμό
  τερον άπόχτημχ είς τον κόσμον
  τοθτον. Άλλά διά νά άηοχτήσβυν
  την απαραίτητον πείραν χαί τον
  πόθον τής σταθερότητος θά Ιπρε
  πεν ίνΓρες χαί γυναΤχες νά ζή
  αουν χάρις «ύς περιορισμοΰς τοθ
  κοηωνιχοθ χώδιχος την προγαμι
  βίαν περίοδον τής ζωής των—-την
  πολυγαμιχήν χαχά τόν χ. Μκλουμ
  δ δποΐος άναπτύσαει χωρΐς περι
  φράσεις την μεγάλην έκτασιν τής
  ελευθερίας ποΰ θά εΐτρεπε νά δο
  είς τϋΰς νέους τβν Βΰο φύλων.
  Τα σημεΐχ αΰ(ά τοθ Ιργου τού
  δημοσιεύει μέ μεγάλον θόρυβον
  τό Ιβδομαδ»!9ν «Γχρενγχουάρ, το
  οποίον τονίζει Βτι ουήν την στιγ
  μην δ χ. Μπλιΰμ είνε πρωθιιπουρ
  γός χοΐ Ιχει τα μέσα νά περιβί
  λη ιέ νομοθετιχέν «όρος τάς £54
  άς τού περί γάμου. Ίίέας τάς δ
  ποίας δ χ. Δέον Ντωντε είς την
  «Άξιόν ΦρανσαΙζ» χαραχτηρίζει
  ώς «διεστραμμένην επίθεσιν χατά
  τοθ πιό ε&αισθήτου οημείου, τοθ
  οίχογενειαχοθ θΐσμοθ, τοθ δκοΕου
  δ γίμος είνε ή βάσις». Ό χ. Ντων
  ιέ, άφοθ λέγει Βτι δ χ. Μιτλίυμ
  θέτει ώ; θεμέλιον τής οίχογενεια
  χής ζωής την προχαταρχτιχήν ά
  κολασίαν»—-διά νά μην άναφέρω
  μέν το βαρύτερον δρον ποΰ μετα
  χειρΐζεται—έξανίσιαται διότι ή
  Γαλλίοιΐχει παραδώοη τα πεπρωμί
  να της είς τδν εξωφρενικόν αΛ
  τον ήθιχολδγον χαθ' ή*> στιγμήν
  «τα πάντα άπειλοθνται: τό Ιδαφος
  ή χβινβνί», ή διχαιοσόνη, ή οΐχο
  γΙν·Μ %* ή ΙΒιχι'
  μη άνάμνησις νά τεθπ είς την
  λήθην. "Ορθώς έττομίνως λαμ
  βάνονται κρός τοθτο κοΙ αλ
  λα συμπληρωματκά μέτρα τα
  οποίαι καί θά ΤΡ]] μέ άνακού
  φισιν ή κοινή γνώμη έφαρμο
  ζόμενα.
  ΗΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΝ-
  Ή κυβέρνησις παρέσχε
  κατηγορηματικήν την βεβαΐω
  σιν ότι χάοις είς τα μέτρα τα
  ότιοΐα έλαβεν, ή έπσρκεια των
  τροφίμων έξησφαλίσθη>λήρως
  διά τάς ημέρας των έορτών
  τού Πάσχα. Πράγματι Αν κρί
  νωμεν άπό την πόλιν μας, ή
  άγορά δέν θά έμφανίση ούδε
  μίαν ίλλε ψιν. Αντιθέτως μά
  λιστα τα πάντα ύπάρχουν έν
  άφθονα. Πιστεύομεν δέ δτι
  τό ίδιον θά συμβαίνη παντοθ
  καΐ ιΐς δλας τάς Αλλας πό
  λεις. ΚοΙ ύπάρχει ελπίς δτι
  θά σηαε<ωθβ καί σημαντικτ) ά γορσστική κίνησις είς δλα γε νικώς τα (Ιδη. ΑΞΙΟΝ ΜΙΜΗΙΕΒΧ. —Ις Α>λην στήλην καταχω
  ροθμεν βωρεάν τοθ κ. Γεωργ.
  Χ. Λιαπάχη υπέρ ταν φιλαν
  θρωπικον (Αρυμάτων Ήρα
  χλεΐου. Επ* εύκαιρ α φρονοθ
  μέν δτι πρέπει νά ίξαρθή ή
  προθυμία μεθ' ής άπό έ τώ ν
  ό κ.Λιαπάκης, γωρΐς νά προσ
  κληθή καί έξ ιδίας δλως πρω
  τοβουλίας στΐΓύδει νά συν
  δράμη τούς πάσχοντος καί έν
  δεεΐς καί είς κάθε ανάλογον
  πιρ'στασιν. Ό κ. Λιαπάχης
  μεταξύ τον παλαίον κάΐ ού
  τοδημιουργήτων εΰπόρων τοθ
  Ηρακλείου παρέχει οθτω έαυ
  τόν παράδειγμ» γενικωτέρας
  μιμήσεως, (δία δέ την εποχήν
  ούιην τής κρ[α?ως καί οίκονο
  μι«ής στασιμόιητος, έπ'άγαθώ
  τής κοινωνικάς αλληλεγγύης
  καί τής φιλανθρωπΐας.
  ΣΚΑΠΑΝΕΙΙ ΠΡυΟΔΟΥ·
  Είς ό<τακοσΙας χιλιάοατς καί ϊσως 1ν έκ3τομμύριον οκά δας ύπολογΐζεται ή έφετεινή ντοματοπαραγωγή τής Ιερα¬ πέτρας. Πιστεύεται δέ Οτι άπό τα κηπβυτικά εΤ&η θά ε(σπρά· ξουν οί ΊεραπετρΤται περΐ τα &έκα έ<ατομμΰρια δραχμάς. "Ετσι χάρις είς την προοδευτι κότητα καί την ΦιλοπονΙαν των άγροτον τής ωραίας κω¬ μοπόλεως τοθ ΛιβυκοΟ, εδη¬ μιουργήθη τα τελευταία 6τη §ν σημαντικώτατον είσόδημα καί έτονώθη σημαντικά ή οΐκο νομική ζωή τοθ γείτονος Νο- μοθ. Κα( άξίζει όμολογου· μέν ως ΰχι μόνον επαινος άλλά καί κάθε όποσιήρι- ξις είς τούς εργάτας σύτούς της προόδου καΐ τής οίκονομι κης άναπτόξεως τής νήσου μας, έκ ,μέρους καί τοθ Κρά· τους καί τής Άγροτραπίζης καί τ(]ς χοινωνίας.
  ■.:
  α"
  ψ
  ■■ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Την Κυριακήν
  τοθ Πίσχατό άριστοοργημα: "Γα
  λάζιο Βάλς,,
  ***
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον «Ταξβΐδι χω
  ρΐς τέλος»
  Την Κυριακήν ή μεγάλη §«<πλη ξις: "Κοιπταιν Μπλοοντ,. ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό νέον αύ τοτελές Εργον «Ζοόγκλα» κσΐ τοθ έπβισοδιακοθ «Φάντασμα αέρος» τα δπεισόδια 10ον. Πον. 12ον, *** Ι1 = «ΝΗΜπΤΟΓΜΦΟί ΗΟΥΑΑΚΑΚΗ Την Κυριακήν τοθ πηζχη ή μεγαλυτέρα £γ- χρωμος 100 ο)ο τσι- νία ποϋ έγινε μέχρι σήμερον.· ΓΑΑΑΖΙΟ ΒΑΛΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ Δι" ΟΛΟΥΣ Νέ την πρβιτ«ν«ν(στριαν τής «Εβ»ΜαρΑτβα$>:
  ΣΤΕΦΙ
  ΝΤΙΟΥΝ Α
  ΣΑΡΛ ΚΟΛΛΙΝ
  κρονράμματος Ιγ.
  χρνμο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΪ.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΑΩΜΑΔΑ
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ
  ΤΟΥ ΜΑΠΕΡΛΙΓΚ
  Μέ τόν ΣάρλΜπου»
  γιέ καί την Ντάνιελ
  Ντάριε.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΠΕΤΡΕΑΑ10ΚΙΜΗΤ01 1)1
  "ΑΙΡΟ1ΟΑΙ2,,
  •8
  Άν«χ»*ρ.ΐ α Ήρκχλκΐ
  ι έχ«·ττιν ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ρρκου κατ' εΔΙεΤαν ΠΙΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ«Τ Ρί
  Βνρνον, Χανιά, Πιιρεηΐ,
  ΙΟρβν, Π*ρ·ν, Ν*£«ν.
  Β»««»>ι(·ν ΑΙΝΑΙΆΑΚΜ
  ΜΑΝΟΑΒΠ, ΚΟΝΙΟ!
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟί
  ΑΗΜΟΙ· «νγχΐΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Δεχεται Ιν τφ
  «όν, οΜ< Πειραιώς 17ό' Α0ΗΝΑΙ. Τηλ. 12.379 ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ ΠΕΜΠΤΗ 9Ρ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46 210 Τοθ Προσΐίέρ Μεριμε. , ΚΓ'. Η ΠΟΑΙΟΡΚΙΑ ΤΗΖ ΡΟΣΕΛΛΗΪ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΙΕΣ Είς τόν κΓολγοΘδν» τοθ Γκρέκο οί τΐερΐφΐμες τρείς ΜσρΙες καοουσι βζουν την είδικώτερη φιλοσοφικήν Ή Ροσέλλη. τής οποίας β- ξ^1 ^Ιχκος €πνίυμστικόν ρ6θος* λοι σχβδάν οί κάτοΐΚΟΙ *θέ- -.Χρ,οτιανΊκή παράδοσις κα! καλ ο8ευαν τόν κροτεστ^ντισμό, λιτβχνΐα άποτελοθν γιά τούς μέγα- ήχαν Τότβ σάν πρωτβύουσα λους δημιουργούς τό άτταρίβατον Τ©ν μΕσηϋβρΐνών έπσρχιών «λαίσιον τής τέχνης τους. Για τούς ί- ι κκ «» « κ* μικρούι: ώστόσο δημιουργούς κοί κσΙ τό πΐό γερό προιΐύογιο ?ο0ς μή δημ,ουργους ϊστω_δέν ύ- τθν δ αμσοτυρομκνων. Μέγα- πάρχει περίπτωσις πού αμφότερα λο έμτϊόθΐο μέ την * Αγγλία' ούτά—ή παράδοσις καί καλλιτε καί την Ισπανία εΤχβ εΐσάξβι; χνία-έναρμονΓζ. ντσι έπίσης σ'δνα ... α / ραφιναρισμενον οισθημσ* σ αυτή σημαντικα τιλθθτη Ή Ερώτησις αυτή διετυιΐώθη πρό «αί τό πνεθμα έκβΤνο τής ά έτών, τόν δοθρο τής Μεγάλης Πέμ νεξαρτησΐας πού έπιφίρουν πτης, ένώ ό έπΐκαιρος ψαλμ'ς ο¬ κά! ύποσιηρίζουν. ΟΙ κάτοικοΐ, ψώνετο σάν μουσικό «ϋμα πού μέ >» ΟΟΓ ΤΟΟ ΕΤΤΐ7λ ΛΡ
  V
  Ι1ΡΛ.ΠΓ.
  V
  νο λ ΙΙΓ^ν ΚίΎΪ
  ψαοάδβς ί| ναυτικαι συχνβ Ποιητικώ τό Ιπ,μρχ^;νοΑνι ;ίνβος
  κουρσάροι, ίΤχαν έξοικεΐωθβ ( κ' Ενός θαμπος Άπριλιάτινος ηλιος
  άπό ιιικροΙ μέ τούς κινβόνους' περνοθσε άπό τα χρωματιστά τζά·
  μιανής περιπετειώβους ζ»τ)ς,'. Μ»ο κ· Επεφτε μέ μυστικήν έγκαρ-
  «· ήτ«ν Κάτοχοι ένβργητΐκότη ^ηΜ'.ν£ν^νω στόν Έστουρωμ^
  τος πού, άντικαθιστοθσε την 6δώ ή έξωτερική μορφή «ού βίδει
  *Βΐθαρχ(ά καί την πεΐρα ΤθΟ άπόλυτα τό βόθος τής έσωτερι·
  πολέμου. Γι'ούΐό, στήν ρΐδη.^ί··
  ση τής σφαγής τί)ς 24 Αύγού' ""., Τδι° συμβαίνει Μ* τις Μαρι
  ότου, άντ! νά έγκαταλεΐφθθθν] ,ανΐζόντα· «Ι^στόν^πΙναΤα^τοΟ
  ο' αυτή την ανοητοΐ έγκαρτέ- ΘεΓου ποθους δπως τόν παρουσιά
  ρηση ικύ εΐχε καταλάβει τούς
  πβρ σσότερους προτεστάντες
  κα( τούς ιΐχε κάνει ν' άπελπι
  σθοθν για την ύιτόθεσή τους,
  ο' ΡοσελλιανοΙ έμψυχώθησαν
  ά τι ό την έι-εογητική κι' έπΙΦο
  βη τόλμη πού δίνει χάποτβ ή
  όπελττισία. Μέ κοΐνή συμφω
  ν (α, απεφάσισαν μάλλον νά
  ύποστεθν τα πάνβεινσ, πσρά
  ν* άνο'ξουν τίς υύλες των σ'
  £να έχθρό, -ού πρό όλΐγου
  τούς *Τ>ι ΒώσΒΐ τόσο φανερή
  άπόββίξη τής καχοπΐστ'ας κα(
  τήζ βαΓβαρόιητάς τού. Έν©
  ο( πάστορες ίμψύχωναν τό ζή
  λό των μέ τα φανατικά των
  λόγια, γυνοϊκες, παιδία καί
  γέροι, έργσζονταν για νά βι
  ορθώσουν τα παληά όχυρώ
  ματα χά Ι νά κάνουν νέσ. Μά
  ζρυαν ζωοτροφΐες κοί δπλσ,
  έξώπλιζανηλοιάρια καί πλοΐσ
  τίλος 6έν Ιχαναν οθτβ στιγμή
  κι' έΐοΐμαζαν 8λα χά μέσσ
  τής ύτιεράσπιοης κου χρειά
  ζονταν ή πόλη. Πολλοΐ ΐύγε
  νεΐ<·, πού ξίφυγαν άπό ή οψσγτ), ένώθη^αν μέ τού; Ρο σελλιανούς κσΙ περιέγραφαν τώ έγκ)τ>ματα ι ής νύκτας τοθ
  '^' ΒαρθολομαΓου με τέ
  τοιον τρόΐίο ττςύ ΙΒινσν θάρ
  ρος κα{ στούς βειλούς. Πά
  άνθρώπους πού σώθηκαν άπό
  βέβαιο θάνατσ, ό πόλεμος κι'
  ο( συνέττβιές τού, ήταν σάν ι
  λαψρόςά'Εμος για ναυτικούς
  πού γλύτωσαν άπό τρικυμ[αΐ.
  Ό ΜβρζΟ κι' ό σΰντίοφός
  τού ήταν άη' αύτούς τούς πρό
  σφυγσς πού ήνθαν νά ηυκνώ
  σουν τούς σΐοίχους των ύπβ
  ροστισΐών της Ροσέλλης.
  Ισυνεχίζεται)
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  _,,..— .... είς του( μιθ' ^>»,< ουναλλαοοομένους 8τι δ Γεώργιος Κβχκινίδης απεχώρησεν τής δκη ρεσίας μας άπό ής 18ςς τρέχον τος «αί σκνεηΑς !.65εμίβ ηληινμ^ πρός αυτόν διά λ)?μόν μας ίηιγι νβμένη τής ώ; ίνω χρονολογίαν; θέλει άναγνωρισθΒ καρ' ήμδίν ΟΕ •-11---- Γεώργιος Ε ώ. Πιράχης Ανδρέας Δ. Ζβπς Πυλιΐιαι έν καλή καταστάσε· μηχανή κορδελιάσματος ουστήμα τος ΣΙγγερ καί είς τιμήν πολύ συμφέρουσαν. Πληροφορίαι τταρ' ημίν. ζουν τα Εύαγγέλισ, τό χριστισνι κό οΤσθημα κοί ή ηλούσια φόν τσσΐα τής στιγμής. "Ετσι συνετΐλήρωσε τή γενική τού πορατήρησι ό παλαιάς «κολλιτέ- χνηςβ των σηυερινων Ακολουθίαν. Ύποθέτω δέ δτι ευρίσκετο μέσα οτΓνν ώρσιότερη, Εημιουργικώτερη καί άληθινώτερη μορφή του?.Ό Ό σ αρθύοΐλδ δέν κόνει καμμιά Ιερο συλΐα δτσν προσέχει μάλλον την καλλιτεχνική παρά τή θρησκευτική μορφή τοθ ΊησοΟ. ΟΙ Μαρΐες τοθ ΕύαγγελΙου εΤνε ή τρσνότερη άπό δειξι Οτι τό δραμα τοθ ΝαζωραΙ- ου είνε όπόθεοις ίσωτερική, καλ· λιτεχνική. 'Ενφ οί έκατόνταρχοι, εί σΐρατιώιες, εί σκιοθνοι, συγκρο τοθν νΰρω τού μέ τα οίΐ'μηρά δ πλα τους καί τα λάμποντα άπό την άκόρεστη κακΐα μάτια τοις τό πσρδαλό κοΐ κοινό πλήθι-ς, πού δέν άκούει παρσ ι/όνο οτήν ψεύτική ουνθήκη καί την κοινωνική ύποκριοΐσ, οί Μαρΐες, οί γυναΐκες πού παρακο>ουθοΰν τό μαρτοριο
  τοθ ΊησοΟ, αφωνες, ώχρές, τρέ·
  μευσες άλλα κάποτε θαρρσλέες
  κοί έκστατικέΓ, είναι τα πλάσμα
  τα τΐοϋ τροβοθν χωρΐς δλλο πε·
  ρΐσσότερο, ΜσρΕα ή μητέρσ, Μα
  ρ'α τοθ Κλωτΐα κσΙ Μαρία ή Μα
  γδσληνή, ή τριπλίΐ γυναικεΕα ύτιό
  στάσις πςθ ΐξυψώνει τό κολλιτε
  χνικόνσύνολον τοθ Γσλγοθδ είς
  τό επίπεδον τής μεγαλυτέρας δή
  μιουργίας, άποτελοθν καί τό βά
  θος των πραγμάτων: Είνε ή με
  Ύόλη ανθρωπίνη ψυχή. δπως την
  Εννοιωσε καί τή νοιώθει ιΐολλές
  φορές μόνο ή γυναίκα, μπροστά
  στό νίημα κοί την Εκτασι τής θυ
  σ(ας τοθ θ&ανθρώπου.
  ύ "Αλλος
  Δακτυλβγράφοί άρτΐως κατηρ
  τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί
  κον άντιγραφήν μελετθν Μηχανι
  κων, ώς καί παντός εΤδους κει
  μένου.
  (ΠληοοφορΕαι έκ τεΰ ΛογισΐηρΙ
  ου μσς).
  (Μντανός κηέ)
  τ·ν
  •υ!
  "Εχβν λδγους ν* θέλϊ νΐ*£"'·
  ιιατίοη τ<ΐν ^ωί»ι «υ χ ·'£—- ρβ, ηοο ΙπονομαζβτΛΐ «ίίος τβν αυϊο«τονιύ<τιβν». Ό άπβληιαμέ- νος Ί4ΐτω» Ιμτΐ·.*ξα κ{ς Ι** χον είς 61θίς 24 μέτρον, νά ηαίη τΐποτι! ίίιτανοήοχς οε ν' ανέλθη πάλιν εί; τ*" επι φάνιταν. Χρβιάοθςΐίε ίξ όλβχλή ρςυς ω?ας Βιά να φθάση είς τι χιΐλος τβθ χραιί)?3ς. ΈκεΙ .ϊμ»ί έλίττοθύμησβν ά«ΐυριθε!ς άναίσθτ] τος υπο τβν διιδατδν, μιτά καρκ λευσιν άρ*ΐτ*ν ώ;6ν. Ό Ό*άϊ δ πρ&χβς ά^θραικος ποϋ νέ ι ζβντανός άπο Ινα ήφαΐσΐιίοι». —-Ζητεϊται νή ς £ν»ς ιιου3ΐκοσ^θέ'.η(·, δ κ Μιχαήλ Σ' ώ* άπυφαοίαβς ν' άπο θ 4πβ τή« ιύρζψ «0 χί ", Ιδημασΐΐυοΐν ιί{ τά έφΐίμερίδας την ά Άγγλιχάς φίμερς η ξ! αγγελίαν: «ΖηιεΙται μικρά νήο-ς Ε ά ό λ η μ ή αχαχοΕχτ](, μαχράν ηαντός πολι τισμιθ Πληροφορίαι χλη». "Ό τα ν δ χ. Σ>ώ; ευ^η την νί)οίν τβυ
  8ά κάεη τος 4τΐΒ0>εϋάς τού:— δ
  λίγ« ΐνιύματ», Ινα φωνογράφον
  £ Λ πβμπον χά Ι Ινα δέκιην ά
  σ.φρατου τη'ιφώνου χαΐ ηρομη
  θείας τρεφίμων οι' Εν Ιιος χβΐ Θ
  χαταιύίη ίκιΓ. β; μόνον ούντρο
  φόν τού,θαΐχη χίν σχίλλον «ου
  —Ή έκθεσις τ*3ν Παρισίων
  καί είΓερμανεί.
  Ό έν Ουΐοιγχτβ^ ι Γάλλος ήρε
  οβειπήο χ. Μπαννέ ανέφερεν είς
  την ΚυβίρνηοΕν τού δτι τό «ρχίμι
  νόν φθινίπβρον χιλιϋες 'Αμερε
  «αν6ν θά έπισκΐφθκθν την Γ«λ
  λίαν. Έγνώοθτ) έξ 5'λου Β (ι έη
  ιύχοιρ χ νής Δ'.ιθνοθς 'Κχθίσιωί
  τΑν Παρισίων, θά μτ.ταβ-0ν έχ«
  150 χ'λ.άίες Γιρμανοΐ χαΐ 100
  χιλ. Σχανδιναυαί. Έν ιφ μιτα(,υ
  τό δ'θΐγμΛ ττ]ς εκθέσεως άνιδλή
  Οτ) χπιΐ συνεχϊζονται πϋρετωΐώς οί
  έογααίαι διά την &ποηβράτ(ΐ)αιν
  διαφόρων περιπτίίω', φαίνΐτα'
  ϊέ 8τι θά ΧΒΤυρθκθ^ νά εΙν« ιά
  πίντοι Ιίοιμχ μέχρι ττ]ς 15 Μ^ί
  Η "ΕΡΥΘΡΑΙΑ,,
  Κέντρον έ£οχής 13ον χιλιόμ
  τηρΐ«ς Ν«απ6/εως.
  Ώμβρφι», κοθ*ριοτη{, πίριποί
  ησΐί, πιοτά κ*1 μεζέδβς ίκλβκτβί
  <Ραλασσα, άέρας, *ερό, ύγϊία, υπο την Διεύθυνσιν ΑΡΙΣΤ. Λα ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ Τελεία άνακαίνισι; κράην λουτροθ. Βαρδάκη παρα τβ Γβνΐ Τζαμί Ηρακλείου υηο την οιβύθυνσιν «. , Γ. Μαρή μέ τμήμα ΕύρωπαϊκοΟ καί ΤβυρκικοΟ ρνβμοδ (χ«μ«μι) Μβτ' άρέακειαν τ&ν πβλβτ&ν "Αχρβι περιποίησις μέ υπηρεσίαν «ρβθυμον κ*Ι τιμαί αί συνήθει;. Δια τούς ανοροτς άκβ 7—1 κ μ. Δια τάς γυνοιΐχοις άηο 1—7 μ. μ. καί συνβχιια διά τβύς κνδρ«ς. Μόνον μία επίσκεψις άρ*·ί νά οάς Τό ώς αν οα Λουτρόν αρχκται τ£ν έργαβιδν τ·» την ΔβΜΐέρβν 26 Απριλίου 1937. Δ0ΗΝΔΤΚΟΝ Έκτός άπό τα φηρισμένα πιά : ΤΟΥ θά βρήτε καί μεγάλην συλλογήν δλων των άνδρικών εΐδβν. ΝΕΕΙ ιΥΕΓίΛΕΣ ΠΑΡΑΛΑΕΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΚΡΑΒΑΤΤΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ Κ. Λ. Π. Η ΦΑΟΓΑ ΤΗΣΖΩΗΣ Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ ΙΟίον Β« α Ιτ ς μδνον ή 6γαίναμ« ί Ι' * μ γίάαΛ μέ τβ ά5«0 ης φ α*ν φχντασμα «αί ΙίθΜε οε μ δίοδο Π5» χατέλϊ]Υ« αέ δ·ύ λβιο, *λλ* μρ βπήλϊΐο «δϊδ ξ«*ινο5σ« ή έ1 |5νκι μτά β«Λ ««ό τή^ « ναν βμυδρίί; άνβλαι,πέί φωτός Μόλι{ Μ ή 'Αβ* &ψφ τώρα νά μπήτε ίφαλδ ιί)ς Υί)ί. *«ο έ*εΙ δγαίνΐι ή ζ'θή τΑν άνθρώπ»ν ζώω» χαΐ των φιιτδν. ' β8ί]ϊ», δ) ίνθρωΐίοι, νά β«)τε. Μέ την άγβνΐα αι*} ψ*χ*} ιή>
  άκολουθήσΛμΐ. ΤΙ βραγε έκρί'
  κειιο ν« δοθμι; Κ*Ρώ; μηήκαμ'
  στή στεά τδ φβς γίνόνταν» ζ»»3
  ο&ιιρο χαΐ μας ήρχετο οτδ π;ό
  οωπο χάθΐ τίαι νέ Ιαχυ& βνα-
  λκμηέ; αί* νά ήϊχιτο αηδ φίρε
  μίσί α (δ αχοτκίι τής νόχτ,ας
  Μιζί μέ τίς άν«λ«μπέ{ ή -βΰετο
  χβί Ιι*ας χρβτος σχν χιραυνδς.
  Καί διον περίοαμε χι' ου;ή
  ' [οδς—ώ θιέ μου!
  ΒρεΒήχαμε αέ μιά στοα άχόμη
  πιδ μιχρή άηό ιή δι6τερ.η 4λλά
  πο?ύ πιό 6ψτ]λή. Τί πατωμχ ΕΙ
  ήϊαν άπο πίτρα άλλά ίηδ ποχει-ί
  ψιλή οΐμμο, ο£ !έ τ·Γχοι ή3^ν ά
  παλοί οτήν έπιφάνβΐα, ?ές χαΐ έ
  δ?άχες ιίχε φαγωθη άπδ ΐήν επί
  δρααι νεραθ ή φωΐιας. 'Η στοα
  Αυτή 2·* ή««ν αχοτεινή. Την έφώ
  τιζε ϊ'α άμυδρδ χοΉχινα φ»ί, ηο-
  λυ ώμορφο σΐή θέα, τό οποίον
  μπ^ρούοαμε νά χαταλαίωμε «πί
  ποθ προήρχετο. Έν ι ώ μεταξο
  Βμιος οί χρότοι τβθ χερβυνιθ χ»1
  οί άναλαμηις πιϋ είχαμε δή άπό
  τή δίοΐο, πρίν φθάοωμΐ βτή στοα
  αύιή εΐχαν Ιξαφανιαοή.
  "Μξαφνα δμως άπ,ο τδ
  ντ]ς οκβς ή<ο6οθη χαΐ πάλιν δ τρομεοδς χρέτος τοθ χεραυνοθ καί ι09υς άμέοως φίντ}χε μπρο σία μας ο&* ίσιραπ^ μιά οτήλη πολύχρωμης φλδγας ή δποία περ Χ!»Ι προχ»9θ0σι χυ , άφήνοϋθα χαΐ πίλιν Βίαν τό χδκχινο φβς μέσϊ σΐί) στοα Έτ^ίμχμε δλοι άπδ το φίδο μας χ«1 δ Τ;ώ/ Ιπιαι οτά γόνατά τοιι χρίψίς τδ χεφίλι τού αΐήν αμμο, —-Έ>6ΐ:ε χοντά, έ/β τε χοντά,
  εφώναξε ή Αγ ίο* με Ιξ'ψ . Ν
  3ύϊή έδβ ιί>ε ή πηγή τής ζοο-^ς
  ΟΕ χρίΐοι χαΐ ή φλίγα εί<-« οί ϊταλμοί τής χαρδ.άς τής 'λπό έδ_ παίρνει ιή ζωή τ:υ ό , εί άθίβ>πο', τα ζβΐ, ϊά
  «ρυτβ... Έ)βί(ε χοντί, »"α-ε χον
  τα νά λουσθήτε ο·.1ς φλόγες γιί
  νά ίγτ)ιε Ιαχυροί δπ»ς έγώ.
  (συνεχίζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβα{.
  Νέαι ύφάσμκτα.
  Νέοι μ·δέρν·ι χρνμα-
  τισμ·{.
  ΑΙ τιμαί μ«( χΐνΐ ■!
  καλύτιρε».
  Α ΒΕΑΙΣΙΑ
  V
  τισ;
  κατ/τα
  τα
  Π.ΛΛΙΚΙΟΤΗ
  ΚΙΜΗΣΙΣ.— Έπανηλθΐ! ίξ ·Αβ
  νων ό ύηοδιοικητής τοθ Ύιΐοκ
  ή Έθί]
  νων ή
  στήματος τής Έθνικί]ς
  κ. Ν. Βαρδάκης.
  —'ΕττανήλΘβν ίξ Αθηνών 0
  Γεώργιος Ε. Μιτσοτάκης.
  —Έ,πανήνβε έξ Αθηνών ή Ονι
  Δέσττω Γ. Βορεάδου μετα τοθ α
  ββλφοθ της κ. Άντων, Βορββδοϋ
  φοιτητοθ τής Ιατρικήν,
  ΓΑΜΟΙ.- Ιωάννης Γ. Μιτβοτά
  Κης-*£λλη Σ. ΆφΘονΙβη ετέλεσαν
  τούς γάμους τυν έν Αθήναις
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Συνελθόν,
  τες μόλις έκ τής ττληςάσης ήμβ.
  συμφορδς έκ τοθ προώρου καί 4
  δοκήτου θανατου τοθ προοφιλοθς
  καί άγσπημένου ημών σύζυγον
  καί ττατρός ΕύθυμΙου 'Ρμμ. γϊ(1(
  τζθκη θ,ωροθμει» έττιβεβλημβνην Ο
  τΐοχρέωσΐν μας δπως καί 6ημο3ί0
  έκδηλώσωμεν τάς Απείρους βύχα.
  ριστΐας μας πρός τοθς Ιατροθς κ
  κ Άν^ρέαν Κώτσην καί Έμμ. κβ"
  νέτον διά τό έπιδειχθέν ενδιαφέρον
  των, κατά την ολιγοήμερον άοθέ
  νειαν τοθ ώς ανω ουζύγου καί ηα
  τρός μας. ώς καί τοθς κ. κ. Ίβ
  άννην Γεμιτζί|ν, Έμμ. Βλαστόν
  Δημήτρ. ΧανιωτάκΓ,ν, Έμμ, π,
  τρακην, Γεώργ. Ι. Βλαστόν, Άντ.
  Κουρουττάκην καί Γεώργ. Κουρου
  πάκην κσΐ έν γένει άπαντας τοθς
  συγγενεΐς καί φΐλους τούς όκοο
  βήτΐοτι έκδηλώσσντ'-ς την ουμμβ
  τοχήν των είς τό βαρο ηένβος
  μας.
  'Η βαρυΐΐενθοθσσ οίκογένεια
  Εΰθυμίου Γεμιτζαχη
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Σήμβοον Μεγάλην Πέμπτην β4.
  φονται τα αόγά άλλά καί πέρνουν
  πλέον.. ρυθμόν καί σχή"μα τα
  ζυμωτικά.
  — Μέ τα όΐΐοϊα κατακλύζονΐαι
  κυριολεκτικώς οί φοθρνοι &στε οί
  φουρνάοηβες νά ευρίσκωνται οτΐς
  φούργιες των.
  —Επ" άγαθφ βεβαία καί τοθ
  ταμείου των τό όττοΐον πρ·κ«ιμέ·
  νού «περΐ ψηστικων» γνωρίζει αύ·
  τες τίς ήμέρες εξαιρετικην αύξησιν
  τοθ λαβείν.
  Ή νοτιά εφαίνετο χΘ4ς ύποχ».
  ροθσα..
  —Ή Θερμοχρο·σ(α πάντως παρέ·
  μεινεν είς τα ούτά έπΐπεδα.
  —"Ωστε «ά δυσανασχετοθν οί
  παλαιοΐ φΐλοι τΛς Άπριλιάτικης
  δροσιδϊ ποο—καθώς υπεστήριξαν
  —ήταν άλλοτε, σ'σορρόπησις τής
  Θερμοκρασίας είς §να λογικόν σή·
  μείΌν»,
  —Δέν 6<ανβ δηλ. τότε οθτε κροο ου τε ζέστη— οθτε άπό τή ζβοτη, δπως συχνά τώρα, καταντούσαμε είς τό κρύο. —'Η κίνησις των ύπαιθρΐων να>
  λητων πασχαλινων εΐδων εΤνε έφε·
  τος χαλαρά,
  —Κσι αύτό βεβαία έξ αΐτ'ας τί]ς
  γενικής κρίσεως.
  —Ήτις ιεσΐ διά την εέπιχίΐρη·
  σιν» αυτήν έλάχιστα κέρδη—αν
  ΰχι κσΙ Ολως διόλου ζημ'ες-ύηό
  σχεται,
  —Είς τό ταχυδρομειον μας πά-
  ρουοιάζονται αυτήν την εποχήν
  πυκνοί πελάται ΙΜως είς την θυρΐ-
  δα των γραμματοσήμων καί των
  έπιταγών.
  —Πρόκειται ώς γνωστόν περΐ
  τής άλληλογραβΐας τοθ Πάσχα
  καί των εύχων συγκεκριμένως πρός
  συγγβνεΐς, φίλους καί γνωρΐμους
  γενιχά.
  —ΟΙ πρωτοι εξ αλλου—καί κά·
  πό τε καί οί δεότεροι—δχουν άνάγ
  κην έκτάκτων ή τακτικών.. βοηθη
  μάτων διά τάς αγ άς δσον καί
  πολυεξόδους αύτάς ημέρας
  —Έξ οθ καί ή συγκέντρωσις είς
  τό Ταχυδρομειον μας καί τα βάσα
  να των δυσαναλόγων πρός τόν
  κύ<λον των εργασιών τού ύπαλλή λων. ΈξαΐΌλουΘεΓ ή συγκέντρωσις τώνχοιστιανων είς τάς έκκλησΐας. —Άπόψε ή συγκέντρωσις αυτή Θά προσλόβη την πυκνοτέραν μορ Φήν της λόγω των δώβεκα εύαγγε λΐων μέ τα όποΓα άρχΐζουν αί καΐανυκτικώτεραι στιγμαί των (ε ρων ακολουθίαν. —Αυριον δέ ή συγκέντρωσις των χριστιανών Θά γενικευθή καί *1ς τος όδούς μέ την περΐφοράν των έπιταφίων πού προβλέπεται καί δι' εφέτος έπιβ^ητική. —Ιδιαιτέραν Ολως γραφικότητα Θά προσλάβη αυριον τό στόλισμα των Έπιταφίων άπό τάς δεσηοινΙ δας τοθ Ηρακλείου, είς τό όπθΓον Θά άφιβρώσωμεν καί πάλιν εΐδικήν στήλην. —Έφιστδται πάλιν ή ποοσοχή των άρχών ίπΐ τής έφαρμογής τοθ νόμου περΐ κινηματογρθφων διά τους άνηλίκους. —Πρόκειται περΐ τοθ «κακώς χρη σιμοΓτοιουμβνου κινηαατογράφου· δσον άφορςϊ τούς μικροος. —Έν πάση περιπτώσει καλόν βά ήτο νά έλαμβάνοντο εύρότεραι σκέψεις άπό τό κράτος καί διά την καθιέρωσιν τοθ καλώς χρησιμοποι ουμένου ή «μορφωτικοθ» καθαρβς κινηματογράφου Ι Ρ·ηοε·«ερ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανίΐλθε Έξ Άθη νών ή κ Ελένη Γ. Φουνταλίδου κομίσασα πλουσίαν συλλογήν μόν τέλων γυναικεΐων ττίλων. ΕΚΔΟΣΕΙΣ—ΈξεδόΘη μβ πλου οίαν Φΐλολογικήν Ολην τό περιοβι κόν «Νεοελληνικά Γράμματα». Έ πΐοης εξεδόθη εόθυμογραφικόν καί ποικίλον δπως πάντοτε τό «Σαβ ϊατοκόριακο», ΚΑΠΝΟΦΥΤΑ. - Διαφόρων τΐσι οτήτων καί είς οιανδήποτε ποσότι^ τα Θά εΰρητε παρά τω κ. Δημήτρ. Σουπουρί] κοί είς τιμάς άσυναγο* νίστους, παραπ? εύρως σταφιδικής κ Μιχ. Τζουλάκη, Εξωθι Χανίων Πόρτας, μέχρι τέλους Μαίου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή γνβοτή χαλλιτέχνις μοΒί Δΐς Χαρ. ΜαραγχοΟ ιίδοποιιΐ Αξιότιμον πελατείαν ττ;; δ» •Λ» ήμιρΑν Λνβχω^εΙ Βιά τ<{ πρός Β«ραχο}«νθΐΙ9ΐν τΚΛ
  Α Π Ο ΡΘ Ω Σϊ ~
  τοθ
  ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΐΟΟον
  "Ετνωγαν σέ χρυσα σερβ'-
  τσια, βτηναν σέ άπσσϋράπτον
  τα κρύσΓαλλα· ίδιναν θεατρι
  κές ιτορσσΐάσε'ς, ώιγάνωναν
  μουσικές καΐ >.αοτοτϊαιχτι*ές
  έπιδβΐξεις στό ώοαΐο έχεΐνο
  μέγαρον. Ή χαλλιτερη κοΐνω
  νΐα έθβωροθσβν έξαιρεηκή Τι·
  μή της να μπβ στό άρχοντικό
  τής χομήσσης ντέ Βχλουα ντέ
  λα Μογ...
  Οποίος στο παιχνΐοι τρα¬
  βήξη τρείς Φορές στή σειρο
  τό νιό μεγάλο χαρτ', οέν θά
  βιστάση την τέταρτη φορά να
  ποντάρη 6λα για 6λα. ΚαΙ
  να πού ή τ6χη έρνόταν νβ βά
  λΠ σί* Χ«Ρι τής κομήσσης ντέ
  λα Μότ τό γερό χαρτΐ. Σέ μι-
  Ον άπό τίς δεξιώσβις της κά-
  ποίος Βιηγοταν πώς οί κοσμη
  ματοπώλβς τί|ς αόλήν, ό
  Μπαΐμερ καΐ 6 Μπασσάνζ,
  βΐχαν μεγάλες στβνοχώριες·
  ΕΙχαν βάλη 6λο τους τό κε-
  «ψάλαιο καΡώς χ' βνα οημαν
  τικό ποσόν κου είχον βανει
  σθ() στό μεγαλειωοεστερο πβ·
  ριδεραιο οισμαντιών πού βΐ-
  χβν (&0 Δ κόσμος.
  Τό περιδέραιον αύτό προω
  ρΐζετο αρχικώς γιά την ντύ
  Μκαρρύ, ή όποία ασφαλώς
  θά τό άγόροζεν αν ή εύλο-
  για οέν ίστβλνε βυστυχώς
  στόν άλλο νόσμο τόν Λσυοο
  βϊκο 15ον. "£ιιειτα οί κοσμη-
  ματοκώλες τό προσεφέρον
  σιήν αθλή της ΊστιανΙας καΐ
  τρείς ψορές στή Μαρία—Άν
  τουαιέττα, ή ό ποία τρελλή
  για τα κοσμήαατα άγόροζβν
  εθκολα χωρΐς να ανησυχβ κο,
  λύ γιά την τψή. Άλλσ. Δ οί
  κονθμος ν αί άνιαρός Λουβο·
  βΐ«ος 16ος δέν θέλησε νά βνά
  λη. άιιό τό πουγγΐ τού 1.600.
  000 λΐρες. "Ετσι .οί Μπαΐμβρ
  καΐ Μκοσσάνζ ίΐχαν φθάση
  σέ άδιέξοβον καΐ 1Ι τόκοι πού
  ώφειλα έβάρυνσν τα ώραΤά
  των διομάντια. Άοφαλώς θά
  ήναγκόζοντο νά ιιουλήσουν
  το θαυμάσιον περιδέραιον κά
  ιω ά-ό την άξΐα τού. Άλλά
  γιαιΐ ή κόμησσα ντέ Β-ιλουά
  ή 6ιΐο(α εΐχβ τόσο στενή φιλΐα
  μέ τή ββοίλισσσ, «έν έ«ροσ-
  καθοθσε νά πε'ση *ή ββσιλι
  "ή της φ(λη νά αγοράση αό
  τώ τό κόσμηιισ-—φθηνά βεβαία
  «αί μέβόσεκ; Ή *όμησσι θί
  λοντσς μέ κόθβ τρόπο νά δια¬
  τηρήση τόν θρθλο τής έπιρ.
  ροτΚ τηο, ιΤ,χβ την καλωσύνη
  νά υποσχεθή" την έηίμβασΐ τητ
  καί την 29ην Δεκεμβριού 1784
  οί δυό κοσμημστοπώλβς έπή
  γαν στό μέγσρό της γιά νά
  τής δεΐξουν τόν πολύπμο θη
  σαυρό.
  ΤΙ θαθμσ ήαν εκεΤνο! Έκό
  πη<εν ή άναπνοήτής Ίω&ννας μόλις τό είδεν. Άστραφτερά σάν τα δΐσμάντισ, παράτολμα σχέδια διέσχιζαν τό πονηοό της πνβθμα. ΓιατΙ νά μην πβΐ σπ τόν βλάκα τόν χαρδινάλΐο νά αγοράση κρυφά τό περιδέ ραιον γιά τή βασΐλισσσ; Μόλις ό Ροάν έγύρισεν άπό την Άλσατισ, τον έπερΐλαβεν ή κομησαα ντέ Βαλουά νιέ λά Μότ. Ή βσσίλισσα τοθ «άρει χε δι ι γμα μ άς νέας ΐύνοίας. 'ΕπιθυμοΟσε νά αγοράση ενα πολύτιμο κεσμημα, έν άγνο α τοθ βασιλέως φυσικά, κ' έχρει αζόταν γι' αύτό Εναν £χ*μυ θον μισόζοντα. Τό γεγονός δτι τόν εσκέφθη γι' σοτήν την μυστικήν αποστόλη άποτελοθ σε μίαν άνόμη απόδειξιν τής ίμπιστοσύνης της. Δέν επέρασαν πολλές ήμέ· ρες καί ή κόμησσα ντέ λο Μότ άνήγγβιλε μέ Οφος θριαμ βευτινό στόν ΜπαΤμβρ δτι εύ ρή<εν άγορσσ'ή: τόν καρδινά λιο ντέ Ροάν. ΣτΙς 29 Ίανουα ρΐου 1785 εκλείσθη ή συμφω νΐα: 1 600 000 λΐρες τιληρωτέ ες σέ 6όο χρόνια κατά έξαμή νους βόσεις. Τό κόσμηαα θσ παρεδΐοετο την Ιην Φίβρουα ρΐου, ή πρώτη δόσις Ιπρεπε νά κατπβληθβ την Ιην ΑύγοΟ στο υ. Ό κσρδινάλιος έμονο γράφησε τό συμβόλαιο καί τό παρέδωσε στήν Ίωάννα γιο νά τό'υποβάλη στή «φΙλη τηι». Την επομένην 30η,ν ΊανουαρΙ ου, ή κλέφτρα εφερε την ά πάντησιν, ή μεγαλειοτάτη ή ταν απολύτως σύμφωνη. (συνβχΐζεται) Παρελήφθησαν Δρθς μετά ¥ ανευ χρυσαλλίδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε- λεμπέκια-Καραγάτσα,Όρεγκονπάϊνγ Όξυές δλων των εΐδών, Κόντρα πλα- κέ κοινά καί Όκουμέ καλαμάδες έ- ξαιρετικοί. Κατάστημα Ξυλερπορικόν ΔΕΡΜΙΓΖ4ΚΗ - ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΝΑΙΛΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Παντο-ωλιίον τοθ Ιωάννου Πιρτσελάκη κσβιστά γν«στόν είς την αξιότιμον καΙ «ολυ ■ληθή -ελατείαν τού δτι «αρέλαβιν «λαιό- λαΒον γνήσιον εκλεκτής «οιότητος «κ τοΰ ■«.- ρίου ΜαλλΑν Ίερα.ίτρας, τό ό«οϊον θά «ωλ0 άηύ σήμερον, κονβρικβς καΙ λιανικώς είς τι. κάς ασυναγωνίστους. Έβίσης γνκστοποιοθμιν τό κοινόν δτι διά *6»ου Λειογορεθβται είς «ό βνω Καταστείμα φ «όλη,σις σβορελαίου. (Έκ τοθ Καταστή ματος) ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ ΕΙδοβοιβ τοΰα έ»6ισφεροι>ίνους δτι τα τό¬
  σον γννστά Βιβ την στερεότητα καΙ αντοιήν
  των τοϋΒλα τοθ Έργοστασίου μου. βαρά τό
  •Λτσαλενιο, #ά «ωλοθνται είς τό βξής βρός
  — ε^~Μ« - «α^
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗ!
  ΤΛ φλέγοντα βιολογικα ζητήματα
  Τό χλωριοθχον
  μαγνήσιον
  Δ'.
  Αΰτά λέγει μ(α έττιστημονι-
  κή κορυφή τής Εΰαώκης καί
  Βέν έπιτρέπβτσι είς τόν τυχόν
  τα νά £γη άντίρρήσεις. Τώ·
  ρα, Αν θέλετε καί τό πρακτι-
  κόν συμπέρασμα τής υποθέ¬
  σεως αυτής, θά τό Βιατυπώ·
  σο μέ ολίγας λέξεις ώς εξής:
  Όσοι εχετβ υπερβή την νεό
  τητο «αί εχετβ ττροχωρήαη
  όπαΌ?ή«οτε είς την ώριμον
  ηλικίαν, βσοι έργάζςσθβ καΙ
  ύπερκοπ βτε Βιανοητικώς κα(
  καταναλΐσκειε μεγάλην νευρι
  ήν ενέργειαν είς τόν άγθνα
  τής ζωή"ς, δσοι αίσθάνεσθε
  όπωσΒήποτε κατοβεβληαένον
  τό σωματικόν κο{ τό ηθικόν
  σας οθένος κοΐ Εχετε ανάγ¬
  κην χάποισς άνοζωογονήσε·
  ως κα( τοθ όργανισμοθ καί
  τής ψυχικοτητός σας, δσοι τέ-
  λος έχετε τό άιύχημα νά εί¬
  σθε ύποκβΐμενοΐ είς την φοβε
  ράν νόσον τοθ καρκΐνου, κα·
  λά θά κάμετε νά μεταχειρίζε
  οΘβ τακτικώτατα τό χλωρ'θθ
  χον μαγνήσιον ώς εΐδος συμ
  πληρώματος τοθ απαραιτήτου
  διά την καθημερινήν τροφήν
  μαγειρικοθ άλατος. Είς την
  εποχήν μσς μάλιστσ, βπου ή
  όσηαέΓαι προΐοθσα τραχύτηζ
  τής β,οπάλης καί οί διαρκώς
  πολλαπλασισζόμβναΐ Ανάγκαι
  τής ζωής κατακευράζουν ή"
  μάλλον κατακουρβλιάζουν
  πρΐν τής ώ?ας τόν Ανθρωπον
  κα( εΤμεθα περΐπου δλοι οί
  βιοπαλαιστα!—βλλά καΙ οί
  γλβντζ^Βες άτόμη—ποίος ολί¬
  γο ποίος πολύ ύποψήφιοι νευ-
  ραοθενικοΙ τ) πρόωροι άπόμα>
  ν,οι τοθ αγώνος τής ζωής, β|ν
  Υάνει κανβ'ς τΐτιοτβ νά προ·
  σθέτη είς τα 5Χλα έφόΒια τής
  άντοχής τοο κσΐ τόν χημικόν
  αυτόν πσραγοντα ζωηκότη
  κος καί εύεξίας πού λέγβται
  χλωριοθχον μαγνήσιον, ίνα
  φάομακον πού είνε μάλλον
  τοοφΛ καΙ Βέν Εχει νά κουοά-
  ση οθ^ε τόν όονανισμόν ου τε
  τό βαλάντιον. Ό γράφων τάς
  γραμμάς ταύτας όμολογεΐ
  τούλάχ'στον, δτι άπό ΒιετΕας
  ήδη καθιερώσας τακτικήν την
  χρήσιν τοθ άλατος τούτου διά
  τόν εαυτόν τού, Βέν £χβι χα-
  νένα λόγον νά εΐνβ Βυσηοε
  στημένος μέ την ενέργειαν αύ-
  τοθ, διότι καίτοι άπεμακρύν
  θη ή^η άρΚΕτά άπό κάποιον
  Μαλέαν ήλιχΐας—Γύτό δβ
  μάς Ιλειπβ τωοσ νά εχβτε
  καΙ την άδιάκριτον περιέργει¬
  αν νά μσθετε καΙ την ήλΐκΐαν
  τού, ώσάν νά μή τοθ εφθι·
  νεν ή άκριτομυθία των δύο
  μεγάλων βγκυκλοπαιδικον
  μας λεξιχων—αΐσθάνεται έν
  τούτοις, ανεξαρτήτως μ άς
  γβνικής ευρξΐας, καί μίαν ά-
  νέλπιστον δρεξιν κοΐ άντοχήν
  είς εργασίαν, άρκετά αξιοση¬
  μείωτον ωστε νά οΐσθάνβται
  την ανάγκην νά €<τυπήστ] καί ξύλο! κα( τής οποίας εχουν κάποιαν πικράν α<ΐραν καΙ οί αναγνώσται μέ την πολυ- λογΐαν πού τούς έζεθέωσε τό σον καιρόν τώρα. Τό χλωριοθχον μαγν ήσιον φέρεται ιίς τό εμπόριον ώ; κρυσταλλικόν εύδιάλυτον καΙ ύγροσκοπικόν καΙ ώς δμορφος κονις·. Πραχτικωτέρα κοί πλέ¬ ον κατάλληλος πρός τακτικήν χρήσιν ή πρώτη μορφή καΙ ίβ'ως ή μάρκα: οηΙοηΐΓβ άβ ΐπβο/Βέβίιιιη οΓΐβταΙΙίβέ ΜβΓ οΐε, η όποία Βέν πρεπβι νά λεΐπη άπό κανέν φαρμακείον, (σονεχΐζεται) Ε Ν ΑΣ ΝΕΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΑΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Φέρομεν είς γνώσιν τοθ κατανα- λωτικοθ κοινοθ δτι έθέσαμεν είς κυκλοφορίαν τούς έκλ,εκτούς μας , σάπωνας: ) ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Ποιότης αρίστη. Τιμαί συνήθεις. Πωλουνται είς δλ.α τα καλά κατα στήματα. Έργοστίσιβ Πνρηνελ«ι·υργ{«ς καί Σαπ«νοκ·ιΐας ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗ! ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΤΑΛΙΑΝΗΤ. Ήράχλ«ιον—Κρήτης ΕΛΑΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Η ΟΚΑ ΔΡΑΧ. 48 "ΑΚΡΟΠΟΔΙΣ.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΟΝ χ έ τί ηια ίς την ΈφημΐϋΕΒχ τί); Κυδιονή οΐως διίτβγμϊ περΐ ποακτκτΐί ή καί τβθ ο \ 8ΐά τό τος τί}ς ίατρικής τ* εξής συμπληρωιιοιτιχβί: Διά τοθ Βιατάγματος βτι ή διιχής ποαχτΐχή ___, ώς ΙθΜΐεοιχών δ^ηθίν ή Ιξωτερι «βν τ6ν βουλομένων νϊ τΰχωοιν ίνδεικτιχοθ ιίδιχόιτ)τος θΐ γίνεται Ι» τινι χλινιχ^ ή έργαστηίίφ τοθ Πανιπιατηιι'ου ί) έν νοοοχομιιχνψ τινι τμήματι διευΒυνομίνφ 6πό τα- κτιχοθ ί) έκτάχτου χ»θ>)γΐ]ΤοΟ τοθ
  Πχνεπιστηιι'ου ή όφηγητοθ ή έν
  Ιλλε'ψΐι τούτων χά! υκό ΛΧλοα
  τιιστήμονος,
  Πιρί τούτων άπο^αίνεται ίκά-
  στοτε τ) Σχολή. Ό ουμτΐλτςΐίώίας
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Ή πρακτική άσκησις
  καί έξέτασις των ιατρών.
  τ' άνωτέοιβ ίιετή Χ9ΚΤ]βιν
  λλ οΐτησιν πΐίζ τόν χο-
  αμή·οο« ττ|ς Ίχτοιχής Σχολήζ μι
  τ* αχετΐ'ής ττιαοπηιήοκβς τοθ
  οίκΐΕου χαθ^νητοθ τ] δτηγτ)ΐοΟ πε
  ρΐ χτ}( άβ'ήΐΗος, Βκαχ 6πββΐ|
  ξ
  την χεκανανιαμέτμ έξέκυν.
  Ή ίξίιααις διεξάγΐται παοά τρ ι
  μιλοθς έΐτιτροπί)ς οριζομένης εκά¬
  στοτε δ «ι 4 τής Σχολτ](. Αί έξετ£·
  σιις ι [νέ πραχιικα', διεξάγονται
  δέ έν ταΤς οίχιΕαις χλινιχαΐς ή
  έργ·»ατη5ίοΐς τοθ πανιπιοιημίοιι.
  Έ Ιξίτΐσίς άποαχοπιΤ είς τον
  Ιλιγχον τής Εχκνέττ,ιος τοθ 6κο-
  ψΊφΙου έν τώ είδινώ χλάΒφ, (ΰτι
  νος οίτιΐΐαι ενδεικτικόν, έφχβμο-
  ζομίνων χοιτά τα λοιπΐ τβν δια·
  τάξιων τΛν (!>θοην 186, 187 %%
  189 τοθ νίμου 5345 «πιρΐ δργ«·
  νιαμοθ τοθ Πανεπιστημίου».
  —Ή Μιγκλη Έβδβμίς. ΑΙ
  σημεριναί «κ·λουθΙ«ι.
  Σημερον Νβγάλην Πέμπτην αρ
  χεται την 7.30 π. μ, ή ®«ί« Λϊι
  τουρνίκ τοθ Μβγάλου Βαβιλείου
  χαί την 8 μ, μ. ή άκβλβυθΐα τ&ν
  Άγ(&)ν Παθΰν.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜ4
  ϋΛΒΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΓ
  1) Μιχαήλ Γ. Κουμπανάχτ]
  2) Ίαβέννου Γ. Κουμιταναχη
  χιοι Νεκπόλιος.
  Κατά
  Άντ. Κουμπ
  χατοΕχου κρώην Νεαπβλεβς χά!
  Ον ΆλΐξανδριΕας (δΐδς 'ΑΐαρΕνι
  αριθ. 52).
  Έπειδή δ χαθ' ι υ τό παρίν έ
  μας καίτοι έπιτέγτ] &ιά
  δχβ χ;ονολ,8 χαί 20 Μιρτίου
  1937άΐτλής χ«1 χατααχΐ<η*ί{ου επι ταγβν μας ίνα δυνάμει %%1 τυίς εκτέλεσιν τής δπ' αριθ. 5)1937 όρΐοΐιχ^ς χ%1 τεΑεοιδίχοϋ αιως τοθ Πρωτοδΐκείου ομίμως περιβιβλημένης τόν ίχτε λισΐήριον τύπον μδς ήϊηο&ογ δια κεφάλαιον τίχους χ»1 ίξοϊα ττ!ς V έηιταγή; μας δρζχ- μας 19813,30 ιΰΐέν έν τιύΐοις χά —Άρχ«ι·λ·γ·ι είς Χανιά. Πληρβφορβύμιθ* ίτι είς Χανιίι αφίχθησαν κροχθές ο! Άννλβι &ρχ«ιολάγοι κ. μ. Πεντλουμπονρυ κοεΙ Χοτκινσβν πρός εξέτασιν τβϋ άνευρεθίντος έχ«Ι πρό ήμΐρΔν ψηςριίωτβθ. —Προσκοκιχή (χδρομή. £άμκρον διά τβδ ατμοπλοίου τής γραμμης άναχωββΐ ή 2α ομάς προσκοπων Ήρκχλκίου ύπβ την διοίκησιν τβθ Άρχπγοδ κ. Κ. Βι τούρη καί τοθ Ύποιρχηγβδ κ. Κ. Άλ·{«νδροιτοΰλου διά δ·κ«ημ(- ρβν, έη' εύκβιρία τ&ν έορτ&ν τού Πάσχα. έκδρομην *1ς Χαλκίδκ μί Αθηνών. Διά Κ«1 πρός εΙση5«£ιν τοθ ποαβθ τΑν δρβχμδν 19813,30 μιτά τ&ν τίνων χαΐ ίξίίων σύίίέν μέχρις Ιξοφλήσιως έχτΕθεμΐν ε!; δημίσιον άναγχηβτιχον πλεΐ3τΐ)5ΐ»σμίν τα κατωτέρω ίυτίθη^α άκΐνηικ τού¬ του χτήμΐτα, ή«;: 1) Έντος τί]ς Νιαπίλιως χαΐ *ατά την βίον ΈλιυΒερΕου Βινιζί- λου ήμ:βρϊΐττωμίνον κΙχτ)|ΐα χ»Ι βί<ίη·δον εκτάσεως ώ; Ιγγιατα 100 τ. μ, πλτρΐαζίμΐναν χτήμκ σν Έμμαν. Σή?η, Κωνοΐ. Σχω λην£ρτ]ι Νικολ. ΜιΗυιιίχη, χαΐ χληρονομων Αλεξ. Σ(αιιραχ£«τ) χαιτά τα 13)16 κδια<«ιμ^τνς 2) Είς θέσιν «Νήστιτυ» περιφερείας κπόΧεως ίλαιίφυιον έχτίσε»); ενός χτΐ ημίσεως ώς Ιγγιαιτα υζουρίου με 65 ελαιόδενδρα χαί 20 άμ^γδαλόδενδρα χα( τίνα 6χα οοφίρα πλησΐ'ζίμενον χτήμτοι Γεωργ. ΐΊχτεραχτ] έκ δύο μΐρην Ανδρ. Χ" Μ. Γιαλελάχη, Γ. Πι ϊιώτη χαί Έμμαν. Γ. ΨΛλίδτ)· Ό πλιΐατηριαομίς τ&ν ι_χττ]ϋ4 των τού'ων γενησεται την 6ψ Ίίυνίου 1937 ημέραν Κυΐΐαχ^ χά Ι ω?αν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Σνμβιλαιογράφβυ Νΐϊπίλιω! χαί είς το βύτέθι δημίσιον γρα φΐον τού Εμμανουήλ ΙΊχυλάχη ή τούτου χωλυομένου τοθ νομΐμου αύΐοθ άν»πλτ)ρωτοΟ Βτι χαί Βπβυ χαλοθνται οί βουλόμενοι να πλειό ή ή 'Αρμίδιος διχαατιχός χλι,ήρ παραγγιλλετκι να ενεργήση τ* ε τοίς άρθροΐς 360 χβΐ Ιΐτόμ. Πΐλ Δκονομίος τοθ 1880 ό,ιιζόμεν». Έν Νιατΐόλει τ^ 2Ο{ Αλί 1937 Ό πλτ)ρεξούαιος η Γ. Αογκριβστάχπί —■ ΔΓ ύποθβιλψιν φυγοδίκβυ. Συνελήφθη είς Άνάγΐια Μυλο¬ ποτάμου ό Νικόλαος Σπιθουρα· κης έκτοπιζύμινος επί Εν Ιτβς ■Ις την νήοον "Ιον διότι ύπέοαλ πι τόν φυγοβΐΜβδντ» έξβδελφόν τού Γεώργιον Σπιίουράκπν ή Γαλανην. —Ή Έκθεσις τβΰ Ζνκπείοο. Υπο της οΐκεΐας έπιτροιτπς της Νομαρχΐας Ήρκχλβίου έξβδόβπ μοί Ι εκοινοποιήθη έγκύΗλιος άςρο ρνσα τούς σκοπους τής ΈκθίαβΜς Ζ«ππ«ίοι» κκΙ την ανάγκην ώς καί τόν τρόπον της «πΛστολης έκββμάτων έ{ ίλβυ τβδ νομο& μας αίς την Ικθεσιν. β σχολεΐα έμβο λι«αμ·Β. Υπό της ΓιωργικΠς ύιτηριαίκς Ρεθύμνης χ«τηρτ<σθησ«ν 4 μβτα- θατιχά σχολΐία Ιμβολιασμοδ <4- γρίιιν δίνίρων Ητοι βν κατβ I- πβρχίαν. Τα σχολεϊ» ταδτκ ηρχι σαν ηδη λειτουργοδντ». —ΑΙ εξετασεις τδν Οίκον· μικών ύκοιλλήλων. Πββς τας αρμοδίας αρχάς έκοι νοποιήθη βκό τοδ , ύπβυρν·ίβυ τ&ν θΐκονομικ&ν τό Β. Διάταγ· μ«, διά τοδ βΐτοίου καβορίζβ· ται ό «ρόιτος της διβξαγωγής των έ{βτασΐων πρός εκτίμησιν της ίκανότητβς τ&ν δοκίμων οί κονομΐΜ&ν 6λλήλ —Καταρτίζεται ίπετπρίς ίερ· μονάχων. Ή Ί. ϊύνβδβς κπΐφάσισι νά χ« ταρτίση 1πετηρ(δ« .την Ιΐρομο νάχνν Μληρικ&ν, είς τρόπον & στπ κατ« τ*ς π*ρβυσι«ζομίνας ΐύχβιΐΒΐοις προαγωγής ιίς τό βρ χιιρκτικαν ά{ί«ιμ« μή παραγΜει νίζβανται οί πρ&νμκτοι ποιρασχβν τβς υπηρεσίας ·1ς την ΈκΝληβί βν. "Ηδη ίι«τβχβησαν ς διάιφο ροι μητροπολίται νά άκοστιΐλουν αίς την Ί. Σύνοδον λιπτομβρή η* ταστασιν τ&ν ύπηρΐτούντων *<ς τάς μητροπόλΐις τ«ν Ιΐρομονβΐ χνν θβολβγυν Χληρικ&ν, —Ή τιμή τδν νκύλνν. Είς την τιμήν τ&ν ναύλνν δέν έπήλθΐ καμμιά διαχύμανσι; κ« τα την λα{«σαν έβδομάδιχ. Ν«υ λ*)β*ις τινβς, γινομέναι διά την ΉπειρντΐΝήν Κύρνπην, έπληρώ βησαν πρός 33 σελ. χατά Τόννον. Διά τούς 'Κλληνικούς λιμ*ν«ς ναυλώαεις δέν εγίνοντο. ΟΙ ν«δ λοι π*ραμ·νουν είς τα επΐκιοει τ&ν 36-36 1)2 σελ. κατά τόννον. ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤλΣΤΗΜλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήαατα κβΐ ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της- Ελλά¬ δος καί τοΰ Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον καταθέση ίν δφει καί επ) προβίσμία. Δάνεια επί ένεχϋρ© έμπορβυμάτβν. 'ΕΜτίλιοι, ΐ ύπ· τραηΐζικπί *Ρ
  Ι
  Ι
  ΙΜ
  ' Ηράκλειον Κρτης
  ΓραφεΤα έναντι Μομαρχΐας
  ανορθωσγσ:
  ΠρωΙα Πέμπτης
  29 Απριλίου 1937
  Τίΐν ΙΙΠηΝνΐίΤΙί.ν Ό Φράνκο άποκρούει κάδε πρότασιν
  Ι
  III
  ΙϊΙΐΖϋΙΙΙιΜΐυΐ είρήνης μέ τούς έρυάρούς.
  ΤΟ ΜΠΙΑΜΠΑΟ ΕΚΥΚΛΩΟΗ
  ΤΕΛΕΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΟΑΑ
  μάνκας
  μιταδίβουν
  28 Απριλίου —
  ατα εκ Σάλα·
  Παρισίων
  τό κείμενον
  ε«ετε
  έσ«βΟαντϊ|ς Ηθές βιέβησανΐΐθνικ* στρατΐύματοι ·««·
  τό Ρίο Ν*ο»α_ν·ΐο ε,θάσαν. λεσαν «ροό·ου< καταλ» τ,οθ κθεσινοθ επισήμου Α νακοιιωθέντος εκ τοθ στρα Τηγε(ου χοθ Φράνκο: ΤΩΝ Ε8ΜΙΚ0Ν ΣΤΡΙΤΕΥΜίΤΩΝ ΑΦΒΟΝΑ ΑΑΦΥΡέΙ & 4ΙΧΜ1ΑΟΤ0Ι £53Ξ3ίΡ£ί «άρ. Είς κ·ϊράς τ«*ν «ερι ήλθον τρείς ιχιλιάΒες αΐχ μάλωτοι καΐ μεγάλαι πό- σότητβς «ολεμικοθ ολικοθ. ΑΙ άνώλειαι τέεν κυβιρνη ώ ί ί Τ τικών είνε σημαντικαί. Τα επαναστατικαί στρατΐύμα τα κατέλαβον ιήν «όλιν την ΑΘΗΝΑΙ 38 Απριλίου (τού άν· ταποκριτοΰ μας).—Έσπερινά τηλεγρα- φηματα έχ Παρισίων άναφέρου» ότι ό «τρατός τού Μόλα έκχαθαρίζων οιαρ· .-_„.-, «Λ,ίο*.-» κώς τό εδαφος *«ί προχωρών έκύκλωσε, Ε™6α Μ«λ8άγΚα τελείως την «όλιν τού Μπιλ,ε.πάο ήτις '----------------------- φαίνεται ότι ϊέν θά δυνηθή νά άντιστή περισσότερον των δύο ή τριών ήμε· ρών. Κατά τα αύτά ττλεγραφήματα οί έ- ρυθροϊ δέν άποχρύπτουν ότι ή προέλα- σις των στρατευμάτων των έπαναστατών είνε ακατάσχετον. Έξ άλλου βεβαιού¬ ται ότι τα άλωθέντα υπό τού Μόλα'πυ· ροβόλν, πολυβόλα κ»ί, σιδηροδρομικόν υλικόν ύπερβαίνουν κατά πολύ τα ύ· πολογισθέντα αρχικώς. Αέγεται έπί- βης ότε άρχηγοί τίνες τού στρατού των Βάσκων ηύτοκτόνησαν αλλοι δέ ήχΐ*-α λωτίσθησαν. τό Ρίο Ντουράγκο ·Θάσαν- λεσαν «ροο.ο^. *-™.~ τα.Ις <*«όσταοιν «ντακο 'βόντα θίσΐις τινάς τβν β σ(ε*ν μ«το»ν άβδ τοθ Ντου ρυθρων ράνκο. ΠερΙ ώραν 22αν τα Ήέθνική κυβέρνησις « ««αναστατικά στρατεύμα-!«ληροφορήβη. δτι δ Ο«ουρ τα Εφθασαν «Ις τ* «ρόθυ νός των Έξ-τερικων ^ς ρα τής Μαρκίνα καΐ κατί Β-χλίνθια ντέλ Βάγιο. μ«α - ΙΝ 6ε βάς είς 'Δντοϋ συνβ.λέχθη μέξένους διπλε*μάτας «ρός λαβαν τα ύψώματα τα σνόζοντα τής «όλεωο Τα στρατεύματσ, έ θ Έ ρρ ρμ α«οχ»ροΟντ.α έκ τοθ Έ ι·μ βάρ, κατέστριψαν τάς καλάς συνοικίας τ()ς «όλΐ ως, καθώς καί εν μέγα έρ γοστάσιον. Κατά την χθα σι>ήν ημέραν, τα έθνικά
  στρατιύματα έκυρίευσαν
  εΐκοσι ■υροβάλα·, «ιντήκον
  τα μυδραλλιοβόλα καί δυο
  χιλιάδες τυφέκια. Είς τό
  μέτωπον τής Άραγωνος χά
  μεσολάβησίν διά τόν «ρ
  ματισμόν τοθ «ολίμου. Ό
  ρασΐοφωνικός σταθμός τής
  Σολαμάνκας ανακοινοί, δ
  τιδ σιρατηγδς Φράνκο, ΐΐνβ
  άνοφασισμένος νά 4«ο«ρού
  σπ οίονδήβοτε συμβιβα
  σμόν. Ή κατάστασις *ν Ί
  σνανία θά διευθετηθή μό
  νόν διά νίκης τΛ» έθνικώ»
  δκλαν».
  Ο ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ
  ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΑΝΕΚΛΗΘΗ
  ΔΙ' ΑΓΙ..ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΠΡΟΚλΑΕΙΕΝ
  ΠΔΝΤΟΥ ΒΙ8ΕΙ4Ν
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤ&Ν
  ΕΔΟΡΝΣΕΝ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ
  Αί έορταί τού ΐστορικοΰ σπηλαίου
  τής Μιλάτου έν Μεραμβέλλω.
  Καθ* ϋ πληρεφερίύοιθα δ ίφι
  τκινος έίρΤΒσμίς τή; Ιπετΐίευ τβν
  σφαγιαομβν τβθ ίστορ χ',α αηη
  λα'ιυ τής Μιλάτου θά προσλάβη
  67ην την δυνατήν επισημότητι*
  χαί μεγαλοπρέπειαν. Πρίς τοθτο
  ?έ χαταβάλ>Γυν έπαινΐτος προ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Η 'Απριλίου (τού άν μ°ί
  ταποκριτού μας).—Τόν κ. Ύφυπουρ·
  γ όν τής 'Έργασίβς επεσκέφθη σήμερον
  τό Συμβούλιον τού Ταμείου Άρτερ·
  γατών. Τό Συμβούλιον ανεκοίνωσεν
  είς τόν χ. Δημητράτον ότι θέτει είς την
  διάθεσιν τής Κυβερνήσεως τό ποσόν
  τού Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ δρ. ινα ϊιατεθή ϋι'
  έθνιχούς καί κοινωνιχούς σκοηούς. 'Έτέ
  ρα οωρεά εγένετο πρός την Κυβέρνησιν
  έκ μέρους των Φορτοεχφορτωτών Πει
  ραιώς διαθεοάντων 2&.ΟΟΟ δρ. χαί
  εκ μέρους των ύπαλλήλων των Πρακτο
  ρείων διά δέκα χιλιάδας δραχμών.
  ρ
  οπαθι'αςιΕ διάφοραι σύλλογοι τήι
  Νεαπόλεως. "Ηϊη ή Ιθνιχιοτι*ή
  έ;γά(03[ς Έττά»ω Μεραμβέλλου
  έξέδνχε την κάτωθι άνβχοίνω
  σιν έν οχίσιι >ϊ τίν Ι;ριασμέν
  1ς μεγαλης οθ'.ής τοπικάς ϊπι
  Ιτιίοιι:
  «Την 9 Μίΐίυ ήιέρον Κυρια
  χ ήν τοθ θωιιβ θά τιλιοθ^)
  εϊς τό Ίοτοριχίν Σπή
  λαιεν τ^ς Μι/άττυ *οΙ ρχ
  χίν Ηνημ(Όοον δτιέρ άναιτβύσιωί
  ιών ψ,ιχ&ν, τ6ν δπίρ Οίοτινς χαί
  Π ί προγό
  νων μας.
  ■Απ&δίδεντίς ΈΘνινήν χροιάν
  είς χ6 σι/μδολίζον την ίπίαημον
  τβύνην τι)ιιήν Ιστορικόν γεγονίς
  τι Ο Σΐιηλβΐίΐι, παραχαλοθμιν παν
  Τ£τς τιύς κατοΐχοκς τής Μεγαλο
  νήσου μσς τ«υς άναγνορίζοντος
  τίς μεγάλας δηι;ριο'ας τβν ενίό
  (ών ηρο*,έν»ν μκς δηερ άττελευθε
  Γ ώαιώς μας ίπο χον ζυγέν τοθ
  ίπος τιμήσευν διά
  η ί
  μή
  τΐ)ς πϊροιοίας των την .πίσημον
  τιλετήν ή; ιό πρίγραμμα Ιαιται
  τό ακόλουθον;
  "Ενορξΐς "Ορθρου 7 π. μ.
  ξις Έπισχοπου ηροαέλευοις επι
  οήμιον 8 π. μ. («τΐόδϊσΐς τιμβν
  δπί ομάδος Ποοσ*όπων χαί Μου
  Δήμου Νεαΐτόλε»Ο·
  λιιτουργίας 8 1)2,
  δπε? τ&ν πεσόντων

  ιέλος τή; θείας ΛιιτουργΙας (χά
  τάθισΐς στΐφάνιβν).
  3 μ. μ έναρξις Ιθνιχβν χορΑν
  χοΐαομά'ων. 4 1)2 Ιναίξις Μίλι
  τίου δρίμου. 5 μ μ. Άν*
  >ήρυξ'ς νιχητβν δπά Έλλανοδί
  χου Επιτραπή. 6 μ. μ. 'Απο
  νομή Ιπαθ>»ν είς νικητάς άγώ
  ννν, χοροθ άί
  Η ΕΘΝΙΚΗ
  Α Ε ΡΟ ΠΟΡΙΑ
  ΟΡΟΟΑΙΨΕΙΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΗΝ
  Ο1ΡΙΜ ΤΟΙ ΣΙΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 38 Απριλίου (τού
  «V
  ταποχριιού μας)·— Είς τό υπουργείον
  τής Γεωργίας συνεκεντρώθησαν αί έ*θε¬
  σ εις των περιφερειαχών γεωργιχών ύπη·
  ρεβιών αί αφορώσαι τας προ6λίψ«ις %ής
  εφετεινής πνραγωγής των δημητρια·
  κων. Αί έκθέσεις αναφέρουν ότι ή καλ-
  λιέργεια ιών δημητριαχών θά αποδώ¬
  ση 8ΟΟ έχατομμύρια οκάδας σίτου έ¬
  ναντι 48Ο περυσινής παραγωγήΓ, δη-
  λαδή βιά πρώτην φοράν εφέτος ή παρα
  γωγή θά υπερβή κατά 7Ο ο)ο τόν μέ-
  βον όρον τής παραγωγής των τελευταί
  ών έτών.
  Η
  ΒΑ
  ΕΡ0Α0Π1 ΤΟΥ ΓίΜΟΥ
  ίΝΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠ.Ρ1ΙΤΗΤ£>2
  ΟΙ εημοοιδόσκαλοι
  ρουσάκης καί Λου,άς Λουκ(
  Βης προσεφέρον είς τόν βιε
  νεργούμενον μεταίύ των έκ
  τιαιβΓυ'ΐκβν τοθ νομοθ μας Ε
  ρσνον υπέρ τής ίθνικής ά?οο
  πορίας, ό μέν ττρθτος δρ. 300
  όδ' έτερος 100.
  ΠΡΟΜΗΚΥΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
  ΗΕΠΙΙΥΧΙΑΤΗΙΕΚΔΡΟΜΗΙ ΤΗΖ Ε·Γ Ο Η
  ρμ «'* Φ *«
  ^ Γ«μνΒοΐ«·ν Οργ«*
  Ηρ«χλ.ΙΟ» . ς Αθήναις χαί
  τιΰς ΙχδρομιΙς
  πιριλαβη άνέ
  ιΧ(οι>, 8λου(
  Σημειωτέον Ιη[
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Ν Ε Α ΠΟΛΕΩΣ
  Έ«αήλΡο» χθές διά της
  Άόλ ί βί
  ρ β
  ιΐς Ά€ήνσς δια την επίλυσιν
  διοφόρων τοπιχΔν ζητημάτων
  έ^πρόσωποι τής Νεατιόλιως
  χ. Μιχ. Σεργάκτκ, Έμμαν
  ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  Ο Ι Κ Ο ΑΟ Μ Ο Ν
  Υπεγράφη χ
  α6μδασ:ς δια τής οποίας χαθωρ
  ζονται ώς εξής τα κατώιατα δίΐα
  ήμιρομιοθ'ων τβν Ιργατ&ν ιίχο
  δ&μβν: Κτ'σΐαι χα'ώταιον Βριον
  ήμερομιοΚίςυ Βργ. 110. εργάται
  ςίχοδέμοι δρχ. 70, τεχνίται αμμο
  ΐ ίρχ. 120, βοηθοΐ δρχ
  βτι ε(ς Θ.ΟΜλονίχην ίί έκι! Μυλωνάκης «α! Μιχ. Χουρδά
  σιβη
  ήμιρησ
  95, εργάται δρ. 90. Τεχνίται ξυ
  λουργοϊ (διά μπεΐον
  οιυργοΐ χλπ. δρχ. 110
  ως, εργάται δρχ. 70.
  ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΟΡΕΑ
  Τηο τοθ χ. ΓινργΕου Χ Δα
  παχη άκιατάλησαν ημίν Γ α διατε
  θοθν έη' ε&χαιρία τβν έβρτ&ν τοθ
  Οίοχα εις τα χάιωθι
  κ; Ι ό/γανώσεις δρ. 1250. Ήτοι
  είς τό Ώατριωιιχίν Ίίρυμκ δρ
  600 ιϊ προορισμόν τα Λ->ΐχά Συο
  οίτΐα. Δρ 400 ιί( τόν Σύλλογον
  28 "Απρ»λίευ(τοδ «ντκποκρι
  τ·6 μβ$).—Ό ύπβνργος τής Διχκιοούνη;
  χ Λβγββίτπί ίνεκοίν^οεν οη ή Ιερολογία
  Τβθ γ«μο» 6ά είνε χαΐ Μβτά τόν νέον ·
  οτικον ΜύδΐΜα «ποιρΒίτητος διά την έΐγκυ-
  ρστητά τού.
  ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Π..Ρ.ΠΡΟΊ ΟΝΤΡΝ
  Διά δΐαταγμαΐος δημοοιευομένου είς την έφημε
  ρΐίκ τής Κυβιρνήσεως, πρίς ουγχέντρναιν άχριβ&ν
  οτοιχείων Ι«ί τβν δπαρχίντιβν έν τή χώ·α άιτοθε
  μί.τιβν -ιβν γειοργιχβν χαί χτηνοτροφιχβν πριίόν
  χ»ν, χαί ώς χαί τβν ιίδβν διατροφής έν γένει, θά
  ένεργήται ιίδιχή έριυνα χαχά τετραμη^Εαν χαί έν
  τος τοθ τιλιυταΐοιι πενθημίρου τβν μηνβν ΊχνουκρΙ
  αι», Μεΐβυ χαί ΣιητεμβρΐΌυ έχάοκυέΐους. Ή είδι
  χή αδτη έρευνα θά ένιργήται χατά δήμον χαί χοι
  νίτητα. Πρός Ιχτίλεοιν τής ιίδιχής ταύτης έρεύ
  V
  ής έηΐ τβν 6ηαρχοντων άποθιμάτβν γιιοργιχβν
  χαί *τι,νοτροβΐ)βνΐιριϊίντ»ν χαΐ ιίϊβν διατροφής
  έν γένει 6 πρίεδρος έ«άοτης χοινότητος δποχρι
  Οθται νά σϋμπληςώνη χοί νά άκιαΐέλλ) την 26ην
  ρ 25ην Μ« ΐβυ
  βρίου Ι.ίοιου Ιτοι/ς ιίδιχίν διλιΐον,
  *1ί Φ ^μο9(«ν Αρχήν.
  ί«ς!ον θα
  Κυριβν Άγί?ς Τριίϊοί. ΑΙ
  250 ΐρ. διατΙΗενται διά την β»λ
  τίοισιν τοθ συσαιτίου τβν έν
  χλιίφ φυλαχισμένων. Καθ" £ &;
  γςάφει 6 Ιϊιος χ. Γ. Αιαπάχης
  Ηά διαθίοη άη' ι6«είας δρ. 2000
  διά τα λΐΐηά Φιλανθρωηιχά Ί5ρύ
  ματκ ήιει Ν&σοχομιΐον,
  τροφεΐον θηλέων, Βριφοχομιΐον
  χά Ι ΓεροντοχομεΙΌν.
  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤίΚΟΝ ΕΝΙΗΜΟΗ
  Δι" άναγκαστικοθ νόμου ό
  ρΐζονται εί κλάσβις βικαστι
  κοθ ένσήαου άντινράφων 6Ις
  πέντε, τριών, εξ, έννέσ, βώδε
  <α καί Ββιαπεντβ δραχμήν Δι* άλλων διαταζεων προβλέ πεται β τι έν έλλεψει ένσήμου ανωτέρας κλόσΐως έηιτρ»πβ ται ή χρήσις ένοήμου κατωτέ ρας χλάσιως άξΐας άναλό γου πρός την άναπληρουμέ νην κλάσιν. ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΙΙΠΡΙΞΕΟΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ύ πουργβ'ου τής 'ΔεροποοΙας οί ιΐσπράξεις υπέρ τής Βατσι λΐκ.τ)ς άεροπορΐας έκ βιοφό ρων έράνων άν ήλθον μέχρι σήμερον είς δέκα Ικατομμύρια Κρήτες, τα αθλητιχα σωμα ΤιΙ» χαί οί φίλαθλοι έ:ο>μ1ζουν
  ινθουο ώίη όποδοχήν χα( φιλοξε
  ν£αν είς τα μίλη τής ποδοσφαιοι
  >ής ίμάδος τής Ε Γ Ο Η χαί «υ;
  ιυνοδιύ^ντος αυτήν Ήραχλιιώτας.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΔΗΜΟΔΙΔΑΧΚΑΛΟΝ
  Άρμοδ'ως έπροτάθησαν νά
  διορισθώσι νέοι δημοοιδάσκα
  λοι ί(ς τα προάστεια
  Η ΐ ε
  πό
  λεως Ηρακλείου <-1 εξής: Έμ Σεμεριζάκης είς Άισαλένιο, Γεώργιος Στέρεος είς "Αγιον Ιωάννην, ΆστισσΙα Λυδάκη είς Πόρον καί Καλλιόπη Γου- βιανάκη είς Γωνιές. ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΞΑΓΩΓΗ Δι* άναγχαστιχοθ ν ομού Ιξουαι οοοτιΐται δ δπουργός τής "Κθνι κης ΟΕκονομΙβς να άπαγορείη έν ί>φ ή έν μέρει την ((α^ωγή* παν
  τίς Ιμπορεύματβς έφ' 6αον β Ο η
  ήΰιλε κριθη ώς άντιχειμενη είς
  τα αυμφέροντα τής Έθνΐχής Οίχο
  νομίας ής χώρας.
  κης, Ως τιληοοφορούμεθα τα
  οίτήματα ά ινα άτιησχόλου
  την κωμόπολιν «Ιση<ούσθησαν υπό ιης Κυβερνήσεως εύνοΐ κ&ς εγένοντο !έ άρμοδ ως νέργεΐαι & ά την θεραπείαν των. ΑΘΗΝΑΙ 98 Απριλίου (τΟ0 άν- ταποκριτού μαςί.— Τηλεγρα«ρήματ» |ς •Αγκύρας άγγίλλουν βπόψε ότι ή Κ>.
  βέρ*ηαις των Σοβιέτ ανκχαλεσεν όλως
  άπροόητως τόν πρεσβευτήν της έχ ^
  ρ
  Τουρκικής πρωτευούβης. Ή
  αυτή, γνωσθείσα εις τάς ρΐκάς
  πρωτεύουσαν, καθ* ά αναφέρουν τα τη.
  λεγραφήι**'τα, Ινεποίησεν βαθείαν εντύ
  πωσιν είς «ούς πολιτιχούς χαί οιπλω·
  ματικούς χύκλους χαί επροκάλεσε ηοι
  κίλα οχόλια.
  ΠολλοΙ πιστεύουν ότι τό γεγονός
  τούτο αποτελεί βαφή ένδειξιν ότι έγεν
  νήθη ψυχρότης είς τάς μεταξύ Τουρ
  κίας καί Ρωββίας σχέαεις καί ότι ή
  παλαιά στενή συνεργααία μεταξύ ω
  Βύο χωρών έχαλαρώθη εσχάτως.
  ΤΟ
  ΕΙΣ
  ΚΡΗΤΚΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ
  ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΖΙΠΠΕΙΟΥ
  Καβ' ά ανεκοινώθη, χαθωρ
  σθη ((ς Ορχ 50.000 τό ποσόν
  δπερ θά διστΐθβ διά την
  νέγβρσιν τοθ ΚρητικοΟ τΐεριπτέ
  ρου είς την έκθεσιν Ζαππε.ου.
  ΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Συνελήφθησαν κ,Ι άίελφοΐ Μιχ.
  χαί Κωνο. Παπαδάχης χίτοιχοι
  Χανίων διότι ώς εξηκριβώθη διέ
  πραξαν ιύςοι την απόπειραν
  ρήξεως τοθ χαφεχοπιεΐίυ Κ. Μ.»
  νωλιχάχη, τή< διάρρηξίν τβν χά τοιαιημάνων άδιλφην Γ. χη, Αρμοδ. Νΐινιεζοιι Χϊί τοθ ρά την προχνμχΐοιν Χανίων νιΐο» Ιω. Ξ»θοΟ. π» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ΑΙ έν τβ άγορα μας κυμανθβΐσαι χθίς τιμαί των Βιαφόρβν Ιτχεορΐκν νροίόντβν Είχον &% 21,50 Ρ' Τ' ·' ΈξαιρβτικοΙ 3 « 20.60 Ι ----------- „ 66 — Ι««ε «*τ.«ν·ν τ* ■Ιεη.,λβ. 62,— κλεηοΙ] '.. ■«•τ1 ·ι. „ ι « Ρ Τ 16.50 II «' «·ιότιΐ·ε; Ι* ·· 1 «ο. Ίλεηε. ■·ιν< Διβνι·ε>< „ α' ιβιβ». Μ·ο·?·ι. ε»·ι·. α ' μ«Η. Ι».— ΙΜ9 Μίλ« «Ι«τ«1« Κββειββλιεΐ (^ Αβρρατα ρόία ΑΦΕΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΑΑΙΟΑΑΔΟΤ ΥΠΙγΧΟΥΝΜΕΓΛαΑΙΙΙΟΒΕΜΙΤΛ ΑΘΗΝΑΙ 38 Απριλίου (τού άν ταππκριτοΰ μ.ας).— Έκ τού ύφυπουρ γείου τής Άγορα νομίας ανεκοινώθη «πόψε όΤι άπεφασίαθη ν' άφεθή άηο λύτως ελευθέρα ή άγορά τού έλαιολΐ 6ου. Ή απόφασις αυτή ελήφθη διότι ώς διεπιστώθη ύπάρχουν εισετι μεγάλαι άποθέματα ελαίου είς διαφόρους έλαι οπαραγωγικος περιφερείας τής χώ Ο ΚΟΜΗΣ ΤΣΙΑΝΟ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΙΡΛΝΛ ΑΘΗΝΑΙ 38 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).— Άποψιναί είδήσεις έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι ανεχώρησεν εκείθεν μεταβαίνων είς την Άλβανικήν πρωτεύουσαν ό ύπουργός των 'Έξωτε ρικών κόμης Ταιάνο. Είς Τίρανα 6 Ιταλός ύπουργός των Εξωτερικών θά συνηντήθη χά Ι θά συνομιλήση τόσον μετ ά τού Βασιλέως Ζώγου όσον χαί μετά των Άλβανών ύπουργών. Τό ταξείδιον αύτό τού κ. Τβιάνο είς Αλβανίαν λέγεται ότι οεν είναι ί σχετον πρός τό ύπογραφέν εσχάτως Ίταλοβερβιχόν Σύμφωνον χαί τό «η μολογούμενον συνοιχέσιον τού Άλβ· νού Βασιλέως μετ» Ίταλίδος πριγιιη πίσβης. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤ1Ι έΙΣΕΪΙ Ο ΒίΗΒΑΡΙΙίΜΟΜΒί ΜΙ1ΡΙΤΙ! ΑΘΗΝΑΙ 38 Απριλίου (τοΰ έν ταποχριτού μας)-—Αγγέλλεται έκ II* βρίτης 6 ότι βομβαρδισμός τής πόλεως αυνεχίζεται άβιάκοπος. Ή πόλις τείνει νά μεταβληθή είς έρείπια ιδίως «ιερί|τήν Πουέρτα ντέλ Σόλ καί τάς χεντρικχς συνοικίας. Τάς καταστροφάς άνομολο· γεϊ καί επίσημον ανακοινωθέν τού ρ· διοσταθμού Ιλΐαορίτης. "Ετερον 4νβ κοινωθέν βεβαιοί ότι βιά ατρατιωτΐ χούς λόγους διελύθη ή επιτραπή ·μύ νης καί συνεστήθη έπιτροττάτον ολίγο μελές υπό τόν ΙΜιάχαν. Ο ΣΤΡΑΤΗΓ02 ίΚΔΙΡΙΓΚ 1ΝΕΧΙΙΡΙΙ1Τ__ΕΚ Ρ.ΜΗΣ ΑΟΗΝΑΙ28 Απριλίου (τβΰ άνταηοκρ» τ·0 μ«ς)—·Τ* Πρακτορείον «£τέβ·νι» τη λΐνραφιΐ IX Ρώμης ότι ονεχυρηαΐ βήμερ·ν ΙκιΙΒΐν επιαΐρεφων είς Βερολίνον · Προνβ» «·»ργ·ς Τήί Πρωσσί.ς καί ♦Ανηχαγΐβλλβρι •β Τίς Γερμανίας στρατηγός ΓιεειΙριγΗ. Επί τβΰ είπ·τελΙσμ«τ·ί τ·0 τ«{ειδί·« τ·0 στρατηγοΰ Γ««ϊρ,Υμ είς ρώμΐ|ν ·βίν β νεχοινωβη τίπβτε τ· συγκεκριμένον ΈιΗ οημ·ν άν«Νοινβ.6έν λέγει μονον «π κ«ί* τ*ς σ«ν·μ»λί«5 τ·» μετ· Τ6ν Ίταλβν επι βήμων επεκράτησε Ιερμή βγκαρδιοτΐ» »«1 ί»"1»»·1*·" τ·«τ·τηί *Αήφ :