94212

Αριθμός τεύχους

4550

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

30/4/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ! Ε1ΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΪ Ι«Ο«
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ
  τΙΗΙΤΙΟΣ Σ.ΗΤπΧΤΒΙ
  . Μ.-ΓΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ,: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΛίθΝΊΑ ΤΟΥ ΒΛΗΑΤΟΥ
  ΙΑΙΙ ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΣΟΤΗΡΙΑΣ
  Είκοσιν έλσπληοοι νίδνβς
  {χούν πβρέλθει κπο την ήμέ
  ρανκαθ'ίιν· Ίηαοΰς ώδευσε
  φ·ρτ«μίνβς τ·ν σταύρον τβΰ
  Μ·ΡτνίρΙ·« τσυ είς τόν Γ·λ-
  ν·8άν χαΐ £δ»σε την ζωήν
  καί τ· *ια« τ·υ δια την α»
  ιηρίαν τβν άνθρώπων άπο
  την άμαρτίαν τ·0 μίσου; «αί
  της «γνβ(«ς κ*ί δια την εί-
  ρήνε«σιν χο.1 την Αγάπην
  τβν λαβν. Καί ίμω;, ού τε
  β χρ·νο$, ·ύτε ή θυσία τβθ
  θεανθρώπβυ, σΰτε τα διδαγ
  ματα τής Ιατ·ρ(ας πού εγρ«·
  φη «ν τω μεταζύ μέ τσα« *»·
  μ«τ« κ«» τόσβυς μσχθους χαί
  τόσον ανθρώπινον πόνον,
  δεν ΐβχυακν δυατυχώς δια! ν«
  φέρουν τόν βλσκληουτΐΜΟν
  έςαγνισμσν τόν οποίον επι
  δίωζε διά τής θυσίας τ·υ β
  Χριατος.
  Ή άνθρωποτηί ίζαχ·λ·υ·
  6>Τ χαί σήμερον νβ είναι βυ
  θισι*·νη ιΐς τέ ακοτος τής
  βμαθιίας καί πλανάται είς
  τ· ίρίβη της πνευματικής
  οουλείας. Καί τό δεάμα τού
  'Ανθρώπσυ θΐίνΐχίζϊται, μ β
  ήρωας ολους τούς λαούς καί
  με βκηνήν βντί τόν Γολγ··
  βά, ολόκληρον την γήν. ΑΙ
  Ιδία» «ναλογίαι. Τώ αύτ«
  φσντο. ΑΙ αυταί κβί απνρίλ
  λακτοι βνηβυχ(«ι. Τβ ιδία πά
  βη. Ό αύτάς οκαραγμός τού
  μ(α·υς. Δέ ν λείπουν ου τε οί
  Αννα καί οί Καΐέφκι χαί
  •Ι ΦβριαχΤ.·· «αί ό έχλβς
  τβν ·μ«θβν. Ού τε κβί οί Πι-
  λάί·ι ·Ι ίσχυρβί ανευ ή9ι-
  κοθ έρείαματβς καί επ» β β
  ληςι οί ύκολογισταί καί δ·ι-
  λ·ί Καί ουμφιροντολέγοι.
  Καί η γή Κινδυνεύει να μκ
  τ«βληθ$ είς φρικτήν κβλα-
  βιν ίποΗ πλανάται τό πνεΰ
  μ« τβθ κβκβδ χαεί τό αϊσβη-
  μ« τοδ μίσους μονον. ΟΙ
  ••ρχβντες κκί ο! τα,γοί των
  Έθνδν, κυριΐυμένοι βπα α¬
  κατανόητον πάθβς καί μ*·
  νίβν καταοτροφή;, «ιτβΓυφλω
  μένβι άηό μ(οη καί εχθράς
  φυλκτικας πρβχωρβϋν εί; τό
  σκστος σύρσντες με σχδιατι-
  Μην ήδονήν την ανθρωπέτη
  τα πρός τό β«ρ«Βρ·ν καί την
  καταστροφήν. Φλιβιρσί πνευ
  ματικοί όοηγο', διαατρεβλώ
  νοντβς τα ρήμα-ατα καί
  την πνευματικήν ύποθήχην
  τοθ Ίησοδ, καλλιεργοϋν τίς
  Ιριδας καί τα μίσπ, την όρ
  γήν κ«ί τα πάθη κκί κεντρί-
  ζβυν τώ ένστικτον τής κατα-
  βτρ·φ8ί χε,ί βνβίγβυν τβν
  δρόμον πρ·ς την χ·ιλ*δ«
  τ·5 σκίτβυς πρός την κ·λα·
  οιν τβδ πολέμου κ«ί τής ουμ
  φ·ρά£.
  Τα φίγγ-ς τό οποίον έ
  θΗβρττιείν άπό τόν Γβλγβ
  θάν β Ίηοοδς δια της θυσίας
  τού σκί«ζ«ϊ«ι κκί καλύπτε-
  ται από τόν κ·νι·ρτβν πού
  ύψώνβυν αί πίνβπλβι βτρκτι
  αί π·ύ *ινβδντ«ι ώ; φχντά·
  αμ«τ», «ί βρυκόλοχβς κακ·δ
  είς όλην την γήν. Τβ κήουγ
  μκ ϊϋς Εΐρήνης καί της Ά-
  γβπης τβ οποίον &ς°βπορΐύθη
  «κ* την Ίερβυσκλήμ, κν(γ< ται καί ββύνει αιτο τβν θορυ βον τϋβ κλκγγϊ,ς τδν ίπλ«ν, ■κ· τ·ν χοοτον τ&ν τηλ*βο- λ«ν, «πό τόν βέμβον πβύ πρ·κ«λ«δν μέ τού: μοτέρ των οί δ«(μ·νΐ, τβδ «έρβς άπό τβν ηχ·ν τδν πολεμι¬ κον χυτηρίων καί τ&ν έργ« στηρΐων οπου κ«τ«σκΐυ4ζβν ται τα ούνκργα τβδ θχνατβυ . Άλλ' &ς ΐλπίσωμΐν £ι. την ημέραν αυτήν, βταν θ« ήχήοβνν πενθΐμως βΐ κ«μ· πανες των έκκλησιΰν δια νβ ύαενΒυμίοβυν είς την χριβτι ανωσύνην την θυσίαν τβδ Ίηοβδ χάριν της σωτηρίας τβδ 'Ανθρύηβυ, τ« σχίτη τβδ μΐαβυς θοι δικλυββδν, βτι βί ηγέται τδν «θνβν θ' «νβ βλίψευν κα) 8οκ ίδουν την ίδβν τβδ κοιθήκοντβς, ίτι είς τοις καρδίας τβν βνθροί π«ν β* ίνοτ«λ«χθ|] τβ «ϊ· οθημα της Άγάκης. Καί ίπ εί; τ»ς ψυχβς τδν Ιαχυρδν τήδ^δί β« κνριαρχήβςι. τβ συναίσθημ» της θυοί*ς κ«ί της μΐτριονρβούνη;, χάριν της γΐνικης ουτηρίας τϋς άνθρωπέτητβς καί τής απβ- τρβκής τδν κινδύνων πβύ υ φύνβνται τίσβν απκιλητικβΐ κ«ί Κμχαοι διά τβν κόσμον βλακληρβν. Διερχόμεθα κκρίβδβν νβ μάτην άκβ αγωνίαν καί δέ βς. 'Ακβ την άγωνίχν πβύ δημιβυργεΤ ή πρβσέγγισις τβδ Βανάτβυ κκί τί βκβτάδι της ψυχης, Κ«1 άηό αύτην την θανατβρήν Ιγωνίαν ά ναμένβυν νά οωθοδν θήμε ρ«ν βί λαβί της γης. Τβ μαρτύριβν τβδ Γβλγββά καρέχβι την έλπίδ» αυτήν. Τβ φωτεινόν παράδειγμ* τβδ Ίηοβδ θυοικοΒΙντβς χάριν τβδ 'Ανθρώπβυ άνβίγε» τόν δρέμον πρός τβ καθηκβν τής θυσίας π·ύ θά φέρθ την σωτηρί«ν... ΟΓΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝρΙ Η ΖΩΗ Μ ΠΕΓΠΛγΙ ΠγΙΓΠ-ΚΕΎΜ Ή Μιγάλη Πιραοκευή ε!νε ήμΐρ» γινιχοθ έχχλι;οιασμοΟ. Κα* από α&τήν μποριί νά ξεκινήση κβνιΐς προνειμίτου ν* γρίψηπε- ρ|... έχχληοιαομοθ γενικώς. ι 'ϊκάρχοκν έδβ τώποι χαΐ τώποι: άηό τόν χοιψ&ν χά Ι ίοιίρρυθμον συμπολίτη —πού εξηκολουθεί νά είνε χομψΗ ένφ ιίνε... αιινταξι·; οθχος—1»ί χ<;ν πρώτην μιτανοοθ-1 .ββν ΜαεγΒκλιιν^ν «Ο Ιξβμολογψα βι<α Καί προοπΐπτουν ?λιι είς φ βντίληφιν τοθ ίντος νιΐς ηρη Άλλα χαΐ ρς ά »1·ε χα· τα παρατΐ)ρεΙ ΐα.... "βτοι ωμίλησεν ό σι/μηαρΐστά- μενος παλαιίς συνάνθίωπο;. Καί Ιλεγιν 6λην χήν αλήθειαν. 'ΑρκιΙ νά ρΙξτΒ τό μάτι τού χανιΐί, ο πρΑ τος ΐρχών, γιβ νβ βγχιστρώβϊ τι5 τύηους αατοΰς: Τώρα γιά νά τιΰς ερμιΐνεύοΐ χριΐάζΐται λιγάχΐ οκίψι. 'Αλλά χαΐ αυτήν δποθίτβ Ιχβυν—δι' Ιαυτβΰς χαΐ αλλήλους —βί έχχλτ,οιαζέμενοι. ' ά #Ιν· ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ χανείς 4λλος χαί άλλας είς την θρησκείαν μοΡ Ιλεγε είς παρομοίαν περίπτωσιν, Ι^ας χοινωνιολόγος ιτ]ς εποχάς. —-'Αλλά π&ς χά Ι ποτγ;.,. —Άπλιύαταιτα Ι' ώ τίν θεωοεΐς χαραχτηριομένον τελείνς^ώς «άν θρωπον τοθ χοβμΒυ», τον βλέπεΐ( |ξ»φνα είς την έχχλτρίαν έν χά- τανύξει πλήρει χαί περιοιώλιγΐ. Την ατιχομυθίαν αυτήν θυμηθή- χχ μέ τόν χομψίν κύριον τοθ χθε αινοθ έκχληοιασμβθ. ΚαΙ δΊερητή Βψ: 'ΑνολουθεΙ τα παλαιά τ)θη χαί έθιμα άπό τα δποΓα χαί προ ήλθεν ώς νέθ(; Είνε μυοτιχοπα 6% €ούγχρονοζ»— ώς γνωστόν ή θρηοχεία είνε ήϊη καταφύγη χά Ι Β ι" άνθρώπους μ! ίλα τα βίώνια.... «νθρώπινα πάβη —-ή επί τέλσυς ιίνε χατά βάθος Ινας θρ«]σχο(: ΔΙν μπορπ νά ξα.ΐ» ιίποτι.'Ωϊ τίοο ό έιχίηαιαζίμινος αύτδς μοθ φαίνιται συμπαΕής. • * Κ*1 άλλοτε κ» Ι ίλλοι ϋμνιρβν τίς ώρβϊις Μ«γ8αλΐ)νές. Τόν τύπον χ0υ( Βμας τίν βρίαχιι χανιΐς προ Τ·Ο έ!βμ»λβγ>]»ρ(9ϋ τέ '
  τράωρον άπό τοθ !?θρ&υ ττ]ς Με
  γάλης Πίμπτης χά! εφεξής: Είναι
  μυροφίοοι άνοθ φίρουν.... ά^βιι*
  τοθ Κοτύ Είναι Βμ»ς ίηωβδήκο
  τι Μιγ&αληνίς.
  ΠαριχολβίΐθΑ την δμίο'χ τοιΐ(:
  τί άνυπομονηο'α χτυποθν το
  ουνάχι τού; είς τα δάπεδον
  ΤίΟ νίρθηχος άναμΐνοιοχι την α«ι·
  ράν τού;Ι Είνε ναΐ τβλμηρές 5ΐ5ΐι
  χάπυτε πχραβι^ζουν την σειράν
  , θίλ'υν νά εξίμ,λϊγηθοθν
  γ< ιγορώτερον. —Ή ΐίειάνοια εΙ«χ αήμΐ5Λν ιΐ- δος πρώτας ϋ·4γκης ΐ!πε» μς 'Αλλά γιατΐ 6η Κχ ή ψ;χτ} θέλει τροφήν. Κιί χω.Ις νέ χβλα χιύω τίς ώ^αΐις Μ*γδ*λτ;νές—αο λονίιι |χ« δΐχιμίοη χαΐ προαω πιχβς τίς χακ'ες τοιις—δπογραμ μ!ζω 5κ αίιθάνονΐαι λεκτβτχτκ ένΐοτι την ανάγκην ψιχικί]ς τρο φ<)ς 8π»ς %1ι» ή («ανοποΕηιις ττ]ς Ιξαμολογήΐιιβ; χλΙ τή; θείας χοι νω<ίας. Άλλ' άς άκήίίο^ι Τ3ϋς τΰ πους ΝαΙ άς Ιλθωιιιν είς τή ν.... ευα!αν. Ή Μιγίλη Πϊοασκεϋή ιίνε πρό παντός ή ήμέρα τοθ ώ ραίου πένθΐυς χΐί &* μποροθιιι νά την ποθμι τής ώρχίας.... αοβχ Χίλιες άναμνήΐιις γλυ>ές ξυ
  πνοθνε. Χίλιε; φυαιογνωμΐις άνα
  ζοθν.,.. Καί χίλια ί'ΐιρα—νεκρά
  —προίάλλουν α τόν Καιαβα τβν
  θλιμμένων βκχαοιΐβν.
  —Είναι ο&τιύίΐο τό σ^λιοιιτ
  τοθ 'ΕπιτιφΙου ή.... Μιγάλη Πχ
  ρααχιυή.
  "Εται ωμίλησεν πάλιν δ δμιλβν
  έν πχραβΐλαΙς.'Γποθέτ» 51 8π Βέν
  ι[«ε τίπατι τό ϊυινίητον. Τα &φι
  δάχτιιλϊ τβν παρβινιο—«βί ά1;
  λίγωνΐαι χοσμιχαΐ δεσποινίδες—
  ποϋ έναρμονΐζουν 15* οέ πλουαί
  ούς συνο^αομοϋς—αϋνδιιααμούς τέ
  χν-ς χαΐ νοιχοχυριοθ—·ΐδ θχθμα
  τοθ ά'.θβυς χαΐ ττ]ς ποιχιλ'ας τού:
  χρ&μτ, μθρο, οόνολον—-ίνταποκρ!
  νόν τα ι σΐδ χθμα τβν άναμνήαε^.
  Καί ΙχιΤνες ξεχιορΕζονται αυτήν
  την ώ?3( ώ; μορφιί χαΐ νοήματα.
  Κα! α«νδυίζ·3νται πάλιν έ^μονιχά
  γιά νά μβς

  τό
  ) χαΐ την....
  ημέρας.
  * ·
  —Μπίιε, μτιέε, μττίε.
  Κοίνετϊΐ χαΐ βοτ% μουαική
  χνίλογ- προ τό άποψινό μάρς
  φι έιηο χοθ Σοπέν.
  —Μιυαι«ή τή; ΜεγάΛηζ
  ή έξή ί μή
  μνής
  £.% εΕχε χαΐ α&:4ς μέ την οιι
  ρίν τού, άτομικδί·, δίκαιον: Διά
  νά αισθανθή χανεΐς <ήν φωνήν τοθ άθ δ Ϊ ί τβθ ν^αμπιι τίοίπει πρό παντός νά εΐ'ε ζυμνμέ^ος μέ την σ<λτράν, την βαχμηράν—δπας Ιλεγαν οί Πϊλαιίτεροι—κραγΐΜΤΐχοτητα. Ν! μην έχη δηλ. «ιδίαν μοΐ)9ΐχη*ς». • * Άλλ' αρχεϊ ή αϊδαρότηςΐ Την ημέραν αυτήν μιτανερδμεθα χαί είς τί ... ί'ώΐιον τοθ χκτηγορου μένου Βπ»ς τό διαγράφοκν Βμ«( αί ιϋθυμοι χαθημεριναΐ δίχαι. 'Τύπος ττ]ς Μιγάλη; Παρκοχευ %ί ήιο άλλοτε χαί δ απαραΚ^τος νομομαθής δ οποίος είς ρητο ριχον ΰρος χατεδίχαζε τδ ααθρον κχΐ έγκληματιχβν τοθ χατηγορτ) τηρίου εναντίον τ&ν ΊηαοΟ, έστιγ μϊτιζ» τδ διπρίαωπον τίν άρχΐε ρέω< χαί χατεχερχύνιονε την &· δουλίαν χ»1 τδ 2/ευοταν νομι χν,ς επιστήμας τοθ Οιλάτου. Τελι χ6ς άπευθυνετο είς τδν Ίησοθν: —Διαμτταξ οέ Βιέτρηοεν ή άδΊ χία ώ; τ) λίγχη τοθ αοανειδή τού οιρατιώτου είς τδν ΓαλγοθδίΛ Σήμερον οί διχανιχοΐ αδτοΐ τύ ποι ΐλειψχν. "Αν έμνανίζννται χίπου-χάπου είς τας εφημερίδας είναι ώχραΐ άπ;μιμή3εις τοθ Τβα πεζουντίου, τοθ μδνου Ι3»ς ,δοτις Ιδωχεν έπιοτημονιχον χθρος είς την έπιπολνιδτήτα αδΐήν. Άλλί τί οημαίνε'ΐ Ή μορφή τους παρα μίνεΐ ώ; μία ιΟΒυμη νόια είς έ χείνους πρδ πάντων ποΰ διαττ) ροθν την μνήμην τους ακεραίαν =»ν 4*7ΐ^3ί δλΐί τίς Μεγαλις Π» ραβχευΐς τοθ πχρελθίντοί!... ΑΣΜΟΑΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΑΡΑΜΑ Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Δια την βυθιομένην είς τόν βοθρκον τής άμσρτΐας καί ΐ(ς τό σκότος τής άγνοΐας καί τής κνευυατΐίής δουλεΐας άν θρωτιότητσ, τό μαρτύριον τής σταυρώσϊως τοθ ΊησοΟ, άπο· τελε! χωρΐς αμφισβήτησιν την έξιλαστήριον θυσίαν. Καί άπό τόν λόφον τοθ ΓολγοΡα ροδ! ζει ή αΰ>ή τής νέσς ζωήΓ,
  έχπη*'α τό φώς τοθ εξαγνι
  σμοθ καί τής σωτηρίας τοθ
  άνθρώπου.... Διότι ή θυσΐα
  τοθ ΊησοΟ ήνοιξε τόν δρόμον
  πρός την σωτηο'αν, Εφερε τό
  φβς τής γνώσΓως, «Ις τόν κό
  σμόν.·.. ΚαΙ ύψώνβται ώ; συμ
  βολον παρα&ειγματισμοθ, ώς
  βωμός καί τιηγή άστεΐρευτος
  ΦρονηματισμοΟ...
  Την εσπέραν εκείνην ιί)ς
  Πέμπτην χουσω^ία στρατιω
  τ<&ν καί ύττηρετών τοθ ναοθ, ώττλισμένην μέ ράββους καί λόγχας πού ήσΐραπτον κάτω άπό τό άμυ&ρόν φέγγος τΔν άστρων, ώ)ευσαν πρός τούς πρόπο&ας τοθ δρους των Έ λαιΛν δτιοιο προσηόχετο ό Ίρ,οοΟγ, διά νά τόν συλλά βουν σύμψωνα μέ τό καταρτι όθεν σχεδιον μυστικά, διά νσ μην δημιουργηθή θόρυβος λό >ω τής δημοτΐκότητός τού. "Η
  συχος καί άτάραχος μέ γλυ
  χεΐαν γαλήνην διάχυτον είς
  τό πρόσωπον τού, 6 Ίησοθς
  προσίβλεψβ τα έξηγυριωμένα
  πρόσωπα των στρατ ωτον καί
  παρεδόθη χωρΐς αντίστασιν,
  χωρΐς μίαν λέξιν όργής ή ,μΐ
  σους, χορΐς να έΐΌτομΙση μΐ
  αν υβριν, μίαν βλασφημίαν.
  ΟΙ μαθηταί τού, λιηοψυχή
  σαντες, διεσκορπίσθησαν. Δέν
  τόν ηκολούθησαν παρά δύο
  μόνον: Ό Πέτρος καί 6 Ιω
  άννης, οί πλέον πιστοΐ καί ά
  βωσωμένσι είς /ΰτόν, οί πλέ
  όν ιϋψιιχοι καί γενναιόφρονες.
  Κα( την αυτήν ψυχικήν άταρα
  ξίαν. τό Ιδιον θείον ΜεγαλεΙ
  όν, την αυτήν γεναιοψυχ(αν
  καί ύπερηφάνβιαν διετήρησΕ
  μέχρι τέλους ό Ίησοθς· Είς
  την έξαντλητικήν ανάκρισιν
  τοθ Άννα χά Ι τοθ Κοϊάφατ,
  άτιήντησβ μέ την ύπερήφανον
  σ ωττήν. Είς τοΰς όνβιδισμούς
  <οΐ τούς ραπΐσμούς καί τό μαστιγώματα τοθ δχλου καί χον φρουράν, έρριψε τό βλέμ μα τής συγγνώμης καί άντ* ταξε μόνον την εξαρσιν τής ύπερηφανεΐας καί τοθ Φρονή ματισμοθ τού. Μέγας έμπνευ στής κσΐ θεμελιωτής τής θρη σκεΐας των δικσιωμάτων τής ελευθέρας συνειδήσεως, όπα ράμιλλος ήοως , τοθ πάθους, θβρμός »ήουξ της άγάπηο, ύψώΡη καί ιίς γίγαντα ΐύψυ χίας καί θάρρους, ό ΰπέροχος ΓαλιλαΤος .. Καί έν ώ ό δχλος των άμα θΛν ό οποίος μόλις πρό όλΐ γου^τόν ΕΪχε έπευφημήσβι {(σ Ερχόμενον θριαμβευτήν ίίς τθ Ίεροσόλυμσ, παρασυρόμβνος υπό των δημαγωγων τοθ ναοθ χαΐ των Φ τοισαίων, τόν έχλϊύ σζεν καΐ εζήτει μέ κραυγάς: *ΤΑρον, άοον σταύρωαον αύ τόν» τόν θάνατόν τού, ό γλυ »ύς ΝαζωροΤθς διετήρησε την (δίαν άταρσξίαν, την αυτήν γαλήνην πού απετέλεσε τό χά ρακτηριστικόν τοθ θβίου Με γαλείου τού, Βπως πάντοτε. Καί δταν τοθ έΦόρεσαν έμπαι κτικως χλαμύδα πορφυρβν καί άκάνθινον στέφανον. Καί δταν τοθ έφόρτωσαν τόν σταύρον τοθ ΜαρτυρΙου τού καί τόν ωδήγησαν πρός τόν Γολγοθαν 6έν τοθ άπέλιπε ποχέ τό θάρ ρος καί δέν έχασε την γαλή νην καί τήνάταραξίανκαΙ δένέ κλονίνσθη είς την πίστιν, πού χσρακτηρΐζει τούς ύπβραν θρώπους, τούς μύστας των μεγάλων (δεων, τούς πνευμα τικούς όδηγούς καί τούς λυ τρωτας, Διότι ό Ίησοθς $τ© ΑΙγύχτοο ίτησίσ λίραι 3 ίξάμηνος 9 Άμεριχής ίΐησία δολ. 15 ίξάμηνος » 8 ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ. Τί έγκώμια τα, ότιοΐα έ η*.εξε διά την 'Ελλάδα καί οί θρρμοί λόγοι βγάπης τούς ό ποΐους απηύθυνε πρός τούς "Ελληνας ό Γάλλος ύπουρνάί τής Έθνίκης Άγωγής κ. Ζ4ν Ζιί άμα τθ έπιστροφή τού είς Παρισίους, έπροξένησαν αΐσθη μα βαθυτάτης συγκινήσΐως είς τό Ελληνικήν "ΕθνοΓ, τοθ ότο'ου ή Φιλία καί τό αΤσθημα τής εόγνωαοσόνης πρός την μεγάλην Δηαοκρατίαν τής Δ6 σβως ύπήοξαν μεγάλα δσον «αί πατοοπ^ράδατα. Αύτούς δέ τούς φιλικούς δεσμούς έ- σφυοηΧάτησβν έκ νέου ή επί σ<κψις είς την χώραν μας κα! αί ΕνθουσιαστικαΙ έκφρίσεΐς τοθ Γάλλου ύπουργοθ. "Η 'Ελ λ^ς καί ή Γαλλία, πνβυμαπ <αί αδελφ τί κσί παλαιαΐ συμ μαχοι βαοίζουν την οδόν των ©8ός λυτρωτής. Ήϊο καταλυ τής τοθ μίσους καί τής κακί άς. τΗλθβ διά νά διαλύση τό σκότος καί νά σχορπΐοη Φδς. Ήλθε νά *ηούξη τό τέλος τής άμαθεΐας καί [νΛ διδάξη την γνώσιν ,|ς αληθείας. Ηλ θε νά θβμβλιάση. την (ίρήνην καί νά έμπνεύση την αγάπην. Καί δταν καθηλωμένος επί τοθ μαρτυρικοθ Τού σταυροθ, ένφ βλοι τόν είχον έγκαταλείψβι, τιροσίβλεπβ μέ τρυφερότητα, μέ στοργήν, μέ άπειρον άγά πην καί αφοσίωσιν τάς τρείς Μαρίας πού τοθ είχον μείνει πισΐαί καί ώΧοφύρονΐο πρό τδν ποδών τού, αΤσθηαα συμ πόνοιας καί συγγνώμης βτιλημ μύριζε την σπρασσομένην άπό τόν πόνον πού τοθ έφερον αί πληγαί των ηΛων καρδίαν τού. _____»______ Καί έ ν ώ οί βάρβαροι καί Α ξβστοι φρουροί τού έβλασφη μοθσαν καί ήοιζον καί έθετον κλήρον διά νά διαμοιρασθοθν κατά την συνήθειαν τα (μά τιά τού, δ Ίησοθς δέν ώργί σθη εναντίον των. Ουδέ τούς έπετίμηαβ κ&ν. Άλλά προ σηυχήθη καί επί τοθ σταυροθ τού ύιέρ αυτόν, υπέρ τοθ Ά μαρτωλοθ Άνθρώπου: €Πά τερ άφες αυτοίς* ού γάρ οΐοα σι τί ποιοΟοί»!... Έτσι κσΐ οί τελευταίαι λέξεις τού, έξήλ θον ώς εΰχή, άπέβλεπον είς την σωτηρίαν τοθ άνθρώπου, είς τόν καβαρμόν τού άπό τόν ρθπον τής άνομίας, είς ιήν παροχήν συγγνώμης διά την άνιαρτίαν είς την οποίαν χον είχεν βυθίσει ή άμάθεΐα καί ή άγνοια τοΟ όρθοθ δρό μου. ΚαΙ παρέδωσε τό πνεθ μα ό Ίησοθς μέ την γλυκεΤ αν συνα'σθησιν δτι έξεπλήοω σε πλήρως την αποστολήν τού μέ την ήδονήν πού Φέρει ή θυ σία δι' ίνα μεγάλον χαί ώ ραΐον σκοπόν. Αύ:ό δέ άπο τελεΤ καί την άσάλευτον βά σιν καί τό βαθύτερον νόηαα τής ύποθήκης την οποίαν κα τέλιπεν 6 Χριστός είς τόν "Αν θρωπο': Καί είς αύτό ίγκει ται δλον τό ^Μεγαλείον τοθ Χρισΐιανισμοθ, δλο τό πβριε χόμενον τής διβασκαλίας καί τοθ παρσδείγματος τοθ σταυ οωθέντος επί τοϋ Γολγοθά Νσζωραίου: Πίστις, Άγάτιη, Θυσία. Ιδού τό τρΐπτυχο καί τό τρίφωτο τής νέαςθρησκείας. Χωρίς αγάπην, δέν νοεΤται πίστις. Άλλά καί χωρίς θυ οίαν δέν έννοεΐται οθτε πΙ στις οΟγβ άγάπη. Καί ή θυσΐα, ή θυσία ή ένσυνείδητος, αυτή πού ίχει ά»; κίνητρον καί ώς σίτΐαντήν άπαρασάλευτη πί στιν κοί την Άγάπη την πλα τειά καί μεγάλη, ή θυσία ού τή ό^ηγεΐ είς την σωτηρίαν. "Ετσι, μέ την πίστιν πρός τό ίδανικόν τής Άγάπης, μέ την θυσίαν δια τό Οανικόν αύ τό, ό Ίησοθς ήνοιξε τόν δρό μόν πρός την σωτηρίαν καί τόν λυτρωμόν. ΚαΙ άπό τόν μαρτυρικόν Τού Γολγοθαν άνσβλύζει πηγή καθαρμοθ καί έκπορεύεται φώς πού όβηγίΐ τούς άνθρώπους πρός την οδόν τοθ καθήκοντος καί τής σωτηρίας.., Μ. •κεπρωιιένων της έ<άστη Άλ λΛ κσΐ αί δύο τείνουν βίς τόν Γβιον, κοινόν σκοπόν; Είς την προαγωγήν τοθ άληθινοθ πολι τισμοθ. *** ΥΠΕΡ ΤΒΝ ΕΝΔΕίΝ· Τό Δηαοτκόν Συμβιύλι όν διέθεσε τριάκοντα χιλιάδας δραχμών έκ τοθ Δημοτικοθ ταμεΐου διά την παροχήν βοη θημάτων είς τούς πτωχούς τής πόλεως χατά τάς ήαέρας αύτάς τοθ Π4σχα. Ό Δήμος δηλαδή ίποαξε καί είς την πε ρίπτωσιν αυτήν τό καθήκον τού άνάλογα μβ τάς δυνά μεις τού. 'Δλλά τό δια τεθέν ποσόν 6έν έπαρκεΤ βεβαίως διά νά θεραπεύση τάς άνάγ κάς τόσου πλήθους Ι πτωχόν. Καί θά πρέπει είς τό Εργον σύ τό τής φιλανθρωπίας νά ίλ θουν άρωνοΙ κα{ οί πολΤται οί δυνάμενοι κσί οί εύκοοοθν ς. Αί ημέραι τοθ Π>σχα
  πρέπει νά είναι δι' δλους ήμέ
  ραι χαρσς.
  ***
  Ο «ΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ·
  Καθώς έοή^ωσβν δ υπουρ
  γός τής Δκαιοσύνης κ. Λογο
  θβτης ή ίερολογΐα, θεωρεϊται
  καί άπό τόν νέον υπό καταρ¬
  τισμόν αστικόν κώθικα ύπο-
  χρβωπκή διά την έγκυρότητα
  τοθ γάμου. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον λύεται ^ν ζήτημα πού
  άπησχόλησεν επί μακρόν τούς
  συντάκτας τοθ νέου κώδικος
  καί τούς έκπροσώπους τής έκ·
  κλησίας. Καί λύεται σύαφωνα
  μέ τάς παλαιάς παραδόσεις
  τοθ λαοθ μαο, πού θεωρεΐ
  τόν γάμον ώς τό μεγαλύτε
  ρον μυστήριον. Φυσικά Ρέ μυ·
  στήοιον χωρίς ίερολογίαν δέν
  νοεϊΓαι. Είς τό κεφάλαιον λ οί
  πόν τοθ γάμου, δέν θ' άκο-
  λουθήσωαβν,οΰΐε τούς νόμους,
  οΰ:ε τα τ,9η των Αλλον εορω*
  παίων. '
  ΕΚΔΡΟΜΑΙ-
  ΡΟΜΑΙ
  Πλήθη κόσμου έτοιμάζον
  ται τάς ημέρας αύτάς νά έγ·
  καταλεΓψΐυν την πόλιν. "Εκ·
  δρομαί πρός δλας τάς κατευ
  θύνσεις οργανουνται υπό όμί-
  λων, υπό όργανώσβων, όπό
  σωματε'ων. Είς την ύπαιθρον,
  είς τούς γειτονικούς νομοός,
  είς την πρωτεύουσαν <(ς την Θίσσαλονίκην, πρός δλα τα σημεΐα τοθ ορίζοντος, έντός καί έχτός τής νήσου. Καί όμο λογουμένως είνε δικαιολογη· μένη ή τάσις ού τή πρός φυ γήν καΐ ή ίξοδος πρός την υ· παιθρον. Ή Ανοιξις έχει στο- λίσει μέ τόσες ώμορφιές την βξοχήν καί αί έορταί τοθ ΠΑ· σχα είς τα χωρία ίχουν τό¬ σην γραφΐκότητα καί τόσην γοητείαν πού ή ζωή τάς ημέ¬ ρας αύτάς μέσα είς την φύ¬ σιν μέ τό ιίδυλλΐακόν της περιβάλλον κοντά ΐίς τούς άκλοΐκούς δσον καί εύγενεΤς χωρικούς, νά παρέχη την με¬ γαλυτέραν ήδονήν, την καλυ« τέραν εϋχαρΐσιησιν. **♦ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΜΟΥ. "Υ«ο της Γβωμγιχής υπη¬ ρεσίας Ρεθύμνης κατηρτίσθη σαν τέσσαρα μετσβατικά σχο λεΤα έμβολιασμοθ τα ό ποία θά μεταβοθν είς δα τα χω ρΐα καί θά έμβοΜάσουν διά φορα Αγρια δένδρσ, δίδοντο κατ' αυτόν τόν τρόπον Εμπρα κτα μάθη ματα είς τούς γεωρ γοός. Ή (δέα είναι όμολογου μενως έπιτυχής. Κσί ή προ σπάθεια αυτή τήςέξημερώσεως των άγρΐων δένδρων άξιέπαι νος. Θΐ εκρεπε δέ τό παρά δειγμα τής Ρεθύμνης νά εθρη μιμητάς .καί έδώ τόσον την γεωργικήν υπηρεσίαν δσον καί τό Γϊωργικόν Έπιμελητή ριον τοθ νομοθ μας. 'Υπάρ χούν χιλιάϊες άγρΐων δέν¬ δρων είς τάς επαρχίας, πού θά επρεπε νά έξημερωθοθν. "Οπως ΰπάρχουν καί πλήθη γεωργων πού δέν γνωρίζουν νά έμβολιάσουν εν δένδρον καί θά Ιπρετιενα διβαχθοθν Ι πρός τοθτο,
  •ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Την Κυριακήν
  τοθ Π*σχο τό άριστούργημα: «Τα
  λβζιο Βάλς,.
  ***
  Μ1ΝΩ Α.—Κυριακήν ή μεγάλη
  ϊκπληξις: "ΚαπταΙν Μπλοοντ,,
  ♦♦*
  ΠΑΛΛΔΣ.—Σήμερον 4 παραοτά
  σβις: Ώρα 2 μ. μ. «Ζαύγκλα», κοΐ
  τοθ έπεισοδιακοθ «Φάντασμα άέ
  ρος τα έιτεισόδια Ιϋον. Πον. 12ον.
  ***
  Την Κυριακήν τού
  — ΙΗΙΙΝΙΙΙΝΙΙΙ
  ΟΟΥΛΑΚΑΐΊ
  ή μεγαλυτέρα £γ
  χρωμος 100 ο)ο ται
  νίσ που έγινε μέχρι
  σήμερον:
  ΓΑΑΑΖΙΟ
  ΒΑΛΣι
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ
  ΔΡ ΟΛΟΥΣ
  Μέ την ηρΜτ«νε>ν(οτρι«ν
  τής «Κονκαρ&το«(»:
  ΣΤΕΦΙ
  ΝΤΙΟΥΝ Α
  χ«1 τον
  ΣΑΡΛ ΚΟΛΛΙΝ
  Έχτος κρογραμματος ίγ
  χρ«μο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΖ.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΐί
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ
  ΤΟΥ ΙΚΙΛΠΕΡΛ!ΓΚ
  Μέ τόν Σάρλΐϋπουα
  γιέ καί την Ντάνιελ
  Ντάριε.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  10 ΟΕΙΡΕΑΑΙΟΚΙΝΗΠΙΙ ΐΜ
  "ΑΙΡΙΠΟΑΙΣ,,
  Αναχωρεί <{ Ήραχλεί •β .κ«·τ*ν ΚΥΡΙΑΚΗΝ •ραδ» κατ' εύίεΐετν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρ«Τ Ρί ν, Χ*ηέ, , Πάρον. Η·*«ν·»«ι·ν ΑΙΝΑΡΑΑΒΗ ?·>«·. 1—4!
  ΜΑΝ0Α12Τ. ΚΟΝΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΪ-ιμγχΐΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΡΟΣ
  ΔΗΜΟΖ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝ.Ν
  Δεχεται ιν τφ Ιατρείω
  ην, βύ€( Πιιρ«ι6ς Ι7ο'
  ΑβΗΝΑΙ. Τηλ 1X379
  »Εν« πολυχοοτβν
  Ιστορικόν Εργον.
  ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟ
  ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟ
  § ΚΟΙΙΊΟΓίΙΚΠ
  Μιά πεντάιιορφη
  είς ένα τόπον ρϋστττβίου
  231
  Τοδ Προσκέρ ΜεριμΙ,
  Ή σύή τοθ Παρ σιθθ, τρο
  ααγμένη άπ' αύτές τίς προε
  τοιιισσ'ες, μβτΑνοιωσβ γιατ
  δέν τίς ποόλσββ. Ό στρατά
  'ης δέ Μπιρόν κλησΐσσβ σ
  ΡοσΑλλη, κομ<σ^ ποοτάσβ ών συμββασμοθ. "Ο βϊσιληΊ βΐ/Β κάποιους λόγους νβ βλ π ζή π5>ς 1 βκλογή τοθ 6έΜι
  ρόν Θ4 εύχαριστοΓσβ τούς Ρ
  σελλιανοθς· νιατΐ αύτός
  στρατάρχην, δχΐ μονο βέν ι
  λοβϊ μίρος στΐς σφτγές τί)
  νύ<τας τοθ ΆγΙου Βαρθολο αα'ου, άλλά κι' εσωσβ πολ λούς έτιιφανβϊς προτβστάντε»; μάλστα βΤχβ στρέψει τα κα νόνια τοθ Νσυστάθμου, τκύ ΡιοικοΟοβ, εναντίον των δολο φόνων πού φοροθσαν τα βιο¬ λασ ίμβλήαατσ. Ζητοθσε μό νο νβ τόν δεχθοθν μέσα σ:ή πόλη κσΐ νά τόν άναγ ρΐσουν διοικητή έξ όνόμ τος τοθ βσσιληα, μέ την πόσχεοη νά σεβασθή τα προ νόμια καί τίς άσυδοσΐες τ <ατοίκων καί νά τούς άφΐσρ νά έξασκοθν ελευθέρα τή θρη σ«ίαι των. Άλλά μιτά την Βο λοφονία έξη ν τα χιλιάδων δια μαρτυρομένων, μποροθσε πισ κανένσς νά πιστεύση οτίς ι ποσχέσβις τοθ Καρόλου θ'. Έξ άΧλου. ένΔ βιαρκοθσαν ά κόμη οί διατιραγματεύσεις, (Ι σφα>ές Ιξακολουθοθσαν στό
  Βορδω, ο( στρατιώτες τοΟΜτ
  ρόν λ*τϊλαττοΟσαν την τιεριο
  χή τής Ροσέλλης, κι' ίνα μΙ
  ρος τοθ βασιλικοθ στόλου
  σίχμαλώτιζε τα ,έμπορικά
  τιλοΐα κι' άκέκλειε τό λι
  μάνι.
  ΟΙ Ροσελλιανοί άρνήθη<αν νά δϊχθοθν τόν Μκιρόν. Α¬ πήντησαν π©ς δέν μκοροθσαν νά συτθηκολογήσουν μέ τόν βασιληά |έ>όσω αύτός ή^
  ύκοχείριος των Γκόζηδων κι'
  αΰτό είτε γιατί πΐστευαν β
  αότοΐ ήταν οί αΓτιοι των βα
  σάνων πού ύπέφερε 6 κσλβινι
  σμος. ιΓτε γιατί μ" ούτον τό
  μθθο ήθελον νά χαθηουχά
  σουν τή συνεΐδηση έκεΐνων
  ποθ μκοροθσαν νά πισΐίψου
  Οτι ή τιίσΐη πρός τόν βασιληά
  Ικρεπε νά ύηεριοχύση άπό
  τα συμφέροντα τής θρησκεί
  άς. Δέν ύτιήρχε λοιτιόν τρό
  τίος γιά συνεννοήθη. Ό βασι
  ληάς σκεφθήτε νά στεΐλη £να
  άλλο συμβ βατσϊή, κι' Ιστειλε
  τόν Λα^οΟ. Ό ΛανοΟ τιούίόν
  δλεγίϊν σιδεροχερη, έξ αίτίας
  ενός ψύτικου μτιράτσου μέ
  τό όποΐο εΤχε άντικατσσ ήσει
  βχεΐνο -ού Εχασε σέ μιά μά
  ^η,ήταν ίνθερμος καλβινιστής
  πού σ:ούς τελευταΐους έμφυλΐ
  ούς πολέμους Εδ&ιξε μεγάλο
  θάορος καί στρατιωτική (οιο
  φι,ΐΐ.
  (συνβχ(ζεται)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  "Εμποροι παντίς ιΐϊοκς, ηαρα
  γωγοΐ, χτηνοτρέφοι καί καταναλω
  τα(: Ή μεγίλ- Έμποροπανήγυ
  ρις ή δηοΕα τελεΐΐαι καθ* Ικά
  στην Κυριακήν ΐί{ Βιγΐωνια θί
  τιλιοθξ, (ξ'ΐιριτικβς χαΐ μονον
  2 Μ^ίοιι όιδτε ο^μπ(π;ΐ!
  ή τοθ Πασχα, την Μιγί-
  λψ Πχρασαυ^ν χά Ι τοθτο πρός
  γνώσιν 6μ6».
  Ή 'Κπΐϊροπή
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέ» ύφάσματα.
  Νί·ι μοδέρνοι χρ»μα·
  τιαμ·(.
  ΑΙ τιμαί μκς είνε αί
  χαλύτιραι.
  ΑΒΕΑΙ ΣΙΑΜ
  Μεινβ
  Π)ΣΚΕΥΗ
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46
  Η "ΕΡΥΘΡΑΙΑ,,
  χΐλιίμ·
  Ι Ωμβρφιά, κη.β«ριότηί, πΐριποί
  ·«ί «»·τβ καΐ μιζέδεβ Ιχλικτοί.
  ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
  Είνε πάντοτε βξιον σημειώσεως
  Οτι τό θείον ττάθος ουμττίτττει μέ
  τό «γλυκύ £αρ·. Ή ώροιοτέοα μορ
  φή τής ψυσικής δημιουρνΐας 6έν
  είνε διόλου δσχετος μέ την ωραιο¬
  τέρα ν μορφήν τής θυσίας:
  Νΰχτα των παθών
  μά καί τ' ΆττρΙλη νώχτσ
  γράφει ό ποιητής, Κ "Ι είνε μέσα
  στό νόημα χ?ς έττοχής, φυσικής
  καί θρησκευτικής. ΜΟρα νβρατζαν
  θών, μοσκοβολήματα ρόδων, λου-
  λουδένιες γιρλάντε<, ανθινες ζω- ές, χρώματα κι' εύω&ίες τοθ με γάλου δημιουργικοθ κόσιιου τής φύσεως γύρω άτιό ΐ,να Έσταυρω μένον. —*Η διδασκαλΐα τοθ ΊησοΟ στό βαθύτερο καί πλέον σομμετρο νό Γμα της δέ ν μττσρεϊ τταρα ναναι ποΐησις Τό έπίγραμμα οθτό έλέχθηκεν ά πό άνθρωπον ούθεντίσς—Θεολο- γικής >ι4λιστσ. Κ~1 έπανα>αμβα-
  νεται ά πό τα πράγματα κάθε δνοι
  ξι—συγκεκριμένως κόθε 'Απριλο.
  μαη δπου ή έΐλικη ττσπαροΰνα—
  τό αΤμα—συνανταμώνεται στό έτιΐ·
  πεδο τής δημιουργίας μέ τό λευκό
  ρόδο—την 18έα.
  'Υπάοχει έδώ τό ώραιότερον
  ποιητικόν δΐπτυχον, 'ΑπέναντΕ τού
  πάλιν διαγράφεται—θυσ!α καί ά
  ποθέωσις μαζύ—ή σκιαγραφΐσ τού
  Γολγοθδ μέ τούς προλόγους καί
  έττιλόγους της «·που δέν μ^ορεΐ πά
  ρά νάνε ποΐησις» ή Δκριβέστερα
  πού είνε πο'ησις.
  Νΰχτα των παθών
  μα καί τ' 'ΑπρΙλη νΰχτα
  "Ο,τι έπαναλαμβανει ό έμπνευ-
  σμένος μαέατρος τοθ στΐχου εΐνι ή
  άπήχησϊς ενός έπικοίρου συναισθη
  ματικοθ κόσμου. Καί ένίς έκικαι
  ροτέρου συμβολισμοθ. Δημιουργία
  κσΐ δημιουργία. Άρτια μορφή ώ·
  ροιότητος—ύλικής καί πνευμαιι·
  κης σκοπιμότητος, έ8Ο καί έκεί. Ή
  μόνη άνορθογραφΐα είνε ό άνθρω
  πος τοθ αΕΟνος: _χρό?, ρικνός,
  έμπαθής, αθλιος— μολονότι τό θαθ
  μα τής Ανοίξεως καί τό θαθμα τής
  θυσίας στήν ώραιότερη συνταύτησΐ
  τους, δέν είνε δόσκολο νά τοθ κα
  ταστήσουν μερικές στιγμές, ίμφυ
  τη, την ανάγκην τοΰ καθαρμοθ.
  —Έφχγβ τα Ιδία τα...
  τηί;
  Μϊα χω?ιχή τί)( Βχυαριι
  Ρΐι Ι/α τηλΐγρίφημα τα!}
  οείου Ράϋ'εο, Ισώϋη άπο μ
  είς φυλάβιοιν ϊίχ*
  κατΐδίκην είς «υλάβιοιν %
  τ6ν, ναταβ^οχθίααοι τάς Ιδίίτς λ
  ξε ς της. Ή «υοά 2βϊντ*λι? χ%
  λ( Μέ ] Βίυχοίβί
  — - - - -,,
  πολίχχης Μκονίτο ..,._.
  ίττί άθϊτιξαιι ι6>< δοβ>
  λι(βυ τό ΟΓϊ'ΐον ιΤχΐ
  ,...^.Τ, χαί επί πλαστογραφή
  0(ΐ τοθ κειμένου τού. Τό
  ραφή
  οίμ
  ού. Τ μ
  μοναΐιχίν τι
  ή:ο το έ
  (ΐή?ιον τοό .,-,..,-----,, ., . ._
  λίγφ συμβόλαιον. Αιφνιδίως, χά
  τα την διάρκειαν τίς]ς δίχης, ή χά
  ττ)γο?αυμίνη ή;πΐσε τό συμβίΛχι
  αν άπί τα χί?ΐ3 τοθ δημοσίου χά
  — . ν*.-— -— η — ^- -
  τηγίροο χαί τό... ___
  Ιξίλ π· τό μοναδικόν ._ ,_.
  χαί Ιφ' δοον δέν ,δπήιιχε πλία
  α&ΐδ, ή χα~γορουμί«η άντί νι_
  χαταδιχβσ9$ ιίς φυλάκισιν δίχα
  |τ*ν, την γ^ύ'ωσι μέ απλήν χρζ
  τη-ιν μ'8ς έ55ομά5οςΙ
  —ΟΙ γ«ν«ϊ«ες είνε χαλλίτκ
  ρβς ώ{ σ»φίρ;
  ΟΙ γυνβΙ<ις δδηνοθ «πό τούς δΛρΐς. "Ετσι οίον άποφαΐνεται ό χ. Φίρμί, πρίεδρος τής ίιτιτρ-.πΐ) π&ΰ χορηγιΐ πευ<ια ίϊτ,/βιν ι χινήται» ιίς τα Παρίοι. Έπ( βάσει ',ΐ); πείρας τού έκ των Ι οιων, είς τάς οποίας διοδίλλο ταΐ ενώπιον τού εί 5η'ψήφιοι ο» ϊέ?, χαταφαίνιται 8τι οΕ γυν»1*ι ό5τ)γοΟν χα)λ!τιοα χιΐ αοραλέοτι ρζ, βΐι ηροχϊλοθν ·;γώ:ερα α τοχινηιιχα δυατ^χήματα χαί δι έν γένει α.ιννΐ)ρεθ* καλλίτερα ούτοχΙνητ·4 τω». Έ χυβιβτέρΐ ρετή τβν γυναιχβν ώ; ααφέρ ιΝι χ«ά τόν Γάλλον ειδικόν, Βτι ?» Ι χούν 5πιος ο Ε «*<δρΐς την μανία ν' βναητύοοουν μεγάλην ταχύττ) τα. ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΝ 'ΜΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΛΡΙΜΛ ΟΣΑΚΑ-1ΑΠΩΝΙΑΣ Άθιίν«»ς 32 Έφθίρμογη τβθ άντιφυματικοδ έμββλΐου Α—Ο τοθ Ίά πωνος Κκθηνηκδ τής Οειροιματιχης Οαθολβνίαι Άρ(μ«. ©βρκπβία της ΦυματιώσβΜς είς άιτάσας «ΰτης τοις μορ φός ένδβπνβυμονικάς (ηνεύμβνει) κο>1 ίξωπνΐυμβνικάς
  (βστά, άρΒρύσκΐί, όφθαλμοί, βΐύρογβννητιχά έργαν», δερμκ
  —λό«ο{, πλβυρίτΐί, περιτονίτΐί, συρίννιβ).
  •βραπβία ΒρογχικοΟ ααθματος (83 ο)β).
  ©ΐραπβίοι άσφχλβστάτη κκχβκτιχ&ν καί χβιρβτδικβν
  πκιδίοιν καί ένηλίχων άί·νοπο»8ών προδικτΐθΐιμβνΝν είς
  την φυματίωσιν.
  Τό ποσοστόν 0ερ«ιτβ(ας έχΐ 800,000 πασχοντεσ ύποβλπ
  θέντυν βΐς βεραπείϊν, ώ; έμφβΐνβται. έκ τ&ν δημοσκυθβι
  σ&ν στατιοτιχνιν μεχρι τέλους τοδ 1936 υπερέβη ηκβκν
  πρβσδβκίαν.
  Έφχρμβγή ώοβύτως τοδ προφνλ«Μτιχβδ έμβολικσμοδ
  αίς πβσας τ*ί ήλΐΜί«{ εναντίον πάσης φυμβτιώίους μο-
  λύναβως.
  Ή έςραρμβγίι τοδ ένβολίου πρβφυλοΐΗτιχή τε κκΐ θιρα-
  πευτιχή τίλβΐω; άβλββηί, Χ"Ρ>ί οΰδβμίαν νά φέρη άντί-
  δρασιν, έφαρμοζβται ηδη «ύρύτατα έν Ιαπωνία, Εύρώπη
  καί ΆμερΐΜό ΰιτο τ&ν χβττεχβντΜν τβ σκήπτρα της Ίατρι
  κης Έπιατπμος.
  Πληροφορίαι παρίχονται είς τό Φ«ρμβΐκΕΐ·ν
  βεοδ. Γεωργιάδου υπό τοδ παρεπιδημοΰντβς εν¬
  ταύθα ίατρ«ΰ τού Ίνστιτβύτ·» κ. Ά. Γεωργιαδου
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  ΤΟ ^ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  ΟΔΟΣ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ. 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΑΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  εύάϊροτ, εύήλια.
  Επίπλωσις Μβινβυργής
  Καθαριότης ότμεμκτος.
  ΎκηρεσΙκ «ροβυμβς.
  Τό νέον Ξενοδοχείον Οπνου τό ΕΜΠΟΡΙ
  Κ ΟΝ θά καταστή τό μοναδικόν κεντρον
  Βιαμο«Ι|ς Βιά καθ* ξένον «ού θά έ
  στό Ηράκλειον.
  ΕΜΜΑΝ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΛΤΡΟΧ—ΠΛ·Ο&ΟΓΟ2
  Άριστβδχος ΈβνΐΜβδ Πβινιιιιοτιιμίβυ ΆΒα-
  νυν κ«ι Χτρατιντικϋβ 'ΐβτρικΐίί Χχβλϋί,
  Δ«|ΐται καθ1 εκάστην είς «ό ·)αρμακ«ϊον
  ^^* ίΒ* ΤζορΙ),*.9ι
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ Ζ-ΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ
  ΙΟΙον
  Την άχολουθήστμε μέχοι τοθ
  τής σκ«; χχΐ ίφθάααιμι
  χοντ* σιβ αηαιΐϊ π«υ «ΐονοθαΐ
  ή η«ρ(9τρεφ3μιντ] ατήλη τής φ16
  γας. Δέν ιΐκαακ τό θα$οος νά &ο
  θρώτωϋ» ςυ:ε μ<ά λίξ-.. Τό μυχλέ μκς ΐΐχε οταμ^τήαη Ό Α«) ή ταν χατάχλ«»ιΐ5ς %λ ί ώ τί Ιδΐο, δτιοθί'ω Αίσθκνόμουν τό αϊμί μου νά τρίμτς σαν ψξρι Οαραδί ξως 8μ»ς ή δαμή ή δ αίΗέρας Τ^ φωτβί ποί Ιμηαινε οτχ ρουθίύ νια μιυ μέ Ικανι νά αΖιθανθβ ξ·» φν:χί $<χ ρεΓμχ δυνάμιω; να δι έρχεται τβ α*μ·ί μοί». ΤΑ μίλτ) μου έγιναν πιό Ιλιφοά χιΐ ευλύ γισια. ΑΙβΟ φα:νότ«ν ιτώ; Θ1 μπο· οοϋαχ νά κιταξ»... "Αρχ'αχ ν! γελ* μιθυσμίνος άπό μιά παρά δόναμι ή ίιο?α ηροφανβς .,-Λ,ΐο άπο τόν αίθίοα τής φλό γ»ς. Γίλοθαΐ χαί δ Αεα άχνμτ; δέ χαί δ Τζώ/ που έοτέκετυ πΕαιο Καί Ιξαφν» ήιουβ^η πάλιν δ χρότος τοθ χερχυνοθ χαί ίπλησ!- αζ«, διαρχΑς ία<υρόπρος, Βίαν Η ίπ~3ίαβΐ ή φλδγβ, δλοι μα; έ «τίς άπό ΕΚΕΙΝΗ έκέοχμε χά ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Αφίκετο έξ · νών ό ·υμτΐοΧΙτης Ιατρός κ ^ οτομ. Γβωργιάδης μβΐά τπ,ς κυΒιοΡ' τού. ς _·ΕπΙοΓ|ς Λφίχθη ό κ. Γ Παπαβρακάκης βικηγόρος, ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Καβ«ΚΟν μας επιβεβλημένον Θβωροθυ., να εύναριστήσωμεν καί οη^" σ'ο τοθς βισκβκριμένους #πι!ΓζΓ μονάς Ιατροθς κ. κ. Στβφ. χεχ..^ νην/Ανδρ. Μοράκην, Κοινστ. Κοοο ωτάκην κσΐ τόν τοιούτον Λιμίνηρ Χβρσονήσου Έμμ. Κσνετάκην, οτ τίνες μέ τόσο ενδιαφέρον τταρηκο λούθησαν τό άλησμόνηΐο άγγΪΛΟυ βακι μας την Άλίκην κατά τό Β0ο χύ διάστημα τής ασθενείας τοό 4 ξανΐλήσαντες πδν μέσον Βπερ ή ι τΐιστήμη βιέθΕΐαι βττος κατορθώ σουν νώ τό κρατήσουν στήν ζοήν Παρ' βλας των τος προσπαθεία)! αύτάς μέ πόνο άληθινό εΐδαν καί έ κείνοι ττώς δέν κατώρθωσαν να τΐα λαΐσουν πρός τό πεποωμένο. θ60 μθς έιτΐσης ευχαριστούμεν τούς συν γβν&Γς και φΐλους οΐτινες τόσον ( ηέδειξαν^ ενδιαφέρον κατα την ά σθένειαν καί τόν Θανατον τοθ ιιοι διοθ μας ώς κοΐ τούς παρσκολου Θήσσντσς τοθτο μέχρι τής τελευταΐ άς τού κατοικΐας. ΟΙ εύχαριστοθντες γονεΐς Γεώρ. Τσ^ Κατίνα Τ Γύρω στήν πόλι μας. Ή χθεσινή λιακάδα έδημιούργη. σεν εύμενεϊς προοποθίσιις δια τας ημέρας τσθ Πάσχα; ρ°ν τών Πανηγυρ,ζοντων κοί ώς .^ιπλί,νι· χαράν των παραγωγόν. —Σήμεπον δλοι οί Χριοτιαν·ϊ θ* τταρακολουθήσουν μέ κατϋνοξι Ο μζς γιά νά μή τυ <χν ίπίραοΐ ή φλόγα ή ' μ'λτΐσι: —Έπ.1 τίλίκς Κϊλλιχοάτη, τοθ ιίπ» Ιφθαβε ή ώ-ο! Τώρα πιύ θά ξ^ναΐτιράοη τ) φ>όί» θά πη-
  δήβης μέ3α χαί θά λουοθ{<. Πι τχξι τα ροθχί σου γιατί θά σι( τα Ηίίψη 'Εσίνα δμω; ϊέ^ θε σέ Ρ^ίψί. Καί 8 τα ν 6ριθ$ς μέ« 9 ή φωτία οο6φηξι τόν αίθίρχ μέ δλη βου τή δύναμι γιά νά γιμί ση τό οτ^θίς σου. "Αφηαε τ φλέγιχ νά τυλίξη δ)ο βου τό ο© μα. Μέ άχοθς Κ-»λλ:χ?άχτ}; —Σέ άχεύ'ο 'Δγιάαι, ιίπι Λ»4. Δέ' ιίμαι δΐιλος άλλά άμ φιδάλλα» γιά την φ)6γα. "Ισως μ χίψη Κκί τίτΐ θά χαθ* χαί θ χίσιβ χι' έαένοτ. 'Αλλά άφβθ τ θέλιις θΐ σέ δπαχΐύο». Ή 'Αγιάαα Ιμιι<ι χίί Οστερα ιίιΐι: —Δεν άπορ* γιά τίς άυφ β3 λ(ες α3υ. Πές μου δμα>ς, εάν μί
  1%%ί νά λουοθβ οτΐς φλόγΐς* χά
  νά 6γ* άνέπανη, θά τόχχνη;χα
  χο0 Ίηοοϋ καί οί παρευρεΒίντες
  είς την ταφήν μαθηταί τού.
  Ι —Σέ καθε Έκκλησΐα Θλ σημει»
  λεΓτΟϋργΙας ή όκοία αττοτελεΏ
  1 πον τίνα τό προοίμΐον της Έσπερι
  νής άκολουθίας τοθ Έπιταφΐου.
  -Τ£ '£^ώ^σ- θΛ Ψ°λο0ν *~
  —Μτλιστα. θί μπδ ίαΐω χά
  3ϋ πρόκΐιται νά χχ*.
  —Κι' έ-ίώ τα ΙδΐΓ
  —α*ς χαί ου Χίλυ; μέ ρώ;τ)
  . Μ 4 ο6 μοθ ε[χ«ς η) κώς δέ
  ήΐιλις νά πβρΛτιίνις τή ζ«
  0311.
  'Αλλά χ£:ι μέσ* στή
  μου μέ παροκΐνεΐ νά δοχι
  μίσω τή φλόγα χά Ι τή ζυοή
  —■Πολϋ χ;«λί. Ή αίφία «έν ο
  Ιχ«ι χαΐααίρίψιι τελιΕως. Κύΐτα
  "ι τώρα, ΘΙ λουοθβ γιά διότι
  η φορά ο<ή ζυή μου μίαα στΐ φλίγες. %ϊ πβοαθέί» χαί δλλη $ύν«μι χαί ϋλλη ώίορφιά αΐί μου έ «ν εί^ΐ Βυνατδν.'Αλ λά χαί 5< ϋν ιί^ε δυνατόν, τί διύ:ιρο βάκτιομχ δέ» θά μοθ κά¬ νη κ»χό. Σέ λΐγο άχούσθητΐ ηάλι δ χρί τος χαί ή 'Αγιάβχ Ιβγαλε τα ρο3 χ<* της, ξέηλιξε χά μαλλιά τηι «αί ήϊαν Ιΐοιμη. Στάθη<ι μηρο υτί μχς σιν τή. Ε5ΐ. —Έτοιμάβου χαί ού Καλλ'- τοθ είπε χαί τόν άγχάλια αι. Ώ άγαπημένε μου, τοθ ίψ - θύρΐαι. θί μάθης π ο-έ πόαο ο" ά θί χαταλάβ^ς ΠοΙ πίσο δπέφερα γιά οένα δαα χιλι- ί5ις χρίνι»; (συνεχίζεται) ΔΙΟΡΘΩΣ1Σ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ Είς τό ι,δημοσιευθέν έν τώ ύη αριθ. 4ί65 φύλλω της έφημιρΐόος «Ανάρθωσις» πρόγραμμα πλειστη ισσμοθ Μιχαήλ '1:μμ. ΓαΑΜακη ιατοίκου Ηρακλείου κατσ. Μαρίας ;ήρας Μ. Μελισσουργάκη τό γέ 'ος Ιω. Στρατάκη κατοίκου Πανα >/ιας Πεδιάδος εσφαλμένως έβημο
  τιεύθη είς μέν τοθς στίχους 33
  ;αΙ 44 αύτοθ βτι το ποσόν τής ά·
  παιτήσεως δι' β ό πλειοτηριασμός
  °.Τνε δρ. 12.9)1.90 ένφ τό πραγμα
  :ικόν εΐνβ δρ. 13.8ϋ1.90 είς δέ τοθς
  ιτίχους 103 καί 1(4 ήμέμα τβλέσε
  ως τοθ ττλειστηριαομοθ «21 Φβ
  Ιρουαρίου» άντί τής πρανματικής
  ι6 Ίουνίουβ καί κατά τοθτο διορ
  Θοθται ή ειρημένη δημοσίευσις.
  •Ηράκλειον 28 Απριλίου 1937
  •Ο ττληρεξοοσιος δικηγόρος τοθ
  ιττισπεΰδοντος.
  Ν. Γ. Κ·φ«λ·νιάννη{
  (— Είς τον Άγιον Τίτον άπό χο>
  ρωδΐαν μέ πολύ καλά στελεΐη, άρ
  κούντως έξασκηθέντα άπό τόν τΐρω
  'τοψαλτην κ. "Ιωάν. Βουτσιναν καί
  ήτις προβλέπεται δτι Θά σημειώση,
  εξαιρετικην επιτυχίαν.
  —Είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
  τοθ Άγίου Μην-α τα έχκΛμια ·α
  έκτελεσθοθν κατά τάς 6ύο στάσεις
  υπό τριών παιδικων χορ^διφν, είς
  τό αρχαίον κλασσικόν μέλος.
  —Ή δέ τρίτη στάσις είς τρίφω.
  νόν άρμονικόν μέλος διά τί]ς συνβ
  νώσεως δλον των χορων.
  —'Επίσης θά έκτελεσθοθν τα «εό
  λογητάρια. είς τό άρχαικόν άργόν
  μέλος.
  —Τα τροπάρια τοθ δρθρου τοθ
  Μ. Σαββατου ώς καί ή Γ'. Ζτάσις
  των '^γκωμίων «Αί γενεαΐ πάσαι»
  Θα ψαλοθν είς τόν Ιερόν Ναόν
  "Αγ. Δημητρίσυ είς τετράφωνον β
  νηρμονισμένην Βυζαντινήν, υπό
  τής αυτής ανδρικώς χορωδΐας <|τις εξετέλεσε καί τό Τροπάριον τής Κασσιανής. — Συπμληοωματικως σημειοΰμεν 8τι είς τόν "Αγιον Τίτον τα ένκώ μια τής πρώτης καί δευτέρας στά σεως Θά έκΤΕλεσΘοΟν άπό την χο ρωδίαν των μικρων μαθητον καί τής γ'. άπό την αρτίαν χορωδίαν τοθ κ. Χουρμουζίου —Είς αυτήν συμμετέχουν οί κ, κ. Μ. θεοδοσιάβης, Ί. Πολυχρονί δης, Χ. Ξενίδης, Ρ. Σκορδύλης, Π. Φορτσακης, Σ. Καραμιχάλης, Π. Πατεράκης. Δ. Μελισσείδης, Μ. Κριυιζάκης, "Ι, Κριμιζάκης, Γ. Γιαμαλακης, Β. Μανιαβάκης κ. δ. —Ώς γράφομεν έν &λλη στή λ π ή συμβολή της Δημοτικής Μου σικής είς την αποψινήν περιφοράν τοθ Έπιταφίου Θά &Τν& έξαιρετική. — ιδιαιτέρως βζαίρεται ή άνά κρουοις τής σονάτας τοθ Σοπέν την όποιαν άνοργανωσεν ό Φιλόπο νος άρχιμουσικύς της. —Άξίζει πάλιν νά έξαρθ^ ή έμ πέδωσις τής δημοσίας ασφαλείας βίς την πόλιν καί τόν νομόν μας γενικώτερον. —Είναι βλέπετε συχναΐ ττάντοτε οί πληροφορίαι κρουσμάτων, διαρ ρήξεων ιόΙ άλλων ά&ικημάτων Οσον άφορα τούς δυτκους νομοθς ωστε νά καθίσταται έφΐκτή μ'α σχετική σύγκρισις. Ήτις καί δικαιολογίϊτήν Ιξσρ σιν ταύτην πρός ίπαινον τον το πικων άστυνομιχων όργανων. —Είς τόν Ναόν τής Άγίας Τριά δος πληροφορούμεν ι δ τι ή περι φορά τοθ έπιταφίου Θά γίνη διά των εξής άδων; —ΚαπνοκοτττηρΙου, Σκορδύλην, Χανίων Πόρτας, Πλατείας Στρά· τας, Πολυκλινικής, Μαλεβυζίου, •""οργολαΐνι, Μποδοσακβίου. —ΟΙ κινηματογράφοι μας διά ήν ημέραν τοθ^Πάσχα προανγίλ· λουν Εργα πού Θά αφήσουν επο¬ χήν: Είς τοθ Πουλακακη Θ* προ· βληθϋ τό δυνατό μοοσικο καί βρα· ματικό άοιστούργημα (Εγχρωμον) «Γαλάζιο ΒάλςιικαΙ είς τήνχΜινώαι τό πολύκροτον κινηματογραφΐκόν Εργον αΚάπταιν Μπλούντ». ο Ρέχορτερ ♦«*·« η .ΑφΙκετ° ΧάΡ'ν των ίορτών τοθ Ι ώσχα ό διευθυντής τής Νευρολο γικης κλινικής τοθ νοσοκομεΐου έκ παιβεύοίως τοθ Έλληνικοθ 'Ερυ Θροθ Σταυροθ κ. Μ. Γαιτανάκβς. ΚΙΝΗΣΙΣ- Ή κ. Μαρία Χαρ,τ* ,νΒ°υτΛαλη ά·'Χβ«ϊβα έξ ΆΘη ν 6^σβ "λουο.ωιάτην συλλο ν μοντέλων γυνσικείων πίλων άντ1γραφήν μίνόυ. ' Κ°1 ^(Πληροφορίαι «, τού άρτίως κατηρ την κατ' οί μελβτών Μηχανι
  Λ Π Ο Ρθ α Σ 1
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  101 όν
  την τελευταία οτιγ-
  μή, 6 νοΐ^αρος πού ήταν τό¬
  σον οπ*«ουος 8ως τ6γβ, έ «ό.
  λωσβν. Ένα έκατουμύριο έξη
  κόσιες <ιλιάββς λΐρες βέν ή ταν άστίΤο ποσόν ουδέ για χον πιό δσωτον πρ(γ«ηκαΙ Πά μιβν οπόθεσι τόσης σηουοαιότητος θά έιιοεκε του¬ λάχιστον νά 6χρ νάιΐοιαν γρα πτήν απόδειξιν, ίνα χαρτΐ ύ· ηογρημμ'νο βπό τΛ βασίλισ- σα. Χτοτΐ ήθϊλί; Πολύ ευχα¬ ρίστως! Ό γραμματεύς ήταν στό σπΐτι... Την επομένην ή κόμησσα χοθ έξανατιήνβ τό συμβόλαιον στό περιθώριον κλάΐ σέ κάθκ δρον, ή β^σΐλισ σα εΤχε νρόψπ—Ιδιογ,εΙραχΙ—- €!γκρΙνετα'» καΐ χάτοο άττό τό συμβόλαιο εΤχε βάλη φαρδειά πλατειδ την υπογραφή τη<: «.ΜτρΙα — Άντουανέττα τής Γαλλΐας». "Αν ήταν τόσο Βά εζυπνος, ό πρωθιεράρνης τοθ γαλλικοθ θρΑνου, άκαβημαΐ- κός. τέως πρέσβυς χά Ι κατά φαντασίαν, υέλλων πρωθυ¬ πουργόν θα ήξερβ κώς στή Γαλλία ή βΐθιλισσα δέ ν ύπέ νραφε καρά μέ τό μιχρό της δνομα μόνον, τι ώ; ή ύπογρα φή ιΜαρΕα—Άντουανέττα τής ΓαλλΙας» εοειχνεν ευθύς άμέ σως την ύιαρξιν πλσστογρά φού ό οποίος ήταν δχι μόνον άοέξιος, άλλά καΐ εντελώς Α μαθής. Άλλα πας νά άμφι βάλρ, άφοθ ή ΓΒια ή βασΐλισ σα τοθ εΐχβ μιλήσβ σΐό αλσος τ^ Αφροδίτης; Ό χαρδΐνάλιος, θαμπωμέ νος, ώρκΐσθη επισήμως 8τι (έν θα άπεν,ωρΐζετο ποτό οθ τε θά εϊειχνβ σέ κανέναν σύ τό τό χαρχί. Την 1 ην ΦίβρουαρΙου ό κο· σμηματοπώλης Μπαΐμερ επί) γε νά παραδώση τό κόσμημα στόν καρδινάλιον, 6 οποίος τό βρά&υ επήγε καΐ τό πσρέ δωκεν ό Γδιος στήν κόμησσα ντέ λά Μότ γιά νά είνε βί βιιος τώ; τό παρελάμβανον χέρια σφωσωμένα σΐή βασί λισσατ. Καΐ νά σέ λΐγο, άνδρι «ά βήματα άκούσθηκαν στή σχάλα. 'Η κόμησσα παρβνάλβ σε τόν χσρ&ινάλιο νά μπβ σ' Ενα πλαϊνό βωαάτιο, άπό την τζσμόπορτα τοθ όποΐου θά Ε βΚβπβ καί θα διεπίστωνε τ»ώ; τό κόσμημα παρεδόθη χανονι κ*. Πραγματικά ενεφανίσθη Ενας νίος ντυμένος στά μαθ οα ακό επάνω 6ως κάτω__ ό οποίος βέν ήταν αλλος άπό τόν γοαμματέα—-καΐ παρουστ άσθη: —Κατά διαταγήν τής βασι λίσσης. ΤΙ σπου5α(α νυναΐκα αότή ή κόμησσα ντέ λά Μότ—εε γε μέσα τού 6 καροινάλ'θς· υ έ πόσην βπιββξιότητα καί μέ πόσην άφοο'ωσιν έκπληοοθσε τίς έντολές της φ!λης τητ,Ι Έν τελος βέβαιος χαΙ ηΌυχος τής παρέδω ε τό πολοτιμο κοι,τΙ, τό οποίον αυτή ενεχείρισε στόν μυστηοιώδη άηεσταλμέ- νον ό οποίος έσπευσε νά έξα φανισθβ άμεσος— συναποκο¬ μίζων τό περιδέραιον—γιά νά μην ξαναφΊνβ πιά... Συγχινη· μένος ό καρδινάλιος άπεχαι- ρέτισε την κόμησσα. Τώρα, 0 στβρ' άπό την φιλικήν έ<8οό- λ«υσι πού ίϊχε παράσχη σ· σφατλΛς Βέν ΘΛ άργοθσεν—πό τος ό μυστινός βοηθοο τής β ι σιλΐσσης—νά γΐνρ ό ποΛτος θεράπων τοθ βασιλέως, 6 πρω θυπουργος τής ΓαλλΙαι Ι "Υσΐερ' άπό μβρικές ήμέ- ρες Ενας 'Εβροΐος «οσμηματο πώλης παρουσιάσθη στήν ά- στυνομΐα τής πρωτευούσης γιά νά παραπονεθή έξόόμα τος των συνα&έλφων τού γιά τή ζηαιά πού τούς Εκανε κά ποίος Ρ£'ώ ντέ ΒΛλέτ, ό 6- ποϊος προσέφερε πολυτιμότα τα διαμάντια σέ τψές τόσο χαμηλές ώστε ασφαλώς ήσαν χλεμμένα. Ό διβοθυντής τής άσιυνομΐας εκάλεσε τόν Ρε τώ—6 οποίος βέν ήταν δλλος άπό τόν γραμματέα καί έρα στήν τής Ίωάννας κσΐ ό 6 ποίος εδήλωσεν δτι τα δια¬ μάντια τοθ εϊχβ δώση μιά συγ γενήυ τοθ βασιλέως, ή κόμησ σα ντέ λά Μ^—Βοτλουά ή ό ποία τόν έπεφόρτισε νά τα πουλήσπ· (σ_>νεχίζεται)
  •ί
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤΑΣ
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ
  Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμβν
  «Ις την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν Ασβέστου
  τοθ εργοστσσ!ου μας κούστως διά πετρελαίου ΜΑ-
  ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι Ασυγκρίτως Ανώτερος πά
  σης άλλης προελεύσεως Από Απόψεως Αποδόσεως
  είς χΟ£/θν χρωματισμοΰ καί καθαριότητος. Δεχόμε
  θα ίέ καί διά σοβσρούς καταναλωτάς την πληρω
  μην είς όγκον μβτά την σβεσιν αύτοθ. ΚσθωρΓσαμεν
  τιμάς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω:
  Λκ« 20-100 οκάδας 85 λεητ&ν
  «100-300 » 75 »
  » 300 Χ»Ι &ν» » 70 »
  Τβ ούνηβΐί καοβνι σβυσμίνβυ Δρκχ. 12.—
  Τενεχές » 7.—
  Μέ τό αν ώ τιμολόγιον δύνανται εί ένδιαφβρόμε
  νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιοόσας ποσότΐ
  τας Από τα χάτωθι πρατήοια τής ΈταιρΙας:
  Μβυρβγΐ&νη Νιχαίιλ ίνκντι Εΐσβγνβλίβς. Οεβι«β(
  τη Μιχαήλ ϊνβντι Πβλυκλινιιιήβ Ήρβκλ«Ιβϋ Χβυρνικδά
  χπ ΓΐΗργίβυ ί είτα ν θγλβδ. Μ«»ρομιχ«λ«χη Γ·*»ργίου
  Κ«ινοϋργι> Πόρτα. Κ*π«τ«ν«χη Μιχβήλ Δερμιτζίδιχοι.
  Χινάνπ Άντννΐβυ Κβινούργι» Π*ρτ«.
  (Γραφεΐβν Έτβιρίοΐί "Εναντι ΔιχαστπρίΜν).
  ΕΛΑΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Η ΟΚΑ ΔΡΑΧ. 48
  "ΔΚΡΟΙΙΟΛΙ.,,
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Γ
  -Ι ΧΈΛΤΧ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΤΛ φλέγοντα β'ολογικσ ζητήματα
  Τό χλωριοϋχον
  μαγνήσιον
  Ε'.
  Ή χρήσις τοθ φαρμάκου
  γΐνβται ώς εξής: παραγγέλλε-
  τε είς τόν φυρμικοποιόν σας
  νά σάς παρασκευάστ) μίαν
  διάλυσιν τοιούτου κρυσταλλι-
  κοθ χλωριούχου μαγνησίου
  βΐς Λπίσταγμένον 05ωρ πρός
  10 τοΤς 100.—ώ:λόγου χάριν
  30 γραμμάρια άλατος είς 300
  γραμμάρια ύδατος—χαΐ άπό
  την Βιάλυσιν αυτήν πα'ρνβτε
  κάθε ηρωΐ τακτικά (Εν τέταρ
  τον ώρας τουλάχιστον ή* κσΐ
  πλέον πρΐν τοθ προγεύματοτ)
  μίαν μεγάλη κουταλιά ιήςσοΰ
  πας, την οποίαν π(νετε άφοθ
  την Αραιώσετε μ<σα είς ιιισό ττοτήρι νερό. Τίτιοτβ άλλο. Μόνον βσοι τυχόν πάσχουν Από νεφρΐτιδα μέ οθήΐατα τΛν ά<ρων Βέν άνέχονται τό φάρμακον, άφοθ <(ς αύτούς Απανοοεύβται κσΐ τό μαγειρι κόν ά<ας. ΈπΙσης ήαπορβΐ κανβΐς νά τό διακόψη καί β· ταν Εχρ καμμίαν τυχαΐαν Βιάρ ροιαν, αν καί είς τή ν έντερο· χολΐτιδα είνε μάλλον ώφέλι μόν. Δι* δσους τρέφουν τέραν ύπόληψιν «Ις τα (διο- σκβυάσματα (σπεσιαλιτε), ή Φαρμακοτβχνική βιομηχανΐα Εχει πορασκευάση Απύ τό έν λόγω αΚας, μέ προσθήκην Α¬ σημάντου ΑναλογΙας Αλλων σχετΐκβν στοιγίον, τό πεοιώ νυμον άβΐοίαιβ Από τό* δν- μα τοθ καθηγητοθ ΌβΙθβΓ, υπό μορφήν δισκΐων, Λπό το ότ^Τα λαμβάνβι τις δύο κσθβ ■< ωΤ ^αλελυιιβνα Είς μισό «ί"»ήη νερό. Ή ποσότης των δύο αότΛν δισκΐον είνε 1 γραμ. 20- Όταν λαμβάνη τις τό χλωοιοθχον μαγνήσιον έν διαλοσβι, ή ήμβρησΐα Βόσις εΐνβ περΐπου Ινραμ. 50 ή καί όΧΐγον περ σσότεοον Ακόμη Είς μέρη Απόκεναρα, δπου Βέν ΰπάρχουν φαρμακείω, ήα πορεΐ κανεΐς νά Εχη κρομη θυθη μερικά ύάλινα βοχβΤα μέ 100 γραμμάρια χλωριού- χου μαγνησίου · (γερμανιχής μάρκος ΜβΓΤΐί) καί νά δια- λύη τό περιεχόμβνον εκάστου είς Ενα μπουκάλι κοινό νερό τον 300 8ραμ(ων (=■==6νός λ[· τοου) καί άπό την διάλυσιν αυτήν νά παΐρνη κάθε πρωΐ νήστις την κουταλιά τού, δ- πως βΐπα άραιωμένην είς μι· σό ποτηρι νβρό. Έχω την κρυφήν έλπΐβα δτι άπό την άνοικονόμητον αυτήν μαγνησιακήν πολυλο- γΐαν ή ιπορεΐ νά μή βγοθν ζη· μιωμένοι πολλοΐ άπό τούς α¬ ναγνώστας μου, άρκεΐ μόνον νά,.. μή μέ βρΐσουν άν προσέ θεσα είς τάς τόσας άλλας μικροανάγκας των κοΐ άλλην μίαν! (Το6 ΙκτροΟ Ι,Α.Γ.) Όταν άνοράζετε οακούνι. Ζητεΐτε άπό τόν προαηθευτήν σας ΜλΡΚΑΣ εΙΙΕΤΕΙΝΟΣ9 διαπρασινο ΜΙΡΚΑΣ αΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα υλικά επιστη¬ μονικώς, καί οίκονομικώτα- τ α είς την χρήσιν. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ β ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Παντονωλιΐον τοθ Ιωάννου Πΐρτσιλάνη καθιστα γνωστόν είς ιήν αξιότιμον καί «ολυ- «ληθ() αελατεία» τού δτι ««ρίλαβιν Ιλαιό- λαδον γνήσιον έκλΐκτής «οιότητος έκ τοθ η«- ρίου Μαλλ·* Ίεραβέτρας, τό όβοϊον θά «ωλ^ ά«ό σήμερον, κονΒρικέος καί λιανικώς ιΐς τι¬ μάς ασυναγωνίστους. Έ-ίσης γνωστονοιοθμιν τό κοινόν δτι διά νόμου άκαγορεύΐται είς τό 6*ω Καταστήμα ι) ■ώλησις σκοριλαίου. ( Έκ τοθ Καταστήματος) ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. Α. ΓΙΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΛΒΙΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τεχνικαί καί οίκοβομικαΐ έπιχειρήβεις, βιομηχανικαί κατασκευαί» μελέται μπετόν άρμέ, σιοηραϊ κατασκευαί, οΐκο8ομ.ικα, 6" ηοι?α· Γραφεΐα Ό«ε>| ΑΝΔΡΟΓΕ-. ->|ΜΐκλευρΜ{ ΙνλαΜ
  κ. μ.
  Διατί παρετάθη τό
  ενοικιοστάσιον βοσκών.
  χ πρίς τον νόμον
  πχοκτίσιβς τοθ έναιχΐοοτααΕοϋ 6ο
  σ«βν Ινδιαφίοοντϊ χ»1 την Κίή
  ιην, £ δποιιργές τής Γεωργίας χ.
  Κυοιαχος άνικϊίνωοι τί ίξή
  πΐρίηου;
  <ΉβρχχιΙ> πκράταοις τοθ ένοι
  χιοατααΕοιι δοακδν Ιπιδλή9η έξ
  ε [τακτικάς ανάγκας, λίγφ ττ]ς
  χσια'μαυ χατασιιίσειος είς ή"< πε ριήλθιν ή νομχδιχή Ι8[«ς χτ^νο Άπό ττ]ς έηοχτ]; τής αγοοτινΐ]: μετα?ρυθμ(σκος, μϊλίοτκ ίέ άηό ιή; ιίσροή; τβν προοφύγων ή αί χονομία τής άνθ:63τ]ς τέως νομ«- διχής χτηνβτροφ{ας σιινεταράχθη ριζικβς χ»! ώς άλλοτε άηό έπιοή μου βήμχτος ίτίνΐσϊ, μετίηεσεν οδιη είς κατάστασιν οίονεΐ δι»γ μοθ. Ή άδήριτος άνάγχη τν|ς γεω9 γιχήζ άπβχαταστίοΐας,χιλιάδαν οί χογενιιΑν προσ^ύγβν χα( άχττ]μί νων ^γενβν έπέβχλε την Ιχχώ ρτ;σιν μιγΐοτην έχτάοΐων χειμερι νβν Ιδίας λειβϊϊίων χαΙ θαμνω- δ& έχτάβΐων. 'Ενώ ϋ ιΰιη χά Θίατατο ίσηιΐέραι μάλλον αίοθητή τ) αΐενίττ)ζ τβν χειμαδιβν χατϊ περίεργον αντινομίαν ηυξήθη οη μχντιχβς 6 άοιθμίς τβν μιχρβν ζώ*ν, λβγω Ιδίας τΐ]ς παροχ^ς άριθμοθ τινος Ιξωθεν εϊααχΒίν των ποΐμνίων είς πολλάς οΐχο γενεΕας τ·ν γεαργιχβς «ποχατα οταΗίντων. Τό χτηνοτροφιχόν ζήτημχ άπί 6τ) ιδτ» έξύΐεοον, έκιβίλλον με ΐλήν χ%ς οίκονομΕαις χαΙ τβν μίν τήί νομα&ιχτ]ς χτηνοτρο φίυις. Τό αυτοφυές χίρτον τβν δ «ο λειφθέντων λιιδαδΓων ϊέν έπαρχεΐ πλέον πρδς χβρεομίν των &ποσιτι ζομίνων ζώων. Άνίγν,η παρίοταται συμπληροί αιως αυΐοθ διά ΐτ]ς έπεχτάσενς τής κ»λλΐΒΓ/Υεία£ χτη^οτροφΐκβν φυτβν χαΙ εΰ;υτέρας χοηαιμοτΐοιή αιως βιομΐ(χχνιχβν δπσλιιμιιάταεν. ΈνδεΕχνυταΐ ουνεπΑς έν τώ μετ» ξΰ χαΙ ένφ πολλα αχιτιχα ζητή ματα μελετβντχι ή μονιμητέρα π«ς διά τον χιιμίνα ιδίως έγχατί οταοις αυ(βν». Αριθμ. 20911. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμββλαιογ'ρίφος ΚαιτελΧΕου Πεδιάδος Έιιμννοιιήλ Ίδομΐνέω;. Π?οοχαλ» τί Ελληνικόν Δημό¬ σιον την έν Αθήναις (δριύ^υοχν 'Αγροτιχήν4 Τρ4πεζ»ν τής Ελλά¬ δος ώς χαΙ πάντα Ιτερον Ιχοντα τυχόν ίιχαιώιιατα ή αξιώσεις ίπί τοθ έχ δραχμήν τεσιίοΜν χιλιάδων έιτβχεσΕ»ν ιΐχοαι (4720) έχπλΐι ηριάαμΛΤθς τ6ν ενώπιον μου χ.ές να;4 την δ π' αριθμόν εί «αι χιλιάδας ένεαχίαια Ιΐΐιά (20907) έκθεσιν μου, άναγχαοτιχΑς τ) επι οπεύαιι τοθ Χριστοφίρου ΠατΐΒΪ ωίννου 2ατροΟ χκτοίχου Θρ?ψχνο0 Πεδιάδος έχποιΐ]θέντων Αχινήτων χττ)μ«·<ον ττ)ς όφειλεΐρίας 'Αριοτέ άς Τροολίχη χατοΕχου τέως Ά- ποοτίλβν χαΙ ή^η Σχμπα Πεδιά¬ δος δπου Ιντίς τής νομ'μου προθε- σμίας προοαγίγιοσι ενώπιον τοθ ά?μοδΕου ΔιχαστηοΕοιι παρ' ψ γε νήσΐται ή χκταταξις χαΙ Ιικνομή τοθ Ιχπλιια'.ηριάσματος; τβϋς τί- τλους των χαϊ τα λοιπά διχαιολο γΐ)τιχ4 τβν άπαιτήοεών την Ιγγρα φχ χαθ' Βαβν ηβααι έχπρόθιαμβς προοαγωγή Ισΐοιι απαράδεκτος. '£- λήφθτ]ααν τέλη Χϊί διχϊΐώμιιτα πρωτοτύπου δραχμαί ί<ατίν πέντε (105).Έγίνιτο έν ΚαοιελλΕφ Πεδι άδος χαΙ έν τφ ένταθθα χαϊ χατά την αυνοΐχ(αν «Πολεμίρχτ)> δηαο-
  ο!φ γραφείφ μου Ιδιοχτησ'α τί-
  χνων Γιωργίου Αχγουδικνάχτ) οή
  μερον την είχοσΐήν ϊκτην τοθ μή¬
  νις Απριλίου ημέραν Δευτέραν
  χοθ χιλΐοατοθ ένεαχοαιοοτοΐ τρια
  κουτοθ έδδίμου Ιτους χ«1 δπεγρί
  παρ' ΐμοθ τοθ Συμδίλαιιγρα-
  φού.
  Ό Συμδολαιογράφος
  (Τ, £) Έμμκν. Ίδομ·νΙ«ς
  —Ή Μϊγάλη Π«ρ«σκευπ. 'Η
  αχσλουθίαε τοΰ Έπιταφίου.
  Σήμερον Μ«ν*λην Παρασκευήν
  άρχεται την 8 30' η. μ. π άκολου.
  8<α των ΜβνάλΜν μ«1 Βαβιλικβν Ώρών- χμΙ 6 έοπερινβς, χαθ' βν έν τω Νητροπολ. Ν«$ τού Άν. Μηνά θέλει βμιλήσει 6 Σεβ. Μη τροπολΐτης χ. Τιμόθΐος, έν τω Ί. Ν. 'Αγ. Τίτου β χ. Ε. Πετράκης, έν τω 'ίερω Ν«ν Αγ. ΤριΑδος 6 Άρχιμκνδρίτης χ Εΰγίνιβς Ψ"α λιδάκης χ«1 έν τφ Ι. Ν«ώ τοθ Ά Υ- Μ«τθ«ίβυ (ΐιναϊκδ) ο Ίβρο κήρυ{ χ. Κωνσταντίνος Χρόνης. Την 8 30 μ μ ή άχολονθία τοδ ΈηιταφΙβυ, μεθ' Ην χά Ι πβρΙ ωρβν 10 θέλει έααχολουθπσει η λιτ«- νβία εκ τ&ν δικφόρΝν ναϋν, χά τα διαδρομήν χεινονιαθησομΐνην καρκ τβν βΙκϊίΜν ένοριακών έ «ι τρβπει&ν. Ό Έπιτάφιβς της Μη τρβηόλεΝς μετ» της ουνηθους π— ρατάϊβως θα διέλθη διά τ&ν όδών £τρ«τ. Πβζβνβδ, Κοιτεχάκη, 1821. Πλατείας Νικηφόρου Φβακά, Λβω φόρον) Κ«λβκ«ιρινο0, [Άν. ΜηνΜ θκ έκκνβλθο δέ είς τόνΜητροπολι τιχον νβον άναπβμπομίνης προ τής εΐοόδου δεήσΕνς ύηέρ τβν υ¬ πέρ πΐστβω; χαϊ πατρίδος πεσόν των μεθ' 2 θα νίνα ή απόλυσις. ζω·κτ·νί«ν. Συνελήφθησαν βΐ έκ Παταικ νβϋ 2φ«χΙ«>ν Ί«σίΐφ Μβν. Μβνβυ
  σίλης χαϊ Ί»σήφ Έμ. Μανουσέλης
  χκτηνορούμενοι διά ζΝβχτονίαν
  ίΐς ζημίαν τβδ Κ. Ί. Λ.εχ«.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ή Έχτελεβτιχη Έπιχροπή τοθ
  Είίιχου Ταμείου "Επαρχιακάς Ό-
  δοπο ί*ς Νομοθ Ηρακλείου προχη
  οοει μυοτιχήν μειοδοτικήν δη¬
  μοπρασίαν διά την κατασκευήν
  . ήιΐατος τη"ς, δπ' αριθ. 4 Επαρ¬
  χιακάς ΪΒοΟ Νομοθ Ηρακλείου
  &πβ τή{ δπ' αριθ. 186 Έθ.ιχή
  δδοθ (ΉραχλεΙοι—'Αγίβς Γβλ^-
  ντ,ς) είς Βίρρους δΐεξαχθι^οομένην
  την 17τ)ν Μοίιυ 1937 ήμίρχν Δΐυ
  τέραν χαϊ ώραν 10 κ. μ. Βι' έγ·
  γράφων χκΐ έοφραγιομένβν προ-
  αφορών.
  Ό πριυκολογιομος τοθ Ιργου
  άνέρχεται είς δραχμάς δ:αχοο(ας
  χιλιάδας (200.000) ή δέ έγγύηαΐς
  ουμμετοχης ώρΐοϊΐη είς δραχμάς
  15.000. 'Απαντα,τα οχετιχά μετά
  λεπτομεροθς Βιαχηβόξεω; εισίν χά
  τατεθειμενα είς τα ΓραφεΙα τής
  Νομαρχίας Ηρακλείου ένθα πρβ
  οερχίμινοι ύ ένδιαφιρίμεναι χατί
  τάς έργαοΕμους ώρας των Γραφεί¬
  ων δύνανται νά λάβωσιν γ^ωυιν.
  Ό Νομάρχης
  Ώ; Πρίεδρος τής Έχτελεβχιχ^ς
  Έπιτροπής τοθ Ε. Τ. Ε. Ο. Ν. Η.
  χαϊ ά. α
  Έμμ. Κουναλάκης
  ΔΗΑ&ΣΙ2
  Δτ)λοθται είς ,τοος μεθ' ήμβν
  ουναλλαοβομένοιις Βτι δ Γεώργιος
  Κοχχιν(δΐ)ς απεχώρησεν τής οπ-
  ρεβίας μας άπό τής 18ης τρέχον
  τος «αί ουνεπως βΰ&εμΐα πληρωμή
  πρός ο,θχον δι» λ)σμόν μας έπιγε
  νομέίη τής ώ( ανω χρονολογΐβς
  θέλει Αναγνωρισθή παρ' ήμβν.
  Οί Βηλβθντις
  Γε6ρν»·< Ε«· Περάκη; Άνδρ««{ Δ, Ζέης —Τό χ ρφ,ς Έπιτροπή τής Όμοσπονδίνς Έ παγγιλματινν ΧκνΙνν έ«βσκβφθπ τον Μβραρχον Κρήτης τον όποΐ όν παρΐχάλεσε ίπως ενισχύση τάς προσποιθείας δικ την έ/τανίδρυ σιν τού Σχολβίβυ ΧΜροφυλακής Χανίων. Ό χ. Μβρβιρχος »πηντη σιν εύνοϊχ&ς αίς την Επιτροπήν. —Ή Δημοτικαί Μουσική.είί την περιφοραν τοθ Έπιτα- φίου. Ή Δημοτιχή Μουοιχή χ«τ« την. πβρΐφοραν τοδ 'ΕπιταφΐΌυ θκ έχτελεβο δϋο πένθιμα έμβκτήρικ μ«γάλι-ν μουσουρν«ν, χαθώς χαϊ τό τή{ ϋβνκτβς τού Ιΐοπέν (ένορ ν«ν»<οις τβυ άρχιμουοιχου χ. Δέ ληραοιλπ). —Εύγενής δωρκβ. Ό Σύλλογος Τρκπεςιτιχ&ν 6 λλήλΜν άπββτΐιλβν ημίν δικ τού προεδρου αυτού χ, Παπαδο ποΰλου ώ( ίωρββν τού έη' «ύκαι ρΐοΐ τοιν έορτΜν τού Παοχβ κ«Ι ϋηέρ τού ΦΐΑανθρνπιχου £υλλθ' νβι> ϋυρι&ιν (τβως βΐκονομιχον
  Αυσσΐτιον) δραχμάς 5(0 ϊνβ δικ·
  τεθΜσιν είς «Ιώο$ ύπβρ τί»ν «ιτμ-
  —ΑΙ ζωοχλβπβί είς
  μνον.
  Ύηό βργάνων τού οταθμου Χν
  ροφ)κης,.4αργαριτΜν Ρεθύμνης ου
  ν·Ληφβησιχν οί Ί, Βασ ββά
  Ηβιί ϋΜνατ. Μαρκάκης
  Ό(>64 τού ΙόΙου νβμβ» χχτηγβ
  ροΰμβνβι δια ζωοχλοχήν. Υπο ορ
  ν«ν«·ν έ/τΐοης τοΰ βτβιθμου Χιιρβ
  φυλκκής Λίΐβαύίων συνελήφθη
  α«ν οί Αϋολ. ΐλβίσταχης κ»ι 'κμ
  μ«νβυήλ £τριλινχά{ κατηϊβροΐί
  μενοι 4«1 (Μβχλοηο,
  —.'Η κχδρομή τού Όμ(λ·υ
  ΦιλβίθλΜν.
  Έχ τού Γραφείον τοδ Ο. Φ·ιΗ.
  «ναχοινουται βη η αηοφ«σισθ·(·
  α» δι' ΆΘΟνβις εχδβομή τής όμ«·
  όος χαϊ των Φιλαθλων οια την
  7πν Μαΐου, θ»Αει πραγμκτοιτοιη·
  βρ άφευκτωί χχτα την πρββοιορΐ
  οβεϊσαν ταύτην ημέραν ,χ*ι αχρι
  βώς αυμφΜνω; ιτρβς το γνΜστβπβι
  ηθβν ηρογρατμμα, πάβα ό* «·Ρ»
  το» έναντΐου διάδοο·{ βιαφ«υθ«
  ται χατηγορημκτικ»ς.
  Πειλεΐιαι έν καλβ καταστάσβ-
  μηχανη κορδ&λιάσματος συστήμα
  τος Σ,Ιγγερ καί είς τιμήν πολΰ
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Λ
  9
  1
  Ρ
  Γ
  "Ηράκλειον Κρτης
  ΓραφβΤα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Παρασκευής
  30 Απριλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΗΡΟΕΛΛΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣ ΒΙΣΚΙΊ'ΑΝ
  ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑΙΔΥΣΚΟΛΟΣ
  Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ_ΕΙΣ ΜΠΙΛΜΠ1Ο
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΝΤΟΥΡ.ΓΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν
  ταηοκριτοΰ μας).— ΝυκτεριναΙ πληρο·
  φορίαι έκ Παρισίων άναφίρουν δτι ώ
  βεβαιοί ό ραδιοσιαθμός τής Σαλαμάν
  κάς χθες τό άπόγευμα κατελήφθη τό
  Ντουράγκο «αί ή προέλααις των έπα
  ναστατών συνεχίζεται ήδη όρμηχική
  πρός τό Μπιλμπάο.
  Κατά τας υπαρχούσας έξ άλλου
  είδήσεις έκ Μπιλμπάο ή κατάστασις είς
  την πόλιν κρίνετοΊ άπελπιστική. έκφρά
  ζεται δέ γνώμη δτι ή άντίστασις αυτού
  κατά τής προελάαεως των έθνικοφρό
  ν ών φαίνεται ήδη δύσχολος.
  Οί έδνικοί πρό τού Ντουράνκο.
  Πράκΐωρ τής Βαλένδιας είς Λονδίνον.
  ΕΟ ΕίΜΟΛΡ ΑΙΕιΊΡΙΧΟΗΣΑΝ
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΒΡΟΝ ΑίΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΚΑΗΣΑΝ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 «Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Καθ* α. άγγέλλετα
  είς τό Έϊμπάρ διεπράχθησαν υπό τώ1
  έρυθρών ώμότητες είς βάρος των πά
  ραμενόντων έκεί ολίγων έθνικοφρόνων.
  'Έκ παοαλλήλου οί έρυθροί επυρπό
  λησαν όλα σχεδόν τα κτίρια* στρατι
  ωτικά καί μή, τα όποϊα όπωσδήποτε
  θά ηδύναντο νά χρηαιμοποιήαουν οί
  επαναστάται. 'Ένέπρησαν ,έπίσης καί
  τάς έκκλησίας τής πόλεως.
  ΣΟΒΑΡΑ Η ΕΚΤΑΣΙΣ
  ΤΟΝ ΙΙΜΝΕιΊ ΣΕΡΒΙΑΝ
  ΑβΗΝΑΙ 29 Απριλίου (Τ·δ «νταπβχρι
  τβθ μ«{).—■ Τηλιγρκφοδν εκ Ββλιγραδίβυ
  •τι ή ίκτβσις των πλημμυρβν είς την £·ρ
  βίαν ιΐνι σημαντικήν Άγγελλονται ήδη
  οοβ<>0ώταται ζημίαι καί τίνα βύμ«τ*. Επί
  τ·π·υ ευρίσκονται μέλη τής κυβερνήσεως
  καί προχειροι οχηματιαμ·. περιθάλψεως τβν
  πλημμυροπαθ&ν καί περισΐολής νεων τυ
  χόν{ζημιθν κχ βυνεχΐσΐως τής «ννψώσϊως
  τβν υδάτων.
  ΟΤΓλΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣΙΡΪΝΤ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΒΣΑΕΡΟΒΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ό "Αγγλος έν άπο
  στρατεία ναύαρχος Γχράντ, τού όποίου
  ό πάππος έτραυματίοθη είς την ναυμα¬
  χίαν τού Ναυαρίνου. εγνώσθη σήμερον
  έξ αρμοδίας ηηγής» ότι προσέφερε
  εΐκοσι λίρας ινα οιατεθούν υπέρ ένι
  σχύσεως τής Έθνικής Άεροπορίας
  τής 'Έλλάβος. Τό υπουργείον τής Άε
  ροπορίας ηύχαρίστησε Θερμώς τόν εύγε
  νή Βρεττανόν.
  ΕΚΚΕΝΟΤΤΑΙ Ο
  ΤΟΥ ΜΠΙΑΜΠΙΟΠΙ- ΕΡΥΟΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »9 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοθ μας)·—Τηλέγραφον έκ Βε·
  ρολίνου ότι οί έρυθροί ήρχισαν άπό
  τάς πρωϊνάς ώρας σήμερον νά έκχε·
  νώνουν χον λιμένα τού Μπιλμπάο ά
  πειλούμενον σοβαρώς «πό τα στρατεύ
  ματα τού Μόλα.
  1 ΙΟΕΣΙΝΙΙ ΟΡΚΟΜΟΣΙλ
  ΤΟΥ ΣΟΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓ0.Ν
  Μέ πολλήν έπιβλητιχόνητα έέ'ΐτο χθες ή δ?χβ
  μοο'α τΐ)ς ομάδος τβν Όϊηγβν Ηρακλείου. Κατά
  την τελετήν ωμίλησεν έχτενβς περί τ<ίς οποίας τη"ς Ιδρύσεως τοθ Παραρνίματος τ<}ς ό,γανώοεω; Έλληνίδων Όϊηγβν χαΐ είς την πίλιν μας ή ν. '£μμ. Πετράκη εϋχαρισιή'σασα συγχρόνως τόν Δι] μόν Ηρακλείου διά τ$ν οικονομικήν . |> ίβχυβιν
  τ)ν ίδτος ηροοέφερεν ι2ς την τοπιχην Επιτροπήν
  χαΐ τους Διευθυντάς τβν Σχολε ών συντελέσαντα»
  κοιχιλοτροτως διά την εξυπηρέτησιν τής ίϊίβς ταυ
  τ«{ Β κβταρτιοθιΓβα όμΐί «πβτιλιΐϊβ, έκ, τ©0
  ίί «κ* τρίτον» 8$β ΗορίτβΐΛ
  ΑΘΗΝΑΙ, 29 "Απριλίου.—
  Τηλεγραφοθν έκ Παρισίων
  δα ώς εξηκριβώθη, τόν βομ
  βαο·ισμόν τής Βιλένθιας,
  ό δβοϊος βτηλεγραφήθη
  χθές, ενήργησεν χά έπανα
  στατικά καταδρομικά «Κα
  νάριοι» καί «Βαλεαρίδες».
  Νεώτεραι τηλβγραφήματα
  Ικ Σαλαμανκας ίπιβιβαα
  ου ν δτι τό Ντουράγκο 6],ει
  κυκλε»ΘΒ τΐΑεί«ς 0ΐ6 των
  £«αναστατι«&ν στρατιυμάΐ
  των, τα όκοΐα μετ* την κα¬
  τάληψιν τής Μαρκίνα «ρο-
  Μοροΰν πρός «ήν 'Αουμέ-
  σαα.
  Ά«δ τριΑν ημερών καΐ
  κατ.4 τα αότά' τηλΐγβα·ή
  ματα τα Ιβαναστατικ*
  στρατεύματα συνίλαβον
  «βντι χιλιάδας αίχμαλώ
  των. ΟΙ κυβερνητικαί 6σ)|ον
  κατΛ τάς ημέρας ταύτας
  δίκα χιλιάδας ικτός μά
  Κης. Τα Α«αναστατικά
  σΐοατεύματα Εχουν Φθάση
  «Ις Ούρμνερουάγκα ντέ
  Ούμ-Ιλα άαό τής θαλάσ
  σης.
  Ό ραΒιοφυνικός σταθ
  μδς τής Σαλαμάνκας δια
  ψεύΐιι τα «ερί βομβχρδι-
  σμοθ ά «6 μέρους των έ «ο:
  ναστατεΐν τής Γουερνίκα
  καί βιβΐιοϊ δτι τήνιιυρκαϊ
  άν τής «6λ,ει*ς την «ροικά
  λισαν αύτοι οί κυβερνήτι-
  κοί.
  Έκ Λονβίνου αγγέλλεται
  δτι κατά τό «Δαίλυ Έξ-
  «ρές» η αγγλικη Λστυνομία
  άνβζητεϊ ·υρ«τε·6ώς Ιθύ
  νοντά τίνα 4κ Βαλένβκχς,
  δ διιοϊος λέγΐται δτι ί·θα
  σε μυστηοιωΒώς «1<5 'Λν γλίαν έιιιβαίνων ΛεροβλΛ νού. Ό καταζητουμίνος ♦« _.. ...α· ϊμιιτοΠ Μηπιιατικόν «ρο ρει μιθ' έαυτοθ _,„ «όσον «βντήκοντσ , δ«ν λιρων 5«ερ είνε ωρισμένον 6ιΛ τή» αγοράν δβλων διά λογαριασμόν των έρυθρων τής 'Ισβανίας Τό πρόγραμμα τής Δοξολογίας επί τή προσεχεί έορτή τού Βασιλέως. "Γίΐδ τής Νομαρχίας σθη χαΐ εκοινοποιήθη χΒές ά,μο δίο»ς τό κατωτέρω πρόγραμμα τε λετ^ς έηΐ τ^ Όνοιιαστιχς Εορ¬ τάς χ%ί Α.Μ. τοθ Βιαιλέωι: «Την προοΐχτ] Δΐυτΐοαν 3ην Μ)ΐ?υ 1937 χαΐ δ?αν 10 45 π.μ. ψχλήσεται Δοξολογία έν τώ Ίε;φ Μητροπολιταφ Ν,φ επί ι% όνομα στιχΐ ίορτϊ τής Α Μ. τοθ Βχσ.-λί ως Γεωργίου Β'. Είς την Δοξολογίαν θίλοοοι η» Ό Όίθίδοξο£ κλήρος, 11 άντι πρίσωποι τ6ν Ξίνων Δογμίτων, οί Πολιτικαί, χαΐ ρ τΐωτιχαΐ 'Αρχαί μιτά τβν 6παλ λήλων χβΐ τβν Άξ ωΐίατιχβν, δ Δήμαρχβς χά! τό Δημοτικόν Συμ 6ΐύλΐον, ο Πρίΐίρος τοθ Δΐχηγορι χνθ Συλλόγοι-, οί Ποίεδροι χά! χά Διοιχητιχβ Σκμδ'ύλΐα τβν Έ πιμιλητηρι'ων, ο£ ΔιιυθυνταΙ χαΙ δπάλληλΐΐ τβν Πιστιβτ χβν Ί!ρυ μνων, οί Τραυμαϊΐαι πολέμου «αί 11 Τΐτιμτ,μίνοι δια πολιμιχβν με ταλλίιβ", εί Πρ£ι8ροι τβν^ Νομι χβν Προαώπων Δημοσίου Διχκ(ου, οί ΆντιπρόαωτΕοι τοθ Τύηου, τί Σαμδούλια τβν Συλ λέγων χα> ΣωματεΓων χαί τό Σ
  μ« των Π55σκόπων.
  Οί χ.χ. 'Ανΐΐτιρβσωποι τβν Ξ
  νων Κρκτβν ΘΙλουοι χ?ηθ$ Γ>
  ηαραστβοΐν, εάν «όαρεστώνται ε·
  την Δ5ξολογίαν. Τα τί)ς Ί«οοτε
  λτο-ίας βέλει «ανονίσιι ή Ίιρά
  Μητρόπολις. Τα τ^ς Σΐρατιωτ
  κης παρατάξεως χά Ι ποιρελάσιως
  είς την Πλατείαν Ελευθερίας το
  χ»Ι χά τής τίξ*ω;
  Διοίκησις τη"ς
  Ό Νβμαρχβν
  Δ'ευθυντής.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥ Κ· ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΕΓΚΡΙΙΙΙ
  ΠΙΙΤΟΖΕΟΣ
  Τό δηουργεΐιν Κρατικάς Άντι
  ήψ |έ ί έ
  γ
  λήψΐ»ί |νέ<(ρινι έκ δρχ. Έπσντ]λθε χθές έξ Αθηνών δτιου εΤχβ μεταβή δια ζητήμα τα τοθ Δήμου ό Δήμαρχος 35.000 διά την κατασκευήν νέας Ηρακλείου κ. Μήνας Γεωργιά άποχιτεόαΐως έν -ώ ένταθθχ νο 6ης· ( σοχομε'ω άφροδισίίον νίσων. ΘΑ ΔΙΒΧΘΟΥΝ ΑΠΗΝΒΖ ΟΙ ΧίΗΙΙΜΟΠΟΙΟΫΝΤΕΣ ΚΡΟΤΙΔΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡϋΠΟΡΙΑΣ Ή Δ'οίχησις Χω/οφυλαχ^ς δι* δίδβσε χθές πρός τό Α' 'Αστυνομι χον τμήμ» αύσ'.ηράς όϊηγίας σχ« τιχβς μϊ την απαγόριυσιν τ*]ς χ&ή" σεως τβν χροτίδνν, δ^ρελί ω< κλπ. Δια την κποτιλεσματιχήν χ» ταδίυξιν παντός άποπιιρωμένου νά χάμη χρήσιν χροτΙΓωΛ νατηΐτί' σβη ώς άνιχοΐώ(Ιη χαί ιίδιχή 6 ' πηριαία έχ χωρο^υλάχων. ί Διά δηλώ»ων των πρίς τίν έ πιΒεωρητήν βημοτιχβν σχολείων Ήραχλιίβυ οί ϊημοδιδάσκαλοΐ Γ. Βασιλάκης τοθ σχολιίου 'Δγ. θιο μα χαί Γεασγία ΤρουλινοΟ τοθ αχολιίου Πριβΐλιανβιν γνωρίζουν ίτι Ειέθΐσχν άνά 200 δρχ. τη"ς Ιθηχής άιροκορίας. Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε. Γ· 0. Η. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΑΝΟΝ Κατηρτίσθη έπιτροηή έχ τβν χ. χ. Γεωργίου 2υγγελάχη ί)ϊθϋ ς Νομαρχίαν Νιχηφοραχη &( οιχητοθ τής Χωροφυλ«χτ)ς χαί Αλκιβιάδου Μαρή διιυθυντοθ τ υηοκαταοτήματος ιής Έθν. Τρ» Πεζης διά την συλλογήν έράν τό πρι ι'ίν των δηοΐων θά διατεϊ ατιέρ των άπόρων χά Ι των ένδεπν τής πίλεως. Ό Ιρανος ήρχιοΐ άπό ΔΙΑ ΤΟΥΖ ΑΠΟΡΟΥΣ Έκ τοθ Δήμου διενεμήθη σαν χθές Είς ττύς απόρους 30 000 ορσχμοί ώς βοηθήμα ια διά τος έορτΟς τοθ Πά σχα. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔίΚΤλΜΟΥ Ι Έχ μέρους τής Ε.Γ.Ο.Η. χαθί σταται γνωστόν ίιι δηλώοιις συμ μετοχάς διά την «νωιίρω έχδρο μην γίνονται διχταΐ διά μέν την θιο,νίχην μέχρι τό εσπέρας τή; σήμερον, διά ίί τόν Πειραια μέ χρι μεσημβρίας τκθ Πίσχα. Τονί ζιται δτι ή παρουοιαζομένη εύ ίαι ρία είνε μοναδιχή χάρις »ίς τα ιδ θηνά ιίσιτήρια χαί ι ό εκλεκτόν πρέγραμμχ τής έχδρομ«]ς. Επ! τζ εοκχΐρία ίγ,χίιοθη Βΐΐ ήίναχώρησις Ηα γίνη είς τάς 6 1)2 άχριδβς τής Κυριακάς τοθ Πίσχα διά νά πρελίδουν τας έΐρτάς επί τ^ δ νομαστιχ^ ειρ*) τής Α. Μ. Βιαι λεως. ΑΦΙΞΙΣ ΕϊΕΛΠΙΛΟΝ Αφίχθησαν διά τάς έ^τίς τοθ Ιΐάοχ* οί ε&ίλπιδις Ζχχαρ. Γ. Κατιχάχης, 11λε6ρης χ^ιΐ Μιμχλκ χης. Την 27ην φθίνοντες μηνίς ή Δ αιχοΰοα Έτιιτρίπή τκθ Γεωργ χοθ Έπιμΐληιηρίου Ριϋύμνης ου ή/θιν ·ί( ούοχιψιν είς την 6 «οίαν μιτίοχεν ό έηίη.ης συνεται ρισμβν χαί 3 προοδευτιχοΐ γεωρ χοΐ. Ή οάοκεψις αφεώρα την προ ατασίαν τοθ θικτάμου έν Κή ΚΟΡΙΚΕΣ ΕΙΣ ΑΜΙΡ1 0 ΕΠΙΤ1ΦΙ0Σ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Σήμερον 2 μ μ. θέλει ψ»λή έν τώ παραχχλησίφ τβν Άγροτ Φϋλαχ*ν ('4λιχαρνοιθ3βΟ) τ% σ-ιμμιτ,οχϊ τβν θΐολίγων τής πό λΐώς μας χαΐ χορωδίας τβν Κ» τηχ. Σχολείων "Αγ. Μην3, δλό χληίος ή άκολουθία τοθ Έκιτα ου, κβΒ'ήι ϋίλιι έκφωνηθξ χαί σύνιομος θρησ«ΐυτιχή ίμιλία. Είς την Ιεράν ταύτην τελετήν δύνανται νά παραστβσι κ»ι δσοι έχ τβν ευσείώ/ έπιθυμοθν Ιιχ πΐ τή ιύΐαιρία προαφέρουν τδν δίίλόν τω^δπέρ τβν χρχΐουμένων επί ταίς έβρΐαΐς τοθ Πάσχα. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Τό Γεωργικόν Έπιμελητήρι όν Ρεθύμνης κατόπιν παρακό νων γενομέι ω* είς σύ:ό πά ρΛ διαψό(:ω' γεωργών καθ" ά άγνωοτοι κακοποιοί -ρ3έ| σαν είς καταστροφάς πολλθν δενδρωδών έκτάσβων ύϋί{ λεν αναφοράν ιίς την Νομαρ χ[αν Ρβθύμνης, ζητοθν την λή ψιν αύσχηρ^ν καί άποτελε σματικΑν μέτρων. ΚΛΟΠΗ ΕΛΑΙΟΥ "Αγνωβτοι ιΖαιλθβνΐες είς την οικίαν Γιαχουμογιαννίχη έν Επι οχοπζ αφήρεσαν 120 ο«άδας έ λαίου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ ! Κατα πληροφορίας έξ ' ι,ιήΎη χοράχων έπιπισέντων είς ;ϊς φυτιίας χουχιβν δΐαφίρων διαμερισμίτων τής επαρχίας ταί της έπέφιρον σημαντικάς ζημίκς. ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ Σήμερον Μ. Παρασκευήν χαί χατά την ακολουθίαν τβν μέγα λων βασιλΐχβν ώϊων θα ομιλήση νιφίΐ;ώ ναφ 'Αγ. Δημητρίου πΐ «Ο Οιίου δράμαιος ό ίφημέ ιος ττ)ς έχχληοίβς πατιβ Γιβργ. ΑΙ έν τβ άγορα μας κυμανθβΐοαι χθβ« τιμαί των οιαΦόρβν Ινχε*ρΙει* «ροΐόντιβν είχον ■>« «ίτ·β«
  Ι
  20.Β0-21.Ή)
  Ι
  ι
  ·'
  Ίλ·ΗΜΜΤ«·
  λ ■·ι««ι*·ε;
  'Β|αιρβτικοΙ
  26-
  «2,—
  16,50
  _εΐι
  Αέρβατα
  Α«
  α'
  ■·ιν* *. ε·*·«ι««
  14.—
  ΝΗ

  έΒι·. „
  • ·?-«.
  ΤιμειΙ
  ^^^ί]ΐυ!^
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ»- ΜΕΤΑΞ4
  ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΡΥΣΙΝ
  Ι,ΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΥ ΚΡ.ΤΟΥ!
  ΒΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΗ ΕΠΙΣΗΣ
  ΑΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΟΑΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 39 Απριλίου (τού άν.
  ταποκριτού μ«ς).— Είς την Γαλλικήν
  εφημερίδα «Εξέλσιορ» δημοσιεύεται
  αυνέντευξις τοθ έν Αθήναις άνταηο·
  κριτού της μετά τού" πρωθυπουργόν κ.
  Ί. ΛΙεταξά.
  Είς αυτήν ό πρωθυπουργός κ. Μετ»
  ξάς άναλύει τό μέχρι τούδε κυβερνήτι»
  χον έργον καί τονίζει ότι ή κυβίρνη·
  αίς τού αποβλέπει είς την ταχείαν Ί'6ρ«
  σιν καί οργάνωσιν αυντεχνιακού κρά·
  τους έν Έλλάοι. Ό κ. Μεταξάς προ·
  βαίνει έπίσης είς την δήλωσιν ότι άμί·
  σως άμα τή άποπερατώσει τού έργον)
  τού θά ζητήση όπως έγχρίνη ό λαός
  τας καινοτομίας ταύτας διά βημοψη
  φίσματος.
  ηΊΪΟΕΣΙΝΗ ΜΑΚΡΑ ΑΚΡΟΑΣΙΣ
  ΤΟΥ.ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ» ΜΕΤΑΞΑ
  ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Την πρωΐαν σήμε¬
  ρον ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς ά·
  νήλθεν είς τα άνάκτορα καί εγένετο οε
  κτός είς Ακρόασιν παρά τού Βασιλέως
  Γεωργίου.
  Ή άκρόασις αυτή παρετάθη επί μα
  κρόν βέν ανεκοινώθη όμως τό περιεχό
  μενον τής συνομιλίας ταύτης τού "Ανα
  κτος καί- τού «ρχηγού τής Κ,υβερνή·
  σεως.
  μεαεϊαΤαι η τροποποιησισ
  του βεσμου τον ορκοτον
  ΔΙΚΑ2ΤΗΡ1ΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Απριλίου (τοθ '4ν.
  ταποκριτού μ«ς). — Εγνώσθη έκ κυβερ
  νητικής πηγής δτι μελετάται ή τροπο
  ποίησις τού θεσμού των όρκοιτών βιχ»
  στηρίων.
  Ή τροποποίησις θά γίνη πρός τόν
  σκοπόν καλυτέρα,; άπονομής παρά των
  όρκωτών τής δικαιοσύνης καί αποφυγήν
  έσπευσμένων άποφάσεων.
  ΤΑ ΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ
  ΕΛΑΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ
  ΑΗΑΠΕΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ
  __
  ΑΘΗΝΑΙ»» "Απριλίου (τοθ άν·
  ταποκριτού μας)— Κ.*τ* σημερινάς
  πληροφορίας τα 'Έλληνιχα άτμόηλοι»
  τοχ όποία λόγω τής ανωμάλου έαωτερι·
  κης καταστάσεως τής Ελλάδος είχον
  •Αναγκασθη να άλλάξουν σημαίαν ύψώ·
  σβ.ντ* την Αγγλικήν, πρόκειται πάλιν
  ν* άναπετασουν την κυανόλευκον κ·τό
  «ιν ειδικής αποφάσεως είς ιήν όηοί
  •ν προέβησαν οί πλοιοκτήται λόγω
  ■βί,ς παγιώσεως τής έν 'Ελλάδι κ*τ·-
  στασεως.
  •ιοοίνι '
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΕΝ
  ΤΟΥ! ΕΡΙΟΡΟ,ΜΑΑι[ΤΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ *» Απριλίου (τοβ Αν·
  ταποκριτοΰ μ.*ς). - Τηλεγρβφοθν έ*
  Λονδίνον δτι ήμιεπίΟημ« οργβν* τοβ
  Άγγλικοΰ τύπου άπαντώνταείς τας Ι*ΐ(
  κρίσεις των έπαναστατών δτι οί "Αγ
  γλοι ύποστηρίζουν χΟυς έρυθρούς β*·
  ψευβουν τοθτον τονίζοντα δτι
  βέν ύποστηρίζει τοί»ς έρυ
  1
  V
  πάσχουσαν Ίσποινίαν.