94217

Αριθμός τεύχους

4552

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  {τησία λίοαι 3
  Ιξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτησια δολ. 15
  «ξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΗΚ1ΙΓ0Ν
  1
  ΜΑΊ'ΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΙΐΟΝ
  ΛΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4552
  ΤΙΠΙΤΙ',2ΣΥΝΤΑΓΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΡΤΛΤΟΗ ΚΑΘΗΚΟΝ
  ΟΡΟΣΤΟΥΣΕΝΔΕΕΙΣΤΟΥΤΟΠΟΥΜΙΣ
  ΟΙ κιατοΐ είς τα ν Χριστόν
  θκ έορτάαουν πάλιν αύριον
  την έκ νεκρβν 'ΑνάστασΙν
  τ·υ. ΠβντοΟ τοθ χοσμβυ 8.
  κου ύκκρχουν χριοτιννοί ορ
  θοδοζοι θοε π«νηγυρ5αβιιν
  την ημέραν αύτην ώ; ημέ¬
  ραν σωτηρίας χαΐ λυτοωμβδ.
  ΟΙ καμπίνες τδν ΙχκληβιΒν
  6* κτυαήαευν τό κροακλητή
  ριβν τής χ«ρ«ς. Είς τεύς να-
  •ύς θβακθϋσθοδν ϋμνσι χ«ρ
  μάσυνβι ΟΙ οταΒμοί τβν ρκ
  ΠΕΡΙ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑ
  τ«ι β,τι είναι δυνατόν. Καί
  Είναι «{(■ όντνς έ£βοσΒ«ς
  ή πρβοκαθΐια την βκβ(κν
  τρβπή κρός συλλβνϋν έρχν&,ν
  κβί δικνβιιήν βοηθημάτων
  καί παροχήν αυνδρομής «αί
  ανακουφίσεως είς τ·ύς π τω
  χ·ύς χαί ένδίΐϊς τού τοκου
  μ«{ Κατα τας Μεγάλας αύτάς
  δι* τούς χριστιβνούί, Δια:
  τ·ν Άνθρωπον γβνιχ&ς, ή
  μέρας.
  οιοφώνων θκ έκηέμψβαν την, Άλλβ δέν πέέκβι βκβχίως
  πλέον ιύδυμβν καί χκρμέσυ νκ αφίσωμεν αλην την φρον
  νόν μουσικήν καί θ* δονή τΐδκ Είς τα Κρκτβ;, είς την
  οουν τόν κόσμον μέ τ·ύς επιτροπήν την ο ποία ν συν!
  ήχβ»ς τής χαρ άς. Παρελαβεις στησι;. Διοιι τό καθήκον τής
  βτρατβν καί επισήμων μέ ένισχύαεως τθν κτωχθν ίβν
  χρυββκβιχίλτβυς στβλας θκ βχρύνει μονον τα Κράτος
  έργανωθοθν. Νιχητήρια έμ- Βχρύνει ·λ·υς· βχρύνει κάθΐ
  βατήρικ θά κκιανισθοΰν. Λκ .άνθρωπον μ* συνείδησιν, χά
  ι καί έορταί θκ όργκνωθοΰν. | .......
  Κ«ί ή τβλβτη τής Ανάστα-
  οΐως θα κροαλάβο· όπως πάν
  τ·τ», εξαιρετικην μεγκλοκρέ
  κειαν, (κθχμβωτικήν αί¬
  γλην..
  'Αλλ' ή μβγβλη αυτή δι*
  την χριστιανωσύνην ήμέρκ
  δέν θκ ΐΐναι ήμέρ* χκράς
  δι' ίλους, εάν δβν τβ θελή¬
  σωμεν, έβν δέν τ· ίπιδιώϊω
  μΐν ημ«ϊί. β«ν δβν βοηθηοω
  μέν, οβοι είμκοροϋν τούλα-
  χιαταν, είς τοδτβ. Δ»·τ», μ·
  λβνβη Ιχουν παρέλθει βΐκο
  κβαιν όλόκληρβι βίδνβς βκό
  τβ:ε πβύ ο «εανθρωκβς χά
  τηλθβν είς την γήν διβ νβ
  φέρη την οωτηρΐβν καί τβν
  λυτρωμόν είς τόν άνθρωπον,
  η ευτυχία την οποίαν βύηγ-
  γελίαθη δβν ήιιλώθη βχβμη
  πκντβ». Εβί τ· μβιδίαμκ της
  χβράς δβν βνθΐζβι βΐς ίλων
  τβ χβίλη.
  Ύκβρχβυν βκβμη πληβη
  δυοτυχβύντων. Άπβχληρων
  της τύχης Πλήβη βνβρώκων
  πβύ ζοδν μβ στερήαεις- πβύ
  μ*ρβΐν·ντβι ■>»·· τ* «κράπβ
  νβν της «ν«χ«ί«Γ, ««« οκβ-
  ρβσαβντβι *«· τον πόνον
  τής συμφοράς, κπβτραβηγμε
  νβι ιίς τβς πτωχικβς «.αλύ·
  β«ς των. Εβί η«5·ς τβν κβ-
  σμβν αυτόν τβν ταπεινήν
  βνθρώηων χάριν τβν βπβίων
  χαί έθυσιάσθη έ Υιός τβύ Άν
  θρώπβυ, ίχβμεν χρέβς να
  οτραφβμβν σημερβν με οτβρ
  νήν, μέ ουμηίνβιαν, ρβ
  πλημμυρισμίνην την καρθι
  Αν «κα «ίσθήμκτα άγκηη_
  κα) συμπαθείας.. Πρός Τ#ν
  καομον αύτ·ν βφβΐλβμβν νβ
  δώσωμεν χβΐρκ β«ηβϊ(«ί
  Να φέρωμεν Τβ φώς τής χ«·
  ρδς. Τβ βκλσαμβν τή, πάρη
  γβρίας. Μίαν άναλαμπην, Ι
  στω στιγμικίας ιύτ»χ<«ς· Ή ήμέρ· της άν«βτ«ββ»ί ηρέπίΐ νά εϊνβι ημέραι; γεν·· κϋΐ( χαράς. Κα) ή μεγκλη ■ ξ<« τηί διβ Τ·ν Άνβρω«·* 6ά πρέπβι νβ νί»η βίββητη χ«1 είς την ψΜχην τβδ χβΰ όπως κβϊ είς την χ«ρ· δίκν τβδ κλβυσίβυ. Δι*τι τέτβ ίχει βζίαν η Χ«Ρ« »ταν ρκβρκίζει τβ Βέλγητρβ κβί τέ φβς της πβντβδ ·»ς Ιλβνς γενιχ&ί, ίτβν, ββιδρό «α μέ τ· *&ς της «· 1λ«Ρ*ν χβί τδν πλβυσΐων χβί τβν κτνχβν τβ πρίσωπβ· καί β Τβν μβιράζθ τα φέγγβς τηι Μβί ιίς τό μέγαρον τβυ «ύπβ θένβ πού βίαβχνιται ρυγμκ τβδ Χριστβΰ, πού έμ κνέεται Ιηό την διδκβκκλί βν Έκείνβυ, πβύ θερμβίνε ται άκβ τβ αΐσβήματα πβύ ένεφύσησ* είς Τβύ; μκθητβς χκί τβύς όηιίδούς τβυ. Εβτβ πβΐβν χκλύτερον τρέπβν, άλ λωστε, είμκβρβΐ χανβίς νβ κΐββανθζ την 'Ανάβΐαεσιν χχί τΚ εΐμκβρΐΐ νκ φέρη περιβ σίτερβν τβ αΐβθημκ τβθ λυ τρωμοδ χ«ί τής ψαχικϋς κβ θκρσΐω;, άπβ την έλΐημββά νην, «κβ την 'Αγκκην κρός τβν πάσχοντα άνθρωκ·ν, & πό την ατβργην κρός τβν δ» οτυχβδντκ κδΐλφίν; Ήαύρικνη ημέρκ τ^ς Ά νκστάβίως κρέκει νκ είναι ηΐιέρβ γενιχής δΓ ολβυς χβ ρά{. Άλλβ την χαράν της Άνκατάβεως μβνβν η έκπλή ρωσις τβδ ύϋερτκτβϋ κρός τβν κληυίον χκθήκβντβς βίμηβ ρβΐ νβ την φέρθ. Εβί βύτβ τβ χαθϋχβν θα κρέκει νβ έκ κληρώσβυν σήμερβν >λβι έ
  χβΐνβι δσους βαρύνα, ίσβυς
  η Μβΐρν κκριέβχλβ μέ ηλβδ
  τβν χβί δύναμιν...
  κή Μϊΐμβοά<η, Τοτώ Μαλαναο δή, ΜαοΙχα Τυλια«ά«η, Φα>
  Φώ Άνγελά«η, Άλ. ΜβΧισ
  σουογοΟ καί άβελΦαί Φανού
  ΤΗΣ ΑΓΙΑΙ ΤΡΙΑΔΟΣ
  Κα' τής ' ΑγΙας Τοιάϊος 6
  Έπιτάφιος δέν ύστερεΐ σέ τί
  ποτε. ΟΙ γύοω γειτονιές γβμά
  τες ανθη στΐς αύλές προσίφβ
  ραν δ,τι ώοαϊο κι' έκλεκτό εΤ
  χαν νιά τόν στολισμο τοθ Έ
  πιταφΐου. Κα! τό αΓσθηαα, ή
  αντίληψις τοθ ώσα(ου κι' ή
  στοογή δέν ίλε ψ*ν. ΑΙ 8ε
  στϊοινΙΪΕς "Αννα καί "Αθηνά
  'Ανωγβιανάκη, Εόαν. Ψβρά
  κη, Χρυσ. καί Μοτρΐ Ψαροόβη,
  Εύαγ. Κουναλάκη, ΕΙοήνη Κου
  μτιβνάκη, Μαρίκα Κωνσταντι
  Β ειργάσθησαν μέ δρεξη
  ζήλο καί εδωσαν δλη την
  ψοχή των γιά νβ παρουσιά
  ουν δ >>α αίσθητικώς δρτιο σΰ
  όλον.
  Ο ΠΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΑΙ ΣΪΓΧΡΟΝΟΙΜΥΡΟΦΟΡΟΙ
  ς μγρ
  ρβυ καί ίσχ»ρ·β χ·· *ιί τ»·ν
  ταπϊΐνην καλίβην τβδ ένδβ
  βδς χε.1 τβθ κβτ«φρβν·μ·
  νού...
  Καί τβ μέν Ερ«τ<(. «« ρ«λ>ήλ«ς πρβς τέν Δη-
  μβν μ«ς χιηβίντ« φ
  βς ύηέρ της πτωχεΐοτί., χ«
  μνει οήμερον ί,χι Λμπβρι
  δια νέΐ ίείοη την χαράν »·£
  βλββς. Δια ν ά μβιραοα
  άγαθά της («Ας »ΐί πάντας
  Και κνταββλει νάβι πρ«σπά
  Βειαν δια ν' άναχβ«φ(σρ
  τούς διιοτυχβδντεΐί, δ
  «·ΡΟ τβ μήνυμα της Ανάστα.
  οε«ς κ α! είς τβ κελλΐ τβδ
  ιιτ«χ»Ο κ·Ι ·1ς την κλ(νην
  Τ·6 ·9ΐΒνβδντ·{. ΕΙβικύτ
  Την ^ύγήν τοθ Σαββάτου,
  νυναΤκες τιού άγάκησαν τόν
  Ίησοθν καί τοθ έμειναν άφο-
  σιωμένες καί μετά θάνατον ώ
  δευσαν μσυροφορβμένες πρός
  τόν τάφον οπου εΤχβν εναπο-
  τβθβ, άκό τόν Ιωσήφ τόν έξ
  Άρμαθαίαχ, τό "Αχραντον σβ>
  ά Τού. Έφβρον ^μθρσ. νάρ-
  >ον κα( άλ,λα άρώμστα οιά
  ά ραντίσουν τόν νεκρόν νυμ-
  !ον Διέσχισαν τούς κήυους
  ής Ίϊρουσαλήμ, έπέρσσατν ά·
  ό φράκτας στολισμβνους μέ
  ά μπουμιούκια πού έσκσζβν
  έ την οοόσα τής άνοιξιάτι»η;
  ύγής. Άνέτινευσαν την άρω·
  ατισμένην άηό τούς κέδρους
  αί τούς λωτούς άτμόσφαι
  ιαν. Έββ<θησαν τάς θωηβΐας ής πρωϊνής οδρας πού ή *νοή της 6»ανε νά σαλΕόουν άργβ τα πέταλλα των άνθών αί ν' άναδΐδουν τό λεπτό ους άρωαα. Καί έφθασαν πρό τοθ τθφου μ έ την ψυχήν σκαρασσομένην ά πό την ό5ύ ην, μέ τα Βάκρυα είς χά μά ια μ* τόν άνσσασμόν καί ι' άναφυλλητά κου ένώνοντο μέ ούς ψιθυρισμ<:ύς των κυματι στών σπαρτβν είς ενα θείον θρήνον καί όλοφυρμόν. Καί παρέμειναν έκιΤ κλαΐου σαι τόν «ωραίον κάλλε » δι δάσκαλον, μέχρις δτου ή συν τριβή τής καρδίας τάς κατέ βαλλεν καί ή άγων(α έστεΙ ρευσε την πηγήν των Βακρύ ών των. Κα( τώρα ιιάλιν γυνοΐχες μυ φόροι, λουλούδια άνοιξιάτι κα, ώβεύουν κάθε χρόνο πρός τούς ναούς καί στολΐζουν συμβολικά τούς τύμβους πού άνεγϊΐρονται. Τούς έπιταφίους πού θά κραιήσουν τα βραδυα στά δυνατά τους χέρια τα τιαλληκάρια...Κοΐ χθές γιά μισ φορά άκομη, έγίμισαν οί ναοΙ άηό πα(θένες μυροφόρες πού Εσπευσαν νά στολΐσουν τούς έτητοφΐους μέ ανθη λεμον άς κο( νρραντζας μ ε κρΐνους κα>
  τριαντόφυλλα μ* μενεξίδες
  καΐ ζουμτιούλισ. Κι' ϊσμιξαν
  έό ά ό ά
  γΐνεται, έλαβε πάλι μίαν έκ&ή
  λωσι έζάρσεως πνευματικήν
  καί μίαν μορφή ψυχικής κατα
  νόξ'ως. Κι' 6<αμε ν* άναβλύ ση άπό τίς καρΒιές τό πλέον λεπτό κα( τρυψερό αΤσθημα τής στοργης, ττΐς άγάπης καί τοθ πόνου, αύΐό τό αΐσθημα ίώ ή Τ έ λ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΑΤσΑΙΟΥ Ή Συνοΐπκος ίκκλησΐα τοθ 'ΛγΙου Ματθαίου μέ την όποΐ αν ιΐνε τοσοι θρύλοι συνδε εμένη, αυτή ή έκκλησία μέ ήν συγ«ινητικήν άιιλότητα αί γραφικόχητσ, εΐχε κι' έΦί ος πάλι ίνα άπό τούς ώραιό ερους έπιταφίους. ΟΟτε καί Φέτος δέν ΰστέρησαν είς τίπο τε οΐ&εσποινίδες πού εργασθή καν γιά τό στολισμο ν. Κι' ό έπιτάφΐος παρουσιάζι την πλέ όν έπιβλητικήν έμφάνισι. Εί» γάσθησαν γι' αύτό οί δεσποι «ίοες: Κοθλα Πολυχρονίου, Ειρήνη Κοονηλάκη, "Αννα Πά χιαδάκη, Δροσοθλα Μπετινά η, Μαρίκα Πίτράκη, Μαρίκα Διαμαντάκη, Αθηνά Λιγου δάκη, ΆφροδΙτη Άλικιέτου. ύ ίψώνίΐ τή γυναΤκα σέ λαέχνη καί ίηαιουργό καί συν χρονα στό πιό ιύνβνικό καί πιό λεπτό δημιούργημα τοθ μ ανθη ιιο ύ έκόπηκαν ά τι ό ά γρ( ύς κα( άπό γλάστρες κι' άνθοΐ τιού άνοπνέουν τό τΐιό λεπτό κι' ιύγενικό άρωμσ, μ άνθρώπΐνα λουλούΒια πού ί φούντωσαν μέ μιβς γϊμάτσ χάρι καί οροσιά καί γοητείσ σ' ίνα μπουκέτο πολυσύνθετο κι' έξαΐρετο οέ σύνθεσι υπέρ κόσμιας, ώμορφιάς. Κι' εΓωσαν πάλι ο( ναοΙ μας την ώραιότερην εΐκόνα όπ' δ,τι μάς έ*ληροΡόιησεν ιοθ ΒυζαντΙου ό μιστικισμός Ηέ την άναπαρόστασι τοθ θίΐ ου Βράματος. Έτσι ό στολισμός, των επ ταφΐων, είτε άπό θρησκευτικό ιητσ, ιϊιε άπό συ>ήθεια
  κα( άηό κοσμητικότητα ά
  θαύματα οΐσθητικής, άληθι
  νά κομψοτεχνήματα, πραγμα
  τινές Βημιουργίες βισκοσμηη
  κης εί περισσατεροι άπό τούς
  έπιταφ'ους των ναών τής πό
  λεως. Λεπτά άροβουργήματα
  σ'έξαΐοιους σχηματισμτύς χρω
  μάτων καί μορφών στήν τ
  ώραία σύλλτψ τους, σΐήν θαυ
  μασιωιέρα σονθεσί τους, εί
  χαν κάτι άπό την ψυχή, άπό
  τό οΤοθημα άπό τό Είναι των
  δεσποινίδιον πό» έργάσθηκαν
  γιά τόν σκοπόν ούΐό.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΗΝΑ
  ΏραΤος βπως κόθε χρόνο
  έπιτάφΐος τής Μητροτιόλε
  ως. Άπλός ό στολισμός άλ
  λά γεμάτος ποίησι, Βημιουρ
  γεΤ τό οΤσθημα τής ύποβολής
  καί προκσλεΤ βαθκιά τή ουγκ)
  νησι. Σ' ούτό βίβαΐα συντελεί
  σημαντικά καί τό ώραιότατο
  κενοτσφΐο άπό πολυτιμο ξθλο
  σ' ώραΐο σχέδιο έκτελεσμένο
  Άλλά δέν συνέτειναν όλιγώ·
  τερο χαί ^ Ι δΐσποινΐδες πού Ε
  δωσαν δλη την ψυχή των, δλο
  τό γοΓστο των γι* οΰτό: Τάς
  οημειώνομεν: Αθηνά Μιγάδη
  Εύαγγελία Χαρωνιτάχη, Ά
  δομαντΐα Κατίνα κοΐ ΣοφΙσ
  Τσατσαρωνάκη, Άδαμαντία
  Βενέρη, Μαρίνα ΠαυλΙδου
  καί Ευα Καρέλλη.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΙΤΟΝ
  Ή φιλότιμος προσπαθεία,
  ου>αγωνισμός πρός τόν Άγι
  όν Μην άν, τό λεπτό γοθστο
  των δεοποινίίων ή ίφθονία
  των λουλουδιων, ουνέτειναν
  ασφαλώς ωστε καί τοθ Αγ
  Τίτου ό έπιτάφΐος νά πσρου
  οιόζετοΐ ώς Ινα άληθινό κομ
  ψοτέχνημα, 8που τα χρώματα
  «αί τα οχήμοτα ιΤχαν άποτ
  λέσει ιήν ώραιότερην άρμ< ν'α. Ή δευτέρα έχκλησία ιή πόλεως Εφθασεν έξ όλοκλήροι την πρώιη. Ό ζήλος των 8ι σποινΐεων τής ένορΐσς κσί οίοθητι*ή των άντΐλτψις άπ τυττώθη έξ ολοκλήρου, έξεΓ λώθη ιίς τόν στολισμόν το έπιτσφΐου. Αναφέρομεν τα < νόματά των: ΜατθΙλδη Κορμ< νοΓ, Χρθσα ΊωαννΙΡου, Φαν Άρχατζηκάχτ), Νι» η καί ΔΙγλ Διαλλκν ά, Ελένη Βιδακη, Μι ρίχα. Ματθαιάκΐ), θεοοώρα ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πάντοτε ύπέροχος τα τβλευ τα Τα χρόνια ό έπιτάφιος τοθ ΆγΙου Δηαητρίου. Αύτό 'τό ταπεΐνό έκκλησάκι. τό χωμέ νο στή γί), μέ την οα τοθ Βυζαντινοί) μυστικι Αύό μ σμοθ καί τοθ μυστηο'ου. Αύτό τό έκκλησάκι τό τόσο συμπα θητικό στήν άιτΧότητά τού, τό έκκλησάκι τής «ϊριστο<οατι κης» γειτονιΦς βΐχβ κι' έφίτος 6να άπό τούς ωραιοτέρα στο λισμένους έπιταφΐους. Λεμο νανθοΙ, τριαντάφυλλα χαί κρΤ νοι στούς πιό λεπτούς σχηιια τισμούς, στούς άπαλώτβοους τόνους χρωμάτων, την βάσι τής διακοσμήσβως τοθ έπιταφΐ ου. Γύρω άπδ τό κβνοτάφ ο μπουκϊτο όλόκληρο άπό άβρές ύξ Δ.ακρΐνομε τάς &ε Πό Σδ μ σποινίδας Πόπη Σκορδύλη, Τιτίκα Μαλαναρβή1, Τιτίκα Φυτάχη, Μαΐρη Στεφανίδου, Μ(να Μτταμτΐούνη, Γλαόκη Άνωγειανάκη, Μεαοπη Κα σιμάτη, 'Δγγέλα Πυρομάλ Χη, Άγνή Αλεξίου καί τάς έξ Αθηνών δεσποινίδος Ό*ίη γούς 'Δοέλα ΠεργανΐΓΐ, Ιω άννα Καραγιάννη καί Π. Πε ταλά. ΤΗΙ ΑΓΙΑΙ ΠΑΡΑΪΚΕΥΗΣ 'Εξαιρκτικά καλαίσθητος κι ώ:αΐος έπΐσης ό ΈπιτάΦιος τής Άγίας ΠαρασκΒυής. 'Η έ<κλησ!α είναι γεμάτη άκόμη άπό κόσμο δταν πηγαίνομβ. Κ1* ό στολισμός συνεχ'ζβται. Έργάζονται αί βεσκοινΐδες Σόφια Μανδαλενακη, Σ. Κα στελλιανάκη, Μ. Βαμβουκά κη, Χοιστ. ΜαρκοπούΧσυ, Ρι ρίκα Μαραγιάννη· Πόπη Σαρ ρή, Ειρήνη Μαρκάκη, Μαρίκα Σφακιανάκη, ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Δ Α τόν στολισμον τοθ Επι ταφίου τοθ "Αγ, Π*ντελβήμο νος άππσχολήθησςιν αί δίδες Λιλίκα Ξυλουράκη, Γσρ Θό Βωρά-ίΐγ, Σ-. Στραΐη^άχτίί Ρ. ΦΚουρή", Δ. Ξυλουρακη, Κατ Λαγουδάκη, Μαρ. Καρεφυλά κη, Γεωργ. Άθανασάκη, Πόπη Μηναδάκη, Ελένη Ρεθεμω τάκη. ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΡΡΓΑΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΑΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ Άνέχαθεν τό αδτό τής άόλ ςμ ής οααρχείας τ(]ς χώρας άπηαχόλη αι τό Κράτος μας ιδίως δμως άπό τοθ Ε&ρωτϊ! ικοθ πολέμου χαί έν- τεθθεν, όπότι π/έίν τό ζήτημα τό άνέλαβι τό Καάτος χβί ΰιωρεΐ ται Ινα άπό τα σοβαρά ζητήμαιτα χειρίζιται σήμερον τοθτο, πλη^ώνομιν ?έ άρχιτα έχατομμύ ρια οΊ; ξένας άγοιές είς συνάλ λαγμα, δια νά προμηΒΐυώμεθα το σιτάρι πού χριιάζιται ή χώρα μαο, είς 6άρος παντοτε τβθ τιμα ριθμου καί τής ϋλης οϊκονομικής ζ τ«]ς χώρας. Ή Ελλάς λέγε ί ά ώ ται χαί είναι πράγματι χώρα μέϋΧ λον δ;εινή, έχει Εμιος χαί άρχετα πεδινά τμήματα γίνιμα χαί χατάλ ληλα διά την χα/λιίργειαν τε Ο σ! τού, τί έικΐα !1ν χαλλιιργοθνΐαι χαλλιεργοθνται «τελβς χαί χά τα Ινκ ΠΓωΐίγονον τρόπον, μέ ά κοτελέσματα ώ( επ Ι τό πλείστον αποχαρδιωτιχα. Άποτυχίκ Β—λ. είς απόδοσιν πλήρην χρκοχοτιΕα τοθ γιωργοθ χαί έκιβίρυνσις τι Ο Κράτους να άναπληρώση έκ τοθ έξβτεριχοθ το οιτάρι] τό οποίον ι εν παΐήγαγι 6 τέπος, λίγψ τής χαλλιεργείας. ΚαΙ ποτέ είς τα ιίς τό ιίίος Ιταλία παρελθόν α&τάρχης ΰό δό ό Ι ρη αΰτό, διότι τό Ιδαφος χαί αί χλιμντολογιχαΐ συνθήκαι οιοχής. όμειίζουν πό)υ μετά ττ]ς πατρί δος μας χά Ι τα Ιδία ουστήματα χαλλιεργιΕας μέ τα ιδικάς μας εί χιν. Τώρα Βμιος είναι ύ ί ί ί χ ρ μς ρη χαί είς οιτβρι χαί τα Κράτος δίν Βιαθέτει συ>άλλαγμα πλέον διά τό
  ψωμΐ τοθ λαοθ. Πβς τό χκτώρθω
  αι χαί Ιλυσι Ινα τέτοιο σοβαρό
  Βιά την Εθνικήν της ιίχονομΕα'
  πρέβλημα τ) Ιταλία; Ήλ?«ξι συ
  οτήματα χά Ι τρίπους χαλλΐΐργΐίο
  πρβοιίλχυοε την προσοχήν χαΐ τό
  ενδιαφέρον τοθ λαοθ πρές ττ,ν γήν
  ή»ίτ)οε κοί έπίοτιψΐ^, 6 χόαμος δ
  «γροτιχίς Βτι ή πραγμαιιχή εδτο
  χία τού χρύβετκι μέοαι στά σπλάγ
  χνα ι1)ς ΐ[1)ς χαΐ τό /βλ
  Ιλύθ Έδίάθ
  Ίΐαλιχος λαός, δχι μόνον δτι τ)
  γ<5 πρίθκμα γενιβ χαί τρέφιι τα πάντα χαί ότι σίν φιλίατοργ»} Μη<έρα χαρΐζει πλούσια τα ί&ρα της σ' αΰτεύς πού την δου λεΰουν, ά)/ά συιχροννς έδιδί χθη χαΐ έφαρμίζιι νίους τρίιτους χαλλΐιργιίας χαί ι Β τω τα γεννή ματά της έπολλκπλκσιάσθησκν καί ή χωρ» τού Ιγινι οΰΐάρχ-ς χαί ιίς τα σιτηρί. Είναι άλτ,θίς Βτι χαί ιίς την Έλλάδα άπό τ*Ο 1929, ίπόιι [δι 69η ή 'Αγροτιχή Τράπιζ», τό άλτ,θινο αΰτό σ ή;ιγμα τοθ άγρό το ναί το ηρίχιιρον χαταφ6 γιον αυτοθ όϊ χίθι δύσχολτ, στιγ ή ή ζ δ ά μή ζωτ]ς τού, δ μή ή ζ]ς , γρ^ζ ήαθάνθη χαποια έλιυθιρίκ,δύναταΐ ά ΐ ή τς νά χαί ανέπτυξε την έί Ν· όκτακόσια έκατομμύ ό<άδας προβλέπεται &τι Ι ανέλθη ή προσεχής έσοδβία οΟ σίτου είς την χώραν μας. αί έτσι ή έγχωρία σιτοπαρα ωγή θά καλύψη τα τρία τέ ;αρτα σχεδόν των άναγκων ής καταναλώσεως. Γεγονός παοήνορον κα( (ύχάρισίον βε 03[ως άπό πάσης άπόψ'ως. Διότι άποδεικνύει 8η μέ μίαν ντατικήν προσπάθειαν καί συστηματικήν βελτίωσιν των καλλιεγητικών μεθόδων θά προσεγνίσωμβν είς την λύσιν οθ προβλήματος τής αύταρ είας τής χώρας είς σιτηρά. ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑ·ΗΚΟΝΤΟΙ- Ή Κυβέρνησις άπεφάσι σβ την έπικόλλησιν προσθέτου εκαλέπτου γραμματοσΛμου α τα τάς ημέρας ού τάς των ορτών, υπέρ τοθ ταμιίου άρ ωγής φυματιχων ύπαλλήλων Τ. Τ. Τ. Καί οί άλληλογρα οθντες πληρώνουν εύχαρί στως τόν μικρόν φόρον. Δ'ότι λοι αίσθάνονται δτι τό δεκά λεπτόν σύτο είνε ή ελαχίστη βοήθβια την οποίαν είμποροθν ά προσφέρουν είς τα θύματα αότά τοθ καθήκοντος, είς τούς συμπαθεΤς Τριατατικούς ΰ· παλλήλους οί όποΐοι θυσιά ζουν την υγείαν των έν τ{) έρ γασ'α καί έν τβ εξυπηρετήσει τ)ς χοινωνΐας. χαλλιιργητικήν τού ένεργητιχίτη τα ιίς πολλά σηβιΐ», ή ίντατικί) κχί Ιπισΐημονιχή χαλλιέρ γιια τοθ σίτου ίέν Ιγιν· άχίμη. Έπισχΐίμονιχ^ Ιρευνα «Ο ζητή ματος τι υιού τής χαλλιεργείϊς τοθ σίτου χαί πιιράματ» διίφορα Ιχουν γίνιι μέχρι σήμεραν πά νω οιο ζήτ-μοι αυτέ, μας λέ γουν Βτι ή χαλλιέργιια έν γένει τβν εημςΐριαχβν ίέν πρέπιι νά γίνιται μέ τον τρίπιν Π(ϋ γίνεται, τόν σπαρτίν, !5[»ς ιίς χά νέτια μίρη τής Έλλάδοί, δπου αί 6ρο χαί φ ά-οιξι σπανΐζουν, αλλά μέ τόν σχβλΐστιχόν χά Ι άχίμη χαλύ τιρα μέ τόν φιιτευτίν. Διά τοθ ου στήματος τούτου τοθ σχαλ-οΐιχοθ ή φυτιυτοθ, έξασφκλίζιται χκ δΐπλβοΐάζιχαι ή παραγωγή, δΐότ προστατιύονται τα οπαρτά άπ>
  την ξηραοίαν τβν ϊύο τελευταίαι
  μην ών Μαρτίου χ»| Άΐτριλίοι*. ι
  πα>λίσσονται άπό τα πάμπολλα
  ζιζάνια μέ τα δποΐα έξαντλιΐχαι ι
  δύναμις τοθ άγροθ χαί προφυλώ
  σονται άπό την «αταστριπτιχή
  ΖχνρΕασιν, ή ίποία χίνει μιγα
  λις ζημίις οτ4 στάριαπρόϊπαντόί.
  ι?-οβ-"- 'Απρίλίος
  ρ
  Γεώργ.
  Λ
  ΑΥΡΙΟΝ;
  ΑΙΚΑΙΟΝ·
  Αί όργανώσβις καί τα σω
  ματίΐοι των Χανίων ένβργοθν
  διά την έπανίβρυσιν καί λει
  τουργίαν έκ νέου τοθ σχολεί-
  ου Χωροφυλακής Κρήνης.
  Πρός τοθτο δέ ή όμοσπονδΐα
  έπαγγελματιών εζήτησε την
  ηθικήν ενίσχυσιν καί των κ. κ.
  ΔιοικητοΟ καί Μβράρχου Κρή¬
  της, οΐτινες καί 'ύπεσχέθησαν
  νά βοηθήσουν την προσπάθει
  αν αυτήν. Τό αΐτημα των Χά-
  ιωτων, πού είνε καί ζήτημα
  ενδιαφέρον δλην την Κρήτην,
  είνε απολύτως δίκαιον. ΚαΙ
  πιστεύομεν βτι ή σημερινή Κυ
  βέρνησις Θ5 τό 1<άνοποιήσ(| εύ (αρίστως χωρίς χρονοτρι βήν. ΑΙ ΚΡΟΤΙΔΕΣ- "Ας Εχη δόξαν ό θεός. Ό κρότος των βαρελότΐων δέν ηκούσθη εφέτος μέχρι τής στιγμής είς τάς αυλάς των εκκλησίαν καί τοΰς δρόμους. ΚαΙ φαΐνεται δτι δέν θ' ακου¬ σθή. Ή χρήσις των κροτ'δων απηγορεύθη αυστηρώς υπό τής Διοικήσεως χωροφυλακής. ΚαΙ ή απαγόρευσις Τσχυσε καί Α Φηρμόσθη μέ δσην Εηρεπε σο βαρότητα καί αύστηρότητα. "Ετσι τό βάρβαρον Εθιμον των κροτΐδων έκλείπει άπό την χώ ραν μας. Διά ν' άποδειχθβ κατ' αυτόν τόν τρόπον δ τι τ(· ποτε απολύτως Αέν είνε άδύ νατον δταν ύπάρχει ή άκόφα σις, ή θέλησις καί ή δύναμις διά την επιδίωξιν τού. **♦ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΕΣ. ΐιίς το Αμάρι καθ1 ά ά- ναφέρουν οί σχετικαί είδήσεις εκείθεν, έπέιτεσαν σμήνη κορά κων καί κατσστρέψουν την πά ραγωγήν κσί (δ α τα δσπρια καί κατά προτίμησιν τα κου· κια. Ιδού λοιπόν καί άλλη μία νέα συμφορά, την οποίαν δέν έφαντάζετο ασφαλώς κα νεΐς. Ή συμφορά των κορά κων. "Αλλοτε, δταν κατηρων το κανίνα,τοθ Ελεγον: Ερε ές κόρακας. Τώρα Ερχονται οί κόρακες πρός ή· άς. Ό κίνδυ νος δέν είνε όμολογουμίνως μικράς. ΚαΙ πιστεύομεν δτι θά έπιτραιιβ ή οργάνωσις έκ στρατείας τον Άμαριωτών εναντίον τβν κοράκ«ν»
  '/
  ΘΕΗΜΓ.ΤΠ Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-[Τά τελειώτερσ
  Γερμανικαι μηχανήμαΓα). Την Κυ
  ριακήν τοθ Πάσχα τό άριστούογη
  μσ: "Γαλάζιο Βάλς,, (κατάλληλον
  καΐ δι" άνηλΓκους).
  ***
  ΜΙΝΩΑ.-Κυριοκήν ή μεγάλη
  Εκιτληξις: "ΚαηταΙν Μτιλο6ντ,,
  (κατάλληλον δι' Βλους).
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον 4 παραστά
  σεις: "Ωρα 2 μ. μ. «Ζοογκλα» κσΐ
  τοθ έττεισοδιακοΰ «Φάντασμα άέ
  ρος τα έπεισόδια ΙΟον, Πον. 12ον
  Μιά ττεντάαορφη
  ***
  ΟΟΥΑΑΙΑΚΙ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ή μεγαλυτέρα'έγ-
  χρωμος 100 ο)ο*ται-
  νΐα που έγινε' μέχρι
  σήμερον: :Ζ?βΜ
  πρ»ιτ«γ»ιν1στριαν
  ε:φ:ι,
  ΝΤΙΟΥΝ Α
  ΓΑΛΑΖΙΟ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ
  ΕΑΙ ΔΙ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
  ΚΑΠΝΟΦΥΤΑ-— Διαφόρων τιοι
  οτήτων καΐ είς οιανδήποτε ποσότη
  τα Θά εΰρητε παρά τω κ. Δημήτρ.
  Σουσουρή κοΐ είς τιμάς άσυναγω
  νΐστους, παραπλεύρως οταφιδικής
  κ Μιχ. Τζουλάκη, Εξωθι Χανίων
  Πόρτας, μέχρι τελους Μαΐομ.
  Ιστορικόν ερνβν.
  ΔΥΟ
  ΑΥΟ
  232
  ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΠΟΑΕΜΟΙ
  ΤοΒ Προοπέρ Μεριμ*
  Ό Νσύορχος πού ήταν Φ
  λος τού, οεν βΤχε αλλο άξιω
  αατικό πιό («ονό καΐ πιό ά
  Φωσιωαένο. Τή νύκτα τοθ Ά
  γ[ου Βατρθολομα'ου β!σ<ονταν στΐς Κάτω ΧΦρβς βπου διηό θυνε τα άσύντακτα σώματα των ΦλαμανδΔν πού εΤχαν έξβγερθθ κατβ τής Ίσπανικής κυριαρχΐας Ή τόχη 8έν τόν βοήθησβ κι' Αναγκάσθηκβ νά «αραδοθβ στόν 8οΟ«<α β' "Αλβ πού τοθ φίρθηκβ άρκετά χά λά. Άργότβρα, δταν τό τόσο οΤμα π·ύ χίθη<β ΒήγβΦΒ κά ποιβς τι'ψϊΐς συνειδήσεως, ό Κάρολος θ' τόν φώναξβ πάλι «αί χωρ'ς κανένας νά τό περι μέ"Π, τόν δέχθηκε μέ την πιό ιιεγάλη εύτιροσηγορΐσ. Αύτάς ό μοναρχης, όπερβολικός σέ δλα παραχάΐδευβ ίνα προτε στάντη, έ.φ εΐχβ σκοτώσβ πρό άλΐγου έχατό χιλιάδκς. Άλλο φαΐνεται πώς κάποια άτυχΐα κατέτρεχε τόν Λαντθ Άκό τόν τρΐτο άκόμο ίμφύλιο ,πόλεμο είνε οΐχμαλωτισθή πρώτα στό Ζ,τρνβχ κι' ίπειτα στό Μονκοτούρ κοτΐ πάντα τόν έλευθέρωνε χωρΐς λυτοα ό ά 5βλφός τοθ βασιληά (οοθκας 5' ΆνζοΟ, άργότερα Έρρΐκος Γ') πσρ' δλες τίς προτροπές μερικΛν Αξιωματικών τού πού τοθ έλεγον νά θυσιάση ίνα &νθρω*ο πολύ έπικΐνβυνο γιΛ ν Λ τοθ χαρισθοθν κοΐ πολύ τ(α<ο γιά να τόν οβλεάσουν. Ό Κάρολος σκέφθηχε πβς ό ΛανοΟ ΘΛ θυμοθνταν ιήν βτπ- βΐκβισ. τού καΐ τόν έπεΦόοτισε νά συμβουλεόση τούς Ροσελ λιανούς ν ά ύποταχθοθν. Ό ΛανθΟ παραδέχθη<ε άλλσ μ έ την συμφωνίαι πώς 6 βασι ληάς δέν θά άπσιτοθσε τ(νο τε άπ' αυτόν πού νά μή συμ β βάζβται μέ την τιμή τού "Ε Φυγβ συνοδευδμενος άκό ίνα Ίταλό Ιερέσ, έπιφορτισμένο νά τόν επι βλέπη. Στήν Αρχή δοχίμασε τόν έ· ξευτελισμό ν' αντιληφθή πδς δυσπιστοθσαν ο* αυτόν. Δέν μπόρεσκ νά έπιτύχρ νά τόν Βεχθοθν μέσα σΐή Ροσέλλη, ΐοθ υπέδειξαν βμως γιά τόπο συνβντεύξεως ενα μικρό χω ριόι σία περίχωρα. Στό Τα- δόν συναντήθηκε μέ τούς άντι προσώπους τής Ροσέλλης. Τούς γνώριζβ δλους, δή ως γνωρΐζει κανένας παληού; συμπολεμΐσΐές· βτον δ μ ως τόν εΐδαν, «ανένας δέν τοθ ετει· νέ φΐλιχό χέρι, κανένας ε έν φάνησε πώς τόν άναγνωρΐζβι ΕΤπε τό δνομά τού, κι' έξέθε σβ τίς προτάσεις τοθ βασιληά Ή οοσΐα τοθ λόγου τού ή τα ν: —Δώσκτε πίστη στίς ύποσχέ σεις τοθ βΓθιληά· ό έμΦύλιος πόλεμος είναι τό χειρότερο κακό. (συνεχ(ζεται) ΕΛΑΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Η ΟΚΑ ΔΡΑΧ. 48 "ΑΕΡΟΠΟΛΙΣ.. ΚπΤπΣΤΗΜπ ΤΡΟΦΙΜ-Ν ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. ». ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΑΟΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤεχνικαΙ καί οίΝοδομικαί έπιχειρήβεις, βιομηχανικαί κατασκευαί, μελέται μπετόν άρμέ, βιδηραί καταβκευαί, οικονομικαί, ό- Βοηοιία. Γρανεΐα 'ββοε ΑΝΔΡΟΓΕΩ. Π«ρ«ηλ«υ-»»ί 1«λβ«· ·ακι1( Μ. *· ΕβΡαλάιΐβ—Άχρατβυ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 ΜΑΊΌΥ •Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6.46 ♦ΜΙΙΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ "Ενας όδηγός που παίζει ρόλον μόνο στό νοικοκυριό, είνε αύτάς τάς ημέρας δ.... όδηγος μαγειρικής! Περιωριομενη καθώς βλέπετε ή άκτΐς τής όδη/Ιας τού. Ώστόσο μέ σημασίαν κ«1 διά περιβάλλον εύρΰτατον: ΌμιλεΙ τό κάτω κατω γιά τό φοΐ καί τό φοϊ τό Πάσχα είνε δια τούς όλίγβυς δ,τι καί δια τούς πολλούς: Γαστριμαργκος όργα σμός. ΟΙ φοθρνοι καττνΐζουν ώς λεβη τοστάσια ύπερ»οκεανεΙων. Καί οί νοικοκυεές τρέχουν άπ' έδώ καί άπ' έκεϊ, ζυμώνουν, πλάθουν—κά¬ νουν τή ζύμη ζωντανό πο&νμα ά· πό τό όποΓον ξεπηδφ σέ άρτια σχή ματα ή τέχνη καί ή Εκφρασις. Ά φήνω τα παρεπόμενα των φροντί δών αυτών πού είναι κάποτε καί ούτά εφεύρεσίς, ύπολογισμός, συν δυομός, δημιουργία. Νομίζετε 6. μως Οτι δλα έμψυχώνονται κσΐ κα· τωρθοθνται χωρΐς όδηγόν; 'Απσ. ταοθε. —Δουλεΰει Τσελεμεντές έδώ έ συνήθιζε νά λέη—κατά τόν Αομόδι όν χρονΐκογράφθν— ό Τδιος ό ., Τσε λεμεντές ΚσΙ ήτο ή όμολογία—δλλοι Θά την ωνόμαζον καυχησιολογίαν— ά πολύτως εύσυνείδητος. Ό Τσελε¬ μεντές αυτήν την εποχήν ύπάρχει ώς Εννοια τής ΈΘνικής ζωής: Πές μου τί τρώς νά σοθ πώ ποίος εΐσαι, Ώνόμασέ μου τόν όδηγόν μαγειρι- κής-άκριβέστερα τόν συγγραφέα τοθ όδηγοθ μαγειρικής—γιά νά κα ταλόβω αν εΤσαι "Ελλην ή Γάλλος: Σαβαρέν ή Τσελεμεντές Ι ΤΙποτε δλλο. Ή νέα οίκοκυρά άλλως τε, πά ρουσιάζετο πολλάκις ώς άληθι- νόν πρόβλημα είς τόν . .νοικοκύ ρην. Δέν εΐχε ιδέαν άπό φαγητόν. Κάθε πρωί. Επρεπι νά ριχτοθν κά· τω δλαι οί στοιχειώδεις μαγειρι- καί γνώσεις. Καί τό χειρότερο; Χω ρΐς νά κατορθωθή νά παρσσκευα σθί) φαγητόν τής άνθρωπιας τό μεσημέρι. Τώρα αί νέαι οίκοκυραΐ είναι έ«εϊναι πρό πάντων ποΰ πά ρουσιάζουν τα εκπληκτικώτερα γα στριμαργικά όριστοτεχνήματα. Καί ιδίως τό Πάσχα ή <αΙ γενικώτερον τάς ημέρας των μεγάλων πανδαι σιών. ΕΤνε λοιπόν νά μή Θεωρού¬ μεν δλως διόλου εθνικόν εύεργέ. την τόν κ. Τσελεμεντέν; ο Άλλος ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφαβματα. Νίοι μοδέρνοι χρνμοι- τισμ·ί. ΑΙ τιμαί μ»ζ κΐν» αί καλύτκραι. Α ΒΕΑΙΣΙΑ Η Μηνά Δκκτυλβγράφβς άρτΐως κατηρ τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί κον άντιγραφήν μελετον Μηχανι κων, ώς καί παντός εΐδους κει μένου. (Πληροφορίαι έκ τοθ Λογιστηρ! ου μας). —Ό £ύλλ·γ·ς Τίν τοΰ κολλ«ρ·υ. α%τρς χ»ν λιοχών είνε ή 'Αυ γλΐα. δηαυ δπάρχουν 20.000 «*λώι»πς». Ή Α&οτρΙοι ·Νε ή τρΐς τ*ν «ο^λϊόγων». Είς μόνην την πρωιεύϊΐιοίν της, την Β ί>
  ν-ν, διιίρχβυν τίσοι ίπισήμως 4
  νεγνωριομίνοι οόλλβγοι, δσϊΐλί
  οχαι δπάοχβκν ιίς 1ψ την Αγ
  γλίαν. Τΐιάρχουν αίς την Βίίννην
  λί έ
  χβν άμ
  γρϊμμ·χτοσήμιον. Επί πλίον^ δ-
  πΐρχουν χαΐ ηιό π;ω;5τυποι ά*ό
  μη οΰλλογοι ώ; λ. χ. ό ούλλο-
  γος τ&ν Ιχθι&ν τοθ χολλάροιι
  «αί τ*1ς γρβδίτας, ό οίλλογος
  τβν σολ>εχτ©' είβιιτ)ρί»ν ^ράυ !
  Πίλλοΐ Βιΐννίζοι Γϊίυΐβν ο^λλό-
  γους πρές μελέτην ίδι»μ4των 5ιΐ
  θνοθς αυνεννοήσιως, «ναλίγων
  πρίς ττ,ν ειρεράντρ, ώς >. χ· τό
  ίΜωμα «Ιντο», οιβσμβγκλότ», «δ
  ϊροπάνα» κτλ.
  ***
  —Ό Πρε3ιδρ·{.. .γυμνος επί
  τής Ιδρ'χς τ·υ.
  Είς τομ χΐ)ΐτον μιδς αΜτζ τοθ
  ίαρεϊου Λονδίνοα έγινεν ή παρα
  δοξοτίρί ουνεδρΕασις τβθ χί
  αμου: Ό πρόεδρος ίκάθητο χαθ'
  ίψ την διαρχειαν τ<5; σονεϊριά αΐβ'ς δλόγυμνος έκΐ τής Ιϊρχς, «βΐ δμο'ως γυμνβΐ ήίχν χαΐ 8 λοι οΕ αλλοι Π6ΰ πιρίσταντο είς τί)ν συ^εδρίαοιν. 'Δπλούαιατα έ πρδχειτο περΐ τοθ ταχτικοθ Ιτη βίου αϋνεδρΕοιι τβν μΐλδν τδν γυμνιοτίχ(βν αιιλλίγω^ τ<|ς "Αγ Δ6ι χιλιάδες «ροαχλήσΐις χ οτολΐ διά τβ συνέδριον τδν γυμνισΐ&ν. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ 10 0ΕΪΡΕΔ1Ι0.ΙΗΙ01 Μ! "ΑΙΡΟΙΟΑΙΙ,, Άνχχυρχΐ *( Ήρακλε{ •α 4κ4·ταν ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΡΑΙΛ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ κρ*.! Ρέ Β»ιεν·ν, Χανιά, Πχιρκιΐ, Χ5ρ·ν, Πβρ·ν, Ναζβν. ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ *—41 ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού "Εξωτερικόν. Ταμιευτηριον κατάθεσις έν δψιι καί επί προθΐσμία. Δάνεια επί ένεχύρα έμπορευμάτων. Έ«τέλεαις πάοπί ψύοινς τραπεζικήε έρ γασΐας υπό συμφέροντας >ρ·υς.
  ΕΝΔ1ΑΦΕΡ0ΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Παντοβωλβϊον τοθ Ιωάννου Πΐρνσ«λάνη
  καθιστά γνυστόν βΐς ,ήν αξιότιμον καί -οΐυ'
  νληθι) «ιλατιίαν τού δτι ■αρείλαβΐν Ιλαιό-
  λα6ον -γνήσιον «κλ«κτ()ς «οιότητος έκ τοθ μμ>
  ρ(ου ΜαλλΑν Ίιρανέτρας, τό ονοΐον θά «»λΑ
  ά«ό σήμερον, κονδρικΑς καί λιανικΑς ιίς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους.
  ΈνΙσης γνωστοβοιοθμβν τό κοινόν δτι 0ιά
  νόμου άβαγορεύεχαι είς τό «ν» ΚαταστήιιΟ Α
  ■ώλησις σνοριλαίου. Μ" ν
  ( Έκ τοθ Καταστήματος)
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_Ζ_ΩΗΣ
  ΤοΒ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  102ον
  Ι»ίί«
  Τον έφ!λτ]3ΐ χατβηι
  , ΙΊανε ϊ« δι«3ΐνίτιχό
  μέ Ε'α £ιιχ σιάθΐ]χε στό οη
  άπδ τό όΐϊοΤον θ* πιρνοθβε
  ή οτήλη ΐίίς φ16γ<*<;. Ό ΧΡ*"< Ι^θανε διαρ<*ς ζ^ρίτερος μαζ' μέ άναλομιτές φιοτίς χ»1 «λο( νη«ε ή δ<Ρΐϊ τ<]ς „„,,.,;. Ή 'Αγιάβϊ ίοτρίφη τό μίροςτης χαΐ «Ίιλωσι τ* Χ* οια της. 2ε λίγο εΐχε τυλιχ1}*· μ* ο» σϊΐς φλίγες χ»1 με τ* χΐβ'* της Ιπλενε τό σ»μ4 της αίν ν* ίλούετο οέ νκρδ. Τ^ εΐϊ-» νά * νοΐγη τί βτίμ* τ^ς *«« νά ηβίρ^η βχθιιές βναηνοέί. Ήταν Ινα δ πίρϊχο θέαμ*. Οί φλίγες έχί<ϊευ αν γύρω της χ«1 την έχάΓϊευϊν χ«1 οδτΐ ιύχαριοιηιιίνη ναμογε λοθαε Ι'δοξτι σιν θιί. *Η(ΐν ή ένσίοκωοΐς τής φλόγίς... Τί με- γαλιΐο χαί τί ώιορφΐά .. "Εξαφνα δμω;, άπότομα ίσον δέν μποριΐ νά φανταοθ^ χανεΐς ίπήλθΐ μιά χρομ«οή 4λλ«γ<) Το χϊμόγελό της Ισβυοι χαί τό πρί- αω«ί της έπτΐ^ε μιά σΐυγνή σκη ίή Ικφραοι. Φάνη«»ν μάλΐσΐ» χά! μερικΐς ρυνΕϊε; θί Ιλεγε χανεΐς 8<ί χάηοια άγω^Ι» χατεΤχε τή^ χχρϊΐά της Τί μίτια της έ(.Εσι?ς Ιχααχν την λΐμττρό'.ητί των. Πρός στιγμήν μοθ φίνηνε τώ. ή·>3υν Θ3μα ηαρχιοθήαιως 4πο τί
  ίκτυφλωϊΐχδν φβκ τΐ)ς φλίγας, ή
  όποία έ> τφ μΐταξϋ επέρασε χαΐ
  ή Άγιαοχ ήλθε πρός τί μέοοί
  «Ο Λιί. "Αηλωιε τα χέρια οϊοδς
  &χιιις τού, άλλά τα χέρια της ίεν
  «Γχαν την άφίνταατη Ικείνη ώ
  μορφιά. Μοί] φανηχαν λεπτά χ«Ι
  όκιώδη. Καί χό «ρίσιοπί της—
  θΐέ μου; — τδ πρόοωιό της γ«ρ
  νοθσε πιό κο)ΰ οέ χαθε δευτερί
  λεπιο ηκυ περνοθαε.
  ΤΛ Ιϊια πραγματα αντελήφθη
  άαφκλΑς χαί δ Λι4 γιατΐ τον
  ίΙΙχ νά χάνη Ιιλ 6«ίι»α δτ!σω
  —ΤΙ ουμδΐίνει, ώ Καλλιχράτη;
  τοθ είπε.
  Ή φανή ιης 2εν ήϊΐν πιά χρυ
  σταλλίνια. "Εμοιαζε με 1+λ άκο(·
  οιο οφύριγιι».
  —Μ* τί σϋμδϊίνε ; ΤΙ αυμβχί
  νέ", έκανέλαβε. ΖχλΙζαμαι .. Δέν
  πιοτεό» νά άλλϊξυν οΕ Ιδιίτητις
  τής φλίγ*ς... Πίς μοιι Κϊλλιχρά
  «η τί Ιχ» ο τα μίιια μου γΐατΐ
  ίεν βλέηα χαθαρα.
  Ό Αι6 την χύτχαζε βουβίς χαί
  ή 'Αγιάσα επέρασε τό χίρι στα
  μαλλιά τη(. ΤΙ τρομαχτιχό θέχ-
  μα! Τα μϊλλιί κης εΐχαν πίαη.
  —-Κότταξιΐ Κύτταξι, έφών»
  ξε χατατρομαγμένοί;, δ Τζώ>, ά
  πό τό οτίμα τοθ όποιΌυ Ιδγαΐνι
  Ιφρίς. Τα μίτια τού χόντευαν νά
  δγοθν άπό τίς »όγχε( των. Κιιτ-
  τάξτι! Κυΐΐαξτι! εφώναξε μέ ά
  πελπΐστ:χες χραυγέ(; Λίώνει.
  ζωντανή!... "Εγινε αα» μοί'μοθΐ
  Ό Τζώ< ίέν μπόΐεσε νά π^ ^ί ποτε περισσίτερο. "Κπιαε άφρΐ- ζων στό Ιϊ&φος, άλλά χαί *ι, ώ την στιγμη αύτη πςυ ΐτεριγράφω τό θέαμχ αίοθ^νομαι Ινα ηαρί ξενο ρΐγες ο:α σδμ« μου. Ή Ά- γιία» κράγματι έλυωνε ζωντανή Σέ χάθε δευτερδλεητο πιύ τχερ ν3θσε εγίνετο κια χονΐή χαί πι4 άδύνατη χαί ίλλοζε χ»1 τό δέρμκ της άπί δστρο οε αχοΟ;ο χΕτρινο σάν ηαλαιός πάηιι ρος χαί έζίρω/ε... Εΐχε γίνη μέ- οχ οε λΐγα διυτερίλΐπτα σάν Κ«ί τόχε. μδλις, έχαιτά- βε την μεταδολή πού εγινότανε σΐίν έχυχδ της, ά^ηοε μιά οπλ ριιχχιχή χρβογή καί ίπεϋε χά τω. (συνεχίζεται) κέντρον ό «Αίμύλιός,, παρά^τήν<Λε ωφόρον ΚνωσοΟ μεθ' 6λων των έ πίπλων καί σκευών τού. ΚΙΝΗΣΙΣ.— ΆφΙχΘη οίκογενεια. κως είς την πόλιν μις ό ά β, βντι συνταγματάρχης κ. Ιωάν. Άγατιά Κη1·Αφίκετο χαριν τωνέορτωκ τοθ Πάσχα έκ Χανίων ό κ. καί ή κ/Αρ. Μιατΐλογλου, ΕΟΡΤΑΙ.—Ή κ. Άγλαΐα Άνέοτη Σφακιανάκη 8έν έορτάζει οθτ« δί χεται έπισκέψεις την εορτήν τοθ Πάσχα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΗΙΟΝ.-Ή κ. Μαρία Γαλανάκη καί ό κ. Γεώργ. Άνβ. γιαννάκης κατέθεσαν βίς τό Έβνι. κόν Πτωχοκομεϊον 300 δροτχ. πρός παροχήν φαγητοθ είς μνήμην ττ]ς άδελφή"ς των Εύφροσύνης Μπβ. καλμπασάκη, ΟΙ τοόφιμοι καί τό προσωπικόν τούς εύχαριστοθν βερ μως. ♦ Μ* Γ6ρω στήν πόλι μας. Κατάμεστοι χθές καί προχθές αί έ*κλησΐαι άπό κόσμον πάσης ταξβ ος, ήλικΐας καί φύλου. —Έν ^ιώ μεταξθ τό πένβιμον τής ημέρας ίξεβήλωνβν τό οάσος των μεσιστΐων σημαιων, οί άνημ. μένοι φανοΐ μέ τό κρέπ καί τό κλε( σιμον των καταστημάτων, —Δεδομένου δτι ή Μεγάλη Πα· ρασ<ευή Εχει καθιερωθη ώς γενική άργΐα. —•Από ιης μεσημβρίας έξ δλλου ήρχισαν νώ κροοωνται πβνθΐμβς οί κώδωνες. —Ή ύπηρετική κίνησις έν συνδυ ασμφ μέ την κίνησιν των.,, λαμα· ρινον εσυνεχίσθη καί χθές άμείω. τος. —Έπ' άγαθώ των ττλακουντοποι ών — 6τσι όνιμίζουν τοθς φουρνα ρέους οί μύσται τής καθαρευού σης. —ΟΙ όποΐοι καί εΐοέπραττον άνα λογα ψηστικά. —Πληροφορούμεθα Βτι'ί ή έκδρο μή τής Ε Γ.Ο.Η. ιίς Αθήνας καί θεσσαλονίκην θά άφήσρ σταθμόν είς τα χρονικά., —Ιδίως λόνω τσΰ πλήθους τΛν συμμετεχόντων Ηρακλειωτών άλ· λά κοΐ τής καλής οργανώσεως τί|ς έκδρομής. —Ή όπο'α έξασφαλΐζει ά νεαι ν καί καλοπέρασιν. —Τό αστατον τοθ Απριλίου ψα( νεται ότι Θά άντικαταστήση τό..,. στσθερόν τοθ Μοΐου, —Δηλοδή ο[ ζέστες τής καθα. ρως πλέον θερινής περιόδου. —Καί αί έκ τούτων.,, άνησυχίαι, —Άρνιά καί άρνάκια ΰσα θέλτ>·
  τε είς την αγοράν.
  —Κάποτε μάλιστα βιαβαΐνουν
  «πρός σφαγήν» όλόκληρα κοπάδιβ
  των όιτο'ων τα πίνθιμα βελάσμα
  τα άποτελοθν άληθινήν συμφω·
  νίαν.
  — Κάθε αλλο βεβαία παρά εύχα
  ριστον είς τοθς ολίγον ή πολΰ αί.
  σθηματικούς.
  —"Η παραγωγή δικτΛμου άρχ(·
  ζει νά ενδιαφέρη εύρύτεοον τάς
  τοπικάς γεωργικάς όογανώοεκτ,
  —Καί δικαίως άφοθ τό φυτόν
  σΰτό ήρχισε δχι μόνον νά συναντα
  ται συνηθέοτατα είς την νήσον
  μας άλλά καί νά καλλιεργηταί εθ
  ρύτατα.
  —Καί είς την πόλιν μας άκόμη
  ή καλλιέργεια δικτάμοο—στίς αύ
  λές καί τα περβολάκια—ήρχισε να
  παρουσιαζεται συχνά εύρεία.
  —Άλλά τό ούσιώδες είνε ότι ό
  δΐκτσμος άποκομΓζει κέρδη δια
  τόν τόπον, ώστε νά έπιβάλλεται
  συστηοατοποίησις περισσότερον
  τής καλλιεργείας τού.
  —Είς τό έξοχικόν κέντρον τοθ
  ΉλΙα—κείμενον μεταξο Μασταμπά
  καί θερΐσσου— Θά βρήτε την νο.
  κτα σήμερον, την ήμέρβν τοθ Πά
  σχα καί την Δευτέραν τοθ Πάσχα
  πλουσιώτατους μεζέβες καί έξαιρ·
  τικώ ττοτά.
  -Διά την περιποίησιν καί καβα
  ριότητα έγγυδται προσωττικως ό
  Ήλίας,-δοκιμασμένος άλλως τε
  καί ρέκτης.
  β Ρΐηβρτερ
  Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
  (τ·δ μ«ι«υτιιρ(·υ τίΙ, Εας
  Έλενα; Βενιζέλου) Δνΐ{
  ΚΑΤΙΝΑ Ν.
  ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
  δέχκται τας έΊητ4χοι>{
  έν τή ·ΙΝ(α της ·δ·{
  Λ«σηβί·υ.Β«λιδΙ—Τζαμί.
  *Ορ«ι έπιοχεφεΝν 9-12
  3—7.
  Πνλείιοτι έν καλή κατσστάσε·
  μηχανή κορδελιάσματος συστήμα
  ΝΕΟΝΛΟΥΤΡΟΝ
  *
  κ«1 τιμαί
  ά»«
  Λ Π Ο Ρθ Ο, Σ Ι Ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  1Ο2ο»
  Κόμησσα ντέ Βατλουό! Τ ό
  ώρσΐο αύτό δνομα έγοήτευσβ
  κ' έπτόησβ τόν αστυνομικόν,
  δ οποίος άφή«βν άμεσος έλ<>ύ
  θερον τόν Ρβτώ πού εΐχβν ή
  8η καταληφθή άπό τρόμον
  βανάσιμον. Ώστόσον ή κόμησ
  σα εκατάλαβε πόσοή'αν επι-
  κΐνδυνο νά εξακολουθήση νσ
  πουλση στό ΠοιρΙσι λυμένα
  κσΐ χωρισμένα άπό τό περι¬
  δέραιον τα διαμάντια— διότι
  τό πολύτιμον θήραμα είχεν
  άμέσως κομματιασθβ. Έγέμΐ-
  σε λοιιιόν μέ πολυτίμους Αί-
  θους τίς τσέηες τοθ γεννσΐου
  συζόνου της καΐ τόν εστειλεν
  στό Λονδίνον. Σέ λίγο οί κο-
  σμηματοκώλες τγΚ Μποντ,
  στρήτ κοΐ τοθ Π κκαντΐλλυ
  δέν μποροθσαν πιβ να παρα
  πονεθοθν δτι Ιστβροθντο ά-
  Φθόνων καΙ έπικβρδβν προσφο
  ρΑν.
  ΖήτωΙ Ν 4 μονομιβς λβφτά
  —Κεψτά χΐλιβς ψορές περιοσό
  τερα άιιό βσατ ή τολμήση τυ
  χο&ιώκτρια εΤχβ ποτέ τολμή¬
  ση νά όνβιρβυθή. Μεθυσμένη
  άπό την άϋΐστευτη έπιτυχ(α
  της, ή Ί»4ννα οεν εδίστασε
  νά επιδείξη τόν νεόκτητο πλοθ
  τό της. Άνόρασβν άμάξια
  ζευνμένα μέ φοράδες έγγλέ
  ζικβΓ, προσέλαβε λακέοβς μέ
  λιβρέβς μβγαλοπρεπεΐς καΙ έ¬
  ναν μαθρον άσηαοντυμένον ά
  πό τα νύχια ώς την κορφή
  άγόρασε τάπητας, γκομπβλέν,
  μπρούτζινα άγάλματα, καπέλ¬
  λα μέ φτερα κ' 8να κρϊβββτι
  άπό καταχόκκινο βελοθδο.
  ΚαΙ βταν τό έντιμον ζεθ·
  γος επήγε νά έγκατασταθβ
  στήν περΐψημη έκαυλΐ τού,
  στό Μπά—σύρ—"Ομπ, έχρβι
  άσθηκαν εΐκοσ.τέσσερα άμά
  ξια γιά την μεΐαφορά των έ
  πΐπλων καΐ τΛν πολύτιμον
  αντικείμενον πού ίΤχαν άγο
  ρσσθ(| βιαστικά στό Πατρ'σι.
  ΟΙ κάτοικοι τοθ Μιιά—σύο
  —"Ωαπ παρέστησαν σέ μίαν
  άλησμόνητη γιορτή πού έξα
  νσζωντάνβυβ θαρρβΤς τόν κό
  σμο των παραμυθιών τί|ς Χά
  λιρας.
  "Εφιπποι βιανγβλεΤς, ντυμέ
  νοΐ στά β8λβΟ5ατ Κα1 στολι
  σμένβι μέ χρι,σα σειρήτΐσ,
  προηνοθντο τής πομπης. ΚαΙ
  στή μέση επήγαινε τό άσημο
  χρωματισμένο ά^άξι μ έ την
  χατάλευκη έπένδυσι χαΐ τα
  χνουΡάτα σκβπάσματα πού έ
  σχέπσζαν άτιαλά τα κάτω δ:
  κρα τοθ άνβρογύνου κατ' εΤχαν
  κβντημένο τό οΐχόσημο τβν
  Βαλουά μέ τό πανάρχαιο λα
  τινικο έμβλημα: «.'Από τόν Βο
  σιληά, τόν πρόγανό μου, ελ·
  κω τό ο Γμα μου, τό ο^ομά
  μου καΙ τού; κρΐνους». Ό πρώ
  ην άξιωματικός της χωροφυ
  λακης ήταν μΒγαλοπρβπώς
  ντυμβνος: έφοροθσε δαχτυλΐ
  δια σ' δλα τα βάκτυλα, φιόγ
  κους μέ βιαμάντια στά πά
  πούτσια' τρεΐς-τέσσερες καδέ
  νες ρολογιοθ εΧαμπαν έπά
  νω στό ή:ωΐ<β τού στη"θος, ό δέ κατάλογος τοθ [ματιοΦυλα κΐου τού κεριβλάμβανε δε«αο κώ στολές, δλο χαινούργιες ά πό μετάξι κα{ σπΑνΐες δατν· τέλλες, μέ χρυσα κουμπιά κσΐ πολύτιμα γαρνιρΐσματα Ή γυνοϊ<ά τού δέν ύστεροθ σε Βόλου, ελαμπε κι· άστρα ποβολοθσβν άιιό τα χοσμήμα χά, σάν βου^δικί, εΓ6ω*ο. Πό τέ Ρέν εΐοαν στό Μπα—σύρ —"Ωαπ τέτοια πλοΰτη τα ό ποία δέν άογησατν νά άσχή σουν τή μαγνητιχή τους Ρο ναμΐ. (συνβχ(ζβται) ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΑΡΙΜΑ ΟΣΑΚΑ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ Π«οαρτημ« εν Αθήναις έδός Νίκΐκ 32 Έφαρμβγή τβδ άντιφνματικβΰ βρββλίου Α—Ο τβθ Ί<* πωνο» Καθηγητού της Ηειρβμκτικήί Πβθολβγ'αΐ Άρίμα. ©ίρβπεία τής Φυματιώσεως είς άπβσας αυτής τας μορ «άς ένδοπν·υμ«νι*όι$ (πνευμ«ν«ί) >■*» ίξ»ιηνιυμβνΐΜο.ς
  (όατά, άρβρώαβκ-, βφθαλμοί, ούρονπννητιχά έρν«ν«, ίερμ»
  —λΰκος, πλευρίτις, πίριτονίτΐί, συρίννι»)·
  ·ΐρ«ηΐΙα Βρβνχιχ»» ασβματβς (83 €)*).
  ©ΐροιπ·ί« «σφκλεοτ&τη καχβκτιχ&ν χ»! χοιρβτδιχδν
  η«ιδ(«ν χαΐ ένηλίχΜν άδίνβπββ&ν πρβδικηθΐιμίνΜν είς
  την φυματίωσιν.
  Τβ πβαοβτύν θβραΓείβς επί 800,000 πάσχοντα ν ύποβΧη
  Ηντϋν «{{ββραηιίαν, ώ; «μφ«ίν«ται. έκ τ&ν δημβσκυβιι
  σ&ν στ*τιστικ6ν μέχρι τίλους τβθ 1936 υπερέβη ηασβν
  «ροσδβκΐβν. ...
  Έν*ρ»βνη ωσαύτως τοϋ κρβφυλαιχτΐΜ€» ίμβολιαομοδ
  •Ις η«ο«ς τάί ήλιχίοτς ένβντίβν πβσης «υμ«τιε*οους μο·
  ό
  νβκΗς*
  Ή ίβκρμβγή τοθ έυβολίου πρβφυλοικτική τε καί Ββρα-
  κιντικη τ«λ«ΐΜς *βΧ«βήί, Χ»ρίί €«δ«μ(αν ν* φέρθ άντί-
  δρβοιν, έφ«ρμ6ζ«τ«ι ηδη ίύρύτβτο» έν ΊαπΜνία, Εΰρώππ
  χ«1 ΆμΐρΐΜό υη« τ6ν Μ«τ·χόντΝν τα σχήπτρα τής Ί«τρι
  χίίς Έκιοτημας.
  Πληροφορίαι καρίχονται είς το Φαρμακείον
  ®ι·δ. Γε»ργι«δ·»ί υπο τβδ πβρεπιδπμβϋντβς εν-
  ταδθα Ιατρεΐδ τ·δ Ίνστιτ·ύΐο» μ. Ά. Γεωργιάδου
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤΑΣ
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ
  Είδοιιοιοθμβν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν
  είς την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου
  τοθ έρνοστσσίου μας κσύσΐως 6ιΛ πεΐρελαΐου ΜΑ·
  ΖΟΥΤ 6 οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά
  σης αλ'λτμ: προβλίόσεως άπό άπόψΕως αποδόσεως
  είς χΟΙΌν γρωμστισμοθ καί κοθαριότητος. Δβχόμε
  θαβέ καΙ διά σοβαροος καταναλωτάς την πληρω
  αήν είς δνκον μβτά την σβίσιν αύτοθ. ΚαθωρΙσαμεν
  τιμΛς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω:
  Α«ο 20-100 βηαβαβ « λε«τβν
  » Κ»-3ΟΟ » » »
  ■ 300 Η·1 &νοι » <ο » Τ· ·όνηβ« κ«ο*νι οΡυσμίνβ» Αραχ. 12.- Τινεχές ■ '·— Μέ τό δνώ τιμολόγιον βόνανται οί ένδιαφερόμε νοι νά προμηβεύωνται τάς άναγκαιοόσας ποσότη τας άπό τα χάτωθι πρατήρια τής Έταιρίας: Μ«»ρ·ν·*νη Μιχαήλ έναντι Ε«β«γγε*ί«ί. ΠιδιαοΙ τη Μιχβιΐιλ Ιναντι Πολ»κλινιχής Ήρ«χλ«ΐβ». Χβυργ.αίά κη Γείρνίββ ϊεϊτβν 'θνλββ. Μα»ρ»)μ»κ«λίιχη Γ··ιρνίο» γτ. Πβρτβ.. Ε»πκτ«νάχη Μιχ«ηλ ΔερμιτζίοΐΗ». 'ΑντΐενΙβι» Κεπν«»ργι« Π«ρτ«. ΐΓραφεΙβν Έταιρίαβ "Έναντι Δικαατιιρ(ιιν). ■_|ε—π-π—ρ»—-ε-τ~ε- -■■ ——- — ------ — ΖΑΠΑ1ΤΤΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΙΟΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή τίροσφώνησις τής Άργηγοϋ των οκάδων κ. Μαρί Πετράκη. [Κιβώς άνιγρίψιμιν χΒίς, φ ν μιΐαμιοημδρινή, τί); Π{μπιΐ)ς γίνΐΐο είς το Δημοτικόν 'Αυρ° ιήττιον, πΐρουο'α τβν κρατιχ&ν ίαΐ δηΐΛοτιχβν άρχδ» ή τιλετή ής όρχωιιοσΐας τβν δμάίων Έλ ΐδοον Ό5ΐ)ί6ν "Ηρακλείου. Κα ά τ^ν τελετήν ταύτην ή 'Δρχη- ίς αοτβν χ. Μαρί Πιτρα«η, ίξε )ώνη<ιι το Ιπίσηιΐϊν πρβαχλητήρι ν τβν δμϋτβν άναπιύξίΐσχ ώ; ά :ολοδθ»ς τό* αχβπίν τής αυμτιή ;«ως χαϊ άώώ ] Κυρίαι χαϊ τ! τό παοιλθίν έιος, άχρι ως σιν σήμερον περί τίς 30 Ό ηγοί των Αθηνών μέ την Καν Όυρμοΰλη επί κεφαλής, άηεδιδά [οντο είς τό Ηράκλειον γι* νά εράσουν στήν Κρήτην τας εορ¬ τάς τοθ Πάοχκ. Ή πρώτη Ιδέα Ιδρύσεως ατό Ηράκλειον Σβματος Όίη/ων είχεν ήΐη ριφβή μερικούς μη~νας πρωτήτερκ άπό τον Μορφωτιχαν Σύλλογον, ή βέ έπίσχιψ ς τβν Ό δηγων άπό τάς Αθήνας έπέαπευε :αΙ διευχέλυνε την πραγματοποίη ιν τή; 15έ»ς αυτής. Ή Κα Κουρμοόλη ένεπιστεύθη ίς εμέ την φροντίδι τής σχετι- β^γανωσενς, έδέχθηχα ίέ μί όν χαί μόνον ίιβτι ήιουν ένήμε ιος τής Όίηγιχή; κινήσεως απί ήν Έλδετίαν. Έικέφθηχα δηλ» ή δτι μ3 αυτόν τον τράπον θ' ά οί πειραματισμόν1 χαί εδίδετο άμέσω; ή δρθή χαί χατεύθυναις είς μίαν ι.νησιν τής δ«ο!ας την θεμιλιώδη δέαν χαί την τεχνιχήν διοργάνω ι ιν ένίμισα ίτι χατεΐχον. "£τσι ΙΡχισα την εργασίαν. Τα πράγμΐτα δμως δέν έδίδι σαν μέ την ταχίτητα ποθ θ* περί μενε χινεΐς υηερ' άπ' ίσχ ελέ¬ χθησαν ανωτέρω, πβωτα πρίτ» ιότι παρενίπεσαν ώς τόσον οί μήνες τ4ν διαχοπϊν πού άνέκο ψ»ν αναγκασΐιχά το έργον μας καΐ έπειτα διίτι έπρεπε νά προηγηθή ή ταχτοποίησις ωρισμένων Βιατυ ηώοεων χά Ι πρΐ Ο τοθέσεων άπαραΐ διά την οργάνωσιν Όδηγτ χοθ Σώμιτΰς. Ίϊου μέ λίγα λόγια ή πορεία τής εργασίας μας. 1?ν) Εξελέγησαν χαί διωρίσθη σ*ν έπιαήμω; άπο την έν *Αθή ναις Κεντρικήν "Οργάνωσιν αί Κυρίαι ποθ απετέλεσαν <ήν Το πινήν Επιτροπήν Όϊηγβν έν Ή ρανλείφ. Ή Επιτραπή ουτη άπο στήλην είχε ν' αναλάβη 6 τί τή προστασίαν της την δλην έργνσία νά έξεΰρη τι ολιχά μέσχ πρός εγκατάστασιν χ^Ι λειτουργίαν Σώ ματος Ό'ηγβν. Είς τδ όρειλω επισήμως νά σω τάς ευχαριστίας καί την εδγνω μοσύνην τοθ νεαροθ Σώματος Έλ ληνΐδων Όδηγων 'Ηραχλ,ίου πρός πάσας τας ευγενείς Κυρίας τή; Επιτροπ<)(-, ιδιαιτέρως πρίς την αξιότιμον πρόεδρον αυτής χ. "Ανεμογιάννη διά τάν πραγματικόν έ θΐΐσΐασμίν μέ τέν δπιΖον ένιχΐλπώθησχν την ιδέαν τοθ ΌδηγιβμοΟ καϊ δια τιΰς χίπου; χά Ι τάς φροντίδας ποθ χά τέδαλαν διά νά μβς έξα τα πρωτα μέσα τής υπάρξιιο;. Έν προσώπω την Κυρίων τής Το ής Έπιτροπή; εδρήκαμεν τό ηθικόν στήριγμα χαι την άπαραί τη χον ένθάρρυναιν είς τ» πρωτα μας βήματα ποθ είνε «άντοτε χαί τα δυσχολώτερα. Έλπίζω δτι μιά μερά χαί δχ μαχρυνήν αί Και τής Τοπιχής μαι Έπιτροπής θά είναι οπερήφανο διότι απετέλεσαν τίς δάσεις τοθ Όδηγισμοθ έν Κρήτη. 2ο) Ή Τοπιχή 'Έιτιτροκή οίμα ώ διοριο^ψ της άπηυθύνθη προ τον Δήμον Ήραχλεΐου χαί τοθ έζήτηυε χρηματικήν ενίσχυσιν χαί μέρος πρός έγχατάστασιν κα¬ τάλληλον. Ή απάντησις ποθ έδω χεν 6 Δήμος είς την αίτησιν ταύ την υπερέβη πασ»ν δυνατήν προσδ χίαν. 'Αληθινά δέν γνωρίζομεν πβς νά εκφράσωμεν την πιός ο υϊόν βοθείαν ευγνωμοσύνην μας. Ό ξιος έχπρίσωπος «ύιοθ Δήμαρχο Ποία ή ορισθείσα διατίμησις φάρμακον. κ. Γίωργιάδης διά μίαν άχομη φΐράν έΐείχθη 5»θρωηος μέ ευρύ- τατον πνεθμχ προίδον. 'Ε»ίη3ε« αμέαως Βτι ή ένθ&ρρυνοις χαϊ ή θετιχή 5ποαΐήριξις μιβ; τοιαύτης έ?γανώοεως χοριτσιαν άπετίλει πολύτιμβν δπηρεαίαν είς την χοι νωνίαν τής πίλεβς. Δέν επρόκει¬ το περί φιλανθρωπκήζ έΐγανώοε- »ς τής όπίίας ή δποδαήβηΐΐς ου ήθως ϊέν είναι δύοχολος άλλά π<οΙ Ιογου Βιαπαιδαγαγήοΐνς χαϊ ώΐειβς τοθ ότχοίου ο( χαρ- «οί ιΐ^αι δραδείς χά! οί οκοποΐ 5<ολα μποοοθν νά παρεξηγη- 3θν έν τφ μεταξΰ. Ασφαλώς Ι- χρειάζετο δ γνωστάς ζήλος το3 χ. Δημίοχου πρός πβν το ευγενΐς χαϊ Ί εύϊΐΐχ αντίληψ ς τοθ Δημβτιχβθ ΣομδουλΙου είς ζητήματι άφα βντχ τόν πολιτισμόν χαΐ την πρίοϊον τής πόλιώς μχς διά νά άληφθ^ άπό τόν Δήμον ή σχετι- χή δαπάνη χαϊ μχλιστα είς πΐ ρΐοδον οΐχονομιχής χαχεξίβί, εί( περίοδον χζτά την όποιαν τίίαι άλλαι άνάγκαι μποροθν νά φανοθν περισϊάτερον έπε(γουααι χαϊ επι- αχηχαΕ. "Ας είναι Βμως δίβχιος Δήμος Ήοακλεΐοιι χαϊ 6 Δή(ΐχρ ίς ταυ χαί το Δημοτιχίν τού Συμβούλιον ^δΐι δΐιοοιηρίζοντά( μας είναι σ5ν νά άνοίγουσι Ι'χ νέ ν σχολειον τελείως απαραίτητον ιά την σύγχρονον ζνήν. Ό Όδη ϊσμός είναι χοινωνιχόν Ιργον χαί χ·ι σκοπόν την μίρφκσιν νίου τύπου γυναικός, προικιομίνης μέ μ^ δγιΑς πρακτιχον χά Ι άλ ρουΐαττχά*ν. Άπό τίς ρωμαλέες γελααές χ4ρες τί): σήμερον έλει νά χάμη τίς άφωβιωμένες ιυζύγους χχΐ τίς φωτισμένις μη- έρες τής αδ?ιον. Έλπίζβ) Βτι :ίποτε άπο δ,τι κάμνομεν τώρα ίΐν ΘΛ είναι άνωφιλές χκΐ μί ιαιον. Ό ν. Γίωργιίδτ,ς ίΐαηγήΰιι χαί τό Δημοτικόν Συμβούλιον ίψήφι σε 10 000 δραχ. διά τα πρ»τα Ι ξά μας. 'Εχτος ϊέ τούτου μ3; έξηΐφάλιαεν εγκατάστασιν άνελπί- στως ώ;α(αν. Τό ζήτημα τοθτο μάς άπηιχίλει πολύ. Μ3ς έχρειά· ι:ο 5<ι μίνον ιΙ<ημ3ΐ έκωβΐήπο- η εΰπ909ωπον( άλλά πρό παντό( οιος χήπος γιά τα χορΐϊοια μα{. Τό νά γυριύη δμως χανείς ήκον ιδιαιτέρως κατάλληλον διά τόν σκοπέν μας είς το Ηράκλειον είναι σάν νά ζη*^ τον Παράδει- σο σφ γή. Κήπος διαθέσιμος δέν ήβχε παρά Ινας—δ πρό τοθ Δή μοτιχοθ Άγροχηπίου—χαί ό χ. Δήμ'χρχος τόν Ιθεσιν είς την διά θέσιν μας. Ό χαθένας ημπορεί νά έήιη δποΐον Ρηιχυρον άνεκτΐμη τον διά τα χορΕτσια μας* άποτιλΐΐ δ χήπος αυ;ος είς τα πρέθυρα τής πόλεως μ! τα φωτισμόν κκΐ ιδθυμον περΐπτερίν τού, πού διε- σκευία^η καταλλήλως γιά μ£ς μί ό χώρον πού Ιξασφα,λΙζιι χάΐιο άπο τα πεθκα τού γιά τχ παιγνί¬ δια μας, μέ τα άνθη χαί τα φ-ιτώ ριά τού παρέχει μέ τους χατά σχιους δρομίσχους καί τους παγ- χους τον. Τα χορίτσια μ«ς χβτά τίς ώρες π^ύ μίνουν μέσχ στ&ν χή πον αυτόν είναι τόσον ευτυχή Βθ3ν χαί τα ψΐρίκια τής διξαμενής τού. Άπο τής άπίψιως αυτής εί μιθκ άληθινά προνομιοθχοι κ«ί—■ Ιμεθα βεβαιοί—είς καλυτέραν ϋέ σιν άπό τάς δίηγους τής λοιπής Ελλάδος. Μετά την έξκαφάλισιν τβν πρώ των δρβν τ*)ς δλικής μας .υπάρξε¬ ως. Ιπρεπε ν' ασχοληθώμεν μέ την εξεύρεσιν τβν χοριτσιβν μας. Τό πραγμα ίέν ήτο δύσκολον, διί τι είχαμεν άφθόνους αίτήσεις. Έ προτιμήσαμεν νά περιορισθβμεν είς Ινα μικρόν—σχετιχβς—αριθ μόν έχλεχτβν χοριτσιων διά νά θε σωμεν δίοεις κοιλάς είς την δργί νωσίν μας. "Οίαν έντός δλίγου θά έχωμεν μορφώσει Εχανάς 'Αρ χηγούς, θά μποροθμεν ιυχολα νά εύρύνωμεν τόν κύκλον μοτς διά νά Ικανοποιήσωμεν την εδγενή προθυ μίαν τοσων χοριτσιβν, τα δποΐα ζητοθν έπίμονα χαί συγχινητιχά, νά τα χατατάξωμεν άπό τοθδε είς την δργάνωσΐν μας. (συνεχ(ζεται) Είς την εφημερίδι* τής Κυβιονή σεως εδημοσιεύθη άπβφασις τοθ δ πουργοθ Κρατιχής 'Γγιεινής χα' 'Αντιϊήψιω;, διά τής οποίας έγ χρίνεται ή χαταρτισΒεΙσα διατίμη αίς φχρμάχων, βάσει τής οποίας χαί θά γΕνεται ή πώλησις ούτβν, άπαγορευομένης τδσιν τής πωλή σε»ς ιίς μεγχλειτέραν τιμήν Βσον χαί τής είς μικροτέραν. Οί ίατροϊ οί έχοντες άδειαν πω λήσεως φαρμάχων, ελλείψει φ*ρ μαχείων είς τήνΐνβχν των, διχαι οθνται νά πωλοθν φάρμαχα χατά 5 ε)ΐ επί πλέον τής διατιμήιεως. Έν συνεχε^α δρίζεΐαι Βτι: Διά τα έν ώ;α διανυχτερεύσεως τβν φαρμαχείων χορηγούμενα φάρμα κα χαί φχρμακοτεχνιχάς εργασίας δκολογίζεται βυξηα;ς χατά 20 »)ι τβν τιμβν τής διατίμησεως, διά Η τα ίδιοσχευάσμχτα χά Ι άλλα εΠη χχτά 5 φ. ΆντΙδιχα δηλη τηοίω^ ώς χαί, φάρμακα %%1 επι δεσμιχά ι15η 5ι' άτυχήματα χαί άλλας έπειγούιας περιπτώσει;, παρέχονται δποχρεωτιχβς χαί επί πιστώιει. Παια προσκΐμΐζομένη πρός εκτέλεσιν αυνταγή Τ'μ·>λογε1
  ται λεκτομερβς χϊΙ χωβ'στά δι"
  ϊίαστον τβν βυνισΐώντων ταύτην
  φαρμάχων, άνκγραφομέ«ης παρα
  πλεύρως τής τιμής αυτής έκΐ τί
  βάσει τής διατίμησεως. Είτα προ
  στίθεται ή άξία τής φαρμαχονεχνι
  χή; εργασίας, χυτΐον, ή φιαλίδιον
  κλπ. χαί δπό τό ά'θροισμι δπογρά
  φεται ή συνταγή δπό τοθ έχτελέ
  σαντος φαρμαχοποιοθ, σημειουμέ
  νού χ>1 τοθ δνδματος τοϋ ,φαρμα
  χείου διά χειρός ή σφαγΐδος.
  "Οίαν έν τή διατιμήσει φχε>μά
  κου τινός ή δπολογιζομένη τιμή
  χατωχέρου τινός ποσοθ φθάνη την
  διά την άμέσως ανωτέραν κλίσιν
  οριζομένην τοιαύτην, τουτέστιν Β
  ταν ή τιμή των, 8 π. χ. Υραμμα
  ρίων φθάνη την τιμήν των 10 γραμ
  ρίων, τόχε διά τό επί πλέον δέν
  έπιτρέπεται πληραμή. Π. χ. έΐν
  ή τιμή τοθ ενός γραμμχρίου είνε
  3 δραχ. χαί 10 γραμμαρίων 20
  δραχ. διά τα έν τή συνταγΐ άνα
  γραφόμενα 8 γοαμμάρια δέν θά
  είσπραχθ&σιν 8X3 δραχ. 24, άλ
  λ* ή τιμή τής άμέσως ανωτέρας
  χλάσιω; τβν 10 γραμμαρίων ήτοι
  δραχ. 20.
  —Ανάκλησις Ι* δικθκσιμέ
  τητβς.
  Δι« Βχσιλικοΰ Διβτάγματος &
  νΐκλήθηοαν ιΐς την ένιργον ύπη
  ρεσίοιν οί έν «ιολεμικό διβθεσιμό
  τητι τελοΰντες άξιωματικβί: Ταγ
  μκτάρχης Νικολ»κάκπς Γβώργι
  ος, λοχαγός Μανβύαακας Φρ«ν
  κιάς, λβχανβς Λιβνδρης Μιχ.
  νοι Ι λοχανος Οιακοκ«χΐις '/ω4ν
  νπς. ΟΙ άν«τέρΐι άκεσκαβθηακν
  βΐς διαφόρους ββηθατικάς ί»πηρί
  οίας των στρατιι»τικ6ν μβν«δ«ν.
  —Διβ π«ράνομ·ν έιιλοφ·-
  ρίαν.
  Υπο όργάννν τής Χωροφυλ*
  κης £«Α·ΜΜν Ρεθύμνης συνελή
  φθη ό Γϊώργιβς Καιτβτκνάκης έκ
  τοδ Ιδίβυ,χωρίβιι χατηνορούμενος
  δια παράνομον κατοχήν δπλου.
  ΑΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  —ΑΙ «κολουθίβι τής Μ Έ·
  βδομ^δος. Ή άποψιν·) τ«·
  λκΐη χϋς Άν«αΐάο6»{.
  Σήμερον Μενά Σάββατον άρ¬
  χεται την 8 30' π μ. ή Οβία Λει
  τβυργία τοΰ Μβγάλου Β«σιλιΙο»
  (Άρχιβρατιχή). Την 10 30' μ. μ.
  άρχεται ή χωδωνβκρβυσίκ άπαν
  των την ίβρών ναών τής πόλεως.
  Την 11 μ. μ. άρχεται ή άκβλβυβίος
  ' τού ΜΐσονυκτικοΟ. 12 μεσονύκτι¬
  ον ή τβλετή τής ΆνκστάσΐΜς.
  —Ή όδος Α«αη8ίβυ-"Ηρ«.
  κλκίσυ.
  Αριθ. πρωτ, 186.
  Μχταΐωθείση; Ιλλε'ψιι ς
  τής Γεν. Συνελ«ύσε»ς τής 29ης
  Απριλίου 1937 χαλ&Ονται τα
  μίλη τοθ Διχηγοριχοθ Συλλίγου
  Ηρακλείου είς επαναληπτικήν
  Γεν. Συνέλευσιν γενησομένην την
  6ην Μίΐϊνι 1937 ημέραν Πέμπτην
  χαί ώραν ΙΟην π. μ. έν τή αίθού
  οη συνεδριάαιω' τοθ Δίχηγσριχοθ
  Συλλίγου Ηρακλείου,
  θ έ μ α τ α
  1) Έξουσιοδότησις διά τή» Ι
  ϊρυοιν Ένώιεω; Δΐϋηγορικβν Συλ
  λέγων τίίς Ελλάδος.
  2) ΤοοπζΠ5ίηαις χανονισμ?θ
  προκαταβολής είς ποιν. δποθέαεις.
  3) "Ιδρυσις Ταμείου Προνοίας.
  4) 'Αναχοινώαεις.
  Ηράκλειον 29 Απριλίου 1937
  Ό Πρίεδρβς τοθ Δίχηγ. Συλλδ
  γου Ηρακλείου
  Τίτος Γ(Μργι«δη;
  Ό Γεν. Γ->«ιιμ«τεΰ;
  Κωνστ. Μκμαλάχης
  Η "ΕΡΥΘΡΑΙΑ,,
  Κέντρον έςβχης 13ον χιλιόμ.
  ηβΐας Ν««πβλεως.
  'Ομορφι», καθοιριύτη;, πΐριποί
  ηοΐ{, πιοτα καί μεζίδες έκλεκτοί.
  Φάλασσα, άβρας, νερβ, ύ'
  υπο την Διεύβυνσιν ΑΡΙΣΤ.
  ΡΕΤΖΑΚΗ.
  χς πρός την κατασκευήν
  τής έδβθ Λασηβίβυ-Ήραχλΐίοΐί
  διά την έποίιχν βΤχομεν γραψσ,
  το π«ρά τφ κ. Πρ&ιθυπουρνφ 6-
  φυπουργϊϊον μάς ώιαβιβάζει την
  εξής απάντησιν τού υπουρνε<οι>
  Δημ. Έργων αίς το οποίον εΙχ«
  διαβιβασο άπόχομμ» μέ τα νρ«φθ
  μενά υφ' ημών: «Άπαντώντβς ΐΐς
  το άπο 26 Ίανουκρίου έ. £. ύμ·-
  τβρβν χαί συν τό έπιστροφή τοθ
  διά τούτου δικβιβοισθέντος ημίν
  άπβκόμματος φύλλβυ τής Έφπμε¬
  ρίδος «ΆνορθΝσις» τοδ Ήρ«κλ«ί
  ου ϊχβμεν την τιμήν ν« γννρί·
  σωμΐν υμίν βτι διά της ΈταιριΙ·
  άς «Προμηθεΰςα κ«τασκβυ*ζ(τ«ι
  τμημκ της οδοθ άπο οδοβ Ήρ«
  κλπΐου—Αγ Νιχολάου πρός Γμ-
  νιέί-Τζερμιάδο. Ή κκτνακευη
  τοθ υκολβΐφθησομενου &κ«τ«σκ>»
  κστου τμηματος της όδου ταύτης
  άπο τοδ τίρμοιτος τοδ διά της 'β·
  ταιρείας «Ποβμπθϊύς» κατασκευ¬
  αζομένου τοιούτου μέχρις βροπβ
  δίου Λασηθίου δέν βΐναι, «επί
  τοθ παρόντος τουλάχιστον», δυ¬
  νατήν δεδομένου ίτι επί τοθ προ
  )σμοδ τοδ ύπβυργ·ίβυ ΣΐυνΗθΐνβι
  νίας ουδέ ή έλ«χ(στη πίστωσις «·
  ναγράφΐται κ*τά την άρ{«μίνη
  χρήσιν 1937-1938 διά την κατα
  θΝΕυήν νίων ερννν όδοποιΐας
  πάβχι δέ «Ι δικτιβέμβναι τοιβδ
  ται πρβορίζοντκι δια την χοημα
  τοδότησιν των έν ΜατασΜΐυό* 6
  β&ν των πβριλαμβανομένων (1{
  τβ πρβγραμμα οδοπβιΐας,
  Ό υπουρνοβ
  Άγν· θΐχβνόμβυ».
  —Ή ίπαγγελμκτιχα
  Ήρκκλκ{·υ.
  Τόΐύφυκουρνεΐον παρα τ
  ΠρνθυκουρνΦ γνωρΐζβι ημίν
  διεβίβαα» τα γρ«φ4ντ« επί τής
  ρυθμίσειις τοδ ζητήμκτος τής ε
  πκγγελμκτικης στέγπς ΉρακλεΙ
  ου ·1ς τό ΰφυπβυργεϊβν Δικαι·
  σύνπς ώς αρμόδιον,
  κ.
  δ π
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙδοαοιΑ τούς ενδιαφερομένους δτι τα τό¬
  σον γνκστίε Βιά τή· στιριότηχα καί άντοκην
  τε·ν «οθβλα τοθ Έργοστααίου μου. καρά «6
  'Αχσαλένιο, ·ά «Μλοθνται ιίς «6 Αζτ^ς νρός
  300 ·#α|μάς τ|» ιιλιάΐα.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προμηθευτήν σας
  μ&ρκιΣιΠΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο
  ΜλΡΚλΣ ιιΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  Ι
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡ-ΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  1 Μαΐοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟη
  ΤΟ ΡΩΥΤΕΡ ΔΙΕΨΕΥΣΕ
  ΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΤΙ ΔΗΟΕΝ
  ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ
  ΕΒΟΜΒΙΡΑΙΣΛΝ ΤΗΝ ΤΚΕΡΚΙΚΑ
  ΤΕΧΝ1ΣΜ1ΤΑ ΤΟΝ ΕΡΥΒΡΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΑΝ ίΝΪΥΠΩΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τοθ Ι άν
  ταποκριτού , μας).— Τό πρακτορεΐο
  Ρώυτερ διά σημερινού τού τηλεγραφή
  ματος διαψεύδει ώς κακοβούλους τα
  μεταοοθείσας είς αύτό πληροφορίαι
  άνταποκριτοΰ τού έν Ισπανία ότι βήθεν
  ή Γχερνίχα είς Βισκάΐαν έβομβαρδίσθη
  υπό Γερμανικών άεροπλανων καί δι* έμ
  πρηστιχών βομβών.
  'Έκ νεωτέρων έρευνών διεπιστώθη ό
  τι ή Γκερνίχα έπυρπολήθη ' καί κατε
  στραφή άπό τούς άναρχοσυνδικαλιστά
  οΐτινες έγχατνλείποντες την πόλιν έθε·
  σαν πύρ είς αυτήν κατά προβιαγεγραμ
  μένον σχέδιον.
  'Έκ Βερολίνον τηλεγραφούν ότι ι
  έπίσημος τύπος ,βημοσιεύει σχετιχώ
  χείμενα νέων διαψεύσεων έφιστά δέ τή
  προσοχήν τού Έύρωπαϊχού τύπου επ
  των μεθόβων τής άναρχοκομμουνιστι
  κης προπαγάνδας. «Οί έρυθροί—έπιλέ
  γει—χάνουν τό παιγνίοι καί ώς έχ τού
  τού δέν διατάζουν χαΐ πρό των κοινώ
  συκοφαντιών.»
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΟΕΣ ΕΙΣΛΟΝΐθΝ
  Η.Ι. Β. Υ. Ρ ΑΗΑ0Χ0-ΠΑΥΑΡ.
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας),— Χθές^. ανεχώρησε
  μέσω Ιταλίας είς Λονδίνον διά τας
  εορτάς τής στέψεως, ήΑ. Β. Υ. ό
  Διάδο^ος Πβθλος. Ό ΔιάΒοχος επι
  βαίνει άεροπλάνου, πρόχειται .δέ άφι
  κνούμεΊος είς την Αγγλικήν πρωτεύ
  ουσαν νά φιϊ οξενγ,θή είς ι τα άνάκτορα
  συμμετέχων ^ μετ α των έστεμμένων κα
  πριγκήπων είς όλας τάς οιοργανουμέ
  ν»ας έκ»Ι τελετάς έπ' εύκαιρία τής βτέ-
  ψεως τού Βασιλέως ΓεωργιΌυ τού _1
  καί ώς άρχηγός τής ίκϊ τούτω καταρτι
  βθείβης Έλληνι*ής αποστολάς.
  ΔΙΕΤΥΠΩ8Η ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  Ο ΝΟΜΟΣ Π Ε ΡΙ ΧΡΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο «Απριλίου (τού άν
  ταποχριτού μας).-- Ή 'Έπιτροπή ρυθ
  μίαεως των άγροτικών χρεών "διετύπω¬
  σε* τελικώς τ ό ν νόμον τόν ρυθμίζοντα
  τούτον. Ό νόμος ούτος θά δημοσιευ¬
  θή άφοΰ προηγουμένως τεθή ύπ' όψιν
  τού κ. ΠραθυπουργοΟ καί εγκριθή ύ
  πό τού Ύπουργικού Συμβουλ.ου.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙ.ΣΚΙΨΙΝ ΜΟΝΤΡΑΙ
  ΠΡΓΒΑΕΠΕΤ-Ι ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μ«ς).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ Βέρνης άνβφέρκυν ότι είς
  την βιάοκεψιν τού ΒβοντραΙ προβλέπε
  τ αι συμφωνίαι έπικρααησαβών μεταξύ
  τής Γβλλίας ιδίως καί τής Αιγυπτου
  διαλλακτικωτέραν αντιλήψεων ώσϊε νά
  άρθοΰν σχεδόν αί προκύψαβαι διαφω
  νίαι.
  Η ΒΝΒΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΣΙΑΕΟΣ
  Ήπροέλασις των Ίσπανών έδνικιστών
  Τό Αγγλικόν δάνειον των έξοπλισμών.
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— 'Έκ των γενομένων
  «ιροετοιμααιώ* προβλέπεται ότι ή όνο·
  μαβτ ι*ή έορτή τού Βασιλέως την Δευτέ
  τοθ Π» «χ» θέλει πανηγυριθή με-
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Άιριλίου —
  Τηλιγραφήματα έκ Παρι
  σίε*ν «ρός τό Αθηναϊκον
  Πρακτορείον άναφέρουν
  δτι κατά πληροφορίας ικ
  Ντουράνγκο, κθές καθ' δ
  λην την ημέραν τα έθνικα
  στρατεύματα Ιξη«ολούθη
  σαν «ροιλαύνοντα είς τό
  τωτχον των Βασκων.
  —Έκτδς τοθ Ντουράνγκο,
  οί ΙθνικισταΙ κατέλαβον 16
  Κ«ρία καί την μικράν «ό
  λιν Λ· Κέϊτια. ΠολλοΙ αΐχ
  μάλωτοι καί άφθονον «ολε
  μικόν υλικόν περιήλθεν εΐχ
  ΐρϊρας τ©» νικητων, οί ό
  «οϊοι ήδη ευρίσκονται είς
  απόστασιν 2 χιλιόμετρον
  ά«ό τής Γκιρνίκας, δβου
  απεκλεισθησαν ΰ.υυυ «ονο
  φύλακις μή Ιυνηθίντες νά
  ■ιαφύγουν. Αγγέλλεται έκ
  Σαλαμ<*νκας δτι ΐθές την έσνέραν τα εθνικα στρατιύ ματα είχον διασβάση τό μέ τωνον των Βάσκαν >ίς Α
  κτϊνα μεγαλυτέραν των 100
  Μΐλιομέτρων.
  —Έκ Ρώμης άγγίλλίται
  δτι ό δι«λ«ματικός συνερ
  νάτης τοθ Πρακτορείου
  Στέφανι «αρατηρεϊ δτι αί
  φιλικαί συνοαιλίαι, τάόνοΐ
  άς ό ΰνουργάς τβν Έξωτι
  ρικών κ. Τσιανο διεξάγει
  τάς ημέρας αύτάς είς Τίρα
  να, Εχουν σημαντικήν στχου
  Βαιότητα 6ιά τάς μιταζύ
  Ιταλίας καί 'ΛλβανΙας σχέ
  άΜκλβΐσθησαν 5.000 ίθνο σιις.
  , —Τηλΐγραφοθν έκ Λονβί
  νού δτι τό έξ εκατόν έκα,
  τομμυρίων λιρών δάνειον ά
  ύ ή ολΐκτικώτΐ
  μμρ λιρώ
  μύνης ή κυριολΐκτικώτΐ
  ρον τ·ν έξονλισμων έκβο
  θε ν σήμερον μέ τιμήν 99 1)2
  «ρδς 2 1)2 τοίς εκατόν
  εγένετο δι«τόν «ύμ«·
  νβς §1ς τό Σίτυ, υολονό
  τι ή Εκβοσίς τού Οέν ανιμέ
  νιτο τόσον ένε*ρίς. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν ίσπευσεν είς
  την Εκδοσιν διά νά έζασφα
  λίσα ιΰθηνόν τόκον, δεδο
  μένου 5τι έβί τοθ «αρόντος
  δέν ΰκάρχιι ζήτησις βανΐί
  «■ν καί τό κρήμα άφθονΐϊ.
  Ή τροποποίησις τού δεσμού των
  όρκωτών δικαστηρίων καίτόΣύνταγμα.
  Τό χθεσινον μοτς τη/ΐγοιίφημα
  ανέφΐρι δτι μι>ε ίίται ή τροπβ
  ποίηοις τοθ θεομοθ τβν 4όρκ»τ6ν
  δικαοιηρίων. Έν σχέσει μέ ττ^ν
  τροποποίησιν αυτήν άναχοι«0ται
  ήδη Βτι 6 δπουργίς τής Δκαιιού
  ης χ. Αογοθέτης απηύθυνε τό έ
  ξ«)ς έρώτημκ ιίς ιβν "Αρειον Πά
  γον:
  «Μι>ε'ωμένης τ*]ς ι!σαγωγτ|(
  παρ' ή'ΐν τιθ μιχτοθ όιχωτικοθ
  αισιήματος καραχαλ» ομβς ίττω;
  αυμκώννς ^φ ί^'φ 81 τιθ έ;
  γανισμοθ τβν Δικασιηρίων. προ
  ναλίοητΐ γήν γνώμην ττ}ς ολομι
  λείας τοθ 'Λρι'ου Πάγου επί τ6ν
  εξ^ς γενιχοθ ί»ϊια*έροντος ζ—χ~
  μϊτω-:
  1) Είνε σχίπιμος, ή μεταβολη
  τιθ νΟν ίσχόοντος ίρνωτΐχοθ ου
  στήμοτος είς μικτόν τοιοθτον έχ
  τακτικών διχαστβν χαΐ Ινίρκω ;
  2) Ή ιίσογωγΐ τοΐιύκυ σιιατή
  ματος άντίχειται ιίς τό Υ(άμμα ή
  το πνιθμα τ;0 αρθρου 94 τιθ Συν
  τάγματς(^Άνϊί>ιηαι χ αί άν ήθι
  λιν ορισθή διά νίμου Ετι ιην ηλιι
  ψΕ έν ·ώ μιχ·ώ δΐχασ ηρίφ
  θά άποτιλέοουν οί Ικορχοι, ή α"ν
  8α τό διχαοτήριον θά σιιγ
  ίχ καταλόγου ι?ς 8ν περι
  φή χαΐ τα ·<ίμκτκ ώ?ΐα μένου άριθμοθ διχίοιβν ώ; έχον των τα προαόντα τεθ ένόρχου ό; χιζεμίίων χαΐ τούτων χατά την ίκδίχοσιν έκάσχης οπιθίσΐω(; 3) Διβομίνπί τυχέν δτι ή εισί γωγ,ή τιθ συσιήματος «ότου βντί χΐιται ιίς ιό Σύνταγμοτ, δπάρχει έτερος τρίπος ρυθμίσεβς τούτου, ι Ο'ΐος ωιτε νά μην άνΐίχειται ή ιίσαγωγή τού ιίς τ ό Σύνταγμ»;» Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΑ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Κ«8' « πληροφορούμεθα έκ Χά νί*»ν χαΐ έξ έηιστολής τβδ σκβυο φώλαχβς τβδ Παναγίο» Τα φού σή μβρον Μίγα Σάββατον *α» ώραν 1).45' μ. μ. άχριβδς Β* μετκδοθό έκ τβδ Ε«θίβςρωνιχοδ;στοιβμοϋ τής Ίβρονσαίημ ή τϊλ«τπ τοδ Πάσχβι έκ τβΰ ίϊρςΰ ναού τή; Άν«οτ«ο< υ; έν Ίερονσβ/'ημ. Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΟΙ Τ β ύφνηευργεΐον Λημοσ(«ς Ά σφαλβΐας δι' έγκυχ^^υ τού κρός τβς άστυνομικοΐς αρχάς γν&ιρίζει βτι ή χρπσιμοπβίπσι, χρνσοθ πά ρά αώνοίοντοϊοιτρ&ν πρός ασκή σιν τοδ έπβγγπλματος των 4ια θε ρσπΐυτΐΜβνς λόγςυς δέν άπαγο ριύβται. ΟΙ όδοντχϊατροι *μως ύ πβχριβδντβιι νά ύπββαλλ€υν ΰ πεύθυνβν δήλωσιν μέ τα στοιχβΐβ τής τκυτότπτος τδν πβλβτ&ν τε»ν, πρές θβρβπβίαν των οδόντων τ&ν οπο(»ν ίχρησιμοποίησαν χρυσόν. Έχεΐνο π€υ άπαγβρεύεται ■)$ τβύ( άδΓντβϊατρου?, τονίζϊτβι. β] νέ νά πρββ«(ν ουν είς αγοράν χρυ σοδ εϊτβ Βΐςίρόβίονις ε'ίτε είς χρυ οά νομίσματα, έστω »αι, άν πρό κείται δια 8ΐρ«πευτικου$ σχοποΰς ΗΒθέαον τό διχαΐωραι τουτο έχβι μόνον ή ΤράπεζΜ. Οί ©δοντ&ϊα τροΐ παν 6έλουν χρνσόν δι' οδόν τας δέον ν' άπευΒυνωνται είς την Τράπεζαν και μόνον ουνβπίις. Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ Κ Ο Υ Μ Π Α Ρ Α Δ α Ν ΟΕ κάτωθι άριθμοΐ άνήκοντΐς ιίς χαιόχους χουμπαράδνν «0 χυίρομιχοΟ Τβμιιυτηρΐου έχέρ βισαν έν Κρήνη &νά δραχμάς 100 αοτθ(: 21 807 5 627 9 783 16. 286 19.051 18 300 12.138 5 236 12.142 9 689 3 166 21.076 16 546 18,236 26 228 3 248 3 695 18.232 6 981 17.9313 100 16. 263 21 210 18 159 68.469 6 692 3 235 21,192 5 490 25 796 33. 221 61 359 6 666 61.343 18 803 5 491 18 972 3 690 28 346 22 29118 155 16.261 73 384 11 154 6 696 3 224 28 344 19 411 23 411 5 476 3.714 8.243 6 662 26.067. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΟΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δ Ρ Α Χ Μ α Ν Δι' άποφίοιω; ιής 'Δνωτατης Διοιχήσιως τής Οικονομικάς Ά μύνης απηγορεύθη ή ιίααγιογή ίραχμ&ν είς χαρτονομίσματα έν Ελλάδι, είς ποσόν ανώτερον τβν 200 δβαχμ&ν δι' ϊ «όσιον είαΐρ χδμενον ταξειδίάηην. Τό αύτό μέ τρον θά ίοχύοη καί διά τιΰς ιίς το*εξωτ.ερι*ον άναχηροθντας καθ" ίσον χά Ι ώς $ίρός τούτους χκθω ρΐοθη το ποσόν τβν δραχμβν δια χοσ'ων δπιρ Ιύναται Ι«αοτος έ ξιρχέμινος νά φέρη μεθ' ίχυτοθ. (Κατκ τ&ν παραδαΐών τβν δΐατάξι . ών πλήν τής ποινιχής ιυθύ>ης ίύ
  ναται νά εφαρμοσθή χ αί τό μέτρον
  ' %ς έχτοκΐοιως
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
  Διά διασαΦ στικΓ)ς δια τα
  γής τοθ ύπουργείου των Στρα
  τιωτικων καθ στατσι γνωστόν
  δτι είς τοος έκπληρώσαντας
  τος στρατ ωτικάς ού των υπο
  χρΐώσεις έν ι ώ στρατώ τί
  ξηράς Ίΐεριλσμρανονται οί γε
  γυμνοσμένοι ίφεδροι έστω καί
  άν δέν άπέκτησαν τόν βαθ
  μόν τοθ στραιευσίμου δεκαι έ
  ως κατά τόν χρόνον τής έκ
  κληρώσεως των υποχρεώσεων
  των. ΟΙ αγύμνσστοι έφεδροι
  δύνανται να καταστασιν έθε
  λονταΐ δεχανεΤς μόνον έφ' 6
  σον κέκτηνται άτΐολυΐήριον
  γυμνασΐσυ.
  ΑΦΙΞΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
  Είς Χανιά άφΐχθη 6 γν ω
  στός καΡηγηχής τής χειρουργι
  κης κ. Λογοθετόπουλος όστις
  θβ παραμεΐνβ έκιΐ έηΐ τινάς
  ημέρας.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  Ό αθλητικώς δμιλος Ήραχλης
  μκτεκαλτοΕ την έχ Χανίων ίσχυ
  ροτατην ομάδα ΊωνΙαν κρκτα
  Βλητριαν δυτικ&ν έπαρχι&ν, διά
  μίαν συνάντησιν την ^υριαχήν
  τοδ Π*σχ*. Άναγνωρίζων βμος
  την χρκτοΰσαν οικονομικήν κρΐ
  σιν ίκανόνισεν «1$ το έλάχι
  στον τοις τιμάς τ&ν ϊΙσιτηρίΜν."ί1
  ρ» έν«ρ{ΕΝ{ τοδ «γβνβς ίνανονί
  οθη η 5η τής Κ«ριακή{ (αυριον).
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΖ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΟΥ
  Έντός των ημερών κατα
  πλέει είς τόν λιμένα μας τό
  τουριστικόν ατμόπλοιον «'Ελ
  λσς> μέ Γερμανεύς, Γάλλουί,
  "Αγγλους, ΊΓαλούς καί "Ελ
  ληνας διανοουμένους.
  ΒΠΙΔΟΜΑ
  ΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ
  Δι' άποφάσίΛΐς τβδ υπουργόν
  τής Παιίεΐκς χβρηγείται αίς τούς
  έφημβρίου; θεολογους τους κηρΰβ
  σοντοΐς ^τακτιχώί κατόπιν <4δ«ιβς τβδάρχιερίως πβντακοσιώΟΒθΐχμον μηνιαίον έπιδομα κχταββλλομι νόν παρά τνν ναών. Η ΛιΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 3» ΠΡΟ ΓΝΗ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΦΘΑΣΕΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΝΤΕΑ ΒΛΓΙ ΠΡ ΟΚΕΙΤ ΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού 4ν· ταποκριτού μ.ας).— ΝυκϊερΙνά τηλεγρα φηματα έκ Παρισίων αναφέρουν ότι έ. φθασεν είς Παρισίους ό έρυθρός επί των Έξωτερικώνυπουργός Ντέ λ Βάγιο προ τιθέμενος να ζητήση άπό τόν Μπλουμ την επέμβασιν τής Γαλλίας διά την ού· ναψιν είρήνης μέ τόν 4>ράνκο κοί ίνα·
  γνώρισιν τής έναπομενούβης έρυθράς
  Ίσπανίας είς αύτόνομον χράτους καιά
  τό σ/έοιον τής Βαρχελώνης.
  Είναι άγνωστον ποίαν τύχην θα λά
  βουν αί προσπάθειαι τού .Ντέλ Βάγιο
  έν Παρισίοις. Πάντως είνε δύσκολον
  «ατά τούς πολιτικούς παράγοντας νά τε
  λεσφορήσουν έξ ολοκλήρου, ο
  ΤΟΛΛΝΕΙΟΝ ΤΗΣ .ΓΓΛΙΚΗΣ
  ΑΜΥΝΗΣ ΕΚΑΛΥΦΘΗ
  ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΕΝ
  Κατά τόν πσρελθόντα μήνα
  είς τόν λιμένα μας κατέπλευ
  σαν 33 έλληνικά άτμόκλοια
  6 (τσλικθ, 4 γερμανικά, 1 ΑΙ
  γυπτΐακόν, 1 αγγλικόν, 1 Όλ
  λανδικόν καΐ έν γαλλικόν.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τό έντο Οθα λτ,ξιαρχεΐον
  εδηλώθησαν κατά τόν μήνα
  Απρίλιον 82 γεννήσεις, 12
  γάμοι καΐ 44 θάνατοι.
  Κατ' ανακοίνωσιν τού ΰφυ
  τιουργοθ τής Εμπορικάς Νιυ
  ιλΐας ελήφθησαν τα κάτωθι
  μέτρα υπέρ των ασθενών άνέρ
  γων καί συνταξιούχων ναυτβρ
  γαιών, έπ' εύκαιρία των έορ
  των τοθ Πάσχα.
  Χορή>ησις άτόχων μακρο
  τιροθέσμων δανείων ιίς τούς
  ανέργους ναυτεργάται χορή
  ησις δαλείων είς τςύς φυματι
  κ€ ύς των οποίων ή προστα
  σία υπό τοϋ ΟΙκου τοθ Ναύ-
  του δληζρ, χορήγησις ΒανεΙων
  είς τούς ανέργους ούτας καί
  χορήγησις είς κύς συνταξιού
  χους τεθ ΝσυτικοΟ 'Απομαχι
  οθ Τομϊίου έπιοόματος ισου
  ϋρος μίαν
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΔΙ.έν τβ άνορα μας κυμανθβΐοαι
  χθβς τιμαί των διαφοράν ένχαρΐαν
  βροΐόντεον βΤχον ·)« κατε>βιΐ
  Υ*

  | >
  Ι" » .. 16,60
  ■«βοέΐι
  1 20.1)0-21,90
  .. Ι
  ■ .. .. Ι
  'ΒλΜϋει
  00.
  Ρ » Η
  ν » .. 14-
  ■ Μ·μ·ν β·.
  ■·ιν« ν. Ι*·ο«1ετ« Η
  »' «·ιε)τ,
  Ι1
  ρ *
  «έλι «οιοτιπΑ*
  *<| Ε6 — 62,— «(τ·ν Ααλλια ·««■ «κ«ν ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας·.— 'Έκ Λονδίνου αγ γέλλεται ότι ιό δάνειον των έξοπλι σμών τό εκδοθέν προχθές εκαλύφθη μόνον κα,τά τό έν πέμπτον. Τό υπό λοιπον τού οανείου θά καταβάλλουν» κατά τας ιδίας πληροφορίας, αί Αγ γλικαΐ τράπεζαι. Έν τω μεταξύ οί κύκλοι τού Σίτυ σχολιάζουν ποιχιλοτρόπως την μερικήν ταύτην «ποτυχίαν τού δανείου, άποοί Βοντες αυτήν είς την σπουοήν τού ύπουργοΰ των Οΐκονομικών κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν νά εκδώση τό δάνειον. ΚΑΤΕΛΗΦΒΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ ΓΚΕΡΝΙΚΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΒΝ1Κ0Μ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΦΗΝΑ1 30 "Απριλίου (τ·ϋ βντακ·κρι τοϋ μαθ — Τβ στρβτεύματα τ·ΰ Μέλει ήρε» λοιύνβντα ραγδβίως βγγέλλκται ήδη βτι ΐί σήλθ·ν είς Γκκρνίκα καταλαβόντα ■&{» χαί τ ό τκλευτβιΐον ηρβτ ύργιβν τβν έρνθρβν. Ή βδός πρός Μπιλμπάο συντομεύιτκι ηδη, ύπβτίθετβι δέ βτι ή χβϊάληψΐς τού δέν θα βραδύνη ¥υΟΡΟΙ ΤΗΣ ΒΛΛΕΝθΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤ1 ΤΑΣ 1Π0ΤΪΧΙΙΣ ΤΟΝ ΑΟΗΝΑΙ 30 Απριλίου (γ«8 άνταηοχρι ΤΦδ μ«ί).--Έν Βΐρολίνου τηλβγραφβύν ·η έν Βαλΐνβία έπκρατεΐ ούγχυσιί. ΟΙ χνβΒρνητικ·! φαίνωνται τϊλείως ίκ· γβητευμενβι έκ τβν έν Βιοχαι.α βηβτυχιβν τ·6 οτρβτβδ τ«ν. Έξ άλλβυ «η·ιλ·δντ«ι · •ΐγιρσΐις εναντίον τού Εβμπαλλίρ· κ·» τβν συνεργάτην τού τ·ύ$ ·γτοι·»{ οί »·μμ·» νιβτνι χ«Ρ>Ητηρ1ζ«υν ώε -—-^___-
  Η Ι ΤΙ ΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
  ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΟΠ_ΓΑΑΑΟΥΣ
  ΕΥΒΥΝΕΤΑΙ Ο
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Απριλίου (τοθ *ν-
  ταποκριτού μας)— »Βχ Οβρςβίων *Υ
  γέλλεται ότι ό Γαλλικός τύπος καί ιδία}
  Ο σοσιΐλλίστΐΑος χαταλογίζει εύβύ-
  ν«ς εις την Γαλλικήν κυβερνησιν βι«
  εβήν αδιαφορίαν αυτής ώς λέγει έναντι
  τής τελευταίας Ίταλικης βρτχσϊηριότη
  τος εις τας πρωτευούσας των Βαλκ*
  στρεφόμε-
  •Τ