94222

Αριθμός τεύχους

4553

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοτι
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  2
  ΜΑΊ'ΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΛΥΡΟΥ
  ΥΙΕΤβΥΜΟΙ ΙΤΙΤαΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ (|ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4553
  ΦΩΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
  'Ακο τβ βχθη τ6ν μαχρυ
  νδν αιώνιον 6' αντιλαλήσα
  πάλιν σήμερον είς την γήν
  •λοκληρβν τό μήνυμκ τής
  0Ητηρ(«ς καί τοθ λυτρωμσθ
  τής ανθρωπότητος ώ; νίκη
  τήριος κραυγή, ώς ί«χ« θριέμ
  βου: Χριστας Άνέατη!..
  Μ«τα την χλεύην καί τόν
  εμπαιγμβν Μετά τ·ύς ρ«κι.
  αμούς μ« τβ όνειδίομκτα.
  Μετα τόν Γογλοθάν χά! τ·ν
  Μαρτυρικόν Σταύρον, ή Ά-
  νασταοις. Αίβνες εχουν πα·
  ρελθει έκτοτε. Καί ο χείμαρ
  Ρ·5 τής ζ»Βς βδιάκβπα κυ-
  λβντας τα θαλωμένα τού νέ
  ρ«, παρίσυρΐ κκί £9αψεν είς
  τ·ν πυθμένα τής θκλάσσης
  τας λήβης τβσα καί τοσ« γε-
  γονοτα χαί ανθρώπινα δη·
  μιβυργήματα. Άλλα τό θ»ϊ
  Μέν μαρτύριον χαί ή Άν*,
  ο τάσις, ύψώνονται ώς σύμββ
  λ· ύαίροχ», ώς στήλη άνε-
  οπέρου φωτός πρός την ©π·(
  αν ακεύ5·υν ·1 λ«οί καί αί
  ανθροίκιναι γκνεαΐ δια να
  δετνεισβοδν τ· φέγγος τής
  σοφίας, τοΰ λυτρωμοΰ, τής
  γνώσΐως χαί τής Άρετής. Τ·
  ση είνε ή δύναμις, ή λαμψις
  καί τό μεγαλείον τής Άνα
  βτάσκω;.
  Άπβ χον Απέριττον λαξευ
  τ·ν τ«φ·ν τής Ίερβυααλήμ
  τού οκοίου χον λΐθον έδραν
  αχοκεκυλισμενοΐ' την μυοω·
  μένη ν εκείνην άνβιξιάτικην
  κύγήν Λ Μαρία ή τού "Ιοικώ
  βου. ή Μαρία ή Μνγδαληνη
  καί ή Σχλώμη, «Ι τρείς πι
  αταί κί^τόν Ίησβδν γιιναΐ
  κες, ίτε έφθασαν πρό αυτού
  δια ν« ρ*ν·υν μέ τα δκκρυα
  τής άγεΐιιιις καί τ·δ πάν·»
  των καί μέ τα μΰρα τής ·φ·
  σιωσεώς των, τόν νομιζσμε
  ν·ν νεκρόν νυμφιον. Άπό
  χον τάφον αυτόν πβύήκούσθη
  ή»»νή:«Μ<ί ζηιεΐτε τόν ζθν τα μετ» των νεκρδν, εύ< ίβτιν ώ*)ΐ αλλ' έγήγερχαι» £ νεβλυβεν η ΐΗ,γλ τβδ καθκρ μσδ κβιί ηστραψεν τα «ώς τής αληθείας χαί τής γνώ Διέβχιατ,ν χ&ν ούρννβν τα πλατή ώς τόξον φωτεινόν καί έφθασεν ακό την Ί·υ· δ«(αν ε«ς τβύς Βαυαριχβύς δρυμούς οκβυ διίλυοβ χ« σχβ τη χ&ν Νιμκελβΰγχεν καί πέραν £ως τα βαθη τής Άνα τβλϊ,ς, εως χ»ς παγ»μένας αίέπττας κ«ί κάτω μέχρι τής Γής τοδ Πυρος. Καί μκ την έκτυφΧντιχάν τού λαμψιν διέλυαε τα σκότει τής άγνοί άς χαί τής αμοιβείας καί ή νοιξε τον δρόμον πρός χήν γνώσιν χαί χην επιστήμην τοδ χαλσδ. Έθέρμανε χην παγωμανην άπό χήν «γωνί¬ αν τβδ θανάτου «νθρ&ι«βτη χά χαί «νέστηθί την νβκρΜ' μένην 1η· τβ κδιια χοδ β«ρ· βαριβμοδ χ«1 χοδ ίκφ«ι>λι·
  αμβδ συνείδησιν της. ΟΙ
  ανθ0»κσι επανευρβν έ«υ
  τ«ύς χαί χήν βδ·ν χής μ*
  γάλης άηοατβλής των. Τό
  πνεϋμα ήλευθερώθη. Ή συ-
  νεΐδηβις ανΕθπΐΒη. Οί έρί*
  ζοντες χή{ σκέψεως χαί τής
  ενεργείας έπλάτυναν. Κ*ιβ
  ανθρωπβς είπό δοϋλος χκί
  αίχμάλωτβί χβν δυνάμεων
  τοδ κ«κ·δ έκυριαρχηβε τής
  γής καί υψώθη δίς τσν βρχι·
  κίν, ειρ. τον άληίινίν τού
  προορισμόν.
  Ελευθέρα ή σκέψις, ίϊάνυ
  βε τα φτερν της, εισήλθεν
  είς χβ μυστήρια τής γνώσεως
  είς την σφαίραν τή! *«·βτή-
  μης. Ήρεύνηβκν, κατίλυσε
  κρολήψ&ις χκί δεαμά, 6στη·
  βε νέβυς β»μ·ύς Καί Ιδημι
  •ύρνηοκ χοδ νεβυ πολιτισμβϋ
  χ· θαδμκ. Κατέκτηβκ τάς θα
  λβσσας χαί χβύς αιθέρα;, ({ε
  μηδένιβΐ τβνΐχρβνβν καί,τας
  άπβοτάβΕΐς Κατέστησε χον
  Π χβν καί χήν φ»νήν χοδ
  άνθρύηβυ κκουστήν άπ« χοδ
  ενός £υς εί; χό αλλο άκρον
  τής γής Καί μέ χήν πίστιν
  καί την δύναμιν π·ύ βνχλεΐ
  άπό χήν ίστείρευτον πηγήν
  ηού αννβλύςεί «κ· χ·ν η«λ
  λευκόν τίφβν τοδ Ίησοδ
  άτλώνεται χαί ηέραν τή.
  γής έγγίζει χό μυστήριον χής
  δημιουργίας καί φθκνει ίνς
  εί; χβ πλέον μακρυνβ χαί ϊ
  πέκοσμα νεφβλώματα χαί
  χβ ίρευνά χβί κασχΐζΐι ν*
  τα καταντήση.
  Ββί οί &νθρ»π·ι, β«
  ρυμένοι «πό χήν κλήρον··
  μ(«ν μακρον αίώνων βμα
  θείας καί σκοτους δέν συνέ
  λαβον βχομη χό νάημκ χή{
  θυσίας καί χοδ μαρτυρίβυ
  τβδ Χοιστοϋ είς ίλ· χό βκ
  θος καί χό πλάτος τ·υ Καί
  αν χ· πνβδμβ των ήλευθερώ
  θη κ«1 έστράφη πρός τβύς β
  ν·ικχβύ; πλέον όρίζοντας τής
  ερεύνης τής ζ«ής 4 σονείδη
  σ(ς των δέν άνεστηθη εισέτι
  πλήρως χαί δέν βκηλλάγη
  τελείως άπό τόν ρδπβν χαί
  τβ δεσμα τής άμαρτί«ς χβί
  τοδ κ«κ·0.
  Άλλβ ή λάμψις τ·δ φ«τ·ς
  τής 'Αννστάβενς γίνεται κα·
  θημκρινϋς μεγαλυτέρα. Καί
  Ισον χυλοδν βί ένι«υτ·Τ χαί
  παρέρχονται εί αίννις άτλύ
  νιτβι παντβν, είβδύΐι βχθύτε
  ρα είς τάς καρδίας χβν αν
  θρώπων άν·(γει χον δρόμον
  χοδ καλοθ καί φωτίζει χαί
  •δηγβΐ πρός χήν χ·ρυ«ήν
  χοδ Ιδϊώδβυς πρός τβ άνθρω
  κιατικύτερα ίδ«νικβ πρός τα
  νψη θείας ίξάραεω,Ι...
  Άπό χον τάφον αυτόν,
  πβύ εύρίσχεχβι ΙκκΤ χ·ντ«
  είς την γρκφικήν όχθην τής
  Λ(μνης τή: Κιννερέτ κάτω
  ά πό τόν Ιβπιον χθν »«λλ«
  μβτων χής ελαίας.αυμβολου
  κΐρήνης Μβί βγαπης, θ« Ικ
  πηδήση χβί πάλιν σήμερον
  χό ϋκκχγλον φ&ς τής σωτη
  ρίας χαί τής γνάβΐνς. Τό
  φδς τής Άρετής καί τής Ά
  γάπης Κβί ίνω οί καμπάνΐς
  θβ ήχ·δν χαρμόσυνα κβί ·|
  αίθέρες θβ δ·ν·0ντβι βκό
  τάς ύμν»δί»ς καί τβύς ψκλ
  μ·ύί τής 'Αναστάσίως, 8' β
  κ·»βθδ χβί πάλιν ή φωνή:
  Χριστός'Ανάστη! Δΐδτε λβ
  βιτε φϋς έκ χ·δ Άνεσπίρο»)
  φωτβς.
  Κβί οί ανθρωιι·ι θχ βτρβ
  φοδν χκί πάλιν κρός χβ ίκεΐ
  δια νβ λάβουν χό φ9ς χής
  γνοίσενς καί χής σνταρΐβς.
  Τό φ£ς τής πίστεως. Τής χβρ
  τερίας. Τής 'Αγαιτης κβί τής
  Ειρήνη;·.·
  ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  κη
  Πχλαιίτερκ, άπό την οτιγμήν
  ΐτ}ς Άναοτίσιβίς, Ιαχοθσι—μέ
  την πρώτην τραχατροΰχαν— τό
  Πκοχαλινό φιλ'.
  Θ^μο0μαι μεριχά σπΐτια τοθ
  Ήραχλίΐου βκου ϊό φιλΐ αυτο ή¬
  το. χ«θεοτή(.
  —Χριαιος άνίΐτΐ].
  —'Αλτ,θβς άνίσιη.
  Καί έπηκολίύθιι χαταιγισμίς
  φιλιβν. Έφ λιοθνταν ή ναλότιρβ
  αλλΐϊλοφιλιοΟνταν δοι: "Ανθρω
  ποι τοθ ακιτιοθ χαί ξίνοτ, παέ
  ρες χαί πΐιδιά, φΐλοξινοθντες χαί
  «ιλοξινοόμενο(, χορίταια χά Ι νίοι,
  γίροι χχΐ γρηές χβί.... χάνάπαλιν.
  —Νχ οας φιλήσ» χΰριι Στΐυρι
  παοχαλιές.
  Το Ιπίγραμμχ οΰΐό
  ο' ίνα ν δπαιθριόφιλον ηοΰ ήίευ
  ρεν άνέχαθεν Βτι ή έορτή τής Ά
  γάπης είνε πρωτίοιως έορτή τής
  ίξβχ^ΐ *»1ί« β! ά^γίκι τοθ Πά
  αχα δέν έχβυν δΐασχεδβσΐιχώτε
  ρον έπίλογον από τή χκρά τοθ
  λοιιλουίιοθ, οχή μεγάλη, έλιύθιρη
  πολιτε'α τοθ πραοΐνου.
  —Δέ* νοιΐχαι δμως χαί χωρίς ..
  δειπνοο&φίοτάς είπεν χάποιος 5λ
  λος εχ τοθ &\αυ άντιθέτοιι τής
  ΗΜΕΡΑ ΧλΡΑΣ
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
  —Νέ μέ φιλήσϊ,ς χοπέλλαμου
  Ό Σηυριδάχις— Σπυρίδων ή
  Σαθρος επ Ι τό ιυϊημότερον—-ή" ο
  χαθ' Βλα σεβίσμιος ιΐχοδεοπατη;.
  Ταυτοχρόνως δμως ήτο χαί ρυα-,η
  ματιχος λάτρης τοθ ώοΐΐου φδλευ
  άπό τίς εποχάς τοθ Φωτΐάδη πά
  οα! ΚαΙ 2έν είχε χανένα λόγον νά
  αρνηθή τό κροσφερέμενον. 'Απε
  ναντΐας τό άνταπέδιδε μ έ ζηλευ
  την είδιχδτητα χαί θερμήν
  Είχε την πείραν τοθέργένη πιΰ
  ίέν χκτετρίβη είς τόν χλοια τής
  οικογενείας. Καί πιυ διατηροθοε
  ώς τα έξήντα την ποιχιλίαν των
  κροτιμήΐεων χαί. τό διχαίωμα—
  *ναφ*ίρετον αύιί—-ής ποιχιλίας.
  Άφήνω τώρα την νείτητα ή δ
  ποία παρέμεινεν χαί αύτη ώς αί
  οθημα χά Ι ηΙΌΏτ,σ'ς.
  * ♦
  "Αν χρίνω άπό; μεριχά γεγονό
  Χά, τό φΐλΐ τώρα Ιχει έξοστραχι
  θθή—τουλάχιστον ώς έθιμον 'Ανα
  θίίοιμον.
  Τή Ααμπρή πρέπει νά τή δια
  χρ(η πρό παντός είλιχρΕνεια χαί
  άμοφχία έμπιατοούντ). Α,δτό είνε
  τό πνεθμα τής πανηγύρεως Βπως
  τό θέλουν ι ι ΧριστιανιχοΙ δογμχ
  τιομοί. Τέ πράγματα δμως αυ(ά
  σήμερον Ιξίλιπον ή δίδονται μέ...
  βόοεις Βπως δλι τα ίλλα. Τπάρ
  χει παντοθ ι) οχεδόν παντοθ, χά
  χακιψ!» χαί δόλος.
  Ποίος θά τολμήση σή,ιερα—έκ
  τος ολίγων έξαιρέοιων—νά φιλήοη
  ατιμωρητεί την γυναΐχα τοθ £λλου
  ή τό χορίτοι τοθ δλλου; Παν
  τοθ είβεχΑρηοεν 6 οεξουαλι
  ομάς. ΚαΙ βυνεπβς πβνΐοθ δπάρ
  χει ή «αρεξήγηοις.
  θχ πήτε: Μά χαΐ οί παλαιίτε
  ροι δέν Ιφιλοθσαν Ιτοΐ; Τό ώμο
  λέγηοα ήδη. Έν ηάοι περικτώ
  οει είχον την ειλικρίνειάν νά τό
  λέγουν—καί νά τό διαπράττουν—
  μέχρις ενός σηυεΐου. Άπό έχεΐ
  χαί πέραν τόν λόγον είχεν ή ευ
  πρέπειχ. ΚαΙ ή χαλή χαρδιά.
  Τώρα έπιχρατεΐ ή ουνθήκη...
  ΙΙς τό φβς ι«]ς σήμερον Βλ« είναι
  τυπικά χαί "
  /-•Τ*
  χνρΐς
  —ΚαΙ ανέπτυξεν ίμίσως περί
  τινος επρόκειτο: Τί αυμτιέοια
  τοθ Πλάτωνος μέ τας όλον έν νίας
  δικλογιχάς «θίαεκ» των ουμποαι
  αοτΜν μετετέθηοαν άπό τινος τί;
  την εποχήν μας. Περιέλθιτι τα έ
  οτιατόρΐβ. "Ολίγοι είναι ΙχιΤόι
  που τρώγουν. Πολλοί είναι έχιΙ·οι
  πιυ συζητοθν... χωρίς νά τρ ώ
  γου . 'Δλλά χυρίνς τό ούοιημα
  α&ιο έπεχράιηοεν είς ιύριΐχν ά
  χτΐνα ίψ' Βτου τό έφήρμοβαν ι(
  δειπνοαοφΐοταί τοθ Πάσχα. Οί
  α.θ(,ωη.οι ούΐοΐ Ιΐως νά κάνουν
  δίαιταν, Ι9»ς νά φοβοθνται τάς
  ανθυγιεινάς Ιδιίτητας των παοχα
  λινων. Ώηίαα τριύΓω άπό την
  πλουσίαν καοχαλινή* τράπεζαν, δ
  που ουνκντωνται τα έλέη τοθ θιοθ,
  μόλις έγγΐζ'υν τα έδέοματοι.
  —Οί 'Λλεξανδ(ΐ*οΙ τής πά
  ρακμής—Ιουνέχιοεν δ προλαλή
  οχς—άντινράφοντες χάπως χονδρο
  τίϋς δειπνοοβφιοΐάς τβθ
  αλάτωνος— έφώναζον χάθε τόοο
  ■Ις τος ωραίας δούλας:
  —Φίρΐτε οίνον μελίχρκτον!
  Οί δειπνοοεφιοταί τής οημερι
  νής παραχμής—έτοι θιλουν μερι
  χοί τόν κίβνα μ·χς—φωνάζουν:
  —-Φίρΐτε θέμ«««.
  Κ«1 θέματκ μέν δπάρχΐυν &
  ον«. 'Γίΐάρχουν Βμ«ς χαί έ«εΙ
  ι οί οποίαι είναι &ποχρεωμένοι
  νά άχούΐυν τού: δειπνοοοφιοτΐς
  έν ώ χάθε άλλβ παρά οΐομαχιχοΐ
  ■ίναι. —αί αύιοί χυρίως φχίνον
  Τίΐ οί δυσηχεΐς τής ημέρας: Περ
  νοθν τό Πάοχα μέ οαζήτηαιν λ. χ
  περί αμβύκων, ή μέ χοινωνιολογί.
  αν τής χαχής ώρας ή τέλος πάν
  των μέ ότιδήποτε ίλλο έχΐός άπό
  την πραγματικήν φιλοαοφίαν τής
  τραπΐζης.
  * *
  Άπό τα «Παράχαιρα» τοθ Πά
  λβμα είνε γνωοιό Ινα πβιητιχδ ά
  ριοιοτέχνημβ:
  Τό σπΐτι ποθ γεννήθηκα
  κι" βς τό πατοθν οί ξένοι,
  στοιχειό είνε κσΐ μέ προσκαλεΐ
  ψυχή, καί με προσμένει.
  Τό πβτριχό οπίιιΐ Ιδού τό φόν
  το δπου θά μπορέβς νά αίοσαν
  βΐς τέϋάοχΒ, αίοσηματιχά χα(
  Τα ίόδα ιής οόγής δέν εί-
  χαν άνοΐξει άχόμη στΐς κορυ-
  ψές των βουνών ιης Πάλαι·
  σΜνης. Νύκτα βοθεΐα ά-
  πλωνόταν χι' εκάλυπτε τα
  πάντα. Ή ή?εμΙα ήταν
  άκόλυτη. Α( «Ολαι τής Άμαρ
  τωλής Ίεμουσαλίΐμ 6έν εΐχαν
  άνοΐξει α^όμη. ΚαΙ τΐτιοτε α¬
  πολύτως δέ ν έ<ινεΤτο. Ό δίλος καί οί Φαρισοΐοι καί Ρωμαΐοι όπάλληλοι τιού εΐ¬ χαν ζήσει μέ τόσην τοραχήν καΐ αγωνίαν τος τελευταίας Ημέρας άνεττοόοντο τώρα είς ύπνον βαθύ, ληθσργικόν, Αμέ- ριμνοι πλέον. Ό «Ταραξίας» εΤχε θανατωθβ, Καί φρουροΐ σιΒηρόφρακτοι ήνρύπνουν επί τοθ τόφου δπου είχεν έναπο· τεθή τό σομα τού. Μόνον αί τρείς γυναΐκες πού τοθ ιΤχαν μεΐνει πισταΐ χοΐ μετα θάνατον, συντετριμ μέναΐ άπό τόν πόνον, άσθμαί νουσσΐ άπό την αγωνίαν τής όβύνης, χλα,μαΐ άπό την ό Ο πνΐαν καί την εξάντλησιν 6 κινοθντο ώ; σκιαΙ κάτω άπό τα τεΐχη της πόλεως. Έπροχώ ρησαν άνάμεσα άπό τού; άν θισμένους κήπους πού άνέοι δαν γλυκύ μεθυσπχό τό αρω ίδεβλογιχκ. Ό ποιότης Βίαν αι νεχΐζιι: Πάω στή φωλ,ιά, στή γλάστρα μου, στό πρωΐ μου, στο μαγνήτη, οτή ζέοτα τής μητέρας μου, οτό πατρικό ανιο οτιίτι. μβς δίδει δαθύχερα τό πανηγυριχόν αύτο δραμχ. 'Γπαρχει έχεΐ ή λιύχα πού οέ νκνιύρισε παιδί, |>ώ το χαλοχαι
  ρινο μελτέμι περνοθΐε μεθ' άκό
  τα φύλλα της οάν άτήζησι χαι
  νιύ^γιων χόομων. 'Γκκρχει οιήν
  α&λή τού τό χκντοθνι τής μελί
  της χαί ή λεμονιά ποΰ λοώει άκό
  μη τό γερηομίνο της χορμΐ οτό
  φ&ς τοθ φεγγαριοθ. 'ϊηαρχουν
  οέ χάθε γωνιά ι ι αχιες των άγα
  πημίνων προαώπων. 'Γπάρχουν
  τα πάντα. Άν τα περιοοδιερα
  δέν χρατοθν τόν παλμόν τής
  ζωής χαί τής πραγματικότητος,
  ϊέν Ιχει χαί πουλήν σημασίαν.
  Τό περιβάλλον τοθ Πίοχα νοεΐιαι
  ώς εξέλιξις χαί αίτιελογιΐιαι ώς
  οχοπος Βταν δπάρχουν άπόγονοι
  χαί έπΐγονοι μέ ουνειίητήν την
  υπόστασιν τοθ γενιαλογιχοθ των
  δένδροιι.
  Μαχάριοι Ιχιϊνοι πιϋ θά γιορ
  τάοουν τίΠάοχα οχά παλα ΐχά Εα
  ατρινά οπΐτια άχίμη χαί άν τα ά
  πειλοθν αί... υΠοΒήχαι—άπομεινά
  ρικ μιας χαταοτροφικής περιοδου.
  Βί μεΐνουν άληθινοί Χριοτιανοί
  άφοθ θά δίΒΐη,ήσίυν, Ιοτω χαί
  ψιύΐιχα, τή φανταομκγορίΒ τής
  μεγίλης, τής άληθινής· τής πατρι
  αρχιχής ευ9αιμον(ας.
  μά τους. Έλούοθηχαν μέ τίς
  Βροσοσταλΐδες τής νυκτός πού
  έπεφταν άπό τίς φυλλωσιές
  ώσάν άναλυτό σοήμι καίμαρ
  γαριτάρια. Διέσχιοαν την ρεμ
  ματιά τον κέδρων καί των έ
  λσιον χαί ίφθασαν κοντά
  είς την λίμνην ι ής Κιννερέτ,
  έκεΐ οτιου άλλοτε εΤχβ πλάνη
  θή ό Ίησοθς «ίς στιγμάς ασκή
  τι» ής μονώσιως καί ψυχικάς
  αύΐοσυγκεντρώθίως. 'Εστάθη
  οαν έκεΐ ολίγον χαί άνίπνευ
  σαν την ι υρα τής νυκτός καί
  ή-ωσαν τούς στεναγμούς των
  μ έ τό ψυθύρισμα τοθ κύματος
  πού έσποθσεν ήαεμα καί άπα
  λα καί ίσβυνε κάΡώς ή έλα
  Φρά πνοή έρυτΙΒωνε τα γαλα
  νά νβρα τής λΐμνης.
  Καί άφοθ ήντλησαν νέαν
  βύναμιν έπροχώρησαν πάλιν
  πρός τό μέρος τοθ λαξευτοθ
  τάφου δπου είχεν έναποτεθβ
  τό σομα τοθ ΊησοΟ δια νά
  χον ράνουν μέ τοθ πόνου καί
  τής άγάπης των τα οάκρυα,
  διά να τόν άρωματίσουν μ έ
  την άλόην, τόν νάρβον χαί
  την σμύρναν.
  Άλλ' ό τάφος ήτο ίρημος.
  Ό λΐθος πού τόν Ακάλυπτεν
  είχεν κυλιοδή. Οίφροιροί εΤ
  χον καθηλωθβ βουβοΐκαί άκ(
  νητοι επί τοθ έδάφους. Καί
  άπό τόν άνεωγμένον τάφον
  σιήλη φωτός ύψώνετο Ιως
  τόν άσημωμένον άπό τούς
  πρωΐνούς άτμούς αΓθριον ού·
  ρανόν. ΑΙ τρείς γυναΐκες £ν
  τρομοι, άνελύθησαν είς λυγ
  μούς.
  ΉόΒύνη καί ή έκπληξις τάς
  συνεκλόνΐζε καί τό αΐσθημα
  τοθ πόνου καί τοθ φόβου τάς
  συνέτριβε. Καί έ$ εθρήνουν
  μέσο είς την γαλήνην τής
  νυκτός, Φέγγος άπλετον έξε-
  χύθη είς τα μάτια των καί φ
  νή διαυγής. φωνή γνώριμος
  ηκούσθη: Τί ζητιΐιε τόν ζ<5ν- τα μετά των νεκρόν; Τί θρη νεΐτε τό άφθαρτον έν.φθορ^; ού< ίσΐιν ώ3ε· άλλ' έγήγερ ται». Ό Ίησοθς εΤχε νικήσει τόν θάνατον. Είχεν εμφανισθή πρό όλΐγου μόλις είς την Μα ρΐαν την Μαγοαληνήν πού εί χε γονατΐσει έτιί τοθ τάφου λυσΐκομος νά κλαύσ[) τόν λυ τρωτήν—νεκρόν νυμφΐον: "Εκτοτε, Ιχουν παρέλθβι α( ονες. Καί δμως πάνω άπό τα γαλανά νερά της Κιννερέτ, ά νάμεσα άπό τα Φυλλώματα των ελαιών καί τό χρυσάΦΐ Η «ΑΝΟΡ&Ω&ΙΣ» Εδχεται είς τβύς αναγνώ στας χαί ουνδρβμητάς της χαρμόσυνον Πέοχα. ♦** ί κηποι· Χαρά ΘεοΟ είνε την έπο ύ ί β ΐ Ο αρ ε η χήν αύιην οί βύο μικροΐ κήηοι τής πλατεΐας Ελευθερίας. Καί τα ώραΤα λουλοΰβια των σκορ τιΐζουν τό λεπτό αρωμά των μέ τό οποίον μυρώνεται ό άέ ρας κοί γοητεύονταΐ οί νυκτε ρινοΐ χυρΐως περιπατηταί πού έπληθύνθησαν τα τελευταία γαλήνισ, σεληνοφώτιστα βρά Βυα. ΆξΙζει όμολογουμένως χάθε έπαινον ή ύπηρεσία κή πων τοθ Δήμου πού έδημιούρ γησεν αύτό τό θαθμα. Άλλβ 6έν θαιαν βυνατό, αραγε νά στρίψη τό ενδιαφέρον της καί την στοργήν της καί πρός τα μικρά κηπάρια των διαφόρων πλατείαν πού Ιχουν έρημωθβ τβλε'ως τα τελευταία χρόνια; Πιστεύομεν δτι Ιχει την βιάθε σιν. Άρκιΐ βεβαίως νά διαθέ ση την ανάλογον πΐστωσι διά την διαμόρφωσίν των ό Δή μος. **♦ ΓΑ ΧΡ£Η· Ι Τα έξ Αθηνών τηλβγρα- φήματά μας άνήγγειλαν δτι κατηοτΐσθη όρισακώς ό νόμος περ! ροθμίσεως των χρεον καί δτι θά δημοσιευθή εντός ημερών ι(ς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Τό γεγονός εί¬ ναι έξαιρειικος ευχάριστον. 'ΕλπΙζβται δέ δπ ΘΑ επακο¬ λουθήση ή ρύθμισις καί δλων των άλλων των πάσης φύσε¬ ως χρεον συντόμως. Έτσι θά τερματισθή ή οΐχονομική άνωμαλΐα πού^έβασάνιζε τόν τόπον επί ίΐη τώρα. θ* έπα- ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. Συννεφιασμίνος χθβς 6 ού ό ή ώ των πορτοκαλλεον, ύφώνεται είς τόν γαλάζιον ουρανόν τής ΠαλαιστΙνης τό φωτεινόν αύ τό ΰραμα τί|ς Άναστάσεως. Τό θαθμα τοθ ΰψωθέντος οθ. Καί πρός τό δραμα αύίό άτενίζουν γεμμάτα δάκρυα τίόνου καί έξαγνισμοθ τα μά τια οί Μαγδαληνές καί οί ρΐες. ΚαΙ είς τό ύπερκόσμΐο φός αύτοθ τοθ θαύματος σκβύ δουν μ4 πίσΐινκαίέλπΐδανάλου σθοθν τα έκατομμύρια των πι στών τοθ ΘεοΟ της σωτηρίας καί τοθ πνευματικοθ λυτρω μοθ. Καί άπό μυριάδες σιόμα τα ακούεται καί πάλιν ό χαρ μόσυνος χαιρετισμός: Χριστός νίλθη ή π'στις κα! ή ο{<ονομι κή ζωή θά ίποτνβύρη τόν ^ε· μόν εαΐ κανονικόν ρυθμόν της. *** Η........... ρανός, ήτο ώσιν νά συμμε τεΐχεν είς τό πένθος διά την σταύοωσιν καί τό μαρτύριον τοθ Θίανθρώπου. Καί ό νο τιβς κσυτΟΓ, έσήκωνε σύννβ φα σκόνης κ.' εκάλυπτε τα πάντα μίσα είς άχλύν θλ(ψί ως καί μελαγχολΐας. ΈλπΙζο μέν δμως νά μή συνεχισθή κοί σήμερον ό Τβιος καιρός. Ό άνοιξιάτικος ήλιος θά λάμ ψΠ καί θά σκορπίσρ της 'Ανα στάσεως τό Φώς. Κι' <ύχόμε θα νά σταματήση επί τέλους ούτος ό συν έχης έφετεινός λί βας πού τόσον σοβαρά άπει λεΤ την παραγωγήν. *** ΟΘΕΣΜΟ1 ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΒΝ. Προχειμένου νά τροπο ποιη8ή ό νόμος ό καθιεοων τόν θεσμόν των ένόρκων, 6 κ. ύπουργός απηύθυνεν ίγγρα φόν ΐίς τόν "Δρβιον Πάγον, διά τοθ όκοΐου παρακαλβΤ δ πως τό Ανώτατον Δικαστήρι «φέρΠ έπ' αύτοθ την γνώμην ου. Φυσικά δέν γνωρίζομεν Ι θ' απαντήση ό "Αρεως Πά γος οθτβ καί τί τροποποιήσεις σκέπτεται νά επιφέρη είς τόν θεσμόν ό κ. ύηουργός τής Δι καιοσύνης. Όπωσθήποτε ομως φανταζόμεθα δτι δέν θά άλ οιωθή ριζικως ό λαΐκός χά ρακτήρ καί ή μορφή των όρ κωτων δικασιηρ'ων δπως τα έ γνώρισεν καί τα έσυνήθισε 6 έΧ,ληνικός λαός καί άπό τα 6 ποία επί τόσα έ τη εζήτει καί ελάμβανε δικαιοσύνην. *** ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΖΑΛΗΝ. Οί κατοχοι ραδιοφώνων παρηκολούθησαν κατά την Α βδομάδα οΰΐήν τάς άκολουθί άς των παθών πού μετετέδι δεν ό σταθμδς Ίερουσαλήμ. Χθές τό εσπέρας δέ ηκούσθη καί ή Άναστάσιμος λειτουρ γΐα ή ψαλεΐσα ιΐς τόν ναόν τής Άναστάσεως. ΚαΙ ήκοο σθη ιύχρινως· είς άψογον έλ ληνικήν βεβαία. "Ετσι καί δ σθι δέν ήμποροθν νβ μετα βοθν είς Ίερουσαλήμ είνε 8 μ ως κάτοχοι ραδιοφώνων δύ νανταΐ κάλλιστα νβ παρακο λουθοθν τάς λειτουργίας των Παιριαρχεΐων, δπως τάς μετα δίδει μέ δλας τάς λεπτομερεί άς των ό σταθμός τής Ίερου σαλήμ, 6 έγκαινιασθείς την παραμονήν των περασμένων Χριστουγένναν, ι ι (
  '4
  ι
  ■·
  Γ*
  ι.»
  ΝΙ
  λπορβηχΐζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον άπο
  γευιιατινή ώρα 7 μ μ. καί έσπερι
  νή ΙΟμ.μ. «ΤΟ ΓΑΛΑΖ1Ο ΒΑΛΣ..
  (Κατάλληλον καί Βι' άνηλΓκους).
  Την Πέμπτην «τό Δραμα τοθ Μά
  γιερλιγκ».
  *#*
  ΜΙΝΩΑ,—Σήμερον ώρα 3 μ. μ
  ώρα 6 μ. μ ώρα 10 μ. μ."ΚαπταΙν
  Μπλούντ,, Δευτέρα καί ΤρΕτη ώοα
  6 μ. μ. καί 10 μ. μ, «Καπιταΐν
  Μπλούντ». Πβμπτη τό θεϊο Τρα
  γούδι, μέ την Μάρθα ΈγκερΘ.
  ♦♦♦
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον 4 παραστά
  σεις: Ώρα 2 μ, μ. «Ζούγκλα» κσΐ
  τοθ έπεισοδιακοθ «Φάντασμα άέ
  ρος τα έαεισόδια Ιϋον. Ιΐον. 12ον.
  είς «Ινα τόπον μοοτηρίου
  ΑΡΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΒΑΕΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Μ*ΧΗΝ_ΤΟΥ 2ΙΤΟΥ
  2ον (τελευταίον)
  Εάν λοιπον γινιχΐϋθϊ ιίς
  Βλην την χώραν χαί α-ινηθΐοη δ
  αγροτικάς χόβμος νά ιφχρμοζη
  τα ού'θημκ βδτό τό αχαλιατιχίν,
  τουλάχιστον ιίς Ινα χαλέ χαράφι
  6 χαθι ϊνβς, εάν 2 έν μπορτ) ιίς πι
  ριοσότιρα, το ζήιημβ τής οιταρ
  κιίας »ής Χώρας μας ελύθη όρι
  στιχβς. 'Αλλά πβς είναι δυνατόν
  νά ασπαοθβ δ Κόομος τδ ούοιη
  μα πδΐό χά Ι νά τό εφαρμόοη οτί
  χιήματά τού, Έδί είναι ή δυσχο
  λία. 'ΚνθυμοΟμαΓ, δτι πρό τριιτί
  άς (χχμ« λόγον, διά τό σύσιτ)!Λβ
  αοΐό τό οχαλιοτιχό, Ινα ίρίδιι
  οτό Καφενειον έδ& οιό χωριό, δτι
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖΩΗΣ
  Τοθ ΚΙΡΒΚ ΗΔΟΟΔΚΌ
  103 όν
  Είχι γίνη πιά μιχρή οάν βρέ
  φαί χαί το δίρμα της ιί<ι ζτ ρώίη οέ χιλιάδας ρυτίδας. 0651 ή ζ έ η χς ρς ποτε ατή ζ»ή μοιι εΤδα χέχοιο θε Μί ίλ δ μετά βΊ»σ«ολί«ς λ ί τί γέ μ γ λοιο εί παριυριθίντις χαριανβΐ χά Ι έκΐ πολλάς ημέρας ουζητοθ οαν χαΐ έγιλοθοαν είς βάρος μου, διά την άν&ηοΐαν αυτήν, δπως ιήν έχαραχιήρ ζ»ν κατ' ίδιαν, πεύ ι τάλμηο* νά τους εΙηΑ. Δέν δ ΐ ί άθύ χαί ίέν άπΐθαρρόνθην μέ τβθτο, άλλ' έξτ,χολιύβηβα νά προ ηαγανδΐζω χαί νά όμιλβ διά τα νέον αυιό σύοτημα »αλλ'ΐργιίαζ χαί νά έπιδιιχνύ» εικόνος οχιτι κάς χά Ι γνώμας ιίδιχβν. Εφέτος δέ έχαλλιέργηοα χαί Ινα αγρόν δίπλα οτό οχολιΐο, έκτάαε «ς ενός χαι ήμίοιως ατρέμματος, υποδιιγματιχβς χαΐ Ιοπιιρα αι τάρι χατά τρείς τρόπους. Έχώρι οα τόν αγρόν είς ηολλά τιτράγω να χαΐ τα Ιοπειρα έναλλαξ μέ τρΕα διαφορα συβιήματα χαλλιερ γιίας. Τό τής οπορ8ς, τό σχαλι αιΐχο χαί τό φυτιυτό. Τό άποτέλε ομα είς απόδοσιν δέν ιίναι 6έ 6αια άχίμη γνωστόν, ή διαφΐρά δμω; είναι χαταφανής μιτ«ξύ τοθ πάλαι «Ο χαί ι ών νίων σιιθ'.ημί τ»ν χαλλιιργιίας, ωΐτι άηό τώ ρα (5λέιω την επιτυχίαν τοθ σ*ο ποθ μου εξησφαλισμένην, Βλΐπω δηλ. έχιίνους πιύ έγίλασαν άλλο τι διά την δήθιν άνοηοΐαν πεδ τιυς εΐπ», νά έρχωνται τώρα νά ιι*ρ«χολουθοΟν την εργασίαν μος χαί μιτά θνυμαομοθ νά έχφράζω. τα ι χαΐ νά ίμολογοθν την διαφο ράν χαί την ιυχολίαν τής έργα οίας. ΤΑ γέλοιο λοιπον μέ τό όπίΐ" όν δπι&έχθτ,οαν πρό τριιτίας την ίμιλΐαν μου, ηιρΐ τοθ σχαλιοτι χοθ οίτου. μιτιβλήθη ιίς θαυμι σμόν τώρα πού βλ.πουν την πραγ ματΐχότητβ Ή αντίληψίς μ&υ εί ναι δτι ήλλΐξιν γώμΐ8ν σχετικάς χαΐπβλλιΐ Ιιοιμάζοντκιν* χαλλι ■ργήσουν οττάρι είς τα χτήματα των το έτόμινο έτο{, μέ τώ νέ& οΰοιημκ το οχαλιοτιχό. Τί συμτέ ραομα βγαΐνιι τώρα άπό αΰτα χά Ι τί 6έλβ ν* ιίπ» διά τοθ ά", θρου μου τιύοι·! "Οιι ό λοός δ Έλλην ιχό<, δύοπιοτος δπως είναι χαί ίαχυρογνώμων είς τάς ί&έας τοο, !έν πιΐθεται ιδχολα μέ λό για, άπο οιονδήποτε χβΐ ίν προ έρχονται ταυτα, άλλά θέλει νά Ιδ| μέ τα Ιδία τού χά μίτια χαί νά βάλη τόν δάχτυλίν τιυ ιίς τόν νύιτον των ήλ»ν. Διά νά επιβληθή λοιπαν τό νέο σύατημα χαλλιιργιίας χαί νά πιιοθ&Ον &ί άγρόιαι μας νά τό έφαρμίοοιιν ιίς τα χτήμοιτά των κρέπιι νά ό>γ«>ωθή οέ καθ* χω|
  ριό Ινας τέτοιος άποδιικτιχός ά
  γρίς. Ό ένδιδιιγμένος δι* αυτήν
  την δουλιιά. οέ χίθι χωριό είναι
  6 διδίαχαλος μέ τούς μαθητάς
  «ου. Διά τοθ τρόπον τούτου θά
  διδαχθοθν έμπράχ- ως χαί θά πιι
  οθοθν έχ τ&ν άποτιλιομίτω» χαί
  ι Ε μαθηταί χαί οΕ χατοιχοι χά
  νία ουονήματα κβλλιιργιίβς τ&Ο
  οΐτου, θά τα έφοφμόοουν ιίς τα
  χτήματί τ»ν χαί τό πράδλημα
  τής αιταρχιίας π&ΰ μβς άπαοχο
  >ιΙ λοιτοι όριοτιχ6»(. Τα Γιωργ.
  ΤαμιΤα, Γιω?γ. 'Επΐμιληχήΐΐα
  χβί Γιωργ. Τπΐ}ριοΙαι Ιχουν τόν
  λόγον.
  Γεύργ. Δ*σ«ν*χπί
  βημοδιδάοκαλος
  ΚΑΠΝΟΦΥΤΑ.- Διαβορτον ποι
  οτήτων καί είς οιανδήποτε ποσότη
  ία θά εΰρητε παρά τω κ. Δημήτρ.,
  Σουσουρή καί είς τιμάς άσυναγω
  Ηίναν τό χεφίλι της
  οιο κανονιχό μέγιθος. Ή
  Άγιαι», ή μβλλον δ,τι Ιμιινι πιά
  *πα τή» "Αγΐίσα, έκυλίοθΐ) ατο έ
  δΐφΐί χϊΙ τέΧος Ιμιινι άχίνητη
  'Αηέθχνι... Δέν μποροθαι πιά νά
  γιβτΐ τα μίτΐα της ιίχαν χαλιι
  φθ| μ' ένα πυχνό δγρί, τό χεφί-
  λι της έκινιΐΐο οάν τό χΐφίλ'. χι
  λώνης Διατηροθοι δμως ά>όμη
  τή φωνή της.
  —Καλλιχράτη, τοθ ιΐπι μέ
  τριμουλιαατή φωνή. Ιίή μέ ξιχά
  αης! Λνπήσου μι σιήν ντροπή
  μιι>! Δέ» πεθαΐιω... Θ1 ξαναγυ-
  ρίσω... ΣοΟ όίχίζομαι δτι είναι
  άλήθιιβΐ... Ώ!...
  Ή Άγιάοα ήταν νεκρά, Άπέ
  θανι ά«ριββς ατό Ιδιο μέρος,
  έχιΐ Π'ύ είχε οχοτώση τβν Καλ-
  λιχρβτη πρό 2Ο0η έτβν. Τρομαγ
  μένοι χά Ι χατάπληχτοι έπέακμι
  χάτω χβί έμιίναμι, ό θ·4ς ξέριι
  πόοη δρ» οΐωπηλοί. "Ιβως νά
  έπέοαααν ψ^ες.
  "Οίαν έοήχνσχ τό κιφαλι μου
  ό Λιο χαί δ Τζώ' ήίαν άκόμη
  αχιιφτοΕ. Τό χίχχινο φός έφώτιζ*
  δΐαοχεΐς οτή ατοά χαί χάθε τόσο
  ηιρνοθοι ή πύρινη στήλη τής
  ζαής. Ή έτΐ τίσους αίβνας έν·
  8οξ- ΕΚΕΙΝΗ ήταν ηλέβν Ινα
  άψ^χο χαί ώμορφο παχέτο...
  Δέν ήξευρα τί νά πιοτεύσω.Ή
  ταν γιγονός ίτι ή Άγΐάοα έφθά
  ρη μπροοτά ο τα μάτΐα μου χοτ'
  τβν πλέον οχληρό τρίπο. Καί
  γιατΙ αφ<;0 έηή;ε τή Σ6>αμ( τη(
  άπό τή φλόγα προ δΰο χιλιάδων
  έ<»ν, τώρα ουνέβη τό αντίθετον: Είχε μήτΐως δισφίροος ίδιότητας ή φλόγα χαί έδινι χατά πιριο δούς τόν θάνατον άνχΐ τής ζ»ή~(; "Η μήπως ή 'Αγιίσχ δποστβ» μιά φςιρά την έηΕδρασι τής φλό. Υ«(. ίέν μποροΰοι νά άνθίξη χαί οέ διύκρτ;; Τό διύτιρο βάπτιομα άνΐιδροθσι ί;α γι σΐό πρωΐε; (συνεχΐζεται) ΚΥΡΙ4ΚΗ 2 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6.11—Λύσις 6 46 *** κ. Μιχ! Τζουλάκη, ·«***« Πόρτας,μίχρ» τίλους Μαίοι», ΟΟΥΑΑΚΑΙΗ ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΤΕΡΑ Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ή μεγαλυτ,έρα ί-γ- χρωμος 100 ο)ο ται- νΐα ττοΟ έγινε μέχρι σήμερον.· ΓΑΛΑΖΙΟ ΒΑΛΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ ΑΝΗΑΙΚ6ΥΣ Νέ την ηρΝΤκγοινΙοτρκ τής «Εουκ«ράτο«(»: ΧΤΕΦΙ ΙΜΤΙΟΥΝ Α κ«1 τόν ΣΑΡΛ ΚΟΛΛΙΝ Έχτές ηρβγράμματβς ίγ χρνμο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΪ. ΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΑΟΜΑΑΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΕΡΛΙΓΚ Μέ τόν ΣάρλΜπουα ιέ καί την Ντάνιελ Ντάριε. ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΝ ΑΙ «κροτΙΒες» δέν ακούονται ε¬ φέτος—δέν ακούονται καί τόσον χάρις είς τα λη»Θ»νια άστυνομικά μέτρα Πάντως οί έκπυρσοκροτή σεις αί άγγέλλουσαι καί διατονί- ζουσαι την χαράν τοθ ΚυρΙου είνε δύσκολον νά μή άκουσθοϋν, —Τό πυροβολεΐν είνε χαρακτήρ τής Άναστάσεοος άπό καταβολήι ΈΘνικής παλιγγενβσΐοτς. —ΝομΙζετε; —Δέν νομίζω, εΤμαι βέβαιος —Αυτήν την στιχομυθίαν ήκου σα πρόσφατος μεταξύ ενός παρε πιδήμου *αΙ ένίς εντοπίου Ό δεύ τερος παρεδέχετο μέν τό πυροβο λεϊν άλλά τό άπέδιδεν είς προπα· τορκούς... ήρωικούς λόγους. 'ΑΦ Οτου έβρόντησε τό καρυοφύλλ. χαιρετων τούς μεγάλους έθνικούς συναγερμούς—τό πυροβολβΐν πα· ρέμεινε καί διά την "Ανάστασι τοθ Χριστοθ ώς τιμή πρός Γόν συμβο- λισμόν της έν σχέσει μέ την Έλ ληνικήν έθνεγβρσίαν. —Δέν είνε λοιπόν χαρσκτήρ τής Άναστάσεως καί μέ την έξη- γησιν αυτήν τοθ πυροβολεΐν; Ή έρώτησιο επανελήφθη χωσΐς δμως καί νά συμφωνήση ό διατυ πώσας είς αυτήν Ιδιαιτέραν έπιχει ρηματολογΐαν. Καί δέν εΤχε δδι κον. ΚυρΙως ό χαρακτήρ ετίθετο έδω είοωνικθς—εξεδήλωνε τό Εθι¬ μον μάλλον ώς καθαρόν βαρβαρι σμόν, παρά εθνικήν σκοπιμότητα Οπως έννοοθσε τουλάχιστον κατά βάθος τα πράγματα ό παρεπΐδη μος. Έν πάορ περιπτώσει ύποθέτω ότι τό πυροβολεΐν έδω, ίχει πλέον καταντήοπ «όθε δλλο παρά άνα οτάσιμος τόνος Μάς δ(6ει την Εν νοιαν τοθ πολέμου μέσα είς την Εννοιαν τής εΐρήνης, δπως είνε ή Ανάστασις, 'ΑπηχεΓ άττσβισμούς αμφιβόλου ττανηγυρικότητος. "Ερχε ται μέσα άπό την ούτοδικΐαν, τό Εγκλημα καί υυχκεκριμένως άπό την σωρείαν των φόνων έξ άμελεί άς... £νεκα τό πυροβολεΐν αύτό ά- κριβώθ Τό κάτω—κάτω υποπίπτει είς την αυστηράν εφαρμογήν τοθ νόμου περΐ όπλοφορίας; "Αν ό άφο πλισμός των Έλλήνων κατέστη συ χνά ούτοπΐα, ό νόμος αϋτός όπω σδήποτε έφαρμόζεται, καί κάποτε αποτελεσματικώς. ο- —-Πδς θεραι»ύ·ντ«ι ·Ι «ηαι δ£ Γ. ΚΟΗΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΖ—ΨΥΧΙΑΤΡΟΖ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΖ ΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜϊ. ΗΎΧΙΑΤΓΕΙΟΥ «ΘΗΝΒΝ Δέχετκι έν τν Ιατριΐφ τού, 6δο$ Πειραιβς Πδ' ΛΟΗΝΑΙ. Τηλ. 52.379 Δδο ίχτοοΐ Γϊρυαΐν ιίς τί)ν ΜαιοαΛλίΐν Ινα αανατβρΐον πρ^ς θεραπείαν τ&ν άταισιοϊίξων. Οί δάο ΙχτροΙ άν&χω^οθν άπό την δίοιν Β« ή διτερβολιχή άιχαιοιο- δοξία ι(νι μία άαθένεια, δυναμί ντ) νά θιοαπιυθς διά τής χαταλ λήλοα ψίχικής επιδράσεως. ΑΣ μίθβΒοι ποϋ χρηοιμοποιοθν πρίς θεραπιίχν τ&ν άηαιοιοδίξων αα νίστανται ιίς τόξ πιριαπαβμόν έν γίνΐι τοθ πνιύμντος διά διαοχ» 5άαιων, ΐύχαρ'ατβν αιινανκατρο φην κτλ Παραλλήλως έξ«τάζ<τ«( χχ! οωμχτιχβς δ άπαιοιβδοξβς, διότι πολλάκις σωματιχοιΐ πάθη αεις Ι χούν ώ; σιινέπιιην οοπήν κρός την άκαιβιοδοξίαν. Πολλίί πεύ τα Ιβλιπαν 5λα μαθίκ Β ταν μπήκαν είς την κλινικήν, χά Ι βλιπαν, Βταν βγήχαν άπο τή' κλι νιχήν, ρόδινο! ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ Τοδ Ποοοπέρ Μεριμ*; 232 —Τα μωρα καί ·Ι χινημ«τ· γράφοι. Πολλαί μη'έρες ευχαρίστως Θ4 ΐΓϊήγαιναν είς τ4ν χινηματογρά φόν, άλλά τιοθ ν' άφήαουν τα & νήλιχα παιδία των; Τό ηρέβλη μα τό ϊλϋσεν Ινας ιδφαής επι χειρηματίας είς Ε^α «ροίαιειοντί)ς χόλιης ΣΙδνιϋ τής ΑδατραλΕας: Εχτισι μίαν χινηιιατογραφιχήν ιίθουααν έφωδιασμέ^ην μέ ιίδι χον δλιχέν πΐϋ άπομονώνιι τ,οδς θορύβους. "Ετίΐ, βοον χά Ι άν αυθμηβίζαυν τα βρέφη πιΰ έν --χεμένως έχον μ%ζ( των αΕ νι αραΐ μητέρις ποδ παραχολουθοθν την προβολήν μιδς ταινΐαί, οί Ό βήμαρχος της Ροσέλλης ά«ήντησε μέ -ικρΑ χαμόγβλο. —Υιάλιστα, βλέπουμβ δνα δνθρωπο πού μοιάζβι μέ τόν ΛατνοΟ, μβ Λ ΛϊνοΟ 8έν Θ9 πρότεινε στούς άοβλφοος τού νά ύποταχθοθν σέ δολοφό νους. "Ο ΛτινοΟ άγαποθσε τό μαχαρίτη Νατύοτρχο, καί Θ4 ή θελε μΛλλον νά τόν έ<&ι«ήση παρά νά σϋνθηκολονήση μ* α* ίκβίνους πού τόν σ*ότωσαν. Ό< ! δέν βΤσθε χαθόλου ό Αι νοθ, Ό δυστυχΐσαένος πρέσβυς πού αθτές οί κατηγορΐβς τόν τρυποθοαν ώς την ψυχή, τούς θύμισβ τίς ύπηοεσΐβς πού παρέσχε στόν καλβινισμό, έ βειξε τό άκοωτησιασμενο χέρι τού καί τούς διαβεβαίωθΒ γισ την άφοσ'ωσή τού πρόςτή θρη ( ΛΙ ' ολί ή δ' *** —ΟΙ πβρισσοτιροι καί όλιγά- τεροι μέθυαοι. Πολλαί πόλεις τί)ς Αγγλίας διιχδίχοθν τό ριχόρ τής νηφα λΐντέρκς, δηλαδή τής πίλεως μέ τόν μιχοίτερον αριθμόν τβν μιθύ αιον. "Εως τώ?α τα ρ««ορ τό ιΐχιν ή πόλις Ολύμουθ δκου ή 4να.λογ!α διά τ% 1936 είνε ,413 χατά χιλίους χατοΕχους. Εφέτος δμως διιχδιχεΐ τό ριχόρ ή πόλις ~1πά?νμίουθ, προβίλλουσα άνα •ογίβν Ο 23 διδομένου δτι μόνον 24 χατοιχοι χατεδιχάοθηοκν ίΐτί "Ίη. Τό αντίθετον ριχόρ, δηλα ίή τόν μιγαλιίτιρον άο'θμον ίβν μιθυσμέναν έχΐι τό Ι&ηοάϊ ;ον, δ τού ή άναλογΕα ιίι 2,75 ,χατά χιλίους χκτοίχους. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Χ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑΣ ) Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΙβοποιοΟμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν «ις την κατανάλωσιν νέον παραγωγήν ασβέστου 7ηντΟσΤΟσϊΟυ μσς κούσ£ω<: δι« πεΓρελσΙου ΜΑ- Τ' ° οποΓ°ζ είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά σης δλλης προβλίύσεως άπό απόψεως αποδόσεως είς χυβθν χρωματισαοθ καί καθαριότητος. Δβχόμε θα ϊέ καί δια σοβαρούς καταναλωτάς την πληρω μην 6[ς βγ^ον μ8τα την σβεσιν αότοθ. Καθωρίσαμεν τιμάς προμηθείας κατ' ό-άν ώς κατωτέρω: Α«β 20-100 έκάίβς 8» λεητβν » 100-300 » 75 » » 300 μ>1 αν»)» 70 »
  Τβ ούνηβ·ί_κβισόνι σβυσμίνβυ Δρβχ. 12.-
  Μέ τό δνώ τιμολόγΐον δύνανται οί ένβιαφερόμ
  νοι να προμηθεύωνται τάς άναγκαιοόσας ποσότΐ
  τας άπό τα κάτωθι πρατήοια τής ΈταιρΙας:
  Μβυρβγιανη Μιχαήλ Ιναντι Είσβγγελίβς. ΠεβιαοΙ
  τη Μιχαήλ ίνβντι Πβλυκλινικής ΉρκκλΒΐου Χουρνικδβι
  Μη ΓΐΝργΙου Ζεΐτ&ν Όγλβδ. Μανρβμιχαλαχη Γιε.ρνιβυ
  Κβινούργι» Πόρχα. Κβπετανάχη ΜιχαΓηλ Δεί
  Χινάνη Άντ·»ν|βυ Κ«ινούργι« Π6ρτ«.
  (Γροιβιΐον Έταιριβς Έναντι Δικαστήριον).
  οκεΙα/ΛΙγο κατ' ολίγο ή βυ
  σηιστΐα τΛν ΡοσελλιανιΒν δια
  λύθη*β· οί πύλες των άνοΐκθη
  <αν στόν Λαινοθ. Τοθ Ιδειξαν βλα τα μβσα τής ϋπερσσπΐσβ ως πού βΤχαν, καί τόν βίασβν μάλιστα νά τεθβ επί κεφιλΐς των. "Η τΐρ6χαοτ ήταν ηολύ δελεασπίή γιβ ίνα γεροσ'ρσ- τιώτη "Ο βρκος, πού βΐχβ χά· νβι στόν Καρολο, «Τ^ε δοθή μέ μια συμφωνία νού ό κ»θέ· νας μποροθσε νβ την έξηνήσπ κατα τή συνεΐδησή τού. Ό Αι νοθ ήνπισε πώς άν έτ( θετο επί κεφαΓλή" των Ρο σβλλιανών θά τοθ ήΓαν πιό ιυ<ολο νά τούς έπαναφέρη σέ είρη'ΐνές βιαθέσεις νόμισε πώς θά μποροθσε ταύτοχρό ν ως νά συμβιβάση την ττΐσΐη πού είχε όρκισθΠ στόν βατσι ληά τού κι' έκεΐνη κου χρω στοθσε στή,θρησκεΐα τού· "Ε- κανε δμως λάθος. "Ενα μέρος τοθ βασιλιχοθ στρατοθ ήλθε νά ηροσβάΧλη την Ροσέλλη. Ό Λανοθ διηό θυνβ δλας τσς^έξόβουξ, καί σ<ότωνε πολλούς καθολικούς ετιειτα, γύριζε στήν πόλη καί πσρακινοθσε τούς κατοΐυους νά συνθη<ολογήσουν. Γϊοιό ή ταν τό άποτέλεσμσ; ο( καθο λικοΐ φώναζαν πΛς βέν κρά τησβ τώ λόγο πού έ&ωσβ στόν βασιληά· οί Ίΐροτβστάντες τόν κατηγοροθσαν τιώς τούς πρό βινΕ. Σ' α6τή τή θέση, 6 ΛανοΟ άηδιασμίνος, γΰοευε νά σκο ιωθή κι' έξβτΐθβτο πολλές φορές τή μερά. ΚΔ'. Ο ΛΑΝΟΥ Οί πολιορκούμενοι είχον κά νει μιά επιτύχη ίζοοο ΙναντΙ όν των προχοοηαένων ό^υρω μάΤα>ν τοθ καθολικοθ στο3
  τοθ. ΕΤχαν γβμίσει πολλές δρ
  γυ ές τσφρω"· άνσποβογύρι-
  σαν πολλά κοφίνια μέ χώμσ
  καί σκότωσαν καμμιά έκατο
  στή στρατιώτες. Τό άπόσπα
  σμα ποθ επέτυχε ολ' ούτά έ
  πέστρεφβ στήν πόλη άπό τή
  πόλη τοθ Τσδόν. Ποώτος βά-
  διζε 6 λοχσγόο Διέτριτς μ'
  ίνα λόχο πυροβολη"5ν· τίλοι
  ήταν (δρωμιένοι, λαχανιασμέ-
  νοι, «αί γύρευαν νά πιοθν, ά-
  πόδειξη πδ»ς »βν εΤχαν καθό-
  λου νοιασθβ γιά την ζωήν
  των.
  (συνβχΐζεται)
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  ΤΟ ..ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΟΝΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ. 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Λιιμάτι« ΐυάΐρα, εϋηλια.
  ΈπίπλΜβις καινουργης.
  Καβ«ριότπ{ βίμεμητο;.
  πρόβυμος.
  ΚΟΝ
  «ίον ~«ν<>Βθ|ί«ϊο? Οιινου τ6 ΕΜΠΟΡΙ¬
  θά καταστή τό μοναδικόν κιντοον
  μης διά καθ. ςίνον «ού θά έριχεται
  στό Ηράκλειον. κ*
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παρβλαβαί.
  Νέαι ύφαοματοι.
  Νίοι μοδέρνοι νονυα-
  τιβμοί. ΛΓ Π
  ΑΙ τιμαί μας ,,ϊνε αί
  καλύτΐρβι.
  Α ΒΕ ΑΙ ΣΙΑ Ν
  Μεινβ
  ΕΟΡΤΑΙ.— ΑΟοιον εορτήν τ0ο
  Άγΐου ΓεωργΙου βέν Θά δεχθή επι
  σκέψεις ό κ. Γεώργιος Κανετάκης
  τραττεζιτικός
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζει ό ι
  γιος Λαγ»ωνάκης.
  —ΈπΙσης βέν έορτάζπ _
  κ. Γεώργιος ΣακβλλαρΙβης
  ρος.
  —Σήμερον εορτήν τοθ ..ν»βχ(,
  δέν έορτάζει καί δέν δέχεται ίπι.
  σκέψεις ό κ. Λάμπρος Κανακάκης
  λόγω πένθους. '
  —ΈπΙσης δέν έοοτάίει οθοιον
  οθτε Θά δεχθή έπισκέψεις ό κ.Γβώρ
  Δαμιανάκης Εμπορος.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Διήλθε προχθές τ«ς
  πόλεώς μσς έκ γοΟ γείτονος δι'
  "Αθήνας ό βασικάς ύπολληλος κ.
  Κοντογιάννης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ— Την παρελθούσαν
  Δευτέραν απεβίωσεν είς Λίμναις
  Μεραμβέλλου πλήρης ήμερβν ο
  Χ" Έμμ Πεδιαβιτης πατήρ τος
  συμβολαιογράφου κ. Νικ. ΠβΒιββΙ
  τη. Συλλυπητήοια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό κ. Έμμ
  Κσββαλάκης κατέθεσε υπέρ τοθ
  ΈΘνικοθ Πτωχοκομβίου πενταιοοί
  ος δραχ. είς μνήμην τί)ς μακαρΐτι
  δος συζύγου τού ΆναστασΙας Κα*
  βαλάοη. ΈΓτΙοης τα Φιλανθρωπικόν
  Ίδρύματα ΚσλοκσιρινοΟ , καί βΐς
  μνήμην τοθ εύεργέτου Άνδρέου
  Καλοκαιρινοθ κατέθεσαν δρ. 500
  ΟΙ τρόφΐμοι καί τό προσωπικβν
  τοθ Ίδρύματος τοϋς Εύχαριστοθν
  θερμώς,
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ή χθεσΐνή νοτιά έπενέβη πάλιν
  καί ώς συνήθως,.. άπροσκλήτώς.
  —"Ωστε αί ώραΐαι στιγμαί τής
  πρώτης Άναστάσβως νά παρενο.
  χληθοθν.
  —"Ας ελπίσωμεν ότι ή νοτιά Θά
  μείνη ϊως έ^εΓ καί δτι τό Πσσχα
  Θά ιΰ έορτόσωμεν χωρίς νοτιά,
  —Γβνική Εξοδος χθές των όψω
  νιστών είς τάς ρύμας καί τάς 4
  γυιάς.
  —Πρός συμπλήρωσιν τής Πασχα
  λινής τραπέζης.
  —Ή ότιοία καί την τελευταίαν
  στιγμήν άπαιτεί κάτι διά νά συμ.
  πληρωθή καί νά καταστή... αόταρ
  κης!
  —Έννοεΐται ότι πρός την γβνι
  κήν ταύτην Εξοδον των όψωνιοτων
  ανταπεκρίνετο καί ή γενική ίξοβος
  των πλανοβΐων ττωλητών καί μετα
  πρατών.
  —Άλλά κγΊ γενικώ^ερον ήάγορά
  άνταπικρΐνετο κατά τό μάλλον κ«1
  ήττον είς τηνϊξοδον αυτήν.
  —Ή πβριφβρά των έπιταφίων
  εγένετο καί εφέτος ώς προεβλέβθη
  μέ εξαιρετικήν έπιβλητικότητα.
  —Τόσον 8σον άφοΐγ τόν έπιτά-
  φιον τοθ ΆγΙου Μηνδ δσον καΐ
  τοθ Άγίου Τίτου.
  —Είς τον τελευταίον 6πή·ρξεν
  άξιοσημεΕωτος όμολογουμένως ή
  χορωδια ή έκτελέσασα την τρίτην
  στάσιν των 'Εγκωμίων.
  —Άλλά καί γενικώς καί Ολαι
  αί άλλαι χορωδίαι έξετέλϊσαν μέ
  εόσυνειδηιΐαν την ωραίαν των ά.
  ποοτολήν.
  —ΟΙ συνοικιακοΐ έπΐσης έπιτάφιοι
  απετέλεσαν γραψικά σύνολα άπό
  τα χαρακτηριστικώτερα τής νυκτός
  της Μεγάλης Παρασκευής
  —Ή μουαική τοθ Δήμου ίδωσε
  χθές τό πρωΐ καί μετά την πρώτην
  Άναστασιν τόν πανηγυρικόν ιόνον
  εκείνον, ό όποΓος προαναγγίλλβι
  την έλευσιν τοθ Πό·χα.
  —ΚαΙ τής μεγάλης χα^δς τού.
  — Η μουσική ώς γνωστόν Θά
  συμβάλη κτΐ σήμερον είς την πανη
  γυρικήν λιτανείαν τίς Άναστάσε
  ως.
  -ΚαΙ οί πτηνοπωλαι ίκαμαν
  χθές την εμφάνισιν των είς την ά.
  γοράν μέ δρνιθες καί,. γαλοποθ·
  λες^
  —'Αλλ' ολίγοι ώς παρετηρήοα
  μέν ήσαν ο! άγορασταί.
  — Μυταςο των «έπιχειρηματιων»
  της ημέρας ήσαν άκόμη κοΐ οί
  «σφαγεϊς άμνων» οί ότιοΐοι καί δι»
  λάλουν είς τος συνοικίας την επί
  καιρόν αυτήν εΐδικότητά των δι*
  οσους έψώνισαν τό άρνί τους ίων·
  τανό.
  —Άιΐόψε μέ τό «Ιαλάζιο Βάλςε
  τΐρομηνύεται πυκνή συγκέντρωσις
  είς τοθ Πουλακάκη.
  — Γό Εργον πρέπει νά δοθν 8λοι
  καί 6λαι καί Θά ιό δοθν ασφαλώς
  άφοθ_άλλως τε είνε κατάλληλον
  .... δι ΰλους.
  —Είς την «Μιώα« προβάλλΐται
  τό «Κάπταιν Μπλοθμ» ίνα Εργον
  λά Τό όιιοΓον εΙνε Π8Ρ'ΤΤη κ°·Θε ρβ
  ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
  ΔΡΑΙΑ ΤΟΥ
  ΚΙΝΗΣΙΣ1.—Ανεχώρησε είς 'Αθή
  νας βιά τίς φόρμβς τής Θβρινής σαι
  _1«ΓβΔργ· Ν6Ρσντ4°ύλης
  —-Διημβρεοοντα ΦαρμακεΤα
  Σήμερον διηαερβύουν τα Φαρμα
  κεία: Λάμπρου Κανακάκη. Σωκρά.
  τού Χανιωτάκη. Εμμ. Ματζαιιετά.
  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟυΠΪλΓα
  Τβ έ{ωχικόν κεντοβν τοθ Ήλίβ
  <*. ιΠληρβφβρ«ϊ βΤ| άναλαμβά- νει 0«· ΐύβόνην τβ« την τί- λεσιν γάμκν τόσον βοον άφβρ* ! ?»ΒΙ1Ι*Χ ^Ρ·3* ««ν χ«» «ν ΥκμΑλιβν οιασκίδαοιν. Μέ αερβί τσι« πρώτπς τ*ί«Μί «αί μέ 16λ.χά *"*'* *ν νίνει β* μβ ηεριηβίηβιν προβυμίαν ότμεμπτβν. ΔΗΛΩΣΙΣ Δτ^λοθτο» ιίς 5Τ0£,ς μ,8 ήμβν σιιναλλκοσομένους 6τι ό Γιώ?γιος ΚβχχινΙδης άΐιιχώρησιν τ^ς δ«η· ρεσΐας μας άπό τί)ς 18ης τρέχον τος «1 βυνιηβς βύίιμΕα ΚΛ7]9»μ^ πρός αύχον διά ΐ)αφ μβς 4ηιγι. νομένη ττ]ς ώ; αν» χρονβλογΐβί θέλει αναγνωρισθή παρ' ή Ο( δλ Γιώργιβς 'Ανβρ««( Δ.
  α η ο ρθ ο ζ ι ζ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  1Ο2ον
  Όλοι οί εύγενεΐς τΛν κερι-
  χώρων συνέρρϊθν σ' αότό τό
  σκ(τι καί «αρεκάθηντο στά
  λσυκοολλεια συμπόσ α πού
  τΐαρετΐθβντο. Στρατιές ύπηρβ·
  των έσέρβιρσν τα πιό 8ιαλ«·
  χ τα φαγητά σέ άσημένια σεο
  β'τσισ, μουσική συνώο?υε τα
  γεύματακαΙ ό κόμης, οάν νέ-
  ος ΚροΤσος, έπβριδιόβαζβ μέ-
  αα στά ήνεμονιχα βισμβρΐσμα
  τα τού κ' έσΌρκοθσβ τό
  μα μ* τή φούχτσ.
  ♦ *
  Ή υπόθεσις τοθ -εριδερα!
  ου Φθάνει κάλι ο' ενα σημϊΐ-
  όν δ κου καταντφ άπΐστβυτη
  Τό σκάνδαλο οέν θά έξβρρη
  γνύετο μοιραίως υσιερ' άηό
  λίγες έβΒομάδετ.; ΠΟς αότοΙ
  ο( δύο άκατεΛνες μκοροθσαν
  —δέν ώπάρχει λογιχός άνθρω
  ικ>ς πού νά μή θέτη ούτό τό
  έρώιημα—νά έπιδεικνύουν μέ
  τόσην άναΐδεια τή χλιβή των
  κο( τόν πλοθΐό των, χωρίς νά
  νοιάζωνται γιά την άοτυνο-
  μΐσι Άλλά τό μυαλό τής κο
  μήσσης ντέ λά Μότ έδούλ,ϊυε
  πολύ σωστό: άν ιτοτβ τα πράγ
  ματα εκσιρναν κακή τροπή,ιϊ
  χαν Ινα γβρ6 άποκοθμτιι. "Αν
  άνεκαλύπτετο ή άπάττι; Έ,
  τότε, θά τα εβγαζε πέρα μό-
  νος, ό καρβινάλιος ντέ ΡοάνΙ
  θβ έπροσποθοθσε μέ κάθε
  τρόκο, ό πρωθιβράρχης τοθ
  γαλλιχοθ θρόνου νά κατακνΐ
  ζή τον θόρυβο γΟΓω άπό μΐ
  αν υπόθεσιν ή όποΐα θά τόν
  έγελοιοποιοθσβ στόν αΙΛνα
  τόν άπαντα. Θ3 έκρστιμοθσε
  νά κληρώσΐ) τό κεριΒέραιον
  άιτό την τσέκη τού έν πάση.
  μυστικότης κο( χωρΐς νά βγά
  λη τσινιουοιά. ΓιατΙ λοιττόν νσ
  σκοτΐζωνται; Όταν βΤκαν νά
  κάμουν μέ τέτοιον συνετοΐοο,
  μκοροθσαν νά κοιμοθνται ή
  συχοι σία βελουθενια χρΐββα
  τιά των. ΚοΙ κραγματιχά δέν
  άνησυχοθσσν, ή κόμησσσ, ό
  Νομης καΙ ό άντάξιος γραμμα
  τέως. ΆπίναντΙας άκβλόμβα-
  νον μέδλη τους την ψυχή τα
  ώΙ>8λήματα τι ού εΐχαν κστωρ
  θώση νά -ροσττορισβοβν μ έ
  τόσην ίτΐΐτηβειότητα άπό τό ά
  νεξάντλητο κεψάλαΐο της άν
  θρωιΐνης βλσκβίας.
  Ώ «όσον οπήρχβ μιά λβπτο
  μέρεια πού εφάνη τισράζενη
  στόν καρβινάλιο. Αύτός έπε
  ρΐμενβ στήν τελευταία άναχτο
  ρική βεξΐωσι. νά Ιδό τή βασΐ
  λισσα στολισμένη κι' βλας α*
  τό -ολθτιμο κίσμημα. Καί ηλ
  πιζε ·υσιιτά τΐώ: Θ5 τοθ ε»,
  γε κάποισ λέξι τ] θά τοθ 1*σ
  νβ χ&ποιο νεθμα οΐχειό^ητος,
  «άηοια χΐνησι Εύγνωμοσονης,
  την οποίαν κανβίς αλλος ίέν
  ΘΛ Εβλεπεν έκτός άπό ούτον.
  •Αλλά τΙηοτΕΐ 'Η ΜορΙσ—Άν
  τουσνέττα επέρασε πλάΐ τού
  ψυχρή 6πως -«ντα καΙ Τ6 πε
  ριδέραιο 6έν έσπιθοβιλοθσϊ
  στόν άστΐΓο της λαιμό.
  —ΓιατΙ ή βσσίλισσα 8έν Φο
  ρϊΐ τό κόσμημά μου; έρώτη
  σεν έτιΐ τέλους, παρσζενευιιέ
  νοΓ, την κόμησσα ντέλά Μότ.
  Ή παμπόνηοη Ίωάννα δμως
  «ότε Ρέν τα εχανε.
  —Ξίρετε, τοθ εΐηρ, ηόσο
  ιδθικτη είνε ή μβγαλειοτάτη.
  Δέν θέλει νά φορέση τό κβρι
  οέραιον πρΐν έξοφληθβ πλή·
  ρως. Τότε μόνον θ*λβι νά κά
  νη μίαν εκπληξι στόν βασι
  λέα καΙ τού; αλλονς.
  Κα( ό Ροάν έμεινεν (<ανο ποιημένος. 'Αλλά ό Μ5ης σν£—σνγβ σιγά δι εδέχθη τόν 'Απρίλη, ό Ίούνιος τόν Μάη καΙ ή 1η Αύγουστον, ή μοιραία ήμερα Ίής λήξεως ι ής «ροθεσμΐας γιά ι ήν κατσβολή των πρώ των τετροκοσ'ων χιλιάδων λί¬ ραν. 6λο κ' έηλησΐοζε, Γιά νά επιτύχη μιά πσρά τασι τής προθβσμΐσς ή τυχο ο'ώκτρια έπενόησε μιά και νούργια ΙστορΙα. 'Ανήγγβιλε στούς κοσμηματοηώλσς 8τι ή βσσίλισσα έσ*ϊφθη, ότι «6 ρήκε την τιμή ύτερβολική καΙ δτι αν Ρέν τής ικανόν £<πτω σι Βισχοσίων χιλιάδων λιρΛν. ήταν Γΐο'μη νά έκιστρίψο τό ιιεριδέραιον. (σϋνεχίζεται) Ι ΙΗΤΙΟΜΑΙΙΗΙΙΗΣΙΙΙΟΥΙΟΗ ΑΡΙΜΙ ΟΣΑΚΑ-1ΑΠΩΝΙΑΣ Π«οάοτημ» έν Ά8ήν«ις οοεκ Νίκικ 32 Έφ«ρμογίι τβθ άντιφυμοιτι>βθ ένβολΐου Α-θ τβ& Ίκ
  ««νόν Καθηγητού »«« ΟιιρβιμβτιΐιίΚ ΟβββλβνΙβΗ 'Λρίμβ.
  ©ίρ«π«1« τής Φυμ«τι»ισ·ε»ί ·Ι« βιιιβσβς ετυτηβ τ*ί μ«Ρ
  φός ΙνοοηνιυμονΐΜάς («ν·ύμ*ν«Ο χβιΐ έξε»πνΐυμβνιιι*ί
  (ββτκ, άρβρήσΐΊί, βφθβλμβΙ, €ύρον«ννητιχά ορν«ν«, ββρμβ
  —λύχβί, πλκνρΐτις, πϊριτονίτΐί, ουρίννι»)·
  «πραπιίοι Βρβνχ»κ*0 άοβμοτβς (83 β)β).
  ©ερβπ«ί« άσφετλεστάτη ««χβΜΤΐΜβν κ>1 χοιρνδΐΜϋν
  π«ιδί»»ν χαι ένηλΐχκν άδ·νοη«β&ν ηροδι«τεΒ·ιμένΜν είς
  την φυματίωσιν.
  Τβ πβσβστέν βϊρ«ί*(«« επί δΐΓΓ,ΟΟΟ η«οχβντ·»ν ύκοβλη
  β*ντ·ν »1ς Ε»ρεη(ΐί«ν, Μ{ *μφ«ίνετοΜ. έκ τί ν δημβσιευββι
  σ6ν ατβτιστικ6ν μΐχρι τέλ«υ{ το& 1936 υηκρέβη ηασ«ν
  ηρ*οββκί«ν. . . . « .
  ΈββρμβγίΊ ώο»υτΜί τβθ «ρηφυλβχτιχβδ έμββλιασμοϋ
  ■Ις «τβοας τ«ί πλΐΜί«ϊ ΙναντΙον «βοης ·>«μ«τι*»δβυς μο·
  λόναΐϊΐς. . ^
  Ή ίββρμογίΐ τβ6 έιιβολίου ηρβ»υλβν.τιι«ίι τι κ«1 β«ρα·
  ηευτιχή τελείως ίρλββήί, Χ-Ρ>ς βϋβεμίβιν ν« φερο άντΐ·
  δρασιν, Ιφβρμόζβτο» ίίίη ·ύρύτ«τ« έν Ίαιηιν(«, Έ,νοώηη
  χ«1 'Αμϊρΐκτ) »κ6 τ6ν χατεχβνΤΝν τ« οκήιιτρα της Ί«τρι
  Μ<ΐ( Έηιοταμικ· Πλπρ·<τβρί«» π«ρ4χβντ«ι ·1ί τέ* Φαρμακιΐεν ©εβδ. ΓΐΜργικδου ύπ· τ·δ καρκπιδιιμοΰντβς ίν- 1ατρ·0 τ·δ Ινσητοώτεη» κ. Ά. Γε«ργι«δβυ Παρελήφθησαν Δρθς μετά ή άνευ χρυσα_λΙδος-Μαόνια-Φλαμουρια-Κε- λεμπέκια-Καραγάτσα,Όρεγκοντίάϊνν Όξυές δλων τι»ν εΐδών, Κόντρα πλα- κέ κοινά καί Όκουμέ καλαμάδες έ- ξαιρετικοί. Κατάστηρα Ξυλερπορικόν ΔΕΡΜΙΤΖ4ΚΗ - ΧΑΤΖΗΊ ΟΑΝΝΟΥ 1 ΤΕΑΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΙΟΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή προσφώνησις τής ΆργηνοΟ των ό&άδον κ. Μαρί Πετράκη. 8ον Κατ' αρχήν &η-υθΰνβτ,μιν πρός τούς διιυθυντάς τβν σχολείον ττ]ς πδλεβς, &Ε δηιΐοι ευχαρίστως Ιδί· χθΐ)3βν νά ιιβ; ύιοβοηθήΐουν, ί· διαιτέΐως ίέ δ χ. Ζ*γρ3φ£χης τοθ Γκμνααίοιι θηΗ»ν. Οί γονι!( τβν ιτχρά τβν οχολΐΐβν δποϊειχβει- οΑν χαρι-θίβν, Πρίς τούς ίποίους απτ]υθά«θςμιν χατίττιν, μα; παρί· οασαν τα παιδία τβν μέ απόλυ¬ τον χαΕ άνεττ. φ'Λχχιο·* ίμπιστοσώ· ντ,ν. Αίσθάνομαι το ιύχάριατον χά θή<ον νά τ-.ύ; ο^γχαρ& διά τιθτο θερμ,α χά Ι νά τους διαβιβαιώθΜ δτι ή έμπιατοούντ, τ»ν αυτή με οκγκι ίθ6 Έδει]» κατόπιν νά ζηΐήοωμιν την συνεργασίαν μιρικβν δισκοι- νΐδων. ΈχιΤναι κρός τας ο¬ ποίας άηετάθημιν, μολονότι άπτ) οχολημίναι μέ την εργασίαν τ«ν είς γραφεΐ*. χατασήιιατα ή υχο- λε'α, άνταπεκρίθτ]3ϊν μέ αξιοθχώ- μαστον ενθουσιασμόν ■ Ις την πρό λ( ΕΙ ί ] είς την προσκοπιχήν ίϋαν χαΐ ίργάζοντοΐ! μέ ζτ)λον, διά τΐν 6- ποίον ?έν γνκρ'ζω ηβς νά τος ιύχαριατί,σ». Έλπίζ» διι πολύ γρήγορα θα μποροθν ναποτιλέοουν 'ά οτιλίχτ] νίων όμάδων, είς τάς οποίας θί μέ άντκχταα ήαουν τε λιίτος. ΰιρμαΐ ίπ[αΐ)ς δφιΐλονται ευχαριοτίαι είς τόν χ. Άμπαπζή Δΐ6ΐΗΤ)τήν τοθ 43ίυ £υν)ΐος δια την ιδτ*ντ) προθυμίαν μ έ ιήν ό¬ ποιαν μ4; έδ»χε στρατιώτας πρίς χακτοποΐηυιν χαΐ ιυκρεπισμίν τοθ Πιριπΐέρου μας. ΌφιΟ» άχίμη νά ιύχαρΐοτή· οω μέ δλην την δύναμιν τής ψυ· χή< μου την χ. Κουρμ· 6λ-, ή δ ηο[χ άπό τάς Αθήνας διά συνΐ- χοθς προϋύμου χαΐ βωπομίν»)ς ΐλληλογοαφίας, χαθω'ή^σι τα πρβτα ίήίατά μ%ς, Ικανόνιοε την εργασίαν μας χαΐ στό τέλος ήλθεν έδβ διά νά τιμήση διά τής πα· ρουοΐας της χαΐ νά έπΐσηνιοποιή- αΐ0 ιήν 6ρχ«η?οσίαν μας. Θ1 μείνη μΐζί μ α; μερι^ές ήμίρις χαΐ θΐ μβς βοηθήση νά συμπλη^ώαωμιν 8,τι χρειάζεται άχόμη. ΜοΟ δηολείϋΐται νά ι&χαριστή- σω τό ΕΦμα Έλλήν»ν ΠροσχΒ- πων 'Ηρακλιίου, τό δκιΐον με πραγματικήν συναδελφιχήν άλλη λιγγα—ν μ' ίδοήθηαε είς τό ϊύοκο λον Ιργον μου. Δέν είνε άνάγχη, νομίζ», νά προοθίαω δτι τόσον την μιτάφρα σιν τί)ί λογοδοσίας μου αύιής άττό το γαλλικόν, χά*:ώς χαΐ πάσης ίλλης εργασίας μοί», πΐύ συντάσ σιται κατ' άνϊγχην γαλλικά, χά νΐι δ ούζυγίς μου χ. Πετράκης. Ώ. 6λίπετ», ή προσπΐθιιί μου διτ,υχΐλύνθη ίπο πανχοθ. ΠαντοΟ συνήνχησχ μόνον φιλικήν ένθάρ- ρυνσιν χαΐ διήθειαν. Όιαν άνε λάμβαν* τό χαθήχον ουτό, ίέν θά ίτβλμοθσϊ νά έλπίσεβ »ίς τοιαύτην συνεργασίαν χαΐ συμπάθειαν. Τώ ρα 8μ»ς Ιχω τόσην πεποίθησιν είς την τελι:»τι»ή< χαΐ πλήρη έ πιτυχίαν τοθ αχοποθ μας, δΐΐΐ ι!μα: Ιτοιμη νά έξβχβλουθήσω ν' αφορώσαι είς αΰτο δλας τις δυνάμεις μου. Το Ιργον μχς, βεβαία, χβί ή σηιιασία τού δίν ι["αι ίσον χοει άζεται γνωιιόν. "Αλληστι ?έν μΛ; άπησχόλησεν ώς τώρα τό ζή- τημααύιό. Έκειδή Βμβς ή ι5 ρεία χρησιμοποίησις τοθ ίϊηγΐ σμοθ ιξαρταΊαι ΐπο την χατανόη σιν άπό μίρους τής Κοινω/Εας τ*)ς Ιξϊΐρΐτΐχά ιδιργειικής έπι- δρίσειος πείι Ιχει είς την ψ^χήν τβν χοοιταιβν, πρβταπρβτα θά παραχαλέσω την χ. Κουρμοδλη νά κάμη σχετικήν διάλεξιν, θ* παρακβλίσ» ά«όμη τόν τύπον ιή°( πόλεώς μαο, δ οποίος τόβον φιλό τιμα δποστηρίζει χάθε 6γβ χοιν» νιχήν πρεσττάθειαν, νά εξαρη χήν τεροταιίαν σημασίαν πιύ ϊχει διά την γυναιχείαν ανάπτυξιν δ 65-- γισμός. Άς μοθ επιτραπή δμνς πρΐν άφίοβ τό βήμα τουτο, νά προσθέ σα άχόμη δύο λίξΐις διά νά δια· λόσω μίαν παρεξήγησιν. Κατηγο ρ<Ον χάποτε τόν προσχοπισμίν γι· νιχ6ς διι παριμποδΐζιι τό Ιργον τής ιΐχογενείας ή τοθ σχολιίου Τοθιο ΪΙν είναι άληθές, τιυλάχι οίον προχιιμένου περΐ τβθ χαλβς ένν&ουμίνου προσχοπισμιθ, δ δ ποίος τοάναντίον είναι δ δυνατώτε ρος βαηθδς χαΐ τ&Ο σχολείου χαΙ τής οικογενείας. Φθάνει νά δπάρ χη σ,ινεννόησις μεχα(ύ τβν τριών ουιβν πκραγόντων ιής παιδιχής αγων ής χαΐ ή άπαραίτητος χαλή θέλησις. Ό δΐηγισμός έν πάση περιπτώσει ίέν φιλοδοζεΓ τίποτι άλλο παρα νά συμπληρώση τό Ιρ· γον τής ςίκογενείας χά Ι το9 σχο¬ λείον Άπβ τβ Ινα μέρος τό στενδν πλαίσιον τής οικογενείας ίέν έ- ξαρνιΐ είς τό παιδΐ πιύ γίνεται νεανίας. Τό παι&Ι άπά τα 12 χρό νια τβυ χά ι πέραν Ιχει απόλυτον ανάγκην τής συντροφιας τβν συνο μη>ίχ»ν τού. Άπό τό αλλο μέρος
  έχομεν τό σχολιΐον, τό δηοΐον μέ
  τό δπερφορτβμενον πρόγραμμά
  τού άπορρο;^ βλας σχεδάν τας
  ώ;ας τιθ πβι&ιιθ, τό δκιΐον έν
  τούτοις Ιχει ανάγκην χέποιας χά
  λαρώσεως, κίποιας άνβψυχής, χά
  ποίας μεγαλυτέρας έπαβή; μέ την
  πραχτιχήν-τήν πραγμκτιχήν ζωήν.
  Αϋΐά άχριββς τα δύο σκιχιΐ»,
  ηιύ λείπουν άπο την οίχογένεικν
  χαί τό σχολείον, προσφέρει δ δ
  δηγιαμός: Την αυντροφιάν μέ τ'
  ίλλα ου^μήλιχα παιδία, πιύχου»
  τό Ιδιον Ιδε&δες χαί τ&ν Ιδιον έν-
  θοκοιασμο χαί τίς ωρΐς ής &γι-
  οθς άνίψ^χής ιίς τό υκαιθρον μέ
  παιγνίδια διδαχτικί, με παντοει
  διΐς πραχτιχίς γνώσει;, μέ φυσι
  κήν χαί ηθικήν άσχησιν, ή δποία
  ίέ< ήμποπιΐ νά γΐιη ιίς τό σχ^ λιΐο» χαί μέ τό σχολιΐβν. (συνεχίζεται) ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ Τελεία άν«κ«(νιαΐ{ κρύην λουτρόνΒαρίάχπ καρβι το Γενΐ Τζαμί ΉραΜλκΙοβ νιτβ τίΐν διεύθυνσιν κ. , Γ. Μαρή μέ τμήμκ ΕύρκηοιϊοοΟ κ»Ι Τουρκικόν ρυθμου (χαμάμι) κατ' άρέβκειαν τ&ν πελβτβν· 'ΛΜρα περιπβίηοις μέ υπηρεσίαν πρόβνμβν κ·Ι τιμαί «Ι συνήθεις. Διά τβύς ανδρβς άπο 7—1 «· μ. Δι* τάς νυν«Ιχαις 1—7 μ. μ. μ«1 συνέχειβ ίι» τ€»ς «νδρβις. Μονον μία έκΙσΑεψις άρκεΐ νβ αάς Τέ) ώς αν μ Λουτρόν άρχεται τ&ν βργααιβν Τ·« τ* ν Δευτέραν 26 Άηριλίου 1937. ΕΛΑΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Η ΟΚΑ ΔΡΑΧ. 48 ΈΡΟΕΟΑΙΣ.. ΚΑΤλΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜ&Ν Αί Πασχαλιναί ημέραι είς την Νεάπολιν. ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ίνταποχριτοθ μα{)· —-Ή ίνο'ξις έαχόρΐσε κανχοθ τα όργιώδη της χρώματα. Τό πράαι- νβν γενΐνβς χυριαρχε!. ΟΙ άνθβ· νες τής ωραίας χημοπόλεβς πα- ρουσιαζουν θέαμα Ιξοχον. ΠχντοΟ χαρμόσυνα παρακετάσμΐτα. Παν- τοθ τό σφρΕγος χαί το γέλοιο τής άνοΐξΐας. Αί πασχαλιναί ημέραι θά προσ- λάβουν χαί έκ τοθ λόγου τούτου διά την Νεάπολιν έπιβλητιχβς πα- νηγυριχόν χαραχτήροτ. Άπό τό Ηράκλειον χαί άπό αλλα μέρη τής νήήσου αναμένονται άρχετοΐ Φΐλέορτπ χ»! φυσιολάτραι. Αί Ιοοταΐ τοθ Άγίου Γεωργίου τβθ Σιληνάρη χαϊ τής Ζνοδόχου Πητή: είναι βέβαιον δτι θά συγ χεντρώσουν πλήθη πιστβν, πιύ θά Ιλθουν άπό την παραμονήν τοθ Πάσχκ διά νά περασουν 1$& τάς έορτασίμους ημέρας. Έξ δλλου ή έκέτειος τοθ αφα· γιασμοθ τβν μαρτύρων τοθ σπη¬ λαίου τής Μιλάτου θίποχλείση Ινα άχόμη λόγον συγκεντρώσεως πλείστων φιλεόρτων έξ δλων τβν διαμιρισμάτων τΐ)ς νήιου. Είς τό σπήλαιον τής Μιλάτου, ώς γνω¬ στόν, θά γίνη άρχιερατιχόν μνη- μίσυνον την Κυριακήν τής δια- χαινησίμου Θ1 έπβχολουβήση ϊέ ή έχ'έλεαις τοθ χαχορΊισβίντος έορταστιχοθ προγράδματος μετά πάσης ακριβείας. Οί νέοι τής Νε· απόλιως όργάνωσαν χαί άγβνα δρόμου έν συνδυασι ω πρός ιήν δλην τελετήν, χαταθέσεις στεφώων έκτελέσεις έθνιχβν χορβν χαί ά- σμά'ων χ.λ.π. Γενικώς πιστεύεται δχι ο Ε Πα· σχαλιναί ημέραι είς την Νεάπο¬ λιν χάρις είς τάς καταβαλλομένας προσπαθείας τβν ταπιχων ·?γ«νώ· σεων θά άφήσίυν άν«μήσεις λαμ πρότητος είς κυς φιλεόρτους οί δκοΐοι ήρχισαν άπο χθες νά χατ» φθάνουν είς την ωραίαν χωμόπολιν. ■—Διά ίηλητηρίβΐσιν όρν(θ»ν· "Υπό τοθ ΣταβμβΟ Χνρβφυλα κης Άρμένειν χκτεμηνύθη 6 Γ. Χ. Άνδρ««δάχπς ιίς ΣελΙ Ρεθύ¬ μνης διότι Ιβκόρηιζεν στρνχνΐ νπν είς τα έβόχνρν βότβθ μέ σκοπόν νβ δηλητπρι»ζωντ«ι «Ι Ιντος βΰτ2ν εΐαερχβμεναι ίρνι β·ς μολονότι διά τουτο δέν ηΰθύ νοντο ούαιαοτιχ&ς €Ϊ Ιδιοκτήται τον. —Ή ύλστομία τής δρυδς. Κατόπιν διατβνήί τοθ υκβυρ· νεΐου Γεωργίας άπηγορϊύθη υπο τβθ οασοναμειΌ» Ρεθύμνης ή ΰλο τβμ(α τής δρυές (βΐλανιδιάς) κρός πρβσταοΐαν της πβραγοίγή'ς βελανιδΐων. —ΟΙ σαιγματ·π·ι·ί Χβνίκν. Ό Δϋμος Χανίυν δι' άνβχοινώ σεώς το» καλεϊ τβύς έχεΐ σαγμβτβ κοιούς τοΟ( δικαιουμίνοος άκβζη μιύσεως νά ύποββλουν μίχρι τής 18ης Ναίβυ 1937 νέετς αΐτησεις άνοιθΐΜρησεΝς με,τά γραμματΐβυ έ( 100 δραχμ&ν «Ις τβ Ύφυπβυρ γ·Ιον ΈργοισΙα{. 'αβ«ύ(Ν| «ν« Μθΐνοθτβτι ίτι ο! ύποΒβλβντες έκ ηρο&έσμνς αΐτπσεις δύνανται να ϋ«οβ«λλο«ν έκ νίου τοιαύτας. ΔΙΚΗΓΙΡΙΚΟΣ ΙΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡί ΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πριβτ. 186 Ματατωθείσης έλλε'ψΐι τής Γεν. Συνιλιόσεβς τής 29η( Απριλίου 1937 χαλιθνται τβ μίλη τε Ο ΔικηγοριχοΟ Σύλλογον Ηρακλείου είς επαναληπτικήν Γεν. Συνέλευσιν γενησομένην τή» 6ηνΜί>Ϊ3υ 1937 ημέραν Πέμπτην
  χά Ι ώραν ΙΟην π. μ. έν τ$ αίθού
  αη συνεδριάσιων τοθ ΔιχηγοριχοΟ
  Συλλόγου Ηρακλείου,
  θ έ ματ κ
  1) 'Εξουσιοδδτησις διά την Γ
  δρυσιν Ενώσεως Διχηγοριχβν Συλ
  λόγων τής Ελλάδος.
  2) Τροποπίίησις χανονισμΐθ
  προκκταβολής είς ποιν. δποθέσεΐς.
  3) "Ιδρυσις Ταμείου Προνοίας
  4) Ανακοίνωσις.
  Ηράκλειον 29 Απριλίου 1937
  Ό Πρόεδρες τοθ Δΐκηγ. Συλλέ
  γου Ηρακλείου
  Τίτος Γε»ργιάδη(
  Ό Γεν. Γβαμμχιεος
  Κωνστ, Μαμαλάχης
  —'Η τελετή τής 'Αννβτίβΐ
  ως καί ή έβδομας τοθ Π·»σχα.
  Σημερον Κυριακην τβθ Π«σχ«
  αρχετοιι την 4 μ μ. β Έσπΐρινβς
  καί ή πανηνυοιεή Λιταν»(« τής
  Άναστβοίως ώς £θβ;, ήτοι:
  Έκ τβΰ ΜητρβπολιτικοΟ ΝαοΟ
  ή πβμπή -νατευ5υθήσεται ιίς τον
  Ι. Ναόν Άν, Μβτβοιίβυ Ενθα +■
  λπσΐται ο υιορός /Εσπβρινίς. Μ«
  τα την είσοδον ή κομκη χατευ
  θυνθησεται αίς τον Ίβοον Ναόν
  τοθ Άν- Τίτου, δπβυ ψ»λήσΐτ«τ
  6 έσηερινέί, μετά το τΐλβς τοθ 6
  ποίου η πομπή διά τής λΜΐνόρου
  Κβλοχαιρινοϋ θάκαταλής°η «Ιςτβν
  ΝητροπολιτΐΜον Ναόν τοθ Άν*
  Μην» ϊνθα ψιλήσβται ό Μένας
  'Βσκιρινβς της Άνββτάσΐως ποινπ
  γυριχώς χατά τό τυκιχόν της Ν.
  ΈχκληοΊας θά έπακολουβηαο δέ 6
  άσπ«αμές της Άν«στάοΐΜ( έν τφ
  Νβρθηχι κατά τα «Ιιιθοτβ.
  Δευτέρα τής Διαχαινησ<μβυ: 7 κ. μ. 'Η Οβία ΛϊΐτουεγΙα έν Τ$ Μητροηολιτικν Ν«φ Άν· Μηνά έν ίέ τω Ί. ναφ τοδ "Αγ. Κων σταντ^υ (Άρχκρατικη). 6 μ. μ. ό Εσπερινάς έν τω Παλβιφ Γίαφ τοθ Αγ. Μηνά. ΤρΙτη τής ΔικκαηνησΙμον: 7 «•μ¬ ή βε'α Λειτβνργία έν τφ καλαιν ναφ το& Άγίου Μηνά μεθ' ήν ίκι μνημβσυνβς δϊπσις .έν τφ κεριβο λω τοδ Διδασκαλίίβυ υπέρ τβν έν κολεμοις πεσόντων χαΐ ν«τ« καιρούί άναιρεθίντΜν βΰοεβών. € μ μ 6 έσπβρινές έν τω Ί. να$ ΆΥ· Παντελαήμονβ{, Τετάρτη τής Διαχαινησίμου: 7 κ. μ, η ©ε(α λειτουργ(« έν τώ Ιε ρω Νβφ Αγ, Παντελεήμονος μεθ' ήν ψχληβετ«ι έπιμνημοσυνος δέη σις υπέρ τ&ν Ιδροτ&ν τοΰ Νοσο κβμείβυ Πανανοϋ ΚαΙ Αθήνας ββοβουλβχη χαΐτ&ν λοιπ&ν εύερ γβτ&ν τοδ Ίδρΰματος. 5 30 μ. μ. β έσχερινβς έν τω Ί. ναώ τοδ 'Β οταυρωμένου. Πέμιττη τθς Δΐαχαινησίμβυ 7 π. μ. Ή ©·ί« ΛβιτουργΙ* έν τ$ Ί. Ναώ τοδ ΈσταυρΜμένου. —Τό Πβοχα είς τούς Στρα τβννς. Το Πάσχα είς τούς στρατβνας 04 έορτβοθθ σημερον μέ έ{αιρε τιχην λ«μηροτητ« Έχτος τβν άρχ&ν αΐτινες π»ρε*λή9ησ«ν νβ παραστ&σι είς την εορτήν ταύτην θά κβ>ρβτστ5 χά Ι το κοινόν, Ίδι-
  «ίτβροι φροντίδΐς ελήφθησαν διά
  την δημιουργίαν των πλέον Ιπβ
  νβπβιητιχ&ν έντυπώσβων.
  - Έπίσος ττανπγυρικ6( θά έορ
  τασθό τό Οάσχ« κ* Ι είς τα τμπ-
  ματ« Χλή
  ΜΛΛ/ν»
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητεϊτε άπό τόν προρηθευτήν σας
  μιρκισιΠΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο
  ΜΑΡΚΑΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΑΕΥΚΟ
  Είναι σαττούνια τελείως ούδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  Η
  ■ι.

  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφβΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  2 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΜΥΚΤΙΟΥ
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΝΟΜΟΣ
  ΙιΊΟΛΥΣΕΟΣΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΝ
  ΔΙΑ ιΊΟΙΝΑΣ ΦΥΑΑΚΙΣΕΟΣ
  ΜΕΧΡΙΣ ΕΞ ΜΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 λΐαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας)·—Έπ' εύκαιρία των έορ*
  των τού Πάσχα χαί τής Βασιλάκης έορ
  τής, εδημοσιεύθη ό νόμος διά τού ό
  ποίου άπολύονται οί κρατούμενοι δι
  ποινάς κρατήσεως καί φυλακίβεως μέ
  χρι εξ μηνών.
  Ό νόμος ούτος εξαίρει τής άπολύ
  σεως καταοίκους ωρισμένων πό ι νίκων πι
  ριπτώσεων οΐτινες καί οέν θά συμπεριλη
  φθώσι είς τό μέτρον τούτο. Σημειωτέ
  όν ότι ή απόλυσις των ύπαγομένων εί
  τόν νόμον κρατουμένων χαραχτηρίζετα
  «ροσωρινή έφ' όσον ούτοι θά ύποπέ
  σουν τυχόν είς νέον παράπτωμα.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΫθΪΣΪΣ
  ΤΟΥ ΘΟΡΗΚΤΟΥ ΊΕΣΙΙΗΙ.
  ΤΙ ΙΙΧΥΡΙΖΟΝΤ.Ι ΟΙ ΕΡΥΟΡΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μα€ου (τού άνταπο
  χριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Πά
  ρισίων μεταδίοουν πληροφορίαν έκ Βα
  λενθίας ήτις επιβεβαιοί την χαταβύθι
  σιν τού «'Έσπάνα» έπιμένει δέ ότι τό
  πολεμικόν τουτο εβυθίσθη βληθέν υπό
  άεροπλάνων έξορμησάντων έκ Βισκάϊ
  άς.
  Επί τού «'Έσπάνα» λέγεται ότι έπέ
  βαινον άνώτεροι άξ<ωματι«οί τοθ Ί σπανιχου ναυτικού, μοναρχικών φρονή μάτων, οΐτινες καί φερονται πνιγέντες Ή καταβύδισις τού ,,Έοπάνα,,. Οί Ιταλοί διά τόν φασισμόν. ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαίου.—Νεώ· Ιεφημκρΐβες ϋκιρμαχοθν τιραι πληροφορίαι μέσω «ι* την λήψιν 0«ό τής κυ Βερολίνου άναφβρουν δτι βΐρνήσεως καΐ «όρυτάτεον ό δό ων Έθ Ι ΕΚΜΙΠΟΥ Μ0ΙΛΜ010 ΑΘΗΝΑΙ 1 Μβνθυ (τού άνταπο κριτού μοις).— Τό «Ά Θη ν όϊ» ό ν Πρα κτοριϊον» πληροφορείται ότι αί άρξάμε ναι συνεννοησειν μεταξύ των Κυβερνή οεων τής Αγγλίας κοί Γαλλίας άφ' έ νός «αί των ούο Ίοπανικών Κυβερνήσε ών ·φ' ετέρου δια την έχκένω«ιν τού α μάχου πληθυβμού "τού Μπιλμπάο συνε χίζονται υπό εύνοϊχάς συνθήκας. Γενε κώς πιστευεται ότι οί συνεννοήσεως θ' ά πολήξουν είς οϊσ:ον άποτέλεομβ. Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞ&ΓΟΓΗ ΚΑΤ' ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΟΛίΟΝ Τό ένταΟΘα μονοπώλ όν εσημείωσε ιή κατωτέρω εΐσαγωγικήν κοί έξα>ωγικήν κ(νη
  σιν κατά τόν μηνα Απρίλιον:
  ΕΙοαγωγή άλατος, εύδεμΐσ. Έξαγωγή 58
  260 χιλιγρ. όξιας Βρχ. 145.650, ηυρεΐα ιΐσο
  γαγή 144 000 κυιία άξΐας ορχ. 187.200. Έξα
  γωγή 164 200 κυτΐα άξιας 5ρχ. 213 590. Παΐγ
  νιοχαρτα εΐσαγωγή 500 δίσμαι β' κλ. όξΐας
  Βρχ. 11.500, έξαγωγή 415 δίσμαι άξίας ορχ.
  11,833. ΕΙσαγω-γή χαρτοσήμου- δια λογσριο
  σμόν τοθ ένταΧθα ταμεΐου εισήχθησαν χ< τόσημα όνομαοτικής άζιας δμχ. 500 000 κσ Βιά λογαριασμόν τοθ ταμεου Μϊσσαιάς όν. άξίας 26.900.'ΕτιΙσης εΐοήχθησαν οΐνοπνευμο τόσημα άξιας 300 000 6ρχ , ταινίαι κοτινοθ άξΐας 247.500, φυλλάβια καπνοκαραγωγικοθ σιγαροχάρτου 7,200 άξίας 14 400 δρχ. κοί 20 χύλινΒροι σιγαροχάρτου Βιά λογαριασμόν ιής τοιιικής κατινοβιομηχανΐσς. ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΠΤ-ΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Χ6ές την προ. Τα ν ανευρέθη παρά τδ 12. 600 χιλ. τής δημοσίας αμαξιτής όδοθ Ήρα κλεΐου Μβεσα^άς καί έντός καλύβης άιιεχού σης περί τα 50 μέτρα Βεξιά τής όΒοΟ πσρα την θέσιν τΜέτρος» τοθ χωρίου Σταυράκια, κτομα αγνώστου άνδρας. Τό πτωμα άνήκει είς Ανδρα άναοτήματος μετρΐου, ήλιχΐας Βέ ά -δ 40—45 έτων. Φέρΐι μύστακα ξανθόν έ- στριμμένον, σαχχάκι καί γχιλόττα χαχΙ στρσ τιωτικά καί «μπροοιιο&ιέ». Ή πρώτη φάλαγξ χοθ ΒεΙκτου ι ής δεξιθς χειρός Ιχει κάθει άγκύ λωσιν συνετιε α παλαιου τρούματος, 6 Βέ τιη χυς τί|ς άριστεράς χειρός φέρει έστιγματισμέ νην φυσιογνωμίαν γυναικός καί κάτωθιταό Τό δνομα «'ΛρΜή» καί την χρονολογίαν ρ φρ τό καταδρομικόν των Έθνι κων α'Εσνάνα» φέρκται κα ταβυθισθέν κατόπιν *χρο σκρούσικς σύτοθ επί νάρ κης. Κατά τάς αύτάς χλη ροφορίας -ολλοΐ έκ τοθ «ληρώαατος τής «Έσβάνα» Βιισώθησαν υπό άλιευτικων των ιθνικοφρόνων άτινα «ροσβτρεξαν είς τδν τό«ον τοθ Βυστυχήματος. Έκ Παρισίων άγγβλλβ τα ι δτι ή βκκένωσις τοθ Μ«ιλμ«άο συνε^Ιζετοη «άν τοτι 6ιατεθέντ«ν «ρδς τοθ το γαλλικων καί αγγλικών φορτηγών μβγάλου Ικτοτΐί σματος. ΑΙ σοσιαλιστικάς μιτρων «εριθ4λψΐως καί στεγάσεας τ·ν βροσφύγων. Ή «Ούϋανιτέ» γοάθει δτι οί «ρόσφυγες οθΐοι θύμο τα τοθ «ώμοθ» Φράνκο «ρι «ιι νά έηοικισθοθν «ν Γαλ λία μβχρι τής ημέρας τής τελικής νίκης τής άνθρ»«ό τητος, ή δκοΐα δέν θά βρα 6ύ Καθ* ΑίάγγΟβταΕΐ έκ Λον βίνου «οΐρελθουσων των «ρώτων βντυϊώσεων διά την μερικήν άκοτυχίαν τοθ βανιίου των έζονλΐσμβν άλλά καίέξ άφορμής τής βγερθείσης «ερί σύτδ άντ ι «ολεμικής συζητήσεως, οί «ολιτικοΐ κύκλοι ήοκισαν άσχολούμινοι σοβάρως μέ τό Ισκανικόν-ρόβληυα. Λ* νεται δτι ή Αγγλία Θ4 «ρο τείνη την σύγκλησιν «18ι κΐ)ς διασκέψεως είς την ό «οίαν β 4 κληθοθν νά λά· βουν μβρος δλα τα μινά- λα Εΰραεΐαϊκά: κράτη Έκ Ρώμης τηλεγροφοθν δτι ό φασιστΐκδς τΰνος γράφΐι δή τ©ν συγχρόνων ρευμάτων ό φασισμός οΰ6β-οτ« Θ4 τα δνλα άλλά 3» Ι1Ρ-ΤΝ1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜ.ΝΙ.Σ ΛΦΙΧΝΕΙΤ1Ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΑΥΡΙΟΝ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΙΝ Ξί=!ΐΤΙΙΙΙ. ΚΙΙ ΓΕΡΜΑΝΙ1! ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαίου (τού άν*αηο χριτού μας).— Ι-*θ' ά τηλεγρ«φεΕ θ(_ αγΐινισθΒ μέχρΐ ε»αΙτοθ!ηραι«τορ8Ϊον Τρανζόνσεαν έκ Βερολίνον τΐλευταίουστρατιώτουπρός ό ύπουργός των στρατιωτικών τής Γερ ύ.εράσ.ισιν αύΐοθ ««Ι τοθμ^ίας στρατάρχην φόν Μπνόμ«.ργι, -. .. _ . ___„ (άνανωοεί εκείθεν οια Ρωμη* θπου *χ Ύποδείξεις τούΎγειονομικού Κέντρου διά την καδαριότητα είς τόν λιμένα. Τό 'Γγκονομικίν Κέντρον ϊι' Ιγγρίφου τού ηρίς την Λ1 μέν χήν Επιτροπήν γνωρίζϋ 8ΐι ή δγιει νή χατάατααις τ&0 προ τής απο ίάθρας χώρου είνε πλέον ή άθλία καί ώς ΐχ τούτου δτ)μι&υργεΤ & μέσον χίνίυνον ιβν περια!»ων. Π διά ιήν υγείαν τοθ τούτου χινίύνου & οποίος χαθίστα ται Ι» μάλλον ατυγνώτερος έξ αί τίκς ΐί[ς έλιύσΐως τβν χαλοχαΐρι νβν ήμιρ&ν χά ι πρός Ιςάλΐ ψ:ν χαί τής άαχημΐας ή δποΕα παρου αιάζΐται πρό τ6ν όμμίτων τδν ξίνων {χ τής ο^σσω?«ύαια>ί έχιϋ
  τίοιον άχαθαρακον, ιδ δγειοναμι
  χίν κέντρον δποδειχνύιι την λ<ξψν τβν χάτωΒι μίτρω<: Νέ ουαιηθή εί5ΐχή δηηρΐσία χοθαριίττιτος τοθ λιμένος ή ■ϋ νά αναλάβη υπΐυθυνως την καθ* έ<α οψ έξ ούΐοθ πεοιαυλλογήν κοί απομάκρυνσιν πάσης άχαθαρσΐ'ας. Νί τοποθετηθή! κ»τά διαατήμα τα λιυχοοΐίΐ]:^ δοχΐΐϊ μΐτά χά λύμματος χαί νά ρίπτωνται έ/τθ; αυτ&ν τα διΐφβρα άποροΕμιιοιτα. Νέ χατασχΐυΐοθ&οι ίύρ^'ή-Ία 2—3 αν» 100—150 μίτρα. Ν λ έηισχευααθΑοιν επί τό ρον τα είς ιήν δυτικήν πλιυοίν το9 λιμένος δπάρχοντα ήΐη άπο χωρητήοια κ*! ουρη'ήίΐκ «*1 νά χατασχΐυαοθήσΐ ιοιβθτα Τοιιρχι χοθ τύπου μιτ' άφθόνευ ΰϊατος χαί πρβς την Ανατολικήν πλιυ ά ράν. δποδκχνύιται νά 6δρο χρωμ»τ:σθίσ:ν «Ε λέ ί Οψ γύ;ιο μ τοθ λιμένος είς Οψος τουλάχιστον ίΰο μίιρων χα( νά ριφθ^ πολτάζ άοβέατου είί & μίρτ, δπ*]ρχ«>ν χβ
  πρανα χά Ι ιόχχ μιτά τή ν άά
  χρυνοιν τούτων.
  ΑΙ ΕΙΖΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΰΜζΙΟΥΜΑ Σ
  Κατα τόν μήνα Απρίλιον
  ο( εΙσπΓάξεις τοθ ένταΐθα
  Τελωνεΐου άν ήλθον είς δραχ.
  4.529 078 40 έοημε'ωσαν 6έ
  (ν ουγχρίσει πρός τάς ίίσττρα
  ξεις τοθ μηνός Μαριου, με'ω
  σιν καια Βραχ. 1552.152 90
  ΗΙΚΔΡΟΜΗ
  ΤΟΝ ΠΡΟΙΚΟΠΩΝ ΜΑΣ
  , Η ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΙΣ
  ΕΜΠΟΡΕ ΥΜΑΤΟΝ
  Κατ' άρμοδΕαν ανακοίνωσιν !έν
  άπαιτιΐιαι κατάθεσις
  φίμ τβδ χ. Βιτανρη
  2.& Π. κρός τάς «νταυ·
  ό αά ίζ
  ρχ ρς
  Β* ϋροσΜοπΐΜός αρχάς ^ζ
  αι δτι οί πρίσ»οποι μα{. οΐτινις
  ανεχώρησαν είς ΆθΑναις τίιν η»
  ρελθοΰααν Πεμπτην άφΐχβηθΜν
  αΐσ'ως χαΐ μέ 8αυμο·σιον »οτιρόν
  εί; ΙΙοραιά. Έκιΐβεν τό £6μκ
  εφρόντισε διά τίιν είς Αθήνας
  μιταφοράν.τνν μμΙ διαμονήν των
  χ*τα την νύκτα της Ποτρασχευης
  ΈπΙσης άγγβίλετοΐι ότι χίές την
  ϊ άώ ί Χλΐδ
  Έπσης γγ
  πρωϊαν άνΐχώρτισοιν είς
  σιοπ;βΟΕθμιιι&ς. / Ι Χμοδες τί ν
  ΝβυτοπρΓσκθΓ.ων μας 6ά &ν«χο»
  ρήσβυν οιΰριον την πρωΐαν διά
  Νβαπολιν καί Άγιον Νικόλαον
  ΐηβυ έπιςρυλόσσιτοη είςβύτούς έν-
  θβυοΐΝοιοτάτη νποδ<χή. 'Κπίβηϊ ή 1η Όμ«ς »ηβ τόν Αρχανών χ. Κ«ροικοιΐοά»ην £τ»λ 8α άνα- ΧΝρηβη διά τριπμΐΓον έκδρομην είς Άρδου μοιΙ ϋράοι. ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «Α Κ ΡΟΠΟ Λ Ι «» Λίιφ ι<1ς χαθιερωμΐνης ος ίπΐΓ)ια>| ήοιως ιό θλ
  μ
  τος διά τ^ν παραλαβήν μεταφορ
  τωδέντων ίμποριυμάτων είς τό η
  λαινιΐον ιίσα^ωγής των, έφ' ίσον
  ταθα ίχοα: χαρκχτηριοθ^ ΐ7εύ
  6ερκ χαί δηάγβνται είς τού; πίνα
  χας Α χαί Β. Διά τα έμπορεύμα
  τα ταυτα άρχιΐ. μόνον ή ιίς τό τι
  λωνιΐον τής ά
  κατάθεσις τοθ
  χ άφίξιω;
  «[χιχοθ τιμολογΐ
  θ βί
  ου χαί ή επί νθ ΰιαδβτηρίου με
  ταφοριώοειος σχετιχή μνεία.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΠΕΡΙ «ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ>
  ΈιΐΙ τβ εύ^αιρ ς τό τι
  μολόγιον ιίνι έχίεδομένονέη'δνίμα
  τό ιίκοοα|τι χ&0 δτιίρ ιΰ ή
  ιίσ*γωγέ
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΕΜΠΟΡΕϊΜΑΤαΝ ΕΞ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  [ως, ούίέ να χκταΐΐθεται
  Ομβ ^ζ,ΐί,ύ %λχΑ τάς μημ
  νκλώοεις ΐφαρμοζομέναιν τβν
  ' & 30239)36 ά
  ς
  έν
  Δι' έγχυχλιΈυ της πρές τα Έμ
  ποριχά Έπιμελτ)Λήρια, ή Τράπε
  ζα %ς Έλλάίος γνβρΐζει δτι οΕ
  επιθυμούντες νά ιίο«γάγα>οιν έξ
  Ιαπωνίος 5ιίφορα ι Ιδη είσαγί
  μενά ιΐτι έλευθέρυς ιΐΐι διά ίυ
  ναμιχότητος δέον νά δπςδαλωαιν
  μίσφ τβν ιίχεΓων Έπιμεληιηρί
  όν οχετιχας αίιήσιις πρός την
  παρ' αύτη" άρμοίίαν Επιτροπήν
  τβθ Τμήματος Έλέγχου Συναλλάγ
  ματος μέχρι 20ής ΜβΙίΐι έ.Ι. τε
  βραδύτερον. !
  Ο ΑΠΛΟΥΣ
  ΜΒΓΙΣΤΟΣ ΔΑΣΜΟΣ
  . 30239)36 άποφάοετ
  λΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΙΛΛΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Γϊνικός "Εςρορος Έλλήνων
  Προσκόπων κ. Λ. Πτέρπς διά χθε
  σινοΰ τηλβγραφηματβς γνωρΐζίΐ
  δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοδ Σώματος αον*)&&ν υπο την
  Πρβεδρίαν τής Α.Β.Υ. τού Διβίό
  χβυ Παό>ου Άρχηγοϋ των Προ
  σκβπων. άπίνϊΐμ·νεί{ τόνΔήμαρ
  χον Ήροιχλβίβυ χ. Μηναν Γιμρ
  γιάδην τό Νετ&λλιον φίλον τοθ
  Πρβοκοπισμοδ μετά σχετιχοδ 6ι
  πλώμοΐτβς είς έπιΒράΒκνσιν τοθ
  θερμβδ ϊνδιαφεροντός τού διά
  τόν ΠρΓσκοπισμόν. Τό Νκτάλλιον
  τουτο χ«θ' ότ ηληρβφορβύμββα έ
  χει μεχρι σήμερον άπονεμηθό
  ·<ς έλάχιστοτ πρβοωπα διαικβχριμϊ νην νατίχοντ» θέσιν κο«1 τα 6 πβϊοι καθ'οίανδΑηοτε τρώπρνπρο οέφιραν έ£αιρετιχοις ύπηρεσίοΐς ■Ις τον Πρεσχοηιομβν. Ο ΕΙΣΑΚΤΕΟΣ ΘΕΜΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ Δι' ύπουργΐκής αποφάσεως μετεφέρθη δ θειΐκός χαλκός κσί ο ι* χαλκοθχοι συσκευσσΐσι είς τόν πίνακα Ζ'τήςεΙσαχτέας ποσότητος τί)ς καθορισθβίσης δυνάμει τον ύπ' αριθ. 105 120) 36 κοί 137.264)36 άποφάσεων υπουργόν Έθν. ΟΙκονομΙ άς, πσρσμενούσης τί|ς ούτή(. Ή καθ* υπέρβασιν ιΐσαγωγή των ίΐοών τούτων θά έπιτρέ πετοι μόνον έκ χωρών μεθ' ών συνδεόμεθα διά συμβάσε δλοκληρωτικής άνταλλα αναχωρεί εκείθεν θά ευρίσκεται μεθαύριον (αυριον) την μεσημβρίαν. , Λ ■Ο Γεομανος υπουργος των στρατιω τικών θά έχη έν Ρωμη βυνομιλίας τό βον μετα τού κ. Μουσολίνι όσον *»1 μετα των άρχηγών τού Ιταλικού στρα τού, επί τής βιεθνοΰς καταστάσεως. Γε νικώς πιστεύεταιδτι κατά τάς συνομιλί άς αύτάς θά καθορισθοΰν αί λεπτομ,έ ρειαι καί αί προϋποθέσεις τής στρατιω τιχής συμπράξεως μεταξύ Ιταλίας καί Γερμανίας έ^ περιπτώσει έκρήξεως ηο λέμου. ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΕ&ΦΟΡΕΙ0Ν ΕΙΣ ΤΗΝ 4ΙΓΑΙΚΗΝ ΠΡΟΤΕΥ0ΥΣ4Η ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαΐου (τού) άνταπο· κριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άπό τής κρωΐχς τής σήμε· ρον απήργησαν τα λεωφορείον αύτοχίνη- τ ο· τα έκτελούντα την συγκοινωνίαν τής Άγγλικής πρωτευούσης καί «ών προα· στείων. Ή κίνησις ώς έκ τούτου οιεκό· πή χαί ήσυγχοινωνία γενομένη μόνον οιά των ήλεχτριχών σιδηροδρόμων.χαΐ των ταξί δυβχεραίνεται τα μέγιστα. Ή ά- περγία αυτή προσλαμβάνει εξαιρετικήν σπουΒαιότητα λόγω τοθ ότι εκηρύχθη είς τας παραμονάς των έορτών τής «τέ ψεως -τού Βασιλέως. Η ΠΡΟΤΟΜΗΙ. ΕΙΣ " ΜΛΚΡΟΣ ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαΐου (τού άνταπο χριτού μας».— Άποψινά τηλεγραφ»!μα τα έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι ή έορ τή τής Πρωτομαγιάς προσέλαβεν έξαι ρετΐκήν έπισημότητα χαί μεγαλαπρέπει αν χαθ' όλην την Γερμανίαν, όπου ώς γνωστόν έ χει καθιερωθή ώς ήμέρα άηο δόσεως τιμής είς την εργασίαν. Είς τό Βερολίνον συνεκροτήθη τεραστία συγκέντρωσις έργατών πρός τούς όποί ούς ωμίλησε διά μακρών ό χαγχελά ριος Χίτλερ, άναλύσας τάς προόδους τάς^ οποίας έπετέλεσεν ή Γερμανία υπό τό έθνικοαοσιαλιστικον καθεστώς. Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο.Η. Καο' & π/τροφορ(ύμ·θα ιί( ρφμ ή ρμή τής Ε.Γ.Ο.Η. μέρχι θιο σοιλ«νίχ~( ιιεϊεχουν περί τα 250 πρίαωπα έξ Ήραχλΐίοιι. Τό άτμο πλοιον «Σθρος> μ) τό οποίον γί
  νεται ή ίχδρομή μέχρι Πειραινς
  θά αναχωρήση ένιεθθεν την 6μ.μ.
  %ς σήμερον.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΟΗ
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΒΟ ΜΒΑ ΡΔΙΖΟΥΝ
  ΙΑΙΔΚΟΠΟΣ Ιϋ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μ*ΐ·» (τβϋ
  )
  τπβρτ
  μ«ί)—-ατβ πλπρβφορίβις τβο Πρβκτ·ριΙ·Η
  «Χββάί» ό βομβ.ρδισμος τής Μ«δρ(τη{ ύ«·
  αναατετβ (ς δ
  6χ(ςίτβ| «δ·«κ«κ·{.
  Χββς Μ«ί σήμερον « β·μβ«ρδισμ#ς διήρΜ
  οβν επί τετρβωρον, αί ι.ρ·<·,ΐνηβεϊο«» *« κ« τκστρβφοιΙ ι ι νέ» κν»η·λ·γισΐ·ι. Τ·τρ«γ« νβ όλθΗληρα κέ ) ΔΙ,ίν ττ] άγορα μας κυκιανΘεΙΌαι χθες τιμαί των διαφοράν 4τχ·κ4·ν «ροΐόντιβν >Τχον β· ■ατε»νιι
  20.Κ—21,<ο Ι 16,60 ■' α' $·. τας τεϊωνιΐαχιίς αρχάς Λ1#ι τα Έμπορι6ιομΐ)χβνιχά επι, μιλτ)τήρια έχοινοποιήθη έγχύχλιος Τ·ΙΙ*···| ηαρά τοθ δπουργείου ΈΘν. Οϊχονο | «' «ιοτ«το« μίαςέπεξτ,γοθθίχ τόχιΕμεν^ντβθΒ.Δ.' *. ·· ·· ιπερΐ ουμπλΐ3(ώσιως τοθ άπό 22 Αί ίίϋ 1937 Δ)τος <πιρΙ έφαρμο ■*■»■ <]ς τοθ «ιτλδθ μεγίσιου δασμο· ' ί)«·Ρ·» *Ρ* πΐ έμποριυμίτων προιλιΰοενς' «οιν· ν. ΙαοΝΙα* ήποτε χώρας ιίοα,γομένωκ η' «νταλλβγΐ Ιοι;( βξίας Έλλ~νΐ 14.- ■οιν* ν. έ· Δι«νιι·« .. α' μμΗ. μ Η.Μ η. Ι·.— ΈξαιρβτικοΙ ' Ε6_ Μ·λ·ρ·|(·· «Ιλι ■4τ«|« Κοοηδλια Αλοματα Ιοϊά' •ν α(νο)ν ια** 4Μν λ«ι·1] ■„ ητ1 «·. „ ·»αΐ. Ι. Ι.Μ 88Ε •Β. 3: Η. ρφ κν»η·λ·γισΐ·ι νβ όλθΗληρα κ«ΐέΡΡ»υσαν χά) «νίθΜβφπ σ«ν, συνοικίαι π«ΡβδίΒπσ«ν.·Ιί τάς φλβγ«ί τ·δ πυρός κ«ί οί Κι.τ·ιν·ι διβκλβδν «ν «λ λβφρβαύνη. ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΤθΊΙΐΟΫΐ ΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ __ΑΙΦΑΑΙίΕΙΚ ΕΜΟΟΡΟΜ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μ»ίου (τού άντβπο· κριτου μ*ς).—- Ανεκοινώθη σήμερον δτι εδημοσιεύθη πράξις τού ύφυπουργεί ου Έργββίβς διά τής οποίας κατηρτί σθη το Διοικητ(κόν Συμβούλιον τοβ Ταμείου Ασφαλίσεως Έμπόρων. Κ» ιόπιν τής καταρτίσεως ,οθ συμβουλιον» τούτου ή λειτουργί* ,ο0 4ν λ^γ Τ(Μ μείου βέν θά βραδύνη. Ο ΗΟΑΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ιΜΐΒ (τού άνταπο- ί έ ■Λ- Ι.. Ι Μόλ« 1 «Ι