94227

Αριθμός τεύχους

4554

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ϋ.Φ-"
  ΑΝΟΡ
  ΣΙΣ
  ^■■■ε—*ε'ε~ΗΜΗΗΗΐ~ΗΗΗΗΗΗε'ε~ΜΗΗΗΜΗΐ~ΗΗΙΗΗΙΗΗΗ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΜ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έΐησια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΙΐΟΝ
  ΑΡίθΜ, ΦΥΔΑΟΥ 4554
  ΤΙΕΤηΐϋ ΙΥΙΤΜΤ11 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  1 ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΟΣ
  ΤΙΣ ΟΙΙΟΙΟΜΚΗΣ ΑΥΤΙΡΚΕΙΑΣ
  Ό τηλ«ΥΡ*ν·ς μάς ανήγ-
  γειλε χθες μίαν έξαιρετικως
  ευχάριστον είδησιν δι* τό
  οικονομικόν μέλλο ν τής χώ
  ρκς χαί την π*ραγωγικήν
  μετς εξέλιξιν: Ή παραγάγη
  τβν σιτηρνν χ«τ* τβύς υπο-
  λογισμούς της γεωογικής ύ«η
  ρκσίαί, λέγει τ· *ξ 'Αθηνβν
  τηλ*νο«φημ«, προβλίηεται
  Ματα 350 έκατομμύ?ια οκά
  δα( ανωτέρα τής πεαυσινή;.
  Πρίκειται κκρί αυξήσεως οη
  μαντικϋς τής 4«οίας ή αγ«
  84 επίδρασις θκ είναι τερ«
  βτ(« 4πί τής οικονομικάς μ«ς
  ζωής. Διέτι τ· μέγιστον μέ
  ρ·ς τβν άναγχβν της κατα
  ναλώσεως θβ καλυφθή βπό
  την εθνικήν πκραγΜγήν. Καί
  δέν θ« χρειασθύμκν ειμή ο
  λίγ·ν μονον σχετικάς συνάλ
  λαγμα δι« την είσχγωγήν
  τ·0 ύι.·λ«π·μ<ν·υ ΐίοίτι π· σοθ αιτηρΒν, έκ τού (ξωτερι κου, δι* την εξασφάλισιν τής «παρκείβς τβϋ αρτβυ μκς Διδ·μέν·υ δέ ίτι καί ή πά ραγωγή τοΰ ελαίου καϊ τβν αμπελουργικ&ν πρβΐβντων, οταφνλθν, οίνου καί σταφΐ Α·ς προβλέπεται πλουσΐα επί οης καί «1 έκ τής κξαγωγής των είσπρβξβις βΐς {ίνβν α» νβλλαγμα αρκούντως ίκανο ποιητικαί, ειμπορούμεν νβ ελπίζωμεν ότι είς τό ηροοε χβς μίλλβν τέαβν Α οίκον» μική μ«, ζωή ·β·ν καί ή ν· μιβματική μ«ς καταστβοϊς θα οημειύοουν σημαντικήν βελτίωσιν. Άλλ' ανεξαρτήτως τβν β -γεεΜν «ύτβν απ·τ«λΐαμ« τη ν κβ τίς εύνοΐχής έπιδρά αεως την βκ·ί«ν θβ ίχα ή βημαντιχη αύτη αύξησις τής γεωργικής μ*ί πκρκγ»γής επί τής «ν γένει ίθνιχής β ξελίξβως., πρ·χύπτβι χαί Τουτο ακομη τό ευχάριστον ουμπίρβσμ·, τ· *«·ϊ·ν χαί αποτελεί φωτεινόν δίδκγμκ: Άποδίΐκνύεται δηλαδή, «τι Ι & θ την λύσιν τ·ΰ επισιτισπχβΒ προβλήμβαβς. Δοη αν είτε- ύ ΰξ μ ξη «βσΙων «αί τριαχοαίων έκ«τβμμυρ< «ν ό«άδων τής πνρκγωνης των δημητριχκϋν, χάρις είς «ίσίτι την πβρανωγήν μβς. Ότι δέν είναι αδύνατον νβ πυκνώίωμεν τβ δκση μ«ς κ«ί να Μαλύψυμιν τ«ύς γη · λοφους καί τας πβρισοοτέρας κλιτΰς τβν βουνβν μαες μέ δένδρα καρπ·φορατ, πβύ θ' άίΐβδίδβυν Ινα σημαντικόν ιίαέδημ* είς την χώραν. Άλλά χνρίνς πιατεύβμεν ϊτι ή εκΐέλσίΐς, τβν άκο,η· ραντιχβν— πνραγυγιχνν, έ- {υγιανιιχων ίργων, ή διαδ· αίς τβν έπιατημ·νικ8ν μ«* 8βδ»ν χαλλιεργείας καί ή έ- τα μεγάλα πβραγωγιχα Ιργα νίσχυσις τβν άγροτβν μας ο ποία ήρχισαν ίκτελβύμϊ να είς την Μ«χεδ·νίχν την Φεβσκλίαν κ« την Φρέρην «πό τ·0 1929 κ«ί τ« όπ·ϊ« τώρ« μόνον «ξιοπβιήθηαχν Μ«ί κατέστησαν άποδοτικκ ββφνλβς ή παραγάγη τδν 2ημητρι«κ5ν ειμπορεί ν" αύ ξηθή κ«τ« εκατόν πενήντα §»ς Διακοσίας χιλιοκδκς τ·ν ά ς χς τ ν·υς άχομπ. ε«ν ακβξηρ«ν- θβΰν ολ« τα έλη Ν«ί τ* τίλ μ«τα καί («ν εφαρμοσθή παντβΰ'ή επιστημονικαί καλ λιέργιια, όπως ήρχιαΐν ηδη να γίνκται προσπαθεία. Φυοικν, δέν πρέκείται να π«ρ«συρβδμεν «πό εύκέλους (νΒ·υσιασμ·ύ{ καί αδιχαιολβ γητβν αισιοδοξίαν. Διατί γνωρίζομεν ότι ·ακς κβί αν καταβάλωμεν προσα«8εί άς δέν ειμπορούμεν ν· με- ταβέλλωμεν δ εις (κταοΐις τβς κβΐ βροιχώ τα βύχ ά χ μηρά καί άγονα βουνά μα;, κίς γονίμους λΐιμβνας. Διά τι «ύΐατα θειύματβ δέν γ(· νονται. 'Αλλά πιστεύομεν ο μως βχθύτατα Καί μέ άδι«- σαλδυιον πεπβίθησν (τι βΐ- ναι δυνατόν ν'αύΕήαωμεντοΰ λάχΐστον κατβ τό ϊν τρίτον υπό τής Άγοβτικής δια μα- κροπροθέσμων χαί μεαοκρο θέαμων δανκ(»ν καλλικργη τιχβν βίλτιώσεων, 8« ςρέρουν οημαιντινην εισέτι αΰξηβιν τής γκωργιχής κκααγωγής μ«ς χαί θ« συμβίλβυν κίς την οικονομικήν βνόρθναιν τής χώρας μας. Όρθδς δέ ή κυβέρνησις (στραφή ήδη κρός την καπόθΗνο.ν αύ την. Τα ά«οτελέσμ*τα τής έν χαινιαοθείαης άπό τοϋ 1928 νέκς γενργικής ηολιτική;, άποτελοϋν την πλέον εΰγλωτ τον απόδειξιν της όρβότητος τής κολιτικής αυτής καί τόν φωτεινόν βδηγόν πού μάς Α νοίγει τόν δρόμον τβν μελ λ·ντιχβν κατευθόνοεων τής γεωργίας μας Την πολιτικήν αλλνστε αύτην τής έχτκλέσε ως μκγάλων παραγνγιχβν έργων χαί τής έφαρμογης βυγχρβνων χαλλιβργητιχβν μεθοδων χαρνοαχι μέ πίστιν καί αποφαοιατικ·τητ« καί ή οημβρινη κυβέρνησις. Εαί αυτόν τόν δρόμον,αύτην την γεωργιχήν πολιτικην πρέηει ν' όχολουθήσωμεν ίλοι μέ πίστιν καί Ινθουβιααμέν...- ΚΗΡΥΓΜ* ΑΙΣΙ0ΔΟ3ΤΑΣ: ΤΠΕΡΤΑΤΟΝ ΙΑΑΝΙΚΟΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ Β1ΚΤΩΡ ΠΟΣΕ Ή μίρφιβοις χοθ άνθρώπου έ χει ώς αντικειμενικόν σχοπον την προοδευτικήν ανάπτυξιν τ«ν άσθε νβν το.1 σημι'ων, είς τρίτον ώ α τε νά γίνεται πιο α?μονιχή ή άν θ,ωπίνη προσ»πιχότης. Σέ κάθε ί-θίωτο δπέοχουν δυο ϊιαφορειιχές διάρξεις: ή μία είνε Ινα πλίσμα άρνητιχό, άπαισιίδο ξο, σκεπιιχιστιχσ· πού αφίνετο» ν* παρααύρεχ»ι ιΟ«ολ« άπό τα χ*χ4 Ινστικτ» τού πρός την τεμ πελιΐ τ] χήν λ*ιμ*ργ!α. Αοτο χδ πλ{ιμχ Ιχ«ι άαοΐρίττιααιο γιά την προσπαθεία χαί άρίακεϊαι νά χνχολογη* Τϋυς ά'Χλους άνθρώχου;, νά είνε χαχά. Ή ζήλεικ, δ φθί»ος τί μΐσος τό χυριεδουν. 'Γπάρχει βμης μίσχ μας χι' Ιιχ δλλο πλΛ σμα τθετιχί». Α&τό Ιχει πίστι άλήθειΐ ϊχει αΰιοπεπο'θησι οΐαομ*. κα?ω?δντ), άναζητεΤ 1| συντρο^ιά τβν άλλων άνθρώ ;ων χαί ευχαρίστως τους προαφί εί δπτ]5εσ[αί. Αύτό τό θετικο χαλλιεργοθμε τοθ υινθητοθ χι' Ιται θί τον 6οη θοθααν να Ιπιτΰκχι σιήν ζ«*, άν τί νϋιηοτ&χη απλ?63Τκτα, "Οίαν λίτι υ' Ινα πζιδΐ 8α είνε λί 8:ι ·Γνι δτι α φ χαιχιχτιχό κλπ είνε σιν νά σπείοετ» μίαα τού τό απόρο Βλων χ 3ΐ4 παίϊΐ καρά ιίς στάσιν ΐνΐ5?υώ5ΐ). Τίίκαντϊον πρέ άί πιι νχ οτά παιδία χαί να τού; μιλδΐε μίνον γιά τα χκλα ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΟΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ή Έλλ«5, βο·ν ρΐΐτειι χώρα «τ«χή κ«ί νος, ίσβν καί &ν ίχθ χ σιας σχετικ&ς χαλλεργησΙ μους ΙκτβθΒΐς, βν τούτοις βίμ πορεΤ νβ Φϊπβδίίσο πβλλ» χ«ί νβ καταστήση τ·ν λαόν η·ύ την κβτοικΐΐ αύτάρχη, βρ χεΤ νβ χαλλιεργηθο κβλ£ς, νβ *κχβΡσ»6ί5, V βνβμ·- λυβή κ«» νβ γ·νιμ·ηβιΐι 5 μέ τ·ν μ·χβ·ν κβί τ·ν ίδρβτβ φωπσμένβυ Τ λλ « ΑΟΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΟΙΣΕΙΟΥ Ν' ΑΗΕΓΕΡΘΗ Ι ΟΙΟΛΙΟΟΙΙΗ πρέπει νά ίσα μχς. Άπ' χή σχιγμή πού θ' άρχΐοε τε νά χαλλιεργήτε χά Βυνατά χαί θετιχά σηι»εΐ0< τοθ έγώ αχς, χά ά θεντ) χαί άρνητιχά θά άτροφήαουν Ιά έξαφχνισθοθν. Πρίπει νά γίνε ε",6ίίΐόδοξο(, Ινθουσιώδιις, χά οί, άλτροΐιΐσχαΐ, ταχτιχοΐ, πρόθα ιοι, άποφασισΐιχοΙ, έπίμονοι στά ργα πού άναλαμδί ε:ε, δπομονη ιχοΙ, θαρρκλέοι, νά ίχετε έμπι στοούνην στούς αλλους άνθρώπους χαί νά προσπαθή τε χάθε μερά νά τελειοποιεήσθε στό έπάγγελμά σας. "Οσα ι'πα χαί Βτι θά εΐπβ άχί >μη θά σ3ς βοη^ήσβυν νά έππύχΐ
  τε αυτόν τον αντικειμενικόν ο«ο
  πίν.
  Πρίπει δμως νά Ιχιτε άπό πρϊν
  πεποίθησιν οτήν έπιχυχίν· Γιά
  Τό ζήτημα των βιβλ'οβη*
  κων είναι έ'να άπό τα σημαν-
  τικώτερα τΐνευματιχά προβλή·
  ματα τοθ τόπου μας. Καί 6ά·
  τιρεπε άσφσλδς νά μάς ά
  σχολήοη σοβαρά Βλους, η
  μους καί άνεκ'σημους. ΓιατΙ
  συμβσΐνει κσΐ τοθτο ουστυχβς
  στή χώρα μας: Ή Έλλάοα
  θήκη κοΐ τα ββλία φθεΐρονται
  άπό τή σκόνη κοί την ύγρασΐ
  αν. Κ/ 6σο γιά σναγνΛστες—
  ηοιός νά τιλησισση έχτίς άπό
  λιγοστούς μοθητθς, σ' αύτό
  τό άνήλιο καί σκοτεινδ Βω»ό
  τιο ιτού μοιάζει μέ κατακόμβη;
  Βίβαισ, ό Δήμαρχος κ. Γ«
  ωργιαβης κάνει καί στόν το
  ίδρβτβ φωπσμένβυ γρ^
  Τουτο αλλΝβκ ·*«τ*»«νη «
  πό πολλοΰ. 'ΑΠ· τ·δ 1928 *
  χβμπ, βκ·τβ βγκβινιββθη η
  νέα συγχρονισμίνη καί επί
  επιστημονικήν δβδβμίνΜν
  ςέ νκ« «·λι
  οτηρις·μένη νΒ»ρν«
  χιχή. Κβτέοτη βμέοως ϊχδη
  λ·ν, ότι χάρις *ίς τ«ς «ηιοτη
  μβνιχβς μβββδους ιτου έχρη
  βιμ·π·ιηβησβν ΐ.ς τ«ς διβ··
  ρ·υς χαλλικργκ,βς. Χάρις *··£
  την ίπ.σιολην γ«Μ«·νβ.ν
  είς όλας τάς βπαρχίβς. Ε«»
  χβρις βχομη ·>ς την (νί
  βχϊβιν την ·1κ·ν·μικην
  χίί την ήβικην την β«·ίβν
  π«β<οχκν η Ιδρ«θεϊα« ώη· Τής τ·τ· *«βερνήσΐ«ς 'Αγρ· τικη Τρβπ«ζ·, «Ι κβλλιίρ- νκιβι εββλτιώΓηββν κ«1 η ηβ «ρουσΙ«σ« κίσθητΐιν Εβΐ βχέμη ί καί τής σοφίας. Ή χω¬ ρ α σύτή άπό την δτιοία ' «δϊηβιν χνύεται ότι Τ· πού έΡωσβ τό φώς τής γνώ· μέα αύτό μιά άξιέκαινη προ σπάθβισ. Καί ένεργεΐ νά τοθ δοθβ τό τέμενος ι ής ΆγΙας αικατερίνης γιά νά μετοβλη ή σέ β βλιοθή>η. Κι' Ισως νά
  ό πετύχη μέ την(σχυρή επι
  μονή τού. Ώς τόσο, νομΐζομε
  πώς τό ζήτημα αύτό μπορ
  ά ρυθμισθή κατά καλΰτερο
  τρόπο. Μίαν (δέα πού μάς έ·
  ξ<θεσεν ό διευθυντής τής Βι βλιοθήκης κ. Σπανάκης εύρΐ σχομε ώς έξαιρετικά ώραία καί πραγματοποιήσιμη. ΚιΙ την διατυπώνομε από τή σιή λη ούίή μέ την έλπΐία τώς θά εξετασθή μέ προοοχή. —'Υπάρχει,μάς εΐπβ,άπέναντι άκό τό Μουσεΐο ενα ώραΐο οί κόπεδο, μέ ολίγα έρείπια. £κ τεταμίνο, σέ κεντρικό κι' άθό ρι.βο εντελώς μίρος, πού ι δ χει άγοράσει τό Δημέσιο άπό την ύπηρεσΐα ανταλλαξίμων καί τό χρησιμοποιεΐ τώρα ώς άποθήκη καί σταθμό όδοστρω βχέμη, ίτβν *λ·Μλη * χτΐλίβε^ί τβν χβν χβΐ τβν β»γκ·ινΜνιβ- Μβν ίργων κβθ' ·λην την χ» μ·ί ««Ρ«- ρ ρβν, η μ·ί ««Ρ«- οη ρβν, η γεΜργιχη μ·ί «Ρ γ»γη θ' αύζηββ βκομη οη- μαντιχά κβί τό κροβλημβ τής «ύτβρκείβς θβ «βύου ν ίλί ββοβνιβτικον .φι*λ ί δέν λυβη ίποτελί ιββοβντ την. Διότι καί αν δέν <{ έλοχλήρ·» β' άπλ·»ατ«υ- ΙΆ οιΐμαντιχβ. Κα» αν δέν επιτύχωμεν την, βιταρχΐιβν μβί, π άν α ως β'αύ$ήαωμ*ν την ηαραωνήν μας τ«α·ν, £οτ· ίλ·χ(βτ«ς μονον ΐΐοβ- * β ν* **μ*» ιτη τ·8 ί>τιριχ·0
  ρ
  ψ3 τό τινεθι,α τής ερεύνης χαί
  εξεπορτύθη ή σχ/ψς στούς ά-
  νοικτού; κι' άτέλΕ'ωτους όρί·
  ζοντας τής έπισιήμηο, δέν τα
  κατάφερβν άκόμα νά Εχη πλού
  σιες κι' άρτια όργανωμένες
  βφλιοθήκες, προσιτές ο' δο
  τόν κόσμο. Δέν τα κατάφερε
  οηλοδή νά κάμη το βφλΐο κτή
  μα τοθ πολλοΟ κόσμου, των
  λαΐχών τάξεων. '^σιάφορο
  ότι χωρΐς μελέτη, χωρΐς άφθο
  νη πνϊυματική τροφή, οέν εί¬
  ναι Βυνατό νά ύβα>θ{{ ο' άνώ-
  τερες τινευματικίς κι' έκπολι-
  τιστικές σφαίρες τό "Εθνος.
  / ύΐή είναι Βυσΐυχώς ή ά-
  λήθηα. Μία άλήθεια πού την
  ώμολό-νησβ τελευτοΐα κα( τό
  έηΐοημο Κράτος καί πσσχΐζει
  σήμερα ^ έ κάθε τρόπο νά κα¬
  λύψη καΐ στόν τομέα ούτό τό
  μεγαλο κβ>ό τκύ ύτιάρχει,
  Κι' οόιή ή τραγική άλήθεια
  [σχύει χοΐ σιήν ιιόλι μας.
  Είχαμε τό ιύτύχημσ, νά^
  κληροδοιήση 6 σοφός Βικβλ
  λας την πλούσια βιβλιοθήκη
  τβυ. Άκόμη ιΤχαμε την τ6-
  χηνά δωρήση χή β βλιοθήκη
  τού ό Οίκον ομού στό Δήμό
  μσς. Όπως καί ό άεΐμνηστος
  κοβηγητίϊς Ανδρεάδης μβς
  ίστβιλε Ινα οημαντικό τμήμα
  άπό την πλουσιωτά·η βφλιο-
  θήκη τού. Κι' Ετσι ή Δημοτική
  μας βιβλιοθήκη επλουτίσθη μέ
  χιλιάδας τόμους σπαν'ων κι'
  ίκλεκτών βιβλίον, πού άποτε-
  λοθν ενα άληθινό άνεκιΐμητο
  θησαυρ^· Μά ίυστυχβς, {έν
  κατορθωθή ν' αποκτήση άκό
  μη στέγη ολο αύτό μεγάλο
  πνευματικό κεφάλαιο. *Η βιβλι
  οβήκη σηγόζεταΐ β* μία άπο
  ιήρων.
  Αύτό
  λοιπόν τό οΐκόπεδο
  θαπρεκε νά ζητήση ° Δήμος
  καί ν' άνεγείρη εκιΐ τό μέγα
  ρο τής Β βλιοθήκης, πάνω σέ
  σχέ&ιο κσΐ ρυθμόν άνάλογο
  πρός τό ρυθμό τοθ νέου Μου
  σεΐου. Έτσι θά έσχημαχΐζετο
  στό μέρος έχεΐνο ίνα ώραιό
  τατο άρχιτεχτονικό Βΐπτυχο
  Καί τα 8υό πνευματινά μα
  κέντρσ, Μουσεΐο καί Β.βλιο
  θήκη 6ά έγειτόνευαν, θά ή
  ταν χατάντικρυ τό ενα σι' ά/
  λο. Κι' έκτός άπό την αΐσθητ
  ίήν άξΐα πτύ θάΒιναν στό μί
  ρος έκεΤνο τής πέλεως, θ< ιΐχαν καί τοθτο τό καλό άπι τίλεσμα; θα διηυκόλυνα χΐΒ χανεΐς μίο' τό μιχ Χ6 τοϋ οχίψιις οχετιχέ; μέ τ^ν ά-άΐιτυξίν των, χαταλή^ει νά έχτε λτ] ποάξεις άνάλογις χαί αίμφω νες μ' βυιέ; τίς αχίψιις. "Οιοιος Ιπ»νοτλιχμ64νει ο^χνά τίς ϊβκς πράξει; δημιουργε! ουνήθειες, ψ^ χιχε; €«ναχλίαεις». Κ% το σύνο λον τΑν (υνηθειβάν άποτελιΤ ιβν χ». ΚϊΙ δ χαραχτήβ δή μιουργιΐ τή μοΐρά μ»ς. Εατά ου νεπειαν, Βπβιος μέ την ουνειδητή αύθιιπιδολή δημιουργιί μίσ' τί μυαλέ τού αχίψιις χαί ουνή9ειες ,—αυιός γίνεΐαι χύριος τής ΟΨΕΚΑΖΜΟΖ- Αί άπότομοι οιακυμάν σεις τής θερμοκρασΐας κατά τάς τβλευταΐας ημέρας μέ την πρωϊνήν Βρόσον καί την άφό οητον πολλάκις ζέστην τΙ|ς ή μέρας, 8ηαιουο>εΐ σοβαΡοτά
  τους κΐνδονους εμφανίσεως
  πεοονοσπόρου είς τάς άμπέ
  λους. Είναι λοιπόν άνάγκη νά
  ένβογηθ^ συστηματικός ό ψε
  χασμός τον αμπέλων ώστε
  νά έξουδετερωθοθν εί κίνΒυνοι
  αΰτοΐ. ΚαΙ έπιβάλλβται τοθτο
  πολύ περισσσάτερον καθόσον
  μόνον ή πλήοης εξασφάλισις
  τής παραγωγήν καί ή πλου
  σία απόδοσις των καλλιεργει
  'αν είμπορεΐ νά μάς σώση οί
  κονομικθς χαί νά μάς άνα
  κουφ'ση,
  η ψ^χικήν μίτφωοιν
  ντεΑ6ς Ινα θαυμάαιο
  προπονήοινς,
  λ ή
  Βπάρχει
  ύ
  ημ
  ρής ή ^ 'Δλ
  λα «5£ν ή πραχτιχή τβν θετιχδν
  ύθαποββλβν είνε άλάνθ^στον ού
  αιημα τελειοποιήσιωί, τό νοθ οχς
  αιήν άρνητική αύθυποδολή. Έγνω
  {ααμε αδιξίοος παι&χγωγβυς π«ύ
  λΐγαν μπροοτά αιοδς μαθητάς
  του(: «Αύτό τό παι!1 Σέν είνε ϊ
  ξυπνο, είνε άφΐ)ρημίνο, τεμπίλιχο
  ϊσχ^μο, μάοοψ, χοιιφί». ΟΕ π»ι
  δί αύτοι Ικαιζαν μέ τα λί
  για τους χατααΐρεκτιχο ρολο
  οτήν ανάπτυξιν των μάθη των τους.
  Άν, άντιθίτως Ιλεγαν διά άμΐλή
  ιά άφηρΐ]μ(ν«, διά μιινπιχά πά ι
  διά 8τι είνε έπιμελτ), προβεχτιχά
  χαί αν συγχρόνως εφρόντιζαν νά
  ιυς Βιορθώνουν την άχοήν, ή την
  ί;ααιν, θά έδημιουργοθοαν 9° αΰ
  α τα άτελτ] πλάοματα μιά οωοτή
  μεταμόρφωσί.
  "Αν αί παιδαγωγοί ίγχωμίβζιιν
  χϊ Ι ίξή?αν την παραμιχρή πραξι
  χαλ<}ς θελήσεως τοθ παιδιοθ, άν διά ι «Κ ψ^χαναλύοΐΜς χαί τής φρενολογίβς διέχριναν την Εϊιότη τα Π6ϋ ϊπρεπε νά άναπτύξουν οί χάθε διχοκεΐμενον, θά χατώρθωναν ά άναπ ΰξουν τα ασθενή" οημιΐ» τού. Τό οφάλμα τβν γ 11/ε δτι ουχνά ίπιδάλλουν σ«ύ; μαθητάς ϊργα πολ'ύ βχοειά γιά δυνάμεις των. Κ«ί αυτό είνε λάθος τόσο μεγάλο 8σο χ%1 ή νητιχή αυθυποβολή Στο μθηή πρίπει νά δίν»με έλχφρά μάθη ματα. ΕαΙ πρέπει νά ΐοθ δίνωμε ίλαφρά γιά νά μπορ$ νά τα έκτ» λΐ,άοφχλβς χαί ν' άποχτ^ Ιτσι α&τοπεποίθτριν1 χωρΐς την συνή θεΐα τής έπιτιχίας είνε ϊϊ6νατον ά ε ί Η ΑΖΦΑΛΙΣΙΣ ΤΒΝ ΕΜΠΟΡΟΝ. Άπό τάς "Αθήνας μάς δι εβ βάσθη μ(α έξπιρεακά εύχά ρισΐος *·Τδη~ις: Κστηοτΐσθη, λέγει, τό Διοικητικόν συμβοο λιον τοθ ΤαμεΙου ΆσφαλΙσε ως Έμπόοων, Κα( ή λειτουρ γ(α τοθ όργανισμοθ σύτοθ, θ' άρχ'ση συντόμως. Κατ' αύ τόν τόν τρόπον ό θβσμός των Κοινωνικον σσφαλίσεων άΐτλώ νεταΐ καί πβρβάλλει μέ την εύΒργετιχήν οράσΐν τού βλας τάς τάξεις καί βλα τα έπαγ γέλμστα Καί σΰτό άποτελΐΤ αναμφισβητήτως μίαν σηααντι ή όδ έ β κήν πρόοδον κοίένα άλ ό ή άληθινά σμοθ. συγχρόνου 8εΐγμα πολιτι Η χ επιτύχη ϋκνείς. "Αν χάνοντας τό πρίγραμμα ώ τούς άνθρώπους τής σκέψεως πού θάθελαν νά μελβτήσουν καί νά Οοθν τό Μουσεΐο, Ά κόμσ, νομίζομεν δ τι θά εΤταν βυναχό στό μέγαρο αύτό τής ρμμ ή φυοΐκής σας άγωγ^ς γιά πρώ τη φΐρά έπιδίλλετε άμίοως σιον ί«υτό σ*ς Ι-α τίταοτο γυμναατι κ^ς θά άποτύχετε. Πρίπει νά άρχί σιτε σιήν άρχή μέ άσχησιν ενός λεπτοθ, χατίπιν δ6ο λεπτβν χά Ι θά φθίοετε ίται Ιως χά δεχαπένχε ή τα εΐχοοι λεπτί- "Εισί μίνον θά έπιτδχετε βποτίλεσμϊ. Γιά νά άποχ^ήΐετε βύίοπεποΐθ^σιν πρίπει νά ουνηΐίαετε νά έπιτιιγχάνετε. ΙΙρίπει νά γΐνετε Λνθρωποι δράσεώς. Νά μαθετε νά πραγμα- τοποιτ]τε δ,τι συλλίβιτε. Νά «να· πτύξεχε την προαωηιχίιητί οχ(, νά ιΐοθε πίντα οεΐς, χά! δχι πέτε δ Ι*ας χαί πίτε 6 αλλος. ΕΙπα- με Βτι δπίρχουν μέσα αίς &ύο ί^θ;ωπ9Ε. Πρίπει νά «ναπτύξετε τον Ιναν είς βάρος τοθ δλλου. Ό ανθρωπος κου είνε άλλοτε μελκγ- χολιχίς χαί άλλοτε ιθθυμο;, &· λοτε μ κρίψίχος χαί άλλοτε γεν ναΤοί, άλλοτε άποφαοισιιχός χαί άλλοτε διοχχχτιχόί, άλλοτε άπο τεθαρρημένος χαί άλλοτε ένθουσι ώδης, δέν χατορθάνει τΐποτε σιή ζωή τού, είνε μίτριος καί προ» ριαμένος γιά την άποτυχΕα. Ή ζωή ην ϊέν Ιχει σ^νίχεια( έ'ό τητα. Καί χωρΐς ένότηχχ δέν είνε δυνατή ή ίπιτυχία. Ό άρνητιχός αύτος άνθρωπος γΕνεται σχλάδος 5ιαφίρ»ν π»ρορμήίει·ν. Τοθ είνε αδύνατον νά συνταυτίση τάς πρά ξεΐς τού πρός Ινα ωρισμένον σχο πόν. Διότι πρίπει νά έπιδιώχη χά νεΐς έιΐότητα στό χυνή^ημα χάθε σχοηοθ. Αυιδ ιΙ<ε τό κύριον θέμα ΠΑΡΑΛΙΑ· Τό Ογειονομικόν κέντρον έξα ν ίσταται διά την έπικρα τοθσαν κατά μηνός τής πά ραλΐσς καί 16/α είς των Χιμέ να μας, άθλιότηνα καί ά<α θαρσίαν. Καί δέν ίχει άδικον. Διότι οπαρχουν ποάγματι πολ λά σημεΐα τής προκυμαΐας πού ίχουν μεταβληθή είς κο προνας καί έσΐΐας ΒυσωΒΙας καί μολύνσεως. Άλλ' άς έλ πίσωμεν δτι ή Λιαενική θά σιιεύση νά εφαρμόση τάς ύ ποΒεΙξεις τοθ ύγειονομικοθ <έντρου διά την έξυγΐανσΐν των χώρον αυτών. "Αν καί ή πλήρης έπιτυχία ενός τοιοό τού σχοττοΟ Ρέν είναι Βυνα τή, εάν βέν πραγματοποιηθή προηγουμένως ό έξωρο ίσμός <αΙ ή διαρρύθμισις τής παρα λίας. Καί αύτό τό Εργον οπβ σχέθη νά έπιτΐλέση ή Λΐμβνικτ) έπιτροπή συντόμως. ♦** Ν Α ΕΠΙΘΕΒΡΟΥΝΤΑΙ. Τα ιβλευταϊα συχνβ τοκινητικά ου δυστυχήματα δέν είμπορεΐ βεβαίως νά όφεΐλων ται είς την άδεξιότητα μόνον των όΒηγών καί είς την κακήν κατάστασιν τον δρόμω* μας. Όφεΐλονται ασφαλώς έν πολ λοΐς καί είς την άθλιόΐηΐα των αύχο<ινή'ων, πολλά των οποίων είναι μέ χαλασμένα φρένα καί πεπαλαιομένας μη- χανάς. θά Επρεπε λοιπόν νά ενεργηθή μία έπισιαμένη επι θεώρησις άπό είδικόν καί εμ· πειρον μηχανολόγον. Καί ν' Βικελαίας νά στεγασθθ σέ {(ΙαύτοΟ τοθ μαθήματο(. Πρίπει ήΐάποσυρθοθν τής κυκλοφορΐας δική πτέρυγα καί τοθ ΜουσειΙζαιή σζς νά Ιχη Ινα μονκδιχό ου ή Βιβλιοθήκη. Κι* ίτσι οί ξένοι πού θά ήρχοντο σΐήν πόλι μας γιά τό Μουσεΐο καί τίς άρχαιόιητες, θά έπληροφο ροθντο σύγχρονα δτι ύπάρχει χαί ή τωρινη Κρήτη μέ τα πνευματικά της κέντρα, μέ τίς έλ,εηλώσεις γνησίου κι' ά νώτερου σύγχονου πολιτισμοθ. Ή (δέα επαναλαμβάνομεν ιΤναΐ ασφαλώς ώραία καί επι τυχής, Καί πρέπει ^νά τύχη τής άπαραίτητης προσοχης. Σηκώνε, Γοωςσυζήτησι. Άλ λά καί γι' αυτή ιΐμαστε πρό θυμοι. Ό φίλος κ. Δήμαρχος μάς ίχει π άν τα σιή διάθεσΐ τού γιθ Ινα τέτοιο ώροΐο χά Ι σχοπί. Ό μίνος λοιπόν σχοπος τον οποίον μπ^ριϊιε νά έπιδιώξετε χωρΐςνά εχετε φόδο νά μετβνοήαε τε ποτέ, είνε ίλοχληρωιιχή βελ τίωαις χοθ έαυτοθ σας.Ή άπίφα αίς αύή δταν ριζώση ,μίσ» αχς θά ο«; χκρίοη την ήίοχ'ία. χήν ά σφάλεο, χήν γαλήνη. Ι θά διΐίωτααΰε συχνί: «ΠοίαιΐΙ Μάλλον θά έκρεπεν ή επιθε¬ ώρησις νά γΐνεται συχνότατα, οστε νά μην θρηνοθμεν κάθε τόσο άθώα θύματα, πιο Βιατυπώνομε. Κάνεΐε χά πρό ι<ί· ίψηλό, σκοπό. κατά τή γνώμη μσς νι, ί'Α γε, τ) Π[ άζις πού θά ά ναπτύξη τάς ίδιοιηΐας τάς οποίας θίλων' άποχτήσο.;». "Ολες αί πράξεΐς σοτς, οί σχίψιις, πρίπει νά άπιβλέπουν ιίς τό νά πραγμα τοποιήσετε την δελτίκσιν τοθ εαυτοθ σας, Ορέπει Βλες αίς οί πράξεις, δλασαςτά αίοθήματα νά άναφίροενται ο' α6τό χον μονα διχό οχοιΐί. 'ΑκαιικΟμε 4«0 σ«4 τυφλή 6πβ«ή στήν έκιτυχίβ οα,, χω?1ί νΐι οζή- ά λξώ σας· χατανεί μετε ο βύι· την φυσιχήν χαί την ψαχιχήν οοις μόρφαοιν χαί Ιπιμιί νατε. Ή έγχαρτέρηοις είνε άπαραίτη τη. Χβρΐς έγχαρτίρηαιν ίιν είνε δυνατή ή Ιπιτυχία. "Ολοι Βσοι ί πιτυγχανουν ιΙ»ε ά>ϋ(ωποι μέ έ
  πιμονή χαί ένχαρτίρησιν. Ή έγ
  χαρτίρησις Η αυτή πρίπιι νά Α
  νακχυχθξ μίσα σας Βπως χαί χά
  θι ίλλη χαλή ίδό
  ι Ι
  ΒΙΚΤΟΡ Πθ£Β
  ΑΠΟ ΡβΟΙΙΖ
  ■#»
  Ι *
  Ι *·
  π
  ΘΕλΜΗΤΚ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Τό
  Γαλαζιο Βάλς». (Κατάλληλον κ«1
  δι' άνηλίκους).
  ΑΟριον «Τώ Δρδμα τού Μάγιερ
  λιγκ».
  ***
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον διά τελευταΐ
  αν φοράν ό νινηματογραφικός κο
  λοσσός «ΚαπιταΙν Μπλούντ», (κσ
  τάλληλον δι' δλους).
  ΑΟριον ή μεγάλη καΐ θαυμασία
  μουσική δημιουργΐα τής περίφημη
  Μάρθας "ΕγκερΘ «θείο Τρσγοθδι
  (κατάλληλον δι" δλους).
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτί
  λές ϊργον «Ή Τιμή τοθ Πλοιάρ
  χου». Καΐ τοθ έπεισοδιακοϋ ·Φά
  τασμα τοθ Αέρος» τα έπεισόδκ
  12 όν, 13ον καΐ 14ον.
  ***
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΑ ΤΕΑΕΙΩΤΕΡΑ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ή μεγαλυτέρα έγ-
  χρωμος 100 ο)ο ται-
  νία ποϋ έγινε* μέχρι
  σήμερον:
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ
  ΚΑΙ ΔΓ ΑΝΗΑΙΚΟΥΣ
  Μέ την πρΜταγΝνίστριαν
  τής «Κονκαράτσας»:
  ΣΤΕΦΙ
  ΝΤΙΟΥΝ Α
  κ«1 τ* ν
  ΣΑΡΛ ΚΟΛΛΙΝ
  Έχτές κ?ονρ»μμοττο( ϊγ
  χρνμο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΪ.
  ΑΥΡΙΟ Ν
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ
  ΤΟΥ ΜΑΠΕΡΛΙΓΚ
  Μέ τόν ΣάρλΜπουα
  γιέ καΐ την Ντάνιελ
  Ντάριε.
  ΑΓΡΟΙΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ» ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥ-ΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή 'Ανροτιχή Τράπίζσ τής
  Ελλάδος ώς έντολοβόχος των
  Έλαΐουργικάν Συ)σμΛν Βόρ
  ρων Πυργιωτίσσης κοΐ Βενερό
  τού—Αύγενικτ)ς ττροχηρύσσε
  διαγωνισμόν οι' ένσφραγίστων
  ττοοσφορβν νενησόμενον τή
  Ιΐην Μοΐου 1937 ήαέραν Δευ
  τέραν κάΐ ώραν 12—1 μ. μ.
  έν τοίς γραφβ ο.ς|ττΊς Διευθύν
  σεως τής Τεχνικής 'ΥπηοεσΙας
  αυτής διά τα άκόλουθα μηχσ
  >ήαατα.
  Α) Διά βύο πβτρελαιοκινη
  τήοας 8»ρβΓ<ϋβββ1 καθέτους άχαθαοτου ηβτρβλαΐου ουνά μεως 35 καΙ 30 ί'τπων. Β) Διάφορα έλαιθυργικά μη χανήματα. Ό Διαγωνΐσμός έκάσιης κατηγορΐας θά γίνη χωριστά. Λεπτομέρειαι περΐ τβν μηχα νημάτων καΡώς κ αί ή συγγρσ φή υποχρεώσεων ευρίσκονται κατατεθειμένσι πσρά τ{| Δευ θύνσει Τβχνικής "Υπηρεσίας ΑΤΕ έντοθθα «αί πσρά ι ώ 'Υποκατσστήματι ΑΤΕ έν Ή ρακλείω Κρήτης. ΜΑΗΟΑΗΖ Γ ΚΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-*ΥΧΙΑΤΡΟ2 ΤΜΗΙΙΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡ02 ΑΗΜΙ. «ΎΧΙΑΤΓΕΙΟΥ ΑβΚΝΟΝ Δεχεται Ιν τί Ιατρε(« τού, οββε. Πειραιεί 17ό' ΑΘΗΝΑΙ, Τηλ 12.379 *Έν« πολύκροτον Ιστορικόν Εργον. ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ κοιπΩπικη Μιά πεντάαορφη είς ένα τόπον ρυστηρίου 233 Τοθ Προσηέρ Μεριμ». ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Λύσις 6 46 >♦♦»·«■
  ΠΑΖΧΑΣΤΟ ΧΟΡΙΟ
  τό Πάσχα
  Χιλιοτραγουδισμένο
  τής
  τόν
  νο χιλιάδες ξένων ξεκινοΰν
  άπό
  τα πέρατα τής γής γιά νά περά·
  ' σουν έδώ στή χώρα αυτή τοθ γε·
  „„ ι λαστοθ άνοιξιάτικου ούρανοθ, τής
  -α ,Άναστάσεως τίς ήμέρες. Κι' είναι
  "Υστερα ίοχονταν ενα α»
  γάλο σβμα άκό άστούς. Μβ
  ταζύ των βρΤσχονταν πολλές
  νυναΐκες πού καβώς φαίΐνβται
  είχον πολεμήσβι κ' αύτές. "Ε
  πειτα καμμιά σατρανταοιά σιχ ' σουν έδώ στή χώρα αυτή τοθ γε·
  μαλωτοι, οί τιερισσότβροι κα| λαστοθ άνοιξιάτικου ούρανοθ, τής
  ταιιληγωμένοι, άνάμβσο σέ ■*«"<"<*<""■·><· ^ *"**" ·<■' *Τ·— Βυδ σειρές άπό στοατιΛτες, οί όιτοΐοι μέ πολλή βυσκθλΐα 'χα σ'£να περιβάλλον τόσο χαρού τούς ύπεράσιιιζαν άπό τή μα μενο, τόσο γελσστό, τόσον άρμονι ν(« τοθ λαοθ, πού μαζεόον,κα ώρσΓο μπ°Ρεϊ νά αισθανθή κα ταν στό ,ΐρααμά των. ΕΓκοΙ^^^^Λ^Κ ΟΙ επάνω κάτω κσβαλλάρη τοθ Πάσχα εΤναι ώραία 8ες σχημάτιζαν την όπ,ΐσθοφυ Ι ηόλι καΐ στό χωριό. λακή. Ό Λανού μέ τόν Μβρ) 'Α.λλά κυρ(:ος στό χωριό. ζύ νιθ ύπσσπιστΓ). βάδιζ* τη λευταΐος. Ο θώρακάς τού ή και δγριους κρΐνους βούνοπλαγι: ταν βουλΐαγμίνος Λπό μιΛ ι ές. ΈκεΓ δπου βλέπει κανεΐς την σφαίραι καΐ τό δλογό τού πλη αναγεννηθή κοΐ την άνάοτασι, τής καΙ στήν χρ ΈκεΓ τούς κάμτΐους καΙ ξέδ γωμενο σέ 8υό μεριές. Μ4 τό Λριστερό τού χέρι κρατοθσβ ά κόμη ε "α αδεία κιστόλι, «αί μέ τή βοηθεία ενός γόντζου πού έβγαΐνε άντΙ γ,ά χέρι ά πό τό δεξιό μανί<ι τού, &ιηύ μ θυνε τό γκέμι χοθ άλόγου τού. —'ΔΦ'σετβ νά περάσουν οί "(ν.μάλωτοι, φ'λοι μου! Φώνα ζε κάθε στιγμή. Φττνήτβ Φιλάν θρωποι, καλοΐ Ρ σελλιανοΐ Είναι πληγωμίνοι. ίέν μπο ροθν νά σμυνθοθν οέν είνε πιά έχθροΐ. Άλλά ό δχλος τοθ άπαντοθ σβ μ' άγριο άλλαλαγμό: «Κρε ι;άστβ τουζΐ τού; παπ σΐές, »τσΙ ζήτω ό Ό Μίρζύ κι' οί καβαλλά ρηδες·, δΐνοντας μερικά κτυπή ματα μέ τό ξύλινο μέρος τής λόνχης των, συνέτεΐναν νά γίνουν τΐιό άποτελεσαατιΐ'ές ο( συστάσεις τοθ άρχηγοθ των. νεκρωμένης άπό Γόν χειμωνα, σεως. φύ· ΟΙ σίχμάλωτοι τέλος πάντων ώδηγήθηιιαν στή Φυλακή τής ιτόλης καΙ τοποθειήθηκαν μέ καλή φρουρά σέ μέρος δ που Βέν εΐχαν καθόλου φοβο άπό τό φρενισσμένο πλήθος. Τό άπόσττασμα Βΐσλύθηκβ χσΙ ό ΛϊνοΟ, συνοββι,όμβνος μό νο άπό λΙγουΓ^ιύνβνεΐς ξβπέ ζευβ μπροστά στό δημαρχβΐο τή σΐιγμή πού Ιβγαινβ ό δή μσργος μαζύ μέ πολλούς ά στούς καΙ μ' ενα ήλικ<ωμένο πάστορα τΐού τόν ίλεγαν Λα λά —Λοιπόνΐ άνδρεΐβ εΐηε ό Λήμαρχος καΐ ιοθ ββω σε τόρχέρι, άκοοεΐζστε πάλι ο' οοτούς τούς σφαγεΐς 8τι βλοι οί γβνναΐοι δέν πέθαναν μαζύ μέ τόν κύριο Νιύαρχο —Σταθή<αμε τυχερο', κύ οιε, απήντησε μέ μετριοφρο σύνη ό ΛσνοΟ. Μόνο πέντβ νεκρούς κσΐ πολύ λΐγους —λη γωμένους εΤχαμε. —ΆφοΟ σβΤς διευθύνατβ ν Ιξοβο, κύοιε δέ ΛτνοΟ, εΐπβ πάλι ό ΒήμαρχθΓ,ήμαστε έκ των προτέρων βφαιοι γισ την έπιτυχία. (σ^νεχ(ζεται) ΙΦΡΑΠΛΕΙ ιΊ,ΛΛΙΚΙ__ΤιΊ Ανσστάσεως, άγνό, κι' ώροϊο, ττού φέρνει ΈκεΓ μόνο μττορεΐ νά αισθανθή δλη τή γοητεΐα, την ώμορφιά κοί τό πραγματικά θεϊο Μεγαλεΐο τιοθ Εχει τό Πάσχα στήν Έλλάδα. Λύ· τή ή παίέλασι τΟν χωρικόν μέσα στή σιγαλιά τί^ς νύκτας μέ τ' άναμ μενά άγιοκέρια κσ) τα γιορτινα των. ΟΙ ψαλμΌδΙες ποΰ ένώνον· τσι μέ τοος χαρούμενους ήχους τής καμπάνας καΐτοθς τιρωίνοθς άνοιξιάτικοος κελαΐδισμούς των ά. ηδονιών, κι' άντιλαλοΰν οέ ρεμμα χιές κατάφυτες κι' 8ρημα ρουμανία κι' ίψώνονται σΐνοι Θαυμασμοΰ καΙ ΰμνοι άγάπης κοΐ λατρείας. ψηλά ώς των ούρανό. ΚαΙ τοθ βο- σκοθ ή φλογέρα κσΐ των ττροβά των τα βελσσματα καΙ οί κουδου νισμοΙ. Τ' άρώμστα των λουλουδι- ών. ΚαΙ τ' 6χαλό>ημα των δέν·
  δρων. Τα παλληκάρια μέ τα γρα·
  φικά τους τα σαλβάρια καΙ οί νη·
  ες μέ ι ά πολύχρωμα φορέματα
  καΙ τα χρυσαφικύ' καΙ τ' άνθη στά
  μαλλιά πλεμμίνα. Τό φΐλημα τής
  ·*.——.«.—»« -ί-...,Α αύθόρμητο
  την δνοιξι
  στήν καρδιά κα' ζωγραφίζει τριαν·
  τάφυλλασδν οΐμα κόκκινα στα μα
  νουλα των νέων. ΚσΙ μύριες αλλες
  αβμορφιες πού Εχει τό Πάσχα στό
  χωριό δίδουν οίον ξέιτο την όπερ
  τατη εύχαρίστησι καΙ ήδονή, μι«ς
  Ασυλλήπτου είς γραφικότητα, είς
  σθνθεσι καΙ περιεχόμενο ψυχισμοθ,
  είκόνος.
  Άλλ'είναι άκόμα δγνωοτο στοϋς
  πολλοθς τό Έλληνικό χωριό. 'Α-
  γνοημένο, παρα)τκωνισμένο, άπο-
  μονωμένο όλότελα άπό τόν αλλο
  κόσμο. Κ ι" Ετσι δέν εΐμποροθν οί
  ξένοι καΙ οί κάτοικοι των πόλεων
  νά τΐλησιώσουν ώς έκεΓ. Νά ζήσουν
  τή τΐαλλαΐκή άαλή ζωή τού νά μοί
  ραοθοθν μσζΐ τσυ ιή χαρά ττ]ς
  Άναοτάσβως καΙ τής ανοίξεως, τή
  γοητεία κσΐ νά λουσθοθν μ'σα
  στούς καταρράκτι,ς τοθ αΐσθηματι-
  σμοθ τής ψυχικότητοςκαΐτοθ θρη
  σκευπσμοθ, πού άναβλύζουν τίς
  ημέρας αύτές άπό τ'ς αδολες, σάν
  τίς πηγές μέ τα κρυσταλλινσ νερά
  πού τ.ραγουδοθν κυλώντας άπό ά-
  πάτητα βουνά, καρδιές των χωρι-
  κων μας.
  Μ.
  —Ν·ο·κ·μ«Ι·ν τού
  Είς την Πρίγαν
  στίγη τού θχ ι6?(αχεται είς 6α
  θος πίντε μιτραν δπό τα Ι?αφο
  χαΐ τα θιμίλιά. τού εί{ 64βο
  τρέχοντα ίπτα μίτρ,ων. Ό άερι
  ααίς τού θχ είνε ΐίσνν τίλειος
  ώι:ε ό 4ήρ τβν δωματίων τβ
  Ηά είνε έπίστ)ς απΐ)λλ«γμί.ΐ;ς μι
  χροδίων χαΐ οχόνης, 8οον χα' ι
  Ιήο δ δπεράνω τ(δν 'ΰ ιεανβν. Τ
  δΐτόγ«ιον νοβοχομεΐον θ* είνε ά
  «ών άεροπλάναν χ»Ι διά τοθτ
  ώς το
  χρΐρζ ς ί
  τοθ μέλλοντες. Έΐν ο πολιτισμδ
  ίξανολουθήαΐΒ έξελιασέμινος ιΊ«
  ι ό πνϊβμ-ϊ το δποΐον Ιπιπρατε
  οήμερον, γράφιι μ(α εφημερίς
  Πράγ^ς, τα νοοβχομιΤαι ί Ι
  λ
  μ
  χαί
  τα
  μου
  6ρα?.ύτ*ρον τ« σχνλεΐ»,
  οιΐχ χα' τα ίπισι»)μονιχά
  τη, θά χτίζωνται &ίΐογείως. Τι
  δπόγεΐον νοσοκομείον ιτ]ς Ώ. ά
  γας, τοθ δκοίου ή εΐΐοδος *&ρΙ
  σχεται ι Ε. ϊ^α ϊημίοιον
  θί σΐοίχίοη δόο έοχτομμύρια ταε
  χΐχές χορ&νες.
  —Τβ πιρ»οβότ«ρ« έγκλή
  μκτκ.
  Κ»τά την έκθεσιν το9 χ. Χ?0
  -βερ, δΐευθυντοθ τβθ γραφεΕοιι τ£
  έγχληματολογιχ&ν ίρευνδν τ»
  'Ηνωμένω» κολιτει&ν, δίετΐράχϋη
  ααν χατα τί ττΛρελθίν {τος εί
  την Αμερικήν 1.134 574 έγ*λήμ:
  τα. Ό Χίθδερ, 6μιλβν έώπιο
  χιλ'ων ττερΐποιι δςμοσιογράφω^, έ
  πεκαλέσθΐ} την συνδρομήν τού Τι
  που πρός την άατυνομίοιν είς τή
  καταπολέμησιν τοθ έγχλήμ»το
  δποδιίξας χαΐ τ:υ; τρέπους δια
  τβν όηο'ωι δ Τυκος Εύ'κται νά
  την βοηθήση. Κατόπιν δ χ. Χ Ό
  βερ, άνα>6τον την στατιστικήν τού
  είπεν 8τι διακρίττεται άνά τεσ
  σαράχοντα λικτά τ«)ς ώ,ας 1
  Ιγχλτ)μα είς τάς Ήνωμίνβς ΙΊολι
  τεΕας, μ(« διάρρηξις κνά δέχα λ$
  κια, μ(α άιτλή χλοπή άνά δύ
  λεπΐά χαΐ μία μιχροχλοπή ίνα
  τριάντα δευτερόλεητα.
  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ^ΤΟΥ ΗΛΙΑ
  Τό ίίωχικόν κίντοον τοθ Ηλία
  μάς πληροφορΒϊ ίτι άναλαμβά
  νιι ύπ' ΐϋίύνην τού την τί
  λΐοιν γάμιιν τόσον ίσον άφβρά
  τό τυπικβν μέρβς δσον κ«1 τη
  γαμηλιον όιικσκέίοιαιν. Μέ σβρβ
  τσια πρώτας τά{«Μς μ«1 μέ ύλικά
  άνά έν νένϊ» δέ μέ πιριποίπσιν
  ««1 προβυμίαν άμβμπτον.
  ΕΛΑΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Η ΟΚΑ ΔΡΑΧ. 48 ι
  ΚΑΤΛΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜ.Ν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΥΡΙΟΝ
  ..ΤΟΙ,ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΕΡΑΙΓΙΙ"
  ^ΠιΉΗΙιΊΙι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ1 ΚΙΙιΉαΐΙΙ ΗιΊϋΟΚΙΙΕΠ ΙΙΙΙΠ1ΙΙ10 ΙΙΙΙιΙΚΰΙΒ υΐΙΙΐυΐΙΙΙ
  II
  ΒΙΐωΗιΙΙ 111111111111ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΟΙ1ΗΙΗ ^
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΒΤΑΙΡΙΑ ετοσ ιαρυσεοσ 1893
  112 'Υποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήρατα έν τώ εξωτερικώ,
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί Κύπρω) ■
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Υοΐ_—ΤΗβ ΒββΙϊ οί ΔΙΗεηβ ίΐηαί Όοαιραηγ
  β05 νββΐ 33^ βττββτ.
  οθΐσμίο:. Πάσης φύσεως
  (>ο>τας δρους.
  ΐΙΙΙΗΙΙΙΙίΓΐ Τ»ΐ»»»»ίη ΗίΐΜΒΐ^-Αΐΐιμμν^ιι ιιμιιΐ(ΐΐξΐμ_||||||ΗΙ αηϋ^ϊΐι^ γι?
  Καταθίσεις είς 6ρσκ· ·ν 6Ψ11 *α1 «·ι
  Τραεχεζιτική ίργασία ύνό «ϋς μάλλον συ
  Η ΦΑΟΓΑ
  ΤΗΣ_ΖρΗ-
  Τοδ ΚΙΡΒΗ ΗΑΟΟΑΚΡ
  103ον
  ς μΐϊοροθοι
  ηΓ«^μ ή
  ταν ό τρομερίς
  ,'ΐάσϊ. 'ΑΟ
  αρ
  τ4ν
  ή
  Τ4 μόνο
  ψ υ3το^ή
  θίναϊος χ%ς Ά
  Ιμΐινα αχεπτι«δ
  ώ9 Ι<} της. 3, } έκάλυψχ τ Ι ρ %( οτιχωσωτό Τζώ', ί οποίας Ι χιιτο πρηνής χ «Ι τβν Ιγίρΐοχ Κατόπιν τ)ν σήκωα», άλλά χ« θώς τδν οήκω/α ιίδα τί χίρ' τού νά πέφτιυν πίαω ι3ίψ^χα Έίξ 1 τό< χο«αξ« ατ ρ ή τή. Ό Τζώ' ή'α. νεχβίς ..Ό πι ατίς μ« δπηβέϊης 8§ν ό νά ανθίση ατήν τρομερά δΐχιμαοΐα, Οιτιοα μ^λΐοτα &η τίαες πού ιΐχαμε δηοατΐ *π4 τή ήμίρα που ατε6ι6αο.9ημε'< ατή Άφϊΐκή. "Επέθχνε άπ4 τρίμον ώς Ιδκχναν άλλως τε τα χαρ» κτηοιατιχά τού. Με σφιγμένη ιήν χχρδιά ατβν Λ«ό χαΐ τον οήχωσα, (« τα μ5πα τού χ»1 6*βυ άναστιναγμόν σιν μ τό. ΚαΡώς έιτίχιτο μ«τροσ Α μ τα πίδίθ! τού Ιχρεμιν χαί τα χιΕ λη τού ήιαν ώχρα. "Οίαν τοθ »1 η» δτι ό Τζών ηέθανι, έ«1ντ;σΐ τέ φ τού μοιρολατριχί: —Ν«Ε... άπορβ πβς έμιΐ; εί ζωνΐανοΕ... Έχείνη τή στιγμή σιή θίσι π δέν μπβροδσϊαι νά γ περιασίτερο 15 ·ι χλίψιομε τόν π σ;4 δπ^ρίττ;, χίρια τοθ ίποίου ιΐχΐ άνατρα φζ δ Αιδ. Έν ώ μίλιστα ποοα κχθοΐσα νά έπανκφέίχβ τόν Λ στά καλί τού χα! μίλις Κέχα λε πτά άργέτερα αντελήφθην 3 τι τα ξ«νθά τού μχλλιά ιΐχαν ίό άσπρίση., Εφαίνετο χ»τά εΐ<εσ χρόνια μεγαλείτερος. "Ουν πιά συνήλθε μοθ Ισφιξι τό χέρι χα μέ ρώΐησι: —ΚαΙ τώρα τί θΐ χάνωμε; —θί προσηαθήσωμε νά γυρί σωμε, το3 ιΐαχ. Έ «τίς εάν νά λουσθ^ς σΐΐς φλόγίς... —θί τα Ιχαν», εάν ήιουν ίέ- βαιος τώ; θά μέ Ιχαιαν. Έγώ φιαίω μέ τό διαΤΛγμί μου. "Εί £έν «μφίδαλλα ή 'Αγιάσχ δέν θά Ιμπχινΐ χαί θί έγλύτιβνι. Τώ5» φοβοΐμαι μήπιυς ή φλίγα μοθ δώ οη δΰναμι άνιί νά με σχοιώιη ϊιιως Ιγινε μέ την 'Αγιάσχ χήι πρώΐτ) φΐρά. ΜπβριΤ νά μέ χαΐα- 3ϊήοη αθάνατο χαΐ ούϊά Ιϊ» θ το ήθελα διόλου γιαΐί ϊέ* θά την δπίμονή νά την πιρ'μέιω χιλιάίες χρόνια. ,θί ποοτιμήσΐο νά πεθϊνω δταν ΙλΗη ή ώ;α μου Θίλε;ς μήιιως νά δοκιμάση έαύ Έχ(νΐ)σα τδ χεφάλι μου &ρν— τιχά. Δέν ι Γ. χ χ χι' έ(ώ χανίνα λόγο νά παρατιίνω τί] ζωή μου —Δϊΐπον, Αϊδ, παιδΐ μου, τιθ ιίπχ, ίέν μποροθμι νά μιίνωμε ε5&. Πρέπει νά φύγωμε. Έτιή?α τίς λάμπες χαΐ τίςΛγέ μΐσα μ« λάδι, βίαν δέν έΕοιμ^σθ καμι νά φύγωμι ή >χετο καΙ πά
  λιν ή τιιριστοεφομΐνη π6;ιντ) σιή
  λη συνοδευομέντ] μέ τόν κρότον
  τοθ χιραυνοθ.
  —"Ας χυτχάξωμε δλλη μ
  1>9ρά %1η* 6 Αιδ. Ούδίπηε θί
  ξαναίοθμε τίτοΐο θίαμα σιή
  μ*ς·
  ΚαΡώ; χυτΐάζαμε άποροθσα
  πόαις, χιλιαϊις χρόνια πρΐν χαί
  πόσες χΐλιάδις χ5ίνι« μετά
  ί ή κΰριν- αύιή σιήλη μ!
  χρότους τοθ χεραυνβθ πού
  οί παλμοΐ τί)ς χαρϊιδς τής
  Υ«ίς. ΘΑ ξανέβλεπι ά^γ! «λλος
  β'θ,ωιιος τίτοιο θί
  (συνεχίζεται)
  ==—==—=_=
  -ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΧ»
  Δεχόμεβα π«ραγγ«λί«ς ψητβδ
  ν>« σπιτια, διά γβύμβτοτ έίονιχά
  Δι* «ώς κ. κ. Πελάτας
  »εβ««*ντβτ. φρεσπο ψπτ^Ηβ
  κκΐ ρ«τοίνα μοοχάτπ 9
  Μή χάνετι χ«ιρό. Έηιαχΐββήτ·
  χαρακλευρείς «ντιηροοΜΜΐβ,ί ο,
  νχρέττΗν Ζαηάντι. *
  ΙΟΑΝ. ΧΚΟΥΛΑΧ
  Δακτυλογράφβί άρτΐως κατηρ
  ισμένη άναλαμβάνβί την κατ' οί
  όν «ντιγραφήν _μα«βν. Μηχαν,
  (Πληροφορίαι
  ο μας).
  τοθ ΛογιστηρΙ
  ΠΜλεΙΐκι έν καλί καταοτάσε
  μηχανή κορβελ^σματος ουστήμα
  τος ΣΙγγερ καΙ Πς τ,μήν ίλΰ
  συμφέρουσαν. μη Α
  ΡληροφορΙαι ηορ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε την τια
  ρελθοθσαν Κυριακήν δι' Αθήνας
  ο όδοντΐατρος κ. Σ,ταθρος Λογια
  8ηεΥΤΥΧΓ-ΐΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. -ΔνΙς
  Εύγενία 'Αρσλάνογλου κ. Άργΰ.
  ριος ΤσοΟνης[ήρραβωνίοΘησαν.
  Συγχαρητήρια
  •Ο κ. Κων. Κακουδάκης έκ τοθ
  χωρίου Ηοτασι καΙ ή ΔΙς Στυλΐανή
  Σαριδάκη έξ Έθιάς δδωκβν άμοι
  βαΐαν ύτιόσχεσιν γσμου.
  Συγχαοητήρια.
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τί|ς
  ■Αγΐας ΕΙοήνης δέν δέχεταιέΐτιοκί
  ψεις ή κ. ΕΙρήνη Α Ζωγράφου.
  -ΈπΙσης δέν έορτάζει καΙ δίν
  δέχεται έτιισκέψεις ή κ, ΕΙρήνη κ.
  ΊακωβΙδου.,ο
  —•Επΐσης 8έν έορτάζει λόγφ ττίν
  θους καΐ δέν δέχεται έπισκίψεις ή
  κ, ΕΙοήνη Ί. Πολιτάκη.
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζει ή κ. ΕΙρη,
  νη Ι ΛΙγκρη.
  .. —ΈπΙσης δέν έορτάζει ή δνΐς
  ΕΙρήνη Άντ. ΌρφανοΟ.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Τό Ποσχαλινόν διήμερον ,
  Θε μέ κάποιαν πρωΐοτυπίαν
  κσΓπρωτοφανή γαλήνην,
  —"Ελειψαν παντελώς άπό τόν
  έορτασμόν τού οί πυοοβολισμοΙ,
  Ελειψαν τα βαρελόττα, ϊλειψαν οί
  τρακατροθκες καΐ τα άλλα συνπ.
  φή πρός τα βίρβαρα ίθψα τ·0
  παρελθόντος.
  —Την ώραν τής Άναστάσεως
  ενεφανίσθησαν μόνον μερικά β^γ.
  γαλικά είς τούς ναούς, άλλά κ«1
  αθτά έλάχισια.
  —Είς τοΰς στρατώνας ή Άνα.
  στάσις έωρτάσθη μέ εξαιρετικήν
  λαμπρότητα, δπως κάθα χρόνον
  άλΛωστε.
  —ΟΙ Θάλαμοι είχον διακοσμηθ[)
  ώραιότατσ.
  —ΚαΙ είς τοθς άνδρας παρετέθη
  εκλεκτόν καΐ πλούσιον φαγητόν.
  'ΟβελΙες πού εΤχαν παρασκευάσει
  μόνοι των, κόκκινα αύγά, γλυκίομα
  τα, φροϋτα καΐ αφθονο έκλεκτό
  κρασί.
  —Συμμετέσχον 6έ καΐ χιλιάδες
  πολιτών πού έπεσ<έφθησαν κατ* καθιερωμένον έθιμον τούς άξιωμα τικοθς καΐ τους στρατιώτας καΐ τούς έφεραν τό Χριστός 'Ανέοτη, —Έπιοης καΐ είς τό πρώτον ά στυνομικόν τμήμα οί ανδρες τής χωροφυλακής έώρΐασαν τθ Ποσχα μέ κέφι καΐ χα^ά. —'Επ" εύχαιρΐα των έορτών, πολ λά καταστήματα είχον διακοσμη, σει ώραιότατα τίς προθήχές των μ έ έκλεκτά εΐδη καΐ φαντασμαγθ ρικήν φωταγώχησιν# —ΚαΙ αυτώ Εδωοε την εύκαιρΐα νά διαπιστωθη δι* Αλλην μίαν φο ράν ή συνεχής πρόοδσς καΐ έξελι ξις τής πόλεώς μας. —ΆρκετοΙ ξένοι άπό την άλλην Έλλάδα καΐ άπό άλλας μακρυνάς χώρας τής Εύρώπης καΐ τής 'Αμβ ρικής. επέρασαν τάς εορτάς ιτο0 Πάσχα είς την πόλιν μας. — ΚαΙ δλοι Εμειναν γοητευμένοι άπό την γρ-φικότητα καΐ την ιτβτ νηγυρικότητα πού Εχβ» ή 'Ανάοτο: σιαοις έδω στήνΚρήτη. —Ή άγορά μας την παραμονήν τοθ Πάσχα έπαρουσίασβ ίαάρκβι αν κρεατων καΐ λοιπων τροφΐμων. —Τα κρέατα μολιστα δέν βξην τλήθησαν. βπως δλλοτβ, άλλ' επα ρουσΐαοαν καΐ σημαντικά πλεονά σματα. —Πλεονασματα έπΐσης παρου σιάσθησανκαΐ είς αύγά καΐ τυρο κομικά. —Μόνον τα φροθτσ ποθ έσπάνι ζαν κυριολεκτικώς, —Τα πορτοκάλλια ήσαν έλάχι στα καΐ αύΐά δθλια είς εμφάνισιν καΐ ποιότητα, —Τα βεσπολα, έπΐσης ολίγα καΐ καθόλου έκλβ<τά. —Παρ' αυτήν την Ιλλειψιν φρου τικών πρέπει νά όμολογηβη δτι ή Άγορανομική ύπηρεσΐα Εκαμε δ,τι τό άνθρωπίνως δυνατόν. -Διά νά λείψη ή αΐσχροκέρβίΐα <αί διά νά κάμη ανέτως Ιδία ό πτωχόκοσμος τος άπαραιτήτους διά τό Πασχα ιτρομηθβΐας τού. —Κόομος καΐ κόσμος ίξβχύθη είς τα πλησιόχωρα το Πασχαλινόν διήμερον. —ΈπΙαης μέ την ευκαιρίαν τής άθλητΐχή,, έκ6ρομής "είς θβσσαλο νίκην ανεχώρησαν ύπερδιακόσιο· συμπολίται φΐλαθλοι καΐ μή, —Ιά βοηθήματα τοθ Δημου 66ο. σαν εφέτος σημαντικήν ανακούφι¬ σιν είς πλείστας απόρους οΐκογενεΐ άς τής πόλεως. —'ΕπΙσης συνέτεινον είς τόν με· τριασμΰν τής δυστυχίας των ένδε ών τα βοηθήματα τής τριμελοθς Επιτροιτής. —Χάρις είς τό προΐόν τοθ ίρά. νού τόν οποίον ενήργησεν σθτη. —ΑΙ κινηματογραφικαΐ παραοτά σεις ιών δυο ημερών εσημείωσαν πραγματικήν κοομοσυρροήν —Ή Εγχρωμος ταινΐπ τοθ σΐνε μά Πουλακακη μέ την φαντασμα γορικήν σκηνοθεοΐαν της προκαλεϊ άληθινά τόν Θαυμασμόν των κινπ. ματογραφοφΐλων. —Διά την άγορανομικήν ΟπηρεσΙ αν μεταδίδομεν την δικαίαν παρα τήρησιν των ενδιαφερομένων πολι των. —"Οτι τα πρατήρια τοθ εντοιΐ ου παγοιτοιείου δέν δίδουν πάγον ολιγώτερον των 3.50^δραχμΟν. —Είνε τι,Οτο άληθές; ΚαΙ άν εί νέ, εΙμπορ&Γ νά ίξακολουθήοη; —Ό πάγος καταντόί δι' Ολας τ<5ς τόξεις εΐδος πρωτιστης άνάγ· κης—καθ" δλους τούς Θβρινούς μή —Διατί νά μή ϊίμποροθν καΐ οί πτωχότεροι νά τόν άγοράζουν δ( δοντες την δραχμήν ή τό δΐδραχ μόν των; —Ή έκδρομή τοθ ΌμΙλου Φιλά Θλων είς τάς Αθήνας Θά σημειώση, εξαιρετικήν επιτυχίαν, αν κρίνωμε άπό τάςδηλώοβις συμμβτοχής καΐ άπό τάς προβτοιμασΐας πού γΐνο» ται πυρετωδώς, ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΡΝΟΥΜΑΛΑΓΑΡΑΚ
  λ Π Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ "λαΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ησρ"
  «ο*1
  «ν
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  1Ο3ον
  Ή παμηόνηοη κόμησσατ ντέ
  λα Μδτ έλογάΡΐσζβ ττώς θα
  αρχιζαν τα παζσρΐύματα καΙ
  ιιώς ετσι Θ4 έ<έρδζαν καιρό. •ΑΧλά έγελάσβη«βν. ΟΙ βυό συνβτσΐροι οί όιοΤοι εΤχαν 6 ρ(ση τιμή δχι απλώς ύτιεοβο. λική άλλά *ξωφρενι»ή κα| ίΤ· χαν φθάση σχεδόν οέ άδιέξο 8ο, εδήλωσαν χωρΐς περιστρο φές ττώ: ήσαν σύμφωνοι. Ό Μπασσανζ ίγοοψ'ν άμέσως ενα νρσμιια στή βασΐλισσα δ ιιου τής έλεγεν βτι εΑβχοντο την ίχπτωσι καΐ 6 Μ-σΤμβο σιΐς 12 Ιουλίου ενεχείρισε τό νράμμα στή Μαρία—Άντου· ανέττα μσζ{ μέ καποΐ') &λλο κόσμημα π ού βκεΐνη είχεν ά· ά π «Μβγαλβιοτάτη— Ιλεγβ τό γρόμμσ—ιϊμϊθα τρισευτυχεΤς τολμδντες νά άναλογισθΛ- μβν βτι οί τελευταίαι δΐακανο νισμοΙ π^ύ μας επροτάβησαν καΙ ιΐς τούς όπο'ους ύπετά χ·ημεν μβτΛ ζήλου κσΐ σεβα- σμοθ, άποτελοθν νεαν άπόδει ξιν τής ότιοταγί|ς καΙ άφοσιώ σβώς μας είς τας διαταγάς ιης μβγαλβιβτ,ητός σοτς, καΐ αισθανόμεθα Αληθή) (<σνοτιο(η σιν σκεκτόμβνοι 6τι τό ώραιό τερον κόσμημα άδαμάντων πού ΰπάρχει θά εξυπηρετήση, την μβγαλβιτέραν κα( την καλ λιτέραν τΛν βασιλισσών». Τό γρΑμμα αύτό μέ τό μ~ερ Ιεμμένο Οφος τού τ] τα ν έκ κρώ της δψεως άκατανόητο γιά έ¬ ναν άνθρωπο -ού ε έν ήξβρε την ϋποθβσιν. "Άν ή βασιλισ· σα τό έδιοβαζβ ιτροσεχτικά κ* έσκέκτετο λιγάκι, θά διηοω· ιακ> κατάκληχτη: ποιοΐ βιακα
  νονισμο'; Ποιό κόσμημα άδα¬
  μάντων;
  Άλλα ή Μαρία— Άντουα-
  νέττα σαανίως έβιάβαζβ -οο-
  σεχτικα καΙ μέχρι τέλους ίνα
  χειρόγραφο ή" έντυπον—.Τό ε6
  ρσ«ε πολύ άνΐαρόν. "Οσο γιά
  νά σ«φθΗ, τό άπέφευγβν 8σο
  μποροθσϊ. Έτσι Ρέν βνοιξβ
  τό γρΑιιμα τταρά βταν ό ΜιοΤ
  μερ ιΤχβν ή-^η φΟνη. Μην 6
  1
  βέν έκατάλοββ τό ν*ημα των
  *Γρ.τιλό*ων φοάσεοαν πάντως
  διέτσξβ την καμαοιέρα της νβ
  ξστναφωνάξη τόν ΜπαΤμβο γιά
  >ά τόν ερωτήση. Δυσιυχος αύ
  τος είχεν άηομακρυνθή ά «δ
  τό παλάτι. ΚαΙ ή Μαρία—Άν
  τουανέττα ερριξΒν άμεσος τό
  γράμμα στή Φωτία—5Ταν θά
  ξαναερχόταν 6 Μπαΐμερ. θά
  τόν ίρωτοΐσεν.
  Αυτή ή ΑΡιαφορΙΌ. έκ ιαέρους
  ττκ κσΐ πρό πάντων ή κατα
  στροφή τί)ς έπστολτ)ς φυΐνον-
  ται έκ πρώτης δψ?ως βυσκο
  λοπΐστευτα—όπως άλλωστε δ
  λα τα περιστατικά τής υπο
  θίστω; τοθ πΒριβεραΙου. Τό¬
  σον ώσΐε εΐλικρινεΐς Ιστορι-
  χο( εθεώρησαν τό κσψ.μο τής
  επιστολάς ώς σημείον δπο
  ποπτον, ώσιν ή βοτσΐλισσα
  νώ ί)ξερε πάντως χδτι άπό
  την θολήν αυτήν υπόθεσιν.
  Ή αλήθειαι βμως βΤνε βτι
  ή βιασακή αυτή κίνησις δέ«
  εΤχε τΐποτε τό παράξενο προ
  κειμένου περΐ γυναικός ή 6
  ποία ο' 6λη τή ζωή της, ίκαι·
  εν άμέσως δλα τα γρό μματα
  κου έλάβαινε γιατΐ άπό την
  πρώτη στιγμή επήρε άπό Φό·
  βο την κατασκοπεΐα τής αί»·
  λής· δταν άργότερα έγινεν έ-
  ρευνα σία διαμβρΐσματά της,
  δέ ν βρίθηκεν ο Ο τε ίνα γράμ¬
  μα πού νά τής εΤχε σταλβ.
  Μόνο ιιού β,τι συνήθως ή*ταν
  μέτρον συνέσεως, ούΐή τή φο
  ρά ήταν άκρονοησΐα.
  (συνβχίζεται)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪίΣ
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΕΙδοποιοΟμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν
  ιΐς την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου
  τοθ ίργοστοσΐου μας καύσεως δια πετρελαΐου ΜΑ·
  ΖΟΥΤ. 6 οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά
  σης δλλης προελεύσεως άπό απόψεως άηο&όσεως
  είς χθρον χρωματισμοθ καί καθαριότητος. Δεχόμε
  θα Ι έ καί δια σοβαρούς καταναλωτάς την πληρω
  μην ί(ς όγκον μετά την σβεσιν αύτοθ. Καθωρίσαμεν
  τιμάς «ρομηθεΐας κατ' ό»,αν ώς κατωτέρω:
  Λχο 20-100 οκάδας 84 λεχτβν
  » 1ΟΟ-3ΟΟ » 75 »
  ■ 300 καί αν»» 70 ■
  Τέ) βννηΒεΐ καββνι οβυσμενου Δραχ. 12.—
  Τενεκεβ ■ ''-"
  Μέ τ6 άν» τψολόγον ϊόαντσι < Ι ίνΕιοίΓρόμ νοι νά -ρομηβεύωνται τάς άναγκαιούσας ιιοσότη τας άπό τα κάτωθι τιρατήρια τής ΈταιρΙας: Μανρογιανη Μιχαήλ ϊναντι Εΐααγγιλίας. Πεδιαδί τη Μιχαήλ Ιναντι Πολυκλινιχήί Ηρακλείου Χουργιαδα κα Γΐίργίβυ Σεϊταν Όγλβδ. Μαυρβμιχαλαχη Γ·ΜργΙου Εαινούργια Πβρτα. Εα««τανάκη Μιχαήλ Διρμιτζιβικα. Χιν«νη ΆντεΐνΙβυ Εαινβύργια Ποβτα. *' (Γραφείον Εταιρίαι "Έναντι Δικαστήριον). ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. Ι. ΓΑΒΡΙΑΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΜΠΑΟΜΑΤ0ΥΧ0Ι ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τεχνικαί κβ.1 οίκοβομικ*1 έπιχειρήβεις, βιομηχανικαΐ κε-ββκεναιΐ, μελέται μπετόν άρμέ, σιβηραί κβτβιβκ·»*1, οίκοβομικβ, δ" Βοποιϊαι. Γραφεΐα Όδβ( ΑΝΔΡΟΓΕΟ. Πβρ««λε«>ρ·»ί (ιιλαΜ
  ■ΑΜαι Η. μ. ΚαΙβλά,ιια-'ΑιερεΗε».
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΰΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Π-ντοβτωλίϊον ·ο0 Ίβάν-ου Πιρτσιλάνη
  καθιστα νν-σ<ό· ιΐς ιή» *^"Λ°* "«1 «λ"" ■ληθΒ πελατείαν τού βτι Φ*ορί.ναβ·» Ιλαιό- λαβον γνήσιον *κλ««ής "ιότιΐτος ■«τοθ ■-- βίου ΜαλλΑν Ίιρανετρας, τ6 ό.οιον θά -ε«λθ α«ό σήμερον, Βον6ρικβς καί λιανΐϊβς είς «κ ιιάς ασυναγε*νΙσ«ους. Έβίσης γν«οτοκοιο0μ«ν τό κοινόν δτι ·ι* νόμου ά-αγορεύεται είς τό Λ»» Κατάστι^μα φ Η ΤΕΑΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή ττροσφώνησις της ΆργηνοΟ των όράδον κ. ΜαρΙ Πετράκη. 3ον (τελευταίον) ΑΙ πηνα( άπό τάς οποίας έξβπορεύθη ό προσκοτΐισμόο ς μοοφωτικόν σθστημο, βΤνε οί Ιδιες πηγές πού ένέπνευ σαν κοΐ τείνουν νά έπιβάλ λουν παντοθ τό σχολείον έΡ γασίας. Μόνον έ<ιομένως είς ανεκαρκή κατανίησιν τοθ προ σκοιανοθ πνεύματος πρέπβι ν* βποοοθβ ή παρατηρουμένη ίΐς πολλά μέλη τοθ διδάσχον τος τιροσωιιηίηό ίλλε ψ ς έν- διαφέροντος πρός την κίνησιν αυτήν. "Ολοι οί πρωτοπόροι τοθ νέου σ^ολείου βπρόσεξαν μέ ζωηοόν ένβιοφέρον την ηοοσκοπικήν κίνησιν. Ε!ς την Ιταλίαν ή κ. Μοντβσσόρι λέ- γβι: «Ή προσκοπική μόρφω¬ σις βΐνε ή φυσική συνέχβια τής μορψώσεως πού Α(8ω ϊΐς τα παιδιό». Είς την Έλβετΐαν ό Κλαποτοεντ συμφωνιΐ άκο λύτως μέ τόν (5ρυτήν τοθ προ σκοκισμοθ είς τό πρόγραμμά τού περ( άνακαιν'σεως τοθ σχολβ'ου. Ό Πέτρος ΒοηβΙ, 6 διευ¬ θυντήν τοθ Ίνστιτούτου Ρουσ σώ, είνε 6 μεταφοαστής είς την γαλλικήν νλβσσσν τΛν βιβλίω ν τοθ Βαάβη Ροννβΐ καΙ τό β βλίον τού υπό τόν τίτλον: 'Η μβγαλοφιΤΐ τοθ Β Ρ. εΤνβ ήδη γνωστότατον. Είς την Γαλλίαν ό διευθυντάς τοθ σχολεΐου άββ Κοεΐαββ είνε άρχηγός προσκόπων μέ ανι«όν σφρΐγος. θϊήτο λοιπόν ίύ^ς ίργον τό σχολείον *νά ίνδισφβρθθ περισσότερον μέ τόν προσκο πισμόν καΙ αποτελεί γιά μέ *α άληθΐνήν (<ανοποίησιν τό γεγονός δτι μΐα άκό τάς υπο- ψηφΐους ύτταρχηγούς μου είνε δ'.δασχάλισσαμέ άέπεριόριστον άφρσ'ωσιν είς τό όδηγιχόν έρ¬ γον. Πρέκει έτιίσης νά συγ· χαρομεν τόν Προσκοπισμόν τοθ Ηρακλείου διότι «(ς τα λυκόκουλα ωρισεν ώς Αρχη¬ γόν £να νεαρόν διβάσκαλον. 'Εκεϊνο λοικόν πού ζητοθ· μβν άπό την οικογένειαν καί τό" σχολϋον βΤνε ή συνβργα· σία. Έν ού^βμ Λ περιπτώοει δέν θά έηιτρίψωμεν {(ς τόν έ-ΐυτόν μας νά 6ΧΘ- ιΐς οθν κρούσιν πρός τούς δοο ε ώ τΓιΙς φυσικ<"ύ(: παράγοντος τής μορφώσεας καΙ θά παρα καλίσω τούς γονεΐς χαΐ διδα σ<όλους των όδηγδν μας νά ΰποβοηθήσουν κ οί Ι νά ένισχύ- σουν τό έργον μας. ΚαΙ τώρα, Κυρίαι καΙ Κύριοι, δέν μοθ μένει -καρά νά σας -αρουσιά- σω την πρώτην μας δμάδα Ό δηγών. ΆποτελεΤται άπό 32 κορΐτσια, πού προσήλθον είς τόν όδηγισμόν μέ 6λον τόν ενθουσιασμόν τής νεστητός των. Ποό όλΐγου Εδωκαν την υπόσχεσιν τής οποίας συναι σθάνονται την σημασίαν, διότι έχουν ηροετοιασσθή άπό μη νών. Εΰρ'σκονναι ΐίς την άρ Υ,ήν ττ]ς όδηνικής των προοπα θείας καΙ δέν άπέκτησαν ώς τώοα πατρο την καλήν θίλη σν καΙ την βεβατιότητα δ τι γιά νά είνε καμμιά όδηγός δέν άρχετ νά φορβ τό όδηγι- κόν φορΕμα καΙ τό τριφθλνι, άλλά χρειάζβται μεγάλη προ σπάθεια. Σ4ν άληθινες 4Χ.λην|δ«ς,βΤν· έξαιρετικά εξυπνες. Θ5ι προ σκαθήσουν έμπράκτως νά γ! νούν καλές καί ώφέλιμες. Ά πό σήμερον άναλααβάνουν τΑν υποχρέωσιν νά ίΐναι όδη γοί—πρωτοπόροι σ' ενα νέον δρόμο. Τό άΐλό θαλασσΐ φόρεμα πού φοροθν μβ τόση χαρά χα( ύπερηφάνεια, είναι τό σύμβο λον μισς ζωής άιιλουστέρας, σοβατρωτέρας ζωής πού θα προσπαθοθν άπό τώοα «ς.' 6 πειτα νά ζοθν έδώ στή γωνιά των πρθτα—προτα κι' Επειτα ■[ς την οικογένειαν καί τό σχολείον. ΖητοΟμβν γι' αύτές την επι είκειαν καί την υπομονήν σας διότι τό έργον τής διαπαιδαγω '/ήσεως είναι βραβύ καί δύ¬ σκολον. Ό όδηγισμός σμεΐ βοντας την προσκάθειάν των θά γεμίση την νβαρά καρδίαν των μέ χαρά καί ένθουσια σμό. ΈπιτρΙψατέ μου νά τελειώ σω μέ την γνωστή κρητική μαντινάδα ποθ λέει: Σττΐθα μικρή κι' άψήφιστη κρυμμένη στήν άθάλη Ποίας ιίλτΐιζε ττως θά γενή τέτοια φωτία μεγάλη. πα(, σήιιερον άνόψϊμε μιά μικρή ΦλογΙτσσ, μιά μικρή σπ( θζ, πού μόλις άνάββι. "Ας την -εριβάλωμεν μ' δλη μας την συμπάθεια μέ την βϊβααό τητα δ τι μιά μερά θά γίνη ή μεγάλη καί λαμπρή φλόγα πού θά θερμάνη ολονών μας την καρδιά, τοθ "Εθνους μας ολοκλήρου την καρδιά. Γέ¬ νοιτο». Όταν άνοράζετε οακούνι. Ζητεϊτε άπό τόν προρηθευτήν σας μαρκασιΠΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο μαρκασ «ΑΘΗΝΑ" δια λευκο Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α- τ α είς την χρήσιν. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ β ΤΟΥΒΛΑ ΙΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕίβοβοιΑ τούς ένβιαφερομενους δτι τα τό¬ σον γν·»στά βιά την σχιρΐότητα καί αντο§ήν των τοθβλα τοθ Έργοστασίου μου, «αρά τό •Ατσαϋνιο, Μ ■••λοθνται ιΐς τό βξής «ρός 300 ·ρα|ΐ>ας τ!|ν |ΐλιά·α.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  ί
  'Η Φιλανδρωπική κίνησις
  εις Ιεραπέτρα ν.
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Μάϊβς (άντβπο
  κριτοΰ μας).—Άβόρυββί άλλά μβ
  στίι άποτβλΐσμχτων συνεχΐζεται ή
  δράσις τοθ Φιλανβρωπικβΰ Συλ
  λόγου των χνρι&ν της ΧΝμοπόλε
  ώς μ«ς υπέρ τ&ν άπόρων κκΐ πά
  βχουσ&ν τά{«ι>ν. Έκτος των έ
  σων βιίνειμι ιΐς πτωχά καί αιτο
  ρκ παιδία τβν π»ρελθόντ« χβιμδ
  ν*, έκτός τ&ν βοηθημάτΝν χά Ι
  τροφ&ν κου πβρίσχβ ιΐς πτυχάς
  κτ«χοτ«τας οΐχογκνκίας, χατώρ
  θωσβ χαΐ ε(ς τας χαρμοσύνβυς ή
  μερας τοθ Οάβχα νά σκορπΐβο
  την χαράν χ«| την άναλλΐασιν
  αίς υκΐρβιοιχόσια παιδία, τελβΐως
  απορ» τα οποΐιχ ένέδυσε μέ 6λο
  καΐνουονικ φορΐμβτάχιβ.
  Διά την φΐλάνθρυπον ταύτην
  δράσιν τοδ Συλλογου τβν χυρι
  &ν μα;, παρΕΜληθην νά διαβιβ*
  σ» είς την άγβπητην «ΆνόρβΝ
  σιν», παρά της δικυθΰνσεω; τβδ
  Α.' μιχροβ Ιεραπέτρας, το χ«τν
  θι κύχαριστήριον, τβ οποίον διερ
  μηνεύιι σημειυτίον τ« αΐαθήμκ
  τ* ιΰγνΗμοσύνης έλοχλήροϋ τής
  χοινΐινίας τής Ιεραπέτρας:
  «Έξ όνέματος τβν εΰερνΐτη·
  θέντΜν μιχρ&ν μκθητ&ν μας χ*4
  τ6ν οΙχβν*ν«ι&ν αύτ&ν. έκφρβζβ·
  μέν χ» Ι βημοσ'φ τάς <ύχ«βιστΙ- ας τνν, πρός άπαντα τα ' μέλη, τού τόσον εξόχως δρνντος φΐλαν- βρωπικβϋ Συλλόγου των Κυρίων Ιεραπέτρας χαΐ Ιδιαιτέρως είς τα μέλη τού διοικητικβϋ συμβουλίου τού, ήτοι την όντως ά{(αν της θέαεύς της κ. Πρόεδρον Ευγένιαν Άνδρέου Γικννιχαχη την άντι- ηρόεδρον χ. Ουρανίαν Χρ Παπά- ωάννου, την νινιχην Γρκμματέα χ. Μ«ρ(«ν Έμμ. Μελισσείδον, την εΙδΐΜήν Γοαμματία δα Δ« νάην Ίιιάν. Τομκδέχη, τηνΤαμί αν χ. 'ΑΒηνάν Γ. Χαλβπβχη χά Ι τα μέλη Χ- κ· Ουρανίαν Έμμ. Τυράκη, Ελένη ν Παπκδογιάννη χαΐ 'Ελβνην ΤζβρμνιαδιανβΟ χά! τάς Δας "Ανναν Παγωμένου. Σβ- φίαν Σταματβκη χά Ι Έλ.Νιχαλα χη, «Υτινκς αόκνως χά Ι στοργιχ&ς έργαζόμεναιχατώρθωβκν χαταμέν τάς εορτάς τ&ν Χριστουνέννιιν νά ένδύσοον χά! τότβ πολλα ηαι διά τοδ σχολιΐου μας χατα δέ τον χειμ&να νά Βρίφουν δια τής παρβχής άρτου, έκΐ πβλλβς ημέ ρας τάς κτνχοτίρας οΐκβνβνΐΐας τής πόλεως, νυν δέ επί τό έορτρ τοδ Πκσχκ νά ένδύσουν υπέρ τα εκατόν καιβάχια τβδ βχολβίο» μας χαΐ νά χαρΐσουν αίς τα δεινο ηαθβδντα μικρά πλάσματα την ά φατη χαράν πού δοκιμάζουν τα μικρά διότι έβόρΐοαν χαινουργή φοριματάχια χαί έκεΐνα χατά το Πάοχα. 'Αλλά χά) είς την κοινωνίαν Ίβραηίτρας άνήκει άντβξιος ίπαι νος διότι πάντοτ· προβύμΜς ένι σχΰει τάς προσκαθκΐας τ&ν υπέρ τής ββλτιώσβως κης θέσβκς τ&ν μκλ&ν τη;, μβχβούντνν κ«1 έργα ζομίννν σωματείων καί Ιδιωτών». —· Τρανμντισμος. Κατ' εΐβήσεις έκ Ρεθύμνης (Ις το χ«ρ(ον Καρέ έ 15ϊτής Βχσίλ. Βαλίρνας έτραυμάτια· δι' άσή μαντον άνορμην τόν συνβμήλι κέν τού Έμμ. Κονδυλάκην διά σουγιά. Ό δράαΐηί συνβλήφθη. ΕΓΧ4ΡΙΣΤΗΡΙΑ Τό τμη>« Σιρδιτίτω/ τη": Έ-
  8νιχή*ς εργατικάς Νεολαίας Ήοα
  κλεΕου ευχαοίατιΐ θερμ&ς τόν χ.
  __ςν Ηρακλείου χαϊ τον χ.
  Διοικητήν Χ«ροφυλαχτ)ς* διά την
  καλήν διάθιαιν ή' ιΐχον είς το
  να παραχωρηθούν την άϊιιαν τοθ
  ανοΐγματος τοθ καφενείου χατά
  ημέραν τοθ Πάσχα τοθ δποΐευ
  οΕ εΐαπρίξεις δΐιτέβηοαν 6τΙ? τ&ν
  αν έργων Σερβιτίρων. Έπίσης εΰ·
  χαριοτιΐ τον άν9)χον χ. Π«λιου·
  ίάκην Ιχοντα την γενικήν ίπο
  ητεΕαν επί τ&ν ιίοχράξιβν ώ; χαΐ
  τόν χ. Πχπαιχαλιατκχτ,ν παραχα-
  ρήσαντα ι ό χατάοιημα το-ϋ ίντε
  λβς δβρεάν.
  -Έπίσιις ιΟχαριοΐεΤ θε?μ*ς
  οίκον άΐριούχω' κοτ&ν, Δά·
  ζου χαί Ρίπΐϊου, δια την ε&γενή
  χαί φιλοτΐμον χειρονομίαν είς την
  οποίαν προέβη, προοφέροντΗ ίντε·
  λδς δ»ρι!ν είς τδ χαφενιΐον το
  δικΐον διημίριυιε την Κυριακήν
  τοΒ Πίαχα, 5ηέρ τ&ν άνέργων
  οιρβΐΐΐρων 2 ο*, χαγί, χαί 4
  ζίχαρι.
  (ΟΕ ΐ&χαριοτοΒντες οερβιτίροι
  Τμτ]μα Έθνιχής Έργατ. Νιολ.
  Ήραχλι(ου).
  _>—
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται ίταντα τα μέλη τοθ
  ινδΓσμςυ Έμτιι5ριον εγχωρίων προ
  ΐίντων είς ΓενιχήντΣ,ίνελιυσιν την
  7ην Μαΐ9« 19$7 ημέραν Π χ
  ραοκευήν χχΐ ωρκν 11 π. μ
  έν τώ χκταατήμκτι χ. χ. θαλαοοι
  νοθ χαί Ξινάχη ηαρά την Πύλην
  ΧανΙιον Ιΐίρτα 8πως λάβωσιν γ ν 6
  σιν τοθ νέου φορολογιχοθ ουοιή
  ματος σταφίδος οουλτανΐ άφορδν
  τος τόν μετακραχιχον κόσμον.
  Επί τ$ ιύκβιρ'·: ταύτη ϋέλιι
  γΐνΐι λογοδοσΕα ιων πεπραγμίνων
  χαι αρχαιρεσίαι. Μή γινομένης ά
  καρτΐας θέλοιιν γίνη μι δια μέλη
  θέλουν προοέλθιι είς τον «ύΐό>
  τόπον την 9γ,ν Μ,ιΐΐυ 1937 ημέ¬
  ραν Κυριακην χαΐ ώ;αν 11 π μ.
  Πχρακαλοθνται τα μέλη δπω,
  μή άπουοιάοουν άπο την ώς &ιφ
  Συνέλεισιν.
  Έν Ήραχλιίφ τΐ4Μ:ί«υ 1937
  Ό Ιΐροεδρος
  Έμμ, Μανουβάχης
  —Ή προικοδάηισις τδν 8»·
  γατίρων των «ςΊωμκτιχβν.
  Εδημοσιεύθη 6 &νανχαστιχος
  νόμος 6 χαθοίρΐζων τα τής προι-
  χοδοτήβεως τ&ν θυγατέριιν τ&ν
  άποοτράτων ά{ΐΗματιχ2ν ώς χαί
  τα ιβοηθήματα των άπορφανι
  ζβμένων βΐκονενει&ν των. Διά
  Τβ& νόμου τούτου ορίζεται ότι
  υπο τοδ Μκτοχιχοδ ΤαμιΙου θα
  καταβάλλεται:
  Δι' έκαστην θυγατίρα ά£ιωμα
  τιχοδ εν ένεργβία ή άπβστρατβίβ
  ή εξής προ!£ αναλόγως τοδ βαθ¬
  μόν: Άντιστρατήνου 132 ΟΟΟ, Ύ-
  ποστρατήγου 114 ΟΟΟ. £υντ«γμα
  τάρχου 102 000, Άντιουνταγμα
  τάρχου 93 000, Ταγματράχου 84.
  000, Λοχαγοΰ έέΟΟΟ. Ύπολοχα
  νού 54.000, Άνθυπολοχαγοΰ 48.
  000, 'Ανθυπβσπιστοδ 39 000, Επι
  λοχίου 30.000. Λοχίου 27.00Ρ. χαιΐ
  Δκχανέω; η ϊτρατιώτου 24 ΟΟΟ.
  Ώς βοήθημα τοΰ Ταμβίου (Ις
  την ακορφανιζομένην θίκογένει
  αν: Άντιστρατήνβυ 33.000. Υπο
  στρΜτήνου 28 5ίΟ, Χυ«ταγματάρ
  χου 28 500, Άντισυνταΐγγαταρχου
  23,250, Ταγμκτάρχου 21.000. Λο
  χαγοδ 16 500, Ύπολοχαγοδ 12.
  500. Άνθυπολοχαγο» 12.000. Άν
  θυκασηιστβΰ 9 750. ΈκιλοχΙου
  7500, Λοχΐου έ. 750, χά Ι ΔβχανίΜς
  η ΧτρατΐΝτου δρ. έ,ΐΟΟ.
  —Συλλήψεις."
  Συνελήφθησαν οί Έμμ. Γ. Πλ«
  μένο(. Βασ, Ι, Κλαδος η Βίτσιλας,
  Ίμ. Α. £Νκκ9ής, Χ. Α, Σωποισης
  η Γλαυκίδης παρ' οργάννν τοδ
  σταθμοΰ Χωροφυλαχής Λ«ιβ>δίων
  κατηγορουμβνοι επί ζωοκλοπη.
  Έπΐση» συνελήφθη καί ε{βτοπΙο6η
  επί δμηνον είς την νήσον 'Αμορ
  γον ως ΰποητος ζωοκλίπτπς ο
  Μάρκος Τροΰλλιας.
  —Ή ϊκδρβμή τού , Όμίλ·Β
  Φιλ«θλ»ν είς Αθήνας.
  Την προσέχη Παρασκευήν τής
  Ζκοβόχου Πηγης άναχυρεϊ ΑΓ
  'Λθηνας η ομάς τού Όμίλου Φι
  λάθλων τη$ πόλεώ; μας προχπιμ·
  νού να συναντπϋο «1( φιλικόν α
  γνινα μβτα της ■ Β.' ομάδος τοΰ
  ΟιχναθηναΪΜου άθλητικβΰ Όμ>
  λου την Κυρ οικην τού <£>»μά χά Ι
  προ τού αγ«νο( Όλυμκιαχου—
  ΠαναθηναϊηοΟ-Έθνιχοϋ Πειραι
  ώς χκΐ 'ΑθληΤΐκήί Έν»ίβ(Ης ϋων
  οταντινουπολεω;.
  Δηλ&οΐις.συμμετοχής. πληρθφβ
  ρΐαι ·1ς τό χατάστημα τοδ χ,
  Μάρκου 'Λνδρεκδαχη (καρά τον
  Άγιον Μηνάν),
  'Αναχνρησις ίξ Ηρακλείου Πά
  ρασχϊυη 7 ΜαΤου δια τοδ άτμα
  πλοίου »Έλση»' την 5 μ. μ. ώραν
  ακριβώς. Άναχώρησις έκ Πκιραι
  6ς Δβυτέρα 10 Μαϊο» διά τού ά
  τμοπλοίου «Ελένη» την 5 μ. μ,
  ώραν άκριβω;,
  Ιίσιτηριον Α' θέσεως μετ1 επι
  στροφής δρ. 550, β' ββββως μετ* *
  πιτρονης ορ. 358, γ' ββσίως μετ*
  ίπιτροφής δρ. 160. Σημ. ΟΙ έ«ορο
  μεΐ( δύνανται νά παρ&μεινωβιν
  ·1{ 'Αβήνας επί Ι5θπμιρον άνευ
  αλλης προοθβτου έπιββρύνσεως
  το» ·Ισιτηριου.
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  ΟΔΟΙ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ. 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΑΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ- ΚΡΗΤΗΙ
  Δειμάτια «νάερα, εύήλια.
  ΈπίηλΜσις χαινουργας.
  Κκβαριβτης &μ·μητο(.
  ΎκηρΐοΙα ηρββυμος.
  ί°ν Ηινο8θΝί«ϊο* 0«νου τό ΕΜΠΟΡΙ-
  μοναΒΐϊόν κίντρον
  Μ'!
  Η
  ^
  8
  9
  Ιί
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραΦβΐα Εναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  5 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ι^Χ^·^
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΑΟΣ
  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑ ΔΑΝΕΙΟΝ
  111 ΤΗΝ ΗΣΙΝ ΦΥΛΛΟΝ
  ΙΠΟΨίΙΙ ΤΟΥ ΥΠΡΥΡΓΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαίου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Έκ κυβερνητιχής πηγή>
  ανεκοινώθη άπόψε ότι είς τό υπουρ
  γεΐον τής Δικαιοσύνης ύπεβλήθησαν έ)
  μέρους οικονομίδου δμίλου τής'Αμερ
  κης προτάσεις δια την παραχώρησιν οα
  νείου τριακοαίων έκατομμυρίων δρο·χ
  μών πρός ανέγερσιν συγχρόνων σωφρο
  νιστικών ίδρυμάτων καϊ επισκευήν τώ
  παλαιών φυλν.κών.
  Τό υπουργείον τής Δικαιουύνης με
  λετά τούς όρους υπό τούς όποίου
  προσφέρεται τό δάνειον τούτο, έπεφυλ
  λάχθη οέ ν' απαντήση αργότερον άφοΰ
  θέση τα πορίσματα τής μελέτης τού προ
  ηγουμένως, ύπ' όψιν τού Ύπουργικού
  Συμβουλιον.
  Ο ΜΕΓΛΛΟΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΟΘΗ
  ΕΙΠΟΝ ΤΟΥΡΚΟΗ ΠΡΕ5ΒΕΥΤΗΝ
  Η ΕΑΑΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΙ1
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μ»ΐου ^ (τού άνταπο
  κριτού μας').—Κατόπιν είσηγήσεως τή
  κυβερνήσεως απενεμήθη είς τόν έν Ά
  θήνβις Τοΰρκον πρεσβευτήν κ. 'Έσρέφ
  ο Μεγαλόσταυρος υπό τουΐ Βασιλέως
  Γεωργίου διά την μεγάλην βυμβολήν
  τού είς την βύσφιγξιν των Έλληνοτουρ·
  κικών σχέσεων. Λ ί έφημεριδες σχολιά
  ζουσαι την παρασημοφορίαν τού Τούρ
  κου βιπλωμάτου γράφουν. ότι] οί φιλι
  κοί δεσμοί τής Ελλάδος καί Τουρκίας
  γίνοντσι καθημέραν καί στενώτεροι.
  ΟΙ ΕΡΠΤ1Ι Κ1Ι ΥΠΙΑαΊΙαΟΙ
  ΕΝΙ.ΧΥ0ΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΒΠ0ΡΙ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαϊου (τού άνταπο·
  κριτού μας)·— Ό ύπουργός τής Εργα¬
  σίας κ. Δημήτράτος εδήλωσεν άπόψε ό
  τι ενέκρινεν αίτησιν των έργατικών χαΐ
  ύπα λλη> ικών όργανώσεων δπως τα μέ
  λη των ίι»θέσουν τόν μιοθόν των μιάς
  ημέρας υπέρ τής έθνικής αεροπορίος.
  Συνεχίζων ο κ. ύγυπουργός εξήρε την
  απόφασιν αυτήν των ( έργατουπαλληλι
  κων όργανώσεων ώς απόδειξιν τής άνα
  πτερώσεως τού έθνικοΰ φρονήματος με
  ταξύ των εργαζομένων τάξεων.
  Ο ΛΟΥΞ ΤΟΥ ΟΥΊΝΛΣΟΡ
  ΜΕΤΙΒΙΙΝΕι^ΠΗΝ Ι1ΛΛΙ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μοΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας)·— Άποψινά τηλεγραφήμα
  τα έκ Βιέννης άγγέλλουν ότι ό Δούξ
  τού Ούΐνδοωρ τέως^ Βασιλεύς τής Αγ¬
  γλίας ΈοουάρΒος ανεχώρησε σήμερον
  διά την Γαλλίαν. Ή άναχώρησις τού
  τέως "Αγγλου βασιλέως ευθύς μετά
  την έκδοσιν τού όριστικού διβζυγίου
  τής κ. Σίμψον, έδωκεν αφορμήν νά γρα
  φή καΐ πάλιν ά«ό τάς εφημερίδας τής
  Βιέννης ότι ό γάμος τού ΈΒουάρδου
  μετά τής Σίμψον θά τελεσθή συντόμως.
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  'ίίς πριέχιψιν Ιχ των διε^εργηθεισων αναχρί
  βιων, τό τραγικον αυτοχινητΐκόν δυσιόχημα χ&ο
  11. Σββββτου επήλθεν υπό τάς άχολοόθους αυνθήχβς:
  'Ομας ι (αν έκ των Μ. Παπανιώνη, Χρ. Ί·;ωνυμί·
  ϊη, Κ. 'Ανδριώιη, Ε. Ριμιγιάχη, Β. Κρεμασμένου
  χαΐ Μ. ΚοβμαΒίχη εξέδραμον άφ' εσπέρας ι[ς
  Σπήλιο. «ύΐοχινητιχως ένθα παρίμειναν ϊι«σχεδάζο>
  τίς μίχρι τής 11 νυκτερινής. Ακολούθως έπέβησαν
  χαΙ πάλιν τοθ αυτοκίνητον των επιστρέφοντες είς
  Ηράκλειον. Καο' 6δ4ν χά Ι χαθ' ?μ στιγμήν έχαμ-
  πτον μίαν στροφήν παρχ τί 6ίν χιλιόμετρον τό αυ¬
  τοκίνητον αποτόμως α ετράπη χαταχρημνισ'.έν απο
  άρχιτοθ Οψους.
  Έχ τής ηιβοεως ταύτας Ιφονεύθ- παραχρήμα
  6 ίωνσ. 'Ανίριώ'.Γ,ς, ΐπληϊώεηααν
  II
  σοίαρβς δ
  Έμ. Ριμιγιάχης χαί Χρ. Ίερ«νυμΐίης. Οί Βχβ.
  Βμμοομίνις, Μ. Πο,παντωνης χβΐ Μ. Κοσμαδάχης
  Βοτις χαΙ ωδήγει ιό αυτοκίνητον ετραυματίσθησαν
  έλβφΓ6Ίερον. Μιτά ΓΒΐίΛΐυοιν έλΐγης ώρας συν ηλ
  θιν ηί&ιβς ό έχ ιων έλαφρβς τραυματισθέντων Μ.
  Παπαντώνης Εοτις >λ κατώρθωσε μετΑ χίπου νά
  ιΙίοΒοιήοΐ «»Ρι «Ο ίνσιυχήματος τον στβθμάρχην
  ΦοριΙιοας μΐρΙμ^ΐ^Ο οκ6(βυι. τ;αιματ'αι μετ!
  Μ θ" 'Β Χβτίοταοις τβν ίαΐ(ως τρ»
  Είς οξείαν φάσιν ή έντασις
  των σχέσεων Αγγλίας - Γερμανίας
  Αί έπιχειρήσεις είς Ισπανίαν
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τηλβ·
  γραφικως).—Τα σημεριναί
  βξ Ίσιανίας ραΒιογραφή
  ματα άγγέλλουν δτι δα
  ιγών ΒΐΕξάγΐται σφοΒρότΐ
  τος είς δλα σχΐδόν τα μβ-
  τω«α τόσον «ιριξ τί,ς Μα
  δρΐτης δσον καί είς την
  Βισκάϊαν μέ βαρυτάτας
  απωλείας έκατβρΜθεν. Είς
  την Βισκάϊα* τα έθνικο
  στρατεύματα βιεξάγουν έκ
  τριών βιαφόρνν σημιίων
  σφοδροτάτας ΑκιθΙσιις κ·
  ναντίον των άμυνομϊι ών
  Βάσκων μέ σκοπόν την
  πλήρη κυκλΜσιν τοθ Μ«ιλ·
  μ-άο τοθ όκοίου ή θέσις
  κρίνβται ήδη Εύσκολος, ήρ
  Κΐσε δέ καί ή έκκένΜσΐς
  τού ύ«ό τοθ αμάχου «λη
  θυσμοθ.
  Σήμερον Ι«(σης έκεβιβά
  σθη άγγλικοθ ατμοπλοίου
  καί τό «ροσωνικδν τού Αγ
  νλικοθ «ροξενεΐου γεγονός
  δ«ϊρ κρίνεται ώς βνδεικτι
  κόν τής κρισιμότητος τής
  ΘΙσεεες είς ήν βεριήλθεν ή
  ■όλις
  Έν τω αεταξύ αί 'Αγγλι
  καί βφημερΐβες καί Ιδία; οί
  Τάϊμς διεξάγουν σθοδρο
  τάτην «ολεμικήν κατά τής
  Γερμανίας,«ίςτάάΐροβλάνα
  καί μηχανοκίνητον στρα
  τιάν τής οιοίας άκοδΐδουν
  τόν βομβαρδισμόν καί την
  καταστροφήν τής Γκιρνί
  κάς.
  ΟΙ «Τάϊμς» *«ίσης γρά
  Φουν δτι Γερμανοί στρατι
  ώται καί άξιυματικοΐ δι*
  «χραξαν φρικαλεότητας κα
  τα την είσοδον των ·1ς
  ΓκιρνΙκαν μΐτά των «θνι
  Κ-ν στρατευμάτε·ν.
  είς τάς κατηγορίαν αύ
  τας ά«ήντησ« τ6 Γιρμαν
  κόν γραφείον τύ«ου σηα
  ρον. διαψεθδον δλους τού
  ΙσΜυρισμούς τβν αγγλικώ
  Ιφημιρ(δ»ν ώςτελεί**ς ψα
  τασιώδεις.
  Τό Γερμανικόν άνακοινω
  θέν βροσθίτιι δτι αί έ«ιθί
  σ·ις τοθ Άγγλικοθ τύπο
  άνοβλβνουν είς τό «ά ίξ,ά
  ψουν μ(σος κατά τής Γιρμα
  νίαςκαί νά δικαιολογήσουν
  τούς τεραστίους Αγγλ
  κούς βξο«λισμούς κοί τού
  Ιβιβληθέντας Μ-ριν αυτώ
  εσχάτως δυσβαστάκτους
  φόρους.
  Πώς ρυδμίζεται ό τρόπος
  τής διαφημίσεως έντός τής πόλεως.
  'Γπο ττ]ς Διοιχήαεωι Χρ
  *ή; ίτίθη είς εφαρμογήν άοΐυνο
  μική διάταξις ίρΐζουσα τί ν τρί
  κονχαθ' Εν θά γίνωνται β! δια
  φι,ιΐίαιις.
  Διά ταύχ»)ς άπαγορείεται άπο
  λύτως ί Ιηιχολλ~σις χαί άναγρα
  φή διαφτ)μίσε»ν ηανιίς ιΐδοκς έ
  πΐ δημοσίαν, Σημοτιχβν, άχίμη
  ίέ χαί έηΐ ίδιωτινών οίχτίμάτων
  άνευ προηγουμένης άδιίας ιβν Ϊ5ι
  οχιητ&ν χοί κατέχων! αύιών &πο
  χιΐμένης ιίς άοτυν(μιχήν θιώρη
  σιν.
  ΈπιΌης ακαγοριύΐται ή μετα
  ξυ τβν άπίναντι οίχιβν χαί χατα
  στημάτων χαί επί ιής ττρές τάς
  χανεχι ήίκυς δίιυς πρεσίψιως
  ΐ&τβν ανάρτιοις 8ιαφτ)μ(αιων γε
  γραμμίνιον είτε ίπΐ δφασμάτων ιί
  τι έηΐ ξδλου ή 3λ?ων οίωνδήποΐε
  αντιχειμίνων. '£ξα(ριο ς δύναται
  νά 5ίτ.άρξι προχΐ'μίνου πιρί δια
  φημΐαιων άποβλεπουβεΐν είς φι
  λανθρωηιχοΰς ή άλλους χοινωφε
  λεΐς οχοποίς. Ή χάθετος επί τβν
  πρός τάς όϊ&ΰς προσίψιιον ιβν εί
  χιων χαί χατααιημάτων τοποθετή
  αίς διαφημΐατιχβν πιναχίϊων χαί
  έκιγραφβν έκιτρέπεται μόνον έΐν
  ούται άπέχουαι 3 τι&λοίχιβτον μί
  τρα άηό ττ]ς Ιπιφανεΐας τοθ εδά
  φους.
  'ϋϊβΰτω; τ* έν έπιτρέπονται δια
  αηιιΐοιις προοηρμοομέναι ιίς α ιω
  ρουμίνους ηΕνκχας ή άλλα άντιχεί
  μενά ή &νη9ημέναι επί σιύλων ή
  χαί να γίνωνται δι' ιίουϊήιΐοτι
  χρβματος έηΐ τβν τοΕχων μαν
  ίροτοίχων, πιζοδρομΓων χαί πλα
  τει&ν. Ή διινομή φη
  ίντύπων άπαγορεόΐτκι έπ(σης εί
  τίς όϊίύ; Ιπιτρέπΐται ίέ μδνο1
  ίντίς των χκταοτημίτων.
  Δι* άλλων (ϊί,θ;ω/ ιής Ιδία
  αστυνομικάς διατάξεως άηαγοριύ
  ται ή & ωθεν των προστΐγαομ£τω
  τβν περιπτίεων τοκοθέτηα ς διαφη
  μιατιχων πινακίδος ί] άλλων δι
  φημίαιων άνευ οχετιχτ]ς αδεία;
  δ Ε είτα ι 5έ τό διχα'ωμα είς τη
  άσΐυνομίαν νά κιταστιέ^η διαφη
  μΕβιΐς οΓΐινες χαιά την χοίσι
  της Ιίι ιΓ«ι χαλλιτεχνικαΐ ί) ίά
  το περΐιχίμινον ή οί ιίχόνες α
  των ηρβχαιλβαι δϋσίριστον έντί
  κ ώσιν. ϋ£3αν νομίμως γενομένη
  δΐααήμιοιν ιυ!«)ς ίύνκται νά χά
  ταοτρίψη ή έξαλείψη δηωοίήκοιε
  &λνς υπέχει ευθύνας.
  ΤΟ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Τ&Υ ΜΑΡΚΟΥ
  Τό Γΐωργιχδν Έπιμε/ηιήριον
  δι' δπομνήματός τού απιυθιηθέν
  τος χΡΙς πρός τον Πρόεδρον ίΐής
  Κυίερνήοιως χ. Ι. Μεταξαν ηαρα
  κάλι Ι να έπανε(ετΒθθ) χά Ι ι ύϋΐς
  τό ΙξβγγιλΙέν μέτρον ιί]ς η&οιξο
  φλήοιως την μάρχβν ηεός 36 δρ.
  Εκαστον διδομένιυ Βτι τό μέτρον
  τιθτο Ιφαεμ&ζέμινον θά ίπιφέεη
  νέαν ίηιδάρυνσιν ιήί,ατπφίδος χ»
  τα τριΐς ηερΐπου δραχ. κατ' ο
  »(ϋν. Ώς ίέ ιΐνε επόμενον χαί ώς
  τονΐζΐι χαί ιό Έηιμΐίη'ήμον ί{
  ζημίαι ιυιη θά έπικίοη χαο' ίλο
  χληρΐαν ιίς 6άρες τήςπαραγωγής
  ΔΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΑΖ
  €Ο "Αντώνιος Γΐωργ. Τσι
  *νά»ης κάιοι*ος Κουμάσα
  Μονοφατσίου συνελήφθη κα
  ιηγοροίμενος διά χλυτιήν Βύο
  ηρΓβάτων άνη>6ντων ιίς τόν
  Δημ. Λσμπράκην. ΈκΙοης συ
  >ελήφθησαν ο! Γ, Ε. Μανωλά
  κης καί Νικ. Γ. '^ναθρεστά
  ής κάτοικος Κα" ωφυγΐου Πβ
  οιάθος ομοίως δια κλοπήν.
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
  ΤΗΣ λ. ΙΤΤΟΥ Β«ΙΛΕΩΙ
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡθΣ
  1 Ο πιϋβνες χαιεος οήμιεον θά
  είνε έν γένει αΌτατες χαϋ'£καοαν
  την νήοον μιτ» τίνων βροχπν κατ'
  αρχάς χατΑ τα έγεινα %ι νήσου
  Η ϋείμοχρκοΐα ϋα οημιιβαη μι
  χράν ίκοδον, εί £νεμοι θαπνιύοουν
  ώς νοτιοδυτιχοΐ, άοϋενεΤς Ιως μέ
  τριοι. Ή θερμοχραοΕα ΐί)ς χθές
  14ης ώρας ήτο ή μέν μεγίστη 20,
  4 ή οε Ιλχχίβτη 14,8.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΥΕΛΠ/ΔΩΝ
  Αηξάοης χ-ΐξς αδείας των άνιχώ
  ρησαν χιΊς ι(ς'Ατή«αις εί χ.χ.
  Κατεχάχης, ΜαμοΛΐ. κης %»1 Πλεύ
  ρης μαοηταΙ τής Σιρατιωτιχής
  2 ϋύιλπΐϊων.
  1ΥΛΛΗΨΚΙΣ
  Συνελήφθησαν ο( Δημ. Στ.
  Μπολίΐς ε ι ώ ν 67 κοί ή σοζυ
  γός τού ΧαρΙκΑεισ. διότι Ικλε
  ψαν είς ζημίαν τοθ Έμμ. Κο
  κολάκη κατοΐκου ,Ασί)μι Μο
  οφαισιου 15 όχ. οίτου καί
  20 όκ. ελαίου συνολιπί)ς όξίας
  9Ρ0
  παρελθίθσαν Διυέραν είς
  τόν Μητροπολιτικόν Νχόν τοθ'Αγ.
  Μηνβ ίψίλη δοξολογία έη( τ)
  ό/ομαστικξ έορτ) τής Α. Μ. τοθ
  Βασιλέως Γιωργίβυ. Παρέστησαν
  άιταα»! «ι αΐρατιωιιχαί, αί Δημβ
  ΟΕ-ι χά Ι ο( πολιτικαί αρχαί, τα
  σώματι!», οί συλλογοι χαί οί 6?
  γανώοιΐςχαΐ πλήθη χίομου. Μιτί
  την δοξολογίαν εγένετο παρέλασις
  τοθ στρατοθ ιίς την κλχτιΐιν Έ
  λιυθιρΐας. Τό εσπέρας εγένετο
  παρέλασις τοθ σιρατοθ χαί των
  προσχοΊτων μετα λαμπαίηφορίας.
  ΠΟΔΟΖΦΑΙΡΙΚΑ
  Είς τό γήπεδον Χάνδαξ δι
  εξήχθη την παρελθοϋσαν Κυ
  ριακήν πο&οσφαιρικός άν ώ ι
  μεταζύ των ό'άοων «'Ηρα
  κλέους» κα( τής π^ωΐαθλητρΐ
  άς Χανίων «ΊωνΙαχ». Ό ά
  ΐώιι υπήρξε τεχνικώτατος καί
  θεαματικώταιος άπέληξε βέ
  υπέρ τοθ «Ηρακλέους» έκι
  βληθέντος διθ τερμάτων 5—2.
  ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΝ
  Είς τόν λιμένα μας χατέ
  πλεισε χβές τό τουριστικόν ά
  τμόπλοιον «Έλλΰς» ^έ ιτολ
  λούς ξένους καί "Ελληνας δια
  νοουμέιθυς ίλθόντας πρός έ
  πΐσκιψιν τβν άρχαιοιηων.
  Η ΕΓ.Ο.Η. ΕΝΙΚΗΣΕ
  ΤΗΝ Β' ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (5-0)
  τηλεγραφικάς πληρεφορ
  άς έξ Αθηνών τό απέγευμζ τή
  παρελθούσης Διυτέρας ή δμ*ς τή
  Ε.Γ.Ο.Η. ΙΪΜαι τον πρώτον της
  άγωνα μέ '.ήν ισχυράν 6' Όλυμ
  πιακοθ. Μολονότι δέ ή ομάς τής
  Ε.Γ.Ο.Η. μίλις είχεν ανέλβη ι!
  Αθήνας χατάχοπος έ« τοθ ταξειδ
  ου χαιετρόπωσε κυριολεχτιχβ
  την αντίπαλον της νιχήσασχ αύ
  την έ τέρματα πέντε έναντι μη5
  νός. Χθές τή* πρ«ί*ν ή Ε.Γ.Ο.Η
  ανεχώρησε διά θ,αααλονίϊηγ έ
  8* πρίχιιται νά δώοη την προβ
  χή Παρασκευήν τόν δεύτερον χά
  μεγαλύτερον άγβνά της μέ ή
  Πίΐοΐαθλήτριαν τή; Μαχεδον(α< πρώτην όμάδα τοθ "Αρείας τοθ δ εχδιχητοθ τοθ Πανελληνίου Πρω ταθλήματος. ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ Συνελήφθη ό οωίέρ Νκόλ ΓεωργΙου Καλοίιζόκηρ βιότ όΒηγών τό Οτι* αριθ. 33149 λε ρΐ ούΐοκΙηΟν παρ συρε καί έτρσυμάτισβ θανασΐ μως παρά τό χωρίον Μάλλια Πεδιάδ^ξ; την έν ναέτιδα Εύαγ Γιωργ. Άσσριώτου. ΟΙΚΘΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ&Η Δ1»έν τβ άγορσ μας κυμανθεΐσαι χθίς.τιμαΐ των διαφόρεβν 1νχε»ρ(ε βροίόντεεν είχον ·« ««τ··α Ι 20.60-21,60 Ι Ι 16,60 α'| Ψ Χ ετ' ■«••«ι ψ Υ" "■λ«Μ Ι ιεΐνβ ν. Ι·ο·ιία« 14.- „ α' «οιΑτ. Ν Ρο··*·.·, ΙΙεηο, (1) ■*,- 1ε%«·νΐ| ΈξαιρβιικοΙ .. λιοΜΐ «* «·ιο>. Η η -
  «·Μ*«ν. <««ι·. „ Β6 - . ι», κ— ««τ· ίη. .. | Μελι «οιοιι·*ε „ ■·τ«|« „ 4Μ, ■••■οβλ»·ι|μ| „ ίη, ■·οΜτ·ν «ι>αν „ 4·,
  ■«ΐλ.« ««»« : -;
  ι,*—,ί
  \ ΠΡΟ ΓΝΗ
  Τ Ο ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ Ν0ΥΡ4Τ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΠΡ0Κ4ΑΕΙ
  ΠΙΓΚΟΙΣΜΙΟΝ ΕΚΔΙΙΦΕΡΟΝ
  II
  ΕΥΡ1ΙΠΛΪΚΙΊ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΑΦΙΕΡΟΝΟΥΝ Μ1ΚΡΙ ΙΧ0ΑΙ4
  ΑΘΗΝΑΙ 4 ΛΙαΐου (τού ιίνταηο·
  κριτού μ*ς)·~" Κατα τηλ»γρ»φήμχχα
  έκ Ρώμης ό ύπουργός των ^ εξωτερικών
  τής Γερμανίας Φόν Νόυρατ αφιχθείς £
  κεΐ έσχεν επανειλημμένας συνομιλίις το
  αον μετα τού κ» Μουσολίνι όσον καί με
  τ» τού κόμητος Τβιάνο.
  Τό ταξείδιον τούτο τού Γερμανο-
  ύπουργού προυκάλεσε τό παγκόσμιον
  ενδιαφέρον ό εύρωπαϊκός *βέ τύπος 4φι»
  ρώνει μακρά σχόλια είς τούς ακοηούς
  τούς όποίους έπιδ(ώκεΐ. Γενικώς τονί·
  ζεται ότι ή έπίβκεψις . αυτή τού Νό·ι*
  ρατ είς Ρώμην, απόδειξις τής ατενής αν
  νεργασίας Ιταλίας—Γερμανίας, θα έχη
  σημαντικήν επίδρασιν επ Ι τής εξελίξεως
  τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Κ1ΤΕΛΗΦΒΗΣΙΝ ΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΕΡΕΙΣΜΑΤΙ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜ010
  ΟΙ ΕΡΥ6Ρ0Ι ΥΠΟΧΟΡΟΥΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μ«ΐ·υ (τοΰ άντβπβκριτοδ
  μ«ς)—Άπεψιν* ρκδιογραφήμκΐ* «κ Σχ
  λαμάνκκς άγγίλλβυν ότι καβ' α ■νο.φΙρεΛ
  «νακβινωθίν τ·δ έβνΐΜού οτρ«τηγι{ου ή ύ
  ποχώρησις των έρυθρών συνεχΐςβται πάν
  τ·τε> είς Βισ«άΐ«ν. Τα εθνικβ στρκτΐύμα
  τα θΜνϊχίζσντα την προέλβσίν των κατΙ
  λββον χ*1 τα τ«λίυτ»ΐ* έρκίομκια τής «μύ
  νης τ&ν έρνθρ&ν. Κατόπιν τούτου πιατεύε
  τ«ι {τι Α πτδσις τ·ΰ Μπιλμπά· δίν θε βρ«
  δύνο επί π·λύ Είβέτι.
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΣΗΜΕΙ.ΟΗΣΑΝ
  ΤΕΑΕΥΤΛΙΟΣ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 ΛΙαίου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Τό πρακτορείον Τρανζόν
  σεαν τη>εγραφίΐ έκ Βερολίνου ότι καθ*
  α, πληροφορεϊται έκ Μπιλμπάο, τάς τε
  λευταίας ημέρας εσημειώθησαν σοβαραί
  ταραχαί έντός τής πόλεως καΐ ουγκρού
  βεις μεταξύ των έρυθρών.
  Αί ταραχαί οφείλοντοχι είς την Ιλ
  λειψιν τροφίμων άφ' ενός καί είς την
  απογοήτευσιν την οποίαν ένέσπειρεν ή
  συνεχής υποχώρησις των Βασκικών
  στρατευμάτων. Σχετικώς μέ την κατά¬
  ληψιν τού ΛΙπιλμπάο υπό των ίθνικών
  οί Γερμανοί υπολογίζουν ότι θα πρβιγ
  μοχτοποιηθή έντός της εβδομάδος.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΛ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΠ8ΝΙΚΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνΐ*ηο·
  χριτού μβς)— Νεώτεραι νυκτερινά τη-
  λεγραφήματα έχ Παρισίων άναφέρουν Ο
  τι καθ' ά πλ^ροφορ^ίχβ,Γ, ο βσίϊβρΓ,νός τβ
  πος έκ Ρώμης κατά τάς ουνεχιζομένας
  αυνομιλίας τού Γερμανού ύπουργού
  των εξωτερικών φόν Νό-υ-ρατ μετ*
  των κ. κ. Μουσολίνι καί Τσιάνο θ«
  κοιθορισθή τελικώς καί ή πολιτική την
  Οποίαν θ' «κολονΐθήβουν ά «ό χοινοθ ή
  Ιταλία καί η Γερμ,ανία έναντι τού Ί·
  σπανικού ζητήματος.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΑΕΜΙΚΗ
  ΤΟΝ ΑίΓΑΟΗ υΤΜΙΝ
  Α ©ΗΝ ΑΙ 4 Μεΐ.υ (Τ.δ άνταπβχριτ·.
  φ*1 έκ Λ.νώίνευ ίπ *λ·»ιληρ·5 ο 'Αγγλι
  Μ*ς ,««.δ ο»ν.χΐζ«, δριμ»τ«την πολιμικίιν
  βετοε τί.£ Γερμανί.ς δια την είναμιξίν τηβ
  1, τ* Ισπανίαν Ν.ΐ ,ήν 6ιΛηρΛξιν φριβ«
  λΐ·τήτ«νύη.γΐρμ«νΐΗ#6 στρατ.ύ «Ις τι,ν
  Β«»4ϊ«ν· Η π.λεμική .δΐη Τ.Ο Αγϊλι
  |ΧΙΙ ηρ·ι«.λ4οιι την 4{|Υ«ρβι»/
  **1 τ*| Οι.ρρτν|>ι«| χή, νψμ^Ι