94232

Αριθμός τεύχους

4555

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ίτησία λίρσι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμεριχής
  βτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 6
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  6
  ΜΑΊΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΙΪΗΣ ΣΥΙΤΑΚΤΒ1 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΜΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4555
  ΤΑ ΟΑΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΚΑΙΗΙΑΤΑΙΟΜΙ ΤΩΝ ΗΙΣΤΩΣΕΟΙΙ
  Εατ' Ιδιαιτέρας πληροφο·
  ρ{«( μας ή Κυβέρνησις κα·,
  ταρτίζΐι ήδη «ν συνΐργβσία
  μετ· τβν ύπηρεσι&ν τοδ ύ
  πουργείο» δημ·α(»ν ϊργων
  τ· προγραμμα τ&ν συγκοι¬
  νωνιακόν Εργων τ« οποίαι
  θκ βκτελίσθβδν χ«τα τό «ρ
  {«μενον νέον οικονομικόν
  Ι τος. ΚαΒώ; δέ «ναφέρουν
  αί πληροφορίαι μνς αυταί, 4
  Κυβέρνησις «ποκλίνει υπέρ
  τϋςγνώμης να μεριμνήση
  πρωτίστως «αί κυρίοις δια
  την αποπεράτωσιν τ&ν ήμιτε
  λβν ·δ&ν «αί αν Εχρ άκέμη
  &ιαθέβιμα χρήματα μετ* τβΰ
  τ·, ν· αρχίση τϋν χκτασκβυ
  ην μ·1 νένν. Καί απβ μΐάς
  βποψΐως ή γνώμη αύτη ΐΙ·
  νκι άπβλύτ«ς όρθή. Διατί
  είναι ηρκγμντι ανάγκη νά
  απβπερατωθβδν πρώτον τα
  Ιργκ π«ύ παραμένβυν βπ·
  έχων ήμιτελη Μβί φθείρονται
  καί κατόπιν ν* αρχίση ή κα
  ΤβσχΐΜη καί αλλων.
  Είναι γνωστόν αλλωστε ο-
  τι Α ταυτοχρόνως εκτέλεσις
  ίλων τ&ν δραμων μας δίν
  είναι δυνατή. Διατί δ»ατ»
  χβς βί ελλείψεως μ«ς είναι
  τεράστιαι έν ώ τ« χρήματα
  κου ειμπορούμεν νβ διαθέ¬
  σωμεν πρός θεραπείαν των
  είναι ολίγα οχΐτιχδς. Μέ
  τό να χρηματοδοτςί δέ ίλα
  τέ. ίργα τ· Κρέτος δέν κά¬
  μνει τίπ·τ·. Διότι κατ*νί·
  μει τα ολίγα χ^ήματά τού
  είς πβλλά μέρη, κβί Ιτσι δβν
  τκλιιώνκι πβτέ κανέν Εργον.
  Όρθβν λβιπον ιινβι να «πι
  &ιωχθ$ πρωτίστως ή αποΐτε-
  ρκτΝβις τΒν ήμιτκλβν κ«ΐ
  πλέον άναγκ«ι·υοων έ δών
  Μει. κατόπιν ν' αρχίση η δι
  άνοιξις καί νέων. Διατί Εται
  τουλάχιστον ύπβρχει έλπ'ς
  νβ «λϊΐώαβυν ίπί τίλβυς εί
  δρομοι, πεύ Εχβυν βρχΐοΐΊ,
  Απο ε1κββ*ετίβς καί πλέον
  πολλβί «π' αΰτβύς, χβρις νβ
  «πβηερβτΜββΰν μέχρι σήμΐ
  μερον. Άλλα δια τίίν Κρη¬
  την, π·ύ έχ«ι τ·β«ί 6λλ.{
  ψβις κ«1 έμφβνΐςιι τοοην κα
  βυστίρησιν άπβ «πβψΐως ο
  διχου δίκτυον, ϊσ«ς βοϊ Ε«ρ*
  ι» νβ Ισχύση κάηοια *£α(ρε
  σΐς καί ν' «πβφασιαδή χαί ή
  κατβοχεΜη νέων εντελώς ο
  οιχων ίργων ίπου υφίσταται
  άνάγχη &μεβ·(. Κ«ί «ν ο·
  μως' ίέν γίνη τεύτβ η Κρη
  τη ίέν θβ πβραπβνΐΒή εφ«
  σον Ββ συνεχισθή η βργβσία
  κρός αποπεράτωσιν τβν ·ρ
  (βμ·ν»νβκ· *τ6ν βδικβν
  Εργων της
  Καί ελπίζομεν ίτι τοαον
  η Κυβέρνησις Ισον καί ο κ.
  Γενικάς Διβικητης θβ προβ-
  πβθήοουν νά λάβη η Κρήτη
  μίαν 3(β*ατήν καί ανάλογον
  κρός τας ανάγκας της μερίδ»
  χ«τ« την κατανομήν τβν π»
  ατάακΝν πρός εκτέλεσιν δή
  μοσίων Εργων καίτοι τό τρέ¬
  χον Ι τος
  Γνωοίζ·υν άλλωστκ τβββν
  β κ Πρωθυπουργόν δββν κ«1
  ο κ. £φχκι*νβκη$, ·η η νή
  σο{ μ«ς ευρίσκεται είς κατά
  ο τάσιν πο»τογ·νιβμ·δ άκό β
  ποψΐως άμβζιτής συγκοινωνί
  α$.Επαρχίαι βλάχληροι μέ δέ
  κβδας χιλιάδας κατοίχου;, μέ
  πλβυσιώτβτα έδβφη μέ ίχλε
  κτβς καλλιΐργβΚκς κ«ί άφβο
  νβ πρβΐβντ», ίπ»ς η Σητείβ
  η Βιβννβς, τ· Λβοηθι καί τό
  Μενοφκται δέν κπήλαυββιν
  βκομη τβ άγκθά της συγχρβ
  νού συγκοινωνίνς κβί δέν έ
  γνώρισκν κΐβίτι τό αύτοκΐνη
  τβν. Όπως βπίσης γνωρίζβυν
  >τι η Μεσσ«Γ ά δέν ϊχει βκ·
  μη «λοχληρΝμένον τό οδι
  κον της δίΗτυβν, (τι δέν Ι
  χβι ίκικβινωνήοβι μέ τ·ν νο
  μόν Ρεθύμνης άμ«{ιτ£ς, ·
  πως δβν ίχει βκΐοης έπικοι
  νωνήσκι τό Ηρακλειον μέ
  τ· έρβπίδιβν τβδ Λναηθίου
  Κβί ξέρβυν επί πλέον κ«λϋ{
  «)ΐι ή Κρήτη «πβΓβλΕΐ Ιν δι
  βμΐριαμα πλβΒσιώτατβν μ(
  θηαβυρβύς βνΐξνντλήτονς
  κου θβ εΐμπβρβΰοε νβ είσφί
  ΡΦ-πολλα είς την ίθνιχιϊν
  οΐκονομίκν καί είς την οίκο
  νομικην βνίρθ«σιν τ·ϋ τ·
  κου, λάν βπβκτβΰσε σύγχρο
  νόν οδικόν δίκτυον καί αν
  «δίδοντο είς τβύς Ματοίκους
  της τα μέβα της έντατικης
  λμιταλλεύβΚΝ; τη£·
  'Αλλ' «««ιδή βκριβδς γν»
  ρίζβι η σημερινή κυβίρνηαις
  τα ζητημβτβ κβί τας 4νβγ
  κάς τής νήβ·» μ«ί, δι' αύτό
  χκί πιστεύομεν ότι δέν θα
  παρβλβίφπ να κρνξη^,τι της
  είναι δυνατόν κρός θεραπβΙ
  αν τβν κολλβκλ&ν αύΐδν 6
  ναγκβν της.
  Καί ελπίζομεν φυσικα οη
  θ' ετρχίβα κκ· την Ικανβπβιη
  τικην λίιοιν τού συγκβινωνι
  ακεΰ κροβληματο; διά τηί β
  ποπερατύσενς τ&ν ημ<τελ&ν τεύλάχιοτον οδ&ν, ώσιΐ να συνδεθοϋν ·1 επαρχίαι μβτα [ύ των καί μέ τας πρωτευβύ σας τ&ν νομ&ν καί τα έμπο ρικβ κίντρα. γα τΙποτι «Χλβ 4π4 ψίρι %% μά- λιοτα ίλί3<ιτο. Άλλα τί ιΐχι συμίζ; Ό «ιλ»· 'ά<ος εΙ<ε κατ«6?οχθ!ση χΐ ήιιοκ ή χαΐ πλέον τοΒ ήμ'αεος ααό τό πΐμμίγεθες ΙκεΙνβ ψ»5ΐ κ»! εξήλ¬ θε μιτα τοΟϊο είς πε?(ηατον μέ ΐήν συνείδησιν ήίϋχον Βιι ϋ>»
  καρέβτ] οδΐέ χατά χερχΕαν τας
  κιρ( διαίττκ όϊηγΐας τοθ ίατροθ.
  ΚκΙ πιριέ^ιρι 5κεβητ)ρΐ) χον
  αιίμαχόν τού ανά τίς ά/υιΐς ττ]ς
  πίλεως μί/οις ίΐου τίν Ιρριψΐ &·
  ναίοΒί,τον οέ μιά καρίκλα δ λιγο
  μινος σταμΐχικος Ιλιγγος.
  Κ^Ι δ μέν αυμπολίτης διιοώΒη
  χί?ις ιίς τα 2με«;κ» χαΐ τβ £λλκ
  προληπτιχα μίΐ* πβυ τοθ καρέβχε
  δ θιρίτιων τού ίατρίς. Τόοη μά·
  λιστα ή» ή πεποΐθησίς χοα 8:ι ϋν
  {ηρβχΐιτο ηιρΐ δηλη'ηΐιιίσκοΓ,
  ώΐτε ιιιτί χβιρΐν Ισχυρίζετο είς
  φιλικόν τού κύκλον Βτι χον
  τό μίτι διίπ εί<ε παν τα προ χλητιχό έχεΐνο ψίρι αχαλυπτον είς ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗννΕΙ-ΜΑΤΑ ΔΗΑΗΤΗΡΙΑΣ£ΙΣ «Ό Πέτρος λ'Λ^ς, 15 έ^ώ, γράφει μιά άθηνοϊ»»; ουνάίελφβς, χαχοικβν παρα τοί»ς 'Αμηελοχΐ· ποογ, μόλις ε>γε χ^ες φάδαν ή
  £πο(α ιΐχε με<η «πό χ*)ς προ- νβΐί, ηβοαεβλήθ- ά«6 οξυτάτην Βτΐλτ,ττ,ρΓκαιν χαΐ έ φ μετεφίρετο είς το ΝεοοχομιΙον ίςίπνευσε. Τό ϋΐβμα «υ μετεφέρθη »ί€ τό Νε· χροτομεΐον διά νά Ιξαχριββθΐ ιχ ης νεχριψ!ας «ν ή δηλητηρΐαθίς «Ρ6τ}λθεν έχ «Β 8« ή θανόν ν* εΐχε μεΐνΐ είς ρητόν οχεθος ή διότι ήτο Βηλιιχηριώδϊίς ηρ9Χβ>ίο«β»
  ομίν».
  Ίϊιϋ λοιπδν ίηοϋ ε Ι δμηηρ
  άοεις ίέν ηροίίχονται μόνον άπδ
  τα γλυχΐοματβ χαΐ την χίσο κροο
  φϊλ<2 είς τος βυΐοχτονούοβς χρβτι- χήν χινΕνι>ν άλλά χοΐ έχ ι*]ς φβ-
  6βς. 'Βηρεπε νά θιο.βαβΐ δ βυ-
  βτυχί|ς Βέιρος Αίΐίΐΐς τ«1ς συνοι¬
  κίας 'Αμπελοχήπων, χρώγων φ*6«
  Βύο ήμερβν Βιά νά γ^η κο'νον
  χτ«μα δ «ιιβμισμβί. τίν δποΤον
  κροχα^εΐ ή ν&βα είς τ&ν οργανι¬
  σμόν δτον είνε Στ,λτ,ιηριώϊης.
  Το ΙΒιο συνέβτ, χαΐ μέ τα νωπά
  χουνιά. ηρό όλΐγβν ήμερΛν είς χ*
  Ρέθυμνον. Εί. Ιν« ίικ>«ενθήμιι·
  *4Λ» ϊ*ί «*>«'
  άνθ^ώπων 5^6ν, πιύ Ιφαγαν κί
  πως περιοοϊιερκ χοθ δέοντος χου
  κια. Έδτ)λτ)τηριάσί)τ)3αν χά ι μ»
  λιοτα ε! νέτίΐο βαθμόν, πβο ή Ι
  πίμβχοις χτ]ς Ιπιστήμη; κατίσττ,
  ένχελβς περιττήϊ,χαΐ παράκαιρ^(.
  'Απλούοχαχα διότι οί ίηλητηρια-
  αθένχες από χά χουχιά δυοτυχιΐ^
  Ρεθΰμνιοι&πέχιψχνεΐς τα μοιραίον
  ινιδς δλιγίοτων ώρδν.
  ▲Ι συχναΙ αυταί ίηίητηριάαεις
  πιί) έηηιχόληοαν χελιυταίως χον
  τύπον ιτζς γείτονος μοθ ένεθύμι-
  ααν Ινα πιρισχατιχίν γνωοτ&Ο συμ
  πολίτοι» χον δίκιον είχον δποβάλη
  61 ίαχροΐ είς αοοιηραν δίαιταν
  α. χνί)ς ψΐροφαγΐας. ΕΙχε παρε
  χαχά χαχήν τού τύχην, Ινα ώ
  ραιόχαχο χβί ευχραφέβτκχο φκγ
  χρΐ μιαμιοι;ς &*&;, χηΙ τό μαγεί
  ρευοε ούμφωνκ πρδς τίς δϊηγίας
  τβν Ιαχρβν χου. Κατά τό δραϊυνό
  ησθάνθη φοίερους τόνουΓ, χάοι
  πρίς νβυτίαν, Εδρηχκπήμαχκ, ά
  ραίυσιν τής άναπνι*);. Φώναξι
  τίν ιατρόν, δ ίπιίβς αφοθ τϊ'
  εξήτασε έπιοταμένως χοθ ε!πε Βί
  χά φαινίμενα πιύ πβρουοιάζει
  ιΐνε δμοΐα μέ ττ)ς οξείας ίηληιη
  ριάοεβς.
  —Δεν είνε δυνατόν, άνχέτεινε
  λΐ
  οϋμοΐης.
  —Γιατΐ τό άποχλΐίετι; ήρώιη
  οί δ γιαχρός.
  -—Διότι εξακολουθή την ϊΐαιταν
  τής ψαροφαγΕας μετ" ουυιηρόχη
  τος μάλισχα
  Δλδ
  χαΐ
  ίέν
  τ* οιι^χ! χου χαΐ Ββοι χον ή
  τω ι ατεκδιαν χαί χον χατίιρωγαν
  μέ τα μΐίιια την.
  ΆλΧ' οί δηλητηΒΐααθένχες 4πδ
  τα φοίσχ* χουνιΐ τ! θι Ιοχυρΐζ^ν
  το εάν ίπίζων; Είς τιύς χουχόχη.
  πους ηου έθέριααν τδν θίναχον μί
  τα Ιδία των χά χίρια, ου (ε χρΕτοι
  υπήρχαν, ιΰΐε μίτια φθονερ&ν
  ουνανθρώηνν διά να χοΰς δχοχά
  νούν.
  ΑΕ αδταΐ ουμπτώσεΐς πβρατη-
  ροθνται χαί με χον δυοτυχη* Αιΐ-
  νη« χον αηοθανόντα αυνεπε'α δη-
  λητηβιάαευς την δτοίαν χοθ προε·
  χϊλεαε ή φίδί π«ΰ Ιφΐγε χατά
  μίνας, Καί είνε ή μδντ, περΕητω
  αίς χαχά την οποίαν δέν ειμπορεί
  νά επαναληφθή τό λεγόμενον <*&■ ποίον λάκκον ιΓχ' ή φαβχ τού» διότι αχλοόσΐατα εΐχΐ αντΐ χοθ αυνήθους λάχχου δηλητήριον χαί μαλιοτα τόσο ΰξυ ώατε νά τοθ προχαλέοη χυαμισμίν... Νποέμ Ι ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΙΟΣΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ Εξωτερικόν δελτίον ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΥΡΟΠΗ Είς χον διεθνή ΑρΙζοντα κου εφάνη νά αΐθοιάζη κάπως κα¬ τά τώ τέλη Απριλίου, συνβ·1 σωρΐίύθησαν κα( πάλιν μαθρα, άπειλητιχά σύννεφα πολέμου, ι Ή εξακολουθήση τοθ έμφυλΐ ου ΊσπανικοΟ πολέμου, ό βομ βχρδισμός τθν πόλεων καί1 των άμάχων πληθυσμώ ν καί! οί φρκαλΕότητες οί διαπρατ-) τόμεναι υπό τθν Βόο άντιπά| λων, πού ηνάγκασαν την 'Δγ νλΐαν καί Γαλλίαν να έπέμ- βουν καί νά παραλάβουν χον αμαχον πληθυσμόν έ< Μκ'.ϊ.- μπάο συνέτειναν πολύ είς την τροπήν τής διβθνοθς καταστά σεως έκ νέου επί τα χβΐρω. Αυτή Ρέ ή άτιοκορύφωσις τοθ βράματος τοθ ΊσπανικοΟ λα οθ καί ή συνεπΕ'α αύτοθ έκ&ή >ωσς των μβγΛλων άντιθέσε
  / πού χωρΐζουν θανασΐμφς
  τ μεγάλα Ιθνη τής Εύρώπης,
  εδημιούργησε καί πάλιν άτμό'
  σφαίραν θολήν καί επέφερε νέ
  αν σύγχισιν ιΐς την βιεθντ)
  κατάστασιν.
  Ό "Αγγλιχός τόπος μέ επί
  «εφαλής^τούς «Τά·ι·μ<»5ιεξά· γει σφο&οοτάιην πολεμικήν κατα τής Γερμανίαο Κατηγο οεΐ την Κυβέρνησιν τοΟΧΙτλερ Οτι διά των έπεμβάσεών της 4ν Ίσηαν'α, διά τής άηοσχο λής άεροπλάνων καί συντε ταγμένου στρατοθ, πού δια πράττε' ώμοτητας καί πράξβις πού άντιβατΐνουν είς χήν ίννοι αν τοθ άνθρωπισμοθ, παρα βιάζει την ού^ετερότητα καί έξωθεϊ την Ευρώπην είς τιολε μΐχήν ϋύρραξιν. Είς τάς κα ηγορΐας δέ ού τάς ώς είναι φυσικόν άπαντα μέ ανάλογον είς δριμότητα έκφράσεωνγλώσ σαν ό τ υιός τοθ Βερολ[νου καί τής Γερμανίας γβνικώς. Ούτω ή Ιντασις των σχέ σϊων μβταζύ ΓίριιανΙας κσΐ Αγγλίας καί τής ΓαλλΙας Φυ σικά Εφθασε τάς τελβυταίας ημέρας είς επικίνδυνον ση μεΐον. Έξ δλλου, ή βραστηίΐότης ή όποΐα έκ&ηλοθται εσχάτως είς Ρώμην, οί άλλεπάλληλοι συναντήσβις των κ. κ. Μουοο λΐνι καί Τσ ανο μβτά των Γβρ μανων ύπουργων καί τοθ Αύ στριακοθ πρωθυπουργοθ κα Γώς καί μετά υπουργόν άλ λων Βαλκανικών κρατων, κρίνονται ώς σημεΐα Οποπτα, ώς εκΒηλοι κινήσεις καί παρα σκβυαΐ πολέμου. Τό ?έ τελευ ταΐον ταξείδιον τοθ ύπουργοθ των Εξωτερικών τής Γερμα νίας Φόν Νίϋρατ ιΐς Ρώμην συνΒυσζόμενον κοΐ μέ τό ά νανγελθέν ήε'η ώς προσεγβς ταξεΐ&ιον τοθ συναδέλφου τού επί των Στρατιωτικώνκ,Μπλόμ περγχ είς Ρώμην έπίσης, Εχει ττροκαλέσει τό παγκόσμιον έν διαφίρον καί ϊχει δημιουρΐ ήση μεγάλην ανησυχίαν είς τούς διπλωματΐκούς κύκλους της Αγγλίας καΙ Γαλλίας. Καί αί άνησυχΐαι αθτα! βλν είναι Λ βικαιολόγητοι.' Διότι κα6ώς ά ποδβικνύεται εκ των πραγμά των ή συνεργασία μεταξο Ί ταλίας καί Γβρμανίας γΐνεται καθ* ημέραν καί στενωτέρα ή*5η βέ έτΐβκτεΐνεται καί επί στρατιωτικών ζητημάτων,πράγ μα πού άποοεικνύει ώς βασί μους τούς ψόβους προσεχοθς πολέμου. Άλλ' επί τής περαιτέρω έ ξελΐξεως τής Εύρωπαικης κα ταστάσεως θά έπι&ράση σοβα ρώς, ίσον καί αν φαίνεται πά ράδοξον κατ' αρχήν, ή τρο πή την οποίαν θά λάβη ή πό λιτική κατάστσσις είς την Ία πωνίαν. Είς την μακρυνήν ού την χώραν τοθ άνατέλλοντος ηλίου, κατά τάς Τελευταίας εκλογάς επέτυχον χά άριστε ρά κόμματσ, των ότιο'ων τό προγραμμα περιλαμβΛνει καί την καταγγεΧίαν τοθ Ίιπω νογερμανικοθ συμφώνου κοί την προσέγγισιν πρός την Ρωσ σίαν των Σοβιέτ. Εάν λοι πόν οί στρατ'ωτικοί παρα&ώ σουν την κυβέρνησιν—πράγμα αμφίβολον, διότι τό πιθανώ τερον είναι νά κηρύξουν δι κτατορΐαν—χαί άνέλθουν είς την εξουσίαν τα πλειοψηφή σαντα >όμματσ( τό Γερμανο ι
  απωνικόν σύμφωνον θά κα
  ταγγελθβ καί ή Γερμανία θά
  χάση τόν καλύτερον καί τόν
  Ισχυρότερον σύμμαχον της·,
  διά τής υποστηρίξεως τοθ 6
  ποίου ηπείλει την Ρωσσίαν καί
  χατά δεύτερον λόγον βεβαία
  την Αγγλίαν καί την Γαλλί
  αν. Καί έν τοιαύτη περιπτώ
  σει θ' αναγκασθη ν' άναθεω
  ρήσπ την πολιτικήν της ριζι
  κώς.
  Εάν 6μως ιίς την Ίσπανί
  αν χηρυχθ() δικτατορία των
  στρατιωτικών παραγόντων με
  τα την επιτυχίαν των άριστε
  ρών, τότε είναι πιθανόν ή δι
  εθνής κατάστασις νά έχη ραγ
  δαΐαν εξέλιξιν. Τόσην μάλ
  στα Οσην Βέν προέβλεπε πρό
  τινος ουδείς. Πάντως, αί ζυ
  μώσεις των ιελευταίων ήμε
  ρών, ή παρατηρουμένη έξαι
  ρετκή διπλωματική δραστηριό
  της καί ή σςσσώρευσις τερα
  στίου δγκου σπουβα'ων γεγο
  νότων, βέν ύπάρχει άμφ βολία
  δτι θά συμβάλουν είςτήντοχε
  αν βιευκρίνισιν τής καταστά
  σεως. Μίαν δκυκρίνισιν οίαν
  Βήποτβ, £στο καί δυσάρεστον
  χαί όδυνηραν δια τήν_ ά.θρα
  «οιητα.
  Είς τό τελευταίον συνέδριον
  τής Πανελληνίου Ενώσεως Γε
  ωργικών Συνεταιρισμών 6 άν·
  τιπρόσωπος τοθ Ηρακλείου
  ίζήΐητε νά έπεκταθή χαί είς
  την Κρήτην ό νόμος 'περΐ συν
  κβντρώσεως τοθ σΐτου. Άλλ'
  ϊίς τοθΐο απήντησεν δ όποδι
  οικητής τής Άνροτιχτ)ς Τροιπέ
  ζης χ. 'ΑΧιβιζάΓθς δτι ή Κοή-
  τη δέν κάμνει εξαγωγήν σΐτου
  δπως ή θεσσαλΐα, ιίς άλλας
  πεοιφβρβίας. Ό«ί αντιθέτως
  κάμνει είσαγωγάς έξωθεν.
  Καί δτι επομένας δεν άντιμβ-
  τωπίζει τόν κίνδυνον νά ΤΑη
  άπώλητα τα σιτηρά της, εάν
  έν τάάγοράσπ ήύπηαβσία συγ
  κβντρώσεως σΐτου. "Αλλωστε
  είναι τόσον μεγάλη ή ζήτησις
  των σιτηρδν εσχάτως καί τό¬
  σον καλαί αί προσφ&ρόμεναι
  ιμαί, ώστε νά μην δημιουρ¬
  γή1 ται καμμία άνησι,χία είς
  ούς παρα>ωγούζ, διά την τυ
  χην των περισσευμάτων των.
  Κα! δέν είχεν άδικον ό κ.
  ύποδιοιχητής τής "Αγροτρβπέ
  ής νά άποστέρξπ την έπέκτα
  σιν της Ισχόος τοθ νόμθυ περί
  συγκΒντρώσεως των σιτηρον
  καί είς τόν τόπον μας. Δ ό π
  πράγματι κίν&υνος νά μείνουν
  άπώλητα τα σιτηρά μας, τού·
  λάχιστον διά τό τρέχον καί
  [ό επόμενον εΐος βέν ΰφΐστα-
  αι καί ο Ο τε θά παρουσιά¬
  ση.
  Άλλά ή "Ε'ωσις των Συνβ
  ταιρισμθν τοθ Ηρακλείου έ-
  ήτησβ μβτά την απάντησιν
  αυτήν κάτι αλλο πού είναι
  απολύτως δίκαιον: εζήτησε
  νά τής δοθή χρημαηκή ένίσχυ
  σις έκ μβρους τής Άγροτι-
  χής Τραπέζης διά νά προβ{)
  είς την αγοράν των σιτηρών
  πού άναγκαιοθν διά την δια
  τροφήν των μβλών της, δπως
  Επραξε καί πέρυσι. Καί τό αί-
  τημα αύτό, δίκαιον επανα¬
  λαμβάνομεν, πρέπει νά (κα·
  νοποιηθΒ. Πέρυσι ή "Ενωσις
  επρομηθεύθη άπό τούς παρα·
  γωγούς τής Μϊσσαρβς μέγα
  λας ποσότητας κριθής καί σ(·
  τον τό οποίον κσί προσέφερεν
  είς τούς συνεταίρους μέ ελα¬
  χίστην μόνον προμήθειαν. Καί
  ή ωφελεία ήτο τριπλη. Ώφέ
  λβια διά τόν σιτοπαραγωγόν.
  'Ω^έλβιαδιά τόν καταναλωτήν
  καί ωφελεία διά την Ένωσιν.
  Διότι ό υέν παραγωγάς τής
  Μεσσαράς επώλησεν είς Ικα¬
  νοποιητικάς τιμάς τό προϊόν
  τού χάρις είς την μεγάλην
  ζήτησιν, ό δέ κατεστραμμένος
  γβωρνός τής Πεδιάδος καί
  τοθ Μαλεβυζίου, επρομηθεύθη
  διά τής Ενώσεως των συνβ
  ταιρισμών τού επί πιστώσβι
  τό κριθάρι καί τό σιτάρι τής
  οικογενείας τού χαί μάλιστα
  είς συμφέρουσαν τιμήν άν λά
  βωμεν ΰπ' δψει τόν τελευταΐ
  όν απότομον υψωμόν των δή
  μητριακθν. Ή 66 Ένωσις ε¬
  κέρδισε σημαντικά άπό την
  προμήθβιαν.
  Τό Πιον λοιπόν βίμπορεΐ
  καί πρέπει νά γίνη καί εφέτος,
  Καί έπειΒή ή Ένωσις των Συ
  νεταιρισμών δέ* βιαθβτβι τ'
  άπαραίτητα διά την αγοράν
  μβγάλων ποσοτήτων ^σιτηρδν
  κβφάλαια, θά πρέπβι νάτά δια
  θέση ή 'Ανροτική.
  Ό κ. '^ΧιβιζάτβΓ, ύπεσχέ
  θη καθώς πληροφορούμεθα νά
  μβΧετήσπ εύνοΐκώς τό ζήτημα·
  Καί ελπίζομεν δτι θ3 δώση
  την Εγκρισιν τελικΛς. Τό ένβι
  α Φέρον τού υπέρ των γεωρ
  γών μας καί ή στοργική τού
  μέριμνα διά την Κρήτην καί
  τόν νομόν μας Ιδιαιτέρως, μάς
  κάμνουν νά πιστεύωμεν βτι
  καί είς την προκειμένην πβρί
  πτώσιν θά κάμη δτι είναι δυ
  νατόν διά νά εξυπηρετήση
  τόν τόπον μας,
  ΕΥΓΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΝΙΑ·
  Οί εργάται χαΐ δπάλληλοι
  απεφαοιοαν νά έργαοθοθν μίαν ή
  μίραν χάριν τής Ιθνικής αεροπο
  ρίας. Ή απόφαοις αύ;ή τβν έργα
  τΑν είνε ίμολογουμίκυς άξία πά
  αης έξίροεος. Καί αποτελεί φω
  τεινόν παραδειγμχ τό δΐτοίον θά Ι
  πρεπε νά μιμηθοθν χά ι αί. άλλαι
  τϊξεις. Οί εργάται χαί οί &παλλη
  λοι, μή έχοντες τίποχε άλλο, προ
  σφέρουν τό μίαθωμχ χτ)ς σώματι
  χής χα( πνευματικαί των δυνάμε
  ως, μάς ημέρας, διά την χαχά
  οχιυήν άεροπλάνων πρός προοτα
  οίαν χαί άμυναν τής πχΐρίοος. "Ας
  διιχβίοουν λοιπόν χά Ι οί πλούοιοι
  οΕ ιυποροι χηΙ οί έχοντες πολλά,
  μίρος τουλάχιστον τβν άγαθλν
  των οηε? χής έθνιχ«]ς αμύνης. Ή
  ινής χειρονομία τβν έργατβν
  χαί οκκλλήΊων τούς οποίειχνύει
  τό επιτακτικόν χαθη~χδν των.
  τού ή ίθνιχή μας οΖχονομία θα Ι
  χη νά χερδίοη πίρα πολλί.
  ***
  ΑΑΚΡΥΑ
  1ο χαμθγελο χής ανοίξεως Ι
  οβυαε χι' εκαλύφθη χΒες μέαα είς
  χόνάχνόν φθινοπωρινοθ πένθους.
  Ό ο&ρανίς έαχυθρώπαοεν χαί μοτς
  Ιδρεξε μ! χά δάχρυά τού, έν ώ Β
  λοι επεριμέναμεν νά είνε άχΐλειω
  το χό χρύαωι» τ&ν σπαρτων άπό
  χΐς αχτ,Ινες ΐο9 ξχνθβθ γόητος ποϋ
  οελ«γίζει είς χον ίρίζοντ». Άλλ'
  Ιλπ'ζιμεν νά μ^ συνεχιαθή επί
  πολύ αυτή ή μελαγχολία χής φώ
  αεως. Διότι ά°ν ηέοΐυν άχόμη λίγα
  δάχρυχ άπδ χον ουρανόν άπα τβν
  γεωργών τα μίτικ θ* τρέξουν πό
  ταμοί χά δάκρυχ. Διόχι αδιή ή
  μχγιάτιχη βροχή αποτελεί δλε
  θρον διά χήν ελαιοπαραγωγήν κου
  ε&ρΕοκεται είς τό στάδιον τής γονι
  μοποιήαιως.
  ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
  Ή Ιςιύρεοις τρόπου τεχνι
  ής .άποξηράνοιως τής οΐαφίδος
  άΐηβχόληοεν άπό έτβν Τ'ΰ; χημι
  χιυς χαί τίος άλλους είδιχοός.
  Τοιαύτη ϋ προοπαθεια χατιβλή
  βη χαί είς χήν πόλιν μας χωρίς
  οπουδαΐκ Εμ»ς άποστελίσμακχ.
  "Ηδη δμβς αγγέλλεται Βτι είς χήν
  Πελοπόννησον έφεθρε >Ιποιος ά
  φή μέθοδον διά χής οποίας ή
  άποξήρανσις χής σταφίδος ουντε
  λεΐται ένχός ολίγων οχεχιχ&ς ώ
  ρβν χαί χαχά τρόπον θαυμάσιον
  Δέν γνωρίζομεν εάν πρόχειχα
  πράγματι περί οοβαρβς έφευρέοε
  ως ή περί ου ή3ους «ιύρεαιτεχν
  οκ» &περμέτρως Βιοιφ-μιζομλν~ς
  Πάντως γίνεται οχετιχός έλεγχοι
  χκΐ ή 4ξί« τής εργασίας αύ(ή(
  Ηά διαπισΐωϋϊ ουντόμως. ΉμεΙι
  ευχόμεθα νά πρόχειχαι κερί βοβ
  ίβς έφευρέοεως. θά λυθ^ χαχ
  αύιόν τόν τρόπον Ινα πρόδλημβ
  δόΤν ΚκΙ έχ τής λύοε»ς
  ΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΙΕΙΣ·
  Ή απόφασις τής Διοική
  σεως Χωροφυλακής νά ρυθμϊ
  ση κατά τρόπον οριστικόν τον
  τιόπον τής διενεργείας των δι
  αφημίσϊων εντός τής πόλίως,
  ανταποκριται ΐξ ολοκλήρου
  είς χό κοινόν αΤοθημα. Ή δι
  αφήμισις εΐχε καταστή πληγή
  διά την πόλιν μας. Καθένας
  έμουτζούρονε τούς τοΐχους δ
  πως ήθελε. 'Εμοίραζε φέ-ι-γ
  βολάν μέ τα όποΤα κατέκλυ
  ζε τούς δρόμους καί τα κέν
  τρα. Έκρεμοθσε παντοθ πά
  ν ώ καί τελάρα χαί έγέμιζε
  μέ άσχημίας καί άκαθαρσίας
  την πόλιν. Καί Ρέν πρόκειται
  περί τής αίσθητικής ζημίας μό
  νόν. Πολλάκις χά διαφημίση
  κά αύΐά παν ώ καί χά διάφο
  ρα ταμπλώ, απέβαινον καί
  κίνδυνος διά την ζωήν καΐ
  την υγείαν των πολιτών επί
  των κεψαλων χον οποίων έ
  χρέμοντο. Χάρις ομως (Ις την
  νέαν αυτήν άστυνομικήν διά
  τάξιν ελπίζομεν νά τ·θβ «ά
  ποία τάξις καί είς τό ζήτημα
  σύτό,
  Ι «τ
  ΑΠΟΡβΩΣΙΣ
  μ
  4
  Β
  [
  Γ
  ΕΙ» ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Τό
  δράμα τοθ Μάνιερλιγκ»
  Καθ" έκαστην άπογευματινή ώ
  ρα 7 μ. μ.
  ***
  ΜΙΜΩΑ,—Σήμερον «θεΐο τρσ
  γοθδι» μέ ιήν Μάρθα Ένκερθ.
  (Κατάλληλον δι* δλους).
  Σημ. Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββα
  το είς τας 6 1 2 μ. μ. άπογευμα
  τινή.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτε
  λές Εργον «Στοιχειωμενος χρυσός»
  καΐ τοθ έπεισοδιακοΰ «Φάντασμα
  τοθ Αέρος» τα έπεισόδια 14ον
  15ον, 16ον (τέλος).
  ***
  ΟΟΥΛΑίΑΙΗ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ωραιοτέρα ται-
  νία πού έγινε μέ-
  χρι σήμερον;
  ΤΟΑΡΛΜΑ ΤΟΥ
  ΜΑΓΙΕΡΑΙΓΚ
  τββ
  τ© μοβιατέρημα
  Κλώντ Άνέ.
  Μέ τόν
  ΣΑΡΛ
  ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  'βηως ίέν τλν είί*τ· ηοτέ
  (εις σήμερον, εις τέ ν ρολβν
  τβθ ΠρΙγχηιιο< ΡβΒολφον καΐ την: ΝΤΛΝΪΕΛ ΝΤΑΡΙΕ ηού σέ λίγβ βά είνε τβ «ν δαλμα τοδ Ηρακλείου στβν ρόλον τής Β*ρώνης. Βεταέ ρ«ς. ΕΝΑΣ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦ ήτο ποαεμοι 239 Τοθ Προοιτέρ Μεριμε. ΑΓΙ κσΐ τ! θά μποροθσε νά κάνη ό Λ-ϊνοθ, χωρΐς β,τή βοή θεια τοθ ΘβοΟ; Αν*«ραξε ό γέρο πάστορας. Ό θβός πολέ μησβ σήαβρα γιά μας. —Ό θβός είνε πού βΐνει κι' άψαιρεΐ τή νίκη κατά τή θέλη σή τού, βϊιιε ήιυχα ό ΛαγοΟ καΐ μόνο εκείνον πρέκβι νά ίύ<αριστοΟμβ γιά τίς πολεμι κές έττιτυχίες. "Επειτα στρά φηκε πρός τό δήμαρχο: — ΛοιπόνΙ χύρΐε, τό συμβού λιο σκέφθηκε γιά τίς νέες προ τάσΕΐς τής Μβγαλειότητός Τού; —Μάλιστσ, άπε«ρ'θηχε ό δήμαρχος· τώρα μόλις στεΙ λσμε πίσω τό σαλπιγκτή οτόν άδελφό τοθ βασιληά καΙ τόν παρακαλοθμε νά μή ξανακά ν]] τόν κόπο νά μας στβΐλρ καινοοογιες ττροτάσεις· στό εξής θά τοθ άπαντόθμβ μόνο μέ τουφβκιές. —"Επρεπε νά κρεμάσετε τό σατλπιγχτή, εΐπβ 6 πάστο ρας' δέν είνε γρσμμένο: Μεπ «ά άχρεΓα ζιζάνισ βγί)<αν σ πό μέσα σου καΐ θέλησαν νά διαφθεΐρουν τούς κατο'κους καΙ την πόλη των... Έσύ 8 μως ΘΛ χά θανατώσΓΐς- τό δι «ό σου χέρι θά π/ση πρατο επάνω των, χαΐ κατόπιν τό χέοι ολου τοθ λαοθ. Ό ΛινοΟ άν εστέναζε καΙ σήκωσβ τα μάτια στόν ούρανό χωρΐς ν' άπαντήσρ. —Τ ! νά παραδοθοθμι! έξα κολούθησε ν ό δήμαρχος, νά παραδοθοθμε δταν χά τείχη μας είνε άκόμη δοθισ, δταν 6 έχθρός Ρέν τολι ςΐ άκόμη νά τα προσβάλλη άπό κοντά έν ώ «άθε μερά εμείς πηγαΐνουμε κσΐ χον προοβ&λλουμε στσ δι <ά χου όχυρώματοΙ Πιστ^ψ = τέ με, κύριε δι ΛανοΟ, άν 6εν υπήρχαν στρατιώτες στήν Ρο σέλλη, οί γυναίκας μονάχσ θα εφθαναν γιά ν' άποκρού σουν τούς φονηάδες τοθ Παρι ΟιΟΟ. —Κύριε δχαν κανένας ϊΐ*ε ιιιό Ισχυρώς, πρέπει νά μι>ή
  μέ έπιβίχεια ν>ά τόν έχθρό
  τού, κοΐ δταν είνε πό άδύνα
  τος...
  (συνεχΐζεται)
  ΟΡΟΖΚΛΗΣΙΣ
  ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΊΌΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46
  ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  προκηρυξισ""
  δημοπρασιασ
  Ή 'Αγροτκή Τράπιζα χή
  Ελλάδος ώς έντολοβόχος των
  ΈλαιουργικΔν Συν)σμ<δν βόρ ρων Πυργιωτίσσης κο( Ββνεοό τού—Α6γενικί)ς προκηρόσσει διαγωνισμόν δι* ένοφραγ οτων προ αφορών γβνησόμενον την 11 ην ΜοΪ3υ 1937 ήιιίραν Δβυ τέραν κόί &ραν 12—1 μ. μ. έν τοίς γραφε'οις^τΓΐς Διβυθόν σεως τής Τεχνικί)ς ΎηηοβσΙας ούιής διά χά άκόλουθα μηχο ιήαατα. λ) Διά βοο πετρελαιοκινη τηΌας 8ηρβΓάΪ68β1 καθέτους άχαθάοτου ττβτρβλαΐθυ δυνό μεως 35 καΙ 30 ίππων. Β) Διάφορα έλσιουργικά μη χανήματσ. Ό Διαγωνισμός έκάστης κατηγορίας θά γίνη χωριστά. Λεπτομέρειαι περΐ των μηχα νημάτων καΡώς καΐ ή συγγρσ ♦ή υποχρεώσεων ευρίσκονται καταχεθειμέναι παρά τβ Δ ευ θόνοει Τεχνικάς Υπηρεσίας ΑΤΕ έντοϋθα «οί ϋαρά τφ 'Υποκατοσΐήματι ΑΤΕ έν Ή ρακλβΐφ Κρήχης. ΜΑΗΟΑΒίί. ΙΟΝΙΟ! ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΊΎΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΙΙΑΤΑΡΧΗΧ ΙΑΤΡΟΧ ΔΝΜΙ· ♦ΧΙΑΤΓΕΙΟΥ Α6ΗΝΒΝ Λέχεται ην, ο<€ ΑβΒΝΛΙ. Ιν τε) Ιατρε{ε>
  Πειραιεί 17ό'
  Τηλ. 12^79
  Καλοθνται £κ«ντα τα μέλ— τοθ
  Συνδ^σμου Έμπίρων εγχωρίων προ
  ϊίντων είς Γινιχήν ΣυνΙλευοιν την
  7-ν Μαΐΐυ 1937 ημέραν Πχ
  ρασκευήν κιΐ ώραν 11 π. μ
  ΐν τώ κ*Τ33τήμοίΐι χ. χ. θοιλαασι
  /οθ καΐ Ξινάκτ) παρά την Πύλην
  Χανίων Πίρτα δπως λάδωαιν1 γνβ
  οιν «Ο νίοιι φορολογιχοθ αυαιή
  μβιτος σταφίδος αοιιλτανί άφορ&ν
  τος τον μεταπρατιχδν κόαμον.
  Επί % ε&καΐρ'κ τα6ΐ| θέλει
  γίνιι λογοδοοΕ» χ6ν ηεπραγμένων
  %% άρχκΕίεοιαι. Μή γενομένας ά
  ηαρτΐας βίλοιιν γίνη μέ δ:α μίλτ;
  θέλβυν προοέλθει είς τον αυτόν
  τίπον φ 9τρ Μ.ί',υ 1937 ήμί-
  ραν Κυριακήν χά! ώ>αν 11 π μ.
  Πχραχαλοθνται χά μέλη Βπω;
  μή άπουοιίαουν άπο την ώς £*«
  Συνέλευσιν.
  Έν Έροκλείψ τ« 4 ΜΛιυ 1937
  Ό Πρόεδρος
  Έμμ, ΜανβυβΑκης
  ΟΙ έορτές πού επέρασαν ήτσν
  χωρΐς άμφισβήτησι ήμέρες των
  λουλουδιθν καΙ των χρωμάτον.
  Τριανταφυλλα καΙ κρΐνα καΐ ζουμ*
  πούλια ηαντοθ. ΣτΙς έκκλησιές,
  στο σπήτια, στα έσπατόρια κσί
  ζαχαροπλαστβία. ΠσντοΟ βπου έ-Ιχςόιεροι φεουδάργιΐ.
  στσματοθσε κονεΐς λουλούδισ άν·!οΛι- Βδτ.6ν
  τΐκρυζβ Εΐχαν έρημωθβ οί κήποι*"Χβρ βΟϊβν·
  <αΙ εΐχαν κουρσ'υθβ γλόστρες καΐ παρτέρια γι' αοτό χον άνθοστολι- σμό των πάντων. Τώρα τα τρυ φερά λουλοόδια, αλικα καΙ μαρα· μένσ ίπετάχθησαν στό δρόμο άπό τα Ιδία τρυφερά χεοάκια ηού το¬ σέ ς φορές τα χάιδϊψαν καΙ τα κα μάρωσαν, χωρΐς οΤκτο, μέ άπονιά καί άσττλαχνία,. ΚαΙ τα παρέλαβε ό όδοκοθαριστής νιά νά τα ρΐξβ οτά σκουηΐδισ, καθως παΐρνει κι' ή ληθή καί Θαβει οτόν πυθμένα της τόσες καΙ τόσες άναμνήσεις κι' ώραΐες έντυπώσεις που έ γεννή¬ θηκαν μέσα στό πλαίσιο των λου λουδιων αυτών .. Άλλά δέν είναι ούτό τό ζήτημα πού μας έκέντισε τή σκέψι περισοό τερο άπό τόν Τίλευτοϊο γβνικό άν θοστολισμό. Τ* άνθη αΰτά μέ τα λεπΐά άρώματα καί τα ώροΐα άρ- μονικα των χρώμπτα μας Εφερον κάτι αλλο στή σκέψι καί οτήν καρ διά. Κι' ΙδΙυς οτούς παλαιοτίρους. Σκεφθήκαμε τα παρασμένσ, παληό τερα χρόνια. Κι' ένοσταλγήϊθμε τή γειτονια καΙ τα έξοχικά σπιτά· κια. Ένοσταλγήσαμε τίς μεγάλες όπέραντες σόλές μέ τώ τρεχούμε· να νερά καί τ" αφθονα λουλούδια. Έθυμηθήκαμε το παληό οπίτια τοθ "Ηρακλείου μέ το> καφάοια
  που εΐτανπλεμμένα χιλιων λογιων
  λουλοΰδια απάνω τους, ένω πίσω
  άπό αϋτά δύο ώραία γλαρά μεγάλα
  μάτια γεμάτα ρεμβασμό κι' Ονειρο
  πόληοι, γεμδτα πόθο γιά ελευθερία
  έ«6τταζαν δλίοτε τους διοβατι
  «ούς άνθρώπους κπΐ τούς κάντα·
  δόρους κι' άλλοτε πάλι τό άπειοο
  οαν νά περΐμεναν μακρυά άπ'τό βά
  Θοςτουνά ξεπρεβάλλο κάποια είκό
  να χαρωπή. κώποιο δραμα λυτρω
  μοθ. ΈΘυμηθήκσμε τούς ώραΐους
  αύλότοιχους καί τώ παλλαιικά μπολ
  κόνισ γεμδτα γλάστρες μέ γαρό
  φαλα σ/ουρά, μέ τριαντάφΐ/λλα κι'
  αλλα χιλΐων λογιων λουλούδισ.
  ποϋ τα καλλιεργοθσαν καί τα πό
  τιζαν μέ χ'λια τραγούδισ, πόθους
  καί κουμούς τής συνοικίας τα οε
  μνά κορίτσια
  Τώρα οί αύλότοιχοι έρήμαξαν
  Γκρεμ'σθηκσν καί τα καφάοια. Έ
  μαροθηκαν κι' έξεράθηκαν τα λου
  λ·ύδια. Καί τώ κορίτσιά τραγου-
  δοΰν οτούς δρόμους καί τα κέντρα,
  κι' άντ! λουλούδια, καλλιεργοθν Ι-
  δέες ύψηλέο, κι' Ισως άπόμεινα,ν
  αΰτά μοναΒϊκά λουλούδια τής ζω
  ής μας.
  Μά δέν γνωρίζει κανεΐς ποία Ι-
  ποχή εΐταν κσλύτΕρη. Ή σημερινή
  μέ τό νέο πνεθμα τη'·, ή ή παληά
  μέ τα χαγιστια, τούς ούλότοιχοος
  καί τα καφάσια καί τα λουλούδια
  πού έμοσχοβολοθσαν στΐς αύλές
  κι' Εφεραν τόσους ώραίους πόθους
  καί καϋμούς τόσα Ασύλληπτα ο'
  ώμορφιές δνειρα.
  Μ.
  Ίνδ·0 εύγενβδς.
  Εί; τ*ς Ίνϊίας, Βκοιι έηικρατεΐ
  χό φΐΐυδαρχκόν αύβτηαχ, ι»εϊ*
  χεύς Μαχαραγι* καΐ τού; ΡλΥιβ
  —κώς πρίγκηπίΐς χ«1 χοΰς Δ'0·
  εποχάς—δηί-χικν οί θ*«ό?, μι-
  ΊΓς τβν
  ιοθ Νπ
  χέτζ τβν Δυτικήν Ί«8ιβν, χαηϊι
  χάαθτ] τελευταΐβς είς έννέα ι»*)
  νβν φυλάκισιν χαΐ πρόστιμον 375
  λΐρβν 5ιά χον χακομετ-χχειρισμάν
  τ*)ς συζδγοιι χοο! Ό βικόρ τοθ
  Νΐβχέ ζ, δέ»1 είνε πολόγαμ >ς. *Ε
  χει μίαν μόνον γυναΐνα, άλλά τε
  λευταίως 5νευ ουδενός λόγον ή?
  χιοε νά την &ποβίλη είς διάρορα
  μαρ'ύϊΐα. Μίαν ημέραν την |5ι·
  σεν, ή'ίψ·. χό Ιν μετά τό άλο
  ! ίφορα αιγαρέττα χιΐ άπό
  είς χαιρ&ν έποβξένει
  διά τεΟ σιγαρέττου κυ είς
  (Λ μέρτ] τοθ οώματος χ|]ς αυζύ
  γου τού, ί!ί»ς επί τοθ προοώπου
  κοί τοθ ανήΒους. Με ά την βτ}
  9ΐ»8(αν τού αυτήν την Ικλεΐσεν
  είς Ιν ?ω^άχιον χαΐ Ιθεοε φρου
  ρεύ; ϊπιος μή διαφύγη Τέλος ή
  ιήΐηρ χτ)ς δυοΐυχοθς γυναιχίς
  «ν κατήγγειλε* ε.ς χίς αγγλ ι
  χας αρχάς χαΐ ό θχχορ συνιλή
  —Ψαρια μ& τα χρώματα
  ς Άγγλικής αημοιΚας.
  πολυτιμότερον ψίρι σήμερον
  είνε Ινα ψ χρι τοθ ποταμοθ Άμαζο
  νίου τής Β;οζιλίας, χό ίποΓον είς
  την επιστήμην είνε γιωβτ&ν δπο
  τό δ'ομα 'Υφεσόμπριχον. ΟΕ Ιξ«
  ριυνψαΐ τής Βραζιλίας ανεΡρον
  μϊχρι χοθίε είς την ίχί^ή χώραν
  Νιτίου Άμεριχή, δεχαπέντε
  χιλιάδας εΐϊη ζώ»ν, έκ χ6ν ίποί
  ών δύο χιλιαδες ιΐϊη ίχθύαν, χά
  περιοσότερα ίέ Τ'ύί»ν ζ&Ον είς
  τίν ποταμ&ν Άμαζένιον. ΕΙ; τβν
  ίχθίω/ είνε δ Ύφΐσίμπρ'«κ, μ?-
  κρος ίχθθς μήχους 40—60 ί<ατο ατβν, τον οποίον σήμερον οί "Αγγλοι αγοραζηυν άντ ι πένχε ή ϊί λιρ&ν. Τοθτο, διδχι δ ίχΡύς α&·.ός Ιχει χά τρ(α χεώματα τής Αγγλ ι κης οτ,μαίος: τό έρυθεδν, τό χυανοθν χαΐ το ?ε^χδν. *Ή5~ Άγγλβι προμηθιύβνττΐι μιγαλ» χ έκ χρυσιαλλου, έντϊς τβν δηοίην χαχά τάς έΐρχάς τής ΣΛ ψ'ΐο, θε Ιχιυν χον βγγλίχρωμον ίχΒαν. ΠΝλεϊιαι έν καλβ καταστάσε- μηχανή κορδελιάσματος συστήμα τος Σίγγερ καΙ είς τιμήν πολύ συμφέρουσαν. Πληροφορίαι παρ' ηιιΓν. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάοματα. Νέοι μοδίρνοι χρ«μ«- τιομοί. ΑΙ τιμαί μας ιΐνι αί λύ ΜΒΕ1ΙΣΙΧΙ Μανά Παρελήφθησαν Δρθς μετά ή άνευ χρυσαλλΙδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε- λεμπέκια-Καρανάτσα,Όρεγκονπάΐνν Όξυές δλων των είδών, Κόντρα πλα- κέ κοινά καί Όκουμέ καλαμάδες έ- ξαιρετικοί. Κατάστημα Ξυλερπορικόν ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΧΑΤΖΗ ΓΟΑΝΝΟΥ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 104ον Έχρειάσθη συρροή τυχαίων πβριστατικών γισ νά μην ςβ- σπάση ή άπάτη ένωρίτβρα. »Αλλά τώρα 6λα χά τεχνά σματα ήσαν μάταια· ή 1η Αύ γοόσΓθυ ιπλησΐαζε καί 6 Μηαΐμεο ήβελε τα λβφτά τού Ή κόμησσα ντέ λά Μότ κα· τέφυγβ σέ μιά τβλευταΐα πά νουογΐσ: άπεχάλυψ! ζσφνικά βλη 'τήν άπάτη στούς βυό χο- σμηαατοπώλας. —Έπέσατε θύματα άπάτης τούς είπεν βδιάντροπα. Τό έν γυηπκόν έγγραφον πού έχβι στά χέοια τού ό χαρδινάλιος εχβι πλαστήν υπογραφήν άλλ' σύτός είνε άρκετά πλούσιος, ΘΛ πληοώση· "Ηλπιζεν δτι έτσι Θ* άπέ· τρεπε τό σκάνδαλο. Έλογάρι αζΕ—πολύ σωστά—δτι οί κο σαηματοπθλβς μαινόμενοι θά έσπευσαν νά βροθν τόν καρ οινάλιο, θά τοθ διηγοθντο λη την (στορΐα καί δτι άπό την ντροπή τού θά έσιω ποθσε χα( θά έποοτιμοθσβ νά πληοώσπ 1 600.000 λΐρβς πά ρά νά γελοιοποιηθβ γιά πάν τα στήν σύλή κα( στόν κό σαο. Άλλά 6 Μτισΐμβρ καί ■ Μΐτσσσβνζ Αέν έσ<<έφθη<α σάν ψοχολόγοι· ίτρεμαν μον< χά γιά τα χρήματά των. Δέ ήθελον νά εχουν δοσολτψε μέ τόν καταχρϊωμένον καρδι νάλιο. τΗαταν καΙ εί δύο πε πεισμένοι ττώς ή Μαρία—·»Α τουανέττα ήταν άνακατεαβνη στήν ύπόθεσι—ΑφοΟ βέν ε ειπή τ(ποτε σχβτικά μέ τό γράμμα των— κι' έπ'στΕυα Φυσικά τι ώ; ή βατσΐλισσα ήτα όφειλέτης πιό άξιόχοβος άπ χον ξετΐνσγμένο ντέ Ροάν Στό κάτω-κάτω—Ελεγον—ή βασ λισσα εΤχε πάντως στα χέρια της τό πολύτιμον περιδέραιο τόόπ€ΐ3ν ήτο £να σΐγουρο Ι νένυρο. Έτσι έφθασαν τα πράγμα τα ο' ενα σημείον δπου Π ά πάιη Βέν ήταν πιά Λυναχή,'Η παραμικρή ώ9ησις ήταν άρκ τή γιά νά γκρβμισθβ μέ ττάτσ γον έχεΐ/ος ό πυργος- τήΒ βέλ. 6 γβματος ψέμματα κα άμοιβαϊες έξπτιαιήσεις. Μόλις ό Μπαΐμβρ Ιγΐνε δβ «τος ε[ς ακρόασιν άπό τή βα σ λ σσα, ή όποΐα χον βΤχβ κα λίοη έπειγόνχως, τόσον οότό' όσον καί ή Μαρία— Άντουα νέττα έκατάλαβαιν δτι δλη υπόθεσις έσΐηρζβτο σ' έ' σωρό φρικτά ψέμματα. Άλλά ποίος ήταν ό πραγματικάς Ή ΚΙΝΗΣΙΣ.— Έτιανήλθεν.ίς 'Αθη. νυν 6 φΐλος Διευθυντής ττ]ς ΛαΤ. κης Τραπέζης κ. Ιω. ΣβκελλαρΙ. δης. —•Ανεχώρησαν ττροχθες Κυρια. κήν είς Αθήνας καί θεσσαλονίκην ό κ. καί ή κ. θρασ. Σταυράκη. —Αφίκετο 4κ Καϊρου ή κ. ΤιτΙκβ Τηλεμαχου Δασκαλάκη —ΆφΙχΘη είς την πόλιν μας α κ. Χριστόφορος Χαμαρακης. ΈτιΕσιις άφίχθη ό έν Αθήναις έγκατεστημένος Ιατρός κ. Ίωάννςς Ήγουμενακης. ΒΛΠΤ1Σ.Ε1Σ.-Ό φίλος βικηνό. ρος κ. Ιω. Ζερβουδάκης ΛνεδέξΒΤ· προχθές τό θυγάτριον τοθ κ. Πά. ναγ. Πιλαφα ονομάσας αύτό Ά. Θην«ν. —ΈπΙσης ή κ. Άλβέρτου ΜιστΙ. λογλου άνΐιδέξατο τώ άγοράκι τοϋ κ. Άττοστόλου Σαλκιμαζή όνομα σασα αύτό Άναστάσιον. —·Η κ. Δημητρίου Ε. Γρηγορακη Τρατιεζιτικοε άνεδέξατο είς Κρου. σωνσ τό άγορακι τοθ κ. Τηλ. Τοι κανδηλάκη ονομάσασα αύτό Γεώρ νιον. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ—Ό κ. Ίωβννη,ς Αθανασιάδης Ιατρός, ή Δνΐς "Αννα Π, Τ. Φακιολάκη ηρραβωνίσθησαν, Συγχαρητήρια. «κ* Γύρω στήν πόλι μας. ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» Δεχόμεθα παραγγελίας ψητόν νικ σπΐτια, δι« ν*νμ«τα έ(όχΐΜά κλπ. Δια τβθς χ. κ. Πελάτας ίγγ«ώ μεβοτ πβντοτε ορέβΜβ φητέ>, χο
  κβρέτσι, έ{βιρετΐΜθ κρβσΙ, ν*Νταιρ
  Ι ρετβίν» μοοχάτπ-
  Μη χάνετε Μβιρ·). Έπισχεβίήτ·
  μας (ϊναντι παλαιάς Νβμαρχίας)
  παραιιλεάρεΗ άντιπροβ»)ΐιεΙα< αι] νκρέτηιν Ζακαντι. Ι ΙΑΝ ΚΟΥΛΑΧ Ι ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤΙΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερομένους δχι έθέσαμεν είς την κατανάλωσιν νέον παραγωγήν ασβέστου τοθ βργοστσσίου μας καύσεως διά πετρβλαΐου ΜΑ· ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά σης άλλης προελεύσεως άπό άπέψίως αποδόσεως βΐς χθ£Όν χρωματισμοθ καΙ καθαριότητος. Δεχόμε θα Ρ6 καΙ διά σοβαρούς καταναλωτάς την πληρω μην είς δγκον μετά την σβίσιν αότοθ. ΚαθωρΙσαμεν τιμάς προμηθείας κατ' όκβν ώς κατωτέρω: Από 20-100 όκάοετς Μ λεπτβν » 100-300 « 75 » ■ 300 μοί) αν»» 70 « Το οόνηθκ κβσόνι οβυσμίνο» Δραχ. 12.— ΤενεχΙς » Μέ ιό άν ώ τψολόγιον ίύνανιαι νοι νά προμηθεύωνχαι τάς άναγκαιοοσας ποσότΐ τας άπό χά κάτωθι τιρατήρια τής Έταιρίας: Μα»ρογιάνη Μιχαήλ έναντι Εΐα*γγελί«(. ΟεβιαβΙ τη Μιχαήλ Ινβντι ηολνκλινιιιΑβ Ηρακλείου. Χαυργικδά μπ ΓεΝργΙου Χεΐταν Όγλβδ. Μα»ραμιχ«λ«Μη Γεκργίον Καινβυργια ΠΦρτβ. Κβτπετανάιια Νιχ«ήλ ΔερμιτςΐοΐΜα, Ζινάνη ΆντκνΙβι» Καινβύργια Π*ρτ*. (Γραφείον Εταιρίαι Έναντι 12. 7.— ένβιοφερόμ ργμ Ή βΐκη θά τόν άπ* κάλυιτεν. Άπό τή δικογραφία αύ:Γ} τ()ς φοββρά μπερδεμένης δΐχη 8'α πράγμα προ'ύπτει οήιε ρα άνσμΦισρήτητον: Ή Μοί ρΐα—Άντουανέΐτα 6έν ιΐχ« ιήν παραμιχρή ίδέα τής αίσ· χρής εκμεταλλεύσεως τοθ οβούλιο. Τό άποχέλεσμι
  ήταν πώς χήν ενόμισαν ένο
  χον.
  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ_ΓΟΥ ΗΑΙΑ
  Τ« έίνχικβν κέντοον τβδ 'Ηλίκ
  νει ύη' εύβύνην τβυ την τί
  λεοιν γ«μειν τόσον βοβν «βββά
  τ* τυηικθν μέρβς «οβν >,«?
  γκμτιλιον οικοχεοααιν. Μέ
  Στθν «μαρτωλων την χώρα, Ιλε
  γε μιά παλαιά παροιμια, τόν μτ]να
  Μάη βρέχει
  -λτήνίδική μας χώρα πσραδό
  ξως ©Οτε βρέχει, οθΐβ λιάζει,
  —ΦΘάνει τό νερό ώς την >ή, άλ
  λά δέν γίνεται καταξίωσις να βρβ
  —Ώς τόσο ό καιρός έξακολουθεΐ
  συννεφώδης, Οπως έξακολουθοθν
  καί οί νότιοι Ανεμοι.
  *Η έλαφρώς νθτιοι, γιβ νά μετα
  χειρισθώμεν (ό .λεκτικον τοθ Μβ
  τεωρολογικοθ ΣταθμοΟ.
  —Άπό τής ημέρας τοθ Πάσχα
  ήρχισαν τα διαφορα ζαχαροπλα
  στεϊα νά κατασκευάζουν παγωΐά,
  —Πολύ τΐρΐν έννοεϊται ένεφανΙ
  σθςσαν οί αποίηλατοδρόμοι» πω·
  ληταΐ παγωτοθ.
  —ΟΙ Άρχανιωται Εκαμαν άπό
  διετΐας Εργον την καλλιέργειαν
  τοθ δικτάμου.
  — Γώρα ώργανώθησαν, υπό τό
  πνεθμα καί τώ γραμμα τοθ Μομου
  ΰλοι οί δικταμοπαραγωγοΐ Άρχα
  νιωται.
  —ΚαΙ άνέθεσαν είς τ^τραμελίΐ
  επιτροπήν την πώλησιν καί την έ/
  γένει διαχείρισιν τοθ πολυτίμου
  τούτου προιόντος.
  —Είνε αξιέπαινον
  — Ή έκδρομή τοθ Όμίλου Φιλά
  θλων είς Αθήνας προγματοποιεί
  ται αυριον Παρασκευήν.
  Ώς γνωστόν έκτός τοθ ψυχαγω
  γικοθ χαρακτήρος της Εχει καί τόν
  άθλητικόν της χαρακτήρα.
  —Τον οποίον Θά πραγματοποιηθή,
  διά τής συναντήσεως της είς φιλι
  κόν άγώνα τής προσ. Κυριακής
  μετά τής 2ας ομάδος τοθ Παναθτ)
  ναικοθ Έθνικοθ Όμΐλου.
  —ΔΙ γενόμεναι ήδη δηλώσεις
  συμμετοχής πιστοποιοθν δτι πολ
  λοΐ, παμπολλοι συμπολίται Θά ά
  κολουθήσουν τους άθλητάς μας
  είς Αθήνας.
  —Τα έπανειλημμένα αύτοκινητι
  κά δυστυχήματα των τελευταίως
  ημερών έπιβίλλουν νομίζομεν την
  Αμεσον επιθεώρησιν δλων των ό
  χημάτων τοθ τοπου μας,
  — Διά νά γίνη μιά καί καλή ή
  έκκαθάρισις καί άχρήστευσις των
  ττεπαλαιωμένων.
  —ΚαΙ νά μείνουν- ίν χρήσει τα
  πράγματι κατάλληλα πρός μετα
  φοράν ανθρωπίνω ν ύπάρξεων ό
  χήματα.
  —Την ημέραν τής Ζωοδόχου Πή
  γής Θά έκδράμουν καθώς πληρο
  φορούμεθα.
  —ΠολλοΙ Νεαπολΐται έγκατεστη
  μένοι είς την πόλιν μας, είς Νεάπο
  λιν δπου ώς γνωστόν τελείται ίτη
  σία πανήχυρις.
  —Τα έξοχικά κέντρα συγκεντρό
  νούν κλήθος κόυμου καθημερινώς,
  μολονότι ό καιρός παρουοιάζβιαι
  ά<όμη τόσον δστατος. —Έν τφ μεταξύ έτοιμάζονται καί τα ύιταΙΘρια Θέατρα πυρετω δώς ν' βνοίξουν τάς πύλας των καί νά καλέσουν τούς πιστούς των. —Καθώς δέ μδ; πληοοφοροθν 1 φέτος ΘΛχωμε καί ΘΙασο *αθ# βλο τώ καλοκαίρι. Κι' ευχόμεθα νά βγή άληθινή ώς τό τέλας ή πληροφορΐα αυτή. —Τό δρδμα τοθ Μάγιερλιγκ πού Θα προβληθπ άπόψε οτοθ Πουλα "άκη κρΐνεται ώς ϊνα άπό τα πλί όν άριστουργηματικά φΐλμ τής τε λευταΐας παραγωγί}ς, —Έννοεϊται δτι καί τό Θεΐο Τρσ γοθδι. μέ τή Μάρθα ΈγκερΘ άπο τέλει μουσικό Θαθμα, Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ (τ·δ μαιιυτηρίου τί, -«« Έλενας Βΐνιζέλβυ) Δνΐς ΚΑΤΙΝΑ Ν. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ δέχετβι τάς έπιτέκουί «ν τή ·1Κ(? της β09( Λ«σηβί·«.Β«λιδΙ—Τζαμί. 9-12 Όραι Δακτυλβγράφββ άρτίως κατηρ ισμένη άναλαμβάνβι την κατ' οί όν άντιγραφήν μβλετΛν Μηχανι ών, ώς καί παντός είββυς κει
  ■ι*-*
  ΛΠΟΡθβΣΙΖ
  Η «ΔΝΟΡΘΩΣΙΣ· τής οποίας υά
  διΠΥώβατα άποτελουν επί σειράν έτών
  μίαν άλυσσον διδαχής, έξάρσεως καί
  κοινωνισμοϋ.
  Προσθέτει είς τα γνωστά της μυθι-
  στορηματικά άριστουρνήματα την κο-
  ρωνΐδα δλων των φιλολογικών έργων,
  άρχίζουσα την δημοσίευσιν.·
  ? 1
  ΤΩΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  είνε τό πολύπτοχο καί περιπετειω-
  δέστερο σύνγραμμα ποϋ άπεθανάτισε
  καί κατέστησε πανεθνους φήμης τόν
  ΒΙκτωρα Ουγκώ.
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  είνε τό μνημειώδες έργον ποΰ άπε
  τέλεσε τό αιώνιον σύμβολον τού αν¬
  θρωπίνου Ιδεαλισμου.
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ♦
  είνε τό ώραιότερον άνάγνωσμα φι-
  λαλληλίας στοργής καί άνωτέρου άν-
  θρωπισμοθ.
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  εΐνβ τό θαυμαστότερον φιλολογικόν
  άριστούργημα που έγοήτευσε γενεάς
  ποϋ συνήρπασε δλας τάς κοινωνικάς
  τάξεις, ποθ συνεκίνησε στρατιάς νεα-
  ρών ύπάρξεων.
  ΚΟΡΙΣ ΤΟΥΙΑΘΑΙΟΥΣ
  Χωρίς την μελέτην καί πλήρη καταν-
  νότισιν τοϋ παλμώδους περιεχομένου, των
  ύπερχιλίων σελΐδων των δέν νοεΐται άν¬
  θρακος μορφωμένος, δέν νοεΐται οίκοκυ-
  ρά, δέν σφυρηλατεϊται ή ψυχή καμμιάς
  νεαρας υπάρξεως, δέν ειμπορεί κανείς νέ
  ος νά προσαρμοσθή πρός την ζωήν, νά
  σταδιοδρομήση, νά αύτοκυριαρχηθη.
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ ΟΥΓΚΩ
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤ ΟΛΙΓΟΝ
  Ν Α ΑΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣΤΗΝ«ΑΙΝΙΟΡΘΩΣΙΙΝ"
  Τ1ΙΧ ^Ι2Η£
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΊΕΙΝΗΣ
  Γενικαΐ διαιτολονικαΐ γνώσεις
  Τα επ ιχε ιρήματα
  των φυτοφάγων
  Α'.
  Ενθυμείσθε άπό τόν Δόν
  Κιχώτην τό συμπόσιον έκεΐνο
  δπου δ δυστυχής Σάντσο Πάν
  σα άποχαμωμένος άτιό την
  πείναν, ίβλβπε μβτά Φρίκη;
  ίνα ουνδαιτυμόνα Ιατρόν, 6-
  στις Εγγιζβ μέ τό ροβδί τού
  χάθε φαγητόν πού έφβρναν
  είς τό τραπέζι καί διέτασε νά
  τό παΐρνουν πίσω, λέγων δτι
  ήτο έπιβλαβές ϊΐς την υγείαν;
  Λοιπά ν ζηλεύοντβς την σοφί¬
  αν τοΟ (ατροθ έ«ε(νου μερικοί
  θβωριολόγοι θέλουν νά μας
  άχαγορεύσουν... τό κρέσς,
  συνισχώνΐβς ώς σωτήριον την
  φυταφαγΐαν. 'Αλλά ποία επι·
  χειρήματα τιροβάλλουν ο( θια
  σώται τής φυτοφαγΐας καί τί
  υπάρχη τό ορθόν ή τό σφα-
  λερόν ε[ς τούς συλλογισμούς
  τω1; Ιδού τί θά προσποθήσω
  νά σάς έκθέσω είς τάς κατω·
  τέρω γραμμάς.
  «'ΔΦ' ήί ημέρας—διηγεΤται
  6 ΛιμαριΤνοζ—παιοί άκόμη
  μικρόν, εΐδα οιερχόμενος πλη¬
  σίον κρεοπωλβΐου την άποτρό
  τιαΐον σκηνήν σφατγί|ς ζώων,
  τα άνσπόφευκτα αύτά προκα
  ταρτιχά ενός κρεατινοθ φα-
  γητοθ παρατιθεμένου ϊ(ς τό
  τραπίζι, έσυχάβηκα την ζωϊ-
  χήν τροφήν. "Εζησα λοιπόν
  μέχρι δωοβκαβτοθς ήλικίας μό
  νόν μέ ψωμΐ, γαλακτερά, λα-
  χσνικά καί φροθτα καί οθτβ
  ή ύγεΐα μου επαθε τ[»ο«, οΟ·
  τε ή ανάπτυξις μου καθυστέ-
  ρησί».
  Ποιητής ομιλεί έδώ καί τα
  'ιιχειρήματά τού είνε μάλ¬
  λον αΐσθηματικής φύσεως.
  Άλλά μήιως δβν Ευρίσκονται
  καί [αττρο! ,όμιλοθντβς άναλό
  γως τιβρΐ τοθ χρέατος; Άνα-
  γνώσβτβ τα συγνοΑιιιιατα
  τοθ ΒΓθαβΓάβΙ, τοθ ΟβιΐΐΐβΓ
  κα( τόσων άκλων σοφών έπι-
  στημόνων θά ίδητε δτι τό
  κρέας οΐασδήποτκ προελεύσε
  ως καί άν είνε περιέχει τριά-
  κοντα καί εξ φοβερά Βηληιή
  ρια, πτωμοΤνην, στ,ψΐνην, κρε
  ατΐνην καί τρεατινίνην, λευ-
  κωμοΤνην, ξανθίνην, τυροσΐ-
  νην κλπ. κλπ. γ,ωα'ς νά άνα-
  Φίρωμβν τα μικρόβια καί ζωΐ
  κά παράσιτα πού ύπάρχουν
  πολλάκις αφθονα είς τό κρέ¬
  ας
  "Ωστε πρέπει λοιπόν νά πι
  στϊύοωμβν δτι ό ανθρωπος,
  διά νά ζβ ύγιής όψεΐλει ν" ά-
  ποφεύγη. την κρεωφαγΐαν; Ή
  θ?ωρΙα ού τή ",γνωστή ύτιό τό
  δνομα «οόγμα φυτοφαγικον»,
  πολλάκις ύπεστηρίχθη καί εχει
  καί σήμερον άκόμη θερμούς
  ύπερμάχους. Έπομένως είνε
  πολύ ενδιαφέρον ποΐαν αξίαν
  ίχουν τα έπιχειρήματά των
  καί τα παραδεΐγματα, δσα ε-
  πιχαλοθνται.
  • *
  Ή Λλήθεια είνε έν πρώτοις
  8τι οθτε κατά τάς πρωτογε
  νεΐς έποχσς οθτε είς τούς Α
  πολΐ" [οΐους τόπους εσκέφθη
  σαν ποτέ οί άνθρωποι νά ά
  παγορεύσουν την κρεωφαγΐ
  αν. ΟΙ άνώτατοι πρόγονοΐ
  μας δέν ήξεραν νά χαλλιερ-
  γοθν την γήν καί έζων μέ
  τό προΐόν τοθ κυνηγΐου
  των καί μέ τούς αύτο-
  ΦυεΤς καρκούς των δένδρων.
  ΚαΙ επί των ημερών μας άκό
  μη Λάττωνες κοΐ Έσκΐμώοι
  τρέφονται ονως ο( πρωτογε
  ν«Γς α»θρωποι, τρώγουν φώ
  κάς καί λευχάς Αρκτους καί
  λιμοκτονοθν δ τα ν Βέν στα
  θοθν τυχηροΐ ιΐς τό κυνήγι.
  (σ υνεχΐζ εται)
  Όταν άνοράζετε
  οαπούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προρηθευτήν σας
  ΜλΡΚΑΣιΠΕΤΕΙΝΟΓΑΙΑΠΡΑΣΙΝΟ
  ΜΑΡΚΑΣ ,ιΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείως ούδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί οΐκονομικώτα-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  &
  _|->ι~>_>~ι_ηε~->_ΓΊ_ —ι_
  ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα κ«ί άντβποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τού Έξβτερικο·.
  Ταμιευτηριον καταθίσ«ις ίν έ3φκι
  καί επί προθκσμία.
  Δάνεια επί ένεχύρβ έμπορευμάτβν,
  Έκτέλεοις πάσης φύσεΐίς
  γααΐας υπο ουμφέροντας >ρο»ς.
  χνχχ
  Παραγωγή καί άνάγκαι
  τού Νομοΰ Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΓΜΝΟΝ, Μίΐος (:οΟ άντα
  ποκριτοδ μας).—Είναι γν»οτ4ν π4
  σον ϋπΐφεριν 6 νομίς μας τα τε
  λιιιταΤα Ι τί) λόγω την ουνεχβν ά
  φοριδν τβν «Χαιβν χβΐ τίς μι-
  %ίΛ; παρανωγής τβν 5λλ»ν γεωί
  γικ&ν κβλλιεργειδν. Ή κρίσις δέ
  είνε φθάσει είς τό «ζότιβον στ)
  μιΐίν της εφέτος. ΤΑρα ϊμως οί
  ΥΜΡΐχοί μας χαΐ Βλοι γενικβ ο!
  Ριθεμιώτες άνιθάρρηοαν. "Η πβρα
  γωγή τοθ ελαίου προδλίπετβι
  πλοιιοιωτάττ). ΚαΙ είς αδτύ τό Μυ
  λοπόταμον πβύ έηΐ χρίνια τώρα
  !έν παρήγαγε διίλου λάδι καί 6Ε
  χαριχοΐ Ι«6αν αίωνίίια έλαιί
  δενδρα χι' Ικαναν χάββαυνα διά
  νά ζή35υν, ίφέτος ή ΐλαιοτΐαρκγω
  γή προβλΐηΐϊαι πλοκοΐιβ-άΐί]. Ή
  άνθοφιρία είναι πρωιοφανής. ΚαΙ
  ή γον μ^πίίηαις συ^τιλιΐτχι δπί
  τού; χαλυτίρους οίωνού:. "Ετσι τό
  Ρέθυμνον δηολογίζεται 8ϊι θά πά
  ραγάγη χατΐ την προαιχί) έβοδεΕ
  αν δνω τβν 15 έ ««ϊομμυρ'ων δ *ά
  δών ίλίκίου. Πί-ίϋι'μα τό οκεΐον θΐ
  Ιχη φ^αικά αγαθήν επίδρασιν Ι
  πΐ τής εξιλίξεως τής οικονομικάς
  μας ζω^ς.
  Άλλα χαΐ »1 άλλαι χαλλιίργει
  αι Ιξελίσοονται χχνονιχβς. ΚαΙ πι
  οιευομιν Βτι θά |χ«|ΐιν ίχανβποι
  ητιχήν ΙίοδεΙαν είς δλα. ΚαΙ είς
  τα λάδι καί είς τό χίτρο χαΐ τα
  έίΐερΐδοειδί; έν γένει χ>1 είς δή
  ΐιητριαχ* χ»1 είς δελανίδι, υκέρ
  τοθ έπο(ου χαΐ ιλήφβηοαν τέλει·
  τα(ως ωρισμένα ηροοτατευτιχά μέ
  τρ», άηογορευθιίαης αίοιηρβς
  τής δλοτομίας τ1}ς βελανιδιβς. ΕΙ
  διχβς μίλΐσιοι διά τα λά5ι 44ν δ
  ψιχααμός γίνη έγχαΕρβς χαΐ χ«
  νονιχβς, ώς πιβτεάΐμεν, ή πλουοία
  καοαγβγή τού φαίνιται έξ^οφαλι
  ομένη.
  Είς την γιιοργιχήν 8μ»ς βνί
  πτυξιν τοθ Ρεθύμνου δηάρχει Ινα
  τεράστιον Ιμηόδιον: Ή Ιλλεφις
  έηαρχοθς συγ<οι»ω4ο(ς. Διίτι δυ στυχνς πολλΐ διαμερίοματα τβν ίπαρ^ιδν ϋν ουνδέονται 4«όμ» «,ιαξιτβς μέ τέ Ρέθυμνον. Κυρίως 5μιο( μ«ς ζ^μιώκιι τρομερά ή μή οάνδεοίς μας εισέτι μέ την Μια ακρβν. Καί δμιος δ δοόμος «6τος Μιλίμπων, Άγίας Γα)φης Κοχ χίνου Πύίγου δέν είναι ϊάοκιλον νά γίνΐΒ. Ει' ελπίζομεν ή σημιρι νή χυδέρνησις χαΐ 6 Γεν. Δ'.οικη τής χ. Σφακιανάκης νά χορηγή οουν την απαραίτητον ηίαιωυιν. —Μεταθεοις Γραμματεύς ΕΙ ρηνοδικΐίσυ Μολ)μ·υ. ΠΕΡΑΜΑ 29 -1-37 - Ανεχώρη σεν μετατιθεμενος είς 'Αγ. Μικό· λαόν ό γραμματεύς τοθ ΕΙρηνοδι κείου μας κ. "Ανδρ. "Αγκριθαρά¬ κης. Κατά την όλιγόμηνον έδθ 6· ππρεσΐαν τού ό κ. Άγκριθαρΰ'κτις περιεβλήθη υπό άγάπης καί έκτιμή σεως τόσον έκ μέρους τοΰ δικηγο ρικοό κ αί όπαλληλικοθ κόσμου με τα τοθ όττοίου ευρίσκετο είς καθη μερινήν επαφήν δσον καΐ υπό τής κοινωνίσς μας. Ή ηροθυμΐα τού νά έξυπηοετή σρ, πάντα προαερχόμενον δι* έργα οίαν ίείς Τό Είρηνοδικεϊον. ή 6ρα στηριότης τού, ή ^λετΐτότης άπέναν τι πάντων, τόν ^κατέστησε συμ παθέστατον, ώστε δεδικαιολογημέ νως ή μετάθεσις τού έλύπησεν την κοινωνίαν μας, διότι την όστέρη σεν ενός )έκλεκτοθ μέλους τηο καί τό Είρηνοδικεϊον μα< έν*ς εύ συνειδήτου ύτΐαλλήλου τού. Κώστας Άντοινάκης Δικηγόρος ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμσρχος Ηρακλείου Διατκηρύττει δπ: ΈκτΙθεται είς μυστικήν 8ι' ένσφραγίστφν προσφορών, Ανευ όρίου, δημοπρασίαν ή κα τασκευή νίων δημοτικΛν Σφα· γείων Ηρακλείου συμφώνως πρός την νομίμως έγκεκριμμέ· νην μελέτην καί τούς ορους τής σχβτικής διακηούξεως. Ό ττρι-θιολογισμός τοθ έρ- γου άνέρχεται είς δραχμάς 3.200.000 ή δέ εγγύησις 6-Χζε ται είς δραχμάς εκατόν όγβοή •ιοντα χιλιάδας (180 000) είς νραμμάτιον τοθ Ταμείου Πά ρακστα6η<Λν χαί Δανείων. Δεκτοί, είς τόν διαγωνισμόν οί έχοντες πτυχίον Β.' τάξεως κσΐ ανω δι' ίργα οίκοδομικά, Ή Δημο-ρασ'α όρίζβται την 14ην ΊουνΙου 193/ήμίοαν Δευτέραν καί 6ραν 11—12 π. μ. έν τώ Δημοτικώ Καταστή ματι καί ενώπιον τής Δημαρ- χιακής Έπιτροτιής. Τα σχβτικά Ευρίσκονται κα¬ τατεθειμένα είς τα γραφεΤα τοθ ΤεχνινοΟ Έηιμελητηοΐου τής Ελλάδος καί την Μηχανι κήν εγηηοβσίαν τοθ Δήμου δ ηου οί έιΐιθυμοθντες δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν, Έν Ηρακλείω τβ 29 Απρι¬ λίου 1937 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Κριθε'σης άσυμφόρου τής θποβληθείσης τιροσψοράς προ μηθεΐας είς την Επιτροπήν Εκμεταλλεύσεως Ήλ,εκτρικον Έγκαταστάσεων Ηρακλείου 450 σάκκων σιμέντων γυμνον έπαναλαμβάνεται αυτή τέλειω τικως υπό τούς αθτούς δρους την 8ην τρέχοντος ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. είς τό Δημαρχιακόν ;Κατά στημα καί ενώπιον τής επι τροτιής Εκμεταλλεύσεως. Οί οροι συγγρσφής υπο¬ χρεώσεων εισίν κατατεθεΐμέ νοι είς τα γραφεΐα τί)ς Έκμε ταλλΕύσεως οπόθεν οί βουλό μενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τβ 5 Μοΐου 1937 Ό Πρόεδρος τής Έπιτρο ς Εκμεταλλεύσεως. Μηνάς Γει·»γι«|η| —Ό δημ·τικ·ς φέρ·( ίήΐ τδν Πρός άπίσας τας τβλων«ιβκ«ς καί δημοτίκάς αρχάς άΐτηυβύνβη ένκΰκλιος τβϋ υπουρν«ίβυ τ&ν ΈβΗτΐρικ&ν οιά τής οποίας κβθί- σταται ννωατόν ίτι το κκρκβιβό μ«ν&ν αίς την χατανάλοοσιν οπο ρελκιον άλλοδαπής ηραβλιόσβΗς Οπόκβιται αίς την καταβολήν Δή μοτΐΜοΟ φόρου επί τ&ν ένχ»ρ(·>ν
  προϊοντων μόνον διά τβ πβαβοτόν
  της ηρβσμΙ{·εις αΰτοΰ μβτ' έλαιο
  λάδου, δηλ. 15 ο)β. Διά το ύπό-
  λοιπβν 85 ο)ο θά κκταβάλλβται
  6 προβλΐηβμβνβς υπο τβδ οκσμο
  λβγίου δασμόί των έκ τής άλλβ
  δαπής εΐοαγομβνων σπορίλαίων.
  —Τιμητιχή διαχριοις.
  ΠληρβφορούμεΒα δτι ό Δκυθυν
  τίις τοΰ Νβσβκαμπίο» «£ϋ«γν·λι
  βμος» ΆΒηνβν συμπολΐτπς κ.
  Γεώρ, Ήνουμκνάκπς, 1{βλίγη άν
  ηκιστέλλβν μέλος τής Λκρμκτο
  λογικής έταιρείας τής Ββυδαιτέ
  στής.
  —Αί λεωφοριακαί γραμμαί.
  Το υπουργείον τδν Χιοηροδρό
  μειν καταρτίζει ■κτελ«στιχα δι»
  τάγματβ τού δημοσιευθέντος Α
  ναγχασπκοΰ νόμον διά το& 6
  ποίον σ»νιστ&ντ«ι κοιναΐ διενθνν
  βΐις των λε*ιφορι«ιι&ν γραμμνν.
  —ΟΙ είς διαθκσιμλτιιτα δια¬
  τελούντες ;ά{ι»>ματικοί.
  Επ Ι έριιτηματος το& υπουρ γΐί-
  ον> τ&ν £τροιτιωτικ&ν το αρμόδι¬
  ον νβμιχόν συμβουλιον |«ΜφΑν·
  θη δπ οί ά£ιειμχτιχ«1 οί τβλοθν-
  τ»ς έν χολϊμικά δικθεσιμότητι
  δέν δύνανται νά άξιώσκοι νομί¬
  μως προκγωγίιν είς ανώτερον |·
  τι βαθμόν ουδέ σύνταξιν «ν·ιτέ
  ρου β«θμο&, διότι τοΰ οικαιώμ»-
  τος τούτο» μόνον ο! έν ένερνεΐα
  ά(άλβά£ί
  (μμβσης
  ««βφάνβη ότι ο! βοηθητικοΐ ά{ιω
  ματι «ο Ι οΐτινες ηοςρέμεινειν έν
  τή ύπηρεοΐβ; χαί προήχθησαν μέ
  χρι |τοδ βαθμοϋ τοϋ ύπολοχαγοθ,
  νομίμως ίπικβλβϋνται την δικτκ
  $ιν τού άρθρον 41 έοάφ. 4 μετ»
  συμπλήρωσιν πενταιετοΰς ϋπηρΐ
  οίας έν τφ βαβμφ τοϋ όπολοχο»
  γβϋ καί 25ετοΰς συντ«ίίμου τοι
  «ύττΐί.
  ΠΡΟΚΗΡΥβΙΪ
  Δημοπρ«α(κς
  Ενοικιβίοκως, Λιμκν. φ#ρων
  Τποβληθείοης προοφορα; επ!
  πλέον 3 ο)9 τ«)ς τοθ τελευταίου
  μεΐοδοτου ίπαναλαμίάνεΐαι ή προ
  κηρυχθείσα χαί &τ;μο9ίευ0εΙ?α διά
  ΤοΙνΙνταΟθα έκδιδομενωνΐφημερίδων
  Ί5 Άί6
  3{, «Δρ&αις»
  «Κρηιικ^Ν.οο κα! τής έν'Αϋήναις
  εφημερίδος τβν «Δτ)μοπρααιβν>5ια
  τής &πό χρονολ. 31—3—37 δια
  κηρύξεως δημοπρασία ένοιχιάοεβς
  τ&ν Λιμεν. φόρων τοθ οίκον. |
  τοκς 1937—38 χαί τοθ δικαίω-
  ματος επί τΑν έπιβατιχ&ν είοιτη
  ρίων φχνερά την 16ην Μοίου έ.
  Ι. ημέραν Κυριακήν χ«1 ώραν 10
  —12 π. μ. συμφώνως πρός τςυς
  Βρους τής ώς είρηται βιβχηρύξεως
  χαί λοιπνν οχετιχβν εγγράφων
  ω* οί ένδιαφερΰμενοι δύνανται νά
  λάβωσιν γνώσιν χκθ' ίκάστ-ν έκ
  των γραφείων τής Λΐμιν. 'Κπιτρο
  πτ}ς Ινθα είναι χατατεοειμίνα.
  'Γχενθυμίζομεν τοίς ένίιαφερομέ
  νοις δτι συμφώνως τφ Άνβγχαο.ι
  >ψ Νίμφ 332 £ ενοικιαστάς δπο
  χρεοθται είς καταβολήν φόρου έκι
  τςδεύμαιτος 5 ο)).
  Έν Ηρακλείω τ{ 5 Μαίβυ 1937
  Ό Πρόεδρος τ«)ς Λιμεν. 'Κβι
  τροητ}ς
  Γεάργιο{ Νιτ·οτ·νιι|
  Ι ;
  *
  ■* '7
  "Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡ0ΩΣΙΣ
  ---------------------------—-—-—■
  η
  Ι.ι
  Ι Λ
  β
  10™™
  ΕΙΣ ΒΛΡΚΕΑΟΝΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΧΟΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΔΝΑΡΧΙΑ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ
  ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοϋ Λας).— Άποψινά'τηλεγραφήμα
  τα έχ Βερολίνου έπιβεβαιοΰν τάς με-
  ταβοθείσας είδήσεις καθ* άς είς την
  Βαρκελώνην έξερράγησα* ταραχαί υπό
  τού πλήθους, έλαβον οέ χώραν καί με
  γάλαι συγκρούσεις μεταξύ τής άστυνο-
  μίας καί των άναρχικών.
  "Αλλαι τηλεγραφήματα άναφέρουν
  ότι είς ολόκληρον την Καταλωνίαν επι
  κράτει χαώδης κατάστασις. Είς την
  Βαρκελώνην έπικρατούν απολύτως τα
  άναρχικά στοιχείον ή Κυβέρνησις οέ εί
  ναι τελείως άνίκανος νά επιβληθή καί
  νά παγιώση την τάξιν καί την ησυχίαν.
  Οί νομιμόφρονες πολίται άνησυχοΰν
  έξ αίχίας τής καταστάσεως αυτής καί
  έπιζητοΰν τρόπον νά φύγουν είς τό έξ»
  τερικόν.
  ΥιΊΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
  ΤαΝ ΙΔΗΜΟΝ ΚΔΙΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡ ΝΕΟΛΑΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Κατόπιν αποφάσεως τής
  Κυβερνήσεως έηιβάλλεται είς τούς Δή·
  μους καί τάς Κοι<·ό<ιητας νά είσφέρουν τό ήμισυ επί τοίς εκατόν των όλικών έτη σ(ων προσόδων των δια την οργάνωσιν τής 'Έθνιχής Νεολαίας. Δια τού μέτρου τούτου πιστεύεται ότι θα εξευρεθή απολύτως έπαρχές κε¬ φάλαιον οιά την αρτίαν οργάνωσιν καί α ήν σωματικήν άγωγήν αής έθνικής νεο¬ λαίας επί τή βάσει των Ίταλικών καί Γερμανικών προτύπων. ΚΑΤΛΡΡΛΚΤΩΔΕΙΣ ΒΡΟΪΑΙ ΕΙΣ ΑΒΗΝΑΣ_ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε(1Ρ0:Ε!Κπ]ΑΠ.Ι ΖΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο■ χριτοΰ μας.)— Τό άπόγευμα σήμερον εις τας Αθήνας, τόν Πειραια, τα περί χωρα καί ολόκληρον σχεΚόν την 'Ατ ιικήν επεοε καταρρακτώδης βροχή συ νοοευομένη καί όπό άνεμοθυέλλης. Ή ραγδαιότης τής βροχής ή*ο πρωτοφα νής διά τοιαύτην εποχήν. Κατά τάς συγκεντρωθείσας 15έ μέχρι τής εσπέρας πληροφορίας είς πολλούς συνοικισμούς εσημειώθησαν σημαντικαί ζημίαι. Επί σης ζημ^ς επέφερεν ή βροχή καί είς την ελαιοπαραγωγήν. ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΕΚΑ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).—Έκ τού ύπουργείου τής Πανιοείβς ανεκοινώθη άπόψε ότι χατό πιν αποφάσεως τής κυβερνήσεως έπανα- Βιορίζονται δέκα έκπο ιδευτικοΐ λειτουρ γοί έκ των άπολυθίντων μετά τό κίνημα τής 1ης Μαρτίου τού 1 935. Τό σχετικόν διάταγμα θά δημοσιευ θή έντός των ημερών οί έπαναφερόμε· νόι δέ θά κληθούν ν* άναλάβουν άμέσως υπηρεσίαν. ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Έκ Κυβερνητικής πή γής ανεκοινώθη ότι τή ν Παρασκευήν αναχωρεί βιά' Βουκουρέστιον άντιπρο σωπεία τής Κυβερνήσεως δια -ιήν δια πραγμάτευσις καί ι ήν σύναψιν νέας έμ ποριχής συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος καί Ρουμανίας. Έπίσης κατα τα τέλη μ*)*ός αναχωρεί διά Πράγαν έτέ ί ό ύψ έ έ| Ενεκρίθη οριστικώς ή συναψις των δημοτικόν δανείον. Τό ύκουργΐΐσν των Έσωτε ρικών ενέκρινε την συνομολό γησιν τοθ βανεΐου τοθ Δήαου των 12 έκατομιαυρίω' δοαχ μθν τιαρΛ τής Έθνίκης Τρα πέζης. Σχετικάς 6 κ. Δήμαρχος μβς ανεκοίνωσεν δτι δια τοθ δα νε(ου τούτου θ* έκτβλεσθώσι τα κάτωθι Δημοτικσ, έξω ραϊσπκά Ιργα: Ά/έγεοσις συγχρονισμένων σφατνεΐων. "Αποπεράτωσις τοθ ΔηαοτικοΟ μεγάοου Ριγκινάκη. Σωλήνω σς των ύβραγωγείων 'Αρχα νών, Φσυντάνας καί Φαρτέ τοις. Ποοσθή'ίη τΛν υδάτων των πηγΔν Κρύσς Βρύσης είς τό κεντρικόν ύβραγωνβΤον. Κατα'σκεοή τοθ δικτύιυ ύδρεύ σβως Πόρου — Χρυσοπηγής, Μελέτη κατασχευής οηονό μων. Πληοωμή τής χανήαατος τιηγΛν Μηλιαρβ. διατεθή διά την Κατά συμπΧηρωματικάς άνα των ύβροαίτρων. κοινώσβις τοθ κ. Δηιιάρνου ή μβλέτη διά την ανοικοβόαη σιν τής Λδγνισχ βϊνε ετοίμη καί θά υποβληθή πρός Ιν«ρι σιν είς τό Δημοτικόν Συμ β ού λιον κατά την προσέχη* συνε δρίασίν τού. Ή δαπάνη τής ανοικοδομήσεως της θά συνε χισθή έκ χ*0 ΔημοτικοΟ κον βυΧου. 'Ετιίσης έκ τοθ Δημο τικοθ ττροϋτιολογισμοθ θά άνβ γερθή κατάλληλον οΤχημα τό οποίον θΐ στεγάση τα μηχα νήματα τής ΠυροσρΈστικης ΰ πηρεσίϊς. εύοεΐαα αποθήκαι διά την φύΧσξιν των μηγανη μάτων τοθ Δήμου χαί θερμά λαΐκά λουτρά. Ώ; ανεκοίνωσεν έπίσης 6 κ. Δήμαρχος ενεκρίθη καί τό ε''βοον δάνειον τοθ Δήμου έξ τοθ δευτέοου άνιψωηχοθ μη 8.000.000 8ρχ. τό οποίον θά προμήθειαν Δ>ά τό δα
  νειον τοθτο επετεύχθη νά πά
  ραταθβ ή διάρχβια έξοφλήσε
  ως άπό 10 είς 20 δτη, βββλτι
  ως ά ς η
  ώθησαν δέ γενικώς κα( οί Βροι
  Οφ' οθ; τοθτο συνήφθη.
  Αναφορικώς μέ την άνέ
  γερσιν τοθ θβάτρου ο κ. Δή
  μαρχος μας ανεκοίνωσεν ώ
  σαύτως 6τι κατόπιν Αρ>ιΤβ
  κτονικοθ οιαγωνΐσμοθ ή Ν ο
  μαρχΐα ενέκρινε την άνάθβσιν
  τής μβλέτης κατασκευήν αύ
  τοθ ΐΐς τούς άρχιτέκτονας κ.
  κ. Βεργιώτην καί Τρικοδάχην.
  Ό κ. Δήααρχος καταλήγων
  μάς ετόνισεν βτι μετά την σύ
  νοψ ν των δανβ'ων αυτόν θ'
  αρχίση νέαι Βημιουργική περΐο
  8ος διά την πόλιν μας
  ότιοίϊς ή δψς θά
  ριζ κί>ς οιά της εκτελέσεως
  τ&ν έξυγισντικΛν κοτΐ έξωραί
  στ κ "ών έργων τοθ Δήαου.
  Πόχε λήγει ή προδεσμία
  ύποδολής φορολογικών δηλώσεων.
  Ή ΟΙκονομιχή Έφοο(α
  χε χθές την κάτωθι ειδοποίησιν
  χαΐ πρόακλτριν:
  Παραταθείσης τή; προθιομΕας
  6ποβο>ί)ς δηλώσεων οί». Ιιους
  1937)38 παοων άναλυτινώ; τί ν
  Φ.Κ.Π. Συνθετικί,Ο,
  »ν χαί
  χρήσιως
  μίχρΐ 15 Μαιΐ:υ 1937 προοχκλοθ
  μιν.
  Ιον ΦιρολογΕκ οίχοδομδν. ο)
  Τούς δποχρέους πρός δήλωσιν λώ
  γφ αΰξομιιώσεαΐς τβν ίδ
  την των κατά 10 ι)ι Ι-εχα
  6βλΐ)ς τδν Βριον μισθίίσιως ή
  Ιχητώαικς τόχων.ί) Τ&ύς νέους έξ
  ανιγέραιως, άγορδς ή δλλης
  ίδιοκιήίοΐί, ώς χαΐ τού; άγορα
  αΐΐς ανταλλαξίμων χτημχτων γηγε
  νιΐς χαί πρόσφυγας ΐφίοον διά
  τοος τελευταΕους τούτους ιέ^ συν
  τρίχίυ3ΐν α! πρςϋτ&θίοεις τής ά
  παλλαγ«ί των.
  2βν Φΐριλβγ.α γαιβν. Τβύς έχ
  μετκλλιιιτας γαιβν διά τα είαοδή
  ματα άΊινα έχ',ήΐαντο χατά τό πά
  ρελθόν οΐχονομιχδν ή γεωργιχόν
  Ιΐες 3») Κινητών Αξιών. Τεύς
  αποκομίοαντας είαοΓήΛαΐα έχ «ι
  νητων αξιών επί χαθαββν μερι
  ί ί δ έ τοθ ίξω:ερι
  περιπτώαεις
  μ χαί τδχων έχ
  χοθ. Διά τάς λοιπάς
  ρ
  δέον ειδικώς νά ζητηθβοιν ίδηγί
  αι πκρά τη"ς δπηρΐσίας μας
  Κίρδη ·ξ εμπορικήν χαί Β.ομη
  χινιχώνΈπιχΐίίτριών. Τ:5ςπραγ
  ματοποιήσαντας χέρδη δπεείί!
  νοντα τίς 300000 δραχμάς άθ(9ΐ
  σπχβς ίξ δλων τβν εμπορικήν έ
  πιχειρη'σεών τ»ν χά! ω> αί διαχει
  ρισΐιχαί περίοδοι έληξεν χατά το
  πριηγ ύ>ενον 15,»ηνον χρονικόν
  διάατημΐ ήτοι ά<τό 1 ΊχνουαρΕου 1936 μίχρι 31 Μαρτ(ου 1937. 5)>) Μισθυτ&ν δπτ]:·αι6εν Τα
  άπασχολτ)σαντα έμμισθον ή ήμε
  ρομίαθιον προσωπιχον χατά τό
  ττρϊηγκύμενον οίκον, έτος φυσιχά
  ή νομιχά πρόσαπα έφίσον έ μέν
  μηνιαΐος μιαθίς δπερδαίνει τό πό
  οον τβν δραχ. 1500 τό Ιϊ ήμερο
  μίσθιον τάς δραχμάς 60. Έπίσης
  τιυς χτήσαντας άποδοχάς Ιχ πλει
  όνων τοθ ίίΐ'ς έργοδοτβν ή πηγβν
  δΐτωζ Ιπιδβοωσί ίίΕ^ν Εήλωΐιν
  διά τϋθροισμα τβν άποδοχβν τού
  των χατά τό αΰΐό ώ; 5ν» χρονι
  χον διίαΐημα· ν) δήλνσις οθΐη ιΐ
  ναι τελείωί δσχετος πρός την τοι
  αύτην τβν έργοδοτβν.
  6^) Συνθετιχος Φ5ρος. Τους
  χτησζμένους έξ άιιασ&ν τβν άνα
  λυτιχβν χητηγορι&ν ΦΚΠ έκ
  γεωργιχβν χαί χτηνοτροφιχβν
  έαιχειρήσιων χαΐ έκιτηίιύμ'χτος
  χαθαράν πρόσοδον έν σ^όλφ δπερ
  βιίνουααν τδ ηοίό/ των δραχ
  75.000.
  7ον) Φορολογία Έπιτηδιύμ»
  τες Τους άρξαμένους τα πρώτον
  την 23X190» έπαγγέλιιαιτος μΐτά
  την Ιην Απριλίου 1937, τού: μι
  χρεπιτηδΊυματτας γενικώς (ήΤ3ΐ
  τους μή δπαχθέντας είς κατάταξιν
  δπό τής έπιτροπτΐς χατατάίΐως),
  τάς αταφιδιμπΐριχάς χαί χαπνιμ
  ποριχάς έπιχιιρήσΐίς διά τάς χά
  τα τό άπο 1 Απριλίου 1936 μέ
  χρι 31)3)1937 χρονικόν διίατημ*
  έξαχθείαας ποοίτηταί οταφίίας ή
  χαπνοθ ή ττύς ένΐογήσαντας πωλή
  οιΐς έν τφ ίσωτιριχψ, τάς άνωνύ
  μους έταιριΐας, τοΰς ιδιοκτήτας ί)
  ίχ>ετκλλιυτάς μηχχνοχινήτων
  πλοιων φιρτηγΕδων χαί Εατιοφί
  8η) ΦορολογΕα Αυτοκίνητον
  καί Οοδηλάτων. Τους Ιδιοκτήτας
  αδτοχινήτων ί5ΐωτιχτ}ς χίήσε*(,
  ποδηλάτων χαί των πρός ταθτα
  έξομοιουμίνων μτ,χιχνημάτω/ των
  βιζινοχινήτων ποΒηλάτων ώ; χαί
  των βενζιναχΊτων ίπως μέχρι χαί
  τής 15 Μβίίυ 1937 σπεύαωσι
  χαί έπιδόοωαι τάς οχετιχάς δηλώ
  σιις των πρίς αποφυγήν των συνε
  πειων τοθ νίμου χαθίαον ώς έγ·ώ
  ρισιν τ)ιιΙν τί δποιιργεΐον Οίκονο
  μιχων ετέρα πχρίτασ'ς διν θέλει
  χορηγηθή.
  ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Κατά τηλεγράφημα ίξ 'Αθη
  νβν τοθ Νομάρχου ΉΕβχλιίου ιΰ
  ριον ταχυδρεμιΐται ένείΡιν τό έν
  ταλμα δυναμιι τεθ όποίου θά χά
  ταβληθιθν είς τ&υς άναποχαταστά
  τουςάνατ ή ;ουςτάβο η6ήματ« ούΐϋν.
  ΤΑ ΤΟΥΡΙ1ΤΙΚΑ
  Ξ Ε Ν ΟΔΟΧΕΙΑ
  Τό 'ΓφυπουργεΖβν Τύπου χαί
  ΤουριομοΟ απέστειλε πρός τάς
  Ν«μαρχΙας χαί τάς Γενιχάς Δΐοι
  «ήΐεΐς έντυπον δίηγόν των χαθ'
  αιασαν την χώραν δπαρχόντων
  Τουρΐσΐιχων ξινο!οχιί«ν.
  ΟΙ ΜΕΤΑΚίΝΟΥΜΕΝΟΙ ΪΠΗΡΕΣΙίΚΩΓ
  ΔΗΜΟΖΙΟΙ ΥΠ)ΛΗΛΟΙ
  ΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΑΙ
  ΑΙΔΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΪΤΙΚΟΝ
  Το δπουργιΐον τής Παιίείας δι*
  έγχυχλίου τού εντέλλεται πρός τα
  σχολιχά έποπτινά συμβίύλια δπω;
  οσάκις ταθ» χορηγοθν αναρρωτι
  χοινοποιοθν άντίγραφα τβν άδειβν
  τ:ύ(«ν χαί πρός την Νομαρχίαν
  χά Ι την Γενικήν Διοίκησιν είς
  την περιφέρειαν τής οποίας δπά
  γονται.
  ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΖ ΕΓΟ Η·
  ΥΠΟ 10Ν ΘΕΙ2ΑΑΟ Ν Ι Κ£ΒΝ
  Κατά τπλίγράφπμοί τού άρχη
  νού τής Ε.Γ.Ο.Η. ν. Φανή Φλερι
  «νού άπαντες βΐ έκδρομΐΐς χβί
  ρουν άκρας ϋγχΐας Χθές οί εκ
  οραμεϊ; Εφββσχν είς ΰεοσαλονΐ
  χην ένθα οί φίλαθλβι της Μακ*
  δονικής πρβιτιυούοικ των έπΐφό
  λα{οιν ένθβυοιώίη ύκοδοχην. Η
  ποΰοβφοιιρ'κή έμάς της ΕΓ&Η θα
  Ή θερμοχρβοία σήμερον θά
  παραμείνη περίπου στάσιμος. ΟΕ
  ανιμοι θά πνευσβυν ώς ίυτιχοΙ μέ
  τριοι κατ' αρχάς, μετέπειτα
  II
  νηνεμία ή μεταβαλλομέναν διευ
  θύνσεων. Είς τίνα μέ;η τής νή
  σβυ δροχή έχ ψιχίίων κατ' αρχάς
  όβ,'άντιπροσωττεί* π(.ός σύναψιν νέας εμΐμηέπειτα Η ούρβνδς οχεδόν χ(
  " σομβ*βεως καιί μετ* τής χβ*Ιχαλυμμένοί. θιρμοχροισίατής χθέ(;
  Ι'Κλβχίσιη 16,6,....."
  μ η
  λτ,λο. δέον απαραιτήτως νά προ
  σαγάγωσιν ιίς τα πραχτοριΐχ τό
  σχετικόν αντίγραφον άλλως δέν δι
  χαιοθνται ιυδιμιδς έχπτωσιως.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΖ
  λν ποδοοφαιρι γ
  την έμάδ « τοθ >"Αρε»ί».
  Πρός τάς Ν.μαρχίας έκοινοηοιτ)
  θη δπό τοθ δπβυργείου των 'Καα
  τεριχβν έγγραφον τοθ δφυπουργεί | Ϊώόό"ά7 'γνκβτον" αυριον μέν*
  ου Εμπορικάς Ναυτιλίας πρός τό λον ποδοοφαιρικβν αγών»
  δπουργιΐον τοθτο διά τοθ άποί^
  χαθίσταται γνωστόν δτι πρός τα
  ναυτιχά πραχτορεΐα έϊόθησαν ό!η
  γίαι Ί*λ ταθτα ιόιε μόνον έχδίδουν
  μέΊχπτησιν εΐσιχήρια διά Τ(υ;
  μετκχινουμένους δημοσίους δπαλ
  λήλους δΐαν χατατϊθεται παρ' α&
  τοίς αντίγραφον τής περΐ μεταχι
  νήοεως διαταγάς Συνεπβς οΕ με
  τβχινούμενοι δι' δπηρεοίαν δπϊλ
  ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΚΑΤίΛ'ΚΩΝ
  ΕΚ ΤΩΝ ίΦΥΛΑΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Καιτά πληροφορίας έκ Χανίων
  έχ των έχιΐ φυλ«χων άπι}>ύ9ησαν
  24 κατάδικοι έχτίοντκς ποινήν χά
  τω των Ιξ μηνβν κκτίπιν τής δή
  μβαιεύαιως τχθ ,σχιτιχοθ άναγχα
  σΐιχοθ νίμου διά χοθ δκοΕου τοΐ;
  έχαρΐζΐτο ή ποινή. Την άπίλυσιν
  των χαταδίχων αυτΐν διέταξεν δ
  χ, ιίααιγΐλιύς Χανίων.
  Έπίαης έχ των ένταθθχ φυλα
  κων αφέθησαν δυνάμει τοθ ύτ' άρ
  629 άναίχ. νίμου. 18 χαταδιχοι
  διά διαφόρους μιχροποινάς μέχρις
  β μη ώ^ Χίί 37 ορειλίται πρός
  τδ βημίσιον, δυνάμει τού δ π' αριθ.
  4835 νόμου.
  ΠΛΗΡΗΣ Η ΣΥΜΦΒΝΙΑ
  ΤΗΣ ΙΤ1ΑΙΑΣ ΚΛΙ ΓΕΡΜΙΚΙΑΣ
  ΕΦ' ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΛΤΟΝ
  ΠΟΥ1Φ0Ρ0ΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΟΠΗΝ
  II
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΛΙ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Μαΐου (τού άνταηο.
  κριτού μίχς)— Τό πρακτορείον Σΐέφ«νς
  τηλεγραφεί έκ Ρώμης δτι μετ* τάς ση¬
  μερινάς συνομιλίας τού Γερμανο- ύ·
  πουργού των Εξωτερικών φόν Νόΰοατ-
  μετ ά των χ. κ. Μουσολίνι χο».ί Τσι«νο
  εξεδόθη σύντομον ανακοινωθέν.
  Είς τό ανακοινωθέν τούτο τονίζετκι
  κ*τηγορημ*τικώς δτι κοετ» τ,βς συνομι¬
  λίας αυτάς διεπιστώθη ή ταυτότης των
  συμφερόντων καί τής πολιτικάς ιής
  Ιταλίας καί τής Γερμανίας καί επήλ¬
  θε πλήρης συμφωνίαι πρός κοινήν άντι-
  μετώπισιν υπό των κυβερνήσεων των
  δύο χωρών, δλων γενικώς των εύρωπιΐ
  κων ζητημάτων, ώς έμφανίζονται ταΰ·
  τα σήμερον.
  Η Τ Ο Τ Ρ ΚΙΑ ΔΙ ΑΘΕΤΕΙ
  ΚΛΙ ΙΑΛΔ! ΕΙΣΕΤΙ ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ
  ΔΙ. ΤΟΥΣ ΕΞΟΠΔΙΣΜΩΥΣ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 ΜβΐβΜ (τού αντΜΚ·κρ·το8
  μβ-ς).—Είδήσεις έξ Άγκύρβς κγγέλλουν ©τι
  ή Κυβέρνησις είσηγήθη είς την Έθνοσυνί
  λΐυαιν δια τοδ πρωθυπουργόν Ίσμίτ Ίν··
  νοΰ την χορήγησιν καί αλλων συμιτληρωμκ
  τικϋν πιστώσβων δια την ενίσχυσιν τβν <- ξοπλισμών. Ή Τονρκικη Έθνβσυνίλευσις «φ·ϋ Ακ·ιι οί »ύς Ιμιλήααντας (ήτ·ρα(-, ενέκρινε την χορήγηοιν τβν ζητηθεισών νίων μεγάλων πιστώσΕων. ΑΙ πιατώσβ·ς «ύταί ίθα διατί- ββϋν ν,υρ(»ς δια την ενίσχυσιν της «»ρ·π·· ρίκς καί την εκτέλεσιν όχυρωμ«τικ6ν ερ· γ«ν. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΑΟΙ ΑΙ. ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ_ΤΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού &νχαπθ κριτού μας).— Άποψιν* τηλεγραφήμα τα εκ Παρισίων χαί Λονβίνου «ναφέ ρουν ότι ή είδησις τής πλήρους συμ φωνίας τής Ιταλίας καί Γερμανίαι, δια την τήρησιν κοινής στάσεως έναν τι δλων γενικώς των Έύρωπαΐχών ζή τημάτων, επροκάλεσε βαθείαν αΐβθη σιν καί , συζητεϊται μετά τινος νευριχό τητος. Τόσον οί ΆγγλιχοΙ δσον χ«1 οί Γαλλικοί πολιτικοΐ χύκλοι έκφρ* ζουν ζωηράς ανησυχίας διά την έξίλι ξιν τής Έυρωπα'έκής καταστάσεως μ· τ* την συμφωνίαν αυτήν. ΙΔΡΥ2ΙΖ ΝΕΟΥ^ΙΥΝΟΙΚΙΙΜΟΥ Τπο τ<5ς Νομχρχίας ελήφθη χ8*ς έγχιχριμένον παρά τοθ δπουρ 'ΐίου Δημοσίων "Εργων τό σχΐ δίάγρχμμα τοθ νίευ Σ ϋστις θά άεγερθ, ι ι; Χρυσοπηγής. ΔΙ.έν τγ] Αγορα μας κυμανβεΐοαι ιμαΐ των οιαφόρεεν λνχ·οΙι «ροΐόντεεν είχον *% «*»··« Ι 20.60-21,10 Ι «' «οιο—τμ ··. ιι ■«■•«ι 16,60 α" «οιοπ«ο< ··. ;: 14- Αιετνι*·* Ι|«ι>. Μ Μ—
  ΙεΜΐετπι
  ΈίσιρβτικοΙ
  Ι '
  ΑΠΕΤΥΧΟΝ
  II
  ΤΩΝ ΕΡΥΟΡΟΙΙ
  ΑΙ ΔΥΗΑΗΕΙΙ ΤΟΝ ΣΪΝΕΤΡΙΙ11ΣΙΝ
  ΑΝΤΕΠΙΟΕΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΒΙΣΚΙΪΙΝ
  «·
  ■«λε|·ΙΙ··
  Μ«οο·*μ
  «οιοτη*)«
  1
  μ 26.-
  Β,Κ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μ»ϊ«υ (τού άντ««οχριτοΟ
  μ«$) —Τ· 'ΑΒηναϊϊον Πρακτορείον Ίιληρ·
  φβρεΐται φιι μερικαί «νΐΐΛΐθέσεις τάς ο»·(
  ■5 ίνήργπσβν οί ερυθρά ΐΐ£ διαβέρους τ·-
  μιΐς τή, Βιακάΐβτς «πίτυχόν τΕλΐ(»(. Αί 6»
  ν«μβιδ των συνετρίβησ«ν κυριολεκτικώς
  «ρ· τ·δ τ·ίχ·«£ τβν κθνιχ&ν οτρε.τ«υμ«ΐνν
  χαί ηνβΥκ«σ9ησ*ν νκ ύκοχωρήσβυν ίκ νί
  •η μέ βχρυΐάτβς &πωλε(>ς.
  ΤΟΥ Μ Ο Α Α
  Η ΡΒΕΑΑΜΟΥΜ
  ρ
  έκ £«λ«
  ΑΟΗΝΑ15
  μ Αηεφινε ρι.γρειφήμς,τβ έκ £«λ«
  μ«ν»«{; «νβφερβυν ότι μετά την βποτυχ(«ν
  τβν τελευτβίων βντβηιβίβ«Μν κ«ί ,τϊ,ν ύη·
  χ·*ρησιν τ»ν έρ«8ρβν, τά βτρ.«ώμ.τ. τ.6
  βτρατηγοδ Μ.λα β»*.Χ(ς.υν έηάΛηχ* την
  πρ·ελ«σίν των Β|δ τπν Β«οι.·.«ν. "Ηδιι Ι
  χ»Βί 4λΙ
  χφ λΙγ«
  Μπιλμπββ τ·0 οποίον
  Τ«ι Η β
  χ,λι·μ·τρ«
  ή λ
  ΒιμμΙ