94237

Αριθμός τεύχους

4556

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΠΑΡΛΣΧΕΥΗ
  7
  ΑΙγύπτοο
  έτησία Μραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  ίΕάμηνος » 8
  ΜΑ'Ι ΟΥ
  1937
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ^ ΡΑΦβΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ε (ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4556
  ΤΪΕΪίΙΙΙΙΣ ΣΤΙΤΑΙΤΙΪ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΦΙΣ
  ΙΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΜΠΟΡΙΙΙΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
  Μβ την Ρουμανίαν κα
  την Τσεχ·θλ·βκκίαν χώρας
  Φιλικάς καί συμμαχους, ή
  Ελλάς έχΐι π·λλ« χ«· με
  γκλ« χ·ιν« συμφέροντας "Ε
  χει δί, ώς είναι ευνόητον
  Μαί μεγάλας «σον χα «γ«
  θ«ς εμπορικάς σχέαεις. Ά
  πό τάς χώρας αύται;, ή ίδιχή
  μ«ς είσίγει ζοίχ«ρ»ν, πορακ-
  λ«ν«ί, γεωρνικ* ειδή, ξυλεί*
  αν, οιταρ·, ψχριχα, σφκγια
  κ«ί πλιΐστββσοι &λλ« ΐμπο
  ρεύμκτα. Έξάγει δέ είς «ύ-
  τίς καπνίν, αταφΐδοτ, οτκβυ
  λ«ς καί &λλ« διαφορκ αγρ·
  τικβ ώς επί τ* πλείστον, προ
  .ίντα,.
  Αί Ιμποριχαί ουμβάακις
  λοιπσν μετα τβν χνρ&ν αυ¬
  τών χκθΐοτανται άναγχκΐκί
  δια ν« γίνωνται χανβνιχά
  Κβί χωρίς προσκόμματα αί
  μετ" «ύτβν συναλλ*γ*ί μ«ς.
  Κ«ί τοιαύται εμποριχαί συμ
  β«βκις ύφίατανται «πό πβλ·
  λβδ. Άλλ' η ίοχύί των λή-
  γ«ι ήδη χαί ή Κυβέρνησις
  απεφάσισε ν* αποστείλη άν
  τιπροσωπείας της τόσον είς
  τ· Βουκουρέστιον ίαον χαί
  Είς την Πράγαν δια την σύ¬
  ναψιν νέων «μκσρικων συμ·
  φννιβν.
  Είς τας δύ· λοιπέν αύτάς
  πρωτΐυούαας «Ι κντιπροσωκεΐ
  ■ι μα; 8α διε{αγαγουν ουν-
  νεννοήσεις μετα τβν άρμσ
  δίων ύκουργ&ν καί Κυβΐρνη
  τιχων ηαραγσντων τβν δύ·
  φΐλων χωρ&ν. Καί θά κπιτύ
  χούν «σφ«λδς την σύναψιν
  νί»ν αυμβκοΐων «φού ή ου
  νεχισις τβν έμπορικών ου
  ναλλκγΒν αποτελεί ανάγκην
  καί συμφέρον καί δΓ ημάς
  καί δια τίς δύ· αύτάς χώρας.
  Δέ ν ύττβρχει δέ «μφιβ·λ(α
  ότι αί αντιπροσωπείαι μκς
  κκί ή χυβίρνησις θκ χ«τε*β*
  λσν κ«θε προσπάθειαν ώΐτε
  ■Ι νέαι αυμβίβΕΐς ν« συνα-
  φθ·0ν κ«τ« τοιοδτσν τρόπον
  «β» νβ διασφαλίζσυν βπβλύ
  Τ«ς καί νβ έξ»κηρ«τ·0ν χβ«
  τα τ·ν καλύτερον δυνατόν
  τρίπσν τα ιθνικά συμφέρον
  Τβ μ«ς. Ελπίζομεν δέ ίτι
  Χβτβ την ούντκξιν τβν νέ«ν
  εμπορικον συμφωνών θ«3γί
  νεται είδική μνεία καί δια
  τα προΐοντα τής Κρήτης Ιδι
  «ιτίρ«ς κβί θβ τεθβΰν ΐίδι
  κ·ί κροβτατκυτικοί δΓ βύτβ
  •ροι.
  Ή Κρήτη ώς κινκι γν
  οτσν καί Ιδιαιτέρως ο νσμβς
  μας, ίνεργεΐ μεγάλας ές"«νω
  γ«ί τόσον εί{ Ρ·υμανί«ν δ
  σον καί είς την Τακχοσλοβχ
  κ!«ν. Μίγα μέρος τδν στ*φί
  δών μ«ς κκί Ιδίως τού ταχτά
  ίζάγετοι είς τας χώρας αύ
  τάς Σημαντικαί πβσόΐητες
  έπ(σης ατοτφυλδν μας είμπο-
  ρβΰν καλλιατβ νά χβετβναλω
  ββδν είς Πράγαν. Κ«ί πλκΐ-
  ατα οαα άλλ« ιιρ·ΐ«ντβ μ«ς,
  είμπβρβδν νβ εύρουν «ρ[
  ατους καταναλωτάς είς τας
  χώρας αύτάς. Δβδβμέν·» δέ
  ότι είσίγβμεν κ«ί ημείς *κεϊ
  Βεν ζαχαριν, δημητρικχν, ξυ
  λείαν καί διάφορ* βιβμηχα
  νικ· πρβϊοντβ καί κύριακσμε
  θα έκομένω; είς 5ι«ρ«εΐς
  αυν«λλ«γ«;, δέν είναι δύ
  ακ·λ·ν να κΒθοριαθι] ρητβς
  ίτι θα πρέκει υποχρεωτικός
  «Ι χδραι αυταί νϊ «γβρί-
  ξβυν κατ' Ιτο$ ώριβμΐνας πό
  αέτητας Κρητιχδν κροΐον-
  των.
  Π?·χκιται περί πρββτασίκ;
  τδν Κρητιχδν πρβϊβντων έ·
  πιβ«λλβμένης ουχί έκ χχρι
  στιχβν λόγων ή έκ πνβύμν-
  τ·ς είδιχής κύνοίας τής κ»
  βερνήαεως πρός την νήσόν
  μ«ς, άλλ' έκ λόγων γΐνΐΜω'
  τέρου ΙΒνικοΰ συμφίροντσς.
  Διατί α τοποθέτησις όλω ν
  τδν «μπελουργικδν προϊον-
  των μ«ς είς τάς ξένας άγοράς,
  δέν ώ^ελεΐ τ·ύς Κρϊιτνς άμ
  πελευργεύς μίνον άλλά καί
  την εθνικήν οίκονομίαν γενι
  κώτερον.Άφβϋ έκ τής έξαγω
  γής καί τας πωλήσεως τδν
  πρβϊβντων αύτδν είς 1««νβ
  πβιιιτικας τιμάς είβάγεται είς
  την χώραν συνάλλνγμκ καί
  (νισχύκται ή νομιαμκτική
  καί ή ·Ικ·ν·μικη μκς κ«ΐά
  στάσις·
  Άλλά δι' αύΐσν άκριβώ;
  τσν λίγβν χκί τρέφομεν την
  έλπΐδβ ίτι κ«τά τάς δινκρνγ
  μκτεύσεις κ»ί την σύνταξιν
  τδν νέων μετά τής Τσεχβσ
  λοβκκ(α$ καί της Ρουμκνί
  άς κμπορικδν σύμβασιν,
  θά γίνη κίδικη μνεία διά
  τα Ερητικά πρ·'ίοντα καί θά
  άναγραφοδν Είδικοί οροι
  πρ·στ«σί«ς αύτδν. Φά άκοτβ
  λ<σο τοδτο μ(«ν απόδειξιν τοΰ Κυβερνητιχοδ ένδιβφί ροντος ύκέρ της Κρήτης κκί μίαν ένδειξιν ίτι αί νέαι αύ τβί συμβ«σ«$ άνταπβκρίνον τκι έξ Ολοκλήρου είς τό κοι νόν αίσθημκ κκί προστατκύ βυν πλήοως τα (θνιχά μ*ί συμφέροντα. Ο ΓΞΩ ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΜάΐθΓ.—ΠοΙ ος βέν γνωρΐζειτόν ναύαρχον Μιΐέρντ, τόν ήρωϊ«ον ηρωτο πόρον—έξβρευ>η·ήν τφν πολι
  κων ιιεριοχών; Ό ναύαρχος
  Μπβρντ είνε Ιτοιμος δια νέ¬
  αν εκκίνησιν, διά νέαν απο·
  στο>ήν.ϊ Άλλ' σότήν την «ο
  ραν Βέν πρόκειται νά ξβκινή·
  οη πρός την περιοχήν των οί
  ωνΐων πάγων. Δέν κηναΐνει
  πρός τχύς οίωνΐους ιιάγους ό
  νούαρχος Μπέρντ. ΠηγαΙνει
  να θερμανπ τάς καρδίας έ
  κατομμυρ'ων άνθρώτΐων ύ
  τοθ Ιδεώδους τής εΐρή^ης. «
  πό συμφώνου—έξηγ«ΐ * Ιβι< --μέ τόν πρόεδρον Ροϋζββλτ θα έπινβΦήσω άπό τβς Ή>ω
  μένας ΠολιτεΙσςμΙαν μεγάλην
  σταυροφορΐαν διά νά φονβύ
  σω ατιαξ διά παντός τώ μικρό
  β.όν τοθ πολέμου... Δοο νιλιά
  οες άπόστολοι τής εΐρήνης
  θά ξεκινήσουν δπως ή Ιδέα
  της εΐρήνης, σπειρομένη κα
  λ©ς είς 8όο χιλιάδας άμε
  ρικανίκας πόλης, βλαστήσπ
  ώς 6 οΐτος..». ΚσΙ έξακολου
  #ι|: «ΠρΙκΐι νβ ξεκινήσωμεν
  ιΐς στσυροφορίαν. Είνε άνάγ
  κη 8»ως βλοι γ Ι «αλής π(
  στεως ά»θρωποι ένωθοθν. Δ
  ότι 6 δυστυ^ισμένος ούτος κό
  σμος τρελλαθή<ε. Διά νά τό Ιδωμεν άρκέτ νά ρ'ψαμΕν έν βλέμμα Είς ι ύτόν καί νά τόν ακούσωμεν. Όσον πβρισσό τερον έπικαλεΐται 6 σημερινάς κόσμος τόν πολιτισμόν, τόσον περισσότερον σύρεταΐ είς ενα άνεμοστρόβΛον πσρσφροσύ νης πού ή 'πρόοδος εΒει ν" άποσοβήσρ, άλλά πού άντιθέ τος εθνοιΐ. Όσον μαχρύτε ρα ευρίσκεται κανεΐς άπό τόν πολιτισμένον κόσμον», τό σον περισσότερον τΐε θεται πε ρΐ ί ύτοθ, είς σημείον ώστβ νά τρομόζη. Θ5 ένθυμοθμαι πάντοτε μιά των ήμερθν τής απομόνωσις μου είς τόν ΓΊό τιον Πόλον, μακρυά άπό β Χον τόν άλλον κόσμον. Μό νος μέ τό ραβιόφωνόν μου Απε ρΐμενα νά ελθ{) ε1? οωτηρΐ αν μου μ(α έπικουρική άπο στολή. Καί ήμουν βυθισμίνος είς σκ,ψιις... Ή άπομάκρυν σις καί ή απομόνωσις ή θέσεως 5τού βορισκάμουν, μέ Ικαναν νά αΐσθάνωμβ (ναργέ στβοον ώ^ΐσαένες Ίΐνθοώκινες τοέλλες. *Η ιιβγαλειτεοη άπό βΚες τίς τρέλλβς μοθ ίφαΐνετο ή άκατανόητος στάσις πού προσλιμβΐνουν τα μέν άπέ ναντι τδν 84, τα μεγάλα πό λιτισμένα Ιθνη. «"Άν—έσ<β πτόμην—οέν άλλάξρ. κ~1 μάλι στα γρήγορατ σύ:ή ή κατά στάσις, 8έν βλέπη πβς θά κατορθώση νά επιζήση αύτό πού όνομάζουν €πολιτισμόν» Καί ένφ ήιουν χαμένος είς τούς αίωνίους πάγους, κατά τό ή ιισυ Βηλη·ηοιασμένος ά πό τα άέρισ τοθ οξειδίου τοθ άνθρακος κσ| μή γνω^Ιζων άν θά κατώρθωνε νά μέ άνευ ΡΠ ή Αποστόλη βοηθείας, Ι γραφα ϊίς τό σημβιωματάριόν μου: «Άν έπιζήσω αύιης τής πε ριπετεΐας, θ' άφιβρώσω δλον τόν έπΐλοιπον βίον μου ε[ς τό νά βύνοήσω Βι' δων μου των βυνάμεων, την ένωσιν καί την φιλίαν τής χώοας μου μέ δλα τί αλλα Ιθνη τοθ κό σμου». Αύτ* τα βνραφα πρό τριθν έτων, Ί3ού διατ', όίγα νώνω' σήμερον μίαν μεγάλη/ σταυοοφορίαν όκέρ τί)ς »[ρή η<, άτιλο-; τηρο τόν λόγον μου. Ή Αλήθβια είνε βτι συ νβττής πρός την ύιοσχεσΐν αου φάνη<α ευθύς άκό τής έπιστροφής μου άπό τόν Π6 Χον. "Εχτοτβ ώμΐλησα είς 250 πόλεις κσΐ ενώπιον δύο έ<α τομμυρ'ων καΐ πλέον άκροα των περΐ τής εΐ'ή'ης πού αί σ9άνονται οσοι ζοθν είς τόν Πόλον. Έντός τοθ Μοΐιυ θα ίχο τελειώση την περιοδείαν πού άνέλσβα διά νά δώσω μίαν σειράν διαλέξεων, δπως των εΐσκράξεων (σοφαρΐσω τό Ελλε'μμα πού δφησεν ή ά ποστολή μου είς τόν Πόλον. Κατά την διάρκειαν τής πε οιοβίΐας μου αυτής ύπεσχέ θην νά κάμω κάτι τό νέον4] διά την εΐρήνην. Τό καθήκον μου καθΐσταται τοσοθτον μαλ λον μεγαλειτέρον καί άμεσώ τερον, δσον μοθ 1<αμε την τι μην να έγκρίνη την σταυοοφο ρ(αν μου ό πρόε^ρος Ροθζ- βΗλτ.... Κατά την Βιάρχειαν τής τωρινής σειράς των διάλε ξεών μου εΤχα άλ,λωστε παν τος εϊδους έκπλήζεις. Έν(οτΐ είς ωρισμένας πόλεις, ευρέθην είς την άνάγ«η> νά παρουσιά
  σω πολλά στοιχεΐα ταύΓότη
  τος, διότι κυκλοροθσβν ή φή
  μη ο π δέν ήαουν ό άληάινός
  Μιιέρνιΐ "Αλλοτε πάλιν, μέ έ
  ξέλαβον ώ; ενα άχθοφόρον ή
  ενα σταθμάργην έξ αΐΐΐας τής
  στολής μου Π^ραλειπομένων
  ομως διαφόρων μικροετιεισοδΐ
  ών σύτοθ τοθ εΤΑους, γεγο
  νός είνε βτι ή περιοδβία πού
  όσονούπω Φερω είς πέρας διά
  μέσου των Ηνωμένον Πολι
  τειων, δέν θ' άποβ{| άνωφε
  λής διά την έναρξιν τής νβας
  «σταυροφορΐας τής ε(ρή>η:»
  πού πρέκηται νά διεξαχθή
  άνά τάς Ηνωμένας ΠιλιτεΙ
  . Ή σταυροφορΐα αυτή θά
  είνε ή μεναλΕΐτέρα προπαγάν
  βατ πού ώιγανώθη ποτέ είς
  Ινα Ιθνος. Επί 8ύο μηνός ή
  όογάνωσίς μας «ΕηιβΓ&βηον
  Ρββοβ ϋβπιρβίβτη» θα έξα
  ποστεΐλη ρήτορας είς τάς δι
  σχιλΐας μεγαλειτέρας πόλεις
  των Ήιωμένων Πολιτειον.
  Όλοι αύτοι οί ρήτορΐς Θ5 ό
  μιλήσουν έκαστος είς εκάστην
  πόλιν, επί μίαν καί ήμ'σει
  αν ώραν περΐ τής ιίρήνης καί
  των αγαθών της.
  Με·ά τούς δοο σύτούς μή
  νας, πού θ' άναλωθοθν είς ά
  νάμνησιν τής εΐρήνης, οΐίήτο
  Γές μας θ' άποδυθοθν είς νέ
  αν σταυροψορΐαν πρός στιγμα
  τισμόν τοθ πολέμου καί των
  φρικαλεοιήτων τού. ΤέλοΓ,
  μ«τά την δευτέραν αυτήν σβι
  ράν των βΐαλέξεων, θά βιεξα
  χθή τρΙη σταυροφορΐα πρός
  ίξαρσιν τής εργασίας έν εΐρή
  νη καί τής εύημιρΐας βν τη δ
  θνεΐ έμπιστοσύνη- Τό Ιδιον
  θά ίπρεπε νά κάμη κΛθβ
  ρσ. ΟΙ καλής πίστεως ανθρω
  ποι θά Επρεπε ν' άποδυθοθν
  ε(ς εύγενή σταυροφορίαν ό
  πέρ τής ίΐρήνης, διά νά κατα
  ■πνιγπ ά'ϊαξ διά παντός τό
  μικρόβιον τοθ πολέμου., Ή
  προπσγάνδα όπερ ενός ίργου
  ύιέρ μιάς άκλής Εστω σκέψ;
  ωΓ, έξασφαλΐζει πάντοτβ είς
  τούς εργάτας της τάς μβγα
  λ«ιτ*οαο ηθικάς χαοάς Έ<τός αθτιθ εΤμαι β*.βαιος 6τι ό κό λβαος δέν Θ1 ήαποοοθσε ν' άν ηστβ είς μίαν Ισχυράν καί εύ Φυά προπαγάνδαν. Έκεϊνο πού ψονεόΕΐ την εί ρήνην, έκεΐνο πού αφΐνει τό πεδίον ελεύθερον είς τόν πό λεμον, είνε ότι τα άτομα βέν είνε αρκούντως πεπεισμΐνα ττβρΐ τής πρώτης καί βέν α( σθάνονται έαυτά αρκούντως προστατευμένα κατά τοθ δΐυ τέρου. Άλλ' ή εΐρήνη ήαπο ρεΤ νά βΧ,αστήση δπως τό στά ρι. 'Αΐχεΐ νά σπαρ{) ή (5έα της παντοθ. Δι* αυτόν τόν λό γον οί σκορεΐς τής εΐοήνης θά ξβκινήσσυν διά την σταυρο φοοΐαν της θι σπείοουν καί όλόκληρος ή χώρα θά συγκο 'ση την θερμήν εμπιστοσύνην πού παρέχει ή εΐρήνη διά τό μέλλον». ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗ'ννΕΙΩΜΑΤΑ ΞΪΠΗΒΜΑ ΑΗΑΜΝΗΣΕΟΙΙ "Ηλθαν σκοφτοί, άμίλητοι ( Έάθ δ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡ1ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ρμ χαΐ χοΒρααμίνοι ο9 ίη τραπέζι <οΟ κίκτρου χι' έχάλιβχν τό γκαρσόν γιά νά οερδιριαθοθν. Εί χ«ν πιρίιΐι χι' οί δυί τους τί ί ξήηα χι' δ χρίνες 6 χαταιλυτής («άν πάντων εΐχι αυλαχώοιι μέ τό πίρααμά τού, 6αθιιά τα Ιχντ) μιβ( ιιχκρβ; χαί πολυχώιιχντιις ζωής. 'Εχύτιχζ<χν βουβχ δ 1<ας τον άλλο χι' αντήλαξαν μίλις ουό λέξεις μέ παγερή άδιαφορία. Έτ&ν χοινή ζβιή, ιϊχι ξιφτύαει τοθ πρώτου Ι τέ λοθσιρο. Κι' 6 χρίνος πού Ιμισ3λί6τ)3ε άπ4 τί τε πού Ι νώθηκαν μέ τίς γαμήλιες εδχέ; εί χι πΐ(ά)ει τό οφίυγγίρι τού χαί *1χε σδύϊΐι από τα χιΐλη τους τό γέλιο ^ς νΐανιχής άγίπης χά! είχεν άφχιρέίει άπ' τα μίτια τους τή λϊμψι τβν - φλογβν τοθ πρώτ3ϋ ΙοΜΤος. Σέ λίγβ δμιος αρ χιοε νβ π^Εζη ή μίυσΐκή τοθ χέν τρου' δ ΒιολονιΌηας ή»ν οΐχ χι τού. "Αρχιβι |·( τή οΐρΐνάτχ Ισ^νίχιαε μΐ το γαλάζτσ β Κι' ίτίλειωσΐ μ! Ινα μόν τί»νο άργεντΕνιχο ταγκί. "Ο οΕ θχμβνες εΐχαν θι!ωι/ή(ΐον την ίιτίδρααι. πιό ηολύ άπ' Βλους ιίχαν ηρ θ$ τα ίΰΐ Οϋμπαθ?)τικά μα; γε ροντχχια. Ή μουοιχΐ τους εΐχε αιταβαλει. Ήαχν πλέον ίλλοι &·θίωπ:ι. Ή χούραοι ιϊχι μιτα 6ληθ$ οέ ρεμβχσμί μίλις ΙμΙλη οαν ο τή ν ψ;χή τ«υς οί πρδΐες ν6τ τις τής Σιρινίιας Σΐθμπιρτ. Κι' Οκιρα 030 ίηροχΜροΟιε ή μοναι χή Εθ9 άλλαζνν &1 ί)χοι χι' οί α;μον(ΐ(, άλλχζι χι' ή Ψ'Χ'κή τους διίθεσι χι' ή Ιχφρααι τ§ν τόσο ουμπ«θΐ)τιχβν προσώπιον των. Στά μαραμίνα χείλη τους ήνθι αι το νεχνιχο χαμίγιλο. Καί ο(α δέ πρΐν μίοχ ατοθ φθινοπώ ρου τής ζωί]; την άχνα, μάιια τους, τής ήδη; άΐτραψι μι μι&ς τό φίς. Σία πρίοωπα τους Ιλαμ- ψι νιανιχτ]ς νρΐβ<ά!χς ίσιραπή. Κι' άνίδλυθϊν απ' τίς χαρδιίς τους οιίοθήμ«α άγάπητ, Ιρωτ» χκί στοργτ"ς, αίσδήμα'α ποθ εί- χα« μβραθή μα π^υ δέν ιίχαν οδύοιι ιϋτε διαλυθτ] ποτί. Κ»ι Ι τοι γιά μιά οτιγμή, ένώα»νι τα χίρια α&Ηίρμητ», τα οφΐξανι χι' ίοιήλωοαν τα μίτια δ ί^ας πάν» οίον αλλο πλι^μυρΐομένα άπβ &- γάπ») χαί σιοργή. Τα άαπρισμένα «π' τό χιονιόί χαί «ό χιιμδνα τής ζβ»1); μαλλιά των, άβτραφΐαν χάτω απο των ήΧιχτριχων το φίες ώσιν άσήμι. Κι' άπό τα οιήθτ) των Ιδγήκεν οτιναγμίς βχθΰς. *Η· ταν χακ' ό; πεύ Ιβγαινι άπο την χαρδιά των κ»ί τοίις έλάφρωνι. Καπνίς π«ϋ διελώιτο χι' &φψι νά φχνοθν τα ώ?αΙα νιΐι3:α τους πςύ ιίχαν περάοιι μέ τίαις ώ- μβρφ Ίς, μέ τδοις χχρές χι' ή5ο· νιχές άναμνήοιις, που ιίχαν ταφή οττ]ς λ-αμονισΐ; τα δάθη χι' άνέ- ίαιναν ξανά άπδτομα απίψι χαί «5ς Ιφλίγιζαν την χαρϊιά χι' έφούνΐωναν τή αχίψΐ). Μέαα τους έγινδταν μιά ανάστα αι. Ή άνάσΐαοι τής πρώτης »ρα( άς νιόιητος πού τίος ιΐχιν ί»ώ οί ι οτή ζωή χαί τιΰς έκράτηοε 'χοντά ϊχώριοτους ί) ψυχρουςχάπο 'τι, μά ηίντα άγαπΐ]μΙνους τίο» Δεν γνω?Εζομιν ά<ίμη ποία ι»έ· τρα αχιπτιται νά λάβη ή Κυβίρ ν—οις χαί ιίδιχώτιριν το 5παυρ γιιαν τής ΓιωργΕας διά την προ οτασΕαν χαί ανάπτυξιν τής χτηνο τροφΐας, μιτά τάς προβφϊτους δή λώοιις τοθ χ. δπουργοθ ιή; Γεωρ γιΈχς. Γνωρΐζομιν διιως χαί συμ ϊω'οδμιν άκο>ύ:ως είς τουτο μι
  τα τοϋ χ. Κυριακού, Βΐι ή χτηνο
  τροφΕα φθίνιι έν Ελλάδι άπο έ
  των. Καί τοθτο έξ αίτΕας τοθ π< ριοριαιιοθ των δίοκοτίπων μιτά τ^ν έπέχταοιν των χαλλιιργιιων, έξ αίτίας τής έλλι'ψιως αυστήμα τος χ»1 έπιαΐημονικής χαθοδϋγή αιιος των κτη^τρί^ιιχ μας. Κιί έξ αίιΕας τής ζνοκλοπή; ή διτοΐα μΐχοι προ τινος ιΐχιν αποβή άλη θτ,ς μάαΐιξ ίιά την ύπαιθρον χαί τούς χτηνοτρα'φιυς. Β2δ:χώτιρον έ$ω ιίς φ Κρή ιψ ή χττμοτροφ!» φθίνιι άπϊ έ¬ των χαί έλντΐοΟΉι χατά τνέιιον π ύ θά Ιπριπι νά μ3; Ιμδίλλη ι!ς ανησμχ'.ας χά! πβλλάς οχΐψιις. 'ΒκαρχΕαι 8που άλοτι 5πή'χ» 3ικά!ις χιλιάδων αΐγοπρίβχτα, δπως ή Σψιχ, τό Μ-χοφίττ, το Μυλοκίταιμον, τα Σχαίΐά δέν διχ )56θ* πλέον πάίά ίλίχιαΐα χά πίϊια. Καί άπο Ιτους ιίς Ιτος τα κΐγ&πρίβχτα «5(ά αυνιχβς χαί ιγοϋτΐΰΉιν άντΐ νά πληθ6νω«ται. Έν τούτοις, ή χώρα μκς Ιχιι μι γάλα πιριθώρικ άναπτυξιιος τή; κτηνοτρεφ'ας. πεΰ άκοτιλιΤ πάν τοτε !>α αηουδΐΐον πλοατοπαραγω
  χ&ν κλάδον χαί μίαν άπό τίς
  πλέον προο^δοφδρους αγροτικάς έ
  πιχιιρήίεις. Διόίΐ ίσον χαί &1 έ
  πιξιτάθτ]3αν α Ε χαλλιίργιιαι ιίς
  την Οταιθρον, αηάρχουν άκίμτ)
  αρκεταί έχτάοιις διά την διατρο¬
  φήν μιγάλων ποιμνίων. Δΐν δπίρ
  χιι δμως ίυστυχως ουαιτηΐΛα.
  Ή χτ^νοτροφΕα μας ι&ρίαχιται
  είς χκτάοκχαιν πρωτίγονον. ΟΕ
  χττ)νοτρίφ9ΐ δέν Ιχουν δαδστιγα
  διά την προφύλϊξιν των ζώων τω·
  «ατά τόν χιιμδνα άπό τάς βροχάς
  τα ψθχη χ«1 τα χ;δνια ιδιι χαί
  διασέτουν φΐιοιχά τροφάς νά δί
  δουν ·1ς τα ζ*ί των χατά τού;
  χειμΐρινδύ; μήνας. Καί όλίκληρα
  ποΐμνια χαταβιρέφ^νται άαδ τα
  ψΐχ») χαί την πιΝαν όαίκις ή χά
  χοναιρΕα παρχταθξ επί μιριχάς
  ημέρας.
  "Επιιτα ιίς την χώραν μας εί
  ναι αχιδον έντιλβς άΎνωΐτος ή
  οίκ09ΐΤ9ςχ(·)νβτροφΕα. Καί ένφ θά
  ή:ο δυνατόν «ίλλισια νά 03γανω
  θθν μικρά ββυατάοια καί νά ιυ
  κιμήιη ή χοιοοτροφία, ή χον ι
  χλοτροφΕα χαί αυτή άχίμη ή £ππο
  ηχραγωγή, έν τούτοις οΕ πιρισοίτε
  ροι έχ των άγροτβν μας δέν τρέ
  φουν (Ο» μίαν άγιλάϊα, ου (ε
  μία,ν βΐ^α ή ϊα πρδβατον διά τδ
  {άλα των πχιΐίώι) των.
  Άλλ' ή κττ)>οτρ3φ!α ιΐιτΐμιν
  ιίμπαριΐ >' αποτελέση σπαυ&χΐον
  πλουτοπαοαγωγιχον πχράγοντα
  διά τον τόπον μας. Καί ελπίζο¬
  μεν δτι μιχ* τάς τελευταίας δηλώ
  αιΐς τοθ χ. Κυριαχου θε ληφθοθν
  Βλα έκιΐνα τ« μέτρΐ πού θϊ ' συν
  τιλέβΐυν ιί; την προαγωγήν και
  την πρέοδδν της. Καί χυρίως πι
  οηάομεν δτι θά χαταβλτ,θή προ
  οπάθιια νά ενισχυθή ή ίδρυσις
  καΐ δημιιουργΐα έπιοτημονιχωο δ?·
  γανωμένων ποιμνιοαταα'ων. Νά έ
  νίοχυθή χαί νά έκιχταθή ή οί χά
  αιτας χτηνοτρεφ'α. Καί νά έπιδιω
  χθή επί πλέον δ έξΐυγινιαμ^ς χαί
  ή παραγωγίι ζώω> καλών εΐδων.
  Επί πλέον δέ Βτι θχ έφχρμοαθοθν
  τόσον ούΐτηρά μέτοα χατά των χά
  χοπηαν ώηι ή ζω?χλοπή—ποϋ
  τιίνΐι ήΐτ) νά έξαλιιφθή, νά μην
  έμφχνιοθή ποτέ πλέον είς την χώ
  ρβν μας.
  ΟΝΕΟΙ ΣΥΜΟΙΚΙΣΜΟΣ-
  ΈνεχρΙθησαν λοιπόν τα
  σχέδια τοθ νέου συνοΐκΐσμοθ
  πού θ' άνεγεοθβ είς «Πατέ-
  λες». Καί απεστάλησαν είς
  την Νομαρχίαν μας προχθές.
  Κ έλπίσωμβν λοιπόν δτι θ'
  αρχίση συντόμως χαί ή κατα-
  σχευή των ο(<ημάτων. ΘΛ δη· μ<ουργη9β Ιτσι ε νας νέος ώ ραιότατος συνο χισμός είς υ¬ γιεινόν μέρος, έγγύς τής πό¬ λεως. Καί θά στΒγασθαΟν είς αυτόν οί δυστυχεΐς πρόσφυ γες πού έμειναν έ τι Ι τόσα χρό νια είς τρώγλας καί αποθή¬ κας, είς άνήλια ύπόγεΐα χαί είς τζαμιά. Καί τό άφόρητον δραμα των άνθρώπων αυτών θά τελειώση επί τέλους. Θί λε'ψη δέ καί τό αΐσχος των ( καταυλισμων αυτόν πού έσηγ μάτιζαν τόν πολιτισμόν καί ά- πβτέλουν έστΐας άκαθαρσιαν. ΗΜΕΣΣΑΡΑ· Χχρμα δρθχλμ&ν, θαθμα α¬ συλλήπτου ώ,ιορφια; χαί φαντα- σμχγοριχίτηΐος ιΝαι ή ιίχίνα που παρουσιάζιι τής Μισσχροΐ; δ χάμπος την εποχήν αυιή. Χιλ!ων λογιων λουλοΰδια, δάση άπο χά- ταπράσινις φουντωΐες εληές που κλίνουν χάτω άπ' τό βάρας των άνθων χαΐ τοθ γονιμοπΐιουμένου χαρποθ. 'Αμπέλια μ' άνοιχτίχρω- μις ηράσινες φυλλωσιίς. Στάχυχ π' άρχΐζουν νά χρυσίζουν χ«1 χυ μχτίζουν μ! τίς άνοιξιάτιχις πνο- ές. Κι' δ Γέρω Ποταμος ατή μ(ση που %ΰ%Λ' άσημωμένκ τού νερά μ' άνκτολίτιχη νωχέλιια, δίδουν χά Ι τδσα χρίνια Κι' δταν ή μουσιχή τελεΕωιι, έχάλισχν τόν ίιολονίσια χι' ηΊτιαν χρασΐ χι' έτσίύγχριοαν τα ποτή ρια. "Ηπιαν γιά την άνάατασι χαί τό ξύπνημα τίσων ώραίων νιανι κων άναμ ήΐΐων πευ ιϊχι ουντιλε σθή τδσο Οαυματουργά χά Ι ιίχι ώμορφήνει πάλι τόσο τή ζ»ή τους. Μ.- τό ώραΐδτιρο φυσιχο ταμπ'ώ, πλασ σωμένου άπο τίς χιονιαμένις χορυ ?ές τοθ ΨηλοριΙτη χαί τής Διί- χτης Χϊί την μινιξιϊένικ έϊοσΐι- ρά των 'ΑστεΦουσίων χά Ι τβθ Κί φινα. Μιά έχδρομή την εποχήν αυτή, ώ; τδν κάμπον αυτόν άπο- τιλιΤ άνώτιρην άπάλαυοι. Κ«1 %& πριπι νά την έπιχιιρήσουν Βσοι μκοροθν. *** ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ· Εκατόν πβρΐπου κατάδι κοι άπελύθησαν έκ των φυλα κων Κρήτης τάς τελευταίας ημέρας κατόπιν τής δημοσιεύ σεως τοθ νόμου διά τοθ όποί ου έχατρ'ζετο ή ποινή είς τούς διά πρώ'ην φοράν καταδικα σθέντας είς ποινή·; μέχρις ϊξ μηνων φυλακΐσεως.Εκατόν Αν θοωποι έπανέκτησαν είς την Κοήτην την ελευθερίαν των. Έκατοντάδες καθ* δλην την •Ελλάδι εξήλθον των Φυλα κων κ3( έπέστρεψαν ιίς τα σπΐτια των είς τάς άγκάλας των οικογένειαν των. Τό Κρά τος εδειξε πρός αύτούς βλην την έπιεΐκβιάν του.ΈλπΙζομεν νά έκτιμήσουν αυτήν την κυ βερνηπκήν χειρονομίαν. Καί έπανερχόμενοι είς την κοινω νΐαν νά ζήσουν έν ειρήνη καί ήσυχία καί ν' άποβοθν πολΤ ται άγαθοί καί παράγοντες δημιουργικο), ωστε νά μην στα λοθν ποτέ πλέον είς τάς φυ λακάς. ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ· Βροχαΐ χχταρρχχταδιις επι- ύ ρχ ρραδιις επι σαν είς την πρωτιύΐυααν χαί τα πιρίχωρά της προχθές χαΡώ; άνέ φιραν τα σχετιχά τηλινραφήμχχί μας. Έδω ιυΐυχως δέν ιΐχαμι πά ρά δλίγις ψυχίλις βροχής. Καί οΕ κίνδυνοι π(ΰ ήιιιΕλησχν κρός σιιγ μην την παραγωγήν μκς, παρήλ θον, χωρΐς ίδυνηρά άκοτελέβμν τα. Νά ηΐσιεύσωμιν λοιπόν Βτι ιΐμιθχ Ολιγώτερον ά>αρτωλοΙ άπί
  τους πρωτιυουσιάνου(; "Αοφαλως
  αυτή είναι ή αλήθιια. Διίτι στων
  άμαριωλβν τή χωρ» τον Μ^
  μην» βρέχει,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον «Τ
  δράματ τοθ Μάγιερλιγκ.
  Καθ" έκαστην άπογευματινή ι
  ρα 7 μ, μ.
  ***
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον «ιθεϊο τρα
  γοθδι» μέ την Μάρθα "ΕνκερΘ.
  (Κατάλληλον δι* δλους).
  Σημ. Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββα
  το είς τάς 6 1 2 μ. μ. άπογευμα
  τινή.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον γιά δσους
  δέν τό εΤδαν τό κουρσάρικο Εργον
  «ΚαπιταΙν Μπλοοντ*.
  *♦*
  ΟΟΥΑΙίΑΚΙ
  τα τελειοτερα
  μηχανηματα
  τα εκλεκτωτερα εργα
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ωραιοτέρα ται·
  νία που έγινε μέ·
  χρι σήμερον:
  ΤΟΛΡΑΗΑ ΤΟΥ
  ΜΑΓΙΕΡΛΙΓΙ
  Κατά τό μνθιατόρημκ τοδ
  Κλώντ Άνέ.
  Νέ χον
  ΣΑΡΛ
  ΜΠΟΥΑΠΕ
  Όπως δέν χον ϊΤδ«τ« ποτέ
  ΙΉς σήμερον, (1$ τέ ν ρόλον
  τοδ Πρίγκιικος Ροδολφβ»
  χ*1 την:
  ΝΤΛΝΙΕΛ ΝΤΛΡΙΕ
  πβδ σέ λίγβ θά Είνε τό *ν
  δαλμα τοδ Ηρακλείου στόν
  ρόλον της Ββρώνπς Βετσί
  ρ«ς.
  ΕΝΑΣ
  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
  Τ ό έςοχιχον Μίντοον τοδ Ήλί«
  μ&( ηληροφβρβΐ άχι ένκλαμβα
  νει ύκ' «ύβύνην τού την τε
  λεοιν νάμοιν τόσον ίσον αφορά
  τβ τυπιχβν μερος όσον καΐ τί>ν
  γαμήλιον βιασχίδασιν. Μέ σερ0(
  τσι« πρώτας τά(εως καΐ μέ ΰλικά
  άννα έν νενιι βέ μέ περιποίησιν
  κ* ι προθυμίαν αμβμπτβν.
  ΠΝλιΙιαι έν καλβ καταστάσε-
  μηχανή κορδελιάσματος ουοτίμσ
  τος ΣΙνγερ καΙ είς τιμήν ττολΰ
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι ναρ' ήμΓν.
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
  Τοδ Προσκέρ ΜΐριμΙ
  —ΑΓ! κσΐ ποίος σβς λέγει
  πβ>ς εΓμαστβ πιό άδύνατοι
  δ'έχοψε ό Λιπλός. Ό θ«όι
  δέν μάχεται μέ μας; κι' 6 Γε
  8ίών μ έ τούς τοβΤς χιλιάδε
  Ίσροηλίτβς 6έν ή'αν (σχυρθ
  τβρος απ' βλο τό στρατό τόν
  ΜαβιητνιτΛν;
  —Ξίρβτβ καλυτέρα άπό τόν
  καθέντ, κύριβ δήμαρχε, πόσο
  τα πολεμοφόβιά μας είναι ά
  νεπαρκή" Τό μπαοοθτι εΤνα
  λιγοστό, κι' άναγκάσθηχα ν
  άτταγορεύσω στούς πυροβολη
  τίς νά τραβοθν άπό μα
  κρυά.
  —Ό Μονγκομεοο θα μάς
  στεΐλη άπό την Αγγλία, εΤπβ
  6 δήααργος.
  —Ό θεός θα ρΐξρ φωτισ
  να κόψπ τούς παπιστές, εΤπε
  6 ηάσχοοας.
  —Τό ψωμί Ακριβ3(νει κάθε
  μέΓα, χοριε δήμαρχε.
  —Άπό μέοα σέ μερά θί
  οοθμε τόν "Αγγλικώ στόλο
  «αί τότε ή άΦθονία θά ξανάλ
  θ[) στήν πόλη.
  —Ό θίός ΘΑ ρίξη μάννσ
  άν γίνη άνάγκηΐ άνέ*ρ»ξ« ό
  Λαττλάς.
  —"Οσο γιά την έκικουοΐα
  πού εΤτιατε, εΤιΐε πάλι ό Λατ-
  νοθ, φθάνει νά πιάση μιά νο
  τισ γιά νά μή μπορέση νά
  μπβ μέσα στό λιμάνι μας.Έξ
  άλλου, ΐσως τόν σΐχμαλωτΐ-
  σουν.
  —Θά Φυοφ βορηα<1 σοθ τό ποοΧέγω, λιγότιιστε άνθρωπε, Ϊπβ ά πάστοοας. Έχασβς τό δεξί μτΐράτσο σου καΙ τό θΐοοος σου μοζύ. Ό ΛανοΟ. φσινόταν άκοφα σισμένος νά μή τοθ άηαντφ Εξακολουθήση ν' άπευθύνε ταΐ πάντα σΐό δήμαρχο. —"Οίαν γάνουμε ίμεΐς ε ανθρωπο, &Τναι πιό σοβαρά παρά ν1-* τ0ν βχθρ° Βταν Χ° Π δέκα, Φεβοθμαι μήττως, 8· ταν ο( κοθολικοΐ έντείνουν την πολιορκίσ, άναγκαοθοθμβ νά δεχθοθμβ δρους πιό σκλη ρούς άτΐ' ούτούς πού τώρα ά- ρ( [ηΤΕτ6 μέ περιφρόνηση "Αν, καΡώ; έλπ ζ«, ό βσσι ληάς Αρκεσθή μονάχα νά (ο|) την έξουσία τού άναγνωριζο μένη σ' αυτή την πόλη, χωρΐς ν' απαιτήση θυσΐες πού 8έν μπορεΐ νά κάνη, μοθ φαΐνεται π©ς είναι καθήκον μας νά τοθ άνοίξουμβ τίς πύλες μας· έξ άλλου, είναι καΙ κοριός μας —Δέν ίχουμε άλλον χόριο άπό τόν ΧοιατόΙ καί μόνο 6- νας Ασεβής μπορεΐ νά όνοαά ζή κΰριό τού τό θηοιώδη Ά χάβ, τόν Κάρολο, πού πΐνει τό οΤμα των προΦητΛν... ΚοΙ ή μαν(α τοθ πάστορα διπλασιβζονταν άπό την ά τα ρανη ψυχραιμίαν τοθ ΛανοΟ. (συνεχΐζεται) ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ.Σ.ΙΑΣΤΡΙΙΑΙ1 Ριζικβς ΈπλουτΙοθπ δι* νί«ς συλλογης &Φ«ομάτΜν Βύρ«ηαΐχ6ν καΐ 'Βλ ληνΐΜ&ν. Προσέτι κροαέλκβι τβν γαμβρβν τού χ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ επί οΐιράν έτδν έργβσβέντ* έν Ά βήναιις χβιΐ ιΐδικιυβέντβι ΐΐς την κοκττκΑν. Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬ γήν έν ουνδνασμώ τβν ί ρετΐΜ&ν τού τιμβν καί χφ ή (τ»ν ύλιχ&ν. ΥΠΟΚΑΤΑ2ΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ απο ρβαΐι- ***** Η €ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» τής οποίας τα διηγήρατα άποτελοθν επί σειράν έτών μίαν άλυσσον διδαχής, έξάρσεως καΙ κοινωνισαοΰ. Προσδέτει είς τα γνωστά της μυθι- στορηματικά άριστουργήματα την κο- ρωνΐδα δλων των φιλολογικών έργων, άρχίζουσα την δημοσίευσιν: ΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ είνε τό πολύπτυχο καί περιπετειω- δέστερο σύγγραμμα που άπεθανάτισε καί κατέστησε πανεθνους φήμης τόν Βίκτωρα Ουγκώ» ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ είνε τό μνημειώδες έργον ποϋ άπε τέλεσε τό αιώνιον σύμβολον τοθ αν¬ θρωπίνου ΙδεαλισμοΟ. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ είνε τό ώραιότερον άνάγνωσμα φι- λαλΛ,ηλίας στοργής καί άνωτέρου άν- θρωπϊσμου. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ είνε τό Βαυμαστότερον φιλολονικδν άριστοΰργημα που έγοήτευσε γενεάς ποΰ συνήρπασε δλας τάς κοινωνικάς τάξεις, ποϋ συνεκίνησε στρατιάς νεα- ρών υπάρξεων. ΧΟΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΟΑΙΟΥΣ ΧωρΙς την μελέτην καί πλήρη καταν- νόησιν τοθ παλρώδουςπεριεχομένου, των ύπερχιλίων σελΐδων των δέν νοεϊται άν- θρωπος μορφωμένος, δέν νοεϊται οίκοκυ- ρά, δέν σφυρηλατεΐται ή ψυχή καμαιδς νεαράς υπάρξεως, δέν ειμπορεί κανείς νέ ος νά προσαρμοσθή πρός την ζωήν, νά σταδιοδρομήση, νά αύτοκυριαρχηθί). ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ ΟΥΓΚΩ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΓ ΟΛΙΓΟΝ Ν Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΩΝΤΑΙ ΕΙΣΤΗΝ.ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ" Μιά πεντάριορφη είς £να τόπον αυστηρίοο Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ_Ζ_&ΗΣ Τοδ ΚΙΡΕΚ ΗΑΟΟΑΚΡ 104ον 'Ετιασα χον Λ«1 &π2 τό μπρά Κ8ώ ήχμε. Κ; ναύΐαμΐ χοντά άπό τό πτδμ» τοδΤζώ» τοθ έθφ'ξ'χμΐ «αί <Ί 8υο τό παγωμινο τού χίρι. Ήΐαν μιά πτωχή τιλετή, 4λλ4 ' δέν δπήΐχ λ τρίπος ά ή χ ίπος νά τιμήωμ τή ην τού. Ή χειοαψΐα μας ή ταν ή «ηϊεία τού. Έπήίβμιό χ* θίνας μας χαΐ μιά τοθφα μχλλιά Άί πο τό Ιϊαφος 12; ■..._» ,._»---- ,— . τϊ,ς 'Αγιάσχς άκο τό Βκφος ^οΕ τυς χαί έπροχ«ορΐσ«μι , την ίίίδο πού θ* μ«; Ιαιρ νι κρός τα δλλα απηλαί*. ποΓ ιΐχαμι περάση. ν—ΜκΡ 'είπι ν* μή την ξ«χ£ ναΐ ώ^κΕσθτ,κ» πβς θί ξαν« Μ ι π6; νά την ξεχάσω ΌΐκΕζομαι ο' βυιά έ8(β τό μΐρο» τώ; δέ κ 6ά την ξεχία» κοτε χά π ώ; ίέ η ξ 8τι ποιέ αιή ζωή μ τίξω £λλη γυναΐχ». —Έμπρός Λιί, θί χυ αχολούθησϊ Ιχω μ·ά πολϋ μνήμη χαί δέν έ νά ξχνάδ?ω το δρόμο μία» άπο τί σηήΧαια τάς διόδους γιά νά β/& αΐήν έηΐφίνεια το9 ββυνοθ Ο! λίες ίρχ'ζαν από τό πίρασμί της αΐκματοθμε γιά νά οκιφθδ ηοιό ι!/ι τό μανοηάτι τοθ βουνοθ καΙ σιβν δπόλοιπο δρίμο κ&ύ έχριΐάζετο χάθΐ τίαο νά αταμν τοθμε γιά νά αχΐρθδ ηιό μ« νοηάτι νά άχολουθήαω. Δΰι δ λόχληοις ήιιέρΐς Ιπ%ιΙ ίναγχβζίαενοι ηοΧΠ; φαρϊ{ ξ^ναγυρίσωμε γι4 νά πίρ»μ« λο δοόμο χαί σΐό τέΧος οχιομένοι χαί χατάί',πΐι φθάο με σιβν βπίτομο λίφο πιΰ ιΐχα μι συναντήση οτόν ηηγαιμό Βτχν ιΐχαμι βφή^η ηί^ω τόν Μπιλαλί, Ό Λιώ ή^αν οχεδόν άναΕβθητος «αί Σέν μηοροθσΐ νά κροχωρήση —Κουράγιο, Λιδ πχιδί μου τοθ «Είτα. 24 μιοί) ώ;α 81 ςρθ: αιομι έ «Τ π&ΰ μα; πιριμέ^ιι ι ΜπιλαλΙ. Ήΐαν τ5λ£κλ~ρο μ κατάδαθίς τοθ αποτίμίυ λίφοα, δ οποίος χαί στήν ά*οΐο μβς δυσίολιύση έξαιρετιχά. ΚρατοΟ ι* τάν Λιό άπό τό χέρι χαί προ χω;οΟσα. ϋολλις φο?ΐς αίοθΛνό μουν τό ο&μα τού νά πίφνη νω μου οάν ψίφιο. Ό Διά χατά ηεριίδους τίς αΙσ8ήιΐιςτου "Οίαν χκτεβήχχμι στιυ; πρόπο δχς τοθ λίφίυ τόν α^χαα» σιουι ώ,ιους χαί δ θιάς ξέριι ηοθ 6;ί χά την δύναμι. Μολονότι δπΐλόγ ζχ διι θά μοί; Ιχώριζαν δίχα πι οίπου λΐπτϊ άπό τα ίριίπια θά μοΐς Ιπιρίμινι δ Μι,ιλαλ!, δέ. μποροΰοχ κια νά 6α ά^ούμπησχ ιόν Λιο χάμω. Ξι πλώθςχα χι' έώ δίπλα τού. ϋε διψιυσχμι* πό την χόπωοι κου είχι σ&μα μχς. "Εξαφνα πρίς μι γάλτ, μβυ χαρά δλίπω τ4ν Μκιλα μ»ς. Μόλις μ«ς ΐίίι —ΤΩ πίθτ,χέ'μου. πίβηνέ . ,ώναξι. Π#ς χατηντήβατε Ιται (Όΰ χαί δ Αι»1; Σ&ς ε15» ηοΰ κατιβχίνατι άπό τόν λόφ3 χαί Βχ νά ο&ί συναντ^οα). Μέ γ.^ ά^ΐτρΐθίν τα μαλλιά ταθ Λίοντο< δ χοΙρο(; —Πίθανβν χαί α ίύ? ΜπιλαλΙ, τοθ ιίπ». Άλλά μή σωμε. ή γλ&οοχ μας άπό τή δι κ»1 Σέν μποροθμι νά μιλ* (ονβχΐζεται) Άρ 6 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Ήλεχτριχή Έταιριία χανβν ζήΐεί προσφοραί διά 1(α δραυλικά πιεστήρια μιτά μ β; 6 δραυλιχής άντλ(ας* ζΐ έχοντες άν τιπροσωΓ(είανΕύ;ωΐχοιϊ«6ν έργοβτα οΕων ιΐιε τ&ν έν 'ΕΙλϋι τοιού των δύνανται νά άπαταθ&οιν είς την ώς £/»Ηλεκτρικήν Έπιρίαχ. ΜΑΗ0ΑΗ2 Γ. Κ Ο ΗΙΟ 2 ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-ιμγχΐΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΡΟΣ ΑΗΜ. ΜΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΚΝΒΝ —χετο» έν τί ί«Τρ«1¥ τ·υ, ίΟβ{ πειρ«ιβ| πβ' ΑβΗΝΑΐ. Τηλ. 52.379 (κοινωνικαί ΒΑΠΠΣΡΙΣ.— Την παο. Δευτί. ραν εί κ. κ· Ζαφριρόπουλος, Έμμ Δαμιανάκηο, Ιω. Παχυγΐίΐννης καί Μιχ. Λεμπιδάκης άνεδέξαντο τό άγορ*κι τοθ φίλου κ. Μόρβνος Παπαδακη, έμτιόρου, όνομασαντεο αύτό Μΐινδν. —"ΕτιΙσης είς Καλέσσα ό κ, "Ιω. άννης ΠσχυγιΛννης ανεδίξατο τό άγορακι τοθ φίλου έμτΐόοου <. Λεμτΐιβάχη ονομάσας σύτό Ί νην. _'Η βΐς ΟύρσνΙα Καφετζάκη ιΚ Κουναβων άνεδέξατο τής κολυμ. βήθρσς είς Χρυσοπηγής τό θυγά¬ τριον τοΰ κ. Ιωάν. 'Λττοστολακη 4 νομΛσασα αύτό ΕύσεβΙαν. Ηα τοίς ζήση. -ΈττΙσης ό κ. Έμμ. ζορ λευθεράκης Ιατρός άνεδέξατο τήο κολυμβήθρας τό άγοράκι τοθ κ "Ανδρ. 'Ανδρουλακη, είς Αγ. Γβ ώργιον Σεληνσρι ονομάσας Γεώργιον. Ευχόμεθα να τοΓ ΕΥΧ^ΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Φι θρωττικός ^ύλλογος Κυρίων Ίβ. ραττέτρας ό «Εύαγγελισμός» ίθνσ ριστεί τόν κ. Γεώργ. Χ, Λιαπάκπν δια τό ποσόν των 1000 βραχ, οπβρ απέστειλε υπέρ των άπόρων τίΐς κωμοπόλεως έτι' εύκσιρΐα των έορ των τοθ Πάσχσ. ^ ΘΑΝΑΤΟΙ.— Μετβ όλοχρόνιον μάταιον άγωνα τής έπ,στήμης καί των προσφΐλών τού γονέων ύπεκυ. ψεν είς τό μοιραίον, παρ' δλο τό σφοϊγος των εΓ<οσι πέντβ τού έτών ό Χοήστος Νησιώτης, άπό τούο πλέον άγατιητούς ·<αΙ συμπαθβΓς νέους τί]ς κοινωνίσς μ«ς, «ι^ κ|! δε'α τού εγένετο χθές έν συρροή άρκετοθ κόσμου, τοθ άπεδόθησαν 8έ τιμαί 6πό τοθ σώματος Προσκό πων. των οποίων βιετέλεσεν αρνπ γός. Τό προσκοπικόν θώμα κατέβε σε επί ττ]ς ετοροθ τού ώραιότατον δαφνινον στέφανον Τόν δεινώς πληγέντσ ττστέρσ τοθ άτυχοθς Χρήστου «αί τούς οί κείους τού συλλυπούμεθα θερμώς. *** Γύρω στήν πόλι μας. —Μετώ τό αυννεφ5καμα καί την βροχοθλα. —Ό καιρός αποκατεστάθη μετα- βληθεΐς αποτόμως εις άνοιξιάτι. κον. —Έν τφ μεταξύ δ'βουν καί πέρ- νούν τα σχόλιτ έξ βίτίας τής προ· χθεσινης βροχης. —ΚσΙ αί μεμψιμοιρίαι έννοεΐ· ται. —"Ετσι λέγβτσι βτι, ή άτΐρόοπτος καί άνεπιθύμητος βροχή Θά βλά- ψΓ) τίς εληές ποϋ ευρίσκονται είς την ανθησΐν των, —Ότι Θα βλάψπ τα όμπέλια γι· ατΐ Θανο'ξη πόρτα στόν περονό· στΐοοο. —Άς έλπΐσωμε διι δέν Θά συμββ οΰτε τώ ίνα, οθτε τό αλλο. —ΚσΙ δτι ή έσοδεΐα, Θά τραβήξη τόν καλόν δρόμον μέ τόν οποίον ήρχισε. —Πλήθη συμπολίτην συνεχΐζουν την εξοδον πρός τή ν ύπαιθρον κα- Θημερινως —Καΐ αποτελεί πράγματι τάς ημέρας αύτάς μία διαορομή είς την εξοχήν ςεκοορσσμα τής σκέ ψεως καί τί]ς καρδίας καΙ ψυχικό λουτρό. —Πολλοΐ μάλιστα χρησιμοτΐοιοθν τίς έκδρομες αθτές γιά άνιχνεύσεις προκειμένου νά έκλέξουν τό καλύ. τερο μέρος δπου Θά τισραθερΐσουν μέ τάς οικογενείας των. — Μέ 1<ανοποιητικήν ταχύτητα προχωροθν αί εργασίαι διά την κα τασκευήν των θαλασσίων λουτρών είς Πόρον. —'ΥπολεΙπετσι μόνον νά έξωραι θϋ καί ό γύρω {χωρος, ν' άνεγερ· θ[) κι' ένα μικρά κέντρο, ϊνα μπάρ. —Ώστε νά γίνη £να ώραΐο ·ύ· νολο κα> νά υπάρχη ϊνα,μέρος πό-
  νά μποροθν,ν' άναπαυθοθν οί κο·
  λυμβηταΐ καί νά πάρουν £να δροσι
  στικό,
  —ΟΙ κάτοχοι ραδιοφώνων έδοκΐ
  μασαν μίαν έκπληξιν τίς μερες αύ
  τές.
  — "Ηκουσαν νά καλβ τό Ήρα
  κλειον τάς Αθήνας.
  —'Αλλό, άλλό. "Αθήναι; έδω *Η
  ρσκλειο!
  —ΚαΙ δέν ήξεραν περΐ τΐνος 4
  πρόκειτο.
  —Διευκρινίζεται λοιτΐόν Οτι πρό
  κείται περΐ δο<ιμών τοθ άσυρμά τού ΐηλεφώνου τοθ σταθμοθ 'Αλι καρνασσοθ. — Γό άσΰρματο αώΐό τηλεφωνο Θά τεθ{) ώς γνωστόν είς την δια Θέσι τοθ κοινοθ ϋστερα άπό λΐ γες μέρες. —Κι' Ετσι θά έπικυινωνήση, καί ή πόλις μας τηλεφωνιι-ώς μέ την 'Α ΘιΊνα καί την δλλη Έλλάδα. — Ή ,έιτισκευή, ή πλακόστρωσις κοΐ ή πισόστρωσις των διαφόρων δρόμων τής πόλεως ουνεχΐζεται άπό τα συνεργεϊα τοθ Δήμου μΐς. — θαπρεπε ΰμως επί τχ εύκαιρ!·: νά έττισκευασθϋ καί ή λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ καί ΦαιστοΟ ττοΰ β χει περιελθει είς αθλίαν κατάστα σιν, —Χαρά θεοθ βΤναι τα νέα δεν δρόλλια πού έφυτεύθησαν πέρυσι καί εφέτος είς τούς δρόμους καί τα τεΐχη τής πόλεως, — Θ4 πρεπβι μόνον τα ποτΐζων ται συχνά γιά νά βιασωθοθν καί νά άναπτυχθοθν γρήγορα, χωρΐί κινδύνους. —Όψιν άληθινής Βαβέλ καί συν Θέσι φυλετικής πανσιερμΐας παρου σιάζει πάλι τίς μέρες ού τές ή ν ό λις μας. —Έκπρόσωποι ολων των φυλων, Άγγλοι, ΓερμανοΙ, Γάλλοι, Αύ οτριακοΙ, ΈλβετοΙ, Σέρβοι. Ρουμά νοι, δτι Θέλεις κι' βτι φαντασθβς περιφέρονται καθημερινά στούς βρόμους καί τα κέντρα μας. —Έποχή τουριστικής κινήσεως 'άρ! —Ώραίο πράγματι τό φΐλμ τοθ σινέ Πουλακάκη:Τό δρδμα τοθ ΙΛα -ιβρλΐγκ μέ τόν ΣάΗλ Μπουαγιέ, —ΚαΙ ως σκηνοθβσΐα καί ώς Ι· 'τορική άνατιαράστασις έβημεΐω·* πραγμαιικήν έπιτυχΐσ. Ι Ρΐκο·<ε«
  Λ Ν Ο Ρ&Ω. Σ Ι Έ
  ΑΠΟΤΟΥΦΡΟΝΟΥ
  £ 12 ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  104ον
  Για «ρώτη Φορά σΐήν -βο!·
  στασι έκεΐνη, Ιχασβ την αύτο
  πεποίθησι της. Έν ώ συνή9ως
  ευερνοθσε, χαη'ς κάν νσ ά-
  τΐοστρέφη τό βλέμμττ, -άϊ
  σΐόν βόρβορον τής κακονλωσ
  σιάς καΐ τΛν συκοφαντιών,
  αυτήν την φορα έζήτησΐ κατα
  ίύγιο σ· ε'να οικασ'ήϊΐο τιού
  βΤχεν 6ως τότβ περιφρόνησιν;
  την κοινή νν-μη.
  Τόσα χοόνια ίκανε ιτώ: βέν
  ακουβ, τι ώς δέν άντιλαμβαν*
  ταν τό σφύριγμα των δηΧητη·
  ριασμένων βϊλών πού έ£ακε
  λύοντο εναντίον της. Τώρα
  μεσα στήν ξαφνική, την 6στε·
  ρική σχε^όν όργή της, άπαι-
  τοθσε καλά καί σώνβι 8ημο·
  οίαν β!κην—κράγμα π·ύ έ-
  ποόδινε τιόσο βιθβια ήταν
  πληγωαενη ή ΰπερηφΛνειά
  ΐης, "Ηθβλε νβ τβ πληοώση
  δλα—«αί των άλλων τα σφάλ
  ματσ—ούτος δ χαρ^ινάλιος
  ντέ Ροάν, ό οποίος βΤχβ προ
  χωρήση περισσότερον άπό
  τ. ύς αλλους καί έστβχόταν
  ψηλότεραι άκό τούς αλλους.
  Άλλβ βυστυχώς ήταν ή μό·
  νη πού έξακολουθοθσε νά πι
  στβόη βτι τώ δυστυχισμένο αύ
  τό νευρόσπαστον εΤχε δόλιος
  ιιραθέσεις. Άκόμη καί στή Βι
  έννη, 6 αδελφάς της Ίΐσήφ ό
  2>ς, έκούνησβ τό κβφάλι μέ
  άμφΐβολΐσ, 6ταν ή Μαρία—
  Άντουανέττα τοθ άτιειχόνισε
  τόν καρδινάλιον ώς έγκλημα
  τΐαν.
  —"Ηξερα άνέχαθβν, της ά-
  ιιήντησε, τώ; 6 ποωθιβράρχης
  τοθ θρόνου είνε 6 πιό έκιπό
  λαιος καί 6 πιό σπάταλος άν
  θοωπος· άλλα όμολογΛ πώ;
  Βέν Θ4 τόν ένόμιζα ποτέ (^α
  νόν γιά μιΑ τέτοια άπάτη καί
  τέταια καληανθρωκιά.
  Ό κόσμος τΛν ΒβρσαλλιΛν
  επίστευεν άκόμη λιγώτερο στήν
  ένοχή τοθ καρΒιναλ[ου ντέ Ρο
  άν. ΚαΙ οέ λ(γο μιά παράξε-
  νη φήιιη αρχισε να νυκλοφο
  ρβ: ή βασΐλισσα μέ ιή' ώιήν
  έχβΐνην σόλληψ ν τοθ καρδινα
  λ(ου, επεδ'ωκβ τα ξεφορτωβη"
  έναν ένοχλητικό μάρτυρα,.Ή
  άοεξΐα καί βΐαιη έ«εΙνη χειρο
  νομΐα της ερριξεν άπό τούς
  ώ ίους της την βασιλικήν χλα
  μόδα κου την επροστάτευε
  προσεφέρθη μονάχη της στό
  γενικό μΐσος.
  Για τί τώρα δλοι ο( κρυφοΐ
  αντΐπαλοΐ της μποοοθσ-τν ίκ(
  τέλους να σκηαατίσουν ένιαΤο
  μβτωκο. Ή Μαρία—Άντουα
  νέττα Ιχωσβν άιτβρΐσχβπτα τό
  χέρι της σέ μιά φαΛη* 4χιο-
  νΛν, χροσέχρουσε σ' 8ναν σω
  ρό πληγωμένων ματαιοδοξίαν.
  Ό καρβινάλιος ΛουδοβΚος
  ντέ Ροάν—-«ς μπόρεσκν ή βατ
  σ!λ σσ* να τό ξβχάοτ!—Εφβ-
  ρεν §ν ά*ό τΑ 4ρχαιότ8οα χαΙ
  ηιό Ινδοξα όνόματα της Γαλ
  λίας· έσυγγένβυε μέ δλλβς Φϊ
  ουβαρχινές πατριές, μέ τούς
  ΣουμπΙζ, μέ τούς Μαρσάν, μέ
  τούς Κοντ*. ΚοΙ φυσικά δλβς
  αύτές οί οίκογένβιες αΐσθάν
  θηκοτν βαθβιά την προοβολή
  δτι ενας άπό τούς διχούς τ©ν
  συνελήφθη μέσα στό παλάτι
  τοθ βοοληα σάν κονός λω
  θη. Άλλά κσί 6 άνώτβ
  ρος κλήοος κατ6>ή>θη άπό
  4γανάκτη7ΐν. ΠΛς ετόλμησαν
  νά βιατάξουν ίνα χυΒαΤον ό-
  πλΐτη τής φρουρας νά συλλά-
  β 8'αν καρϋινάλιο, ενα πρίν
  κητΐα της έκκλησίν, τή στιν-
  μή πού έφοροθσεν 8λα τα (ε
  ρά τού άμφΐα κι' επρόκειτο
  νά λειτουργήσπ
  ΟΙ άνώτεροι κ)η3ΐκοί Εκα
  μαν διαβήμστα αλληλεγγύης
  στόν πάπα. Τί-λος, ή Ισχυρή
  οργάνωσις των έλευθέρων τε-
  κτόνων έκρινε κατάλληλη την
  περ'στασι γιά νά κατέλθη κι'
  αυτή στόν άγώνο'. ΓιατΙ δχι
  μόνον ό προσΐάτης της, ό καρ
  δινιάλιος, άλλά καί 6 πάπας
  τΛν άσεβδν, ό διατος άρχη-
  γός των, ό μέγας διβάσκαλος
  τοθ τάγματος, ό Καίλλιόστρο,
  εΤχβ φυλακισθή κι' ούτος στή
  ΒατσιΙλλη. Μά λοιτιόν πού πά
  ρουσιαζόταν ή εύκαιρΐα μιά;
  γβρης έπιθέσεως εναντίον της
  μοναρχ'α; καΐ της εκκλησΐας
  Όσο γιά τόν λαό, ό οποίος
  έζοθσεν άποκλεισμένος άπό
  τίς έ?ρτέ; καί τα σχάν&αλα
  τοθ κόσμου της αΰλίΐς, ή*:αν
  ένθουσιασαένος άπό την υπό
  θέσι. Δέν ήτο ν καί μικρά πτθ γ¬
  μα: ένας καρ&ινάλιος—σΰθεν·
  τικος καρΒνάλιθ(]—χατηνορεΐ
  το Βημοσ'σ καί κάτω άπό την
  έπισκοπιΐτη πορφύρα τοΐ', έ<ι- νεϊτο ό^όκληοη σπεΤρα άπα- τεώνων, κομπογιαννιτών, με σαζόντων, πλαστογοάφων καί σιό βάθθΓ, ή μβγάλη άτραξι- όν, ή ύπερήφ'ϊνη, ή άχατάδβ- χτη ΑύστριακήΙ (συνβχ(ζ&ται) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ") ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΐΤλΣ ) Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΙβοποιοΟμβν τούς ενδιαφερομένους βτι έθέσαμεν ίΐς την κατανάλωσιν νέον παραγωγήν ασβέστου τοθ #ργοστοσ!ου μας καύσ^ως διά πετρελαίου ΜΑ· ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά σης άλλης προβλιόσεως άπό απόψεως άποΒόσεως είς χΟ(^ον χρωματιβμΓθ καί καθαριότητος. Δεχόμε θα ?έ καί διά σοβαροθς καταναλωτάς την πληρω μην Είς δγκον μετά την σβεσιν αύτοθ. Καθωρΐσαμεν τιμάς προμηθείας κατ' δκθν ώς κατωτέρω; Ακο 20-100 βκάβαί « λεητβν » 100-300 » 75 » ■ 300 Κ« Ι «ν» > 70 >
  Τ· ούνηβεί κβοβνι οβοομίνβ» Δρβχ. 12.-
  Τενεκές » 7.-
  Μ* τό δ'ώ τιμολόγιον δύνονΐσι οί
  νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκσ,ιοόσας
  τας άπό τα κάτωθι πρατήοια της Έταιρΐας:
  Μβυρβνιάνη Μιχ««Ίλ Ιναντι Εΐσ«γγΐλί«5. Πιοια»
  τη Μιχειήλ ϊν«ντι ΠολυκλινΐΜπς Ήροικλείο». Σουργ.αοά
  μπ Γβϊργίου 1«ϊτ*ν Όγλοδ. Μ«»ρομιχ«λ*»ιη Γ·»ργίβ«
  Κβινβύργ·» Πόρτβ. Κ«π·τ«νάΜη Νιχκίιλ ΔιρμιτζίβιΐΜ.
  Χά Άντ«νίβ» Κβινούργι» Πβρτβ.
  (Γφ,!βν Έτ«ιρί«ς 'Βνβντι Δικ«βτηρί«ν).
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα κ«ί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί το6 Έξβτερικο·.
  Ταμιευτηριον καταβέσΐις 4ν έψκι
  καί 4πί ηρββΐβμία.
  Δάνεια επί ένεχύρβ έμπορευράτβν.
  Έχτέλεοις πάσης φύαε«ς τραπεζικής έρ
  ΐ ύηο αυμβ^ροντας ορους.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  "ενικαΐ διαιτολονικαΐ γνώσει
  Τα έπιχειρήαατα
  των ψυτοψάγφν
  Β'.
  Βραδύτερον δταν ό ανθρω-
  πος άρχ(ζπ νά έξηαβρώνη τα
  ώ ι κσΐ νά τα μβταχειρΐζεται
  ώς κατοκΐδια, νά σπβίρη καί
  νβ καλλιβρνή αγρόν άρχΐζβι
  καί ή ζωϊκή τροφή νά κατα-
  λμβάνη ολιγώτερον θέσιν
  βΐς την ΒΙαιτάν τού. Άκόμη
  Βέ άργότερα, υπό την έπΙΒρα
  σιν τοθ πολιτισμοθ κσί μεοι
  κον (9ε£ν φιλοσοφικον ή θοη
  σκευτικον, βλέπομβν τόν 5ν-
  θρωπον καί εντελώς παοαι-
  τοθντα τό χρέας. Έν ΑΙνό·
  πτφ, διά νά εισέλθη τις μετά
  θάνατον {[ς τόν παράδεισον,
  ώφειλε, κατά τούς Ιερούς νό-
  μους, νά μή Ιχη φάγη ποτέ
  έπ( ζωής τού σάρκα ζώου.
  Έπ'σης ι[ς τας ΊνΒΙας οί νό
  μοί τοθ Μ 3νού άπηνδοευον
  την βίίΤσιν σαρκός. Γνωστόν
  τέος, ότι ο( άσκηταΐ έτρΐφον
  το αποκλειστικώς μέ ρ'ζας
  καί όπώοας.
  Την οή ιερόν, έν ονόματι
  της επιστήμην σχοΚή όλόκ^η·
  ρος διαιτολόγων .μβς σι.μβου-
  λϊθβι την φυτοφαγΐαν. Είς
  τάς άνγλοσαξωνικάς καί τάς
  σχανδιναυϊκάς χώρας Ιδίως
  εΐνβ,άρκίτά διαδεδομένον τό
  φυτοφανκίν δόγμα καί πάμ-
  πολλα έστιατόρια φυτοφαγΐσς
  κάμνουν χρυσές δουλβιέο, έκ-
  δΐδονται Βέ καί ΐ(5ιχά πρός
  τοθτο περιοδικά κσ( (Βιαΐτβρα
  β βλΐα φυτοφαγικης μαγειρι-
  |5·
  'ΑΧλ" δς Γβωαβν τι έπιχει·
  ρήματα προβάλλουν ο( φυτο·
  φάνοι.
  Τό κρέας Βΐδει δυνάμεις...
  Ν αί—λέγουν — Λλλάχαθ'δντρό
  πον καί τό οΐνόπνευμα,διότι με
  θύσκβι καί διεγεΐρει. Δι* αΰτό
  τρίφουν υέ κοέας τα μανΒοό-
  σχυλα. Μ(α αρχτος, ήτις ήτο
  πραεΐα κα( ή αέρος, έν δσω
  έτρέφετο μέ ψωμί καί μέλι,
  εγΐνε κσκή ταραχώδης, άπρο·
  σπέλσστος μόλις ήοχισαν νά
  την τρίφουν μέ κρΐας. Ίνδο'
  άγριοι, οΐτινες συνήθως έτρέ-
  φοντο μέ Χάχανα καί χαρ-
  πούς, εύωχήθησαν μίαν ήμέ-
  οαν μέ κρέας. «Έφαγαν—
  Βιηγεΐται ό περιηγητής πού
  τούς εΤδε—μέ λαιμαργίαν κα-
  ταβρον,θ ζοντβς άγρΐως. Μβτά
  μίαν ή Βύο ώροτς, πρός μέγα
  λην μου έκπληξιν, βΤδα μετα-
  βϋλλομένην τελείως την εκ-
  Φοασιν της φυσΐογνωμΐας των.
  Α( άτακτοι κινήσβις των, οί
  άσυνάρτητοι λόγοι των, τό
  παραπαίον βήμα των, ή Βιέ-
  γβρσις καί ΕξαψΙς των εμαρ-
  τύρουν ότι τούς έμέθυσε τό
  κρέας ώς εάν είχον πίη ο(νό·
  πνβυμσ».
  "Αλλωστε έξακολουθοθν οί
  φυτοφάγοι, πόσα παραδβΐγμα
  τα β'βαιοθν δτι ημπορεί κα-
  νεΐς νά ζ() χαΙ νά έργάζεται
  χωρίς νά τρώγη κρέας 1 ΟΙ άρ
  χαΤον ΑΙγύπτιοι, των οποίων
  αί πυραμίδες καί οί άβ»λίσ<οι κινοθν άκόμη τόν θαυμασμόν μας, φαΐνεταΐ 8τι ίέ# ήσαν κρεωψάγοι διότι ε(ς τάς ζω γραφίσς «χΙ τού; παπύρους των ού>έττοτε εόρίσκβι τις σκη
  νάς μακελλεΐων, άλλά σχε-
  Βόν πάντοτε γεωργικάς σ*η
  νάς καί άγοράς σιτηρών καί
  όκωρΔν.
  "Επί των ημερών μας, είς
  τάς Ίνβΐας, την Κίναν, την
  Ίϊτωνΐαν, ο( πλούσιοι μόνον
  τρώγουν κρέας, έ'ώ δλος ό
  έπΐλοιπος πβλώοιος πληθυ-
  σΜ*ς ζβ μβ βρυζαν, όπώρας
  καί ποτά. Μήνας αλλωστε καί
  έν Εύρώπη οί άγροτικοΐ μας
  πληθυσμοΐ δέν είνε κατ' άνάγ
  κην φυτοφάγοι καΐ δέν είνε
  γνωστόν ότι ο( χωρικοΐ μας
  μόνον τάς μεγάλας εορτάς
  τρώγουν κρέας;
  (συνεχίζεται)
  Όταν άνοράζετε
  σακούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προαηθευτήν σας
  μαρκαΣιΠΕΤΕΙΝΟΓαιαπρασινο
  μαρκασ -αθηνα" δια λευκο
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί οΐκονομικώτα-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  _ί1
  ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
  Τελεία άνακα(νιοι; πρώην λουτροδ^. Βαρδάκη καρά το
  Γεν! Τζαμί Ηρακλείου νκύ την ίιεύβυνσιν κ. , Γ. ΜαρΑ
  μέ τμπμα ΕύρωπαϊχοΟ κβΐ ΤβυρΜΐχοβ ρνβμβθ (χαμάμι)
  κατ' άρίσκΐιαν τβάν π«λ«τ6ν.
  "Ακρει πιριηοΐπσις μέ Οηπρΐσίβν κρόΒνμβν κ«Ι τιμαί
  α! οιινηθεΐϊ.
  Δια τβύς άνδρας άπο 7—1 π μ. Διά τάς γβναΐχας άηο
  1—7 μ. μ. χαΐ βυνίχΐια διά τχ»{ κνδρας.
  Νόν·ν μία επίσκεψις άρκΐΐ να σκς
  Τ· ύς αν« Λουτρόν ηρχιβκ τ&ν βργαοιδν τού
  την Δευτέραν 26 ΆιτριλΙ·» 1937.
  ΒΙΑΝΝΟΣ ΜάΤος (*ν~πβ-
  κριτιθ μ»ς) — Μιγάλο ΐίναι το
  παράπονον τβν Βιαννίτην διά την
  λλιιψιν άιαξιτής βϋγχοινων(ας.
  ΚαΙ όαολογουμίνΐος είναι δίκαιον
  αηο)ύτο( τό πκοίκονδ των. Ό
  ίίμος την που 61 τού; ή-ω'ΐ μέ
  :ό Ηράκλειον ήΐχιοιν ΐτιο τ«)ς
  ΐτοχής τής Κβητικής ΠολιτεΕκς.
  Πρό τρίακοντοιίτίας ϊηλαδή χαΙ
  πλέον, γβιρΐς νά τελαιώοη α«ίμη.
  Κιί ή ώ^αΕα αΰτ^ Ιπαρχία, πΐϋ
  βΐοπορεΐ ι!; δλα, ποο Ιχει τί-
  αβν πλοθΐον χαΙ τίσες ώίορφιίς,
  πεϋ Ιχει νά έηιίιΐξιι τίαας προ
  όϊοι/ς είς δλοιις τού; τομιΐς, χά
  ιις είς τή' χοινοτιχήν χαί ίδΐω
  ιχήν πρωτοβουλίαν, μίνει χωρΐς
  συγκοινωνίαν, τιλι'ω: άπομοννμέ
  η βπο τόν άλλον κόσμον.
  Εύτυχβς άηο πίουσιν αί πιατώ
  σιις χορηγοθνται μ< κάποιαν γεν αιοδωρ!«ν. ΚαΙ ή χαταοκευή τοθ ρίμου Ηρακλείου—Βιάννου προ νωρεί μέ σχετικήν γοργίττ)τα. Πιατε&εται δέ γενιχβς δΐι χάρις χχΙ είς τις εισήγησις τοθ χ. ^ιχοθ ΔιοιχητοΟ Κρήτη;, θχ συνεχισθή ή χορήγησΐς πιστώαιων έ την ίϊίαν γενναιοδωρΕαν χαί δ :ι δ δρόμος ούτος θ' ίκοκερκτω Ι) ουντόμως. —Ή έναρξις της ουνίδ·» τσδ Κακ·υργι·&ΐΜεΙ·υ Αυριον τό έντκϋβα Καχουργιο· δικεΐον κάμνβι £ναρ{ιν της συνό οου τού μηνός Μαΐου Τα έπδΐκκ βθησόμβνα έν τούτοις ενώπιον αυτού άδιχήματ* κατά τόν τρέ χοντα μην« δέν ανεκοινώθησαν ιΐβίτι έκ της Εϊακγνελίιχς Έφι ;&ν Κρήτης. Ή Βιάννος καί τό άδικον της ζήτημα Μίνει δίδ^ια 4«όμα νχ χατα- αχευϊθθϊ χαί ή ό^ίς Βιάννου Ί· ραπίτρας δια ν' αποκτήση χαί τα ανατολιχβν διαιμέιιαμχ ττ,ς έ· παοχΐας σϋγχοινω/ίαν. Άλλ' 1«1 κθ παρίντος ποοίχει ή ταχυτέρα αποπεράτωσις τής 45ο& Ήραχλεί ου—Έμπάοου—Βιάννου· θ' άνοΕξουν τίτε νέοι έρίζοντες προίδου χαί άναπτύξεως 1}ς ώ· ρ*ίας αΰττ)ς έκαρχΕας. Τέ πλο6- υια χαί έχλεχτά πρεΓίνια της Θ4 νιεχαφέϊοβντβι ευκίλως είς τας άγο ράς χίταναλώοιως. Τ» ώραΐχ χω ριί της Ι»έ τί χβυοτάλλινα νερί. μέ τα εύιβδιαατα περιδίλια, με τίς χατάφυτΐς ρεμματιές χαί τα ώ53ΐ!ϊ δϊατ), θΐ Ιλχύΐουν ηλήθη ξίνιον ηαραθεριατ&ν πού Θ1 δώ· 39υν νέα ζωή είς τον εύλογημι νόν αυτόν άηβ την φύσιν τόπον. 'Βφίϊος ε&ιυχ&ς ή ΐΜροιγω/η τοθ ελαίου κροβλέκεται πλουοιωτί· τη χαί γενιχίς ή γ«ιβ?γιχη έΐ3· δεί» θε είναι [χανοποιητιχή. "£· τα ι ή Βιάννος θε γνωρίαη χαί ηά λιν ήμίρας χάπαιας χαρβς. "Αν ϊε αποπερατωθή <ν »φ μεταξο χαΐ 6 δρόμος χαί φθά^ΐ το αΰΐοχίνη τον Ιιος έδβ, τό 1937 θα θΐω?η θ| ώ; ϊϊος ιύτυχΐας διά τούς Βια,ννίτας. —£όλληφις δια παράνομον αλιείαν. το στόμιον τοΰ ποταμοΰ ΆλμυροΟ συνιλήφθησκν π«ρ' Α γροφυλ«ΜΝνβ' άλιεύ«.ντ(ς π«ρ«νβ μκς δια δυναμίτιδος οί ©εέδ. Χρ Κοντοιίάκης χαί Δημ Κκνβτ. Αλεξάκης έχ Χρυσοπηγής. Άμ «ύτιροι π«ρβπέμφθησ«ν χβές άρ μοδίως δια τ* πβραιτίρω. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Το Διοιχηΐιχδν Συμβουλιον τοθ ΣαμκτεΕου Έπικλοποιβν χαΐ Κ«- θεχλοποιβν Ηρακλείου «Ό Ξ; λουργδι», λαβον δκ' ίψει τα έν ταίς έφημεοίδαις «Βραδυνη> χαί
  «Μίλλον Έίίαγγελματιων» δηυ?σι
  ευθίντα, άναφοριχ6ς μέ τΐν θρό¬
  νον τοθ Μίνωος δβτις έδωρήθη
  είς την Α. Μ. τόν Βχσιλι*» χατά
  την πρόσφατον επίσκεψιν ΑύΐοΟ
  έν τί πόλει μας, βεβαιοί χκτηγο
  ρηματιχβς βτι τό άληθές τοθτο
  χχλλιτίχνημα είναι αποκλειστικόν
  έργον τοθ ΙνταθΡα ε Ι «ου Ί. Μηλι)
  αρϊχη <αί Υίίν, δοτις οίχος χαί Ιδωρήοατα χον θρόνον χοθΐον είς! την Α. Μ. τον Βχσιλέκ των 'βλ Λβν Γεώργιον Β!. ι Τό Δ'.οιχητιχδν Σ^μδϋύλιο» τοθ Σωματεΐου Ό Ποίεΐρος Κ. Παπαβάχης Ό 'Αντιπρέεδρος Ανδρ. Σαριδάκης Τα Μίλη Νικ. Καπαρουνάχπί, Γβώργ. Μβνιδιάτης, Έμμ. Φρκγχιαδκ χη;. Μηνάς ΚκλογερΑκης, £ταθ ρος Καατβλ λάχης. ι —Τ* Δημβτιχβ ζητήματα Το Δημοτικόν Συμβούλιον θά κληθή είς συνεδρίασιν την κροσε χη Δευτέραν. Κατ' αύτην θα ά σχοληθά μέ δι&φορα ύπηρεσιβκά χαΐ νενιχοιτΐρας φύοβως Δημοτιχα ζητηματα. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί Νέα ύφάσματα. Νεοι μ·δ!ρν·ι τιαμσί. ΑΙ τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. ΑΒΕΑ1 ΣΙΑ ■ Μανά Δαχτυλογράφοί άρτΐως κατηρ τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί κον άντιγραφήν μβλβτων Μηχανι κων, ώς καί παντός εΐδους κει μένου. (Πληροφορίαι 4κ τοθ Λογιστηρΐ ου μας). —Ή πεαοδοκ πρ·χ9έ{ βρε>-
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν ή
  πβσοδσα προχθές βροχή Ιχαλυ
  φεν άρχβτήν {Εκτασιν είς τον νο
  μόν μκς. Το ποσοστόν αυτής χά
  τα το παρελθόν εΙχοαιτετράΜρον
  ανήλθεν είς 1,3 χιλΐοστόμετρα.
  —Φιλανθρωπιχή κίνησις.
  Μάς παρεαχίθη αρμοδίως ή
  κληροφορία δτι ο Φιλανθρωπιχος
  Σύλλονος Κυρι&ν βέν υατερηαε
  χά Ι εφέτος χ*τά τας παρελθούσης
  ημέρας είς την φιλανθριιπιχήν
  κίνησιν το& τοποο. Παρα το ίτι
  δέ έστερεΐτο έχτάχτων πβρων χά)
  βοηθηματκν διένειμε έκ τ&ν μι
  χρ&ν άποθεμάτων τού είς άπό
  ρους οικογενείας τής πόλεως την
  παραμονήν χαί προπαρομονην
  τού Πάσχ« 10 χιλ. δραχμ&ν τα
  χτιχά καί ίχταχτα βοηθήματα.
  —Έργατιχά.
  Καλοθνται πάντες ο! άπααχο-
  λοδντβς εργατικόν προσωπικόν
  Βιομηχανοι βιοτίχναι καί παβης
  φύσεως επαγγελματιαι δπως τβ
  βραδύτερον μέχρι τής 10ης Μαΐ·
  ου έ ε. υποβάλνσι ημίν (Έπιθεύ
  ρήσιν Εργασίαι) πρός θεωρησιν
  χατα τα χεχανονισμένκ πίναχα
  ώρ&ν έργ*σ(ας τοδ προσωπικού
  χατα την αρξαμένην θερινην πε¬
  ρίοδον.
  Είς τούς νίους πίνκχας θ' ανα
  γράφΐται ύποχρβωτιχ&ς τβ χαθο
  ρισθέν δια τής σνλλογιχής βυμβά
  σεως ημεροαίσθιον εκάστου έργά
  τού όπερ είναι ανάλογον τ&ν έ
  τ&ν υπηρεσίας εκάστου η τ&ν έ
  τ&ν ήλιχίβς αύτοδ. "Οπου ταθτα
  ρυθμίζονται αναλόγως τ&ν έτ&ν
  έργασΐκ; είς την τέχνην οί έργο
  δόται δέον νά ζητήσωσι άπο τβύς
  εργάτας των την προσαγωγην πι
  στοποιητικοδ προϋιτηρεσίας, «τί¬
  να δέον ο! παλαιοΐ εργοδόται
  των νά χορπγ&σι τό ταχύτερον
  χαίάνβυ αποχρύφενς τοδ πραγμα
  τικοδ χρόνον υπηρεσίας τούταν,
  καθόσον οί τυχόν παραβάται θα
  διωχθ2σι συμφώνως τώ νομώ,
  *_ραι θεωρήσεως τ&ν νέων πι
  νάχων ώρών εργασίας π. μ. 11—12
  μ. μ-5-7. Ηρακλειον 5)5)37
  (Έκ τής Επιθεωρήσεως Έρ
  γαοία«).
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Παντο*ωλ>ΐον τοθ Ίιβάννου ρτσιλάν
  καθιστα γν«στ6ν είς ιήν αξιότιμον καί ·ολυ-
  ■ληθι] -«λατΚαν τού δτι «αρίλαβε» έλαιό-
  λαβον γνήσιον Ικλεκτής «οιότητος «κ τοθ ■«·
  ρίου ΜαλλέΙν Ίεραείίτρας, τό όβοϊον θά «ΜλΑ
  ά«ό σήμερον, ιονβρικβς καί λιανικΑο είο τι-
  μάς ασυναγωνίστους.
  Έβίσης γνε#στο-οιο0ι>εν «ό κοινόν βτι ·ιά
  νόιιου ββαγορεύεχαι είς «ό ο>μ Κατάστηαα *
  «ώλ^σις σνορΐλαίου.
  (Έκ τοθ Καταστή ι>ατος)
  Ι
  [
  "Ηράκλειον
  ΓραΦβΤα ίναντι ΝομαρχΙας
  ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΙΣ
  ΟΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΡίΟΣΤΑΣΙΟΥ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΛΟί ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο
  χριτού μας).—Άποψινα χηλεγραφήμα-
  τα έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι τρομα-
  κτιχή έχρηξις εγένετο σήμερον έκιί είς
  'έν μεγάλον εργοστάσιον κατασκευάς πο·
  λεμοφοδίων. Έκ τής έκρήξεως μία ητέ
  ρυξ τού έργοστασίου άνετινάχθη είς τόν
  άέρα οί περισσότεροι 6έ έκ των εργα¬
  ζομένων έν αύτω έργατών, τεχνιτών κα*
  μηχανικών ετραυματίσθησαν καί πολλο
  εφονεύθησαν. Άμέσως έσπευσαν επί τό
  που ό πρόεδρος κ. Κεμαλ 'Ατατούρκ
  καί ό πρωθυπουργός Ισμέτ Ίνονοΰ
  διετάχθη δέ ή ενεργεια αύστηροτάτω
  άνακρίσεων διά την διαπίστωσιν τώ
  αίτίων τής τραγικής έκρήξεως.
  Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΑΝΔΡΕΑΣ
  8Α ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Έκ τού Αύλαρχείου ά
  νεχοινώθη άπόψε ότι ό πρίγκηψ Άν
  8ρέ«ς πρόκειται νά μεταβή προσεχώς
  είς Κύπρον. Είς τόν πρίγκηπα οί Έλ
  ληνες τής Κύπρου έτοιμάζουν ένθου
  σιώοη ύποοοχήν.
  ΙΟΪΠΟϊΡίΕΐΊίκί^Μ^ϋ
  ΥΠΕΝΟΥΜΙΖΕΙΤΑΣΥΠΟΧΡίΟίΕΙΣ
  ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΟΓΟΥΜΕΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο*
  κριτού μας).— Τό υπουργείον των Οί
  κονομιχών εξέδωκεν άπόψε μακράν εγ¬
  κύκλιον βι' ής ύπενθυμίζει επί τή ένάρ
  ξεΐ τού νέου οικονομικόν έτους, τας ύ
  ποχρεώβεις των φορολογουμένων τας ό
  ποίας καί άνακεφαλαιώνει διά νά συμ
  μορφούνται πρός αύτάς.
  ΟΛΙΓΑΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΕΚ ΤΩΝ ΠΡβΧΘΕΐρ ΒΡΡΧΟΝ
  Α® ΗΝ ΑΙ έ Μ«ΐ«υ (τοΰ βντ«η·κριτ·ΰ
  με<().—Τ· υπουργείον τί,ς Προνοίας ανεχοί νωοεν απέψΐ ότι ώς διΐπ(στ»οαιν οί είδικαί ύπαλληλοι ·1 βποΐβι περιηλον τού; δικφ· ρ·»( ο»ν·ΐΝΐσμ·ύ{ αί ζημίαι αί προιλθβΰσκΐ «"* τ»ίί χθεσινάς βροχί,ς υπήρξαν μικραί 'ΦλΙγαι βπίσης ζημίαι «γένβντο χκί είς παραγωγήν- Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ 01ΕΠΙ0ΝΡΪ ΤΟΝ ΝΑΥΣΓΑ1Μ0Κ ΑΥΡΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο χριτού μας).—'Έχ τού Πολιτιχού Γρα φείου ανεκοινώθη σήμερον ότι ό Πρω¬ θυπουργός χ. Μεταξάς θά κατέλθη τό Σάββατον (αύριον* είς Ναύστα,θμον 'ι¬ να ενεργήση επιθεώρησιν των έκεϊ έγχα· ταατάσεων. Ό χ. Πρωθυπουργός θά συ νοδεύεται χαί άπό τόν ύφυπουργόν των Ναυτιχών χ. Παπαβασιλείου καί άπό τούς αξιωματικούς τοθ ναυτικού επιτε¬ λείον. 0 ΠΡΥΤΑΝΙΣ ι. ΠΑΠ1ΜΙΧΙΗΛ ΑΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΒΑΣΙΑΕΙ ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—-Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εδέχθη σήμερον είς μακράν ακρόασιν τόν Πρύτανιν τού Πανεπιστημίου Α¬ θηνών χ. Παπαμιχαήλ. Ό κ. Ηρύτα- νις Υ,ύχαρίστησε ^ τόν Βασιλέα βιά τό ενδιαφέρον μέ τό οποίον παρηκολού¬ θησε τάς εορτάς τής έκατονταετηρίβος τού Πανεπιστημίου χαί τοθ «ροβέφερεν άναμνηστικόν μετάλλιον τώ* έορτών ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ Πρωΐα Παρασκευής 7 Μαΐου 1937 Έκδηλούνται μεγάλοι <ρόβοι διά την εξέλιξιν τής καταστάσεως, Οί δύο έπικίνδυνοι πόλοι ΑΘΗΝΜ 6 Μοΐου (τηλβ γραφικίκ) —Κατά τηλεγοαφή μ α τα έκ Παρισίων Ης την Β<χρ κελώνην επαγιώθη ή τάξις κατόπιν τοθ σχηματισαοθ Κυ βερνήσεως υπό των Σοσισλι στών καί των άναοχ'κΏν καί ή ζωή ίπανήλθεν είς τόν κανο νικόν τρεμον ρυθμόν τη:· Κατά τα αότά έπΐσης τηλβ γραφήματα οί ΒΛσκοι ένήρνη σαν Αλλεπαλλήλους σφοδράς έτΐιθέσεις κατά των έθνικών τ-ύς όποΐους καί κατώρθωσαν ν' άπωθήσουν ίΐς αρκετόν βλ θος άναγκάσαντες οΰΓούς να ΰποχωρήσουν ατάκτως. Αντιθέτως τα έ«. Σαλαμάν κάς ραοιογραφήματα έιτιμέ νούν 8τι 8λαι αί άντεπιθέσεις Βάσ<ων απέτυχαν ο(< τρώς καί 6 α τα έθνικα στρα τίύματα έξακολουθοθν νά κοατοθν παντοθ καλώς τάς θίσεις των καί νά ποοελαό νούν μάΧισϊσ είς τίνα σηνΐΕΪα. Έν τώ μΒΤατξύ, δ έαφύλιος Ίϊπανΐιιός οημιουργεϊ' νέους κινδύνους Βιά την Εύοωπαϊ, χήν εΐοήνην καί τοθτο έξ αΐτΐ άς τ()ς ϊί^ήσεως ιτερΐ άηοφά σΓως τής Ιταλίας χσΐ Γερμα νΐας νά έπέυβουν υπέρ τοθ στρηττηνοθ Φράνκο, -βαγμα τό οποίον εάν συμβή Θ4 όοη νή^Π την Ευρώπην ι(^ πολεμι κήν σύ3Ρ"ζιν. Συνεπε'α ού των μεταξύ τΛν Εύρωι»α(<Λν πολιτικών κσΐ διπλωματικήν νύκ>ων έκδηλοθνται μεγάλαι
  άνη^υχΐαι, β«ιτβινόαεναι χα'έ< τής άβεβ-ϊΐΟΓηος ήτις έτιιχρ3 τε! εΙσέτι ώ: πρός την εξέλιξιν τής πολιτικάς καταστάσεως έν ΊιττωνΙο: Ή είδησις 8έ δτι 6 στρατη γός Άγΐάσι Ιχων καί την 6γ κρίσιν τοθ Μκάβο Χιοοχϊτο άτονεΤται νά παραδώση. 1ή' εξουσίαν ϊΐς τα έιιιτυχόντα είς τάς εκλογάς κόμματα μέ την δικαιολογίαν δτι έπΐκειν ται σοβαρά γεγονότι», πού επι βάλλουν νά υφίσταται Ισχυ ρά σΐΌατιωτιχή έθνΐκισα κή κυβέινησις έν Ίαπιωνία έτιέτανΒ περισσότερον τάς υφισταμένας ανησυχίας καί ηθϋησε τούς φόβους περΐ επι χινδυνου τροπής τής διεθνοθ; καταστάσεως. Εξηφανίσθη ό υιός τού Στάλιν; ΣυνεχίζονταιαίδιώξειςΙτώνΤροτσκιστών, & Ιταλικαι έφημ<ρ(δ«( πληρο φορβΰνται εκΜόσχας ίτι ό μβγα λύτερος υίός τού Στάλιν έ{ηφαν( οθη μνατηρΐϋίθώς έκ Τΐφλίδβς, ο που διβμβνβ, μίχβι δέ τής στιγ μης ούίένϊχνος αΰτοΰ άνβκαλύ φθη ΠιθανΜτβρα έκδοχή φέρκται ώς γβγβνός δτι έ νβαρές Στάλιν εδολοφονήθη άπό άντιστ*λινιχόν διά λόνβυς έΜδικήσΐΝς. συνβπβία τ&ν τΐλϊυταίων διωνμων μ«) έκτβ λϊσβων, αί Ιη€Ϊ*ι εγένοντο ίϊς την Γεωργίαν χατά διατανην τού. Ό έ£«ςτχνισθΕΐς ήτο νίβς τοθ £τάλιν άπβ τπν πρώτην τού σύζονβν, ή έ ποία είχεν άποβάνβι το 1917 άπό πνΐυμονίβν. Ή άναγγβλία της εξαφανίσεώς τβθ νίοδ τού προϊκίλεοε ζωηρο τάτπν συγκίνησιν είς τόν Ρϊισσον δικτάτορ», έστις κ«ί είωσβ αΰβτη ροτάται έντβΑάς είς την Ιδιαιτε ρ«ν τβ« Αστυνομίαν νά προ ατατεύση τβΰ; αλλους ίύο υ( βΰς τού πρβερχβμένβυς άπό την δευτέραν τον ούζυγβν Νάντι», ά ηοθανο3σ«ν έιτίσης τό 1932, καί βποϊοι φβιτοΰν Είς μίαν σχολήν τήςΜέσχας ώς Ισωτϊρικβί Πρός τόν σκοπόν αυτόν τα δύο παιδία τοθ δικτάτορος μβτβφβρβη βχν άμέσΜς δΓ εΐδικοΰ θωοβκι σμβνου βύτβκινπτου,άχολουθβυμβ νού παρά άστυνομικών μοτοβυ κλεττών, είς Κρεμλΐνον, δικχό φαντα τα μαθάματά των. Έν τφ μίτα{ύ α! συλλπψκκ τροτοκιατών συν·χίζοντ«ι Είς εύ ρβΐαν πάντοτε κϋμακκ. Ή άστυ νομία συνέλββϊ ΐΐκοσι πένΐΕ έρ ν«τ«ς καί έργατρίας πεΰ Βΐργ* ζοντο είς τα έργοστάσια αύτοχι νήτων μέ την κχτηγορίαν άντι σταλινιχων ίιαθέσβων, απειροι δέ είνε »1 συλλήψΕΐς διαώηλΜτών, οί οποϊβι έ{ΕδηλΜσχν δυσφορίαν έ ναντίβν τής Κυβερνήσεως χ-χΐ της οΐΜβνομικης πολιτικάς της. ΎπολονΙζεται δτι αί ένΐρνη θιϊςαι κατά τόν λή{«ντ> μπνα
  Απρίλιον συλλήψίΐς ε!{ την Νέ
  σχαν άνέρχονται είς 3 700 πρόσω
  π», κατηνορουμβνα·επί φΐλοτρβτ
  σΜΐαιιφ. ΤΕτραχίσιοι πράκτορβς
  τή; ΓκεΛΕβΰ, οΐτινες απετέλουν
  τό εμπιατον α&μκ τοΰ περιφήμου
  Γιανκώντα, συνελήφθησαν οί πε
  ρισσοτβροι χατοπιν πεισμόνου άν
  τιστάσευς κετΐ μικροσυρρ»ξϊ»ν.
  | Κατόπιν τ&ν απειραρίθμων αϋ
  , τ&ν συλλήψιων αί φυλαναΐ της
  Ι Λβυμπιάνκα καί τοΰ ΜπουρτΙκι
  ύπΕεΕπληρώβησαν άπό συλληφθεν
  τα;, ώς έκ τούτου ή ατρατΐΝΤΐχή
  ίπιτρβίτη άσφβλβίας συνβστησε
  την ΐίρνσιν χαΐ άλλων φυλακών,
  διότι η συνκέντρνσΐί είς αύτάς
  τόσων προσώπων έγκυμονεϊ Μΐν
  δύνους.
  Κατ' Εΐδησεις έξάλλου, έκ Μο
  σχας, 6 έπίτροπος επί τ&ν θΐκονο
  μιχων Ροζεννχόλτζ ήλθε είς συ
  νεννοήσεις μέ 'Αμεριχανβύς μ(
  φκλαιούχους διά την χορήγποιν
  μκγάλων πιοτώσεων είς την ΣορΊι
  τιχήν Ρί
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ
  ΑΝΤΑΛΛΙΚΤΙΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  'ίΐ; απεφάνθη ή καρά τή Έν ώ
  οιι Έμποριχ&ν χαΐ Βΐομΐ)χανι
  κ&ν Έπιμι)τίΐϊ)ρίων έπιτροπή
  ή διά τ«.ς 6η' αριθ. 24 652)17
  3(3(7 αποφάαΐως τβν οηουργων
  Οίχονομιχ&ν χά Ι 'Κθν. Οϊ ιονεμί
  άς έπιτριπομινη τρ'μηνκς παράτα
  οις τής ίσχύος τ&ν άΕιι&ν ι(οα
  γγ<)ς Ιμπορειιμάτ«ν χαθ' δπέρβα σιν κλπ. μιταταχθίνΐοον δπό τής χρονελογίας ίκϊίοεως τής σχετι χής αδιίας ι ι; Ιτερον χον πΕναχα ίύναται νά έ καί διά τΊς χορτ,γ^υμίνος παρά τής ίπιτροπΐς ταύτης ιίοχγω ή ΕΙΧΑΓΟΠΚΑ ΔΓ ύηουργΐΛής αποφάσεως δύναται ό οπουργός ι ής ,'Εθν. Οίχονομίας νά έξουσιοοοτή την παρά τβ Τρατιέζη τής Έλ λά&ος "Επιτροπήν Παθητικήν Ύπολο(κον κλήοιγκ οπω; χο ρηγβ αδείας είσαγωγής κοθ' υπέρβασιν των ΐίσακτέων πό σοτή'ων προελεύσεως χωρών μιθ' ών συνδεόμίθα διά συμ βάσεων τραπεζιτικοθ κλήριγχ βών τοθ πίνακος Στ' καί τιρώ ών ύλών β ομηχανΐας διά βιομηχανικάς έπιχειρήσεις λειτουργούσσς κατόπιν άδε( άς τοθ ΰπουργβίου Έθν. ΟΙκο νομΐας χά Ι κεχιημένας (Ισαγω γιχόν βικα'ωμσ. ΟΟ.Φ.Η. ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Σήμερον την πρωΐαν άνα γωρεΐ διΛ Πειρα ά ή ομάς τοθ ΟμΙλου Φιλάθλων. Μβτά τής ομάδος ταύτης άνα^ωοοθν χαί ύπερδιακθσιοι φΙΛοθλοι. Ώς γνωστόν την Κυριακήν 6 "Ομιλος Φ λάθλων θά συ ναντηθ5 ιίς Αθήνας είς ποδο σφαιρικόν άγώνα μέ την πό οοσφαιρικήν Όμά&α Β' Όλυμ πιαχοθ. ΤΑ ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Πρίς τίς αστυνομικάς αρχάς χαί τχύ; ιίκονβμιχιΰς έφέρους έ- κοινοποιηθή αρμοδίως 6 άναγχα ατιχίς νίμος «ηιρΐ τροκοποιήοεως, βυμπληρώοιως χα( χωδιχοποιήσε ως χβν κιρΐ τυχη?βν χαί μή παιγνίων δι&τίξιβν» μιτά Ιπ·ξ— γηματιχ·ν δίηγιβν διά φ έ Ρ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΣ ΤΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Ή Ένωσις τβν ΈμποριχΛν καί Β ομηχανικών Έπιμβλητη ρ'ων απεφάνθη επί σχετΐχοθ έρωτήματος τοθ έπιμβληηοΐ ου Χίου δτι Αρκβΐ νά εΤχε κα φβκόπτης τις την επιχείρησιν τού κστά τΛν έκδοσιν τγ)γ ύπ' αριθ. 6685)2050)21—1—37 ύ πουργιχής άηοφασεως καί νά βιατηρή ταύτην κατά την κα τανομήν ίνα τύχη βιοναμικότη τος, Πΐραιτέρφ άποφσΐνεται δτι ώς καφεκόπτης δέον νά θεωρηΡή ό δ'.ατηοών έν λει τουργ α μηχάνημα φρύξιως καί άνέσεως καΦέ έναπόχίΐ ται δμως είς την κρίσιν των αρμοδίων επιτροπών κατανο μής ό καθορισμός της χορηγή τέας έ<άσ ω καφεχότιτη πό σότητος εΐσαγωγικοθ δικσι ώματος. ΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ Την Δευτέραν ιψ,ς Δ-ανακνΐα' μσυ ομάς προσιιίπων έζέδραμεν ιϊς τό χωρίον Ά65ο3. "Αμα τή άφ'ξιι των οί πρέοχοποι χατίθε σ*ν είς τόένιΐ Ή.ψίν των πεαίν των οτίφανον άκολούθοις δέ έ τι ο*έφθτ]ο»ν τό οχολιϊίν. Κ·»τά την άφιξιν των έχιϊ δ δι&άοχαλος χ. Έμμ. Φ.ωράχης κύς προσι^ώ^ αι δι' έμκνιυσμίνης προσλαλια;. Η ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ!» Πρός τα Έμπορικ* κα( Βιο μηχανικά Έπιμβλητήρΐα άνβ κοινώθη αρμοδίως ότι ίμπο ρος είσαγωγΓύ; ε18Λν ^αρ κτηαισθέντων ώς πρώ'ων ύ λών, παθατας τό εμπόριον τΛν ε(οών τούτων κσΐ (ορύσας βιο μηχανΐατν κατβργασΐας των αυτών πρώ-ων ύλβν άς ήα πορΐύκτο δέν δύναται νά δια τηρήση το «Ιοαγωγικόν δικαΐ ωμσ, Οπερ εκέκιητο υπό ΐήν Ιδιότητα τοθ έμπόρου είσαγω γέως των ιΐΐδιν τούτων, άλ λά δέον νά θίωρηθβ ώς νέος β.ομή^ανος. ΑΙ ΕΙΖΦΟΡΑΙ ΤΟΠ ΑΗΜΩΝ ΚΑΙ Κ01Ν0ΤΗΤΩΝ Ή Διεύθυνοις ΤοπΐΜης Αΰτοδι οιχήαΕΝ; τοΰ υπουργείον τ&ν Έ σ«τιρικ&ν έκοινοποίησε πρόςτοϋς Νομκρχιχς εγκύκλιον έπεξηνοΰ σαν τόν τρόπον καθ' δν θα γίνε ται ό υπολονισμίς των ϋποχρεΝ τικΰν είαφορ&ν τ«ν δήμων κ«Ι χοινοτητων, Η ΕΞΑΪθΓΪΓρΗΤΙΙΙΗί Ή έξαγωγή ρ-ιίν-ς έηιτρέπι ται χα-όπιν νεω έρας οπουργιχής άποφίαιως είς χώρας άνταλλα γής μόνον κατόπιν αδείας τοθ χ. δίϊουργοθ Έθν. ΟΙχονομΕας. 3» ΠΡΟ Ι'ΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑ! ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙ,έ ν τβ αγορα μας κυμανθβΐσαι τιμαί των διαφόρβν ετχ·ρ!εετ «ροΐόντβν είχον Δι κατ··ΐι Ψ ¥' ·' ■' 1ο. Ι ·; » 20.60-Β1.ΙΟ .. Ι «Ι Ι6.Β0 14.- Μΐνα *. ΙαοοεΙαε. Μ Δι«νιι·>« Μ
  .. α' ■···>*.. Η ΗΝ
  ϋοοονιλ, «Ι···. Μ Μ.
  ' * *
  'ΒξαιρβτΐΜοΙ
  ν····! β'
  «λ«ι·; ,.
  *«ν·ΜΚ·· ««τ· «κ. „ |
  ■«···«« ··«!. Ι.Ν
  ΐ «ΟΙΟΤΙΒ*· „
  Ι "
  Κ·Μ·αλια («ρ« „' ιΜ.'
  Αερρατα ΡόΤα „ Μ, _<■ 'Α·ν·βερ|ΐ«τ« «βι#, |( η, ' ■θ·Μ'·ν «ΙνΑν ., 41 *αΓ •ο, 110,61—1||,|« .. 4.89-4.97 Φι·βΙνι '·λλ«νο. „ II _||>Μ
  ΣΥΝΕΠΑΗΡΩΟΗ Η ΚΥΚΑΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΟ.Ο
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΥΝΑΜΕΟΝ
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ΤΟΥ
  νΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΧΟ» ΠΛΗ8ΪΣΜ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας).— Άποψινα έκ Σαλαμάν
  κάς οαβιογραφήματα άγγέλλουν ότι
  καθ» « τηλεγραφ» ϊ ό στρατηγός Μό
  λα έκ τού Βισκαϊκού μετώπου τα έθνι
  κα στρατεύμαΐα «ροελαύνοντα συνεχώς
  συνεπλήρωσαν την χύκλωσιν τού Μηιλ
  μπάο πανταχόθεν.
  "Ηδη ήρχισεν έσπευσμένως ή ίχ«ί
  νωοις τής πόλεως υπό τού άμάχου
  πληθυσμοΰ- Έπίσης φεύγουν καί τα
  ξένα προξενεϊα χαί αί άντιπροοωπεϊ
  «ι, μεταφέρονται δέ καί τα άρχεία
  τής διοικήσεως. Έκ τούτου χρίνεται
  ότι οί έρυθροΐ δέν ποόκειται νά προ
  βάλουν πλέον σοβαράν αντίστασιν
  πρός σωτηρίαν τής πόλεως.
  Η»!Σ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΑΙ
  ΑΠΕΛΗΞΕΝ ΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ έ Μιΐβυ (;βδ βντακοχριτοϋ
  μ»ς).—Κβτα τηλεγρκφήμκτα έκ Π*ρια{»ν
  «Ι έργνσίχι τϋς διασκίψίως τοΰ Μβντρκί,
  έπκναληφθεΐαχι σήμερον ^συνεχίσίηανν
  Μ«θ' ίλην την ημέραν άπρββκβητΜς. Τό ■
  πέγευμα (ςΈδέθη άναχοινΜθέν έν τω ·η·'«
  τ·«ίζβ:αι ίτι τα μέλη της δι«σ<ίψ»ω; απέ λήξαν είς πλήρη συμφωνίαν επί των υπο κρί οιν ΤΟ "ΕΣΟΑΝΑ,, ΩΣ ΕΞΙ ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕΝ ΕΙΣ Ν1ΡΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Τό πρακτορείον Τραν ζόνσεαν τηλεγραφεί έκ Βερολίνου ότι ώς εξηκριβώθη έκ των γενομένων έρευ- νών καί άνακρίσεων τό έπαναστατικόν θωρηκτόν «'Έσηάνα» τό οποίον χατεβο· θίσθη είς τόν Βκσχαϊκόν κόλπον, οέν έβλήθη υπό βομβών των έρυθρών άερο· πλάνων άλα, προσέκρουσεν είς νάρκην έξ εκείνων τας οποίας ειχε τοποθετήσει ό έθνικός στόλος. Συνεπεία Βέ τής προβ κρούσεως αυτής καί κατεβυθίσθη. -" ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑΟΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 Μ«ΐ·υ (τβϋ άντακ·κριτ·Ο μας) —Νυχτερινά Ι χ Ροίμης τηλκφήμκτκ βγγέλλουν ·τι «1$ βλοκληρον την Κ«τ«λ« νίβν ίπιχρβτεΐ χβώδης χ«τ«σΓ«σις. Είς την Βοερκελώνην συνεχΐζονται αί συγχρούοιις μκταζύ βναρχικών καιί σβοιχλιστών, κ«8' & δέ βναφίρ·«ν αί έκϋθιν διαβιβ«ς«μιναι «ίοήσεις ύιχαρχουν αφθονοι νεκροί κ«) τρ«» μαΐίαιι έκ των συγκρνύαΐων * " ϊΙ ΤθΜΟΑΝΥΣ ΝΕΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Τό πρακτορείον Χαβάς τηλεγραφεί ότι κατα. πληροφορίας τοθ έν Βαρκελώνη άνταποκριτού τού ίσχ»1 ματίσθη σήμερον ή ,^νέοι Καιταλωνιχή Κυβέρνησις υπό τόν πρόεδρον κ. Κόμ ηβ,νυς τή συμπράξει των Σοσιαλισταί καί των άναρχικών. Δέν άναφέρει όμως τίποχε ως πρός τΑς ταραχάς πού έξερ ά άπό χθές. ΤΟ ΘΟΡΗΚΤΟΝ ΑΒΕίΩΦ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΪΗϋ ΑΓΓΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ β Μ»?ου (τού άντβιπο κριτοΰ μοις)— Είς τό υπουργείον των Ναυτικών ελήφθη σήμερο* ραοιοτηλβ γράφημ* βι' ου αγγέλλεται ότι τό θωρ*. «τόν μας «Αβέρωφ» έφθασεν είς «Αγ γλί*ν. οηον Θά λ»β% μέρος είς τάς 4 ορτβς ίψ