94242

Αριθμός τεύχους

4557

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ί τη σία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  Η111Γ0Η
  8
  ΜΑΊΌΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΓΟΣ Ι1ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4557 '
  ΤΙΕΥΙΤΙΟΙΗΙΤ1ΙΤ11 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΣ
  ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟι
  Σ1ΝΕ1ΡΙΟΥ
  Είς τάς 18 Ί·«λί·» θά ου-
  νέλθο »ίς τόν "Αγιον Νικό¬
  λαον τ· Δ' Παγκρήπον Γε
  νργοαυνεταιριστΐΜβν Συνέ¬
  δριον. ©' νσχοληθς, δέ ώς
  καταφκΐνκται Μκί έκ τβν ·ν
  &λλα οελίδι δημοσιευομενων
  αχΐτικΰν πληρβφβριβν, μβ
  7ΐλΓ.Θ·ς ζητημάτων ίκ τής ΐύ
  νοίκης επιλύσεως των έιχβί-
  «ιν έξεφτάται ή γεωργικη
  πρσοδος κκί Α ·ιΚΦν·μΐΜΐι
  εν γίν« ■.νέπτν,ις τ·δ τσ·
  κου μ»ς
  Ό θΐσμσς αύτ·ς των Παγ-
  κρητίων Συνεδρίων, καθιερω
  βείς «πό τετραετίας ήδη, δέν
  απέδωκε βεβαίως τα «ναμε-
  ν·μενα έζ ·ρχϋς ΐύχάριοτα
  βκοτελέοματα. _αί τουτο δι
  •τι «Ι χυβΐρνήσεις αί οποίαι
  έχ»βέρνησ«ν κατά τα {τη
  αυτ·, δέν έπρέαεςαν Ισον ί
  κριπΐ τα συνέδρια αύται δέν
  ίμελέτηοαν τα π·ρ(σμαχά
  των χαί κυρΐως δέν έφράντι
  σ«ν ν* ίκανοη·ιήσ·υν τα δ(
  καια αίτήματα τα οποίαι δι*
  τυκώθησαν είς «ύτα. Κανείς
  Ιμως δέν είμπσρεΤ ν' αρνη-
  Β|} την ώφελιμάτητα καί την
  θΜβκιμοτητα τδν αυνεδρίων
  «ύτδν. Καί κανείς ,δβν είμ
  πορεΐ νά υποστηρίξη, ότι δ εν
  είχον π·ντ·τ« πρακτ»κόν«π·
  τέλιαμα.
  Αντιθέτως μίλιστ», ίλο»
  •ναγνωρίζουν Ιτι χάρις ΐΐς
  τα ουνέδίια αύται (μέλει*)
  βηβκν 4ν πασά λεπτομερείς
  τί μεγάλα προβλήματα τβν
  έποίων ή λύσις ενδιαφέρη
  ΤΊΐν μιγαλβνησβν. ΈγννρΙ-
  αβηοαν ·1 ηγέται ΗβΙ «Ι έκ
  πρσσωποι τ6ν γΐνργιχβν μας
  όργανώσίων. Έχβλλικργήθη
  τ· κνΐΰμχ τής ουνεργβσίας
  Ν«ί της αλληλεγγύης μκτα,ύ
  Τβν χαταίχων τδν διαφόρων
  διαμεριοματων Καί κατε·
  οτρώβησαν μελέται χαί σχέ
  δια τα ·κ·ί« *φ«ρμ·ζ·μ»ν«
  κ«1 έχτελβύμβν» θβ συμ β*
  λουν τα μέγιστα είς την «-
  ναδημιουργ.βν τής Κρητι-
  κής ύπβίβρβο καί είς την οη
  μαντιχήν αδζηαιν τής γεωρ
  γικί,ς μας παραγωγείς. Κ«ί
  τσδτο αναμφισβητήτως απ·
  τιλιΐ σημαντιχ-τατον κέρ-
  δος τό οποίον δέν είμπβοεΐ
  χανεΐς ν« παροτβλϊψη ·υτε
  V
  «πβσ.ωτιήοη. Χ«Ρ>ί «·£
  τα τελευταίον μβλιστα συ¬
  νέδριον τ* οποίον συνήλββν
  ιΐί την πόλιν μ*.;, 4 'ΑΥΡ·
  χη Τρβιιΐζβπεύ πκρηκβλβύ
  θι,αΐ χ·ς εργασίας τ·υ δια
  τ·Β Διοιχητοδ της μ· Λ«μ-
  πρβπεύλβυ κ·· ολοκλήρου
  τ·δ έπιτελείβυ τηί, «««τ··
  πίσβη πλήρως επί των Κρητι
  χβνζητηματων κ«ί ερρύθμι
  ακ την πολιτικήν της επί τή
  βάσει τδν συγκεκριμένον
  αυτών στοιχείον τ* όκοΐα ά-
  πεχίμισεν. Άλλ· κ*ί ή Ι¬
  δέαι της ρυθμίσεως τδν χρβ
  δν είς τα ουνέδρια αύτοι ή
  Χβύο9η καί ίκαλλιβργήθη
  καί χάρις είς αύται ίγινε μοί
  νή συνείδησις χαί κατβνο
  ήθη ή βναγκη τί|ς πρκγμντο
  π·ιήσιώ( της.
  Δέν γεννάται λοικόν ού
  δεμία κμφιοβήτηαις διά την
  μεγάλην «ςίαν κεύ πρβολαμ
  βίνει καί τ· εφετεινόν ου
  νίδριον τ·0 'Αγίου Νικ·λ«
  ο». Δεδομίνου μάλιστα (τι
  είς τ· Συνέδριον αυτ* θκ
  ουμμετάοχη ώς εγνώσθη κα)
  τ· επίσημον Κρέτος δια τδν
  δκευργδν τϋς Γεωργίας καί
  τής Κρήτης καί 5χ' αλλων έκ
  προοώπων τού, ή οημαοία
  τ·0 συνκδρίου βύτού γίνε-
  ται ίτι μεγαλυτέρα. Άλλα
  δι' αυτόν «κριββς τόν λόγον
  καί θα πρέττει να κατ«βλη·
  Βή ί· τοδδκ κάθΐ φίσντίς
  τούλάχιατον &η· της
  ψνς τής μκλέτης καί της
  έζετάσεως τδν διαφόρων ζη·
  τημάτων να σημιιώσα πλήρη
  επιτυχίαν.
  Ή Κρήτη Ιχίΐ πλήβος ζή
  τημβτων κεύ την ·π«σχβ
  λβδν. Ζητήματα ουγκοινωνι
  ακ«, κνλλικργητικ», π«ρ«
  γωγικ», ύνικινά' ζητήματα
  ρνθμίσεως χρκδν κβΐ λνιοχύ
  σΐως τής παιδείας* ζητήματα
  άγρβτικης καί δημοσίας α¬
  σφαλείας. Ζητήματα κροοτκ
  σίνς τβν γκωργικδν καί κτη
  ν·τρ·φΐκδν προϊίντων της.
  Κ«ί δι* βλα αύται τα ζητη
  ματα οί εΐσηγηταί θα πρέ
  πει να είναι τελείως χατατβ
  πισμένβι, ώστε αί λύοκις τάς
  οποίας θα ύττβδείίβυν να εί
  ναι καί πραγματοποιήσωσι
  ακ· την χυβέρνηαιν καί συμ
  φέρουσαι δια τόν τόπον.
  Τ· Δ'. Παγχρήτιαν Γεωρ
  γοσυνεταιρΐΜον συνέδριον ύ
  πό τας σημερινάς συνθήκας
  καί υπο τάς περίστασις πού
  ουγκαλείται, προολαμββνκι
  έκαναλαμβκνομεν Ιδιαιτέ
  ραν σημ*ο(αν δια την νη
  οον μας. Καί η ίσον τό δυνα
  τόν καλυτέρα προπαραοκκυή
  καί όργαννσΐς τού καί ή έκ
  μέρους ολνν μνς ίνίσχυσίς
  τού αποτελεί υποχρέωσιν κ«·
  καθϋκον άπίναντι ίοιυτδν
  καί τού τοπου.
  β ΙΜΓΓΟ- ΤΟΚ
  ΣΠΑ-ΜΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΟΥ ΒΑ ΚΑΤβΛΗϊΗ_ΕΙΣ Ε Κ ΡΗΞΙΝ
  ΑΡΟΡΟΝ ΤΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΦΒΡΡΕΡΟ
  χά! τί)ς ΚΙνας. ΚοΙ ϊ[ς την Ίατ
  ττωνΐαν, διιως 6 νέος υπουρ
  γος των Εξωτερικόν κ. Σ*το
  έςιήΧωσεν δταν άηκοέχθη τόν
  διοοισμόν τού, δηκαΐ σύτός
  έη.θυιιεΐ είρήνην, δπω? καΐοΐ
  συνάδϊλφοΐ τού της Δύσεως.
  Τό προφανές^ συμπέρασμα
  είνε δτι, ενώπιον των τοομα
  κτΐκων αυτών έξοπλισμων καί
  των φεβψων δαπανων πού
  συνεπάγονται, πρέπει νά τε
  θή τό έρώτημο: ποθ είνε 6 έ
  τπτιθέμβνος; Ψβύδεται κάθε
  μ(ατ Από τάς πβντβ μεγάλας
  δυνάμεις τής ΕθοώπηΓ; Δ ότι
  έβν καί α( πέντβ μεγάλαι δυ
  νόμεις τηο Εύρώπης ιΐνβ *>1λ< κρΐνεΐο, είνε προφανές βτι δ λαι έξοπλίζοντοη διά νά άμυν θ^θν εναντίον φπντ^σμάτων. Εάν ού9εμ(α έπιθυαή νά επι Ρή, τότε ού*)«μ(α άπειλεΐΐαι 4"ό αλλη ! Έν τοσούτφ πι στεύω βτι, κατά την παροθ αν στιγμήν τουλάχιστον καί ί πίντε μεγάλαι δυνάμεις ής Εύρώπης ϊΤνβ εΐλικρινεΐς ταν διαβεβαιοθν έπισήιιως ή ήμιβπισήμως δτι δέν έ ι; ου ν ακάς βιαθέσεις εναντίον άλ ή>ων. Μβταξύ των μβγάλων
  υνάμβων ούτΔν έκβΐναι οί 6
  ποΐσι είνε άρκετά πλούσιαι
  Β,ά νά ξβκΐνήσουν πρός πολβ
  μικήν περιπέτειαν, ουδένα λό
  γον έχουν νά κάμουν πόλε
  μόν, διότι απωλείας καί ζημΐ
  άς θά ύποστοθν άπό αυτόν.
  ΑΙ δυνάμεις α( οποίαι, υπό τι
  άς δρους, έχουν νδποιο συμ
  φέρον νά έπιτεθοθν κατά των
  γ€ΐτόνων των, είνε πολύ π τω
  χαί ωστε νά ξεκινήσουν επι
  πολαΐως διά την περιπέτειαν
  ενός μεγάλου πολέμου βίς την
  Ευρώπην ό οποίος Κοριος οΤ
  δέ ποθ θά ηδύνατο νά τάς ό
  βή
  Ή ΆνγλΙο άπβφάσισε νβ
  οατίανήστ) 7 500 000 000 βολ·
  λάρια Βι' ί£οτΐ>ισμούς έντός
  τΐενταετΐας. "Η κυρέρ^ησις καί
  βλοι α ΑρχττγοΙ τ-ν κομμά-
  των εδήλωσαν επισήμως βπ ή
  •Αγγλία 8έν έπιβυμβΤ να τιο-
  λεμήση εναντίον οιουδήποτε-
  έξοπλΐζβται απλώς καί μόνον
  6ιά ν' άμυνθίΐ εναντίον παν¬
  τός, δστις θά τϊθελε να έκιτβββ
  εναντίον της.
  Κατά τος βρχβς Μαρτ'ου
  τό Μέγα φσσιστικόν Συμβού¬
  λιον έΓήΧωσεν 6τιόλΛκ)ηοος
  6 πληθυσμός άπό 18—55 έ-
  των θά ύπαχθβ είς στραηωτι
  κήν υπηρεσίαν καί δτι ή βιο
  μηχανΐσ, τ6 Ιμπόριον κσΐ ή
  έθνική ζωή θά όργανωθοθν
  διά νά ΐζυτηρΒΐήοΈυν τας α
  νάγκας τοθ.πολΐμου. ΈΓήλω
  σεν δμως σύγχρόν ως δτι ή Ί
  ταλΐα (έν έπιθιμεΐ πόλεμον
  4ναντΙον^€ θοενός κράτους δτι
  προετοιμοζει τόν τρομακτικόν
  4{·«λΐ0μ4ν της μόνον Βιά νά
  Ι άμυνθβ εναντίον πιθανόν επι
  θέσ^ων. Πρό τινος ή Γαλλία
  Ι ουνΓΊψεν εσωτερικόν δάνειον
  5.000.000.000 φράγκων οιά τε
  ραστΐσς στρατιωτικάς δαπά
  νας. Τό πρώτον δάνειον θ' Λ
  κολουθήσουν καί άλλσ. Ύ
  πουργοΙ, ΒουλευταΙ κα( έφημε
  ρΐδες εδήλωσαν είς Βλους
  τούς τόνους δτι ή Γαλλία οέν
  έπιθυμεΐ νά θίξη κανένα καί
  ότι απλάς θέλει νά αμυνθή.
  Τος ού τάς Βηλώσεις έκαμαν
  κατ' ϊπανάλτψιν έντός των
  τελευταίον Ρύο έχων οί άν
  δρες, τί όκοΤοι κυβερνοθν την
  Γερμανίαν καί ιήν Ρωσσίαν
  έν ώ συχρόιως εί στρατιωτ
  κοΐ «ροϋπολογισμοΐ των. έδι
  πλοσιόζοντο. Μόνον είς την
  Ίατωνίαν οί οονδεσμοι των
  κατωτίρων αξιωματικόν διε
  »ήρυξαν κατ' έπανάλτ,ψ^ν είς
  τόν κόσμον δτι θελουν μίαν 'Ι
  απωνΐαν άρκετά^Ισχυράν,ώστε
  νά κατσκαήοη μίαν αθτοκρα
  τορίαν είς ρβρος ι<)ς ΡωσσΙας ΠΛς λοιτιόν δύνανται νά έ - ΐγηββ δ" δλοι ίξοπλΐζονται εναντίον ενός κινδύνου, ό ό ποίος δέν υφίσταται σήμερον; Ή παραδοξολον'α οδτη έξη γεΐται άπό την όλον έν όγκου μέν ην δυσπιστίαν, ή όποΐα βα σιλεύει μεταξύ των π έν τε αύ των μεγάλον δυνάμεων. Είς τήνϊ Γαλλίαν καί την '£γγλ( αν οί κυβέρνησις καί ό λαός 11 έ ν Εχουν μεγάλην έμπισΐοσύ νην είς τάς Κυββρνήσεις τής Ιταλίας καί τής ΓερμανΙας. Ή Ρωασική κυβέρνησις Ρέ" Ιχει εμπιστοσύνην είς την Γερμανικήν. ΑΙ κυβερνήσει τί)ς Ίίαλίας καί τής Γερμανΐ άς, έξ άλλου, Ρέν εχουν έμ «τι στοσύνην είς την Ρωσσίαν, την Γαλλίαν χοΐ την Άγγλί αν. Καί ή γενΐκή αύΐή δυστιι στΐα εΤνετό άποτέλεσμα τής μεγΛλης πολιτικάς κρίσεως, ή όποΐα έξέσιτασεν είς την Εύ ρώπην μετά ΐό τέλος τοθ με γάλου πολέμου καί συνεπε'α τής πτώσεως των μεγάλων δυναστειων. Είς την Ευρώπην άπό τοθ 17ου αιώνος, μερικά πολυαν θρωτιότατα καί (σχυρότατα ά τη σχετικώς μικράς έδαΦΐ ,ς εκτάσεως συνωθοθντο με ταξύ των είς μίανικατάστασιν δηνιχοΓς άνταγωνισμοθ. Πό λυπλοκώταται πολιτικαί, οί «ονομΐκαί καί θρησκευτικαί διε νέξβις τα έκρατοθσαν πάντοτε διηοημένα. Μ'α χάποια δυσπι στία υπήρξεν επί βύο οίονας ή Φυσική κατάστασις των σχέ σεων μεταξύ των μεγάλων εθνών της Εύρώπης. Μέχρι τοθ 1914 βμως όλόκληρος ή Εόρώπη, πλήν τής Ελβετίας καί τής Γαλλίας, ήσαν μοναρ χΐαι, έκυβερνώντο δηλαδή άπό αριθμόν μεγάλων καί μικρων δυναστειων, συνδεομέ>ων με
  ταξύ των δι" άγχιστείας καί
  προσωπικήν φιλίας.
  ΛίδυναστΕΐαι αύται διηύθυ
  ναν την έξωτερΐκήν πολιτικήν
  των κρατων κοί άντεπροσώ
  πευαν *άιιοΐαν εγγύησιν μβτα
  ξύ των, ή όποία παρημπόδιζε
  την δυσπιστίαν νά υπερβή ώ
  ρισμένα δρια. Κάθε δυναστεΐα
  εγνώριζε την Αλλην έγνώρι
  ζαν δλαι κατά τό μάλ
  λον καί ήττον τούς σκοπούς
  καί τα κΐνητρα τ(]ς πολιτικής
  -ών, καθώς εγνώριζον καί τα
  μέσα «ού διέθετον. Κάθε κρά
  τος ηδύνατο (Οτω νά ύπολο
  γίζη μλ άρκετήν άκρ'βειαν
  τάς «ιθανότητσς πολέμου μ(
  Ινα νατβνικο· κρά,ος- κα
  η 4 γνωρίζη τ1
  πε νά πράξη διά νά άποφύ
  ΥΠ Ρήζ^ν. Πίΐντα ταθτα καθι
  στοθσαν δυνατάς μεταξύ τβν
  κοατΛν σχέσεις, αί όκοΤαι,
  χωΐΐς νά βΤνε απολύτως ά
  σφαλβΤς, ηδύναντο νά ίμπνεύ
  σου» ηοιάν τίνα έμπισΐοσύ
  νην. Τό 1918 δλαι αί μεγάλαι
  ^υναστεΐαι επΒσατν. Είς την
  Ρωσσίαν, την Γερμανίαν, την
  Α,ύΐρΙαν, την Ουγγαρίας την
  "Ιταλίαν, την Τουρκίαν έγιναν
  βπαναστάσεις. Ή Αγγλία
  κοί Γαλλία μοναι έκ' τον*, με
  γάλων δυνάμεων τής Εθρώ
  πης διβτήοησαν την αυτήν μορ
  φήν κυβερνήσεως, την οποίαν
  βΤχην πρό τοθ πολέμου. Αί
  λοιπαί μεγάλαι δυνάμεις έ
  χούν νέα χαθεστώτα, των ό
  ποίων οί σκοποΙ, α( τάσεις καί
  οί μέθοδοι ιΤνβ δύσκολον νά
  ΰπολογισθοθν καί νά προβλε
  Φθοθν, διότι, έφ' δσον εΤν»
  νέα καί έπαναστατικά καθε
  στωτσ, δέν γνωρίζουν άκόμη
  έπαχριβος τί θέλουν ή ποθ
  πηγοίνουν.
  Έν τοιαύτη περιπτώσει καί
  δι* αυτόν τόν λόγον, ή τάξις,
  ή όποίχ εΤχε βασιλεύσει είς
  ήν μοναργικήν Ευρώπην μ*
  χρι τοθ 1914 άντιχατεσΐάβη
  άπό Μνα απέραντον χάος, 8
  που ουδέν κράτος γνωρίζει
  πλέον ακριβώς τί δύναται νά
  αναμένη ή~ νά φοβήται άπό
  τα λοιπά κράτη, καί κατά'συ
  νέπειαν δΧα τα χράτη δυσκι
  στοθν πρός δλληΧα. Δυσπι
  στουν πρός άλληλα, σκεπτό
  μενά 8τι εάν σήμερον τό γειτο
  νικόν κράτος είνε είρηνόφιλον
  αθρ.ον ένδέχεται νά μετοβ&
  λη γνώμην καί νά κάμη πόλε
  μόν. Ποΐαι έγγυήσεις είνε δυ
  ναταΐ κατά τοιούτου ένδεχο
  μένου, πλήν τθν δπλων;
  Τό χάος σύτό θά ήτο δυνα
  τόν νά αποφευχθή μόνον εάν
  . Γαλλία κσΐή Αγγλία—τα
  δύο (σχυρά ϊθνη, τα οποίαι ή
  δυνήθησαν νά διατηρήσουν τα
  προπολεμικά καθεσιωτα των
  —εγνώριζον πως νά διατυπώ
  σουν μίαν πολιτικήν εύρωποΐ
  ής άναδιοργανώσεως καί νά
  έξασφαλίσουν κάποιαν σταθε
  ρότητα καί τάξιν είς όλόκλη
  ρον την ήπειρον αυτήν. Οδτε
  ή μ(α, οθτεή αλ,λη δμως έπέ
  τυχόν νά πράξουν τι πρός αΰ
  ήν την κατεύθυνσιν. Άπό τό
  1918 ησχολήθησαν αμφότεραι
  Αποκλειστικώς μ έ την Ιδίαν
  ούτων ευημερίαν καί άσφάλει
  αν—ώσάν νά ή'ύνατο νά ύ
  τιάρξη εύηιιερΐα καί ήαεμίσ
  είς μίαν Ευρώπην, ή όποία εΤ
  χε πβριίλθει είς τοιοθτον χά
  Τα άποτελέσματα τής αγ
  γλικής καί γαλλικής αυτής ά
  ικανότητος φαίνονται σήμε
  ρον. Όλοι αύτοι οί παράφρο
  νες έξοπλισμοί, είς τούς όποι
  ούς ή Εύρώπη ρίπτει τούς τε
  λευταΐους πόρους της, δέν ήα
  ποροθν νά έξακολουθήσουν.
  Είνε μ(α σπασμωοική κατάστα
  σις ή όποία μόνον είς Εκρηξιν
  δύναται νά απολήξη.
  Ο. ΡβΓΓβΓθ
  Η ΕΒΥΓΙΑΝΣϋΣ ΤΗϋ ΧΟΡλΧ!
  ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΜΕΝ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΓΗΝ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ;
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΕ ΤΟ ΥΠΟΣΧΕΤΑ1
  Τό Ύγειονομκον Κέντρον τοθ
  νομαθ μας εζήτησεν άπο Τίύς επι
  θεωρ^τας τβν Δημοτιχΐον σχολεί¬
  ων να τοθ δτιοβαλλουν κΕναχα τδν
  σχολιίβν των μάλλον ίλογινβν πι
  ριφιρει&ν διά νά τα Ιφοδΐάοη μΐ
  κινΐνην την οποίαν θΐ διανιίμουν
  ιίς τού; μαθητάς των.
  Τό γιγονος είναι έξαιριτιχβς
  ευχάριστον. Καί άποδεικνύιι Βτι
  τό Κράτος Ιχΐι σκοπίν νά νάμ^ 6
  τι τοθ είναι δυνατόν διά ν' άπκλ·
  λάξη «υ; νίβας τής χώρας χαί
  τα παιδία 4πδ την μάαιιγα τβς
  ίλνοΐαί. "Αν λάβωμεν δέ δΐχ' δ·
  ψιι προσέτι Ετι το «πουργιΐον τής
  'Υγιεινής χαί ή κυβέρνησις γενι
  χώτιρον οχέπτονται νά λαδουν αει
  ράν μίτρων μελετημίναίν χαί οοβχ
  ρβν πρός έξυγίανσιν τκθ πληθυ·
  ομοθ μτς, ιΐμποροθμεν βασίμως
  νά ελπίζωμεν Βτι συντόμως ή έλο·
  οσΐα θά περιορισθή σΐ]μα«τιχα
  αν ?ίν έχλε'ψΐ ϋ ολοκλήρου.
  Είναι ϊ» ίμολογουμίνως χαιρος
  νά έργαννθ) αυτή ή σταυροφο»(α
  πρός καταπολέμησιν τής μΐγαλη:
  ούιής πληγάς πςύ βαοανίζιι τόν
  τόπον μας. Ή ίλονκσΐα Ιχιι τρο
  μαχτινήν έξάπλωσιν ι2ς την Οκαι
  θρον Εδ'α. Κατά τάς ίπιοήμους
  άναχοινώακς, ώ; έξαγεται έκ τβν
  στατιαιιχβν, έκ τβν εξήμιου έκκ-
  τομμιιρΓβν τοθ πληθοομοθ μας υ¬
  πέρ τό ένάμισυ ί*ατομμόριον πά·
  οχουν άτ 6 την νόσον αυτήν. Καί
  εί (Χνθ(ωποι Βύτοί, φλογιζίμενοι
  άπ4 τόν πυρετίν, φθίνουν χβί χά·
  νονται ναΐ χαθίοτανται άνίχανοι
  διά χάθι δημιουργιχίϊν εργασίαν.
  Επί πλέον Γε χαθΐστανται ιυπρδσ
  ίλητοι χβί κπό τάς άλλας ασθε¬
  νείας, άπο τ^ν φυματίωσιν χυρί
  ως ποΰ Ιχει λάβει χαΐ αυτή τρο
  μχχτιχήν Ιξίπλωσιν.
  Ειδικώτερον έδα εί; τίν νομίν
  μας χαί χυρ(ως είς τ^ν Μισσα·
  * ή Ιλονοσία κάμνει θραθσιν
  ΗΠΡΒΤΟΜΑΓΙΑ·
  Αυριον θά γίνη ό έορτα*
  σμός τής Πρωτομαγιάς πού
  μετετέθη λόγω τής συμπτώ
  σεώς της μέ τό μέγα Σοββα
  τον. Ή ήμέρα αυτή ήτο άλ
  λοτε δχι μόνον έορτή των λου
  λουδιων άλλά χαί ήμέρα ταρα
  χον κσΐ έπεισοδίων. Εφέτος
  δμως θά είνε ήμέρα ήσυχίας
  καί γενικής χαράς καί έξό
  δου πρός την ύπαιθρον. Ή
  καθιέρωσίς της ώς ημέρας άπο
  δόσεως τιμής είς την έργαοί
  αν χαί ή άναγνώρισίς της υπό
  τοθ Κράτους ώς ημέρας έορ
  τασμοθ τής έργατικής τάξεως
  αΐρει τας παρεξηγησεις πού
  υφίσταντο άλλοτε. Καί έξαλεί
  φεΐ συγχρόνως (άς αφορμάς
  πού έδημιουργοθσαν τα θλιβε
  ρά έπεισόδια, τάς ταραχάς
  καί τα όμματα πολλάκις·
  **#
  ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΘΥΜΟΖ·
  Επι τ|) ενάρξει τοθ νέου
  οίκονομικοθ Ιτους τό υπουρ
  γεΤον τον Οικονομικόν έκοινο
  ποίησεν εγκύκλιον δια τής 6
  4 όπενβυμΐζει είς τούς #ο
  διιστυχβς. Χιλιάίες είναι εί ελο
  νεσίθντες. Χιλιαδες άνθρωποι ά·
  χρηατεύονται χαθ' Βλον τό θέρος,
  κάθε χρίνο χαί καταντοθ^ άνΕχκ
  ν?ι διά χάθι ε 15ους εργασίαν.
  Καί Ιγινε μέν χά Ι άλλοτε πρό
  Ιτβν πρεσπίθεικ Οργανώσεως τοθ
  άνθελονοσιαχοθ άγβνο;, «λλ' ή
  προσπαθεία αύιή διεκίπη άργίτ·
  ρϊ. Τα λοΐ'χοι ΙατρεΙα χαί τα «ν-
  θελονεσιαχά συνεργιΐχ ποβ εΐχαν
  σνστηθς τί τι, κατηργήθησαν καί
  διελύθησαν. Ή άποξήρανσις τβν
  μιχρβν ίλβν Ιοταμίτησε. Ή χά
  λιψς των τιλμάτων χά Ι των σία
  σΐμων δδάτβν διά πετρελαίου διε·
  κόιτη. Καί ή έλονοσΕκ έξτ,πλώ·
  θη πάλιν είς μεγάλην έκτασιν.
  'Αλλ' ό ά"; ών που όργανώνει τώρα
  τό Κράτος πιστεοβμεν δτι ίέν θά
  διαχοπ$. Ή Κυβέρνησις φαίνεται
  Βτι ϊχει χατανοήσει πλήρως πί·
  σην χολοσσιαΕκν σημασίαν Ιχει
  ίιά το μίλλον χαΐ τ^ν πρόοδον
  τοθ Ιθνους ή έξυγίανσις τοθ λαοθ.
  Καί ουτό γεν<α την έλπίδα Βχι δ άιώ/ θά συνιχισθ) μέχρις οιου φέρει τα άναμενόμενα ιδχαρισια άποτελέσμκτ». Φυσιχά, ή δρια» χή απαλλαγή τοθ τόπου άπο την έλονοοίαν χαί τάς άλλας ίλογινεΐς άοθενεΕας ϊέν θά επιτευχθή χω ρΐς την άποξήρΛνσιντων έ λ» ν χαί την εκτέλεσιν τίν μεγάλων έξ«· γιαντιχων έργων χά Ι έϊω, είς την Μεσσαράν, τέν Γιόφυρο, το Γάζι, τόν Κορνα 'Αποχορωνου χα,Ι |!ς τα άλλα βιαμερΕσματα τ<)ς χώρος. Ειμπορεί Βμως κάλλιοτα ^έ την διανομήν χινίνης είς τους ίλ^νοσι οπ?ή<τους ηληϋυσμιυς χαί μέ διά φορκ άλλα πρόχειρα μέσα νά με τριαοθϊ οημαντιχά τό χακδν. Καί πρός την κατεύθυνσιν αδτην στ|ί^ φεται ή5η ή Κυβέρνησις. Ένφεκ παραλλήλου αγγέλλει δτι διά τής εκτελέσεως, τοθ δεχκετοθς σχεΐΐοιι θά επιδιώξη την οριστικήν χαί πλήρη εξυγίανοιν τής χώρας. ρολογουμένους τάς πρός τό Κράτος ΰποχρεώσεις των. Αλλ' ελπίζομεν δτι ή γϊωργι κή παραγωγή καί ή έν γένει έσοδεία θά είνε τόσον Ικανο ποιητική εφέτος ώστε νά έχη ό κόσμος τα περιθώρια νά έκ πληρώση όλας τάς ΰποχρεώ σεις τού εύχερως καί νά πλη ρώση καί τούς Φόρους τού χωρίς πολλάς ύπενθυμίσεις καί πιεστικά μέτρα. Διότι ό Ελληνικάς λαός συνεισΦέρει πάντοτε προθύμως είς τό Κρά τος δταν έχη καί δταν είμπο ρεΐ. *** ΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΒΝ ΚΥΡ.3 '· "Οπως τιάνΐοχι δπως είς δλας τάς περιστάσεις, είς τάς παραμονάς έορτων καί εφέτος ό Σύλλογος των Κυ ριών τής πόλεώς μας έπέδει ξεν την συνήθη φιλανθρωπικήν δρασιν. Έβοήθησε τού; πτω¬ χούς. Διένειμε χρήματα είς (ούς ένδεεΐς. Απέστειλε τρό Φιμα κα( ειδή ρουχισμοθ είς τούς απόρους. Καί ίδωσε είς πλείστας οικογενείας τα μέσα νά αΐσθανθοθν την χαράν τής Άναστάσεως. Είνε λοι· πόν αξιον πάσης έξάρσεως τό έργον τοθ Συλλόγου . των φιλανθρώπων Κυρίων. Καί εΤ νβ καθήκον των δυναμένων καί των εύπορούντων νά συν τρέχουν είς την θείαν άποστο λήν τού τό καλόν ούιό κοινω νικόν σωματείον. ΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΊΌ ϊ»ι* μιτά τό. άλλο χατα φθάνουν είς την πόλιν μας τα χά ραβάνιβ τβν ξέω>- περιηγηιβν.
  Καί χα6ώί πληροφορούμεθα ή τού
  ριστιχή κίνησις θά συνεχισθή χαΒ'
  Βλην την άνοιξιν χαΐ τό θέρος μ!
  πολλήν ζωηρδιητα. Τό δυσΐύχημα
  Βμως είνε Οτι ι Ε ξένοι Ιρχοντα
  τό προ,, χαί φεύνουν τό βράδυ
  αβντως, τό Μίρίος έχ τής χινήσε
  ως αυτ«]ς ΒΙν είνε ιϋ« μιχρέν ς&
  τι ινχαταφρονητον, Καί έλχΐζο
  Η
  μιν ν' άγατφουν οί ξέναι έπιοκ»
  πται τον τόπον μας χαί νά έλθουν
  χαί άλλην φοράν χαί νά παραμεί.
  νούν επί μκχρότερβν διάατημα.
  Άλλά πρός τοϋιο βεβαίως θά πρέ
  πει νά έργασθβμιν κ*1 ημείς.
  ***
  ΟΔΟΙ Φ0ΙΝΙΚΙΑ2-
  Νχ εκκνεΛθιομεν χαί νά κ*·
  ραχαλέσωμΐν χαί πάλιν νά ληφθ)
  μέριμνκ διά την ταχυτέραν σχυρό
  αιρα>3ΐν τ^ς όίοθ Φιινιχιβ; χά Ι
  την επισκευήν ιής γεφυρας Λουτ!
  Ιΐίραμοι; Άλλ' έχομεν άοχοληθεϊ
  ίς τόσκ χαί τόσχ φύλλα μας μέ·
  χρι σήμερον. Καί έπειτοι φανταζό¬
  μεθα Βΐι τό Έπαρχιβχον ΤαμιΙον
  είς τή * άρμοδιότηΐα τοθ δποίου
  δηάγονΐαι τα έργα ούΐά θά «νέ-
  γραψιν είς τόν νέον προϋπολογι¬
  σμόν τού την βπίχιτουμένην πΐστω
  σιν διά τή» έχτέλεσίν τω λ Θ1 ε¬
  λέγαμεν μόνον ν' αρχίση τα σιιντο·
  μώ ιερόν ή αχετιχή έργασΐ» δια
  ν> είναι «Μίμη ή δδος μέχρι τοθ
  προσιχοθς Λδνοΰστου τέ πολ6.
  ΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔ&Ν. 3
  Οηω^ η^νΐθΐε χ»ι έφέΐος δ
  χαλδς σόλλογος τβν Δισποινίδων
  έπραξε το χαθ«]χόν τού ένέδυσεΐδθ
  παιδάκια. ΈμοΕρασεν ού/ά χαί
  πασχαλινά κουλοώρια ιίς πτωχάς
  οικογενείας έστειλε τρόφιμα, χαλ
  τοις κ«1 μοινίύλιαεϊςτβγηροχομιϊο.
  Καί ϊέν έλησμόνησεν ι!» τδ νο·
  σοχομιΐβ χκΐ τό Βρεφοχομεΐο. "Β-
  χαμε δηλαδή δΐι ήτο δυνατόν δια
  νά δώση δλίγην έστω χ«ραν είς
  τους δυβτυχοθντβς χ«1 τιδς από¬
  ρους. Νά ιΐηωμεν δΐι θά πρέπει
  ' κοινωνία μας νά συντρέξη τδν2ύλ
  λόγον αυτόν είς τδ έργο τού. 'Αλλ'
  αυιδ τό «ίοθίνεται χαθίνας ώς
  δποχρίωσίν τού. Καί ίέν 5πάρχει
  άνίγκτ, τβν ίδιχβν μας
  βι*»ν.
  Μ
  ι·
  απο ρβα
  ι Λ
  1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον «Τό
  δράμστ τοθ Μάγιερλιγκ»
  Καθ* έκαστην άπογευματινή ώ
  ρα 7 μ. μ.
  *♦*
  ΜΙΝΩΛ.— Σήμεοον «θεϊο τρα
  γοθδι» με την Μάρθα "ΕγκερΘ.
  (Κατάλληλον βι' δλους),
  Σημ. Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββα
  το είς τάς 6 1 2 μ. μ. άπογευμα
  τινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον γιά βσους
  δέν τώ εΤδαν τό κουρσάρικο Ερχον:
  «Καπιταΐν Μττλούντ·.
  ***
  ΟΠΥΛΑΚΑΙΙ
  ΤΑ ΤΕΛΕϊΟΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α^Π1 Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ωραιοτέρα ται
  νία τγοΟ έγινε μέ
  χρι σήμερον;
  ΤΠ1ΡΑΜ1 ΤΟΥ
  ΜΑΓΙΕΡΛΙΓΙ
  Κατά τό μυβιοτέρημα τοθ,
  Κλώντ Άνέ.
  Νέ χον
  ΣΑΡΛ
  ΜΠΟΥΑΠΕ
  Όπως δέν τβν εΐοατε ΐτβτέ
  'έας σήμερον, ιΐς τον ρόλον
  τού Πρι'νχηηος Ροβόλφου
  χ«1 την:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΗΤΑΡΙΕ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΛΙΜΛΔΑ
  «ΓΣΤΑΜΕΝΙΙ
  'θηερέττ» μέ
  ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΔ
  ΦΛΟΓΑ!
  'Βνοι πρλύκροτον
  Ιστορικόν Εργον.
  ΑΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοθ Προοπέρ ΜεριμΙ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
  ΣωιιατΐΙου Έηιηλοποιών χ«1 Κα
  θεχλοποιβν Ηρακλείου «Ό 3*
  λουργο(», λαβον δή" 2ψε: τα έ»
  ταίς έφ^μερΕδαις «Βραδύνη» χαΐ
  «Μέλλον Επαγγελματιαι» 8ΐ)αεσ
  ευθίντα, αναφορικώς μέ τέν θ?4
  νόν ταθ Μίνωος Βοτις ίϊωρήθτ;
  είς την Α. Μ. τον Βχαιλέα χατί
  την πρόσφατον έηΐσχιψν ΙύΐοΟ
  έν ι% πόλει μ~(, βεβαιοί χατηγο
  ρτ)ματιχδς 8ΐι τί άληθές τουτο
  καλλιτέχνου» είναι αποκλειστικόν
  έργον τοθ ενταύθα οί «ου Ί. Μ»)λι
  αράχη χαΐ Γί*ν, 8«ις οΐχος χά!
  ΐϊηρήοατα τον θρόνον τοθτον ιί(
  τΐν Α. Μ. τάν Βιαιλέχ τβν '£λ
  >ή«βν Γεώργιον Β!.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
  Σωματείον
  Ό Πβόεϊβος
  Κ. Παπαδάκης
  Ό Άντιποόεδροζ
  Ανδρ. Σαριδάκης
  Τα Μέλη
  Νιχ Κα«αρο«νβχοί, Γεώργ.
  Μινιδιάτη,. Έμμ. Φρκγκιαδά
  κης. Μηνάς Κ«λ«γ(ρακης. £ταθ
  ρβ( Καστελλάκι);,
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέαι ύφάσματα.
  Νε·ι μοδίρνοι χρνμα-
  τιομοί.
  ΑΙ τιμαί μα{ ιΐν* αί
  λό
  ΙΒΕΑΙΣΙΙΙΙ
  —Έγώ τουλάχιστον,
  6 δήμαρχος, θυμοθμαι καλα
  δ τι την τελευταίαι Φορά ηού
  πέρσσε άττό την πόλη μβς ο
  κύριος ΝατόαρχοΓ, μβς εΤπε
  «6 βασιληας μοθ ίθωσβ τό
  λόγο τού ότι οί προτεστάντες
  καΡώ; κι'οΐ κσθολικοΙ ύκήκοο
  τού ΘΛ βΤχαν τα Ιδία βικαιώ
  αστα.» Έξη μήνες άργότερα
  6 βατσιληβς, τιού τοθ ΙΒωσβΑτό
  λόγο τού, ίβΐλε να τόν δολο
  φονήσουν. "Αν ανοΐξουμε τΙ< πόλβς μα<-, ή νύκτα τοθ άγί ου ΒαρθολομαΙου θα γίνη κα σέ μάς, καθώς Ιγινε κσί οχό Πορ'σι, —Ό βασιλίδος γελάοθηκβ άτιό τούς Γκύζηοες. Μετα νοϊΐ κσΐ θέλει να ίζανοράσρ τό ο Γιια πού χύθηκβ. "Άν μέ τό τιεϊσμά σας να μή συνθη κολονήτε έρεθίσετβ τούς καθο λικούς βλες ο( δυνάμεις τοθ βσσιλεΐου θά πΐσουν επάνω σας κα{ τότε θά κατσστρσφή τό χαταφόνιο τής προτβσταν τι*ή·ς θρησκεί,ας. ΕΙρήνηΙ ΕΙρή νηΐ πιστίψετέ με, κύριε δή μσρνε. —"ΑνανδρϊΙ άνέκραξβ ί πόστορας, έπιθυμβΤς την ε( οήνη γιατι" φοβάσαι για τή ζωή σου. —ΤΩΙ κύριε ΛαπλάςΙ είπε ό οήασοχος. —Μέ λ(γα λόγισ, ίξακολού θησε ψοχρΛ ό ΛανοΟ, ή τελευ τσία μου λίξη είναι δΐι, αν ό βασιληας παραδεχθή να μή εγκαταστήση φρουοά μίσα στήν Ροσέλλη καΐ ν' αφήση £ λεύθερα τα κηρύγματά μα<Γ, πρέπβι νά τοθ πσραδώσουμε την τιόλη. —ΕΤολι προδότητΐ άνέκρα ξβ 6 Λαπλβς, κι* ίΤσαι πλη ρωμένος άκό τού; τυράν νους. —Θεέ μουΙ τί λέτε αύτοθ, κύριε Λ απλάς; εΤπε πάλιν ό ?ήασρχος. Ό ΛΐνοΟ χαμογέλσσϊ έ λαφρά, μ Α περιφρο η ακό τρόηο. [ —Βλέκετε, κύριε ίήμσρχε, πθς ή έποχή ποΰ ζοθμε εί ναι πσρόξβνη- οί πολεμιστές μιλοθν γιά ίίρήνη κι' οί πά στορες χηοόττουν τόν πόλεμο. —Άγατϊτρβ κύριε, έξηκολούθη σε, κι' άπευθύνθη*(£ τέλος στόν Λιτιλάς, είναι ή &ρα τοθ φαγητΓϋ, μοθ φσΙνΒται, <αΙ χωςίς αλλο ή γυναΐχά σας, σβς περιμένει στό σπΐτι. (συνβχίζεται) Μιά ιτεντάίΐορφη ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46 >*
  ΚΕΡΑΣΙΑ
  ΜΑΗ0Α82 Γ Κ Ο Η102
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΙΡΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΝΑΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΜΖ. ΗΙΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Λέχιται έν τϋ {«ταεΐφ
  τού, βδβς Πιιρ«ι&ς 17δ'
  Α0ΗΝΑΙ. Τηλ. 52.379
  Τώ ττρθτα μαθρσ γλυκο κεράσισ
  Εκαμαν την έμφάνισίν τους είς την
  άγορα. Κοψΐνια ξέχειλα άπο τόν
  ώραϊο καρττό Εχουν γεμΐσει βλατα
  κατσσΐήματα των φρουτικων.
  Τα εΙ6ε ό κοομογυρισμένος κοΐ
  ξενομανής λιγάκι φΐλος τής συν
  τροφιάς κι' σρχιοε τή βιήνησι μ>6ς
  άτι" τ'ς άτέλειωτες καΐ άνεξάντλη
  τες άναμνήσεις τού.
  — θυμοθμαι την 'ίαττωνΐα, μας
  εΤπε* έκεϊ νά Ιδής κεράσια. Δαση
  οί κερασιές. Τό αρωμα των λοι>·
  λουδιών τους μεθυστικό, λεπτό ύ
  περκόσμιο. Καΐ τα κεράσια ϋστερα
  ποθ άστράφτουν κύτω άπ' τόν
  θερμό ήλιο τής μακρυνής αότης
  χώρας, πλέκονται ο" ώραιότατα
  οταφύλια στολισμένα μέ λουλού·
  δια, τραγουβισμένα άπό τίς έξωτι·
  κές έκίΐνες ώμορφιές μέ τό λετττο·
  φυή όργανισαό καΐ τα λοξα £ξυ
  πνα μάτια. Καί τρώς κεράσια κα)
  θαρρεϊς 6τι τρυγδς τόμέλι.άττί τα
  χεΐλη Γκέ'ισας γΓητευτικής." Κερά
  σία, Γκέϊσες καί Χρυσάνθεμσ, Αύ
  τα τα τρ(α πρόγματα φίοι μου
  θά μεΐνουν ώλησμόνητα μέσ' την
  ψυχή μου. Αύτά είνε ή ΊαπωνΙσ.
  Αύτά δίδουν ΰλη τή γοητεΐα στή
  χώρα τού άνστέλλοντος ηλίου. Τώ
  ρα πού ββπω τ* κεράσια, θυμοθ¬
  μαι τΐάλι την ώροία έκείνη χώρα
  κοΐ μελαγχολω.
  Είχαμε ΰλοι δεχτή τόν κατσρ
  ράκτη των ρωμαντισμων τού άμ(
  λητοι, συνεπσρμένοι ώ πό τίς τΐερι
  γραφές, γοητευμένοι άπό την ώμορ
  φιά τής χώρας πού έζωντανευε
  σΐή σκέψι μας,
  Μονάχα 6νας ό π' τή συντροφιά
  πού Εέν φαινόταν καί πολύ ίνθου
  σισσμένος. Ό ϋμνος καί ώ Επαι-
  νος πρίς κάθε τι τό ξένο τόν έξε-
  νεύριζε. *Η άγΛττη τού πρός την
  Έλλάδσ. ό δρωτάς τού ττρός την
  Κρήτη, δέν αφινε κανίνα περιθώ
  ριο στήν καρδιά τού γιά νά χωρέ.
  ση κι' &λλα μέρη.
  — Μιλδς γιά την Ισπανία καί
  τίς ΓκέίσεΓ, απήντησε Σέ ουλλυ-
  ποθμαι φίλε μου. Τρέχεις τόσο
  μακρυά, γιά νά συλλάβης τό *ρα
  μα των πιό κοινων, των ττιό πεζων
  πραγμάτων πού μέ τή φαντασΐα
  σου τα βλέπεις ώς ποίησι έξωτι-
  σμοθ. Μά δέν πηγαΐνεις χριστΐ',νί-
  μου ώς τό πιόκοντινό χωριό τοΟ'Η
  ρακλεΐου; Δέν τας είς τα Πεζα.
  στόν 'Αη Βσσΐλη, στοθ Σάρχου,
  οτόν Άγιον θωμδ, στήν 'ΑγΙα
  Βαρβάρσ, στή ΣΙββα σ' £να όττοιο-
  δήτοτε χωριό μας; θά Ιδής κι' έκεΐ
  τίς κερασιές νά κλΐνουν άπ' τό βα
  ρος τοθ ώοαΓου γλυκοθ καρποθ
  των. θά Ιδής κοπέλλες ροδαλές
  μ τίς πολύχρωμες μαντή>ες δεμέ
  νες στό κεφάλι νά κόβουν τα κερά
  σία καί νά τα πλέκουν μέ λουλού
  δια οέ σταφύλια. Καί θά ώΛου^ης
  τα τραγούδια των ν' άντιλαλοΰν
  στΐς ρεμματιές κοΐ τα κρυοτάλλι.
  νά τους ν^λια ν* άντηχοϋν, σάν
  ήχοι μουσικής Αρμονίας, σάν £νσς
  θριαμβικός ίίμνος σ' αθτή την ώ
  μορφά τοθ Κρητικού τοπίου μέ τό
  γαλάίιο γελαστό οϋρανό καί τοθ
  φωτός τα παιχνιδΐσματα, ΜοΟ ζω·
  ς
  τβν χακοποΐών.
  Μίαν άλΐίθή χαινοτομ(αν ι?ς
  οήμανοιν τβν χαχοττοιδν Ι
  σεν ή άσαινσμία τή; Νίας
  κ»){. Έχτδ{ τής φ«βτογρΒ
  χαΐ δακτυλσαχοπήαεω; τοθ
  ποιοβ, δπ&βάλλετβι (ϋ:ος χαΕ
  φωνολτ,ψ'αν. Καί δ ίΐακος
  τ*)ν φ«νήν τού ηοοβτΕθΐται
  3ύ:ίς ώ; οτοιχιΐιν ταυτότητος
  τό δελτίον μέ τα δακτυλιχβ
  τή
  Τί
  «ί
  μ
  χά
  «?
  άπ
  —Ή αίσθηΐική τβν ΊβΐΚΝν
  δ«ν.
  Είς τήν'Ιγωνίαν, δηου, έν τού
  τοις ώ; γνβστόν τό φίλημα άπβγι
  ρεύεται ά*6μτ] χαΐ νά πρ^βίλλι
  ται ιίς τόν «ινημβτογ/ρίφίν, ώ
  ίξ«(ίΐΐτ'ν.6ις άαιμνος πί&ξΐς, Εδ>δ
  θτ) εσχάτως ή πρώττ) βϊς τόν χό
  ομο« σι/σ ηματικί) οχ'λή"... μχχι
  πβζ. ΑΙ έίαιριίτΐ μεταφοο&ν τ:0
  Τ4χιο απεφάσισαν βπας αΕ ιίοπρα
  κτόριοοχι τβν τρβμ «αί τδν λ«β)
  φορε'ων παρακολοιιθήσίυν μαΓή ι τ.
  τα μαχιγΐάζ ώηε νά αί) έμφ
  ζωνταΐ άχαλαΐσθητοι είς τό κοινόν
  ποΰ τβξιδιύΐι.
  *♦*
  —Αί συνέπειαι τής £(Ίαώαε
  »{ των δύο φύλ«ν·
  Τα διχαατήρια τ«^ πόλιως Κ
  ζάν ττ)ί Σίδιετικής Ρωσσίαις έξί
  ?ωναν έοχάτας μίαν άρχετά πε
  ρΕεργον απόφασιν. Κάποΐος «:ύ'
  τροφες» εζήτησε διβζύ;''ον διότ
  ή σίζυγίς τού έγχατΐλε ψιν αοτον
  χαΐ τα δύο ίτ]£ τέκνα χιορΐς άπο
  γ-ρ&ντα λόγον. Τό διβζύγιον εδόθη
  κα! ή σίζυγος δπεχρνώθτ] νά
  ,δάλη τα έζοδα δίατροφτ]ς τ
  τέχνα,ν χ» Ι τοθ αυζύγο», δεϊομί
  νού δτι ι&ρίσχετοΐ!, χ»τ* την χρ
  σιν το3 οΊχασ^ηρΕου, ΐί( χαλλιτέ
  οαν π&τοθ οικονομικήν θίσιν ν
  ιμβχνομένης δη' δψιν τής Ισό'7)
  τος διχαΐωμάτων των δύο φύλων
  γραφίζεις φΐλεμου χυμαιρι^ές είκό
  νες κόσμων μσκρυνών. Ένω έδώ
  βρισκ^μαστε στήν τΐιό ώροία χώρα
  τού κόαμου. Δέν Εχομε βεβαία Γκέ
  ϊσες μέ ίξυπνα λοξά ματακια* έχο¬
  με ΰμως καί χρυσάνθεμα καί κερά
  σία καθώς αϋτοΙ. Κι' Εχομε, καΐ κο
  πέλλες ώμορφες μ" ώρσϊα μάτια
  Λμυγδαλωτά, γεμβτα οτοργή κα
  γοητεΐα, κοπέλλες στά χωρία μέ
  οτολισμίνα τα μαλλιά τους άπό άν
  Θη κοΐ κεράσισ. Πρωτομαγιά είνε
  κύριοι, σθριο. Μΐτορεϊτε κάλλιστα
  νά πάτε νά τίς δήτε.
  Μ.
  ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟ£-£ΤΟΝΑΧΟΛΟΓΟ£
  ΝΟ-ΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΩΝ-ΗΠΑΤΟΣ
  »α1 Ββρολίνν Τ.
  Μ«Ι δβΐιΐΐΐβη-
  Εΐδιχϋς έκπβιίϊυβίΐϊ έν Μονάχω
  Α35Ϊ5ΐβηΙ των χ«6ηνητ&ν νοη ΒβΓ^ιηα
  Ιιβΐιη.
  Δεχβται τούς «άσχοντας Ικ τ&ν ημ
  τοθ ΠητικοΟ Συστήματος «Ις τό Ιατρείον τού.
  Πλατείαι Τριών Καμάρων (Οίκία ΊαχροΟ κ. Χΐ
  λιβόνη) 9—12 «μ. καί 4—6 μ. μ. Άρ. Τηλ 7—92
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Ήλιχτριχή ΈταιρεΕα Άρ
  χανβν ζητεί κροσφοράς διά Εύβ δ
  δραυλινά πιεστίζρια μιτά μ 3ς 6
  ίραυλικής άντλίας' ι έχοντες άν
  τιπροσωπιίκνΕΰίωπβΐχΜν έργοστα
  οίων ιίί τΑν έν Ελλάδι τοιού
  των ίύναντακ νά άκοταθβοιν
  την ώς άω Ηλεκτρικήν ΈταιρΙαν
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. λ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΚΥΑΟΠΟΤλΜΙΤΗ
  ΔΙΠΛΡΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί κα,Ι οίκοοομικαί έπιχειρήαεις,
  βιομηχανικαί κκτνσκευαΐ, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραί κατασκευαί, οίχοοομικά, ό-
  Εοποιία.
  ΑΝΔΡΟΙΈΟ. Πβιρβιιιλεύρ«( {ιιλαιτο
  !
  >τα Ι Γραφεΐκ Ί
  "ΰ Ι βαχαβ μ. χ. Κ»
  ·.« 1
  αν. ν.^.»,-^^^.^^,
  §Η0-ΐ1ΗΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΝηιΊΡ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤο» ΙΔΡΥΣΕ-Σ 1893
  112 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστή^ατα έν τ<2> εξωτερικώ.
  (Έν Αγγλία, Αίγύπτφ καί Κύπρω)
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Νβ-τ ΤθΓ-—Τιιβ ΒβηΐΣ οί ΔΐΗεηβ ίχηβί
  205
  Καταθέσιις είς 6ρα|. ίν όψει καί £·1 «ε^οθεσμίο:. Πάσης #ύσι»α
  Τρα««ζιτι»χΐ) Ιργοσία ΰ«6 «ούς ι/δλλον συμφέροντας δρους.
  ΙΙΙΠΜ1ΙΙΙΠΙΙ111ΙΙΙ1111 υΐΙΠΙΐΊ.11
  εις ίνα τόπον ροστηρίο£
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_Ζ_ΩΗΣ
  Τοδ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  105 όν
  ; Ά»ύ>ατον!
  ίέ<ηεθχΕνει ιΐίτί... Π&ς είνε δόν τίν; Έν 'ψ μιτχξΰ Ι^θχααν χαΐ ο χ«»4λαλοι δπτρέΜί χαΐ 6 Μ« λαλΐ φοβούμενος μή προδοθΐ ά τίί την Ιχφοααι τοθ «ροοώ'.β τού, Ιαίαμί'.ηο*. την σκνομιλΐ χκΐ τούς διέταξι ν& μ«{ μεταφί ρουν στ* έο«Επι«. "Οίαν μΐ έκιϊ 6ρή*α(»« ζϊθΐοζουμ μ«γίλη περι««ίηοι *«& τους λάλους χ«1 έηέαΐμε Έξύκνησχ την <ϊλη μ|ρ« ηρα<ι χαΐ »ίδα τδν ΜβιλαλΙ ατένΐτιχι ά"ό ηάνω μοιι. —Έκοίμήθηκ'ς ηολυ, πίθ υίί μου, μ?0 είπε. χω ϊ«. ο.Ό —Μιά Λ'ω/ χοιμβιαι ά<ίιιτ). —Κύλογηυ-ίνος &-, είνε δ Οκνο πού 1)2; χάνβι νά ξεχ^όΐμε. —Καί πές μου τώρα πίθηχε τί συνίδτ) χαΐ π©ς ·Ν· δυνατόν νά πεθάνη ΕΚΕΙΝΗ; Έίν εί έ άλήθιια διατ&ίχεις μέγα λο κΝδυνο χαΐ ού χαΐ β Αι» γιατί ί* τό μάθουν οί Άμ·χχάγ χερ θά σβΐς βίλουν τή ζισΐί) χό τρα αΐο χΐφαλ'. 23ς μιβΐθν για τί είσθε λευχοΐ χαΐ σ2; | γΐά «χεΐνα π(·ύ αιινΐβηοκν ιπήλαΐό μΐϊκ. 'Αλλά πίς μου Π& ;!νε δυνατόν νά πεθάνη Ε ΚΕΙΝΗ; Το9 έΓή ί»)σα ίσιιν Ιχοειάζετ γιά νά χά* πε'οω δτΐ ή Άγιάσ πέθχνσ, άλλά ίέν τοθ ιΕχα τίς λε¬ πτομερείς ηρ&νχ γιατί II·* θΐ ιιτχοροθοε νά χαταλάβη χ»Ι δεύ¬ τερον γιατ! ή-αν έπιχίνδυνΐ] μιΊ ιίτοια άιοχάλιψς έατ» χά Ι ά"* Ιϊ·> δπ^ρχε ελπίς νά άηύρανν
  τόν δρόμο.
  Τοθ ιΐπχ έί'ΐλβς 8τι Ιπεοε αί
  ϊ/χ Χ3χτ%0Λ ήφηιοτεΕου χατα
  χχΐ δΐι δ Τζώ/ έκεαε άπό
  ίνα χο^μνί,
  —Την Ιχαψχν ο Ε φλίγες τοθ
  ιΐείου, προοέθεακ ώς τελευ
  ιιου φρ^οε.
  Ό Μπιλαλί μοθ .είπε τώ; Ε
  ΚΕΙΝΗ δέ. ή Γβν δυνατόν νά έχτ,
  πεθάνη. Άπλ&ς την νομ'ζαμε έ
  μαΐς π«θαμίιη.
  —θά ξανάλθν;, μοθ ίΐηε/ Κά
  ποτε οιήν ίποχή τοθ πα'έ?α μοιι
  Ιλϊΐψΐ δώδεχα χρόνια χαΐ ξανα
  «μθ«. Καί τώρκ τί βά χανετε π
  θηκέ μου;
  —Κι' έγώ ?έν ξίρω!
  με νά δρχπεΐεύθίβμΐ άπό
  ΐή χώρα;
  —Είνε πο?υ δύΐχολο. Δΐν
  -ιί;ε νά περάσετε άπό έ αί
  ήλθχτε γιατί μόλις α&; δοθν μί
  νους θά σα; σχοτώαβιιν. Τίτάρ
  χει Ινας δρόμος ποΰ χε^βφοποι
  εΐται γιά τή δοακή τω» χατσι
  χιΑν μιά φορά τα χρίνο. Πέραν
  ιπό τή βοσκή δπάρχουν Ιλη. Ά
  πό Ιχεί έχω ακούση πώ; τέ έιτ'ί
  μέρες δπάρχει Ινοις ποΐαμος ποΰ
  «ατα"ή/ει βτά μεγάλα νερά. Άν
  φθάσετε τόν ποτνμο μπορεΐτε να
  αω9*)τε.
  —"Αχουαε πκτέρα ΜπιλαλΙ τοθ
  είιτα. Σ;0 έ ιω 3α μιά φορά
  '. Τώρα θίλω νά μο5 πλτ,ρώ
  .. τό χρέος σου χαΐ νά αώαη< τή δινή μου ζω)) χά Ι το3 Λιί Έ άν, ίπως νομίζη;, ΕΚΕΙΝΗ θί ξαναγυρίση 81 χαρ) πο)ΰ γιά το καλό ποΰ μιΚς έ«αμες χαΐ θά αέ άνταμε'ψη. —Μή νβμΓζεις πΐθηχέ μοί·, τώ. !χ» άχάριατη χαρδιά, ιίπε 6 Μπιλαλ!. θϋμβ^αι ηολΰ χοιλί πώ; έβεαες μέσα σ·.ή λΕμν- νά κ έ σώσης. θ« αέ π', χά! άν δπίρχη ταίπος νά "' οέ ■ Λ«χτ»λονρ«φο; άρτΐως κατηρ τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί κον άντιγραφήν μελετών Μηχανι κων, ώς καί παντός βΓδους κει μένου. (Πληροφορίαι έκ τοθ ΑονιστηρΙ ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ1» Δεχόμεθα κβ(ρκννελίβΐ( φητβυ VI* σ«ίτι«, δια γβύμοττα έ{οχιχ« ΗΛΛ Δια τους χ. χ. Πελάτας ίνντιώ μ.θα π-ντοτ. φρ|ακβ φηχζ'^ χορίτσι, έςαιρετιχβ κρβσί, νίχτβιρ χ«1 ρετοίνα μόσχα τη 9 Μί) χάνβτε κβιρο. μας (έναντι παλαιάς πο«ρ«Γ«λιύρ1ίί άντ γαρεττιιν Ζ«η«ντι. 1ΟΑΝ. ΧΚΟΥΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.ΑΝιΝΟ Υ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Κατά την ήμέρβν τοΰ Πάσχα ό φίλος κ. Μιχ. Κακο: ρσυνοκης ίμτιοοος ονεδέξατο τ(|ς κολυμβήθρας είς τό χωρίον Γολια τό κοριτσάκι τοθ κ Κωνσταντίνου Δαμιανάκη δώσας είς αύτό τό δ νσμα Άντιγόνη. Εϊς τε τόν ανάδοχον καί τοος γθνεΐς ευχόμεθα νσ τοις ζήση, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΟΙ τρόφι. μοί τοθ ΠτωχοκομεΙου αίσθάνον. ται την υποχρέωσιν νά εύχαριστή. σουν τόσον την διεύθυνσιν τοθ Ιδρϋμστος δια τας φροντίδας της δηως διελθουν την ημέραν τοθ Πασχα ανευ οοδεμιδς στερήσεως δσον την βοΕτιμον χήραν Νικολάου Μακράκη διά τΛ άρνΐ ποθ διέθεβε καί τώ Φιλανθοωιικά Ίδρύματα Μαρίας καί Άνδρέου ΚαλοκσιρινοΟ διά τό κρέας ποθ απέστειλαν, ώ. ότε νά μαγειρευθοθν τρία φαγητα κατά την ήμίραν τοθ Πάοχσ, να αίσθανθοθν δέ νοΐ οδτοι την χα· ράν τής Άναστάσεως μέ τό &φθο νόν φαγητόν, τα τιασχαλ»νά κου λοθρια καί τα αθγά πού τοίς διε νεμήθησαν. 'Επ'σης εύχαριστοθν τας έοιτΐμους κυρΐας. Κατεχάκη, Καρούζου, Βαγιάκη, ^ΛουκΕα Κεφα λογιάννη, "Αθηνά Σπινθουράκη, Άληγιζάκη ΕατροΟ. οί<ογένεια Οί κονομ'δου καί Σύλλογον ΔρσποινΙ δών διά τα έκλεκτά καί αφθονα Πασχαλινά δώρα των. ΟΙ τράφΐμοι χοθ ΠτΝχοχομεί·» Γ6ο« στήν πόλι μας. Η γλυκύτης τοθ καιοοΟ|ύποβοη· Θεϊ τάς Πασχαλινάς έκδρομάς είς τα πλησιόχωρα. —Άλλά καί τάς έκτός τής Κρή της έκδρομάς των φιλάθλων —Μέ την χθεσινήν Θαλσσοΐαν ευκαιρίαν ανεχώρησαν δι' "Αθήνας άρκετοΐ φΐλοι τού ποδοσψαίρου. —Συνοδεύοντες την ποδοσφαι ρικήν όμάδα τοθ ΌμΙλου Φιλά Θλων. —"Η όποΐα, ώς άνηγγεΐλαμεν, συναντάται την Κυριακήν είς φΐλι κόν άγωνα μί την 2αν όμάδα Ό λυμττιακοθ των "Αθηνών. —Άιτό τής ττρωΐσς τής χθές ά νέ χώρησαν άρκετοΐ φιλίορτοι είς Νέ άπολιν καί διά την έκ(ΐ τελουμένην πανήγυριν τής Ζωοδόχου πηγής. —Είς τόν γε'τονα νομόν είχον έκδράμει ώς γνωστόν, την ημέραν τοθ Πάσχα οί ναυτοπμόσκοποι Ή ρακλεΐου, τούς όποΐους έφιλοξένη σαν οί συνάδελφοί των τοθ ΆγΕου Νικολάου. —Μεγάλα πράγματα άναγγέλ λονται διά την εφετεινήν έλαιοπα ραγωγήν 6λτ;ς τής Κρήτης. —Τονίζεται μάλιστα Οτιμέ τίς τελευταΐες νοτιές ό καρπός των έλοιοδένδρων Εδεσε πειά καί στά γβρά μάλιστα. —Ό θεός νά βά?η τόχέρι τού νά έπαληθεϋσο«)ιΐ ολα τα έξαγγελ λόμενα. —Κατηρτίσθη λοιπΐν καί ή όμΐς •προσκόπων "Ιεραπέτρας. —"Εγινε δέ μετ" έαιβλητικότητος την παρ. Δευτέραν ή τελ&ΐή της όρκωμοοίας των. —Είς ιήν τελετήν αυτήν παρέ οτησαν καΐοΐ ΙδικοΙ μας ναυτοπρό σκοτΐοι, δπως καί ή ομάς τοθ Ά γίου Νικολάου. —ΟΙ φιλέορτοι πού έττέστρεψίν άπό την εφετεινήν πανήγυριν τοθ ΘαυματουργοΟ "ΑγΙου Γβοργίου τοθ Σεληνάρη. —'ΑφηγοΟνται μέ τα ζωηροτέρα χρώματα τόν εφετεινόν έορτα σμόν τί]ς πανηγύρεως. —Είς την έπιβλητικότητα τοθ ί ορτααμοθ τούτου καί την ανβτον παραμονήν των φιλεόρτων συνέτει νέ σημειωτέον καί ό έξωραισμός ολοκλήρου ιοθ πέριξ τοθ ΙεροΟ να ου χώρου. —Τα νυκτερινά κέντρα τής πόλβ ως άποκτοθν μέ την παρέλευσιν των ημερών την καλοκαιρινήν των όψιν. —Πολύς κόσμος τα κατακλύζβι άπό ενωρίς καί μέχρι καΐ πέραν πολλάκις τοθ μεσονυκτΐου, —Έννοείται 6τι οί νυκτερινές αύτές όμαδικές έξορμήσεις των φΐ λων τοθ ύπαΕΘρου άριθμοθν ου χνά Θΰματα. —Διότι τα κρυολογήμιτα δέν παύουν νά είνε είς την ημερησίαν διάταξιν, —Τό σινεμά Πουλακάκη κατβκλύ οθη προχθβς άπό κινηματογρσφο φΐλους ττοθ βσπευσαν νά παοα κολουθήσουν τό δρβμα τοθ Μάγι ερλιγκ. —Ήρχισαν τα ψαθακια νά έμφα νίζωνται βειλάδεΐλά καί κατιως άραιά. —Ή γενίκευσίς των φαΐνεται νά μην άπέχτ) καί πολύ άκόμη. —Τό λάδι ττού εΤχε στειρβΰση καί έξαψανισθή άπό ολα καί εΐ4 δλα τα μέρη. —ΆρχΙζει πάλιν νά πληθύνετα» καί νά παρουσιάζη ύπερεπάρκειαν. —"Οσοι τό άπέκρυβαν άπό ηλεο νεξίαν Θά μετανοοϋν τώρα γιατί δέν τό προσέφεραν είς την κατανά λωσιν 6ταν έσπάνιζε, — Αυριον Θά έορτασθη ή πρωτο μαγιά πού ανεβλήθη λόγω τοθ ο τι συνέπβσεν εφέτος μέ τό μεγάλο Σάββατο. Ό κόσμος έτοιμάζβται νά ξβχυθί) στΐς έξοχές δπι>ς συνή
  θως κάθε χρόνο.
  —Καί τα έξοχικά κέντρα έτοιμά
  |ονται πυρετωδώς γιά νά δβχθοθν
  :ούς έκδρομ·ϊς καί τούς πελάτες
  :ων.
  —Ό Μασταμττδς Ιδιαιτέρως θά
  προσελκύση πλήθη ουμπολιτων.
  —Καί τα ώραϊα κέντρα, τοθ Μπα
  ιύλου, τοθ ΉλΕα καί τοθ Μιλτιά
  ίχουν άπό σήμερο τίς φθύριες
  ών.
  —Ιδιαιτέρως ό Μιλτιάδης είτα
  'ελθών έξ "Αθηνών οπόσχεται ίκ·
  [λήξεις με τόν ωραίον άνθόκηπόν
  ου.
  Α ΡΙκβρτερ
  Παιλεΐιαι έν καλβ καταστάσβ-
  ηχανή κορδελιάσματος συστήμα
  ος ΣΙγγερ καί είς τιμήν πολθ
  ομφέρουσαν,
  Ολί παρ'
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  Λ Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ϊ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —ξ
  ΙΟβον
  Διβσκβδοστικώτερο θέμα
  τό σχάνϊαΧο τοϋ «ώραι-
  ου κσρβιναλ'ου» 8έν αττοροθ
  οβ νβ 0ρεβ() γιά τούς τυχο-
  ΒιΛκτβς ΤΓ)ς πίννας κ~1 τοθ
  χρωσττ]ρος, τού; λιβελλογρά
  φους χαί τούς γελιογράφουΓ,
  τούς κλανοοΐους β βλιοπΑλες
  κσΐ έφημερι·5οιΐ©λβς. Άκόμη
  καΙ ή άνοβος τοθ Μογκολφιέ»
  ρου μέ τό άερόστατό τού, ή
  όκοΐα έν τούτοις άποτελοθσβ
  μίαν άτιό τίς ώραιότβρες «ο-
  τοκτήσεις τής ανθρωπότητος
  δέν έ«ααβ τόσο βαθβιά οϊσθη
  σι στό ΠττρΓσι—«αί σ' 6λο τόν
  κ«σμο—βσο ή 6(κη έκβΐνη την
  οποίαν βΐίϊ ζητήση μιά βασ!·
  λΐΓστκιΙ ή ότοΐσ, σιγβ—σι-
  γάι κατήντησε οΐχη τής Πιαχ.
  Ό νόμος έηέτ^βτβ τή δηυο-
  σ'ευσι των άγορεύθΕων κα'
  τ&ν όπομνημάτων των συνη.
  γόρων πρΐν ά«6μη αρχίση Α
  άποοεικτική διαδικασΐα καΙ
  χωρΐς νά μπορή νβ επέμβη ή
  λογοχρισΐα. ΚαΙ ή'αν τέτοια
  ή έξ έίόδου εΐσβολή τοθ κό
  σμου στά βιβΚιοπωΧεΤ« γιΛ
  να αγοράση άντΐτυπα, ,ώστε
  άνανκάσθηχεν ή άστυνομΐα νά
  επέμβη νιά νβ μή Βιασσλβυ
  θβ ή τάξις. ΟΟιε τα άθάνατα
  ίργα τοθ ΒολτσΤρου, οδτβ Ιρ·
  γα τοθ ΖΛ—·Ζ4κ Ρουσσώ,
  ουτε τα ίργα τοθ ΜνωμαρσαΙ
  έφθασαν μέσα οέ βέχα καΙ
  εΐχοσι χρόνια, σέ αριθμό έκ-
  οόσεων τόσο σημαντικόν βσο
  τα Ιντυπα έκβΤνα μέσχ σέ
  μίαν έβοομά&α. Επ τα χιλισ-
  8ες, οέκα χιλιάΒεΓ, βίκοσι χι-
  λιάδες άντΐτυπα άπεστιΛντο
  ύγρά άκόμη άπό τό πιεσΐή
  ριο, ά*ό τα χέρια τ©ν πωλη·
  τΑν. ΣτΙς ξβνες πρΕθβεΐες οί
  δικλωμβτες έκεσνοεσαν τίς
  ήμ^ρβς των συσκευοζοντας
  οβματα τίτοιων έντύτιων τα
  6*οΤα Ιστελναν μέ έκτάκτους
  ταχυδρόμους στούς ήνκμόνας
  των πού έττβρίμεναν μέ &νυ·
  ιχόμονη πεοιέργβισ τ«:ύς τβλβυ
  τα{ους λιβίλλους γιά τό σ«άν
  οαλπ» *ί1ς αύλτ)ς των Β?ρσαλ
  λιΛν. *Ολοι εΐχαν κοτσληφθβ
  άτίό άπληστίαν ή9βλοτν νβ
  τβ διαβάσουν ολα. Έ τι Ι έβδο-
  μάδες ε έν υπήρχεν άλλο θέ¬
  μα συνομιλΐας κσΐ ο Ι ιιιό έξω
  Φρβνικές ύτιοθέσεις καΙ έομη.
  νιΤβς εγίνοντο άμεσος τΐιστευ
  τίς. Ποαγματικα χαρσββνΐα
  —-Ευγενώς, βστοΙ, βιχηγόροι
  — χατέφθαναν Λπό τίς ϊπαρ-
  νΐες νιΛ νΛ -αραστοθν στή
  β'κη Στό Παρ'σι οί τβχνΤτβς
  έγ»στέλβιπαν επί ωρες τα μα
  γοζ·ά των.
  Τό άλάνθαστον ένστικτον
  τοθ λαοθ οΐσθανόταν ϋτιοσυ-
  νβιβή-ως δα 6έν επρόκειτο
  νά βιχσσθβ, ίνα μεμονωμένο
  παράιιτωμα, βκχ· βτι άπό τή
  βρωμοδουλειά έκεΐνη θά έξε-
  τυλΐγοντο νήματα πού θά
  6φθαναν Ιως τ|ς ΒϊρσΛλλίβς·
  8τι μίθϊ στό οικαστήριο θβ
  έγινόταν λόγος γιβ τίς πσρά
  νθμε·; φυλακΙσβΐΓ, γιά την οκά
  τάλη τής αόληΓ, γιβ τβ χά
  λια τΛν ο(<ονομικών τοθ κρ4- τους. Ένα μΐκρό ρίΐγμσ, όψει λόμβνον στήν τύγη, θ> έπί-
  βπε ο* δλο τό εθνος νά ρ*υ-
  θΐση τα βλέμματά τού ο9 έ¬
  να κόσμο κουφ6 πού έζοθσε
  μακρυά κ' ξξω Από τόν λαό.
  Δέν επρόκειτο μονάνα γιά Ι¬
  να περι&έραιο σ' σύτή τή οΐ-
  «η· έπρό'ειτο ν'ά δλο τό κυ
  βερνητκό σύστημα, γιατΐ ή
  κατηγορία έκείνη μποροθσβ,
  μέ μίαν έπιιή5εια διεοθυνσ
  νά στραφή εναντίον ολης τής
  Ιθυνοόοης τάξεως, εναντίον
  τής βατσιλ(σοης καΙ συνεηώς
  εναντίον τής βασιλείας.
  —Μεγάλη χαΐ εύτυχής υπό
  θεσκ!—έφώνσζε μέσα στό *ο
  νοβούλιον 8νος άπό «ύς ά-
  οΐσλλάκτοι.ς τής άντιηολιτεύ·
  σεως. Ένας καρδινάλιος Α
  πατεών, ή βχσίλισσσα μπβο
  δεμμένη τέ μίαν οηόθβσι τιλσ
  στογραφΙαςΙ... Πόσος ρύκος έ
  ιιάνω στήν έπισκοπική μΐτρα
  *αί τό σκήπτρον. ΌτιοΤος
  θρίαμβος γιά τίς (δέες τής
  ίλθ( 1
  Ή βσσίλισσα Ρέν ύπαψ σζό
  ταν άκόμη την χαταστροφή
  κου έξαιιέλυε μέ την βιβστι-
  κή καΐ Ατ»ο(σκεπτη έκε(νη χβι·
  ρονομίσ. Ό τα ν δμως ενα ο(
  «οδόμημα Ι^η άπό κσΐΓό υπο
  σχαφβ καΙ κινδυνεύει νά πίστ)
  Αρκεΐ μερικάς φορές νά βγάλη
  κανείς £να καρφΐ γιά να γκρε
  μιοθοθν τα πάντα...
  Ισυνεχΐζεται)
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΙΊΝΟΥ
  ΤΟ ^ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  ΟΔΟΙ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ· 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Δνμάτιν εύά·ρα,
  Έπίηλοισις κβινονρνας·
  Κ«Β«ριβτης αμιμιττος.
  πρόβυμβς.
  Τό νέον Ξβνο6οκ*ΐον Οπνου τδ ΕΜΠΟΡΙ¬
  ΚΟΝ θά καταστή τό μοναβικόν κέντρον
  βιαμονης 61 ά κάθε ξένον «ού θά Ερχεται
  στό Ηράκλειον.
  ιατ ΑΡχοη-
  Τοτ€λβιθ7βρον
  εν 1<ρπτγί ΓΟΣΤΔΙΙΟΝ Ν, Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚ Μ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΠΑΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΚαρτεροΟ (ψ«ρ«οικοι). ΒΙΒοκοιεΙτκι τό «οινβν ιτ]ς πόλεως χβΙ τβν ηεριχώ- ρννβη ΐίς τό Πρατήριίν μας κβά κολιΐτοιΐ πάγος ταχτι- χώτατα λίβνιχβς χαΐ χονΒρ.χΑς. ΤςλΙφ. 5—17. Η «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» τής οποίας τα διηγήματα άποτελοθν έττί σειράν έτών μίαν άλυσσον διδαχής, έξάρσεως καΙ κοινωνισμου. Προσθέτει είς τα γνωστά της μυθι- στορηματικά άριστουργήματα την κο- ρωνϊδα δλων των φιλολογικών έργων, άρχίζουσα την δημοσίευσιν.· ΤΩ]Ν ΤΟΥ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ είνε τό πολύπτυχο καΙ περιπετειο- δέστερο σύγγραμμα ποθ άπεθανάτισε καί κατέστησε ττανεθνοθς φήμης τόν Βίκτωρα Ουγκώ. Ο» ΑΘΛΙΟΙ είνε τό μνημειώδες έργον που άπε τέλεσε τό αιώνιον σύμβολον τού αν¬ θρωπίνου Ιδεαλισμοϋ. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ είνε τό ώραιότερον άνάγνωσμα φι- λαλ/.ηλίας στοργίΐς καί άνωτέρου άν- θρωπισμοϋ. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ είνε τό ϋσυμαστότερον φιλολογικόν άριστούρνημα ποθ έγοήτευσε γενεάς ποθ συνήρττασε δλας τάς κοινωνικάς τάξεις, ποϋ συνεκίνησε στρατιάς νεα- ρών ύπάρξεων. ΧΟΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΒΑΙΟΥΣ Χωρίς την μελέτην κοί πλήρη καταν- νόησιν τευπαλμώδουςπεριεχομένου, των ύπερχιλίων σελίδων των δέν νοεΐται άν- θρωπος μορφωμένος, δέν νοεΐται οίκοκυ- ρά, δέν σφυρηλατεϊται ή ψυχή κσμμιάς νεαράς υπάρξεως, δέν είμπορεΐ κανείς νέ ος νά προσαρμοσθή πρός την ζωήν, νά σταδιοδρομήσπ, νά αύτοκυριαρχηθη. ΟΙ ΑΘΛ.ΟΙ ΤΟΥ ΟΥΓΚΩ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΓ ΟΛΙΓΟΝ Ν Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΩΝΤΑΙ ΕΙΣΤΗΝ,ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ" Τό ΔΓ Παγκρήχιον Γεωργικόν Συνέδριον, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 40Σ Μίι^ς (τακοχριτοΟ μ%{).—ΕΙζ τή« ττί- λιν μχς αφΐχοντο άπδ ηροχΗΙς ■< πρίαιοΓΐοι τβν Γεωργικβν Έ ΐΐ)ΤΤ)ρΕ«ν χαΐ 51ων τβν γεωργιχ&ν ίργανώοκον χαΐ ρεοιων τ^ς νήβου ηροχιΐμίνευ νά προβοθν άπδ χοινοθ είς τϊν **9ο· ριαμΑν τβν θεμίτων με τα δπ'Λι θ' ααχολ-θς το μίλλον ν* οκνέλθη Ινταθθα τέταρτον Παγχρήκον Γ* ωργοσυνετοκριχ&ν Συνεδριον. Κοινή σύαχιψις τβν ανώτερη εκπροσωπών τοθ ΓεωργιχοΟ χαί αγρβτιχοθ κληθυαμοθ χτ]ς νήιου ε*λ*6ε χώραν χθες ιίς τα γραφείω ΓεωργιχοΟ Έπιμΐλτ)τηρ(βυ. αδτήν, ήμίο» αυγκλήσιιβί τοθ Σ^νεϊρίου τί όπεΪ2ν θί &ιαρ· η έκΐ τετρΐήμιρον ωρίσθη ή 18 Ιουλίου. Θ1 χλ-θοθν νά μιτά αχουν α χ. οπβυργός ττ|ς Γεωργίας, ι χ Διοιχητ^ς ττ]ς'ϊγροτιχτ]ς Ίοχ· ίζη πλεΤσΐϊΐ άλλαι έξίχουσχτ προσατκκέ—τις τοθ ΓιωογιχοΟ χαί ΙπιατημονιχοΟ χέομου τίοον ί< τ«Ις δλλης 'Κλλϋος ίοιν χαί Ιχ τής Κρήτης χαί άπαντες οί Π?ό- εδροι των Γε»ογιχθν όργανώοειον τή: παλαιάς Ελλάδος. Τα θίματκ με τα δποΐα ιί Συ· ίδριον θά άυχοληθ) Ιχουσ-ν ώς ξ; Ήμίρα 1, 9 π. μ.Άγιασμίς, α προιδρΐΐοιι, χατάθεαις στεφάνου είς τί μνημιΓαν τοθ α¬ γνώστου στρατιώτου. Λογοδοσία 3--υ ϋχγχρητΕοιι ΣυνιδρΙου: Ει¬ σήγησις επί τής Αγροτικάς Άσφαλΐίας, (Είαηγηται; Γε«ρ· γΐχί Έπιμελητήρια ΑχαηθΙου χαί Ριθυμνης). μ. μ. Σ^γκοΐνωνι- αχί: (Είίήϊηβ Γ. Ε. Ρεθύμνης —Λασηθίου). 'ΑγροτιχαΙ χ>1 χοι
  νωνιχαΐ άσφαλ/σιις (Εϊσηγ. Γεωρ·
  γιχάν Έπιμελ. Χανίων—Ήραχλει"
  ου). Τγειονομιχή όργάνωαις δπαί-
  θβαυ (Είοηγ. Γ. Κ. Ήραχλιίοιι—
  Χανίων).
  Ήμίρα 2»: 'ΑρΒειπιχα χαί Τ
  δραυλιχά Ιογα (Ε!αηγ. Έηιμ Α%
  σηθίου, Χανίων). Δινδροχομιχί,
  κηττΐϋτικά, ν»π»1 ό^ώοαι (Είαήγ.
  Γ. Ε. Λισηθίοα, Ριθόμνηί, Ήρα
  χλεΕου, Χχν(ων). Γιω?γία, Βΐομη
  χανΕα χ»1 Βιοτεχν(α. (Ιίαήγ. Γ.
  Ε. ΡίΗόμν-<·, Λασηθίου) Μ. Μ. Άγροτιχά φη (Βίβή/. Γ. Ε. Ή ραχλιΕαυ). Μελσΐοχομιχά (Είυηγ. Γ. Ε. Λχθτίθίου). Ήμίρα 3η: Άγροτική ΠΕατις. (Εϊσήγ. Γ. Ε. Ηρακλείου—ΧανΕ ω ). Σΐαφιδικίν (Είυήγ. Γ. Ε. Δοιαηθίου, Χανίων, ΉοαχλεΕου). Έλαιουργιχόν (Είσήγ. Γ. Ε. Ρε βώμντ,Γ, Λισηθίοΐ'). Κτηνοτροφι χον (ΙΤίσήγ. Γ. Ε. Ρεθόμνης, Χα¬ νίων). Οίνιχίν (Είαήγ. Σανιται- ριχά ΟίνοποιιΙβι Κή) ΕΥΧΑ1ΊΣΤΗΡ1Α ΟΕ χρατοΰμινοι τβν 'Επανορθ» τιχβν φυλΐχβν ΉρΐχλιΕου διά τοθ ΔΐΐυθυντοΟ α&τβν υϊοθάνονταΐ δψ' οττ,ν δποχρίωΐίν των ϊιχ χοί δι* τοθ τύκβυ ίχφράσωοι τίς θερμάς τβν ευχαριοιΕας πρίς ττύ; χά τωθι γιλανθρώπους τ<5ς πόλεως "Ηρακλείου, ιίΐινες, έν τς διαχρι οβΐΒ ουΐεος φιλανθρωπ'α, ϊ|ν ίλε'ψχν νά «ύς ένθυμηθοθν χατ4 τάς ημέρας τοθ Πάσχα ΒιαθΙσαν τες τα Ι^αντι Ιχαοιφ ι Ιδη χά Ι χρν,ματιχα δοηθήμβτβ: 1) Φιλανθρωπιχά Ί3{ύμα.αχ. χ. Μαρίας χαί Άνδρίου Καλοχαι- ρινοθ: λ') Κρίας κμνοθ γάλακτος δ κ. 16, V) ίρυζα δ*. 9, ϊ') βούτυ ρον δ<. 1 1)2, 2) Κα Μαρία _. Γ. Καρούζου Δρ. 1 000, 3) Κ» ΒχτωΐΕα ΠχπαοΌπουλοιι διίνειμε 360, 4) χ. Γ. Λΐαπάχης (διά τ«]ς έφημει»1&ος»«'ΑνδρΒωο!ς») δρ. 250, 5) Κα Αντωνακάκη αΰγά 22, τοουρενάχικ 48, 6) χ. Ζαχα¬ ρίας Μηλιαράχη; αϋνά 20 τεμάχια ί?του 19. Έν Ηρακλείω ι% 5 Μΐΐΐυ 1937 Ό Διευθυντάς τ*ν φυλακ»ν Χαρ. —Τα έν Ήραχλιίφ η^ τριντιχιΟ Ί5ρύμ»τος Κοινωνι η Προνοίας χαί "Αντιλήψεως ΐχφραζιι τάς θερμάς ευχαριστίας τού πρός τόν τίσον ηροοδΐυτιχβς καί φιλανθρώπως Βρβντα Σύλλογον Δεσποινίδιον Ήραχλιίου, 6 ίηαΧας ίπίσΐιιλι χαί εφέτος 300 πήχεις δφασμα χαί 300 αυ;ά διά τα 6ρί- φ| τοθ ΒρεφοχομιχοΟ ΣιαθμοΟ, Ιπ' εδκαιρ'α τβν έιρτίν τοθ Ά γίου Πίαχαι. Ώ; έπίσης τους επί φιλαλληλ'α δΐαχρινομίνους προσχίπους μας βϋιινες κπέοΐιιλαν διά την αδιήν αιτίαν οδγά 200. Έν Ήρκχλι'ω τ) 7 Μαΐου 1937 (Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Π< τριωτιχοθ Ί8ρΰμ»το()· ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Έπαναληιτικής Δημοιτρασΐας Τό Ταμείον Προνοίας'Ελαιο παραγωγήν Ν^μοΟ Ηρακλείου προκηρύσσει καί πάλιν φανε ρθν μειοδοτικήν δημοπρασίαν διά την μεταφοράν τής μελάσ οης καί λοιπήν ^όργάνων είς τα συνεργεΐα καταπολεμήσε ως Βάκου τοθ ΝομοΟ. γβνησο μένην την 11 τρέχοντος μηνός ΜαΤου ημέραν Τρίτην καί & ραν 11 κ.μ. είς τα γρσφεϊα τοθ Ταμεΐου κεΐμενα επί της δ&οθ 25 Αύγούστου 6που καλοθνται οί βουλόμενοι νά μειοδοτήσωσιν· («Έκ τοθ Γραφείου) ΟΙΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΓΑΖΟΝΤΑΙ Είς φ πίλιν μας άφίχθη δι' ολιγοήμερον παραμονήν 6 χ. τρος Γιβργικδτ^ς μηχανιχος χαί χορδιατής πιανων. Ό χ. Γεωργι¬ άδης Ιχει οκουϋοεΐ είς Γερμανί αν. 'Αναλαμβάνει την έπιοχιυήν πιίοης δλίΡης κιάνβν χαί τό χρ δισμα αύτβν. Πληροφορίαι παρ' ίν, 4) το ξενοδοχείον Γαλλίας, —Περιηγηταί Είς τον τάφον τ·ΰ Έλκυθ. Βενιζέλου. Μβτά τον άπόπλβυν τβυ ίντΐΰ θιν. το τουριστικύν άτμοπλβιον «Ελλάς» κατέπλευσεν είς Χανιά ϊνθα οί έηιΒαίνβντες πβριηγητβ»! εξήλθον καΙ Μ«τηυθύνθηα«ν είς Άχρυτηρι πρίς επίσκεψιν τοθ τάβου τοδ ΈλβυθερΙβυ Βενιζε λβυ. —ΠτΒσις έ{ αύτοκινήτσυ. Ό 'Αναοτάσιος Φιορέντζης έρ· νατιχος Ιστίμβνος έηΐ τβΰ προ της θυοΐββς τοδ σωφέρ άνββί- θρου ενός τ&ν έκταλοΰνΤΜν την συγχβινΜνίοιν Ήρακλ((ον>—Άγί-
  βυ Νιχολ^ου αΰτοκινήτβίν προσί
  κρβυαε χατα την ίιαδρβμήν τβ&
  βΰτβκινΐιτβ» έ«1. ίβνβρου μ«1 &
  λέσας την Ιαβρροηίαν τβο κ«
  τίΛεσβ τρβματισθβΐς είς την χβφ«
  λίιν χκτα το μάλλον χά Ι ήττον
  σβββρώς,
  —Τα δάνεια τής Αγροτικάς
  ΒΪς Δήμ·υς χά) κοινέτητας.
  Δια δημοσΐΕυβμίνου νόμου μ«
  βορΐζΐτοιι δτι ή έννοι«*τών ύιατά·
  ίευν τβδ έδ«φ 8-11 τοδ &ρθρου
  6 τοδ νόμου 6027 ϊΐνβ ότι είς τα
  6κο τής Άγροπκής Τρβπβζπί χο
  ρηγούμβνα δάνεια βΐς Δήμους
  μ«Ϊ Κ»ινότητ«ς δια την βελτίω¬
  σιν τής γε»ργΐΜής π«ρ«ν«γής
  κ«ι χτηνοτροφίας περιλαμβάνον
  τα ι χαΐ Γά χορηγούμενα διά τίιν
  κατασκευήν Μοινοτιχ&ν υδραγ«ι·
  γείων ώς χά Ι δια την πρέσκτηαιν
  βοσκπσίμων χ«λλ«»ργησΙμων καί
  δααιπών γαι&ν. Προσέτι ΰδραυλ*-
  κ«ν, μύλων καί έ τίρμν συναφών
  έγκαταστβθΓων. Διά τα δ«ναι«
  αΰτά δέν (σχΰουν βυτ« έφΐχρμό
  ζοντ>ι αί δι«τά{εις τοδ αρθρου
  12 τοδ χώδικος τής πβρΐ δήμνν
  καί κοινοτήτΜν νομοβεσίας η β'ι
  αιδηιτβτβ άλλαι διατβίβις περιο
  ριστικαΐ περι μή ύπβρβάσϊω{ δια
  την εξυπηρέτησιν την δ«ν*1»ιν
  τούτειν βΐουδήποτϊ ποσοστοδ έκ
  τοΰ συνολικου ποσοϋ των ταχτι
  κων έτηοίων έσύδνν κ«1 δτ» είς
  τα εσοδα ίν γένει πρβϋαολβγί
  ζονται καί απαντβς οί διά την β
  ίυπηρέτηαιν τ&ν τοιούτων δ«νβί
  «ν προοβίΤΝς Βεσκιζομενβι νέοι
  «όροι.
  δηα·διδ«-
  Μετ«(ΰ τ&ν καλβυμενων δημβδι
  βαοκάλΜνδ/τοας μετάβχουνΐτοδ δι«
  γωνισμβδ διά την παροχήν δι·
  τ&ν έκπαιδιυτΐΜ&ν άδιιων πρίς
  μϊτβκπαΐδβυσιν είς τό Π«ειιιστή
  μιον Αθηνών ουγχ«τ«λίγονται
  μ«1 βί δημοδιδβσκαλβι Ήρβκλβί
  ου μ. ν. Γ. Βασιλάκης υπηρετών
  ήδη είς τό σχολείον 'ΑγΙου Ον
  μά Μονοφατσίου, Ν. Άβρονιδ*
  κης τοδ Β' Ήρκκλείου χχΙ Λ«
  ζαρός Πετρίδης τοδ 7ου.
  ΤΙΣ"--------
  ΣΦΡΑΠΔΕΙ
  Σ.ΑΣ
  ζτλ
  ι. ί
  Η
  "Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Σοφβάτου
  8 Μαίοο 1937
  ΤΟ ΑΕΡΟΠΑΟΙΟΝ ΧΙΝΤΕΜΠΟΥΡΓ
  ΙΠΕΤΕΦΡΩΟΗ ΤΕΛΕΙΩΣ
  ΠΛΗΣΙΟΝ Τ ΗΣ ΗΕ4Σ ΥΟΡΚΗΣ
  Η ΚΑΤ45ΤΡ0ΦΗ ΤΟ ΥΑΠΟΔΙΛΕΤΑ1
  ΕΙ! ΟΡΓίΝΟΜϋΙ ΗΜΒ0Τ1Ζ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Τό πρακτορείον Ρώ·υ
  τερ ετηλεγράφησε την μεσημβρίαν σή
  μΐρον ότι τό άερόπλοιον Χίντεμπουργ
  έκτελοΰν την συγκοινωνίαν Γερμανίας—
  'Αμερικής άνεφλέγη ένώ έπλησίαζε την
  Νέαν Υόρκην καί άπετεφρώθη ώς ηυ
  ροτέχνημα.
  Ή είδησις έπεβεβαιώθη έπίσης ά-
  πόψε *αΙ έκ τού Βερολίνου. Τα τελευ
  ταϊ» τηλεγραφηματα άναφέρουν ότι οί
  Γερμκνικοί κυβερνητικαί κύκλοι καΐ
  οί είοικοί άποδίβουν την τραγικήν
  καταστροφήν τού κολοσσιαίου άεροπλοί
  ου είς σαμποτάζ τό οποίον ένήργησαν
  προφανώς έχθροί τού Γερμανικού Κρά
  τους. "Ηβη διετάχθησαν αύστηρότα
  ται·. άνακρίσεις βιά την άνακάλυψΐ'
  των αίτίων τής καταστροφής. .
  Η ΧΘΕ-ΙΝΗ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΠΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας).—^Τήν μεσημβρίαν σήμε¬
  ρον συνήλθεν είς τόι υπουργείον των έξω
  τερικών υπό την προεδρίοιν τού κ. 11ε
  τ αί;ά τό υπουργικόν Συμβούλιον είς
  σύσκεψιν παραταθεΐααν επί μακρόν. Με
  τα τό πέρας τής συσκέψεως ό άρχηγός
  τής Κυβερνήσεως *·. Μεταξάς άνεκοίνω
  β εν ότι τό υπουργικόν Συμβούλιον ή
  σχολήθη μέ καθαρώς ύπηρ*σιακά ζητή
  ματα.
  ΡΥ6ΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ
  ΤΗ! ΛΕΙΤΟΥΡΠ1ΠΟΥ ΑΙΧΕΙΟΥ
  ΑΙΙΑΟαΊΚΑΙ ΑΙ ΚΛΗΡΩ!ΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 7^Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Είς εκτέλεσιν τού νέου
  νόμου περί λειτουργίας τ«»ύ Κρατικού
  Λαχείου ή διοικοΰσα έπιτροπή αυτού
  καθώρισε τό αύσττ,μα των διαδοχικών
  κληρώαεων. Τό Λαχεΐον τούτο περι·
  λαμβάνει δύο εκδόσεως κατ' έτος μέ
  πέντε διαοοχικάς δι' εκάστην έκδοσιν
  κληρώσεις. Ό τρόπος τής λειτουργίας
  τού λαχείου έκάατης εκδόσεως καθορί
  ζεται Σ>πό τής οιοικούοης έπιτροπης.
  ΕΓΕΝΕΤΟ Ο ΔΙΛΓ&ΝΙΣΜΟΣ
  Τ.Ν ΜΕΤΙΚΠιΊΛΕΥΟΗΣΟΜΕΝΩΝ
  ΤΕΣΣΑΡίΚΟΜΤΛ ΑΙίΑΣΚΑΛΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μ«.ΐ»υ (τ·ΰ ανταποκριταί
  μ »{).—Σήμερον την πρωΐαν ήρχισεν (1$
  τό Πανΐπιστήμ«·ν έ διαγωνισμόν 250 διδ»
  οκαλών ·ξ ·λη( τής Ελλάδος διά την κα
  τ «λήψιν 40 βέσΐων μετκκπα>δευ6ησομέν«ν
  «1$ την φιλολογιχην οχολήν. Πρό τής ·>νάρ
  {εως τβδ διαγωνισμόν, ωμίλησε πρός τ·ύς
  διδασκάλους ο ύπουργός τής Παιδΐίνς κ
  Γΐωργακοπουλβς καταχειρβκροτηθ(({.
  ΤΟ ΚίλΥΜΜι ΤΗΣ
  Ό πόλεμος είς την Ισπανίαν.
  Συνεχίζεται ήέκκένωσις τοΰΜπιλμπάο.
  ΑΥΞΗΣΙΚ
  /©ΗΝΑΙ 7 Μαΐ·υ (τού «νταποκριτβϋ
  μας).—Σήμερον (δοθή πρός δημεσΐευσιν 4
  <βδ·μαδια(α Ματάοταοις τής Τραπέζης τής ' Ελλ·δ·(. Έ, αυτής Ιμφαίνετοι ότι τ· ι|ς χρνο·ν χ«ί ,1%·ν ουν·λλ«γ« καλνμμα χής δραχμπς εοπμεί^σιν ιυζηαιν 5 περίπευ έ κ·τ·μ δρ«χμ·5ν έν οχίοει πρός τό **λυμ μα τής Λ«Ρ·λί·«οης εβδομάδος. Χ«ρ«χτη ριοπ*·ν >1νι ·τι ή »«5παΐί 11 νέ οτ·βερ«
  ΑΘΗΝΜ 7 ΜσΤου (τηλβγρα
  φΐκος).—Σημερινσ τηλενοαφή
  μστα σχετικά μέ την εξέλιξιν
  τοθ #ιιφυλίου πολέμου έν Ί
  σκανΐα συνοψίζουν την κατά
  στάσιν ώ: εξής:
  Τα έθνικα στρατβύματα, ά
  φοθ προώθησσν τσς θέσκις
  των ϊίς τόσον βάθος ώττβ να
  ίχουν έντής βολής τόν ποτα
  μόν τοθ Μτιλμπάο καί να κα
  τασΐήσουν σΐενώτβρον τόν ά
  ποκλεισμόν τής πόλεως, βιέκο
  ψαν την -ροέΧασίν των προ
  κειμένου να άνασυνταχθοθν
  βια την τελικήν επίθεσιν πρός
  έκπόρθησιν τής μεγάλης ού
  τήςίΒασκικής πόλεως.
  Έν τφ μβταξο τα κυβερνη
  τικα στρστεύματα Ανασυντσ
  χθέντα ένήογησαν άλλεπαλλή
  λους άντεηιθέσεις αί οποίαι
  συνετρΐβησαν κατά τούς ίθνι
  «ούς, κατα τό
  δέ τής Μαδρίτης επέτυχον
  ττΛήοως τοθ σκοιιοθ των.
  Μαχαι έηΓσης σφοδραί 6λα
  βον γ,ώοαν καί βΐχ πολλούς
  τομεΤς πέριξ τής Μαδρίτην 8
  που οί κυβερνητικαί άνεπτυ
  ξαν εξαιρετικήν δρασιν άγωνΐ
  ζόμενοι μέ λόσσαν νά άποθή
  σουν τούς έθνικούς χαΐ να
  β?λτιώσουν τάς θέσβις των.
  Κατί διά τό άποτέλεσμα δμως
  των μαχΏν αύτΛν αί πληοο
  ΦορΙαι είναι συγκεχυμέναι καί
  άλληΧοσυνκρουάμεναι.
  Ώς πρός την ταχείαν κατά
  ληψ ν τοθ ΜπιΧμπάο, την 6
  πο(αν ποοεξοφΧοΟν οί έθνιχοΐ
  οθτη δέ ν φσΐνεταΐ πολύ «ιθα
  νή καθ" α τηλεγραφοθν έ*εΐ
  θεν ο{ ανταποκριταί των Αγ
  γλικβν καί Γαλλικον *φηαεοΙ
  δών. Τοθτο δέ διότι οί Βάσκοι
  ίχουν κατασκευάσει τεραστία
  όχυρωματιν-α ίργα τώ δποΐοτ
  καί συμιιληρώνουν ή^η. θβω
  ροθνται δέ τόσον τελεία καί
  άηρόσβλητα ώστε ν· άποκα
  λοθνταΐ Ίσπανική γραμμή Μα
  ζινώ.
  Έν τώ μεταξύ άπό χθές ήο
  χισεν ή όμαδική έκκένωσις τής
  πόλεως υπό τοθ αμάχου πλη
  θυσμοθ. Πβρί τβς βέκα χιλιά
  δβς γυναικόπαιδα παρβλήφδτ
  σαν χΘές καί σήιιεοον άηό αί
  γλιχα καί ,γαλλικά σ*άφη κσ
  μετεφέρθησαν είς ΜπΙαριτ*
  καί διαφόρους δλλας πόλει·
  τή"ς ΓαλλΙας καί τής Αγγλίας
  θά συνεχισθβ ;βέ ή παραλσβ'
  τοθ άμάχου πληθυσμοθ.
  Έκ ΛονδΙνου έγνώοθη 8τ
  άιιεφασΐοθη ή σύστασις 'έτι
  τροτιή: έξ άντιποοσώκων τω
  ούδβτέοων κρατών διά την
  ν έογειαν ερεύνης τιρός διαπ
  στωσιν των ύηευθύνων τής κα
  ταστροΦή'ς τής Γχερνίκας.
  Αι ύποχρεώσεις των φορολογουμένων
  διά την υποβολήν των δηλώσεων των.
  Αναφορικώς μέ την χηλεγρα
  ή πληροφορίαν ήν ίδημοοιιύα»
  μέν χΡες. τής δπινϋυμΐαεος παρο
  τδθ δΐίυυργΐίου των Οικονομικήν
  τδν φορολογιχβν δποχρεώσιων
  είς τεος έηαγγιλματΐαί, μιοθω
  τούς χά Ι ε:αιρι£α(, πληροφοραιιμε
  θα σκμηληρημκτιχβς τα εξής
  οκγχιχριμίνω;:
  "Οΐι, είς επίδοσιν ίηλώαεων
  φίρου οίχοδομβν δποχρεοθνται οί
  !&ιοχττ2ται χλπ. νίων οίκοδομβν
  δπαγομίνων τα πρβτον είς τίν
  φίρον τοθ οίχονομιχοθ ϊτους 1937
  —38, τΑν παλαιών τοιοότιον, Ιφ'
  &9ον τό χαθαράν είσίδημα α&τΑν
  ηυξήθη ή εμειώθη δπερ τα 10ι>5,
  τβν διομηχανοοταοίων ι{& ίέν ίιι
  τουργεϊ μιγάλη βιομηχανίοτ, ο[
  δημίαιοι δπάλληλοι χαΐ πρίαφυ
  γις Ιφ' δοον μετά την μιίωοιν είς
  18 000 τοθ ακαλλαοοομένου ιίβο
  δ<;ματος ιβν οίχοδομί ν αοτβν δπο λιίπεται φορολογητέον δπόλοιπον είοίδημα, πβς Ιτιρος ίϊιοχτήτης οΐχιίβμβν ι ύΐινος χαιηρνήθη ή α πκλλβγη, ώς α( οίχοδομΐκαΐ χαΐ ξινοίοχεΐαναΙ ίταιριΐαΓ, οί άγορα σταΙ ανταλλαξίμιβν άκινήτων χλπ Δέ» δποχριοθνται είς φόρον οί ιδιοκτήται μιχρβν οίχοδομδν τοθ έτηοίου άκαθβρίστου έξ Ιδιοχατοι κήσιως ή έξ ίχμιαθώσιιο: ιίσοδή μντος μίχρι δραχ. 3 600. Είς δηλώσιις φίροα ίμποριχβν χά Ι βιομηχανίαν έπιχιι^ήηιον δπο χρεοθνται οί έπιτη&ευματίαι τβν ίποίων τα χαθαρά χέρβη τ<5ί δια χειριατικής πιριίδου, ττ]ς οποίας ή* λήξις έμπίπτει μιταξυ «0 χρο νιχοθ διαατήαατος άπδ τής 1 Ά ποιλ'ου 1936 ίω; 31 ΜιρτΕου 1937 δπερίδτραν τάς 300 000 δ 'Υποχρίωσιν πρίς δήλβοιν χά τα την φορολογίαν επιτηδεύματος δπίχοκν: ΟΕ χατά πρβτον άρξαμι νοι τής άσχήοεως τοθ έπινηϊιύ,ι* τίς τ«ν, α( χαπνιμποριχαΐ καί ατβφιδεμποριχαί έπιχειιήσεις ώ; χαί αί επιχιΐ[ή3εις Ιξαγωγής έ λοιδν, ίδιοχτηται εκμεταλλευταί μηχανοχινήτην πλοίων, άρχιτίχτο νις μηχανιχοΐ χά Ι μιχρΐπιτηδΐυ μαιίαι 1ν γίαΐ, ο Ε ανώνυμοι ί:αι ριΐαι ήμεδβπβί χά Ι άλλοδαπαί. Έντϊς τοθ τοέχοντος μηνός δπ χρεοθνται έξ δλλου αί βιομκχχν καί έπιχειρήοιις χαί α Ε Τράπεζα να έπιδώοουν ίήλωσιν διά τα φορολογητέα άχαθίριατα α Ο τβν αοί* τ& πραγΐΛ«οποιηθίντα τό δίμηνον Φιβρουαρΐου—-Μαρτ ου 1937 χαί χαταδάλουν τίν φ ρον δπίλογιζίμενα επί μέν τβ βιομηχανιβν πρός 1,5 ε)? επί Εέ τβν Τραπιζβν πρές 0,5 β)ι. Α βυρσοδιψίχαΐ έπιχειρή3εις δτυχϊ οθνται να έπιδώαουν δήλωσιν φ ρ3υ χύχλθϋ έργαοιβν χαί χατα βαλουν τόν φόρον υπολογιζόμενον πρός 5 ο)ο επί τής άξίνς τβν δπ' οώτβν χατεργαζομίνων δερμίτων Οί έλευθεροι επαγγελματιαι ο δποχείμενοι είς κατάταξιν τβν δ ποΐων τα χαθαρά χέρδη, χκτά τό προηγούμενον ιίκ. Ιτος υπερέβη οαν τας 300.000 δρχ. δποχρεοθ' ται νά έπιδάαουν δήλωσιν διά τή1 διαφοράν μεταξΰ τβν χερδβν τή χλάαΐως τής χκτατάξεώς τ«βν χά τοθ πραγμκτοποιηθέντος χέρδου; ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΑΙΑΤίθΕΝΤΑΙ ΗΛ'ΕΛΑΐΑ Είς την ΜομαρχΙαν συνεδρΐ ασβν ή αρμοδία Έπιτροπή έ πΐ τής διατίμησεως των σκο ρελοίων. Κατα την συνεδρΐα σιν της τούτην ή τιμή των κο μισθέντων έκ Βουλγαρίας σπο ριλαΓων (ήλιελα'ων) ωρίσθη ε (ο δρχ 28 10 χονδρικώς καί 29 80 λιανικώς. Είς την κα ταναλωσιν τ" ανωτέρω βουλ γαρικά σπορέλσια θά Εοθοθν άναμεμιγμένα μετ* έλαιολά δου ε(ς αναλογίαν 15: (ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΚΙΑΗΜΙΑΝ (ΘΜ0.Ν ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔιΚΕΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ δτι χατά χτ,ν συνιδρίοαιν ττ]ς 15 Απριλίου τί)ς Άκοδημίας Άδηνβν μεταξυ 5λ λων «νεκοινώΒηοκν δπό τοθ Ά χζδτϊμιϊχοθκ. Βίτ), β Ε Ιξής ϊύο μελέται Τ&Ο πριΐοτρμένου τοθ έν ταθϋα παρκρτήματος τεθ Χημεί ου χ. Ι. Μεγαλοοιχονομου: Οροσ διοριομος τής άχετόνης είς μικρά έν οίνοπνιύματι καρουα'α' βν. Επίδρασις τοθ θΐιώ. δούς ,όξίος επ Ι τ«]ς ευαιοθηαΐοις τής αντιδράσεως άχετέντ,ς. Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ Κατά πληροφορίας τοθ δπουργε! ου ΓεωογΕας επί οπκρεΕοης έχτά σεωζ 174 000 οτρεμμάτων έν Κ:ή τη πριβλέπεται παραγωγή αΐτου 13 204.000 β χ. Ή«3ΐ ή παρα γωντ) τοθ οίτου προδλίπεται χατά 37 ()ΐ ανωτέρα τής περυοινής. Έ πΕοτ)ς ή παραωγ») χριβής προ βλέηετκι δτι θά ανέλθη επί απα εείοτ)ς εκτάσεως 242 000 στρεμ μαΐων είς 23 588.000 δχ., θά α~μιιώο] δηλ. ε ϋξ-οιν 40 β)). ΑΦΙ8Ι22 ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ έ, Α. τής ΕίσχγγιΑίας Έφετβν Κρήτης απεστάλη χ6ες ένταθθα τό πιναχιον τβν χατά ιό' τρέχοντα μή«α έχδιχασθηαομένων ένώτιον τοθ έ^ταθθα χαχουργιοδΐχείου «?ι χημάΤω/. Έξ ούΐοθ πληΐθφορού μεθκ δτι χατά τό πρβιον χαί δεύ τερον δωδεχαήμερον θά έ>ιδιχασθβ
  σιν «Ε χκτωΐίρο) δκοθέσεις: Σήχι
  ρον χατά τοθ Δημ. Έμμ. Τζινευ
  ράκη δι' απόπειραν φίνου, την
  14 χατά τοθ Χνήοιου Ριμιδιάκη
  χ. λ. π διά διαίαν άπαγωγήν,
  την 22 χατά τοθ Γεώργιον Χ?.
  Πχπαδάχη χ'χιηγορουμινου δι* ά
  πόπειραν ψ6*ου, την 25 χατά τοθ
  Ελευθερίου Διρμιτζάχη χατηγο
  ρουμένβυ δι* απάτην χαί πλοσιο
  γραφίαν χαί την 28 χχτά τοθ Άν
  ίρίου Γύπαρη χκτηνορουμένο» διά
  αό/ον.
  ΑΙ ΠΡΟΤΠΟΟΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Χ1ΡΤ0Υ
  Υπεγράφη χοι>ή άπόφαβις τβν
  δπουργβν Οίκονομιχβν χοΐ Έθν.
  Οίχονομίιχς δι" ής δρίζεται Ιξάμη
  Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  ΤΩΝ ΚΟΝΩΠΟΕΙΔΩΝ
  Κατ' είδήσεΐς έξ Αθηνών
  τό ύπουργίϊιν της Ύνιεινί|ς
  άπβφάσ.σε νά διαθέση εί; τό
  κοινόν καί ιίς εΰρεΐαν χλίμα
  κα βίδικσ ψιρια όνομαζόμενα
  €γαμβούζιες» τβ όιοΐα θΐρ
  πΐωνΐαι ε(ςτοΙε1«ι «
  *ν Μ
  α'«ο«Η. Μ ΗΜ
  ' «οι4τ.
  ·ΐηλ.ϋ<|·. „ β6._ ·««»·» »* ■««. 1·. |ο_ ««λ«ο» ■«λε.Μ«ΐ·« ■«V Μ 4Μ ι μ Δέοματα βΙα μ ·Δ.ν·Μ..ι«τ« ι,,.. ; Β: ■·ο|Μι·ν «ΙτΛ Ι «·' ■Ιλι «οιο«ι«Α« ■έι ι Κοηοολια Δέοματα ·ΔΜ τ ■·ο|Μι·ν « έ».χι·« Μ«· : —ι·. 3" Π ΡΟ Γ Ν Η ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ Η ΑΑΛΗΛΟΣΦΐΓΗ ΤΩΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΕΙ! ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑΟΝΙΑΝ ΚλΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ Ν Α ΕΠΙΒΛΗΘΗ ΑΘΗΝΑΙ 7 ΛΙαΐου (τού ίνταπο· κριτού μ*ς)-—Τό πρακτορείον Στέφα- νΓμεταδίβει την πληροφορίαν ότι καθ» α τηλεγραφεί ό έν Βαρκελωνη ά ντα. ποκριτής τού ή άνβρχία συνεχίζεται είς ολόκληρον την Καταλωνίαν καί ή άλληλοσφαγή των έρυθρών έξακολουθεΐ Ή νέα κυβέρνησις μολονότι καταβάλη λει απεγνωσμένας προσπαθείας έν τού· τοις οέν κατορθώνει νά επιβάλη την τάξιν κ*1 νά έπαναφέρη την γαλήνην είς την χώραν. Ό Πρόιβρος κ. Κόι».πανυς άπηύ θυνε καί σήμερον νέαν έκκλησιν π&ός τόν Καταλωνιακόν λαόν, φνίνεται ό μως ότι είναι «δυνατόν νά έπίλθγ, συ νεννόησις μεταξύ άναρχικών καίσοσια λιστών έκ των διενέξεων των οποίων Ι χει μεταβληθή ήΊ5η ή Βαρκελώνη είς κό λασιν. ρυΙϊΜαίϊΙΙΙισ εργατικον ατυχημ4τ0ν ει! τα η!ια εργα ΑΘΗΝΑΙ 7 ΛΙαΐου (τού ά»ταπο κριτού μας).— Κατόπιν αποφάσεως τής Κυβερνήσεως ή ύηηρεσία τού ύφυ πουργείου Εργασίας έν συνεννοήσει καί μετά τού ύπουργείου τής Δικαιοσύ νης καταρτίζει νόμον διά τού όποίου ρυθμίζεται ό τρόπος τής άποζημιώσε ως των έργατών διά τα άτυχήματα τα ό ποία θα ύφίστανται τυχόν έφόσον θά έργάζωνται είς δημοσία έργα. Ό νά μος αύτός δημοσιευόμενος είς την έφη μερίδα τής Κυβερνήσεως θά τεθή άμέ σως είς εφαρμογήν. ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙΕΒΝΙΚΟ.Ι ΕΙ! ΤΟ ΒΙΙΚΙίΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαΐου (τού άνταπο κριτού ■'μ.ας).— Ραδιοτηλεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι καθ* ά τηλεγραφεί έκ Βισκάϊχς ό στρατηγός Μόλα τα έθνικα στραχεύματα αυνεχί- ζουν την προέλασίν των βραβέως, άσχο λούμενα συγχρόνως μέ την εκκαθάρισιν τού έδάφους έκ των ύπολειμμάτων των έρυθρών πού είχον κατα^ύγει είς τα ό ρη μή προλαβόντες νά ύποχωρήσουν. "Ηβη τα έθνικα στρατεΰματα προε λάσαντα πανταχόθεν, άπέκλεισαν τελεί ως τό Μπιλμπάο έξ ολων των σημείων κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή πτώσίς τού νά θεωρείται πλέον βεβαία. ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΗΤΕΜΠΟΥΡΓΚ 49 ΝΕΚΡΟΙ, ΠΟΑΑΟΙΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 7 Μοΐου (τού άνταπο· κριτού μας).—Νεώτερα τηλεγραφήμα- τα έκ Βερολίνου καί Παρισίων μετα- δίδουν «μακράς περιγραφάς τής τραγι- κής άποτεφρώσεως τού άεροπλοίου Χίντεμπουργκ υπεράνω τού ώκεα νού. Τα αύτά τηλεγραφήματα άνα¬ φέρουν ότι έκ των έπιβαινόντων τοθ ά¬ εροπλοίου 49 εύρον τόν θάνατον ^οί άλλοι δέ είναι κατά τό μάλλον καί ήτ¬ τον σοβαρώς τραυματιβμένοι. ΒπΟΤΤΛΤΗ Η ΕΝΤΥΠΟΣΪΣ ΕΚ ΤΗ! ΚΑΤΑΠΡΟΦΗΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 7 Μ»ΐευ (τβϋ άνταποκριτου μας) —Β«τα τηλεγρβφήματα πρός τβ Άβη νβϊκον Πρκχτορεΐον, ή ΐϊδηβις τ ής κβτα τοθ πηδαλι·υχ·νμέν·υ «ΧΙντβμ αερβπλοιβν τ·6 χοομον, γνναθεΐοαι δι' **ιτ< •κδβοΐΝν τβν εφημερίδων ιΐς τβς Εί) κ«ς πρ*.ΐ«υ«ύσας ΐνεηε>(ηο*ν η«ντ·Ι
  ΝΒντείτην ιντύπνβιν κε,Ι ^ριξβνηη Υ§ν·