94247

Αριθμός τεύχους

4558

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΑΟΕ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΚΪΠΙΟΣ ΣΥΙΤιΚΤΙΊ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  III
  ΑΙγύπτοα
  ΚΥΡΙΙΚΗ
  |!| ετησία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  III
  ίτησία δολ, 15
  9
  ίξάμηνος_. 8
  ΜΑΊ'ΟΥ
  III
  κατά φύλλον
  II
  Δρ. 3
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ —
  ΕΤΟΖ (ΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΛΟΥ 4558
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ ΙΟΝ
  τβ, Αθήνας μάς διΐ
  βιβασθησβν δύ· κίδήσκις £
  (αιρΐΤΐΜβς Ινδιαφέρουσκι
  «·ν κμκσρικ·ν κβί,έπαγγελ
  ματικον μας κόσμον. Ή μία
  αγγέλλει ότι κατβρτίζετβι
  ήδη το Συμβούλιον τ·δ Τ*
  μείου 'Ασφβλίσίως τδν Ιμ
  πορων. Κβί ή διλλη μάς πλη
  ροφορεί ότι τ· Διοικητικόν
  Συμβούλιον τ·δ Ταμείον Συν
  τάζεων 'Εκβγγελμβτι&ν ακι
  βασισθή να γί%α ένδεκαμΐ
  λές δ*« νβ βχπρβσωπηθβδν
  καλύτίτρον είς αύτβ δι* άν
  τιπροσώπων των καί οί βπαγ
  γελματίβι καί Βιοτίχνβι
  τβν έκαρχι&ν. Προατ·θεται
  δ! ·τι χαϊ τώ» δύ· βύτβν τα
  μείων 4 κε,λϊΐ καί βπροσκο
  κτος λϊΐτουργΐβ είναι «πολύ
  τονς εξησφαλισμένη
  Κατ' βύτβν τβν τροκβν ο
  Βΐβμος τβν Κοινωνικον κ
  σ»βλίσιων, πεύ βπέδωσεν
  βλλσδ τέσ·ν θαυμασία «πό
  τελέσμβιτα χαί βΐχβ τ·α·ν
  εύ εργατικάς συνεπείας ·ίσα
  γ»ται, έστω μ·· ιΐαβυστερη
  «αί κειρ' ημίν καί *κι
  β·ηΒήβυ, 84 τ·ύς συνδράμη
  «αί θε τ·ύ; ανβκουφΐσα είς
  τκς δυσκόλους περιοτκβΕΐςείς
  τας στιγμάς τής κικρίας
  μ
  κτείνετβι είς ολβυς τ·ύς κλά
  ·λβ{ τάς τάζιΐί, *ίς
  •λβ γΐνικβςτβ επνγγίλμβτα
  Τό γεγονός ιΐναι ίζαιρε
  τικΒς ευχαριστών. —«ι "ρί
  πει να χα.ρετιοΒά ώ; έν βή
  μα πολιτιομοϋ, ώς μία σεβ*
  ρα προσπαθεία σι>γχρ·νισμοΰ
  τής κοινωνικάς κολιτικης
  τοδ Κρβτοΐίς.
  Μΐτ« τ«ύς εργάτας χβί
  τεύς μισθωτβύς έν γένει κβί
  •Ι Ιμποροι καί οί ίπαγγελμα
  Τ(Μ ΧβΙ ·1 Βιοτίχναι α «β
  κτ·δν τα τβμεϊβ ουντβίεως
  κβί βσφβλίσεώς των. Άκ··
  κτ·6ν ίνα οτηριγμ* *«· «»
  ρίσχουν μίαν ΙλκΙδβ ίτι ΐΐς
  περίπτωσιν πεύ θ' βτυχήσβυν
  η θα γηρβσ·»ν κτωχβί, δέν
  Β* πεινβαουν, δέν θα δυστυ
  χήσβυν, δέν θβ χαθούν. Διβ
  των.
  Βίβαικ, ή λειτουργία τδν
  ταμείων Άσφοιλίσεωί, δέν
  αποτελεί το μονον ζήτημα
  πεύ ενδιαφέρη τούς <μπό ρους κ«1 τούς «παγγελματί εις. Διατί «Ι ,ταξεις αυταί ί χούν χαί&λλα ζτ,τημβτα πεύ τούς ένδιαφβρουν καί τ·ύς «κασχολοδν σ«βχρ&ς. "Εχουν τα ζητημ«τα τής κξ«σν«λ( σεως μονίμου καί άπάτατον 5χ5ον τοθ δποίου είβ* Ίολία δέν κροτίθεται νά παρέμ χαθήμινον χον Μουσολίνι, μίνον, βη είς τίς έσβτιριχάς υποθέσεις προφανβς άποϊοοφτ,μίνον είς Ιργχσίαν τού, ίμτυος είς Ι'α τ< ρχατιον γραφείον. Τό δωιιίτιον ή το ναραχττ,ριοτιχβς γυιινον χαί 6 πίβχλλΐ χήν αύβτηρίς ακλήνζωήν, την οποίαν είνε γνωστόν δτι διά γει δ Νιοθταε. "Οίαν έπροχώρηαχ είς τόςΒωμέη αν, ό Μουσολίνι έαηχώθη κ«1 ή θιν είς τό μέαον μέ άιλωμένην χ«Τ>α. Τίΐεχλίθην χατά χήν
  έθίαοτυπίαν χαί χατό
  πιν Ιαφιξ* την ποοατερομένην χεΐ
  ρ«. Είπα Βτι χϋΐ είς την 'Αμεοι
  «ήν χκί είς την "Απω Ανατολήν
  τ) Ιντδττω3[(·, δα δ
  λεμας είς την Εύ-ώπην είνε
  πόφευχτος. Ό Ν'.οθτοε
  πρός στιγμήν χους οφθαλμούς. <Έ | £« μϊ£ κατάστασις—είπεν—έγχυμονει χά διε πέρας τοθ πολέιιου>.
  Ήιιώιηα* έ*ν χά μεσογειακά
  ουμφέρΐντα χής Ιταλίας έρχονχαι
  είς άντίθεαιν πρός τα Άγγλικά.
  Ό Μουσολίνι άιφτησε: «Εάν
  ή Μισίγειος είνε χενχριχή 4ρτη
  ρία δι' άλλαι Ιθνη, διά την Ίταλί
  αν είνε ζβή. Κατ' επανάληψιν
  διεκηΕύξαμεν βτι ίέ< προτιθέμεθχ νά άπειλήσωμιν την άριη?Εαν αύ την. Αίγομεν, πάντως, δτι τα δι· χαΐώιικτά μχς χαί τι ζωτιχά συμ φίροντί μας εί; χήν Μεσόγειον πρίπει νά γίνουν σεβχσιά ίπδ χά ότλλ'4 Ιθν~. Εάν ιίονδήποτε Ιθνος θάλασσαν τον λαϊ¬ «να'θΐλήαη νά χλεΐβΐ τή* μδφ ίιβ νά τής εξευρέσεως κπαρ κβν πιστώσεων πρός «ντιμκ τύπιαιν των τρεχβυσών άνβγ κ6ν των. Τής κατοχυρώαβως τ·0 ίπαγγέλματβς. Τής ρυθ μίαεως τ&ν κβοης φύοεω; χρΐϋν ώ3τι νά επανέλθη Α πίστις καί ο κανονικάς ρυθ μ·5 της βίκβνομικής ζωίίς. Καί πλείστα Ιακ βλλοτ, τβν οποίων ίκιθυμβδν την τα χεΐαν καί ίκανοκοιηηκην ρύθμισιν. "Αλλά δέν είναι δυνατόν βιβκίως ν« γίνουν ίλα διά μιάς καί δια μα γκίας. Ή Κνβέρ^ησις υπεσχέθη νά μελετηθή ·λα τα κοινω νικα πρνβλιίματα καί ν« δώ οο ί«ιί·ίας καί όριοτικνς λ4 οεις. Ύκαρχει λοιπβν β«σ· μος η ίλπΐς ότι θβ προσπκ θήοη νέι ρυθμίση καί τα Ι καγγελματικα ζητήματκ. Ι διαιτέρνς «Ι επαγγελματιαι Καί οί βιοΐέχναι της πόλεώς μ·ς έλίίίζουν ότι θ* ρυθμισθι) ταχέως τ· ζήτημα τοδ ένοικι οατασίου χαί τής προατασίας της «««γγίλματικής στέγηί, π·ύ τεύς, απαοχολ&ϊ τίσον πολύ ίσχβτως. Ή ίδρυσις καί λειτουργΐα τβν ταμείων ■τσφαλίσκνς απβτελοίν μίαν (ύχνριστον «ρχην καί μίαν κρευπόθεσιν «ού δικνιβλογεΐ κάθβ (λπίδα κ«ί προοδοκί κάς δυνατότητας, τό νά λέγη χανείς δ (ι δ πόλεμας ιίνε ιίνε ώ; νά αναλαμβάνη ] στάσιν. "Οχ', δ πόλεμος είνε αναπόφευκτοΓ. Θ« πράξω μ«ν πδν δ,τι δυναμιθχ δπω; τόν ίποτΡιψϋμεν. Βιβα'ως ή . Ίΐολ'α έ ι θε θεωρηθή ΰπιύθιινος εάν δ κόλεμος δ^τυχδς έχρκγή, παο' δ τι τ· τβμιΐβν των 8« τούς αν Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΟΝ Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΙΒΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΟΜΙΛΕΙ Ο χ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ Ό Ιταλός δικτάτωρ χ. Μπενί Μουοολίνι Ιδοσεν Ιοχίτως την ωτέ;» βαρυοήμαντον ουνέντευ ΪΗ* πρίς τόν διβπρεηή Ίάτιωνκ δή ίΙ«οιογράφον χ. Καδαχίμι επ Ι τής υολιτικής «Ο φβοισμοθ Ιν«ν τι τβν διεθνβ* προ6λΐ)μάτβ: «Ό περιοριομίς τβν έζοιιλι- αμβν είνε δυνατί(, ή μείνοις τβν έξοκλιομβν, ίχι>·
  Οί ο»φιΙς ο υτοΐ λόγοι ελέχθη¬
  σαν άπέ τέν Μπενΐτο Μουσολίνι,
  βταν τι Ο ιίπα Βτι δ π[.όε?ρος
  Ροθοβελχ μελε ? προφανβς την
  ιδίωπβϊκήν κατάστασιν, |>Ι βκο
  «όν, ηιθανβς νά σιιγκΒλέσϊ βι·
  θνή Βιάσχιψιν, ή δποΐκ νά εξα¬
  σφαλίση την β^ήν-ν διβ ιοβ ά·
  φοπλισμοθ. Κβτά χήν γνώμην χοθ
  Ντοθχο», ΙΙν είνε άπρβγματοπ&ί
  ητον νά πιριοριοθίθν &1 έξοπλι-
  ομοΐ, άλλά νά μιινθοθν, δηλαδή
  νά υποχωίήοοον χάιω βπό χ! ση
  μιΤβν, είς τό οποίον ι&ρΐοκονται
  οήιιερον, είνε βδύνατον θπο τάς
  παρεύοβς ουνθήχας. Είηα είς τόν
  χ. Μουσολίνι Βτι κολλοΐ 'Δμιριχα
  νοΐ πιατΐύουν Βτι
  χίομιος πόλεμβί
  ο πιοαεχήςχαγ
  εάν 8ϋοτ«χβς
  β* Βΐιξβχθ| έκ. τ·ν ΕΒΙετν
  γραμμβν, Βηως χαί δ τελευτβΐος
  Είχα φανταοθί τόν Νκθισε ού
  στηρόν, κυριαρχίαν, μ έ βροντώδη
  φωνήν. Άνιί τίύτου, τΰι» ε&ρήχα
  φυσικόν, φιλοπαΐγμονα μέ αηαλήν
  δμιλίαν. Είχεν Ινα χβμόγελο ποΰ
  άφοηλΐζει. Ή φωή τού ήιο ιΰχά
  ρΐοτος χαί μαλαχή, έχτός δ τα ν ί
  θερμαίνετο άπό τό θίμα τού χαί
  ί ή ψί έ λέ
  μ
  ιήν απιψίν τού μέ ρβμβλέ
  βς χειρονομΙα(. Τα μάτικ τού
  φαίνοντο μικρά «αί άγαθ£,Μ Βταν
  δμως Ιξήπτοντο αί συγχινήσειςτιυ
  Ιλβμπαν σάν ίατραπαΐ, σάν νά ή
  ϋελαν νά διαπεράσουν την ψυχή'
  ιοθ συνομιλητοθ τού.
  "Οίαν Ιφθβσχ ιίς τό Παλάτσο
  Βενέτσια, ι (δα μόνον £ύο σχοποΰς
  νά φρουροθν την ιΐοοδον. Ό αξιω
  ματιχός τής υκηρεσίας μέ παρέλα
  βε χαί |>έ ώΐήγησεν είς τόν τρΐ
  τον δρεβον, βπό εΰρείας μαρμαρί
  νας «λΐμοχος. "Οτβν ιίσήλθεμεν
  είς την αίθουσαν «νβμονής, τεσσα
  ρες ιωμαλ.οι α>δ(ες έν οτολή μας
  έχβιρέιιακν φασιστί. Κατόπιν δ ί
  νας «πό ουτιύς μ έ συνώίευσε μεσ'
  άπό ϊύο ιϋ^χβρπ ίωμάτια,ιίς τέ
  γραφιΐον τοθ Ντοθτοε, Ινα πελώ
  ριον μ«ίμβ>»νβν ίνμάτιον, ιίς τό
  λας τας προσπαθείας μας
  ςιί-,ήικ».
  Τίνδιίχεψΐ, λί,-ων 5ΐι ή Αγ
  γλία χαί ή Άμε?ική χονίζουν έμ
  φχντιχθς δτι (.1 εξοττλιομοΐ των γΐ
  νονται χάριν τής διατη'ήιιως τής
  ΟΕόφθαλμοΙ χοθ Ντοθ
  τσεοίννιδίως ήιτρβψιν.
  —"Οχ — είπεν.—Οΐδέποτε έξο
  είς τοιαύτην χλ!μα«κ γί
  νονται χάριν χής ε! ή'τς Γίνον
  ται διά χον πόλεμον. Οί φασΐστα!
  ίή'^ερον ιήν ειρήνην
  τόσον δΐαχαβς, δσον χαί οΕοσδήπο
  τε ;άλλος άρνοθνται δμωί ν ά ιίνε
  οποχριτα'. Είνε άρχετά ειλικρινός
  νά καραδέχωνται χό ένδεχί
  μενον πολέμου.
  Ή Ιταλία Ιξοπλίζεται μόνον
  διότι τοθ μ αποτελεί επιτακτικόν
  καθήκον άπένανχι τβ» μεγάλων έ
  οπλιβμβ", τούς δκαίους συνεχί
  ίουν άίλλα Ινθη».
  Τοθ είπα δτι ή θεμελειώίης αί
  τία τής παγκοσμίου ανησυχίας σή
  ιιερον φαίνεται νά έγκειται είς
  την ϋιχον κατανομήν των έδαφ
  κβν χαί φυαιχβν πόρων χαί τόν
  έΐν θεωρή δυνατήν χήν
  αναγκαίαν άναχατανομή' διά
  είρηνιχής παρεμβάσιως ένίς
  γανισμκθ ώς ή Κοινωνία τβν 'Ε
  άς, Ιΐοιμοι διά τό« τιτανιχόν ά-
  γωνα μέ άποφασιατιχότητα άνευ
  προηγουμένου είς την Εατορ(αν>.
  Εί; τό τέλος ή?ώτησα εάν ή Ί
  ταλία ήΐθάνετο χήν απειλήν χοθ
  κομυ,ςυνισμοθ χαί εάν θά ήνώνετο
  την Γεριιανίαν χαί την Ίχπω
  ' είς Ι >λ άντιχομμουνιστιχόν
  συνασπισμόν,
  Ό Νιοθΐσε απήντησε: «"Οχι ή
  μόνον, άλλά δλη ή
  ^ μ, η ή
  πή βίαθΐνεται την απειλήν.
  δέν είχομεν κκχαπβλεμήιη καί χά
  ανιχήοη τΐν κομμουνισμόν είς
  τον τόπον μ«ς που θά ευρίσκετο
  ώ9α ή Ίίαλίν; Κυΐτάξανε την
  Τί θί συμβή είς αυτήν
  οί δυνάμεις τοθ διχαίου άποχύ
  χ; "Οχι, δέν θ' άποτύχουν.
  Δέ ι δυνάμεθα νά τάς .αφήσωμεν ν'
  ύ
  ΚιΙ πάλιν οί δρθαλμο! τού
  ατροψχν. 'Εαήκωσε την χιΐρά τού
  σάν νά ήθελε νά διαμαρτυρηθή:
  «Ποθ είνε ή Κοινωνία τβν 'ΕΒνβ»;
  ηρώτησε. «Δέν είνε δυνατόν νά
  τής έμπιστευθβμεν Ινα τοιοθτον
  «νθρωπιστιχόν έργον, βπυς τή
  διχβίχν κατανομήν τβν έδαφιχβν
  χαί φυσιχβν πόρω1».
  'Γκέμνηικ είς τόν Ντοθταε δ«
  δ τελευταίος λίγας τού είς χήν Αι
  βύην, δ οποίος διεχ^ξε χήν φι
  λίαν χής Ιταλίας πρός τιυς μ·>»
  σουλμάνους δλου τοϋ χόσμου, προ
  εκάλεσε πολλους φόίους είς την
  •Αγγλίαν.
  «Ό λόγος έχιΐνος —Ιξήγησε—■
  δέν έπρεπε νά ενόχλησιν κανέν Ι
  θνος. ΑΕ άποιχιαχαΐ βλίψΐις τής
  Ίίαλίας ΙκανοποιήθΐίσΛν διά τής
  προσαρτήιεως τής Αίθιοπίίς μι
  αίς άπεράντου χώρας μέ μεγάλαι
  δυνατόχητας. Ή ανάπτυξις της
  παιτεΐ πολύν χρόνον, πολλήν ένέρ
  γειαν χαί πολλά
  άπασχολήση
  Ιλί έθ
  ή
  χεφάλαια.
  επί πολλά
  Ή Ιταλία έπιθυμι! νά συνεργα
  αθή μέ Βλκ χά Ιθνη, χά δκοΐα Ι
  χούν άποιχίας είς την 'Αφρ<·ήν. Είμαι Ιοιμος διά φιλικόν διαχα νονισμόν μέ χήν Μεγάλην Β?εχχα νίαν δσον άφσι$ τος άφριχανιχάς άποικίκς χηΓ, αί δπιΐχι είνε γείτο νές μα<, είδιχβς Σέ χήν Κένυκν χά Ι τό Σουδάν», —Ή Αγγλία «αί ή Γαλλια—>ί
  πά—-φαίνονται νά πισΐεύουν δχι ή
  Ιταλία ένδέχεχαι νά επιτύχη έδ«
  φικάς καραχω,ήσεις άπό την Ί
  σπανίαν,ι ίς άντάλλαγμα xή^ βοηθε
  γμ
  &ί τ-ς,πρδς τόν στρατηγόν Φράνκο
  «Λύτό είνε ανοηαΕοτ, απήντησε
  Δέν εζητήααμεν χαί ουδέποτε θά
  ζητήοωμεν άπό τόν στρατηγόν
  Φράγκα χίτι πας όμοιον. Ή
  λία ού!εν έπραξε χαί ουδέν θά
  πραξη, τό οποίον νά θίξη χήν έ
  δαφιχήν άχεραιότητκ τής Ίΐπαν
  άς. Οί Ιταλοί έθελονταΐ θά επι
  στρίψουν ίμίοως, μόλις επιτευχθή
  συμφαν'α διά την άνάχλησιν τβν
  έθελβντβν τβν ίλ?ιον έθνιχοιή ιο'
  ο( δπίΐοι ι («ε χολυαριθμίτερβι 4
  κέ τοος Ίταλούς. Έκ. λΐ
  β3?ϋξ[αν χαί τιιΐναν,
  δ?θιοθ4μιν ώς εί; δνθρω
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΠΡΟΟΑΟΙ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΤΗΝ ΣΙΤΑΡΚΕΙΛΝ;
  χ
  "Οσον άφο,'61 τό ζήτημα εάν ή
  Ιταλία θά προσχω, ήιη είς την
  [ΊρμανιΙ'λπωνιχήν συνεννόησιν χά
  τα τοθ χομμουνισμοθ, ίέν 11/ε
  άχόμη χαιρός νά τό εξετάσωμεν.
  ΘΙ διαββμεν την γέφιιραν οίαν
  φθάσωμεν είς αυ ή».
  "Οταν έξ^λθα άπό χό Παλάτσο
  Βινέτσια καί έκύτταξα χό ζοφερον
  ύτό οίκοδόμημν, Σέν ήΛΠόρεοβ
  νά μή παρατηρήσω την χτυπητήν
  δμοιότητά τού με χό μίλις άνοι«ο
  δομηβέν επίσημον οίκημα χοθ Χίτ
  λερ είς το Βερολίνον. Είνε ή δ
  μοιότης ααλβς τυχαία ή δ άρχι
  έ χοθ ΧΕτλερ απεπειράθη να
  λ Βέ Χ
  μιμηθή τό ΙΙαλάτσο Βινέτσιο; Χά
  ρ»χτηριστικβ(, ώς τόσον, ή όμοιό
  ς είνε μόνον εξωτερικώ τό& μέ
  γάρον τής γερμανικής καγκελαρίαζ
  είνε πολυχρώμως μοντέρνο έ' ώ τό
  Πχλάτσο είνε ήϊέμως κλασσικόν
  "Ιΐος ή έξωτεριχή όμοιότης καί ή
  έσατεριχή άνομοιότης τβν Ι'
  χτιρίων νά χαραχτηρίζουν χήν ι
  σιν ή( φιλίας, ή όποία υφίσταται
  τώρα μεταξυ χοθ Νιοθτσε καί χοθ
  Φίρερ.
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΝ
  Ή Ϊ4ρυσς κτηνιατρικΛν
  σταθμΟν είς δλους γενικώς
  τούς νομούς τοθ Κράτους οιά
  δ
  την καταπολέμησιν
  Φόρων ζωονόσων,
  έ
  των δια
  ρ ζ αποτελεί
  μέτρον βπιΐυχές καί έτιροξένη
  σεν ευχάριστον εντύπωσιν.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον γΐνβ
  ται εν σημαντικόν βήμα οιά
  την προστασίαν τής κτηνο
  τροφ'ας, υπέρ τής οποίας κα
  Ρώς καί προχθές έγράψομεν
  θα Βπρβπε να ληφθή σειρά ό
  λόκληρος προστατευτικόν μέ
  τρών. Άλλ' έκτός των σΐαθ
  μόν αυτών, ή Κυβέρνησις σκέ
  πχεται κα6ώς πληροφορούμε
  θα νά Ι&ρύσο καί σχολήν κτη
  νΐατρι»ής είς τό Πανεπιστήμ
  όν. Καί αύτά θ'
  πράξιν έπαινετήν
  αποτελέση
  βεβαία άλ
  λά καί έπιβΕβλημένην έκ τής
  άνάγκης των πραγμάτων.
  ***
  ΕΥΓΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ·
  Ή απόφασις των αύτο
  κινητισιων ολοκλήρου της 'Ελ
  λά&ος νά «ιαθέσουν όλόκλη
  ρον τό καθαρόν πρεΐόν τω
  σημβριν,ων ιίσπράξβών των
  ύτέρνής Έθνικης ΆεροπορΙ
  άς, αποτελεί τίτλον τιμί|ς διά
  'ήνσυμκαθΓ] αυτήν τάξιν. Καί
  είνε άξΐα πάσης έξάρσεω
  8ιά την μεγάλην εθνικήν σημα
  οίαν της. Διότι άποβεικνύε
  δτι οί εργαζόμεναι τάξεις των
  Έλλήνον αίσθάνονται βαθο
  το ·*ν(κον των χρέος
  Κατα τας αυγΜεντρ»Βε(αε>ς
  μέχρι τής οηγμϋς πληροφ·
  ρί«ς κβί τβύς γενβμένους ύ-
  κσ τής Γευργικής ύηηρκαίας
  ύπολ·ν·σμούς ή έφετεινή π*
  ρκγυγή τδν αιτηρ&ν είς την
  «ήαέν μ«ς θκ ύπερβό κατ«
  40 ·)· περίπου την περυσι-
  νήν. ΑΙ αφθονοι χειμεριναί
  βρσχαί καΡώς καί αί βαριναί
  τβι«ΰται πού συνεχίζβνται
  καί σήμερον βίβέτι ηύνοησχν
  {αιρετικαι την ανάπτυξιν
  6ν δημητρικκΰν καί ίδημι
  ύρνηοβιν τάς «οφχλεΐς πρβϋ·
  πβθέσίΐς δια χήν επιτύχη ά·
  πβδβσίν των. Ή έπιστημβνι-
  κωτέρα δέ καλλιέργει», Α
  χρησιμοποΐηοις συγχρόνων,
  καλλιεργητικβν μέθοδον καί,
  ή μεγχλη χρήσις λιπαβμ*·
  ων συνετέλεσαν-έπίσας ση·
  μνντικα κρός τουτο.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον ή
  ήαές μας αυνεχ(ζσυσ« χήν
  προσπάθειαν τής γεωργικης
  «ναπτύϊεως καί τής ·ίχβνβ·
  κης «νορθάαΐβίς της τείνει
  είς την λύσιν ενός έκ τ&ν
  σπβυ&αιοτέρων προβλημάτων
  ής: Είς την επίτευξιν τής
  λύσεως τοΰ πρ«βλήμ«τβς τής
  αρκϊΚνς της. Κ«ί δέν ύ-
  παρχει άμφιβολία ίτι μέ
  μίαν έντατιχωτέραν είοίτι
  προσπάθειαν χαί ρέ την α·-
  βκρκν ενίσχυσιν τοΰ Κρ«·
  τους κα τής Άγροτραπέζιις
  θα τ· επιτύχη ·ξ έλβκλή-
  ρου. Ή Κρηχη ίχει μέγα·
  λας έκτκσεις γονίμονς μέν
  άλλ' άχαλλιεργήτους. "Εχει
  (δαφη πλουαιώτατα «1^ την
  Μΐοοα^αν χαί τόν Ά*οχί-
  ρωνα π«ύ θα έκέδιδον π«λλά
  άλλ' είναι καλυμμένα άπό
  Ιλη χαί τέλματα. '
  Επί πλέον δέ δίν ίχει ουγ
  χρονίσει άκομη τα μέοα καί
  τας μεθοδβυς τής καλλιεργεί
  άς των εδαφών της. Ή μηχα
  νικ*) καί ή σκαλιστικα χ«λ·
  λιΐργκια είναι αγνωβτος. ΟΙ
  χρ<ΐσ·μβκ·ι·όμεν·ι σκοροι δέν ΐΐνι οίχαλύτεροι.Καί τβ οΐκβνομικβ μέσ« δέν ύπάο- χούν; άκομη άφθονα. Όταν {μως άκο,ηρανθβϋν τβ Ελη τής Μΐασβοά; χαί τοδ Άπο χορωνου, 4τβν οί γεωργοί μας διδβχθοϋν τάς νέβς ίπι- ατημονιχβς μκθοδου; τής γε¬ ωργίας χβί ίτβν τύχουν τής απαραιτήτου οικονομικάς έ· νιοχύοεως έκ μέρους τβν Τρβπεζών, δβν ύκάρχει άμφι βολίβ ότι θβ βπιτελέσουν ·· ληθινβ θαύματβ κβί Ββ επι τύχουν τόσην αύΐηαιν τής πβρβγωγή! ώβτε τό ρόβ μ« τής σιτβρκείας νβ οριστικήν την λύσιν τού. Κβί δέν Ββ λύσουν μονον τ· πρέβλημβ τής βύτβρκεΚ- βς τής νήσου είς σιτηρβ. ©* επιτύχουν χβί κάτι άλλβ β· κάμη έξ ΐυου σημβ-ντιχσν: ©' αύξήσουν χατβπληκτικβ την πβραγωγην χβί ίλων των άλλων γεωργικδν προ ϊοντων χβί Ιδίως των δεν οροχομικων. Τβ τελευταϊβ ίτη σημειώνετβι μίβ σημα ν τική πρββδβς καί ώς κρός την κατεύθυνσιν αυτήν. Είς την Μεσσαράν έχβυν φυτευ θ$ δεκβδες χιλιάδων νέων έλβιων. Είς πλείστα χωρία επανελήφθη έντβτική η >αλ
  λιέργεια τ&ν έσκεριδοηδ&ν.
  Είς τάν νομόν Λασηθίου <κ( σης φυτΐύβντβι κβτ' ίτβς χι λιβδες μηλιέ;. βμυγδβλιέ;, φυσπκιέ;, μπανβνες χβί αλ λβ διβφορβ χβρποφέρβ δίν δρ*. Παντοϋ συντελείτοΗ γοργβ μίβ σημβντική κρίο δ·ς. _αί έφόσον θβ δοθζ χβί ηκρκτικη ένίσχυσ»}, ή κράβδος θα επιταχυνθή χβί Ββ ύπίρβά χωρις ύπερβολην κβί τβς πλέον αΙσιοδβςΌυς έψ καί πάλλονται άπό α·σ9ήμαχα άνωτέρου τιατρ ωπσμοο. Πι στεύομεν δέ δτι τό παράΒειγ μα των αύτοχινητιστων θβ ρη μψητάς καί θιασώτας καί μετσξύ δλων των άλλων ταξεων τής Έλληνικής κοινω νΐας. Διότι είνε παράθειγμα φωτεινόν, πού ύποδεικνύβι μέ την λάμψιν τού τόν δρόμον τοθ έθνικοθ καθήχοντος. *** ΟΠΑΙΔΙΚΟΖ ΣΤΑΘΜΟϊ. (ατα την τβλβυταίαν επί σκεψ.ν τού ιίς την πόλιν μας ό Οπουργός τής Προνο άς κ. Κο ρυζής εΐχε ζητήσει ά πό τα φι λανθρωπικα (ορύματα Μαρίας καί Άν&ρέου ΚαλοκαιρΐνοΟ να έκχωρήσουν ενα οικόπεδον οιά νά άνεγερθή έπ' αύτοθ οίκημα είς τό οποίον Θ5 έστβ γόζβτο ό Παιδικός Σταθμός. Ηοη τό υπουργείον ζητεί πληροφορίας άπό την Νομαρ χίαν εάν τό οικόπεδον τταρε χωρήθη. Φυσικά τό οίκόπε&ον κα( αν Βέν παρεχωρή9η θά παραχωρηθή ασφαλώς. ΚαΙ έφόσον χά ίορύματα οιαθέτουν κα( χά κεφάλαια ό παιδικός σταθμός θά γΙν~ καί θά λει τουργήση συντόμως. ΧαιρετΙ ζομεν έκ των προτέρων τό γβ γονός. 'ΑποτελεΤ μίαν σημαν τΐιΐήν πρόοδον τιολιτισμοΟ. Καί είνε σ βαρύτατον μέτρον πρός προστασίαν τής ποιοι κης ήλικΐας χαί των έργαζο μένων μητέρων. ΗΙΧΟΛΗ ΧΡΥϊΟΠΗΓΗΖ. £<ΐ( την Χ.ρυσβηηγήν (δρύε χαι νυκτερινή σχολή ή όποία χαί θά λειτουρ^ήοη «πό χοθ προσε χοθς σχολιχοϋ έτου(. Ήτο δμολο γουμένως καιρός. Τό εργατικόν βύτό προάστειον Ιχει πλήθοςπ διβν τελείως άγραμμάτων, ποΰ Σέν Ιφοίτησον χά Ι δέν φοιτοθν δι ιΕουσδήποχε λόγους είς τα σχο λεΐα. ΚαΙ αΰτά τα παιδία θά μοΓ «ωση ή νυχχερινή βχβλή. Τα πά διά τβν πτωχβν ικ» δέν ε6ρ( οκο«ν την ημέραν καιρόν νά φο τοθν είς τό σχολείον διότι έργά- ζονται διά νά χερδΐζουν χό ψ»μί των. θά ήιο δέ ιύτΰχημα εάν πά ρίμοια νυχχερινά σχολεΐα Εδράον χο χαί είς άλλα μέρη δπου &πάρ χούν έπίσης παμπολλοι, «ναλφάδη χοι τελείως. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ Β· ΟΥΓκα- Τβ άθάνατον έργον χοθ Β. Οδ/»ώ «-Ε "Αθλιοι» χοθ δποίοιι ήν δημοσΕευσιν άρχίζομεν μετ* 5 ,ίγας ημέρας, δέν Ιχει άσφαλίς ά άγχην συσΐάσεων. Είναι χό μέγα κοινωνικόν ευαγγέλιον μέ τα δι· τοθ δκοίου διεηαιδαγω γήη γενεαί δλόχληροι δλων των πολιτισμένον λαβν. Ή γοη- τεύουσα περιγραφιχότης χοθ συγ· ραφέως τού, ή άνάγλυφ^ς χαί ζα>ν
  τανή άπεικδνισις τβν ήρώων τού
  αί θείας εμπνεύσεως ανθρβπιατι-
  χαί ίδέαι τού, τό απαράμιλλον είς
  γλαφυρότητα Ο?δς τού χαί «Ε αί-
  ώνιαι αλήθειαι πβυ περιχλείει
  ίς τάς σελίδας τού, «ό χαθισχοθν
  τό μοναδικόν έντρύφημ» χάθε άν
  θρώπου πιΰ θέλει νά μΐρφωθή
  χαΐ ν' αποβή χρήσιμος είς εαυ¬
  τόν χαί την κοινωνίαν. Σ^νισιβ·
  μέν ιδιαιτέρως είς τιύς αναγνώ¬
  στας μας, την πχρκχολούθησίν τού.
  ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΒΓΗΝ·
  ΐο υπουργείον τής Γεωργίας
  απεφάσισε, χαθ' οί τηλεγραφείται
  έξ 'Αθηνβν, νά λάβη σειράν μί-
  Τ(ΐον πρίς ι δξησιν τής παραγω-
  γής τβν νωπβν χαρπβν χαί όπω
  ρβν. Όρθή ή πολιτική αυτή χαί
  απολύτως συμφέρουσα χαί είς τούς
  γεωργιος καί είς χήν εθνικήν έν
  γένει οίχονομίαν. Πιστεύομεν δέ
  Βτι χά μέτρα πρός βϋξησιν χής πά
  ραγωγής θά έκβικολουθήσουν χαί
  μέτρα πρός προσΐαοίαν καί ενί¬
  σχυσιν χβν έξαγνγβν τβν όιτωρβν
  μας. Διότι χαί Βύτό ένδΐαφέρει
  έπίοης. 'Αλλ' ήϊη ώς πληροφο¬
  ρούμεθα ελήφθησαν ωρισμένα μέ
  χρα πρός χον σκοπόν αυτόν χαί
  θά ληφθοθν άσφιχλβς χαί άλλα.
  ΑΙ νωπαΙ δαβραι χαί ιδίως χά
  σιαφόλια άποτελοθν σηουβαΐον ε¬
  θνικόν είσόδημα. ΚαΙ χάθε μέτρον
  πρός προστασίαν των είναι ακρΑ
  τιβς διχαΐβλογημένον,
  » Ι
  ύ
  Ι*
  ΑΠΟ ΡβΟΖΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον «Τό
  δράμα τοθ Μάγιερλιγκ»
  ΑΥΡΙΟΝ: «Ή φλόγα» μέ τόν
  Σάρλ Βανελ.
  *♦*
  ΜΙΝΩΛ,—Σήμερον «θεϊο τρα
  γοθδι» μέ την Μάρθα "Ενκερθ.
  Είς 2 παρσστασεις. (Κατάλληλον
  δι* βλους).
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον ωρα 2 μ μ.
  «Τιμή ττλοιάρχου» καΐ τα έπεισό
  δια 12ον, 13ον, 14ον. "Ωρα 4 μ. μ.
  6 μ. μ. κοΐ 10 μ. μ, τό κουροάρικο
  Εργον: «Κατΐιταΐν Μπλοΰντ».
  *♦*
  ΠΟΥΔΑΙΑΚΗ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ωραιοτέρα ται-
  νία πού έγινε μέ-
  χρι σήμερον;
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ
  ΜΑΓΙΕΡΛΙΓΙ
  τβθ
  Κ«τ« τό μυθιστόρυμ»
  Κλώντ Άνέ.
  Νέ τβν
  ΣΑΡΛ
  ΜΠΟΥΑΠΕ
  "Οπως δέν τβν βΐδατΐ ποτέ
  ί«ς σημερον, είς τβν ρόλον
  τβδ Πρίνκηκβς Ροδολβο»
  η«1 «ήν:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΗΤΑΡΙΕ
  Ι ΗΝ ΟΡΟΣΕΙΗ ΕΒΛ1ΛΔΛ
  Α>^ ΠΡΟΓΣΤΑΜΕΝΗ
  ΑΝΝΥ
  μ έ την
  ΟΝΤΡΑ
  ΦΛΟΓΑ!
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚη
  Μιά πεντά&ορφη
  233
  Τοθ ' Προοπέρ Μεριμε.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Ήλεχτριχή Έταιρεία Αί
  χαν&ν ζητεί προσφοραί διά Ϊ63 6
  δραυλινά κιεοτ<;ρια μετά μ Λς 6 δραβλιχΐ;; άντλ(«ς· ιΐ έχοντες άν τΐπρβοωΐΜίανΕύ ακαΐκβν έργοοτα οΐων ιΐιε τβν έν Έ)λί5ι τοιοό τβ»ν δύνανται νά αποταθ&αιν είς την ώς αΎω Ηλεκτρικήν Έταιρίαν ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» Δεχόμεθα κβραννλίας ψητββ για ακίτικ, δια γενμαχα έςΌχιχά κλπ. Δια τοϋς κ. κ. Πελάτας ιγγυώ μιθα πΑντοτε βριοχο ψπτβ, χο ΗβρβτβΊ,'έςαιρΐτΐΜύ χρβοΙ, ν*χτοιρ Μ«Ι ριτσίνα μβοχάτη. Μ») χάνετκ κβιιρό. Έκισχιφβητι μας (ίνοιντι παλαιάς ΝβμβιρχΙας) λύρως άντι«ρβθΜΐτ«ι«ς αι Ζακαντι. 1ΑΛΝ. ΖΚΟΥΛΑΖ Αύ'ά τα τελευταία λόγια ικανόν τόν πόστοοα νά φρβ νιάθΓ). Δέν μηόρεσε νά εΰ")ρ άλη βρισι* νβ «β. Κι' έπειδή μ' ίνα μτιάτσο μποριΤ ν' άπο φύγη κανένας τόν κόηο νά (νώση μ<α λογική απαντήση, ι δωσε Ενα μπάτσο στό μάγου λο τοθ γέρου άρχηνοθ. —Μή χειρότεραΙ τί κάνετε! άνέκραξε ό δήμαρχος' κτυτιά τε των κοριο &ε ΛανοΟ, τόν καλύτβρο πολίτη καΐ τόν Αν δρειότερο πολεμισΐή τής Ρο σίλληϋ Ό Μερζύ, πού ήταν -άρων έτοψάσθηκΒ νά βώση στόν Λαπλάς ίνα μάθημα πού θά τό θυμοθνταν γιά πάντα* ό ΛοτνοΟ βμως τόν έμπόδισβ. Ό τα ν τό χέρι αύτοθ τοθ νέρου τρελλοθ άγγισε τή γκρ( ζα τού γενειάοο*· τότε τα μά τια τού γιά μιά σχιγνή, γρί γορη σάν τή οκΐψη, έ^αυψχ άπό άστρατΐή άγανακτήσεω κι' όο-γής. Άμέσως δμως ή «υ σιογιωμΐα τού Ιγινε πάλι τάοαχη* θά έλεγε κανένας δ τι ό πάστορας κτύτιησβ τή μαρμάρινη προτομή ενός ρω μαΐου γερουσιαστή, ή δα 6 ΛανοΟ κτυτ»ήθη><8 άπό ίνα ά ψοχο πραγμα πού έΊιεσβ έπά νω τού κατά τύχη. —-Πηγαΐνβτε αυτόν τό γέρο στή γυναΐκά τού, βΤπβ ο* ενατ άπό τούς άστούς πού τρα βοθσσν τό γέρο πσστορα Πήτέ της νά τόν προσέξπ, για χΐ 8έν είνε βεβαία σήμερα χά λά. Κύριε δήμαρχε, οάς πσρα καλώ νά μοθ έτοιμάσετε έκα ΐόν πβνήντα εθελοντάς άπό τούς κατοΐκους, γιατΐ θά ή* λα νά κάνω μιά εξοδο σΰριο τα χαράγματο·, τή στιγμή κα τα την όποΐα οί στρστιώτες πού πέρασαν την νύκτα μέσα στάς τάφρους είνε άκόμη κα τσμοοβισσμένοι άπό τό κρθο, σάν τίς άοκοθ&βς πού τίς χυ νηγοθν σάν άρχίσουν νά λυώ νούν οί πάγοι. Παρατήρησα βτι ίΐ βνδρες πεύ κοψήθηκαν κάτω άπό σ:έγη ιΐ-ε άνώτε ροι άπί. έχβίνους πού πέρα σαν τφ νύκτα στό Οηαιθρο. —Κθΰιε δέ Μερζύ, Αν δόν βιάζεσθε νά αατε, θέλετε νσ κάνουμε £να γθρο μαζύ στόν τοομαν,βνα τοθ Εθαγγβλίοι;; θί ήθελα νά ί5ώ οέ τί σημεΐο βρΐσκονται τα εργα τοθ έχ χροθ. Χιιρέιησε τό οήμαρχο, στη οΐχθη^ε στόν ώιο τοθ νέου <αΙ 6ιει6ύν6ηκ6 πρός τόν προ μσχώνα. (συνεχ(ζεται) ΚΥΡίΑΚΗ 9 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6.11— Δύσις 6.46 ΑΝΑΠΟΔΙΕΖ ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΜΑΡΔΗ ν Άραοτά. Χειμώνος στΐς ανοίξεως την καρ διά. Ό ούρανός έκατσοόφιασεν "ΑστραψΕ κσΐ έβρόντησε κι" αφήκε τοθς θυμούς τού νσ ξεσιτάοουν μέ των δακρύων τού τοΰς καταρ- ράκτες. Κι' ό κόσμος τιού δέν έπε ρίμενε αθτές τίς ίδιοτροπΐες τοθ καιοοθ καΐ την άπρόοιττη έτΐάνοδο τοθ χειμώνα μέ τούς κινδΰνους Ι τοθ περονοστίόρου καΐ τίς άθλιότη τες τής λάοπης, ήρχισε να γκρινιά ζή καΐ να δυσανασχετρ. 'Αλ>ά γιατΐ παρακαλόή γκρΐνισ;
  Μήπως ούτοθ τοθ εΐδους τίς άνα-
  ποδιές δέν τίς πρωταρχιξαν οί δν
  θρωποπ Κυττόξετε γορω ^ας. Τί
  ττοτε δέν θά Ιδητε ταα στή θέσι
  τού. ΟΙ γυνσϊκες έφόρεσαν άν-
  δρικά—Εκαμε την έμφώνισί της καΐ
  στήν πόλι μας προχθές μισ. όμώδα
  χαριτωμένων ΕύρωηαΙων— κι' έ-
  βγ?]καν μέ τό ισιγάρο είς τό στό
  μα άντΐ για ΰπλο καΐ κάνουν Αγω·
  να κυριαρχίσς στή ζωή. Τόν τελευ
  τοΐο μάλιστα καιρώ μέ μια μικρήν
  έγχείρισι πολλές κατάφεραν κι'
  δλλαξαν φόλο όλότελα. ΟΙ ανδρες
  έδανεΐοθηκαν άπ* τίς γυνοϊκΐις την
  ώπο<ρισΙα καΐ ίμιλοθν γιά την εξί¬ σωσι των δόο φύλων ένω κάνουν τό κάθε τι γιά νά διαιωνΐσουν την δεστΐοτεΐα τους. ΚαΙ μήπως είναι μοναχα αύτά; Τα Εθνη έξοττλίίον· ται μ έ τα σατονικώτερα μέσα τοθ πολεμικοθ ολέθρου. Διακηρύσσουν βμως β τ» δλα αϋτα ττ> σόνεργα
  τοθ θανάτου είναι για να φρουρή-
  σουν την.,, είρήνη!
  "Εττβιτα σήμερα έορτάζομε την
  (τρωτομαγιά, ένφ Εχει έννία ό Μά·
  ής. Τό ψέμμα είσεχώρησε τιαντοθ,
  σ' δλες χτ)ς έ«δηλώσεις τής ζωήί
  μας. Ψέμματα λέμε άκόμη καϊ
  στούς εαυτούς μας. 'Αναποδογυρί
  σαμε τα πάντα, άλλοξαμε τής ίω
  ής την δψι καϊ τόν ρυθμό. Ότι ύ·
  πήρχεν δρθιο ΐ' άνατρέψαμε κι' έ
  Θαλασσοποιήσαμε τα ηάντα. Για
  τί λοιπόν να παραξενευόμαστε
  καϊ νά γκρινιάζωμε αν μας μιμεϊ
  ται κι' ύ καιρός; Μήπως δέν είναι
  έποχή πού ή μΐμηοι «αί ό πιθηκι
  σμός έγ!νη<σν τής μόδσς; ΓιατΙ λοι πάν νά μην μάς μιμηθη ό καιρός; Εμείς εθαλασσοποιήσαμε τα πάν· τα., Ήταν Χοιπόν τελεΐίος φυσιχό να τα,, μουσκέψη κι' ό καιρός. Μ. —Ήθίλί ν* ν»μφ»Μθ5 εκα¬ τόν φβοάς!·. Ό Ά»: ών Λιδίνβκυ, Ινας Πά έκ ΒχραοβΙας, συνι ήφ «50 ήμΐ5&ν Ι«εΐ, χ»θ' ή·1 στιγμήν ίτίλει... τόν 36ιν γάμον »«.! Ό ΛιδΙνοΐίΐ', 6 ότοΐος είναι έξ έκαγγέλμχτος μηβξέ? ένυμνεύ θΐ) δι! πρώτην φοράν είς ηλικίαν 26 έτβ< καϊ είνε 33 μίλις. Είς γφ οί όκοΐΐΐ έηεοκέ- γη τδν Λιβίνσχυ, μετ*, την σ&λλτ,ψΐν τού, ίϊήλωιεν ιύ'ος δΐι είχε την φιλοδοξίαν νχ φθάση τοδς 0 άλλ δΐψ φ φ μ τού 100, άλλχ χον άοτυνβμ!α. —Μία βναίλιααα &Ι( δίκονΐ Ή Α. Μ. ή ΒισΕλΐΦ» Μχγχα· χαμέτβ', διβζΐυγμίνΐ) ούζιιγος τε Ο Νίγρου Β»σιλέ»ς τής Μπε·σ ουί- νχλνδ, ββεττανιχϊΐΐί άττοιχίας τής ΤθΐΕϋΤΡΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Τό ίξοχΐΜβν κέντοον τοδ'Ηλ(« μάς κληροφορΕϊ 2τι άναλαμβά· ν» Οπ' βύδύνην τού την τέ· λβσιν γάμ«ν τόσον 2σον «φορά τβ τυηικόν μβρος δσβν καϊ την ναμήλιον ίιασκίοοιαιν. Μέ ακρβί τσια ποώτης τά{βως ««Ι μέ υλικα άννα έν νίνϊΐ δέ μέ κ·ριηο·πσι κ1 προθυμίαν άμΐμπτον. ΤΙΣ ΣΦΡΑΠΔΕΙ ΖΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ Η,ΑΛΙΚΙΟΤΝ φί εισήχθη είς η τ6ν ίθαγενίν άρχ&ν διότι άηεκει ράθτ) νά φονεύοη διά μαγγανιι&ν την Βχοιλομήτορα ΣιμανΙ. Τρείς ΖθαγενιΖς «!ατροί» ουγκατΐίγοροΐΐν- ται διά την πράξιν. Τό !θαγε»ές δικαστήριον ουνεδριάζον, δπϊ την σκιάν (<<&ς μεγάλου & φάνθΐ) δτι κράγματι Μπαγχαχαμέτσι είναι Ινοχις άπο- ΠβΠΐΕοαζ δολοφονίας τής Β ΐοιλο· μήτορος χ«1 έκειδή ϋν δύναται νά χαταδιχι^ζη τοθΐο είς βαρεΕας ποι νας θά ζητήση την δίωξιν χ—ς «πό τάς Βρεττανιχάς αρχάς. —Κ«το> τβν γυναικδν!
  "Οίαν Ινας 2«δρ«ς ιίς την 'Αγ·
  Α.&
  Η ΦΛΟΓΑ
  ΤΗΣ_Ζ_ΩΗΣ
  Τε>ΰ ΚΙΡΒΚ ΗΑΟΟΑΚΡ
  Κ* όν
  [τελευααΐον)
  Αδπο τό ηρκ£ θά έχβυν φθίοη
  έδβ φοριίχ μ* τ* όΐτοΐ* θά
  ράσει» τα δβυνά χαί τα Ι^τ,
  τβ μπορβ νά τό χάν», λίγ
  γ ώ; είνε παραγγελΐα ΕΚΕΙΝΗΣ
  Κλ Βταν περάσετε χά Ιλτ, τίτΐ
  πιά Θά προχωρήοπε μίνβι ο*ς.
  Εάν ϊχετε ιόχη Θ1 φθάαε<ε οΐό νερδ (Ιννβοθο», την Θ4· Ν», χότταξε, ξόπντρε χά Ι ο Λίαν χαί «ρέπει νά φ8», νά δυνΐμίοεΐε. Αλλτ) μερά τό κρβί δ«<1ρχαν φίρεϊ», τα δτοΤ* Ιακεκαϊν νά φίρβυ» χ«»φ£λ«λοι νομ'ζβντες δτι είνε διαταγί) Ε- Κ8ΙΝΗ2. Είχαν ΙΧΘη μαζΐ χαί Κ χ ϊ μ 62τ)γο!, προσΐφίρθΐ) δέ νά μ ΐ ό Μ«ιλ«λΙ γιά Ή αιάοις το9 φ άχολουΡήιη χαΐ χαθι ί^δεχόμΐνβν. ί χμ ΜκιλαλΙ με είχε ηραγματι ουγχι- ή]η Θϊ έχανε ταξιΠι Εξ μαζ( μας, οφ ήλιχΐα τού Εί ήϊαν μιχρό Κ'3/μα. "Ισβς δμως καί νά δπελόγιζ*. στήν ίπ ατρυφή Άγιάοας. Όπωσϊήηοτε την 5λλΐ) μέρβ τό πρβί ξεκηή«με. Είχαμε κια ξεχβυραοΒ^ αιβμχτι- χ6βς χηρ'ς δυοταχβς νά μποροδ ΒλΠΤΙΣΕΙΣ.— Προχθές ήμίρον τ«ς Ζωοδόχου Πηγή"ς, ή δνΐς Πόπη •Αλεξ. Σκορδύλη, θυγοτηρ τοθ «ί- λου Συν)χου τής Χωρ)κής έν άηο· στρατβίβτ κ. Σκορδύλη, άνεβέξαΐο τής κολυμβήθρσς, είς την Ιεράν Μονήν ΧρυσοσττηλιοτΙσσης, 6νθο επί τούτφ έξέδοαμον, τό Θυγατρί όν τοθ κ. Τάκη Βασιλοποολου, βώ σασα είς αυτώ τ* ·νομα Μαρία— ΛουΓζα. Είς τε την ανάδοχον καϊ τούς νονβΐς εύκόμβθα νβ τοίς ζήοη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗγΊΟΝ.- Καθήκον μας Θεωροθμεν δηως καϊ διά τοθ τύτιου εκφράσωμεν τ£ς απείρους μας ευχαριστίας πρός άπαντας τούς συμμερισθέντας τό ·τρύ πίν Θος μαζ βηΐ Τή οπωλεΐα τοθ ποο. σψιλοθς μας υιοθ καϊ άββλ^Ο Χρήστου. "Ιδιαιτέρως δέ ευχαριστούμεν Θβρ μως τούς άρχηγούς τοθ Σώματος ΠροσκόΠίίν, τόν κ. "Απόστ. Βασ» λειάδην καταθέσαντα στέφανον είς την σορόν έκ μέρους των Προσκο· πων, τόν κ. Στ. Κατβχάκην περΐφ· ρειακόν δφορον έκφωνήσαντα επι. κήδειον λόγον, τόν κ. Κωνστ. Βαρ βεράκην τοττικόν ίφορον καϊ έν γ«. νει δλον τώ ττροσκοπικόν σωμα, τόν Δήμαρχον ν. Μηνδν Γεωργΐα δην καϊ πΊνταο τούς παρακολου Θήσαντος την έκφοράν τοθ λειψ4 νού καϊ συμμερισθέντης την Θλ( ψιν μας. Ή θθσα οΐκογένεια Δημ, Νηοιβτ- μας. Ή πενθοθσα Γύρω στήν πόλι μας. με νά Ή σημερινή ήμέρβ άργ(ας Θά οη ασφαλώς την εύκαιρία γή έξόδου των συμπολίτην είς την Οτΐαιθρον. — ΚαΙ όμολονουμβνος ή έξοχή, μετά την τελευταίαν βοοχήν πού £ -,,,_-·- , , . , καθαρισβ τα βένδρσ καϊ τα φυ»* άΐταλλίξωμε χαΐ χήν ψ^χή απο τήν σκόνιν καϊ τούς 6βω<- νβ ί ό βά Α όζή ϊ έ μ ξμ ή ψχ απο ή σ ς 6β νβ μας βηί τό βάρος τΑν γεγονό-, αν ζωήν καϊ νέαν όψιν, παρουσιά ί ύά ξΐζ" 1»ιο»τίρον γοητείαν μ των. Οί μτιορίύ31X111 π<Γ«ν νά χάοωμ. γ Επί τρείς ήμίραΐί έηάΑεΐϋΐν οί μα( μίο* οτ,ά ϊλτ) χαΐ την Ι „,- ζή ψ 1»ιο»τίρον γοητείαν. τήν ίξοχήν Θα ουμβ*λπ πολύ καϊ ό έορτασμΰς τής πρωτομαγιας πού Έταστήμονες, έπαγνελματίαι, φιλομαθεϊς οΐκογενειάρχαι, διδά- σκαλοι έξ δλων των διαμερισμάτων τού τότιου, κυρίαι καϊ δεσποινί- δες ψιλαναννώστριαι, μας κατακλοζουν μέ επιστολάς καϊ ρας σογ- χαίρουν διά τήν δημοσίευσιν των ΑΘΛΙΩίΝ τού ΟΥΓΚΩ. Άπό τοΰδε είνε γεγονός δτι, τό πολυκροτον έργον έχει αποκτήση ένα άπειροπληθή στρατόν νέων συμπαθειών που θά τό παρακολουθή¬ ση άπ' άρχής μέχρι τέλους μέ αληθή φανατισμόν. Σημειωτέον δτι ή άρτιωτέρα είς τήν Ελληνικήν μετάφρασις των «Άθλίων» άλλά καϊ σπανιωτέρα εϊνε^ τοΰ Ίσιδώρου Σκυλλίτση καί αυτήν θά δημοσιεύση,ή «Άνόρθωοι·,». γλΕαν χαΐ τ^ν Αμερικήν, &ποοχε ! γάμον είς μ Ε «ν νέαν χαΐ παρα 6) την υπόσχεσιν τού, δίαΐρέχιι τόν κίνδυνον ίναγόμενος άτό την χαταλειφθιΐσϊν μνηστήν τού νά κ-χταδίλη είς αυτήν σιδηράν άπο· ζημ'ωσΐν. Καί είνε περίεργον 8ίι μΕα γυναΐκα, ή βουλευτΕνα τή; πό ήμε· ϊιά λιτείας Κιλοράντο χυρΐα ΜηΙλλ Σμίθ, εισηγηθή πρό ρδν ΐ2ς τήν Βΐυλήν νόμον, τοθ διοίβυ, διχα'ωμα τοιαύιης ά Υήζ θά Ιχβυν τε0 λοιποθ μό νόν οί χάτω τοθ 21ηου Ιτοος τής ήλιχίβς των, —■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ΜΗβΙΗΗΒΗ· ΜΛΝΒΑΗΣΠΟΝΙΟ! ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΊΎΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΡΟΙ ΑΗΜΙ. νγχΐλΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ —Ιχεται «ου, 646$ ΛβΗΝΛΙ. Ιν τ») Ιατρείω Πειραιβς 17β' Τηλ. 52.379 Πεΐλεΐΐαι έν καλβ καταστάσβ- μηχανή κορδελιάσματος συστήμα τος ΣΙνγερ καϊ είς τιμήν πολο συμφέρουσαν. Πληροφορίαι ναρ' ημίν. Δ«Μτνλονράφο< άρτΐως κατηρ τισμένη αναλαμβάνη την κατ' οί κον αντιγραφήν μεΐετών Μηχανι κων, ώς καϊ παντός εΙΟους κει μ*ΠλπΡοφορ1αι έκ τοθ Δογ.βτορ( «ν μβ«)» Η ΡΔΦΙΝΕΡΙΑ "ΤΔΑΩΣ" Διαθέτει άπό σήμερον ·ίς την κατανάλωσιν πρός Βραχμάς 35 ' όνάν λιανιχώς μίγμα ΑΡΑΧΙΛΕΛΑΙΟΙ' χαΐ ΚΛΑΙΟ* Λ Α _ΟΥ (85 ) 1 5 ο)ο) έξευγενισμίνου κβΐ φιλτραρισμένου. ΕΓΓΥΑΤΑΙ Έν πάση εύθύνη ότι τό μΐγμα τούτ«ι είναι ανώτερον όχι μόνον άϊΐό Απόψεως θρεπτιχής καΐ ύγειϊνής άλλά καί άπό απόψεως ΓΕΎ¬ ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ τού έλαιολάδου καί τής πλέον έκλεκτής άκόμη ποιότητος. ΔΙ ΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ';θτιτό ΑΡΑΧΙΛΙΛΑΙΟ1Μ ούΙ5εμίαν οχέβΐν Χχει μέ τα έν τή άγορά μας κατωτέρων ποιοχήτων σπορέλαια οίον ήλιέλαια κ.τ.λ. καί ΣΥΝΙΣΤΑ είς τούς κβιταναλωϊάς νά άπαιτοΰν νά βλέπουν είς τα *6«χιία άπότά όποία άγοράζουν τό λάβι τους τόν χαρακτηρΕσμό «νμίγμα αραχιδελα(ου καί ίλαιολάδου» καί τό οήμα «Τάλως» διά νά μάς έχουν ύηευβύνους αν τυχόν τό προ'έόν μας Β έν είναι ά τι ό πάσης πλευράς ανώτερον όχι μονον των σπορελαί- ών άλλά καί αυτού τοθ έκλεκιού έλαιολάδου. Δια πάβαν πληροφορίαν τηλεφωνήβατεϊ Ραφινερία «Τάλως» β. 88 Κ.8Ο 8.3β εΜΜεΗΜ (Πρατήριον Ν. Παρασύρη) (Πραιτήριον Χ. Πορτοιλάχη) τεταρτη ήιΐέοα τό π?ιιί απεχβκ- ρετήσχμε μέ οϋγχΕνηοι .τόν γέρ9 ΜπιλαλΙ χαί τού; ουνοδούς τού. —Άντίο κ!θΐ]χέ μου, άνιΕο χαί α» Λίοντα. Δέν μηορκ νά χάν κ ηεριοαότερχ· Άν φθ^σατε δμ»( γεραί οτόν τίπο αχς μή ξαναγι/- ρΕοετε α' αύτά 15* τα μέρη. Άν¬ τίο. Συχνά θά οβς οχίπΐωμαι χο'. 9» μή μέ ξιχάσης πΐθηχε, γιατΐ &1 ή φάτσα σου είνε &9χν]μη ή χχρδια αου είνε τίμκχ. νά γυρίζη φερόμε- Τβν ιΐϊαμε νος βπό τβυ; Άμαχαγχερ χά! έ χινήοχμε τα χέριοι μας οέ Ινα τε- λενταΐο άυοχαιρεΐΐομβ χαί 5σΐε· ρα έχυττάξαμε πρός ανατολάς, Πρβ χριβν έίϊομάϊω/ είχαμε Ιλ Θτβ τίοσαρες. Τώρα είμεθα μόνον ?ύί. ΚαΙ Οί οΐ'ς τρείς αθτές —Έμπρόί, Δια π«δί μβιι Ο;έκει νά κροβηχβηΐωμι νά φθάβΜμε σΐο Ταμπέζι. Ό Λ εί, ό όΐχοθς είχε γίνη οιωπηλος μετά τί τελευταία γε- γονόα, έχίνηαε, τβ χεφάλι τού ** μέ άχολο69ησι. Δε' είχαμε ζί μ»ς παρά μόνον χά φορέματα μας. μιά ηυξ'.δα, χά περίοΐροφχ, τί τουφίχια μχς χχί 200 περίπου ΐ γιά τρό^ιμα |· πρεπι νά βροθμι οΐο δρόμο. ΚαΙ ήΐαν ξρομαχτινές &ί περι- πέτειες που αονανΐήοΛμι. Άλλά Β ά —Τό ύγβιονομικόν κέντρον βν συνεργαοία καί μέ τόν Δήμον λαμ βάνει σειράν μέτρον χάριν της ύγεΐας τής πόλεως. —Καί ήταν άνσχκη πράγμαα νά ληφββθν τα μέτρα αύτά. —Διότι εΐσβρχόμεθα είς τό *«· λοκαΐρι πού είναι έιτοχή εύνοική γιά τή διάΒοσι κάθε βΐθους άρρώ. δέ>< σίινέβτρ *ν μέ ~β«α<ϊ. —θέμα γβνικής συζητήσεως παν τοθ ή ΐραγική καταστροφή τοθ ά· εροπλοΐου Χΐντεμπουργκ. —Έβεωρεϊτο τό τβΧειότββο καί μεγαλύτερο άερόπλοιο τοθ κόσμου ΚαΙ ώς μία άπό τίς μεγαλοτβρες άνθρωπινες βημιουργΐες. —Π' αύτά καί ή καταστροφή Β9«ρ« άπό βυνέβησΐν ούχι σέ μίς, άλλα (Οτε χαί σία ν βγνώοϊ»ί τ<(ς (βΐορΕαις αΰι^ς θά έχκναν ίϊιαΐτερη έκχύπ«3ΐ. "Γ στερα βπδ περιπλίνησι άρχπβν ημερών ουνανΐήοαμε 1^ μιγίδα ρτογάλο χυνηγό, ό 0ΙΪ6»ίς είχε ή Ιατρικόν άχολουθβν αγέλην έλε ί Αύιβς κβ,ΐ νά Νίεγχίαι Ιν« ΧαΙ Λ«δ έκεΐ -.- νά Ι'« βγγλιχό ήρχισεν ηδη άπό χθές τό βράβυ ' —"Η προχθεσινοβραδυνή νερο. ποντή άνηούχησβ σοβαρά τόν κό» σμόν. —Εύτυχώς ομως ό καιρός θυνβ χΐζετσι δροσβρύς καί 6τσι βεν έβη· μιουργήθησαν κίνδυνοι πβρονοστιό ρου καί ^αταστοοφή'ς τής βλσιοπα ραγωγτΐς, που Θο τ>αν αναττόφβυ.
  κτοι εάν μετά τήν βροχήν είχαμε
  νοτιά καί ζέστες.
  —Εγέμισαν οί τοΓχοι χΘ4ς άττό
  έπιγραφές: Μην ΟβρΓζβτε τα Θεΐα,
  θά τιμωρηθήτε υπό τοθ νόμου.
  —Καί πρέπβι πράγματι νά τιμω
  ροθνται οί ύβρισταΐ των ΘεΙων 6
  πως τιμωροθνται καί οί όβρισταΐ
  των ανθρωπίνον,
  Τ ό
  τού πού έστοίχισε τό
  ή άθώ
  Θάνατο είς
  έσκόρπιοβ
  χ
  πβνήντα άνθρώπους,
  παντοθ τή ΘλΙψι.
  —Άξιβπαινη ή προσπαθεία τοθ
  άγρονόμου κ. Φραγκιαβακη να κα.
  ΘαρΙση τόν 6ξω τοθ άγρονομβΐου
  καί τής Διοικήσεως χωροφυλακήν
  μεταβάλη σέ μι-
  νά βοηθήση καί
  χώρον,
  —Καί νά τόν
  κρό κηπάριο.
  —Κι' έλπ(ζομε
  ό Δήμος είς τήν ώραΐ'α άθ'τή 'προσ
  πάθεια.
  —Σήμερον έορτάζουν οί θωμά.
  δες, ΚαΙ βλοι οί πιστεύσαντβς δπι.
  στοι.
  —Έορτάζβι καί τό χωρίον Ά·
  γιος θωμάς, £να άπό τα γραφικΛ
  τερα καί τα ρωμαντικώτερα χωρία
  μας.
  Σήμβρο έπ'σης Θά γίνουν οί
  έορταΐ τοθ Σπηλαίου τής Μιλά
  τού.
  —ΚαΙ καθώς πληροφορούμεθα
  χιλιάβες κόσμου Θά μεταβοθν έκεϊ
  διά ν' άποδώσουν τόν φόρον τής
  οφειλομένης τιμής είς τα μαρτυρι
  κά Θοματα των Τουρκικών σφαγων.
  —Άκόμα νά λυθβ τό ζήτημα τοθ
  τενεκββομαχαία τοθ λιμένος μας.
  —Κι1 ή άσχημΐα αότή διαιωνίζε
  ται
  —Άλλά πιστεόεται ότι γρήγορα
  θά λείψη, αύτό τό αΐσχος. Τό ένβι
  ΨΠ χς.
  Ι βΦ/Ροντής Λιμενιινής καί τοθ 6πουρ
  |γ·1θϋ Προνοίας αποτελεί ίγγύησι*
  Α/Π Ο Ρθ α ΖΙ Β
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  107ον
  Στ* βικσοτήοιο Αρχισε προ-
  σ·Η«κά τό ξετύλιγμα τής 6πο
  Θ6·βως. Μονάχβ τό γβγονός
  βη ό εύνενήχ σύζυγός της, ό
  κάμης ντ· λβ Μότ, βΤ·Χβ κα·
  τορθΑστι νά φύγη εγκαίρως
  γιά τό Λονδΐνο μβ τα λε'ψατ-
  να τοθ τιβριΒβραΙου, ήταν βύ·
  νοΐ<6 γιβ την κονηρή τυχο- οιώκτρια- {λειπεν ή σύθεντική απόδειξις κα( χαθένας μποροθ σε νά κατηγορήση τόν άλλον γιβ την κλοπή κα( την άπό- κριψι τοθ άοράτου άντικε'μέ- νού, ένφ συγχρόνως αφήνετο Οιΐουλα νά πιστευθή βτι τό πεικΜμαιο* αότό μπσροθσε νά ρ><·κβται άχόμη στά χέ- ρια τής βασιλίσοής. Ή «κόμησσσ» ντέ λά Μότ, βλβποντας Οτι ή υπόθεσις μό¬ νον είς βσρος της μτιοροθσε νά ξεσκάσβ,γιά νά γελοιοποι· ήση. τόν καρδινάλιο καί νά ρΐξη άλλοθ τό β όρος των ό- ποψ αν, κατηγόρησεν ώς Βρά· στην τής κλοπήν τόν άθΰον Καλλιόστρο, 6 οποίος έσύρθη κι** ούτος στό έ&ώλιο των κα¬ τηγορουμένων. Δέν ώτισθοχω ροθσε μπροστά τέ τίποτε ή γυναΐκα αό'ή. Μέ άδιαντρο- πιά κοΐ προστυχιά πού Ικα¬ νόν κύς άκροατάς της νά «αί την «βίχρώνην ντ' ΌΛι-' βσ»—-τή μοδιστροθλα Νικόλ. £1 καταθέσεις των βύο αυτών συνενόχωγ έφώτισαν τιλήρως δλα τά σκοτεινα σημβϊα. Ένα δνομα δμως, τόσον ή κατηγορία Βσον καί ή Οπβρά- στΐισς άπέφευγαν έτιιμελβς νά τό προφέοουν— τό δ'ομα τής β*σ.λ(σσης. ΚαΙ οί κατη γορούμβνοι έτιίσης άπέΦ?υγβν νά διατυπώσουν όποιαδήιτοτε κατηγοοία εναντίον τής Μα¬ ρίας—Άντουανέττας. Άκόιιη καί ή Ίωάννα άπέκρουσεν ώς εγκληματικήν συκοφαντίαν την Ιβέα γ ώς ή β*σ(λισσα μπο ροθσε νά εΐχε λάβη τό περιδέ ραιον. Άλλά τό γβγονός άκρι βδς δή 8λοι, σ»ν νά εΐχαν συμφωνήση μεταξο των, έμι- λοθσαν γιά τή Μαρία—'Δν- τουανέττα μέ βιθεές ύποκλί σεις καί β:θΰτερο σΐβασμΑ, έκέντριζε τή δυσπιστία τοθ κοινοθ. Άπό ήμέρα σέ ήμέρα διεδΐδβτο ττώς εΤχε τλατότερα ή φήμη δοθβ διαταγή νά Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣΧΩΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΘΡΙΑΣ Μ ΑΣ Πρός άπαντας τούς ΊδιθΜΤτΐ· τας Αυτοκίνητον Ύηΐρκσπχ&ν Συνχοινωνι&ν (Λενφορείων, Επι β Φορτοεπιβατιχ&ν) εκοι¬ νοποιήθη υπό τής ομοσπονδίας τ«ν ή κκτΝτερΗ Ιένχύχλιβς: Μέ την σς τα
  μιΐς ή Ιεραπέτρα προοδεύει. Ή
  σιινεταιριοτιχτ) ίδέα χαταχτΛ χαθη
  μέραν Ιδα«ος. ΣυνεταιριβμβΙ Εδρύ
  ανται είς Βλα οχιΒον τί χωρία·
  Κ% θϋνεταιριχΐ ΙλϊΐοκργεΤϊ Βη
  μιουργοθνχαι είς Βλα τα Ιλαιουρ
  γιχά 8ιαμερίβμ«τα. Μένει Βμως
  αχίμιι το όϊιχόν πρί6λι?μ».
  Συγχοινηνίαν ΒΙν Ιχει ή Ίερί
  πετρα άμαξιτήν μέ τά Βιαφορ»
  Βιαμιρίοματά της. Ό Βρέμος Ίε
  ραπέτρας—-Μαλλβν δεν ετελείωσεν
  ίκόμτ). Καί δ δρδμος Ιεραπέτρας
  —Βιάννου απαιτεΐ χ,ήιατα πολλί
  Βιά νά χατασχευοθ^. "Οταν Βμως
  •ϋικνοιχθβθν χαΐ ζΐ δρίμοι αύτοι*.
  "Ο τα ν ή Ιεραπέτρα θά αποκτήση
  σύγχρονον τακτικήν χαΐ ίνετον
  αυγχοινων'αν, τότε ίαφχ*ς θά
  μοί; παρουσιάση θαΰματα. Διότι
  δμολογουμένω; εΝε χίπος θαυμα
  τουργοθ εξελίξεως.
  γνωστοποιησισ;
  Ό Δήμκρχσς Ηρακλείου
  Εβθιατδμκν γνωοτσν ίτι
  βπ· αυριον καταργΒϊται β
  Ϊ·Ρ·5 ζυν·*1· (*α»τ«ρ»ϊ,) επί
  λων τ&ν διά ςηρας κ·μιζ«-
  μένων είς την πάλιν πρϊον-
  των πλήν τβν δερμβτων δια
  τβ βηβΐβ ί α·ρ·| θβ πληρώ-
  νκται κατβ την (χ τϋς «··
  ;νς εξαγωγήν.
  Πρός ά«ι·φ»γι>ν παρκςηγή
  σκων γνωρίζομεν ποοσβέτως
  ϊτι ή οταφί;, τέ· λ«5·. τσ
  κρββ), ο μβδσίβς, τ* ξύδι,
  Τβ χαρσύκιβ κβί τβ έξ«γ«με
  νβ σταφύλια ΜαΙ κ(τρ« δέν
  κληράνουν κανένα δημ·τι·
  «σν φόρον κβτβ την «βίίβγω
  γήν των δι« 5ηρ«ϊ ι·{[" Τ·ν
  ΔΪίμβν
  Έν Ή
  1937
  Ό Δήμκρχος Ήρκκλ((·υ
  Μηνά; Γβωργιβδΐ|(
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικής Δημοπρσσΐας
  Τό Ταμείον ΠρονοΙαςΈλαιο
  παραγωγής Ν^μοΟ Ηρακλείου
  προκηρύσσει καί πάλιν φανε
  ράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  διά την μεταφοράν τής μελάσ
  σης καί λοιπων ^όργανον είς
  τα συνεργβΐα καταπολεμήσε
  ως δάκου τοθ ΝομοΟ, γενησο
  μένην την 11 τρέχοντος μηνός
  ΜοΤου ημέραν Τρίτην κα( ω
  ραν 11 π.μ. είς τά γραφίΐα
  τοθ ΤαμεΙου κείμενα έπ( τής
  όδοθ 25 Αύγούστου δπου
  χαλοθνται τί βουλόμενοι νά
  μειοδοτήσωσιν.
  (€*Εκ τοθ Γραφιίου)
  ΟΙΑΝΑ ΕϋΙΣΚΕΥ.ΖΟΝΤΑΙ
  Είς την πόλιν μας άφίχΒτ) -δι°
  ολιγοήμερον παραμονήν δ χ. Οέ
  τρος Γιωργΐ(4δτ)ς μηχανιχίς χαΐ
  χορδιοιής κιάνων. 'Ο χ. Γεωργι¬
  άδης Ιχιι οπουδάοει είς Γερμανί
  αν. 9Αναλαμβάνει τή· έπιαχιυήν
  πάοης δλιίβης πιάναν χαΐ τό χαρ
  διομα οο:»ν. Πληροφίρίαι παρ'
  ημίν, ί) τό ξενοδοχείον Γαλλία^
  —Φιλάνθρωποι δυρΐαί.
  Ό Φιλκνθρωκιχ&ς Σύλλβγος
  Κυρι&ν ΔεσκοινίδΗν ΝββπόλΐΜς
  «η Αδελφότης» ΐύχβριατεΐ θ(ρ
  μ&ς την οικογένειαν τβϋ κ. Μιχ.
  Χαρρή, ήτις κατίββσί δρ«χ. 1000
  πρ%ς πβροχήν φκγητοϋ είς τ©ι»ς
  «Λβρους ΝεαηόλΐΝς την Τρίτην
  τής Διαχαινισίμου άντΐ 40θημί
  ρβο μνημοσύμβο^τής «ροβφιλοθς
  τελλας
  —Άρχ«ιρκαΐ8)ι Έμαίρων Έγ
  χωρίων Προϊοντων.
  Γβνβμίνων χβές άρχκιρεαι&ν
  τού Συνβέσμου ΈμκόρΜν ένχ»
  ρίων προϊίντων έ{ελ«νη Πρβε
  δρος ο Έμμ Ν. Μ«νονσ4χις κ«1
  μέλη οί έ{ής: Γ. Γ»λινι«νός,,
  Μιχ. Πβρδικάκης, 'ίωίν. 3*νά«ης-
  Μιχ. Βλαχέκη;, Χριστοφ. Π«ρικ
  «η;, Ανδρέας Εΐνοικΐκ, Άλ*{,
  Κκμάρα( κκΐ "Ιωάν. Ψ
  λ«κης,
  —Τβ βρτοποιητιχβ ζητήμα-
  τβ.
  Κατ' εΐδάσεις έ{ Άβπνών βντβς
  το& τρέχοντος μήνας συγκ«λεϊται
  παρα τής Όμβσκονδίβτς τ&ν Άρ
  τοπβιβν τό Β' Πανελλήνιον άρτο
  ποιητιχόν συνέδριον.
  —Έκκγγΐλμβτι κβ.
  ΑΓ άιτβφάσϊως τοθ χ, Υπουρ
  γοθ τής 'Ερν>σΙ«ς το Διοιχητιχόν
  Συμββΰλιον τβθ ταμιίου Ϊτ»ντ4
  (εκν Έκ«νν>λμκτιβν κ«1 Βιοτβ
  χν&ν εμειώθη είς ένδεχαμελίς.
  Διά τής νίας ταύτης συνθέσΐως
  τού έν λόγω ταμαίβυ σκοπεϊται
  -η βύβιατβτιχΜτεροι έκπροβώππβις
  μκΙ τβν έπαρχιδν.
  ΑΓΟΡ»Ζα ΓΡΑΜΜΑΤ0ΣΗΜ4
  Είς τάς καλυτέρα; τΐμΐς ΔΙΟΤΙ
  Βίδω την πρκγμκτιχήν τ«ν άγορα-
  στιχήν αξίαν, συμ«ώ»ως πρβς
  τους ι&ρωπαΐχβυ; χκταλόγους γρκμ
  μκτοοήμων.
  Επισκεφθήτε μι πρίν προίήχι είς
  χήν πώλησιν χαΐ ΘΑ απαλαχθήπ
  «π4 την συνήθη έχμιχάλλιυσιν
  τβν έπιτηδίων.
  Γ«6ργι·ς Μ««τοράκη(
  ς Άρσκκΐιβίδων.
  Είς την πόλιν μας «αΐκοντο διβ*
  τοϋ ατμοπλοίου »"Ελση» 24 μαβιί
  τρικι τού "Αρσοοίβίου κρός έπιακΐ
  φιν τ&ν άρχαιοτπΤΜν τής Κ νέ»
  σου καΐ Φαιστού. Λϊ Άρσ«Η«ι«
  δβς Βά εηισκεφθουν έπίσης την
  Ίιρβπετραν, θά αναχΝρήβουν δέ
  εντεύθεν μβσωΡΐβύμνης κβι Χ«νί
  οιν έπιστρΐφουσαι είς Άθήν«(.
  —Τβ άαΐ»ν·μικ·ν δελτίον
  Ρεδύμνης.
  Παρ' όργβνων τής άγορανομι
  κης Ύπΐιρεαίας Ρεθύμνης κατιμη
  νυθηακν οί χτηνοτρόφοι Γ. Γ ι* ν < νβύληί, Χρ· Α. Χατζηδάκης, Μ. Κ. Δημητρκχηί, Μ. 1, Δ«λέτζ«(, 1. Θειμβιδάχπς ΗβΙ Χ. Μαχρουλ* κης ώιοπ Ιηειλουν γ«λ« άποββυ τυρΝμενον. —Συνβλήφθπσαν .παρ' οργάνων τοθ σταθμου Χωροφυλαιχής Ρου- στΐκιιν χκΐ άιτΐστάλησοιν άρμοβί- »ς μέ την κβιτηνβρΐειν ότι διά λογους άντεκβιχηοεΝς Μκτεβΐρε φχν αριθμόν τιν« χιτρβ&ν βί Γε νργ, ΐπανηδάχης χαΐ Ιω Έμμ. ΠαπαδονΐΜθλαχης Μάτβικοι τ·δ χνρΐου Μαλ«Μΐ. —Καταστροφή Ιχούων. Είς Χανιά κατεβτράνηακν κρο χ6έ( ΜΚΤόπιν ύποδεί(«Νς της ά- στυΐκτριχής ΰππρεο'ας π«ρ1 τάς τριαχοντα οχάδβς (χθύνν ώς «κμ ταλλπλνν β ββ ρ ταλλπλνν πρβς ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ. Α. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΔΙΠΛΡΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤεχνικαΙ καί οίχοΒομικαί έπιχειρήσεις, βιομηχανικαί κβτασκευαί, μελέται μπετόν άρμέ, σιοηραί χατασκευαί, οίχοβομικβι, ό- βοποιΐοι. Γρα·εΙ« ·θβοε ΑΜΔΡΟΓΕΟ. Παραιιλ·»»·*! !«***· ·6χα( κ. μ. |4 η
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφβΤα έναντι ΝομαρχΙας
  <:1 Ι* ϊ· ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ ΠροΙα ΚυριακτΥς 9 Μαΐοο 1937 ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜ1ΓΙΑΣ ΕΙΣ ιΌΗΚΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΙΙ ΠΡΟΤΟΦΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΟΜΙΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ1Τ1Σ Οί ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐον (τού άνταπο κριτοϋ μας).—Ά πό σήμερον ήρχισαν αί προετοιμασίαι διά τόν αυριανόν (σημερινόν) έορτασμόν τής πρωτομα· γιάς υπό των έρνάτών. Αί βιοικήσεις των έργατιχών όργανώσεων Αθηνών καί Πειραιώς εκυκλοφόρησαν χιλιάδας προκηρύξεων καλούσαι τα μέλη των είς τούς όρισθέντας «όηους τώ» συγκεντρώ σεων. Είς τόν Πειραια όπου προβλέ· πεται έξνιρετικώς όγκώδης καί πολυ- πληθής συγκέντρωσις έργατών θά ομι¬ λήση ό Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς ά- ναπτύσαων τό εργατικόν πρόγραμμα τής κυβερνήσεως. Γενικώς ό έφετεινός έορτοισμός τής πρωτομαγιάς, ύ«ό των έργατών προβλέπεται πρωτοφανής είς συμμετοχήν χόσμου καί είς ένθουσι»· σμόν. ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΑΠΟΚΑΕΙΟΥΝ ΤΟΣΑΜΠΟΤΑΖ ΟΙ ΠΡΟΣ ΉΜΕΙΝΤΕΜΠΟΥΡΓΚ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαϊου (τού άνταπο χριτοΰ μας).—Έκ Βερολίνον καί Νέας Υόρκης ελήφθησαν καί σήμερον μα¬ κρά τηλεγραφηματα μεταοίθοντα τάς λεπτομερείας τής τραγικής καταστρο- φής τού άεροπλοίου Χίντεμπουργκ. Ή άποτέφρωοις τού σχάφους έπροξενή θη έκ «ροσκρούσΐώς τού επί τού στ υ λου προσγειώσεως τού άεροβρομίου. Ώς πρός την ύπόνοιαν περί σαμ^οτάζ ή οποίαι έοημιουργήθη κατ* αρχαί, οί γενόμεναι άναχρίσεις κοί ό έλεγχος την επέδειξαν ώς τελείως ο'βάσιμον καί την άπέκλειααν έξ ολοκλήρου. ΤΠ0ΧΡΕ2ΤΙΚΗ Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΙΛΑΗΛΟΝ ΚίΔΟ' ΕΚΙΠΒΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο· *ριτοΰ μας"».—Τό υπουργείον των Οί· χονομΐχών κατήρτισε νόμον διά ι ού ό» ποίου όρίζεται ότι οί ύπάλληλοι των οικονομικήν ύπηρεσιών δ έν έπιτρέπεται νά ύπηρετοΰν είς μίαν πόλιν περισσό τερον των τεσσάρων έτών. Μετά την συμπλήρωσιν αής τετραετοΰς υπηρεσίαι είς την αύτην πόλιν οί ύπάλληλοι ού τ οί θά μετατίθεντοι υποχρεωτικών καί άνευ οΰβεμιάς έξαιρίσεως. Ή προσπαθεία επιλύσεως των μεγάλον διεδνών προβλημάτων. Αι συνομιλίαι τού Αονδίνου, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙΟ ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣ1ΒΜ ΑΘΗΝΑΙ δ Μαΐευ (τού ανταποκριταί μ«ί).—_ΐ£ την εφημερίδα τής , Κνβερνήοε νς ε£ημοοιβύβη οήμερον άναγκαοτιχός ν· μ«ς δια τεΰ οποίον τρβποποιεΐτβιι β μκχρι σήμερον ύφιοτάμ·ν«( *·μβς ώς πρός τ·ν φόρον τού χύκλβυ ίργειοιβν· Δια τού νέ •υ τούτου ν#μ·υ «κοσκοπεΐται ή καλυτ· ρα μβΙ διχαιοτίρα κατβνβμιΐ τής φορολ· γίβες τεΰ κύκλον των ίργβοιβν. ΙΑΡΥΕΤΑΙ ΚλΙ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΖΤΑΘΜΟΣ Ό υηβυργβ( Κρατικάς '&ντιλήψϊΗς *, Κορνζής δι* έγγραφον τβυ Λ(ός την Νομαρχίαν ζητεί νά κληροβορηβό είς πβΐβν σημείον ευρίσκεται τό ζή τημ« τής αν·} έρσενς ενταύθα Παιδιχβδ οτββμβυ δια την περίθαλψιν των παιοιβν ι ών £ρ)β>ζθ(.ένΜν
  μητέρων. .Σημειωτέον έτι έ κ, υπουργός έχει αυ-
  νιννοηβή σχετΐΜβις μβτα τοδ Ορβέορο» τ&ν Φι-
  λανβκΝπΐΗ&ν ΊδρυμΛιων Άν βρίου καΐ Μαρίας
  Καλοκαιρινό», οτρ«τηγβΰ Μ Γεωργίου Κατπχαχη
  δια την παραχώρησιν κ*τα>λήλβυ οΐχοηίδου τβ
  όηβΐον τ* Ιδρυμ«τ« 6ά δκΐήαβυν. Πρός τόν σκο¬
  πόν το&τον προσέτι τ* Φιλανβρνηιχά Ιδρύματα
  πίίσεςρβιθπσαν να άνοιλββουν τάς δαπάνας άν·
  γΙβοεΝ{ τβΰ Μτιρΐου χαΐ τής ονντηρΑβΐΜς το& μελ
  λβντο, νά ίβρυβό σταθμόν. "Ηδη τό υπουργείον
  ζητεί ν* πλπρκββρηθό εάν η ηαρκχώρηοις τβδ «Ι
  χβκεββν εγίνετο. Έν χοιταφατι>ό ηεριπτίσει πά
  Β«γγ(λ;<ι *« μεριμνήση η Μομαρχια δια την έκ πβνηοιν τ*ν οχεδίνν >αΙ λβιπ&ν βχετικ&ν μιλε
  ιβν, Ι ν άν«μβ«8 τ*ν βηβΐων τ«δτβ διατελεί Υν«
  ίά{ ι* «$φ*ΐι*ί·
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μσΐου ΐ/ηλβ
  γραψικΛο) —Κατά τηλβνοαφή
  ματα τοθ -ρακτοοβΐου Ρώυ'βρ
  ήρχισαν κατσψθάνουσσι *ίς
  Λονδίνον οί 2άντιΐϊροσωΙ'8Ται
  των διαφόρων ν,ωρών «ού θά
  μετάσχουν ε(ο τας εορτάς τής
  στίψτως τοθ Άγνλου Βασιλέ
  ως ΠωργΙου τοθ ΣΤ1
  Ή συγκέντρωσις *[ς την
  Αγγλικήν πρωτεύουσαν άντι
  πρόσωπον χαΐ υπουργόν τ©ν
  Κυβερνήσεων δλων σχεδάν
  των Κρατών της γής, πιστεόβ
  ται άπό τούς 8ιηλωματικ«.0ς
  κα( τούς πολιτικούς κύκλουτ;,
  8τι θβ δώση την ευκαιρίαν νσ
  συζητηθοθν έστω κα( άνεπιοή
  μως τα σύγχρονα παγκόσμια
  προβλήματα καί ν' άνταλλα
  γοθν αί έπ' αυτών άντιλήψεις
  των ΚυβερνήσΒων των βισφόΐβΐς την «Ισπανίαν οπότον
  οων χω?Ον. εμπόλεμον ώμοτήτων, ίξακο
  λουθϊΤ ν* άπασχολβ σοβαρώς
  τού: πολιτικούς κύχλους *~'
  τα μίλη τής έπιτροπής μή
  πευβ&σεωο Σχετικώς έγνώ
  σθη 8η ή Γβρμσνία ή 6πο(α
  καί κατηγορήθη 8τι βαρόνβται
  υέ τάς φρικαλεόιητας τής
  ΓχβρνΙκας βέν θά εϊ*βν άντιρ
  ρήσεις νβ σχηματισθή έκιτρ
  —ή έλέγχου καί άνακρΐσβω
  διά την οιαιιίσΐασιν των οτιαι
  ιΐων των διαπραχθέν-ν β°φ
  βαροτήτων. ΈπΙσης -νίνετσ
  σχίψ,ς νά συσταθη" έπιτροπ
  ή ότιοΐα νά λόβη τα κατά
  ληλα μέτρα πρός παρεμπόδ
  σιν πσρομο'ων φρικαλεοτ
  των υπό των έμπολέμων εί
  τό μέλλον.
  Ιδιαιτέρως έπικροτΡΐ ή άντΐ
  ληψςδαθα εξετασθή τό Ί
  σκανικόν κσί 6 τρόπος καθ'
  δν θά ήτο δυνατόν ν ά έττιοιω
  χθΓΐ ό τερματισμός τού.
  Έν τβ μρταξύ είς την Εύρώ
  πην συνρχίζβται ή ά«ό ήμβ
  ρών εκδηλωθείσα ίξαιρετική
  δικλωματική δραστήριον ής,
  της οποίας δμως τ' άποτελέ
  σματα ββν έξκ&ηλώθησαν εΐσέ
  τι κλήρος. Πάντως πιστεύε
  ται δ τι ή διεθνής κατάστασις
  θά βιβυχριν σθή συντόμως κα
  τΛ τρόπον οριστικόν καί βέ
  βσιον.
  "Αλλα τηλεγρσφήματα ίκ
  Λονδίνου άγνίλλουν δ τι τό
  ζήτημα τον διαπραττομένων
  Αί τελευταίαι 6ροχαί
  άποδαίνουν μάλλον ώφέλιμοι.
  Κατά συγκεντρωθείσοτς ι[ς
  την Γεωργιχήν Περιφέρειαν
  ιιληροψορίας ή προ ν θέσι νή
  βροχή ήτο γενική καθ' άκαν
  τα τόν νομόν. Δι' ώ3<σμί.νας Βέ καλλΐΕργείας κυρίως δαως διά τα μποστανικά κα( τα κα κνά ή πεσοθσα βροχή υπήρξε λ(αν εύεργετική. Άλλα καί δ(ά ττ)ν γονιμο ποίησιν των έλαιων ή βροχή υπήρξε μάλλον ώ^έλιμος λό γω των πνεόντων βαρειών ά νέμων. Έκ σης ώΦέλ μος μαλ λον χαρακτηρΐζεται χαΐ διά τάς σμ«4λους, μολονότι αί συ χναΐ οδται μεταλλαγαΐ των καιρικων συνθηκων ύποβοη θοθν ώς γνωστόν την έμφάνι σιν κβρονοσττόρου· Πάντως μβκρι τοθοε σύδ3 μοθ εσημειώθη τιβρονόσκοοος. Έν πάση περιπτώσει ή Γεωρ γκή ΠφΐΦΒρεΐα συνέστησε τό κροαιρετικόν ράντισμα τό 6 ποίον κσί ή^χισβ εΓς τίνα άμ τιελουργικά διαμερΐσματα, γε νικεύεται δέ άπό ημέρας είς ήμέοαν. Παραλλήλως συνεκΐζονται οί προετοιμασίαι τοθ Ταμείου Έλαΐας δι* την Ιγκαιρον λη ψ,ν των μέτρον ίκε'νων τα ό ποία θά συντβλέσουν είς την Αποσόβησιν τοθ κινΡύνου προ σβολή*ς των έλαιων υπό τοθ δάκου. Πληροφορίαι έκ σιτο παραγωγικων περιφέρειαν τοθ νομοθ άναφέρουν έξ άλλου δτι είς τίνα μέρη ή ώρίμανσι τβν στάχεων συνετελέσθη τε λεΐως καί δτι ήοχισβν άιιό τ νων ημερών ό θερισμός. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΖ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Κκθ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν οή μερον πιρΐ ώραν 5 μ. μ. θά γΐ νη συγκέντρωσις τβν έργατών ιίς τό θίαΐρον Παυλαχάκη. Κατ' αυτήν θά κβιρευρ*(ίβα:ν χαΐ &<ιλ σαι οί αρχαί. Επ Ι τίς έν γένει ι ής χαθιειυθείεης δηό )ς Κυβερ' ήηνς οτ)μερινής τα6 της εργατικάς εορτής θά γ^η χά τά">λτ)λες ίμιλία πρός τιυς Ιργά
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΑΟΝΕΙΟΥ
  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ
  Δι' ίγγρίφου τού πρές την Γε
  νίκην Σΐατίβπχήν υπηρεσίαν τοθ
  6κουργεΙου Ίϊθνιχής ΟίχονομΕοτς
  τέ Τελωνείον Ήραχλε(ου γνωρΐζει
  διι τα χκτά τίν ηαριλθίντα μί)να
  εξαχθέντα τόσον εντέυθεν ίσον »α(
  έχ τιθ 6ποτι7ωνεΕ:υ Χιρσονήσου
  ιμποριάματα κήλθον είς 864 982
  χιλιόγρ. βξίας δρχ. 14 569.062
  'Α.ντιοτοΕχ«ίείοήχ6ΐ]ακν 2.468 017
  χιλιογρ. διαφόρων έμπορευμάτων
  αξΐας 16 255.920 δρχ.
  Ο ΠΙΘΑΝθΣ ΚΑΙΡΟΧ
  'Ο ΐίΐθανός καιρός σήμερον
  καθ' άπασαν έν γένει ι ήν νή
  σον τιροβλέκεται άστατος. Ή
  θΕρμοκρασία Θ5 παραμείνη
  περπου στάσιμος. ΟΙ άνβμοι
  θά ιινίουν βόρεοι ΙσχυροΙ £
  ως μέτριοι. Ή θερμοχρασΐα
  ής χθές ή'ο, ή μέν ελαχίστη
  12 9 ή δέ μεγίστη 14ης ώρας
  18,0. Τό ποσοστόν τής πβσού
  σης κατά τό παρελθόν 24λ
  ρον βροχϋς ανήλθεν ιίς 3,9 χι
  λιοστόμετρα.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ
  Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΜΑΘΗΤ&Ν
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΧΟΛΑί ΑΕΡΙΠΟΡΙΑΣ
  Χ6Ις ίο άπίγΐυμα 8ιά «Ο άχμο
  κλοίίυ «Χ(β(» έηιοτριψιν έχ τής
  ιίς ΧαλχΙδα έχδρομτ)ς της ή 2»
  όμίς ΐ6ν Προσχόττων μας μιτά τοθ
  άρχηγοθ ούιής χ. Κ. Βιτεύρη χαΐ
  5ηοιρχηγοΟ χ. Κ. 'Δλιξαν&ροπιύ
  λου.
  Οί έκδρομιΐς πρόΌχοποι έκέ
  ιτριψχν με τάς άρίστας τ§ν έν
  υπώαιων.
  Η ΕΙ2ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ε8ΓΟΓΗ
  ΓΙΌΡΓΙΚ9Ν ΕΙΔ&Ν
  Κατά τόν μήνα ΆιιρΙλιον Ι
  (ήχθησαν^διά τοθ Τελωνβίου
  •Ηρακλείου 173.670 χιλγρμ.
  τ^ων έν άλμη 466 621 σταφΙ
  δος σουλτανΐνης καί 26 176
  ξανθηΥ. Παραλλήλως ιίσΓχθη
  σαν 626,570 χιλγρμ. σΐτου ε(ς
  κόχκους 84.288 όρύζης καί 59.
  064 σακχάρεως.
  μ έ την κατάταξιν μα
  θ^τβν είς τας σχολΐς άεροπορΐας
  τό αρμόδιον 'ϊπουργιΐβν διά συμ
  πληρβματιχ^ς έ^χυχλιΌυ τού πρός
  τάς Νομκ) χ'ας χκΐ λοιπάς ά-μο
  δΐας αρχάς γι ω?1ζ»> ίί; οί &Π(ψή
  φιοι δέον νά υποβάλωσι μίχρι ιτ}ς
  10 Ιουλίου έ. Ι. τό β,αδύτε;
  £ταντα τα £ιά τβν υπ'αριθ. 14
  χαΐ 15 διαταγ&ν τού προδλεπό
  μενά πΐστοποιητιχά. Είς τέν δια
  γωνισμον δύνανται νά μετάσχουν
  χαΐ μαθηταί ιΓίΐνες θά υπόστασιν
  άκολιιιτριΌυς ίξετίσιις τ&ν έ^χτα
  ξίων γυμνΛσ'ωιΐ %τ. <*{ τ*ν πρός ταθΐα Εσοτίμιον σχβλών, ώς χαΐ μα β-ϊβΐ τετάρτης τκξιως Δημοσίαν ίξβτβξίων γυμναοίων ή ίσοτίμων σχολήν ι Γτινις ϋά 6ποοιιβσι έξετά σεις τό τρέχον Ιτος πρός προαγω γήν ιίς την άνωιίραν τάξιν. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Τό γραφείον 2;ατΐ3ΐιχής υπηρε οίας τής ΝομαρχΕας δι' έ/χυχλίου τού χαλιϊ τόν Δήμον Ήραχλείου τάς Χίΐνότητας τ&Ο ΝιμοΟ νά δποβίλωοιν αύ ψ κ.ναχα έμφαΕνον τα την χαλλιεργΐ)θιΓίβν είς τάς περιφερείας των έκτασιν χαιά σΐρίμματα τΑν ιίίΐν χαπνοθ, 6ίμ βχχος, σισσαμίαα, γλυχανίσιυ χά ι μποστανιχών. Έκίσι^ς ζτ;τεί νά πληροφορηθ) την προβλεπομένην ν>0 σίιου, κριθησ
  σμιγοθ, σιχάλεως, αχνοθ,
  χορτον, τριφυλλίου, οιχ6, ω>, σχίρ
  διον, γιωμήλων ξι,ριχ&ν, σΐαφυ
  λών φχγτ,ττ,Ο, μπιζελίοκ χά Ι λου
  ηίννν.
  ΑΙ ΤΕπΟΚΕΙΑΚΑΪ ΑΔΕΙΑΙ
  Ή διεύθυνσις τελωνείον ά
  ιιηύθυνβ πρός τάς τελωνεια
  κάς άρχβς εγκύκλιον δια τής
  οικίας «οινοποιεΐ πρός αύτάς
  τό άπό 21 Μαρτίου έ. ε. Β. Δ.
  «ττερΐ τής πε θαρχικής ίξουσί
  άς τον π^οίσιαμβνων τον τβ
  λωνειακον άρχον, τον παρ'
  αυτών χορηγουμένων άδει
  όν κλη».
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝ
  0. Φ. Η. - Β'.ΠΑΝΙΘΗΜΪΚΟ
  Κατά ττ,λεγραφιχάς φρ
  άς έξ 'ΑΒη^βν ή ομάς ΌμΙλο
  Φίλβθ?ω» Ηρακλείου ήιις ιδ,Ε
  οχεται ώς γνιοΐτόν είς τάς Άθή
  να( θά σϋνανιηθξ σήμερον τό απ
  γβυμοί ιίς φιλικόν άγΑνκ μιτί
  ιής Β' ίμάϊος τοθ Πχναβη
  είς τα γήπεδον τής Λεωφορου Ά
  ?εξάνδρας. Όαώ*ιύ;ος Ιχε
  προχαλίσει το ενδιαφέρον των φ
  λϊθλων ής πρωτευο6σ^ς.
  Η ΔΙΑ ΜΗΧΙΝΟΤΡΑΤΟΝ ΙΛΙΕΙΑ
  Διά ',ϊ]))φήμοιιός τού πρό τού
  Νομάρχας Κρήτης ί χ. 6πουργβι
  τής Έθν. Οίχονιμίοις γνωρΐζει 6χ
  έηετράητ] χατά τόν τρέχοντ» μήνα
  ή «ΐιία διά μηχανοτρατ&ν.
  ΑΝΑΔΙΟΡΙ2ΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΑΒΝ
  Δι' δποιιργιχ*3ς πράξεως άναδιι
  ρΐζινται μεταξύ άλλων ιΐ 5ημοδ
  δάαχαλοι: Χιρά Σκουλα ιίς ύ
  σχολείον Μοολΐανβν Σηιείας,
  Τσιμπλογιάννΐϊς ιίς τώ
  Γέργερη;, Δ. Φ.οράχης είς
  σχολείον Πόρου.Έπίσης δι' υπουρ
  γιχής αποφάσεως διορίζιται είς
  τα σχολιΐβν Σκοπής Σητείας δ δι
  δάσχαλος χ. Ι. Βιυτυράχι,ς.
  τό
  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
  Δ ά την 13 τρέχ. ωρίσθη συνε
  τ«]ς έπιτροπ«]ς ρ
  άσιων. Κατ' βύιή θά επιδιωχθή
  ή δρ ισ ιι χή διευθέτησις τβν χληροο
  χιχ*ν προοφυγιχβν
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
  ^ χβές τό
  διαΐον ίελτίον τιμ·ν άγορβς χαΐ
  εξαγ«γιχτ]ς χη ήιιως,τοθ'Κμπορι
  χιθ χαΐ Βιομτ,χανικοθ/Επιμελητη
  ρΐοϋ. Έν αυτώ ανααέρεται διι η
  άγορά μας ίξκχολίϋϋίΐ απολύτως
  ή*3«χος Κατά την διαρρεύσασχν
  Ιδδομάδα έ(ήΛθτ,ααν 24 000 χι
  λιογρ. χ[τρ«ν χαΐ 19.000 ά
  Η ΙΑΡΚΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
  Τό Τιτοϋργιΐον Κρατιχ^ς
  γιειν^ς χαΐ 'Αντιλήψιωί έχοινο
  ποίησε 8/ ίγχυχλίοο «ο πρός
  κυς Νίμάρχας χ«( τα δγειονομι
  χά χίντρα. τό άρθρον 10 τοθ νίμου
  612)1937 άναφιρβμινον είς τά
  πρι ϋποθ.σεις χαθ' ίς έπιτρίπετα
  ή Εβρυαις χβί λειτο«ργ{« χλινιχί];
  ή έργασιηρίου φΒρμαχευτιχων
  πριϊάντων πάο?)ς φύσεως
  οχευχσμάτιβν.
  ΚΙΝΙΝΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΘΗΤΑΣ
  Τό 'Υκειονομιχόν Κέντρον έζ*
  ϊτ,οε παρά των 'ϋπιθιω>ΐ)ΐβν Δή
  μοτιχΑν Σχολείων χατάστασιν τβν
  μάλλον ελογειων Κοινοτήτων τοθ
  νομοθ ηροχειμίνου νά έφοδιάσν
  δι" ίχανβν ποσοιήτων χινίνΐ)ς τα
  ιΐχιΐα οχβλεΐβ κρός πρβ*6Αβ£ιν
  •έ·» μ«β^ί§ν ^
  χαΐ
  ^^1!10^
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΕΓΕΝΟΝΤΟ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΑΡΕΑΑΣΕΙΣ
  ΗΡ1ΤΙ0ΤΙΚΒΝ ΑΥΝ4ΜΕ0Ν
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ
  ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαϊου (τού άνταπο-
  χριτού μας).— Νυκτεριν* τηλεγροεφή.
  ματα έκ Σόφιας άγγέλλουν ότι σήμε¬
  ρον εγένετο διά των κεντρικών ό δών
  τής Βουλγαρικής πρωτευούσης καί έ«1
  παρουσία των επισήμων καί ^τών στρα¬
  τιωτικών* ήγετών μεγάλη στρατιωτιχή
  παρέλασις. Καθώς ανεκοινώθη ή παρέ¬
  λασις αυτή απεσχόπη είς την επίδειξιν
  πρός τόν λαόν τού νέου πολεμικού ύλι
  κου τό οποίον άπέκτησεν ή Βουλγαρία
  μετά την έναρξιν τοθ έπανεξοπλισμού
  της. Κατά τα αυτα τηλεγραφήματα είς
  τούς ξένους ένεποίησεν ιδιαιτέραν εντύ¬
  πωσιν ή πολεμική τροπαρασχευή καΐ ή
  έπίδειξις αυτή τής Βουλγαρίας, τής ο¬
  ποίας ό στρατός ειχε διαλυθή ώς γνω
  στόν δυνάμει της συνθήκης τού Νε·ι·γύ·
  επανεληφθησαναΊ μαχαι
  εισ το β1σκαικον μετοποκ
  με προτ0φ1ηη λυσσδν
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου(τού άνταπα-
  κριτού μας)·—Τό πρακτορείον Χαβάς
  τηλεγραφεΐ έκ Παρισίων ότι αί μαχαι
  έπανελήφθησαν β πό τής πρα>ΐας~ τ»ς
  σήμερον μέ πρωτοφανή λύσσαν είς
  τό μέτωπον τής Βισχάϊας. Τέ έθνικα
  στρατεύματα ένήργησαν αλλεπαλλήλους
  σφοδροτάτας έπιθέσεις κατά των χυβερ-
  νητικών οί όποίοι ήμύνοντο μέ θαυμα¬
  στήν καρτερίαν καΐα-αράμιλλον άντο-
  Β(ήν. Ι3·ρί τής εκβάσεως των μαχών
  αυτών, τό πρακτορείον Χαβάς 6έν με·
  ταοΙΙ5ει ούδε μίαν συγκεκριμένην πλη¬
  ροφορίαν.
  Ο ΠΡΔΒΥΠΟΥΡΓΟ. ·< ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΟΕΒΕΩΡΗΣΕ ΤΟΝ ΝΑΥΣΤΛΟΜΟΝ ΠΑΗΡΩΣ ΙΚϋΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐον (τού άνταπο κριτού μας).— Ό πρωθυπουργός χ. Μεταξάς συνοδευόμενος καί υπό τού κ. Ύφυπουργοΰ των Ναυτικών χαί των ανωτέρων αξιωματικών τού ναυτικού έηιτιλείου μετέβη σήμερον είς IV αύ σταθμόν χαί έπεθεώρηοε τας έκεΐ έγκα ταστάσεις. Έκ τής επιθεωρήσεως αυτής 6 ν. Μεταξάς έμεινεν απολύτως ίκανο' παιημένος ώς ανεκοίνωσεν είς τούς άντιπροαώπους των εφημερίδων. ΟΙ Ε8ΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΑΟΥΝ ΝΕΑΝ ΠΡΟΕΑΑΣΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο· κριιοθ μας).—· Μυκτερινα έκ Σαλαμάν κάς ραδιογραφήματα άγγέλλουν ότι τα έθνικά στρατεύματο· έσυνέχισαν καί σή μερον την προέλασίν των εις «ό μέτω πον τής Βισκάΐας. Οί έρυθροΐ ύποχω ροΰντες πρό τής όρμητικής έπιθέσεως των άντιπαλων των έγκαχέλειψαν πολλα χωρία περί τό Μηιλμπάο τα όποϊα καί κατέλαβον οί έθνικοΐ γενόμενοι ένθουοι ωδώς δεκτοί υπό των χατοίχων. ίΐΕΡΜΙΝΙΙ ΠΡΟΤΕΪΝΕΙ ΕΛΕΙΧΟΝ ΑΙ! ΤΙ ΙΣΠ.ϋΙΚΔ Α@ΗΝΑΙ δ Μ·ΐ·υ (ί·δ ρτ μ«ί).—Εατ* ιΐδήαΐις έκ Βερβλίνου ή Γ»ρ μανΐΜή κνβέρνηαι;, χαΐοπιν τ·& Θορύβευ ο οποίος ·γ<νβτ· υπό τϋν 'Αγγλικ&ν Ιφη μκρίδων είς β>ρ·ς της διά την κατασ.ρο
  •ην τής Γϋΐρνΐκαις ίπροτεινβν είς την «πι
  τρ·πήν βύδίτ·ρ*Γητ·ς ν ά αχημκτισθι) επι
  τροπη <ξ βντιπροαιίπΜν τβν λιγομέννν •ύδετέρων μικρβν Κρβτ&ν δια την πβρβι Μολούθηοιν Μαΐ τ·ν Ιλιγχ·ν τβν διαπραττ· μίνων εν ΊοπβνΙα ίς «Ιτίαςτβ&Ιμφυλ(·« πολέμου ·γ«λημειτ«ν. Μίχρι τής στιγμαί •μ» ίΙν«·ίη «πβνο Ικ μΙρ·»| τής.·πι