94252

Αριθμός τεύχους

4559

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  ίτησία λ.ραι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμβρικής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  11
  ΜΑΊ'ΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ «|ΟΜ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΔΟΥ 4539
  ΤΙΕϊΠΙίΣ ηΐΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΣΥΗΑΓΕΡΜΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  'Η κροχθεαινέι Κυρινκή κίμ
  πβρεϊ κάλλΐστα νά χαρακτη
  ριαθι) ώ; ήμέρα εθνικβδ αυνα
  γερμοΰ. Ήεύγΐνης χειρονβ·
  μ(α των αύςοκινητιστβν της
  χώρας ν> διαθέσβυν τέ κ«-
  Β*ρ·ν «ρβϊβν των εΐσΐϊρίξϊ-
  ύν τ»ν κατ« την ημέραν αύ
  «ην ύκέρ τής έθνι*ής «ερβ·
  η·ρ(«( ·ύ*ρε β«θυτατπν κκή
  χηβιν είς τας ψυχάς ίλ»ντβν
  πολιτβν άδιακρίτως κβινωνι-
  ηήί τάσεως καί ήλικία;. Καί
  σλοι, πλούσιβι καί κτνχοί, με
  γάλει καί μικροι, γυναΐκκς
  καί ανδρες πρββίφίρβν προ*
  βώμωί, ηγόραζον τβ εισί τή-
  ρια καΐ τα είδικα δκλτΐα τα
  οκβΐα επώλουν οί εΐαπρκκτβ-
  ρες τβν αυτοκίνητον κκί ·1
  ηροοκοκβι πβύ περιήρχβντβ
  τ«ς πόλεις. Καί η ϊίσφβρβτβν
  «ύτοκινητιβτβν, Ελαβεν έ¬
  κτασιν καί μορφήν πανελλή¬
  νιον, απέληξεν ·1ς αληθή ου
  ναγερμβν τ·5 Εθνους υπέρ
  ενισχύσεως τής αερβπβρίας.
  ΟΙ αύτοκιτητιβταί, οί πρωτβ
  κοροι «ύτ·ί καί ·ί ήρνκς τής
  συγκβινωνιακη; πρββδβυ μας
  έδωκαν τό ωραίον ούνθημα.
  Κκί τ· ίθνβς σύσσωμον ε-
  σικυσεν είς τό καλεσμα
  αύτβ.
  Άλλ« δ*ν είναι μονον
  τβν αύτβκινητιστβν 4 κίσφβ·
  ρ« κ«ί β ίρανος. ΟΙ Δή μοί
  κκί «Ι κβινβτητΐς συνΐισέφε-
  ρον ήδη. ΟΙ Ιδιώται χαί οί
  δημβσιβι ύπβλληλβι, καί κυ·
  ρ.«ις εί διδασ«αλ·ι, επ(οης
  ΟΙ εργάται καί οί Ιδιντικβί
  ύκαλληλβι απεφκσισ»ν έπί-
  οης ν« εργαοθβΰν μίαν ήμέ
  ρ«ν υπέρ τβϋ ταμϊίου τής
  «Βνικης «ερβίΐορίας. Ε*1 τώ-
  ρκ ήλθε ή βίΐρά τού επιστη·
  μονιχού κοσμου. Ό Δικηγο
  ρικ·{ Σύλλβγβς Αθηνών δΓ
  ίμπνιυομίνηί, θκρμής ««**·*
  οιώς «ου ζητεί βπ· «« μέλη
  τού ν β συνεισφέρ·«ν εκα-
  οτον κατα δύναμιν υπέρ τοδ
  β*σιχ·0 «ηλου της ·8νικήί
  «μώνης μ«5·
  Κατ' αύτβν τ*ν τρ·«·ν.
  βέν μένει "Ελλην, ιϊτ· Εμπ·-
  ρος είνε» κΐτ8 ελευθέρας έ-
  κ«γγελμ«τ(«ς, 11 τε έργοδο
  της είτε μισθντος. Είνε χει
  ρώνοχξ *ι« ίκιατήμνν ή δια·
  ναούμενατ, π·ύ νά μην δύσα
  την μικράν η μεγάλην ουν
  δρομήν τού δια ν' αύξήαουν
  τα μετάλλινα πουλια πβύ θα
  ύιερβοτϊιαββϋν την τιμήν τβϋ
  ίθνβυς καί την ακερκιβτητα
  της χώρας έν ώ;α κιν&ύνου
  _«1 δεν είναι μικράς οη·
  μασΐας τό γεγβνβς αύτβ Δι
  β τι ανεξαρτήτως τβϋ πρακττ-
  κβΰ «κ·τ*λΐσμ«τβς τβυ αύ
  τος έ ίθνιχβς αυναγερμος Ι
  χ» καί αύτην «κάμη την τε
  ραβτίαν ή?ιχήν αξίαν: Άπβ
  δεικνύει ότι τβ εθνικόν φρά
  νημ« τβδ λαβϋ μ«ς παραμί-
  νιι πίντβτε «κλβνητβν. Πχ
  ρέχει την Ιμκρνκτον πιστβ
  πβίηβιν (π τβ αΐβ9ημκ τβΰ
  πκτριωτιβμβΰ κνρινρχΐΐ είς
  τ*ί ψ»Χ«{ καί φλβνίζβι τα
  οτήθη ϊλων των Έλλήνων.
  Κ*ί τβΰτβ ίχβι
  τό ττοοΐόν τοθ έράνου μ:ΐς έ
  να Φθιοιατρεΐον. Καί ή [56α
  τού ευρήκε σέ μβς άιΐεσο ά
  τιήχησι, διότι διοβ^ζομβ μέ
  πόνο πολλάκις τή αθσρά χαΐ
  τή θραθσι πού κάμνει ή Φυμα
  τΐωσις σύτοθ».
  Συμτιληοώνων τώρα τό ση·
  με'ωμΑ μου, νά καταφύγω είς
  την βηαοσΐβυσιν τ5ν όνομά-
  των έκβΐνον πού εκώφευσαν
  είς τό ίύνβνές καί φλάνθρω
  τιον αυτώ προσκλητήοιον τβ»ν
  ξβνητεμένοον Κρηηκόπουλων;
  'Αλλά πρός τί; Μάς κατα
  Καμβάνβι μβρικούς, μεοι
  «ούς &6ος 8 τα ν άντικρύσω-
  αβ μιά Έπιτροπή όποιου5ή
  π ότε έράνου. Καί β&ν κάνομβ
  τόν κόκο νά μουντζουρώσωμε
  ολίγο χαρτΐ νιά νβ ένθαρρύνω
  μβ μ(α πραξι τόσο μβγάλη
  καί ώοαΐα. Πά να δώσωμε
  μιά άπάντησι είς τα ίρωτήμα
  τα πού μάς ύκοβάλλουν κβΙ
  νά ποθμβ τό πολύ πολύ σέ τί
  σκοπό Θ4 βισθέσωμε τό χοήμα
  πού τόσο κρόσχαρα έπιαένουν
  νά μθς προσφβρουν οί ξενητε
  μένοι Κρήτες τοθ αλλου κό
  σμου.
  Τα συμκίρασμα είνε αύτο
  νοητόν. Άλλά καί 6ζ όλοκλή
  ρου είς βάρος εκείνον πού γι
  νώσκουν Γσως γραφήν άλλά
  δέν εΐξεορουν 6 τα ν διαβαζουν
  νά έκτιμοθν καί νά βιθμολο
  γοθν τό κάθε τι.
  Μκοέμ
  ΑΙ έτοιμασίαι των Ισχορών
  Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΑΓΓΛΙΑ
  ΦΡΟΥΡΘΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  "Αρθρον τοθ Ούΐνστων Τσώρτσιλ
  'Η &πίφχαις ττ]ς
  χυβερνήοιης Επως ανααιιγχρο'ή-
  οη χον «2ΐόλον τής μάχτ]ς> διά
  ϋπ^γήσεως £ύΐ ή τριδν δα
  οχαφδν χαι' Ι τος χαί 8ηως
  __. ______ _Λ_ Ηββ ήμδς)*ΐ »{ΐ δ
  την μεγαλυτέραν σημασίαν, πάσχοντα οχέλον μίχτ)ς, μαζ
  Διβτι χωρ'ς εύρωσϊβν φρβ μ< ^6 ιυ;ύτ«τον πρδγραμμα ναυ νημ* καί εθνικόν παλμβν,' π^γήοιως χατβδρομιχβν. «νπτορ Τίηβτβδ.νββ ήςιζβν οί έξ· π'λλιχδν ανοιχττίς θαλάοοης, δ πλιβμοίκαί τα Ικροκλάνα. π^υχ'ω* χαί μιχροτίρων αχα Καίβν άκέμη ητ· τέ Κρά τος τοββν πλούσιον ώβτε νβ συμπληρύσα έ{ ολοκλήρου τάς κμυντικας κνρκβχευκς τβυ, χωρΐς την αμκβον ίνί σχυβιν τ&ν πολιτβν, τό γεγο ν·ς θκ Ιμενε χωρίς καμμίαν φών άποτιλιΐ γιγονός ηρώϊου με- γίθοΐ'ς δι* την Ευρώπην χαΐ τον κόομον. Ή οχετιχή ανκγγελΕοι, έηαχολουθήαααβι τί δκέλοιηον ποί γρνμμχ τοθ δριττανικοθ έπανιξβ- πλισμοθ, Ιχβιρΐτίσθΐ) μέ Ικβηλον θερμίτηι» είς Βλχς σχεϋν τας φιλειρηνικάς χώρας. Κρατη δια πήρχε καί τβ Εμψυχον ύλι κόν· αν δέν υπήρχεν ή πΐ στις ο ένθβυσιασμός καί ή προσήλωσις τοΰ λαβδ πρός τα 16ανικα τού "Εθνους καί τα) ίδεώδη της Πατρίδος. Άλλ' εύτυχδς ύιτάρχει ο ίνθβυοιασμβς. Τό απέδειξεν λ προχθεσινάς έοανβς. Καί τό κέρδβς εκ τβΰ ερανβυ αύ τβΰ άκίβη διπλούν: Ένίσχυ σις ύλΐΜή τής άεροπορίας μας. Καί άναπτέρωαις η μάλ λον επίδειξις τοδ εθνικον φρονημαΐισμοΰ τοΰ λ«οδ ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΚΟΜΗ Άπό τό άλλο ήμ σφαίριο τηςγήί, μοθ ήλθε *ροχθές μιά έκτετσμίνη έτιιστολή, της δπρΐσς τό νΐϊριβχόμΕνον 6πρε- τΐε, άιρισμένως εηρβτιε. νά οο· θή ιΐς τί> Βημοσ;όιητα. Μοθ
  την γράφειάη'ίκβΤ τιέρα καί
  συγκεκριμένως άτιό ιό Πιτ-
  οβοθργον της Άμερικής. ο ά
  ριστα άτιό έτ©ν ίγκατεστη·
  μΐνος συμιιολίτης μας κ. ΓιΙ·
  κος Καλημεράκης. άβελφός
  τοθ άβιμνήστου συνεργάτου
  τής «Άνορθώσίω'» Μιχαήλ
  Κσλημεράκη-θβρσΐτου.
  Ό ανθρωκος εχει ξβνητευθη
  αηό τό 1912. Δηλ. ύιιέρ τό
  τέταρτον τοθ αΐώνος. Παρά
  την μακράν άπουσΐαν τού ο
  μως άπό τόν τόπον τής γεν
  νήσεώςτου, ϊιααηριϊ δλη τή
  φκόγα τή"ς Έλληνιχής «ου ψυ
  χί|ς κοΐ ^ν παύει >ά θωττευΐ)
  μέ βλίμματα στοργίΐς την ά-
  γαιιημένην τού Κρήτην. Ε
  ρω ίνα σωρό περιστατικά πο
  όμιλβθν έμφαντικά δι* αυτήν
  τι υ αή διαρκτ] προοήλωσι
  τιρός την Κρήτη. ΕΙξεόρω «ό
  οο «ρόθυμα καί αύθόρμητα
  τροφοδοτεΐ καί άνανεώνει
  τούς δεσμοός τού πρός βλους
  τούς δικούς τού. ΕΙξιύρω έν!
  σης τ ώς βέν παραλεΐτιει εύ
  καιρΐανά δείξη *'<">ν τιμ&
  καί άγστιά τόν τόπο τού.
  Πέρυσι άκόμη τόν έξελεξαν
  Πρόεδρον τ»)ς Παγκρητικης
  Ενώσεως τής 'Αμ·ρ«(|ς βλαι
  αί κατά τόπους όργανώσεΐς
  τον έ*ΒΪ έγκατεστημένων Κρη
  των. Την πρώΐη άμέσως έβδο
  μάδα π<ύ ανεκηρύχθη κσΐ πά ρέλοβε ΠοόεΒρος κσΐ 'Αρχη γός ΐΓ]ς Παγκρητική·ς Ένώσε ω<", πρώιη καί μοναδ'κή τού σ«ψις ήτο ή Κρήτη. Κα( Απρο παγάνδισε κοί ίβροντοφώνη σε είς δλους έχβΐ κά'ω: Πρέ πει δλοι νά συνεισφέρωμε, πρέ πει δλοι νά ύποβληθοθμε σέ μιά μΐκρή χρηματική θυσΐα γιά νά φθιάΓωμε κατι τό σπά νιο στήν πατρίδα μας, την Κρήη. Έγροψε κι' έδο ο έ χο ρυφα'ους κοί άξιωματούχους τής έ«κλησ!ας, τ(}ς πολιτεΐας κσΐ τής κοινωνίαν, τ·· ύς άν ήν γεΐλε την απόφασιν τής Παγ χητικτ]ς Ενώσεως νά ένϊρ>ή
  ση ίνα μεγάλον έρανον κσθ'
  άπασαν την Αμερικήν άλλά
  ταυτοχρόνως τούς εζήτει την
  γνώμην των τί είνε απαραΐ
  τητον γιά τόν τόπον καί τό
  πλέον έπεΐγον διά τάς τρεχού
  σας ανάγκας τού διά νά «α
  θορισθβ άμέσως ό σκοπός
  τοθ έράνου.
  Αί, ύπομονή τώρα γιά ν' ά
  χούσετε τό άιιοτελεσμα. Κα
  νε'ς δέν απήντησε καΐ δλοι ή
  διαφόρησαν ίμπρός είς την ώ
  ραίαν αόιήν εμπνευσιν κα>
  την γενναίαν καί αξιέπαινον
  προσφοράν. Άποσπο την σχε
  τικήν περικοπήν τ(]ς επιστολάς
  τοθ έξαιρετικοθ αύτοθ Κρητός
  αύτουσΐαν:
  «Είς τάς επανειλημμένας έ
  τηστολάς μοι>, ώς Προέδρου
  τής Ένώσΐως, δέν ελοβακσμ
  μίαν, μά καμμίαν απάντησιν
  πσρ' έκείϊων πού προανέφε
  ρσ. Μόνον ό στρατηγός χ. Κα
  ρ ρηγς
  τεχάκης κοο Κ*ς Ιγροψΐ άμί
  βως καί συνιοια να ΐλ
  αμοθ ώς πρός τόν αριθμόν τβν
  πλοίων. ΔΙν ήΐεσεν εί; τεύς Ή
  πβνας ή άναλογία 5:3- Άλ« θε
  εΐνι Πίλϋ ίύΐχολον είς αΰκΰ(;
  νά διατηρτ)σοιιν έν τχ] πράξει 4-
  κίμη «αί την αναλογίαν ούιήν
  Ι^αντι τβν Ινιατιχβν ναυπηγήσι
  αν χαί τβν τιρααΐΐων π4ρ«ν τής
  μι«ί ή αήί 5>λης έκ τβν 8ύο αγ
  γλβφώνων ίηιιοχρατι&ν. 'Αχίμη
  χαί ή προσφύγη δπ4 τής °Ι»π«·
  νίβς είς μ«γαλιίτΐρα πυροβίλα
  χ«1 ΙχτοπΕοματκ, δέ* θά Ιχίλυ
  πτιν α&τό τό μιιονίχΐημα. Άφ'
  Ιΐίροκ ουδείς συντρεχιι λίγες
  νά πτοηθΐ ή Ίϊπωνία διίτι αί
  Ηνωμεναι Πολιτειαι χαί ή Με
  γάλ- ΒριττανΕα είνε άκο μαχροθ
  χρίνου οί πατροπκράδοτοι φ(λαι
  χαί ΙπΕχουροι τής συγχρόνου Ίχ
  πωνΐας. Πρός τουΐοΐι;, βΐοερχομέ
  αξίαν άπ*λύτω£, ίβν δέν δ φορετιχα ώ;ή Σίυηδία χαί
  - - - - - Τβυριιίβ, ώς ή Όλλβνδίβ χβΐ ή
  Ελβετία, ώς ή ΤαιχαολοβχχΙ* νη είς την Κοινωνίαν τβν Εθνών
  χά Ι ή Ελλάς εξέφρασαν την ί«α· τ) Ί«πων[« θά ήΐώνατο νά άπο
  νοποΐτριν χαί την άναχούριοίν χ'ήΐη την αυξουσαν ασφάλειαν
  των ά«6 χοινοθ μ«τά τβν μέγα- την όποιαν θά παρέχη £ όργανι
  λων δυνάμιω' αί δϋυΤΛΐ μιτιχουν ομος τής Γενέυης μκά την άνα
  ττ]ς Κοινω*ίας τβν "Εθνών. ίνίωαΐν τής ίοχδος τοιι.
  Ό δκοιφγδς τβν Έξωτεοιχβν! "Οίον «ΐ|υ^ φ Γερμανίαν,
  χ. Σίντλερ, χατά ** «*ντ« παραμίνοϋν ίπΐ τη-ς 6ά
  την διάρκειαν προαφάτου έπισ.έψε <"»ί *ή· άγγλογερμανιχής ναυτι ώς τού είς Λονδίνον έχρησιμοπβίη »ής συμφωνίας τοθ 1935. Διά τ«ύ σιν άξιςσ*)μειώϊους λεξεις διά τό ·« ή Γερμανία είνε ελευθέρα νά βρεττανικόν πρόγρβμμα έπ*νεξο- ναυπηγήαη μέχρι 35 ι) > τοθ βρετ
  πλισμοθ δχαν τό έχαραχτήριοεν! ™""*β0 έχτοπίσματος. Αί μεγίσται
  ώς «προμχχβνα τής ι^ήνη^.ίαύξήιιις τοθ έχτοπίσμκτος αυτοθ
  Λτμδανομίνου δη' Ιψιν 8τι ή *<«<* Φ πκρ&Οσαν στιγμήν θά π« Σουηϊία ήτο ο&5ετέρ« χ»1 αυχνά- ράαχουν είς την Γερμανίαν χις εθεωρήθη δκό τβν Άγγλων ώς γερμχνόφιλος χατά τβν τελευ¬ ταίον πόλεμον χαί 8ΐι είνε 6αλ*ι χίν χράτος τέ οποίον εδρίσχεται είς στενάς εμπορικάς χιΐ πνιυμ» περιθώριον ναυπηγήβιων επί τίνα άκόμη έχη. Είνε λίαν ^κανοποιη τιχή ή πληροφορίκ Βτι ή έθνιχο σοσιαλισΐιχή κυβέρνησις ι ήρε! αυ σιηρβς την ναυτιχήν τιχάς αχίαεις με την Γερμανίαν χβΐ ή πεποίθησις 8 η συνθήκην έηΐ τίνα χαί Βτι άχόμη οί Σουηΐοί έχδη λοθν ζωηρόν ενδιαφέρον διά τό σύμφωνον τής Κοινωνικάς τβν 'Ε θ(ών, μία τοιούτη 'ή'ωαις δπερ αρχιΐ διά νά διαβεβαιώση τον αγ γλιχίν λαόν 8π τα Ιλατήοια πσδ υν την βρεττανικήν χυβέρ νησιν <έν πα^ερμηνεΰονται δπό φιλειρηνιχβν ϊυνάμεων τής ιύρωπαϊιιής ηπείρου. 'Βπίσης αί άντιδράσεΐς ο Ε αι Ισημειώθησαν είς τάς 'Ε νας ΠίλιτεΙας δπήοξαν εύνιΐ<ώ ταται. 'Η κυβέρνησις τοθ προέ¬ δρου Ρβθοβελτ θά ασκήση άν«μ· φιβίλως τό άδιβμφιοίήιητον δι· καίωμά ι ής Βπως προβή ιίς ναυ- μέχρις βρίου ίσονλίας υέ νήν Μεγάλην Βρεττα»ίαν, σειρά ΪΙ φιβερβν ναυτιχβν προγρβμμά'ων θά αρχίση έχτι- λουμένη είς την άντιπέραν άχτήν τοθ Άτλαντιχιθ. Οί Ιύο άγγλί- λαοΐ θά Ιχοιιν δηό ναυπή χρόνον θά έδυσχολιύιτο νά την παραδϊ Ιστω χαί δα ησθάνετο τ4ν πειρασμό* νά τό κάμη. 'Η σπανις χάλυβος χαί ή τρομκκτιχή βυξη σις τβν τιμβν, ιδίως των πολεμι χβν δλιχβν, δέν εύχο)ύνουν την περαιτέρω ανάπτυξιν τοθ τεραστί ου γερμανιχοθ έπανεξοπλισμιθ. 'Απομένει ή Μισόγιιος. Έξ«- θείαο» έν χαιρφ την άγγλ<ι'ιαλι· χΐν συμφωνίαν φιλία(, χαλής θε- ?ήιεως χαί σεβασμβθ τβν συγχοι νωνιαχβν γραμμβν αλλήλων διά μίσου τής θαλάοσης ταύΐηο. θε άπετέλει πρεσκιίησιν £ ίσχυρι- αμίς δτι ή βρεττανιχή χοινή γνώ μη Ιϊ* δυοηρεστήθη διά τάς ένιρ γιίας τής Ίίαλίας έν Ίιπανία 'Επίοης, Βταν 6 Ντοθτσε έπιδιώ- χει νά άνιυφημηθή ώς προστάτης τοθ Ίσλαμ άνά την οίχουμένην, ιίνι βίβαΐα φυσικόν νά ένθυμοθν ται ι ι "Αγγλοι δτι ή Βρεττανιχή Αΰτοκρατορία περιλαμβάνει περϊ ΐηοιν τουΐοχίόνβς δέχα Ιχ τών|τά έχατον ίχατομμύρια Μναμιθα νιωτέρων χαί Ιαχυροτέ^ αν θω; η' νβν χαί Βτι δ βκσιλιύς—-βυιοχρα χτβν πευ Ιναυπηγήθησαν μέχρι' τωρ είνε £ ήγεμών τοθ μεγαλει τοθϊε. Ού!έν παράπονον ή<ού·'τέρου δγχου τβν άοπαζομένων την μουσουλμανιχην πίστιν. Κά¬ ποιαν ανησυχίαν ημπορεί νά προ σθη έχ μέροις τβν Ήνωμένων Πο· λιτειβν, δτι τό δριττανιχίν ναιιτι χον πρίγραμμκ είς δκερίγχβυς διατήρησιν ττ]ς ίσίτητος. 'Απε ναντίας δπάρχουν πολλαί ενδεί¬ ξεις Βτι προσδέχονται ε&μενβς τάς δπιβάλλει ξεν) ι (ς την Αγγλίαν ή θαυμα δαπάνας πιός σΐκ νία ίδος μήχοιις 1200 μιλ· λίων, ή ΧΒτασχευαοθιΙσ» «διά τοιιριστιχιύς σκοπιΰς» άπό τής Λιβύης μέχρι ττ)ς Αιγυπτιακάς ΐ ιύκαιρίβν τής Ιπαϋξηοεως; μεθορΐου. Άλλά ουδεμία τβν οχέ τοθ ίδικιθ των περιθωρίου 4οφα- ψιων αυτών θά Ιπριπε νά έξασθε- λιίβς χατά τα έπιχίνδυνα ι υτά', ήοη ίπωοϊήποτε την δύναμιν τβν Ι η. 'Ασφαλίς δηήρξε μίγ» ι» τίχημβ τό γεγονός Βτι η χ«6έρ φιλιχβν διαδιβαιώοιων τάς οποίας η Μιγάλη Βρεττανία χαί ή Ίτα νησίς τ«)ς ΊαΓωνίας άηήλλαξε την; λία άνιήλλαξαν έν σχέσει μ* την Μ·γά>η»_Β£ΐτται,αν χβί τάς Ή· Μιβόγειον. Πρό τοθ πβλέμου Λ
  νομένας Πβλιτεΐβς χανϋς «χεριορ.' γοργτ) Α5(ηβις Ν«Ι ή μεγίλη
  Ο Ν0Μ0Σ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ
  Επανελθών έξ 'Αθηνδν έ Ινα ΒερκκκυΒβΰν αί βτβιχειύ
  νβμά^χης Λ«αιιθ(·υ, «νεκβί-Ιδεις τουλάχιστον ανάγκαι
  νωσεν 2τι ή Κυβέρνησις, τοδ διαμερίσματος αύτοθ.
  <Η&ηλώνονακ τό ίδαίτϊρσν ύ Άλλ' ή χυβέρνησις εγκαινι ρέρ τής 'Ανατολικτ,ς Κρή άζει μίαν ορθήν πολιτικήν: της ενδιαφέρον της άπκφέοι 2τρ«φ»ι την προσοχήν καί σε νκ διαθέση σημαντικάς τ* ενδιαφέρον της πρωτίστκς βτνσΕΐς δια την πρβώθησιν είς τα ο&ικα ζητήματα, πβύ τβν σΗγκβινωνικκ&ν βργ»ν είναι καί τα περισσβτερβν καί την ίηίλυσιν τβν αλλΝν βπείγβντα καί σπβιιδαΤα. Καί σοβχο&ν ζητημκτων πού την ύΐχίσχεται να αΗμπληρώσα άΐτασχβλβδν. Ι τ· συγχοινωνιακβν δίκτυον Άνέφκρε &ε ονομάστι τβδ νβμβδ τβ γρηγβοώτερβν Κ6ς τας οδούς Παχείκς "Αμ χωρ·ς ν' αρνήται βΐβκια έν μου—Σητείας κκί Σητείας—; τώ μκταζύτό ενδιαφέρον καΐ Μαρ«νιάς—■ Χχνδρά — Λ<θη την προσοχήν της καί δι" νβν—Ιεραπέτρας, Άν(βυ Νι ί,τι αλλβ εΐκαβχολεΐ τόν λα κβλαβυ—Λνοηβιβν,—Ίβραπέ όν τβΰ νομβδ Λασηθίβυ Καί τρας—Μαλλβν καί διαφέ | τβδτβ αποτελεί τό πλέον πά ρβυς άλλας δευτερευούσης βη ρήγβρβν σημείον καί τόν μασίας διά τας οποίας καί θ« χορηγηθβΰν σημαντικαίιιιατώ βκις. Επί πλέβν ο κ. Φλωρί δης έβίβχίΜθϊν ο η χάρις καί είς τας ενεργείας τού Γενικβδ Δϋ Σά ς ς Δτοικητοϋ κ. το Κράτβς θ« μρο δια την ίηίλυσιν καί πληθβυς αλλων πρββληματων, ακου δαιβτάτης σημασΐας δικ τον γεΐτβνα νβμέν. Καί είνε τόσον κατηγερη ματικαί «Ι βνβικβινύβΐις αύ ταί ώβΐκ νά; δημιουργί,ται έδραία η πεποίθησις ίτι αί ύπβσχέσϊΐς της Κυβίρνησεως ύ θα γίνουν τικβτης. ς βρς σύντβμα πραγμα Ό νβμός Λαοηθίβν, άδιχη θΐίς κατα γνοηθβίς τό παρελθόν, α τελείως τκ τελευ ταΐα {τη «πό τό Κρατο;, Ι άπειρον πληθος ζωτικβν ■■ - - - Β καλύτερον οΐΝνόν δια τβ μέλ λον καί την τύχην της απ« τάτης αυτή; γννίας τοδ Έλ ληνιχοδ Κρ«τ·»ς. Διίΐι πά ρέχβι την ύπέσχεσιν ίτι μετ* ολίγον σχετικβ; χρονικόν δικατημ», 1 νβμβς Λ«σηθ(ου Βά έπικβινωνήσα μ! την άλλην Κρήτην, θ' ακοκτήσα είς ·λκ τα διαμερίσματβ τού συγκοινωνίαν ανετον καί τακτικήν θά παύση να είναι ί άΐ νς καί άπομβνωμΐνο; καί θα ίχα αποκτήση τ«ς •σφκλΕίς πρεϋαοθίσεις κκί τα μέσα δια μίαν νέαν μΐ γάλην πρβσκάθειαν γκωργι· κης καί έκπολιτιστικης «να δημιβυργίας. Ό νβμβς αύχίς, πλούβιος καί άποδβτικές, φιλβπράο δβς καί νβμβταγή?, ίχει μκ γάλας δυνατοτητας ραγδαίας έδ ί Ιξλίζ Κί άναγκβν, τβν οποίων ή θε πρβέδου καί λξελ({ε»ς. Καί ρακε(« δέν είνε βίβχιβι εΰ.αν τοδ δβΒή ή Κρατική ίνί κολος βδτε καί δυνατή ένΐβχυβιρ, ώ{ βεβαιοί ο χ. Νο τος συντομου χρονικοθ διαΐμάρχη;, τοτε «σφαλδς θ'άπβ στήματος. ©' άκαιτηθ^ δι* β$ Εν «πό τβ) πλβυσιώτερα θέσις βφθβνου χρήμντος καί|καίτοι πλέον αξιοζήλευτα δι πίστωσις χρβνου πβλλβδ δια αμερίσμκτα τού Κράτους. ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΤΑΙ- Ή βισ. ουναμΐτιδος ά· λιβΐα συνβχΐζεται β υ ατυχώς άκόμη. Αϋΐό τουλάχιστον ά ποοειχνύει ή χροχθεσινή σύλ- ληψις δύο άτόμων άλιευόν των μέ δυναμΐτας. Νί συστή- σωμεν λοιπόν νά ληφθοθν αύ στηρδτερα μέτρα πρός κατα- ΛΛΛτ^^^Λε^^ΝΛΛΛ/^ σχυς τοθ γερμανιχοθ σΐίλου ήνάγ χασε τό ναυχρχεΐον επί κεφαλής τοθ δποίου ή,ιην τότε νά μιταφέ ρη την θω^ηχτήν μοίραν τής Με σογιίου είς την μεγάλην συγκέν τρωσιν ή δποία συνετελέσθη τόχε ιίς την Βόρειον θάλασσαν. Έξη ναγχάαθημεν νά έμπιστευθβμεν προσωρινβς τα μεσογειαχά συμφέ ροντα τής Μεγάλης Β^εκκνίας είς την φρούρησιν μιβς μόνον μοί ρας χκταδρομιχβν μάχης. Ευιυ χβς ιύϊεμίαν τοιούΐην δυαχέρει αν άντιμετωηίζομεν σήμερον. 'Η Μεγάλη Β^εττανία θά ηδύνατο νά δικτηρΐ αυνεχβς είς την Με αίγειον ή ιίς μικράν άπίστααιν 8 χι μόνον μίαν γραμμήν μάχης ά παραμίλλου δυνάμεως, άλλά χαί την αναγκαίαν δύναμιν έξ δλων τβν ίλλων χατηγοριβν πλοίων. Αί τιχνιχαΐ άναχβλδψιις μετά τόν πόλεμον έθεσαν τό δποβρύχιον είς πολδ δποδεισιέραν μοίραν καί είς πο?δ μεγαλειτέρον κίνδυνον παρ' Β,τι εφαίνετο άχέμη χαί την στιγμήν που δ δποβρυχιακδς πίλε μος χατενιχατο άποφασισιιχως. "Οσον άφο[? «ά διδϊγματα έχ τοθ ίσπανιχοθ πολέμου, έφίσον εί νέ δυνατόν νά συνοχθοθν τοιαθτα, φαίνεται Βτι ι Γ; ίσχυρισμοΐ τβν ιίϊιχων τής άεροπορίας Βτι δύνκν ται νά χαταοτρϊφ·υν τα πολεμι χά σχάφη κατ' άρέσκειαν χαί διά. κρίσιν δέν άπεδείχθηααν εισέτι βίσιμοι. Γενικώς δέ ή κυριαρχία τβν θκλασΐβν χ%1 τβν ώχεανβν ά νήχει άκόμη ιίς «ύς μεγαλους στό λουςτί ίποΐοι ούδόλωίήχρηυτ σ>ν δπό τβν νίων μεθόοων έπιθέσέ
  ών. ΚβΙ τό γιγονος αδχβ συντελεί
  είς «ήν σταθερίτητα καί την είρή
  ν^ίχι μόνον είς «ήν Μεσίγειον,
  άλλά χ*. Κ·ίς ιδρυτέρβς
  δίωξιν των άνθρώπων ;
  'Αλλβ τοιαθτα μέτρα Ιχουν
  φ90 ήδη. Ή έξάλϊΐψ.ς λοι·
  πόν τής διά βυναμΐτιβος άλιεΙ
  άς Βέν βΐνε ζήτημα αόστη-
  ρθν μέτρων, άλλα ζήτημα
  διαφωτΐσεως, διαπσιβογωνή·
  σεως των άλιέων. Καί αυτή ή
  βιακαιδανώγησις θα πρέπει
  ν' άρχίσπ άμέσως καί μέ ού·
  στημα.Ή καταστροφήν την 6
  ποΐαν προξβνοθν είς τάς θα
  λάσσας μας καίτούς θησαυ
  ρούς των οί δυναμιτισταΐ είνε
  κολοσσιαΐα. Καί ΘΑ -ρέπει νά
  σταματήαυ βτΊ τέλους αύτό
  τό κακόν.
  ***
  ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΘΗΣΑΥΙΌΙ·
  -Ις Βνα σπήλαιον τοθ
  ΆββοΟ όνομασΓόν βιά τούς
  μεγαλοπρεπεία κα( ώραΐους
  σταλακιΓΓάς τού, ανεκαλύ¬
  φθησαν πρό ημέραν μεγίστης
  άρχαιολογικ{|ς άξΐας θησαυ·
  ροί. ΚαΙ είς πλείστα άλλα μέ
  ρη τοθ νομοθ μας άποκαλύ
  πτονται καθημερινώς σχεδόν
  σπουοαΐας σημσσίας άρχαιό
  τητβς. Δυστυχος ή ένταθθα
  βρχαιολογική ύπηρεσΐα Βέν
  διαθέτει τ' άπαιτούμενα χρή
  ματα διά την ενέργειαν άνα
  σκαφβν καί την αποκαλύψιν
  δλων των θησαυρών τής άρ
  χαιότητος πού κρύβανται θαμ
  μένοι είς τα σκλάγχνα τής
  κρηηκης γή-ς. "Έτσιοί άρχαιό
  τητες παραμένουν άννωστοι
  καί πολλάκις οί θησαυροί τ»ν
  κλέπτονται Βπως συνέβη πρό
  ΐτών μ* τό σπήλαιον τοθ Άρ
  καλοχωρίου, άπό τούς χωρι
  κούς καί τούς άρχαιοκαπή
  λους. Άλλα Βέν θά ήτο άρα
  γε δυνατόν νά διαθέση τ' ά
  ναγκαιοθντα διά την ένέργει
  αν τΛν ανασκαφήν χρήματα,
  τό όπρυργεΐον «ής Παιδείας^
  Ι Γ ||
  Ρ»
  ΑΠβ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΛΠΟ ΡβΩΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Ινη
  Θαυμάσιον κοινωνικόν δραμα «Ή
  Φλόγα». Έκιός προγράμματος
  ζουρνάλ.
  ***
  ΜΙΝΩΛ.-Σήμβρον «Ή 5ή λεω
  φόρος» δραμα γεμάτο περιπέτεια
  καί άγωνΐα. (Άκατάλληλον δι' άνη
  λίκους). 'Εκτός προγράμματος ζουρ
  νάλ.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτε
  λές Εργον «Γιά μιά γυναϊκσ» (άκα
  τάλλήλον δι* άνηλλ(κους) καί τού
  έπεισοδιακοθ «Φάντσσμα τοθ άβ
  ρος» τα έττεισόδια 14ον, ΙΓον.
  ***
  **
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α_ΡΠ1 Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Εν» θαυμάσιον μ·ι*
  νννικον δράμα:
  II
  ί
  Ψ
  Ή δπόβΐσις τβθ Ιργου είνε
  παρμενπ άπο τλ περΓφημο
  μυβιστόρπμ* τοδ 2ΑΡΛ
  Μ 1 Ρ Β.
  Πρείταγωνιοτοθν:
  Λίλ Νόρο, Σάρλ
  Βανέλ, καΐ Σινιόρε
  (ΓβλλΐΜΠ 6Κ0Ο015)
  'Βχτές κρογράμματοβ
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Λΐ'ΠΡΟΐΣΤΑΜΕΝΗ
  Όηερέττ» μέ την
  ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΙΜΑΑΑ
  έναρξις τού «Βιάαου:
  ΑΝΝΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβα(.
  Ν4ε» ύφέσματα.
  Νί·ι μοδέρνοι χρνμα-
  τιομοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι
  πΒΕίΙΣΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΙΤ Ρ Α ΓΙΚ Η
  ΒΑΣΙΑΙΗΑ
  ΚΟΙιΊΩιΊΙΚΗ
  ΙΟβον
  "Επί τέλους, στΐς 31
  επρόκειτο να εκδοθή ή άπόφα
  σ>ς. Άπό τίς πέντβ τό πρωΐ
  δχλος πυκνός εΤχε συγκβντρω
  θβ μπροστά στό δικαστικό μέ·
  ναρο. Ή άριστερή δχθη το
  Σηκουάνα δέν ιιποροθσε να
  χωρέσρ δλον αυτόν τόν *ό-
  σμο* γι' σύτό στίς γέφυρβι
  χαΙ στή δεξιάν δ^θη συνωστΐ
  ζβτο ίπΐσης 6 άνυπόμονος λα
  ός· καί ή βφιππος άστυνομΐ
  μέ πολύν κόπο κατώρθωνε νά
  βιστηοήση την τάζι:
  Καθώς έ"ήναιναν στό βίχα
  στήριο ο! έξήντα τέσσερβς δι
  καστές 6νθ'ω9αν, άπό τα έ
  ίηαμένα βλέμματοτ, άπω τί
  φΧογβρές ζητω<ρσυγές το( «λήθους, τή σπουοαιότητα τί) αποφάσεως των «γιΛ δλη <τ) Γαλλία· Άλλά ή αποφσσιση- χή τιροειβοτΐοίησις τούς έπερί· μενε στήν ΐΤσοδο ττ)ς αίθού σης των συσ«/ψ:ων. Έκιϊ δ κα έννία άντι-ςόσωιοι τ© οικογένειαν Ροάν, Σουμπΐι κα( τοθ ο Γ κου τής Λωρραίνη εΤχαν παραταχθβ δεξιά κα άριστερ* μέ πένθΐμες περιβο λές κσΙ ύιεκλίθησαν βαθειά στό πέρσσμα των δικαστών. ΚανεΙς των Ρέν έκαμεν ίνα )μσ έμτιρός. ΚανεΙς των δέν εΤπε λέξι· τα βνδομα- τα των, ή στάσις των έ μι>οΟσαν πό ϊθγλωττσ άπό
  κάθε ρήτοοα. Καί ή βουβή έ-
  κε'νη (κεσία πρός τό
  ριο νά εκδώση μίαν άπόφασι
  πού νά άποκαθιστβ τΛν τΐμή
  τής οΐκογβνβίσς των Ροάν έ-
  οχιγκινοθσε βαθειά τούς δικα¬
  στάς, οί περισσδτεροι τ<5ν ο¬ ποίων άνΜκαν στήν τάξι τβν εΰγβνον. Πρ'ν άοχίση ή ού σκβψις, ήξβρον κι' 8λας δτι 6 λσός καί οί εΰγενεΤς—δλη ή ίιρσ—επερίμεναν ι ήν άθώ- ωσι τοθ χαρδιναλιΌυ. Δβκαέξη ώ?ες ίβάσταξεν ή σοσνεψς. Δεκσεπτά ώ^ες ο Ροάν χαΙ χιλιάδες περιέργων ίτίερΐμεναν στόν δρόμο—άπό τίς πέντε τό ποαΐ Εως τίς δέ κα τό βοάδυ. ΟΙ 6ικσσ?ές ή*ξε ραν ττώ; τό βάρσς τής απο¬ φάσεως των θά ήταν μέγα· λο. Πά την Ίωάννα ντέ ^ λουά καί τούς σονενόχους των Ρέν ίγεννάτο ζήτημα—ήταν ήοη καταδικασμένη. Ή Ν κόλ ή μοδ στροθλα, εκρίθη άθώα γιατΐ ήταν ώραΐα κοί γιατΐ έ |γε στό άλσος τής '^ΦΡθδΙ- ιης μέ τόσην αφελεία Ι *Η σύ σκίψ ς έστρέφετο αποκλειστι¬ κώς γύρω άκό τόν κσρδΐνά λιο. 'Εφ" δσον ϊΐχβν άποβειχθή τώ; είχεν έξαπατηθβ καί δχι ίξαπατήσρ, δλοι ήσαν σύμφω νοι νά τόν άβωώσουν. Άλλά ύπΡρχε δισφωνία ώς πρός την μορφήν τής άθωώσεώς τού, βιΛτι επρόκειτο περΐ πολιτιχοθ ζητήαατος ίψ'στης στιουδαΐό ητος. Τό «<όμμα τής σύΧής άπαιτοθσε νά άβααθ^ μέν ό καρδινάλιος, άλλά νά διατυ- >θ(| μομφή εναντίον τού γιά
  την «οπερβολική παρατολμΐσ»
  πού έπέδειξβν, βίαν έπΐστιψεν
  βτι ή βασΐλισσα μποροθσβ νά
  γοΟ ορίση μυσηκή συνάντησι,
  μέσα σ' ίνα έρημο αλσος,τήν
  (συνεχΐζεται)
  ι,
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. λ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΑΟΠΟΤλΜΙΤΗ
  ΔΙΠΑΒΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Τεχνικαί καί οικονομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανικαί χατασκευαί, μελέται μπετόν
  άρμέ, σιδηραί κ»τασκευα.Ι, οίχοδομιχά, ό-
  βοποιία.
  Γεβνεΐα Όβθ( ΑΝΔΡΟΓΕβ. Παρ«ιιλ«ύρι»( (υλακβ
  •Ανι» μ. ν. ΕβτβαλάΜα—Άχρατο».
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  Ε1Βο«οιΑ τοΰς ένθιαφιρομένους δτι τα τό¬
  σον γνΜστά ·ιά *ή? στιριότητα καί άντο|ήν
  ΤΜν τοθβλο τοθ Έργοστασίου μου, «αρ*χ τό
  »Ατσαλ«·»ιο, 9ά «·>2νοΟ*ται «Κς τό ΐξΒς «ρός
  300 ·|>αΐι>ας «|» ιιλιάΐα.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  ,
  ΤΡΙΤΗ
  II
  ΜΑΊΌΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46
  ΘΕΡΟΣ
  Ό κάμτιος ό άνοικτός κι" έλεθ-
  θεοος ιΐού ήττν ντυμένος στό τιρά
  οινο της χλωρασιδς καί έκαθρίφτι
  ζε στ" άκΐνητα όοημένισ τού νερ*
  τ'δστρα καί τόν γαλάζιον ούρανό,
  τώρα τττρουσιώζεται μ* όλόχρυση
  στολή Στάχια ζσνθά ττού ώρΐμα·
  σαν χρυσΕζουνε τταντοθ, καθώς
  άργοσαλεΰουν μέ τό ΦΟσημα των
  σνοιξιατικων τινοων καί ψιθορί-
  ζουν χαροθμενους σκοττούς. Κι' οί
  χωρικοΐ 6λο χαοα ξεχύνονται
  κάθε πρωΐ στόν κάμττθ καί τόν ά-
  ■πογυμνώνουν άτι' τή χρυσή τού
  τή στολή καί ουγκομ'ζοον τόν
  •πλούαιθ καί ηολύτιμο Θησσυρό.
  'Αττό προχθές ήρχισε ό Θεριομός.
  Ήλιοκσμμένοι νέοι μ' άδρδ χαρα
  κτηριοτικά, γεματοι σφρϊγος κοί
  ζωή κσΙ ώμορφες χωριατοτιοθλες
  ροδαλέί, κουκουλωμένες ,ιέ τίς με
  γάλες άσπρες ■) τιολύχρωμες σκού
  Φιες των κινοθν κάθε πρωί μέ την
  ανατολή τοθ ήλ'ου γιώ τοΰς ά·
  γροός.Όλόκληρος στρατός δημιουρ
  γΐσο, είρήνης κα' χαρδς. Άστρβ-
  φτουν τα δρετΐάνια κι' άντιφεγγί
  ζουνκάτω άτι' των ήλιο καί κόβουν
  τα στάχυα τα ξανθα.
  Κόμτιοι καί ρεμματιές δονοθνται
  Από 4>ωνές χαρούμενες καί γέλια.
  Τραγοΰδια ίϋθυμα μά καί τραγού
  δια μακρόσυρτα γεματα ττάθος κσΙ
  κουμούς ακούονται παντοθ. ΚΓ
  είδύλλια, σ=μνά, Αγνα. (δανικά κι'
  ώροϊα τΐλέκονται μέ των στΐσρτων
  τόν ψΓΘορο κήτω άτι" τόν πυρ^μένο
  ήλΐο καί κάτω άπό των δένδρων
  τή σκισ, τό μεσημεριανό ξεκούρα
  σμα.
  Άρχή τοθ θέρους. Ό κάμττοο βρΐ
  σκει την άποθέωσι τής ώμορφιάς.
  Μιάς ώμορφιάς ποθ άνασταίνει πό
  Θους ποθ γεννσ άγΛτιες. Ποϋ Θερ
  μαίνει καί ζωογονεϊ ελπίδας ποϋ
  φέρνει εύτοχΐες καί χσρές. Γώρα
  ξεχΰνονται στά χωράφια οί χωρι
  κοί καί οκύβουνε τΐάνω στή φλογι
  σμένη γή" μί τώ δρεπάνι είς τό χέ
  ρι Κουραζονται δουλεΰοντας δλη
  μερίς, Άλλά ό ΙΒρωτας τους γΐνε
  τα ι άσήμι καί χρυσάφι. Τα στάχυα
  πού Θερΐζουν, γερώ καϊ μεστωμένα
  κλεΓουν την ευτυχία των.
  Εφέτος είναι τιλούσια ή συγκο
  μιδή. Κι' οί πόθοι πού άνόβουν κι'
  οί ττροσδοκΐες πό γεννοθνται κάτω
  άπ" τόν φλογεοό ήλιο, τώρα τό
  Θερισμό, θά Ικανοποιηθοθν καί Θδ
  βρουν τή ήθική δικαίωσΐ των μετά
  τό άλώνισμα καί τή συγκομιδή τοθ
  Φθινοττώρου,.,
  Μ.-
  —ΤΙ τρών·υν μ«1 τί πίνου
  •Ι δια«·ροι λα·ί.
  Κλτοι μΐχν στατιστικήν Ιχδιθι'
  σαν έν Γινΐαη αί Βίλ/οι χαταν«λ
  ακουν 273 χιλ* 5ρτου κατ' &>.ομο
  Ινηι'ωί, είναι δτ/λα5ή άηό τ
  πλέον ψι»ιιοφάγοι<( λαοϋ; τής Ε ρώπης. Οί ΔανοΙ έξ άλλου χατα ναλίαχϋυν τόν Πϊριοσότΐρον χβφέν 7 3 χιλ* χατ' άτομον Ιτηοίωί, Ι ναντι 5 45 πιύ «αταναλίοχιι χίθι 'ΑμΐοιχανόΓ, 4.15 χάΗε Γαλλο( !2 40χάθι Γερμοινος. 0 42 χάθ "Αγγλο(. θ ι έπιρίμεν» νά μάθ^ χ νεΐς Επ «ί "Αγγλοι είναι οί μιγ» λύτεροΐ χβταν&λβηαΐ χρίαιτοςείςτόι χίσμον. Έν τούτοις τέ ριχίρ τί) χρΐοφχγΕοις Ι χούν αί Νιοζηλανδο χαί ίμίοτβς μετ1 αυτιυς Ιρχοντα ιί ΑδστραλοΙ χβΙ ιΕ Άργεντινο! χκταναλΕοχοντες 70 χιλ* χρέατοι κατ' 5 α μόν έιηαίω;, έναντι 6( Π6ΐι χαταναλίσ «ουν ^ οί "Δγγλο χυί οί Άμερικανοί. Οί Άμερικανοί έξ άλλοιι Ιχ τό ρικέρ τής χαταν^λώοΐως ζαχ χά;εως, Ισβς διίτι ιίναι χοντ είς Ιν» «πό τα μεγά?α χίντρ τί); παγκοσμίου παφαγωγής τή Κούβκν: Κάθε Άμΐοιχιχνίς χατα νατλίσκει χατ' Ιτος 48 χιλά ζπιχχί ριως, έ ψ χίθε "Αγγλος 42 χά κάθι Γε^μανίς 23 μόνον Ώ, η(& τέν ζθϋον θά ένόμιζε χανείς 8ϊ ττρώτοι Ιΐχοντοι ιΕ ΒΐυαροΙ ί την χατανιίλιβοιν. Τούς Ιχουν ρει έν χιύ'οις τα πηοιιΐα οί Βίλ γοι ρε 190 λίτρα ζύθου χαχά χά τοιχον έ^ηα'»;, μιτ' αύτιΰ; Ι ίρχονται οί ΒχυαροΙ χά Ι οί 'Αλ σκτο(. έν καλβ κατσστσσε- μηχανή κορδελιώσματος ουστήμα τος Σίγγερ καί είς τιμήν πολό συμφέρουσαν, Πληροφορίαι παρ', βμΓν. —Π&λκκ«νβι επιτίθΐνται κα τα των βερβπλάνων. Κατά μήχες ιέβν άχτε§ν τής Κα λ;φρονΙας χβΙ τ&ν παραχειμίνω νήσω^ ζοθν άναρίθμητοι άποιχίοι θαλασα ω/ «την6ν χκΐ χυρ'ω; π λ«χάιϋ)', (Ε έκοΐοι έηί όλοχ ώ;βς ϋκτανται είς μεγάλα ψ Τό γεγονάς άποτιλιΐ σς6βρώτατο χίνίυνον διά τα αεροπλάνα, επ τβν οποίων συχνά πίπτουν τα πττ)νά, προχαλοθντα δχήμ 'Απβφαοίοθτ) λοιπόν ή έξολοθρευσ τ«ν πΐην&ν διά λδλ •ί Ι Όταν άνοράζετε Ι οαπούνι. Ζητεΐτε άπό τδν προρηθευτήν σας ΗλΡΚΙΖ.ΠΕΤΕΙΝΟΓ.ΙΑΠΡΑΣΙΜΟ ΜΑΡΚΑΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείως ούδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α- τ α είς την χρήσιν. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ Το,τελβΐό^βρον ε ΐρπ Λ ΑΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ ΤβΒ ί Προσπερ ΜεριμΙ 2"9 ____ μέα» τή σιιγμή «ού λίγο προτήιβρα μιά χανονιά ιίχΐ πληγώαει θανάαιμχ διιό 5νδ&ες· ΟΕ χ-χταματωμίνεί, χι' 6 ___ άπ' οθΓοος τεύς „ . νοκς φώναξι ο»ΰς ο»ντρι!φους τού νά τόν άποτελειώβουν. Ό ΑτνοΟ, μέ τον «γκώνα οτηβιγμένο ο:ί>
  προτείχιασμ», κύ<ταξ« αΐΜπηλί τα έΡΥ» τ6ν πολιορχητ&ν έπειτα <3ΐρίφτ}*» οτόν Μιρζύ. —Είναι τρομερά ττρ4γμ·χ ο πό λιμοΓι ι Γττβ' δ έίΐφύλισς δμεβς η6 απο γαλλιχό χχνένι- Γάλλσς οη·αά ϊιψι χαί πκροβόλησ», χ α Ι δυό Γάλλαι οχοτώθηχαν άπ' αδ ή Κ»! κάλι Η* είνε τίποτε νά σχοτώνι χανίνκς άκο άηβοταοτ] μιο^ς λεύ γας' &λλο>, »6?ιΐ !έ Μερζύ, διαν
  γίνΐ| άνάγχτ] νά βυθιζετε τό απαθί
  σας στό σ%μα άνθρώΐϊοιι πευ σδ;
  ςρνναζεΐ ϊλεος ο;ή γλβοοί αϊα.ί
  ατρατιώτης π«υ μίλις άϊεΐχοε τί
  τουφίχι τού, χωρίς 5λλο ούτό
  έκιϊ τόν διάβαλο θά τον έχουν
  κάνη μαγιο! Είναι τώρα τρείς μέ
  τδν οημκδιύω χαί ϊέν μ<το ρ6 νά χατορθώσΜ νά τόν επι τόχω. —•Ποίον λοιηόν; ρώτηαε δ Κιηταξιτι!.,. βλέττΐτε εκείνον παλληχαρβ |ΐέ την η μπλοθζα χαΙ μέ χον χάχχινο τελκ μ6νι.·; χκθε μερά τριγυρίζει μέοχ αΐά μάτια μας, οΐν νά ήθιλε νά χορεΓδΚψϊί,. Μίκϊΐ Ι^ας άηο τοΰς χρυσοοκαθαφίρους έκε(νου( τ«)ς αύλής πιΰ ήλθαν μαζύ μέ χον άδλό τοθ βαλ φ βη Ή άπίσταοη είναι μΐγάλτί, είκε ο Μιρζ6- ϊέν κειραζιι δμως, ίβ στέ μου Ινα τουφίχΐ. "Ενας στρατιώτας τοθ Ιδωσι τί δπλο τού. Ό Μιρζυ άχοαμπη» χήν (ϊκρϊ] χ*)ς χίνας έ«άν«) αιό προτιίχιαμα χαί ο»)μ45ιψ, μέ πολ λή ή ή —Κι' δν ήΐαν χβνένας φίλος σ?ς; ι Επι δ ΛολοΟ. ΓιατΙ θέλετε νά ιΛ; χάνετε τίν πκροδί- Ό Μιρζυ ήΐαν Ιτοιμος νά πιίση τή σχχνδκλτ,' αυνεχράτηοι τδ δί χτυλό* τού· —Δεί* έχω φίλβυς χαθαλιχοός· Ι α μίνο... χι' Βοτδς. είμ*ι 6ί δαιος πδς Η* είναι μέαα ο* έχιί- νους πού μδς πολιορχοθν. Ισονεχΐζεται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Ήλεχτριχή Έταιρεία Άρ χανβν ζητεί προοφοράς διά 2ύΐ δ δραυλιχά ηιεατ^ρια μετά μας 6 δραυλιχής άντλίας· ι Ε έχοντες άν τιπροσωπιίανΕύίωηοϊίβν έργοσΐα οίον είτε τΑν έν Ελλάδι τοιού την δύνανται νά άποτκθβαιν είς την ώ( άν» Ηλεκτρικήν Έταιρίαν. ΤΙΣ ΣφΡΑΓΙΔΕΣ ---------——ΣΑΣ1 ΒΑΠΠΣΕΙΣ.—Ό κ. Στυλ. Δ. Δή μίττουλοί δικηγόρος εβάπτισε τό κοριτσάκι τοθ κ. Άρ. Ζαχαρίου 4νο μάσας αθτό Νίκη. Να τοίς ζήση. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Απέθανε μβτβ βρα χεΐαν νόσον ό συμβολΐτης δικηγό ρος Λουκδς Λουκύκήϊ. Ό μετα στας υπήρξε τύπος χρηστοθ καί 6 ναρέτου πολΐτου, άπελάμβανε 6έ πλεΐστης εκτιμήσεως καί είς τόν κλάδον τού καί είς την τταρ' ημίν κοινωνίαν. Τα τελευταία Ετη εΤχε διατελεί καί δημοτικάς σομβου λος. Ή κηδεΐα τού εγένετο την δπο μένην τοθ θανάτοο τού έν συρρο[{ πολλοθ κόσμου, παρ' οδ έξβτιμδτρ ό μεταστάς. Γήν οικογένειαν τού ουλλυποο μεθα θεομώς. —"Απέθανε καί εκηδεύθη έν Άρ χάναις δπου καί έξήσκει τα καθή. κοντα τοθ συμβολαιογράφου άπό δεκάδων έτων ό Νικόλαος Χρηστι. νΐδης. Ό μεταστάς διεκρίνετο διά τό πρδον τοθ χαρσκτίΐοός τού καί την χρηστότητά τού ώς μέλους τής κοινωνΐας είς την οποίαν 6ζη. Ή κηδεΐα τού εγένετο έν συρρο(| μεγΊλου μέρους της κοινωνΐας των "Αρχανών. Τούς οΐχεΐους τού συλλυτιούμβθα - Μετά κεραυνοβόλον νόσον έξε μέτρησεν τό ίήν ό Μιχαήλ Χριστο δούλου τυπογράφος. Την κηδείαν τού γενομένην είς Άλικαρνασσών παρηκολούθησαν πλείστοι των συ· ναδέλφων τού καί αρκετάς κόσμος. Είς την οικογένειαν τοθ μβτα. στάντος ευχόμεθα την έξ ΰψους παμαμυθίαν. Γύρω στήν πόλι μας. ΚΑΤ/ΤΑ Η,ΑΛΙΚΙΟΤΗ Α( τελευταίαι βροχαΐ ?8ωσαν είς την παραγωγήν μεγάλην ΒυλτΙ σιν καί προώθησιν. —Ό άγροτικος κόσμος έκ τοθ λώγοα τούτου είνε γεμάτος άπό ελπίδας καί πεποίθησιν διά την καλύτερον αυριον. — Καί καθώς φαίνεται εάν αί εδ νοιαι τοθ καιροθ συνεχισθοθν, β πως ήρχισαν, ή Κρήτη όλοκληοος Θά σημειώση πρωτοφανή ώπερηα ραγωγήν. —·'£ζοδος'γενική την ττεεασμένη Κυριακή οέ κοντινές καί μακρυνές έζοχές. —"Η πόλις σδειασε κυριολεκτικβ κι' έπαρουσΐασεν ελαχίστη κίνηοι. — Πρωτομαγιά γάρ. —Καί βλοι, νέοι καί γέροι, γ υ- ναϊκες καί άνδρες. —Έξεχύθηκαν στήν έζοχή «να δρέψουν ναρκίσσους» καθώς Ελεγβ κι' ύ ρωμαντικός τιοιητής ττ]ς πα· >ηας καλής έποχής.
  —Καί ή έργατική βμως πρωτο-
  μαγιά έωρτάοθηκβ εφέτος μέ τόξι,
  μέ ήουχΐα, μέ εύπρέτΐίΐα άλλά καί
  μ' ένθουσιασμό.
  — Άκόμη νά διαμορφωθπ καί νά
  σκιροστρωθή ή λεωφόρος άπο κλα
  τεΐας "Ελευθερίας μέχρ» τής δια-
  κλαδώσεως πρός τό Βρεφοκομεΐο.
  —Κι' έν τω μεταξό τα σκθρα
  ττο6 ϊχουν συνκίντρωθβ Εξω άη'
  τόν κήπο τοθ Ήρώου, παρεμποβί.
  ζουν άρκετα την κίνησι των ττβρι·
  πατητων καί την κυκλοφορΐα γενι¬
  κώς.
  — θαθμα είναι οί αόλές των στκ
  τιών στόν Κρατικό συνοικισμό να!
  στ* 'Ατσαλένιο την εποχήν αυτή.
  —Χιλιων λογιών τριαντάφυλλα
  κι' αλλα λουλούδια δίδουν τή γοη
  τευτικώτερην είκόνα.
  —Καί σκορπΐζουν γλυκό μεθυστ»
  κό τό βρωμά των.
  —Άκόμα συνεχίζεται καί διβτη·
  ρείται ή αθλιότης τοθ τεμένους
  καί τί)ς πλατεΐας της 'ΑγΙας Αι¬
  κατερίνης.
  —Κι' ΰμως ακούσθηκαν τόοα ·>·
  ραϊα σχέδια διαρρυθμίσεως καί έξω
  ραΐσμοθ το04μέρους αύτοθ.
  —"Αλλ" Εμειναν δυστυχως σχ··
  δια στά χαρτιά μονάχα.
  — Δέσπολα καί κεράσια Εχει γε·
  μΐσει ή άγορά μας τελευταία.
  —Καί οί τιμές των δ«ν είναι καί
  πολυ όψηλές έν ουγκρίσει βεβαία
  πρός την έποχή καί τίς τιμές τθν
  άλλων εΐδων.
  —Καί νίοι δρόμοι τής πόλεως
  έπιοοστρώθηκαν τόν τελευταΓο και
  Ρ6.
  — θάταν καλά νά συνεχισθή αύ
  τή ή προσπαθεία, ώο»τε σιγα-σιγα
  ν' άπαλλαγοθμε άπ' τα καλντιρΐ·
  μια.
  —Άλλά δέν είναι βεβαία δυνατή
  ή πισόστρωσις βλων τθν δρόμον Ι
  άν δέν εφαρμοσθή τό νέον σχέδιον
  ώστε νά εύ9υγραμμισθοϋν καί νά
  φαρδύνουν τα σΐενοσόκακα μέ τ*
  άναρΙΘμητα καντούνια.
  —Πολυ σωοτή ή Ιδία νά παίζη
  έναλλάξ ή μουσική τοθ Δήμου άΑ
  λοτε στήν ΠΧατεία Ελευθερίας,
  χι' άλλοτε στήν Πλατείαν Έλευθε.
  ρ(ου Βενιζέλου.
  —Δέν Θαταν ΰμως δραγε δυνα¬
  τόν δταν παΐίη ή μουσική στό κέν
  τρο κι' βταν Ερχονται ξένοι περιη¬
  γηταί νά λειτουρνί) χό σαντριβάνι;
  —Εμείς τούλάχιοτο τό ^βρΐσκο»
  με έπιβεβλημένο.
  —Κι' άκόμη νομΐζομε δτι Θά ή
  τον δυνατό νά γίνη καί ήλβκτρική
  εγκατάστασις ώστε νά σχηματΐζβ
  ται ίίνας τΐολυχρωμος φαντασμα
  γορικός, φωτεινής πίβακας,
  —'Ερχβται ΘΙασοςΙ
  —Αύτό τούλάχιστο μας βεβαιώ
  νει ή επιχείρησις τοθ Πουλακάκη,
  —Κι' ήταν καιρός ομολογούμεν
  νως. ΓιατΙ είχαμε διάστημα πολϋ
  νά ίδοθμε Θέατρο.
  —ΟΙ θεατρόφιλοι λοιπόν άς έτοι
  μασθοθν.
  —Ό Θίασος της Άννας Χριστο
  φορΙοου_θά κάμη Εναρξιν των παρα
  οτάσεών τού από την προσέχη Δεν
  τέραν.
  έ Ρέκορτερ
  III
  ΑΝΔ ΕΠΙΣ-ΕΪΛΖΟΝΤΑΙ
  Είς την πόλιν μας άφίχθΐ) 9ι'
  ολιγοήμερον παραμονήν ό χ. Πέ
  τρος Γι«ργκί8ΐ)ς μηχανιχίς %λ
  χορΒιοιής κιάνον. Ό χ. Γειοργι-
  ίϊης έχει οπουδάσει είς Γερμαν.
  αν. 'ΑνΒλαμΜνει τή» έκιαχενήν
  ά βλίβης πιάννν χαί τδ χό>
  αυΐΑν. Ολτ;ρβφβρ(αι
  «V
  τ) τί ξινοίοχιΐιν Γλλί
  Λ'Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Ε
  ΟΙ
  ΛΙΟΙ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Τό θείον καί απαράμιλλον σύγγραρμα ποΰ
  έχει εκατοντάκις μεταφρασδή είς δΛας τάς
  γλώσσας τού κόσμου, ποθ συναρττάζει μέ την
  γλαφυροτητα τού ϋφους, ιτοϋ μεταρσιώνει ψυ-
  χικώς τόν άναγνώστην, ποϋ κράτει τό ένδιαφέ
  ρον τοο αδιάπτωτον, ποθ αποτελεί άφ* δτου εΐ-
  δε τό Φώς ένα άληθβς κολοσσιοϊον φιλολογι
  κόν άριστούργημα,
  άρχίζει ά π ό της αθριον
  δημοσιευόμενον είς συνεχείας
  ΕΙΣ ΤΗΝ ..ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ"
  ΟΙ ΑθΛΙΟΙ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Κατά την άρτιωτέραν μετάφρασιν τού Ι.
  ΊσιδωρΙδοϋ ΣκυλΙτση θά άποτελέσουν διά τούς
  αναγνώστας καί άναννωστρίας τής «Ανορθώ¬
  σεως» τό συναρπαστικώτερον έντρύφηρσ, άλ-
  λά καί τό διδακτικώτερον καθημερινόν των
  άνάγνωσμα.
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ ΟΥΓΚΩ
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ
  Ν Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΩΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ .ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ"
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ }
  ΒΙΟΚΙΗΧαΗΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΙΣ )
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙ*
  Ειδοποιούμεν τοός ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν
  είς την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου
  τοΟ ίργοστασ'ου μας καύθϊως διΛ πετρελαίου ΜΑ·
  ΖΟΥΤ ό οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά
  σης άλλης προελιοσεως άπό απόψεως αποδόσεως
  είς «Οίον χρωματισμοθ καί καθαριότητος. Δεχόμε
  θα βέ καί δια σοβαροός καταναλωτάς την πληρω
  μην είς βγκον μετά την σβεσιν αότοθ. Καθωρίσαμεν
  τιμάς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω:
  Λκβ 20—100 «καοας 5* λ««τ*ν
  . 100-300 » » ■
  » 300 Ν»1 «νέ,» 10 »
  Τ* συνήθει χβαβνι ββυβμενβυ Αρ«χ. 12.—
  Τενεχές · '·""
  ΜΙ τό &νβ τιμολόγιον δύνανται οί ένδιαφερόμη
  νοι νά «ρομηβεύωνται τάς άναγκαιοόσας ποσόχ8
  τας άπό τα κάτωθι πρατήρια της Έταιρίας:
  Μαβρογιάνη Μιχαήλ έναντι ΕΐβκγνιλΙκ* Πεοιαβ.
  τη Μιχαλλ Ιναντι η·λ»χλινιχη( Ήρβκλει·»· Ζβυργιαδα
  Ηη Γ·ε»ργίου Χιΐταν Όγλβδ. Μανρομιχαλ*κε, ΓεΜβγΙ·»
  Ε«ιν·»ρν>· Πβ*τβ. ΚεΜΗτετνβχη Μιχαήλ Αερμιτ{(βΐΝ·.
  Ζινάνη Αντώνιον Εαινοόρνια Πορη. |
  ΐΓε*·εΙον 'ΒναιρΙαε Ιναντι
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΓενικαΙ διαιτολονικαΐ γνώσεκ
  Τα έττιχειρήματα
  των Φυτοφάγων
  Γ.
  Καί οθίβ είνε ποσώς άλη·
  θές, λέγουν οί φυτοφάγοι, δτι
  ή στέρησις κρέατος έξασθενεΐ
  6η"θβν τό σβμσ. ΟΙ Ρίσσοι
  χωρικοΙ, πού ζοθν μόνον μέ
  λαχανικά, γάλσ, μαθρο ψωαΙ
  καί κρεμμύδι έργάζοντσι 16 ώ
  ρας τό ^μεσονύκτιον. ΟΙ άχα
  ταπόνητοι Μαθροι των σακ·
  χαροψυτειΔν τής Άμεριχης εί
  νέ κατ' εξοχήν άρτοφάγοι καί
  σοτκχαρΓφάγοι. ΟΙ Ιθσγβνβΐς
  ταχυθρόμοι τοθ Ίνδοσταν δια
  τρέχουν ημερησίως άποστά·
  σβις είκοσι λευγΛν καί τοθ-
  το ένΐ πολλάς ημέρας τρωγα
  λΐζοντες άπό χαιροθ είς και¬
  ρόν καμμιά χοθφτα ρύζι πού
  κουβαλοθν μσζΐ των ιΐς ενα
  σακκίδιον κρεμάυενον άπό
  ιήν ζώνην των. Είς την Χιλήν
  ό δόκτωρ Πλ.ίϋ>ερ εΤδε με-
  ταλλευτάς νά βαστΰζουν δγ·
  κους όρυκτον βάρους 100 *ι
  λάν καί μέ τό φορτΐον ούτό
  ν' άνοβαΐνουν δωοεκάκς της
  ημέρας μίαν κατακόρυφον
  κλΐμαχα 70 μέτρον. Ή τρο-
  Φή λοιπόν των έργατΛν ού
  τον συνίστατο άπό σθκα κσΐ
  ψωμί, βραστά κουκιά καί σιτά
  ρι βρασμένο.
  Ή Γωμαλεόιης τον άχθο-
  φόρων πού έξυπηρέτουν άνέ
  χοθκν τάς προκυμαίσς τής
  Σμύρν ής κα! τής Πόλεως φορ
  τώνοντες κοΐ έχφορτώνοντες
  άτμόπλοα υπήρξε πσροιμιώ·
  δης· ίκουβαλοθσαν φορτΐσ 150
  ή καί 300 οκάδων ένΙοτε.Άμβ-'
  ριχανός ίμπορος, ό χ. Λάγ··
  κτων, είχεν Ιδη. κ&ποτε Ινα
  τοιούτον μεταφέροντα συγ> |
  γρόιως επί τής ράχεώς τού
  ίνα κιβώτιον ζακχάρεως ζυ·
  γίζον 200 χιλιόγραμμα καί
  δύο σάκκους καφί άπό 100
  χιλιόγραμμα τό καθέν».
  Όλη δέ ή τροφή των Ήρα·
  χλίων ούτον τής χαμαλΐκας
  συνΐστατο ά*ό ψωμ', δσιιρια
  καί φροθτα.
  ΟΙ στρατιωτικαί συγγραφβΤς
  έγκωμΐσζαν άνέκαθεν την εύ·
  ρωστΐαν, χήν άντοχήν κσΐ
  την άνδρεΐαν τοθ Τούρκου
  στρατιώτου. "Άγγλος άνταπο
  κριτής παρακολουθήσας τόν
  τουρκικόν στρατόν κατά τόν
  ρωσσοτουρκικόν πόλεμον 6·
  γραφεν: €ΟΙ ηρακλείου άνα-
  στήματος καί εύρωστ(ας Αν
  δρες έχεΐνοι είνε καταπληκτι
  κάς έγκρατκΐς* δέν πΐνουν
  οΐνοπνϊύματα χαΐ σπανίως
  τρώγουν κρέας' τό κυριώτε¬
  ρον συοσΐτιόν των είνε τό
  πιλάφι καί δσπρισ».
  Καί δχι μόνον, λέγουν οί
  φυτοφάγοι, ίέν είνε έξασθε-
  νητική ή δΐαιτά μας, άλλά
  καί προφυλάσσει άπό ασθε¬
  νείας. Είνε γνωστόν πόσον
  αυστηρόν κανόνα φυλάττουν
  οί καθολικοΐ έκεΤνοι μοναχοΙ,
  ο* λεγόμενοι ΤραππισταΙ' ά
  ποξ μόνον τής ημέρας γευμα
  τίζουν καί αότό μέ Αρτον, μέ
  σοθπαν νβρόβρασΐην, σπανΐ-
  ως γαλακτεράν, μέ δσπρια
  ή Χάχανα νβρόβραστα καί ό
  πωρικςΐ. Πιρά την δίαιταν
  ούιήν έν τούτοΐΓ, ήακορίΐ κα
  νεΐς νά εΤπη δ«ι άγνοοθν οί
  ά»θρωποι αύτοΐ τ( θά πβ άρ-
  ρώστεια.
  ΚαΙ Ι5οό τί μας λέγει σχε·
  τικος ό άββάς Δεβρ'ϋν, δ·
  σης άφοθ έχρημάτισΒν Ιατρός
  Εγινε Τραππιστής είς ηλικίαν
  30 έτον: «Ή δΐαιτα τοθ μονα
  στηρΐου, ή 6 ποία έν γένει νο·
  μΐζουν δτι Βήθεν συντέμνειτήν
  διάρκειαν τής ανθρωπίνης ζω·
  ής καί φθείρει την πλέον ίϋοω
  στον υγείαν, είνε άπ' εναντί¬
  ας άληβινόν μέσον ΰγεΐας καί
  μακροβ>ότητος. 'Επ{ 27 6ιη
  καΐ πλέον, ουδέποτε άπήντη
  σα μεταξύ τον μοναχον μας
  καμμίαν περίπτωσιν άποπλη
  ξΐας, άνευρύσματος, Ολρωπος
  άσκΐτου, άρθρΐτιδος, ψχμμιάοε
  ως ή καρκΐνου.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Παντοεχωλεϊον τοθ Ιωάννου Πιρτσΐλάκη
  καθιστό: γνωστόν είς την αξιότιμον καί «ολυ-
  ■λ|)θ9 «ελατιία* τού δτι καρέλαβιν Ιλαιδ-
  λοβον γνήσιον άκλεκτ^ς «οιόνητος <κ τοθ ■««- 0ίου ΜαλλΑν Ιεραπέτρας, τό δβοϊον Θά ««λβ άκό σήμερον, κονβρικβς καί λιανικώς είς τι¬ μάς άσυναγεονΐστους. Έκίσης γννστοβοιοθμιν τό κοινόν δτι Βιά νόμου άναγορευβται είς τό βτ·· Καταστήμα φ ώλ σ«ορκλαίου. ( Έ« τοθ Καταστηματος) Ή Σητεία, αί πρόοδοι, τα ζητήματά της. ΣΗΤΕΙΑ Μΐϊος ((νταποχριτοθ μ»().—Δέν δπάρχει αμςρΐαβήτ-βις 8«ι ή μιγαλατίρα έπαρχ'α τοθ ΝομοΟ ΛιοηΒΙοϋ ι[νι χαί ή πλίον φΐλοπρ06Ϊ3ζ. Ή ώρχ(α πόλις τοθ Λιμένος Σητιίας σημειώνιι χαθη· μερινδς ραγδαίαν εξέλιξιν πρός την πρίοδον. Καχαχϊθϊρτ], με ώ· ραίους δρόμοϋς, μέδπονίμους πιύ μπληρβθνται τελείως μι τοίις χατασχΐυασμίνους ήΐη, μΐ ί^θο- να νερά, μέ νέας οίχοδομΐς ποα άνΐγεΐρονται καθημερινώς δίδει την έντύπηαι ττ)ς νοιχοχυραιβύν^( χ»1 τοθ πολιτιαμοθ <της ΚχΙ ή άγοοα *τ—ς πλουοία, εύπρέονκος με ώραιία χ«ταβττ)μκτα κ»ί εϋτρε ττέαΐατα χίντοα πρίς την παρα λίαν. Τώρα ή ΣψιΙχ θ' αποχτήοη χαί γυμναοιαχαν μέγαρον είς τό δοΐίν θά αιιγαοη (ό άνώτεοον έχπκιίιυτιχόν Γϊρυμί της. 'Κτοι αημιιώνει μίαν ο^μαντιχήν πρόο¬ δον χαί είς τόν τομία χτ)ς πνευμ« τιχής ζωί)ς δ «ου χαί εΐχε πάνχο- τε τα πρω'ΐΐν. Ή αυνεχαιριατική έξ ίλλοιι ι¬ δία Ιχει έπιτελέοιι άληθινά θ»ύ· μ»α. Άπόϊειξις τα δύο Ιργοσΐά- οιν· τής ένώαεως οβυλτανοπαραγω γήν χαί τβν ουνεταιριχβν ιίνοποι είων πβΐ) Ιχουν συγχεντρήβει βλην ^ν καραγβγ^ν τ&ν άμηελουργιχ&ν κρβΐίντβν χαί Ι χούν ώρελ^σει τδοβν ηο)ύ τούς Σητϊιβτις αμπε- λοι/ργού(. 'Αλλά ϊέν ηροοίε&ει τβ Αιαάνι τ ι]; Σητείας μόνον. Την ίδιαν θακμιχατήν εξέλιξιν σημΐιώνει χαί ή Οκκιθρος. ΠχντοΟ αυνΐελιΤΐαι μ!α πρβγματΐιΐή γε«ργιχί| άναδη- μιοιιργία. Είς τί Πιοχοχίφαλο, την Μΐριβνια είς την Ζίκρον χαί τη* Ζη~?ον, είς τους Άρμενοχαν- τοάδες, είς τίς Αιθίνες κιΐ το Σταυροχββι, είς «ϋς Πεδχους, είς την Λασΐρον, την Στ·άχα χαϊ χαί την Τουρλωτή, είς τα Μουλικ· νά τή* Μυρσίνην, τό ΧαμβΙζι χαί την Σ<οπήν, είς δλα γενιχβς τα χωρία γίνονται νέαι χαλλιέργεικ!, είσίγονται νέα εΐδη οένΒρην χαί φυτβν. Χΐλιάδες Μκανανΐές, Φυ· ατιχιές, Βερυχοχιές χ«1 άλλκ ·«»· ροφίρ» Ιχουν φυτευθή τα τελευ¬ ταία χρόνια. ΚαΙ ουνεχβς φκτεό· ονται χαί χαλλιεργοθνται χαί νέβ Ή χοινοτιχτ] χαί ή ίδιωχιχή κοατΐβουλία Ιχει θαυμκτουργήαει παντοθ. Διίνμα τοιαύτας πρντο- βουλίας, ή τεραστία προσπαθεία ή ίιχοία χαταβίλλεται τώρα νά χατααχευαοθ^} διά πρβο»πιχτ]ς ερ¬ γασίας τβν χατοίχων κ^ιξιτή ο· δβς άπό τι Ο Φυγέτ~ ιδ* μθλο Ι»ς χον Χ»νΐρίί. Κατ' αυτόν τάν τρβπον ή Ση· τεία προοϊεδει, έξελίοοεται δη· μιουργεΤ το χβλδΐερον μέλλοντης. ΚαΙ δχαν άποχτήοη καί αμαξιτ^ν έηιχοινα>νίαν μέ τ^ν άλλην Κ?ή·
  την, δταν τελειώση δ δρίμος Ση¬
  τείας—Παχείας "Αμμου χαί Ση¬
  τείας ΧανδΥδ—Αιθινβν— Ιερα¬
  πέτρας, τίτε ή ώραία ίσον χαί
  πλουαία έπαρχία ούϊή θά γνωρί
  οη νέαν περίοδον πραγματικάς
  εϋτυχίας. ΚαΙ θά χαταχλύοικ την
  Κρήτην ολόκληρον μέ τα έχλε
  χχά χαί &ψ%α*η προϊόν« της.
  Άς ευχηθβμεν μόνον νά οαντε
  λεαθς συντόμως τ) λύσις τοθ σνγ-
  χβινηνΐαχοθ της προβλήμαιτος.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναλητιτικής Δημοπρασίας
  Τό Ταμείον ΠρονοΙσς'Ελαιο
  παραγωγής ΝομοΟ Ηρακλείου
  προκηρύσσει καί πάλιν Φανε
  οάν μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  διά την μεταφοράν τής μελάσ
  σης καί λοιπΟν ,άργάνων είς
  τα συνεργβΐα καταπολεμήσε
  ως δάκου τοθ ΝομοΟ. γενησο
  μένην την 11 τρέχοντος μηνός
  Μ α Τού ημέραν Τρίτην καί ο
  ραν 11 π.μ. είς τα γραφεΐα
  τοθ ΤαμεΙου κείμενα επί τής
  όδοθ 25 Αύγούστου δπου
  καλοθνται εί βουλόμενοι νά
  μειοδοτήσωσιν.
  (€*Εκ τοθ ΓραφΕ(ου)
  —Άτύχημβ είς εργατικήν.
  Συνΐπεί» πτώσ«ω{ έκ κάρρο» 1
  τραυμκτίσθη ι ροχθέί έν Ραθύμνο
  νηβστβς χ«τάγματ« είς αμνβτβ
  ρ«ς τάς χΐϊρκς κ* Ι τούς πόδοις ·
  έά αλ*Ί
  ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΨΗΛΟΡΒΙΤΗΖ»
  ΑΐχύμεΟ» παραγν·λίκς ψητβδ
  γικ απίτιβ, δία γβύμβιτα έ£οχικά
  Ηλιτ.
  Διά τοΰ{ χ. κ. Πελάτας έγνυύ
  μεθοτ πΑντοτε φρΐβκο ψητό, χο
  κβρέτσι, έςαιρετΐΜθ Μρασΐ, νΑκταρ
  κβΐ ρετσίνα μοοχ«τη.
  Μίι χάνΐτβ χαιρό. Έηισχεφβητΐ
  μας (Ιναντι πβλαιάς Νομαρχίας)
  ηοΐρβπλπύρνς βντικροθΝκιΙβς αι
  νβρίττοιν Ζαηβντι.
  ΙΑΑΝ. ΖΚΟΥΑΑΖ
  —Το ανοιγμα των Κ·υρ·(·
  ών κατα τα θέρος.
  Κβτ' άναχοίνκσιν έκ τοΒ ύφυ·
  πβυργεΐου της Εργασίας ήρχισεν
  ή εφαρμογαί τβθ ββρινβδ ώρολβ
  γίβυ τδν χουρβίων χ«1 χομμΜτη
  ρίων, ΰίίτωτά Μονρεΐβι β'«νβΐ-
  γβυν χατβΐ το θέρος τ<ιν μέν ιτρειΐ «ν άπό τής 7.30—1 μ. μ. τβ δέ β κογευμα άπό τής 4.30 μ, μ. μεχρι τής 9ης εσπερινή^ —Επιθεώρησις φβρμαχείων. Είς Ρέθυμνον εγένετο πρβχβίς ίκιθ<·)ρηοις την εχεΐ λειτβυργουν «ν φκρμ«ι»ίΝν κκτόκιν ·Χ·τι «ής διαταγης τβδ κ. Ύηουργβ& Υγκινης. —Ή πρ·«ιρκτικίι Ν·ιν·τικι. φορολογία. Τβ υηουργεΐον τ&ν ΈσΗτεριχ&ν ίια συμπληρωμ«τΐΝής εγχυχλΐβυ ;ου 6ΐ6·ι λ«πτ·μ·ρεϊς όδηγι«ς ΐρός τοΰς Νομάρχας άναφοριχ&ς μέ την ϊπιββΑην χαί β·0αια»αιν της πρββιιρ«τιχή( χοινοτιχης φο ρολβγιας επί τ&ν σφαςβμίνιιν ίιων είς συνοιχιβμους χχτμ τ&ν 100 χατοιχων. —■■■■■ι Η —Τα 44·ν Ταγμα. Άφίχβπ «Ις Ρεββμνον πρβς επι Ιεκρησιν τού έχ«ϊ έίρβύοντβς 44 ;αγμ«τος πεζΐπου ο συντκγμβταρ χης τού Μ«ρ«ρχιβχβύ πεζιχβυ £>ρΐιτη{ χ, Γ(&>ργ««ς ΚΙ
  Δια,θέτει ά «ό σήμερον *ίς την κατανάλωσιν πρός 8ε;α>μας 35
  κατ' οκάν λιανικώς μίγμα ΑΡΑΧΙΑΒΛΑ1Ο1· χαί ΚΑΑ1Ο-
  ΑΑΔΟΥ (85 ) 15 ο)ο) έξευγενισμένου χαί φιλτραριομένου.
  ΕΓΓΥΑΤΑΙ
  Έν πάση εύθύνη ότι τό μίγμα τούτο είναι ανώτερον δχι μόνον
  άπό απόψεως θρεπτικής καί ύγειϊνής άλλά χαί άπό απόψεως ΓΕΥ¬
  ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΣ1ΑΣ τού έλαιολά&ου χαί τής πλέον έκλεκιής
  άχόμη ποιότητος-
  Δ Ι Ε Υ Κ Ρ.Ί Ν ΙΖ Ε Ι
  Ότι τό Α ΡΑΧΙΔΕΑΑΙΟΝ ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ τα έν
  τή άγορά μας κατωτέρων ποιοτήτων σπορέλαια «ιον ήλιέλαια
  κ.τ.λ. καί ΣΥΝΙΣΤΑ είς τούς καταναλωτάς νά άπαιτοΰν νά
  βλέπουν είς τα βοχεΐ» άπό τα οποίαι βγοράζουν τό λάΚι τους τόν
  χαροτκτηρισμό «νμίγμα «ραχιδελα(ου χαί ΐλαιολάβου» καί τό οήμα
  αΤάλαχ» διά νά μάς έχουν ύπευ€ύνους αν τυχόν τό προ ί όν μας
  (έν είναι άτό πάβης ηλενράς ανώτερον όχι μόνον των σπορελαί·
  ών άλλά καί αυτού τοθ έχλεκτού έλαιολάδου.
  Δια πάσαν πληροφορίαν τηλεφωνήσατε*
  *·8β
  4.8»
  (Πρα.'τήριον Ν. Παρασύρη)
  (Πραιήριον Χ. Πορταλάχη)
  —ΟΙ φΰλακες Θάρνς. §
  Κκτ' άν«χ·ίνωαιν έκ τβδ Δασο
  ομεΐου Ήραχλΐιοο διιιρΐβοησβιν
  φνλβχ»{ βηρας δικ μβν την πβρΐ
  φίρ·ιβν της κόλβεις >α» τ«ν προ
  «στ·ιο»ν 6 Μιχ. Μ. ΦοβαΜπί, δι*
  δέ την περΐφερβιαν τ α. ν χωρ Ιω ν
  'Λστ«ρβκι, ι ωνιες, Καμαρακη α«
  μβστα{. Φββελ», Ρβγβιά;, Άχλβ
  ο«ς χά Ι Τυλίσσου, β Έμμ. απ»
  ιΐθάχης. £χ·τιχ6ν έγγραφον άππυ
  υνθη υπό τοδ α«α·νομ·ΐου πρός
  α4 χ«τα τβπους άρχβς Χειροφυ
  λαιχής ϊν« πβρέχβισιν (1{ τον$
  άν»τ·ρΜ πάοβιν τυχόν αιΙτηΒηο·
  μενην συνδρομήν.
  ΔΗΑ.ΣΙΣ
  Προχειμένβυ έντός τν]ς εβδομά¬
  δος ν' άνοχωίήσβ ιίς ·ΔΒηνας ώς
  άνθυπολοχαγος αύΐοχινήτον πρός
  ατιώτην εκπαίδευσιν 20 ήμε
  ρβν, ηαραχοιλΑ τούς χ.χ. πελάτας
  τοθ διχηγοριχοθγραφείου μο« δπνς
  δϊΐασ** 6πίθεσ.ν τωνέχχρεμοθσαν
  ρ'κύφ ή μη, άπευϋύνβνχαι πρός
  ιιας χ.χ. Μιχαήλ Κίυνβλίχην χκΐ
  Μιχαήλ Κ«λοή?βιι διχηγόρςυς.
  Έν Ήραχλείφ τ) 10 Μαϊβκ 1937
  Ευάγγελος μ. Χρ«α«β
  Δικηγόρος
  Λαχτυλβγράφο; άρτίως κατηρ
  τιομένη άναλαμβάνβι την κατ' οΤ
  κον άντιγραφήν μβλετθν Μηχανι
  κων, ώς καί παντός εΐοους κε,ι
  μίνοΐ).
  (Πληροφορίαι έκ τοθ
  ου
  Η ί
  «Μ
  Ι
  ιΐ
  "Ηράκλειον
  ΓροφεΤα έναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠροΙα ΤρΙτης
  11 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΤΟΜΛΠΔΣ
  ΕΙΣ
  0ΜΙΑΗΣ1Ν Κΐ:ΐ 01 ΥΠ0ΥΡΓ0Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού «ντα
  ηθκριτού μας).—Ό χθεσινάς έηίσημος
  έοοτασμός τής εργατικάς πρωτομα·
  γιάς θά μείνη άλησμόνητος διά την
  επιτυχίαν καί τόν ενθουσιασμόν πού
  εσημείωσε. Χιλιάδες έργατών χατέκλυ
  σαν τούς όρισθέν«ας τόπους συγκεντρώ
  αεως *αί ήχουσαν τούς ρήτοράς των καί
  τούς ύπουργούς χ. κ. Σπυρίοωνος Χά.·
  τζηχυριάκον, Κοτζιάν καί Δημητράτον
  τούς όποίους καί έζητωκραύγασαν καί
  έπευφήμησαν,ζωηρώς. Την ιδίαν έπίσης
  επιτυχίαν εσημείωσεν, 6 έορτασμός τής
  πρωτομαγιάς υπό των έργατών είς τας
  επαρχιακάς πόλεις.
  ΟΙ Ν Ε ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΊΚΟΙ
  ΤΟΥ ΣΧΟΑΕΙΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
  ΩΡΚΙΣΒΗΣΑΝΧΘΕΣΤΟΠΡΩΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Ενώπιον τής Α. ΑΙ.
  τού Βασιλέως Γεωργίου καί τού άρχη·
  γού τής κυβερνήσεως κ. Μεταξά εγένετο
  σήμερον την πρωΐαν ή όρκωμοσία των
  έ,ξελθόντων έκ τής σχολής των Ευελπί-
  6ων νέων αξιωματικών τού στρατού
  Οί νέοι ούτοι άξιωματικοί έπροξέ
  ν ήσαν εξαίρει ικώς ευχάριστον έντύπω·
  οιν τόσον είς τόν Βασιλέα όσον καί είς
  τόν ν. Πρωθυπουργόν διά τό ιύσταλές
  των παράστημα χαί την όλην εμφάνισιν
  των.
  ΕΚΡΪ8Μ0Σ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΚΑΤΑΑΰΗΙΑΚ
  /&ΗΝΑΙ 10 Μοΐβυ (γ·5 άνταποκριτβδ
  μ·{)—1ό Πρακτορείον Τρννζονσιαν βγ
  γέλλει έκ Βερολίνευ ότι ή κατάστασις
  είς ολόκληρον τ«ν Καταλωνίαν έξακβλου
  Θεΐ ν« παραμένη πάντοτε έκρυθμβ;. ΑΙ
  ουγκρούσεις μβταξύ άναρχικΒν καί κνβερ
  νητιχών οννκχΐζονται εΐοέτ», φαίνκται Γ'
  ότι δεν κατώρδωσί νά επιβληθή ακάμη _.
  νβα κνβέρνηοις τϋς Βνρχελώνης καί νά (πι
  βίλη ίξ ολοκλήρου τάν τβ,ιν.
  ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΝ ΣΦΑΓΩΝ
  ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΙΛΑΤΟΥ
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 10 Μαΐον (τοδ ανταποκριταί) μ«$).
  —Νέ έί«ιρ·τικήν έκιβλητΐΜβτητα χά Ι μεγαλοπρε¬
  πείαν ένρτάσεη χίες είς τό οπήλνιον της Μιλά¬
  του Α έηβτιιος των μεγαλνν ο?αγίιν τβδ 1821, πά
  ριστβτμεννν *αΙ ι ών μ. κ Νομβρχβυ Φ·χ«ιρ(όΊ>,
  τ&ν δπμάρχων Άν· Νικβλάβυ £*ύβαλαν, Μι«
  πόλεις ί/τβινάκη χετΐ τ&ν διχαοτικϋν χά Ι διοιχητι
  Μ&ν άρχδν χ«1 πλήβους κοομβν έ{ δλ»»ν τ&ν χαρ.
  ών τού Μεραμβέλλου.
  Μιτά τπν Λειτουργίαν έν ιφ νοφ τοδ 'Αγ. Φο*
  μά, ίψάλη κβτανυκτιχον μνημόσυνον έν τος τού
  σπηλαίου, χοροστβιτοΰντος τού βπιοκοπου Πέτρας
  μ. Διονυσίου, α ηρόακβηβι χαΐ «αντοπρέοκβποι
  Νεαπόλεως *«1 Άν· Νικβλαβυ. «πίίκσαν τιμάς,
  ή μουοιχή δέ τού ΤρΐανοτρβφΐΙβυ >«οιπ©λι&>$
  «νέκρουσ* ίιάτρβρα πατριωτιχα βούρια. 'ΚηΙ τού
  άνιγιρβίντος χενοταφΐβυ χ« ι είς ι ο έοτβχφυλαχεΐ
  β ν Μβττετέθηοαιν στεφανοι έκ μίρους τού μ. Ι* ο
  μ«ρχο«, τβδ ίιίκσχβλβυ Μιλάτου κ- Άνδρβυλ»
  κπ, τ&ν προσχόιΐΝν Αγ Νιχολίβυ καί Νιαπέλε
  α(, της ίβνιχιστικής νεβ/βίβί, τής Κοινότητος
  Βραχασιου χαι τοΰ άθλητικοΰ σύλλογον Δρήρβς.
  Έ(εφΜνΑ6η εηίχαιρος λόγος Χ» ι έώββη δρχβς
  <κ μέρευς τ&ν »έα»ν να αυνβχΐοβυν τούς ά^&ν τ&ν πςογόν&ιν τνν υπέρ τής Ελευθερίας. Αργότερον εγίνοντο «Ι Μιλπτιοι άωνΐ( άνα χηρνχβίντων νιχητ&ν χ«τ«σεΐ(άν τ&ν. 1) Κ. Νιχη φβράλη, 2) Ιύβγγίλβυ Συλιγάρδου χαΐ 3) Ν. Κορ «άρου είς «υ, χά) «π·»ίμή6ηοβν βραβιΐαχαΐ μι- τόλλιβ.ΈηηχολοίβηβΕ χορ<ς υπο ίΓσπβινΙίβίν τής Μιλάτου χά Ι ΒραχααΙΌυ μέ Κρητι*άς ένδυμοιβίβις χβΐ ή ώραι» έορτη ϊλη{» μέ τάς χαλυτίρβς τ&ν έντυπώσεων. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΛΟΣΕΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΑΝΊΊΑ£ΘΡΕΝ»)ΚύΝ ΠΛΟΙΰΝ Κατ'εύτβς θάλόβη χώραν μΕΐο&οτικός 8ια"νωνισμος μετοζύ τιλο'ων ύτΐό Έλληνιιιήν οιμαΙαν διά την νούλοσ^ν όκ'ώ άντιλοθρίμ τιορικών πλοίων Α' καιηνορΐας χαΙ τβοσορων μικρβν τοιούτων χρησψοποιηθησομίνων βιο περ'κλειστα Οδατο ή λ μένας·, Β' καιηγορΐσς. ΔΙ οΐιήσεΐς των ενδιαφερομένων βέον νά ο κοβληθβαι ιο βρσίώτερον μεχρι ιί|ς 20 τρέχ. είς ιήν έν ΠιψοιΐΤ Έτιιθίώρησιν Εμπορικήν Πλ«'<»ν, Έπεκτείνονται αί έπιδέσεις είς όλα γενικώς τα Ίσπανικά μέτωπα, Έπεδεινώόη ή διεδνής κατάστασις. ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τηβ- γραψικΛς) — Σηιιερινά τηλ ε γραφήαατα πρός τό Άθηνοί χον πρακτορείον άγνέλλουν δτι β πόλβμος έγβνικεύθη είς δλα τα Ίνκανικα μέτωπα, δι Εξάγβται ίέ μέ εξαιρετικήν σφοβρότητα. Είς τό Β σκο ( κόν μέτωπον ή προέλσσις των έθνΐκών συνεχΐζεται μέ μέγα λην βραδότητα λόγω τής ίσχυ ράς άντισ τάσεως την οποίαν ΊΐρΓβαλλουν τα καλβς όχυρω μενά πέριξ τοθ Μπιλμπάο κυ βίονητκά στρατϊύματα. Έν τώ μβτσξύ Λ σιρατηγός Μό λα άνσσυντάσσει τ<5ς δυνά μεις τού, εζήτησε Βέ χαΙ ένι σχύσβις άπό τό στρατηγεΤον τής Σαλαμάνκσς &ιά να έ νεργήση την μεγάλην καί τε λβιω'ΐκήν επίθεσιν πρός έκττόρ θησιν τοθ Μπιλμπάο Έκ παραλλήΧου οί κυβ:ρ νητικοί, διά να φέρουν ιτροφα νβς άντιπΕρισηασιιβν είς τάς επιχειρήσας της Β σκάΐαΓ, έ νήργησαν σήμερον σφοδρσς αλλεπαλλήλους έπιθέσεις είς τεύς νθτ'ως τής Μαδρίτης πρόο τό Τολέδο τομιΐς. χω ρΐς δμως κανέν ύττέρ αύτΛν ('ύσκχστινόν Αποτέλεσμα λό γφ τής άντιστάσεως των έθνι κβν. "^Χλα τηΧεγρα^ή^ατα |κ ΛονΒΙνου άναφίρουν 6τι ή πό λεμική τοθ άγγλικοΟ τοηου κατά τής ΓερμανΤας καί 'Γα λΐσς έξ αΐτΐας ττΐς πολιτικής των Ιναντι τοθ ΊσπανικοΟ συ νεχ'ζβται ιΐσέτι μετά πΓωτο φανοθς σφοδρότητος. Έίθα οί βέ ή δντασΐς των σχέσβ ών τής Αγγλίας πρός την Γερμανίαν καί Ιταλίαν είς τοιοθτον σηαβΐον ώστε νά κυ κλοψορήσρ ή Φήμη ότι άμφότβ ραι οί χβραι απηγόρβισβν τβλβίως την ν.υκλοφορίαν των αγγλικών εφημερίδων έντος των συνόρων των καί δτι β νέ κάλεσαν τούς ίν Άγγλ'α εύρι σκομένους ανταποκριτάς των εφημερίδων των. Ελέχθη επί σης βπ οδτε ή ΓερμανΙα οθτε καί ή Ιταλία θά συμμβτά σχουν είς τάς εορτάς τής στέ ψ<·ως τοθ "Ανγλου Βασλίως. Ή τελβυταία Ρέ αυτή ιΓβησις γνωσθίΐσα ε(ς τάς δισφό ρους ΐύρωπσι'κάς πρωτευού σας έπροξένησε την γβνικήν ίατάτιληζιν καί έσχολιάζετο μέ πολλήν ανησυχίαν. Ό προχδεσινός έορτασμός τής πρωτομαγιάς είς την πόλιν μας. Ή ήμίοα αποϊόσιως τΐμ^ς ιί την εργασίαν έωρτάοθη την παριλ θιθααν Κυριακήν χαΙ ιίς την πέ λιν μας μιτά πάσης ίπΐοημόιτ)τος. Την 4,30 απογευματινήν είς τό θίατρον Πΐυλαχίκη ουνεχιντ;ώ θτ)9«ν ίκχντνς «ί εργάται χαΙ θηάλλ~λοι. Κατά την συγχίν τρωαιν ταύτην χ·>6' ή/ ι[
  γεν δκιρπληίωθεΐ ή αΙΑουαα τοθ
  θεάτρου παρέστησαν Ιπίστ,ς δ νο
  μαρχιύ»ν χ. Γεώργιος Συγγιλχ
  χι?ς μετ* άλλον υπαλλήλαν τ<5ς ΝομαρχΕας, ό Διοικτ,τής τής Χω ριφυλκκ^ς χ. Νΐχηφοράχης μετ» των αξιωμκτιχΙΙν τής Διοικήσεως, οί πρεΓίτάμινοι άλλαν άρχβν χα' άί μ{ Πρίς τοδς συγχεντρβ>θέντος ώ λ!
  λ~αε διά μιχρβν δ έπέπτης έρ
  γσοΐας χ. Ν χνλίπουλος. Ό ίμι
  λητής ά*εσ*όπ7]3ΐν την δλην χυ
  6ιρΜ]τιχήν δ'ά:ιν χαΙ ίίίως την
  νέαν /ργατιχήν πςλιτιχήν τή* δ
  ποΕαν εχάραξεν ή παροΡα* Κυίίρ
  νησίς χ» Ι Ψ,ς οποίας τα αποτιλέ
  οματα ίξεϊηλώθησαν τΐαοθτον ιύΐρ
  γετιχα διά τιύ; εργάτας.
  'Αχολεύθνς ώμ'λησι πιρΐ α<ίς ατιμασίας τβν Ιφαρμοοθεΐοών ου λ λογιχ&ν οιιμβίοιων, τής χαθολι >ής έπιχτάσκος τιθ δααώρου,
  ττ]ς περΐοτολίς τής άνιργΐας, τής
  την επαγγελματικήν
  ιίς τα διίφορκ βιο
  «έντρα, ττ]ς επεκτάσεως
  τ*ν έπιχουριχ&ν ταμε'ων ιίς δλα
  σνεϋν τ* έπαγγέ^μιτα χά Ι περ
  τΐν χοινα>νι»ων άσφαλίσεβιν.
  Ό χ. επόπτας καταλήγων Ιζι
  τιοχραύγασεν δηιρ τί)ς εΡνκής ι
  ναγεννήσιωί, ττ|ς Α. Μ. τιθ Βϊο
  λεως, τή; Κυβερνήσεως ι αί τί]
  εργατικάς τάξιως.
  'Αχολεύθος ωμίλησεν ΙπΙ τοθ
  ου τοθ άντινειμίνευ δ πρόιδρος
  των Έμπορί ϋ τοιλλήλιον χ. Χαιζη
  μανάλης.
  Η ΤΡΙΠΕΖΙ ΤΗΣ ΕΛΛίΛΟΣ
  ΚλΙ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΑΑΙΟΛΙΔΟΥ
  Δι* έγγράφου τού πρδς την
  ττιζιν τ.'ϊτ,ς Ελλάδος τθ δπουργιϊ
  όν τ^ς 'Εθν. Οίχονομίας γννρ'ζιι
  ?τι προχιιμένου ηερΐ %ς έξαγν
  γτ]ς έλαιολαδου επί διακανονΐσι φ
  τής ίξίας ουΐοθ δι' ί^ευθέρου ου
  ανεξαρτήτως ν ώρας
  , ή Τραπέζα δύναται
  αδείας εξαγωγά προιεΐ^ωσι
  πρός φοίτησιν τούς πσρ' αύ
  τοίς λοχαγούς χοΐ οπολοχα
  γύς τούς μή φοηήσαντας
  ίίσέτι είς τάς σχολβς έφσρμο
  γής τοθ δπλου των. Ό οϊκεΤ
  ος διαγωνισμός προεκηρύχθη
  Γ)ρη δια τόν προσέχη Σε
  πτέμ βριον.
  Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΠΘΥΠΙΑΤΡΩΝ
  ΏρΙοθη αρμοδίως προθε
  σμΐα ή 13 Μοΐου δια ιήν υπο
  βολήν οΐτήσΐων των ύκίψηφΐ
  ών τοθ διογωνισμοθ διά την
  κατάταξιν 6 ΒοκΙμων ώνθυ
  «ιατρών.
  Δα τηλεγρσφήμαιός της
  πρός τό υπουργείον των Οί
  >ο>ομικών ή τιαρθ. ■ ώ ένταϋ
  θα Τβίωεψ ά^μοοα έπιτρο
  πή έπρότβινβ χθβς τόν καθορι
  σμόν τής μίσης άγοραΐας τι
  μ ής των έξαχθησομένων έκ
  τής νήσου κατα τόν έρχόμβ
  νόν μήνα βλαιωδων προ (Ο ν
  των ώς εξής: Έλσιόλαδα ορ.
  40 κατ' ό* α ν, σπορβλαια 35,
  ιιυρηνέλαΐα 32 καί μουργβ
  λαια 30.
  Η ΠΡΟΧΘΕΖΙΝΗ Δ ΚΗ
  Είς τό ΚαχουργιοδιχιΤον τής
  πόλεώς μας διεξήχθη προχϋές ή
  δ(χη χχχά τοθ Δ^μ. Ε. Ιζινευρα
  χη έχ Γουλε&ιαναν Ρεθύμνης χά
  τηγορουμένου δι' αναίρεσιν τιθ
  Γεωρ. Ιΐστογιβννίχΐ} δικπραχθιΐ
  οα την 5 παρ. Διχιμδρίου 1<ιχα προηγουμένων χιηματιχην δΐβφο ρβν. Μετα την χατβΒισιν τ&ν μαρ τύρων χαΙ την αγίρικοιν τϋν δι χηγόρων τής δπιρασπί,οιως έξεδό θη ή Ηπόφοοις τοθ διχαοιηρίοιι δι' ής δ Τζινεϋραχης χαιεδιχά οθη ·ίς 10 έτβν χά Ι 86ο μην&ν πρέοχαιρα διαμα διά την άναΐρε οιν χαΙ την παράνομον κατοχήν ίπλβυ χαΙ είς φυλβχιοιν τριβν # 8ά ή δλΐ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ Ό άρξάμενος άπό της πά ρελθούσης Κυριακάς ερανος τ©ν ούτοκινητιστΐκών καί ύπβ ραστικών γραμμών έσυνβχ σθη κοΐ χθές άνά τόν νομόι μας. Ούτος θα συνεχισθή κα άρμοδΐαν ανακοίνωσιν μέχρις δ τού & κάντα τα έκτελοθντα ύηερασιιχάς γραμμάς αύτοκ νητα πραγματοτιοιήσουν μιας ημέρας εΐσπράξβις ύττέρ τής άεροπορΐας. 'Υηολογίζβται δι ό Ερανος είς τόν νομόν μας θά ύπερββ τος 30—35 χιλιά δας δραχμών. Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΖίΠΠΕΙΟΪ Πληροφο&ούμιθβ δτι άντΐ τής 24 Ιέ.ίβ» ώ^Ισθ- ήμέρα έ»άρξΐ ως χτ)ς Π*νελλην!ου Γιωρ/ικής Εκθέσεως Ζ<ππείθϋ ή 27 ϊδίου μηνός. Επί τή ιύχαιρ'α ή έ»ταθ Θλ ΝΐμαρχΐΗχή ίηιτροπή ουνεσιη σιν είς τού; χοιτα τόπιυς διδίθκά λους χβΐ τίς έπκρχικχάς έπιτρο πάς ν* μιριμνήαωαιν ώΐΐε τα ουλ λεγέν«χ έχθέμαια νά άποοιολδαιν ίντα0«α τό ^αίύΐιρον μέχρι τή; 15 τρέχοντος. 'Αναφΐριχβς μέ την ανέγερσιν τοθ χρητιχοθ πιριπτέρου τ^ς έλθΑσιης ά^ιχοινώθΐ] δπ ου τη άνετέθΐ) ιίς τό έ«ταθθ« δικχο ομηιιχόν γρααιίβν ή «Δ.βχοομη τιχή>.
  ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΠ ΘΕΩΡΗΤΟΥ
  ΈξήΚθε κροχθές άνά τόν τέ
  ως Δήμον Αγ. Παρσσχιών
  πρός επιθεώρησιν των Δημοτι
  κΛν Σχολείων τής -βρΐφβρβΐ
  άς, ό Έπιθεωρηιής Δημοτι
  «ής Έκπαιοεύσιως Πεδιάδος
  κ. Δημ. Γούνης.
  Τιμαί Συναλλάγρατος
  Αολλαοιον
  ΙθβΑνα
  ··, ΚΟ,β·—|||,|ΐ
  .. Μ·. -·§·,
  Η.1Ι-Μ.4·
  'εΐλΐετ.
  •ιοοΐνι '·λλ«ν»,
  4.09-4.97
  ^^^!^^Μ
  ΗΕΝΤΛΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣΟΞΥ ΣΗΜΕΙΟΝ
  Η ΙΤΑΛΙΑ «ΝΕΚΑΛΕΣΕΝ
  ΤΟΥ! ΕΗ ΛΟΗΔΐΓίΟ ΔΗΗΟΪΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΗϊ
  Ι ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνχα-
  ποκριτοΰ μν-βς)- — Νυκτεριν* τηλεγρ».
  φηματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου
  . άναφέρουν ότι ή έντασις των σχέσεων
  Αγγλίας κ«ί Ιταλίας έφθασε εις όξύ«
  τατον καί επικίνδυνον σημείον. Ό Άγ·
  γλΐΜός τύπος συνεχίζει βιαιοτάτην πο¬
  λεμικήν κατ* τής Ιταλίας διά την τα-
  Ι χτινήν της έν Λ ίθιοπία καί τας έπεμβά
  σεις έν Ισπανία. Κατόπιν τούτου ή
  Ίταλική κυβέρνησις απηγόρευσε την
  κυκλοφορίαν δλο»ν των Αγγλικών εφη¬
  μερίδων έν Ιταλία. 'Έπίβης είδοποίη-
  σε την έν Λονδίνω πρεσβείαν της νά
  διατάξη άπαντας τούς έν Λονδίνω καΐ
  Αγγλία γενικώς ευρισκομένους αντα¬
  ποκριτάς των Ίταλικών εφημερίδων ν'
  άναχωρήσουν έξ Αγγλίας καί νά επι·
  στρέψουν είς την Ιταλίαν.
  ΤΟ ΑΓΓΛΟΙ"ΤΑΛΙΚΟΗ
  ΠΡΟΚΑΑΕΙ ΜΕΙΔΛΟΥΣ ΦΟΒΟΥ!
  ΕΙΣ ΑΙΟλΩΜΑΤΙΚΟΥ! ΚΥΚΑΟΥΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 10 ΜίΤ.υ (τ·δ άντ«ηοΜριτ·&
  μα().—-Τ· Πρακτορείον Χαβάς τηλεγραφεί
  Ϊη Π«ριοί»ν ότι ή έντασις των Άγγλ·ϊτα
  λικδν σχίθϊων χαί τκ κκιδεικτΐΗβ μκτρα
  τής Ίτκλίαι χ α τα τής Αγγλίας Μρατοθν
  «ν άνησυχία χεύ; διπλωματικβύ; κύχλους
  τής Εύρώπης Γενικνς έχφρκζβται ή γνώμη
  •τι ·ύδέπ·τε άλλοτε ή Εύρώηη , ιύρέβη είς
  τέσβν δύσκολον Μβτάοτάσιν ίσον βήμερον
  χαί βύδίποτϊ οί χίνδυνοι τ·δ πολέμου ή
  σκν σ·β«ρε3τερ·ι «κ· τώρχ.
  Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΔΙΟΜΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Έίδήσεις έκ Παρισί
  ών άναφέρουν ότι έπελθούσης πλήρους
  συμφωνίας είς την διάσκεψιν τού Μόν
  τραί, υπεγράφη σήμερον συμφωνία με
  ταξύ των αντιπρόσωπον των διαφόρων
  ενδιαφερομένων χωρών περΐ όριστικής
  καταργήσεως τού καθεστώτος των οιομο
  λογήσεων έν Α ίγύπτω.
  Ή υπογραφή τής συμφωνίας αυτής
  έχαιρετίβθη ώς εν σημαντικόν γεγονός
  καί ώς μία μεγάλη προσπαθεία πρός πά
  γίωσιν τής είρήνης καί επίλυσιν των με
  ταξύ των διαφόρων κρατών διαφόρων.
  ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΙίΚΑΪΡΐπ1 ΜΕΤΟΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού *»τα
  ποχριτού μας Κ—Άποψιν» ραδιογραφή
  ματα έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι
  τα έθνικά στρατεύματα έσυνέχισαν καί
  σήμερον τάς έπιθεσεις των είς τό Βι-
  θχαϊχόν μέτωπον όπου καί προήλασαν
  σημαντικά καταλαρόντα νέας θίσεις
  των έρυθρών. Τάς έπιθεσεις των στρα-
  τευμάτων τού Μόλα κατά των έρυθρών
  ένισχύουν καθ' όϊ εγνώσθη καί εκατόν
  πεντήκοντα βομβαροιστιχά άεροπλάνα
  τα όποία ένεργοθν άδιακόπους καταιγι-
  στικούς βομβαρβισμούς.
  ηΊπΤτειοσ ηι μμ
  ΤΗΣ ΙΤΙΑΙλΗΣ ΑΥΙΟΚΡΑΤΟΡΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 .Μαΐου (τοθ άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τό πρακτορείον Στέ
  φανι μεταδέοει έκ Ρώμ,ης μαιρας περι
  γραφάςτοθ μεγαλοπρεποΰς έορτασμού
  ό οποίος εγένετο χθές επί τ^ έπετεέω
  τής ιδρύσεως τής Ίταλικής αύτοκρατό
  ρίας μετά την καθυπόταξιν τής Α ίθιοηί
  άς. Είς τόν έορτασμόν έλαβεν μέρος
  καί ό Βασιλεύς Βίκΐωρ Εμμανουήλ
  μεθ' ολοκλήρου τής Βασιλικής οίκογε
  νείας,ό ΒέΛΐπενίτο —Ιουβολίνιέξεφώνησ*
  ενώπιον πολυπληθεστάτης συγκεντρώσε
  ως βαρυσήμβντον λόγον εξάρας «ό γε