94257

Αριθμός τεύχους

4560

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  12
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  Ιξο μηνός 9
  Άμερικής
  ίτησια 6ολ. 15
  ίξά μηνός » 8
  ΜΑΙΟΥ
  1937
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΙΙθΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4560
  ΪΚιΠΙΟΙ ΣΤΙΙ4ΙΤΙ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Εξωτερικόν δελτίον
  ΑΙ Ε1ΡΤΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΨΕΟΣ
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΛΙ ΤΟΥ ΛΟΝΙΙΙΟΥ
  Είς τό Λονδίνον άρχίζβυν
  βΐ,μερβν «Ι έ«ρταί τής στιψε
  «ς τ·δ Βασιλέως τής Αγγλί¬
  ας ,καί Αύτ·κραιορ·ς των
  Ίνδιβν Γεωργίβυ £17 Ευ-
  βερν&ται καί ήγεμβνες Μαί
  ύκουργοί τβν διαφόρων λαδν
  συνεκεντρώθησαν ήδη είς
  η Μητρ·κ·λιν τής Βρεττα
  ύί δ ά
  η ρ ς ρ
  νίκης Λύτσκρατορίβτς δια νά
  ά ί ό
  θηβ«ν μετ* την ύκ·νρ«φην
  τη« συμφωνίας τοδ Μοντραί
  κ«1 την επιτυχίαν τής δ«ΐ
  θνοΰς διαβΗέψΐνς τής £αχ«
  ριμ;, καί ή πρβσδοΜΐα μιάς
  διεβνβδί βυνεννβήθΕως επί
  τοδ βΐχβνομικοδ Μαί τβδ πό
  λιτικοϋ έηιπέδου ηρχισαν να
  κλονίζωνται Μαί ν ά υκοχ»
  ρ·δν πρ* τβΰ αΐβθήματος τβδ
  ίβ ύ δδ
  μετάσχουν είς τόν πανηγυρι φέββυ πού δημιαυργα&ν τ* τε
  σμόν τοδ μεγαλου διά τ· ι λευταΤα δυσάρεστα γεγονο
  Αγγλικόν ίθνος γεγονάτος. - - -
  Μάτω άπό τού; φωτανω
  Καί ; φ
  γημέναυς θολους τβδ ναοΰ
  τοδ Ούεστμ.νστερ Μαί είς τας
  απβατρβπτβύσας άπό πβλυτί-
  λειαν καί χλιδήν αιθούσας
  των ΑνακτόρΗν τβν Μπούκιγ
  χαρ, θ« ουναντηθβδν οί £ρ·
  χηγ·· Μ·· ·· *ντιηρ·σ«πβι
  τβν Μρκτβν ίλης αχεδσν τής
  γϊ,ς μ* τίς χρυο·κ·ικ.λτ·υ(
  Μαί τας μεγάλας στβλας καί
  τα παρασημα των. Κ«ί ίκεί
  θα γνωρισθβδν μεταςυ των
  χαί β" 4νταλλ*5·ι»ν λαγονς
  φιλονρονήβΕων σπνς βρίζει
  η έτικίττα καί τα επίσημον
  πρωτοκολλον.
  Άλλ' {{» «πό την ΐτιπέτ-
  Τβν, είς τα παραοκήνια τβν
  μεγαλσπρεπβν έορτβν τής
  ατέψιως—·Ις τ«ς οποίας μ«τί
  χΐι ψυχικβς χε.ι β Ελληνι¬
  κόν λαβς καί τ* επίσημον
  Κρητός δια τοδ διαδοχσυ τοδ
  Έλληνικβδ βρίνον, «φοδ μ*
  την "Αγγλίαν μά{ συνδέβυν
  τα πλέον ΐΐλικρινη καί Βερ-
  μα αίβθήμοιται πατρβπαραδο
  τού φιλΐας Μαί εύγνωμβού-
  νηί—β« γίνουν ίλλαι συναν
  τησεις τβν ίδ·*»ν βνθροίπων,
  τβν βντιπρβσώπων αυτών
  Τβν διαφέρων κρατβν τοδ
  Μοσμου πολύ μεγαλυτέρας
  οημ«θ(»$ *«· σπουδαιότητος.
  Ε«ί δι" βύ;# ακριβώς, «1 έβρ
  τ·» της βτίψΐνς τοθ "Αγ-
  γλου Βασιλέως έλκύβυν τσ
  ενδιαφέρον καί την προσο¬
  χήν τβν λαιβν ·λη( της γης
  "Ηδη καΕώ; ανήγγκιλαν
  τα ραδιβφωνα εύβύς μΐτατην
  στέψιν 8α λ«βα χώρκν σύοχε
  ψ β υυγόν τβν Έ(»
  ρ γγ
  τα Μαί η ο'υνοις τβν σχέσε
  ών τής 'Αγνλιας μετα τής Ί
  ταΧϊας Μαί Γερμανίνς.
  Καί βεβαία ύκαρχιι πάντο
  τε παρηγορβν σημείον η ού
  νεοις μϊ την οποίαν χειρί
  ζεται τβ διεθνή ζητημβτα,
  άκβμη «αί τα κλέβν Ιηικίν
  δυνα καί κκανθώδηιή δι ηλ»
  μντία τβν δύο μεγάλων ου
  νάμΐΜντήςΔύβι»ς,τής'Ανγλ(
  άς καί Γαλλίας. Όπως είναι
  έίσρς ««ρήγβρβν ίτι αί δύο
  αύται δυνάμει;, >π»ς «πό
  δεικνύουν αί συνομιλίαι τοδ
  Ίβμέτ "Ινβνου Μαί αλλων ύ
  φις τβν υπουργόν τβν
  τΐρικβν τβν τριβν μεγάλων
  φίλων ουνάμεων της Εύρώ-
  «κΐί, 'ΑΥΥλίαί, Γαλλίας καί
  £οβι«τ είς τ·{ οποίας θα ηαρ
  ινρίοχιται Μαί ό πρώτας λορ
  θος τού Βρεττανικοΰ Ναυαρ-
  χιίου βερ £«μ·Η>λ Χ·«ρ.
  Καί ώς είναι ευνόητον είς
  την σύσκεψιν αύτην θά ανα-
  σΜαηηβό η οικβνης κατάστα-
  σις ώς διεμορφώθη εσχάτως
  Μαί ,8ά ληφθούν ίποφάσεις
  κου θά βαρύνουν άποφααιστι
  κ* επί της θέσεως της «Ιρη-
  νης καί τοϋ μελλοντος τβν
  λαβν της Εύρώκης.
  Δυστυχβί, η βτμαοφαιρε,
  υπο την ·ιτ·(«ν βά γίνουν
  ■Ι συναντησισ καί αί συν·
  μιλίαι τβδ Λανδίνβυ 4έν ·.·
  ναι βεβαία ου τι ευχάριστος
  ούτε καί διαυγης- Ά«· «Ρ·
  χίες μάλιστ», κατόπιν τής
  άνακλήσεως των Ιταλών οη
  μοσιογράφων έκ τής 'Αγγλι
  κης πρωτευούσης κα* της λη
  ψεως τβν αλλων άντιαγγλι·
  Μβν μέτρων υπό της «ασιστι
  κης Ιταλίας ο πολιτικάς. ·ρΙ
  ςων Ιγινε περισσότερον θο·
  λβς καί ή δι»8νής κρίσις ένε
  τάβη κ}£ σημ«ΐ·ν 4ξύ
  Μ·ί ·Λΐκίνδυν·ν. Κ«· ·»$
  την ·ι..Μΐνοΐ)ν·ν «»τ»ϊν
  τροπήν της >·«τ«στ*σΐ»ς
  συντιλβδν βημεινηκε. «ϊ
  κα8ημΐριν«1 καταγγελίαι πι
  ρί επεμβάσεως ωρισμένων
  Κρατβν ίν Ίβπανία, αί σ»
  νεχιζβμεναι φρικαλεατητες
  υπο τβν έμπβλέμων είς την
  ΊΒηρικην καί η μη «πβσα
  νηνισις της πβλιτΐΜΐ,ς της Ί
  απωνίας της οποίας αί ·ζωτε
  αΐΜ«1 κατεΐίβύνσεις μετ· τάς
  τελευταίας εκλογάς δίν *"
  κ)
  μ
  ούτον τβν τράκον
  κ«ν «ημιουβγη
  ηβυργών τβν Β«λκκν(ων Μαί
  τής Κεντρικάς Εύρώκης «ν
  Παρισίοις, διατηρ·8ν τάς
  συμμαχίας καί τας φιλίας
  των τόσον έν τί μεσόγειω
  βββν Μαί έν τή Κεντρι«ά Εύ
  ράχα, οκως έπίσης εύρίσκων
  ται ίν στενο έιταφά καί μϊ
  τα τβν 'Ηνωμένων Πολιτκι
  βν Μαί τής Ρωσσΐας τβν £·
  β»ίτ, δύο σκουβαίων παρα
  γοντων τής διεθνοΰς πολιτι
  κης Μαί οικονομικάς ζωής.
  Άλλά Ιχοκν συσσωρΐνθά
  τοαα σκοσδαΐα γεγονοτα τον
  τελευταίον Μαιρόν Μαί είναι
  ΐοσον κορεσμένη ««· ηλεκ¬
  τρισμόν πολέμου η εύρωπαϊ.·
  κή «τμσσφαιρα ώστε Μαί Α
  παρα μικρά άδεςΊοτης η ο
  ίκνκυρισμας ίκ μέρους τής
  Αγγλίας Μαί τής Γαλλίας
  αύτην την στιγμήν, νά είμ
  πορή νά προκαλέοα τόν σπιν
  Βί,ρα τής άναφλέϊεως. Έν
  τούτοΐί, έλπΐζεχαι. ίσως βκα
  αντίδρασιν Ινστικτώδη· «πό
  τόν τρομον Μαί την φρίκην
  πβυ γεν«ά ή ίδέα τοδ κολί
  μβυ,ϊτι ή σύνεσις Μαί ήμετριο
  πάθεια θά έκικρατήσουν μέ
  χρι τέλους. Καί ότι «Ι συναν
  τήσεις καί αί συνομιλίαι τοδ
  Λονδίνβυ θ'άπβτϊλέσβυν Ινα
  σταθμόν Μαί μίαν άφκτηρ*«ν
  «ρ·ς την βελτίωσιν της θέσε
  ως τβν λαβν της γης·
  νν.
  πρώΐ)ν μετοίας αποδίσιιβς Ιπαρ
  χΐα είναι τώρα ιιιβ πηγή δροοι
  ροθ πλούιου. "Ενας χίμηος ηου
  ήτο άλλοτε τελΐΐως δγ-ονος, Ιχα
  τώ?α μεταβΧηθζ ο* Ιιλ άπίραντο
  περιβόλι, διαοχιζίιιΐνο άπΐ δρέ
  ν πρεφ·ϋ»ουν νά μεταφίρνουν
  Ιξω 4π6 τ)) Γεράπετρο τζΐοτζιδί
  χια. Τδν χάιιηο «ύτο άξίζιι νά
  ν επισκεφθή χανεΐς γιά νά χά
  χαλ£βη ποία μεταβάλη φίρνει
  σε μίαν επαρχίαι ή εξέλιξις
  τβν χρδκον τή; χαλλιεργείας της
  χαί ποΌο συντελεί καμμιά φορά
  ή άχομιχή πβητοίβυλία είς χον
  «λουτιομο* μ·4; δλοχλήρου περιο
  ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙλ
  ΤΗΣ ΑΝλΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
  Πρό χαΐροθ έςιχαζάταν άπό τίος
  θ Φλ Σ
  Αλλά γι' αυΐά Βλα θά μιλ ή3»
  μ« λεπτομερίαΐιροτ, περιγράφβν
  χες οτά ίκίμενα φύλλα τής «Ά
  νορθώ3ε»(> χήν έχδοομή χοθ Λυ
  χεΕου, δπ»ς θά μιλήανμι χαΐ γιά
  χή Σητι'α,ποί!) χο Λμάνι της είναι
  μιά άπο χΐς ώ?αιδτερες έηαρχια
  χες πόλεις χής Κρήτης χαΐ χά χά
  ρια της, χαλοχτιαμίνα χαΐ χβθα
  νά, μ4 άπομονωμένα ο* άπρδσιχα
  δουνί χαΐ λαγχίδικ, ουναγννΐζον
  ται χαΐ ξιπερνοθν σΐ·ν ηολιχι
  σμο πολλά χωρία τής άΛλης Κρή
  της, κςΰ Ιχουν χο προνίμιο τής
  ιίί«ολης αυγχοινωνίαςΐ
  Ηά !έν είναι μόνον ώραΐις χαΐ
  πολιχιοιιένις Ιπαρχίις ή Σητεία
  χαί ή Γεράπετρος. Είναι άχέμη
  γινήτρις έ<4ς παλαιοτάτου πολιχι ομΐθ, χοθ δπο(ου χά Ιρείπια οώ ζονται χάπου-χάπβυ άχδμη χαί δπενθυμίζϊυν είς χον ηαρχτηρηχι χδν έπιονέιχτην τους, πβς χον χαι ρο κβυ οί κρδγονοι τβν οημεοι· νβν πολιτισμίνων λαβν Ιρροχάνι ζαν άγριδρριζες χωσμίνοι μέ ο% οτά παοοβΛΟχτιοτα σπ(τια xου^. ή Κρήχη μας ιίχι πόλεις μέ ύ>γανωμιντ] διομηχανΐα χκΐ
  με Ιξαγωγιχον ίμπδριο.
  Δέν άρχιΐ δμ»ς νά χά λεμε οί»
  Ι χά απλβς οτά παιδία. "Αλλωατι
  1 άδΐ
  ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΑΓΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
  τής Φιλοοίφΐχής Σχο-
  λής 'λθην&ν νάποιος Κρητιχδο,
  γιά νά πάρη τί δίπλ»μά χου. Ή
  ϊ^, μΐταξύ άΧλων, χαί γιά
  περίκημη έηιγρανή τής Γίρ
  τυνος. Ό ςροιντ]ιής απήντησε μέ
  πβλλήν ιύχολΐα, κοθ βρΐθη^εν ή
  έπιγρα«ή, ποιίς την Ιδημοοΐευοι
  χαί χί άναφέρει. Άλλά δταν τδν
  ήρώτηααν, άν χήν είίε δ Ιίιος,
  απήντησε χαχαχδχχινος μ' Ινα λυ
  τττ)μένο <ίχ:». Β,·έ άθιόφοδε, τοθ λέει Ινας χά ίητήί, ιίσαι άπδ την Κρήτη, σποι>δάζ·ις φΐλόλογος χαί δέν έ
  ττήγες οΐή Γορτυνι»;
  —Κατοιχβ μαχρυά άπδ τή Γίρ
  τυνα χαί ίέ' εί χά χά μέσα νά χήν
  έπιοκεφθβ, άηήνχηαεν μέ είλικρί
  νειαν δ φοιτητής.
  —Δέν έηήγες χοΰλάχιοχο μέ τδ
  ΣχολιΙό 031·;
  ποτ ε χά σχολιϊί μχς 21ν
  έχκναν τδοΐ μακρυ» έ( έχδρομίς.
  —"Ε, χδτε οί χέχβ'α σχολιΐχ
  κίνεις χοί ου δάοχαλοι!
  Κ ι" Ιγινε πράγμαχι δ φοιτητής
  αύτδς δάσχαλος, άλλά δχι «αέ τέ
  χοια οχολιΐχ». Ήταν γραφτδ χου
  νά 8ιδάξ- ο' Ινα σχολιΐ^, γιά χδ
  5ν άποχελοθν παράδοσιν οί
  μαχρυνές έχδρομές, χαί νά γνβ-
  ιιέ τδ σχολεΐο αυτό, χαθη
  ώ>, έχιΐνα τα διτοΐα ϊέν
  ώ; μάθη τής οέ ίλβ
  σχολεΤα ...
  * ·
  Τδ μάθημ» τής πατριδογνωοΐας,
  δπ»ς είναι γνβοτδ σ' δλους, 5πάρ
  χει μονάχα οτής Αης ΔημοχιχοΟ
  το κρδγραμμβ! Κι' δμως, ποιό
  ,ο π;βγμα δφείλει νά γνηρ'ου
  καλυτέρα δ μαθητής, άπδ την πα·
  α χου; Ποιδ άλλο μάθημα μπο
  ρεΐ νά διεχδι>ή3η χά κοωτεΐα
  άπδ χήν Πατριδογνβοίο; Κι'δμως
  βπνς ιίπαμε παραπάνω, χδ μάθη
  μχ ούιδ δπίρχει μονάχα στδ πρό
  γραμμχ τής Αης Δημοχιχοθί Ή
  γεωγραφΐα τής Ελλάδος πιυ μπο-
  ρεΐ χάπνς νά ταυχισθ) μέ χήν πά
  χριδογνβσ!», διδίσχεχαι, βηω; ξέ
  ρομε δλοι, άπδ χά ξηρδχαχα έγχει
  ρίδια τής Γεογραφίας, χι' δ μάθη
  τής άνχί νά γνεβρίο- την παχρίβα
  χου, «ής ευ!έν άρ' ήν φίλτερον»,
  χαχά τδν θίογνιν, άναγχάζεχβι ν'
  άπςοττ)ϊίζη Ινα σωρδ δκδματα χ»-
  ρ|ς σημαοΐα. Καί σιγά σιγά γεν* β
  χαί μεοα τού άπέχθεια γιά χή Γε
  «γραφίβ'» χι' Ιΐσι χαταντ^ δλοι
  σχεδέν οί Έλληνες δσον άφο^
  χήν γεβγραβιχή τους χαχάρχιοι
  νά είναι σχράδιονεί, ίκε»ς
  λΐιι δ Χβθηγητής τββ
  μίου μας χ. Νίχος Βέης λιγοκαί, ·1ν« |.·ρι«« πράγματα'
  μέ
  ζοντας. - -- ■ ^ ίηςΐ3( |η(15ή άχριββς λέγονχαι
  Τέ Λδχειον «Κοραή<» ά»έχαθεν »« άχβόονται συχνά, παύουν νά έΡεαριϋαε άλυσιτελή χδν χρδπον προξενοθν πιά έ»τύπ<βση χαί χά τδν δποίον διδάσκεται ή Γε«β τατάσσωνχΒΐ είς χήν θλιβεράν συνο στά οχο?εΙά μας. Γι' βδτδ μοτ&ξίαν τβν ««ινδν χαί τετριμ· Ιψ' δοον χοθ ή:ο δυνατδν. ώ;γά μ«νων»! Τα παιδία γιά νά^ ουγχι ο' δλίχληρη χήν ν«6'0ν «ίίπει νά βοθν. Εϋρυσι έιτεσκιφθην χήν ΒίρειονΈλλάδα χαί ένθαμοθνηι οί αναγνώσται τή(«'βν3ρθώ»»(» χήν ωραίαν περιγρβφήν τή; τολμηπϊ; αυτής έχδρομής χιθ Δυχείου. "Δλ λες φορβς επεσκέφθη τίς άξιολο γώτερες Ιπαρχίες τής Κρήτης κ ι* ι Ε μαθηταί τού Ιχουν γνωρίοει 81118 οοβΐϊβ χι' δχι μέσα άπδ χήν δψ^χτ) γεβγραφίν, χήν παχρί δα τοικ, ιθτως ωστε νά μή φο βοθνται πο< έ δΐι θά χοχχινήσβυν, δτω; έχοχχίνησε δ συμπατρΐώτη; την φοΐτητής, τοθ δκοίου τέ πά θημα έδιηγητήομε οιήν άρνή. 'Υπελείπετο δμως ά<ίμη μιά περιοχή τής Κρήτης, ή χαλλίτε ρ<31 α ως άπ' δλες. την οποίαν χδ Λόχειον ϊέν είχεν έηιαχεφθϊ άχδ μη: Ή περιοχή τής 'Δναχολιχής ατορίες τής άρχαίας Κρήτης χι' άν διάβασις, ίίν νοιώθεις χή συγ χίνησι χαί τδ [Ιγος πιυ νοιώθεις δταν άχουμπ'αη; αχδν τβΐχι Ινος χαλυσμένου σπιχιοθ τής 2*ς π. χ. χιλιετηρίδος χαί χοιτάξης γΰρ» δρδιιους άποφαγνμένους άπε χά παχήματα άνθρώνωΛ χβν δποίβν ή ζ»ή άπέχει άπδ χή διχή σου δλδχληρες χιλιετηρίδες. Ό μάθη τής, λοιπδν, δ οποίος χαθιομενος στδ θρανίο άχοΰει μέ χασμήμαχα νά τοθ λέ; γιά τίν άρχοΐο πολιτι αμο χαί άνυπυμονιί νά σημάνη δι άλειμμα γιά νά παίξη, δταν βρε θη μίοα στά έρείπια τοθ πολιτι- ομοθ ουτοθ οΐαμαια πρεσεχχιχδί, ουγχινεΐταΐ, άναπολεΤ, έρωτβ χαί, χδ σπουδαιβτερο, μ β 6 α Ε ν ε ι. Δυστυχβς στήν έχδρομή τοθ Δυ μη ρχή ής ή χς ή ρ Κρή'.τς, την δποίαν άποτελοθν οΕ χιίου Β·ν Ιλκδον μίρος ικορχίις Ιεραπέτρας χαί Σητείας, μαθηταί χου. Εάν ή» Στήν Ιεραπέτρα χά τελευχοϊα χρό λδ μίρς θ μ νια Ιχει Ι ξελιχθ^ οέ άπίοτευτο πολλά πράγματα. 'Αλλά μιά μάθη δβθμό ή χαλλιΐργεικ τής γής. Έ τιχή έχδρομή οχήν 'Αναχολιχή Βλοι οί δυνατόν έμάνθανον θ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ..ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ" Τβ μνημιΐΜδες αύγγραμμα τ«0 μ«ν«λ*«*«Τ ΒρΝΚΐστββ ΒΙΕΤΩΡΟΪ ΟΥΓΚΩ: ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ το οτσμα αύτό καβαυτβ τ£ν άσμάχΝν πρός τβν αληθή ίρο.τα χαί την αγάπην τβδ πλησίβν άρχΐζ'ΐ *πέ σημερβν νά όημεοκύιται ·Ις την «'^νβρθλΐοιν» καΐ »1& την 3ην βύτής οιλίβα. ΟΙ Α «ΜΟΙ τβ& Β. ΟΥΓΚΩ βά ίιαβ« οίβδν βββν βόίέν ίΧΧο «ναγνΝβμβι, ηλιϊστβι ίέ φΐλανκγν&οταιι ο' άπβχβπτβνν κ«1 Βά φ» λβττβυν τάς επιφυλλίία( ην, διά νά ίχβυν ■Ις την κβτβχην των τβ οπανιήτβρβν μ«1 γλα Φυρβτιρβν φιλβλβγΐΜβν «ρισκύργημα. προχθές εκηρύχθη κσί ήογισεν είς τόν νομόν μας δ αγών κατά τής έλονοσΐας. Δα κάναις τοθ Δήμου κστηοτίσθη σαν συνεργεΐα τβ ό ποία υπό τβς όδηγΐσς τοΟ'ΥγειονομικοΟ κέντοου τής κόλεώς μας άνέ λσβον τό έργον ιής κατα στρο<^ί|ς των κωνωιοΕΐΒων. Μέ πρασινον τβν Παρισίων κιλύΐιτουν τώ στάσιμα νερα καί καταστρέφουν τας προ- νύμφας τθν άνωφελών. Δέν πσραλεΐπουν δέ ν ά μερι μνοθν καί διά την Αποχέτευ σιν τΛν υδάτων των μικρών λάκκων καί των έλθν. Ό ά- ·>·/ ήοχισε καί συνεχΐζβται
  είς τα πέοιξ τής πόλεως κα( είς
  άκτΐνα ίξ χιλιομβτρων,έπΐ τοθ,
  παρόντος. Άργότβρα 6έ θα|
  έπεχταθβ κσί είς ολόκληρον!
  τό^ νομόν. Αί κοινότητος ίκλή
  θησαν ή^η νά δΐαθέσουν τάς|
  Λπσραιτήτους πιστώσεις δια;
  την σύστασιν των άνθελονο
  σιακον συνεργείων. Έκ πά
  ραλλήλου καθιερώθη καί ή άν
  θελονοσιακή έβίεμάς είς τα
  σχολβΐα. Καί £τσι ίντεΐνεται
  καί συστηματοποιεΐται 6 ά
  γον κατά των πυρεχων είς
  Ολόκληρον τόν νομόν μας.
  Τό γεγονός είνε έζαιρετι
  κως ευχάριστον. Διότι ή έλο
  νοσία, δπως κατ' επανάληψιν
  ετονίσαμεν <ο{ εσχάτως άχό| μη, δ χει τρομακτινή^ έξάπλω σιν είς χον τόπον μας. 'Ι&'ως' ιίς την Μεσσαράν την Φοινι' κιάν, τό Γάζι, ΚαβροχΛρι καί τόν Καρτερόν ή έπάρατος σύ τή νόσος χάμνκι θραθσιν κάθε γρόνο. Οί χωοικοί μας μασΐί ζονται, φθΐνουν, μαραΐνονχαι καί καταντοθν άνίκανοι διά χάθε προσπάθειαν βημιουργι κής εργασίας. Καί είς τούς έξηντλημένους όργανιομούς των ευρίσκει πρόσψορον 65α φός άναπτύξεω; ή φυματίω σις καί,τό μιχρόβιον κάθε αλ ληο άσθβνείας. Καί βίβαια, δπως καί άλλο τε έχομεν ύκοστηοίξει Βέν β χομεν την αντίληψιν βτι ή έλο νοσΐα ΘΛ έχλε'ψπ μέ τό χόσι μόν όλΐγου πετρβλαίου ήτρασί νού των ΠορσΙων «ίς τα άπέ ραντα Ελη καί χά τέλματα ή* μέ την χρήσιν τής κινίνης μό νόν. Διότι γνωρίζομεν καλώς καί σύτό λέγει καί ή πεΐρα κσί ή έπιστήαη 8τι μόνον 6 ταν εκτελεσθέν τα παραγω γικά καί έξυγιαντικά Ιργα καί άποζηρανθοθν τα 8Κη έξ ολοκλήρου, θά έξαληφθβ όρι στικφς κα( ή έ<ονοσία άπό τόν τόπον μας. Άλλ' έως β τού γίνουν τα 6ργα σϋτα κα λόν 11 νέ βφαια νά γίνεται δ τι είνε δυνατόν διά την περι στολήν τοθ κακοθ. Καί άπό τής άπόψ;ως αυτής άκριβδς χαιρετΐζομβν καί την σημβρι νήν προσπάθειαν πρός κατα πολίμησιν των έλογενων έστι ών. Αποτελεί μίαν καλήν άρ χήν την οποίαν βλοι θά πρέ πει δχι μόνον νά χαιρετίσω μέν άλλά καί νά ένισχόσω μέν. Διότι ή χαλή οΰιή άρχή πρέιιβι νά ίχΐ) καί τό αΐσιον τβλος τής έλονοσΐας είς τόν τόπον μας. , ΨΕΚΑΣΜΟΣ· ' Ή Γεωργική 'Υπηρεσία τοθ νομοθ μας ύττοοεικνύει καί πόλιν την ανάγκην τής αμέσου διενεργείας τε Ο ψ3κα σμοθ των αμπέλων διά ρΌρβι γαλεΐου πολτοθ. Καί είνε δι καιολογημένη ή έπιμονή της. Ή άκαχασνασία τοθ καιροθ Βημιουργεΐ σοβαροος κινδύ νού Εμφανίσεως περονοσπό ρου. Καί ή λ{|ψ.ς δλων των! προφυλακτικών μέτρων κατά των κινβύνων αυτών, ίΐνε ά πολύτως έπιβεβλημένη. Δ ότι ή εξασφάλισις τής παραγω γής θά πρέπει ν' άποτελή την διαρκή καί μοναδικόν σκίψιν καί άπασχόλησίν μας. ΗΟΔΟΖ ΑΣΙΤΒΝ· Προ έτων πολλων ήρχι σεν ή κατασκευή τής όδοθ Ά γίου Μύρωνος-Ασιτών, χωρίς δμως καί νά τερματισθβ μέ χρι σήμερον. Πρό έτων επί σης ιΤχεν άρχίσει ή κατασκευή όδοθ έξ'Αγίας Βαρβάρας πρός Πρινιά καί εκείθεν είς "Αγιον Μύρωνα 3ιά νά ένωθβ ή Μεσ σαρά άπ' εύθβίας μέ τό δυτι Κιή<η ιίνοκ δλδχληρη χαί έηίκο νος έκο.ρκτεία. Τό Κράτος, δυ οτυχΑς. μέχρι τώρα δέν έφρδντι οε γιά την ουγχοινωνίβ χβν έκαρ χιβν αύΐβν, χι' Ιτσι δ έκιοχέπτης τους ΧΒΤαπονιΙΐαι πολύ. Γι' αυ χο οτήν έχδρομή ουμμετέοχον δ οοι μποροθαβν. Όλοι αΰιοΐ έκο πίαοαν δέββια, άλλά εδοκίμασαν χιόλας δλην την ιΰχαρίοιηοη, ποΰ νοιώθει χανένας Βίαν Ο^ΐερα απδ χοπιαοτιχΐς πορείες ουναν^ αγγελική περιποΐηοι. Έτοι Ινοι βοαν χί οημβίντι αληθινά ή λέ ξις «ανάπαυσις», την δποίαν ή χοι»ον μόνον άπδ τδ σχδμα τοθ γυ μναοχοθ των, άλλά !ΐν έχαταλκδαι ναν χί εσήμαινε πραγματιχά.... Στά ίβομενκ φθλλα τής «Ά νορθώσεβ(> θά προσπαθήσωμε νά
  έχθίσνμε τίς εντυπώσεις μας άπδ
  την έχδρομήν αυτή τοθ Λυχείου
  βιήν Ανατολικήν Κρήχη,
  Μέν. Παρλ«μβΐ(
  κόν διαμέρισμα της επαρχίας
  Μαλϊβυζίου. ΑΙ εργασίαι δ
  μως διεκόπησαν χωρ'ς ποτέ
  νά έπαναληφθοθν. Τώρα ή
  Κυβέρνησις ύπόσχεται νά ά
  ποπερατώσο δλας τάς ήμιτε
  λεΐς όοούς. Ν1 ελπίσωμεν
  λοιπόν ότι θά όλοκλημωθβ- ή
  κατασκευή καί των δύο αύ
  των όδων; Ή μίριμνα τής Κυ
  βερνήοιως υπέρ των όδικων
  ζητημάτων έπιτρέπει καί δι
  καιολογεΤ την δημιουργίαν
  τής έλπίδος αυτής.
  Η ΣΟΥΜΑ-
  Πολλοί παραγωγοί μάς
  τύκωσαν παράπονα δτι χα-
  θυστβρεΐ άκόμη ή πληρωμή
  τής σούμας την οποίαν παρέ-
  δοσαν είς την υπηρεσίαν συγ
  κεντρώσεως στεμφυλοπνεύμα-
  τος. Καί έχουν δίκαιον. Διό¬
  τι ή καθυστέρησις τής πληρω¬
  μάς των σουμοπαραγωγον
  καί μάλιστα είς εποχήν τόσης
  κρίσεως είναι αδικαιολόγητος.
  Δέν αμφιβαλλομεν δέ ότι ή
  Κυβέρνησις, ή ό ποία δέν θά
  είχεν ασφαλώς γνώσιν τοθ
  πράγματος, πληροφορουμένη
  ήδη τοθτο, θά διατάξη την έ
  ταιρίαν νά προββ είς την άμε¬
  σον πληρωμήν των σουμοπα
  ραγωγων.
  ΑΥΟ_ΤΑΙΙΕΙΑ.
  ΓΐΛηροΦορ(αι βάσιμοι ββ-
  βαιοθν δτι απεφασίσθη ή έπα
  νίδρυσις των δημοσον ταμεί
  ών Νεαπόλεως καί Ίεραπέ
  ρας. Τα τσμβΐα αύτά ύφΐσιαν
  το χαί ελειτούργουν καί αλ
  λοτβ. Αί υπηρεσίαι δ« τάς &
  ποίας προσεφέρον καί είς
  τούς κατοί<ους των βιαμερι σμάτων των καί ιίς τό Κράτος ήσαν σημαντιχαί. Άλλ' άργό τερσ, είτε άπό πνεθμα κακώς έννοουμένων οίκονομιών είτε άπό άλλην άδικαιολόγητον πάντως αίΐίαν, τα ταμίϊα αύ τα κατηργήθησαν, Τώρα θά έπανιβρυθίϋν άπό την σημερι νήν κυβέρνησιν. Πολύ ορθώς καί πολύ δικαίως. Διότι θά δι ιυκολονουν τα συμφέροντα καί τθν πολιτών καί τοθ Κρά τους,
  %3
  4
  ΛΙΪΟ ΡΘΩΣ ΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον κα·
  τα γενικήν άπαΙτη-Ίν δια τελευταΐ
  αν φοράν: εΤό δρσμα τού Μάγιερ
  λιγκ»,
  ***
  ΜΙΝΩΛ.-Σήμερον «Ή 5η λεω·
  φόρος» δραμα γεμάτο πβριπέτεια
  κσΐ άγωνία. ΓΑκατάλληλον δι' άνη·
  λ(κους). 'Εκτός προγράμματος ζουρ
  νβλ.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον τό αύτοτε
  λές Εργον «Πά μιά γυναϊκα» ιάκα
  τάλληλον δι" άνηλλίκους) καΐ τού
  έπεισοδιακοϋ «Φάντασμα τοθ αέ¬
  ρος» τα έπεισόδια Ηον, Ιίον.
  ***
  ΔΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  ΛΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  241
  Τοθ ι Προοπέρ Μεριμέ.
  ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Κατά γενικήν
  άπαίτησιν διά
  τελευταίαν φ ο·
  ράν, ή ωραιοτέρα
  ταινία ποϋ έ'γινε
  μέχρι σήμερον:
  ό
  ΤΟΥ
  Σάρλ Μπουαγιέ
  Ντανιέλ Νταριέ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Αΐ·ιΊΡΟΐΣΤΛΜΕΝΗ
  Όκιρέττ* μέ τίιν
  ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΔ
  —Άν ή ;αν 4 άδΐλφός α»ς, ποδ
  Ι ιω: Οϋνώίεΐιοε τδν αδελφ! τβθ
  βασιλιβ ...
  Ή τβυφεχι* Ιπεσε τα χίρι 8
  μ«ς τοθ Μερζδ τρεμούλιζσι, χι'
  ιϊδ*ν νά σηχώνεται ή" σκόνη που
  προξέ-ησε ή σφχΤρα αρχεχΑ μ·χ
  χ0υά άπό τόν περιπατηταί. Ό
  Μιρζύ δέν πίοτευε πβς ό άδελφίς
  τού μτυριθσε να δρίακιχαι μέ»
  σχόν Χϊθολιχό οΐοατο' ώς τίοο
  εύχαρισχήβηχε ιιολυ σάν ι(δε ίτι
  απετιιχε ή ορΓϊί τού. Ό
  ύ
  πος πού είχΐ οημαδίψιι έξαχολού
  θησ* νά πεοιπατΐ άργά, χι' 0>χι
  ρα έξαφχνΕαθηκε π(σ» άπδ τού;
  αωρούς τοθ φρισχοσ«αμμένου χώ
  ματος πού δψδνονταν άπδ Βλις τίς
  μιριΐς γύρω σχήν πίλη.
  ΚΚ.'
  Η ΗΞϋΔΟΣ
  Μ!» φιλή χαΐ ψ'χρή β?οχή
  πού ιίχΐ πίαει άϊιάχοιτα Βλη χ
  νοχτοτ, είγ» πίψιι επί τίλους χ
  σπγμήπ<υμιά θ?μ«ή λάμψΐ) στδ οδρ«νδ, άπδ τδ μίρος τής ανατολή φ»νέρ«νε πως ά'ρχιζε νά χαοάζη Μίλίς διαπερνοθσε μιά 6*ρει δμΐχλη,πιύ χυλο0σι έπ&ω στ*ι γή χαί Πίύ δ ά'νεμες μετιχτίπιζ 156 χι' έχιΐ χαί φαίνονταν σά' νά την {«ανε χομμίτια· αύτες ο Βμιος νιφάδες συμμαζι ΤΕΤΑΡΤΗ |2 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6.46 ΜΝΗΜΕΪΑ •Η Άθήνα Εχη οέ κάθε της γω νια καί Ενα δναλμα. Σέ κόθβ κήπο της καΓ μιά ϊούλάχιστο προτομή κάποιου μεγάλον Πατριώτη Τώρα δημιουργεΐ καί λειοφόρο—πάνθεο των πρωτσγωνιστίιν τοθ έθνικοθ αγώνος. Στή κεντρική λεωφόρο τοθ νέου Πάρκου τοθ Άρεως θά στηθοθν οί προτομές δλων των άρχηγων των έθνικων έπαναστά· σεων. Τό Μεσολόγγι έτιΐσης Εχει τόν «κήπ· των ήρώων» τού. Και κάθε πόλις Εχει κι' ίνα (στορικό μνη μεΓο. "Εχει Ινα τύμβο. μια πλάκα μ χ £στ«· άΐτλίί. ύ θί μσρμαρο ΐ χ μς φς μμζ οντ^ν ε4 λ(γο, σάν τα χβριομένα άπδ χάποιο ηλοΙΌ χΰματα πού ξα ναπίφτοιν χά! γιμίζουν χδ α&λίχ ικ,ύ χάροξε. Μίαα οτήν πίλη, ή άμυδρή λάμ ψη τΐίς δύγής, άναχατβμμέντ, μ «έ φ§ς τΑν δαιιλβν, φώτιζί !ν άρχΐτά ηολυάρΐθμο οβμα ατρα τι§τις χι' έβιλοντάΐς μαζε,μμένου. 6 δρίμο πίύ Ι^ιρνε στον προμα χβνα τοθ Εΰχγγελ(ου. Κιυποθαα υ έ τα πόδια τί λιθόσΐρωιο, χι' έ νινοθντο χ»ο!ς ν' άλλάξουν θίστςι αάν £<θριβποι διαπιραομίνοι ά ΐδ δγρί χαΙ διαπιρκατιχό χρθο, κιύ συνοδίύιι τή» θ ηλί δ ή ή τοθ ηλίου τδν χεΐμβνβτ. Δέν άπί ά δλ φιυγαν νά δλκσφ^μίθ» χαί νά χά- ταρβνται ίχιϊνον η«υ τονς Ιχανε νά ΐίιααοιιν τα τουφ|«ια τέσο Παρ* !λΐς τίς ίρισιίς των Εώζ ί ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαΐ. Νέβ ύφάοματα. Νί·ι μοδΐρνοι χρνμβ- τιαμοι*. ΑΙ τιμαί μας; κΐνΐ αί χε.λότΐραι. ΑΒΕΙΙΣΙλϊ Μανί ρ ς μς !. Εεχώριζ* χανίνας οτΐς ίμιλίις των τδ χίφι χ»ί τ$ν Ιλ πίβα κου Ιμψϋχώνει ιους ατρατκβ τε: 8ί»ν έχτιμοθν τδν άρχηγί τα)/."Ελΐγαν μέ τρόπο άστεΤο χαί μιαοθυμωμίνι. —-Αδϊίς β χακρβιιίνος & ροχΐρΐϊθ, αυτίς 6 Γιάννης πυ δέν χοιμδταΓ, ϋν θά μτοροθσε νά φάγη τδ πρόγιομά τού άν δέν Ι δινε ϊ^α ξυπν-ταθρι στοϋς φονηά· δις τ6ν μ«ρ6ν μα(! —Μαζύ τού κοτέ ϊέν είναι χανένας ο(γουρο( πβς θχ περάση χαλά τή νύχτ;! —Μά τή γενειάδκ τβθ μιχαρίττ) *υρίου Νυάρχοι! 5ν ίεν ακούση 31 λίγο νά ροχαλίζουν οί τοιιφο κιλς Β άποχομςθΑ οάν νά ήαοαν 4χίμη Ο'θ χριββάτι μου. —"Α! μπράβί! νά τδ ροθμι ηου θα μας σκνεϊέίΐυ χ«1 θϊ μάς ήρε φυλάξη ««δ τα κρυολο·· ή ιατα μέβ« ο* αύ τή ιή διαδϋλίομΐχλη, (συνεχ(ζεται) Ένοικι&ζβνται δύο δωμάτια έ πιτΐλωμένα *) μή. Πληροφορίαι τταρ' ήμΓν. ί ί μρμρο πού να θυμίζη τούς άγώνες καΐ τίς θυοΐες της για την Ελευθερία. ΚσΙ ή Κρήτη; ΤΑ1 ή Κρήτηΐ ΕΤναι ή Ιδία ϊνα μνηυεϊο αΐματόβρεκτο. Είναι κή πος ήρώων κι' ήμιθέων, όλόκληρη, οτήν κάθε της γωνιά, οτή κάθε της οιζοβουνιά, στόν κάθε κάμπο της 1 τ" άκρογιάλι της. Κάθε της πέτοα είνε ποτισμένη άπό οΐμα. Κάθε της δένδρο καΙ λουλούδι είνε μεγαλωμένο μκσα οέ μπαρουτιων κσπνούς.'Ομως Ρέν τα καταψερε ν' άπσθανατΐοη δλα σΰτά τα £πη καΙ τούς θρθλους καΐ τοθς ήρωϊσμούς μέ σθμβολα καΙ μνημεΐα. Τό Άοκσδι κι' ή ΜΙλοτος υψώθη κσν πελώρια δείγματα αύτοθυσΐας ΚαΙ ήρωϊσμοθ. ιτού έφώτισαν μέ τή λάμψι τους τίς σκοτισμένες συνει δήοεις κσΐ ήνοιξαν των δρόμον ■πρός την Έλϊυθερΐβ. Κι' δμως υπήρξε κΐνδυνος νά ξεχασθοθν, γιατΐ οϋτε μια τιλακα καν μέ μια χρονολογΐα Βέν εστήθη κβ γιά να έν θυμίζη δτι οτβ μερη σύτά εγράφησαν οί ώραιότερες κι' οί φωτεινότερες σελίδες τής άνθρω τΐΐνης ΙοτορΙας. Τώρα εοτυχως, γΐνεται μιά προ σπάθεια νά γίνη Εναμνημεΐο στόν —Ή Γκρέτα Γκάρμπ· χρβ«· οτβΙ καλαί· δβνειά της; Έ χοηω«Εα ηγρφή τοΒ Χίλλονοοντ, συζητεΐ χ«τ' αύ τάς Ιαχ ϊύοχολον πςόβληυα. "Ενας Βιρολινίζις βιομήχανος ζητεί αηδ την Γχκέτα Γχάρμπο νά τβθ χαχά ου;τ) 10 χιλιάδας δολλαρίων τ<ίς εΐχε δ»νΐίσ·ι κ(ό ττρωταγωνιοτή τοθ ΆρκαδΙου: Στόν δράματος τοθ μπουρλωτιέρη των ψυχών κοΐ των σωμάτων, τόν Κωνσταντΐνο Πσμπουδή, θά γίνη ό άνδριάντας τού καΙ , θο> στηθπ
  πάνω σ' ίνα συμβολικό μνημεϊο,
  στό "Αδελε, στό χωριό τού. Ή
  έπιτροπή πού έοχηματίσθηκε γιά
  τό ·κοπόν αύτό, μέ έπικεφαλής
  τόν κ. Ε. Τσουδερό κοΐ τόν καθη
  γςτήν τοθ Πανεπιστημίου κ, Χατζη
  δάκη, παρέχουν την ένγύησι 6τι
  θά γ(νβ τό μνημεϊο.
  Κι'ή τα ν καιρόί! Όφείλομε νά
  τιμήσωμε τβύς ήρωας καΙ τούς
  προ^όνους μας γιά νά τιμήσωμε
  τούς εαυτούς μας. ΠατΙ λαός τού
  εέντψδ τούς έλευθερωτος το^,
  λαος πού λησμονεΤ την Ιστορία
  τού είνε τΐΓοδικαομένος οέ γρήγο
  ρον άφανισμό. ΆντΙθετα λαος πού
  άνεγείρει μνημεΐα στούς μεγάλους
  τού ήρκες, είνε απολύτως βίβαιο
  δτι θά Οψωθβ ο' άνώτερες σφοΐ
  ρες πολιτισμοθ κι' ώραΐων κατα
  ή Μ Ι
  κτήσεω»
  Μ.—
  χά
  έτβν. Κα! ι Ε αστίρες τοθ
  Υβυντ περιμίνουν νά Ιδουν άν ή
  Γκρίτα Γκάρμπο θά θε)ήβη νά
  ηληρώοη τδ χρίος ιης ή θά τδ
  αρνηθή, όπέτε 6 δβνΐιο-ής της 8ά
  χίμη αγωγήν εναντίον της.
  *♦*
  —-Έχΐι 23 παιδία κ«1 γΐνά
  ακομη!
  "Ενας ουντβξΐοθχος £»πά>λτ}λος
  των Οδγγρικβν σιίηροδρίμων,
  Γκάλλοδίτς δ έματι άπεχιηο< κατ' αύτάς τό εΐχβοτόν τρίτον τού τέ χνον Ινα χαριτ«μίνο χοριταάχΓ. Κα! τα 2λλα 22 παιδία χοθ Γ*άλ λοδιτς ε&ρίακονΐαι έν ζ»). Ή ού ζυγος τε Ο άντιδασι)ίως ναυίρχβυ Χ^ρτυ θά βαπτιΌη χαχά ηβ9>ν πι
  σανέτι,τα τό ίρΐφος. Τό Ιδιν τέ¬
  κνον τής οικογενείας τό ιίχε 6α
  πτίοει ή άρχιδιύχισα Ίβέλλ
  χαί χό 21ον τό είχεν ή
  6 «Λ&θαιώ' πρό τινος πρηθυπονρ
  γδ; Γχομπίες.
  ΜΙ1ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒίίΙΑΙίίί -
  'Αμερικανοΰ
  κκατομμνριούχου.
  Ό γαλλικής χαχαιωγής Άμερι-
  χανδς τραπεζίττ;ς Ζύλ-Σιμάν Μηΐς
  άιήγγεΐλιν δτι Ε»ρίζ«ι είς την πό
  λιτείαν χής Νΐας'Γόρχης την θαυ-
  μαοίαν συλλογήν τε υ χαλλιτεχνι-
  ί
  χ6ν
  χαίώ; *αΙ τδ επ!
  γ ή
  πιρΐϊήμου Πίμτητ;ς Λταΐφόρου μΐ
  γαρόντοκ, τδ δπκΐον θά με·.κβλτ(-
  θξ ιίς Μοι,ΌΐΙον. Ή αυλλογή χοθ
  'ΑμεριχανβΟ π&λυΐχαχομμυριούχου
  δπολογΙζΐΤΗΐ ίχι Ιχει αξίαν 20 έ
  χκτεμμυρίων δολλϊρΕων, περιλαμ
  βάνε- ϋέ Ιργα τε Ο Ρεμπράντ, τοθ
  Ρφαήλ, Τ3θ Τ,αίανϋΟ, τε Ο Μποτ-
  τιταίλΐ, χοΟ Βΐν Νύ*. χςθ Χίλ-
  μηό ι·*, τοθ Βϊΐ-ώ χά Ι άλλοιν μιγά
  λων ζά
  Πωλεϊιαι έν καλρ κατσστάσε-
  μηχανή κορδελιάσματος ουστήμα
  τος Σ-Ιγγερ καΙ είς τιμήν τιολ£>
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι τταρ' ημίν.
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  ΤΟ ^ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΟΝΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ. 17 (ΧΕΐ'ΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ- ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΜμ«τι« ΐύάΐρα, βύπλιοι.
  ΈηίηλΜσις χαινουρνήί·
  Καβαριέτης αμΐμπτβς.
  Ύπηρβσί* «ρόβυμβς.
  Τό νέον ΞκνοΒοιχιΐον Οπνου τό ΕΜΠΟΡΙ¬
  ΚΟΝ θά καταστή τό μοναδικόν κίντρον
  Βιαμονξς βιά κάθι ξένον «ού θά έρχεται
  στό Ηράκλειον.
  109 -ιν
  Γι' αυτήν την Ιλλι ψι
  πρίς τδ ίιρδν πρέαωκον τή; βχ-
  σιλίσσης, ή χαχηγορία ήθελε νά
  παρουσιασθή δ χαρδινάλιοζ πρ)
  τοθ διχασΐηρΕου χά Ι νά ζητήαη
  δημασ'κ συγγώμην, νά ττα5α:ττ;θϊ
  ίέ άμίσως άπδ δλα τού τα άξιώ
  ματα. Τδ άντΕθεχο χίμμβ πεύ ή·
  ταν χά:* τής ΒχσιλΙσσης έζητοθ-
  σιν άπιναντίος άθώωσιν & ε; Β-
  ,ιολ Έφ' ίσον ό χαοδινάλιος ή
  παχήβη, ήταν άΊπιλκς σιν τό
  χιόνι. Μιά τέχοια απόφασις 6μ»{
  ήιαν ίπιχΕνδκνη. Γιατί εάν τδ δι-
  χασχήριο έπαραδιχίταν τώ; δ
  χαρδΐναλιος έδιχαιοθτο νά πιστέ-
  ψΐ, λδγψ χής γνωσιής διαγ»γής
  τής ΜαρΕας—'Αντουανέχτας, Βχι
  ήτοι ν Βϋνατή χίση έλευθεριόιης
  ίχ μέρους της—αάν νά έπέχρινε
  δημοσία την ίτχιπολαιότητα τής
  βασιλίσσης. Τδ ζήνημχ ήΐαν λ>·
  πιίτατο: Εάν άνιγναρΐζετο τώ;
  δ χαρδιναλΐος είχεν επιδείξη, τού
  λίχ σ:ον Ιλλι ψ:ν σιβασμοθ ί<αν τι χής δϊοιλίσσηί, ή ΜχρΕα—Άν τοιιβινέττα θά άπεζημιφνιχο γιά την ΧΛνάχρηαι πιύ ιίχι γΙνη,ιΕς βάρος χ&0 ά-όμαχίς της. Εάν δ μω; δ Ρΐάν ήθωώνιτο £νευ Βριον, ή απόφασις ούιή θά Ιμαιαζε με ή'ιικήν χαταδίχην τής ΜχρΕκς— Άντουκνέττας. Αύτδ τδ ήξεραν ι Ε διχααιες τοθ χοινοβοιιλιΌυ' τα δύο χίμμαΐα χαί δ λαος έρριγοθσαν άπδ την άνυ· πομονηοία. Ή απόφασις έχιΕνη ίεν έπρέχειτο νά λύση άτΐλ&ς μ(αν άπομονωμένη χοΐ άοήμκνιη 5πί· θέσι. Δέν ήταν ίδιωΐιχή διαφορά, ήι*ν πβλιχιχό ζήτημβ: Τδ γαλ λιχδ κ?ιν&6ίύλ[ο ίϋεωροΓσιν άχό μη τή δαοίλισοα πρόσωπον ίερδν χαί άπαραδίςσιον; "Η χ«1 ή 6α- οίλιοσα, ίπως χάϋ« Γίλλος πολί¬ τη;, υπήνιτο σκύς νδμους τής χώρα(; ΟΕ διχαστές συνισ*ίπτ.οντο επί δεχαίξη ώρΐ(. Οί γνίιιις αυη χρεύοντο, χ«τώ; χά Ι τα συμφέρον τα. Γιαχί οΕ δύο μερίδΐς είχαν κινητοποιήση τα πάντβ, άνόμη η χαί τδ χρήμα. Επί βμ τώρα 2λχ χά μέλη ΧίΟ χοινοβου λίου έδαλιδεσχοπιθντο, έφοβερί- ζοντο, έξηγοράζοντο. Ό χόσμος έτραγουδοθοι στοΰς δρίμοιις: «;) τα θελετε, τδ χρήμ» διιυθύνιι τα πάντο». 'Αλλά 6πήρχε χά Ι μιά έλλη ί ψις τής υποθέσεως έξ Ιιου σημχν τιχή. Ήίαν παρα πολλιί άνάμι- 3α οΐους διχασ;ές έχΐΐνοι Πίύ επ! σιυαν πώ; Ιπρεπε νά ^ χαλδ μάϋημβ σΐήν ίξίυοίο—ςιτο δασιλτ,α χ»! τή βχσίλισσχ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίχθησαν χθές έξ "Αθηνών οί κ κ. Δ. Κιοσκλής καΙ •Αριστ. Βαρδάκης. —ΈπΙσης άφΐχθη ό κ. Διακάκης. —Άφΐκοντο έπΐσης χθές έξ Άθη νών οί κ. κ. Κ. Αντωνακάκης, Μικ. Τζτνάκη'; καΙ Γ. Βασιλάκης μβτο τής κυρΐας τού. ΕΥΓΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ.- Δΐς Εύαγ γελΐα ΛαμττρινοΟ κ. ΊωΛννης Πεχ παδόττουλος>έτ£λ6σαν τοθς γαμους
  των καΙ ανεχώρησαν δι' "Αθήνας.
  —Ό κ. Νικόλαος Π" Εύαγ. Μα
  νοοσάκης καΐ ή δνΐς Μαρία Νεράν
  τζη ετέλεσαν την παρελθούσαν Κ υ
  ριακήν τούς γάμους των ίν Πόρω.
  Παράνυμφος τισρέστη ή κ. Μαρίνα
  Μιχ. Ντίρλα έμπόρου.
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Την παρελθοθσαν
  Παρασκ«ΐ)ήν απεβίωσεν είς Πεζβ
  χρηστή καΙ ένάρετος δέσποινα ή Έ
  λένη Γ, Συμνιανάκη. Την κηδείαν
  της γενομένην αυθημερόν παρηκο
  λοόθησεν ττολύς κόσμος έκ των χω
  ρΐων τοθ Δήμου Άγιων Παρα·κι·
  ών, έκτιμαν τας άρετάς τής μετα
  στσσης. Τούς οίκεΐους της συλλυ
  πούμεθα θερμώς.
  —Συνεπεία ΚΒοαυνοβόλου νόσου
  καθ" /)ς 8έν ΐσχυσαν οθτε της ^έτα
  στήμης τα φωτσ, οΰτε καΙ των ο(.
  κείων αί ττεριποιήσεις καΙ .ή στορ
  γή απέθανε νέος άκόμη ό ΕΟάγγε-
  λος 'Λττοοτολάκης έκ των μάλλον
  συμτιαθων τύπω ν τής κοινωνίας
  μας. ΣυνεχΙσας πρό μΐ"ρού εΐσέτι
  τό εμπορικήν στάδιον τοθ μακαρί
  τού πατρός τού, ό μβταατάς, εΤχε
  τεθή είς την σειράν των τ^ώτων
  έξαγωγέων σταφίδος, ιιαρ' όλας
  δέ τάς άντιξοότητας τΐοθ συνήντη
  σε τό τοττικόν εμπόριον τα δύο τε
  λευταϊα 6ιη ήγων'ζετο νά άκο
  λοιιθήοη χά Ιχνη τοθ πατρός χου,
  ο6τινος τό εμπορικόν δαιμόνιον ύ
  πήρξε ακατανίκητον. Ό πρόωρος
  καΙ άνέλταστος θάναχος τοθ Εύαγ
  γέλ,ου Άποοτολάκη ,έπροξένηοεν
  βαθείαν λύπην είς δλους δσοι τόν
  έγνώρισαν. Ή σορός τού μετεφέρ
  θη χθές είς Νεάπολιν, Ιδιαιτέραν
  τού Πατριδα, δΊΐου καί ένεταφκΐ.
  σθη.
  Είς την σύζυγον καί τάς άδελφ*ς
  τοθ μετσστάντος ή «Ανάρθωσις·
  άπευθύνει θερμά συλλυπητήρια.
  ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡ1ΟΝ.- ΟΙ χρόφι.
  μοί καί τό προσωπικόν τοθ Πτωχο
  κομεΐου ευχαρίστου ν θερμώς τόν
  κ. Γεώργιον Λιαπακην διά τα επί
  τ{| ΰνομαοτικϋ τού έορτη προσφερ-
  θέντα δώρα. Έπΐσης την δΐδα Δό·
  ξα Παπαγιαννάκη διδασκάλισσαν
  καταθέσασαν δρχ, 300 πρός παρο
  χήν έκλεκτοθ ΦαγητοΟ είς μνήμην
  ιοϋ προσφιλοθς πατρός της Γεωρ-
  γίου.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  <πί χέσα χ^όνΐα εΓχαν φερθξ με τόσην άϊιαφορία πρδς τδ χοιν& δύλ Κ" ί:αΐ διά ψή$ σιέξ χκχά ιίχοσιΐύο δ χαρδινάλιο; έχη',ύχθη άθΑος «ϋνευ εύίΐμΐα" μομφής>* τδ 15ιο χαί δ φίλες τού
  Κχλλιέστρο χΛ ή Νικόλ, ή νέ
  σΐιμη μοδιστροθλ».
  ΙπεδείχΚη χ»ί ηρδς
  Έπιείχεια
  τιύ; συνερ
  ■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΜΛΝΟΑΙΣΓ ΙΟ ΝΙ Ο!
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-«μΥΧΙΑΤΡΟ2
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΜ2. νγχΐΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Δεχεται 1ν τί) Ιατρείω
  «υ. ύβέ( ΠΐιραιΒς 17ό'
  ΑβΗΝΑί Τηλ. 52.379
  ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΖ»
  Δεχάμεβα ηαρ«νν·λ(α< ψητου γιά οπΐτια. δια ¥«υμ«τ« έ(οχιχ« Κλπ. Διά Τβ«ς χ. κ. Πελάτας έγνυώ μεβα «άντβτε φρΙοΝο ψιιτβ. κβ κβρετσι, έ(αιρετικό *ρ«οΙ, * Ναϊ ρετοίνα μβσχάτη Νίι χάνετε Ναιρ|. σκίφβήτ, μιχς (έναντι «βλβιάς Νβμβρχίβς) κεΤρβηλευρεκ «ντ>«ροο·ΐιιεΙ«( αι
  ν Χα««ντι.
  ΙΛΛ». ΜβΥΛΑΪ
  ~
  Διαθέτει ά«ό οήμερον *ίς την κατανάλωσιν κρός
  κατ' όν άν λιανικώς μϊγμα ΛΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ χαί ΚΛΑ1Ο·
  ΛΑ4Ο1* (.85 ) 1 «5 ο)ο) έξευγενιβμένου καί φιλτρβιριομένου.
  ΕΓΓΥΑΤΑΙ
  Έν πάση ευθύνη ότι τό μϊγμα τούτο είναι ανώτερον όχι μόνον
  άπό απόψεως θρεπτιχής χαί ύγϊεινή ίλλά χαί άπό απόψεως ΓΕΥ¬
  ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥ ΣΙΑ Σ τού έλαιολάδου χ«1 τής πλέον έχλεχτής
  άχόμη ποιότητος.
  ΔΙΕΥΚΡ ΙΝΙΖΕΙ
  'Ότιτό ΑΡΑΧΙΔΕΑΑ1ΟΝ ούδιμίαν σχέσιν έχει μέ τα έν
  τή άγορά μας κατωτέρων ποιοτήτων σπορέλαια ο ι όν ήλιέλαια
  κ.τ.λ. καί ΣΥΝΙΣΤΑ είς τούς καταναλωτάς νά άποιχοΰν να
  βλέπουν είς τα ίοχεί» άπό τα όποΐα άγοράζουν το λάδι τους τόν
  χαραχτηρισμό «νμϊγμα βραχιδελαίου χαί έλαιολάδου» χά Ι τό οήμα
  «Τάλως» διά νά μάς έχουν ύηευβύνους αν τυχόν τό προϊόν μας
  δέν είναι άτ>ό πάσης πλευράς ανώτερον όχι μόνον των σπορελαί-
  ών άλλά καί αυτού τοθ έκλεκτού έλαιολάδου.
  Δια πάσαν πληροφορίαν τηλεφωνήσατεί
  β. 88 ) ρβιφ,,ν,ρ^ «χάλως»
  9.36
  (Πρατήριον Ν. Παρασύρη)
  (Πρατήριον Χ. Πορταλάχη)
  γούί, οί δποΐοι εγλύτωσεν μέ την
  ποινή νής έξορΐας. ϊά απασμένα
  έπλήροσιν ή χόμησσκ νιέ λά Μίτ.
  Κατεδικάσθη διά πλειψη?!ας ιί(
  μ«οιίγωοιν ύπδ τοθ δημίου, ΐίς
  ατιγματιομδν διά π«ρΐ»χ;ωμίνου
  ^ιδήροα χαί είς ίβίδιον έγχάθιιρ
  ξι» στή Σαλπιτριέρη·
  (συνεχΐζεται)
  Παρκχαλιΐται ή Μαρία χήοα
  Στίλιου ΓλυνοΟ όπως προσέλθη
  είς τό Νομαρχιακόν Κατάσχημα
  ϊνα παραλάβη τό υπό τοθ υπουρ
  νείου 'Εσωτερικων άτιοσΐαλεν αύ
  Ι'Εκ τοθ Γραφέίου τής Νομαρ
  χίος).
  '_ Δ«Μτ»λ«γρ«φο( άρτίως κατηρ
  τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί
  κον άντιγραφήν μελετών Μηχανι
  κων, ώς καί παντός βΐδους κει
  μβνου.
  (Πληροφορίαι ίκ τοθ ΔογιστηρΙ
  ου μας).
  ΤΙΣ-
  ΣΦΡΑΠΔΕΣ
  -----------_ΣΑΣ
  ■■■■Η
  ΚΑΤ/ΤΔ
  ΐ1,ΛΑΙ?(ΙΓ>ΤΙ1
  Άναμφΐοβήτητα, ή πόλις μας Ι
  χει σημαντικάς προόδους έπιτελέ.
  σει τα τελευταία χρόνια παρ' δλα
  ΰσα λέγονται άπό τούς μεμψιμοί-
  ρους.
  —Είς δλους τούς τομεϊς, τής ώ-
  γιεινής, τοθ έξωραΤσμοθ, τής άττο·
  κχήσεως σχολείων, Ιδρυμάχων καί
  κέντρων ώνσψυχής ή πρόοδος εί*
  ναι καταφανής.
  —Ιδιαιτέρως ΰμως είς την *ργ4
  νωσιν καί χον συγχοονισμόν τοθ
  Πανανεΐου, ΝοσοκομεΙου Εχει έπέλ
  θει μιά κολοοσιαία μεταβολή.
  —Τόση είναι μάλιστα ή βελτίΜ·
  σις τοθ μοναδικοθ αύτοθ νοσοκο-
  μειακοθ (δρύματός μας ώ ότε να
  θεωρεϊται τουτο εφάμιλλο πρός χά
  καλυτέρα θβραπευτηρια (Ι)ς πρω·
  τευούσης.
  —ΑΙ εργασίαι τής Ανεγέρσεως
  τοθ ΜουσεΙου μας προχωροόν μέ
  εξαιρετικήν γοργόχητα. Κι' αύτό
  είναι έξαιρ&πκως ευχάριστον.
  -- Άλλά χής Παιδαγωγικής Άκα
  δπμΓας ή αποπεράτωσις θ' άργήσπ
  φαίνεται δυστυχώς επί πολύ άκώ·
  μη.
  — Κι' αύτό, άπό Ελλειψι πιστώ·
  σεων. Έν τούτοις αί πιστώαεις ΘΑ
  πρεπε νά έξευρεθοθν όπωοδήποτκ.
  —Άπό προχθές ευρίσκεται είς
  τάς Αθήνας ό Δήμαρχος κ, Μη«
  νας Γεωργιάδης,
  —Κι' ελπίζομεν δΐι μαζΐ με τ'
  άλλα ζητήματα τής πόλεως Θο θυ
  μηθη καί τό ζήτημα τής διανοΐξε
  ως των τειχών,
  —Καί θά επιτύχη νά λάβη την
  αδεία γι' αύτό άπο τό υπουργείον
  τής ΠαιδίΕας.
  —Ή Ανέγερσις τοθ νέου συνοΐ
  κισμοθ είς τίς «Πατέλλες» φαίνε
  τυΐ ότι θά συντελεσθή, σύντομα.
  —"£τσι ή πόλις θ' απαλλαγή α.
  πό τα τΐαραπήγματα. Καί οί φτω
  χοΐ πρόσφυγες θά παύσουν νά στι
  βάζωνται σέ άποθηκες καί τίαμιά
  ώσάν αΐχμάλωτοι.
  —Ή άγορά μας κατεκλΰσθη ά
  πό τα προί'όντα των Μαλλιώτικων
  περιβολιών.
  —ΚαΙ φαίνεχαι ο τι στ' ώραϊο αύ
  τό χωριό Εστειλε εφέτος την εύλ·
  γΐα τού ό θεός.
  —Όλα τα εΙδη τής παραγωγείς
  είναι καλά καΐδφθονα στά Μάλ
  λια εφέτος.
  —ΟΙ τελευταίας ήσυχβς μαγευτι
  κές βραδυές κεντοθν την δρεξι πολ
  λών ,γιά ύπαΐθριους νυκτερινοώς
  περιπάτους.
  —Άλλά ή ψυχρίτσα εΤναι άκό
  μη άρκετά αίοθητή καΙ έπικίνδυ
  νος.
  —ΚαΙ πολλοΐ Εχουν πληρώσβι
  τάς τολμηράς ίξόβους των μέ α
  γριο πούντιασμα καί συνάχι.
  —Τό σινβ Πουλακάκη θά προβά
  λη καί πάλιν σήμερον «τό Δρ*
  μα τοθ Μάγιερλιγκ» κατά γενικήν
  άπαΐτησιν.
  —Πρόκειται περΐ άληθινοθ κινη
  ματογραφικοθ άριστουργήματος
  τό όποΓον θά ηρίπει νά δυθν 6
  λοι.
  —Ή Μινώα προβάλλει εν τω με
  ταξθ τή μ «5η Λεωφόρον».
  Ρέιτορτερ
  έξ Άβη
  Νερανχζούλπς.
  ΚΙΝΗΣϋ._-|
  " ό
  ΐυνΐ»ς, 6λ° ? μοδ4^σ
  Υυνσι«[«ν καί άνβρικών
  Α'Π Ο Ρθ £1 Σ Ι 2
  ^«•««^^■^("ι
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΝΝΗΣ
  Α'.
  Έακεβκ μεθ' ήμίρβν 6δβικορι«(.
  τος πρώτας ημέρας τοθ μηνός Ό<τωβρ ου 1815, ώ^αν περίπου πρό της τοθ ηλίου δύσβως, ε(σήρχετο είς ιήν μικράν πόλιν Δ .. ανθοωτΐος 65οι- πβρος, πίζή Οί σπάνιοι τ<δν κατοθων, οί κατά την ώοαν εκείνην τυγόντες είς χά πσοσθυρα. ή είς τα κατώ,φλια. των οία&ν των, παρβτήοουν τόν όδοιπό ρον τοθτον οπόπτωςΐ Δυσκόλακ έβΧ,έπβτο βιαβάτης τόσον άθλιος, τό φαινόμενον. Ό βνθρωιιος ι δ τος ήτο μετρίου άνασ ήματος, ιΰ:ωστο$ κα' *(ς ιήν άκ- μήν τής ήλικίας· τεοσαράχοντα καΐ εξ τ) τέσσαρα κοντα κσί όκτω βτών. Τό σκιάδΐον τοθ κασκέτου. ^ Αφόρει χαμηλσ, "«ρυπτε μέρος τοθ ήλιοχαοθς *αΙ υ¬ πό τοθ Ιδρώτος πβριρρύτου προσώπου τού. Ό χι των τού, χιτών έξ ύφάσματος χοιδροθ, όποκιτρίνου, κσρφωμένος ών μόνον ιίς τόν λαιμόν δια μιχΓβ; τινος άργυρας αγκύρα*, ήνοίγετο κατωτέρω καΐ έ φαίετο τό Βοσύ τχθ άνβρός στήθος. ΕΤχβν ίνα λαι μοδίτην περιβστραμμένον δίκην σχοινΙΌυ- ή πβρ.σκε ΟΙ ΑβΛΙΟΊ Σελ. 1 λ(ς τού έκ κανΐου κυανοθ, τετριμμένη, παλαιωμένη, λβυχανθεΐσα είς τό εν των γονάτων κσί τρυτιημένη είς τό ϊιερόν μίαν έφόρει παλαιάν βλοθζαν, φαιβν, σχ«6όν ράκος, είς τό ίνα τΓ)ς οποίας άγχΛνσ, κατα λυθέντα είχεν έπβρραμμένον διά σπάνχου έμβΐλω· μα έξ έοιούχου πραοΐνου. "Επί τοθ ώαου τού έβά» στσζε σάκκον στρατιωτικόν κατάμεστον καΐ καλάς κουιιβωμένον χαΐ ν*ώτατον. Έ<ράτει δέ καΙ ράβδον φοβεράν διά τούθ δζους της. Περΐκνημΐ5ας δέν 'φ5· ρει, οί πόβες τού ήσαν νυμνοΐ 4ντός άρβυλον πετα- λωμενων δια κλήθους ήων. Ή κεφαλή κεκαρμενη- μακρόν τό γένειον. Ό Ιυρώς· 6 καύσων, ή πεΐή όοοιπορΐα, ό κονιορ- τός, πρόσθετον, άγνοο τί νά π©, κάτι τό ουπαρόν είς την έλεεινήν τούτην ύπαρξιν. Ή κόμη ήτο ψ,λή αλλ' α( τρΐχες είχον αοξήσει ή^η ολίγον καί ήσαν ώ; ά «ανθ αα. ΟύΒβίς έγΐγνωσκε τόν άνθρωπον τοθτον. ΒίβοΙ- ως ήτο παρρφΐτης. Πόθεν δέ ήρχετο; άπό νότου. "Λ π ο χον δχθών τής θαλάσσης Γσως, έπειδή ι(σ|)λ· θεν είς την πόλιν Δ...δια τής αυτής όδοθ, ή"πς πρό έ τι τα μηνών είχεν 158 διερχόμενον τόν Ναπολέοντα μετοβϊΐνοντα τότε έκ Κάννης είς Παρισίους. Ό άν- θρωπος ο δ τος έξάπαντος έπβριπάχησϊ βι' δλης τί)ς ημέρας διότι εφαίνετο ' ουρττσμένος. ΓυναΤκες τινβς τοθ παλαιοθ τιροαστεΐου, κειμένου παρα τα κράσπβ- δα τής πόλεως, είχον Ιδβ βτι έστόθη όπό την βεν δροστοιχΐαν τοθ περιπάτου κα( δπιεν άπό την βρό σιν. Πρέπει πολύ νά 48 ψατ, διότι παιδία τίνα άκο λουθοθντα ούτον, τόν εί δα ν πάλιν Ιστάμενον καΙ πΐνοντα καί είς άλλην βροσιν την τής πλατεΐας τής άγορας απέχουσαν τής πρώτης περΐ τα διακ, τόν παρετήρησε μετ* προσο¬
  χήν τόν ηκολούθησε διά τοθ βλέμματος άπομακρυ
  νόμβνον καί εισήλθεν »1ς τό δημαρχείον.
  Ύιιϊ|ρχβ τότε είς Δ...*αλόν ξενοδοχείον τοθΣτου
  ροθ κολούμενον. Τό διηύθυνε δέ τις ΊωακεΙμ Λά-
  Βαρος χαίρων είς την πόλιν ύπόληψ ν, ώς συγγενής
  4Λλρυ τινός Λϊβάρου, κρατούντος έν Γρβνόβλη τό
  ξενοβοχιΐον των Τριών ΔελφΙνων κα( ύιηοετήσαν-
  τος είς τόν σύτοκραταρικον στρατόν. Επί τής άπο
  Βάσεως τοθ αύτοχράτορος. πολλά είχον διαθρυλ-
  ληθή ι ι* τόν τόπον περΐ τοθ ξβνοδοχείου έκεΐνου
  των τριών ΔβλφΚων. Διηγοθντο δΐι ό στρατηγός
  Βερτράνβος εΤχβν βλθει καΐ κατρλόσβι έχεΐ πολλά¬
  κις *ντός τοθ ΊανουαρΙου, μετημφΐίσμένος ώς άμα·
  ξηλ'άιηί. βιανέμων παράσημα είς στρατιώτας κοί
  ναπολεόνια μέ τοίς φοοκταις είς πολλούς των «ο-
  λιτων Τό άληθές είνε βτι δ Ναπολέων, εισελθών
  είς Γρενόβλην, Ε έν ηθέλησε νά καταλοση είς τό Βη
  μαρχεΤον, άλλ' ηύχαρΐστησε τόν δήμαρχον εΐπών:
  €θί καταλύσω είς ενός Λξίου άνθρώπου, γ>ωστοθ
  μου>, χαΐ χατέλυσβν είς τούς Τρείς Δελβΐνας. Αδ
  τη « ββζα τοθ Λοβάρου των Τριών ΔελφΙνων άντο
  νεκλάτο έξ αποστάσεως λευγβν εΐκοσιπεντε επί τοθ
  Λ-ϊζάρου τοθ ΣταυροΟ. ΚαΙ οθιως ελέγετο περί αό
  τοθ: €ΕΤνε έξάδελφος έκεΐνου τής Γρενόβλης».
  •Ο άνθρωπον κατηυθύνθη πρός τό ξενοδοχείον
  τοθτο, τό βίλτιστον τοθ τόπου. Εισήλθεν είς τό μα-
  γεμρβΐρν, άνοιγόμε»ον άμ»}?»« ·'· ϊ<Κ *δοΟ. Ήσαν άνημμένα βλα τα ποραυνα' μεγάλη δέ φλόξ άνεδΐ- βετο φαΐβρώς άπό τής εστίας διά τα ψητά. Ό ξενο- δόχος δοτις ήτο συγχρόνως χαΐ άρχιμάγειρος, μετέ βαινεν Από τής πυεσ,ς έκείνης ιίς τάς χύτρας, πο- λυάσχολος καί έπιτηρον πρός παρασκευήν εξαίρε¬ τον δε(«νου παραγγελθέντος υπό άμσξηλατων, ών ήκουοντο ιίς τό προσεχές δομα οΐθοριβώδεις σονο μιλΐαμ κεΐ οί γέλωτες. Ώς γιγνώσκουσιν οί όδοιπο· ρήσαντες έν Γαλλία ουδείς καλοτρώγει δσον οί ά- νωγιάται. |«<ν·χΐςιτβι) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕίΝΗΣ ΓενικαΙ δισιτολονικαΐ ννώσίΐί Τα έττιχειρήματα των Φυτοφάγων Δ'. Ή χολέρα ουδέποτε εΐσέβα λεν ε(ς τό μοναστήοιόν αας έ- πιλέγει ό άββάς ΔΒβρ/ϋν, έ ν ώ έλυμαίνετο τα περίνωρα καί εΤνε γβγονός πασΐγνω στον δτι αί επιδηαίαι σταμσ τοθν είς τό κατώφλιον τής Όλα αύτά τα γεγονότα εί νέ ομολογούμεν ως πό) ο πε ρΓβργα. ΚαΙ έντβθθεν όρμώμε- νοι οί φυτοφά-γοι έν τβ ρ6| των έτιιχειρημάτων των ίπικά λοϋνται κοί άπ' εύθείας την επιστήμην. Ή επ σΐήμη μβς λέγει δτι έχομεν ανάγκην, διά νά τρα φφμεν, νά καταναλΐσκωμεν συγχρόνως καΐ ύδατάνθρα κάς, την καύσιμον δηλαδή αύ την Ολην τής ζωΐκής μας μη χανήΓ, καί λευκωματοειδεΤς τ) άζωτούτους θυσίας, αί οποίαι άναπλάσσουν τούς φθβιο',μέ- νους,άπδ την ζωήν κσί εργα¬ σίαν Ιστοός μας. Λοιπόν, εύ- ρίσχομβν α3α γε είς τας φυ· τιχβς τροφάς τα άναγ<αΐα ούτά συστατικσ; Όσον δι* ύ δατάνθρακας (άμυλον, σάκχα ρον) οόν όπάρχβι άμφ βολία καί είνε πσσ'γνωστον δ τι ί· χούν περισσούς ό σΤτος, τα γεώμηλσ, τα δατπρισ. Τα λευ ωματοπ&ή 6μως νομΐζβι ό κοσμος δτι μόνον είς τό κρέ άς καί τό ψαρι ευρίσκονται* <α( δμως είνε πολύ έσφαιλμέ νη ή Ιδία αυτή. Μερικά β σπρια, δτιως χά χουκισ, χά φα σόλια, αί φακαΐ, πεοιέχουν 23 6«ς 30 επί χοΤς 100 λβυ· χωαατοειδεΐς θυσίας, έν ώ ή άναλογΐα των είς τό κρεας εΤνβ ιιόνον 12 8ως 20 ο)ο. "Αν προσθέσωμεν δέ δτι τό βούτυ ρον, τό γάλα, τό τυρΐ, τα αύ· γά, πού συναποτελοθν την φυτοφαγικήν δίαιταν, περιέ χούν 15—25 ο)ι λευχωματοει δών ούσιών, έννοοθμεν πόσον ευκόλως σονδυάζονται γεύμα τα προμηθεύοντσ, χωρίς νά καταφύ^ωμεν τίς ΐό "ρέας, τό άναγκαΐοθν ποσόν Ανθρακος κα' άζώτου. Τελευταίον έπιχεΐρημα των ΦυτοΦάνων, δχι εύκαταφρόνη- τον βεβαίως ίΐς την έποϊήν μας, ή φυτοφαγΐα είνε πλέον ο(κονομι*(ή. ΚαΙ ετσι κινδυνεοω νά έκ ληφθΛ ώς απόστολος τοθ Φυ τοφαγικοθ Βόγμα τος μέ δσα πλεονεχιήαατα σότοθ εξέθεσα καί είς τα όποΐα έλησμόνησα νά προσθέσω καί έν άχομη Λρκετά σημαντικόν: δτι δλοι σχεδόν οί μή κάμνθντβς χρή σιν κρέατος είνε καί νευρικώς καί ψυχικάς πλέον γαλήνιοι καί όμαλοΐ καί εχουν (διοσυγ κρασΐαν χαί χαρακτήρα ήτΐιώ τερον καί σταθερώτερον. Όλα αύτά καλά καί ά ν α, άλλά... βλέτιετβ ξεΦυτρώνει παντοθ καί πάντοτε τό σαιτα νικόν αύτό «λλλί», τό οποίον μς χά χαλά δλα καί άπό τοθ όποίου άρχίζουν χά δι καιώματα τής κρΓω^αγΙας. ΚαΙ ιό άλλά αΰτό θά τό άνα πτύξω είς χό αυριανόν δρ θρον. Τβδ Ιιχτροδ Ι.* Γ. Όταν άνοράζετε οαΗούνι. Ζητεΐτε άπό τόν τφομηθευτήν σας ΜλΡΚΑΣ ιΠΕΤΕΙΝΟΓ διαπρασινο ΜλΡΚΑΣ ϋΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς οθδέτε- ρα κσί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α- τ ο είς την χρήσιν. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤαΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΙβοτιοιθΟμβν τούς ενδιαφερομένους βτι έθέσαμεν είς χήν καχανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου τοθ έργοστασΐου μας καύσεως διά πετρβλαίου ΜΑ· ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά σης αλλης προελεύσεως άπό απόψεως αποδόσεως είς χΟ£ον χρωματισμοθ καί καθαριότητος. Δβχόμβ θα δέ καί διά σοβσροος καταναλωτάς την πληρω μην είς δγκον μετά την σβεσιν αύτοθ. ΚαθωρΙσαμεν τιμάς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω: Ακβ 20-100 ©κ*δ«ί α λεκτβν » 100-300 > 75 »
  * 300 κβι αν»»» 70 «
  Τ* ουνοβ·» Μοισβνι οβναμΐνβ» Δραχ. 12.-
  Τινικές » 7.-
  Μέ τδ ανώ τιμολόγιον δύνανται οί ένδιαφερόμε
  νοι νά προμηθεύωνχαι χάς άναγκαιούσας ποσότΐ
  τας άπό χά κάτωθι πρατήρια τής Έχαιρίας:
  Μβινρβνιάνη Μιχαήλ ίναντι Εΐβαγγελίαΐί. ΠιβιαβΙ
  τη Νιχαιΐιλ ϊνβντι ΠβλνχλινΐΜης Ήραχλθβυ. Χβνργικοά
  Μη Γ··ιργ·β» Χιΐταν Όγλ*6. ΜαναβμιχκλβΐΜη ΓεΗργίβ»
  ΚαινοώργΜ· Πόρτβι. Εειηετετνάκη ΜιχβιΑλ ΔΐρμιτζίβΐΜβι.
  Χινάνη ΆντϋνΙβ» Εαινονργκι Π«ρτκ.
  Ι Γραφείον Εταιρίαι Έναντι Δι*«βτηρί»»ν),
  Ή έπαρχία Λασηθίου
  ό παράδεισος της Κρήτης.
  ΤΖΕΡΜΙΙΔ3Ν ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  άς (ϊνταποκρΐτοθ μ»ς).—Την έηβ
  χήν οδΐήν δ κάμπος τοθ Λ^οι^Θίο
  παρουαιάζιι την ώραιέιΐ(.η, την
  φ*νταοικχγορ'χώτερτ)ν είχόνα. Μί
  αν ιίχόνα άβιιλλήηχου γραφι
  κίτητος. Οί χιλιάδις μθλοι τού
  μέ τ' ανοιγμίνα πανιά ταν μοια
  ζουν τιράσιικς μ«ργαρ(τες πού
  κινοθνται μί τό πλέον άνάλαφρο
  φύ3~μ(χ τοθ α(ρα. Κίί τα περι
  δίλια χαιαπρίυινΐ»· χαί φουντιομέ
  νες ι μηλιές χαί οί άχλαϊιίς,
  ύ ιύίυχβς ήρχισαν νά χαλλιιρ
  γοθντκι παλι ου3τημ«ιχα χατά
  τα τελιυταΐχ χοίνΐα.
  Ένέτος ή ίσίδεία προβλέπιται
  πλουσ'α έ!Α ιίς τα οροπέδιον μας.
  "Ολα τα εΙ5η των χαλλιιργιιίεν,
  πλήν τβν μήλων χκΐ τβν άπη
  βν ποϋ τα έζΐ)μ(ωοι 6 τελιυ
  ταιος παγιτίς, εΐνι έκιτυχημένα.
  Τι δημητριαχα είνε θαυμίαια.
  ΟΕ χΐ]κοι προβδιύοον χαί άναπτύι
  οοντκι χανονιχώτατα- Κι' Ιτοι
  πρυβλίπιται πλουοία ή ουγκομιδή
  των πχτατβν ποϋ άποτιλοθν χαί
  τό οημχντιχώτερον ΐίαόδτιμί μ«ς.
  Δημιουργεθχται λοιπδν βάοιμοι έλ·
  πίδις ότι εφέτος τό Λασήθι θ*
  γ/»ρίση ημέρας οχετιχτ]ς το&λά-
  χιατον οικονομικάς άνθήαιιβς.
  Άλλά γι* τα Αχατίθΐ μένιι
  πάντοτε ζωτιχΑν το πρίβλημι τ*)ς
  ουγχοινωνίαΓ. ΒΙβαΐα, δ δρίμος
  ΆγΙοϋ Νιχολάου μβς ξη
  ώς Ι'α ο-μιίον. Άλλα πραγματι¬
  κήν Ιξυπ-ρέτ-βεν μονάνα δια τής
  ουνίέαιώς μας με τ& Ήρχχλιιον
  Οϊ ήιθανίμιθί. Δι' αΰτο χά! κό·
  θος δλων τβν ΛασηΊιωτων είνι
  νά χατ3θ«ιυαοθ( τό συντομώτιβον
  τ) ίδίς Ήρακλιίοϋ—Γωνι6ν—Άμ
  πέλίυ—Λαατιθίοϋ. Κι' έληΐζαμιν
  8 π τό Εράτος 61 ίκανοπο ήιη
  τόν πόθο μ«ς β υϊόν. Ό δρόμος αυ
  τος θα έξϋπηΐίτη χαΐ την γΐωργΐ
  αν χαί την παραγωγήν μας αλλα
  χα( την ανάπτυξιν τής τουρισΐιχτ]ς
  χινήϊΐως.
  Τέ οροπέδιον μας λίγφ τοθ
  θίυμ»σίου χλίματίς τού, τβν άπα
  ρχμ(λλ«ν χαλλονβν τού χά Ι ττ]ς
  αίχχιολογΐχ^ς άξΐας τοθ ΔιχταΕου
  θχ προοιΐλχυιν αοφαλβς εκατον¬
  τάδας παραθεριοτβν τό καλοχαΤρι
  χαί χιλιάδας έκιοχιπΐβν χαθ' Β·
  λον τα Ιτος. Άλλά κβς νά Ιλθβυν
  οΕ ξίνοι Βίαν Ιϊ* οπάρχει βυγχοι
  Εΰΐυχβς πληροφορούιιΐθϊ 8τι
  τό έπαρχιαχον ταμιΤον θιΐ κατα·
  οχευάση τόν δρόμον Τζιρμιάδων—
  Άμπελου πού ένοόμινος μέ τ&ν
  ισίμον ποΰ Ιχει χατβσ<ευιίαιι ή έταιρΐα Μχχρή θά, φθάση Ιξο άπα την Κερ«. Θ1 δπολίΐπιται λοιπόν μικρόν βχίμη αχετιχβς τμήμα διά νά Ιπιχοινωνήαη μέ τίς Γανιές. Ει' έλπΐζομΐ νά χαϊα θ χαί αύΐό ουντόμως. ΠΡ0ΓΡΑΜΜΑ ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΓ ΖιχαρΕου Μαραγχ&η χιηιια τίου χατοΕχου Άν» 'Δςπτβν Μα λιδυζίοιι. Κατά "Εμμανουήλ Ν. Εαχουϋχι; δι· χηγόρου χατοΕχου Ηρακλείου. Ό Νλθ'τα τό παρόν μου πρί γραμμαί, καίτοι νομίμως έπετάγη διά τβν 6π4 γρονολογίαν 31 Ό· χ·ω5ρ(ου 1936 άπλής χκΐ 31 Μαρ τί ο υ 1937 χαταοχετηρΕου έπιτα γζς μου ώς δΐΕχνυται έκ τβν &π' άριθμιύς 3987, 4641, 4642, επ ιδ τηρΕων τοθ δ'χβστικοθ" χληττ]ρος τής περιφιίΐς τοθ ΠρωτοδικεΙου Ή (α«λι(ου Κωνσταντίνου Φραγάκη *λ δυνάμει χαί ΠΓός εκτέλεσιν «]ς δπ' αριθμόν 920 τοθ 1936 δριστιχής χαί τε>εσιδ(χου άποφί-
  οιως τιθ Είρηνοδιχείοϋ ΉραχλιΕ-
  ου νβμ'μως ηιρι6·βλημέν-ς τόν
  ίκτιλισιήριον τύπον μοθ χκταβά-
  λι διά χεφίλαιον ιό<ους χαί Ι ξοδα μέχρι τ^ς Ιπιχαγτ,ς μιυ έν δλω δραχμάς 4140 χαί έκ τούτων ε«τό>ω£ τας 3955 άπο ττ]ς έπιτα-
  ΐής μέχρις έξοφλήαιω; έν τού-
  :οις μέχρι σήμΐρον χαθυοτιριΐ
  την πλτ]τωμτ)ν.
  Διά ταθτα
  Πρίς είσπραξιν τοθ ώς ίνω πγ·
  σοθ τβν δραχμήν τισσάρων χιλια
  δών εκατόν τισσαράχοντα (ίριθ.
  4140) τβν τέχων οΰτβν ώς άν» δρί
  ζιται χαί τβν έξέδων έξοφλήσιως
  εκτίθημι ιίςδημίσιον άναγχαστιχον
  πλιιστηριααμον τό κάΐωθι άχίνη-
  τον χιήμα τοθ ό^ΐιλέτου μου ήτοι
  είς την περιφέρεικν ττ]ς πίλιωςτοθ
  Δήμιυ χαί ΕίρηνοδιχιΕιυ Ήρ»·
  χλεΕου είς θέσιν «Τόπ-ΆλτΙ Κε
  ραλτ,ά; Καμάρα» άμπελον ταχτα,
  σουλτανί έχτάσΐως 19 αΐρεμμ*
  των μέ σενεχόμενον αγρόν όψεγ &
  ενός στρέμματος μέ 12 έλκίας 10
  χυπαρίσσι» μί μοόροφον ιΐχ—μοι
  λιθόκτιστον μΐ οαρνίτσι συνορευο-
  μίνην μέ δίτην, με χιήματα Έμ
  μανουήλ ΦΛνουράκτ), Ί£λλη«ιχοΟ
  Δημοσίου, χαί μ έ δρόμον άγροτι-
  χ6ν χχΙ Δημίσιον.
  Ό πλιισιηριααμος τοθ ανωτέρω
  χνή^κτος γι ήίΐται ενώπιον τοθ
  μδολαίογράφου ΉρκχλιΕου ΕΙ·
  στρατίου Γαρΐφαλκκτ] ή τοθ νομΐ
  μου τού άναπληρωτοθ χαί ιίς το
  ένταθθβ επί τί)ς δίοθ Χίνδχχος δή
  μίσιον γρβφιΤίν τού την 20ήν
  ΊουνΙου 1937 ημέραν Κυριακήν
  χαί ώραν 10—12 π. μ. ίπου χαί
  Βτι χαλοθνται ιΕ έν&ιαφερόμενοι.
  Άρμίδιος διχαστικδς χλητήρ
  ένιργησιτω ιά νόμιμα.
  Έν ΉραχλιΕφ τη 8 Μ»ΐβκ 1937
  Ό πληριξούσιος διχηγίρος τοθ
  έπισπιΰ?οντος
  Κυνοτ. Γ. ΜαμαλάΜη;
  ΟΙΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΪΑΖΟΝΤΑΙ
  Είς την πόλιν μας όιφΐχθ- δι1
  ολιγοήμερον παραμονήν δ χ. ιΊέ
  χρος Γιοργιάδτ,ς μηχκνιχος χά Ι
  χορδισιής πιβνων. Ό χ. Γεωργι¬
  άδης Ιχιι σπουδάσιι είς ΓιρμανΙ
  αν. Άνβλαμδκνιι την έπισχιυην
  παοης βλίβης ηιάνων χαί τΑ χδρ
  βιομα ουιβν. Πληροφορίαι η*ρ
  *)μΙν, ή ΐβ ξΐνοοοχιΙ·ν ΓκλλίβκΙ
  —Ή μεθαυριανή τού κακβυρ
  γιοδικείσυ
  Την προσΕχη Π*ροισκ·οον «ρ·
  χίζιι ενώπιον τοδ ενταύθα Κ«·
  χβυργιοδικΐίβυ ή δΐκπ μ«τ« τοβ
  Χρήστβυ Ρΐμΐδιάχπ κλπ. χκτη-
  γβρβνμίν·>ν διά βικ(«ν «ηκγκ
  γήν.
  —Ό νέ·ς ουνοικιαμάς.
  Πληροφορούμεθα ότι είς χον
  νεον συνοικισμόν ίστις θά άν··
  γΐρθό λί«ν πρ€ββχ&ς αίς «Π«τέλ
  λβς» θά ίγκατοιοταβίσιν οί π«ρ«
  ππγματοδχοι ηρ£σ«»γ<ς Ήρα κλείο». —Ό νέος οργανισμος τ·ΰ ύ· «•νργβίου Γεοαργίας. 'Βόημοαιεάθη είς την έφημερί δα της κυβερνήσεως ή απόφασις τού κ. ΎκβυργοΟ της ΓινργΙας διά της οποίας κκτκργοΰνται αί διά τού νόμου 4142 βυατβιθιϊσοιι δώδΐκαι έπι8(Νβησβις Γεωργίας χ«Ι αί 45 γεωργικαΐ περιφέρειαι. Άντ" αότδν Ιβρώθησκν 4 δικυ θύνσ«« Γεωργίας βΐς τάς Γενικάς Διοικήσεως Νακΐδονίκς, Οράχης, Ήπβίροΐί χαί Κρήτης μβΙ 38 γρκ Φ(Ι« γβωργικη{ υπηρεβίβις «νά ίν (Ις Εκαστον νομόν. —ΑΙ βστικαί καί ύκεραιοτι- καί ουγΜθΐνωνίαι. Είς την ίφπμιρΐδκ τής κυβερνή ; εδημοσιεύθη ο άνκγΜβιοτι νομος διά τοθ ο/ΐοίβυ τρβπο ποιο&νται διάταξις τινές , (ής νο ° οίας τής άφορώσης τάς άστι καΐ ΰπ·ραατΐΜάς δι' αΰτοκι νήτειν' σνγΜοινΗν(α(. —Συνιοτάται β τβν αμπελιδν. ψεκαιβμός γ των δικφόρνν διακυμάν οεων τής θερμοκρααΐας κατα τας τελευταίας ήμ·ρας χ»ι των τΐλευ ταίων βροχνν, είναι πιθβνον νά παρουσιασθώσι ηροσβολκΐ αμκε λΐΜν υπο τού πβρονβαπόρου, Πρός πρόληψιν τούτου οι»νιοτάτ«ι ό ψβ κασμβί των βμκιλι&ν διά βορόι γ«Αΐΐου πολτοϋ 1 1)2 2 ο)ο. Αί άμπελοι «Ι κχΐμενκι Ιϋίω; ίντος κοιλκδνν πλησίον ποτοιμ&ν κ«Ι ρυαιχΐαιν κινώυν·ύ«υοιν Ιδικιτε ρνς κχΐ δβον βηκρκιτήτΜς νά φε Ν«σθ«σι Μαι δια τρίτην φβραν. Ήράκλιιον τό 10 Μαΐβυ 1937 Εκ τής ΓΐΝργιχής ΥπηρεβΙ άς Ήρ«κλεί&υ) ΠΡΟΣΚΛΗ£Ι£ 0ροσΜ«λοΟμιν τοΰς Ιδιοχτήται άστι«»ιν «κινητών τούς έιτιβυμβυν τ«ς να γΐνωσιν μελη τού σωμκ τβιβο ♦Ένωσις ϋτπματιών Ηρ« Ηλΐίου» να προσέλθωσι την προ σβχή Κυρικκην ώρ« 10 π. μ. ·1( το βντκυθα ΜΐνημκτοθΙκτρον «Μι ν&«» όπως ψηφΐσιιοι τβ καταστκ τικον κ»* ηροβκσιν είς άρχαιρε σί«( τού ΧΜματπΐου. (Ή κροσΗρινή Έκιτρβηή) ΔΗΛΩΣΙΣ Προχιιμένβυ έντος ττ]ς έβ!ομά· δος ν' άναχωίήσ» ιίς Άστ,νας ώς ανθυπολοχοιγ,ίς αύιοκινήτβν κρός στρατιωτικήν έχπαΐδιυσιν 20 ήμι ρβν, παραχαλβ τοΰς χ.χ. πελάτας τοθ δικηγβρικοθγραφΐίου μου 6π»ς διάχβσαν δπόθισίν τωνέχχριμοθσαν παρΌυ-ώ ή μ^, άκιυθύν»ντ«ι κρός τοΰς χ.χ. Μιχαήλ Κβυναλίχΐ)ν χαί Μιχαήλ Κο,λοτ,ή,ίοι· διχιΐγορους. Έν Ήρκχλιίφ τί 10 Μαίευ 1937 Βύάγγελοβ Μ. Χρκό; Δικηγόρον
  Ι
  Ήράκλβιον Κρήτης
  ΓραφεΤσ έναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  —---------——————————
  Προΐα Τετάρτης
  12 Μαΐοο 1937
  ΣΤΝΕΤΡΙΒΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΩΝ ΕΝ ΤΟΑΕΔΩ
  ΟΙ Ε θ ΝΙΚ ΟΙ ΕΚΡΔΤΗΒΗ.ΑΝ
  ■ΚΛΟΝΗΤΟΙΕΙΣΤΙΣΟΕΣΕΙΣΤΩΝ
  Βαδυτάτη η κατάπΛηξις
  έκ της άνακλήσεως υπό τής Ιταλίας
  των έν Λονδίνω δημοσιογραφίαν της.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 ΜοΤσυ ( ηλε
  γραφιχωτ) — Κατά ιηλεγρσφή
  ρ ατα έκ ΛονΒΙνου οί προβτο»
  μασίαι δια τάς άρχομένας
  άπό οθοιθν μβνάλο* εορτάς
  τής στ.ψεως ^Ο Βασιλέως
  Γ
  ΓεοργΙου τοθ ΣΤ' εσυνεχίσθη
  σαν καί σήμερον πυρετο
  6ος. Έν τώ μεταξύ είς τό
  Λονδίνον χαταφθάνουν ή μ(α
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τού άντ*- μβτά την άλλην οί άντιπρόσω
  ποκριτού μας).— Άποψιν* ραδιογρα- πβΐαι τβν διαφόρων κρατων
  φηματα έκ Σαλαμάνχας άναφέρουν ότι τοθ κοσαου. Ήγεμόνες, Πρίγ
  αί έπιθέσεις τάς οποίας έξαπέλυσαν οί κηπες, ΠρωθυπουργοΙ, υπουρ
  έρυθροί είς τό μέτωπον τού Τολέδο γοΐ. στρατηνοί, κσ! νσύσρ
  πρός άντιπερισπασμόν είς τας έπιχειρή χοι βλων σχββόν των φυλον,
  σεις τής Βιακάϊας, αυνετρίβησαν έξ δλων των έθνικο'ή'ων, δλων
  ολοκλήρου. Τα έθνΐικά στρατεύματα έ-1 τβν χρομάτον έχουν συρρΐύ
  σει κσΙ Ιχιυν κατακλύσει τα
  Αριστοκρατικά ξβνοδοχεΤα ι ής
  Βοβττα νίκης Μητροπόλεως
  χώρησιν τούς έρυθρούς των οποίων α Επί τή εύκαιρ'α ?έ αΰιβ οί
  δυνάμεις άπεδεκατίβθησαν χυριολεκτι
  κώς.
  χράτησαν ακλονήτως τάς θέσεις των δι*
  επιτυχούς 5έ άντεπιθέσεώς των κατώρ¬
  θωσαν νά τρέψουν είς άτακτον υπο-
  ή καΐ ο( άντιπρόσω
  «οί των διαφόρων κρότον Θ3
  συναν·τη9οθν κσΙ θ· άντσλλά
  ξουν τας σ*ίψϊΐς των επί τής
  διεθνοθς καταστάσεως.
  Έ
  απόφασιν νά ποοτβίνο είο
  ξένους επί ιβ εύχαιρ'α
  η
  ς
  Έκιΐνο
  τό οποίον 4
  προξένησΗ γενικήν κατάπλη
  ξιν καΙ βαθείαν εντύπωσιν
  ϊΐζ τΛ Λονδίνον χαΐ είς τούς
  ξένους αντιπροσώποις εΤνε
  ήάνάκλησς τον Ίτολον δή
  μοσιθγράφων έκ ΛονδΙνου κα
  τα τάς ήμ#ρσς αότάο τον έορ
  των καί λΓψς τον άλ>ων άν
  τιαγγλικον μέτρον. Πάντωο·
  περισσότϊρον δ>ων φανοντσι
  ψΰχραψοι οί "Αγγλοι έπΐοη
  μοί οί όποΤοι άντιμβτωπΐζουν
  μέ την συνήθη ηρεμίαν των
  την κατοστασι*.
  Λέγετσι ίπ'σης βτι
  Γ ξς β
  των έορτον τής στίψϊως την
  διβθντ} μεσολάβησίν πρός κα
  τοθ ίμφυλΐου πολέ
  3« Π ΡΟ Ι Ν Η
  μου έν Ίσπαν α τοθ όποίου
  εί φρικαλεότητες προσά
  πτουν σΐγμα είς την άνθρω
  πότητα καί τόν σύγχρονον πό
  λιτ σμόν ή θε παράτασις τού
  έγνυμονιΐ μεγίστους κιν?υ
  νους διά την ειρήνην καί την
  ησυχίαν τοθ κόσμου. Όπασΐή
  ποτβ, Θίορεΐται γβγονός δτι
  ή ΆγγΧαΕχβι λόβει
  φή θ(σ ν έναντι τοθ
  *οΟ κσΙ δτι Ιχει ή*5η άπόφα
  σιν νά επιδιώξη μέ κάθε τρό
  πσν την επ βολήν τ©ν άπ<*ψ ών της. Τοθτο δέ άχριβ&ς κσ η σα Ίσιιαν ΣΥΝΣΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟΒΙΪΚΊΠΌΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΑΝΕΥ ΒΜΩΣ ΑΠΟΤΕΑΕΙΑΙΑΤΟΪ ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τού άντ* ποκριτού μας).— Τό πρακτορείον Χά 6άς τηλεγραφ»ι ότι καθ* α άναφέρει < έν Βισχαΐαι άνταποχρ»τής τού ό άγώ συνεχίζετοΊ αφοδρότατος είς τάς πρό τού Μπιλμπάο όχυράς θέσεις των Κυ· βερνητικών. Τα έθνικά στρατεύματα έπιτίθενται μέ εξαιρετικήν .ορμήν καί σφοδρότητος άλλ' οί κυβερνητικοί πά ραμένουν ίχλόνη«οι είς τάς όχυράς θε σεις των. Ό αγών συνεχίζεται αίματη ρότατος άλλ' άνευ ουδενός σημαντικού άποτελέσματος. ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΑΠΕΒΗΣΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΠΝ ΠΑΝΤΟΥ Λ,® ΗΝ ΑΙ 11 Μαΐ·υ (τοΰ *λ ταπβκριτοδ μ«{)—Τ· ύπευργβΤβν της Γδ&φγίας βνκι ννοκν εΐη/ψε ·τι *αβ' ά ανέφερεν »1 μοί τβηενς γϊωργιχαΐ υπηρεσίαι οί πεοεΰααι τι λιυτα'νς χββ' άπβσαν την χώραν βρ·χαί ίέν επέφερον ουδεμίαν ζημίαν >!, την πά
  ραγιιγήν. Αντιθέτως μίλιστα είς πολλαί δια
  μερίσματα «Ι βρ·χ·ι αυταί απέβησαν ιύΐρ
  γκτιχαί δια τάς αγροτικάς καλλιεργείνς.
  ΤΟ Κλ ΑΎΜΜΑΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗ2
  ΕΣΗΜΕΙΩΣΕ ΝΕΑΝ ΑΥΞΗΣΙΝ
  Α©ΗΝΑΙ11
  μ·τ()—-Εε>τ'
  ϋΈ>>δ τ·
  (τού ρ
  εκ ι ής Τραπέζη
  ξέ
  $ ς ρζης
  (( ( χ(.να*ν *α ξένον όν
  ν«λλ·γμ« «αλνμμα ιί,κ δραχμάς ιΌημιΙ»
  αι νέαν βύ{ηοιν Μ όλβχ^ήρ^ν έχατομμν
  ρί*»ν £Εβχμ·;ν κβτβ. την η«ριλ6·δ««ν εβδ
  άδ
  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΗΚΑΤΗΚΕΥΗ
  ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΟΥΣΟΝΟΣ
  ΕΙ, απάντησιν τ©ν βοών έγρι'ψϊμβν προ
  χβές διά την κατασκευήν ·>ής 66οΰ Γάζι—
  Κροισονος ή Γενική Διοί»ηοις Κρήτης μά<, απηύθυνε τό χαιωτερω έγγραφον: «'ΕπΙ τοθ Ιημςσιεύματος ύμΛν έν* ώ φύλ λφ τής 14)^)37 τής υπό την Δ)σιν ύμον ίφη μερίδος «Άνθρθωσκ» περΐ τής όβοθ Γάζι— Κρουοονος, γνθίίζομεν υμίν δτι είς τό πρό γρομμα τον >ατά την οικονομικήν χρήσιν
  1937—38 συν^χιοθησομένων Εργων πβριλσμ
  βάνεται καί ή όδός αδτη, ή έναρξις δέ τΑν
  εργασίαν συνεχίσιως θέλει γίνι,ι άμα τβ άνα
  χοινασει τβ Γεν. Διοικήσει των διατεθησομέ
  νων κατά την χρήσιν τούτην πιστώσεων δι*
  ίργα κατασκευον.
  Έντολβ ύπουργοθ
  Ό Έπιθεωρητής Δημοσίων "Εργων
  IX
  Ν, Ακνββκονλβ(
  Ο Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΌΜΏΣ
  Καθ* α πληροφορουμιθα ή έν Αθήναις
  «αρσ μόν ή τοθ Δημόρχου κ. Γεωργιάδου, ά
  ναχωρήσαντος ένιεθθεν την π. Κυριακήν,
  βά είνε Ολιγοήμερον καί ίσον θά απαιτήση
  Α υπογραφή τοθ Ινκριβέντος δανιίου τ«0 Δή
  γ ης ή Αγ δημιουογεΐ την έλκΐδα της δι
  γλική Κυβέρνησις ίχΐι λόββι ευκρινΐσεως τής καταστάσεως.
  Κατηρτίσδησαν ουνεργεία
  καταπολεμήσεως τής έλονοσίας.
  Ώς πληροφορούμεθα άπί ι 'ήν κοθοδήγησιν τής ύγειονο
  ττ)ς παρελθούσης Δ'υτέρας ήρ
  χισεν Ιντονος θ άνθελονεσισ
  κός αγών διά τής κατσστρο
  φής τΛν κω ωτιοειβών.
  Ή χαταπολέμησ ς τής έλο
  νοσΐας θά περιορισθή έ τι Ι τοθ
  παρόντος κυρΐως είς άκτΐνα
  6 χιλιόμετρον έκτός τής πόλε
  ως, κσΙ συγκεκριμένως είς
  την Φοινινιβν καί τον Κσρτβ
  ρόν.
  "Ηδη έν συνεννοήσει τοθ Ύ
  γειονομκοθ Κέντρου καί τοθ
  Δήμου κατήρτισθησαν συνιρ
  γεΐα έργατών τώ ότχοΐσ υπό
  μικής ΰ τ ήρε σ άς τιβριίρχονται
  τα τέλματα τοθ ποτσμοθ €Γιό
  φυρο» καί καταστ( έφουν τάς
  νύμΦας των νωνώπων δι* άν
  τιπρονυμφικοθ πρασίνου των
  Παρισίων. Τα συνεργεΤα ταθ
  τα μισΓο5οτο0νται υπό τοθ
  Δήμου δστις καΝψήφισε πρός
  τοθτο σχετικήν πίστωσιν.
  Τό 'Υγειονομικόν κέντρον
  προέβη συγχρόνως είς συστά
  σεις πρός τάς έλονοπιοπλή
  κτους Κοινότητος καλοθν σύ
  τος νά διαθΐοωσιν έ< τον πρ' ϋκολογ'σμον 'ων άνάλο γον π'στωσιν πρός συστημα τιχήν καί Εντονον καταπολέ μησιν τής έλονοσΐας «α( είς τάς πΐριφϊρεΐας των. Τόν τρό πον καθ' δν οθΐη θά έπιτευ χθή τό 'Υγϊΐονομικόν Κέντρον θά μεριμνήση νά διΡάξη έ και^ώ Δα βοαδύτερον προ βλέπβται άπο£ή)ανσις τον έ λον καί τελμάτον οστε νά έ ξαλειφ6ή κατά τό δυνατόν ή μάστιξ τής έλονοσίας καί άπό τάς πλέον έλογβνϊϊς περιφε ρεΐας τοθ νομοθ ΉρακλβΙου. Η ΤΚλΕΦΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΛΕΝΤΑ Κατόπιν την ίσιον έγρίψκμΐν πρό τινος οχετιχβς μέ την ιτ,λε ^ιοηχήν Ιγκατάοΐίθΐν είς τίν δρ μόν Λίντα, τό 5φυηουργιΖβν παρα τφ πολιτι»ώ γραφείω τιθ χ. ΙΙ,ω μδς διιβφααε χ(<ές ά; ίρφ αταγήί τιθ 'ΥποογεΙοιι ιί)ς ΣυγχοινωνΕας πρός τό Γρ» ΦΐΙον Ττ)λιφ»νιχι·ν Σ^γχοινωνι ώ-Κιήτΐ|ζ 8ι» ιής ίποίος δ(ίε ται ή Ιντολή ττ^ς Εοον Ινιοιι τα χιΐας τηλεφβνιχή, συνδέσεως τοθ λό β έν βρμου. Η ΚΙΛΛ1ΡΓΕΑ ΤΟΥ &ΙΚΤΙΜ0Υ Τό Γ»»ργιχίν Έπιμιλψήριον Ρεΐύμνης δι* &ναφο(βς τού πρός το 'ϊηουργεΐον ΓιιοργΙκς προτεΐ Δ1ΕΛΕΥΚΑΝΘΗ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΠΑΥΡΑΚΌΝ Ώ; πληροφοριύμιθα ή άνάχρι· οΐ( ά ηλτ)ρ»( τόν πυκνόν πίτιλον μυο'ηρίου δ δηιΐΐς έκάλυ πτε τα Ι/χλημα τής Μεγάλας Ο έμ τΐχης τό διαπραχθέν παρά τό χωρΐ όν ΣιβΐιράχΐΗ. Κατά τας σχιτι χβς πληροφορίας τό ανεύρεσιν τότι πτίεμχ α>ή*εν ι2ς τόν Κ«ν.
  Κυρικχάχτ,ν έξ Ά^Ιων Δίχα. Ού
  τος ιίχιν Ιλθιι ένταθθα (ι έ τ
  πρόθεαιν νά πείση την σύζυγον
  τού Αρετήν, έγχατοιλε'ψζβαν ού
  τόν άπό τριιτίας, νά επανέλθη
  είς την ουζυγιχήν αιΐγ-ν καρά
  βλι'ψις τό γ,ιγοΊος δχι β Ο η χαχά
  ιήν ενταύθα διαμονήν της εΐχε ά
  ΑΖΤΥΝΟΜΙΚΑ
  ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΦΕΡ
  νιι την λΐ,ψιν νομνϋετιχοα μίτρου χολουίήαι &>ήϋιχβν δ5όν. Τό τοι
  δια την προοτΒθΙαν τί)ς τιμ<5ς τοθ ςθιον κλ-ρ&φο{.-θ*1ς ό Γεώργιος δί Σέ ΐ δ η ρ ) μ διχτίμευ. Σι.γχεχρ«μέν»ς ιΐ διοι «ίθνιις τό Επιμελΐ]τ»)ριον Ιχουν . , την γνώμην Β» έπ,6αλετ«ι δι» ιήν λιί« ί% πρβοΐβοΐβν τιθ πολυτίμου τβ6του «» ί ' πριϊίντβς χβΐ πρίς έηίχταοιν ής οχέοιις, έξεμάνη χαΐ διιμήνυσεν χαλλιεργείας τού, νά Ιδρύθη" έν ,{( 1ών Κϋριαχά»ην ίτι έαν έηέμε Κ^ άγοίς ον«ι πλ*ό5ΙΟς άνϋραχιπώ διει^ε' ΑθεμΙτους άναγχαοτικίς ο«νι«ιρι ό «,ν ΚιτρΟπαρΒΥ»5.ν.Κίςιό2ι>ν.ΐΒιρι
  σμόν «οθϊον σά συμμετάαχουν 6ποΤ^ν απειλήν το« ταύιην δ ϋαπα
  χρεωΐιχϋς ίιιβντες ιί χαλλιιργη Ιαχης πράγματι έπραγματοποίηαε
  «οί διχτάμοιι Την ίπςψίν τού τβύ παραούρος διά δδλοα τδ θθμά τού
  την τ* κν.τέρω 'Κηιμελνήριον { ^ »βλ66ην είς την δ,οίαν»
  εγνώρισε χίκς χά ι πρές τό ένταθ .Τ. .... . .
  ϋ« τοιοθχ&ν. , νευρί6η την επομένην τό π.&μά
  ΑΙ ΤΕΑαΚΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  τού.
  Ό Παπαδάκης χαΐ ή
  τοθ σύματος 'Δρειή, συνελήφθη
  ε'ς τιθ έντβθθβ τε ' οβν χβ1 «Ρβε»«λβχίοΒηοαν.
  Αί
  λωνείου άντ,λϋον χητά τό
  δεχαήμειον τρέχοντος μηνός είς!
  Κατηρτίσθη άστυνομιχή διά
  τάξις διά τής οποίας άπαγο
  ριύεται ιίς τούς οότοκινητ
  στάς νά πσραδΐβοσι τα όχή
  ματά τον είς άδαεΤ,ς καί έρα
  σιτέχνας σωφέρ στβρουμένους
  σχετικήν αδείας. Διά τούς πά
  ροβάτσς προβλέπονται ούατη
  ραΐ ποιναΐ μεταξύ δέ τούτω
  προβλέπεταΐ καί ή αφαίρεσις
  πσρ' αυτόν τής αδείας ό°η
  γοθ.
  ΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
  ΑΝΤΙΠΡΟ2ΒΠΟΙ ΤΒΝ ΠίΡΑΓΒΓΒΝ
  Διά την προσέχη Κυριακήν
  εκλήθησαν είς συνεδρίασιν τα
  μέλη τής Διοικούσης Έπιτρο
  ττής τοθ Γεωργικοθ Έπιμελη
  τηρΐου. Κατ' αυτήν θά γίη
  έκλογή τεσσά^ων ύτιοψηφων
  διά την θέσιν τον μκμονομέ
  νων παραγωγόν παρά ι ώ το
  πι>ώ Συμβοολ φ τής Άγροτι
  «ής Τματκζης καί θά όρισθο
  σιν οίιίσηγητοί τού παρά τώ
  Δ' Παγκρη<|φ Πωργοσυνεται ριστοώ Συνεθρ'ο. ΑΙ ΕΝΣΤΑΖΕΙΖ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Κατά την συνεδρίασιν τοθ Δή μοτιχιθ Συμβουλιον ιής παρελ σιύσης Διυτέρας ΙξιδικίοΒηοαν διάφοροι ένοτάαεις χατά τοθ νέου οχε&ίου της πέλιβς. Ή συνεδρία αίς τιθ Δτ,μοτιχιΟ Συμβουλίοιι Βά έαυνεχίζιτο χαΐ χΟές τή Ιοπίραν. τίς άντιστοΐχους ιίσπρΐΐξεις τοθ μηνός Απριλίου χατά δρχ. 553. 876. 70. ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ ΕΚΑΡΟΜΕΙΣ Διά' τοθ άτμοτιλοΐου τής γραμμής έπέστρεψαν χθές οί έκρομεΤς τοθ ΠαναγΙου τα φού. Διά τοθ (δ ου ατμοπλοί¬ ου έπέστρΐψαν έκ τής ιίς Ά θήνας καί θ£σσαλον(»ηνέκδρο μής των οίποδοσφαιρισταί καί Ι συνοδεύσαντες αύτούς φΐλα θλοι Ηρακλείου. ΝΕΑΙ ΙιΑΑΟΝΚΑΙ ΣΥΜΒΙΣΕΙΣ Π-4ς τάς έπιθιβρήσιις έργαβ! άς έχοινιπϋήθησκν πρός έφΐρμο ήν αί συλλογιχαΐ σιμδάοιις α( χαβο( ίζουοαι χβτώτατον ήμερομί οθιον τβν δπαλλήλβν χαφιζαχαρο Λλ«β«(»»ν χαί άλλαντοΛθΐιίβν, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙ,έν τβ άγορα μσς κυιανθβΐναι χθες τιμαί των οιαφόρβν 1τχ·^ε*< •ροΐοντ·ν είχον ·>« >ατ··ιι
  1αει·νΐ|
  λ··«βι
  α'Ι
  Ρ'
  ι
  ·'
  ·».
  ·' ■•ιοτιτμ
  ··.
  -Μ.
  Ι6.Μ
  14.-
  Έλεηεε
  • Ρ«·ρ·ν οο.
  ■οιν· ν. εαοοεΐαι
  Λίαν «■>< Μ α' .*<«(β. ·4λι τιοιοτυΐΑε Μ.- Ε6.- | ■οοκοοΐαα (■·« Α«#«ατα Ρθΐα Δ·ν··ε?ρ«τ« 1(ι·. «λλ* μ·* «καν -», Τιμαί Συναλλάγρατος |ο·ε)να •Κνκον «Γιιο.6·— ΙΗ, Η 14* -η#, η,Ι»—Ν.«| »»·.— ε.ΙΙ «Α-4.97 «ι εισ το λονδινον ηρχισαν σπουααιαισ υ ν ο μιλιαι μεταξυ τον αντιπροσωπον τον αιαφορον κρατων αποσαφηνισΙιισκαταστασεωσ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τού αντ*. ποκριτού μας'·.—'Αποψινά τηλεγραφή. ματα έκ Λονβίνου άναφέρουν ότι αφί¬ χθησαν έχεϊ όλαι αχεβόν αί άνιιπροβω- πειά ι των ξένων Κρατων είς τάς έορ· τάς τής στίψεως τού "Αγγλου Βασι¬ λέως. "Ηοη μεταξύ των επισήμων αυ¬ τών κύκλων ηρχισαν συνομιλίαι υψί¬ στης σπουδαιότητος δι* την εξέλιξιν τής καταστάσεως. Γενικώς άπό τού ά- πογεύματος τής σήμερον παρετηρήθη έξαιρετιχή κίνησις χαί βραστηριότης άποβλέπουσα είς την πλήρη άποσαφήνι· σιν τής διεθνούς καταστχσεως. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ^ΊιτΤγΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ Μ ΡΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μας).— Τό ύφυπουργεϊον τής έργασίνς απηύθυνε σήμερον μακράν έγ· κύκλιον πρός τάς διαφόρους έπιχειρή< αεις καΐ τούς έργοβότας διά τής όποί· άς ύπενθυμίζει την υποχρέωσιν, την ο¬ ποίαν έχουν δυνάμει των νόμων νά προ τιμούν είς τάς εργασίας των τούς πά* λαιούς πολεμιστάς. Έν τέλει τό ύφυ πουργείον δηλοί ότι θά επιδιώξη την ε¬ φαρμογήν των σχετικών νόμων. ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΑΛΙΕΪΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαίου (τοΰ ίντα· ποκριτού μας). — Δι* αποφάσεως τού ύφυπουργείου εμπορικάς ναυτιλίας άπα γορεύεται ή άλιεία δι' άνεμοτρατών καί μηχανοτοατών άπό τής 1ης προσε χοΰς μηνός Ίουνίου. Σχετιχή έγχύχλι· ος απεστάλη άπόψε είς τα κατά τόπους λιμεναρχεϊα χαί τάς χαταοιωχτικάς αρχάς. ΗΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΡ1ΗΙΙ ΒΗΤΕΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐ·« (τ·Β ανταπβκριτβδ μ«$)·—Εοιτβ τηλεγραφήμιιτα έκ Ββυδαπέ οτης ή Ούγγριχη Ειβίρνηβις άπεφάαιαε-νά έπβχναφέ^η την ύΐΓοχρεντΐΜήν σΐρειτιωτικήν βητείαν ήτις είχεν βκαγορκυβζ ώς γνΝΐτον δυνάμει των αυνθηκ&ν δι' ών έτερμκτίζετο ο μεγάλος πβλεμος καί επεβάλλετο ή είρή Ι ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙΕΟΡΤΑΙΤΗΣΣΤΕΨΕ&Σ ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τού άντα- ηοχριτοΰ μας).—Τό πρακτορείον Ρώυ «ερ τηλεγραφεί ότι αυριον (.σήμερον) άμχίζουν μέ εξαιρετικην έπισημότητα χαί μεγαλοπρεπείαν είς Αονοίνον αί έορταί τής στέψεως τοΰ Βασιλέως Γε- ωργίου. Είς τάς 'Αθήνας θά τελεσθή έν τή Αγγλικη έκκλησίν. 6οξολογία είς την οποίαν θά παραστοΰν τα μέλη τής Έλλην ικής κυβερνήσεως καί οί ξένοι πρεσβευταί. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΟΝ ΛιΠΕΝ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τοθ άντα« ποκριτού μας).— Τό πρακτορείον Στ4 φανι τηλεγραφεί ότι ό στρατηγός Φράν χο απηύθυνε χθές έξ όνόματος τής 4θνι χιστικής Ίαπανίας θερμότατον ουγχα ρητήριον τηλεγράφημα πρός τόν κ. Μουσολίνι 4-1 τή έπειείω τής θεμελιώ σεως ι5)$ *Ιι«λΐΜτ<)« «ύ«οκρα«ορ(«ς