94262

Αριθμός τεύχους

4561

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ——————————·——μ———————————ι——^μη———————————————■
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦϊΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ίτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμεμιχής
  εΊησία οολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τ·μή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤηΐΟΣ ΖΤΗΤΑΚΤΙ11 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΤ Ι|ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4561
  Ι ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΝ ΧΡΕΟΝ
  ΟΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΗ
  Τ· νομοσχέδιον ηΐρί ρυθ
  μίοιως τβν άγροηχβν χρε
  βν καταρτίζεται ήδη κατβ
  κιν ουνεννοήσΐως τβδ κ.Πρω
  βυκουργοδ μετά τβΰ μ. Ύ
  κονργοδ τής Δικαιαούνης.
  Έντος τβν ήαερδν $$ εγχρι
  νομινον τΐλιχως ύηό τ·ΰ ύ
  κουργιχβΰ Συμβουλίω» θά δή
  μοβιευθζ είς τα ν εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως χαί θά Ι
  οχΰση πλέον ώ; νομος τοθ
  Κράτους. Καθ' α δ« άνεκοι
  νοίθη «χ Κυβερνητικάς πή
  γΒί, θά ({ετασδ^ «ν συν*
  χεία καί το δυνατόν τής ρυθ
  μίαεως καί ολων των αλλων,
  τβν πάαης φύσεως χρκβν ώ
  α» νά λή?η οριστικάς τό ζή
  τημα «ύτό έκ τής βκχρεμο
  τητβς τβδ οποίον χέα* κακά
  ·δημι·νργήθηααν είς την οί
  κονομικήν ζωήν τοθ τβπβυ.
  Δημιουργείται λοικον βκσι
  μος η ελπίς 4τ» ρυθμιζομε
  ν·ιι ταχέως τ·δ ζή τή μάχας
  τβν χρκβν, θά επανέλθη ή
  πίοτις είς τσν τόπον, θά λ·(
  ψ·υν «Ι διαταραχάς χαί αί
  ανωμαλίαι τ&ν συναλλαγΒν
  καί ή οίκανομικη ζωη θά έ
  κανεύρη τον ήρεμον καί κα'
  νονικόν ρυθμόν καί την όμα
  λί,ν λειτουργίαν τας. [
  'Αλλά ίκ τής ρυθμίοεως
  τβν χρεβν θά κροελθη καί |
  βν άχομη μέγιστον άγκθαν
  δι· τ·ν τ·κ·ν «αί Ιδίως διά,
  τ·ν κόσμον τβν μικρβΐδιο
  κτητβν κκί τβν κτωχβτίρων.
  βγρβτδν. Οά εκλείψη ή μοί
  στιζ τής τβκογλυφΐας. Θχ κΐυ
  κηθο&ναΙ β&ίλλαι π«ύίκ·μυ)
  ζ·ΰν τ· βΐμα καί τ·ν ίδρβτα'
  των εργαζομένων χαί καρά '·
  γωγιχων τβζεων. Καί αύΐέ
  θ« οαμανη τ· τέλος μιάς αι
  Βλίβς «κβχής κ«ί την βν«]
  τβλην μιάί νέ«ς δημιουρν>> ι
  χής περίοδον. Είς τ·ΰτ· εύ
  τυχώς βοηθΐΐ κκί η ύκοβίβα (
  αίς τ·δ τβκβυ των δανκίων,
  κου χορηγο&ν αί Τράπεζαι
  χαί Ιδίως ή 'Αγρβτική. Διβ
  τι *ταν β έηίοημβς καί ·
  κρ··ξοφλητιχ·ς το*·ς τδν
  Τραπιζών §ναι χαμηλβς
  δέν ίχβυν πολύ ίδαβ?·ς δρά
  οΐως κ«ί εκμεταλλεύσεως οί
  τβχβγλύρβι. Πολύ κβρισβοτε
  ρ·ν μάλιατα δ τα ν «κτός τής
  εύβηνίας ύκκρχει καί ή β
  «θονία τδν διαθκαΐμων χε
  φαλαίων.
  Αύτην δέ «χρΐβύξ την «
  φββνίαν θά δημιουργήση Α
  ρύθμισις τβν πάσης φύβενς
  χρεβν. Διατί Ιταν γίνη ή
  ρύθμισις αύτη, θβ έξοφλη
  θβΰν τα καλαί» δάνκια κα)
  -Ι πιστώβΐις. Θκ γίνη κν«λ·
  φορία χρήΗ«τ·{. (9 λ τοννθξί
  Π πίστις. Ο« ϊίίρη θαρρος χαί
  ίρείαματα τό κεφάλαιον δια
  νβ διοχετευθϋ κκί πάλιν είς
  την αγοράν υπό μορφήν δ«
  νείων καί πιστωτικβν χορη
  γήβΕων. ©ά κναζωογβνηθό
  η οίχανομική ζ«η , τ·ΰ τέ
  που. βα ίνισχυθβθν «{ ασφκ
  λεΤς καί βιοίαιμοι έηιχειοή
  σεις. Καί οί τ·κ·γλύφ·ι θ«
  χασουν τό Ιδχφος τής άνοσί
  άς δράσεώς των. Διότι ίτ«ν
  έ κέσμος κυρίον α είς τάς
  Τραπέζας άφθονα καί ιΰ9ηνά
  κκφάλαια πρός δανειομόν,
  δέν θά Ιχα βεβνίως ανάγκην
  νκ προσφεύγο είςτήν εκμετάλ
  λευαιν τ·δ ίδιώτ·« £»ΰλωκ.
  Άλλ' «κα τής βτιγμής κου
  θά επανέλθη η κίστις είς την
  χαράν, «κ· τής ημέρας κου
  θκ έ{«λεΐφθό 4 μκβτι, τής
  τ·κ·γλυφ(«ς κ«ίθε κύκλον·
  ρήαουν αφ9βνα. χχί κύβηνβ.
  κεφίλαι», θ' αρχίση καί ή
  νέα κερί·δ«ς κνβ&ημιουργί
  άς κκί ·1«·νβμικής βκμής
  τβδ τβΐϊβ» μας.
  Διοτλ ε» τκξίΐς τ3ν καρά
  γβν καί «Ι οιάφοροι έπιχει
  ρήσκις θ« ίχβυν την βύχέρκι
  ■ν τής εύχολου κινήβκως
  τβν βργασιβν των. ©χ 4ργ«
  σθοδν μί πβρισββτείβν ζή
  λβν καί μεγκλυτέρκν έλευ9ε
  ρίαν κκί άνεαιν καί β* κύρύ
  νβυνίσφκλδς τόν κύκλον τής
  ενεργείας των. Τα ακοτέλε
  σμ« δέ ολης αυτής μκταββ
  λής είς την λειτουργίαν τής
  •Ικ·ν·μιχής ζωής θ* είναι ή
  αύξησις τβΰ έθνικβδ είββδή
  ματ·;, έκομένως δέ καί ή ΐύ
  ημκρια τ·δ λκ·0 μκς...
  ΕΜΠΡΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ
  ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΖ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
  Σελλινώρι—Νεάπολις
  Νικόλαος—Γουρνιά.
  Πρΐτοζ οταθμίς τβν έκδρβμίβν
  τβθ ΛιιχεΙου ήιαν δ 'Αγιβς Ν.χό·
  λ«ο(. Ή διαίρεμή μεχρ^ ««^
  ϊΐν μβς ίφήνιι χαΐ ηολλές έντυ-
  ηασΐις, Ισως γιαιΐ δλοι σχΐδβν την
  Ιχομε ξαναχάμει. Μονάχα τα πίρα
  ομα άπο τό λαγχαΒι τοθ Σιλλΐνάρι
  χκΐ απο την χοιλάδα ι*!ς Νεαπόλε
  »ς γεννφ οτίν τοξιΒιώττ, τή βυγχ(
  νηατ] κιΰ βχολουθιΤ τή» θίβν τοθ
  ώιαίου.ΆνΐβαΙνοντ,ας μέ τ* αύτο>ί
  «ήτο πρός τέ Βραχβσι χαΕρΐοαι τ^ν
  ίγρΐβ δμορφι* τ«1ς άπότομης έχεΐ·
  ντ]ς χαράΒρας, ηιϋ τήνι γλυχαΐνιι
  τ6 μιχρό μβ π·ριποιΐ}μ4νο έχχλ*}·
  αάχι τοθ "ΑγΙου ΓιωργΙου. Στό
  Ιχχληοάχι οΰτο οταματήσχμε γιά
  λΐγα λεπτά γιά νά προσχυνήο«βμε
  την ιΐκόνα τοθ 'ΑγΙου. Ήαβν 4-
  χίμΐ) ιιολλοΐ ηανηγυριο^ς βτόν
  πιρΕβολο χήί ΈχχληβΕας. Υ>«1
  τΐ,ν προηγοϋμίνΐϊν ήυέρα—την Διυ
  τέρκ τ«)ς Δ αχαινιοίμοιΐ—ιΐχε γ.
  νιι τα ϊΐβνηγ,ύρι «Ο 'ΑγΙβΗ Γε»ρ
  γ(ου.
  Σάν άνεοαΐνιΐμ· πρ»ς τό Βραχά
  οί έθακμίζβμι την πλ<ύσ<α 6λά οιγ(οτ) χαΐ ιδ τραγιθΒι άνθοθοι αυθόρμητα οτβ χεΐλη 87 «ν μιχ. Ό χ. -ηριοτινός πιύ μετιΤχε χι' βύτίς ττ]ς έχβρεμ<ίς. ντυμένος οάν «υνηγές ττ]ς ζούχλας, έχακά χια(> χαΐ τδ λγχομβχητα «Ο «&
  τοχιντ)του χαΙ τίς «»νις μας μέ
  ♦ 6^« βί '
  Ιποεπε νά φτάσωμΐ
  δπ^ιι _Ιηοό«ειτο νά έηισνΐφθβθμι
  5,τι άξίοθέατο ιΐχι χα< νί διανϋ χιύ η ό βδ <) ι την πριόττι βΐκδιιχ τ<){ μις Σύ* "Α';ο Νικό Ι χά νι τίς ηλαγιές ν «αί τ:ί»ς χωριχού;, πβΰ ουναντβύ ααμ», να οταματοθν Ιχκληχτοι χαΐ νά μβί χοιταζβυν. 2ϋν έκεράοχμΐ τό Β?αχίσι χι' αντιχρύοχμι την Νεάπΐλι, χνομένι; μέβα σιδ βίθος ιί}ς ίμορφης χοιλά&ας τοϋ Μιραμ πιλλοκ, Ιοταμχτήοαμι δλοι τίς ψα έ( χοί οΐωηηλο! άκολαμβάναμι τό ροΐο θέαμα. "Οοις φο;ές χαΐ ν» περάοη χα>ένας άηό χιΐ Ιϊ μπο
  ριΤ νά μιΐνΐ άδιάφοροο Οί μβθτ,
  ταί, Βοοι Ιρχόίαν γιά π;ώτη φο
  ρά, ρωτοθν οιινιχβς κοιό χωριο
  είναι τοθτο, κοιο έχιΐνα χαΐ χω
  ρΐς νά τό χκταλα6α(νουν (χανοηοι
  οθν απδ^υτα «υς χαθηγητάς το>Λ
  εί ίηιϊοι Ιχουν κιχράν πείραν
  τής άδιαφορϊα;, μέ την οποίαν πά
  ραχολουθοθν σονήθως οί μαθηταί
  τό μίθημα τ«}ς γιηγραφΕας ά
  τό θρανίο... ΜιριχοΙ συγχινΐ)μίνοι
  άηό την όμορφι» τοθ τοπιίου άηαγ
  γέλλουν τιΰς οΐΐχους ηει) Ιχουν
  διδαχθϊ οτί μάθ>3μα τβν Νιοιλ
  ληνιχβν. "Βνας μάλιστα απαγγέλ
  λιι γϊ θ'ίμφον τό ωραίον χορι
  χον ττ)ς «_Τ)!ιΕα(>, κου δμνιΤ τα
  νάλλτ] νί)ς "Αθήνας, πρός μιγίοτη
  (χΒνοκο(ι;σιν τοθ χαθηγηκθ χ. Β*
  αιλίχιπ, ο ίποΐος μέ χίλΐα βίοχνα
  ■Ιχε χατορθώσιι νά τίος χΐμη νά
  τό 4ποστ»,θίοο«ν.
  δμρρφτ) Νιάχολι, ϋν Ιβτβ
  θΟλ γι«ι| |1
  μ)
  ώ33, ίτε.δή τί αηχ9ντύιτ)ΐίχ το3
  αϋ:οχινήτ9υ ιΐχι κίμ«ι ϊο αιομί
  χι μκς νά δΐί(,»5τ6?ειαιι ζωηρ&ς.
  Έφίγαμι α* ίιχ χαθαρο καί ττιρι
  ηοιηιιίνο έιτιαΐίριο, την «Κ ω
  ο1», έπή3»μι μκζί μ»ς χον χ.
  Φιιιχνρίκι, δ ίτοΪ3ς μ3ς περίμενι
  ιι4ν "Αγιο Νικίλΐο, καί ξιχινήβχ
  ι» πίλι γιΑ τή Γιοϊπιτρο, Τί φχ
  γτ)ΐδ χαΐ ή μισημιρικτινΐ] ζ<σ·η Ικιμκν μΐρικους ν' αποχοιμηθΌν, έ φ αντιθέτως δ χ. Καρυβτινό;, ίηεΐδή, ίπως αυνήθως, ίέν ιΐχε φίιι ηο)υ, ίΐραγοϋδοθσε κρός μι ΐίαψ τέρψιν τβ* λ έκϊ?ομί)ς χαΐ πρός μ ί τ&ν νυαΐ»)έιον... Περνςθμι τώρχ ι Ε πεοιοίίτι ροι άγνιθίτους τόπους. Ό Ι«ς εωτάιι τέν βλλί αί ποιό αέρος βριοχδμχστι, γιά νά χατα'ή^ομε δλοι ατον χ. Πιτράνη, δ ίηοϊ οί, ι&χαριοτημΐνος, άποιν'γ χαΐ ϊίϊει πληροφορΐις. Δΐατρίχομι τα αΐχμηοά παοάλια τοθ κίλ-! που τοθ Μτρχμδίλλου χιορΐς χαΐ μιγάλϊ) {<ανοπο!ΐ)α»). μι συνιχ&ς χαρουηιϊς χαΐ χ κια. ΤοπιΤκ έντιλβς νιχρά χχ( ^υδ?ϊ. Κίτιουκάπου μοναχα *% εν* άγριοποθλ', ξιιτταιμένο άπο ό Θ4οι»63 τοθ αυτοκινήτοκ, άγή- νιι ϊ/α. τρομαγμένο φτερούγίομα) νά δώση χάττοια ζνή ατήν γώρω ■ έ<ρα. "Ενας μαθητής θιιμβ{αιι| τού; δποβλ«]τ χ ύς οτ'χβυς τοθ; Δημητρίου ΓΙχπαρρηγοπΐύλου, που, έ την χατάδιαΐ) τοθ Όίφίως τοθ "Αΐη χαί τ(ϊ>; άη«γ
  γίλλει:
  Άχαι ές καί έρημία
  περιβάλλουν τόν Όρφεα
  καί ακούεται τραχεϊα
  τοθ Κερβερου ή ψωνή
  ανΐΓ,χοΟσα Φρικσλέα
  έν τβ Φοβερ§ σιγή!
  Τοθ Κιρίϋρου την φωνήν οτήν
  ίρημιά μ*ς Ιρχιτατ νά άντιχατκΙ
  αιήοη ή φανή τοθ χ. Καρυατΐ·
  νοθ, ή δποΕα 5μως Σιν είναι χά
  Βόλου φρικαλί». Μ?ς τραγουδιΐ
  ρω^χντιχά τρχγοΰϊι» γιά
  ΐ, γ·(ά ποϋλιά, γιά ιΐδύλ
  λη <*1 οίϊϊ χαί χχτοοθύνιι νά μβς 5<τοβίΧη, τιώ; ββισχ^μΐατ· ιιίσχ σέ α*θΐ3μέ<ους χήηου;, που χρύβουν μίαα τους τρυφιεέ; ά γάίΐ*ς πουλιδν καί άνΒρώηω', χι' δ (ι μίθϊ αΐή α ωιηλή έρη μι4τ»ν παοαλΕων τοθ Μΐροιμκιλ λιώαχου κίλπϊκ.... Οληοιαζΐμι ατά <Γουρνιά>, 8-
  κου, χχτά το κρδγρχμμχ τής έκ
  δρομής πρέπιι νά σιαμχτήοιομι
  χαί νά έπ'ακΐφθοθμΐ τα έριίπια
  τή; Μιν«ΐ<«]( πίλινς, ποα βο( σ<ονται πένω ο' ϊνα,ν άνυδρο χαί πιΐϊώϊτι λίφί. Ό λβφος ούΐος βρ(9χ·τ«ι στο νδτιο μυχο τοθ χέλ κου τοθ Μεραμβέλλου, 20 λιπτα μαχριιά άπο τή θάλαασχ. ΔΙπλα δ άΐϊξιτδς δρίμος. Κατα μ άκό τ' ούΐοχίνηιρ, κροχ» ροθμι πιρΕ τα ίκατο βήματα δι ξιά χϊΙ μπαΐνομι στους πίτρινους δρόμοας τής (Ιγνωσιης Μιναίκή; πίλεβς. Ό χ. Πετράκης μέ έχ κλή93ουοχν έμβρίθιιαν μοις χά νιι μιά μικρήν ιίοαγωγή γιά τον κοΐιτισμο τοθ ΟϋνοιχισμοΟ αυταθ χι' Οιιιβκ μί; ί?μ—νιύιι τα διά Ιριίιχιαπ^υ συναντοθμε. Μχ χαί χαθηγητχΐ άχούοιιν κροαιχτιχοΐ τί μάθηαχ, &* χαί ιΐ ναι χαυτερ'ή ζίοτη χ.' ή δίφ> Ιχιι
  ξιοάνιι τα λαρύ^για δλων μις,χαί
  χω?ίς καμμιά δυβφορΕα. Μονάχα
  ο χ. Κκρυσπνίς μβ; έγχαταλιΕ
  κιι, άλλά τιμυριΤται πολυ γρή
  γορ«, γικτ', τίς ο[5ι τΕ γυριύιν
  τας α* Ιια οχ(νο μέβα, έξιτρόπω
  σιν Ι^αν γυχλιαιερον 8ρι, ιίς την
  θί*ν τοθ δπϊΐοκ, βυ:2ς δ οποίος
  Ιφϊίνετο σΐν χυνηγίς άγρίων Βη
  ρίων, ετράπη ιΕς άτακτον φυ
  Υ*ν.
  Μιτά μιο^)ς ώϊοτς παραμονήν
  οτά «Γουρνιί> μπαίνομε πάλι οτ'
  βύϋοχινήτο χκΐ προχιβροθμι πρ,ς
  τή Γιράπιτρο. Στδ οϋριβνδ ί
  ω^» θά προοπαΓήΐυμι νά
  μ< μιρινές π?η9οφ3ρίις γιά πολιτΐσμδ τβν Γβυρνιβν, δ δ • Νβι πλιίως ί5ιίτυπος χχΐ κα ρουσιάζιι έξαιριτιχέν ενδιαφέρον Μέν. Παρλκμάς ΔΥΟ ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η ΟΛΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΝΤΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Τ4 5φυποιιργιΙΐν καρά τδ χ. Πρηθ^πουργφ, Πίίπει νά δμολογή ονμιν δτι Ιγχαινί-Λαι μίαν χαλή» ταχτινή^: Παρκχολουθιΐ μι κροοα χήν αδΐαλλιίπτως τόν ίπαρχΐαχάν τύιχον χκΐ δίδιι άπ«ντή3ΐις ιίς ίλχ γινιχβς τα ζη'ή,χατα κιυ ΘΕ γιι χά Ι τβν δ»ο(α>ν ή λύσις έξαρ
  τβΐαι έχ τη"; χυδιρνήίΐως ή έκ
  τβν διαφόρων χραΐιχβν &κηριοι
  βν. Καί ιίς την <Άνδρθω3ΐν« ηιο Ιχιι ώ; κύριον βκοπδν χά Ι πρό γρβμμά της την Ιριυνβν τβν ζητη ματων τής νήοου μας χαΐ την προ αγαιγήν τβν συμφιρδηων τοθ λαοθ μ»(, Ιχει απαντήσει έπβνιιλημμέ ως τδ δφϋπουργιΐϊν αυ:ό διά πλιΐ ο» 8οϊ θέμκτα κβΰ Ιθιξιν. "Ηδη μας άτιέστιιλι χ6|ς πάλιν Ευα !γ γραφκ διά ταν δρόμον τοθ Κρουββ νος χαί διά το τηλέφαινον Αί ντα. Και τα δύο αυτά ζηχήματα θά δι ιυθιτηθοθν. Τό τηλέφωνον θά το ποθιτηθς άμίοβς. Πληροφοροΰμι θα μίλισία δτι διιτάχθη τό ο» νιργιΐον νά μιταβ, άμίοως είς την μαχρυνήν α&ιήν άκτήν τοθ Αιβυ χοθ διά νά χάμι την αχιτιχην έγχατάβταοιν. Επί τ^| ιδχχιρΓα λοιπον αΰτ) θά ιΐχωμιν νά &π«6άλωμιν μίαν άκίμη παράχληαιν ιίς τό 6φυ πουργιΐον τοθ πολιτιχ«θ ΓραφιΕ ου διά τον δρμον τοθ Λίντ», χαί αυτήν. ΈχιΤ, ώς γνωοτδν 6πίρχιι μΕα πηγή τής δηοΕας τέ νιρδ Ιχιι θαυμβτουργούς δμολογοκμίνως ίδιδ τηΐας δι' ώριομένας άοθινιίας. Χάρις δέ ιίς την πηγήν αυτήν 6 πήρχιν έχιΐ χατά την άρχαιδχητα οκουδοιΐον ίκτριΐον χαί μ(α ώ^αΐα λουτρέηολις χαΡώ; βποδιιχνύιται άκό τα Ιριίπια χά Ι τάς άκοχαλυ φθιΕοας αρχαιότητάς. Σήμιρον Β μβς δυοτυχ&ς ίέν δπάρχιι τΐπο τι πλέον καρά ολίγοι οπβομέν» μάρμαρα, μιρι»1ς γχρεμιομΐνες Μ/<νν.ς χι' ίλΐγις |·ιιιι«μ|νΐ( λ ποθΐ]·<ις διϊομΐνου δΐι χαί ή μι χρά έμκοριχή χοί ναυτιχή χ(νη ς Κ(ΰ υπήρχεν άλλοτι, ένιχρώ Ι δλάτιλ» χβί έξέλιπι τα τιλιυ ταΐχ χρδνΐα, Καί δμως έ «Ι θά Ιπριπι νά δημιουργηθή έ< νέου μία ώραΕα Α^ϋΐρίπολις. Τα θαυμκτουργά νι 9, τί ώραΐβ χλίμ», ή γραφικό της τοθ τοπιΐου μέ τίς θαυμάσιις λ'φιοειρΐς χαί βουνοχορυφές χαϊ τ' άνοιχτα πέλαγος τοθ Διβυχοθ, θά ιΐλχυαν χίθι χρίνο χιλιάδας ξένην άπ' δλα τα μέοη χι' ιδίως άη' την ΑΙίυπχο. θά παραχαλού οχμι λοιπόν νά γίνη μ!» ενεργεια γι' αυιό ιίς τό 6φυπουργιΙον Τα κου χαί Τουριομοθ. Τό χέρδος χαί διά τδν τί πον χαί διά τό Κράτος Εΐ'θά ήτο ι δ ιι μικρόν ι δ ΐε άοή μχντον. , Καί τώρα διά τον δρόμον τοθ Κρουοΐνος. Ή αποπεράτωσις τού θά συντελεσθή λέγει τό &νι>κουρ
  γιΐον, διότι ή Γινιχή Διο[χηο:ς
  τόν Ιχιι ιίς τόν κατάλογον τ&ν 6
  πό έκτέλιαιν ουγχοινωνικχβν 1?
  γων. 'Αλλ' άναμίνιται ή χκτανο
  μή τβν κιοιώαΐων διά νά δβθ|
  χαί διά την διον αύιήν ή άναλο
  γοθοχ κοοίτης τβν· χρημάΐων.
  "Εχιι χαλβς. Καί ϊέ^ δυνάμιθ»
  πχρά νά έκφράοιαμιν δι1 αΰτο τάς
  ιίλιχρινιβτέρκς ιΰχαριοιΐας μας.
  Θ1 ιΐχυμιν μόνον νά παραχαλίσω
  μιν τοθιο: Νΐ χορηγηθή τα συν-
  τομώτιρον ή πίσιωοις ώιιι νά
  έπαναληφθοθν ούντομκ χαί α(έρ
  γασίαι τής χαχασχιυής τβν Ιργβν
  χαί νά διβνοιχθή ή δϊδς έντος
  τοθ ένιτιινοθ θίρους. Τα
  τβν Κρουαχνιβτβν πρέπιι νά λιί
  ψουν επί τέλους. ΚαΙ ίιν θά πρέ
  κιι νά ιδριθοθν χά Ι τδν έρχόμι
  νόν χιιμβνα άποκλιιομένοι άηδ
  «όν άλλον χοομον. χβρΐς τα
  ι*)ς «υγχεάν·») έκιχβινπνίβις,
  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΤΗΣΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΟΕΣΙΝ ΤΩΗ ΑΟΗΝΩΗ
  Μετ" ολίγας ημέρας, την
  24ην τρέχοντες μηνο;, θ' α¬
  νοίξη κΙ{ τα Ζκκκηον τ&ν
  'Αθι,νβν ή κρώτη Πχνελλή
  νιος Γεωογική Έκθεαις. Βέ
  βχι», ή Εκθεσις αύ-ή δέν θ«
  ίχθ την έπιβλητΐΜοτητα καί
  την μεγαλοπρέπειαν ·&τε
  ταν πλούτον καί την αίγλην
  αλλων κβΐρΕμφερβν έχθέαε··
  σΐων κου ό;γκν·5νται είς
  τας μεγβλα; χώρατς τής Εό·
  ρώπης χαί 'Αμΐριχί,ς. Πίν·
  τως {μως θά σημειώση Ικιτ»
  χ(αν καί ή σημ«σία της δια
  την γεωργίαν μκς θά είναι
  τεραστία. ΑΙ πυρετν&εις αλ
  λωστε προετοιμασίαι π·ύ γί
  νανται ήδη κνρΐχουν την
  εγγύησιν τίς πλήρους ίκιτυ-
  χί-5·
  Είς τας αίθούαας τοδ 2*κ-
  κείουΜεγαρου καί είς τα εΐδι
  κα πκρίπτερα κου άνεγίίρον
  ται ηδη μέσα εί; τό ωραίον
  καθκον τδν Ά8ην&ν 8α έκ
  τεθοδν δκ(γμ«τα τής καρά
  γωγής τής Έλληνιχής ΰπα(
  θρου. Καί θά έκιδκιχθά ο,τι
  αξιον καί εκλεκτόν ίχει δή
  μιουργήθΕΐ ο μοχθος καί ή
  διηνκκίΐς προσπαθεία τού
  Έλληνας άγρέτου. ΈκεΙ οί
  ξέναι καί οί επισκέπται θ*
  *δρουν τίιν ευκαιρίαν νά
  γνωρίσουν χαί νά δοκιμα
  α·υν τ« πρ·Κ4ντ« καί τούς
  καρκους τής Ελληνικάς
  νϋς. ΈκΐΤ η Ελλάς θά επι
  δίξη τάς γεωργικάς προο
  δούς της. Φά χαταατι) λοι
  πον ή Έκθεσις αύτη ο«ου
  δ*ϊον μέαον διαφπμίαεως
  τβν κροιοντων τής έλλη-
  νίκης ύπαιθρον, κου καοαμέ
  νούν δυβτυχβς «κάμη αγνω
  στα ιίς τόν περισσότερον κό
  αμάν. Καί ΐίς την Έκθεσιν
  αυτήν θά έκκροοωκηθό καί
  Βά μετάσχη καί ή Κρήτη δι'
  Ιδιαιτέρα» κεριπτίρβΗ της.
  ι Δέν είναι δυατυχβς ή ίπβ-
  Ιχή αύτη κατάλληλας καί (·
  'πιββηθητική διά την νήσίν
  μκς. Διατί τώρκ δεν ύκάρ-
  χουν πλέον ού τε κορτοκάλ
  λια καί άλλαι έσκεριδοει&ή
  (κλικτά, οδπ αλλα φρουτι-
  χά, ·υΐβ οταφύλια, οδτι κολ
  ; λά δλλοι κκα τα βκλεκτά, β-
  !κα τα μοναδικά είς τόν χβ«
  σμόν, άκό £κέψι»ς κοΐοτη-
  τβς κρητιχά προϊοντα. Καί
  κατ' ανάγκην ή συμμκτοχΐι
  καί η έκκροαύκησις τής
  κρητικβς γεωργίας είς την
  ίκθεοιν τβθ Ζκκκβίου θά εί¬
  ναι βλλεΐκας καί θά μειονε-
  κτή Έν τούτοις ή Ιδία τής
  συμμετοχήν μβς υπήρξεν α¬
  πολύτως βρθη καί έπιτυχημέ
  νη Διότι βίΐΜοδήπβτε 4κ τής
  συμμκτοχής μας είς την Ικ·
  θέσιν, θά εχωμεν κέρδος ά-
  σφαλές.
  Χρειάζεται μονον νά κα-
  ταβληθθ προσπαθεία ώατί ή
  εμφάνισις τβν πρ·ϊβντων
  μας νά είναι άκα πάσης ά·
  κέφκω; άρτία Χρειάζεται τα
  όλίγκ έβ'ω ηροϊένται πεύ θά
  οταλοϋν νά είναι έκλεκτής
  παιάτητος καί αρίστης βυακιυ
  κβίας. Κκί νά ίκτεβοθν ιίς
  τό περίπτερβν χατά τβιβθτον
  τροκον ώστε νά πρβχαλεββυν
  τβ ενδιαφέρον τΰν έπισχε-
  κ τΰν κκί νά κερδίβουν την
  γενικήν εκτίμησιν. Είναι ά-
  νάγχη δηλκδη νά καταβλη-
  6ό κάθκ πρ·οκ£θ£ΐκ ίκ μέ
  ρου{ όλω ν. επισήμων καί ίδι
  «τβν, ωβτι η άνκπάρχΐικ κκί
  αί ελλείψεις μας εί; κο^βτη
  τ« κκί κοιχιλίκν κρβΐίντων
  νά κκλιΐφθό β, ολοκλήρου
  άκό την καλήν (μφκνια.ν
  καί την π·ι·η«ην ύπεροχην
  «βν έκτεθησομένων ολίγων
  Ιστω κρ·ϊ*νΐων μκς.
  Γ ΣΧΕΔΙΟΝ.
  Κατα τάς τελευταίας συ-
  νεδριάσεις τοθ ΔημοτικοΟ Συμ
  βουλίου έξητσσθησαν πλήθος
  ένστάσεων κατα τοθ νέου
  σχεδΐου τή; κόλεως. 'Αλλ'
  βκκρεμοθν ιΐσέτι πολλαί τοι·
  αθται ένστάσβις. Έν τούτοις
  ελπίζομεν δτι ή έκδΐχασΐς των
  δέν θα βραδύνη επί πολύ
  ΑΙ ένστάσεις πρέπει νά έξβτα
  σθοθν δλαι χωρΐς καθυστέρη
  σιν καί αί άποφάσεις πρέπει
  να είνε ταχεΐαι καί σύντομοι.
  Καί τουτο δια να αρχίση ή
  έφαρμογή τοθ σχεΒίου τό γρη
  γορώτερον. Διότι ή έχκρεμό
  της τιού έπικρατεΐ σήμερον
  έγινεν άφορμή νά σταματήση
  κΑθε οΐκοβομική έργσσΐα καί
  νά αυξηθή ή.άνεργΐα τΰν οί
  κοβόμων έργατών. Επί πλέον
  Βέ άποβαΐνει έπιζημΐα χαί δια
  τα συμφέροντα τάν (διοκτη
  τ©ν πού 6έν γνωρΐζουν τί χά
  ταστρέφει τό νέον σχέδιον καί
  τί άφήνει άπό τάς οΐκο&ομάς
  καί τα οΐκόκε&α των.
  δπως είνε βεβαίως λογικόν
  κα( δίκαιον νά προστατευ
  θοθν καί τα συμφέροντα τον
  δικταμοπαραγωγον.
  ΟΔΙΚΤΑΜΟί·
  Ή πρότασις τοθ Γεωργι
  κοθ ΈπιμβλητηρΙου Ρεθύμνης
  νά συσταθ^ Ένωσις Δικταμο
  παραγωγήν Κρήτης κατα τό
  πρότυπον της Ενώσεως Κι·
  τροπαραγωγον βέν είνε άσχη
  μη. Άπεναντ(ας μάλιστα σιη
  ρΐζβται είς λογικήν καί δικσΐ
  αν βάσιν. Καί θά πρέπει νά
  μελετηθή σοβαρώς καί άκό
  τούς παραγωγούς κα( άπό
  την Κυβέρνησιν. Ό Δίκταμος
  μέ την τελευταίαν συστηματο
  ποιημένη» καλλιέργειαν τού,
  αποτελεί ενα σημαντικόν εί
  σόΒημα διά την Κρήτην. ΚαΙ
  είνε άνάγκη νά προστατιυθ{
  ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ.
  Ή ασΐυνομική οιάταξις
  5ι' ή"; άπαγορεύεται τοθ λοι
  ποθ αΰστηοος ή παραδοσις
  αυτοκίνητον υπό των (διοκτη
  των των ιίς τοος ερασιτέχνας
  όδηγούς τούς οτερουμένους
  οιπλώματος καί αδείας κυκλο
  φορΐσς, ήτο επιβεβλημένον πρά
  γμα τι νά εκδοθή. Διότι έχ τής
  αδεξιότητος των ό&ηνων ού
  των συνέβαινον πολλάκις δυ
  στυχήματα. Εάν δέ ύπήρχε
  διαταγή απαγορεύουσα την
  παραχώρησιν αυτοκίνητον
  είς τούς ερασιτέχνας αΰ
  τούς ό&ηγούς, τα άτυχήματα
  αύτά 03 Λπεφεύγοντο άσφα
  λως. Δέν ύπολεΐτιεται λοιπόν
  πλέον παρά νά επιδιωχθή καί
  ή αύσΐηρά έφαρμογή τής δια
  τάξεως αυτής.
  ♦**
  ΚΑΙ ΙΤΗΘΑΙΑ·
  Τα ούτοκινητικά δμως
  δυστυχήματα, καθώ; έχομεν
  καί Αλλοτε τονΐσει, δέν όφεί
  λονται είς την άδεξιότητα των
  65ηγων μόνον.ΌφεΙλονται καΐ
  είς την άθλιότητα των μηχα
  νων των αύΐοκινήτων, πού &
  πιθεωροθνται κακώς ή δέν ε
  πιθεωροθνται διόλου άπ' τούς
  Βίδικούς μηχανολόγους. Όφβί
  λονται άκόμη καί είς τή» οί
  κτράν κατάστασιν των δρό
  μων μας καί την έλλειψιν προ
  φυλακτικων τειχων είς τα επι
  κίνδυνα σημιΤα καί τάς άποτό
  μους καί άποκρήμνους κα
  μπάς. Καί θά επρεπε τοόλάχι
  στον είς τα έπΐκινδυνωΜστε
  ρα σημεΐα νά κατασκευα
  σθοθν τό συντομώτερον στη
  8οΤα προφυλάξεως. Ή δαπά
  νη θά είνε ελαχίστη ένφ ή Ο
  παρξίς των θ' αποτελέση ά
  σφαλκιαν διά την ζωήν τβν
  ΛΠΟΡΘΟΖΙΖ
  ίπ
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  Α ΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Ή
  "Αννυ "Οντρα στήν τελευταίαν
  καί σηαρταριοτή δημιουργΐα της:
  «αεσποινΐς Προιστσμένη (Όττερέτ
  χα.Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  *♦*
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό Γερμανικό
  άριστοθργιμα «ηεχασμει α ΕΤδωλσ»
  πρωταγωνιστοθν Ρενάτε Μύλερ
  Ντωρόθυ Βήκ Μ. Μ»·ωνέν. Έκΐός
  προγράμματος Ζουρνάλ.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον νέον Εργον
  αϋτοχ'λές.
  ϋΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΔΕΙΣΤΒΡΙΑ2Μ0Γ
  —· -ί?ητί χατοΐχου Η¬
  ρακλείου.
  Κοττά
  1) ΔημητρΙου Έμμ. Φίυνχου
  ηΓ 2) Μογϊαληνίϊί Έμμ. Φί"*
  τουλαχη χαΐ 3) Ιΐαρασχευής'Κμμ.
  Φίΐινχςυλάχη χαχοΐκων Ιπιαης
  Έπιιίή ώς διίχνυχαι 1χ τβν
  δπ' άριβμ. 7512, 7514, χαΐ 7517
  έπιοΌχηρΕων τοθ Βιχασπχοθ χλη-
  ·»τ)ρος Κωνστ. ΧαρααανιΟ, ιΕχαθ'
  ώ* ιό ηκρεν π^6γραμμ« νομίμως
  ■ηετάγησαν δια ιής οκ· χρονολ.
  24 Απριλίου 1937 αιιλής έπιχα·
  γί]ς μου ίπίβς δυνάμει χαΐ πρίς
  έχχέλεοιν «Ο δπ' «ριθμ. 14977
  &ανειοχιχοθ συμβολαίου τοθ 2^μββ
  λαιογράφου ΉραχλιΙβυ Έμμαν.
  Λασιθιωτάκη μοί πληρώοοιιν αλ¬
  ληλεγγύης χά Ι είς ίλόχληρον Ικο
  οτος διά κεφάλαιον τιθ εκτελεί»
  μΐνοο ουμβολβίοο δραχμάς 138
  000 διά τόχοι/ς ίύιβν δραχμ. 25
  613 χαΐ δι* Ιξί.δ« νζς εηιτογ^ς
  ταύτης δραχμάς 773 ήτοι δραχμάς
  104 386, ίν Τίύτοις βπίοχον νά
  ίς(.φ/ήοΐ/ϋν τό πςοΐν τουτο μέχρι
  σήμερον.
  Δια ϊαβτβι
  Πρίς ιΙΌπραξιν «Ο ι^ημενοι»
  ποσεθ τ·ν δραχμβν 164.386 τ6ν
  χ&χβν οΰιοθ (πλήν χοϋ χονδςλίου
  τ»ν τό)ΐον, &ηα %ί έπιταγΐ,ς μέ
  χρις δλοοχΐριθς ίξεφί ήοιως χαΐ
  62 α» χβν οι,μβηοΒμίόων ίξόίων
  εκτίθημι ιίς Εημίονον π«ειθΐηρια
  ομόν αναγκαστικήν έχποιήοεως^τέ
  επόμενον ένι,πίθηχον άκίνηχονκ^ή
  μα χβΘ' δ ποαοοχα ανήκει τοθΐθ
  είς τ&υς χαθ' ώ; τό ίΐαρίν βλλη·
  λεγγιι&φιιλέχος ήιοι τα 7)8 έξ ά-
  διανιμήΐου (5)8 ,διβ τόν Δημήχρι-1
  ονχαΐ άνά_ 1)8 δι' εποχήν τδν
  λοιπΑν ,Μχγίκληνην χαΐ ,Πχρα-
  αχευήν), τμοι τα ιίρημίνα ίητά
  &(Ϊολ ΐξ άοιβιρίτου μ.β; οικίας
  χειμένης έντ,ός τ1}ς πόλεως, Δή
  μου χ»1 ΕΙρηνοΐ'ΧεΙου Ηρακλείου
  είς αυνοιχίαν «Βχλιίέ-Τζ!»μί> συ¬
  ν [σχαρεντ;ς έχ δύο υηογΚαν, μί
  βς ίσογειβ» αίδούοτκ;, μ<α; χρβπι ζαρΐας. έ*ος μαγ·ιρ·ιου, «νός πλυν χωρίου χ»1 τεαοίρων ά ω^ΐίων ίωματίων, αυνορευβμέντ,ς χήμ30ΐ ΓεωργΙβυ Άκοοχιλαχη, '&μμα νουήλ ΠαντιλάΑη, Χρυσ4νϋτ({ Χαλκιαδακη χαΐ δημοο α όϊ©. Ό πλε,οιηριασμίς τοθ χχημα τος τούτου γενησεται την 27ην ΊβυνΙοα 1937 ημέραν Κυριακήν χαΐ ω;αν 10—12 π. μ- Ινώπιον χιθ Σψδολαιογραφοϋ Ήραχλιίου £ώ9ραχ(βυ Γαρεφα'άχη ή τοθ ν& μίμου άναπλη;ωΐι-0 τού χαΐ έν ιω έν Ήραχλείφ χαχά 'ΐήν ίίών Χϊ. δίχος χΐιμένφ ίημοαΐφ γραβείφ τού δποϋ *αί Βχε' χβλοθνται α Ι Ιχονιις αήν πρόθισιν ν« πλειοδο- ιήοουν. Παραγγίλλειαι'άρμώΙιος διχα· οτιχος χληιήρ ν' ίνιρν,ήοη τα, νομΐμους επιδοθείς χά Ι τοιχοχολ λήοεις χαθ πβρίνχος αντίγραφον Ιϊ αύχβθ παρσίώοη («οινβηοιήοι) ιί( τέν 6 Ήί ρς μγ?|ή Έν Ήραχλείφ χ« 12 Μοίδϋ 1937 Ό πληριξςίσιος δοηγίρος τ&0 Ιπιοπύ^ντος χαί ηαρκγγέλλονκς Νιχαίιλ Έμμ. Κουναλάκης ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλββαΓ. ΝΙκ ύφβοματα. Νίοι μ·£Ιρν·ι χρνμκ- τιαμ·Ι. ΑΙ τιμαί μ«( κΐνΐ «Ι λύ πΒΕΔΙΣΙΑι Νβνί ΙΓΟΡίΖΟ ΓΡλΜΜΑΤΟΣΗΗΑ Είς τάς χαλυτέρας τιμάς ΔΙΟΤΙ Β»» χήν ηραγμαχιχήν χ«ν βγορα στιχϊ,ν βξίβν, ουμνώνως κρ(( «ούς εύρβπαϊκούς χαχαλόγους γραμ μβτοβήμβν. Έκ>σχεφβΐ;τι μι πρίν προίήτι ι((
  την πώλησιν χαί θά άηαλαχβτ)τε
  άκο την ουνήθΐ, έχμι.άλλΐϋβιν
  τβν Ιπιτΐϊϊίων.
  Γ«ώ·Υ>·ί
  ΜΙΙ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΙ=
  ΚΟΙΝΩίιΙΚΗ
  ΙΙΟον
  'Αλλά 6η«ίρχι χι· ίνα «Ιλο
  ρίαωηο πιυ ϊέν έχρΡόχαν οτό
  έίώλια τ6ν χαχν,γορουμένην, άλ-
  λά γιά τέ δποιον ή άθώκσς τοθ
  χαρϊινοιλΕου άποτελοιΤσιν Ιπΐσης
  Ισό6(« ΧΒταδίχτ). Άπί ΐχκίνη τή
  στιγμή ή Μαρία—'Αντουανέχχα
  παριβίδϊτο άνυπιρίοΛΐστη σιη
  ί σ;κοφανχ(α χαί ο' Ινα
  λί
  ΚάΊιοιος έκετίχθηνε* Ιξ« άπο
  την ίΐ'ΐίυσα τδν συεδριάσιων,
  μάλις ΐξεδίθη ή απόφασις χαΐ
  την ανεκοίνωσε ατό πλ<}θος. ΕαΙ σίν αοτραπή, από μυριίδες ατβ· ματα μετιίέϋη μ έ Ιξαλϊη χοτρά ή είδησις χη*ς άθαώακος τοθ Ροάν. Ή φσενίτΐς Ιλα6ε τέτο'ες διασΐά σεΐζ ώ3Π ι Ε χρουγΐς τιθ «λήβους άχ&ύοθηχαν αχήν άντιχρυνή αχθή. —Ζή'ω τέ κοινοβούλιον! Ή ν.α ζητβχρβιιγή άντιχαΐί- οχηοε την παληά «Ζήτ» δ βαοι- λτ,8 !> χαί άντήχησε μίσα οτήν
  πίλι. ΟΙ δΐχααΐς εΐδαν χι' Ιπα-
  θαν γιά ά γλυτάσίυν άπδ τίς
  έχδη/ϋσπς έγθουοιαομοΒ χαί ιύ
  γννμοσύνης τί Ο δχλου. "Ανδρις
  χαί γυναΐχις τςύς άγχίλιαζαν χά!
  χ(ΰς έφΐλοθσαν, Ιορκίναν μέ δοθή
  τό ίρόμο τιυς. Ή Ιξβδος χαί ή
  μ«τ&φορά τβν *ΡωΒ>6έντων επήρεν
  δψιν θριβμβιχής πΐμπήΐ. Δένα
  χιλιάδ; ς & θ^ιοποι βχολουθίθσαν,
  αάν νά επρόκειτο πιρΐ οτρατηλα
  χον, τον χαρδινά>ιο πκυ έφορ&Ο-
  οί την πορφύρα τού ίω; τή Βχ-
  ατίλλτ) ίπΐυ θά έπερνοθσε την
  τελευταία 'ύχτα %; προ^υλαχΕοε-
  άς τού. ΈχεΖ πυχ^ές ίμάδες πεϋ
  δΐαρχβς άνπώ/ονχο, χον έιτιρΐμε
  ναν χαί χον έτευφημοθσαν !ως χά
  χαράμμαχα. Τό Ι?!Ο Ιγινι χαί μέ
  χον Καλλιίαχρο. Μονάχα μιβ δια·
  χ«τή τ<}£ ίσΐυνεμίας ήιποδιοι τίς αρχές χοθ Οαριαι&Ο να φωταγωγή ιουν τίν πόλιν κρός τιμήν χβυ. "Ετοι Ινας δλοχληρβς λαίς κιριέ βαλλε μϋκδηλώαεΐς λαχριίας ίυο άνθρήπους πού ίΧα ίεν έκαμαν γιά τή Γαλλία καρά έχηλΕίασαν χ«τά τρέπον ά>εξίτηλον χά γίη
  χρο τής 6οο λίοσης χ«! τη*ς βααι
  λε(α;. Σημίδιπολύ ι^νησ^χηxιxό,..
  (συναχ(ζβται)
  ΠΕΜΠΤΗ |3 ΜΑΊΌΥ
  Ανατολή
  ♦♦♦♦οοο»»·οοο»
  ηλίου 6 11—Δύσις 6 46
  [Ι11ΙΒΗ
  ***
  ΠΟΥΛΑΚΑΙΙ
  ΤΑ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΑ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό σύν&ημα τής
  χαράς, τού γέ·
  λΐου, τού κεφιοϋ
  μέ την τσαχτΐίνα
  ΟΝΤΡΑ
  στήν τελευταίαν
  καϊ σπαρταριστή
  δημιουργία της:
  ΙΔΕΣΟΟΙΝΙΣ
  Έκτέ){
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  έναρξις τού βιάσου:
  ΑΚΗΑί ΧΡΙΖΤΟΦΟΡΙ-ΟΥ
  ΤΡΑΓΟΥΑΙ ΠΕΘΙΜΜΕΝΟΥ
  Είς τό Κακόν 6ρος. έκεΓ σέ μια
  γωνιο· κοντΛ στή θάλασα, βπου τΛ
  κθμο ττότε χαϊδεοει άπσλά καϊ
  πότβ δέρνει μί λύσσα τόν άγοιο
  βραχο, θά Ιδη ό ττροσεκτικός 6ια
  βάτης £ναν ώπέριττο, <α μάλλον ταττεινό τάψο. Είναι ενός βουλγά ρου αΐχμαλώτου στρατιώτου ποθ ττέθανεν έκεϊ τό 1918. Ήταν γόνος άριστοκρατικίίς οικογενείας τής Βουλγαρίας. Γίέος, μέ μόρφωσι έ ξαιρετική, μ" έλεύθερϊς άντιλήψεις καϊ μέ θερμήν άγάπη για την είρή νη καϊ τή συναδέλφωσι των λαΟν. "Αρρωστος μέ τό τΐικρό ττσραπονο στά χεΐλη, εζήτησεν ό Τδιος νά τσφ{] στό μέρος αύτό. Εκάλεσεν 6να ουνάδελφό τού καϊ τοθ εΐπε μέ φωνή παλλομένην άτιό άγάτιη κοΐ αίσθήματα άνώτερου άνθρω ττισμοθ. —«Ξέρω πώς Θά ττεθάνω. ΚΓ 6 χο να κάμω μιά παράκλησι, θα Θ&λα να μέθόψετε έδώ κοντά οτήν άμμουΒιά ο' ούτό τό Ερημο άκρο γιάλι Ό ήλιος τό φεγγΛρι καϊ ι* άστρβ τής νυκτός, ποθ άνή κουν ο" δλον χον κόσμο καϊ Θερ μαίνουν κσΐ φωτίζουν δλους τούς λαοθς θα ρίχνουν τώ φώς τους καϊ θα φωτίζουν άνΐΐ καντήλι στόν χάφο μου. Καϊ της θαλάσ¬ σης τό δγριο κθμα πυύ Θά μέ σκε τΐάζη, Θά ποΐρνει τοθς «όθους μου ώς τή Μαύρη Θαλασσα καϊ Θά τούς Φέρνει ώς έκεΓ στούς ά δελφοός μσς τούς Βουλγάρους, θά τούς φέρνει ίτΐ(σΐ;ς καϊ σ' άλ λες Θάλσσσες κοΐ ο' αλλες χω ρες, ο' αλλΓυς ?αούς Καϊ εί ττόθοι μου αϋτοΐ Θά γΐνον ται τραγοΰδι τής Θαλάσοης ττού Θά διαλαλη τή ουναδέλφωοι καϊ την εΐρήνη των λαων. Ίσως μιά μερά τό τραγοθδι ούτό νά γΙτι Ο- μνος πού νά τέν τραγουδοθν 8λοι οί λσοΐ της γής. ΚοΙ τότε ή ψυχή μου Θά ξεκουραστη καϊ Θά ξεχά· ση τΐς,πικρΐες της». ΚοΙ τό τραγοθ δι αύτό τής θόλασσας ακούεται πραγματικέ άδιάκοπα άπό τότε. ΈμΕλησε βαθειά μεο* στήν ψ»χή των ΒαλκανΙων. 'Αλλά δέν Εφθα¬ σε άκόμα δυστυχως καϊ στήν Εύ ρώπη. "Εκεΐ άντιλαλοθν καϊ πόλι τα Θοορια τοΰ πολέμου καϊ τα τρα γούδια τοθ μΐσους καϊ τής Εχθράς. Άλλ" άς έλπίσωμε δτι οί τιόθοι χοθ εύγενοθς Βουλγάρου οίχμαλώ τού κα< ή έπιθανάτιος ύποθήπη τού πού μας αφήκε—καϊ μας ήλθε στή σκέψι τώρα πού εΐδσμε την εϊδησι των πολεμικον παρασκευήν τής Βουλγαρίας—Θά γίνουν σύντομα πόθοι δλων των λαων. Καϊ δτι ή Θάλασσα Θά φέρη τό τραγοθβι τής εΐρήνης σ' ΰλα τα 6Θνη τής Εύρώ" πης καϊ σ' δλοος τοΰς λαοθς τής γί)ς. Μ.- —Ό γηρατβτβρος (φημεριδο πώλης τοΰ Λβνδίνβυ. Ό γηραιί^ΐρος Ιφτ,<«ριδοπώ- λ-ς τεθ Λονδίνον ί Χ4ρριι ΚΕγ*. ήλιχΕοτς 76 ίχδν, έώοχασε κατ' ην ίξη«ατήν επέτειον τ«ίς τοη ιίς χδ Ιηίγγελμ». Έ- «Ι χξ ιδχαιρ'α ο χ. Κ!γχ εδέθ Ί ( γχρη) ) φημίτων τβν πιλατβν τού, οί δέ ά5λ^οί τού έγιμΐοαν τό ηερΕ τού μέ ί»θτ). ΟΙ δτ)ΐιοσιο· γρίφοι Κ' ΰ έπιοχέφθηοαν τίν γη ρχι&ν εφημεριδοπώλην χον ή ώ τηααν ποία ιΐίησις χαχά τό μα¬ κρόν διάοχηαα ττ)ς ίξαακήοε»ς χοθ έπβγγίλμο(τίς τού προιχϊλεσε πώλτ)3ΐν πιοΐοοΐχέρων ί ρίδων. Ή απάντησις Ιϊι Ιξίπλη- ή ή λ η ξε τούς ί;ωτήα*νϊ«<: ή ρία δ)αν τ&ν ΙφημερΙδην είς χά μίγιστα δρια χατά τή-1 ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ ΤβΟ Ρ ΠΒοσηέρ Μίριμ* 241 Έν® μβίρβζϊν τό ροθμΐ οί αξκΓμιΧΕΧοί κου οχέχοντ«ν α:όν ατό δηδαηγο ίν4ς μγζ γαν μ' ένδΐκφέοο τό σχέδιο ή ίπίθεσης πού θί Ι*ανΐ εναντίο χοθ ηολιορ«ητικο5 Μ Μ:! τυμπανοχρουοΕα άκούΐθηκι· δ χ« θίνας πήγΐ οχή θέση του' Ι^ας η οτορας προχώρη—, ε&λόγτ)σ« ΰ ί ύ βδ ρ νά Π9λεΐ>ήιουν
  τ*)ς &
  η
  Χαί χούς
  . μέ χ
  ζ»<5ς. δπδ " του βυνέβαινε νά μή μποοέσ^υν νά έκ σ?ρέψ3υν σχήν πόλη χαί νά δέ χθοθν τίς άμοιβίς χαί τίς ΐυ/αρ! τδν ουμκολιτΑν των. Ή δ δέν χράτησε πβλύ, μ* ΛχνειΊ τή βοήχε άτίλεΐωτη. ΔΙ ήταν πιά 6 ά'θρωΐιος π&ΰ χθές λ ποϋνταν γιά χάθε σταλαμματιά γαλλιχό αΐχα Πϋΰ γύνονχαν ο' τί]; ηκραιχήσΐος χοθ Έ Ι Βϋ"ον τόν ηόλιμτν. Ή<«ν οτρκτΐ' ώτης, χι' άνυτιομονοααΐ ν& ξανοϊ δτ] μιά σχηνή οφ*γή:. Μόλις τε λείοοσι δ λόγος χοθ παοτορ», χι *♦* —Ό «Μκνρο; θεος» τϋ{ Άμκ ρικής «ποδεικνύεται άπ« τεών. ΑΙ *1ί ΝΙαν 'Γ^ρχην γενίμενκ ανβχίίαεΐς εναντίον τοθ περιφή¬ μου «θεΓοιι ττκτρίί», απέδειξεν 8τι (ύχς, δ ιυβριής μαθρος', Ιχεΐ είσπράξει; διά την επίτευξιν τ&ν αχοπβν χοθ «χινήματίς» τού μέγα λα ποοά άηί χοϋς άφελιΐς διτα- δού; χου. 05ιω δ μαθρος ψιυδο· πρεφήιης ίχει οχημαχΐαεΐ ένχίς ολίγων έχ&ν πιριουοΕαν πολλ&ν έκαχομμυρΐων δολλαρίων. Ή αόζΜ γος χεθ επιγείου θεοθ, άποχαλοιι ;·.η «πιστή Μαρίο» χαί «"Αγγε λο« 6π' αριθ 1» έχλήθη έτχΓσης άπό χήν αστυνομίαν νά καταθέση Ζαχ γνωρ!ζ<ι τΐερί τής δράσΐως τε Ο συζύγου της, δ οποίος κατώρ ;σι υ» χά χη;υγματ£' τού πΐρΐ χδν θΐίων τού ίδιο·ή'»ν νά άπς- ήαη χιλιάδας άνοήτων δκαδ&ν δχι μονον μεταξϋ χβιί χου αλλά χά! μ·τα(ΰ τϋν Δ«κτυλογρ*φβί άρτΐως κατηρ τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί κον ώντιγραφήν μελετων Μηχανι κων, ώς καί παντός εΐδους κει μένου. (Πληροφορίαι εκ τοθ ΛογιστηρΙ ουρας). ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚλΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύτΐοκαταστήματα καϊ άντβποκριτοΐ είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καϊ τοΰ Έξοτβρικοι». Ταμιευτηριον καταθέσβις έν όψει καί επί πρβθεσμία. Δάνεια επί ένεχύρ© έμπορευβάτβν. ς πάσης φύσεως τρκπκζιχϋς (ρ γασΐας ύπ· συμφέροντας ορους. ι Ε ατοοχιδτες άτιήντηαοιν Άμή φώναξΐ μέ στχθερή χαί σχληρή φω-ή: —Σανχροφοι! οδίά κου σδς εί« δ >ύ?ιος είναι άληθινά' άς π«ρα
  χαλίσοιιμι χον Θι4 χ»| χήν Πα*α
  γ£{« νά μάί "
  Πίύ θά πυρ&δολήση χιορΐς νά
  έπιχύχη Ινα πατιιστή, θά τόν βχο
  τώσω, &·* είναι ζω^τανίς.
  —Κύριε, τοθ ε(π« αιγά δ Μ«?
  ζύ, ή δμιλίκ αας οδτή διαφέρε
  πολϋ άπό ιί( χθΐσινές.
  —Ξίριτε λβτινιχά; τόν ρώΐηα
  άπότομ* δ ΛχνοΟ.
  —■Μάλιαΐατ, χύριε.
  —■Λνΐπίν! θυμηθτ)ιι αατο τα ώ
  ρβϊο ρητό: ΑβΤβ ςιιοά
  "Εχανε
  ημ ς μ
  χανονιά4 χι' δλο τό α&μα δΓευθώ
  θηχι μ' άνοιχτό 6τ)μαι πρός χή'
  «ί^χή' την Ιδία οτιγμή μινρ^άπι
  σηάσματα οτρατιωτβν |6γαινα< άπο διάφορες πόλις χαί ηήγαινα νά φέρουν τίν παν ιχά οέ πολλά χβν έχθοιχβν γραμμδ ώ ί θλ οέ τρίΐτο ώίχε ιί χαθολιχοί νομίοουν π6»ς προθδλή'ΐηχαν άπ 8ΐς τίς μερΐές χχΐ νά μή το' σοιιν νά βοηθήαιυν την χαθ' τοθ έπΕθΐαη ■«■■Β· ΒΒΒΒΜΜΒΒΒΜΒ) Ό προμαχβινας τεθ Κύχγγελίου εναντίον τοθ ίποίου ε Ε μηχανιχοΐτοθ χαθολιχοθ οτρατοθ ιΐχαν ! δλες τίς πρασπίθειες τω λ ρε ηάνταν αιτό μιά ι πέντΐ χκνονιβν έγκατ*στη»ένη ο' Ινα μ'χρό Οφοομαε πού εΐχε χορυφή τού Ιν» χατεοχραμμίνο οί χοδόμηιια· ούχο πρίν άπό την ττο λιορχΐα ήϊαν μθλος. "Ενα χανδί χι, μέ πΐριχοΕχΐσμτ άτιό ηροφύλαγι άπό τίς έχθρι>ές «ρεο
  βολες άπό τό μέοος χί'ς πόλης-
  χι' έχιϊ Ιμπρίςείχαν χοηοθΐιήιει
  άρχΐτβυς οτρατιβχες γιά φκνιά
  ΚαΙ-'ώ; δμως τό εΐχ· προβλέψτ
  δ προτεσΐάνχης βοχη/ίί, χά τού
  φέίία των έχτεθεΐμίνα πολΡές ώ
  ρΐς οιήν δγραιβίοί, θά ή;αν σχεδοι
  δχρηστα' οί έπιτιθίμινοι δμ»ί
  έφωΐιασμίνοι χαλά άη' Βλν, Ι π ι
  μοί γιά Ιφοδο, ήταν τυλύ άνώτε-
  ροι ακο άνθρώηους πού προσ6?ή
  θηχαν ξ-»φν:χο>, χουραομέναυς άηι
  τίς άγρυπνίΐί, μουσχΐμμίνους χά
  διαπϊρασμίνοιις άπί τή βροχή.
  (συνεχίζεται)
  ΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΗΜΒβΐΒΒ«ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒε1ΒηΒΒΒ«ΙΒΒ·
  Διαθέτει άπό σήμερον *ίς την κατανάλωσιν πρός 8ρανμάς
  Λ1*,» οχάν λιανιοώς μίγμαι ΑΡΑΧΗΛΕΛΛΙΟί' καί ΕΑΑΙΟ-
  ΛΑΔΟΥ (85.) 15 ο)ο) εξευγενιομένου κοιΐ φιλτροχριβμένου.
  ΕΓΓΥΑΤΑΙ
  Έν πάση εύθύνη ότι τό μϊγμα τούτο είναι ανώτερον δχι μόνον
  ««ο απόψεως θρεπτικής καί ύγϊεϊνή 4λλ* καί άπό απόψεως ΓΕν
  ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙϋΣ τοΰ έλαιολάδο« «αί τής πλέον έκλ.κΛς
  ακομη ποιότητος. ·*Λ·«της
  ΔΙΕΥΚΡ ΙΝΙΖΕΙ
  "Οτι τό ΑΡΑΧΙ1ΕΛΑ1ΟΜ ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ τ* έν
  τήαγοραμβς κατωτέρων ποιοτήτων βπορέλαι* «?ον ήλιέλαι*
  κ.τ.λ. κβΐ ΣΥΝΙΣΤΑ εις τούς καταναλωτάς νά άπαιτούν νά
  βλέπουν εις τα Β^χεί* απο τα οποία «γοράζουν τό λάβι τους τόν
  χαρακτηριαμο «νμΐγμα «ραχιδελαίου χαί «λαιολάοου» καί τό ο%υ.α.
  ιλω^» διά νά μάς έχουν ύπευϋύνους άν τυχόν τό προϊόν μας
  είναι άτιό πάσης πλενράς ανώτερον όχι μόνον των αηοοελαί.
  αλλα καί αυτού τού εκλεκτον έλαιολάβου. η·*»-*
  Διά, πάσαν πληροφορίαν τηλεφωνήβαιεχ
  0.88 )
  8
  2.3β
  4.82
  (Πρατήριον 1¥. Παρασύρη)
  (Πρατήριον Χ. Πορταλάκη)
  ΒΑΠΤϋΕΙΣ.-Ε(ς τό προάστει.
  όν Φορτβτσας ό Φΐλος κ. Δημ. Βερ
  γετάκης πνββέξατο το χαριτωμέν·
  κοριτσακι τοθ κ. Κωνοτ. Σμαργια.
  νάκή ανεψιού τοθ άοιδήμου Πατρι.
  άρχου 'ΑλεξανδρεΙας Μελετίου Μβ
  ταξάκη ονομάσας αθτό ΜελετΙαν.
  ΌμοΟ είχον συνεκδοάμπ οί κ. κετΐ
  κ. Δανέλλης δικηγόρος, κ. καί κ.
  Ξυλούρης, κ. καί κ. Γιακουμάκης,
  κ. καί κ. Φουστανάκης άττόστρατοι
  άξιωματικοί.
  Είς τε τόν ανάδοχον καί τοος
  γονεΓς ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ***
  Γύρω στήν πόλΐ μας.
  ΟΙ Ηρακλειώται έκβρομεϊς
  ίπέστρεψαν προχθές είναι καταγοη
  τευμένοι άπό τάς περιποιήσβις π ο ώ
  τοθς Εγιναν είς την θεσσαλονίκην,
  —Τόσον ό Δή"μυς τής Μακβδονι
  κης πρωτευούσης δσον καί ή έκεϊ
  Κρητική Αδελφότης τοθς έτιεφθ
  λαξαν ένθουσιώδη ύποδοχήν καί
  έξαιρετικάς φιλοφρονήσεις.
  —Καί ήτο φυσικόν ΟΙ Κρήτες
  καί οί Μακεδόνες είναι άδελφοΐ
  μέ τα Ιδία αίοθήματα, μέ την αύ
  την ψυχολογίαν.
  — Άπό την πρώτην λοιπόν τοθ
  έρχομένου μηνός, θ' άπαγορεύεται
  τό ψάρεμμα μέ τράτες.
  —Τό μετρο λαμβανεται γιά νά
  προσΐατευθοθν ωρισμένα εΤδη ψα
  ριών.
  — θά Εχη δμως ώς άποτ&λεσμα
  νά χάσωμε ίνα άπό τα ωραιοτέρα
  καί γραφικώτερα Θεαματα ά π' τ'
  άκρογυάλια μας:
  —Τό τράβηγμα τί]ς τράτας, μέ
  την ανατολή ή τό ήλιοβασίλεμμα,
  —Κατά μήκος τής ρεμματιας τής
  Χρυσοπηγίΐς εΤχαν ψυτευθβ δφ»ο
  να δενδρύλλια τόν χειμωνα χά δ
  ποία καί ήνοιξαν τώρα καί εΤναι
  μιά χαρά.
  —Άλλ' εάν δέν ποτίζωνται τακτι
  κά τώρα τό καλοκαΓρι, Θά ξερα
  θοθν ασφαλώς.
  —Καλόν ΘΛ ήτο λοιπόν νά λη
  φθη κάτΐοια πρόνοιΛ έν συνεννο
  ήσει τοΰ Δήμβυ μέ τό σχολείον
  τοθ καλοθ αύτοΰ προαστεΐου μας.
  — "Ηρχισεν ή έξαγωγή των φρου
  τικΰν άπο την πόλιν μσς.
  —Κι' αρχισαν νά καταφθάνουν
  οί φρουΐέμποροι άπό την άλλην
  Έλλάδα καί την ΑΓγοηΐον,
  —"Ετσι σέ λΐγο τό λιμάνι μας
  Θαχη καί πάλι κίνησι καί £ωή.
  —Κι' ή πόλις μας Θά λάβη νέαν
  δψη καί ή ζωή της Θά κινηται μέ
  γοργότερο ^υθμό.
  —"Ωστβ λοιπόν «ζητήσατβ την
  γυναϊκα» καί είς τό Εγ^λημα των
  ΣταυρακΙωνΙ
  —"Ετσι τουλάχιστον Θά Ελεγε ό
  εθκολος κοινωνιολόγος.
  —Άλλά γιατΐ την γυναϊκα κι' ··
  χι τόν δνδρα;
  —Μήπως γιά τα παραστρατή·
  ματα των γυναικών δέν φταίιι ή
  άνδροκραΐία;
  —Ή Ιδία ποθ εΤχαν ή Γεωργι-
  κή ύπηρεσία καί ή Διοίκησις τοθ
  43ου Συ)τος νά γίνουν είς τούς
  στρατώνας μαθήματα γεωπονίας,
  υπήρξεν απολύτως έπιτυχής.
  —Διότι Ετσι οί οτρατιωτες Θά
  μάθουν νά καλλιεργοθν επιστημο¬
  νικώς την γήν.
  —Καί Θ' άποβοθν καλοΐ γεωργοί
  καί άποδοτικά στοιχείά ώς πολίται.
  — Πληροφορούμεθα ϋτι χά σχί
  δια τής Λιμενΐιής Βιά ΐόν έξωρα
  ϊσμό τοθ ΜπενΐενακιοΟ Εχουν στα
  λή είς τόν Νομομηχανικόν πρίςβγ
  κρισι.
  —'ΕλπΙζομε λοιπόν νά γίνη συν
  τομα ή Εγκρισις αυτή ώ ότε ή έρ
  γασία ν' αρχίση καί νά συν
  τελεσθή μέσα στό έφεΐεινό καλο
  καΐρι.
  — ΟΙ τολμηρότεροι φΐλοι τής θα
  λάσσης ήρχισαν άπό ημερών τα
  μπάνια.
  —Δέν ήρχισαν δμως άκόμη χά
  μπαΐν μί^τ εφέτος. Κι' αύτό έξ αί
  τΐας τής άκατασΐασίας τοθ και
  ροθ πού κάνει τίς σΰγχρονες νη
  ρηΐδες καπως έπιφυλακπκές,
  —Έν τούτοις, ή κατασκευή των
  θαλαοσίων λουΐρών πού γίνεχβι
  μέ τόσην γοργότητα πιστεύε
  ται Οτι Θά συντελέση είς τό ν'
  άγαπήσουν περισσόΤΕρυν τή Θάλασ
  σα καί νά γενικευθοθν τα μπάνια
  έφίτος.
  —Ό κινηματογράφος Πουλακά·
  κη Θά προβίλη σήμερον ίνα πραγ.
  ματικά χαριτωμένο Εργθ; Τή «Δε·
  σποινίδα προϊστσμένη».|
  —Στό ότιοίΌ διαπλασσει ίνα ά>
  πό τούς ωραιοτέρους ρόλους της
  ή "Αννη Όντρα.
  —Ή Εναρξις τοθ θιάσου Χριστο
  φορίδου στό Ιδιο θέατρο, Θα γίν|
  την δευτέρα ανυπερθέτως.
  ΔΗΛ-ΣΙ2
  Προ»ειμ4νου ένχός τ<]ς βμ 8ος ν' άναχω^ή)» ιίς 'Δθήνας ώς άνθκηολοχαγος αύ(οκινήτα>ν πρός
  οιραχιιοΐικήν έχπαίδευσιν 20 ήμι
  ρβν, παραχ^λ» τοι)ς χ.χ. ιχιλάιας
  τοθ διχηγορικ&θγραφιΐου μου Εκνς
  δάηβ9χν δπάθεοίν χωνέχχρεμοθοαν
  ρ'ίύτψ ή μη, άπΐιιθύνωνχαι κρός
  τοϋς χ.χ. Μιχαήλ Κ^ιιναλαίχην χαί
  Μιχαήλ Καλο^ή/θϋ διχηνορευς.
  Έν Ήραχλείφ τ« 10 Μαΐιυ 1937
  Εύάγγΐλβς Μ. Χρυοος
  Δικηγόρος
  ΜΑΗΟΑΪΙ Ι. ΙΟΝΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΪ-ιμγχΙΑΤΡΟΙ
  ΤΗΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΙΙΟί. νΥΧΜΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  —ίχεται |ν τφ ΙατρεΙβ
  τού, ·6β( Πειρ«ι6( Πί'
  ΑβϋΝΑΐ. Τηλ. 12.379
  Λ Π Ο Ρθ 12 Ζ Ι
  II
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. «
  Περΐϊστρέφβτο άιιέναντι της φλογός μ(α ησ
  χυτατη νήσσσ, καΐ είς τ* πλάγιόν της πβσ.
  δικΐς λβυκτιΐ κα"? χόσονφοι, 8λα ττεραστά είς μακρόν
  σ.βηοοθν όβελόν έντός δέ των χυτρδν έμανβφβόο
  το μεγάλοι Ιχβθς, βύο κυιιρΐνοι καί μ(α πέστροφα
  έκ των πλησίον λ'μνΛν.
  Ό ξενοοόχος, άκούσας άνοιγομένην την θύραν
  χσΐ ίΐσερχόμενο./ τόν ξέντν ίκβΐνον, ήιώτησβ πρΐν
  γ] άρη τ<"ύς οφθαλμούς άπό των πυραόνων τού__ ΤΙ άγαττφ ό κύριοΓ; —Να δει«νή7α> καί νά κοιμηθή, βΤι»βν ό άνθρω
  ποο
  —Τό ίύ<ολώτατον, ύπέλαβ«ν 6 ξενοοόχος. ΚαΙ τότε στρ/ψας την κεφαλήν, είδεν σνωθβν εακ κάτω τόν 65οιτίθρον, καί προσέθΒσεν—αασ ίΐνβ μέ πλη ρωμήν. Ό δνθρωτιος εξήγαγεν άπό τοθ χολπου της βλοό ζης τού οΒρμάτινον τι βατλΧάντΐον πλήςες, καί άπε· κριθη—·Έχω να «ληρώσω —Τοτκ λοιτιόν· καλάς ώοισβς, β Τ π β ν ό ξενοοόχος. Ό δνθρωπος άνέθεσε πάλιν τό βαλλάντιον είς τόν χόλπον τού, Ιξεφορτώθη τόν σάκκον τού, τον έ· τοποθέ'ησε «ατά γής ιιλησΤον τήχ θόρσΓ, έκρά^η^εν είς χείρας την ράβΒον τού. καί πορβυθεΐς έκάθισβν είς χαμηλόν τι σκαμν(ον, πλησίον τοθ κυρό<·. Δ ό¬ τι ή πόλις Δ., είνε όρεινΛ< τόπος, καί τόν "Οκτώ¬ βριον μηνα γΙν*ται κσθ' εσπέραν ψθχος. Έν τούτοις, ένΛ περιήοχΒ δ ξβνοδόχος, παρε'ήδ·ι τόν ό"5οιττόρον έταστικΑς. —Κοντεύβι τό Φαγ'; ήοώιησεν 6 δνθρωπος. —Άμεσος Ι βϊ«εν ό ξβνοοόχος. ΈνΛ 6 ό*)οιπόρος θερμσινόμε>ος εΤχε τα νώτα έ
  στραμμένα πρός το πθρ, άζιος δνθρωπος ό ξβνοβό
  χος *ορ ΊωακβΙμ Λόβσροτ, έ£αγα>ών 4χ τοθ κόλ-
  που τού μολυβοίδα Ισχισβ την ακραν παλαιάς τι
  νο« εφημερίδος·, έρριμένης επί τραπέζης κειμένης
  πλησίον τί Ο παροθόρου, καί επί «Ο λβυκοθ περι¬
  θωρίου ίγροψβν ίνα ή Βύο στΐχους. ΈδΙπλωσεν έ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 5
  πεκα τό χσρτΐον καί τό έσωσεν άσφράγιστονΐ είς
  ττοΛΙον τι, χρησιμεθον *1ς αυτόν ώς πιναχοπλύτης
  κσ( έν αύ ώ άγγελιοψόρος. Ό Εενοδόχος εΤκεβύο
  λέξεις είς τό ώΐΐον τοθ παι8ό< ούτος δέ ανεχώρη¬ σε τρέχων πρός τό δημαρχείον. Ό όοοιττΛρος, μή ΙΓών τίττοιε έκ τούτων ολω>·,
  ή^ώιησβ καί βϊύτβρον ή6η·—Κοντεύει τό Φαγΐ;
  —Άμίσαχ,Ι εΤπβν ό ξενοοόχος.
  Τό τισΛιΌν έκέστρ'ψ», φέρον τό αύτό έκεΤνο
  χαρτίον. Ό ξενοοόχος τό έξβοΐΊΐ) ωσε παραχρήμα
  ώς πβριμένων άν ησύχως την απάντησιν. "Εφάνη ά-
  ναγιγνώσχων μβτά προσοχής πολλής, ίπειτα έ«(νη
  σε την κεφαλήν, καί έ" μ είνε πρός στιγμήν σκεπτόμε·
  νος. Τέλος, έστράφη πρός τόν όδοιπόρον, δστις έ
  Φαΐνβτο βυθισμένος είς σκίψεις δχι τερ ψιθόμους·, κα':
  —Άφβντικό, τοθ εΐπβ, δβν είμηορΛ νά σέ δεχθώ.
  Ό δνθρωπος άνβχάβνοε.—Πβς, φοβεΐσαι μήπως
  κα( Βέν σέ πληοώσω; Θήλεις να σοθ προκληρώσ&>
  έκεΤνο ποθ θά μοθ δώσης να φάγω;Έχω, σοθ εΤ·
  «α χρήικττα.
  —Δέ ν είναι ούτό 4 αΐτία.
  —Τί είναι ή σίτΐα τό λοιττόνι
  —Ή άφβντιά σου έχβι χρήματα.
  —ΝαΙ, εΤπβν ό δνθρωπος.
  —.'Ε-νώ δμως δόν εχω ποθ νά σέ βάλω.
  Ό δνθρωπος ύπέλοββν ησύχως-—Είς τόν σταθ
  Χον β*λε με.
  —Δέν ε(μπορο·
  —Διατί ι
  —Διόκ πιάνουν δλον τόν τόπον τα άλογβ.
  —Καλσ, απήντησεν ό άνθρωποΓ, δς είνε καί
  είς μίαν δχραν τοθ άχυοΛνος. Έ>ώ οίχονομεθμαι
  μ*σα είς τα δχυρα. Αύΐό τό βλέπομεν μετά τό
  φαγ(.
  —ΦαγΙ δέν ϊίμπορΛ νά σοθ 8ώσω.
  Ό λόγος < δ «κ, λεχθ»(ς ησύχως μέν άλλ' ώς ά μΐτατρέκτως, εφάνη βσρύς »1ς τόν ξένον. Ηγέρθη. —ΤΙ κάθεσαι καί μοθ λέ«! Έγώ άποθαΐνω ιή"ς πεί- ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ. 6 νας. Έιώ άπό την ανατολήν τοθ ηλίου περιπατ©, καΙ -ουθενά οέν ίστάθηκα. Δώδεχα ωραις. Πληρώ Μθ Ν1* φάγωζητΛι —Δέν έχω τΐποτε ιΤτεν ό ξενοδοχος. Ό δνθρωπος Ιβαλε γέλωτσ, χαΐ στραφεΐς πρός την έστιβν καί πρός τα πόραυνα.—Τίποτε, εΐπε κβΐ αύτοι βλα τα Ιχουν παραγγεΐλει. —ΜέσοΊ οί άγωγιάταις. —ΚσΙ πόσοι είναι αότοΐ δλοι τοο<ΐ —Δώδεκα. —-ΚαΙ έκϊΐ Ιχει νά Φάν ίΓκοσι δνθρωποι. —Τα έχουν κρατήσβι δλσ, καί τα προπλήρωσαν. Ό δνθρωπος έκάθησε πάλιν. ΧωρΙς δέ νά υψώ¬ ση τόν τόνον τής φωνίΐς. Δέν ξβύρω εΤπεν. Έ·> ώ
  βΤμαι είς ξενοδοχείον πεινώ, καί βέν τό κουνβ άπ"
  * Τότε δ ξενοβόχος ε<υψεν είς τό ώτΐον τού, καΙ τοθ εΐιε μβτά τόνου βστις Εκαμβ τόν δνθρωπον ν" ο· Τό καλόν όποθ σοθ θέλω.πήγαινε άπ' άβρήο βδο, πήγαινε. Κατ' εκείνην την στιγμήν, δ δδοιπόρος ήτον έσκυ αένβς καί δια" της ράβδου τού, έχούαιης σίδηρον είς ΪΛν δκραν, έσάρωνβ πρός τό πθρ άνθρακάς τινάς- έστράφη λοιπόν διά μιάς ίνα άποκριθ{| άλλά μόλις ΛνοΓ^β τα χείλη, καί δ ξβνοδόχος είς ούτον άσκαρ· δαμυκτΙ άτβνΐσας προσέθβσε, χαμηλβ τβ φωνη πάν- τοτε.—Είνε περιττά τα λόγια. θέλεις νά σοθ είπω πΛς όνομάζβσαιι Γιάννης Άγιάννης. θίλεις τώρα νά σοθ είπω χαΐ ποίος εΤσαιι "Οταν «μπ(]<ες καί σέ εΤ.·σ, εΤχα «δποια άκόμη άμψιβολΐα καΙ έστειλα «Ις τό δτηιαρχεΐον νά πληροφορηθβ. "Ιδού ποΐαν άπό κρίσιν Ιλοβα. Ξεύρβις γράμματσι ΚαΙ ταθτα λέγων, ύπέλοβεν «Ις τοος οφθαλμούς τοθ ξένου ανοικτόν τό χαρτίον δπερ εΤχε χομισθί), άπό ϊοΟ ξενοδοχεΐου ε(ς τό δημαρχείον χοί άπό «οθ δημαρχεΐου είς τό ξενοδοχείον. Γ μ: ΤΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τα έπΐχειρήμντα Τδν φυΤβφίγων κ«ί αί άνΐιρ ρήαας τβν Ε'. "Ας εξετάσωμεν λοιπόν κσλ λΙΤΒΡον τα πράγματα καΙ δς Ιδωμεν δν θέτουν τό ζή·ημα οί ψυτοφαγοι δπως πρέηει νά τιΘγ. Έν πρώτοις δέν άρκεΤ νά πιστοποιηθβ δτι καί τα φυτσ, δνως τό χρεας τΐ'ριέχουν λευ •τωματοΒΐδεΤς θυσίας- πρέπει νά μάθωμεν άκόμη κα( δν τό φυτικόν σύτό λεύκωμα πέπτε· ται τόοον ευκόλως κα( άπορ- ροφάται τόσον καλος, βσον τό λεύ ωμα τε Ο χρέατος. Λοιπόν τό εναντίον ακριβώς συμβαΐνει. Διά πειραμά'ων ά πεδείχθη δτι τό τέταρτον καΙ πολλάκις τό τρίτον των λευ- κωματοΒΐδών ούσιθν τιγΟ πε- ριέχονταΐ είς τα δσπρια κα! τα λαχοηιικά διέρχεται τόν πκπτικόν σωλήνα χωρΐς νά χω νείθβ, έ<ώ μέ τό κρέας μόλις 1 κως 3 τοίς 100 ιιένει άπε- πτον ύπόλβιμμα. "Ωστε υπό μικρότβρον δγ*όν τό κρέας ι1 άς προμηθεύει μεγαλβιτέραν ποσότητα λευκωματοβιδων ού σιων. 'Ε' ώ διά νά (ΰ~>η χα·
  νεΐς (ί<; την ψυτοφαγΐαν μό¬ νον τα άναγκοΐα θρεπτικά στθιχιΐσ, ιιρέπει νά τρώγη μβ γάλας ποσότητας ΐροφ'μων κο( τότε ύπερφορτώνετσι δ όμαχος κα( παθαΐνεν άνευ· ρυσμόν ή τεύλάγίστον φυσώ- 6η δασπεψ'αν. 'Εκτός τούτου τό ύπ#ρμβτρον ποσόν των πε· ριΐτον ϋλων δσας άφήνει ή αποκλειστικώς φυτΐκή τροΦή έρεθΐζβι τόν έντερικόν σω*ή· να συν τώ χρόνφ καί προξβ νεΤ διάοοοιαν ( λειβντβρΐαν, Έξ δλλου πάλιν καΙ αύτό τό γωνευόιιενον κσΐ άπορρο Φώμενον άπό τοθ έντίρου φυ τικόν λεύκνμα βέν χρησιμο· ποΐϊΤ τσι οθτβ άφομοιοθταιποός τα κύτταρά μας τόσον καλ&ς, δαιον τό όαοιογβνές καί ζωϊ- κής προελεύσεως λεύκωμσ, β ταν ϊΐσδύση ϊ[ς τό ο Γμα κα| μεταφερθή δι' αύτοθ είς τα ά- δυτα των (στών. Έπομένως τό σομα δέν τρέφεται τόσον κα¬ λώς μέ τας φυτικσς θυσίας, βσον μέ τάς ζωΐ<άς καΙ ή κα τάχρησις τής άκράτου φυτο- φίΐγΐας επί ιέλους προκαλεΐ άναιμίαν καί 'ξάνιλησιν. Διό τι πρός τοίς άλλοις κα( τό πό σδν τοθ σιδήοου, βσον χοειά ζεται τό οΐμα διά νά εκτελή τόν προορισμόν τού, κυρίως είς τό κρέσς τό εύρ'σκει. Ό,τι δέ μάς διδάσκει ή φυ σιολογία, τό έπΐμαρτυρετ χαΐ ή (ατοοΐα άκόμη. ΟΙ χρεωΦά γοι "Άγγλοι έδέσποζον μέγρι τοθδε των γϊωμηΧοφάγων Ίρ λανδαν καί δεσπύζουν άκόμη των δρυζοφάγων Ίνδών. Στρα τεΰματα έν έχστρατε'α όσά κις ηναγκάσθησαν νά φυτοφά γουν άπεδεχατΐοθησαν άπό βυσεντερΐαν καί σκορβοθτον. ΟΙ λαοΐ οσοι δέν τρώγουν κρίας, δπως (Ι μοθροι, είνε ύ ποκε'μενοι είς διαφόρους κα χβκτικάς βυσκρασΐας, δπως δ λεμφατισμός, ή χοιράδωσις καί ό διοβήτης. Ή άποχλβιστική φυτοφαγΐα συντελεί άκόμη, ώς Φαίνβται καί είς τό πρόωρον γτ)ρας, διότι ώς έκ των πολλών όρυ κτών άλάτων πού εΐσάγει είς τόν οργανισμόν, γΐνβται αί τ(α νά πάθουν πραΐμότερον α( άςτηρΐαι την έξ έναποθέ σεως άσβεστούχων άλάτων άπσσκλήρυνσιν εκείνην, ή'ΐς έν ιβ Ιατρική λέγετσι άθηρω ματώδης έκφύλσ.ς καί ή δ ποία δμως εχει ένίοτε οΐτΐαν καί την κατά κόρον κρεωφα γΐαν. [συνεχ(ζεται) "Οταν άνοράζετε οαποΰνι. Ζητεΐτε άπό τόν προ[ΐη8εϋτήν1 σας ΜλΡΚλΣιΠΕΤΕΙΝΟΓΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΣ αΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σατΐούνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό χά καλλίτερα ύλικά έπιοτη- αονικώς, καί οΐκονομικώτα- τ ο είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ι-- Παρελήφθησαν Δρυς μετά ίΊ άνευ χρυσαλλΙδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε- λεμπέκια-Καραγάτσα,Όρενκονπάΐνν Όξυές όλων των εΐδών, Κόντρα πλα- κέ κοινά καί Όκουμέ καπλαμάδες έ- ξαιρετικοί. Κατάστηιια Ξυλειιπορικόν ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ-ΧΙΤΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Τό Μονοφάτσι καί αί όδικαί άνάγκαιτου, ΧΑΡΑΚΑΣ Μ«ϊος (άνταποχρι τοθ μ*ς).— "Βνκ Ηβγ(στης σπμβαί «« ν·νβνές οι« το χωριό μ«ς μ«1 την επαρχίαν ολόΜληρον συντε- λβϊται ήδη: Ή αποπεράτωσις τής αμαξιτής ϋού ποό Βά μάς ένώση μέ χί> Ηράκλειον. Ή διανοίας
  της ευρΐσκβτβι πλέον είς τό τέ·
  λβς και δέν ύηβλεΐκοντκι π«ρ«
  τα τΕχνικά καί ή ΜυλίνδΜαι;, 6
  -οποία βΐβαια δέν ϊΐμορεΐ νά γίνη
  άμέσως. ι
  Πόαην δέ σημασίαν έχκι ή ό·
  δός αύτη, είναι ευκολον νά ςρκν
  τοτσθά καΒέν»ς Ή ηλουσι&ιτάτη
  μ«1 μβνοιλυτβρα είς έκτασιν έπ«ρ
  χ (α τοθ νομοθ μκς άποκτά πλέον
  τακτικήν, ανβτον καί άσφ«λπ
  συγκοινωνίαν δι' αύτοχινητου.;
  Άλλ' έκτός τούτου, 6 τροπος
  τής χατασχευής της έδοΰ αύτη;,
  αί γκνύμϊναι ίπιχωματώσκις διά
  την ανύψωσιν τής στάθμπς της, |
  τ» άφθονα τεχνιχά έργα χαΐ νβ
  φορίδι», υπβρΌηβο&ν κ«·ά την
  ννώμην των μηχανικόν «αί την Ι
  άπβ{ήραναιν τ&ν έλδν τού κάμ'
  που μ«{, μέ μικράς «Ισίτι δαπ*
  νας χαΐ μικράν σχ«τικ&( έργκ
  οίαν. Κ«1 τουτο {έν είναι ολι
  γώτβρον σοβαρόν άπό την &ηό
  κτπσιν συγκβινυνίας. Διότι ή
  κηο{πραναις τ&ν έλ&ν τβν Πραι
  τωρίβαν θ' άπ>λλά{ο τοϋς κατοΐ
  Μβυς δλιιν των πέριξ χωρίων άπό
  την φοβεράν μάστιγαΐ τής έλονο
  οίας. ΚβΙ θά πρέπϊΐ ν' αρχίση το
  συντομώτβρον ή βυμπληρωμοιτικη
  αύτη έργασία, μέ προοΝηικην
  έστω έργοισίκν τ&ν κατοίκΜν κ*Ι
  μέ χρηματικήν ενίσχυσιν τ&ν μοί
  νοτήτων ΜαΙ της Γινιχπς Διοιχα
  σ«ως.
  Το Μονοφάτσι, έπαρχί» μ βγάλη
  καΐ πλουσί» ώςϊ ιΐηομβν, μέ γβ
  νιμώτατα έδίφη δια παντός ■·
  δούς χαλλιέργΐιαν χαΐ μέ μ·γά
  λας έκτάσεις βοβκΒν διά την Λ
  νάπτυ{ιν της χτηνοτροφίας. ΐΐμ
  πορεϊ ν' άκββό τβπος εΰτυχΐας
  καΐ πηγη άνβ{αντλήτβυ πλβώτβυ
  διά τίν τοκον. Άλλά στϊρϊϊται
  δρομων χαΐ μαστίζκται άπβ την
  έλονοσΐαν- Κβΐαύτά τα δύο ζή
  τήματα άπασχολοΰν χαί β·σ«
  νίζβυν τβύς Μονβφατσιώτας. Τό
  πρόβληυα τής συγκοινωνίας θά έ
  λύετο εάν κατΐσχβυάζετο η όδος
  Άρχαλοχνρΐβυ—Σχοινιά- Μ«σο
  χωρίου—Πύργου— Χάραχα— Στα
  βι&ν. Κα 1 άν έπεξϊΤϊίν«το ή έπαρ
  χιαχή οδός ΆγΙου Θωμά, Λάρα
  νι ~ Άκρίων μίχρι £ταβι&ν διτνς
  έπίσης θά έ{πλϊίφβτο καί η β
  λβνοβία άν χατισχβυάζοντο τα
  άποξηραντικά—έξυγιαντιχά Εργ».
  Εϋτυχ&ς η Κυβέρνησις ίχΐι δώσιι
  ρητάς υκοσχέσΐις δτι θά έκτελέ
  ση τα 2ργα αΰτά. Καί πρέπΐι νά
  π'στίύωμεν ίτι θά ίκπληρίσοτάς
  ΰποσχίσΐΐί της. Τότ& το Μονοφα
  τσι. μέ τ' αφθονβ δημητριακά,
  τό λάδι, τα χαπνά, τα δενδρο
  κομικά καί κτηνοτροφιχά κροΐόν
  χά τού, Τ&ν οποίων ή παραγωγή
  προβλέπ«τ«ι εφέτος έξαιρίτιχδς
  πλονσία. Βά γίνη ενα άπβρατν
  το περιβολι μ«1 θ' άπίβό τοπος
  χαρ ά; καί εύτυχίας,
  —Τέννις.
  Άγ&νες κυπίλλοι» Βοΐλα. — Ό
  πρόεδρος τής Όρνανώοεως Άντι-
  σφσιρΐσεως Ηρακλείου κ. Γεώργ.
  Βοϊλοχ, ήθλοθέτηοε^ βαρύτιμον
  κύπελλον τριετές έπάμειβομενον
  δια την καλλιτέραν όμοδα Κρήτης.
  Ό κανονισμος τοθ κυπέλλου Βςΐ
  λα προβλέπει πέντε 'άγώνας, ήτοι
  δύο ουναντήσεις άτΐλων άνδρών,
  μίαν άττλών κυρίων, μίαν διπλων
  άνδρων καί μίαν διπλαν κυρίων,
  νικήτρια δέ ομάς θσ θεωρΐΐται έ·
  κείνη ή ό ποία θά έπιτυγχάνη τούλα
  χιστον τρείς νίκας. Δια να κρατή
  οη δμως οριστικώς τ6 κύπελλον
  μια όμσς πρέτιει ν' Δνα&ειχθη νίκη
  τρια επί τρία συνεχή" ίτη, Κατά ου
  νέπειαν οί άγωνες διά την απόκτη
  σιν τοϋ κυπέλλου Βοΐλα θά διαρ
  κέσουν κατ' ελάχιστον όριον τρίσ
  Ετη, ένδέχεται Ομως ή διάρκειά
  των να είνε ηολύ μεγσλυτέρα, εάν
  ή νίκη εύνοή έναλλάξ τοϋς μετέ
  χοντας ΣυλΑΟγους.
  Είς τόν άθλοθέτην κ. Βεΐλαν.
  είς τόν οποίον όφεΐλεται κατα μέ
  γιστον μέρος καί ή είσαγωγή τοθ
  εογενοθς καί θαυμασΐου σττόρ τοθ
  τέννις είς την τιόλιν μσς, ΛξΙζει
  καθε ϊηαινος διά την χειρονομίαν
  τού αυτήν,
  Ή πρώτη συναντησις μεταξϋ
  ττ,ς Όργανώσεοος Τέννις Ήρα
  κλείου καί τοθ Όμΐλου Άντισφαι
  ρίσεως Χανίων, των δΰο συμμετε
  χόντων ήδη Συλλόγων είς τούς ά
  γωνας τοθ κυπέλλου Βοίλα, θ& ν'
  νη τό προσεχές Σάββατον καί Κυ
  ριακήν είς τα Χανιά. Επί τη εύκαι
  ρΐα ταύτη Βιοργανοθται έκδρομή
  υπό τής Όργανώσεως Άντισφαιρί
  σεως Ηρακλείου είς Χανιά, είς
  την οποίαν θώ συμμετάσχουν πολ
  λα μέλη αυτής.
  Ή ομάς Ηρακλείου άπετελέοθη
  έκ των κ. κ. Στυλ. Περδικογιάννη,
  Γεωρ. ΣτεφανίΕη, Νικ, Παντελάκη
  καί Γεωρ. Βοΐλο, τής δδος Μερά
  πης Κασιματη καί των κυρίων Νί
  νας Καραμπότ καί Μάργαρετ Ν1-
  Ρ %
  —Νίος Γυμνασιάρχης ΐίς Ρί
  θυμνον.
  Γυμνασιάρχης το9 Γυμναοίου
  ΰηλίων Ρεθύμνης έτβποββτήβη
  6 κ. Πίτρβς Ταραμβτινίδης δστις
  και άνίλαβεν ηδη τα καβηΝοντκ
  το».
  ά-
  Ένωοις Γ. 2υνετ«ιρισμβν
  Ν. 'Ηρακλκίου
  καταχυρώσεως
  μιιοδοοίας Ποτάοοης χαΐ
  Έ μιιοδοοία διά την χαταχόρω
  αιν ηοτκοαης χαΐ χάρτου ή προ·
  κηουχθείοα διά την ΙΟην Μ.ΐίΐ»,
  άνεδλήθΐ) διά την Πψ τρέχοντος
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11 π.
  μ. 6τε χαλβθνΐαι ι Ε βουλόμενοι νά
  μειοδοτήοωοι νά προοέλθβυν είς
  τα γραφιΐα τί}ς Ένώοεβς.
  "Ηρακλειον 11 Μ.ΐΐυ 1937
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Βαρούχας
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Την 11ψ Μΐΐίΐι έ. Ι, καί ώ¬
  ραν Ιΐην π. μ. ή "Ενωοις Σινλ
  τανοπαραγωγβν Κρήιτ^ς Α, Ε.
  ηροχτ]ρύοοει μειοδοτικόν διαγω
  αμάν, δι* ένοφραγ(οτ«ν προοφορβ*
  είς τα έν Ηρακλείω γραφιΐ* ού-
  τής διά την προμήθειαν:
  90 ίαρΐλίων ριζιλαίου %λ χκ-
  λοθνται 11 βουλόμενοι δπως προ
  οίλθβσιν είς ίύιήν.
  ΟΕ δροι ττ)ς μειοδβοΐας είναι χά
  τατιθειμίνοΐ είς χά γραφεΐα τής
  'ϋνβιοενς έν Ήρβκλιίφ χά Ι δό
  νανται νά λαμβάνουν γνβοιν αο
  τίν ί.1 έπιθυμοθντις χαΒ' ίχίοιην.
  (Έχ ιοΟ Γραφιίοΐ) τής 'Ενώ
  οι«ς).
  —Ή καταπολέμηοις της
  κρίδ·£.
  Υπό τοδ ΰ«βυργβίου τής Γεωρ
  γίας άπβστάλη πρός τοϋς Νομαρ
  χ«ς διαφόρΗν νομΰν εγχΰκλιος
  διά τής οποίας παρίχονται οδη
  γίαι δια την καταπβλβμηοιν τής
  άκρίδος Έπίσης συνισταται 6 Μα
  ταρτιομό; τοπικνν έπιτροη&ν αί
  οποίαι νά μβριμνήβουν διά την
  ύιάθεσιν τ&ν άναγοαιούντων ύλι
  κ&ν ΜαταιιολΕμησ ως. ΚΙς £σ«ς
  περιφερείας ή εμφάνισις λάβ·ι μ·
  γάλην έκτασιν » έπιτροπαΐ δύ
  νανται νά ζητοδν την βοήθειαν
  τ&ν πλησκοτέρνν στρατιντιχ&ν
  άρχ&ν.
  —ΑΙ βιομηχανίαι Μ
  ής έλκιοπάν»ν.
  ΔΓ υπουργικης αποφάσεως
  ϊται ότι τα αίς τούς βμη
  νους Ματασκβνηϊ έλαιοπ»νε.ν «
  ναγνΝριαθέντα «Ιβαγωγικά δικαίω
  ματα επι των σχοινιαν λεπτων
  θικλώατων έξ ,.Ινών κοκχοφβινί
  Μ«ν δαβμ. Χλ. 204 γ'. θέλουσι ά
  νακατανβμηβό από τού πρβσκ
  χους β1βαν«ν>χοϋ έςαμήνου υπο
  τής αρμοδίως ουνιοτωμενπς επι
  τροπης. Ή χατανομη θκ ένβργη
  ή μ·τα{υ των β ν λ«ιτο»ρ^ια υφΐ
  στβμίνων βιομηχανινν έλαιοπα
  νων βαοει τή( παραγνγΐΜθτητος
  των ριομηχ«νικί>ν αΰτ&ν έγ»«π
  ταστβθεων.
  Παραχαλεΐται ή Μαρία χήρα
  Στίλιου ΓλυνοΟ ΰπως προσέλθτ)
  είς τό Νομαρχιακόν Κατάοτημσ
  ϊνα παραλάβη τό υπό τοθ υπουρ
  γείου Εσωτερικόν αποσταλέν αύ
  τβ κιστοποιητικόν,
  Ι'Εκ τοθ ΓραφεΙου της Νοααρ.
  χίας).
  —Τα τέλη έπιιηδιύματος.
  Το υπουργείον τ&ν θΐκονομι·
  κων δι' ίγχυχλίβυ τού πρός τάς
  ΈφβρΙαι συνιστά ίνα ίφείϋς ή
  αίτησις ανακατατάςΐΜς ή ασκου·
  μένη παρά τού €ΐ>ιονβμιχου 'Κ-
  φόρον μη προίτοχολλήται άπλ&ς
  είς το πρείτοχολλβν τής Έφβρίας
  άλλά χαΐ Μβινοπβιήται καί είς
  τοΰς ενδιαφερομένους ίπιτηδΐυ-
  ματίας ίνα λαμβάννβιν έγχαΐραις
  γν&σιν χά ι συγχεντρώνΜστ τάάπα
  ραίτητα βτοιχεΐα πρός ΰποστήρι
  ;ιν τ&ν άπβφιών των.
  ύρΐ
  ΠΡΟ£ΚΛΗ£Ι£
  Προσχαλβϋμκν τούς Ιδιοκτήτας
  άστΐΗ&ιν αχι*ητιυν τβυς έπιβυμβΰν
  τας να γΐνωοιν μαλπ τού αωμχ
  τβιβιι «"ϋνικοΐί ϋτηματιϋν Ήρα
  Μλ·ίου» νά προσέλθωσι την προ
  οβχη Κυριακην ώρα 10 π. μ. ·ίς
  τ« έντανθα Μΐνηματοθέατρον
  «Μιννα» όπως ψηφΙο»ισι το κατα
  στατιχον μχΙ προβύοιν ·ΐ{ αρχαί
  ρΐσΐας τού Σωμαΐΐίου.
  ('ιΐ πβοσνρινη Έπιτροπη)
  111ΑΝΑ ΕΟ1ΣΚΕΓΑΖ0ΝΤΑ1
  Είς φ πόλιν μας αφιχθή δι'
  ολιγοήμερον παραμονήν ό χ. 11ί
  Ιεβ»ργιάδΐ}ς μηχανικάς χα[
  χορδιστής πιάνβν. Ό χ. Γεω^γι-
  κ6ΐ]ς Ιχΐι οκουδάοει είς ΓερμβινΙ
  «ν. 'Αναλαμβάνει τή» έκιοχΐιφ
  πκοης δλίρ^ς πιανων χά Ι ΐό χ6ρ
  διομα κϋ(«ν. Ιΐληροφβρίαι παρ
  ^μΐ» ή τέ ξενοδοχείον Γαλλιας.'
  -ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΊΉΛΟΡΕΙΤΗΖ»
  Δεχόμεθα παραγγ«λίαί φηΤβα

  βΛΐτια, δια γευματα εςβχιχα
  ιιλπ.
  Διά τβύς χ. Μ. Πελάτας έγγυά
  μεθα πβντβτε φρεσκβ ψητβ, κ·
  κβρετοι, εςαιρετιχβ χραοι, νεκταρ
  κ«1 ρετοίνα μοοχατη.
  Μη χάνετε καιρθ. 'Βπισχενβητε
  μα« (Ιναντι παλαιάς ΝομαρχΙας)
  παρ«πλενρ·ΐ( άντικ»«α*ΜεΙε«« βι
  1ΟΑΝ.
  ^
  Β
  %
  ί
  4
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα 6ναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Πέμπτης
  13 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Η ΣΠΨΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΕΒΡΓΙΟΥ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΒΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΊΑΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΛθηρΜΙΝΣΤΕΡ
  ΜΕίιΛΟΜΙΣ ΑΊ ΕΟΡΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Άποψινα τηλεγραφή-
  ματα Ιλ Λονοίνου άγγέλλουν ότι την
  11 ην πρωϊνήν εγένετο είς τόν ναόν τού
  Ούεστμίνστερ ή στέψις τού "Αγγλου
  Βασιλέως Γεωργίου τού ΣΤ.' υπό τού
  άρχιεπισκόπου τού Καντέμπουρυ, πα·
  ριβταμένων των μελών τής Άγγλικής
  Βασιλικής οικογενείας, των "Αγγλων
  ύπουργών, των ^πρωθυηουργών των
  Βρεττανιχών χτήβεων, των Βρεττανών
  «ύγενών, των άντιπροσώπων των ξένων
  Κρατών καί «νλήθους κόσμου.
  Λ ί έορταί τής ατέψεως εσυνεχίσθη-
  σαν καθ* όλην την ημέραν έν Λονδίνω
  καί είς ολόκληρον «ήν Αγγλίαν μέ ε¬
  ξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν καί >πρωτο·
  φανή ενθουσιασμόν. Τα τηλεγραφή μοί»
  τα ίναφΐρουν ότι ουδέποτε άλλοτε ή
  Αγγλικη πρωτεύουσα είδεν παρομοί·
  άς ημέρας δόξης, αΐγΐης χαί μέγα·
  λείου.
  ΕΙΣ Τ*Σ /ΘΗΝίΣΕΤΕΛΕΣΘΗ
  Ε ΠΙΣ Η Μ ΟΣ___ΔΟΞΟΑΟΠΑ
  ΠΑΡΕΣΤΗ _ΚΑ|_Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαίου (τού άντα·
  τιοκριτού μας).— Είς την ενταύθα Αγ
  γλιν,ήν εκκλησίαν έτελέσθη σήμερον έ-
  πίβημος δοξολογία επί τή στέψει τού
  Άγγλου Βασιλέως. Είς την δοξολο¬
  γίαν παρέστησαν ό Βασιλεύς Γεώργι¬
  ον ό πρωθυπουργός χ. Μεταξάς, οί
  Μέ εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν
  ήρχισαν χθές την πρωίαν είς Λονδίνον
  αί έορταί τής στέφεως τού Βασιλέως.
  ς γ
  Γβωργΐου ΣΤ'. ΟΙ δρόμοι τοθ
  ΛονδΙνου είνε δλοι οημαιοστό
  λιστοι καί διοκοσμημένοι μέ
  τα έθνικά χρώματα τής Αγ
  γλΐας προυσ.άζουν δέ άσυνή
  θη κίνησιν καΐ συνωσπσμόν.
  εΕκοτοντάοβς νιλιάθω» λαοθ
  *ξ δλης τής Αγγλίας καί Ικ
  τόν βρεττανικόν κτήσεων ί
  χούν συρρ'ίόσει καί 6 χούν κα
  τακλύσει τΛπάρκσ. τάς όδούο,
  τας πλατβίας, τούς εξώστας
  κα[ τος στέγας των ο[«ημά
  των των όδών δι' ών θά δ έλ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 ΜσΓσυ (ΓηΧβ|θη ή πομπή τβν εορτήν. Έν
  νρατφικώς)—Μακρά τηΧεγρα τώ ιιβταξο σήαβρον την ποωΐ
  φηματα έχ ΛονΕΙνου μβταβΐ αν αφίχθησαν χαί σ( καθυστε
  δουν λεπτομερώς περιγραφάς ροθσαι ϊίσίτι αντιπροσωπείαι
  των άρξαμένων σήμβρον με των διαφόρων ΚρατΏν αΐτινες
  γσλοπρεπών εορτήν τής στέ Θ4 λάβουν μέρος είς τάς *3ρ
  ψΒως τοθ "Ανγλου Β τσιλέωο τάς.
  Τα έκ Λονδΐνου τηλεγοαφή
  ματα προσθέτουν δτι οΰδέπο
  τε άλλοτβ ή αγγλικη πρωτεύ
  ούσα συνεκέντρωσεν τόσους
  επισήμου^, τόσους άρχηγούς
  καί κυββρνή'ας κρατών καί
  τόσον μέγα ηλί)θος κόσμου
  ίξβλων των σηαε'ων τής νή"ς.
  ΚατΙ ουδέποτε έορταί στίψεως
  ΑνγΧου
  προσέλα
  βαν τόσην λαμκρότηΐα καί με
  γαλοποέπειαν διον αί σημβ
  ριναΐ. Έκ ιιαραλλήλου άλλα
  τηΧεγραφήματα έ* τής άγνλι
  ύ άέλλ
  ής
  ή
  άγγέλλουν
  3» Π ΡΟ Γ Η Η
  ής η
  δτι χθές την νύ<τα καί σήιιβ' ρον έσυνρχίσθησατν οί συναν τήσιις καί οί συνομιλίαΐ μβτοτ ζύ τΛν άντικρσσ6πων τΛν δι | αφορών κραταν επί των βιβ θνΛν προβληαάχων. Τα σύτά τηλβγρσφήαατα τΐροσθέτουν βτι παρβ την 6ν τβσιν των σχίσβων Αγγλίας —Ιταλίας καί ΓβρμανΙας καί παρά την συσσώρβυσ.ν έσχά τως πλήρους σοβαιρ«3ν γεγονό των έικινδύνω'δια την θέσιν τής (Ιοήνης, έν τούτοις ιΐς τ Λονδίνον μετά τας πρώτα συνομιλ'ας των έτιισήμω έκβηλ,οθται πνρθμα σίσιοβοξ άς ε·; πρός την εξέλιξιν τ|) βιεθνοθς κατασΐάσεως. Ήρχισαν αί έτοιμασίαι διά τόν φεκασμόν των ελαιών. πορασχεθείσας άρμο δίως πληροφορίας μετ* ολίγας ημέρας θά αρχίση συστηματι κώς ή καταπολέμησ ς τοθ ι ά κου των ελαιών. Ή Κυβέρνησις άττοΜδουσα είς την εφετεινήν (^ α παρα 1 ωγήν την ο ΐαν ίπρεπβ οημσ οίαν "προέβη ι(ς την έγκρισιν τί)ς ζητηθεΐοης τιιστώσεας ργς ξς, ξένοι διπλωμάται, πολλοίάλ λοι έπίβημοι χά Ι πλήθος χόσμου. Με τα την δοξολογίαν εγένετο μεγάλη 6ε ξίωσις των επισήμων είς την •Αγγλι¬ κήν πρεσβείαν όπου ό πρεοβευτής κ. Ούατερλόου εδέχθη τα βυγχοτρητήρια καί τάς ευχάς των επισήμων. Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΫΤΗΣ ΑΕΝ ΠΑΡΕ.ΤΗ_|ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ /©ΗΝΑΙ 12 Μβΐ·« (τεϋ «ντακε)κριτε·δ μ·(>— ΕΙ, την σημερινήν δεξολογίαν έν
  τ δ Αγγλικη ίκχλησ'α, δια τί» ν ατίψιν τ·δ
  Ββαιλθς Γε«ργίβΜ τβδ ΣΤ! δέν παρέστη ο
  βντ»δθα πρϊσβΐΗτής της Ίτβλΐβς. Τ· γεγ·
  νες έπρβξένησι βαθείαν εντύπωσιν εσχολιβ
  (ετο £έ ευρύτατα υπό τέ,ν πολιτικών καΐ
  διπλωματικαί κύκλων, ώς ενδεικτικόν τ3(
  ίνταοεως τβν Άγγλ«ϊΓ«λι*.ών σχίσβων.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΕΙΣ Τ Ο ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟΝ
  ΒΡ0ΣΚΑΤ.6Ε11ΝΤΙ1ΪΒΙΜΕΛ10Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 λΐαΐου (τού άντα·
  πόκριτού μας)·—Ή Α. Λ1. ό Βασιλεύς
  Γεώργιος έκιβιβαοθείς οήμερον είδικής
  άμαξοστοιχίας των Σ.Π.Α.Π. άνεχώ
  ρηβε βιά τό Μέγα Σπήλαιον. Ό Βα¬
  σιλεύς Γεώργιος Θά καταθέση τόν θε-
  μέλιον λίθον τής άνεγέρεσεως τής Μεγ*
  λης χαί'Ιβτοριχής αυτής ΑΙονήςή ό ποία
  άηετεφρώθη καί κατεστράφη ως γνωστόν
  πέρυσιν έκ πυρχαΐάς. Ό Βασιλεύς θά
  ενδιαφερθή προαωπιχώς δια την ταχυ¬
  τέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν,άνέγερσιν
  της Μονής αυτής.
  ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΜΕΤΑΑΑΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΜίΑΝ, ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Ό Πρύτανις τού Πά
  νεπιστημίου Αθηνών κ. Παπαμιχαήλ
  επεσκέφθη οήμερον τόν χ. Πρωθυπουρ
  γόν «αί ιόν ηύχαρίστησε δια ιό ένβιαφέ
  ρον της Κυβερνήσεως ύπΐρ τού Πανε
  __ . __ «*ι· ίβ * _ 9 ■«Γ «ε—ι} «* Α μ ·_^_ι ■ «./*■ 2*. ._ ~—_
  πρός τόν σκοπόν τοθτον, άνερ
  χομένης είς έξ έκατομ^ύρισ
  §ραχμΔν κοΐ ι[ς την οπόσησ
  σιν είς τόν νομόν Ηρακλείου
  δώ&εκα γεωπόν ών ι ί όπτ ΐοι
  κοί 04 διευ*?ύνουν τα υπό ού
  σΐσσιν ργ
  Ή καταττολέμησις θά έηε
  κτοθβ οίγχρόνως κοΐ είς τάς
  Αλλας ασθενείας των ελαιών
  ίκτός τοθ δάκου. "ΗΒη ή προ
  μήθεΐα 6λων τΛν άπαιτουμέ
  ν ών φσρμάνον καί ψϊχοστή
  ρων ουνετελίσθη έτιισκευοζον
  ται δέ κα( τα λοιπά σχετΐκσ
  έρναλιΐα κσΐ |;ηχαήματσ.
  Εί β
  Επί τβ ίύ<σιρα υπό ά :>μοδίων άρχών παρέχεται
  ή διοβίβα^σις πρός τοις
  παραγωγούς δτι τύδέν με
  τρον θέλε,ι παραληφθή έστω
  κοί έλάχιστα συντελεστικόν
  διά την βισφόλσξιν τί)
  πλουσΐας εσοδείας τοθ έλαι
  λάδου μέ την οποίαν τό τρ
  χον γεωργικόν «τος άντήμε
  ψϊ τούς μόχθους των άσχ< λουμένων μέ την καλλιέργε αν τΛν έλαιοδένδΓων. Ή ίφετεινή πσραγωγή χο ελαίου ΐ(ς τόν νομόν μας έβ βέν συμβ[) τι τό άπίυκταΤο έν ι ώ μετσζύ, ύπολογΐζβτα δτι θα ύτιετβθ τος 15 χαί θ τιλησιαση τθς 20 χιλιάδας τό νουΐ, θά σημειώση δηλ. πρω τοφανές ρίκορ διά τόν τόπο μας. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΙΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ 'Υκό τοθ 'Υπουργείου γίας διετά-νθησαν δλσι αί Ό Γενικάς Γραμματιύς τής ΓεωργικαΙ 'Υπηρεσ'αι νά πα· Γεν. Διοικήσεως Κρήτης κ. ρακολοιθήσουν ίτιιστσμένως Ίκπόλυτος δια τηλεγραφ ια τβς συνθήκας ίφ'ας γΐνεται ή τος τού πρός τούς Νομάρχας έκ μέρους τον πσραγωγών καί τίς Γΐωργικβς ΠΕριφερε' διάθεσις τ£ν {[ς την ττεριφέ- άς τής νήσου παρακαλεΐ νά Γ· ε9Ι Α*> · /Λτι ΙΙ*#«Μα.κ<_ιι Α» ^«κ.. Α··«^ ' Λ.^ Ι ««* Μ·£ Μ (Αι —ΗΑΜΜνΑ ^4|1«| Α·· ρειάνιων πσραγομένων όπω ρον καί χσρπών έν γένει εξαι¬ ρέσει των οΐνοσταφυλών, στα¬ φίδος καί ττροΐόντων έλαΐσς. Παρά των Ιδ'ων ύπηαεσιων ί- ζηϊήθη νά έξακριβώσουν ποία μέσα διοθέτουν οί παραγωγοΙ οιά ιήν συντήρησιν των ό»"ω οών τούτων καί μέ ποία ίξο- δα ούται έπιβαρύνωνται £ως ότου Βοθοθν ιίς την κατανά¬ λωσιν. '—«Ι ·»4 εύχαιρίβ, 6 χ. Πά ίϊθμιχαήλ ένεχείριοεν είς τόν κ. ]Μετα ιι»'«"ΐν> ..«^-»»(.».*,τ ·»κ«<, ϊάν ·ν»μ.νηβ*ικόν μετβλλιον των έορ Ι >οσηλε(αν. Ώς εγνώσθη ήά
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  Δ Ι ΚΑΣΤΟΝ
  Έπανηλθον »ξ Αθηνών ίν·
  θα ιΤχον διίλθει τάς εορτάς
  τοθ Πάσχα οί χ.κ. Δ. Βελ[-
  νης εΐσαγγιλεύς Ηρακλείου,
  Βλαχογιάνν ής Πρόεδρος Πρω-
  τοΕικων, Παπαγεωργόηουλος
  <σί Παποΐωάννου Πρωχοδΐ- <αι. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤ ΑΦΙ ΔΟΣ Διά διασαβηνιστΐκής έγκυ χλΐου τού τό ΰτιουργιΐον των ΟΙκονομικών έπεξηγεΤ δτι ιίς ιήν νέαν φορολογίαν έπιτηδεύ ματος των σταφΐδεμπορικών έπιχεΐρήσεων, την έπιβαλλο μέν ην επί εκάστου χιλιολί τρου έξαγομενης ή ιτωΧουμέ νης σταφίδος, οέν πβριλαμβά ονται αί χονδράδες καί τα ά πορρΐμματα σταφίδος, ώς ιιή εχοντα εμπορικήν αξίαν. Τό μέτρον είνε ανάλογον πρός τα λαμβανόμενα διά τα άπο τρΐμματα καπνοθ. ΤΑ ΔΗΜΟΤ1ΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ, Λόγω μή γενομένης προ χθές την εσπέραν άπαρτΐας ή συνεδρίασις τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλΐου ανεβλήθη διά την προσέχη Δευτέραν. ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΜΟΣ Είς συμπλοκήν μεταξύ έργα των έτραυματΐσθη είς διάφο ρα μέρη τοθ σώματός τού διά σκαπάνης ό Γ. ΧατζηγεωργΙ ου. Οδιος μετεφέρθη είς τό Πανάνειον Νοσοκομείον πρός έπιστη6ή ή προοοχή των όμ πελοκτημόι οαν επί τής έφορ μογής τοθ μέτρου κατά τοθ περονοοπόρου. Διά τοθ ούτοθ τηλβγραφήματός τού ό κ. Ίιχ πόλυτος παρακαλεΐ έη'σης νά νΐν- σύστασις είς τα 'Υ ποχστασΐήματα τής Άγροτι κης Τραπίζης ίνα διευκολυν θώσιν ο( παραγωγοΙ ίίς την Η ΠΩΛΗΣΙΣ Ε Λ ΑΙΟΛ ΑΔΟΥ Είς την· εφημερίδα τής Κυ βϊρνήσεως θ άττό παροχήν δανιΐων. πρός σιν των ελαιών ών. άρο ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΒΙΣί ΣΟΥΔΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΑ Ε Μ Ι Κ Ο Υ η προΐχν ι*1ς 19 ΊβυνΕου θάκαταπλεύση ιίς Σ-ύϊβν λ Χ η χ ι* ο ν πολεμικόν «Χ^μιδ ί» μέ ϊύ μ έκτιλοθνΐας πλίθν άνά την Μι ϊτ,ύρχοιις ίκπαιδι οδγιιον. ΟΙ ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓβΝΕ£ Κατά ιήν σ»νάνιηοίν της μέ την Β' ομάϊα Ιΐαναϋτ,νο ΓχοΟ ή δμάς τοθ Όμίλου Φιλάτ'λιβν ήτιή Ηη δια τιρμάταν 3—0 "Αφ' Ι,έ ρου ή ομάς ιή; Ε.Γ.Ο Η. ήττήθη χά Ι άπω την όμάδα τι Ο "Δρινς ς θεσσαλονίκης ίι» τιρματω» 6-0. βρή ημη φασις τοθ Ύφυπουργεΐου Ά γορανομΐας καταργΓθσα τή ΰτι' αριθ 8)1937 άγορανομική οιάιοξιν. Διθ τής άποφάσεω ταύτης επετράπη καθ' άιΐο τό κράτος ή έκ μέρους τώ παντοπωλών πώλησις λΐανι κώς έλαιολάδου ύτιοχρεουμέ νων τούτων δτως άναγράφω σιν Εξωθεν εκάστου δοχείουτή ποιόιητα καί ήν τιμήν κατ όχάν τοθ περιεχομένου έλσι λάδου. Ο ΠΙ0ΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Κατ' ανακοίνωσιν ιί|ς μ τεωρολογικής ύπηρεοίΐς 6 π θανός καιρός σήμερον καθ άιασαν την νήσον θά εΐνα αΓθριος ή βΚίγον νεφεΧώΒης ή θερμοκρασία θά οημειώοη μικράν ά»οδόν, ςΐ άνεμοι θά πνΐύσουν άπό Βορε'ων δ ευθύνσεων ώς μέτριοι κε θ' λ όν τό 24ωρον. 'Η θερμοκρα σία τής χθέ<: Έλαχ'σιη 15,3 14ης ώρας 20,9. ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΧ Δι' ύτ»ουργικής αποφάσεως κατηργήθησαν τα χαθορ σθέν- τα άνώτατα θεμιτά δρια κέρ δούς διαφόρων εΐδών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚϋ ΖΩϋ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ .έν τ9 αγορα μας κυμανθβΐβαι · χθές τιμαί τΔν Βιαφόρεεν 1τχ·ρ(ε*< | «ροΐοντβν «Τχβν ·< ■«τ··ΐι Ι ρ «Ι ι »·. Ιλεη !· Τ·***··τ «' «οι·τ«ΐ·« '■«·!■ ■οινα ·. <·οΜ«ε Α -βι. 16.Β0 14.- α' «οιοτ. Η Ηβ$ Ε6,~ τ· βΐβτ,.ββ. Η,_ λι·ΐ; „ ■«λ·|β|(«· βεΐτ· «ε. ,, % *« Ι.Κ »ε««|« ( *ε·|ΐατα ΒόΤ Αονο·εοει««« 1Βιφ. β··Ι4ι·* ΐ* «λ* « η Τιμαί Συναλλάγρατος ΑΙ·. Χοο«β(«· η.ΙΒ-Μ.41 „ *!·.— 1.18 ·>
  Ι,Μ
  ΕΕΕΜΗΔΕΝΙΣΘΗ Η ΑΜΥΝΑ
  ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΩΝ ΕΝ ΒΙΣΚΑίι
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ
  ΕιΊΙΒΕΣΕΒΝ ΤΩΝ ΕΒΝΙΚΩΚ
  ΒΕΒΑΙΑ ΗΠΤΩΣΙΗ0ΥΜΠΙΛΜΠ10
  ΑΘΗΝΑΙ 12 ΜαΓου (τού άντα-
  ποχριτου μ*ς)·— Νυκτερινα ραδιοτη.
  λεγραφήματα έκ Σαλαμάνχχς λγγέλ-
  λουν ότι χαθ' * τηλεγραφεϊ ό στρατη-
  γός Μόλα τα έθνικά στρατεύματα εξα
  πολύβαντα σήμερον σφοδράς άλλεπαλ
  λήλους έπιθέβεις είς δλους τού; το·
  μείς τού Βισκαΐκού μετώπου κατώρθω
  σαν νά έκμηοενίσουν τελείως την άν«ί
  στάσιν των Βάσκων. "Ηδη, έπιτευχ^θεί
  σης τής οιαρρήξεως τής^ μεγάλης όχυ
  ρωματικής γραμμής των ερυθρών ή πτώ
  σις τού ΛΛπιλμπάο Θεωρείται πλέον ώς
  βεβαία χαί αναποφεύκτως.
  Ό στρατηγός Μόλα τηλεγραφεϊ έηί
  σης ότι αί απώλειαι των ερυθρών έκ
  των τελευταία» μαχών είναι τεράστιαι.
  ΤΗΪ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΕΛΕΙΤΛΙ
  ΜΚΗΜΟΣΥΝϋΝ ΤΟΥ ΙΙΡΙΒΙΑΔΙ
  ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙΣΥΙΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μ«ΐ·υ (τ·ϋ άνταπβΗριτβΰ
  μ«{) —Την προσέχη Κυριακην Θά τελεσθή
  μετά πάσης έπιβημότητος ή έορτή τής
  έκιχεΐου τής καταλήψιως τού Δομβκού.
  Έηί τό εύκαιρία δέ αυτή θά τελεσΐό καί
  κατανυκτικώτατβν μνημόσυνον υπέρ τβδ
  Μεγάλον φιλέλληνος Ιταλού Γαριβίλδι.
  Πρός τβν σ<βπβν «υϊόν £ρχ·ντ·ι κντικρ· σωποι της ·Ικ·γεν·ί*»{ Γαριββλδι δια ν« παραατοϋν ιί{ τ·ν έορτκαμον καί τό μνη μέσυνον. Τ Ο ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΠΟ ΑΙ ΙΙΡΟίΕΚΡ&ΜΝ ΕΙΣ ΝΙΡΚΗΝ ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΟΝ ΚΑΙ [ΒΥΟΙΣΟ« ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Είς τό Λιμεναρχείον Πειραιώς ελήφθησαν σήμερον νεώτε· τεραι πληροφορίαι 6ιευκρινΙζουσαι πλή ρως την τύχην τού έξαφανεσθέντος ά πό καιροΰ είς τα Ίσπανικά ΰδατα Έλλην ι κου ατμοπλοίου «Πόλο>. Συμφώνως
  πρός τάς πληροφορίας αύτάς τό ατμό¬
  πλοιον «Πόλι» προσέχρουσεν είς νάρ-
  κην την οποίαν είχον τοποθετήαει οί
  έρυθροΐ είς τα Ίσπανικά υδατα χαί χά
  τεβυθίοθη. Οί περισσότεροι έκ των άν-
  δρών τού πληρώματός τού κατώρθωβαν
  νά διασωθούν.
  Η ΙΑ Π £· ΝΙΑ ΑΗΕΓΚΙΙΡΙΣΕ
  ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΑΝΤΙΒΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1% Μαΐου (τού άντα·
  ποκοιτού μος)·— Άποψινα τηλεγρα
  φηματα πρός τό Αθηναϊκον πρακτο
  ρεϊον άναφέρουν ότι ή Ίαπωνΐχή Κυ
  βέρνησις ανεγνώρισεν επισήμως την
  Κυβέρνησιν τού στρατηγού «Ι»ράνκο ώς
  νόμιμον Κυβέρνησιν τής Ίβπανίας, "Η
  8η ή Ίαπωνική Κυβέρνησις απέστειλε
  κο>ί διπλωματικόν αντιπρόσωπον της
  είς Σαλαμάνκαν.
  ΤθΙΐΜΕΙΟΝ ΙΙΦ1ΛΙΣΕ0Σ
  ΤΟΥ ΧΡΙΑΤΙΗΗγΙΟΥ έΙΒΗΝΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗ. ΑΕΡΒΒΟΡΙΑΣ
  ΑΦΗΝΑ1 12 Μαϊβυ (τού αντβπβχριτοθ
  μ«;).—Τό Διοικητικόν £υμβ·ύλιβν τού Τα
  μεΐου Άσφαλίσΐως τού χρηματηοτιρίου Ά
  θηνβν β»ν*λβ·ν σήμερον ίπεφκοιοΐ την
  διάθεσιν 250 χιλιάδων δραχ. υπέρ τής Έθνΐ
  κης 'Αεροπβρίβς. Ό χ. Πρωθυπουργόν, άπ(
  οτΐιλΐν ιίς τέ) Χνμβ·ύλι·ν έκιοτολήν ιύχει
  ριβτβν «ύ;# β»* την ιύγινη χβιρονβμΐειν