94267

Αριθμός τεύχους

4562

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγϋπτοο
  βτησία λίοαι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  14
  ΜΑΊΌΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΕΤΠΙΟΙΙΤΙΤΜΤΙ1 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ ·1θ"
  ΑΡΙΘΜ ΦΥΔΔΟΥ 451)2
  ΤΑ ΗΕΤΡΑ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ
  ΤΟΝ ΕΦΕΛΡΟΙΟΟΛΕΜΙΣΤΟΙ
  Ή έγκώκλιος την όποιαν νων κ«1 έττ,ικβν χκτορ9»μ«·
  απηύθυνε τό υν»κο»ργε1ον των κ«ί ν* τβύς δώβη τα
  τής Έργ«3ίας πρός τας διαφο ατοιχκώδη τουλάχιστον μεσχ
  ρους επιχείρησις διά την £
  φαρμονην τβν νάμων περί
  κρβσταο(ας των εφεδρ«ν πό
  λεμιοτΒν ίχει ααφκλβς μέγι¬
  στον σημασίαν κ«ί αςΊζ«ι Ιοι
  αιτέρας πρβαβχής. Διέη «ι
  νβι ίοως ή πρώτη φβρβ κ«
  τα την οποίαν τό επίσημον
  Κρ«τος φχ(νεται «κοφχσισμέ
  νόν νά εφαρμόση τβύς ν·
  μονς περί πρβστασΐας τδν β
  φεδρων καί ν' «ηοδώβη τί,ν
  Ιμπρέπβιισαν θέσιν &Ις τβύς
  ■νθρύπονς πβύ παρΐμειναν
  κτνχοί διότι ειχαν κφιερω
  Βή είς την εξυπηρέτησιν χ*ί
  την προστασίαν τής «κεραιβ
  τητ·ς τής πατρίδος των χ«1
  εί{ την επέκτασιν τδν ίθνι
  χβν αυνβρων.
  Ν·μοι καί διατάγματα πε
  ρί π£βτιμήσεως τδν καλαιβν
  κβλεμιστβν είς τάς διαφόρους
  βίσΐις μ«ι υπηρεσίας ύκήρ
  χαν β<βκιο.άκ· έτ&ν. Άλ λά κατα τα τελευταία τούλα μάς ανθρωπίνης ,__„. __. ασκησιν διχχιβσύνη; *πβτε· λιϊ ή Ιπιβολή τοδ Κράτους έΐτί τβν διαφόρων έιτιχκιρή- σΐων νά πρββλαμβκνουν χά- τ« προτίμησιν τού; παλαηού; πολεμιστάς είς τάς εργασίας των. Άλλαι χαί μέσον τανώσεω; τοδ έθνικιοτΐΗβϋ φρβνήμαΐος χαί έξυψώβϊωί τβν πατριωτι κβν Ιδκνικ&ν αποτελεί ε«ί- σης, ή Ιδιαιτέρα περίθαλψις χαί προστασία τβν «γωνι στβν τβν διαφόρων έθνικδν πβλίμων. Διότι δια τβΰ τρ«κβι> αύ
  τοδ τό Κοάτβς 8* δείξη ίπ
  δεν λησμονεΐ έκείνβυς πού
  τβ ύηηρετβΰν καί «φΐεράνον
  ται, ίταν παρίσταται «ν«γ·
  είς την εξυπηρέτησιν
  ιθνιχδν αυμφερόντων
  Είς την δημιβυβνίαν
  μεγαλείβν τής Πατρίδος
  Καί είς μίαν περίβδβν τόσον
  τ&ν
  Καί
  σα σέ πβριβάλλον άγάπηο κσΐ
  συαιιόνιας. Κι' έχίνησβ θλ'μί
  νος νοσταλγός· γιά ποθ, 86ν
  ή^,ερΒ καλβ, χαλά χι' 6 Γδιος.
  Είς τΛς Αθήνας μι* θβΐσ τού
  τοβ Εΐπϊτιώ; Γσως έ5$ στήν
  Κή'η, στό Ήρά<λεο νσ βρή τούς γονβτς τού, τούς συγγβ νεΐς τού τό περιβΑλλον καί τή στοογή πού άποζήτησβ. Κι' ήλθε. Φέονβ; μσζί τού τόν πόνο καί την/ άγωνΐα τοθ Α γνώστου. Άλλά μαζΐ καί κά τιοια προσδοκΐα *ώς θβ βογΐ 5,τι ποΧυτιαώτβρο 6*«ι 6 ά'- θοωπος στόν'κόσμο: Τή μάννα χον, τόν πατΑοα τού. Δέν ξέρω Αν βΐοί οί άνθ:ω ποι μποροθ" νά αΐσθανθοθν τό δραμα ούτό ·Αλ* σσφα λος Βσοι εζησαν μιχροΐ μέ χά 5ια μητρικα καί πατρικά, δσοι εδοκίμασαν τή στοργή γονέων πικραμένων γιά τό χαμό άλ λ<ον παιδιΛν, κι* Οστερα άπο μακρύνθη<αν ά πό τό σιτΐτι των κι' Εζησαν ι(ς την μο ναξια »ι' αΐσθάνθηχαν νά ηΐ ριβΐλλωνται πολλές στιγμές Ακό κενό όβυσσαλέο χα' σκο τϊΐνό. Καί έποΐσθηίαν κι' έ τιότιοαν καί τούς γβννήτορές των μέ -ικρΐες. Κι' εΤ&αν νό σπάζουν τα φτερά των καί νά χιοτον χράνια δέν είχον έ | κρ(οιμσν κ·ί «ποφχοιστιχήν. φκρμογΐιν. Εΐχαν παντάπ* Είς στιγμάς π·ύ οί κΐνδυνοι οιν &τ·νήσει καί ουδέποτε έ φηώμόσθησκν είς την πρ«γ μκτικέτητα. Καί ίτσι είς τ«ς ψ»χβ( καί είς την σκέψιν ίίδ ΐ άΐ τβν ίφίδρων είχεν νά δημιβυργηται τό αΐσθη μ« χαί 4 αντίληψις ·τι το Κρατος τβύς ίλησμόνησεν, Ι τι χανεΐς πλέον δέν ένδια φερεται δι* αύτεύς χαί ότι ο! νόμβι τής πβλιτείας δέν £ χούν εφαρμογήν προχκιμέ νού δι' αύτβύς. Πβσα χαχά δέ πρβέκυπτον «πό αύτην την κατάστασιν χαί πόσον μεγαλη εθνική ζημ<« ίπηρ χετο, δέν ιϊναι ύύσκολβν πι στκύομιν νά φαντασβό χά νείς. Αλλ' ήδη γεννάται ή ελ πίς «τι η «οικίαι χαί ο παραγ χωνισμός τβν παλαιών πολε μιστβν θ«λή{η. Ή εγ>ύκλι
  ος τοδ ύφυπβυργΐίβυ είναι
  ρητη- Καί η απόφασις τής
  Κυβερνήσεως νά εφαρμόση ό
  πωσδήπβτε τούς νομβυς περί
  πρβστβσίας των έφέδρων φαί
  νεται άμετάτρεπτ·£ χ αί σ τα
  Βερά. Καί είναι φυσικόν τβΰ
  τβ, βπνς ε,Ηαΐ χαί δίκαιον.
  ΟΙ παλαιοί πολεμισται πά
  ρεμειναν, ώς εΐκβμεν, πτω·
  χοΐ, διότι επί σειράν ετβν
  ευρίσκοντο μαχραν «πό τάς
  εργασίας των μ έ τ ό βπλβν
  ίνα χείρας δεινβπαθβδνΐες
  χαί 'αγωνιζόμενοι, διά νά
  κρβασκΐζβυν την τιμήν της
  χείρας χαί ν β φέρβυν τόν
  λυτρωμβν χαί την έλευβκρί·
  αν είς τούς δβύλευς άδελ
  φβύς μας. Χρεβς λβιπβν ύ·
  «έρΐατβν ενός Κράτβνς δι·
  καίβυ χαί ήθικβδ είναι ν
  τεύς
  άκο>«τστήοα ς ρς
  •ύτεύς τοονν ωραίαν «γ·»-
  νέβο πόλεμον ύψώνβνται «·
  κκιλητΐΝθ), πελβίριοι, «κέ
  πβντβδ. Είς εποχήν καθ* ήν
  τβ Κρατβς τίσας φρβντίδκς
  καί προσπαθείας καταβαλλχι
  πρός άναπτίρωοιν τβδ έθνι
  κου φρονήματος καί καλλιέρ
  γειαν τής Ιδίας τής θυσίας
  χαί τοδ καθήκοντος πρός την
  πατρίδ», θα άπκτέλα β·βχ»«
  τεράστιον λάθος κα) μεγάλην
  παράλειψιν, έαν ίέν ίστρεφε
  όλην την προοοχην χαί την
  στοργήν τού όλην την μέρι-
  μναν καί την πρβστασίαν
  τον υπέρ ίκκίνων πβδ πρβί
  τα,αν άλλοτε καί θα πρβτα-
  ξονν και πάλιν, αν παρκ
  οτϋ ανάγχη, τα στήβη των
  χαί θα σηίύβουν είς τό κά-
  λισμα καί την φωνήν τού
  έν ώ,Γα κίνδυνον να τό ύττΐ
  ρααπιοθβδν άπο εχθρικήν
  εισβολήν.
  Καί τοιαύτην παράλειψιν,
  τοιούτον λάθος δέν επΐτρε
  ψεν η σημερινη Κυβέρνησις
  είς έαντήν. Διέτι το λαθος
  αύΐό ίέν θα^εβαρννΕ μονον
  εκείνην. ©* έβαρννι χυρΐως
  χαί πρωτίστωί το £θν*ς. Κ«ι
  θα Ιζημίωνε όχι μονον τ<ύ{ παλαιούς πολεμιστάς π«ύ θα ήδικοδντ·,«λλα την εθνικήν Ιδέαν πεύ θα έκλονί ζεΐβ. Άλλ' είπομεν: Τα πρβστα τευτιχά υπέρ τβν παλαιβν πολεμιστάς μέτρα φαίνετνι ότι θά Ιφαρμβσθοδν μέ κί στιν, μέ επιμβιήν, μέ αύστη μα χαί παραΜβλβύβησιν ότε ν ήν. Καί τβδτο β' άπβτελέ οα ενέργειαν τής Κνβκρνησε α>ς μεγίστης ήβιχης «ςΊας χαί
  σχοπιμότητος· ·
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕ1ΟΜΑΤΑ
  Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ...
  Τό δράμα τοθ άνθρώιΐου
  «ού χάνει «ύς Βικούς τού
  χοΐ τούς άνοζητιΐ παντεθ καί
  ψάχνει νά «Ος βίβ >ωρΙς νά
  ξίρη. άν ιΐνσι ζωντανοΐ ή" ιιε
  θαμμένοι, εΤναΐ χωρΐς σμφιβο
  λΐα άτΐό τα συγκλονιστικώτε-
  ρσ, άκό τα πιό σηαρακτικά
  άνθρώπινσ δρόματα. Τό έζή·
  σσμε τό δραμα ού^ό έχθές.
  "Ενας ήλιοκαμμένος, θαλασ-
  σο&αρμένος βνθρωπος, έμπή
  κε στό γροφετο. Στό πρίσω
  πό τού ήταν άποτυιιωμένη ή
  σφρογΐδα τής τραχεΐας κι' α
  γριας β οτΐάλτις. Καί Είς τα μά
  τια τού, στΐς κινήοεις τού,
  στό ν ιόνο ιΙ|ς βωντ]ς τού δι*
  κριε κανεϊς τή θλΐψι καί τή
  βαθειά μελαγχολΐσ καί άπο-
  γοήτεισι.
  — θέλω νά βόλω μιά άγγε
  λία σΐήν έφημβρΙΡσ, μβς ει«ι
  μέ ψωνή πού ετρεμεν άπό συγ
  κΐνησ ι ραγισμένη άπό τόν πό
  νο, 6τι ζητο τούς γονεΤς μου
  πού τούς έχω χαμένους καί
  Γεν ξέρω πτύ βρΐστωνται κι'
  άν ζοϋν ή άν ιΐόαι ττεθαμμί
  ν οί. ΚαΙ μάς έξήγησε τί τοθ
  συνίβαΐνε.
  Έπλανήθηκε οέ χώρες μσ
  :υνές, οέ θάλοσσες καί ώχε
  αν ούς. Έλοββ μίρος στούς
  τιολέμους τοθ ΜακιδονικοΟ
  μετώπου. "Εζησε ,εΐς την Ρωσ
  σία, στήν ΌΒησσό κοί Οστε
  ρα στήν Άφρική, σιήν ΑΓ")υ
  πτο, στό Κάΐρο, στήν Άλεξάν
  δρ εισ άπό 6που κα( ήλθε τώ
  ρσ. Χρόνια όλόκληρα έπάλα
  ψρ, έμόχθησκ, ό>ων(ο6ηχε γιθ
  ιή ζωή. Κουρόοθηκε. Τό οΐ-
  σ£ημα τής νοσταλγίας τόν χσ
  ιέλοβε. ΕΙχε άποξενωθβ άπό
  τούς δικούςτου. ΚαΙ £πεθύμη
  σε νά ■νυρίση πΐοω νά τρύς
  βί β Να ζεοτοββ μέ ιή στορ
  >ή καί την άγάτιη ι Δ ν γονέ
  ών τού. Νά οΐοθανθβ τή θαλ
  νωρτ) τοθ «ατρικοθ σιιιτιοθ
  Να >οιώσρ τόν Ιαυτό τ«ι> με
  γκρβμΐζωντσι σ' έρβ'πια τα 6
  νδΐρά των. Όσοι βέν μι»όοε
  σαν νά επιτύχουν τούς σ<ο ποός τους καί νά 1<ανοποιή σουν τίς βλπΐδες πού έστήρι ξαν ο* αύτούς κείνοι πού τούς εγέννησαν. Κι' αΙσθάνθη<αν υ^τεοα νά.ξυπ»β μέσα των ή συνβΐδησι τοθ καθήκοντος. ΚαΙ νά κοάζουν οί φωνές τοθ χοέους ποός τούς γενήτορας. Κι' βσοι 6<ουν κάμει σύτό τό γυρισμο πρός την έστΐα τής οικογενείας, σοτοΐ άσΦαλδις ΘΛ αΐα&ανωνται βηθειά καί θά ζοθν δλο τ* δράμα αύΐό τοθ άνθρώτου πού γυρ'ζβι νοσταλ γός κι' δμως δέν βρΐσκει τ(πο τε πιά. Κ~1 στήν ψοχή των θ' ά- τιηχβ βοίθβιά ή φωνή πού «ρά- ζβι χαί άναζητεΐ τή μάννα. ΕΤναι ή Φω^ή αυτή κοινή γιά δλους τούς άνθρώπους. ΚαΙ αν κάποτε σωπαΐνη βμως Ερχεται πάντοτε έστω χα( άργά καί καθυστερημένα καί μάς χαλεΐ σιόν δρόμον τοθ κσλοθ, στό δρόμο τΑν άγνον κι' άνωτέ ρων ήθικδν άρχον πού άποτβ λοθν τα αΐσθήματα πού Εχει καθ: πραγματικά πολιτισμέ- νος ανθρωιτος. Μ. 1 ΑΟΟΙΗ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΙ ΤΟΠ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΨΕΩΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Γουρνια, ή προΤοτορικίι ΠομηηΤα τίί{ Κρήτης, "Ιαως νά θε»(·ηθϊ νοαηοίς πα· ρΐβχτιομίς α6τό πιύ χάνομι σή¬ μερον νά ί'ανέψαμι ίηλα&ή την περιγραφή μιας ίχδρομής, γιά ν' χηΒίΟμι χά Ι ν' 4π;χσ)(5?ή- σωμι μΐ άρχαιολαγικά ζητήΐατα. Νΐμίζω 5μως τώ: ίέν είναι χκχό ιό νά Ιττΐστηθί ή προοοχή τοθ χοι νοθ π;υ διοδάζΐι ίφ~μερϊ&ες. ο' |»κν ηολιτΐομο, ηβΰ δν είναι άρ· είναι Βμ»ς πάρα πολΰ ίνδι φίρν χαί σχεδεν άγ^ωατος· ΚαΙ τέτοΐος είναι δ πολιτιομδ(, τοθ δ- ποίον, δπως ίγρίψμε χ6*Γ. τα λΐ'ψχνα ε&ρίΒηοαν οτά «Γουρνιί». Συνήθως νοιιίζε-αι π&ς μονάχα ή Κ ω30{, ή Φαιαιός χαί ή Γόρτυνα ι Ν«ι απουδαΐΐς άπο αρχαιολογι¬ κήν α'Μψτ] χι' Βλος 6 κίσμος θε- ωριΐ χαθήκίν τού νά Ιπΐοχιφθή ττ ίρεΐπια τβν αρχοίων βύτβν τό Κή Κ' 8 έ τής βάθ Κι' 8μ»ς έχιΐ Μ ζ*ν, τ&ν άχονιβΐιρΕ φρ όν, τβν μκλοπιτρΑν, τβν γουβι βν, τβν μιταλλιχβν πριό' ω', τβν μαχαιρι&ν, τβν πιλίκεων, τβν ««ρφιταβν, τβν άγγίο?ρ»ν, τβν ξιφβν, τβν έγχειρι&'ων, χαταπλήι σεται χανίνας μ! την γνωρΐμίαν τόοων άντιχειμίνων οίκιαχής χαί Ιπαγγελμντιχτ]ς χρήοΐω;, Ιηανιυ ρίαχοντας ο' Βλ» αύτά, 5ιιερα άπό τίαους αίβναΓ, δλα τα άντι χιΐμινα, οανήθοιις χρήαεβί, π ο ο Βιατηροθντκι χαί ο ή μερο ο χ ά χωρία τοθ 'Ελλ*)νιχοΟ λ α ο 0>.
  Ή πόλις ήταν χτιομίντ) πανω
  ο' Ινα λίφο πετρώϊη χά Ι άγονο,
  χαί θά Ιλεγΐ χανίνας πβς οΕ ά*ν
  θρηποι πεύ την έχτιζαν δέν ήθε
  λάν νά χάσουν ιυΐε Ινκ χομμάτι
  χαλλιιργηοΐμοα γΐ,ς. "Ηκμααε περί
  τα μιοχ ττ)ς δΐυτίρβς π. χ. χιλιι
  ίδ ο' αδιή ίέ την εποχήν
  στο βάθβς τοθ χέλποιι τοθ Μεραμ¬
  βέλλου μέσα οέ μιά άαήμανττ, πε άνήχουν χαί τα ε&ρήματα των ά
  ριοχή χΐ)ςΚ, ήιης χι'επάνω σ' νασχαφων. Τα σπΕτια ήί»ν πο>ύ
  ίνα ξηρότατο λόφο, ήτμασιν Ενης μικρά (γι' αΰΐό Ιονς χι' ιΕ νεώτε
  ττολιτισμίς μπρεστά ατόν έπ&1ον ροι ώνίμβοαν την τοποθεοΐαν
  μίνει χανίνας^Ιχθβμδες. «Γθϋρνιί>) χι' έπειίή έκτΐζοντο το
  Πθ( ώίομίζίτοιν ή πόλις εύιή, Ινα χολλητό μ! το αλλο, χωίίς
  .ις οποίας τα Ιρεΐπια εδρέθηβαν χανένα σχέδιο, (Ε δρόμοι είναι ίλι
  στά «Τουρνιό», χατά την άρχαιί-' χοιιδιΤς. Σίήν χορφή τοθ λίφβυ
  τψα, !έν γνωρίζομεν μέ βεβαία* η σώζονται τα έρείπια τοθ άναχτί
  χσ. Ό Στραβων άναβέρει, περι- ρου. Μπροστά στό άνάχτορο Ινα;
  γρί*οντ«ς τό πλάτος τ<ίς Κρήτης, περΐββλος μέ 6άοι χιίνων. Τό μέ τα ίξτ](, άπέ τα ίπβΐα ΙοωςμπορεΙ ρος α6τό χατά τον Γάλλον χαθηγη νά 6γ| χάποιο σ-ιμτιίρβσμα: (την ΟΙογζ ή'αν αΐθβυσα δποϊο «Ή Κρή-η πλατυτάτΐ) χατά τβ'χής. Δίπλα Ινα μιχρ* τετράγωνο μέσον εστΐ, πάλιν &' εκείθεν είς βΐχσίο'μημο',, φαΕνεται τώς ήταν στενώτερον τοθ προ'έρου συμπί ίερίι γιατί μίσχ σ' αυτόν εδρέθΐ) πτουοιν Ιοθμον β Ε ή5νκ, περί έξη σαν διάφορα άγγιΐα χρήσιμα γιά χοντα σταδίων τβν ακό Μ ι ν ώ α ς σπονϋς χαί πήλινκ αγαλμάτια τί); Λ^τχΕβν είς Ί«ράπυτν«ν.. » 'Απ' αυτό ϊό χωρίον βγαΕνιι τί συμπέρασμα, δτι ή Μι ψ», πόλις τβν Αυχχίων, βρισχόταν στά βόρεια π»ρά>ια ττ]ς Κρήτης χοίάχριββ;
  είς τέ μέρες, ίπόβεν ιϊναι συντο
  μωτίρα ή απίστασις πρός την Ίι
  ράπετρβν, πρίς ό Δυβιχον τέλα
  γος ϊηλβίή. Έπειϊ*/ ?έ τα «Γουρ
  νιο> ευρίσκονται άχριββς σ' βυτο
  έ άέ 4 Σάί
  ρ ρ
  τό μέρο(, πτΰ άναφέρει 4
  δηλαδή οχό στενώτερο λαΐμό
  Κρήιτκ, μποροθμε νά ποθμε
  χάποια διβαιόα^τα, τώς χά
  πία τβν Γουρνιβν άή
  με
  Ι
  την υπό τεθ Στραιώνος άναφερο
  ·τ}ν Μΐ' φχν.
  'θΓωσϊήποτε ο&το άφο[ί "ϊίος
  άργαιολίγους. Έγ&ζ γ&ί Ινδΐοφ*
  ρευν τα ιδ^ματα τβν άν>σνεφβν
  β( ίπιΐαι έγιναν στά ΓουρνΐΡ·
  άπό την ΆμερινανΕδα άρχοιολέ
  γον Βονά—Η&ν76β τό 1901—
  19Γ4. ΚοΙ είναι τα ιδιήματα
  ίδτβ Ιξαΐρετιχά περίεργα. —■
  Ί!ιδ τί λίει Ινκς ξίνος άρ-
  χαιβλίγος, ί ΡοΙίίβΓ» γι' βδ
  τί: «Ενώπιον τβν άγγείιρν ι υτβν
  τβν πιββριβν γιά λαόν, τβν φβώρ
  χβν τ.·«κ·
  έξαιρετιχής άρχαιολογιχής σημ»
  σία διά τόν τύπον τους-
  Κατά «υς ά^χακλίγους τα
  Γίΐιρνιά ήσαν μιά 6ιομΐ)χανιχή ά-
  ποχλεΐστΐκώς πόλις. ΟΕ ίλλες πί
  λεις ττ3ς Κρήτης παρουσιάζουν με
  ί Ιή έά Γ
  3 ρήη ρ
  μο'ωμίνα Ιργοσιήρια
  ά ί Ι
  μ
  Γευρ
  μ γή φ
  νιά είναι ίλα Ινα Ιργαοή;ι&1 Μ
  χ;ές ΙγχΒΤΒθτάσείί, μιχρά έργα
  σ ήβΐ», δλα συμπαγτ) με μιχ(1(
  Ι1 Δίλ ά έλό
  μγ) μ μ
  Δίπλα άπό τίν έπιπλοποιό
  χατά τί ν Ι&ιο ΟΙογζ, σ' Ινα πά
  ράτΐΛειιρο σπιτάχι Ιπλεχε χαί φ
  ν εν ή γυναΐχα τιυ. Σιβυς τοΐχτυς
  των μιχροσχοπιχβν αδτβν ιίχιβν
  ο( τβπεινβΐ εργάται ε [χαν Ιντετοι
  χισμίνα τα ντβυλάπια τους.
  Δέν οπϋρχαν Εμως στά Γοιιρ·
  νιά μίνο βιοτεχνιχά έργκσχήρικ
  Κοντά ατΙς^Βνοϊχες πιί» Ιλιθκν
  στά γουίιά τί σιΐάρι, χαί χοντά
  ά Χλ9 έλέ
  •"οος, εργάτας που
  ό λβ
  έλιές
  , ργ
  στό ελαιοτριβεΙΌι τοθ ίποΓοο άνευ
  ρέΓηακν τα έριΕπιν, ειργάζοντο
  χβ( μεγάλοι χαλλιιέχναΐ. Μίοα
  οτο άνάχτορον υπήρχε έργασνήριον
  έ*ιε(εργασ(ας φαγεντιανβν πλανβν
  χά Ι ίργαστήριον γλκπτιχ^ςΙ 2ώζε
  ϊ ώ ήλή 4
  ργ
  ται ϊν?{
  ύ
  γ^ς
  ήμιπλής 4μφο·
  έί Ι
  { ρς ήμής μφ
  ριύ(, τ·ν δίκιον Ην έυρίχβμεν Ι
  Μέ εξαιρετικην μεγαλο
  πρ&π&ιαν έτελέσθη είς τέ
  Λονδίνον ή οτέψις τοδ "Αγ
  γλβν Βασιλέως Γΐωργίβυ τοδ
  Στ'. Καί είς >λον τον κβ·'
  βμον τό γεγονό; ίπανηγυρί
  αθη μέ ίσον ήζιζβ μεγάλον
  ενθουσιασμόν χαί μέ ίκδη-
  λύσεις τδν αΙαθημ«τ«ν τίς
  Άγβηης πβύ (μπνέει ΐίς
  τού; άκΕΐροκληθβΤ; φΐλβυς
  της 4 Κρκταιβτέρα Αύίβκρβ
  τβρία τού χβσμβυ. Άπβ τας
  Εορτβς ίμνζ τής βτέψε»! ί-
  λειπε μ(α μεγκλη χώρ«, ή
  Ιταλία. Είς τ«ς Αθήνας κκ
  ίώς Ινέφερε το χθεσινον
  γράφαμκ μας δέν παρέ-
  εί} τϋν τβλΒθβκΙανν έν
  Αγγλικη ίκκίηβΓα δο£ο-
  ό Ιταλός πρεσβευ
  τής.
  Αποτελεί η &κοχή αύτη
  της Ιταλίας (χ τδν μέγα
  λων έορτβν τοδ 'Αγγλικοδ
  , συνέχεια τβν μέτρων
  τα βκοια έλαβεν εσχάτως έ
  κ Μουσολίνι κατά τής Με
  γκλης Βρεττανίας. Κ«1 τοδ
  το βεβαιοί δέν είναι διάλου
  ευχάριστον γεγονάς. Ου τε
  καί αποτελεΤ αίσιον οίωνον
  δια την εξέλιξιν τής διεθνοδς
  Ματαστάσιως. Διότι μεγαλυ
  τέρκ κκέμη οξύτης χαί ϊν
  τάσις τβν σχέσεων μκταζύ
  τϋς Ιταλίας καί Μεγάλης
  Βρεττανίας θκ φέρα άναΐιβ
  τρίπτως τϋν ρήξιν χαί τόν
  πίλκμβν. Δι' αύΐό κ«ί είναι
  απολύτως διχνιολογημέναι
  αί ίκδηλούμεναι ανιισυχίαι
  ίκ τϋς τροπϋς αύΐϋς την ο
  πβΐαν Ιλαβεν αί μεταξύ τ&ν
  δύο μκγάλων Δυνάμεων σχί
  οκις.
  Έν τούτοις ίλπίζΐται >τι
  τκλικβς θκ εξευρεθή ββαις
  συνεννοήσκως καί συνδιαλ
  λαγής ώΐτε ν« χ«λ«ρωθ5 α
  σημκρ.νίίόξύτης κβίνασΒνΒν
  τηθοΰν 4κ νίου «Ι δύο χ&ρκι
  ΐίςτην οδόν τής φιλίας καίτης
  είλικρινοδς συνερν^σίας. Καί
  τας ελπίδας αύτάς ένιοχύονν
  περισβίτερβν αί διεξαγάμε
  μεναι ήδη ίν Λονδίνω συνβ
  μιλίαι μεταξύ τδν άντικρο
  σώηων τβν διαφόρων Κρ«
  τδν, εφ' δλνν γβνικβς τδν
  δικθνβν ζητημκτων.
  Τ0 ΧΑΗΙΑΙΕ'
  £(ς την Σούδαν Θ5 κατα
  πλεύση προσεχώς τό (στορι
  κόν πολεμικόν της Τουρκΐας
  «Χαμιδιέ». "Εκτελεί έκπαιδευ
  τικόν πλοθν τ&ν Τούρκων ναυ
  τικών δοκΐμων. ΚσΙ έπισκέπτε
  ται καί τα έλληνικά Οδατα.
  "Αλλοτε τό Χαμιδιέ εξήρχετο
  άπό την βάσιν τού δια νβ
  πολεμήση κατά τής Ελλάδος.
  Τώρα τής αποδίδει φιλικήν έ
  πΐσκεψιν. Μιά απόδειξις καί
  τοθτο της άλλαγής πού συνε
  τελεσθή είς τάς έλληνοτουρχι
  κάς σχέσεις. ΚαΙ είναι άλλαγή
  βαθεΐα βσον καί ευχάριστος.
  Άλλαγή ή όποΐα φέρει την
  συναβέλφωσιν των Βύο λα
  Αν. Δι1 αΰΐό χαί ό Κρητικός
  λαός άναμένει την Αφιξιν τοθ
  τουρχικοθ πολεμικοθ δια νά
  εκδηλώση πρός τό πλήρωμά
  τού, πρός τούς άξιωματικούς
  τού, πρός τούς ναυτόπαιδας
  πού Φέρει· τα Φΐλικά αΐσθήμα
  τα τού τόν ενθουσιασμόν τού
  αως νά τελειώση έ τεχνίτη; τού.
  ΈπΕοςς Ινα χιβώΐιο πέτρινο, πά
  νω στό δπ(,Ϊ9 βρέθηκαν δλιχά πρός
  έγχέλλησιν, φαχοΐ άπέ οτεατΐτην,
  χομμάτια άπό Ιασπιν, άπο μάρμκ
  ρα χ. δ. άντιχεΐμενα λεπτάς ίπε
  ξεργασΐας. Σΐό μίρις πιϋ εδρίθΐ)
  σαν φαίνετοιι κώς ήΐ«ν τό ίργα
  αιήριο τού Λιθ&ζόου. ΜεριχοΙ τό
  οην σημκοΐαν άποδΐδουν είς την
  χαλλιτεχνιχήν ζωήν τβν Γουρνιβν,
  ωβτε δπδστηρΐζουν δτι άπ' έχιΐ
  Ιπαιρναν τα π,ότϋπα οΕ τεχνΐΐες
  τής αλλης Κςήτης. "Αν χαΐ αύτο
  είναι χάπως δπει,δολιχό, πάντας Β
  λα τα περιεργέτατα εδρήμκτα τβν
  Γβυρνιβν χαί ή ίδιίτοπος άρχιτε
  χτονιχή των, ^ας πεΙΟουν Βΐι
  βρισχέμαστε μπροστά σε μιά βιο
  μηχβνιχή ηίλΐ. ΚαΙ σ' ϊύΐο άχρι
  ρβς έγκειται ή α^μκσΕα τ»ν ■£>(,-
  μάτων τβν Γουρνιβν, γιααί άπ'
  αυτά παίρνομε σπουδαιότατες ηλτ)
  ροφορΐες γιά τό πβς Ιζοθσκν χαΐ
  πβς ειργάζοντο οΕ πρόγονοΐ μας
  πρό 3500 έχβν.
  Έχεΐνα χά βελονάχια χαί ... ...
  Βιά πιΰ 6ρε6ήχανε, τα χκλχουρ
  γεΤα χαι χά ΐλβιοτριίιΐβ, τβ λαδο
  πΐβαρα «αί τ' άγχΐστρια, τα σχα
  λιοτήρικ χαΐ χά μαχαίρια, ι Ινα
  χίλιες βωνΐς πιυ μβς διηγοϋντα
  " " ' τβν
  Μέν. Παρλ«μ«(
  διά την έκΒλθοΟσαν συνα&έΧ
  ^ωσιν ΈΚλήνφν χαί Τούρκων.
  ***
  ΜΕΤΡΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΙ·
  Η απόφασις τοθ Δήμου
  μσς νά καταργήση τόν φόρον
  τοθ ζυγΐου των εΐσερχομένων
  είς την πόλιν εγχωρίων προΐ·
  όντων καί νά ένεργή την «Γ-
  σπραξιν τον άλλων φόρων
  οιά τοθ ΤελωνεΓου κα( βχι
  είς τάς πύλας τής πόλεως ά-
  πευθεΐας έκ τον παραγωγόν
  ύτιήρξεν απολύτως έπιτυχής
  κοί εΤνβ άξ(α πάσης έξάρσβ-
  ως. Διότι βιά τοθ τρόπου αύ·
  τοθ Θ4 είοπράττωνται κανονι-
  κώτερον κσΐ δικαιότβρον οί
  φόροι καί θά λεΐψουν οριστι¬
  κώς καί αι" κσθυστερήσεις των
  άγροτών είς τάς ττύλας της
  πόλεως καί τ* αναπόφευκτον
  έπεισόδια πού έλάμβανον χώ
  ραν άλλοτε μεταξύ αυτών
  καΐ των ε'σιΐρακτόρων των
  φόρων Πρόκειται δηλαδή πβρΐ
  ενός μέτρου οικαιοσύνης κα(
  πολιτισμοΟ πού πρέπει νά
  προστεθβ είς τό ενεργητικόν
  τον δημοτικήν άρχόντων.
  ΟΕΡΑΝΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ·
  ΚαΙ ή Διοίκησις των Σιδη»
  ροδρόμων συνεισέφερΕν είς
  την Άβροποριχήν άμυναν την
  συνδρομήν της. Πσοσέφερε
  πεντακοσΐας χ λιάβας δραχ
  μων. Καί άμ*σως ηκολούθη
  σε καί ή γειρονομΐα των έμ
  πόρων. Θ4 συνεισφέρη δτι δύ
  ναται καί ό εμπορικάς μας κό
  σμος δια την ενίσχυσιν τής Ά
  εροπορΐας μας. Έτσι ό {ρα
  νος υπέρ τοθ βσσικοθ άμυντι
  κοθ μας δπλου συναχΐζεται
  μέ ενθουσιασμόν. ΆποτελβΤ
  τουτο τό ώραιότερον δίΐγμα
  άνωτέρου έθνΐσμοθ, την καλυ
  τέραν απόδειξιν τθν άκαταλύ
  των δυνΛμεων τής έλληνικής
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ.
  Τΐ(ν στιγμήν αυτήν πιίι γΕνε
  ται ή στίψις τοθ νέου Βασιλέως
  ΨΛ Αγγλίας Γεωργίοο, £ Έλληνι
  χές λαός σΐρέφει χον νοθν τού
  πρός χήν μαχρυνήν θαλασοοχράχει
  ραν χαί την ψυχήν τού θερμ»Ε
  νούν τα ειλικρινεστέρα αίοθήμ«α
  άγάπης, φΐλΕας κ«ί εδγνωμτσύνης
  πρός τδ Αγγλικόν Ιθνος. Κ>1 δμά
  θκμος είναι ή ιύχή τβν Ι1ανελ?ή
  νων: Νά με(ν) καί κ«! υπο χύ
  οκήπτρον τβθ νέου Βασιλέως της
  ίοχυρά χά Ι άχλίνητος ή Μεγάλη
  Βρεττανιχή Αύτοχρατορία έπ' βγα
  Γψ τβν λββν της κ«1 τής εΐρήνης
  «0 χέσμθΐι, τής ίποίας άπέμεινε
  οήμερον έ μεγβλύΐερβί προστΑτης,
  απο ρβαζισ

  ΘΕΗΜΒΤγΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Ή
  "Αννυ "Οντρα στήν τελευταίαν
  καί σπαρταριστή δημιουργή της:
  «ηβσττοινΐς Προϊστσμένη (Όΐΐεοέτ
  τα. (ΚατάΧλήλο καί οι' άνηλΐκους
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  ♦**
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό Γερμανικό
  άριστουργιμα «Ξβχασμέ>αΕϊδωλσ»
  ποωταγωνιστοθν Ρενάτε Μύλερ
  Ντωρόθυ Βήκ Μ. Μπωνέν. Έκιό«
  ιτρογρό*μματβς Ζουρνάλ.
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον νέον Εργον
  αύτοτϊλίς.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΔΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ιωάννου Ι Δασχαλάχη χατοί
  χον Δι«δ»ϊ?έ Πεδιάδος.
  Κ* τα
  Σταΰρου Κ. Ροδιτά*η Ιμπίρου
  χατοίχου τέως Σμάρι Πεδιάδσ
  χχΐ ή'Τ) Ήβαχλείου.
  Έπειδή ό χ*θ' τό τΐαίόν πρό
  γραμμά μ·>κ χαΕτοι έπετάγη νομί¬
  μως διά τβν 6πό χρονολογίαν 22
  ΦιβρουαρΕου 1937 άπλή; Ιπιτα
  γής μοί) χαΙ 3 Μαρτίοι» 1937 χ τ
  Τααχετη-Λου τοιαύτης Βπως δυνά¬
  μει χαί πρός εκτέλεσιν τής δπ
  αριθ. 22 τοθ 1937 δριατιχή; ά<τ φάσεως τοθ Είρηνοδιχείου Καστελ λίοιι Πεδιάδος νομίμως χηραχθεί- σης εκτελεστής μοί πληρώση Ιμ προθέσμως διά κεφάλαιον τόχου χαΙ έξ&δ* τό ποσόν τής χατασχε τηοΙΌυ ώ; 4οω έπιταγής δραχμ. 5832,50 έντί* ως μέχρις έξοφλήαε ω; τα νίμω τοχοβδρβ Π5θί, άλλ' άπίοχε νά πράξη τοθτο μέχρι οή μερον. Διά ταθτα Πρίς ιΐσπραξιν τε Ο ποσοθ τού τού τβν βραχμβν 5832,50 τβν τί χ ών τβν νίμφ <ξ βύτβν τοχοφί ί»ν ικοων χαΙ τβν Ιξίϊω/ έχτε λΐσιως μέχρκ άποπληρωμής π5ή δραχ. 3000 κ; χαιιβζ^ε» £ ορει λέτης 'ϋ;ος είς τόν ίπισπεύδοντα την εκτέλεσιν πληρεξούσιον μβυ διά τοθ κλητήρος τοθ ΠρωτοδιχεΙ ου Ηρακλείου Κων ο τ. Πε»ρ( ώς ίξί,ς: την 8ην Μαίτίου 1937 δραγ. χιλΐσς, την 13ην Μΐ^τΐ 1937 δρανμ. χΐλιΊχς χαΙ την 29 Μαρτίου 1937 δροχ. χιλίας χ«1 ο Γ ί ι νέ χατκλογισσήσονται νομί μως έναντι τί); απαιτήσεως ταύτης εκτίθημι «Ζς δημίσιον αναγκάση χον πλεισιηριαομον έχποιήσΐνς τα επέμενε* άχίνητ» χ ήιατα τοθ ίρειλέτου χείμενα έν τη χτημχτι *ΐ περιφερείας τοθ χωρίου Σμίρι Πεδιάδος τ*3ς Ε1ρηνο9°ιχει<χ«ής πε ριφερείας Κισιελλΐου Πεδιάδος ήτοι 1) Είς θέσιν <Κ*μ£νΐΒ> ά
  γρον εκτάσεως μι&ς ό'ας μέ 2 έ
  λϊΐίίενϊρα συνορ. κτήμασι Γεωρ
  γ{(υ Σγουρονιχολά'χη, χληρονίμων
  ΔημητΐΙο» Ρβδιτάχη χαΙ υκό δέ
  τού. 2) Είς θέσιν <_ι,ροπήγαϊί'>
  αγρόν ήμίσεος μουζβυρΕοα μέ 3
  ελαιόδενδρα συνορ. χϊήμκσι Άντω
  νίου Κτισταχη. Γιω>γίου Μϊδά
  ταου, Γεωργίου Σγουράχη χβί
  δηο ποταμοθ. 3) Είς θέσιν «Πλόϊ»
  άγοιάδβ πέντε μουζ-ΐυρίων συνορ.
  χΐή ι«αι Κωνστ. ΡοΕιΐΛχη, Χί,ή
  στου Διαχαινισίχη, Σταύβου Ρβδι
  τίχη χαί υπο ρύαχβς. 4) Είς θε
  σιν «Άγχάραθο(> αγρόν έ*ίς μοί»
  ζουρίκυ χα.1 ήμΐσεος συνορ. χτή
  μασι Μα^ύσου Ταιριγωτάκη, Εί
  ρήνης Τσιριγωτάχη, Νιχολάου
  Μπλαβάχη χά Ι δρδμψ. 5) Είς 6έ
  σιν «Καμίνια αγρόν 2 μοκζουρίω'
  συνορ. χιή^ααι 'Εμμαν, Κτιατά
  χη, χληρονάμων Γεωργίου Δίβαχη
  χληρονόμων Φρΐγχίσκου Μοδάτσου
  χαΙ Μιχαήλ Μοχιανάχη χά! 6)
  Είς θέσιν «ΙΊλ&ί» άγριάδα 3 μου
  ζουρΐων συνορ. χιήγασι Γεωργίου
  Ρβδιτάχη, χληρο' όμων Μιχαήλ
  Ροδιτάχη, χληρονόμων Νιχολάου
  Ροδιτάιη, Σταματίου Κτιστάχη
  χά Ι 6πό ρύαχος-
  Ό π?ε σ·ηρισσμίς < 6τος γενή σεται ενώπιον τού Σ^μδολαιογρά φού Καστελλίοο Πεδιάδος Γρηγο- ρΐου 2τκ6άχη ή Παπαδάκη ή τού τού χβ*λυβμένου ενώπιον τοθ ν*- μίμβυ αναπλη-ωτοθ τού χαΐ έν -φ έν Κασελλίφ Πεδιάδος δημοαίφ γρανείφ τού την 27ην Ίουνίου 1937 ημέραν Κυριακήν χά Ι ώ ραν 10—12 π. μ. δΐε χαί Επου χαλοθντβι ς[ βουλόμενοι νά πλειό 'Αρμύδιος διχαστιχίς *ληιήρ ένεργησάτω τα νίμιμα επ Ι τοθ προ κειμένου. Έν Καστελλ'ω τ« 10 Μ,ίου 1937 Ό πλτιριξ&ύοιος δυηγίρος τοθ έπισπιύδονκς χαΙ παραγγέλλοντος Αντώνιος Π. Γαλανάκης ΙΓΟΡΚιΊ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΗΑ Είς τοίς χβλϋΐέρας τιμάς ΔΙΟΤΙ ϊω την ηραγματιχήν ταν άγορα- στιχί/ν αξίαν, συμφώνως πρίς «ίις εδρβηαϊχούς χατοιλόγους γρκμ ματοσ*)μον. 'Βηιαχεφθτ]νΐ με πρΐν προίήτε είς ττ)ν πώλησιν χά! θά άηαλαχθ*}τε άκο την σιινήθΐ} έχμετάλλευσιν *Εν« πολΰκροτον Ιστορικόν ΔΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ ΟΤΟ ΠΟΛ Ε ΜΟΙ Τοθ Ι Προσπέρ Μεριμε. ΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ^42 ΟΕ πρβτοι φρουροΐ Μεριχέ; τβυφεχιές, που πή5»ν φωτία ώ; έχ θίύματος, ξυπνοθν τα σκοπώ τής πυροδολαρχίας τή σκγμή πιύ δ έχθρδς ήταν σχεδον χύριος τοθ περιτειχίσματος χι' ά νισχάλωνε σΐο γήλΐφο τοθ μύλου. ΜεριχοΙ δοκιμίζουν ν' άντιστα- Θο0ν άλλά τα δπλα ξεφεύγουν άπό τα ξυλι«σμί»α άπό το χρύβ χέρΐα των δλα αχεδον τα του?έ- χι» των £ε» πέρνουν φωΐιά, έ-φ ι δ (ε μιά τουφεχιά ?έν χάνουν έ χιϊνοΐ που Ιπιτίθενται. Ή νίκη ίέ« ι (νέ πιά άμφΐδολη, χι' άμέ- σως σχεδΔν οί προτεσΐάντε^, χύ ριοι τής πυροβολαρχίας, φβνά ζουν αγοιο: Μή λιιτταιθε χανένβ! 'Ενθυμηθήτε τίς 24 Αύγουστον. Καμμιά πινηνταριά στρατιβτεί μέ τον λοχϊγό των Ιμεννν ατο επάνω μέρος τοθ μύλου* 6 λοχκ· γίς, μέ νυχτιχό σχοθφο χά Ι μέ τβ σώ5ρακο, χρατβντας Ινα προ- σκέφαλο άπό τί ίνα χέρι χαΙ τό σπαθί τού άττό τό ά'λλο, άνοΐγει την πίρτα χαΙ δγαίνεΐ Ιξω ρωτβν τας νά μά6η ποία ήταν ή αίτίκ κθ θόρυβον αΰτοθ. Δέν δποπτεύθη χε χαθίλου μιά έχθριχή ίξίδο· φαντΐΓσΒηνε μ£λον ττως υύΐος δ θίροδος προήεχβτο άπο χάποια φιλονειχία μετττξυ τβν διχβν τού σΐρατΐωτβν. Β/ήχε σχληρά άπό την πλάνη τού* !<ας λογχΐσμος τόν ξάπλωσ« χά τα γής πλημμυρι- σμέ'θ στό ί ί>ά τευ. ΟΕ στρατιβ
  τις Ιλαβαν χαΐρι νά αράξςυν τή-
  ΐρτα χαί χάμπβοη ώ?α δηερασπί
  σθηχαν μ° έπιτυχία, πυροβολβν-
  τας άπο τα πο-ρίθυρα. Κοντά Ε-
  μως οτεύς τοίχους τοθ μίλου ή^αν
  ίνας μεγάλος σωρος άπο άχυρο
  χά! σανέ, χαίώ; χά Ι χλαδιά πού
  χρηβίμευαν νά κάνουν χοφίνια γιά
  όλυ;ώμ·χτα, ΟΕ π?οτισιά«τες
  έβαλαν ένιΐ φωτία, ή ίποία σέ
  μιά οτιγμΐ,£σκ(πασε τό μθλο νι'
  ά,νΐβηνε ώ: την χοΐυχή τού. Σι
  λίγο άχιύο6ην<«ν γοΐρες χραυγέ; ) μέοα. Ή σιέγη χα'ονταν χαΙ θά Ιπιφτε επάνω στό χεφάλ; τβν δυστυχισμένων πιΰ σχέπαζι. (συνεχίζεται) Π)ΣΚενΗ 14 ΜΑΊ'ΟΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6.46 ■ΑΜΜ» *** ΟΟΥΑΑΙΑΚΙ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό σύνϋημα τής χαςάς, τού γέ- λΐον, τον κεφιον μέ την τααχπίνα ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ στήν τελενταίαν καί σπαρταριστή δημιονργία της: 1ΔΕΣΟΟΙΙΙ! ΐΚατάλληλονκαΙ δι'άνηλ(κους) κρογράμματος ΖΟΥΡΝΆΛ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ έναρξις «ού «ιάσου: ΑΝΗΑΙΧΡΗ2Τ0ΦΟΡ1ΔΟΥ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ Στ" άντκρυνό μας σπίτι δυό χε· λιΒόνια Εχουν κτισμένη τή φωληα τους. Τα παρακολουθω σχεδόν δυό μήνες τώρα κάθε μερά, ώρες όλόκληρες. Φοροθνε συνεχώς έπΐ- σημη στολή. Φρεσκοσιδερωμένο φρά<ο ό κύριος. Μαύρη έπΐσημη τουαλέττα ή κυρΐα. "Εκτσισαν τή φωλΐτσα τους άπό κοινοθ, μέ συνε χή κοινή τΐροσπάθεια κι' έο>αοία.
  Κανένα τταραπονο. ο Οτε γκρΐνισ,
  δτι β Ενας άηό τούς συζύγους δου
  λεύει περισσότερο άπ" τόν δλλο.
  Ζοθνε μέ την άγάπή καί τόν Ερω·
  τα. Καί τα άγνά, ά^ολα, τρυφερά
  αΐσθήματά των ξεχύνονται οέ μ«-υ
  σικούς ήχους κοΐ λαρυγγισμούς,
  σέ άρμονΐες καί ρυθμούς. ΆστεΙ*
  ρευη ή άγάπη τους. ΆτελεΙωτα
  καί τα έρωτικά τραγοοδια. Δέν
  τα χωρΐζει τα ώραΐα χελιδόνια τί
  ποτε. Κι' οθτε ύπάοχουν άφορμές
  νά ψυχοαθοθνε, Εστω γιά μιά
  στιγμή, Έλε0Θ?ρα πουλι*, όποθ
  σπαΘΙζουν τοϋς αίθίρες όλημερΐς
  καί ΤΓέχουν ο' δλα τα πλατή των
  γαλάζιων ούρανών γιά ναβρουν
  τή λιτή τροφή τους, ϊέν Εχουν βα
  ρυμένη την ψυχή τους καί τή σχέ
  ψι τους μέ τΐτιοτε. Προλήψεις, δυ
  σειδεμονΐες, περιοριομοΐ κοΐ «ήθι
  κολογικά» κατασκευάσματα είναι
  άγνωοτα στήν κοινωνΐα των χελι
  δονιων, Μιά ήθική μονσχα Εχουν
  τα χελιδόνια; Ι όν Εσωτα καί την ί-
  δανική συζυγική συμβΐωσι. Την πί
  σΐι την άπεριόριστη καί την άγάιη
  τή μεγάλή, την τΐλατειά καί δδο·
  λη. Αυτή τιου τραγουδοθν όλημε
  ρΐς σάν κτΐζουν τή φωληά τους,
  δταν σπαθίζουν τόν άέρα, 8ταν
  κάθονται πάνω σ' Ενα λεπτό ούο
  μι τοθ τηλεφώνου, ή οδν περιποι
  οθνται μέ στοργή καί τρυφερόδα
  τα μικρά τους,
  Ή γλωσσα τους δέν Εχει λέξεις
  πικρΐας, λέξεις τιού νά πληγώνουν
  καί νά γεννοθν τίς λύπερ. Καί τα
  Χετττά τους ράμφη δέν ξέρουν νά
  γοάίουν επάνω στό χαοτΐ γρσμ
  μές πού ίσοδυναμοθν μέ ψυχικα
  κτυπήματα κι' άνοίγουν πλήγές ή
  προξενοθν ττπρεξηγήσεις...
  ΏραΓσ χελιδόνιοΐ Πως Θά Επρεττε
  νά οδς ζηλεοωμεν οί δνθρωποι!
  Άλλ' εΤμαστε άνίητοι. Μέ τό νέ
  λοϊο πολιτισμό μας ύψώσσμε μιά
  πελωρΐα φυλακή' καί έβάλαμε δέ
  σμά προλήψεων καί στή σκίψι καί
  σΐήν καρδιά καί στήν ψυχή μαο.
  Καί τώρα μένομεν οίχμάλωτοι των
  δυνσμεων τοθ κακοθ τι ού έχυρισρ
  χησαν έντός μσς. 'Ενφ έσεΐς πετά
  τε σ' ελευθέρους όρΐζονΐες. Δέν
  τρέφεται ο Οτε μΐσος ο Ο τε τταρεξή-
  γησι, δυό ττράγματα ποθ τ' άγνο
  είτε όλότελα. Κι' ή γλωοσα σας
  μόνο τραγούδια άγάιτης ξέρει,,,
  Μ—
  —Εκήρυξαν βπΐογίαν διότι
  τού; σ»νηγ«ν{ζσντ· ·1 πί·
  Βηκβι.
  Είς την Κ»ϋλάντ)ν ο£ ίθχγενεΐς
  εργάται τβν φ^τειίτν τβν φοινιχο
  'ί'δρβν άτχήργηίαν, δτ;λώσχντε<; δτι δέν θ* προσέλθουν νά έργα- δλοι... οΕ «Ιβ,«.. Διά την συλλογήν τβν ινδικήν χαΐύων (τ]; γνωστάς χαρύδας, άπό την Οποίαν Ιξάγεται χκΐ τό χαριιδέλαιον) χίησιμοποιοθνται είς την Κιυλάνην β'θρωποι χηΐ π(βη χοΐ. ΟΙ πίθηνοι δυως άναρριχβν ται είς τα πανίψηλ* φοινιχόδεν δρβ μέ ηολυ μεγαλυτέραν ιύχίρεΐ αν, Χ3ΐ συλλέγουν τιυς χαρπβδι μέ καταπληκτιχή' ταχύιη». Μο λο^ότι ή δαπάνη Βιατροφήΰ τβν πι6ή"χ»ν Εέν ιίνε μιχοά, ή χυη α:μοποίησ!( των συμνέρει λίγφ τής μεγαλυτέρας αποδόσεως έργκ α!ϊς. Έν τούτοις οί Ιδιοκτήται τω·/ ςρυτϋΐβν «αίνεται Βτι θά δπο χβ>(ήΐ9υν·, διότι αί πΐθηχοι δέν έ
  ιιιθΛν άχίοη νά αχάβουννά £;γώ
  νούν χαΙ νά έχτελαθν έν γένει τί
  άλλαι γιω?γιχά Ιργν, τα διότι*
  έγχατέλΐιψιν οί ίθαγενε^ μέχρις
  {«ανοποιήσιως τβν ηί(ημάτα·ν
  των.
  *♦*
  —Όλάκληρον μουσείον.
  ΜΕα έΐϊΐρίί τοθ Βιρολίναυ *
  νβλαδοθσϊ την διαλογήν 'ώ< αχΐυπιδΐβν διά την εξαγωγήν έξ αύτβν χρησ!μα»ν άντιχειμένων χαΙ δλιχ&ν, ιίχι την έμπνευσιν νά Εϊρόοη άπό έτβν Ι'α μουσείον, ιΙ< το όποιαν έχτίθενται πκντοειδή άντινείμενα ριφθέντκ είτε χα^ά ΧίΒοζ, ιΐ'ε άπο αδιαφορίαν είς «5; τενενέίες τβν αχουπιδιβν. ΠερΓστροφα παντός διαμετρήματος 3π5Τελ-.0ν ολόκληρον δπλοθίκη- τοθ μουσείον, μ έ τα άνευρκθέντ» ι έ έϊίσ:οτι διβλία έχει σχη>α
  τισ8^ μ!α πλουσ:ωτάτη βιβλιοθή
  κη. Άπο τάς προθήκας τοθ μοιι
  σε(ου ?έ· λείπουν τα χοσμήιχτα
  χα( οί πολύτιμοι λίθιι, 64ζ», χου
  α& χαΙ άργυρβ νομίσματν, αγαλ¬
  μάτια χ«1 ίλλα ποιχιλώτατ» πράγ
  ματα.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■αειειε
  Σ ΝΕΑΟΟΑΕΟΣ
  ΑΠΙΕΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΙΣΙΝΑ ΜΕΡΑ
  ΕΡΓΟΖΤΑΙΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΕΙΑΔΟΥ
  Ι
  Φίρομβν ϊ(ς γνώσιν χφν κατανσλωτών οί όττοΤοι
  πίρυσι έχρησιμοποίουν άκοχλεισπκΛς τό« περιζήτη.
  τον ηάγον γλυχών ποσ'μων υδάτων Νβα-όλεως
  6τι ήοχισβν ή λειτουργία τοθ έ'ώ πρστη3ΐου πωλή¬
  σεως Είς ιήν όοόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορ'ου «Δόνυσο<;>.
  Ή άντοχή. ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βϊ-
  σιλειάοου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  πβριζήτητον,
  Γενκτός άνιπρόσω'ΌΓ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  «■•■■■■■■■■■ι
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  1ΑΣΙΑΙΣΣΙ
  τή
  ΙΠσν
  "Αδιχ» ή Μίρία—·'
  τα έπροσΠΒθοθσε νά .
  άηελπιοΐα της. Αύιό το ράπισμ
  Πίΰ έ^ίχΐη χατά πρόσβΠίν
  πολίι ή<ηρό. ηολο δημόσιο. χαμβριίροι της την ε&ρ<]χε π·χι5ί, ό Μιρίϋ ό πρέ ;, άνέφερε σ: της ήΐι «μεγαλειτέρας παρ' ?Λΐ νά διχαιολογΐ ή αΙ<ί<* έπροχαλοθαεν». Ή ΜχρΙα—'Αν- τουκνέττα Βμως, τής δΐτοίβς δΐαίαθησΐς ή"τ«ν πάντα πιό δυν τή άπο τή αχίψ , είδεν άμέ ω τιΐβϊ άνεπανόρθωτη ή^αν αυτή ' ή"ίτ*. Γ^ά πρώτη φορά άφ' Βτο έφόρισε τα αιέμμα, σ^ε με μιά δύναμι πιό ίιχυρή ΘΙληαΕ της. Ώιτόσο ό βασιληβς είχεν ά κόμη τό οΊχαίωμα νά είπϊ τή» τ λευταΕ* λέξι., θ) μηο?οθ3ε μ μίαν ένεργητιχή^ άπόφΐσι νά σώ ση την τ<μή τή; γυναίχΐς τού χ>
  νά πτοήση εγκαίρως την
  έχείνη άνΐΐσιααι. 'βνας
  ισχυράς, μιά βασίλισσα
  χή θά έπρεπε νά διαλύσαιιν Ι^α
  μέ τόΐα άντάΐτικε
  ιτ^ θά έ<«νεν δ Διι δββΐχες 14ος, Ισως χαΙ δ Αιυδο βΐχος 15ϊς. 'Αλλά τό θίρρος τοθ έχιί. Δέν τολμ^θσε νά τα μέ το χοινο6.ύιο. Γιά νά δώση μιά φαινομενικήν Εκανοποίησι σιή γυνϊΐχχ τού, ή?χέοθΐ] νά έξορίση τόν χαρδΊνάλιο χά Ι τόν Κοιλλιό στρο—ήΊιΕμετρον ποθ δυσηρέσιησ τό κοινοβούλιον, χνρΐς νά τό θίξη πρχγματιχά, χ* έτραυμάτισι τή δ χαιο:ύ<η χωί>1; νά έυανορθώοι
  την τιμή ·1; βασιλίσσης. 'Αναπο
  φίσισΐος Επως πάντα έϊιάλεξε τή
  μέσην δϊίν ή δποία σ:ήν πολιτιχή
  είνε ή χειρόΐΐίη, 8:αν οί περισπά
  σεις είνε χρίσιμες. Ό βασιληα
  έχασεν άνεπιστρεπτεΐ την ε&χαιρίο
  νά εκδώση μ(αν άπόφασι σηϋοιντ
  χή χαΙ ρ ζ<χή. Νέα έποχή ά χζ· μέ την άπόφκσι τοθ χοιν&ίουλίου εναντίον τής βασιλίσσης. Την Ιδία έέθρια ταχτιχή τβν ήιιιμέτρων εφήρμοσεν ή ααλή ναντι τής «<ομήααης>
  ήιαν αί δ?ίμοι: ή έπρεπε δ
  βασιληβς έν ι^ μεγαθυμ'α τού νό
  τής χαρίση τή σ>ληρή τΐι.ο>/(«
  πράγμ^ που θά έ «νέ πολίι καλήν
  Ιντύπωσι—'ή, άκε^ντίας, Ιηρι
  νά δοθ^ στήν έκιέλεσι τής τιμω
  δλη ή δ'^νατή ίημισιίτ'
  Άλλά &υ;ε τό Ι'α έγινεν, ιυ;ε τί
  &Χο. Τό ίχρίωμα ίσ ή )η μέ επ
  πού ίίοίυ/αμοθσε μέ ί>
  τ-όΐ/εσι πρός Βλο τό λαο Β α θά
  άπελάμδανε τό βίρβ^ρο θέϊ
  τοθ δημοσίου σπγματισμοθ. Τα
  τβν γειτονΐχϊν σκιτΐβ
  εΐχαν χι" δλας ένοιχιαοθη* οέτιι,έ
  Ιξωφρενιχές. Άλλά την τελευταία
  αΐιγμή ή βύλή έφοβήδη τό Ιί ό
  της τδ θίρρΌς.
  (συνεχίζεται)
  Παρακάλεΐται ό γνωρίζων πεο
  των οΐκογενειών Καμγιωτάκη ή
  Καμτιιτάκή "Εμμανουήλ καί Μιχαήλ
  Οπως δόση την διεύθυνσιν τού είς
  την εφημερίδας μας.
  Νικόλαος Κσμγιώτης
  Ι

  Δι»θέτει άπό σήμερον <ίς την κατανάλωσιν πρός βροιχμβς 35 κατ' ό*άν λιανικώς μίγμα ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ καί ΕΛΑΙΟ· Λ Α ΔΟΥ (85 ) 15 ο)ο) έξευγενισμένου καί φιλτραριομένου. ΕΓΓΥΑΤΑιΙ Έν πάση εύθύνη ότι τό μΐγμα τούτ<· είναι ανώτερον δχι μόνον α«ό απόψεως θρεπτικής καί ύγϊεινή ίλλα καί άπό απόψεως ΓΕΥ¬ ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟνΣΙΑΣ τού έλαιολάβου καΐ τής πλέον έχλεχτης αχόμη ποιότητος. ΔΙΕΥΚΡ ΙΝΙΖΕΙ ·]Οτιτό ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΝ ουδεμίαν βχέαιν έχει μέ τα έν τή βγορά μας κατωτέρων ποιοτήτων σπορέλαια οίον ήλιέλαια κ.τ.λ. κ»1 ΣΥΝΙΣΤΑ εις τούς καταναλωτάς νά άπβιτοΰν ν* βλέπουν εις τ» βοχεϊ» άπό τα όποϊα αγοράζουν το λάβι τους τόν χαραχτηρισμό «νμίγμα «ραχιδελαίου καί έλαιολάοου» καί τό σήμα «Τάλως» διά ν* μάς Ιχουν ύπευθύνους άν τυχόν τό προϊόν μΐας δέν είναιι άπό πάσης πλευράς ανώτερον όχι μόνον των οπορελαί· ών άλλα καί αυτού τοθ έκλεκτού έλαιολάδου. Διά πάσαν πληροφορίαν τηλεφωνήσαιεε Ραφινερί* β.88 ) Κ.8Ο ) 2.3Ο (Πρατήριον 1¥. (Πρατήριον χ. «Τάλως» Παρασύρη) ΒΑΠΤ^ΕΙΣ.—Ό φ'λος κ. ΝΙ. κος Φραγκιαδάκης άνεδέξατο τό άγορακι τοθ κ. Έμμ. Αντωνοπού¬ λου ονομάσας αύτό "Αντώνιον. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ό κ. •Ηλίας Ν, ΠαπαηλιοΟ έκ Χοΐνοτου λιανων 8οός λίαν εύδοκΐμως τος νενομισμένας έξετάσεις ενώπιον των καΘηγητών τοθ ΠανειτιοτημΙ ου Ελαβε τό δίτΐλομα τοθ ΙατροΟ. Συγχαρητήρια. Γύρω στήν πόλιμας. Τα άγαθΐ τής καλο/ρονισς βλο καί πληθύνονται είς την αγοράν μας. —ΝομΙζει κανεΐς πώς ή εύλογΐα τοθ θεοθ μβταφέρεται κάθβ πρωί. νό άπό τούς άγρούς είς τα δττω. ροτωλεϊα. —"Αφθονα κηττικά, δφθονα κε· ράσα, αφθονα δέσπολα καί δλα σχετικώς εύθηνά. —Ή καραγωγή γενικώς φα(νε· ται τιλουσΐα είς δλα τα προϊόντα. —Είς αϋτά δς προστεθοθν τα έκλεκτά καί «νεφρόχωστα» σφάγια των τελευταίον ημερών. — θά Επρεττε νά γίνη αρμοδίως μία σύστασις είς τόν εργολάβον τού αεροδρομ'ου; —Ν* προσλαμβάνη έκ περιτρο· πής εργάτας, πότε έκ τοθ ενός καί πότε έκ τοθ αλλου έπαρχιοκοθ δι. αμερίσματος. — Δια νά έπιτυγχάνεται εύρυτέ. ρα κατανομή των ημερομίσθιον είς δλους τούς έργατικοΰς τοθ τό. που μας. — Τα έγχώρια φυστΐκια δίδουν καί πέρνουν. —Ποτέ άλλοτε δέν κατηναλ'οκον το τόσα καί ποτέ δέν εΤχαν την πά ρασιν πού Εχουν εφέτος. —Τό φαινόμενον άποδίδεται είς την νιόπιαν παραγωγήν ήτις δχι μόνον ηύδοκίμησε άλλά καί υπερέ¬ βη την ξένην τοιαύτην. —ΟΙ καΐαναλωταΐ αρέπει νά προ σέξουν> είς την ποιοτιχήν διαφοράν
  των άγνώστων μέχρι τινός είς την
  αγοράν μας σπορελαΐων.
  — ΟΙ είδικοί βεβαιοθν Οτι είνε
  τριών διαφόρων ττοιοτή-ων καί ου
  νεπως καί διαφόρων τιμών.
  —Πάντως τ" άραχιδέλαια κρΐ
  νονται ώς τα ανωτέρα όλω ν.
  —θαθμα άληθινό είναι ό γεωΐτο
  νικός κήτιος την εποχήν σύτή.
  —Κατάνθιστα τα Ρένδρα τού
  καί τα φυτά δίδουν την ώραιότερην
  εΐκόνα καί σκορπΐζουν τό (τιό γλυ
  κό—μεθυστικό αρωμα.
  —Κι' έκτίς άττό την ώμορφιά ·
  κήπος αύτάς Εχει καί δλλη μεγώλη
  άξΐα γιά τόν ιότιο μας.
  —Χορηγβϊ είς τούς γεωογούς
  κα' τάς κοινότητας χιλιάδας δεν-
  δρυλΜων, όπωροφόρων καί χαλλω
  πιστικων μέ τα όηοία πλουτΐζεται
  τό πράσινον καί ή παραγωγή.
  —Την Ιιιαθαν λοιπόν οί άθλητές
  μας πσντοθ.
  —Καί στήν 'ΑΘήνα καί οτήν θεσ
  σαλονΐκην ύπέστησαν συντριπτικές
  ήττες.
  —'Ητο δέ φυσικόν έξ ολοκλήρου
  αύτό, ΆφοΟ τό ποδόσφαιρο καί γε.
  νικά ό άθλητισμός Εχουν τελείως
  παραμεληθή τα τελευταία χρόνια.
  —Άλλ" δς ελπίσωμεν δτι τα πά
  Θήματα αύτά Θά γίνουν διδακτικά
  μοθήματα.
  —Στήν άγορά μας παραττ;ρεΙται
  τόν τελευταϊο καιοό μία σημαντι
  κή μεταβολή ώς πρός την διαρρθθ
  μισι καί την καθαριότητα τον κα
  ταστημάτων.
  —Κι' ούτό όφεΐλεται βεβαία <α! είς τό φιλοαρόοδον των καταστή ματαρχών, άλλά καί είς την επί βλεψιν καί την επιβολήν τής Άγο ρανομίας. —Είς τοθ Πουλακακη προβΑλλε ται άπό χθές ή «ΔεσποινΙς προϊστα μένη. Εναέξαιρετικό φΐλμ μέ την Άννη Όντρα. —'ίιν τφ μεταξύ καί ή «Μινώα» τιροβάλλει την έβδομάδα αυτή 8να πολύ δυνατό καί καλογυρισμένο Εργο: εΞεχασμένα εΤδωλαη μ« την Ρενάτε Μύλλερ. έ Ρέπορτερ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑ2ΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΎΒπρβσΙα Διαχειρποΐως Κτημα- τ»ιν ίξ Άντ«λλ«γής '6χτίθενται είς δημοπρασίαν έ- 3γηδη39μένην την 2 Ί^υνίου 1937 ήαέραν Τειάρ?η< χαΙ ώ;»ν 11—12 π. μ. έν τ© 'Γποχαιασχή ματι τής Κ.Τ.Ε. ή έχμίσθωαις τβν χάΐωθι χτημίτων συμφάνως πρός τους δ;ους των δ-* άριβμβν 7 Χ3.1 8 τής 12]5]937 Δ:α*η?6. 'ε·ν. 1) Τδν ΕΤ 3441 χαί 3441 Β ι σχοτοπον 'Αμουργελλβ^ δρ. 7.000 χαΐ 2) Την ΕΤ 2837 "Αμπελον ;»1 'ΕλαιίφΑβν δρχχ. 1500. (Έχ τοθ 'Γφ:ή>κο<). ΟΡΟΚΗΡΟΙΣ ΜΚΙ0Δ0ΣΙ4Σ Την 14ην ΜΛνι έ. έ, χαί ώ ραν Ιΐην π. μ. ή "ϋνιπσ-ς Σν*λ· τανοπαραγωγβν Κρή ής Α, Ε. κροχηρύσσει μειοδοτικόν δι«-ω>ι·
  σμόν, βι' ένσρραιγίαιων προσβορβ*
  είς τα έ» Ήραχλείφ γραφιΐχ νύ·
  ~·ς διά την κρομήθε αν:
  90 δαρελ'ων ριζελαίου χβί χ«-
  ,οθνται οί βουλομε'οι Βπως προ-
  ιέλθωσιν είς αυτήν.
  ΟΙ δροι τής μειοίοσ!ας είναι χβ
  τατεθειμένοΕ είς τα γραφεΓα τής
  Ίΐνώσεος έν Ήρ«λε!φ χαί δύ
  ιιανται νά λαμβάνουν γνβσιν ού·
  Αν β( έπιθυμοθντες καθ έ«άστην.
  (Έκ τοθ Γραφιΐο» τής Έ»4'
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι 2
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙΑΘΛΙΟΙ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 7
  Ο όβοι«6ρος ίρριψϊν ίνα βλίμμα έντός αύτοθ,
  καΙ 6 ζενοβόχος μετα τίνα σιγην έηανέλαβϊν —
  "Εχω συνήθβΐα είς Βλους νά ·έρωααι μέ καλό. Πή
  γαΐνε στό καλό.
  Ό δνβρωπος 1<λινε τή·* κεφαλήν, έιιήοεν άηό χά μαΐ τον σβκ<ον τού, κσΐ άνεχώοησε. Ή<ολο6θησε την μβγάλην όβόν. Έ*ρογώο·Ί ·χω ρΐς νά γιννώσ<Γ) ηοθ, τόν ιοτ<ον, ^χ<Ον ώ" ά-β ιω «ος ίξουθενωαένος, οίκτρός- ούο' άπαξ είδεν όκίσω τού. "Άλλως θ> ερΆβπβ τόν ζβνοοόν,ον έ*! τοθ κα·
  τωφλΐου τί|ς θύρας τού, πβοικικλουέ^ον £,$· Βλων
  τΛν Ο5οΐτΐόρ« > τοθ ξβνοδοχείου καΙ ίλων τβν δι»
  βιτΔν τής δ&οθ, συνομιλοθντσς ζωηοβτ; κσΙ αυτόν
  δακτυλοδϋΐκτοθντας κσΙ έκ των ουσπ σ'ων βλεμμά-
  των καΙ τής ΑποστροφτΚ τοθ σι,νηναένου ηλήθους έ
  •τβ'νου θά έμά,ντευβν βτι έντ6ς όλΐγου ή άφιξις τού
  ΘΛ εγίνετο άνα πάσαν την πόλιν συμβ?βη<6ς. Άλλ' ούΒέν τούτων είδεν. ΟΙ λυπημένοι βέν βλέπουν οπίσω των· καλΛς γιγνώσ<ουν 8τι κατόπιν των "χούν ακόλουθον την κακοτυχ(αν των. ΈβΙ&ισΕ τοιτοουτρότως ώοα τινα ποογωρΑν ηάντοτβ, ο ερχόμενος άτλΛς καΙ ώς ειυχεν οΐους »[; σότον αγνώστου»:, χαΐ >η7μονΛν τόν κσματον, ος
  συμβΐΐνει έν τη" θλ'ψει. Α[ψνη5!ως 6μως ησθάνθη
  πάλιν τί|ς πβ(νης τόν θερισμόν. 'Ενόιτω-εν. Έστά·
  Βη καΐ παρετήρησε γύρω τού, ϊσως διέκρινβν &ιυ
  λάν τι.
  Τβ καλόν ξενοδοχείον έκλΐΐοθη είς αυτόν ,ζή
  τει ταπεινόν τι καπηιΐ3ν, τιτωχκόν α καταφύγ-
  ον. ΆκριβΛς β(ς τώ βάθος τής όβοθ δπου εύρ(σ<βτο, άνήφθη 8* φΰς· βΐς τον ούοανόν, λευκόν, ώϊ έ* τοο λυ^όφωτος βιβκρΐνετο Λνηρτημβνου επί ρήββιυ σ.· δή άς β ν κλαδίον, σημίΤον βτι έ«εΤ έτιωλβΐτο οΐνος. Κατηυθύνθη πρός τα έκεΐ. Κτ! 6 τω; ήτο καπηλίΐον. Τό καπηλεϊον τής ό βοθ Σαφαύτου. Ό όδοιπόρος έστάθη πρός στιγμήν, καΐ Βιά τον ύάλων χσμηλοθ τινος παραθύρου εΤοεν έντός τοθ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ. 8 κατιηλβίου ΈφωτΙζβτο δπό μικροθ λύχνου, (σταμέ- νού επί μιάς τραπέζης, ώς καΙ ύκό μβγάλου πυρός, καίοντος β[ς την έστ'αν. "ΑνθρωκοΙ τίνες ίπινον κα θήμενοι. Ό κάκηΧος έθεομαίνετο είς τό πθρ· ή<οοε τ ο δέ κοχλάζουσα σιοη^ά τις χύτρσ, άνωθεν τής ·>ογάς κρεμαμένη.
  Είς τό ναπηλβΤον τουτο έχον έν έαιτώ κσί εί
  8ος ξΐνοδονε'ου, (Ισήρχετο τις βιά Βύο θυρών. Ή
  μέν ήνο(γΕτο είς την οδόν, ή 8ε ι{ς μικράν τίνα αύ
  λήν κλήοη κοπρΐας ζώω*.
  Ό όΒοιπόρος δέν βτόλμησεν νά ιΐσέλθη &ιά τή^
  θύρας τής όδοθ. ΕίσΙβυσεν ε(ς την αύλήν, εστάθη
  πάλιν ολίγον, ετιβιτα ήγειρεν έλαφρώς τό κλεΐθρον
  κα( ποοώθησε την θύραν.
  —Ποίος βΤναι; ηρώτησε 6 κάτιηνος.
  —Νά οειπνήσω ήθελα καί νά πλαγιάσω. Έχει
  —Έχβι, έΒΛ οεΐΊΐνοθν κα( πλαγιάζουν. Καλησπέ
  ρα* πέοασε μέοα, κάθισΐ.
  —ΞΙσήλθβν. Όλοι ο( έ<εΤ καθήμενοι χα( τιΐνον- τις έστράφησαν κρός τόν νίηλυν. "Α·" ενός τόν 4 ψώτιζβν ό λόγ,νος, άφ' έ'έρου ή φλόξ. Όλοι τόν παρετήρουν εξεταστικας, έ ώ άφήρει τόν σάκκον τού. —Κάθισε νά ζεσταθής βίς την Φωτία τοθ είπεν 6 ξβνοβόχος, τό ΦατνΙ μαγειρεοεταΐ. Έ<άθιθ3 -λησίον τοθ πυρός. Έξήτΐλωσβ τούς κουρασμένους έκ τοθ δρόμου πόδας τού· Άπό τής χότρ·ϊς οιβχύνετο καλή τις όσμή,'φαγητοθ. Παν β,τι ηδύνατο νά βιακριθβ έκ τήο μορφή; τού ύιΐό τό χα- μηλωμένον κασκέτον τού, «Τχε λάββΐ συγ«εχυμ*νον τινά χαρακτήοα εύεξ'ας μετά πόνου ήνωμένης. *Η τον άλλως τε ή φυσιογνωμία ο δ τη παραδόξως π ώς συντεθβΐμένη. "Εβλενες έν αύτβ καρτερίαν κα( όμοθ λύκην κατ' άρχσς σοθ εφαίνετο ταπβινωμένη, καΙ Ιιιειτα την βιβκοινες ώς σύστη3άν. Ό όφθαλμός έ« φΐγγοβόλει ύκό τάς ό^ρθς ώ; ηθρ υπό φρύ γανα. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ. 9 Έν τοότο^Γ, »Τς τον άνθρωπον ΐΛν είς την τρά ιιεζαν «αρακαθημένων, ήτον άνιιύς, Βστις κρίν εί σίΧθη ιΐς τό κατΐηλβΤον τοθτο, εΐχε ιιοοβυθίΐ νά βά¬ λη τό ζώον τού είς τέ ν στσθλον τοθ Λτβάοου. Οδ τος ίτυχε ν' απαντήση «αα' έκεΐνο τό τιραΤ τόν ξ* νόν τοθτον όοοιηοροθντα πρός Γήν πόλιν Δ.,.μβΐα ξύ "Ασσης κα(..(ίληαμόνησσ τό βνομα. 'Εσκουβλο νΐου, νομΐζω) Ό όΒοιιΐόρθΓ, ών ήίη κατάκοπος, εί νέ ζητήσβι παρά τοθ άΧιίως νά καθΐση ϊΐς τα όπΙ σθια τοθ ζώου τού. Ό άλ'εΰς ούΒ' άπόκρισιν τώ άχι Βώσβι, άλλ' έβιπλασΙασΕ τό βήμα. Λύτός ίδτος ό άΧιεύς ήτο πρό ήμισβ(ας ώρας μβτά των άλλων, των πβρ! τόν ΊωακεΙμ Λίβοτρον, κσί βΤ,χβ μάλιστα Βιηγηθή είς αύΐούς τό προοϊνό βυσάρεστον συνσ παντημά τού. Απηύθυνεν άπό τής θέσεώς τού μικρόν τι νεθμα πρός τόν κάπηλον, καΙ ό κάπηΧθ€ ήλθεν πρός αυτόν. Άν·ήλαξαν μετσξό των κρυφΐ ώς λέξεις τινΐς. Ό ξένχς εντούτοις εΤχε βυθιοθή έκ νέου είς τάς σκίψεις τού. "Επ στρίφει ό καπηλος είς την έστΐαν, θέτει Λ ποτόμως «ήν χείρα τού ΙπΙ τοθ ώ,αου τοθ νεήλυ Βος καΙ τοθ λέγει. —Νά πηγαΐνης άπ* έββ. Ό ξένοο έστράφη «ρός αυτόν καΙ άπεκρΐθη έν πραότητι.—"^; γνβρΐζεις... —ΝαΙ. —Μ' Ιβγαλαν άπό τό αλλο τό ξενοΒοχϊΐον. —ΜαΙ καΙ σέ βιώχνουν καΙ άπό τοθτο. — ΑΓ, καΙ τώρα κοθ θέλεις νά πάγω; —Ό«ου θέλεις, ΆλλοΟ πήγαινε- άλλοθ. Ό βνθρωκος ανέλαβε την ράβΒον καί τόν σάκ χον τού, καί ανεχώρησεν. "Οταν εξήλθε, παιδία, α τίνα τόν είχον άκολουθήσει άπό τό ξενοδοχείον τοθ ΣταυροΟ καί ώς φαΐνεται, επερίμεναν Ιξωθεν, τόν Απιτροβόλησαν. Έστράφη οπίσω θυμωΒΔς καΐ τα ήιεΐλησε διά ιής ρσββου. Τα παιδία διεσκορπί •Φηνατν φς όρνιθΐων πληθός, (σννιχίζιται) Γ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τα έιπχειρήμντα τβν φ«τ·φ4γων κκί «Ι «ντιρ ρήσεις τδν κρε«>φ«γΜν.
  ΣΤ'
  •Η έκφύλισκ ού ή. ΒηΧαδή
  ή αρτηοιοσ<λήοασις, κατα- στρέφουσΐ την έλαστικότητα των άγγε'ων, έμποδΐζει την κανονικήν θρίψ,ν τοθ σώμα- τος καΙ Φέαιι τας ένοχλήσεις τοθ πρ<ϋΐαου γήοατοΓ, διότι. <σΡώ; ΧΙγομεν οί (ατροΙ, 6 καθίΐς εχβι την ηλικίαν των άρτηριΔν τού. "Επειτα ϊΐνε καΙ τό εξής άΚλο. ΆτβδΕίχθη δτι ίνα τρό φΐμον ε(σαγόμ«νον «(ς τόν στόμαχον υας διά νά ύιο<ι- νήσρ την βκκριοιν τοθ γαστρι χοθ ύγροθ κα( νά χωνευθβ τιρέ πει νά μάς είνε άοεστόν κσί νά ύποκεντά την δσιξίν μσς αΚλως βέν χωνΐύβται εόχό λω;. Όμολογουμένως δέ τα περ'σσότερα φυτικά φαγητά δέν βΤνβ πάντοτε τόσον ίθχυ μα κιΐ όρεκτικά ουτε έπιδεκτι κά τόσης ποικιλΐας δσον τα κρβατερινά. Όσον άφορβ, τέλος, εις την α[τ(σσιν των φυτοφάγων κατά τοθ κρέατος, ότι ένίοτε πβριέ- χβΐ την ταινίαν ή" τάς τρι^Ι- ναο, Ρέν βΤνβ τόσον σοβαρά, άφοθ ή ϊψισκ καταστρέφΐΐ 8λα τα παράσιια κα( μικρό βια τοθ κρβατος. "Αλλωστε ρήτως καί οί φυτοφάγοι δέν κινδυνεύουν νά πόθουν πελ- λάγραν τρώγοντες άραβόσι- τον ί) έογοτισμόν τρώγοντες σίκαλιν ή τύφον τρώγοντες ώ μά λαχανικά, Βταν τύχη Βλα αύτά τα εΤ6η νά εΤνβ έλαττω ματικά γ] μολυσμένσ; ΚαΙ επ! τέλους έβν ή κ^εωφαγΐα προ δαθέτρ είς την ούρικήν ψ-τμ. μ'ασιν, μήτως καί ή Φυτοφα· γΐα ?Βν φέοει όξαλουρΐαν; • ΚαΙ το συμπυρβαμσ; Β«βα( ως κόθβ αλλο παοά έκίϊ ο ■κου ηθέλησαν νά έξαγάγοι-ν ο( φυτοφάγοι, 6τι δηλ α δή έπει 8ή'δυνάμεθα νά ζώμεν μέ λα χανικά. ούγά καί γάλσ, 5οα πρέπη νά ζφμεν τοιουτοτρό¬ πως. Ή πλάνη τοιούτου συλ λογισμοθ είνε όφθαλμοφανής. Ή φύσις ακριβώς τό εναντί¬ ον μσρτυρεΐ. ΈΛν βέν μάς £ 8ω*ε Τ€ύς οδόντας των σσρ κοβόοων ζώων, βέν μάς Εοω- κεν δμως καΐ οΟτβ τούς άπαν¬ τας των χορτοΦάγων, ςθτε τόν στΑμαχον των μηρυκσσπ κων. Ώς έκ τής κατσσκβυής των οδόντων μας χαί τοθ π ε τιτιχοθ μας σωλήνος εΓμεθΐ ησμψΛγα ζβα, βηλαβή καί σαρχοβ«ρα καΙ χορτοφάγσ, άλλ' δχι άποχλβιστικας οΰτε τό μέν ου [β τό βέ. *Ώσιβ ό αν θρωπος καί δύναται καΙ όφεΐ λπ νά τρώγη άπό δλα. Ό>η ή μηχανική καΙ 8λη ή
  χημεΐα των πεπτικΑν τού λει
  τουργιών μαρτυροθν βτι βιά
  νά έπανορθώνρ την όργανι
  κ ήν τού Φθοράν καΙ νά προ-
  μηθίύη, ι(ς την κίνησιν καΙ
  την ζωΐκήν θερμότητα, την ά-
  ναγκαιεθσαν καύσιμον Ολην,
  ό αν θρωπος π( έπει νά λαμβά
  νη καί έκ των τριών βασιλεΐ
  ών της φύσεως τα στοιχεΤα
  ιής διατροφής τού, ήτοι έν
  άλλοις λόγοις νά τηρβ μικτήν
  δίαιταν, νά είνε βηλαβή συγ¬
  χρόνως καί κρεωφάγος καΙ
  φυτοφάγος.
  Έχει έν τούτοις τό εξής κα
  λδν ή φυτοφαγική θεωρΐα'
  μάς ε(βοποι»>1 βτι ΰχι μόνον
  τρώγομβν υπέρ τ5 βέον, άλ·
  λά πρό πάντων χαί δτι τρώ-
  γομεν ύπέρπολυ κρίας,
  |σ υνεχ(ζεται)
  Όταν άγοοάζετε
  οαπούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προρηθευτήν σας
  μαρκασ ιΠΕΤΕΙΝΟΣ' διαπρασινο
  ΜΛΡΚΑΣ -ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΪΚΟ
  Είναι σαπούνια τελεΐβς ούδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
  Τελεία «ν«κα(ντοτ( πρώπν λο»τροδ^Β«ρδά>»η καράι Τβ
  Γ«νΙ Τζαμί Ήρ«κλ«Ιου έπό την διεύθυνσιν κ. , Γ. Μ βρή
  μέ τμήμα Εύρωπβϊχοδ καί Τουρχιχοδ ρνβμβ& (χαμάμι)
  κατ' άρέβΜΐβν τ&ν «ΐλατ&ν.
  Άκρα «τερικβίπσις μέ ύηηρεοΐαν ηροβυμβν κ«Ι τιμαί
  α! συνήθεις.
  Διά τούς άνδρας άπό 7—1 π- μ. Διά τβς γυναίκας άκβ
  1—7 μ. μ. κβι σ«ν*χει« δια Τβϋς ανδρβις.
  Μονον μΐα έκΙβΛεφις άρκεΐ νά οάς ε
  Τέ) ώς αν μ Λουτρόν ήρχισε τβν (ργαοι&ν τ·υ
  Δευτέραν 26 Απριλίου 1937.
  Α Ν Ν Υ ΟΝ ΤΡΑ
  Δεσποινισ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
  Κατάλληλον **> *»' άνηΧίκοιφ ·ΒΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Τό Καστέλλι πεδιάδος
  Κέντρον παραθερισμοΰ.
  ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ. Μάΐ·
  βς («ντακοκριτβθ μ>().— 'Αλμν
  τώδη έ{ίλιξιν ϊχε» σημιιώοΐι τα
  τΐλευτβΐ» χρόνια τό Κκστέλλι |
  Οΐκοδομνΐ νέαι, ώρχϊχι είς έιιφά· |
  νισιν, άνεγιΐρονται συνεχ6ς. Κίν-,
  τοα άναψυχής δημιουρνοθνται κ»
  Οηιΐιριν&ς. Κ«φφι«ε!α ανιτα, ΐϋ·
  ρόχα>ρ«, πολυτϊλϋ, έστιβτβρια
  καί {ινοδοχεΐκ ϋηνβυ, έφβμιλλ» Ι
  τβ& Ηρακλείου. ΚατΙ ίτσι τ6 Κα
  στελλι μέ τον άνεικτον όρίζοντα,'
  μέ τό βαυμβσιβ £ηρό κλίμα μέ
  τίς γρβφΐΜότητις κ«1 τίς σκένκς)
  ώμβρφΐές τού, άπββ«ίν«ι τό χβλύ
  τ·βο, τό μοναδιχό μκβρετ νά ·1·
  πή Μκνΐίς χέντρο π«ρ«8βρισμοϋ
  είς τόν νομόν μβς. ΚβιΡώς δέ ίχιι
  κ«ί κλουοίκν νΐΝρνιχήν παρανν,
  γήν άποτίλεί εν» άπό τα χαλύτε
  ρα έιταρχιακά κέντρα μας δπου
  Α ζωί> γίνΐτβι ολιγώτερον τρ«|
  χ*Ι« καί δύσκολος Έπΐιτ» τό'
  Κκβτέλλι ίχει καί ενα &λλο άκό
  μη προσόν: Την τακτικήν καί
  άσφαλή βυγχοιν»ν(«ν δι' αΰτοκι
  νπτου μέ το Ήράκλβιον.
  'Αλλά πβρ' ίλ« αΰτά εχ«ι βΐ
  βαίως τό Καστέλλι χαί τάς έλλβί
  φκις τού χαί τ» ζητΑματά τβυ-
  Μία Ελλειψις είναι τοδ Αλεχτρι
  κου φωτός ποΰ θάιτρβπ» νά ίιπβρ
  ΧΟ βπωσδπποτϊ.
  -Λλλη Ελλειψις «Ιναι ίτι δέν Ι
  χει άμ«5ιτή έπιχοινωνιβ μέ τα
  γυρει χνριά. Ό δρέμος τοΟΒυ
  δα—Κ»σταμονίτσ*ς βέν έτΐλε(«
  σιν «χομη δυστυχώς Καί τ' αΰ
  τοΗίνπτα που έχτβλοθν την γρκμ
  μή των χωρίων αυτών ΰφΐσταν
  τα ι τρ6μαχτιχάς ζημίας. Ό δρό
  μος έπ'σης "ίβστϊλλΐβυ— Λ«γχ«
  δβς—Χερσονήβου, βέν ήρχισεν
  χ&ν νά κατααχβυαζεται. Όπιις
  έπΐσης καΐοδρόμβς Καστελλίου
  —Παναγικς— 'ΕμπΑρου ΰπάρχει
  μονάχα βτά χαρτιά έ{ αΐτίας
  τής άδιαφορίας πού εΐχαν έπιδβί
  («ι κΙ χνβΐρνήσΐις την τ(λ*υ
  ταίνν έτών 'Υκκρχβι βμκς έλ
  πΐς μέ την προσπαθεία πού
  χκταβάλλιται ά π' την Κυβέρνη
  σι σημερον διά την λύσιν τού
  συνχοινωνιαχοδ προβ>ήματο{ νά
  χαταβχευοισΒουν σόντβμα καί οί
  δρόμοι »υτο1 τής έπαρχίοτς Πβ
  διάδος- Κβΐ είναι άνάγχη πράγ
  ματι νά γίνο αύτό. ΕΙ| τό Κα
  στέλλι ουνχΒντρώνεται π κίνησις
  ολης τής έπαρχΐβς. Διότι έδ& Ο
  πβρχΐι ΜαΙ το ΕΐρηνοδΐΜΐΙον κ«1
  η ύκοβιοίχησις Χωροφυλβχής χά Ι
  τβ 'ΑγρονομϊϊονχαΙ τό Γραφείον
  Τ.Τ.Τ. χ«ι τό Γυμνάσιον. 'κδ& Ι
  πίστις συγχεντρώνονται τα προΐ
  οντα ολοιν τ6ν γόβω χ«ιρι&ν.
  ©ά Ικρεκε λβικβν νά ύπάρχο ο
  λθΜληρ*>μ*νον όδιχόν δΐχτυον
  διά την δικυχόλυνοιν τοΒ χόβμου.
  Οά έ{«πηρ«τοδντο, αλ»«οτ« ση
  μαντιχά χαί Οά πρβήγοντο καί
  τα συμφίροντα τού Κράτους.
  ΩΡΟΙ'ΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΪ
  Μύρωνος Χ. θχλαοοινοθ ίμπί-
  ρου χκτοίχοιι ΉρανλιΙου
  Κζχά
  Έμμ. Γιωργ. Α?υκαδά>τ) χατοΕ
  κου Δΐφνβν Τεμένους.
  Ό χαθ' ιύ τό παρίν πρίγραμ
  μα πλιτσττίριααμοθ καίτοι Ιπετά
  γη νομίμως δια τ*)ς άηο 26^Σ)5ρ!
  ου 1935 άιχλ*]ς Ιπιτβγΐ); μου ναΐ
  ΐιά τ«]ς «πό 13 ΦεβροιιαρΕου 1937
  κατ«σχΐττ)ρ[ου τοιούης ώς ΒιΕχνυ
  ται Ικτ·νοπ"άριθ.1Ο311καί 15298
  ίπι&οτ—οίον τβν οιχαοτ.κλτ,'ήω»
  Ίωίν. ΚηλοΙδάχη χαί Έμμ. 'Αρ
  χουλακη 5π»ς ίυνάμιι χαί προο
  έχτέλχσιν τοθ δη' αριθμόν 14265
  τοθ 1934 π»λητηρίου ουμβΐλαΕου,
  τοθ Συι>)?ου 'ΗρκκλειΌυ Μιχ. Γα
  λινιανιθ, νομίμως ηιριβιβλημένου
  τον έκτιλιοτήριον τύπον μοί κα¬
  ταβάλη &ιά κεφάλαιον, τί κου;
  χαί Ιξοδα μίχρι Ττ]ς τιλευιαΐας έ
  πιταγτ]ς δραχμίς 26.600 έν τού¬
  τοις μίχρι σήμερον ο&ϊίν μοί χά
  τΐβχλεν.
  Διά ταθια
  Πρίς ιΐαπραξιν τιθ ανωτέρω
  τβν 26 600 δραχμήν τκν
  άπο τής τελΐυταίοις ίπιταγής (13
  Φ)!ρ(ου 1937) τίνων αυτών καΙ
  τ«ν γΐνησομίνων έξόδω^ έχτιλιΌΐ
  βς εκτίθημι είς Εηιιάοιον αναγκα
  οπχόν κλιιατηριαομόν το έπίμι-
  νον άχΐνητον χχτ]μ2 τού κείμενον
  είς δία.ν «Κουτσουργιί> ττ)ς πε¬
  ριφερείας τοθ χωρίου Δ»φνων Τ··
  μίνους χαί Είοηνοδτχβΐαχής ττερι
  ριΕας Ηρακλείου ήτοι αγρόν τρι
  Αν μουζουρΓω' μέ τριάχοντα έλαι
  όδενδρα μεταδλτ,τέντα ή!η είς φυ
  τάμπιλον σουλτανί βυνορ. χττ)μ3βι
  χληρονίμιβν Παύλου Παναγιωτά
  κη, Έμμ. Αιυχαδάνΐ], Ίωίν. Χ
  ονκαίκη κυί Έμμ, Γβδαλα.
  Ό πλεισι^ρΐασμίς τ&0 ανωτέ¬
  ρω ακινήτου χτήματος γε»ήσεται
  την 20 " 1;υν[ου 1937 ημέραν Κυ
  ριαχήν χαί ώραν 10—12 κ. μ. Ι
  >ώκιον τοθ Σϋμβολΐιογρίφ2υ Ή
  ραχλε(ου Άριοτ. Τοχχΐρτ] ή τοθ
  νομΕμου ού^Ο άναηληρωτίθ χά Ι
  έν τώ Ινταθθα παρά την διον Μι¬
  χελιδάκη χειμένφ συμδολαιογρϊ-
  φαώ γροφε;ψ τού ένθα χαί διε
  καλ«0νται οί βουλόμενοι νά κ«ειο
  δοτήσβοι.
  'Αρμδδιος οιχαοτιχός χλητήρ έ
  νεργτ,σίνω παντα τα νίμιμα επί
  τοθ προχιιμένου.
  Έν Ήραχλιίφ τ^ 12 Μ;Ϊ3υ
  1937.
  'Ο.πλΐίρεξίύοιος δικηγίρος] τοθ
  Ιπιοπεύϊινΐος.
  Μιχ. Χ. Φαλ«σβιν«ς
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλούμεν τούς Ιδιοκτήτας
  αστικήν «κινητών τούς ίπιβυμοϋν
  τας νά γίνωαιν μέλη τοδ σ«μ«
  τ>Ιο» «"Εννσις Κτηματι&ν Ήρα
  χλείου» νά προβέλθνσι την προ
  αεχή Κυριακην ωρα 10 π. μ. αίς
  τβ ενταύθα χινηματοβίατρον
  «Μιν&α» δπως φηφΐβνα» τό χατα
  στατικον χ»1 ηρββνσιν (Ις αρχαί
  ρεοίας τβδ Σνματιίβυ.
  ('π πρβοωρινη 'Εηιτροπη)
  —Έκδρομΐι^εΙςΆγίαν Πελα
  γίαν.
  Διά την 23πν ΜαΤβυ διβργο»-
  νοθται βΙκογινειαΜπ έχδρομη αίς
  'Αγίβν Οιλαγΐαν, Το διχαίνμβτ
  συμμϊτοχής ωρίβθη είς βραχ. 23.
  Πληροφορίαι ηαρέχονται παρά
  τβϋ μ. Μιχ. Τςωρτζβκη (Δημοτι-
  χός χήπβί)·
  —Τα δημοτικά Χβνίβν.
  Σήμερον σννίρχεται είς ουν··
  δρίατσιν προνβιμβνβυ νά έπιλη-
  φβά διαφόρων ζητημάτειν τρβχβό
  βης φύσινς το Δημοτικόν ΣυμρΌώ
  λιβν Χανίων.
  —ΑΙ μεταδβπχαί νέσοι.
  Δι' αναφβράς τού πρός τό υ¬
  πουργείον τής Ύγΐεινής 6 Νομία-
  τρος Ρββύμνης ^γννρίζιι βτι έν
  τή πόλει ταύτα εξβπλβδτβπ ολο
  νέν ή νόσος τοδ Φύνατος τής 'Α
  νατβλης. "Ενεκα τούτου Ββαιριΐ
  έπιταχτιχήν την ανάγκην ίδρυσι
  ν( ΙιτρβΙου εντος τής πολ«ι»ς.
  —Ή Χωρ·φυλακϊι Ρ§8ώ·
  μνης.
  Προχθές έπβθιώρησι τάς υππρι
  σίβς χειροφυλαχής τής πόλβως Ρε
  θΰμνπς. δ 'Ανώτερος Διοιχητή;
  Χωροφ«λ«χής Κρήτης Συνταγμα
  τ*ρχης κ. Ι. Σταυρικνός.
  —Σίυλληψβις.
  Συνπληφβησαν «αρ' όργάνων
  τής ΰποδιβιχησβΜς χωρβφυλαχής
  'Αμαρίου χαί παρΐπέμφίησ«ν άρ
  μοδίνς β! Δημ. Β. Σκουντής χαί
  Π. Α. Νεονάχης κ*τοικοι Άπο
  στόλων χατηγοροΰμβνβι διά («κ»
  χλβππν. Όμβίως συνελήφθησαν
  επί τραύμασι οί Άντ. 1. Κοντο
  χαλος καί Κ. Γ, Κοντ6καλθ{ ε£
  ΆνΜγιΙαιν.
  —Ή «πογραφή τβν βιβμη-
  χανι&ν.
  Το Γενικόν 'ΕκιτελιΙον Στρα
  τοδ απηύθυνε δι'έγχυκλΐβυ.πρόςτκ
  'Εμηορββιομηχανικά Έπιμΐλητή
  ριαόδηγίας αναφορικώς μέ τον
  τρόπον τής ενεργείας τής βιομη
  χαινιχής άπογραφής 'Επίσης χκ
  θορΐς«ι τάς βιβμπχανίας «κ&ίνας
  «Υτινες θά ηδύναντο να χρησιμβ
  κοιηθναι δια την άμυναν τής χώ
  ρας χά Ι διά την .εξυπηρέτησιν
  τβϋ άμαχβυ πληθυσμοΰ.
  —"Ανεύρεσις προβέτου.
  Ανευρέθη καί φυλάσοίται (Ις
  τό ποίμνιον^ Έμμ. Πκντουβά ίν
  προβατον άσπρο φΐγγαραματο
  χαφΐύάτο, παρακαλείται 6 κάτο
  χος να άποτανβίί βΐ^ την άστυνο
  μίαν πρός παραλαβήν τού.
  Γ. ϋυνεταιρισμών
  Ν. ' Ηρακλείου
  'Αναδολή χχτκχυρώσεως
  μειοδοσ(ας Ποτίσσηζ χά! Χάρτου
  Ή μιιοδοοίβ διά φ χαταχ6;ω
  σιν ίΐοτάοαης χ»ί χάρτου ή προ-
  χ-?υχθεΐ99( διά την ΙΟην Μιΐιυ,
  6λή)ι διά την 17ην τρέχοντος
  ημέραν Δευτέραν χαί ω^αν 11 η.
  μ. δτι καλοθνται «Ι ββυλόμινοι νά
  μιιοδοτήαωσι νά προσέλθουν είς
  » γραφιΐα τής Ένώβιως.
  Ήράχλειον 11 Μ.ΐ^υ 1937
  Ό 11ρ6εδρος
  Γ. Βαροόχα(
  ΚΙΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΝΑΞΟΥ
  Ι
  Ώς ΐίδικός άναλαμβάνω έ τι Ι έγγυήσει διά λο¬
  γαριασμόν τρΐτων αγοράν κα( συσκευήν νωΐΐθν κΙ·
  τρών άνω περιφέρειαν καΕώς καί πώλησιν αύ·
  των είς τό εξωτερικόν.
  Γράψατβ: Κατάοΐημα ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΝ.
  Πσνει"στ^(0« Ι6 ΑΘΗΝΑΙ
  Δια Κον Α. Β.
  Εί
  Ι
  ϊ
  .11
  9
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓρσφβΤα ϊνσντι ΝομαρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ---------——
  Πρωΐα Παρασκευής
  14 Μαίοο 1937
  ΕΣΥΗΕΧΙΣ8ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΒΙΣΚλϊλΝ
  ΑΝΕΥ ΟΜΟΣ ΑΠΟΪίΑΕΪΜΙΪΟΣ
  ΑΛΗΘΗΣ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙλ
  ΕΙΣΤΟ ΟΡΟΣ ΒΙΣΚΑΡΓΚΟΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΜαΓου (τού *ντχ
  ποκριτού μας).— Νυκτερινά ραδιοτη
  λεγραφήματα έχ Σαλαμάνκας άναφέρουν
  δτι αί μαχαι έσυνεχίαθησαν χαί σήμε
  ρον είς τό Μετωπον τής Βισχχΐας μέ
  εξαιρετικήν σφοορότητα των άντιπάλων
  άγωνιζομένων σώμα πρός σώμοτ. Αί
  μαχαι οέν άπέληξαν εισέτι είς αημαν
  τικά άποτελίσματα, πάντως όμως την
  ύπεροχήν {χούν τα έθνικά στρατεύμα-
  τα τα όποία προώθησαν αρχετά τάς Θε
  «εις των.
  Α ί έπιχειρήσεις συνεχίζονται ήδη
  είς τ ό όρος Βισκαργκόου δπου συνά
  πτονται άληθείς τιτανομαχίαι. Αί ά
  ηώλειαι εκατέρωθεν είναι βαρεΐνι, οί
  Ιρυθροί δέ φαίνονται καμπτόμενοι υ¬
  πό την ίσχυροτάτην πίεσιν των έθ νίκων
  δυνάμεων των οποίων ή ύπεροχή είναι
  χαταφανής.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΘΕΣΕ
  ΤΟΙ 8ΕΜΕΑΙ0Ν ΛΙ8ΟΝ
  ΤΟΥ ΜΕΓΙΑΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
  Τό Υπουργείον Εργασίας
  διά τούς έφέδρους ηα)ι. πολεμιστάς.
  ΑΦΗΝΑΙ 13 Μβΐ·» (τ#0 άντ«κβκριτ·δ
  μ«()—Σήμερον ιό ·π·γενμ· ό Βασιλεύς
  Γεώργιος ουνοδιυάμενες κα) ύτι· τ6ν πριγ
  »ήηνν Άνδρέεν χβι Πίττευ Ιφβοσεν είς
  την Μβήν τβδ Μεγάλον Σπηλαίου οπου
  χαί εβεοβ τέ ν Εεμίλιον λΐββν τής «νεγέρ
  βεβίς τη(. Είς τβν Β»σιίέα εγένετο ίνββν
  οιύίη; άπε'έοχι· κ«τά την εχεΐ άφιξιν τ«ν
  ύιτβ τε ν οιγιεντίΜμέν·» πρες τεντο πλή
  Θονς.
  ΠΑΡΑΤΕΙΜΕΤΑΙ ΕΠΙ ΜΗΝΑ
  Ι ΕΙΣΑΓΩ,ΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΙΙ
  ΑΝΕΥ ΑίΚΐΟΜΙΙΟΪ ΑΑΣΜΟΥ
  ΑβΗΝΑΙ 13 Μ»1«» (τ·ϋ τρ
  μ«().—
  II
  αι επι ν αννΐΛνεήθιυς τβν υπουρ
  γε(«ν ΟΙκονεμιχβν χκί Έβνιχής Οίκον·
  μίετς ίλάαΕη ·ιηέ·;αοις δι» τάς ·π·ί·ς καρά
  τΐίνετΦτι ή εΙσΒγ^νή <μη«ριιιμ>τ«ν μεχρι
  χίλ·νς τ·δ μυνές ΊβιινΙβν ανιν τΐ>( ύκο
  ώ( τής κατχβολής τ·0 £λ(
  Πρβς τβ Ιβ7»ν»Ια
  ( «γ*ύχλι·ι.
  ΕΛΙιΜΟΣΙΕΥβΗ Α1ΑΤΑΓΜΑ
  ΤΡΙ1ΙΙ0ηθΙ8Σ]ΟΠ0Υ ΛιΧΕΙΟ.
  ΠΟΙΕ Η ΓίΡΏΤΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  Αβ-ΝΑΙ 13Μαΐον (τού άντ*·
  ποκριτού μας).— Είς ι ήν εφημερίδα
  τής Κυβερνήσΐως εδημοσιεύθη σήμε·
  ρον τό οιάταγμα. τής τροποποιήσεως
  τού έθνιχθβ λαχείου. Διά τού οιατάγ
  ματος τούτου καθορίζεται ό τρόπος
  τής πρώτας εκδόσεως τού λαχείου ή
  όποία. κεε; ιλαμβάνει Εί Ο χιλιάδας
  γραμμάτια είς πέν-ιε βιαοοχικάς κλη·
  ρώοεις έχ των οποίων χερδίζουν τ»
  *1 ΒΟΟ γραμμάτια. Ή πρώιη κλή·
  ρωσις θά γίνη την 19 Ν)βρίου τρέ¬
  χοντος έτους.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡλΓΟΓΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τθ Διοικ-τινεν Συμβούλιον τιθ ΈλβοτοψιΙου
  οτ,βΙου ένέχριιε σιμπλτ,ι «ματικήν ούιαφ.ν δα-
  νιίου έχ 2 5(0.000 ϊιβχ. ο ά την ενέργειαν τέ»
  ψιχασμε,ν. 'ΰββυιος άκΐφάοισε την «ρομήθιιαν
  200 ψιχαοιήρβν, 20 τέννβν θειΐκοθ χβλχβθ, 9
  τόννβν «ίθενιχοθ χαί 350 τόν>ε»ν μιλίσοτ}ς. Παρβλ
  λήλβ( ^ Τβμιΐβν ΈλβΙβς ΔβΟτ,ΘΙοιι Ιζ^ΐϊ,οε ίι'
  4νβ?0| Λί κυ ακά τό 6κβυργεΙον Γεωργιος φ £.
  λί 2 ίν«βν Βραοίνου τ#» Οαριοίβν χρίς
  ιβθ ρι/τχΙ««ν. ι
  Ό δφυιτουργος τής Εργασίας κ. Ι
  Δημητράτοςαπηύθυνε κρός δπαν1
  τας τούς όργανισμοϋς δημοσίου
  καΐ ΙδιωτιχοΟ διχβίου κ*Ι τάς έ
  πιχϊΐρήαεις την χχτωτερ» εγχύχλι
  όν: |
  «Ή Βεακιοβεισα οιά σειράς νομο
  ΒεττιμάτΜν κρβαταοίχ τ&νέφέδρων
  καλαι&ν κολεαιατών, ειδικώτερον
  δέ Α ηβρασχεβεΐα» είς τούτους «ύ
  χέρβια πρός εφεύρεσιν έργ»σ>ας
  παρά ταϊ; διαφοροις έκιχειρηοε
  σιν Μλιτ είχεν ώς αΐτιολογικην
  βάσιν την αναγνώρισιν έ κ μΐρους
  τής κολιτείας τ6ν πολύτιμον Οπη
  ρεσιών χ* Ι τ&ν άδρ&ν Βνσι&ν
  «5 κροαέ>εραν ούτοι υπέρ τ&ν Ι
  δενδ&ν τής έλλ π νίκης πατρίδος.1
  Είς την πβντβχοβϊν χατκβαλ
  λομένην προσπάθειαν κρός άνκ
  ζΜκύρκσιν καΐ ανύψωσιν τοθ έ
  Βνιχοΰ φρονήμβτος έμπΐπτει χαί.
  Α ΐΐδικίι κροστββΐα τ&ν έφέβριιν'
  κχλχινν πολ«μιστ&ν. οί οποΐοι
  είς κρισίμους διά την πβτρΐδ»'
  στινμάς εθρίβησαν είς ;τά χεδΐοτ
  των μαχων ύπεραμυνίμενοι τίιν
  ΰψηλίιν (δβνικ&ν τής έλληνιχής
  φυλής.
  Ή πολιτεία Ιχουοα έκΐγννσιν,
  χ«1 συνείδησιν τ&ν &Μχείύοίύν'
  της κρός τβΰς έφεδρους παλαιούς*
  πολεμιστάς χαΐ ώη ένχντι έκεΐ
  νειν οΐτινες λόω τ&ν πολκμΝν1
  περιήλθον είς δυσχερειών δια την|
  εφεύρεσιν έρνβσΐβς, έμερίμ«ησε
  οιά την τοποβέτησιν έ%βς ηοβο'
  οτβϋ έχ ηύτΗν είς διαφόρους επι
  χειρΛσεις χβΐ όργβνιομβύς δημ·!
  μβσίβυ δ ι χ α 1ου. χνρΐς «ετ έκ«ν> |
  πβυίίί ίτι έΕετέλεβεν Ινεΐντι τού,
  τοιν εΙ( «χέρχιον τβς Οπβχρείοεΐί
  Είνε βληϊές 2τι οί κλεΐβτοι έχ
  τβν διευϊυνίντων τάς Ικιχειρη ',
  σεις διεηόμινοι υπό των αυτών '
  άρχών χ>1 έχοντϊί οαςρη βυνεΐδη
  σιν των ΰκοχρεώσεών τκν ίνβντι
  τής πβλιτΐί»!·. μετά συμπ*β«ί«ς
  χαί πβτρικής στοργή; προσίβλ»
  ψχν κρός τούς πβρ' βϋτής β-ορι
  σβέντας έφέδρους <ιαλ>ιιού« πολχ
  μιβτ^ς Ί2( άποτελΐσμκ ίέ τού
  το» ήτο ή άφομοίΜσις τονηιν «,
  πό άπίψεκς μισβοδοσΐεις χά Ι όρ
  νβνιχης βεσ«νς πρός τονς λοι
  κου; ύκαοβτοΰντ»; υηαλληλβυς Ι
  Δυστυχδς 2μνς τινές τίν έπιχει'
  ρησενν, έλαχιβταιΐ. άντέτεινβν |
  πεΐβμον» άρντσιν εί; την κρέσλη
  ψιν των καρά τβθ ημειέρβν ύ
  κουργιίο» διοριββεντκν ε—λεΐιϋν
  κο>εμιβτ6ν ΈχρειασΒηβαν βέ &
  αχοιτοι δι>Όΐ3ΤΐΜο) αίνώνες διά την
  επιβολήν τ&ν «.-τίψιων ήμ&ν. βΐ
  Τίνες έββα(ζοτοέ«1 Των χειμεννν
  νομειν. Μ'βΐλλπ ίμκς χβτη^ορΐβ
  έκιχειρήσειαν, καίτοι <ύδέν πρό σχεμμ* παρενεββλεν εί; τβν διβ ριβμον των 'παρ' αϊ>τ«Ις τβπβίετη
  βεντνν Ιφίίροαν καλαι&ν 'πολεμι
  β τ&ν, έν τούτοις ί«ν ηϊέληααν ν'
  9ιφ^μ^ιλ5^υν τούτονς τόσον άπό
  άπίψΐως μιοβοίβοί«{, ίσον χαί ά
  κέψεως όργεινιχ&ν βισ«Μν κρός
  τβυς λοιαεύς
  'Β—ιβη Α τβχτιχη ει&τη τ&ν Ικι
  χειρήαενν είνε άντιχρυ(«ντΙβιτος
  «ρος τάς προσηββϊίβς τβδ νέβυ.
  χρατους χαί αντιβαίνει κρίς τβν
  ήβτχβν νομόν, η«ρ«χ«λβθμ*ν β
  κνςάνευττνο; χρβνοτριβής «ρο
  βπτι εΙ{ τάς διοΰαχς ένκρν·Ι«β
  ηρό: κςβιν τβδ ι»«ρ»τηρηβέντ«ς
  τούτου «τέκβυ.
  Φρονούμεν 2τι Α άφβμοίυαις
  τί ν βιορισβέντ&ιν «Ι, τ»ς έπιχει
  ρήσιι; ϋμ&ν έφέδρνν κοτλιι&ν
  πολίμιστών άίτβτΐλεϊ ύηίρτβτβν
  χαϊήκον πρός την κολιτβΐαν, διβ
  τι έν ένβντία περιΐττύσει β* π«
  ρβσχείό ή έντυκΜβις ότι, οί διο
  ριοίβνιε; παρ' ύμ&ν ίβεδρβι κ*
  λιιοι πολεμισται άπβτ«λβυν μοί
  ωικά παραοιταχαΐ βάρος ίλβ
  χληρου της χοινωνίοτς, έφ ει»«
  γεγονές «ν«μ?ισβήτητον οτοι ου
  τοι εΙ>· ίχννοΐ«ά δρασουν παοα
  γωγιχ&ς πρός οτελο( τής έβνιοής
  οΐνονομιας χαΐ τ&ν ΙβΐΜτιχ&ν έκι
  χειρήσινν
  Τό ΙβνΐΜβν κυρίαρχον χρκτος.
  ηεπιισμένον περι τήί χαλήί δια
  βέσεκς χβΐ τ&ν άνββίιν προΒέοε
  *>ν τ&ν διΐυίυνίντυν ποιχιλοινύ
  μους ίηιχειρήοεις *» ·>·)ανι
  )ίΙ ούτ<υ( ϊ%« συμ ϋν ηΐί; το ηιίμει τής , βεβαιοί όντες ότι διά τή; ηρο{ίώί τε»ν τ«ύτη^, συντ« >ονν τα μ«>ιοτα είς τΑν έδραΐΜ
  σιν χαΐτύννοιν τεδ έβνιχοθ φρο
  χημειτο;·.
  Ή Νομαρχία συνιστά
  τήνάσφάλισιν τήςγεωργικής παραγωγής
  Λοβοθσα ή Νομσρχΐα άψος
  μην έκ ιηΧβγρσίηΛά'ων ίξσ
  «ολουθητικΔς κστσφθητνόντων
  4κ των έιταρχι£ν 8' ών ώ; έ
  τι Ι τό πλείστον ζη-ιΐΐαι νά έ
  νσχυθΑσιν ΐ(<ονομιχώς ε( ύ ποστάντες ζημίας έκ παγετΛν άμπελοκτήμονες τοθ νομοθ Ή οακλεΐευ, έκο.νοιτοΐησβ χθές "ρός τούς προέβρους τ<^ν Κοινο^ήτων εγκύκλιον βι' ή Υ'ωοΐζβι βτι άφ' ής Ιοίύΰη τό Γίωργικόν Ταμείον Άσφα λειΛν έπαυσε νά άναγρβφβ ται ιΐς τόν οημόσ.ον πρΐυκο Χογισμόν τοιαύτης φύσεως πΐ στωσις. Διά τοθ Ιβρυθέντος Γεωργι κοθ τούτου ΤσμβΙου Άσφαλει ών ο( παρα>ωγο{ δύνανται
  νά ίξασψαλ σουν απολύτως
  τα τιροΐόντα των άρκεΤ νά
  ,προβ',σιν ιίς την {-/καιρόν ά
  σφάλισιν ούτων. Τοθ ό έντέλ
  ται κοί ή Νομσρχΐα -ρ/ς τούς
  προβ&ρους των Κοινοτήτων
  τοθ νομοθ νά ουσήσωσιν (ύ
  ρίωΓ ιίς τούς χστοΐκους τής ύ
  παΐθρου.
  Συγχρόνως ή Νομαρχ.'α
  γνωρζβι δτι ή άσφάλισις των
  γΐωργικών προΐόντων ένβογεΐ
  τσι άνιΐ μικ(.ων όοφαλΐστίων
  άπό τα κατά τοπους ύκοκα-
  ταστήματα ιί|ς 'Αγροτι«Ι1ς
  Τραπέζης τί)ς Ελλάδος άη-
  να *ντιπροσωπ«ύωσι τό έν )ό
  >ω Πωργικόν Ταμείον Ά·
  σχολείων.
  Κατά πληοοφορΐσς Βιοβιβσ
  Γθεΐσας Αν τφ μεταξύ έκ των
  διαφόρων παραγωγικθν με-
  ρον τοθ νομεθ, τό ζή ημα
  τής άσφαλίσίως έ<όστοτε τον νΐωργικων ιΐΊών ίχ«ι άρχση Ρ|'η νά συζητηταί βόρύιερόν μετοξύ των τταραγωγων, τΐι· στεύεται βέ δτι μέ την πσρσι νετικήν τούτην εγκύκλιον τής Νψαρχΐας θά ίξσλειφθΛσι καΐ οί τεΧευτοΐοι δισταγμοΙ των ένδιαφιρομένων γεωρ γών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ Γ. ΔΙΟΚΗΙΓΩΣΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΚΜΛΙΕΡΓΕΙΑΝ Κατ' άναπΐνωσιν έκ ϊής Γεν. Δ'θΐκήσ*«ς ο( ναπνοναλ λιεργηταΙ < Ι μή Εχοντες δηλώ σει κσλ>ιεργηθε(σσς θε σεις κα
  τα τό 1936 δύνανται νά χαλ
  λιερ-γήσωσι «απνόν κατά τό
  τρέχον ε τος ιί,ς τάς ΡηΧωθεΙ
  σσς κατά τό 1935 θέσεις. 'Η
  «σλλιεργεια ι(ς θίσεις μήβη
  λωθεΐσας μίχρι τοΟΡβ 6έν θά
  επιτραπή.
  ΕΥΡΥΤΑΤΟΙ ΕΡΑΝΟΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΘΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Έν συνεννοήσίΐ των Νομαρ
  χον μετά των Οιΐυθυντων των
  •ατά τοπους ύποκαταστημά
  των των Τραπΐζαν Έλλάδοί
  κα( Έθνικης θά διενεργηθή
  <α' ούιίς πανελλήνιος ϊρα νος υπέρ ιτ)(. Β. ΆβροπορΙας. Πρός τον σκοπόν τοθτον θά συσταθωσι ύβοεπιτροπσΙ είς δλος τάς πόλεις τοθ Κρά ΕΠΑΝΗΛΘΙΝ Ο κ ΝΟΜΑΡΧΗΣ Διά τοθ άτμοπλο'ου τής γρομμής ίπέοτριψε χθ*ς εξ Άθηνον ό Νομάρ>η- Ήρα
  κλεΐου κ. ' Ανδρ ι άς Μόρχβλ
  λος.
  ΑΙ ΥΠΕΡΑ1ΤΙΚΑΙ
  ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠρΡς τίς αρχάς ρφ^ς
  Κρήτης χαί ι ό μτ,χανολογικίν
  γραφείον Χανίβν έκοινοκοιήθη ά
  πίφίθΐς τοθ δφκηουργοθ £ι&ι;ρο
  Βρ6μεον διά ή; ίΛοΙας θινιχε»>ιύ
  βηιχν α.1 δηιραοΐικβΐ γραμμαί
  λ[ ΡθδΉλΙ Ά
  μ}< γ(βυ ΝιχολβΒΐι χαί Χον «εν 'ΑγΙ ου Νιχολάιυ ιίς μίαν &περαατι »ήν γραμμήν Χχνίβν—Αγ. Νιχο λίίυ.Έπ! <)ς γραμμάς ταύΐτ,ςίτβ ηιθ·νήοΐ]ααν 47 Ιπιθατικα βυιθ χΐνητα τΑν 5 »αΙ 7 ϋέοεον χαί 6 ) ί Οέ Η ΕΠΕΚΤΑΙΙ9Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΟΝ Προκειμένου τΐερ( χορηγήσε ως αδείας (θρύσ/ως ή έπεκτά στ ως βιομηχανίαν ΐ(ς νομούς Ι θα 8έν υφίσταται ύπηοισΐα τοθ ύπουργεΐου Έθν. Ο(<ονο μας βίον νά ηροκληθβ σχετι ή γνωμο&όιηοις τοθ συμβου λ(ου βιομηχανΐας. Προκατοβο Αΐκος θά έκφΓάζουν καΐ την γνώμην των ως «ροσκβΐμενοι είς τα πράγματα κα( οί οίκεΐ οί νομάρχαι. ΝΕΟΖ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΙ Α Κ*Σ ΙΜΟΙ Τό .Άγρονομικόν διαμίρι σμα Βιάννου καθώρισε διά τόν μήνα Ί.ύνιον τάς κατωτίοω οκοσΐμοι,ς άε/ροζημ Α : Τι)ν 14 είς Πι0<ον, ή 15 *(ς Κα λάμι, την 16 ιίς *Άγ.ον ΒασΙ λειον, την 18 είς Άμυ^ά κο{ 19 εί; "Ανω Βάννον. ΤΟ ΖΗΤΗΜΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΪΡΑΣ ΑΟΥΤΙ-ΠΕΡΑΜΙ Δ/ άναφοράς τού πρός την Νομαρχίαν 6 νομομηχανΐνός Ηρακλείου κ. Καυγαλάκης γνωρΐζβι βτι ή διάβασις της γβ βύρας ΛουτΙ-Πέραμα είνε λί αν έττισφαλήΓ, θά ίπρεπβ Βέ νά άτταγορεΐ-θή ή διάβασις &ι' ούτης άκόμη κοί ζ-ώων. 'Ε | -ιπροοθέτως άναφίρει βτι ή γέφυρα <5ΐη κειμένη Απ( τής όδοθ ΛουτΙ Πέρσμα φοινικ άς δέν ίχει χαρακτηρισθή τθβ έ θνική ^ύ^8 έπαρχιαχή κα) συνε «ως ύηάγεταΐ είς τα δημοτι κά καΐ Κοινοτικά Ιργα. ΟΙ ΚΛΗΡΟΥΧΟΙ ΠΡΟΙΦΥΓΙΙ Συνήλθε χβές άσχοληθεΤσα μέ βιάφορα ττροσφυγικά ζή ή ματα ή έπαροπή άπαλλοτριώ οΐων Ηρακλείου. ΕΠ'ΘΕΟΡΗΣίΣ ΙΓΡΟΝΟΙΕΐαΝ Εξήλθεν ι (ς περιοδείαν άνά τ ό Τυμπάκι κα| τοίς ΜοΤρις «ρος επιθεώρησιν των νΐχιΐ ών άγρονομε'ω* ό έπόπτης ά γροφυλα»Γ)ς Ηρακλείου κ. Έ λιυθίριος Παπαγιαννά»ης. Δι' αποφάσεως ττ]ς Γενικάς Διοικήσεως Κρήτης είς τό ά γρονομικον Οιαμίρισμα Μοί ρων ετοποθετήθη άγρονόμος 6 κ. θεοδ. Κολοχοτρώνης. ΑΥΤΟΚΤΟΗΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ Ό 75ιτής Ίηίννης Μηρέχος έχ Κί,ηκβς ιο· ίθη προχΚές άηηγ χονισμΐνος έντίς «τ]ς οΐχΐας το« 'ϋς έξτ,χριβώβ»! ό ατυχώς γέρ·ν ιιρ&ϋΐ] ε{( τό Βιίβτ,μέι τού Βιά. λίγβνί β,κβνομι>«υ{, Ι
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΔΙ,ίν τή Λνορβ μος »ι»ον6·Γοοι
  χθ*< τιμαί τώ» βιαφόοειν ετχ·β4ει< ■ροΐόντ·ν βΐχον *« »«τ··μ «Ί ·' Ιο. Ι6.Κ) Ψ ν' Έλεικ. ■οιν· ψ. Αι«νιπ*« *εεει«νι· - Β6.— *«"·» τ· ■!·«..··. ««λεηβΐ; . Μ«ΐα·Ι(·· εβτ· έ*. „ ■ελι ί«1α Μ, -4·. Η Μ ετΙνΑν •«ΙΛι· ««ι* ·Β«Ιν Τιραί Συναλλάγματος ■οο*ν« Φβ4—όν ·ιο#·νι ·λλ«ν·. „ ·ι νε>«|οε>λοΙ«ε4««
  ·*«Τ·ον Ρελνηον „
  Ο ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΕΚ ΚΕΟΥ ΤΗΝ Ρ.ΜΗΝ
  ΜΕΤΛ ΤΟΥ ϊίΡΑΤΗΓΟΥ ΜΠΛΡΜΠΕΡΓΚ
  ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΙΙΑ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Γ£ΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μ»ς).—· Νυκτερινά τηλεγρα.
  φηματα πρός τό ΆθηνβΊνόν Πρακτο·
  ρείον μεταδίδουν την μή επιβεβαιοί·
  θιίσαν όμως επισήμως είδησιν ότι ό
  πρωθυπουργός τής Ηρωσσίας καΐ άντ»·
  χαγχελάριος τής Γερμανίας στρατηγός
  Γκιϊριγχ πρό«ειται νά επισκεφθή έχ
  νέου την 1*ώμην συνοβευό.Αενος χαί
  άπό τόν υπουργόν των στρατιωτικών
  στρατάρχην φόν ϋΐπλόμπεργχ. Ή επί
  σκέψις αυτή ■'ών Ι'ερμανών ύπουργών
  είς Ι*ώμην λέγεται ότι αποβλέπει είς
  τόν καθορισμόν των λεπτομέρειαν «ού
  σχεδΙΌυ στρατιωτιχής συνεργααίας των
  &ύο χι^ρών, έν περιπτώσει πολέμου.
  ΠΙΡ1 ΪΗΓΡίίοΐΙ.π ΒΡΟΧΗΝ
  ΟΙ ΑΓΓΑΟΙ ΕΠΑΗΗΓΥΡ'ΛλΜ
  ΤΗΝ ΣΤΕΨΙΝ ΤΟΥ
  /©ΗΝΑΙ 13 Μ··ε» (τβδ ανταπ·κριτ·0
  μ«() —Τό Π(ακτ·ρεΐ·ν Ρβίϋπρ τηλεγριφιΐ
  Ϊη Λονδίνον ότι «Ι έβρτ«ΐ ι Ας στ/ψιωςτβθ
  Βαοιλένς ΓεβνργΙου έακνεχΙοΕηααν μ«) σή
  μΐρον μ«Θ* ·λην την ημέραν. Έκατβμμύ
  ρια λαοθ κα(« την ραγδαίαν βρ·χήν παρ< μειναν είς τάς ©ίούς χ«ί τε>( πλατε(·ς μ«9'
  ο)ην την χθεσινήν ύκτα ν«1 ίπανηγύριοιιν
  με πρ*)τ·φ«νή ένθουσιαομον.
  ΤΡ0Π0Π0ΙΕΙΤ1Ι Τ Ο 2Υ.ΤΗΜΑ
  ΔΙ0ΡΙΣΜ9Υ 101 ΛΙΔΙΙΚΛΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΜαΓου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Έ* τού υπουργείον
  τής Παιοε(ας ανεκοινώθη άπόψε ότι
  τροποκΐτακ τό σύστημα τού Βιορισμού
  των οημοδιδαακάλων. Ούτω άντ Ι των
  κατά περιφερείας καταλόγων είς τό εξής
  θά καταρτ'.ζεται ενιαίος πίναξ των ά·
  οΐορίατων οιδασκάλων κ»θ' «όλον τό
  Κράτος έκ τού ύποίου καΐ θά προκρί
  νωνται οί πρός διορισμόν ύποψήφιοι-
  βεατιουντϊΓϊΓΤχεΙει.
  τησ 1γγλια- κ4ι τησ ί£ρμινι.σ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντ··
  ποκριτού μας)·— Έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι κατά την χθεσινήν επίδο¬
  σιν των διαηιατευτηρίων τού πρός τόν
  χ. Χίτλερ, ό νέος πρεοβευτής τής
  Αγγλίας οιεβ»βα£ωο»ν ότι Θά εργα¬
  σθή βι' όλων τού των θυνάμεων οιά
  «ήν σύσφιξιν των Άγγλογερμανικών
  αγέσεων. Τό γεγονός σχολιαζεται ώς
  ένδειξις τής έττελθούαης ήοη βελιιώσε-
  ως των σχέσεων Αγγλίας κ*1 Γερμα*
  νίας.
  Ο ΔΗΗΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ.Η,Λ ΑΤΤΑΤΟΥΡΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαϊου (τοθ άντα·
  ποκριτού μας). —Κατά τηλεγραφήματα
  έκ Θεασβλονίκης ό Δήμαρχος Θεσβα.
  λονΐκέων κ. Μερκουρίου ανήγγειλε
  καΐ επισήμως σήμερον είς τόν ΐίρόε
  όρον τής Τουρχιχής Δημοκρατίας χ.
  Καμάλ Άττατούρχ την απόφασιν &ι*
  ής οωρίζει είς αυτόν την οικίαν είς
  την οποίαν εγεννήθη.
  Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΡΰΜΗΗ ΣΧΟΑΙΑΖΕΤ-Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΜαΤΤου (τού Αντ··
  ποχριτοΰ μας).—Τα έκ Οαριαίων τηλε
  γραφήμ*τα αναφέρου* ότι ή εΐ&ησις
  τής έκ νέον μεταβάεως τού χ. Γχ»1·
  ριγχ είς Ρώμην ομού μετά. τοθ στρα·
  ιάρχου Μπλόμπεργχ γν«*οθ·1β« βήμν»>
  ρον επροκάλεσε βαθείαν έντύτιωσιν λΙ%
  ύ οιηλωματικούς χύκλους άπό τού|
  καΐ αχολιίζειαι εύρνΐ»ι»,