94272

Αριθμός τεύχους

4563

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  ίτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  'Δμβρικής
  ίτησία δολ. 16
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  15
  ΜΑΪΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΕϊϊϊΙίΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΔΟΥ 4562
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΛΜΥΝΤΙΙΩΝ 1ΥΝΑΜΕΟΝ
  ΟΙ έρανοι οί οη,οΤοι εγί¬
  νοντο μέχρι σήμερον έξ Ιδ»
  ΜΤΐΜής πρωτοβουλίαν δια
  <4ν ενίσχυσιν τής πολεμι¬ κήν μ«ς «ερβπβρίας, ουστη· ματοιτοιοδνται ήδη Μαί λ«μ. ρίνβον επίσημον μορφήν κ·! βργίνωσιν. Κατ' απέφχ- βιν τδς κυβερνήσεως «1$ *. λου; τούς ν·μ·ύ; τής χώρας 8« σ«ατα8·δν έπιτροπαί έ¬ ρανον, έκ τ&ν νομαρχ&ν καί τβν δικΗθιιντβν τβν ύπβκβτα οιπμ«των τδν τραπιζθν Έλ λβδος μ«. Έθνικί,;, κ«ί θ« κληβή ολόκληρον τ· Ιβνβς, *αθε πολίτης να δώοα την συνδρομήν τού ύπβρ τής ίνι βχύβϊως τβδ βκσικοδ «μυντι- χ·δ μ«ς οπλβ», τής αερβπβ· ρίκς. Κατ' αυτόν τόν τρβ- κον μκ τα συλλεχθησομενα χρήμκτα Μαί μκ (χείνα πού βιαθετΐι η κνβίρνησις ίη τού πρεϋ/ιολογιβμοδ τού Κρέ- τ·η(, πιστεύεται ότι βά κατα ακιυκοΒο&ν συντόμως τέσ* βεροπλάνα ώβτΐ να είναι α¬ πολύτως ήσφκλιομένη Α «πό ϋρος αμύνει μ«ς. Άλλ' 4 Κυβέρνησις δ έν περιορίζεται είς την Γβν«· οιν κοι τιν ενίσχυσιν της 4- εροκορικί,ς αμύνης μονον. Έργνζεται δια την αύξησιν, διά την ενίσχυσιν «αί τβν αλλων βμυντιχδν ίπλων κ«) μεσων. Έργέζντεα δια την άναδι·ργ*%Μσιν δλων γενιχΒς τβν πολεμικον μας δυνβμβων, στρατιωτικών Μαί ναυτικόν. Έργαζΐτεα διά την κατβσκευήν ίσχυρών ΑμννχΐΜΒν ίργων οκνς <ηί οης χατββίλλίΐ καθε προ οκείθειαν καί δια την προ μήθειαν τ·λείβ« μ», ίπαρ· χοδς πολκμικοϋ ύλικοδ. Αύ- τον τουλάχιστον την κ«τη- γσρηματιχ&ν διαβίβασιν πκρέχει ή Ιδία. Κ«1 όφείλο μέν νά την δεχθώμεν καί να την πιστεύσωμεν. Όπως κπίσης οφείλομεν να ομολογήσωμεν *τι ή ποο απ«θε»οί αύ(ή αποτελεί ύψί στηνκραγμβτΐΜπν υπηρεσίαν πρός τ· ί8ν·( κκί ανταποκρΐ νεται {{ ολοκλήρου Μαί είς τού: ποΒους κ«ί είς τ«ς σκέ- ψεις τού λ«·ϋ. —»«ρχίμεθ« περίοδον έ Μτάκτνς οοβκρβν μ«1 κρί¬ σιμον. ΟΙ Μΐνδυν·. τοΰ πολέμου αύξάνουν χαθημε ρινβς «ντί να ελαττούν¬ ται. Κκί υπάρχη νοβος έ«ν επέλθη σύρραξις νά βμπλαχΰ μέν καί ημείς, παρά το ίτι ■πιθυμία , μας μοναδική εί ν«ι η είρηνική ζ«η καί καρά χ· ίη δ€ν έχομεν βλκ φεις εδκφικών ει.κ*ταοΐ»ν καί δέν τρέφομεν μΐσβς «ΰ τε έχθραν εναντίον ουδενός Καί τούτο διατί ενας νεος πέλεμος είς βίβνδήποτε αη μεΐβν τής Εύρώπης χαί αν ϊκραγζ θ« «κβκταθά μοιρκί ως είς ολόκληρον τβν κ· σμόν. Δια τα ενδεχόμενον δέ τούτο «κριβ&ς κρίηιι ν« παρααχευνζώμεθα καίνα εϊ μκθ« ετοιμοι να κροστατεύ συμεν έαυτεύς άνα ηάβοιν στιγμήν καΐ έξ βίναδήποΐε πλιυ;ά{. '^λλ«βτκ ό καλύ τερβς φρβυρός της ηουχΚας Μκί της «οφαλείας ««· η μ« γαλυτέρα εγγύησις διατηρή σεως/της εΙρήνη{, είναι βί βρτιεϋ πολεμικαί παραακβυιί Μαί βμυντικα. δυνάμεις. χ φ η τάς ουνειίήίεΐς σχ(: ε( νέ ή Εύνβμις χοΐ ή έπιταγή τη"ς πατρίδος. Κ»1 δΐτω; ξεύρετι ή Πατρίς ξ ή ή δκερτκτη έθνιχή όι ό ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ Ι ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Μ η η ιίιθυμίαν, την δ χ. Τσ:μπί θ* ουγχΐ(ή»»(· έ Βλ Κατά την τελευταίαν είς Άθή· νος άφιξιν »Ον μελθν τής ΔΧΕ- ΠΑ, πσρετέθη ύτιό τούτων γεθμα *1ς τό ·'Ακροτιόλ», κατα ι ήν Βιαρ- κειαν ΐίΰ όποίου ό τιρόεδρος τΓ]ς κυρερνήσιώς κ. Μετοξδς έχαιρέ τιοβ τοθς "Ελληνας τής Αμερικήν ώς εξής: ΆμερικανοΙ "Ελληνις χκΐ '£λ λ-νΐ&ις. Διν Ιχω παρα νά οβς ιΐίΐω ολίγα λόγιοτ. Δέν 6έλω νά τθιΐπωιύτδ ιί« άντιπαράστααιν ωραίας όμιλίας τοθ χ. Τοιμ· Άλλα ξιύρω δτι μετβ 1<* ΐίθί ώροιΤον γΐθμα ϊί' «ρίηιι νά οβς χουρίσωμΐν ηΐριοοίτε ρον την χώνιυσιν. Μέ Ελην την φ*ΛίίφΛ κοΐ »ή ίθμίν οποίαν ·οχό>πιαΐν
  ϊϊΐς, δποιος Λίη
  λά ιήν πρίπβοιν.
  πρβγμκτιχβς ρΐγΐ) ογή
  ΜΑς ιίηε μέ λίγα λίγια. μέ Βλο
  τό χι&Ομορ, ιβ ίποίον ουνιιθΐζι-
  ταιιΐςχήν νίοιν ο«ί πατ^δ», μβς
  ιΐπι χά παθτΐμχτά οα(, >ήν μα-
  χράν ίοτορΐαν οας, τύς άγβνίς
  οας χβΙ τ^ν νοστβλιΐαν σι»ς· Έ-
  μιΐς έϊ6 »ν Ιρωτβμεν ιΐ χάνι·
  χε ιίς χήν 'Αμιριχήν. Γιά μβς
  έίβ ί,ν χάνειε ιϊ. Φ 'Αμιρι
  χή«, ι!νε χ«>ά χοιμωμίνο. Είμεθα
  βεβαιοί Βΐΐ β* χρβιήοιτε ψλά
  ιβ βϊοβημβ χαΐ την δπ
  νιιαν ιΐ)ς χΒ«τ.ιοι*1ί ί
  μονον πρίγμβτο. ζητβθμεν «τιό
  οΑς: νά βγατιΛτε την -Ι»Ρ»^
  χά ι ν* μ*)ν λ»ίσμον^ιε την Βλλά
  δ». (Χ·»ροχροιήμα«). Κ«1 βι*
  τα !6ο είμεθα ίέδαιοι. Τό πόθον
  ίγαται φ 'Αμεριχήν τβ δλίπο-
  μεν άττό τα τβη *«' εθιμά οα(,
  τα δηοΐβ 4ποχιήί«ε ίχιΐ «1
  απο τα λόγιο-, τα όποΐ» ή<(ύ οομεν άπι'ψι άηό τίν χ. Τοιμπί- Ε—ν. Το Βιι Ιίν λησμονεΐτ· την Έλλάδα ι6 βλέπομεν βκίμη χ«λ· λίιιρα ίφ&Ο εΐοθε Αί*. "Αν ιΐ- χατε λτ)ομο^οη ήν ΈΧλίΙ<τ, ϊέν 6ά ήχεοΡε ποιΙ. ίβς ι& ν,βμαι τό «χαλβς ώ{ίίοχτι», οας ΐϋχΓμκι νά περβοπ· ΙΚπ δοον τό ουνβνόν καλλίτερα. Σ&ί ιδχο μαι ή μάλλον ιΐμκι β|6αιος β¬ ίαν θά φύγΐν-ι Αϋο έδβ νά φ6· γετε |ΐε χίποιαν λΰηην χαΐ νο σ.»λγίαν χά Ι έ*χιΙ πού Ηά κΛΐε V: βυμήσΡε το τκξιΐϊι οας χαί ..ν ολίγον χρόνον πιύθΐπερά οετε ίδ* πέρα ώς Ινα ωραίον 9 νειρον. ΠΕν» είς δγείαν Βλων σ*ς χαί ιυχομαι είς Ελαυς χ»Ι είς τάς οικογενείας ο*ς χαί είς νδ» Ελληνας τή; 'Αμεριχής δγείαν, ΐροχοπήν, πρόοδον χαί ηλίθιον, ,ίφςθ τόν έπιθυμεΐτι, άλλά προ παντός νά χραιβτε πάντα μέο* ίί την ψυχήν οας τα ίδανιχά %ς .Μηνιχής οΐ>ς χαταγωγής. (Ζ«)ΐω
  χραυγαΐ χβ.1 έπευφημί* ).
  Κατόπιν έλαβε τον λόγον ό 6
  φυπουργίς τοθ Τύποα χαί Τού
  ριομοθ χ. ΝιχολούδηΓ, Βοΐις ιίαε
  .ήί
  «Ακούεται ηανταχοθιν χαθ Β
  λας ούτος τάς ημέρας δ άν.ίλα
  λος ! μας. Καί 8
  λα τα 5λλα μ»ζ(: ή Ιννοια τοθ
  χράτους, ή Ιννοια τοθ χαιλιθ, ή
  φιλοτιμία τοθ πολΕτου, ή πειθκρ
  χία, ή τάξΐί, ή ιδγενής ίμιλλα
  τβν Ιδεβν. Την Έ>λα5α δλόχλη
  ρον Ιμάοτιζεν ή δημαγβγία χαΐ
  ή βυναλλαγή. Ό λαός ήτο τβ άν
  τιχεΐμενον τής ΙχμεταλλεόΌενς
  ϊ Ε δΐ
  αι έΜρ
  μ ή μ
  χομματιχβν μιριϊων, ο Ε δποΐ
  Μ^ δώ Ιδλ
  μ
  διιαώνουν Ιδεολογι
  ί
  χβ(, ουμγώνβυν ουοιαατιχΑς είς
  ιήν έχ περιτίθΐτής νομήν τής έ
  ξουοίοτς. Έ πσλιτιχή ζωή ϊέν ήτο
  πλέον παρα Ινας άτελεύιητος
  λος χύχλος α^ναλλαγής με
  έχλογέως χ«1 έχλεγομένου. "Ο,τι
  δέν ήτο ψιυδήί δπόοχεοις, άθίμι
  τος παροχη', ακαταλη τοθ Βημοβί
  ου χρήμχτος, έξαγορά συνειδήοε
  ών, δέν ήίο κολιτιχή άρετή,πολι
  τιχή Εχανότης. Καί ιθΐω οιγά—
  οιγά έΊδ ιί παραγματιχοΙ, ι Ε ου
  νειίηπΐ πκλΐΐαΐ, άηδιαομένοι ά
  πιΖχον -ι&ν χαλπ&ν μέχρις άνα
  λογ'ας ουχνά χαί 40 ι (β αμεΐοχοι
  πλέον χαί άδιαφοροι πρίς τόν δή
  μόοιον βίον (.Ε ϊύο πίλοι τής πό
  λιτιχή; χαί χοινανιχής μας δρα
  ίίιητες απέβαινον ή δημα^ω
  χαί δ χομμουνιομός. "Ο,τι ή
  το πατρίς χαί χράτος χαί παρά
  δοοις χαί ήθιχή προιχάλει θλώμ
  ματα χαί ίμπαιγμούς, δ,τι ήΐο εί
  θή
  λιχρίνεΐίχ,
  ήθιχή
  Τό άλλοτε μικρά πσιδΐ βέν ά
  ναγνωοΐζει τόν δλλοτε νεαρό
  καθηνητή. Ό ενας Ιλεγβ
  στόν άλλο τή μοιροΐοτ—Λλλο'
  μονο!—έπιφώνησι:
  —Πβς δλλαξβί!
  Θυμήθηκα τούς υελαγχολι
  κούζ στΐχους ενός Γάλλου ρω
  ααντικοθ, τοθ Μυρζί:
  ΕΙ 1β Μγβββττβ ςιιι' βΐΐβ η'
  (63Γ. ρββ ρ1ΐ!3 βΐΐβ
  άίβββΐΐ: ςιιβ ίε η' βίβΐβ
  (ρ&3 ρΐαβ ιηοίΙ
  ΆφοΟ ξβμου5ιάσ?μβ λΐγο
  άπό την πολθωρη αΰτοκνητά
  δα χαί άφοθ μέ τή βοηθεία
  των υποχρεωτικών φΐλων τοθ
  τους κι' άδισφοροθν τελείως! ΛυκεΙου έκανονίσαμε ·<σ τής γιά τό θορυβΔδβς πέρασμά! διανυκτερβθσεώς μας, ξεκινή ματς. Είναι €θΙ άνθρώτιοι οί άγνοΐ κι' άνέγγιχτοι τής πλά· σης, πού σαν τα δένδρα άν- θίζουνε καί σάν τ* άγρΐμια οΟνε>, όπως λέει 6
  ? «Άσάλευτης ζ
  έμπρός είς τόν έχλογία, άπετέλει
  ήλιθιόιηία. Καί ή χωρ» διηρημέ
  νη, πκρέοαουβχ άπλ τα μίοη, φ»
  νατιχή ίχατίρωθεν, τυφλή, Ι
  μόνον είς τόν στίβον τβν χινημά
  των χαι τβν άπεργιβν, οΕμορρο
  οθυοι χαθημερινβς διά νά έγχατα
  λεΐφ6ή μίαν ημέραν άΌπλος, πε
  ρΐφρονημένη, ίσΒενής. 'Αχόμη β
  λίγον χβΐ ή 'ίλλίς θά άπετέλει
  άνάμνηοιν χράους χβί χοινωνία; ίαηίην ©Ι Π08 τηηίαηιντ ίη
  ίΐΐίβ. ΟΙ καιροΐ άλλάοσουν
  ) Γ καί μοζ( μ' οΰιούς κο( έμεΤςΙ
  ποιητής
  Όοό προχωροθμε πρός τή
  ΓερΑπετρο ή βλάστησις είναι
  ζωηρότεοη καί τό μάτι μας
  άναπαοεται πάνω σΐό πλού·
  σιο πράσινο, πού συναντοθμε.
  χωρία, πού περνοθμε, 8εΙ·
  χνουν Φανερά την νοοτροκΐαν
  των Γβραπετριτον. Όλα,
  πρό πάντων είς τούς κεντρι·
  κούς των Αρόμους, έχουν χά-
  σβι τό γνήσιο χρωμα τοθ Κρη-
  τικοθ χωριοθ καί, ιβ βοηθΒ'α
  τοθ μπετόν, 6χούν προσλάβει
  την δψν κακόν ιιικρογρσφι©ν
  επαρχιακήν πόλ€ων, ΟΙ ρο-
  μαντικοΐ τής παρέας κατηγο·
  ρρΰν τούς Γερατιετρϊτες γιά
  την τάσι τους αυτή πρός «£■
  ξευρωποΐσμόι» των χωρίων
  τους, έν ώ οί πιό πρακτικοΐ
  βρίσκουν^ως ή πλατωνιχή συμ
  πάθε'α πρός τα τΐάτρια έλατ-
  τώματα, πρέπει πιά νά υπο·
  χωρήση στΐς άνάγχες τής ση
  μερινής ζωής. Μ' αυτή τή συ
  ζή'ηση διατρέχομε τόν κάμπο
  τής ΓεράπετραΓ, πού,'ναι κα-
  τάφυτος άπό έλιές, βχι ομως
  ΰτιως θά πρέπει περιποιημέ-
  νες.
  Περ' β πιά ή τρΐτη μβταμΕ-
  σημβοινή ωρα, δ τα ν φθάνωμε
  στή Γεράπετρο. Μέ (κανοπο η
  ση παρατηοοθμβ τα ώραΐα
  σπΐτια καί τούς καθαρούς
  δρόμους τής πόλεως. ΟΙ μάθη
  ταΙ βλέποντας τόν κόσμο νά
  στέκεταΐ καί νά περιεργάζε·
  ται τό πέρασμά μας, τραγου-
  Βοθν 8σο καί πιό δυνατά, ά-
  διαφορωντας γιά τίς παραφω
  νΐες τους.
  Σισματοθμε στήν πλατϊΐα
  πού βρ(σ<εται ίξω άπό τα Δι κασιήοισ, τα όποΐα Οπως καΐ της Νεαπόλεως είναι ύιο- λεΐμματα ττ]ς ένετικη"; άρχι- ή καί καθΐζομε σ' ένα καλό βιπλανό καφενεΐο γιά νά δροσιστοθμε δστερα άπό τό καταμεσημεριάτικο τα ξΐβι μας. Ό Μανόλης, τό γχαρσόνΐ τοθ καφενεΐου, μβς ηεριποιβΤται μέ χάποισ, νά ποθμε, ύπεροπτική ουμπεριφο ρά, άσυνεΐθιστη σέ γκαρσό νια. ΜοΟ κάνει έντύπωση ή Ι οιορρυθμίσ, κι' δταν άργότε ρα έρώτησα σχετικά, ίμα θα βτι ό Μανόλης εχει σΐή Γεράπετρο Φήμη πσροιμιολό γου χαί πνευματώδους άν θρώπου. Φανβρό λοιπόν πως ό Μανόλης τ ό 'χε πάρει άπά νω τού, κι' εθεώρει τό έπάγ γελμά τού άνάξιο γιΛ τό πνεθμα τού χαί τόν έαυτό τού, μιά «παρηγκωνισμένη άξίο» Μόλις έχομε καθίσει καί άρ χΐζομε νά κανονΐζωμε τα ή οιανυχτερεύσεώς μας, δταν ό ενας μετά τόν Αλλον ίρ χονται καί μάς χαιρετοθν διά φοροι, έκ πρώιης ΰψεως άγνω στοι. Είναι πσλιοΐ μαθηταί τοθ «Κοροτ;» καί μέ κάποια συγκίνησι ίρχονται νά Βοθν τούς παλιούς των δασκάλοι^. Μ' άλλοΐμονο· ΐεαιροΓα —«· σαμε 8λο>, μαθηταί καί καθη
  γηταΐ, γιά νά έπισκεΦθοΟμε
  τόν θβοφιλέστατον Έπ'σκο
  πον Ιεραπέτρας κ. Φιλόθεαν.
  Σ' βνα άτιλό μά δμορφο σττΐτι
  χοντά στήν καραλιακήν όίό,
  6 Θίθφλέστατος μάς ύπο&έ
  χεται μέ μίαν άληθινήν άγά
  πην καί μέ μίαν άνυπόκριτην
  έγκαοδιότητα.
  Μάς γοητϊύει άμέσως μέ
  την ωραίαν καΐ σεμνήν τού
  μορφήν, μάς γοητίύουν βμως
  άκόμη περισσότερο τα λόγια
  τού. Μέσα σϊήν κομψή χαί
  εύρύχωρη βιβλιοθήχη δπου
  μάς δέχεται, τόν άκούομβν 8
  λοι ά μάς μιλή γιά τίς ά ντί
  λήψεΐς πού πρέπει νά έϊχ κά
  θε ύγιής πνευματικώς άνθρω
  πος γιά τή θρησκεία. Μάς ά
  ναπτύσοει ποΐαι πρέπβι νά
  είνε οί σχέσεις Σ^ολεΙου—Έκ
  χλησίας κα! μάς άνσφέρβι τό
  παράδειγμα των Αμερικανόν
  σπουδαστων, οί όποΤοι δπως
  μσθαίνομε μέ άρκετήν Ικπλη
  ζιν άπό τόν θεοφιλέστατον,
  παρακολουθοθν τακτικώτατα
  τάς έκκλησιοσπκάς τελετάς
  καί ίχουν βαθείαν συναίοθη
  σιν των θρησχευτικων των κα
  θηκόντων, τόσον βαθείαν ωστε
  νά περιφρονήται καί νά έγκα
  ταλείπεται έκεΐνος πού τα πά
  ραμελεΐ. Έδω είς την Έλλα
  δα, μάς λέγει χαρακτηριστι
  κά, εί μοντέρνες καί διανοοΰ
  μενες τάξεις νομΐζουν άοφα
  λος πώς τό νά εκτελή κανέ
  νας μ' εύλάβεια τα θρησχευτι
  κά τού καθήκοντα είνε χά
  πως... όπισθοδρομικό...
  Μάς μιλεΐ δστερα ε(οι>ώτε
  ρα γιά την θρησκευτικήν όργά
  νωσιν των Έλλήνων τής Ά
  μερικάς καί μας παρουσιάζει
  διάφορες χαραχτηριστικές φω
  τογραφΐες των ναών χαί των
  τελετων των τόσον ώραΤες,
  ώστε κάποιος άπό μάς τολμά
  νά υποστηρίξη πως Τσως η
  άγάπη των Αμερικανόν στήν
  έκκλησία νά όφεΐλεται στήν
  τελειότητα τής οργανώσεως
  της. Βλέπετε ή Έλληνιχή φ;λο
  τιμία δέν ύπογ,ωρεΐ ου:ε μπρο
  στά στό Δεσπότη
  Έν τ$ μετσξύ μάς προσφέ
  ρονται διάφορα πασχαλινο
  δαρα, τα όποΐα άν καί ώραΤα
  Ε έν μάς έγοήτευσαν τόσο, δ
  σο η γλυκειά όμιλία τοθ Δέ
  σπόιη. Ή νεαρά σχεαιχας ή
  λικΐα τού, ή ώραία τού έμφά
  νισις, οί^θελκτιχοΙ τού τρόποι
  και πρό παντός ή θερμή όμι
  λ[α τού, ι ής οποίας ή έμβρί
  θεια μσζΐ μέ τα πολλά β βλΐα
  πού περιβάλλουν τόν θεοφι
  λέστατον, ύποδηλοΐ την λαμ
  πράν μόρφωσΙν τού, είνε γιά
  μ άς κάτι τι τό ίξαιρκτικό. Κι'
  έν ώ δταν μπαίναμε στό σπΐτ
  τού, τοθ φιλίώσσμε τό χέρ
  μέ κάποια τυτηκόητα, δταν
  βγαίναμε τοθ τό φιλούσαμε
  μέ εΐλιχρινη θαυμασμό καΐ ά
  γάπη....
  Μετά την επίσκεψιν, ποό κά
  μααε στό Δεσπότη, περί τίς
  4.30' τό άπόγευμσ, έπιβ,βαζό
  μαστε πάλι τοθ αύτοκΐνήτου
  γιά νά έπισκεφθοΟμε τή «Γριο
  Λυγιβ», τή νέα εύιή καί πό
  λότιμη πλουτθφορο ιιηγή Τ1)ς
  ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΖ ΜΙΛΑΤΟΥ-
  61 έφβτειναί έορταΐ τής
  έπετείου τοθ σφαγισσμοθ των
  χριστιανών μαρτύρων τοθ σπη
  λαΐου τής Μιλάτου ίδωσαν
  τόν τόνον τής Ιστορικής σημα
  οίας πού ένέχει ή έπέτειος ο Ο
  τη κα( προσέθεσαν είς την
  Λρα>ΐ>ήν πράξιν των πρωτοπό
  ρων τής ελευθερίας τής α(μα
  τοβαφοθς Κρήτης μίαν άκόμη
  σπονδήν, τόσον δικαίαν άλλά
  καί έκιβίβλημένην.
  ΑΙ έορταΐ αυταί στεφθεΐσαι
  υπό πλήρους επιτυχίας χάοις
  είς την Εθνικήν νεολαίαν Νβ-
  απόλεως καί την συμβολήν
  των άρχων τοθ γείτονος,
  ν θά επρεπε απλώς μόνον
  να βπαναλαμβάνωνται κατ'
  ι τος. Είς τόν τόπον τοθ φρι·
  χτοθ μαρτυρίου των τεσσάοων
  χιλιάδων χριστιανών ποθ έπρο
  τίμησαν την σφαγήν πα^ά την
  ατίμωσιν θά επρεπε νά άνε-
  γείθ[) μνηαΐΤον (σάξιον τής
  μεγάλης των θυσίας, μνημιΐον
  καί ναός μαζύ διά να διαιωνΐ
  η την φωτεινήν τροχιάν ποθ
  διέγραψε ό ποταμός τοθ χυ
  θέντος τότε οΐματος ύπέο
  των όοίων κα( (βρων τοθ Γέ·
  νους, χατά την μαύρην νύκτα
  τής φοβεράς δουλείας των
  χαχακτητων.
  Ρπτομεν την Ιδέαν τής α¬
  νεγέρσεως τοθ μνημείου τού
  τού εΓς τό στιήΧαιον τής Μι
  λάτου, τώρα δπου είναι πρό
  σφατοι οί έντυπώσεις τΰθ έοο
  τσσμοθ καίπρόσφορον τό Ι-
  δαφος πρός πραγματοποίησίν
  της.
  ***
  ΜΑ8ΗΤΒΝ ΙΥΜΠΛΟΚΗ·
  Ανεγράφη χθές ή εΓβη
  σ ς τοθ άλληλοδσρμοθ μάθη
  των συμπλα*εντων διά λό
  γους έρωτικής άντιζηλίας καί
  ό τρσυματισμός διά μαχαίρας
  τοθ έπεμβ&ντος διά νά δια
  χωρίση τούς δύο συμπλεκομέ
  νους τρίτου, μαθητοθ έπίσης.
  Τό πσρήγορον είνε βτι ό ά
  νασπάσσς την μάχαιραν έρω
  τΤλος νέος δέν έτρσυμάτισε
  αλλους συμμαθητάς τού, διότι
  είς τόν τόπον τής έρωτικής ά
  λεκτορσμαχΐας, «Τς μόνον πά
  ρέτυχε, τρίτος. Καί'αυτόν τόν
  ενα έθεσε είς σοβαρώτατον κίν
  δυνον διά τοθ φονικοθ δπλου
  ποθ έκράτει άντΐ γραμματικής
  συντακτικοθ, ό σύγχρονος
  μαθητής.
  ΤΙ 2ΥΜΒΑΙΝΕΙ;
  'ϋ«ούοαιμεν νά λέγεΐαι δ πό
  ΐύιτον παραπόνου χά Ι διαμαρτιι
  ρίας δτι τό γραφείον τοθ Τ.Α.Κ.
  Β. έν τζ πόλει μας λειτουργεΐ τό
  οον πλημμελβ; ώΐτε νά δυοχεραί
  νεται ή Ι/χαιρος πληρωμή τβν
  Ιερέων, δποχρεαυμένω^ πολλάκις
  νά μένουν έηΐ ημέρας είς ιήν πό
  λιν, Βιιου Ιρχονται έχ τβν χωρίων
  των, διά νά λάβουν τα δλίγιοτα
  Χίήματχ τής μιαθοϊοοίρ·; των χαθ'
  ίαχψ τριμηνΕκν. Διν γνωρίζο
  μέν τί άχριβ§ς ουμβχ(νει. Έν πά
  ση δμ«ς περιπτώοει φρονοθμεν
  Βτι θά επρεπε νά γίνη Βτι έκιβίλ
  λεται ω3τε νά μην άχουοθοθν πλέ
  όν είς τό μέλλον παρόμοια καρά
  πονκ. ΤΙ λέγει ή αρμοδία δπηρι
  οί α τής Μητροπόλεως
  ΗΤΟ ΚΑΙΡΟΖ-
  Ή ρύθμισις τοθ ζητήμα
  τος τοθ ΚραπχοΟ λαχείου,
  κατά τόν πλέον έξυπηρετικόν
  διά τό κοινόν τρόπον, δέν ου
  ναται νά παρέλθη έν σιγβ.
  Τώρα δπου έξέλειπον παντε
  λώς οί πληγαΐ των παντοει
  δών λαχε'ων, κυρίως έκείνων
  τοθ κιτρίνου τύπου πού έξε-
  μεταλλεύετο άνοσίως τόν άφε
  λή κόσμον, ήτο καιρός νά ρυθ
  μιοθή τό Κρατικόν λαχεΐον
  κατ' άντάξιον τρόπον τοθ ση
  μερινοθ Κράτους.
  Γεράπετρος. Σΐό αύρΐανό φθλ
  λο θά γρόψωμε τίς έντυπώ
  σεις μας άπό την επίσκεψιν
  σύ·ή καί μερικά γενικά γιά
  την άρχαΐα καί τή σημερινή
  Γεράπετρο.
  Μέν. Παρλαμ«{
  ΣΗΜ. Σέ περασμένα σημειώμα
  τα έγρά^η: »αΪ8 βββΗβ άντΐ &αΐ»
  •ςιιΙΪΒ, αίχμηρα άκρογιάλια αντί
  ούχμηρα καί ό Γσλλος καβηγητής
  ΟΙ έγράφτ) £)οπ. Μ. Π,
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ·Η
  Άννυ "Οντρα στήν τελευταίαν Ι
  καί σπαρταριστή δημιουργία της:1
  • ηεσποινΐς Προιστσμένη (Όπεοέτ
  τα. (Κατάλληλο καί οι' άνηλΐκους'.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  *♦*
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό Γερμανικό
  άριστούργιμα Έεχασμένα ΕΙδωλσ»
  ποωταγωνιστοθν Ρενάτε Μύλερ
  Ντορόθυ Βήκ Μ. Μιΐωνέν. Έκτόο
  ττρογράμμαΐϋς Ζουρνάλ,
  ***
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον νέον Εργον
  αύτοτίλίς.
  ***
  ΝΟΥΛΛΚΑΚΗ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό σύνΰημα τής
  χαβάς, τοϋ νέ-
  λΐου, τοϋ κεφιον
  μέ την τσαχπίνα.
  ΑΝΝΥ
  ΟΝΤΡΛ
  στήν τελευταίαν
  καϊ στταρτοριστή
  δημιουργία της:
  (Κατάλληλον καΐ δι'άνηλίκςυς)
  'Γκτές κρβγρβμματος
  Ζ0ΥΡΝ4Λ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  έναρξις νού βιάαου:
  ΑΝΝΑ! ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
  ΜΑΝΟΛ12Τ. ΚΟΝΙΟ!
  ΗΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-«ΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΖ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΜΟ'. ΗΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Δεχεται
  τβυ, 6ββ(
  ΑΦΗΝΑΙ.
  Ιν τ·)
  Πειραιώς 17ί'
  Τηλ. 52.379
  2ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΖ»
  Δεχέμιίοι παραγγελίας ψητβΰ
  γ ι* βηίτια, δια γκύματα (ςβχιχά
  κλπ.
  Δια τβύς κ. μ. Πελάτας ένγυύ
  μιβα ηίντοτε βρίοχο φητβ, χο
  χβρίτοι, έξαιρΐτιχό χρασΐ, νεχταρ
  Κβ1ρ«τοΙα μβσχάτη.
  Μίι χάνετβ χοπρό. Έπισχεφβήτ·
  μας (Ιναντι ηαλαιάς ΝομαρχΙας)
  παραπλεύρως άντιπροοΝπ«1«ί οί
  Ζοτπάντι.
  ΙΟΑΝ. ΧΚΟΥΑΑΖ
  ΣφΡΑΓΙΔΕΣ
  ____ΪΑΣΐ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΛΓΙΚΉ
  ΒΑΣ ΙΛΙΣΣΑ
  ΙΙΡον
  ΣχΙί πέντε τα πρβϊ οέ ώ
  ρα δηλαδή δποιι ΒΑ-χ 6πτ]ρχε
  φάδος αυρροής θεατ&ν, διχατίο-
  ϊήιιοι {ουράν τό θθι»α, πιύ
  χαΙ Ιθϊράδΐζΐ, Ι«ς τή
  σχέλα τοθ διχβατικοθ μεγάοου
  ίπου άνεγνώαθΐ} ή άπέφαοις πού
  την χατιΒ!χ;ζ< νά μασπγωθς χαΐ νά απγματιοΒη^ μέ άναμμινο οίδΐ ρο. Άλλ' ουΐή?έ' ήταν γυναΐχα* ή'αν μιά μανιαομένη λίαινβ πεδ χρβυγές. ΟΕ βριοιές χαΙ ο[ χά τάρες τ—ς. εναντίον «Ο βαοιληοΐ, «Ο χαιδιναλΕβυ,, των διχαστβν Ιξύπντ)σαν τεας πιριοΕχβικ. Έν6- χιοζ*''. ϋάγ^οανιν, έχληταιθσΐ' στό τΑλ-ς άναγχάβθηχαν νά τΐίς οχίαευν τα φορέματα γιά νά νί}< ΐπθέθΐυν την πυροχ'Μμένη οφρα γΙδ«. 'Αλλά τή οτιγμή πιυ τό χά τοοόκχινα μέταλλο αγγιξε. τίν ώ μέ τίς, αύιή έγύριαε μ' Ιναν ά"· γρ ιο οποσμί, φανιρώνοντας δλτ} τή γυμνότΐ}ΐά της — πρός μέγα λην χαράν τβν θεατβν π«υ αίχι- οαν νά μαζιύω'ται — χαΐτό «Κ» —«υλίφτρα»—ΙπετυττώΡη ατό ο ί) θβς άντί τι Ο ώμον. Ούρλιάζοναζ αάν λυααασμένο θηρίο τό βθμα ό' ίήμιο χ' Ιπειτα έλι- Σΐν πτβμα την ϊαυρον αι ή Σαλπιτριίρη ϊπβυ, σύμκωνα )ί την άτΐίφααι, Θ1 έδούλιυιν Βλη τ—ς τή ζνή, φοΓβντβς Ι/α γχρ[ ζο ρ«Οχο χά Ι ξυλοπάποϋτοα χαΙ τρ άγοντας μοναχα μαθρο ψ»μί χαΙ Μόλ:ς Ιγινον γνκο'ές ιί μ ] ή συμπάθεια ίΡων Ιοτρίφ- ξαφνιχα π^ίς ιήν τυχοδιώντριοτ, την «2 θώε» ν έ λά Μετ Ή άριοτοχρατΐα Ιτσΐ μιά νέχ μορφή δια- εναντίον ν ι); βασιλ'ο- οψ: την άποϊιιχτιχήν οκμπαθιίας Πίίζ τό θ <τδ ΤΓΒΥΐχέ 6θμα> ικυ ^μ
  δ 6ασ'λιν?ς θιψίς... Ό δ(υξ
  ά ώά
  ή η
  ΙρανΡ,ίλοιιΙ ιδγενιίς Ιοτελναν
  δ&ρα ονή φυλΐχχισμίντ), χαθςμΐ
  ρινβς ηολυπλή άιϊξ;α μ 1 τα έμ
  βΐήματα τ§ν μΐγβλων οίχογι>εί·
  Αν ίοτάθμιυαν μπροατά οτή Σιλ·
  ί) Ή τελευταία λέξις τ<]< οιή παρΐαινή χοι^ωνί» ή¬ σαν 11 Ιπιοιίψε'ς χαΐ ή συνομι λί« μ έ αήν χαΐαδιχο. ΚαΙ τ) ή γουμίόη ιής φυλαχ<[ς χατίπληχττ) αΐνκγνώρισε μιά μίραάνάμισα σΐΙ( πονιτι»ές Ιπ οχέκτριις μίαν άηό τίς χολλίτιρΐς φ!)ες τής βσο: λ'ο3Τ)(. την πριγίή-τΐσαϊ νέ Λϊμ ηάλ. "Ηΐ«ν ϊιχή ιης Ιδία νά ηάη ή, δπως ήρχισεν ίμίσως νά ψ:θυ ί«ήγε κατόπιν μυστικάς ιής Μαρίας—Άντουκνίτ τας. Ή β/ήθεια ιΙ»ι τώ; δ παράχαι ρος αυΐίς οίχτος ά°ρχ'σε νά οχιάζη άχίμη πιριαοίτιρο την δτΐίλτ,ψ τής £ασ λ!σοης."Ολος ο κ'ομος ά-, χιοΐ νά διερ» αϊϊΐ τί Ισί^μαινεν :ΰτή ή βλλόχοιτ] ουμηόνια, Μή Γεν ιΓχΐ ήϊυχη τή θϋνείϊηβί της ή δαοΐλιοσο; μήπ»ς έπροοπαθοθοι νά ΙλΒΐ(| χρυφά ο! συνιννίηαι μέ τα «θθμί> τη<; ΟΕ ψ!θυροι οί δια δίοΐις — εγίνοντο π στιυτά Καί ίιαν, ΰσΐερ' άπό μεριχές έ δδ^μάδις, άΎνβσΐοι ήνοιξαν τ6· χ τα τίς πίρ·ις τής Σιλπετρέρης κϊί ή νέ λά Μοτ «πίίρ^σε μ« ο ηρ ω!βς άπό τό κι)λ! της χ' Ι φθασι σ.ήν ΆγγλίθΊ ίλο το Ον· ρία: έπαροιΒΐχαταν τ ώς μονάχα ή β:ο!λιοοα ή?κν |ν»(νη πτΰ Ι3»οι τή ·ψ λινάδα τη(» χβΐ τ&Οτο γιά νά την ιίιχαριο.ήση Ιπΐιδή ή γυ ναΐχα ού ή έπροιϊμησπ νά θυσια- σδΐ παρά νά άπο*α)ίψη οτό δι· χοιοτήριο ιήν έ οχή ή -ή ουνενοχή <ής 6ααιλ(σο~ς στήν δπίθισι τοθ πιριδιραΐου. Ή ίλήΒεΐα ι[>ε τώ; πιο δίλιε,
  πιό Οπκυλο παιγνΐδι βπί ιή
  > Μο ?έ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 15 ΜΑΊΌΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46
  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΧΙ
  Πήρα £να νρομμα χθές γεμάτο
  σπαραγμό καί πόνο. Προέρχεται ά ' τββ9ά3αε
  πό άγνωστό μου πρόσωπο, ά«οΰ
  δέν £χβι όιιογραφή. Κι' αποτελεί
  όλόκληρη, σωστή έξομολόγησι. Ι
  Μοΰ γράφει: ι
  ΕΤμαι άκόμη Ενας νέος σχετικώς '
  —.'Ενας χιμκ*τζής έρ«τεύΐ-
  ται μ(εχν νέαν γυναίχα.
  "βναις πιλώπβς χιμπαντζής χά
  8ια«6>Β ά«4 χον
  «3 Α·.β|Βη0Ηλ,
  ϊέν
  θκνιλβμδίνιτο τόαβν ιδ<ολα, αν ί Ιπρέϊιδεν.... δ |ρ»ς. Πράγ Μίχιϋ (ιυ:0 ή"« τό δ'βμ» ύθήΜ 'Αλλό· δέν έξετέλεσα καί τό άνθρώ πινο χρέος μου. 'Αφήκα νά περά οουν τόσα χρόνια τής ζωής μου, χωρΐς καμμιά σχεοόν δημιουργίσ. Έξεκΐνησα μικράς, μ" δνειρα καί φουοατα. Μά είτε γιατΐ ύπεοτϊμη οα τίς δυνάμεις μου. είτε γιατϊ έβιάστηκα νά φτσσω σέ δυσκόλους σκοποώς, εΤτε γιστΐ άκόμη διόλεζα δυσκόλους καί κακούς δρόμους, δέν πέτυχα τΐποτε τό οημαντικό. Εσπασαν τα φτερά ^τής φαντασί μ ραβέν Β τού ρ νά τον ουλλάβουν, μέχρις ·*·** ι!ς ωραίαν έρ,ηαιχον νέαν. ΚαΙ... φ ^ής φ άς μου, μέ έτσάκισεν ή κούρσσις κι' ίπεσα νουαγόΓ θλιμμένος. Τώ οα πσλαΐβω μέ τίς τεράοτιες δυ νόμεις κοΐ τίς δ,σκολΐες τής ζωη"ς. ΠαλσΙβω κοΐ μέ τ^ν εαυτόν μου. ΝσΙ, μέ τόν δθλιο έσυιό μου πού τόν μαστιγώνει άλύπητα τής α6 στηρής κοΐΐ δΐκαιης κριτικής τό κνοθτο. θέλω νο αύτοσυν^εντρω Θω. Νά ττερισυλλέξω τα νΰρω μου ναυσγισ, Να άνακτήσω τίς δυνά· μεις κοΐ ιή θέλησι. Κσί νο οί»·ο Βομήσω άττ' άρχής ώραίων όν εί ρων ΐταλάτισ. 'Αλλά μέ ζώνει ή μοναζια. Ή αορυθμη ζωή μοί1, έδηυιούργησεν ϊνα τεράστιο κενό γόρω μου, Δέν ϊχω Εναν δνθρωπο νά τοθ μιλή· σω, Νά είπω τ£ν πόνο μου. Τα σχέδιά μου. Ν' άντλήσω άπ' ού¬ τον δυνάμεις. Νά ίυπνευοθθ" νά τονωθώ άπ'-ντήν άγάπη τού. ΚαΙ δμως μαθ χρειάζετοι ούτή ή ίξο· μολόγησι γιά ν' άλαφρώσω τή βα· ρυμένη συνείδησί μου Πά νά κι- νήσω έξαγνισμένος πιά γιά νίεί ώροΐες προσπάθειες, γιά ιογενικέ'ς δημιουργίες. Μόνος τιολ?ές φορέο, πηγαΕνω στ' άκρογιάλι κοΐ έκεΐ φωνσζω, λέω χά οχέδιά μοί1, κλαίω τό χαμένο μου κοιρό. Κι' Αλλοτε πάλι μέσα ο έ λαγκαδιές, ψάλ>ω τής νεας μου ζωίΐς τό τρα.
  γοθδι 'Αλλά άντί γι' άπόκρισι έν·
  θαρρυντική, Ερχεται ώς τ' σύτιά
  μου τό μεθγκρισμα τής άγριεμένης
  θαλάσσας κοΐ ό άντΐλαλος τής
  φωνής μου οτώ φσρόγνσ, σάν εί-
  ρωνΐα κοΐ σαρκασμότ! Γρώφω λει
  τιόν τώρα σ' έοένσ. "Ισως τούλα
  χιστο ίσύ νά μ" έννοήΌης. *Η 6νσς
  άπό τοθς πολλοθς τούς άναγνώ
  στσς σου. θδναι γιά μενά μιά ά
  νακοΰφ'σι. ΚαΙ Θά μοΰ ίώοη ή έ
  ξομολόγησι αυτή νίσς δυνάμεις
  έμμανβς. Την η
  χαΙ έ·φ Ικ«(ν- Ι
  μ είς την θέαν τού την Ινηγ
  χαλΐοβη, ή'χιοΐ νά την φ λ| ·ίς
  τό ατίμα »αΙ ιί< τό πρέααικον. ιήν στιγμήν έχε(· θ 1 χ μ νην ο ή χιτο εκείθεν 1<ας λάξ δ οποίος Ισβειιαεν είς β'.ήΒει ίίν τη{. Ό π'θΐζΧΓς ώϊηνήθη αι δηροΕίσιιιος είς τέ ζωίλογιχόν χή πον, 4·φ ή νέα ήμιλιπίθαμος μΐ Β ιΐς, 1<α σταθμόν πρώτην διά νά Α6 —Πρ«τοτυΐτ·ς τροπος αύτο κτονίας. Είς τό Ε.λάγχιφ9ρντ, τ*)ς οτρία(, Ινας Ιργάτΐ)(Ί ό-όμβτι Βι· οίτσνιγκ, άηογοητιυμένΕς άττί την ζαήν, κατέφυγεν ιίς Ι-α ίθϋνήθη «όπον ουτοχτονΕτς. Έπρομηθιαθη 40 χιλά ΓναμΕτιΒες', τα ι'ς τό οπΐτι τού χαΙ ΙΒεαε Ή Ι*ρτϊζις 6ητ](ξε Είς ή α 6 χ-λιομέτΓβν (Ε δελοπίνα ί ίβ *ες δ/ ών τβν ςίκιβν πολλά Γ έ χτΐρια διίατησαν σ-δΐ ροτέρας ζημίαί. Έννοεΐται άκό τίν Βιρίτσνιγχ δέν άπέμιινεν «δτε >Χ»««·_________
  καί πσρηγορία».
  ΤΙ νά προοθίσω στό γρίμμα αύ
  τί; Είνε τίσο βοθειά άνθρώπινος
  ό τιόνος καί τό δρ σμα πού κρύ
  βει οτΐς γραμμές τού. Τό παραδΐδω
  στή δτμοσιότητα μέ την έλπίδα
  πώς Τσως θάναι διδακτικό κοί χρή
  σιμο γιά δλιυς ίκείνους πού σπα
  ταλοθν τόσο άπερΐσκεπτα τή ζωή
  των χωρΐς νά σκέπτωνται δτι Θά
  Ελθη κόποτε Ί ώρσ τής μετανοΐας
  καί Εέν Θά βλέπουν γύτω των πά
  ρά υυντρ'μματα π' άπέραντο κε
  νό, Μ.
  Βνκ πολόχροτον
  Ιστορικόν 8ρν«ν.
  ΑΥΟ ΑΑΕΑΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  Το9
  ΜΐριμΙ
  243
  Ή πίρτα ά'ναβι, χαΙ οί
  βάλ Λ
  ρ
  που ιίχαν βάλΐ'
  '
  φ
  έμπίϊιζκν
  νά βν,οθν άη' έχεΤ "Αν έ«ιχ«ρσϋ
  ααν νά πηϊήσουν άκό χά παράθυ
  οοι, έπεφταν έπ*να> ατίς φλίγΐς ί
  επάνω αΐίς λίγχις. Τ4τι είϊχ
  Ινα φριχτο θέαμχ. "Κνας αημαιο
  *ό?ος με δλη την πανοπλ(« τού
  δοχΐμασι νά πηδήση σιν τοδς ί'·
  λους άπό 1<α οιενο παράθυρο. Ό θώραχάς τού ιίχε χ£τ» χάτω, χά τί τή μίδ* που αυνειθίζονταν χδ τ», ίνα ΐίδος σ4ν οιδεοένιο χοντο φεύοτανσ, Πού αχέπαζι Τίύ; Ι»η ρΐύς χαΕ την χοιλιά χαΙ φάρδενι αάν τί επάνω μέ?ος ενϊς χωνΐοθ οε τρόπο πίύ νά μπο?η~ χανένας περπκτ) ελευθέρα. Τό παοάθυρο ίέν ήταν άρχιτΊ φαρδυ, ώ «τε νά μπορίοη νά περά οη αυτό τό μέρος τοθ όΐτλισμοθ Τκιι, δ ίέ σηυαιο^βος, άπό την Τϊρα>ή τοιι, είχεν δρμήοει μέ το
  βρέθηχε μέ
  η
  το πιριαοίτιρο μέρος τοθ χορμιοθ
  τού Ιί», χωρΐς νά μπορή νά χι
  νηθξ, σιν νά ή:χν πΐααμένος μέ
  α» οέ μ·ίγγανο. Ώ
  γες χον ΙφΒιναν*
  λί 1
  ζτνχ
  Π,ΛΛΙΚΙΩΤΗ
  γ ή φγ
  δευαι τής νιε >ά Μοί ?έν μποροθ
  οί να μτ/χονεΐιθίθ» εί ΙχθρβΙ τής
  Μαρίας—Άντοικνίττβς. Δέ< ή ταν μίνον πιυ ή φύγη ΙχιΕνη |λυ οιν δ?»ν ιή γλίοσα γ6;» άπό τή «Οϋν§ν>όησι> μιτβξυ τής βχοι
  λ(:σης ΧαΙ τής «λέφτρας. Ήταν
  χι»ρί«ς 8χι ή χατάίίχος τηρατ, άτιε
  τί ΑονίΙνον, μκαροθσε νά πίρη
  τ άν (,όλον τής χοτ.ηγόροιι, νά 2η
  μοσιιύοη άτιμωρηπί τίς πιά ίνα Ι
  οχυνε; ψιυτιές χοί ουχοφαντΐις
  χά Ι ίπΙ πλέον — ίεί^μένιυ δτι
  κολλοΐ ή3*ν, σιήν Γαλλία χά Ι βτήν
  Ε&ρώπη, δσοι έκερίμεναν άποχαλΰ
  ψΐ:ς αυτιθ τοθ ιΐδοος—νά χιρδί
  ση πίλιν κολλά χρήμΐτατ.
  (συνεχ(ζβται)
  Δακτνλογράβο; αρτ!ως κατηρ
  τισμένη άναλαμβάνβι την κατ' ο!
  κον αντιγραφήν μελετΛν Μηχανι
  κων, ώς καΐ παντός εΐδους κε·
  μ*νου.
  (Πληροφορίαι εκ τοθ Δογιοτυρίΐ
  ου ρσβμ "^1
  ΝΕΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
  Τελεία άνκχβίνιαι; κρώην λβυτρβδ^ Βαρδάκη παρα χβ
  Γΐνΐ Τζαμί ΉραχΛκΙου υπο την διεύθυνσιν κ. ( Γ. Μβρή
  μέ τμϋμκ ΕύρωποιϊκοΟ «βΙ Τουρκικόν ρυβμοδ (χοιμάμι)
  κατ' άρέσχιιαν τϊιν πελ«τ&ν-
  Άμρκ πΐριπβΐηαις μέ £»ππρ·οί«ν ηρόβυμβν κβΐ τιμαί
  «Ι συνήθεις.
  Δια Τ€ϋς δνΰροις άπο 7—1 π μ. Διά τος γυναίκας άπβ
  1—7 μ. μ. χβΐ ουνεχεια βια τούς κν£ρ«{.
  Μόνον μια έκΐοπΐψις άρχεΐ ν« αάς πείση.
  Τέ» ώς αν» Λουτρόν ήρχισε τ&ν έργααιβν τ·ν
  την Δευτέραν 26 Απριλίου 1937.
  οντρ
  Δεσποινισ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
  Κατάλληλον χά Ι βι' ανηλίχους
  ΟΒΛΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ο Ε φί
  την «α
  νοπλία τού χαΐ τόν |ψτ]ναν άργά
  αΐν νά βρίαχονταν μέοχ ο! φοθρ
  νο ή μέσα ατον πεοίφημο έ<ιΝο χίλκινο ταθρο πού ΐφΐΌρι δ Φί· λαρ:ς. Ό δοστυχισιιέ-ος τρομε^ές φω Ις χαΙ χουνοθ» τοθ χάχου τα γέρια σΐν νά γδρευι βοηθεία. ΟΕ πολιορκ~έ; οώπαα^ν μιά οτιγμή χαιτίπιν δλοι μαζ6 αί* νά εΐχαν αιιμφωνήοει Βλοι Ιίγαλαν 1*χ πολεμινό άλλαλαγμ) γιά νά χίνοκν θδρυβο χά! νά ι»ή άχοΠν τίς βω ές τοθ ανθρι που χαΕονταν. Χ1θτ)χε μΐοχ οέ μιά δ(*Τ) φλογ6ν χαΙ χαπνοθ. Κατά τή διάρχειχ μ>αντ]ς
  τα συναισεήματα τοθ τρίμου χά
  ττ}ς λύπης Ιέ· χρατ^Ο^ πολύ. Έ
  ν« μιριχοΐ ΡοιλλιανοΙ χατιδΕ»
  χχν τ&υ; φυγίδες, άλλοι χάρφη
  ναν χά χχόνια, χομμάτιαζιν Τ'.ύ
  τροχΐ;ύ(, χι' Ιρριχναν μίσα οτί
  χανδάκι χά έ(υρ»μ*τιχά χοφΐνιο
  τής πυρ&6ολαρχ(οις χά! τα
  τα τ&ν δπερισπιστδν της.
  Ό Μερζύ π·ύ ήΐαν άπο
  πρώτους πιυ ώ^μησϊν οχο
  χι χαΙ στό περιτεΕχιαμκ, οτάθηνι
  μιά οτιγμή νά πάρη άναιινοή χά!
  νά χ>ο»ξη με την αΐχμή τοθ έ γ
  χειριδΐου τού χό 2'ομΐ «Άρτι
  μ>ς> επάνω ο' Ινα χαδ/ι, Ικΐιτα
  | 6&ή9ηα« τού; Ιλλους νά χατβσΐρΙ
  ψιυν τα Ιογα τβν πολιορχητίν
  | "Ενας οτραχιώτης ι[χε ά?πάξε
  άπ4 τό χεφάλι τόν χαθολιχί λοχα
  γί, που δέν Ιδινε χανένα
  ζω<|ς' ϊ'ας άλλος χρΐτοθαι χά πό δι» τού κι' οί χουνβντας τον, νά τόν μέ3» οτί χϊνδίκι. *Εξϊφ>α έκιΐ-
  νος, πευ χον νέμιζτν γιά κ·θιμ{-
  νο, άΊΌΐξε τα μίτια τιυ, άναγνώ
  ριοι χον Μιρζύ:
  —Κόρΐε δέ Μιρζ'ί, |εις... «1·
  μιι βίχμίλωΐος! οβατέ μιΐ Δι
  γνβρΐζιτι τό φ!λο σ»ς Μπιβίλ;
  (συνβχΐζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»
  Η
  ~
  Α ι» θέτει βίτό σήμερον «ίς την κατανάλωσιν πρός 8ρα?μάς
  κατ' όνάν λίανιχώς μϊγμα ϋΡΑΧΙΛΕΛΑΙΟν καί ΚΛΑ1Ο·
  ΛΑΔΟΥ (.85 ) 15 ο)ο) έξευγενισμένου χαΙ φιλτραριβμένου.
  ΕΓΓΥΑΤΑΙ
  Έν πάβη εύθύνη ότι τό μϊγμα τούτο είναι ανώτερον δχι μόνον
  άπό απόψεως θρεπτικής καί ύγϊεινή λλλ» χαί άπό απόψεως ΓΕΥ¬
  ΣΕΩΣ ΚΑΙ, ΘΥΣΙΑΣ τού έλαιολάβου καί τής πλέον έκλεχτής
  άχόμη ποιότητος.
  ΔΙΕ ΥΚΡ.1Ν ΙΖΕΙ
  Ότι τό ΑΡΑΧΙΑΕΛΔΙΟΝ ού»3εμ(αν βχέσιν έχει μέ τα έν
  τή άγορά μας κατωτέρων ποιοτήτων σπορέλαια οίον ήλιέλαια
  κ.τ.λ. καί ΣΥΝΙΣΤΑ εις τούς καταναλωτάς νά άποιτοΰν να
  βλέπουν είς τ* βοχεΐα άπό τ* οποίαι αγοράξουν τό λάΒι τους τόν
  χαραχτηρισμό αγμίγμα βραχιοελαίου χαΙ «λαιολάοου» καί τό οήμα
  «Τά>ω^» δια νά μάς έχουν ύπευ^ύνους αν τυχόν τό προΐόν
  *6έν είναι άνο πάσης πλευράς ανώτερον όχι μόνον «ών
  ών άλλά καί αυτού τού έκλεκτοΰ έλαιολάδου.
  μας
  βπορελαί-
  Διά πάβοιν πληροφορίαιν τηλεφωνήσατεχ
  Ραφινερία «Τίλως»
  Ο.88 )
  «.8Ο )
  4.82
  (Πρατήριον Λί. Οαρασύρη)
  (Πρατήριον Χ. Ι1ορι*λ*κη)
  ΚΟΙΠΩιΊΙΚγι
  •■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■εΜ"
  λ
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό
  κ. Στβλιος Ν. Τατμπαχάκης τοαπεζι.
  τικός-βνΐς Πόπη ΒενβτσΛνου ήρ.
  ρσβωνΐσθησαν έν Αθήναις.
  Συγχαρρτήριο.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ,— Την παοελθοθσαν
  Κυ ιακήν ό κ. Μιχαήλ Πλεύρης έ.
  βαπτισεν είς ΔσφναΓς τό άγοράκι
  τοθ κ. "Εμμανουήλ Κοζορώνη όνο·
  μάσας ούτό Γεώργιον.
  Μά το^ς ζήση
  ΕΥΧΑγ'ΤΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό Φιλαν
  θρωπικός Σόλλογος Κυρίων κ«1
  ΔεσποινΙδων «ΆγΙσ Τριάς· βόχα·
  ριστεΐ Θερμώς τόν <<. Γεώργιον Λιοπάκην 8ιά την έκ τετρακοσΐων βραχμων δωρεάν τού πρός τόν Σύλλογον. Γύρω στήν πόλι μας. Δέν γνωρίζομεν ποίος 6χβι τό Β1· καιον είς την υπόθεσιν τοθ ορόμου άπό τής Λεωφόρου ΚνωσοΟ μέχρι Καινούργιας Πόρτας. —Πάντως Θά πρέπει νά διβυθβτη Θβ τό ζήτημα αθτό τό συντομώτβ· ρον ώστε νά μή παρεμποδΐζεται ή συγκοινωνΐα πό ό διεκόπη τελευ¬ ταία μετα την ανασκαφήν ΐοθ δρό μου αύτοθ άπό τούς Ιδώτσς πού τόν διεκδικοθν ώς Ιδικόν των. —Διότι αν δέν γνωρίζομεν αν ϊ· χ η δίκαιον ό Δήμος ή οί Ιδιώται, γνωρίζομεν πάντως δτι έει βΐκαι* όν ό κόσμος πού παραπονείται δια την διακοπήν τής συγκοινωνίας. —Αί έορταΐ τής στέψεως των "Αγγλων Βασιλέων απετέλεσαν Θέμα γενικής συζητήσεως καί είς την πόλιν μας —Ιδιαιτέρως μεταξύ τοθ γυναι· κεΐου φύλβυ Εδωσε κι' επήρε ή ου* ζήτησις γιά τα κοσμήματα, τα δι αμάντια καί τα μαργαριτάρια τ·0 ΒσσιλκοΟ ζεύγους. —Καθένας βλβπβΤΕ έξετάζει τα πράγματα άπό τής Ιδικής τού σκο πιας καί άνάλογα μέ τίς ήβυνα. μίες τού. — Σέ λΐγο διάστημα β* άρχΐσρ ή ϊξοδος των συμπολιτών πρός τα οιάφορα χωρία τοθ παραθερισμοθ. —ΚοΙ οί προβτοιμασΐες στά χ«· ριά ούτά κοθώς καί στ α ώραΐα προάστειά μας, τ" "ΑγΙου Ιωάννου καί τοϋ Μασταμπά, ήρχισαν άπό τώρα. —ΣπΙτια άσπρΓζονται, καθαρί. ζονται, έτοιμόζονται καί κατα· στήματα καινούργια άνοΐγουν κΓ ώργανώνοντσι γιά νά βεχθοθν τούς παραθεριστάς. —Μιά ώραΐα 16έα μβς υπεβλήθη άπό Εναν εΐδικό; — Νά γίνη είς τό κηπάριο πού εί¬ ναι £ξω άπΰ τό καφενεΐο Παπακαλ λιατακη στήν πλατβΐα Ελευθερίας Ενα συντριβάνι μέ Εγχρωμους φο τεινούς πίδακας. —ϋά δώοτ) νέαν δψι καί γοητεΐα στήν πλατείαι τίς καλοκαιρινό κυ· ρΐως νοκτες. —Ό Δήμος βς ίξετόοη κι' άς συζητήσει την Ιδέα αυτή. — ΦαΙνβται ότι εφέτος θάχομβ φρουτοχρονιά. Όλα τα φρουτικά προβλ'πονται δφθονα, —"Ετοι ϋπάρχει ελπίς νά χορτά ογ| κοί ή φτωχολογιά άπό φροθ. τα, άφοθ λόγω τής άφθονΐας βΐ τι μές Θά είναι ο' ολους προσιτές. —Κάποτε εΤχε γΐνει σκέψις νά με τατραπη ό μεταξύ Χανίων πόρτας καί νεου ΓυμναστηρΕου χωρος τοθ Χάνδακος είς Παρκον. 'Αλλά δέν είδομεν νά γίνη τί ηοτε σχετικόν. —Τουλάχιστον δέν Θ*ΐαν δυνα τόν νά φυτευθή μέ ηεθκα ό χω· ρος αύτάς; θά ήτο τό καλύτερον πού εΤχε νά γίνη. —Είναι ευχάριστον δτι άρχΐζει ν' άγαπςχ τίς έκδρομίς ό κόσμος καί στόν τόπο μας. —ΚαΙ είναι άκόμη πιό εύχάριστσ Οτι ή συνήθβια των έκδρομων άρχί ζει νά κατακΐφ καί τα λαίκά στρώ ματα καί τους έργατικούς άνθρώ πους. —"Ετσι οί έκδρομές λσμβάνουν χαραχτήρα όμαδι^ό καί γινονται συχνά. —Πά την μεθεπομίνην Κυριακή ό «Φιλικάς ομιλος έκδρομέων» όρ γανώνει έκδρομή στήν 'ΑγΙα Πβ λαγΐα. —ΚαΙ φαΐνεται δτι Θά σημειώση έπιτυχια ή έκδρομή αυτή, — θο> είχαμε ,να κάμωμε μιά έ,
  ρώτηοι στούς άρμοδίους:
  — 11 νΐνεται ή υπόθεσις τής κα
  τασκευής νσυτικοθ σταδίου καίτης
  βιαρρυθμΐσεως τοθ Μεγάλου ΚοΟ
  λε σέ ναυτικό κέντρο;
  — θά γίνη τΐποτβ ή έλησμονήθη
  κοί αύτό δπως συνήθως γΐνεται μ*
  κάθό ώραία Ιδέα οίον τόπο αύτό;
  Ι Ρέκορτερ
  —Ό θίασος τί)ς κ. "Αννας
  ΧριστοψορΙ&ου.
  Άπό την ερχομένην έβΒομάδα
  άοχΐζει τάς παραστάσεις τού στό
  θέατρο Πουλακακη ό ΘΙασος τής
  κ. "Αννας Χριστοφοριδου, Πρόκει
  ται περΐ Θιασου ώρτΐου άπό πάσης
  απόψεως ώς συνόλοΐ/. Τό ρβπερτό
  ριό τού, τα σκηνικα τού, οί τουα
  λέττες τού παρουσιάζουν πλοθτον
  έξαιοβτικό. Ιδιαιτέρως δμως άζ(
  ζει νά οημειΐίθή τό δνομα τής πρω
  ταγωνιοτρΐας κ. "Αννας Χριστοφο
  ρΐδου. Μόρ4>ωσι πλατειά, φωνή με
  ταλλική, ταλίντο πλούβιο, ίχει ά
  ποσπάσει ήδη των ϊιιαινο καί Την
  ίκτΐμησι της πλίον αυστηράς κρι
  τικής. Ύπ' αύιές λοιπόν τίς ττροθ
  ποθέσεις ή έπιτυχία των παροσιά
  σεων τοθ Θιάσου καί ή βποστήρι
  ξΐς τού ύΐτό τοθ κοΐν( Ο είναι ά τι β
  λύτως έίτ,σφαλιομένη.
  θ.
  ΖΤΗΝ ΤΑΒΒΡΝΑ
  "Η ΑΠΟΛΑΥΣΙΣ,,
  ΤΟΥ ΜΗΝαΙΚΛΝΑΕΡΑΚΗ
  Στό μαγευτικό ΜΑΣΤΑΜΠΑ
  Έναντι λργοστ. Τουπογιάννη
  'Αηολαμβανετε οροαιά, «ν0η,
  ρομαντςα, όρεκχικβΗΐ μεζΐοεΐ»
  Ικλεκτα Μοααια, ε>< τιμαί **«**
  -.<;*-* Α Π Ο Ρθ Ο Σ Ι ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ι· ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΟΙ ΑθΛΙΟΙ Σελ. 10 Διίβη Ια-ροσθεν της Φυλακάς. Επί της θύρας έκρέματο άΧυσις βεοεμένη ι{ς κώδωνα. Έσήμανε τόν κώδωνα καΐ ήνοΐχθη εν Λυρΐοιον. —ΚύοΐΒ θυρωρε, είπεν άφαΐρίσας εόλαβδς τό κάλυμμα τής κεφαλής τού, μοθ άνοΐγεις νά περάσω την νύκτα μίσ3 ιΐς την Φυλσκήν; Μια φανή άπεκρ'θη. Ή φυλακή 8έν εΐνβ ζβνο βοχ*ΐον. Κάμε νά οί Φυλακίσουν, κα1 τότ' έμβαΐ νειν· ΤΑ βυρΐοιον εκλείσθη έκ νίου. Ό ανθρωπος εΐσηλθβν β(ς στβνόν τίνα δασμόν β. «ου εύρ'σκονται κηιτοι. Τινές έξ αότΛν ίΤ«αι πΐ- φοαγμένοι μόνον διά θΛμνων, *ζ {0 λαυβάνει ή 6δ6ς έκεΐνη δψ ν τερπνήν. Μβτοξύ τΛν κήπον κα( των φρακτών τούτον, εΤβε μικράν τίνα οΐκΐαν, μ άς μόνης όοοφή·ς, ταύτης β* τδ παράθυρον φοτισμενον. Παρετήρησε βιβ των οαλων τα έντΛς ω« βΤχε τα ρατηοήσιι χαΐ είς τό χα«ηΧϊϊον. ΕΤ5εν 8ν Ρω,ιάτιον εύρύχωρον, λευκασμένον δι" ασβέστου, έχεϊ βε. καί μίαν χλΐνην. καί κοιτΐδα βρέφους παρέκει- όΜγας καθέορας ξυλΐνας καί Εν βιπλοθν τουφίκιον είς τόν τοΤχον κριμάιιενον. Έν ι ώ μέσω τοθ θαλάμου ευρίσκετο τραπέζα, καί έ«' αύτής φαγητόν. Όρει- χάλκινός τις λόχνος έπέχυνε τό φβς ούτοθ είς τό λευχότατον αύΐης λινόν τραπεζομάνβυλον, ι(ς την ώς 6 α'γυρος στίλβουσα ν κασσιτερομένην οΐνοχόην καί κ(ς τόν έξατμιζόμενον ζβστόν ζομόν. Πάτρα την τράπεζαν ταύτην έκάθητό τις άνήσ, 8ως τεσσαρα- κοντούντη'-, ϊδθυμος ώς έν άνέστει β(ου, κρατον Ιν νήπιον καί χορεύον αύτό έιτΐ των γονάτων τού Πλησίον τού μ(α γυνή νεωτάτη έγαλούχβι έτερον βρέφος. Έγέλα 6 πατήο, έγέλα τό παιδΐον, έμειδία δ' ή μή'ηρ προσβλέηουατα. Ό όδοιπόρος {.μεινε πρός στιγμήν περίσοεπτος ενώπιον τοθ ήμέρου καί κατευναστινοθ τούτου θβά- ματος. ΤΙ συνέβαινεν είς τα έντός τοι; Αύτός μό *ος ηδύνατο νά εΓ«Π· Πιθανόν εσκέφθη Οτι 6 φσι· 6ρός ί&Γος οΤκος ήτο *α( φιλόξενος· δτι, δπου εβλε ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ, 11 πε τόσην ευδαιμονίαν, θά ιθρισχεν Γοως καί όλίγην εόσπλαχνΐαν. "Εκρουσεν τόν Οαλον τοθ πσοαθορου, ακσξ, ά σθενώο Δέν ήχοισατν ΐΐ έντόο Έκρουσεν έκ δευ¬ τέρου. "Ηκουσε την γυνοΐκα λένουσαν: —Κολέ· μοθ φΛνηκε σαν νά κτύηησε καποιος τό γυαλΙ. —-*Ά! 6χι, άττε<ρ(θη 6 άνήο. Έκρουσβν ό ό&οιπόρος έκ τρΐτου. ΉγέΓθη δέ τότε 6 σύζυγος, Ιλοβε τόν λύχνον καί ίλ6ώ» είς την βύραν ήνοιξεν. *Ητον Ανθροπος όψηλός, χωρικός τεχνΐτης. Έ φόρει έμπροοθοποβιβν δερματΐνην Λ νο βαίνουσα ν μέ χρι τοθ άριστεροθ ώιου τού κσΙ ή ις ίπ! τοθ στή θους τού ίξωνκοθτο, πεοιέχουσα εν σφυριΌν, έν κόκκινον μανδήλιον, !ν Φλσσ<.ϊον πυρίτ.δος, αλλσ πράγματσ, δλα κρατοόμενα υπό τής ζώνης ώ: έν¬ τός κόλπου. Ή κεφαλή τού 1<λινε πρός τα οπίσω, διό καί άπό τοθ χιτονος τού, βλου άνοικτοθ πρός τα άνω, ανεδίδετο γυμνάς ό λαιμός τού, λαιμός ταύ ρου. άλλά λευκός. ΕΤχε βασεΐας όφρθ<·, πυκνίς δέ κοΐ μελαΐνας παραγναθΐδας· οφθαλμούς σχεδόν είς την αυτήν ε¬ πιφάνειαν τοθ μβτώπου' πρόσωπον λήνον πρός τα κά τω ώς ρύγχος έπ'.ττβσι δέ τούτοις τό ή"9ος τοθ άνθρώ που, ευρισκόμενοι, ε(ς τόν Πιόν τού οίκον, ήτο ήθος τοιοθτον άτιερΐγραπτον. —-Άκουσε, είπεν ό όδοιττΟΡθΓ, νά μέ συμπαθάς ΠΛηρώνω έκιΐνο ποθ ε(νε· ήαποροθσβς νά μοθ δώ σρς Ινα πινάκι ζουμΐ καί μιθ ά<ρη είς τό παοάπην μα έκεϊνο τοθ ·ήτου νά κοιμηθΑ ώς τό πρωΐ; ΑΓ; ήαποροθσες; Πληρώνω ίκεΐνο ποθ είνε. —Ποίος εΤσα ·, ή3ώτησε ό οΐκοδεσιιότης. Ό όδοιπόρος άπεκρΐθη:—-Έρχομαι άπό Γσχ κά· τω. "Ολην την ημέραν έπεριπάτησα. Δώδεκα ο ρακ.— Ήμποροθσκ; πληρώνω έκεΤ.ο ποθ ιΤνε. —Ένα καλόν άνθρωπον, 6που θά πλήρωνε, 8ε* θά τόν άπ,βαλλσ, είπεν ό χωρικός· άλλά διατί δέν ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ. 12 «ηγαΐνεις βίς τό ξενοδοχείον; —Έπί|γο· βέν ίχει τόπο. —Μ6Ι πώς γΐνβτσ ; Σήμερα ι Ο-ε πανηγόρι είνε, γ Ο τε ήμέρα άγοράς. Έπηγες ιΐς τοθ Λαβορου νό —ΝβΙ. —ΑΓ, λοιπόν; Ό όδοιπόρος άπεκρΐβη έν άμηχαν'α.—Δέν ιΐξεύ ρω διατί. Ρ έν μ' έδέχθηκε. —'Επήγες είς τοθ, πος τόν λέν { είς τοθ Σαφαο τού την όβόν; Ή άμηχανία τοθ ξβνου ηθξανε. —Δέν ήθέλησιν ο ΟΥ αύτός, άπεκρ'θη τραυλΐ- ζων. Ή μορφή τοθ χωρικοθ εφάνη λοβοθσα ίυσπι- στΐας ήίος- παρετήρησε τόν όδοιπόρον άπό κεφα¬ λής μέχρι ποδών, καΐ οΓφνης εβγαλε φωνήν δηλω- τικήν φρΐχης· —Μωρέ μήπως εΤσ' έχεΤνος 6... Έρριψεν έκ νίου τό βλέμμα τού πρός τόν όοοι- πόρον. ώιιισθοδρόμησε δόο βήματα ή τρίσ, αφήκε τόν λύχνον επί τής ; Τραπέζης, καί έξεχράμασεν άπό τοθ τοΐχου τό τουΦέχιον Έν τούτοις, είς τας λέξεις τοθ νωρικοθ, «Μω· ρέ μή*ως εΐσαι έκεΐνος ό...;» ή γυνή ούτοθ είχεν ΙγερβΛ· έηήρε τα 8ύο τέκνα της είς τος άγκάλας, κάΐ ίτρεξε να καταφύγη όπισθεν τοθ συζύγου τηΓ, θεωοοθσα τόν ξένον περιδεΛς, γυμνή τόν τράχηλον, χά όμματα κρατοθσα διεσιαλμένσ, κα! ψ.θυρΐζουσσ. «κλέπτηςΙ» Ταθτα πάντα διέτρεζαν είς στιγμάς όλιγωτέρας των απαιτουμένων ϊνα τό φανταοθί| τις. Ό χωρι- κός άφοθ παρετήρησε άρκετήν ώραν τδν όδοιπόρον ώς &ν παρετήρη Ιχιβναν, επανήλθεν είς την ΘΟραν καΙ τόν εΐπβ—-Νά πηγαΐνος άπ' έβώ. —■Άν άγατβς τή ζωή σου, ά«εχρΙίη ό άνθρωκος νερό νά μοθ δώσης, ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΔιαιτολογικαΙ γνώτεις Τβ έκιχειρήμ«τα τδν φυτοφίγων καί «Ι άνίιρ ράβεις τβν Τό κρίας «Τνβ άναμφ βό· λος πρώτης τοξεος τροφή, άλλά δέν είνε κοΐ δλος διό· λου Αβλοβής. Καθ* ή» ώιαν χονεύβται ε(ς τόν πεπτικόν μας σωλήνσ, μεταμορφοθται έν μέρει χαΐ ό(γον κατ' ολί¬ γον ι(ς σειράν ούσιον, μερι- κσ( των οποίον, ώς είδομεν, είναι αληθή βηλη'ήρια. ΑΙ ού σ'αι δέ αυταί θά μας ίβηλητη ρ'αζαν δΐς τής ημέρας εάν δέν έξθτ,δετβροθντο έν μέρει ύ*ό τοθ ήιατος καί ?έ» έξω- χετβόοντο διά των νβφρον μέ τα εδρα καθ' Οσον ιίσΒύουν είς τό οΤ^ια. Άλλ' άπό την εργασίαν αυτήν, ήτις δισρκιΐ έφ' δρου ζωής, δυνατόν επί τέλους νά άπονάμουν οί νεφρο! καί μά λ'.στα βταν οί ίκ τής π'ψεως τοθ κρέατος προερχόμενσι δή λη-ηοιώΛεις οΰσΐαι φθάνουν είς τό ν Ιαα ύπεράφθονοι. ΟΙ νεφρο! τοτβ άρχ'ζουν νά λει τουργοθν δ^ι τόσον καλώς, άτελώς δέ πλέον άποκαθαΐ ρουν τό οΐμσ, μένουν δέ τα δηΐηήΐΐα περισσότερον και ρόν είς τ ό αΤμα ή καί συσσο Ρϊΰονται. Έφ' δσον τοιουτο¬ τρόπως μολύνβται τό οΐμα, άρχ'ζουν αί κϊφαλαλγΐαι, εί ήμικρανΐαι, ο! πσλμοΙ, αί δύσ πνοιαι· ό στόμαχος μετά κό που νωνβύει καί άρχΐζουν ο( ένοχλήσεις τής δυσππ|/α<-, βαθμηδόν δέ άναπτύσοοντακ ή ψιμμ'ασις ή ή άρτηαιοσνλή ροσις, τ| ή τιολυσατρκΐα, ή ή άοθοϊτις, ί τό άσθμα ί) καί δλα αύτά μσζί. Σημειώσατε 8έ δτι δσον με σημβρΐνώτεοον τό κλΐμα κα! έπομένος θβρμότερον, τόσον πλέον έπιβλαβής άποβαΐνει ή κατά κόρον κρεοφαγίατ. Μή λαμβάνομεν λοιπόν ώς υπό δειγμα διαΐτης τούς "Αγγλους λόγου χάριν μέ τα οΐμοσταγή μπιφτέ<(ΐα των, διότι μας χω ρΐζει άπό τής όμιχλώδους χώ ρας των πολλβν μοίραν γεω γραφικόν πλάτος καί εχουν έκιΐνοι ν* άντιμΒτωπΙσουν ψθ νος άρκβτον βιθμΔν άπό την μέσην θϊρμοκρασΐαν των χω ρών μας, έ>ώ ημάς, μάς θω
  πιύει Αιηνεχος καί μάς τρέ
  φΒΐ ό η~νιος. 'Επ'σης ίσον ό
  ρεινότερον τό μέοος τής δια
  μονΠ,ς, τόσον πεοισσοτέρα ή
  άνάγκη της κρεω^αγΐας κ αί
  απόδειξις δτι τόν έθνιχόν ό-
  βϊλΐαν μας τόν ικληοοΒότη.
  σαν τα κλέφτικα λημίρια των
  κορυφΏν τής ΠΙνδου καί τοθ
  Κισσαβου.
  «ι *
  Έξ δλης ούτης της συζη-
  τήσεος ουμπεραΐνομεν:
  Ιον) Ότι διά τα χλΐματά
  μας ή πλέον ύγιεινή καί ώφέ
  λιμος δΐαιτα εΐνβ ή μικτή, ή
  συγχβιμένη δηλ. καί άπό ζοΤ.
  κάς τροφάς (<ρέας, γάλα, ού γά, τυρΐ) <α( άπό φυτικάς. 2ον) Ό α τό χρέας είνε τρο φή άναγκαΐα διά τόν άνθρο πον, βλάπτει δέ μόνον δταν γΐνεται κατάχρησις αύ<Ι)ς, δ- πως άλλωστε καί τής φυτο φαγΐας ή κατάχρησις είνε επι βΚσβής. 3ον) Ότι χαλόν είνε νά τρώγομεν αχαξ μόνον τής ή μέρας κρβας καί Ιδίως είς τό γβθμα τής μεσημβρίας, νά δι ακόπτομενδέ δΐς τουλάχιστον τής εβδομάδος (Τετάρτην λ.χ. καί Παρσσ<ευήν) ή καί τρ(ς άκόμη την κρ?ωφαγ(αν. (συνβχΐζβται) Όταν άνοράζετε σαπούνι. Ζητεΐτε άπό τδν προμηθευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ ιΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΗΟ ΜλΡΚΑΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς οΰδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ΰλικά επιστη¬ μονικώς, καί οίκονομικώτα- τ α είς την χρήσιν. Π0ΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ■~ ΙΣ ΝΕλΊΟΛΕΟΣ 101 ΕϋΙΡΕΤΙΜ ΗΙΣΙΜΑ ΙΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑ1ΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΕΙΑΔΟΥ Φέρομεν είς γνώσιν των κοταναλωτΔν ο( όποΐοι πέρυσι έχρησιμοποΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη· τον πάγον γλυχΔν πτσίμων υδάτων Νεαπόλεως ότι ήρχισεν ή λειτουον'α τοθ έΡώ πρατηρίου ι»ωλή·«. σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεσιια- τορΐου «Διόνυσος>.
  Ή άντοχή. ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα·
  σιλειάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικάς άνηπρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ι_.:.:
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Τό Μυλοπόταμον
  καί χά ζητήματά τού,
  ΠΒΡΑΜ4 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Ι
  Μίϊις (ίνππίχριτοθ μΐ{).— Τή1
  Μυλοηδταμον κχνηγυρΐζκ άηδ
  τύρα προχ7Ταβΐλικί·ς την μεγά¬
  λην επιτυχίαν τής προσιχοΕίς έ
  λαιοπαρΐγωγή'ί. Ή χαρπο^ορΕα
  των έλαι&ν είνε πλουαιωτάτη. Κι'
  Ιτσι διτιοα άπό 15 χά Ι πλέον Ι
  η οιινεχοθς άφορίας τα έλαιο&εν-
  δρα τοθ Μυλοποτάμου θ' άηοδώ
  ΐ>ν χαΐ πάλιν πλοοσίους τους
  χαρπού; των χαΐ θχ άκαζηΐϋώ-
  σουν τούς καλλιεργητάς των. ΚαΙ
  ΐ Μϋλοποταμΐταιι θ' άγαπή
  αουν χ«1 πάλιν τίς έληίί, κβΰ τίς
  Ικοβαν μίχρι προχΡές 4«6μη κ αί
  τίς Ικανήν χάρβουν» χαΐ θχ τίς
  χχλλιιογήΐουν έχ νέου με ζί]>ον,
  μέ διεξιν χαΐ οίστημ».
  ΚιΙ τ·ν ΙΐπεριδοΐΙϊβν Βμως ή
  ιαοδιΕα ηριβλέπεται Εχανοποιτ]·
  τιχή. Κ»Ι δέν ιΝε μικρόν είοίδη-
  ιια διά τέ Μκλοπίταμον τό χΕτρο.
  "Αλλοτε μίλιοτα όλοχληρχ χωρία
  &πβζοθ3ΐχν άπδ τό προΐον βυΐο.
  'Αλλά τα τελιυτϊΐ» χρονικ τα χι-
  τρόδενδρα χατβοτΐέτβνται άηβ χΐ
  φοξήοκν χχΐ ίλλχς άαθενιίατς.
  ΚαΙ θίαριπε νά χκταβληθΐ προ¬
  σπαθεία άπό τον Φ ^τοτιαθολογιχδ
  Σιαθμο νά χαταπολιμηθοθν οί νδ
  αυταί τώ» έΐπεριδοειδαν. Ό
  πως θα Ικριπε νά ένιοχυθς ή έχ
  νίου χολλιίργεια τνν χιτρικν.
  Τό Μυλοπόΐαμο» έπίσης Ιχει'
  ώς γν»3τ6ν, α>θονα ηρφ
  χαΐ Ιδίως τυροχομιχα πριΓίντα.
  ΚαΙ άλλοτε μέν ή χτηνοτροφία
  χατεοΐρένιτο άπο τή * ζω^χλοπην.
  Εσχάτως δμως, χάρις είς τα έ·
  φαρμοοθίντα αΰΐτη^α μίτρα, ή
  μίατΐξ αυτή δπάρχΐι ελπίς νά έξ*
  λΐιφθ^ 4λοκλτ)ρωτιχβς. Κι' Ιται
  ή χτη-οτροφία θχ ηροοδεύσΐ χαΐ
  θ' άναπτυχθ^ έκ νίου οηιιοιντιχά.
  Άχίμη είς τό Μυλοπίταμον θά
  ■Γμπορσϋαε νά σ^μεΐώαη έχπληχτι
  χάς προόδους χαΐ επιτυχίας ή Μι-
  λιοοαχομΐα. 'Λλλά θά ίχρΐιαζιτο
  νά οταλοθν είδιχοΐ ίηιαιήμονις
  μελιοσοκομοι διά νά ϊιδάξουν χοϋς
  άγροτες μας. Μήιω; Βμως δέν θχ
  απΐβχιναν τα άρωιιατιχά.φυτά μέ
  τα οπ!.Ιλ είνε χιχαλυμιιίντ) ίλί-
  χληοος ή έπαβχΕα σπουδαίον ι2·
  αίδημα, εάν 5ι<)ρχεν είς την χώ¬ ραν μας βιομηχανΕα αρωματο- πό ίτς χκΐ παραιγωγτίς αίθιρΕων έλα(ων; "Ο Εί Βμως αποτελεί ανάγκην ά¬ μεσον δια το Μυλοπόταμον, ι Νέ ή λύαις τοθ συγχοινωναχοθ προ 6? ή (»α«ς χά Ι ή δημιουργία συγ χρονιαμένων έκπαιδιυτΐ]ρ(ων είς τα Βιαφορκ χωρία. Άλλά δ-ά τί ζηττ/ματα οοτά Ιίε5ιτ;λώρη ί]^η τό χρατιχέν ενδιαφέρον. Κι' έλπίζθ μέν Βτ[ τό ένΒιααέρον ούτο θά σκ νεχιοθΐ μΐχοις Βΐου θεραπευθοθν Βλαι β! αναγχαι τής επαρχίας μας. Ένωβις Γ. Συνετκι^ισμ&ν Ν. Ηρακλείου 'Αναβολή χαταχυρώσεως μιιοδοαΐας Ποτ£σοτ]( χαΐ Χίρτου Ή μιιοδοσΐα διά την χατχχύρω σιν ποτάσαης χά Ι χίοτου ή προ· χηουχθεΐσα διά την 10ην Μ Ϊ3κ, άνεβλήθτ] ίια την Πψ' τρέχοντος ημέραν Δευτέραν χαΐ δ;αν 11 π. μ. Βτε χαλοθνται ι Ε βουλόμενοι νά μειοδοτήσωσι νά προσέλθουν είς τα γρβφ-.ΐί τ*)ς Ενώσεως. Ηράκλειον 11 Μ -Ιω 1937 Ό ϋροεδρος Γ. ΠΙΑΝΑ ΕΠ1ΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Είς τ^ν πίλιν μας άΐςρίχθτ, δι' ολιγοήμερον παραμονήν δ χ. Οί τρος Γεωργιάδης μτιχανιχίς χά! χορδιστής πιάνων. Ό χ. Γεωργι¬ άδης Ιχει σπουδάσει είς Γερμανί αν. 'Αναλαμβάνει την επισκευήν πάσης βλάβης πιάνων χαΐ τό χέρ οΊομα αυτ»ν. Πληροφορίαι παρ, ηίν, ή τό ξενοδοχείον Γαλλίας. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφασρατα. Νίοι μοδέρνοι χρνρ·- τιομοί. ΑΙ τιμαί μα( κΐνι «Ι κκλύτιρειι. Α ΒΕ ΑΙΣΙΑ Ν Μ·νί ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Πρβοχκλβυμεν τού; Ιδιοκτήτας βοτικ&νάκινήτκν τούς έηιβυμοΰν τας νά ν'νωσιν μέλπ τού ο»μ« τεΐου «"Ενωσις Κτημ«τι&ν Ήρβ κλεΐον» νά πρσσελθΝσι την προ σ*χή Κυριακήν ώρα 10 π μ, είς τβ έντβδβα Μΐνηματοθίατρον «Μινδα» ίπως ψηφίσεΜΐ τό χατα βτατικόν κ*1 ηρβββοιν είς άρχ«ι ρεσίας τού Σωματείον». (Ή προοωρινίι 'Βκιτροπίι) —Τα ζητήματα τβν ίπαγγελ μκτιβν. Πρβχθές συνήλθεν είς Χ«νι« είς σύσκεψιν το Διβιχητιχον Συι» βούλιβν τής αύτββι 'Ομοοκονόί άς Έπβγνελματιών άοχοληβέν μέ διάφορ» έπ«γγελματοβιβτ<· χνιχά ζηττίματα. Έν τό βυαχέψει ενεκρίθη ή ΰκοβολίι είς τίιν κυ¬ βέρνησιν υπομνήματι; διά τού όβίου προτείνβτβι νά άπαγορευ ό ή αυνύπαρ{Ίς είς την αυτήν πόλιν δύο σ«μχτ<|ειν τοιΐ αΰτοθ έπαγνέλμιτος. Τάς ανωτέρω άκό ψεις της Α Όμβσηβνδία Έπβγγελ ματι&ν Χανίων εγνώρισε πρός 2 λας τάς έιτκγνελματιχϊς ορνανύ σειςτής Ελλάδος Ινα αυται ένερ γήσουν &γ« κοινοΰ πρ6ς επιτυ¬ χίαν τβδ ίπιδΐΜΧομενβυ οχβπβδ. —ΑΙ εΐοηραξεις τ·0 Τιλ&ι- νΐ(·υ Χανίων. ΑΙ κβτά τον πκρελβέντκ μήν« ένεργηθιϊσαι υπό τβϋ Τιλωνβίβυ Χανίων β!σπρά{εις άνΠλθον είς δρβχ. 5 858 655 70. —ΑΙ κκταχρήσκις τδν Φυλα- κβν Άγΐ)ΐά{. "Ηρχισεν άηό τής παρελθούσης Πέμπτπς ίκοιχαζομίνη ίνώπιβν τού Οινταμελοϋς ΈφετεΙου Κρή της ή Οποθεσΐί των καταχρΐίσεων Τ&ν Φυλβιχών Άγυιότς. Ή δΐκπ πραβλέπΐται ίτι θά διαρκέση π« ρΙ τό 20ήμ«ρβν. —Έ£εταβεις άτμομηχανικδν ^ Προκκηρύχθησοιν έ{ετ«σεις πρός άπόΜτηοιν διπλώμκτος άτμομηχα νι>«οΟ Α' χχΐ Β τά{βως δι« Την
  16 Σεπτπμβρίου. ΑΙ αΐτήσεις δ*
  όν νά ύηοβληθβσι το βραδυτιρβν
  μέχρι τής 1 Σεπτέμβριον.
  —Ό Δήμκρχος Χανίων είς
  Αθήνας.
  Ανεχώρησεν είς 'ΑΒηνας ίνθ«
  θα ίπιοιώ{α την ίπίλυοιν διαφο
  ρων δημοτιχ&ν ζητημ«τ«ν ό Δή
  μαρχος Χανίων κ. Ί. Μουνταχης.
  Το
  II
  τμήμα γραμμών καΒιατφ
  γνωστόν είς τούς ενδιαφερομένους
  ότι δεχεται *γγρ«φους προοφο
  ράς δια την κατασκευήν ένύς κιν
  χλιδειματβ( έκ Σουηδι»ής ή ουνπ
  θους μαλαχής Ενλειας δια την αί
  θουααν των θαλάμυν τβϋ έντβϋ
  βα ϋπΐραστΐΗβδ τηλβφΝνιχου κίν-
  τρου. Λεπτομερείς πληροφορίας
  ίυναντβι να ςητασνσιν οί ένδιοι
  φερόμενοι παρά τ»ν νρκφείων
  τού
  •β Τ. Τ. μηχανικάς
  Μοΰρνελαβ
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήματα κ«1 άντβποκριτβί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος κ«ί το» Έξ·τβρικο6,
  Ταμιευτηριον καταθέσϊΐβ ίν ϋφιι
  ί επί προβΐσμία.
  Δάνεια επί ένεχύρ· 4μπορβοράτ·ν.
  ι
  Ψ
  "Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφβΤα ίναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Σοφβάτου
  5 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΪΝΑΜΕΩΙΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΣΚίίΚΟΚ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΪ ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ Τ ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαίου (τού άντ»
  ηοκριτού μας).— Άποψινά ραδιοτηλε
  γραφήματα έκ Σαλαμάνκας άγγέλλου
  ότι καθ* ά τηλεγραφεϊ ό στρατηγό
  Μόλα, τα έθνικά στρατεύματα συνεχί
  ζουν νικηφόρως την ηροέλααίν των είς
  τό Βιβκαϊκόν Μέτωπον όπου οί έρυ
  θροί ύποχωροΰν βυνεχώς. "Ηδη ό βτρα
  τηγός Μόλα ευρίσκεται πρό των τελευ
  ταίων όχυρωματικών γραμμών τού
  Μπιλμπάο όπου οί έρυθροϊ προβάλλου
  την έσχάτην άντίστασίν των.
  Η ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΜΑΧΗ
  Νεώτερα τηλεγραφήματα πρός τό
  Αθηναϊκον πρακτορείον άγγέλλουν ό
  τι επίκειται ήμεγάλη χαί άποφασιστική
  επίθεσις των έθνιχών πρός έκπόρθησιν
  τού Μπιλμηάο.
  Η ΠΑΙΡ.ιΥΗ ΤΟΥ ΜΙΣΒΟΥ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΙΛΑΗΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαΐου (τού άντ*·
  ποκριτοΰ μας).—-Ό ύπουργός των Οί
  κονομικών κ. Ρεδιάοης εξέδωκε σήμε
  ρον διαταγήν πρός τούς Ταμίας τού
  Κράτους νά καταβάλουν τόν μισθό
  τού Ίουνίου είς τούς 15*]μοσίους ύπαλ
  λήλους την 17 τρέχοντος μηνός. Ή
  προπληρωμή βΰτη απεφασίσθη τρός «ά
  λυψιν των άναγχών τάς οποίας έδημιούρ
  γηααν οί ύπαλληλοι ώς έκ των έκτά
  χτων οαπανών τού Πάσχα.
  οΠιΤϊο*^^
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛίΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μβΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Ή Λέσχη Δημοαίων
  ύπαλλήλων Αθηνών οιέθεσε δι' άποφί
  σεως τού Διοικητιχοΰ Σνμβουλίου
  της 25 χι>· δραχμών υπέρ ιής έθνι-
  χήςάεροπορίας.Έπί πλέον δέ απηύθυνεν
  εγκύκλιον πρός τούς οημοσίους ύπαλλή·
  λουςκολούία αύτούς νά είβφέρουν ύ
  πέρ τού αυτού βκοπού τάς ίποδοχάς
  των μιάς ημέρας.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔγΪΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΠΚϋΥ ΣΥινΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μνς).— Είς τό_ υπουργείον
  των Εξωτερικών συνήλθε σήμερον την
  II
  π. μ. είς την τακτικήν έβοΌμαοι
  αίαν συνεδρίασιν τού τό υπουργικόν
  Συμβούλιον υπό την προεορ(αν τού
  πρωθυπουργοΰ *· Μεταξά. Κατά την
  σύσκεψιν αυτήν, ήτις παρετάθη επί μα
  χρόν, τό υπουργικόν Συμβούλιον ήσχο
  ληθή μέ ^ύπηρεαιακής φύσΐως χυρίως
  ζητήματα.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ
  ΕΙΣ ΙΚΡΟ.ΣΙΠ!* ΜΕΤΑΞΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαίου (τού άντα-
  ποκπτού μας).—Λΐεχά την λήξιν τής
  πρωϊνής συνεδριάσεως τού Ύπουργι-
  —•υμβουλίου ο βρχηγός τής κυβερνή¬
  σεως ανήλθεν είς τα άνάκτορα οπου
  εγένετο άμέβ ως δεκτός υπό τού Βαβι
  λεως είς μακράν συνεργασίαν. Ό χ
  Πρωθυπουργός ένημέε><*.σε τόν Βααι λέα -νόσον επί «ών έσωτεριχών όσον καί επί των εξωτερικών ζητημάτων ώς έξει· λίχθησαν εσχάτως. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΙΣ™ ΤΟΥ ίΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΛιΚΤΕΡΟΝ Είς τβ Πρειτβοϊχεΐβν ο«ν ήλβι χβές Α Έπιτρβ· ηλ «πΙ τ&ν διατίμησιν χ-χνονΐσβσ» ώς β{ή$ τάς νί«ς τιμάς των αλεύρων χαι «δ &ριβν "Λλβυρ» λε«κ* χατ' οκάν δρ»χ. 14,22, πιτνρβυχα 10,18 1)2, «ρτοί λευκός 12,80. πιτυροϋχβ{ 8,80. Χ·ι·χ·ρΐ( χβνδριχβς 19,40, λιανιχ&( 21,50, Γ«λ« ~Λβιβν,βρχ 9 κατ' «χάν, νικβ&ρτι 11. 'Β τιμή .. άνελ«βινον γ«λ«ΜΤθ( χά Ι τή$ «Ιγ«{ η«ρ«|ΐένει Έπεξετάόπσαν αί μαχαι είς όλα γενικώς τα Ίσπανικά μέτωπα. Οί έθνικοί κερδίζουν παντοϋ έδαφος. ΑΘΗΝΑΙ 14 ΜοΓου (τηΧ« νοαφικΛΟ —Τό ΠοακτορΛΤον Ρώυτερ αγγέλλει δ τι καθ' ά τηλεγοαφοθν ο( έν Ίσπαν α Ι ανταποκριταί τού άπό τής ι πρώτας τής σήμερον οί μά χσι έγενικεύθησΐν ρΙο δλα σχεοόν τβ μέτωπα. Είς την Βισκάοντα έθνικά στρατεύ ματα υπό την Αμεσον οιεόθυν σιν καΐτάς διαταγάς τοθ στρα τηγοθ Μόλα ίξαπβλυσαν νέ άς δομητικας ίτιιθέσεις κατσ των όχυρών θέσεων των έρυ θρών τούς όποΐους κσΐ κατώρ θωσαν να έκτοτΐΐσουν. €Υπο χωροθντες οί έρυθροϊ ώ<υρώ θησαν είς την δευτέραν άμυν τΐκήν γραμμήν των πρό τοθ Μπιλμπάο δπου καί άντιτάσ σουν ήΆη άπεγ/ωσμένη» άίυ ναν. Άπ6 ιής σήμερον επί σης τ<5 έθνιχα στρατεύματσ, άνασυνταχθβντα τελε'ως, ένι σχυθβνταΐ διΛ νίων δυνάμεων καΙ συμπληοώσχντα τάς πά ρασ*ρυάς των, έπανελαβ^ν τ^ξ έπιθέσε'ς των είς τα πέ ο ξ τής Μαδρίτης μέτωπα. "Η δή ο( μαχαι οΐΕξάγοντσι μετΛ τΐρωτοφσνοθς τΐεΐσματος καί σ<ληρ6τητος άπό »ής Πανεπι σΓημιακής πόλεως μέχρι τοθ ΤολέΒο, καθ* Ολον τΟ μήκος τής γραμμής αύ ή', 8ποο οί έ θνΐκοΐ κατώρθωσαν να ββλτι ώσουν σηιαντικθς τάς θέσβις των κσΙ να έπιφέρουν μεγά¬ λας καταστροφθς β(ς τούς άν τιπάλους των. Είς τάς μάχας αύτάς πού χαρακτηρΐζοντσι ώς ο( μέγα λύτβοαι καί άιιοφσσιστικώτε ραι άπό τής ενάρξεως τοθ 6μ φυλΐου πολέμου γΐνβται χρή σς έ<ατέρω9εν κοί βαρέως πυ ροβολικοθ λαμβ&νουν δέ μέ ρος κσΐ όλόκληοα σμήνη Αβ ροπλάνων. Ή άντίληψ ς ταν πσοακολουθούντων ξένων βη μοσιογράφων είναι δπ έκ τής έ'βάατως των έπιχβιρήσνων ού των θά χριθβ γενικάς ή τύχη τής Ίσπανίας κα( τοθ ίμφυ λίου πολέμου. Πάντως γενΐκτ1 ρΐναΐ ή πεποίθησις δτι αί υπό τόν Φράνκο έθνικαΐ δυνάμεις θά έπικραιήσουν έξ όλοχλή ρου προσεχώς. Συστηματοποιείται ό αγών πρός πλήρη έξυγίανσιν τής ύπαίδρου. ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΗΡΧΙΣΕ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΕΣ Η ΙΥΤΟΚΡΙΙΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ II Εηΐ&Ρ.ΣΙΣτΟΝ!Π9Φ£ΣΕΟΝ1Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαίου (τού άντα· ποκριτοΰ μ«ς).—·Τό πρακτορείον Ρώ ; ΰτερ τηλεγραφεϊ έκ Λονδίνου ότι σή¬ μερον ήρχισεν έκεϊ τά« εργασίας της ή αύτοκρατυρεκή διάσκεψις τής Μεγάλης Βρεττανίας, τής οποίας την έναρξιν ε¬ κήρυξεν ό Βαβιλεύς Γεώργιος. Είς την διάσκεψιν αυτήν άντιπροσω· πεύονται &>αι γενικώς αί κτήσεις καί
  αί χώραι οί υπαγόμεναι εί; την Βρετ¬
  τανικόν Αύτοχρατορίαν. Αί βποφάαεις
  τής διασκέψεως αύιής αναμένονται μέ
  ιύλογον αγωνίαν δίδομένου ότι έξ αυ¬
  τών θά εξαρτηθή κατά μέγιστον λόγον ή
  εξέλιξις τής διεθνούς καταστάσεως.
  ΣυνΐχΙζον το 'ϊγειονομιχίν Κί
  τρον Ηρακλείου τ$ν
  τοθ έξυγΐαντιχοθ πγμ
  τού απηύθυνε χΕ'έ; πρίς τιΰς
  έδρους των Κοινο ή'ων τοθ μ
  εγκύκλιον ίιά τής οποίας κάραν
  γίλλιι νά τοθ «ναφέρωαι τό ύ
  τιρον τα όμματα τ6ν ηοτρ'
  ίατρβν, ι&ν [ΐ(,ίιι)ν χαί ιών
  οχάλων ι! δυνατήν 11 χαί πρου
  χίντων τβν Κοινοήτων.
  Είς την ενέργειαν τού
  τέ 'Γγειονομιχόν Κέντρον ρη
  1χ τοθ λόγου δτι προήλθεν είς
  την απόφασιν ιή{ αυστάσιως »α6'
  £π»ντα τίν νΐμέν Κοινοτιν&ν Τ
  γιιονεμοων'Επιτροτιβν οΓτινεςΘά
  παρανολευββοιν εν£ε?ιχ&ς' την
  ίιγΐεινήν χαταοταοιν τ&ν χκτοί
  ν ών ττ}( ΰηαΐθρΐυ, θά άνίφίίκοι
  τακτιχώτατκ ΐας ΐυχίν καρουσια
  ζβμένας είς ι ήν περιφέρειαν των
  ρμς
  (ίνε θονοιηφίρευ ή ήΐιίας μορφάς
  τίς αίτΐβς, |ξ ω> ρ>
  οί Βάνατοι, την τιιχίν
  ην νίοςρέτητΗ τ6ν βριφν η
  Διά τβν ιίτρβον τούτων ι ό 'ϊ
  γειονβμΐχβν Κέντρον θά ϊυντ,8$
  νά σχηματίση οαφιατέρβν [δία1
  περί τής νΐσολογιχής χαταοταα
  ο»ς ταλΙας
  41)—46)—, Κορινθίκς 56)-65)
  —, Ερήνης 48)—60)—. Σμύρνης
  41)-48)—, Ιΐεροΐος 36)—46)—
  Νοτίου 'Δφμκής 36)-40)—χ»!
  Καλλιφορνίβς 40)— 41)—.
  ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΑ
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓιΚΑ ΠΜΒΟΪΛΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΟ ΔΙΝΕΙΟΝ ΤΩΝ 12 ΕΚ. ΔΡ/ΧΝΙ. ΤΩΝ ΑΙΠλΝΩΝ ΕΚΘ. ΖΑΠΠΕΙΟΥ
  Διά τηλεγροικτ)μ«τ2ς τε υ πρές
  τ&ν Δήμον δ Ϊ4 Αθήναις ε&ρΐ
  σχίμενος Δήμαρχος Ήραχλείου
  χ. Μψ&ί Γεωργιάδης γνωρίζιι
  δτι χ(3ΐς θπεγρόφ~ τό ίανεΐατ:χόν
  συμβόλαιον τού Δ^μοα τβν 12
  οοοοοο δ
  Η ΚΑΤΑΘΕΠΙ ΕΓΓΥΗΣΕΒΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝίΞΑΓΙΓΗΝ ΕΙΔΟΝ
  Ή Χ Μεραρχία έκάλιοεν δίκος
  ιΐαρουοιαοΰβσιν είς ιβ οίχ
  ατρκτολογιχκ συμβούλιοι κΕ είς
  την περιφέρειαν της γεννηθέντες
  !3 Ιτος 1917. Ή παβοισ'αοίς
  των σα λάβη χώραν άπό 1—16 Ί
  ίϋλίοιι έ. ί. Συγχρόνως χαλι
  πρές δγιιονομΐλήν εξέτασιν τιΰς
  δι' ιίοϋθίήποιι λέγους τιχόντας
  άπαλλαγτ)ς χχτκταξεως χοΐ δπα
  χθένΐας είς την ανωτέρω χλάοιν.
  Η ΛΗΞΙΣ ΤΟΥ ΗΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
  Έίτ,μ&σΐιύθη ιίς την έκΓαημον
  φημερίδα άναγχβστιχίς νομος
  διά τιθ έποίοιι ίρΐζεται δ» τό
  σχολιχάν Ιτις ?ήγιι τ^ν 15 Ί
  λ(ου έ Ι. Δια τιθ ίδΐκυ νέμου
  οιίζιται Βτι τβ μαϋτ)μαται τβν )
  μκτιχβν σχολείων &ια»όπτοντΗΐ
  ν 13 Ίουνίου.
  Ο ΔΕΚΑΠΛΑΙΙΟΣ ΔΑΣΜΟΣ
  Πρός τάς τελω.ειαχάς αρχάς
  εκοινοποιήθη δηουίγική ά
  αίς &'ά τής οποίας παρετάθη
  χρι χαΐ τής 30 Ί-υνίθϋ έ.ί. ή
  προθεομίκ ·ίοαωΐ^ς έμπορευμα
  ών άνευ τοθ δρου τής χατκίο
  %ι τ&0 δεχαπλαοίου δασμοθ, έφ'
  ίσον ή αξίακΰιβν διεχβνονίσΗη
  νομίμως πρό νί{ς 1 Ί*νουαρίθυ έ
  Ιΐους.
  ΤΟ ΜΕΡΙ5ΜΑ^Τί1ΝΑΠ0Σ)ΤΩΝ
  ηφήν εντολήν
  κθ Μι.οχιχτ,Ο ϊαμείου -ΐραιοθ,
  « χατά τόπους 6ηοχα«α.ήματα
  ής 'ϋθ,ιχής ϊρακέζης θ* χ«β
  άλλωοιν είς «ύς άποοτράι:υς το
  μίρΐαμα Μί'ίβκ από νί)ς 19 τρέχον
  ιβς.
  Δι" δπουργιχής αποφάσεως &Ά
  ζετΐιι δτι προειμένου περΐ άνΐ
  γνωρισμίιωι* ίξαγωγίω/ έγχω,ίων
  πριΙ'4ντ»ν, τής ιδιότητος τούτων
  πιαΐοττοι&υμί>ης δπβ τοθ ιίχείου
  ΈμποριχιΟ χ^Ι ΒιομηχανιχοΟ '£
  πιμείηνη^ίοκ, έπιτρκηΐται ή χά
  τ&οεσις προσ»«ι*ής έγγκήαενς άν
  τί τής άπαιτουι έ ής χρηματικ^ς
  ή τρΜΠΐζιτιχής τοιαύτης δια την
  τής νομίμου προ
  μ ωΐής είδάν εισ»
  γ&μίνωχ χαο' δηέ,βαοιν τ»ν ιίο«
  χτϊων ποοοτή'ω*1 πρός συσ>Ε^ασί
  αν εγχωρίων πριΐόΊιιων χ«1 επανε
  ξαγω,ή .
  ΙΥΛΛΗΨΙ3Ε ΚΛΕΠΤΟΝ
  Συνελήφθησαν παρ' όργά
  ν ών τής χω^οφυλαιής ο( Ν.κ.
  Άγιομυργιανακης διότι £κΑ6
  ψε 35 άκαιέργαστα δέρμστα
  καί εν ωρολόγιον κα( Κωνσ.
  Χαμηλακης ώσαύιω; διά κλο
  πήν άνταλλακτιχών ούΐοκινή
  των έκ διαφόρων καταστημά
  των.
  "Η Πανβλλήπος Γεωργι«ή
  "Εκθεσις έιοινοιιοίησε δι' έγ
  κυκλΐου της πρός τάς Νψαρ
  χιακθς καί Γεωργικσς Έπιτρο
  π*ς όοηγΐας σχετικώς με τόν
  τρόπον τής Βιαχειριστικής τα
  κτοπο ήσεως τ<2>ν υπό των Γε
  ωργικ^ν Τσμεων κσΙ Γεωρν
  κων Έτιιμελητηρ ών, χορηγου
  μέν ών χρηματικήν ποσών,
  ποδόσεως λογαριασμοθ κλπ
  Δι* έιίρας έγκυκλίου της £
  δεί όοηγΐας ττερΐ των 8απα
  νών διακοσμήσεως των περ
  πτί,ων κατασκευής έτοζερών
  προθη^ών χαί έν γένει βάσε
  ών τοποθε^ήσίως έκθεμάτων
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΕΠΙ ΜΑΓΕΙΑ
  'Γπό τοθ Σ-αΗμοθ ρφ
  χής Μβσταμτά συνελή«()Τ] χκί πκ
  ρεπίμφθτ) είς την Εισαγγελίαν
  χατηγορε«με>η επί μαγε'α ή Έλέ
  νη >ή?α Άνίρίδο Δ
  Η ΐΐΣΙΓΩΓΗ ΖίΧΙΡΕΩΣ
  Έπετράτιη αρμοδίως μέχρι
  χά Ι τής σήμερον 15 Μ<-ΐου, Ανευ τοθ ι6ρ<υ τής κατοβο λής τοθ δεκαπλασίου δαομοΟ, ή ε(σα·)ωγή ζαχαριών ώϋ τό τρίμηνον τοθ διακανονισμοθ της Οξΐσς 'ων έληξεν ή ^έ λΐ νθ λήξη άτιό τής 26 Ά πριλίου έ, Ι συμπεριλαμβα νομένης μέχρι καίτής 15 Μ ΐ ου έ. έ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ&Η ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ ίν τβ δ>0(β ιος (ΐ
  χθβξ τιμαί τ£5ν διαφόρβν
  ■ροΐόντεεν βΤχον ·< ■««··« ο». -21. ■λερΐοει «' «οιε)τ·τ·< ο». Ι*. Τ Μ.- ■·ι*« ν. Αιαν»*· Μ«ι·, Μ Μ,— Έ|αψ"ΐιιοΙ Ρ8.- Ε6 — Κ«>·ο«ι«
  ε
  β«λ««·Ι] ,,
  ' οί. ..
  6Β,-
  Ρώΐα
  Μ, —«,
  Η
  Β. ,, ,
  «Ιγ* ν ,. 48,
  ' «κβν „ «|,
  ΤιιιαΙ Συναλλάγματος
  Αολλαοιο* ο», η0,6·— «π,«$
  •ιο·»·
  11
  Α-4.97
  ,, «ι —·ι.Μ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΚΑΙΡΙΓΚ
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΝ
  ΣΥΝΛΝίΗΣΙΣ ΜΕ ΤΟΗ ΜΟΥΣΟΑΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μχΐ·ν (τεΰ &ντεικ·κριτ·ί
  μ«ί) — Τηλκγραφήματα έκ Ρύμης βναφέ-
  ρ·«ν ότι κπίψί αφίκετο είς ΒκνκιΚαν β
  κντικαγκβλάριο; τής Γΐρμανία; βφ«τιιγ·(
  ΓΜβΐριγ)*, ίη·υ καί θά συναντηδί) μετά τ·6
  κ. Τβιάνβ κ»ί πι9βνώς καί μ ι τα τ·ΰ μ.
  Μουσολίνι.
  Είς τ· τκξίίδί·ν αύτ· τού κ. ΓκβΤριγχ
  βποδίδεται έξαιρβτικη ·)λνς οημααί».
  ΑΓΓΑΙΚΟΝΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΑΙΚΟΝ
  ΠΡΟΣΣΚΡΟΤΣΕΚΕΙΣ ΝΑΡΚΗΝ
  Π6ΛΛ0ΙΝΕΚΡ0ΙΙΚΔΙΤΡΛΥΜΑΤΙΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Μ«ίου (τού «ντα·
  ποκριτοΰ μο>ς).— Τό Άθηναϊ>ό* ηρα'
  χτορεϊον πληροφορεΐται ότι Αγγλικόν
  άντιτορπιλλικόν περιηολούν είς τα Ίσπα
  νιχά ΰδατα προσέχρουσεν είς νάρκην καί
  υπέστη βοβαροτάτας ζημίας. Έπίσης
  συνεπεία τής προσχρούβεως αυτής καί
  τής γενομένης έχρήξεως έννέα έχ τού
  πληρώματος εφονεύθησαν καί εΐκοβι τέβ
  σαρες έτραυματίβθησβιν κατά τό μάλλον
  χαί ήττον σοβαρώς.
  ΟΙ ΜΟΥΣΪΕΡΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΟΥΣ
  ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 1» ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΟΙ ΠΑΒΡΩΣΟΥΝ ΠΡίΣΟΕΤΟΝ
  ΑβΗΝΑΙ 14 Μοιΐου (τού άντα>
  ποκριτού μας). — Τό υπουργείον των
  Οίχονομιχών εξέδωκε σήμερον μακράν
  εγκύκλιον πρός τούς Ταμίας τού Κρά
  τους , σχετικώς μέ την είσπραξιν των
  καθυστερουμένων φόρων- Διά τής έγχυ·
  κλίου αυτής δίδονται οδηγίαι νά δή.
  λωθή είς τούς καθυστεροΰντας φόρους
  διά τελευταίαν φοράν ότι όφείλουν ό-
  πωσδήποτκ νά σπεύσουν νά έχπληρώ·
  σουν τάς φορολογικάς των ύποχρεώ-
  σεις μέχρι της 1ης Ίουνίου. Πέραν
  τής προθεσμίας αυτής επί των καθυ¬
  στερουμένων φόρων θά προστίθετας
  ποσοστόν δέκα επί τοίς εκατόν.
  Ο ΧΑΊΊΙΕ ΣΕΑΑΣΪΕ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕί ΕΙΣ ΠΑΛ4ΪΣΤΙΝΗΝ
  ΛΦΗΝΑΙ 14 Μ»ΐου (;βϋ άντακβκριτοΰ
  μ«() —Κατά τηλεγραιφήματα έκ Λονδίν·»
  ' Αύϊοκράτωρ τής διαλυθείοης Αίΰιοπικί,ί
  ύΐοκρατβρίβς Χβιϊλί £ιλ«βι6 πρόκιιτ«ι
  νά μεΐββό ουντομως κ{{ Παιλχιστίνην.
  Π οΐος Ι|ιμ( ί οκ·πσ( κβί · λογβς το& τας·»
  δίου «ύτοϋ τού τέως Αύΐοχρκτβρ.ς τής Ά
  βησσυνίβς διν έγνώοβπ, ·ύΐ·