94277

Αριθμός τεύχους

4564

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοα
  ίτησία λ(ραι 3
  ίξάμηνος 9
  ΆμΕρικής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τ·μή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΪΟΕ ΜΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΔΟΥ 456
  ■ΙΕΤίΙΙΟ* ΣΤΙΤλΧΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΞΑΓΟΓΟΝ
  ΤΩΝ ΝΩΠΟΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
  ΑΙ πρββλίψβις διά την προ
  οΐχί ίσοδείαν είναι άπολύ
  ταίς ένθβρρυντικαί. Ή μέ
  χρι σήμερον Μ«ν·νΐΜή έξίλι
  {ις καί ανάπτυξις τδν κκλλι
  εργειΒν, χάρις είς τσν μέ
  χθον ΜαΙ την «έναον ερνα
  βίαν τβν άγροτβν καί τάς
  εύνοΐκβς συνθήκας τσΰ και
  ροδ, καί τ« όργανωμίνα μ«1
  ούντονα μέτρα πβύ λκμβκ
  ννντβιι διά την προστασίαν
  κ«1 την εξασφάλισιν τής πά
  ρ«γ«γης μέχρι τίλσυς, «κ·
  τελοδν την μΐγαλυτεοαν ίγ
  γνηαιν ότι ή εφετεινή σ»γ
  κομιδ*· θκ είναι πλουσία είς
  ποοοτητα καί (κλεκτή είς
  ποιέτητα. Καί τοδτο άπστΐ
  λιΐ έξ«ιριτΐΜ&ς ευχάριστον
  γεγονος , διά τσν τόπον μ*ς.
  Άλλαι δίν κιναι βίβ«ι« άρ
  κιτη ή «λ·Βθ(α παραγάγη
  μονον, δια νά ε>ςασφ«λισβ|}
  Α εύημερία τ·δ λαοΰ καί ή
  σίκονομιχή ανάρθωσις τοϋ το
  που. Χρει*ζ«τ«ι. απαραιτή¬
  τως κ«1 ή έγκαιιρος κ«1 είς
  ΙκανοκοιητΐΜάς τιμάς διάθι-
  οις τδν προϊέντων μ«ς αύ
  τβν είς τας κατανβλΜτικβτς
  βγβράς. Κ« διά μέν τβ ε
  λ«ιον καί τάς στ«φ(δ«ς θεω-
  ι)ε1(ο.ι απολύτως βέβαιον ότι
  6ά πωλιιθοΰν είς Ιρχκτα ύψη
  λ«ς τιμάς , άφοΰ η ζήτιτα.ς
  τ«ν είναι έξ«ιρετΐΜ&ς μκ·
  Υ>λη.
  Μένουν ομνς τα νωιχά ατα
  φυλια πού 4π·τ*λ·0ν ένα α-
  κό τα οημκντΐΜΝτερα είαο
  οήματα δια τ·ν τόπον μας.
  Καί δια την οργάνωσιν τοδ
  «μπσρίβυ καί της «ξαγωνϊ,ς
  των, βά πρέπϊΐ νοϊ καταβά¬
  λωμεν χοίθΐ προσπάθειαν
  χά! νά άφιΐρύσωμεν όλας
  μ«5 τάς δυνάμεις. Πέρυσι, χά
  Ρ«5 *ίς την προσπάθειαν τββ
  εμπορΐευ καί την μικράν Ι·
  στ» ενίσχυσιν πού έδωκε τό
  -ρίτος, χά Κθητικβ σταφυ-
  λι« έφθασαν μέχρι τδς Ν·ρ-
  βηγίβς καί τής Σουηδίας καί
  έγιναν γνωατοί είς όλας άχι·
  δσν τας άγορίς τής Εύοά-
  πης Άλλ« ίέν ίγιν* β.βχ(.
  ως (τι ανεμένετο, ότι είναι
  δυνατόν νά γίνη Διότι τα
  σταφύλΐΜ μας λόγω τής Ι* λ ε
  χτης ποιότητος των ϊίμτιο·
  ροδν να καταστσϋν άαυν*
  γώνιστα καί νά κερδίαουν
  την γενικήν προτίμησιν.
  Χρεινζεται σμως νά γίνουν
  ησλλά πρός τσν σκοπόν αύ
  τον.
  Ή κυβέρνησις ανήγγειλεν
  εύτυχδς 3τι θά λάβη σειράν
  μίτρων πρός τονωσιν τοδ ί-
  {«γωγιχσθ έμκορΐου τδν ατα
  φυλδν. Όη θά διαθέση ψ«< γεΤα—άτμοπλοια καί βκγσ- νιατ, ότι θά ελαττώση τα κο μιβφα κβιί (τι θα χκθιερωση τβ εξαγωγικόν δδρον. ©χ εί νκιεύιύχημα νά χκθιερωθοϋν κράγμντι τα μέτρα αύΐ», β- πσ ίφίχφζ.Όηας θά ήϊ· «πί- σης ιύτύχημα αν κατεσΜαυκ ζετ· καί τ· ψυγείον είς ταν λιμένα μ«ς. Τ· εμπόριον τδν αταφυλδν μκς θά έσημείωνεν «μέσ»ς μεγίστβς έκϊ είς «λ·νς τεύί τομβϊς ρμς 6 ηιλαποννηοια χος ένθουαιαοϋίς ή ηελοποννη βιαχή διαΐαθ-αις. Τό χράτος τίίς 4τ]ς Αύνεύατου είς την Πελοκίν ντισον ιδ3ΐ, χατά τίς ήμίρκς αυ **<·, την πραγμΐτινή) τβκ «να γνώρΐοιν χαΐ χαθΐέίωιιν, διότι, 5ς μή ληβμονοθμιν, ή Πιλοπδν νηυσς χατιΐχι κάντοτε τα σχήπ τρα ττ]ς πολιτικάς μας ήγεμον! α(ι τα μυατικι* τοθ χοινοββυλβυ τιχΐίθ μας μηχανΐομοθ χαΐ άπε τίλει τό πολιτικόν χρΐ'ήιιον δ λτον τνν χιΗεατώτων χαΐ 5λ«ν τ6ν χαταστάσεβν. Δι* ϊ χκΐ δ ναιαλυθιΐς πολιτιχίς χίομος είς α ύφ άπίδλΐπιν ώ; πρίς την ■»· λΐυταΐαν τού χαταήρ"Υήν. Άλλβ ή Ολό £έ νκ ΕΜΠΡΟΖ ΕΙ! ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ Σ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Ή συνέχεισ τοθ λόγου τοθ κ, Νικολοθδη Εχει ώς έξήτ:) 'Δλλά αγ^υηνοθοε χαΐ 6 θείς της Ελλάδος. Ό Β»οΐ)ιυς Γε¬ ώργιος Β.' τοθ ίποίου ή πατρι ωΐΐκή κνηουχΕ» ΕΙν έχοΐμήθτ] οίιίέ ίττΐ λεπτόν χκτά τίς ώ, άς «0 χινδύνομ, ίδέχιτο ήν Αψ Αύγβύστου ιί^ν ηολιτι^ήν μετα βολήν ώ; ί^γκνιχήν ανάγκην «0 ,βθνουί, «αί & Ίωάνντ)ς Μετα- {Λς ανελάμβανεν ορΐστινβς τα ήνία τοθ χράτουί, άφοθ έχτ)ρυτ τεν χ^ν Ιπιστράτιυοΐν Βλων τ*ν ήθιχβν χαΐ δλικ&ν δυνίμιων τοθ Έθνους. "£χΐοτε ή χωρ» ά«ύιι μόνον τον ρυθμόν 1ί άνοιχοδο- |φιως. θ* άμηχανϊ .ίμ»ς χ«1 θλ πυρίσοη δ Ιοτοριχός τί)ς Έλ λάΒε-Γ, ϊτ«ν θά άρχΓοη νά Εοτορΐ την τραγβίΕαν τίΐς τελιυχαΐας μας εΐχοοβετίας. Καί Βταν τΤνα χρύοτι τα Ιτΐ9 1935 >αΙ 1936 θε
  χαχβθίση τον χηλκμον «1 ών ι ών.
  Ό διχαομβς Ιοω, ή μιχρασιαχι·[
  χή χαχαοτροκή Ιοτ», οί ηολιτι < χκΐ δολοφονίαι, ή οΕχονομιχ^ί ΧΜοχοπΕα, ή ηολιτιχή Ιχλ«οις,» ή βνβρχΐοτ, ή χοινωνιχή δικφβο, ρ<* Ιαιβααν. 'ΑφιΟ ούτα δλα υ-, ξ Ι * ΐ *ηο« α»(, τ* μβιρβΐ* λίομΒχκ τΐ]ς δΙνι?ς «0 παγκο¬ σμίου πολέμου. 'Δλλά είς δλα τλΟτκ χ«1 πβρ' δλκ τβθτβ νά οημιιββίί χ«1 ή ακώ>ει« «0 «Ι
  οβήμβτος τ1{ς ιδβύντΗ %1 ι««·6
  νΐ)ς τή ; Διότι, χυρΐαι χ«1
  λύριοι,— χαΐ τό δμολογβ δκμο
  ο'α (ιέ β»ίυν ψυχιχίν ιιόνον,--
  τό αΙο6τ)μα ούτό τ*)ς ιυΒύνης ιί
  χε πράγμκτι χαθϊ έντελβς ίπδ
  χήν συνκΐίτ,-αιν τβν πολιτικβν
  ήγετβν τ<ίς χώρος. Δ»ν θβ οβς ίιΙ(« Ιλψ την θλιβεράν χλίμκ χβ %ς ηβρΒ*μίίί %ί δπιΕας χ« 6-μ·ρινβς δ λαος αδτίς χβιέββι νέ τα χαΐώφλιβ Ινα «ρί« ·»«· θά σΛ; ι!π» μόνον 8ί οί «β*1 τιχοΐ ν» άρ>ΐίΥοΙ ιΐχβν
  β.πλον ήν Έλλάδα ά«δ ί»ρε«
  ■Ις βχρβν, με ««ςβήχβς δλιχοθ
  πολέμου *ενά(, γυμνήν έντιλβς
  ιίί ίό Ιλιος «0 θιοθ. Κοι τί'''
  Βτβν χβΙ τα νήπΐβ &**$% 'Ρ^1
  πιν Βτι Βλβ ιά *Φΐ ι.β*Μ*»*
  μ ·Ι( ιίν τιυριτίν τ·ν «
  Τίποτε 5λλο ?*' θά ιΙη« περΙ
  τοθ ποφελθόντοο ΚαΙ μένη ή" πό
  λιτιχΐ αυτή ιΰθύη θα ήίχει διά
  νά Βίψη όριστιχ&ς τό μέχρι τ
  4ης Αΰγιίσιευ πολιτικόν χαθι
  οιώς. ΣχεφΒήτε χαί θά χρΕνε
  τε χατά πίσον Βατιρ» άπδ μ'αν
  τοιαύτην χριΌιν μιΌα είς τον χύ
  χλον μΐδς τοιαύτης άποουνθίσ·
  ως ήτο δονατβν νά ουνεχισθ^) δ
  χοινοβ&υλιυτιαμδς έν Ελλάδι
  Διότι δ χοινοβουΛιυτΐσμίς είνε
  Ινα χαλ&ν πολιτικόν αΰοτημοι
  δταν λιιτουρν,ς χκνονιχώς είς
  χράιη δγια" χά Ι ίαχνρ"*, δπ
  οΐφνης λειτοϋργιΐ είς τάς Ήι»
  ν«ς Πολιτι'ας %ς Άμεριχής ή
  την Μεγάλην Βριττανίαν. Άλλί
  ιίς ηεριίδους χρίοινς, δυατυχίοκ
  χαί διαφθοΐβς τό οΰατημκ τοθτο
  χαταν & προδοτιχίν. Διότι μέ
  την παρεξήγησιν τής ελευθερίας
  ίϊηγεΐ ιίς την αναρχίαν χαί Γέ
  τό ψιθδος νής λΐΐ'χ,ής χυριαρχΕ
  άς χαλύπτει την άνανδρίαν χβΙ
  τας άνινανέτητας ή τίς ιύΒύνβς
  τβν χυβιρνώντων. Ό Ιωάννης
  Μιτα(βς ιίς τάς παραμονάς τ
  4ης Αΰγεύβτου ιΐχε να έχλέξη
  μιταίύ άναρχΕας χβΐ τάξιως
  μιτοζυ όχλαγωγίας χά Ι Ειραρ
  χίας, μιΐα(υ ϊθνους χαί διιθνι
  ομοθ. Κ» ι έτάχθη άδιοτακτακ
  με την τάξιν, την ιεραρχίαν, τό
  ίθνος. 'Ο Ιωάννης Μεταξάς αν έ
  λαβΐ τάς ευθύνας «υ. Θ1 ι~
  χρΕνη ή Εοτορίκ. Άλλά τίν >
  ι ήϊη 6 έλληνιχίς λαές.
  "Εχεϊε π?ηρ&φορηθ4 βεβαίως
  τ£ν ίνθουοιοομόν τής Μαχιδονί
  θ^άχης, ΐ|( θιοββλίι
  ι»ν Νήζων ττ,ς Ηπείρου, τήί
  λοιπβν τ3{
  χβί την απέραντον
  ίόχήν τής Πελεποννήσου χαί θά
  έννιήοΐνε. Ό χυβιρνήιης έχρί
  οθη είς Ναύπλιον, ώς αωτηρ, ώς
  δημκυρΥ^Γι ώς ουνεχισ'.ής χο
  ουμπληιοτής τοθ Ιωάννου Κν
  πιδιοτρίου, χοτώς έτονίζομεν
  προ τη ών ήμιρνν είς τα Ιωάν
  νινρ. Ό Βηοι>ιο(, το ίψη?όΐ»ρον
  σύμβολον τ%ί ίθνινής μας 4νό
  νη-ος χβί οιι'εχείας άποθεοθτνι
  χ^Ιημερινβς είς την άληομένη
  τον αυιην ηι(ιοδι(κν χαθ' ~
  έξιχιίλιοιν 4 «ιλβποννηοιβχίς
  ήρΥή Άλλ
  ης £έν ήτο δυνατόν
  ζήί μέ τούς νεκροΰς ΚυΙ προ
  χώρει δπεΐήρανος χαΐ θιρμή μέ
  ΰς ζβιντας.
  Δίν θα σβς χουράσω αχδμη Ιπ!
  πολΰ. Ε«Τ9ΐ χον χρόνον χ<|; ηκρκ- ίί α«ς ΐίς ττ)ν Έλλάδϊ θ* άν ηφή» ίδΐοις ίμπϊαι τή ν ϋπελ- θαθααν μεταβολήν. ΤΙ χοιτωρθώθτ) ά αυντιλιοθξ άπά τδν Ιωάννην II» θά τό παρκτάξο έΒΑ. Πο&τον διίτι τδ Ι»γον τού είνε ή'ϊη άηίοαντον χαΐ μεγάλον. Διό¬ τι προχθΐς άνόμη δμιλβν πρός τού; Ιμηίοους χαΐ τους βιομηγά- νους τοθ Πΐιραιβς δ τόσον ολί¬ γο. δμιλΒν χαΐ τόσον πΐλΰ έργα· ζόμινος πρίεϊρος τής κυβερνήΐι- ως, Ι5»χε· μέ τδ χαρακτηρίση- χον Ορος τού την άΐράν είχίνα ττ^ς μιγάλης χαί αυα;ηματίχΐ!ς έρ· γαοίχς ή δκοίκ συντελιΐται είς Β- λους τ«ϋς τομιΐς τ<ίς χρατιχ^ς μ-χς δραστηριότητος. Εάν ήτο δα ναΐον νά ίδλίηατε άπδ Ϊ1» παρά¬ θυρον πβς διαθίτει τδ ιίχοα'χε· Τίΐίωρόν τού δ Ιωάννης Μιταξβς, θ3 έκεΕθεαθε αυτοστιγμεί διι 'ή Ελλάς εσώθη. Τδ νίβ χράτος Β< μως ϊχει άκδμη μακρον δρόμον νά διανύαη διά νά φθάσΐ] ιίς την δλβκλή^νσ'.ν τού χαϊ άηδ άπίψΐως μορφάς χ»1 άπδ απόψεως περιερ¬ χόμενοι Σημείον ταχτοποιεΐται, άνΐγείρκτκι, οίκοδομεΐται επί τ&ν χθισινβν τού έριιπίων. Τα θεμί· λιά το» έτιθη»ν ήΐη στερεά. (συνβχΐζβται) ΓΕΓΟΝΟΤΑ Π Ο Υ ΓΕΝΝΟΥΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΣ Είς το Λονδίνον ήρχισαν &πό πρβχθίς αί εργασίαι τής ΑύτοΜρατορΐΜϊίς Συνδιασχέ- ψεως τής Μεγάλης Βρεττανί άς. Είς την συνδιαοκεφιν αύ την, είς τίιν οποίαν μετέ- χούν άντιπροσωποι βλ«ν των Μτήσκων Μαί ΐών κρορτδν τής Βϋ Σλί ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ -Σχινοσ4λλι. Ή «Γρβ Λυγιβ» βΐναι ένας κάμτιος, πού έκτεΐνεται πρός Δυσμας τής Ιεραπέτρας καί φτάνει μέχρι των απέναντϊ βουνών, πού τα πλάγια τους είναι σπαραένα μέ διαφοραί μΐκρΛ μα δμορφα χωριου^ά- κι Ό κσμπος σύτός μέχρι τδ 1932 ήταν τελείως άσήασντος τταρημβλημένοί κι' ά<αλλιέρ· >ητοΓ. Τό 1932 ε ναο προοδευ¬
  τικάς καί φιλότιονοςάνθρωιτος,'
  ό χ. Άσπραβάκης, άπό τή Γβ
  ράπετρο μέσα, χάνει βοκιμή
  καΐ φυτεύει ντομάτες κσΐ διά
  φορα δλλα κηκουρικά εΙρη π'
  ένα κομμάτι χωρόφι, ιΐού ήταν
  τιρωτύτερα χ*ρσο. Έ, ούτό
  ήτο τό τα Ι Ή πλούσια καί
  άπροσοθκητη συγκομιδή, φα
  νερώνβι τίς κρυμμένες βυνά-
  αβις της πσρημελημένης«Γίβς
  Λυγ άς» χά Ι σέ 6υό γρόνΐα έ
  κεΐ πού πρω'ύτερα δι>ωναν
  την άντιπαθητικήν ΟησρξΙ
  τους οί άστοιβΐδες, άπλωσε
  τή οροσερή όμορφιά της ή
  ντομάτσ, ή κσρπονζσό κι* ή
  μπανάνα. ΓιατΙ ττρκπει νά ση
  μειωθβ τ ώς ή μπανάνα άρχΐ-
  ζει νά καλλιεργηταί σιστημα
  τικά στή Γβράπετρο καί σε λ(
  γο καιρό, δπως μάς έλεγεν ό
  *. Άσπραδάκης, ή έξογωγή
  τοθ ίΓΒους σύτοθ θά είναι γε
  γονός.
  Μαθηταί καί χαβηνηταΐ τοθ
  Λυχείου γενήκσμβ άντικβΓιιενο
  θβρμής ύποβοχή; στούς Γβρσ
  πετρίτικους κήπους. Ό κ. Κα·
  νουπάκης, πρόεδρος τοθ Συ·
  νεταιρισμοθ τΛν καλλιεργητΛν
  τής ΓερβτΐΕτρος, 6 κ. 'Ασπρα
  Κάχης, ιηΧεγρσφητής σιή Γε·
  ράπετρο, μά καί άρστος >η
  πουρός, 6 χ. Πουλής, καί δλ
  λοι πού Βέν μπορώ νά τούς
  βυμηθώ τώρα, μάς πσρίχουν
  ηληροΦορΙες πρόθυμα γ'Λ κά·
  θε τί. Οί μαθηταί κοιτάζουν μέ
  περιπάθεια τούς σωρούς των
  άγγουριών, πού συναντοθμε
  κσΐ μέ;»υσκολ[α ουγκραιοθν
  τούς έαυτούΓ. Έννοεΐται τ ώς
  ([ εύγενιΐς Γεραπετρΐτες Λν-
  τελήφΡησαν τα περιπαθή ού·
  χά ρλέμματα.,.χοΐ ίκανοποΐη-
  σαν την έπιθυμία τους.
  Χάνομε τόν κ. Φουκαράκη
  μέ τόν χ. Κσρυσ'ΐνό. Κατα-
  λοβσΐνω ποθ πρέτιει νά τούς
  γυρ'ψω- ΚαΙ πραγματικά οέ
  λίγο τούς βλέπω καθισμένους
  στήν αύλή μάς «ξοχικί|ς τα·
  βερ ν άς γορω άπό ενα τραπε-
  ζάκι γεμάτο ποτηράκια καί
  πιατάκΐα- Φρέσκες ντομάτες,
  τΐλούσια άλατιομένεΓ, καί τρυ
  φερώτατα άγγούρισ, ρακή γε-
  ραπετρΐτικη κοί.··τά λοιπά, έ
  γουν άπορροαήσει (καλλίτερα
  θά λεγαμβ: έχουν άπορροφη
  θεΐ...) τούς βυό κολούς συνσ
  δίλφους τ<ίσο πολύ, 6στε νά μή ^'έ βλέτιουν δταν πλησιά· ζω. Μέ βλέτιει δμως ό σωφέρ μας 6 Βογιατζής, ιτού είναι μαζ( τους καί μέ ηροσκαλεΐ, Ό κ. Καρυστινός, 6 οποίος «έν τφ φανερΦ» κάνει πάντο- τβ δίαιταν καί δέν πίνει ο Ο τε «καπνΐζβι λιγάκι», μοθ προ σφίρει ποοθυμότατα τό ποτή οί τού, δταν 6 Βογιατζής θε λησε νά Φέρη ό τσβερνιάρης νέο ποτήρι γιά μενά. —Πάρε τό δικό μου ποτήρι. 'Εγώ, κσθώς ξέρεις δέν πΐνωΐ ΚαΙ πραγματικά υπέστη τό μθίρτύριο να μην πιβ άλλο. Έν τφ μεταξύ ή έπΐσκΐψς τής «Γράς Λυγ,άς» έτελε'ωσβ. "ςιναμπαίνομε στ' αΰτοκΐνη το καί έτιιστρέφομε στή Γερά- πετρο. Έπισκεεθήκαμε τα σπ( τια μερικών καλών φΐλων, δ· που βλέπομε την πρόοδον χαί τόν πλοθτον των Γεραπετρι- τ©ν: Μοντέρναν ίοωτερική δι ακΐσμηση, καθαριότητσ, πολι τισμόν κσΐ πρό παντός οίσιο δοξΐαν. Άλήθεια τώρα τελευ ταΐα σ' οποιο μέρος τής Κρή της νά τι άς, άκοθς τίς συναυ λΐες τής φτώχειας νά κατα κ7 ύζουν χ' αΰτιά σου. Μονά χά στή Γεράπετρο δέν θ' ά ύσπς ■'ήνφριχιήν αύιή.. μου σική. Όλοι εχουν αύτοπεποΕ θησ1, δλοι έλπ ζουν καί σοθ δΐνουν ίτσι την έντόηωοιν ιύ τυνισμένων άνθρώπων. Ξυπνήσαμε πραΤ-προΐ: Ό θεοφιλέστατος Ιεραπέτρας μάς στέλνει τσουρέκισ, καλ λιτσούνια καί αύγά γιά τό πρόγΓυμα. Ό σωφέρ μσς ό ΒογιατζτΚι ενας λεβέντης καί άνοιχτόκαρ δος νέοο, μάς προσκαλεΤ νά πκράσωμεν άπ' τό χωριό τού —τό «Κάτα> χωρίον Ίβραπέ
  τραο.». Μάς φιλοζενεΐ σΐό πά
  τρικό τού σπίτι, πού είναι ό
  ύπος τής παλ άς Κρητικής
  νοικοκυρωσύνης καί άρχαεκτο
  νίκης, καί μάς παρέχβι άφθο
  να: μηζύθρσ, άθόγαλο, χαλ
  λιτσούνια, άγκινάρες, κουκιά
  Φρέσκα, δίσπολα κοί δλα τα
  καλαί τιχύ βρΐσκει χανένας μο
  νάχα στήν δπαιθρο. ΚαΙ στό
  τέλος, σάν νά μην μάς εφτα
  νεν ή ίξαιρετΐκή αυτή περι
  πο'ηση μάς προσφέρβι κι' ενα
  σφαμένο άρνί 7—8 οκάδες,
  γιά νά τό αάμε δταν φθάσω
  με σΐή Σητεία.
  Μάς συγκινεΐ έξαιρετικά, ή
  ιΰγενική καί πηγαΐα αυτή Φι
  λοξενΐα χι' οί μαθηταί φεύγον
  τας Δπ' τό άρχοντικό σπίτι
  τοθ Βογΐατζη ζητωκραυγά
  ζουν....
  Άφήνομε τή Γβράπετρο μέ
  τίς καλύτβρες έντυπώσεις καί
  προχωροθμε τώρα γιά τή Ση
  τεΐα. Στό Καβοθσι σταματοθ
  με γιά λίγα λεπτά χά Ι μάς
  ίίνεται ή εΰκαιρΕα νά καρά
  τη(ήσωμβ τή φΐλοπονΐα των
  κατοίκων τού: Όλες οί «χαλέ
  πες» είνε καλλιεργημένες μέ
  μεγάλην έπιμέλεια, δυοτυχως
  βμως δέν Φαΐνονιαι νά άμε(
  βουν άνολογα τοος πτωχούς
  Γ
  ρς μ
  θά Ιξεταοββΰν Ιλα γενικάς
  τ* εοωτερικκ κ*ί εξωτερικοι
  ζητήματα πού άφβρβΰν καί
  ίνδιαφέρσυν τούς λ«·ύ; τβθ
  Ήνωμένο» Βνσιλείου χαί θχ
  ληφθούν ανάλογοΐ έη' βύτΰν
  ■ποφνσεις.
  'Αλλά κ«8' ην αηγμί,ν ή?
  χιζ«ν «Ι έργββίαι τής διοισκί·
  ψΐως αυτής ίύβ γεγσνβτα ύ·
  ψίστης οημαοΐα; δι* ίλβν τόν
  κέσμον καί αμέσ»{ ένδιαφί
  ροντα την Βρεττανικόν Αύ
  ί &έλθ
  ρρ γ
  Τ ο ίν είναι τ· βτύχημ» έ
  νσς άγγλικσΰ αντιτσβκιλλι
  κου είς τ« Ίο«*νιχ« ϋ5«Γ»,
  πού δίν εξηκριβώθη αχομη
  αν πρσήλθΐν Ικ τορπιλλι
  αμ·ΰ ή έ* προσκρούοεωί είς
  ναρκην Μαί ουνκπεία τού
  {ά ήύθ
  έφονεύθησκν κ«ί έτραυ
  ματίαθηοαν περί τεύς πΐντή
  κσντα «5ιωμ«τικοί Μαί ναΰ
  τα».
  Τσ «λλβ, απβυδβί«ς οημν
  οίας γΐγβνσς είναι ή εσπβυ
  β μένη άφιξις έκ νέ·» τσδ κ.
  ΓκαΤριγκ είς ΊταλΚαν κβιί ή
  συνάντησίς τού μετα τδν μ.
  μ. Μουσολίνι Μαί Τβιάνσ
  καί ή αναγγελθϊ,ϊσχ δι* αυ
  ριον συναντηαις τβθ κ. Χίτ
  λκρ μΐτβ τσΰ κ. Μουσολίνι
  είς Βκνετίαν. Έν φ λοιπόν
  βΐς τ· Λονδίνον αυνεδριβζίΐ
  η Βρεττονιχή αύΐβκρατβρι
  κή διαοΜεψις Μαί διεξάγσν
  ται συνομιλίαι μεταξύ τβν
  εχπρβθώπων τδν διαφόρων
  Κρατδν, «1$ τάς έορτνς τής
  στίψ5«ί, διά την εςΊύοεσιν
  τρβπβυ αυνδικλλαγϊ)ς καί ι!
  ρηνεύαεως^τβν λα&ν, είς την
  Βενκτίαν άλλαι βυνομιλίαι
  θά κρίνβυν έπίσης έκί επί
  τής τύχης τού κοσμβυ Μ«ί θά
  ββρύνβυν διά τ&ν άκοφββι
  ών είς άς. θά απολήξουν, επί
  τϋ{ περαιτέρω εξελίξεως τϋς
  ΕύρωπκΪΗης κβταβτάαΐως
  Είναι ώς έκτούτουδικκισλ·
  γημένη άκολύτνς η νευρικά
  της πού ουνέχκι τάς τελβιι
  τβίας ημέρας τβύς διπλωμβ
  ηκεύς καί τούς πβλιτικού{
  κύκλβϋς της Εύράπης. Κ«ί
  είναι έξ έλοχλήρσυ βάσιμοι
  •ι φέβοι τούς όκο(ου; έκδη
  λώνουν οί είρηνοφιλοι διά
  την τύχην τ·ΰ πολιτισμοΰ
  μκς. Έν τούτοις κάθε ίλπΐς
  αυνεννοήσεως Μαί συνδικλ
  λννϋς δέν απωλεσθη εισέτι.
  Ή συναίσθησις τ&ν τερα
  βτίων εύθυνδν Μαί η Ιδία
  τϋς φρίχη; Μαί τϋς συμφοράς
  ενός νίβυ πολέμου, πιβτβύι
  ται ότι θά συνκρκτήβη τ·ύς
  ίσχυρβύς τής γής κκί δέν Βά
  τβύς αφίση νά ώ9ήβ«υν την
  «νθρωκοτητα πρός την μ«
  ταατροφήν καί τσν όλεθρον.
  Καβουσιανούς. Στήν εΓσ«σο
  τοθ χωρ.οθ βλέπομε νά ξεχω
  Οΐζη μεσ' άπό τ' δλλα σκίτια
  ενα μοντέρνο οίκοδόμημα. Εί
  ναι τό χαινοόργιο κοινοτικό
  κατάστημα- Δ'.πλα ε >α δλλο
  έπΐσης ώραΐο κτίριο στεγάζει
  τόν γεώργιον συνεταιρισμό
  Καβουσίου. Όλα αύτά φανε
  ρώνουν μίαν άσυνείθιστη προο
  δευτικότητα.
  Άπό τό Καβοθσι ί διαδρο
  μή μας άρχΐζεΐ νά νΐνεται κά
  πως έπικίνδυνη. Ό δρόμος
  τής Μαλαόραςι τόν, οποίον
  περνοθμε, σχΐζβι ,'τήν πλαγιά
  ενός άπότομου χαί ξηροθ βου
  νέ Ο κα( περνά άπό βρσχώδη
  λανκάδια μέ χΐλιες σιροφές.
  Οί κουβέντες μέσα στ* αΰ
  τοχΐνητο σταματοθν. Καταλα
  βαΐνομε πως άπό στιγμή σέ
  στιγμή κινδυνεύομε νά γκρε
  μιστοθμβ, δν καί δ σωφέρ μας
  ίχει μίαν καταπληκτικήν άπά
  θεια. Εύτυνώς δπως μαθαΐνο
  μρ( γρήγορα πρόχειται νά διορ
  θω?ή δ δρόμος αύτός κι' ίτσι
  οί επισκέπται τής ωραίας Ση
  τίΐας βέν θά είνε άναγκασμέ
  νοι νά διοκινδυνεύουν τή ζαή
  τους.
  "Υστβρα άπό την έπικίνβυ
  νη αυτή διαδρομή Φθόνομε
  στό «Σχινοσέλλι». Μέχρις έ«ΐ
  πηγαΐνει * αύΓθκίνηΐο. Άπ'
  Βκεΐ πρέτιει νά προχωρήσωμε
  μέ τα πόδια μέχρι την Τουρ
  λωτή δπου θά βροθμε τιάλι
  αύτοκΐνητο γιά τό Λιμάνι τής
  Σητείας, δπου χατά τό πρό
  γραμμα, θά διενυκτερεύαμε έ
  κεΐνο τό βράδυ. Κατίβαίνομε
  άπό τ' αθτοκΐνητο βύχαρισιη
  μένοι... πού σωθήκαμε, άπο
  χαιρετοθμβ τόν ήρωΐκό σωφέρ
  μας καί ίτοιμαζόμαστε δστβ
  ρα γιά τή βίωρη πεζοπορεΐα
  μας μέχρι την Τουρλωτή.
  Όλοι έχομε τίς άποσκευές
  μας κι' Εισί δέν μένει κανέ
  νας ιυχαιρος γιά νά μεταφέ
  ρη τό άρνί, πού μάς έδωκαν
  στήν Γεράπετρο. Εΰτυχως 6
  κ. Φουκαράκης προσφέρετα
  διά τόν σχετικόν κόπον κα
  σέ λΐγη ωρα μΐα περΐεργη φά
  λαγξ πίζοπόρων κατρακυλά
  στίς άπότομες κατηφοριές τοθ
  ΣχινοσελλιοΟ
  Γ ΣΚΡΑ·
  Σήμερον έορταζβται ή έπβ
  τειος τής μεγάλης μάχης τοθ
  Σκρά, ή καθιερωθεΤσα ώς ήμέ
  ρα πολεμικης εορτής τοθ 14ου
  Συντάγματος Χανίων. 'Υιιήρ
  ξεν ή μάχη έκεΐνη μία άπό
  τβς μεγαλυτέρας τρθ άνατολι
  κοθ μετώπου χατά τόν παγχό
  σμιον πόλεμον. Καί ή έπιτυ
  χΐα της αποτελεί θρθλον χαί
  επος ολόκληρον. Τό Σκρά έθβ
  ωρεΤτο άπόρθητον. Ή έΦαρ
  μογή τής πείρας, των βιδαγμά
  των άλλον μαχων, τεχνικόν
  γνώσεων χαί των όχυρωματι
  χων σχεδίων χαί ή έφαρμογή
  άχόμη είς την πράξιν τής θεώ
  ρίας τοθ ΓερμανιχοΟ έτηςελίΐ
  ου διά τόν πόλεμον, βΐχανμβ
  ταβάλεΐ τό Οψωμα αύτό είς
  τεΐχος πρό τοθ όποίου ύπελό
  γιζον διι θά έθραύετο χαί θά
  άπετύγχανε χαί ή (σχυροτέρα
  επίθεσις τής πλέον (κάνης
  χοί έπιλέχτου στρατιάς. Καί
  δμως πρό τής άχαθέχτου όρ
  μής των Κρητων στρατιωτων
  αύτό τό απροσπέλαστον φρού
  ριον έκάμφθη χαί παρεδόθη,
  Δν' αύτό χαί τό δνομα Σκρά
  κατίσιη συνών υμον τοθ ήρωΐ
  σμοθ καί τής άνδρείας των
  Κρητών στρατιώτην.
  ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΕΞΗΣ·
  Σιινεχιςιται μ! η
  χήν ταχύιητα ή πρός τα (2ν«
  ποριίκ τβν τιμ&ν τοθ ϊημοοιογρα
  φιχοθ χάρτου, συνεχΐζεται ή άλ
  ματική άνατίμηοις τούτου είς 3
  λος τάς πηγάς τί)ς παραγωγίίς
  τοιι.Ή ανατίμησις ο5ιη τοθ χάρτου
  δημιουργιΐ νέ» τερίσιια προδλή
  ματα ϊδΓως διά τόν επαρχιακήν
  τύπον, τ6ν Ιχοντβ οχε&βν τβς ίί£
  άς δποχρεώσεΐς χαί τα ιίχονομιχ^
  δάρη, μ έ τάς εφημερίδας τ«]ς προ
  τιυοΰοΐ](, άλλ' απολαυάς μηδέν.
  Τί ανκγνωοτιχίν χοινδν που
  δύναται νά έχτιμηΌ) την Οκκρξιν
  χαί τ«υς κγΑνας υπέρ τβν τοπΐχβν
  ουμφιρίντων, τής επαρχιακάς έφη
  μερίδος ίς προσέχη άπό τοθδε τού
  λίχιοτον χά Ι εξής π; υ δίδει τον 3
  ίίλίν τού. Διότι ^ έπβρχι«κή έφη
  μερίς, Βταν εφημερίς είνε χαί Β
  χι χϊριης εμπόριον, χ»ιμβζετ«ι.
  Κα.1 διίρχιται χρίοιν χβιί κρίσιν
  δεινήν.
  ΊΐβΛ$ '»16Οβθ
  ·ιοοΑσ1?
  οί-
  Α 01
  "-ΐΐλννοην η,,
  ΝΗ1Ζ
  13*001
  ϊοοι
  53}»
  Ηί
  10ΛΚΙ3ΪΪ13Χ Κ) —
  •531ΟΟ03 )ο οιΙΐΛθΐιοΙιγφ ΛηοϋιιρΑρ
  ,ιχ 53ΐΙιιοιι. ιογοΧορλσο ]ο λποΙιλγ)
  • Ο οοιι 530900·^ 5μ ραρ ίθΛΐ.3—
  ·γ>γ1ο
  ιΧρφ35 91 5»35)0Λρ ΊΙ^ι ?Η λο.οο,
  Όή ώμ ΛθθΛςι^α οοιι Λςρβ^Ρ Λς?ι
  {β* ΛφθΧθΙΟ Λ(>)Λ3γ)Λ.ΟΟ'4> ΛφΙΕΠΌ,Ι
  1} 91 Λθθ5]ΙΐσΌΧΟ Λ»! 53^00 (Ο —
  όπΊιιο
  »ιο, 0ΐηΐ03γ3ΐ ρι "0
  • 'ρο|3οχο) ογ
  Ο Λθο,οορ λΙιι 5)3 ιηι
  ·9>ιοιο)ζΐ< ηοιι ίΐοΐΓΐριο ρι ΐ3<3)οηΛρ ΛΌ]ΗθΟΓΙΟ Αθά3ιθγηλ3Γ) Λΐμΐ ΛΙΟΟΙΙΙ Ή ΛθΛθ°3]σ311 )ΐοι7 — Χ 1ΠΜ ΛΟΤιΟΛΟΙΙΟ Λ©1 ΛΟ|Ηθ10 ΗοισΓθ05· οί ριο, λογΙ^ λοι ριιρ ΙιΐΛοϋφ χηοιΐφχ νΑ Λ3γ1ο5|τ1οα οιΙ^ ιρβ !ηοόιη>ι ο,οι
  -βχϊ> Αΐμιο ιιοΐ3ν)3<1ιο 1} •ςριφ 5ϋι |οχ 5η?θ] χ [/ οο ςιοο ιοχ 3Λ ηϋιο ΐ3γ3ΐοιιν.— 5μ 5]3 ΑΠ0Λ3Η Χ) VV ν , Λΐΐΐ 91 ΛθΐρΗΙι οοι (— •ιγριι Ι ) φ5 Ίγ/ριΑοαχρ οιογγΒΐιιορ, ν* ιιοηΆοσΊι 'ριο,οθΓΜρ ι.ΐΛυό3ΐιρ .τί ηοοονρθ οΐους) ριιι λιιι ^ Οοιι ΙιΧο5? χ>σ3ΐηγοχ
  Λρχιοοφ
  )ΡΧ ΛΟθΛΐΟΛΡ
  θΛΐ ^
  οβοιι
  »>ιιιι~-
  ργγν.—
  ρι ΐ
  001 5)3
  ιιθ3ΐι.1ιχ γγ γρνν
  50λ
  9Υ ΟΟΥΟΘ1051 Ό13Λ λ ρΛ 3ΗθΟζ|0Μ
  ρ Λ33 3101^3 ΛΥν. δτφρνιρ Ιιο
  ριι ραρ οιορΗίοθ ηοΗήθίί ρονιι
  Χ Χ
  )7 ν. ο ρ
  5ΐιι. ΪΙΟ3Θ9Η0 1^ ιοΐ3;Λ μ 53]θΙιγχχ?
  οΡ θγ9 .Μ
  ■αθ|3Τ)θΧΟΟΟ"4 0013ΛΟΛ
  001 ΛΟΥΟ(| ί ί
  0
  β
  5ΐιι
  θΥ <ρ ΑΟ3Λ ρ Η ριχοιιρ 5οτ1 Ί3Χ3' ρι λοο^ιιχ οοιι 3>9^υ —
  01Χ31ΐΧσ'ρ
  Λθ)θ1ΐγ>->1?
  ϋΐΛ.θΛ|3τ1οιι
  Χ)Λ3
  Α1ΟΐΦρ0,31ΟΧ Λΐ
  ΐ 1013
  ?3Ύ°9
  3)1
  ΛΟ1Ο

  '5οο3θ)θ'χ
  3
  •ΛΡ31
  Χ
  ρι
  ιοΐ3ΐΐ)3γοιι.ρ
  ·5ΐιι 53ΐ3λοΗ 5μ
  011Ρ 5ΐ3γ3φρ ]0
  ] ΛΠθΧ
  φι Λ3,—
  ρΛ Ιιτΐ
  οσΊι
  )
  ΡΙΟΟθΊΐ ρΛ
  ορ Α|μ» ,ιιρ !}
  Η 3ΛΟΧ3Α3,/ 3113
  ρι ριιρ'Όιιιο
  ϋΙ
  λΙιι ριΑ
  ίίθς ; 9< γγ ιο« 13X3 ριιΗριοονν 031 ΕΐοοιΑρτΙ χ>οΐ39ΦΙιγγπο (μ ιιο [}Μ^$οοόν. λΙ^ι
  ?
  IV
  0]ΐγ3ς 9>ί1Γ'0Ληιον ρ
  «οοΙΙιγιι 5οΗ οιοιΧργοοι ριον —
  ·530ΟΐΑζ)Τ1 |0 5θΗ ΛΟΙΐρΐ ΛΡ1
  ,ΙΧ
  5θΛ3Ηιγ παχ Λθςοςία Λΐμχ ]οχ ΛρΗο
  ^ "λρχιλΧ3Χ λρχ ρις Ρΐο^?^
  ρχιΐ3σιο5? ϊΡλοΛ:!.·] —
  ί ©311 91 0Λ3Τΐ<ΧΙΙ3Υ •βχ 3Α|3 ρ0 ής; ιοΐ35ιΑογοιιο ογΙ ■Ιιχορις ο<.]γ ριιρ Ωόιχας} 1013.— '9ΐζΐο 5οο3γ) ριο 5'^ ^ οχ ίΗ Λριογηιι «οιΧ. Ιι •οσΊι ΛΡ)3 Ι •IV 51ιχρσλ^γ ο Μ ·οΙ. ρ ρΛηιγ3ΐοχ>» ρ>19Μ 5]3
  1 5001
  5ΐαι
  Ί
  'οοχ
  Γ
  ιΒΒ«ηΒΒ·Β·ΒΒΒ«ΒπΒΒΒΙΙΒ«ΒΒΒΒΒ«ΒΒΒ«ευΐΒΒΒΒΙΙ«ΙΒΒΒΙΒΜΒΒΒΒΒ

  98*45
  1
  οί
  οί
  * οοι οοιητο ^«κ «ν,χβ
  ε*ΧΜ Ο «Χ
  *■■
  ο «ιοιιχ
  5 *
  δηοχ 5ι
  ] χ^ϋθϋΟ ΑΟ>1'^10
  Α| νχ 3*1 «*Χ| αιο?Χο Αχ^τΐε^ο ΜΟ117

  νΐΧ
  V.! V
  οχ
  Ι 3 Ζ Ι Ν Ι ό Μ Α 3 Ι
  V
  υννΐοκχ
  χ ο»*
  ΟΙ
  ο»χ
  ΐν±νλ.Π3
  (ο(ο 53
  χ** ΛΟΐνν3νΐΧν«Ι·7
  &«>«Α«ϊν; ΑΧιίθ «ιχκ
  Ι
  ΙΐΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  οο
  »? ι»)όοφοσΙιχπ) Ι
  Ι3Χ 500919 5ρΐΛΟ11 ]Ο5( 5— 'ΑφΜ
  Αοκ
  χο ,ι,ηχ λΙιι «Λρ^ηΌγρΛρ Ιιλ?γ1οιι
  Η
  ■•■Β3αΜΚΙΒΒ«ΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΗ»ΒΒ«9ΙΙΗΒΒαεΐΒΒΒ:
  ΗΒΒΜΗΚ—9
  !■■■■■■■■
  ιοχ οί
  5(1 ν.
  0211
  ΐ
  ογ,οιιοι
  ιο )»χ
  051
  11ΒΙ
  Β
  Ι
  ί
  Ι
  ΙΥΜΗθν 91 οο)Γΐΐιιοιιΐ3Λ»υ
  '9
  "V
  9*
  ■οο
  ■)Μ
  Λ(91]θΊ
  ΛΟΞΥΝ ΛΟΐυθΜΥΐν ΥαΊΙΜ
  ■■■■■■■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒ
  5ΐιχ*αβιο»Ν
  οσ^τΐ
  ογΙΙιλιχ
  5ηολβγ,»ΐ»χ
  *1
  τΙ(»οθΐ8»1 °011
  ™ . ο>9ΐ
  'ηοχ
  οιιρτΐ ρχ-
  σοΧ »λ^ .
  —-χ
  Λριο 'ηοτι
  Χ Χ
  ηοχ
  Λρχ
  Λριο
  ]Χί— ίΐΑ? } 9
  ΑΒ (^ ριΐΐ 'ΛΚ ^ ΛΟΙ |Γί 5*3Χ!1Ο)4ΐ
  |Χ]Ι ί
  Ι -ΒβΌλΒ
  ΙΙΟΙν
  ,ο

  .ΚΙ
  ΡΖτοΟϋ,
  . Ι) "!ί.χΐτ;τ:*Ή
  (ι '
  νοΧοιιρ
  βγή ρχ
  5οιι ι3
  ,ιχ οοτΐ
  Η
  ίιγ.2
  α οιι
  595(011X101.0
  9 οοτΐ ρ? (
  3οΙιλιιο5? ϊρπΌοο,ηαχ ϊρχιΧοφ 5ο
  )1Χθρα'3Χ ΪΟΛ3 'ΟΧΌΙΙΙ/ΙΙΟΧΧ
  ογ.οx^ι
  0211
  5ρΐθ»ΐ·5| 5(3« 52· 59{ει*! 1010
  Α ^ Λ<Ο]Ο11Ο Αβ βγοΐΐ βιαοχ(»53 ]0Υ ΛΙΙΧ 1ΟΧ ρ 13X^09 'ΙμΑπφ ΙιΛηοιο, ?Η Χ3ΧΟ 0Λ9Χ 3, Π' Η λ Φρ ΐ ΒΑ ] 3Λΐσχ·=ηο ηοχ ϊμο ]ονΐ ·ϊ!ιΧ]Λ 5ΐιι όοόΧ π ■ιιηχρ,9 λοιΙ,ι ηοχ ριιωοραιι ρι- ΐΙ Α^ Α«|'.ολ ο. οιο ϋτΐ^χ οί ^ η 3Χ ίι (μο,β Λ } αο |Χ]Ι •011 Α^Ι ΑΟΑΙΠΟνΐλ ' ( ΐλ *3 5)3 ρρ θ ηιΑ^ςιθΛΐοχ η01 Χ)Ι11!>Η 91Ζ ^
  Λ3ΠΟ913 ΛΡΧ
  ριιρ Λο3χιρ λχ? ιοχ ηο ο ιογγ>? 10
  3Λ3γ Λ© ,ΙΧ Χ3Ο0 ΛΟΟΙΙΌΛρ 5[Χ ΪΟΓΙ
  9 ,!>| '5υοφΛΐ3ϋ.οι ιοχ 5ηοΗοιγ3Χ
  θή3 1ΟΧΛ0Χ39 'Λ3)ϋχΐ11 )Ο1Λθ5)10ϋ
  1009911.01Λ/9 5)3 ,ιχ 5ηοί 3Λ13 ρχ
  '^οοχ ΙμΧοφ λΙ^ι, 'λποΧϊ ιχρ Ληοσ"
  βφοοσιι 5ηοχ ιοχ 3ΐοιιμ
  ^Χ Λ00Ο19 91 5031
  Ι ^
  ιοη* ;
  κί^ιοβχις ?]ιο οιιρίι
  0!1ί Α?1 |Γ| ΐ/,^φθάΧΙΜ |Χ]Ι
  .Λ «0ΟθίΐΤ)ρ>)) (ί .(Λ 11Α0Χ/Ι
  91 5«| ^Χ^Β Α^ι 0)1» Α»1^
  οί χιλ ίιχ|2 Η. :
  Χ Λ9.2 Ο'11
  οί |γΙ αε'/ι]
  ΐοοοαοιιτΐ 0 211 ιι 19ΡΧ ΑβΧι«
  βιιι ,οχ ογ,ο
  ρ8
  οί ιοτοιΐ|οΐϊ Λ (οο
  λ ί5
  βε<* χιλ ρ3 010 λ»Χ Β9 0 511 Α01101Χ)!» Α?1 »αι4|οΐ!)ιι 19 .19 ΠΙΙΙϋΙ V. ΗΜΙΚΐσΚΙΙΟΜ Η.ΝΪιΙΙ ΚΟΚΟ1ΗΚΙνν ΜΗ1 313 λοχ συν 89 21 19 ΟΗΙ) 5ΐη ϊθ β,— *** οχ » 1 ? Ιιχοΐρ 53χιοηΑ. -53Γ. ρ 5ηοιι 35010113, Ι 3ο. 31 «) Β1 Ί31011Ι10 911 :ο«ιι Α»293 ι—* Λς(ΑνΒΐιβ8 βοΐΒαχοιςψ οο ^ ^ 091 ηβχ αχ)003^ Αί*ι *Ϊ9πΐίτ1ηΛ κα υ ι ]Βχ 39ΐ&ιφ, Ο. ·:93δΒ-? «ι ΐβιρ Ά«ι| 3103 Ίοη)τ)ίι5οιΐ9 Ηι1βΜ 31011 Λ39 οοϋ ογο §τ) ϋθησ3ΐφρ 3Χΐ3 901 'οοι 5θ0ριι ο γ 9^3)1 οί λριΙ^ ριοο 5οΗο ,ι^ι ·ηοι Ιμσ>5 (<ΐι 115)803* 9* |) 3^3γρις ρι λχ? 5οιςι ρ ,ιχ 3035 •Λ»)Χ Ι3 Λ?ν ηοΙμθθογθΜ^ 3*1· 0311 »Η γ3ΑΑριΐ3 ρι ιοπΧρ ιομ ηΧοόί οο ρι λοιΙ; ,ινΐ ηοα, ρ>3γοο3 Ιμι ιβοΙιιι
  ρλφ 3X^3 ογοιι 91 ιι. ι?νί 'ΰοιΛσ'ηοιτι'
  Ατοτΐ ί 1(9 5ίΐΜΐοηΦ 5ΐιι ϊβιφοογΙγ) 5μ 53γο
  οί '5οοιι
  Ο.
  111
  01 9
  ^γ,ς ιβαβιιβ; α «οριι
  9 οοι 3οτΐΒλ 3βα] Β^}λ βα ιβιιιχ
  3 3
  01903
  5·Α|
  Χ)10ΛΛ| ρΐ31»γΐ1 ρ111 Λΐ,ΙΙΟ 011
  ο Χ 53 ^οφ 53^γοιι 3οο,ογοιχ)ΐιο λ(ιι
  ποι ΙιιιρΑρ λΙ^ι ιοη 'οοι 5οθριι· ρι
  Η. 'Λ030ίί>10θΦν ΛΟΥ
  ομ Λς7ΐθΛΠ9 Λφΐ 5οιι
  9 λοιη.1. 'ΐ>ιοηο 5«εοι Λ3Ο
  σχ 5φ
  "Υ.9 ,'Μ >«ηγ3Α)οηογ
  ■υοΌΧ Λρι 5οιοιΐ9Μ
  00,3 31911· ΙΟΧ 5θΛ3Π111γ
  513ΛΟΧ 3(13513 Λ?7 '53£ί»Χ
  5) )^ Ι
  Λρι 5ογ
  όΙ
  ]ο ΙιΛσ3]ΰ3ΐι. 1^1 ο ο Λΐμχ 3Γ1
  5μ 3Λ3Η511Λ. '53Γ)Λΐ1Ο 53ΓΐΐΟ)0Χ 5μ
  Ιοχ Ϊ3<ρΑ3Γΐ ριιι 5)1 οιοοόαιΗ ιοχ ΌΓΐρχο 5οΧοσοιο ·5οιΛι>γ^^ ·ηοι
  5οοτ1οοΧοιο1 5αολοΐ3)θ3ΐι 5(ΐοι )ϋχ
  5οογ1οοχ 5οοι 3νν "θθΐ ιΐθριι οί
  Ιοχ 5ΐ3φΙμγιΐΛν 5μ 3Π" 3Ο0Ο53, Όσ
  ·ς?ι οΐΛφσΧ ι3Ο)6ώλΑ 3τ1οΧΐ3 Αρτ.
  '(ΛΝ1όη10»Μ|— ιι
  ■«Μ(Ι0)2ΐΙ<1β|- γ ηαιΛθη^ ϋκφγ: α»α>. 5«]βι·ΐ3, Α·1·α»ο^)
  φνΧΐΝ ΐ>Μ9Λ*ι·υ>~ <«9ΐ4β[| ηΑό<ιβΑ1"^ βΧΐτΙβόη»!^ 'ββγΑο, Α>ριι.»τ αβ]Α4(·■^ »Ν
  >ρσ»ΐΑαηο)χ ηοι
  )β»ι<Ρ>Π ·ί»)χ·Λ
  ιγχ*άΗ. 5ιιχΐΛΐγκ(ΐγ.»η ιιαμλ] γΗ»ΧΐΜ| αί
  Αβ£>|3 ιιλ»Λ| γη»ΧΐΝ ΙΐΛΐριλβαα»Μ
  *
  (1190011 5οοσο
  Γΐ9^3φθΐς<Α| )Γ. -•ίΐ ■ « ΑΟΐνΐγ ιηχΑθΑΤρ 5ρι ιοΐνηοβθΙιτιοσΊι νΑ 10Α ι ιοΐΛθΑος) Λθΐλ9χοτ1ιΐ ς?Α9 91 ?Ν « 5|Μ·Λ·χ λνοτ/ αοΑψπιΐηηο ΐΛψονκ «νριΐΛηο 9χ οί « (*α)} ι»ι οοε « 5£ « 006 -001 « §8 9*»ί»*? 001-0Ζ ®»ν οοΐιχιι αΙιι 5 }0100 Λ1Ο3ξ|θ Αΐΐΐ ρΐ3τ) ΛΟΧΛ.Ο, 5)3 αΙ^γΙ φΚθχθΑβιοχ 59000^00 ρις ο·λ υ ος 3Γΐ9Χ>ν* '^οιίιΐι
  1011 5θ0910ρΛ9
  ;ισο0οχ )οχ οοΗοιιοΗον^Χ αο^οχ !>]ϊ
  ΐχοΐ}σΜ((.ηορ ιοαι,ϊ 5οιθ3ΐ9 9 ΊΑΟΖ
  ηοιο^^οψ λ(αΛ
  α3γΙρο?θ? '^9 ^
  ηΛ.χ>σοιι λο?α λιοο^ραοιομ λ(/ι 5]ϊ
  νΐ2
  V
  ΗΜννλΟ*_λνΐ2 "11
  ΖνΐΙ0υ01Ι39!ν ΐν!αΙΪ13 ΖΗΧΙΝΥΧΗΝ0Ι8
  ΙΙΙΗΙΟΙΙΟΙΖΟίΜϋ
  0011
  τγΙ )βχ '
  Θ11Β ί^ΐ
  Β1ΙΧΟΒ ΕΙ Τί
  ] }
  ίΐί}Γΐοΐ!ΐσ)9ί3ιι
  — # ·
  α»αοΊ*| 031130 .οιό;Χ
  Γ) 0Α|ίΐ0»11ΙΧ0 ΑΒΐ(
  30.31 3ηογυ §ιχ β
  Β]Λγ, Λιμ 3ηοχλΒΐι 3901
  αβΧ]Ι ηοιΐ2 .*·
  οχ
  0}ΐΠθΧ0Ο0Λ |0
  Ε
  0511
  οί
  01
  -β 3ο«)τ!!ιιιηιχ ιοιιΐ|
  °Υ 9 *γΎ.Υ.¥ Ά»χ!ΐ0θ]ΐΐ£ίεκ
  30 'ίεοΐιΐ ΐΧ]ΐ
  οκ
  οί βα »ιΛ ηοι
  001 ΐχρώηοι οιο ιοιΧ οί
  ■ηοι 9*^15-5 α?ι
  9 ,'Χ ιγ,χΑιχ βι
  II
  ΟΑΙΧΧρΧ ΛΟΙ |
  βιτΙ ιτΙ
  2 ^
  ΒΑ 3θΤΐΐΟ1|
  30.310
  9 .
  031
  α«ι 3ολ
  30 '
  002 ^ 3?108 ΐΜ^γχηγ )<9Λ ιλ «Υ.Ι ΒΑ ΑΒΟ ΐγ_»*1χ 01 »βίΐ',05Χ 001 ΒΙ^ΙΟ, ΑΧΐζΐ 0.311 3ίΐιφ!1ΚίΐΟ Ο, Κλο.*>3 3»γ1 »9 Λτν1
  9τ3ηοΧοιιι»; κα ιτ1ίθ|ίοιιτΙ
  ΧρΧ Α01 ^Η
  5Ο2ΚΟ» ο 33Α2ΙΧ} »Α]ΐ '9ϋ ;"Η 9
  αλιο >ιΐ]ΐ Άηι ^Χ
  9 9 2 ΛΚ1Α0Λ09ΧΒ
  Β<ίοΛί|ΐαΛ ηρυ ΛΒθί^οΊβΧϊϊιι Χ οβι 3ΐ2>χ1»<γ:«:91οχ 30 30,91 α,οΊι ιΛη' 011 ί^τΐ ΒΑ ]ΟΧ Α»1 Β^)Ι2 (1 ΑΠ30 ΒΤΐΐΟ.) ΒΑ ΌΐΒΑρλ 01 Αηθβ]λθ'( «Α ίά ΐ ηοι οιιοι 5ο :ι 9 Ιιτΐληο βιγ] 3;ΐο 'ΐ γ )τΙ βιτ) ηοτΙ ιοΒχίι^Βΐι 'β^βχ ογ,οττ— 1 (ΐχ 9 0.010.8 3ΙΟΧΒ 3|ΐο οί οιι» ] ^ $9 '*—]· 3Ι1«11Β01Ο Β1ΑΒ9Β0 II ΐ ,Π ΒΑ αοι 3ηο}π» Ο. >
  ι1
  0011 0.2"
  η3Λρ
  Λΐμι 5]3 ΐνΐΜΟΖνΐΜΙΟΜΗ
  Α| ι*ι·Χ»ν
  ΝΒΝΗβν ΑΟΙ3αΐνΐΧΑΑ ΊΟΙΙΗν
  Χ0«1ΐνΐ
  ΪΟΙΗΟΚ Ί ϊΗιΐΙΚνΗ
  3οό}τ1 οί οιι»
  «3| ΟλογΒ 01 ΑΛΟ(}|* ΒΑ 10309!·09
  ]ΒΧ 1Ο^Ο1»9Ι»Χθ11» ΑΟΙ Α»10^,
  ιί^ΙΟ ΒΛΐΟ ΒλΐΟ Ληοό}! ΑΟΙ ΒΑ («Λ
  χι» 12 ΐ£(»41 'ολογ^ »γί ,ο
  Ι ΚγΐΧΟΒΛφ Ιθίΐΐ Ι^ΟΙΙΟΙ
  β ,ιχ 'ί^λίιγιι λ^ι 3οι$2 9 Ι0Ι4!
  'ίιογ,Χ *χιο ριαβιι} (ι^Βγςάοακ
  ΑΟΙ ΒΑ 11128 #1Β3«·
  ΙΧ]Ι
  Ο.ϋ1 ίΧΐγ_Γ)β 0}Α 01
  Ι ΑΟΙ Α010Β (Ο
  |»1 <33οΐ|ΐ| 9 ηοΑΐτΙειΧηιοηο, οοι οιιο>£9^ν οχ
  ΛΟιΙαΟΦΟΙΜ ίΙΝΗΥ
  *Α|
  ΝΗ1
  (5ηοχ]γΙΐΛρ.ΐ9
  3ΙΝΙΟΠΠ! Η
  :5ίιι
  ΨύΙΗΟ
  αοιώ3κ αοι 'αοϊγ
  3Α, αοι '5ό3ώΧ
  ΝΟ--ΙΛ.Η-
  V
  1
  V
  1ΛΓ Η Ν
  V
  Χ Η
  IV

  VI
  Ηϋϊΐ.νιοη
  ***
  ιοι.]νου οί.
  Ι0ΦΙ/3Π 015
  λοΑ03 Α03Λ
  •13Υ51Ο10»
  ρx1Λ^^^σ3^ οί ΛοσβΐΙΙμ-—'
  ♦ **
  5ρικ3.
  'ΑθΑβ|
  ί
  Ι 1
  »■
  Σ:ι

  Α Π Ο Ρβ 12 Σ Ι Έ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 13
  —ΣχοΐνΙ νά κοεμασθβ<; άνέκραξβν 6 γωοικός. ΚαΙ Εκλεισε βιαίως την θύραν τού· ήκουσε 6β 6 ανθρωποο σοοόμενα δπισββν αυτής βύ<5 βαιρέα κλεΐ θρα. Μετ" ολίγον εκλείσθη καΐ τό παράθυρον, ή^η σε 5* Βως ίξω 6 κρότος σιοηροθ μοχλοθ βαλλομέ- νού βνδοθβν. Ή νοξ Αποοχώρει. Έπνβεν 6 ψυγρότ τ&ν "Αλ· πεων άήο. Ό όδοιπόρος 6 έκρινεν «Ις 8.α τ©ν επ! τής όδοθ *«ε(νης κήπον καλύρον τι έκ τιηλοθ κσΐ άχόρων. Εισήλθεν βΙς τόν κήπον τοθτον πη*>ήσας
  τόν φοβκτην καΐ έπλησΐασεν ιΐς τό καλύβιθν. Εΐνβν
  άντΐ θύρας μίαν στενήν κσΐ χβμηλήν όιήν. Είς την
  Γαλλίαν οί επί τής διατηρήσεως τΛν ό^Φν άγρυ-
  πνοθντβς φυλακες έχουσι τοιαθτά τιν« στεγάσμστα
  έστοχάσβη δτι καΐ σοτό άνί|<εν ι Γ; τίνα ίξ αυ¬ τόν. "Επασχεν 4κ τοθ ψδχους χαΐ τής πβ'νης· τούλα χιοτον έκεΤ. βθρισκεν άσυλον τι κατά τοθ ψόχους, «αί ο; «οός την πείναν Ιλσβε πλέον την απόφα¬ σιν, Συνήθως τα χαλύρΊα τσθτα μένουν β;ά νυ¬ κτός άκσποΐκητα. "Έπβσε πρηνής καΐ κΐσέδυσε ύτό ϊό χαμηλόν έχβΐνο στέγοσμα. ΈχεΤ έντός ιδ^β βερ Μότητσ, μάλισΐσ Ρέ καΐ καλόν τι άχύρινον σ-ο&μα- "Εμεινεν όΜγην ώραν εξηπλωμένος ιΐς τό δχυρον τοθτο, χωρΐς ποσΛς νά μετακινηθη· τόσον ήτο κε κμηκώς. Έπειτα δέ, επειδή των ή^ώχλει 6 επί τοθ ώιου τού βββεμένος σά*κος, καΙ άλλας τε ηδύνατο νά χρησιμιύση. εξα'ρετα ώς προσκεφάλαιον, ίρχισι νά λύυ τα λωριά τού. Την στιγμήν εκείνην άκούει Αγρίαν τίνα ώηυγμόν. Έγε'ρβι τοθς οφθαλμούς κσΙ δ>ακρ(νει την κεφαλήν Φοβφ^Ο μολοσσοθ είς την
  είσοδον τοθ καλυβίου.
  Τό καταΦύγιόν τού ετυχε νά είναι κυνός
  οΐχΐδιον.
  Φοβεράς ήτο 6 κύων έκεϊνος, όλλά καΙ αύτός
  ραμαλέος κα( άτρόμητος- ϊλοββ την ρόβΒόν τού
  άνα χείρας, επροτεινι ώς άσκίδα τόν σάκκον τού,
  καΐ εξήλθε τοθ καλυβίου ώς ηδύνατο, δχι χωρΐς ν' Α
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 14
  νοιχθοθν Ι τι πλέον ο( σχ'σαόδες των φορεμάτων τού.
  Εξήλθε δέ άπό τοθ κήπου, άλλά κσρκΐνοβατ&ν,
  Ινα μή στρ,ψπ τα νωτα πρός τόν κύνσ, άλλ' ίνα
  βλέπη *αι προφυλάττεται. Όιαν, δχι άοευ χόπου
  επήδησε πάλιν εξω τοθ φράκτου χοΐ εύρίθη ιΐς την
  οδόν, μόνος, άστεγος, μή έ; ών ποθ την κεφαλήν
  νά κλΐνη διωγμένος κα{ άπ' αύτοθ τοθ άχυροστρώ-
  ματος καΙ άπ' σύ»Γ)ς τής άθλίσς τρώγληΓ, δπου εί¬
  χεν εΐσδύσει ώς ερπετόν, ίκάθισβν, ή μάλλον κατέ·
  πεσεν επί τινος λΐθου καΙ ηκούσθη υπο τινος διοβά
  τού λέγων.
  —Δέ* ίΐμαι καν οθτε σκόλος.
  Μετ* ολίγον ?έ ήνίρΡη πάλιν χαί ήρχισε νά πε·
  ριπατβ. Εξήλθε τής πόλεως ίλπΐζον νά *Ορη δέν-
  βρον τι τ) §ημωνιάν αιΟΓων, βπου νά σχεπασθβ
  κατά τοθ αέρος. Επροχώρησεν Ικανήν &ραν κεχυ
  ε ώς πάντοτε. Όταν ησθάνθη δτι ευρίσκετο μακράν
  πάσης ανθρωπίνης κατοικίας, ήγειρε τούς όφβαλ
  μούς καΙ πσρε·>ήοησε τα πέριξ. Ευρίσκετο είς χω-
  ράφΐον. ΚαΙ *Τδρ, καΙ είς τίνα λόφον χαμηλόν, ά·
  πέναντΐ τοΐ', ήσαν σιημένα δεμάτια χάρτου, όμοιά-
  ζοντα είς την σκιάν »ής νυκτός πρός κεψαλάς κε·
  καρμένας.
  Ό όρΐζων ήτο ζοψώδης. δχι μόνον ώς έκ τής
  σκ άς, άλλά καΙ ώς έκ τής καταστάσεως τής άτμο-
  σφαΐρας. Άνίβαινον δπισθεν τοθ λοφ'σκου νέΦη
  ναμηλότατα πληροθντα τόν ουρανόν. Άλλ' έπειδή
  ήΎνιζεν ή ανατολή τής σελήν ής καΐ έοώζετο ίίσέτι
  είς τό κατακόρυφον σημιΐον τοθ στερεωματος λε(-
  ψινόν τι τοθ έσπερινοθ φέγγους, τα νέβη ταθτα ε¬
  σχημάτιζον πρός τα ά< ω ιΐδος θόλου λευχοηδοθς, οπόθεν έπιπτεν επί ιής γής ασθενές τι λυκόφως. "Ωστε ή γί| ήτο μάλλον γ) ό ούρανός πεφωτισμέ- νη' άπαισΐα καΙ οθτηθέα- ΐσ. πάνταΕέ πενθιμα, θλι Βερά καΙ άποτρόπαισ. Είς τό χωράφιον, ιΐς τόν λό¬ φον, ουδέν δλλο διεκρίνετο, ϊΐμή κακόσχημόν τι δένδρον, 6ν μόνον, δερόμενον όπό τοθ άνίμου κσΙ ψ θυρΐζον, είς μικράν άπό τοθ όδοιπόρου απόστασιν. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ. 15 Βεβαίως, ό Λνθρωπος < δ τος πόρρω άπεΐχε τοθ νά «ύμοιρβ της λεπτης έκεΐνης οΐοβήσεως των καλ λιεργηαένων πνευμάτων. δι* ή; αποτελεί ίντυπώ- σεις ή μυστηριώδης των πραγμάτων δψ;ς· άλλά τό· σην δμως έρήμωσιν, τόσην κατήφειαν εΤχβν έκβΤνος ό ούρανός, έκεΐνος ό λόφος, ή πεδιάς, τό βένδρον, ωστε άφοθ πρός στιγμήν έστάθη άκΐνητος καΙ1 συν- νους, *στρά·η πρός τα οπίσω έσπευσμένως. Υπάρ· χούν στιγΐίαΙ. καβ' άς ή Φύσις αυτή Φαίνεται πο- μ'ΕπέστριψΒν είς την πόλιν. ΑΙ θύραι ήσαν κλει¬ σταί πλέον· ώρα εως όγβόη της εσπέρας. Ηννόει τάς όβούς· ήρχισε πάλιν νά περιέρχηται άσκόπως. Κατήντησε τοιουτοτρόπως πάλιν είς τό δημαρχείον χαί εκείθεν ιΐς την βεολογ'·φ· σχολήν. Διοβαθων άΐό της πλατβΐας, βπου ή μητρόκολις, ίδειξε τόν νρόνθον τού πρός ιήν έ«κλησΙαν. ΕΙοτήν γωνίαν της πλατείας ταύτης υπήρχεν Κν τυπονρσφίΐον, δπου έτυπώθησαν «ατά πρώτον οί πρός τόν στρατόν προκηρύξεις τοθ Ναπολέον- τος. έπιστρέφοντος έκ τής νήσου "Έλβας. Κατάκο- ποο καΙ ούΒέν πλέον έλπίζων έξηπλώθη επί. τινος πετρΐνου καθ σματος. κειμένου παράι ιήν θύραν τοθ τυπογραφεΐου. Την στιγμήν ·χε'νην εξήρχετο έκ τής έκκλησΐας γραΐά τις. ΕΤδε τόν άνθρωπον τοθτον κατακεΓμενον είς την βλέ- —ΤΙ κάμνβις έκεΓ χριστιανέ! τόν ηρώτησε. —ΤΙ κάμν»! άπεκρΐθη αύτός βυμωδως· βέν πεις τί κάμνω; έπλάγιασα.νά κοιμηθω. 'Η άγαθή γυνή, δντως άξία τοθ ί,πιθέτου, ήΊον Α κυρΐα μαρχησΐα τοθ Ρ... —ΚαΙ αύτοθ ηθρες νά κθΐμηββς! —•Αμ' *οΟ άλλοθι βεκαενΐά χρόνους τό στρωμά μου ίτον Από £όλο. σ^μιρα τό^ΐχω άπό πέτρα. —-Στρατιώτης ήσουν; —."Ημουν καΡώς όρΐζεις· ?τρατΐώτης, ναί. II £ΒΑΙ£ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΔιαιτολογικαΙ γνώοεις Τα ΐπιχχιρήμ«τ« τδν φΗΤθφίγων κ«ί «Ι άντιρ ρήαιι; τβν κρευφκγων. Η'. 4ον) "Οτι ή κατά κόρον *ςε ωψαγία είνε (χανή νά χροξε- νήση πολλάς χαί διαφόρους νοσηράς ένοχλήσεις καΙ δια- ταράξεις είς τόν οργανισμόν καΐ προΡιαθέτει είς δλα τα παρεπόμενα τής άρθριτικής δοσ«οσσ!ας. 5όν) Ότι δπως οί κάτοικοι των ίύκραων καΐ θερμόν κλι- μάτων δέν πρέπει νά μιμούμβ θα την ύπβρμέτρως κρεωφάγον δίαιταν τον βορβ'ων λαόν, ί- τσι πάλιν έξ αλλου κσί οί διαμένοντες είς τας πόλεις κα( κατατριβόμενοι περ( την έξαντλητικήν βιοπάλην καΙ ύ πό τούς ανθυγιεινάς δρους τής ζωής των πόλεων Γεν εΤ νέ δυνατόν νά λάβωμεν ώς ύπόδειγμα διαίτης την λιτήν Φυτοφαγίαν των άγροηκθν τιληθυσμων, άλλ' έχομεν πε¬ ρισσοτέραν ανάγκην ούσια στινής καΙ εύπέπτου τροΦής κοΐ μάλ*στα κρέατος. 6ΐν) Ότι τό κρίας πρένει νά τρώγεται πάντοτε έν συν δυασμφ μέ Φυτικήν τίνα τρο φήν καΐ διά νά συμπληροθν ται άμοΐβα'ως ο ί θρβπτκαΙ έλ λε'ψίΐς έχατέρου ΐΐδους τρο φής καΐ διά νά έξθ(.6ετεροθν· ται ά μοί βα (ως οί τυχόν βλα βεραΐ των [διότητες. Τα μιχρα μυστικά τής καλλβνής. Α'. Ό χυμός τοθ λίμονκθ μέ πολύ όλΐγην γλυκερίνην είνε έξαΐρε'-ον κτλλυντικόν διά τό δέομα τοθ προσώπου καΙ Των χειρών. Όττν ύιάρχουν κοΐ Φοάουλες, βΤνε καΙ ό χυμός αυτών θαυμάσον καλ>υντι·
  κόν τοθ ποοσώπου. Λιώνετε
  τρβΤς ή τέσσαρες μεταξύ τΑν
  παλαμών «αί έπαλε'φετβ τό
  πρόσωπον άφ» έσπβοσς
  — Μπλούσ<αι κομψευόμεναι τής Ν*σς "Υόρκης βιβ ν' άνα κουΓ· ζουν τό δέρμα των άπό την ζωηράν θέρμανσιν των εΐκημάτων των τόν χομώνα κα( διά νά προλαμβάνουν τάς προώοους ρυτΐδας, κάμνουν χ5θε βράδυ ψβκασμδν μέ άπε σταγμένον γ] β?*<ινον νερό δροσερόν είς τό πρόσωπον επί |ν τκταρτον τής ώρας, έκσφεν δονιζόμενον διά ψεχαστήρος εν ιΐδει όμΐχλης. —Κατά τής ήλιοκοΐαΐς τοθ προσώπου ώφελοθν πλύσεις μέ νάλα είς τό οποίον άφή<α τε επί αρκετάς ώρας Βνα άγ· γοθρι σποριασμένον κομμένον είς φΐτας. —ΑΙ ΊταλΙδες πρός τόν αύ τόν σκοπόν τλύνονται επί 3 ή 4 εσπέρας κατά σειράν μέ εν άσπράδι σύγοθ κτυπημένον μέχρις άφροθ καΙ άφοθ άφή· σουν τό ίπΐχρισμα έκεΐνο νά στεγνώση έκ Ι έν τέταρτον ίπ! τοθ προσώπου τό έκπλύνουν κατόπιν μέ βρόχινον ή άπε σταγμένον νερόν, σπογγιζόμε ναι έπει*α μ έ πολύ άπαλό προσΐ'ψ . —Άποτελεσματικόν έπίσης μέσον κατά τοθ ήλιοκο ύματος είνε καΙ έπάλε ψ,ς μέ μΐγμα άπό Τσα μέρη χυμοθ λεμονι οθ, γλυκερΐνης καΙ ροδοστάγ ματος. —Διάλυμα βόρακος είς ιί κοσαπλάσιον μΐγμα ροδοστάγ ματος καΙ άνθονέρου ώφελεΤ πρός έξάλε φ ν των έφηλΙΒων (πανάδβ<) τοθ προσώπου. —Μΐγμα άπό 2 μέρη χυμοθ λεμονΐοθ καΙ 1 μέρος μίλιτος έντριβόμενον πρωΐ καΙ βρά δυ επί των έΦηλΙδων λέγεται δτι συντελεί κ(ς την ίξάλϊΐψιν αυτών. (συνεχ(ζεται) Όταν άνοράζετε σαπούνι. Ζητεΐτε άπό τόν προμηδευτήν σας μαρκασιΙΙΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο ΜαΡΚΑΣ .ιΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ουδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α- τ α είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΙΊΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΟΛΟΣ ΒΙΚΕΑΑ ΑΡΙΘ· 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΑΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ Δ·ιμάτι« ιϋάιρκ, Καβαριότπ; «μιμητβς. .ηρόβυμος. Τό νέον Ξενοδοχείον Οβνου τ6 ΕΜΠΟΡΙ¬ ΚΟΝ θά καταοιβ τό μοναβικόν κέντρον •ιαμο«0ς Ιιά κάθ< ξένον νού θά £ριχ8ται στό Ήράκλιιον. ΖΑΠΛΝΤΙ Ή Άγία Γαλήνη Αί πρόοδοι,αί άνάγκαι της. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. Μίίος (άντα- ποκριτοϋ μ««ι.— 'Αναιαφισδπτή· τοας ή 'ΑγΙ» Γβληνη εΐνβι ενα Α ηό τ* γραφΐκώτερ* χωρία τής νο¬ τίου παραλί«€ τής Κρήτης. Κτισμέ νη νίοχ είς «ν« ιιυχον ίπου ή β»λασο« είναι ναληνεμένη ϊχβι μπρβστά τ' άνοικτό πέλαγος τοθ Λιβυκβΰ ένω «ανω ύψώνονται τα ββυνά τοθ Κίδρβυ καί τ6ν Μβ λάμπων, μέ κνρι* μεγαλοπρέπίΐα. Άλλά βέν είναι μόνον ή γραςρι κέτης καί «Ι φυβιχαΐ καλλονκί κου δίδουν ά£ία στβ χωριό *ύ τό. Ή 'Αγίβ Γοιλπνη ϊχβι καί κΐνησι βπΐιβιντιχη ΚΙνησι έμηορι χή, βιομηχανινή, έπιιχνγΐλματι Μή Άροιΐα Μκτ«στπμΒΤ« ίλων τΰν εΐδ&ν. Γραφεϊα ε1σ«ν»>γής—
  ίίαγωνής. τβν Β«σιλ*>«ηίων, των
  ΧριστοφοράχηδΝν, τί ν Παπκδο
  γιάννηδϊΐν ηοϋ είναι χ«1 Ιδρυ
  ταΐ κκΐ πρδτβι οΐκιστβΐ τής ώ
  ραίας ΜΝμοπόλβ&ις, τδν ΦωταΜη
  ίων, τ&ν Μαμαλάχηίΐίν κκί &λ
  λων. Βιομηχανία έλαιουρνίας καί
  σ««ωνοποιΐαί, ρβσβτριβεΤα. Ιπι
  πλοποκϊχ «αί Μβθε άλλου ι,Μονς
  Ιρναστήρικ καί καταστήματα. Ά
  πό τό Λίμαν: αλλνστι τής 'Αγί
  άς Γαλήνης ν'νετοιι ίλη η έ{βνω
  νη τ&ν προϊβντων τής πέρι( πβρι
  φβρειβς χαβώς κβί ή βΐσαγωγή δ
  λοιν τ&ν έμπβρευμάτων μέ τα 6
  πβϊ« τροφοδοτβΐται η άνορά Μοί
  ρ6ν, π χάτω Μϊσσαρά νβνιχδς
  κβΐ αί επαρχίαι Άγΐοΐ) ΒασιλΐΙ
  ου κ*Ι Άμαρίςυ. Τα ειδή κυρίως
  ρονχισμοδ, τα τρόφιμ*. ή {υλ(ί«,
  τα λιπαισμκτβτ, ϊΐσίνβνται ίλ«
  άπό την 'ΑγΙα ΓαΧηνπ. Έτσι Α
  μιχρή ούτή κιιμόηολις πβΰ ίδρύ
  θηκβ μολις πρό μιάς πεντηκονταβ
  τίαί, σημιιώνει σημαντικήν έξϊλι
  {ιν Μ«8ημϊριν2ς καί άνβπτύσσ»
  ται μέ θαυμνστην τ»χύτητ«
  Αλλά ή'Ανί» Γαλήνη 4έν έχΐι
  αποκτήση δυστυχβς άκέμπ άμα{ι
  τίιν συγκοινωνίαν. Ό έκ Ρββύ
  μνης δρόμβς μόλις έφθασεν είς
  Μίλαμπβί', τό ώραΐο μ«1 φΐλοπρύ
  οδο αύτό χνριο πού άποτβλιΐ
  μκΙ τη Νητροπολι τής 'Αγίας
  Γαλήνης. ΚαΙ τό κύτοχΐνητο άπ'
  τή μιρικ τής Μβσσβράς δέν προ
  χνρεΐ πέραν άη' τον Κόκχινο
  Πϋργο. Ό δρόμβςαϋτός Κοκκίνου
  Πύρνβυ— Αγ. Γοτλήνπς—Μβλάμ
  π«ν δέν κατϊσχβυίσοη εΙσέτι Κι'
  ίτσι τ' ωρ«Ιο βΰτο λιμάνι μένΐι
  άπομονΜμένο άπβ ξπράί, βπ«ς
  ίέν έπικοινωνε! καί ή Μισσαρά
  1>έ τόν νομόν Ρεθύμνης
  Κι' 2μνς ή ΰιτ«ρ{ις τού βρύμου
  κΰτοδ βέ ίδιδκ νικ ζνπ χαί ν«
  «ν &νάητν(ι καί είς τό εμπόριον
  χ«1 είς την γεωργίαν χά) τού Ά
  γίου Βασιίείοο καί τή; Μτσσαρά;.
  ΆΛλά τίιν σημοτσΐα το& δρόμον
  ο-ύτϊΰ φαιίνιται νά την χατινό
  ησεν ή σημΐρινη Κυβίρνηοις. Κ«1
  ΰπεσχεβη να φροντίσο Υ·« τί»ν
  χατασχευή τού τό συντομώτβρον.
  Καί πρίπβι νά πιστβύνμεν δτι Α
  ΰπίσχϊσις Θα έλί]
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡ^ΣΙΑΣ
  ΈκτΙθεται είς μυσνΐνήν δι*
  ένσφραγΐστων προσφορών μ εί
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ
  μήθβια «Ις την Επιτροπήν Έκ
  μεταλλΕύσεων ΉλΕκτριχΟνΈγ
  κατσστσσεων Ηρακλείου 1000
  τεμαχΐων λαμπτήρων δΐαΦα
  νόν.
  Ή δημοπρσσΐα ένεονηβήσε
  ται την 28ην Μγ ίου 1937 ήμ*|
  Παρασκευήν καί ώραν 11—12
  π.μ. έν τώ Δημσρχισκφ Κατα
  στήματι χαί ενώπιον τής Επι
  τροπής Έκμεταλλεύσρως.
  Οί βροι συγγραφής ϋποχρε
  ώσ' ών ε(σΙν κατατεθειμένα
  ΐίς τα Γραφεΐα τής Έκμβταλ
  λίΰσεως οπόθεν οί βου)όμενοι
  δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν
  Έν Ηρακλείω τβ 14 Μ<:τ ου 1937 Ό Προεδρεύων Τής Έπιτροπης 'Εκμεταλ λεύσεως. Μιχ. Κβσιμάτης ΠΡΟΚΗΡΥΣΙΣ Έπαναληπτιχ{)ς Μειοδοτι κης Δημοπρασΐας Προσφερθείσης τιμής 5 (ο έ πΐ έλαττον των προσφερθει σών κατά την μειοδοσίαν ιτ)ς 1 Μο Τού έ ε. διά την μετσφο ρσν τής μελάσσης καί λοιπων όργάνων ψεκσσμοθ είς τάς γραμμάς Ηρακλείου—-Καστβλ λΐου Π)^ος καί Ηρακλείου Άγίου Θωμβ Κάτω Μεσσα ράς, τό Ταμείον Έλαιοπαρα γωγής έπαναλαμβάνει τελι ς την μειοδοσΐαν διά τάς γραμμάς ταύτας την 18 τρέ χοντος ημέραν Τρίτην κοΐ α ραν 11 π.μ. ε(ς τα γραφιΐα αύτοθ κεΐμενα επί τής δδοθ Αΰγούστου. (Έκ τοθ ΓρσΦε(ου) —Ή καταακευΐ. στπΒ«ί«ν. Το Ύφυπουρνεΐον παρά τφ μ. Προέδρω τής κυβερνήσεως διεβί βασ* ημίν *Ις απάντησιν τ6ν δ σαιν έγρίψϊμεν ηερΐ τής άνάγκπς καταοκευής βτη8α<ειν επί τ&ν δή μ€σί»ν όδ&ν, £γνβ«φον τοδ ν. Νομάρχου Ήρακλ((ου πρός τβν Νομομηχανικόν διά τού όηοίβυ δίδεται εντολή νά διατεββ ή α νάλογος κ(ατ«σις πρός τόν σχο πόν τούτον έκ τ&ν πιοτώσΐνν τού ν(ου οΐχονομικβθ ϊτβνς 1937 -38. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέ· ύφβσματα. Νέοι μ·&Ιρν·ι χρνμα- τιβμοί. Α4 τιμαί μας ιΐνβ αί λύ ΑΒΕΑΙ ΣΙΑ 'β«·('Αγί·· —Τό 2«νατ·ρ«·ν «Ίΐρου- βάλη μ». Ή Γενιχίι Διοίκησις Κρήτης & καντ&αα πρός τό ΎΤυπουργ«ΐον ηαρά τω χ, Προέδρω τής κυββρ νήσεως επί έρωτήματος προκλπ θίντος έξ ήμβτκρου βχΐτιχου δπ μοσιεΰματος γχωρίζει δτι ακααα η5η Α διαδιχασίκ της πβραδοββ »ς τού δαπάναι; τού Ταμβίου 'Η «έδρ»ν Ήραχλβίβυ άνβγερβίντος ΧανατορΙο» «Ίίρουσβλήμ» &λ磫, δέν άηομένει δέ βΐμή η συμπλπ ρκσις τ&ν άναγκ&ν χά Ι ή προμΑ βεια τ&ν <£αρτημάτων κ» ι λοι π&ν άπαραιτήτων διά την λ*ι τουργΐαν το». —Ή ίπέτειος τής μβχηί τ·ϊ Σκρά. 'ΕηΙ τή σημΐρινά 19α έπ«τ«(« τής μκχης τβΰ Σκρά τό 14ον £ΰν λγμα ΠκζΐΜου Χανίων έορτκζβι ώς γνωστόν την πολιμιηην αυ¬ τού εορτήν. Ή Νεραρχΐα Κρή¬ της «{βίωχί σχετικήν προσκλησιν κρός τό κοινόν Χανίων χαλοϋσα βύτό νά παραβτή χ«τά την τ>λε
  την ταύτην χ«ι ονμμβτοιαχο είς
  την απόδοσιν τή: οφειλομένης
  τιμή; πρός «ώς έργαοβεντας υ·
  πβρ τοϋμ<γαλ*ιου κ«1 τής ίόίης τής πατρίδος χαΐ τνν 'ϋλληνιχνν δηλών. —£υνΐχ1ζβτκι η δίκπ διά τας κατάχρησις Άγνιάς. Κατ' (Ιδποεις έκ Χανίων συνΐ χΐςβται η ενώπιον τού πβνταμι· λΐνς Έφβτπίου Κρήτης ίποιχαίο μινη υπόθεσις τ&ν χαταχρήοεων των φυλαοιων 'Αγυιάς. Μ·χρι τοϋ οβ βχβυν χαταΕέβ·ι πλβϊστοι δσοι μ«ρτυρ({ χατηνορίκς. —Μία ίργνοία ,τ·δ κκθηγη- ΐοΰ κ. £ΐνλ· Εδ Είς τό Δελτίον Φυοιχ&ν Επι· οτημνν τηι «Ενώσεως ΦυβΐΗαιν» οημβακΰΐται ανακοίνωαιι ^βΰ ουμτολιτου καθηγητού των Ο>«
  σιχων χ. Ατυλ. 3υό«χη πιρΐ «ιΐει
  ραματιχής αποώ»ι{«υς μβτββθΛης
  γωνίας έχτροηής μ»τα της οικ
  θλ'χοτιχης γωνια$ τβυ πρίβματος·.
  Πρόχϊΐται π·ρί έργοιβίας οπουθαί
  α( πρακτικήί α£Ι>ς ύεΔομΐνου δ
  τι έπιτογχ«ν«(«ι η κντΐΝαταστΜ
  σις πολύπλοκον όργανου στοιχί
  ζβντος περί τας ύυο χιλ, δραχ.
  ώι' άλλου όργανου ασημάντου κ
  £1ας. Ή εργοςοια αύτη τού συμπο
  λιτου χαθηγητοΰ^ ϋτυχεν Ιύιαιτβ
  ρας ηροοοχης εκ μίρονς τού επι
  ατημονιχβυ χόσμου χαΐ έ(*τιμη
  θη ό
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Γ. λ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ-Σ. Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΗ
  ΑΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
  Τεχνικαί καί οίκοοομικαί έπιχειρήσεις,
  βιομηχανιχαί κατασκεναί, μελέται μπε-ΐόν
  άρμέ, βιδηραί κατοισκευαί, οίχο&ομιχά, ό-
  ί
  Γρανεΐα
  ·έ)Νΐ)( κ. Ν.
  ΑΝΔΡΟΙΕΒ. η*ρ*η!<Λύψ*Η Ινλ·«β •ι
  II
  Ι *·
  η
  Γ.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  16 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ρ»»^^^^Λ^ν*
  Η ΒΑΑΕΝΘΙΑ ΕΠΡΟΤΕΙΝΞ
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΝΑΚΩΧΗΣ
  ΙΛΛ' Ο ΦΡΑΝΚΟ 1ΠΕΡΡΙΨΕΝ
  4ΣΥΖΗΤΗΤ! ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ϊ» Μαΐου (τού άντα·
  ηοκριτού μας).—Τό πραχτορείον«Στέ
  φανή) τηλεγραφεί ότι καθ* αίς έχει έξ
  Ίσπανίας «σναλεΐς πληροφορίας οί έρυ
  θροί τής Βαλενθίας άποθαρρυνθέντες
  τελείως κατόπιν των τελευταίων ήττών
  πού Επέστησαν υπέβαλον είς την κυβέρ
  νησιν τού ατρα,τηγού φράνκο προτά·
  σεις συνάψεως άνακωχής δια να συζη-
  τήσουν την είρήνευσιν καί την βυνβιαλ-
  λαγήν.
  Τας προτάσεις όμως αύτάς των έρυ·
  θρών 6 στρατηγός Φράνκο άπέρρι^εν
  άσυζητητί, δηλώσας Οτι μέ τούς εχ·
  θρούς τής Ίσπανίας δέν δέχεται ουδε¬
  μίαν συζήτησιν καί δέν ϊχει ν' απαντήση
  τίποτε άλλο ειμή ,νά συνεχίση τόν ά
  γώνά τού μέχρι τής τελιχής νίκης πού
  θά απαλλάξη την χώραν ά«ό τούς έ
  ρυθρούς.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ Ε Τ ΟΙΜ Α ΣΙΑΙ
  ΤΩΝ ΕΟΚΙΚΟΝ ΕΝ
  ΔΙΑ ΜίίίΜΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας)·— Άποψινά ραδιοτηλε-
  γραφήματα έχ Σάλαμάνκάς άγγέλλουν
  ότι τα έθνικά στρατεύματα αυνεχίζουν
  βραοέως την προέλασίν των είς Βιοκάϊ
  αν. Είς τούς νπέριξ <οΰ Μπιλμπάο τομείς ή σφοδρότης των μαχών ·νε· κοπή νάττως. Ό στρατηγός ΑΙόλα τη λεγραφεί είς την Κυβέρνησιν τής Σα λαμάνκας ότι ήδη προβαίνει είς τας τελευταίας προετοιμασίαι προ κειμένου να έξαπολύση την μεγάλην τελικήν ε¬ πίθεσιν πρός κατάληψιν τού Μπιλμπάο τού οποίου ή τύχη έχει κριθή ήδη. Οί Ιρυθροί φαίνονται τελείως άποτεθαρ ρυμένοι καί πιστεύεται ότι δέν θα προβάλλουν ισχυράν αντίστασιν πλέον. Ό άντίκτυπος έκ τού άτυχήματος τού Άννλικού πολεμικού έν Ισπανία. Ή συνάντπσις Χίτλερ-Μουσολίνι. ΑΘΗΝΑΙ 15 γοσφιχως) — Τό πρακτοοβΐον Ρ*Ιϋτβρ ττιλεγρσφεΐ έκ Λονβί νού 8 τι ή ϊϊδησις τοθ άτυχήαα τος «Ο Άγγλικοθ άνιιτορτιιλ λικοϋ €Χάντερ» τό οποίον έν ώ περιέπλεε τα Ίσπανικ4 δ%ατα κροσέχρουσεν β'ς νάρ κην κατα μίαν εκδοχήν ή έτορ πιλλίσθη χατ' άλλην καί ήχρη στευθή τελείως, σχολιάζεται ιΐσέτι ευρύτατα κοί κρατιΐ την "Αγγλικήν κοινήν γνώμην κσΐ τούς επ σήμους είς μεγ! στην συγκίνησιν. Τό γεγονός Λναγγβλθέ» «Ις την Αϋτοκρσ τορικΪΊν διάσκΐψιν τής Μέγα λης Βρεττανίας συνεζητήθη ευρύτατα, επροκάλεσε δέ καί βαθυτάτην οΤοθησιν είς Βλους γενικώς τούς άντιπροσώκους των κτήσεων. Έν τώ μ«.ταξύ ό πρ&τος λόρ5ος τοθ ΝτυϊρχεΙου σέρ Σάμουελ Χόσρ εδοσβν σοσ«η ροτάτας διαταγάς να ένεργη· θοθν σύντονοι καί οιονυχιστι καί άνακρίσεις διά να έξακρι βωθοθν ο( συνθήκαι υπό τας οποίας εγένετο τό άτυχημα κσί οί πραγματικοΐ ύτΐεύθυνοι. Έξ άλλου κατά τηλε>ραφή
  ματα έχ Ρώμης α( συνομιλΐατι
  των κ. κ. Μουσολίνι καί Τσιά
  νο μετά τοθ κ. Γκοΐριγκ συνε
  χίζονται υπό ατμόσφαιραν έγ
  κσρδιόιη'θς καί εΐλκρινοβς
  φιλίσΓ, πιστεύεται δέ δτι θ'
  απολήξουν είς π)ήρη συμφω
  νΐαν Ιταλίας κοί ΓερμανΙσς
  έφ' 8? ών γενικάς των Εύρω
  -ο(κων ζη-η,,άτων, συμφωνΐ
  αν τής οποίας έτχιοφράγισιν
  θ' αποτελέση ή σιηάντησις
  Μουσολίνι—Χίτλερ την προσε
  χήΔβυτέραν (ιΟοιον)^νΒενβτ α.
  Ώς πρός ιήν εξέλιξιν τοθ
  εΐσπανικοθ, τα σημερινά σχβ
  τικά τηλβνραφήματα άναφέ
  ρουν δτι οί μάνσισυνβχΐζοντσΐ
  τόσον είς τό Βισχαίκόν μέτω
  πον βσον χαΐ είς τούς νοτΐ
  ως τής ΜαδίΊ'ης ιτρδς τό Το
  λί&ο τομεϊς. Πσρά την σφο
  βρότητα έν τούτοις των μα
  χων χαΙ τιαρά τας τιτανΐ
  ούς όμολογουμένως προσ
  -αθβ'ας, αμφοτέρων τΛν ά·»
  τιπάλων έν τούτοις ούδεμ'α
  σημαντική μεταβάλη έτιήλ
  θ^ν ιίς την γραμμήν των με
  τώπων. Πάντως οί ΈθνικοΙ
  κρατοθν την ότιεροχήν ι[ς δ
  λους τούς τομβΤς ή τελική &ε
  έπικράτησ'ς των φαΐνετσι ά
  πολύ ως βεβαία καί άσφαλής.
  Λαμβάνονται μέτρα καταπολεμήσεως
  τού ρυγχίτου των έλαιων είς Πεδιάδα.
  ^^1I!Ε!ϋ^
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΗΡΧΙΣΕ
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΟΥ «ΙθΙΟΠΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜέΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ί» Μαΐου (τού άντ*.
  ποκριτού μβς"».—Νυκτεριν* τηλεγραφή
  ματα έκ Λονβίνου άγγέ>λουν ότι μ»
  ταξύ των ξένων επισήμων οί όποΐοι
  ευρίσκονται έκεΐ συγκεντρωμένοι «π'
  εύκαιρία των έορτών τής στέψεως τού
  Βασιλέως Γεωργίου, συνεχίζονται αί
  συνομιλίαι διά τα διεθνή προβλήματα.
  'Έπίσης σήμερον ήρχισεν πρωτοβου-
  λ£α τής 'Αγγλικής κυβερνήσεως, ζωη·
  ροτάτη κίνησις μεταξύ των ξένων υπουρ
  γών καί διπλωματών Βιά την εξεύρεσιν
  τρόηου όριστικής ρυθμίσεως τού Αιθι-
  οπικοΰ. Ή κίνησις αυτή φαίνεται να
  προκΛλή την δυσαρέσκειαν τής "Ιταλίας,
  ή όποία'δηλώνει καί πάλιν ότι δι* αυ¬
  τήν Αίθιοπινόν δέν υφίσταται πλέον
  χαί ουχε άναγνωρίζει οΰτε δέχετοιι έ·
  πεμβάσεις τρίτων έπ' αυτού.
  ΥΠΕίΡΑΦΗ ΥΠΟ ΤΟΥ Β1ΣΙΛΙΟΣ
  XII
  ΑΚΜΟΣΙΕΥΕΤιΊ 0 ΝΟΜΟΣ
  ΡΪ6ΜΙΗϋΣ_10π_ΙίΡ, ΧΡΕΟΝ
  ΑβΗΝΑΙ 15 Μαΐου (τού άντα»
  ποκριτού μας).Έκ Κυβερνητΐκήςπηγής
  ανεκοινώθη ότι υπογραφάς σήμερον ύ·
  πό τού Βασιλέως απεστάλη είς ι ό εθνι¬
  κον τυπογραφείον πρός δημοσίευσιν
  είς την εφημερίδα ι ής Κυβερνήσεως ό
  νόμος περί ρυθμίσεως των έγροτικών
  χρεών. Έ*-ίαης ανεκοινώθη ότι ή Κυ¬
  βέρνησις μελετά ηδη τό δυνατόν τής
  ρυθμίσεως καί δλων των άλλων γενικώς
  χρεών ώστε να τερματισθή ή έχκρεμότης
  καί ή ανωμαλίαι την όποιαν δημιουρ
  γοΰν είς ι ήν οικονομικήν ζωήν τής χώ
  ρας.
  ΔΫΟ ΝΕΟΙ ΥΠΟΫΡΓΟΙ
  αΡιΧΙΙ ΒΒ24ΝΧΒ^ 10 ΗΙΪ
  Κατά πληροφορίας πρίς τό Έ-
  λαιοταμιΐον, είς τίνα έ/αιβπαρβ
  γωγιχα μέρη τοθ νομβθ ΙνιφανΙ
  οΗη ρυγχΕτΐϊς. Κατϊ τάς ί&ίας
  πληροφορίας ο χΕνίκνος τής πά
  ραγωγής έχ ττ}ς βοθινεΐας ταύτης
  τβν έλαιοδίνδρων χαθΐοΐαται δ.
  μιαος χαί έπομένως δηό τ«ν ένδια
  φέρομεν ών παραγωγβν χρΐνεται
  έπιταχτιχή ή ίπιτόπΐος μιτάβκ-
  οις γΐωπόνων πρίς δπϋιιξιν τ&ν
  ληπτιαν μίτρων.
  Κκτι'πιν τβν άωτέρω ΐληρο·
  φοριΐν !ιαβι6αοθειοβν έπιιγόν-
  τιος πρίς τό Έλαιοτκμιΐον, άνι
  χώρησΐν ιίς Μάλλικ πρός ίυπί
  σΐ»οιν ιί|ς άοθινε'οις τηύΐης ί
  πριΐοιάμενος τ&Ο Ταμεΐου Έλβίας
  γιωπόνος χ. ΦρΑγ>ΐσκος Νυατι
  ράχης. "Οντως ό χ. Ν«στερά>ης
  ίβιβχίνοε ιο γεγενός %ς μεριχή;
  προσβολάς ι»ν Ιλαιοδίνίρην &πό
  τής ϊσθενιΐβς ταύτης χά Ι συνέατη
  οε τίν τρίπον τής χαταηολιμήοε
  ώς ·ΐϊί.
  Π{ός τόν Ιδιον ο>ίπίν ί ν. Νι
  ατΐράχης ι4ν»; ώ^ησε χΡές διά τα
  χωρία το6 τία<ς Δήμου ΙΙαναγιόΕς «εριελιώι τιλε'στοιις Ιλα;6νας εί; τίος ίποίΓ,υς ιΕ πκραγωγοί 5π'ψιϊ οθησαν την <μ?άνισιν ρυγχίτου. Σήμιρον' έη'σης δ χ. Νυοτιρά >τ;ς μιηβχΐνει ·ί( τα χωρία τοθ
  τίως Δήμου Άγιβν Οαροχΐβν,
  έχ πολ)ων περιγεριιβν την ίποΐ
  ών διεδιδίσθησαν ώοηύτνς παρό
  μιαι ανήιυχοι πληροφορίαι.
  Έφ' ίσον διαπιστωθη πράγματι
  ή προοβολή τβν έλαιοϊένδίων δπί
  τοθ ρυγχίτου θά ίρχίοη ώ; άνεχοι
  νώ6η, ουστηματιχή χαταπολίϋησΐί
  ΰΐοθ διά τής οργανώσενς ιίϊικτον
  ουνεργείων.
  Επί τούτοις ανεκοινώθη έηίοης
  ίτι μιτά τινος ημέρας χαί ι5θυ(
  ώς δ χαιρίς τό έπιτ^ίψη θά άρχί
  χά! ή προληπτιχή χατ«πο?έμη
  αίς το0 δί
  Η ΠΡΟΧΦΥΓΙΚΗ
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Είς ήν Γεν. Διοίκησιν
  τιθ &πουργείευ Κρητ.Άν
  πλ/ψιοος γκβρίζεντος Ετι ϊν«τάλτ,
  ή Άγροτιχή Τραπέζα τής Έλλά
  5&ς νά έ^αρμέοη ττ)ν ισχύν τι Ο
  ίρθροϋ 7 τεθ νέμβυ 6076 χαί έκ!
  ών «κινητών τής ■ ένς Έπιτροτιής
  'Αποχκταστάοεης ΙΙροαφύγιον, τ&ν
  ηκραχιβρηθίνω/ μετά την 1 Σι
  ητεμβρΕου 1933.
  ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙιΣ
  Μή επιτευχθείσης είοίτι
  κανονικής ΠΒραϊίσιως τ&ν
  ών διπλότυπον, δ ακριβώς χκΗο
  ίΐσμδς τβν ιίαπράξιων ι6ν ένερ
  γηθειο&ν &ΐτερ %<)''Ι1θνιχής Άερο πορΕας &πο τ&ν ϋηεραοτιχβν λεω φορείων Ήραχλε'ου Ζ έν κκιίσιη Ιφΐχτος. Πάντως τό άπβδΌίίέν πό οόν τβν Ιράν»ν δηολογΐζεικι κ ε, Ι τίς 35 000 δρ. ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ 0ΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καχ' άναχο!ω:ιν έχ ι%ζ Επι θεωρήσιως Έργβατας ι Οριον 17 τρέχ. λήγει ή ηρ&θεσμΐα ή τα χθεΐαα είς 6ίομτ)χάνους καί 5ιευ Ου ντα ς έηιχειρήοιων &ιχ την ηρο ( σαγω^ήν ιίς «οιήν τβν πινάχων ώρβν Εργασίας χαΐα »ύς θερι ν&ος μήνρς, τοθ 6η' ο 6.αν &ηχ υ ίδιωτιχοθ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ Κζτά τηλίγράφημα πρός την Νο μαρχίαν τοθ οπουργεΐου ι ών Έοω τεριχβν, ?έν έξιϊόβτ) ιίσέτι το διά ταγμα τής τελέσεως την 29 τρίχ μνηΐτοουνου διτερ τβν έν πιλέμφ πεοαντων. Τ^ν ήμιρομ—ν(αν τε)* σεως τοθ μνημοοδνου τούτου τό 6 προϋεσμίκς ιβύιης θά έφαρμοοσ» σι τα οπό 4το0 νέμου βλί να. ΤΗΝ ΕΦ&ΝΕΥΙΕΔΙΙΡΟΜΛΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ Κατ' είδήοεις έχ Χανίων έ Έμμ. Γ. Κουχλίχης ,έτην 50 φ λονΐχήσβς μετά της συζύνου τβ ιήν έκ'ύκησε διά ροπάλνΐι είς την «ΐφαλην. Σ«νεπ«(βι τι Ο χιυπήμα τος τιύιου ή ούζυγος τοθ Κουχλά χη άπέθανθ' άχαριαίβς. Τό &ηβυργ»ΐ9ν τβν Οίκβνομι χβν έχβινΜΐοίτ,οε πρέςτίς τελονει α» άς αρχάς γ,γωμοοοΐτριν ττ]ς Ά νωτατης 'ϋπιτροϋής Χελωνειαχβν Άμφίθδη-ήσιων δι" ή, έ χάριης γρκφής ή τυηογραφιχις έ ουγχεί μενις «ποχ/εισΐικβς έχ χημιχ&θ πολτοθ οπήχΒτ) είς την χλάοιν 1 179 ' είς ή< άποχλΐίθίΐχβς τάσ οεται δ χάρτης έχ χημιχοθ πολ τοθ. ΈπΙοης δ ΙμτιεριΙχβν μηχα νιχβν πβλιθν είς .ποοόι^τα άν» τβν 2 ((5 χοιρτιςς υπήχΒη,είς φ κλκσιν 179 6'. ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαΐου (τ·ΰ άτοριτβΐ μ«$) —Ενώπιον τής Α. Μ. τ«ϋ Ββσιλέως ώρΜ(ο6ηοαν την μΐσηρβρίαν τής σήμερον παρίστατο» χ αί τεΰ Πρ«έ£ρου της Κνβερ νηοΐ«ς μ. Ί«βνν·« Μ·τβ[« δύο νέοι υπουρ γβί «Ι μ. κ. Δουρένχης «ντιστράτηγες έν ίπεστρατ.·'α τ6ν Έβωτερικ&ν καί Κρητικόν ιής Άγοραν«μ(«Γ, είς ίντιχατάστβΐσ.ν χβΰ μέχρι τ·δ&κ ύπ·«ργβδ μ. ΜαγιάΜευ, ηαραι θέ 0 ΑίθΕΑΟΝΟΣΙΚΚΟΣ ΑΓΩΝ ΑΦΙΞΙΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ;ρχμς έκΡείΰμνη; αφίκετο χθές είς την πόλιν μαις έ χ. >», Βαγι«ηή{ Πρίιώρε-ς τής έν Νία
  Ύίρκο αδελφότητος Κρητην ή «Όμίο«». Ό μ
  Βαγιωνής έπεσΜέβθπ όλΐγεν μβτ* την αφΐξίν
  τβν τόν Δημβιρχβ&ται μ. Κβσιμβτην χά! τεδ Ινε
  χ·Ι(ΐο< ταέκ 50ήκβντβ( ίολίαρΐων, ίωρεάν —.& ά νε»τί|ίθΐ Ικμαΐϊίου ίιερ τοδ Νοσοκεμιΐου της «ο λεύ( μα(. Ίοοτόσϋνς ίωρϊάς τής άίίλφέτητο^ Κρη τ6ν Νέ«ί Ύ«ρ>η( χβτέεεσϊν ό μ. ΒανΐΜνης είς τκ
  >ΰσοιε:μεΐ« Χανίων »«1 Γεβυμνηί, άποοτέλλίΐ δ'
  ίντές τή{ βημΐρβν έτεραι 50 4*λλ*ριβι δια τβ Νβ
  βοκβμεΐον Άγίου ΝΐΜθάευ
  κβμεΐον Άγίου ΝΐΜθάευ.
  Ό η Βαγι«»ή< έκτελ&ν εντολήν τής Άδελφβ ΤΠΤβς «Χμβνοιοΐ» μπί-βπ πρβχίές ■>{ Οροβήτην
  ΉλΙοιν χαί χβτίίϊθίν έ{ «νβματβς τ6ν Κρπτ&ν
  Νίβς Υ©ρ)»·ιί ί«Ρ»τιμβν βτέφβινεν ·ι$ τ·ν τβερον
  τεν Ί9*&9Ψ ί«»5**·Ρ
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον &πέ
  δαλε πρές Ιγχμσιν ε'ς την Νομαρ
  χίαν άπίφαοιν δι" ή; χορηγεϊΐαι
  πίσιωαις 6ρχ 20.000 διά την
  γίνοισιν κνθελονΐσιαχβν σιινεργεί
  βν. >____-_______
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΕΑΣ
  Ή Σ,' Ζωοΐεχνιχή Έκθεσις
  Κέας ϋά λάβη χώραν έφέΐες την
  21—23 Μ ί;υ. Ή δ;γανωΐιχή
  αυτής έπιτροπή διά προοχλήβεών
  '.Τ}ς πρίς ιά Γεωργιχά Έπιμελη
  ΐήρικ Παραχαλεΐ νά πιχραοΐβαι
  4νχιπρίσωποί ιβν χατ' αΰιήν.
  ΑΙ ΙΪΝΙΛΛΑΓΑΙ ΜΕΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  Ένε(ά>ησ«ν αί τελωνειαχαί «ρ
  χ—1 ίΓως άναβέροβοιν τηλεγροφι
  χβς ήτο τοθ έπομένου μηνός
  άνά Τ&-* δεκαήμερον διαφοράν πε
  ρΐ τβν γενομένων είς Ρουμανίαν
  •ξαγωγων είίβν έκ ι ών άναφιρο
  μί',ων είς την δπ' αριθ. 78.497
  ίγχίχλιον τοθ δπουργείθΜ'
  ΟίχονομΙβς. ^
  Η Δ'ΚΗ ΤΟΥ ΜΚΟΥΡΠΟΑΙΚΕΐαΥ
  Κατά ιήν προχθεσ.νήν τού
  δΐκάσιμον τό ΚακουργιοΒικεΐ
  όν Ηρακλείου εκήρυξεν ά τι α
  ράδεκτον την ά>ωγήν την έ
  ΕΞΚΓΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Έκυχλοφίίηαε χίΐς τβ έβδομα
  διοιϊον δελτίον Ηρακλείου τοθ Έμ
  ποριχοθ χαί ΒίομηχανιχτΟ Έπιμε
  λτ,ιΐ]ρ[ου. ϋ, άναβέρεται έν κύ
  τ ώ ή άηροξία ιίς την αγοράν μες
  |ξτ)χολούί)ΐ)οε χά Ι χητά την λήξα
  οαν έβδομάδ». Έχ ι ών δπυρχόν
  την δπ&λειμμάιιον οταφΐίος έξτ)
  χθησαν 14.000 ιίσέτι χιλιαγραμ
  μα οοΐίλτανΐντ,ς, 14 000 ι!>ου,
  17 000 χαπνοθ χηΐ 3 500. δπω
  ρών.
  γερθεΐσαν κατά τοθ Χ(.(οι.Ρ£
  μεδιάκη καιηγορουμένςυ επί
  βιαία άτταγωγβ τής "Άννης
  Παπαδάκη, διά τόν λόγον δ
  τι ό κατηγορτ ύμενος έιίλισε
  τούς γόμους τού μετΑ τής ά
  παχθείσης.
  ΙΝΤΑΑΑΑΓΗ
  ΜΣΤΙΞΥ ΤΟΝ κ.κ. ΗΝΤΕΚΜΕΤΑΞ4
  ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΨΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μ*ΐ»υ (τού «νταΐτβχριτβϋ
  μ«ί)—'-πί τ ο έορτα τής οτέφΐνς τού Άν
  γλ·υ Ββσιλίως Γιωργίου ό χ. Μεταξάς ώς
  Πρβεδρος τής Κνβΐρνήσιυ; καί ύι.·νργ·(
  τ&ν Έ,ΜΤΐριχβν «πηύθυνϊ θερμόν τηλβ
  γράφημα πρός τον κ. τΗντεν εύχ·μκν·ς ύ
  πέρ τ·δ μεγ«λε(«υ καί τίίς δόξης τβΰ Ά Υ
  νλινοΰ Έθν·»ς ύπ· τό σΜΐ,πτρον τβϋ νέ·»
  Βασιλέως. Ό κ. ΤΗντιν απήντησε θΐρμ&ς
  ιύχβριοτβν κ»ί π«ρίχ«ν την βΐβχΐνσιν της
  μκγκλης κ«ί βίλικρινοΰί φιλ{«ς τής 'Αγγλί
  «ί κρ«ς 'ήν Έλλά
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖβΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΔΙ έν τβ άγορα ■ ες »ιι.ο*(ιΙ(ςι
  χθε« τιμαί των οιαφόρβν ενχβρΐβ»
  «ροΐόντεεν βΐχον Λ% «€τε§··(
  -Μ.
  Ι6.Μ
  14.-
  Ρ'
  ί·
  ·'
  ΙλιρΜει
  «βίον·*·* ··.
  Τ*χτ·οιι
  «' ■·ι««|«·« Ι»,
  Ρ » Μ
  ■οινα ν. ΙοοΙεΙαε
  Διανιι··
  Η α'
  *Μ·*«λ,
  ΈξαιρετιηΙ
  λι·Ηΐ εί «βιλι. „ Ρβ.
  »4 ί< Η Ε6 «Ιοτ,.··, 1 Α«λ·|Ιβ3Ι·α ■ετοοο*ι« Μελι «οιοηιβ>«
  «Ιτα|α
  ■οοκοολια («·«
  Α1··ατα ρ«1α
  4
  όϊ, „ ·
  Ι,Ν
  „ «Μ,
  „ !Η,
  „ Μ, -4
  „ Η,

  ■«!* β«βν
  _Η.
  Τιμαί Συναλλάγρατος
  Αολλ«ε«ον
  ΔΙο«
  Μ«. _ιμ,·
  11.11—18.4·
  θιοοΐνι 'λ.
  Τηχ·«λ·Ι«ε1««
  .8
  Μ9-4.97
  ·Ι
  ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ λΖΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  ΟΙΚΑΗΒΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ2ΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μβ,ΙΌυ (τού άντα-
  ηοκριτού μας).— Τό υπουργείον των
  στρατιωτικών εξέδωκε σήμερον εγκύ¬
  κλιον πρός τα φρουραρχεία 6ι' ής κα
  θιστά γνωστόν, ότι οί καλούμενοι πρός
  συμπληρωματικήν στρατιωτικήν εκπαί¬
  δευσιν έφεοροι ά'ξτωματικοί των 6ιαφό·
  ρων δπλων, όφείλουν νά προσέλθουν
  καί να παρουσιασθοΰν ανυπερθέτως
  την Δευτέραν την πρωΐαν, ενώπιον των·
  Οί άξιωματικοΐ ούτοι θά κατατάσσων·
  ται άμέσως είς τα σώμα*α καί τα ό
  πλα είς ά άνήκουν, διά νά παρακολου
  θήσουν τα μαθήματα καί τάς άσκήσεις
  πό υ θ' άρχίαουν άμέσως.
  Η ΕΝΩΣΙΣ ΕΦΟΠΑΪΣΤάΗ
  ΟΑ ΕΝΕΡΓΗΣΗ ΕΡΑΝΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ_ΙΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  /®ΗΝΑΙ 15Μ»ΐ·» (τοδ βντακοχριτ·8
  μ«5).—Υπό τής Έ>ώο«»β τ6ν 'Ελλήνων ί
  φ·πλιατ6ν χατηρτίοβη σήμερον μεγάλη Έ
  πιτροπή πρός διενέργειαν έρ^αιν διβ
  την ενίσχυοιν της πολεμιχής 'Αερβπορίβς.
  Προβλέπεται ·τι έκ τοδ ερανου τούτου Θ«
  συγκεντρκβοϊ,ν περί τας 50 χιλιάδας λιρδν
  δια των οποίων θά βγορααβ«νν ε,, μκγαλει
  β·μβ«ρδισηΜΒ «εροπλοίνα νέ·» τύ«·υ.
  το ^ΓΙΙ

  ΕΡΡΥΜ0ΥΑΚΗ6Η Π2 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαΐου (τού άντα.·
  ποκριτού μας).— Λυκτεριναί είδήσεις
  έχ Λονδίνου άναφέρουν ότι τόΜ Αγ
  γλικόν έντιτορπιλλιχόν «Χάντερ» τό ό
  ποίον υπέστη τό άτύχημα είς τα Ί-
  σπανικά ΰδατα, έρρυμουλκήθη είς Γι
  βραλταρ υπό Αγγλικών σκαφών. ι,Ώς 4
  ξηκρι€ώ6η έκ τ£ν γενομένων αύστηρο
  τάτων «νακρίσεων τό άτύχημα προήλ
  Θεν έκ προσκρούσεως τοθ σκάφους είς
  νάρκην την οποίαν είχον τοποθετήσει
  πρό αρκετού χρόνου τα ' πολεμικά το^
  στρατηγού Φράνκο έά
  8«ι«