94282

Αριθμός τεύχους

4565

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^^^^~~————~~—~~π~~ε—επεΠΒεΗΜΗΠΜ———εεπ——εΗ~Β
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ!
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΗΒϊΙΟΣ ΗΙΤΜΤ11 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπΐοο
  έΐηοίο λίρα» 3
  ίξά μηνός 9
  Άμεριχής
  ίτηοία δολ. 15
  ίξάμηνος » β
  Τιμπ
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΣ ΙΙθΝ
  ΛΡΙΘΜ, ΦΥΛΔΟΥ 4565
  ΤΟ ΑΕΚΑΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΝ
  Σ
  Είς τό γεΰμ« τ· οποίον
  παρίθΐσι πρβχθΐς λ Πολυ·
  χό;_ύλλβν·ί 'Αθην&ν
  ες τβν κ. Πρωθυπουργόν, ή·
  χούσθησκν λόγοι ακό πολ
  λβν βπέψεων πβλυοήμαντοι
  χαί (ξαιρετικοί Ό Πρέεδρος
  τβδ Σύλλογον, (ζέφρνσε την
  χαράν τού διότι κατεννοήθη,
  ϊΐχί τέλ·νς ή σημασία την ό
  ποίοχν ίχει ή χατασκκυή τβν
  μεγαλων τκχνικ&ν, καραγω
  γιΚβν, συγκοινωνιακόν £ρ
  ν«ν «ίς την χώραν. Κ«ί ο κ.
  Πρωθυπουργόν «παντβν, έ
  {εδήλωσε την ακλόνητον
  καί μεγάλην πίστιν τβ» διά
  την αναδημιουργίαν καί την
  προοδον της Ελλάδος. Κ«ί
  ανέπτυξε τό καραγωγΐΜΟν
  πρβνρ«μμ« τής Κυβερνήαε
  »{ τβ περιλαμβχνέμενον εί;
  τ· β<πονη8έν εσχάτως δΐκα «τίς σχέδιον. Ή Έλλάί, οφείλομεν νά το ομολογήσωμεν, ακό άπί ψιως τΐχνικοδ «{οπλισμόν, ευρίσκεται είς ύποτυπώδή κ« ταστασιν. Συγκοινωνίαν δίν εχει, αφοϋ δέν διαθέτκι είς κλεΐσΐκ διαμιρίσματα ουτε τβ βτοιχειώδη μέσα των συγ χρσνων μΒταφοριχάν.Ύδραυ λικά χαί «α&ευτικα έργα δέν «δημιουργηθεν ίηίσης. Κβί μεγάλαι, γονίμω τατοι βκτα αεις της χαλύπτβνται ακο Ιλη Μβί τέλμκτα Ή χινητή ριος δύναμις τδν υδάτων Τβν καταρραχτ&ν καί τδν κσταμβν της μέν β ι (πισης α χρησιμσκβίητος τελείως, βνδ θχ ειμπορούσε ν' απβΐΐλεαη την βάσιν της δημ«·»Ργίας Ισχυράς, βιώσιμον βιομηχ» ν(«ς. Καί πολλάκις .ή γεωρ νίκη παραγάγη καταστρέφε ται ΐς* αίτίβς ι ής ξηρ«σί«ς κα) τίίί ανομβρίας έ» ώ θχ είμκ*ρ·ΰσε κάλλιστα νά δι ανυλαχβά χ«ί νά αποδώση πλβυοίβυς τούς χαρπούς της εάν υπήρχον άρδευτικά £ρ γ», εάν είχον γίνη είς ωρ» ομένοις περιφερείας π·ύ εί ναι ιύχβλώτατβν,—ίποίς ··«, την Μεσσαράν — δύβ τρΐα φράγματα ύδαταπβθηκβν. 'Αλλ' είς τβδϊβ βέβ*»α ίέν πταΐΕΐ ιΰπ εύ8ύνετ«ι «πωσ δήποτκ η σημκρινη Κνβέρνη σις Είς τουτο πιαίουν αλλο», ηταίΐι τό παρβλθέν, μ& τβύί ί5»»τερΐΜβύς χαί «σωτβρικούς πβλέμβνς, άλλοτε μβ τ.ύς « θνικβύ; αγβννς χαί άλλοτε πάλιν μ έ τ·ύς ίμφυλίβυς σηαραγμούς πού βπερρ·ν·υν ολνν μας την προσοχήν *«» χατηνάλισχβν όλας μας «5 δυνάμεις. 'Απβ τοδ 1928 μονον ίγι νέ μία σοβαρά προσπαθεία έλοκληρώαίως καί αυγχρβνι- ομ·ϋ τοδ τβχνιχβδ ί^πλ ομοϋ τής χώρας δια της λίσενς μεγάλον προγρ«μμ«· τος έδ·πο ϊ«ς κ*ί διά τής χεηασχκυης τβν παραγωγι χβν Μαί έξυγιαντΐΜβν ίργων της Μακβδονίας., της ©?«*«« α ής Φΐσσαλίας *«· τής -Ρ«· ί ή Μΐσσβρδς— ηρβσΐϊίθβιβιν δια την έλβχλή οωίΐν τ·ϋ τεχνικόν εζβπλι- ομού τπς χώοκ;. κ«ΐ ττρίηη νβ εύχηθώμεν κ«ί νά β·ηθή α έή μ β αωμεν την έφχρμογήν έ το« ά κ«ί τ« πρβνράμ *ύΐι.ΰ.Διβτι δι'αύτοΰ θ ύξη σωμκν τας πλ·υτ·κ*ραγ»γι κνς πηγκ$ μχς χ% β* κατ«· ή ς γ$ μς * κατ« στήσωρεν χκτά πβλύ εύκολω τέρ*ν την έκμεταλλιυσίν τ«ν. Ή Ελλάς, είναι βέβχια * δυσηιχΟς.Άλλ· «νεκμ(τάλλευΓ«ς χώρ« τχ ΐναι Μκί ίαεη Ή χαλλιβργεια της χαί Εκμετάλλευσις τοδ πλβύτου της γίνβτβι χατά τρόπον ηρωτογονον Καί ή άνάιτυ- {ις τβν καλλιέργειαν, Κατ*β3(νομε τίς πλαγιές τοθ «ΣχινοσελλιοΟ» έλαΦρο! καί χαοούαενοι, γιά νά κατσ πιοθμε Οατερα τή γλβσαχτ μας άνεβαίνοντας πρός καίτην Τουρλωτή Ό νός ήταν σ*>ννεφιασμένος κι'
  ως ή ζέστη ή'αν άφόρητη.
  "α πρόιίΐτα άηό τα έρΐφια
  μαρτυροθν περί τής Φιλοπονί
  άς των κατοίκων τής Τουρλω¬
  τή:·
  Έν τώ αβταξύ οί βραδυκο
  ροθντες δέν φαΐνοντσι. Άρχ(
  ζομε ν' άνησυχοθμε. Ρωτοθμε
  μέ τό τηλέφωνο τή Σφάκα δν
  πέρασαν «κ&Η έκίρομβΤς» άη'
  έκιΐ, καί μάς άπαν β 6« πέ
  γρήγοροτ. Κι' εισί ρασαν «Ενός χοντρός φορδν
  ιασηβιαι ή φάλ,αγγά μας σέ τας κάσκα καί κοντό παντελό
  πολΧές όμάδες, έκ των οποί¬
  ων ή ποώτη άπέχει άπό την
  θέα τους χά
  θισ-φ άκόμη μαρτυρικώτερη
  1 πορεία μας ..
  Υατεοα άπό πορε'α βυόμι-
  συ ώΐΔν φτάνομε στή
  ής ς
  ιιΐ(—κνρίος τής ρ
  χαί η οποί», μολονότι *ν§
  Μέκη «ρν·τΐρ·ν, έν τού.οις
  «πΐβερεν θαυμασία βκοτΐλ·
  σμ«τ«χ«ί έδωκε πλβυαίους
  τεύς χαρκεύς τηί. «»ς τι»ν
  Μαχιδονίαν κ«1 την ©εβσ·.-
  λίκν ίπβυ 4κ«τ·ντ«δβς χιλι
  άδων στρεμματων γδς *δο6η
  σκν πρός »«λλιίργ««ν ««1
  άλλαι τεράστιαι ΐΜτέσΐις <- · τ*ς πς·στβτΐύ6ησ»ν βη ηλημμύρεις. 'Αλλ' Α πρβσηβ Β»β αύτη, διακ·η.ϊο« ως ε κο μέν 4ργ*τερ·ν, διίτρεχβ χον χίνδυνβν να λησμ· «η8Β έξ βλοκ>ηρ·ν
  Ήδη η Μ»ιβέρ>ησ»ς κ«τ«ρ-
  τίσεισα νεον ηρογρ«μμ« μ*·
  γίλΜν τεχνΐκΒν ίρν«ν κββ
  ίλην την χ»5ρ·ν, δίδει διβ
  στοματος τοδ μ. Πρ·ίδρ·ι>
  της ιην ρηϊην ρ·ρ«ί«οιν **
  ία ίφιερώοο ·λ«ς της ϋς δυ
  νκιιΐις ««» ·λ«ν της την
  είς τέ» ελεβς τβδ θεοδ χαί είς
  την εύβττλνγχνικην διάθεσιν
  τβν ατβιχε(ων της φύβενς.
  'Ενω θ« επρεπε, δι«η 1κρι·
  βδς είμεθα χώρα ηπίχη, να
  φροντίσωμεν νά
  θιδμϊν ύ{ γς
  λγγ; κορου;
  π·ύ έχομεν δι* ολων τβν
  τβχνικδν μέσων τβ β«·Τ«
  διβθετει ο αύγχρβνος πβλιτι-
  βμος.
  ©* έκβτυγχκναμβν σημνν
  τικήν «δξηαιν τοδ ίθνικβθ
  Ι
  τα Ιδιωτικά χαί
  βίκβνβμικά μας
  • μίχρι τώρβ τβύλβχιατβν Ελλάδος.
  . μας Καί θχ 4
  βϊλτιώναμεν σημανηχά καί
  τα δηιιόσια
  •Αλλάπβρί
  έγινεν εύρΰς λόγος
  είς το προχθεσινόν γεδμα
  τοδ Πολυτεχνικοϋ Συλλέγου
  χαί έδοΒπσχν ρηταί ύκοσχέ
  σκις. Καί αί ύποσχέσεις «ύ
  τ«ί τοδ χ. Πρόεδρον) τής χυ
  βερνήσεως επί τού ζ«τικωτί
  ρου Ελληνικόν προβλήαα
  τος έδρ«ιώνουν την πκποίθη
  σιν όλω ν 4πί την χαλυ τέραν
  χ*ί εύ5α(μ·να αυριον τής
  ΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ
  ΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
  Στή Στε1« Μ«6»ν«ι οί ώιιορφις».
  «ι» κι' Ινας κύριος κοατΛντας
  περσσμένο οέ μιΑ βέργα ίνα
  ελευταία 8ύο χιλιόμετροΐ Στό γ&αρμένο άρνΙ. Άναγνω^ίζο
  ρόμο συναντοθμε βεσπολιές μ? στήν περιγραφή τοθ τηλ ε
  φορ-ωΐένες άπό ώραιότατα φωνητή τής ΣφΑκας, τα μάθη
  τιού ή θέα τους κα τή τής 8<της Βϊρουδάκη καί άδλ Φ η η τό συνάδελφο κ. Φΐυχσράκη. Καί ηραγματικά σβ λίγο τούς βλέπομε νά ξεπροβαίνουν. εο Βερουδάκης μοιδζει μέ όπερ χωριό χτισμένο φυσικό μπεμπέ χουρασμένο ούχένα ιιιάς λοφο- Κι' ό κ. Φηικαράχης μάς λέει σΓόν σειράς. Δυό μικρι) καφενε- άκια στήν (ΤσοΒο τοθ χωριοθ μας προσφέρουν λεμονάδε καί ίΐιάφορα φροθτα τής εά Μ τΐίνουν καί πρός 50 λεπτά τό ποτήριΙ "Υ- στβρα προχωροθμε πρός την Τουρλωτή, βπου θά &ροΟμε τό ύτοκίνητο γιά τό Λ μάνι τής Στε(ας. Έν ώ μετοξύ άρχ'ζει ά βρέχη έλαφρσ, κι'δλοι έκεΐ ο πού μίχρι τώρα έρακο» τροποθσαν... πλατωνΐκως μέ ά δέππολα, βρίσκουν τίος τό καταλληλότερο μέρος γιά νά προφυλαχθοθ* άπό τή β-θχή, είναι νά κατοφιύγουν χάχω άπό τίς δεσπολιβς..... Δέν ξέ ρω ά■> μίχρι τβλους ο Ι. . ββ-
  σπολομοβηΐικαΐ οόταί σχέσβις
  παρίμειναν πλατωνικαί, διότι
  ήτο άΡύνατο νά άντιληφ?ί) κα
  νένσς άμέοως, λόγφ τής βια-
  στάσεώς μας «αί ^°0 καιοοθ.
  Οπωσοήττοτε δμωΓ, κα! άν οί
  σχίσεις οώταΙ έκρονώρησαν
  ηβραιτέρω, 6 μόιος ύπαίτιος
  είναιή βροχή.
  _ ν Τουρλωή κοθΐσσμε
  περί τάς ϊύο ώρας κι' έπεριμέ
  ομεν άφ' ένίς μέν τούς βρα·
  θυπορήσαντας συνεκδρομεΤς
  κι' σφ' ετέρου τό αοτοκΐνή¬
  το. Μας δΐνεται |τσι (ύκσιρΐα
  νά γυρΐσουμε τό χωριόκαΐνσ
  τό Βοθμε καλυτέρα. Άπλώνει
  τα κοθαρά τού σπΐτια στήν
  κορφή ενός λόφου κι' ετσι δ
  λο μοζΐ μοιόζει μ έ τροΓλλοβυ
  ζαντΐνής έκκλτσ'ας, άπ' < ύτή δέ Τοως την όμοιόιητα έ"ήρε καί την όνομασία τού. ΟΙ βρό· μοί τού είναι καθαροΐ κοΐ σχε τΐκά ιόρβΚ, κοί π(άγμα πα- ρόξενο γιά χωριό, γεμάτοι >όσμο. Άη' αΰτό Γοως θά μπο
  ροθσβχανεΐς νάσυμπερονηπβς
  η
  μέ πολύ βιχαιολονηαένο θυμό:
  —Δέ φτάνει κώς έσή ωνα
  τ' άρν[ μόνο παρ' ολίγο νά
  σκώνω κα( τό Β;ρουδάκη.
  Π^αγμστικά ό ιιάντοτΒ ζωη·
  ρός καί ακμαίας Βΐρουδάκης
  φαινόταν ττολύ έξηντλημ^ένος.
  ΕΤχε κολυμβήσει τό τιρόηγοό
  μενο βς>6Βυ στή Γβράπετρο
  κα( φαΐνβται πώς εΐχε κρυώ
  σει. Μά κα! τό κΓύωμα ούτό
  —οί έκορομές βλέπετβ εΤναι
  ντοτε 6ιΒακπ»ές—ήταν ενα
  καλό μάθηαα. Ώστίσο 6 Φΐ
  λος (ατρός τής Τουρλωτής κ.
  ρβουδάκης ό όκοΐος μέ προ
  θυμία μά: ιιεριποιήθηκε στό
  τού, παρέχη καί τίς ά
  ναγ«ιτες
  στόν
  υας...
  Μπαίνοιιβ στ" αύτοχΐνητο
  άπό την Τουρλωτή καί άρχί-
  ζομε νά διατρ'χωμε ενα δρό-
  μο, πού συνβυάζει τό μεγαλύ
  τ»ρο κίνδυνο μέ τή μεγαλήτβ-
  ρην όμορφιά. Άπότομβς πλα-
  γιές κατάφυτες, &φθονα νερ4
  νού διαποτΐζουν σέ πολλά
  μέρη, τό δρόμο νού μένει ό
  περισσότεοος άσκιρο6στρω·
  τος καί τόν κότνουν άδιάβαΐτο,
  ψουντωμ*να άαπέλια, δαορφα
  χωρία, «ύπρόσωποι 5νθρωκοι
  Βλα ούτβ κάνουν την διαδρο
  μή ιιας πολύ ένβισφΕοουσΐίν.
  Τό πρατο νωΐιό πού συναν
  τοθμε κατεβατΐνοντας, ιΐνε ή
  Μυρσίνη κρυμμένη σ^ σεμνή
  κοπέλλα σί μιά πρσσινη κοι
  λάδα. Πά την ύνε!α της μαρ
  τυρεΐ τό νεκροταφεΤο τη^,
  πού δτως παρατησεΐ ό κ. Κα
  ουστινός, ίχει μονάχα ενα μνή
  αοΐ Πι* κάτω σοναντοθαβ τα
  "Εξω Μουλιανά κι* Οστερα
  άηό μιά άλη στοοφή τοθ
  δοόμηυ τα Μέσα Μουλιανά,
  πού 1{ουν αιάν εντελώς εί-
  δυλλιακήν δψ : Λβυκοί τοΤχοΐ,
  <όκκινες στβγες, σ<ορπισμένα μέσα στήν οργώσαν ποαοινά δα μ άς τιλαγ,άς. "Εληές κι' άμπέλια—τα κιό εύλονημένα «υτσ.—ζετιβτοθνται, σάν πρά σινοι θρόμβοι ζωή?, άπό τή Σ^ειοκή γή καί περ βαλλουν μέ σιορνή τα λευκά χωρίου δάκια. Άνεστοοοθμε τούς ί( δυλλιακούς σ ίϊους τοθ Βιλ6- λα: ..... Κι' δλα μαζΐ καί τΐέτρες καί [χαμόκλαδα καί πρόβατα κι' άρνιά κι' ίλιές [κι' άμπέλια. κοιμοθνται με τοθ γκιώνη τώ [πσράπσο,' ξυτινοθν μέ τοθ κορυδαλοθ τα ΜΕΤΡλ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΜΟΕΑΟΥΡΓΙΙΩΗ ΠΡΟΊΌΝΤΩΗ Υπό την προΕδρίβν τοΰ χ. Πρωθυπουργόν αυνεκροτή θη ηρβχθίς σύβκεψις τ5ν άρ μοδίων ύπβυργβν, άαχοληβκΐ σα μέ τό σταφιδικον χαί τα αλλα άμπελουργικα ζητήμν τα. Καί είς ποίας μέν «π·φκ σεις απέληξεν η σύβκιψις αύ τή δέν γνωρίζομεν, 'έδοβη πάντως ή β«β*<ωσιβ ίτι ή Κυ βίονποις θα λάβη ίλ« τα α παραίτητα μί?ρ« πρός προ σ «ασίαν τής σταφίδος καί των αλλων αμτιελουαγικων ποο ϊόντων, ίν συνβργκαία χαί με τ·ν Αύ:όνβμβ« Σταψιδι χον όρνανισμβν. Έπβμί*ως β Ι άποφάσΐΐς αί ίποΐαι ίλή φβηβ«ν, κφοροΰν χυρΐως την σταφίδα τής Πελβπβννήαβυ. Έν τούτο ς, δέν κμφιβκλ λομεν «τι τό χυβΐρνητιχσν ενδιαφέρον θχ ίπεκταθζ χαί επί της χρητικής βτ«φίδ·ς καί επί τβν χρητικβν έν γϊ νει αμπελονιργιχβν πρβϊβν τ«ν. Καί είναι άνβγκη να γίνη τβδτβ. Διατί είναι μέν γεγονός ·η ή κρητική σία φΐς, Ιδ'α αί σουλτανίναι χαί •Ι χρητικοι βΐνβι έχουν σή μερβν μεγάλην ζήτησιν χαί ανοράζονται είς Ιιβνβπβιηπ χϊς τιμάς «πό την διεθνη κα τ«νάλ«σιν, αλλ' οπ«βδήπ·τε δέν είμπορβΰμεν νά είπωμεν ότι τό εμπόριον των κΐδβν αυτών έχ«ι διασφ«λισ9ή χαί ίχει σταθεροποιηβδ πλήρως. Αντιθέτως μάλιστα τα εί δή αύτα ύίΐβχεινται καί &1 * χρ αγβρ^ς,να φ σταφίδ* χαί τα ί Ή εΐδυλλιακή αυτή όμορφιά δμως ύηοχωρεΐ δσο ιΐρονω ροθμε πρός τή θάλασσα. Συ ναναντοθιιε τώρα τό Χαμοϊ ζ<, πού "έν παραβάλλεται χά θολου μέ τα Μουλιανά. Σε ό λόφο <5ϊξιά τώ κατεοχομένφ» δ μακαρίτης Ξΐνθουδιδης εΤ χε άνασκόψίΐ καί είχεν εθαει έναν άοχαιότατο συνοικισμΑ τοθ 2100 π. Χ . 6 οποίος ι Τ νέ σκουδαϊος κατά τουτο, δτι δΐασώζει άρχιτβκτονιχούς τύ πους, πού βέν διασώζονται πουθενά άλλοθ σΐήν Κρήτη καΐ πού άπαντοθν μονάχα σΐήν ήιειρωτι«ή,.Έλλάβα κα τα την τρΐτη χιλιετηρΐδα ιΐ. Χ. Σέ λΐγο περνοθμβ τή Σχοκή, ενα άρκετά καλό χωριό καί τίλος, 0πτερά άηό διαδρομήν 30 χιλιομέτρων, φθάνομε στό Λιμάνΐ τής Σητείας. Στό αύριανό σημεΐωμα μερι χά γιά την τΐρωΐεύουσα τής Σητείας καί γιά τό ταξίβι μας άη' εκεΤ μέχρι τό ΤοπλοΟ Μο ναστήρι. Μ. Π«ρλ«μάς ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟ_ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ οί κάτοικοι ή ναι τεμιιέ'ηοες Τουρλωτής άλλά θά εκ<χ νέ λάθος. Διότι δλοι ιί γύρω μ*ΧΡι των άκροτάτων των, ιΤναι έτημιλέ κορίφΑ μ στατα καλλιεργημένοι καί (Δημοσιεύομεν σήμερον τό τρΐ τον καί τελευταίον μέρος τοθ λό γου τοθ όΦυιτουργοΟ Τοπου κοί ΤουριομοΟ κ. Νικολούδη πρός τούς Έλληνος έκδίομείς ■»ής όργανώσε ως των Α.Χ.Ε.Π,Α.) 'Αλλα !έν τΐρέπιΐ νά περιμένω¬ μεν δλα άπό τον έραματΐομίν την δ ψιν ττ]ς σ(0-.η?Εκ(, την δημιουρ τα τό θάρρος χά Ι την θυ¬ σίαν έΛς άνθρώποο. Ή Ελλάς Ι νιι ανάγκην ϊ>»ν τβν τέχνων της.
  Ό 'Ελληνιομος τής διαοπορα(,
  ήν περίοδον αυτήν τής Ιθνι
  ή^ ής
  βαιοι δτι θα ι5ρ·θϊ ούαο»μος χαΐ
  ά3:»Ι(εΐος είς τό πλευρόν τοΟ Β*
  οιλίος «αί ν.ΰ χυδερνήτοκ. '£&■
  ?έν αγωηζι!μιθχ πλέον χομματι
  %(*ζ. Έπαυοαν νά δπάρχουν ιΐς
  την Έλλάία πατριώται χά Ι προ
  ίάται. Είμεθα ίλοι '1£λλϊ)νις χαί
  α ήχομεν δλοι είς Ινα χαί μίνον
  χ/μμα: τό "Ε6νες,
  Τό χράτος Ιχει βεβοΕβς χοΐ υπο
  χίΐάαιις ΐτρές τον 'Ελλι;νισμόν
  Λής διαοηοια;. Εκ Ι θά τάς έχηλη
  ράοτΒ τώρα κΐυ τό [χράτος Ιηαυσε
  νά είνε μ(α χατα τό ^ Αλλον τ) ήϊ
  τον Ι·νοι-χ άφηρημί^η χιΐ Ιλαστι
  χή χά Ι άποβαίνιι χαθημερινβς
  μ!« ώ?γανβμίνη Ιθνιχή χ»1 οΐ
  νομιχή «ρβγματιχίτης μέ ακνιίδη
  σιν τής αποστολάς τού, τβν δι
  χακβμάτων άλλά χαί τ&ν δπο
  χειώσεών τού. Μίλις διιως ιίοέρ
  χεΐαι εί; τόν λιμένα Οΐτερα άπο
  ^ τρομχχτιχήν θυελλαν τ&ν τι
  ί ιΙ<οοιν Ιτ6ν. "Οιτος Ι ζήιησε την πιιθχρχΕαν τβν πτλι τβν τοΒ έαωτερικαθ χαί την Ιχιι, |Τ3(, ζηιιΐ την σΐίνοιίίλφβοιν με χβξι» τ&ν 'Βλλήνιον τοθ έξωΐιρι χοθ χΐΐ την έμπιαιοούνην των πρός το κέντρον. Κ%ϊ έλκίζιι νά την ίχη έκΐοης. Είς τίποτΐ ΪΙν θί Ιχρησ'μΐυεν ή άτομιχή εδημ ρ(α τοθ "£λληνοςτ-|άν ή πατρίς έν τώ συνίλφ της Ιπαοχι χβΐ χά τέπικτεν. Αυτή ιΐνε ηοΰ δίδει ήθιχον περιεχόμενον είς την ζωήν μας χαί μίνον ή Ιίξα ιης χκΐ ή άχμη της ι&; χαθια ί δπάρξιις διχΒΐωμίνας. Π&υα αλλη χατάοτα οΐ( ίχομι%1(, έγιϊίοτιχΐίς ι&ημε ρίβί ιΐνε τρομαχπχά κτωχή χά «απούμενον άγριον συνανω νιβμόν αλλ« χαί είς τούς κινδύνου; τούς έίΐοίβυς δή μιουργοΰν αί ανωμαλίαι τβν Μλήριγκ καί τής κλΐι στής λεγβμένης σίκανομίας. Κ«ί άπό αύτούς ακριβώς τούς κινδυνους είναι ανάγκη να προφνλλαχθ&μεν. ι Μάς δίδεται δΐλλωαίε σήμ· 'ρον οκέτκ τα προΐονταμας αύτα ζητ·δνται παντσδ λόγω ' τδν έξοκλισμβν των πσλβμι | κων π«ρασκεκβν, τσδ έμφυ- λίβυ Ίβπανιχοδ πολέμου χαί αλλων βίτίων, ή εύπαιιρία να |&ίσχωρήσ»μεν είς Ιλας τας ^ δ'α^μβν την φ κρχσικ μας χ«ί να χαταχτήαωμκν την συμπάθειαν χαι την προτίμη σιν τής διβθνοϋς κατ·ναλώ· θΕως. Πβλύ Γϊερισαβΐερβν μ* λιστα ίφεσβν, ώς χώρα είβ« γωγιχη μάλλον κ<χρκ (ξ« γωγικιΐ, έχομεν την εύχέρκι αν νά δηλώσωμεν είς τάς χώρας μεθ' ών συναλλχσσά μεθατ, ότι 8' αγοραζωμ;ν τ* «ίδη κβύ μάς άνανκαιοδν ά- πβ αυτοίς μονον έκν χαί αύ τ«ί προμηθίύωνται ά π: έ) ημάς σταφίδας· κρβσι* χαί ά<^ γεω^γιχά προΐοντα. 'Αλλ' ζ κυβίρνπσις είχομεν ήρχισεν νά σκέπτεται σ·βχρδς τσ ζή τηακ τής προατασίας τδν «μ λ π?»ϊβντων. Καί δέν θ« πκραλιΐψα νά φθά ί διά τα κροΐ «ντα τής ηρητιχής «μπίλου. Τ0 ΔΑΝΕΙΟΝ. Κατθ. τηΧβνραφήματα εξ Αθηνών μετσξό τοϋ Δημάρ χου κ. Μην ά Γεωργιάδη καί τής Έθνικής Τραπέζης ύττε γράφη προχθές τό συμβ6λαι όν τί|ο συνόψ:ως τοθ δανεΐου των 12 έ<ατομμυρ(ω^ Βραχ. διά την εφαρμογήν τοθ έζυ γιαντικοθ κοί έζωραΐστχοθ προγράμματος τής πόλεώς μας. Δεδομένου δέ δτι Εχει εγκριθή καί τό Ετερον δάνει 8 έκατομμυρίων δρ, δι συγχρονισμοθ τής ηόλεως. ίλΐζομεν δα τό σχέδιον σύτό θά θ^ση ταχ/ως είς έφ/ρμο γήν ό χ. Δήμαρχος δ.α νά λόβπ επί τέλους καί τ* Ήοά 'λειον ΰψ.ν τιολιτισμοθ, 6ψ.ν συγχρόνου πόλεως. Ν Α ΑΧΡΗ1ΤΕΥ90ΥΝ. Κίί ά'λοτΐ την ανάγκην τί); γενι^ής έκιθιω ρήσΐω; τδν έν λειτουργ'α αύτοχι νήτων, διά νά άχρηατευθοθν τα πιπαλαιωμένα χαί επ χΐνϊυνα έν . Διόΐι, είνε γΐγονος δτι α χαί ε59, δπως χαί άλ λ-.Ο Ιΐ»: δ^ήιατα πο3 αποτελοθν θανάτου, δταν ί διά την εκτέλεσιν 'όρυτάτου σχεδ'ου άναδημιουργίας καί - ρήσιν τβν αυτοκίνητον την έπιΗυ μο3ν χΐί οΕ επαγγελματιαι δδηγοΐ ααχέτιος τοθ ϋ* Ι χούν ή δέν Ιχβκν ϊ5ί ί 1 ί χ ή αϊύνατος ή'ίιχβς χαί στίχεται είς'ϊ5'ί**η« αυΐοχίνητα χ»1 ιο κενόν, επάνω «Ις το χίος τ%(, Ολης. 'Α&ελφοί %ς 'Αμερικ^ι: Πι σιΐόοατε είς την νέαν Έλλάία τής 4 Αυγούοτοΐι! ΈνοτερνιαΒτ^τε τα ί δεώδη της, άχούοατε την φωνήν της. θ£ αϊοΗανθήΊε ΐυτυχέβτεροι χαί δκνατώτεροι. Κ*ί φηνίξατι χαί τώρα ίπίνω από τ<ν ώιΐανό χαί Οβχεροι, δταν μιταβήτι ιί. τίς ΐργοα!ας οας πάλιν, πρός τιΰ( χοινοθ χλ( χάριν τοθ ίϊίου έλ των ΕΙΣ ΤΟΝ Ν· ΑΑΣΗΙΙΟΥ. ϊά ουνεργεΐΛ χαταπολ«μτ)3ΐ Εθ ]η έντός τ» 1β γ ως τοθ δχχου χαιηρτΕαθηαχν είς ιον νβμ^ν Αιοηθίουι, τβν ή^ε?βν ίέ θ* γο« ιής δια6ροχ*|ς δ; ών. Δι^ νύ; ΐλλους νομοΰς Β μικς ^ς Κρήτης, δηαρχιι Ιλλει ψ ς γιωαονων πρός σύσΐαο.ν χαί άδελφβύς μας "Ελληνάς |κιΙ, Ας'ίκίβλιψιν των απαραιτήτως αυνιρ χαί πρός τιυς πολίτας τής μεγί'γείων ψτχοομοθ. Κ*Ι δι" ο&ΐο χά λης χαί πολιτιομένης χώραί, πι ύ θώ; πληροφοροόμεθα παρατηρεΐ ται ή μχρά αυτή χαθασΐιρησις. Πάντως ή Κυϋρνηας υπεσχέθη νά ϊιαθίοη τοΰς άπαρ3ΐτή(ονς γεω πίνους άμέοως. ΚαΙ |τα; τό |?γον δέχεταιι μέ στοργήν, %1ς χέλπους τη;, διι την Ελλάδι* , αύ την την διέπει σήμερον πνιθμα 6 φηλόν πατριωτιομοθ χχΐ θυοΐας χά Ι ρυθμος εργασίας β&οτηρίς, δ τι είνε άπό την μ'.Ιραν προιχισμί νη ή 'Ελλίς νά άν ίδη χά Ι πάλιν ιίς την χορυφήν ένίς με ,—τοθ τείτου μας έλληνικιθ πολιτιομοθ. Κ*Ι θά άνέβη διότι άπεφ: οΌϊμεν ϊοοι πιοτεόομεν »1ί την Ιστορικήν άποοτολήν τής 4 Αυ^ούοτου χαί τοθ ΆρχηγοΟ, νά δψώοωμεν μι την πίστιν ρ«ς, την Έλλάδα Ιως τα άΌτρα. Καί νώρα παραχαλε>, νυρΐαι χβΙ κύριοι, νά
  φωνίξβμεν δλοι μοζί: Ζήτω το
  "Εθνοι! ΚαΙ νά πίωμιν είς υγείαν
  χαί ευημερίαν ιή< Α Μ. τ&0 Β»ι λίως Γιωργίου Β'. ής ούτιθ Ιξο χόνητος τί Ο προέδρου των 'Ηωμέ νων Πολιτιιων χ. Ροίοβΐλτ, χαί τοθ διαχιχρ μάνου ηριοβΐυιοθ χαί ουμπαθεατίτου φίλοα τής 'Ελλί Ιος χ. Μάκ—Βή, ώς χά Ι τής οε ίαοτήί μας κυρίας Μάκ—Βή. ρς νί)ς δΐίΐ6ροχ«3ς τβν έλαιβν θ' άρ χ!η μετ1 δλίγβς Ημέρας ιίς ίλ<5 χληρον την ν^οβν. ΜΙΑ ΟλΟΣ- Μ6 ίοιαιτεραν ϊύ/αρΙσ:η σιν έτ*ληροφθ|-ή9ημβν την ^βιά θέσιν πιστώσεως διά την χά τασκευήν όδοθ άιιό φουρνής είς Έλοίνταν. θά ήτο δέ βθ τύχημα εάν κατεσκευόζετο έ πίοης άμοξιτή όβός άπό Έ λοόντας μέχρις Άγίου Νικολά ου. Θ5 συν βπληροθτο διά τοθ τρότιου ούτοθ τό άδικον βΐκτυ όν τής Επαρχίας Μερσμβέλ λου καί θά έξυτιηρετοθντοπλή ρως τα συμφέροντα έ'ός μβ· γδλου χά Ι πλουσίου διαμερΐ σματος. Άλλά ίέν άμΦ'βάλ λομεν διι χαί δι' ούτδ θά με ρΐμνήση 6 Γεν. Διοικητής κ. Σφακιανάκης. Ι Ι
  '1
  Ιβ
  II
  ΛΠΟ ΡβΟΣ
  I-
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ^Θ'α·
  σος Ενωσις καλλιτέχνην "Αννα
  Χριοτοφορίδου).— ΑΟοιον Τετώρ
  την ώρα 10 μ μ. πανηγυρική πρώ
  τη μέ τόν πασίγνωστον πεουσινόν
  ■πανελλήνιον, ανευ προηγουμένυυ
  θεατρικόν θρίαμβον: Δημήτρη Μττό
  γρη «ή Καινούργια Ζωή» δραματι
  κή ><ωμω61α είς 4 πράξεις, ##* ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ. Σήμερον τώ πρωτότυπο Εργ· «ό Δήμιος» με τόν γνωστόν είς βλους καλλιτέχνην Ρισαρ Μπαρτελεμές. Έκτός προ- γράμματος Ζουρνάλ, *** ΠΑΛΛΑΣ—Σήμβοον τό περιπε- τειωδες Εργον «ή Σφαγήν. %Πβ ΤΟΥ©ΡΟΝ©Υ ΕΙΣ, ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ *** ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΙΗ ΘΙΑΣΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚϋΛΛΙΤίΧΝΟΝ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΥΡΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΩΡΑ 1Ο Μ. Μ. ΠΑΝΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΓΗ Μέ τόν πασίγνω- οτον περυσινόν πα¬ νελλήνιον, άνευ προ ηγουαένου θεατρικόν θρίαρβον.· ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΓΡΗ Η Αραματική Κί.컣߫ •Ις 4 «ρκςεις Π«ραχαλεΙαθκ πρός άπεν φυγήν τ·ΰ πρ«βλΕΚομέ νού συνωατισμοϋ νά 4- ί«σφαλ(σετε από τής πρω ΐ«ς τάς θέαεις σας ·1ς τό ταμ&Τον τοδ θεατρον. Είδοπσίησι; κννβληθέντος πλειστηριασμού Έμμαν. Γ. Δϊσκαλάκη χκχο( χου Άμυρβν Β άν νού. Κατά Έμμαν. Κ. Καλοϊΐζάχι,, χατο! χου Σγουροχεφάλι Πεδιάδος. Άνο6λτ]θείς νομ(μ«ν λόγων ϊν». χεν ό £ις* τοϋ «πό 29—12—1930 πρςγράμμβτίς μου πλειστόι»· ομοθ τοθ Σ»)μοσιιυθίνϊος είς τί &π' άριθμ. 2767 φύλλον ' τί}ς 1ν ΉλΓ έ&έ{(ί , χ το.ιθ ιος χαχά τοθ άν» όρειλίτου μου ειδοποιεί ίτι ι υιός γενήσιται ό ριοτιχβς ενώπιον τκθ συμβολαιι ογράνου Ηρακλείου Κωνσταντί¬ νου ΖιχαριαθΌυ ή τοθ νομ'μου άίαπληρωτοθ τού την 20ήν Ίΐυ- νίου 1937 ημέραν Κυριακήν «οί ώ;αν 10—12 π.μ.χαΙ έν ιφΐΥΗρα χλιίψ γραφι'φ τού ένθα χαΐ ίτι χκλοθνται ιΐ πλειοδοχήαοντες 'ΑρμοδΊις οιχαοχιχές χλητήρ ένιρϊησατω τα νίμιμα. 'Κν Πιύχφ Βιάννου τί 10 Μ.ΐΐυ 1937 Ό πληοεξοδοιος 8ΐχ-γδρος Μ. Πολενη{ 1ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ "Η ΑΠΟΛΑΥΣΙΣ,, ΤΟΥ ΜΗΝΑ,ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ Στό μαγευτιιτό ΜΑΣΤΑΜΠΑ Έναντι έργοστ. Τουηογιάννη Άηολαμββνετε Αροαιά, ότνβη· ρβμάντζα. ορεΜΤΐΜβνς μεςεαε(, Ικλεκτα κραοιβ, είς τιμάς άηολυ λαϊκάς. 'ΒνοΐΜΐάςεται μαγαζείον (οόγει όν μετ" άνωγείου κείμενον είς την οθόν 1821. Πληροφορίαι ηαρβ τφ κ. Μιχ, $ Βικέλσ 60. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΛ- 1Μ>ν
  Οί λίβελλοΐ διεδίχεντο δ
  τίν άλλαν, δ Ιν?ς πιδ ρυπαρίς καί
  ηιό πορνονρβφιχίς άπδ χδν δλλον
  Σέ λίγο ίξίδόθΐ) Ι'ας €χατάλ9γοι
  δλων τ®ν προαώηων μέ χά ίΐτοΐ:
  ή δΛαίλΐσσ» είχεν δργιώδβκ σχέ
  οε'(»—χατάλογος δ δίΐοΐος πΐρ:
  είάμδ^ε τριάνχβ τίαοεοα δνδμα
  χλ χαί τ&ν δύυ φί).»ν, δεχάδες θε
  «τρίνοιΐ(, 6ττ)5ίτες,ι τόν άϊιλφό
  τί Ο βχοιληα χαί χον θαλαμηπδλι
  «υ, την Πολινιάν, την ντε Λ-μ
  πίλ χαί ιέλος «δες' χΐς τριβίδε
  Τ6θ Παρισιοι», άκδιιη χά! γυνα!
  χι ς τοθ δρίμου άπο αύ'ές π<ΰ Ι πιανι χ' ίμίθ ίγωνε ή άοτυνο μία. Ά>λϊ δ χκχάλεγος αύτος ίέ* έ
  ξαντλΐθοε — χίθε ίλλο— δλου
  τΐύς συ>ευνίυς π<ύ ή φ-ςμτ) χΑ οαλονιβν χαί τοθ δρδμου άπίδι δέ ατή Μαρία 'Αντουανεχχα. ή έ,-ω'ΐκή χαί άχαλΕνωτη φανχχ οί» μ &: μεγαλουπόλιως^ιλος δ λοχλήροιι λαοϋ, περιλάβη μιά γυ ναΝο», ουιοκράχειρα ί) χινηιΐΛΤο γραφικίν άστίρ-, βίθΐλΐοοα ι τρβγουδίατροι, ΐΐ)ς αποδίδει άφε Ϊ6ς ϊλις τίς δπιρβο?ές «αί Βλε τίς δΐοστίοφις π(ΰ μπορεΐ χδ ο*ε ρημίνο πλήθος νά φαντασθη' για νά βπολαίση φαντίθΐ χί, χάτβο απβ μ·άν επι φασιν άγ«ν«χ'ή«6>
  ϊ'ες τίς ήΐινές πιυ δνκΕευΐται
  "Έν»ς λΐβελλες δπό τ4ν τίτλον
  «Ή αχανδ«)ώϊ*;ς Γ«>ή τίί Μαρί
  ας-'Αντουανέττα(» διηγίταν τΐί'
  (ο-ορΕα χίποιου ρωμβλίου σιομκ
  τβφύλοιχος δ δπιΐ^ί, σχήν «ύτο
  χρατοριχήν αύλή τζς Αύοτρ(α(
  είχεν έπΐφορτισθΐ νά χατΐυναζη
  τίς άοίγαατις «μηιρπές μανίις»
  ΤίΟ νοριταιοθ τδν διχατρΐβν χρδ
  ν«ν. "Ενας αλλος άχίμη λ!6ιλλο(
  «Ό βασ:λιχ«( οΐχος &νοχ<5(» δι τίν αναγνωστών χοΐ τίς «3 νΐί> χ^ζ ούΑής χαί ήτοιν είκονο
  γραφημενος ρέ πλήθος πορνογρα
  φιχάν λιθογραφιβν πού πατρίαΓοι
  ναν την βααΕλιοσα μέ τού; 8ί«φ£
  ύλΐυς κκΐ δμο^
  της οέ ϊρωτι*ές
  σεις άνχάξιες τοθ 'ΑρεχΕνοιι χαί
  χβθ ΒΐχχΗχί^υ, Ό ρύπος Βλο χαί
  άκλννδταν περΐσαίιερο, χά ψίμ
  ματα εγίνοντο Ελο χά Ι πιό μοχθτ)
  ρ'— χ τί δ χίομος τα επίστευεν
  ίλα, γιατί ή(χν Ιΐοιμος νά «ιοτΓ
  ψϊ τα πάντα γι' ουΐ^ν την «χλ·
  κοθργα». ΔυοτρΕκ χρίνια μεΐί
  την δίτόθεαι τοθ περιδεραίου ή Μα
  ρία—'Ανχουανέτχαι έθιωρεΐ» ή πιο
  λάγνος, ή πιο διιφθαρμέ^Τ], ή πιβ
  σατανιχή, ή πιό τυρχννιχή γυναΐ
  χά 87 ης τής ΓαλλΕας-
  ΚΕΦΙΔ4Ι0Ν 7»
  ΤΟ 3ΥΠΝΗΜΑ.
  Ή 8Εχΐ] τ^Ο πιριδιοαίου Ιρριξι
  τό ε«θκμβ(0<ιχδ χαΙ ώιδ φ»ς τή; Εημοοιδνητος επάνω ατδ Τϊρόσ»πο διαιλίσσης χ»Ι μ/σχ στά πά ) των Βΐίθίλλιων. Κ«1 ή λανθίνουο* διιαφορία, χά ουβσω ρευμίνο μΤοος 6ρτ]καν χδ οτίχο τομς, (συνεχΐζεται) Προ κήρυξις μκιοδοτικοΰ διαγωνισμοδ Την 24ην Μ/ί;υ έ. Ι. χά! ώραν π μ. τ) "Ενωσ'ί Σίυλτανοπαι οαγωγ6ν Κρήτης Α. Ε. προ^η-,ύο σιι μειοδοτικόν δκΐγων σμόν δι* Ιν οφραγ.'στων πρεοφορβν είς τα έν Έρϊχ>εΓω Γραφιΐα αύιί)ς διά ιήν
  προμήθειαν:
  100000 χινβν χιβωτΓων σταφί¬
  δος χαΙ χαλοθνται ι Ε βουλόμενοι
  διως προοίλθαοι είς υύ',ήΛ
  Οί δροι %ζ μειοδοαΐας είναι χά
  τατιθιιμένοι είς τα Γραφείω χ*]ς
  Ένώσε«ς έν Ήβαχλε'φ χαΐ δύναν
  ται νά λαμβάντυ' γνβσιν ού:ων
  οί έηιβυμςθντις χα6' έ<άβχν· " Σουλχ«νοπαραγ«γβν Α. Ε.) Μ. ΙΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-¥ΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗ! ΙΑΤΡΟΙ ΑΗΜ02. νΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δΐχετκι χον, ·δβ( ΑΦΗΝΑί Ιν τ*) Ιατρείω Πειραιβς 17β" Τηλ. 12.379 ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46 »οο»ο·ο»οο» ΕΠΙΧΤΡΟΦΑΙ 'Υπάρχει είς τάς έπιστροφας, εί. ιε άπό μακρυνόν ταξεϊδι, είτε άπό ττξεϊδι ολίγων ημερών, ε"νας χαοα κτήρ μαθήσεως, άπό τούς μή εύκα ταφρονήτους. —Ύπονοεΐς τό Όμηρικόν «νόστι μόν ήμαρ» έδώ μέ δλον τό ποιητι- κόν καί τό φιλοσοφικόν τού περιε¬ χόμενον—δέν εΐν' £τσι; Αυτήν την παρατήρησιν Εκαμεν ό ιρώτος τής συντροφιός είς την οποίαν άνεκινήθη τό περιθωριακόν αύτό ζήτημα. "Επρόκειτο περΐ προ σφάτων ταξειδιωτων—συνολικως— καί ή παρατήρησις έδημιουογοθσε είς τό «ιδικόν» της πεδίον, τό Λνά λόγον βέτο ή την ανάλογον συμ· πληρώσιν ή επέκτασιν. —Ακριβώς δχι απήντησεν ό δια τυπώσας την «Θέσιν» τοθ ζητήμα- τος. Βεβαία ή επάνοδος είς τό πάτριον Εδαφος, στό ήσυχο οίκο γενειακό οπιτάκι, έκεΐ πού εΤδε κανεΐς τό φώς, πού έγεύθη τα ποωτα άγαθά— δπως καί τάς πρώ τας πικρίας—τ^ς ζωής, κράτει μέ σα της μίαν άποκαταστατικήν γα λήνην καί μίαν χαράν. ΚΛτι πού πηγάζει κατ' ευθείαν άπό τόν ου ναισθηματικόν Θρίαμβον τοθ Όδυσ σέως δταν έπανιαδε είς τό. Θάμ* βος τής αύγής τίς άκρογιαλιές τής Ίθάκης. Έν τούτοις δ^λη εΤνε έδω συγκεκριμένως ή συγκίνησις τής έτιστροφής. —Δέν σέ καταλοβαΐνω. θά μέ καταλόβρ,ς—Θά μέ κα ταλάβετε δλοι σας. Ή έπιστροφή περΐ τής οποίας ό λόγοΓ, είνε ταύ τοχρόνως μέ δλα αύτά καί £να νο· ητικόν ραφ νορισμα πρώτης γραμ· μής Μσζύ μ έ τάς έντυπώσεις πού κράτει κανεΐς άπό τόταξεϊδι τού διυΜζονται καί αί έντυπώσεις πού σχηματίζει άπό τΛν ύποδοχήν έκείιων πού τόν £ανοβλέπουν. Τα ποοσφιλή τού πρόσωπσ, οί συμπο λϊται τού, οί συνόδελφοί τού, οί γνωοτοΐ χοΐ οί δγνωοτοι. είναι τό ανθρώπινον μωσαικόν, είς τό ο¬ ποίον ή έπιστροφή σας έχει £να αντίκτυπον, δξιον πολλής μελέτην διά τό μέλλον, Ή άγάτιη έκδηλώ- νεται έδώ μέ τόν Ιδιον ή έκφραστι κώτρρον τρόπον, ή δυσαρίσκεια έκεΓ, ή αδιοφορία παραπέρα. Καί οθτω καθ" εξής Δέν θέλω νά πω δτι έκατάλαβα έξ ολοκλήρου ΐόν προλαλήσαντα. Ώστόσο ή έπιστροφή δένεΤνε νομί- ζουν άπορριπτέον δτι κατέχει καί Ινα δημιουργικόν πράγματι ψυχο· λογικόν παράγοντα—μέσα είς τούς τόσους άλλους. Ό "Αλλ«ς —Κ««νίζ·υν «κ περιεργκίνς Εί; 'ή' Αμερικήν διαδίδΐχκι χ»Χ3πλη!ΐχ6: χδ χάινιομι μιχαξύ τ*ν γυνχτναν χά! Ιδίας τβν νέ*· ρ&ν γϋνα χ&ν χαΙ χ&ν ίργίζομί νων. Έτΐ έ<αχδν φ?ιτητρι6ν χαί μάθη τριών τ6ν 'Ανωτερην Σ<ο· λβν Χ3πν!ζ<3ΐίν σήαερον »1 ΚΪα· ί>ή<ονχα ε ώ ποό ί*τ ^'&^^ 1*Α ηνιζον μόνον β Ε πενχήχονϊ» τρεΐί. 'Η Διεύθυνσις χοϋ Κ^λλεγΕου Γοϋίλι?ε.ύ %ζ Μ%σαχοισΐίΤ)Γ, 8 κου φΐΐχοθν διχαχδοιαι πιρΕκσυ μχθήτριαΐ, ή;ώτηι« «άς μϊθητρΐ άς διατί χαπνΐζαιιν. Αί μαθήτριαι ατιή'χι,οαν εγγράφως «βΙ έκ τ&ν άπαν'.ήσεών την ίξή)(θτ) χδ έίής ουμηίρασμα: Αί νέαι χαπνίζ^υν ίχ π*'5ΐΐργεΐΒί—ϋχολοοθοθοαιι ιδ καράδιιγμχ φίλτβν την—διά χο'· νωνικτύ; λί/οιις—διίχι &(ι8άνον τα ι την άνάγχηι τοθ χαπνίομχ τος—-χαΙ χέλΐς Π[ός ιύχαρίσττ)· σιν. —Ό σιδηρβδρβμβς ένσς ή θ·πβιοϋ. Τελευταίαι; άπίθ«νιν ιί« τη Ν. Ύίοχψ πλουσ ώ'ατ^ς δ δια 'Αμιριχανδς ήιοπαιος Οί ί, δ έηιλιγδμΐνος μη . ΌΤί^εΐ δχχν ή:ο νίβς ώ/ειρι6ιΐο νά γί.η όίηγδς άτμο μ^χανής σιΐη^οδρόμου. Τ4ν πδ θον τού ούιδΐ δ,ειή^σε χαί Β τ^ν εΐχε χκταβ:^) διάοη^ίς χά! πλίόίΐος ώ; ή Οποίος. ΕΙ; τό χχή μτ, τδ δηαΐαν εί<εν είς τδ Κονέ χτιχουτ, έγχατέαΐηίε ο δηριδρο μικήν γραμμήν μήχους πί^χε χι λιομέτρην μέ α:αθμ9υς χά Ι άκο θήχκς. "Επί χΛ* γραμμβν αί>·&)
  ώ!ή(·ει δ 15ιος μίαν μικράν άτμο
  σΐρουσχν τρία
  Δακτυλογράφοί άρτΐως κατηρ
  τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί
  κον Λντιγραφήν μελετον Μηχανι
  κων, ώς καί παντός βΐδους κει
  μένου.
  (Πληροφορίαι έκ τοθ ΛογιστηρΙ
  ου μας).
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΠΑΓΟΥ
  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΑΤΣΑΚΗ
  Ό6θ{ Κκρτεροΰ (φκράδιχοι).
  ΕίδοποιεΙχαι χδ «αινδν τής πίλεω; χχΐ χδν περιχώ-
  ρων δτι είς χδ Πρχτήριδν μας θχ καλείται πάγας ταχκ·
  χώτατα λιανιχΑς χαί χονδριχβς. Τ^λίρ. 5—17.
  —--------------------------------------------------------------------------.-
  ΚΙΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΝΑΞΟΥ ί
  Ώ: είδικός άναλαμβάνω έιΐ έγγυήσει δια λο¬
  γαριασμόν τρΐτων αγοράν καί συσκευήν νωιθν κΐ-
  τρών δνω περιψερειών καΡώ; καί πώλησιν αυ¬
  τών είς τό εξωτερικόν.
  Γράψηε: Κατάσιηιια ΑΠΑΡΆΜΙΛΛΟΝ.
  Πανεπιστημίου 16 ΑΘΗΝΑΙ
  Δια Κον Α. Β.
  2
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  0Υ0 ΠΟΑΕΜΟΙ
  Τοθ Προοιτέρ ΜεριμΙ
  245
  1%
  τού
  Έ«εΙ δ λοχχγός ΖΊρζ
  πλωμένος Ιπ^ω ο' 1>%
  χατακίχχινο άιτβ τό
  Ιί'Λ ϊίιμη α'χυρο τοΙ
  γιά προσκίφχλο. Τ^9 εΐχαν 6χί
  λο Ι»ΐίνη τ^ ακγμή τ» θώ?αχ»
  χαί ξισχιαΛ* τή ιιπλ<3θζ« χαί τί πουχίμιαί χου. Ήτνν γυμνό; ώ τί) ϋέατ), μά χο μ^ράΐαϊ τιυ ή;α' άόμτ) ώυλΐσμίνο μέ τδ άτσίλίνο μανίχι χαί γάντι χου. "Ενας στρατιώ^ς χ&αΐχ-χ που Ιτρ»χε άπο τίς γίς του' ή μία ήΐαν αχήν αχρβΰς χίτα άπό τό θώραχ*, ή Αλλτ, ίλαφρυί, οΐό άρΐστεπί τού μπ'8'σ». Ό Μτρζυ ή«αν τίο χατνβεβλημίνος άπό τή 7ύ,ιτ], ώ ότε ή* αν άνΕχανος νά τ4« δίτ,θήα^ χάπως άποτελεβματιχά Πίτε 1<λα γε γονατίστός μτιροατί τού, πό τε χ^λιοθνταν κατ-χ γή; μ* άτιλπ σπχέ; φωνί<-, χαί δέν Ιπαυι νά τόν ίχυτό τού Β α σ<ί- τβν πιό κτ«πημένο τού ά χϊΙ χον χαλύτιρο φ!λο χου ίήι·χτ·χ μανρυα άΐιό χο τού, ήπν 1'» αλλο Ιηί- ν» σία όηοΐ-) χο!τονΐαν δ χ.ομίνος Μ^εδίλ, ίπίοη; σέ οοβα ρή χβχάατααη Τέ χ «ά τού Ιϊί Ιξίφρυζ-ίν α5ΐή την ϊτ*χτΐ έγχαρτ.ιρηο'!) πού Βιέχρινε χανένας σία χα?κχτη3ί3ΐι*ά τοθ λ^χαγοθ. Κάποτε χάποχι τοθ ξί φευγε χάκαιο 6κδ<»^3 δογγη 6, χάϊ γύριζε χά μίτια χου οχο γεί τον£ τού αί ν νά ή <ελε νά τοϋ γυ ρίψη λΕγοθχρρος. "Εναις ιί<θρωηο(, Ιπά-ιο χάτβ ααρχντάΐΐ];, ξτ)5(ίς, αδύνατον, φ% λαχρίς χαί πβλΰ ρυη£ω4ίνο( μτι^χΐ μίσα α ό δβοιιάκο χά Ι πλη σίασε στο λοχαγό Ζίρζ χρατιβντα; οτ* χέρι μιά ποάσινη σοκχ^Ολχ Ήΐϊν δ χδριος Μΐρΐζίρ, χειροθρ γβς άρχιτά Εχανος γι* την έπο χή έχιίνη, μ^θςτής χαί φίλος τοθ ξα<ουαμίνου Άμδίοσ'ου Πά ρέ. Μίλΐς ιίχε τελειώαει χάικΐι ίγχιίρηστ;, γιατί τα μπ?£ αι τού ή^αν γυμνά ώ; τίν άγχβνα χι' ιϊχι ά«δμτ] μηρσβΐά χου μιΐ χαταμκχιβμένΤ] τιοδιά. Τί μέ θέλετε, χκί ποιδς είσθε δ Ζίρζ. —Ε [α* ι χειρεθίγος ιύ/εντ] ιιου, χι' άν α&: ιί<( ά/ναοχ} τί δ ομα τΐθ ίατροθ Μπριζΐρ θχ π| πΑς πολλά πράγιιατ» ?έ^ ξίιετε Έμκρίς θαοοος, χβΐ μή φβέίιθε 'Ακοθοιε Π'ύ αδς τό λένιο. Ξίρω άπό πληγίς, Ϊ6ξχ τφ βιψ, χά θά ήΐελα νά ιίχιχ τδοες σαχχοΟλ«( φράγκ», Ιια σριΐρες Ιδγαλα άπ' χά χορμιά «νθρώπων που είνε μερά χαλά ατήν υγεί<κ των. —■Λιιπδν, ίφαΰ ιΐ,ι |τοι γιβ τρέ, πή τί μου την άλήΒεια, τ) πλτ] είνε θχνίαΐμη, ά/ ίέ/ χίνι» (συνεχίζεται) ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ Παρά τον 'Αρκοτά Η ■«ι Δΐαθέτει ά τι ό σήμερον «ίς την κατανάλωσιν πρός ίρα^μος 35 κατ' οκάν λιανιχώς μΐγμα ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ καί ΙϊΛΑΙΟ· ΛΑΔΟν (8Κ ) 15 ο)ο) έξευγενισμένου καί φιλτραρισμένου. ΕΓΓΥΑΤΑΙ ^ Έν πάση ευθύνη ότι τό μΐγμα τούτο εΖναι ανώτερον δχι μόνον *πό απόψεως θρεπτικής κ*ί ύγϊεινή λλλά κ»1 άπό απόψεως ΓΕΥ¬ ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΓΪΙΑΪ τού έλαιολάβου καί τής πλέον έκλεκιής άκόμη ποιότητος. ΔΙΕ ΥΚΡ Ι Ν Ι Ζ Ε Ι "Οτι τό ΑΡΑΧΙΑΕΛΑΙΟΝ ούοεμίαν σχέσιν έχει μέ τ» έν τή άγορά μας κατωτέρων ποιοτήτων σπορέλαια οίον ήλιέλαια κ.τ.λ. κ«1 ΣΥΝΙΣΤΑ εις τούς καταναλωτάς ν* άπβιτούν να βλέπουν είς τα οοχεΐα άπότά. όποία άγοράζουν τό λάβι τους τόν χαρακτηρισμό «νμϊγμα «ραχιδελαίου χαί έλαιολάΒου» καί τό αήμα «Τάλως» δια νά μάς έχουν ύηευθύνους άν τυχόν τό προ'ίόν ο έν είναι άτιό πάσης πλευράς ανώτερον όχι μόνον των ών άλλά καί αυτού τοθ έκλεκιοΰ έλαιολάβου. Δια πάσαν πληροφορίαν τηλεφωνήσατε: β.88 ) μας σπορελαί- 2.3β ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 είς την οδόν] Σμύρνης 2 δωμάτια μετά ή άνευ έηίπλων. Πληροφορίαι παρ' ήμΓν, (Πρατήριον IV. (Πρα,ιήριον Χ. ΚΙΝΗΣΙΣ.-·Ετανί)λΘον έξ Άθη. νων ό κ. καί ή κ. θοασ. Σταυράκη. —'ίιπϊνή'λθον έτίσης ό κ. κσΐ ή κ. Καστοινογιαννη. —"Επανήλθεν έξ Αθηνών έπΐσης ό μηχανικάς κ. Μαρκόπουλος. Ι ΑΜΟΙ. "Ετελέσθησαν έν Άβή ναις οί γάμοι τοθ Ρβθυμνίου %αΙ είς Χανιά έγκατεστημένου κ. Ίβ. άννου Σ. Γιαννακουδάκη, Ιδιο<Τή τού τυπογραφείον μετ* τής 616ος Μαρίας Ν, Πετράκη Παράνυμφος παο&οχη ή Θογάτηο τοθ στρατη· γοθ Χαρ. Παναγιωτάκου βνΐς Νίκη, 'ΕγκαρΡια συγχαρητήρια. — Μιχαήλ Άδομάκης καί ΕΙρήνη Κωστάκη ετέλεσαν τοος γαμους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Ελευθέριος Μάντακας κουρβυς, ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό Ιοτρός κ. Νικ, Κολυδάκης ανεδίξατο είς Σητείαν τό κοριτσάκι τοΰ φΐλου κ. Μιχ. Πβ ρογιαννακη όΒοντιάτρου ονομάσας αθτό Αικατερίνην. —"Ειτΐσης είς Σητείαν ό φΐλος Ιμπορος κ. Νικ. Λιναρδάκης άνεδί· ξαΐο τώ Θυγάτριον τοθ κ. Νικ. Στα» ρακάκη ονομάσας αύτό Μαρίαν, Νά τοίς ζήσουν. *♦* Γύρω στήν πόλι μας. ΟΙ καιροσκόποι έξεδήλωνον χθές ανησυχίας διά την εξέλιξιν τής ά. τμοσφαιρικής καταστάσεως. —Τό γαλανόν τοθ ούρανοθ είχον άμαυρώσει μικρά νέφη τα όποί« βαθμηδόν έπυκνώνοντο. —Άλλά τούς καιροσκόπους διε- ψευδεν τό πνέον μελτεμάκι τό ο¬ ποίον μολονότι έλαφρόν εφαίνετο προτιθέμενον νά τα διασκορπΐση..,, —Είς τάς προτιμήσεις επί των φροθτων τής έποχής έξακολουθοθν να διακρίνωνται τα κεράσια: — ΟΙ φρουτοφά>θΐ τα άγοράζουν
  πάντοτε... Έν τούτοις 8έν κρύβουν
  την ανυπομονησίαν των καί δια
  τα βερώκκοΐα καί τα άπίδια.
  —Τα ό ποία μετ" ολίγον καιρόν
  διαδέχονται τα κεράσια καί είναι
  κατσ τούς ειδότας ανωτέρα είς βι
  ταμΐνας.
  —Μ έκδρομαΐ άνα ΐήνϋπαιθρον
  αύξάνονται καί πληθύνονται.
  —Κάθε Κυριακήν Ιδίως είναι είς
  ι'μεοισίαν διάταξιν είτε όμαδικώς
  είτε καί κατ' ατομα.
  — Όσον άφορα μάλιοτα την δευ
  τέραν αυτήν περίπτωσιν Εχουν κα·
  ταρτιοθή όιγάοιθμα γκροθπ τα ό
  ποία προτΐθενται νά κάμουν συστη
  ματικές ^έκδρομές.
  — Κατά τό εύρέως ίφαρμοζόμε
  νόν καί είς τόν τόπον μας τελευ¬
  ταίως σθοτημα, των «γουήκ ϊντ».
  —Ό λιμενεβραχΐων δέν παύει
  νά συγκεντρώνπ περιπατητώς έκ
  των λεγομένων φίλον τής Θαλάσ¬
  σης.
  —Άλλά καί γινικώτερα ή τΐαρα
  λιακή μας πβριοχή....
  —"Ηρχισαν μάλιστα καί τώ πρώ
  τα Θαλάσσια λουτρα,
  —Πυκνή είνε αυτόν τόν καιρόν
  ή έτΐιβατική κίνησις.
  —Τύ Θέρος ψθανει βλέτιετε καί
  δλοι συμβαΐνει να 6χουν ύποθέσεις
  συγχρόνως μέ τό Θέρος. |
  —'Αλλα καί νά 6ποβάλε·νται
  Είς θεραπείαν ΰπου τής αλλης "Ελ¬
  λάδος ώπάρχουν ΙαματικαΙ πηγαΙ.
  —Άς ελπίσωμεν ότι καί αί (α.
  ματικαΐ ττηγαΐ τής Κοήτης διά τάς
  οποίας Εχουν άπασχοληθή πολλά
  κις αί στήλαι τής «Ανορθώσεως»
  Θά ουγκεντρώσουν έν καιρώ Θιααο
  τας καί έκ τ·0 έσωτερικοθ καί έκ
  τοθ έξωτερικοθ έν συνδυασμφ Φυ
  σικά μέ μίαν συγχρονισμένη'ι/ όρ
  γάνωσιν «αί έκμετάλλευοίν των.
  —'Η κίνησις είς τον Δημοτικόν
  μας κήπον καί καΐά την πρωΐαν
  καί κατά τα άπογεύματα δέν πά ό
  εί νά παρουσιάζη, την συμπαθητι
  κήν της μορφήν.
  — Μέ τούς γνώριμους τύπους
  της,—τα 4εύγη της άπό την άνωτέ
  ραν καί μεσαίαν τάξιν, τούς γέρους
  της καί τούς μπεμπέδες.
  —Διά ιούς τελευταΐους Θά Ελί
  γε κανεΐς δτι ή διαφοοά τής ή·
  λικΐας είναι πάντοτε £να πλεονέ·
  κτημα διά νά είναι καί μεταξΰ
  τους.,. γνώριμοι.
  —Τό ψάρι δέν λείπει άπό την (·
  χθυαγοράν μας,
  —Καί είς τιμάς προσιτάς διά κά
  θε βαλάντιον.
  —Τό πραγμα αύτό ώς έξυπακοθ
  εται πληθύνει την πελατείαν της
  ή όποία Ετσι ευρίσκει νά άγο
  ράίρ ψάρι τής όρέξεώς της δπως
  καί τής οικονομικάς της δυναμικό
  τητος.
  —Είνε προφανής είς τό άναγνω
  στκόν μας κοινόν ή έπιτυχία τής
  δημοσιεύσεως τοθ κοινωνικοθ εύατ>
  γείου των «ΆθλΙων» τοθ Βίκτω
  ρος -^ώγκώ.
  —Προκειται ιτερΐ Ερνου τοθ ό
  ποίου ή άνάγνωσις, καί διά δευ
  τέραν καί τρίτην φοράν ένίοτε, εΤ·
  ν^ έξαιρετικά έπιθυμητή καί εΰ
  χάριστος είς δλους τούς φίλ·υς
  τοθ βιβλίου.
  —Πού άνήκουν συνήθως είς δ·
  λας τάς κοινωνικάς τάξεως είς
  τάς οποίας καΐ άνήκει ώς ύπερτά
  τη ψυχαγωγΐα καί ήθική μόρφωσις
  τό όθάνατον αύτό άριστούργημα.
  —Άπό αυριον άρχ'ζει τίς παρα
  στάσεις τού είς τό θέατρον Που
  λακάκην ό Θίσσος τής κ. "Αννης
  Χριστοφοριδου.
  —Τονΐζομεν καί πάλιν δτι ό Θία
  σος οοτος είνε αρπος από τιάοης
  απόψεως καί αξιος υποστηρίξεως
  άπό την κοινωνίαν μας.
  — Είς την «Μινώαν» προβάλλβ
  ται άτΐόψε τό πρωτότυπον καί 4ν
  διαφέρον Ιργον ό «Δημ ος» καί
  ίνα νεον Ζουρνάλ,
  6 ΡέπορτΕ·
  «ΓΟΡΙΖΟ ΓΡΑΜΜΑΤαΣΗΜΑ
  Είς τάς χαλυτέρας χιμίς ΔΙΟΤΙ
  δίίω την πραγματικήν χ&ν άγορα-
  οτιχήν αξίαν, ουμφώνιος ηρίς
  ς ιυρ»παίχ;υ; χαΐαλόγους γραμ
  μαιοοήμβν.
  Έπιοχεφθ1|τι μι πρΐν προ6ί)τε ι(ς
  την πώλησιν χαί θά άπαλαχ(Η)τι
  &ό την ουνήθτ) έχμΐχάλλιυο.ν
  χβν έπιχηδίων.
  Α Π Ο Ρθ 13 Σ Ι Ζ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Ι γ» —■-'
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 16
  —Καί διατί ρεν πηγαίνεις είς τό ξενοδοχείον;
  —ΔιατΙ...Δέν εχω λβπτβ.
  —Κρΐμα· εΐίΐΒν ή κυρ'α Ρ..., Βέν ευρίσκονται «ίς
  τό πουγγΐ μου, νομίζω παρο μόνον τρΐα ή τέσσαρα
  σολοΐα.
  —Άς εΐ-Έ καϊ σύι«, Βός μου τα.
  •Ο άνθρωτιος έλαβε τα τίσσσοα σολδ'α Ή κυ·
  ρία Ρ. έ£η«ολούθησβν ερωτΛσ*· 'ΑΧΧά υέ τα άνωφβλές ν' αναφέ¬
  ρωμεν ένταθθα τα περΐ αύτοθ άδόμενσ, β τε βΤ,χβν
  Ιλθει είς την επαρχίαν τού. Αληθή είτε ψευδη", 8σα
  Βιαθρυλλοθνται περΐ των άνθρωπον έτιέχουσι πολ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 17
  λάκις είς τόν βίον, μάλιστα 8έ ϊΐς την *ύγην ,
  τόσον τόπον, δσον καϊ τα 6ογα των. Ό Μυριήλ ή
  το υιός ίπσρχιακοθ τινος ουμβ·>ύλου, εύηατρ'Βης
  Ββυτέρου βαθμοθ. Διηγοθντο 6τι ό πα^ήο τού επ θυ-
  μών νά τόν καταστήση χληοονόμον ταύτης τής θέσε
  ως, τόν είχεν νυμφείσβι νεώτερον «τι, βεκαοχταβτή·
  ή εΐκοσαειη Έκτός τούτου, ό Μυριήλ ίδω<εν, ώς έλίγκτο, «αί άλλας αφορμάς πολλοθ λόγου Π!ρ! αό τοθ. Ήτο ν ανθρωπος <ϋ<σρις, άν καϊ μικράς τό ά νόστημσ, έράσμιος, εύτράπελος, εύφυής- κοθ' δλον τό πρώτον μέρος τής ζωής τού είχεν έχδοθ§ είς τόν κόσμον κα( τούς ίρωτας. 'ΑΧλ' επήλθεν ή γαλλική επανάστασιν, τα πράγμστα έ*1βινώθησαν τ Ι οΐκογέ νειαι τον έν τέλει έΒεκατΙοθησαν, έξώσθησαν, κα τβΒιών,θησαν, διεσκορπΐσθησαν- Ό κύριος Κάρολος ΦραγΜσκος ΘίθΒώρητος Μυριήλ με^η-'άστει.σε* εύ θύς άπό των πρώτων ήιιερών ν ής έπαναστάσεακ είς την Ιταλίαν, δπου καϊ απέθανεν ή σΰζυγός τού υπό στηθικής νόσον, υφ' ή: βΤχβ προσβληθή πρό πολ λοθ. Τέκνα Βέν άπέκιησαν. Τί συνέβη ίίς τόν Μυ ριήΧ μετά ταθτσ; Ό άφανισμός αοά γε τήο παλα άς γαλλικής κοΐνωνΐσς καϊ τοθ Ιδ!ου τού οΤκου, τα τραγικά θεά ματα τοθ 1793 Ιτους, φρικωδέστβρα Γσως μακρό· θεν θεωρούμενα υπό των μετανσστβν, ώ»Ιτι μα- λον υπό τοθ φί-βου {ξογχοομενσ, ένέπνϊυσαν είς αυτόν ίοέας άποχη"ς άπό τΛν ένκοσμίων καϊ απο¬ μακρύνσεως "Η έν τώ μέσω άπολαύθΕως τινος τ) ττόθου ησθάνετο αιφνιδίως τρσθιιά τι έκ τ©ν μυστη ριω^ον έκεΐνων κσΐ τρομερόν, άτινα, πλήττοντα ιήν καρδίαν, κατοβΛλλουσ,ν ένίοτε άνθρώπου<·, οθς 6έν θά έκλόνιζον τ ( Βημόσιαι καταστροφαί, ούδ' α( έ ξαφανΐζουσαΐ την ύπαρξιν καϊ την περιουσίαν των; Ουδείς έγΐγνωσκε' τό μόνον γ ωστόν ήΓο, δτι έπέ- στριψιν έ< τής 'ΓαλΙας (;ρεος. Τώ 180ά ό Μυριήλ υπήρχεν έφημέριος είς Β... γέρων ήδη καϊ 8>ως άτιέχων άπό τής κοινωνΐας, τέ
  λειος άναχωρη'ής. Κα τα »έ την εποχήν τής στιψ ως
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 18
  τοθ Ν ϊτιολέοντος Δ' βΤχβν ίλθδΐ είς Παρισίους, &-
  γνωστόν διά ποίον μικράν οπόθεν τής ένορΐας
  τού, καϊ μετσξύ των ά^λων κραταιβν τής ήμ*ρα<, (0; Ιιιήνε νά έχλιπσρήση ύ«έρ τοθ ποιμνΐοί, ήο καϊ ό θίΐος τοθ αύτοκράτορος, δ καρδινάλιος Φϊ σΤ1Μ!α τΛν ήμβρών, έλΡώ/ ό Ναπολέων είς επί σκιψν τούτου συνήντησε τόν άγαθόν ίβρέα ιΐς τόν άντιθάλαμον Ι^ών Ρέ 8τι ό γίρων τόν περιειργάζβ το, ίστράφη καϊ ή ώ-ησβν αποτόμως:—Ποίος βΐναι ό καλός ούτές άνθρωπος βστις μέ παρατηρβΤ;—Μβ· ναλε<ότ«™, βΤπεν 6 Μυριήλ, σεΐς μέν βλέπετε ε«σ καλόν άνθρωπον, έ-,ώδβδνα μέγαν δνθρωπον. Ε κσστος Λμων ένδέχεται νά ώφε>η6β έ« τοθ έΓέρου.
  Κατ' αύτό έ«Τ»ο τό εσπέρας, 6 αυτοκράτωρ έ
  ζήτησε τό δνομα τοθ Ιερέως τούτου, ^αί μβ/ ολι¬
  γον καιρόν ό Μυριήλ έμσθεν έν άπορ α δτι εκλήθη
  έπ'σχοπος Δ-
  Κατά πόσον άλλως τε ήΧήθίυον 6σα διηγοθνιο
  περΐτοθ πρώτου μέρους τοθ βίου τού, Ιύ*3ε1ς ίγΐ-
  γνωσκεν. Όλΐγσι ο(κογέ>βιαι είχον γνώσιν τοθ Μυ
  ριΜ πρό «ής ίπανοστάσε&ς. Εδέησε νά όποοτ(|
  καί δ Μυρήν την τύχην παντός νβήλυβος είς μικράν
  πόλιν δπου ηολλά μέν τα λαλοθντα χεΐλη, ολίγαι
  δέ αί σκεπτόμεναι Λεφαλα», εδέησε νά ύποστβ ου
  την καίτοι έπΐσκοιιος. ή διότι μάλιστα ήτον έπίσκο.
  πος. Άλλ' δμως τα ά^όμενα περΐ αύϊθθ ήσαν ά3ό
  , φήμαι, λόγοι ολιγώτερον ή λόγοι παλόβρσι.
  ϊ λεγουσιν <1 ΊσπανοΙ επί τό χσρακτηριστικώ τερον. Οδτως ή άλλως μετά παρέλευσιν έννέα έχων έ- «ισκοιιης καϊ 6ιαμον1)ς είς την πόλιν Δ..., δκαντα ταθτα τα ληρήματα, των μικρων πόλεων καϊ μικρων άνθρωπον «ισ, είχον περιέλθει είς βαθιΐαν λήθην. Δ·ν ετόλμα βΙ πλέον κανε(ς νά τα άνσφέρπ, κα1 ούδε νά τα άνανοΧήσο. (συνεχΐζιται) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Τβ μικρκ μυατικβ τής χαλλσνής. Β'. —ΑΙ έχουσαι λιπαρόν καϊ έ λαιΛΒες τό δέρμα άς πλύ- νούν καθ* έβίομάβα τό πρό¬ σωπον μέ κρασΐ ασπρο μέν αί ξανθαΙ, μαθρο δέ οί μελα χροΐναΐ. —Κοσμητικόν καϊ λευκαντι- κόν τοθ δέρματος είνε καϊ τό γαλάκτισμα πού σχηματίζεται άπό προζθμι δ τα ν διαλυθή μέ- σα σέ νερό. Όμο'ως ένεργεΤ λέγουν, καϊ τό γιαοθρτι έξω τερικος. —-Άντ! τοθ σάπωνος, πού Βέν είνε καϊ τόσον κατάλλη Χον κοσμητικόν διά τό πρό¬ σωπον άφοθ ή ουχνή χρήσις τού έοεθΐζβι την έπιδερμίδα, ήαπορβΐτε πρός καθορισμόν τοθ προσώπου νά μεταχειρΐ- ζβσθβ βρόχινον ή άπεσταγμέ- νο νερό, ιίς τό οποίον ρ(πτε« τε όλίγην έκλεκτήν κολώνιαν ή οΐνόκνβυμα^λίβάντας. —Πολλαί κυρίαι προσθέτουν διά τό καθημερινόν ν'ψιμον ό λίγας σταγόνας β^μμστορ ββν ζέης (ΐβίηιιΐΓβ ά β οβη,ίοϊη) είς τό γλιαρό νερό τής λβχά- νης. Είνε έξαίρετο καϊ λευ- καντιχόν τό οϊνοπνευαατοδες αύτό διάλυμσ, άλλ' άς μή γ[- νεται κατάχρησις σύτοθ καϊ μάλισΐα τχικνοϋ, διότι £ναπο· θέτει μόρια τής εύώΒους αύ τής ρητ(>ης είς τούς πόρους
  τοθ δέρματος καϊ τούς φρά-
  σει.
  —Ποοτιμότϊρον πρός τοιαύ¬
  την χρήσιν είνε μΐνμα άπό
  2 μέρη κολωνίας καλής, 2 μέ
  οη οΐνοπνεύματος κσμφορας
  καϊ 1 μέρος βάμματος βεν-
  ζοης. Διά τάς εύερεθ'στους
  <α( μάλλον ξηΐάς έδΐ δος, κατάλληλον βΤνε τό κολ κρέμ (οοΜ ατβαηι)]τό οποίον καθαοίζει καϊ άπαλύνει άξιό λογα καϊ τό οποίον άκλώνε τβ άφ' εσπέρας είς λεπτόν στρΑμα έ—Ι τοθ προσώπου «αί καθαοίζετΕ την επομένην τιρωΐΐν μέ βαμβάκι πρώτον χσΐ Ιπειτα νιπτόμβναι μέ χλι- αρό νερό. Σημΐιώαΐις κβρ. τύφ·υ. Α' Ό ΐύφος τ] μάλλον δ τυφο ειβης πυρετός δπως συνήθως λέγεται (οί ΓερμανοΙ τόν λί γουν κοιλΐακον τύφον) είνε λοιμώδης (μολυσματική) άσθέ νβια μεταοοτή με βαρύν πυρε τόν καϊ μβγάλης διαρκεΐας. Την ασθένειαν αυτήν .την γεννφ έν εΐδικόν πσθογόνον μικρθβ όν," τό βακτηο(8ιον ή βάκιλλος τοθ "Εμπίρτ (*■—Λ τό δ^ομα τοθ Γερμανοθ ΕΤοβΓΐΙι πού τό άνεκάλιψί), μικροορ γανΐσμδς δχι καϊ τόσον μέγα λης άντοϊήτ, άφοθ υπό θβρ· μανσιν 55ο (νερό ζεστό) γ] ό πό τάς ηλιάκης άκτΐνας κσ ταστρέφεται έντός ήμισβΐας όρος. —Τό μικρόβιον σύτό ΓύρΙ σκεται κυρ(ως είς τάς κενώ σεις καϊ τα οδρα ή έμίσματα ή* κα( πτύβλα των πασχόντων άπό τύφον.Άλλ' άπεδβίχθη δτι ΰττσρχει άκόμη καϊ ι[ς τίίντε ρα άνθρώττων ϋγιών,ο{ δποΤοι πρό δλΐγου ή" πρό πολλοθ εί χον πάθη τύφον καί άνέρρω σαν ή ένίοτε καί άνθρωπον πού Βέν ήσθένησαν ποτέ άπό τό νόσημα κα( των οποίων τα κόπρανα περιέχουν τό τυφι κόν μικρόβον. ΟΙ ανθρωποι αύτοΐλέγονται βακτηριοφορεΤς χαΐ είνε έν άγνο'α τω* καί ά κουσ'ως των σπουΒοΐοι δια σπορεΐς τοθ μολύσματος υπό ωρισμένας πρτυτιοθέσεις, άν καί ο( Ιδιοι Ιχουν άποχτήσπ άνοσίαν κατά τοθ μολύσμα τος κοΐ ιΤ·ε κατά τα αλλα ύγιέστατοι. (συνβχΐζεται) 31 Όταν άνοράζετε οαπούνι. Ζητεΐτε άπδ τόν προρηθευτήν σας μαρκασιΠΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο μαρκασ «ιαθηνα" δια λευκο Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά έπιστη- μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α- τ α είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΟΝΑΚΗ ΟΔΟΙ ΒΙΚΕΛΑ ΑΡΙΘ· 17 (ΧΕΊ'ΤΑΝ ΟΓΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ Διιμάτιαι Β»άερ«, (ύιίλιβι, ΈπίπλΜοις κβινουργής. Καββριότπς! &μιμπτο(. Ύπηρϊβί* Ιη Τό νέον ΞενοΒθ|[εϊον Οβνου τό ΕΜΠΟΡΙ¬ ΚΟΝ θά καταστή τδ μο·αΒιΐτόν κέντρον ·ιομο(]ς Κια κύβΐ ζ<·ον «ού 66 Ερχεται σχό Ήράκλιιον. Η έσοδεία δημητριακών καί ελαίου είς Τυμπάκι. ΤΥΜΠΑΚΙ ΗάΙ-ΐς («ντκποχρκ τοθ μα;) —Χχρά κ«1 θλί ι1<ε Ιφέτος ο[ γγ κκλλιέργΐιαι είς το Τκιιπάκι. Τα πεύ θΐρΐζονται τώοα, έξ^ιρετιχήν ΙπιτυχΙ». ΚαΙ Ε §λ—(ς ΘΑ αποζημιώΐουν εφέτος Τ(ΰ; καλλιεργτ)τάς των διά την ά φορίαν Βλα>ν τΑν προηνουμένιον
  έτ&ν. ΚαΙ οχτ))ΐατ(ζουν δάατ) ά
  ί οί πιλώριις αίβνίβιες
  η τοθ ΤϋμηαχιεΟ πό υ χλΐνουν
  άπο τώρα χάτ» άπ' τ* 6£ρος τοθ
  θ5 κρπβθ. 'ΥπολογΙζεται
  δίΐ &1 11+ αυμβ) τίποτε άπΐυ·
  χταιο μέχρι τίλουί, ή
  ,αϊιο3 ΐίς τό Τυμπάκι θ* φ
  χαΐ θά δπιρβϋ τί Ιν ί'ΐτομμύ?ιο
  ΛΙ. Κ«1 Ιισι τό Τϋΐιπάχι θά
  γνωρΐαη χαΐ πάλιν ημέρας ιύημι
  ρίας «αί οίχονομιχτ}ς άχμΐ)ί, γιά
  την δ ποία πανηγυρΕζιι άηό τώρα
  βλ
  β
  Άλλιοοτε τό Τυμπάκι 5έν πα-
  άγει μόνον λάδΐ. Παράγει χαΐ
  6<τέρ χάς 600—700 χιλ. ό«αδας 3ά Σχΐδόν ίσίποσο χρα οί. Περ! τάς ιΐχοοι χιλ. οκάδας α σίμι χαΐ &\α τίσί βκμβίκι. άπο τα διίφορα *Τ}πιυτι χά διά τα ίποΐχ ίέν κίμνωμεν λίγου, ϊιίτι τα ττεριασίτΐΒα δυ τυχ6ς ΪΙν ηωλοθνται, έλλιίψιι άγορδς χαταναλώΐΐως. Άλλ' δ μεγάλας κλοθτος τοθ ΤυμπαχΙΌιι Βά ιί»ε Ουτερη άπ' ολίγα χρίνικ τα χΕτρα, τα λεμόνια, τα (οπιρι- δοκδή έν γένει. Χιλιάίες χιτρί- δενδρκ Ιχιυν φυτευθή τί τελιυ- ιαΐχ χρίνΐα. Καί στ)ΐιειώνουν ιύ· ταχΐς ανάπτυξιν έχπληντιχή». Τέ Τϋμπά«ι χωΐΐς χαμμίαν οπερβο· λήν πρωτοκορεΐ είς γειοργιχίς χαλλιεργε(ας, χαΐ προοδιύιι είς ζηλεϋτίν 6αθμ4ν. "Ο («ν ο' έχτελεοθοθν τα μεγά¬ λαι άποξηραντιχά—■Ιξυγΐαντιχά— παρκγωγιχά Ιογχ χαί λήξουν τα Ιλ— καί τα ιίλματα τοθ περιφή¬ μου «ίφραθιβ» τίτε τό Τυμπάκι θά καταστή χωρΐς δπείβνλήν τό πλουαιώτερον χ»ι τί ευτυχέοτερο χ»ριό τ«]ς Κρήτην Διίτι ίχτίς τοθ δτι θ' άπαλλαγοθν εί χίτοι- χοί τού άπό την μάατιγα ττ]ς ίλο νβοΕας, θά άποδοθοθν πρός χαλ· λιέργειαν χιλιαδις οτρεμαάτνν γο νημα>ταττ]( γής χαταλλήλσυ διά
  καντ4< εΐδους χαλλιΙ^γειαν. ΚίΙ τα πριϊίντα τοθ ΤκμπαχΙου θά διπλααιοΌθεθν χωρίς δπερβαϊήΛ Κ«1 Ιλπίζβμεν νά μην άργήοη ποΛϋ ή ήμίρα τ^( Ικτελίσεως τ*ν ηκραγωγικδν ο υ των |?γων. 'ϊ· πάργει αλλωοτε χαί ή Κυβερνήτι χή δπίαχεσις. ΕΙδοποίηοις κνββληθΐντος πλειστηριασμοϋ 'Ααπαοίας 'Αθ. Πίκίυλα χατο! χου Ηρακλείου. Κατά 1) ΚωναΐαντΕνου Γεαργ. θΐο ■ιάκη χκτοίχου τοθ χωρίου Πε τροκεφάλου Μιλιδυζΐθϋ χαΐ 2) Μιχαήλ Ί. Σπινθουράκη εμπέρου χατοίχου Ηρακλείου. 'ΑναβληθεΙς χαί αο9ις Ενεκεν νομίμων λόγων δ διά τοθ άηί 30 'Ιτνίυαρί'ίυ 1932 προγράμ- ματός μου πλΐιοτηοιααμαθ ΕιςΐΑο- υθέντος είς το αριθ. 1441 τής 17 ΦεβρουχρΙου 1932 φύλ λον τής εφημερίδος «Νέ* Γενεά» προ^ηρυχθίΐς αναγκαστικόν κλιι- αιηριααμος τοθ έν τώ ιίρηυίνω προγρχμματι περιγραψομένου άχι ήτου χτήματος ανήκοντος είς τδν Κωνσταντίνον Γ. θιργιά χην κειμένου είς την χτηιιατιχην περιφέρειαν τοθ χωρίου Ά- γίου Μύρωνος τοθ δμωνύμου Δήμου χαί Είρηνοδιχείου χ«1 είς θέσιν «Λΐμονιί» ή'οι «μ- κέλαυ εκτάσεως δέχα περίπου έργχτων εξ ών 1 εργάτην εί· δούς Ο3ϋλτα1 χαί τεοΐάρων Ιργατων εΐϊους ταχτβ περιε χούοης' δ χ ώ ίλκιόϊενδρα ουνο ρευομένης χτήμαοι Γεωργ. Χιριτΐχη, Γεωργ, ζινοθ ή Χχτζάκη δρίμφ χαί δρέμω άγροτινφ. Ε!δοπει6 _δχι δ , ρηθεΐς ηλει- ηριαομ^ς γε ήιεται άνυπερ- θί'ως τΐν 6τ)ν Ί?υν(ου 1937 ήμιίοαν Κυριακήν χαί ώραν _ 10 —12 π. μ. ενώπιον τ&0 ρφ Εμμανουήλ Καλυτεράχη ή τού νομίμου αύτοθ άνβπληριοτοθ έν τώ έν Άγίφ Μορωι χειμένφ 2«μβ3λαιογραφι> ώ γραφείω τού
  έ>θκ χαί δτε χαλοθνται ύ βουλό
  μενοι νά πλειοδοιήΐωσι.
  'Αρμίδιος Βιχκοτιχος
  ένεργ^9(ίτω κάντα τα νδμιμα επ)
  τοθ προκειμένου.
  Έν Ή5·χνλΐ!φ τί 17 Μ.ΐίυ
  1937
  Ό πληριξοόαιος διχηγέρος ι·*5ς
  έπιοπευδο03ΐ]ς χαί παραγγελλοό
  Μιχ. Χ, ©αλασαινές
  —Τι» Ταμεΐα Έλαίας Κρήτης
  Κατά τηλϊνρρ«φημ« *Ε Άθα*
  νυν πρός συνάδελφον των Χα¬
  νίων ή αποφασισθείσα κατάργη¬
  σις των έλαιοταμείων Κρήτης &
  νεστάλη έπ' άόριστον. 'Ανακβι-
  νοΰται μάλιστα δτι καρά τβΰ
  ΰπουρνβίε» Γβ»ιργ1ας απεστέλλον
  τα ι είς Κρήτην χίλιοι τόννβι
  μελάσσης Διά τβ πρώϊμον ράν-
  τισμα των έλΒΐοδβνδρων των πκ
  ραλιων θερμ&ν πβριφβρεΐΜν.
  —Έπκνάληψις τής δίκης
  τ6ν κκτοιχρήβεων 'Αγυιά;.
  Χθές την πρβαΐαν θ« έπανελαμ·
  βάνιτο είς Χανΐβ ή οικκβπεΐσ*
  πό τής ηαροισχευήςδίΜη επί των
  χαταχρήαεων των φυλαχων Άγυι
  —Ή χαταπβλιμησις τού δί
  κου είς τόν γείτονα.
  Τό Διοικητικόν συμβούλιον
  ου'Βλαιοταμείβυ ΛαοηθΙου χατά
  ην προχθεσινήν αυτού συνεδρία¬
  σιν είς την οποίαν παρβοτη καί
  > κ. Νομάρχης Λασηθίου προ
  βη είς τόν καταρτισμόν των
  ουνεργείΜν τα όποίά θα καταπο
  λεμηβουν τόν δαχον είς τοϋς το-
  μεΐς, Χητείας, Ιεραπέτρας, Μ«·
  ραμβέλλβυ.
  —ΤοποθΕτήσεις ·ίκ·ν·μικβν·
  ΔΓ αποφάσεως τής Γεν. Διβική
  ;εως Κρήτης οί τβθεντες παρ«
  ου υηουργβιου τ«ν 6ΐκονομικων
  ιΐς την.οιαοβσιν της κατωτέρω υ·
  ταλληλοι. έτοποθΕτήθιισαν ώς &
  ;ής: 'Ο ύηεΑειγκτη^ καπνεργβστα
  ιΐβυ Χρ. ΊΗαννΙύης ώς όιευαυν
  ής τού ενταύθα χικ%βργοοταα(
  ν, ο! τελΜνεΐΒΜθϋλεγκταϊ α. Ρϊ
  ςβς. Γ. Κυριακάκης »αι Γ. <Β«ο χαρής είς τό τελωνείον Ήρακλεί ου. ό τ»Λώνη{ γ'. τα^ενς ί,τ. ϊ»ων ταντινΐδης έκ τού τελωνείον Ί· ραπέτρας είς το της Σητείας. τελώνης γ'. τά{εΝ$ Νικ. Δρακα η« έκ τού ενταύθα τίλωνιΐον Ιι τό της Ιεραπέτρας. —Τό _«χουργι·δικΐΙον Ρε¬ θύμνης. Είς τό Κακουργιβδιχεΐβν Ρβθύ μνης ήρχισε προχθές ή έκδΐκα οι$ τής υποθέσεως εναντίον τού Δημητριβυ 4>ουραρακη έηΐ ά
  ποπειρα
  εΙνββληβέντ·ί
  πλειατπριβισμοϋ
  Γεωργ. Έμμ· Κΐιοταχη χατβί
  χου ϋεύχου Βιάννου.
  Έμμαν. Ν. ΔημηΤ.ριανάχη χ»·
  τοίχου Γδοχίβν Ίιραπίτραΐ.
  'Αναβληθε'ς Ι«εχεν νομίμων λιί
  γων 6 διά τι Ο άπί 13 2επτεμ
  βρίου 1931 προγράμματίς μου
  πλειστηοιβσμοθ χατά τοθ ώς ίνω
  δφειλέτου μου προχηρυχθεΐς τβι
  οθτοί, ιίϊβποιω δίΐ ιυςβς γε ή
  οετκι δριοτικ*; έ ώΐτιον τοθ συμ
  βολαιογράφου Ίιρακέτρας Μιχαήλ
  Πετρή ή τοθ νομίμου άναπλη
  ρωτιθ τού χαί έ» :ω έν Ίιραηέ
  τι α ϊημοοΓφ γραφείω τού την
  20ήν Ί^υνΐου 1937 ημέραν
  Κυριακήν χά! ώραν 10—12 π.
  μ. δτε χαί δπου χαλιθντβιι οί 6ου
  λόμενοι κλειβδοι^οαι.
  Άεμίβιος διχαοτΐχος χλητήρ
  ένιργηοί'ω τα νίμιμα.
  Πιθκας 10 Μ^Ιΐυ 1937
  'Ο «ληριξούσιος διχηγδρο
  τα|.
  Κοιβ' α ιτληρονορβύμεβα έκ Χά
  Ίκν 6 άναπΛηριιτη, τού Γενι
  κου Διοιηητοϋ κ. Ίπηβλυτος εκκ
  λϊαβ το παρελθόν Χαββατβν είς
  το γραφείον τβ» άπαντας τους
  αντιιτροοώιτους των εργατικόν ο»
  μ«Τ4ΐων_ΤΜν Χκνίων βΐς του$ ο
  ποΐβυς βυν<βτηα·ν βηως ςί υκβιρ χοντες τυχόν ταραχοκοιοΐ εις την Οοναμΐν των, ληφθο πρβνβια ».» έκύΐΜχθοϋν εί «υτνν, 'βχ πκ ραλλήλου Ο μ. Ίππβλυτος εςήτπ σ* να τοΰ υπαβληοουν ώρΐσμβνκ οτοιχεΐα μ«ι καταστασεις εν οχε>
  σει μέ τού{ έν Χανίοις υπάρχον
  τβς ανίργβ»; καί τα διδομενα
  ήμερομΐοθια.
  11Ρ0ΚΗΡΥΞ12 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τώ Ταμείον Προνοίας Ίϋλαιοηΐχ
  γωιής Ν. Ηρακλείου
  οει φανερόν μειοθοτικόν
  ομον την 25 Μ;ίίυ έ. έ. ημ
  Τίτην χ«1 ώ^αν 10 κ. μ. είς
  τα γραφεΐκ ϋϋίοθ χεΐμενα επί τής
  δδοθ 25 Αύγ< ύστου βια ΐήκ η?ο μήΗειοιν 5.000 υαλΐνων δ*χοΐκ»γ£ ΟΙ Βροι αυγγραφήί νν ιδρΐοκονται χβτβτεοιιμε.οι είς χά γραφιία τοθ Τί Ι'Κχ τοθ
  •Λ
  Ν
  Β
  ΪΙ
  ;
  Ν
  ι '*
  ■Ηράκλειον
  ΓραΦίΤα Εναντι Νομαρχίας
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΕΙΣ ΒΑΑΕΝΒΙΑΝ Η ΚΡΙΣΙΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΛΟΙΟ ΑΙΑΦΒΗΝΟΗ Ο ΚΑΜΗΙΑΑΙΕΡΟ
  ΚΑΤΕΟΕΣΕΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ
  ΚΟΡΙΣ ΝΙ νΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— ΈσπεριναΙ πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων καί Λονδίνου φέ·
  ρουν ώς έξακολουθούσαν την πολιτι
  κήν κρίσιν είς Βαλένθιαν.
  Ό Λάργκο Καμπαλλιέρο άναλαβώ
  την εντολήν τού ανασχηματισμόν τή< κυβερνήσεως, κχτέθηκε ταύτην λόγω δ αφωνιών τού μέ τούς κομμουνιστάς χω ρίς νά ύποδείξη καν κατάλληλον πρό βωπον, ουνάμενον να σχηματίση κυβέρ νησιν κοινάς εμπιστοσύνης. Κατόπιν τούτου έπικρατούν σοβα ραΐ άνησυχίαι βιά την εξέλιξιν τής κα ταατάαεως είς Βαλένθιαν, όπου σημε ωτέον οί κομμουνισταί τηρούν άπειλη τικήν στάσιν. σϋνετριβηΤΙγϊϊλη 1κτειιισισ των ερυβρων ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μβς).—-Καθ' ά αγγέλλεται έκ Σαλαμάνχας είς Βιβκάϊαν οί έρυθροί όρμώμενοιέκ «τής γρβμμής Μαζινώ» τού Μπιλμπάο ένήργηααν σφοδροτάτην άντεηίθεσιν. Ή άντιπίθεσος όμως αΰιη συνετρίβη κυριολεκτικώς πρό ι ών θέσε- ών των έθνιχών στρατευμάτων τα ό τοία έκιτεθέντα έκ νέου ηνάγκασαν τούς έρυθρούς να τραπούν είς φυγήν, έγχαταλείψαντας εκατοντάδας νεκρών χαΐ τραυματιών καί αρκετόν πολεμι¬ κόν υλικόν. ΣΤΝίΧΙΖΕΤΑΙ ΣΦΟΔΡΟΣ Ο ϋΓΙΙΝ ΕΙΣ ΒΙΙΚΟΐϋΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού *ντα ποχριτοθ μας).—Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερινου ότι ό αγών είς Βισχά'έαν πά ρά τάς σημειωθείσας επιτυχίας των έθ ι κων σ»ρατευμ»τα>ν συνεχίζεταιβφοδρός,
  των έρυθρών ϋιαμφισβητούντων ι ό εδά
  φός μέ ΐιεϊσμα καί απόγνωσιν. Πάντως
  ωρισμένα σημεία ι ής όχυρωμένης
  γραμμής των έχουν ήδη προφανώς
  καμφθή, πιστεύετοι δέ ότι θά επέλθη
  συντόμας ή τατάρρευσις καί της όλης
  γραμμάς.
  Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕΝ
  ΕΙΣ ΤΟΗ ΓΕΟΡΙΊΟΝ ΤΟΗ ΜΕΤΙΑ02ΤΑΥΡ0Ν
  ΑΦΗΝΑΙ 17Μοϊ«υ (τεΰ
  μ«ί) —Κατα τηλεγράφημα εκ ΛβνδΙνου ή
  Α. Β. Υ έ Δι·&·χ·{ Ποάλ·5 ίπέδ&ίχβν είς
  χον Βαοιλεα ι ής Αγγλίας Γεώργιον ΣΤ
  τβν άπβνίμπθίντ· ούτω έκ' ίύχαιρ'α τώ»
  έβρτ&ν της Οϊίψβ&,ς "ελληνικόν Μκγ*λβ
  στ««ρ·ν. Ή έπιδοαις εγένετο έν ιδιαιτέρα
  τελετί) χβΒ' ήν αντηλλάγησαν εχατέρινβεν
  έ φιλΐβς χβί εγκαρδιότητος.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Τρίτης
  18 Μαϊοϋ 1937;
  Κρίσιμα πάνχοτε τα Ίταλοαγγλικά
  Οί "Αγγλοι διά την στάσιν τού Φράνκο.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΟΙ ΗΙίΕΙΕΚ ΤΟΥ ϊίΡΐΒίΛΑΙ
  ΑΘΗΝΑ 117 Μαΐου (τού άντα..
  ποκριτοΰ μας).— Τα μέλη τής οίκογε
  νείας τού μεγάλου Ιταλού φιλέλληνος
  στρατηγού Γαριβάλοτ, αφίχθησαν είς
  Αθήνας προ«ειμένου νά παραστοΰν είς
  την τελετήν τού έορτασμού τής έπετεί
  ου τής μεγάλης μάχης τού Δομοκοΰ.
  'Έπ* εύκαιρίΌ., τα μέλη τής οίκογενεί
  άς τού Γαριβάλβι, εφεραν μ,αζί των
  καί έδώρηααν είς τό Ελληνικόν Κρά
  τος πλείστοι, άναμνηστικά τού ατρατη
  γοθ, ένοις *αΙ τό ξϊφος καί την ατολήν
  ην έφερεν ότε καιήλθεν καί έπολέμη
  σεν έν Ελλάδι ό μέγας φιλλέλην. Είς
  ■•ούς εύγενείς ξένους εγένετο θερμοτά
  τη ύποδοχή τόσον έκ μέρρυς της Κυ
  6ερνήσεα>ς δσον καί υπό τού Αθηναι
  9
  ΑΘΗΝΑΙ 17 ΜαΪ5υ—Τηλε
  γραφοθν έκ Ρώμης δπ 6 Ίττ
  λκος τύπος έξα*οουθβΤ
  να σχολιάζτ) εΐσέτι την
  στάσιν τής ΆνγΧΙσς Είς τό
  ζή ημτ τΑν Ί'αλοαγγλικβν
  σχέσεων οΐτινες ώς γνωστόν
  εσχάτως έκλονΐσθησαν σοβα
  Ό Ιταλικάς τόιος έπικυρώ
  νει χαί δι* Ιδιαίτερον *ρ(σ7ω< έξ έ<άστης έφημεο'δος τό τε λευταΐον ανακοινωθέν τοθ πρακτορε'ου Σ'έΦανι τό όποΐ όν άκηχίΐ τας σχέψβς τοθ Ντοθτσε κβΙ τβς υπαρχούσας θβτικας πληροφορίας διά τό έογον καί την δρασιν των έν Ίσπαν'α ΊταλΛν έθελοντΛν. Έκ Λσνδΐνου αγγέλλεται 8 α τινές τΛν άνν*·ικ^ν φη ρ!βων άνομολογοθν δ'ΐ τό ά νακοινωθέν τής Σιλαμάνκας ττεοΙ συνβχΐσεως των έχθοο τιραξιΛν Ε(ς Ρλβ τβ μβτωπα μέχρι τής τελικήν ν(«η", προβ! δεί την άτιοφασιστιχότη'Όί καΐ τό άδιάλλσ<τον τοθ Φιάν «ο καί δηαιουρνεΐ άτμό σφ-ΐιραν 4τΐα σιθδοξΐο^ γόρω ά«Λ το (σκανινΔν τιρόβλημα. Τό Β?ρολΤνον ϊΐς τος τελβυ ταίας έ<οόσΕΐς των έθνικοσο σκαλιστικών όργανον έπικρΐνει τας άγγλικάς φιλοφρονήσεις πρός 7ήν κυβερνητικήν Ί^πα νίαν ίξ αΐτΐας τοθ τραγι *οΟ έπεισοδ'ου τοθ άντιτοοπιλ λκοθ «Χίν^ερ» καί καλεΐ την ♦Αγγλίαν νά περιφρουρήση ττε ρισσότβοον τΛ έθνΐκ* της γόη τοον τό οποίον ?έ* Ιξυτΐηρβ τεΐται μέ την στάσιν αυτήν δύναται δέ άρνότβρον νά βη λή η Λιά ιήν άσφάλβϊαν τοθ Π βραλτάρ καί τδν έν Μεαο γβ'ω νσυτικΛν της βυνβμρων. Έ< Παοισίων ιηλβνοσψοθν δπ ό σοσιαλιστικάς τύπος δβι κνύει τελευταίως βραστηοιΛτη τα (ν σχέσει μέ την έπέαβα σιν έν εΐσπανα ρδτως Λθτβ νά ύποχρεωθβ ό Φράνκο νά συνάψη άνακωχήν μέ τούς 4ου θροός. ΤΛ δ >γανα έξ άντιθέ
  τού τής βΗξας επι τίθενται κα
  τα χ&ν σοσιαλιστών διά τάς
  ύτοδεΐζεις των αύτάς.
  Άρχίζει λίαν συντόμως ή ανέγερσις
  Δικσστικού μεγάρου έν Νεαπόλει
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 17 Μιΐβυ (τοϋ άν
  ταποχρικθ μΌ—Χάρις ιίς τίς
  έ1 ε',γείοτς 'ής μιτοδ'οης ίσχά
  τως ιίς Αθήνας έηιτρηπής καί «έ
  ιδιαίτερον ϊλως ένίιαφίρον τοθ
  Γεν. Δΐοί*Τ3?οΟ χ. Σφακιανάκη δ
  ηέρ τίς «ωμοπόλιώς μας, ή Κ»
  βέρνηαις ίπιφίσ αι την Ιδρυσιν
  ιίδιχοθ «Τίμεΐου 'Ανιγίροιω; Δι
  καοΐικοθ μΐγάρου Ιν Νιαπόλιι»είς
  τα οποίον θϊ στεγαοθοθν τα 5ιχβ
  αΐήρια χαί αί σ,ιναφιΐς πρίς «ύ
  τα δπηρισ'.οιι τεΟ νομοθ μας·
  Πόροι τοθ ΤαμιΕου δΐ
  1) Δρ. 10 δι' εκάστην
  αιν διχηγέρβυ δι' οιανδήποτε 6πό
  θιαιν ναϊ είς ιΕοίήποτι ίιχαα-ή
  πον τε Ο νομίθ. 2) ΙΙοσεσιίν 10
  )3 έκ Ι ιΑν |π:6υλλομίιω' δπό
  τ*ν ηοΐ"ΐχβν διχοσιηρίων ποιν&ν
  χαί πρεσ*ίμ»ν χχΐ ίπΐ τ&ν νατα
  δαλλίμένων τκαίν διά την χρη
  ματ[«ήν μιτχτροπϋιν ηοινΑν.
  3) 10 ί)ι έ η Ι τβν επιβαλλομένας
  οπβ ι&ν διχαο«η?'ων ίιχαατιχβν
  ίίίΐΐϋΐ χβί τελ&ν. 4) Τγείς δρ.
  άχι ηάοη; μηνύαΐως ή αίτήσιως
  έ ώπιον «Ην δικαστήριον Λ<στ) θ(ου. 5) Ποσοστόν 1 ι)ι επί τελ&ν ιξαγαγτ^ς έχ ιή: ρείας τοθ Π,ωΐοϊιχείοι». 6) Τα μιοθώματκ ι6ν τυχόν διαθΐα!ιΐων ν τε Ο άνεγερΝσοιιί νού μΐγάρου,7)4ωίεαΙ χχϊ χληοοίο ιήπτα.. 8) Εΐησία είαφορά τοθ Δι μοσίευ. 9) ΕΕσφορά τβν Δίμω χ»! Κοινοιήτων τοθ νομεθ Λ>αη
  ΘΕου άναγραφομένου κατ' Ι τος
  ναλδγου ποα^Ο ι!ς τιΰ; δημοτιχοΰ
  χαΐ χεινοτικεϋ; πρΐϋιΐολογισμϋύ:
  Ο! πόροι ιύΐπ θιωροθνται τιλιί
  α>; ΙηαρχΐΙς δια τΐν ά έπρ
  χ»Ι ουνιήίησιν μεγαλβπρεηοθς δ
  χοοτιχιθ μεγάρου ιίί την χωμό
  πολΕν μκί, δπάρχει δέ ή βεβαία
  τ»)ς 8ϊι ή άνίγεραίς τού 6' άρχ
  αη λίαν ουντίμως.
  ΟΙ ΔΗΜΟΣΌΙ ΥΠΑΑΛΗΑΟΙ
  ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΙΣ
  Η ΨΗΦΙΧΙΣ
  ΤΩΝ ΠΡύ'ϊ')ΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Έκοινοποιήθηέγκύκ) ιθΓΐτρός
  τούς ΤσμΙας Κί-ή ής δι' ή; ό
  ρΐζεται ότι 6έν προσωποκρα
  τοθνται διά χρέη πρός τό βη
  μόσ.ον (Ι Ιμμιοθοι μόνιμοι
  χρατικθΙ ύπάλληλοι έφ' δσον
  τό χρέος αυτών 6έν προέρχε
  τα ι ΐξ έλλε'μματος διαχειρΕ
  σεως. "Αντιθέτως εί* έν άπο
  στρατε α ή έν βιαθεσιμότητι
  άξ ωματικοϊ δέν άπαλλάσσον
  ται τής πραρωποκί α ιήσεως.
  Η ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Κατόπιν διάταξις τιθ Υπουρ
  γείει/ τ6ν Σιρατιιοτιχβν συν ι ο ήθ»)
  π«(;ά ψ ενταύθα Φ^ιυραρχιίφ 6
  γει&κμική Ιπιτ^&ηή ιίς την ό
  ιτΛΪ,ιν παρευοιΐίζονιοι «πί χΓές
  πρές εξέτασιν ϊσοι 4χ τ6ν άν β πή
  ών Ιχουν ανάγχτ,ν λουτρτ.ϋιραηεί
  άς ή αιρΓϋΐβκηΐ άς. Σχεχοή 1^
  Χθις '.ήν εσπέραν θί οβνήρχι
  τα ι ίς συνεδρίασιν τό Δημοτικόν
  Σ,ιμδίύλιον Ηρακλείου. Προχΐιμί
  νιυνά προβχ] ιίς την ψήφισιν τοθ
  πρΐυτβλα^ αμοθ τ&0 Πανανιίου Δή
  μοτιχιθ ΝΐαοχβμιίΌυ χβΙ τής 6
  ηη;εοΕας ήΐεχτριχ&ν έχμΐταλλιύ
  σΐω'.
  ΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΩΡΓΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΝ
  Κατ' απόφασιν της ς
  έπιτρβπής τβδ Γεωργικοδ 'Επιμ*
  λητηρίου είς το πρτοεχνς συγχα
  λβύμενβν Δ'ΠαγκρητιονΓεωργοσο
  νεταιριστικόν Συνεδριον θά κα
  μουν τα*, οΐκεία; βίσηγΐίσϊΐς επί
  των κατ&ιτίρω ΕεμάτΜν βί εξής.
  Επί της ύνβιβνομικής όρνβννσΐ
  ως τίς ύπαιθρον ό Κ Μιχ. Λογια
  δπ;, επί των ίενώροχβμικών καΐ
  χηίτευτικίιν ο! η κ. βχνθουδίέης
  «αί Καβονροΐϊ, επί τ«ν άγροτι
  Μ&ν χρεων ο μ. Δα«έρμθ(. «οαύ
  τως πϊρί τής άγτοτιΐ'ής πίστεως
  θα ομιλήσα ό άντιπρόσωπο{ της
  άπαντα ιόν νεμίν άνΐπτ^οι έχοι
  νοηοιήθη υπο «9 ενταύθα ιναρβρ
  ήμκτβς τιθ κάμει ου θ^μάτων
  πρές τι υ, Προέ&^ει/ς τ&ν Κοινο
  ιή·ω< τι Ο νομ&Ο. Η ΠΙΡΟΧΗ ΣΥΓΓΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΕΙ> ΕΙ*Σ_ΕΙΣ ΔίΚΑΣΤΙΚΟΥΣ
  Υπό τοθ δφυπουργιίοιι {]( Δι
  καιιούνης έχοινιποιήθη έγχύκλιος'
  πρές Μ.ΰς ιίακγγιλιΐς τβν δικ«
  αιτ] ίιον τ.ο Κ;ά»υς διά τής ίποΕ
  άς γν»ρίζ<ται οχιτιχή γνωμοδότη αίς τ^ς ολομιλιΐας τιθ νβμιχοθ, μδουλίιυ έν οχέαιι μέ την πκροΐ χήν ουγγνώμ»}ς συγγενεΕας ι'ς δι! χαοτιχιϋς υπαλλήλους χλπ., ιί5ι| άντιπρόςω/ιος της ΧουλτανοπαρανΜγνν καί πβρι των κνροτικϋν κ«1 κοινβανικίιν ά βφαλιοενν άντιπρόθΜπος της Έ νώθϊως ΓΐΝργΐΜ&ν λυ«βτ«ιριαμ&ν ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΖΗΜΙΩΝ Η ΚΑΤΑΠ0ΛΕΜΗ2ΙΙ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΙΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή Νομα^χΐκ απηύθυνε χ(έ; μκ χμάν εγκύκλιον πρός τάς αοτυνομι %α ς άργά , ηΰς άγρ&νέμους καί ι ΰς π^ίίίροκς τ6ν Κοινοιήτων τιθ νβμιΰ ϊιά ΐτ]ς οποίας γ· ω,-ίζει 8τι κατ' ίτόφοιθίν τού ιό ενταύθα έ>αιοταμιΐ!.ν ϋά χίμη Ινβρ'ϊ'ν
  χοιτακολεμήαενς τι Ο δάχου
  τα τίλη τ; έχοντος μηνός ή
  "Υπο τε Ο ΆγρονΓμι'ου Άγϊοι
  Μ^ρτονΓς ώίίοβησαν αί άκβλευθο
  ϊικάουμοι άγροζ^μιβν χ«τά τί
  μΐ)να Ιούνιον: Την 22 είςΒνΟτϊί
  την 23 ιίς Κορφεϊ, ιή( 24 εί
  "Αγιον Μοί»**, την 25 εις Βιν
  ράτ,ο, την 26 ιίς "Ανω 'Ασίτι
  χαί ιή' 28 ιίς Κρουαώα.
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ
  ΕΝΟΣ ΔΙΤΡΟΧΟΥ
  Συνιλήφθη >θές καθ" ήν ώ
  ραν ώ'ήγει εν κάρρον «λς
  ττέν έκ τής τιλατβΐας Άγΐαι
  Αικατερίνης 8νθα πρός σπι
  μην ΒΪχε σταθμεύσει, ό*Ιωαν
  Στυλ. Μακρυνιαννά«ης. Τό
  κάρρον Ιφερε 4 1)2 σάκκους
  άλεύρου ανήκοντος βΐς τόν
  Γεώργ. Μαύρονύ<την έκ Ββνε ράτου. Συνελήφθη έπίσης δισ κλοπήν άνταλλακτικών ούΐοκ νήτων κοΐά^λων σιδηρ&ν άντ κειμένων έκ τοθ γ*αρόζ Π Τσιγκουνά*η, ό Κυρ. '^ντ Άντωνιαδης. τάς αρχάς Ί.ιινίοι». ϋ άπυαταλη σίμινα &λιχά ή Νΐμαρχίχ Ινιίλ λ» τα ι νά παραλάδιβαιν υπευ6ύ,ωι οί πρόεδροι χ*ν Κοινοιή »> χά
  νά τα «ποθιή3»αί είς μίρη χά
  τάλληλα χά Ι προφυλιγμέ'α άπό
  τος τ^λιαχάς &«τΙ«ας πμίς άποφ
  γήν αλλοΐώσιωςτής μελίσσας 11»
  ρβλλήλωί έν έλλονται οί άγρονό
  μοί χαί αί αστυνομικαί αρχαί νά
  μεριμνήθίβοιν ώσ ι νά άπ^φ;υχ4
  σά χλϋπή ή φθυρά 6» Γ.^ίς κ α
  ταπολΐμηαιν τ&Ο οχχου φαρμίχω
  χά Ι έργκλιΓω/.
  3« ίΊΡΟΤΝΗ
  ^^^^^^^^
  ΖΟϋ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΐιχβς Π(,ός τοΟ;ο ή όλ&μίλιια τ&0,
  τ* «λιΐιψΐίϊΐίαν 8(ΐ ό διχααΐιχές,
  χλτ)ΐήρ ϊέν χωλύιται να χβινοποι
  ήαη διχίγραφαν υπογεγραμμίνον
  παρκ δικηγόρον ουγγενοθς αύιοθ
  ίς αΐιηγορευμί^ον βαθμόν, διότι ή
  τοιβύιη χοινοποίηαις 2εν άηοτε
  ,ιϊ σύμπραξιν.
  ΚΑΤΑΤΑ2ΙΣ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Είς τό ΦρουραρχεΤον προ
  _.)θον χαί χατετάγησαν χθές
  οί ίκ τής πόλεως κα( τοθ Νο
  μοθ Ηρακλείου χληθέντες
  κρός εκπαίδευσιν επί £°να μή
  να Ιφεβροι άξιωματικοΐ άσχέ
  ως βαθμοθ έκ των άνηκόν
  ών είς τος κλάοεις 1924,
  925, 1926 καί 1927, ί
  ΑΙ εν τ{
  χθές τιμαί των διαφόρεεν
  βροΤόντβτ βΐχον ·>< «*τε»·ΐί Ρ' Ι Υ" -Μ. ·6.60 ΛβΛρβα Υ' Μ.- Ι Ρ«·ρ*ν ··. ■ΟΙ*· ν. 1··»«Ι·γ· Αι«νι··>·
  Η α' «μι
  Έξαιρ·τικο1
  ΗΙλι «βιοηι·· Η
  ««««!·> ., 4Μ,
  ■•■κοοΐιια (Μ* „ ίϋ.
  4« |όί Η
  .. «Ι,
  ■«**
  Τιμαί Συναλ,λάγρατος
  ·>. ΙΙ0,6·-ΙΙΙι9ν
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΣΠΟΥΔΙΙΟΤΙΤΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ
  ΤΩΝΚ.Κ.ΗΝΤΕΝ, ΝΤΕΛΜΐΊΟΣ
  ΚΙΙΣΤΡΙΠΙΓΟΥ ΜΠΑΟΜΠΕΡΓΚ
  ΜΕΓΙΣΤΗ Η Σ ΗΜΑΣ Ι. ΤΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντ».
  ποκριτοΰ μας"..·— Τό πρακτορείον Ρώ
  υτερ τηλεγρανεί ί·. ΛονΚίνου ότι μετα
  ξύ των κ. χ. ¥Ηντεν ύπουργοΰ των έξω
  τεριχών τής Αγγλίας, Ντελμηός ύ·
  πουργοΰ τή^Γαλλίας χαίτοϋβτρατάρχου
  Μπλόμπεργκ ύπθυργού τώ* βτρατιωΐΐ
  κων τής Γερμανίας ηρχισαν σήμερον
  ουνομιλίαι, των οποίων τό περιεχόμε¬
  νον 5έν ανεκοινώθη εισέτι, πάντως ό¬
  μως είναι φανερόν ότι άφορούν την ε¬
  ξομάλυνσιν τής δκθνοΰς καταστάσεως.
  Οί πολιτεκοΐ καί διπλωματιχοΐ κύ
  κλοι τού Λονδίνου καϋώς χαί οί δι
  πλωματικοί συνεργάταιτών εφημερίδων
  παρακολουθοΰν μέ ιδιαίτερον ενδιαφέ¬
  ρον τάς συνομιλίνς αύτάς των υπουρ·
  γών των τριών μεγαλυτέρων Κρατών
  τής Ευρώπην, βποφαίνονται δέ ί»τι έκ
  τού άηοτελέσματος των αυνομιλιών αυ¬
  τών θά εξαρτηθή έν πολλοίς ή τύχη
  τής Έύρωπαϊκής είρήνης.
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΞΕΡΡΑΓΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΧΟΕΣ
  ΚΑΤΑΣΤΑΛΕΙΣΑ ΑΜΕΣΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τό Αθηναϊκον πρα¬
  κτορείον έλαβε την άσφαλή πληροφο>
  ρίαν ότι είς ιήν Αλβανίαν έξερράγη
  έπανάστασΐς στρεφομένη χατά τής κυ¬
  βερνήσεως χαί τού βασιλέως Ζώγου.
  Ή έπαναστασις μολονότι είχεν ιύρείαν
  έκτασιν κατεστάλη υπό τής κυβερνήσε¬
  ως χάρις είς τα ληφθέντα εγκαίρως δρα
  κόντεια μέτρα.Τήν είδησιν τής έχρήξε·
  ως καί τής καταστολής τής έπαναστάσε·
  έν Άλβανία, έτηλεγράφησαν καί οί έν
  Ίωαννίνοις ανταποκριταί των Αθηναι·
  κων εφημερίδων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Θ Α ΤΕΛΕΣΟΟΪΝ
  ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΟΥΑΡΔΟΥ
  ΑΦΗΝΑ1 17Μ»ΐ·υ (τού «νταηοκριτβδ
  μα;).—_ατ« τηλεγρκφήμαται «κ Πχριβίων
  αύριον (οήμκραν) θχ τβλ·ο9·ϋν βίς τόν Πύρ
  γαν τβΰ _«ντέ εί γάμ·ι τβΰ τέως ΒχσιλΙω{
  τής Αγγλίας *£δ·υάρδ·υ μετ* της κ. £(μ
  ψ«ν. Είς τεύς γάμβυς τβΰ Έδουκρδου οί ·
  πβΐβι β» γίνουν είς σΐενβν φιλικόν πβριβί
  λον θαπκρααιο έκ μέρους τής Βχσιλιηής
  •ίκονβνίίας τής Άγγλίβς ο Δ·ύ£ τβΰ Κέντ
  πρός τουτο μεταβχίνων »ίς Κ«ντέ. Ουδείς
  αλλβς «κ τβΰ '^γγλικβΰ Βκσιλικοϋ βΐκβυ
  θ π«ρ(βτ«ται.
  ΙΝΟΜ1ΛΟΣ ΕΙΣΕΤΙ ΗΚΐϊ,ίϊΑίΙ!
  ΕΙΣ ϋΑΗΗ ΤΗΗ ΚΑΤίΑΟΝΙΑΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 17 Μαΐβν (τού «ντακβκριτβϋ
  μ«5).—Είδήβΐις έκ Ρώμης άγγίλλβυν ίη
  καθ' οί τηλεγραφβΐ β «ν Βκρκκλώνο άντα
  πβκριπϊς τβϋ Πρ«χτ·ρκ(βυ £ ΐίψανι ή κ«
  τβστβσις π«ρ«μ!νκι «ίσέτι βνώμαλος είς β
  λβκλπρβν την Κβταλωνίβν. Είς πλεΐτα δια
  μερίαματα της ύπ«1θρβυ κβιί είς αυτήν «κβ
  μη την Βαρκελώνην τα βναρχικά βτβιχεΐκ
  δίν παρκδβθηαχν ·ύ;κ κκτίθεσκν τα α*-λ«
  έζαεκβλβυθβΰν δέ να έηιτίθενται ««τα τή{
  αστυνβμίας, τής κβλιτοφυλαΜϋς καί των Μ·μ
  μβυνιστών μκτα των βπ·ί«ν καί λλλΐ
  ,βνται.
  ΥΠΟ ΕΒΝΙΚΟΝΙΕΡΒΒΑΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαϊου (τού άντ*.
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγρβφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι βτολίβχος έθνικών άεροπλά-
  νων ενήργησε σήμερον σφοδρόν βομβοιρ
  βισμόν τής Β»λ.νθίας καί των ό
  ρω* αυτής.