94287

Αριθμός τεύχους

4566

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡίΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  ίΐησία λίραν 3
  ίξά μηνός 8
  Άμερικής
  ετησΐα δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  πατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  19
  ΜΑΊ'ΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Ι(ΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΑΟΥ 4566
  ιΊίΐεΙΙΪΙ ΗΙΤΑΚΤΒ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  0Ι0Τ1ΚΗ ΒΕΑΤΙΟΣΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΟΡΓΙΙΟΝ ΠΡΟΊ'ΟΝΤΟΝ
  •Η προσπαθεία τ·ΰ Κρά-
  τους κκ τδν βγρβτβν μ«ς
  πρός «δϊηβιν τής γεωογικη;
  π«ρ«γωνϋς ήρχ»σ« ν1 αποδί-
  δη ήδη ί γν·ΐτ·ιητΐΜε)ύ; τβύ:
  καρκβύς της Τουλάχιστον δι"
  εφέτος, ή εαοδκία πρββλεπβ
  ται ί,κιρΐτΐΜβς κλβνο(κ χκί
  τοδτ· χάρις χ«ϊ είς τας εύνο
  ΐ*βς καιρικάς συνθήκας βι
  β«α άλλα χ«| χ«ρις ΒΙς
  ί ξ
  β«α χρς ΒΙς τν
  ■χτΐλεσθέντα καί αξιοποιη·
  ίέντ« παραγΜγιχβ |Ργβ χαί
  γγ Ργ
  είς την «ντατικην καί οπωσ
  δήκοτε επιστημονικήν καλλι
  ίργειαν τής γης.
  Δ*ν ύηαρχκι δέ αμφιβολίαι
  Ιτι ή αύξησις τής γ/νργιχϊ,β
  καρανωγής θά συνεχισθή χ«ί
  είς τό μέλλον εςρέαβν αί καλ
  λιεργητικαί μέθοδοι βιλτι-
  οδντοιι όσον παρερχκτκι ο
  χρ·νος καί νέαι «κτκσΐις γο
  νίμων έδαφ&ν δίδονται πρός
  καλλιέργειαν δια τδν έκτε-
  λουμένων παραγωγέων «πό
  {ηραντικών, άρδκυτιχ&ν καί
  ίξνγι«ντιχ&ν Εργων.
  Ειμπορούμεν λοιπσν νά
  είπωμεν ότι βπο τής
  λλί
  μ ς ψ
  ως τής «βλλΐίρνείβς τής Έλ
  ληνικί,ς γής χνί τής αποδό¬
  σεως τβν καλλιέργειαν ίχ··
  μέν σημειώση σημαντιχάς
  επιτυχίας χαί προόδους. Κβί
  δυνάμεθα νβ ελπίζωμεν β*.
  σίμως ·« ή προοδος αύΐή θά
  συνεχισθή μέχρις ίτου φθά¬
  σωμεν το Ανώτατον όριον
  Δεν δυνάμεθα ίμως δνστυ
  χβς να είπωμεν ότι ίχβμεν
  έπιτβλίσει ανκλόγους προό¬
  δους χαί κπβ τής απόψεως
  τής πβιβτικής βελτιώσεως των
  προιοντων μ«ς Αντιθέτως
  μκλιστκ οφείλομεν νκ ομολο
  γήοωμκν ίτι είς πολλκ ειδή
  ύστεροΰμεν τάσον κκτκπλη-
  χτιχκ Ισον χκί κδικκιολόγη
  τα. Ώς πρός τ» λάδι Ιδίως
  καί τα κρασιβϊ ευρισκόμεθα
  είς πβλύ μειονεκτικήν θέ¬
  σιν ίναντι τβν συνκγωνι·
  στβν μας. Τα λάδια μνς ύ-
  στεροβν από *π*ψεω;
  ποιότητος σημ«ντικο>, ίνα*
  τι τβν Ίτκλικβν, τβν Ίαπα
  νιχβν τβν Μβτίοκινβν. Το
  Ιδιον συμβαίνβι καί μβ^κ
  χρκσικ μας. Καί τουτο βχι
  διότι αί πρώται δλκι μεια»
  νΐκτβδν κοιοτικβς. Άλλκ δι
  ότι δέν περιπβιεύμεθκ τα
  προΐόντκ αύτβ. Δβν τα ίπβ
  ζΐργκςόμεθκ. Δέν δ'δομεν
  την απαραίτητον, την αναγ
  καιβδσαν προσοχήν είς την
  επεξεργασίαν χκί την συ·
  σχε»ασιαν των. Κκί β». ¥ τ«
  στκβύλικ κκί αί έλκίκι της
  Έλλκδος ύπερίχουν τβν *-
  μοειδβν πρεϊόντων τβν *λ·
  λων χωρβν, το λάδι μας δβν
  τρωγετκι κηβ την όϊυτητκ
  καί την κακήν όσμην χκί
  Τβ κρασΐ μκς μόνον δι* τβύς
  χρωμκησμούς των «λλων
  κρκσιβν χρησιμβηβιβϊτκι.Βαΐ
  τούτο βηανκλαμβκνβμβν διό
  τι η έζαγωγή των επ «δ
  χκρποδ γίνβτκι ««τ- τρ*·
  ηον πρωτόν·ν·ν. Διότι βΐν
  γίνΐται καμμιά βιβμηχ«νι-
  βη Ικε{βρν«οίκ. Διότι δβν
  γίνεται τιιηβπβίησις. Τβ ·ο»·
  όν ίέ σΐίμββ.νβιώς Ινκση
  μιΐον χκί μέ Τ« φρ·δτκ μκς
  χαί μβ ηλιϊστκ βσκ «Ρ·)·*
  τκ μκς. Εϊνκι Βαυμίσικ κη#
  «κόψεενς γεύσεως χκί βμφκνΐ
  σεως βοβ είς τον τόπον τη,
  δια τού; κμκορονς δηλαδη
  της πέλεώς μας. Διατί είναι
  ννωβτη ή εύουνειδησία ή
  ότβία διακρΐνβι είς το χκφβ
  λβιβν αύτό το εξαγωγικόν
  μ«ς εμπόριον. Ίδιαιτέ
  ρως μκλιοτα οί βιομήχανοι
  χαί ίμπορβι έξαγΜγής τή;
  σβυλτανίνας μας ίχονν έ«ι
  τύχει θκύμκτα χ«1 ίχβυν χι
  νήοει καί τόν ζήλον χαί τβν
  θαυμασμόν ίλβυ τού χέαμου
  δια την αυβκευκοίαν χαί
  ην ίπες«ργασΙαν τής
  δος μ«ς.
  Έν πάσα όμυς κεριπτιίαει
  βίβνιον είναι τουτο: Ό,τι
  τ« γεωργικβ μας προΐύντα
  αν ύπκρτεροδν φυβικβς εί;
  ποιάτητα, μειονΐχτοδν βμως
  τρομερά είς τεχνικήν ίπεξβρ
  γααΐαν, κΐς αυοχκυααίνν χαί
  ϊμφκνισιν. Καί έπ' αύχοδ θα
  πρέπει νκ προΐέ^ωμιν ίδιαι
  τέρω{. Διατί <£ βύϊβδ ίξαρτά ται χατκ μέγιστον μέρος ή βπιτυχία μα; χαί ή έπιββλή μας είς την διΐθνη αγοράν. Δ»' βύτβ χαί νομίζομεν ί χ τώρα όπέτβ χαταβαλλΕται κροοπάθκι* αυξήσεως τού Ι θνιχοδ πλούτον, θκ πρέπη να ίπιδινχΐό ίχ παραλλή λου χαί η ποιοτιχη βιλτίω αίς τής παραγωγής μ«ς· Καί δέν είναι δύσκολον νά νίνα τουτο. Εάν είς τάς πκριφε ρΐΐας 8που παράγετ«ι λάδι χαί κρασίι ίδρυθεϋν έλα.ουρ γεϊα αύγχρονα χαί ραφινερί αι χαί κκιστημονιχά οίνοκοι εΤα, ή βελτίωσις τής ποιοτη τος των προΐοντων αυτών θά έλθο «ύτομάτνς Καί πρός αύτην την κατεύθυνσιν οφεΐ λομεν νά στραφώμεν. Μετά την επιτυχίαν τής προσΐτα θείας τής αυξήσεως τής ποοο τητος τής παραγωγής μ«ί, κ«ρ«γΜνϋ>'.Εβι· Ιχ·» τβοην
  ηοιοηχήν ύηεροχην ώοτ» ν«
  θι»ρ·δντεη «ουνα^ώνιστβ
  Κ«1
  διά ν« μη β»
  βχβνβζωντκι όπως ηρίπβι κκ
  λβς, ίικ νά νοβεόωντκι πολ
  λκχις «πό διαφόρους «σβνβι
  δητους βμκόροιχ, *«»ί_κ·
  τήγγειλεν βσχκτως ή *ν Βρκ
  ζα'ί πρεσβείας μαί, φβκνουν
  ϊΐς ον τόπον της Η«τκνκ
  λώσεως κολλκκις ·»ί Χ·«Ρ'
  στ ην χκταστκσιν χκί δβν
  χκνβ«»νηρ·»φΑβ«»ί· ..
  Φηοιχβ ί·ν *μιλ·δμβν δι·
  θκ πρέηει ν' «φιερώαωμεν
  τώρα όλας τάς δυνάμεις χκί
  τα μίσα τα έΐχοΐκ διαθέτομεν
  είς την βκλτίωαιν τής ηοιό
  τη τος είς την τυποηοίηβιν
  τΰν πρβϊοντων μκς, ώβτκ νά
  είναι εύκολος χκί είς ίχανβ
  ποιητιχάς τιμάς η πώληοίς
  των είς την διεθνή αγοράν.
  Ή οημερινή Κυβέρνησι;· ά
  νκγν«ο(ζουσ« πλήρως την
  σημασίαν τή( βίλτιώσ»«ς τής
  ποιότητος τβν γεωργικδν
  μνς' Λρβΐβντων, Ιχει άαευβύ
  νει εκανολΐΐμμένως νύβΐη
  ρ·τ*τ <ς έντολίς είς τούς ίμπορους ίξαγωγεΐς ώ; πρός την βυβκευαοΐκν αυτών. Καί μρμ § διά την ίδρυσιν ί λαιουργκίων, οίνοποιείων χαί αλλων ίργοστβίΐων έπεξερ ί γασίας, συσκευκσίας καί'τυ ποκοιήσενς τβν προΐόντων μκς αυτών. Κκί διαθέτει καί γεωπόνους χκί «Ινβλίγβυς χκί χημικεύς χκί ΐίδικούς συσχκυκστκς κρός τόν σχο κον αυτόν, πρός διαφωτι σιν τοδ κοινοϋ χαί βκλτίω σιν τής ποσότητος τής παρα γννϋς. 'Αλλκ δέν πρίπει βεβαία νκ τα περιμένωμεν έλα «πό την Κυβέρνησιν. Οφείλομεν νκ βοηθήσωμεν χκί ημείς. "Οφείλομεν νκ έργασθδμεν ίλοι, ν' αφιερώ σωμεν τας δυνάμεις μας κρός την χκτεύθυνσιν αυτήν, πρός την επιτυχίαν τοδ μβγαλου αυιού σκοπβΰ. Έχομεν την Βεΐιιην εύλο γίκν κκί την ιύνβικν τής φύσεως π·ύ κκθιστοδν τκ προ ι" όν τα τίς γής αυτής ασονκ γώνιστκ είς φυσιχην, ποιοτι κην ύιτεροχήν. Έχομεν λοι ηβν χρέος χκί απίναντι έαυ τβν χκί τοδ έβνους νκ χρησι μοποιήσωμεν χκί την πεί ρκν χαί τα δεδομένκ «ής επι στήμης ωΐτε νκ, χαταστήοω μέν τα προ'ϋντα μκς περιζη τητα, νκ τκ έκιβαλλωμεν πκν τού κκί νκ αποκωμΐζομεν 1 χανοποιητιχα κέρδη έκ τής πωλήσεως των είς ύψηλβς τι μας.. ρας Ηι>ηματιχές τ) «ββυλητιχό;»
  τιξιδιώτης.
  Κϊί Ι)[ΐι άπίλυτιν δίκαιον. Τα
  πρ&τχ οχαμπανιβΐβματα ποϋ χά
  ρ!ζ«ι οίανΐως το τριχυμιβδις
  Κρητιχόν Οέλαγος—τριχυμΐα βλί
  ηιτΐ χαί ή Κρήτη άη) πάσης ά·
  ψΐωζ—χάνει να χιτρινίζουν κρ6
  τοι χ«1 χαλύχιροι οί αρχηγοΐ τής
  Ιχδρβμής. Ό χ. Φλεριανος ιΐζ
  μίχην προαπιθιΐ νά μή λάβη δ·
  λας τας.... άποχρώοιις χ&* ανθέ-
  »ν. Ό δέ χ. Σηνάχη; Ιχιι χαχά
  ιχοντιαθΐ χυριολιχτιχ&ς στήν έ-
  σπευμένο-ς χομΐσθιΐσαν οέζ λίγ».
  —Δεν οπάρχει άμφιδαλία Βτι
  ή έκδρομή μας θά αφήση παρελ¬
  θόν, προιξοφλιΤ δ αγαπητίς χ.
  Τζοβενής.
  'Αλλά το παρελθΐν Θ1 είναι
  ιδγλιοττον χαί σΐό αημιΐον αύχί:
  λίγο τουλάχιστον δλοι ... Ιχουν
  έλθ Δ ύ ΐζ
  ΤΟ ΟΔΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΆπογοήτευσΐΓ, ψ^χικός κά άπο την φωτεινής (δβαν τής
  ματος τοθ άφθάστου είς έο|Λνάγκης να χωρήσωμβν έμ-
  ΣητειακοΟ λαοθ,
  έκ τΰν συνεχβν κσ[ άπραγμα
  τοιχοή'ων παλαιάν άτβλε'ώ
  των οποσχέσεων τΛν ά)μο5(
  όν διά την επίλυσιν τΟν ζω
  τκβν ζητημάτων τής Έιτοτρ
  χ'ας. Λ'ξβις ι»οΟ μβς προξβ
  νοθν αποτροπιασμόν καί άη"Μ
  αν, ή άδικημένη Σητεία, «^
  πορηγκωνισμένη Σητε(σ» κοί
  πέραν τούτου ουδέν.—Ή στωί
  κή ύτιομονή ήτο ά^ευ προη
  ί βλ
  ΟΓΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΠΠΟ ΜΡΠΚΛΕΙΟΥ
  ΣΘΕΣΣΠΛΟΝΙΚΜΝ
  Σημειώσεις καί σκίτσα.
  Έ'ψ ή «Σθρο'»—ό παλαιόί, Ε
  ατοριχίς «'ΑδριατιΧΕ(»—αφή'ΐ'
  τα τελευταία μουράγια τιθ λιμ»
  νιιθ μ»ι·, παραχολΐυθα τον πλοΕ
  ρχί τού Πίύ σποαίριι επάνω άπ&
  ρ
  ρ ίικκυβερ ή«»ς. £1
  ΐ ε'/ας όΐληθινίς αγριώλυκβς τί]
  θάλαοσας, δ οποίος {έ* παΰει ν»
  ρίχνη λοξές ματι|ς τριγύρ» τού—-
  * νά άπιι)^ τ&ΰς καντκς χκ!
  τα πάντα.
  Ό πλοΐαρχος Σιν ά έχεται Ιπΐ·
  ή ί Δέ άΐ
  λα ηοΰ μίλις φίγγουν οτ& γχρίζο
  φίντο τοθ βραδιοθ.
  Σ6 Ήράχλιιο.,..
  βέ
  ρ ; νοτιά
  άποφαίνΐται δ βέρος Ήρ»κ>« ώ-
  της.
  Κ»ί χό συμπΐραΐνιι οδΐο άπο
  μιά τολύηι; ουννέφων ποίι Ιχει χ»
  τι6$ ηολυ χάτ» αη£ το Οψ?ς το5
  οτή
  άνΐχεται
  χανένα, ιΙ:ι έ«δρομιί»ς λέγιται,
  •Ιτι έπιβάτης — ιΙ<ε ώραΐος είνε, είτε &3χημΐς. Ώιχόσο ή γέφυρα Ιχιι γιμ ση άπό χίσμον χίθε τάξινς χαί ήλιχία;: Μαθηταί χαί διδάσχαλοι, υπαλληλοι χαί βιοχέ χναΐ, επαγγελματιαι χά! Ιμπορο', ίπιοτ^μονες χαί ανιπιατήμονι;, φίλϊθλοι χαί άθληταΐ, γρηές χαί γέροι, νέοι χαί νέις—δλοι γνωσχοΐ χαί (υμτταιθεΐς. —Τό Ήράκλειο ταξι?εύει, φω νίζΐι χάποιος. ΚαΙ λέει ιήν αλήθιια. ΟΕ τ?ξι ίιύιντις είναι Βλοι ΉραχλιΐΗται —-μεριχοΐ μάλιοτα άπι νΰς μαλ λον €!υσχινήτου(> πιυ άποφασ
  ζουν έηί τέλους νά τό (ίξουν έξ»
  — Ν1 ριχτοθν Ιξιο θέλει ς νά
  ^^ έπιμβαίνιι χαί έδβ ό αί»
  ν[»ς έπιδιορθώνων.
  'Αλλ' ι Ιτι τό ρΐχνοκν έξ», είτε
  ρΐχνονται Ιξβ.... για νά τα ρίξουν
  |ξ», χαταν^ Ινα χαί τό αύτδ.
  'Γπάρχευν περιπτώσει χαί δημι
  ςυργιόνται ιύχαιρίαι—Βπως ). χ-
  χατϊ το Ιφειιινό Πάοχα—·Π6ΰ ή
  αληθινή δΐοσχέδασι ιίνι νοηχή
  μίνο μ* Ινα «ίληθινί» ταξιδάχιί
  Οί γνώριμις ^οιλουέττις τβν
  βουνκν οβύνουν οτά 6α
  .π τοθ πιλάγαυς. Τα φΑτα τοθ
  Ήρα»)|1β» μβιίζο«ν Γ
  μρ % γ
  Ιχει Ιη(χκθτ)σΐι σχΐδίν αιή γρ»μ
  μή %ς ηαραλΐαις.
  —Είνε ίμΐχλη έπιμίνιι δ ϊνας
  ίχ τίθ κροχείρου μετεηριλδγος.
  —'ΑχεΟτε με τί οάί^ λΙ«, φυσ*
  νοτιά. έπαναλαμβκνιι 6 Ήρΐχλιιω
  ς αντιρρηοΕας.
  ϋρίχειται γιά τό τοπιχό χαΐρι
  χό έλαττωμοτ, πιυ κατήντησε φο
  βιρό τα τελευταία χρίνια.Έγώ έν
  πάση ηιριπτώοιι ανιιτρέχω οίον....
  Β ύ.α: Κυττάζω τή Οαμπη δαν-
  τέλλα τοθ ΉραχλιΕου αί νά τή
  ά Εί
  γιά τιλιυταία φορά. Είνι
  ί ηρΗΤος ίσχυρος λόγος γιά να
  νοοταλγήσ» την έπάνοδο....
  * ·
  «Το νά οί πιάνη ή νά μή οί πι·
  ανη ή θΐλαοσα άποβαίνιι ζήτημα
  θελήσεως.
  Αίιιό τό έπΕγραμμα Βιατυηώνι·
  τα ι χάθε τόσο «ίπΐ τοθ χαταστρώ
  μ«ο(>. Ο Ε μαθηταί τοθ Παλλα
  δίου χαί τής Έμποριχής σχολής
  προοπαθοθν νά το έπιβάλλουν
  τοι στοίις έχυτεύ; την μέ τή μοιισι
  κή χαί τό χορί. Μουοιχά δργανα
  χορδίζονται χαί οέ λίγο ή χοντο
  λιά χαί ό πηδηχ·ό; δονοθν την
  «τμόσφαιρα με φαιΒρ&ύς
  χαί ρυθμιός. ΚαΙ οτό χαταστρ»
  μα χαί στ* δπόστρωμα—λλλα'ψει
  θέσιβν οιήν λ χαί ί' θέσι πιριέ
  λαβε παραπολλους χαί ή γ' θέσις
  —ύργιάζει σχεδον τό γλέντι χαί
  ίΐ λέγιναι χατά παραγγελίαν.
  —05 παντός πλιΐν |1{... θισ
  σαλονΐχην ανβμελογιΐ δ
  η
  χαί άν τίίι; προσίξης δπϊ τα ήλε
  κτριχα τοθ χαταοτρώματος χαί Ι*
  κΰς αχούο^ς άπο τί βαβη τής
  χοχνέχας. Έχιΐ πλέον δ λόγος
  Ιχιι &οθ$ οίον χβμβρόχο χαί
  το Ιπιτιλεΐον τού.
  —Κόριε Πονχιχακη, χύριι Πβν-
  χιχάχτ,Ι φωνάζΐι παραπαΐουοχ
  μ ά μαθητριοθλα, κποβλέπουβχ
  αχΐς πατροές διήθιιες τοθ συνΐα-
  ξιδιδονΐος γν«ατιθ χαί χαλοθ χά
  σηγηχοθ.
  'Αλλ' δ χ. Ποντιχάχης Ιχει....
  υττΜοη χά Ι έχιΐνος—ίγνωοχον
  ιτοθ—χαί ΪΙν άνιυρΕαχιται.
  ***
  Ηεαΐ, γαλήνιο Μαγιάτιχο πριβί,
  ί δαηόρι ίΐν είνε μιχρο πρόίγμ»
  "Ολα γΐλοθν. Άπο τό λαμπρί δί
  αχο τεθ ηλίου π:ύ ξιπιτιίται έχ·
  θκμβωΐιχός μια' απδ τή θίλασοα
  έ'ω; την απδμαχρη μίλις διαγρα
  μί'ην. αχρογιαλια χ»ι τα φαλα
  χρα ντ;ο£χια.
  —Α5χο έχιι είνε τί.... ΤοιρΙ
  γ-.!... δΐΛφωτίζΐι δ πρβτος ααλατο
  ποίος τής ΓεογραφΕας— χαί ιΐμι
  θ σι6 κεφάλαιον αυχό Βλοι οΕ
  ΐ τής «26ρου»—-μ| τάς Ιξαιρί
  αεις τοΰ χανίνος φυσιχά.'
  Τέ Ταιρίγο ιΐνε μΐλλια μαχρυα.
  ΜεριχοΙ ώίτόαο άπδ τού; φωτο
  ρέπορυρς—χαί είναι πολλαί χαί
  έχτ(*ς τκν «έξ ίπαγγέλμαχο(> χ.
  χ. Άίέχ χαΐ Μιχαηλιδου—-προ-
  οκαθοθν νά άπαϋανατΐαουν την
  στιγμήν αυή: Τή σιλουίΐτα δηλ.
  τιθ ΤαιρΕγοιι—Π'ϋ ιίνι φανταζο
  μαι ή ΣΕφνος—χαί μαζύ τδν έμ
  Βριθή γκωγραφιχδν. ·,
  Έν τώ μιταξύ σχό χαπνιστήριο
  Ιχουν συγχιντρωθξ δλοι ύ.... χά
  ραβοτσαχισμένοι τής νυχτές μέ
  νωπά χά Ιχνη τοθ αγώνος χαί τής
  ΐω-Εας τους. Ή θάλασια Ιχει
  γίνη λάδι χαί ώς έκ τοίτου ή ζωή
  τοθ χαραίιοθ αποχτα" πάλιν την
  χαθιχρθς χκσμιχήν της έμφανισι.
  Άπο την δμ&δα των νεων πού
  είναι ιύΐυχώς ύ πιρισαίτιροΐ,δημι
  ουργιΐται έξαιριτιχή «ζωή χ»Ι
  χίνησΐ(». Ή ΒνΙς Φραγχιαδά
  χη χάϋιτκι αχό πιάνο χαί μέσα
  οιήν πραΐνή ίροαιρή γαλήνη—
  λέγω μίνο «δροσιρή» για νά δια
  χωρΕσω χατά ούμπτβσιν τα πραγ
  ματα άπό την ν,αχοθύμηχη δμο
  λογουμίνω; υγραοία τοθ 'Ηραχλεί
  ου—χντηχοθν νοσΐαλγιχοί, ο Ε π»
  θητιχοΐ ήχοι τοΟ«"Οΐσι Τσίρνιβ».
  "Ενας ούζυγοςάπο «ί»ς ολίγους
  π&υ χαξιδεύουν χωρΐς ιό Ι ιερόν ή
  μσκ, θιάΐαι νά προσηλώνη ριμ
  6»δΑς τα μάτια σ' Ινα σημιΐβ
  τοθ ορίζοντος. Ή μιλιοδία πάντως
  είνι έ«ήι»(η Βπως έφήμιρη είνε
  χαί ή σκζυγιχή μελαγχολία. Τώ
  ρα, μή οφισταμένοκ ιυΐι τοθ ιΰρ·
  «ς χαί έν πλώ χαρτοπαιχτιχοθ
  χαθιστΑτας, χον λόγον έχουν «ά
  «παΕγνια συνανασχροφ&». Σ' αύ
  τα χυριαρχιΐ μι την 3/ως ιίϊι
  χήν ταχυδαχτυλαυργιχήν διινδιη
  τα τού, δ μηχανιχος χ. Μαρχό
  ποϋλος.
  —Μηχανιύιοθι πολλχ χεβρΐς
  νά Εκανοποιήιΐ Βμως την γυναι
  χιΐαν πιριέργιιαν, άναχράζει μ(α
  νιαρά χυρΐα π< ύ θέλει νά μά θη π&ς φΐΰγιι τό δΐφραγχο ακο χο «σΐΐι^νβι» σχιπασμένο κοτήρι Δέν ξα!ρ» άν ή χυρΕα λέγει Β λην την άλήθιιαν.... χωρΐς φίδον χαί ηάθος: Ό χ. Μαρχδκουλος δπςθέτ» Βτι ίχανοποιεΐ Βλως δ ίλου την γυναιχιίαν ηιριέργειαν Είνε «{ν5ιαφέρ»ν> χά Ι χηρΐς τέ
  πρΐσίν τής ταχϋδαχχυλβυργίαί.
  ΑΙΜΟΑΑΙΟΪ
  σμός Εργων ή ΣητεΙα παρημβ
  λεΤτο έγκληματικος, πλήν δ
  μως ανέμενε την σειράν της,
  ν έμεμψ μοΐρησε· τουναντίον
  ψυχικβς ένθουσιασμένη πάρη
  χολούθει μέ άνυπόκριτον
  χαράν την πρόοδον των &λ
  ,ων Έπαρχιων αναμένουσα
  κάί αυτή άπό τάς αδελφάς Έ
  παρχίας τόν αυτόν ΐύλογοφα
  νή ενθουσιασμόν πρός Ινα λα
  όν ποθ μέ άνωτερόίη'α καί
  ευγένειαν ψυχτ]ς, συντελεί είς
  την Εξύψωσιν τοθ άφθάστου
  ΚρηηνοΟ πο>ιτισμοθ.
  Καί έν φ {(ς δλα τα Βισμε
  ρ'σματα ύπάρ^ει σχεδόν πλή
  ρες όδικόν συγκοινωνΐας 61
  κτυον έν Σητε'α ύ'ΐάρχει υπο
  τυπωδες τοιοθτον καί σύτό ή
  δή κατεστραμμένον των άναγ
  καιουσον πιστώσεων καί δι'
  αυτήν άκόμη την εκτέλεσιν
  τής κεντρικάς άρτηρΐας δ.δθμέ
  νων μέ τό σταγονομετρον επί
  βώδεκα συναπτά βτη ΚαΙ άρ
  χίζει ίκτοτβ τό δράμα τοθ ψυ
  χικοθ άνοβοοσμοθ. Νά έξ«·
  ρΡΛΐεν; Όχι είμεθα Έλλη-
  κες μέ άνάν,ΐβρα. Ιδανι$ά. 4ίνή
  μονες τής εύγενοθς καταγω-
  γής μας, πατριώται μέ παλ·
  μόν εθνικόν, κοί ανώτερον
  άλτρουϊσμόν νά παρακαλέ-
  σωμει; νά διαμαρτυρηθδμεν;
  έπανειλημμένως είς τόπρόσφα
  τον παρελθόν τα έκάμσμεν
  Αλλά Φωνή βοών τος. Καί έν
  τή άπβράντω φΐλονομ'α αντλή
  σαντες θάρρος άπό την άπο·
  μόνωσΐν μας καί όδηγούμενοι
  γουμένου καί
  ήν Κρήτην
  η
  είς βλην
  ύηήοχε Ο3γα
  Σ
  πρός, άρχΐσαμβν .8ιά πρόσω-
  πικής έογσσίας καί έράνων
  την κατασκευήν τον δρόμων
  τοθ έσωτβριχοθ μας δικτώου.
  ΚαΙ τ]9η έντός Βιμήνου οί ά-
  κούοαστοι όρβοπόροι τ&ν ύψι
  πέοων Χαν&ρβ θά συγκοΐνω-
  νήσουν μετά τοθ λιμένος μ?.
  ταφέροντες τα πλοόσια προΤ-
  όντα των, αύξάνοντες την πά
  ραγωνήν διμιουργοθντες βεύ·
  τερο ΛισΡΙθι κσΐ Βΐβοντβς εθ
  τω νέαν ζωήν καί παλμόν έμ
  πορικόν είς την φθΐνουσαν κω
  μόπολιν.
  Δυατυχώς μ(α δροξ έπιτη
  βε'ων έμνόρων Ιεραπέτρας
  προσπαθιΐ νά δημιουργήση
  εκτροπήν τής ψυχικάς μας
  συμπνοίας οιά λόγους άπολύ
  τού εμπορικάς έκμεταλλβύσβ
  ως διά την κατασκευήν τοθ
  τμήαατος Ίεραπέτρας·Μα·.ρύ
  ΓιαλοΟ καί μάλιστα διά προ
  σωτχικής εργασίας των κατοί
  κων Σταύρον ωρίου Αγ. Στβ
  φάνου.Πεύκων, τΐε'σαντβς
  τού; προέορους των άνω
  Κοινοτήτων πεοί τοθ έφικτοθ
  τοθ Ιργουι κοθ' ήν στιγμήν 6
  πραγματικάς ορόμος έξυπηρβ
  'ήσεως των συμφεροντων τής
  Σητείας—'Αγλαδίων—Σ»αυρο
  χωρίου ίχκι ή^η φθάσει είς Ά
  χλάδια διά της δοθησομένης
  βέ π στώσεως έκ τοθ συνα
  φθέντος Βανείου τής έπαρχια
  κης ό3οπο Τας χαί διά πρόσω
  πι·ή; εργασίας καί συνβρο
  μΙ)ς βλων των ΣητειακΛν έν
  τος τοθ έ«ομένου ετους ΘΛ
  συμπληρωθθ, όλοκληρώνοντες
  ου'ω τό εσωτερικόν μας δί
  κτυον. ^_
  Άπευθΰνομβν {«κλήσιν πρός"
  τούς δυναμένους νά άνακόψω
  σι τό έργον τής διοβολής των
  άπεργαζομένων την ματαΐωσιν
  τής αρξαμένης προσπαθείας
  μας, χάριν τής προόδου κα(
  τοθ μέλλοντος τής επαρχίας
  μας.
  Μιχ. Χλβνβιράχη;
  Ίατρός.
  ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΡΥΓΧΙΤΟΥ
  ϋίς μιρ κ»
  τής επαρχίας Πεδιάδος
  αθη ρυγχΐχης επί τδν έλαιβν. Είς
  τα Μαλλια διεπιστώθη χαί έπιβή
  μως άπό τόν γεβπίνον χ. Νυστι
  ράχην, δ όΐχοΐβς μετέβη ίπίσης'
  είς ΙΙαναγιαν διά ν' αντιληφθή'
  έαν ενεφανίσθη χαί έχιΐ πραιματι
  ή νίσος δπ»ς ίσχυρίζονται ο Ε έ
  λαιοπαραγωγοΕ. "Η5η ^ελήφθη
  σαν μέτρα προατασίας τής παρα
  γωγής χά Ι ναΐαπολιμήιιως τής
  όσοο. 'Αλλά ό χΐνδυνος είναι με
  γαλος χαί σοβαράς. ΚαΙ άπειλε!
  μίαν επαρχίαν την όποιαν διώχει
  χαχή τύχη τα τιλιυτοιΐχ χρόνια.
  Επιβαλλιται λοιπόν νά ληφθίθ'
  χαί δλχ τα αλλα απχραίχητα μέ
  τρα καταπίλεμήσιως τής ίσθενεΕ
  «(« χωρίς ανοιβολας χαί χρονοτρι
  ~ ν. 'Η προστααία τής έλαιοπαρα
  γωγής πρέηει ν' άπασχολη' Βλην
  την σχίψιν, Βλας τάς δυνάμεις
  μ*ς·
  κης καί άναΒημιουργι^τΙς προσ
  παθδΐας πού καταβάλλεται
  είς την ύπαιθρον.
  ***
  Τ Ο ΕλΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
  'ϋΜΐΐςομε» ύ(ΐ ή Κυβέρνη¬
  σις θ* χορηγήση την άναγχαιοθ
  ακν πΓσ.ωσιν δια την άποΙή?ανοιν
  τοθ ϊ<ους Ιεραπέτρας &3(* ν* α¬ παλλαγή ή ώραΐα πόλις τοθ Λιβιι χοθ απο ν (Ι)ν μέσχιγα τής έΛονο σίας. ΠρόχεΐΜχι περί Ιργου άπα ραιτήκυ, τοθ δποΐου την τΐρααΐί αν σημασίαν άνιγνώρισι χϊΙ ό χ. Πραθιιπουργός χατα την πρό χαι ροθ μετάβασιν τού Ιως έκιΐ χάτω. Κχί δι* αυτί αχρφας χαί πιστεύο μέν δχι ή πίστωσις θά δοθή «σφχ Α»ς. Διάιι δπίοχει τό άμεσον χαί προσωπικόν ενδιαφέρον τοθ χ. Μετα(Α δπως υχάρχιΐ έπίοης χαί ό ενδιαφέρον τβθ χ. ΓινιχοΟ Διοιχηιοθ. ΗΟΔΟΙ ΜΟΧΟΥ. ^1 εργασίαι διά την κα τασκευήν τής όΒοΟ ΣταλΙδος ΜοχοΟ προχωροθν μέ (χανο ποιητικήν ταχθτητα. "Η6η ό μηχανικάς κ. Φθενάκης μετα¬ βάς επί τόπου εχάραξε τρΐα χιλιομετρα καί έδωκε τα στοι- χεΐα καί την βάσιν τί)ς τχεραι τέρω έργαπΐας. Δεδομένου *. έ δτι ύπάρχει καί μικρά έστω πίστωσις καί ή μεγάλη επί πλέ όν προθυμΐα καί οάξιοθούμα στος ζήλος των Μοχιανών, έρ γαζομένων 6περανθρώκως διά την κατασκευήν τοθ ερ γου αύτοθ, οημιουργεΤται ή πεποίθησις δτι ή όΒός αυτή θ' αποπερατωθή συντόμως. ΚαΙ θ' αποτελέση, τουτο γεγο ν«ς κατ' εξοχήν ευχάριστον καί απόδειξιν ττ)ς έκπολιτιστ Ν' ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ Το ττυι.σμα ιων κηττων κα( των άμπελιων είς τόν Πό ρον καί τόν Αγ. Ιωάννην, ά πό τό νεφό τοθ ύοραγωγεΐου της πόλεως συ,βχΐζεται ώς μάς άνβΦέρθη ύίό πολλων συμπολιτον. Είς τουτο βέ α¬ κριβώς καί όφβΐλεται ή παρα τηρουμένη πάλιν εσχάτως Αει ψυδρία. Άλλ' άν οβν απατώ μεθα είχεν έκβοθβ κάποια άπό φασις καί διαταγή τοθ Δήμου απαγορεύουσα αυστηρώς την χρήσιν τοθ νεροθ τοθ ύδραγω γειου διά τό πόιισμα των κή πων καί των άμπβλιων. Δέν έφαρμόζεται λοιπόν; Καί δόν θα ήΐο δυνατόν νά επιδιωχθή ή αυστηρά έψαρμογή της; Ή μεΐς φρονοθμεν Οτι ή απόφα σις ειμπορεί νά εφαρμοσθή. ΚαΙ πρέπει νά έπιοιωιβϊΐ τοθ το όπωσοήηοτε. Διότι ή πόλις μας (έν Εχει οϋΐε καί εφέτος ουσχυχως άρκετό νερό καί θα ύτιοΦερη άπό λιιψυδρΐαν. Ι*
  π
  ι **
  η
  Γ*
  ■*
  9
  |κοΐΝΩπΐκη|
  ΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ
  ί
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ιΘΓοτ-
  οος Ενωσις καλλιτέχνην "Αννα
  ΧριοτοφορΙδου).— Σήμερον Τετάρ.
  τη» ώρα 10 μ. μ. πανηγυρική ττρώ·
  τη μέ τόν πασίγνωστον πεουσινόν
  πανελλήνιον, άνευ προηγ·υμένου
  θεατρικόν θρίαμβον: Δημήτρη Μπό
  γρη <ή Καινούργια Ζωή» δραματι κή κωμωδία είς 4 πράξεις. *** Σ1ΝΕ ΜΙΜΩΑ. Σήμερον τό πρωτότυπο 6ργβ «ό Δήμιος» μΕ των γνωστόν είς βλους καλλιτέχνην Ρισαρ Μτταρτελεμές. Έκτός προ- γράμματος Ζουρνάλ. *** ΠΑΛΛΑΣ —Σήμερον τό περιττε- τετώδες Εργον «ή Σφαγήν. *** ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΘΙΑΣΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΛΛΙΤΕΧΝΑΝ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΩΡΑ 10 ΑΙ. ΑΙ. ΚΑΝΗΓΙΡΙΧΙΙ ΠΡΟΤΟ Μέ τόν πασίγνω¬ στον ιτερυσινδν πα¬ νελλήνιον, άνευ προ ηγουμένου θεατρικόν θρίαρβον.- ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΓΡΗ Δραμκτική είς 4 πρ«{ϊΐς ΠαιραικαλΐΤοθΐ πρός απο¬ φυγήν ί·δ προβλεπομέ¬ νου ουνωοτισμοΰ νκ 4- {«σφαλίσετΐ βπο τϊίς πρω ϊ«ς τάς θέαΕΐς αβς είς τ· ταμείον τ·δ θεατρον. Αριθ. η;ωτ. 6551. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ Ό Πρόιδρος τοθ ΕίϊιχιΟ Τ» μιίοιι Επαρχιακάς Όίοκοιΐζς ΝομοΟ Ρ<θ6μ>ηΓ.
  Διαχηρύττει 8τΐ,
  'ΚχτίσΊηαι είς ναεράν μειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν άνευ όρίκυ έχ·
  κτώοιως χαί συμφώνως κρός τβΰ(
  ϊρους τθν άντισιοίχων μελετβν
  ών δύνανται νκ λάδιοσιν γν&αιν οί
  ενδιαφΐΒΟμενοί πρι:σΐ(>χέμινοι πά
  ρα ι| Νίμαρχ'α Ρεθύμνης 11—
  12 κ. μ. χαθ' έχάσιην.
  1) Ή ουν ήψις τής οδοθ Πε
  ραματος—Μελιδονίου πριϋπολογι-
  σμ&Ο ίραχμβν εβδομήκοντα πίντι
  χιλιάίων (ίριθμ. 75 000. Έγγύ·
  τ,οΐς δραχμαΐ τιίντε χιλιάδες (5
  000) την 3ψ ']?ιιν(ου ημέραν Πίμ
  «την.
  2) Τιχνιχά τινά Ιργα τί}; όϊοθ
  'Αργυρουπέλεως —Μυριοχιφέλων.
  ΠριϋπολογισμοΟ δραχμβν τριάνον
  τα πέντι χιλιάδων (χριθ. 35 000)
  Εγγύησις δραχμαΐ δύο χιλιάδ»
  (2 000) την 3ψ ΊβιινΙου ημέραν
  ϋέμπιψ.
  3) Τεχνιχά τίνα Ι?γα ττ}ς δϊοθ
  Νκθχο— Καρΐς — Γουλεδιανβν,
  πρτϋτιολογισμίθ δραχμβν ό/ϊοή·
  κοντκ χιλιάδων (ϋριθ. 80 000).
  'Κγγύ-ατς δραχμαΐ 2ξ χιλιάδ·;
  (6.000) την 5ην Ί;υν[ίυ ημέραν
  Σάββατον
  "Απασαι αί δημοπρι; α'αι θά δι
  ιξαχΜβοι ■!{ τβ γροφιϊον «Ο Νο·
  μομηχανιχ&Ο Ρεθύμνης χατβ τάς
  αναπίρ» ήιιίρας χαί ώ;αν 11 π.
  μ. διχΐοί ΕΙ ιΕοΙ έργολάβοι Ιχον
  «ς πτυχίον δι' Ιργα οίαποιΐχς.
  Ό Νομάρχας Ρ·θ6μν-ς
  Πρίεδρος «ο Ε.ΤΕ.Ο Ρ.
  Κ Κρεββατάς
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΛΙ είς την οδόν
  Σμύρνης 2 δωμάτια μετα ί) ανευ
  ΐλν. Πληροφορίαι παρ' ήμϋν.
  ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ Π Ο Λ Ε Μ ΟΙ
  ΤοβΠρββκέρ Μιριμε,
  246^
  Ό χιιροθργος εξήτασε
  τό άριστιρό χίρι χι' ι[«ι: «Τιπ
  τ**ιο πΓβγμ^!» 03τε?α ίρχιοι νά
  «ξειίζη τί 64θος τής άλλης πλη-
  γή;, πράμμα πίύ Ιχκνε τον πλη
  γωΐιένο νά κάνη τρομερεύς μορφα
  ομού;. Με τό διξί τού μπ;£τ3< Ισπρωξε, άρχε* δυνατΛ μαλιοτα τό χ*Όι Τί Ο χιιραδργευ. —Μά την ά) ή9ειο! μή προχβ» ρτ]τι περισσίτ«ρο διοβολογιατιί Βλίπω οφ ϊψη σας π§>ς Βλ
  τιλιίαΐααν.
  —Εΰ>ιν*) μοί», χαθώς βλέπιτι
  φοβαθμαι πολυ νά μή τρόηησι
  πρβτα ή σφαΐρκ τόν λοξέν μθ>
  τιθ δπιγαοτρίου χαί
  τας πρός τα έπάνο νά μή
  αιή οπηνδυλιχή στήλη π; υ
  λέμι χι' έλληνιχά ράχη.
  π:υ μέ χάνει νά τό δποθέσω *ύτ
  είνε δτι τα πίδια οας είνε άδρο
  ν<5 χαί χροα. —Μιά τουφιχιά έκ τοθ συατά δην, χαί μιά οφαΐρα οτή απονδυ λιχή στ ηλ»! Νϊ πάρ' ή οργή γΐΛτρέ, αυτα φθανουν γιά νά ξα πεστι1λ?·υν Ινα φτ»χϊ Μή μέ βαοανίζιτε πιά αφ^στέ μ νά πιθάν» ήσ^χα. —"Οχι 6λ ζή3! Θ4 ζήση! άν χραξι α Μι^ζυ χυττάζοντας άνριι τί γιατρί, χι' έρπάζοντας τ μττ^άίσί τού δανατά. —Ν»Ε άκόμη μιά &ιο, Ι«ω χαί δυό, ι [π ι ψκχρά δ Μπϋΐζ^ρ,ΐγιατί Ιχιι δυναχή χρααι Ό Μιρζύ ξανάπΐσε οτά γίνατα τό χέρι τοθ λοχβγοΡ, χι' μ' Ι.» χείμαρρο άπό δα- χρυα τί γάντι πιύ τί οκίπβζε —Δυδ ώ;ις, ιΓπε πάλι 6 τόσο τα χαλύτιρο, φοβοΰμουν μή πως θά δπίφερα πιρισαίτιρο. —"Οχ<, ου:4 είνε άϊύνατι! νέχραξε ί Μερζύ μέ λυγμούς. Ζίρζ δέν θά πιθίνης* ί^ας άδιλφές ίέ μπορεΤ νά Τίεθίνη άπδ το χέρ τε Ο άδελφίθ τού. —"Ελα, χα6ησε ήϊκχοτ, χ»! μί μέ χουΊής. Κά6ί χίνημί ααα μέ χη>τι^ ΙκιΙ. Δέν δπεφέρ» χαί πό
  'ύ τώρα· χαλά θά ή !«ν νά βαστά
  ξη Ιτοι...
  Ό Μιρζύ καβροί χοντά ατό
  στρβμα μέ τί χιφαλι θϊηριγμένο
  οτά γίνατα *%1 χρυμμένο μέσα
  αί ά χέρια τού. *Ητιν άχ(νΐ]το(
  χαί σάν 6υθ:ομίνες αέ λήθαργο
  μονάχα, χκτϊ δΐαοιήματα, σπ«
  χηήΐιις έκαναν νά τ; έ
  • δλο τού τα οώμα, ο^ν ρίγη
  χαί 6ογγ-ττ4 έδγαιναν μέ
  δυοχολία άπό τό οιήθίς τού.
  Ό χιΐροθργες ιΐχε δέοιι μερι
  χούς ίπιίίσμευς μόν ο γιά νά στα
  ματήση τό οίμχ, χαί σ^ιύπιζε ιό
  ΐργβλιΓί τού μέ πολλή ψυχραι
  μία.
  —Σ&ί συμβουλεΰ» νά προετοι
  μβοΒήτ», ιίαε' &' θέλετκ Ινα πά
  ατοροτ, Ιχουμΐ ίφθονους έδ©, ί
  θά α&( οτιιλίϋν Ινα. Ευα προ έ
  λίγου ϊ>λ χβλίγιρο πού αίχμκλή
  ποαν οί ίνδρις μας. ΌρΓοτε, νά
  τες κίξςμβλογε1 έχιΐ χάτ» ο υιώ1
  τόν ηαπιστ,ή άξιωμαΐιχό πού πι-
  θαίνει.
  —"Ας μιθ δώοουν νά κια», ι Επι
  δ λοχαγίς.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΚΰΡΙΪΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΠΑΣ
  Τό ΤαμιΤον Έλαιοπαραγ»ντ}ς
  Ν. Ήραχλΐΐου προ>ηρίσσει φανι
  ρίν μ*ιο!οτιχίν διαγ»νιαμδν ΐ)
  27 ΐ[ έχοντες μήνις Μ ΐου ημέραν
  Πίμπιην χαϊ ω;αν 10 π. μ. είς
  τα γρ»φ·1α ο&τεθ χε!μ*νκ ίπί ττ]ς
  δ*56θ 25 Αδγείσΐδυ διά την προ
  μήθιιαν 6ν χατνθι δ?ι»6ν.
  1) 100 χιλιόγραμμα φθοριεύχου
  άμμωνίου.
  2) 150 χιλ. δγΓίϊς άμμωνίας.
  3) 150 χιλ. νιτριχοθ ίμμωνΐοκ.
  Οί δροι συγγρα«ΐ)ς δποχριώσι
  ών εισίν χατατεθειμίνοι ιίς τα
  τι Ο ΤαμιΙοο.
  (Έκ «Ο ΓρανιΕοι)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάορατα.
  Νίοι μοδέρνοι
  τ«ομ·(.
  ΑΙ τιμα{
  α|
  «ΒΕΔΙΣΙΛΙ
  ΤΕΤΑΡΤΗ |9 ΜΑΊΌΥ
  ΣΙΛΟΥΕΤΤΕΣ
  —Έχόρτσσε τό μάτι μου αττό σι
  λουέττες, μοθ Ελεγεν Ενας δοτι
  επανελθών έξ Αθηνών συμπολΐ·
  της.
  Πράγματι ή πρωτεύουσο, ώς κο
  σμόττολις βλλως τε, είνε μοναδική
  είς την επίδειξιν καΐ των.., βιτοινων
  αότΛν. Σ'λουέττες παντός εϊδους.
  Γυναΐκες τταντος χρώματος, καν-
  τος χαραι τήρΓ ς, ττάοης ώμορφο-.
  Ξανθές, μελαγχοοινές, ξανθομελί /
  χροινες, κςχκιν,μάλλεΓ, δσττρίς
  σταράτες. βαθύχρωμες, «άκσζοθ»
  δττως τας ό/ομάζουν οί ΓαλΧοι—
  σοκολατένιες, μαϋρες. ΚαΙ δλες μέ
  την πρόσφατον, μοντέρναν γραμ¬
  μήν τής τουσλέττας, δτιως καΐ την
  πολύ παλαιάν: Σχέδια και έμφσ.
  νΐσεις καΐ μορφαΐ είς ποικιλΐαν
  πρωτοΐυπίας καΐ,,. άναχρονισμοθ.
  —Φρεοκάδο καΐ φινέτσα παντοθ
  έπίμεινεν ό έπαρχιώτης κου άντ(·
  κρυσε ΰστερα άπό χοόνια την πρω
  τεύβυσαν αυτήν φαντσσμαγορΐαν
  μέσα είς τα δλλσ «πρωτεύοντα»
  τής πρωτευοόσης.
  Ασφαλώς δμως δέν έξίφραζε
  παρα μόνον τό θάμβος τού κσΐ
  την.,.. Ελλειψιν ψυχραιμΐσς. Διότι
  καΐ έδω έπίρχεται άκάθεκτος ή
  λογική. Διο να χωρΓστι τα πρόβα
  τα άπό το έρΐφια, την άληθινήν ώ-
  μορφΐάν άπό την έπΐπλαστον, την
  ζωγραφικΐίν τοθ Φιγουρινιοΰ πού
  εξαίρει κοΐ διατονίζει τα χαρσκτη
  ριστικά τής νεότητος, άτΐό τό ά-
  πλοθν μπογιΛτισμα τής γυναικεΐας
  άσχημΓας κοΐ μόλιστα τής πολύ
  προχορίΐμένης.
  — Αύτές οί σιλουέττες σος κατα
  στρέφουν ίξ ολοκλήρου την κλοσ-
  σικήν άτιλότητα των "Αθηνά ικών
  δρόμον, ύπεστήριζεν άλλοτε £νας
  ΆΘηναϊος.
  Ό βνθρωττος ή'ο μάλλον μισο
  νονης. Ώστόσο 8έν 6; εγεν καΐ έξ
  ολοκλήρου ψέμματα. "Από την κομ
  ψήν "Αφροδίτην τής έποχής 6ως
  την Άφροδίτην τής Μήλου καϊ
  την «μαύρην 'Αφροδίτην» οί όποΓαι
  άνευρΐσκονται πσντοθ, ύπάρχεικαΐ
  ή.... άπροοδιόριοτος. "Η τελευταία
  ουνήβως Θεαται 6χι μόνον παρα
  τό Πανεπιοτήμιον κοΐ την Άκοδη
  μίαν άλλο καϊ παρο την "Ακροπο¬
  λιν. ΕΤνε ή άσχημΐα ττροοωποποιη
  μένη πού έπιμένει έν τούτοις να
  γεύεται τα Λγαθά τής νεότητος
  καϊ ώρσιότητος. ΆναζητεΓ τοθς
  έφήβςυς εί όττο'Όι αντ Ι ολίγων μό
  νων χιλιοδράχμων, είναι ιτρόθυμοι
  να μετοβλη6ο0ν είς άξιοθρηνήτους'
  «ζιγκολώ».
  ο Άλλοί
  —ΠκρΙΐργος φοχ·λ·γΙα σκύλ
  λου.
  Τα χε'λη μι&; ώ?χΕας γυναιχ&ς
  φαίνιται Βτΐ ακανδκλίζοιιν... άχίμΐ)
  χαί ττδ; αχόλλους. Α6;ο «υλίχι-
  στον άχοδειχνύκ, Ινΐ, λιιηςο&ν Ι-
  πΐοίδιον, τοθ όποΕοιι τ,δν ίκ(λογον
  ίτ :ίλεσι μ!» δ'χη είς τό ΠχρΕοΐ.
  ίί'τ χαλλιτίννΐς τοθ ίσμαχος, ή
  δΐοκοιν'ς Είρή··- Ζ:υγκλέ ιΐχε
  ην φτλτ,ν την διοκοινΕδα
  ε, χίτοχονέιβς ώραΐαιι οκύλ-
  δ δκΆος εΓχΐ χάαψ νόηίΐν,
  » ίέν τοθ ήτο δυνατόν νά ά«ε·
  νβη* τΐν φιλίαν τ αν δύο νΐανίδιον
  Ήτο ζΐ)λό ηιος. Μίαν ημέραν λαι
  πον δ σ«ύλλος ώ;μ^σιν εναντίον
  τής χκλλιιέχνιδος χά Ι την ίδάγ
  χαβϊν είς τΊ χιίλη, άπδ «ά δποΐ
  τ φ!λ~ν της 20 χ
  λιάδις φράγκα ώ; α
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΐί»
  ΒίίΙΑΙίίί
  —'£ρρ(φ9η βίιΐε) χον πόργον
  'Αϊφβλ.
  Μία νιαρά Πχρισινή
  γρίφος τ,δ :βχτίνηα« δι* αίαθημχτι
  χους λίγους προχθές ριφθεΓσ* άπ
  τλν ιχδογον τοθ "Αΐφιλ έξ Οψ'υ
  175 ιέ'ρων. Φυοιχά εφονεύθη ί-
  πΐ τδπαυ, άλλ' ού ", δέ'
  !τι δ τρδπος ού τίς *%ς οδΐο-
  χτονίας είναι πάντοτε άλανβΐστβς
  Άπό τδ Πιον υψ)ς χαί έχ ττ}ς
  ο&ιής θίσιως ιίχι ηέοει προ τι
  νος χαί μία 2λλ— απαγοψευμέν
  διά νά ευρεθή μιτ' ·ίγα διυτιρδ
  λιπτα... α&χ χαί άδλαδής είς τδ
  Ιδαφβς: τα φ^ρέματά της ιίκα
  αχημχτίσει 1*χ ιίδος άλεξιπΐώ
  τού.
  ΕΝΟΙΚΪΪζΪταΓ ή γνωοχτ) ~ιιε
  γάχη ιίχία την χληοονόμων Έμ
  μανουήλ Λογιάδου δΐΗΤ)γίρου, χΐι
  μένη ι!< την δδδν Ζνγράφοιι (ί π ι όθεν Τριών Εομ^ρη^) ίιώροφος, ήλΐχτοοφώτιστβς, μέ μεγάλον χή πον, ύδρευσιν, ίύβ ιίοδδους χλπ. Διά πληροφορίας ιίς τδν χ. Γεώίγιον χχί ΙΐΓδΐδρον τοθ ΕΪΔΙΛΙΕΡΟΤΣΑ ΕΗΟΟΙΗΗΙΙΣ Τό Παντονωλιΐόν τόΒ Ιωάννου Πιρτόΐλάκη καθιστσ γνειστόν είς «ήν αξιότιμον καϊ «ολυ- •λΐΐθΐ) (ΐελατείαν τού δτι «αρβλαβεν Αλαιό- λαδον γνήσιον άκλικτ^ς «οιότητος Ακ τοθ μμ- |9(ου Μαλλβν Ίιραβίτρας, τό όκοΐον θά «<*λΒ ά«5 σήμΐρον, κονδρικΑς καϊ λιανικώς ·1ς τι¬ μάς ασυναγωνίστους. Έαίαης γν«στο«οιοΟμ«ν τό κοινόν δτι ·ιά νόμου α«αγορΐύ«ται ·1ς τό άν» Καταστήμα ( ■ώλ^σις σνοριλαίου. ( Έκ τοθ Καταστήματος) ■■■■■■■■■■■■■■■■ι ■ ■Β Ι Ι ΚΙΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΝΛΞΟΥ Ώς βίβικός άναλαμβάνω έτΐ έγγυήσει διά λο- γσρισσμόν τρίτον αγοράν καί συσκευήν νωπων κ(· τρών άνω περιφερειών καΡώς καί πώλησιν αύ· τ©ν είς τό εξωτερικόν. Γράψατβ: Κατάσιημα ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΝ. Πανεπιστημίου 16 ΑΘΗΝΑΙ Διά Κον Α. Β. ■■■■■■■■■ι Γ"" ■■■■■■■, Ι Ι 115ο ν Χϊδνι» τώ3ί δ λ-χας αίαθ» νόταν ττώς ή:αν μ λ(, χωοΐς νά ξέβιο ά«> π Ο ή
  χία έιή'αζι. Χίόνι» τάρ< δεν δκαχουος, έληίζοντας χαλ^ιτέ ρους χ«Γρ:υ;, η θρησκευτικόν εδλάδια τοδς φ$ ρους τού χαί. χάν?ντας οήτως τίς άΥγαριΙΊς π:υ τοθ επί βχλλι τό χρύχο', ή ίΐ αφεντάδες «α. 'Αλλέ 5» τίσο ακληρδτερΐ] αίβθχνδταν χατχπίεβ' χαί τόθ3 πειιοσότΐρο ο! φίροι άπομυζοθοαν τί αΙι£ τού Μίσα ατί)-» πλούαιχ Γαλλία οί α τββολβνις ήί»ν ιϋΐιαι, οί χω?ιχο ί[<αν έξχθλιωθ) άπδ τή φτώχιι έ«άν» σφ πιδ γίνιμ») γί}, τδ ψ αί ίΧΐΐπι μίσκαΊ τία» πλούιη Βίβαια νάιοιος Ιρΐαιγε Γιά V: ττι,νοθν οί μέν, θϋ είιτ{ γ ώς ο 2λλο; Ιΐρωγαν π·ρισα5τερο άπα δ,τ Ιπριπι. Γίά νά σχύβιυν ιΕ μέν χ τ« άπό άίάβταχπς θΐ ε(πς δτι δΧλο χ ^ οθξ π«ρχ πολλά διχϊΐώμαί». σιγά τ} δπό<ω?η άνηαυχία 5;χισι νά φ^ισώνεταΐ. Ή αιτιχή τάξις, τής δτοίνς τα αάιιοι εί^αν ανοίξη δ ΒΐλταΙροί, δ Νοιισσώ, χ νά κρίνη μονάχη της, νά έκιχρτ«η νά διαβάζη, νά γρϊφ- χαΐ νά δ γανώνετϋί. Κάθι τδιο μιά άβτρα πή σ-δν δρίζοντα έπρομηνο3σε τή μιγάλΐ] χαταιγίδα — πιιναομένο χωριχοΐ ϊιήίΠϊζαν τίς άπίθήχι των άρχδντων χ' έφο6έ?ιζαν τού δί. Μιά άπίρανχι; δυ ?ρ Ιβίραΐνε, αίν μχθρο ού) νιφο, δλτ) τή χώρα. Κ*1 νά πεϋ, ή μ:ά μ«χά τήνάΊ λ η, δυδ φ:6ιρές άκοαηις ίσχ'3* τίν ούρανδ χ' Ι5ιιξ*ν ο-ό λ» την χατάοταοι Βπως ήΐαν: άπδ τή μι* μιριά ή χοθ πιριδιοαίου' άπδ την &\η ι αί άποχαλύψιις τοθ Καλόν, τοθ δπουογοθ των Οί<ονομινια' ιίχε δ:ώξη ή αΰλτ>, γιά τδ Ιλλιιμ
  μ?. Γιά πρώτΐ) φιρά δ χίσμ»ς έ
  μίθαπ, μέ ίμκλίχτοας άριθαδύ,-
  αύ'ό που τόσον χαιοδ που Ιμιν
  χρκρρί. Μίο» οέ ϊώϊικ* χοδνια δα
  σιλιΐος τοθ Δ?υδο6ίχου 16 ιυ> τ
  χράτος ιίχι δανεΐσθ&ένάμιοιι οχ
  δόν δισιχατομμΰρια. Εχλώμιαο»
  δλοι μδλις 5<οκσιν χον άπΐοτει τον άριθμδ. Ένάμισυ ίιοεχατομ μύ?ιο—?έ τί έοπχταλήθτ] χαί άκ ηοίου',! Ή δΐχη τβθ πιριδιραίο έδωκε την άπάντηαι: ίίπεινααμί νοι πβύ έδοδλιυαν δώίιχ* χαί δ χατέοιρις ώ;ις σάν οχλάβοι γιά λίγες ΙΊίάοΐς Ιμκθαν άπδ τή δι χη αυτή κώς οέ ωρισμένους *ύ χλοι/ς δαμάντιαΐένίς χά!, ήμ(αΐοι έ^ατομμυρίου πρβσιφέροντο ώς έ ρωτιχά ένθύμιοΐι δα οί ά>θρωπο
  αύϊ&ί άγδραζαν πύργου; γιά δέκΐ
  χαί ιΐχοοιν έβκτομμΰρια. ίνφ δ
  λτιές ΖΪ4 ιΐχι ψ»μ(. Κ' έπιιδή
  ϊλος δ λαδς ήξιρι τώ; δ βιαι
  β τύπος ιίχα^δμου μτχροα
  οτοθ, ίεν Ιφταιγι δ 6οα γι« μιί
  άλ πιϋ έχαταντοθοι μυθ:
  ρηή τδ >0^α τής άγανα
  χτήοιω; έξιχΰ9η εναντίον τής &
  οω ής χαί έπιπδλαιης Αοΐτριαχτ)-
  δπως την παρουσίαζαν οί λ'διλλοι
  Βρεθή νι τώρα δ υκιύβιινος γιά
  τό δημίσιο χρίος.
  (συνεχΐζεται)
  «■■■■■■■■■■■■■■■-■■»—-
  Ι
  Διαθέτει άπό σήμερον είς την κατανάλωσιν πρός (Ιβαχμας 3
  κατ» ό>«άν λιανικώς μίγμα .& ΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ καί ΚΛΑ1Ο-
  ΛΑΔΟΥ (85 ) 15 ο)ο) έξευγενιβμένο» κ*1 φιλτραρισμένου.
  ΕΓΓΥΑΤΑΙ
  ^ Έν πάβη εύθύνη δτι τό μίγμα τούτο είναι ανώτερον δχι μόνον
  από απόψεως θρεπτικής καϊ ύγϊεινή ίλλά καί άπό απόψεως ΓΕΥ¬
  ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ τοθ έλαιολάδου καί τής πλέον έκλεκτής
  άκόμη ποιότητος.
  ΔΙΕ ΥΚΡΙΝΙΖΕΙ
  "Οτι-ιό Α Ι»ΑΧΙ-ΙΤΑΑ ΙΟΝ ουδεμίαν σχέσιν Ιχει μέ τα έν
  τή άγορά μβς κατωτέρων ποιοτήτων σπορέλαια οίον ήλιέλαια
  κ.τ.λ. κοιΐ ΣΥΝΙΣΤΑ είς τούς καταναλωτάς νά άπαιτοΰν νά
  βλέπουν είς τα δοχεία άπό τα οποίαι «γοράςουν τό λάβι τους τόν
  χαρακτηρισμό «νμίγμα «ραχιοελαίου καί έλαιολάδου» καί τό σήμ.*
  αΤάλως» διά νά μάς ϊχουν ύπευθύνους αν τυχόν τό προΐόν μας
  βέν είναι ά«ό πάσης πλευράς ανώτερον όχι μόνον των οπορελαί·
  ών άλλά καί αυτού τοθ έκλεκτού έλαιολά*5ου.
  Διά πάσαν πληροφορίαν τηλεφωνήβατε:
  Ραφινερί» «Τάλως»
  β.88 )
  Κ.8Ο )

  (Πρατήριον
  IV.
  Παρασύρη)
  (Πρατήριον χ Πλά)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έαανήλθον χθές έξ
  "Αθηνών οί < κ. Σταθρος Λογιά. Βης όδοντΐατρος, ^Κ. Κο<κιν4κης δικηγόρος καί Μβλέτης Κοκκινα· κπΰ —ΈτιανΓΪλθον έπΐσης ποοχθές έξ Αθηνών ό κ. Δικραν Σαβαλαν τρα πεζιτικός καί ή 8νΙς Τζούλια Κλει. νάκη. θ ΑΝ ΑΤΟΙ.—Απέθανε καί έκη. δευθη χθές έν συρροή πολλοθ κ6>
  ομού είς Βενεράτο Μαλεβυζίου ό
  έκεϊσε καταγόμενος δημοδιδΛοκα.
  λος Ιωάννης Ξενάκης διακριθεΐς
  διά την εύ3όκιμον δρασιν τού καί
  τάς άρετάς τού ώς πολΐτου, Είς
  τούς οίχείους τού άπευθΰνομεν
  συλλυπητήοια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— θεωρώ ίκι
  τακτικήν υποχρέωσιν Οπως καί δή
  μοσΐσ εύχαριστήσω τόν διακεκριμέ
  νόν Ιατοόν τίίς ττόλεώς μας Κωνσ.
  Γ. Κουβΐδην Οστις δέν έφεΐσθη ·ύ·
  δενός κόπου πρός καταπολέμησιν
  τής ανευμονΕας έξ ής έκινδύνευσα
  Ό ευχαριστών
  Λ. Χαρωνίτης
  *♦♦
  Γύοω στήν πόλιμας.
  Τό καλόκαΐρι άρχίζει πλέον να
  γίνεται πραγματικότης έπ' άγαβώ
  των Θαυμαστών τού.
  —Έννοεΐται δτι ύπσρχουν καί
  έδω οί δυσαρεστημένοι, άφοθ τοπι.
  κως τουλάχιστον τώ καλοκαΓρι δια
  κρίνεται καί δια τα.,,. δυσΛρεοτά
  τού.
  —Όπως είνε λ, χ. ή οπουλος
  καί διαπερασιικη πάντοτε, βραδύνη
  ψυχρίτσα.
  —ΧΡές ημέραν κρβωφαγΐσς ή ά.
  γορά μας παρουσΐαζε κίνησιν κά·
  πως μεγαλυτέραν άπό την συνήθη,
  —Δέν ελειηον πάντως καί οί ά.
  κρεωφάγοι οί 6ηοΓ·ι έστάθμευον
  μόνον πρό των χορταρικων καί λα·
  χανικών.
  —'ΑποφεΟ (Όντες καθ! πειρασμόν
  έκ τής πλευρας των κρεοπωλείων
  βπου συν τοΓς δλλος προσεφβρετο
  κοΐ έκτακτον όμολογουμένως μο-
  σχαράκι τοθ γάλακτος.
  —Τό σχολικόν 6τος Θά τελειώση
  άργότερα άπω άλλοτε εάν κρίνα
  μέν τα πράγματα άπό είδικήν εγ¬
  κύκλιον τοθ ύπουργεΐου τής Παι
  δείας.
  —ΟΙ μαθηταί όπωσοήποτε διατε.
  λοθν άπό τώρα είς..., άνήσυχον
  κατάστασιν.
  —'ΕπικρατοΟν μ' Ινα λόγο αό
  την την έποχή μεταξΰ των τα στβ
  ρεότυτΐα «κτυποκάρδια» τα όπβϊα
  φυσικά σχετίζονται μέ τα γνωστά
  νούμερα καί τάς πιθανάς έξισώ
  σεις τής βαθμολογίας των,
  —Έν τω μεταξύ οί παλαιότεοοι,
  νού είνε τώρα,,.. Μαθηταί οτά άνα
  πβπταμένο σχολειό τής ζωΓ|ς, νο
  σταλγοθν καί την έκοχή αυτή των
  •μικρών» μαθητικων έτΛν.
  —Είς ϊούς ϋπαιθρΐους π«ητάς
  προσετέθησαν τελευταίως είς εύρεΓ
  αν ά κ τίνα οί πωληταΐ είδικώς αύ·
  γών.
  —Αξιοσημείωτον εΤνε Οτι τα αό
  γά αύτά φρέσκα ττάντοτε, πωλοθν
  ται πολύ κάτω τοθ προηγουμβ
  νού... τιμαρΙΘμου των.
  —"Ωστε νά Αγοράζωνται άπό
  την φτωχολογιά.
  —Τό κθμα των αύτοκτονιών ήρ
  χισε τελευταίως τα έπεκτεΐνεται
  καί είς την περιοχήν μας,
  —ΕΤνε ομάς μέσα είς ιήν ίπο«
  χή τού καί γι' αύτό δέν πρεπει ν*
  μδς έκπλήττη,
  —Μολονότι κάποτε εΤνε Ικανόν
  νά μάς λυπϋ διά τάς ττεριέργους
  ψυχώσεις μερικων συνανθρώπων
  μας.
  — Ή Θερμοκρασία άνεβαίνει, ά
  νεβαίνοον δμως ταυτοχρόνως καί
  τα καλοκαιρινό: εΐδη, λόγω ύπερτι
  μήσεως αυτών είς τΛς πηγάς των.
  —"Ετσι ή κατανάλωσις των ύστε
  ρεΐ.... Συγκεκριμένως μΊτλιστα εΤ·
  ναι άκόμη έλάχιστοι οί φέροντες
  ψαθακια.
  —Αντιθέτως £χουν κάποιαν πέ
  ραοιν εφέτος αξίαν σημειώσεως οί
  παλαιές «κασκεςκ αί οποίαι φημί
  ζονται ώς τό δροσερώτερο καλο
  κσιρινό καπέλλο.
  — Γά ύπαΐθρια κέντρα άρχίζουν
  νά κινοθνται ..
  — Ό κόσμος τα προτιμδ πλέον,
  δεδομένου δτι ή βασιλεΐα τοθ κλει
  στοθ χώρου δύει μετ* ολίγον όρι
  στικώς.
  —"Ετσι παίρνει ζωή^' καί τό σχ«
  τικόν (ξενύιτι μ έ τούς στωμΰλους
  πρό παντός εενύκτηδες,
  —Άπόψε άρχίζει τάς παραστά
  σεις τού είς τό θέατρον Που
  λακάκη ό τόσο καλάς ΘΙασος τής
  κ. "Αννης Χριστοφοριδου.
  —Τό παιζόμενον έξ Αλλου Εργον
  «Καινούργια ζωή» άπό τα ουνατώ
  τερα τοθ έκλεκτοθ ΘεατρικοΟ μας
  συγγραφέως ,κ. Μπόγρη, έγγυ*
  ται κάθε επιτυχίαν είς την πρΐμιε
  ραν τοθ Θιάσου τής κ, Χριστοφο
  ρΐδου.
  ο Ρέκορτερ
  ΔΙΟΡΘΩΣ1Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ£
  Τό δι* τοθ υπό χρονολογ'αν Ι
  Μοΐου 1937 προγράμματος πλβι
  οτηριασμοθ Ζαχαρίου Μαραγκ*κ«
  κατοΐκου "Ανω "Ασιτών κατά Έμμ.
  Κακουδάκη κατοΐκου Ηρακλείου
  δημοσιευθέντος *1ς τό ύπ' αριθμόν
  4560 φύλλον τής εφημερίδος β"Α
  νόρθωσις» ίκπλειστηριασθησόμβνον
  άκΐνητον, έκπλβιστη^ιαοθήυεται ού
  χΐ έξ ολοκλήρου άλ«ά κατά. τό 1)4
  ;ξ άδιανεμήτου,
  Ηράκλειον 17 Μοΐου 1937
  Ό πληρεξοοσιος βικηγόρος τοθ
  ίπισπεΰδοντος.
  Κ. Γ, Μαμκλάχης
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΟΑΝΝΟΥΜΑΑΑΓΑΡΑΗ
  Π«ρ« τον 'Αβαοτίι
  Α Ν Ο Ρθ Ο Σ Ι 2
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙΙΠ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 19
  Ο ΜοριήΧ ήθ»ν είς Δ.,.συνοββυόμενος υπο τι
  νος γερβντοκόρης, τής κυρΐας Βΐπτιστίνης. αδελφής
  τουχατΑδέκαι επ) νεωτέρας καί μ.βς θεραπαίνης,
  *μήλ.κος τής Βαπτιστΐνης. ονομαζομένης Δοξαοτης,
  καΐ ηη<·, άψοθ ύηήηξεν ύπηοέτοια τοθ πσνοσΐωτά τού βίηαερίου. Ιλαββγ τον βιπλοθν τίτλον βαλσμη. ιΐόλου της κυρΐας ΒϊπτιστΊνης, καί οίκονόυου τ βεοφιλΐας τού. ^ Ή κυρΐα ΒαπτιστΙνη ήτον ύψηΧή, ώ{ρ*, ίσ*υή· προστάτου χαρακτήρος·, ό [5»νικ6ς τόηος τής λέξβ ως άξιοσέβαίστθΓ, 6χι σΕβ^!*, διότι ίνα 6οθΠ τοθ χο τό επίθετον β(ς γυνοϊ<α φοτΐνβται βτι ποβπει νά είναι μήτηο. ΕΟαοοφος βέν υπήρξε ποτέ' 5λη της Α ζωη ώς μιά σ?ιοα θεαρίστων έργων, έπέχυσβν είς την μορφήν της λΕυκότητα τινΛ κσΐ φίγγος, οαΐΒ, δταν πλίον έγήρσσΒν, Λπέχτησβν 8,τι βόναταί τις νά όνομάση ώραιότητα τής άγαθότητος. Ό,τι έιιΐ τί)ς νεβτητός της ήτον ίσχνότης, κατέστη «ίς την ώ· θνμον ηλικίαν βισφάνβια, έξη"; καΙ Λ.ίβΚβπες τόν άγγελον. «Μάλλον ψονήν ί| τιαρθβνον. Την ένόμίζβς ώς ηλασμένην έκ σκιάς μόλΐς Εχουσαν όγΐγον σβ>-
  μα *ρό<; οιακρισιν τοθ φόλου τσότης της σοβς. Ύ- «όθεσβ 6Κ(γην Ολην περιεχούσας φδς. Μβνάλους οφθαλμούς ηάντοτε τσηεΐ' ωμένους' πρόφισιν δπως ^ιαμένει μΐά ψυχή άσώματος. *Η δέ κυρΐα Δοξαστή ή:ο μκρΛ τις νοαΐα, λβυ κή, παχεΤα, άεικίνητος·, ασχόλοφανής, άσθμαίνουσσ, άβιαλλβΐπτως· κρότον διότι βέν έ<άθητο ποτέ, καΐ δεύτερον διότι έπασχεν υπό άσθμστος. Όϊε^φΙβετο 6 Μυριήλ είς την ίί^ραν της έτιαρ χίας τού, καΙ ωδηγήθη είς την μητρόπολιν μβτά τον τιροβηχουσΛν τιμΐν, ήΛβον πρβτοι είς επίσκεψίν τού ό βήιαρχος καί 6 πρδεοροιτ, έπεσ<έΦθη β' Ι· «είτα καΙ ούτος πρ&τος τόν φρούραρχον χαΐ τάν νο¬ μάρχην, κατά τας τότε σύιθχρατορικβς βιατυπώ- σεις, ταττοόσχς τούς έπισκόηους άμέσως μετά τούς οκοστρατήγους. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ, 20 Τούτων γενομένων, ή πόλις έπερΐμβνε νά γνω· ρΐση τον επίσκοπον αυτής καί ϊίς τό έργον. Ό Μυριηλ καθίοταται θεοδώρητος οεαποτης. Ή μητρόπολις τής Δ... συνήπτετο μετά τοθ νο· οοκομβ(ου. Ή μητρόπολις οθτη ήτον εύρύ >α! ώραι·
  όν λιθό-ασ.ον οίκοδόμημσ, άληθΔς 8. σποτική κα-
  τοικία* βλα βΐχόν τι τό μεγαλοπρεπώς· τα βωμάτια
  τοθ έτιισκόπου, οί αίθουσα·, ο( θάλσμο', ή ού
  λή, πλατυτάιη καί μέ σ-τοάς τοξοειβΔς έστεγσσμέ-
  νας, ό μέ βένδρα ύπερήφανα κήΊιθΓ, τό εστιατόρι¬
  ον, βπιμήκης καΙ-ώρσ'α οΓθουσσ, άΦ' ή; εξήρχετο
  είς τόν κήπον, βΤχε ξβνίσει ποτϊ διαοήμοις έν τβ
  "στοο'α κληρικούς. *'
  Τό νοσοκομείον, έξ εναντίας-, ήτο στεντΊ «αί χά
  μηλή τις οίχία μέ μίαν μόνον όροφήν κοί εν κηπά-
  ριον. Τρείς ημέρας μβτά ιήν άφιξιν τού, έχεσκέφθη
  ό έπίσχοκος τό νοσοκομείον έπειτα βέ παρεκάλεσε
  τόν {φόρον νά κοπιάση μαζύ τού ϊως την μητρόπο-
  λιν. Έ<εϊ β/: —Κόριε εφορβ, τώ εΤπε πόσους άρρώστους ί* χετε ούτήν την ώραν; —-Δίσποτά μου έχομεν,,εΙκοα:έξ. —Να(· -ωόντι τ<5σους έμέτρησα ίΤ,πεν ό επί· σκοπος. —Αί κλΤναι δμως ύπέλοβεν 6 διευθυντήν είναι «ολύ πλησίον ή μ(α τής άλλης. —-Νιί, τό παρετήρησε. —Αί αίθουσαι ίπειτα είναι μάλλον Εωμάτια, & στε β«-σκόλως κυ*>οφορεϊ ό άήρ.
  —Μοί φαΐνεται.
  —Πρός τούτοις δέ έρχεται όλίγος η"νιος· ό κή"
  πος ιΐναι πολύ μινρός διά τούς υπό άναρρωσιν.
  —Αύτό κι' έ} ώ έστοχάσθην.
  —Έν καΐίώ έπιβημίας ο ΤΙ χαί εφέτος εχομεν
  τόν τθφον, πέρυσι είχομεν άλλην τινά ασθένειαν,
  ένίοτε ύπάρχουν εκατόν άσθενίΐς· καταντά νά μην
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Σελ. 21
  εΐξεύρωμεν, πώς νά τούς οΐκονομήσωμεν.
  _Τόν αυτόν στοχοσμόν εΐχα πρό μικροθ.
  —Άλλά τί νά γΐνρ, δέσποτά μου; είπεν ό ίΦο·
  ρος· χρεΐα ύπομονής.
  _·Η ουνομιλΐα οθτη εγίνετο είς τό εστιατόριον.
  Ό έπΐσκοπος έσιώπησβν όλΐγην ώραν, ίπίΐτα στρσ
  φεΐς αΓβνης πρός »όν έφορον τοθ νοσοχομβίου.
  —Κόρΐί τοθ είπεν, ϊως ιΐόσαι κλΐναι στοχόζβ-
  σθε νά χωροθν είς αυτήν έβω ιήν αίθουσαν ι Είς
  *τό εστιατόριον της θεοφΐλΐας σας; ήοώτησε μετά
  θαυμασμοθ ό εφορος.
  Ό έπΐσκοπος εβλεκεν ανω καΙ κάτω την οΓθου
  σαν ώς νά καταμέτρει αυτήν διά των ομμάτων καΙ
  νά 1<σμνεν ύπολογισμούς. —ΕΙκοσιπέντε κλΐνας θά τάς έϊώριι βίβαίως, .Τπεν λαλών χαθ' εαυτόν ύψώσας 6" ίπειτα την Φωνήν.—Άκοόσατε. »ύριβ εφορε. Εδ© ύπάρχβι ά^ Φεύκτως »άιοιον λάθος. Σίΐς ϊύρίσκεοθε εΐ,οσιίξ ΙλοΙ έντός πέντε ή εξ-δωματΐων, καΙ ήμβΤς έδω «Ι μεθα μόνον τριΤς. καΙ έχομεν τόπον βι έξήχοντα. ΠβρατηρεΤτε τό λάβος· σβ1ς λοιπόν νά ίχβτε είς τό Ιζ-ς την κατοικίαν μου κι' έ^ ώ την ίβι»ήν σας. Νά μοθ δώσετε τό σπίτι μου κοΐ ναλάβετε τό Ιδικόν σας, τό όπαον είναι τοθτο έδώ. Την ίκιοθσαν οί εΐκοσ έξ πτωχοί άσθβνεΤς ήσαν μετακομ σμένοι είς .ήν μητρόπολιν καί ό έπΐσχοπος κατέλυΐν είς τό νοσοκομείον......... Κατ' έκ«1 ην την εσπέραν, ό επΐσκοπος Δ. έπι- στοέΦος άπό τοθ συνήθους περιπάτου είς την πό¬ λιν, εκλϊίοθη ίντός τοθ θολάμου τού, δπου Ιμεινε πο)ύ άργά, ίργαζόμενος είς μέγα τι σύγγρσμα πε· ρΐ τον χρεών. όπερ αφήκε βυστυχβς άΤΕλές. Συν* λενεν έπιμβλβς *άν β,τι είπον οί Πατέρες καΙ Δι- δασκάλοι της Έκ*λησ1ας ·*1 τοθ σπουβαίου τούτου ^ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Οί κληρωτοί κλάσ. 1938 Ηρακλείου - Αασηδίου. Δυσνυχώς δέ πολλο[ τοιοθ τοι βακτηρΐοφοοεΐς κατόπιν τύ φού έξακολουβοθν επί" μήνας καΐ ε τη όλ*«ληρα νά ίξάγουν μ έ τάς κενώσβις καί τα οδρα των απειρίαν τυφικον βακτη- ριδίων. —Αί γυναΤκες, έν ώ σχετι¬ κώς πολύ σπανιώτερον των άνδρών προσβαλλονται άκό τύφον, είνε συνηθέστβρον βα κτηριοφορεΤς χρόνιαι δταν πά θουν άτ»ό το νόσημα (ηί 50 ο)·) τουλάχιστον) καΙ έπομέ- νως διασπεΐρουν έν άγνοία των τό μόλυσμα βίς τό περι- βάλλον των, ίφ'δσον βέν τη- ροθνται σύστηοοΐ δοοι καθα¬ ριότητος. Ή παρ—ήοησις ού τή εχει μεγάλην σπουοαΐότη τα σχετικώς πρός τό ζήτηαα της μολύνσκως των τροφον έφ' δσον ύπηοέτριαι καί μα· γε'ρισσαι Ι) καΙ οΐκοκυραΐ Ρέν προσέχουν είς την απόλυτον καί αυστηράν καθπριότητα των χειρών των πρΐν πιάσουν τρόφιμα. Άναψέοουν τα (α- τρικά πεοιοοικά δτι μία τοιαύ τη βακτηιιοφορεύς μαγεΐρισ· σα έν διασΐήματι δεκαετίας έμόλυνε έπτά οικογενείας καί Ιγινε, ϊίωρ'ς νά τό θίΧ^ καί νά τό ξέρη πρόξβνος 36 κρου σμάτων τόφου. —Όΐαν'πρδκειται νά προ· σλάβεται ύπηοέτριαν, καλόν ϊΤνβ νά έξκ-τάζετε αν £ταθΒ τελβυτσ'ως ή καί πρό πολλαίς τύφον καί 1 νά μή την δεχθή" τε είς τό σπίτι, ή τούλάγι στον νά φρσντΐσετε νά έξετα σθοθν μικροβιολογικώς τα κό πρανά της καί νά βεβαιωθή τβ βτι 8έν περιέχουν μικρόβια τύφου (5 ότι δβν είνε πάντοτε καί αναπόφευκτον), ή επί τέ λους, άνθελετβ νά την κρατή σετε,νά την άναγκάζετε ν* κα θαρΐζη τακτικάκαί έπιμελΐστα τα τα χέρισ τη; πρίν.πιάση δ,τι βήποτβ φαγώσιμον ή πόσιμον καί συγχρόνως νσ. προσβχετε χαλλΐτβρον ϊίς την σπολύμαν σιν τοθ άποχωρητηρίου. —Διά νά είσδύση είς τόν όρ γανιομόν τοθ άνθρώπου τό μι κρόβιον τοθ τύφου χσί νά τόν μολύνρ, πρέπει νά ίΰρεθή μέ σα είς τό πόσιμον νβρό καί είς τρόψιμα, βηλαδή χυρΐως βιά τοθ πεπτικοθ σωλήνος μο λύνεται ό δργανισμός. Ή διβ τοθ αέρος μεΐάδοσις είνε πό λύ σπανΐωτέρα, πολλοί μάλι στα καΙ βέν την παραίέ/οντσι κσΐ βιόλου· Εστω καί άν εισ ττνίύση τς μόρια κονιορτοθ μικροβιοφόρα μίσσ είς χώρον μολυσμένον. "Ω3τε ό σπου βαιότερος ή καί μόνος Φορεύς τοθ μικροβίου ό είσάγων αύ¬ τό είς τόν οργανισμόν είνε τό πόσιμον 03ωρ κατά προ- τον λόγον κσί κατά δεύτερον τί στίρεοτΐ τροφαί, «Ένβ'ηχον τά<ις επί τοίς έκατό, λέγει ό εΐνχώτβοον παντός άλλου ά σχοληθΐίς επί τοθ ζητήματος ούΐΌθ Γάλ>ος καθηγητής
  ΓθΐιαΓάβΙ, αί έπιβημίαι τοθ
  κοιλιακοθ τύΦου προέρχοντα'
  άπό τό νερί».
  (ουνεχΐζεται)
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητεϊτε άπό τόν τφομηθεοτήν σας
  μαρκαΣιΠΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο
  μαρκασ «αθηνα" δια λευκο
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί οίκονομικώτα-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  Ι
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤΑΣ
  Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ
  Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν
  είς την κατανάλωσιν, νέαν παραγωγήν ασβέστου
  τοθ έργοστσσΐου μας καύσεως διά πετρελαίου ΜΑ-
  ΖΟΥΤ, ό όποΓος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά
  σης άλλης προελεύσεως άπό απόψεως αποδόσεως
  είς χΟ£Όν χρωματισμοϋ κα( καθαριότητος. Δεχόμε
  θα δέ καί διά σοβαρούς καταναλωτάς την πληρω
  μην είς δγκον μετά την σβεσιν αΰτοθ. ΚαθωρΙσαμεν
  τιμάς προμηθείας κατ' οκάν ώς κατωτέρω:
  Απο 20—100 6κάδ«{ 84 λεκτϋν
  χ 100-300 » 75 »
  ■ 300 κκ ι αν« > 70 »
  Τ· συνήθει κκοένι οβ»σμ*νβϋ Αραχ. 12.—
  Τΐνΐχές » 7.—
  Μέ τό άνώ τιμολόγιον δύνανται οί ένδιαφερόμε
  νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιούσας ηοοόχΆ
  τας άπό τα κάτωθι πρατήρια της Έταιρίας:
  Μαυρβγΐάνη Μιχαίιλ έναντι Ε«σ«γγ«λίοις. Πεδιάδι
  τη Μιχοτήλ Ιναντι ηβλυκλινΐΝτ,ς ΉρακλΐΙβν. ΧονργιαδΑΐ
  κη ΓΐΗρνίο» Χιΐτάν Όγλβδ. Ν«νρβμιχ«λάΜη Γινργίβ»
  Κκινονρν» Πβρτκ. Εβη·τ«νάχη Μιχαίιλ ΔιρμιιζιοΐΜβι,
  Ζινάνη ΆντΝνΙβ» Εαινβόργια Πόρται.
  (Γραφείον Εταιρίαι Έναντι
  ΠΑΝΤΙ
  •Η
  V
  Μεραρχία Κρήτης ..
  χε προκήρυξιν χαλοθβα βηως προ
  σελβωσιν είς τα περιοδεύοντα
  Συμββύλι»:
  1) "Απαντες 'οί,έκ τΒν νβμών
  Ηρακλείου χαί Λασηθίου ύπαγό
  μενοι είς την κλίσιν 1938 ήτοι
  οί γεννηθέντες ή ΰπαχθενι-ες είς
  τό έ τος 1917 καΐ ανήκοντες είς
  τόν στρατόν τής ϊηράς η το-πολε
  μικόν ναυτικόν. 2) ^ μέχρι τής
  31 Δεκεμβριού 1936 άποχτήσαντΐς
  την Ελληνικήν ύηηκοότητα μετά
  την συμκλήρνσιν τού 21 ετους
  τής ήλιχίας των χαί Ιγγραφέντε«
  είς τα μητρ&α άρρεννν υπό 'έ
  τος νιννπσενς 19Γ4 μέχρι 1915
  συμηεριλνμβανομένου. 3) Οί έν
  άναβολϋ λονν σπουδ&ν ανεςαο
  τήτκς χλάσεΝς ών ή αναβάλη
  λήγει την 31 Δεκεμβριού 1937,
  χαί άνήχοντσς «Ις τόν στρατόν]
  τής ίπράς ή τό Πολεμικόν Ναυ'
  τιχον. 4) ΰίέν άναβολά λόγω,
  ίιπηρετοδντβς άδίλφβθ όνε{«ρτή
  τα>ς χλάσενς ών ή άναβολή λήγει
  «ήν 31 Δεκεμβριού χά Ι άνηκον
  τες είς τόν στρατόν τής £ηράς
  χαί'5) €1 ίν άναβολά λονν ΰγβί
  άς άνΐ{αρτήτως χλέσε»; ών ή άνα
  ββλή λήγει μεχρι 31 Δεχεμβρίου
  1937 χαι ανήκοντες είς τόν στρα
  τόν τής £ηράς.
  Τό πίρ'βδεδον Στρατολογιχόν
  Συμβούλιον θά ευρίσκεται την 1'
  Ιουλίου είς "Αγιον Βασθειον;
  Βιάννου. Ενώπιον οιύτοθ δέον
  νά παρουσίασθίσι πρός εξέτασιν
  οί στρατευαιμοι οί ραταγομενοι
  έκ των ΚοινοτήτΜν "Αν« χαί Κά·
  τι» Βιάννου, Άμυρά, Βαχον,
  Χονβρου, Αγ. Ββσιλϊίβυ, Κ4τ«
  Σύμη;. Καλαμίου. Κΐφκλοβρυοη;,
  Πεύχου χ»1 Συχολόγβυ.
  α χ«τβ:γομΐνοι στρκτΐΰβιμοι
  έκ τ&ν Κβινοτήτιιν Μ«λλ&ν, Χρι
  στοδ, Μύρτου, Νουρνιβν, Ρίζης
  χχ 1 Γδοχίων δέον νά καρουσι
  «·8&σιν βΐς Νονρνιές £νβκ βά
  βθρίσκβται το π«ριβΛ«0ον Συιιββύ
  λιον την 3 Ίουλίοι» Την 5 Ιδίου
  μηνός τό περιβδβδον Συυβούλιον
  θ« εΰρίσκΒται έν Ίβ(ί*πέτρα Ε¬
  νώπιον αύτβύ θά κΜρΧςναιασθ&σιν
  οί χκτβγόμβνοι έκ τών Κοινοτή
  τ«ν Ίερβικέτρας, *Ανκ);~ΜίΓ, Β*
  ϊνι«ϊ, Καλ«μ«ύχ»ς. ^Τί
  λέρων, 'Αγίου Ί«άνν«
  τραί, Κοττν Χωρίου.
  ηχ ΠαχεΙιχς "Λμμοι^
  μέχρι τής 8 τό Σ»; {.βυ
  βΰρΐσνετ»! είς Σητβίαν
  αν νά πρβσίλβουν πρός ^ί{ίτ
  οί χκταγέμινοι έκ των Κβινβτή
  των ΠαλαιβΟ Μιτάτου, Κβσιδονϊ
  ου, Σητείας, Άχλ*δ(ου, Χβμΐζί
  ου, ΤβυρλΜΤΠί. £ςράχ«ς, ΜυρσΙ
  νηί, Λάοτρβυ, Πισχβχβφβλβυ,
  Ρούσοτς 'Εχχλπσιάί, Σχοπής, Στβυ
  ρνμβνου, Πβλαιοχάατρβυ, Σητβί
  «(, "ΕξΜ Μουλιανών καΙ Νίσκ
  Μουλιανύν.
  Την 10 Ιουλίου τό περιοδιδον
  Συμββύλιον θά μεταβο είς Χοχν
  δρά, ίνβα θά ίμφχνισθνοιν οί
  χαταγέμενοΐ έκ των Κοινοτήτνν
  Σταυροχωρίευ, Ρουκάχβ(·, Άν.
  Στεφάνου. Κρυ&ν. 'θρβινοϋ, Πεώ
  χβυ Σητεία;, Χανίρά, Άγίας Τρι
  άίοί, 'Αρμέναιν, Ζήρου, Λιθιν&ν,
  Μέσα 'ΑπιδιοΟ, Παπαγιαννάδνν,
  Πβί Καρυβίο» κ«1 Ζ«
  τίί( 7
  υλιον β*
  ΐνθ« δβ
  —Ή "Ενωσις Κτηματι&ν Ή
  ρακλείου.
  Ώς γνωστόν κροχΒές Κυριακην
  εγίνοντο ?αί άρχαιρεσία» τής^Έ-
  νώσενς Κτημκτιβν Ηρακλείου
  μέλη δέ τού -ΐβιχητικβδ συμβου
  λ(ου αυτής έξβλέγησαν β{ χ, χ.
  "Αχρατος Ί?μμ. εμπβρος, 'Αρχα
  τζηχάχης Έμμ. άη. Συν)χη?, Βαρ
  χαράχης 'Τω μηχκνιχύ;, Οαλασσι
  ν«ς Μιχ. διχηγορος. Κκτεχάχης
  Γβώρ. Στρατηγόί, Κουλάτσης 'Α.
  βιβτέχνης Προεβρος Πβλυτ. Μα
  ραιχη$ Νικ. Ιατρός, Μελισσείδης
  Έμμ. διχηγβρο^, Μηκμκδαχης Ν.
  Ιμπορο;, Μπαρμπουνάχης Κορν.
  Ιμπορος, Παντβλάχη; Νικ. ϊμπο
  ρος. Σκορδύλης Αλέί, Συν)χης
  ά. Έλβγχταΐ εξελέγησαν οί χ.
  κ. Μηλιδάκης 'Η)4ν. Τρβτπτζικός
  χαΑ Πβπαΰάκης Έμμ. Ιμηβρβ;.
  Άριθμ. πρωτ. 6?61
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟϋΡΑΣΙΑΣ
  Ό Πρίεδρυς τοθ ΕϊίικοΟ Τα
  μιΕου Ίπα^χιαχής Όίοπο ί»( Ν?
  θ Ρεθύμνης
  Δικχτ}{.ύττΐί Βτι
  Έκτΐθιται ιίς μμσπκήν μειοβο
  τιχήν δημοπρασίαν μετά όρίου έχ
  πτώσεβς χά! συμφώνας πρός ττΰ;
  ίρους τί ν άντιατβίχϋχ μελετβν
  ώ* δύνανται νά λάβωσι γν&οιν ι Ε
  ίνδιαφερίμενοί ποοαερχίμενοι πά
  ρά τί Νομαρχία Ρεθύμνης 11—12
  π. μ. χαθ' εκάστην.
  1) Ή αρχιχή οχυ:ίατρ»οΐς ττ];
  Ιπαρχιαχής οδοθ Νηραχΐμου—
  ΧουμερΙου άπό χιλιόμετρον 1430
  -—3660, πρ· υιολογΐσμοθ δραχμ&ν
  εκατόν ίδίομήχοντα πίνχΐ χιλιά
  δών (ίριθμ. 175 000). Έγγύηακ;
  δραχμαΐ δχ ώχιλιάδις (ϊρ. 8.000)
  ην 7-ν Ί-,υνΙευ ^μϊραν ΔϊυτΙ-
  ραν.
  2) Ή άηοπερατβαΐς τβν τεχνι-
  χ&ν Ιργων τ^ς έιταρχ. όίοθ 'Αρδά
  χτβυ—ΚιασοΟ Καμπος προϋχολο
  γισμςθ Βραχμβν διαχοσίιον χιλιά
  ίων (*ριθ. 200.000). Εγγύησις
  δραχμοίί δχ ώ χιλιίδκ (ϊρ. 8.000)
  ν 9τ)ν Ίΐυνίου ημέραν Τιΐίρ-
  Αί ίημοπραοίαι θχ χ
  οιν ιίς τ6 γραφιΐβν τοθ Νομομη
  χανιχοθ Ρ»βΰμνΐ]ς χατα τάς ανω¬
  τέρα ημέρας χαΐ ώ^αν 10 η. μ.
  διχτοΐ Ιϊ ι ι; Ι έργολάίαι Ιχοντΐς
  πτυχίον δι' Ι&γα ίδοπβ ί.<ς. Ό Νομάρχας Ρεθύμνης Πρίιδρος τοθ Ε. Τ. Ε. Ο. Ρ. Κ. Κρεββατ&ς —Άναβτολη κβιν&ν. Κατόπιν άπβφάσΐως της αρμο¬ δίας παρά τώ υπουργϊίφ τής Δι- κ«ιοσύνη$ έπιτροπης άναστίλλ»· ται τό υπόλοιπον της ποινης δια· ζΐόριιν χαταδΐκυν μΐταξύ !.τ6ν δ· ποϊων χαΐ ο Κρής Ίν. £οαρκνά· Μης 'Επ'σης δι* άποφάσε»»ς τοϋ Συμββυλίου Χαρΐτων. χβρίζιτχι τό ύπβλοιΐτβν της ποινης τού έκ- τβπιομβϋ τοΰ Π. Κουρή χ«1 οΐρβν ται πάσαι αι! συνέπειαι χα> αί στ»
  ρηοεις τού Ίμ. Λ, Βαιτβτοινάχη.
  —Ή αποστόλη ίχθ«μ«τ«ν
  την νε«ργικην ίχθεοιν
  ρ τού χ Νομάρχου ώς Προ
  ίδρου της βΐκβίβς Τβπιχης Επι
  τροηής απεστάλη έπιίγονβατ ένχ»
  χλΐΓ$ πρός τοΰς κ. κ. Αημοδιδ*
  οκάλους τβθ ΚβμοΟ μ*$ χ«ί έΛβητ
  χιαχβύς αντιπρβσώπβυς της Πά
  νε>λην»υ Γεβιργιχής Έχβίσεΐίς
  'ΑΒηνών έχουσα ώς εξής πβρίπου:
  Πρός τού; χ. χ- Δημοδιδβσχ*·
  λους τής περιφερείας μας: «Δυστυ
  χδς παρβτηρήσαμεν ίτι πλβϊστοι
  Δημοδιδάοχαλοι τής πΕριφβρβΙας
  τοθ Νομοδ παρά τας πρώτας έγχυ
  χλίους διαταγάς τίν υπουργείων
  Γεωργίας χαΐ Παιδε(αις χαί ήμδν,
  ίέν έπβδΒΐξαν τον οφιιλόμινον
  ζήλον καί ενδιαφέρον διά την
  χαλυτέρβν επιτυχίαν «ής Α' Πά
  νβλλην ίου ΓεωργΐΗής 'ΕκΒέσβΜς
  "Αθηνών, ή όηοϊ* άνοίγει τάς πά
  λας της περί τό τίλος τρίχβντος
  μηνός. Τό τοιούτον δέν έπιθυμοΰ
  μέν νά άποδώσΝμβν είς βΰίενα
  άλλον λόγον παρά μόνον είς την
  μή πλήρη κ'κτανόηαιν τ&ν εΰερ
  γετιχ&ν ώφελβιβν χ·» Ι τοΰ έπιδΐΜ
  χομένου βχοπου της έκθέσενς τ«ύ
  τη;. ΎκενθυμΙζοντες την άπό 12
  Απριλίου έ. Ι. έγχύκλιόν μας
  αξιούμεν όπως άπροφααίατως άπο
  στείλητε μέχρι τής ερχομένης
  Παρασχαυής 21ης τρέχ. μηνός το
  βραδύτερον είς την ίνταίθα Γε
  ωργιχήν Υπηρεσίαν Λαντός εΐ·
  δούς γε»)ργιχχ έχθέματα τής Κοι
  νότητος σα?, καταβάλλοντες πρός
  τουτο πάσαν δυνατήν προοπάθει
  αν, μή όντες διατεθειμενοι ούδε
  μίαν δικαιολογίαν νά άναγνωρί
  σωμεν Πάσαν επ Ι τού προχειμέ
  νο» όλιγωρίαν αας θέλομεν έλίγ·
  (εί αύστηρβτατα».
  —Ίερβ πανήγυρις.
  Την 21 ην τρέχοντος ίορτάζει ·
  φερώννμος ναός τού 'Αγ. Κων)
  οταντίνουΝεχροταφείβυ χαΐ θέλει
  τελεαβθ άρχιερατιχή λειτουργίκ
  μετ' άρτοκλββία;, Παραχαλοϋν
  ται δίεν οί φΐλεορτοι χριατιανοΙ
  οπαις προσέλθΝσι είς την Ιεράν
  ταύτην πανήγυριν χάΙ λαβνσι
  την εύλογίαν τοΰ ®εο& χά Ι την
  χάριν των ΆγΙνν Κωναταντίνου.
  χαΐ Έλίνηί.
  Έν Ηρακλείω τή 17)5)1937
  (Έκ τού γρβφείου τής Ένορι
  αχής Έπιτροπή;)
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■ΗΙΙΙΒΒΜ
  Ι ΗΕΑΠΟΑΕαΐΙ
  ΕΙΑΙΡίΙΙΚΙ ΙΟΣΙΜΑ ΙΕΡΑΙ
  Ι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΒΙΑΔΟΥ ^ |
  Φέρομεν είς γνώσιν των καταναλωτων οί όποΐοι 9
  πέρυσι έχρησιμοποΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη- ■
  τον πάγον γλυχον πτσΐμων υδάτων Νεαπόλίως 1
  δτι ηΌχισεν ή λβιτουργΐα «Ο έ?© πρατηρΐου πωλή· 5
  σεως ιίς ι ήν όβόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια- ■
  τορ'ου «Διόνυσος». 5
  Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα- '
  σιλειάβου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι !
  περιζήτητον, , ■
  Γενικάς άντιπρόσωπος 5
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ■
  ΐΗΜΗνεεΗ
  ΗΜΒηΐΒΒΒΗΒΗΙΜ^
  ι Ι
  "Ηράκλειον
  ΓραΦβΤα ίναντι Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Τετάρτης
  19 Μαίοο 1937.
  *
  ι
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Χ8ΕΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΚΕΧΟΡΗΣΑΝ
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ Β0ΥΔ4ΠΕΣΤΗΗ
  Η Ο Υ ί Γ ΡΙΚ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΕΤΟΙΜΙΖΕΙΒΕΡΜΗΝΥΠΟΔΟΧΗΝ
  " - ^^ϊϊ*ΑΙ - * Μαϊου (τού «ντα
  ποϊ^Ο1^ μας).—Τό πρακτορείον «Στέ
  φανι» χ . ιγραφεί έκ Ρώμης, ότι άπόψε
  Ιχθές εσπέρας) πρόκειται ν* αναχωρή-
  αου* βια Βουδαπέστην οί βασιλείς τής
  Ιταλίας συνοδευόμενοι καί υπό τού
  ύπουργού των Εξωτερικών κόμητος κ
  Τσιάνο.
  Τούς Ίταλούς βασιλείς Θά ύποδε
  χθή είς Βουδαηέστην ό άντιβασιλεύς
  Χόρτυ καί ολόκληρον τό υπουργικόν
  Συμβούλιον. "Αλλα τηλεγραφήματα
  έκ Βουοαπέστης άγγέλλουν ότι είς τούς
  αναμενομένους βασιλείς τής Ιταλίας
  έτοιμάζεχαι ένθουσιώδης υποδοχτ. Είς
  Βουδαπέστην θά διεξαχθούν έπίσης
  σπουοαιόταται συνομιλίαι επί των σχέ¬
  σεων Ιταλίας καί Ουγγαρίας καί όλων
  γενικώς των διεθνών ζητημάτων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΣΚίΙΙΝ ΟΙ ΕΒΝΙΚΟ
  ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ^* ΒΕΣΕ1Σ
  ΣΥΝΕΚΙΖΕΤΙΙ ΙΕΗΙΚΟΣ Η ϋΡΟΕΑΙΪΙί
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τοΰ ίντα
  ποκριτοΰ μας).-— Τηλεγραφοΰν έχ Βε
  ρολίνου ότι τάς εσπερινάς ώρας ό σταθ
  μός τής Σαλαμάνκας ανήγγειλε ότι
  τα στρατεύματα τού Μόλα κατόπιν όρ-
  μητικής έττιθέσεως, κατέλαβον την όχυ
  ρωτάτην θέσιν Άμορομπιέτα.
  Κατά τό αύτό ραδιογράφημα είς δ-
  λους τούς τομεϊς τής περιοχάς τής Βι
  σκά'έχς ή «τροέλασις των έθνικοφρόνων
  , «χαθεκτος.
  ΛΕΝ ΟΕΟΡΕΙΤΑΙ ΒΙΟΣΙΜΟΣ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΕΙΚΡΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού «ντα-
  «θκριτού μ«ς)·—,Τηλεγραφοΰν έκ Πά
  ρισίων ότι ή νεοσχηματιαθεΐσα είς Βα
  λένθικν κυβέρνησις Νεγκρι ν δδν θεωρεί
  ται βιώβιμος. Καί τούτο διότι «ίς ού
  την δέν μετέχουν αί συνδικαλιστικαί
  όργανώσεις των κομμουνιστήν. 'Έκ
  τού λόγου τούτου, ή κατάστασις είς
  Βαλένθιαν έξακολουθεϊ νά παρουσιά
  ξεται χαώοης.
  Ο ΚΑΜΠΙΑΛΙΕΡΟΑΙΙΒΙΟΗΤΕΥΟΕΙΣ
  ΑΝΙΧΟΡΕΙ ΕΙΣ Μ110Η:
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μβίβυ (τού βνταπβκριτβϋ
  μκ$).—Κατοΐ τ«ς ύκαρχεόα&ς πληροφορίας
  έκ τ·ΰ εξωτερικβδ · Λβργκο Καμπβλλιερ·
  λέγετβι ϊτι βπκγοητεύβη εκ τής δ·Β·{οης
  λύσεως είς την έν Βκλκνβ α πολιτικην κρΐ
  σιν καί ότι προιίββτβι νβ άνβχωρήοη ιΐς
  Μεϊικον.
  Η ΧΘΕΣ1ΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Διήλθε χθές τής πόλεώς μας έπιστρέφων
  έξ "Αθηνών ίίς την έν Χανίοις Εδραν τού
  ό ύπουργός Γβνικός Διοικη-ής Κρήτης κ. Μπό
  της Σφακιανάκης.
  'Αποβ βαοθείς ό κ. Γενικώς Διοινητής με
  τίβη ιίς την Νομαρχίαν καί παρέμϊΐνε πβρί
  την ημίσεια ν ώραν ουνεργαοθεΐς μετά τοθ Νο
  μάρχου κ. Μσρκέλλου, ιΤτα δ' επανήλθεν επί
  τοθ ατμοπλοίου δι" ου έτοξείδειεν είς Χανιά
  Καθ1 ά πληροφορούμεθα ό χ. Ύπουργός
  ανήγγειλε την χορήγησιν πιστώσεως 2 έκα
  τομμυ((ων πρός αποπεράτωσιν τοθ Σανατορΐ
  ου Ίβρουσσ?ήμ, παρέσχε δέ καί την βεβαΐω
  σιν χορηγήσιως π σχέσεως 4 έκατομμυρ'ων
  πρός συνέχισιν ιής όθοθ Σητίίσς. Πιθανώτα
  τα την προσέχη Δευτέραν ό κ. Γενικάς Διοι
  θά επανέλθη είς την πόλιν μας.
  Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΟΠΟΑΕΙΑ
  Ι ΣωματβΤα Παντοπωλον καί Όπωρο
  ~-Α-νοτΐωλών ΐ<1ζ πόλεώς μσς δι1 ύπομνήμα τος ιων κρός τόν κ. Νομάρχην Ήραχλείου καρσκαλοθν δηως ένβρ·>ηθΛσι τα νόμιμα
  νρός εφαρμογήν όλοχληρωτικως είς τόν κΧβ
  6ον ;ων Τβθ ·Λ·ρΙ «Κυριακής άργΐας» Νόμου.
  Ό Φράνκο άγοράζει ύποδρύχια.
  Οί Ιταλοί διά τα έν Άλβανία.
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μσΐου.—Τηλβ-
  γραφήματα έκ Βερολίνου Φί
  ρουν τόν πεοΐ τό Μπιλμπάο
  άγώνα ώς είσβλθδντα *(ς άτιο
  φασιστικήν φάσιν. Π θανολο
  γεΐται δτι ο( έθνκόφρονες θά
  προσπαθήσουν διά καταλλή
  λου έλιγμοθ άπό θαλάσσης
  καί δι* άποβατικοθ σώματος
  νά προσβάλλουν τα νώτα των
  κυβερνητικήν.
  Έκ Λονδΐνου αγγέλλεται δ
  τι οί έκεΐ ναυτικοΐ κοχλοι άπα
  σχολοθνται σοβαρΛς είσέτι μ β
  την κατσβΰθισιν τοθ άντιτορ-
  πιλλικοθ «Χάντερ» καί την
  διάγνωσιν δτι τουτο ίβλήθη
  6πό ύποβουχΐου. Τούς ναυτι-
  κούς κόκλους τοθ ΛονοΙνου
  έμβάλλουν έπίσης είς σχέψβις
  έξώδικοι πληοοφαρΐαι έκ Σα¬
  λαμάνκας *αθ* άς ό Φοάνκο
  διεκανόνισβ μετά Γβρμανδν
  είβικών τάς λετττομβοεΐας έ
  φαρμογής ύτοβρυχιακοθ πό
  λέμου στρεφομένου κατά παν
  τος άντιβρώντος είς τό Ίστια
  νικόν επαναστατκόν κίνημσ.
  Είς τή > ναυτικήν βάσιν τοθ
  Φερόλ την κατεχομένην υπό
  των έθνιχοφοόνων λέγεται μά
  λ'στα 8τι εύοΓσκονται συγκΐιν
  | τρωμένα άγ' ωοτον πόθεν προ
  ι ερχόμενο περί τα εΐκοσι υπο
  Ιβρΰχια νεωτάτου τύπου.
  Έκ Τιοάνων αγγέλλεται
  8τι ή κυβέρνησις ££*δωχβν ά
  νακοινωθέν δι' οδ βεβαιοί
  δτι τό έκραγέν κΐνημα όφβιλό
  μενον β(ς προσωπικούς λόγους
  ελαχίστων Τουρκαλβανών, κα
  τεστάλη τελείως Παραλλήλως
  πληροφορίαι έκ Ρώμης χσρα
  κτηρΐζουν ,τό κΐνημα ώΐ γελοΐ
  όν, τονΐζουν δέ 6τι άσχέτως
  τούτου, οΰδβμία σοβαρά άντ!
  δράσις είνε δυνατόν νά ση
  μειωθή έν Άλβϊνία κατά τοθ
  νομιμου καθεστωτος τΔ ότχοΐ
  όν χοίοει τής έμπιστοσώνης
  τόσον τοθ ΆλβανικοΟ λαοθ
  δσον χαΐ τής Ιταλίας.
  Πώς καδορίζεται ή έννοια τού κλήρου
  μεταξύ των άγροτικών οικογένειαν.
  Πρός απάσας τάς γεηργίχάς πΐ
  περιφερείας «Ο Κρατους έχοινο
  ποιήθτ] ένδΊαφίρουσα ίγχύχλιοί
  τοθ χ. δπουργεθ τής Γιω5γί»;.
  Διά ττ]ς έγχυχλίβυ γω; ζιτκΐ
  8τι ή Ιννοια τοθ ιΙχογκνιιιχχκΟ
  χ7ήΐου υφ'ατατ«ι χαί »ίς ηερ!
  κτωοιν χαθ' ήν χλψ την άρχιχήν
  σϋγχρότηαιν ιΐ]ς είχογινείας χαί
  παραχώρησιν τού χ?ήροιι ϊχει έγ
  γραφξ ιίς τα οίχιΐϊ «ίχογινΐιαχιϊ
  δίδλιάρια ή μητρψχ , Ιγγαμον τί
  χνον τοθ άρχ^γοθ νής ιίχογΐνιΕας,
  δπότι χκί πρίς χαθορΐσμίν τιθ μι
  ριδίου ο&τοθ θά δπολογιοΒοΟν χαΙ
  τα μ«λ~ τ<ίς «Ιχογενεΐας τού, &η να ιίχι χατα τΐν άρχιχήν παρα γώρτ,αιν τοθ χ)ή;ου χά Ι τα δ είχον έγγρκφΐ είς τδ ί χδν βιβλιϊριον ί) μ»)Τί ψ5ν. Εάν μεταγενεστέρως *πο τής παραχωρτ;οια)( τοθ χλήίΐοιι τέκνα τοθ άρχιγοθ ή «{ξατικοθ μέλους απετέλεσαν ιδίαν οίκογίνβτβν, ταθ τα ίέν δύναται νά θεωρηθνθν ώς .ξωτικά, διχαιούμΐ'.χ ΙΝαι μιρι δ!ου έ« τεθ κλήρου ιδϋ νά 5αο λογιαθίθν ή ουζογος χαΙ ττ τέκνα των πρές καθορισμόν τοθ μεριδίου ΐΐθ πατρός των. Έπίοης ή Ιννοΐκ τοθ οίκογενει αχοθ κλήοοιι δφ!σταται χαΙ είς την περίπτωσιν διοζεύξεας τής συζύ γου τοθ άρχηγοθ ή ϊξωτικοθ μέ υς, άλ>ά μ5ναν άι> 3 ι ής έχδόοε
  ως, ιίκεΐος ϊιχασΐινής «ποφάαε
  ω(, δπότι «αί μόνον τ) ίιαζιυ
  χθιΐοα ούζυγος, ώς μεθιοταμένη
  (Οΐωείς ιήν κατηγορίαν έΕωτι
  κου μέλουί, Βιχαιοθται νά ζητήση
  την διανομήν τοθ οίχογενειακοθ
  χλΐρου χαΙ παραχώρησιν τοθ άν»
  $ μεοιϊίου παρίι τί)ς
  Έκ. Άπαλλοτριώσιων.
  Τέλος, έν πιριτιτάσΐΐ θανάτου
  τοθ άρχηγοθ ή έξωτιχοθ μίλους
  ιίχβγενειαχοθ χλήροο, προχ6κτει
  πιρίπτωαις άναγνωρΕσιως χλητρνο
  μιον αύΐοθ μόνον έηΐ τοθ μεριδί
  ου τού χαί ουχί έκΐ βλοχλήρου
  τοθ κλήρου. Πρός καθορισμόν τοθ
  μΐριδίου τούτου Θ1 δπολογιαθοθν
  χαΙ τα μΐρΕδΐα τ«ν μιλβν οίκο
  νι!«ς τοθ αποβιώσαντος, Λϊΐνοι ι[
  νι Ιγγιγρανιμίνα είς τδ οίκογινιι
  αχον διδλιίριον, χαΙ τα ίποΤ
  ώ; ελέχθη, Εΐν ϊ(οον Ιδιον διχαί
  ωμ» έκΐ τοθ ιίογενιιαχοθ χλτ)
  ρου, άλλ* μίνον δπολογίζιντ
  προχιιμένιυ ν* χαθοριαθοθν τα μι
  ρίδια τοθ αρχηνοθ χκΐ τβν έξω
  τιχβν μιλβν.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Ε1ς>ήν Ν)μσρχ(ανθ3ι σονε
  δρισση σήμερον βπί 8ιαφό(των
  ζητηαάτων τής άομοδιότητός
  τού τό Δικαστικόν Συμβούλι
  όν ΆγροΦυλακής, ο Οριον δέ
  θά συνεοριάση τό Εποπτικόν
  Συμβούλιον.
  ΤΑΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΟΙ ΚΟΝΟ Μ ΙΚΑ
  ΣΤΑΣΙΜΟΣ
  Η ΑΓΟΡΑ ΟΪΝΩΝ
  Έουνεχίοθη κσί χθές την
  εσπέραν ή συνεβρίσσις τοθ
  ΔημοτικοΟ ΣυμβουλίουέπΙ τής
  ψηφίσβως τΟν προϋηολογι
  σμδν το(ΠανανείουΔημοτικοΟ
  ΝοσοκομεΙου κοί τής ύτιηρεσ!
  άς ήΧίκτρικωνέκμεταλϊύσίων,
  Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΧΜΟΣ
  ΤΗΖ ΟΡΥΖΗΣ
  Καθ* άρμοβίαν άνακοίνω
  σιν ή τριακονθήμερος τροθε
  σμία διά τόν, έκτβλωνισμόν
  τής όρύζης δέον νά οπολογΙ
  ζβται άπό τής επομένης τής ά
  Φΐξεως τοθ έμτιορεύματος είς
  έλληνικίν λιμένα.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΖ ΚΑΙΡΟΖ
  Και' άνκχοΕνωσιν έκ τ^ς Μιτι
  ω^ολογιχής 'Υπτ}ρισ!οις 6 πιθανώς
  καιρές π^βλέπιται σήμερον ε Ιθρι
  ος ή έλαφρως νιφεΡώΙης χαθ'
  άπασαν την ν*|σον. Ή Οιρμοχρκ
  σία θά σημκάαη μικράν δνοδον,
  ΐ δνιμοι ?έ θα πνέουν άπό δια
  [ων διιυθύνοιων χαθ' όλον τό
  24ωρον, Ή θιρμοχρασία τής χθίς:
  Έλ»χ(αττ, 13,3, 14ης ώ;ας 21,5.
  ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΟΡΕΑ
  Ό θεοφιλέστατοςίπίσκοπος
  Πέτρας κ. Διονύσιος Μαρα
  γκουδάνης κατέθηχεν &(ς τόν
  αθλητικόν σύλλογον Νβαπόλβ
  ]μίσφ τοθ προέορου σύ
  τοθ κ. Κωνσταντ. ΔημητρΙου
  οραχ. 1000 δι' ενίσχυσιν τοθ
  τσμεΐου τού. Είς τόν αυτόν
  σύλλογον καί διά τόν αυτόν
  σκοπόν,κατέθηκΕν ή Ε Ο.Ν.Ε.
  σύλλογον καί διά τόν αυτόν
  Μ. 6ραν· διακοσίας.
  ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΤΟΙΗΜΑ
  Ετέθησαν άπό χΡές είς την
  κατανάλωσιν τα παραληφθέν
  τα νέα κινητά χαρτόσημα. Τα
  νέα ίνσημα φέρουν έπ' αύτΑν
  τό βασιλικόν σΐέμμα, < νρν κατά τίιν λήξ«α«ν έβίομάδα ύηηρ{ε« στάσιμος. Τό έμπόρευμα έ,χκολουθιϊ έπηρίαζό μΐνον «αί άπό την (ΰ>νοΪΜήν ώιά
  την βλάστησιν των άμπβλων και
  οικην κατάστασιν, χαί προοιωνΐ
  ζει μβγίστην την πρβσβχή έσοδβί
  «ν. Ή θόγνρική άγορά μόνον
  «αρουσιάζίΐ σχβτικήν ζΜηροτητ*
  χατά την λήξαοκν έβδομάδα. Ή
  γαλλιχή άγορά αυνήλθβν έκ της
  νάρκπς τη;, Το ανοιγμκ της Δια
  θνβδς ΈχβέβΐΜς Παρισίων έπιδκχ
  «Ιββητ&ς επί της δραστηριότητβς
  τής άγοράς κ«1 άσφαλδς θά άνα
  λάβη μέ την οημιουρνηθηαβμέ
  νην κίνησιν. Ή οΐηρας°ί« είς τό έ
  ίωτίρικόν έπιδρά κνταναχλοτστι
  κώς καΐβΐς την ίξαγωγήν των έλ
  ληνικ&ν οΐνων. Οί χάτοχοι οΐνων
  πρός εξαγωγήν έπιδιώκβυν την
  διάθεσιν των άπββΐμάτων των
  προ της νέας ίσοδ·ί»{. "Οσον ά
  φορο; την ίθΜΤβρικην κατανάλω
  σιν αυτή παρουσιίζιται λίαν Ικα
  νοποιητΐΜή,
  Η ΕΠΙΝΕΙΣΑΓΟΓΗ
  ΕΓΧΟΡΙΩΝ ΠΡΟΊ'ΟΝΤΟΝ
  Το υπουργείον τής Έθνιχής Οί
  χονομίας δι' έγγρέφου τού πρός
  την Τράπεζαν τής "Ελλάδος γ/ω
  ρΐζιι ίτι προχιιμένου πιρ Ι πιρι
  πτώσεως Ιξαγωνής πριΕίντων πρβς
  έπΐξιργχσίαν χά Ι έπανιισχγωγήν
  δέον νά μή χορηγή οΰττ, εφεξής
  αδείας ίξ*ω(ής έφ' δοΐν ί* τοθ
  έν χιήοιι ηαρά τοίς τιλω/ιΕοΐς
  ·ξ*ϊωγής τρέπιυ Ιπιατ)μοί>3βως
  τ*ν Ιμποριι/μίτων ί) άλως ττως
  !εν ΙξασφαλΕζιται άηολύΐως ή έ
  πανιΐσαγα>ΐή αύτ&ν τούτων των
  υπο ξ
  ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ
  ΔΥ-ΤΥΧΗΜΑ
  Είς Ρεθυμνον την παρελθοθ
  σαν Κυριακήν ίύοέθη νβκρός
  έντός λίμνης αΐματος βίς τό
  κατάσΐηαά τού ό Δημ. Μαμα
  λάκης βαφεύς. Οδοος όΧίγον
  πρό τοθ θανάτου τού άπησχο
  λεΐτο μ έ τόν καθορισμόν τοθ
  πιστολίου τού είς τό οποίον
  έξ άπροσεξίος είχεν αφήση
  μίαν σφαίραν, θελήσας δέ φαί
  νεται νά έξβτάστι |.τό έσωτερι
  κόν τής κάννηςέπίεσεν άσυναι
  οθήτως την σ<ανβσλην όπότε επήλθεν έκτιυΐσοκρότησις, της σφ:ίοσς εΐσβλθούσης είς τόν εγκέφαλον διά της κόγχης τοθ όφθαλμοθ. Ο ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ Υπό τοθ κ. Νομιάτρου έ νηργήθη χθές επιθεώρησις των συνεργείων έπιπάσεως. Ώ-; ανεκοινώθη σχετικός ή δλη έρ γασία τής καταστροφήν τον κωνωηοειδδν συνεχίζβται κανο νίκας μέ («ανοποιητ κά άποτε λέσματα. ΑΦΙΞΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠ'ΘΕΟΡΗΤΟΥ Αφίκετο δι' ύπηοεσιαχεύς λόγους είς τή» πόλιν μας ό Λ κονομικός έτιιθεωρη'ής κ. Μπα λάσκας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ0Ι1 ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙ έν τβ βγορα μα< κυμαν θβίββι χθββ. τιμαί τΛν.βιαφ6ρ·? έτχ··ί·' «ροίόντειν βϊχβν ♦>< «·τ··ιι ""* ί »' Μ ■αΐοαι ετ' ■· Ψ τ' Ι Μ*Μ' ··■ ■·ιν« ν. »·οοβ(«ε η Αια*«*< .« Η α' «««Κ. „ Έ(«ιριιιιιβΙ ., !■·«·' «' ■·!««, „ Ρβ,— •Ιν«ι Α·|«νΑν το βΙοτ.,··. §Β,— πβλαιοΙΙ .. Μ«λ«|(ΐ«Ιβ· ΐεττ" οί, ,. · ■ετ>··«ιετ *ψ*χ. Ε,Ν
  ■Ιλι «οιοηΐΑΐ „
  ■«««Ι· ., 114,
  ■ο·κ·«Λι« (|θ« ., ΙΝ.
  „ Μ. -41
  Ιαιε>. „ Η,
  | Υ*ν „ 41,
  ■«λλι· ■■*' *Β«ν ., Ν, _»
  Τιραί Συναλλάγρατος
  ··, ΠΟ.β·— 1||,βΙ
  ,. 141. -υ·,·
  Ιο*«Μα· Ν.ΙΙ—Μ.4Ι
  ·<·.— 1.18 4.97 - ΙΜ ΑΙε« Ιοο*«« ΟΑ ΣΥΝΑΦΒΗ ΜΟΝ Ι ΜΟΙ ΣΥΝ8ΗΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑ Ι ΤΟΥΡΚΙΑΝ; ΔΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΙΥΝΟΜΙΛΙΛΙ ΜΕΤέΞΥΤΟΗ ΗΗΤΕΗ ΚίΙ ΙΪΜ£Τ ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαίου (τού «ντα· ποκριτού μας).—Νυκτερινα τηλεγραφή ματα έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι ό Τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτ "Ινο· νού έβχε σήμερον μακράς αλλεπαλλή¬ λους συνομιλίας μετ* τού "Αγγλου ύπουργού των Εξωτερικών κ. 'Άντονυ Υ θιοοΐνι ' Τλ •Μ·"·» ■»»·/'■*» Αί συνομιλίαι αυται διεξήχθησαν έν πνεύματι θερμής φιλίας καί έγκαρ· οιότητος. Έη' εύκαιρία ό άγγλικός τύ· πος άφιερώνει μακρά βχόλια επί των Άγγλοτουρκικών σχέσεων, μέρος δέ των εφημερίδων δημοσιεύει την ειδή· σιν κατά την οποίαν χποτέλεσμα των διεξαγομένων συνομιλιών μεταξύ των κ. κ. Ισμέτ καί ΤΗντεν θά είναι ή ύ' πογραφή μονίμου βυνθήκης συμμαχίας καί φιλίας των δύο χωρών Αγγλίας καί Τουρκίας. ΚΑΤΕΣΤΑΛΗ Η ΗΒ.ΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαΐου (τού άντα- ηοκριτοθ μας).— Κατα τηλεγραφήμα- τα έκ Τιράνων βεβαιούται ότι ή Κυβέρ νησίς εξέδωκεν άπόψε επίσημον άνακοι νωθέν διά τού όποίου τονίζιι ότι τό έκδηλωθέν είς Άργυρόκαστρον έπανα στατικόν χίνημα κατεατάλη ηλήρως. Τό ανακοινωθέν προσθέτει ότι ή Κυ¬ βέρνησις είναι έξ ολοκλήρου κυρία τής καταστάσεως καί ότι ήδη καθ* άπασαν την Αλβανίαν έπικρατεί άπόλυτος τ* ξις καί ήσυχία. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΰΕΧΘΗ ΕΙΣ ΔΚΡ0ΙΣΙΙΠ11. ΡΕΛΙΔΑΗΝ ΑΦΗΝΑ1 1δ Μαΐου (Γβϋ ίντβπβχρΐτοθ μ«() —Ό ύπβυργβς τΰν ΟΙκβνβμιχών κ. Ρεοιάδης ανήλθεν είς τα Αν«κτ·ρ« σήμ· ρ·ν γενόμενος δεκτός είς μκκοβιν βκρέαοιν παρά τού Βκσιλέως Γεωργίου. Ό κ. υπουρ γβς τΰν ΟΙκβνβμιχών έξέβεσκν εις τόν Άνβκτα την βίκ·ν·μιχήν καί νομΐοματι κήν κατάστάσιν τής χώρας καί τόν κατε τίπισΐν Ιπί δι«φ·ρ»ν ·ίκον·μιχής ζητημαϊων. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟ! ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ 1000 ΕΒΕΑΟΝΤΑΙ ΣΜ II ΝΙ ΤΑ» ΑΘΗΝΑΙ 18 Μ·ΐ·υ (τού «ντακοκριτ·ύ μας) —Κατ' απόφασιν τής Κυβερνήσεως τβ ύφΜπβοργδΙβν της Άιρ·η·ρΐ«( κ«τήρτισ« διάταγμ* δι« τού οκα(«υ καλοϋνται κρός κατάταξιν χίλιβι έθελονταί σμιινΤυιι. £χ· τικβς απεστάλη μακρά έγκύκλιος είς τα κα τα τοπβυς στρατολογικά γρβΐφχΐβ καί φρου ραρχιΐ» διά τής *π·ί«ς παρέχον τα» πληρο φορίαι κβί οδηγίαι ώ( πρός τόν τρ·κ·ν τής καχατάζεως καί την ήλιχίαν κβί τβ πρ·ο·ν τα χβν κβτατβχθησομΐνων· Ο Α ΤΙΜΙΙΡΟΥΗΤΑΙ Μ Ε ΕΚΤ1ΟΙΣΜΟΗ ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡ ΧΟΜΜΟΙΗΙΣΜΟΪ ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού ίντα,· ηοκριτού μας)·— Τό υπουργείον Στρκ ιιωτικών δι' άνακοινώσεώς τού γενο¬ μένης σήμερον γνωρίζει πρός τό κοι· νόν ότι καί έκείνοι οΐτινες είχον φωρα θή έργβζόμενοι βι' έργων ή λόγων καί κατά τρόπον τοιούτον ώβτε νά έ* νισχύωνται έμμέσως^ τα σχέδιατού κομ μουνισμοΰ καί νά άπειλήται ή γαλή· νη τής χώρας Θα τιμωρώνται μέ φυ· λάκισιν κβί έκ τόπ (σμόν, όστις ώς άφήν· ται νά εννοηθή θα διΐνεργηται «μί- β«>«, συντομευομένης χβ,ί τής συνηθου*
  οια,θΐκαφίιχς.