94292

Αριθμός τεύχους

4567

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

20/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  ετήσιαι λ(ραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  εΐησια δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■αίά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  20
  ΜΑΊΌΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4567
  ΤΙΕΪΪΤΙΜ ΙΥΙΤΙΚΤΙΙ θρ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  II
  ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΒΙΑΝΝΟΝ
  ΤΟΥ ι. ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Ή είδησις τβς προσεχούς
  μιτεφχαεως τοδ κ. ΓινικοΟ
  Δι·ικητοδ είς Βιάννον ή
  κούαθη μέ εξαιρετικήν εύ·
  χαρίστησιν οχι μονον «πό
  τ·ύς Βιαννίτας βλλβ καί
  ΐκο τούς κα?οίκβυς ολοκλή¬
  ρου τβδ νομόν. Ή επαρχία
  Βιάννου είναι γεγονός β τι
  ηννοήθη καί κβρηγκννΙσΒη
  κατα τό παρελθόν κατβ τρό¬
  πον σκληρόν κβί βδικαιολά·
  γητ·ν. Πιστωσεις διβ την κα
  τασκκυην τής αμαξιτής β δοδ
  της δέν εδίδβντα ή έχβρη·
  γοδντο μέ τό στβγονόμκτρον
  καί κατ' αραιοτατβ. διαστή-
  ματα. Καί Ιτσι ή ·5ός αύτη
  η βπβία ηρχιβν κατασκκυα»
  ζβμένη βπό τής έποχϊίς τής
  Κρητικϋς πολιτείας, δηλαδή
  πρό τριακονταετίας καί πλέ¬
  ον, δέν αποπερατώθη άχβμη.
  Φυσικά δέ καί τα άλλβ ζή
  τηματβ κου απησχολουν την
  επαρχίαν αύτην δέν έτύγχα
  νόν μεγαλυτέρας κροσβχης
  καί περισββτερβυ ενδιαφέρον
  τος. Κατβ τα τελευταία μά
  λιοτα ϊιη, τό Κράτος εΐχε
  λησμονήση έξ ολοκλήρου
  την Βιάννον. Καί δέν πρί-
  κΐιται κερί επαρχίας βγ4νβυ
  καί ασημάντου. Αντιθέτως
  μβλιστβ, ΐΐνβι μ'« έκαρχία
  μέ έ£αιρ(τικβς εύφυεϊς, φι-
  λοπάνβυ;, φιλονάμβυς καί
  προοδευτικάς κατβίκβυς. Μέ
  πλβδτβν άφθονον. Μέ απε-
  ραντβυς έλαιωνα?, τβν οκοί
  ών τ· κρβϊον είναι γνωστόν
  καί περιζήτητβν είς όλην
  την Έλλάδα δια την φυσι
  κην ύπκροχήν τού είς γβδ
  σιν καί αρωμα. Μέ αφθβνβ
  νερβ μέ περιβολια. μέ Δέν
  θρβ φρβυτβφορα, μέ καλλβ
  νβς καί γραφικότητσς κου
  καβιστβδν τ· μέρβς αύτό
  Ινα αληθινόν παραδειβια
  κβν καί είδυλλιακβν περι
  βκλλον, μοναδικόν τόπον
  παραθερισμοδ, βπβυ β τουρι
  ομός θα είμπβρβδσε να ανα
  πτυχθό ίξαΐρβτικά. Άλλ' ΐι
  πομεν, καρά ταύτα τό διβμέ
  ρισμα βύτό είχεν άγνβηδή,
  εΐχε παρβγκωνισθ$, είχεν α
  δικηθζ είχεν επί Ιτη μ»κρα
  λησμβνηθΰ έλβκληρωπκδς.
  Εύτυχβς Ιμως, η οίκτρα βύ
  τη κατάστασις τΐρμβτίζΐται
  ηδη. Άπβ καιροδ, χάρις »ίς
  τ«ς χ·ρηγ·»μέν«ς αφββνβυς
  κιστύσΐις, «Ι εργασίαι δια
  την κατασκευήν τής ·δβδ
  Άρκαλβχωρίβυ—Βιάννου έ
  συνεχ(σ6ησαν μέ έντατικότη
  τα, μέ ζήλον καί σόστημα.
  Καί ήδη χαίώς πληροφο¬
  ρούμεθα η διάνβιζις τής ·
  δοδ συνκιλέσίη *1ί ·λ·ν
  τβ μηκός τη;, καί δέν υπο-
  λεΐπβνται καρά ολίγα ακβ
  μη τΐχνικα ίργα δια να κα
  τασιζ δυνατίί η διέλΐυσις
  βύτοκινήτβυ καί ή άμαζιτη
  έπικβινωνίβ Βιάννου—Ήρβ
  κλιίου. Έβν μάλιστα ιΐχν
  ■ναγγιλΕή ίηβ καιρβδ η *κί
  σκΐφις τ·& κ. Σφακιανάκη
  είς Βιάννον, 8α «Ιχΐ · "
  κατορβωθϋ, μέ έξαιρκτιι
  προσπαθείας τβν
  ,._. έταιρΐιβν, νά έ
  κατασκκυασβϋ ώρισμέ
  να {ργοι πρβσπελβαεως κου
  ύπβλείπβνται εισέτι ώστϊ τ*
  υπουργικον αυτοκίνητον να
  »Β<οο μίχρι τηςώρα(·ς *·* μοπέλΐνς ιή( Βιάννου κβτα χ· ταΕείίιον ΐβδ κ- ύπουρ- γ·0 την προσέχη Δΐυτίρβν. Άλλάτβΰτβ β.βαια ουδέν σημαίνΐι. Δι·«ι έκιϊν· «·» Ιχει Αξίαν ·ϊναι >τι η ·0·ς
  Βιάννου αποπερατιδται ήδη
  Καί έντ#ς τ·δ Βέρους θά ·|
  χ(σα τακτική συγκοινννΐι
  ΪΓ βύτοκινήτου μιτ·1ύ τή
  ωραίας αυτής έκ·ΡΧ<*> χ«'
  «η( ηολ«*ί.ΐ«ί...%«*Ι«·»
  ακν ηιθανάτητκ κ«ι ή
  ροσΓρΜσΐξ καί κιαάστρωοις
  τήί όδοδ αυτής. Περί τούτου
  αλλωατκ «ιοτελκΐ άσφαλή
  (γνοησιν ή μεθαυρικνή μκ·
  τ»β«σις τ·ΰ υκαυργοΰ κ. £»«
  κιανακη Ι»( έκεΐ ©4 άντι
  ληφδή ί μ. Γενικός Δ«·ικη
  τής τ« προβλήμκτα κου «κ«
  αχαλοδν τούί Βιαννίτας, Β·
  ίνΜτισΒό ταν κενόν των, θ«
  αΙαΒ«νθί) τούς πόθους καί
  τούς αταχασμούς των. Καί 8*
  φροντίση να προω9ηθζ ή λδ
  αίς ίλοαν τϋν κροβληματ«*·
  ής ώ3α(α( αύτϋς «κκρχίας,
  -α Ικ«ν«κ·ιηθ·δν οί πόθοι
  τΒν Βιαννιτβν.
  Τα τ«ϊ«ίδικ τβδ κ Σφχκια
  άκη Βί(£ητι(«ν άλλοτε κατ'
  επανάληψιν κ«ί η έκιτ·πι·ς
  μελέτη των ζητηματυν της ι
  κραίας Βύϊής «νατολική; Ι
  κκρχίκς αυνβτέλεααν είς την
  ίκανβποιητικήνλύσινκληθους
  έκ τ&ν κροβληματων της.
  Είς τα ταξε(δι« δέ αύτ», είς
  την έπιτοπιον μελέτην καί
  είς τάς ένεργΐίας τού κ. ύ·
  κ·»ργοϋ π»ρά τή Κυβερνή¬
  σει οφΐίλοντχι αί μέχρι ση
  μερον χορηνηθΐΐοκι κιατώ
  σΐις δια τα οδικβ ίργα Ση
  είας. Καί είς τ· Ινδι«φίρ·ν
  πίσης τοΰ κ Γενικοΰ Δι·ι
  κητοϋ καί την στοργήν της
  Κυβερνήακως κρός την Ση
  τείαν οφεΐλΐται ή διάθεσις
  τής,νέας κΐστώοεως έκ τεσβά
  ρων έκατομμυρίαιν, οπυς άνε
  γράψχμι.* χβέί, διχ «ην βυνέ
  χιβιν της ίδοδ Παχιίκς "Αμ
  μ ου—Σητείας.
  Έφβσβν £1 έχομεν τβ εύ
  χάριστα «κατελέβματα τ&ν
  προηγουμένην αύτ&ν κεριο
  δει&ν τοδ η. Σφακιανάκη,
  κίμιιβρβϋμεν νκ ελπίζωμεν
  καί νβ πιατεύωμεν βκσίμω;
  ο τι καί έκ τής νέας περιο
  δείας τού την ό κ οίαν θβ έγ
  κβινιάση διβ της μιταβάαενς
  τού «Ι: Βιάννον την προσέχη
  Δευτέραν, θα κροκίφα νέον
  καλόν, νία σημβντικι, ώψί
  λΐιβ δια τόν τίπβν.
  η 4χίμη «πό τ,ο* βοθρχο
  χ<|ς ψΐϋτιίς χαί τής δποχριοΐος τοθ άγδνα τί)ς ζωί)ς. Π.ϋ ίέν Ι Υ'ώριααν άχόαη ι%ι τοχχιβς χι' ί[Γΐ·«ς βιοπ£λ~ς τίς άιογοητεύ· σεις καί τούς χ:ϋμο6ς. Π:υ ϊέ· χιι άχίμη ατό ιέλμϊ τής ά ΐ «] θ4 ί )ς τ«]ς ηηί, βλέκουν 8λ« ιυκολα' βο3 χι' ώ ραΐτ. !δανιχά &ηΧ%. Έκΐχιΐροθν τώρχ τού; ττρώιους 6-μ«τιαμ·3ύς. «ος πρώτους φτεροιιγισμβύς γιά ϋό ταξίΤδι χ^ζ γνωριμίας μέ τή ζωή. "Εκουν άνοΐξιι ιά φπρ* τ«]ς φΐντϊσΕας χά Ι τής χαρδιβ; ιω", χι' ι Ινα ι Ιτοιμοι γΐΑ ν" άγχαλιά αουν ιιέ «ή σχίψι τους Βλτ, τή γ<ί νάδψβθοθνο' βλυθινοϋς χυρίαρ χους τοθ κίσμβυ. Κάνουν μΐγαλο νίνιααΐα σχίδια. Τα ίχθίτοιιν. τα ουζητοθν χαΐ πρό πάντων Γμ·βς τα πΐατεύϊυν. Τα πιστεύουν 6» θειά, στίθερά, μέ πιποΕθτρ-, μέ οΐσθημ·» άκέρχντης οίοΐοδϊξίος. Είναι ίίβχιοι γΐά την Ιπιιιιχΐα τους. Δέ * σοζητοθν <υ:ε σκέπτον αι ν&ί το ένδιχέμινα ι τ); ά χ£*ς. Κι' άπο τή σ»ίψ· τους ρμ^ (Οτι δηΐνοια χά* Β π είναι εχόμενον νά οπάσβυν τα φι%ρί ς χαΐ νά πΐοουν μΐοοτΚε.&κ τενάνη φ9ΐιρτουν(9Ό|ΐΙναι, τραγι χοι ναυαγο(, οϊχτροί, θλιμμίνοι ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΆΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΤΡΑ[ΟΥΛΙΤΗ!ΖΟΗ2 Κά'.ω αη' ιή οχιά τ&ν δέν , μίαα στή αιγαλ.ά αΐ)ς *ύχχνς πιριπατκθν, αυζητοθν, φωναζουν, γιλοθν χαΐ τραγουδοθν χάμποσοι έαι. Γαλίζιοι ή νύκτα χοριύει ό λίγυρά τους. Στ' άτλίζι χ' εύ?α νιθ βμίτρητα διαμάντια χά Ι μαρ γαριτάριε—-ΐ' ίσΐρα φεγγοδολοθν. Καί ττίρα οτά γαληνιμίνα ίστ)μα>
  τα ίι?& νί)ς θάλοσαας π' άστρά
  φτουν μέ τίς μαρμαρυ^ές ποϋ οχτ)
  ματΐζονται άπ' τής σιλ^νης τό ά>
  τικαθρΐφτιαμν, δυϊ άργοτάξιιίκ
  βαρχοθλις χίμινίζουν μέ άνοιγμί.
  να τα πανιί. Νύκτα μαγιυτι>ή
  γ^^ένη, γιμαΐη γοητεία χά Ι
  μυοιήριο. "Ολα Ιχςυν χουρνιάαει
  ΠαντιΟ κπλώνιται τ, ακβπή. Τα
  ίίνδρα πιυ ιΐχαν μαραθή
  άπό τή λαάρα ι«|ς ιζμίραΓ, πέρνουν
  τώρα χαινεδργια ίύναμη χαί ζωί
  αηό τή δρόοο χαί τίς »ύ;ες· Καί
  ή ϊλογισμίν») κρΐν Αμ
  γιμΐζιι άηό χ" αρίματα -ών βγριο
  λούλουίων δπβυ ηεθκΐνουν χαί μα
  δοθν μαζΐ μέ ν ής βνοίξιως ι ό ξι
  ψδχισμα χι' άηό τή μυρωδιά η' ά
  φίνοκν ιά φρυγμένκ οτάχυα πί
  Ιχουν πίσιι νεχρί, χομ^ ίνα μέ
  δριηάνι ροδαλ<5(, άγνής χωριαχο ύλ·. όϊ μιά οτιγμί) Π( υ Ιηλεκι οχυφττ) τό ">ό ώροΐο χαί οιμνέ
  ίθϋχολιχό είίύλλιο μέτοαξιοπαΛ
  λ—χκ&ρι ηιϋ «βράοτεχι χοντά ιη(
  Ν6χτα άπ' ρΰιιςικυ /ίιι & ηοιη
  ι^( ίτι «άχιΟς τβν ϊίνδρων ΐδ με
  γα?ωμα χ«1 τα «ιρπάιημα τβν
  Καί μέοκ ο' ο!»%ς τ*]ς νύχτα(
  ιήν άπέραντΐ) α.ωνή, μοναδιχοΙ
  τόνοι ζν^ς ίψώνονται ιΕ φ»έ
  χαΐ ιί σκζηχήοεις τβν ν Ι ών «υ
  «ροχνρΐθν κ£ι« άη' τί) σχιά ιβν
  ΘιοΕ. Γι' α&το χαί προχνροθν χαί
  αυζητοθ» μέ φ» |; χά Ι ταοίοβΐυν
  τή Υαλή^η τί)ς νύχταζ η' άΐιλώνε
  Τ*ι ΠαντοΟ' «αί γελοθν χαροδμενα
  χαί ηανηγυβίζοιιν τή βεβαία μΐλ
  λοντιχή ίιχιτιιχΐα των.
  Νΐ ιΐναΐ ά5αγε ή άπερισκιψ'α
  κου διαχρίνιι τί νιιβτα, τιοο δή
  μΐΟΗογιΙ αδτά τα οχέδια ή να*αι
  τό 3ΐ:θ»)(«τ<|ζ οΐαΐοδοξίας—κου πρέκει άιαρβίτητα να χαραχτηοΕ ζιι τή η6ψχ, κου δίδει τίστ) αύ τοπιποΕΒηαι ατοϋις νέους ου»ύ<; Κ·*νεΙς δέν ξίοει. "Ιιως είναι τό διύτεοο, ίπ4« ή Ιπιτυχία είναι άλί. Καί τα σχίδια Β1 θ. ΓιατΙ το οΐσθΐ) μα τ^ς οίσιοϊοξίας Ιχει πραγμα τιχα θαυματουργο δώναμ'. Οάντως δ,τι χι' Λι σιιμβχΕν^, Β τι κι' δ.4 γίνη, ή είκίνα ηού δί δουγ χαί τα αιΊθήματα πεο προ χαλοθν οί νίοΐ αΰτοΐ χαθώς προ χωτοθν μίσ* σΐή νύκτα π' αιλώ νΐτ* γύ?ω μα; χαί ουζηχοθν χαί φωνάζουν χαί γΐλοθν είναι Ιξϊΐρΐ τιχβς ι&χάρΐθΓα. ΓιατΙ οΕ φω ές χαί χά χριιαΐαλλινα γέλια των ά χούονται ώς Ομνος αίοιοβοξΕας, ώς τό χαλύΐερο χαί τό γοΐ]τ«υιιχώχερο τραγο3δι ττ]ς ζω^ς... Μ- Η ΟΡΓΑΙΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΗΟΝΙΙΗΣ ΜΙΣ Σ ΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Άπ' τί) Στεΐα βτβ ΤβιτλβΟ. Έ"εΤνο πού κάνει ίντύπωσι στάν ίττισκέπτη (ής Σητείας Τναι ή προσπαθεία τ&ν κατοΙ νων της νβ φαίνωνται πολιτι σμένοι. Μιμοθνται βλες τίς συνήθειες τ&ν κατο(«ων των πόλεων. Ντύσΐμο αμβμπτο, ουμπεριψορα πολύ ελευθερία· ζουσατ, εύκολΐα συνδψεως σχέ σεων, δλα πί;ά χαρακτηρΐ- ζουν τούς Σητειοικούς. ΤΟ κο ρΐτοια μποροθν ελευθέρα καί χωρΐς καμμιά καρεξήγηση νβ καθ ζουν στό καφενεΤο, κου καθίζουν κα[ ο( αν&ρες, χω· ρίς νά θεωροθν άναγκαία την παρουσΐαν^,κοβαλλιέρου. Έτσι εχουν άποκτήσει χον «άέρσ» τ&ν κορΐ'σιών τ&ν κόλεων, πραγμα γιβ τό όποΐο ϋηερη φανεόονται καί πολύ δ(<αια. Για τή φιλοξενΐα τ&ν Στεια κ&ν 8,τι κσΐ νά γρσψωμε ΘΑ ναι λ[γο· Άρκεΐ νά πβ τώς κανένα άπό τούς έ<βρομιΐς τοθ ΛυκεΙου Ρέν δφησαν νά κοιμηθή στό, ξβνοοοχεΐοΐ Μέ μιά άνυπόκριτη έγκαρδιότητα μδς ύηεδέχοντο καντοθ καί στό καφενιΐο δόν μβς άψησαν νά δώσωμε ο Οτε μιά δραχμή. Ο βικηγόρος κ. Ίωαιννΐεης. παλαΐός μαθητής τοθ Λυχείου άς παρακολουθεΐ παντοθ <α( μάς διευκολύνει σέ κάθε ,ήημα. ΦροντΙζει γιά την τα «τοποΐηση τ&ν μαθητ&ν, γιά την έξίΰρΕση ββνζινακάτου γιά τόν "Αγ, Ανδρέα, ΦροντΙ ζει γιά δλα. Τό Γβιο ένδιαφέ ρον βεΐχνουν κσ' ο( εύγενικοΐ συνάβελφοι τής Σητείας. Γβνΐ χά, στή Σητε1α βρήκαμε έναν σληθινό πολιτισμό συνδυασμέ νο μέ μιά πρωτογονη καλωσύ νη. Άκόμη καί οί μικροί μοθη τα Ι τοθ έκβΐ γυμνασίου θεώ ρησαν όποχρίωοή τους νά τιαρουν τούς μαθητάς τοθ Λυ κείου καί νά τούς περιιιθιη θοθν μ έ τό Στειακό τρόπο. Τσχημάτισαν δηλαϊή κοινές παρίβς, κι' < Ι* Στειακοΐ μάθη τα Ι εκαιζαν, τραγουδοθσαν ντότΐιους σκοτΐούς, πρός χάριν τ&ν^μοθητ&ν μας. Καί εϊχαν τόοη διαθέση κοΐ ο( μέν κα( < ( (έ, ώστβ μέ δισκολία κα τορθώσαμε νά τούς τιε'σωμε π&ς ίπρβπε νά χοΐμηθοθν καί λιγάκι, γιά ι ήν έπομεηθάχα με έκΐπονο ξδ ΠροίπΓωί μπαΐνομβ οέ μιά ββνζινάκαιο καί ζεκινοθμε γιά την άιιέναντι ιισραλία τοΓ Αι μένος, άν* δνου θ' άνιβοθμε πεζθ στό ΤοτιλοΟ.Ή θάλσσσα ήταν πο? ύ τσραγμέν η σέ ση μιΐο, ιΐ£ύ (( μισοΐ οττό τούς( έκδρομιΤς άναγκοσιηχαν ν' άβειώσοον σιή θάλσσσα τό άρνΙ, «ού μέ .4σο κόκο 6 Κ Φουκαρά*ης εΐχε μβταφέρεΐ άπό τή Γβράπετρο,... Άποβι βατζόασστΒ μ' ίνα βατρκάκι σέ μιά' βααχώδη παραλία βρεμμέ νοι, έξηντλημένοι καί θλιβεροΐ νσυαγοΐ. Ξ ΐπλωνόμαστε ττά νω'στούς β^άχους γιά νά ξε ζαλ'στοθμε. Μονάχα δ κ. Κα ρυστΐνός ψάχνβι τή «βούαγισ» τοθ χ. Φου<σοάκη, δηου ύηέ θετε ότι Θ4 ΐθρισκε τό κομμά τι τοθ άρνΐοθ πού εΐχε μεΐνει άπό τή Σητεΐα. Δέν βρίσ<ει δμως τίκοτα καί άρκεΤται σέ λ(να καλλιτσούνια,.., Όταν συνήλθσμε άοχΐοαμι ν'ίάνεβαΐνομε μίαν 6Χόξ(>ρη
  νλανι^, ύηΑ £να καυτερώτα
  τον ήΧιο. Ό άνήφορος, ή δ!
  ψΊ ή ζέσιη δέν είναι άρκετά
  γιά νά μειώσουν τό κέφΐ μας.
  ΠολλοΙ τραγουδοθν, κι' άλλοι
  γυρεύουν νά βροθν καμμιά
  σαθρα ή 5φι γιά τόν κ. Καρυ-
  στινό, ό οποίος σάν νά μυρΐ
  εται τάς διαθέσεις των θέλει
  νά πηγαίνη πάντα »μονάχος.
  Υστερα άπό ίνα φοβερόν άνή
  φορο, μπαίνομε σέ μιά μικρή
  μά δροσερώταχη κοιλάδα, δ
  που βρΐσκεται τό μετόχι τοθ
  Αγ. Άνδοέσ, (διοκτησΐα τής
  Μονί)ς Τσπλοθ. Δέσπολσ,
  τζανεγρΐδες, άγκινσρες, άμύ
  γδαλα δλα δφθονα. Μιά βρύ
  ση νωσμένη μέσα σέ μιά ιιτυ
  χή τοθ έδάφους συνοδεύει μέ
  τό δροσερό της τραγοθ
  δι τίς *ωνές μας, κου άν
  χοθν παρόξενα στήν ώ
  μορφη αυτή έρημιά. Άλλοι ξα
  «λώνουν πάνω στά δροσερά
  χόρτα, κι' άλλο. ρΐχνονται στά
  φροθΐσ, μέ την αδεία έννοεϊ
  ται τ&ν μβτοχάρηδων, κι' άλ
  λοι αί πιό σγολσστικοΐ άσχο
  λοθνται (ίηοΓβάίΗΙθ άίοΐ,η!)
  μέ τή μετρήση τ&ν δΐαστάσεων
  μιάς δίξαμενήςΐ Μιά γυναΐκα
  νέα μάς παρακολουθεΐ περ(ερ
  γα. ΦαΙνεται άτόφιο γέννημσ
  τοθ δροσεροθ ούτοθ περιβαλ
  λοντος καί γελά βλέποντας
  ούτούς τι ού τΐροσηαθοθσαν νά
  βροθν πδσο νερό χωρεΐ ή
  σχέρνα «μέ χαρτΐ κα( κον
  τύλ».
  Πλησισζομε καί τή ρωτοθ
  με πβς τή λένκ
  —-Άφροδίτη Βουτυράκημβς
  άπαν ά άφελώς, χωρΐς νά
  ύπεψ.άζεται την Ικπληζή μ
  γιά την εξαιρετικήν αυτή συμ
  ιΐτωση όνοματος καί πράγμο
  τος. Είναι σύζυγος ενός τ&ν
  ύποστατικ&ν τοθ Μονοσΐηρ
  οθ ναΙ ζή έ«ΐ στήν έρημιά ά
  σχολουμένη είς τό νά καρά
  σκευάζυ στον &ντρα της καλό
  ψαγητό κοΐ ώραΤα καιδάκΐα
  Άπό τόν "Αγιον Ανδρέα
  ιΐο ύ είναι μιά βροσερή ιισρίν
  β«οΐ) ότι) ξερβίΐλσ τβν >6ρω
  Ό ύίΐβυργβς Γεν. Διοικη
  της κ. ΣφβκΐΜνβκης, β
  νήγγΐιλε κβτβ την πρβχθε
  αινήν διέλευσιν τού έκ τής
  πόλεώς μας, την διάθεσιν κι
  στώσίως δύ· έκατομμυρ(»ν
  δραχμήν διβ την «κοκερ*
  τ«σιν τοδ £«νβτ·ρ{·υ Ίερου
  σνλήμ κ«ί την προσέχη £
  ναρξιντής λΐιτβυργίβς τού
  Έκ παρχλλήλου καί οό ύ
  πβΐίρνεΐβν τής Ποονοΐας μΐ
  ριμνά διβ την ΐδρυαιν βρε
  φοκομικοδ κ«ί καιδικοδ αταθ
  μοδ καί βσύλθϋ είς την πά
  λιν μας διβ τα οκαΤαν καί
  ύΐϊίρχει ήδη ή δήλωσις τβν
  φιλννθρωιτικθν Ιδρυμάτων
  Κκλοκκιρινοϋ «τι θ' βνβλβ
  βουν την συντήρησιν τού.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον, χ«
  ρις είς τάς φροντίδας της κυ
  Ιιρνήβεως κβί την φιλβνθρ»
  κον δράβιν τβν ίδρυματβίν
  Κβλακβιριναδ ο νβμος μβς
  αποκτήση συντομ»; δΰο
  δρύματβ υψίστης σκουδβιοτη
  τος β«ό £κοψΐΗ( κοινωνικής
  προνοίας.
  Καί ήτο ομολογούμεν»^
  κβιρος νβ γίνη τβδτο. Διότι
  β νβμβς μκς ίχει μέν πλβΰ
  τον μεγάλον κλλβ Ιχει επί
  βης κβί δυστυχίαν πβλλήν.
  "Εφεδρβι κνλβιοί κολεμιβταί
  θυβιβαβντβς την υγείαν των
  χάριν της άαφαλεΐας καί τ·ΰ
  ΜεγβλΕίαυ της πατρίδος φθ(
  νούν κβί μβρα.νονται κβί
  •ΐποθνηοκβυν λησμηνημένβι
  μέ τβ πικρόν παράπονον της
  γχαταλε;ψϊωί, τής δνβτυχ(
  βς χαί της άνεχεΐβς. Κβί παι
  διβ πτωχ*, όρφανά, β»·ΐ<λ ρβ της τύχηί, έγχαταλβίπον τ«ι είς τρώγλας καί Ανήλια χβμοβπιτβ καθ* ·λην την η μέραν χωρίς καμμίαν περι ποίησιν, μακράν τ&ν μήτε ρων των πού είναι ύιχοχρεω μένβι νβ έργάζΜνται είτε είς τ·ύς κ«μπ·υς είτε είς τ* ερ γββΐάσιβ οιά νβ κερδίζουν την ζωήν των. Ένω β ταν θ' άοχίση ή λειτουργια τβν δώο αυτβν Ιδρυμάτων βλοι βύτβϊ οί δυατυχεΐς, οί κλη γωμένοι καί εί βκίκληραι τής τύχης κβί της ζωϋ;, θβ Ιχβυν ενα άσυλον βπβυ θβ ευρίσκουν περίθαλψιν, τρ· φήν· περιποίησιν κβί ατ·ρ γήν. Οί βαθκνβΐς ββ ίχβυν Εν νβαοκομεΐον τής κροκοπϋς. Κβί τβ κτωχβ παιδάκια β* εΜβκουν την στοργήν, τ· γίλβ, την έκλεκτήν τρβ «ην κβί την θαλπωρήν κου δέν Ιχβυν είς τα κελλιβ τβν γβνέων των, είς τβν σταθμόν κβί τ· βαυλον των. Κβτ' αυτόν τόν τρόπον, θ' αρ χίσα οργχνουμϊνη ίπί νέων βίβεων καί ή κοινωνικη πρό νοια. είς ταν τόπον μας Δι οομέναυ δέ ότι εν τω μκτχ ξύ θα λΐιτουργήαα κ«ί το όρφ«ν·τροφιΤ·ν αρρενων καί τό γηροκομεΐον κβί Ιτι θβ ίλοκληρωθοδν οί ακοποί κβί τα ιύρύ κράγραμμβ δρ« οεως τβν Ιδρυμάτων Καλα· κβιρινβΰ, είμποροΰμεν β*σί μως νά ελπίζωμεν |η ή μοί νωνική ουβτυχίβ θα πβριβτβ λθ είς τό ελάχιστον είς την πόλιν μα;, εάν δέν («λείψη. έ{ ολοκλήρου. ΔΙΚΑΙΑ ΠΟΙΝΗ- Είς τΰν Πιιραιβ συνελή φθησαν καί έξετοπΐσθησαν ω ρισμβνοι ίμποροι οί όποΐοι ή θέλησαν νά κερδοσκοτΐήσουν ίΐςτούς κσφέδεςκαίείςδιάψορα άλλα άποικιακά. Καί υπήρξεν όμολογουμένως ή τιμωρΐα, δ σον καί αν είναι σκληοά, δι καΐα. Ή κερδοσκοπία είς βά ρος τής ζ<£ή; καί τ&ν συμφε ρόντωντ ής κοινωνίας άποτε λεΐ άδΐκημα βαρύ. Έπομένως καί ό κολασμός της πρέτιει νά είναι άνάλογος. Διότι ίτσι μόνον άποδΐδεται δκαιοσύνη καί προλαμβανονται καί νέαι άδικίαι. *** ΗΟΔΟΣ ΚΡΟΥ'ΟΝΟΣ· Τώρα όποτε χάρις είς τό ενδιαφέρον τοθ Γεν, Δ οικητοθ κ. Σφακιανάκη καί τής Κυβερ ήσεως γενικώτερον θί δοθή νέα πίστωσις καί θά έπαναλη φθοθν αί εργασίαι πρός άκο περάτασιν τής όδοθ Κρουσώ νος θά είχομεν νά ΰκοβά- λωμεν μίαν παράκλησιν: Νά ληφθθ ΰκ' δψιν τό δίκαιον αί τημα τ&ν κατοΐκων τ&ν Κορ φ&ν νά διέλθη ό δρόμος αύ τος διά τοθ χωρίου των ώαττε ν' άιτολαύσουν καί αύτοί τ' ά γαθά τής δι' αύτοκινήτου συγ κοινωνίας. Τό οΐτημα έκανα λαμβάνομεν είναι απολύτως δίκαιον. Καί τό σημερινόν Κοάτος πού άπεδε(χθη<αΙ είναι Κράτος δκαίου πιστεύ ομεν δ π Θ3 τό αναγνωρίση καί θά τό ί<ανοποιήση άπο λύ-ως. *** ΕΡΓΟΝ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ίΐρίς Τ(ύ, όιδασχάλους τοθ Κράϊίυς 6 δπουργάς τής ΠαιΒείκς χ. Γεωργαχέπουλος απηύθυνε θερ μοτάιην εγκύκλιον δια ιής όποί»ς ν' άνολίδίυν τβ αχολιΐχ άγώνα χατά τ«]ς ίλονοσίας. είνε γεμαχη άπέ ουγχίν^αιν χαί Ιθνιχον παλμδν ή έγχΰχλιβς αυτή. Π?άγματι 11 δασκάλοι μέ τεύς μιθΐ}τάς των είμποροθν νβ παίξουν σηουδΛΐόιατον ρίλον ι ι; την προσπάθειαν Ιξυγιάνοεως τής Χώρας. Ειμπορούν νά άποξηρίνουν μικρά Ιη χαί οτίαιμιχ νερά>, νά
  διδίξουν τίΰς χωριχεύ;, νά τ&υς
  διαφωτίθΐυν, νά τίος ίίηγήσβκν
  ιίς την μειτάλ-ν μίχ-ν χατά τ<|ς έλονοοίας. θε προο^Ιρουν διά «Ο ρίπου αύΐοθ μίαν ΟψΕαττ,ν £»π— ιβΐαν πρός το |Ρ)νο(. Μίαν &πτ)ρΐ οίαν 1:ω; χαί μεγαλειτέρας βςμ» Ι μέ την μάθ^σΐν γραμμίτων την ,μόρφωςιιν τβν παιδιων. άλλωΐΐε χαί μόρφωσις Η* εννοιΙΊα', δέν είνε ίυνατή, άλλ' ιϋΐι χαί ίχει αξίαν χωρίς την δ γείβν.^ βουν&ν, ή απόστασις στό Το πλοΰ είναι μικρ ή. Πβρνοθμε Ινα «σελλΙ» καί άντικρύζομε την Ένετική κατατομή τοϋ κε ρΙΦημου μοναστηριοθ. Ή πρώ τη εντύπωσις (έ μας δικαιο λογίΐχούς κόπους πίύ ύπεφέ ραμε γιά νά τό έκισκεφθοθμε ΓιατΙ -ραγματικά στό ΤοπλοΟ Ε έν συν αντ ά κανεΐς ίξαιρβτ ► ές καλλονές, 6σες σΐό Πρέ βελι. Πρόκειται δμως νά ου ναντήσωμεν άλλες όμορφιές έκεΤ, γιά τίς οποίες δμως θ μιλήσωμιν οθριο. οιν ΗΕΚΘΕΙΙΖ ΑΘΗΝΒΝ· ΆπνΑυιως οιχαιολογημένον το αοοτ-ρον Οφος μέ τό έπιΐβν έγράφη ή έ/χύκλιος τ*)ς ΝβμαρχΕ άς πρβς τούς διδασχάλοκς χαί τούς χοινοτάρχας οί όπιΐοι παρέ>ει·
  ψχν ν' άποατιίλβυν πριΐίντα την
  περιφέρειαν των διά την Ικθιοιν
  τοα Ζχηηείου τβν Άθηνβν. Διότι
  άπ· ^* οκμμιτβχήν είς φ Ικθι
  Ιχουν νά χιρδίοουν π;ω
  τοως ιί γιωργβί μίς κβι τ^ |χ
  λεχτβ ηριϊάηχ τβν διαφόρων πε
  ριφιριΐ&ν, διά τοθ χαλοθ χ»Ι εύ
  χόλβυ διβφημισμοθ. Κ «Ι ϋν Ιιτρε
  πε δίδαια ν« ληομονοθν τό χ«6<| χον των οί διδβοχαλοι χ»! ιί χοΐ- νοτβρχβΐ, τό καθήκον πβώ Ιχουν νά φροντίζουν δια την διαφήμισιν ι·ν ηραόντων τ«)ί «·ριφρ·ίας τβ» Ιχβοτος. Μ
  ΛΠΟ ΡβΩΣΙΕ
  Ά
  «
  *
  1
  ΘΕλΜλΤλ
  βΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θία
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). - Σή
  μερον μας έπιφυλάσσεται μιά μο
  ναδική καλλιτβχνική βραδυά, μ έ
  την νταντελλένια ΚομεντΙ τοθ δια
  σήμου Γάλλου συγγραφέως: ~"
  Τοΰρνερ «Γκάμπυ»,
  ΣΙΝΕ Μ1ΝΩΑ.- Σήμερον ό κο
  λοσσός ΒΙβα ΒΙλλα κατάλληλο
  δι' δλους μέ τόν άσύγκριτο Ούύ)
  λας Μπήορυ. Καθ" εκάστην
  τας 7 μ. μ. άπογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτοτι
  λές «Στοιχειωμένος Χρυσός» «αί
  τοθ έπεισοβιακοθ .Κόκκινος Κα
  βαλλάρης» τα έπεισόδια 2ον, 3ον.
  ***
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΛΛΙΤΕΧΝβΝ
  ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΩΡΑ 1Ο ΑΙ. Μ.
  Μιά μοναδική καλ
  λιτεχνική βραδυά,μέ
  ι ήν περΐφηίίη νταν-
  τελλένια ΚομεντΙ τού
  Σ. ΤΟΥΡΝΕΡ
  ΓΚΑΜΠΥ
  ■Ις 3
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:!
  Γ1ΜΟΣ ΜΕ ΟΡΟΟΕΣΜΙΑ
  ΟΑΟΙΣΤΟ1410 ιΊΑΤΪΜ»;
  'Αριθμ. 20970.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογ;άφος
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ί5ομε
  Η-οσχαλ» ιήν έγγιγραυμένην
  πιοτώτρΐαν Άριαιίαν Ν. Χ^ηοτΕ
  8ου κάτοικον Ήραχλΐίοι·, την έν
  'Α(ή'αις εδριόουοαν Άγροτικήν
  Τραπιζαν τής Ελλάδι, τό Έλλ-
  νικόν Δημόσιον ώς χαΐ κάντα ί
  τερον Ιχοντα τυχόν διχαιώματα ή
  5ξιώο«ίς επί τοθ έχ δραγμ&ν τισ
  θαρε»ν χιλιάδων (4000) έχπλιισιτ,
  ριίσματος τοθ ενώπιον μαυ χίέ
  χοτά φ δπ' βριθμίν 20961 οχι
  τιχήν ΙχθισΕν μου πλιιο-ιηρΐΒσμοϋ
  άναγχβστινβς ιη" ίπιοπιύσιι τιθ
  Γε»ργ(ου Κωνσταντίνου Έργαζίχη
  διχη^ίρου χά Ι χατοΐχου ΉρακλεΙ
  ου έχχοιηΡέντος ακινήτου χτήμα
  τος τοθ δνειΗτου Μιχαήλ Έμμχ
  νουήλ Κουχκάχη χατοίχου Β^δί
  ριυς Πεδιάδος ίΐτιος έντος %ς νο
  μΕμιυ προθισμίας πρςσαγάγωσιν
  ενώπιον τοθ ά?μοί1ου_ Διχαατη-
  ρίοιι παρ" φ γενησεται "ή χατάτα-
  ξΐς χαΙ διανεμή τβθ έκκλιιστηριά-
  σματος τιΰς τΕτλους την χαΐ τα λοι
  ηά διχαιολογητιχά τβν άηαπήσι·
  ών την Ιγγραφα χαθ' ίσον νΛη
  έχπ;έθισμος πρεααγωγή έσται ά-
  παράΙΊκτος. Ελήφθησαν τΐλτ, «α!
  διχαιώματα δραχμαΐ έ<ατόν πίνη (105). Εγένετο Ιν Κβσιιλλίω Πι διάίος «αί έν ιφ Ινταθθκ ίημο β(φ γραφείω μου χιιμένψ χατά την ουνοιχίαν Πολΐμαρν,η ίδιοχτηαία τίχών ΓεωργΕου Δαγου&ιανάκη οή μερον την δεκάτην έδδέμην Μαίιιι ιοθ χΐλιεατοθ ένεαχοσιοσιοΒ έ65ό· μου Ιτους ημέραν Δευτέραν χαΐ δπιγραφη ««Ρ* έμοθ «Ο Σκμδο λαιογράφβυ. Ό Συμβολαιογράφος Ίοβμ«ν(Μ( "Βν« πολόκροτον Ιστορικόν £ρνον. ΈνοΐΚίάζβνται ούο δωμάιια μβ τα κουζΐνας. Πληροφορίαι καρά τφ κ, Μώτιάδη Μιλιβάκη Μσσταμ ΔΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΗΟΙ ΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ 247 ΤβΟΠροσπέρ Μΐριμε. —Γιά δνομα «Ο θιοθΐ ΘΑ πιθί νεχι μιά &?λ προτήτιο'χ. —Μιά ώ:α ζωής ϊέν άξ(ζ«ι α ποτήοι κρασΕ. Έμπρό'! αντίο γιατρέ, ν« χά· πβιος αϊό «λίγι μου πεύ ο&ς κε· ριμένιι μ' &νυπομονηο!α. —Να οα; σ:είλ« ϊ-α πάστορ» τόν χαλίγερκ; —Ου'ΐ χον Ινα ι δ μ τ,ίν άλλο. Π^ΜΠΤΗ 20 ΜΑΊΌΥ •Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6.46 θ··»»»Μ:ΜΜ>^^
  ; μι ήτυχο.
  Ό χειροθργος πλησΐασε ο τί ν
  βΕΧ
  —Μά τα γένει» μοί! ανίχροξε.
  νά μιά ώρκία πληγή. ΑύτοΙ οί
  διαβολοιθε)όντες χτυποθν σά
  φ
  —βΐ ζήα», δέν ιίν' Ι τα-; ρώ
  τησι δ πληγωμίνος μ' άδύ
  —'Ανκηνιΰσιτε λ[γρ, ιίπε δ
  γιατρίς.
  Τότ· χ£τι σάν άδύνατος αΐιριγ-
  μίς «χοόοβηνΐ. Τον Ιχανε 6
  ρσς ποδ Ιβγσινι άπί το αήθος
  «0 Μπιβ17, από την πληγή χά
  Γώ; χι' κηο τό οχίμα τού. Τό ο Γ
  μα Ιτρεχε από φ πληγή σιν χόχ
  χινος 4φρίς.
  Ό χειροθργβς α^ύριξε αίν
  ήθελι νβ μΐμηβς α&τίν τον παράξε
  νο θίριδο1 Ιπειτα Ιχανι βιασΐιχβ
  μιά χομπρίοοα, χαί χυρίς νά %
  λίίη, ηήρι τα έργβλιίά τού χι'
  έτο'μάζοντκν νά χΰγι. Τα μάτιβ
  ϊμ»ί τεΟ Μπιδίλ αχολουθοθοαν
  δλΐς τίς χινήβεις τού.
  —ΔοιτΟΛ γιατεί; ρώτησι ιέ
  τρεμουλιαστή ϊων
  —Ετοιμασθητε, ήη ψ
  χρά 6 χιιριθργος. Κι' ίπομαχεύν
  6
  , νά πιΡ«<ω τίσο νέθ'! α-έχραξι έ χαχόμοιρος Μπι 6ίλ χι' &ψηη νά ξαναπέο) τό χι φ*λι τού έπά',ω οιή ίίσμη τιθ ά- χύρου πιύ τε Ο χρηοίμιυε γιά προ σ.ίφΐλο. Ό λοχ*γίς Ζ^ζ ζητεΓσι νά χανίνας Βμως (έν ήθιλι ι ς μς έ ήε τ:0 δώοη Ινοι ηοιήρι νΐ(ό &ηΙ μην Ιπιταχύ^ τό τέλβς τού. ξ ΑθΕ 6 ρς ρ χρη αιμιύιι γιά νά παρατείνη τα δί· ! Έκείνη τή στιγμή δ Λϊ- νοθ χαΐ δ λ&χαγίς Δίιτριτς, >α
  >ώς %Ά πολλοΐ όΕλλοι άξΐωματι
  «οί, μπήχαν οτήν αΐθουοα γιά
  νά ίδιον τ; ώς κληγνμένους. Σία
  μαλταν ΒλθΓ μπροοτά οτό οτρϋμαι
  ό0 Ζί[ζ· δ ΔανοΟ οτηρΕχθηχι
  ίπβ ω ΟΕ^ λυβή τοθ ακαθιοθ τού
  χά Ι λόττίζΐ διβδοχιχά τβ δοέ
  άϊέλφ μέ μάτια δπου ζωγραφί
  ζονταν ίλΐ) ι συγχΐνηοη. "£να
  φλβοχΐ κου (Γχεοτό ηλευρδ τού
  δ γ«?μ-νδς λοχκγίς χαύπησε οτό
  μάτι τοθ Ζόρ,ζ.
  Άί, ι Επ» εΕοθε ηαλτ,βς
  —ΝβΙ, ηαληίς στρατΐώιης. Ό
  νομσζομαι λΐχαγίς ΔΕιτριτς Χό?ν
  ϊ
  —Πήτί μτυ. ιί θά χάνατε άν
  ιΐοθι πλη^ωμίνος χαίώ; ίγκ;
  (συνβχΐζεται)
  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
  ίηρβ έχλϊΧτης ποιοτη^ς είς
  την αποθήκην Γενΐ Τζαμί παρά
  τό νιοκτιβτβν Δημοτικόν οχο·
  λιΐον.
  Β Β Χ
  «θέατρον έγεννήθημεν τφ κόομφ
  ,„.» λέγει ό απόστολος ΠσΟΧος. 'Η
  μεγάλη μας τραγωδός, ή Μαρίκα,
  τό ξαναλέει, μέ την ατομικήν της
  συμπλήοωσι:«θέατρο καΐ χΐλια χρό
  νια να ζήσω, 8έ θα τό χορτσσω..,..
  Κ αί χ(λια θέατρα να χτίσω δέ θά
  μοθ φτάσουν*! . Ή ζωή είνε θέα
  τρο, τί κοινοτυπίαΐ ΚαΙ δμως την
  έπαναλσμβάιω ,.».
  Τό Π«χ των "Αθηνών πού Οψώ
  νει την λαή τού, σύγχρονη μορφή
  -σεμνή μικρογραφΐσ ούρανοξώ-
  ότου— υπό τόν Άττικόιτ ουρανόν,
  στηρΐζετσι, 16«λογικά ν6 ποθμε,
  στΛ έτιιγρόμματα αοτά. Καθως τό
  άντικρθζετε άττό μακρυά τό βραδά
  κι. μέ τόν δπλετο 8σο κοΐ ύποβλη·
  τικό φωτισμό τού, 6χίτε την έντθ.
  πωοι, Οτι τό θέατρο οτήν Έλλάδα.
  έννοεϊ επί τέλους νώ επιβάλη τάς
  άπίψεις τοι.!,..
  Στό μέγαρο Κβχ ή Κοτοπούλη έ
  στέγασβ τό νέο ιης θέατΓΟ έτιΐ τή
  βάσει των νεωτάτων δε?ομέων
  τής θεατρικής άρχιτεκτονικής. Κλ(-
  μσκες. άναβατή'ρες, φουαγιέ, φωτι
  στικα μηχανήματα, ήλεκτρικαΐ ίγ-
  καταστσσεις μηχανισμΰς κσΐ δια
  στίσεις σκηνάς, εγκατάστασις φω
  τισμοθ όσφολεΐσς. ανανέωσις τοθ
  αέρος, δλα ττρθίβλέφθηοαν ε αί ε¬
  κανονίσθησαν ώς τεχνικόν σι5νο·
  λον δρτιον, άποβλέπςν ιΐς έκεΓ-
  νο ποΰ λέγεται άλλοθ: θεατρική
  άνεσις.
  Καΐ ώς θέατρον πρωτΙοτωΓ, άλ¬
  λαι κοΐ ώς κιντματογρόφος—υπο.
  χρέωσιν έδω θεωροθμεν νά οη
  μειώσωμεν καΐ τό ώραιότοτον ·Σι-
  νεάκι τής συνοδέλφου ηΒροδυνής»
  —μ'αν μορφωτικήν κα' πσιεαγω/ι·
  κήν κινηματογρσφικι'ν έκλοΓκευοιν
  —τό Ββχ των "Αθηνών άτΐοτελεϊ
  £να σονδυασμόν τελείως σΐ/γχρο-
  νισμένον πρός ίξυτΐηρέτησιν τοθ
  κοινοθ, πολυποικΐλου κοΐ άπαιτητι
  κοθ, ·πού ιΐτε μίνει, ιΤτε ττερνά όπό
  τάς Αθήνας.
  —Τό Κβχ μοθ δίδει ·>·όν όέΓα
  τοθ ΜπροντγουαΙη ηκούσθη λέ¬
  γων 6νας "Αχέπος, άτΐό τοϋς άφι
  χθέντσς πρό ι-αιροθ είς Έλλόβα.
  Έμένα βμως θα τό πιστέψετε;
  -μοθ έθύμισε τό.,, Ήροκλειο. ΚοΙ
  ξέρετε γιατί; "Απλούστοτα γιά τό
  υπό μελετην ί] εκτέλεσιν δΓμοτι·
  κόν μας ίέατρον διά τό ότΐοΐον ώς
  γνωστόν ► αί ή Κοτοπούλη είχεν
  έκφέρη άλλοτε την ίμπνευσμένη
  καί βωτεινή της γώμη.; "Αμποτε
  νά τό χαρεθμε μέ τίς άνέοεις τοθ
  ρβχ πού θεωρίθνται Ισως καΐ οί
  στοιχϊΐώδεις άπό τό ούγχρονο πο·
  λιτιομό!
  Ό Άλλβς
  —Ό Φίλιππος, ο Ιωάννης,
  κ«ί ο «ντίζηλσς.
  ΑΕματηρά σκμκλοχή συνήφθη
  προχΡές είς την Κωνσταντίνου™
  λιν μι?α(ΐ> έ<6ς νέου έ όματι Κι ρομπει 'ΟγλοΟ Μισίχ χοΐ έ'ί έ-ω<ιχοΠ τού άντιζήλυυ, ίνομβζο (ΐένοιι Φιλίπττου ('-Ε φΐλοι ^0 χοι ώ; γναστίν, Ινώ Ιδβααν εί τ-ύς έχυτεύς των έπώνομα, Ιξαχι λοιιβοθν νχ παραλιίπουν τα έπώ νυμα τβν χριστιαν&ν συμπολιτ την) Ό Φ.λιπκος λοιπΐν πΐρη νήχλιι την φΐλην τοθ Μσάχ. Εαϊ δ τελευταίας (υιός τοθ επετέθη χαΐ ήρχισε νά τόν ξυλαχοη^ άγρί ως. 'Κίίχθη ίμως 6 Μισάχ τ~ άντεπίθεαιν τοθ άντιζήλου τού, 6 άπςΐος τόν έτρ(τυμάτ;σι ιϊ Ι αουγια-·. Έν * ώ μιτα(ϋ είς β θείαν τοθ Φιλΐππου έαπιυσιν φίλτς τού Ιωάννης;, ϊεχθεΐς χαί ούτίς μέ την σειράν τού £/« χτ.6 πημα χαταχέφαλα διά ραβδου. Σο βχρίς τραυυατισθέντίς χα( οί τρείς μιτιφέρθησαν είς τό νοσοχε- μιΐβν. —Τσ δ; άμβ έν·ς πατέρα ·1ς Μικρβσίαν. "Ενα σκαρκχτιχον πράγματΐ ουνίβη ιΐς χάποιο Μικρά αιατιχον χωρίον: έ> φ Ινας ηατέ
  ρνς διέβαινιν άπύ Ινα πίρον τθ'
  παταμίν πιϋ διέρχιται πλησίον
  τγ.Ο χωρίου, έχων έη' ώμου τίν
  δωδεχοιτή υίίν τού, τό παιδΐ Ιηι
  σιν είς τίν ποταμόν χ»ί παριούρ
  άπό τό ρεθμα. Τό άτυχές ηαιδ
  ;υίίθη «ργότερα πνιγμένον ιΐς
  μαχρυνήν αποσΐασιν.Ό πατήρ Εΐν
  ηδυνήθη νά άντισχΐ είς τώ φιΓ
  ρόν οϋτο ΐτλήγμα Ττ)ς μοίρβς.
  ταν Ιπέατριψιν ιίς τα χωρίον, ήτο
  παράφρων.
  ΕΝΟΙΕΙ^ΖΕΤΑΙ ή γνωσνί, μι
  γά>η ιίχΐα ι&ν χληβονδμην Έμ
  μανουήλ Λογιάδου δΐχηγδρου, χει·
  • ίνΤ) ιί( την δδον Ζΐογρίίφου (ι
  π ι όθεν Τρι&ν Κομαρβν) ϊιώροφος,
  ήλιχΐρεφώτιστος, μ) μεγάλον >ή
  ηον, Οδριΐίοιν, Ηο ιίσάδβυς κλπ.
  Διά πληϋοφοείοτς απευθυντέον
  είς τίν χ. Γεώργιον Ρασιδάκη
  δικηγόρον.
  Ε
  Παρελήφθησαν Δρθς μετά ή άνευ
  χρυσαλλΙδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε-
  λεμπέκια-Καραγάτσα,Όρενκοντιάϊνν
  "Οξυές δλων των είδών, Κόντρα πλ,α-
  κέ κοινά καί Όκουμέ καπλαμάδες έ-
  ξαιρετικοί.
  Κατάστηαα Ξυλει>πορικόν]^
  ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΧΑΤΖΗ Ί ΩΑΚΝΟΥ
  ...^
  Δΐσθέτει ά «ό οήμερον είς ι ήν κατανάλωσιν πρός Βραχμος
  κατ' οκάν λιανικώς μίγμα ΑΡΑΧΙΔΚΛΑΙΟΙ' καί ΚΛΑ1Ο·
  ΛΑ4Ο1* (8£> ) 11> ο)ο) έξευγενισμένου χαί φιλτραριομενου.
  ΕΓΓΥΑΤΑίΙ
  Έν πάση εύθύνη ότι ι ό μίγμα τούτο είναι ανώτερον όχι μόνον
  άτΐό απόψεως θρεπτικής καί ύγϊεινή ίλλά καί άπό απόψεως ΓΕΥ-
  1ΕΑ1 ΚΑΙ ΟΥ-1Α- τού έλαιολά^ου καί τής πλέον έκλεχιής
  ακόμη ποιότητος.
  διευκρ;ι:ν[ιζειι
  "Οτι ιό Α ΡΑΧ1_ΕΛΑ1ΟΝ ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ τα έν
  τή άγο( ά μας κατωτέρων ποιοτήτων σπορέλαια οίον ήλιέλαια,
  κ.τ.λ. καί ΣΥΝΙΣΤΑ, είς τούς καταναλωτάς νά άπαιτοΰν να
  βλέπουν είς τα βοχιία άπόιά οποίαι άγοράζουν τό λάβι τους τόν
  χαρακτηριβμό «νμίγμα αραχιοελαίου καί >λα.ιολά*5ου» καί τό οήμα
  «Τάλω^» δια νά μάς έχουν ύπευθύνους άν τυχόν ιό προϊόν μας
  δέν είναι άτό πάοης πλευράς ανώτερον δχι μόνον των σπορελαί-
  ών άλλά καί αυτού τοθ έκλεκιοΰ έλαιολάδου.
  Δια π&βοχν πληροφορίαν τηλεφωνήσατεχ
  αΐβθ ) ρ·»·ν·Ρί« β·-*λως»
  9.36 (Πρατήριον
  IV.
  Παρασύρη)
  41.99 (Πραιιήριον Χ. Πορτοιλάκη)
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  1ΑΣΙΛΙΣΣΑ-
  116ο ν
  "ΗΕερε τώρα δ χδβμος γιχτΐ
  χαρτονδμιομα Ιχ^νΐν απά ήμίρ»
  ο* ήμέρα τί)* αξία τού, γιατί ά
  χρΐδαινΐ τό ψι>μΙ, για'Ι οί φάρο
  έφούο*»ναν. Δ δτι «)δτή ή π...»
  Ιατρών», στο Τίΐανον, δλέκληοα
  δωμίτια μέ διαμαντι», Ιστελν» χρυ
  φα στόν άϊελφί της τίν Ί'θα^
  οτήν Α&3τι;Εα, γορτβματα χρυσ
  Ιδινι α:ίύ; ϊρωμίνους της χα
  στΐς φΐλτ]4άδτς της άφίντεσ;» δ
  ρα, αυνταξκς, άξώμΐϊοτ, έκιχορΊ(
  γήσε'ς. Αύιή λοιπον ή:αν ή αΐιΐ
  τ*5ς δισ:ι#χΙοις, ούίήήταν ή δττβό
  Θυνος γιά τή χρεωχοηΕοί, ή «Κυ
  ρία "Έλλΐιμμϊ»— ϊ&ίβ ή'α» 'δ
  χαινοόργιο της δνομαι πςύ τίζί ί
  μεινε σ3ν σιΐγμχ.
  Τό μαθρο αύννιφο ξίσηασι:
  λιβέλ>ον
  χ φ
  πομνημάτων, προτάοεων Ιπεφτεν
  άτιό παντοθ- ποτέ δέ· έΕλ
  δέ» Ιγραψχν χαί δέν έιήουξχν τί
  βα σνή Γαλλία. Ό λαός ΙξαπνοΟ
  σιν. Οί στρκτι&τες κιυ εΐχαν γυ
  ρίοη «πό τβν πίλιμο τΐ)ς Άμιρ
  χής έμιλεθααν χαί σία πιο β «ό
  μερά χωριί, γιβ μά δημοχρατικ
  χώρα δ «ου δέν 6πτ]ρχκν ευ;ε ού
  λή, ιθ:κ δασιληα;, ΐυΐε εύγενιΐς
  παρά μόνο πολΐιες χαί δποιι έ6>
  σΐλειιαν ή ελευθερία χαί ή πλήρη*
  ίοίτης. Οί φιλίσοφοι έδίδασχαν
  τώ; τό μονκρχιχό χαθια'ώ;
  II*
  ήτβν τό χαλλίτιρβ χαί γ ώς οί δι
  ατλη'τΒις ίέν ήααν άντιπρϊοωιτοι
  τιθ θΐοθ στή.γ*1 Ό παληος αε
  β»σμ<(, εχ^φτός χαί άμΐλητες Ιως τότ», έσή<ωνι τό χ««άλι μέ πιρΐέργεια. 'Η ϋιτδχοιφη δ=ή τ&ν τιχϊονιχ&ν ατοβν χαί τΑν ίηιιοσΕ ών βυγχεντρώαεων έδυνάμω'ε σ, γά-οιγϊ Δαηου Ιγινε μια Βυνατ 6?οντϊ, ή άτμοσφιΐρα ήταν ή«κ· τρισμένΤ), ή φωτία ήταν Ι:οιμην4 άν^ψη. «ΈχεΙνο πςί) δΐνει πε>ώ
  ριες διααιίσιΐς στό καχί—Ιγρ'
  φιν δ πρέσβυς ντέ Μεραου ο<ή Β έννη—είνε δΐι τα πνΐύμαιτα 1(4 πτονται Βλο χαί πΐρΐσοδτιρο. Σι γά-σίγά ή άναταραχή Ιχει ίτ)ω θς ο' 8λες τίς τάξεις τής χσινω νίας... Ό πυρετδς Ιχει γ(νι τδσ; γινιχέί, ώίιΐ χαί &* άχόμη Ι?ρι χναν τους άνθρώηβυς ατη φιΛα χή χαχά χιλιάδις, κάλι !έν θά Ινι χοΓσχν τό χαχό, .άλλά ή όργή τοθ λαοΒ θλ ιχορυ|ών«το χαί ή σία 3·ς θα έξεοκοθβεν. ΐσυνεχ(ζεται) ΠΡΟΣΚΛ.Η£Ι£ Τακτικϋς γίνιχήι ϊ«ν«λϊύσ«Μς ι ς τ6ν μπτβχαίν τής &. Ε. Κρ«τ« Κρητιχης ·Εταιρ«ί«ς ΤεχνΐΜ&ν Έπιχ·ιριιβεων. Γ«»ιργι*ίηί— Κβλοθνται είς ταχτιχήν γινι χήν συνίλιυσιν ε! μίτοχπ ι%ς Α Ε. «Κρέτι» Γεωργια:ης Β 1:*ι είς τα γραφιΐχ τής 'Κταιρι όϊίς ΚορωναΙου. λ) Την Ιην Ίΐυλίου 1937 ήμέ ραν Πεμπτην ώραν 10 π. μ. θιμκτβ ημερησίας διατάξιωζ 1) "Εγνριοις ισολογισμόν χρ,ή οιως 1935. 2) Άπβλλαγή εύθαν&ν τδν μι λδν τοθ ΔιοιχητιχιΟ Συμδ:υλίοι» διά τήϋ διαχείρισιν 1935. 3) Έχλογή !ύο ταχτιχΑν χά Γ63 άνατιλτ)ί,π)ματ!*ώι* έλιγχτων διά την χρήσιν 1936. V) Την 22 Ιουλίου 1937 ήμί ραν ϋιμπτην χαί ώ/»ν 10 π.μ. μι θιματΗ ήμΐρησίας διατοξικς 1) "ϋγχριοις ίσβλογισμοθ χρή σιως 1936. 2) Άηαλλαγη ιυθυνΑν των μι λάν τοθ ΔιοιχητιχοΟ Συμβουλί διά την διαχιΐριοιν 1936. 3) Έκλογη £6ο ταχτιχδν χ»1 3άο ανακληί ιαματικήν έλεγχτΑν διά την χρήσιν 1937. Έν Ηρακλείω τ$ 14 Μ,ΐ 1937 Ό Πρέιδρος τοθ ΔιοιχηιιχοΟ 2υμδοιιλίου 'Αλ($«νβρ€ς Γ. Γεωργιάδης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Τό Ταμείον Ν. Ήραχλιίου προ^ηρώααι: φχνι ρόν μιιοδοτικίν βιαγεβνια^ον την 27 τρέχοντος μηνός Μ.ί™ ημέραν ϋέμτΐΛην χαί ώ^αν 10 π. μ. ιί(, τα γρβφεΐ» αύ»<3 χεΐμινα <π! τής δ!οΟ 25 Αυγούσίθυ δια την προ μήθειαν τπν χάτωθι υ/1 «Αν. 1) 100 χιλιόγραμμα φθοριοόχου άμμον.ου. 2) 160 χιλ. αγ;«( άμμβνίας. 3) 150 χιλ. νιτριχοθ αμμιβνίου. Οί δροΐ ουγγραφΐ)ς οηοχρεώβε «ν ε.σΐν χαταχεθιΐμΐνοι ιίς τα γκφιΐβ %εθ Ταμείον, (Έκ ΜΟ ΕΟΡΓΑΙ —ΑΟριον εορτήν Κων- σταντίνου κσΐ Ελένης δέν δίχεται ίηισκίψβις λόχφ τίένθους ό κ. Κωνστ. Ρασιββκης. — ΈττΙσης δέν Βέχονται έττισκέ· ψεις ή κ. Ελένη καί Κωνστ. Τσα· τσάκης ταμΐας τοθ Δήμου. —ΈπΙσης δέν έορταζβι καί δέν δέχεται έΐτισκέψεις ή κ. Έλβνη Γιαμαλάκη, —ΈιΙσης δέν δέχεται έττισκέψβις ή κ. Λιλίκα Γ. Κανετάκη Γραπεζι τικοθ. —Έπίσης Ρέν δέχεται έτιισκέψεις ή δνΐς "Ελένη Σκουλιδδ. —ΈπΙσης δέν έορτάζει ή ΔνΙς Ελένη Μ. Συμισνάκη. —'ΕττΙοης δέν έορταζβι ό κ. Κων σταντϊνος Παπαδάκης Τραπεζιτι κός λόγω πένθους. —'Ετιΐσης δέν έορτάζϊΐ ώ κ, Κων. Κουμτταράκης ώρολογοποιός, —'ΕπΕοης 6έν βέχεται έπισκΐψίΐς ό κ. Κωνστ. Γ. Χατζογιάννης έφο ριακός. —'ΕπΙσης δέν έορτάζει οθτβ δέ χεται έπισκέψεις ή κ. 'Ελίνη "Ανδ. ΚοκκινΙδου. —'ΕτιΙσης 64ν έοοτάζει λόγφ πέν θους ύ κ, Κωνστ. Μικολόπουλος Εμ ττορος. —'ΕτιΕσης βέν έορτάζει οθτβ ββ χεται έττισκέψβις ή κ. Έλβνη Γ. Κοκκινακπ —'Εττίσης δέν έορτάζει ή κ, 'Ελέ η Μιχ, Ίζανάκη &ερματεμπόρου. —'ΕττΙσης δέν δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Λεων. Φανουρόκη. —ΈπΙσης δέν έορτόζει ή δνΐς "Ελένη Γιαννακάκη. —Έτιΐσης βέν έορτάζει ή βνΐς Έ λένη Βαριτάκη. —Έπ'οης δέν έορταζβι οθτβ δέ χεται έπισκέψεις ή κ, Ελένη Ν. Μηλιαράκη. —ΈπΙσης δέν έορτόζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ή κ. "Ελένη Ξ. Σΐΐιθάκη. —ΈπΙσης δέν έορτάΓει οθτβ βέχβ ται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Μ. Μα νασσάκη δικηγόρον. — ΈπΙσης δέν έορτάζει ό έν Νβα πόλει δικηγόρος κ. Κωνστ, Μββιι μά η ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Έμμ. Δ. Μουρέλλος Δικηγόρος ύηάλληλ·ς Τραπέζης τής "Ελλάδος κοΐή ΔΙς Κατερίνα Μόσχου Εδωσαν έν Άβή ναις αμοιβαίαν υπόσχεσιν γαμου, Γύρω στήν πόλι μας. Έτι' βύκαιρί· τής έν Αθήναις γε· ωργικής εκθέσεως πληροφορούμεν Θα δτι Θά μεταβοθν έχεϊ άρκετοΐ συμττολϊται καί δή έκ των ένδιαφε ρομένων αμεσώτερον. —Καλόν Θά ήτο, προσθέτομεν ή μεϊς, νά μεταβοθν έκεϊ καί παρσ- γωγοΐ έκ τής ύπαΐθρου μέ τάς το πικάς ένδυμασιοτς. — Ωοτε νά δοθή χαρακτήρ καί «κουλερ λοκάλ» είς τό Κρητικόν πι ρΐπτβρον. »-ΚαΙ χθές τό μελτεμι μβς έχά ρισβ τίς έβιδωρες πνοε-ι. τού. —·£2στ6 νά μετριασθη ή έκ τή< αυξανομένη; καλοκαιρινής ζέστης δυαφορια. —Άν δχι καί οί αλλοι.... κΐνδυ νοι κατά τούς αΐωνΐους «εϋτραπε· λους» τής Ιποχής. —Τα πρώτα βερόκκοκα φιγουρα ρουν άπό ημερών ,εΐς την αγοράν —Είναι δμως μάλλον άωρα καί ώς έκ τούτου μή προσιτά είς τούς άπό συστήματος φρουτοφάγους. —ΟΙ όποϊοι ώς «συνειδηταί» τοι οθτοι είναι κοΐ τΐολύ δόσκολοι είς τάς προτιμήσεις των ή άκριββ- στερα προτιμοθν 6,τι ψροθτο άλ λά στήν ώρα τού. —ΟΙ κολυμβηταΐ αύξάνονται καί πληθύνονται &1ς τάς ακτάς μας. —Έπ' εύκαιρΐα Δζ(ζει νά σημειω θϋ ή Οπόδεΐξις ττου ίοχύει κάθε χρόνο γιά τούς λουομένους καί πρός αποφυγήν των τόσον συχνών πνιγμων. —Νά μην άπομακρόνωνται τής άκτής—καί μάλιστα ΰταν δέν είναι .... μαέστροι στύ κολύμπι—καί νά άποφεύγουν τίς αγνωστες παραλια κές περιοχές δπου τυχόν έπιπολά ζουν αί οΐναι ή τα «μάτια» τ<*ν θαλασσινων. —Ό περΐπατος τής λεωφόρου Κνωσού, καθαρώς θερινός ώς γνεε στόν, άρχΐζει νά σημειώνη οσο περ νοθν αί ημέραι, πολλους θιαοώ τας. —"Ολίγον άκόμτ, καί θά πκριπα τη έ«εΐ κάθε βράδυ δλο τό Ήρά κλΕΐον. — Όπως συμβαίνει κυρΐως καί συστηματικώς καθ·, καλοκαΐρι. —Κάτι πού δέν λείπει αύτό τόν καιρώ άπό κανένο τραπέζι εΐτβ 4>τωχικό είτε πλοοοιο είνε ή σάλα
  τα.
  —ΚσΙ τουτο έξ αΐτΐας τής άφθό
  νού έφετεινής ντοματοτταραγωγής
  είς την οποίαν Ιδίως διακρΐνονται
  τα Μάλλια καί ή "Ιεραπέτρα.
  — Άλλά καί τα άλλα σαλαηκα
  δέν είνε εφέτος ολίγα, ο Ο τε ολίγαι
  τερον έκλεκτά.
  —Είς τό θέατρον Πουλακάκη λ
  νεμένετο χθές κοσμοσυγκέντρωσις,
  —'Η πρεμιέρα τοθ θιάσου τής κ,
  "Αννης Χριστοφοριδου έσημείωνβν
  £τσι τούς πρώτους καλοθς οίωνούς
  καί διά την συνέχισιν της ύαοστη
  ρίξεώς τού άπό τό κοινόν μας—ίνα
  κοινόν έξαιρετικώς Βεατρόφιλον
  καί μάλιστα προκειμένον περΐ Θια
  σου τής άρτιότητος τοθ νβοαφιχθέν
  τος,
  —"Η «Μινώα» Θά οημειώοη άπό
  ψε επιτυχίαν μέ τό φΐλμ «Βΐβσ
  Βίλλα» Κνα άπο τα ωραιοτέρα τής
  έψετεινής κινημοτογραφΐκής παρα.
  γωγης.
  • Ρέκοοτερ
  ΣΙΔΙΡΟΣ Η, ΔΟΠΑ1Η2
  ΟΔΟΝΤΙΛΤΡΟΧ
  ΠλατεΓα'Αγ Μηνά
  Τηλέφωνον 433
  Ειδοποιεί την άξ. πβλατβΐαν
  τού 6τι επανήλθεν έκ τοθ τάξει
  δΐου καί Θά βέχεται 9-12 112
  μ. μ, καί 4-7 1)2 μ, μ,
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Ω1_ΑΘΛΙΟΙ
  ΟΙ ΑθΛΙΟΙ
  Σελ. 22
  Τό βιβλίον τού διηρείτο είς δόο μέρη· τό πρ©
  τον ένραγματεύετο τιερΐ τΛν χρβών πάντων 6μοΟ,
  κσΐ τό δεύτερον *βο1 τ&ν χρίΛν ενός εκάστου. Τα
  χοίη κρός πάντας όμοθ ίΤνε μένιστσ. ταθτσ 8έ λο
  νίζονται τέσσαρα. Ό απόστολος Ματθοϊος χσοα
  κτηρΐζβι σύτβ χο?η πρός τόν θ?6ν, γρίη -ρδς έσυ
  τόν, χρίη «οός τόν πλησίον καΐ χοέτι ττρ^ς χά κτΙ
  σμστσ. Περ' βέ τΛν Λλλων χΓεϊν, ό έιτ(σ<οττος εί χεν 'ΰρει ούτά χαρσκ'ηοιζόμβνα αλλαχοσε καΙ έν τελλόμενσ πρός μέν τούς ήνειιόνας κσΐ τοθς όηη κόους έν τή πρός Ρ^μαΙους ίπ«σΓθΧη"· πρός τού: δικαστάς, τΛγ συζόνουΓ, τ*ς μητέρας κσΐ τούς νέ· ούς όκό τοθ ά/(ου Πέτρου1 τιρός τούς συζονοικ, τχύς πατέρσς, τα παιδία καΐ τούς ύηηοέτας έν τβ ποβς ΈφΕσίους επιστολήν πρός τοός κιστοθΓ, έν τ{) κρός Έβ^σΐους· πρός τής πσρθίνους. έν τή πρός Κορινθίους. Π4σαο τάς πβοιγοα·φ*ς τούτσς συνέτα· τε φιλοπόνως ό Μυρΐήλ ίίς ε* άομονικόν δλον, τοθ το οέ ε!χ« σκοπόν ν* άΦκρώστϊ *1ς τας ψυχάς. *Ητον ή &ρα όνδόη, καΙ είσέτι ·Ιργάζβτο, γρά¬ φων, 6/ι κατά τ&σαν ά^σιν, κπειοή μετβχειρΐζβτο μικρά ιβμά^ισ χσρτΐου τετράγωνα καΛ εΐχβν επί τΛν γονάτων τού άν*ωγμένον μέγα τι β βΜον, πσρενο· χλοθν τάς κινήσεις τού σΤΒΐΙσηλθβν ή κυρ'α Δο- ξαστή, ίνα λ^βη κστά τα σύνηθες τα άρνυ; ά μα· χαιρο«ήτ>ουνα άπΑ τί)ο θυρΐδος πασά ι ήν κλΐνην
  τοθ έπισκόπου. Μετ* ολίγον 6έ, α'σθανθεΐς ίδ'ος 8
  τι ή τραπέζα ήτοιμάσθη, κσΐ 8τι Γσώς ή άοελφή
  τού τόν ««ριέμενεν διτω; Βειπνήσουν, 8<λειθβ τό βι¬ βλίον τού, ηγέρθη «αί μετέβη είς τό εστιατόριον. Τό εστιατόριον ήτον, ώ; ΐΤκομΐν, 4πιμή<ης τις οΤθουσσ, Εχουσα θύραν πρός τή' ό'Μν, κα( πσρά θυοον πρός τόν κήπον. Ή κυρά Δοξσστή ένησχο λιΤτο παραθ&τουαα ίπΐ τής τραπέζης τα τελευταία τ©ν επιτηδείων πρός δείπνον, κα( στ,γχρό' ως συν- διελέγετο μετά τής κυρΐας ΒαπτιστΙνης. Επί τής τραπέζτκ 1710*0 λόχνος· ή τράπιζα £<ειτο πλησίον τής έσΐΐας, ένθα έλαμπάοιζε φωτία ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Σελ. 23 αρκούντως καλή. Γ ύ <;όλως δύναται 6 άναγνώστης νά φητντασθβ τάς ούο έκεΐνας γυναίκας αμφοτέρας ύπβρΐξηκον- τοότιβαΓ, τήν'κυρά*ν Δ'ξ'Όΐήν, μικρσσωμον, χον- δρήν, γοργήν την κυρίαν ΒαπηστΙνην, προοηνή, λβ- πτήν, (σχνήν, όλΐνθν τι ίψηλοτέροτν τοθ άδελφοθ της, φοροθσαν έοθήτα ΧΓώματθς ι Τον το τοθ φύλ¬ λον, χΓώματος τοθ συρμοθ έν ετει 1806, δτβ είχεν άγοράσϊΐ Ί^^ορεμτ τοθτο είς Παρισίους, καΙ τό έ- ίύΧαττεν Εκτοτε. "Αν θέλκτε νά μεταχειρισθΔμβν τούς χυοαιοτέρους βρης, ώ: Εχοντος τό καλόν νά εκφρά(β>σιν ίν μ ά μόντι λίξει ολόκληρον Ιδέαν, (δέ·
  ^ολοκλήρου σελίβος άλλως χρήζουσαν, ή μέν *υ
  ρά ΔοίασΐΓ) είχεν βλο τ ό τ*)9ος χωριάτισσας, ή δέ
  κυρΐα ΒοτπτιστΙνη κορώνας. Ή κυρά Δοξαστή έφό
  ρει ασήμαντον τι έγκόλπιον χρυσουν τό μόνον γυ¬
  ναικείον κόσμημα ευρισκόμενον είς εκείνην την οί·
  κ'αν. βν λευκότατον στηθδπανόν, ίοθήτα μίλαιναν
  πλατεΐας έχουσαν καΐ βραχεΐας τάς χειρΐδας, 4μ-
  προοθοποθιάν βαμβακΐνην Ριηνθσμένην μέ γραμμάς
  ερυθράς κοΐ πρσσΙναΓ, χονδρα τΐέδιλα κα! πϊρικνη·
  μΐδας κιτρΐνσς, οποίας Φοροθσιν οί Μασσαλιώτιδες.
  Τί|ς β* κυρίαο ΒϊπτισΠνης ή έσβήχ ή^ο κατά τό»
  συρμόν τοθ 1809 μ'ση κονιή χεφΐδβς στκναΙ μετ*
  επωμΐδων καΙ κομβ ών. Έκρυπτβ δέ τάς πολιάς 'η<: τρίχας υπό φβνάκην βοστρυχισμενη» καΐ τό σχήμ» κόμης παιοίου έχουσαν. Ή κυρά ΔοξαστΓ| εφαίνετο γυνή νοήμων, ζωη ρά καΐ άγαβή, καίτοι εΐχε τάς δόο γωνΐας τοθ στό- ματος άνιεύσας άνΙσωΓ,^ό Ρέ &νω χεθος παχύτερό ν ΐοθ κάτω έξ ω' ελάμβανε χαρακτήρα τίνα δυστρο τιΐας καΐ δεσποτισμοθ. Ένόσω ό έτι(σ*οπος έσιώκο οθη τοθ ωμίλει τολμηρΛς μετά τινος ελευθερίας μόλις υπό τοθ σΐβασμοθ ουνεχθμένης- άλλ' ΐύ9ύς ώς 6 δεσπόιης ήνθΐγε τό στόμα τον, υπήκουεν πά θητικβς καΙ αό ή. κοθώς ή χυρΐα Βαπτιστίνη. "Η κυ ρΐα ΒατπτιστΙνη οθτε λίξιν ίπρόφιρβ. Πβρ'ωρ ζετο ύ παχοόουσα άεΐποτε ή* χαριζομένη. Οθΐε νέα <) κυρΐα ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ 24 Β3πτ:·βτΙνη ήτο ποτ* εύείίής· εΤχε τα κυανά της έ- κεΐνα δώματα όγ<ώδη πολύ. καί ι(ς την σύιήν επι¬ φάνειαν τοθ μετώπου της την ρΐνα έπιμήκη καΙ σι μην άλλ' δμως ή μοΐρφή της. έν συνόλω παρΐσισ, ώς είπομεν καΙ άλλοχοθ, άνέκφραστον άγαθότητσ. Έκ γενετίΐς ύπηρζβ προωρισμένη είς την βύαγγελι- κήν πραότητα- ή πίστις δέ επειτα, ή άγάπη, ή ελπίς, αί τρείς εδται ψυχοτρόφοι άρβταΐ άνίψωσαν ολίγον κατ' ολίγον την πρσόιητα ταύτην μέχρι τής άγιό- τητοζ Ή φύσις Ιπλασε προβατον, καΙ ή θρησκεΐα έκ προβάτου άγγελον. Ταλα1κωρΤ| κορή άγ^ή! Γλυ κεΤα έ«λί ψΐσα μνήμηΙ Ή Βΐπτιστίνη τοσάκις έκτοτε βιηγήθη τα κατ' εκείνην την νύκτα διατρεξαντα είς την οΐκΐαν τοθ ίπισκόιτου, ώστβ πολλοΐ των «ίσέτι ζώντων ένθυ- μοθντβι κα! τάδζ έλοτχίστσς αυτών λεπτομερείας. Την στιγμήν καθ* ήν ό έπίσκοπος είχεν ιΐσέλθε. Λ κι,ρά Δοζαστή έλάλει πρός την άβελφήν τού έκτβ- νβς πβρΙ πράγματος δπερ αΐων'ως έκοπάνιζβ, κσί είς τοθτο ό ββσπότης πρό ποΧλοΟ εΐχε συνηθίσει. Έπρόχειτο περί των κλιίθρων τής θύρας τοθ βρό- ιιο ν, Φαΐνετσ» δτι ή κορά Δοξσστή, έξελθοθσα ν' α¬ γοράση έβώβιμόν τι διά τό βιΐπνον, είχεν άκούσει άνβρώπους έδω καί έκβΐ είς τόν δρόμον νά όμιλω- σιν με«βξύ αυτών. Κάηοιθί, Ιλβγον, α>θρωπος Οπο
  τίτος, άνθρωπος άπαΐσίσς δψίως ήλθβν είς την πό
  λιν κατ' εκείνην ιήν εσπέραν, καί περιεφέρετο, καί
  φρόνιμα ό καθείς θά εκαμνε νά μη μιΐνη άργά εξω
  τίΐς οΐιιΐσς τού, έπειβή ή'ον ενδεχόμενον ν1 άκαντη
  ίβ διά νυκτός ύη' ούτοθ, καθόσον μάλιστα ή άστυ
  νομΐα όπηρετεΐ» κακΛί, διότι υπήρχεν έχθροπάθεια
  μεταξδ τοθ χ. Νομάρχου καΙ τοθ κ. Δημάρχου, οϊπ
  ν·ς εζήτουν καί οί 5θο να «ροιιαλέσωσ» τιράγματα,
  βκ»ς εθρπ αφορμήν 6 ι,ς να ρίψΠ '« κτοίσματα
  ^ Ι6ν
  |[
  ΤΗΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Σημειώσεις κΐρΙ τιίφβυ.
  Γ.
  —Τώρα πος μολύνονται τό
  νβρό κο( τα τρόφιιια εΤνε σή·
  μερον πΓάγμα εύεξήγητον διά
  την επιστήμην. Διά νά μολυν
  θοθν, πρίπει νά Ιλθουν είς συ
  νάφειαν μέ Ολας περιβχούσσς
  τό μικρόβ.ον κοϊ τοιαύται εΤ.
  ναι μόνον α( άκαθαρσΐαι των
  τυφικον άρρώσ^ων καί των
  βακτηριοφορ'ων (<όπρανα, (δ ρα, ρυπαρά ένδΰματα κλκ). Ύποθΐίσατε παραδείγμά'τος χάοιν Οτι πλησίον πηγής νε· ροθ π(ύ διοχετεθεται παραπέ- ρα «Ις τό ύδραγων'ϊ^ν χωρί¬ ου ή ττόλίως, π>ύνει μ(α χω
  ρική ένδύματα τιφικοθ- β?βαΙ·
  ως τότκ θά μολυν ΘΗ τό νβρδ
  τής πή- ή; καί είνε ικανόν νά
  προξενήση έπιδημ'αν ι(ς ολό¬
  κληρον την πόλιν. Ή άπΐθα-
  νος αυτή υπόθεσις έπραγματο
  ποιήθη μολαταθτα έν 'ΑΡή·
  ναις κατά την μεγάλην έπιδη-
  μ(αν τοθ 1881, καΡώς είχεν
  άποδεΐξη τό*ε ό άβίμνηοτος
  κοθηγητής Κ. Δηλιγιάννης.
  ΚαΙ ίέν (Τνβ μόνον ούτό· πολ
  λά ύδραγωγι Τα διίρχονται
  παρά την κοίτην χεΐ|.άρρων,
  των οποίων ή κοΐτη εΤνβ ό ττλβ
  όν πρόχειοος άγροτικός άπό-
  πατος. ,φανταοθήτβ τώρα τί
  θά συμβή Λ ν τό ύδραγωγεΐον
  έκεΤνο πάθη που κανέν οήγ>
  μα καΙ διά τού χώματος { τοθ
  νεροθ βροχής μολυνθβ τό ύ·
  δρογωγεΤον άπό τσς πέριξ ά·
  κοθ'τρσαΓ, πράγμα δλλωστε
  πού μπορϊΐ νά συμβή καΙ είς
  ο'ανδήποτβ ανοιχτην πηγήν ί|
  καΐ πηγάδι έν καΐΓώ βρο·
  χον.
  —-ΑΙ ς[χιαχα( ύδαταποθή<αι ('τεπόζιτα) καλόν είνε νά μή χρησιμοποιοθνται ποτέ. διά πό σμο νβρό. Όπου δέ πάλιν εί¬ νε έν χρήσει, πρέπει ή νά κα θσρΐζωνται τακτικώτατα καΙ επιμελώς σφαθ κβνωθοθν τβ λίΐως, ή νά χρησιμοπο ή;αι τό νερόν των δι* βλας τάς άλ· λας οΐκιακάο χρήσες πλήν τής πόσεως, Τό πόσιμον Ο'ωρ πτοπμότερον νά φυλάσσβται μέσα είς ,,μεγάλβς στάμνε- τ] είς κσθαρό πιθάρι καί νά ά- πορρΐπτεται πάντοτβ τό χατώ τερον τρίτον τοθ 05ατος των δοχβίων αυτόν, διότι τό τυφι κόν βοτχτηρΐδιον ώς βαοότβρον τοθ Ο^ατος καταστσλόζβι ττάν τοτε είς τό κατώτερον στρο μα τοθ άκινητοθντος 05ατος. Ι Δι* αύτό δέ ακριβώς καΙ τό , ντεπόζιτο είνε επικίνδυνον, διότι ό κρουνός τού χύνει προτα τό κατώτκρον στρδμα τοθ νβροθ, έ>Δ αν πά(.η κα
  νε'ς νερό άπό πάνω είνε κα
  θαρώτερον.
  —-Τό πηγαδ'σιο πάλιν νερ*
  είνε θαυμάσιον κσί ΰγιεινότα
  τον, βταν μάλιστα εΤνβ ιθγευ
  στον, κολής ποιότητος, υπό
  τόν δρον δμως μόνον νά εί
  νέ ή έξοχικόν τίλβ'ως τό πη·
  γάδι κοΐ καλάς προφυλαγμέ-
  νον καΙ οχϋπασμένον τό στό*
  μιόν τού, ¥ νά απέχη ΟΠΟ τόν
  ττλησι/στεοον βόθρον άποχω
  ρητηοΕου ή άπό ύπόνομον τού
  λάχιστον 30 μέτρα. Δυστυχος
  είς τας πόλεις τοιοθίο φρέαρ
  είνε δυσεύρετον καί έπομένως
  κάθε άλλο πηγάδι πρέπει νά
  θεωρήται ώς μολυσμένον ό
  πωσδήποτε, άφοθ δα τοθ χώ
  ματος διασωληνοθνται παντός
  εΤδους μοΧυσματικαί ύγρασί
  σ> π ύ κατσσταλάζουν ίΐς τα
  πηγάδια. Καί τα ίξοχικά δέ
  άκόμη φρέατα πρέπει νά είναι
  καλΑς σχεπασμένα άνωθεν
  καί μέ ύψηλά τα χβΐλη ωστε
  νά μή-μολόνωνται μέ τα νερά
  τής1 βροϊής πού ήαποροθν νά
  παρασύρουν μέσα είς τό πή
  γάδι παντός ιίδους άκαθαρ
  οίας.
  Τοβ Ιαιτρβδ Ι.ΑΓ.
  ί
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητεϊτε άπό τόν ιτρορηθεοτήν σας
  μαρκαΣιΠΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο
  ΜΑΡΚΑΣ ιιΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε-
  ρα καί άβλσβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  »

  ί
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΠΑΓΟΣ ΧΕΑΟΟΑΕΟΣ
  ΙΙΟ ΙΞΑΙΡΕΙΙΙ1ΟΙΙΙΜ1 ΙΕΡΑ
  ΕΡΓΟΣΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΕΙΑΔΟΥ
  Φέρομεν ιΐς γνβσιν τ_ν κοτανολωτΔν οί όποΤοι
  τιίρυσι έχρησιμοτιο'ουν Αποκλειστικώς τόν περιζήτη-
  τον πάγον νλυχών πΐσΐμων υδάτων Νεαπόλεως
  βτι ήρχισεν ή λειτουργΐα τοθ έΡ© κρατηρίου «ωλή.
  σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορίου «Διόνυσος».
  Ή άντοχή, ή εξαιρετικήν ποιότης τοθ πάγου Βα>
  σιλειάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράνματι
  «εριζήτητον,
  Γενικάς άντιπρόσωτιος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  Ή προσεχής περιοδεία
  των στρατολ, συμβουλιον.
  Παραθέτομεν κατωτέρω έν ο»·
  νιχΐΐα τούς τόιτους είς τ«ύς ο·
  ποίους θά προσέλθωσι πρός ΰγϊΐο
  νομικην έκτασιν ο! έκ των λοι
  π&ν Κοινοτήτνν τ&ν νομ&ν Ή
  ρακλβΐου χά Ι Λασηθίου χαταγύμε
  ν«ι στρατεύσιμοι «Ι ύπαχθέντΐς
  είς την χλάοιν 1938
  Την 13ην Ιουλίου τό περιθ'
  δίδον £τρατιωτιχόν Συμβούλιον
  θά ευρίσκεται είς "Αγιον Νιχόλα
  όν, ενβ* δέον νά προσέλθουν
  πρός ύγΐιονομικην εξέτασιν ο!
  στρατβύσιμοι τοϋ Δήμου Άγ(ου
  Νιχολάου χαΐ των Κοινοτητνν
  Πρίνας, Βρουχά, Έλούντας, Λβύ
  μα;, Σχοινιά Μεραμβέλλου χαι
  Έ(η Λαχωνίων. 'Εχεϊθεν τό Στρα
  τΐΜΤΐχόν Συμβούλιον θά μεταβό
  την 15ηνεΙς Κρητσάν ίνα έ{*τά
  σπ τούς ατρατευαίμους τ6ν Κοι
  νοτΑτ«ιν Κρητοά;, Κρούστας χαΐ
  Καλοδ Χνριοδ, Την 17πν Ιδίου
  μηνός θά παρουσιασθώσιν είς Τζερ
  μιάδω οί στρατεύσιμοι, Τζβρμιά
  δα>, Έ{η Ποταμυν, Μαρμανέτου.
  Μίσα Λασηθίου. ΆγΙου Κωνσταν
  τίνβυ, Άβρακύντε, 'Ανίου Γεωρ
  γΙου, ΚαμινακΙων. Κ ά τω Νιτοχί
  ου, Πλάτης και Ψυχρού, την ίέ
  19 θά προσέλθωσιν είς Νεάπολιν
  ο! στρατεύαιμοι Βρηχαβίου. 2βνί
  ών, Λιμν&ν, Νιχηθιανον, Καβτελ
  λΐβυ, Μεραμβέλλου. Φουρνη;,
  Μιλάτου, Βρυσ&ν, Νεαπόλεως,
  ΒουλισμΙνηί, Λατσίδαί, Άγίου
  Άντωνίου καΙ Χουμεριάκου.
  Είς Λιμένα Χβρσονπσβυ το πε·
  ριοδευον Στρατιωτικόν Συμβού
  λτον θά «ύρίσχβτβι την 21 Ίου
  λ(βυ. 'Εντ«ϋθα θά προσέλθουν
  πρός εξέτασιν βΐ στρατεύσιμοι Μο
  χον, Άβδοΰ, Γωνιθν Π««., Κρ*
  σι, ΠοταμιΑν, Κεράς, Κ {>ρβς,
  Γουβίν, Καλου Χειριοΰ, Κουτου
  λουφάρι, Χαροτσοΰ. Μαλλίιιν καί
  Λιμένος Χβρσονήσου. Άκολού
  θΝς τό Π. Σ, θά μιταβή είς Επι
  σκοπην Πβδιάδος Ενθα θά εΰρίσχΐ
  ται την 23 Ιουλίου Ενώπιον αι»
  τοδ θά πκρουοιασθΜσιν οί στρα
  τεύσιμοι Αστρακων, Έπΐβ«οπή(.
  Άν&ιπόλϊΜί, Άϊτανΐων. Γαλόφαί,
  'Ελπ*ί. 'Ειχβν») Βάθκι»ς, Καινούρ
  γιβυ Χωρίου καί Σγουρβκιφάλ»·
  ΟΙ ατρατεύσιμοι τ&ν Κοινοτή
  τνν Γέρν·ρης. Π*ν«σοΰ, Βοριζί
  «ν. Ζαρού. Νιβρίτου ΜαΙ Μβρωνί
  ου β» παρουσιασθ&σιν (Ι; Ζαρον
  την 26 Ι δ ίου μηνός, την δέ 28 οί
  έκ τ&ν ΚοινοτήτΜν Τυμκαχιου.
  Βόρρων, Γρηγοριά;, Σκουρβού
  λων. Φανιρνμένης, Καμαρ&ν,
  ΚβμηλαρΙου, Κλίματος. Λαγωλι
  ου, Πιτσιίίων, Σίββας καΐ Μαγ*
  ρικαρΐου θά «α· ουσιασθ&σιν είς
  Τυμπάκι. Την 30 θά πβρουσι»
  αθ&αιν είς Νοΐρες οίστρατεΰσιμοι
  τ&ν Κοινοτήτων Μοιρών, Γαλι«(.
  Ρουφά, ΆντισκαρΙου, Πόμπηας,
  Πλατάνου, Καινουρίου. Κουβί.
  Πετροχβφαλίβυ, Πην·δακ(&ιν κ» Ι
  ΚλλΙυ Καινουρίου.
  —ΆγΛνες Τέννις.
  Κύικλλβν Ββΐλα 1937.— Παρου
  ο'α των άρχων Χανίων καί ίκλε-
  κτοθ κόσμου συνηντήθησαν τό Σόβ
  βατον κοΐ Κυριακήν είς Χανιά διά
  τό κθτΐίλλον ΒοΓλα ή οργάνωσις
  τέννις Ε. Γ. Ο. Ηρακλείου κοΐ ό
  "Ομιλος Άντισφαΐρίσεως Χανίων.
  'Η δμας Ήρακλε'ου ανεδείχθη νι·
  κήτρια κερδΐσασα καί τος 5 συ'αν
  τήσεις.
  ΤοΟς παΐκτας Ηρακλείου κοΐ
  τούς συνοδεύσαντας σύτούς έκ
  δρομεϊς έδεξιώθησαν ό κ. ΚΙμων
  ΚρΙτσας, ό κ. "Ιω. Κοτάκης πρόε-
  δρος τού όμΐλου τέννις Χανίων
  καΙ ό κ. θεμ. Μιτσοτάκης γρσμμα
  τεύς, επισήμως δέ την Κυριακήν
  ό Όμιλος Χανίων τη ουμμετοχη ί< λεκτών μελων τής πόλεως. Γενικώς οί έκδρομεϊς μας Ετυχον έξσιρετι- κων περιποιήοεων. Τόσον ό κ. Βςΐλας άθλοθέτης Ο¬ σον καί ύ κ. Κοτάκης διοργανω· τής των πρώτων αγών ών τοθ Κυ- πέλλου Βοΐλα είναι αξιοί συγχαρη τηρΐων. Άποτΐλέσματα: Ι1 Γεώργιος Στε ψανίδης (Ήρ.) νικά θ·μ Μιτσοτά κην IX.) 6)2. 6)4. ') Δΐς Μερόπη Κασιμάτη |Ήρ.^ νικά 6Ι8σ ΆλΙκην 'ΑνΘούοη (Χαν ) 6 4,7)ί. 3) Νικ. Παν τελάκης ι'Ηρ.) νικδ Γεώργ. Άπο· στολάκην ΐΧαν) ί)4, 6)1. 4ι Κα Κα ραμπότ καΙ Δνΐς Κασιμάτη (Ήρ.) νικοθν δΙΒας'Ανθούση καί Μουζου ράκη ιΧαν) 6)3, 6)0.5) Περδικογιάν νης καί Βεΐλας (Ήρ Ι νιχοθν 'Αττο στολάκη καί Μττόν |Χαν.) 8)5. 6)4. •Αριθμος 3503. —Αί συντάζεις τ&ν όιτλι- τών Χωροφυλακί);. Τό Ταμείον Ηρακλείου προσκα λεΐ κύ{ έχ τ&ν ουντοι{ιούχων ό>
  κλίτας Οπενωμβτάρχας χαΐ,ενκμο
  τάρχας ίνα ύπβββλκσιν αΰτφ μ·
  χρι τής κληρειμης τής συντάξεως
  τειν της τρΐτπί τριμηνίας 1937—38
  βΐβαίωσιν τής ταμιακης ίπιτρο-
  πή; τής Άνω'έρ«5 Διοικήσεως
  ΧΜροςρ)Μης £{ ής άπελύΒηοεςν, έμ
  φβΚουοαν άν κατά την απόλυ¬
  σιν των ίτυχον άποζημιύσεύς
  τινος κ«ι διά ποίον ποσόν. '£άν
  μίχρι τής ώς άνω προίεσμίας δέν
  ΰηοβάλΜΟΐν ταύτην τέτβ ή ού ντα
  {ις αυτών £έν βά Ματαβληθή «1$
  αΰτοΰς μελλοντικϋς.
  Ό Συμβολκιογράφος Καοτελλίου
  ΠιΕια&ος Γρηγίριος Γετβργίοιι Στα
  θάχη; ή Πχτταΐαχης εν Καοτιλ
  λίφ Πείιάδος Ιϊριύων χλΙ χον
  τοικβν. Προαχαλ» 1ο ) τέ 'Ελ
  ληνιχόν Δημόσιον διά τοθ χ. Δίιι
  θυντοθ τοθ έν Ηρακλείω Δήμισι
  Τομιίου έκπρεσωπςύμινον
  2ον) Την Άγροτικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος διά τοθ χ. Διιυθυν
  τοθ τοθ έν Ήρακλε'φ 'Υποχατα
  σιήματος αυτής Ικπροσιβπουμίν^ν,
  ώς χαΐ κάντα ί ιερόν Ιχοντ»
  υχον Βιχαΐώμχτα ή ίξιώΐιις έ
  ηί τοθ έχ δραχμ&ν ιίκβσι δύο χι
  λιάίιον (22000) ίκπλειο^ριίσμ*
  τος τ&ν ενώπιον μου χ<:ές τ) έπιαπεύΐβι τ&0 Εμμανουήλ Ίβ»ί* νού Σμαργιαννακτ) ξυλουργιθ χά τβΕχου Κϊθΐελλΐου Πιίιάδος χατί ην δπ' ά?ιθμίν 3498 σχετικήν Ικϋεοΐν μ6ϋ άναγκαατιχδς έχηβιη θέντ»ν άχι1 ήτο» χΐΐ]μίΐων %ς χά δίβχομέν^ς οφειλετρΐας ν~ς ΊωάννοΟ Ζβγραφϊχη 3οχολουμέ>Τ]ς χατοίχβυ
  Πι5ιά&ος, Βκως έντίς ττ}ς νομΐμοι»
  προθεομίας κροοαγ&γωοι ενώπιον
  Τ'.Ο ά?μΰδίίυ διχκο^ηΐίου παρ' ώ
  γΐνήσΐται ή χ»τατ»ξις χαΐ δΐϋ»ι.
  μϊ^ τοθ έχπλειοηριίοματος τι υ
  τί λνυς τί ϊ/γραφ» χαΐ τα λοι
  ηβ διχαιελογητιχα τ&ν ή
  ών την χαθ' Βαον ν&3»
  ομος ηρββχγηγ^ Ιστβι ρ
  χτος. Εγένετο έν Κΐθΐιλλ'φ Πι
  διίδες σήμερον την δεκατην έ556
  μην (17) τοθ μ ν ^ —ίί?<* ημέραν ΔιυΐΙραν τοθ χιλιοατοθ ένεαχιοι α τοθ τριβκοοτοθ έίδέμου (1937) Ιτοιις έν τφ Συμοολαΐογραφεΐψ μβυ Ιδιοχιηο'α χλήρονόμων Μ Σταθάχι; χΐι^ένφ ένΐβιθθα χοΐ χά τα.ιήν ουνοιχΐαν 'φ] ^ οτ4ι> χβΙ δπιγραφηπβρ' ΙμςΟτιΟ
  Σιιμββλβιιογράφου.
  Ό Συμβολαιονρίφος
  Γρηγοριος Γε«ργ.
  η Πακαδάχης
  'Αχριίΐς άντ{γρβ»ον.
  Έν Καοτιλλίφ Πεδιάδος
  μιρον.
  Ό
  —Ή κ«τ·χϊε, μκτκφορά
  Ιγβραιηιληοία χυνηγετιχϋν
  ίπλ»ν.
  "Υπό τβδ Δασονβμείου Ήρα
  λιΙου έ£«δοθη ή κάτΜβι ανακοί¬
  νωσις:
  αίομφώνως μέ την παράγραφβν
  7 τού αρθ. 2-7 τού ΔασΐΗβΰ ϋνύι
  κος άηανορ·ύ·ται είς πάντας το
  φΐρειν κυνηνετικόν βκλον χαΐ ή
  μιταςρορα προσέτι τοιούτων έκ
  τος τ*ιν πόλεων, χνρίων καΙ συν
  οΐΗΐσμών της μονΐμου κβτοιχίας
  των Μυνηγκν κλπ. χαΐ έκομβνεις
  εάν (ύρεβ(3 τοιούτον ιΐς τάς άπο
  σπιυάς η καλύβας μονίμους τ< 1 προχεΐρους των είς του{ ά γρούς διανυχτερΐυόνΐΜν πρός θ« ριομθν άγροτ&ν η την ποιμίνων, έπιβαλλεται χατασχεοΐί χ«1 μη ννιοις, "Δοβιοι μετ»φοράς οπλχν δι' άλλον άπό τον οποπόν άγορα ί ή έπιδιορθνσεΜς (καΐ (ν το π«ριπτ*ισβι ταυτο πάλιν άνευ κυνηγΐτιχϊιν έφοόίω» ηΐοι φύσιν γΐιιν κλπ) ύέν θα χορηνηθό ουτί οιχαιολογείται. Δια το κυνπγβτι χον οπλον ύεν ουγχωρβΐται οικαι ολογΐα έτι μετεφέρθη τουτο ίνα χρπσιμίΰσο οι' ασφάλειαν ζωής Α τ»ιν ε>ΐς τό υπβιθρον διανυ
  κτερΐυθντων. ΊθΗί άλλα 4«λ«
  να έπιτρεπωνται αο(Ι« τας άβμβ
  οίας άρχής. Άποκλοεται το χ»
  νηγετικον».
  —'Τσ θαλαμηγόν <'Ακρ·Λ·- λις. Καθ' & πληρβφορούμΐθα μέχρι τής προσεχούς εβδομάδος περατβϋ τοιι ο «τησιος καθαριβμβς τοϋ θλΰ'όλ Γ. Χταθάχης <ί Παιιαοάχη( Ή «'Λκρο ολις» κατόπιν τού· τού ικαναρχιςαι τούς ταχτιχους της πλόαςεΐς Κρήτην έντος τού τρίχ. μηνός μέ την γνωοτην ώς και πρότερον ακρίβειαν εκτελέ¬ σεως τ«»ν θρομολογΐΑΐν της. —Κλήρναις δανείον. Κατά την γενομένην εΐςτό Κεν τρικόν Καταστημα της 'ϋθνικής ΐραπεζης τής 'ϋλλάβος κλήρωσιν τοϋ' λοιχειοφορου δανειου 30,000, οςβδρ. 2 1)2 ο)ο, ίΗίόσεωί 1912, έςπ χθηοαν εκ της κληρντιύος βι κα τωΐι «ριθμοι Μερύιςοντες τα άντί οτοιχα ποσα: 37.461 ίρ*χ. 25.ΟύΟ, 90 666, 166 769, 183.140, 216 709 χαΐ ανα οΙΟΟ Οραχ. έκαστος. 14365», 23109, 278977,191115,139516 601/2, 21479, <14358, 264988 καί 291333 ανα 1000 ΰρ. έκαστος. —Ί·ρ« ϊ. Την 21ην τρέχοντος εορτάς» ό φΐρώνυμος ναβς τοϋ Αγ. Κων) σταντινχυΝεχρβταφείβυ Μβΐ θέλει λβο άρχκρατιχή λ«·τουβγΙ« μετ* αρτβΗΑαοΐας, ηαρακαλοϋν ται όίεν οί φιλεορτοι χριοτιανβΐ οπμ$ προσίλβωοι εί( την Ιεράν ταύτην πανηγυριν καί λββιιοι την ευλογΐαν τοϋ θ>ο» καί την
  χαριν τίιν Αγί«ν ϋ«νοτ«ντΙνβ«
  «αι Ελένης.
  •Εν Ηρακλείω τό 17)5;1937
  1? τ?* νραφβΐβυ τηβ 'βνβρΐ
  Επιτροπή()
  —«Ητυλβγράφβϊ άρτιας κατηρ
  τισμένη άναλαμβάνει την κατ' οί
  κον άντιγραφήν μελετθν Μηχανι
  κων, ώς καΙ παντός «ΙΒους κει
  μβνου.
  (Πληροφορίαι «κ τοθ
  ου |«β.)
  Ηράκλειον
  ΓραφεΤα Εναντι ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Πέμπτης
  20 Μαίοο 1937
  ΒΛΡΤΣΗΜΡΝΤΟΙ ΑΗΑΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ
  ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ
  ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΟΙ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΕΒΗΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντ α
  ποκριτού μας).—-Τό Πρακτορείον Ρώ
  ΰτερ τηλεγραφεϊ έκ Λονοίνου ότι ένώ
  «ιον τής Αύτοκρατορικής οιασχίψεωι
  τής Μεγάλης Βρεττανίας, ό υπουρ
  γός των 'Εξωτερικών κ. Ήντεν προέ
  βη άπόψε είς βαρυσημάντους άνακοινώ
  αεις επί τής οιεθνοβς καταστάσεως ώ
  έμφανίζεται αυτή εσχάτως. Ό κ. ΤΗν
  τ εν άνεσκόπησε τα γεγονότα των τελευ
  τ α ιω ν έτών καΐ έπέμεινε πεσβότερον έ
  πΐ τού Αίθιοπικού καΐ τού Ίσπανικοΰ
  Αί άνακοινώσεις τού "Αγγλου ύπρυρ
  γού των Εξωτερικών, έξαιρετιχής ό
  λως σπουδαιότητος θά συνεχισθοΰν κα
  τό εσπέρας ενώπιον τής διασκέψεως, ά
  ναμίνονται δέ μέ μεγάλην άνυπομονη
  σίαν υπό των πολιτικών καΐ διπλωμα
  τικών κύκλων δεβομένου ότι δι* αυτώ
  θά καταφοινοΰν πλήρως αί βλέψεις, ο
  σκοποΐ καί τό πρόγραμμα τής έξωτε
  ρικής πολιτΐΜής τής Μ. Βρεττανίας.
  Βελτιούνται τα Ίταλοαγγλικά;
  Ή άσφάλεια των Αγγλικών πλοίων.
  ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ ΙΚΛΝΟΟΟΙΚΣΙΣ
  ΑΟΓΟ ΤΗΣ ΡΥΒΜΙ1Ε02 ΤΟΝ ΧΡΕΟΝ
  ΕΑΗΜΟ.ΙΙΥοΊΠΟ Ν.ΜΙΙΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαίου (τού άντ*.
  ποχριτοΰ μας)·— Α ί σημεριναί έφημε
  ρίδες καί ή κονιή γνώμη γενικώς έχφρά
  ζουν βαθυτάτην ικανοποίησιν διά την
  ρύθμισιν τού ζηιήματος των «γροτι
  κων χρεών.
  Ώς γνωστόν τό νομοσχέδιον περΐ ά·
  γροτικών χρεών εγκριθέν υπό τού ύ
  πουργινοϋ βυμβουλίου καί ύπογραφέ
  β πό προχθές υπό «ού Βασιλέως έδημο
  βιεύβη είς ιήν εφημερίδα τής Κυβερ-
  νήσεως.
  ΠΟΣ ΒΛΙΙΚΕΤΛΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣ»
  ΕΟΙΤΑΙΟΝ ΕΙΣ ΣΪΙΑΛΛΑΙΜΑ
  ΙΗίΠΜΪΟΙ
  II
  ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαίου (τού άντα
  ποχρΐτοΰ μ άς).—Κατ' άπόφαΐ ιν τού ύ·
  «ουρ γού των Οικονομ ιχών ή έξόφλησις
  έπιταγών είς ξένον νόμισμα δέον νά γί
  νεται είς τό εξής υπό μιάς των εξονσιο
  ίοτημένων Τραπεζών.
  Κατά την αύ-ιήν άπόφαοιν σπαγορεύε
  ται απολύτως ή οπιαθογράφησις των έ
  πιταγων «αί ή μεταβίβασις είς τρίτον.
  ΒΕΡΜΗ ΥΠΟΑΟΧΗ ΤΩΝ ιΙΤΙΑΩΝ
  Β.ΠΛΕΩΝ_ΕΙ1 ΟΥΙΓΑΡΙΑΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού «ντα
  ποκριτού μας).— Τηλέγραφον έκ Βου
  •δαπέατης ότι εγένετο έχεί θερμή ύ·
  ηοοοχή των αφιχθέντων Ίταλών βασιλέ
  ών τόσον υπό τού άντιβασιλέοΐς Χόρτυ
  κ»1 ιής κυβερνήσεως δοον καί υπό τού
  Ούγγριχού λαοΰ.
  Είς τούς Ίταλούς Βασιλείς παρε
  σχέθησαν ΰψισται τιμαί καΐ έπεΒοψιλεύ·
  βησαν πλείσται όσαι περιποιήσεως, παν
  τού β έ δπου διήλθον (,ύιοι έηευφημή
  θησαν ένθουσΐωδώς υπό τού λαού.
  Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ-
  ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΠΝ
  (ς ϊλας ίς Τι)υ>>καχ4ς αρχάς Ιχανοποΐή
  6η ιγχύχλιος τιθ δκιυργείΕΐι χβν Οίιο^ομιχΑν ά«ο
  ί§οα ιον εχιιλβνιομον ιίί&ν αφιχνοι^μίνβν δι" «πό
  οιολβν βλλτ;λογρο φ'βς. ΈτΙ τ§ν τοιιό:βν άπβοτο
  λβν ι ι ιί*ιϊοι είοατ,ωγιχ&Ι ίαομιί χαΐ φέροι Θά
  6πολο^Ιζωντοι ιί« ιβ τριπλάσιον. ΈηιΌης χά Ι τέ
  &Χ6υργιΤον ΣυγχοΐΜβνίας Ιχοινοηιΐησι σχιχιχον Ιγ
  γράφον ιιΐίΐ τιθ χαν&νιχιθ έχτιλβνισμοθ Αφΐκνου|ιΐ
  ν «ν άνιΐχανονι»α>{ μιχμδιματβν πρίς τό Κινχρι
  χ ίν Τβχυ!ρ«μ»1ον 'Αβιρβν «αί τ,δ Τβχυδρβμιΐον
  ΑΘΗΝΑΙ 19 ΜοΤου—
  γραφοθν έκ Ρώμης δτι οί ήμι
  ιπίσηαοι χόκλοι βέν άποκού
  π τού ν ποιάν τίνα ο(σοδοξ(ςτν
  ώς πρός την βελτίωσιν τβν
  άγγλοιταλικΛν σχέσεων. Ώ;
  άφήνουν νά έννοη'ί) "Ι Ιτσ
  λικαΐ έφημερίδβς, είς τό Λ^ν
  δΐνον εΤνβ βίβτιον ότι έτΐήλ
  Θβν άνβπισήμως έηαφή μετσ
  ξύ οιβθνΆν τίνων *ύ<λων μέ σκοπόν την ριζικήν βελτίωσιν των σχέσεων Αγγλίας καί Ί ταλΐας. Έκ ΒβρολΙνου αγγέλλεται βτι ή τελευταία πολιτΐκή κρ( σις είς Βατλένθιαν εΐ/ε βοτθύ τερα έλατήρια. Ο( Ιθύνοντες συνβικία διαφόρων ύποδίΐξβ ών έξωθεν ηθέλησαν να λά βουν διάφορα μέτρα εναντίον των όργανώσεων των κομμου νιστων κα( άναρχικον ή;αγ Ικάσθησαν δέ νά παραιτηθοθν • κατόπιν άηβιληθίΐσης έξβγέρ Ι σβως των τελβυταΐων τούτων. Ή νεοσν,ηαατισθεΐσα κυβέονη σις μολονότι μή έμπνεομίνη άπο άντικοαμουνιστι«Ας τα σβις βέν χ<τΙοει οόδϊμιβ; έμπι στοσύνηΰ μβταζύ των σΐοιχεΙ ών τής α<ρας αρισΓΕΓας. Έ< Πατρισΐων τηεγραφ«ΐ ται δτι οί σοσιαλιστικόν έΦη μερίδες έκφράζουν κικρόχολα σχόλια δ'.Ί τάς συνομιλΐας τοθ ΛονΡίνου ί(ς τάς οποίας συμμβτέσχε χαΐ ό άρχηγΑς τβιν γβρμανικαν πολεμικων δυνβμεων στρατηγός Μττλ^ μπεργιτ. ΑΙ έφημβρΐδες πλήν τΛν ρ ζοστιασΓοσ αλιστ κδν 8έν έΜτΙζουν ϊΐς την Βιβ "'τ) εΐο ή 'βυσιν έφ' όσον ή ΓβρμανΙςι ώ* (σχυοΐζοντα', τη οβΐ υ τόυλον στάσιν βΐς τό ( σηανικόν'ζήτημα συνΑράμου αη σοΡαοώτβρον τής Ιταλίας τβ Ιμπεριαλιστικά σχέδια τοθ Φράνκο. •Αγγέλλεται έκ ΛονΡίνου δτι ό οπουογός των 'Εξωτβρι κβν κ. τΗντβν προήδρΕυσεν ΐ(5ικής συσ<έψ;ως τής οποίας τό αντικείμενον δέν άνεκοινώ θη. 'ΥηοτΙθεται ότι πρόκβΐτα περΐ μέτρων τίνων άφορώντων την ασφάλειαν των έν Ίατπα ν'α Αγγλικών ναυτικόν βυνά δεδομένου βτι ϊΐς την μ μ ς η σόσκεψ.ν μετέσχον καί άντι ποόσωποι τοθ ΝστυαρχεΙοο Κατά τάς Ιδίας πληροφορίας ϊ(ς τάς οικογενείας των θυαά των τοθ άντιτορπιλλικοθ ντβρ» έχορηγήθησαν Ιναναΐ συντάζεις. Ή καταπολέμησις των κωνωποειδών. Όδηγίαι τού Ύγειονομικού Κέντρου. Έχ τοθ ΤγειονομιχοΟ Κίντρβυ Ιδίθησαν χΡες κρός &ι;μοσ{ευοιν ο Ε χατω ίρω ίϊηγίαι ανηφερόμε- ν α ι είς ιβν τρόπον ι<)ς χαταπολε ρήιτως τ&ν χ»ωποειδβν τίαον ΐκιθ(|^ί)ς πίλΐως ίσον χα' Ιναοτξ: «Παρκχαλοθνται θερμώς 11 δι» τηρ:Οτις είς τ* χ· ήματά των οιίρνες γιά πίτισμκ νκ μή άφή ννοΐ ίντές βοτ&ν ηεριττκ «ντΐχιί μενά ή τυτιχήν βλάστησιν, ««τα πινθιζμιρον £ΐ νά τας ίχχιώνουν «λείως χαΐ νά τοίς πλύνουν διά σχρήθρου· Οί ιδιοκτήται φριάτκν μεθ' ίχάαχψ 5ντλτ]σιν, παρακα λΐθνται έπΐοης νά οχεπαζουν χ» λκ τα πηγάδΐα των χαΐ ίίίβς χά ιβ την νύκτα, ώσΐε νά μην μπο ν ά μπαΐνουν μίσα χουνκύ πιοτ. ΟΕ ίΐατηροθντες δοχιΐοτ, άπο θηχιύαιως νιροθ (ντιιιίζιτα, 6β ρέλια, ΐτιθάριοι κλπ.) νά άίιιάζουν ού τα τιλιΐκς χίθε πέντε ήμίρ«ί, νά τα πλύνουν χαλά χαΐ νά ια οχιπάζουν ΐτάντοτΐ άλλ' Ιδία την νύκτα. Ν» μή χόνβιιν νερα ιϊ( τ(ϋς δρίμουΓ, είς τάς οΰλΑς ή ιί( τα οΐχόπεδχ διίτι έχιΐ έχχολί πιονται ΐιάφίρα χωνβποΐιδίΙ,ΪΓτω; 6 φλιβίΐίμος (63063) δ οποίος μι ϊϊδίδει τδν τριήμΐρον πιιρετόν χαί τα ίύματα τ^ς Άνατολήί^χοινιΐς Χανιώτιχχ. "Οαοι ίχουν δεξιμΐνΐς ή δί χιΤα τοθ νιροΡ,τά όποΓα δέν ι! ναι ιϋχολο νά χ«θαρ(ζ»νται ου χνί, πΐέπει νά ρίπιασ ν έντίς αΰ τ6ν χαθε 6—7 ήιιέρας ολίγο πε τρέλαιο χαθαρέ ή άκάθαρτο. Έ πΐοης ηεηέλαιο πρέττιι νά ρΕ χνουν ιίς τιΰς νιροχύ(ε(, άτκχ ρττή;ιβ, πϊυντήρΐα χ,λ π. Γ* ν ι χως π^ίπει ν* άποφιδγΐται ή μιουργΕα, ατασ{μω< δδίτβν, ίσ:ω καί είς τα άνθοδοχιΐχ, διότι είς την μικράν ούΐήν ποσίτητα Οΐα ΐος μποροθν ν'άνακτυχθβοι οε λί γες τ)μέρκ, αμή η ίλόχληία ανω φιλ&ν χωνώκων ηα9 μεΐαδίδουν τεύ; έιώ5εΐί, Ι) ατεγόμιιιγχς, ή δ κοΐες μιταδίδουν χον Δίγγειον». ΤΟΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝΜΑΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑί. Είς την ίφημ^Ιδα τής Κυ βερνήσΓως εδημοσιεύθη τό ά πό 22 Απριλίου έ ε. Βασ. διά ταγμα «τιερί χοθορσμοΟ άψε -ηοιων χα( τερμάτων των υπό φορολογίαν 68ων τοθ έτισρχ ακοθ τσμείου μόνιμον όδ στρωμάων Ή ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΤΕΛΩΝΒΙΑΚΩΝ Τό δπαιιργιΤον τβν Οίχον^μιχδ θά πρ<,6$ >αχ' ού'άς είς την τη
  αλτ,ψ.ν ώ,διήχοντα Τι?ωνκα«&< γραμμαιΐων ·χ' τίξιος χά Ι 50 δή λιγχτΐν χαί 6ποιε?ω ών. ΤΟΠΟΓΡΙΦΙΚΑ ΣΪΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥΣ ΓΑΙΑΣ Είς ιήν Μομσρχίαν V ή|η ΐές τηλεγρόφημα τοθ υπουρ γεΐου Πωργίος διά τοθ όποΐου γ<ωρ(ζβτσι είς απάντησιν οχε τΐχοθ τηλεγραφήματος ιοθ κ. Νομάρχου, δτι καχ' αύτσς «ατέρχονιαι ιίς την πόλιν μας τρΐα τοπογροφικά συνΓρ >εΓα πρός συνίχισν καί άηο
  ηβράιωσιν τής κατσμετρήσβ
  ως καί χοτιογροφήσεως των
  πρός διανομήν ανταλλαξίμων
  γαιών.
  ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝΙΕΡΟΥΣΧΛΗΜ
  Είς χά γροφιΓα χοθ 'Γγειονομι
  οθ Κέντρον συνήλθεν χίΐές ιίς
  συνεδρίασιν άοχολ^υΊΙοα μ έ χό
  ήνημα χ*)ς αποπερατώσεως τοθ
  ίανατορίου Ίιρουσαλήμ, ^ οίχε.α
  Έφορε.βι.
  ΑΙ Σ,ΤΑΦΙΔΕΜΠΟΡΙΚΑΙ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ
  ΙΙρίς χιΰς Οίχονομιν,ιΰς Ιφ6
  ρους εκοινοποιήθη Ιγχύχλιος σχε
  χιχή μ! χίν καθορισμόν τοθ πό
  σ?σΐοθ φορολογίας σχαφιδεμπορι
  χ6ν επιχείρησιν.
  Η ,ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΧΑΡΤΟΥ
  Έ ιίσαγωγή χάρτου χοινοθ
  μΐ(,ίίαν δασμ. *λ. 179 »' πριε
  λιύαιως Εοιηδίας θά έπιχρέπιχαι
  φιξ-,ής μόνον χατόπιν ιίδι»ής άδιί
  ις τής Τραπέζης αής Ελλάδος
  κδιδομένι,ς μιχά σύμφωνον γώ
  ν χ!{ς παρ' α&ι| έπιχροπτ)ς η»
  τ^τικ#ν "
  Η ΓΕΩΡΓ;ΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚ/ΛΟΙ
  Δι' έγχυ>λ!οιι τού πρίς τιυς !η
  μοδιδασχαλους δ ί«ιθε«βΓ-ητής τ»»ν
  Δι;μ3Τΐχ6·ν σχολε'ων Ηρακλείου
  ιταραγγέλλει νά έπιδ&θάοιν ιυ:οι
  μιτα ζήλου ι2ς την έηιλογήν τ&>·
  έχθεμάην έχ τϋν διβφίίων δι»
  μεριομαιον τ&Ο νομοθ χαί νά χά
  αποαιι λ»σι χύ ουντομώ:ιρον ιίς
  χά γροφεΐα τής Γιαργικής 'Υπη
  ρισίας ΉραχλεΙου ή ις χαί θα με
  ριμήσ^ νά χά βπ&ατε'λΐ είς την
  ϊχθεοιν ΖχππεΙου. Διά ιτ]ς ιδίας
  έγχυχλίου χαθίαταχαι γνωστόν
  πρός χΐυς διδαοιιάλους δχι χ»1
  χά τυχόν μή εγκαίρως ακοοταλ^οέ
  μενά ίκθίματα θαγίνωοιν Ιεχχά είς
  Ιλδισιν.ΈηΕαης γνωρΐζιται 8τι
  κτί,ΰί βουλομένους νά ταξιιδίύςιω
  οί ιίς'Αίή άς γεαργιθς Επ·ς επι
  οχιφοβοι %ήν Ικθισιν θά παρα
  σχιΗβοι μιγβλαι έχπτώοεΐς ιίσι-
  ί
  ΠΟΔΟΧΦΑΙΡ1ΚΗ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  Αυριον Παρασχευήν χά Ι ώραν
  4 μ. μ. θά ίυνβνιτ,θ&Ον ιίς χο
  ηεδον «Χ4δβ(> χαί ιίς φιλι¬
  κήν ποδοαφαιριχήν αιινάνιησιν ή
  Α' χαί Β' ίμος ν ής 14.Γ Ο Η. Αί
  •ίοπράξιις εέλουν διατεθή
  τής 'Κθνιχής 'ΑιρβπορΕας.
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  ΑΡΡΕΚΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ά πό σήμερον Πέμπτην χαί
  μίχρι ττΐς ϋνριβκίίς 5- 8 μ μ. είς
  την ΒιχελαΙαν βιβλιβθήχην 8ά
  έκθίσουν *ί μαθηταί τού Γυμνα
  οίον Αρρενων τής πόλεως μας τα
  εργ« τής χβιροτβχνίας των χαχά
  τό τρέχ. οχβλ, έτος ιβσβνβ Ιον
  τεριχές £ι«χ«σμβ( ίοβν χβΐ τα έ
  Μτιθέμινκ εργ« «ποτιλο&ν ιτρΝ
  τοτνπίαν κ(1«ν προσοχής μ«1 λ«
  ρατηρήσβΜς. Ή Εχδβσις 6ά ουνκιν
  τρίσπ άοφοιλώς ολόκληρον την
  κοινωνίαν μας ηρέ( απαραίτητον
  ηθικήν ενίσχυσιν τής σπονββιζβύ
  οης ΐλΐ
  ΕΠΙΒΟΛΗ 0ΡΟΣΤΙΜ0Υ
  Δι' &«αψίθίας χιθ χ. Νομάρ
  χον είς τίος ηρτίδροι/ς τβν Κοι
  νοιήτων Βαγιωνίβς χαί Βΐρβαρ»
  Πεδιάδος ίπιδλήθτ) πρίστιμον έχ
  500 είς Ιχαοχον μιχά τΐν χιλ&ν
  οτίμανσΐως διότι χαδυαΐί^σιν
  την ϋηιΡΐλήν χνν ατατιστιχων
  διλτίβν κινήσεως πληθϋθμ&Ο μ
  νίς Φίδρουαρίου 1937.
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Διά νιω;έρας έγχϋχλίου
  τ&ύς νομάρχας χοΐ λοιπάς μ
  »ς αρχάς ή διιϋνής |«θεσις Θι
  συν ι ο % χαί πάλιν νά
  ή διουσα προσπαθεία
  είς τρόπον ώΐχε νά
  σον Ινιστι ιΰ^υτέρα χαί η
  ΧΜιέρα ή συμμιτοχή ιίς αυτή
  έχθιχ&ν έξ δλ»ν χβν περιφέρειαν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 7ΡΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΔΙ.έν τ
  χθβς τιμαί των.βιαφόρβν Ιτχ·*Ιε*«
  ·ν βΐχβν Λ% «βι··υ
  -Μ.
  16,10
  α' «οιο~«ο· ··.
  Ψ η μ
  Ϋ « 14-
  'Μβμ
  ■ Ι«·|ΐ·ν Βρ,
  ■•ινα «. Ιο·*Μαε „
  ΑιανιιΑε «
  ι
  ε'
  α' ««ηοτι«οι
  Ψ ·ι
  Τ ■■
  ■«••αι
  Ή|αιβ«ιΐΗ·Ι
  1 «" «·ι·«, „ Ρ8.
  Ι Β6.
  ϊ „
  ■«λ(|α#!ο· ««ττ* «ι. „
  ■α··6»« ·
  ■11· «οιοηι*·
  ΤΗΝ 24«η ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η - Κ. Τ. ΕΟΝΟΝ
  ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ
  ΑΙΕΒΝΗ ΠΡ0ΒΑ8ΜΑΤΑ
  ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΑΤΟΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαίου (το« άντα-
  ποκριτού μας).— Τό »Αθηναϊκον πρα¬
  κτορείον «ληροφοριϊται ότι απεφασίσθη
  οριστικώς ή σύγκληιις τής Κοινωνίας
  των Εθνών δια την 24ην τρέχοντος εν
  Γενεύη. Είς την σύνοδον αυτήν τού δι
  εθνοθς θεσμού υπέρ τής είρήνης θά έ·
  ξετασθούν όλα γενικώς τα εκκρεμούντα
  διεθνή προβλήματ* καί θά καταβληθή
  προσπαθεία επιλύσεως των κατά τρόπον
  οριστικόν, δίκαιον χαί ικανοποιητικόν.
  'Άλλα τηλεγραφήματα έχ Παρισίων
  χαί Λονοίνου άναφέρουν ότι υπό των
  πολιτικών χοιΐ διπλωματκών κύκλων
  τής Εύρώπης κ»ί ιδία τής Αγγλίας
  χαί Γαλλίας άποβίοεται ιδιαιτέρα ση
  μασία χαί σπουδαιότης είς ιήν σύνοδον
  αυτήν τής Κ. Τ. Εθνών.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΤΟΥ ΒΡΕΠ.ΝΙΚΟΥ ΠΟ Α ΟΥ
  ΤΟΥ .ίίΛΟΪ ΒΑΣΙΛΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαίου (τού ίντα-
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγραφή
  ματα έχ Λονοίνου αύριον (σήμερον)
  ό Βασιλεύς Γεώργιος συνοοευόμενος
  καί υπό τής κυβερνήσεως καί των επί
  τελών τού ναυαρχείου θά έπιθεωρήση
  τόν Βρεττανικόν στόΛϊ^ν καί τα πολε
  μικάτών ξένων κρατών τα όποία έλαβον
  μέρος είς τας εορτάς τής στέψεως. Έ
  κατόν τεσσαράχοντα χαί πλέον Άγγλι·
  χά πολεμικά παντός τύπου Θά βΐναι πά
  ρατεταγμένα, έκτός των ξένων· βΜοφων^
  είς την επιθεώρησιν αυτήν. Ουδέποτε
  άλλοτε είς την ιστορίαν τού χόσμου
  ειχε συγκεντρωθή τόση ναυτική ίύναμις
  χαί ουδέποτε άλλοτε έγινε παρομοία
  επιθεώρησις τόσων κολοσσών τής θα
  λάσβης.
  ΧΟΕΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΝ
  Ο ΥΠΟΥΡ» «ΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 ΛΙαΐου (τού άντα·
  ποκριτοθ μ«ς).—Τό εσπέρας άπόψε ά
  νεχώρησε διά ιήν Θεσσαλονίκην ό νέος
  ύπουργός των 'Έσωτερικών στρατηγός
  κ. Δουρέντης προχειμένου ν* ρυθμίση
  ωρισμένα ζητήματα τής οιχακοδοσίας
  τού έν πή Βορείω Ελλάδι. Ό χ. ύ
  πουργός των 'Έσωτερικών θ« παραμεί
  νη έ«ί^ διήμερον έν Θεσσνλονίκη μεθ'
  ό θα έπαναχάμψη είς Αθήνας.
  Ο Μ^ΟΙΡΙΚίΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ
  ΤΗΝ ΙΚΑΗϋΠΡΙΗ^ΙΗ ΑΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαίου (τοθ άντα
  ποκριτοΰ μας).—Έν σχέσει μέ την ση
  μερινήν επιθεώρησιν των διαφόρων επι
  χειρήσεων υπο τού κ. ύφυπουργού τής
  Εργασίας ανεκοινώθη ότι ούτος έμει
  νεν απολύτως ίκανοποιημένος άπο την
  εφαρμογήν των συλλογιχών συμβάσεων
  των οιοικανονιζουσών τα ήμερομίσθια
  καί τας ώρας εργασίας.
  Ό χ. άηουργός ετόνισεν ότι τα άπο
  τελέσματα τής ερεύνης ταύτης υπήρξαν
  χαί χρήσιμα βιά την καλυτέραν έν τώ
  μέλλοντι προαγωγήν των μέτρων τής
  κυβερνήσεως υπέρ τού έργ»ζομένου συ
  νόλου.
  Αέοιιατα
  Ά|4νο·4·ρα«« έαι·.
  ■·ο|Μτ»ν «Ιν·ν
  «αλλια ην* ·■**
  ΙΝ.
  Η, —41,
  ».
  4·.
  Η, -Ι»,
  Τιραί Συναλλάγρατος
  Α·λλαεΜ·ν ·>, 110.6·—ΙΙΙ,ι·
  Α«»α „ 14·. —■!§,"
  ■ο··ν« Ιο>ι«αε Μ.ΙΙ-Ι8.4Ι
  •ΜΥ"ον Μ 111.- 1.18
  Ιλ1«τ.< *ΜΥ-·ν » Μ·—4.97 Θ4 '·λλ«ν·. „ ·ι — Ο ΪΦΪίΙΟΥΡίΟΣΐϊΓΕΡίΑΣϋί ίίΙΐΧίΙΡΗΙΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μβΐ·υ (τβΰ «ντβπβχριτβϋ μ«ς).—_ήμ>ρον υπο τού ύφυπουργοΰ τής
  Εργασίας μ. Δημητρκτ·» κνηργήθη αΐφνι
  διασιικι. βπιθεβίρηοις τί»ν διαφοράν "
  ρήαΐων.
  Ή (πιθενρηοις αφιύρκ την
  Μβιτα π·β·ν τηρ·ύντ·ι «Ι συλλογικαΐ αυμβ«
  ο·ΐ( οοβν «φ·ι ά τ· Μ«ΤΜτ«τ·ν ίρι·ν Αμ·
  ρ·μΐθ·ί«ν ΜβΙ α| ώραι |ργαα,«( ·|β τκ $ργβ
  β!ηρΜ| -"" *---------—-