94297

Αριθμός τεύχους

4568

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

21/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί!
  ΕΙί
  ανορθωσιε
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπιοο
  Ιτησία λίραι 3
  έξάμηνος 8
  Άμεριχής .
  ίτησία δολ. 15
  •ξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  τΙΠΙΪΙΟΣΣΤΙΤΗΤ1Ι ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ (|ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟΥ 456*
  Η ΛΥΣΙΣ ΕΝΟΣ ΜΕΡΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΧΡΕΟΝ
  ΡΥΟΜΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΘΕΡΝΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΝ
  ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  Τβ ζητηιια τβν χρΐδν, τ© ίηοΐβν έκκριμβΰν άπό έτδν έτβλάνιΓβ
  την χώραν, εκρέτει είς οιαρκή άν. ωνίαν τού λ«βν. χατέστρεβ*
  τίιν πίστιν χαΐ ποιρημπώδιζε; την ομαλήν λειτουργίαν τοθ οίκον©
  μιχβθ μπχβνισμοθ καΐ τίιν κανονικήν οΐίίνγΜγήν των συν
  «λλ«νδν, ευρήκεν επί τέλονς τίιν οριστικήν και Ικανοκοι
  πτικήν λύσιν τβυ. Ή οημιρινπ Κυβέρνησις, άποβλέπβυσ»
  είς τίιν διευθέτησιν ολων τβν μεγάλων κοινωνικήν κροβλη
  μβτυν πρ4ς «ποχοιτάστβοιν ήρβμΐα;, τάξεως χ»1 δι*αιοσύ
  νης *»ί την χώραν, έδημβσίιυσβ νόμον διά τοδ όηοΤου τα ά-
  νροτιχα χρΐη ρυθμίςονται οριστικδς >αι*ατά τρόπον σββή χαι
  πλήρη Ποσόν «έ τεραστία είνβπ ή σημβοία τής Κυβερνητικήν
  αυτής ενεργείας χ* Ι πέσον ευεργετικήν επίδρασιν βά Ιχο είς τίιν
  χβιν«νιχίιν χαΐ τίιν οικονομικήν μ«ς ζ«ήν είναι βυκολον νά φ«ν
  τασθθ οιοσδπποτϊ
  Ήμιϊς χ«ιρε.τίζοντ«ς το νΐγονβς της ρ«8μ(σεως τδν χρενν ώς
  τίιν χβλυτέρκν χ«1 εύτυχεβτέρκν άπαρχην τής δι«»βΐτήσϊ«ς βλαιν
  τ6ν μεγάλην προβλημάτων τδν οποίων ή λύσις άπασχολεϊ το "Ε
  8νβ(. δΐβομκν σήμερον μικράν πβρίλπψιν κϋ σχβτιχοδ «ομού τβΰ
  *«βίβυ το πληρΐς κείμενον δημοσιεύομεν παροιπλεύρωΓ, ίπιφυλ
  λαοσόμενοι ν« ομιλήσωμεν άργοτερα, έχτϊνέοτΐρον.
  ~°~.Ό οημοοκυβκΐς &ναγχ»στιχές νβμος περΐ ρυβμίαινς χρβ&ν. άφβ
  ιά χυρίως τος οφειλάς «νρβτ&ν, έξ οίβσίήποτ» αΐτίβς π €ΐο»ίηπβτΐ
  τίτλον προερχομένας είς δραχμάς η δβαχμ«ποιηβε(σ*ς κρός οί«4ή
  πβτί πρ*σβ»π« φυσιχα η νομιχά, β Ι οποίαι ουννμολονηθησκν προ
  τής 1ης Ίανβναρίου 1935 ώς κκΐ έκ<ίο<(, αί οποίαι ουννμολογπβη οαν χκΐ μετ* τίιν ίιμβρομηνΐαν ταύτην, ίλλά πρός ανανέωσιν η άντι καταστασιν βφειλ&ν πρβγενεοτίρων. ΟΙ χβθυστερούμΐνοι διά τά< οφειλάς αύτάς τόχβι διαγράφονται τί) δέ μΐτ* τίιν δι«νρ«φήν αύτδν οφειλομένην χι«άλαιον, μιχ ζή μέ τα |(οβα, πρίηβι νά έξοφλπδο τοκβχρΐΜλντιχ&ς είς 12 έτησίας δό σιις μέ τίκον 3 β)β, τής πρίιτης τοχβχρεωλυτικής δέσενς χ»τ»β»λ λομίνης την Ιην Όχταιβρίου 1938. Διά τό διάστημα άη« Ιπς Ίανβυ αρίον» 1937 μεχρι 30 Σεπτέμβριον, 1937 Βά νατββληθτ) απλούς τοχβς. α έ(ο«λονντ«( ό)βσχερ4ς τάς οφειλάς των μίχρι τής 30ής ϊ« πτεμβρίβυ 1937, 6ΐΜ«ιοϋντ«ι έχπτώβεω{ 30 β)β της όςρειλής τίιν μ«1 β! άπό 1ης Όχτνβρίου 1938 μίχρι 30ής Χίπτεμβρίου 19ί9 25β)β· Τό ήμισυ τ&ν έχπτίσεϋν τούτων ηαρβχεταικΐς τοΰςξ τας κατβ τάς αυτοίς η,ρερομηνίας τό ήμισυ τιύλάγιαχον τ£ιν φ λβν των. Μετα την Ιην 'ϋκτωβρίςυ 1939, ούίίμ'α εχπτωοις παρέχ· ται τδν οφΐιλΐτ&ν διχαιουμίχων πβντως νά > «τ* βόλου ν μέρος η
  Τβ ίλβν τής έφ«ιλής τε>ν άνά πάσαν στιγμήν.
  Είς Ην περΐπτνσιν τβ σύνολον τνν χρεων ένύς χβΐ τού αυτού
  ύφΐιλέτου ύκερΡ«(ν>ι τα 60 β)ο τής «ξ'»ί τδν άνβφΓρίντ*ιν ιΐσόδη
  μκ κιριβυσικχδν «ΰτβδ στοιχείον (άχι» ήτΜν χβι χινητδν), τα ηίρβν
  τβυ όρΐου τβύτβυ χρίη διχγράςρβντκι. "υφ' ίσον μιτα{ϋ τδν ηιστΜ
  τδν ύπάρχουν χαΙ τβιβΰτοι ησφαλισμένοι 6ι' έμπρανΐιοττνν βσφβ
  λΐιδν (ύπββήκηί, ένεχύρον) π ίιαγίκτή β«(ώνβι τούς μή ήσϊαλισμβ
  νβυς κιοτΜτάς.
  Ά{ πρ£ς τος ηρ«ς τώ Δαμ^οικν* όφϊιλΐς γΤΗργιχδς άπβκ«τ«στα
  βίντειν, αχτημβνΝν γπνενδν χολλιΐργηιών, ίιαγρβφονται β! χκ
  βυστίρούμενοι μίχρι τής 31ης Δεκεμβριού 193(> τόχοι, τό ίέ μετά
  την «φκιρεσιν αΰτδν ύπολβιηον έκ χεφ»λα!βυ ν «ι 1{όίων χαθι
  οτάμενον ϊντβχον «πό 1ης Ί«ν<υαρ(ου 1937, εΐνκι έ{β?λητέβν τοχοχρινλντιχδς έντό(25 έτδν επ Ι τόκω 3 ο)ρ, ιΐτε μέ όμολογΐ αίς άπο>λλβτριώσε»ς ·Ις ιίιν ονβμοστιχην αύτ&ν όςΐαν. ιΐτ· (1ς
  το «ντίτιμβν «ύτών είς μΐτρητα ρέ την τρέχουσαν τιμήν τδν βμο
  λογιδν.
  'Η ρύθμισις τδν άγροτιχδν χρΐδν χβτά τα ώς ότνν, άνατΐβε
  τα ι είς τβΰς χ«τά τοπβνς είρηνοόιχβί, πιός τεΰς οηοΐουςοί β?ειλί
  τ«ι πρίπει νά ύποβάλλβυν σχετιχάς βΐτπςεις έντός προβεσμΐβτς
  τριδν μηνβν.
  Έ{«ιρβυντ«ι τής ώς αν» ρνθμίσΐωςοί οβ;ΐιλβ1 α! μή ύπερβαΐ
  νβυοβι τάς 1500 δρχ., αί ιτρ£ερχ6μΐ«β<ι έίά4ι>ήματο?, βΐ λβνν δι
  ατρβφήί η έπιοτρβφής ποβιχός. ε"χ»ίναι. δια τάς βηοινς συντρίχει
  περίπτϋβις ουμφηφΐσμοδ ϊναντι άποιιήοενν Τδν βφβιλϊτ&ν χατά
  τδν δοτνΐιστίίν τ»ιν, τα επί ένεχύΐω νεωργι» ών πρβϊόντυν η ΐΐίών
  δανοα, ίφ'όσον χβ Ί κββ' β ποσόν ή ά{Ια τϊ»ν ένεχύρε.ν κβλύπτΐι
  τβ βφΐιΑβμινον δάνειβν, αί οφβιληΐ πρός την τέως 'Κκιτροηην ά/το
  χβττβστβσ«κ{ κρβστυΜν χά* τβ ΕΙίιχβν Τβμεΐον Έηινοισμον, την
  Άγροτιχην Τράπεζαν χβΐ τα ηρος «ύιήν συγχ·Μβ»β«Ιοσς γεωργι-
  χάς Τροτπεζοτς, χμΙ «ί πρβίρχΛμΐνβι «πβ ίξβγοράν τής ψιλής κυ
  ριβτητβς τ&ν ίμαυτευτιχών χτηματΝν.
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ
  ΤΗΖ ΡΥΘΜΙΙΕΟΖ
  ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  ΤΟΝ ΑΓΡΟΤ. ΧΡΕΟΝ
  Τβ κείμενον τβθ άν«γχ«ατι·
  Μββ νβμου ρυβμίσϊΜ, τδν άγρο
  τιχδν χρΐδν ϊχ«ι ώς έ{ης:
  "Αρθρον 1.—1. Ώς αγρόται μ*
  τα την ϊν«βι«ν τβθ ηαρβντβς νό
  μου β«Μρβ0ντ«ι έχεΐνβι οΐτινες
  χβτά την ϊνβρίιν τής Όχύος αΰ
  τοδ άκος&σι χυρΐως έκ τδν «Ισο
  βημ*τΗν τής γεωργίας, χτηνβτρβ'
  Φίβ{, άλιβίβς, έχμεταλλεύσεως δ«
  οδν ή έν γίνΐι βΐουίήποτ» «λ
  λββ ονναφοδς χλάββυ χβΐ *
  οχβδν τα συναφή έηαγγέλματ»,
  ■ιτι «ΰτοπροβώπΜς ε'ίΐί διά τδν
  μελδν τδν οΙχογ(ν·ιδν τ«ν, βΧτβ
  ΑΓ ειύτβηρβσώπβυ επιστασίαν ώς
  χ«1 οί συγχπντρβϋντίς τάς άν»»
  τίροί Ιδιότητας μβρτΐται. άντισπο
  βΐται, έμφυτε»τ«1 χ«» μισθΜΤκΙ
  «γροτιχών χτημάτνν.
  2. Ως «γρβται ιπίαης βεοίρβδν
  ται: α'Ι χήραι χαι τα «νηλιχκ
  «ρφανβ τ&ν χατά την έννοιαν
  τής «ρβηγβυμίνης «αραγράφβυ
  κγροτδν χαΙ ϋ'Ι ο! γινργιχβΐ συ
  νεταιρισμβΐ χαΐ αί ένίσιις αότβν.
  3. Δέν βΐΝρβδνται άγρίτβι β
  οβι άοκββν τα ώς αν*» ΙκαγγΑλ
  ματα χυρίως πρ«ς έμπβρίοιν ώς
  χαΐ α! γΐωργιχαΐ έν Υ«ν«ι επι
  χειρήσΐΐί, · Ι λβιτββργβδσαι Οπό
  μορφήν Ιμκοριχδν βταιρειδν, «ί
  τι ομορρύβμυν χ» 1 βτίρρβρύβμΜν.
  είτε άνωνώμΜν.
  'Λρβρβν 2.-1. ΌφειΛαΙ τδν
  χ«τα( τβ προηγούμενον άρθρον
  «γρβτδν ύηαγβμΐναι «'ί την
  βια τβδ ηαρβντος νομόν ρώβμι
  σιν είνε «Ι έ{ βΐαββήιτβτε αΐτί
  α« χ«ϋ{ βίβυδήΛβτ» τίτλον ·.«
  β Α «Ι «ραχμοηοιιιίεϊβεΐι
  τβιαδται πρός βίαδήπβτβ πρίσω
  πά φυοιχα η νβμιχά, αΐτινες συνω
  μολογπθηοαν η έγεν»ήΒηοβν
  πρβ τής 1ης Ίανβυαρίου 1935 ώς
  χχΙ έκεϊνβι οιϊτινβς συνεστήθη
  σαν μέν μετά την Ιην Ίκνονα
  ρίου 1935, άλλ' αί οποίαι σνννμο
  λογήθηοαν είς άνανίωοιν η άν
  τικ»τάσταοιν όφθλδν προγ«ν«
  οΐέρων της χρονολογίας 1 αυτής
  χ«· τδν οποίων ή τοιαύτη υπό
  οιανδήποτε μορφήν άναέ»ισΐ{
  ή άντιχατάαταοις βεβαιούται διά
  παντός άκοδιιχτιχοδ μίσου, πλήν
  μαρτύρων.
  ΑΓΟΡΑΠΩΛΗ£ΙΑΙ
  2). Πνλήοεις άχι ν ήττον ή γι«ρ
  γιχβεν μηχανβν ναΐ ΙργαλΐΓων
  γινίμιναι παρ' άγροτΑν «πό τής
  1ης Ίϊνοϋαρίβυ 1933 μέχρι χά Ι
  %ί 31 Δεχεμδίίοκ 1934 δπβ τέν
  δρον νά διχβΐδθται ό πβλητής 8
  κως ίςαγοριίση ιά πωλτ,τΐε-. εάν
  ωρισμένας προθεομίας χά
  ϊ τί &ια την «γορΒπωλη-
  οΕαν χαταδλτ)6Ιν τΐμ-μα. θε»
  ροθνται χατα τιχμήριον Βτι χά
  λύητοϋοι δάνιια χαΙ ώς ΐοιβθτα
  δπόχιινται είς χήν προχκ'ίνην
  ιύθμιοιν. Είς τάς ΐιιριπτώαιις
  τούτοις ή κυρίοις τβν χαχά χά
  αν»ιίί« πωλ-ΘΙντ.·»ν άχινήχβν ή
  κιτ]&ν Ιηανέρχιτοιι είς τέν «*-
  λ η την Αγρδχτ,ν, Ιψ' Βοβν ταθτα
  ιο^ίσχοντο ιίς την χυριότηχα τοθ
  βγοραοτοθ μίχρι χ*)ς 31 Διχιμ·
  βρίου 1936.
  Κ».* εξαΕριβιν άγοραη«ολ~ο(αΐ
  δπό τίν αύτέν Βρον
  ιί): 1-ς Ίχνοΐ/αρίοϋ
  1933 χά! αφοΐβαχι τα 4νβ»ΐίρ»
  ίί ή χιν»)ΐΐ>, ίΐινβ καρΐμΐι-
  ιί« την χατοχήν «0 ηβ»Χη
  άγίίταιι αίγρι χΐί χί){ 31
  μβ 1934, θΐαιροθνται ώ·
  9-ύ'Μζ ώ; χαλ6πτ3υ33ΐ ίίνιικ
  «αι έφχρμΐζονΐαι καΐ έκ) τούοον
  οί δΐοτάϊεις χοΰ προηγοιιμι
  νού ϋαφΐου τοθ παρίντος &ο
  θρου, !$' 5αον χά έν λίγφ ν:νη
  χά ή 2κ(νΐ]τα ιδ?Εοχονχο είς την
  χυριότητα χοθ άγορβστοθ ιιέχρι
  χα' χ*}ς 31ης Διχΐμβρίου 1936
  3). Εάν το ά*ίητον βρ
  δι' 6ποθτ)χ6ν ααναφθειοΑν μ
  (5 χοθ άγοραοτοθ χά Ι χρΕτω", 6
  πωληχής δικαιοθται Ιπανερχί
  μινες ιίς την χυρΐίττ)τα χοθ χιή
  μαχος νά παραχρα'ήιη έ< τοθ τιμήμΐχις τΛ ποαον Βι' δ Ιχιι Ιγγοαχη δπ&θ^*»). Έν ή πΐρι π ώσιι χά ηοοόν τ<)ς δαοθήχτ]; &πΐ(βζ(νει χό ιίμημα ι«]ς άγοοα πωληοΕϋΐΓ, δ κικλητής Ιχιι την ευχέρειαν νά ίτ)>ώοη είτε ίτι έ
  πιθυμιΐ χήν ΐπισχροφήν είς αδτον
  νή: χυριό'.ητος χοθ χτήματος ά
  ναλαμδίνων αήν ίξιίφϊτριν όλο
  χλήρου χοθ ίνιπιΓήίου χ(έους
  χαχά χά ίί ί?θρφ 4 ορίζέιιενοτ,
  είτε Βχι παραιτιΐται τβν ιΰιργι
  ττ)ΐιατ»ν τοθ παρόντος νόμου. Έ
  δήλωσις βΟχ— Χ5ΐνοηο(ΐ!:«[ μιρΕ
  μν^ χοθ πβλητοθ άγροχου είς χον
  αγοραστήν χά Ι τέν ένυπέθηχον
  δανιισιήν, χατατΐθεται δέ βυγ
  χρέόως είς χον αρμόδιον Είρςνο
  &{χ-ν. £ίς βμφο έ?ας τίς γ ?ι
  κτώοκς χ^< ηβρούοςς παραγρβ φού, ή ρύθμισις χκθ ενυποΡήκοιι χρέους χοθ βΐρύνονχος χΐ χχ^μ», δπάγιχαι είς χόίς ίιατάξεις τοθ πα'όαος νίμ:υ μ<νον έφ' ϋιον δ παρασχώ^ χτ/ν δποθήκην άγο ή άό χης 4) Είς τίς δηό χβν έδαφΐην 2 χ» Ι 3 χοθ παρόντος νίμοιι προ δλεπςμίνας πιριηχώαΐΐς άποκα Χ3βΐίοι«ς χοθ παλητβθ άγρίτου είς την χυριίιηχα χίν π<βλη8ίν χων ακινήίτον ή χινηχβν, βυ:ος δποχρεοθχαι ν9 άποζημιώΐη χ&ν άγοραοχήν διά τίς χυχόν γενομί ν»ς π»ρ' α&τοθ άναγχοιΕας τ) Ιπω «ιλεΓς Βχκάνας. 5) Αί χαχά την παραγρβφον 2 χοθ «αρόντος ίρθροϋ άγοραπ» ληΐΕαι ίφ' Βοον συνωμιολογήθτ] σιν αιτά χί)ν ίψ ΊχνουκρΕο» 1935, ϊέν δκάγονχαι μέν εί; χήν προχειμίνην ρύθμισιν, θιιοροθ» χαι Βμυς χαχά χιχμήίΐον ώς χά λύπτοιοιι τίμοίως δάνιιοτ, χτ]ς χυριότΐ)τος τ6ν ιθ;» πωληθέν των πραγμάτ»ν ίπανερχομίνης ■ίς χον ττωλητήν, Βιχαιβόμινον &<ι»ς ζητήση την μιταγραφήν χΑν άχινήταν τούπον ίη'β/ίμ» χι αυχοθ. Είς τάς περιπτώσει; ταύτας 6 αγοραστάς Βιχαΐοθχιι επί χ$ δάοει χοθ πωληττ]9(ου συμδϊλϊίου, νά έτγρίψη έ*' αύ χβν Βιά ποσδν Ιιον προ; χό τί μηιια χΐ)ς άγοραπωληα'α; δπο Ηήκην. Α Ε τυχΐν έν τώ μιχαξδ έγγΓαφΐΙοαι χατά χοθ άγορα στοθ χαΙ δπερ τρίτην δποθηΊ(αι !ιαχΐ]9ο0νχαι έν Ιαχύϊ, χά ποοά ^έ δι' 4 αί δποθήκκι ενεγράφη σ»ν έκπΐπΐανχαι έκ χί|ς άκαιχτ) στ»; τοθ άγοραοχοθ χαχά την εξόφλησιν χτ]ς άπαιχήαιης χαΙ την Ιξάλε ψιν χΐ]ς δκοθήχης. Ε!; &; περιπτώσει; ή άγοοαπω ληυ(α^άφιώρα χινηχά, ή μ έ/ χυ ρΐόιης {πανίρχιται ιίς χον πωλτ) την, έ ίέ άγορασιής ϊποχ'^ α& χοδιχαΕως διχαίωμιχ ένεχΰρου έη' «υΐίεν. 6. Πιολήοΐίς χινηχβν 4) άχηή ται έκ χβν έν τί παραγράφφ 2 Χ9θ παρόντος Αρθρου άνβφερομί ννν γενίμεναι μετά χην 1 Ίχνουα ρΕοιι 1937 χαΙ μίχρι χη~ς ένάρξι αι τής ίβχύσς χοθ παρίνχος νέ μου, θιωροθνχαι χαχά χιχμή?ιον ■1«ονιχαΙ, έφ' Βοβν ό ιίς χαθτα μβχλλίμινος κωληχης. ά,πέχχηβι την χυριίχητα χβν πωληθίντων πραγμάΓιον πχρ' άγρόχοι». ΕΙΖ ΠΟΙΑΣ ΠΒΡΙΠΤΩΣΕΙΧ ΙΙΧΥΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρον 3.— Έξβιροθνχαι τής χατά χονπαρδνχα νίμον ρυθμ'σιιβς: 1. Αί δφΐιλαΐ των οποίω» τί χατά ισχύν τοθ παρόντος νόμου συνολικόν κατ' έ;ιιλέτην δπίλοι πον Βέν δπερίίίνει χάς 8ραχμά( χιλΐας πινταχοΌίας. 2. Αί δριιλρΐ (Έ προιρχδμιναΐ έξ άΒιχήματος. 3. Αί δφιιλβΐ λέγω ή έπισρΦ^ς ρ 4. Αί «ρειλοΐ αγροτβν Βι' £; βυνχρέχιι κερίπ(»αις ψ σμοθ ί'αντι απαιήηωκ χαχά χβν Βχνιιατβν των, φ μΐναι χαχά την εφαρμογήν χοθ πά ρίντο; νέμου χαί χα6' Β< ποοέν ■χάτιραι άνχΐχρύζτυοιν αλλήλας. 5 Τα έηΐ ένιχύρφ γιωργιχβν πίοϊίντων ή ιίϊβν Βάνιια, έφ' Β οον χαΙ χαθ' Β πβοίν ή άξ(α χβν >αιά την Ισχύν χοθ παρόντος δφι
  αχβμέναιν ένιχύ^Μν χαλύιιτιι χό
  χαχά χήν ούιήν χρονολογίαν όφιι
  λίμινον δάνειον.
  6. Αί δϊΐιλβί: α'] Πρός χό Δή
  μόβιον, πλήν χβν έν β>θ' ψ 6 τοθ
  πβρόντος αναφέρομεν·*. ( Πρίς
  την ιέ«ς επτροπήν άηοχαταοχά
  σιως π,οοφύ^ω^ χαί τό ιίΒιχόν χά
  μιΐον ΙποιχιομοΟ.
  τ] Πρός χήν 'Αγροχιχήν Τράπι
  ν χβί κρός ιους ιίς οϋ;ήν συγ
  χανιυθένχχς ή δηαχθίντας δπωο
  δήποχι οργανιομοΰς ή γ·»ργιχάς
  Τρακέζας. ο' ] Αί προιρχόμιναι
  έξ εφϊρμογ*); χοθ νόμου 2181 «ι
  ρΙ έξαγοθθς χ«]ς ψιλής χυριόιητος
  χβν έμφυτιυιιχβν χιημάτωι', ώ;
  ετροποποιήθη διά χοθ νόμου 5222
  χοθ 1931 έφ' ίσον ή βάσει χβν &
  νβτέρ» νόμβν γενομέντ] ρύθμισις
  Ηί είνε Βυομινιοιέρα χ*]ς υπό
  ΐοθ «βρόντος νόμου «ροδλιπομί
  ύ
  "Αρθρον 4.— 1. 'Η ;ύ9μιοις
  χβν είς χαόιην δπαγομένων δφιι
  λβν αγροτβν χαχά χά έν έρθροις
  1 χαί 2 δ;ιζόμινα διίπιται δπί
  τβν ακολούθων διατάξιων.
  α) Οί χαθυβτιρούμινοι χαί χά
  τα χήν Εοχυ> χοθ παρδνχος έριιλό
  μινοι τδχοι διαγράφονχχι.
  β) Το μιχά χήν διαγραφήν χβν
  ίνβτέ;» τίχω/ δριιλόμινον χεφά
  λαιον. ΰϋί'τΐ!ςνίξ4δοις, θέλιι εξο
  φληθ) ιίς 12 έχηοΕας τοχοχρεω
  λυτιχας δίσει; κατά χό ούΐτημα
  τής συνθίχσυ χρκολυοίοις, μέ τί
  χον 3 φ Ιτηοΐιος, αρχόμενον άπο
  νής 1ης Ί»ου>ρ(ου 1937. 'Η πρώ
  τη χοχοχριηλυτιχή δόαις θέλει χά
  ταδληθί την ΙηνΌχταιδρΙου 1938
  χοθ όΐιιλέιου δανβμίνου νά χαχβ
  δίλη χαί είς ιίανΒήηοτι άλλην
  χρονολογίαν πρό τής ανωτέρω δ
  ριζομέ<ης έφ' Βοον ή9ιλι Βηλώοΐ| χοθχο πρβς χον δανκατήν. Διά χό άπό 1 Ίχνουαρίου 1937 μέχρι 30 Σιπ-κμίρίου 1937 διίσιημα Ρέ λιι χαχαβληθ) απλοθς χδχος την Ιην Όπχνβρίου Ιδίου έχους. 2. Οβοα μιχά χήν Ιην 'Ιανουα ρίου 1937 γινομέ<η χαταβολή έχ ιί?ους χοθ δριιλέχου πρίς χον Βα νιιοτήν θιωριΐται γενομένη κρός εξόφλησιν χιφαλαίου. ΑΙ ΒΚΠΤΩ£ΕΙ£ 3. Είς τούς έξοφλοθντας ο¬ λόκληρον ή* μέρος τοθ χρέους αυτών άπό ιής (σχύος τοθ πά ρόντος καΐ μέχρι 1ης Όκτω- βρίου 1939 ϊπαρέχονται οί κάτωθι έκκτώσεις: ο') ΟΙ έξοφλοθντες όλοσχε ρώς ταο οφειλάς των μβχρι ιης 30 ΣεπτεμβρΙου 11938 δι- καιοθνται έκντώσεως Γσης πρός 30 ο)ο τοθ χατά την η. μέραν της έξο*λήΡ«ως υπο. λοιπού τΛν καχα τάς διατά- ξβις τοθ νορόντος έ«χαθαρι· σθησομενων όφειλΛν των. β) ΟΙ Από 1ης Όαωβο'ου 1938 μέχρι 30 Σεπτβυβρ'ου 1939 έξοφλοθνχες Αλοσχβρβς τάς όφϊΐλάς των δικαιοθνχηι έκτττώσεως Τσης πιός 25 ο)ί των κατά την ημέραν τί|ς έξο φλήσεως ώπολοΐπων ό^ειλον των. γ) Τό τ)αισυ -·ν ώς άνα>
  έκπτώσεων παρέχβται κα( είς
  τούς έξοφλσθντας κατά τα
  ρηθβντσ χρονικά δισστήματα
  τό ήνιισυ τουλάχιστον των δ-
  φειλον των. Είς την πβρΐπτω
  σιν ταύτην τό ποσαν τί)ς έτη
  οίας πληρωτέας οόσεως πά
  ρσμβνει αμετάβλητον, συντε
  μνομένης απλώς τής προθεσμΙ
  άς έξοψλήσεως τοθ μβτά την
  μερικήν καταβολήν τοθ χρέ¬
  ους υπολειπομένου νοσοθ.
  δ) Μβτά την Ιην ΌχτωβρΙ
  ου 1939 ούδεμΐα έκπτωσις πά
  ρέχβται των όφίΐλετών βικηι
  ρυμένων πάντως νά κατσβ4λ-
  λωαιν μέρος ή καΐ τό Βλον
  της όφϊΐλής των άνά πάσαν
  στιγμήν. Είς την πβοΐπτωσιν
  ταύτην συντέμνβται άτλος 6
  χρόνος τής έξοφλήσεως, χ&ν
  τοκοχρεωλυτικον δόσεων κ α
  ραιιενουσών άμεταβλήτων.
  "Άρθρον 5ιν.—1. Είς γ)/ πε
  ρίπτωσιν τό σύνολον τάν χοε
  ών ενός καΐ τοθ αύτοθ όψειλέ
  τού ύπερβαΐνει χά 60 γ (ο τής
  άξ'ας των άποφβρόντων εΐσό
  δημα περιουσιακΛν αΰτοθ
  στοιχε'ων (^κινητών κα[ κΐνη
  τώ>) ούτος θ;ωηΐται ΰπερχρε
  ωμένος καΐ τα πέραν τοθ 6ρ1
  ου τούτου χρέη αύτοθ διαγρά
  φονται.
  2. Πρός όπολογισμόν τον
  βςΐρυνόντων Ινα Βκαστον ό
  περχρεωμένον όφειλέτηνχρεον
  λαμβάνονται ύπ' δψίΐ καΐ ά
  πάσαι οί όπωσ&ήποτε μή έμ
  πΐπτουσαι ί(ς την προκειμένην
  Ρύθμισιν άπαιτήσίΐς-, ε"Φ' 3σον
  βεβαιοθνται διά παντός άπο
  δϊΐκτικοθ μέσου πλήν μαρτύ
  ρων κα( συνωμολογήθησαν
  πρό τής 1η; Ίϊνουαρίου 1637
  Κατ'έξαΐρκσιν άπαιτήσεις
  τής Άγροτικής Τραπέζης συ
  νωμολογηθεΐσσι καΙ αετά την
  Ιην Ί^νουαρΙου 1937 καΐ μέ
  χρι τής Ισχύος τοθ παρόντος
  λαμβάνονται ύπ' δψει διά τόν
  ύπολογ σμόν τής υποχρεώσε¬
  ως.
  3. 'Η διαγραφή τον κατσ
  την παράγραφον 1 τοθ παρόν
  τος άρθρου χρεον βΐρύνβισυμ
  μέτρως μόνον τούς πισ'ωτσς
  τον οποίων α( άπαιτήσεις ύ
  πάγονταΐ είς την κατά τόν πά
  ρόντα νόμον ρύθμισιν. Έφ' β
  σον μεταξό των πιστωΐον τού
  των συντρέχουν κα( τοιαθται
  ήσφαλισμέναι δι1 έμπραγμά
  των ασφαλειαν, ή διαγραφή
  βαρύνει τούς μή ήσφαλισμέ
  νους πιστωτάς πλήν εάν οί
  άπαιτήσεις χον ήσφαΐλισμβνων
  τοιούτων ύπερβαΐνουν τό πό
  σοστόν τον 60 ο(ο τής άξίας
  τον περιουσιακον στοιχβΐων
  τοθ όφειλέτου ό πό τε ύπό<βιν ται είς την κατά την παρά γράφον 1 οιαγραφήν καΙ αί βι' έμπραγμάχων ασφαλειαν ήσφαλισμέναι άπαιτήσβις, "Αρθρον 6.—1. 4' "Ρώς τό δημόσιον όφειλαΐ χον δυ νάμβι τοθ διά τοθ ά πό 31 Αύ γούστου 1935 προεδρικοθ δια τα γμα τος κωδικοποιηθέντος άγροτικοθ νόμου ώς ούτος μβ ταγενεστέρως ετροποποιήθη, γεωργικος άποκατασταθέν των άκτημόνων, γηγενον καλ λιεργητον, ρυθμ(ζονται ώς άκο ο) Οί καθυσιερούμενοι κοΐ όφειλόμενοι μέχρι τής 31 Δβ κεμβρίου 1936 τόκοι διαγρά φονται. β) Τό μετά την άφοίρεσιν των τόκων άπομένον όπόλοι πον έκ κεφαλαίου κοΐ έξόδων χαθιστάμενον ίντοχον άπό 1ης Ίανουαρΐου 1937 τυγχά νει έξοφλητέον ένχός 25 έχον καχά τό σύσχημα τής συν θε τού χρεωλυσίας επί τόκω 3 Γ (Ο. ΑΥΡΙΟΝ: Τό 2ον καί τελευταίον μ4ρο<; χοθ νόμου, Τ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ- Π >ο καιροθ είχεν άναγ
  χ γ
  ρ βτι ύτΐό χής κυβΐρνήσε
  ως ενεκρίθη ή σύνσψ,ς δανκ{
  ου τοθ ΈμποροβιομηχανικοΟ
  μας ΈπιμβλητηρΙου διά την
  ανέγερσιν έμπορΐκοθ μβγάρου
  είς την πόλιν μαο. ιΐς τό ό
  ποϊον θά ίστβγόζβτο καΙ ή
  Έμπορική Σχολή. Έκχοτε δ
  ιως βέν ή«οΰσθη χ(ποτε σχετι
  «όν. Έν τφ μεταξύ καΙ τό
  «τΐριον τής Έμπορικής,Σχο
  λής παραμένει ήμιτελές έλλεΐ
  ψβι πιστώσεων. Θΐ είμποροθσβ
  λοιπόν τό Έπιμβληιήοιον ή
  αΚλος κανείς άρμόδιος νά μάς
  πληροφορήση τί γίνεται μέ
  την υπόθεσιν αύτή^; "Η άφέθη
  νά λησμονηθθ έξ ολοκλήρου!
  ΗΛΕΩΦΟΡΟΖ ΚΝΩΣΟΥ-
  ΛαΙ πάλιν έπσνϊρχόμΒθα
  επί τοθ ζητήματος τής βιαρ
  ρυθμΐσεως, τής όριστικής δια
  μορφώσίως καί τής σκυροστρώ
  καί πισοστρώσεως τής
  ΚνωσοΟ άπό τής
  πλατβΐας Έλείθβρΐας μβ^ρι
  τοθ Ν;κροταΦεΙου. Καί έρω
  τομεν—άς ελπίσωμεν διά τε
  λευ*αίαν φοράν: Θΐ συντβλβ
  σθ(| ή έργασΐα αυτή συντό
  μως ή θά διαΐωνΐσθβ επ3 άπβι
  ρον; 'Αλλά τουλάχιστον άς
  μή μετεφέροντο τα σκθρα ο
  στε νά μην παρεμποδΐζβται ή
  κυ<λοφορ'α κατά τάς ώρας χοθ συνωσπσμοθ. "Η μήπως συμβιΐνει χΐποτβ τό οποίον βέν γνωρίζομεν ημείς; Ό Δή μος παρακαλεΐται νά μάς βώ ση μίαν απάντησιν. #** ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. 'Η Κιιβέ^ν—αίς άπιφίσισι χά τόπιν ένιργιιβν τής Νομάρχας χήν άπτσΐολήν χριβν συνεργε'ων διά την χατα|ΐέ<ρησ'ν χαί χοπο γράφησιν χβν ανταλλαξίμων γαι &* διά νά πραγμαχοκοιηθζ συνχδ μ»ς χαί ή δρΐσιιχή Βιανομή χαν ιίς τ'.ύς διχαιούχους χληρ&ύχους. Τί πδγμΐ είναι ι&χάρισιον Δ·ίτι Ιχσι θά λή'η Β* ϊήιημα χ^ονΐιχν άπο μχχρ&θ. ΚΐχΙ χό χέρΒβς θά Ι/αι ατλαντικόν. Διότι δ ζήλος χβν χαλλιιργηχβν θ' αυξηθή δ ι* ν γνωρΐζουν Β (ι ή γή χήν δ «οίαν χχλλιιργοθν χους βνή«ιι δριαιι· ΑβΛΗΤΙΚΑ. Τόν τελβυχαίον καιρόν ήρχισβ νά παρατηοήται χά ποία άθληπκή κίνησις είς την πόλιν μας καΙ νά καταβάλλε ται προσπαθεία άναβιώσεως τής αθλητικώς Ιβέας. Φϋσικά βμως, δέ-1 εΐμποροθμεν νά ι ι πωμεν δτι εχουν γΐνβι σημαν τικά πράγμαχα. Έν πάση πε ριπτώσει καΙ δ,τι γίνεται εί ναι ενθαρρυντικόν. Ό άθλητι σμός πρέπβι νά ένισχυθβ. ΚαΙ νά οργανωθή έ*Ι τοιούτων βα σεων οστε ν' αποβή πραγμα τικά ώ^έλιμος καΙ διά την ψυ χικήν διάπλασιν χον νέων. *** ΑΠΟΘΕΩΙΙΣ ΕΡΟΤΟΣ. Το εΙουλ/Μον λθίτιόν τοθ τ#ως Βασιλέως τής "Αγγλίας κα( τής κυρΐας Σίμσον ευρήκε την ηθικήν βιχαίωσιν τού ίίς τόν ύμέναιον. Ό γάμος τον δύο ερωτευμένον έτελέσθη χθές μέσα είς τό γοητβυτικόν περιβάλλον τοθ ρωμαντικοθ πύργου τοθ Καντέ, μέ τάς εύ χάς δλων των θαυμάσιον καί φίλον χον δύο ήρώων τής ά ποθεώσίως τοθ Ιρωτος. Έτσι λήγει μΐα υπόθεσις πού συνε κλόνισΒ χον κόσμον. Έκτός ε¬ άν υπάρχη άργότερα καί άλ λο τέλος. Τό τέλος τοθ εΐδυλ λίου βιά τοθ διοζυγΐου. Άλλά αύτό βέν θά τό ηϋχετο κα νβΐς είς τό εθτυχισμενον σήμβ ρον ζεθγος τον έραστον, πού εκίνησε τό οΓσθημά των την προσοχήν δλης τής άνθρωπβ τΐΐτος. Ι ι- Ι , ί
  ΛΠΟ ΡθϋΖΙΖ
  5
  σ
  Ν
  Ι
  ΐιί
  Λ.ΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ΘΙα
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). - Σή
  μερον δίδονται λόγω τής εορτής,
  86ο τταοαστάσεις: Είς άηογ^υματι
  νήν λαϊκήν, &ραν 6 1)2 μ. μ. μέ
  τιμάς 15 κσΐ 10, έτταναλαμβανει
  την μεγάλην επιτυχίαν τής πρεμιε
  ρσς τού: «Καινοόργια ζωήο, καί
  είς εσπερινήν την ττερΕφημην^Γαλλι
  κήν κωμωδΓαν: «Γάμος μέ προθε
  σμία».
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ.-Σήμερον ό κο
  λοσσός Βίβα Βίλλσ κατάλληλον
  8Γ δλους μέ τόν άσύγκριτο Ούσλ
  λας Μττήορυ. Καθ* εκάστην είς
  τας 7 μ. μ. άπογευμστινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό αύτοτε
  λες «Στοιχειωμένος Χρυσός» καΐ
  τοθ έττεισοδιακοθ «Κόκκινος Κσ
  βαλλσρης· τα έπεισόδια 2ον. 3ον
  ***
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑίΑΙΗ
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
  ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ Π)ΣΚΕΥΗΝ
  Δύο παράστασις
  ΛαΪΜή κπογευμοττινπ
  Μέ τιμάς 15-10
  Ή μ«ν*λη έιτιτυχία της
  έ
  ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΓΡΗ
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ
  Ή Μρίφημο Γβλλιχη κμ
  μ»δ(κ τοδ Φρονσι; Ντέ
  Κροναζέ:
  Ο!
  χ»μ»δία
  ■<ς 3 πράξις ΠΡΟΖΕΧΩΓ: ΟΑΟΙ2ΤΟ1411ΚΑΤΙΙΜΙ; ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΝΑΒΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ2Μ0Γ Νιχολάου Γ. Καρυαπάχη χατοί χευ Καοϊΐλλίου Πεδιάδος. Κατχ 1) Ιωάννου Πο>π»φραγ*6χχη ώ,
  δϊΐιλέ·Όυ χά Ι 2) Εΰφρε αύ«ι;ς το
  γένος Παηβ Ίηοτ,φ Καμπάνη ώς
  εγγυητικάς νετά τοθ συζύγου τη< ώ; τοι&ύκυ Ίβ. Παπαφραγχάκη χατοΕχευ ΚαρδουλιανοΟ Πεδιάδος. 'Ανβδληοείς Ιιεκα νεμίμων λί νόν, δ διά τοθ δπο χρον&λ. 29 2«πιεμ6ρ£ευ 1931 προγράμματές μου τίλΐιστηριασμΕθ πρβχηρυ^θεΐς χαί ιίς τό δπ' αριθ. (490) 2490 ττ)ς 1 ΌχτββρΙου 1931 φύλλον τ*}ς έν Ήραχλείφ εκδιδομένης έφη μερίδος «"Ιϊι;> ίημβσιευϋεΐς ϊη
  μίσιος άναγχαοτινος πλεισιηρια-
  ομίς τ&ν έν ού ώ Αναφερομένην
  χαί περιγρηφομίνων άχηήίωνχιη
  μαΐων τής ίευιίρας τ&ν καθ* &>/
  ίθ<η μου χειμέΜον έν ταίς χημ« τι* αίς περιφερείας τβν χωρίων ΠολκθέίΓ, Διαββίίϊ, Βίρβίρω χαΙ Καοτελλίου τιθ ιέ»ς Δή" μου Κα οτιλλίου χαί ττ)ς ίμωνύμου Εί(>~νο
  διχειαχη~ς περιφερείας Κβοτελ
  λΐοι» Πεδιάδος χαί άριοβιίς έχ
  νέου διά Ττ]ς άπό 1 Μ» Τί υ 1933
  άναβλητι»η~ς είδοποιήσΐώς μου
  διά την 4τ,ν ΊΐυνΙου 1933 ϊημο
  αιΐϋθείοης είς το δη' άρι.μ. 3467
  τ«)ς 10 Μοίίυ 1933 φύλλον ι«]ς ές
  Ήραχλείφ εκδιδομένης έφημερΐδον
  «'Ανόρθοοι^, «ν&δληθείς
  II
  χαί
  ςδΐις νομίμων λέγων Ινεχκ ιίϊο·
  ηοιβ μ< «Αθαν τ&ν διχαινμάτων μου επιφύλαξιν δ» πρίς είσπραξιν τοθ δφΐώομένου μοί ποοεθ ίυνά μει τοθ δη' αριθ. 614" τής 1 Νο έμβρίου 1928 δανιισιιχ-0 οι/μβο- λαίοιι «Ο συμβσλαιογρίφοιι Κ«· οτιλλίον 1Ιεί(άδος Γιωργίον Τα Προσεχώς είς την « Άνόρ&ωσιν* Μία έποποιία κουρ σάρων τοθ Άγγλοι) συγγραφέως Ρ. Στέ- βενσον: Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝΟΙΣΑΥΡΩΝ Προκειται περΐ ;£ργου τό έ ποίον άφηχϊ εποχήν μέ τοις σπαρακτικάς περιπϊτ«(ας μ«Ι τας ζΜντάνας δραματικόν πε ριγραψάς τοδ «Ιματηρού «ν νο$ τΒν ηιιρατ&ν αίς &γν« ατ« χαΐ μυστηριύδη νηθΐέ. Η ΝΗΣΟΣ το πολύχροτον αύτβ άν* περιέχκι τοσέ ίνδια φίρον Μάΐ πλοχην, ωοτβ ά π» τέλββε την ύποβεσιν ένές χι νημκτβνράφΐΜβδ άριοτουργη ματος βΐς το οποίον ηρωτηγω νίβτπβάν οί Οΰοίλλάς £Ιλβερ καί Κοδχερ. Λίαν προσεχώς ι είς την « Άνόρ'&ωσιν» ριγώιη χβί τδν ί<τοι« Ιξόϊων «αί τίνων ώ; τιθτα χαθω^ίαθτ διά τ«5ς 5η' αριθ. 53 τοθ 1937 ο ρ γ στ ι* ής άπεφίοικβς τβν Έφετίβν Κρήτην, Εΐ( γ«νήβιτκι άνιιηερθί τως ιήν 13ην Ίϊυνίου 1937 ήμί εάν Κυρπ/χήν *α'. ώραν 10—12 π μ. ενώπιον τκθ συμβολοιογρά φού Κσσ'ελλίου Πεδιάδος Γρηγο ρίϊυ Στβθάνη ή Παπαδάχτ] ή «Ο νομΕμου ούτεθ άναΓληρωτοϋ τού να( είς τό έν Καοτελλίφ Πεδιάδος κείμενον δημόσιον ουτοθ γραφιΐβν Ι^θα χ^Ι Β:ε χαλ^Ονιαι ι Ε πλειό δόχαι. Άρμίδιος δικαοτιχες χλ~ττρ εργηαάτιο τα νίμΐμα. Έν Ήρκνλι'φ ,% 16 Μ&ΐοα 1937 Ό τε Ο ίπιοτΐιόϊοντος χ«1 πά ρβγγίλλοντος πλ-ρεξεύοιος διχη γόρος νκΐ ό Γδιος. Δημ. &. Χάλκικοάκπ; Νικολ, Γ, ) γνοιοΐή με . ιίκΐα ιω ν *ληρονόμβ>ν Έμ
  μανουήλ Λογιάδου δ(«~γορου, χει< μένη είς την ίδο* Ζωγριίφου (9 πιοθεν Τρι&ν Κομαρήν) διώροφος ήλεχτροφώτιοχβ;, μέ μεγάλον χή πον, Οδίΐκσιν, ίύο ιίο&δικς χλπ Διά πληροφορίας Απευθυντέον ■ίς τόν χ. Γεώργιον Ρασιδάκην -ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΧ» Δεχόμεθα παραγγελίας ψητόν σκιτια, βια γινματκ |£οχικ« Διά τοΰς χ. μ. Πελάτας έγγ»ε. μ<8« κβιντβτι φρΐοκο ψητ*. «ο κβρετοι, έ(αιριτΐΜ« χρβοΐ, νίκταρ χά ι ρετσίν* μοοχβτη. Νη χάνιτε χβιρό. Έπισχΐφβήτε μας (ίναντι κοιλάΐκς ΝβμαρχΙας) λρε»ς άντιηρβθΝπιΙ«( αι Ζαηάντι. ΙΟΑΝ. ΧΚΟΥΛΑΖ Δάκτυλογράφβ; Δρτΐως κατηρ τισμένη αναλαμβάνει την κατ' οί κον άντιγραφήν μΕλβτβν Μηχσνι κων, ώς καί παντός βίδους κβι μένου. ΙΗληροβορΙαι εκ τοθ Δονιστπρί ουρσε,Ι : Π)ΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΊΌΥ •Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46 ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚ1 ΒίίΙΜίίί - ΙΘΗΝΑΓΚλ ΑΝΘΜ Δέν άγαποθμε τα ψεύτικα τριαν τάφυλλα. Άγακοθμε δμως τα ά· ληθινά τριαντάφυλλα δσο ιΐερισ- σότερο μοιάζουν μέ τα.. ψεύτικο' Αυτή ή άντΐθεσις παρατήρείται ιτροκειμένου περΐ των βιτρινων των Άθηναικών άνθοττωλείων. ΤΙ θού< ματα λουλουδιων άλλά καί τί, . ψευτιό! Γιατΐ αυτή την έντύπωσι σάς δίδουν οί ώραιόταται—καί σπανιώτατσι—έμφαν(σεις άνθοκαλ λιεργείας. Αυτώ τα χνούδισ, αύτά τα περίτεχνα ξεφτισμέα} μετάξια, αύτά τα βαθύχρωμα βελοΰδσ, τα άπαλοδπτλωμένα άπό δάχτυλα νε· ράιδων—ΰπως θά Ελεγεν ό ποιη· τής ο* άέρινες -πτυχές, φαίνονται μάλλον ψεύτικα παρά άληθινά. —Καί δμως είναι απολύτως άλη θινόΐ έπίμεινεν ό έντόπιος φιλαν- θής Είναι δηλ. Αληθινά διά να τα θαυμάζωμεν ώς ψεύτικα. Ώστόσο οί γνωρΐζοντες βαθύτερον τα πράγ ματα έδω, όμιλοθν καί περΐ «τεχνι κης» καθαρώς άνθοκαλλιεργεΐος καί περΐ .. χρωματισμοθ άκόμη των ανθέων. Ή βαφή θά' Ελεγε καθείς Εγινε τελευτα ως ουρμός— καί συρμός άκαταμάχητος — κοΐ είς τα Εμψυχο καί είς τα λεγόμε να &{ιυχα, καί είς τα φυσικά καί είς τα άνθρώπινα λουλούδια. Άλλ' ανεξαρτήτως ούτοθ τ λουλούδια στήν πρωτεύουσα 6έ είνε διόλο^ δυσεύρετον εΐδος Μπροστά οτΐς βιτρίνες των μέγα· λων άνθοττωλείων μπορεΐ νά μ στοθμεύη, παρά μόν^ν ό πλοΰσιος 'Υπάρχει Βμως παρακάτω είς εύ ρείαν άκτΐνα ή ζηλευτή έκλοΐκευ σκ: Φρέσκα λουλούδια έκλεκτ κοΐ συγχρόνως φθηνότατα βρΐσκε τε αφθονα είς τους πλανοδΐους ά θοπώλας τής Όμονοίας, "Ενας ό λόκλήρος κόσμος άποζή έδω άπ τα προιόντα των άνθοκήπαν τού Ένφ οτον τόπον μας —Εναν τιρα|Τ' ματΐκόν λουλουΒότοττον τοθ δλλο τε-τόδνθος εΤνε ζήτημα καπρΐ· τσιου καί άτομικής όλως διόλο ττρωτοβουλΐας. Σήμερον τοΰλάχι στον οί περισσότεροι Ήρσκλειώτα οθτβ τό ευρίσκουν εθκολα άλλι καί τταόουν σιγά—σιγά νά τό γνω ρΐίουν. Ή [ϋγενεστάτη— 8οο καί άποδοτική— άνΡοκολλ έργεια κα τα ύπέροχα άνθοστολΐσματα κα ταντοθν Εν« ζήτημα—παραγωγικό καί κοινωνικόν—άπό τόν μάλλο δευτερεύοντα. Ό "ΑΑλβς ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Γεωργικβς Συνετσιρι· σμός ΠωΑή^ωΓ Σουλταν[νσ< Σητείας έκτΐθησιν είς μειοδο σ!αν δι' ένσφραν'στων προσ φορών την τιρομήθ?ιαν των κά τωθι είδον: 1) 15—20.000 άσυναρμολο γήτων στσφιθοκιβωτίων 36ο'ων τύπου Σμύρνης έξ αρίστης λευκής ξυλείας Καρυνθΐας, μο οκόμματα, χωρ'ς στΐασμένσ διπλοπλσνισρισμένα κ«1 βά ρους τα 100 κιβώτια 128—130 κεοΐτΐου 2) 6 700 τβμβχια ιιλοίνά στα φιδοκ βώΐων όμοΐου ώ; ανω 3) 2 400 κεφαλόρα στσφιδο κιβώτιων δμοίου ώς άνω χύ που. 4) 400 όχάΒες καρφοβελώ νεο στσφ'δοκιβωτΐων. 5) 750 κιλα σόρμα Νο 13 Εύρωττοϊ^οΟ δια δίσιμον σία β 6) 9 (έννέο) βσρέλια ό ζέ λοιον. 7) 30 (τριάκοντο) σάκχους θεισφίου σουμπλιμάτου των 50 χιλιογ. 8) Χ(λια (1000) ββιγματοφ ρα κυτΐα. 9) 15 (βέκα πέντβ) τίννους κώ<· 10)50 (ττενιή<οντο) ρό)ους σταφιδόχαρτον των 50 χιλιογ. περιπου. 11) 150—200 βαρέλια πό¬ τασσα των 50 χιλιογράμμω». ΑΙ δνω προσφοραί δ π ως υποβληθώσι μέ τιμάς ΤσΙφ Σητϊίσν μέχρι τής 6η ΙουνΙου 1937 καί ώοαν 10η π. μ. όπότε άνοιχθήσονται έ νώκιον Έπιτροττής, καί τταρά- οοσιν ώς εξής: 1) ΣταΦι&οχιβώτια, πλοϊνΰ καί κεφαλάοισ, μέ άμίσον παράδοσιν άμα τφ κλεισΐμα τι, ώς κρός χά κλαΐνά καί κε φαλάρισ. Ώς πρός 6έ τα στα φιδοκιβώτια θά παροδοθΛσι 10 000 τεμ. τό πρώτον 159ή μερον ΑύγΓύστου 1937 καί υπόλοιπον ιέλος 161ου μη νός. 2); Τα δέ ύπόλοιπα ώς α νω ιΓ6η «αραδοτέα κατά τό ποβτον Ι5θήμερον Ιουλίου 1937. Σητε α β 17|] Μοίου 1937. Γεωργικος Συνεταιρισμός Πωλήσεως ΣουλτανΙνας Ση¬ τείας. Ό Πρόεορος Μιχ. Κβλνβάχης Τό Συν)φον Μίλος Ίέ Γζ —·ΑΙμ«τηρ« συμπλοκΐ. δικ τα ώ9«1α μβτια μιάς μα¬ θητρίας ι Ηεταξϋ ί/ες οΐκοτροφείοιι, Ίί τέ όΐΐϋΐίν αηουδάζβυν πολλαί νεαι ιδπόρβν οίκογενιιβν τ<]ς Μχααχ» γουαέτ'.ης χαί την φοιτητΑν τβθ ΊμερΐχανεΟ ΙΙΐνεττισιηυίου τοθ Εαίμπρΐτζ Ιχει ά«χ(οιι Ινα; 4μ·Ε λινττς τϋίλίμις. Αίτία τοθ πολέμου είνε τδ γιγονίς ίτι ϊ/ας άποδλτ)· θεΐς φοιιτ)·ή<·, έ;ωτευμένος μέ μί¬ αν άπό τΊς ώ?αίοις οίχοτρίφους ά- ηετΐιράδτ) ανεπιτυχβς νά την ά παγίγη. Δ 1ο χιλιάδτς σιιμφοΐ'Τ) τα! τοθ αποβληϋέντοΓ/, διά νά τόν άποχαΐρειήαουν ώ;γάν«α»ν Ινα γεθμ7, χατά τέ 4ποίον ο άποχω ί.ων συνίδελφίς των Ιξεΐώνησι ?όγεν συγκινητικόν Μέχρι δαν»ό «". Τό αηοιΐλεαμα ήτο Βτι Ινας' άηό τίος σΐΛδαιτυμόνας Ιβριψε την Ιίέαν τή; όμΐδιχιζς έηιθέοενς εναντίον τοθ παρθιναγωγείου. Ή ίπςοΊαοΐς εγένετο.... Ινθουοω^βς' ι δεχτή κ»Ι &Ε «ροιτηταΐ σκνταχθίν Ι ιί ς χαχά τριαίας ϊφθ^σχν προ. τοθ χτιρΕευ τό όι&Τον χαί νατέλα , βχν ίξ Ιφίδου. Εί^πβιΐ,θιίο* ή άατυνομία Ιφθαακν επί τόπον. Αί μ-ϊτηοά μ^χη συνήφθη χατά την; οποίαν 40 έτραυμαΐίοθηααν μέχρις οΕ έπιδρομιΐς χατορθωΒς νά ωχθοθν. —Ή γυνβηκκί« φιλαρέαχειν καί τό νερσ. Δδο νιόνυμφοι, δ χ. χαΙ ή χ. Ντρέσαελχους έκ Νέτς 'Υόρχηί, ταξιδιύΐντις τόν μτ|να τεθ μίλιτος ένθκοαν πρό ήιιΐίών διά τοθ ο,ιε' ρωχΐανιίευ «ΒΐοΙλ οοα Μα[{.η» ιίςτ^ν ΆγγλΐΒν. Οί Άγγλοι τε λανειαχιΐ δπαλ^ηλοΐ, ([δαν πρός μενά)ην των έκπληξιν Βτι μεταξύ τώ' άττοσκευβν ττ]ς χυρίαί ήσ*ν χαΙ πολλαί οριάλαι περΐέχουοαι έν σιινί'φ 100 λΐτρας νΐρ&Ο. Ή χυρ(α Ντίίσςιιλχους εδήλωσεν δτι ιίχε πάΐεΐ μαζ,Ι τ-ςς νερό άηό την Νιαν 'Υόρχτ)ν διά νά λοΰη τί μαλ λιά τ—ς, διότι εΐχι πληροφορηθή Β«ι τό νιρό τοθ Δονδίνου έχιι ηο λΰ άοβέατιον. "Οίαν ή προμή9ε:α τοί 'ΑμιριχζνινβΟ νεροθ έξ'χντλη θ Θ4 φέρη αλλί άηό την πατρ( της. ΜΑΝΟΑΗΣΤ. ΚΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΎΧΙΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΖ. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δίχετκι Ιν τε) ΙατριΙν τβυ, οοβ( ΠειροηΒς 17ί ΑβΗΝΑΙ. Τηλ. 52.379 117ον Τώρα πιά ή γινικί) δυο^ροοία Γέ έχρειαζίταν ι δ ε μάοχα ιδτι επι ρα χι' έμιλοθβεν αφιβ*. Κβτιποι- τοθ.το ίκίμη χ«1 "ι έξω?ι τόποι τοθ οεδϊσμοθ "Οίαν ή λιοϊοι, λίγον χαιρο μετα την δπί θεσ ι τοθ περιδεραΕου, ένεφανίσθ») πάλι γιά πβώτη φορά βτ* θιωριΐό της, ίγΐνε δεχτή με στϋ?1γμ»το< τίοο δυνατχ ωιτε οτό έξ<ί; απέ φιυγε τ& θίατρο. Μίοα αϊά διαμε ρΕαματά της, βτους διαδρόμους τοθ πβλβτιοθ, παν«0, ή Μαρία·"Αντου ηνέττκ αίοθανόταν μίαν έχθριχή ψ'^χρότητ», δχι πια χρυ»ή· , απροχάλυπτη Καί ίπου δπίοτη ή : ι διιυθυΐτής τής άοτυ νομίρς α^έφερε μέ λόγια μχοημΙ να Γώ; θα ήταν φρόνιμο νά μην εμφανισθή «ποας τα ηαρον» τ) σίλισσχ στο ΠκρΕσ', γιατΐ δπ«}?χε φίδος νά οηιιε:ωθβΟν θλιβιρα έπε- σόδια ποϋ ή δύναμις ττ}ς τάξεως ?έ< μποριθοε νά κρολάβη.Ή αιιγ χρατημ(νη ό?γή έ»άς £λοχ)ή}οι λαοθ εΐχι τώ?α έξαπολυθ^ έναν τ όν ί/ίς μίνον κλάσματο(. Κΐί ή βααίλίθοα βγαΕνοντας ξαφνιχά πό την {ενοιασιά ,της, αισθανθή^ τίς οίχμτς τοθ μίοους π^ο την έ χύχλω ι' καί άπελπ σμίνη, είπεν άνααιενσζοντας ατείις τελευταΕους πιατούς της: —ΤΙ θέλουν άκδ μέν»; ΤΙ τού έχαι»; Έχρϊίαζίταν μιά ϊυνατίί βροντή για νά συνιγί-η τή Μιρία-'Αντου άπδ την κλαζανιχτ), τή< ά- ξενοιααιά ".ής. Τώϊα ν, ή γκναΐκα ούιή γΐα κρώτη φορά νά χατ»3 δ,τι εΐχε παραμελήαη ϊ«ς τίτ» διώχνοντας άπο χ?ντά της τού; φοονίμους χϊΙ αχεύαντχς μονάχα ττ,ν νευριχότητα πού την έχαροκτή ριζιν, έβιάοθηνε νά διορθώοη τα πιό χτυπητά λάθη της. 111 μονοχονδυλιά έλάτ'τοσε τι μΐγκλα ΐξβδχ τοθ εί «ου της- Ιδιωξε τή πανΐσχυρη Μπερτέν. τή μοδίατ: της' τα χονδύλια τοθ [μκπαμίθ τΑν ατεώλων έλαττώθηκαν. Πεοΐο αότερο απί Ινα έκιχτομμάίΐο ιίχ? νομίες τό χρίνο. ΟΕ χΐρτοηαινχιχίς σαγχιντρώαε ς διΐΐόπηααν. ΟΙ νέ ες οίχοδομε; οτό ηαλάτι τοθ Σ»ίν •Κλο5 έαταμίτηβαν. Διαφοροι πύ; γοι έιΓουλήθηκβν βαοτιχά. Πολ? εί κμητιχές βργομιοθΐες έχοταιργή^η χχν, ίρχίζοηας άπο τα άξιώμαΐ» τ&ν ΐύνοουμίνιον τής βασιλίσοη ατό Τριανίν. Γιά πρώ^η φορχ ή" ΜαρΕί-Ά' τουανέττα ά?χισε νά ζς με τό ου ιί τεντωμένο. Δέν δπήχουε πιί οτήν'ηαληά ίύναμΐ, τή μόδα τοθ δ κου" ιης χδομοκ, άλλά ονη νέ», την χοινή γώμη. Κ»1 οί πρ&τΐ; προσπάθειές της νά έξευμενΐοη τή δυοφορία χαί το μΐα?ς τής λαϊ*ΐ)ς μάζης εναντίον της, τη~ς έδωκαν την εύ<αιρ!α νά χοπαλάδη τα πραγματιχά ουναιοθήμοιτα τ&ν κνθρώπων ποΰ ήσχνφίλοι της Ι»; έκεϊνη την ήμέρα — τ&ν άνθρώ π»ν πού είς βίρΐς τής ίδΐχήζ της δπο3ήψΐ«ς έφόρτω ε με δλχ «γαθί επί χρόνια νκ( χρδνικ. Ισυνεχ(ζεται) ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΜΑΊ1 Παρά τόν Άραοτά. ■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ιεΐΒεΐΒ ! ΚΙΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΝΑΞΟΥ Ώς εΐβικός άναλαμβάνω έηΐ έγγυήαει διά λο¬ γαριασμόν τρΐτων αγοράν καί συσκευήν >ωτιών χΙ·
  τρών άνω πβρ-φβρειών κα8ώ; καί πώλησιν αύ·
  των είς τό εξωτερικόν.
  Γρόψηε: Κατάσΐηαα ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΝ.
  Πανεπιστημίου 16 ΑΘΗΝΑΙ
  (
  ίί.
  Δια Κον Α. Β.
  ^

  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ **
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υποκαταστήματα κοΐ ώντβποκριταί
  εις τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί το» Έξβτβρικον.
  Ταμιευτηριον καταβέσΐις Εν
  καί επί προβϊσμία.
  Δάνεια επί ένεχύρβ
  •Εχτέλεοις πάσης φύοεε*ί
  ΕΟΡΤΑΙ.—Σήμερον έοοτήν τοθ
  Άγΐου Κωνσταντίνου δέ ν έορτα-
  ζουν ό κ. καί ή κ. Κ. Μαθιουδακη
  χημικοθ.
  —Έπΐσης βεν έορτσζει καί βέν
  Βέχεται εττιοκέψβις ό κ. Κωνστ.
  Σφακιανάκης τής Εθνικήν Τραπέ.
  —ΈττΓσης δέν έορτόζει καί βέν
  δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη
  Άντ. Ανεμογιάννη.
  —Έτιίσης δέν έορταζει ό κ, Κων
  σταντίνος Φραγάκης δικασπκός
  κλητήρ.
  —Έπ'σηςδέν θά έορταοΓ) οήμβ
  ρον καί δέν θα δεχθή έπιοκίψεις
  ή κ. Ελένη Άριστ. ΤσακΙρη συμ.
  βολαιογράφου.
  —Έττίσης δέν ίορτάζει σήμερον
  εορτήν τοθ 'ΑγΙου Κων)νου. ό κ.
  Κωνστ. Μαροόδσς.
  —ΌμοΙως δέν έορταζει καί δέν
  δέχεται έττισκέψεις σήμερον ή δΐς
  "&Αλη "Ανδρεαδάκη
  —Έπίσης 8έν έορτάζβι καί δέν
  δέχεται έπισχέψεις ό κ. Κωνστ. Ι.
  Μαμαλάκης δικηνόρος.
  —ΌμοΙως δέν έορτώζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Λυ
  γνοθ ϊατροθ, λόγω πένΒβυς.
  —Έτιίσης 6ήν έορτάζει ή κ. Έλέ
  νη Ν Μαρκίδου.
  —Έτιίσης δέν έορτάζει ό κ. Κων.
  Διαλεκτός βιομήχανος Παχ. *Λμ·
  μου λόγω τιένθους.
  —•Ομοίως δέν έοοτάζει κοΐ βέν
  δέχεται έπισκέψεις ή ΔΙς'Ελενίτοα
  Ιωάν. Δρακοπουλου ίατροθ.
  —Έπίσης βέν έορτάζει σήμερον
  ό κ, Κωνστ. Πολυδσκης Ιατρός
  στομαχολόγος.
  —Έτιίσης δέν έορτοζβι κσί δέν
  δέχεται έττισκίψεις , ό κ. Κωνστ,
  Πινακουλάκης.
  —"Ομοίως θέν έορτάζει καί βέν
  δέχεται έ<πσκέψεις ό κ. Κωνστ. Μαστοράκης. —Δέν έορτάζπ έπΐσης ή κ. Έλβ- νη Έφραίμογλου. —Έπίσης δέν θά δεχθή έπισκδ· ψεις καί δέν έορτβζ?ι ή κ. Ελένη Ι, Κασαπάκη —•Ομοίως δέν έορτάζει κσί δέν δέχεται σήμερον ό κ. Κ. ΧριστοφΙ δης. —Έπίσπς δέν έορτάζει καί δέν δέχεται σήμερον λόγω ττένθους, ό κ. Κωνστ. Βρεττάκης Ιαΐρός. —ΈτίΙσης δέν έορτάζει ή κ, Έλβ νη Γ, Μαυροειδής —ΈτΐΙσης 6έν θά έορτάση σήμε¬ ρον ό κ. Κωνστ, Ε. Λασηθιβιοκης μηχανικος λόγφ τιένθους. —Έτιίσης δέν έορτάζει οθτε 54 χεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Άντ Γιάνναρη συμβολαιογράφου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Μόλις συ νελθόντες ίκ τής πληξασης ημών συμφοράς δ ά τοθ θσνστ·υ τοθ ά· γαπητοθ μας τιατρός Ιωάννου Ξε¬ νάκη διδασκάλου λαβόντος χώραν έν τω χωρΐω Βενεράτο ΜαλεβυζΙ ου την 18ην Μοίου 1937 καθήκον επιβεβλημένον θεωροθμεν Ινα καΐ δημοσία εκφράσωμεν τάς απείρους ευχαριστίας μας πρός άπαντας τοος συμμετασχόντας τοΰ ττίνθους μας. "Ολως Ιδιαιτέρως ευχαρίστου- μέν τόν Άρχιμανδρΐτην Μοκάριον Δουλουφάκην, τόν βιακβκριμβνον διδάσκαλον Έμμαν. Τσιβιδάκην έχψωνήσαντας έτμκηδίΐους λφγους. ώς έτιΐοης την διδασκάλισσαν τοθ χωρίου Βενεράΐου Κατίναν Παπά 6ά«η, τώ Ήγουμενοσυμβοϋλιον τής 1. Μονής Παλλιανής τιαρακολου θήοαν την κηδείαν τοθ μετα στάντος μέχρ» τής τελευταίας αυ τοθ κατοικΐας, Ήγουμένην Συγκλη τική Χρονάκη καί την Προηγουμέ νην Άγάθη Μελισσείδου ώς καί τούς κατοίκους των χωρίων Βενε ράτου, Δαφνων, Κεράσσα, Αύγενι κή καί Σΐββα ώς καί πάντας τοΟς όπωσδήποτε ουμμβτασχόντας τοϋ πένθου μας. Έν Ηρακλείω τη 19 Μοίου 1937 ΑΙ εόχαριστοθοαι οικογένειαι Πολίτη, *** Γύρω στήν πόλι μας. —Συνβχίζονται τιάνΐοτε αί άνη. συχΐαι των κσιροσκάττων διά την εξέλιξιν τοθ καιροθ. — Βεβαία δέν μπορεΐ νά γνωρί. ζώμεν άν οί άνησυχίαι αθταί είναι δικαιολονημέναι ή δχι. — Όπωσοήποτε δικαιολ·γο0νται έκ των έμφανιζομένων κάθε τόσο συννέφων «αί τής νευρικότητος την οποίαν προκαλοθν οί μήνες αύτοΐ τής εσοδείας, —ΟΙ οττοϊοι είναι καί οί τελευ ταίοι καί τΐρέτιει νά τΐαρίλθουν,.,. βμέμπτωςΐ —Πολλά τα καλά Λχούομεν διά την έκδρομήν τι ου όργανώνουν τι νές έκ των συμποΑΐτων— των νεω τέρων φυαικά—διά την Αγίαν Π« λαγΐαν. —Ή έκδρομή τοθ φιλικοθ αϋτοθ όμίλου θά γίνη διά βκνζινακάτου την προσέχη Κυριακήν φαινεται δέ βτι ταύτης θά συμμετάσχουν άρκετοΙ, —Έκ των α.γατΐώντων την ϋπαι θ/.ον καί Ιδιαιτέρως τό γοηΐ&υτικον —όπως είς την προκειμένην περΐ πτώσιν—συνδυασμόν ύπαΐθρου καί θαλάσσης. —Ώς γράφομεν έν αλλρ ότι} ΑΠ ,τΠν προσεχί) Κυριακην θα γίνουν ένταθθα σχολικοΐ άθλητι κοΐ άγώνες μετσξύ των σχολείων ■Ηρακλείου καί Λασηθίου. — ΟΙ άγώνες ςΐτοι προμηνυονται έξαιρετικώς ένδιαφβροντες καί άπό άθλητικής καί από σχολικής ε [δι κης απόψεως. —Ή σκοπιμότης άλλως τε τής φυσικάς άγωγής είς τα σχολεϊα Εχει καταδειχθίί αρκούντως καί ϊχει αποδώση έξαψετικα άΐτοτελέ σματα. —Πραγμα τό όνοίον θά διαπι στωθή διά μίαν άκόμη φοράν άπό τούς έν λόγω αγώνας. —Εξαιρετικήν επιτυχίαν έσημεΐε» σε προχθές τό έστιέρσς ή ττρώτη τοθ θιάσου τής κ. "Αννης Χριστο φορΐδου μέ την «Καινούρια Ζωή· τοθ Μιιόγρη. _____ · Ρίηβρτερ 'Ενβικιάζβνται &ύο δωμάιια μ>
  τα κουζΐνας. Πληροφφ^Ιοι α
  Μ Μλδ Μ
  ζς ληρφφ^Ιοι παρα
  τω κ, Μιλτιοδη Μιλιδάκη Μασιαα
  Α Π Ο Ρθ Ο ΖΙ Β
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ί
  ΟΙ ΑΘΛ1ΟΙ
  9βν
  "Ωοτε πάς φρόνΐμος ανθρωπος ήτον άνάγκη νά
  .φροντίση μόνος περΐ τ<ϊς (β(σς τού ασφαλείας, νά κλείση την οΐκΐαν τού επιμελώς, νά κλειοώση καί άμπσρώση χαλά τάς θύρας του κ.λ.π. · Ή κυρ(α Δοξαστή έπΐτη^βς εβωσβ τόνον 6[ς τόν τεληυτατον τοθτον λόγον άλλ' & έπ'σκοπος άα« Ιλβών έκ τοθ κοιτώνος τού, οπου ιΤχεν σΙσθανΡή ψθχος·, έκάθησεν έμπροσθεν τής έστΐσς καί έθερμαί- νετο. καΙ είχεν ι[ς σΛλα τόν νοθν ώστβ ουδεμίαν προσοχήν εφάνη δώσας ι(ς τόν νοθν τοθ λόγου, βν εοριψΒν ή κυοΐα Δοξσστή. Αβτη έπανέλσβ! τ*ν ού τόν λόγον. Τότβ Ρέ ή νυρΐα ΒαπτιστΙνη, θέλουσα νά ευαρεστηθή, την θεράπαιναν, χωρις 8μως καΙ ν' ά- τιαρέση είς τόν αδελφόν της, έόλμησϊ νά είπη με τα συστολής. " ^ —-Ήκουσα™, βεσπότη, τί λέγει ή κυρά Δο- ξασιή; —Ναί, κβη ή<ουσσ, Λλλά δέν έπρόσιξα κσ>ά,
  άπβκρΐθη 6 επίσκοπον ΚαΙ στρΐψας ολίγον τή» κσ-
  θέβραν τού, θίσας Βέ κ»1 τθς Βύο τού χείρας έπ|
  τ©ν γ°*άτων, καΙ άνεγβ(ρας -ρώς την γραΐαν θερά
  παΐναν τό [λσρόν πρόσωπον του φωτιζόμενον κάτω¬
  θεν υπό τί)ς φλογός τής έστΐσς:—-ΤΙ βλεγβτ; ΤΙ ίτρε
  ξβν, βΐκεΓίΤΐ άκολουθεΤ; Είς κανέναν ευρισκόμεθα
  μεγάλον κίνδυνον;
  Ή κυρά Δοξτστή ί}οχ'σεν έκ νέου βλην την Ι
  στορΐαν της, νροσθέτουσα καί ύπερβολάς, καίτοι μή
  αΐσθανομένη τοθτο. Καποιος ώσάν άτσΐγγανος, ώ
  σάν γύφτος, Βνας ξυπόλυτος άνθρωπος, εΤβος ζή-
  τουλσ, ΑπικΙνδυνος 8μως, κολύ έπιι(«8υνος, βύρΐ·
  σ«το ού<ήν την ώραν, ώς φβΐνβτα", ιΐς την ιτόλιν. Έτιηνβν ό ανθρωκος αύτάς νά καταλώοη ί[ς τοθ Λαβάρου τό £βνο8οχεΤον, άλλά 8έν ή3έλησαν νβ τόν δεχθοθν. Τον είδον ίκβΐ πβρΙ τό σουρούττωμα νά τριγυρνά. "Ενσς βνθρωπος μβ σακκΐ ίίς τόν ώ μόν καΐ με σχοιν[. Ένας ώς έκεΤ επάνω αγρίαν- θρωιος. —■Άληθινί'; ήοώτησβν 6 έκίσκοκος. Ή ερώτησις ου η ϊνεθάρρυνε την κυρά Δοξα- στήν ιής εφάνη δτι 6 έττ'σκοπος δέν άκεΐχβ τοθ νά φοβηθή έπΐοης- καί έξηκολούθησε λοιπόν έν θρι- όμΡφ —-ΝαΙ, δεσ^όιη μοΐ', νά Ιχω την βύχήν σας Κατ'ώς οάς τα λέγω, άπαράλλακτα. Ν) ηζίύρβτε Β τι άτκ'ψι κ&τι βά συψβΡ κακόν μέσσ ιίς την κολι- τεΐαν. Όλος ό κόσμος τό λέγει. ΚαΓώς είνε τώρα δα προκομμένη καΙ ή άστυνομΐα μσς... Γίϊ ζβ κανεΐς ίίς ίνα βουνότοπον, καί ν* υήν ίχη ιήν νύκτα ε(ς«ύς δρόμους ίνα φανάριΙ ΒγαΙνεις Ιζω, δέν ήαπορ·κ νά (Β{)ς τό δάκτυλό σου. Κατάστασις εΤν« ούτή; θέΧω νά οάς είπω, δβ σ«ότη μου, κοθώς καΙ ή κυρά άπ' έβθ λέγει τό (ό.... —Έ> ώ διέ*οψ«ν ή Αβελφή, έ·) ώ δέν λέγω τίπο-
  τε. Ό,τι κάμη ° αδελφάς μου εν,βι καλώς.
  Ή κυρά Δοξαστή εξηκολούθησεν, ώς αν μή εΤ-
  χι γΐνβι σΰτή ή δΐαμαρτύρησις —Να', τό λοιπόν έ
  λέγαμεν, 6τι ούτό τό σπΐτι Ρβν είναι καθόλου ά-
  -οφάτλές* 6 η άν ό Βεσιΐδτης μοθ Ιδ.δβ την αοεισ, ήΐ
  ποροθσα μιά στιγμή νά ττεταχθώ στοθ κλειδαρα,
  τοθ κύρ Πανάγου νά τοθ είπω νά δλθρ, νά βάλη
  *1ς την θύραν μας τα καλαιά,της σιοβρα. Τί εχω φι.
  λαγμένα. Είνε μ ά; σηγμής υπόθεσις. Επειδής έγώ
  λέγω, δεσπότη μου, άπόψί πρέπει νά έμβη τό μεγά-
  λο τό σΐ&ερο, καΙ Ας ήταν καΙ μόνον 8·' αυτήν την
  νύκτα- άπειδής μιά θύραι 6ποΟ εΙμπορβΤ ν' άνοιχθβ
  άτι' ίξιο, άηό τό πρϋτο περστατιχό όιιοθ θβλήσπς,
  λέγω «ώς βΐναι ϋραγμ<ϊ νά φοβηθ[| ϊνας άνθρωπος καΙ μάλιστα όποθι ί^ετε, δεσπίτη ιιου, την συνήθβια νά λέΐε κάντοτες, είς 8«οίον καΙ άν είνε, νά ορίση μίσα, καΙ όποθ ό θβός νά μβς φυλάξη άπό άϊικη ορα,—ενας.κακός ά/θρωτος οθΐε χρεΐαν ίχβΐ την νύκτα νά σας ζητήση προτέρα την ά5?ια,... * Κβτ* εκείνην τή» στιγμήν έκρούσβη σηβαρώς ή θύρσ. —Έμκρό;· είπεν 6 έπ(σ(οηας. ΉρΗΪομέ){ τής κ«Βητιιιη( Ή θύρα ήνοΐχβη. Ήνοΐχβη β α(ως· 6λη ήνοΐχθρ, ώσαν νά την ώ9η- σε τις έξ ά«οφόσίως καΙ θάρρτυς. ΚαΙ άμέσως εισήλθεν ι ι: α.θίωπος. Γινώσκομεν «Ίη τόν άνθρωπον τοθτον ό όδοιτιόροΓ, 8ν *Τ.3ομβν πρό μικροθ ιιβρΐτΐλανώμενον, ζητοθντα καταφύγιον Εισήλθε προέβη 8ν βήμα, καί έστάθη^άφήσας την θύραν άνοικιήν οπίσω τού. Είχεν επί ιοθ ώμου τού τόν σάκκον τού, την ρόβΒον άνά χβΤρας. θρασύ τ< •καΙ βλοσυρόν καΙ κοπιώΒΐς ήθος ιίς τι ύ; οφθαλ¬ μούς. Έφώτιζεν ούτον ή φλόξ τής έσιΐας. τΗτον άιιβχθής, άπαίσΐος. •Η κυρΛ Δοξασίή ι Οτε φωνήν νά βάλη *τόλμη· οβν. Έσ»1ριησ*ν έκ -.ής εκπλήξεως, καΙ ίμβινε μέ τό στόμα «χηνός. Ή κυρΐα Βαπτιστΐνη έστράφη πρός τόν άζωτον, τόν εΐδε μετά θάμβους 8τε ιί οΛρυρτο, επειτα ίστριψβν ολίγον κατ' ολίγον την κβ φαλήν της. πρός την έστΐαν. ή'ένισε πρός τόν άβελ- φόν ιη<:. κοΐ 4πάλιν έπανέλοβε την προτέραν ου ,1)ς γαλήνην τελείαν. Ό έπΐσκοπος παρετήοει τόν άνθρωπον ήίύ.ωςΙ Έν© ίίνοιγετά χΒΐλρ, Ισως νά έρωΐήσβ αυτόν τί ή νάπσ, όξένος ίσιήοιξεν άμφοτίρας τάς χείρας επ. ι«ς ρόΒδου τού. πβριίφΒρβ τό βλέμμα άπό τοθ γέ- ροντος είς τάς γυνοΐκσς καΙ, μή περιμείνας τον έ· πΐσκοπον νά ομιλήση εΤηε συντΟΛω φωνβ.—Νά μέ άκούσετε. Γιάννη "^γιάννη Μι λέν| Εκανα δεκαεν- νέα ιωόε/ους «1« '* «άτΕργο. Είνε τ.σσσρες ήμίρες όπεθ μ' άτιέλυσαν. "Ωρισαν νά πάω είς τό Πονταρ. λέρι νά κατοστοθώ. Τίσσσρες ήμίρες σήμερα περ- πατώ Άπό τό Τουλόν έκΐνησα. Μόνο σήμερα έπερ «άιησα δώδεκα ωρσ.Γ, «ιζός. 'Ηλθα ιΐς αυτήν έΒβ τΑν «Γολ.τΐΙα άπ<ίψΕ· έπβγα ϊΐς Ινα ξενοδοχεΐο' μ ί- β^»«αν, έιιειίής έδβ'ξα *'« το ΒτιμαρχΐΤον τό χίτρινο β,οβατήριό μου. 'Αλλιβς βέν έγΐνε'ο. Έπήγα είς Ινα άλλο ξετθβοχεΤο, μοθ είπαν νά φύγω καΙ άπ 1 ουνΙ£«ται) Γ»Γ~>
  Ν ΙΙΣίΣ ΤΩΝ ΘΗΙΑΤΡΟΝΙ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  Σημβιώσκις περί τύφ·υ.
  Δ'.
  ΚαΡώ; σάς εΤπα, τό νερό'
  είνε ό συνηθέστερος κα| κυρι
  ώτΐρος φορεος τοθ τυφικοθ
  μολύσματος, ήλλ' 6χι καί ό
  μόνος. ΚαΙ ο( οτερεαΐ τροφαΐ
  δύνανται νά μολυνθοθν εΓ'ε
  άπό την σκόνη τοθ αέρος 8-
  ταν τύχη μολυσμένη άπό μι-
  κρόβια τύφου πού προέρχον»
  ται άπό τυφικάς άκαθαρσΤας
  ποθ άπΕξηράνβησαν ιΐτε άπό
  τάς μυΐαν, τα βρωμερά αύτά
  καί έπικΙνΒυνα έντομα πού
  χρησιμεύουν ώς άπαΐσΐοΐ τα·
  ^υΒρομικοΙ διανομεΐς των μο·
  λυσμάτων έν γένει, διότι με·
  τσφίρουν έπά' ω είς τα πόΒια
  την προβοσκΙΒα καί τα πτε¬
  ρά των απειρίαν μολυαματι-
  κον μικροβ'ων άπό των περιτ
  τωαάτωνΐΐς τα τρόφιμσ.
  Ό νεβαβΐ" Ι'ών πο»β μυ(
  άς έπΐκοθημένας έκ περιτρο-
  ητίς επάνω είς ούροδοχεΐον
  μέ άκοθαρσΐας τυφιώντος καί
  κατόπιν είς δοχΐΐον περιέχον
  γάλσ, εξήτασε μικροσκοπικθς
  τό γάλα έκεΤνο καΙ τό ιδρε
  μολυσμένον. Πνοή άνέμου με
  ταφέρουσα άπό οικίας ίίς οί
  κ(αν τ] χα( άνά σίνοικΐας μι-
  άς πόλίως σαήνη μυΐών, ήιι
  ποριΐ φυσι^φ τφ λόγω νά
  συντελέση ώστε νά μολυν
  θοθν τοιουτοτρόπως τα τυχόν
  άσκβπί) τρόφιμα.
  —Έπειτσ, &ν συμβ{) νά πό
  τίζωνται λαχανόκηποι μέ νβρά
  άκάθσρτα άναμιχθέντα μέ τα
  ρίοντα έξ όχβτών ή ύπονομων,'
  τό μολυσμένον έκεΤνο νβρό
  μολόνει την έπιφάνβιαν των
  λαχανικών καί τότβ ώμά τρω
  γόμενα χωοΐςνά καθαοισθοθν
  καί νά πλυθοθν καλώς ήαπο
  ροθν καΙ αΰτά νά μολύνουν
  τόν άνθρωπον. "Ωστε έν και
  Ρφ έπιδημΐας ή 8που ένδημεΐ
  ό τύφος, καλλίτερον βΤνε νά
  τρώγρ κανβΐς μόνον βρασμένσ
  λαχανικά. Όσον Βιά την ά
  ναπόφευκτον τοματοσαλάταν,
  ή νά ξβφλουδΐζωνται οί τομά
  τες άφοθ πλυθοθν καλώς, Γ)
  νά ζεματΐζωνται μέ περΐχυμα
  βϊαστοθ νεροθ μέσα είς τό
  σουρωτήρι.
  —Τα στρεΙΒια καί 8σα άλ
  λα θαλασσΐνά τρώγονται ώ
  μά, δταν τύχη νά μαζίυθοθν
  άπό παραλίαν δπου έ^βάλ
  λουν όχΒτοΙ, ήμπορΕΤ κάλλι
  στα νά φιλοξενοθν τό μικρό
  βίον τοθ τύφου ςκα1 νά τό με
  ταδώσουν είς ίκεΤνον πού θά
  τα ροφήση. Δι* αύϊό, καλόν
  είνε πάντοτε δταν πρόκειται
  νά «άτβ στρβ'δια τ) μύβια κλπ.
  ώμσ, νά τα πλημμυρήσετε μέ
  λεμόνι, νά τ' άφήσετε Ετσι ό
  λ[γην ώραν καί Ιπειτα νά τα
  ροφήσβτβ.
  —Ή μόλυνσις άπβιλ^ΐ επί
  οης κο Ι 8σους περιποιοθνται
  ίνα τυφικόν Λρρωστον, εάν
  ποτβ δΐαπράξουν ιήν άπερι
  σκεψΐαν νά φάγουν ή νά π[
  ουν υέσα είς την κριββατοκά
  μαρα τοθ αρρώστου τρόφιμον
  ή ποτόν εκτεθειμένον σσκεπές
  καί μέ χέρια άηλυτα καί μή
  άπολυμανθέντα πρεηγουμέ
  νως. Ό τύπος βΤνε νόσημα
  πού τό άρττόζει κανβΐς μέ τα
  άκάθαρτα χέρια. Τα νύχΐα καί
  τοθ αρρώστου καΐέκβΐνων πού
  τόν περιποιοθνται κΤνε γβμά
  τα άπό μιχρόβα. Νοσοκόμοι
  ύ δέν ξέρουν πώς νά προ
  φυλαχθοθν άπό την μόλυνσιν
  πληρώνουν βατρύν φόρον ίίς
  τόν τύφον.
  (συνεχΐζβται)
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προρηδευτήν σας
  μαρκασιΠΕΤΕΙΝΟΓδιαπρασινο
  μαρκασ -αθηνα" δια λευκο
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί οΐκονομικώτβ-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ΑΝ0Η
  Θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα τριαντάΦυλ
  λα στοθ Ι. Κυπραίου.
  ■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■■
  ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΟΣ
  11011ΡΕΤΙΚΑΙΙΙ1ΙΗΙ ΙΕΡΑ
  ΕΡΓΟΣΤΑΧΙΟΥ Π. ΒΑΧΙΛΕΙΑΔΟΥ Π
  Φέρομεν ί(ς γνβσιν τβν καταναλωτΔν ο( όποΐοι
  κίρυσι ίχρησιμοποίουν άποκλειστικβς τόν περιζήτη-
  τον πάγον γλυχβν π^ σΐμων υδάτων Νεαιιόλΐως
  βτι ήρχισεν ή λειτουργ'α τοθ έίο πραιηρίου νωλή·
  σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορίου «Διονυσος>.
  Ή άντοχή. ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα-
  σιλειάβου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  πβριζήτητον,
  Γενικάς άντικρόσωττος
  ΙΩΛΝΜΗΣ Π/ΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  Ή Νεάπολις
  ολοέν καί έξωραΐζεται.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Μίίος (χοθ άντα
  ποχριτοθ μα() — Νέος ανεμ^ς προ
  ίδοο ή?χιοε νά πνέη χι<1 πάλιν άπο χκιροθ ιίς την Νεάπολιν. ΟίχοίομαΙ ώ^αΐαι, μιγιΛοπριπεΤς άνεγείρονται χατά μήκος τής ό· α πρός τό Ηράκλειον. Είς τί έαατιριχον τής νωμοπό- λΐως οί δρέμοι έπιακεαάζονΐαπ, τα ϋίκήααιτα οΊαρρυθμΙζονται. Τα πάντα άλλίζουν μοσφήν χαΐ λαμ- " νούν ού ί χρόνον ϊψ ν. Κ»1 τώρα Νεάπολις πρίχειται ν' άποχτή ϊύ·3 άκόμη μέγαρα π(ύ θ' ά πό τελέαουν άληθινά χεαμήμικτα, πραγ ματ!χά ατολίδια: Τό μέγαρον των ϊιχιστηρΕοιν διά την άνέγΐΓβιν τοθ όποίου συνεοτήθτ) ιίίιχβν τα- μιΐιν ν«ι ώς ίγρίψϊτε προ ήμε- ρβν. Καί τό Μέγαρον τοθ Παρθι ναγωγείοιι τό δπιΐον, Βημοπρατΐ)- Βεν ήίη, 6' άνιγιρθς λίαν συντό¬ μως. "Ε'αι τα δύο αΰτά οίκοϊομή ματατ, μαζί μέ τό Τοι/ριοτιχ&ν Μέ γαρον χαί την έχχλτ,αΐαν τής Μι· Παναγίας θ' άποτελέοουν Ια α^αοναο^ άρχιτιχτονιχόν τι- Πίίι θά Εώοη νέαν 9 ψιν, νέαν έμτάνιαιν χαΐ νέαν ζβ· ήν είς την ωραίαν νύμνςν τοθ Με¬ ραμβέλλου πιΰ χ«θτ)με?ινβς χαΐ γίνιτίΐ ώρχιίτερΐ), γοητιυτιχώΐι- Άλλ' έχτος τοθ οίχοδομιχιθ «δ- τοθ ό?γασιΐ':Ο καί ιίς τεθς άλλους τομιϊς ίκίηλοθτκι ή προαηάθεια τής αναι!ΐ]μιοιιργ[α(ι τβθ συγχρο- . τής προίδθϋ. "Η5τ] ή Κοι χάρις ιίς τον άχοΰβκοτον ρηξιχέλιυθον πρίεδρόν της χ Σιανίχην, απεφάσισε νά 8ΐαρ· ρυθμίση, νά οχυροΐρήαΐΒ χαΐ νά πΐαοατ^ώιη την πλατιΐχν νά πλουτΕοη τόν κήπον μέ >έχ ά~ν-
  θη χαΐ φυτά χά Ι νά έχτελέαη δια
  φορα άΧλα έξιββαΐατιχά χαΐ Ιξυγι
  αντιχά Ιργα. Κατ' ο δ τέ ν τβν τρό¬
  πον, ή Νεάπολις ουνιχβς έξιλισ
  σίμίνη, πλουτιζομέντ] μέ νέχ ώ·
  ράϊχ οίχοίβμήμχτατ, μέ ορδμευς
  χαΐ πλχτιίας, μέ χήπους χαΐ
  πάρχβ, άπββαΕνει τό μοναδικόν
  τουριοτιχόν κέντρον έν Κρ'ήτ—
  χαΐ μία άπό τάς καλυτέρα; χαΐ
  γραφινωιέρας χωμοπίλεις τής χώ
  ΠΡΟΓΡ4ΜΜΑ.
  ΠΔΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜ0Υ ΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό διχασ:ιχάς χλΐ]τή9 τής πι·
  ριφιρείας το9 Εί,τ^οδιχΐιΌυ Κζ-
  σχιλλίου Πεϊιαδίς Μιχαήλ Νικ.
  Μλρ έν Κασιιλλίφ Πεδιά¬
  δος χκτοΐχοεδρΐυην.
  Δτ]λ?ποιβ δΐι
  Δυνάμει χά Ι πρός εκτέλεσιν τής
  δή1 αριθ. 110 τοθ 1937 πράξεως
  τεθ χ. Είρηνοδίχου Καστελλΐου
  Πεδιάδος νομίμως χεχΐϊρυγμίνης
  έχτιλεσ.ής χαΐ χατά παραγγελίαν
  τοθ Ιπισηεύδονκς χ. Γε»ργΙου Ί
  ωίννου Δρχχάκΐ] δικηγόρου χατοί
  χου Καατελλίου Πεδιάδος χατέ·
  σχον νατά τ^ν δπ' αριθ 65 τής
  1Ο-ς Μ',ΐίυ 1937 Ιχθεαΐν μου τα
  έν α&τς άναφερίμενα χινητά τοθ
  τβυ ΔημητρΕου Νικ.
  δ
  μρη
  ποΐοθ χατοΕχβυ Π'-νλυθίες Πιδιά
  8ος ήτοι 1) Έν» (ίν&βχρ<λον με ταχειρισμίνον έν χ«λ$ ναταοτάσει κενόν,νωρ.»!τιχίττ)τες 1300 οκάδων χαί 2) £ξ πΐθους μετοχεΐρ σμί- νι υς έν χαλϊ χαταοτάσει χ«1 χω· ρηχΐχέτ—τος 150 δχάδων Ιχαατον ίνα έχποιτ)θτο3ΐν είς δημίσιον ά ναγχαατιχόν πλειστηριπσμδν χ»Ι έχ τοθ έχπλειοτηριίαμχτος πλη ρ»θ| β 5ν« Ιπισπϊύδβν τό &ιά ιής άηό 26τ;ς Άπριλ(ου τοθ 1637 ■πιταγής τον, νομίμως αίιηβένπο οόν, τβν 5ρχ. 995,70 χαί ταΰιας ίντίχως νομίμως άπο τής έπιτα ήΓ, τα νίμφ τοχοφίρα ποοά τβν γενομένβν χά Ι γινηαομένων Ιξί· δών έχτιλέοΐως μέχρις άποπλη'ω μ ής. Κ»! "Ο,τι δ πλΐΐοττρισσμίς των κι¬ νητών τούτων γ«ν ήσεται ενώπιον μου ή νομΐμου τινός τβν άνατιλη ρωτ&ν μου χαί είς τον αυνήβη τόπον (έξωθεν χαφινιΕου Ζχχαρία Γ. Βιδάχτ,) τοθ χωρίου Πολυθέας Πεδιάδος την 3ΐην Μ»Ϊ3υ 1937 ημέραν Δικτέραν χαί δ;αν 10— 12 π. μ. Ι>Θλ χαί 5τε χχλιθνται
  ιΐ βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν
  ιιΐ( μετρ»)τ&Τς χαί ή μεσεγγυοθ
  χος 2τυλιανή τό γένος Βϊοιλείευ
  Βιδαχη ούζυγος Έμμαν. Γιαχιυ
  μάχη Ιιχ μ«1 παραδώση τα δή"
  ού-.ής μεαεγγυτ,θέντα ώς ά1 ω χι-
  νητά.
  Έν Καοχελλίω τ^ 17 Μ»Ϊ9ΐι 1937
  Ό επί τής έχιελίαπος διχαοτι-
  χίς χληιήρ.
  Μιχαήλ Ν, Μανωλαράς
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Σΐρατιωτικίν Ν5θο<ομιΙ;ν δΐανηΐύττιι δτι έχτί6τιαι είς μειο¬ δοτικόν διαγωνισμόν διά προφορι χβν προοφορβν την προμήϋειαν χρέατος επί 21» Ιιος. Ό διαγωνιομίς ένεργ*]6ή3ΐται την 30ί,ν τοθ μηνός Μ^ΐοιι έ. Ι. ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10— 12 είς τό πορά την πλατείαν Βε¬ νιζέλου καφενειον τό Κέντρον. ΟΕ βουλόμενοι νά λάβωσι μί?<ς είς τάν ίιαγωνιομόν δύνανται νά λάβωοιν γνωοιν τβν δίων συμφω νιθν ιί:ινες είοΐν χα'.ατιθειμένοι έν τοίς γραφείοις τής διαχειρίσε¬ ως τοθ Νοοοχομείοι/. Έν ΉρΒχλεΙφ % 20 Μιΐίυ 1937 Ό Διευθυντάς τοθ ΝοοοχομεΙου Ν. θΐχβνομίδης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ "Αγνβστος διιλ'ώ/ έχ τοθ κα· ΤΒθτήματος βντιπριαβπείας Σιγα ρέττων Καπερνάρου πρός αγοράν οιγαρίττων, έληομίνηοεν επί τοθ γραφείου οημιιώοεις τινάς μέ χιή μαΐΗ έντίς αύΐίν. Π«ραχβι>ιΙταΐ( ό
  άπολέοας δκιος διίλί)η έχ τοθ £«
  κατ«ο;ήμ«τος χαί τα παραλάβη.
  ί
  —Δι* παράνομον άγ·ραπ«
  ληβίνν.
  ϊυνελήρθη ύπέτβΰ Άστυνομι·
  δ τμήμβιτος Ρεθύμνης δ Μιχ.
  Τυλιγαδπς κάτοικος Νεβοκόμι
  Εύρυτανίας διότι ίνήρνκι άγορα·
  πΝλησίκν χρυσ2ν χ«1 άργυρδν
  κβσμημάτνν.
  —ΟΙ επαγγελματιαι Ρεθύ
  μνης.
  Μββαύ ιον Κυριακην συνίρχον
  ται ιΐς την «ΐθουο*ν Τρι&ν Ίε·
  ραρχίν έν Ρεθύμνη άπαντες οί
  ίπβγνβλμιχτίΒΐ χά ί βιοτβχναι Ρ«
  βύμνης διά νά συζητήσβυν «ύ·
  ρύτερον επί τοθ άπβοχβλοίντος
  αύτοϋς ζητοματος πβρΐ συνβτβιιρι
  σμβν. ,___„
  —Σύλλπψις ίςροσύλβυ.
  Συνελήφθη καί χκτεδιχαΐοθη
  ιίς εξάμηνον φυλάκισιν ο 7ω«ν
  νης Μκρανχάκης έχ Παλαιών
  Ρουμάτων Κισσάμου διότι άφη
  ρβσβ έκ τ&ν να&ν τβυ χωρίβο
  τού 50 οκάδας ελαίου χά Ι πο·
  σέτπτβι χρημάτνν είς χέρματκ.
  —Μία ώραία εχδρεψή είς
  Φαια^όν.
  ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΓΕΙΑ, Μάΐος
  (άνταποκριτοθ μ«<)— Δέν εΐνβ» βεβαία ύπβρβολη αν «ϊιτωμΐν ίτι οί περισσέτίρβι άκο τοι>ς Νισσκ
  ρίτας, άκόμη χιΐ τούς μαρφκμέ
  νβυς δέν Ιχονν έπισχϊφθή τάς
  αρχαιότητάς τής Γόρτυνος, τή;
  Φαιστού, τής Άγίας Τριάδο;. δ·
  ιτως καί οί πλεΐστοι των Άβηναί
  ών δέν ίχουν άνβλβο πότέ είς
  την Ακροπολιν. Πρόχβιται περί
  περιέργβυ νοοτροπίας των ουν
  χρόννν Έλλήνων νά μην δίδουν
  πρβσοχπν είς τους άρχαιβλογι
  κούς τειν βησαυροώς. Έν τβύτοις
  τελευταία ήρχισε νά ηκραιτηρεΐ
  τα ι μί« τ«βις μβθήσιυς Μ«1 'έν
  {{αιρετιχβν ενδιαφέρον μ«λ*
  της τοθ άρχαίβυ πολιτισμοΰ μας.
  Είς αύτβ δέ άκριβν; οφΐίλβτβΐι
  χαΐ ή ανάπτυξις τοϋ εσωτερικόν
  Τβυρισμβϋ Τό ενδιαφέρον λοι
  πόν αΰτό έξβδηλώθη χά) είς την
  Μεσσαράν. "Ετσι χάρις βΐς την
  πρΝΤββουλίκν των χ. χ, Ν- Μ«το
  χιανάκη Ιατρβϋ χκΐ Ν. Άθουαα!-
  κπ διδασκάλου, ώργανώθη την
  παρελθούσαν Κυριακήν βκδρομή
  έηιατημόνων διανοουμένων καϊ
  μορφνμέννν γίνικά Μΐσοαριτνν
  είς Φκιοτόν χ*1 Αγίαν Τριάδα,
  τής οποίας ή ίπιτυχία καΐ ή ύφε
  λιμώτπς ϋηηρξ«ν έ|«ιριτικπ. Είς
  την έκδρομην ίλαββν μέρος χαί
  αί χ. χ. Παπά Γ. Κοσμαδάκης δι
  ΐυθυντής τού σχολβίου Ανωγεί¬
  ων, Κϋνστ, Ί«τρ«χη$ διβυβυντης
  τοΰ σχολείον Άν· Δέκα, Παντ.
  Μβυντράκπς ταγ)χης μβτα τής χ»
  ρ(«ς τού Μιχαήλ Κκρουζάχης,
  Γρηγ. Δανδουλβχης μιτά τής
  χνρίκς τ»υ, Μιχαήλ Χ«β«νρκ
  κης ίδιδ)λβί, Άριστ, ©βοδωρά
  χη{. Χ. Β«σιλ·ίιχ 3Νμ«ριτ«ι·η - Ά
  λϊ{άχη διίασκάλισαβ, δνΐς Κκτί
  ν« Τιταχη, Δνΐς ΜαιρΙχν Άβ«
  νασάχη, δνΐς 'Ελευβερ'α Καλμπά
  χη διίβσκβλισσ». χ. Μ. Κορώνα
  κπ{. Ηλ. Μιτοχιανάκης μετά τής
  δίδος άδίλφής του, Α Μαρκάκης,
  Εύαγ. Μαράκις διδ«σΜ«λος μετά
  τή« κυρίοις του, Δ. Τρουλλινό;,
  Γεώργ. Νκονάκη;, Κ. Σπανάκης
  χ») αλλοι τ&ν οποίων τα «νόμχ
  τα μας βιβφεύνβυν.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νί« ύφάαμβτκ.
  Νίοι μοδέρνβι χρνμα-
  τιβμβί. ** ^
  ΑΙ τιμαί μας ΐΐνι ■!
  Μνλάτιρκι.
  ηΒΕίΙΣΙ*.
  Μ·**
  [ΑΙ
  Ι
  "Ηράκλειον
  ΓραφεΤα έναντι
  Κρήτης
  ΝομαρχΙας
  Η
  ι*
  ΑΝΟΡΦΩΣΙΓ
  Πρωΐα Παρασκυεής
  21 Μαΐοΰ 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤ1ΟΥ
  Ο ΓΑΑΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ!! ΝΤΕΑΜΠΟΣ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΒΡΥΞΕΑΑ1Σ
  ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΓΓΤΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΓΙΛΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού «ντα*
  ποκριτού ι**ς). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι ό ύπουργο
  των Εξωτερικών χ. 'Υβόν Ντελμπό
  «φού συνειργάσθη χαί χθές μετ* τού
  ηρωθυπουργού κ. Μπλούμ καί τού ύ
  πουργού των Εξωτερικών τής Ρωασί
  αίς χ. Λιτβίνωφ, ανεχώρησε σήμερο
  δια Βρυξέλλας. Ώς εγνώσθη ό Γάλ
  λος ύπουργός θα έχη σπουδαιότατον
  συνομιλίας μετά των Βέλγων έπισήμω
  πρός τούς όποίους καί θά παράσχη ρη
  τάς έγγυήσεις έκ μέρους τής Γαλλία!
  έν περιπτώσει έκιθέσεως κατα τής χώ
  ρας των υπό τρίτου.
  Τό ταξείδιον τούτο τού κ. Ντελ
  μπός λόγω τής σπουδαιότητος τού κι
  νεϊ τό παγκόσμιον ενδιαφέρον τ* άποτε
  λέσματά τού δέ αναμένονται μέ οικαιο
  λογημένην συγκίνησιν
  Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΙΜΗΝ! ΕΛΑΙΑΙ
  .. ΕΞΥΠΗΡΕΤΕ1 ΤΗΝ [ΗΙΙΗΗιΊιΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Μ-ΐευ (τβδ ο.«ταπ·κριτ·ΰ
  μβ{)·~— »* βχετικεϋ διβτάγματβς «.πετρακη
  μεχρι ι·λ·«ί προσεχούς μηνός Σιπτεμβρίου
  να όριοΕό έ φβρβς υπέρ τ» ν Τ«μ·Ι»ν Έ
  λα(«ς είς πβαβοτβν Ισον πρός τόν φέρβν
  τβϋ Δημεσ!ου. Τί μέτρον τ·ΰτ· ελήφθη
  υπέρ της έςνπΐ,ρΒτιΐοι», τδν Τβμείων πρό
  τί,ί «<·$ εοοδιίβς ·λνιοπ«ραγ&>γηΓ, ήτις
  ώ$ γνωστόν πρ#βλ<πετ«ι λίαν ίποδοτιχή. ΣΗΜΕΡΟΝ Α Ρ Χ Ο Ν Τ ΑΙ ΟΙ ΤΡΙΕΒΙΙΕΙΣ ΛΓ.ΗΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΝΜΐΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ Λ&ΗΝΑΙ 20 Μ»ΐου (τοδ άντβποχριτεΰ μας).— / ύριον (.οήμεροθ αρχεντβι ιίς τό Πά ν αθηναϊκον στάδιον εί τριεβνείς «θ>η
  τικ·· ΐγ&ννς ιεύς έπείευς Β« ϊΐ«ρΒ*ε>λ·υΒή
  σονν εί ίηίοπμ·» μ·) εί φ(λ·θ>οι ιϊίς Πρ«
  τΐιιεύαης. "Ηίη, δι» τ·υς αγώνας τούτον;,
  Ιχουν ίφιχβζ είς Άβήνβί, Π·)ωνοι κα)
  Τσϊχ·σλ·β«κοι αθληταί.
  ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Ή επέμβασις είς την Ισπανίαν.
  Οί Γερμανοί διά τόν Λιτβίνωφ.
  Είς τθ ΠρωτοδιχίΤον έλοβε χώραν ,θές
  την κραΐαν ή »)ή:ωσις των ένόριων ττΚ
  ουνόδου τεθ Κακουργιοδικείου μηνές Ίου-
  >(ου. ΈκληΓώβησαν οί εξής:
  Α' Δωβεκαήμερον. Τακτι»-ο(: Γ. Μ. Κα«
  χάκτκ, Π. Α. Πολίίηο, Ι. Ε. Χριστοδουλάκη»:,
  Ιω. Γ. Χαιζηεά>ηο, Ι. Δ. Μίυρίλλοτ, Κ. Γ.
  ΧρΐστοθΙδτκ. Γ. Ν Σακελλσριβης, Μ. Γ. Πό
  λιτά»ης, Γ. Μ. Μ*αμτΗΕθά»ης, Έμμ. Κ Λσ
  οη8»ωτάκης, Χρ. Μ. Περάκης, Γ. Μ. Μαβσ
  ρια>τά*ης, Έμμ. Κ. Ξ'.νθάκης, Στ. ΜττουρλΛ
  τος, Γ. Μ. Σουργ 8ς, Εύάγγ. Ν. Παπαδογιςχν
  ιηΓ, Στ. Γ. Καταλαγαριανου, Στ. Χ. Πρατι
  χάκης, Ιω. Σ, Χρονάκης, Ι. Μ. Κιβερ>ητά»<ης. •ΑναηληιωμοτικοΙ: Νικ. Κ. Πσχιαεάκης, Ιω. ΤζοβενήΓ, Άρ. Γ. Χαλκιαδάκης, Ν. Α. Πά ροσυρης, Έμμ. Χ. Πορταλάιιης. Έμμ. Ν. Σπινθουράκης. 'Λ>β#ρτος Γ. ΜιστΙλογλου.
  Β.' Δωβικοήμερον. Τακτικο!: Ιω. Μορκα
  τάιης, Έμμ Εύαγ. Περάκης, Μ. Γ. Λυρά
  »ης, 'Δνίρ. Ν. ΛαΒιανός, Κωνστ. Έμμ. Χρυ
  οσκης, Γεώρ. λ. ΣυλσμΐανΑς, Μ. Κ. Τζουλά
  »ηΓ, Ιω. Μ. ΤρΐαντααυλλΙίης, Ν. Ι. Στεφανά
  »τχ, θιόο. Ιω. ΔουκουμειζΙίης, Δημ, θ. Χαλ
  κ ια&άκης, Ιω. Λ Λιοπυρακη*·, Έμμ. Ά. Τζορ
  ϊ ζέ κης, Είόγ. Μ, Χριστοβοράκης, Δρ. Ιω.
  Κουβιδα»ης, Έμμ. Ι. Χατζηδάκης, Ιω. Σ. Σα
  *σ>ό>η<Ί Ροθσοςιΐ.'Ιβρεμΐας, Μ. Χ. Παπά γιωργΙοΐΊ Στ. Κ. Πολυκρατησ Άνοιι?ηρ<ίμα»ικο·; Μ. Χ. Νικολετάνης, Μ. Ι. Στεισκά*ης, θεοχ. Χαιζη8ά*ης, Ήρ. Ε. ΧαρπάκηΓ· Ανδρ. Α. Σιορβθλης, Σοφ. Γ. Πά τάζογλου, Ίω· Β. Μαραγκάκης, Ν. Ι. Παντα ?, Εύαγ. Κ. £βτζάκης..ιιαΙ Σ*. Χολα ΑΘΗΝΑΙ 20 Μβΐου—Τη λιγραφηματα έκ Παρισίων άγγέλλουν δτι συνιιχίζιται έκεΐ ή αρξαμένη ό:«ό τινεο ημερών 6ι«λωματική 6ρα στηριότης μέ σκοπόν την επέμβασιν έν Ίσκανία «ρός οριστικήν κατά-αυσιν τοθ έμ·υλ(ου «ολίμου. Είναι άγνωστον εάν ή κί>ησις
  «ρΜΤθβου
  Γαλλίας ή
  καΛ ξένων τίνων ϋυνάμεων
  μεταξύ τΛν δνοίων είναι
  κυρίεις ή Αγγλία καί τό
  Βέλγιον.
  Κατα τα ούτά τηλΐγρα
  Φηματα συ%8)|(ζ8ται λυσ
  σώδης ένίθεσις των άριστ·
  ρβν έφημερΙδι*ν Λναντίον
  τ^ς κυβερνήσεως Μ«λούμ,
  διά: την κατακράτησιν ώς
  γνυστόν, 17 έρυθρΑν άιρο
  κλάννν -ροσγεινθέντΜν
  •Ις ΠΑ τής Γαλλίας καί
  κατΐυθυνομένΐον «Ις την έμ
  «χόλιμον Ίσκανίαν
  Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  Βερολίνου οί Χιτλερικοί
  κύκλοι φαίνοϊτοι ίκατοβοι
  μένοι έκ τής άνοτυχίας
  των συνομιλιών τοθ Λιτβί
  νε«ε> «Ις Παρισίους ώς «ρός
  την σύνσψιντουλάκιστον εί
  6ικτ)ς στρατιιοτικής συμφω
  νίας μέ την Ρωσσίαν η ό
  ■οία έ«1 τοθ «αρόντος 8έν
  εκρίθη 5«κτή ϋ«ό των κ. κ.
  Μνλούμ κσΙΝτ«λμ«ός.
  Νΐώτβραι «ληροφορίαι
  έκ Λονδίνου φέρουν κιρΒΙ
  ζουσαν Εδαφος τή ν «ρότα
  σιν δ«ως ό «ρόιδρος τής
  Ελβετικός Όμοσβονδίας κ.
  Μόττα -ρο«6ρ«ύστ] μιας
  έτίΐτροκής τ()ς Κοιν«·ν(ας
  των Έθνίδν η όκοΐα θά ά νέ
  κο(ν»ν«ν έ«ισήμ«ις «Ις συ
  νιδρίασιν αυτής έ«1 τούτφ
  κληθησομένην δτι τα: δια
  «ιστευτήρια των άντινρο
  σώΐων τής Αίθιοπίας 6έν
  νρένιι νά «Ιναι «λέον δ«
  κτά.
  Έκ Ρώμης βββαιοθται ή
  «ληροφορΐα δτι «Ις την
  Γιουγκοσλαυΐαν Ιδρύθη ΰ
  «ό τοθ έκ«ϊ έθνικοθ κόμμα
  τος ενιαίον * γιουγκοσλαυϊ
  κόν μέτωκον «ρός κατα«ο
  λέυησιν τοθ κομμουνισμοθ
  Είς την συνιλθοθσαν «ρός
  τόν σκο«όν τοθτον συνέλιυ
  σιν συμμιτέσκον έκτός τβν
  μιλων τοθ έθνικοθ κόμμα
  τος καί Ικανός ΑριΙμός
  άντι«ροσώ«ων «ολιτικΑν
  καί έ<αγγ«λματικων δμά βων. Τα ζητηματα τής πόλεώς μας. Ανακοινώσεις τού κ. Δημάρχου. Έπέστριψιν χθές 1ξ 'Αθτινβν 6 Δήμαρχβς "Ηρακλείου χ. Μηα, Γιιοργιάδης. Είς θυντάκττ;ν μα( β χ. Δήμαρχος προίβ- ιίς τίς κκτωτίίω αναχοινώσε:ζ: «ΓΛωρΙζιτι ή5η δτι χατα ιή^ παραμονήν μου είς Αθήνας 6κε γράφτ] τί Σιμβίλαιον ϊιά τιθ έ Πο(ου συντ'ψχμΐν ΐό ίάνβιον ν&ν 12 000.000. Ώς γιωοχίν ίιά «0 δανιίιυ Τίύτικ θα κατοσχ·υοοΒ& αι τα νέα οφαγιΐ7, ιό Μέγα[,όν ττ)ς πλατιΐος Βιν ζίλιν, θα προ οτιθίθν ιίς ιό χιντριχον 6δ(ατ(ο γιΐον τβ 5?ατα ιϊν ηηγ&ν Κιύβς Β(6οτ2(, θά οεολτϊναιθοθν τα Ο&ρα γιβγιΐα Άρχον&ν, Φβυντάνας «αΙ θα χατβοχιυοσθη νέον δίχιυο« ίδριύοιως ιίς τα προ4 ατιια Χρυοοπςγτ/, Πόρος χα[ Κ>
  τααμτια χ«1 61 τριατεθ) το νέον
  ά ανιψΐΐσι«ί τβν δδί
  Μ
  Αί οίκιϊΐι ίηαοτρχοίαι έγιναν
  ήϊη, έγχατιοιαΚηοαν ΣΙ χαί ι Ε 1$
  γολαβοι χβτλ τήνάκ&υαΐαν μευ. Ό
  ^χιτέχιων η. 7ρΊποϊά>ης τ',ρ'χι
  αι μάλιβΐα ιήν έχπίνηοιν τοθ
  σχιίί&υ χαταοχιΐιής τγΟ θεί ρ υ
  ιδτιος ωοτι συντόμως ν' ^ ρ^ιςη
  »αι ή ίρ.'οσί» κατασκευάς τού.
  Οαρ»Α/ή'«( τ) Μςχανιχή οπη
  ριοία τ&ύ Δή μου ύτέΡαλι πρός
  Ιγχριοιν ιίς ιό Συμδςύλιον Δςμο
  ο!ών "Κργων Χανίων ιήν μι/ί ην
  άπβηιρκιώοκος τ^ς '£νετιχτ]ς Λ4
  σχ-ς χαί τιθ δδρεμιτριχοθ
  ματος.
  Επί ττ)ς οηυιώαιιβς ττ]ς «Ά
  νορθάοκβ(» μβ; λέγει ακολούθως
  6 χ. Δήμαρχος, ττ]ς δι;μοοιιυθιΕ
  σης πρό ημερών διά τί σιντριβίν
  σάς γνωρΐζω δτι λίγφ τί): διαχο
  ίς π: ρ -χής τοθ Οΐατος
  Ευνάμιθα ίσον χαί άν ιδρ"σ<ω μιν ταύτην δΐχαιολογηι ένην νά άνταηο1 ρ.θϊμιν, Ιλπίζομεν δμω δτι (Ις τό μέλλαν θά ιΐμιθα ιί (έβιν νά θνμμ- έρούμιθα ιίς τί τίαον :ΰ3τ£χους δποδιίξιις τή €<Δν'Ρ'?ώοι»(» π έ! τ»ν α'αγχδ Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ ΤΩΝΚΕΝΩΝ,ΔΟΧΕΙΩΝ Καθ' ά,μιδΐην άναχοΕνησιν ιί άηοτομιιυταΐ χενδν δοχιίων &κο ταμιικθέντιον ή άποτβμιευϋέντυν χαί πα|;Β)ηφ6ενιων ιίς ελευθέραν Χίήοιν μίχρι ιΐλιυς ΊουνΙου 1937 δφεΐλοιιοι να Ιξαγάγκοι ιαθ.α ιι το Ιξωτΐριχεν μΐχρι ίλκυς Ί&υ νίου έ. Ι. α^αις καειρχομίΛης ά πράχκυ τ)ς υριϋΐομΐος &ιλ*ι επι διωχθΐ ή ιΐοπιαξΐς των ίνηχον των ιίοαιωγιχην χοΐ λοιπήν πά ρομαρτιύνιων τιλ»ν χαΐ φέιων. Αΐρίς τούτοις ιίς τιυς άποταμιιυ τας έχιΐνιυς πβρ' ι Ις θέλουσι ) έλλιΐμμαια (ίέλοκοιν αί νέμιμοι χυίάοιις. ΟΙ ιΧΟΛΙΚΟΙ Ι6ΑΗΤΙΚ0Ι ΛΓΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΐΡΚίΚΗΣ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Κατ' ανακοίνωσιν έκ ιοθ Μετιωρολογικοϋ ΣτοθμοΟ ή χθεσινή θερμοκρασια είχεν ώ εξής: έλαχισιη 14,9, 14ης ο ρας 23,7. Ο ΚΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΙΒΑΚΟΣ Είς φ ίφημΐ'ίδίΐ %ς ααύί έ&^μοοιιύτιη δ νίμος «πι ΐι0 ιρςτκυ δεδυιαοιβς σπράζιως τ&& ί»τιέ? τ«0 ίνοιιΐιό τού δβμδΛΧ&ς φόρβυ έηί «0 έχχοχ «ιομΐνου 6»μδΛ»οι>. Δια τ&Ο νό
  υ ιούι&υ ϊρΐ^ιται δτι ιί όηιοο
  ύηηοτι ίπιςερι«ί,Ομινοι (
  δι&μηχανοι όφιΐλοιιν να έ^λοοοϋ»
  ιβς διχαΤιμΙρ&υ τοίς παρ' αάΐΜν
  *«τΐχομί»ας ηοσόιητας 6< •ίς τας έφορεΐας -ιής πιριφιρείας τβν. 'ϊίηιοης πβς έμπορον 6αμ6α κος όφιΐλιι νά &ηλώνη καθ' ίΛδα μαδα ιίς τας α»» Ιφ-^ιΐας τα χά τα τν διβιρριύ9«.θΑν έίδομάδα πβρ' αύτοθ ηωλτ,σιντα ηβοβ δαχος ιίς βιομηχάνους. Ο ΜΟΡΦΩΊΙΚΟΣ ΖΥΛΛΟΓΟΣ Την προσέχη Δευτέραν ό Μοραωτικΰς 2ύλλογος Γυναι κων Ηρακλείου δίδει την >'
  «φιλολογικήν βρα&υά>» είς
  η Λίσχην Ηρακλείου μέ έ
  κλεκτον ιΐρόγραμμα. ΈΓσοοος
  ιύλευθέρα είς πάντας.
  ΕΠΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ
  Ένώιιιον τοθ ένΐαθθα Κα
  κουργιοδικεΐου δρχεται αυριον
  ή ο(»η κατα τοθ Γεωργΐου Χρ.
  Παπαδάκη κ. λ, π. κατηγορου
  ένΐ άκο«ε(ρς< φόνου, Τκό ΐ)ς Γενικάς ως ττ)ς Οαιδιίας έν Κι ήτη αυνι σ ήθη Ιηιτμ&τιή έχ ν,Ο 1'»μ>ασιάς>
  χί,υ τιθ Γυμναοίου Άρρέ>»ν ώ;
  ΐίρι έ&ρκυ χαί τβν χαΒηιητβν χ.
  χ. Στ. Ξ>ικ>τ;· Ί. Κα^ειζάχηι
  Στ. Κ&νδτ,λιώτου χά Ι Χ. ΦΒι>α·
  κη ώ, μιΑΙιν διά την δ^γάνωοιν
  χεαι ύιΐζαιω^ήν τ^ν πρ&αεχή Κυ
  ριαχι^ν ΪΖψ αρίχονιςς
  αγών ών μειο(6 τνν οχιλι ιο< Ν^μβν 'ϋραχλε'ου χο ί Δβστ(θ1ου. υί ΔιιΒυνιαΙ των οχελιίων γίοτβ έχηαι&ιύοιης βμφοέ ω< τβν νο μ»ν πΐ,ός ιθ; χΐ/ΐνιποιιΐται. τό ίϊγρβφον ιής ουοτάσινς ττ]ς επι τροτιής, παραχοΑβΟντΗΐ νά ανακοι > ωοβόν ηρίς τιυς γυμνασιβς των
  τα ί εί ν τα ΐια ιύκι συμμορφοθνται
  πλή^ως κρός τας ίδηγΐας τοθ ΑΙρο
  έδρου πρίς έ/ιαίαν οργάνωσιν χαί
  έχ'έλιοιν των άγώνω/.
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ
  Δ.' όποφόσιως τοθ κ. Νο
  μάρχου οί ώ^αι άνοιγμααος
  κοί κλεισψαιος των κουρε ών
  τής πόλεως ΉρακλίΙου κοθω
  (Ισθηοαν ως ά»ολού6ως 6ιο
  την θερινήν τιβ» Ιοοον; τι.μ. 7 30
  —12 30κο6'έ*0σ ην. Μ.μ 3 30
  —8.30. Τα Σόββατα χαί τος
  παραμονάς μεγα>ων έορ-.ον
  καθ* άς να κοιρεία τιορομί
  νωσι »λειστ0, το άνο>>μα θα
  έηιτρέπεται άπό τής 7.30 π,μ.
  μέχρι τής 12 30 και άπο ΐής
  3 μ. μ. μίχρι -ής 10.
  Η ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
  ΤΩΝ ΑΝΘΪΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
  Διά δϊ,μι;σιιιιομίν·υ άναγχαστ
  χοθ νόμου, Ι^ιδροι άνθυπαοη
  οταΐ ΐής χωροφυλαχής προαχθέ
  τις ιίς τέν βλθμέν τοθ έφέδρου ά'
  θυπεμοιράρχοϋ ν ήν 9 ΊχνευαρΙοι
  1920 χαί μονιμοπιιηΗέντις ιί
  τδν βαθμόν τοθτον ββσιι τοθ ν
  μ'.υ 3060 την 18 ΜαρτιΌυ 1924
  ώς ά>συπομοίρ3ΐρχ6ΐ τάοοοντβι ί
  τί οιι, ^ άρχαιόιηιος ιίς τό ί$
  αν ρ;ν τβν χητά την ήμ/ρ«ν ή
  μ&ν.μοποιήίΐώς των ιύ^ιθέντν
  μ&νΐμων ίμοιοίίθμων των χά
  των ΧΗΐά τό η&τώ Ιτος έξιλσέντω'
  άνθκπιμοιράρχων. Ή μιτα(ό
  των άρχαιότης χανονΐζιτοι έκ ιή
  προγενιοτέραιίρχκΐΒΐητβς τοθ β»θ
  μοθ τιθ υηαξ ωματιχ&Ο χοΐ έν
  περικιωοει συγχιονισμιθ έκ ΐτ]ς
  ί ρχιχής ίύ'.ων χατατάξιος ιίς ι ό
  οϋμοι.
  ΤΡΑΠΚΟΣ ΠΝΙΓΜΟΣ
  Είς μικρόν απόστασιν άπό
  τοθ φάρου Ηρακλείου καί α¬
  κριβώς παρά τόν μεγάλον Γε
  ρανόν άνιυρέθη ,χθές περΐ ω
  ραν 3 30 μ. μ. έντθς ΐής θα
  λάσοης το πτομα τοθ γερόν
  τος Λ&ώνη τροφΐμου τοθ Γηρο
  *θμί(ΰΐ). Ως έξη*ριβ(ί.θη ό άτυ
  χής γέρων ίΐχεν μβτοββ είς
  τθν λιμενοβραχιονα δια νο
  ψςτρεύοη καταληφθεΐς 6έ υπό
  >το(1*ης πιθανος, Επεσεν
  είς ιήν θάλοσαν χωρίς να γ(
  άντιλητιτός καί έπνΐγη.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζύ_
  ΑΙ εν τί). *>'"(δ |€( ίΐ'ονίιΐβοι
  «ς τιμαί των βιαφόρβν ινχ··Ι·»
  ■ροΐόντεον βιχβν *■
  ΚΙΝΗΣΙΣ
  ε'
  ■λεΜοπι
  Ψ
  Υ
  16,10
  ■«··;,
  Μ*
  Ρ Η Η
  Τε* «·
  'Μ«κ«
  Ι Η·Ρ»ν ···
  ιμ*· ν. 4ο«·«Ια« Μ
  Διπτνιπ*«
  «' μιοτ. Η
  11-
  » Β6,—
  Αοχανβν «· «Ι—%·«, Η,—
  ««λ«ι·Ι; „
  ««ΜΜΙΙο· ««τ* οί. ,. Ι
  ■«ρ·««ι« «(Μ* Μ·
  Λελι ■οιοτιιβε «
  Μ1τ«|« ,, 4Μ.
  Κ·οκοε)λι« («·* Η Ι Ν,
  ΑΙ·ρ«ι« Ρβΐα „ Η, -4·,
  Α»νο§1ορ««« <■!·. ,. », ■Μν «Ιγβν „ «Ι, ■·** •■•ν „ Η. —Μ. Τιραί Συναλλάγρατος ι, 110.6·— ΙΙΙ,Μ •Η, Α«#« μ Μ·. -·«, Κ··»ν« >·««»(«« ΙΥ.ΙΙ-Ν.4·
  ·ΗΤ··ν η Ι··.- ·.!§
  ·ιο«4νι '
  *Μΐο·λ
  ·ι —
  3" Π ΡΟΙΜ Η
  ΧΑ-ΔΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΥΩΡΛΝ ΙΣιΊ.ΝΙΑΝ
  ΑΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΕΗΕΞΕΩΗ
  ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
  Ν' ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΟΥΙΙ Τ Η Ν ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μα€ου (τού άνχα-
  ποκριτού μας).— Τό πρακτορείον Στ*
  φχνι τηλεγροιφεΐ έκ Ρώμης ότι καθ·
  ά άγγέλλουν οί έν Μαβρέτη καί Βαρκε
  λώνη ανταποκριταί τού, εί; ολόκληρον
  την έρυθράν Ισπανίαν ή κατάστασις έμ·
  φανίζεται άκαθόριστος καί χαώβης.
  Οί άναρχικοί άρνούνται ν' άναγνωρίσουν
  την νέαν υπό τόν κ. ΝτεγκρΙν Κυβέρ¬
  νησιν τού Λαΐκού Μετώπου καί Βημι-
  ουργοΰν καθημερινώς βιαίας σκηνάς έρ
  χόμενοι είς αυγκρούσεις μετα των σο-
  αιαλιστών καί των κομμουνιστών. Γε¬
  νικώς ή κατάστασις χειροτερεύει καθη¬
  μέραν λόγω τής απογοητεύσεως >τήν
  οποίαν ένσπιίρουν αί βυνεχεΐ; νίκαι των
  έθνικιστών είς την Ιβισκάϊαν καί τα άλ·
  λα μίτωπα.
  ΕΓΚ Υ Ρ ΟΙ ΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΥΙΙΙΛλΙΙΛΩΝ ΤΗΣ ΗΣΤΕΡΗ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Η. ΙΥΜΒΟΥΑ1ΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Μαιΐου (τ·δ «νταποκριτσδ
  μ*ο —Σήμερον συνήλθε τό Ν·μΐΜ·ν £υμ·
  βούλιβν ενώπιον τ*δ όκβίου είχον προσφύ·
  γΐιοί απολυθέντες ύιταλληλοι τής τΗστερν
  χβί συνεζήτησε δι» μ«κρβν βπί τής προσφο
  γής «ύτδς. Μετα πολύωρον αύακεψιν τέ)
  Νομικέν £υμβεύλι·ν έ{έδωκε ακέφααιν δια
  τϋ$ έΐιοΐβς θ«ωρ·δνται ώς Ιγκυροι κ«ί
  κ«8' ·λ« νομιμοτυποι αί γινομέναι ι ύηο
  τί,ς τΗστκρν «πολύσεις τβν ύηαλλήλων της.
  ΤΟΥΣ ΙίίΑΙΚΟΪΙ ΕΞΟΠΑΙΙΜΟΥ.
  ΠΟΙΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΒΣ ΑΓΓΛΙΑ.
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο ΜαΓου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Τό πρακτορείον Ρώ¬
  υτερ τηλεγραφεϊ ότι έβυνεχίσθησαν καί
  σήμερον οί εργασίαι τής Βρβττανικής
  Λ ύτοκρατορικής διασκέψεως. Ενώπιον
  τής διαβκέψεως ωμίλησε καί πάλιν 6ιά
  μακρών ό ύπουργός των Εξωτερικών
  χ. τΗντεν άναφερθείς είς όλα τα βιε-
  θνή ζητηματα. Ό κ. ΥΗντεν έΚικαιο-
  λόγησεν ενώπιον των άντιπροσώπων τής
  Βρεττανικής συμηολιτείας τούς τελευ-
  ταέους τεραβτίους Άγγλικούς έξοπλι·
  σμούς «αί καθώρισεν έν λεπτομερείαις
  την έξωτεριχήν πολιτικήν την όποιαν
  ηκολούθησε χαί θ' ακολουθήση είς τό
  μέλλον ή Αγγλία.
  ΕΙΣ ΤΗΝ 6ΙΪΙΑΙΑΗ [ΣΥΝΑΊΣΘΗΣΙΝ
  ΧΑΙ Ϊ6ΕΠΦ01ΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο ΜαΤΤου (τοΰί άντα-
  ποκριτου μας).—Είς την Βισκάϊαν καθ'
  ά αγγέλλεται έχ τού εξωτερικόν έσυ·
  νεχίσθησαν καί χθές πειβματωβέβταται
  καί φονικαί μαχαι.
  Τα έπαναστατικά στρατεύματα έσχον
  νέαν επιτυχίαν καταλαβόντα την πόλιν
  Μουγχίκιαν.
  ΣΥΝΕΧ1Ζ0ΝΤ1Ι
  II
  ΕΙΣΦΩΡΑΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗ, ΑΕΡΜΟΟΡιϊΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαίου (τού άντα-
  ποχριτοθ μβς^.— Αί είσφοραί υπέρ
  τής Έθνιχής 'Αεροιτορίαις συνεχίζονται
  άθρόαι. Σήμερον ο Διευθυντήν τής
  Παιδο·γωγικής Άκαδημίας Αθηνών
  κ. Παλαιολογος δι» έ«ιβτΟλής τού
  πρός τόν Αρχηγόν τής Κυβερνήσεως
  απέστειλε πρός αυτόν 13.4ΟΟ βραχ-
  μας ως εισφοράν τού προσωπικού τ»·;
  Άκαοημίας {«4 »Εθ *