943

Αριθμός τεύχους

492

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

16/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Τηλεφ. 4—40
  "ΙΊπεΰθυ νος;
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΒΣ
  Τα πάντα γιά
  «ιπηιιιηιιιιιηιιιηπιιιιιιηιι^πιιιιιηιιιιηι,,,,,,,,,,,.......„„„_
  3ΕΡΙ1 ΚΡπΤΤΙ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2»
  Λ°! ΛΟΝΔΙΝΟ ίβ - Τηλεγραφοΰν
  άπό την Παλαιστίνκ) ότι χθές άνα·
  ΐινάχθηκβ Βρεττανικό στρατιωτ κό
  αύτοχίνητο άπό βόμβα.
  ΜΟΣΧΑ 16.— Στίς 19 Νοεμβριού
  ά γίνουν Βουλευτικες έκλογές στή
  Άπό τη Θέση μα$
  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ
  Κ' δλλο δεί>μα τής χθεσινής... δραστηριότητος τοΰ "μήμα-
  τος Ασφαλείας: Συνελήφθη δ συναγ. Γιάν ής ΚυριακώττουΛος μέ
  την κατηγορί^ δτι ένεργοθσε τιαράνομο ϊρανο γιατί βρ.θηκαν
  οΓό σπήτι τού διπλότυπα στελέχη είσ*ρ^ξεων τοϋ Κομμουνιστι-
  χοθ Κ μματος.
  Είναι καιρός νά σταματήσει αυτή ή φάμπρικα τής 'Λστυνο-
  μία{ τοθ ιταράνομου έύάνου. Έτιανειλημ'.ιένως τα. Δΐ".αστήρια μέ
  τίς άιοφάσεις των διακήρυξαν δτι κά3ε κόμμα όναγνωρισμένο
  ίχει ΐό άναφαίρετο δικαίωμα ..νά είσΐτράττει συνδρομές.
  Τό δικαίωμα αύτό δέν μπορεϊ νά τό στερήσει κανένας.
  "Ας τ* νοιώσουν αύτό οί άρμόδοι καί άς λάβουν επί τέλους
  ί™'δψει|οτι τό Κομμου*ιστικό Κόμμα δέν μποροϋν νά τό θέ^ουν
  έπός Μόμου κα1 άς σταματή^ουν τίς αύθ Ίρετες καί παράνομες
  διώξεις καί συλλήψεις.
  Ίερβ καθήκον
  θά γίνουν Βουλευτικες έκλογές στή
  Ρουμανία.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 16.—Τό συμβοΰλιο
  των τεσσάρων συνήλθε χθές καί συ-
  ζήτηαε την εκταση τής έξουσίας την
  όποία θά εχει ό μέλλων Κυβερνή
  της τής Τεργέστ-ης κα'ι κατά πόσο ή
  έξουσία τού θά έπεκτβίνεται καί
  επί τοΰ αστυνομικον Διευθυντού
  τής πόλεως.
  ΠΑΡΙΣΙ 16.—Ό πρωθυπουργάς
  κ. Μπιντώ στ'ις 2ί3 Νοεμβριού πού
  θά συνέλθει ή νέα Βουϊή, Οά πά
  ραδώσβι ΐήν άρχή στόν άρχαιότερο
  βουλευτή τί|ς Βουλής Κασσέν τοϋ
  Κομμουνιστικοΰ Κόμματος.
  ΜΟΣΧΑ 16.—Ή 'πλβανική Κυ-
  βερνηση ύπόβαλε διαμαρτυρία στόν
  Ο11Ε γιατί μέγας άριθμός αγγλι¬
  κών πολεμικών παραπλέει τα πα-
  ράλια της σέ πολεμική παράταξη
  πρός επιδείξη.
  Άπό την ΟΗΕ ζητεΐται νά κατα
  κρίνβι την Βρβττανική αύτη ενερ¬
  γεια καί νά άποχωρήσουν άμέσως
  τα ΒρεττανΐΊά πλοΐα άπό τα παρά-
  λιά της.
  ση
  ενα στρέμ.
  1) Ξελάκΐσμα 1 1)2 Ιργά-
  της Χ 15.000 δρ. 22.500 δρ.
  2) Άξία λιπάσματος καί έρ-
  γατικά 25.000 δρ. 3) Κλάδευ
  μα έργάτης 1 1)4 20.000. 4)
  Σκάψιμο3 ήμερομ. Χ 15 000
  45.000 δρ. 5) Δισκάφισμα 1
  ήμερομ. 15.000 δρ. 6) ΡαντΙ-
  σματα, Θειαφίσματα 35.000.
  7) Έξοδα τρυγητοθ 65.000
  8) Έξοδα οίνοτχοιήσεως 20.
  000. 9) Γενικά έ'ξοδα 15 000.
  Σύνολ. έξόδων 262500 δρ.
  Σημειωτέον δτι τα έξοδα
  καΐ έργατικά ύπολογίζομεν
  ργ ύ
  είς τό κατώτερο
  ριον.
  γζμ
  δυνατό 8
  Τό στρέμμα αότό μέ τή
  σημερινή κατάστσση των άμ
  πελιών είναι ζήτημα άν άπο
  δίδει 350 οκάδες κ<>ασί.
  Μέ την τιμή των 700 δρ
  στήν οκά καί πού δέν που
  λιέται σήμερο, μδς κάνε
  350X700=245.000. Άλλά δ
  ταν τα έ'ξοδα καλλιέργειας
  είναι 263.000 σημαίνει δτι ό
  παραγωγός πέφτει έξω 18
  χιλ. δραχ. γιά κάθε στρέμμα.
  Τό κράτος δμως δέν συγ-
  κινεϊται άπό τό κατάντημα
  αύτό των άμπελοκαλλιεργη-
  τών καί άντΐ νά τόν ένισχύ·
  σει, άντί νά τοθ έξεύρει άγο-
  ρά νά πουλήσ£ΐ τό κρασί
  τού, δρχεται καί τοθ γυρεύ-
  εί τό βαρύτατο αύτό φόρο
  άπό τό άπούλητο κρασί. Καί
  οθτε πρόκειται νά συγκΐνη-
  θεΐ τό κράτος άν δέν φωνά-
  ξει ό άμπελουργός.
  ΚΡΑΣΙΟΥ
  Α Ν Τ. Π Λ Ο Υ Μ Ι Δ Η
  Ό άμπελουργικός κόσμος
  πρέπει νά κινηθεϊ. Πρέττει νά
  έξσντλήσει δλα τα νόμιμα
  μέσα γιά νά έπαύχεΐ:
  Α) Την καταργήση τοϋ φό·
  ρου τοθ κρασιοθ.
  Β) Νά δοθεΐ στόν άμπε-
  λουργό τιμή ασφαλείας.
  Γ) Νά έξευρεθοθν άγορές
  καταναλώσεως γιά νά που-
  ληθεΐ τό κρασί σέ καλές τι-
  μές.
  Δ) Νά δοθοθν στό μεταξύ
  δάνεια επί ενεχύρω τοθ κρα¬
  σιοθ τού μέχρι< δτου έξα- οφαλισθεϊ ή|πώ>ηση σέ συμ·
  φέρου^7£;ς στούς παραγωγούς
  τιμές.
  Άν δέν ληφθούν τα πάρα
  πάνω μέτρα ό άμπελουργός
  θά ύποχρεωθεϊ, δπως γράψα
  με χθές, νά πουλήσει τό άμ-
  πέλι τού γιά νά πληρώσει
  ό φόρο.
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  ΕΚΠΑΙΔΕ^ΣΗ_ΚΑΪ ΚΡΑΤΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΛ. ΟΡΓΑΝΑ
  ΓίϋΙ^Α ΪΪΜΠΪΡΑΪΜΔΤΙ !θωνείνε κακή, ή άδενίηδα,
  Π^ηΐΙίΓΝίΙΠΑΙΝ σπδλίώ ξί ί
  ΑΤΤΕΡΠΑ
  θέρμη με χήν όποία "ό λαές
  ηόλεώς μας άνταηοκρίθηκε
  *κ}«ληση των άδελφάτων τής
  κής "Αλληλεγγύης γιά την ένι-
  ^(υση των δημοκρατικών έξορίστων
  βποδείχνει γιά άλλη μιά φορά τούς
  Ίκοΐόλυτους δεσμούς πού ένώνουν
  τούς άγωνιστές τής δημοκρατίας μέ
  τό συντριπτικο δγκο τοΰ έλληνικοϋ
  Λαόν. ΟΙ άνάγκες των έ|ορίστο>ν
  είναι μεγάλη. Γι' χύτό καί ίερό
  καθήκο μπαίνει μπροστ* βέ κάθε
  τίμιο πατριώτη νά ένισχύσει μέ ά
  κόμη μεγαλύτερο ζήλο τή συμβολή
  τού στήν ενισχύση των δημοκρατι-
  κών έξορίστων.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 16.—Την
  μένη ΙΙέμτι.η στίς 'Ενωμένες
  Πυλΐΐίΐκς κατέρχονται σέ άπερ-
  γία 400 χιλ. άνθρακωρύχοι. Ό
  έργατΓ-ίός ήγΓ'της Τζών Λίουϊς
  εϊδοποίησε την Άΐιερικανική
  Κυβέρνησι, οη ή σύμβασις έρ-
  | γσσίας μέ αύτην τΒρματίζεται.
  Τ0 ΣΚΑΝΑΑΛΟ ΡΕΪΖΙΝ - ΓΟΝΑΤΑ
  ΕΦΤΑΚΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜ. ΠΑ ΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  ΚΑΙ ΤΡΑΣΤ ΡΕΊ'ΖΙΝ
  «ΕΥΥΠΟΛΗΠΤΟΙ» ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑ 15 (13. ύπηρ.).— Ίό κοθν την άπόδοση των πλοίων, ι
  «λληνικό σκάνδαλο Στάβίσκυ, 8-Ι των οποίων ή άξία άνέρχεται σέ
  -·. χορακΐηρΐζεται ή τερατώ-
  'Ίϊ ύπόθεση Ρεΐζίν—Γοναιά,
  ^οοέλοβε άπό χθές νέα τροπή.
  υ κ. Τοαλίώρης άφοθ μοταΐ"
  «Υωνίσθη-ε να τό συγκαλοψει
  I-
  'ϊΐτα άπο τίς συντριπτικες ίχττο-
  κολύψεις ποθ εΤδαν τό φως
  1οαλε Χθέι> ^ια τελευταία πρ-σ-
  ™θει« νά έντοπίσει την τρομα
  ^ή κυΡ«ρνητική εύθύνη απο
  ϊλεισΐικα σιό «οοσωπο τοθ κ
  1θνατδ.
  "Ετσι τό πρωΤ Εδωσε έντολή
  Λβς άφαιρεβει άτιό τόν Κινέζο
  Λθϋιολιγκ τό διπλωματικό δια
  Ρθτήριο και ή (οιότητα ΐοθ «οΐ-
  «ονομ1κο0 συμΐούλου τής έλλη
  "κης κυβερνήσεως». 2ΐή" ένέρ
  ν«ιο:ο6τή ό κ. Πρωθυπουργος
  «Ρθέβη χωρίς νΛ συνεννοηθοϊ
  μέ τόν κ. Γοναιά,
  ΚΑΣ Ο ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ
  σιμοποιήη
  ,ΡεΙ*π6ριο «πλων στόν
  βφΓχ^ '°πανικό πόλεμο πρός
  ο«ν οτά νί ξα1ρεσΓ1 ένδς—Ιπε-
  χ ρια των δηηοκρατι-
  ά 1
  ραάν
  ηολέμοο βιεκοι-
  ώστρονομικό ιτοσο. Γι3ΐ' να κινεϊ
  ται δμως ελευθέρα καί νά έμφα-
  ν.ζετσι σάν «προσωπικότης» δ
  Ρε'ίζίν (κυριότεοος έταϊρος τοϋ
  τράστ) χρειαζότανε καί διπλωμα
  τικό Βιαβατήριο, άλλΛ πρό παν
  τος την Ιδιότητα τού «υβερνη-
  τικοϋ οίκονομικοϋ συμβούλου.
  "Ετσι έξηγεϊται και τό κσλοσ-
  σιαϊο ποσό—γίνεται λόγος γιά
  700 έκατομμυρια δραχμές —τιού
  διέθεσε στήν Άθήνα για την α¬
  ποκτήση τοθ δ'.αβατηρίου καί
  τοθ τίτλου.
  * *

  Ό άλευροβιομήχανος κ. Ίορ-
  δάνου (ΐολιτικός φΐλοί- καί οΐκο-
  νομικός ένισχυτής τοθ κόμματος
  των «Έθνικών» ΦιλεΛευθέρων
  τοθ κ. Γονατδ έπιβεβαιωσε χθές
  «τι είνε 6νας άπό τοθς «εθυπο
  λήιτους» βιομηχάνους «ού μεσο-
  λαβησαν μεταξθ Ρεϊζιν και Γο¬
  νατδ. Ό κ· Ίορδάνου σέ τηλε
  φωνική συνομιλία τού μέ δημο
  σιογράφους ΛφοΟ δπλεξε τό έγ-
  κώμιο τοθ «έντιμοτάτου» — δπως
  τόν άποκιϊλεσε—κ. Ρεϊζιν, άπο-
  καλυψε βτι ό Κινέζος Κουίσλιγκ
  ■ ;ινε στήν έλληνική Κυβέρ-
  νηση ν* άναλάβει μονοπωλιακα
  'κατάσταση έναερ'ων συ>''
  Γ.»..»,νιών έσωτερικών καί εξω¬
  τερικών γραμμών. ΟΙ τιροτάσεις
  τοΰ Ρε·ι·ζ1ν συζητήθηκ«ν °έ συ-
  σκεψη πού Εν/ινε σ:ό "'
  ΆεροπορΙας μεταξύ
  Γονατδ, Μαυρομιχάλη
  καί ΜυτιληναΙου.
  Ό κ. Ίορδϊνου
  τι 6 Ρετζίν είναι
  ο
  ύηουργειο
  των κ. κ.
  Ρε·ι·ζΐν
  έπανέλαβε 8
  ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Ι - ΟΙ
  κ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
  "ΕΛ?»ην» καί άνάφερβ χαρακτηρι-
  σ ικά δτι ϊχ-ι στα χέρια τού κινε-
  ζική εφημερίδα τιού δημοσ ίύει
  φωτογρ^φία τοθ Ρείζίν σέ καποιο
  γεθμα -,ΐοί- ηαρέθεσε στή Στγ-
  καη και κου τοθ στοίχισε 2.500
  δολλάρισΐ
  Στή φωΐογραφίιΐ ό Ρεϊζίν πο-
  ζάρι πλάϊ σέ Ίάπωνα στρατη-
  γόϋ
  Τέλος ό κ. 'ίορδάνοο άπέδω-
  σε τό σκάνδαλο στόν "Ελλην*
  πρόξενο Σαγκάης κ. Γαλατη ό
  ό.τοΐος —κι,ΐτα τόν κ. Ίορδά^ου
  —είνε «κοινός δολοφόνος καί
  χασισοπότη;» ζηλεθει δέ τόν «έν-
  τιμόταιον» κ. ΡειζίνΙ
  Συμ'ΐληοωματικά ίγινε γνωστό
  δή έκτός ΐόν δλλων κυβερ-η-
  τικω/ τταραγόντων χτό σ^ονδα-
  λο δχει άνΐϊυιχθεϊ καί ό πρώην
  ύφυπ υ^γόζ τοθ Πολιτ.κοΟ Γρα-
  φείου κ. Παραβ ϊντης. Στό ύ-
  τιουργεϊο των Εξωτερικών βρέ-
  ε)τ]κε προσωπικό σηυείωμα τοΰ
  κ. Πυραβιντη πού συνισΐα ό¬
  πως χορηγηθεϊ τό διαβατήριο
  στόν Κινέζο «<αί δτι προτίθοται ά ;ολοοθήσει. . νεα.τ4ρας στΐουδάς»·! "Ας σημε ωθεϊ δτι ό Ρειζίν είνε φα/α<ρός τραχύς, ή- λικΐΐς 40—45 χοονων και έχει κα-αιτληχτική όμοιόΐητα μέ ιόν Κουΐαλιγκ ΰχουργό τής πρώτης κατοχή" "Εκτοοα Τσιρονϊκο. Στίς 5 Αύγούστου ό Ρ_ ι·ζίγ ..ΐρέθίσε πολυτίλέστατο γεϋμα οτό κέντρο^ «Δνανίτα» τής 'Εκα- λης πρός τιμήν τοϋ κ. Γονατδ, σΓό ότΐοϊο παρακ^θησαν ί ή κυρΐα κα καθώς καί κηγόρο ή δεσποινίς Γονατδ, Τα γενικά συμπεράσματα πού βγαίνουν από ΐήν έ'ρευνά μας γιά τα σχολεία τοθ νομοϋ μας, είνε θλιβερα". Στήν πόλη καί τα χοιριά, τα «ερισσότερα σχολεια στεροϋν- ται δικά τους κτίρια. Τώ περισ σότερα σίεγάζονται σέ άκατάλ- ληλες καί άνθυγιεινές οϊκοίίο- μές, άλλα^δέ πάλι, δέν λειτουρ- γοΰν άπό έλλειψη στέγης. Τα Γυμνάσια θηλέων καί αρρενων, δέν μποροϋν νά χρη- σιμοποιήσουν τό Καπετανάκειο πού είνε προορισμένο γι' αύτά, Ιπειδή μένει σήμερα στρατός. Ού'τε ή Έμπορική σχολή τό δι- κό της, πού θέλει μερικές έπι- σκευές άκόμη καί δέν γίνον- ΐαι. Σέ πολλά χωρία πάλι ύ- πάρχουν μεσοχτισμένα σχολεια πρίν άπό τόν πόλεμο, χωρίς τό κράτος νά ένδιαφέρεται γιά την ά.τοπεράτωσή τους. "Ετσι τα σημερινά μικρά κ.αί άκατάλληλα οϊκοδομήματα πού στεγάζονται τα σχολεια, άπο- τελοΰν κίνδυνο γιά την ύγεία των μαθητών, των οποίων ό άριθμός έχει αύξηθεΐ μεταπο- λεμικά. Τόν κίνδυνο αύτό κάνει πιό άμεσο ή έλλειψη των ■θρανίων. Τα παιδία κάθονται σέ καρέ- κλες ή εντελώς χάμω, μέ τα βι- βλία τους καί τα τετράδια στά γόνατα. Όλων τα σώματα κινδυνεύ- ουν νά παραμορφωθοϋν, όπως δέ ή διατροφή των περισσοτέ- σπονδυλίτιδα, καχεξία καί ϊσως καί ή φυματίωση,τά παραμονεύ 1 ουν έκεϊ μέσα. Στά δημοτικά σχολεϊα μαζ μέ τα παραπάνω, ύπάρχει κα ελλειψη προσωπικού. Μπορε'» βεβαία ένα σχολειό, π.χ. τετρα τάξιο, πού έχει όμως 450 παι¬ δία, δπως τού Άτσαλένιο, νά είνε τυπικ.ά «πλήρες» μέ 4 δα- σκάλους. Στήν πραγμαιΐΗΟτητα όμως, γιά "ά'ναι τέτοιο πρέπει νά'χει 11 τούλάχιστο, σύμφωνα μέ τό νόμο τού ΐδιου τού κρά- τους, πού λέει πώς έ'νας δάσκα- λος δέν πρέπει νά'χειπαραπάνω άπό 40 παιδία. Γιά νά κάνουμε μιά σύγκρι- ση, άναφέρουμε μερικές προπο- λεμικές στατιστικές άλλων κρα- τών. "Ετσι στήν Έ.λβετία έ'νας δα σκαλος έχει 21 παιδία, στύ Βέλ γιο 27, στή Σονηδία 20. Στή Βουλγαρία ενας δάσχαλος έχει 39 παιδία. Στό μεταξύ, χιλιάδες δασκά¬ λοι άπυλύθηκαν ή μαήκβν σέ διαθεσιμότητα, άπό τίς διάφο- ρες μεταπολεμικές κυίίερνήσίΐς στήν Έλλάδα. Έκεΐνοι ποϋ διορισθήκαν εί¬ νε έλάχιστοι, ένώ 25§0 νέοι δα¬ σκάλοι, άπόφυιτοι των Παιόα- γωγικών Άκαδημιών γΒμάΓβι δύναμΐ) καί θέλησηγιά δβυλβιά, μένουν άόιόριστοι. Δεύτερο έπίσης πρόβλημα γιά έ'να πατέρα σήμερα, άποτΐλεΐ ή άγοοά των βιβλίων καί τής γ§·ί φικής ΰλης τοΰ παιδιοϋ τβυιτυύ φτάνει τίς 100 χιλιάδες δραχμές χ γιά τίς μικρές τάξεις μνασίου καί ξ τού χς ς ξς τού Γυ- ξεπερνά τίς 150 χιλιάδες στίς μενάλες τάξίΐς. Έκεΐνα άπό τα άμεσα ζητή- τα τής παιδε,ίας μας, πού μποροΰν τώρα άμέσως νά λυ- θοΰν κα'ι δέν '/ωρεΐ όικαιολο- γίη γιά άναβολές είνε : Τα δυό Γυμνάσκι και ή έμ- πορική Σχολή, νά μεταφερθοϋν στά κτίριά τους. Νά δοθούν πιστώσεις γιά την άποπεράτω- (Συνέχεια στή 2η Σελίβα) δυό γνωστοΐ "Αθηνών. 5ι- ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΑίΟΪΔΑΚΗ ΜΕΪΜλΡΑΚΗ Στή δίκη των σφαγιαστών τού Κρητικού Λαοϋ διαβάστη- κε ένορκη καταθέση τοΰ άνθυ- πολοχαγοϋ Κρόμ Βίλχεμ, πού άνάλαβεν ύπηρεσία στή Γερμα- νική άστυνομία τόν Ίούνη τού 44. «Όταν επρόκειτο νά συλ- λήφθεΐ δ διοικητής τής Χωρο- φυλακής Ηρακλείου κ. Πω- λιουδάκης, ό στρατηγος Φρύ- μπερ τόν διάίαξε νά μή θιγεΐ ό Πωλιουδάκης, γιατί ήτο ε'μ- μπιστος ΤΘϋ Γερμανικοΰ Φρου- ραρχϊίου. Ότι ό Μεϊμαράκης κατέδιδε στή γερμανική άστν- νομία τούς άγγλόφιλους έναντι άδειών έξαγωγή; λαδιοϋ. Τοϋ- ξ ιδί ά ΜΕΟΑΥΡΙΟ ΣΥ/ΗΤ£ΙΤαϊ ^ β ΤΟΝΚΟΙΝΟΤΙίΤΟΝΤΟΨΙΙΦΙΣΜΑΤΟΝίΡΤίΤβΟΥΛΕΥΤθί Λ /·Μ Λ ΙΜΛ ^ ^ «- , . ΛΟΝΔΙΝΟ 16.—Την έρχο- μένη Δευτέρα θά συζητηθεΐ στήν Αγγλικη Βουλή τό ψή- φισμα πού ύποβλήθηκε άπό την όμάδα των έργατικών βουλευτών καί μέ τό όποΐο έπικρίνεται ή έξωτερική π0- λιτική τής Κυβερνήσεως τοθ το γνωρίζω ί ψεως». γή; Τοϋ εξ ιδίας άντιλή- ή ή κ. Άτλυ. Ή συζητήση θά άποτελέ- σει μέρος τής γενικής συζη¬ τήσεως, επί τοϋ λόγου τού Θρόνου. Τό ψήφισμα θά άναπιύξει ό εργατικάς Βουλευτής Κόσ- τμαν ό οποίος ήγεΐΐαι τής ό· μάδας πού τό εχει ύπογρά- ψει. Εάν θεωρηθεΐ Ικανοποιη- τική ή απαντήση τής Κυβερ¬ νήσεως δέ θά τεθεΐ ζήτημα έμπιστοσύνης, πού θά ά λοθσε καί πρόΐαση ψήφου μομφής. Τή Δευτέρα θά συζητηθεΐ έπίσης τό ζήτημα τής στρα- τιωτικής θητείας, στή καθιέ- ρωση τής οποίας διαψωνεΐ ή δμάδα των βουλευτών ποΰ ύπόβαλλε τό ψήφισμα χθές άπό τό τηλέφωνο με τόν κ. Μπέβιν πού ββίσκεται στή Νέα Ύόρκη καί τόν κά- λεσε νά έπιστρέψει στό Λον- δΐνο γιά νά ύπεραμυνθεΐ τής έξωτερικής πολιτικής τής Κυ¬ βερνήσεως, εναντίον τής ο¬ ποίας στρέφεται το ψήφισμα των Έργατικών Βουλευτθν. Ό κ. Μπέβιν άπάντησε δτι είναι άπασχολημένος μέ τίς συζητήσεις στόν Ο. Η. Ε. καί παρακάλεσε τόν κ- "Ατλυ νά άναλάβει ό ί'διος την ύπεράσπιο·η τής Κυβερ- νητικής πολιτικής. ΛΟΝΔΙΝΟ 16.— Είς τή Βουλή των Κοινοτήτων θά απαντήσει καί ό κ. "Άτλυ επί τοθ κατατεθέντος ψηφί- σματος γιά την έξωτερική πό λιτική τής Αγγλίας. Πολλοί άπό τούς βουλευ- τές ποθ ύπόγραψαν τό ψήφι¬ σμα θά λάβουν τό λόγο. Είναι ένδεχόμενο ό κ. "Ά¬ τλυ νά θέσει ζήτημα έμπι- στοσύνης. •υ · Ή άντι~οΛίτευση έδήλω- Ό κ. "Ατλυ συνωμίληοε κης
  «Ε Λ Ε Υ © Ε Ρ Η Κ Ρ Η Τ Η»
  ί 4
  ϊΐί
  ΕΑΕΥΒΕΡΗ ΕΡΜΤΗ* ΙΥΝΕΧΙΖαΝΤΑΙ σΐ ΗΑΧΕΣ ΣΤΟ ΣΚΡΑ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΜΑΤΑ
  _____ ■---------------------------ι — —■
  Χβιμβρινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερο
  Απογευματιναί ώρα 6 μ. μ. Βοα-
  δυνή ώρα 9 Μ- μ. «Ο ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ 1ΝΔΟΥ» Όλόκληρο τό ϊργι
  2 έποχές. Ή ταινία θα προβάλλε
  ται μέχρι τής Κυριακης.
  Την προσέχη ερδομαδα: «Υιέ μοί
  Υίέ μου·.
  Σ1ΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινό.
  Σήμερον &ρα 6 μ. μ. σϋνεχωι
  «Ό Λοχίας Γυόργκ»
  μέ τον Κάρυ Κοΰκερ
  ΑΥΡΙΟΝ 2 μ. μ. Τόπϊριπετει
  ώ·»: Άτρβμητος Συμορίτπς.
  Ωρα * μ. μ. συνβχώς:
  'β Λοχίεΐς Γυοργχ
  Την Δυίραν Άη6κλπ·βι τής
  Ήλέκ
  _____
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  ΘΙασηΓ, Πολ ιολόγου
  Σομπροξ ς Π. ΞυνοΟ — Τ.
  λοοση Π^ατ^/ωνΙοτρια
  τροτ Βαχλ".
  Σήμερον Σάββ τον: Τιμητική
  βραδιά τοθ Θι σά#χου ^Μα (ου
  Παλσ ολόγου μέ τόν κινέζικο
  κολοσσό: ΣΟΥ-ΠΑΤ-ΧΩΒ.
  ΓΤρ·ϊ*>τάμβνο: τυπογραφείου
  ί. ΧΑΛΚΙΑΔ*ΚΗΣ
  ιινε ΜΙ ΝΩΑ
  Σήμεοο"
  6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  Μι« τιτάνια Ήοωϊκή δημι-
  βυβγίβ τού Γίγαντος τής ά-
  νιότίοας τέχνης
  ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  Ο ΑΒΧΙΑΣ ΓΥΘΡΚ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Α ΠΟ ΚΛΗΡΟΙ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ.
  ΖΑΜ ΓΗΑΜ 11 Ν
  ΙΝΤΑ ΛΟΥΠΙΝΟ
  Σωματείον Κτιστών καί 'Α,μμοκο-
  τι«·τ*ν Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Κσλοθνται δλα τα μέλη
  τοθ παραπάνω ΣωματεΙου
  •6 γενική βυνέλευβη την Κυ-
  ριακή 17 τοθ Νοέμβρη καί
  Λ·α 9 τό πρωΐ στά Γραφεΐα
  τοθ ΣωματεΙου στό Ε. Κ. Η.
  μέ θέματα:
  1) Λογοδοσία Διοικητικοϋ
  ΣυΐίβουλΙου.
  2) Διάφορες σπουδαΐες ά-
  νβκρινώσεις.
  Κανείς συνάβελφος δέν
  πρέπει νά λείψει άπό την
  συνίλβυση τής Κυριακης.
  Ηράκλειον τή 14—11—46
  Ό Πμόεορος
  Ν. 7ΑΜΑΤΑΣ
  Ό Γεν, Γραμματεύς
  ΑΝΤ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  ...... . . 3-1
  ίΥΕΑΑΑ ΕΚΠΤΟΣΕΙΙΝ
  Χτ· ·ΚΑ£ΙΟΝ Πλατοά Στράτα
  Άπέ> της πρβαεχοΰς Αβυτέ"-
  ρετς1 ΐνΜ·(ις των μβγάλων μ«ς
  «ΚΠΤβϊΕΟΝ
  Κάμποτ Ιξαιρετικό 2500
  Κάμιιοτ ϊξτρα 2800
  Χασέ&ε- 4ί0ί
  Άλατζάδες 1500
  •ορεματάκια 2400—2800
  Λΐνομέταζ-τ 5Ο0Ο
  Φονλες Καρέ 4000
  Φανέλ'ς Έμκριμέ 4500
  ΜάΑίινα «αλτών 8000— 12ΟοΟ
  ΟΚΑ_Ι·ΐίν Δί ίλ έ
  ΚΟΙΝΩΝ1ΚΑ
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθούσαν Κ·υ
  ριακήν ΙΟην τρ.έτελέσθησαν είς Κά-
  τω Βάθεια οί γάμοι τοϋ κ. Μιχ
  Γ. Παπαδάκη μετά τής δ)δος Στέλ-
  λας Σΐιχράκη. ΓΙαράνυμφος παρέ¬
  στη ό κ. Χαράλ. Δαμιανάκης δικη
  γόρος.
  Τοΰς νεονύμφους αυγχαίρομεν.
  Θ*ΝΑΤΟΙ— Π-'βανε - ροχθέ
  στούς Βόρρους καί κηδεύθηκ
  μέσσ σέ συρροιΊ πολλοθ κίσμοι
  άη' δλη τή ΙΛεσσαρά δ
  Παπά Αλεξ. Τζωρτζακάκης
  Ή «'ρλεύθ ρη Κρήτη» συλλυ·
  ττεϊται θερμά τούς οϊκείους τοί
  μεταστάντος
  Η ΑΓΟΡΑΜΑΣ
  Τιμές Τροφίμων:
  ΨωμΙ
  Φο
  Τουρκ
  Φάβοτ.
  Χονδρ.
  2 203
  2 250
  1 800
  1.500
  1 400
  1.400
  Τυρι κεφΛλι
  Β' ^ο ό γ.
  Γρ-β ίρα
  Καφές
  Ζαχαρη
  » ψλή
  Μελ'τζάνες
  Ντομάτες
  Κρεμιίπα
  Π
  2.000
  9.500
  8.700
  7 000
  10.000
  6.000
  6.000
  7.000
  800
  900
  400
  800
  1.000
  1 000
  Λίαν.
  2.500
  2 000
  1.700
  1.600
  1 600
  1.1000
  10 000
  8 000
  12.000
  6.600
  6.600
  7 500
  1 000
  1 100
  500
  1 000
  1,2ι.Ο
  2 000
  ΣΗΜΕΡΟΝ 2ΤΗΝ
  ΙΗΛΕΚΤΡΑ
  Τί γνωστό άριστβύρνπμ::
  Ο ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ1ΝΔΟΥ
  Νέα Γαλλ >·ή ίκδοσις)
  Δύο εποχέ; σέ μι« ιταράσταση
  Λέγω τού μεγάλου μηκου;
  τής ταινίας μονον Μ 1 α
  Άπογευματινη ώρα ' 6 μ. μ.
  Βραδύνη ώρα 9.30 μ. μ.
  Ή χά νί ι 6ά τ.ρ βτλλετΐι
  μέχρι αής Κυρπκής
  ΑΤΤΑΛΛΑΧΘΗ/ΓΕ
  Άπό τό Κάρβουνο!
  Νέ μιά Γκαζιέρα Νέου τύηου
  Πβτρελαίου καί Ββνζίνης
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ
  Κατάστημα ΕΙδών
  Πβτρβλαιοφωτισμβΰ
  Ι. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
  Χρ στ. Άργυράκη (Άραστά)
  'Ε^αρτήματα δια λ«ΰς° καί
  Γκαζιέρες, Φωτιστικβ Πετρέ¬
  λαιον, 'Αμίαντα κ.λ.π.
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΟΝ
  Βασιλ. Κουγιουμτζής
  Όδοντίβτρβς
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού
  Εναντι Γεωρ αντά 9—-1 καί 3—7.
  Ζητεί τ α ι Χρηματοκιβώπον
  πρός αγοράν Πληροφορίαι στά γρα
  ί φ*1« μας.
  Παρελάβομεν έλαστικά καινουργή
  ΜΙΣΕΛΕΝ
  Γνωστά είς-τούς Σωφέρ και ιδιοκτήτας αύ
  τοκινήτων διά την άντοχήν των.
  Τιμαί έξσιρετικώς συμψέρουσαι
  Α. Σακλαμπάνης—Πλ. Χρονίδης
  ΤΗΛ. 8-14
  Έντονη άράση ίανταρτιϊ>ν στη 0€σσαλία/
  ΜΑΚεΔΟ"ΝΙΆ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
  ΑΘΗΝΑ 26 (ίδ. τηλ.).—Ά-,χωρικούς, είναι καΐ όλόκλη-
  ναφορικά μέ τα γεγονότα
  τοθ Σκρά, γνώσθηκαν οί ά-
  κόλουθες συμπληρωμαπκές
  πληροφορίες.
  Την έπΐθεση ενήργησεν ό-
  μσδα άνταρτών, δυνάμεως ε¬
  νός λόχου, μέ βαρύτατον ό-
  πλισμό καΐ στρατιωτική συγ¬
  κροτήση. Ή μάχη κράτησε ό-
  λόκληρη τή μερά. Τα περισ-
  σότερα σπίτια τοθ χωρίου
  καταστράφηκαν. Άνάμεσα
  στοΰς πενήντα σκοτωμένους
  ρη ή οίκογένεια τής αδελφής
  τοθ Διοικητή τής 10ής Με-
  ραμχίας, στρατηγοθ Παπα¬
  γεωργίου.
  Κστά την
  έναρξη τής μά-
  χης, ό άνθυπολοχαγός Μού¬
  σης μέ 20
  σχώρησαν
  στρατιώτες, προ-
  στούς άντάριες.
  *Η διασωθείσα δύναμη τής
  χωροφυλακήν άπήχθηκε ά¬
  πό τούς άντάρτες. Γνώσθη-
  κε δτι την περασμένη Τρίτη,
  άντάρτες εΤχαν έπιτεθεΐ έ-
  ΝΕΛ ΑΙΑΜΑΡΤΗΡΙΑ ΤΙΣ ΠΣΟ ΣΤΗ ΚΥΒΙΣΗ
  «Ή νόμιμη Διοίκηση τής Συνομοσπον-
  δίας είνε ό μόνος όργανιομβς πού άν-
  τιπροσωπεύε* τί; εργατικάς όργανώσεις,
  πού θά όργανώσει τό νέο έργατικό συ-
  νέδριο. ____........
  ναντίον τοθ χωριοθ Άρχάγ-
  γελος. Άντάρτες των ομά-
  δων Στάμου καί Καραντ,ά-
  ν&υ, τή νύκτα τής 13 Νοβμ-
  βρίου δδηγούμενοι άπόσ^ρα-
  τιώτες τοϋ 522τάγματος πού
  έδρεύει στά Μεσενίκαλα τής
  Καρδίτσας, μπήκαν στόν κα-
  ταβλισμό καΐ σκότωσαν τόν
  επί κεφαλής λοχαγό Κακιού-
  ση.
  ΟΙ στρατιώτες, υστερα άπό
  μικρή συμπλοκή ύπόκυψαν.
  Άπό αύτούς 14άκολούθησαν
  τούς άντάρτες.
  Άντάρτες έπίσης λΐγο έ'ξω
  άπό την Άλεξανδρούπολη,
  άπήγαγαν μέσα άπό την ά-
  μαξοστοιχία τό διοικητή χω·
  ροφυλακής Έβρου
  τάρχη Μπολιοβέτα.
  ταγμα-
  Κατά όλιγόλεπτη συμηλο
  κή, τραυμο~,σ*ηκε 6 Μηο'
  λιθβέτας καί σκοτώθηκξ 6
  χωροψύλακας· Δούκας. · /Α.ηό
  την Πέμπτη κοντά στόν Κο·
  λυνδρ· τής Μακεδόνες, διε-
  ξάγεται μεγάλη μάχη μετα"
  ξύ άνταρτών καί δθνάμε0Γ
  στρατοθ.
  Άλλοι άντάρτες μη^καν
  σέ 35 χωρία τής περιοχάς
  Τρικκάλων—Καρδΐτσας—Κα¬
  λαμπάκας.
  Τό ύπουργεΐο τύπου άνσ
  κοίνωσε δτι, στήν περιοχή
  τοθ Σκρά συνεχίζονται νέες
  μύχες μβταξύ στρατοθ κα|
  νέων άντσρτικων βμάδων,
  πού πήραν μέρος στήν έπίθε·
  ση.
  ΝΕΑ ΗΑΡ4ΝΡΜΙΑ Μ
  ΑΘΗΝΑ 15 (ίδ. ύΛΐ]ΰβσ).—
  Ό Γεν. Γραμματέας τής Παγ-
  κοσμι <ς Συνδικαλιστικής Όμο- σπονδίης Λουΐ Σαγιάν άπείίτε·: λε έπκττολή πρός τή νόμιμη Διοίκηση τής Γενικής Έργατι- κής Συνομοσπονδίας, σιήν ό- ποί« ■γνο)ρίζαι δτι απέστειλε πρός τόν κ. Τσαλδάρη, μέσφ τής Γαλλικής πρεσβείας, στήν Άθήνα νέα διαμαοτυρία γιά τό έλληνικό συνδικαλιστικό ζή- τημα καθώς καί συγ^εκςιμμέ νες προτάσεις γιά την έπΐλυσή τού. Στήν Ιπιστολή τουόΛουΐ Σα¬ γιάν έτασυναπτει άποφαση τοΰ έκτελεστικοΰ Γραφείου τής ΠΣΟ μέ την δπυία καταδικάζε- ται ή οράση τής άντιδραστι· κης έλληνικής κυβερνήσεως καί διακηρύσσεται, άκόμη μιά φορά ότι ή νόμ^ Διοίκηση τής Συ- νομοοπονόίας, πού Ιξεδίωξε πραξικοπηματικά ή λαοπρόβλη- τη, εΙε$ό μόνος όργ«νΐσμο<ςπού άντιπροσω εεύει τίς ελληνικές έργοτικές δργανώσεις. Αναφέ- ρει ε.τίσης δτι ή ΠΣΟ άποφά- σισε νά βπέμβει στήν κυβ)νησ<η γιά την άποκατάετταση των (ΐυνδικαλιστικώνέλευθεριών καί νά όρνιϊνω'^εΐ ένα νέο έργατικό συνέδριο μέ βάση την άναλογι- κή άντιπροσώπει,'ση δλων των παρατάξεων. Τό συνέόριθ αύτό πρέπει νά δργανοοθεϊ άπό τή νόμιμη διοίκηση ή όποία νά συμπληρωθή μέ ένα άντιπ·ρό- σωπο τής ρεφο(ΐμισακής παρα¬ τάξεως. ΜίλΜΜ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΜΚΙΜϊ ΤΗΣΕΒΝΙΚΗϋΛΑΗΑΕΤΤΥΗΣ ΠΑ ΑΣβΠΤΕί ΪΛΤΪΠΡΙΕΣ ΗΡΟΊ1Η ΗΥΡΚΛΊΑ στίς 7 τό πρωΐ έ- γινε πυρκαϊά στήν άποθηΛη τή; Άγροτικής Τραπέζης. "Υ- τερα άπό την έπέμβαση [ής Πυροσβετικής υπηρεσίας ή φα>
  τιά περιορίστηκε καί τέλος Ι
  σβύστηκε χωρίς νά προξενή-
  σει ζημιές στά έφόδια τής ά
  ποθήκης. Ή φωτία κατά πάσα
  πιθανότητα προήλθε άπό τό
  έξωΐερικό τής άποθήκης.
  ΕΚΟΑΙΔΕΥΣΗΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  (Συνέχεια άπό στή 2η σελίδα)
  ση στά χωρία των μισοκτησμέ-
  νων σχολείων, καί νά διορι-
  σθοΰν δασκάλοι στά σχολειό
  πού δέν έ'χουν. Έπίσης νά πα-
  ραχωρηθεΐ ξυλεία δωρεάν γι*
  νά κατασκευάσουν θρανία τα
  σχολειό πού εχουν πιό μεγάλη
  έλλειψη. Αύτά τουλάχιστον, έ-
  παναλαμβάνουμε, μποροθν καί
  πρέπει νά γίνουν τό ταχύτερο.
  Οί εδω έκπρόσωποι τού κρά
  τους εχουν ύποχρέωση νά τα
  ύποδείξουν στήν Κυβέρνηση—
  ά'ν κάνει δή τα «γνοεΐ—καί
  ά ενοιαφερθοϋν άποφασιστι
  Άλλά τή μεγαλύτερη ύπο-
  ίρέωση άπέναντι στήν ύγείβ
  ών παιδιών τους, την εχουν
  ιί γονεΐς. Αύτοι είναι πού
  πρέπει νά κινηθοϋν καί νά ζη-
  ήσουν ά.ιό την Κυβέρνηση, νά
  λύσει τούλ'/χιστο τα πιό στοιχει-
  ώδη καί επείγοντα γιά σήμερα
  ζητήματα. Δέν ύπάρχει άλλος
  ρόπος. Έτσι μόνο θά γλυτώ-
  σουν τα παιδία τους, άπό "όν
  κίνδυνο πού διατρέχουν στά ση
  μερινά σχολεϊα.
  ΤΕΛΟΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΑΤΟΜΟΝ ΚΑΠΚΥΡΟΟΡΑΥΗΟΝ
  Καλούνται άπαντα τα μέλη
  τού Συνδέσμου Λατόμων καί
  Σκυροθραυ 'τών είς Γενικήν
  τακτικήν Συνέλευσιν είς τα
  'ραφεϊα τού Συνδέσμου την
  17)11)46 καί ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10 π.μ.
  θέμαχα: Διάφορες άνακοινώ
  σεις τοϋ Δ. Συμβουλίου.
  (Έκ τού Γραφείου) 2—1
  Η Χ8ΕΗΗΗ ΑΙΧΪ
  ΠΟ ΙΑ(ΟΥΡ|ΚΕΙΟ_ ΗΡίΙΑΓΙΟΥ
  Τό Κακουργιοδικεΐον εΗ-
  ρακλείου άθωωσε χθές τούς
  Κ. Μπαντουβαν καί Γ. Τσα-
  κιράκην άπό τίς Μάλλες Ιε¬
  ραπέτρας οί όποΐοι κατηγο-
  ροθντο δτι τόν Αΰγουστο
  τοθ 1944 εξετέλεσαν κατ'ίέν
  τολήν τσθ ΕΛΑΣ τόν προδό-
  τη Γεώργ. Βεντουράκη. Συ-
  νήγοροι των κατηγορουμέ¬
  νων ήσαν οί δικηγόροι Νϊ
  κος Σακλαμπάνης, Γ. Αντω¬
  νακάκης καί Ιω. Χουρδάκης
  10 ΒΡ4ΒΕΙ0Ν ΝΟΜΠΕΑ
  Ε/ΡΗΗΗ- ΙΑΙ ΦΜΟΑΟΠΑΙ
  ^ ΣΤΟΧΟΛΜΗ 15 (Ίό. ύπ.)
  Τό ςριλολογικό βραβεΐο Νόμπελ
  τοΰ 1946 απενεμήθη άπό την
  Σουηδική Άκαδημία στόν Γερ
  μανοελβετο ποιητή καί συγγρα-
  φέα κ. "Ερμαν Έσσε.
  Ή αρμοδία έπιτροπή ανεκοί¬
  νωσε σήμερα δτι τό βραβεΐο
  Νόμ-πε^ τής Εϊρήνης γιά τό
  1946 θά κατανεμηθεΐ μεταξύ
  τής "Εμιλυ Γκρήν Μπάλτς καί
  καί Τζών Μότ, Άμερικανών.
  Χθές δργανα τοθ κ. Δρα-
  μητινοθ συνέλαβαν τούς γνω
  στούς για.ρούς τής πόλεώς
  μας Εμμανουήλ Μανωλό-
  πουλον καί Ιωάννην Άθητά-
  κην καί τόν Άντώνη Δουρα
  χάλη, την ώρα πού Ιβγαιναν
  άπό τό Γραφεϊο τής Έθνικής.
  Αλληλεγγύης, γιά-.-,παράνο
  μη συγκεντρώση.
  Παρά τίς διαμαρτυρίες
  τους γιά τή παράνομη καί
  αύθαΐρετη σύλληψή τους όδη·
  γήθηκαν στό Τ,μήμα Ασφα¬
  λείας.
  Όταν διαπιστώθηκε άπό
  τόν κ. Δραμητινο δτι ή Έθνι
  κή Άλληλεγγύη είναι Σωμα-
  τεϊο άνεγνωβισμένο καί οί
  συλληφθέντες είναι μέλη τοθ
  ΝομαρχιακοΟ Συμβουλίου
  τής 'Εθν. Αλληλεγγύης καί
  ή «κατηγορία» τής παρανό-
  μου συγκεντρώσεως ήταν έν
  τελώς ξεκάρφωτη ή χωρο-
  φυλακή σοφΐσθηκε όλλη «κα
  τηγορία» γιά παράνομβ έρα-
  νο καί κατάσχεσε δλα τα δι-
  πλότυπα εΐσπράξεως Έθν.
  Αλληλεγγύης καί τα δέματα
  πού βρέθηκαν στό Γραφεΐο
  τής Αλληλεγγύης καί πού
  προορΐζονταν γιά τούς έξο-
  ρίστους.
  Παρά τάς διαμαρτυρίας
  των συλληφθέντων γιά την ε¬
  ξακολουθήση τής πσρανομί-
  ας καί αυθαιρεσίας τής χω-
  ροφυλακής ό κ. Δραμητινός
  διάταξε την κρατήση τους
  στά κρατητήρια τοθ Τμήμα-
  τος.
  Σήμερα τό πρωΐ πού οί
  συνήγοροι των συλληφθέν¬
  των έκαμαν διαβήματα γιά
  την παράνομη έπέμβαση τής
  άστυνομίας σ' 8να φιλανθρω
  πικό καί άνεγνωρισμένο Σω
  ματεϊο, δπως ή Έθνική Άλ¬
  ληλεγγύη, πού ή δράση της
  καΐ στή σκληρότατη Κατοχή
  καί σήμερα είναι πανβΧλή-
  νια γνωστή καί εχει προκα-
  λέσει την έκτίμηση καί τό σε
  βασμό καί στό έξωτερικό, ό
  κ. Δραμητινός χωρίς -νά μπο·
  ρεϊ βεβαία νά δικαιολογήση
  ιά άδικαιολόγητα
  άρνήθηκε
  6τύθ«ιρέ-
  παρανό-
  νά άπολύσει τούς
  τως καί εντελώς
  μως συλληφθέντας.
  Επί πλέον συνέΛατβε σήμε
  ρο τό πρωΐ τό <δικηγόρο Πάν νη Τρυπάκη, γιατί είνε κι'αύ ιός μέλος τοθ Ν. Σ.·τη; Ε.Α. Οί συλληφθέντες εδήλω¬ σαν στό Διοικητή τοθ ■ Τμή- ματος Άοφαλείας πού ομ( λησε γιά διοικητικό έλεγχο δ· τι ή Χωροφυλακή δέν έχει τό δικαίωμα νά άναμιχθεΐ άλλ« τό δικαΐωμα τοθ διοικητικοθ έλέγχου £χει ή ΝομαρχΙα θε τουν δέ στή διαθέση τής Δι- οικητικής άρχής βλα τα βι- βλία τής Ε. Α. καί νά άξιώ- σουν την άμεση απολύση τους. Ή σύλληψη, ,<τών ΐτατ^ιω- των έχει προκαλέσει την γβ- νική άγο;νάκτηση καΐΐήν έ· ξέγερση τής κοινωνίας τοθ Ηρακλείου. Η1ΚΗ ΜΠΑΙΡΛΚΤΑΡΝ Κ.Λ.Ν. "Αρχισε χθές στό ΕΙδικό δ κα· βτήριο ή δίκη τοϋ Τζουλ'ά, Μπο ϊοακτάρη κοΐ άλλων 17 κατηγο¬ ρουμένων γιά κατ^δόσεις κλπ. Ή σπουδαιότερη κατηγορία εί¬ ναι ή έκ'έλεση στό Τζερμιάδω τοΰ Συμ)φου Γ. Παπαδάκτ καΐ 5 αλλων πολιτών. Παράρτημβ Πανβλληνίου Ενώσεως Άναπήρων καΐ Τροτυ- ματιών Έθνιχβοίπίλβυθερωτικβΰ άνώνα *1·45 Ν. ·Ηρ«>ιλ«ίοο.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλούνται άπαντα τα μέλη
  τοϋ ανωτέρω Παραρτήματος σέ
  γεΜκή συνέλευση την 24η Νο¬
  εμβριού ημέραν Κυριακήν καί
  ωρΐ 10 π. μ. είς τό Καφενεΐο
  ο. Πλαγιωτάκη όδός 25 Αύ-
  γούστου.
  θέματα: Άρχαιρεσίες γιά
  ν αναδειξη Διοικητικοϋ Συμ-
  ΟΙΕΡΓΑΤΕΣΜΕΙΟΝΑΤΟΙΑΤΟΥΣ!
  ΚΕΡΛΙΖΟΥΝ _ΓΟ_ΨΟΜΙ ΤΟΥ!
  Όπως γράψαμε στό χθε-
  σινό μας φύλλο οί έργάτες
  τοθ Συνδικάτου λιμένος στα-
  μάτησαν τίς έργασίες στί
  έκφορτώσεις των έφοδίων,
  γιατί ό κ. Τελώνης άρνιότα
  νά θεωρήσει τα τιμόλόγια μ
  την αυξήση 30 ο)ο πού εΤχ
  έγκρίνει ή Ε. Ρ. φ. Λ. Η. κα
  ή Γενική Διοίκηση Κρήτης.
  τ Χθές τίς μεταμεσημβρινέ
  ωρες τό ύπουργεΐο Έφοδι-
  ασμοθ μέ τηλεγράφημά τού
  έγκρίνει την αυξήση αυτή
  καί έ'τσι οί έργάτβς ξαναρ
  χίζουν τή δουλειά στίς έκ
  φορτώσεις των έφοδίων.
  Γιά άλλη μιά φορά οί έρ
  γάτες μέ τούς άγώνες τους
  κέρδισαν τό ψωμί τους.
  ΑΘΗΝΑ 15
  Κατό
  Στρατιωτικοΰ
  φασίστηκε' ή Κατάργηστ)
  πίνακα Β.' των
  τοθ
  ξωμ
  καί τ) ενταξή τους στόν πίνακσ
  Α.'. ΟΙ αξιωματικόν &ηό τού
  βθ άώΊ
  ιουλίου.
  (Ή Προσωρινή
  ΈπιτρβΛπ).
  Στή νέα Γαλλική Έθνβσυ-
  νέλευση εξελέγησαν :
  72 έκπαιδευτικοί, 50 καλλι
  εργητές, 56 έργάτες, 55 δι-
  κηγόροι. 38 δημοσιογράφοι,
  34 ύπάλληλοι, 18 βιομήχα
  νοι, 17 ίατροΐ, 17 έμποροι, 14
  τβχνουργοί, 14 δημόσιοι ύ¬
  πάλληλοι, 11 σιδηροδρομικοί,
  ξ
  βαθμοϋ τοϋ άντισυνμ?,
  χη καί κάτω θά κρΐθοΰν άπο
  τό συμβούλιο Α.' ΙπΐΛον%. ΟΙ
  συνταγματάρχαι αΛΟ τό Άνω-
  τατο στρατιωτικό Συμβουλιο
  καί οί ύποστράτηγβι α«β 5^ε"
  λές συμβαύλισ πού θ' 4«οτβλβ·
  σθεΐ 4πό άπόστρατους στ(?α-
  τηγούς. _
  9 ίδιοκτήτες, 7 συμβολαιο-
  γράφοι, 12 φαρμακοποιοί, ο
  λογιστές, 5 άσφαλιστές, 3
  στρατηγοί, 3 άνώτεροι δημό-
  σιοι ύπάλληλοι, 3 αξιωματι¬
  κόν 3 έλεγκτές φόρων, 2 ναυ
  τικοί, 2 παττάδες, 1 άρχιτέ-
  κτονας, 1 ξυλοκόπσς, 1 ίβιο-
  κτήτης γκαράζ, 1 λογοτέχνης,
  1 τυπογράφος, 1 έκδότης 1
  κτηνίατρος.
  Γυναϊκες : 5 διδασκάλισ-
  σες, 4 καθηγήτριες, 4 ύπάλ·
  ηλοι, 2 έργάτιβες, 2 δικηγο-
  Ινες, 2 οίκοδέσποΐνες, 2 νο-
  οκόμοι, 2 δημοσιογράφοι, 2
  χωρίς έπάγγελμα, 1 ίατρός
  φωτβγράφος, 1 άλλαντοπώ
  ιδα καί 1 στενοδακτυλσ
  ράφος.