94302

Αριθμός τεύχους

4569

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

22/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγΟπΐοο
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίΐησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  παΐά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  22
  ΜΑΪΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙίτΙ,ΙΙ.Σ ΣΤΙΤΛΚΤΗ ©Ρ- Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ Ι|Ο"
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΑΟΥ 4569
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤίΚΩΝ ΧΡΕΩΝ
  χ βρς
  δια τής δημοαιΐύβΚΜ( τβΰ
  οχετ.κ.υ «ν«γκ.βτικσ3 νέ
  μόν, α«·τβλ*Ι «ναμφιοβπτή
  τ«ί ακοΗδαΐον γεγανο; τ·&
  ·<ι·(ου ή ίπΙδο«Οις επί τής περαιτέρω εξελίξεως τής *}9νι η δ? θ ^ τίρευον ΚαΙ ίτσι έ»9ίακμΐν είβ τ· βημ«ΐον ν* ν*Μβ«98 τελ.ί· Μς ή .Ι,.νομιχή ζ«ή τής βημνντιχή. ΟΙ αγρόται μας 2ιέ λέγβυς, γβνικούς καί εί δικούς είχον ύποχρεωδό κα τα τα τελευταία Ι;η νά προ οφύγβυν είς δανεισμού; πβλ λάκις μεύπερσγκβυς τοκους. Οί κολυετεΐς πόλεμοι, ή γε· νργιχή Αποκατάστασις;, βτκ λ*ς καί Δμβλέτητος πολλ«- χΐί, η έχπβίηαις τβν άνταλ λαξ(μων καί τβν μοναστηρι- ριακ&ν, ή οτενότης τής χαλ λιεργηοίμου γΙ,ς, αί άφορίαι τβν τελευτβίων ίτ&ν καί πλκΐβτσι ·αοι αλλοι λβγοΐ α»νέτειναν*είς τό νά ύχερχρε «β·0ν οί Αγρόται μ«ς καί να ύι.οδουλωθβϋν κυριβλε ΜΤΐκβς υπό τό β«ρ·ς τερα οτίων Οφειλήν. Κατα, τας γενομένας άπό τούς είδιχού;, κραχΐΐρσνς βε βαίως, οτατιστικ«ί, διότι ·Ί.Ι οειμοι καί απολύτως (ξνκρι βωμέναι δ εν ύπάρχουν ου βτνχ&ί, τεϊ αγροτιχά χρέη προ$ Ιδιώτας χά Ι Τράπεζαι ■νΐρχονται κατ' αλλους μέν είς ©χίω χαί χατ" αλλε-νς είς οοίοκχα δισεχαχομμύρια ίραχμών, εν ώ τ ό ετήσιον γεωργικόν είοέίημα της χώ ρ«( μολις φθβίνκι τα Η ή 15 διβΐχαίτ«|ΐ|ΐύρι« δραχμϋνΐ Δεδομένευ δέ ίτι μέγα: μέ ρο( τβν δανείων αύτ&ν είχον ουναφθ|3 ίη ίψη?ώ το κ ν χαί πολλαί, ηαρα πβλλά ηακν τοχβγλνφιχα, χαβίστα ται φανερόν ότι τό χαθνράν ετήσιον είοάίημα των γεωρ γ&νμα;, ίέν έηήρκΐι ιύτε οικ την πληρωμήν των τβ κνν τβν δανείων αυτών χαί χολύ περισσότερον βίβαι δια την εξόφλησιν καί χοδ χεςραλαίου. Ύπ· τας συνθήκας λαιπσν αύτάς ήτο κκοΑύτνς Αδύνα¬ τον ν' αναχύψρ εΐκβνομιχίς έ αγροτικάς *έομ·ς, «ά ΑΊ»· &ο6ί) μκ ζήλον καί ανεσιν είς ια ίργβν τής <η»τ·οκ· ως τβν καλλιέργειαν τ·υ χαί νκ εργαοθδ δια την γεωργί¬ αν «ν·δημιβυργί»ν της χά ρκς. Όπως «πίοης ητ· «δύ νατβν να εΐοπραξβυν χ«1 οί πιβτωταΐ τα χρήματα των δι •τι υπο την πίεσιν τ&ν πραγ μ«των χαί την εξέγερσιν τβν χριε>μένων ·γρ·τ»»ν αί διβ-
  νορει χνβκρνήαεις ίψήφ>ζ·ν
  κατα τα παρελθόν νομους
  χρεωβτασ!ων,4νέοτδλλ·ν την
  είσπραξιν τβν χρκβν καί ί·
  λκμβανον Αν ολίγοι, προχε»
  ρα καί σπασμωδιχα μέτρα
  λοκλήοβυ Α κ(οηρ, νά δια
  κοκοϋν έξ ολοκλήρου αί χο
  ρηγηβεις πιστώοεων είς τ·ύ{
  «γρ·τας βκ· Ιδιώτας χκτα τ«
  [τελευταία §τη, να σταμβτή-
  αβυν τελείως αί συναλλαγαΐ
  καί να χαΛαρωΒΒ ο ρυί
  μ·ί τής λίιτουργίας τοθ οί
  χονομιχοϋ καί καινωνικο'
  μ«£ μηχανιαμοθ. Αύτη δ
  «χριβ&ς ή κατάστβσις απετ
  λει καί τα μεγαλυτέραν έμ
  κσδιαν δια κάββ γονιμσν
  προσπάθειαν έφχρμογής βύρ
  τέρβυ προγράμματσς αγρβτ
  κήί πολιτικάς δια καθε 4π
  πείναν συγχρονισμοθ καί α
  ναδημιουργίας τής γΐωργιαι
  χκί τής Έλληνικήί ύπαίθρβυ
  Ενώπιον λοιη·ν τής κ«τ
  στάσεως αυτή( ευρεθείσα χά
  η οημκρινη κυβέρνησις κα
  Ιχουσα σταθεράν την απόφ
  αιν να ρυθμίση ·λα τα μβγι
  λα κοινωνικαί πρ·βλήματα έ
  τής )ύσεως τβν οποίων έξα
  τάται η περαιτέρω εξέλιξι.
  τής χώρας, έοτράφη κρός την
  κατεύθυνσιν τβν
  τβν ριζικών μέτρων. Καί «π
  φβσισε την οριστικήν ρύβμ
  σιν τοδ ζητήματος τβν εΐγρι
  τιχδν χρεβν, την βηβΐα*
  καί βλα οχεδον τα αλλ
  χράτη ·>Χ·ν έπιδιϋξΐι χά
  επιτύχη, μετά τβν πόλεμον
  διώ »* χ>ε(β|| μίαν πιιβρρι
  οδβ*ν πληγην τού χοηων
  χον χαί βΐχονβμιχεΰ μα$ ό,
  γκνιομ·&. Την άπέφασίν τη
  ίέ αύτην η κυβέρνηοις
  ήργηοε ν« μεταβάλη ε
  οαν, είς άπτήν πραγματικέ
  τητα.
  Ό νέμ·ς τήίρυβμίβενς τβν
  άγροτικβν χρκβν, μετ· μ
  χράς ονζητήσϊΐς καί ίπβξε
  γασΐας της πρές τούτο αν
  ατβθε(οη( έηιτρεπϋς ιξ
  κ£ν, »γχριθβ<{ υπό τής Κυ βκριήακως κ«ί ίημοοιϊυβεΐ είς την επίοημβν εφημερίδα άπβτελκΐ πλέον γεγβνές. Καί μάΛιστα γεγ·ε>$ (ξαιρετικί
  Βύχ«ριατ·ν. "Εν γεγβνός πεύ
  αποτελεί βταθμβν χαί άφκτη
  ρίαν νέας γραμμήν νίας πβ
  λιτικής τής βη··ας ή συνέχ
  αίς καί πιστή ίφαρμβή κα
  εξαχβλεύΒησις θα μάς φίρ5
  άοφαλως είς χαλ»τ*ρας ήμε
  ρα;, θά |ΐάς οδηγήση >·{ νέ
  αν περΐβίον βίχβνβμιχής ά
  νβρθνσβως καί γεωργιχής ηρ·
  οδόν. Καί τ ο γεγβνός αύ;ό
  είνε έξ ολοκλήρου υπέρ τής
  ,βερνήοΐως, ή βπβία χατή
  γαγε μβτήν δοθείσαν είς τα
  «γροτικά χρέη λύσιν Ινα μβ
  γαλον α9λ·ν.
  Η ΛΥΣΙΣ ΕΝΟΣ ΜΕΠΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚ1Ν ΧΡΕΟΝ
  ΡΥΙΜΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΥ1ΕΡΝΙΣΕΩΣ ΙΑΤΙ ΤΡΟΙΟΗ ΟΡΙΣΤΙΙΟΗ
  ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΑΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  Η
  ΗθΑΐΐ. Λ .
  ΑΙ άνακοινώσεις τοθ 6
  ηανελθόντος έξ ΆΡηνών Δή
  μάρχου ν. Μη' ά Γϊωργιάβη,
  κρός τ()ν ίφημερΐβα μαΓ,κλού
  σιαι είς περιεχόμενον καί ^
  οίαν ήκούοθησαν μέ ΐθχσρΐ
  οτησιν καί Ικανοποίησιν άτιό
  τούς πολίτας. Ό κ. Δήμσρχος
  έξέθϊσβν ολόκληρον πρόγρσμ
  μα μβγάλων ίργων ιών όηοΐ
  αν ή κατασκευή θ' άρχ'σο ά
  μέσως. ΚαΙ ΙΡωσβ την κατηγο
  ρηματικήν βεβαίωσιν Οτι θα
  χατοβληθή κάθε δυνατή προ
  σκαθεια οια την πλήρη έξυ
  γΐανσιν τόν έξοροΐσμόν καί
  τόν συγχρονισμόν τής ιΐόλε
  ως. Εΐμττοροθμβν λοιπόν να
  πιστεύωμεν μβτά πεποιθήσε
  ως δτι συντόμως τό Ήράκλει
  όν θα μεταμόρφωσί) κα( θα έ
  ξιλιχθβ ι[ς πόλιν άπ6 πβστις
  ά«ίψεως ωραίον καί εύχάρι
  , άνταξΐαν τοθ «λούτου
  η ίς μβγβλης ίστορΐας, τή
  έξαιρετικής θέσεώς της κα
  τής τουριστικής σημασΐας
  ιης.
  ΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΙ.
  Ή («ε» της χοοής γυμνα
  οτιχής επιδείξεως δλβν τβν μα
  θητβν τβν γυμναοΐων τής 'Ανατο
  λιχής -,ήτης πςϋ ΘΑ λάβ- χώ
  ραν είς την πόλιν μας κυρίον, υ
  πήρξεν Αναμφΐοβητήτως έπιτυχής.
  Διότι έκτος τοθ δΐι χάρις είς τας
  έπιδεΐξεΐς αυΐΑς ΟΑ σιφ-εηρω
  θοθν &( μαθηταί τβν Βΐαφόρω
  βχολεΕων είς την πόλιν μας χαί
  ΘΑ γνεοριοθοθν μεταζύ των χαί ΘΑ
  κάμουν μΕαν οποχρεωτιχήν έχΒρο
  μην έκ τής οποίας πολλΑ ΘΑ ώφε
  ληθκθν, ΘΑ χινηθ) περιαοίτερον
  χαί 6 ζήλός των χαί ή Αμιλλκ με
  τβξυ τβν διαφόρων οχολε'ων διΑ
  την χκλυιέρκν εμφάνισιν των ένώ
  πιοντβν χιλιάδων θεατβν κου
  ΘΑ καβαχολευθήοβυν τάς έπιδεί
  (εις «&ΐ*ς. 'Αλλ' αί έ "
  Δημοσιεύομεν σήμερον τό Β'
  καί τελευταίον μέρος τοθ Βημοσι
  ευθέντος ττροχθές είς την επίσημον
  εφημερίδα τ/)ς Κυβερνήσεως α
  ναγκσστικοθ νόμου περΙ ρυθμίοε
  ως των άγροτικων χρεών κοΐ τοθ
  όπο'·υ τό Α' μέρος έδημοσιεύσσ
  ιιάν ή&π είς τό χθεσινόν ^φύλλον
  μας.
  2. Ή Ιξόφλησις τΛν
  τούτων γίνεται είτε ίΐςόμολογ
  άς απαλλοτριώσεως λογζομ
  νας είς την ονομασπκήν αύ
  των Αξίαν ίΓτεβΙς τό άντΐτι
  μόν τούτων είς μετρητα μέ τή
  τρέχουσαν όξ'αν τον όαολο
  νιών ι(ς τό χρηματιστήοιον
  Αθηνών κατα την προηγουμέ
  ντ)" ημέραν τής πληρωμής.
  "Άρθρον 7.—1. ο) "Εάν ά
  πό τής δημοσίευσις τοθ πά
  ρόντος νομου δέν ήθελεν έττέλ
  θη μεταζο πιστω?αν καί ό>ε
  λβτών άτι' ιό9ε(ας ρύθμισις
  των νρεβν,
  ν α βεβαιοθ
  λή θ
  ται εγγράφως, πας πλήν τοθ
  Δημοσίου πιοτωής άγρότου,
  γ δ τινος ε( όφβιλαΙ ρυθμΐζθν
  ται διά τοθ παρόντος νόμου
  όνοχρεοθτσι Οπως έντός τρ
  μήνου άπό τής (σχύος τοθ πά
  ρόντος υποβάλη ε(ς οιπλοθν
  ίίς τόν ΕίρηνοΒ(κην τής κατοι
  «Ισς τοθ όφκιλέτου δήλωσιν
  περΐέχουοαν τό δνομα τής
  κατοινίας τοθ όφειλέτου, τό
  ΐ>όσον τοθ αρχικώς όφειλομέ
  νού κϊφαλαίοΐ', την αΐτίαν
  κα( τούς ορευς υφ' εθς συνή
  τό ΒάΜΐον
  ή
  ΐροθε
  σμΐα έξοφ) ήσεως, έμπράγμα
  τοι ασφάλειαι κλπ.) τάς , γενο
  μένας τυχόν κατοβολβς Εναν
  τι τον όφειλον, την χρονολο
  γίαν πραγματοποιήσεως ού
  των, τος τυχόν καθυστερήσεις
  κεΦαλοίου, τόχων κοΐ έξό
  8ων χαί έν γένει τ&ν στο
  χεΐον, ίξςυ νά καταφαΐνητα
  τό άπομένον νρεωστικόν υπό
  λοιπον είς βάρος τοθ άγρό
  τού. Είς την οΤιησιν ταύτην
  έπισυνάπτονται άντΐγραφα
  των άποδκικτικον εγγράφων
  <αί τα όνόματα των τυχόν 6 πσρχδντων συνοφβιλετον Γ ίγγι ητον. Δι' 6<αστον όφει λέτην ύποβάλλεται Ιδιαιτέρα δήλωσις, εάν βμως εί πλ&Ιο έγγυηταΐ παρόντος νόμου ύποβάλλεται μΐα Βήλω αίς οι' ά*αντας. Ή μή κατάθεσις τής αίτή- σεως ταύτης συνβπάγειοι την άπόοβεσιν τής άκαιτήσεως τοθ πισΐωτοθ. Ό ε'ρηνοτΜκης λαμβάνων ήν άνω δήλωσιν είς οιπλοθν οηαειοΐ έκ* αμφοτέρων την χρονολογίαν τής εγχειρί¬ σεως καί την μίαν τούτων έ «ιστρέφΕΐ είς τόν οανεησχήν την οέ έ έραν παραδ'&βι ι (ς τόν γρσμματέα τοθ ή νες συνοφειλέταΐ υπό τοθ <ε!ου, 6σ·ις καταχωρεϊ άμέ σως ιίς Ιδιον βιβλίον κατ' ■ υξοντα άρ θμόν είς Ιδιαιτέ¬ ρας σΐήλας, άναγράφει την χρονολογίαν τής εγχειρίσεως καί τα όνόματα τοθ Βανει- στοθ καί όφειλέτου καί τό συ νολικόν ποσόν το Ο δηλουμέ- νού χρέους. Ή δήλωσις ιΰιη δύναται νά έγχβιρισθβ έντός τής ανωτέρω τρΐμήνου προθε· σμΐας καί είς τόν πλησ ίστε- οον είρηνοδΐκην τής κατοικΐας ή διαμονής τοθ δανβιστοΓ, Β στις έπιστρέφων ίίς τοθτον την μίαν των ΰποβαλλομένων δηλώσεων μετά τής έπ' εύτής σημβιώσεως μετά τής χρονο· λογ'ας ιής εγχειρίσεως 6ιοβι βάζει την άλλην αναγράφων έπ' αυτής την ημέραν τής έγ χειρΐσεως Ανευϊκαταχωρήσεως είς τό ώς δνω βιβλίον, επί ά αυταί άποίΐιχνύ^υν καί τοθτο τό ύχάριοτον: δτι χατινοήθη ή οη ιαο(α τι Ο μαθητιχοθ αόλητιομοθ χαί άκοδίδεται ή δίουβκ προοο ·1ς την ονματιχην βιίπλβοιν ν νΙε*ν. ττοβεΐξβι βιά τοθ ταχυβρομβιου είς τόν ε!οηνο5!κην τή; χατοι κ(ας τοθ όφβιλέτου, δστις κα ταχωοίΐ ταύτην «Ις τό ώς 5 νω βιβλίον. Διά ιής ούτής αΐτήσρως ού νατσι ό πιστωτής νά άμψισβη τήση την κατά τάς Βιατάξεις τοθ παρόντος νόμου Ιδιότητα τοθ όφειλέτου ώς άγρότου χά νά ζητήση βπως ό ε(ρηνοο(κη άποφανΕή επί τής άμφΐσβητή σεώς τοι. ταύτης. Έν ή πβρ κΐώσει ό πιστωτής δέν υποβάλη έντός Τής ώ; άνω προθεσμΕας την αίτησίν τοι πρός τόν ε(ρηνο8(κην ό ό φεΐ λ της διχαιοθται όπως έντός μη νός άπό τής λήξεως τής τριμή νού ταύτης προθΐσμίσς ύποβά λη οΤτησιν πρός τόν ϊΐρηνοο κην κοινοποιουμένην μετά τοθ ποοσδιορισμοθ τής &ικοτσ{μου ιΐς τόν δανβιστήν, οι' ής νά οΐτήταΐ 'τήν αναγνώρισιν ού τοθ ώς άγρότου. Εάν ή οΓτη σις τοθ όφειλέτου · (νη παρά τε Ο ΕΙρηνοΒΙκου βεκτή διατάσ οΕτσι διά τής αποφάσεως αύ τοδικαίως ή απόσβεσις τής ά παιιήσ;ως τοθ πιστωτοθ έν έναντ'α ίέ περιπτώσει ώς <αΙ είς ή' περίπτωσιν ό όφε λέτης θέν ήθελεν ύποβάλι έντός τής ανω προθεσμίσς ο τησιν πρός τόν ίΐρηνοδΐκη1 περΐ άναγνωρίσβως σύτοθ ώ^ όγρότου ή άπαΐτησις θεωρε ται ώς μή ΰποκειμένη Ίς τή1 υπό τοθ παρόντος νόμου προ βλέπομεν ην ρύθμισιν. β) Έντός τής ούτής τρι^ή τ ου προθεσμίας ή ώς & νω κ. ιησις μετά ιής περΐ καταθέ σΐως βεβσιώσεως τοθ εΐρηνο δΐκου κοινοποιεΐται μερΐμνη τοθ τι στωτοθ πρός τόν όφε λίτην. ι ϊτε διά δικαστικοθ κληνήρος, είτε διά τοθ ταχυ ορομεΐου έ τι Ι αποδείξει. >) Εάν έντός μηνός άπό
  τής λήξεως τής ώς δνω τριμή
  νού προθεσμίας ό όφειλέιης
  δι' έγγρίφου δηλώσεώς τού
  κοινοποιουμένης πρός τόν π
  σ ωτήν διά δικαστικοθ κλητή
  ρος ή διά τοθ ταχυορομείου
  επ Ι αποδείξει δέν ήθελεν άνα
  γνωρίστ) την άπαΕτησιν, ώ; ε Ο
  τη άναγράφεται έν τβ οίτήσε
  τοθ πιστωτοθ,δικαιοθται οδτος
  νά ζητήση πσρά τοθ ϊΐρηνοδι
  κου, 8 τι άς προσδιορΐσρ ήμί
  ραν κοΐ ώραν πρός συζήτησιν
  διά πράξεως τού, ήΐις έτιιμε
  λε α τοθ πιστωτοθ κονοτοι Τ
  ται καθ* Ινα των ανωτέρω
  δύο τρόπων είς τόν
  την.
  Ι') Ό εΐρηνοδΐκης άποφαί
  νεται κρΐνων έκ -ώ^ ένόντω
  καί κατά την διαδικασίαν τοθ
  περΙ εξώσεως δυστοοηούντων
  ισθωτων νόμου ΒΧΗ' ώς ο δ
  τος ετροποποιήθη μεταγενε
  στέρας.
  ι) Κιτά ιής αποφάσεως
  .0 {(ρηνοδΐκου ίφ' δσον ή
  δι' ού ιής άναγνωριοθεΐσα_ά
  παΐτησις ύπερβαΐνει τό ποσόν
  των 20 000 δρσχμών, έπιτρέ
  πεται μόνον ϊφεσις κατά τάς
  κειμένας διατάξεις όσχουμένη
  ενώπιον τοθ προέΡρου πρω
  τοδικον δστις δικάζων κα
  τα τ ήν διαδικασίαν των δν
  θρων 634 καί έπόμενα τής Πό
  Δικονομίας καί καλου
  μένου πάντοτε τοθ καθ' < δ οΰτη άποφοσΐζει τελεσιδΐκως Κατά ιής αποφάσεως τοθ προίδρου ούΓέν τακτικόν ή έκτακτον ένδικον μέσον επι τρέπεται. 2. α') Έν περιπτώσει ό ό φειλέιης (σχυρΐζεταΐ ότι τό πρός τόν πιστωχήν τού χρεη ά μετά την πρώτην ΊανουαρΙ ιυ 1935 σίναφθέντα προέρ χονται έξ άναγεώσεως χρεον ρό τής ι,χρονολογΐας ταύτης υνωμολογημένων ή εάν 6 κατά τό άρθρον 2 § 2 πω όφειλέτης (σχυρΐζιται *3τι ή παρ'αύτον γενομένη πώ >ησις καλύπτει δάνεισ, υπο
  χρεοθνταΐ έντός 45 ήμερον ά
  πό τής ίσχύος τοθ παρόντος
  νά υποβάλωσιν ιίς τόν εΐρη
  νοδΐκην τοθ τόπου τής καιοι
  κ(ας τοθ όφειλέτου ή πώλ η τοθ
  είς διπλοθν αίτησιν πβριέχου
  σαν τούς λόγους έφ' ών στη
  ρ'ζουσι τάς ά·ω Αξιώσεις των
  ό ε(ρηνοΒ1»η; όρ(ζει επί τής
  σΐήσεως ημέραν κα( ώραν
  πρός συζήτησιν, ή δέ αίτησις
  μετά τής έν αύΐβ πράξεως
  τοθ ε(ρηνοδ(κου κοινοποιεΐται
  είς τόν άντΕδικον έπιμελιΕα
  τού οΐτοθντος. Κατά τα λοι
  πά έφαρμόζονται α( παράγρα
  φοι α,δ, κα( ε τοθ έδσφίου 1
  τοθ παρόντος αρθρου. Ή πά
  ράλε ψ.ς τής καταθέσεως των
  ώς άνω δύο οίτήσεων εχει ώς
  συνέπειαν να θεωοήται δτι ή
  γενομένη πώλησις καλύπτει
  δάνειον κα( δτι τα χρΐη δέν
  προέρχονται έξ άνανεώσεως
  νρεων πρό τής 1ης Ίανουαρ
  ου 1935 ουνομολογηθέντων
  Η ΚΑΛΥΨΙΣ5 ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  β'] Ή «πέφασις τοδ ΐΐρηνοδ.
  κου ή άνκγνΜρίζβυσ» 8τι ή κ«ι
  ληοις καλύπτβι ύάνεικ τ(λϊσίόι
  Μβι χκταιβτκσκ η ή κατ' εφβσιν
  έκδοθβΐσαι απόφασις τού προ·
  ορου ίγγρβφοντβι έν ηβριλή
  ψιι έντές μηνός άπό τής τβλ«
  σιδικίας ή πρώτπ, ϋ άπό τής έκοό
  αβώς της ή ίβυτίρα, είς τ-β βιβΑί
  όν τ&ν μετκνΡ^φ&ν καί σημ(ΐο&
  ται είς τβ πβριβώριβν τόί μΐτα
  ν*γρο>μμένΐίς «γοραπ^λησίβΐς· Δι
  χαιώματκ τρΐτνν Μκλό πίβτει
  ΝΤηθέντκ δέν προσβάλλονται διά
  τής τοιαύτης έννρβφή»·
  3 οι'] Είς η ν περίπτωσιν ο βφβι
  λέτπς άγρβτης Ισχυρίζεται^ δτι
  είνε ίιπβρχρΐωμένος καιά τα έν
  «ρθςω 5 παρβγςαφος 1 τού πβρόν
  τος βριζέμενα, υποχριουται 2
  πως έντός μηνός άπό της λή(«Μ(
  τής έν πβρβγράφω 1 τού πβρόν
  τος αρβρου τριιιηνου προβναμΐας
  καταθέση πρός τόν εΐρηνβίΐκην
  τής ΜατοικΙ«ς «ΰτοδ αίτησιν είς
  διπλούν πβρΐ άναγνΜρΙσβίις .τού
  ώς υπερχρενμένου διά τής ίποί
  άς νά βΐτήται την συνβκοίχαβιν
  άπβσδν των υπό τίιν πιστ«ΤΜ
  τβυ ϋποβληθεισ'ϋν χατ' αΰτοθ «Ι
  τήσεων. Εν τή «ίτηοει τοδ ό?*ι
  λιτοιι δέον άπαραιτήτεις νά ά
  νβνράφωνται λίπτομβρώς άπβσβι
  » όφβιλα! τού. τόσον αί ρυθμι
  ζβμεναι υπό τοδ παρόντος νόμου,
  οσΐν κκΐαϊμη έμπίπτουσαι είς
  αυτόν, προσέτι δέ ή κατά τό αρ
  Βρον 5 ά{ί« τ&ν άπβφ«ρόντων εί
  σόδημκ περιουσιηκνν αύτοδ οτοι
  χ(ίϋν, «τίνα δέον νά περιγρά
  φωνται λεπτομΐρίς.
  ι« β 1 Ό βΐρηνοδίκης όποχρεοδτειι
  αμι? τή ^ύττοβολή τής «ΙτπσϊΜς
  το» όφειλίτοι* να όρίσο έν αύ
  τή δΐΜέοιμον, όιίζων άμ« προθε
  σμΐαν χοινοηοιήαενς τής πρ«{*
  «ις κύτοϋ περΙ προσδιορισμόν
  της ίιχασίμου.
  Ή χοινοποίηοις τής αΙτήσεΜς
  τοδ όφΐιλέτου μετ» τής χάτω
  βι τκύτης πρά$**ις τοδ κΐρηνο
  δίκου της προσδιοριζ«ΰσης την
  δικάσιμον Μοινοποιεΐττχι μερίμνςι
  τβΰ κΐτουντβς όφΐιλίτου ·1; &
  ποιντας κύς δπλνοβιντας τας ά
  ηαιτιίβεις τκν πιοτωτάς τοϋ οφβι
  >ίτβυ είτε διά δικαοτικοϋ κλητή
  ρος εΐτβ τκχνδρομικβς επί άπβ
  δεΙ{«ι.
  ν') Ή μη πρίοχληοΐς &πό τοθ
  ίφειλίτοο, ι ί;υ?ήποτε'τ6ν δηιβα-
  λόντων αί ήιεις χατα τάς έν «α-
  ραγράφφ 1 τοθ παρόντος αρθρου
  όριζόμενα ίανειοτβν αύΐοθ θε»·
  ρεΐται ώς αποτελοθσα άναγ ώ^ι·
  ο.ν τη~ς απαιτήσεώς. τού ώς έν ι$
  αίτήσει τοθ &»νειοτ&0 άναγράφε
  τα ι οθιη, άπόλλυσι Βμως ό δφη
  λί;ης τό διχαΐιομα νά ουνυπολο
  {(οί ταύτην μετκ τ&ν λοιπήν ο·
  φειλβν τού τΐράς «Γόδειξιν %ς
  Ίποχριώβεώς τού.
  ο') Ω; πρός τόν τρόπον τής
  έχ&Ίχάοεως ττ|ς οίιή^εωί τοθ
  περχρεωμένου δφειλΐτου χ»Ι την
  ίοιιηοιν τής έβέοινς χατα τβν
  «ηοφάαεων τβν &ίχ,[ων ιίρηνοδι
  κλπ., έφαρμίζονται χ«'«να
  .χν β Ε ίιβτάξεις -ών έδα
  φίων 9, δ, χ«1 ·, τίς ηβραγρα
  φού 1 τοθ παρόντος αρθρου.
  4). Κκτά την πρό τιθ παρόντος
  αρϋροϋ οριζομένην διαδικασίαν
  έπιλύετβι χβΐ τΛολ ίΐέρ» διένε·
  ξις προχύπτουοκ έκ τΐι
  γ<5<: τοθ παρόντος νόμβυ. "Αρθρον 3)___Όφειλέτβι άξι- οθντες ίΐυττύ: χατκ τί άρθρον 5 ϋηερχριωμένους χαί πρός επι¬ τυχίαν τ«0 ακοποθ τούτου παροιι- βπάζοντες έν γνώοει είτε ψιυϊεΐς ηιαιατάί είνε άναληθεΤς χατιΙ ηοαον ίψιιλίς, οτεροθνται τ&ν εΰεργετημάτνν τοθ παρόντος νό· ιιου χαί τιμνοαθνται ουναμα διά φιιλαχΓοεας μέ<ρ?ς Ιξ μηνβν χαί χεηματικί;; ποινής μέχρις 20.000 α'ραχμβν. Μέ τάς αυτάς πό ινα ς τιμωοβθνκι χαί ε Ε έν γνώσει πρίς τόν σκοπόν τ^Οτον παρουαι· άζοντις έχυτοΰς ώς πιβτωχάς ή δηλοθντες ποσίν ανώτερον τοθ πράγματι όφειλομένου χρέους. σεΐ(, ΑΙ ΥΠθβΗΚΑΙ "Αρθρον 9 —"Επί τ) δάσιι τε λεοιδίκββν άποφίσειβν, εκδιδομέ¬ νων χατά τοίς διατάξεις τοθ πά ;όντος νίμιυ δύνανται νά έγγρα φδαΐ δπβθήΊίαι χατά τάς χειμέ· νας διαΐάξεΐΓ, αυταί Βμως Ιχου οί πρός αλλήλας την ο&ιήν χοο νιχήν ισχύν έφ' 8σ ιν ήθελον έγ ;5 έντίς τριάκοντα ήμερ&ν νή; τελεοιδιχΕας ττ)ς οχετι άπον&αε»;. Αί μετά ττ^ν ά; προθεσμίαν ένγραφόμεναι τοικθται αποθήκαι Ι κάντα: νων, λαμβά'ουοχι σειράν αυτών χατά τάς &π&θηκβν διοπίξιις. 10)—Ι." "Απαααι «ϊ το πα?ον άρθρον διαδιχκ Ιξώΐιχοΐ πραξεις, προιχλή επιδοθείς εγγράφων, άπβ φίοεΐς χλπ. γΕνοντκι Ιψ' «ιλοθ χάρτου χατ«βαλλομέν ών μόνον ταχυδρομιχων τελΑν διά τάς σχετικάς χοινοποιήοεις. ΟΕ ϊιίδι <οι δύνανται νά παραβτ&οιν ο6το ; άνευ πληρεξουαίου δι δπογρίφβντες τα διαμει βίμενα διχόγροφα. 2. Α Ε άποφίσιις τοθ ■ΐοκ, πρίίδροα, ώς χαί α Ε τεθειμίναι Ιφίσε'ς _Λ_, — - ται είς ί5ια[τιρον βιβλίον χατ' "ξοντχ αριθμόν. 3) ΑΕ &κό τοθ «ώδιχος περί τβν διχηγό;ων ό,ϋζόμεναι άμΐΐβχΐ τ«ν διχηγόρων μειοθνται διά τας 6τίθ τοθ παρόντος δρΐζομένβς δι- " χααΕας είς τό 1)3. Αρθρον 11) — 1. Άπό τη~ς ίσ)ύ3{ τοθ παρόντος άχυροθιαι αΰΐοδιχαΕνς τ&ιχ χατά 'τ&ν έν τώ παρόντι νόμφ άνα^ερομένων Ιγροτβν διά τάς οπαγομένας είς την προκειμένην ρύθμισιν έρει λ'ς των άναγχασκχή έχτέλεβις Ιφ' ίσον ίέν εγένετο πλεισΐηρια. σμος ή εγένετο 1^4/ τοιοθτος άλ λά Ιϊ* κατετέθη τό έχπλειθ'η?Ε Λθμα χαί χαταργεΐτοιι ν&α» έχ χ^εμήν ίΐχη. άπαγοΐ επομένης πάαης δικασΐιχής διώξεως λήψΐως προφυλϊχτιχίθ τινος μέ:ρου διά τάς οφειλάς ταύτας. 2). ΣυμβιβχσμοΙ ή άνκγνωρίοεις τ&ν δπί τοθ παρόντος ρυΡμιζομέ Όν χρεβν γενόμεναι ά τι ο 1ης Ιχνουαρίου 1937 κ«1 έντεθθεν Λ χυροθνται τ) οίιήοει τοθ δφειλέ «υ δπίβίλλομίνη έντος μηνός ά πό τής ίβχύος τοθ παρένΐος είς τον είρηνοδίχην τής χατβιχΕας τού, ϊοΐιςα άκοναοΕζει χατά τα έν ταίς παρκγράφοις (,γ', Ι' χχΐ ■' τ(0 αρθρου 7 έδάφιον 1 τοθ παρόντες νόμβυ. Α Ε άπβιτήοεις &ς αφεώρα δ & χυρωθιίς ουμβιβκομος ή α Ε άχυ ρβθιΓσαι «ναγνωρΐσεις, χρεβν, ρϋθμίζονται εφεξής χατά τον πκ ρόντα νόμον, ταν οχετιχων προ θισμιβν άρχομένων άπό ι«]ς χοι νοποφεως τής δριοτιχ«]ς χαί τε λεοιοίχου άπςφασιως περΙ άχυ Βαβεως ' ~ ΔΙ ΚΑ9Υ£ΤΒΡΗ£ΕΙ£ "Αρθρον 12.— 'Εφ' ϊοίν βι· { διαιέίων ουμφωηΑν ώρίοθηηχν των όφειλετβν δροι ιΰμενέ οιεροι τβν έν τφ παρόντι νόμβν ίριζομίνων έπιχρατββν ιυηι. Ις τήν.4ην
  ρβα·ΐ-
  μ
  ι·
  Ι*
  ι *«
  η
  ρ
  ΚΟΙΝΩΙΊΙΚΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜβΝ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θία
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). Σή
  μερον δίδονται δόο τιαοαστάσεις:
  'Απογευματινή ώο·Ύ 6 1)2 ή περΐφη
  μη κωμωδΐα τοθ Φρανσ'ς ντέ
  Κρουαζέ «Γάμος με προθεομΐα».
  Εσπερινή ή ξεκαρδιστική φάρσα
  «Όλοι οτό Ι8ιο πάτωμα·.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ.- Σήμερον ό κο
  λοσσός ΒΙβσ Βίλλα κατάλληλον
  δι' 6λους μέ τύν άσθγκριτο Ούάλ
  λας Μπήορυ. Καθ* εκάστην είς
  τάς 7 μ. μ. άπογευματινή.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τώ αύτοτβ
  λές «Στοιχειωμένος Χρυσός» «αί
  τοθ έπΒΐσοδιακοΟ .Κόκχινος Κ α
  βαλλάρης· τα έπεισόΒια 2ον, 3ον
  ***
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΕΝΩΣΙΣ ΚΛΛΑΙΤΕΧΝβΝ
  ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΙΒΒ4ΤΟΝ
  Δύο παρκστάσεις
  Λαϊκή «πογΐυματινη
  Μέ τιμάς 15—10
  Ή περιφπμπ Γοτλλική μμ
  μοιδ(« τού ΦρανσΙς Ντέ
  Κρουοτζΐ:
  ΓΑΜΟΣ
  {«Μοιρδιστιχπ κο»μ»ο(«
  είς 3 πρά{εις
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ
  ΕάντβΓά 81ιβ1α.οη
  ΟΛΟΙ ΣΤΟΙΛΙΟ
  φ&ροα
  ΐΐς 3 πρ»£βις.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Γεωργικίς Συνεταιρι»
  σμός Πω)ήσ?ως ΣουλτανΙνσς
  Σητείας εκτίθησι ν είς μβιοδο
  οίαν δι' ένσφραν'στων προσ
  φορών την προμήθειαν των κό
  ιωθι ε(6Αν:
  1) 15—20.000 άσυναρμολο-
  γήτων στσφΐβοκιβωτΐων 36ρ!ων
  τθτιου Σμύρνης έξ αρίστης
  λευκής ξυλε(σς Καρυνθίας, μο
  νοκόμματα, χωρ'ς σπασμένσ,
  δΐΊΐλοπλσνιαρίσμένα "αί βά
  ρους τα 100 κιβώτια 128—130
  τιεοΐπου.
  2) 6 700 τεμάχια τιλο (νί στα
  φιδοκ βωτίων όμοίου ώ; άν ω
  ιύπου.
  3) 2 400 κίΦαλσρια στσφιδο
  κιβώτιων όμοίου ώς άνω τύ
  -ου.
  4) 400 οκάδες καρφοβελώ
  νες σταφιδοκιβωτ,'ων.
  5) 750 κιλά σύρμα Μο 13
  ΕύρωττοϊΌθ δια δίσιμον σ α
  φιοοκιβωτΐων.
  6) 9 ('.ννέο) βσρέλια ό ζέ·
  λαιον.
  7) 30 (τριάκοντο) σάκκους
  θειαφΐου σουμττλΐμάτου των
  50 χιλιογ.
  8) ΧΙλισ (1000) δειγματοφδ
  ρα κυτΐα.
  9) 15 (6έκα πέντε) τόννους
  κώ*.
  10)50 (πενιήνοντπ) ρόλους
  στοφι&όχαρτον τ£>ν 50 χιλιογ
  περΐπου.
  11) 150—200 βσρέλια «ό·
  τσοσσ των 50 χιλιόγραμμα*.
  ΑΙ Λ»ω προσφοραί Βίον
  6πως ύτιοβληθίσι μέ τιμάς
  ΤοΙψ Ση«ΐαν μέχοι ιη; 6ης
  Ίουνίου 1937 καΙ ώρον ΙΟην
  «. μ. δ«ό·» άνοιχβήσονται *
  Προσεχώς
  είς την
  « Άνόρ'&ωσιν»
  Μία έποττοιία κουρ
  σάρων τοθ Άγγλου
  συγγραφέως Ρ. Στέ-
  βενσον.·
  II
  ΝΗΣΟΣ
  Τ
  "* Πρόκβιται ΐκρΐ [Ιργ'ου το
  έ ποίον αφήκε εποχήν μέ τας
  σπαραχτΐΜοις περιπετείας χά)
  τ&ς ζΜντκνάς δραματικάς πβ
  ριγραψάς τού βίματηροϋ άγώ
  νος τδν πΐιρατών «1$ αγνιι
  στ« ««1 μυοτηριύδπ νησιβι.
  Ι ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΙ1ΗΣΑΥΡΟΗ
  το πολύΜροτον «ύτβ άνβ
  νννσμα πιριέχει τίσ«> ενοια
  φέρον χαιΐ πλοχήν, ώστβ άπε
  τέλεσε την υπόθεσιν ενός χι
  νημβτογραφικβδ άριστουργή
  ματβς είς τβ οποίον πρωτηγω·
  νίστησβν ο! ςΰαλλας £<λ0ερ χκΐ Κοδηερ. Λίαν προσεχώς εις την «Άνόρϋχΰσι,ν» Έτπτβοττη'ς, κα> παρά¬
  δοσιν ώς έξη:
  1) ΣταΦιδοκιβώτισ, ττλσΐν*
  ΚαΙ κϊφαλάοισ, μέ άμεσον
  παράδοσιν άμα τ ώ κλεισΐμσ
  τι, (Τας πρόο τα -λαϊνα κα( κβ
  φαλάριο. Ώς πρός Ρέ τα στα
  ΦΐΑονιβΊ^ΐΐα θα παρα&οθ&σι
  10 000 τϊμ. τό πρώτον 15θή
  μερον Αύγούστου 1937 καΙ
  τό υπόλοιπον ιέλος ΙΒΙου μη
  νόο
  2) Τα δέ ύπόλοικα ώτ; α
  νω ιΓβη «αροδοΐέα κατα τό
  τιοΛτον Ιδθήμερον Ιουλίου
  1937.
  Σητεα χβ 17τ> Μ> Τού 1937.
  Γίωργικόο Συνετα ρισμός
  Πωλήσεως Σουλτανΐνας Ση¬
  τείας. ■
  •Ο Ποόβδρος
  Μιχ. Κολνβκχης
  Τό Συν )φον Μ6λος
  Ιωάννης Γιατζθιχης
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφήσματα.
  Ν<·ι μοδΐρνοι τιαμ·!. ΑΙ τιμαί μας *!νι «Ι κειλύτιρΒΐι. πΒΕίΙΣΙΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 92 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6 Π—Λύσις 6 46 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΒΓΡΙΟΣ Ιτ— έν τ$ αγοι φ ν$ς Σμύρνης είς την εξαγωγήν ξηί&ν κβρπ&ν, γνώ βτης τοθ εΐϊους χαΐ τβν διαφόρων( άγορβν έξβτεριχβθ, γλιο33ομαθής,' άοτιώτατα χατηρτισμέος, ζητιΐ θέσιν καρά τινι έξαγ·γι*φ β.. *φ. Πληροφορίαι τεχνικόν Γρ» Ι ~3«ουλίκη χαΙ ΖΙλ, Κο 25' ΟΙ παλαιοΐ τθττβι τοθ "Ηρ ου, οί άτόφιοι, οί χαρακτηοιστικοΙ, βν βέν Εχουν άποσυρθη σΐό περι· θώριο, πανε.... ττερίπατο δσο περ· νδ: ό καιρός. >τήν πρωτεύουσα ΰ·
  μως ίοθν άκόμη κοΐ βαοιλεύουν.
  Γεροντάκια μέ μοθσι. μέ μεγά-
  λο μουοτά'ΐ. μέ ψηλό κολλάρο, μέ
  ήμ'ψηλο «αί σκληρό, θεώνται κάθε
  τόσο στοθς "Αθηναικούς δρόμους.
  —Καταντοθν νά ΘυμΙζουν.. "Ο
  Θίΰνα είπεν £νας διπλανός μου.
  'Αλλά μόνον "Οθωνο; Ή τταλησ
  Άθήνα ί)έ την άριστοκρατΕσ Βσο
  καΐ τίς κοθαρως μπουρζουάδικες
  μορφές της. τοθς άγώνές της, ττο
  Αιτικούς καΙ έθνικοκοινωνικοθς,
  τίς ττρολήψεις καΙ την άκατάλυτη
  ΡωμαΙικη νοτροπΐητ της, παΐρνει
  οάρκα καΐ όστβ μ& τούς τό·
  τιους αώτοθς, Πρόκειτσι ΐτερΐ χρο·
  νολογικής,.,.γβνικότητος: Άτιό τίν
  ΌΘονσ 6ως τόν Γεώργιον τόν Α'.
  οί τύτΐοι αοτοΐ ζωντανεθουν £να
  σωρό τταλσιοντολογικά γεγονότα.
  —Άλλα καΙ πατριωτικα κοί κο
  σμικά, προσέθεσεν ό συμπαρακα-
  Θήμενος.
  ΙΙράγματι 6νοτ γεροντσκι ττοθ έ
  ττέρασε ίκΕίνη τή οτιγμή έθύμιίε
  κατσπληκτικά τή φυσιογνωμίοτ τοθ
  στρατηγοθ Βάσου. ΚαΙ δέν ώμοί-
  αζε Ασφαλώς μόνον τού "Αν προ
  σέξετε ΒισβαΙνοντας τό Ιστορικό—
  κοί αναλλοΐωτρ—καφενείο ιοθ Ζα·
  χσοάτου, Θά άνακολύψετε έκεΐ
  κοί τόν μακαρΐτη Μπαιρακτώρη
  καΙ τόν άλήστου μνήμης Γενήσαρ
  λη
  Είναι οί τύτΐοι πού δέν ττεθαί
  νούν. Τό αξιοσημείωτον Εέ βΤνε
  8τι δέν καφενειονογοθν άτλώς./Ε
  Γωτοτροττοθν 8τιως είς τόν καιρ'όν
  Γους κοί τόν καιρόν τοθ.... Μου
  ρούζη. ΜερικοΙ μάλιστα άτιό αύ
  τούς είναι στΐς ώρες τοθ φλέρτ
  άμΐμητοι. 'ΑττοκτοΟν 6λην την1
  παλαιάν άλλα καΐ την,... νέαν
  κομψότητα, άφοΰ άναγκαστικως,
  καταντςΐ νά συγχρονΐζωνται καΙ
  μέ την σογχρονη μόδα. Είναι το·
  τιοι γιά δλα τα καΐούπια, Διατη·
  ροθν δμως ώστόσο ιταντοθ τόν
  χαρακτήρά τους ποθ δέν στερεί·
  τα ι όμολογουμένως ενός Ιδιαίτε¬
  ρον θελγήτρου.
  Ό Άλλος
  —©ί*σ·ί αποχλβιβτικβς άπό
  γυν«ΐκ«ς.
  Αγγέλλεται έκ Ρώμης, Β τι δ
  βατας θιατριχος αχηνοβέιη;
  Π *ρο Μίδ*. σ<οπ·ύιι νά σχημα¬ τίση 14» πιρίεογβν θίααον, «ου τ»ι άπδ γυναίκας. Τ τ βθτοι 4π5χλϊΐσ:ιχ6ς θηλυχίί 6Ε* αοι θκάρχβαν Ι)*η είς την Άμε Εΐχ*ν -κβί την Γερμανίαν. Είς την Ν «αν Υόρκην τελευταίας εί χε δία1*) μΙ« μ*γ»)η παράστασις, ιΐς την οποίαν είχον λάβιι μίρος 38 γιιναΐνις, άνήκ'ΐ/ααι ιίς ταιοΒ- τον θίααον. Ά<ρι66ς, το Ιϊιον ού τό &Γβμ3, άνοφΐΒέμινον «ίς πκρασκηνιαοήν ζβϊ)ν *6ν χ (Β ν ήθοποιών, π{ό<ιιται ν! πά ι χθ^ ιώ?α χαΐ είς ιτ)ν Ιταλίαν άκί τίν νέον γυναικείον θίαοο", δ δ πχΐίζ πρβοίλββε τοΐ) τίιλον «Φί μινα». ^τ* Τβ ^^ —Τό ·1κ·γινκι«κ·ν δαιμό¬ νιον δέν τόν «φήπε ήαυ χ·ν. Ό ι«ρίς Τάνχ^ΐδ "Ιψ«Λ ίΥΎ' νθ£ ΙθΟ Ο'ΟΌΊΠΙΙ^ΙΙ δρΒΙΙΛΙΟΥΡΒβρθΙ ΈρρΓχΕϋ "Ιψ«" ναΐ ουγγενιύαιν Ι* μήτρος μέ Ινα άλλον ίιάαημον βόρειον οιιγγροφέ», τον Μκγιΐρν Μΐ'ιέροβν, α«τΐφάθίθΐν, ώ; αγ •,ίλλίϋβι εξ "Οσλρ, νά επιδοθή ■ίς τον χινηματογΕάφον. Άρχι *6ς δ Τάνχρεδ Ίφιν είχεν αχο λ"υ6ή'ει τό ατρατιβτιχέν στάδιον χαΙ «ίχε διοχριθή άρχΐτά ώς « ξιιβμαπκίς τής αερβπορίας, τι λΐυταίως !μω; φ»(νβτ~ι δτι 1{ύ μίσα τού 'ό οΙχ&γ«νκ3ΧΕν χαΙ δ νεαρίς αξΐνμντι χ2ς ήιχ σι να δημεο ιΰη πό ή-ίυ τα χαΐ διηγήματα άρχιτα χκλχ *Ή5η άπϊφασιοϊ νά γίνη χινημκ τογ?αφιχίς Οϋηνοθέτης, προτιθέμκ νος νά παροκοιάοη είς την πρώ , την τοιι ταινίαν την ζωην την φαλαινοθησνν. 1· Όταν άνοράζετε οαπούνι. Ζητεΐτε άπό τόν προμηδευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ .ΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΠΟ ΜαΡΚΑΣ ϋΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε- ρα καΙ άβλσβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά έπιστη- μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α- τ α είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΤΑΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ειδοποιούμεν τούς ενδιαφερομένους δτι έθέσαμεν είς την κατανάλωσιν νέαν παραγωγήν ασβέστου τοθ έργοστοσίου μας κούσΓως διά πειρελαίου ΜΑ· ΖΟΥΤ, ό οποίος είναι ασυγκρίτως άνώτερος πά σης αλλης προελιύοεως άπό απόψεως άτίοδόσεως είς κΟΡθν χρωματιομοθ καΙ καθαριότητος. Δβχόμε θα Γέ καΙ διά σοβσρούς καταναλωτάς την πληρω μην ϊ(ς δγκον μετσ «ήν οβεσιν σΰΐοθ. Κοθωρΐσαμεν τιμάς τιρομηθίΐας κατ' όχάν ώς κατωτέρω: Απο 20-100 βχ«δ«ς » λεκτ&ν » 100-300 * 75 » » 300 χαΐ ανοι > 70 »
  Το οόνηθις Μαοόνι αβνσμένβυ Δρ«χ. 12.—
  Τινΐκές » 7.—
  Μέ τό ανθ τιμολόγιον δύνανται οί ένβιαφερόμε
  νοι νά προμηθεύωνται τάς άναγκαιούσας τιοσότΐ
  τας άηό χά κάτωθι πρατήρια τής Έταιρίας:
  Ν«υρ«νιάνη Μιχαίιλ ίναντι Εΐα«ννελ(«(. ΠεόιαδΙ
  τη Νιχ«τιλ Ινκντι ηολυχλινΐΜης Ήρακλιίο». Χβυργι«όαι
  Να Γ«»»ργίου ΧιΥτάν Όγλβδ. Μανρβμιχαλακα Γ··ιργίβ«
  Κετινβύργικ Πόρτα. Καπετανάκα Νιχβιαλ ΔιρμιτΕΙοΐΜα.
  Ζινάνα Άντκνίβ» Εαινονργιβι Πορτβι.
  (Γραφεΐβν Έταιρίαβ Έναντι Δικαατηρ·ε,ν).
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΚΙ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  Οί «ερδθ3χό><οι έκιΐνΐι τ^ς ψι- λίας της χβΙ το9 ΙβΧεπαν μέ τίς μΐτ«ρρυθμ(9ΐις πο6 έλίτταιναν «ρονό,ίΐα χιΐ τα Ιαοϊί της. ——ΕΝι άνυΗίφορο,ίιΙ^ρώνβζεν &- ϊιάντροπα ϋ'ας απο ο,υ^ΰς τκΰ; αδλιχευ;, νά ζ% χβ'εΐς ο* Ιναν 'δ πό 8που δέν εΐνοη βέβχιος Βτ,ι θά υΰπον Ε,τι ε[χι χθίς Άλλα ή Μΐρία-'Αντουανέιτα ή· ταν άπαφααΐομένη νά τραβήξη τόν χαινούργιο δρόμο '.η;. 'Αφ' δτου ήνοιξαν τα μάτια τη(, α^χισι νά χαΙ νά ναταλαβα(νη πολλά Άποτραβήχΐηχιν έκι- δβιχτικά άϋδ την δέθρι« συντρο- φιά τής Πολινιάχ χ' έξοιναπληοΐα αε τεύς παληοός της αυμβούλβιις, τ?ν Μεραΰ χκΐ τδν άβββ Βιεμίν. *Ϊ9τ·ρ' απδ ·όια χρόνια άβ«ζη τοθσε την μηιίρα ·ης χ' ένατκλά βαινΐ ηϊα3 6»τύ νίημ« είχαν &[ άαλές χαΙ έηΕμονες ουμβουλές της... —Πίρα κο^ύ άργά. Μοιραϋα φράσΐς ή δτιοΕα ή'^ν οτό έξήί ή απάντησις α* ίλις τίς προσπάθειές της. Μέυα σιή γεν ι χήν Ιξέγεροι 2λες έχεΤνες ι Ε μι- «(ίς θ^ίες Ιπιρνοίίααν άπαρατη' ρητις. ΟΕ βιαοιιχές ού έ; οίκονο μΕες ϊέν ήΐαν παρά αηχγδις 6 δατος μέαα οτ,βν πΐθο τβν Δ·«νοΐ· ΐω ι τοθ έλλείμυατοί. Ή ο6λη χά τατρομαγμένη, ά;χιοε νά άντιλ^μ βάνΐται τώ; τίπΐτε κια ίέν μπο οπασμωδιχά μέτρβι. Έχρΐΐαζδταν 1ι»3τά σ' δλις τίς εποχέ; τή;
  ίσίορίας. Κατέφογαν εέ πελώρια
  ίίνεια πδυ φακνομενιχΑς άηορρο
  φοθααν τα πιχλη*, αέ δπιρόγίους
  φόρους, ατην έχιύποιοι χαρτονομι-
  αμάτων, οτη χάρκξι νίων χρυοβν
  νομισμίτων π&ύ Ιχαααν την άξιαι
  τους — μέ .δυί λόγι»·» ο έ» αιιγ«|
  καλιιμμένον πληθαριομο. Ά^λί
  τα αΐιιατΐΐς άρρώΐτειας ή«ν βα
  θϋτερα' χαΙ ή μεγαλεΐιΐμη αΐτία
  ή'αν ή χακή χκτκναμώ τοθ πλού
  τοιι, ή σιιγχέντρωοιι δλυν τϋν ά
  γαθϋν θϊά χίρια μ«ρ[»ων αυιι-
  (ίκαγενιιβν. Κ' ίπειίί
  μ
  έπιχειρηΐουν την αναγχαΕαν
  χ έπίμίαοι , ή άρρώ
  σιιια Ιγινε χοον(«.
  —Όϊ«ν ή σπατάλη χά Ι ή άσω
  τεία άιτορροφοθν τόν ίαοιλικο θτ,
  βαυρί, έλεγεν έ Μιροϋ, ίψώνΐται
  μιά χραυγή αθλιότητος καΙ τρί
  μου. Τό» & δπουργίς τβν Οί<ο νομιχ&ν χρηοιμΐΤΐΐιιΙ φοντκά μί οί, τα δκΕΊα δημιουργοθν πρβσ καίρους ηίρους χαΐ ι( ίθύνοντι. μέ Ιλαφρίτητα άφάνταατη μετΐ κηδαθν απί την άπόγωσι σι^ ηιό μιγβλη αυΐοηΐποί6η3ΐ. 'Αλλέ ΙχκΙνο κβΟ ιί»ι δλκφίνερο 11»· τώ; τέ οημιρινό χαθια ώ; ξ«π><: ^ οέ αταξία χαΐ οε διαρπ«γ1) την πΐρααμίνη βασιλιία χά Ι κώς ιίνΐ ήΒιχίς αδύνατον νά βαστάξη Αύν χαιρο αύ;ή ή χκτάσταΐοις τβνΐπραγμίτων χω>ίς νά
  λουίήιη χάτΐοια χαταοτροφή
  ΐσυνεχΐζεται)
  ΜΑΚΟΛΗί Γ. ΚΟΗΙΒΪ
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ιμΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗϊ ΙΑΤΡΟΙ
  &ΗΗ0Ι. 1ΚΥΧΙΑΤΡΕΙ0Υ ΑΘΗΝΟΝ
  Αεχετκι έν τ*) Ι«τρε(«
  χον, βόβς Πειραι6( 17ο'
  ΑβΗΝΑΙ. Τηλ. Μ.379
  Αγνωατος ίιελ"ώ> έχ χΛ κα·
  τήμβτβς «ντιπρςοβ)πι'β( _:γ*·
  ρίττων Καηερνάρβυ ηρές άγβρά ν
  σιγαρέττων, έλησμόνηοιν επί τιθ
  γραφιίου αημειώοκκ τίνα; μέ χΐή
  μ«α έντος αύτβν. ϋ>ραχα>ι!ιαι ο
  κκολέοας Βηως διέλΒη έκ τοθ άν»
  χΐτητα ήΐΛτος χαΐ τα παραλάβη.
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  10ΑΝΗ0Υ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  'Αρε,οτ».
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διήλθε τιροχθές τής
  ■πόλεώς μας έτιιοτρβφων είς τόν
  γεΐτονα ό κ, Ν. Π Πάνκολος βμ.
  τΐορος.
  —Αφίχθησαν ηοοχθές έκ τοθ
  γείτονος οί κ. κ, "Εμμ. Γωνιωτα·
  κης. Μιχ. Σφακιωτάκπς, Ιωαν.
  Κλώντζας, Ευστρ. Μυλωνάκης,
  Γεώργ. Κσραγιαννάκης καΙ Δημ.
  Καλύβας άπαντες 6φβοροι ώξιωμα
  τικοΐ έκ των νεοπροσκληθέντων
  δι" έκπαΐ&ευσιν.
  — Διήλθον τιροχθές βι' Ά·ήνας
  οί ίκ τοθ γείτονος φοιτηταΐ κ. κ.
  Ιωάν. Γρ. Δελημτταλταδακης καΙ
  Κωνστ Χατζόκης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Έν Καββουσΐω
  Ίεοαπέτρας Εδωκαν την παρελθοθ
  ο αν Κυριακήν αμοιβαίαν ύττόσχβ.
  σιν γάμου ό κ. Νικόλ. "Αθηνάκης
  καΙ ή Δνΐς Γεωργΐα Λιουτσάκτι.
  ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.—Την παρβλθοθσαν
  Κυριακήν είς Μακρυλιδ τοθ γΕΐτβ
  νος ό κ. Μιχαήλ Γιαμαλάκης ίμπο
  ρος ανεδίξατο έκ τής κολυμβήθρας
  τόάγοράκιτοθ <. ΓεωργΙου Κον- ταξσκη δώσας τό δνομα '/ωάννης. —'ΕπΙσης την παρελθούσαν Κυ¬ ριακήν είς Επάνω Χωρίον Ίβρατιέ τρας ή Δ'ς Νικοθλα Έμμ. Συρινα κη ανεδίξατο έκ τής κολυμβήθρας τό άγόράκι τοθ κ. Έμμ. Ν. Ά· στροπεκάκη δώσασα είς αύτό τό *■ νομα Κωνσταντίνος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθί)κον μου επιβεβλημένον βεωρω δπως καΙ διά τοθ τοπβυ εύχαριοτήσω την διπλωματοΰχον μαΐαν Στυλια* νήν Γρομπατσάκη ή Άτιοστβλάκη ήτις παρεστάθη είς τόν δύσκολον τοκετόν τής συζώγου μου κοΐ συνε τίλεαβν δια τής επεμβάσεως της νά λήξη εΰΐος αΐσίως καΙ διά την σύζυγον καΙ δισ τό νεογνόν, Ό ευχαριστών οοζυγος Γΐώργιβς Μανουσάκη; Έκ Χρυοοπηγής *** Γύρω στήν πόλι μας. Έξακολτ υθοθν υφιστάμεναι αί αριοται προβλίψεις διά την ίφετει νήν εσοδείαν. —ΚαΙ συνεπως οί πλείσται οσετι όνειροττολήσ&ις κόσμου ΧαΙ κόομου έκ των εργαζομένων, διά την τοπι κήν εργατικήν κίνησιν κοί την άτιό δοσιν τής εργασίας — .Έν καιρφ» έννοεΐται καΙ έφ' δσονοί τιροβλίψεις αυταί Θά γί¬ νουν,, έν καιρώ έτιιΌης πραγματι¬ κότης. —Παρα τούς μή έορτάοαντας καΙ τάς μή έορτσσάσας τής χθές— έώρτασαν άρκετές Έλένες. Έλενί τσες, Λιλίκες καΙ άρκετοΐ Κωνταν- τϊνοι,,,Κωστήδες καΙ Κωστάκηδ&ς. — Αικαιολογεϊται λοιπόν έκ των αστέρων ή διατοπωσις άπό τής στήλης ταύτης μιας κοινής, θερμάς ίύχής δι' ολους. —Ή άθρόα, γενική ίξοδος των συμπολίτην συνεχΐζεται κάθβ τόσο καΙ τοθτο ένεκα ιής ούξανομένης καλοκαιρινής ζέστης. — Ή όποΐα επιβάλλει καΙ διά λό γους άνοψυχής άλλά καΙ διά λό νοιις ύγεΐας τόν βραδυνόν περΐπα τόν. —Έν τώ μεταξθ 84ν λεΐπουν καΙ οί προτιμϋντες άντΐ τοθ ουνή Θ^υς περιπάτου, τόν Εκτακτον, τόν καθαρώς έξοχικόν πού είνε άληθι νή μαγεΐα Ιδίως τίς φεγγαρόλου στβς αύτές νόχτες. — Χρυσίς δουλειίς κάνουν αύτές τίς Ομέρες οί Οιταίθριοι πωληταϊ άνοψυκτικών. —ΚαΙ Ιδία είς τάςουνοικίας, δττου δέν ύπάρχουν μόνον νοιι·οκυρές άίΐκίνητεζ άλλά καΙ βισφορα έρνα στήρια, Οπως λ.χ, ρα·&ΐα γυναικεί ών Φορεμάτων. —Μ6 πυκνόν μάλιστα προσωπι κόν τό οποίον καΙ έξ σΐτΐας τής στενότητος τοθ χώρου Ιχβι Ενσ. λόγο παραπάνω νά υποφέρη άπό τή ζέστη. —ΟΙ φίλοι τής Θαλάσσης δέν παύουν νά έκδηώνουν την Λγά πην τους πρός τό Ονρόν στοιχεΐ όν πού εΤν£ ή πλέον θετική πάρη γορία τίς ώρες αύτές τοθ γενι- κου τσουρουφλίσματος. —Κατερχίμενοι είς την παραλια κήν ζώνην καΙ λαμβάνοντες τώ μπάνιο τους. —"Αν μάλιστα πιστεύσωμεν είς την παρατηρητικόΐητα κάποιου πρωινοθ άργοσχόλου καΐ τό ώραΕ όν φθλον (έν άμοιρεϊ είς την προ τΐμησιν αυτήν. —Τα παλρά οίΕερα παντός εί· δούς καΙ μορφής είνε περιζήτητα αυτήν την εποχήν «διεθνώς». — Δέν είνε ίτσι διόλου αδικαιο λόγητος ό ύπαΐθριος αγοραστάς τοιούτων σιδηοικαν, — Ό οποίος 6έν παύει νά περι έρχεται τάς συνοικίας ζητών μ* καλήν τιμήν σίδερα. —ΣυνεχΙζονται μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν αί παραοταοεις τοθ Θιά σου «"Ενωσις καλλιτεχνων» τής κ. Άννης Χριστοφοριδου. —Ελπίζομεν δτι ή ύποοτήριξις τοθ κοινοθ μας Θά ουνεχιοθπ ά μείωτος πρός τό καλόν τουτο Θεατρικόν ουγκρόΐημα. —Είς την Μινώαν προβάλλεται άκόμη τό περίφημον φΐλμ «Βίβα Βίλλα», —Τό φΐλμ σύτό είνε άπό τα ώ ραιότερα καΙ δέν πρ έπε. νά τ ό χάση κανεΐς. β Ρεκβρτΐρ ΕΚΔΟΣΕ1Σ,— Έκυκλοίόρησε τε λευτα'ως μέ πλοθτον φιλολογιχής 6λης καί μ4 πλή^η πνιυματΐΛήν ά νασκόπησιν τής επαρχίας τό έκλβ κτόν Αθηναϊκον περιοδικόν «Νβο ελληνικά Γράμματα». ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΓΙΑ1ΗΣ ΟΔΟΝΤ1ΑΤΡΟΪ ΠΧατεϊα Αγ Μηνα Τηλέφωνον 433 ΕΙδοτιοιεϊ την άξ. πελατείαν τού ότι επανήλθεν έκ τοθ τάξει δίου καί Θά δέχεται 8-12 112 ■ μ. καί 3 1)2-7 μ. μ, ———————————————— 'ΕνβΐΜΐάςβνται δύο βωμάτια 4 πιπλωμίνα ή μή. Πληροφορίαι παρ'
  Α Π Ο Ρθ Ο Σ Ι 2
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΩΙΑΘΛΙΟΙ
  ΙΟον
  λ**?< ^Λ {ς Τ6ν άλΚο' τ[ηο'· *«ν»?ς «βνμέ ήΗλτμ*. Έπήγα β{ς ιήν φυλ««ή, 6 βυρωρδς βέν μοθ ή.οιζβ. Εητγνα νά χωβ» μίσα είς ,ήν φωλιβ ενός σκύλου. Ό σκύλος μ' έδάγκασε κσι 4μ· ίο σαν νβή-αν 5 θρωπβς κα| αύτΟΓ. βαρρ,ΐς κα| ζβυρΒ καΙ αυτάς ποός ήμουν. Έβνή·<α είς τΛ •ια ν* κοψηθ» ύ*ό «άτω άπό τα άστρα. - Βέν εΐχε ό ούρανός. Έσΐοχάοβη<α πως 6α καΙ -ώς ό θεός βέν ήτσν νά έαποδ'ση την βρΟνή μ ένύρισα οπίσω είς την πολιτβίο·, νά ιθ,ω καμ.' μιά βώρο·, δηου να |χη τ!ιτοτβ σαν κσμσρα ά,. επάνω της. Έββ ίξω, Είς την -λατβΐ», έΊιεοα νά κοιμηθΛ είς μιά πέτοα. Μιά καλή γυναΝα μοθ ε 6ε»ξε έδΛ, καΙ μοθ εΤπε- κτύιιησε ούτοθ. Τί είναι τό οτιιτικό τοθτο; ξενοβοχβϊο τό ί^ετει Λβπτά κρατώ έπά ω μου. Εκατόν έννιά φράγκα καΙ βεκαπέντε σολδΐσ, δπου |χα κερδΐςκι «(ς τό κάτεργο μέσσ, ά¬ πό κόπους μου· δεκαεννιά χρό,ων κόπους μου Πληοώνω. Δέν μέ μέλλει, ϊχο λβπτά. ΕΤμαι πθ> ύ
  κουραομένος- δώδεκα ώραις πεζός, κπΐ πεινω πό
  λό. Νΐ μεΐνω έδ£; θίλβτί; .
  Κυοά Δοξασιή, βΐηβν ό έιΚα<οτϊβς, Βαλε είς τό τραπέζι άκόμη 6να πινάκι. Ό άθ ωιος έπρΟχώ<;ηο8 τρΐα βήματσ, κα1 πλη σιάοας είς τόν λύχν*ν, Ιαττάμενον επί της τραπέζης — Οχι, ίΐΐΐεν ώς μή καλώς νχήυας- «έν βΐνί < ύίό ποθ σοθ λέγω. "Ημουν ριγμίνος είς τό *άτεργο· κα ταλοβαΐνει-; τοθ κατέργου α^θΓωιο*:. ΕΙμαι τέτοι- ος—ΚαΙ ίξαγα*;ών έκ τοθ κόλπου τού μέγα φύλ¬ λον χάρτου κιτρίνου, τό έζβοίπ>ωο«. Ν>, αύτό «Τνε
  τό βιαβατήοιό μου, κί.τρ»νο κοΡώς τό βλέηεις· κΐτοι.
  νο νά τό βλέπουν καΙ να μέ δΐώχνουν δτΐου κσΙ ά
  πάγω. Άγατάς νά τό βιοβάσΒ<·; Ξ ύρω κ' έ%ώ νά διββ',ζω. Ιμαθατ μίσα είς τό κάτβργο. Έχε','δι' έ- κείνους βπου θέλουν, ίνα σχολβΤο. Ν*, κύτταξε τί Ιχουν γραμμένα μίσοι είς τό διοβατήοιο· 6 Πάν-, ής Άγιάννης Απόλυτος τοθ κατέργου, γεννηθίΐς είς... » άε)ιΛ·ορο .. διατελ'σας έν ι ώ κατέρ-νω Ι η δεκαβν νεα. Πίντε μέν ένεκα κλοττής μ·τά ρήξεως. Δ«κα- τέσσερα Ββ δι" απόπειραν άποδράσεως. "ΆνθΓωηος κΐδυδίστατο» Γ II £ΒΛΙ£ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕίΝΗΣ Σημειοάσεις κιρΐ Ε'. —ΟΙ σύνοικοι τοθ τυφ;ον- τος τρέχουν άκόμη κίνδυνον μολύνσβως καΙ άπό τό άπο ν ω^ητήρκν εάν βέν λσμβ4- νουν τακτικά την φροντΐδα ν* άπολυμα'νουν τό κοινάς χρή πεως δι^μέριομα σύτό τής οί κ(ας. Τα ίύροδοχβΐα Ιδίως καΙ ή κλινοσκευτ) βπως κα! ΐά ροθχα τοθ αρρώστου πρέπει ταχτικώτατα ν' σον, πρέκει νά σπαρ{| δ ό I- δαφος όιγανκόν κατάλληλον «αί τό ΙΛα·ος γ ό Ά ποοπα· ρίτσ<βυόζ-υν α( λβγόμβναι ε¬ π βοηθητικαΙ τ] δκυτβρ'ύουσαι αΐτΐαι τής νόσου. —Τοιοθται συντελεστικα! αΐτΐαι είνε έν πρώτοις, ή νβα ρά καΙ οριμος ήλικίττ, καΙ (51 ως άπό τοθ 15?υ μ*χοι τοθ 35 ϊυ περίπου ίτους. Ε(ς *πι- ίηαΐαο, τό τέταρτον περ'που τοθ βλου άειθμοθ ΤΔν κρου· σαάτων σηαειοθνται μ*τας"ύ 20οΟ καί Ί5-υ βτους. Μ'.κρά παιδία καΐ ήλιν ωμένοι πολύ στανιώτερον προσβάλλοντσ». —Έπειτσ ή δισμονή είς μέ- ρη πό) ύ τυχνώς κστω'ηιιένα κα( τα όποΤα ώς έκ τής συμ- πυκνώσεως τοθ δέν είνε δυνατόν νά Αί περιοδείαι τού Στρατ, Συμβουλίου Ηρακλείου, Κα:κ χίν & υ Ι 1 τό Περ:οί»0ον Στρατολογικόν ίούλιον θα ΐ είς τάς ης είζ τάς ίποΐυς χά! δέον νά προ:έλμω3ίν κρός ανε-
  >εν έδΑ νά μεΐνω μέ θέλει γ; δέν μέ Βιώχνϊκ; Έ¬
  ναν α θρωπον ιοθ ν.ατέργΓυ, μέ (Ττρς κύρε! άντΐ
  νά ·ί» ή; «((.ημνίσου άη' έ5ώ μωι έ βρωμόσκυλ·!»
  κοΡώς άη' δλου< ή*<οι<σσ. Έ·>© ελεγσ τΐβς θ* μέ
  Βιώξης·· κα( δι' ούτθ σοθ εΐτια ιύθύς νά γνω. (οτ)ς
  κοιότ; εΤμσι. Μ» έ 6 θίός ν' άνατΐΓ ύσρ τή ψυχήν
  τΛν γονίων ίχεΐνης ττΐς χαληΌ γυνσ κάς, δπου μοθ
  ΙΒειξε την θύρσ σοίΐ ΔϊΤπνεΙ χλΐνη μέ στρώμστσ
  κα( μ· σινδόνκ ! σαν δλο τόν κέσμοΙ ΚλΙνηΙ κρΐβ·
  βάυΐ Έχω δϋκσεννιά χρόνΐα νά κοιμηθα Είς κρίβ-
  ββ'ιΙ ΚαΙ (έν )ές νά φονω Απ' έδί; ΤΙ άθρωποι
  τοθ ΘεοΟ εΤσθβ σιΐς: Όμως ϊ ω λεπτά. ΝΑ μή
  θαρρής... έ-)ώ θά πληρώσο. Νά ίιω τό συμττάθειο,
  »ύρ ξενοδόχε, ή ούβεντιά σου τΐβς όνομοζεσσι; Ό,
  τι βΐνε, νά μοθ τό είπ(]ς, ' ά σέ πληρώσω άμέσως.
  ΕΤσαι καλός ανβρωπος ή αύθεντιά σου. ΞηοΒόχος
  εΐσαι; ψεόματο;
  —ΕΤ-μαι Ιβρβος. είπεν ό έπ'σκοπος, καΙ έδώ είναι
  ή κατοικΐα μου.
  —-Ιερεύς, έπανελοβεν ό ανθροκος. ΚαΙ δέν μοθ
  ζητεΤς λεπτά τό λβιπό ;Έκατάλοβ3· θ* εΤσαι ό >ύρ
  Ιφημέρΐος, τ'; ό έφημέρος έκε(νης 4κεΤ -,ή^ μεγάλης
  *ι»»λησΙσι;; Άγΐίσλσ, ίχβις βΐκσιο (δέ τί ζώο βΤμαι
  β -αλβομαγχεύβη ! νά μή στοχασθώ άκόμη τόν
  οκοΓφο σου τόν καλονβρικόί
  Ταθισ βέ λέγων εΤ&εν άτιοθέσει τόν σάκκον τού
  καί την ρόβδον ιίς μ(αν γωνίαν, βϊχβ βάλει κΛλιν
  τό διοβατήριον είς τόν κόλκον τού κα! ιΐχϊ καθ σει
  εΗ κυρΐα ΒαπτστΙνΓ) τόν παρετήρει έπιεικβς.
  —ΕΤσαι έκεΐνος όποθ έχω 4ζ άκοή'ς νά λέν ψι
  λάνθρω-κος, γέροντο, εξηκολούθησβ λέγων ό ξένος
  κανένα Ρέν κστοφρονιϊς. Δύτό είνε.... μέγα «α>ό
  κ Ι ά γμα τό νά «Τναΐ κανβΐς ϋνας καλός Ιερεύς Ι Τό
  λοιιιόν, βέν ίχβις ανάγκην άτ?ό την πληρωρή» μου
  —Ό<ι, είπεν ό έκΐσχοκος, φύλοξε τα λεπτό σου. Πδσα βΤτχβς δτι εχεις; Εκατόν έννιά φράγκα, εΤπες; —Καί δεκαιιίντε σολδιά. __Εκατόν έννιά φράγκα κοΐ βεκατΐέντε σολδιά. ΚαΙ είς πόσον καιρόν ήαπόρεσες νά τα κερβΐστι·; —Είς βεκσβννΐά χρόνους. •Εστένσξβ βΐθέος ό έκ'σκοπος. Ό άνθΓωπος ίζηκολεύθησεν.—"Εχω άκόμη δλο μου τα λβτιτά. Τώ; α τέσσαραις ημέραις ?έν ίξώ- δΐυσα παρά «Ικοσι τΐέντε σολδιά, δπου ά<*μη βΐ· να -άρει>βτι βταν «ερνοθσα άϋό τό ΓράΓσον. "Ε-
  Γωσα ίνα χΑρι νά ξεφορτώοωμεν νάκοια άμάξια.
  Άληθινά, γέροντο·, άφοθ εΤσαι καί ίερέσς- ε(ς τό
  κάτεργο είχαμε Ινα πνευματΐκό. Μίαν ήμέρα βΤδα
  Νθΐ ενα έπίσκοπο. Ένα ββστιότη κοΓώς τόν Ιλβ-
  νόν. Τάχστες έφημέριος επάνω είς τούς Ιφημερ'ους.
  Ξϊθρεις· >β μέ συμπαθάς· βέν.τα χαλογνωρΐζω κι'
  βλα. 'Αμ' ήμιϊς τ^ύ νά τα ξεθρωμεν; Ήλθε κοί
  έλεπούογησβν ιΐς την μέσην τοθ κατέργου. ΕΤχαν
  στήσε 8νβ τρστιέζ', Οψηλά, έπίτηββς. Έφοροθσε είς
  την >εφολήν τού 1>α «ράγμα μυτβρό όλόχρυσο. Τό
  κτυποθσεν ό ήλιος καί τό ίβλεπβς καί άκτινοβολοθσε.
  (συνβχΐζεται)
  ψ
  —ΑότοΙ περίπου είνε οί συ
  ήθεις τρόποι μολό'σ'ως τοθ
  άνθρώπου, τρόποι ούκ ολίγοι,
  ώς βλέπβτί, χα( Ευκόλως
  χραγματοποιούμενοι ΐ(ς τας
  πύλϊΐς. Γεν ά ται δμως τώρα
  τό έρώτημα: διατί 8 τα ν ύπάρ-
  χούν έστω καί σποραδικά
  κρούσμστα είς μίαν πόλιν,
  Γ-έν προσβάλλονται πολύ πβ-
  ρισσότεροι άνθρωτοι όφοθ τό
  οον ιύκό>ως καΙ κατά τόσους
  τρόπους δύναται νά μεταδο·
  θ{) τό μολυσμα άπό τοθ άρ·
  «Ις τόν ύγά;
  γ
  —Τάν λόγον θά τόν έννοή
  σετε άν ένθυμηθήτε βσα εΤπα
  μέν σχετικΑς πρός τό ζήτημα
  σύτό καΙ είς τα περΐ φθΐσεως
  γραφέντα. Δέν άρκίΤ μόνον
  νά δίχ€β κανβΐς έντός τοθ
  όργανισμοθ τού τα μικρόβια
  μ άς μολυσματικής νόσου διά
  νά προσβ^ηθβ ύπ' ού ής. Διά
  νά είδτκ'μήση τό παθογόνον
  σπίρμα τοθ ' ύφου, διά νά
  βπως λόγου χά¬
  ριν είς τάς πτωχιχάς συνοικΙ
  άς τον πόλεων, βπου *(ς μί¬
  αν οικίαν ή αόλήν συνοιχοθσι
  συνήθως πολλαί οΐκογί' ε οί
  καί πολυμ?>εΐς μάλΐστα. Ή
  άκαθαρσΐα τοθ βδάφους τοιού
  ▼ών πυχνος κατωκημέν ών μβ
  ρον διατηρεΤ τό μόλισμα τοθ
  τύφου καί συντελεί είς την
  διάδεσιν οΰτοθ εΤτε διά τοθ
  αέρος κσ{ «Ο κονιορτού, *Γτε
  διά τοθ Οπογεΐου Οδατος (^ρβ
  άτων κλτι ) «Ό τυφοειΡης πυ
  ρετός, λέγει ό μέγας ύγιεινο
  λόγος ΡΓοιιβΐ, είνε νόσοςκαι'
  τί|ς άναθαρσ'ας καί
  συμπυκνώσΐως τοθ χληθυ
  σμοθ. Βλέπομεν τόν τύφον νά
  ένσκήπτη είς πληθυσμούς πυ
  κνούς, β κου Ρέν λσμβάνετσι
  πρόνοια ^αθσρισμο Ο καΙ έξυ
  γιάνσ;ως τοθ έδίφους. Καί δέ
  κατΐζονται στρατόν εςναίστρα
  τόπεδα άπό τό νόσημα ού·
  τό, ίΦ' δσον (όρΐσκονται είς
  άμεσον σχέσιν πρός μολυσμέ
  να εβάφη καί νερά καί ίξσφα
  νίζεται τό νόσημα αμα ώς ή
  ύγιεινή τα άναλάβο υπό την
  αιμοι ]| ρ
  "Αν» "Δχρ^ατς, Σί)ων, Πα^ανύμ
  κων, Έθ άς, Λιγορτύνΰυ, Μ
  ί Π' Σ
  ρίου,
  Σ'ερνβν,
  δγιις, Χάρακος, Σωχαι βς χά! Β<< γ ών βς. Είς ΆραχαλβχΗρι τί πιριοδ«0 όν Στίατολογιχίν Συμβούλιον θά μεταβή την 7ην τοθ ίδίου μηνός δ ίξί σ'μων Κ ή η ίξίτχοιν '6ν τ&ν κοινοιή'ων Σχΐΐνΐα, "Ινι, Κα λβ' Κί'ω Καοτιλλΐανβν, Π»- χαΙ Μ«- Ηδς. Ο Ε οτρατϊώαιμοι τίεν χοινα^τ)- •(ΰ* Αγ. Παρασχιβν, 'Αλάγνι, Αγ. Βΐθΐ>ε(αυ Πεδιάδος, Άατρί-
  "(, Καλλαντ}(, Βχρβάρων, Κατα¬
  λαγάρι, Μίλΐοαβν, Πιζβιν χαΙ
  Χουίιτσίου δέον νά παρουσιαοθεΐ"
  σιν 11; Αγ ές Παρααχ ές την 13ην
  πρίς Ιξίτασιν. Ώααύ·
  β Ε οτ,ιατιύσιμοι τβν χοινο ήτων
  , Τυλίσσου, Γτβνιβν, 'Δσ'υ
  Κά*ω Καλΐοσ&ν, Καβΐο-
  , Κερομουτοίου, Μον^ς Μχ-
  Ρί 'Αλάδ Μ
  χφ, μ ^
  λ«βυζ(ου. Ρογί άς, 'Αχλάδας, Μα
  ράθευ, Φίδιλε, χαΙ Δτμίστας ϊίον
  νά πβΓουσιοοθδσιν είς Τύλισθ3ν
  μ~»ΰς.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκσλοθνται πάντ«ς οί
  έχοντες 1) είς διάΦορα μέρη
  ιής τιόλεως Ίοιόκτητο, Δημό
  σία ή Δημστικά άναγεγρομμέ
  νος βισφημ'σρις παντός «Γδους
  2) ΟΙ έχοντες έ*:ωθι ιον κατσ
  στημά-ων "ών ή ίΙ< άλλα μέρη προσηρμοσμένας ή άνηρτηαε νας εΐδικθς δΐσφημ στ κάς πι δ λ) καί πτώματ«ς Είς την παραλιβχην θίβιν <"Α· γΓς ΠβντκλεήμΝν». η«ρ« τώ χΗ ρΐβν Καλβ Χνριό ΛασηΒΙου άν β» ρεθη πτ&ιμ» άνύρος αγνάατβυ τοΰτέτητος. Ποτρβ τού Διοιχητιΰ Χλή ΛΒΙ ένβρ. ς ΧυροςρυλβΗής γβύνται τ* οΐβντα. ττολλατΐλσσιασθβ βηλοδή καί | προστασίαν τη», γεν^ήσρ την ιΐδικήν ού ήν νό' (συνεχΐζεται) !»■■■■■■■■■■■■ ε|Μ·πηΗειε|^^ ΠΑΓΟΙ ΗΕΑΠΟΑΕΟΣ 110 ΙΞΙΙΡ11ΙΙΛ1Ι1ΙΙΙΑ ΙΕΡΑ Ι ΕΡΓΟΖΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΧΙΛΕΙΑΔΟΥ ^ Φ/ρομβν {{ς γνώσιν τον κατανσλωτών^οΐ όποΤοι πίρυσι έχρησιμοτΐοΐουν άποκλεισιικας τόν^περιζήτη. τον πάγον γλυχον τιί σΐμων υδάτων Νεαπόλεως βτι ήρχισεν ή λειτουργΐα τεθ έ£ο πραιηρΐου πωλή¬ σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια- τορΐου «Δίόνυσος». Ή άντοχή, ή έξσιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα>
  σιλειάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικάς άντικρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ Π^ΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ε» ·>■■■■■■■·
  ■«■■■»■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■«■■«■« ——
  ί ΚΙΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΝΑΞΟΥ
  Ώς ιΐδικός άναλσμβάνω επί έγγυήοει διά λο·
  γοριοσμόν τρΐτων 6>ορον ».σ1 οςσκειήν νωπον κ(·
  τρών άνω περ Φερειον κο'ώι; καί πώλησιν αυ¬
  τών είς τό εξωτερικόν.
  Γρίψατε: Κατάστημα ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΝ.
  Πανεπιστημίου 16 ΑΘΗΝΑΙ
  Διά Κον Α. Β.
  ■^■■■■■■■■■■
  —Διάρρΐ»»ΐ( είς Ίιρκπΐτραν.
  Την 16ην τρέχοντος μηνές &-
  γννοτοι διοιρρηξκντΐς τβ έρμβιρι
  βν τβθ «ρτίΠ6ΐ·Ιβ« Νικολ Κτι-
  έν Ίεραηέτρφ άφηρββαν
  Ρ· «ίί
  σιν
  μ
  έντός 5ήμερων
  Ι
  μερών,βτιως Μιχ. Λ
  άπό σήμερον ληφθή,
  λώά
  ίστΐί
  ή ήμ
  προσέλθουν καΙ δηλώσουν τάς |
  ί β^λλ'
  α«ν·«
  διαφημίσεις
  τα κείανονισμένα τέλη πρός* ·Ετο«ββ«τηβοσοιν ίι« δι«τ«ν«ς
  αποφυγήν των συνεπειον τοθ'τβο ύπουρν*ίβ« Γεωργίας οΙγ·*ι-
  Νόμου, ί "βνβι_?· »·· Ν. 'Αλπάκης >ίς Λ,κη
  Πέραν τής προθίσμ'ί ς ταύ
  της θέλει έπιδιωχθβ ή δια παν _^_______________________
  τος νομίμου μέσου εΓσπραξτς θήνοντβί.έΜχρχίβΐΜ&ν κ«1 Μβινβτι
  τοθ φόραυ.
  Εφεξής πρό πάσης οίασδή]
  ποτε βιαφημ σίως δέον νά ζή
  τήταΐ προηγουμένως σχ«τι?ή
  άοεια παρά τοθ ένοικιαστοθ.
  Ή άνευ τής αδείας μου
  χρήσις διαφημΐσεως συνεπάγε
  ται ποινικσς ευθύνας.
  Περ σσότεραΐ πληροφορίαι
  δίδονται είς τό Ύτι)μα Ν. Ά·
  λικιώνη όδός 1866.
  Ηράκλειον 21 Μ· ΐου 1937
  Ό Ένοικΐϋσ.ής τοθ Φό·
  ,. ου επί των διαφημ[σΕων
  1937—38.
  ΜΙΧ. Ν. /ΛΙΗΙΩΤΗΣ
  2ΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗε»
  Διχόμεθα παραγγελίας ψπτου
  νι* σκΛτια, ίιβ γευμβτος έςβχιχά
  κλπ.
  Διά τοί»{ κ. μ. η<λ*τκς ίγγυίι μιβο π·ντβτ· φρεσκο ψπτο, κο Νβρΐτσι, έςαιρκτικο χρκβί,νεΝΤΒρ καιΐ ρετοίνα μββχ&τη- Μη χανετ* καιρέ. Επισκεφθήτε μας (έναντι παλειιόΐς Νομαρχιας) λύρΝς άντΐπρβο&ιη·ι«ς αι 1«πάντι. ΙΟΑΝ. ΖΚΟΥΛΑΖ ΕΜΟ1ΚΙΛ2ΟΝΤΑ1 είς την οδόν Σμύρνης 2 δωμάτια μετα ή ανευ έπΐπλων. Πληροφορίαι παρ' ημίν, ιΐιΐϋο ιΐιΐΐιιιιιο υιιιιυι_ΐι ιι αιιιιιιΐιΊΐ υιιιιιιιιιΐ ηιιιιιιιιιι ιιιιηιπιβ ^ — -" - Ι ΙΙΣΟ! ΤΗΝ ΟΗΣΑΥΡΗΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΟΝΥΜΟΖ ΒΤΑΙΡΙΑ ετοσ ΐΑΡΥΣίθϋ 18^ 112 'Υποκαταοτήματα έν Ελλάδι 6 Κατασχήματα έν τώ εξωτερικώ. (Έν Αγγλία, Αίγύτΐτ» καί Κύπρο) ΟΡΓΑΝΙΣινΟΣ ΙΔΡΥ6ΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Υογ_—ΤΗβ Βαη- οί ΔΙ-βηβ ιηιβΐ 305 τνβιί 33>"ά
  —Προββλενσις
  Οροοήλ£ον πρβχβές έκονσίΜς ί-
  ν*»Λΐβν τού ΔιβΐΜηιου Χειρβφ»·
  Ααχής Χανίων «Ι φυγοώΐΛβι «·
  ριανβυοος κ«ι Ιωάννης
  ί Κλ
  τοιις φ
  δΐθ( ΤΟν φθνβν
  Μβιτοιχοι
  κβτογβρ<.υμ·νβ» Τ0·ν. —Τ* πβραγωγΐΜβι |ργε>
  τη,
  Κατ' »1δήσ«ΐί έκ Χ«ν'ων ό
  1 «νι>ιο(
  τηί *», ώηλωοεΐί τβυ
  β λϋ
  ηβρι τκν
  χρ ς
  μ ν κια τα διοιφορα έργα ρή
  τηί «νειιβΙνΜσβ ουν τοίς αλΛβις
  θ[ΐ ένβΜριοη ή σ«νβψΐ{ οονβΐου
  •κ τη» Δνμοιικήί Ι^απίςηί ι
  οον ηρβί πβσβν 50 (Ι^ϋ 60ύ νβ
  οποίον οα οιατιβο «ηβκλειβτι
  οια τα παρ«νΝγιη« βργ«.
  ς »νεΗοΐν».σ*ν ο» βι*ι«βη
  σ*ν τρ ι* ΕΜβτομμύριβΐ ύραχμ&ιν
  λ (
  ρ
  τα οχολΐΜκ Λνιρια
  5
  *(
  χ ρ ι
  οιυ, 5 νικ την προσφυγικήν . α
  ηβκατβιβτβιοιν, 10 «ια την ουντιί
  ρπβιν των «ημοοΐΜν βόίιν κβιΐ
  5 βνατβμ. όι« τα ΦΐΛονβρωπιηβι
  Ι >ρ»ματ«.
  —Άρχ«ιρκβίαι.
  Γενομένην άρχαιρΐσιδν την
  Ί τού 2·υν»·αμβ» Λεμρου-
  ρ«Μλ«ΐου <{«λ·νηβ>ν οί
  «α τι» όϊ:
  μ Οαπ«δάκη( Προεδρος, Άν
  α·τρ«{ Ά>ορβ(, μ. ιιονλβι
  »ακη, 1 «ν. Γρβ.μμβτ«ϋί, Μιχ- Κο
  1«μΙ»ί, '/ν ν των.
  χης.
  Ι
  Καταθεοεις είς Βροκ. ίν 6ψΐι κοί |«ι «ροθίοιιία. Γάοης ·ύσεε.ο
  Τρα·εζιτι.| «ργαοΐα ύ«θ «ύς γάλλον συι>·ερο>χας ορους. '
  ι—ιιιι» ΙΙΙΙΙΐυΐΙί. 111111ΙΙΙ11Ι ΙΙΙΙΙΗϋΙΐΐυΐΙΙΙΙΙΙΐ^ 11Ι1Ι11Ι1ΗΙΙ1 ιιιιιιιιιιιι ιιιπΐιιΐϊη
  Σ«ρ»ν.
  Εμμ. ΚαηΑκτςπί, Νιμ.
  λ»ι γινιχβ^ ε,ιαηρκ
  ρ
  (1& γνΐίβιν βυτΜν ότι καμμιι» »ιβ
  ηροιςις οεν β» ίΙν«ι ύ«ητη πκρ«
  τβυ Λυνώιομου βΐμη μονον παρΜ
  τοι» 1 β ν. ΐ:ιοηραΐΗτορβ( Ν. £*νΐΛ«
  π) ώι« όιπλβτύπβν απού·ις·Μ( ίι
  ηογβγρ»μμ£νη( παρα τί χ» ΙΙμβΙ
  δρβΜ η>ι χαμιβν χά Ι ίοφραγιαμ·
  νης οια τη, σνρ»ν»θβ{ τβυ νψ' η
  μκς 2υνβίομο«
  -ια τβν ΐύνδΐομον
  χνν Ή
  Ό Πρβ·ορο«
  Νύρ· ιι«παύ«ι«ης
  Ό ι «ν. Γραμμβτίύς
  Ν. Κ. η·»Α·>χα>Μπ$ι
  Ένοικιάςονται δύο δωμάτια μ·
  τώ κβυζΐνας. Πληροφβμαι παρα
  ι τώ κ. Μιλτιαβη ΜιΑΐοακπ, Μαστσμ
  πά,
  τ-; ,
  Η
  Ηράκλειον Κρήτην!
  Γραφβΐα 6«αντι Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  22 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝ ΕΚ ΑΟΝΔΙΝΟΥ
  ΕΤΟΙΜΙΖΕΤΛΙΒΕΡΜΗ ΥΠΟΑΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαίου (τού άντα
  ποκριτού μ«ς).—Είς τό υπουργείον των
  Εξωτερικών ελήφθη σήμερον τηλεγρά
  φημα δι* ου αγγέλλεται ότι ό Τοθρ-
  κος πρωθυπουργός χ. Ισμέτ "Ινονου έ
  ηιστρέφων έχ Λονδίνου όπου ως γνω
  στόν μετέβη διά τάς εορτάς τής στέ
  ψεως τού "Αγγλου Βασιλέως θά διέλ
  θη έξ Αθηνών όπου καί θά φθάβη την
  Δευτέραν (μεθαύριον). Είς τόν Τοΰρ
  κον πρωθυπουργόν ή Έλληνική Κυβέρ
  νησίς καί ό λαός των Αθηνών έτοιμά·
  ζουν ένθουβΐώβη καί θερμήν ύποδοχήν
  Ό κ. Ισμέτ "Ινονου άμα τήβφίξιι
  τού θά συναντηθή άμέαως μετά τού
  "Ελληνος πρωθυπουργοΰ κ. Ί. Μετα
  ξά μετα τού όποίου καΐ θά συνομιλή
  ση επί τής διεθνοΰς καταστάσεως κα
  ιδιαιτέρως επί των ζητημάτων πού έν
  διαφέρουν αμεσώτερον την 'Ελλάβα
  καί την Τουρκίαν.
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ πΟΟΤΟΜΟΙ
  .«Ι! ΤΗΣ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΙΣ
  ΕΙ! 0Λ6ΚΛΗΡ0ΠΗΝ ΕΛΑΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μα^ου (τού άντοτ-
  ποκριτού μας).—Άπότομος ϋψωσις τής
  θερμοχρασίας εσημειώθη σήμερον είς
  ολόκληρον -ι ήν Άττικήν. Είς ι ήν «ρω
  τεύουβαν ήθερμοχραστα ανήλθεν είς22»ο
  υπό σκιάν. Κατ' ανακοίνωσιν τού Ά
  ατεροσχοπείου ή βπότομος αυτή άνο
  ίος 'ίής θΐρμοκραβίας εσημειώθη χα
  είς όλην αήν άλλην χώραν πλησιάσασα
  είς πολλα διαμερίσματα τούς 28 βα
  θμούς-
  0~Ί5 ΜΕΤ Β' ΑΝΑΧΟΡΗΣΗ
  ΤΙ ΤΡΙΤΗΝ_ΕΞ ΑΒΗΝ&Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μοΐβυ (τεΰ «ντβιποκριτεΰ
  μβτς) — 'Ο Τιίρΐι; πρ&ι6«ί(*ΐίρν·ς μ. Ι
  ο μ «τ "Κενε« 8οτις β' εΐφΐχΕρ ιήν Δευτέρ
  «Ις'Αδήνοτί, Θ' β»β}(*ρΓ,οη ιήν Τρίτην
  «ιατρίβ,ΐίν (Ι; Άγκυραν. Κατα τό δι&βτημβ
  τϋ{ εν ΆΕήναις παραμονάς ·υ ο Τ«δρ
  »«( ΐκ^Ενκενπές 6» ίχο ρκχ,,νς ο»*·
  μιλίβς μετ» τ» ν ν. κ Μ·τ«{όΐ κ*1 Μβνρευ
  £11 χ«) ι&ν δλίων βκΐ6ΐΐ|ΐβ»ν δ>
  χ&ν >ύ»λ»ν ι&ν Α
  ΗΕΒΕΤΕΙΟΣΙΗΣίη
  ΤΗΣ ΐηΤέΙΚΗΙΟΙΓΜΕ ΙΗΝ ΕΛΑΙΑ*
  Ο
  Ε8ΡΤΪ1Μ0Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μ&ΐου (τού ίντα
  «τοχριτοΰ μας).—ΑΙ έ εξαιρετικήν έπιβη
  μόιητα έαρτάοθη σήμερον ή έπέτειος
  τής παραχωρήσεως ίπό τής Αγγλίας
  τής Έπτανήβου καί τής ενώσεως της
  μετ α τής Ελλάδος. Έπ' εύχαιρία έτε
  λέαθη καί έν Αθήναις οοξολογία είς
  τόν Μητροπολιτικόν Ναόν είς την όποί
  αν παρέστησαν ό ν. Πρωθυπουργός οί
  νιφυπουργοί χ.κ. Μηουρμκούλης χαί Λίι
  χολούδης κα.1 πλήθος χόομου χβΐ ιδία
  Έητανήβιοι έγκατεστημένοι έν Άθή
  ναις.
  ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  ΕΙΣ Τ.Ν ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΚΟΚΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΪ ίΤΡΑΤΟΥ
  Αί πυρπολησεις έν Ίσπανίςΐ,
  Οί Αγγλοι διά τούς εθελοντάς.
  ΑΘΗΝΑΙ 91 λΐαΐου (τού άντ*.
  πονριτού μας).—-Σήμερον την πρωΐαν
  οί ύτιοστράτγ4γοι χ. κ. Δεμέβτιχας καί
  Παπο-νικολάου καί οί συντβγματάρχαι
  μ. χ. Λιώσης, Μελάς καί Ήλιόπουλος
  μετέβησαν είς ι ό Τατόϊ κ»Ι χατέθε-
  βαν έξ όνόματος τού στρατού βαρύτι
  μόν Λστέφανον είς τόν τάφον τού βαβι
  λεως Κωνσταντίνου έηΐ τή σημερινή
  έορτή των 'Αγίων Κωνσταντίνον χοιΐ
  έ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μβΐου__Τη
  λιγραφοΰν λκ Ρώμης δτι ό
  δικλωματικός συνιονάτης
  τοθ «ερακτορείου Στέφανι
  -αρατηρεϊ δτι οί κυβερνη
  τικοΐ «υρ«ολήσαντις την
  Άμορεμκιέττ έσυνέ^ισαν
  τό έργον τής καταστροφάς
  τοθ όνοίου εΐϋον Βώστ]
  βείγματα είς τό Έϊμπαρ
  την Γκερνίκα, καΐ την Ριν
  κοίθια. ΑΙ ξέναι £ε>ημερί
  6ες, λέγει δ Αν λόγω συ
  νεργάτης, αί όνοϊαι «οο°
  κάλΐσαν τόσον θόρυβον 6ι<* τάς «υρνολήσΐις αύτάς, α; βνιδΐοσαν είς τούς 4θνικό φρονας, ίσίγησαν ήδη σχε τικ&ς «ο6ς την καταστρο •ήν τής Άαορεμ-ιβτας. 5ιό τι 6ιε-(στωσβν βτι ή «ύ9ύνη τής καταστοοθής βλούνέ ι αποκλειστικώς ι*ί κυβιρ νητικάς συμμορΐας. Ή σι γή αΰΐη, λέγει δ συνιργά της τοθ Στδ+ανι, είνε Αξιο θοήνητος α«ό 4νθρ««ιστι κης άνόψΐως λόν<# τ·» ου νεβειών τάς ό «οίας 6ύνα ται νά §χπ, διότι οί κυβιρ νητικοί θά νομίσουν δτι Ε χούν τό ΒικαΙωμα νά σονε χίσουν τάς ηυρ-ολήσεις των. Έκ Βερολίνου άγγέλλε ται δτι δ έν Λονδίνω άντα «οκρΐτής τοθ ημιεπισήμου γερμανικοΰ «ρακτορΐίου τη λεγραφεϊ δτι ανακοίνωσις τοθ Φόρεϊν "Ο·φις βεβαιοί δτι τα βναναστατικά στρα τΐυματα ήκιαλώτισαιν 26 "Άνγλους ύνηκόους καί 2 ΊρλανΒούς οί δνοϊοι ιμά χοντο «αρά τό «λευρόν τ<αν κυβερνητικήν. Θ3ε 6ι« ζ,ΐϋθοθν διακραγματιύσιις δ κως έκιτευ^θα ή άβΐλίυθί ρωαίς ταν. Κατ' «ίδήσΐιο 4« Νέ άς Ί όρκης ί« των 15000 Άμ*Ρ κανών έθελοττΑν οί όνοϊο μάχονται είς τάς τάξιις των κυβερνητικήν Αν Ίσ«αι νίο:, ίφονΐυθησβν «ΐντακό σιοι. Κατά τας Ιδίας «λη ροφαρΐας Ιφονεύθησοΐν ό:Χ. λοι 3600 ξένοι «θελονταί μαχόμενοι άν τη κυβερνη Β Ίσκοινίο:. Τό κείμενον τού νόμου περί ρυδμίσεως των άγροτικών χρεών. (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) "Αρθοον 13).— 1 Έν ηιριπτώ χαθαοτιι ήιιως έχ μίρευς τοθ φ μπά ιήν ρύθμισιν τε.0 χρίοιις τού μ 5; τ6ν τοχοχριω λιιτιχω* ίόσιων ή τβν νατα την Ιην Όίτβίδρίοιι 1937 ίφκλαρέ νων άαλβν τίνων, ή δίαΐς & Οτη ή ίΐ χαϋι.στΐ£Τ)θένΐεί τδχοι καθ: στανται /ηξι«ρίθ«σμοι χαί ίπϊΐ τςτιΐ, ιίσιτραττομίνευ Ιφιξής τιθ έχίαϊοτΐ νομΕμου τόχου δ ί 2. Εάν δ άΊταξ χατβ ιήν διά τάξιν %ζ πριηγουμένιΐς καρά γρίίφευ έν χαθυοτιρ^σει ιδ;ιθ·Ι( ίφεΐ/έίης χαθυοτιιήος κα Ι έτϊ οαν τοχοχρΐ«>υτιΐιήν ίίσΐν, καθί
  στατοι οπααη'όν ίλόχληρον τό
  ίφιιλόμινον χρίος ώ; τοΟτο χά
  διά τοθ παΕΟ-'Τος. Έν
  τί περιπτύαιι τού η
  τίκος δπΐίηΛερίας επί
  τβν νιιμίνων νίμω', δ
  II
  πιστ»
  τή; ίύναταΐ νά προβ| είς έ^'ίλε
  σιν πρίς ιΐ^πραξιν τοθ χρέους
  14).—"Επί κάαΐ]( άν ε
  ξαΐ(έτ«ς βπαιιήϊεβς έκ τ ών μή
  δπαγομένων είς τ^ν ρύθμισιν τοθ
  ηαρδντες νίμοι-, ΐΐιι λ£γφ ι ής
  ιδιότητος τοθ πιστωτιθ ή τιθ ό
  φϊΐ/ίτου ιΙϊι λο^φ ττ}ς αύο廀
  τοθ χϊίαυς, γιννι,βείατς μέχρι
  τής 31τ;ζ Δ«ε^βίίευ 1934, ι Ε χ»
  θοοΐερ(6μινοι χά Ι ό^ειλόμΐνοι
  χαχά ιήν ίσ>ύν τοθ παρόντος νέ
  μευ τ£»οι ίεν δύνανται νά ί>ηο
  λογΐοθοθν τόσον διά ιό παρελ
  θον ίσβν χά! δια τό μέλλον (,έ
  Ικιιδχιον ανώτερον τβν 8 ο)ι Ί< χον ι&νεΐιτώτεοαι δια τούς 5?ι λίτας τδκοι ίπιχρατοθν. "Αιθίον 15).—Π8«ι «ί δηιι· αΐαι άίχχΐ χά Ι α Ε Τράκιζκΐ «α οιαδήποτε νομιχά πρίαιβπα δΐι λουοι χαλο6μενα νά πϊρίχ τάς άνανχαι*ας πληρεφίρίας διά ιήν έφαρμς-γήν τοθ παρόντος νδ μου. Άρθρον 16).— Πά» διάτ«ξ ά.τινειμίνη ιίς χον παρόντα νόμον χαταργιΐτβί. "Αρθρον 17). Αί Λΐητομέ;εια τοθ π»ρ4νΤ3ς, (&τινος ή ίσχύς άρχιται απΰ ττ]ς δημοαιύΐΐ ιίς την Εφημερίδα τής Κυδυνή ανύζ, χανονιοθήοονται διά Β χά λίχοθ Δικτάγμοκος. ΚλΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΙΠΟΤΙΚΤ-Ν «ΠΟΣΤΡΑΤΟΝ ΙΞΙΟΜΑΤίΚΟΚ Γενομίνβν άρχβιρεσι&ν ι ής '£ Άηοτάχιιον χοΐ Άηαατρά των Λξ α)μΛτι>6ν 1953—1935 έ»
  λογίζς νέου ΔιοοητιΐιιΟ Συμββυ
  λίευ, χατίπιν τκχραπήσκΒς τ&Ο
  πρτηγοι/μίνοκ τοαύιοκ την ΙΟςν
  λήγοντος μηνός ϊξΐ^έ-ηαχν ίΐ χά
  α>τ)ι: Γεώργιος Φβυντουλάϊης
  , Αντώνιος Μπ&τιινά»ι,
  δ Έμμ. Σά
  Γ
  μβ μμ
  Γραμματιύ(, Έμμ.
  Ταμίας.
  Τ0 ΕΝΟΙΚΙΟΣΓΑΣΙΟΝ ΒΟΣΚΩΝ
  Δι' άναγχοστιχίθ νίμευ ηαρα
  τιΐνεται έκ! εν ιίοίτ ίιος ή" Εαν,δ
  τι 0 ένοιχιεοταοΐκυ 6οοκ6ν, Ώ
  μίοθωμκ ί?.ων6ν μιοθώθίων, τβι
  δηοίας διέπει τό ίνοιχιοστάαιο'
  τοΟτο, όρΐζεται τό ι{κοααπλάσια
  «0 μιο6ώματος τής κιηνοτροφι*ί)
  περιάδου άπό 26 Όχτα>δρ[ςυ1913
  —26 Όχ-ωδμοϋ 1914. Έξα
  τοθ ένοΐχκσΐαοΐου τούτου
  άή<οντα είς χιΐ}νοτ(όφους λΐ ΐα, έν ή πιριπ ώσει έπιθιμϊθι υ:οι ιήν μετβφβράν είς ού.ά τ&Ο ίδιχιθ ταν τιοιμνί&υ χά Ι προφ ρουν ιίς τιΰς μ:βθ»τάς τβν ίδιο τήτων λειδβίιίΐν ίλλα λε βά Ίίμινοι ιίς την αΰιήν περιφίριιαν αί μ.οϋινμένκ 6η' βύιβν διά μ οθώειιυς παρατιινομέ^ς δπό τού ένοιχιισΐαοΕου. Η ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΠ1ΤΡ0ΠΗ Την προσέχη" Δευτέραν θά συν έλθη είς συνεδρίασιν προ κειμένου νά ιιροββ ί(ς την έκ λογήν Βύο άντιπροσώτίων πά ρα ι{) Στσφιδι»!1, Έπιτροτιβ ή Διοΐλθΰσα Έτιηροπή τοθ Γε ωργικοθ, ΈκιμελητηρΙου. Είς την (ίίαν συνεδρίασιν της Έτιιτροτιή τοθ ΈτιιμελητηρΙου θα άσχοληθή καΐ μέ έΊερα ύηηρεσιακής φύσεως ζηχήμα τα. ΕΠΙΚΗΡΥΞΙΣ ΛΗΣΤΟΥ Δι' αποφάσεως τοθ ύφυ πουργοθ τής Ασφαλείας κ Μανιαδάχη ό φυγόδικος Αριστείδης Πί'ίος ή Πέγιος ή Χαφδαλισς ι έαικηρύσσκται είς ληστήν καί προκηρύσσε ται άμοιβή 50 000 δρ. διά τόν φόνον κα( 30.000 διά την ά «οτελεσματικήν κατάδοσιν τοθ κρησφυγέτου τού, ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΥΚΛϋΦαΡΙΑΣ_ΑΥΤΟΚ!ΝΗΤΟΝ ΔΓ ένΜΐ>ι·λ<ου τού πρός τάς & στυ«ομιχάς άρχός τό υπουργείον τ&ν £ι£ηροδρομων μ»ι Αύΐοκινη ΤΝν γνΜρΐζει ότι ίτ«ν κατέσχε 8η ή &£ΐιαι *«κλο?ορ(θ!ς ενός αύτοκινήτου ίπΐ πβρβββσϊΐ τοΰ άρθρον 19 Τβΰ ΰπ' αριθ. 412 ά «αν>·, νομου ύέν έπιτρέπετ»τ τού
  το νά κυΜλοφορήβη όπωσύήποτβ
  άλλά νά ηεριοριοθό είς τίνα στ«θ
  μόν μέχρις £τβυ επιβληθή ή αχε
  τικίι ποιν ή «Ις τον παραβατην.
  Έν ύκοτρβηό παραβάαεως τού ά
  χωτέρω «ρΒρβυ θά Ματοιοχβταιβ
  ή «δεί* κυκλβφορίβς.
  ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
  ΑΥ Τ Ο ΚΙ Ν Η Τ Α
  Είς την έφΓ|μβίΙδα της Κυ
  βερνήσίως εδημοσιεύθη Β Δ,
  διά τοθ όττοΐου δρΐζβται ποΤ
  οί ϊχουν δικοίωμα χρήσεως
  κρατικήν ούτο<ινή·ων πολυ τελιΐας. Ο ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΧΒΙΟΣ Δι* έγχυκλίουτου πρός τβυ( δι δ^σχάλους ί έιιθΐωςηιής ττβνΔ^ιιο ΐι*6ν Σχολείων Ηρακλείου αυ/ι ζ·<$[. νά έηιοιήοουν ιϋ:οι την π?ο οοχήν τ&ν μαθι^&ν είς ιβν έξ» σχολιχόν των βίον Εα: ς !έον νά είνε χόσμιος χαί αμιρπτος. Η Χ@Ε£1ΝΗ ΗΜΙΑΡΓΙΑ Λίγψ ΐ^ς χθεσινάς έ^ρτΐίς τ&ν 'Δ,ίω» Κωνσταντίνου χαί Ελένη; τι^ωμίντ] ώ,γωϊΐόν ώ; ήμιαργί άς ωρισμένα ίημίσ:α γραφιΐα δέν ίλειτςύργησαν. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦ1ΑΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΥΠΑΑΛΗΛΩΝ Διά δημοσιευθέντος Δια τΛναατος άπό ι ής 1ης ΜοΤου 1937 καθίστσντσι ύποχρεωτι κ©ς μέτοχοι τοθ Ταμείου 'Α σφαλΐσρως Δημοτικήν όπαλ ληλων άιαντες οί ύτό των τακτικών να) ε(5ικ©ν όργαν σαών προβλεκόμβνοι ταχτικοΙ μόνιμοι, μβτακλητο', ίχτακτοι δόκιμο', κ.λ τι. ΰκάλληλοι κα ΰτηρέται άτάντων χΰϋν Δή μων, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιβν Δ'.οιχη τιχοθ Συμβΐυλίου ττ|ς Ένώΐΐν Κτημχτι&ν Ηρακλείου έξελέ^σα Πρίεδρος Έμμ. ΜελισσεΙΕτ,ς Βιχ γόρος, Άντιπρόεδρος 'Αλέξαν. Σκορδύλης άπ. 2^)^χ-ς, Ταμίας Νιχίλ. Μαράκης ίατρ<5<·, Γινιχίς Γραμματεύς Νικόλ. Μη«μιεδί»ης Ιμπορος. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΖ Ή Έπιΐροτή ΔιχτιμήΌΐων σ^ νΐλθΐθσχ χΡες προήλ,εν είς τας διακμήσεις: "Αλυρα λευχΐ Βραχ. 14 22, &χνοχ χητ' δ < δ ν δραχ. 10.46. "Αρτος λιυιι*ς χκτ1 ο 8. δρ. 12 70 κιταροΐχος χατ' 6&< 5ρ*χ 9 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙ έν τβ 6)0(0 μος χθίΗ τιμαί τδ>ν.διαφόρε»ν 1νχ«*»Ι·«
  «ροΐόντβν βίχβν Α> ιατβΐιι
  -Μ.
  ι
  ε'
  'ΙλερΙοει
  α'
  ^
  τ'
  «
  ■λ·Ηε
  .. ..
  ν.
  Η «■ «οι4τ. „ Ν.Μ
  Έ|«ιρετι«·Ι
  . &·οι·Ι «' ■»·.««.
  . Β6-
  Α·Ι«ν·» «ο ■(**.■», Μ,_
  ■ελι «οιοη·Αε
  ·ε«««·

  ««τ- «ι. ,. ·
  * Ι,Μ

  .. 4··.
  Συναλλάγρατος
  4Ι»ετ
  Ιοο·ν«
  ·
  ι.,
  !*., η.ΐ·-|β.4·
  ., §. 8
  •ιορΐνι '·λλ«ν·. Μ ·ι ι
  Ι,Μ—
  3" ΙΠΊΊΙ
  ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΣΥΙ,ΑΨΕβΣ ΑΝΑΚ.ΧΗΣ
  ΤΙΙΝ ΙΣΠϊΝΩϋ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ
  ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΗΣ1ΝΤαΝΕΘΕΑ9ΝΤΟΝ
  ιΙΡΩΤΟΣΤίΤΕΙ Η ΙΓΓΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μα£ου (τού άντα·
  «οκριτοΰ μας).—Τό Ποακτορεϊον Ρώ
  ΰτερ τηλεγραφεί έχ Λονδί>»ου ότι προ»
  τοβουλία τής Άγγλικής Κυβερνήσεως
  ήρχισαν }σονεννοή«εις μετβξύ των Κυ
  βερνήσεων των Εύρωπαϊκών Κρατών
  μέ άντικ«ιμενικόν σκοπόν την επέμβασιν
  έν Ισπανία καί την επιβολήν είς τούς
  έμηολέμους τής συνάψεως προσωρινώς
  έστω άνακωχ»,ς, διά νά κατορθωθή είς
  τό διάστημα αυτής ή ανάκλησις των ξί
  νων έθελοντών, έξ αμφοτέρων των άν
  τιμαχομένων π-»ρατάξεων. Είς την άνά
  κλήσιν των ξένων έθελοντών έξ Ίσπανί
  άς φαίνεται ότι συμφωνεί ήδη καί ή Γερ
  μανία μετα τας γενομένας έν Λονδίνω
  συνομιλίας τού στρατάρχου Μπλόμ
  ηεργκ μετά των κ. κ τΗντεν καί Ντελ< μπός. ΑΜΦΙΒΟΑΟΣ Η [ΠΙΤΥΧΪλ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝ.τΕΩΣ ΑΝΑΚΟΧΗΣ £Ν ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐ·ϋ (τοΰ άντοιποκριτβΰ μ«ί) — Νεώτερβ τηλβγρβφήματα έκ Λβν οίνου άναφέρουν β τι οί πολιτιχβί κ«ί διηλ» ματινοί κύχλβι κχφρίζουν πολλάς «μφιβ·λ( άς ώ; κρός την έιιτυχ(*ν τθν κ«τ«β*λλ· μένων προα«τ«θκιδν πρές ούνβφιν άνακν χής μκτα(ό τβν Ίσπανδν εμπολέμνν δια την ανάκλησιν τ&ν ξίνων ίθβλοντβν. Είς την Ιδέαν τϋς άνακ»χής φαίνΐται ίτι 2έν αυμφωνεΐ «ατρατηγός Φράνκο ^ 2α·ΤβςκΙ ναι πλέον βέβ«ιο$ περί τής προσεχοϋς νίκης τού κ«ί οέν Βέλει ν« δώση καιρόν άνααυν τάξεως είς τ,εύ; έρυθρούς. ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΕΜ ΑΠΟ ΧΟΕΣ Ο ΒΟΜΒΙΡΔΙΣΜΟΣίΤΗΣΜΙΔΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου (τού άντα· ποκριτού μας).—-Νυκτερινά τηλεγρα<ρή· ματα πρό τό Αθηναϊκον πρακτορείον σχετικα μέ την εξέλιξιν των έν Ίσπανι'α έπιχειρήσεων άγγέλλουν ότι άπό τής πρώτας τής σήμερον έπανήρχισε σφο· δοός βομβαροισμός υπό των έθνικών τής .Μαδρίτης άπό ξηράς καί αέρος. Συνεπεία τού βομβαροισμού πλείσται οίκήματα κατέρρευσαν είς πολλάς δέ συνοικίας έξερράγησαν πυρχαΐαί έπενεγ κούσαι τεραστίας καταστροφάς. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ λ Ι ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΩΟΝ ΒΙΣΚΑΪ1Σ ΕΠΙΤΥΧΙΐΊ_1Ν ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μ«ΐ·υ (τ·& ανταποκριτοδ μ«() — Ραδιβγραφήμαετν Ικ £«λ«μβνκ«ς άγγέλλουν βη καθ' α «ναφέβει «νακοι νωβέν τβδ έθνΐΜβΰ ατρατηγε(·ο τ« ατρατκΰ μαιτα τ·ϋ Μέλ« συνεχίζοντκ τας έπιθέσεις των ιίς τ· Βιακα.κον μέτ«η·ν κρβήλνακν είς βρκΐτόν β*θ·{ πέριξ τβθ Μπιλμηάβ. Άλλα τηλ· γράφη ματα έξ 'Αβίλβς βνα «έρουν {τι «Ι Ιπιχειρήβιις έα»νεχίσ9ηβ«ν καθ1 όλην την ημέραν ιΐς Βιβκάΐκν μέ ί !«ιρετικήν σφοδρ·τητ« καί μεγάλας «κμ λείας έ<9 ΤΕΣΣ1Ρ1Χ0ΝΤΙΚΙΤ1ΪΚ0Π0Ι ΕΞΕΤΕΑΕ5ΒΗΣ1ΝΕΗ ΡΩΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαΐου (τού άντ* ποκριτοΰ μας)·— Κ «τ* τηλεγραφήμα τα έκ Μόσχας υπό τής Γκεπεοϋ συνε¬ λήφθησαν 44 άτομα μέ την κατηγορί αν ότι ένήργουν κατασκοπείαν διά λογ* ριαισμόν ξένης δυνάμεως. Οί συλλη φθέντες παρεπέμφθηβθίν είς βίκην κατα βικασθέντες Βέ εις Θάνατον μετ» βόντο μόν βιαβικασίαν, εξετελέσθησαν ί·«ί'