94307

Αριθμός τεύχους

4570

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  -~~~~~ε—ε—πεπ—■ε——ε—*ε~ΒΗΙΒΗΗΐΗΗΐε'εΒ~ε'~ΗΙΜΗΙΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΒΗ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτοο
  |τ.ησία λίραι 3
  εξάμηνσς 8
  'Αμερικής
  ίΐησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τ.μή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  23
  ΜΑΪΟΥ
  1957
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΙΕΤΪίΙΟΣ ΣΥΙΤ1ΧΤΒ! ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ((ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4570
  ΚΡΟΣ ΟΑΟΚΑΗΡΟΣΙΝ
  ΤΗΣ (ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΊΟΑΙΤΙΚΗΖ
  'Η τερ«α:ί« σημχσία την
  •«•(«ν ίχει π ρύθμισις τβν
  ίγροηκ&ν χθΐ&ν είναι το·
  β·ν καταφβνής καί βκδιιλο«
  &βτ* δέ ν ν·μιζ«μιν «ναγκβιΐ
  ο νού τε να την έςαοωμεν *ύτε
  μ«Ι να την «ναλύαωμεν. "Η
  δή αλλνοκε «ηό της πρώτης
  αηγμηί εξεδηλώθη ή ΐύερν*
  τικα βηιδρασ.ς της μΐταξύ
  τοδ κοσμου τ ής ύπκίθρβυ.
  ΟΙ «γροται μ«ς. ·1 όποΐοι
  μίχρ· χθ<( «οτίνβζον ύκ· τ· βκρ·ίτβν χρΐβν αύτβν χαί εζων μβ την αγωνίαν «αί χον φόβον τ·0 βκπλειοτηρικ ■μ*ϋ των ηκριουαι&ν των, ά νεκτησκν ηδη τ· θκρρος καί την ψυχραιμίαν των κ«ί ά τε νίζουν μέ ελπίδν, μέ πίστιν χαΐ πεποίθησιν πρός ίνα «■ λύτερον μΐλλσν Ό ίργώδης π«λμ·ς καί ο βημιουργιχός ζΐ,λος έπανέοχοντβΐ καί πά¬ λιν είς την ύπαιθρον καί κι ν·&ν καί θκρμαΐνονν τούς αγρότας μ«( κρός νέα £ργα πρός νέαν προσπάθειαν ίνα μοχλΐύοεως καί αναδημιουρ γ(ας της γϋί -έν ύιχαρχει £* ετμφ>β·λΙ« §τι μιτ' ολίγον
  Β« επανέλθη βιγα, σιγβ καί
  ή πίστις, θα διοχετευθούν νέα
  χΐφβλαια είς τάς αγροτικάς
  περιφερείας, θβ ενισχυθή καί
  Ββ ένβαρρ»νθι3 ύλικβς καί ή
  βικβς η βπιοΐημβνική, ή **
  τατι*ή βλλβ καί «κτατιχη
  κκλλιεργεια καί θ* αρχίση
  μία νέ» περίο&ος εύρείας ν*
  νργικης πβλκι*ήί, περίοδβί
  ο»>ιτ·νισμένη( πρασπαθείας
  κρός αναδημιουργίαν της έλ
  ληνικηβ ύπαίθρβ». Δκδομέ
  νουδέίτι καταβάλλεται *ν
  ιω μκτκζύ %>>&·> ουνατη φρ·ν
  τίς καί δια την εκτέλεσιν
  Ιργνν συγκοινωνιακόν, πά
  ρκγωγικ&ν, αηοζηραντιχβν
  ■ρ&ευτικβν κ«ί άντιπλημμυ
  ριχδν, γεννάται εύλβγβς ή
  ελπίς ότι συντόμως θ» έπιχευ
  χθ|) ] ή πλήρης μβταμβρφω
  αίς ϊϋς ύπνίθρου είς τόπον χ«
  ράς «αί πραγματικάς εύτυχί
  άς. Εάν μ»λ<ατ« κατορθωθή ·π«5 ύιτεοχέθη ο χ. Πρωθυρ γος νβ διακανονισμόν χαί τ« ϊς χρυσόν κ«ί ξένον αυ· νάλλαγμα δάνβια χατα τρο παν δίκαιον καί λογικήν, *«ν δηλ«δή ίςευοεθό τρβ ηος ν' απαλλαγή ό χτηματι χός Λέσμβς ακο ταν εκμε¬ τάλλευσιν τβν χνμπρικϋν δανείων, τβτε ασφκλνς θά γνωρίσωμεν χαί περίοδον γβωργιχης κροσδου *«ί βκ- χά Π«ειίφτ)υΐ3 έκίρομιχά 6*γίνι*. —Ό οώζ«ν εαυτόν βιβθήΐ»! «οβυγίζΐι ί χ. Φ5»ντβ(ΐλ4«ης τ<1; ΊνιχΙΙι ΤραπΙζ: ί Οί ΊΕλληνες γενργο(, ά- ποτελοΰν χνρίς αμφιοβητη- αιν οτ·ιχεΙ« ,έςΊοθαυμαστσυ <νΐργητικότητ·ς κα(δημιο»ρ γητος. Σκνμμένοι ·λο· χρονίας είς την γήν την «· νκμοχλεύουν, την ποτίζουν μέ τσν Ιδρ&τά των την γο νιμοηοισΰν κοιί την καθι- βτοϋν προσοδβφόρβν, άπο βπβΰντες έκ τβν σΐέρνων της τβύ£ καρπβύς της. Δεν γεν- %άται λ«ιπον «μφιβ·λί« ο π ίφέσβν θα Ιχουν καί στοργι κην ενίσχυσιν, την καθοδή γηοιν καί την ύλικην καί ηθικήν ουνδρομην τοδ Ερα τ·«ί, θα θανματονργήαουν ηραγματικβς καί θα μετα βίλλ·»ν καί τας πλεσν αγ· ν·υς καί αύχμηβκς ·κτ«βεις είς άγρούί *πβδ·τιχβύς εί; κρκγμαιικβ περιβολια. Κ^ ίτιίΐτει. να κιβτΐύωμεν ©π η έν<αχναι$ αύτη θα δο- β|). 'Η ρύθμισις τβν αγρ·τι κ6ν χρεβν, «ποτελεϊ την ιύγλ»ττ·τεραν περί τ·ύτ·« άπ·δειξιν καί την κβλυτέ ραν κκβρχην τηί νίβς φιλα γροτικη» π·λιτικης τοδ Κρά τ·»ί· ή «μίχη» χϋς έΐτι6ι6ί3ΐ»ί χελειώνει κατ' ευχήν. * * 'Η δΐαδρομί) "Α.θΐ)νβν—θισβχ είναι δμΐλβγουμένιβς άπό τίς ώρζιίτερες. Διαβχιζιις δλόκλη ρη τ* Στερεά Ελλάδι; τή θοιιλΐ χή ΡΛμελη, μέ χ!ς ι ριχές χοπαθεαΕες χ»ί τίς • ές— χαί ίγριες χέκοΐε — αι φ ές της. θί τίς κεριγρ^ψ?ιιμι ίνα»; χ'ς άϊήνει δ οιδυρδδρο,ιος. Μ2; λεί πβυν ώϊτ/σί οί δδηγαί. Καιί πολΟ ούμφω'α μέ την χατάοτασι δ αυμ πολίτης χ. Ί Χ*λχιαδ**τ]; χίνει χμιμτ,τι* τ£ν ... δϊηνδ. —'Βφταβαμε παιδία α ο' Άο· χάνει! —'Αράξαμι στ* Άρχβλοχβρι! Καί ι Ο (« χαθ' εξής. Εμείς έ* ούιοις. .. άράββυμε χάπου: Σιον όϊηγδ Τί,Ο οιϊηροδρίμοϋ. Ε&ρέθτ) χεν 8ν*ς—έντυπβς έ»νο&—χά Ι Ι τοι οί τοποθεο'ες πο& περνοθμι έ* πα>ε χαμένις. Είνε δ προχει
  ιδιεοος «τσιτ«ρδνι» δαΐερα άιτα
  :ήν Ιλλειψ ταθ είδιχωτίοοα—·χκί
  ίύγλωττοτέρου—πβυ σϋμδαίνει έν
  Ελλάδι ν» μή παροιιοιΐζεται, α-
  χριδίς δταν είνε
  *
  ί χαΐ Ιΐλατοιιαΐ χαί Χαι-
  ώνΐιαι, ΣπερχιιοΙ χαί θιρμβκύ-
  οτΓ, Άλαμάνες χά Ι Χίνια τίίς
  Γροβιβ;—■ οί πρ&τοι ίαιοριχο!
  σταΒμοΕ. ΤΑ Ιπος %ί]ς παλαιάς «αί
  εωτέρας Ελλάδος ξΐδιηλώνει τίς
  «ανταχτεΐές είκόνες τού, τό οΐίχ
  χαί τα δάκρυα, τίς νΕχες χαί τίς
  χαταπτώαεΐς τού, τίς δίξις χαί
  ά πένθτ) τοιι. ΈδΑ χά ίοτοριχΐ
  χειμΐνα, έχεΐ τέ δ^μοτιχό τραγοθ-
  δι: "Κνας βοοκίς κεΟ αχοιιμπισμί
  ος ο την αγχλίτσχ τού χιπτίζει
  «ρίς τα χαπνΐοτήριο τοθ τραίνοιι,
  Βπου προοίχει μεριχά χοαφόρ, μέ
  πίχριχ χά Ι οαρχασμά μοζο, εχτιρο
  σβηεΐ τόν βουχολιχό χαί ήρκΐ'χί
  αρΒχτήρα τού.
  Τα τοθνελ δΐαδέχοντβι άλλτ)λα.
  Εχομεν Ιΐσι νάθε οιιγμή τδ σχο-
  τάδι χαί τδ φϊ(, έναλλαοαέμενα.
  —Ώ&Μ, ο6μφ»να μέ τδ κνεθ
  μα νής [οΐοίίΐς, Τΐνΐζει ^ας μ»·
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  γΊΠΟ ΝΓΠΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΣΘΕΣΣΠΛΟΝΙΚΜΝ
  Σημειώσεις καί σκίτσα.
  "ϋςαν Ιφθανις δλλοτε οχόν Πει
  ρκιβΙ οκνιχινιΐσβ. Πρό πάντων &·,
  ίων Ιφθ^ες Οηερ' άηό χρδνια.
  Τώρα, μέ την ΐπέχτασι—μεριχή
  ίΐ όλιχή—τ]ς.... χιντρόφυγος *·
  οωφιλία(, τα ηάντα περιελ»ρι
  χαΐ ο.ό χιφάλβιο ιχυίδ ή ο-ινή
  βιΙίΙ·
  Ή έμφάνιοι τ«)ς νηϊΐδος «Ο
  'ΑγΙοιι Γεβργίου «ίώιου &ί.1η
  οφ πκρκλιβχή περιοχή
  ν·ν—ΠειρβιΑς, "ρβχβλεΐ
  τοκογραφΐχας παρή
  __Β'νι ΙχιΙ τί λμ
  ριον, λέγει ο ηαροι<οιαοθΐΙς τος γνώαττ); τβν τοηββιοιβν. Μιτ' ολίγον ΐ4ί «βραΐηΒήοιις α&τΑς 8ΐΒ84χβνΐΒΐ ^λ«ι οχΐτιζιίμ· νκι μ» εγγύτερα ηρί« »4ν Πβ χαΐ τας 'Αίή^ί ο»3μεΤοι χαΐ 'Αλλ1 οί γρβφι.ές παραλΐί νηβάχια χ«1 ιί 8^μοι τοθ _Ρ χβθ—-τοθ ίποίου τβ δπίροχο χιλ λάρο τβυϊίζετβι α&ϊΐ ι* ή μέ τόν θαυμάοιο 'Α.τιχ·» —ιίνβι ΛράγμαϊΒ γνβοτά 6 ά5 οχ* κάμωμεν ιδΐε ... χρονογραφιχιυ οταθμι&ς οίας "Αθήνας. Έχομε- άλλως τε νά ηερι/ρίψωμιν τόοβυς ίλλβυς μέχρι Ηισθϊλονίκηι! —Κ» Ι Βμως θά Ιπρεκε νά μιί νειι, παραιηρ&Ον τίνες γό;» άπο χον «5περίχοντα» δ5οντ[«τρον χ. Υ(0)3τ6τερ« ά»ι5μ»| φαοιχ* οιΐατερα: Ή ΓλΒφίδ». τα ρ« ηιϋ γίνονχαι ή Ιϊ«νιχν οονοιχιομοΙ, ή Κ«οτίλλ« **1 ϊίλος 6 Πιιρβιιύς τβθ δποΕβυ ο προλι μην φρουριΐται τιμητιχβί »«δ τ1»ν »,ψ είοερχδμεβα ---- «αι χροοέχββμεν τ* Σ'λο χαί μακράν σειράν χ*ν γερβνβν »«>
  ακοθηχβν χβθ «ΌρνβνισμιΟ «Ο
  λιμένος» έ(.«»τβ χον πρβχον ένδι»
  φερίμενον:
  —-Θ* μεΐνβμιν έδβ!·..·
  — Σχεδάν διόλβ». Αδ?ιον λίβν
  πρκιϊ άνβχβρβθμεν διά θεοαιλονΐ
  —'Γ«;οχρεα>χιχ·(!
  —ΊΓκοχριοχΐχέΗΐ
  'ΐΊιβχριΐΒΤΐχΑς λβι«ίν
  ύς πονεΐ χαί αύϊδν.... χί
  δίντι διά την θιοσαλανΕκην.Άλλ'
  είνε άργα. Ίύ ιίαιτήριίν τού;
  ι [νέ μάνβν μίχρι Πειρκιβς.
  ΠρΙν άνεβοθμε στό τραΐνο τού
  Λιρισα. ϊ*οθ θεωροθμε χαλό νά
  χαμ^υμε μιά μιχρή παρένθεαι. Αί
  πρ'ϋποθεσεΐς οηό τας ίποΕκςέΐοι
  μαζειαι ή έπιβ βκσί μας ιϊ«ι τέ
  τοιε(, ώσ;ε νά μβ; δίδουν απο τώ
  ρα το δικα'ωμα τής παρενθέβιως
  αυτής: Ό έοωιεριχίς χουρισμΐς,
  τον όπίΐον τόσον δποοιηρΐζει οή
  μερον τό Νίον Κράτβς χαί κθ
  όπβΕου αί ώ^ιλιιβι είναι βεβαία
  υπολογΐσιμοι άηό πάσης άπίψιως,
  Βσον αφο; ^ τουλάχιστον τάς οιΐτ]
  ροδρομκβς δΐαδρομίς ίεν έφθασεν
  άχόμη οτο ηρέηον επίπεδον. Οί
  έκδρομεΐς —χάθε έχδρομεΐς —ϊε*
  εθρίσχουν άτυχβς ιυΐε οτιυς σΐα6
  μοΰ(, ιδιε οτο τραΐνο την ατοι
  χειώδη εκείνην εξυπηρέτησιν χήν
  ίποΐαν ίσφαλ&ς θά έξασφαλΕεη
  συνχίμιος μία ουστηματιχιβτίρΒ δ/
  γάνα>οΐ{. Οί άνΒρνποι έπιβιβάζον
  ται στό χρ&Ινο ώς «ιίλΐ{, χρώγοιιν
  ώς «ϊ*λΐ) χαί έπιπροοϋέτιος δέν...·
  ηονίζοντιχι, δεδομένου δχι δπ»ς
  είπεν «ιυφυΐΪΛ» οιΕΐ|ροδρομιχ4ς &
  ηάλλΐ]λο(, οί αιΕ-βό&ρομοι ί1"
  ε
  'Αλλά τό τραΐνο Ιχιι τελεία οη
  τίς μανοΐβρες τοϋ. Καί κρέιιει νά
  έϋΐβιβαοθνμεν. Καίώς ιΐμιθβ ο»γ
  χεντρ·μένοι κρο τοθ σταθμςθ τρϊ
  χβνμι νά χαιαλΑβονΐϋν έξ Ι«;όΒ·υ
  ποϊτα μιβητιχά χρίνια χαί θ»ρ
  ρ« τδ άναγνωιμττάριο Π«ι*
  μτρχαυ. Ό αϋγγραφίΐς άφιίρωνεν
  4δ& «ρν,ι Ις πυχνογραμμινβς αελ£
  δ«<; Π οί) δ δίσχΐλίς μχς ήΐελί νά τίς . . πυχνβαη πΐριασβιερα μέ τίς ίξίρσΐ:ς τού. Τώρ« τα βλέπαϋ ΐιε «ραγμχτιχά χ' Ιτσ: ϊέν Ιχουιιε άνίγχτ) (ΰ'ε άπο τδ πρβϊο, ιύ:ε άήο τδν διύτεοο. Μ:ΐ σχηνβγραφΙΌι άπΐ τίς λΕγες πεϋ μτιοριΐ νά ο^γχρχτήιη τδ μΐΐΐ τοθ Τίξιδιώτη ο' 8λη ττ,ς τή μΐγχλοκρέκεια έχτείνεχαι δεξια μ*ς. θΐώρατες δααώδεις άχροπλα γιίς—ϋλίτανβι, λεθχες, ίτιές ο' Ι'Λ τρΐλλδ σφιχταγχάλτασμα χαί κάηο δ Πτ]ιε;ίς πβυ άΐίλώνει τα τα γαλήνια, αχεδδν χαδιά νερά τού. "Επι ι τα άπδ τδν Παρνασσΐ, Τ'ύς Δΐλφεύ;, τδν 'Ελι χβνα, την Πίνδο, τδν "Ολυμπο χ.λ.π. Ιχοομε αιά Τίμπΐ} χδ άρ χχιολογιχδν τρδπον τίνα ουμπλήρω μα: Οί ώμορφίς α&τβς ξιικνοϋν ίί%αχ τδν άρχαΐο μυθολογιχδ χδ σμο: Σΐίς μυσιηριβχές ί(τες περ ν&3< λαχβνιασιιένις οί Νίμφις π«ΰ τίς χυνηγοθν Σίτκροι χαί Φίθνοι. Τα Τίμκη ώσιίσί ίεν άργοθν ν!; παύιουν νά μβ; απϊθχολοθν... Βδ χβντά αιά παλτ|* ού νοριχ, διανοΕνουμ* μίλιστΐ χ«1 τδ άΐλοτι Τιλανιΐο—9ταθιιδ Εΐΐορι χδ σ<ή μιγάλΐ) έθνΐχοπβλιχιχή πι ρίοϊο τοθ 1912—13—οί μ^τιύ ουιε μδλλον παο4 βλέιουμι ατδ ί τή θχλαυΐα τοθ θι? —θχ |«ρεπε ν* φω/άξουμε τδ τοθ Ξινοφβντο(: θάλαττα, θάλατ τα, ηαρατ.ηϊΐΓ δ χ. Δ Ματίλογλθϋ. χανεΙ( δέ/ φωνάζει, μο πρβς τοθτβ έχκι χάθε δΐχα! ωμα Οσ^ρ' άηδ ταλκιηω^'νν δίχα χαί Ιξ πεοίπου ώ;β>: Είμεθα χά
  τάκοποι. Άνηουχοθμεν διά τδ τί3
  μα τβν ουματΕΧβν μας διινβν—χΐ
  κνιυμντιχαί βλέπετε άπολαύιεΐς
  τής διαδρομήν είναι δλως διδλου
  χωβΐοτδν ζήτηιια.
  | Επί ιίλους πειθδμεθα δτι φθά
  ινουμε ο τή θιαα»λονίχυ ! 'ΕνεΙ
  μετά χίζ θϋγχιντ)τιχ*ς έχδηλώίεις
  τοθ χ. Πχπιηλιίχΐ), τβν Κρητβν
  ιή; Άδελ»4ΐΐ)τος χαί ίλλιο.—
  'μίς πλτ)3ΐάζ«ι δ αίώνιος άπεοταλ
  μίνος τοθ ξε»οϊοχε[ου.
  —Σα"; συνιαιδ χύριοι τδ ξενοδο
  χιΐο <Ι1εγ«λτ) Ρ<β3α!β». Ι Ψάχνω νά 6ίώ γιατί ή Μεγαλτ) 2&<3ια νά β;{9χετ«ι οΐή θιαβα λονίχΐ] χαί 2(ΐ πολΰ ... β?ρειδτε ρα. 'Αλλά δέν τδ βρΕσκ». Γ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΟΙΡ&Ν- Ή έναρξις ι*3ς Αργ τοθ ΠίΐχχτορεΕου τής Αγροτικάς Τραπέζης έν Μοίραις, θ' άπίτελέ αη γεγονϊς έξχιρετιχής οημαοίας διά την Μΐ3ΐα(ί*. Καί ή προαε χής Κκριαχή χαχά την δποίαν 8> γίνουν χά έγχαΕνια τοθ Οραχχο
  ρεΕοιι ούτοθ, ιΐμπαριΐ νά χαραχχτ)
  ριοθυ ώς ί'ας (ατοριχδς οχαθμδς
  χΐί ώ; άφιτΐ)εΕϊ ν έ άς περιδδου
  διά την γεωργι«ήν πρόοδον χοϋ
  πλουτοφόδου ούΐοθ χίμτου. Είναι
  ϊέ απολύτως διχαιολογη;»ίνϊ) ή
  χαρά την δποίαν αίοθίνονται οή
  μερον οί Μεαοχρΐΐαι. ΕαΙ. την
  χαράν αυτήν ουμμερίζΐται πλή
  ιως χ>1 ή «'Ανδρϋωοις» ποΰ πρώ
  η Ιρριψι την ιδέαν τής Ιδρύσεως
  τβθ πραχτορεΕου τής Αγροτικάς
  έν ΜβΕβαις χαί !έν Ιπαυσιν Ιχτο
  τε άγωνιζομένη δπέρ τής ιδίας
  ύνής ' έ<ρις δ(ου την είδε πραγ ματοποιουμένψ, μέχρις διου ιΙΒε διχαιοιιμίνοιι; χοΰ; ,.αγδνας της ά πδ χήν οημιρινήν Κυβέρνησιν. ΕΜΠΡΟΖ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΚΗΖ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΙ βλεκίΐ οτο Τοηλοδ 8νοτς —•'Αλλά χαί τό πνεθμα τ«3ς έ- , σΐίμπληρώνει δ χ. Ή?α· τβν·... χκμπροπλή<τιον. Περνοθμι γέ^υρες, μεγάλες χκί χρές, από χά μιγ-λύτερα δΐ)ΐιδ· αΐα έργα τοθ πρώτβυ έλιυτέβου ΕλληνικοΟ χρβτους—έ· ώ οτό 6ί- θος διαγράφει τή χαραχτηρΐσπχή σιλβυέττα τού χδ πραχόγονο πα· λη4 γιοκύρι πεύ τδ θέλει ή παρά¬ δοσι χά Ι δ θρθλος, σιοιχε ωμίνο. με π(σω μχς τή Λ*μ!α χαί την Στυλ (δα με τή γαλάζια χορ- χτ]ς θαλάσοης τοθ Εΰβ&Γ κοθ,.,. χοιμ·.ύμεθα—δσα ρα, Ιπι- ιρίπουν χά «μχλαχό» έΐρ^να τ6ν έχδρομιχβν 6»γο«[βν — <αί ξυπνοθ μέ σία φβς χβν θ·οααλΐχ(ΐν πιδι- άδων. Κονχά σΐδ πρίαινο ο;γιά· ζκ ή παπαριθνα. Στά δένδρα μέ υ», που σχηματΐζουν χαριέατατα υκοραδικά δασέχια, διαχρΕνεΐαι ή χαί τδ χυπαρΕοσι. "Άλογα χαί βώδια βδβχουν στδ τρυφιρί χορταρι. ΔΕγο έ56θε πρδς τδ τραΤ νο, διαβχί^ει μιά πρώτας τάξιν; κοθρσ», παραπέρβ Ινας.... αραμ- παΐ —θ* Ιπρεπε νά περνοθμε «κί- μη τοθνιλ, σχέπτομκ. ΕΙμιθα σία πεδΐα τβν μ^χβν τοθ.97: Δομοχές, Φίζ,οχλοι, Δε· μερλή, Λάριαον, ΒιλεστΤνον. "Α θελα θυμιθμαι «ΰς ώραίους σΐΕ- χους χοθ Παπαντωνίου: Γαλήνια νή τής έρημι&ς π ού δέν ταρσζει ίσένσ, τοθ κόσμου τ' άντιλάλημσ κι' άπόμεινες παρθένα. Ορδχειχαΐ γιά Τ'.ΰς χάμπους καί τίς γύρω βςκνοχορφές πτύ έ πδτισεν α^θονο τέ α Εμα «ΐβν άδι χοαχοτ»μέ>ω>» «Ο άοχδχου έχεί
  νού πολέμου, γιά χή είιήνη τβν
  ίποΓων χαλιΐ δ ποιητής τή γ«,
  τής έρημιβς, «νά φορέοη τ' άγρια
  χάλλτ, χαί νά πάρη χαινούργιες
  ώμορφιές».
  Κυχχάζ» χά σχάχυακιΰ άναδεύ
  ονται άπδ χίν βραδυνδν ανεμο
  χαί μΌ φαίνεχαι τ ώς μέο' άη'
  α&τά άγριολάμπει στό σχιίφ»(,
  «Ινα σπαθί στό χέρι ένίς σχελέ
  ου».
  * *
  Τα ΤΙμκτ], υνμοθμαι ά«« Τ>
  Στή μέση ενός μικροθ κάμ-
  κου, τΐού τονε χλειοθνε γύρω
  —γΰρω άνυδροι λόφοι, ίψώ·
  νεΐ χήν αΰσΐηρήν όμορφιά της
  ή Μονή τοθ ΤοτιλοΟ Συνδυα-
  ^ός ένβτιν.ης καί βυζσντΐνί)ς
  άρχιτβκτονικΓΐς, δίδει άπό μα
  κρυά την έντύτωση ενός τερα¬
  στίου κύβου, πού κάποιο θε'ί-
  κό χέρι τόν έρριψε στήν άπό·
  κοσμην αυτήν έρημιό. Μθνό-
  χα £να ψηλό κσμπαναριό &(■
  οει κάτιοια άνάταση στήν ού·
  στηρήν αυτή άρχιτεκτονικτ)
  κα( ύκο6ηλοΐ ιή σχέση της
  μέ τό θεό. Τό τΐεριβάλλον
  δέν είναι καθόλου ΐ[&υλλιακό.
  Μερικα άμτιέλΐα κι9 ενας κή-
  πος μόνο, προσπαθοθν νσ
  γλυκάνουν τό μάτι μέ την πρα
  σινάδα τους. "Υστερα βράχοι
  καί χαμόκλαοα.
  Πό τε έκτΕσΐηκεν ή μονή αυ¬
  τή Είναι άνν«στ°· Ό κ· Κα-
  τατιότης Ιχει τή γνώμη πθς
  πρέτιει νώ τοκοθετήσωμε χρο
  νολογικά τό κχίσιμό της μετσ
  τό 1415 Τό χρόνο έκεΐνο ε
  νας Ίΐαλός τιεριηγητής περι
  γρβφοντας τα μέρη έκεΐνα
  γραφβι:«_8Γ. ΪΕΪΙΙΙΓ ίη —.θη
  ιβββρβΓο οκΐββΐα 8αηίί Ι
  άοΓΧ ειΐ—. άιιοοαβ
  ΓΪ8», Οηλαοή: «σ' ίνα
  'Λθ βρ σκεται ή έκ>λησ(α
  τοθ ΆγΙου ΊσιΒώρου μέ Βυό
  καλόγερου'». 'Υττοθέτει λοι
  πόν δ κ. Καταπότης, τιβς στα
  έρεΐπια της εχκλησιας αύιής
  τοθ '^γίου Ίσιδώρου έκτΐστη
  κε μετα τό 1415 ή Μονή Το
  πλοθ.
  Δέ φαΐνεται βμως τιιθανή ή
  ύϋόθεσιςαύιή, δ.ότι ήέκκλησΐα
  τοθ Άγίου Ίσιδερου,χατύ τόν
  περιηγητήν αυτόν ευρίσκετο
  ϊη &βρβΓθ ιποηΐο οηλα&ή
  τιάω σ' ενα άγριο βουνό, έ
  ώ ή Μονή ΤοπλοΟ βρΐσκβται
  σιή μεοη ενός κάμπου. Ό
  ταν 8έ σ»εφτοΟμε τιΟς έκκλη
  σία τοθ Ά-ν(ου ΊσιΒώρου ύ
  ηηρχε τιάνω ο τίς άπόκρημνες
  ιτεριοχές τοθ «Κόβο Σιντερο»
  κι' ότι, άη' αυτήν ακριβώς
  την έκκλησισ, έν ήρε ιήν όνο
  μασΐα τού όλόκλημο τό άκρω
  χήρι· (Σΐντβρε—ΊσΐΒωρος) κι'
  δταν ακόμη προσιξωμε πΔς
  «Κάβο—ΣΙντερο» είναι «ραγ
  ματικο ΗΒρβΓΐιβ ηιοηβ, &γριο
  βουνό &ηαθή, τθτε καταλα
  βαΐνομε πΔς 6 Ίιολός περιη
  γητής σΐήν περΐκοπτ), «ού γρα
  ψσμε παρατΐάνω,άναφβρΒΐ την
  εκκλησία τοθ Άγίου Ίσιδώ
  ρου, άπό χήν οποίαν επήρε τό
  ΰνομα τό άκρωιήρι. Κι'
  εΐν' τθκολο να πιστίψωμβ
  πώς μποροθσαν νά οπάρχουν
  βυό ΐχκλτ|θ'ες τοθ Άγίου Ίσι
  δώρου, μιά στήν άκρα τοθ Ά
  κρωτηρΐευ κι' άλλη μιά στή
  βάσι τού. Κατά συνέπβι
  αν Ρέ μποροθμε νά βγά
  λωμε ^συμπεράσματα γιά τό
  χρόνο ι(}ς ίβρύηεως Λής
  Μονής ΤοπλοΟ. Βίβαΐο μόνο
  μποριΤ νά θΐωρηβτ], 6« άρχΙ
  ζει ν' άκμόζη μβτά τόν έρχο
  μό των 'Ενετών στή ΣτεΙα,
  γιατ! ο( ΈνετοΙ την χρειαζό
  ταν. ώς τόπον συγκεντρώσε
  ως κσΐ προφυλάξβις πολεμο
  φοδίων καί ζωοτροψιων. Γι'
  ούΐό άχριβως δταν ή Μονή,
  δι* άγνώστους λόγους, κα
  τεστρόφη τό 1618, ή 'Ενεχι
  νή ούνκλητος, δ«ως γράφει
  δ Ιταλός ΟθγοΙβ στό βιβλίο
  τού «Μοηιηιεητι ν"βηετ;ΐ
  ηβΐΐ ΐπβοΐει αί Οΐβΐβ» ('ίζ
  νετικά μνημεΐα της νήσου
  Κρήτην) έσπευσε νά βοηθήση
  γιά την άνοικοδομηση καί την
  άνακαίνιση τής Μο>ί)ς.
  Στά έκκλησιασακά ί'γ'γρ
  φα τδ Μονασιηρι άναφίρεται
  υπό τόν τίτλον «Ίβρά Μονή
  Παναγίας τί]ς ΆκρωτηριανήΊ;»
  αλλά στήνκοινή γλοσσα όνο
  μάζβται «ΤοπλοΟ». Γιά την
  προέλευση τής τελευταίας
  αύτάς όνομασιας ύπάρχουν
  βιάφοοες γνομες. Ό μακαρι
  της ΞανθουΒΙβης ώπεστήριξεν
  τιώ; ή Μονή επήρε την όνομα
  σία ΤοπλοΟ, άπό τί, δτι ήΤουρ
  κική Κυβέρνησις τή; εΐχε επι
  τρεψει να έχη Ινα πυροβόλο.
  «ΤοπλοΟ»5έ είς την Τουρκικήν
  σημαΐνει «ή έχουσα πυροβό
  Χον ».Ό Καταπόιηςπαλΐφρονεΐ
  πβς ή λέξις «ΤοπλοΟ» προήλθεν
  κατά συγκοπήν έκ τής ψρά
  σεως «(ό πλοθσιο μονασττ)Ρ'».
  Πιθανώτερη φαίνεται ή πρώτη
  γνώμη·
  Σιή δυτική πρόσιψη τής Μο
  νής είναι έντοιχισμενες τρβΐς
  έπιγραφές: Ή μιά άναφίρει
  μιά προσευχτ) τοθ άνακαινι
  στοθ της Μονής Γαβριήλ Παν
  τογάλου πρές την «οΰρεος αί
  πυτάτοιο κόμην», πρός την
  Παναγίαν 6ηλα6ή. 'Η «παρθε
  νίκη Μαρΐη» άπαν ιξί θμέσως
  πρδς τοθ εύθίβή μοναχθν;
  „„ ΕΟμενεστέρα τιέλω καί Εσ
  (οομαι
  Ομετέροισι μόχθοις υϊόν έμόν
  (τταντοτβ λισσομενη.
  'Η άλλη έπιγραφΓ) άφορά
  έπΐοης τδν Γθιο μοναχό— αύ
  τος προφανως είνε κι' ό συν
  τάκτης τους—κα( μάς παρε
  χει ττ) σημαντιχώτατη πληρο
  Φορία πβρ( τοθ χρδνου ττ]ς ά
  νακαινσεως τής Μονης. Διό
  νι έξυμνοθσα με ύπερομηρΐκήν
  ύπερβολικότητα τδν Παντο
  γάλλον Γαβριήλ (είνε άγλαο
  μή ής, ίψ'νοος, θεοείκελος,
  σβμνός, ά».ερσβ'όμη )! λέει
  δτι ούτος «ίτευξβ Ιερόν ΘϊοΟ
  Μαρίης Χαριν 'Ακροθεαινης,
  παθλαν των πατέρων ίμμεν'
  είς εΐ)ιον». Κα! παρακάτω:
  "ΧΙλιαεξ θ' εκατόν Λυκο^άντεν
  (κύκλα παρήλθε.
  καί δέκα χεννία, μην ϊβδομος
  (6ξ φαεέν»,
  Οί δυό τελευταΐο. στίχοι
  μάς λένε (άλλά μέ τί τρόπο,
  Θβε μου!) τό χρόνο τής άνα
  καινίσεωτ;, Βηλα&ή τό Ι τος
  1619. Τούς ανέγραψε δκως Ι
  χούν, γιά νά γίνη άντιληιττό
  μ έ πόσην εύκολΐα έχειρΐζετο
  την άρχαία γλώσσα ό ίρημί
  της τοθ ΤοπλοΟ, εύκολΐα πού
  εύτι,χώς ή δυστυχβς έλάχι
  στοι την ίχουν οήμίρο.
  *Η τρΐχη έπιγραφή «Τναιπο
  λύ μεγαλύτερη καί πολύ άρ
  χαιότερη άπό τίς άλλες. Έ
  κτός τοθ δτι είναι δυσανάγνω
  στη, είναι καί μισοκαταστρεμ
  μένη Είναι χαραγμένη πάν»
  ο1 ενα μαθρο μάρμαρο μέ μι
  κρότατα κεφαλαΐα γράμματα
  κα', δπωςθά Βοθμε άνήκεκίς
  τόν δεύτερον αίΔνα πρό Χρι
  ο(1 Τώρα, πώς εύρέθηκε
  στό ΤοπλοΟ αυτή ή ίπιγρα
  Τό 139 π.χ. ή Ίεράπυΐνα
  καί ή "Ιτανος (τόρα Έρημού
  πόλις,) έσυνερΐζοντο &να νη
  σί. 'Η Ρωμαϊ<ή Σύγκλη^ος, στήν όποΐα κατέφυγον οί βυό πόλεις, άνεθεσε τή Διαιτησια σέ Μικρσσ βτες. Οί ξένοι ού τοΐ βιαιτηταΐ εξήτασαν την ύ ποθεσης καί εξέδωκαν την ά πόφαοή ΐους υπέρ τ Δ ν Ίτανί ών. Την άπόΦοση, λοιπόν, αυτή άναγράφει ή έπιγραΦή, πού λέμε. Ή πλάι^α τής επι γραφής εχρησίμευσεν πολύν καιρό ώς... σκέπασμα τσφου, γι' αύτό είναι καί μισοκατα στρβμμένη. Την άνακάλυψε πρώτας ό Περιηγητής Πάσλευ καί την έβημοσίβυσε. Γιά πε ρισσότερη άσφάλβα ένετοιχί σθη σιή Μονή ΤοπλοΟ, βίπλα ο τίς δυό σΛλες έπιγραφές. θά ίπρεπε νά γρσψωμε χαί για τα χειρόγραφα πού βρΐ σκονται σιή βιβλιοθήκη τής Μόν ής (ενα άπ' αύτά είναι «σ^ίλ,λιον» τοθ Πατριάρχου ΓρηγορΙου τοθ Ε' ) χαί γιά τίς ε(<όνες, τίς πιό άξιδλογες, πού βρΐσκονται μέσα στό Ναο. Άλλα ό χώρος τής άγαπη τής «Ανορθώσεως» Γσως Ιχβι τιαραφορ'ω^Ο μέ τίς (5ασκα λίσηκε<.» αύιές παρεκβάσεις μας. Π' αύτό περιωρΐστηκα μονάχα νά κάμω μιά σόντο μη Ιστορικήν ίπισκόκηση τοθ ΜονασιηριθΟ, καί των μνημβί ών πού βιασώζει δχι για νά πω τΐποτα καινοόργιο, άλλά γιά νά πάρη μια γενική ίβέα γι' ο ό (ά, Οποίος έχει τή σχε τική περιίργεια. Κι' άξίζει, νομίζω, τόν κόπο νά κινηθβ τό ένοιαφερον τοθ κόσμου για τό ΤοπλοΟ, πού υπήρξε τό σους αίώνες μιά έστία πολιτι σμοθ καί καλωσύνης, έκεΐ πέ ρα στά έρημκά βουνά τής Άνατολικής Κρήτης. Μέν. Ο«·λ»μ«| 1
  ι ·
  4Π© ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θ!α
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). - Σή
  μερον Κυριακήν δίδονται δθτ πά
  ρσστάσεις. Είς άττογευμστινήν
  ί>ραν 6 1)2 μ. μ. έττανσλσμβανι
  ται ή ξεκσρδιστιχή χωμω&Ια, το
  Φρανσΐς ντέ Κρουσζέ «Γάμος μ
  προθεσμΐα». Εσπερινή ή αρίστου
  γηματική κωμωΒΙα τοθ Σαίξπη
  «Πώς δσμάζονται ή Γυναϊκες» ξι
  ξαρδιστική κωμωδία είς 4 προξβι
  διασκευή ,Χ. Π£ρ,
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον ό κι
  λοσσός Βίβα Βίλλα κατάλληλο
  δι* Ολους μέ τόν Δσύγκριτο Ούύ,
  λας Μτιήορυ. Καθ* εκάστην εί
  τάς 7 μ. μ. άττογευματινή.
  ΠΑΛΛΛΣ.— Σήμερον τό αύτοτι
  λές «Στοιχειωμένος Χρυσός» κσ
  τοθ ετιειοοδιακοθ «Κόκκινος Κο
  βαλλσρης» τα έπειοόδια 2ον, 3ο
  ΠΡΟΖΚΛΗΣ1Ζ
  Προσκαλοθνται πάντες ο
  έχοντες 1) είς διάΦορα μέρ
  ιής πόλεως ♦Ιοιόκτητα1, Δημ
  οιατ ή Δημοτικώ άναγεγρσμμ
  νοο &ισΦημ'θΒΐς ιιαντίς εΓδους
  2) ΟΙ έχοντες Ιίωθι τβν κατα
  στημάτον των ή ι(ς άλλσ μέρ
  προσηρμοσμένσς ή άνηρτημ
  νας βΐδικίς βιαφημΐστικσς π
  νακΐβας (κοφφενεΐα κλπ.) κσ
  3) ΟΙ κόμνοντβς γενικώς χρ
  σιν οισβ-ψιστικων μερών,δτιω
  έντός Σήμερον άτιό οήμερο
  προσέλθουν καΐ οηλώσουν τσ
  ΒιαφημΙσεις· ωνκατοβολλοντε
  τα κεκανονισμένα τέλη πρό
  αποφυγήν τον συνέπειαν τοθ
  Νόαου,
  Πέραν τής προθεσμίες τα6
  της θίλβι επιδιωχθή ή δια παν
  τος νομΐμου μέσου ίΓστιροξι
  τοθ φόρον.
  Εφεξής πρό πάσης οίσσδή
  ποτε δΐσβημΐσιως δέον νά ζή
  τήται προηγουμένως σχετι^ή
  Αοεια παρά τοθ ένοικιαστοθ
  Ή δνευ τής αδείας μου
  χρήσις 8ιο«ημίσεως συνεπάγϊ
  τσι ποινικύς ευθύνας.
  Περισσότερον πληροφορίσ
  δίδονται ιΐς τό Ύτι)μα Ν. Ά
  λικιώτη όδός 1866.
  "Ηράκλειον 22 Μ^ Τού 1937
  "Ο Ένοικιαστής τοθ Φ5
  ί ου επί τθν οιοφημΐοΐω
  1937—38.
  ΜΙΧ. Ν. /ΛΙΚΤΩΤΗΣ
  ***
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΙΠΥΛΑΙΑΙΗ
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΛΛΙΤίΧΝΩΝ
  ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
  Δυο παράστασις
  Λοτΐχή κπογευματινπ
  Μέ τιμάς 15-10
  Ή περίφημπ Γ«λλι*π χμ
  μ «ιδία «δ Φραχσι; Ντέ
  Κρβυαζε:
  ΓΑΜΠΣ
  {«κβρίιστιχη
  (Ις 3 πράξις
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ
  Ή «ρΐστονργηματική χω·
  νόί« τβΰ ΖΑΐεΠΒΡ, όι«
  οχευίι Χ. ΠΕΡ.
  ΡΙΙΣ ΛΛΜΛΖΟΝΤΑΙ
  Η ΙΥΝΑΙΚΕΣ
  . ί·ί 4 πράξις.
  ΟΛΟ ,ΓΕΛΟΙΑ
  Έ»οΐΜΐάζβνται 8ύο δωμάπα μβ
  τα ιρυζΐνας. Πληρο4ορΙαι παρό
  τφ κ. Μιλτιθδη Μαιδάκη Μσοτσμ
  ■8,
  ΕΙ2 ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΊΌΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΑΠΚ1
  ΘΑΣΙΛΙΣΣΑ
  ΚαΙ βαο Ι/οιβθαν κώς έπληοία
  ζιν τ) ώ?α Τ9θ όλεθρον, τίσο ά-
  γητοχοθαα* περιασίτερο στήν αυ
  )ή. "Επί ιέίοιις ά^χιοαν να χ»
  ΐΐλαβαΝουν. Ή άλλοιγή δπουρ
  γών δέν ήτ,αν άρχετή' Ιπρεπε
  νά άλλαξη τό ούοιημα. Τώρα
  τ«ύ ιίχαν φθάση οτό χιΐλος τ*}ς
  χρΐΜχοπίοτς, δέν εζητοΒοαν κια ά-
  πό ττ>ν άνβμενίμενβν αων?}ρβ να
  ιΐνι εύγενί,Ος χατα^ωγ^ς' τοθ έ
  ζητοΡσαν νά είνε Εημοφιλής κα!
  να έμπνίη «μτιιστοαύνη οτό λαό
  ο' αυΐό το άγνβατο χαΐ Ιπιχίνδυ
  νο Ηεριό πού ά>χιζ« νά άγρΐιύιρ
  Ό άνθρακος ούτος υπήρχεν, 8·
  λ η ή «ΰλή τιν Εγνώριζεν. Ήταΐ
  λοΐχής χκταγιβγ^ς, ελβετικός 6
  πηκοέιητος «αί, το χιιρόϊβρο, οί
  οιτιχϋτς — ϊιαμαρτυρόμενος. Κα
  άλλοτε, 8τ«ν τό παλάτι βρΐθι,κ
  αέ στενο,χώριις, ιίχε καταφύγη
  ατΐς ουμβοολίς τού. Άλλά· οί 6
  πβυργο', τβν οποίων τα αΊιλυτι
  ίξ·σ>ίπαοε σΐήν πρώΤτ] ΙχθεσΙ το
  αδτίς ο παρείοαχτο(, τοθ Ιβαλιχ
  1>κ ο»ρό έμηίδια οτό δρίμο τού
  ΚαΙ 6 Ν.νερ, πνίην μ έν υ», Ιΐτι
  )ε την παραΕττ)σί τού οτό βαοιλτ,
  γρομμΐν») σ' Ινα χοινέ ίποτβλΐ
  χαρτο. Τί'-οια Ιλλε ψ: σιδασμοϋ
  Λ'ΐιιδιβΐκος 16ος Τέ< έννοοθοε νι την συγχωρτίση' έκ Ι Ιπανελάμβινε ν» Ι μ ι ίρχους — τώ; ?έν θά το ίξοινοτφώνβζε ποιέ χοντά τού. Άλλ* *ώ?α έ Νίκερ ήίαν δ δ θ[(0πο( ττ}ς Γεριθτάσιως. Έ Μα ρία-Άντουανέττα έχατάλαβεν έη τίλθ'ς Γ005 ήίαν άπαρα!ιηΐθ(, γι αυτήν πρό πάντων, Ινας δπευργί πού θά μποροΒσε νά χατιυνάοη τό αγριο 6τ]ρΓο ηιϋ έμούγκριζι την χοινή γνώμη. Άλλά χαί αύ τ*, πΐίν ζτ)?ή'η την μιτάχληο τοθ Νί»ερ, Ικριπι νά νΐ»τ)οη μίαν εσωτερικήν άντίατίβΐ. Τόν προ ,ιινον δπουργό, δ δπεΐος εΐχε 3^ τίοο γρήγορ» μιοητίς σΐέ λ»ο, ούιή ίέ' είχεν επιμείνη νά χαλέσουν; β ι ανελάμβανε πά λι αυτή ίήν ιυΝύνι;, έν πιριπιώ σιι νίας άηοτυχίας. Β)έηοντσς Εμ«ς την άναποφαο ινόίητα τοθ άν&ρός της, άηιφά αιαε νά προσφύγη ο' αυτόν τόν ικιχίνίυ ο ίνθρωπο. Τέ ν εκάλεσε ιδιαιτέρα ^ης δΐαμίριομα %% ιτυξεν δλη τή ϋύνβμι τής πει 9πθς γιά νά τραβήξη πίλι τον άθρωπον ούτον πεύ άλλοτι ή ού ι[χε πληγώση. Ό Νί<ιρ άηι λάμβανεν Ιχεΐντ) τή σ.ιγμή βικλό θριαμβΐ. Άπό τή μιά μεριά τον («ίτιυιν ή βοισίλΐσαα. Άπί την άλλτ) τίν ίζητοθσΐν Ινας 6λί η^ος λαό(. —Ζήιω δ Νέχΐ(! Ζήτω δ βα οιληα! Οί χραυγις αύ έ; άντηχοθΐχν σ?Ις Βε.σαλλίες χκί οΐους μους τι Ο ΠΐρισΐοΟ, τέ δράδυ ποί) Ιγινι γνωοτδς δ διορισμίς τού. Ιονίχχ ή ΜαρΕα-'Αντουανέττα ίέν ιίχΐ τό χευράγιο νά ουμμιρι ού ή τή χ»ρά. Ή ιυθύνΐ) πεί Ινέλαβε, μπαΕνοντνς (ιέ την άκει οί— της μπροσιά στό πεπρωμένον έτραβοθσε το δρέμο τού, την ίμαζε Έΐτειτα άνεξήγητοι χά! σχοτΐ νά π;οαιοθήμχτα την άνε τωναν. Τό ίνοτιχτό ττ,ς κάλι ίφανιρω όταν πιό Βκνατό άπό τί λογιχί ιης. «Τρέμν, Ιγραφι την Ιδία έχι(νη ήμΐρα οίον Μιρσύ. Συγχωίήστί μ(υ αυτήν την αδυναμίαν Τό Ιχι· μίΐίά μου νά φέρνω πάντα συμ φορίς». Ισυνεχ(ζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ Έκτίθιιαι είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή κατασκευή Βιό; λογαρια σμόν τής Έ«ιτρο*|}ς Έκμι ταλλεύσεως Ήλΐκτρικβν Έγκαταστώσεων Ήρακλεί ου 3 σιδηρΔν -αραθύρων καί 6ύο θυρών τοθ κτιρίου τοθ ήλικτρικοθ Σταβμοϋ Ηρακλείου. Ή Εημοβρασία θέλει λά βει χώραν την 26ην τοθ μη ός Μοίου £. 6. ημέραν Τ* τάριην καί ώραν 11—12 «. μ. είς τό Δημσρχιακόν Κα τάσιημσ καί έ>ώ«ιον τής
  '£«ιτρο·ής Έκμιταλλΐύ
  σΐε*ς.
  ΟΙ δροι συγνραθ^ς 0«ο
  Κρεώσιων ιΐσΐ κατατιθιι
  μίτοι είς τα γραφεΐα τής
  ΈκμεταλλεύσΐΜς όιόθιν οί
  ίουλόμινοι δύνανται νά
  "3·*σιν γνώσιν.
  Εν Ήρακλδίψ τΒ 22 Μαΐ
  ου 1937
  Ό Πρόεδρος τής Έβιτρο
  «ής Έκμεταλλεύσ«*ς
  Μανας -
  ΚνρΐΑΚΗ 23 ΜΑΊΌΥ
  "Ανατολή ηλίου 6 11—Δόσις 6 46
  «ΡΕΜΙΝΑ»
  Κσμπαρέ δέν Εχομεν—οθτβ χ
  μέν. τιροσφ&τως τουλάχιστον— είς
  την πόλιν μας. Άλλ' σύτό φυαι
  κα 8έν ίμποδΐζει νά ύπάρχουν άλ
  λοθ κσμπαρέ καΐ τΐολύ ττερισσότε
  ρον νά Εχουν πελάτας άπό εκεΐ
  ποθ δέν ύπάρχουν...
  "Ετσι στή «Φίμινα» των 'Αβη
  νων άνσκσλύτττω αρκετά,.. γνωρί
  μους φυσιογνωμΐας. Είνε £να καμ
  πσρέ μέ τύπο απολύτως σύγχρονο
  — κάτιμεταξθ ντανσιγκ »αΙ θεόμα-
  τος ποικιλιων. Συναγελά^εται έκιΐ
  καλος χαΐ έ>αφρός κόσμος ΚαΙ Βισ
  σκεδάζουν έλοι «κατσ τό δοχοθν».
  —Δέν ΡρΙοκεις μοθ λέγει μιά
  στιγμή δ παρακσθήμενος αυμπολί
  της, ΰτι ένδιαφέρων ίδώ είνε μδλ
  λον ό κόσμος τοθ κσμπαΐτέ παρά
  τό κσμπαρέ σύτό κσθ' έαυτό;
  — Δέν Εχω άντΐρρησιν.
  Πραγματικώς μιά ματιά άρκεΐ
  νά άποδεΐξη σημαντικώτερον τό
  ένδιοφέοον γύρω άπό την πελα,
  τεΐαν τής «φίμινσ» πσρά γύρ<ΰ ά ιτό τίς «ντελισιέζ» ή «ττέ σαρμάν» άρτΐστες, πού άναγγέλλει κάθε τό σο 4 διαφημιστής τόθ κέντρου. Ύπάρχουν έν πρώτοις τα γε ροντοπαλλήκαρα—οί άμετόβλητοι, άναλλο'ωτοι, οτερεότυποι πελά¬ ται των καμπσ(έ άπό τής έπο- χής ποΰ έλέγοντο «κοφέ.σαντάν» Ύπάρχουν άκόμη οί σύζυγοι ιής επαρχίας «Ί ότΐοϊοι φιγουράοουν στά πρώτα καθΐσματα ίπιδεικτι κθς κοΐ είναι πεοιζήτητοι—άφοθ φοροθν καΐ τίς βέρες τους άλλά καί Εχτυν τό ύφος άνθρώπων πού έξέφυγαν σίσΐως άπό τόν κλοιό τής συνθήκης καί Ερχβνται μό- νοι τους καί γιά να γλεντήσουν στή ν "Αθήνσ. Ύπάρχουν άκόμη καί ,„ αύτούσια τα ζεύγη των νεο νθμφων τα όποΓα ϊρχονται σΐό καμπαρέ γιά νά σφυγμομετρήσουν ατήν αμοιβαίαν εμπιστοσύνην των». —Άλλά καί Α φυοιογνωμΐα ού- τοθ τό «ικομιλφώ» νέου πβς σοθ φαίνεται; παρατηρίϊ καί πάλιν ό συντοπΐτης κοινωνιολόγος. Πρόκειται περΐ νέοι> μέ δνομα
  πιθανώς, πρό παντός ομως μέ είσο
  δήματα— διότι τα γκαρσόνια μόλις
  μπαΐνει στέκοντοι είς προσοχήν Δέν
  Εχει κοθήσει ά-όμη καί τρέχει πρός
  τό μέρος τού £να άπό τα κσλΰ
  τερα «νούμερο»—μιά άρτιστοθλα
  μέ ώραιότατο φανέ πρόσωπο, μέ
  γοητευτικο μάτια, μέ αψονο άνά·
  στημα. Τής φ'λεϊ τό χέρι, άρ
  χΐζει μαζύ της μιά είδυλλιακή «κο·
  ζερΐ» καί τέλος άφοθ πιρ μοζύ της
  τό ούΐσκι τού Γήν σέρνειστήν πΙ·
  στα.
  —Έδω το εΐσοδήματα ξεκοκκα·
  λΐζονται μ έ τόν καλύτερο τρόπο....
  προσθέτει εΐρωνικώς £νας δψιμος.
  έξηνταβελόνης.
  Άλλά γιαΐΙ δχι; Ή νεότης οταν
  Εοχεται κοΐ μ έ τή δΰνομΐ της καί
  μέ τήδύνσμιτής τσέπης της είς τό
  καμπαρέ, τί θέλετε νά κάνη; Σδς
  έρωτώ.
  Ό Άλλβς
  —Ή τοπ·νρ«φ(εε έν·ς
  έχκι σχέσιν μέ τας φρένας
  των άνθρώπΜν τού
  Έ φ;·νολογΕ« 11 ε ώ; γν»
  οίον ή μΐλέ'η ιοθ χαρα«ττ]ροι
  χαΐ τθν πνιυμαΤιχβν λκτουργι&ν
  τοθ άνθρώπβιι, επ! τ^ βάσει τής
  ίξβτερινΐής δ:ιχπλάσι»ς τοθ χρα
  νίου. Ή Βε»ρ{« αυτή πού Ιχει
  έγναταλειφθ^ οτίμϊραι, θ'
  θ§ ιίς ιήϋ ενέργειαν άλλά διά νά
  ΙφαρμοοΕΙ^ είς την γιωγρβφίαν,
  αυτήν την φοράν. Ένας Ίϊαλος
  σοβίί, δ χαβηγητής ΣαβιρΕνο,
  ίονυρίζιται ίΐτ άνιχάλιψι
  οχίσεΐς Π(υ δφ'οτανται μιχα(5
  ττ]ς τοπογρι?φΕ»ς μ άς πίλειβς
  μιβς χώ;ας χαι τοθ χ'χραχτΐ
  τ6ν χοτ-υίνων ιψ. Κατά τόν Ίτα-
  λόν χα6τ2<ιη'ήν ή Ρωμη είνε ιδτυ Χ^ς χάρ^ς εί( τ&ός έατά Οβου( ης, ίτ)λ. τούς λίφους της. "Αλλϊΐ πόλεις ιΐχαν άντιΡέτας δκστυχίί, διά τίν λόγον δτι ή δια μίρφνσις τχϋ έδάφίυς των χαθι· ο ? τούς χατοίχβυς ολιγώτερον Ζαορροηι,μίτΐυς. Ό Σϊβερίνο φρονεί τώ; πρέπει νά ίδρο6ϊ είς τα πανεπιστήμια μ{α Ι5ρα —Έφευρίθϋ τβ ρολέΐ π·ύ δέν απάζει πβτέ. "Εναζ Γάλλος ώρολογοηοι6ς, δνίματτ Κάτ(·, χατκσκ«ύασεν ρολίϊ ηοΰ ίέν οηίζει χαΐ ?έ< α τα μαά ηοτέ. Διά νά ίιΐξη την αν τοχτ^ν τοθ ώρολογΐο» τού, β»έ6τ} χε μέ τό άεροηλάνθν ιίς Οψος χ ι λΓω/ μετ;ην έηά«ω άπό τό πεδίον τοθ Μ& χοΐ άηό χιΐ πάνω Ιρρι ψε τό ρίλίϊ κυ Τό ρολέΐ* άνΐυρέ Ητςΐ ΙπΙ τί)ς επιφανείας τΐ)ς γί)ς. ύέν ιίχΐ πάθη τίποτε,*χβΙ έξαχο λουθοθσε νά ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΒΠΑΔΗΣ ΟΛΟΝΤΙΑΤΡΟ£ Πλατεΐα Άν Μηνα Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν τού δτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει £!ου καί Θά Βέχεται 8-?2 η2 . μ. κάΐ 3 1)2-7 μ. μ. Ένοικιάζεται μαγαζείον Ισόγει όν μετ* άνωγεΐου κείμενον είς την οδόν 1321. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Μιχ. Χρυσφ Βικέλα 20. Όταν άνοράζετε οαπούνι. Ζητεΐτε άπό τδν προμηδευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ .ΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΙ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σατΐούνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλοβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α- τ ο είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚαΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα κβΐ ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού Έξ·τβρικο§, Ταμιευτηριον καταθισΐις έν ·5φ·ι καί έη πρβθκσμία. Δάνεια επί ένεχύρ· έμπορΐομάτβν. ς πάοης φΰ Δή· βυμφέροντει, τρ«πεζΐΜϋ{ <ρ Προσεχώς είς την Μία έποποιία κουρ σάρων τοθ Άνγλου συγγραφέως Ρ. Στέ- βενσον: Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝΟΙΣΑΥΡΩΗ Προκειται ΐχΐρΐ 'Ιρνο» τό οποίον αφήκε έποχίιν μέ τάς απαρακτιχάς ηΐριπΐτι(ας κ«1 τάς ζωντκνάς δραματικάς πε· ριγρκφβς τοδ ειίμβτηροδ άγώ νοί τδν πιιρατβν είς «γν») στ« χαΐ μυβτηριε.βη νηοιά. Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΙΟΙΣΑΥΡΩΝ το ιτολύκροτβν βΰτό άνβ γν«σμα πΐριέχει τόσ6 ένδιβ Φίρον κοιΐ ιτλβκήν, ωατ« άπ« τέλιοε τίιν ύιτόββσιν ενός χι νηματβγραφΐχοθ άριστουργή ιιατβς είς τοβίτβϊβν πρωτηγω- νίστησαν οί θύάλλ«{ Λίαν προσεχώς είς την «''Ανόρ'&ωσιν» ■V— 5-«3ιΐ«_ΐΗη~ΒαΕ^Ε5'·93ΒΒ9ΗΙ |κοΐπΩπικη ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ -Στυλιανός Φρα- βίλος ΒιργινΙα Πηγακη, ήρραβω. νΐσθησαν. θ<ρμά συνχαρητήρια. ι θΑΝΑΤυΙ.-Έκ θεσ)νίκης ήγ- ' γέλθη ό θάνατος τοθ οιευθυντοθ τής ΝομαοχΙας Έβρου Ιωσήφ [Κουνοοόρου. Όμεταστος υπήρξεν έκ των διακεκριμένον Κρητων διοι κητικων ύπαλλήλων, υπηρετήσας εύδοκΐμος καί επι σβιρών έτΛν τό· σον είς την Παλαιάν όσον καί την Νέαν Έλλάδα. Είς τοθς οΐκεΐους τοθ μεταστάντος καί γενικώς τοθς συγγενεΐς τού ή «Άνόρθωσις» ά* πευθϋνει θερμά συλλυπητήρια. —Είς βαθυ γί|ρας απέθανε καί εκηδεύθη είς ΆβδοΟ χρηστή καί έναρετος δέσποινα ή ΆφροδΙτη Γ. Καρυωτάκη. Ή μεταστδσα κόρη τοθ ίστορικοθ Παπσνταφώτη καί άδελφή τοθ ΆρχηγοΟ των Κρητι κων έπανσστασεων Ιωάννου Ντα φώτη, απελάμβανεν βαθυτάτης έκ- τιμήσεως καΐ μεγίστου σεβασμοθ έκ μέρους των κατοικων τοθ "Αβ« δοθ καί ολων των γνωρΐμων της, Τοος οΐκεΐους της καί Ιδιαιτέρως τόν ι,ίόν της Ν. Καρυωτακην μέγα λοβιομήχανον Αθηνών, συλλυπού μευα θερμώς, ΕΠΠΥΧΕ1Σ ΕΞΕΤΑΣΕΙσ!- Ή ΔΙς Ελευθερία Γ. Φανουρακη δώ- σασα τάς επί διπλώματι έξετάσβις της είς τό "Ελληνικόν "Ωδειον Άθη νων, ενώπιον εύρυτάτου καλλιτβ. χνικοθ κύκλου Ετυχε τοθ πρώτου βρηβεΐου φωνητικής μουσικής. Συγχαρητήρια^ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΡΖΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΙΤΗΜΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠ)ΙΙΑ ΔΙΑΧ)ΟΙ ΚΤΗΜΑΤΒΝ ΕΞ»ΝΓΗΣ ΠρβκήρυΕις Δημβκρ«ο(«ς Έχμισβώσΐι·( Έκτΐθενται είς δημοποασΐαν ένερ γηθησομένην την 11 Ίουνΐου 1937 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11— 12 π. μ. έν τφ Ύποκαταστήματι τής ΕΙΕ ή έκμίσθωσις των κάτωθι κτηματων συμφώνως πρίς τούς ΰ ροίς τής ύπ'άριθ. 9) 14-5—37 δια κηρύξεως. Ιον ΕΤ 67 τα 10)18 Και)τος είς Χάνδακα δρ. 320 μηνιαίως. Ρον ΕΤ 84 τα 3)4 Κήπου είς Πλ Ελευθερίας δρ. 300 μηνιαίως. 3ον ΕΤ 731 "Αποθήκη είς ΧανΙ ών Πύλην δρ, 1Ε0 μηνιαίως. 4ον ΕΤ 332,ΟΙκΙα έρειπωμένρ, είς ΚιζΙλ Τόμπια δρ. 250 μηνιαίως. 5ον ΕΙ 716 Κατάστημα είς Γενί) Τζαμί δρ. 320 μηνια'ως. 6ον ΕΤ 732 Κατ^α ιΐς Χαν. Π6 λην δρ, ΐζθ μηνιαίως. 7ον ΕΤ 8 31 Καημα είς Μικρό Τσαρσάκι δρ. 100 μηνιαίως, 8ον ΕΤ 832 Κατώοτημα είς Μι κρό Τσαρσάκι δρ. '65 μηνιαΐως. 9ον ΕΤ 871 'Αποθήκη είς "Αρμ 'ΕκκλησΓας δρ. 130 μηνιαΐως. ΙΟον ΕΓ 1144 τό )ί Κατιτος είς Αγ. Μηνδν δρ. 130 μηνιαίως. II όν ΕΤ «223 Κατ,μα είς Παλ Νομαρχΐα δρ. 800 μηνιαίως. 1?ον ΕΤ 1ί67 τώ 12)18 Και)τος είς Πλ.Βενιζέλου δρ. 600 μηνιαίως 13ον ΕΤ 1369 Κατ)μα είς Πλατ Στράτα δρ, 000 μηνιαίως. 14ον ΕΤ 1431 Κατ)μα είς Καιν, Καφενέ δρ. 4"0 μηνιαίως, 15ον ΕΤ 1437 Κατ μα Είς Τουλ Φοθρσον δρ, 125 μηνιαίως. 16ον ΕΤ 1?04 τμήμα Κοτ)μα είς Καιν. Πόρτα δρ. (ίθ μηνιαίως 17ον ΕΤ 19 4 Άποθήκη 7ε» ές ι Ις Πλατ, Ψαρόδικα Βρ. 1 00 μηνιαίως 18ον ΕΤ 2388 Κατ)μα είς Χρυ σοπηγην βρ, 200 μηνιαίως,· 19ον ΕΤ 1195 τα 3)5 ΟΙκοπέδου είς Δερμιτζίδικα δρ. 2{0 μηνιαίως. (Εκ τοθ Ύποκατ)τος) ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΖ» Δεχόμεθα καρανγελίαι φητββ γιβ βηίτι*. δια γ«ύμ«τ« έ{βχιιώ Γύρω στήν πόλι μας. Διά τβύς κ. Μ. Πελάτας έγγνύ μεβα ηβντβτε φρίοιιο ψατο, «ο κοΜτβι, ίρκιρετικο ΝραοΙ,.νΐΝταβ κ·Ι ρετοίν» μββχατη. ΙβΑΝ. 1ΚΟΥΛΑ1 Ή ζεοτη συνεχΐζβται καί είς την πόλιν μας μέ άγρΐας διοθίσεις. —ΚαΙ φαίνεται Οτι θα ουνεχιοθη αν πιστεύσωμεν τούς εντοπίους καιροσκόπους. —ΟΙ όποϊοι μετά τό άγγελθέν καί έξ "Αθηνών πρώιμον κΰμα τοθ καύσωνος— ιΐνε εύνλωττοι πάλιν είς δυσαρέστους προβλέψβις. —Μέ τόν προχθεσινόν πνιγμόν ενός γέροντος.... έντεπευτάρισαν ς[ καλο-αιρινοΐ πνιγμοΙ. — Βεβαία ό πνινμος ούτος δέν είνε καί τόσον σχετικός μέ τα δυ· οτυχήματα τής θερινης περιόδου έφ' όσον · στυχί,ς γέρων δέν ήτο κ·λυμβητής άλλά ψαρδς. —Άξιζει βμως έν πάση περιττώ σει να Λνακινήοη τό ζήιημα τί|ς έττιΒλίψεως των άκτών ώστε καϊ οί έκ σκοτοδΐνης πΐπτοντες ιίς την θάλασσαν νά σώζωντοι καί εί α- τζαμήδες κολυμβητοΐ νά καθοδη γοθνται, —"Η νά τυγχάνουν καί αύτοΐ τής έπιβαλλομένης άμέσου βοηθεί άς. —Τους οημερινούς σχολικούς ά θλητικους αγώνας προβλέπεται ότι θά τιμήση πολύς κόσμυς, — Τόσον έκ των γονέων των μα θητών δσον καί τοθ φιλόθλου κοι νοθ καί τοθ νομοθ μας καί τοθ γεΐ τονος. —Μεταξύ των οποίων ώς γνω στόν θά έπιδειχθπ ή άθλητική έπΐδο σις καί (■ εύγενής άμιλλα είς τό έν γένει πεδίον τής φι/σικής αγ» Υής. —Τα κου» ούπια είναι έξαιρετικως έπιθετικά εφέτος καί άφθονα κα θως ύποστηρΐζουν τουλάχιστον οί γνωσταί των πραγμάτων. —'Επιβάλλεται έπομένως νσ τη ρηθεϋν γετικώτερον οί έπιβαλλόμβ ναι προφυλάζβις καί Οπως τάς διβ τύπωσεν πρό ημερών ό κ. ΝομΙα τρος. —Διότι ώς παρετηρήσαμεν καί ι*μεΐς παρά τάς ό&ηνίας αύτάς αί έστίατ των φοβερών κωνωποει δών Είς την πόλιν μας δέ ν παύ ουν νά τιαρουσιάζωνται καί είς τάς οίκΐας καί είς τάς ρύμας καί τάς άγνιδς. — Είς τος οποίας δυστυχως συ ναντατε σχεδόν καθημερινώς τα στάσιμα—καί δζοντα μίλιστα—ϋ· δατα. —ΤΑ άγροτικά χρέη Οπως έρρυθ μ!σ€ησαν υπό τΓ|ς Κυβερνήσεως διά τοθ τελευταΐου Ιστορικοθ νό μου δέν άπασχολοΰν μόνον τα αί σθήματα Ικανοποιήσεως των άγρο των. — Άπασχολοθν είς τάς διατόξεις καί λεπτομερείας των τούς λειτουρ γούς τής θέμιδος καί τούς όπω σδήποτε σχετιζομένους μέ τα δικα στήοια. — ΟΙ κύκλοι των οποίων συζη τοθν εύρέως καί είς τούς δικαστι κούς προθαλσμους καί είς τα δή μόσια γενικώτερα μέρη «επί τοΰ νρσμματος καί τοΰ πν^ΰματος τοθ νόμου,,, —ΟΙ έχδρομές άτομικίς καί όμα δικες θά Εχουν καί σήμερον την ευεργετικήν τους. —Καί κατά τάς πρτυπαρχούσας πληροφορίας κα Ι κατά τος νεωτε ρας οί οποίαι όμιλοθν καί περΐ αλ λων έκδρομών. —ΟΙ φυσιολάτραι μ' Ενα λόγο αύ£άνονται καί πληθονονται ίπ'α γαθφ «αί τής γενικεύσεως των άληθινών θερινών διασκεδάσεων. —ΑΐοημερινσΙ παραστάσεις τοθ θιάσου Ένωσις Καλλιτεχνων τής κ. Άννας Χριστοφορίδβυ θά σ(] μειώσουν ασφαλώς επιτυχίαν. —ΚαΙ δικαΐως άφοθ τόσονείς την απογευματινήν Οσον καί την βσπβ ρινήν παράστασιν θά δώσουν £ρ να άπό τα καλυτέρα άλλά καί τα μάλλον διασκββαστικά τοθ ρ« περτορίου των. —Ή ταινία Βίβα Βίλλα τής Μι νώσς,, παίζεται σήμερον διά τελευ τα'αν φοράν καί πρέπει νά τήν Ι δοθν δλοι διότι επαναλαμβάνομεν Οτι πρόκειτοι^ περΐ κ·νηματογραφΐ κοθ Εογου άπό τα καλυτέρα καί γ<ΐρσ<τηριστικώτβρα τής τελευταί άς παραγωγής, *> ΡΙκορτερ
  ΕΝΟΙΚ1ΙΖ&ΤΑΙ ή γνοβστή μ.
  γίχη ο!κία την «ληρονόμβν Έμ·
  μανουήλ Λογιάδου διντ,γόρου, χει·
  μέν») ιίς την οδόν Ζωγράφος (ϊ-
  κιοθιν Τριβν Καμιρβν) ίιώροφοί,
  ήλιχτροφώτιοτος, μ| μεγάλον χ*],
  «βν, Οϊριυοιν, !ύβ είαόδους «λκ.
  Διά πλτ)ροφορ[βς άκευϋυντέβν
  ■Ις τέν χ. Γεώργιον ΪΛί
  ίΐ!γί
  Α Π Ο Ρθ 12 Ζ Ι Β
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Ηον
  Μάς βΐχαν δλους στηιιένους κατά γραμμή ά«ό
  τα τρΐα μέρη κι' άπδ τό άλλο μέρος εΤχαν γύρισμέ
  νβ κατ επάνω μας τα κανόνια καΐ τ* φυτη-\ ^
  μενά. ετοι+ιο. Καλά, καλά νά σοθ είπω Βέν έβ«
  παμε. ν
  Έκαμε 6ιοαχή> βμως ήΊαν νοο μττκρυά καΙ
  Βέν ή«ούσαμεν τί ίλεγβ. Τότβ εΐΒα τί |χβ4 νά ε(.πτ,
  έπΐσκοπος. * "
  Έν ώ ό ξένος ίλάλει, ά επ(σκοπος εποοεύβη νά
  κλείση την θύοαν. ήτις βΙ<β, μβΐνβι βη άνοικτΛ Συν χρόνον επανήλθεν ή κυοά Δοξσστή, φ*ρουσα τα χρειαζόμενα της τραπέζης δια τόν τρίτον συνδαι- τυμόνα. —Κυρά Δοξαστή, ΒΤ<τεν ό έπίσκοπος, βάλε αύΐό τό πινάκι 8σον εΐμπορεΐς πλησιέστατα είς την φω· τιά. Στραφείί β" β*βιτα πρός τόν ξένον: —Είς τάς 'ΛΛπβ.ις προσέθεσεν, ο β£ρβς ,«ς νυ κτός Είνε βριμύς. θΐ κρυώνης β|βαια χύριζ Όσά κις Ελβγβ» τό κόοιβ τοθτο μετά τοθ πατριχοο βχε(· ναυ καΙ άαα κοσμΐου τρόκου, ή βψις τοθ άνθρώπου έλαμτιρύνβτο. Κύριβ πρός άνθρωπον τοθ κατέργου, ■Ινεπο'ήρΐον Οδατας πρός ναυαγόν. Ή έξουθένω' σις διψά τΐμή-ν. —Αώτδς ό λόχνοΓ, έπαν&λαβεκ ό έπίσ«ο*ος, δέν φέννει άηόψι κσλά, κυρά Δαζαοτή. Ή κυρά Δοξασιή, έμβή«εν είς τό νόημα· καΐ ά· «ήλθε λοιηόν νά φέρη άτΐό τοθ κοιτώνος τοθ έπι- σ<όηου τα δυό άργυρά κηοοπήνια Ατινα καΙ Ιθε σαν β*Ι της τραπέζης άναμμέ,να αμφότερα. —·Γέροντσ, είπεν ό Ανθρωπος, εΐσαι καλός 8- κου Ην με κα,ταφρανεΐς τόν καταφροημενο. Μέ δέχεσαι είς τό σ*(τι σου, άνάπτεις δι* «αένα τογ λαμπάδος σου. "Ομως έ>ώ. 8έ σοθ ίκρι.ψχ πόθεν
  Ιρχομαι, ουδέ πώς εΤμσι βνας χσμβνος, ίνας κακο
  μθΐρη; Α^θρωπος.
  Ό έπίσκοπας καθώς ε«άθκτε πλησίον τού, -ψιυ
  σε την χεΤρά τού έλαφρβς.—Ήμποροθσες· καΙ νά μή
  μαθ εΐπής ποίος εΐσαι. Αότό έδο οέν είναι σπ(τι μου
  είνε» σπΐτι τοθ ΊησοΟ Χριστοο. Αύ.ή ή θύρσ βέν έ
  ρωιφ έκεΐνοι δστις έμβαΐνβι, άν 6νη κανέν όν>μσ,
  άλλ' Αν ίχη χανένα πόνον. Σύ τώρα πάσνεις πει
  >άς καΐδ,ψάς- λοιπόν, αδελφ*, καλώς ή"νθες.
  ΚαΙ μή μ' ευχαρίστως, μή μέ λέγεις βπσέ Βέχο
  μαι είς τό σπΐτι μου· κανεΐς *6ώ μέσα &έν εΐμπο-
  ρεΤ νά εΐπβ ότι ευρίσκεται ιίς τό σπ(α τού, »1μή έ-
  κιτνοε όστις ίχει χρεΐαν ριβς καταφύγη^, μ άς οκά
  κης. Σοθ τό λέγω είς σέ τόν περαστικόν, νά τό
  ξ«ύρης· έδώ μΐσα εΐσαι εΐο τό σπίτι σου πλέον πσο'
  όσον ί.ΐμαι έ-) ώ ό ϊδιος. ΌΚα Οτι βλέπεις Αδώ εί-
  ν αι Ιδικά σου ττράγματα. Τίς ή χρεΐα νά μάθω τό
  βνομά σοι; ΚαΙ ιω:ίς νά μοθ τό εΐτιβς, ϊχβις ίνα
  ονομα, τό οποίον ήξευρα.
  Ό άνθρωπος ήνοιξεν έκθαμβα τα όμματα τού.
  —Άλήθεια μοθ λ^: ήξευρες >ώς όνομάζομαι;
  —ΝςτΙ, άπεκρΐθη ό έπΐσκοπος' όνομάζ«σαι άβελ-
  φός μου.
  —"Ακουσέ, γεροντο ί άνέκραξεν ό άνθρωπος· ί-
  >ώ δταν έμβη,κσ. έπεινοθσα πολύ- ομάς τόσον εί-
  σ« καλός πατέρας, δπου τώρα δέν ήξεύΓω πλέον
  τί Ιχω θαροεΐς καΙ ή πεΐνα εφυγε, μοθ επέρασε.Ό
  έπΐσκοπος ήτενΐοε πρός ούτον κα( εΐκε.
  —Έταλαιττωοήθη: τΐοΧθ;
  —Έταλαικωρήθηκσ, λέγει! ώ έκβΐνη ή κσζάκα ή
  κόκκινηΙ ένείνη ή σφαϊρα τοθ κανονιοθ, νά σοθ την
  {χούν Βεμένη είς τό ένα πόΒν ενα σανΐδι νά κοιμά
  σαι έπάν ω, ή ζέστη, τό κρύο, ή βαρεία δουλειά* κσΐ
  ραβδΐ, κοΐ βιπλή" άνυσΐοα Βιά τό τΐποτε, κα( φυλα
  κή Αν πβς κανένα λόγο: καΐ άρρωστος άν εΐσ^ι
  είς τό κρεββάτι, ή άνυσΙΛα. ΟΙ σκόλοι, λέγει. ο(
  σκύλοι. είνε πλέον εύτυχισμένο Ι Δεκαεννιά χρόνο< είνε ςύ·ο:1 "Εχω σαοανταέτίη! Τώρσ, κοΐ τό κΐτρινο διαβατήριο. Άγροιιάς; —Ν ι>, ύπέλαβεν ό έπΐσκοπος άπό θλιβερόν τό¬
  πον τωόντι έζερχτΐσαι. "Ακαυσε νά «υθ ι(π©. Π·ρισ·
  σοτέραν χαράν θβ α(σθαθοβν οί ούοανο) Βιά τό
  θακρυσμένον πρόσωιον ενός άααρτωλοθ είς μετά·
  νοιαν, πβρά βιά τόν καβσρόν ώς τό κρΐνον χιτθνα
  Α<ατόν βικαίων. Ένόησε»,; "Αν άπ' εκείνον τόν ό- βυνηοόν τόπον έξέρχβσαι τώρα ε(ς τόν κόσμον μέ μΐσος μέσα είς την ψυχήν καΙ μέ οργήν εναντίον τφν άνθρωπον, είσαι αζιος οΐκτιρμοθ- άν βμως έ- ζέρχεσαι μέ στοχασμούς άγαθούς. πράους καί εΐοη νικοός, είσαι πλέον άξιος μισθοθ παρ' βλους ήμά^ Έ* τούϊοκ. ή «υρά Δοξοσ ή εΤχε φέρει τό ΒβΤ πνβν ζωμών 4ξ Ο^ατοτ;, ελαίου, άρτου κα! άΚατος, ολίγον χοΐρειον λΐπον-. τεμάχιον προβίΐου κρέατος, σθειν, Ενα χομμάτι τυρΐον >ω^όν, κσΙ 8ν μέγα ψ»
  μΐον έκ σιχάλεως. Έπρόσθεσε δέ άφ' έαυιης, παρά
  τό σύνηθες τοθ έπισκόπου, καΐ μίαν φιάλην πάλαι
  οθ οίνου. ...
  Ή αορφή τοθ έπισκόπου Ιναβεν οΙφνΐΒΙως την
  είς τας φιλοξένους φόσεις οικείον εκείνην Ιλαρότητα.
  —Είς την τραπέζα Ι άνέκρσζεν ιύθόμως ώς συ
  νιΙΛζεν όσ4«ις είχεν ϊένον τινά είς τό Ββΐπνόν τού.
  "Ηβαλέ δέ τόν άνθρωπον νά καθ.ο- είς τα 6ε
  £ιά τού. Ή κυρΐα Βαπτισ ίνη ήσυχος δλως Βιόλου
  ώς είς την φυσι*ήν της κατάστασιν Ελαβε θίσ ν είς
  τα άοιστερά τοθ αδελφοθ της.
  Ό έπΐσκοπος ηύλόγησβ την βρώσιν καί την πό·
  σιν, Ιπειτα έκένωσε μόνός τού έκ τοθ ζωμοθ είς τα
  πινάκια καΙ προσίφερεν εΐο Ινα 6<αστον. Ο άν- βρωπος εδόθη λαιμάργως είς τό φαγητόν. ΤΙ ήσετν τ« τυβ·«βι«ί« τβθ Ποντχρλερίβυ. "Ινα δώσωμεν Ιδέαν ηερΐ τθν διατριξάντων έηΙ ττιο ΤοαπίίΐΟ τό κάλλιστον εΐνβ ν' άντιγοβ ψωμεν ένχαθθα μίαν των επιστολήν τής κυρΐας Βαπτιστί- νης πρός την κυρίαν Βουασχέβρου Ινθα περιγρά- Φ«αι άφελως ή συνομΐΜα τοθ άνθρώπου τοθ κατίρ γου μετα τοθ έπισκόπου. € ..Αότσς ό άνθρωπος ιΐς κανένα «έν ίδιδε προ σοχήν. Έτρωγεν άρπαιιτικά ώς >ά είχεν βουλιμί¬
  αν. 'Αλλά μετά τό δείπνον στραφεΐς πρός τόν ά
  δελΦόν μου—*%Αγιε τοθ θεοθ, τοθ εΐπε ούτά δλα
  είνε δι" εμέ πολθ καλλίτερα παρ δσον εΤμαι συ
  νειθισμ*>ος· δμως νά ζεθρης «Λί °ι «μαξάδες δ-
  που »*ν μ' άφησαν νά φβγω μαζύ τους, τρών κα
  λοτ.ρα άπό την αΰθεντιά σου.
  Γ
  Χ1ΧΧ
  ΤΑ ΖΗΤΗιΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Σημιιώσκις κΐρ) τύφ·».
  ΣΤ.
  τη εξ άλλου
  έπιβοηθητινίή αΐία είνε καί ή
  συνεπεία ένδεΐας καΙ στερήσε
  ών ή άπό καιαχρήσεις έξάν
  τλησις τα ν σωμαηκον Βυνά
  μεων τοθ άνθρώπου, β κως
  κα( οί έξ ύπβέβολΐκης ΙργασΙ
  άς καΙ μάχθ?υ κάματοι τοθ
  σώματος ή καί τοθ πνεύμα
  το<·, ή οκερκόπασς άπό ιια νράν πεζοπορΐαν ή νασα Αλ λη ΰπερκόπωσις εκνευρίζουσα τόν οργανισμόν κα( έλαττοθ σα την αντίστασιν αόχοθ. —Έπΐσης έκτιθβιμένοι πε ριοσότερρν είς την μ·λυνσιν ϊΤνε καί ευκολώτερον πρσσ- βάλλονται άπό τάφον δσοι πΓωτοεοχονται άπό χωρία ίίς πάλιν ή α πό επαρχίας ιΐς την πρωτεύουσαν καί ευρίσκονται ΰηό δροι,ς ΒιαΙτης καΙ ύγιει- ν ής πενιχρίθι: (έργατικο', ύπη ρέτρισι)διόη Βέν εχουν άκό- μη αποκτήση την σχετικήν ά νοσΐαν π^ύ ίχουν συνήθως οί άσηνοΐ πληθυσμοΐ. —Τα προφυλαχτικά κατά τοθ τύφου μϊτρα σχεδόν τα μαντεώετε άπό 6σα έμάθατε τττρί των οΐτΐων, άμ<σα>ν ή έμ
  μέσων τοθ τυβοε δοθς πυρε
  τοθ.
  —Έν πρώτοις τό Δο'στον
  προφυλακτικόν, είς τό οποίον
  ήιπορεΤ κανεΐς νά έχη άπόλυ
  τον σχεδόν τιεπο 6ησιν (Τνε ό
  ίγκαιρος έμβολιοσμός μέ τό
  άντιτυφικόν έμβόλιον, γινόμε
  νος είτε δι' ένίσεων είτε δι*
  εσωτβοικης χρήσεως τοθ έμ&ο
  λΐου. Τό 4ν Αθήναις Ίσ<η τούτον Παστβρ παρσσκευάζει τοιοθτο έμβόλιον, τό οποίον μάλιστα έπιβάλλεται νά μετα χειρΐζβται κανεΐς συστηματι· κώς καΐ χωρ'ς νά πεοιμίνρ ν' ακούση Φήμας τιβρΐ έπιδημΐας κατ' Ι τος μέν Αν ποόκβιται πβρΐ ένεσεων, καθ* εξάμηνον δέ Αν τό πίνη έσωτβρι«ως. ΚαΙ τό μέν δι' ένέσεις έμβόλι¬ ον γΐνεται είς δόο ένέσεις, μ) αν μέ 1)2 κυβικόν έκατοστό- μετρον καί αετά 8 ήιιέρας Αλ λην μίαν μέ 1 κυβ. έκμ. υπο- δορίως όπουΒήποτε. Μ ένέ· σεις σπανίως φέρουν άντίδρα σιν ίνοχλητιχήν καί έμπόρβ- τον καί μόνον κΔποτε ττονοθν ολίγας οοας. Τό δέ ίσωτερι χΛς λαμβανόμενον έμβόλιον (ίντερεμβ^λιον ή χολεμβόλιον) ευρίσκεται ιίς φύσιγγας (*μ· πθθλες), έκ τον οποίων πσΐρ νει κανε'ς άνά μίαν επί τρείς κατά σειράν ποωΐας, σπάζων τα Α <ρα τής φύσιγγος καί γύ νων τό περιεχόμενον ϊΐς όλΙ γο (3 δάκτυλο) νερό, τό όποΤ όν π(νει πραΐ νησηκός εν τέ ταρτον ώρας πρΐν τοθ προ γεύματος. Τό εσωτερικόν αύ τό έμβόλιον, τοθ όποΐου ΰπάρ χει καί μ(ν αοοφπ είς δισκΐα δι π1 ά (οίΐΐίναοείη &ηίϊίγ>
  ρηίςΐιιε ΒββΓ6θ_ι) δηω; καΙ
  Α^λη ιιΐα β(ς *αΐα·κ6τια (Επ
  ΙβΓονβοείπ ίιιαιϊέΓβ), είνε
  έπΐσης άσφαλές καί άκοτελε
  σρατικον δ τι ως κοΐ τό βι' ένέ
  σεων διδόμενον, Βέν φέρει δέ
  Απολύτως καμμίαν ενόχλησιν
  ή αντίδρασιν. Ήμποροθν δέ
  νά τό μβταγειρ'σθοϋν κα( μι¬
  κρά παιΒ ά άκόμη αφόβως.
  —Μέ τα έμβόλια δμως πρέ
  πει πάντοτε νά εχετε ύπ' 6
  ψ.ν σας δτι χρειάζεται καΙ
  κάποιον χρονικόν Βιάστημα
  Βιά ν' άναπτυχθ}) πλήρης ή
  έξ οϋτοθ άνοσΐα τοθ όργανι
  σμοθ, έπομένως, καΡώ; εΐπα
  πρό όλΐγου πρέπει ό έμβολια
  σμός νά γΐνεται εγκαίρως χαΙ
  τακτικάς ν,ωρίς νά ττεριμένρ
  κανεΐς ν' άκουοθοθν κρούσμα
  *« τύφου διά νά τό άποφασί
  Τοδ Ιατρόν Ι Α.Γ.
  Γ
  ■ ■■■ΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΚΜΧαεΐΒΒΒΒΙ
  ΤΟ
  ~
  [ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΠΛ4.ΤΕΙΛ. ΣΤΡΑΤ*.
  Παρέλαβε Είς μεγάλην καΐ έκλΐχτίιν Συλλο¬
  γήν ύφβσμβτα δι' υποκάμισα και πιζάμες επί
  καραγνΐλια.
  Έτοιμα Ζέραιΰ υποκάμισα κρός Δραχ. 200
  Εκαστον.
  Γχρειβάττΐς οέ έ{«ιρετικα οχέδιετ. Κάλτσε;,
  Φανέλλις, Τιράντκς, Ζβνες κ.λ.π. χαΐ α< τιμβ| πβλύ λογικές. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ § ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ! ΓΕόΠ¥1™ί Παρελήφθησαν Δρθς μετά ή άνευ χρυσαλλΙδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε- λεμπέκια-Καραγάτσα,Όρεγκοντίάϊνγ Όξυές δλων των είδών, Κόντρα πλα- κέ κοινά καί Όκουμέ καπλαμάδες έ- ξαιρετικοί. Κατάστηρα Ξυλει;πορικόν_ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Αί περιοδείαι τού Στρατ. Συμβουλίου Ηρακλείου. Συνιχίζομΐν οήμιρον την άνα χο(ν<09ΐν τβν τίπων αταθμεδΐΐη τοΟ άϊμοδίου οτρχχοΧαγιχοΟ αιια βυλίοι;, τΐίθβθίτοντες κα! τίς δκολοίπους ΰς χληρωτβΰς τ*ν όιτοίβν Θ1 έξιτάαη το {ν λίγφ ουμ,βούλΐαν. Είς Κρουαίνα τό Στρατολογι¬ κόν Συμβούλιον θέλει μιτνβς την 18>)ν Α&νουσΐου 5κας έξιτάί^
  τβΰς έκ τβν χΜνοτήχην Κρουα$β·
  νος, Κορφ&ν, ΑουτραχΕου κ«1 Σίρ
  νού οτρατευβίμους, την 20^ν είς
  Αγιον Μΰ?»να Ι«θχ θ ξ
  τοΰ( ατρκτειοίμους γ^
  Αγ. Μύ?(βνο(, Άν» ν«1 Κάτ»
  ΆσιτΛν, Σ«αυρχχ(»ν, Κΐραοαιτον,
  Π^ργοθς, Πινα^ίίί, Πιτοοκιφά·
  λου χαιΐ Βίυτών χαΙ τή» 23ψ είς
  'Αρχάνες Ινθα θ« προσέλθουν
  πρός εξέτασιν οί οτρατεδαιμοι
  Άνω χαΙ Κ4τ» Άρχανβν, Κουν4·
  χαΙ
  Άπό τας 25 υέχρι χ»Ι τής 29
  Αύ/ούστου τέ Σιρατολογιχον Συμ
  δούλιον θ* ε&ρίυχιται ένταδθα.
  Την 25 θ Ι έΕετάση τοΰς ατρατ«υ·
  σίμους Νίΐς 'ΑλιχνρνασοοΟ, Αγ.
  Σύλλν, Βϊθίλιιβ-, Μπχμκαλτ] Ηι
  τόχΐ, Δα^νβν, Δοκβίκριζ*), ΚανλΙ-
  Καστελλίου, Σίββαζ, Βινεράτοο,
  χαΙ έκ τοθΔήιου Ηρακλείου τβϋς
  σιριτευσΐιιους ών τα εκώνυμ* άρ·
  χονται έκ τβν άλβραβητιχβν στοι·
  χεΐων Λ Β.Γ.Δ.Ε Ζ
  Την 26ψ θά έΕετάβη τοός
  αιρατΐυαίβοϋς ώ< τα έπώνβμα &? χονται έκ τβν άλφΐβΐ]ττχβν στοι χιΕαιν Η.Θ.Ι Κ Λ , την 27 τβΰς οτρατιυα'μους ία τί Ιπάνυμα 3ρ· χονται έκ τβν άλ^αδητικ&ν ατοι- χιίων Μ.Ν.Ξ Ο Π.Ρ. χαΙ την 29 νί>: στρατευοΐμβυς ώ< τα Ιπώνι*· αα άρχοντβΐ έ« τβν άλ»α6τ)τικ*ν οΐοιχεΕυν Σ.ΤΥΦ,Χ,Ψ. χαΙ -. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙ^Σ Ό Γεωργικός Συνεταιρι- σμός Πωλήσεως Σουλτανΐνας ΣητεΙαο έχτίθησιν είς μϊΐοδο· οίαν Βι' ένσφοανίστων προσ- φορών την προμήθειαν των κά τωθι ίΙδΛν: 1) 15—20.000 άσυναρμ^λο- γήτων σταφΐδοκφωτΐων 36ρ!ων τύπου Σμύρνης έξ αρίστης λευκής ξυλείας ΚαρυνθΙας, μο νοκόμματα, χωρ'ς σπασμένσ, διπλοπλανιαρισμένα κπΐ βά· ρους τα 100 κιβώτια 128—130 πεο'που 2) 6.700 τεμάχια πλοϊνά σία φιδοκ βωτίων όμοίου ώ; Ανω τύπου. 3) 2.400 κεφαλάρια σταφιδο κιβώτιων όμοίου ώς Ανω τύ¬ που. 4) 400 ό<άδβς καρφοβελώ· νες σταφιδοκιβωτίων. 5) 750 κιλά σύρμα Ν3 13 ΕύρωπσϊΛθΟ διά Βεσιμον σία Φΐδοκι βωτίων. 6) 9 (έννέα) βαρέλια ρ.ζέ- λαιον. 7) 30 (τριάκοντο") σάι«τ>υς
  θειαφίου σουμπλΐμάτου τον
  50 νιλιογ.
  8) ΧΙλια (1000) δειγμαιοφό
  ρα κυτία.
  9) 15 (ΐέκα πέντε) τόννους
  —Ό φ·ρσ.ς υπέρ τβν ταμεί¬
  10)50 (πεντή<οντσ) ρόλους στσφιδόχαρτον τον 50 χιλιογ. περιπου. Π) 150—200 βαρέλια πό¬ τασσα τον 50 χιλιόγραμμα)". ΑΙ Ανω προσφοραί δέον δ τι ως υποβληθώσι μέ τιμάς ΤσΙφ Σητείαν μέχρι ή"ς 6ης Ίουνΐου 1937 χαΙ ώίαν 10η« π. μ. όπότε άνοιχθήσονται έ νώπιον Έπιτροπής, καί παρά¬ δοσιν ώς έξή(: 1) Σταφιδοκΐβώτισ, πλοΐνβ Κ9ΐΙ κεφαλάρια, μέ Αμεσον παράδοσιν Αμα ιφ κλεισΐμα τι, ώς πρός τα πλαΐνά καί κε φαλάρια. Ώς πρός 6έ τα στα φιδοκιβώτια θά παρα&οθθσι 10 000 τβα. τό πρώτον 15θή- μερον ΑύγΓύστου 1937 καΙ τό υπόλοιπον τέλος ΙδΙου μη νός. 2) Τα Βέ ύπόλοιπα ώς Α νω ιΤθη ιταροΒοτέα κατά τό ποΛτον 15θήμερον "Ιουλίου 1937. Σητεα τβ 17η Μοΐου 1937. ΓεωργκΟΓ Συνεταιπσα<Ίς Πωλήσεως ΣουλτανΙνας Ση· Ι •Ο Πρόεδρος Μιχ. Κολυβάκης Τό Συν)φον Μέλος Ιωάννης Γιατζάκη; ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ον ργ ΣυμπληρνμχτΐΜϊ; κρός τηλ*· γρνςρημόΐ μ«ς έν σχέσει μέ την δημΓσΐευοιν τού νίμου «πΐρΐ £ι« τά{ε*)ς άφβρώσπς τα τ«μεΐ« προ νοίβί έλαιοπαραγωγής» πληρβφο ρβυμεθκ ίτι δι' αυτόν όρίζβτβι ουνκ*Μριμένως δτι έκιτρέκεται μέχρι Σβπτπμβρΐβυ 1938 5η«ς οί* βασιλικόν βιατ«νμ«τος έκδοβπσβ μίνου προτάσΐι τ&ν ύπουρνών Οί κονομικ&ν κ«Ι ΓεΝρνίας. έ υπέρ τ&ν τ«μι(«ν προνοίας έλαιοπ» ραγωγικος φόρος επί τοϋ έλετίβυ, έλαι&ν, έλβιβΐτυράνων, κυρην· λα{νν. έλαιοσάπΝνος μκΙ έλαι» δών έν γένει προΐβντων, ορισθή ■Ις ποσοστόν ϊαον ή κ«τώτ«ρβν τβϋ δημοσίου φβρου. ΟΙ υπέρ τ&ν ταμΐίων προνοίας έλαι·κκ ρβγωνής Κρήτης έιτιβίβλημένβι η έπιβαλλόμβνοι δυνβμ·ι τοδ νομόν 6349 φοροι βββαιβΰντβι κ«1 ΐισηράττοντβι 4π1 τ&ν υφ' ών έ πΐβληθησαν ούτοι πρβϊόντων κ«1 έν χ) πβριπτώσβι ταυτα μεταφέρβν τ»ι έ{ ενός νομοΰ «Ις άλλον νο μόν της Κρήτης Αί Φορολογίαι αύται δύνανται νά είσπρβχθβθν καί άπ' ϊΰθίίας υπό τ&ν οΐκιί •ιν τβμβΐων προνοίας έλαιοκαρα γωγης κατά τα δι' άπβφίσεοιν τα0 νΕνιχοΟ διοικητοθ Κρήτης ό ριοθηοόμπνα μετβιγενεβτβρΝς. —Θείον κήρυγμα. Αφιχθείς ενταύθα ο πϊριοδίύ βιν άντιπροοωχος τοθ Ορησχβυτι χοθ Περιοδιχοδ «Ζωπ» Κ. Άβει νάσιος Γαλίτας θέλει κηρύ(βι τον θβΐον λόγον βΐς τόν Ί. Ν, Αγ. Δημητρΐου τού βννοικισμοϋ Νίων Βρυούλλνν (Κατσαμπά) σημερον Κυριακήν χά τα την Ο. λειτουργίαν. —Αί συγκεντρώαβΐ{ τβν προ οκοπΐίν. Κατόπιν δι«τ«νής τοδ κ. Τοκι Μοΰ 'Εφβρου Πρβσκέπων Ήρ« χλεΐου, ά ό αυριον 24ην τρ· χοντος κα> μέχρι τέλους τοδ μη
  νός Ίουνίου οί μββηταΐ πρόσκο
  ποι άπαλλάοσονται των τακτι
  Μ&ν συνκίντρώοβ»»ν τ&ν Όμ4
  δειν τνν, τοδτο δέ ϊν« βυνη
  θβσιν άπερίσπαστοι νά ίπιδο
  θοδν είς την μελέτην τ&ν μάθη
  μάτνν των καί παρασκενκαθοδν
  διά τάς έπικΐΐμβνας σχολιχάς
  έ{ετασ·ις
  —Τα γκνργικά ταιμεΐκ.
  Υπό τού κ υκβυργοδ τής Γ««ρ
  γίας ΐΐδοποιήθηβαν οί νομάρ
  χά ι τοδ Κρβτους οηνς προτκί
  νούν τό ταχύτερον δύο τκμτι
  Μά κ» Ι ίΰβ άναπληρωματιχά
  μέλη διά τό συμβούλιον διοινιίσΐ
  ως τ&ν συνιστ&ίμένων είς έκαστον
  νομόν Γενργιχ&ν ΤαμιΙων.
  —Ή «ναδιαβκθμισις χδν ύ-
  πβλλήλων τϊϊς Άγροτικης.
  Κατ' άναχοίνιισιν τής διοιχή
  αϊκς της Άγροτικήί Τραπέζης, ή
  επί τϋς άνοτδιοιββθμΙσΐΜς τ&ν δ
  παλλήλνν της έπιτροπη ίπβράτΜ
  σ* τάς εργασίας, άνβκβτβτάξα
  α* τό προαΜπικόν συμφώνως πρός
  τα τυηΐΜά προσοντ» κ»ί τας 6κη
  ρεσιακάς αύτοϋ {κανοτητας.
  Ι
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒε>ΒΗΗΒΗη|,
  ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΑΕΟΣ
  110 ΕΞΙΙΡΕΙΙΚ1ΙΒΙΙΙΑ ΗΕΡ1
  ι
  ΕΡΓΟΖΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΕΙΑΔΟΥ,
  Φίρομβν είς γνώσιν των καταναλωτών οί όποΐοι
  πέρυσι έχρησιμοποΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη·
  τον πάγον γλυχών ποσΐμων υδάτων Νεαπόλεως
  δτι ήρχισεν ή λειτουργΐα τοθ έβώ πρατηρΐου. πωλή¬
  σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορΐου «Διόνυσος>.
  Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα-
  σιλειάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικός άντιπρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΣΙΛΕΙΟΥ

  Ι
  5
  Β

  ρΐ&
  ^■■■■■■■■■■■ΜΙΒΒΒΜΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒα·!
  'ΰράκλβιον
  ΓραΦβΤα Ιναντι
  Νομαρχίαν
  ανορθωσισ:
  Πρωΐα Κυριακης
  23 Μαίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  Ν^ '^Λ^Ν^"^·*
  Ι ΛΓΓΑΙΑ ΑΕΝ 0' ΑΝ1ΑΙΒΗ
  ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΠΡΩΤ6Β0ΥΑΙΙΝ
  ΑΙΠΛΟΜΑΤΙΚΗ! ΔΡΑΣΕΩΣ
  Ν ΕΞΟΠΛΙΣΟΗ
  Σ ΤΟΥ ΑΝΤ.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας>. — Τηλεγραφήματα έκ
  Αονβίνου άγγέλλουν ότι ό χ. Ήντεν
  προέβη σήμερον είς νέας Αναλυ'ΐκας
  δηλώσεις έ ώπιον τής Αύΐοκρατορική
  διασκέψεως τής Μ. Βρεττανίας σχετι
  κώς μέ την έξωτερικήν πολιτικήν τή
  Αύτοχρατορίας. Ό χ. ΤΗντεν άνέλυα
  την οιεθνή κατάστασιν, άνίφερε τού
  κινδύνηυς οί οποίαι «πειλοΰν σήμερο
  την ειρήνην καί την ησυχίαν των λαώ
  *ή? ϊί?» ετόνισεν όμως καταλήγων, δτ
  ή Αγγλία δέν θ' αναλάβη ούδεμία
  απολύτως διπλωματικήν πρωτοβουλία
  πρός εξομάλυνσιν τής καταστάσεως πρΐ
  όλοκληρώση τούς άρξαμένους ηδη με
  γάλους έξοπλισμούς της.
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΥΡΟΒΗΝ
  ΕΣΗΜΕΙΟΒΗ Α Π Ο Τ Ο ΜΟΙ
  ΥΨΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΡΜΟΚΡΛΣΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα
  ποχριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήμα
  τα έκ Βερολίνου είς ολόκληρον τή
  Γερμανίαν εσημειώθη σήμερον άπότο
  μος ΰψωσις τής θερμοχρασίας. Είς τό
  Βερολίνον ή θερμοκρασία ανήλθεν εί
  31 βαθμούς, πράγμα σπάνιον διά τή
  εποχήν αυτήν. Καί είς την λοιπήν επί
  σης Ευρώπην έπεχράτησεν έξαιρετιχή
  ζίστη σήμερον,
  Ο ΕΛΙΡΟίΓΤΐΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Τό Άστεροοκοπεϊον Αθηνών άνε
  κοίνωσεν τό άπόγευμα ότι χαί είς έλό
  κλήρον την Έλλάβα έπίσης διετηρήθη
  χαί σήμερον ή ύψηλή θερμοχρασία. Είς
  δλα τα Βιομερίσματα τής χώρας ή θερ
  μο«ρασ(οτ υπερέβη τάς πρώτας απογευ¬
  ματινάς ώρας τούς 24 βαθμούς υπό
  σκιάν.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΡΟΤΕΙΝΕ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗΝ
  Ή προέλασις πρός τό Μπιλμπάο
  Αί πολιτικαί φιλίαι τού Βερολίνου.
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου—Έκ
  Ρώμης τηΐεγρπφοθν δτι τ*
  έτΐαναστατικά στρατεύμα
  τα συνεχίζουν την βροέλα
  σιν αυτών κρός τό Μ*ιλ
  μκάο. Συγκεκριμένως σή
  μ,ερον ή Σαλαμάνκα άγγ«λ
  λει δτι «αριτηοήβη Ο«οχώ
  ρήσις τ&ν ιρυθρβν καί βκ
  τιν«·ν σημ·(ε*ν τής τελευ
  ταίας αΰτβν άμυνπκτ)ς
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐευ (τ·ϋ «ταποχριτ«ϊ>
  ^1).— Τέ πρακτορείον Ράΰτερ χηλεγρα
  φεΐ έκ Λβνοίνευ ίτι ή "Αγγλικη Κνβίρ
  νησ<ί ίπροτεινβ την ούιβψιν ηρεανρινης ΑνβΜνχης τ&ν Ίσηβνβν εμπόλεμον χαί την βνβχληοιν βλ_ν γενικώς των ξένων εβελοντδν β£ Ίσπανί«ί. Τα τηλεγρβφημβ τα ενειφ<ρε>υν οιι ή Αγγλία Β* βκιμεΙ
  «Ο δι'ϊλωνιης τβν δυνάμει ν Ιπνς ή
  πρέΐβσίς ιη$ βδϊη γΙ*Β βπβδΐχτή «π* β
  Α·υς τεύί ενδιαφερομένους.
  ΙΊΑΡΟΎΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΕΓΕΝΕΤΟ Η 0ΡΚ.Μ02ΙΑ
  ΙΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΧΟΕΣ ΤΟ ΠΡΟΊ
  ΑβΗΝΑΙ 22 ΛΙαΐου (τού
  ποκριτού μος).—Λΐέ εξαιρετικήν έπιση
  μότητα εγίνετο σήμερον τό πρωΐ πά
  ρουσία τού Βασιλέως Γβωργίου, των
  πριγχήϊτων ΆνΒρέου χαί Πέτρου χαί
  των ύφυπουργών των Πολεμικών υπουρ
  γείων ή όρκωμοσία των ναυτδν κληρω·
  των τού 1937. Είς τόν Πόρον όπου
  έγινεν ή ί ρνωμοσία ό λοός έπεφύλαξεν
  έΝβουαιώ&η ύτοδοχήν είς τόν Βασιλέα
  Γεώργιον.
  Τα ΕΜΠΟΡΙΚιΧ ΜΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Ττν «ςοοιχτ; Τ(/[ην θά σιηίλθη ιίς ουνΐδρία·
  βιν τό Δΐςίχητιχον Συμβούλιον τιθ ΈμποριχοΕ
  χά ι1 ΒκμηχανικβΟ Επιμελητηρίω πιός σι ζήτησιν
  έηΐ δια«ιόρβ« ύηηριοιαχ§ν ζτ)τΐ)μάτων. Κατ'αυτήν
  Βά υποίιιχβτ] ίηΐα-ς ιΖς αντιπρόσβπος τι Ο Επι
  ΐ^ρ "«Ρά τ$ Σταφιδιχ) Έπιτροη$ θά λ»)
  ?έ χά Ι άκέφαοις οχιτιχή μέ την άντιπρο
  «Ο ΙμκοριχιΟ κέομου ι% παλεκς 'Ηρβ
  χλιΐου ιίς * Α ουγ»αλεδμενιν έν Κββίλλα την 6~ν
  έρχομίνου μ«;νβ( Οανιλλήνιον Συνέδριον ιω* Έμ
  # Ι Ιβμ9Χ«ι**ν 'Βηιμ·λ^ρίε»ν
  αφοθν έκ ΒερολΙ
  νού δτι ή Άλβανική κυ
  βέρνησις διέψευσεν δτι ό
  άρκηγός τοθ ι«λ*υτα(ου κι
  νήματος Έτέμ Τότο συγκεν
  τρώσας τούς όκαδούς τού
  είς την όρΐΐνήν τοκοθεσίαν
  δ «ου κατέφυγε άντεβετέθη
  εναντίον των κυβερνητικόν
  5υνάμ»ων. Τουναντίον ό Τό
  το δσον καί ά «αντχ τα ο«ο'
  λείμματα των κινηματιβν
  ΐύρίσχονται άβοκλειομβνα
  δέν άτπκλ,είεται δέ νά
  «αραδοθοθν είς τα κυβΐρ
  νητικα στρατιύματα.
  Έκ Λονδίνου τηλεγρα
  •οθν δτι ό ήμιικίσηαος τύ
  «ος κρίνΐι «ΰνοϋκως τάς
  συνοαιλ(ας τοθ Ντελμνός
  είς Βρυξίλλας. ΑΙ 'Αγγλι
  καί <θημ«ρ(5ις τονίζουν δ· τι ό κ. Ντιλμνός ταξι ϋιύων είς τή» Βελγικήν «ρωτεύουσαΐν Λ«οβλΙ«ει είς την ΙνΙλυσιν ωρισμένων ζητημάτων βασιζομινων «αντοτε είς την άδιάσβα στον 'Αγγλοβιλγογαλλικήν φιλίαν. Καθ" ό- άγγίλλεται «κ Πά ρισ(»ν ό σοσιαλιστικδς τύ «ος δέν φαίνεται ιύνοϊκβς 6ιακε(μ«νος είς τδ ζή τη μ« τής (ΙναΕΚλήσεως των βν Ί σκανία ξβνων έθελοντών. ΑΙ έν λόγω έφημιρίδις 0«ο σχηρίζουν δτι «ρέτκι νά ά νακληθΐθν «ρβτοι οί Ίτα λοΐ καί ΓιρμανοΙ Ιθΐλον ταί. 3» Π ΡΟ Ί'Η Η Ν,.»^..»»*^»1^*^*» Ή έναρξις τής λειτουργίας τού Πρακτορείου 'Αγροτικής Μοιρών. Κατ' Ιδιαιτέρας μβς ο Ε άττπραίτητο! χαί ο Ε προιτοιμαοίαι διά την Γ δπσΐν χαί ΛειτοιιρΊίιν τοθ Π;α χτορείοιι τής Άγρο·»»<;ς Τρατί ζη( έν Μοίραις ουνεκληρώθησαν ήΐη έξ όλοχλήροϋ. Τό βπαριχ! τητον ηροσιοηιχίν διωρίοθτ), (Ι χτ,μα ένοιχιάσθη χαί δικρρυθμ' ο6η χαί τα 6ι6λ(α χοί κί φά «ΐλλοι είναι Ιξ ίλοχλήεου Ι'βιμα Ήϊη μάλισ'α είς το ίνταθθα 6πε χατΒοτημα λιιτουργιΐ Ιδιαίτερον τμτ]μαΐ πραχτορεΕευ Μβιρβν. Κϊχά τσς αύτάς π)ηετφορ[ος μας, ιά έγχαίνια τοθ Πραχτοριϊ ου Μοίραν θά γίνουν την προ Κυριακήν 30 Μι-ΐ^υ μΐτά χίβης έπιοτ)μόητος χαί χέιηΐΕΓ, θά παραοτβθν δέ ^ τβν ΐηίεήικον χαί η%Βες Ιπισ-.η μόν ών, φ!)ω* χΑν άγβοτ«ν χαί νιω'.γ&ν πρός τοθτο χοιλευμέ^ων. Ή περίφιρΐΐα κΰ Πριχτορείευ Μοιρδν τοθ οποΕου ή λιιτουογία β' αρχίση Βμίσακ μετά ικ έγχα! νι«, βά περι^βμβάνη τας Ιπαρ χίος Καινουρίου χαί Ουργΐ(βτ!ο στ)ί, μέτες ι&ν ΙπαρχιΑν Άμαοΐ ου χαί 'Αγίβυ Βχοιλεΐου Ριβ6μντ)ς, ώς 'Αμπαδιά χαί τας Στο6γι*ν «αί Βιγι» ν Λ; ·ής έηαρχίας Τό πραχτοριΐον θά ένιργ| νύσιος Τραπεζιχιχας έργχαίας, ( θά χαταβ£λ?η Η Ιδιαιτέραν δλ»ς ττοοσπάθιΐαν διά την διαδοσινι ττ]ς ουνεταΐριατιχΐίς Ιδέας χαί την Γϊρυσιν ίσον τϊ δυνατόν πε- ρΐσαοτέίων συνεταιρισμόν ωιτε νά χατοστΐ 15 «όλος ή αύνχομος Γϊυυσις ένύσιης συνεταιριομβν Ιίεσααρβς έν Μοίραις. 'ΚηΙατχ τό πρακτορείον θά έρ Γχσθ$ εφέτος χ»1 διά την συγχέν τρναιν τΑν δημηΐριαχδν χαί την χοιήίηαιν πλαομΐχιχ&ν δκνείων Ιίως Ζέ θά άποφ*α[ο χαί την αυγχέντρβοιν ταθ ελαίου χατά τόν προσιχί] χεΐμδνα. ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΧ ΤΟΥ ΤΕΑΟΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙ εΐσπρόξεις τοθ ένταθθα Τελωνίίου κατθ τό β'. δεκσ μερον τοέχ. μηνός άνήλθον ε[ δρ. 1,554 905.70 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΙΞίΩΣ ΕΡΓ6ΛΗΠΤ0Ν ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ Ο ΓΒΝΙΚΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ι&ριον πιθανώτατβ ίφιχνιΐια ι" κ ΧανΕνν δ δπουργίς Γενιχί Διοιχηνής Κ;ήτ)ς χ. Μπ. Σψα% ανίχης. Ό χ. δπουργίς προτΐθε- (αι ώς γνωοτέν νά έπΐοχιφθξ τα μεγΐίλύχεροι >ένχρα τής 'Αναχο
  λιχής Κρήτης ϊιχ μελΐιήοη τά(
  ίνάγχας της χαΐ πριβς ιίς τί
  ενέργειαν τ&ν δείντων.
  ΦΆΚΜΘΡΟΠΟΣ ΔΟΡΕΑ
  ΑΝΤΙ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν 0 Υ
  Έκ μέρους τοθ κ. Άριστοτ
  λη Χσπζηθά»η βικηγόρου μά
  ιιεστά>ησαν δραχμαΐ δθο
  ,.λιάδες 5>ά νά διανεμηθοΟ
  ώς ακολούθως, άντΐ μνημοοό
  νού τοθ τόσον τραγικάς εΰ
  ρόντος,, τόν θανατον πολυ
  χλαύστου υΐοθ τού Γΐΐκου, ύ
  πίρ τοθ ΒρεφοκομίΙου δραχ.
  500, ('τιέρ τοθ ΓηροκομεΙοο
  θραν/ 500, υπέρ τοθ Φ.λαν
  θρωπιχοθ Συλλόγου Κυρίων
  κρός παροχήν συσσπίου ε(< ούς απόρους δραχ. 500 κα υπέρ τής ΕφορεΙας των φ,ολο ^ν ετέρας δρα^ 500 δια την κοροχήν φαγητοθ είς τούς κρατουμένους. Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟΥ Διά σϋμπληρωματιχΐζς έγχυχλ <:υ τού κρός τάς τελωνειαχας άρ χάς τέ "Υπουργείον ιΐ]ς Έθν. Ο χονιμίας γντβρΐζιι δτι διά την έξ- γήν είς Γερμανίαν χολοφωνίιυ χαί τερείινθελαΐου δέον άπαρβι τήτως νά προοάγεται δπο τβν έ διακερομένβν ιίίιχή ι5δε<α. Η ΕΚ.®Ε£Ι£ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ό έιηέρας τ*)ς παρελθού οη; Οαραοχιυής ήρχιοιν ιϊς Β.χιλβίαν Δημοτικήν ββλθ έχβιοις τ*ν χειροτιχνηματιον χ6ν μαθητΑν τοθ Γυμναοίου Ά Ή Ικθιοις θά ουνεχιοθ$ σήμερον. 0 ΡΙΑΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Είς τος άρχσς τής ίρχομέ ής εβδομάδος κατέρχεται είς ήν πόλιν μας ίνα ησρσλάβΐ) όν,'άτιοτΐΕρατωθέντα ΡαΒιοτη ,εγραφικόν σταθμόν Μέας ·^ ικαρνσσοθ ό Διευθυντής της 'αοιοιηλ*»γροφι·*ί|ς 'Υ«ηρεσ( ς κ. ·ΕλβϋβΐρΙοΐί. , Διευ<ριν(ζον το όιιουργεΤον Συγκοινωνίαν σχετκήν διά τα ξιν γνωρΐζβι βπ ή πλη-ωμή τοθ ποσοστοθ 1 γ)ι Οΐ»έρ τοθ Ταμείου Συντάξεως Έργολη πτών ίβ βάλλετσι επί τής ά ξίας οίοι.?ήτοτΕ έκ ι ής άλλο δαπής ε(σαγομ**ου μηχσνή αατος. Είς την ανωτέρω φορο λογΐαν 8έν ύκάγονται τα άν ταλλακτικα τεμάχΐα μηχανη μάτων. Η Μ ΕΧΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΙΙΟΥ Δι* αποφάσεως τοθ 'ϊπουργείοιι τ6ν Οίκ;νεμι»α>ν ή μέοτ, άγοραία
  ιιμή χατ' δ.3ν τοθ ϊλαίου ααορε
  λαΐου μαυργιλαίου «αί πυρηνελι!
  ου χαΗωρΙοβη ώ; έξτ]ς έν Κρήτη
  διά τόν μην» Ιούνιον: "Ελαιων
  41, απορέλαιον 30, μουργέλαιον
  30 χά Ι ιτυρηνέλ*ιον 32. Επί τ·© ι
  64σειτ6εν &<α> τιμήν θέλει ένερ
  γιΐοθαι ή εΐβπραξις τοθ είς χρτ]
  μοί έπιβχλβμένου φόίου επί τ ©ν
  έξαγομένων είς τό έξ«τιρ «όν ή
  μεταφερόμεναι» έντίς τοθ Κράτους
  ) ιί5*ν.
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ
  ΧΧΟΛΙΚΟ1 ^ΓΟΝΒΐ
  ΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  Τ0.Ν ΛΕΟΦΟΡΕΙΒΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΈνρτΑλησβν υπό τοθ υπουρ
  γϊ(ου Σιοηοοδοόμων καί Αύ
  τοκινήτων οί Νομάρχαι νά κα
  θθΓίσωσι τβ δρομολόγια κσί
  τιμολόγια τ&ν είς έ<άστην πε ρΐφίρειαν ύκσρχουσΟνάστικΑν «αί ύιτεραστικων λΐωφορεΐα κΛν γρσμμΛν· Τσθτα θά ά ναχοινώσωσιν ακολούθως είς τό τμήαα ταχυ&ρομικης έκμβ ταλλεύσεως, Είς τό παρά χον Χάνδακα μχ· θτ)τιχόν Γϋμναατήΐΐον θά λάδουν χώραν ώς γνωατόν σήμΐρον ο! αχολιχιί αγωνες μεταξύ τ*ν μι θη',βν Μίοτ^ς'Κ*Γταιδιύσΐβ>ς τδν
  νομβν Ηρακλείου1 χαί Λϊοηθίου.
  Ή ιΐαοδος χαθβρ'οθτ] είς δραχ¬
  μάς ηένιε πρός χαλ·.ψ;ν τ&ν 8α
  πανπν.
  Η ΕΞΑΓΟΠΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή άγορά Ηρακλείου έξη
  κολούθησε ήσυχος κσί κατά
  την δισρρεύσασαν έβϊομάβα
  Αί σηαειωθείσαι έξαγων^Ι ί
  χούν ώς εξής: ΟΙνοι 90.000
  χιλνο. σταφΐδες σουλτανίναι
  21 000, ταχτά 18.000, μαύρη
  5.000. *[ττΡσ 2ΟΟ0Ο καί ό π Λ
  ραι 22 000.
  Ο ΝΕΟ£ ΔΙΒΥβΥΝΤΗΕ
  ΤΗ£ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ;
  ΕΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΗ ΔΕΚΤΗ
  Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΠΕΡΙ ΣΥΝϋΨΕΩΣ ΔΝ.ΚΩΧΗΣ
  0. ΛΗΦΘΟΥΝ ΗΛ Δ ΜΕΤΡΑ
  ΑΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΕΜΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας). —Νυχτερινα έκ Παοισί
  ωντηλεγραφήματα άγγέλλουν ότι ό Γάλ
  λος ύπουργός των Εξωτερικών προέβη
  σήμερον είς μακράς οηλώαεις έ«ί τού
  Ίσηανικού έξαίρων την προσπάθειαν
  τής ·Αγγλικής κυβερνήσεως πρός σύ¬
  ναψιν προσωρινάς ίιτω «νακωχής με-
  ταξύ των έμπολέμων Κια την άνάκληαιν
  των ξένων έθελοντών έξ Ίσπανίας.
  Ό κ. Ντελμπός κατέληξεν εί^ών
  ότι εάν δέν γίνη βεκτή ή Αγγλικη
  πρότασις υπό των ενδιαφερομένων «ότε
  ή Αγγλία καί ή Γαλλία θά λάβουν
  άλλα βρασνικά μέτρα. πρός τερματο
  σμόν τού εμφύλιον σπαραγμού τής Ί¬
  σπανίας.
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΙΑΜΠϋΟ
  01 £ 0 ΝΙΚ ΟΙ ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΥΝ
  τό έιπέ?ας άφϊχιτο είς
  την πόλιν μας δ άλλοτε δπϊίι
  ειιθυνχής τ*)ς Άγροτικ*)ς Τρχπέ·
  ζΐ)ς χ. Ίωάννν Ζ «ρίίτ,ς. Κι6ώ;
  ηληροφοριύμιθχ δ χ Ζιυρίδηςτο
  Πίθιΐιϊίαι ώς διε4θυνττ*]ς τ&5 έν
  ταθθα δποχαταοιήμχτος ιής Ά
  γροχιχτ]ς άντί τοθ χ. Βλαχοχρή
  σΐου μιτατιθιμέ'ου ιίς την δ:ΐύ
  θιινβιν τοθ δΠίΧϊΤϊθΐήμϊϋς τής
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ε1 έν Τμ ύ")Ο(£ μος «Ι
  βς τιμαί τΛν.διςζ*όρ·ν 1τχβ·(·>«
  «ροΤόντεεν εΐχβν ·>·
  Υ'
  *«··«(
  Ρ'
  Υ1- « -
  Ιλαιει
  ■ Κ·ρ»ν ·■.
  ■•«ν* ν. Ι···«Ι«< "- „ «' ■·)««. Η Η.Μ ., λ(·«*Ι *' ■·<·«. Μ Ρβ.— «λ 4|«ιε>. κ Β6 —
  ν* «Ι*-. Ι·,
  1
  ΜΓ* «Μ. .. |
  •«τ«|«
  «ο«Μ«λ
  *<·ματ« 4Μ |, _— ΤιραΙ Συναλλάγρατος Αολλβοιβν %ψ, 110,6·— III Μ »'·* Η Μ·. -Η·, ■·>*«« Χ···Μετ« Ν.ΙΙ-Η.4·
  θοαννον „ Μ#,_ ι.ιβ
  •Ιλ·
  Θιοε4«ι '
  Τί1
  Η ·Ι -
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μ»ΐ·υ (τ·0 «νταπβχριτβθ
  μα;) — Άπεψινα οκδιοτηλεγρβφήμκτα έκ
  ΣαλνμκνΚας άγνέλλουν ίτι Καθ' & *ν«φί
  ρΐι ο στρατηγβς Μολ«ε ηοός τό ατρ«τηγεΐ·ν
  τβδ Φράνκο, τα έθνικ* στρ*τιύμ«τα αυνε·
  χΐζουν νικηφάρα την πρ·έλ«σ»ν των πρός
  τό Μπιλμπάο ·ίς ολβυς τ·ύς τβμιϊί 'Αλ-
  λα τηλεγρβφήματα 4ναφέρ·«ν ότι ήρχισαν
  σήμερον να πίπτουν χαί τα τελευταία έ·
  ρκ(αματβ τού Μπιλμπάο κατόπιν τής ίξχ
  πολνθείσης νέ*ς σφοδράς έπιθέσεως τβν
  έθνικ&ν-.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΔΙΝ ΰΕΧΕΤΑΙ
  ΟΥΤΕ ΑΠΛΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ
  ΕΠΙ ΤΗΣ .ΠΑΙΣ ΠΡΟΤΛΣίΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 ΜαΓου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Ό ραδιοφωνιχός αταθ
  μος τής Σαλαμάνκας ανήγγειλεν άπό·
  ψε ό*ι ο στρατηγός Φράνκο Ελαβε καί
  εμελέτησε την πρότασιν τής Αγγλίας
  περί συνάψεως >νακωχής καί άνακλήσε·
  ως των ξένων έθελοντών. Ό στρατηγός
  Φράνκο εδήλωσεν ότι δέν δέχειαι ουτε
  απλήν συζήτησιν καί επί τής προτάσεως
  αυτής τής οποίας ή έφαρ.*ογή θά ώφε-
  λούσε τουςέρυθρούς κ»θ' ήν στιγμήν ή
  πλήρης συντριβή των είνε πλέον βεβαιοί,
  καί προσεχής.
  ΑΙ ΙΑΙΚΛΙΟΑΟΓιΊΤΩΙ
  II
  Ι Εί ΕΙΣ
  ΟΦΕΙΑΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΜ8ΣΙ6Υ
  ΑΦΗΝΑΙ 22 Μ«ΐευ (τβδ «ντ«π·χριτοϋ
  μβ{) — Έκβιδιι παρετη?ή9η «τι είς ώρισμέ
  νας περικτώαος έλ«μβ«ν·ντο ετδικαΐιολογή
  τ«ς πιΐοτικά μίτρα χατκ φορολογουμένων
  οφειλκτδν τού δημοσίου ο μ. ύκουργός τβν
  ΟΐΜ«ν·μικϋν έίέύΜχε διαταγήν ©κως.8ν ού
  δκμιά περικτιίσει, συλλαμβκνέμενος πολί
  της 6»« ΧΡ<·ί «Ρ·ί τό δημέβιον κρκτΐίΐνι τό έσ«έρ«ί τού £*βββτοΗ Μ«ί την Κυριακήν ύκ· τής εϊστυνομίας ϋν δίν κροσαχΒ^ προ ηγονμένως ενώπιον τού ταμείου ϋ τοϋ 6ημ· αί·υ χίαπρ«χτορ·ς πρ·ς διαχννονισμόν τ(|£ όφειλϊΙ; τού. Έπίσης.διέταξεν όπως ε{«σφα λίζΐται ή ΜανονΐΜή έ-ηΐδοσις τοθ προσκλιι τηρ(·υ ιΐ ΗΒΙΙΑΕΝΟΜ ΑΠΟΚΡΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα. ηοκριτού μας).— Τό Αθηναϊκον πρα¬ κτορείον πληροφορεΐται έκ Λονοίνου δτι ή^ κυβέρνησις τής Βαλενθίας άπήντη σεν είς τό Φόρεϊν όφφις αρνουμένη την πρότασιν τής Αγγλίας περί συνάψεως άνακωχής καί δηλούσα ότι μόνον υπό ωρισμένας ηροΰποθέσεις θά εδέχετο ν« ςή ιήν ίβέαν τής άνακωχής. II»