94312

Αριθμός τεύχους

4571

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "»5β» ■« ■*>«< ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ ΤΚΠ1ΗΙΣΤΙΤΜΤΙΙ ©Ρ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ* ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι ΑΙγύπτοπ έτησία λίοαι 3 ίξάμηνο; 8 Άμερικής Ιΐησία δολ, 15 έξάμηνος » 8 Τιμή πατα φύλλον Δρ. 8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΖ ((ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4571 1ΙΑ ΙΑΑΑΙΕΡΓΗΤίΚΑΣ ΙτίθΣΕΙΣ Μέ τα αγρβπχα ζπτήματα λβά · γ ζ έχομεν «αχ-ληβά χ«τ· Ιπβ «■λήψιν. Ή σριοτιχή έν τ·ύ τ·ις ρύθμισις τδν χρε&ν «αί ή Χ«ταβκλλσμένη γενιχωτέοα κροσπάθεια ύκο τής Κυβΐρ νάοεως διά την σύνταξιν Μαί εφαρμογήν ενός νέου, συγ- χρονισμέν·», ολ·κληρ»μέ· νού κκί άντακοκρινομένου κρός την Ελληνικήν πραγ. ματι«ο?ητα κρ·γρ«μμ«τα{ γεωργιος πολιτικήν, μάς δί δεί τι^ν ι ύ καιρίαν ν» έκκνέλ θνμεν καί πάλιν επί τ&ν ζή τημκτων αυτών. Είς πρση γούμινα αρθρκ μας, κνελύ· όν μέν την τεραστίαν οημ« βίαν χ«ί την μεγάλην εύερ γετικήν επίδρασιν π·ύ 8ά Ι επί της γεωργιχής μ«ς * {ξ ή αριατιχή ρύθμι- •ις τδν χρΐβν. Δέν ν·μΐς· μέν λοικον αναγκαίαν νβ έπιμεινωμΐν περισσότερον έκ' αύτοδ. Ε«Β(οτ«ται άλλω βτε φανερόν είς ολβνς χαί είναι καί είς τόν πλέον ά· πλβ.κόν μ«· «μορφΝτον χω ρικβν φανερόν ότι Α ρύθμι •ις τ·δ ζητήμκτος τβν χρ«- βν βνοίγει μίαν νέαν πε ρ(·δ·ν οχι μσνσν διβ την γιωργικήν μας εξέλιξιν «λ- λα χαί διβ την χκθόλου οΐ- χοναμικϊ,ν προοδον Μαί α νορβωαιν τής χώρας. Οί όμι λήοωμΐν λοιπόν επί τού νέ α» γεωργικοΒ πραγραμματος τό ·κ·Τ·ν καταρτίζει τό ύ- Κσυργιΐσν τής Γεωργίας χαί γενιχωτερον ή σπμερινή _υ βέρνηβις. Τ* βαβιχώτερβν ζήτημα μΐτκ την ρύθμισιν τ&ν χρΐ- βν Μαί την ακομάκρνσιν τοδ έφικλτου αύτβδ ακ· την δ- καιθρον, είνε βίβκια χωρΐς αμφισβήτησιν ή εκτέλεσις τβν παραγωγιχ&ν καί σ«γ- χοινωνιαχων έργων. Διατί χάρις είς αύται θα δοθούν νέαι έκτβίσκις γής πρός καλ¬ λιέργειαν, ββ βποχβτβστβ Ββθν χιλιάδες ακτημονων •γροτ&ν, θ' αυξηθή ο γεωρ νικός κλήρο;, θβ ε*,υγιανθ$ ή διιαιθρβς. ©ι επέλθη αύτό ματος ·ϋζησις τ·ΰ ιθνικοδ εΐσοδήματος. ®ά άνιψωθή ή ατβθμη χ«ΰ βιωτικ«ϋ έπιπί δόν τού λαοΰ μας Μαί έπ· έ θ θ$ ί θ' ύ όν τ μς μέν ως θβ τ·νωθ$ καί Ϊ4 καί ή εργατιχή δ θ' αύ Ϊ40 ή ργ δύνα μις Μαί η άποδβτικστης τ»« Μαί ή νοητιχή ίκανοτης τ·ν ©β βλαττωθοϋν τβ ί{α δα καλλιεργείας Μαί τό κο •τος τής καρβγωγΐίς λέγω τβν ΐύβηνβν μετβφβρικΛν Μαί γινινβς ββ δημιουργηθή μ(α νέ» καταστασίς είς την Ελληνικήν ύπαιθρον κατ« «βλύ περισσότερον εύχάρι οτ·ί, περισσότερον κολιτιομέ νη. βκο την οημερινήν. ΚβΙ Ιΐβι Μαί ·1 αγρόται μας θ' βναηνιΰσουν Μαί θα γνωρί ο·«ν την χαράν τής ζωής Μ«ί τέ Ιθνβς ολόκληρον θβ οημΐιώοη μίαν σημαντικήν προοδον κρός τόν πβλιτι ομόν. Άλλβ Ιββ δήποτε έργα μ«1 &ν γίνουν, Μβί αν βπο ΪΠρανθβυν ίλα τα ίλη Μβί τβ τέλμβτβ Μβί αν γίνουν «βντοδ βρδεΐίτικβ ίργβ· Καί αν χάρις είς τβ Ιργβ ·ύ τβ διπλασιαοιαοθή η κβ>λ«ερ
  Υ4οιμ·ς γή τής Χ«*Ρ«ί· -«»
  βν γίνουν τοβσι δρομοι ω
  ότι β τροχός τοδ αύΐβΜΐνή
  τ·« νβ βρνώνα Μβθΐ γωνίαν
  τής έηΐΜρβτιίβ;, Α εκμετίλ
  λιναιςτή,ΈλλΐινΐΜής γηί 2·ν
  · β δτή Μβί ι&μ·
  Ι τι έβν μέχρι σήμερον δέν
  Ιγινβ ότι θβ ήτο δυνατόν νβ
  έπιτΐυχθθ είς την ύπαιθρον
  Τ·Οτ· όφείλεται κατά μέγι
  ατον μέρος είς την έλλειψιν
  ιύβηνϋ «ί β ή
  εύΒηνβϋ καί άνβονου χρήμα
  τος διά την βελτίωσιν των
  καλλιΐργΐΐβν.
  ·* χεΓτββιϋ δυνατη κ«· ίδκ·
  λος έφββον ίέν θά δι·χΐτ«»
  ίβδν είς την ύπαιθρον χ«ΐ
  ΐβ ακβραΐτητα κρός τ·δτ·
  Μΐβάλαια. Έβν ίηλαδη ίέν
  οοΒ& *·ί τούς αγρότας βββο
  ν·ν κβ) εύδηνβν χρήμα διβ
  την επέκτασιν τβν καλλιιρ
  γειβν των κβί την χρησιμβ
  κβίηοιν τβν νέ·»ν ίπιβτημο
  νικβν μείοίων χβλλιεργεί
  «(, Κΐνι *>*·,«■ ννωβτογ
  φαίνεται να κατενόησε πλη
  ρως την αλήθειαν αύτην χαί
  λβμβκνΐι ήδη σχετικήν μέ
  ριμναν. Ό ύποβ βκσμός το»
  επισήμου τοχοη άποτελΐΐ Ι¬
  κανήν περί τούτου αποδει
  ξιν Ύπάρχει λοιπόν ελπίς
  ότι θα (ξευρΐθθ καί τό απα
  ίρί
  ραίτητον χρημα τό οποίον
  θβ χρησιμοποιηΒζ ύηό μορ
  φην δκνχίων πρός αγρότας
  διβ την επέκτασιν κοιί την
  βελτίωσιν τδν καλλιεργει&ν.
  Χρήμα αλλωστε διαθίσι
  μόν, ύηήρχε πάντοτε μ«1
  ύκάρχει καί σήμερον είς τόν
  τόπον μνς. Άλλ' άντί νβ
  διοχετεύΐται είς την ΰτια»
  θρβν ·που Βχ κρβσέφερε
  ποαγμντικήν εθνικήν ύκηρΐ
  οίαν, έτβπβθετεΤτβ εί; τάς
  μεγάλας κόλειςχαΐ μςτεμορ·
  φύνετβ είς βύρανοξυβτας καί
  είς έργ* πβλυτελεΐβς, έλάχι
  στβ βκ·δ·ηκβ ΐίς την ε¬
  θνικήν οίκονομίβν, ή έβχο
  λαζεν είς τα τβμεΤβ τ&ν δι
  αφορών Τράπεζαν Μβί ·1κ·
  νομικβν οργανισμόν. Εβί
  αύτό τό χρή»« ηλθ« Μαιρός
  νβ δβθα μέ χαμηλόν τόκβν
  κρός ενίσχυσιν τής γεωργ!
  βς. Οί αγρόται μα^ χρεια
  ζονται δανεια μακροκρβΒε
  ομβ καί μισοκράθεσμβ κυ
  ρίω;, δια νβ βελτιωβουν τίς
  καλλιεργεΐας των, δια νβ
  φυτεύσουν Μβί νβ καλλ«ερ
  γήσουν καρποφόρα δένδρβ
  πού βκβδτδβυν άρκετβ κέρ
  δπ, διβ νβ έκτιλέσοιιν άρ
  δΐυτικβ Ιργα, διβ ν' αγβ
  ράσουν καλλιεργητικα έρ
  γέλεια κβί μηχανηματα, διβ
  νβ συγχοβνίσβυν τάς μεββ
  δούς καλλιεργκΚας τής γής
  των. Άλλά κρέκει νβ κιστεύ
  σωμεν β π Μβί τουτο Ββ έ
  κιτιυχβδ μετα την ρύθμισιν
  β β ί ύ
  μ ρ
  τβν χρκβν Μβί την
  κατάστασιν τής πίστεως διβ
  την όλακλήρνσιν τοδ ύκό
  κατάρτιοιν γεωργικοδ πρβ-
  γραμματο{τής Κυβερνήσεως
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΝΓΠΚΛΕΊΟΎ
  ΕΙΣΘΕΣΣΠΛΟΝΙΚγΙΝ
  Σημειώσεις καί σκίτσα.
  Δέν ξ«(;ω
  την πραγ
  άλλ' ή θ:σοαλον[χη
  άλ [
  μϊ ή
  μίσχ στίύ; μεγάλους ρ
  κβί χολλπιχΜΐχιυ; οιαθμούς, σχα
  τΐζετ». κ«νϊέ Βζ4
  την Κρήτη.
  Ή αρχαΕα «ΠαραθαλασΐίθΓ» ή
  ΑλΙοτ, την Οποίαν ΐπβίΐτραν κιβα-
  ω; οί πρωτοίλλτ)νις ή θιοοαλΐΐ
  ΙκΙ τβν μυχηνεΐχ&ν χρίνων, 8ια·
  ΐ, οήμερον τουλάχιστον, χάθι
  ίλλο καρά «Έλλ»)ν[θΐιχον> χαλ-
  λΐτεχνιχόν χαρκκττ]ρα.
  Τ» χιικλώπιια θιμίλια τβν
  τειχβν της μίλις μίς θυμΙ
  ζουν την μυχηνι ϊ»ή Ιηοχτ),
  εδρήματα οκουδα!» έλληνβρβ»-
  μ' ϊέ δπάρχουν. Αί θρι-
  κμβιυτιχοιΐ άψίϊις τΑν Βεακαοια
  νβν χά ι" τβν Κωνοταντΐνων—ίσαι
  οώζονχβι οι^ν περίφι,μο. Έγνατία
  δία την άρχβμέντ,ν ώς γννοχόν
  ι<}ς ΊλλυρΕας ιϊ ιίρμα τή ϋιχρασΐα— ίέν χατο(,θώ«ουν νά αμαυρώο&υν τή θλιμμΐνη ϊόξ* τβ« Β^ζαιντινβν μν^μΐίων χά Ι ττ]ς Β^ ζοιντινής τΐχνοτροκΐκς. Ώς μορφή (βτοριχτ], ή θΐίθ^λονΕχΐ] νομίζιι κανιΐς Βτι σκιάζεχαι ακέμη άκό χον διχέφχλο βΐ'ό: την αίματΐ]ρή ύΓβρχικ4ι»)τα τι Ο θιο&«οΕου, την ίρμή χαί τόν χρΐστι Β σ»ν οτήν Κρήτη. 'Αναχαλδπτομεν χ»! Ιξαίρεμΐν καντοθ τό Κρητικόν κνιθμα. Ή άνθοθσ» ίλλΚ τιχή παροιχΐα τν]ς Ι ά Ιχκ κροι»γάτ5 χα' αυτή την ί ποχή τί ττνεθμα αύτο, α' έξ«ιριτι χό οημιΐο αναδε!ξε»ς χαί ϊημΐ 5υργιχ<|ς άχμ*]ς. ♦ « "Ας άαήκυιιι κρίς βτιγμήν, τή Βυζαντινή βισιαλονΐχη χά Ι άς Ό αδιή έ ή η χυτιίςΌυμΐ τή σύγχρονη. — θ^μιΟμαι τή μεγάλτ) Έλληνιχή Γόλί δταν ή λ^μ «κυρΐχακοχος ζώνη» ίέν ιΐχε άχδ μτ) ιϋιΐχίν χαθαριοθ).... μοΟ>ίιι
  ί ίψ:μος έξ Ηρακλείου έηισχι
  ηχφ, τοθ δποίβυ μ«0 Βιαφιύγει
  το ϊ^ομα.
  Τόν αχτρχέλσυν τώρα τα νία
  μίγοιροΓ— άχριβ&ς τής πυριχαύ
  οχου ζώντ);— χαί γενιχα ή μιγί
  λ βλή θλί
  χη ρμή χρ
  ανιχό μυοτιχιομό τβθ Ίβάννου Βχ
  Ι θί
  χαΐ τβν
  ϊβν Καντακ·υζϊ)ν6ν καί τ&ν Πάλαι
  ολόγων.
  —Ή θισσΐλονίχη καρουσιάζιι
  οχεϊόν άκέραιο τό Βιάγραμμα Β.»
  ζ«ντινΐ)ς αγιογ(α»(ας, μοθ έλεγε»
  άλλοτε ϊνας ουοτρατιώτης α/ιογρά
  ^.
  Τί λίγια τού τα θυμοθμαι οτ)-
  μερά χαί ώς την άγναντεύω γιά
  τρίτΐ) φορά ο-ό συννεφιασμένο
  φόντο, άκό τόν Ιοτοριχό Δευχο
  Ούργο καΙ την ίσιοριχώτερη λεα>
  φίρο 'Κθν κί)ς Αμύνης —άλλοτε
  Χαμ-Βιέ: Ηέ τό 'Κπταπόργιο
  οτήν χορυφή τ*)ς λοφοσει,ας χαί
  τ^ν άμφιΒιατριχή χανψι τής κα
  λα *ς πόλιως ανταποκριται στό
  σχΐΒιο ωρισμένων οχηνογρειφιβν
  κίλιων ί| χάστρων—·ί) χαί τβν 86ο
  ίμοΰ—κου οιιναντκ-νται οτίς ά/ιο·
  γραφΕες χά Ι μάλιοτα τίς ανιογρα-
  φίες τ*)ς Κρΐ)πχ«ς σχολαί.
  —Σΐ νά λέμε ήλθαμε νά χατα
  λάβευμε τ^ θισσαλονΙ>η... χαλ-
  λιτεχνιι ώ Βιχαιώματι ή νά άνα
  γνεερΐβουμε χοί έχιΐ τα οίώνια
  χκτιχνήσε«(,
  Κρ^ ήρ ή
  άχούω νά λίη δ ηνευματώΒης Ρεγ
  χινάχης τβθ Παλλαδίου
  εβ ί δ Δέ
  άης
  Βεβαία χαί δ Δέον 6 Τριπολι
  τονος—ό φιβερες χοϋροίρος—-Αχι
  τ&ν Χάνίαχα ίζώρμτ,οι γιά νά χβ
  τή Θισοαλ6νίχτ). Άλλ' Ι
  ζ)
  λη μεταβολή
  ΡΕ
  θισσαλονίχης.
  ή
  ΡυμοτομΕα χαί χτίρια δίδουν οΐο
  τμήμα ούτό τής καρσλΓας 1πι6>η
  τιχή την έμφανιοι τής οιεσμοπί
  λεω(»—την οποίαν είχεν ή κέλ'ς
  άπό τής έηοχής τής Τουρχοχρα
  τίας. Έχιΐνο πιυ ξεχβρίζω ώατί
  99 μέ £<ανοποίτ)θ(, είναι δτι οΐους άρχιτεχτονιχους ρυθμοΰς έηιχρα τι! ώ; έαΐ τό κ>ιΐατον τό Έλλη
  νιχό οχίδιο. 'Υπαρχιι χά Ι τό μόν
  έρνο χά Ι τό 'Αραβοτοιιρχιχό άλλ'
  0:ε αΰτό εμποδίζει νά δίδιται
  αφ?αγΙ&χ Άθηνίϊκή ή οιανελλχ
  ή σιήν ανοιχοδομημένΐ) θε3
  σχλονίχτ].
  —Έμεγαλούργηαε χαί έδβ το
  δαιμίνΐο τοθ "Βλληνος μιτανά
  ότου χαί... ζωεμκορου μοθ άκο
  χαλύκτιι δ ιίβς ββυλιυτής χαί
  άρχιουντάχτης τβθ «Φβτίς» χ- Α.
  Χ ίνογλου, δ δκοΐΕς μβς Χίψι
  μεύιι ώ; ξεναγίς.
  ΌμογινιΙ; τής 'Αμεριχής—βκβ
  την Σιάτιοταν χαί την Κβστοριάν
  —-άιχλοΐ χτηνοτρένοι τώρα ή χ>1
  ....«έρημοοιιίτιδι;» σνήν ίδιαΐτε
  ρη ηατρΐδα τους, Ιχουν Ιξιβροίση
  τή θεοοαλονΐχη μέ χομψΐ, επι
  δλητιχα καί «ίμοειδή> μέγαρα χαί
  γιά νά τούς λένε εοεργέτες άλλά
  χ», κρό παντός γιά νά οχαζουν
  οί χβρικνιΙ τους άκο τή ζήλΐιβ:
  ...γιατΐ Ιχουν
  άμπέλια οτή Βλαχισ.
  οπίτια οτό Βουκουρέοτι.
  • *
  Ό καλαιες «διιθνισμίς» τιίνιι
  λοιπέν νά Ιξαλβΐφθ-ς άκό τή θιο
  λΐ Αϋέ δ ίέ ΐ
  σαλονί.η Αύτέ ίμ»ς ίέν οημχίνει
  Βτι ή θεασαλονίχη 21ν Βιατιιρεΐ
  χ» Ι σήμερον τα χομφόρ διεθνοθς
  πίλεβς: "Βχει χαί χέντρα ιύρβ
  Κίίζοντα }χ»ς στό καριλθόν χαί
  .. Γ. .. _ , Γ. ιΙΒιχάτερα τέκοιις ΒιασχεΒάσΐνς
  ώς κροσχυνηταΐ χιιμΐ)|8ιι* κυς ίκοίβκς έ (ενός μκοριΐ νά
  λί«Υχρι. μορφ·ν κΐθ έσ«ν·χίοβ- ■{ βταν τβύς μ48η— «κώς κθ χ
  ρέ'ει ή ;
  Καί ή οταράτη Μΐχεδονοκοθλα
  —·ιιέ την άρχαΐ<ή χατατομή — χοί ή ξιρριζωμένη προαφυγο καθλα μέ το χαβΐιιλΐ&ιχο οιιοι πύγιομα χά Ι ή ξανθή ΈίρβιοποΟ λα μέ την χοαμοκολιτιχή φινέτβα αγννίζονται νά οί κιΕοουν δπ ή νύ>ιφτ) τοθ ΘιρμυϊχοΟ είνε πράγ
  μ«τι νύμφτ, πολυβέλγητρος χ«!
  περιζήτ-τος. Ό σίντροφος μίλι
  στα τής Έδραιοποθλας σκιύίει νά
  ίξίρη άκό Ιλληνοδΐεθνοθς τιλευ
  (&: την αημισΕαν α&τήν τής Μ*
  χεδΐνιχής πρωτευούσης:
  Τώρα στό Σαλονίκ»
  δλα είναι άμίκο.
  Κάνκ χαί δμοιοχαταληξΐα δ ά
  θεο>βος. Άλλ' ιΝχι αληθινός μ έ
  χρι χιρα(α(: 'ΒχεΙνο άκριβΐς τό
  ΟΜΐνεΙίν κου τείνιι νά καταστήση
  την θιοοχλονΐχην ηόλιν χαί έλλη
  νίκην—ιΐ Εβραϊοι οιγά—αιγΐ {Ι
  νονται δλοι έλληνίφωνοι—χαί Ε<α νήν νά εύχαρισήιΐΒ τόν άκαιτητι χίν ταξιΒιώιην χά Ι τόν άκό βορ Γ δ καί άηό νίτου Αρχόμενον, εΐ^αι ι Ε ΊΐραηλΙ'αι. Όμιλον βλέκετε χ» Ι κιρΐ έξομαλΰνοινς—-χνεκιφυ λνω;—τβν αχέοιων αύτβν μέ τέ Ελληνικόν χράτος, τ«0 δκοΐου ίξχίρουν μεγβλοοτίμως τάς προί 8ους. Καί τό τιλιυταΐον αύτό ίμο λογουμέννς θέτει έ«κο·ώ< Ι^α Ιμπίδιον «Ο άλλοτε κιυ &έν αφη νέ τιυς Ισραηλίτας νά έξελιχθοθν είς καράγοντας Ιδιαιτέρας τοκι «ής ανάπτυξις, μολονότι κρός τοΒτο Βιετήρουν ωρισμένας ιΐδιχδ ΕΔαΤΒΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ο ΑΥΡΙΑΗΙ ΣΥΗΟΛΟΣ ΤΟΤ 8ΕΣΜ0Υ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ 'ϊπάρχουν Τοιιρχέακιτα χά Ι χιί σχικ στή θισσαλονΕχτ]—ΐήν καλαί ίιείΤ) δίβ'ΐα—καλντιρίμι χαί ϊαί Βαλοι σϊκχακιβν. 'Υπαρχει Βΐ)λ. άκόμτ)—μορφολογιχβς τουλάχιστον —6 άνατολίτιχος χαραχιή?ας. Εί νέ άλλως τε ίύΐχολο κο?ΰ χαί νά έχλεΓψη Βλβς Βιέλου άκό την έμ φόν ι οί ττςς άν χαί δ φιλοχρής χαί φιλοκροοΒος Δ^μαρχας χ. Μερχοιι ι» ' Χαί το Δημοτιχίν τού συμ δούλιον ΐιατηροθν ίλβς τάς καλάς Βιαθέσιις. —Έν πίοη περΐπτώσιι λεί κουν τα λουτρά τιθ Μηεχτσινάρ σβς 6κενθυμ(ζιι δ καλαιο( θισσχ λονιχεύς. Ήβαν ώς γνωΐ'βν τα λουτρά τβν χανουμισσβν Βιά τα δνοΐα χαί ένβιΐφίρθησαν σιιγχεκριμεν»ς μΐρι κοί σκντυξειδΐώΐαι—ϊέν λέβ> κοιοΐ
  —άξιοσέβαστοι χαθ' Βλα τα άλλα
  άΒιαρθβται ίμηςε(ς τόν,.. ναργι?έν
  χ»1 τα μιραχια τοθ «νατολ(τΐ).
  Γιατί έλιΐψχν »1 τοκιχαί ού
  ταΐ αλήθειαι μπορεΐ νά αβς κλη
  ροφοιήιη ή κίνησις μπροστά σιήν
  εΐσβδο τοθ «Μεντιτΐράνιαν». ΚαΙ
  α[ άπογοητιυμέναι άχίμΐ] τοθ Δο
  τέ κου ουμίαίνει νά ξανακιρά
  σουν άπό την θισσαλονΕχην είναι
  πΐστίΐ υπήχοοι τοθ χ. 'Δτατςύρχ
  κβί άχολουθοθν κατά γρϊμμκ τάς
  μεταρρυθμίσεις τού: Κάνουν
  μκαΐν μ'ξταπό τό ντεπΐ των τρίμ
  Ιαος τό ιε'ωνι^ν χαί πέραν—μ'
  Ινα λόγον είς Βλην την έχτασι τής
  ημισ!»;» κχραλΐας ττ]ς θ.σσα
  λονίχκςΐ...
  • ·
  Πρίν 4σχολΐ)θ4μεν μέ τόν "Αγι
  όν Δι,μήτριον πό» «ποτελεΐ τό χι»
  τρον ττ}ς άχτινοβολίας σιή Β^ζαν
  τιντ, φαντασμαγορία—-συναξάρι χαί
  θρθλος χαί συμβολισμίς πο?ύμορ
  φός—χχριββς δπιος οί συνϋέσεις
  —λουλβύδι«, ποϋλιί, χαρκοί—
  τβν Βιΐζαντινβν χιονοχρά>ω^, ρΐ
  χνουμε μιά ματιά στόν λιμένα. ΕΙ
  νέ πινιχρβς είς χΐντ,σιν. Φιλοξι
  νεΐ μδλις ίόο 6ακδρικ χαί ώς έκ
  κιρισσοθ τό γνωστόν μας Γαλλικον
  πολεμικον «Βαμπαν».
  —"Αλλοτε μκοροθσε νά μιτρή
  ση χανείς χαί τρΐάντα χά Ι σαράν
  τα βαπέρικ αιή θΐσσχλονΕχη θά
  ίλεγε δ παλαιάς γνώοιης τβν κραγ
  μάχω».
  Άλλά τβ άλλοτε ιΕνε άλλοτε
  Τώρα την κίνησιν την άπορροφβ
  δ Πειραιιύς. Δέν έφθασεν άλλως
  τε άχόμτ) ή έποχή ττ]ς παραγωγ«]ς
  —-κιύ είνε καί έδβ επάνω έποχή
  κινήσεως. ΧνρΙς νά λ·γαριαοουμε
  χαί την περίοδον τής ι!χονομιχτ](
  κρίσεως π-ί» .διερχόμεθα Βιά καγ
  χοαμίους λδγους. ΓιατΙ φυσιχά
  χά Ι ή κερΕοΒβς αυτή συντελεί νά
  φαίνεται χαί ή πρώιη Έλλτ,νιχή
  μεγαλίύκβλις... έκαρχία μέ σιερε
  δτκπον χαί πιριιοριβμένον >6χλον
  έργασιβν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΧ
  αν.
  Όΐ'ωσδήποτβ λοιπόν, άσφα
  λεΐς προβλίψβις διά την εκβα
  σιν καί τα άποτελέσματα των
  εργασιών τής συνερχομένης
  «κτάκτου συνβλιύσεως τής Κ.
  Τ. Ε. Βέν είναι Βυνατόν νά γί¬
  νουν άπό τοΟΒε. ΚαΙ θά ήτο
  παρακβκινδυνευμένον νά όμι
  |σπ κανεΐς προκαταβολικώς
  δια πράγμστα τα όποΤα δέν
  ΰπάρχουν άσφαλτ] δεδόμε
  να, οθτε καί άπλαΤ κ&* έν
  Βεΐξεις. Δέν άπομένει αρα
  παρά νά εύχηθώμεν Βπως
  συνϊΒριάσβις τί)ς Γβ
  νεύης απολήξουν είς αΤσια
  άποτελέσματα έπ' άγαθώ τής
  είρήνης καί τής ήσυχίας τ*/
  λαών τής γής.
  • ·
  *
  Έν τώ μεταξύ κατά την
  παρελθούσαν έβδομάΒα ανε¬
  πτύχθη τόση Βιπλωματική δρα
  σΐηριότης καί εγένοντο τόσαι
  συνομιλΐαι καί έπίσημοι δηλώ-
  Χ°ές επρόκειτο νά συνέλθ[)
  τό Συμβούλιον τής Κολωνίας
  των Εθνών, ο βριον δέ συνέρ
  χβται έν ΓενεύΓ) ή £«τακτος
  γβνΐκή συνέλευσις της. Καί ή
  συνέλευσις αυτή τοθ διεθνοθς
  θεσμοθ όπερ ΐής είρήνης, άπο
  κτά ιδιαιτέραν 8λως σπουδαιό
  τητα λόγω τωνέξαιρετικωνσυν
  θη<ων υπό τάς οποίας συγκα λβΐται. Ή τβλβυταία Ιντασις των σχέσ?ωνΆγγλ(ος καί Ίτα λίας,ήπηριλτασιςτοθΊσιΐανικοΟ κσ( αί καταγγελίαι —βρΐ συνε χιζομένων έπβμβάθίων ξένων δυναμϊων κσί μετά την συμφω ν(αν κσί την έΦαρμογή/ τοθ άποκλίισμοθ, ή έκκρεμότης τοθ Αίθιοκικοθ καί ή άνατσ- ραχή γενικά πού παρατηρεΤ ται τόν τβλβυτοτ^ν καιρόν είς την 1:ύ;ώπην καθιστοθν έξαι ρβτι«φς δύσκολον τό Ιργον κοί την αποστολήν τής έκτά κτου ού (ής συνελεύσεως τοθ θκσμοθ τής Γενέυης. Καί θά ϊΐνσι θαθμα εάν κατορθωθή νά παραμερισθοθν τα ύψ:όμβ να τεράσιια έμκόδισ, νά δο θοθν λύσπς είς τα πλέον έπεί γοντα καί άκανθώδη προβλή ματα καί νά τερματισθοθν οί έογσσΐαι τής συνελεύσεως μέ τύξημένον τό κθρος καί τό γό ητρον τοθ Βιεθνοθς θεσμοθ. Διότι τόσον τό Ίσπανικόν δ σον <α! τό Αίθιοπικόν άποτβ λοθ» ζητήματα έξαιρΕΤΐκως λε πτά κα( άκανθώΚη, ζητήματα των όπο'ων ό κακός χειρισμός ή ασκοπος ά να κίνησις δή μιουργεθν τόν κίνδυνον τής όριστινής άποχωρήσβως τής Ιταλίας έκ τής Κ Τ.Ε. καί τής της πρός τή»· Αγγλ* σεις, δσον ποτέ Αλλοτε Γσως. Αναμφισβητήτως Βέ όλαι αύ ταί οί ενέργειαι Ιτεινον είς την εξομάλυνσιν τής καταστά σεως, ε(ς την απομάκρυνσιν των χινβύνων τοθ πολέμου <αΙ (ίς την προπσοασκίυήν τής επιτυχίας τοθ εργου τής σύσιανής συνελεύσεως τής Γε νεύης. Έκ των συνομιλιων ο* των, Ιδιαιτέραν 6λωο σημασΙ αν είχον οί μεταξθ *Ηντεν— ΝτεΧμπός καί τοθ ΓεονιανοΟ στρατάρχομ Μπλόμπβργ έξ ώ/ έπήγσσε τό συμπέρασμα δα ή ΓβρμανΙα άρχίζει νά έγ καταλείπη την ά&ιαλλαξΐαν καί νά χαλσρώνη τούς μετά τής Ιταλίας δεσμούς της. ΑΙ συνομιλΐαι τε Ο κ. Ήντεν μβτά τοθ Τούρκου πρωθυπουργοθ «αί των ΰιευθύνων υπουργόν τής Αυστρίας, ΟύγγοοΙας, Τσ· χοσλοβακιας κσΐ Ρουμανίας έξ όν κατεφάνη Βτι ή ΆνγλΙα ήρχσε ν ά εκδηλώνη, ζωηρόν. 1 τό ενδιαφέρον τη; διά τό κα· θεστώς τής Κεντρικής Εύρώ πης «αί των Βιλκαν,'ων. λ Ι συνομιλΐαι τοθ κ. ΛιτβΙ !νωφ μβτά των ύπουργων των . Εξωτερικών Αγγλίας καί 'ΓαλλΙας. Ή μετάβασις τοθ κ. Νΐελμπός είς Βρυξέλλας καί ο( συνομιλΐσι τού μετά των Βέλγων επισήμων. ΚαΙ τέ λος, σπουδαιοτάτην οηαασΐαν ■χούν έπΐσης αί οηλώσβις τοθ Άντιπροσώπου τοθ προέ Βρου Ροθοβελτ ιΐς τάο εορτάς τής στίψίως τοθ "Λγγλου Βασιλέως, τονίσαντθΓ, δτι ή Άμβρι^ή θά παράσχη Βλην την τεραστίαν ηθικήν καί ύλι ί«ήν επιβολήν της «Ις την Αγ γλίαν καί την Γαλλίαν διά την σωτηςίαν τής «ίρήνης καί την παγίωσιν τάξεως καί ή συ)1ας έν Εύρώπη. Έξ Βλης δέ αυτής τής 8ι πλωματιχής δραστηριότητος χαί έκ των συνομιλιων έξάγβ ται τό συμπέρασμσ, δ τι η μβ γάλη Εντασις κο( οξύτης έ χαλαρώθη καί 8τι τό πνεθμα τής συν&ιαλλαγής άρχίζίι νά πρυτανεύη. Καί είς τουτο βέ βαια συνέτεινε πολύ ή συνερ γαοΐα "Αγγλίας, ΓαλλΙϊς καί 'Αμεριχής, ή εκδηλωθείσα ένό της σκίψεως καί άντιλήψ-α; είς την Βρεττανικήν αότο«ρα τορΐκήν διάσχίψ.ν καί ή κατη γορημοττική δήΚωσις τοθ κ. *Ηντεν Βτι Βτανσυμπληρωθοθν οί ΆγγλικοΙ έξοπλισμοί, ή Μβ γάλη Βρεττανία θά παίξρ τόν ρόλον πού τής άνήκει άπό την Ιστορίαν. ΑΙ ΑΕΟΦΟΡΕΙΑΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ· | Ίο ύηουμγβΐον τής Συγ· κοινωνΐας Εζήτησε άπό την νο μσρχΐαν νά τοθ υποβληθή κα τάλογος των δρομολογΐων καί των τιμολογίων, τόσον των ύπεροστικων γραμμων ίσον καί των λεωψορβιακων τοιούτων. Ειμπορούμεν λοι· πόν νά ελπίζωμεν δτι θά ρυθ· μιοθβ κατά .τρόπον οριστικόν καί Ικανοποιητικόν τό ζήτημα τής Βι' αύτοκινήτου συγκοι· νωνΐας καί είς τόν τόπον μας. ΚαΙ κυρίως έλπ ζομεν β η θά έκδοθβ Βιαταγή ν' ά- ποσυρθοθν τής κυκλοίορΐας χά Βιάφορα σαράβαλα, πού άποτελοθν κινουμέναςλαιμητό μους καί παγΙΒας θανάτου Βιά τούς ταξειβεύοντας. ΚαΙ τοθτο πρός τό συμφέρον καί τοθ κοινοθ χαί των όΒηγων αύτοκινήτων. ΚΥΜΑ ΚΑΥΙΩΝΟΖ. 'Αφθρητος καύσων λοι¬ πόν είς ολόκληρον την Ευρώ¬ πην καί (δ α Είς την ΓβρμανΙ αν βπου ή θερμοκρασΐα επερέ βη τούς 30 βαθμούς υπό σκιάν Καί έδω μάς ήπεΐλησεν κρός στιγμήν χά χυνικά καύματα των οποίων ή επίδρασις ώς γνωστόν είνε όλεθρία. 'Δλλ' εύτυχως έφύσησβ τό βορβια δόκΊ δροσβρό («χάριστο καί έδωσε νέαν ζωήν κσί τόιωσ.ν <αί είς τού; άνθρώπους κα( ιίς τα φυτά καί είς τα 86ν Βρσ. Τό κθμα τοθ καύσωνος οπεχώρησβν. Άλλά βέν γνω ρΐζομεν μήιΐως ένσκήψο άργό τερα δριμύιερόν.... *** ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΖ. Ή 6γκυ»λιος την οποίαν ίξέβωκεν ό κ. ύτΐουργός των Ο(<ονομικων σχετικώς μέ τα λαμβανόμενα, πολλάκις άδι· καΐολογήτως, πιεστικά μέτρα κατά των όφβιλετών τοθ 8η μοσ.ου ήτο πράγματι έπιββ- βλημένον νά εκδοθή, Διότι δέν είναι ολίγαι οί περιπτώσεις πού έπροσωποκρατήθησαν πτω χοί όφειλέται επί ημέρας χω- ρΐς νά παρασχεθή είς αϋτούς ούδεμία εΰκολία είς την έξεύ ρεσιν των χρημάτων καί την τακτοποΐησιν των καθυοτερη- μέν ών όφειλων των. Καί τοι αθτα κρούσματα, Βέν παρου¬ σιάσθησαν μέν είς τόν νομόν μας, χάρις είς την όρθήν τα κτικήν τής διευθύνσεως τοθ Δημοσίου Ταμβίου. Εσημειώ¬ θησαν Βμως είς δλλους νο- μούς καί μάλιστα παλαιότβ- ρα, έν ώ τώρα αυτή ή χαχή τα κτΐκή 9ά εκλείψη· θ* ανήκη, πλέον είς τ· παρελθόν.
  ΘΕΒΜΠΤΒ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θία
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). — Ά
  πόψε θά δοθή ή χαριτωμένη κομεν ι
  τί τοθ Μήτσου Μοοστ «θέλω νά |
  γΐνω βουλευτήι;» ίνα άτΐό τα καλύ
  τερσ Εργα τοθ 'ΕλληνικοΟ ρεττερτο
  ρΐου.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ.- Σήμερον τό δρσ
  ματικό διαμάννι «Ρόδον τοθ μεσο
  νυκτΓου» (κατάλληλον δι1 δλους).
  "Βν* Λθλύκροτον
  Ιστορικόν ξρνον.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό έξσιρε
  τικό 6ογο «ΒΙβα ΒΙλλα» καΐ τοθ
  ίηεισοδιακοϋ αΚόκκινος Καβαλλά
  ρης τα έττεισόδια 3ον, 4ον.
  Μεθαύριον
  είς την
  « Άνόρΰωσιν*
  Μία έποποιΐα κουρ
  σάρων τοθ "Αγγλου
  συγγραφέως Ρ. Στέ-
  βενσον:
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝΟΒΣΑΥΡΩΝ
  Πρόχιιται κ«ρ! Εργον
  οποίον αφήκε εποχήν μέ τάς
  βκβρακτΐΜάς περιπετείας *«)
  τας ζΝντκνάς δραματικόν πι
  ριγραβεΐς τβδ «Ιματηροδ άγδ
  νβς τΒν κιιρκτ&ν αίς άννα*
  βτ« χαΐ μυστηριύδπ νηοιά.
  I
  ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΝΟΙΣΑΥΡΩΝ
  το πβλύκρβτβν «»το «νά
  γννσμα περιέχει τοσέ Ινδια
  φέρον καΐ ηλοκήν, ώστε άπι
  τέλεσε την υπόθεσιν ενός χι
  νπμ«τβνραφιχβδ άριατβυρνή
  ματος (Ις τβ οποίον πρωτηγω-
  νίστηοβν ο! θΰάλλ«(
  χαΐ Εββηερ.
  ΆπότήςΠέμπτης
  ει,ς την
  « Άνόρΰωσιν»
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοθνται πάντες οί
  έχοντες 1) είς βιάφορα μέρη
  τής τΐόλιως ΊΒιόκτητα, Δημό
  οια ή Δημοτικά άναγεγρσμμΕ
  νος διαφημ'σεις παντός εΓδους
  2) ΟΙ έχοντες έξωθι των κατα
  στημάιων των η< βΐς άλλα μέρη προσηρμοσμένας ή άνηρτηαί νσς βΐδικίς βισφημ σπκάς τιι νοκΐβας (κοφφενεΐα κλπ.) καΐ 3) ΟΙ κάμνοντες γινικ&ς χρή σιν Οισφψιστικών μερών,δτΐωΐ; έντός 5ήμερών άτιό σήμερον προσέλθουν καΙ δηλώσουν τας ΒιαΦημΙσειςι ωνκατο βάλλοντβΓ τβ κβκανονΐσμένα τέλη πρός αποφυγήν τΛν συνέπειαν τοθ Νόμου, Πέραν τής προθεσμΐος ταύ της θέλει επιδιωχθή ή &ιθ παν τος νομΐμου μέσου είσπραξις τοθ φσρου. Εφεξής πρό πάσης οΐασβή ποτβ δΐαφημΐσεως βίον νο ζή τήταΐ προηγουμένως σχετική άοεια καρά τοθ ένοικιαστοθ. Ή Ανευ τής αδείας μου χρήσις βιαφημίσεως συνβπάγβ τσι ποινικβς ευθύνας. Πβρισσότβραΐ πληροφορίαι δίδονται είς τό 'Υπ)μα Ν. Ά· λικιώ»η οΒός 1866. "Ηράκλειον 22 Μοΐου 1937 Ό Ένοικιασΐής τοθ Φό· ρου επί των ΒιαφημΙσεων 1937—38, ΜΙΧ. Λ ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟ Λ Ε Μ ΟΙ ΤοΒ Προοιτέρ Μιριμε 248 Ό λοχαγός Δ'ετριτς σε μιά στιγμή τ'ς πληγίς τού αάν ανθρωπος σ«νΐιθιομένος νΐ «π 4 τό χΰτταγΑοι για την τη τα την. —θί τακτοιτοιοθβκ τή αυνεΕ δησή μου, εΐκι χ*1 θά γύρευβ Ι/α πονή3ΐ χοτλο χρασΐ τιθ Ρή νού, άν 5πη*?χι χινίνα μηουχάλ έδ& τοιγύρα. —*£! λοιπήν έϊώ κδς γυ^εύο λΐγο άπο τ ό π/*ληίχρ«σ4 τβυ ιής Ρώθέλληί. «ι' οί ίύψοι ίέ θίλοιιν νά μοθ τό δώαουν. Ό ΔΙετριτς πή;ε τό φλαοκ τσυ, χι' Ι'οιμάζονταν νά τό ατίν πληγωμίνο. —Τί.χάνΐτΐ λοχαγϋ Ινας στρατιώτας, ό γιατρίς εΐπε πβς 6ά πεθάνη μβλις πι^. .· —Κα! 1 πειραζιι; τουλάχιστον θά δοκιμάση μιά μιχρή ευχαρι¬ στήση ηρΐν πεθ& η Νί, παλληκά ρι μου, λυποθμαι π-.Ο Εέ< Ιχω νά σας ϊώσω χαλύ«ερο χραο" —Είσθε χαΓώς πρέπει πο?, λοχαγέ ΔΙετριτς, ιίπε 4 Ζίρζ ήτιε. "ΕπειΤκ τιΕνονιας τό φλσσχ στό γιΕτονί τού. — Κα! οί, χαχέμοιρε Μιΐι6ί? μου, Ηά παοαδενβ^ς νά μοθ κά¬ νης παρέο; Ό Μπεδίλ ίμα>ς χεό
  νησε τό χεϊάλι χιορίς ν' άπ«νιή
  οη.
  —Άτ! <2χ! ιίπε δ Ζίρζ, άλλο νι! Μ* πβς; ΙΪ4 θά μ' άφί¬ να ηεθάνω ή^υχυ; Ε[ΐε νά κρΕχιβρί !νας πίστο ρας μέ μιά βΐδλο χάτω «πό το μηράτσο τού. —Πϊΐδί μοί;, ιίπε δ πίατορκς ι τα ν θά..... — Φ3άνεΐ, ίθάΝε 1 ξέΐω τ! 6έ λιτι νά μ&0 π<5τΐ, μά είνε χαμέ νες χέπος. ΕΕμαι χαθολιχίς· —ΚαθβλιχόΊ! άνέκραξε δ Μπε β'λ. Λ?ιπον ίέ·< ιΐσαι πιά άθεες —Άνατραψήναΐε δμως, ιΐπε δ πάστορας, στήν προτεστ θ^σχείΒ, χαί ο' αδτή την ____ μη χαί τρομερ*, σηγμή δταν πλη οιάζ«τκ νά Πί{/6ΐ;σ:ααθή;« μπροστα δ'ίρτατο χριτή ι6βν πρα —Είμαι χαθολιχίς Μά τα χέ ρατα τοθ δΐαδόλοι·! «φ^αΐί με ή —'Αλλί.... —Λοχαγέ ΔΕειριτς, ϊέν θά μέ λαηηθήΐ»! ... μεθ χίνατι π^πι τι 5α μιά μεγάλτ) χαρ γ αβς ζ (■ άχόμτ) μιά· χάνιτι νά πεθάνω χωρΐς συμβουΡΙς χι' (ε^εΐϋάίες. —Ητϊγα'νετε, ιΕ«κβ δ λοχαγός αΐον πάοτοροΐ, 6'έιιτε πβς Η* Ι χει διάθεοτ) νά ο&; άκούοη. (συνεχΐζεται) ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαΐ. Νέα ύφβσματα. Νέοι μοδέρνοι χρνμκ- τιαμ·(. ΑΙ τιμαί μας ΐΐνκ αί καλΰτΐραι. ΑΒΕΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή γννατή με γά»η ΐνίκία των χληεονόμων Εμ¬ μανουήλ Λογιάδου διχηγίρου, χει· μένη ιίς την ίδον Ζωγρίφου (5 πιοθεν ΤριΑν Κομ»ρβν)δ(ώροφος, ήλιχτροφώτιοτος, μέ μεγάλον κή¬ πον, Οίρι^αιν, ι6ο ιίοίδευς «λπ, Διά πληροφορίας απευθυντέον είς τον χ. Γιώργιον δικηγόρον. ΚΥΡΙϋΣ έργαοθιΐς ίπί πολλά ΙτΤ) έν τ) «γοίί; τ*}ς Σμύρνης είς την Ιξαγωγήν ξη^Αν χβρκβν, γνώ οτης τοθ «15ους χά ι τ&ν δΐαφίριβν αγορίν έξβτεριχοθ, γλωααομβθής, αρτιώτοτα χατηρτιομένος, ζητιΤ ίϋσ.ν καρά τινι έξαγογιχώ ο. χφ. Πληροφορίαι τεχνικόν Γρα φείον £. Σκουλάχη %Λ ΣΙ», Εο λοχοτρώνη 25 Αθήναι. ΜΙΔΟΙ1Ο1ΗΣΙΣ "Αγνβστος ΒΐελΓών έχ τοθ κα¬ ταστή" ματος αντιπροσβπείας Σιγα- ρέπ»ν Καπιρνάροο πρός αγοράν σιγαρέττων, ίλησμίνησιν επί τοθ γραφείου σημιιώσιις τινάς μέ χρή ματα έντός αυτ·ν. ΠαραχαλεΙται 6 άκβλ|αα( βηως οιέλθ) |χ «Ο £ν« χατβστήματος χ»! τ* λίβ 1 ΑΠΟ ΤΟΥ (8ΡΟΝΟΥ ' ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΊΌΥ Άνατολτι ηλίου 6.11—Δύσις 6 46 ►*♦♦< ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ •Υπήρχε δυστυχθς καΐ οπάρχει άκόμη ή όλεθρία Αντίληψις 6τι τα τεχνικα μαθήματα είνε όλωοδιόλου πβοιττα στα σχολειό μος. Κ ι" Ετσι ή δέν έδιδάσκοντο καθόλου ή κι' αν έδιδασκοντο ίθεωροθντο ώς κατι τό χωρΐς σημασΐσ, πού δέν αξιζε κσμμιδς προσοχ?1ς. Γι' σότό καΙ ό μαθητάς εΤχεν Λξΐα ΰταν ήξε ρε νά λύη εθκολα 6νσ τιρόβλημα <( νο άτιοσιηθΐζη τβύς γραμματι- κούς καΐ συντακτικούς κανόνες μέ τίς έξαιρέσεις των, δέν ήξιζεν β- μως τΐποτε βσην έπΐδοσι κι' άν εΐχε στή ζωγραφική, ή οτή μουσι- κή ή στή γλυτιτική ΏσΛν νά ?) ταν άνάγκη νά νΐνουν δλοι μαθημο τικοΐ κσΐ γλωσσολόγοι κσΐ νά;μας ήταν τελείως ιτεριττοΐ οί γλθ'ητες οί ζωγραφοι, οί μουσικο', οί κτλ. λιτέχνες γενικό! 'Λδιάφορο βίβαια Οτι, χωρΐς τούς ΆκτΕνους κοΐ τοθς ΦειδΙες κοΐ τοΰς Δαιδάλους καΙ τούς ίίλλους μεγάλβυς καλλιτέ- χνες, ό άρχαΓος πολιτισμός μας θάταν αγνωστος. Άλλ' εύτυχώς ή κακή ουτή άντΐ ληψις ήρχισε νά ύποχωρϋ. Τα τε· χνικά μαθήματα ποΕρνουν πλέον τή θέσι των στά σχολειό μας, Κι' άρχΐζουν νά δίδουν τούς καρπούς των. Ή Εκθεσι των μαθητών τοθ Γυ· μνσσίου οΐή ΒικελαΙσ Βιβλιοθήκη, είνε ή καλύΐϊρη απόδειξις γι' αύ τό. ΈκεΙ εί μαθηταί τοθ κ. Ανδρ. ΆλεξανδρΓδη, έξέθεσαν την έργα σία των. Ζωγραφική, σκίτσσ, ό- κουαρέλλες, γλυτΐτική, πλασπκή, ξυλοκοπτική. Κι' ήταν όμολογουμέ νως ή Εκθεσι σθτή—ώς μοθητική προσπαθεία βεβαία—μιά άποκάλυ ψις. "Αποκάλυψις τής συντελουμένης είς τό Γυμνάσιο άπό τόν κ. 'Αλε ξανδρΐδη έρναοίας. ΚαΙ αποκάλυ¬ ψις των καλλιτεχνικον τσλέντων πού άναπτΰσσονται στόν τόπο μας. Ό νεαρός Μιγάδης παρουσιάζει μί αν άξιολογώτσιη έπίδοσι στή ζω γραφική καΙ Ιδίως στό σκίτσο καΐ τή γελοιογραφίσ. Είς την πλσσιικήν ό Ψαρουδάκης, οί άδελφοΐ Καραμ ιΐακάκη, ό Α, Σταυράκης, ό Βιστά¬ κης παρουσιάζουν έπίσης μία οη μαντικήν έπΐδοσι καΙ έτιιτυχία. Είς την γλυιΐτική ό μικράς Π. Κοκ- καλάς, πού φυΐτα εφέτος στό Γυ· μνάσιο Καοτε,λλΙου ναΐ ό Παπαδη μητρίου δίδουν πολλές έλπίδεο ε¬ ξελίξεως. Όπως έπίσης οί Α. Σταυ ρώκης Στρατήγης, Χρυσάκης Κου· ράκης 6χ·υν άρκετήν έπ'δοσι οτό σκίτσο κσΐ τή ν άκουαρέλλα. Γενικά ή Εκθεσι αυτή τταρουοΐα σε άρκετήν έπιτυχία άπό απόψεως εργασίας. Κι' είνε κρΐμα ότι δ εν πήγε νά τή δ{) 6ιως θδπΓεπε κό σμος "Οπως είνε καΙ κρΤμα πού δέν ένισχύονται ΰσο πρέπει εί κοΑ. λιτεχνικές προσπάθειες στόν τό¬ πο μας, Μ.- —Διατί ή Άμεριχανΐί. Κ«λ λερ είνε «Μορη τού ©·οβ» Έ 'Κλλιν Κέλλιρ ήιποριΐ νά 5'ομαοθ) «νΐά'ΐς—Θαθμ7» τ4|ς Ά μερΐχής Τυφλή χχΐ χ»φ·ίλ?λος ή κατακληντιχή αΰιή νέα Ιχει χά μΐι λαμπράς σπουδ'ς θ δδί χ ) φ χά Ι δφηγήΐρΐα %ς ίστορίας χυ γιωγραφίαί. Είναι τκχχγιιατιχή ζβέσα έγχυχλοπαΕδιι» Ή Κίλλΐο ιυ?ιοκομέ>ΐ! ήϊη είς τό Τέχιο
  χυσε την προσοχήν τεθ
  τορος ττ|ς ΊχηονΕας, δ οποίος
  έ'άλιαεν είς τα ανάχχοραι. Την
  15 αν ήμέβαν αί ίβπωνιναΐ έη
  ρίδες άνέγραφχν την είδησιν Βτι
  «ή τιφλη μεγοτλοφιΐΐ», 5πως την
  ώίμασαν, άνεχηρύχβη «κίρη τοθ
  θιο(/», τίτλος, ώ ά
  νεμόμενος μέχρΐ
  νόν ιίς μίλη τίίί ούΐοχρατο
  ριχήζ οί«εγινε!ας. Ό τίτλος οΰτος
  έξασφαλΐζιι μεγάλα ίιχαιώματβ
  είς τ$ν χάτοχίν τού: ϊύναται
  τη νά ιίσέιχεται Χαί νά χυχλοφο
  1% έΧιυθΙριος είς Βλα τα διαμερΐ
  σματα τ&ν άναχτέραν, νά ζητΐ δ
  βα χρη*μχτα 6ί>ιι άπό το Αατο
  χρατοριχον τομεΐον, νά συντρώγη
  πάντοτι μέ τον αΰίοκράτορ» χ»1
  ν* παρίστατο! άχομη χατά τάς
  ιδιαιτέρας άχροάαεις.
  **♦
  —'& Μουσολίνι κ«· οί γ«μ·ι
  μΐτ«Ιύ τβν λβχ.κβν τά·
  ί«ων.
  Κ»τά τίν παριλθέντα 'ΑπρΙλι
  όν 724 ζιΰγη νιονώμφων άνιχώρη
  σβν διά τέν μήνα τοθ μέλιτος άπο
  την περι?έ;ειαν τιθ Μιλάνου είς
  Ρώμην, χάρις είς την χαθιερνθεΐ
  σαν πρός τίν οκοπόν τοθτον χαχά
  80 τας 100 ϋχπτωσιν τέεν σιδη
  ροδρομιχβν ιΐοιτηρΐωι'. Ώ; γν«
  στόν ή Ίιαλιχή χυβέ^ησΐς διά
  νά διευκολύνη ττΰ; γίμους χυρίως
  μϊΐο.ξύ τ&ν λβϊίων τίξιων πσρί
  χει διάφορκ ττ)|ονεχτήματα είς
  τοΰς νυμφευ^μέ^ους άΐέμη ίέ χαϊ
  μαχρ&πρέθεσμιι δάνεια διά τα
  πρώϊα Ιξοδ« ^ής ουμηήξΐας οί«ο
  γ·νιια»τ]ς α έ ής.
  Ζητεΐτκι ΰπηρέτρια γνωρίζουσα
  καλως'Ύά οΐκιακά. Μισθ*ς Ικανο
  ποιητικός. Πληροφορ'αι τιαρά τφ
  γραφείω Χατζηιωαννου — Δερμ
  τζάκι.
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τοδ Έξατερικοί».
  Ταμιευτηριον κατάθεσις έν δψίΐ
  καί επί πρβθεσμία.
  Δάνεια επί ένεχύρ© έρττορευράτβν.
  Έχτέλκσις πάσης φύοε«ς τραπεζικί,ς Ιρ
  γαα(«ις ύκ· αυμφέρ·ντ«ς
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΗΙΚΑΣΤΡΙΝΑΚΙ
  ΡιζΐΜ&ς αναχαινισθέν.
  Έπλβυτίσθη διά νέβς συλλβγής
  ύφαομάτ·ιν ΕύρΗπ«ΐχ&ν κ«1 'Βλ
  λάνΐΜ&ν.
  Προοέτι πρΰσίλαββ τίν ναμβρέν
  τού Μ. ΑΝΤ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΚΝ,
  επι σειράν έτ&ν έργαοθίντ* έν Ά
  θήναις χαί ΐΐδικΐυβέντα είς την
  ΜβητΐΜΐιν.
  Έγγυάτοη τελείαν εφαρμο¬
  γήν έν συνδυασμώ τδν έξαι-
  ριτιχβν τού τιμβν καί χρη-
  αιμοποιήσεως άρίστων ύλιχβν.
  ΥΠΟΚΑΤΑ2ΤΗΜΑ
  ΕΙ£ ΜΟΙΡΑΙΪ
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΙί
  ΒΑΣ ΙΛΙ2ΣΑ
  120ον
  «Τρίμικ», «Συγχ»(ίτ]3τέ μιυ αδ-
  ιήν την αδυναμ'α> «Τί ϊχκ ή μ^Τ
  ρα μοί* νά φιρναι πάν:* αι/μϊϊ-
  ρέ(>. "Εχη μεγάλτ) άνάγχΐ] Ινας
  πιατος φίλΐς σΐν χά! αίς νβ μέ
  δποοϊτ^ίξη αύι^ τή σιιγμτ}». Τέ
  τοια 7 ό για ποτέ ίιν είχι γρίψη
  ποΊ 2!έν ιίχε ίκστομίση ή παλη^
  Μαρία 'Αντουανέτα. ,Τ* λίγια «6
  τί ίχουν ϊ<αν νέαν τίνο, τόν τό· νο τής φωνής μ 8ς δπάρξεω; ϊχει χλονΐσΒ^. κου Ιχιι άνβστα- χ*β% Ιίβς τα τρΕοβαθα τοθ είναι τηζ — δχι τ*]ς άνάλοφρηί, γΐλα στής χαΐ φτεριοτή"ζ φιονής μιας γυ πολυχαϊ^εμμίνης. Τώρα πό υ ε(!ε χαθαρά τόν χίν , γιά πρώττ) φορά ή Μΐρία 'Αντουανέττ» υΐΌθάνθτ)χι τό τοθ στέμματος πευ Ι»ς τίτε τής εΐχε φανζ έλαφρό ααν χαπέλλο τής Ηπερτέν. Τό βήμα της |/ΐνι διστα χτιχο, τώρα ποΰ £κουεν δπίχ» φους τριγμευς χάτ» άπό τό χ&μα πτυ έκατοΕϋσΐν. "Αν μποροθαε νά α«μ»τήση, νά γυρΐοη πΕο»! Πία3 θΐ ή4ΐλε νά σ'αθΐ άπίμιρα, αποτραβηχθξ γιά κάντα άπ4 την πολιτιχή χαί τίς άν^συχΕκ της, νά μην άναχατιυθ$ πιά σ' ίχιΐνα τα προβλήμκτα πιύ έπίστιυι τώ; ή ταν τίσο ιυκολο νά λυθοθν χαί Ιβλιπε ιώοα πίαοος χινίΰνους Ι χριφοιν. "Οσοι ήΐαν γύρω της ιΐ δαν την προσωϊΐίχόιΐ] :ί τη^ νά & φ[θϊ»ται μίαν έχπλη^τιχή" μετα μόρφωοι. Ή γυναΤχα π:ύ ϊ»ς χά τε ιυ^ισκε την πιά μεγάλτ) της'έρ ψ: μ(σχ στό θίρυδϊ, «ήν χΐνηιι, την τκραχή, άναζητοθαι τώοα τή σιγή χαί τή μονΒξιά.'Απέφιυγε τί θέζτρο, τα νυχτερινά χίντρΐ τβδ χορ'υς μετηΐίφιεομίνων, 8που ιΐχε περβοη τίσες τρελλέζ νύχτεϊ. Δΐν ή%λε πΐά νά παρ'σπχται αί συμ δούλια τοΡ στέμμαιτος. Δέν άνέ- πνεε παρά 8ταν ήίοιν χοντά ατά παιδία της, μέσχ στό δωμάτιο τβν παιγνιδίών των. Ό φθίνος ναΐ τί μΐσος Η' μπορβθσχν νά ιίιχωρή σουν μέσχ σ' ίκειΐν— την χίμτρη ποδ ήΐαν πλημμυρισμίνη άηο γέ- λιοτ, γίλια τής ζ»ή; πΐϋ ί θιζι καί άχτινοββλοθσβ τή χαρά. Α ίσθ νόταν γ ώ; ήΐαν πιό άσφτλισμίνη σιν μ-χίραΐ πκρά* ααν βααΐλΐσΐ» 'Αλλά ήταν χι' Ινα αλλβ μιιστι χό ποδ ημέραι μέ την ήμέρα ίγίνό ταν βαθυτερο τό νίημί τού: "Ενχς ά·δρας την έσυγχινοθσεν, Ινκς ά ληθίνίς φίλος ώμΐλοθιε στήν χαρ διά της. Κα! ή απογοτ)<ευμί η δι· οίλΐασα ώ'ΐιρυίτκν τώ;" ΪΧι θά μπορ»Οσκν άχόμη νά διορθω<)οΟ άν, μποροθοι νά ζήιη ήί,χη, μιά άϋλίΙ γυναΤιια α^νβαττ), σΐ4ν αύ/τροφο τής χαρίΐβ; της στά πλδθ,πτάχια ποδ ή μέν» ίπΐ τα πλάγχνα της,έάν ήΐαν πιά δηοχρεοομίνη νά άντιμά χεται τα βζ; δ πιπρωμίνον, τόν μυ σιηρΐώδη άντίπαλο, τοθ •Ιχε νοιώση τώρα &λ~ τή δύ/αμι. (συνεχΐζεται) ΜΑΝΒΑΗΣΤ. ΚΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟλΟΓΟΖ-¥ΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟ2- ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ Λεχετοτι Ιν τί) το», έ-ίος Πειρκι6( 17ό' ΑΦΗΝΛΙ. Τηλ. 52.379 ΚΡΕΜΐΜΥΔΙΑ ίπρ* ΙκλκΜτϋς ποιότητος <1ς την άκοΒήΜην ΓίνΙ Τζαμί παρκ το νεόκτιστον Δημοτικόν σχο λεϊον. ΈνβΐΜΐάζίται μαγαζείον ίσόγει όν μετ" άνωγείου κείμενον είς την οδόν 1621. Πληροφορίαι παρά τω κ. Μιχ. Χρυσφ Βικέλα 20. | ΚΟΙΜΩΜΙΚη ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε προχθβς είς Αθήνας ό ίατρός κ. Άριστο- μένης Γεωργιάδης —ΈπΙσης ανεχώρησαν δ κ. Ά- λέξ. ΣτεφανΙδης ίατρός καί ή βνΐς Στεφανίδου. —■Επιση^ ανεχώρησεν οΐκογενει- ακως ό κ. Γ. 'Ατσαλάκης καί αί κ. Γάβη 8ιευθυντοΟ τοθ Φυιοπαθολο γικοθ ΣταθμοΟ κσΐ "Ελένη Κουνα λάκη, —"ΔφΙχθη προχθές έξ Αθηνών ή δνΐς Χαρίκλεια ΜαραγκβΟ. ΓΑΜΟΙ.— Ό κ. Κωνσ. Μιγάδης καί ή δν!ς 'Αφρώ Γ. Μυλανάκη ε¬ τέλεσαν τβύς γάμβυς τοιν. *** Γύρω στήν πάλι μας. Πολύς κόσμον εξήλθε προχθές είς την ΰπαιθρον χώραν διά νά ά· ναπνεύοη πλατύτερα καί νά δροσι σθή. —Κσΐ τοθτο διότι ή θερμοκτασΐα ίξηκολούθησε νά άνέρχεται καί την Κυριακήν. —Μέ τάοεις μεγαλυτέρου ύψω μοθ παρά τώ συνυπάρχον καλοκοι ρινό μελτεμι. —Έν δλλη στήλη γράφομεν διά τούς σχολικοος άθλητικούς ά γώνσς τής 23ης Μοΐου. —Άνεξαρτήτοις τί|ς ίπιτυχίβς των, τό ούσιωδες έδδ είνε ή τι νέ υ ματική έπαφή των σχολείων μέσης έκπαιβεΰσεως τοθ νομοθ μας καϊ τοθ γείτονος. —Ώστε νά παρουσισσουν Κνα σε μνόν σύνολον κσΐ είς τό πεδίον τοθ άθλητικοΰ καί γυμναοτικοΰ συ ναγωνισμοθ. —Μέ τοΰς αγώνας τοθ ναυτικοθ όμίλου Πειραιώς τούς όποΐους πε ριγράφουν οί κυκλοφορήσασαι προ¬ χθές Αθηναϊκαί έφημερίδες. —Ανακινειται πάλιν καί ή Ιβική μας ναυτική κίνησις διά την όποΐ·· αν διερωτώμεθα είς ποίον σημείον ευρίσκεται. —Κατόπιν των άγγελθεισών επι τυχών όμολογουμένως ίμπνεΰσε ών καί ακοπών τοθ ναυτικοθ όμί μου ΉρακλβΙου. —*Η Μαγιάτικη ανθισις καΙ τό πράσινον γενικώς έμφανΐζει είς τα περίχωρα έξαιρετικές άπόψεις. —Τάς οποίας θά έζήλευε καί ό δυσκολώτερος άναζητητής τοπείων. — Ιδίως τα ταμτΐλώ αύτά είναι μαγεοτικα έν τη κυριολίξ'α τό βρα δακι μέ τάς θαυμασίας φωτοσκιά σεις τής δΰσεως καί τοθ άνατέλ Χοντος φεγγαριοθ.^ —Είς το χωρίον Καλέσσα πληρο φορούμεθα δτι έτελέσθη την Κυρια κήν παλλαική διασκέδασις. —*Η πανήγυρις εΤχε αφορμήν την ρύθμισιν των άγροτικών χρεών. —Διά την οποίαν φαΐνεται ένδια φέρονται οί περισσότεροι ή ττολλοΐ κάτοικοι τοθ χωρίου τούτου. — ΟΙ όποΓοι μέχρι τινος ΐστένα ζον μετά των άλλων αγροτών τοθ νομοθ μας υπό τό βάρος των το κογλυφικών χρεών. — Γα Γερακαριανά κεράσια ήρχι σαν άιτό χθές νά παρουσιάΓωνται ιθρύτερα είς την αγοράν μας. , —Είνε χαρμα όφθαλμών καί γεύσεως πολλσκις, μολονότι ή τι μή των δέν φθάνει άκόμη τα καθα ρως λαικά έπΐπεδα. —Πάντως οί φρουτοφαγοι τα επροτίμησαν έν συνδυασμώ μ£ τα αμεταξωτό» ββρύκοκκα. —ΟΙ φΐλοι τί)ς θαλάσσης ήοχι σαν νά συστηματοποιοθν τάς καθό δούς των είς την άκτήν. —Διά τό θαλάσσιο μπάνιο καί την σχετικήν ήλιοθεραπ&ίαν. —"Ολίγον άκόμη καί ή κσθοδος αυτή Βά είνε γενική έπ' άγαθω τί)ς κοσμικής κινήσεως τής άκτής καί τής δημιουρνΐας άξιοπροσέκτου Ή ρακλειώτικης «πλάζ», — ΣυνεχΙζονται μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν αΤ παραστάσεις τοθ θιάσου «"Ενωσ.ς Καλλιτεχνών». —Άπόψε θά παιχθβ ή Έλληνι κή κβμεντί: «θέλω νά γΐνω βουλευ τής» ενα ϊργο έπίκαιρο πού αφήκε έτΐοχή στήν Άθήνα. —Έπαναλσμβ4νουμε δτι ό θία σος τιρέπει νά ύποστηριχθή μέχρι τέλους γιατΐ τό άξίζει ώς θεατρι κώς εύσυνεΐδητος κοΐ μέ στοιχεϊα καθαρώς καλλιτβχνικά. —ΟΙ θερινοΐ κινηματογράφοι έ τοιμά^ονται διά την εγκατάστασιν των είς τα ύπαίθρια κινηματοθία τρα, — Ό κινηματογράφος Πουλακά κη συγκεκριμένως καί καθ" & πλη ροφοροΰμεθα, έτοιμάζει διά την θερινήν τού περίοδον άηό τα καλύ τερα καί πράγματι έξσιρϊτικά ?ργα τής σαιζόν. 6 Ρίιτορτερ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΠΑΔΗ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙί Πλατεϊα'Αγ Μηνα Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν τού βτι επανήλθεν έκ τοθ ταξβι δ(ου καί θα βέχεται 8-12 1)2 μ. μ. καί 3 1)2—7 μ. μ. Ένβιχιάζονται δύο δωμάτια με τα κουζΐνας. Πληροφορίαι πσρά τφ κ. Μιλτιάδη Μιλιδάκη Μασταμ πά. ΖΑΠΑΝΤΙ ΚΩΝΣΤ. Ε ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΧ-ΧΤΟΜΑΧΟΛβΓΟΧ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΝ—ΗΠΑΤΟ£ Β1δΐΜ&( έχπ«ιδΐυβι1« έν Μονάχω χ«1 Βερολίνω Τ. ΑβδΙβΙβπΙ τ&ν καθηγητ&ν νοη Βογ4Ϊ—βηη καί 5ο1ι111βη· ΐιβΐιη. Διιχΐται τούς ■άσχονταο έκ τΑν νοσηι/άτε·* ΠμτλκοΟ Συστ<|ματος ιΐς τ6 Ίατριϊον «ου. Πλατείαι Τριβν Καμαρ&ν (ΟίκΙα ΊατβοΟ κ. Χ« λιβόν 9—12 ·μ· καί 4—6 μ. μ. Άβ. Τιιέ> 7-92
  ι
  Λ Π Ο Ρθ Ω Ζ Ι -
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ

  12βν
  «Να οβς είπω την άλήθβιβ-, σύΓή ή πορατή η.
  σι< μ έΐίβΐραξεν όΧΙνον—οί άιΐαξάββς άπεκρΐθη ί αδελφάς μου, κοπκίζουν περισσοτεοον έμοθ. — Οχι, εΤτΐΒν ό δνθΓωιιθΓ, άλλ' Ινουν περισσο τβρα λεπτά- «ν ώ ή αΰθεντιά σου εΤσαι πτωγόί· Έ κβΐνο φαίνβτ-ι. Ίσως νΛ υήν βΤσαι γ Οτε *ΦτμβοιΟς Τ; Εϊσαι ίφηαέριθς κά.|·Άΐ έβΛ Είναι οπου θ*λω τόν θίό νβ ήταν δίκσιος. "Άν ήταν αότό, θά η -»Ό θν»? είνε πλέον παρά δίκαιος, εΐιΐεν ό άββλφΑς μου ΚσΙ μβτά τίνα στιγμήν. ΚσΙ τώρσ κύριβ Γιάννη, Ιπρόοθεσβν είς τόν Γ&ιον, πηγαΐνειο είς Π^νταρλέρι; " Ν »— 'Υτιοχοίωμένος· καΐ ύτιοχρεωμένος μάλιστ'α νά πβρόσω άπ' ούτον τόν δρομο, κσ| δ<ι ά** άλ¬ λον καΐ τίσοις &3αις ν* μβΐνω είς τόν 6νβ τόκο, τόααις είς τόν άλλον, δχι πβρισσότβρο, γΟτβ άλΐγώ^ τβοο. ^03ιο την ούγή πρέτιει νά ξβκινή—λ. Κ<χΙ είνε πΓάγμι βατρο νά ταξιδϊόη «ανεΐς είς αυτήν την έ- ποχή. Την νύκτα κάμνει κρθο «αί την ήμέρα ζίθίη ΥΙΌΛΟ »—Ξβόρεις 8μω<·, δτι έκβΐ βπου ττηγαΐνεις ιΐνβ καλός ό τόπος; Είς την έπανάστασ.ν, είχαμεν άφσ- νισθβ καΐ ήμεΤς καΡώς κολλοί, καΐ κατέφυγα £(ς έ- κβϊνα τα μέρη, βποο Ιζηοα κάμποσον ^καιρόν κ* έ- >ώ μέ τό έργον τΛν χειρών μου Δέν μοθ ελβιπβν
  ή φιλοπονΐα. Ηδρα έκεΐ νά έογαοθώ ιΐςπολλβιτράγ
  μστα- βτι ήθελβς. Έχει έκβΤ χαρτοποΐεϊσ, βυρσοοε·
  ψείσ, έλαιοτριββΤο., μεγβλα έργοστάσΐο, 6«ου κατα-
  σ<ευάζουν πράγματα τής ωρολόγια, άλλα δπου κατβργαζονται τόν χάλυβ*, άλλσ διά τόν χαλκόν, ιΙ<οσι τουλάχιστον χυτήρια σιδήοου, έξ ών τέσσα¬ ρα μβγβλα πολΰ.... »—"Έπειτα δ αδελφάς μου διεκόπη, καΐ έγύρισε καΐ μέ ήοώτησε —Θαρρώ έχομεν έκβΐ καΙ συγγενβ^; »— "Έχομεν, τοθ άιΐεκρΐθην, πρός τοίς άλλοις καΙ τόν κύριον Λυσενέτην, όστις όπό την προλσβοθ σαν κυβέρνησιν είχεν είς Πονταρλέρι καΙ »«ποίον οξ'ωμα. «—Να', ύπέλοβεν ό άδελφός μου' άλλ' είς τα 1793 κανεΐς δέν ιΤχβ πλέον συγγενβϊς· εΤιτβ μόνον τάς χεΤράς τού· εδόθη<α ιΐς την εργασίαν. Είς έκεΤ. να τα μέρη, οπου τώρα κηγαΐνεις, κύριε Πάνιη, ε χούν καΐ μίαν βιομηχανίαν όλωσδιόλου πατριαρχι κήν. Νά Ιδβς μίαν βιομηχανίαν, άδϊλφΛ ΒπιτισΓίνη, πολύ εύάρεστον. Κατσσκευάζουν τυρΙ. Βλεπεις παν τοθ τυροποΐίΐα. »ΚαΙ ηΌχισβν ιόΐε δ άδίλφός μου, /νώ έΛιΒεν είς τόν άνθρωπον νά τρώγπ νά τοθ έζηνή μέ δλσς τας λεπτομερείας κώς καΙ τί εΤνβ τα τυροποιεΤα τοθ Πονταρλερΐου' 6τι ο( κάτοικσι τοθ μέρους έκεί- νου τούς δίδουν βύο όνομασ(ας· τα τυροποιιϊα των ιιλουσ'ων, δπου ευρίσκονται σσράντα καΐ τιενη"ντσ άγελάδαις, τα όνομόζουν άρχοντικοΓς ούλαΓς; ού τα δίδουν βκτα καΙ όιτώ χιλιάδας κεφάλια τυρΐ κσ- θε καλοκαΐρν τα δλλα τα όνομάζουν συντροφιαΐς, καί ίΐνβ των πτωχών. Διάφοροι χωρικοΐ τοΟ βου- νοθ βάλλουν τάς άγβλάδας των δλας δμοθ, καΙ Ι· π είτα μοιράζονται τό τυρ(, •ΠαΙρνουν μιοθωτόν ενα τυροποιόν, τόν όκοΐον όνομόζουν σθγγαλον. Ό σογγαλος παραλσμβάνει τό γάλα των συντρόφων τρΐς τής ημέρας. καΙ Ε χει μέ τόν κοθένα τους ο.πλά ξυλάρισ, επάνω είς τα όποΐα κόπτει μέ τό μαχαΤρ! τού, κσΐ σημείον ε>
  πόσους κλάδους ελοβεν. 'Η έργασΐα των τυροποΐβΐ
  ών άρχ!ζ*ι έκεΐ πρός τα τίλη τοθ Απριλίου μηνός*
  πρός δέ τα μέσα τοθ Ίουνίου οί τυροποιοΙ φέρουν
  πάλιν είς τό βουνόν τος άγελάδας των.
  »Όσον ίτςωγε ό άνθρωπος τόσον ήρχετο είς τόν
  έϊυτό του.'Ο σδίλφός μουέπροσβχβ να τοθ χόνη ά
  πό τό καλόν έκίΐνο κρασΐ τής Μάλβας, τό οποίον
  δέν π(νει οΰτεό (διός, έπειδή λέγει δτι είνε άκριβόν.
  Έκάθητο κοί τοθ βιηγεΤτο ούτος δλας τάς λεπτομε¬
  ρείας των τυροπσιεΐων1 μέ τόσην φιλίαν Ι άγκαλό
  τόν γνωρΐζντε καί δταν ετύχαινε περίστασις δέν ι
  λεικε τοθ ν" άπϊυθύνεται μετά στοργής καΙ πρός έ
  μ*. Κα6ώς ήνόησσ, ίπειδή πολλάκις ίστρΓψι την
  όμλ(αν ιί« τό καλόν ούτό έπάγγελμα τοθ σϋγγά·
  λου, επεθύμει νά δώση είς ιόν ά.θρωπο» νά νο·
  ήση. χωρΐς νά τόν προτρ<ψ[). δ» 0ά ήτο έργον κα· τάλληΚον δι* αυτόν. "Εν πράνμα έθαύμασα. Ό άν θρωκοΓ, κβρΐ ςϋ δ λόγος, ήΐον καέώ; σάς τόν εί πό 1 Έν τοσούτφ ό αδελφάς μοί;, είς δλον τό διά- σιιιμα τοΟ βεΐιινου, καΙ μετά τό δείπνον άκόμη, άν έξαιρέσετβ ολίγους τινάς λόγους, τούς δποίους τοθ εΐκεν δταν έμβή^εν είς την ο(«1αν μας περΐ τοθ Ί- τισοθ, λίζιν δέν έπρόφερβ τοιαύτην, ώστβ νά έν θυμ ση είς τόν άνθρωπον αυτόν ποίος ήτον, ουδέ νά τοΟ δώση νά καταλάβη «οΤος ήτον ό αδελφάς μου. "Ισως άλ) ος τις είς την θέσιν τοθ άδελφοθ αου θά ένόμΐζβν αρμόδιον τόν καιρόν, άν δχι νά έκιτιμήση, τουλάχιστον νά «αραινέση. αυτόν τόν ανθρωκοϊ είς τό «αλόν, διά τό έζίΐς. Ό αδελφάς ιιου ε Οτε «άν χον ηρώτησεν άπό ποίον τόπον βΐνβ, Γθτε πώς καιήντησβ. δπου κατήντησβ, τέλος πάν των την Ισιομςιν τού. Τιποτε τοιοθτο διότι μίσα είς τΛν Ιστορίαν τού είναι τό τΐτοΤσμά τού, καί ό άββλ Φός μου ήθέλησεν. ώς φσίνεται, ν' αποφύγη, «." ηδύνατο να ένβυμΐσο είς αυτόν τόν άνθρωπον τα πταΐσματά τού. Τόσον, ώστε είς εν μέρος τής όμιλίας. δπου ό αδελφάς μου άνέφερε «εοΙ των όρεινών τοθ Πονταρ λεβΐου. δτι Ιχουν μίαν ήαερη» εργασίαν πλησίον τοθ ούρανοθ, καί επομένας έπρόσθεσεν, είναι άν- θρωποι μακάριοι, βι·τι είνε άθωοι· διεκόπη έξαφνα, ΦοΒηθείς μήττως είς τόν λόγον βστις Ιφυγεν άπό τανείλτι τού ύηήρχ* τι 1«ανόν, νά πειράξη *°ν *ν· θρώηον. Πιστεύω δτι είς την καρδίαν τΟ0 άβελφοο ιιου Λταν αότό. Βίβαια έστοχάσθη, δτι έπειδή αύ τος ό άνβρωπος, Γιάννης Άγιάννης ονομαζομένης, εΐίε ιιαρο€σαν τΐάντοτ* είς τόν νοθν τού την άθλιό τητά τού, τό καλλίτερον ήτο νά τόν κάμη νά την λησμονήση1 νά τόν κάμη *β *"»εύση |{"» «α« βι« μΐαν.στιγμήν, 6π «αί ^ υιός ήτο καΡώς πάς άλλος άθ(*ωιιος. Δέν ευρίσκετε, άγοθή μου κυρία, άλη- θώς ι ύογγελικόν τι είς αύϊήν την λεπτότητα τοθ ά- δελφοθ μου, ν' αποφύγη όποΐανβήποτε βιβαχήν, ή" νουθεοίαν, ή άλληγορία,, ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Δέκα έντολαϊ της νγείας. Καθ1 Ιν στιγμήν το ττροβλή. ματα τής ΟγεΙας ευρίσκονται είς τό κέντρον των άπασχολήσεων δλων των κρατων, ό Βισσημος "Αγγλος Ιατρός σέο ΟύΓλλισμ Άρμπουθνοτ Λ#ϊν, ηρόεδρος τοθ ΣυμβουλΙου τί)ς βΈταιρε'ας ' Νβ- άς Ύγιεινί)ςΐ) τής Μεγάλης Βρετ Τσν1ας, παγκοσμίως γνωστός δια τάς εργασίας τού ίπΐ τ/)ς ύγιει. νί]ς, Εγραψε τέσσαρα αρθρπ μέ σκοπόν να δώση είς δλους Ενσ προτκτικόν όδηγόν ιής ύγιοθς ζω <1ς. Τα αρθρα τοθ πεοιφήμου "Αγ γλου ύγιεινολόγου είναι έξαιρετι κώς ένδιαφέροντα, ή χρΓσιμότης των 64 είνε ασφαλώς μεγάλη.Τό πρώτον δημοσιεθομεν άπό σήμε¬ ρον. Τ Τό προλαμβΐνιιν είνε εύκο λώτερον άπό τό θεραπεύβιν- βΤνβ δέ καί άπε'ρως ίύ9ΐ]νά· τερον. Δέν είνε ϋπίρβολή νά λβχίή δτι Είς τάς περισσοτέ. οας πΐριπτώσες, καΐά τάς ό ποίας καθίσταται άναγκαΐα ή νοσηλείσ, θά ήτο δυνατόν νά' είχον αποφευχθή ο Ο τη, #άν εί χον τηρηθβ εγκαίρως οί ά*λοό στεροι κανάνες ύγοθς ζωής. Δέν βΤνε τόσον τραγική ή Ελ λειψίς φροντΙΡων, βσον ή ά- γνοια ωρισμένων προφυλάξβ- ών. ΠολλοΙ θά ήσαν βιατεθβι μένοι νά ζοθν κανονικόν βΐ όν, εάν Εγνώριζον νά τό πρά ξουν. Ή άγνοισ, 8μω<Γ, βΤνε γενική και καθ σταται μβγα λυτίρα άπό τί, τΐληθος τΑν άντιφατικων σύμβουλον. Ώ; τόσον ό κοινός νοθς καί ή πεΐρα ήμποροθν νά μάς 66η γοθν ιΐς τό πεδίον τής ύγ·Ι άς εάν κρατοθμεν πάντοτε είς την μνήμην μερικάς βασι ^άς αληθείας. Είνε μωρολογία νά ομιλή σωμεν πεοΙ «Ιπανόδου ίΐς την Φύσιν» Ό πολιτισμός κσΐ οί συνθήκαι τής ζ«ή"ς μας καθι στοθν έβιτακτικήν την «νάγ «ην νά προνωρώμεν διαρκώς. Δέν δυνάμεθα νά έπανέλθω μβν είς την πρωτόγονον κα τάστασιν, δυνάμεθα βμως νά προσαρμόσωμβν την ζωήν μας ιΐς τάς μηχανικάς ανάγ¬ κας, οί οποίαι μάς επ βαλλον ται άπό την σωματικήν μας δΐαγωγήν καΐ άπό τό περιβάλ λον μσς. Κατήρτισα, κατόπιν έοευνων καί μβλέτης τούς κα τωτέρω δέκα κανόνας <:1 ό ποΤοι είνε άπσραίτητοι διά την διαιήοησιν της ύγβΐας ϊΐς τούς ηερισσοτέρους άνθρώ πους. 1 — Έλαττώσατβ τό κρέας πό ο τρώγετβ είς τό ελάχιστον, εί δυνατόν Ρέ άποκλεισατβ έντβλος τό κοςας άπό την τροφήν σας. Τό ψάρι ήαπορεΐ νά τό άντικαταστήση έπαρ κως. Όταν ο Ι δνθρωποι πά ρουσιάζουν δύο δρους: ζωη ράν σωματικήν- δσ<ησιν καΙ πλήρη έλλειψιν βυσκοιλιάτη τος, 6έν ήαπορω νά τούς ά παγορεύσω απολύτως τό κρέ άς- πρέπει βμως νά άναγνω σθβ ότι οί δύο ούΐοΐ δροι σπαν'ως συναντωνται είς τάς τιεοισσοτέρας πρριπτώσεις. ΚαΙ πράγματι, έ<ίΐ δπου^ή σω ματική άσκησις βΤνε βιαία καΙ δέν ύπάρχει δυοκοιλιόιης, τό κρέας παρέχει υπό πολύ συγ κεντρωμένην μορφήν στοι^εΐα αγβννήαΐΕωο τοθ σώματος, τα όποΐα θα ήτο δυνατόν άλ- λωστε νά παρασκβθοθν παρ' άλλων ζωΐκων τιηγΛν, βπως παρά των γαλακτερών καΙ τΑν (χθύων. Ή αντίρρησις μου κατά τοθ κρέατος προέρ- χβται άπό την ταχείαν άπο- σύνθεσιν τού είς τα έντόσθισ «οί κατά συνέπειαν άπό την σημαντικήν απορρόφησιν^τοίι- νων πσρά τοθ οΐματος. Τό κρέας έτιενεργεΐ (βιαιτέρωζ βυσαρέστως είς τούς άσχολου μένους είς καθιστικήν, εργα¬ σίαν. (συνεχίζεται) Όταν άνοράζετε σαπούνι. Ζητεΐτε άπό τόν προμηθεύον; σας μαρκασ .ΠΕΤΕΙΝΟΣ9 διαπρασινο ΜΑΡΚΑΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ «- τ ο είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒεΐνΒΒεΐΒ»·| ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΑΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ Παρίλειβε ιΐς μεγάλην χαΐ Εκλεχτήν Συλλο¬ γήν ύνκομντα δι' ύποχάμιοα χα πιζνμες έ«ί παραγγιλία. Έτοιμα Ζερσΐΰ ύποχοίμισα πρός Δραχ. 200 έκαστον. Γχραβ&ττΐς α! Ιζ«ιρ·τι«* σχέδια, Κβλτοε^, Φκνίλλΐ(, Τιράντες, _βν«ί κ.λ.π. καί ο! τιμ£( πολύ λογιχές. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΙΙμβϊμμμβημμβι ■ Β Τα δημοσία έργα είς τό Μαλεδύζι. Α ΤΙΟΣ ΙΙΓΡ-Ν Μίίχ (*ντ*κο χριτοθ μ*().—ΤρΙα σποιιδαΐΐ '' τήματα άπηΐχίλυκν τβν τελευταίον χαιρΐν την νωμόπολιν τοθ 'ΑγΕοιι Μύρωνος: Το Ι* Κ(ύ ή» χαί γε¬ νικόν δι* Βλοιις το5^ άγρίχας, ήιο τό ζήτ-μχ των χρεβν. ΚαΙ εδ· ίίρυθμίσβΐ) κατά τρόπον Εκα- νίποΐητιχίν. Κα! οΕ Μϊλεδυζβται Βπω; χά Ι Βλοι οί γεωργοΐ τΐ)ς «ανηγϋρίζουν τί εύχάρι οτον αδτο γεγονίς. Τ4 <3Ελλ3. ήΐο τό ζήτηα» τής χαταρνήΐΐω; ή τί]; διατΐ2'ήιεωί τοθ ΕΙριΐνοδιχιιΌ Κ»1 είναι βίβχια ιυχολο νκ φαν· χανεΐς πόαην αξίαν ίχει ή χαΐ ή ΑειτουργΕα τοθ Εί δχι μίνον δι* τίν "Αγιον Μύρωνα άλλχ δι* δλδκλ-· ρον την επαρχίαν τής οποίας οΕ χάτοιχοι θά προσέ^ιυγον πλέον είς τί ΕίρηνβδινεΤον Ήίβκλείου 3ιΐ χάθε δηίθεσίν των πρδί^αχ πβυ ΙοΐοΕχιζιν άρκεικ χαΐ είς χοή μχ %% είς ήμεραργίβς. Άλλ' ιΰ φχίνεται 8(ΐ ή χ«τάργΐ)θΐ; τοθ Είοςνοδινείου άπεοοίήίη χα· θώς τούαχ(σ;ον βεβαιοί ό δποαρ γος Γεν, Διοΐκηιής χ. Σφχΐΐανί χ»)ί. Άπομίνει λοιπον το τρίτον μίνον ζήιημα: Ή χκταοχευή τή"; 45οΟ 'Αγίου Μΰιηνος—"Αοιτβν— ΠρινιΛ—ΆγΙας Βχρδίρας. Είναι ^ ή οη· μααίας χαΐ αποϋδϊΐοττ)τος. Δ'ίτι ■«τίς ποθ ή χαταοχειιή τ1(ς 45οΟ οοτ<]ς θά Ιδιδεν Ιργκοίαν είς Ικα τοντάδκς κτ»χβν, Βυοτυχεύντων χωρικβν, θα ή »νΐ συγχρόνως την επαρχίαν Μ>λι6ι/ζ(ου άκ' ιδ-
  θιίας ίι' αύΐοχινήτου μέ την Μια
  ο?πΧλ ΚαΙ ή ώρΐλιια έχ ττ)ς
  Ικιχοινηνίας αυττ]ς τΟν Βδο πλβυ·
  οιωτίρων διαμεριομάτων τοθ νομοθ
  μας θά ήτο τεραστΐ». Δι' ού'ό ά-
  χριββς χαΐ ελπίζομεν Βτι 6 χ.
  Γινΐχδς Διοιχητής δέν θά παρα-
  λε'ψϊ χατά την κατανομήν τ&ν
  πιστώσεβν τοθ νέου Ιιους νά ανα-
  αρκετόν κονδύλιον χαΐ διά
  ν κατασκευήν τής όδβθ οτδ"ί]ς.
  Το Ηαλιβθζι, ιύτυχ6(·, φχΕνεται
  Βτι θά Ινη εφέτος πλουαΕαν Ισβ-
  ΒιΕαν χαΐ σταφίδος χαΐ Ιλαίου.
  ΚαΙ θά εισπράξη άρχετά Βεδομέ-
  νού ίΐί λΙ τιμαί τθν προΐόντωϊ
  θά είνχι ίοφχ&; (κανοκοιιιτιχκΕ,
  ξ δέ ΒιενανονίαΒησχν χαΐ τα
  άγρΐτιχά χρίΐ) χαίΤθά αταματή·
  99«ν τα «ΐιαΐιχά μέτρα χαΐ ο£ έ< πλΐισ<7]9ΐαομο(, Βημΐουργοθνται δά «Ε κρίϋιτοθεσεις διά την ϊ^αρξιν νέας περιίδου χαλυτίρων ήμερβν Βιά τοΰς τίοψ προοδιυ· τιχκυς χαΐ φιλοπίνους αγρότας τοθ Ηαλιβυζ'ου. ΔΗΛΩΣΙΣ £ΥΝΛ«£ΜΟΥ ΛΕΜΒΟΥΧ-Ν Πρές αηκντβις φορτΜτάς νρούτκν τοιχυδρόμβυς πράκτορας επιβάτας ΝομοΟ Ήρ«Ηλ<ίου κλπ. φέρομεν είς νν&σιν αυτών 8τι χαμμί» εϊσ πράξις δέν θά <1ν> ι δεχτή παρά
  τβδ £υνδ(σμου εΐμπ μόνον π«ρά
  τοθ Γεν. Εισπράκτορος Ν. Εϊνικα
  μπ διά διπλΦτύπβυ άπβδβί{ϊ«ς υ
  κβν<ΥΡ*μμίνης παρά «ϋ Προ* δρου καί ταμίου «αί έσφραγισμβ νπς διά τής σφραγΐδος τοϋ ΰςρ' π μ&( Συνδέσμβυ. Διά τόν Σύνδιαμον Χ«ν Ηρακλείου Ό Πρόεδρβς Νυρ. Πβπαδάκης Ό Γΐν. Γραμμβτεύς Ν. Κ. Πουλακάκη; *Έν«ιαΐ{ Γενρνικ&ν £υνετ«ιρι ομών ΝομοΟ Ηρακλειον Πρ·ς τ·ύς £υνεταιριαμούς τας 'Ενώβεως. Κύριε Πρίεσρε, 'Αναβλτ)θεΕαΐ]ς ιής συνεδριάοε »ί ττ]ς γΐνικής συνελεόοεως τί]ς Ένώ3ε»( Ιλλείψΐι άπ^ιρτίας, καρά χαλοθμιν Βπως ιΕ5οποιήαΐ)τε τάν χ. Άντιπρίαωηον τοθ Συ )>μοΟ
  οχς ηαρί ·<$ "Ε.ώβει Βηω' π 3υίλ την 29 Μ ί-υ 1937 ΐΐξ τό πά ρά τον "Αγιον Μι^ν ρΐκ-μ'χ «Ο χ. ΌοφανΐΟ πρβς αυνιδρίααιν. Κω λυομένου τούτου δέον νά προσέλ Ί— 6 άνατΐλη,-ωτί'ς ούιοθ. Σίξψ.η έ χ θέματα θά ιΐναι χΛ ούτά ποθ «ναγράφωνται είς την ήι». οΊάτα ξιν ΐΐζς μχτ8ΐω9εΓστ)ς ουνεδριάοε ως τής 22 Μ/ΐ^υ. Μιθ' θπολήψιως Γεώρ. Βαρούχας Ό Συμπράτνων Ζ ΑΓΟΡΑΖΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ Είς τάς χαλυτέρας τιμ«ς ΔΙΟΤΙ δΐδω την πραγματικήν τι»ν άγορα- οτιχήν αξίαν, ουμφώνως πρός τους εύρωπαΐχβΰς χκτκλίγους γραμ φή με πρΐν προβήϊε είς τη πώλησιν χαΐ θά άκαλαχθτ]<ε απί την συνήθΐ] έχμιτάλλευοιν έπιτΐ|δ(ων. Γεάρνιος Μνοτοράκης —'Η ίπανίδρυοΐί καταργη- θέντυν ταμε(«ν. Το υπουργείον θΐκονομικ&ν έ· ννώρισβ πρός την Γΐν. Διοίκησιν 2τι πρβχβιμίνου να έηοινιδρυίω αι τα χαταρνηβέντκ ταμβΐα Ι¬ εραπέτρας, ΜίΒββέλλου καϊ £φ« κί«ν παρακαλεΐ έηως τω νννρί ση διά κοϊα έ{ αΰτ&ν προσβφερ θη δωρβάν οίκημα καΐ ποί»»ν ά κριβϋς ίεωρεϊ άναγχαιοτέραν τΛν έηανίδρυβιν διά την έ{υπηρετη σιν τής περιφερείας τοιν. —Έπαναδιβριαμος. Το υπουργείον ΟΙκονομιχ&ν δι' έγνράφβυ τού πρβς την ΓβνικΑν Διοίκησιν- ννωριζβι βτι τίθεται Είς την διάθεσιν αύτη; 6 έπχνα διβριβθ«)ς ώς τΕλεινειαχΐς υπελεν κτίις επί βαθμν κ*1 μισθω νραμ ματέ*>( β'. κ. Μιλτ. Καλοΰδης.
  —Τα «ναμνπστιχά γραμμα-
  τσβημα
  Καθ* ΰηουργιχήν διαταγήν τα
  άναμνηατικά γρχμματόσημα τ&ν
  έβρτ&ν τής Έκατοντ«ετηρ(δος
  τοθ Πανβπιστημίου, άτινα Ιβχύ
  ουβι μέχρι τής 3 Μβιΐου τρέχον
  τος, άπβούρβνται έκ τής κυπλο
  φορ(ας την 'ην προσεχβδς Ίβ»νί
  ου κειΐ άνταλλασαβνται υπο τ&ν
  Τ'*χ. Γραφείων διά των έν μ»
  κλβφορία τοιούτων επί ενα μή
  να, ήτοι μέχρι τής 30 Ιούνιον
  —ΑΙ κκριβυβΐβι Τβν ίφεδρ·
  Μβν τκμείνν.
  Ή Γβνικη Διβίκησις Κρήτης
  διά διαταγής της πρός το '^Φ·
  δριχόν Ταμείον Χανίειν βυνιστγ
  καί αύθις τίιν ταχείαν εκποίησιν
  τ&ν περιελβόντων είς την κυριώ
  τητά τού μεμονιιμίνων δίνδρων.
  τ&ν Ιρνκν βιοχι
  τβύσε»ις ηλεκτρικόν ρεύμβτβς ηρ
  χισΐν άπό προχθβς δ ηλβχτρο
  φωτισμός τής κωμβπβλβως Σούδας
  άπό τας ί»9ρβηλ«κτρικ«ί έγκατα
  στάβεις ΧανΙνν.
  ΟΙ1ΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΙΟΑΝΚΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  Παρά τόν '
  Γ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒεΐαΒΒ
  Ι
  ιΐ ν εαπολεοσΊ
  ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑΙ
  ΕΡΓΟΧΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ. {
  [; Φίρομβν είς γνώσιν τΛν κατανσλωτΔν^ο! όκοΐοι ϊ
  «έρυσι έχρησιμοτΐοΐουν άχοκλβιστικώς τόν περιζήτη· !
  τον πάγον γλυχών ικσΐμων υδάτων Νεαπόλεως ■
  βτι ήρχισεν ή λειτουργΐα τοθ έδ© τιρατηρίου ιτωλή- ™
  σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορΐου «Διόνυσος>.
  Ή άντοχή, ή εξαιρετική ιΐοιότης τοθ πάγου Βα-
  σιλβιάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  κεριζήτητον,
  Γενικάς άντιιιρόσωπος
  ΙΩΑΜΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΣΙΛΕΙΟΥ
  ΙΒΒΒΒ-ΒΜΒ
  «■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Ι < ί ' 1 Ι; Π ί! ·_ράκ_·ιον Κρήτης Γραφεΐα έναντι Νομαρχΐας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΠροΙα Τρίτης 25 Μαίοο 1937 ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΒΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Β ΑΓΓΛΟΙ ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ή σύναφις της Άνν/οαμερικανικής. Οί Γάλλοι διά τούς εθελοντάς. Β ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Ο' ΑΝΙ2ΚΗΜΑΤΙΣΗ ΤΗΝ ΑΤΓΑ1ΚΒΗ__ΚνΒΕΡΗΗΙΙΗ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαϊου (τού άντα ποκριτού μας).— Τό πρακτορείον ΡώΟ τερ τηλεγραφεϊ έκ Λονδίνον ότι ό χ. Στάνλεΰ Μπάλντουϊν θά υποβάλη την προσέχη Παρασκευήν την παράίτησίν τού πρός τόν Βασιλέα Γεώργιον, 4πο χωρών οριστικώς τής πολιτικής χαΐ τή άοχηγίας τού Σνντηρητικού κόμματος Τόν κ. Μπάλντουϊν θα διαδεχθή είς ν ήν πρωθυπουργόν ό ύπουργός τώ' Οικονομικαί χ. Τσάμπερλαιν όστις κα θά άν«σχηματίση την Αγγλικήν κυβέρ νησιν. 'Έπ' εύκαιρία ό Άγγλικός τύπος πλέκει τό εγκώμιον τόσον τού άποχω ρούντος πολιτικού όσον καί τού οιαοό χου τού, οί όποίοι έσωσαν την Αγ γλίαν άπό πλείστους κινούνους πού τή ηπείλησαν κατά τα τελευταία ίτη. 0Τ0ΎΡΚ0ΣΠΡ2ΒΤΠ0ΥΡΓ0Σ ΕΦΒΑ.ΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ^ ΑΣ ΧΟΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού «ντα ποκριτού μας>.—-Διά τής ταχείας ά
  μαξοστοιχίας αφίκετο τάς εσπερινάς ώ
  ρας ενταύθα έπιστρέφο*ν έκ Λονδίνου ό
  που μετέβη 'ινα ποραστή είς τάς εορ¬
  τάς τίς στίψιως τού "Αγγλου Βασιλέ
  ως ό Τούρκος Πρωθυπουργός χ. Ί
  σμέτ Ίνονοΰ- Είς τόν Τούρκον πρωθυ
  πουργόν ναί τϊ,ύς άλλους έπιοήμους ο
  τίνες τόν συνοοεύουν, εγένετο ένθουσιώ
  Κης ύποδοχή τόσον έκ μέρους τής Κυ¬
  βερνήσεως όσον καί έκ μέρους τού Λα
  ού των Αθηνών.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΒΑ ΙΊΑΡΑΒΕΣΗ ΓΕΥΜΑ
  ΕΙΣΤΟΝΤΟΥΡ»ΒΒΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τεδ άντβποχριτ·*
  μ>$).—ΕΙ( τ έν •'φιχβεντα «πέψί Γοδρχβν
  Πρωθυπουργόν μ αί την Ακολουθίαν τ·υ τό
  Ελληνικόν Ερ«τ·ς 8α έπιδβ ψιλεύορ ίδιαι
  τερας ίλως τιμάς «αί περιποίησις. Πρό;
  τιμήν τού θά οργαχ ωθβΰν επ·οημοι χβρβϊ
  χ«ί £ΐ(Ίβ.αεις ββ τεδ παρ·θέοη δέ επίσημον
  γ&δμα »αΐ ή Α. Μ. ο Βαοιλεύς Γεώργιος.
  Ό ΤοδρΜος πρωευπβυργές 8α ίχο μακράς
  αυν·μιλ(«ς μετ· τ*>ν Έλίή»ων ίκιοήμνν
  επί τβν διιθνβν ζητημέτνν.
  ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΕΙΣ ΣΕΡΒΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 524 Μάϊον (τού άντα
  ποκριτού μβς). — Ύηλεγρ»φηματα έκ
  Βελιγραδίου άνβφέρουν ότι είς ολό¬
  κληρον την Νότιον Σερβίαν καί την
  Μοκε*&ονίαν έηικρατεί πρωτοφανής χά
  κοχαιρίαι εσημειώθησαν δέ καί πλημμύ
  ραι. Συνεπεία τής ^ακοκαιρίας αυτής
  έβλάβησαν ειςκολλα μ<ρη οί σιδηροορο μ,ιχαί γραμμαί καί διεκόπησαν αί συγ¬ κοινωνίαν. Είς τουτο δέ όφείλεται χαΐ ή μεγάλη καθυστέρησις »ής άφίξεως τού Τούρκου πρωθυπουργόν είς Α¬ θήνας. ΑιΊΕΒΑΝΙΝ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΒΑΟΥΠΛΟΥΤΟΣ ΡΟΚΦΕΑΑΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 34 Μάϊον (τού άντα· ποκριτού μας).— 'Τηλεγραφήματα έχ Νέας Υόρκης άγγέλλουν ότι απέθανε» είς βαθύ γήρσς ό βασιλεύς των πετρε· λνίων βαθύπλουτος αμεριχανός Τζών Ροκφέλλερ. Ό μεταστβς εθεωρείτο ώς 6 πλουοιώτερος άνθρωηος τού χόομου εΐχε δέ διαθέαει τεραστία ποσά είς ό¬ λον χον κόβμον διά φι)αν·θρωηιχούς βχοπούς ΜβιΙ είχεν ίορύσει τα περίφημον •Ινοτιτούν* ·νγ»·»νήί, Ροκφέλλερ. ΑΘΗΝΑΙ 23 Μοΐσυ—Νίώ τβρσι πληοοφοοΐαι έκ ΛονβΙ- νου βεβαίου ν δτι α( προκαταρ τικαΐ διατιραγμαΤΓύσεις οιβτήν σόνσψ.ν νέας Αγνλοαμερικα· νίκης ίμποριχής συμφωνίας ?έν ΙφΘασϊν άκόαη ϊίς τό ση μβΤ,ον τό οποίον ΘΑ έπιτοίψπ νά έλ,πΐζη. τις ί[ς ποοσεχή ού νσψΐν τής συμφωνίας ταύτης. Ή επίδρασις, την οποίαν ήνέα αύ'η συμΦωνΙα ΘΛ ιΤ<βν επί τβν αγγλικών Κτήσβω», πά ρεμβάλλβι ουσ/,βρίΐσς. Λέγε ται βτι ή αγγλικη Κυβέρνησις απηύθυνεν ήίη πρός τού; άντι τιροσώκους τ&ν Κ ήσεων έρώ τημα ϊνα βηΧώσουν μ*χρι ποΐ ου σηαβ'ου βΐνβ οιατεθεΐμένοι νά προβοθν είς έκχωρήσεις πρός οιβυχόΧυνσιν της συνβ ψ'.ως τής ανγλοαμβρικανικης ίμπον-κή·ς συμφωνίας. Έν σχέσει αέ την τιιθΐνότη τα έιανσφοοβς τοθ γουσοθ χατνόνος ή έφημβρΐς 6 «Ήμβρή σιος Κηουζ» ανανρΑφει την πληροφορίαν δτι επί τοθ πά ρόντος μόνον εμπιστευτικάς σι* νομιλΐαι εγένοντο μεταξύ τοθ διοκιητοθ τής Άγγλικτΐς Τρα- τιίζης κ. ΝΑρμαν καί τοθ 8ι οικητοθ τής Κβντρικής Άκοθε μαπ«ί|ς Τρατΐϊζης των άγγλι κΛν Κτήϋίων. €*Η Τοάιεζα τής Αγγλίας, λέγει ή έφημβ ρΙγ, θά ένέ<ρινε την έιιάνο βον εΐς^τόν χρυσουν κανόνσ, ένώ τό θησαυροφυλάκΐον θα ά νέχοουεν ο ύ:ήν >.
  —Τηλενοαφοθν έκ Βουξελ
  λ^ν δτι οί έ<εΤ καλώς πληοο | Φορημβνοι κύκλοι άνακοΐνοθν 8·ι 6 Γαλλος Οιτουργός τΛν Εξωτερικόν κ. Ν'ελμπός ί οήλασεν είς τόν Βίλγον συ νάδβλφδν τού κ. Στιάακ βτι ή γαλλική Κυβέρνησις θα ύ ■«οστη^Ιξη την ϊΐσήνησιν τί)ς β3·ττανΐκής Κιββρνήσεως την σχετικήν ποος την άηομά κρυνσιν 4ξ Ίαπανίας τΔν ξβ νων βθβλοντΔν. Ή βρεττανι κή Κυβέρνησις εζήτησεν ήδη την επί τοθ ζητήματος τούτου γνώμην των ενδιαφερομένων Κυβ'ονήσεων, »αί Ιδιαιτέρως τής ΡΔμης κα( τοθ ΒβρολΙνου. Αί προχδεσιναί έπιδείξεις καί άγώνες των σχολείων Ήρακλείου-Λασηδίου. Νέ πολλήν έιτιτυχίβν διεξήχθη· σαν ϊίς τό γήπεδΌν «Χάνό»ξ» τό «κόνευΐ» της παρελθούσης Κυρι* *ϋς, ηαρονσΐκ τώνάρχϊιν τής πό λενς «αί τ«ΰ συρρεύσβντος χβ· ομού, «ί γυμνβστικβΐ ίπι5ϊΙ{εις κ* Ι ο! άν&νες τ&ν μ αί η των καί μαιθητρινν μΐβης έχπ«ιόΊυοβ«ςτής Άνατολικής Κρήτης. Την ΈλλοινβοΐΜον Επιτροπήν άπβτίλισικν 6 κ. Ά νβρ. Νάρχελ λος Νομάρχηί, προεώρβί, 6 Μη τρβπολίτΓς Κρήτης κ. Τιμίθίθί, & ΛιοΐΜητης τοθ 43ου σοντοινμ« τος κ. Λ. Ά μπβτζή;, έ Δήμαρχος ΉοαΜλείου ν. Ν. ΓβΝρνιάόης καί β Γυιινβσιβρχης ιοθ Γυμνκ οΐου Αρρενων 'ΗρκκλιΙβυ κ. Κ. Κυριακάκης Συμφώνως κρές τό πρβγραμμα, τ&ν αγών»)ν προηγίιθησαν παρβ λάσεις τ&ν μαβητ&ν ποό τ&ν επι οήμ«ιν, «ύλογία τ&ν βραβείον υ πό τβΰ Μητροπολίτου Κρήτης, χβΐ προσφώνησις τοΰ Γυμνβσιάρ χβυ κ. Κυρικκαχη- ΆκολούΒως ^ίββλητα^εδνβαν τόν οεκανβνι σμένον ίρκον μβ&' β ϋρχισ«ν ο άν&νβ(. Κατ' βύτ«ύς διεκρίθησαν είς τα κ«τωτίρω άγΜνΙσμβτβ βΐ εί ής ηρ&τοι: α) "Αλμα τριπλβθν: Χαρ. Λευ χύχειρ (Γυμν. αρρενων Ήραχλεί όν) β) Βολι Κρητιχό: Στυλ. Λάμ προ» (Γυμν. αρρένον Ή««*ιλ((ον), )Ά Σλύδ(Γ ν)ομ{ ((μ αρρενων Ιεραπέτρας). *) 'ϊλ>η»ι
  ><η δισχοβολίοκ'Αθανοσίου (Γνμν. αρρενων Ίΐρβηέτροις), ε) Δρόμβς 300 μέτΐΜν: Καστόνης (Γυμν. Ση τιίας), σ») Άλμα άπλοθν: Ιωάν. Πονλαχάκης (Πρκκτ. Λυκε'ου Η βαχλ((οι), ζ) Δρβμβς 100 μ: Ιω Πον}α*ο<χης, η) Δρέμος 64 μ : Λέ λα Μανουσάκη (Ανωτ. Παρ8ε«α γωγ. Ηρακλειον), £)Δρέμος 80 μ: Γβυνη (Γυμν. θηλέων Ήοαχλεί ου), ι) "Αλμα αηΛβδν:. Νηλιαρά χη Εύν, (Γνμν. ®ηλέ«ν Ήρα Μλιίβυ. | Ή τηρηθεϊαχ τ«£ις υπήρξε;ν ή ένδεικνυβμενη Χ*ρις είς την αύ στηράν ηειθ»ρχ(αν τοδ Γυμνβαι ι άρχου Αρρενων κ,Κ. Κυριβχάχη ώ; έκπρεσώιτοο τοδ κ Γεν. Επί θβΗρητοΰ Κρήτη;, χαΐ τής όργα νωτικης έπιτροπής επί των ννν κ. κ αυδάκη, Κ Φθβνάκη μ«1 Καντηλιύτη. Μ«τά τό πέρνς τ&ν άγώνων πβρετέΡη νιδμα υπό των χαβηνη τβν της πόλεώς μας ΐΐς τους έκ τ&ν Έηαρχι&ν ουνβόίλφβυς των, χαθ' 2 προσ»φώνησεν τούς μ, μ. ΚαΒηγητός ό Γυμνβσιβρχης βη λέων χ. ίωγρβφβχης έχ μέρους τ&ν χαθηνητΒν της πόλεως, έκ μέρους ίέ τ&ν χ«8ηγητ&ν τ&ν Έκ*ρχι&ν έ Γυυν·σιάρχης Πόμ πιοτς χ. Τβ«Μ<ρης χ«» έκ μέρους τ&ν Γυμναστ&ν ό κ. Κνβερνητά χη. Την πρωΐαν χΒές εγένετο ί· {Ιωσις τ&ν κ«θηνητ&ν καί μαβη τ&ν ες τίνα αΐθουσνν τοΰ Γυμν. Αρρέ ν, χκΒ'ήν μιτά την προσφώ νηβιν τού μοιθατοδτής ΣΤ!τβΰ Γυ μνασίβυ "Αρρενων Ίμ. Π, 'Λ,γκρι θαράκη έπβίχθησχν διάφβρα έκ λεχτά τΐμ«χια μβνδολινάτας υπό τβϋ μονσΐΜοδ τοΰ ΓυμνβσίβΜ '^ρ ρεναιν μ, ΧουρμουζΙου. Μετά την δε'ίωσιν έ{ίδ αμον άπαντες οί μαθηταί τ&ν Άπαρ χιαχ&ν σχολείων είς την Κνεισόν Ενθα υπό τοθ χ. Πέτρου Έπιμι λητοδ τοΰ Μουσείον έ{ιστορήβη Ι άρχαϊβς Κρητικός κολιτιοαός έκάνν στα βριΐπια της Κνωσού. ΚβΙ ίτσι Ιλη{< μιά ώρα(α έορτή της νβότητβς είς τόν τόπον μβ(. Η ΒΙΛΚ.ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ Κ1ΒΙΣΤΙΤΔΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡ1 ΕΦ' ΟΣΟΝ ΠΑΡΕΡΧΕΤΑΙΟΧΡΘΝΟΣ ΑΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ0ΥΡΚΙ4Σ ΙίΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μάϊον (τού άντα ποχριτού μας).— Ό πρωθυπουργός τής Τουρκίας κ. "Ισμέτ "Ινονου δεχθεΐς τούς άντιπροσώπους τού Ελληνικόν τύπον, προέβη είς μακράς βηλώαεις πρός αύτούς σχετικώς μέ τας σχέσεις Ελλάδος χαί Τουρκίας χαΐ την σημε>
  ρινήν θέβιν τής Βαλκανικής^ Συνεννοή¬
  σεως. Ό χ. Ισμέτ "Ινονου ετόνισεν ότι
  αί μεταξύ τής Ελλάδος χαί Τ«νρ
  κι"ας δεσμοί φιλίας καί συμμαχίας κα
  θίατανται καθημέραν καί στενώτεροι.
  Ώς πρός τό Βαλκανιχόν Σύμφωνον
  εδήλωσεν ότι έκ των συνομιλιών τάς
  οποίας έσχε τόσον μετά των Ρουμάνων
  όσον κ*1 μετ α των Σέρβων επισήμων
  διεπίστωσεν ότι ή ίσχύς τού Συμφώ
  νού αυτού είναι σήμερον υπέρ ποτε χα.1
  άλλοτε άκλόνητος.
  ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΝ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡίΟΝ
  ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΛΡΧΗΓΟΙ
  ΤΟΥ ΣΤΡΔΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  Κατ' ιίίήσεις έ< Χ*νίων προ απεπειράθη νά αύΐοκτ;8^ή^η οα Ζβχυράν ίόαιν δκιρμαγ- γανιχιθ χαλΐοιι ή Σ<., Σ'-αχχχ&· χη μβδίοτα. 'ίΐ; Ιξτ)«ρί6ώ9ΐ) μίτάχη προΐδη είς τό διίβτ);__ ,. διά λδγβιις οίχογενειαχούς. Ή χαταοταοΐς ης ?έν ·μη> ί·ι ά>η
  'ας, κατόπιν ιγκαίρου ίίτρι
  ς ΐπιμδίοιως.
  ΚΑΤΑΤΊΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
  Διά τοθ ατμοπλοίου <Κύπρο(>
  <κ^μίο9τ)θαν ι(ς "Αγιον Νικόλαον 100 τίννοι μΐλάοοτίς διά, την χ» ΐβπολίμηοιν τοθ δάχου. 'Ανάλο γοι πβοότητες άπισιίληοχν ιίς Σητιΐαν χαί Ίιρίπειραν. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ Λ'ΚΑΙΟΑΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΡΟΝ Είς ιήν εφημερίδα τής Κυ βερνήσεως εδημοσιεύθη Διά ταγμα Βια τοθ όποίου κοθορΐ β ται ό τρόπος σσκήσεως, τής ιειθαμχικής βικαιοβορΐας των Οικονομικήν Έφόρων. ΟΙ ΙΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Εδημοσιεύθη Διάταγμα δια τοθ όιιοΐου καταργιΐται ή μία των πσρά τώ Τ.Τ.Τ. ΓραφβΙφ Πύργου έ5ρων άγροτιχών ταχ. οιανομεων ιιΐζθν β' τάξεως ώς τιεριττή. ΤΟ ΚΑΕΟΥΡΓΙΟΔΙΚβΙΟΝ Κατά την προχθεσινήν Βιχά σιμον τοθ ΚακουργιοΒικεΐου τό δικοσ-.ήριον άπήλλαξε τον κα ηγορούμενον Γ. Χ. Πατιαδά- ην της άκοδοθεισης είς αύ όν έιιΐ άποκείρα φονου κατη νορΐας. Σήμερον την πραΐαν άρχεται είς τό Κακουργιοδι ίΐον ή βίκη κατά τοθ 'Ελευθ. Δβρμιτζάκη κατηγορουμένου πί απατη καί τΐλαστογραφ'α. ΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ2ΕΙΣ ΟΔΟΝ 'Εδημοσιΐύθη άναγκαστικΑς όμος τροποιιοιΔν τάς περ{ ιατασκευ|]ς καί συντηρήσεως ών όδών κειμενας Οιατάξιΐς, ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Δ * άναγκαστιχοθ νόμου 6 ρ(ζ°.ται τό τιοσοστόν φορολο γίας ε(ς τό όποΐΐν ύποβάλ λονταΐ οί ίνοικοι τ©ν τουρι στικΛν ξβνοοσχβίων ώς τσθ τα χαρακτηρΐζωνται παρά τής αρμοδίας έπιτροπής τοθ Ύ φυπουργεΐου Τύτΐου καί Τού ρισμοθ. Ό φόρος ΐδ:ος ώρ( σθη διά μέν τα ζβνοοοχΐΐχ πολυτελείας είς 7γ) διά τα Α' τάξίως ιίς 5ο(ο καί διά τα Β' τάξεως ιΐς 3:(ο.— Διά τοθ (δίου ΑναγχαστικοΟ νόμου προβλβπβται ή φορολο γΐα των ζαχαροπλασΐείωκ πό λυτελβΐας. Η ΜΗΧΙΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙ ΝΟΤΗ ΤΩΝ εΗ Γενι«ή Διοίκησις Κρήη; άνέκρινε απόφασιν τοθ κ. Ν>
  μάρχου ΉρςικλεΙου &ι' ή ; τρο
  ποτιοιβΤται χα( χω*)ιχοποεΙται
  ό ίσ^ΰων ό^γανισμός τής Μη
  χανικης €γ,ιηρεσ[(ΐς Κοινοτή
  των τοθ Νομοθ Ηρακλείου.,
  Η ΒΑΕΥΘΕΡΑ
  ΜΕΤΙΦ9ΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Διά διαταγάς τοθ 6ικυργοΟ Γι
  νιχοθ ΔιοιχητιΟ Κρήτης Ιπιτράτιτ]
  αΐχ* χθές επί διχχκινΕήμερον ή
  ■ί; το έοντιριχον Ιλΐυθίρα μιτα
  Φ9ρά τοθ ελαίου. Ή μιταφορα
  θ* γίνετα: δίίσιι ιίίιχβν &8ιι«ν
  τ&ν Ν
  ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΙΡΤΟΣΗΜΩΝ
  Διΐυχριν(ζΐϊαι άίμοδίως Β(ΐ
  χαΐ οί διδόμεναι έξοφλητικαί άπο
  διίξεις 6πο δημοσίου δπαλλήλου
  πρό; εξόφλησιν χρημχτιχβν Ινχαλ
  μίτων άηοζημιώσιιβς δπίχεινται
  είς τέλος χαρτοςή^ου. Τβν 4ν»ιέ
  ρ« τελβν άποιλλίουονται μΐνον
  τα δϊοιποριχα Ιξοδα.
  ΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΖΒΙΖ
  Είς την Ιφημιρίδ* ιί)ς Κυβιρ
  νήοεως έ!ημ:σιεύθη απίφΐσις τοθ
  υπουργοθ Γενιχοθ ΔιοιχητοΟ Κ'.ή
  ττ,ς δι' ή; έγχρίνιχαι ή αναγχασιι
  χ^ ΛΠϊλλοτρίωιις λίγφ δημοσίας
  ώρε>ε(ας ήτοι κρός Οιίνοιξιν χοινο
  τιχ&ν δίβν ιίς Σίοινιί, ίδι«ΐιχ6ν
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ έ ν τ{) 6·>({Β ^^^
  χθέε,,τιμαΐ τών,Οιαθόρβν 1—'
  «ροΐόντεεν ιΤχαν ·«, ■ατ·ε)κ
  Ρ'
  ί
  ε*
  Ρ^
  α·ι·~ι·ε
  ι. Η*ρ·ν ··.
  «Μ*· ψ. 1··ββΙ««
  Αι«νι·ε>«
  ·· οτ,
  ·4
  16,10
  14-
  •■(«ΙΡΙΤΜΜΙ
  .. λ·*«ο> «' «μ«*. Μ Ρ8._
  ·»—ι
  4*νχ«ν·ν *· >Ι—..Ι·. Μ,—
  *«λ·|·|(·· ■■«■
  ■«··*»«
  ■Ιελι «·ι·ηι·«
  ■<τ«|« Κο·«·«λι« (■*« Α«·|μτ« (ΜΤ« ΔονοΜορεττ« Ι.ιφ. ■Μ Ι· 4Μ. Μ, -«, Μ. -Μ, Αολλαοιον ■οο·τ« Συναλλάγροτο^ »·, ΙΙ0.Μ-ΙΙΙ,§· ΗΛ. -Η·, ΑΘΗΝΑΙ 94 Μαΐον (τού α ποκριτού μας).— Ό αφιχθείς άπόψε πρωθυπουργός τής [ Τουρκίας κ. Ι¬ σμέτ "Ινονου συνοδεύεται υπό τής συ· ζύγου τού, ύηό τού άρχηγού τού Τουρ νι«ού ατόλου, υπό ι ου έπιθεωρητού τού Τουρκικού στρατού, υπό πολλών άλλων Τούρκων έπιβήμων καί υπό πλήθους Τούρκων δημοσιογράφων. Ο Ι ΣΜΕΤ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΗΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΘΗΝΑΙ 94 Μαϊου (τού «οκριτού μ»ς).— Ό κ. Ισμέτ "Ινονου άμα τή αφίξει τού είς Θεσσαλονίκην, έ· πεσκέφθη την οικίαν είς την οποίαν ε¬ γεννήθη ό άρχηγός τής νεωτέρας Τουρ· κίας Καμάλ Άττατούρκ. ΝΑΥΑΓΕΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΛΦΗΝΑΙ 24 Μ>ΐου (τ·Β «νταη·κριτ·δ
  μ«{) — Τηλεγραφοδν έκ τβδ έξνΐερικοδ ίτι
  ποιρά τα,τΐλιγρειφηΘΙνΓα, «ντιθέτω;, ή Αγ
  νλική πρότασις συνβψΐως ·ναΜνχτί( μετ*
  ζύ τβν άλληλομαχομένΜν έν ΊσηανΓα, ναυ
  ■V··
  βριαπχδς.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΜΕΓΑΛΗ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΜΠΙΑΜΠΑΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 94 Μαΐον (τού άντα-
  ηοκριτού μας>-— Νυκτερινά ραδιοτη-
  λεγραφήματα έκ Σνλαμάνχας άγγέλ¬
  λουν ότι τα έθνικά στρατεύματα ήρ
  χισαν σήμερον αήν μεγάλην επίθεσιν
  των χαχά τής λεγομένης ισχυράς γραμ¬
  μάς «Μαζινώ» πέριξ τού Μπιλμπάο.
  Οί έρυθροϊ άμύνονται ισχυρώς, φαίνον
  τ όμως άποτεθαρρυμένοι.
  ·ι·ε4νι >
  ΜΙ-ΙΛ
  Η ΕΚΒΕΙΙΠΒΝ ΟΛΡΙΣΙΙΙΝ
  Λ® ΗΝ ΑΙ 24 Μαΐ·υ (τοδ βνταπ·κΡιΤβδ
  μ«ί).—Κατβ τπλενο«?ι·μ«τα ίκ Παριαΐνν
  σήμερον την 12.30' εγβνοντ· τ· έπΐοημα
  Ιγκ·(νΐΒ τής ■,χθεοενί. υπο τβδ Πρόεδρον
  τϋς Δημοκρατίας κ. Λεμπρεν ηνριαταμέ
  ν·υ καΐ ολοκλήρου τοδ ύκουργικοδ αυμβ·υ
  λ(·υ Μ«ί τβδ {ίνου 6ιπλ»μαιτιχ·δ ύ
  Ο
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαίου (τού άνταπο
  κριτού μ*ς).—Τό Τρ*νζόνσε*ντηλεγρ«
  φεΐ έκ Ιΐ»ρολΐνου ότι 6 δόκτωρ Σάχτ
  ανεχώρησε Βια ,ού Παρΐβίουε
  II