94317

Αριθμός τεύχους

4572

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

26/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ---------- ™~™■"■™■■ε—■ΗΗΐ~ΗΜΐ~ΗΗΗΝΗΗΗΐ~ΜΗΒΒΗΗΗΗΒΙΜΗΗΐ~ΗΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγΰπτηο
  ετησία λίρβι 3
  ίξάμηνος Β
  Άμερικής
  ετησια δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  11ΕΤΙΥΙ0ΙΙΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΝ ΕΦΕΑΡΟΝ
  ΙΑΙ1 ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΙ (ΓΡΟΤΙΚΟΗ
  Είς την ρύθμισιν τδν ά
  γροτιχ&ν χρκβν βυμκεριελή ·
  φθηααν ώς ήτο φυσικόν καί
  δίκαιον καί εί Ι πρός τα Έφε
  δριχα Ταμεΐν όφΐιλαί, ίν5
  εζηρίθησαν τα κρός την
  Άγρ·τικήν Τράπεζαν χρίη
  Κ»Ι λίγβμεν ίη ήτο φυσι-
  χον κβί δίκαιον πβύ συμκΐ-
  ριελήφθηααν Μαί τ« χρέη
  αύτ« διβ τσύς εξής λ·γ·υ;:
  Πρβτον διά τι τα Έφβδρικα
  Ταμκΐα συνΐοΐήθησαν έν
  Κρήτυ δι* να κρασφέρσυν
  ωρισμένην υπηρεσίαν είς
  τούς παλαιούς πολεμιστάς
  Δια νβ παράσχουν δηλαδή
  ουνδρομήν, ενίσχυσιν μ·)
  ανακούφισιν είς τούς πτω-
  χίύ[ χειΙ δεινοπαθούντας έ
  φέορους οί οποίαι έκί {τη
  μακρά; κολκμο&ντες είς τβ
  Οιίφορα μίτωκα μοί} μακράν
  τβν έργασιδν τ«ν ευρισκό¬
  μενοι είχον Ματαοτραφζ ·1
  χονσμικβς. Ό κραοριομός
  έκομίνως τδν Ταμείων νύ
  τβν ίέν ήτο ν β ί,ελιχθεϋν
  είς ΤρακεζιτΐΜβι Ιδρύμκτ»
  καί δανειστιχεύς οργανι
  ομ·ύ{ αλλα μάλλον κίς ίδρύ
  ματα ·ΐΜ·ν·μΐΜη{! έ***υ
  ε)ίβΐω( κ«ί πϊριθ«?ψδ»ς των
  κτ»χβν (φέορων κολεμι·
  ατβν. Εαί δεύτερον διατί κ
  Φ·0·ν β τελευταίας νόμσς
  Βΐϊέ'βλικΐ ν«ίς τό ν«ιύεργετη
  00 τούς βγρστας ήτο βεβαία
  δίκαιον Μαί φυσικόν να συμ
  ηεριλοίβα καί τούς παλαιούς;
  η·λ(μιστ·ί, πεύ είνε μβτβ
  μεγάλην κλειανότητα εί ό
  φειλΐται τβν εφεδριχΰν Τεε,
  μεΐων. Πολύ κιρισσβτΐρον
  ■φού ωρισμένα ' Εφεδρικαί
  Ταμι.α διβ τέν ίνα η τβν
  άλλον δίκαιον ή «οικον λ*
  νόν έδίνκον τεύς ,όφΐιλίτκς
  των, έκεσώρβΗβν £,αδ« *κί
  έ{σίων Μαί ηπείλουν διά: πιε
  ατΐΜ&ν μέτρων Μβί δια πλιι
  οτηριαιομβν τούς ανθρώπους
  ■ ύτβύς άκριβίς τεύς έποί
  ούς εταχθησαν να «ξυκηρε
  τβΰν καί εύιργϊτβϋν Μαί ν*
  ίνιβχόουν ιΐς τίς δυοκο
  λονς στιγμάς τής τρ*Χ«·«ί
  βιοπβλης των.
  , Άλλβ Μ«ί δι' ίνα &λλ·
  ■κ*μη λσγον ήτο φυσικόν
  νέΐ συμπεριληφβϋ είς τόν εύ
  κργΐτικσν νομόν περί ρνΒ
  μ.αινς τβν χρΐβν καί β Ι
  κρός τα ίφεδρικά ταμεΐ* ό-
  αειλαί. Δια τόν λόγον βη
  η αημκρινη Κυβέρνησις επι
  δεικνύει ιδιαίτερον ολωί έν-
  Οΐαφέρον κ«ι μίριμναν ύ-
  κέρ των έφέδρυν καλκιβν πό
  λεμιατβν, »ϊτε «νρβτ«> είναι
  εύΐοι, εΐτΐ εργάται, είτε *
  στβί.
  Είς τέν νομόν βμνς περ)
  ρυθμ'σεως των χρεών γίνε-
  τ«ι λόγος «ν «ρχϋ κΐρΐ ά
  γρ·τβν ιιβνον γενικάς. Έκ·
  μένως δβν διΐοκρινΐζετβι &ν
  μ·ν·ν ·1 αγρόται θφΐιλέτκι
  πρός τβ εφεδρικαί ταμεΐα εύ
  εργετβδνται, εάν δηλαοη ί·
  ξαιροδνται των ευεργετικήν
  «ύτβν διβταίξΐΝν οί άλλοι Ι
  φεδροι κολεμιβταΐ. ΔΓ αύτο
  κβί φανταζόμεθα (τι είς τα
  βναιλικβ διατάγματα τ« β
  κ·Τ« 8α εκδοθβΰν, ώς όρίζκ
  τβι, διβ την οιβυκρίνιαιν
  κβί την πλήρηέρμηνείαν τού
  νομβυ αύϊοδ, θβ διευκρινι
  βββ ϊτι κροκκιμένου κερι
  χρββν κρός τβ έφεδρικ* τβ
  μετ* αί ΐύκργετιχαί διντα-
  (εις τού νέμου Ιοχύβυν δι'
  ολους γκνικβς τιύς έφέδρ·»ς
  όφΐιλέτα;, βνεξαρτητΝς της
  οημερινής Ιδιότητος Μαί τοϋ
  έπαγγέλματες των. Κβί τού
  τβ διότι ολσι γενικ&ς οί Ι
  φεδρβι προσεφέρον τας αύ¬
  τάς υπηρεσίας Μβί ύπίστη-
  οοιν έξ Ισου τάς τνλαικνρί
  «ς καί τάς θυσίας τβν ηβλε
  μικβν «γώνων. Διότι ολους
  τ*ύς <βέδρ·νς έπρβκειτ· να <ξνκηρΐτηβ·»ν τ« τβμΐΐα βύτβ. Διέτι δυνάμει τ·0 ν· μου κερί μετοχοκοιήσευς ανήΜουν είς ολους γεν» Μβς τ«ύς παλαιούς κολεμι στάς. Καί διατί η σημιρινη Κν^ίρ^ησις, ένδιβ^έρεται ά σφ«λ6ς Μαί κροβτβτεύει κε ρισσάτερον πίοη, άλλπς την εφεδρικήν τάξιν, οπνς άπέ δΐι,κ διά τβν οχκτΐΜβν νέ μων τεύς ίκοίους εξέδωκε Μβί διβ τβν μέτρων τα βκ·1β ίλαβΐ Μαί λαμβάνη. Ή δήλωσις αλλωοτκ τοΒ μ· άρχηγοΰ της Κυβϊρνήσε νς ίτι θβ φροντίση νβ ρυθ μ(οη γΐνικώτερβν ολκ άπβ λύτως τβ χρέη Μβτβ τρόπον οριστικόν, δίκαιον καί ίκ* νοποιητικέν, παρέχει την άκόδειξιν καί την εγγύησιν ότι τα ζητημα τα οποίον θί γομκν β* οιΐΗκρινιαθό κλη ρ»ς Μβί θα ίρμηνευθό ούμ φωνα μκ την λογικήν Μαί τα δίκαιον διβ τού πρώτβυ έκδοθησομένου βχκτικοδ Ββ οιλικοδ διατβγμβτβς... ΝΕΑΙ ΕΚΔΗΛ2ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΚΟΤΟΥΡΐΊιΗ! ΦΙΛΙΑΣ Ή 'Βλληνικτ, πρω«ύοιΐ8« »ιλο ξινιΐ ακό ηρ·χ6»ς τόν ΠρωΗυπουο γόνχβΐ «υς άρχιΐγιί»; τβθ σΐρ» τβθ καί «Ο ο-.όλοιι %ς φίλτ)ς χά ουμμάχου Τβυρχι*ί1ς Δι,μοχραπί βς. Ό κ. ΊβμΙι Ί'ονου έπιοτρί φΐι έ( ΑονΒΝου Βίον άντιηροοώ κιυοε χ^ιν χώραν τού είς τίς Ιηρ ιας ι*1ς ον|ψι«ς τοθ "Αγγλου Βχ- οιλί»ς «αί 8ηβυ ιΐχεν Ιπανειλημ ίίνβς μακράς ουνδμιλΕας μ·- τβν Ιπιοήμβν πολιτιχεΐν χβΐ ϊι· ηλβματιχβν χ6*λ«ν τίοον χ*3ς Δγ γλΐας χαΐ Γαλλίβς Βοον χαΐ των *λλων χρβτβν τίΐς Β»ρ*~(* Δι Βομένου 1( β« ιΐί τό Ελλψο τοιιρχικ&ν ούμφω/ον υηίρχεΐ Βρος χβθ' Βν ίΰνανχαι τ* Βύο χρίτΐ) ν' 4ντιπροο»πιύ»ντΒΐ Βιπλωμβτι *Λς Βιά χοινοθ άνιιπ?οοώπου, χά ΘΙοτβται φανερόν, β.ι ο Ε ουνομιλΐ αι {5τβιτοΟ Τβΰρχοο πρ»Βαη·υρ γοΟάφΐΑρην χαΐ ΙνΒιίφερον άμί ο»; χά Ι ΐ^ν ΈλλάΒα Βοον χαΐ χ^ν ΤοιιρχΙαν. Ή ουνεργβοΐα έ κομΐνος ΐήν δηοικν είχον χθές 4 χ. ΊβμΙι χ«» δ χ. Μεταξβί, θ* περιεοτρά*η οΐί ζτ,'.ήμαται Ιξαιρο τιχ«]ς οηουοαιίΐνος χβΐ ΘΛ Ιθιξβ Ιλα _ «ροδλήμΗΤβ χ·ν ό«οίων ή ρει τα δύί Κίνάιτ;, Έλλαδα χαΐ ΤουρχΕαν. ΆποΒειχνύεται χκ9 αυτόν τόν τρόπον Βτι α! ίύ3 χείρα ι κου εχ» ρΐζοντο επί αίΑνας ακό θανίσίμον μΐαος, Ικχαβχρΐοααχι ηλή;«ς τάς μιταξυ 'ων διαφοράς, ουνεργαζον τα ι ή'η |ΐ· την μεγαλυτέραν ιίλιχρΐνιιαν χβί έγχκρΒιέΐι^τα χά Ι άντιμιτωπΐζοϋν «πά χοινοθ την Βιεθντ] χατίοΐασι» ώς χαλ&1 ούμμαχοι χαί στενοΐ οιινεργίταΐ. ΠιρΙ ι*]ς έγχαρΒΕου ίέ αυΐ«ίς 'Βλ λτ]νοτουρχιχτ]ς φιλΐας αποτελεί άρ χετήν μαρτυρίαν χαί απόδειξιν, ή γενομένη ένθαυαιώ&ης αηοΒοχή χαί αί ο;γχνω9ιΙοαι έξαιρετιχβ! Ιηιδϋ ψιλεύοιις χαί τιμαί δπο τοθ έηιοήμου Κράτους χχΐ τοθ Έλλη νΐχιθ λαοθ είς τόν Τοθρχον κρ» θυπουργον χαί τι»; λοικιΰς έκιοή μβυς ττ]ς αχολουθΐας τού. Άλλα χά Ι αί δ^λώοΐ'ς τοθ χ. Ισμετ "Ι νονου κρός κος αντικροσώπουί χοθ 'ΚλληνιχοΟ ιΰκου καρέχουν ιδ μέτρον ιν,ς ΐγχαρδ.ότΐ)το{ τβν Έλίηνοτςυρχιχειν σχίοεων. «Ή Ελλάς χβι ή Τουρχ'β έιδηβεν δ χ. "Ινβνβυ, Ιχβυν χοινά ουμφίρον τα. κοινήν πολιτικήν καί κοινάς δλίψιις. ΚτΙ Ιργίζονται βκΐ χοι νοθ διιχήν ηιρΐφ}ΐ;ύ?τ]ΐιν χαί την ν τ«5ς εΐ9τ)<ΐ)(». Ά «Ες τδ Βχλχχνιχϊν οΊοφυξιν 8(ι ιΐ δέ «ιλΙΊχς τδν τισοί:ω^ Βχλκανιχΐ); Σννεννοήβινς ΘΙβιανται Χ3ΐθΐ)μί?-<ν κκ ροι, Ι-* αγίβφ χοιΐ ,ί χ τίν ΒχλνανΕων χαί τής πχγιώαι ω; χά) δ(κτ-ρήαΐ»ς τής ώ "Οφείλομεν δέ νά ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ μΐΜ Βτι α( δηλώαΐ'ς αύται άνταπο χρΕνονται έξ ίλαχλήίου κρίς τό πανελλήνιον αΐσθημι. Διότι πί Βίς Πϊνελλήνιος είναι οήμιρον ν* ζήσωμιν έν ειρήνη χαΐ ,άγαθ^ γειτον'α μ! τούς όμίροιις λκου; χ«1 νβ πχρχμΐίνωμιν μικράν κολειιικής περιπετείας, τού; κίθαυς τβν Έλλήνων θιρμαΐνεΐ πε»ιασ5τερυν ή είλικρι νής φΐλΕαι τής ΤουρχΕας τής ίπο! άς τα αίίθήμτίϊ διηομήνευαε μι τόαην «ίλικρΐνειαν δ κραθυκαυρ Υ*ς α&ιή; χ. Ίΐμέτ "Ινονου. ΟΠΩΣ ΔΙΛΒΛΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΠΠΟ ΜΓΠΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣΘΕΣΣΠΛΟΝΙΚιΊΝ Σημβιώσεις καί σκίτσα. Ό :αν βπο την φοβεράν πυρχί ι άν τοθ 1917 !έν Ιξ<)λθΐ Βιοτυχ&ς άλώδητος δ "Αγιος Δημήτριος -ιής βίοσαλονΐχ^ς, Ι^ας χαθΐ]γΐ]τής τβθ ΓκμναοΙοι», θυμοθμαΐ, Βτι έρω τοιΤοΐν εναγωνίως: ΔΙ» Ιμιινε τΕκοτι; Έχάΐ) 4- }ρ Τόν άνθρωπον Ινδιέφερε χαί τό «ΐΐποτι» τοθ ναοθ. ΕΙχε οκου δάαιι είδικβς 6ι> ζ»ντινολογίαν χβί
  ήξευρε φαίνεται τό αλληλένδετον
  χαί χαρακτηριατιχίν τίς Βυζαν
  τινής τέχνης, (Οτως ωΐτε χαί αηο
  Ινα ιΕποτε νά βναΒςμιουρνηθ^ Ι·α
  ούνολον.
  Άπό 5,τι περιεσώθη στόν "Α
  γιον Δ~μήχριον—μπορβ νά π* δτι
  ή πυρχ&ιΐ έχεΕνΐ] ουνετέλεοε είς
  τό νά γίνη ή έχχλιβοΐα τδκος με-
  γάλιις χαλλιτεχνιχής ερεύνης—
  χατωρθώθι; νά μελετηθή ο* Βλες
  τού τίς λεπτβμέρειες το οχίδιο, τ)
  άρχιτεχτονιχή χαί ζωγραφιχή τβθ
  ναοθ, επί πλέον δέ —τύχη άγαβς
  —ν* αναχαλυφθοΐ'ν χαί >ί>τ ψτ)5ρι
  δωτα. 'Αλλά χαί νά άνκα*τ]λωθ$
  δ νβίς αφοθ τί χράτος ή όησεν
  Βχι επί τΐλους ή αναοτήλωαις αύ
  τή, Ιξυπηρετιί ιύ,ύτατα την Ε¬
  πιστήμην, τό καλλιτεχνικον ΐθ
  μα χαί τβν τουριομίν.
  Κολχχεύιι άχδμη ή
  α ς ιδιαιτέρως τόν Ο
  τοκικιομόν των θισαχλονικέιβν
  Λ» κρίνωμεν άίΐό τόν Βρχον τοθ
  ΓιωργΕου 'Αχροπολίτη:
  —«Μχ τόν οον χαί ημών άπαν
  των Δημήτριον, τδν χηϊιμίνα τή(
  θίσιαλονίκης χαί κολιοθχον».
  Πραγμαπ δ "Αγιος Δημήτριος,
  ά* κρίνωμεν χαΐ άπδ τό δμώνυ
  μόν βιβλίον τοθ Ρίδοκονάκη χβί
  ακδ την περιγραφήν τοθ Τιμαρίω
  νος οίον Κουμβίχερ έκπροαωκεΐ
  για τή θιβσΐλονΕχη κάτι τδ «ΐιιγ
  χεντρωτιχόν» απβ Εοιοριχής, θρη
  οχευτιχή^, χαλλιτεχνιχής χβΙ ή*)ο
  γραφΐκής άκίμι») άπίψιως.
  —>ΔΙν θχ κβιε νά δήτε τδν
  "Αγιο Δημήτριε; Είνε το Λαχνχον
  τής θισσ»λονίκης, μ άς τονίζει
  μέ την αντίληψιν τοθ συγχρόνου
  θ α3χλονιχίως χ«1 Εοητδς μχζο,
  δ ά?ισ!ος νέ;ς χ. Νιώττ,Γ, τοθ
  τιο έ συμπολίτοκ, φοιτητής των
  μΐθημ«ικων ο τό έχιΐ Πχνειτι
  9 ήιιο.
  Κ μοί; χρΐ)3ΐμεύει ώς πρωτο
  πίρος χιχί 65ό
  Χρυαές χαί άργυ^ές
  άκοίμητες χανΒήλες, χεριά πβθ
  μιαοφίγγουν αίνιγματικα χαί ηλίϊ
  δ ταφος τοθ 'ΑγΙου. Ό φ6αξ Χ»ί
  ή γυναΐχα τού κροθυμοπβιοθντΐΐ
  νά μ«ί δώοουν, μΐ χατάνυξι. κλη
  ροφίρίες.
  —Τδ οωμχ τοθ Άγίου ίέν εΝε
  γνωσΐδ &* έμεινεν έδω ή &* τδ
  ηήραν ι Ε Τοθρχοι Βταν ή έχχλη
  ο(α μετεβλήθηκε σε τζνμΕ.
  Αυτή τή πλτροφορία μβ; δίδει
  δ φ&λαξ. Γνωρΐζβυμε ώιτίοΐ άκδ
  χά χείμενα των χρονιχογράφων Βτι
  τέ λιίψχνον τοθ 'ΑγΙου μετεφέρθη
  απδ τδ «Καοιμιέ Δζαμιαή» δπδ
  τοθ Δόν Μιχαήλ Ο5ροίνου, επι
  οχδκου Πίλας τής Ίατρίας κατά
  τδ 1487, ατδν έχεΐ χαθεΒριχδν
  νοον Βκου ώς λέγεται οώζεται μ*
  άλλκ !ξ σκηνώματα άνίων.
  'Αλλ' δ ταφος χαί ή [οτορΕα
  τοκ, είνε, οτδ αριοτερέν άκρον
  τής ιϊσίδου τοθ ναοθ τοθ 'Αγίου
  Δημητρίου, μιά εύλαβεοχάτη λε
  κχομέβεια—πάντως Βμως λεκτομέ
  ρεια. Όκως λεκτομέρειαι είναι ο Ε
  τβφοι ιβν μητρβκολιτβν βλ
  ν!χΐ}{ν ή φυλαχή τοθ '
  ουλαξ άπδ Βκου έρρεε τδ μθρον
  | χκθ' 3 «μυροβλήτης» δ "Αγιος
  χ.λ.κ. "Ό,τι έκδιαφέρει έ8ί κ
  τδν πΐατδο ά*όμη χαΙ τδν φιλδθρη
  αχον, είνε ή Β,ίζαντινίι Τέχνη ή
  δποία έμφανίζεται μέ δλον τδν πε
  ρίτεχνον, λεπτολίγον χαί έχφρα
  σπχέν χαραχτήρβ της.
  Μία χομψή «πατριχίΒ ζωστήΐ
  θά συνείχετο άκέ φίδον—χαί κε
  ρισυλλογήν— στΊς μυαιηριώΐεις
  χατΒκδμβας τοθ Ναοθ μέ τοοε τα
  φους χβΙ τα λε'ψχνα. θ* ά έκνεε
  δμως μέ έγχαρτέρηαιν μπροστι οτά
  περΓφημα ψηφιδωτά, οτους έμ
  πνευσμίνους ρυθμοϋις Τ^ν χιονοχρά
  νων, σιίς α?μονιχές αυνΡίιεις των
  χρωματιοτων μαρμάρω·, στή ούμ
  μετρη, γαλήνια χαΐ νοιχοχυρίσΐι
  χη άρχιτεχτονιχή. Γιατί ολα αύτά
  χρατοθν μέσχ τους ζωντανδν τδν
  καλμδν τής Τέχνης πεϋ είνε χβΙ
  καλμδς τής αίωνίας ζωής. ..
  —Τα ουνΒίοθήματα τής Βνζαν
  τΐνής ΠΒτρΐχΙας χρατεΐ σήμερον
  αύτοόσια ή ψοχή τβν έπιαχεητων
  χαί μίλιστα έχείνων πτυ ίεν είνε
  πολύ άν λεχθς Βτι χρΒΤοθν μέσχ
  τους μίαν άναλβμκή άκδ την φλί
  γα τοθ Δΐμααχηνοθ, τοθ θΐοφϊ
  τοθ Κρητός χαί τιθ θΐοτοχβκού
  λου.
  "Ετσι θά έλεγεν Ινας αυνταξι
  δΐώτης φιλδτεχνος διτως λ. χ. δ....
  μιχρος τδ ίίμας άλλά μαχητής χ.
  ~ άκδ τιΰς δλίγους κου
  τδν καιρόν νά κροσέξουν
  τχ Βυζαντινά μνημΐΤα τής
  είναι τα ψηφΐδωτάκου
  διασώζονται άκίραια οτοΰς δύο τε
  ραατίους χίονας τοθ βαθους τοθ
  ναοθ: δ "Αγιος Δημήτριος έν μέαφ
  τ«θ έκάρχου Λτοντίου τοθ χά Ι άνι
  δρύαχντος τδν ναόν τδ 412 χκΐ τοθ
  ίρχιεπιοκίκου θΐσσχλον£κΐ}{, δ
  "Αγιος Σίργΐδς, ή Πχναγία χκΐ δ
  "Αγιος θιίδω?ος, δ "Αγιθς Δημή
  τρυς με Βύο παιδία τα δποΐχ έθε
  ρίπευσεν.
  Πρέπει νά κεριεργ3θθ$ χκνεΙ(
  έκί ώ?ϊν τα ψη νιδωτά ού ι*, Βιά
  νά αντιληφθή την δκέροχη τΐχνν,
  τους. Σχέδιον, έκφρασις χαί χρ«
  χαρακτηριοΐιχΐ, φυοιο
  γνωμία—9ΐα3Ες χχΐ χΕνηοι;, απο
  τελοθν σίνολον άρτιον μέ την άθά
  η παγία οφραγίδχ των
  Βυζιντινων χοτλλιτεχνων.
  'Αριστερά ατδ βάθίς οπίρχει
  αχίμη Ιί% ψηφιδωτδν τδ οποίον
  κρδκειται νά άκοχαλυφΡή κατ' αυ
  τί{, Θΐ(βρε1«ι δέ τδ «ριστουργη
  μχτιχώιεριν, χαί τδ μάλλον ά<έ· χχθια; Ιχει χχλυφθζ άκδ τμήμι τής οίχοΒομής, «'.ΰ κιΘβ νίς άνήγειραν οΕ Τοθρχοι χ»τά την μεταββλήν τής Έχχλησίας είς Τζαμί. Ή τέχνη τού, χαΐα χους είδίτας, προϊίδετβι άπδ τέ άκοχα λυφρέ< τιμίχιον, ι!; τδ δπίΐον έ κιχρατεΐ δ χαραχτηριοτΐχδς πρα- αινος χρωματιαμδς. Τδ Ι* μιχρογραφ'α γίψινον πρότυπον τοθ άναοχηλουμένου να οθ—ή άνασύλωοις γΐνεται άκδ τέν ειδικόν άρχιτέκτονα χ. Ζί χον—καρουαιάζει τελείαν την εί*· χόνα τής άρχιτεχτονιχής τού. Ίδβα ή ίνευ θδλου «κεντάχλι- τος βασιλική» μέ την κυχνήν σει¬ ράν των χιόνων χά Ι τα χιονδχρα να θΐοδοσιχχοθ, Κορινθιαχοθ, Β ι ζινΐινοθ χαί μιχτοθ ρυθμβθ κου διατονίζουν την έκιβλητιχήν κρβιγ ματιχδτητΒ τοθ άλλοτε. Άφ !ω «Ι θυρίδες, μεγαλοκρεκής χυρία εϊοοβος, δ νάρθηξ, Βιαζωμχχα χαί ΐθΐ, βκου .6κ|ρχον χατα τδ ΑΙ ΖΥΝΤΑΞΕΙΣ- Πληροφορίαι έξ ΆβηνΛν άναφέρουν δτι υπό τοθ ύιουθ γοθ τβν Οικονομικήν κ. Ρεδιά δή κατηρτίσθη έπιτροπή Βιά την μελέτην καί αναθεώρησιν θλων γενικώς τΛν συντάξβ ών, ιΐοΧιτκΟν καί στρατιωτι¬ κόν. Ή εϋησις είναι έξαιοβ- τικΛς ευχάριστος. ΤΑ ζήτηαα τοθτο, μέ τό οποίον καί ημείς κατ' επανάληψιν ήσχολήθη μβν, τΐρρ ελήφθη μβταξθ των βςτσικΛν ζητημάτων τθν όποΓ ών την λύσιν υπεσχέθη ή κυ¬ βέρνησις. Καί χαθυστέρησε μέ χρι σήμβρον 6ιά λόγους ττολ λούτ, άνεξαρτήτους Γσ<»ς τής κσλής θβ)ήσεως τής Κυβερνή σεωΓ,σηουοαιότερος τον άποί ών είναι βεβαία ή σοβορότης τοθ προβλήματος ούτοΟ.'Ηοη δμως γίνετοι τό πρώτον βή μα, ή πρώιη ΐθετική προσπά θεια πρός λύσιν τοθ τεραστί ου αύτοο πρεβλήματος. Έλπ[ ζομεν Βέ δτι συντόμως θα συντελεσθβ ή ολη έργασία ωστε ν' άπαλλαγωμβν καί ά¬ πω ούτήν την πληγήν των χά ριστικΑν καί ποικιλωνύμων συντάξίων πού εδόθησαν ώ; κομματικαί παροχα'. *** ΗΠΑΡΑΓΒΓΗ' Κατα τούς ΰνολογισμ<'ύ; τοθ ύτιουργεΐου τής Γεωργίας ή παραγωγή των δημητρισ κ©ν ΘΛ είναι οιπλοσΐα τής περισυνής. ΚαΙ ή έσοδβία των αλλων γρωογικών είδών ποο βλέπεται έπίσης κλουσΐα. Γβ νίκη Ρέ είναι ή πεποίθησις δΐι ή έφετεινή γεωργική παραγω· γή θα είναι κατά πο>ύ ανω
  τέρα καί έκεΐνης τοθ 1934τού
  εθεωρήθη ώς εξα«ρετικω< πλου σία. 'Υπάρχουν δηΧα&ή δλοι οί αΓσιοι οίωνοί ενός καλυτέ- ρου μέλλοντος δχι μόνον & ά τούς γεωργούς μας άλλά διά τόν ελληνισμόν ολόκληρον· ♦** ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΙΓ; Ευχαρίστως πληροφορού μεθα δτι ό ύψυτιουργός τοθ τύπου καί τουρισμοθ κ. Ν κο· λούδης βιέταξβ την κσθοδον είς Λέντα είδικοθ ύπαλλήλου μέ τόν σκοπόν νά παραλάβη νερό πρός ανάλυσιν, νά μελε ιήση δλα τα άπαραίτητα στοι χεΐα καί νά υποβάλη έκθεσιν περΐ τοθ κατά πόσον είναι δυ νατή ή ίδρυσις λουτροπόλεως είς τόν δρμον αυτόν. 'ΕβεβαΙ ωσ& δέ συγχρόνως ότι εάν α¬ ποφασισθή ή Πρυσις λουτρο¬ πόλεως, τότε Θ4 ενεργήση ά μέαως καί διά την προέκτα- σιν τής όδοθ ΆγΙων Δέχα— Πλ,ατάνου μέχρι Λέντα, διά νά Βιευχολυνθή ή μβτάβσσις τοθ κόσμου δι' αύιοκινήτου Έτσι γΐνβται ή καλή άρχή ΚαΙ ελπίζομεν νά φθάσωμεν καί είς τό αΐσιον τέλος. Δ' ήμβς οί όποΤοι άνβκινήσϊμεν τό ζήτημα σύτό θά είναι μ(α ηρακλειον κρήτης: — ετοε ·εοΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΔΟΥ 4572 έξαιρβτική «ύ/αρΐστησις καί ίκανοποίησιο. Άλλά καί τό κέοβος τής Μεσσαράς καί τοθ τόπου μας γενικώτερον ββν θά είναι μικρόν έκ τής Ιδρύσεως καί τής λειτουργΐας τής λου- τροπόλβως αυτής. *** ΤΑ ΝΕΑ «ΥΜΑΤΑ- Συνεχίζων τάς ριζοσπα στιχας μκταρρυθμίσεις καί τάς καινοτομίας τού ό άναμορφω τής τοθ ΤουρκιχοΟ Κράτους Καμάλ ">*»ττατούρκ, άπηγόρβυ
  σ& τώρα καί την κυχλοφορί
  αν τβν «γαΐοουρακίων» πού
  ήταν φορτωμένα τα «τζβρτζβ
  βοηικά» καί των χαμήλων,
  είς τούς ορόμους τής Κωνσταν
  τινουπόλεως. Ή Ίσταμπούλ
  θά χάση λοιπόν μίαν άπό τάς
  παλαιάς γραφικότητάς της.
  Τα γαΐδουράκια θ' άποσυρ
  θοθν άπό τούς δρόμους τής
  βασιλίδος τοθ Βισπόρου καί
  θ'άνή<ουν (ίς τό παρελθόν καί την Ιστορίαν τής σουλτανΐκής έποχής. '^λλ' Ιτσι δημιουργΐΤ τα ι ενα κακόν προηγούμενον. Καί άλλο'μονον εάν ν αί Αλλαι πόλεις τοθ κόσμου μιμηθοθν τό παράδειγμα τής Κωνσταν τινουπόλεως 09 τεθοθν έκ τος νόμου καί υπό διωγμόν τα δυστυχή τετράποδα. Ένω Ίς τούς δρόμους κυκλοψοροθν τόσα άλλα πού άντί τεσσα ρων ίχουν δύο μόνον ηόδια. κχρελθδν χριστιχνιχά μονογρά'μμΒ τα χαί κληθύς μω3:ι'κ§ν ά/ιογρα φιων—δίδουν μίαν ιδίαν τής μελ λούβης νά συντελεσθή" τεραστίας εργασίας ή διτοία θ* καρουοιάση αΐτιον τέ Β^^αντινδν οίχοδδμημα. 'ΑρχεΙ νά λεχθή σχετικώς 8τι διά την άντιγρ&φήν είς μίρμχρον ί/δς μίνον χιονοκράνου μέ συμβυλιχάς ουνθέβιις χαί διτέ κεκειραμέ/ου γλύπτου, έχρειίσθηοχν ϊξ μήνε^!. . —Δ^ι3ωχως μβς γνωρΕζει ή δηηρεσΐα τής έχχλη οίας, αί έργα σΐαι διεκόπησαν έλλε'ψιΐ πιστώ οεων, Αϋτδ δμως φρονοθμεν δίν είνε χαί ένδειξις Βτι !έ< θά γίνη ή 4- νβσιήΧωο ς. Ό "Αγιος Δημήτριος αποτελεί Ιστορικόν χαλλιτεχνιχδν μνημιΐίν μεγάλης άξίας. Ή θια όχλονίκη Ηι νοεΐιαι άνευ αύτοθ —τδ είπομεν. Άλλά χαί ή "Ελ λΐς δλδχληρος χαί «οίκουμενιχώ ρΓ» ή Ίοτορία τής Τέχνης άχ τίζονται 4μισί μέ την Οιταρξίν «ου. ΑΧΜΟΔΑΙΟΖ ΗΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΕΥΒΥΝΙΙΙ. Ή εφαρμογή των ληφθή συν κατά την προχθεσινήν ού σκέψιν είς τα γραψίΐατ τής Γεν. Δ'θΐκήσβως, άποφάσεων σχετικος μέ την ενίσχυσιν τής Γεωργίας έν Κρήτη θά έχη, άσφαλδς γ *ΐργετικήν έπΐδρα σιν καί θί συντελέση θβτικώς «(ς την γβωργικήν πρόοδον τής νήσου. Σιιουβαίως βέ θά ώ^βλήσουν κυρίως την γεωρ¬ γίαν, ή διαφώτΐσις τΛν άγρο των μας υπό έμπείρων γβωπό νων επί των νέων καλλιβργη τικΛν μεθόοω', ή ένΐαία διεύ¬ θυνσις καί κατεύθυνσις των γεωργικων μας προσπαθεΐων, ή κατασκευή διαφόρων άπο· ξηραντικων καί άρδβυηκον έργων καί γενικώτερον ή συ· στηματοποίησις των καλλιβρ- γειων έκ! τβ βάσβι ενός κα¬ λώς καττρτισμβνου καί μελε τημένου γεωργικοθ προγράμ ματος. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΥΜΒΟΛΗ. Τό Γβωργικόν Έπιμελητή ριον τοθ νομοθ μας προσέ Φ&ρεν εκατόν χιλιάδας δραχ μόν υπέρ τής Άΐροπορικής •Αμύνης. ΚαΙ τί έπαγγβλμα τίαι απεφάσισαν να ένεργή σσυν παγκρήτιον έρανον διά τόν ο · (όν σκοπόν. Έτσι καί ή Κρήτη, καί μάλιστα ή έργα ζομένη Κρή'η, προσφέρβι την συνδρομήν της διά την αθξη σιν τδν μεταλλΐνων πουλιών πού θά μβς προσΐατεύσουν έν ώΓ
  ΑγΙΟ Ρθ-Ζ ΙΣ
  I**
  ι
  |·# Ι
  Η
  ΘΕλΜλΤίί
  ΘΕΑΤΡΟΜ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θ'α
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). Σή
  μερον έτΐσναλαμβανεται κατά γενι
  κήν άπαίτηοιν τό άριστοθργημα
  τοθ Δημήτρη Μπόγρη «Καινούρ
  για Ζωή», μΐα άττΛ τίς μεγσλύτε
  ρες έτιιτυχΐες τοθ θιάσου,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινπμα
  τογράφος).— "Εναρξις προσεχώς:
  «Τό Πράσινο Ντόμινο· μέ ιήν Ντα
  νιέλ Νταριέ.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ.- Σ'μερον τό Βρσ
  ματικό Βισμάννι «Ροδον τοθ μεσο
  νυκτίου» (κατάλληλον Βι> ΰλους),
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον τό έξσιρε
  τικό Ιργο κΒΙβα ΒΙλλα» κοΐ τοθ
  ■πεισοδιακοθ «Κόκκινος Καβαλλά
  ρης τώ έτιεισόδια 3ον, 4ον.
  11Ρ0ΒΗΡΥ3Ι2 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Τ4Ταμ«Γβν ΠοοηΙη
  ρ^γωγής ΝϋμοΟ Ηρακλείου
  ρύασιι φανεράν υειοδΌτιντδν 6ι»ν»
  νιομόν την 2 ΊουνΙου ημέραν Τε
  τάρτην χά Ι ώ^οιν 11—ν η. μ. είς
  τα γραφΐια ούτοθ χείμεν* έηΐ ττ)ς
  όΐοδ 25 Αύγδύαΐοι/, δι* την ηρο
  μήθειαν 30 'όννων θβ ϊ<οΟ άμμω νΐου κχΐ 5000 6»λίνω/ ίτον. ΟΕ βροι συγγραϊής «ν ιδρΙσχοντ3ΐ νατατιθεΐμένοι ι!( τα γραφιίϊ τ&0 ΤαμιΓου. (Έκ τβθ γροφιίοι) Β88ΒΒ3!ίίίίΐΒ38Βρ^"τ^Τ~ϊ!^ίΤί "Ί.ί ■' ■ ~Β~~*~_ίΒ ΙΑΙΠΚΟΣ ΧΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κβτλοδνται εΙ( έκτακτον Γβν. συνέλευσιν τ« μέλπ τοδ Ί«τρι χον Ιυλλβγου Ήραχλβίου τη 29ην λήγβντβς μηνος ημέραν ϊάββατβν »·α! ώραν 7 1)2 μ, μ Ι ν τό αιθούση τής Λεοχης 'Βπι- βτημονων. ©ίμβτ»: 1) Ανακοίνωσις διβφό β*>ν εγνράννν, 2) Συζήτησις επί
  όιαφόρΝν έπβνγβλματικδν ζή τη
  μβτοαν μ«ι λήψις άπβφάσΐΜν έπ'
  αΰτ&ν.
  Έν Ήρβνλείω τό 26 Μοιΐβυ 1937
  Ό Οροεδρος
  Ί, Άλιγιζ4»»ηί
  Ό Γραμματεύς & «.
  Κ. Καρυωτάκηί
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Οί Γαλαχτεμιχ&Ι Συ )ψ.Ι Γ<ο νιων χά Ι Κρουσ&νος Ιχαυν ηρί( πώλησιν περ! τας 250 ο<αδα( α γνοθ δοΐίΐύρΓυ γύλιχτος ίρίοτ>»)(
  ποιό'ητες ι2( 6ονεΤα τ&ν 10 πε
  ρίπου όιαΓω'. Έ ΕιάΗισ ς γΐνε
  ται συνολιχιβς ή τμηματιχβς χά
  τα δοχείον χαΐ ι Ε έπιθυμοθντες ν3
  άγορίσουν ϊόνανται νά άποταν-
  Ββθν είς τό έντ»0θκ 'Γηβχατάοιΐ]
  μ» ι*)ς Α.Τ Ε.
  (Έ«το0 'Υ(»)ί»«οςτ*5{Α.Τ.|Τ)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί
  Νέα ύφαοματα.
  Νεοι μοδέρνοι
  τιομοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε ·Ι
  Μαλύτεραι.
  λΒΕΑΙΣΙΗ
  '·?β·*'Λ«<·« Ν·*/» ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ {ηρα έχλεΜτής κοιότηκς >1$
  την «πββήκην ΓενΙ Τζαμί π<χρ« τβ νεόκτιστον Δημοτικόν σχο· λεΐβν. Αυριον είς την «Άνόρ&ωσιν» Μία έποτΐοιΐα κουρ σάρων τοθ Άγγλοι; συγγραφέως Ρ. Στέ- βενσον.· Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΝΟΗΣΙΥΡΟΙ Προκειτοη π«ρ! ίργου τβ 4ποίον άβηχ> εποχήν μέ τβ(
  βιτ«ρβ.κτικ«β περιπετείας μ«)
  τάς ζ*>ντ«νάς δραματικόν π·
  ριγρβφάς τοδ ·1ματηρο& άγώ
  νβς τβν ηιιρατβν είς αγν»»
  βτα καΐ μυοτηριώδπ νησιά.
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΝΘΗΣΑΥΡΟΝ
  τβ ηολύχροτον αΰτβ άνά
  γνιισμοι περιέχβι τβσε ίνίιβ
  νβρον μοί Ι πλοχην, ΰστβ άηε
  τέλεσ» την ύπόβεσιν ενός κι
  νημβτβγραφΐΜβδ άριστβυργή
  ««τος είς τβ οποίον πρωτηγω
  νίστησαν βΐ
  χαΐ Εοδπιρ.
  Άπό τής αυριον
  ψίςτήν
  « Άνόρϋωσιν»
  ΕΝΟ1ΚΗΖΚΤΑ1 ή γνωοτ* με
  οίχία ιβν χληοονέμαν Έμ-
  μ^λ Λογιάίβυ δινηγίροι», χκ·
  μέν*] ιΐί τ^ν δίόν Ζνγραςρου (5
  πιοθεν Τρΐβν Κϊμϊε6) ϊιώροφος,
  ήλιχτρεφώϊΐατος, μέ μεγάλον χή
  κον, Οδριυαιν, Σ6ο εί οί δούς χλη.
  Διά πληροφορίας
  είς τόν χ. Γεώργιον
  διχιςγόρον.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  "Αγναατες (ΐελίώ' έχ τοθ κα
  ταστήματος αντΐκροσοπε<ας Σιγα· ρίΐτων Καηερνίρου πρός αγοράν σιγαρέττον, ίλησμόνηαεν Ιη! τοθ γφί στ}μειώοεις τινάς μέ χιή μιτα Ιντίς αΰτβν. Παρακαλιΐται ό Βηως διίΧθη έ< τοθ άν» χαΐ τα παραλάβη ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ1Κ1ΣΤΡΙΙΑΙΙ άνβικκινισθέν. ΈπλβυτΙοβη ίι« νέβς αυλλβγής ΒβαομάΤΜν ΕύρΜηαϊχ&ν κ«1 'Ελ ληνιχ&ν. Προοίτι πρ<σ(λαβ( τέ ν γβμβρβν τβυ μ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚ»Ν, έηΐ σειράν έτ&ν έρναββέντκ έν Ά βΐΐνοτις χαΐ εΐδικιυβέντα είς την ΜβητΐΝΜν. Έγγνάχβι τελείαν εφαρμο¬ γήν ίν 0«νδ«ασ|ΐώ τδν ί$αι- ρΐτΐΜ&ν τού τιμδν καί χρη- ή ΐ ύλΐΜδν. ΥΠΟΕΑΤΑΣΤΗΝΑ ΕΙΣ ΜΟΙΡΑΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΊΌΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗ Ή γυναικεΐα ιτελατεΐα των 8ισ· Φόοων κσΐσστπμά'ων ιΤνε παντοθ ή Ιδία. Διώ νά πεισθήτε δέν Εχετε ιΐαρα νά την παρσκολου*ησετε στό Ήρακλειο: ΔιστσγμοΙ. παρατη- ρήσεις, μικροσυ'ητήσεις. μικοολο· γαριασμο', παζαρεύμπτο:—καΐ συν χρόνως έκλεκτικότης καί άναποφα στικότης κουρσστιχή, Ιδού ή ού- σ!α της. Διά νά έκλέξη ή Λγοράοτρια τα μέλλοντα νσ άγορσσθοθντιρέπει καί ώρα ττολλή να ττσρέλθπ καί ύ κα ταστηματσρχης νά μή χάθ{ΐ τή ψο χοσιμία τού καί πρό παντός την εύγλωττΐα τού ,. —'Αλλά γιατΐ θέλετε νά γΕνων ται διαφορετικα τα πράνματτσ; πά ρ&τήρησεν ό τΐαοατυχών «ίμβρι θής». Ή πραγμστική έπιλογή έδώ είνε άπό τα τεχνικώτερα κσΐ 8υ· σκολώτεοα πράγματσ. Νά ποθμε Οτι είχεν άδικον" ό προλαλήσατ;; Δέν τό πιστεθω, Τού λάχισιον αν σταθή'τε μιά στιγμή στά μεγίτλσ ειδικώς κσταστήματα — ΰττως είνε τα κατσστήματσ τής πρωτευούσης — έπεζεργασθήτε τα έκτιθ'μενα πρός πώλησιν μέ μάτι καί χέρι προοεκτικσ, ψυχτλογήοε τε ακολούθων τάς άγορσζοθσας μελετήσετε τή Φόρμα ή τή σιλου έττα τους Θά πίΐσθήτε περΐ τού τού: Ότι διά νά έκλέξη τό κστάλ ληλον φόρεμα ή τό κατάλληλον καπελλο ή τέλος πάντων ότιδήπο τε τί|ς εμφανίσεως της ή γυναΓκα όφεΐλει νά κατέ>ρ ο-χεδον έτηστη
  μονικώς γνώσεις.
  —Άν Ρέν Ερθη ή Τζιτζή δέν
  μπορω νΛ άγοράσω τΐποτι!
  Αΰτό ακουσα άπό £να γκρούπ
  πελατΐδων έός μεγάλου καταστή
  ματος τής όδοό Σταδίου. Καί ?]το
  κάτι ή έν λόγφ απόφασις ττού καί
  τό θέμα τί|ς έπιλογής άνακινοθσε
  κόΐ την δυσκολ'αν της γενικά κα
  θώριζε. Ή περΐφημος σύτή Τζιτζή
  —τί δνομο!— έξεπροσώπει την...
  συνισταμένην των δυναμικοτήτων
  τής έκλεκτικότητος. ΠΟς ά ντοθ-ρ
  ή μοντέρνα γυναϊκα χωρΐς νά ξέρη
  τή μόδα άλλά καί τα χρώματα
  καί τα σχέδια κοΐ τίς γρομμές καί
  την τιμή καί ιήν ποιότητοΐ Χρειά
  ζεται έδώ πεϊρα, χρειόζεται τεχνη
  καί κάποτε πονηπσ. Κοΐ την τε
  λευτα'αν αυτήν, είδικώτίρσ, Εέν
  την Εχουν δυστυχως 6λες ςΐ γυ
  νσίκες καί άς λένωνται μοντέρνετ!
  _______________6 "Αλλοί
  ΚΥΡ1ΟΣ ΐργαοθεΐς επί πβλλά
  Ιτη έν ις άγοι ^ ι«5ς Σμύρνη; εί{
  ν Ιξαγωνήν ξηρών καρκδν, γνώ
  σιης τοθ ιΐϊους χαΐ τβν διαφόρων
  άγορβν έξ»τιριχ&0, γλωσσ^μαθής,
  ίρτιώτατα χ»Τ7)ρτισμέ·ο(, ζητιϊ
  θίοιν καρά τινι έξαγηγΐϋφ &Ι
  «φ, Π1η?οφοριαι τιχνιχϊν Γρα
  φΐΐον Σ Σκουλάκτ) χαΐ Σία, Κο
  λοχοτρώντ, 25 Αθήναι.
  —Τα «ακλυτν» μιάς απεργ( ■
  «ί
  Ή άηεργί» ιο9 Χίλλυγουντ
  αγγέλλεται Ετι βιινεχ(ζ«ταιι μέ
  6[£φ09βι μιν-ροίττειαίϊια. Οί απιρ
  γοΐ άποδοχιμάζουν διβφορρς
  ΐοΰς χαλλιτεχνας ςΓΐΐνβς ίξαχολοιι
  θοθν ν.-» ίρνάζωνταΐ είς τ» ατούν
  τιο. Τ^ν Πϊρελθοθσαν Δευτέραν
  |ρρ:ψ«ν εναντίον *βν άατέρων
  τίνες εξήρχοντο άπό τα ύ
  δττοο ηροΐτοΐμβζιται τό φ!>μ «Ό
  θ«ρραλέος άρχηγί;» χλ«ύβΐα αυ
  γά καί σάπιες ντοματις! Έ* τβν
  βλημάτων «6ΐ6ν χατεατράφησα
  "% φορέηατα τή; Πίκφορδ χ»Ι τή
  Νκϋ|ΐ ώ; χαΐ τοθ Κλάοχ ΓκαΕ
  ημηλ χ* τοθ Ταάσυ. Ο( μιγά
  λοι χαλλιτέχναι χαταφέροντκι έ
  'αντίο» τε0 Μοντγχέμιρυ έμφανι-
  ζιμίνου άρντ)γοα τβν άπεργβν
  χαΐ τέν χατηγοροθν 8π η
  ται διά νά συνεχίση την απεργί¬
  αν άπό τε υ; ποραγωγεύς ταινιΑν
  ΟΕ τιλΐυταΐοι δπίθίλπουν κριιφΐ
  τ^ν άπβργίαν, ίλπίζοντκς 8τι
  ϋπιτΰχ&υν έλάηηαιν τή; άμοιδής
  τ6ν άστί ω< με την πρόραοιν «5 ξήίεω; ττ]ς άμοίβ^ς τοθ χατιο έ οου προ3»«ιχδΟ τβν χινηματογρά φων. ΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ γ»ρ·ί γαμβι χρυσβί κ*1 βρ Εί; Γκαλαράτε χ%ς '1'<χ1«( ίώρτοσαν σι»γχρδιω; «δ; χρυοαθ; γάμβυ; τ4 ζιθγο; Βιλοντε καϊ Τί υ; άργυροθ; γαμους των ο Ε δδο θυγα'ίέρΐ; τω ! Τ δ οπανΐώτχτον ουτό γϊγονί; ^ροικάλεβε μιγά- λτ;ν συρροήν χωριχΑν τ&« πέριξ Ό Βίλόντ», Βοτις είνε 75 έτ&ν άηαντβν είς τα αυγχα ή δπ έλκΐζει νά έορτ^οη καί χιύς άδαμαντίνους γάμου; τού χά! νά καρασή εί; τεύς χρυοιθ γάμου; τί»ν Βυγατέίων τευ. <8ί μχι λίγει τίαον δγιΐς ώστι νά ίύνομαι νά Ιχω ιήν ΙλπΕδα ου τήν>. ΕΙ; την διπλήν ο&ΐίιν Ι^ρ
  τ*ν Ιλίβον μέρος εί τέ<τε υί'.Ε, ιΐχ&οι ϊγγονοι χοΐ τρείς διαίγνο νοι -',Ο ιύτυχοθ; ζ«ύγοι»(. ΟΕ Β λίν?ε χαλλκργοθν τίΰ; άγριύ 'ων άηό χοινοθ. Τίοον οί γαμ¬ βρό!, δαον χαΐ ι[ ι Εί! των (ΰ$β μίαν Ιζή τ,σινμίχρι τοθϊΐ δικνο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν Σμύρνης 2 δωμάτια μετά ή άνευ έπίπλων. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ϊ ΒΙΒΒ·ΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒαΒΒΙε1ΐεΐεΐε1 Σ ΝΕΑΠΟΑΕΟ. 11013ΠΛΙ1ΣΙΜ1 ΜΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Π. ΒΑΧΙΛΕΙΑΔΟΥ Φέρομεν ίΐς γνβσιν των κατανολωτών^ο' όποΤοι πέρυσι έχρησιμοποίουν αποκλειστικώς τόν τιρριζήτη- τον πάγον γλυχΛν πςσΐμων υδάτων Νεαπόλεως δτι ήοχισεν ή λειτουργία τοθ έ?ώ πραιηρίου «ωλή· σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια- τορίου «Διόνυσος>.
  Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα>
  σιλεισδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτηιον,
  Γενικάς άντηΓρόσω1το^
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΤΟΥΒΑΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙΒοβοιβ) τοθς λνβιαφιρομένους δτι τα τό¬
  σον γνΐοστά Ο3ιά την οτΐριότητα καί άντοχήν
  τε*ν τοθβλα τοθ Έργοοτασίου μου, «αρά τό
  *Λτσαλένιο, 9ά ««ολοθνται ιΐς τό 4ξί)ς «ρός
  300 1ραΐΗι>^ ν|ν ΜΐλιάΒα.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΐίΐ
  ΘΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  121 όν
  'Αλλά τ,ώοα πού ίλο της τί είνε
  έδκΐηθαΐ γβλήντ), το βΐρίμΐτρπ τί
  έποχής έσηιιιίαινι θύΐλλα. Την ώ
  ρα πιυ ή Μαρία 'Αντουκνίττ* άν
  τελήφΒη τα οφίλματά της χαί θε
  λτ)σι νά ύιτιαθοχ»ρή3, νά χαθ|
  άπό τι μίτια τ6ν «&χ«ν άνθρώ
  π»ν, μιά άμΐίλιχτ^ θίλησι; τή'
  Ιοπίχοχνε χαταιιεστΐ; τβν π·ό τρα
  γιχβν γΐγονίίτων χ«5ς ίσΐορίί»;.,.
  Ή μιΐίβ ττ,ς ήίαν
  Ινα άλλόχοτο μΤγμα
  χαί ιίΐίπλαγχνίβς. Ή η
  νή ίύΐυχία η:ύ Ι^ώτ'βι την φ
  τη; — τής εΗαχιν Εταν δ κ6β|ΐο;
  σ«οτε'νιαζ« γύρω τη;. Ό αν ο
  χΐνϊυνος την Ιζω/εν άπό παντοθ
  ίταν ή γ^ έαιιίταν χάτω απί τ-·
  τό5ιοι ττ)Γ, τίιε ιφχ]
  μπροοτΐ της τ) άγίπη γιά νά
  χαλίοη αιο υΐγάλΐ τ«ξ<Ζδι τ<|; μέ θτ}{ χαΐ τοθ δ<ε(ρου. Όΐαν Ινο:« οε το οτητό χε»άλΐ της χαΐ τβϋ; γλυπτού; τη; ώιους νά ονιύββιιν χαΐ τα γιρί της γίνατα ν! λυγ! ζ«?υν χάια> άκό το βίρος ττ|; παλ
  λ χαΐαχραιιγής, αϊσθίνθη<ε ή πνοή τ*}ς έ] & νά την Ιμψ^4ιη, νά τής ξαναδιΊη τό χαμόγελο σία χε(λΐ) γιά ν' άνιβς υίΐερή"φΐντ) Βπως έ γεννήθτ)»», μέ τό χοριιΐ άλύγιστο χαΐ ϊσϊλεϋΛΤ) ψ^χή, οτβν Γολγοθα χψ... Τότ» έξαναφ{νη<« μπροσιά ό Φίραιν. Τόν ιΐχι χίση ά«ό άληομίνητη ίχιίντ) ββαδυά φ»ντασμαιγορι*ή; έίρχή'. τοθ Τρι- ανον, "Η;αν δκβχβιιοιιένος ά συ νοϊεύαη τον 6ασ:λτά τού, δ ίηοΐ β; έπίοΐρεφε ατή Σινιί&Ι*. Δέ μπορεθαε με χβμιιιά πρόφϊσι νά αρνηθή ί,τι επί Ιξη χρένΐα άρνιί τ«ν μέ φανταστΐ) ές διχαιολογίε; οτον γέοο κα'έρατου χαί την ί- γοιπημέ.Τ] τού άδιλϊ>ή κτϋ τίσ
  τόν ιίχαν &ποζτ)ττ)9ς Καί διον έ
  γΰρισε αιή βοριινή ηκΐρΐδα τού, δ
  γέρο Φίραεν {χαρ*, τα άδύνατα
  δονατί, μ' Ινα'.σ<ορό δεαμά γιά νά τίν κρατήση. Άλλά π6ς μποροθ- σιν 6 "Αξελ νά μιίνη; Βχρύθκμο; θλιμμένος έγύριζε μ<ο» οίον ικγε ρο πατρικό τού πύργο γ αί 2ε μποροθαε νά βρ$ τή γαλήνη τβυ χάτω άπο τόν μαυροαιιννεφίασμΐ νόν έ<ι!νον οίίρανί. Ή Σοφίο, άδελφή ην, ήΐαν τ) μί^η κου ή ξιρι τώ; ή χαρδια τού |«ρυβεν Ινα μιγάλο μυοτιχό. ΚχΙ μίνον ή ατβργιχή α&τή παρηγορή^ρια χά τώρθωοε νά τεθ τό άποσπάση. Ή αυμττό'ΐα της τή < Ι«αμι νά μτ)χ-»νιυθξ ηολλβ γιά νά μΐττ τόν γίρο πατίρα τβυς δτι δ "ξ δ άκριβός μϊναχαγυιό; κιύ Ικρεπε νά μείνη στή ΣιυηΒίο, νά παν θ^ νά χάμη παιδιί, νά διαϊε χ τον πατίρα τού σιήν πολι'ΐχή ζωή τή; πατρίδος τού χαί νά έξα σφαλίση τή ουνίχΐια ΤοΟ (ο:ορι των οΊδματος — δτι δ "Αξελ ήΐαν χαλλίτΐρο νά ξανκγυρίοη οιϋ)ν Εύ?ώκη. Κα! ή ευχχιρία ηβυ παροιιοιαοθΐΒχεν ήΐαν τίτοια κου δ ηατΐρκς ίέί μποροθσι νά άρνη ] Ό βίχοιλιΰ; Γβυοηθος έ«ε φίρτισι τδν "Αξελ νά πάη αι Ι; Βιροαλλίε; χαί νά δια β βίοη χά ουγχοκητήριά τού στύς β τή; ΓαλλΙας γιά τόν δΐύτερο γυιό —"ΐό δίθχα τή; Νορμΐνδία;—πού είχαν αποκτήση τον Μίρτη τοθ 1785 — λιγώΐιρο άπό έννηά ιιή νέ; μετά την ίνοτχώρτςαι τοα Φίί αιν άπό τή Γαλλία, λίνε ο Ε έριυντ] ταί τβν άρχείων. (συνεχ(ζεται) ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΙΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΑΑΓΑΡΑΗ Π«ρ« τον 'Αρκοτα βυ Η1ΙΠ1Ι11Ι1 ιιιιΐππιιι οιβήιππι Ι11111ΙΙ11Π ιΐιΉΐυυη ιΐιηιιιιιιΐ ιιιιιιυιιη π ημπιιιιιι ιιυιιιιηΐι ηιιιιιιιιΐι ιιιιπυιιηιη ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΒΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΣ; ιδρύσεως 1893 112 Ύποκαταστήαατα έν Ελλάδι 6 Καταστήαατα έν τώ εξωτερικώ (Έν Άνγλίσ, Αίγύπτα) καί Κύιτρρ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Υοχ-—ΤΗβ Ββπ^ οί Διΐιβηβ ΙγπβΙ Οοαιραηγ 205 33^ ΒΐΓββΐ. Καταθίσιις είς Βραιχ· *ν δψει καί <·1 «ροθΐσμΐα. Πάσης ·όσι»ς Τρα««ζιτΐκΐ4 Ιργασ(α ϋ«ό τ ούς μάλλον συμφλροντας δρους. ΓΓτ ϋίΙίΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΜΙΙΙΙϋΐ ίΙΙΙΒΙϋΙΙί ΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙϋ^ΓΐΙ^ίιΒΓι>11ΙΙ"ΙΙ*ΓΙΠ "-^^"^""βΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϊυΐΐΠΙΙΙΙΒ ΒΒβΠΙβΓΒΊ βΙ βββΪΪ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διήλθε ττοοχθες δια
  τόν γεΐτονσ. έτπστρέφων έξ Άθη.
  νων ό κ. "Ηλ. Πάγκαλος μβτά τής
  τού.
  ρΐς τού
  —Άφΐχθη έξ Αθηνών ό κ. Ήρα
  κλης Κοσμαδάκης βικηγόρος.
  —ΈττΙσης βιί|λθε βι' Αθήνας εξ
  Ιεραπέτρας ό έκεΓ ίμκορος κ.
  Έμμ. Κατσανεβάκης.
  —ΈπΙσπς άνεχώρησβν δι" Αθή¬
  νας ό κ. Γεώργ. Μ. Τζανάκης ββρ
  ματέμποοος.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Την παρβλθοθ·
  σαν Κυριακήν είς Αϋγενικήν Μα-
  λεβυζίου ό κ. Μάρκος Γ. Καλαί·
  τζάκης καί ή Δνΐς Μαρία Ν, ΒλαχΛ-
  κης ηρραβωνίσθησαν, Συγχαρητή·
  ρια.
  —Έπίοης ό κ. Ιωάν. Τσομτιανα
  κης καί Λ Δνΐς "Αννα Τσάλου ήο·
  ροβωνΐσθησαν. Εύχομαι ταχείαν
  την στέψιν. Γ. Π.
  ΒΑΠΤΙΣΕϋ.-Τήν παρελθοθσοτν
  έβδομάβα ή βνΐς Ελένη Ιωσήφ
  Παγκάλου ανεδίξατο είς Κρητσ&ν
  τώ κοριτσάκι τοθ κ. Έμμ. Μ. Παν·
  κάλου ονομάσασα αυτώ ΕβτυχΙαν.
  ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.- Ό κ.
  Κβστας Πατταβογιάννης οούς τό-ς
  νενομισμένας έξετάσεις ενώπιον
  των κσθηγήτών τής νομικ^ς 6^ά
  βε τώ πτυχίον τού μέ επίζηλον
  βαθμόν.
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  "Αν κρίνωμεν άπό τό άστυνομι
  κον δελτίον «αί των άλλον ιτόλε
  «ν τής Κρήτης τό κΰμα των αύτο
  κτονιων Εχει κατακλόοη την νήΌον
  ς.
  —ΑύτοχτονΙσι συμβαΐνουν παν
  τοθ καί διά παντός εΤδους λόγους
  —οΐκονομικούς, οΐκογενειακοΰς καί
  Γσως—Ισως έρωτικοΰς.
  — Δέν λείπει έτΐΕσης καί ή νευρα
  σθένεια ή όττοΐα ώς συνήθως αύξά
  νεται κατά τό Θέρος.
  —Καθ* α μας πληροφοροθν, ή
  μεγάλη Γερμανική άεροπορική ίται
  ρεία Λοότφ—Χάνσα θα Ιδρύση εν
  Κρήτη σταθμόν των άεροτλανων
  τη-.
  —Ό σταθμός οθτος Θα γίνη
  είς Ηράκλειον εζητήθη δέ νά διαρ
  ρυθμιοθή κατάλληλος χωρος.
  —ΟΟτως ώστβ ή ίδρυσις τοθ
  σταθμοΰ νά επιτευχθή συντομώτκ
  ρονκοί σσχέτως τής αποπερατώθη
  ως τοθ ΆεροδρομΙου.
  — Είς τόν λιμένα μας κατέπλευ
  σεν προχθές Τουρκικόν φορτηγόν.
  — Μέ τό πλήρωμά τού ?έ ήνθον
  είς συνάφεισν μερικοΐ έ< των είς την πόλιν μας Τουρκομαθων. —Πρός τους ότΐοίους καί έπεδεί χθησαν τελευταίαι Τουρκικαί έφη μερΐδες μβ ποΐλά νέα άπό την κί »ησιν καί ζωήν τής σι. μμάχουΤουρ κΐας. —ΑΙ ϊξοδοι των συμπολίτην κτη ματιων άνά την ύπαιθρον συνεχϊ ζονται σχεδόν καθημερινώς. —Πρόκειται ώς γνωστόν π·ρΙ των τελευταίον προετοιμασιών τής συγκρμιδής. —Ή όποΐα όσονούκω νενικεΰβ ται έπ' άγαθω ώς έλπΐζβται γενι ,£0ς,τη"ς τοπικάς οίκρνομΙας, — ΟΙ «φιλοτελικοΐ» ή γραμματο συλλέκται κα-ταρτΐζουν τάς σολλο γάς των άπό τα άναμνηοτικά γραμματόσημα τής Πανιπιστημια κης έ«ατονταετηρ18ος. —Τα ό ποία ώς γνωστόν άποσύ ροντσι προσεχώς τής κυκλοφορίας, διά νά άποκτήσουν βεβαία ώρισμέ νην αξίαν έν τφ καταλόγω τής παγ<<σμ!ου γραμματοσυλλογ^ς, —Όστις μάλοτα . δΐΒκρίνεται διά τάς καλάς τιμάς, προκειμένου ακριβώς περΐ τοιούτοιν άναμνηατι κων γραμματοσήμων ή οσναφών περιωρισμένης χρονικής χρήσεως. —Ό κσιρός έξακολουθεϊ άμ&τά βλητος. —Πρός Ικανοποίησιν Παντός έν διαφερομένΌυ. —Μόνον ή ζεστη ποθ εΤνε κάπ· τβ·κάιτοτε ένοχλητικη καί Ιδίως είς τούς λόγω σωματικής διαπλά σεως πολυθερμαινομένους. —Δέν λεΐπει πάντως ή βραδύνη ψυχρίτσα ή ό ποία δύναται εύκο λώτατα νά σοθ χαρίσΐ) καί γρίτι· πην έν μέσω Μαίω. —Τα έπισκεφθέντα προχθές την πόλιν μας σχολεΐα τοθ γείτο¬ νος. —Διεκρίθησαν—λέγουν οί πολ· λοΐ—διά την έν γένει εμφάνισιν αύ των. — ΚοΙ δέν Εχουν άδικον άφοθ αυτή είνε ή πραγματικότης ττου τι μα οθν τοίς άλλοις καί τό διδά- σκον προσωπικόν των. —Ειδικώς διά την Νεάπολιν ύ· πη"ρξαν δλως . Βιόλου άξιοπρόοε· κτος ή σεμνότης καί τό νοι«οκυρΙ στικο των μαθητριων τοθ Παρθίνα γωγεΓου καί τό άρρενωπόν των μαθητών τοθ ΓυμναοΙου.'Αλλά καί γενικώς καί των δλλων σχολείων. ο Ρέηβρτερ ΚΙΝΗΣΙΣ. Επανήλθεν εξ 'Αβη νών ή ΔΙς Πόπη Μ. Συμιανάκη ηο δΐστα εΐδικευθεΐσα είς τόν οίκον ραπτικής κ. Γεωργαντά καί είς τόν τής κοπτικής τοθ κ. Όρέ, —Τό ρβσιταλ τής κ. ΤασΙας Αδαμ. Ή καλλιτέχνις τοθ οράματος καί ποιήτρια κ. ΤασΙα Αδαμ 61 δεί αυριον Πέμπτην 27ην τρέχ. καί ώραν 7 μ. μ είς την αίθουσαν τοθ 'Ω5εΙου μίαν ενδιαφέρουσαν φιλολογικήν απογευματινήν—ρεσι τάλ μέ έκλεκτότατο πρόγρσΜμα. θά άπαγγεΐλη την πβρΐφημη <ΠΡ# σευχή στήν 'Ακρόπολη» τοΰ Έρνβ σου Ρενάν—που μετέφραοεν ή Ιδία —μέ σχετικήν εΐσήγησιν περΐ ιοθ Εργου καί τΠς ζωής τού. ΈπΙσης Θ' άπαγγείλΓ) ώραιότατα ποιητικά Εργα τής Κοντέσσας ντέ Νοόϊγ έμ πνευσμένα άιΐό την Έλλάδα, ώς καί ποιήματα τής Μυρτιώτισσας, καί τού συμπολίτου λογοτέχνουκ. Λευτ. "Αλεξίου θά εκτελέση επί οης καί μέρη άπό την κλασικήν τραγωδΐαν «Ίφιγένεια έν ΔόλΙδι» κ. λ. π, Ό κόσμος τβν νραμΜ4 των καί έν γένει οί φιλότεχνοι Λ σψαλώς 6έν Θά χάσουν την μο ναδικήν αυτή πνευματική ψυχαγ» Ίαν ποθ προσφέρβι ή κ, Τσσία "Λι
  Λ Π Ο Ρθ Ο Ζ 1 2
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  13ον
  »Δέν ίΤνε Γ<ρ6ντι ή φιλανθρωπΐα ιΐς την Ιντέ- λειβν της, 6ταν ενας σβελφός μας εχβι μ*0ο<τ, τβ όκοΤον τόν Τίονβτ, εάν έγγΐζωμβν «Ιζ σότό ώοτε νβ τό ο(οθάνβται. Τοθτο στοχάζομσι 8τι ήτο κατα ββ θος ή (βέα τοθ βββλφοθ μου· άλλ' όπωσοήποτε 8έ" άκίΛβιζβ τίποτβ, οθτε είς τόν άνθρωπον, οθτε είς έ· ιιέ. Έξ βρχτΐς £ως τέλους εφάνη ό ούτος, καθώ- βταν κάθητοτι τό έσιι*οας μόνος μέ ήμβς. ΈββΙπνη' σε μέ τόν Γιάννην 'Αν«άννην α υϊόν μέ τόν Ιδιον τρόπον, καΡώ·; θά ίβειπνοβσε καΐ μέ τόν όσιώτα τον Αφημέριον τής έκαοχ(ας μας. Π;>ος τό τβλος, έν ώ ευρισκόμεθα εΐ> τα σθκα,
  έκρούθθη ή θύρα μας. 'Ητον ή κυρά ΧΙϊΡω, μΐα
  τιτωκή, τήν οποίαν γ'ωοΐζομβν, μβ το μ1κρ^ της
  είς τήν άγκαλιά. Ό άδελφος μου επήρε καΐ ήσκά-
  σθη τό καιβάκι της, καΐ μοθ έζή ησε νά τοθ βανβΐσω
  οεκαπέντε σολδιά, τα ότιοΐα ετυχε νά κρατώ επά¬
  νω μου. διά νά τα Βώοη είς τήν πτωχήν εκείνην μη
  τέραν. Ό άνθρωπος έν τούτοις ο0ϊβ έτίρόσίξβ σχβ-
  δόν. Εϊχε πούσει πλέον νά όμιλβ καΐ εφαίνετο πο·
  λύ άποκσμωμένος άϋό την κούοασιν. 'ΑψοΟ άνε-
  νώρησεν ή τΐ'ωιή βκβΐνυ, ό άδβλφός μου ϊΐπε τό
  Φΐγοντσι τϊένηΈζ, καΙ επειτσ, στραφεΐς πρός τόν
  άνθρωπον.—Θ4 Ιχιις χρεΐαν, τοθ ίΤ,κε, ν' άνακαυ-
  θβς είς τό κριββ&τι σου.
  »Ή κυρά Δοξσστή εοήκωσε ιιάρσυτα τό τραττέ-
  ζ'. Ένόησΐ δτι Ιιιρεπβ ν' αφήσωμεν τόν ξένον νά
  κοιμηθή *αΙ άνίβημεν καΙ οί δύο ί(ς τ6 Αηάνω κά·
  τωμα. Έστεΐλα δμως Εκειτα την κυρά Δοξοστήν νά
  ρ[ψη μίαν στιγμήν επάνω άτιό τό Ιφάπλωμα τοθ άν
  θρώτιου ίνα δέομα δορκάδος, τό οποίον ίχω είς τόν
  χοιτωνά μου. Την νύκτα κάμνει ψΰχρα πολλή καΙ
  αύτό κρατβΤ ζέστην. ΚρΤμα νά είνε τόσον παλαιόν
  αύιό τό *(αγμο! δλη τού σχεδόν ή τρΐχσ έμάδη
  «εν. Ό αδελφάς μου τό ηγόρασεν δια ν ήτο είς
  την Γερμανίαν, είς ιό Τότλιγγβν, *τλησ'ον τΛν ·πη-
  νων τοθ ΔσυνσβεωΓ, βηου κσΐ τό Μέλαν ΔΑσος.
  Έκεΐ ήνόρσσε καΙ τό μικρόν μαχαΐρι μέ λοβήν ά·
  ιιό έλβφαντοκόχκαλον, τό όαοΐον Εχω είς τό τραπέ
  ζι καΙ μεταχειρ'ζομαι.
  »'Η κυρά Δοξασιή άν/βη άμέσως- επειτα εστάθη
  μέν νά κάμωμεν τήν πρ&θΈυ)ή' μας είς τήν οΤθου
  σοτν βπου άιλώνομβν τα ροθχα διά νά στβννώσουν
  κοΐ εκειτα ««λεΐσβημεν, νω^Ις άλλο νά εΐιιοθμβν,
  ή κάθε μΐα ιΐς τόν κοιτών ά ΐης».
  Μ £ ΥΧΙ Λ
  ΆφοΟ τύιήθη ΐΐς την άδελφήν τού καλήν νύκτα
  ό Θβοδώρητος Δεσπότης επήρεν άπό τής τραπέζη:
  τό ίν έκ των δύο άργυρων κηροτιηγ'ω", ίοωσβ τό ε
  τερον είς τΑν ξένον, καΐ τοθ βΤπε.
  —Ν 4 οέ όοηγήσω τώρσ, κύριε Γιάννη, είς τό
  κρεββάτι σου.
  Ό άνθρωπος τόν ή<όλοόθησεν. Ώς είπομεν άΛατερω <| οΐκία ή"ο διηρημβιη ςθ· τως ώστε, ίνα μετοβί) τις «Ις ιό προσευχηήριον, 8 νού ίκειτο ή κλίνη έντος -αστάδο< (βΐοονβ), ή ίνα εξέλθη έκίΐθεν, ίιιρεπε νά βΐ€{?ή βιθ τοθ χοιτώνος τοθ έηισκόκου. Καθ" ήν στιγμήν 6 ξένος διήρχετο τόν θάλαμον τοθτον, ή κυρά Δοξαστή άπέθετε τα αργυρβ πράγματα τής τραπέζης είς τΛν θυρ(6σ την ά'ω τοθ προσκ€φολαιου 'ής κλίνης. Τοθτο ήτο ή τελευταία φροντίς ήν ελάμβανε καθ" εσπέραν, κρΐν όπάνη νά κοιμηθή. Ό έιΐΐσκοκος ϊίοήλθβ κσΙ ίδβιξβν είς τόν ξένον τού την πασιάδα δτιου εφαίνετο ή κλΐνη μετά τον καθαρωτάτων σινδόνων ιης· ό δέ ξένος απέθεσε τό φβς έτιΐ μικρθθ τινος τραπεζίου έκεΐ παρακβΐμένου. —•ΑΙ, καλήν νύκτα, «ϊπεν ό Ιτιΐσκοπος- σοθ ιθ χομαι δτινον έλαφρόν. Αυριον τό τιρωΐ, κρΐν άναχω ρήσρς θά σοθ φίρουν νά πιβς ίνα ποτήαι ζβστό γά λσ ά«ό τάς άγελάβσς μας. __2« ιύχαριστω γίροντσ, βΤιιεν ό ανθρωκος. Μόλις προέφερβ τάς βΐρηνικβς ταύτας λίξεις καΙ οΙ«νβ!ω«·, ανευ οΐτΐας, έκ ηαραδόξου όρμήμσ- τος, ίδτινος μάρτυρες άν ήσαν έκεΤ α( βύο γυναΐ κες θά έιάγωναν έκ τοθ φόβοι·, έστράφη αποτό¬ μως πρός τόν επίσκοπον, έσταΐρνσι τάς χείρας, κόΐ -ρ^σήλωσ8 τα δμματα άγρ'ως ίπ# ούτοθ. "Ετι κ-( σήμερον, δισιιόλως θά ή*υνάμβθα νβ έξηνήτω μέν τοθτο τό κίν ημα. Τι ή'ίβλησί; νά κατασιήση ιιροσεκτικόν τόν επίσκοπον, τ) νά τόν άπειλήσ[; Λ ΰπέ·αψεν άιλίς ιΐςέμφυτον Τίνα μοχθηράν όρ μην τίν οόδ' ιύτθς έξουσΐαζ*; — Ακουσε, γέροντσ, βϊπ*, τφόντι μ* βάλλεις νά καταλύσω μέσα ιΐς τό ση!τι σου; έδω δα, τόσο οί ιιόι οου! Έπειτα διεκόπη- καΙ τότε ίβίλέ τίνα γέλωτα, τε ραΤίτ6 συλλογΐσβη'κες καλβ; Ποίος σ&0 λέγει πώς έν ώ δέν (σεό'ωσα ποτέ μου *;βρωι»«'; ·Ο έπίσκσπος άπεκρ«η—Αύιό αποβλέπει τόν πά- νάν-&Μΐ«ασοβαρος, καΙ Ι τι κινων τα χεΐλη ώς προ- οιυνόαενοο τ) ώ« λαλών καθ" εαυτόν, ήγβιρε τήν δβ Ιίάντουίαΐ ηόλόγπσε τόν άνθρωπον. £ύ3αμβς κλΐναντα την κεφαλήν χωρΐς δέ πλέον ό «ρχιιρεΰς ίά σ?οϊφ« χωρΐς νά Ιδβ οπίσω τού, εΐσήλθβν είς τΐν ίάϊίμό τουΡ Διαβαΐνων έμπροσθεν τοθ «Κονο στασΐου, -έστάθη ενώπιον αότοθ καΙ έκαμε βραχεί¬ αν τίνα προσευχήν. Μετά τινάς δέ στιγμάς εόρΐ- σ<ετο είς τόν κήκον τού, περιπατον, σκεπτόμενος. β,Αμενος δλος ψ^χή «αί διάνοια τα μεγάλα μυστή οια α«να ό θίός άποκαλύπτει διά νυκτός είς ,οος οφθαλμούς τούς μένοντας.άνεωγμένους. ΠβρΙ ·έ τοθ ξένου, τόσον κ«κοπ!α«ώς ήτον άλη θως ώστε ουδέ εφρόντισε ν' άπολλαύσΠ τής άγαλ- λιάσεως των καθαρών έκ,Ινων σινβόνων. Έφύσησβ τό κβρίον τού διά των ρωθώνων. ώς πράττουν συνή- νβς οί τοθ,κατέργου, δταν θέλουν νά σβύσουν τό φός, καΙ ίιεσε^ επί τί1« κλίνης ένβεδυμένθΓ, βιιου κσ! άμέσως άπεκοιμήθη βαθύτατα. Τό ωρολόγιον εσήμαινε μεσονύκιιον, δταν ό έπΐ- σκοιιος εισήλθεν έκ τοθ κή*ου '<>" «1« «ο δωμάτι¬
  ον τού. Μετά τίνα λεπτά, τα πάντα έκάθευδον έν
  ,β μικ^ ίκεΐνυ κατοικα. Ιβυηχ1ζ«α)
  Τ1-ΓΧ &®Ί9£Χ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Δέκα έντολαί
  τής ύγείας.
  Β'
  2.—Μή λησμονεΐτΒ ποτέ νά
  εΐσάνετβ β(ς την καθηιιβοινήν
  τροφήν σας «ΐιλήοη» άρτο/ ή
  άρτον άπό σΐκαλιν, ποοτοχά
  Κια, λβμόνια ή κΐτρα, άλλους
  καρπούς, ώμά λαχανικσ, γα
  λαχτερά, άκόμη κα[ γ&λβ, έφ'
  βσον τό δέχεται ό όργανισμός.
  Τα στοΐχεΐα αύτά περιέχουν
  δλας τάς βιταμΐνας είς διαφό
  ρους συνδυασμούς, βκπλη
  ροθν δέ δλους τούς δρους
  πλήρους κα( καλής χωνκύσε
  ως. ΑΙ βιταμΐναι είνε ούσιώ
  δεις δχι μόνον διά την όγβΐ
  αν, άλλά καΙ δι" αυτήν την
  ζωήν. Παρεχουν την θυσίαν
  ζωής· άνευ τής οποίας αί κυ
  ψΐλαι των (οίον μας θά έμα
  οαίνοντο καΙ θά άπέθνησκον.
  Κατά τούς θερΐνούς μήνας ή
  συνβυασμένη τροφή μάς παρέ
  χει τάς τέσσαρας οΰσιώδεις
  βιταμΐνσς: Α,Β,Γ,Δ. Τβίνομβν
  δυστυχας ν,' άπο«λε(ωυιβν τήν
  βιτσμΐνην Β, ή ίλλϊΐψ,ς ι ής
  οποίας προχαλεΐ διαταραχάς
  ϊ(ς τό νευρικόν σύστηαα καΙ
  είς την χώνευσιν.
  Πλήν τοθ «τιλήοουΓ» ά^του
  —ό οποίος περιέχει την β τα
  μΐνην Β τοθ σΐτου, ή ό «ο (α
  καταστρέφβται άπό τό άΚ«·
  σμα είς τα άλλα άλευρα —ό
  κοόκος τοθ αΰγοθ τα ψάρια
  ο( τομάται, οί φαγώσιμοι ρΐ
  ζαι καΙ πρό παντός ή μαγιά
  ϊΐνε -λούσιαι ι[ς βιταμΙην
  Β. ΟΙ παράγοντες τής διευκο
  λύνσεως τής χωνίύσεως παρέ
  ν,ονται άπό τα στοιχεΐα ι ής
  τροφπΓ, τα όποΐα βέν ?ύναν
  ται ν'. άπορροφηθοθν είς ι ήν
  χώνευσιν, άλλά βοηθόν μη
  χανικως είς την εκδίωξιν των
  άπορριμμάτων εκτός των έν
  τέρων. Ή Ινώοης κυτταρΐνη
  των λαχανικων καΙ των χαρ-
  πβν, καθώ; κα( δ «πλήρη:»
  άιτος είνε παράγοντβς βιβυ
  κολύνοντες την χώνευσιν. ΕΙ
  νέ αξιοσημείωτον δτι οί τρο·
  φα( οί οποίαι είνε πλήρως
  ν,ωνευτικαΐ, βέν εΐνβ κατ' ά-
  νάνκην καΙ καλσί δι* ημάς.
  3—Διβυχο>ύνατε τάς κανο
  νίκας κινήσεις των έντέρων
  ίπειτα άπό κάθε κύριον γεθ
  μα. ΑΙ κΐνήσεις αυταί είνε Φυ
  σιολογικώταται εάν ή τροφή
  είνε όπως υπεδείχθη ανωτέ¬
  ρω κα( εάν δλα τα παρεσκβυσ
  σμένα φαγητά ιΤνε τελείως
  παρασκευασμένα, δπως παρα
  δβΐγματος χάριν ό «πλήρης»
  δρτος.
  ΌφεΙλω νά τονίσω δτι ή
  δυσκοιλιότης είνε ή αίτΐα
  των περισσοτέρων ασθένειαν
  τον πολιτισμένων άνθοώπων.
  Ή ς·τοτοξ(νωσς 1 Γύτοδηλη
  τηρΐασις έκδηλοθται υπό τό
  σον μέγαν αριθμόν μορφήν
  ωστβ οί ΙατροΙ ηναγκάσθη
  ο α ν νά τάς μβλβτήσουν καί
  νά τάς τοξινομήσουν ώς χωρι
  οτάς ασθενείας. Έν τούτοις
  ή άρχή δλων των μορφων αύ
  των ιΤνε μ(α καΐ μόνη σ(τ(α,
  ή βυσχοιλιότης, ή έξάλειψ ς
  τής οποίας βίνβ (ύσιώδης διά
  ν' ανέλθη τό επίπεδον τοθ άν
  θρώπου.
  4—-ΠΙνβτβ τουλάχιστον εξ
  τιοτήρα νερό την ημέραν; δύο
  μόλις άφυπνισθήτε, βύο δταν
  θά κατακλιθή'ε κα[ τα άλλα
  δύο μετοξύ τον γευμάτων.
  Τό ψυχρόν Ο^ωρ πρό πά¬
  σης τροφής τήν πρωΐαν συνΐ
  σαται είς έκβΐνους οί όποΐοι
  εχουν ρωμσλέαν χώνευσιν, τό
  δέ θερμόν δ?ωρ συνιστβται
  μόνον είς εΙΒικας περιπτώσεις
  (συνεχίζεται)
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προρηθευτήν σας
  μαρκαΣιΠΕΤΕΙΝΟΓαιαπρασινο
  ΜΑΡΚΑΣ -ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε-
  ρα καΙ άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί οίκονομικώτβ-
  τ α είς τήν χρήσιν.
  ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  Η ΙΙΣΟΣ ΤΩΝ ΟΙΣΛΥΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΠΛΑΤΕΙΑ. ΧΤΡΑΤΑ
  Παρέλαβε είς μεγάλην καί «κλεκτήν Συλλο¬
  γήν ύφίσμβτα δΓ «Λ·κ«μισα καί πιζνμΐς επί
  καραγγελ(α.
  Έτοιμα Ζίρσιϋ ύπ·κβμιβ« πρός Δραχ. 200
  έκαστον.
  Γκρββίΐτες αί ίζ«ιρετικβ σχέδιν, Εβλταε;,
  Φκνέλλες, Τιρβντες, ΖΟνες κ.λ.π. χαί ο! τιμέί
  η·λυ λογικές.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ
  ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
  φμ
  τα χβ»ϊα οΰτά ιίς τίς δπορι(ας
  τοθ Γέ?« ΨηλοριΕιη, χωμίνα μέ
  όϊ οέ πυχνά δίσΐ) άπΐ πρίνους
  χι' άπό εληές καί χεβαα'έ: μΐ
  ; γΛυχίχυμοος χαρποος χαί χα·
  ές χι' άλλα χιλιων λογιίν 2
  ροφ{&χ (5έ»ϊρα, ξυπνεθν χαθι
  π((βί με τού; χιλοΓ^ημιυ; τδν
  άτ)δ·ν(βν χκΐ νανουρίζονται τα
  δράδυα άπ'τί τρατΌθ&ι πβυ μουρ-
  μβυρΐζουν τα κρυσΐαλλίνια νερά
  που τρίχουν ί^θονοι άπ' Βλις τίς
  τιέΓ, άη' Βλις τίς πλαγιίς.
  Καί !έν είναι μονάχα τα είδυλ
  λιαχίχ τοπιΓϊ χαί ο Ε ώ^ορφ Ι;
  που δίδουν την άξιαι είς τι χωρία
  αυτά. Είναι χι' 4 άνεξάνιλητυς
  πλοθιίς των. Λ45ι χαί κΐτρα χά Ι
  Ήάποπεράτωσις τής όδού
  Αγ. Βαρβάρας - Γέργερης.
  ΖΑΡΟΣ (
  ') — "Οποΐίς θέλιι νά η
  τή* ώχορφΛ τοθ Κ;τ|τιχοθ τόπ εί
  ου να α(βθχνθ) τή γοητεία τού, να
  ναιώοη τή χαρκ π?ύ ίίδιι τ*
  Οηαιθρο, ϊεν Ιχβί παρ^ νά χίιιη
  ιιιά δΐοδρομή την έπογήν οϋΐΐή ώ;
  χάτω. ίΙχναοΟΓ, Γέβγιρτ), Ν(-
  βρυτος, Ζχρίς, Β^ρρίζν. Πίντι
  , άμέτρητις
  χβΐ φροθτα χαΐ τυριΐ
  . δλα δρθονα 8λα 1ξ«ιριπ
  κά. Καί κάντα ο' αδτά χαΐ τ*
  δάση τα άηέρχνια π;υ δίδουν >|λ.
  λ» πλοθτο οτα χβοιά αύτά. Μίνει
  Βμνς &αχο χι' εϊώ τό ποίβλτ,μκ
  ττ]ς αιιγχοινωνΕας. Ό &(ομ<3( 'Α- γίας Βχρίίρίζ— ΖχροΟ— Γρηγ·· ρΐας ΪΙν απιπίρατώθτ) άχδμΐ]. Καί τ' αδΐοχίν»)το μίλΐς φθΐνιι μ* χΕλια δάοανα ιίς τόν Ζτρ4. 'Αλλ' εοΐϋχβς δπίρχει ή πλΐ)ρο- φίρία Βΐι χαΐ διά τόν δρίμον αύ τον πίόχειται νά ίοθ) ή πίατωο'ς ωκε ν ) ΚαΙ τδτι, δ χά ν τελιιώοη δ ίρόμβς ίύ'.&ς καί δπάρχη ή ιυ<ολος, 4νι· τος χά Ι άβφϊλής σιίγκοι^ω/ΐα τα ώ?αΙα αύτά χ»ριί θΐ Ιχουν &- Χψ έξέλιξι χαί θ' άπββοθν ί5εώ· δεΐς τέποι παραθιριαμοθ, χίντρ* τουρισΐιχά πεύ θά έλχύουν χιλιά- δ«ς ξένων κάθε χρίνο. Είς τοθτο αλλωστε θά ίβοηθοθιι χκΐ ή Ιαχα ριχή μονή τοθ Βροντΐ]3{ΐ9ΐι πεύ θά μποροθαε νά εξελιχθή ιίς ί^ μο· ναδιχό σταθμδ χαί >έντρι> τουρι-
  ομοθ.
  —ΑΙ ύπ· φ·ρ·λ·ν(«ν οδ·ί< τοδ έπαρχιακοΰ Ταμβ(·υ. Α! καθορ·σ9«Ισαι νέβιι άφβτηρΓ «ι μκΙ τέρμκτ« των &π<> φορο
  λον'"ν οδδντοδ Έκκρχιακβΰ Τα
  μιΐβυ Μονίμων Όδ' βτρΝμάτων
  Νομοδ ΉραΜλβίβυ ϊχουν ώς άκο
  λούθνς:
  ο) Επί της όδοθ Ήρ«ι>λ«Ιβυ—
  ΧανΙειν. άφΐτηρίοι μέν όρίζβτβι
  σημείον ΜβΙνβνονΙπί τής αυτής
  οδου κ»Ι βΐς βίσιν π«ρϊ τβ χι
  λιβμ. Γ+370 άπο Ηρακλείου, τέρ
  μ« οέ σημείον κείμβνον έηΐ τή{
  αυτής έίοΰ καί είς β^σιν ένθα ή
  φυρα «Γιόςρυρο>. β) ΈηΙ τής ο
  θ Ήρακ;ϊίου- Φοινιχιάς άφΐ
  τηρί« μέν ορίζεται σημείον χείμε
  νόν ηαρά τβ Γ+*?0 χιλ. ίπΐ τήί
  αυτής β δόν, τίρμα^έ σημείον χΐ(
  μινον είς θέσιν ένθα ή δευτέρα
  πρίς ΦοινΐΜ'άν διαστ«ΰρνβΐ( τής
  βδοΟΦ«ινΐΗΐάς-Ναστοτμπά. >) 'Β
  πΐ τής οδοΰ Ήρ«κλ(ΐου—Πιβιά
  δος «φβτηρ'κ μέν βρίζεται σπ
  μεϊον χπΐμΐνον (Ις βέοιν ϊνθ*
  η Πύλη Νεκροταφείον, τβριια δέ
  σημείον χι'μΐνβν είς θέσιν ϊ»βα ή
  γέφυρα Άν· ΕΙρΑνπς χκΐ δ) επί
  τής οδβϋ ΉΓΚΜ>ε(ου—Μβραμβίλ
  λον, άφβτπρΐα μέν έρίζβται αημΐΐ
  όν κείμενον είς θέσιν ϊνθα ή έκ
  χλησία "Ανιος Δημήτριος, τέρμ»
  δέ σημείον χΐΙμ«νον βΐς θέσιν
  ϊνθα το ανατολικήν ακρβν τής
  γεφύρας Κ«τσ*μηά.
  —Δκιγμ«τ·ληψΓα.
  Υπο τή( Άνορανβμιχής ύιτηρι·
  σ'ας Χαν(«ιν ένηρνηθπ δ«ιγμ«τβ·
  λπψί« γάλακτος, χαιςρέδΝν, λί·
  κονς, έλκιολάβου χ» άεριούχων
  πβτ»ν.
  —Τό Γεαιργ.χσν Έκιμελιιτή
  ριβν
  'Η Διοικοδσα Έκιτροκή τοθ
  Γΐωρνικοϋ Έπιμελπτηρίου Λ*
  οπθίου συνελθοΰσ» ηροχθές 1
  ψπφΐσΐ 20 000 δραχμάς υπέρ τής
  'Εθνικϋς Άβροπορίας καί 15 000
  δ>« την συμμετοχήν το& Νομοϋ
  ε<{ τήν Γεωργικήν 'βΜθισιν •Αθηνών. —Πκραλκβή ύδραγνγεΚου. Έ{ Άγίου ΝΐΝολ*βι> άνεχώ
  ρηοκ διά Γητείαν την πβρβλ
  θβδσαν έβδομάδα έκιτροπή μη·
  χανικ&ν προχιιμίνβ» ν4 παρχ
  λάβη τό θτιτοπεροιτΝθέν Κοινοτι·
  χον ύδρκγωγεϊον ΛιΒονδν.
  "ΒνΝΐις ΓΐειρνιχΒν Συνιταιρι
  σμών Νομοδ Ήρακλιΐο»
  Πρό; τ·ύς £υν<ταΐρισμούς ή 'Ενώβϊως. Κύριε Πρίιίρε, 'Ανα6ληθε!ατ)ς ι ής ουνιδριάοι χτ}ς γενιχής συνιλΐύβιως '.ής "Ενώσεως Ιλλείψη άπχρτΕας, παρα χαλοθμιν δττως ιίίοποιήσητε τον χ. Αντιπρόσωπον τοθ Συ^ΐμοΟ αχς πβρΐ ι% Ένώ?εΐ δπως προσίλ _ την 29 Μ Γ:υ 1937 ι({ τό κα ρά τον Άγιον Μη^ίίν ι!χτ;μϊ «ο χ. ΌρφανοΟ πρός συνεδρίασιν. Κω λυομίνου τούτου δέον νά προαέλ θ 6 όΐν«ηλ~Γωτνις τύιοΡ. Συζη<η χ θέματα θά ιΐ'αι τα εύΐά ποθ χναγρίφωνται ιίς ιήν ήμ. διάίκ ξιν ττ]ς μχταιωθείσης σανιδριάοι «ς τ«]ς 22 Μ;ΐ3υ. Μεθ' δπολιζψιως Ό Πρόιδρος Γεώρ. Βχρούχας 'Ο Ζ. Ζητΐΐταΐ ύττηρέτρια γνωρίζουσα καλώς τώ οΙκια<ά. Μισθός Ικανο- τιοιητικός. Πληροφορίαι ιΐαρά τφ γρα«ε(φ Χατζηϊωαννου — Δερμι τζάκη, —Τό Ήρβον πεσόντων Άγί· •η Νικβλίου. Πληροφορούμεθα ίτι ηρχισαν εί ι "Αν- ΝΐΝόλβον «Ι ίρνααΐαι άνεγέρσβΜς τβΒ Ήρώοο τβν πβ σοντων. Υπό τού Νομαρχου Λ* βηθίον κατηρτίσθη έν τω μιτ«{ύ έπιτροπή έκ -ου έκ«ϊ Νομομηχα νικοθ, τοθ κροΐστειμένου τής μηχκνιχής υπηρεσίας Μβινοτήτων χ. Πετυχάκη χ«1 τοθ μηχ«νιχοδ κ. ΛασηθιωτβΜπ Ητις θα π«ρ« λάΡθ το ίργβν «μα τή «ποπ«· ρβτώσει τού. 'Η επίβλεψις των έρ γαοιϋν άνκγέρσεω; άνΐτέθη ·1ς τβν μηχανικόν κ. Άνβγνώατοο. Είς τό Ήρ&ον σημειωτέον βά ά νανραφβΰν τα ονβματ» βλ«ν των πεσόντΑΐν τοδ νομοδ. —Τα γΐωργικκ ζητήματι.. Υπό τήν προεδοίαν τοθ Γενι κου Γρ«μμ«τένς τής Γβνιχής Δι οικησενς Κρήτης κ. Π. Ίππολύ τού συνήλθον είς σύσκεψιν προ χθές είς Χαν<α άπαντες οί πρβϊ ατάμενοι τβν ΓκωργΐΜ&ν ύπηρΐ σι«ν €Ϊ όποΐοι καΐ έλαβον δια Φύρους άποφάσϊΐς 2οον άφορα την ένιαίαν κατβύθυνοιν είς τα νινικά γεκργικά ζητήματα. 'Β ληφθηααν έπΐσης άκοφάσιις διά την αποτελεσματικωτέραν κατα Λβλεμησιν τβδ δάκον, την τονε. σιν τής τυροκβμίας καί οηρο τρβφίας κ, λ. π. —Φιλάνθρωποι δωριβί. Ό οτρατηγβς κ. Γεώργ. Κατε χάκης μάς απέστειλε δρ. 500οίας πρίς παροχήν φαγητοδ είς τβύς γϊροντας τροφΐμευς τού ΙΙτΝχο χομείου χαί είς μνήμην τοδ πό λυκλβυστου Νίχου Άριστ. Χατζι δάκη. ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκαταστήαατα κ«1 άντβποκριτβΐ είς τάς Κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος κ«1 τού Έξεντβρικοδ, Ταμιευτηριον καταθίσΐιβ ίν βφει καί επί πρ·8ίσμία. Δάνεια επί ένεχόρβ έρπορεοράτ·ν. γααίας ι)κ· πάοπί έ ^ τραπέζης Ιρ *ρ·»ς. ΠΡΟΣΙΧίΣ 8ΕΡΙ10Σ ΠΟΤΜΚΙΚΝ
  [*·*
  '_ράκλ.6ΐο?
  ΓραφεΤα έναντι
  Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣ,ΙΓ
  Προΐα Τετάρτης
  26 Μαίοο 1937
  '■?
  1
  1
  Ε* Ι
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ*
  ΤΟΥ ΙΣΜ^Τ ΜΕ ΤΟΚΒΑΣΙΑΕΑ
  ΚΑΙ ΤΟΝ κ ΙΟΙΝ. ΜΕΤίΞΙΝ
  ΕΞΕΘΕΣΕ ΤΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΤΟΥ
  ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΥΡΟΟΗΚ
  Οί Ιταλοί καί οί ξένοι έδελονταί.
  'Ανακριβή τα περί νίκων των έρυδρών.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 ΜαΕου (τού ίντα·
  ποκριτού μ.ας). —Ό Τούρκος πρωθυ ·
  πουργός κ. Ισμέτ "Ινονου χνήλθε σή¬
  μερον είς τα άνάκτορα" δπου καί εγένε¬
  το ά μέσω ς δεκτός υπό τού Βασιλέως
  Γεωργίου μεθ' ου χαί συνωμίλησεν έη
  άρκετήν ώραν. Κατόπιν 6 χ. Ίσμέ'
  "Ινονου συνηντήθη μετα τού Έλληνος
  πρωθυπουργού χ. Μεταξά μετα τού ό
  ποίου έσχεν έπίσης μακράν συνομιλία*
  διεξαχθείσαν έν πνεύματι στενής έγκαρ
  Βιότητος.
  Ώς ανεκοινώθη ό Τοΰρκος πρωθυ
  πουργός έξίθεσεν είς τόν Βασιλέα Γε
  ώργιον κχΐ τόν κ. Μεταξάν τας έντυ
  πώσεις τας οποίας απεκόμισαν έχ τώι
  συνομιλιών τας οποίας έσχεν έν Λον8ί< νω καί^ Παρισίους Ο ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΗΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙΑΙΛΣ ΑΘΗΝΑΙ 95 Μ»ϊου (τού άνταπο κριτού μας).-— Ό πρωθυπουργός κ. Με ταξάς, δεχθείς άπόψε τούς άντιπροσώ «ούς των Άθηναϊχών εφημερίδων κα θώς καί τούς Τούρκους Βημοσΐογρά φους οΐτινες αυνοδεύουν τόν κ. Ίσμέ- "Ι νόν ου προέβη είς μακράς οηλώσεις πρός αύτούς έξαίρων τούς βεσμούς τής Ελληνοτουρκικάς φιλ(ας- Ό χ Μεταξάς ετόνισεν ότι μεταξύ τής Έλ λάδος καί τής Τουρκίας ύπάρχει άπό λυτος συμφωνία καί έμογνωμΐα επί πάν των γενικώς των εξωτερικών ζητημάτων καί ότι ή Έλληνοτουρκι»ή ουμμα χία καθίσταται καθημέραν καί στενώ τέρα. ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΠΑΡΕ6ΕΣΕ ΓΕΥΜΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άντα ποχριτού μ«ς>·—· Τό εσπέρας «κόψε ή
  Έλλην ι» ή Κυβέρνησις πνρέβεσεν έπίαη
  μόν γεΰμα είς τόν Τοθρν.όν πρωθυπουρ
  γόνκαίπήν ακολουθίαν τού είς τό ό
  ποίον παρεχάθησαν χά Ι πολλαί άλλα
  προσωπικότητες έχ τού διπλωματιχού
  βώματος- Μετά τό γεύμα έπηκολού
  θησε δεξίωσις είς τό διάατημα τής ό
  ποίας έβόθη ή «.ύκαιρέα νά συνομιλή
  βη έκ νέου ό χ. "Ινονου μετά των χ.
  χ. Μετβξά καί Μαυρουδή χαί των έν
  Αθήναις πρεσβευτών των κρατών τής
  Βαλχανικής Συνεννοήσεως.
  ΟΤΟΥΡΚΟΣ ηΡΟΒΥΠΟΫΡΓΟΣ
  ΠΑΡΕΚΑΒΗΣΕΝ ΕΙΣ ΓΕΥΜΑ
  ΑΟΘΕΝ ΥΙ1ΟΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μβΐευ (τ·δ «νταποκριτβδ
  με>{) —Την μεσημβρίαν ςήμερον ο Τοδρκος
  Πρ»θ»κ·νργ·( μετέβη ιί( τό μ«ημ«ϊ·ν τού
  Αγνώστου ϊτρατιείτου χά) χατέθκαι β*ρύ
  τιμον στέφανον. "Ακολούθως ο κ. Ισμέτ
  Ίνονοϋ ανήλθεν ιΐς τα άνβκτορα ·π*υ χαί
  καρκκα6ησ( μετά τής άχολονθίνς τ«υ ι!(
  κρογιυμα το οποίον παρέθεοε πρός τιμήν
  τ·υ ή Α. Μ. « Βασιλεύς Γεώργιος. Μετ*
  τέ» προγιυμα επηκολούθησαν ουνομιλίαι
  σπουδαιότητος.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μ :> Τ ■>·>,—Τηλβ
  νραφήυαττα έκ τοθ έξωτερικο0
  άναΦ*οουν δπ τό κυβερνήτι
  χον Ίσπανικόν θωρη<τόν «ΊΑ κωΒος Α» υπέστη σφοδρόν 4β ροπορικόν βομβαο^ισμόν υπό των έθνικΛν βληθέν υπό 10 βομβ^ιν μεγάλου βιαμβτρήιισ τος. Τό θωρηκτόν υπέστη β ι |ρε!ας ζημίας καί 6<λινε είς 'τήν μίαν πλευράν. Κατά ττλη οοφορΐας συγκβχριμένως £κ Σατλαμάνκσς, ο( έκτβνενθβΤσσι ε(ς τό θωοηκτών «ΊΊχ'ωβοςΑ» ζημίαι καθιστοθν αδύνατον τοθ λοιπού την χρησ μοκο'η σΐν τού. Ή Ρωμη αγγέλλει Βτι τό ΑΒΡΟΑΙ ΑΠΟΤΑΞΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Εϊ ΡΩΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 25 Μ»ΐου (τού άντ«ποχριτοϋ μ«ί) —Τηλιγραφάματα έκ Ρίγβς αγγέλλει ν ίχι ή Σ'βιετιχα Κυβέρνησις απελασισ! την Απόταξιν πίντε χιλιάδων «{ινματΐΜ&ν τοϋ Ιρυθρεϋ στρατολ. ΑΙ ομα&ικαΐ αυταί κατα χιλιάδας έποτάξεις «ςΊωματιχ&ν, δικαιολο γοδνται έκ Τ·δ ίτι ώ; ανεκαλύφθη υπό τβν «{ινμκτικβν αυτών παρεοκκυνζΐτ· ηΙνηρ& *ρ·( ενο.τρ·ΐ».ν τ·δ £τβιλινΐΜοδ Μάθια**}- 1* ζήηυ ρ'σχιι άπρόΡυμον την Ίτσλι κήν κυβερνησιν διά μίαν δικαΐ αν λύσιν τού. Πάντως έπιλέ- νούν τί Ί'αλικαΙ έφηαερ'δΕς 8έν δύναται νβ γίνη λόγος -ε ρΐ λύσεως τοθ ζητήματος μέ την κουιιουνισπκήν κυβέρνη σιν τής Βιλκνθίσς κυρίαρχον οόσιαστικώτ; είς τώ -δνπλομα τικόν πβΚΓον. Έκ Β'οολΙνου τηλενοα δα ο( άναρχικοΐ έν Βΐο Ή εδήλωσαν δτι δέν Θ4 έγχαταλε ψ3υν τόν άνΛνα κα τα των κομμουνιστήν καί δτι ή νεοσχηματ σ9«Γθ3 κυβέρνη σις τόσον 4ν Βιοκελώνρ δ σον καί έν Β ΐλενθ α είνε «ρο σωοινή λθσ ς ή ό ποία έν κσι Γ ώ ΘΛ δώση ;, τόπον είς νέα γβγονότα. Έκ τής αυτής «η γής άναγγέλλονται δολοφονί αι άνσρχικών υπό κομμουνι στών καί τ&νάπαλΐν. Έκ Πατρισ'ων αγγέλλεται δ τι ή €Μ*τέν» δηαοσεύϊΐ ραδι ογοάφηαα έ< ΣββΙΑλης κατα τό οποίον αί πλησοφορΐαι πε ρΐ επιτυχίαν των κυβερνήτι κΑν ί(ς τό μέτωπον τής Μι δρίτης καί γβνι«Λς πβρΐ μέγα λη? Ιπθβτικής ενεργείας των κυβερνητικήν στβροθνται πά σης ύποστάσεως. ΟΙ βπανα σταται έπιλέγη τό ραδιογοά φηαα τηροθν καντοθ την πρω τοβουλΐαν των έπιχειρήσεων έν άντιθέσβι μέ τούς κυβρονη τικούς οί όποΤοι μόνον άαυ ναν τηροθν δέν Ιχουν δέ νά έπιδβΓξουν οθτε μ,'αν στρα τιωτι*ήν επιτυχίαν. Έν σχέσβι μέ την έκ Κατσλωνΐσς βοή θείαν τΛν Βάσ^ων τό ίδιον & νακοΐνο-8έν τονΐζει δτι οΰτη βΤνβ άβύνατος λόγω τής χσώ δούς έν αύτβ κατσσ-άσίως. Τα δημοπκά ζητηματά μας. Συνεδρίασις Δημοτικοΰ Συμβουλίου Προχθές τό εσπέρας συνε κληθή ι(ς συνεβρΐαοΐν άσχο ληθέν μέ διόφορα ζητήυστο τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ή ρακλεΐου. Κατ' αυτήν τό Δημοτικόν συμβ:ύλιον ήσχολήθη ϊύρύτβ- ρον κατόπιν ύκοδεΐξεως τής ΝομσρχΙσς, μέ τό ζήττιμα της συστηματοποιήσεως ιής πα- ρεχομένης ΐ(ς τούς απόρους καΐ τούς ένδεεΐς άνακουφΐσε ως. Ούτω προήλθεν ι(ς την ά· τιόφσσιν νά οιαιρέση την πό λιν £ίς 18 τομεΐς ίνα κατα στήση,' ύ^ερεστέρσν την »ατσ γραφήν τβν άτιό( ών. ΜετΟ ιην διεξαχθεΤσαν σχετικήν συ¬ ζήτησιν άπίφΐσίοθη ή συγκρό¬ τησις πρός τοθτο έπιτροττής *κ τβν κ.κ, Μ. Κσσιμάττι, Κ. Βαρββράκη. Ν. Καρίλλη, Α. ΚορμανοΟ κσΐ Ε. Χατζάκη ή τις θά συγκεντρώση τα σ*ε- τικα στοιχεΤοτ έν συνεργσσ'α καί μέ την Μη^ανικήν 'Υιιη ρΕσίαν. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον ήσχολήθη ώσσύως μέ την ύ πόθεσιν τής επισκευήν τής ή μικατεστρσμμένης γβφύρας ΛουτΙ Πέραμα. Απεφάσισε νβ διαθέση πρός τοθτο ποσόν 100 χιλ. βρσχμών. Τό ποσόν τγΟτο θά προστε60 ι{ς τό προΐΛν τής ερανικής φορολο γίας ή'ΐς απεφασίσθη νά επι βληθβ κατα τό τρέχον 6τος είς τούς έχοντος κτήματσ, είς την περιφίρΕΐανΛουτΙ Πέραμα, τούς άμεσώτϋρον ίξυπηοειου μένους έκ τοθ έν λόγω έρ γου. Επί γενομένης σγΒΤΐνής ϊί σηγήσβως άπβφσσίσθη έπ'σης νά όνομαοθή ή όδός πρό τοθ ζαχσροπλσστβΐου Ρβγκινάκη βΐς οδόν 4ης Αύγούστου. Είς την ιδίαν συνεδρίασιν έ ψηφίσθη ό τροϋτολογισμός τί)ς 'Υπηρεσ'ας Ηλεκτρικήν ίκμεταλλεύσεον. Ή συνεδρΐ ασις τοθ ΔημοτικοΟ Συμβου λ'ου θά ίττανβλσμβάνβτο καί χθές την εσπέραν. Η ΕΝΙΡΞΙΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΙΓΩΣ ΓΟΥ ΖΙΠΠΕΙΟΥ Έγκρΐσβι τοθ ύπουργε'ου Γεωργίας ή έναρξις της Πανελ ληνΐου Γεωργικής Εκθέσεως τοθ Ζαππείου ανεβλήθη καί οδθις διά την 12 ΊηυνΙου. 'Η έναρξις ούιής θά είνε πα>η
  γυρική 6ά παροστοθν.δέ ή Α.
  Μ. ό Βοσιλιύς, 6 Πρωθυπουρ
  γός καί άλλοι έπίσημοι.
  ΙΦΙΕΡΟΙΜΑ 2ΥΝΤΕΧΝΙΑΣ
  ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΠΟΙΩΝ
  Είς α ό ν έγχαινκοΒέντα την πά
  Ε-ελθοΟσαν Κυριακήν πσρά τοθ
  Μητ,ιοπτ/λΐτου Κρήτας χ, Τιμ&θέ
  ου Ί. Ναόν τοθ 'Αγ.
  τιθ θχυματουργιθ έν
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΑΓΡΟ ΖΗΜ ΙΩΝ
  Τό ΆγρονομίΓον Άρκολο
  χωρίου, κοθώρσε τος κάτωθι
  δικαοΐμου; ΆγροζημιΛν δια
  τί ν μτ]να Ί:ύνιο»: Την 14 είς
  Αρκαλοχωρι καΐ ΠατοΙδβρον
  την 15 ιΐς Πάρτηρσ, την 16
  {[ς Τεφέλι, την 17 είς Γαροπσ
  την 18 «Ις Ίνι. την 21 είς Σχοι
  νιά καί την 22 ί(ς Καστέλλι
  Έπίοης είς Κνωσόν κα6ωρΙ
  οθη δικάσιμος άγροζημιθν ή
  5 προσεχούς Ίουνΐου χαί είς
  Άρχαναις ή 6.
  υπέρ τησ'Τθιιικησ
  Α Ε ΡΟΠΟΡΙΑΖ
  Ή Αιμενΐχή Έπιτροπή Ή?α
  χλεΐοα είς την χθεσινήν εύί)ζ ου
  Κπιο«ηί τάς αυνομι-
  λίας τού μετα των 'Έλλήνων χυβερνη·
  των έξαίρων την μεγάλην σημασίαν την
  οποίαν έ χούν τό ταξείδιον καί αί συ·
  νομιλίαι αυταί τού Τούρκου πρωθυ·
  πουργοΰ είς την Ελληνικήν πρωτεύου·
  σαν.
  "Αλλαι τηλεγραφήματα έκ Λονβίνου
  άναφέρουν ότι καί οί «Τάϊμς» άφιε-
  ρώνουν μακρά όσον καί ευμενή σχό-
  λια επί των συνομιλιών τού Τούρ¬
  κου πρωθυπουργού μετα των 'Έλλή¬
  νων επισήμων.
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ
  ΚΔΙ Π1ΛΙΝ_ΕΙ^ΚΔΤΙΑΩΝΙΛΝ
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ»[ΚΔΤΙΣΤΙΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 5 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού ^μας).— Χό πρακτορείον Στέ·
  φανι τηλεγραφεϊ έκ Ρώμης ότι κατα
  πληροφορίας τού έν Βαρκελώνη άν»α
  ποκριτού τού, είς ολόκληρον την Κα
  ταλωνίαν εσημειώθησαν χαί πάλιν τα¬
  ραχαί καί έλαβον χώραν αιματηραί
  συγκρούσεις μεταξύ άναρχικών χαί Μαρ
  ξιστών. Ή Κυβέρνησις αδυνατεί ν* α¬
  ποκαταστήση την τάξιν, ώς έκ τού¬
  του δέ ή κατάστασις παρουαιάζεται έ
  ξαιρετικώς κρίσιμος.
  Ο ΠΑΗΟΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠίθ
  ΙΞΙΟΙ ΤΗΝ ΠΙΡΔΔΟΣΙΝ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΠΙ^ΤΟΝ ΜΟΙ»
  ΑΘΗΝΑΙ 35 ΛΙαΓαυ (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τό πρακτορείον
  Τρανζόσεαν πληροφο; εί τα ι έξ Ίσπανί
  βς ότι ό πληθυβμός τού Μπιλμπάο
  ϊχει εξεγέρθη Γ κατα τής Κυβερνήσεως
  των Βάσκων χαί ζη^εϊ την άμεσον πά
  ράδοσιν τής πόλεως είς τόν στρατηγόν
  Μόλα δια ν* αποφευχθή περαιτέρω ά
  σκοπος αίματοχυσία.
  ΕΥΡΩΠΑΤΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΙΣΧΟΑΕΙΤΛΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΣΙΧ! ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαίου (τού άντα·
  ποχριτού ΐΡ-ας).— Νυκτερινά τηλεγρα
  Π*(ι' δργάνοβν τοθ τμήματος Ά
  σφολεΐας αυν§? ήφθησαν οί φυ ΙλεϋΜει
  γίποινοι Δημ Σιι6αχτάχ»)ί, Κωνστ. ] «' «οιοτι«ο«
  χ«ί 'Αναστ." Μυλω
  V
  ΖΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
  Σήμερον τό άπόγευμα Θ
  συνίλθπ πρός έκδΐκσσιν δια
  Φόρων στρατολογικης φύσεως
  οΐιήσεων τό βιαρκές στρατο
  λογικόν συμβούλιον ΉρακλΚ
  .ΔΙ Ιν τβ αγορβ μα« κυραννεΤαα
  χθίςτιμαΐ τών.Βιαφόρβν ένχ·ε4·ν
  ■ροΐόντβν βΤχβν ··. ■€»··«
  -Μ.
  «.»
  14-
  !
  ■'
  Μ
  ■«•#«1
  ' «οιο"«ο«
  ■εην· ι, ΙειβλνΙαε
  Α
  Ρβ.-
  ν*
  ■«ΙμΜ«Ι«· ηττ' «ι. „ ·
  ■ετ··Β«ι« «««χ, Ι,Μ
  ■ελι «βιοηιβε „
  «<Ι Μ ,. 4Μ. „ Ι Ν, ,, Μ, „ Ν, „ 41, «·0>0«λΜ («·«
  4<«|ΐ«τ« Ιοΐα Ά·ν··*>ρ«τ« 1νι#.
  1Μ Ι*
  ·>λλι« ε»τ·
  4 ·· — — ε) ψ — ^ει " ~β^^ — - -- ν-" ^^ "* — "-^
  ρείον άγγέλλουν ότι όλόχληοος ό Εύ
  ρωπα'έκός τύπος άσχολεΐται δια μακρών)
  μέ τό ταξείδιον τού , οίκονομικού οί
  κτάτορος τής Γερμανίας δόκτορος Σά
  χτ είς Παρισίους. Είς τό ταξείδιον
  τουτο άποοίδεται ιδιαιτέρα όλως σημα
  σία. Πιστεύεται 6έ ότι τούτο απο¬
  βλέπει είς τό νά προλειάνη τό έοαφος
  διά μίαν άπ' εύθεία{ συνεννόησιν τής
  Γερμανίας μετά τής Γαλλίας.
  ΤΟ ΙΣΠΙΝΙΚΟΝ ΖΗΤΝΜΑ
  ΟΔ ΣΥΖΗΤΗΟΗ ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ
  -».
  *·λνα»ιον
  ΦιοοΙνι '·ΧΙ*ν·.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποχριτού μας>.—-Έκ Γενέυης άγγέλλε
  ται ότι κατόπιν αίτήσεως -βή^ κυβερνή
  σεως τής Β*λενθίοις καί κοινής συμ»*»
  ---- νίας των ενδιαφερομένων εύρωπαΐκών
  •ο, 110.61—
  III,··
  ουνάμεων τό Ίσπανικόν ζήτημα ^
  " £η~Ά ?υ^^Θ* *·τ* τίν ««Ρθύσαν σύνοβον
  7ί. ιί. οπο *^« ϋοινωνίας των Εθνών. Κυ
  5£»« β* β^ιηθή τό ζή,ημοχ ,ης Λ.ρ«
  βιασεως -βης ούδετερότητος καί τής
  εξευρέσεως τρόπον πρός τ.ερμΜ1βαότ
  *Λβ -——-«· πολέμου/ Γ ·
  Μ,-.,»
  Μ-1*
  'ϋί