94322

Αριθμός τεύχους

4573

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

27/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  ετησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμϋρικής
  ίΐησία δολ. 15
  •ξάμηνος » 8
  ΐ!μή
  ■ατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΗΙΟί ΣΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΠΑΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΙΙΙ1ΙΜΙΟΥΡΓΙΑΣΤ1ΣΙΟΡΑΣ
  Είς βχτώ χιλιάδας ·ν|ρ.
  χοντοπ τβ γινικκ «Ιττ.μ«τ«
  τι» ·ίτ·Τ« «Ι Πκλσκοννήβι·!
  μονον ύιτεβκλνν δι* τοδ μ,
  Κ·τζ'ά πρός την Κυβέρνη¬
  σιν, γραφΕΐ αθηναική αυνά·
  δΐλφος, Κ«ί «1ς χιλιάδας έ-
  πίσης «νίρχονται τα ύκο·
  μνήματα χά οΐτ·1« ίπιδίδον-
  «αι είς τόν περιοδεύοντα ή
  6η είς ΰεαακλίαν υπουργόν
  Τίς Γεωργίας μ. Κυριακήν.
  Δ*ν ύπίρχει δέ «μφ.β,λί*
  ο» (*εΙνο πού αυμβκίνει είς
  την Πελοκοννη?σν καί την
  Φιοοαλίαν, γίνεται καί είς
  βλα τα αλλα δι«μερ(σμ«τα
  Κ &ί Ι
  ατεύομεν ·η θκ γίνη. Πι
  ατεύομεν δηλβδή *η ■ κ.
  ύ πυργος τίς Γεωργίας καί
  •Ι αλλβι ύκβυργοι θβ περιο
  δϊύββυν όλην την χώραν,
  8* μιλντήσβυν τβς ανάγκας
  εκάστου διαμερίβματο;, 8β
  βκούσουν τβ αΐτήματα τβν
  κκτβίχων, Βα λββουν τβ ύ
  κσμνήματα Ββ τα ταξινομή
  σ·υν, ββ τβ μελετήβευν χαί
  βχαει αύτΟν θα καταστρά
  σοον πλήρκς καί γενικόν
  προγραμμβ δρβσινς κβί <νερ νίίβς τβδ Κρ«τ·υ(: " την ρ ς η "Ηπειρον χαί είς την Μακι βονΐβιν κ*1 την θράκην κ«ί είς τας νήσους τού Λίγ«1·υ καί είς την Κρήτην καί καν τ·0. Κβί είνε φυσικόν τουτο, ΑΙ Κυβερνήσει Τ-ν τελευ ταίων έ τβν είχον ίγχατκλεί ψα τα κάντα είς την τύχην καί είς τό Ιλκ·ς τοδ Φεοδ. Ζητήματι επειγούσης κνβγ- κης κβί τεραστίας σημνσίας κκρημιλοΰντο «αί αφήνοντ· νβ συσσωρεύωνται τέ ϊν έ «Ι τ·Β αλλου, νβ περιπλέκων- ται κβιί νάάπβτελματώνωνται τελείως. Ζητήματα συγχοινω νιαΜ«,«ΥΡ·τΐΜ»,παραγωγιχα, ζητήματα ύγβίας καί κσινω νίκης προνοίας καί αντιλή ψΐως. Ζητήμκτα διοικητήν χαί έκπαιδΐυτιχα. Ζητήμα τβ δημοσίας χαί κγροτιχής Βαφκλκίας «.χον β γ νοηθή είχον πάρη μεληθή είχον λη ομονηθζ τελείως. Εβί <νω β Ι χωριχοί μβς ίργαζοντβι νύκτα κβί ημέ¬ ραν σχυμμένοι ςανεχβς είς την γήν χαΐ προσηλωμένοι εΙ{ τας κβλλιεργβίβς των χαθ' ·λβν τ ό Ιτβ{, 4ν τού τοις η Έλληνιχή υκαιθρος ΐύρίσκκτβι ιΐς χειροτέραν χαταατασιν ««ό πολλάς β κβιχίας. Καί ·1 αγρόται μβς Ην βπελβμββνον άνβλβ- γ·«ς πρός τεύς χβπβυς των χαρκεύς διότι ακριβώς ίέν είχον την συνδρομήν τοθ ΚρκτουΓ, διότι νφήνοντο νβ ζβδν χωρΐς συγκ·ιννν(βν είς την «πβμβνωσιν, διβτ» ίφθείρβντβ Μβί (μβραίνοντ· ·η· τβύς π«ρετεύί καί τβς βλλβς εσθενε(νς χωρ.ς χ«μ μίαν Ιατρικήν κβί νβσβχβ μειβκήν περίθαλψιν. Διότι εστ*ρ·δντβ τβν μέαων τής βυγχρβνβ» Μβλλικργείας. Δι* τι μεγάλαι Ικτβοεις της Έλ ληνικής γβς πβρεμενβν χά λυμμΐναι είπό ελη Μβί άλλαι πάλιν χαθίσταντο αγονοι β£ «ίτ,ας τής ελλείψεως ύδρβυ λι»8ν—αρδευτικών έργων. Άφήνομιν χβτβ μερβς την πληγην τδν χρ«6ν κου •κΐτέλη κβ) αύτη έν απβ μεγαλύτερβ εμκσδια δια την γεωργιχήν μβς προοδον. Φυ οΐΝβ £1 βναλογος καταστεί- σΐ( ΙκΐΜρβτ·&οι Μβί είς τας πάλΐις. Δ έν είναι λβιπόν «» ρ(ιργ·ν ίτι οιίμ·ίβν ίπιδί- δβνται Μβτβ χιλιάδ» ς τβ ύ π·μήμβτβ ιΐςτεύς υπουρ· γεύς κβί ϋν πρίπ·ι νβ χά· μνη ίντύκωσιν ή δημοσιινο μέν Π ιϊίηοις ίτι μονον τβν Πελοπβννποίων τβ βΐτίμβ τβ άνίρχβνται εί, οκτώ χι λιάδβς. Διότι «σφαλβς &λ- λβ τ·σβ θβ βΐνβι καί τβ γΐνιχ β «αί ιιδΐΜύτΐρβ Μβτβ περιφερείας ζητήμβτβ Μβ>
  τβς Εριιιΐΐί, *νβλ·ν«δ* Μβ
  τβν &λλ«ν διαμΐρΐσμάτων
  8ί) ββ· ΧΡ·
  ς
  Έτσι, διβ τοδ τρόηου βύ
  Τ·ϋ θκ κβτβτοκισΒι) η ΕνβΙρ
  νησ ς Ικί ολων γενικδς τβν
  Ιητημβτων πβύ 4π«σχολβδν
  τβν Ελληνικόν λαόν κ«ί
  Ββ έκΐτβνήβη Εν πλϋρΐς αχέ
  διον διβ της συστηματικώς
  ΐφαρμφγίίς τοδ έιτβΐβϋ θα ϊ
  τβν &λλ«ν
  Εβί Ββ χρ*ιαο8ί)
  ό β
  λ
  Εβί Ββ χρ*ιαο8ί) ββ Χ
  νος μακρός οιβ νβ μελετη
  Ββδν, νβ ταίινβμηθβδν Μβ*
  νβ λ«θβδν τβ ζητήματβ «ο
  Έν τούτοις, ότι Ιγινβν
  «ίς την Πελβπον%ησον μί
  τ έν μ. Κβτςιάν πρό χαιρβδ
  ΜβΙ ίτι γίνετβι σήμερ·ν είς
  την ΟΐοββλΙβν *πό τόν μ.
  Κνριαχον, ββ ίπρεπεν Ισ«{
  *
  γίνη βύρι·ν καί ιΐς ·λ·-
  ί τ· Ερ·τ·δ Κ« η
  ηιδιάξα την θερβπείαν -6ν
  άνβγκβν τή; χώρας. Εβί τοδ
  τσ έπχναλχμβάνομεν διότι,
  οπνς διεκήρυζε καί η σημ«
  ρινη Κνβίρνηοι;, είναι α
  νβγκη νβ λβίφουν αί προ
  χΐιρβτητες καί οί «τσκΐια
  τσονλισμβί» καί νβ τεθδ μία
  ββσις κ«ί να γίνη μία βρχη
  (κ τής οικίας θά εκκινήο»
  μέν με ωρισμένον κρβγραμ
  μα καί συβΐηματοιτοιημΙ
  νην μέθοδον διά νβ φ9α
  σωμεν είς ,* ίνα σκοπόν,
  εί{ Ινβ συγκεκριμμένβν τίρ
  μβ: Είς την βνβδημιοβρ
  γ(«ν καί τβν {«.πολιτισμόν
  τής χώρκς. Είς την άπβκτα
  σιν όλω ν (κείνων τβν έργων
  τοδ συγχρόνου πβλχτιβμοδ
  διβ τβν οποίων θ'
  μέν τσν <9νικ·ν πλβδτβν καί Ββ καταστήσλΐμκν την ζνην τβδ ηληθυσμβδ μβς πε ριαοβτερβν βνκτβν καί εύχβ ριστβν· Καί ή βρχη καί ή β*σ<ς τής μΐγαλης αυτής πρβσπαθείας έΐέθη ηδη διβ ρυβμΐσεως τβδ τερβστΐβ» προβλημχτβς τβν ίγρβτικδν χρεβν... Η ΙΙΑ ΝΑ ΚΑΜΩΜΕΝ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΝ ΠΟΑΙΝ Είς προσφάτους βηλώσεις τού πρός συντάκτην μσς, ό Δήμσργ,ος κ. Μηνάς Πωσγιά βης έξέθεσεν έν περιλήψει τό πρόγραμΐια των ΒημοιικΛν έργων των όπο'ων 4 έκτέλε σις θ* αρχίση άμέοως έντός προσεχούς μέλλοντος, ά ΦοΟ τα πρός τοθτο άπαραΐτη τα νρήματα ίξίυρέθησαν Γ)»η δια τοο συνοψθέντος δανεΐου των 12 έ<αιομμυρ'ων Βρσχ μ Έκ ιτσοσλλήλου καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον, ε(ση γουμένου τοθ κ. Δημσρχου, καταρτίζει κατΔ τβς τελευχαΙ ρζ άς συνεδρΐίσΕΐς τού τό πρό γρσμμα τής Δημοτικάς τιολι τιχής είς δλους γενικώς τοος τομιΐς κσΙ είς 8λσ τα ζητ,ή ματα πού άφοροθν την ττόλιν »οΙ τούς πολίτας. ΚσΙ είναι (ύτύχημα 8ΐι καταβάλλεται προσπαθεία νσ. ίττεκτοθΡ καί νά ΐύθυγραμμισθοθν χούλάχι στον ί Ι κεντρικώτεροι Βρόμοι διά να έξυγιανβή ή πόλις καΐ διά νά έξυπηρετηθοθν ο( κυ κλοφοριακσ! άνάγκαι. "Αλ λωσΐβ άν όπάρχουν «άτιου ΰπίρβολαΙ ή αν γίνωνται άδι κΐαι είναι ιθκολον νά ένανορ θωθοθν άφοθ ύπάρχει άκόμη καφός κρός τοθτο. 'ΕχεΤνο λοιπήν τό οποίον πρέπει νά έτιιδιωχθ() πρωτΙ- στως σήμερον είναι τοθτο: Ή ρυμοτομ'α των κεντρικωτί ρων άρτηριον διά των όποΐ ών θ* άναπνεύοη ή πόλις. Ή Ρημιουργία τοθ κκντρικοθ Πάρ κου είς τόν χώρον τής Πάλαι άς Νομάρχας καί των Κάτω ΦυλοκΛν. Ό ίξωραΐσμδς των ποραλιανων χώρων έν συνερ γασ α μέ την Λ'μενι»ήν Επι τροτιήν ώστΕ νά στραφή πρός την θάλασσαν ή πόλις, Ή νά ουσ-ηματοπο ηθβ ή δράσις συμπλήρωσις τοθ δικτυου ύ τοθ Δήμου μας πρός δλας τος δρεύσεως καί ή λτ°ψς δλων «ατΐυΡονσεις, είς δλα γενικώς τΛν άπαραηή'ων μέτ^ων πρό< τα ζή ήματα. Καί ιίς τα ζή ίξυγίανσιν τοθ Οδατος, ή ε τήματα ιής Ογεΐας κοΐ τής κα νσρξις ιη"ς κατασκεΐ-ής τοθ δι θσριόιητος καί ι(ς τα ζητήμα'κτύου ΰπονόμων καί ή έκ πά τα τής νεσοκομειακίΐς περι' ραλλήλου πισ^στρωσις χαί ό θα?ψΓως των άτιόρων καί τής σψαλτόστΓωσις των δρόμων οργανώσεως τής κοινωνικάς Καί τέλος ή έν'σχυσις τοθ πρα προνοίας ιίς τρόπον δστενά| οίνου »{ς ολους τεύς τομεΤς. περιστολ{{ είς τό ελάχιστον ή Καί ταθτα έν συνδυασμώ κσΙ κοινωνική Βυστυχία. Καί είς|πρός την εύν 'ώ χρό>ω άν*
  τα ζηιήματα τής οΙοθητικί)ς "
  «αί ΐΓ]ς πολεοδομινής ώστε τό
  Ηράκλειον νά καρασή" πόλις
  μί σύγχρονον, ευχάριστον δ
  ψιν κα( έμφάν σιν.
  Άλλ' έπειβή ακριβώς γίνβ-
  ται προσπαθεία νά τεθοθν οή
  μερον οί βάσΕΐς ενός προγράμ
  ματος άνακαΐνΐσμοθ ιτ|ς πολε
  ως. ιώρα μάλιστα όπότε έξε·
  πονήθη καί, τό νέον σχέδον
  καί ενεκρίθη άπό τό υπουρ¬
  γείον ιτ}ς συγκοινωνίας τελι
  κώς· Γεν νομίζομεν Ασκοπον
  νά ασχοληθώμεν καί ημείς Ι
  σιω Βι' ολίγων μέ τα ζητήμα¬
  τα καί τό μέλλον τοΟ'Ηρακλεί
  ου.
  Τό νέον σχέδιον ιής πόλε-
  ως§ έξεπονήθη, ώς είναι γνω
  σΐόν μέ βάσιν κοΐ κυρισρχ<0 σαν αντίληψιν την τουρισΐικήν σημασίαν, άλλά κοΐ.τό μεγά- λο εμπορικόν κοΙ οικονομικόν γενικάς μέλλον τοθ 'ΗρακλεΙ ου. Δι* < ύχό καί ίΡωσε την εντύπωσιν δτι είναι πολυτ*. λές καί πολυδάπανον, έ1 ώ εν τβ πραγματικότητι 6έν χά ρακτηρίζβται άπό καμμίαν ΰ πε^βολήν. Διότι καταστρέφον τσι μέν ([«όνεδά κοί οΐκοδο μαΐ 6ιά ιΥ1<ς έφσρμογθς τού άλλά β Αν είναι φυσικά βυνα «όν νά γίνη κσ1 Αλλως άφοθ είναι άνάγκη ν' άνοιχθοθν κα( γβρσιν της Νεας γί τον Σφαγε'ων, τοθ Θεάτρου, τοθ Μεγάρου Ρεγγινάκη, της Λόγγιας, τής Β.βλιοθήκης καί των βλ>ων ίίρυμάτων καί κσ
  τα«τημάτων δι* ών θά πλουτι
  οθβ κοί θά <ξαροϊσθβ ή πό λις. Όλα ούτά καθόσον γνωρΐ ζομεν περιλαμβάνονται είς τό πρόγραμμα τοθ κ. Δημάρχου κ αί άποσχολοθν την σκ/ψ,ν κοί τό ενδιαφέρον τού. ΚαΙ θά άποσχολήσουν ασφαλώς καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον ι(ς τος προσεχεΐς συνεδριά σπς τού. 'Αλκ' έκεΤνο μόνον τό όποΤ όν θά πρέπει νά έπιδ ωχ6{) μέ σχολαστικότητα. καΐ άλίγι στον θε) ηματικότητσ, είναι ή οΐσθητική εμφάνισις των κεν τρικωιέρων όδών πού άποτε λοθν κα! την λεγομένην τού ριστικήν ζώνην. ΚαΙ δι" ούτον τόν σκοπόν 6έν θά ήτο άσχο πος ή σύστασις μ άς πολεοδο μικί)ς έπιτροπης υπό τοθ Δή μοι>, ίΐς την οποίαν νά μετε
  χούν δχι μόνον δημοτικοΐ Συμ
  βουλοι καί μηχανικοΙ άλλά
  καί άλλοι άκόμη πολίται έξ
  έκε'νων πού εϊμποροθν νά ί
  χούν γνώμην είς τα ζητήματα
  θ ο1σθητικ(|ς καί τής πολεο
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΓ ΜΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4573
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑ.ΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΠΠΟ ΓΐΡΠΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΣΘΕΣΣΠΛΟΝΙΚΜΝ
  Σημειώσεις καί σκίτσα.
  Σιίν "Αγιο Δτ)ΐ*ήτοιο Ην τέλει
  ώ»ει ή Βιζαντινή Θΐ99χλον(χη.
  Καθε ίλλο! 'Αρχίζει άκ» έχιΐ χαί
  ιττεντιίνεται α" Βλη την τοκιχή
  ιεριοχή—τΐν περιοχη, δηλ. τη"ς
  9ηυερΐν«]ς πόλεως.
  ΟΕ αίβνες μέ τάς πολυταράχους
  διαχυμίναεις τοικ, οί άλλίφυλοι
  μέ τάς χαταχτηπκάς προθίακς
  καί φ^3ΐχά τα διχαιώμκτί τους,
  δ χρίνος τέλος μέ τίν άμιίλιχτο
  τού, δΐν χ»ώ»θιο9χν νά %*·
  ;έψ?ιιν τόν χΐραχτήρα—χαί
  κάπβτε δλδχληρη τη διαΧοαμιητι
  κή χϊΙ ζογραφιχή—τβν Βυζ«ντι·
  βν μνημείων.
  Σίδν "Αγιο Γιώργιο 7, Πχτ?
  ιρίτορα που οταθμεύοιιμε Οΐτερα
  &πο τδν "Αγιο Δημήτειο, δ φ&λαξ
  ι χατατοπιο^ένις— μβ;
  δπινθαμΐζει Ινα πρίαφκτο Ι?γο
  γιά τα Β^ζαντ νΐ υνηιιιΐα τ<[ς θΐ99χλονΕχηςι τιθ Γάλλου Έμ- πρίρ. Άλλά χαί δ Σΐραΐγ ουνεχί ζει έπιθυμοθ9ε νά.... γίίψη γιά τα ο,δτα. Είχε δ&α~ μάλιοτα νά γίνουν έδβ άναακκφές. ΚαΙ έγίνοντκν ι Ε άνκοχα^ές αδ'έ; καθε νύκτα, ίνφ χουστωδία άπ4 ς, ίφύλαττε τα πέριξ θίλβυν νά ποθν μίλιατα τώςάφη ρέθη«αν άπό τούς Γ£λλους ώριομί να εδρήμιτα. Άπδ τ*)ς εποχάς τοθ λδρδου "Ελγιν, αί ΈλληνιχκΙ άρχαιότη- τες—παντός ιΐδους χαί μο?φής— δπάρχοιιν οτιγμές — ιυθετες χαί μοιραΐες θά έλεγε χανεΐς—·π«ΰ γίνονται άτομιχή δπδθισις τβν ξί ν»ν άρχαιοφίλων άλλά χαί 6ορά άρχ«ιοχαπήλ«ν— χατά τάς πιριαταοεις. —Τώρκ δμως τα πράμματα δι» κέ?ουν, προαθέτει δ «ιοιτσΐρένι». Γύρο» άπδ τα Β^ζαντινά μνημιΐα 5πάρχει ίγρυπνος ίπ(6λιψ:ς Ν> το πιατεύσιβμε^
  άλλ'.... έκτός τής Κρήτης— πιύ
  πρ ϋκ^;ξ< ώ; γνκοΐόν χαί μι| ΧίχΙ Όηαταίί Έϊίν5η τζ-χμι α%—οί" διιο μιγίλις Ιχ«ληιι!ες τ*)ς θισοχλ^νΕκη; πβί» δτος άποδει χνηΐται έκ τβν 69τί»αν Ιβεβίιθ- οιν χαί βλαι οί... ΈφΙνίηΐες τΐ)ς Του;χ?γρατΙας. ΕΝε ή '&{Ιλ Σί ψΙ% ποΰ έκτίοθη χκτά τό σχέδιον το3 Άνθεμ'ου έκΐ ΊΐυιτινιανοΟ Β τού εΓ/,ε ταφ^ χαΙ δ ίοχιεοεύ; θιαοχλονΕκης Γβηγδριος δ Πχλα μβς. Είναι δ Νϊίς τβν Ταξιαρ χβν, δ ποοφήιης "Ηλίας, τί Γι>
  ΧΕΰι ηχοοΑ Δζ«μια>6ς. Μι
  τετράπη κατόπιν δ νοάς είς χρι
  στΐανκϊν τ&0 «Παντοχράτορος θΐ
  οΡ» 5που χαΓώς λέγει τό οχετιχό
  χρονικί: «ίδιβζόντβς Ιτΐ|.Λΐ.ο δ Ά
  γιος Γεώργιος» — £α«ς είνε χά Ι
  χβινβς καραίεχτόν μίχρι σή',ιε
  ρον.
  ΠροοΙχουμε χαί έδβ τα ψηγιιδ»
  τα Είναι μεγάλης Αξίας. Έντίς
  τοθ θίλοα Βπου ιίκονΐζεται δ Πιν
  τοχρβτωρ, τα ψηφιίωτά χα(αμερ(
  ζονται ιίς δχ ώ μίρη. Παριοΐβοι
  φυοιχίς σκηνάς, πουλιν, χαρικος
  ύ φαίνεται νά ί
  μία» οε χομψχ ίοχεΐχ.
  —Τα ψ*)ϊ>ιδωτ* α5τά ανενέηοε
  τά το 1889 δ ίυζϊντινογράφος
  Κθββί.
  Αύ:6 μας γνωρίζει δ ιίδιχΟΓ,
  ουμπλη?ών«ν την πληροφορίαν με
  Ινα..., χειροχρδτημα. Γιατΐι 'Α
  πλούατατα γιά την ήχητιχη Τ<ίς Ιχχληαΐας κου είναι «ΰιέχρημα υμαοτή: Έπαναλβμδάνει τόν ήχο άπί 8 ϊιβς 12 ψ^ί{1 Τίσο οδ' 'Αγιο Δημήτριο Εο? χαΐ οτίν "Αγιο Γιώργιο εδρίσχον ται έκτίς τβν άλλον χαί ιδρ^μα τα Βυζαντιί)ς τίχνης.... Ιχτός τί που χά Ι χεόνοι—■ περιουλλεγίντα άπο δλην την ΜαχεβονΙαν, θχυμά ζομεν ίνα ψτ;φιδβτόν—τεμάχιον μδλλον ψηφιϊωτοθ—Κ(ϋ είχονΐζει τέν άπέοτολον Πίτρον. Εί; 1*λ έν οΐαφέοον άνάγλυφον —ΒϋζΛντιν^ χαί ούτο τεχνοτροπΐας —ηαρισΐά νεται δ Βυζαντινος άετΐς πβυ ραμ φίζει τόν έπιδρομϊα—λαγωΐν τ;ώ γοντα «λάθρν» βΐαφυλάς α Ε δποΐ αι αυμβολ'ζουν τάς επαρχίας τοθ Βυζαντινοί) χρατους. Μία πδρπη καρακέρα χαί τεμάχικ άπά ζώνας χαΐ στολίς αρχιερέων χαί τιτλοΰ χον μ 4; ένθυμίζουν χά Ι πάλιν τάς φανταομαγοριχάς ΰ^ζνντινάς τελε τάς κου ηεριγρΐφει & Κρουμία Χ·*··: >
  Άλλά {|ν -είνε μόνον το Κμι
  περιέργους χρη
  χβύς χορούς των ε.Ε τίσβν γ>ωιτο!
  ΐν Κρήτ^ μιδλιίήϊες Δΐβ6!9χι)
  ή ή μεγάλη γυναιχεία μονή τβν
  ά^Εων Είρήνηί, 'Αγάκης χαί Χ:ο
  νΕας. Είνε έπΐσης χαί το Γεπή
  Τζαμί — Τουρκικόν άιτλβς Τίμε
  νος—-Βπου Ιχει έγπαθιίρυθ^ ήδη
  Μ μέ Μχχεδονιχά, Έλλη
  ρμ ΐκά, Βϋζαντινά χκΐ πρίΓ
  ατοριχά εδρήμ«α.
  'Αλλα ποθ χαιρος γιά νά δοθμι
  νΰί* δ,τι οώζιται άπδ τα Εβΐοριχά
  χαί χαλλιτεχνιχά βυ(ά μνημεΤα!
  Άρχουμιβΐ νά άχούσωμε νοερβς
  τό περίφημβ «Τελέφι ϊζΐν» τβν
  Δι, 6:σ38ν,— χίτι έννοεΤΐαι κου
  ϊε* ακούεται πλέον ι δ (ε είς την
  γμηνά δ?αμαιι
  οθβθμε ^ιβλλον τα αετώματοι, τίς
  δμή τα μ«99ΐ<ά χαί τίς τοιχογραφίες ττ]{ λοιπής Θΐ93αλο νίκης, τβν πορφυρογεννήΐων χά Ι τβν παραχοιμτβμίνων. ♦ * · ΚαΙ διά νά τελειώνομεν: Άπδ τδ Β,ιζαντΐο χβί την Κρήτην άρχί οαμεν προνιιμένου νά περιγρίψιο με τη Θΐ9βχλονίχη. Κ%& σ6μ· πτώσιν, προφθάααντες—εοτυχβς—■ νά έπιοχεφθοθμΐ χαί την ά;χιία Μ ΒΧατίιον (ΤσϊοίΚ—Μονα πιρά τό 'Επταπύργιον, «πά τοθμεν.... επί ΚρητιχβΟ Ι5άφου(>
  ύά τιύλάχΐ9τον μβς βεβαιώνει
  επί λέξει δ Ήγούμινος ττ]ς Μ·)·
  ν«]ς, πανο3'ολογιώΐατος ΊιβαχεΙμ
  Ίηιης, έπιίειχνΰον την προ
  τινος άηβχαλυφ'ίεΓσχν επιγραφήν
  Κυρίλλου τοθ Λΐυχάρεω;, ι χ τή{
  δκβίας γίνεται γνωστδν δτι Κρ<ί τες (ίρυβχν την Μβνήν αύτην επί τίπου βπου χατά την πχρϊδοσιν εδ?1σ«ετο τό €χαιιχϊον» μί τό δ Ιβν Ιπιεν δ Χριστός. Τβ τιμπλον τη"ς έχίληϊΐας τ<)ς Μονής δ^'^ιίζιι χκταπληιτΐχβς μέ το τίμπλί τήί έν Ηρακλείω πι λαιβ; έχχ^ηιίχς τοθ Άγίω 11η νβ. 'Β«εΝχ ώαΐόσί πού Ινδιαφί ρουν έδβ είναι τα άρχαιδτατα Β* ζκντινά χειρόγραφ* χάριν τβν δ ποίον άνεγείρεται είδιχή βιβλιο 6ήη Ό μονζδίχδς χαλόγηρος πού συναντοθμε είνε χηκουρδς. ΟεριποιιΐΓαι παντός ·15:κς ί<θη χ»Ι ειδικώς θαυμίβιες τριανταφυλ λιές. Ό Ήγαύμενις προθυμοποιεΐτκι νά μβς οδηγήση οΐδν ξενβνα χαί Ιπειτα οτό γραφιΐί τού. Ό,τι επι κρατιΐ έχεΐ είναι μΐά άληθινή πά ραδεΐ9ί»χη γαλήνη: Καναρίνιι χε λϊ οε ώρϊίί χλουβΐά, άρώ μαΐα ίρχονται 4πδ τόν χήτον χαί άπο τα πχράθυρΐ, έχομεν το θε» μα τής θοσαλονίχης πβΰ άκλώνε «αι μέ νοχέλεια μίχρι τοθ θΐρμ^ χοθ: 'Αριοτερά τα δύι Καρβμπουρ νοθ μέβα οΐδ πράσινο, δεξιά δ •Αξιος πτύ Ικδάλλει θολίς χαί ά μαυρώνει τη θαΧοσι», έ!β6ε οί πρωΐες Μαχε!ονι>ες χορυνβγρβμ
  μές.
  —>ΆοχολοΟμχι μ έ τρείς μέγα
  λευς Κρήτας ουνεχίζει δ 'Ηγούμι
  νος: Κύριλλον τίν Δούκαρι, Μελέ
  τιον τόν Συρίγον χαί Μχργούνιον
  τόν Μΐξιμον. Ό Με^έ.ιες δ δποΐ
  ος μ* άπαοχολε. τώρα φ% |ας
  χβιν·νιχόςφιλίβοφος πίνιης γρβμ
  ΗΜΕΤΑΒΟΑΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ.
  Ό κτιρός μετββλήθη ά*
  πσ χθές είς βροχερόν χαί ο-
  γρόν ίνώ συγχρόνων: ή θβομο
  χρασ'α διατηρεΐται ι(ς ύψηΧΛ
  £π(πβοα. Αυτή δέ ΛχρφΆς ή
  μεταβάλη τοθ καΐροθ οημιουρ
  γεΐ μεγίστους κινδύνους έμφ«
  νίσεως πεοονοσπόρου είς τας
  άμηίλους καί οάκου είς τας β
  λαΐας. Έπιβςιλλεται λοιπόν
  ν' άρχ(σ[) άμέσως παντοθ είς
  δλον γενικώς τόν νομόν, συ¬
  στηματικήν τό ράντισμα καί
  τΛν αμπέλων χαί τον έλαι
  όν δια νβ προστατευθή ή πά
  ραγωγή. Αποτελεί τοθτο κα
  θηκον επιτακτικόν καί έπεΤ
  γον τό οποίον βέν έπιτρέπβ
  ται να παραμελήσωμεν *}
  έπ( στιγμήν.
  ΜΕΤΡΑ ΠΟΑΙΤΙΙΜΟΥ.
  , Ή Κυβέρνησις άπβΦάστ
  σε να ΙΐΓύσΓ| μεγάλην κοινω
  νίκην οργάνωσιν τής οποίας
  σκοπός καί αποστόλη θα εί
  ναι να εργασθθ πρός περιστο
  λήν τοθ έγκλήμ^τος διά κα
  ταλλήλου διδασκαλΐας, 5 α
  βιαλέξβων καί βιαφωτιστικής
  έν γένει εργασίας ιιεταξο τοθ
  λαοθ. Έ< παραλλήλου άπεΦά σισε νά έκιτρίηη είς τάς μη τέρας νά εχουν τα βρέφη Τω/ μεθ'έαυτΔν δταν θ) εορΐσκων ται είς τάς φυλακάς. Θ3ιΐ5ρό δέ είδικά άσυλα είς τα 6 ποία θά εΐσάγωντσι τα δνω τον Βύο έτων παιδία τβν Φυ λακιζομένων γυναικβν. Έτσι καί ή κοινωνική πολιτιχή κα( ή πρΛνοια οργανούται καί είς / χώραν μας επί βάσρων συγχρονισμένων, σύμΦωνα μέ τάς άπαιτήσαΐς τοθ σηαβρινοθ πολιτισμοθ. ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ- Τα θαλάσσια λουτρά Α ποπερατοθνται μετ* ολίγας ή μέρας καί παραδΐβονται είς τή ν χρήσιν τοθ κοινοθ. "Ετσι ή πόλις μας άποκτβ χάρις είς την δρασιν τής σηαερινής Δημοτικάς '^ρχής λουτρά σόγ χρονα, άνετα, εύχάριστα καί πολιτισμένα άκό πάσης από¬ ψεως. Θλ πρέπει δμως έκ πά ραλλήΚου νά καθαρσθβ καί ή πέριξ περιοχή, νά διαμορΦω θ{| νά έξωροΐσθβ, νά δενδρο φυτευθή καί νά πλουτισθβ μέ κέντρον άναψυχής είς τό οποίον νά Ευρίσκουν ολίγη ν σκιάν τροφήν καί άνσψυχτικά οί λοοόμενοι. ΚαΙ κυρίως εί¬ ναι άνάγκη νά καθαρισθή ά· μ'σως ή άμμουδιά κσΐ τό μέ- ρος έκεΤνο της θαλάσσης ά¬ πό τάς πέτρας καί τα ξύλα πού άποτελοθιτ σημαντικόν κίνδυνον διά τούς λουομέ¬ νους. μτ}ς—μιά άληθινή πηγή βθ χαί πκρΐωΐιομΐθ. τι την έκΐ9(ολ^ τού 8ιά την άπι λιυθίρωςιιν τοθ έχ Ρεθύμνης αίχμχ λιβΐιοθένιος (ιρΐιο; Κίμη'ά. Ό ΠχνοΒΐολογιώΐοΐτος μβς δι» βάζει τ,ά χύριβ μέρη τής Εσΐορι χής αύιής επιστολάς. Είνε δμβλο γουμένως ένδιαφέροντ» χοιί διά την λίλογιχή' των αξίαν χά Ι διά την Εστοριχότητά των «πά Κρηιι χής άπίψιιβς. Άλλά ,δεν είνε άξιοαημείωτος μίνον ή Ιπιθίθλή ού:ή. Μιΐα{ύ τβν χιιρογρίφων μβς έπιδειχνύε ται ί»»ς άρχαιδτατ«ς Βκζαντινδς χβ5ΐξ ψϊλΐιχής, γραμμένος επί μιμδρίνης %Λ Χο0 δποίου η χλεΐς Η* κνιυρίθη. 'Γπίρχει έπίοης χαί Ι*» παλαιόν χιιρίγραφον Ι» χριχοθ πιριεχομένου μέ τόν γενι χίν τίτλον: Γβληνίς.
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙ2 ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θ(α
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). — Σή
  μερον Πέμπτην δίδεται τό άναμε
  νόμενον άριοτούργημα τοθ ΒΙκτϊ)
  ρος Ουγκώ: «ΠσναγΙα των Παρι
  σίων».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).— "Εναρξις προσεχώς:
  «Τό Πράσινο Ντόμινο» μέ την Ντα
  νιέλ Νταριέ.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ.- Σήμερον τό πό
  λύκροτο άριστοθργημσ «ΒασΙλισ
  σα χωρΐς Στέμμα» (Μαντάμ Ντυμ
  ττσρρυ) μέ την περΙφΓ,μη Ντολοςές
  ντέλ ΡΙο. Έκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  ΠΛΛΛΛΣ.— Σήμερον νεον αύτο
  τελές Εργον καΐ τοθ έπετσοβιακοθ
  «Κόκκινος Καβαλλάρης«τά έττεισό
  δια 4ον, Εον.
  ΛΙΜΕΜΚΗ Εί1 ΠΡΟ ΠΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προχήρυξις επαναληπτικήν δημο
  ηραοΐας ένοιχιάοιως Αιμιν. φόρων
  Κριθιίοηί «συμφέρον '.ής προ
  σφορας τοθ τιΐευταΐοιι πλειοδότου
  έπαναλαμβίνεται ή προχηρυχθιΤαι
  χαΐ ΐημοατβυθιϊια διά τΛν λντοΐθ
  θα έφημ«ο'δ»ν «'Ανβρθαβκ», «Ί
  δή», «Δ;β3ΐ{», «Κρηιιχά Ν»*»
  χαΐ τής έ» Αθήναι; ίβηιερίδος
  «Δημοπρασίαν» διά τ«3ί «"β Χ00
  νολογίαν 31—3—37 διαχηίύξεα'ς
  ίημοπρασΕα ένοιχιάΌιως τ6βν Λ
  μενιχΑ" φίραν τοθ οίκονομιχοθ
  Ιίοκς 1937—38 καΐ το5 διχ*<ώ ωματος έκΐ τπν έκι6«ιχβν ι!α· τηρί»ν φανερά την 31ην Μ ΐ^υ έ. Ι. ημέραν Διυ'έιαν χαΐ ιδίαν 10—12 κ. μ αΐμφώνβς πρός ΤΛΰς Ερους τής ώς ιΐόοηται οΊανηούξεας χαΐ λοιπήν σχετικών εγγράφων ώ< τί Ινΐιοφερόμενοΐ Γύ ανται ν4 λάβωοι γνκαιν χ»6' εκάστην έ* τ&ν Γραφειον ιί]ς Λιμιν. Έκιτρβ κης ένθα είναι κατατεθειμένα. Οεάπη κοΕβφορά ωρίσθη Δραχμ»! 17.000 000. Έν 'Ηραχλΐίφ ι% 25 Μ>ίου 1937
  Ό πρόεβρος ΐ]ς Λ μινική; Έ
  Γ<ώργ. Μιτσοτκκης 'ΕΟνική Τραπέζα της Ελλάδος ΎποΜατάστημκ Ηρακλείου 'Υπ)ο(«διαχ)«ις ΠρβχήρυςΊ; Δημοπραοίας έκμιοθώαΐνς ΈχτΕθενται είς η ένιργηθηοιμένην ιήν 11 Ίουνίοκ 1937 ημέραν Παρασκευήν χά! δ ραν 11—12 π μ. έν ιφ ένταθϋα 'Γποχατβσ ήιιατι ιή: ΕΤΒ ή έκ μίοθωσ'ί τβν δπ' αριθ. Ε Τ. 6505 {άς 6537 'Αγροχ'ημέτα» τεθ χ» »(βυ Νΐοπητα μέ ετήσιον μίοθωμα δρ. 5000 είς ΤραπΙζαις» έυμφώ ν»ς τΐΓίς τεΰζ Βροις τής δκ' αριθ )25—5—937 διβχί (Έκ «Ο ' Ι£ΊΡΙΚΟΣ ΣΥΑΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Καλβδνται «Ις έκτακτον Γεν. συνέλευσιν χ* μέλη τού Ίατρι- καθ Σύλλογον Ηρακλείου την 2?πν λήνβντβί μηνός ημέραν *«(>0«τον χαΐ ώραν 7 >)2 μ. μ
  έν τό αΐββύϊο τής Αεσχης 'βπι-
  οτημόνων.
  βεματα: 1) Ανακοίνωσις οι«φ6
  ρβιν έννράΦΝν. 2) Συζήτησις επί
  βιαφβρΝν ϊκανγιλματΐΜ&ν ζπτπ
  μάτνν κ«1 ληψις άπββ*σεβ»ν Ιπ'
  αΰτ&ν.
  Έν Ηρακλείω τα 26 Μάϊον 1937
  Ό Ορο>βρο$
  Ί. Άλιγιζ«Μης
  Ό Γραμματεύς ά.β.
  Κ. ΚκρυΝτάκος
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφκοματα.
  Νίοι μ·δΐρν·ι
  τιβμ·(.
  ΑΙ τιμαί μα{ ι!ν· «Ι
  καλυτέρα».
  Α Β Ε ΑΙΣΙΑ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Οί ΓαλκχτομιχιΙ Σν )ητΛ Γα>-
  νιων χοΐ Κροιιο6νοΓ Ιχουν πρβς
  πώλησιν περΐ τάς 250 οκάδας ά
  γνοθ δί,υνύρίυ γσλιχτο; άρίοιτ}(
  ττοιί'ην. ς τίς δηνεία τ&ν 10 π··
  ρΐποιι οιάΓων. 'Η διαϋεο'ς γΐν··
  τα ι συνολιχδς ή τμηματιχβς χά
  τα ϊοχιΓον χαΐ «Ι επιθυμούντες νά
  άγοράσουν δύνανται νά άποταν
  6ο0ν ιίς ίο έντοθθα 'Γό
  μοί τ«ς Α Τ Ε.
  (·Εχτ6θ'ϊ
  Ζατεΐται ύτιηρέτρια γνωρίζουσα
  υαλως τα οΐκιακώ. Μιοθδς Ικανο-
  ιτοιητικός. Πληροβορ'αι καρά ιφ
  γρο«»Ι» Χατζηιβύννου - Δΐρμι
  ΜΙΛ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒίίΙΜΪίΑ
  122ον
  ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΊΌΥ
  Ανατολή ηλίου 6.11—Δύσις 6 46
  «Μ*
  ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
  οχό
  μκ ούΐί οί 6^4 Ι;ωτιυμ«νο'-, Κ«-
  νι!ς ΪΙν (έρΐι. Τ4ν ίκάλεσιν έκε(·
  νη ιίί βοήθειαν μίαα ατήν αίΐεληΐ
  σία ποο την χχτΐλκβΐ χ»1 την έχ-
  θρίιητα ποίι τ^ν έχύχλωαι μιχ^
  την δπόθεσι τοθ κΐριδιραΕοιι; Έ
  τριξεν ούτος δ τα ν ά<ουοεν, δ«ν Ιμαθι τώ; Ιχίνδάνευΐ" ή γονβΐκα α (ήν δπίίαν ιΐχε τίξη τή ζωή «'ΑρχΙζο ν« ιΐμιχι λιγάκι πιί ιύυχισμίνο;—Ιγραφι ατήν 4ίελ;ή τού—γιατΐ 65 έπω άηό χαιραθ είς καιρόν τή φιλή μου ελευθέρα οτο οκ(τι ττ,ι* χι' β 6τδ μβς ηαρ-- γοοιΐ λιγίχι γιά Βλα τα ίάσανα π 6 6ποφ«ρει, ή δυοτυχιαμέ^η γα- ναΤχ». Είνε ί'ας δγγιλος χαλιο- ού.ής, μιά ήίΐβΐς θάρρβυς χά Ι αί- οθ*ντιχ4νητβς. Πίτι άνθρωποι ίίν άγάπτ)σ»ν τόσο... >
  'Η ΣοφΕα τί τε τοθ ίζήτηαε μια
  π-ίράξινη χαρή. Νί πβιραιχιχλιοη
  ιή δααΐλιασχ νά τοθ δβ'ση μιά
  ηλιξΕδα άπ& χά μαλλιί της γιά
  νά ατολ'ση μέ τό πολύτιμο αότί
  Ινθύαιο Ι·« βοχχιίλι.
  «Ν* τα ιινλλιά Κ'ύ μοθ έζήιτ]
  οες—τής *Γ.ήηΐ50ΐν έχεΙνοΓ. "Αν
  δέν'Ίΐνκ άρ«*τά, θά σοθ στΐΐλω
  χι'. άλλα. Σαϋ τα δΐνΐι έχιΕνη χι'
  έσυγχινήΐίηνε πρανματικά γιά την
  έπιθυμία που έζέφδβαες. ΕΝε τό¬
  σο χαλτ), τίσ3 τιλιία χά Ι μοθ
  φκΕνεται τώ την αγαπβ αχίμη
  περισσίτερο άιχο τή σπγμή ηί,ύ
  οέ 4γ«—γ3Ε . .»
  'Η αλήΒΐια ιίνε δτι &αα πιδ δο·
  θΐϋχιομί»η ήτα« ή Μκρία—'Αν-
  τουανέττα, ίια πιί έγχα,ταλιλειμ-
  μί*»ΐ άπΐ τ<,υ; φίλοιις χαί τίς φί- λΐς τοθ χαλοθ ναΐροί, δαο περισ αίτερο την Ιτρωγαν (Ε Ιγ,νοικ χϊΙ τή« έβααίνιζαν χά κροαιοθή- ϋϊττ, τόσο έμεγάλωνε μέαα τού ή αντρΕκια θέλησις νά την άπο ζημιώοη μί την άγαπη τού γιά τα δάοιινα της. —Κλδίει σιιχνά μαζΕ μου' χρΐ νέ &* κρΐπη νά την άγαττω, έξΐ- μι,αιηριύετο ατήν άίελφή τού. Κ«1 ίοβ έπληαΐαζιν ή χαταστρο Φή χίοι ι Ε &υό αθτές δπαρξεις ί'θΐωθχν μίοα τους μίαν άχατανί *ϊ)ΐΤ), μιά τραγικήν ίρμή πιΰ τους Ινω»εν δλο χαί πιό οφιχτά. Έχιίνη Ιζητοθαε νά 6ρ^ χοντά τού Ουτιρ' άπο τίσο μεγαλΐί, τό· 03πιχ;1; άπογοητεύσεΐΓ, μιά τε· λιυταίβΐ ιυίυχία. Αύτίς ή^ελΐ, ι>σ>
  την Εππςτινή τ«υ άγάπη υ έ την
  ϊπεριόρισ η άφοοΐιαοί τοι», νά άνα
  πληρώση τό χαμένο βασίλιιο.
  (συνβχ(ζεται)
  ΜΑΚΟΑΗΣΓ. ΚΟΝΊΟ!
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΖ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΧ ΙΑΤΡΟΧ
  ΔΗΜΟΙ. ΊΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Δίχκτκι έν τ$
  τβ», 6δβ{ Οειραιβ{ 17δ'
  ΑΦΗΝΑΙ. Τπ>. 52.379
  1 ΒνβΐΜΐάζοντκι δόο δωμάπα με
  τα κουζίνας. Πληροφορίαι παρά
  τφ κ. Μιλτιάδη Μιλιδάκη Μασταμ
  δ
  Είναι ρωμαντικοΐ οί Νεοέλληνες;
  "Η χωρΐς νώ είναι οωμαντικοΐ άγα
  τιοθν τας περιπετείας; "Η χωρΐς
  να είναι... περιπετειώδεις, έπιθυ·
  μοθν να ηεριβάλλωνται άττό την
  άχλθν των περιπέτειαν; Δέν γνω¬
  ρίζη ακριβώς.
  Ώστόσο μεγάλον ρόλον παΐζει
  σήμερον είς τας κοινωνικάς σχέ
  σβις καΐ δή τας σχέσεις των δ^β
  φύλων ή τΐερητέτειο. Στήν πρωτϊύ·
  ούσα τουλάχιστον είνε περιζήτητος
  ή γυναΐκα «πού Εχει τταρελθόνιι.
  —Άλλά τί παρελθόν;., ήρώτη
  σεν μέ κάττοιον τόνον οόστηρότη-
  τος είς την φωνήν τού ό πρωτος
  έναρχιώτης ό διακρινόμενος δια
  τα αμεμπτα ήθη τού
  - Παρελθόν ϋΐονδήποτε!
  —ΟΙονδήττοτε; ΑΤσχος,
  ΚαΙ 8μως αυτή είνε ή άλήθεια.
  Ό σνόμττ των ημέραν τρελλαΐνε-
  τσι δια τό παρελθόν αϋτό καΐ είδι-
  κώτερα τό οιονδήποτε—τό σκότει-
  νόν, τ ό ϋποπτον καΐ κάποτε τό στε
  ρούμε,νον έν μέρει ή έν δλω ήθι-
  κης γρσμμής. ΚαΙ τό περίεργον
  είνε δτι ό έπιζητων τοιαύτας σχέ
  σεις ε έν Εχει κονένα σκοπόν ήθι·
  κοποιήσεως. Τουναντίον σχετΐζετοι
  μ4 τας «εχούσας ιαρελθόνιι συμ-
  πολΐτ δώς τού δια να περιβαλλε
  ται καΐ ό Ιδιος άπό θρόλους καί
  ύπονοούμενα τα όποϊα δέν Εχουν
  καμμίαν τάξιν ηθικήν, θά Ελεγε
  κανεΐς σχετικώς δτι ό ρολος τοθ
  ΠρΙγκηπος Νεκλιούδωφ τού Τολ
  στόι ό όποΓος «ίξήγνισεη την πεοΐ
  φημη Κατοθτσια έφαρμόζεται έδώ
  κατ' αντίστροφον λόγον.
  — ΝοσηραΙ άντιλήψεις, νοοηραΐ
  συνήθειαι, νοσηραΐ ίδιοουγκρασίαι
  έπικίνδυνοι κοινωνικοΐ άκροβατι
  σμοί.
  Οϋτως Εθεσε τα πρανμστα έδώ
  ό παρατυχών άπό περιωπής κοινω
  νιστής, ΚαΙ Ισως νά εΤχε απόλυτον
  δίκαιον. Έν πάση περιπτώσει αοΐ
  γυναϊκες μέ παρελθόν» κάνουν
  άλλοθ ντόρον μεγάλο, Τό αστείον
  μάλιστα είνε, κατά τους γνωρίζον
  τας βαθύτερον έδω τα παρασχη
  νισ, δτι συμβαίνει πολΧες άπό ού
  τίς νά μή Εχουν οτοιοθτον» παρελ
  θόν, Άλλά νά ποτρουσιάζωνται μί
  την τυχοδιωκτικήν φήμην τοθ πά
  ρελθόντος αύτοθ, ακριβώς διά νά
  κερδΐζουν καί νά νικοθν είς την
  ζωήν!...
  έ "Αλλος
  ΚΓΡ1ΟΣ έρναοθεΐς ίπί πολλΐ
  Ιτη έν % άγοι ? ι«ίς Σμύρνης εις
  την εξαγωγήν ξη^&ν καρπβν, γνώ
  οΐης τοθ εΐϊους χαί τ£>ν διαφοράν
  άγορβν έξβτεριχοθ, γλωάοαμαθή'ς,
  4ρτιώ?ατα χατηρτιαμέ«(<ς, ζητεί θέσιν κνρά τινι έξαγ»γι*φ (Ι χφ. Πληροφορίαι τεχνικόν Γρα φ»ΐον Σ. Σ<οιιλάχη χαί Σ!α, Κο λοχοτρώνη 25 Αθήναι. ν 6 έν σιί "Αγ ώ: στέ τιΤ(. —Ό ««»· πολυίσχολος θρωπβς τϋέψ ΙΙιτά τβν 6«9ΐλέα ) κΐό πολυάσχολος $νθ;ωπος 'Αγγλ'α χατά τίς Ιίίτ^ς τί)ς ψιας δ οερ Κ'ώτ Σΐθστιρ, ληλος τής χιγχελ«ρ(αις τοθ γλου Βζαθίως. Είχεν 6οό% 6 ίη!σ»)μ·3ς γ^ονογράφος ττ)( ψ;ως. ΤοΟ εΐχα^ άνατιθτ] δχι μί νόν νά περιγρ^ψη λεπτομΐρδς τάς ϋιβφίρονς Τϊλετίς, άλλά χαί νά συγκιντοώση δλας τάς προχηρύ χι' άποφαοιΐς δλης ττ]ς πε υ ττ]ς οιίψιω; χαί τβν καρά αυτής. Διά νά φέρη ΐίζ την άπ&στ^ή^ τοι», έ οέρ έχρειάοθηχε Ιξ γραμμκ Χ-ίοκ 8μ«ς είς την έργασ! αν τού, ι Ε ΕοτοριχοΙ »*)ς βΰιιαν θά Ιχουν μίαν αυθεντιχήν πηγήν τής , α:ίψιως. *** —Ό πίθηχος ίκκαΐ μέ (ίπτωτον! "Ενοις «Ιθητος, χωίΐς νά τί θε λη, (Π«γι[ρη3« ηροαγιίιοαιν δ· 4)βξιπτώ?οϋ! Τό έκΐιοδδΐον Ιλαβι γώραν είς Σλάγχεοϊ τ*5ς Άγ^λΕα^. Ό κάτοχος τ^ς 5 ιδ^ίλλαΓ, άντι- ληφβιΐς την χλοπήν, ετέθη έη! την ϋοπιδΐωξιν τοθ ηι6ή<ου. Ό τελευταίας αύτδ: ιίχε χαταφόγη είς την κοςυφήν ενός άηον.ρήμνοιι 5?άχου. "Εξαφνα ίμ»ς τό πόϊι τού μπερδεύΒηνι ιίς τί χΐριθλι ττ]ς δμβ;έλλας. Ό κΐθηνος Ιχααε την ΙαΐρροκΕαν τοϋ χκΐ Ιπισΐν είς τό χινόΥ Ή δο.6^έλλ» ή'οιΕι έ» ιίϊει αλιξιπτώτοκ, χαί ο πΐθηχος {φθχαε σ»ος Χϊί άβλαβής είς την έπιφάνιιαν, ιίς βάθβς 400 πιρΐΊιου πο5βν. άκό —ϋκθι 50 χρέίνια γεννάται Ινβς βνθρωπ·ς. Διά ποώτην φοράν Οιτερα πενήντα Ινα χρδνιβ' εγεννήθη άΊθροπος είς τ*ν άπέμΐρον νηοΐ δα Κάλφ δ γ Μίν, π«ύ ιδρΐσχε- τ«ι χοντά είς την νηΌον Μ!ν ιί( την Ίρλχνδιχήν θάλασσαν. Οί μο ναδικοΐ χέτοιχοι είνε ΐ"»ας χτη ματΕοις μέ την γυναΐχα τού χτ τέ'α παιδία Πίύ έγχατεατάθηαχν έχεί πρί τι1 ών έτβν. Ή τβΟ χτηματΐοιι Ιγέννηαε πρό ήμ* ο*ν Ινα χορασάκι "Ειοι δ άρι θιι*ς των χοιτοΕχων άπδ πέντι ηθξησΐν είς ϊξη.-· 9 ΙΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΐΒΒεΐΒΒείΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐειεΐεΐει ΠΑΓΟΙ ΝΕΑΠΟΑΕΟΣ ΑΝ ΕΙΛΙΡΕΙΙΙΛ ΟΟΣΙΗΑ ΜΕΡΑ ΕΡΓΟΖΤΑΧΙΟΥ Π. ΒΑΙΙΛΕΙίΔΟΥ Φίρομεν ίίς γνώσιν τΛν καταναλωτών^οΐ όττοΤοι τιέρυσι έχρησιμοτιοΐουν άτιοκλεΐστικδς τόν περιζήτη- τον πάγον γλυχΛν πςσΐμων υδάτων Νεαπόλεως δτι ήρχισεν ή λειτουογΐα τοθ έ"ώ πραιηρΐου τιωλή- σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια- τορίου «Διόνυσςς». Ή άντοχή. ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα>
  σιλειαΒου κατέστησε τοθιον άπό πέρυσι ηράγματι
  τχεριζήτητον,
  Γενικάς άντιιΐρόσωτΐος
  1ΩΑΜΜΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ■«!
  ■■■ι
  Τό θαλομηγον «Άκρότΐολ^ τοθ όποΐουζπερατώνονται αί άνακαι
  νίσεις κοί ή έτησία κρατική έτιιθεώρησις, τό νεώτερον κοί εθσταθέ-
  στερον σκάφος ττοΟ έπανσρχίζει προσεχώς μέ την συνήθη τού ακρίβειαν
  τά$ τΐώοσε>^(σεις τού πρός χαράν δλων των ταξειδευόντ©ν| ^
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝ·
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΝ ΟΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  ΜΠ4ΡΟΓΤΪΓκΑΙ ΟΠΔΑ
  1ον
  Ή «Σπανιίλ»» ήι«ν ά/κιιρο
  λημένη άρχετΐ μαχουά άπ& την
  πχραλΕα χι' ώ; ποΰ νά φθία
  μέ τή βίρχχ μις έχβειάοθη νά
  πιράαουμι άπό την πράμνη χαί τ^ν
  πλώρη πολλβν ίΧλων χχραβιβν
  χαί χίτω άπό τίς γοώμενε;, μέ τίς
  οποίες ήΐαν δεμίνα ο ιήν άκτή. Τέ
  λος έπλευρΕοαμΐ την γολέτια καί
  9Τ^ οχάλα μοί; δπε'έχθη δ ίεδτι
  ρος πλοΕαιρχοΓ, δ χ. "Αροου, Ι
  νχς γέρος θϊλααοίλυχβ(, υ! πρί·
  α»τα χκμμένο άπο τόν ήιο χ«!
  την £)μη τί); θίλαβαας μέ
  χϊίες στ' ούίΐά χατά την π«λη!
  αυνήΐεια τβν ναυτιχΐν χι* άλλοί-
  θββρος άπό το *% μίτι. Με τόν
  ί!ιοχνή<;η είχον γίνη χι' Βλας χά λοΐ φιλοι άλλ' αντελήφθην άμέ α»; Βΐι αί σχέαιΐς μιταξΰ τοθ χυ ρ(οκ Τρέλνεϋ χαί τοθ πλοιάρχου δέν ήΐκν οΕ 1*)ίες, Ό τελευταίας βύτίς ί]'αν Ιιζς άνδρας άρχε^'τ Ιξυπνος ποΰ νετο δυοη^εατημένος ϊπο δλα ϊαχ εγίνοντο έκάνω στό πλ^ΐΐν. Τί^ν αί τία την έμίθαμι άμίσως γιατΐ μί λις έποιτήιαμ* χο π4δι μας οχο κατάατρωμ·», 1<ας ναύτης μβς άχο λούθηοι χ>1 μά; είτε:
  —Ό πλοίαρχος Σμίλλε: θίλει
  νά α&( μιλήση, χύριε.
  —-ΕΙμαι πίντα ατΐς Βιαταγέ;
  τοθ κλοιάρχου, απήντησεν δ
  Τρίλνΐϋ,
  Ό πλΐίαιρχος κου άκολουθοθαΐ
  οέ άκίσταοιν δΧΕγ».
  «ηιαχαλμένο τού, μ άς βΐνήδεικιεν
  ώ; την χαμπίνα χι' Ιχλιιοε πίσω
  ΐθϋ τ^ν πίρτα:.
  —Λιιπόν, πλοί-χρχε Σμίλλετ, τί
  Ιχετε νά μοθ π<1?ι; 'ΒλπΙζ» νά πηγκΕνουν βλα χαλά. ΕΙμαοτι Ιΐοι μοί νά αχλπαρουμι; —-Κ6ριι, είπεν δ πλοΐαρχος, νο ιιίζΜ τ: ώς πρέπιι νά μιλήοαι ηχ στριχά χαί ξάατβρα, έατ» χι' 5 ποοαβάλλοι Έμένα δέ/ μ'ά^έσιι ού ϊθ τί^ταξιΐϊι. Τό πλήρωρα Ηι μοθ γεμίζει τβ ματι χι' δ δεύτερος α?χδς δέν μέ [νανοποιεΐ. ΜοΟ φχί νε*αι γ ως άρχετά οα; είπα γιάνά χαταλίβιτε τή οην>χαΙχ τους·
  —Μήηως ΪΙν οοθ άρέαει χβΙ
  τό χαράβι: τόν έ?ώτηαιν δ Τνίλν ΰ
  θυμωιιένος άπό δ,τι φχινάτ
  —-Γιά την γολέΐτα !έ< μπορβ νά π» γιατΐ ίέ' την έδοχΕμααα ά κόμη αιδ ταξιΐϊι, άπή*'ηοεν ί πλοΕαρχο(. Καλοΰταΐκη φχίνετκι 0«ρισ·5τερκ Ιϊ* μπο?Α νά π*. —Μήπιος άκόμη ?έ> είνε τοθ
  γςΰατου αχς χι' α ίίιοχτήΊης τοθ
  χιραβ'θ"; ουνέχΐοι χοροϊδευτιχέ
  δ άλος.
  Έδ* ίμως έπεέβη δ ίατρίς
  Λιδερσίϋ.
  —Γιά ατ*θή«, γιά αΐαθ^τ», ί
  λα α&τά τ' άνιρωτήματα δέν Ι/ουν
  «ανένα λίγο. Ό πλα(αρχος είπι
  πολλά, ή μάλλον ηα)ΰλίγ«γιά
  χαταλίβΐυμε χι' είμοιι
  νος νά τοθ ζη'ήσω νά
  χαλλ£ίερ7. Λίτε, πλοΐαρχι, πώ;
  ϊέν οα; άρίαιι το ταξιΐϊι Γιατ[;
  —-Εδέχθη<α οάν νά λέ^ε δια ταγσς έ^σρραγίατοιις δηλαδή ν) όδηγήα» το χαριίβι δποιι 8Α δια- τίξη δ χύριος άπ' έΐβ, ποΰ ι[νι Ι ίϊιοχιήιης. Πάει χαλά. Μίλις έκ βίβάζομκι διιως άντιλ^μδίνο^ιι ηώ;Ι χαί δ τελευταΐος ναύτης ξέ^ΐ πιίτερα άπο μενά γιά τό ταξεΐΐι Σ&ί »αίνιΐαι ονατο β&:ί; —"Οχΐ, είπεν δ !«ϊρδς, δέν τ6 βρΐοκω αωατό. πλοίιρχος, μαθαΕνα π*ς πα>ε ζή
  τδντις χϊποιο τΊησχυρδ χαί τέ
  9χ(νο, προσεξετε το αυτ*, άπβ
  '?ΰς δφιοΐϊμίνους μοα. Άλλά Ι
  νς Βη«αρίς είνεδηίθΐαίς λιπιή
  Ν* αάς π& χβθϊρά την γνώιΐη
  χ--υ, δέ» μ' άρέαει Ι π ταξιΤδι
  ποός ανεύρεσιν θηαα^ροθ χαί ίέ'
  μ'*άρέ«ι πι4 πολϋ άκομη γ ατί δ
  ακοπίς τού Ιιρΐπι (ά<ι μ»ατιχβ( χι' διι»ς τον ξέρουν Βλοι, υ έ ο^μ- βτ», χώϋ· Τρέλνιϋ, ώς χιί ι&ιδς δ πχπαγάλος. (συνεχίζεται) ΓίΝΟΙΚΗΖΐΤΑΙ ή γνθ3'.ή ιιι χη οίιία τ©ν χληοονίμ«ν Έμ μανουήλ ΑιγιάΒου διχηγδδοιι, χιι· μένη είς την οδόν Ζυγρίφου (ι πιοθεν Τριβν Κ«μ«ρβν);(ΐηροφοςι ήλΐχτροφώτιατος, μέ μεγάλον χί)- Π3ν, Οδριυαΐν, Ϊ6ο είαίδβυς χλη. αια πληοοφορΕας άηευθυνιέβν είς τδν χ. Γεώργιον Ρασιδάκη* διχηγίρον. Μ«( άνιχβινώβη έκ τής Νομαρ χΕσς 6τι καλοθνται ίΐ "Αδόμ Παν. Κοκολάκης καί Έμμ. Εύογ. Παν τβλάκης νά βιέλβωοιν ίκεΓθεν 6ι' ύπφβΐσίν των. κοιμοπικη| ΓΑΜΟΙ. -ΕΙο Μεσελερους τοθ γείτονος ετελέσθησαν οί γάμοι τοθ κ. Γ. Σ^ουλούδη μετα τής Δ(· 6ος Ελένης Χατζακη. Τούς νυμφι κυος στεφάνους αντήλλαξεν ή βνΐς Κατίνα Μττουρλώκη. ΘΑΝΑΤΟΙ.— "Αττέθανε καί έκη- δεύθη ποοχθές έν Πόοφ κσΐ ίν συρ ροή πολλοθ καί έκλεκτοθ κόσμου καί έν σώματι των συναδίλφων τού, ό 'βμμ. Πουλής τί]ς τελωνο· φυλακάς Ηρακλείου. Ό μβταστας ίττηρϊτήσας επί εΐκοσιττενταετΐαν είς την τελωνειακήν υπηρεσίαν διε κρΐθη διά τό ήθος καί την ύΐτηρε- σιακήν τού Ικανότητα, ούτως & άχι να τυγχάνη πολλων συμττα θ:ΐών μεταξθ των ανωτέρων τού ώς έκτΐρόσωπος των όκο'ων πάρη κολούθησε την κηδείαν τού καί <4 κ. Τελώνης Ηρακλείου, κατατβ θίντων επί τής σοροθ τού καί οτεφάνων ιοθ Γελωνε'ου καί τής Τελωνειακής υπηρεσίας Ηρακλεί¬ ου. Τούς οΙκεΓβυς τοθ μεταστάντος συλλυπούμεθα Θερυως. —Τηλεγραφικώς ήγγέλθη έκ θεσ βαλονΐκης ό Θάνατος τοθ αύτόθι βγκατεστημβνου άττό έτώνσυμττολΐ τού μας καπεταν ΓεωργΙου Τζα βέλα ή Παπαδάκη. Ό μβταστάς είχεν άπό τής εποχάς των πόλεμον 1912—13 όπηρετήση την Πατρίδα έν Θουσιωδώς, Απήλαυε δέ γβνικον συμπάθειαν τόβον ένταθθα όσον καί έν θεσσαλονΐκη λόγφ τής κβΐ λοψυχΐας καί των χαρισμάτων μέ τα όποΐα ήτο πεπροικισμένος. Ό Θάνατός τυυ έπελθών προώρεες καί απροσδοκήτως επροκάλεσε βα Θυτάτην λύπην είς δλους τούς γνε» ρίμους καί φίλους τού, Ή ■Άνόρθωσις» συλλυπεϊται Θερμώς τούς συγγενεΓς κοί οίκεΐ ούς τοθ έκλιπόντος φΐλου της, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Είς τούς συγγενεϊς καί (σαδέλφους φΐλους, πού μας άντικατέστησαν κατά την ταφην τοθ λατρευτοθ μας ΙΗίκου, τους σμμμερισθεντας τόν πόνον μας καί γενικώς τούς κατο'κους Ηρακλείου έκφράζομεν τος Θερμο τέοας ευχαριστίας διά τας έκδηλΛ σεις τής εΐλικρινοθς αγάπης καί συμπαθείας πρός τόν άτυχή νέον καί τούς δικούς τού. Εΰχσριστοϋμεν ίπΐσης τούς κ. κ. Διοικητήν Χωροφυλακήν καί Δι οικητήν τής Δημ. Ασφαλείας Ήρα κλείου διά τό εξαιρετικόν ΙνδιαφΙ ρον πού Εδειξαν διά την άνεΰρβ σ(ν τού. Ή οΐκογένεια Άριβτοτίλους Χζ Γόρω στήν πόλι μας. "Ολως απροσδοκήτως ·ό καιοός χθές μετεβλήθη είς βροχβρόν... —Πρός μεγΐστην ανησυχίαν τΛν παραγωγων εί όποϊοι έσταυροκο ποόντο πρωΐ-πρωΐ. —"Ας ελπίσωμεν δτι πρόκειτσι περΐ καιρικοθ «αστείου» τό οποίον πΛντως δέν πρόκειται νά επανα¬ ληφθή. —Είς τόν λιμένα μ«ς ήοχισβ ά- ττό τινος ή τοποθέτησις των κυ·ο λίθων των κρηπιδωματων. —Ή τοποθέτησις γίνεται παρά δυτών, την παοακολουθοθν δβ καί άρκετοΐ κατερχόμενοι μάλιστα μ ε* τα... μπανιερά των. —Τα ώ ποία καί χρησιμοποιοθν εν διδβμένη στιγμί),.,. —ΑΙ άπογβυμαΊναΙ δξοίΐοι συνβ χΐζονται συστηματικώς άπό τούς συμπολίτας καί (δία τάς ουμπο λΐτιδας. —"Ετσι ή λεωφόρος ΚνωσοΟ δέν παύει νά σημειώνη κίνησιν πού πά ρατείνβται μέχρι καί των τελευταί ών έσπερινών ώρων. —ΚαΙ κάποτε καί πέραν αυτών. —"Εφέτος (»έβσια Θά άργανβ Θοθν αί καΘορισθεΓσαι παιδικαΐ έ· εοχαΕ. ΑΙ παιδικαΐ έξοχαΙ, καθ" α γνω. ρίζομεν έκ των εφημερίδων, Θά τύχουν τοθ λοιποθ καί τής γενικο τέρας κρατικής ύιΐοστηΐΐςεως, —Ώς έκ τούτου αναμένονται καί είς τόν νομόν μσς μέ ευρύτε¬ ρον χαρακτήρα τοθ άλλοτε. —'Οπότε τάς παιδικάς έζοχάς έιΐρανματοποΐει μάλλον ή εύγενής •ιμιλλα τής Ιδιωΐικής φιλανθρωπί άς. —Τό νέον διήγημα τής «Άνορ Θώσεως» ή «Νήσος των Θησαυρόν» αποτελεί άληθινόν έντρύφημα. Τό συνιστώμεν δέ είς δλους τούς αναγνώστας μσς οί όποϊοι καί άπό τό παρελθόν γνωρίζουν την αξίαν κάθί διηγήματος πού δημοσιεύομεν παρακολουθοθντες αύτό ανελλιπώς —Τό Εργον αύτό συνδυάζει κα! δύναμιν περιγραφής—ή όποΐα τοθ προσδΐδει καί καθαρώς φιλολογί¬ αν αξίαν—καί ενδιαφέρον άμείω ΐον άπ' άοχής μέχρι τέλους. —Ή «Παναγία των Παρισίων· πού άνσβιβΛίει άπόψε ό καλός ΘΕασος τής κ. Άννης Χριστοφορϊ δου πρέπει νά συγκεντρώση δλον ό Θεατρόφιλον κοινόν τοθ Ήρα κλείου —Πού γνωοΐζει καί τό Εργον άλ λά καί πού έπληοοίορήθη τήνπρω τοτι,πΐαν μεθ' ής τουτο ΘΑ άνσβι βασθρ έν Συνδυασμώ μέ την αξίαν των ήθοποιών οί όποϊοι Θά ζων τανεύσουν τα κύριά τοο πρόσωποτ. - Πολύ ενδιαφέρον τό Εργον πού προβάλλει σήμερον ό κινημα τογράφος «Μινώα» .Βασίλισσα χω ΐς Στέμμα» μέ την Ντολορές Ντέλ Ριο, 6 Ρέκορτκα —Τό ρεσιτάλ τ()ς κ. Τασΐας •8 Τό άναγγελθέν ρεσιτάλ τής καλ λιτέχνιδος καί «οιητρΐας κ. Τα οίας Αδαμ άναβάλλεται διά την προ σεχή Κυριασην 30 Μοΐου παΐ ·»· ραν Π π. μ. θά δοθή είς την αί Θουσαν τοθ 'ΩδβΙου καί έκτός των ποιητικων έργων τής Κοντέσσας ντέ Νοόιγ, Μυρτιώτισσας κ.λ.π. ή κ. Ά&σμ Θ* εκτελέση κ«1 μέρη άπό την κλασικήν τραγωβΐαν «Ί φιγένεια έν Αϋλίδιι (κοστούμια άρ χαικβ) ώς καί ποιήματα τοθ συμ. ττολίτου ποιητοθ κ. Λεοτίρη Άλ* ξΐου άπό τα λυρικα τού, .
  α π ο ρο α ζ ι >
  ,4
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙΑΘΛΙΟΙ
  Μόν
  ΓΙΑΝΝΗΣ! Ο ΑΓΙΑΝΝΗΧ!
  ΠβρΙ τα μέσα της νυκτός, ό Γιάννης Ά γιάννης
  Ό Γιάννης Άγιάνντκ. ένεννήθη έκ *τωχΛν γο-
  νέων της ΒοΙας, μιας ΤΛν βορϊΐων τής ΓαλλΙας έ-
  «αρχιΛν. Πιιβίον, δέ ν βΐχε μάθβι γράμματα. Άνήο.
  ■Τν,βν έτΐαγγεΚθί) τόν κλαδευτήν ιΐς τήν πολ(χνην
  • ϊββοόλλας, 'Η μή'ηρ τού ώ Όμάζβτο Γιαννοθλα
  τοθ ΜοτθιοΟ- ό πατήρ τού Γιάννης 'Αγιάνντκ.
  Ό Γιάννης Άγιάννης ήτο χαρακτήρος 6/ι μ*ν
  στυγνοθ, άλλβ μελαγχολικοθ, ΙβΙου είς τάς ή*(σς
  •όσεις- 6πωσΒή«οτβ, πνεθμα κεκοιμημενον καΐ βση-
  μόν, τουλάχιστον ώς εφαίνετο. Μή,ιΐιον Ιτι, βΐχε χά-
  σβι τόν πατερα καΙ την μη'έρα του. Ή μήτηρ τού
  Απέθανεν ίξ άμβληθέντος ιιυρετοθ τοθ γάλακτος.
  Ό πατήο νού, κλα&ευτής καΙ σώτός, εφονεύθη ιιβ
  οών άπό οένδρου. "Αλλος συγγενής οέν εΤχε μβΐ-
  νει είς τόν Γιάννη, «Ιμή μ(α άΒβλφή πρεοβυτέρα
  του, χήοα. μήτηρ έ «τα τίκνων θηλ»των »ε καΙ αρρε¬
  νων. ΑΟτη, ίνόσω Ιζη 6 οθζυγός της, «.Τχε τΑν νεα¬
  ρόν της αδελφόν έν τβ οΐκία της καΙ τόν έτρεψεν.
  Ά«έθανεν ετιεΐτα 6 άνήο της. Τό πρβσβύίερον των
  έτιτά της *αιο(©ν ήτο όααβτές, τό Β* νεώταΐον
  ενός Ιτους. Ό Γιάννης ή*5η εικοσιπενταετής άντικα-
  τέστησε τόν πατέρο·, κοΐ όπεσιήριξε τώρα κα( αύ·
  τος την άΒίλφήν, ήτις τόν είχεν άναθρίψϋ.
  "Εγινβ δέ τοθτο υπό τοθ Γιάννη άκλοοστατα ώς
  καθήκον, καίτοι μετά χατηφεΐας τινός. Ή νβότης τοθ
  πτωχοθ κατε&απανατο το.ουτοτρόπως «Ις έργασί
  άς βχρεΐας, άμε βομένας κακώς. Δέν ή<ούσθη ττο τ* ν' άχίχτησεν είς τόν τόιιον φιλή ιάβα τινά. Και ρόν βέν βΤχβ νά φροντίση -—βρΐ τούτων. Καθ" εσπέραν ήρχετο είς την οικίαν κεκμη^ώ, κα( ελάμβανε τόν ζωμόν τού μβτά τΛν έν αυτώ χω ρΐς λέξιν νά προφέρη· Πολλάκις έν ώ ετρωγβν, έ λάμβανεν ή άσελφή τού άτΐό τής γαβάθας τού τό καλλίτερον μέρος τοθ φτγητοθ, τό τεμάχιον τοθ κρέατος, την καρδίαν τοθ λαχάνου, ίνα δώση το° το εΓς τι έκ των τέκνων της· ούτος, εξακολουθών νά τρώγο κεκυί,ώς επί τής τραπέζης, έχων την κε φαλην σχεοόν έντός τής γοβ4θας τού, κα( την μα¬ κράν τού κομην τιίπτουσαν πέριξ τής γαβάθας καΙ σκεπόζσυσαν τούς οφθαλμούς τού, εφαίνετο ώς μή βλέηων τΐποτε, καΙ άφινε την περθνην ττ}ς αδελφής τού νά κάμνη 6.τι εκαμνε. Είς τάς Φαβερόλλας, δχι μακράν τοθ οΐκΐσκου τοθ Γιάννη, πρός τα άπε· ναντι τοθ δρομ'σκου, κα-ώ<ει χωρική τις καλουμέ- νη Μαρία ΚλαδοΟ' τα πα^&ιά τής αδελφής τού, πει νώντα συνήθωο, προοής>χοντο ένΐοιε είς αυτήν καΙ
  εζήτουν έν ονόματι τής μητοός των μίαν κοτύλην
  γάλακτος, τό οποίον έΊτινον Επειτα δκισθεν φρα
  κτου τινός ή δένδρου, άι^άζοντα τό δοχείον, τό
  μέν ά «ό τοθ στόματος τοθ δέ, μετά τόσης λαιμαργΐ
  άς, 6στε πολλάκις τό νεχυνον.έντος τοθ στήθους
  καΐ επάνω *(ς τα φορεματά των. 'Η μήτηρ θά τα
  έτιμώρει τ ύθ"ηοΛΓ, άν έμάνθανε ταύιην την πό-
  νηρίαν των· Ό Γιάννης καίτοι άκότομος καΙ μεμ-
  ψ μοιρος. έπλήρωνεν βμως πάντοτρ, έν άγνο'α 'ή>
  μητρός των είς την ΚλαδοΟ τό γάλα της, καΙ ςΰ'ω
  τα παιδία άπηΧλάσσοντοΙτής τιμωρΐος
  Καθ'
  V
  εποχήν χλαβεόονται τα δενδρα, έκέρΒαι
  νέ οεκαοκ* ώ σολδιά καθ' ημέραν Ιπειτα εδίδετο είς
  άλλας εργασίας ώς θβοιστή<-, ώς χειοΛνσξ, ώο βου «όλος, ώς άχθοφόρος. "Εκαμε* 8π, ή'ύνατο. Εΐργά ζβτο ?έ άφ' ετέρου καΙ ή άδελφή τού, άλΧά τ! νβ σοθ κάμη *πτα έχουσα νά θρ'ψη άνήλικσ; Ί3οο μ(α οΐκτρά σωρβΐα ψυχων, ή* περ εχόκλωσβν ολίγον κατ' ολίγον ή πενΐα καί περιέσφιξβν. Επήλθεν καΙ βαρύς τις χειμών. Ό Γιάννης εστερήθη πάσης έρ· νσσΐας, ή οΐχογένεια εστερήθη τοθ έπιουσΐου άρτου. "Εμβινεν άσιτο<:, χατά γράμμα. Έπτά παιδία. Ήτο έσπίρα Κυρια»ή<Γ· βτβ ό βρτοπώλης, 6 κα- τοκων »1ς την πλατείαν τής ΈκκλησΙας, έν Φσβ&- ρόλλαΐΓ, ήτοιμόζβτο νά κοιμηθή, βκούη σφοδρόν κτύπημα επί των Οάλων τής προσίψβως τοθ έργα σιηρΐου του, ύάλων, οΐτινες προεφυλάττοντο κσΐ όπό βικτύου έκ συρμάτων σίδηρον. Σπεύβει ν» 1^ τί συνέβη, καΙ τό βλέμμα τού προφθάνβι μίαν χείραν, Κης, άφοθ ιΐχε συντρίψβι διά σπβαΐάς πυγμής καί όύρματα καί όάλους ήσποζεν καΙ άπέφερβν βνα έ< των αρτω>. Τρέϊ«ι άμίσως έξω ό άρτοποιός, βλέ-
  π«ι τόν κλέπτην βρομαως φιύγοντα. Τόν κυνηγβΐ
  τόν σολλαμβάνει. Ό κλέπτης εΐχε ρ'Ψ[» χσμαΐ τό
  ψΛμΙον, άλλ' ήτο άκόμη ή χεΐρ τού καθημαγμένη
  ΚΜπτης, δ Γιάννης Άγιάννης.
  Τοθτο έν Ιτει 1795. Άγ«ται ό Γιάννης είς τα δι-
  κασιτιοια εκβίνου τοθ καιροθ, ώς Ινοχος κλοπήν
  διά ρήξεως, ποαχθεΐσης διά νυκτός «Ις οικίαν κα·
  τοΐκημ*νην. Ό Γιάννη; ε^ «ν τουφέκιον καί ϊ|
  ξευρ νά τό μβταχειρίζεται βσον ουδείς· συν.βη δέ
  καΙ νά τόν ΓδωσΙ ποτε κυνηγοθντα είς δάοη, Βπου
  ή κυνηγεσΐα άπηγοςκύετο διά λόγους όσφαλεΐας.
  Τοθτο πολθ τόν ίβλοψβν. Είς την Γαλλίαν οπάρ-
  χει κατά των τοιούτων όπόπτων κυνηγόν, βρακον
  νΐέρων όνομσζομένων. ήτοι λαβροθηρον, βάσιμός
  τις «ρόλτψις. Ό λαθροθήρας. εχ«ι μετά τοθ λΒστο0
  κα! τοθ πβιρατοθ συγγένειαν τωόντι μβγίσΐην άλλ'
  όπάρχει πΛλιν άβυσσος μ«ταξύ τοθ εΓδους τούτου
  των άνθρωπον καΐ τοθ μιοροθ φονέως των πόλεων
  Ό λαθροθήρας ζβ ·1ς τ« δάση· ό λησιής είς τα 6
  ρη· ό πειρατής είς τάς ακτάς καί τό πέλαγος· οί δέ
  πόλεις καθισϊοθν τούς άνθρώπους ώμοτέρους. διό¬
  τι τούς διαΦθεΙρουσιν. Τα βουνά. τό πέλαγοΓ, τα
  ^δάση ίξαγριοθσι ^ν ά.θρο,πον άναπτύσσοντα
  τάς θηριώδεις αύτοθ κλίσεις, άλλά πολλάκις μή
  εξαλε'φοντα τάς φιλανθρωπικάς.
  Ό Γιάννης Άγιάννης εκηρύχθη Ινοχος. Ο κω-
  διξ άπεφαΐνετο ρητΛς. 'Υ«*ΡΧουσιν έν τώ πολιτισμφ
  Λμων τρομεραΐ τίνες περιστάσεΐΓ, αί στιγμαί καθ
  άς ποινικόν κριτήριον ύ«οη!πτει είς ναυάγιον ήβικόν.
  Όιτοΐα πένθιμος σϊΐγμή. ή ™Κ*Ι *οθ' ^ ή «οι*«
  νΐα έγκαταλεΐιιει, αποτελεί την άνεπανόρθωτον έγ·
  κατάληψιν 4νός λογικοθ κτΐσματοθ Ό Γιάννης κα
  1ς «νταετές κάτεργον.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Δέκα έντολαί
  τής ύγείας.
  Χλαοόν Οδωο ή τέΤον βλα
  Φρότατον τό όκοΤ,ον τιΐνομβν
  νήστεις την -οατΐν, χρησι
  μβόει είς τό καθάρισμα των
  «υττάρω» μας άτιό τάς Ακα
  θαρσίας πού ίχουν συσσω·
  ρευΡή
  5.—Ν 4 Ιργάζεσθε καί νά
  κοιμάσθε δσον τό δυνατόν πε
  ρισσότβρον είς καλώς άεοιζο
  μενά οωμάτια ή ε(ς τό ΰκαα-
  θρο».
  Τό (δεΑ&ες είνε ν' άλ-
  λάσσρ οιαρκφς ό άήρ χωρΐς
  νά σχηματίζπ ρεύματα. Πρέ·
  πει ν' άποφεύγετε τα ρΐγη
  κου προκαλοθν τα οεόματα
  ς Βέρμα 15ρωμένον ή πολό
  θεσμόν.
  6.—Ν4 έιτωφελησθε κάθε
  'ύ<αιρ(σς δια νά ένθίτετε έ- λευθβοως τό οέρμα σας ιίς τόν γ) Μόν, κατά κανονικάς πε Ό ήΧ,ιος βΤνε ό μεγαλυτέ¬ ρας φυσικός (ατρός μας, τα βέ ένδΰματα μάς στβροθν με- ρικον έκ των ζωτικωτέρων στοιχείον τής φύσεως. Μολο¬ νότι θκωρΔ τόν γυμνισμόν ά· πραγματοπο'ητον διά διαφό¬ ρους λόγους καί Ιδίως χοινω- νικούς, έν τούτοις συμβουλεύω είς δλους νά έπωφβλοθνται τής δισκριτικότητος ενός κή· που Γ| μας ταράτσας, οσάκις δύνανται, διά νά κάμουν ήλι· όλουτρα. 7.—Νά φορήτε μόνον έλα- φρά ίσώρρουχα καΙ νά μή χρησιμοποιή τε βιοέα φορέμα τα, παρά μόνον δταν 6 και· ρός είνε πολύ ψυχρός. Ό Χ. α τα ένδύματα, ώστόσον, πρέ· πβι νά είνε άραιά ύ^ασμένα, &7Τ8 νά άφΐνοον ·1ς τό δέρ¬ μα ελευθερίαν δράσεώς. Πρέπει νά γνωρίζετε δή, διά νά βιατηρησουν την ύγε( αν, οί όργανισμοΐ μας πρέπβι νά ήαποροθν ν' άναπνέουν καΐ βτι τα ένδόματα τείνουν, εΓς τινάς περιπτώσεις, νά πά ρεμποδ ζουν την άναπνευστι- «ήν λειτουργίαν των πόρων. Τα σφικτά καί ύπερβολικά έν· δύματα έλαττώνουν την φυσι κήν αντίστασιν τοθ δίρματος καί τάς μεταβολάς τής θερμο- κρασΐας, δ τα ν Ρέ μ'α έπαρχής αντίδρασις είς τάς μεταβολάς αύτάς δέν πραγματοποιεΤται αισθανόμεθα «ρΐγχ» καΙ μυΐ· κούς πόνους. 8.— Τό καθημερινόν λου¬ τρόν είνε απαραίτητον διά την λειτουργίαν τοθ δέρμα- τος. θερμά λουτρά επέτρεπον ται μόνον τήν εσπέραν. ΜβρικοΙ κρυολογοθν μετά τό θερμόν λουτρόν, συνιστά ται δέ ϊΐς Γϋτούς νά μή κά¬ μνουν πολύ θερμά λουτρά, επί πλέον δέ νά κάμνουν πλή ρη έντρ βήν μέ πετσέταν με¬ τά τό λουτρόν. Τσ ψυχρά λου τοα δέν είνε δι' δλους καί βέν πρεπει νά γίνωνται χωρΐς Ιατρικήν συμβουλήν. 9—Ν3 καθαρΐζετε τα δόν- τιά σας τούΧάνιστον την πρω ΤϊνκαΙτήν έσπέοαν κα! Ιδί¬ ως πρΐν κατακλιθήτε. Ήμπο ρεΐ κανε'ς νά είπη γενικώς ότι «Βνα καθαοόν δόντι δέν χσλ(^ ποτέ». Τα ύπολεΤμματα τροφον είς τα δόντια βχι μό¬ νον καταστρέφουν τό σμάλτον καΙ την όοοντΐνην, άλλά δια- φυλάσσουν καΙ σκέρματα ά σθενειθν, τα όποΤα, δταν χά ταπωθοθν ήαποροθν νά προ καλέσουν σοβαρά νοσήματσ. ΙσυνβχΙζεται) Όταν άνοράζετε σακούνι. Ζητεΐτε άπό τόν προμηθεύον σας μιρκασ ιΠΕΤΕΙΝΟΓ διαπρασινο ΜΑΡΚΑΣ *«ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε- ρα καΐ άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί οίκονομικώτ·- τ « είς τήν χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ Ι ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΟΗΣΑΥΡΟΝΙ ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■··■■« ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤ*. Παρέλαβε είς μεγάλην μβ) έκλικτήν Συλλο¬ γήν ύφάσματα δι* υποκάμισα *αί πιζαμες ίκ καραγγελία. Έτοιμβ Ζέροιϋ ύποχείμισ» πρός Δραχ. 200 Ικαστσν. Γκρειβίΐτις αέ ίζαιρΐτΐΜβ σχέδιει, Καλτοες, 8 Φεΐνέλλες, Τψβντες, Ζδνες κ.λ.ιι. καί α! τιμέί 1 ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ Ι ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ . ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ Ι ■■■■■■■■■■ Εκδρομη είς Έλούνδαν καί Σπίνα Λόγκαν. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Μίϊ;ς,(τοΟ χντχπο χβιτοΟ μ»() —Μία Ι«ιίσ«ψ:ς ττ)ς , τοθ ΣχτΌμβτος και ττ]( ϊέν Ιχει 6αψχΛς μικρόν Ιν8ια«ί?ον. Κ<1 μΐαεχδρο μή Ι«ς ί«ιΓ, άβή'ει πίντοτ* κλου οίας χαΐ ωραίας έντιιπώοε'ς. λοιηόν μέ τήν «'ΒΒνιχήν ό;γάνωαιν Νέ»» έκάναι Μεραμ- δέλλοΐι χαΐ μέ πινήντ» ηερίπου 4κ6μ») ΝεβπολΙτας έπιχειρήσχμι την ΚιΐΒΐαχή', την ΙχΒροαήν αυ τήν. Έφθάσΐμεν Ιας την Φ:υρνήν δι' βύιοχινήτου χαΐ εκείθεν. Ιπρβ νωρήθϊμεν «εζή—ΐις απόστασιν 5 χιλιόμετρον—μέχρι τοθ ίπαν» χβρΕου Έλούντας. Είς τήν ιΐυοϊον τοθ χ»ρίου δηεϊίχθτ)3βν «ύ: έκ- δρεμΐΐς τό κοινοτικόν Σ^μίβυλιον χαΐ ι( «άΐοικοί τοθ χ»ρΙ·ιι α !έ πρίίίρος τ<{ς κοινότητος χ. Μκυ- ριχίχης εί( ώ?α(αν προσ?ών»;σ[ν τού Τ)ύχαρ!οτηΜ τούς ΝιαπαλΙτας δια την συνδρομήν χαΐ τήν ήΐικήν Ινίσχιιαιν τή» ί«ο£αν κκρίσχον είς το ν'άποφοιαιο&ζ ή χαταοκιυή αμαξιτής δΒοΟ απο ΦΜρν1)ς είς Έλουνταν. 'Αχολο6θ»ς ΙχΒρβμιις καί χάτοιχοι τής Έλβύντας, με· ιίς τό ΚΪτα χνρΕον βπου ) άρχιερατιχή λειτουογΐχ μετ* άρτοχλαοΕας υπό τβϋ θεεφι λεστίτου Ιηιοχόπου Πέτρας χ. Διονυσίου, ίξάοαντος β»γχρίν»; είς λόγον τόν όιιοΐον έξ·«ώ'ησε την Β>α3ΐν ττ]ς 'ΚΘ,ιχ«]ς Όργανώ
  οιως Νέον Μεραμβέλλου.
  Μετά την λειτουργίαν, 5 πρίε
  ϊρος ττ]ς Κοινίτητος παρίθεσεν εί;
  τιύς έχϊρομιΐς Πδό^ευμ-τ είς τί
  «αφενεΐον τοθ χ. Οϊκονομαχτ) χαθ'
  • αντηλλάγησαν θεομιΐ προττέσιΐ(
  Κατόπιν οί έκδρομιΐς Ιπεακίφθη
  σιν τέ ΣχΙαμα άκοθαυμίσχντες
  τάς φυσικάς χαλλονάς τοθ τοπεί·
  ου χΐΐ τόν άερολιμίν» τής Ίμκή-
  ριαλ ΑΕργουΐΙ^ί, δια την έκβά
  θυναιν χαϊ την διαρρύθμισιν τοθ
  οκοΙΌυ δΐετίθΐ)3αν ή"5η Ιϊ Ιχατομ-
  μδοιον δραχμβν.
  Τήν μεσημβρίαν ή Κοινβτης
  Έλουντας παρέθεσε γεθμ» είς
  τεΰς έκδρομιΐς χατά τό οποίον
  ήπειρον προπίαεις ο( χ. χ. Μ.
  ΠεροδαοΥαλίκης χαϊ Ν. Τσιλμαο
  λαίκης μετά τό γεθμα ϊέ έκηκολού
  θηθϊν χοροΐ 6κα τους ήχους τής
  μ9»9ΐ«τ]ς τοθ ·;φ»νοτρο^ε[οκ Τ^ς
  Νεαπόλεως. Το άπόγευμα οΕ έκδρο
  μιΐς έκιβιβίσΒ^σαν τΑν ' βινζινα-
  κάτβν τ*ν χ. χ. Ί. Λίΐικάχη καί
  Ν. Πετράκΐ), 8»ριάν προσφιρθει
  αίν χαϊ ΙπεαχΙφθτιοαν τήν πλί
  χά χαϊ τήν Σκίνα Α5γ»α. Ή εί-
  χά * τής φριχτής αυτής χολάοενς
  είναι ανατριχιαστιχή. ΟΕ λεπρβϊ
  χαθτ])(ομένοι είς αυτόν τδν ξ~ρβν
  δράχον Ιχουν μόνον σύντροφον τήν
  άκόγννσ.ν χαϊ τόν πόνον. ΚαΙ ή
  έκ(σχιψ!ς μας τευς έξίνισε άλλά
  χ«1 τούς Ιίωσε Ιοτ» χαϊ σΐιγμι
  α(«{ νάηοιαν χαράν χαϊ τίος Ι «α
  μΐ νά λΐ|αιιονήσουν τήν ΒυατυχΙ
  αν τ«ν. Τό τραγοθδι τής δίδος
  ΛϊκκοΘ. Άποσϊολάκτ), ή μαυσική
  τοθ έ ?φανοτροφεΙοι/, τί βιβλία
  Π'.ύ έδώοησεν 6 χ. Δ~μτ|τρ!βυ έκ
  μίβους τής Β- Ο. Ν. ήλθ*ν ώΐάν
  4»οιξιάτικα 8«ρ« βτοϋς λεπρους
  κ?ύ ζοθν* συνεχβς οτή βαρυχειμ»
  νιά τής ζ»τ]{. ΚϊΙ τί αΐαθήματα
  χαΐ τάς ιύχαριατίας τ6ν λεπρΑν
  πρός τούς Νιχκολίτας 8ιΐ]ρμήνιυ
  σχν οί χ.χ. Ρειιουνδίκης χαϊ Μπά
  ρούνης. "Εται χάοις είς τήν έχδρΌ
  μην μτς αύ ήν, Ιϊόθ») ή κ&καιρία
  χαϊ είς τιύς δυΐτυχεΐς β&τβύς ά
  ποχλήρους νά γνβοίαουν 4λίγας
  σπγμας χαβάς χαϊ εύχαρισιήσε
  ως.
  —Τβ τέκνα φυλακιβμένων.
  Καθ1 & πληροφορούμεθα, είς το
  »κβυρν*Ιβν τής Δικαιοσύνης μκ
  ταρτΐζεται νομοσχέδιον, διά τοθ
  όκοΐου λ«μβ4ν·τ«ι ποονοικ διά
  τα τέκνα τβν «»λ*κιζ·μεν»ν μη
  τίρ&ιν. ΔΓ βιΰτοθ άπβγβρεύίται
  π «ίσβύβς τβν κ4τω τ&ν δώο έτ&ν
  τέ χ νυν μετ» τ&ν μητέρων τ·»ν
  είς τάς φυλακάς. Τβ ανει δέ τδν
  δύο έτ&ν τβκνοΐ τνν θά (Ισάνιιν
  τβι ιίς (Ιδΐχά ϋαυλβ, διά τα ο
  ηοΙ« ηροβλέκει τό κβταρτιζόμΐ
  νόν νομοοχίδιον. 'ΒπΙσπς «·ί έ
  κβστην £βρ«ν πρΜτββικΐίου Ιδρά
  οντβι εταιρείαι άκοφυλακιζομΐ
  νειν «Ι βποϊβι σκοΛβν θά Ιχουν
  τήν εξεύρεσιν έρναο(«ς είς ΰ
  άΐτοφυλβκιζβμίνβυς.
  —Το μνημέσυνον τβν πε
  αάντων.
  Διά τηλεγρ«τήματβς τού κρός
  τοΰς Νομάρχας Κρήτης τό ύηουρ
  γεΐον τ&ν 'Βσβιτεριχ&ν έγνώρι
  βενοτι τό μνημόσυνον τ&ν πε
  σόντ»»ν τβ οποΐβν ωρίσθη διά την
  προσέχη Κυριακήν βέν κρόχιιτβι
  νά γίνη. Τό μνημόσυνον θά γίνη
  αργότερον **1 ώς θά δι«τα(ο Τό
  ίδιον Ύπουργεϊβν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜθυΐΆΣΙΑΣ
  Τέ Ταμείον Προνοίας Έλαιοκα
  ρχγωγής Ναμοθ "Ηρακλείου κρο«τ]
  ρόσσιι φανερόν μειοδοτικόν διαγα
  νισμόν την 2 ΊΐΐινΕου ημέραν Τε
  ρτ-ν χαϊ ώ?αν 11—ν π. μ. ι(ς
  ΐά γραφιΤα ού τοθ χεΐμενχ έηΐ τής
  οδοθ 25 Αύγούστοι», διά την προ
  μήθιταν 30 τόννων θε ϊκβθ άμμω
  νίου κτ( 5000 δχλΐνων ΒακοηΐγΕ
  ϊβν.
  ΟΕ δροι σιιγγραφής υκοχρεάαΐ
  βν εδ?ίσ>ίονταί χοιτατεθεφίνοι είς
  τα γραφεΐτ τοθ Ταμείον.
  (Έκ τ,οθ γραιφι(βυ)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  "Αγνβστος διελΓών έχ τοθ κα-
  τκοτήματας άντιπροσ<Βπε!ας Σιγα¬ ρέττων Κακερνάρου πρός αγοράν σιγαρέττων, ίλησμβνησεν έηί τοθ γρχφείου σςιιειώσεις τινάς μέ χρή μιτα έντός αύ<βν. ΠχραχαλεΙιαι ί ακβλίαας Βηως Β έλθη έκ τοθ ά'ω ή χαΐ τα παραλάβη. —Ή τηλεφυνικήέπΐκοινΜνίκ Ά πό τή{ 1π{ Ίουνίου ν«τβι η τηλεφυνικη έηικοινΜνΙει της Ελλάδος κ«1 μετά τής Αΐγύ πτο υ, Π«λ«ιστίνη{, Ίαπωνίβί, Β( νεζουίλας, Βραζιλΐας, Άργιντι· νής, Χιλης, Κολομβ'ας, θυρκγοι» «ής, Φιλιππίνων νήσων κκΐ Γι άμ 'Η έηικοινννία αυτή 0ά Ισχύ σο χαϊ έκ τοθ ραδιοτηλεγραφ!»»» βταθμοϋ Ηρακλείου. —ΓυμνκαηκαΙ έκιδείζεις. Χθές Τετάρτην μ«) 5ίβ«ν ί μ. μ. ετελέσθησαν «Ι έτήβιβι γυμνα στΐΜαΐ έκιδεί{>ις των μ«θητ&ν
  τοθ Στ' Δημοτικοδ Σχολείου έν
  τφ Πάλαιω Γυμναστηρίω 'Ηρ«·
  χλκΐου. Τό πρέγραμμα πβριβλϊμ·
  βανβ σουηδικης όαΜήσεΐΓ, χορούς,
  άγΝνιστι*)άς ηαιδιάς καί έθνικοΰς
  χβροϋί, έ{ετ«λέσθη δέ μέ έπιτυ
  χΙ«ν.
  —Πνράτααις τής αδείας εί·
  σκγ»γης ζ·χχρε«ν.
  ΔΓ αποφάσεως τδν ΰκβυργ&ν
  Έθνιχης Οΐκονομΐας κβΐ ΟΙκβνο
  μικών έπιτρέκεται έντός τριακον
  τα ήμβρ&ν Α εισαγωγή ανευ τής
  Ματαβολϋς τοδ δ(καπλ«β(ου 4α
  α ροδ ζ*χάρ·4»ν τ&ν οποίαν τό
  τρίμηνον άπό τοδ διακανονισμοδ
  τής ά{ί«ς των ίλη£εν. 'Εκίσης επι
  τρίπετβι έντβς 20 ημερών 6 έκτ< λεινισμός ζαχβρεΜν τ&ν έποί«ν αί προθεσμίαι έκτβλωνιομοθ Ιλη {«ν κατά τό χρονικόν διάστημ* άκό 26-4-1937 μέχρι '5-5- —Τα δανεια τβν (φεδροτα- μι(»ν. Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης καθ' ά πληροφορούμββ» προέβη είς την απόφασιν νά άπ>γορ·ύσο
  τα δάνει» τ&ν έφιίροταμβίΜν λβ·
  γω τής οίκονομικής βύτ&ν χβχε·
  {ί«ς.
  —Τα αγκλμν τϋς Έλευβερ^ας
  Β1« τόν λιμένα Χανίων εχομί
  σθησαν τα ύκολεικόμΐνκ τεμάχια
  τοδ άγβλιΐατος τής ΈλβυθερΙας.
  Άκό κρβχθές δέ ηοχισεν ή μ«τ«
  Φβρά τκν είς τόν προφήτην Ήλί
  «ν ίιτου χ«1 άνεγΐίρεται τό &
  γοιλμ*.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣλ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α- Άνυ
  φαντάκη έφθασαν χαατανιές Άγίου "Ορους
  είς όλας τας διαστάσεις καί πάσσαλοι των
  2 1)_ μέτρων διά Κρεβατίνας καί φρά-
  κτας.
  Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  ■*■£.!
  '_ράκλβιθτ>
  Γρα·«Τσ6ναντι
  Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Προΐα Πέμπτης
  27 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου —Τη
  ΠίΡΑ ΤΙΣ ΗΝ1ΙΙ. ΒΡί)1*Ιλ.ναοφο0ν4ΚΛον6ίνοϋ6.
  ΑΙ Μ1ΧΙΙ ΗΙΕΙΙΖΙΙίΙΙ.ί8^ιβ=«
  Αι συζητήσεις έν Γενεύη.
  Επέμβασις είς τό Ίσπανικόν.
  ΕΙΣ ΤΩ ΒϋΚΑΪΚΟΝ ΜΕΤΰΠΟΗ
  ΤΑ Ε ΟΝ ΙΚ Α ΠΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΑΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΗ ΠΡΟΤ0Β0ΥΛΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Μαϊου (τού ά»τα·
  «ιοκριτού μας).—Ση.*«ριν* τηλεγραφή·
  ματα πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον
  άναφέρουν σχετικώς μέ την εξέλιξιν τού
  έμφυλίου πολέμου έν Ισπανία δ·*ι είς
  όλαι τα μέτωπα έπικρατεϊ ήρεμία έκτός
  τού μετώπου τής Βισκάΐας δπου τιαρά
  την μεγάλην κακοκαιρίαν καί τας ραγ-
  δαίας βροχάς αί μαχαι συνεχίζοντα
  σφοδρόταται. Την πρωτοβουλίαν τω
  έπιχειρήσεων διατηρούν πάντοτε τα έ
  Θνικά στρατεύματα τα ά ποία προελαύ
  νούν συνεχώς, των έρυθρών περιοριζο
  μένων είς άπεγνωμένας προσπαθείας νά
  κρατήσουν άρραγή την όχυρωματική
  γραμμήν Μαζινώ πέριξ τού Μπιλμπάο
  ΠΑΧ Τ ΕΙΙΙΑΙΩΚΕΙ ΣΥΝΑΨΙΝ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ! ΣΥΜΒ.ΗΟΣ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ»! ΓΙΑΑΙ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 526 Μαΐου (τού άντ*
  ποκριτού μ«ς).—-Κατά τηλεγραφήματα
  έ ύ έξτερικοΰ ό εύρωπαΐκός τύποΓ
  ρ
  ρ η κυβερνήσει
  Βαλινθίας δ«ως αυτή
  λ(ου «ολίμου καί οϋτΐ κα
  τόνιν τής άσκηθείσης, ώς
  θαίνεχαι ηθικάς «ιβσεως ικ
  μίρους φιλικόν «ρός αύ
  τήςιτδν δυνάμιων. Ό Φράνκο
  ««ι
  κρτο μς)ηγρφ
  έκ τού έξωτερικοΰ ό εύρωπαΐκός
  άβχολούμενος μέ τό ταξείδιον τού δό
  κτωρος Σάχτ είς Παρισίους γράφει όχ
  ό Γερμανός ύπουργός των Οίκονομι
  κων καί Οΐοικητής τής Ράϊχσμπάγκ Θά
  διεξαγάγη διαπραγματεύσεις μετ» τω
  αρμοδίων Γάλλον ύπουργών διά την
  σύναψιν εμπορικάς συμβάσεως μεταξύ
  Γερμανίας χαΐ Γαλλίας. Προστίθεται
  οέ ότι εάν ή προσπαθεία αυτή επιτύχη
  τότε θα δοθή νέα εντελώς τροπή είς
  την οιεθνή πολιτικήν χ» Ι οικονομικήν
  κατάστασιν.
  ΕΟ-2ΤΡΕΨΕΝ ΕΚ
  Ο ΥΦΥΒΟΥΡΠΜΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΧΟΙΙ
  ΙΚΑΜΟΟΗΙΪΤΙΚΑΠΠΝΤΙΗΟΣΕΙΣ ΤΐΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άντ»
  «ο*ριτού μ άς).—Ό ύφυπουργός τώ1
  Στρατιωτικών κ. Παπαδήμο-ς έπέατρε
  ψε σήμερον έκ τ*ς άνά ιήν Μακεοονία'
  καί Θράκην περιαδείας τού, δπου έπε
  θεώρησε τα έκτελούμενα μεγάλα όχυρω
  ματικά έργα. Άμέσως άμα τή 4·
  φίξει τον, μετέβη είς τό πολιτικόν γρα
  φείον δπου συνειργάσθη ΐη' αρκετόν με
  τα τού πρωθυπουργού χ. Μεταξά. Ό
  χ. Παπαδήμας έοή)ωσεν ότι εμεινε τε
  λ εί ως ίκανοποιημένος έκ τής έπιβεωρή
  αεως των έκτελονιμένων οχυρωματικώ·
  έργων τής μεθορίου.
  ΤΟΚΪΰηΓΜΜΑ ΤΗΣ ΑΡΪΧΜΗΣ
  0.Ρ6ΥΣΙ.ΖΕΜΙΕΑΝ ΑΥΞΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐεΐί (τεΰ άντβπβκριτβδ
  μ«{) — Ε«τ' αΛαχοίΛ «οιν έκ τής Τρ«πί
  ζηί τΒς Έλλβδες ιό »1ς χρνοβν καί ϊένβν
  β«%άλλαγμα κοΗυμμε. της 6ρ«χμΒ, ίΌαμΐΙ
  νβΐ νέαν ουξηοιν πίντε πΐρίκευ έχατομμιι
  ρ(«ν {(βχμ&ν -«ιάι ι ήν πβρβλβεθαβν
  βδομκδα.
  Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΑΧΥΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Προκειμένου τό όπουργιΤον τής Συγκοΐνω
  ν(ας νά λ<ίβη μίριμναν 6ιά την βελτίωσιν τίΐς ταχυδρομικίΐς συγκοινωνίαν χαΙ την πό κνωσιν ιτ)ς ισχυ6ρομΐκη"ς έξυηηρειήσΐως με ταξύ των χωρίων καί των συνοικισμόν τής ύπαιθρον, άπη66υνεν έγγραφον πρός τούς Νομάρχας δια τοθ όττοΐου εντέλλεται νά δια ταξωσιν ςδτοι τ< ΰς νομομηχανικούς τής πε ριφερβΐας των νά προβούν ι(ς την έκκόνη σιν χάρτου εκάστου νομοθ υπο κλίμακα 1: 100.000 πβριλσμβάνοντος λεπτομερώς τα έ ξή"ς στοιχεΪΓ: Τας τιόλεκ/, κωμοπόλεις, χωρία καί συνοικισμούς, τάς ό&ούς κεχωρισμένως κατά καηηγορΐας, ήτοι ο ύτοκι*ητικάς, σιδηρο νιύτ] είς την οποίαν φαίνε βτόνιοεν 8τι τζάθΐ συνΒιαλ δείξη μετριοπάθειαν έν Γε λαγη μέ τούς έρυθοους εί νι άδύνατος καί δτι &«ω ται θά συζητήθη «ΰρΐως σδήποτε ό «όλεμος θά συ τό Ίσνανικόν «ρόβλημα'νιχισθΒ καί 4«1 ε» καί επί καί ύ«ό την Εννοιαν τής συ,δύο ακόμη 6τη ά» άναιτη νάψεως ταχείας ανακ»χής'**" μεταξύ των 4μ«ολ4μων. Πληροφορίαι μάνκσς μέσω Ι κ Σάλα Βερολίνου φΑρουν χον Φράνκο μή μΐ ταβΐλόντα σκέψΐις ώςπρός Έκ Ρώμης γ δτι Α Μουσολίνι θεωρεΐ τό Αίθιοπικδν ζήτημα λΐ,ξα» τελεσιδ(κ««ς καί δέν ινδια •ιρΐται ού5όλε«ς §ιά τας τόν τερματισμόν τοθ «μ*υ συζητήσεις ένΐη Κοιν·ον(α τβν ΈΦνΑν αΐτινες βνββκ« ται νά γίνουν μέ ΘΙμα την (χκονομνήν ή μή τΛν άντι -ροσώ«ων τής ΑίθιοκΙσς. Τηλεγροφήμοτα βκ Παρι σίων ανσφΐρουν δτι τα δια βήματα τοθ Ντιλμνός «ερί ένιαίας ■ολιτικής είς τό Ίσιανικόν ζήτηαα εύοΒοΟν ται καί δτι τόσον ή 'Αγ νλίσ, ή Γαλλία καί τό Βίλ γιον δσον καί άλλαι δυνά μεις τής κιντοικής καί α νατολικής Εύρώϊης θά 4 ■4μβουν άπό συμθώνου καί 4γκα(ρως «ρδς τΐρματι σμόν τοθ 4μ·υλ(ου Ίσιανι κου «ολάμου. γρ ή η ηρ ΒρομιάΓ, Βιά δΐτροχα, ήμιονιχάς κο[ διά π>
  ζοκόρους καΙ τάς άκρφετ,ς άκοστάσιις «ύ·
  ά«ό χωρίου είς χωρίον, ι
  Ή διενέργεια ειδικού έλέγχου
  είς τούς φόρους οίκοδομών καί γαιών,
  Πρός τοός οΐκονομικούς ί
  φόρους Εκοινοποιήθη μακρσ
  έγκθκλιος τιβρΐ ένβογβ'σς έ
  λέγχου καί πεμ! έπιστιεύσεως
  τής οριστικάς β'βαπώσίως
  ό θ ό
  ^Ις φόοον άτιΑ τοθ
  τού. 2) Τάς ο(κοδομά€
  ρολογητίσς Αττό τοθ
  τούιθνικής Τραπέζης ττ)ς Έλλά
  φο|δθΓ, ώ: διαχειριστρΐας ιτ)ς
  αότοθ άντατλλσξΐμου ττΓριουσΙσς.
  ή
  των φόρων
  8ων καί
  ο'κονομικοθ
  Ώ
  καθαρ^ν προσό
  γ ρ
  <ίΙ«ονομικο0 £ ούς 1937—38 Διά τΛν φόρον γαιών. λόγω κατσργήσ?ωΰ ή λήξεως των σχετικόν λλΛνΙ 3) Τ ημ Ιΐους 1937—38 τοθ 3) Τίς οΙκοδομάΓ, οΓτινεςΐ έ* μ Ώς ττρίς τόν φόρον οΐκοδο μων όρ'ζεται ότι οί φορολογι κοΐ κατάλογοι των οίκοδομΛν θά (σχύσωσι καί διά τό άοξά υενον νίον είκονομιχόν 6τος 1937—38 Άιιό τοθ Ιτους 8έ τούτου θά επιβληθή φόρος έ οί ωρισμένων κατηγορι&ν ο( χοδομων, τβν ό τι ο ών κατηο νήθησαν ή διτρρυθμ'σθησαν γ ( (σχύπυσσι ιιεχρι τοθ^ε ά «ιαλλσγοΐ. Ό ελβγχος θά ά 1) Τάς έπιδοθησομένσς τρο ποποιητικάς βηλώσβΐΓ τοθ οί κονομικοθ ετους 1937—38 καί 'άς νέας οί·Ό*3ομάς οΐτινες γο πρώτον θά ύποβληθΔσιν μ | Βεχομένως θά ύπαχθΛσιν (ίς τόν Φόρον κατόπιν τής διαρ ρυθμ'σεως των οΐκείων άπαλ λανΛν νλπ. Ώ: πρός τάς οΐχοβομάς τας φορολονητέας λό>ω κα
  ταργήσβω': ή λήξτως των ά
  παλλανων ύ«ομιμνήσ<βται, δ τι Θ4 υπάρξη. άνάγ<η έλέγ χου τδν ο(<ο5ομΛν των κατω τέρω κιττηγοριΊν; Τιθν βιομηχανοστσσ'ων των Οιθχρηαιμοποιουμβνων κατίνα ώς κσί των έγκατα ταστάσεων ή δεξ7με.νών ύ γρων ύλων. Τδν οί<οδομών των έκπο'η98ΐσ*5ν υπό τής Έ σιάται ή προσοχή τ©» ένβια φερομένων επί τοΟ δτι 4πό τοθ οΐκονομικοθ ίτους 1937— 38 θά όποβληθτϊσ.ν είς φό ρον γα<ων χα( τα ϊΐσοδήμσ τα έξ εκμισθώσεως δασων. Διά τον φόρον επιτηδεύματος: Κατόπιν ΐΓ]ς παρατάσεως ίσχόος των ψοοολογιχων κα ταλόγων, κατά τό τρέχον οί κονομικόν βτος των Είς κατά τάξιν ύποχειμένων έπι ματιων, ό ελεγχος διά την φορολογίαν επιτηδεύματος θέλει περιορισθή είς την εξα κρ'βωσιν των νέων έ ματι&ν, έκ των β^ιΛοθβισΛν αίτήσεων άνακατατάξεως καί τόν ελβγχον, των λοιπον κατη γοριον έΐΕΐ·;η5βυματιον καί επι χβιρήσεων μή ύτΐοκειμένων είς κατάταξιν. Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΙΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ προχ6ές κσί παρέ μεινεν έντοθθα επί διήμερον β ύπάλληλος τοθ 'ΥηουργεΤου ΆεροπορΙσς κ. Ο κ. Κολίσαρης Κολίσαρης, έπεθεώρησε τάς συντελουμένας εργασίας είς τό αεροδρόμιον. Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ Κοθ' ά ·μάς ανακοίνωσιν ό κ Έπνπιης Εργασίας ύπε βλήβησαν μηνύσεις έκ Ι παρσ βάσει των νό·ω>> περί έβδομα
  βιαίας αναπαύσεως των ύπαλ
  λήλων διά πλείστους οσους 6
  ίυθυντάς ξενοδοχεΐων, Ο™νού
  «οφενεΐων, ζσχαροπλοσΐέίων
  έστιατορων κ.λ.π. Πσραλλή
  »ως μηνύσεις ΰπεβλήθησαν
  καί διά τούς παροβάτας ύπαλ
  λήλους.
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΧΡΕΟ.Ν
  ΑΙ ΜΕΤΑΘΒΣΕΙΙ
  ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ
  Έντός των ημερών ό έπιθ<= ωρητής των Δημοτ κδν σχο λβ'ων θά κοινοποιηθή πρός τούς δημοβιβασχάλους τής π' ριφβρεΐσς τούς αΐτησϊμένουο νά μΒτατεθβσιν έ< των οχο λε'ων !ίίς τα όκοΤα ύηηοβτοθν, τάς διαταγάς μεταθέσεως των. ΑΙ μβταθέσεις ι Οΐαι ΘΛ γίνωσι τή 4γ«ο(σει τοθ Ύ ηουργβΐου τής ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δι'έγγράφου τού πρός τούς Νομάρχας τό Ύηουργϊΐον των Έσωτερρων πσρακαλεΐ σύτούς νά πσρίξωσιν πάσαν Αρωγήν ΐΐς τόν κ. Δημ.Κύρου Τμηματάρχην προπαγάνδας ηαρΑ τή διεθνετ, εκθέσει Θ?σ σαλον(κης δσας ένετάλη νά έ ΤΙ Φ3ΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ή δ,τηίεσ'α τϋ^χαιίας χ σεως διετάχθη νά Ιφχρμίση δάξ ϋΒ Δ β ττ]λιγρα«ήματ(5ς τού πρό τάν Πρίίδρ&ν τής Κΐιβιρνήσΐως Ι. Μιταξ^ τό Γεωργικον '£π ήρ Έραιχλιίου ιυχαριστεΐ έξ ό/όμ»κς των άγροιπν τοθ Νί μοθ την Κκβίρνησιν &ια την Ικδο σιν τοθ νίμου τοθ ρυθμΐζοντος τί ίγροτιχά χρέη. Συγχρόνως " η ίή ϋ χ χ φ ",ει την ιίιχήν Επως ρυϋμιοθβσιν έ ί δ Κ η χή (αχένι καί τα δΑνεια ιή; ημ ΐιχής Τραπέζης άΊινα διινβς πέ ζουν τούς ά ΔΙΑΛΕΞΙΣ Είς ιήν Δίοχην Ηρακλείου 3οΟ| μεθαύριον Σίββχτον πιρί ώ;αν 7 1)2 εσπερινήν διάλεξις ο «4 τιθ ΈλληνιχβΟ Όριιβχτιχοθ Συνϋαμου με ίμιληιήν τίν Ι* τρόν χ. Ν. Κααάη^ν χά Ι μέ 6ίμ»: Ή ο^ιιδαοία διά μέοου τβν αΐά «ν. Έ εΐοοδος θά είνε ελευθέρα. Ο ΠΡβ'Υ'ΠΟΑΟΓΙΣΙΙΒΣ ΓΟΥ ΔΗΜΟΥ Κατά την προχθιοινήν τού ανη ίρί»οιν ιό Δημοτικόν Συμβούλιον ψήφισε τον πριϋΐίβλογιομίν τοθ Δήμου πιρατβσαν τδ μέρος τό α φςρβν τό βχέλος τβν έοίδοιν. ΧΘΙ; την ίοπίραν θά ή ι| τό οχίλος τβν Ιξόίβν, χη φ ρ»ς τας διατάξιις τ&0 ϋ,Βοου 12 τοθ άναγχαοΐιχοθ νίμου 412 6ά οει τοθ δκοΕου 6κοχριο0νται οί ίϊιοκτ^τοιι φορτηγβν αΰιανι ή άίψ ί λ ν« ή πλΐιιο&ν δι* ψ τβν ούΐοχι·. ήίΐυν των χρΐτοβν γρ»μμίτ»ν β) την Ιϊραν τοθ βύΐοκινήτου, ί' τα μίγιοτον έ έ ωέλ Ε ή ηιτρεπέμινον £ ' ά φβρτΕον γ ρ το9 χμ( Οί μή αυμμορφβθηαίμινοι Θ1 χά ύ 1τ]ζ Ί-υνίου. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ τοθ χ6έ. Ινΐβθθΐ οί χαΙ Μιχ. Ώχ δρασ·.ο<: μ &ς κλοη«]( δύο μιτά ρήξιω; διχπρα ιίς Άρχαναις ιίς ζημίαν Κοατουλ«*η. προσωπικως μετ" σύτθν καί τάς κατά τόπους ο(<ε(ας έπιτροπβς διά την πραγματοποίησιν τής όμο&ι κης των νομΛν έν τβ 12η έ κ θε σβ', συμμβτοχτ]ς Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΖ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΖΠΟΡΟΥ ΕξεϊδΒη χΡές έχ τής Γ«»?γι χής Πιρινΐρείχς άναχοίνιοαις πρίς τού; άμπιλ^χτήμινας δια τή; δηο! άς ουνιο Λ;αι τό ραντιαμϊ τβν άμ πέΧαν μέ δορδιγάλειον πολτέν χκΐ είί αναλογίαν 1 1)2—2 ό<άδες θιϊ«ός χαλχίς (μιχλάϊη πί'ρο) χά! 300 δράμια ΐβς 1 ·<£ φρέκος άσδίαιης οέ 100 3*. νΐρ&Ο, δέ^ είνι δυναΐή ή προμή^ιπι 6ης πέτρας μπορεΐ νά χρηί θ| χαΙ ή περονοαποριόη ιί; άναλο γίαν 2—2 1)2 β*·, ιίς 100 νΐρί. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ&Η ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ έν τβ άγορα μα« κυριανβι(· τιμαΐ τών.βια·όρ·ν 1νχ··Ι ■ροΤόντβν ·ϊχβν ·ι ««τ··υ 11 ΙΑειανεΐ Ρ' τ; Μ ■ «•■«Ι «οιοη«·< ··. ■οιν* ψ. <··ο«1«τε α' ··>.*. , ΗΜ
  ΙΙεβ», « Ρ,-
  Έ|«ΐ0««ιιιοΙ
  ΐ «' ··!·«. Μ Ρβ.-
  „ Β6 -
  Μ,—
  κ«τ'
  Μ
  ■αι «οίον»*·,
  ΤιραΙ Συναλλάγρατος
  ΑΙ»· .. Μ·. -···.
  ΙοοΑνετ Ιο·|0(«« Μ.ΙΙ—Ν,4|
  *« |||
  ·ιοε4~
  Τ
  |ι§|
  ^^^!^^Μ
  Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΑΙλ
  ΟΙ Π1ΡΛΜΕΙΝΗ ΠΙΝΤΟΤΕΙΝΗ
  ΚΙΙΤΔΣΥΝΟΡΙΤΩΝΔΥΟ ΧΩΡΟΝ
  ΦΡΟΙΡΟΥΝ ΚΟΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΚΙΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΑΛ ΙΤΤΑΤ1ΥΡΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Ό Άρχηγός τής συγ
  χρόνου Τουρκίας κ. Καμάλ Άττα·
  τούρκ Βιεβίβασε σήμερον τηλεφωνικώς
  πρός τ όν πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν
  τας εύχαριστίηις τού διά τάς έκδηλώ-
  σεις τής Ελλάδος υπέρ τής Τουοκίας.
  Ό Πρόεορος τής Τουρκικής Δημο¬
  κρατίας εδήλωσεν εί; τόν κ. Μεταξάν
  ότι ή φιλία των δύο χωρών θά μείνη
  παντοτεινή, ότι τα βύνορά των θεωρεΐ
  ώς κοινά καί ένιαία καί ότι ένιαΐαι καί
  άδιαχώρκστοι στρατιωτικαί καί ναυτικαι
  δυνάμεις τα? φρουρούν καί θά τα προ·
  στατεύσουν άπό πάσης τυχόν έξωθεν
  είσβολής. εκ ανακοίνωσις αυτή τού
  Καμάλ Άττατούρκ επροκάλεσεν έξαι
  ρετικώς ευχάριστον εντύπωσιν σχολιά·
  ζεταί οέ ένθουσιωδώς άπό τάς έ*τά·
  κτους έκβόσεις των εφημερίδων.
  ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚ.Ι ΕΦΗΜΕΡίΔΕΣ
  ιΙΛΕΚΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
  Α@ΗΝΛΙ Μ( ρτ
  μας).— Τ· πρακτορΐΐον τής Άνβτ·λής τη
  λεγραφεΐ ίτι τέα·ν αί εφημερίδας τής Αγ
  χύρβς ·α·ν κβί τής Κωνσταντινουπόλεως
  δημοσιεύουν μακράς πκριγραβρκς τής γεν·
  μίνης ύπβδβχής τ·ΰ Τούρκου κρμΒημηρ
  γβΰ κ. Ίσμέί Ίνβνου είς Αθήνας υπό τής
  Κυβερνήσεως χαί τ·δ Έλληνικοδ λαοδ. ΑΙ
  Τουρχικαί Ιΐφημερίδις (Μφρβζουν τ«{ εύχα
  ριατίας των κρός τ^ν Έλλαδ* δια τ«ς έξαι
  ρϊπκ»ί αύτ»{ φιλ·φρ·νήσε·ς καί πλέκουν
  τ· εγκώμιον της θερμής φιλίας μχ| τής φιλο
  ξενΐαίτβς Ελλάδος χβί τδν εΐλχχρινδν «Ι
  αθημκτνν τ·ϋ Ελληνικόν λ«οϋ πρ·ς τέ)
  Τουρκικόν ε9
  Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΑΙΙΙΚΕτΐΐ
  ΑιΊΕΦΙΣΙΣΕ ΤΗΠΟΝΟΣΙΝ
  ΤΟΚ ΕΞΟΟΑΙ2|ΙΙΠΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μ*ΐ·« (τβΰ τντβίΐβχριτβΰ
  μ«{) — Τ· πρβχτβριΐβν Ρ»'ΰ;ερ τηλεγρα
  φεΐ εκ Λονδίνβυ βπ ή Αύτ·κρ«τ·ρική δια
  σκΐψις τής Μεγβλης Βρεττανίας «πεφάσισε
  κατόπιν αίτήβιως τής Αύατρβλίβς ν« ένι
  σχύοη σημκντικβς τόν στόλον τοϋ ΕΙρηνι
  κ·ΰ Ώχεανοΰ κ«ί νβ εκτελέση νέα μεγάλβ
  όχυρωμαιτικά ίργα είς τας διανέρονς ναυη
  κάς βχσεις τδν κτήσεων »αί τβν χνρβν
  τ·ΰ Ήννμένου Βρβττανικοδ Β»σιλε(«υ. Δι«
  τούς νέ·υς «ύ:εύς έζ·πλισμ·ύ; β* συνειο^έ
  ρ·»ν καί ή 'Αγγλία μ«) «Ι κτήΐεις έκ τβν
  Ιδιαιτέρων πρ«ϋτ·λογισμδν τ»ν.
  Ο ΙΕΛΛΣΙΕ ΔΕΝ ϋΠΕΣΤΕΙΑΕ
  ΑΝΤΙΗΡΟΙθηθΥΣ ΕΙΣ ΤΗΗ Χ. Τ. Ε.
  ΛΕΗ* β Α ίΫΖΗΤΗΒΗ Τ ϋ ΑΙΟΙίΟΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ »β Μαΐου (τοΰ άντπ.
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφή μα¬
  τα εκ Γενέυης ό τέως Λ ύτοκράτωρ τής
  Άβησσυνίας Χ»'£λέ Σελισιέ *βέν απέ¬
  στειλεν άντιπροσώπους τού διά την πά
  ρούσαν σύνοδον τής Κοινωνίας των
  »Εθνών. Τό Αίθιοηιχόν ζήτημα χατό
  πιν συμφωνίας των διαφόρων κρατών
  Βέν θά συζητηθή είς την σύνοδον αυτήν
  τού θεσμού της Γενέυης άναβαλλόμενον
  δι* εύθετώτερον χρόνον.
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚ1ΙΣ Λ ΤΗ ΟΛΟΣ
  Η ΑΝΑΚ0Χ1ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαΐου (τού άντα
  ποχριτού μας.—Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  ότι ό Ίταλιχός τύπος άσχολούμενος
  σήμερον μέ την πρότασιν ιής Αγγλίας
  περί συνάψ·ως άνακωχής έν Ισπανία
  διά τήν^άνάκλησιν των ξένων έθελοντών
  γράφει ότι τούτο είναι έξαιρετικώς βύ·
  σκολον άν δχι αδύνατον λόγω των υφι¬
  σταμένων άντιθεοεων των ένοιαφερομέ-
  μων καί τής θανασίμου εχθράς την ό-
  ηοίαν ιρέφουν οί άντίπαλος πρός αλ¬
  λήλους. * 1