94327

Αριθμός τεύχους

4574

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ, ι
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΙΌΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπΐοα
  ίτησία λίραι 3
  {ξάμηνος Ι
  'Αμεριχής
  ετ,ησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  28
  «ΤΟΥ
  1937
  ΤΙΠΙΤΙΙΙΙΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ραμένει πχντοτε κιβτο$ είς
  τ« πατριωτικ» ίδκώδη καί Ι
  δά
  Τ· αύνΒπμ» τής βνιαχύσε
  ή θ
  τής
  ς χ
  μ«ς «ερ·κο
  Ιφ
  ς $ μς ερ
  ρ|«( τα *κ·ΐ·ν Ιρριφΐν
  Κυβέρνησις εύρητε βκβυτ*.
  την άηήχησιν είς την ψυ¬
  χήν τού Έλληνικοϋ λ«·ΰ
  ΕαΙ >1 εΐσφοραΐ Μ«ί οί έςα-
  ν·ι υπέρ τοδ βααι*·8 αύτοδ
  λ
  αμυντικοδ Ιπλβυ έλαβον την
  μορφήν χαί την έκτασιν κα
  νελληνΐου συναγερμοϋ Πλού
  οιοι χαί πτωχοί, μιχροί χ«1
  μεγάλοι, επιχειρηματίαι χά
  μισβωτοί, εμκοροι χαί αγρο
  ται, εφοπλισταί χαί ταπεινοί
  ναθτ·»!, έπΐοτάμονες χαί χε
  ρώναχτες οημοοοι χαί |&ι«
  τικοί ύπαλληλοι, (λοι γει·
  χβς οί "Ελληνες, έσπευσαν
  είς τ* χαλεσμα τής πατρίδος
  'Ίησ«ν ν«
  «ναλίγ«ς
  τβν δυναμεών τού Κατ' αυ¬
  τόν τόν τράκον μέ την γεν-
  ναίβν είσφσοαν τβν πλουσί¬
  αν, μβ τβν οβολόν τβν πτω
  χδν χαί μέ τό ημερομίσθιον
  τβν ίργατβν χαί τό, ήμερήβι
  όν είοίδημα τβν έκχγγελ
  μ«τιβν
  ύ
  γγ
  βι·κ«λ«ιατβν
  μ β
  «τού κροοίψεραν τας «.άκρα
  |εις τνν μιάς ημέρας, αυνε
  χεντρώθη μεχρι σήμερον Ιν
  σεβ* β τόν κοασν χάρις είς τ·
  οποίον ο «ερσκβρκός
  λ θ εθή
  λος μας θα ενισχυθή μβ νί■
  άς ίοχυράς μονάδας.
  Κα) ο! εραναιχα) αί
  ραί αυνεχΐζονται άχσμη παν
  τοδ μέ πίστιν, μβ ίνθβοβ α
  αμόν μέ πηγαϊβν αύθορμη
  τιβμον πεύ αννβλύζει ϊπό
  την αστείρευτον πηγήν τού
  απτρ·ωτισμοδ τοδ "Ελληνος.
  Ός ήτο δέ φυσικόν χαί ή
  Κράτει ευρέθη είς την πρώ
  την γραμμήν τής ωραίας αύ
  τής πατριωτικήν χινήσιως.
  Πρώτοι οί Κρήτες διδάακα
  λοι προσεφέρΒησαν νά διαθέ
  αουν μέρος τοδ μιβθοδ των.
  Καί ήκολούθηβαν κατόπιν
  χαί ολοι εί αλλοι, ίλα τα β-
  παγγκλματα όλαι, α! τάξεις.
  II
  αύτοχινητιθταί διά της
  συμμετοχήν των είς τόν προ
  μηνός περίπβυ ίνβργηθέντα
  πανελλήνιον ίρανον. Τό Γε
  «ργιχσν μας 'Επιμβλητήρι
  όν κοοχΒές βκίμη, διά της
  διαθέαεως έκ τοδ τ«μι<·ν το» έκ«τ·ν χιλιάδων δραχ· μβν. Οϊ επαγγελματιαι δια της τελευταίας βηοφάσκύς των νά βνεργήσουν π«γκρή τιον πανεηαγγιλματιχόν Ε ρανβν έντός τβν ήμιρβν. Καί πρβχβές βπίαηί η Λιμ·· ν.κα Επιτραπή Ηρακλείου δια της διαθβαΐως πβββδ & νός ολοκλήρου έκατομμιφΐ οβ δραχμβν έκ τοδ ταμείον της. Αύτην δέ την «πόνα βιν της Λιμβνιχης χ«· την γενναίαν χαί ευγενικήν χει ρον*μ.«ν της Ιχ·μ<ν χρ··ί να εξάρωμεν. Διότι Π ίίοφο ρά της ώιιέί τβδ χυρΐΜΤίρβ» αμυντικβϋ οηλβυ μας ιΐνεη πράγματι έξαιρβτικα γίνναι οδωρος. Έν έκατομμόριβν δραχμβν υπό τας σημεριναί μάλιστκ ουβκ·λους οίκον ο μικβς ου ν θη κάς πβύ δικρχ· μεθα, απβτελ»! άναμφισβη τητως «οοον οημ«ντικίν "* έχρειάςετο «σφβλως π π.τριωτ.σμός χοιί β«θ·1« ου νειίαβηοις τβν πρός την «■ τρίδα ύπβχρεί5βεων βλων μας ρ διά να ν μ Α «π*φ«οις λλ ή διά να λη¥Β6 Α φ τής διαθέοεύς τού. 'Αλλ Ι αύτη τϊ|ς Λιμενικήί ώ έ«Ι φρ Έπιτροπης ί τοδ Γΐωργικβδ Ι μ· ) 5 ά ί έ«Ι νη τοδ Γΐωργικβδ μ5 μ«λητηρ(ου Ιχΐι κα) άλλην ■κάμη οημβσΐαν. Την οημ« οίαν τής καΒολΐχβ; ο»μμ·το ή & εΙ{ «ην ένιοχύοβ ί ς χής το& νομο& μ κίνησιν ύηέρ ιηί Μς της έβνιχβς μ«ς βίρβπβ ρί·ς. Διότι δηως τό χ&ημ« χοδ Γεωργιχβί 'Εηιμεληχηρί ιυ «ρβίρχβτϋΐ *«ο την εΐβ »βεν ολκν τβν βγροτβν '$, «λ·»0ΐ«ν »»» ------Λ" Λτμβνικής κροέρχεται άπό τόν φόρον ίλ«ν γενικ&( τβν Ήρκκλειωτΰν «βτ&ν κ«ί λ γροτών, έργοδο^δν καί ερ γατ&γ, επιστημβιων κη) χει ρων«κ€βν. Κα) ή τιμή της ουμβολής εί; την ενίσχυσιν της 'Αεροκορίας μα( κνήκει β·β«ια καί είς την Λιμένι κην 'Ειιιτοοκην πρωτίστως πού έλαβε την «κέφχαιν ·>λ
  λ« καί εί{ τού; ΉρακλκΐΜ
  τας γενικδς πού αυνειονέ
  ρουν «ί{ τό Λιμένικόν Τα
  μεΐον.
  Ά δέν κοοκκιναι βιβχ(
  ως την βτιγμην αύτην ν«
  «πονε(μωμ>ν ημείς έκαίνον;
  Διατί μ«1 δέ ν είναι αύτέ>( ο
  βκοκόςτοδ καρέντος αρβρβυ.
  Άρ*ούμεβα λοιπόν είς μίαν
  μονον δι«πίστωσιν. Είς μίαν
  διαΐτίθΓΜβιν κραγματΊχα εύ
  χαριοτον; β τι ο Έλληνιχός
  λαός κα) Ιδιαιτέρως ό Κρητι
  κ·; 2έν έκλβνΐσθη διολου
  καί δέν παρεςέκλινιν β«β
  τόν δρόμον των ώραίων έθνι
  κβν τού «βραδβοϊων, (τι πά
  Κ») ότι γν»ρ(ζ«ι να κρο·
  βτατεύα την χώραν τού χ«ί
  νβ ύφ(ατατ«ι θυσίας χάριν
  της άνβ(αρτη9(ας καί τοδ έ
  βνικοδ το» μεγαλείον. Ό
  Έλλιινιχοί λαές, <<τνς καί ή Κυβέρνηαίς του,δέν τρέφει βεβαα βλίψ εί ύ β βεβαία δ , ρφ εναντίον ού ββ βίψίς εαντίον ού δκνος. Ου τε κ«1 θέλει τού{ έ («πλιαμού; διατί έκιθβμιΐ Τόν πόλεμον. Ό Ελληνικάς λαβς θέλει να ζήβη έν εΐρή νη καί «γάια μέ ίλβυς τ·ύ; γε(τονάς τού καί τού; λοι π·ύς λαβύς της γίί. Άλλαι δέ Λ δέν ληαμβνεΐ συγχρένως λτι ο χαλύτΐρος τράκος να προ βτατεύβη την ειρήνην χαί την ησυχίαν τού, είναι ή αύξησις χαί η συμπλήρωσις τβν βπλων τηί αμύνης «αί της ·βφ«λβ(«ς τού. Καί β« οικον άμυντιχόν οκλον ε! ναι ώς απεδείχθη ο στίλος τοδ ϋρος. Αύτό λοιπόν τί οκλον βνιοχύει δια τβν εί οφορβν τού λ λβος. Καί θα συνεχΐοα «σφβλβς τας βίβφβ ρβς τού μέχρις ίτου ίποκτή σωμεν τοβον ίβχυραν βερο ροριχήν άμυναν ώίτε ν* είναι βκολύτως Ι κάνη νά προατατεόοη την ασφαλειαν τ«ϊί χώρας χαί νά διασν«λι οα την ειρήνην χαί την ή αυχΐαν χατκ πάοης δξωθιν έ κΐββυλί,ς. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ((ΟΝ ΑΡΙΘΜ, ΦΥΑΔΟΥ 4574 ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ "Εν» <χιτόνι»μ« τού «Κοροιπ» ατό Τβιτλβυ. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΠΠΟ ΠΓΠΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣΘΕΣΣΠΛΟΝΙΚγΙΝ Σημειώσεις καί σκίτσα. Π?Ι» έγκοΓτ»λείψ.υμε την πιρΐο· Υ.ί) τής Μόν ής Βλατίω —-ρίχνοα μΐ άχίμη μιά ματιά στον άνθί 6 της χαΐ ατό ίσητιρικό τής Έλ( ή "Ενα χαλογΐροπον! —δ αΐώνιος «μα8ητευίμενο(» χάθε Μ'.ναστΐ) οιβθ—φαΐνΐται μιταροκτμίνο οτέ άναλόγιο τοθ χοροθ. Παραπέρα είναι ίκτεΡειμίνα Ειρα λι'ψχνα ίψΐ χανττ]λι ρίχνιι τή ζβη^ή κδχχινη φλίγ» τού οΊς άσκτ)π χές φϋοιογνωμίες τβν άγιογραφι ίλ φμ Αν τοθ τίμηλου. οτιγμή μ£ς πληοιά ί ζει Ι'ας ϊ ϋ —"Οαχ οβς ·Ιπ« δ βρχΐμανίρί ^, τονΐζιι, χαΐ αλλα άχόμη . .1 υα ζ~τ·Τ ή ψ^χή σκς θε τλ ϊή ή ψή τι σ:ό "Αγιον "Ορος. Ή ΒΐΗφώτιοις είνε Ιλχιιατιχή. 'Αλλ* τό "Αγιον "Ορος—ή «κρό πόλις σδτή τοθ χολογΐίριαμοθ χ»Ι ουγχρίνιος τοθ χϊλλιτιχ-ιχοθ χρι 3 παν ι σμ--Ο—ι Ε νι μαχρυά χβΐ τό ττρίγραμμαι τ*]ς έ«5ρομτ]ς πιριω ρισμίνον μέ «ποι*ι«ήν ιή'ραν» μχλιοτα ίσον 4φ5(4 τ£ν χρόνον τής έπισιρίφής. Π?οτιμοΟμΐ λοιπόν νά.... πιρι υβτίαουμΐ ατό Έπταηδργιο χον τί οτά τιΐχη τοθ ίποίου ι&ρΕαχι ή (α-οριχή χαΐ Κ^έ Μονή ΒΧα^ων. Άηί έχ·1 ψ θχ μπορίο?υμι ν* άντιχρύαουυε μιά οιιγμή άνδμΐ}, τή ] χαΙ ν* άναφίρουμι Β αα τυχόν «/ινιχί» ί»πολιΙπον χν. • * Ζητοθμεν τό φρούριον Λέοντος τοθ Ίιαΰρου, τό ;έ?ον δ πό τάς ϊ ΐτάλξεις ωραίον «ιραμοηλκοτιχόν ϊιάχοσμον, τόν Έλληνικ4ν (Μίαν δρον, τα γράμματα ΚΠΑΙ χαΐ αταυρέν μιτί μονογρ£?μματος χι» σΐι πβυ οημαΐνιι: «ΧριοτοΟ φϊς Ε ημ κββι φαΕνιι». ώ Τδ ώατίσο ττ]( λιγοατιύιι. "Ενιχα τούτου πιριο ριζ<μιθα νβ χβθβρίσωμεν τβς έ ποχάς τάς όπείας έχπροαωποθν ίνβλλαξ ο( λΐθοι, (Ι πολιμίαχρις ι Ε (υθμοΐ τβν πύργων τοθ Γιδή Κου)έ. Αί εικόνος τής ΕατορΕας άποχτιθν οιγκ-αιγά χβΐ από μίαν «8ίοι»: ΊΒου ή θεοσΐλονίχη τοθ Κασ οίλδρου, τοθ υίοθ τι Ο Άντιπά- τρτυ, ηιυ τής Ιίησι τί δνομ« ής γυναΕκος τού, δνεμβζομένη; " - · |η· |5 ί κ«ιρ'α σ«γχρίνβ>ς «αί }ς
  τβυ λνκντίον τβν θεσσο)6ν. Ί-
  85 ή θιασϊΑονΙχΐ) τ6ν Ρβ»μα(»ν,
  τβν ΓέΐΡων, τβν Άβαροβλαύειν
  χα( ιΑν Βευλγί-βν, τβν Ζ
  νΑν χβΐ των Νιρμινδβ-. Ίδβυ ή
  ή αίιτοχρατοριχή θιοοαλονΕχη
  τβν Βυζαντινβν, τβν Ένιτβν χαΙ
  τβν Τίόρχνν πού:
  . πήραν την τΐόλι
  πί|ρον την. ττήραν
  τή Σαλονΐκη
  "Οπως λέιι τέ δημοτίκο τρα
  γεθδί μέ *ήν προφητιχή έν πία
  ηεριπτώυει ίηοχατίαταοι: «κάλι
  μέ χρίνια μέ χαιρούς, πάλι διχά
  αας ε!ναι>.
  'Εμάί ίμιο; μβ; πήρε. .. τό ρί
  μα χαΙ ξιχνοθμι τα σ6γχ;ονα «γι
  νιχί» τής Θιοβ3λον[»ΐ](: Ό χο
  ομος μυεμηγχιίζει τώρα γώρω ά-
  πδ τό Μπεγιίζ Κόυλε—-όν Λιιι
  χον Πύ?γον. Είνι χαΙ βύτο,«Εαιορι
  χίς», 11 ι Βυζαντινον τον θέλουν
  οΕ [οτορΐοδΐφαι ιΐτι Ένιτιχόν χαΙ
  Γινευατιχόν. Άηβι,ένιι έν τε6 οις
  άκό ττ]ς χαταλτ'ψ'βς τί]; πόλιω;
  διτό τ&ν Έλλήνων—άπδ την 6
  πό!«ν χαΙ τον χρονολογοΰμιν χι»
  ρίως—δ πρβσφ:λεατιρος περίπα
  τος τβν θλί
  • *
  Κατεδαίνοντες άπο τό Ίϊητοιπύρ
  νι όν ξαναθυμούμιθα την Τβυρχιχή
  βλί χαΙ τού; οκταοικ
  : τοθ Λίτί ίταν Ιπήγαινι οτο
  'Εύ Ί
  μ ήγ
  νιχροταφιΐί τοθ 'Εγιιύη. Ίϊ αχο
  τιινά, ψηλα τεΐχ») τοθ
  γ£ου Ιχοιιν δλίπιτι χά π τό
  μο. Παραπίρα δλλκς τι
  χα( ή ατιλιίωΐΐ) σκρά των Έβροί
  χ&ν νκροταφιΐων μέ τού; έ,ιοιό
  ρφβυς τύμδιυς.
  —Έξ άλλον γύρα) από το μιαχι
  ιον,κί Γιϊή Κβο5έ εδρίοκονται χαΙ
  θλιβιροΐ τέιτ»ι ίχτιλίοιων, ηου
  θυμίζουν την Οΐτχτΐ) φ?ιχτή έκο
  χή τοθ έθνιχοθ διχβσμ'Ο, μβ; 6
  «ινθιιμ(ζ<ι ί φίλίζ χ. Χ ΐ.ογλου. Δέ θέλομε νχ τή θ^μοΰμιθα.Έ χεΐνο πτύ οχεπτόμιθα τώρα είναι δ έπίλβγος τοθ ταξειδίου μας: Χά ρις ατό κοδοαναιριχό τμηΊια ίι Ε Γ.Ο Η. Ιο»ς Ιοαις καί ο την 1η δ;γάν»αι χαΙ ο' ϊσευς χορυφαΐοΐίί έΈαχυααν την ηρωτοβουλΕαν τους άλλά χαΙ ατΐς βρχές θιασαλονί χΐ}{, τού; χ.χ. Γενικόν Διοικητήν, Δήμαρχο, Γραμματία τοθ Δήμου, σΐήν Κρητιχήν άδιλφίιητα χ.λ.π. ϊέν έπιρίααμε ίοχημα, «ϋτι 16>ή
  χαμι γινιχώτερα ζημ ω,ί'οι, α
  οχίτβς βεβαιοί πρός μιριχέ, έλά
  χιατα χαΙ έκιιαοίιαχν, Ιχδρομιχα
  ατοχήματα. "Αλλ·( τε χάτι τέ
  τοιις έχδρομίς Ιχουν έχτός τοθ
  τουριαΐιχοθ ή μορκωτιχοθ χ«οα
  χαΐ τοθτο το προοίν: Ν*
  &
  ] ρ
  φίρουν είς έκιχοιν«ν(αν τα &ιά«ο
  ρα τμήματα τ^ς χώρας ιθηος &
  ότε νά έηιΐϋγχίνιται μιτοξύ
  χάκοι» βαθντΐρα. %» λή
  Οστερο άπό τή με·
  σημεριατιχη κοτιιασπκή πορβΐα
  ασς έφτάσσμβ στό ΤοπλοΟ
  κ<ϊ( σταθή<θμΐ8 μτιροστά στόν Πυλώνα τγ)ο Μοντίς, αντΐ τΐϋ λεωναρΐου (ίτσι ελεγαν οί Βυ ζτντινοΙ τούς θορωρούς των μονσστηριΔν) συναντήσαμβ μιΛ νέα μαυροφορεμένη γυ ναΤκα, άχαμνόεσσαν καί πε λΐονήν, ή όποΐα μέ έ «α πσράΕενο μκι&Ιαμα μάς έξέ φρασβ τα θβρμά της.,.συλλυ τιηίήοισ: —Π^ς σάς—ε—λυποθμαι κακορροΐζικΐ 1 Κοιτάζομβ ί<πλη<τοι ό τόν άλλο, χωοΐς νά καταλα βαΐνομε τ! σημαίνουν τώ λό για τής πονίψυχης ούτής γυ νπίκας. Τό δ$ος της βέν προ δίδ καμμιά ψυχική ανωμαλ'α. λ λοιπόν, 8εν κείται νά μάς περιποιηθοθν κολά οί καλόγεροι, γι' σύτό ή γυνσΐχα αυτή μάς έκψσάζει έκ τδ»ν προτέοων τα συλλυπη τήοιά της. Ό κ. Κσρυστινός, 6 όκοΤος μέ ότιομονήν εΐχε κα ταττονήσει την λετιτοφυή τού οκδσταση είς τα Στειακά βου ν*, μέ την -ροσοοκίαν τής ό νειρώ&ους τροφής ττΰν Μονα στηριων, άοχΐζεΐ νά μουρμου ρ'ζη... ΕϋΐυχΛς έκεΐνη τή ατιγμή καταφθάνει ενας μονα χός, 6 οποίος μέ μιά χσρακτη ρισακή χειρονομΐα, μάς δΙΒει νά καταλάβωμβ, κώς Είχαμε μπλέξβΐ μβ μιθ τρελλτί.... Άΐ'^ -την έξωτβρικήν ττύλην νροχωροθμε σ' ενα πλατύ διά δρομο—πού στήν μοναχική γλώσσαν λέγεται διαβατικέ—■ καί μπαΐνομε στό ν Ί;ρό περί βολο. Στή μίση τοθ περιβόλου άντικούζομβ άμέσως τόν κυ- ρΐως Νσό. ΣτΙς τέσσαρας πλευ ρές τοθ περιβόλου είναι χτι- σμένσ σέ δυό ιΐατώματα τα κ ε λ λ ι Ο, δπου, κατά τούς μοναχικοος κανονισμούς, οια βιοθν οΐμοναχοί «λνάσονουο, πρεοβύτερος μετά νεωΐέρου, ίνα τοίς ή*9εσι τοθ γέροντος 6 νέος μεταπλαττόμενος πολιόν έν νεότητι έπιδεικνώηται φρονή μσ»! Έννοεΐται &τι 6 χανονι σμός ούτος (έν τηρεΐται σΐό ΤοπλοΟ, γιά τόν ά*λό λόγο δτι νέοι καλόγεροι βέν ύπάρ χούν. ΆνεβαίνομΒ άπό κάτι παρά&οξες έλικοβι&εΤς σκάλες στό δεύτβρο πάτωμα καί μπα( νομεν σέ μίαν ϊΰρχύχωρην οΤ θουσατ, τή σάλα νά ποθμε τής Μόν ής, δ«ου μάς ύκο&έχβται μέ μίαν θίλκ'κήν άπλότητα κο( μέ άληθινή καλωσύνη ό ήνοόμκνος ιής Μονής κ. Ί· λαρίων Συντυχάκης. Σέ λΐγη ώρα τραπέζα γεμάτακαφέδες, τσΐκουοι*. καλιτθΓύνισ, φροθ τα τιεριμένανβ τή βσυλιμία μας τα ξσλσφρώσρ. Καί έκτε ληθμε τό σχετικόν κα6ή«ονμέ (.ξαιοετικήν {ύσυνειδησΐαν. Έ μθλιστα 8τι κάκοιος— ρβηοηα ηοΐβ—6·τασβ τούς Εξ κσφέδες! ΔΙπλα σιό μονασΐήρι είναι £νσς δροσερώτατος κήπος, β που καταφϊύγομε γιά νά ορο σ στοθμε. Είναι ή γλυχειά με σημβριάτικη ώρα, ή ξανθότερη άπό τίς χόρες τοθ ήΧιου κι' ή —ιό ρωμαντική.... Μάς θυμ'ζβι τα τρυψερά της κρυφομιλήμα τσ, τή χαρά τής ζωής πού μέ τόσην ούταπάρνηση απαρνοθν τσι οί Μοναχοί.... Ή όμορφιά τοθ κήκου μάς θυμΐζβι τή συνήθεια τιού κρα τάβι άπό τή Βυζαντινήν έκο χή, νά κτΐζωνται τα μοναστή ρια σέ τόπους «ίνύδρου;». «Έκτισσ, σημε ώνει ενας βυ ζσντινός μοναχός, την Μονήν, έν τόηφ πολλήν εχοντι την οτίρκ συνιννίηοΐς άλλά χά Ι ηνευ ματιχή έπχφή πολλά αημαΙνοικΜ. Γιατί—6± τό ηιστίψιτι;—ό Έλ ληνιχός λοός 2αο ήνβμίνος κχ( νιται έκαγγιλματιχβς, τόσο δια «όρος παροΐίθΐάζιτβιι ψ^χιχβς χά Ι ίΐβνοητιχβς. Α&ΜΟΔΑ1ΟΧ τβρπωλίν τοίς περιέχουσι τοθ το λβιμώσι καί ταίς έηριναΐς πόαις., » Γιά τό ΤοπλοΟ μτιορβΐ κα νε'ς νά επαναλάβη τα ΓΊια έ- κεΐνα λόγιητ, μ έ τα όποΐα πε οιγράφει Ινα μοναστήρι κά ποίος μεσατω^ικός χρονογρά Φθςΐ «...Ώοσίων &έ τττόρθων δγχιστα τής Μονί)ς εσμός άνσ φόεται κα( τοΐσβε πκρι-λέκο · ται βδτρυβς, Οίωρ Γβ βλυσταΐ νει τό εόε δέστσ+ον κσ( ψο χρότοτον τΛν βιψώνω' ίτιευ φραΤνον τούς φσρυγγας» «'Επηυφράνομεν» κα' ημείς «ύς φράρυγγάς μας σ^ «ο ειβέστατον» νερό, πού κβλλά ρυζβ ΒΙπλα μας χαΙ εύλογού σαμε άπό μέσα μας όλόκληοη τή μοναχική φάλαγγα άπό τοθ Μ. Β-χσ.λε'ου μέχρι σήμβρον. Τό άπόγβυμα ττέοασε πολύ εύχάριστα.ΈπισχεφθήκαμΕ 8α άξιοθβατο εΐχε τό μονασΐήΌ'. Έξηγήσαμβ τίς έπιγραΦές (Ις τούς μσθητάς, ίΓδαμβ τίς ιΙ<ό νες τοθ ναοθ, πού, δ τίος ί γραφα κροχθές, είναι άξ όλο γες, άντικρύσαμε, μέ κάποιο όμολογοι,μένως ρΐγος, τό σβ πτό λείψζνο τοθ χεριοθ τής εΑγ'ας 'ΑνσσταοΙας, τό όποΤ όν Ιφερε στό ΤοπλοΟ Ενας μο να)£ό^, άφοθ τό άπεσπασε ά πό τό άλλο σΛμα, πού βρΐσκβ ται σΐήν Κωνσταντινούπολη, ίδισβάσαμε τα χβιρόγραφα πού φυλάσσονται στή Μονή, ά«ούσαμβ την (στορΐα τοθ ΜοναστηςιιαΟ άπό Ε /ε: έξοπ νατο καί όμιλητικόν καλόγε ρον—τόν Γρηγόριον ΖωγραψΛ κη<—καί τέλος παρακολουθή σαυε τόν Έσπερινό. Ό τελευ τα Τις μοθ γεννά πολλά ζωη ρά συναισθήματα. Καθ σμένος σ' ενα στασιδι καί άκούνον τας την ύποβΧηπκή φωνή των μοναχών πού ίψΐλλαν, έζων τάνευα μέ τή φαντασΐα σ·η νές άπό την ίστορία τοθ Μο ναστηοιοθ, δπως μά; τίς εΐχε περιγρίψΒΐ πρό όλίγου ό μο ναχός: ...Είναι μιά ψοχρή καί σκοτβινή νύχτα τοθ χε μδ>να,
  «σκοταμή/ιος καί κακή», δ
  πως θάλβγεν ό Όμηρος. Ή
  Κρήιη βρΐσκβται έπαναστστη
  μένη κι' οί Μοναχοί τοθ Το
  —λοθ, μέ τα κβριά στά χέρια
  καί τυλιγμένοι στά ράσα τους
  διολιοθαΐνουν σαν σκιες άπό
  τούς διαδρόμους καί χαράσ
  σουν Φωτβινές γραμμές στό
  σκοτάδι. ΚαταλαβαΙνουν πδς
  σέ λΐγο θα ύποστοθν την
  Τουρκική προσβολή καί έ γοι
  μθζουν την άρυνα.... Μά ή
  όρμή τοθ Τοόρκου τα ξεββρν ά
  βλα κι' Ινα πρα,ΐ—βχι ώσαΐο
  —στόν πυλώνα τής Μονής,
  στή ρΐζοτ μιάς συ« α; δώδεκα
  άπό τούς μοναχούς, ραΐνουν
  μέ τό άναμάρτητο οΐμά τους
  τό χωμα.-.· Τώρα άπω τα σκη
  νικά τοθ φοββροθ αύτοθ δρά
  ματος δέν έμεινε παρά μόνον
  ή συκιά....
  Τό δβΐκνό μας ήταν θαυ
  μόσιο. Ή (διοτυπΐα καί ή έ
  ξαιρετκή «Φινέτσσ» τής μονα
  χικής μαγειρικτ]ς μάς ήταν
  γνωσιή, άλλά σΐούς κερισσό
  τερους μονάχα άπό τίς περι
  γραφές τοθ κ. Σταμ. Σταμ , ό
  οποίος ειρήσθω έν παρόδω,
  είνε ό.... Όμηρος τής χωριάτι
  κης Έλληνικής μαγβιρικής.
  Τώρα δμως άντιχρύζαμε καί
  μαλιστα μέ θηοιώδη βρέξη,
  τα θαυμαστά «έηιτεύγματά»
  της παρατβθειμένα σέ μακριά
  τραπέζια.
  Τό βύσΕβές περιβάλλον δέν
  έμποδΐζει τόν κ. Βασιλάκη νά
  θυμηθή τούς ένθουσιασηκούς
  στοΐχους τοθ Ξβνοφάνη:
  ΜΟν γάρ 8ή ζάπεδον καθαρό»
  (καί χεΐρες όπάντων
  καί κύλικες Κρητήρ 6' Ϊ3τεκε
  (μεστός εύφροοώνης,
  αλλος δ" οΐνος έτοΐμος,,. μείλι
  (χος έν κερσμοισι
  ανθεος όσδόμίνςς..,.
  Πάρκεινται 61 αρτοι ξανθοί, γε·
  (ρορή τε τραπέζα
  τυροθ καί κρέατος πίονος Δχθο
  (μένη,.,,.
  Ό «μεΐλιχος οίνος> κα( ο(
  ΒΣΥΓΚΕΝΤΟΣΙΣ ΣΙΤΟΥ·
  Τό ζήτημα τή» συγκεν
  τρώσεως τοθ σΐτου Λπασχολεΐ
  σοβατρώς την κυβίρνησ ν κα
  θώ; αγγέλλεται έξ Άθη'&ν.
  Έγιναν δέ κοΙ βίοικαί συσκί
  ψίΐς των άσμοδ'ων όπουργΛν
  κα( ύηηοεσιών διά την καλυ
  τέραν άντιμετώπ σιν τοθ ζητή
  αατος τούτου, φυσ.κά είς την
  Κοήτην δέν ποόκειται νά έπβ
  αθή ή συγκέντρωσις άφοθ ή
  Κρή'η δέν ίχει πεοισσεόματα
  ο τού. Ειμπορεί δμως καί πρέ
  πει, τώρα όιΐότε μβλετάΓσίΐ τό
  ζήτημα τής συγκεντρώσίως,
  νά ληφθή απόφασις δι'ή; νά
  βιαταχθβ ή '^γροτική Τράπε
  ζα νά συνδράμη την "Ενωσιν
  Συνεταιρισμόν νά προμηθευθή
  άπό τούς σ.τοπαραγωγούς τα
  σιτηοά πού Αναγλα'οθν δια τα
  μέλη της θΐ έξυπηρετηθοθν
  διά τοθ τρόπου σύτοθ καί οί
  παοαγωγοΐ καί οί καταναλω·
  τσΐ, βπως έτον/σατμεν καί ΰπε
  δείξσμεν άναλυτικώτερον καί
  αΚλοτε.
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
  11αραιλλήλ»ί πρός τας χ α τ»
  βαλλοαένας προακαθιΕκς διά την
  μεγαλυτίραν επιτυχίαν τί)ς Γ<α>?
  γιχήν έχθέσιω; 'ΑβηνΑν ί)?χια»ν
  λΙ ενέργειαι χΐΐ διά την χαλυτέ
  ραν δ^γάνωαιν τής Διιθνοθς έχθέ
  αιως ΘισσίλονΕχης ή δ πό! α θα
  γίν^ δπιοί καθ* χείνο τδν προσι
  χί) Σεπτέμβριον. Καί ιϊ/αι πράγ
  ματι έπιβιβληιιένον νά ένιαχυθτ]
  ή Ι«θεοις αυτή πεοΐσοΐτιρον έτέ
  τος χαΙ νά τιλουτιιθξ μέ Ι^ρθβνα
  έκθέμχτα χαΙ μέ μέαχ πβυ θε
  προσιλιυΐουν τόν χίομον διότι θΐ
  *Χΐ ν> 4ντίμετ»τι!σΐ8 τόν συναγηνι
  αμάν τω* έκθέαια» ΒιλιγρβΒΕου
  χβί ^λ 'Α6!δ τ<}ΐ Πίλαιατίνης *νο!γαυν την ιδίαν αχριββς χήν. Άλλά ίέν άμφιδίλλοιιεν !τί τ ό 3ο ν οί οργανωταί τής Ικθ ως 8θ9ν χά Ι τό Κράτος χά Ι *Ε αρχαί χϊΙ οί δ?γανώίεις χαΙ οί έπιχιιρήοιΐς χαΙ εί ίδιίταιι θχ έ- ύΐΐυν δι" Βλων τΑν δυνίμεών την ιΊθισιν τής θιοοαλο «ξανθοί αρτο» υπήρχαν πρα γματικά μπροστά μας. Καί σέ λ(γο τα θορυβώόη γέλοια μας ααχιζαν νά δονοθν τό κελ λί.... Έπρεπε νά κοιμηθοθμβ νω οΙγ, γιατί την επομένην ήμέ ραν θά κάναμβ μακρυνή καί έπίπονη πορεΐα πρός τα έοβ[ τΐια δύο άρχαίων πόλεων τής Άνατολινής Κρή'ης, τής Ίτά νού καί τοθ ,Πιλαικάστρου. Οί μαθηταί κα'ανέμονται σέ δυό εύρόχωρα κελλιά καί ξαπλώνουν πάνω στίς κουβέρτβς πού μάς πατρεχώρη σαν οί μοναχοΐ. Σ·ήν πόρτα κάθβ κβλλιοθ άπό ενας μάθη τής σκέκει σκοπός καϊ Φυλάσ σκι... τα παπούτσια των κοι ιμένων, νά μή βρβθοθν τό πρωΐ πεταμένα σέ κανένα πή γάδι. 'Αντί δπλων κρχτοθν άπό μΐα β^ογσ, στό μπροστι νό μ*ρος τή; οποίας είνε καρ «ωμένος ενας σουγιάς έν εΓοει ξφολόγχης. Ό κ. Πβ τράχης επ θεωρεΐ τα πάντα, ρω*ά μήπως Εμεινεν άτακτο ποΐητος χά ν είς καί στό τέλος βύχαρισ-ημένος πηγαΐνει νά «οΐμηθθ στό κελλί τοθ Ήγου μένου, τό οποίον τοθ παρεχω ρή9η ευγενώς άπό τόν κ. 'ΙΛα ρΐωνσ. Έν τφ μεταξύ οί συνά δβλφοι Πολίτης, Φου<αράκης, Τερζάχης κλπ. πηγαίνουν καί καθίζουν στήν «ιιεζοΟλο»ένός μύλου καί κάνουν καντάδα στοϋς.... ένετικούς τοΐχους τοθ ΜοναστηριοΟ... Καί ή θρη σκευτική ήσυχία, τή; πβριοχής ίβίβηλώνετο μέ τάςίμμούσους δηλώσεις των άδόντων πρός την ψανταστικήν Ίουλιετταν των: Κουρώοτηκα να ο' άγαττω Ήρθε καιρός νά σοθ τό πώ, (πως θα μέ χάσης... Ή συκιά πού^ εΤ/βν άκού σει άλλοτε τάς οίμωγσς των σφαζομένων καλογέρων, & κουε τώρα τα άνόσια αύτά ασματα κι' έσειι τούς κλώ νους της, σάν νά Φοβέριζε τούς άσιβεΐς κανταδόρους...^ Μέν, Ραρλαμαβ ι
  Γ
  ι
  Β
  Γϊ
  ι*
  ΘΕΗΜΗΤλ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θ(α
  σος "Αννης Χριστοφορ'δου). -- Σή
  μερον δίδεται μισ έξαιοετικά βπίση
  μος κοΐ άξιόλονος παράστασις καΐ
  ώς τιμητική τής κ Άννας Χριστο
  φορίδου μέ την περΐφημη κωμωδία
  «Αύτός μ' άρέσβι κι' αυτόν θά
  πάρω»,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).— "Εναρξις προσεχώς
  «Τό Πράσινο Ντόμινο» μέ την Ντα
  νιελ Νταριέ.
  Σ1ΝΕ ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον τό πό
  λύκροτο άριστούργημα «ΒασΙλισ
  σα χωρΐς Στέμμα» (Μαντάμ Ντυμ
  τιαρρϋ) μέ την περΐφτ,μη Ντολορίς
  ντέλ Ρίο. 'Εκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νέον αΰτο
  τελές Εργον καΐ τοθ έπεισοδιακοθ
  •Κόκκινος Καβαλλάρης·τά έπεισό
  δια 4ον, Εον.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗεΙΟΟΡΑΣΙΑΣ
  Τό Ταμείον Προνοίας Έλαιοκα
  ραγωγής ΝομοΟ "Ηρακλείου προχη
  ρυααιι φχνιοον μειοδοτικήν διαν
  νισμόν την 2 Ί3υ«£οιι ημέραν Τε
  χάρτην χα[ ώραν Ιίψ π. μ. είς
  τα γρανιία αύτοθ χιίμινα έηΐ -ΐτ,ς
  ό5οβ 25 Αύγςυατου, διά την προ¬
  μήθειαν 30 τόννων 8ε ϊκοθ άμμω
  νίου κχΐ 5000 Οαλίιω' δαχοηαγ
  ίων.
  Οί Εροι συγγραφής δποχρεώαε
  »ν ευρίοχονται χαταΤϊΗΐιμίνοι εί
  τα γραφιΐχ τοθ ΤαμιΕου.
  (Έχ τοθ γραφείω)
  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΧΎΛΛΟΓΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Καλοθνται είς έκτακτον Γεν,
  συνέλευσιν τ» μέλη τβϋ Ίβτρι
  κου Συλλόγου Ηρακλείου τη
  29ην λήνβντβς μπ*βς ημέραν
  *άβ0«τβν χά ι ωρβν 7 1)2 μ. μ
  |ν τί) αΐθούβο τής Λεοχης 'βπι
  ατπμύνων.
  ©*μ«τβ: 1) Άνκχοΐνειοις διβφό
  ρΜν έγνρβΦΜν. 2) Συζήτησις ίπΙ
  οιαφέρνν έη«νγ>λματικ&ν ζητη
  μαιτ«ν χ«ι λήψις *πβφ«οι*.ν εκ
  «ύτ&ν.
  Έν "Ηρακλείω τή 26 Μαΐου 1937
  Ό αρββορος
  Ι. Άλιγιζ^κης
  Ό Γραμματεύς *.«.
  Κ. Κβρκωτβχης
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφίοματα.
  Νεοι μοδέρνοι χρ«μα·
  τιαμοί.
  ΑΙ τιμαί μκς ·1ν« αί
  καλυτέρα*.
  ήΒΕΰΙΣΙηϊ"
  Μεινά
  ΜΛΝ0Λ12Γ ΚΟΝΙΟΣ
  ΗΕΥΡ0Α0Γ0Ι-«ΥΧΙΑΤΡ0Ι
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΡΟΙ
  ΑΗΜΟΖ· νΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Δεχεται Ιν τί Ιατριι%>
  τβ», όό£ς Πειρ«ι6( 17ο'
  ΑΦΗΝΛΙ. Τηλ. 52.379
  Έν* πολόκροτον
  Ιστορικόν Εργον.
  ΔΥΟ ΑΑΕΛΦΟΙ
  ΔΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  24»
  Τοθ Προοπέρ Μεριμε,
  Ό ΔκνοΟ 1<ανι οηιιεΐο οτό' «αλδγιρο, πίδ πλησΐασι δμίσως αδείας «ς, είηε οτό λοχαγίΖίτζ δέν έηιθυμοθμι ν* οτινοχαροΒμε τίς σ,ινιιδήαεις. —Καλέγερος ή ηάστορσς παν α τα οΊαββλα χι' ο! δυο, ά«ήν ιηοι δ πληγβμέ'ος. Ό χαλότΊΡος Χι' δ πάατορα α'ίχονττΐν δ χαθένας ά πά τή μι» μΐριά τ γ. Ο αν ώματος. —Αυτος δ εΰγινής είναι χά θίλιχίς, ιΐπι δ χαλδγιρος. —'Αλλά γιννήθηκι κροτιστάΥ ττ)(, ιΐκι δ πίστορας· μοθ ά νήχιι. —-Μέ οτΧλ^ιξε τή θΓ.ησχιί» τού —Μ* ΘΗΐι νά πεθάνη σιή πρώττ) τευ θ^ηαχιία. —Έ(ομολογηθτ}τ·, παιδί μου —Πή τι τί αόμβίλο* σοις, ηαι δ! μαΐιΐ —Δεν είναι άλήθιια π6ς πι —Πάρτι ακ' Ι8δ αυτόν τί άηεοταλμέ'ο τοθ 'Αντίχριοτου, 4 >έ<ραξι δ πάοΐορας. η φ ιδγενοτος, 2?παξ< τβν χά λόγερο α«ά τό χορδίνι τοθ ράοβυ τοι» χαΐ ιβν Ιοκραιξε φοβνΐζον τας: —"Εξη αη' ΙΪΦ, χ υρΐμίνι ικύ άξίζΐΐς γιά χρέμαομχ.. ιΐνκ Χ3ΐ;ίς τώρα άπδ τί τι πεΰ ψίίλνουν κια λιιτουργ'ες λ —Σι*6ήτι! ςρώναξε δ &ι αΰιές δ ιυγε.ής θέλει νβ ξο μολβγη&|, δ?% ζ^μχι ατήν τΐμή μου Βΐι χ« ίαχς ίίν θα χον έμπο δί —Σβς δπιρειχ-χειατδ, χύρΐι ϊέ Λ»νο0...ι1κε δ Ιΐοιμοθάνατος μ' άδονατη $«νή. 4 —Είοθβ δλοι οας μάρτι>ρες διΙ
  δ χαλέγιβος, θέλΐι νά ξομο
  —"Οχ', δ Βΐάββλΐς νά μι πά
  ρη !
  —Έκΐοτρέφιι στήν πίατη τδν
  τού ά>έχραξι δ
  —"ΟχΓ, γΕΧιοι διαβδλοΊ
  ότι με χι' ο Ε δυί οα'! μά μήπως
  ηίθανα χι' Βλας γιΛ νά μκλ?ώ
  ν«υ< οί χοράχοι γιά τί κτδμί μοο; —Βλαοιΐ]μ$! φώ^αξαν μαζύ χι άντιτϊΓ-όαωποι Τεΐν ιχθριχβν —Πιέπιι δμως νά πΐστιύη χ£ τι χανένοτ(( ιίηε δ λοχαγίς Δ(ΐ με ΐο άτάραχο φλέγμα Πιοτΐΰω δτι ιίιθι Ιαας λαμ κρός άνθρακος, πιύ θα μέ γλυτώ άη' αδτΐς τίς ι χι' άφήοΐέ μι νά πιθάν» αί ν ο-όλος. —Μίλιοτκ. πίθανι σιν αχΰλο^Ι είπι δ ηάαιορσς, χι' απβμκχιύ μ' άγανάχττ,σ»). (συνεχίζεται) ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ έκλΐΜτης ποιότητος εί; την'άηοΒήχην Γεν! Τζαμί παρί τώ νεόκτιστον Δημοτικόν σχο¬ λείον. ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜ.Σ.ΚΑΣΤΡΙΝΑΙΙ άναχαινισθέν. Έπλβυτίσ6η διά νέ«ς συλλογίς υβασμάϊτΜν ΕΰρΜηκΐκΒν χαΐ 'Βλ λονικ&ν. Προοέτι ιτρ€θέλαβ· χον γοΐμβρον τού κ. ΑΝΤ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚ^Ν, επ Ι σιιρ&ν έτβν έρναοθίντα έν Ά Βηναις καΐ ι(διχευ8έντα ΐΐς την χβπτιχάν. ♦Εγγυαται τελείαν εφαρμο¬ γήν έν ουν&υββμώ τβν εςαι- ρκτικ&ν τού τιμβν καί χρη- Οΐμοποιήοεως «ρΐοτων υλικων. υπ0κατα2τημα εισ μοίραις; Π)ΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6 Π—Δύσις 6.46 ΤΟ ΚΡΑΣΙ Είναι λίνες ήμέρες πού μιά κα· λή εόκαιρΐα μ" Εφερεν ώς τό Κρά· σι. "£χω πολλές φοτές επισκεφθή τό χωριό αύτό τής Λαγκάδος, τό φημισμένο γιά τόν πελώριο αΐωνό βιο πλάτανό τού δΐπλα στΐς βίύ· σες μέ τό άφθονο κρύο νερό. Αύ την 8μως την έποχή τό βρήκα ώ ραιότρρο άπό κάθε αλλη φορά. Τό πράσινο είναι τώρα πιό ζωηρά, ή φύσις πιό (ωντανή καί μέσα σ' Ενα περιβάλλον πού Οστερα άπό τόν λήθαργο τοθ χειμώνος μόλις ξύτινησε χαροόμενο καί σφριγηλό, αΐσθάνεσαι. τόν έαυτό οου ν" ανα¬ γεννάται καί τό θώμα σου νά τό διατρέχη ε"νας δυνατός Βγα(ν·ντας κανεΐς στό "ΑρμΙ- 2να ϋψωμα λίγο πιό πάνω άπο τό Κράσι—μπορεϊ ν' άπολαύση έναν υπέροχον όρΐζοντα μέ τΛ Κρουσα νιώτικα βουνά. τόν Ψηλορείτη κσΐ τα βουνά τής Ρογδιάς στό βάθος. Κάτω, χαμηλά, Απλώνοντσι τα χω ριά τής Λαγκάδος κι' έτσι σοθ δι· νεται νά καταλόβης άμέσως πόοο ψηλά βρΐσκεται τό Κράσι, Αύτό εΤναι άφορμή καί έσχημάτισα την Ιδέα πώς ή όνομασΐα Κράσι, δέν είναι δυνατό πσρά νά Εχη σχέσιν μέ την τοποθεσΐα τού. Πράγματι δποιος έρχεται άπό την Λαγκάδα ιιρός τό Κράσι. άντι κρθζει έμπρός τού βουνά πού τού φαΐνονται πελώρια. Επάνω ο' ίνα άπό τα βουνά ούτά άπό την νεολι θικήν άκόμη έποχή (τουλάχιστον Δ' χιλιετηρ'ς π Χ.) δηλαδή πρό τής μινωικής έποχής θά ήταν κτι- σμένος κάποιος συνοικισμός. Στόν συνοικισμόν αυτόν άργότερα στήν ελληνικήν έποχή (δηλαδή μετά την μινωική), θά εδόθη μιά όνομαοία άπό την τοποθεσΐαν τού. "Ετσι θά ώνομάσθη Κρός (=κάρα), λέξις πού σημαίνει κυρίως κεφαλήν, άλ¬ λά ϋστερα, κατά μεταφοράν, καΐ κόθε ύψηλό σημ&ίο τοθ έδάφους Μέ την αάροδον τώναΐώνων ί| όνο μαοΐα αυτή μετεβλήθη οτήν καθη μερινή γλώσσα σέ Κράσι καί £τσι ίδωσε τό δνομα στό σημερινό χω· ριό, ιτού δέν έπεται βεβαία καί δτι βρίσκεται στό Ιδιο σημεϊο δπου καί ό άρχαϊος συνοικισμώς. Είναι μάλι στα πιθανόν ό συνοικισμός αύτός νά βρισκόταν πολύ ψηλότερα (λ. χ. γιά την δμυνα) καί άργότερα νά Εγεινε κάηοια μετοικεσία πρός τα κάτω, στόν τόπο τοθ σημεροοθ χωρίου. Αύτά δλα άποτελοθν άτομικές μου σκέψεις πού διατυπώνονται χωρΐς άξ'ωσιν άρχαιο>ογικής ή Ι.
  στορικής ούθεντΐας. ΝομΙζω μόνο
  πώς, δσον άφορα την έυμολογ(αν
  τοθ όνόματος Κράσι, ή άποψις
  μου ένισγόεται καί άπό δσα ό μα·
  καρίτΓς ΞανθουδΙΒης γράφει στον
  «Χάνδακα», ότι δηλαδή (ά όνόμα·
  τα πολλών χωρίων τής Κρήτης &·
  νάγονται στήν ελληνικήν καί προ-
  ελληνικήν εποχήν,
  ΕΤττα παραπάνω πώς στό μέρος
  ούτό έδώ θά ύπήρχε ουνοικισμός
  άπό την νεολιθικήν εποχήν. Αύτό
  άς μή φανή παράξενον, άν ληφθή
  ί>π" δψιν πως στήν τοπΓθεσΙαν Άρ
  μΐ πού άνέφερα πρό όλίγου ή άρ·
  χαιολογική σκαπάνη άπεκάλιψε μέ
  τυχαΓες περιστάσεις νεολιθικό τα.·
  Η«ί «βΤβΗθί.... άλλβ
  τίπβτϊ!
  ψ
  χαρββίδων χαί αλλ»ν
  τοθ θβλβσσίου χδ3μ
  βην πρό ήικρ&ν καρά
  τδ Σ ΐμοαιάοαν τής Άφίΐκτ];. Ή
  θίλαββα είς αβχΐτήν άπίσωσι»
  εΐχι «ηήξιι» άπ4 13 κτώματα ποι
  χιλοχρώμων δ'των το5 διιΒοΟ. Ή
  δ:ι •ίΐ'λιτιι είς αί«νι
  δίαν Ιχλυοιν θεκοδδν άτμ&ν ί) δ1
  λα' δηλητηοιοδ&ν αιρίην ά«4 τό:
  χρατήρχ χαποιου αγνώστου δκο
  βρυχ'ου ήφαιοτιίου, ε&ριοχομίνου
  είς ιήν περιοχήν έ<ιί>η'. Τα ψί
  οια δ ι»ς άηιΒείχθτ)σΐν βρώοιμ»
  ή φρ
  δ πλτ,θυσμδς τή; πόλεως έπωφε
  ληθή τ^ς πιρισΐάσεως.
  ***
  —Αί πολιτικαί συζηιήαειςκίς
  τα ααυλα της «ΐωτηρίας».
  Έ Γαιλλική ίσ:ιινομ!α δ εξ-ίγει
  ίναχρίακς διά την ίξακρ(βωΐΐν
  τβν αίιίβν τιθ μιιστηριώϊου; θα
  νίτου ί<ίς Ρ(03θ9υ πρδίφ>γος, δ
  ίΐτοΤος ιίχεν ιίβκχθ) Ιοχάχ*<ί είς Ι * διυλιν τοθ στρ'ίτοθ τής Σβτη ρίας. Πρόιε:ΐαι περι τοθ Νιχολχ ου Ποεομπρατζίνσκυ,ίνήχοντις εί; Ινδοξον &ί<ογένιιαν Ρώασων βογυ- ά;β)ν, δ όπ&Ιος δπήρίεν άργηγβς νής τσ*ρι*ής αατυνομΐας. Ό Π;ι ομκρατζίναχυ ι(χε χάσει ίλίχλτ) ρον την τεραστίαν περιουσίαν τού κατΐ την ραυσικίιν έπανάαταβιν χαΐ Ιζη είς την ιοχ4ιη< Ινδεικν. Ό άτυχής πε:ώ< έξ έ/ός παραθύ ραυ τι Ο τιτάρΐου πατώματος τοθ Φχίνεται δμω; δτι δέν πρόχΐιται ττιρί ούϊοχτονίσς, άλλά μάλλον ττεει ίγκλήαατοζ. Ή Λατυνομ!» πι θ'εδει δτι δ Πίΐομποατζ«νσ<υ έ>
  ίίφθη είς την δδϊν δΐχϊ άλλωντρο
  νίμαν νΰ άσύΧ^ο, χατβπιν
  δ; άς πολίτικήζ οιιζ'
  φο, πού θεωρεΐται μάλιστα ό πά
  λαιότερος άπό δλους τούς γνω
  στούς άρχαίους τάφους τής Κρή
  της.
  Αποτελεί ούτω £να άκόμη τού
  ριστικύν πλέον έκτημα γιά τό Κρά
  σι. Μ έ μιά μόνο μικρη παρατήρη
  σι: Δέν θά ήτιτν δυνατό νά κα
  τασκευασθη μέ προσωπικήν έργα
  σία κάποιος δρόμος ύηοφερτός
  πρός τό Άρμί;
  Άλλά μήπως—άφοθ ήλθεν ό λό
  γος—δέν θά Επρεπε νά κατασκευα
  σθη καί άπό την Κοινάτητα Ψυ
  χροθ ύποφερτές δρόμος πρός τό Δι
  κταΐον "Αντρον καί άπό την Κοινό
  τητα Άβ^οΟ πρός Τό νεοανασκαφέν
  ώραΐο σπήλσιο -τής Φανερωμένης;
  Στυλ. Φιοράχης
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙΒονοιΑ το£)ς 4*6ια*)ΐρομίνους δτι τα τό¬
  σον γνε·στ4 8ι4 τή τ στερεότητα καί άντοχήν
  τ*»ν τοθβλα τοθ Έργοστασίου μου, «αρά τό
  'Λτσαλβνΐο, ·ά β&ιλοθνισι είς τό εξής κρός
  300 Βραιιιιάς την κιλιάΐα.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΕΡΓΟΝ·
  Η ίϊΐϊί =
  ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  2ον
  Ό ηαπβνΐχλος τοθ
  διί«ψιν δ ΤρέΧνιϋ.
  —Τρδΐίος τοθ λίγιιν, γ:« ν*
  δείξη πίσΐν φλυαοοθχ έϊ6 μίσΐ
  Μοθ φαίνιται τώ; ευ·| δ Ιναί, ε.Ε>
  τι δ ίλλος άηά τεύ; δυβ σκς, χι'
  ριοι, ξέριι άχριθ&ς σέ τί χινδό
  νοας έχτίθιΐαι. Έγώ δμ*ί πρέπε
  νά π· τή' γνώμην μο». Οαε ά
  πάν» στό θίνατο χαί αΐδ ά^να
  810.
  — 4&το «[νι οα*έ; χ» Ι τολμβ
  νά π! άρχιτά σωιτ&, είπι» δ για
  τρός. ΙίτταΙνομι α" ί'α έκιχΐνδιινο
  ηχχνίδΐ, άλλά ?Ι^ τό άγνοοθμιν
  ίαο φΐντάζιοθι. Άλλά, «α>ι ηχ
  ραχάχω, Δίιι κ&ς δ(ν αβ: γεμ'ζε
  τό μάχι τό πλήίβμι. Δέ< άποτι λιΐται άπ% χιλ&υς ναθ<κ; —Κοιβίλου, χΰριι. Κ«ί μθ3 φ* νιται πβς σέ μέν» ΗάΊΐρικι ν' ά ναθίιετε νά τοΰς διαλέξω " —"Ιίως Ιται θάηρεπε νά χάνου μ*, άπήηηοιν δ γιατρδς. Ίιως δ Φιλος μ5ϋ θάπρΐτιε νί σβς ρωΐή- ση, άλλ-τ ή κχράλι ψ Γ, ά* ιήν πά οαδιχθο^μι ώς παο4Αεψ·«, δέ" έ κρυβι χαιμμία χαχή κοο'θιβ'. Τί- λος εΐπαιτι πώς δι* εα"; άρέοιι δ δεύτιρος πλοίαρχο;, δ χ. "Αρ ροου: 'Αχριδ»; χύριι. Πιστίύ» •Ινι χαλός ναυτικίΓ, άλλά φί μέ μεγίλη οίυειίττ)!* οτό η7ήι» μα, ιο3ΐ· νά μην είνε χαί χαλίς πιτάνιος ηρέπιι νά χοατ) την θε ο:ν τού χαί ΐϊι πρίπΐΐ νά πίνη μ·χζί μέ τοϋ; άτλού; νΐϋτες. —-Τόν νομΐζιτι μιθύατ,ακ'; ρ« δ Τίέλνιϋ —·"Οχι, χύριι. Μίνον πιύ εί'ΐ μαλαχός μέ τοϋς δφΐαομέ νοι/ς τού. δ γΐαιρός ηηιί εί-ε τό ανμηέΐΐ αμ» δλων ηύι&ν, πλβΕαργι; Πέαιι μου, ·*ί θίλιΐι άηέ ήμ3(; —Πιλυ χαλά χύριοΐ' είσθε πά τα άπΐφχοΐαμένοι γι' αύτό ιδ τα ξιβι; —■'Αποφο.οιομένοι. ιΐπι δ ΤρέΧνιϋ. —Πάιι χαλά, άπήντ^αεν δ πλο αρχος. Μιά χαί μ' «χοώαχτ» ~ μονημιχά, άφοθ ΙΧεγα δΕχος νά φίρνω χι' ποοαίξιτι χαί δυο λδγια. ηου θΐ α&', π* άχόμη. Οί νκυτκ φορτώ νούν τό μπαροθτι χαί τα δηλα οτί ίμπάρι τής πλώρ-ς. Κι' δμως 6. τάρχιι χωρος χαί ο (ήν χά τω άπο την σάλα. Γι»·Ί νά ιιή βάλουν χι' έδ&; Αύ-ό τ» 1>%. "Χ
  σΐ9αι παίρνΐϊΐ μιζί αας
  πρέσνπα Ι,ίΠΐστά οχς χαΐ μοθ ) έ
  (ι τώ; μιριχοΐ άιό αύτοΰς πρί
  πιι νά μιίνουν οιή πλώρη Γιατ
  νά μή τού: δώοουμι τίς χουχΐτ
  :■(: Αΰΐί είνε τό άΧλο.
  —-Τίποτι δλε; ρώΐηιιν δ Τ;έλ
  νιϋ.
  -°Ένα τιλιυτϊΐϊ άκέμη.
  λέ; φλυαρίις έγιναν ώ; χ&ρχ για
  τα ΤΛξεΤϊι μας.
  —Πολλές, άλήθιι»,
  αΐν δ γιατρίς.
  —Θ1 σα; «ναφί^ω έ<ιΓ>ο Π'.ΰ
  έγώ μέ τ' α!) ν ά μοί, ίΐη
  χολοόΒι,οεν δ πλοίίχρχος
  (συνϊχίζεται)
  ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
  Τό θαλαμηγόν «Άκρόττο_ις» τού δποίου περατώνονται αί άνακαι
  νίσεις καί ή έτησία κρατική επιθεώρησις, τό νεώτερον καί εύσταθέ-
  στερον σκάφος πορ έπανσρχΐζει προσεχώς μέ την συνήθη τού ακρίβειαν
  -*■- ίτροσεγν'σεις τού πρός χαράν δλων των ταξειδευόντβν.
  (κθΙΝΩιΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ-Άφίχθη έξ Αθηνών
  έπ' αδεία ό Τραπ6ζιτι*ός κ. "Αλεξ,
  Ιταυράκης.
  —Ανεχώρησαν δι' "Αθήνας οί
  κ. κ. Μύρων Κ. Χαιρέτης, Πλάτων
  ΧοονΙδης καί Γεώργιος Σεγρεβά
  κης μετά τής αδελφής τού.
  —Επανήλθε έξ "Αθηνών ό πρά
  κτωρ τής ΆκτοπλοΓας τί)ς Έλλά
  δος κ. Γεώογ. 'Αδάμης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθοθσαν
  Κυριακήν άνεδέξβττο τής κολυμβή
  βρα<: τό κοριτσάκι τοθ κ. Εύσταθ. Σερβάκη ή κ. Δέσποινα Γ. Μαρκά κη ονομάσασα αύτό Ελευθερίαν. Νά τοίς ζήση. *** Γύοω στήν πόλι μας. "Ο καιρός χθές εβελτιώθη καί ϊτσι Επαυσαν τα κτυποκάρδια τΛν παραγωγόν. —Καί γενικώς των ενδιαφερομέ¬ νων μέ την πορείαν τής εσοδείας. —ΚαΙ άναμενόντων έξ αυτής την «πανάκειανε τής ο(κον·μικής ζωής τοθ τόπου καί έαυτών φυ·ι κά. —Ή ταξειδιωτικη κίνησις, ή εν¬ τεινομένη ώς γνωστόν κάθε θέρος, σημειώνει καί τάς ημέρας αύτάς άρκετήν ζωηρόΐητττ. —Άναχωροόντων, έττανερχομε νων ή καί,. έπαναχωρούντων πολ λών συμπολιτώ^. — Την κίνησιν αυτήν" προώοισται ασφαλώς νά ζωηρεΰση άκόμη πε ρισσότερον ή έπανάληψις των τα ξειδίων τοθ θαλαμηγοθ «Άκρόπο λις», —Ή φρέσκια ντομάτα έξακολου θβΓ νά άποτελή τό οιτΐαντον τ·ν σαλατικών. —Τα όποΓα 6έν λείπουν την βπο χή αΰτίΐν άπό κανένα τραπέζι. —"Αν κρίνη τούλσχισιον κανεΐς άπό τούς όψωνισΐάς οί όποΐοι την ίχουν «ρώτη καί χαλύτερη είς τό μενοθ των καί φροντίζουν έπΐσης νά την άγοράίουν πρώτη... —Δέν λείπουν άκόμη οθτε αί πρό των μανάβικων εύρεΓαι συ^η νήσεις των άνθρώηων τής άγοράς διά τάς ύγιεινος Ιδιότητάς της τάς όΐτο'ας έξαίρουν κόθε τόσο «οί (α τροΐ των οΐκογενειών». —Τό υπουργείον τής Παιδβΐας δέν ΐταόει τάς συστάοιις τού διά την καλομεταχείρισιν των *φελί μων πτηνών άπό τούς μαθητάς. —Είς τό κατασκευαζόμενον νέον Μουσείον μας ήρχισαν ή*)η αί έσω τερικαΐ έργασ αι τής αποηερατω θείσης οί<οδομής. —Έννοεΐται βπ καί νενικώτεοον ύτΐολείττονται εΐσέτι πλείσται δσαι εργασίαι ώσΐε ή τελική άποπερά- τωσΐς τού νά βραδύνη είοέτι. Πάντως τό ούσιώδες είναι δτι τό Μουσείον θά αποτελέση έγκαλ λώπισμα άρχιτεκτονικόν άνάλο γον των εύρημάτων τα όποΐα θά στεγάοη. —ΆρκετοΙ κολυμβηταΐ—καί κο λυμβήτριαι—εσημειώθησαν καί ση μειώνονται είς τάς ακτάς μας τάς ημέρας αύτάς. — Άπό τούς ενδιαφερομένους έν πάση περιπτώσει μβ την θάλασσαν άναμένεται ήδη ή παράδοσις των Δημοτικών λουτρών. — Ή ότΐοία θά εξυπηρετήση καΐ τούς πρώτους καί την έν γένει έμ φάνισιν τής πόλεώς μας ώς συγ χρονισμέ·Γ(ς. —Καθ" α μανθάνομεν οί Αμτιβλο κτήμονές μας δέν παΰουν νά λσμ βάνουν φροντίδας. —Διά την άποσόβηοιν τοθ φοβε ροθ πεοονοσπόρου. — Γόν κίνδυνον ούτον ώς γνεε στόν κατέστησε άμεσον ή τελευ¬ ταία άλλαγή τοθ καιροθ ή «έπΐφυ λα·ή» δέ των κτηματιών έπιβάλλβ ται διά πάν ενδεχόμενον, —Καί συμφώνως πρός τάς *δη γΐας τής Γεωργικής ύπηρεσ'ας τοθ νομοθ μας. —ΎπενθυμΕζομεν τό ρεσιτάλ τής Κυριακής τής κ Τασΐας "Αδαμ είς την αίθουσαν τοθ Ώ5ε(ου μας. —Τόσον ή άξ(α τής κ. 'Αβάμ ο σον καί τό εκλεκτόν πρόγραμμα τοθ Ρίσιτάλ εγγυώνται έπΐλεκτον βλως διόλου κοσμοσυγκέντρωσιν. 6 Ρέκορτερ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΓΙΑΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ Άν Μηνά Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άξ. πελατε'αν τού ότι επανήλθεν έκ τοθ ταξβι δΐου καί θαδέχεται 8 -Ϊ2 \Ζ μ. μ. καί 3 1)2—7 μ. μ. ΚΪΡ1ΟΣ ΐι;γ<«9!ΐς Ιτ.1 πολλ» Ιχη έν 1$ άγο·^ -.*]ζ 2>6»νης είς
  ήν ίξιγιβγήν ς·9 «ν κϊρηδν, γνώ
  ΐ
  τινι έξαγαγινφ οί
  Ε τεχνικόν Γοα
  φιϊ3ν Σ Σ<ουάχτ) χχΐ Σ'.χ, Κο λώ η 25 '48τ]ν3ΐ. ϋΝΟΙΚΙ>Ζ«;ΤΑΙ ή γννοτή υι
  «η '.ί<'« των χλη«"θ'ίαι«»ν Έμ· Αιγιίϋου δινηίίε-ου, χει- αίντ) εί( την 454« Ζβγρ^φου (V η οθε* ΪΛΐΊν ΚΐμΐΓ*^) ίιώροφος, , μέ αιΗίλον νή- , ϊδ» Δ Ι ττλτ)9ον'?!»ς είς τόν χ. Γεώργιον Ένοιχιάζονται δθο δωμάιια μβ τα κουζΐνας. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Μιλτιάδη Μιλιβάκη Μασταμ τιβ. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΛ ΐαΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔπ Παο· το» ' ——————
  Α Π Ο Ρθ 11 Σ Ι
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  έπο
  φοββ
  ΩΙΑΘΛΙΟΙ
  Ι5ον
  Την 22 Απριλίου 1796, εκηρύχθη είς ΠαοιοΙους
  ή εν Μοντενόττπ νίκη τοθ άργ.ηγοΟ τή; έν Ιταλία
  Ζϊ ' α > σΤ0αΤιθς' Βονακάρτου τότε καλουμίνου
  ιίϊκτήν Βικετρης μακοο άΧυσ^ καταδΐκωνΐ χ'αϊ *ί"ς
  των ββσμβυθέντων ήτο 6 Γιάννης Άγιάννης. Πάλαι
  6ςτις δεσμοφυλαξ γέρων .«νενηχοντούτης σήμερον,
  ενθυμείται άχόαη καλώς τον δυσΐυνή τούτον δταν
  κατβγΐνοντο νά «λείσωσι τούς πόδας τού 8ΐ> τάς ά·
  λύσ*ις, έν τή ούΧβ έκε'νης τής φυλαχή-. Έ<άθητο κατά γής, ώ: καί οί δλλοι κατάδικοι. ΈφΐΙνετοού βΐν νοών έκ τής θέσεώς τού, εί μή βτι ύπήρχε δεί- νή. Εν&Ιχεται καί νά διίβλεπεν άμυβρώς έκτός των συγκεχυμένων Ιδεών ττς τελβΐας άγνοΐσς τού τό ύπέρμβτρον τής ποινής τού. Έ·, ώ έκτύπουν καί έκάρφωνον είς τόν τοΤχον 6-ιισθβν τής κεφαλής τού τόν σιβηοοθν κρΐκον, άφ' γτ!> έκρατεΓτο ή ά<ρα των βεσμών, αύτός 6<λαιε· τα βάκρυα τόν ε>νιγον, τοθ
  παρημτόδιζον τήν φωνήν κατώρθωνβ δέ μόνον νά
  λέγη έκ Βιαλειμμάτων. «Τόν κλαδβυτήν έκοψο<αμνα είς ταίς Φαβεοόλλακ». "Επειτα δέ, νοβρούς λυγ. μούς βάλλων, ά>ύψω/β την δεξιάν χείρα, καί βττμ-
  μηδόν την κατεβίβαζεν εως επτάκις, οί βΧέπον.
  τες έννόουν έκ ταύτης τής χκιοονομΐας, 8η δ,τιδή
  ποτε Επραξεν 6 ανθρωπος οδτος, τό ίπραξβν, ϊ*α
  θρέψι κα! ένδύσπ έιτά παιδία άνήλικα.
  Μιτηνέχθη επειτα είς τήν ΤουλΛνα, δτιου τό κά
  τεργον, καί δτιου Εφθασεν μετά όδοιπορίαν ημερών
  είκοσιεπτά, επί ξυλ(νου άμαξΐου καθήμενοι, την δ>
  λύσιν περί τόν τράχηλον φέρων. Είς την Τουλώνσ,
  έφορεσβ τό κόκκινον έπιχιτώνιον των έκεΐ καταδί-
  κων. Πάν δ,τι υπήρξε τέως ό β(ος τού άπτ,λεΐφθη,
  ώς καΐ ούτό τού τό δ^ομα' διότι ουδέ ώς Γιάννης
  Άγιάννης ύτιήΐχβ ηλΑο» γνωστάς έν τώ χατέργφ
  άλλ' ώς άριθμός 24601 Τ{ άτιέγινε« ή άββλφή τού;
  τί άπέγιναν τα έιιτά της τέκνα; Ποίον μελλε ; τί ά-
  κογΐνονταΐ τα ψόλΧα κλάδου έκκοπέντος τοθ ότε-
  .. ούτή κάντοτβ ίστορΐα. Τα βυστυγή έκβΐνα
  ζδντα δ»τα, τοθ ΘιοΟ τιλάσματα, οθτβ έοβισμα ε
  χοντα τοθ λητιοθ,· οθτί όβηγόν, οθτβ κατσ
  φύγιον, άτΐήλθον είς την τύχην* «αί τίς οΤδε μάλι-
  στσ; Λλλο πρός Αλλην ϊσως διεύθονσ ν, βυθ'ζόμε
  να μικρόν κατά μιχοόν *ίς την κρύαν όμ(<λην δ τι ου χανονται αί μονήσες ύττάρξεις* ϊίς τ6 σκότος τό ζο φερόν δπου έξαλβίφοντσι, ή μία κατόπιν τής άΧλης τόσαι κοΐ τόσαι άτυνεΐς κεφαλαΐ, τΑπένθμ^ν άκο- λουθοθσ-τι βήμ« τής "Ανθρωπότητος ιταρήτησαν τόν τόπον των. Τό κωδωνοστάσιον τοθ χωρίου δπ*ρ υπήρξε χωράφι των, τα έλησμόνησβ· τό ιτβρΐΦ3αγ μα τοθ χωραφίου, βπερ ϋκήοξβ χωισφι των, τα έ λ,ησμόνησε" ό θεΐος των ό Γιάννης μετά τίνα έτη δι σμόν ής έν τώ κατέρνω, τα έλησμόνησε κα( ού<·ός. Είς την καρδίαν τού εΐχέ τιοτε ανοιχθή πληγή Ταύ ιην βιεδέχθη (ύ^ή· καί Ιδού. Καθ* δλον τόν καιρόν βν βιέτρ ψεν έν Τουλώνι, άπαξ μόνον ή''.ουσβ περ! τής αδελφής τού, τοθτο δέ πρός τό τέλος, νομ ζω, τοθ τετάρτου Ιτους ιής κρατήσεως το«'. Δ*ν ένθυ- μοθμαι πλέον διά τΙνος μ'σ^υ τό Εμοθβν. "Ανθρω· πός τις γωρ'σσς ούτοθςεΐς τόν τόπον τω< είχεν Ιβ(1 την αδελφής τού έν Παθ'σ'οις. Κα φ<ει Ιν τινι πενιχ^ά όΕώ πλησίον τοθ Άνίου Σουλπικ(ου Έν μόνον πεδίον έμενεν μετ" <^ύ·ήΓ, §» μικρόν αγόρι όν, τό τελευταίον. ΠοΟ ήσαν τα άΧλα εξ; "Ιοως οόδ' έκείνη έγ'γνω3<βν Καθ" έίάστην πρωΐαν έπο ρεύβτο είς τυπογραφείον τι δκου {[ργάζβτο βιτλί) νουσα καί ράπτουσα 4ύλλα. "Εποεπε νά εύρί σκεται έκεΐ άπό τή*; Μ<της πρωϊνής ώοας' τόν χειμώνσ. πρίν ε τι Φέξπ ή ήίβρα, Είς την αυτήν οΐκΐαν βπου τό τυπογραφεΧον ύηήρχε καί σχο λή, βπου Ιφβρβτόν μικρόν της ι16» έηταβτή τοτρ.'Ε πειβή βμως είς μέν τό τυπογραφείον ώφειλε νά δρ χβται την ε<την ώΐαν, τό δέ σχολβΐον ήνο'γετο την έΒ'ϊόμην, τό πεδίον περΐέμενί μ(αν ώραν είς την αύλήν, εως <δ άνοιχ6{) τό σχολείον ώ?α νβιμώ νος μίαν ώραν ί« νυκτός είς τό διταθρον. Δέν ή- θ«λον νά έμβσΐνη ό μΐκρόο ιΐς τό τυπογραφείον, δι ότι «λεγον παρηνώχλει Πολλάκις έβλεπον οί Ιργά ται. τό πραΐ διοβαίνοντες, τό μικρόν έκεΐνο πλά· σμα καθήμενον επί των πετρών νι,στάζον καί έ- νΐοτε χοιμώμβνον είς την σκιάν επί τοθ καλαθΐου τού Όταν Ιβ^εχε. τό έλυΐιεΐΓθ γραΐά τις, ή θυ- ρωρός. κσΙ τό ελάμβανε είς τό δωμάτιον της, 8 που άλλο δέν βόρσκετο,, εΐ^ή μία κοΐτΐ) πενιχρά, μιά ήΧακάτη, *αΙ δυό ξύλιναι καρέκλαι κα] τό παι βίον εκοψάτοέκεΤ. είς μίαν γωνίαν, θσον ή'όνατο πλησιίστερον τή? γαλής, ϊνα αίσθάνειαι ολιγώτε¬ ρον τό ψθχος. Είς τάς έπτά ήνοίγετο τό σχΓλεον καί εμβαινεν · (ς αύτό. Ι5ού 6λα 8σα είπον είς τόν Γιάννην ημέραν τινά* πρός αυτόν δ υπήρξαν όποΐα στιγμή. όποΐα άστραπή. οποίον παράθυρον β α ως άνοΐθέν επί ,ήςΐίρμαμένης των 6,των τούτων, & τίνα εϊχε αναπήσει-έ«ιτα θε πάλιν εκλείσθη τό ιτΛ^ Δέν Λ<ουσενπλέον περί αύ των τΐποτε· ουδέ¬ ποτε τα έπάνεΐδεν, ουδέ τα απήντησε- καί οΰΓε θ" άνευρεθοθν έν τβ συνβχε'α τοθ λυπηροθ τούτου διη γήματος* , Ποόο τα τέλη τοθ τετάρτου έΐους τούτου, ήλθε καί Λ σειρά τοθ Γ άννη νά δραπετεύση έκ τοθ κσ τέργου βοηθούαενος υπό των συντρόφων τού ώς συμβαίνει είς τόν όδυνηρόν εκείνον χώρον. Εδρα- ·*«υσε Περιβπλανή9η 8ύο ημέρας έλεύθερος είς τοίς ίγροΚ &ν βΖνατα! νά λεχθβ ελευθέρας &, θΛωποίΙ β» κυνηγοθν Λνθρωπος βστις στρέφεται κατά πάσαν στιγμήν καί βλέπει οπίσω τού· βσΐις πτοεΤται όπό τοθ έλαχίστου κρότου- βστις τα πάντα ϊορετία. την στέγην ήτις καπνΐζε. τόν β,αβάτην 6σ?ί διάβαΐνε-, τ6ν σκύλον βστις ήλακτεΓ, τόν ϊ«- «όν βστιο καλπόζ«'. τό ωρολόγιον σημαΐνον τάς ώ ααΐ τΛν Λαέραν έπειβή βλέπουν οί όφθαλμοΙ, την νύκτα έπειδή βέν βλίπουν οί όφθαλμοΙ τόν δρόμον, ,Λν άτραπόν, τό θάμνον, τόν Οπνον. ΠερΙ την έοαέρα» τής &«"τέρας ημέρας τόν ου «λοβον. Τριάκοντα καί βξ ώρας »*ν "Τχε φάγει Χ,οτβ, ο Οτε κοιμηθή. Κατεδικάσβη διά την δραπέ- ίϊυσιν ταύτην είς παράτασιν ποινήο τριετή- ίγι- ναν όκιώ τα πέντε έν κατέργφ 6τη. Τό Ικτον έτος, Χλθε πάλιν ή σειρά τού νά δραπετεύση. Τό έπεχε(- οησε, δέν τό κατώρθωσεν. Έ«Ι τής αναγνώσεως ?ο0 ονομαστικοθ καταλόγου 8*ν ευρέθη παρών. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Δέκα έντολαί τής ύγείας. Δ' 10·— Νά κάμνβτε σωματι¬ κάς άσκήσεις την πραΐϊν καί ήν εσπέραν επί βέκα λεπτά, νά κινήτε κυρΐως τούς μθς τοθ στομάχου καί τής κοιλΐ- ας, ο δ τω δέ θά διβυκολύνετΐ την εξαγωγήν των άπορριμμά ' κα( την χώνευσ.ν. Τοθτο είνε εΐδικως σπου¬ δαίον κατά την έφηβ χήν η¬ λικίαν. ΟΙ μθς τοθ στομάχου καί τής κοιλΐας είνε ιιλαδα οοΙ κα( άνΐκανοι νά όποβατ- στάξουν τα σπλάχνο κατά τρόπον έπαρχή διά τήν καλήν λειτουργίαν των, οθ'ω δέ προκαλοθνται συχνά διαταρα χα( ιής νωνεύσεως καί κακή ύγεΐα. Οί («τροΐ συνισΐοθν Ι διαιτέρως ωρισμένον αριθμόν σωματιχων άσχήσίων. Έπιμέ νω Ιδιαιτέρως επί τής σηαασΐ- ας των άναπνευστικών ασκή· σκων, την αξίαν των οποίων δέ ν έννοοθν κατλΛς οθτβ καί οώτοΐ εί ΙατροΙ. Κσ( έν τού¬ τοις εχει διαπιστωθη δή καί ή έλαττωματική άκόμη κατα- σ<ευή τής ρινιχής κοιλότη- τος δύναται να διορβω^β χωρΐς χειρουργικήν επέμβα¬ σιν, απλώς μέ τακτικάς κα· ταλλήλους άναπνευστιχάς ά- α<ήσεις. ΠολλοΙ άπό ήαάς, λόγφ τοθ κακοθ περιβίλλοντός των καί τής άνβπαρκοθς Αναπνο- ής των, βίσάγουν μολυσμένον τΐβρα είς τούς πνεύμονάς των κα( τούς καθιστοθ» οθτω πβ ρισσότερον εύιισθήτους είς τάς ασθενείας. Άναπνευστι- *αΙ κινήσβ'ς κατά την άφύπνι- σιν «μπρός είς τό ανοικτόν πά ράθυρον, άποτελοθν λαμπράν προφύλαξιν κατά των άνα- πνευστικον διαταραχών. ♦ • · Πρό τίνων μόλις έτων θά ί|' ο αδύνατον νά ποοφίρη χά νεΐς την" λέξιν «δυσκοιλιότης» δηαοσ'α. Είς την Μεγάλην Βρβττανΐαν έπληρώσαμεν ά- κριβί την σβμνοτυφΐαν σύ την, ή όποΐα τβΐνει ν' άπωθή- ση είς δευτέραν μοίραν Ινα άπό τα ζωτικής σημσσ άς προ βλήματα τοθ πολιτισμοθ. Μέ χρι τοθ πολέμου ύπήρξιν άδύ νατον ίΐς την κοινήν γνώμην παραδεΐγματος χάριν νά κλο- νίσο την συνωμοσΐαν τής σιω πής πέριξ των σοβαρόν αυτών κοινωνικήν άσθενειών, α( ό ποϊ3ΐ κατέστρεφον τήν υγεί¬ αν τοθ ίθνους. "Ομοίως τό πρέβΧημα τής δυοκοιλιότητος έτοποθετεΐτο μβταξύ των θε- μάτων, τα όποΐα δέν ίπρεπβ νά θιγοθν. Καί δμως πρόκει- ται πβρΐ γενονότος τόσον γβ νικοθ μεταξό των πολιτισμέ νων λαών χα( τόσον άντιθέ τού είς τάς αρχάς τής ύγβι οθς ζωής, ώστε νά ήυιποοβ ν* άποκληθ{) όρθ&ς «άσθένεια τοθ πολιτισμοθ». Είς τί συνΐσταται ή δυσ'οι· λιότης; ΠολλοΓ, καί Ιδίως αί γυναΤκες κ αί τα παιδία πού ίχουν συνηθίση, ί[ς την καθι· σηκήν ζωήν, φαντάζο^ται δ τι ή δυσκοιλιότης άρχΐζει μόνον βταν α( έκδηλώσεις της γ[ νούν καταφανεΐς π. χ. δταν παρέρχωνται μ(α, δύο ή πβ ρισσότβραι ήμβραι χωρΐς την φυσιολογικήν λειτουργίαν. Καί βέν είναι σπάνιαι α( περιπτώ σεις κατά τάς ότσΐσς τα εν· τεοα παραμένουν άδρανή έπ' ολόκληρον δεκαπενθήμβρον. Δέν χρειάζονται εύρβΤαι (ι τρικαΐ γνώσεις διά νά φαντα σθήτε τα άποτελέσματα των βηλητηρΐων, πού ιΐσάγονται είς τό οΤμσ, άπό άποσυντεθει μενας Ολας οί οποίαι παρα μίνθυν είς τα Εντερα. (ουνβχ(ζεται) Όταν άνοράζετε οαπούνι. Ζητεΐτε άπό τόν προρηθευτήν σας ΜλΡΚλΣιίΙΕΤΕΙΝΟΓΔΐΑΠΡΑΣΙΝΟ μαρκασ ιιΑΘΗΝΑ" δια λευκο Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλσβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα υλικά επιστη¬ μονικώς, καί οίκονομικώτβ- τ αι είς τήν χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΤΟ ■ ■■■■■■■■■■■■■Κ ι ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΑΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤ* Παρέλαβε είς μεγάλην Μαΐ έχλεκτήν Σνλλο- γήν ύφάσμκτα δι" ύπ·κβμιο· κ>1 πιζβίμες επί
  Καραγγΐλία.
  Έτσιμα Ζίρβιϋ ύποκίμιβα προ; Δραχ. 200
  Εκαστον.
  Γκραββίττις οί έ;«ιρετικά σχέδιν, Καλτβε;,
  Φκνέλλε;, Τιραντες, Ζδνες κ.λ.κ. καί οέ τιμέ{
  π·λύ
  | ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ
  | ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ,
  Ι ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ !
  Μάλλια, τό χωριό
  τής προόδου καί εργασίας
  ΜΑΛΛΙΑ (
  μ-»() —'Αμέιοητΐς ιίναι οί ώ,ιορ
  ςριες δπβυ κοομοθν τα Μίλλια τήν
  ίποχήν αυτή· Περιίίλια χαταπρί
  οινα πβ6 ποτΕζονται μ* χά νίβα
  ποΰ άντλοθν οί άνΐμόμκλοι πεύ
  I-
  χουν άτλβιΐίνα τα ηανιί—ώαΐν
  τεοάσΐιες μαργαρΐτες. Οορτοχχλ
  λ έ; χαΐ λεμονΐΐς χαΐ χιτριές χ«-
  τάνθιατες %ι εληές Π'.ύ χλΐνουν
  χάτα άπβ τό βίρτς τοθ άοηιιητοθ
  χαρποθ των· Ολαύαιχ γή πεύ γο·
  νΐμβκοιιΐ χίθε σπορα χαΐ χαλλι-
  έργΐια Ιχει την εποχήν βα:ή ντυ
  Β% οτδ πράσΐνο χαΐ αποδίδει πλαυ
  οΐους τού; χαρπβύς της. Τα Μίλ·
  λ, παυ άποτελοθν ίνα άττό τα
  έ3ν φιλεπρίοδα <αΙ έξιλιγ μέν» χωρία ι<|ς Κρήτηί, θβχουν εφέτος πλουοΕα οιιγχομιίήν είς Βλ-χ. Καί είς τα δΐ)μτ)τριακ«. Καί είς τ6 λάΐι χαΐ είς τα χΐπειΚίχά. Καί οΕ Μκλλι&τες θά γνωρίοιυν ήι»ί?α£ χαλυτέρας ζ»ΐ)ς. Κι' &■>
  ή(αν δυνατο ν' άπβλλβγοθν τελεί¬
  ως ι&τΐα τήν μάαΐιγα τής έλονβα'.
  α^1 χωρΐς άμφ β)λ(α θΐπρεπε να
  θεωροθνται χαΐ θα ή3χν άσφίλ6(
  οί πλέον ιΰχυχιΐ'ΐ από κυς χιβρι-
  χοδς μ*ς. Διίτι έργάζ^ντχι μέ/
  ο<ληρά αί Μ«λλιβτις ημέραν χαΐ νύκτα, ίλοχρονΐως οκυμμίνοι είς τή. γτ]<, άλλα ή γ«] αδιή πλουοΕα χαΐ γόνιμος τιο: άποζημ'ώ'ει μΐ τήν μεγάλην βπίδοσΐν της είς χαρ πβύς. ΚϊΙ ή ταχτιχή χαΐ ιδκολος οιιγχοινωνΕα διά θαλάσσης χαΐ ξη- :«ί ίιιυχολύνει την μιταφοράν τ*ν πρεϊίντων των είς τα χίντρα ττ]ς χαταναλώηω;. 'Αλλά δέν \4λι μίνον τα 11αλ· λι» πο6 Ιχουν εφέτος Εκανοκοιη- τιχήν παραγββγή'. ΚαΙ ή Χιρσίνη αος καί 6 Μοχίς χαΐ τα χωρία τή -. Λαγχαδας χαΐ ή Βίθεια χαΐ ή Άνώπολΐς χ«1 ή Έληά χαΐ οΕ Γβθρνις χαΐ οΕ Γοθδες θίχουν πλοκοίαν έοο&ιΐκ εάν ϊέ^ τύχΐ χά ν·< ίμπίδιο ώ; το τέλος. Κι' I- ται ο( χάτοιχοι τοθ &ιαμερΕαματος αύτοθ, ποϋ τίαχς είχεν οποατ) θεομηνΕας καί χατκιιροφάς τα τε λειιΐαΐχ χρίνια, Οπάρχει ελπίς νά γνωρΕοουν εφέτος κάποιαν άνα- χΐόνισιν χαΐ οικονομικήν ευχέρει¬ αν. Έφίσον μάλιοΐα θε αιινεχι- σΡή ή χατααχευή τί ν δρίμιβν ΚαρτιροΟ—Έπιαχοπής, 'Απ^αιλέ- μι—Γοβνι*ν— Λασηθίου χαΐ Σία· λίδος—ΜβχοΟ, ή άνακςύριαις θά είναι μεγαλυ?έ?αι. Διότι θά ιθρουν έκεΐ ΐργαοίαν^χαί τα μέσα ττ]; ζ«ής ί<ατβντάϊες πτβ»χ6>ν Πε-
  ϊιαδιτδν. Κ% ίίαι χάρις ιίς τήν
  ιΐ'βιαν τοθ χαιροθ χαΐ τό ενδια¬
  φέρον τοθ Κοίτβυς δηιιιοκργοθν-
  ται οί πρτυτοθίαεις νά γνωρΐοη
  χχΐ ή <αΐω Πεδΐάδα τήν χαράν πό» ιΐχε οτερηθϊ έκΐ δλόχληρα Ιΐη τελεϋταΕως... —Οί έπ«ννελμ«τ(«ι Χανίων καί ή Έθνικϊι 'Αερβπβ· Κ«τα την ιτρβχθίσινίιν σονβδρί αοιν τβθ Αιοικητικου Σνμββνλί α» της Όμοοκονδίοις ΈκκνΥΒλμ» τι&ν μ«1 Βιβτΐχνδν Χβνίων άπε νασΐσθπ συν τοίς άλλοις δΐτως ό ίπ«γγ«λμ«τικος κοσαβς Χ«ν(ων οχι μόνον συμμΐτάσχο είς τόν &π«ντ«χοΰ της Ελλάδος ένβρνού μινβν έρανον υπέρ τής Έβνικής Άΐροπορίας άλλά καΐ χαταβλπ θά προοπίθει» δπ«ς β Κρβινος οο τος μβταϊΰ των έπαγγΒλματιϋν Χανί&ιν άποδώσο δοον τβ δυνα τον μεγβλύτβρα & —'Αδικβς ί επίθεσις. ϊυνβλήφβησαν ο! Εύθ Κ. Ά πό στολίκης χ«Ι Νικ. ΜαρΜβΜπς μ« τηγορούμΐνοι δι' άδικον Ιπ(βι σιν δι' ίπλβυ χατά τβδ Έμμ. Λ, ΚοχΜΐνάχη κατοίκο» Χανίων. —Θείον κήρνγμκ. Την προσέχη Κυριακήν 30ήν τρέχοντος έ Ίΐροκηρυϊ κ. Αθαν* ριος Γαλέτ»ς ηεριοδ·ύαιν άντι πρύβνπος τβυ βρησκΐυτιχοΰ κερι οδικβυ ή «2νή· βά χηρύ£η τον βεϊον λόγον είς τον Ιερόν ναόν Άν Νικολ»©» Νεκς Άλιχαρνκο βοδ. —ΟΙ γεωργοί Ρεθύμνης καί ή ρύθμισις τβν βγρ·τ·κ&ν. Τβ ΓινργΐΜον Έπιμϊλητηριον Ρεθύμνης δια τηλβγραφήματός το» πρίς τον Πρ«Β»πο»ρνον κ. Μετ·{άν ίξϊφρασβ την βύγνωμο σύνην τβΰ ΆνροτΐΜθδ κόσμου διά τόν <ημοσι«υθέντ« τελΐυταί εις αναγκαστικόν νόμον διά τον όποΐο» ρυθμίζβνται τα άγροτικά ΧΡ*η. ———————— "■' '~™~~~*" ' "' Τ* II ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή νννστή Μαλλιτέχνη; Μοδί στ« Αίς ΧΑΡ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ποιραχολουθήσασοι την νέαν σαι ζβν έηανηλθΐν έ{ Αθηνών χομί σασα χ* Ι νικ μοβίλλα Ι Μάς ανεκοινώθη έκ τής Νομαρ χΐσς ΰτι καλοθνται εί Αδαμ Παν. Κοκολάκης κσΙ Έμμ. Εύαγ. Παν. τελάκης να διέλθωσιν εκείθεν δι' ύττόθεσίν των. —ΟΙ δπμόβισι ύιΐάλληλοι καί ο βτρατβς. 'Βκοινβκοιήθα κρός (οΰ( Νομβτρ Χ«( ίννΡ»Φον τβΰ υιτουρνιιΌυ των θΐκονομιχ&ν πββς τό βιτονρ γβϊβν Γβκργίας εκδοθέν έν σχέ¬ σει πρός την κατάστασιν έν γέ¬ νει τδν δημοβίνν κ*1 δημοτικ&ν ΰ«αλλήλων οσάκις ούτοι κβλβθν ται ώ; Εφιδροι ά{ιβιμ«τΐΜοΙ π βπλί ται βΐς τάς ταφείς τβθ στρ*τβΰ ποός εκτέλεσιν στρατΐΜτικης ύπη ρισΐας Δια τού έγγραφον τούτου Μβιθοο(ζ·τ«ι δτι είς τάς διάταξις τοδ άρθρου τοθ νόμο» «πβρΐ στρκ τολογΙοις> τδν άναςρβρβμέννν είς
  τόν κννονισμόν τής μισθοτροφο
  δοοίας έν έπιστρατίύαει τδν άν
  βυπκσιτιστβν χ«1 ά{ι&ιματικ&ν έν
  γένει ατρατευομένων έφέδρων ύ
  πάγβνται μόνον οί τακτικοΐ δα
  μβσιοι ύπ&λληλοι ουχί δέ καί βϊ
  ίχτακτβι μ«1 βϊ ημιρομΐσθιοι.
  —ΑΙ τιμαί τβν οταφίδυν είς
  το εξωτερικόν.
  ΈχυΜλοφορησι χθές τό έβδβμ»
  διαΐβν δελτίον τιμΰν στ«φιδ«γο·
  ρβς Λονδίνον. Ός άνβφίρεται έν
  αύτφ ή άγοραι Λονδίνον ν>ηήρξ«
  μάλλον χαλαρά άλλά στβιθβρά.
  Ί3ς κρός τάς αβυλτβνίνας ή άγβ
  ρα ήτο άπραχτβς έ{αιρέβ(ΐ όλίνων
  ΐτ&ίλήσεων Αύατρβλιανών χ«1 Πιρ
  οικών. Τιμαί:,Αύστραλ(α{ 41)-44)
  —, Κβρινβίας 56)-65)-. Κρήτης
  48)-60—. Σμύρνης 41)- 48)—. Π·ρ
  σΐ«ς 36)—46)-, Νοτίου Άφρικής
  36)-40)-, Κ«λλιφορν(αΐ{ 40-4)),
  ——ΐκνομη έηιοώσΐρων κ«ί
  αεροθαλκμων.
  Προκιιμένον νά ένκργηθά κ«τ'
  αύτάς άνακβτβνβμη τής είς την
  πβριφβίειαν Ήρκκλΐίου εΐσακτί-
  *ί ποσότητος έκισώτρνν χαΐ άβρβ
  θβλάμκν κροΐλβύθΕΗκ 'Αμερικής
  καλαΰνται υπό τοδ Έμκορικοΰ
  ΈκιμβλπτηρΙου "ΗρακλϊΙβυ ο! ϊ·
  χβντβς κραγμκτοκοιησβι εΐσαγω-
  ν>ς έκ των εΐδδν τούτων Μ«τά τα
  ε'τη193>)1936 νά κροσκομ(ο«βιν «1ς
  την ύιτηρεαίκν τού Έπιμιλητηρί
  ου. τα σχκτικά «κβδΐιιιτιχά «ν-
  τδν στοιχεϊοι.
  — ΑΙ αρχαιοτητες Ερήτας.
  Κατ' είδοσεις έκ Χανίων «Ι δι·
  ■νιρνούμεναι πλησίον τοδ Κα
  στΐλλίβν Κισσίμβυ άνασχχφαΐ Α
  πεκβλυψχν μίαν βΐκίαν τβδ 3 ή
  2 αΐώνβς π. χ. ουχί ΐύχ«τ«φρονή
  τού «ρχαιολογΐΝΓΐς α{ί«ς. ΑΙ άνα
  σχιχφΐχΐ θά συν«χισθ&σι κβΐ βΐς άλ
  λ» σημεΐχ της κωμοπόλεως.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-Β
  ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΟΣ
  ΙΠΙ ΕΞΙΙΡΕΤΙΗ ΙΙΣΙΜΑ ΙΕΡΑ
  ΕΡΓΟΣΤΑ1ΙΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ.Π
  Φέρομεν είς γνώσιν των κατανσλωτών|;οΙ όποΐοι
  πέρυσι έχρησιμοποίουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη.
  τον πάγον γλυχών ποσίμων υδάτων Νεαπόλεως
  βτι ήρχισεν ή λειτουργία τοθ έβώ πρατηρίου πωλή·
  σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορΐου «Διόνυσος».
  Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ/πάγου Βα·
  σιλειάδου κατέστησε τούτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον, ψ ν Ί*
  Γενικάς άντιπρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  Ι
  Ββ
  ΡΡΟΣΕΧΟΣ ΘΕΡΙιΟΣ ΠΟΤΛλΚΑΚΗ
  Ν.Ι
  ι *
  'βράκλβιο» Κρήτην)
  Γραφίΐα Εναντι Νομαρχίαν
  ανορθωσισ:
  Πρωΐα Παρσσκευής
  28 Μαίοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  .ΧΟΑΙΑ ΖΟΥΝ ΕΚΤΕΝΟΣ
  ΤΗΝ ΕΓΚΑΡΔΙΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΛΝ
  ΤΟΥ ΚΙΜΙΑ ΜΕΤιΙ ΤΟΥ ΜΕΤΙΞ4
  ΕΥΜΕΝΕΣΤΙΤΗ Η ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Μαΐου (τού άντα
  ηοχριτού μας).— Τό πρακτορείον Ρώ
  υτερ τηλεγραφεί έκ Λονοίνου ότι ολό
  κλήρος ό Άγγλικός τύπος άσχολείται
  βιά μακρών μ έ την προχθεσινήν συνο-
  μιλίαν τού «ροέδρου τής Τουρκικής
  Δημοκρατίας κ. Άττατούρ* μετά τού
  "Ελληνος ηρωθυπουργοΰ χ. Μεταξά
  δημοσιεύει οέ επί λέξει τα οιαμειφθέν
  τα. Ό τύπος τού Λονδίνου γράφει σχε
  τιχώς ότι ή Έλληνοτουρκική φιλία κα*
  συμμαχία αποτελεί μίαν ζώσαν πραγ
  ματικότητα καί τόν καλύτερον φρουρό
  καί φύλακα τής είρήνης είς τα Βαλχά
  νια χαί την Ανατολικήν Μεσόγειον.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΓΗΝ
  Οί Ιταλοί καί οί δομδαρδισμοί
  άνοχυρώτων πόλεων έν Ισπανία
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Μα?ου (τού «ντα
  ποκριτού .*ας).— Ό ύπουργός τής Γε
  ωργέας επέστρεψε σήμερον έκ τής άνά
  την Στερεάν Έλλάδα καί την ε»εσβα
  λίαν περιοδείας τού. Ό ν. Κυριακάς
  ανεκοίνωσεν ότι έξ δσων ό ί'βιος αντελή
  φθη καί έξ δσων πληροφοριών έχει έκ
  τής λοιπής Ελλάδος, είς ολόκληρον
  την χώραν ή παραγάγη έξ·λ(σσεται κα
  λώς καί ή έσοδεία προβλέττεται πλου
  αιωτάτη. Δυνάμεθα νά είμεθα, κατέλη
  ξε, τελείως α.ίαιό6οξοι ώς πρός ι ήν έ
  φετεινήν απόδοσιν ι ών γΐωργικών μας
  καλλιεργειών καί ώς πρός τό μέλλον
  των γεωργών μας.
  ίΙΙΡίΤίίΙΙ ΤΩΝ
  ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ. Χ Ο Α ΕΙΟ Ν
  ΜΙΧΡΙ ΪΜΠ Ι0ΥΚ10Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μβΐευ (τ·6 βνταπσχριτοδ
  μ«$) —Κατ' έηέφβοιν τ·Β ύπβυργοδ τής
  ΠβπδεΙα; τα μαΒιίμοκα τ&ν δημοτικήν σχο
  λείων 8« παρ»τ«8οΰν μέχρι τελβνς ΊβυνΙ
  •υ. £χετιχ«1 έ*γ>ύχλι·ι βπεστέλλοντκι ήδη
  πρ·ς τεύ; Επιθεωρηταί τής £ημ·τ.Μή$ β*
  πατδιύοιως δια την κεηνοποίηο.ν των πρός
  τ·ύς διΐυδυντ&ς τ&ν σχολείον τ·δ Κ
  τβυς.
  ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΕΦΗΪΕΡΪΔΕΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΩΜ1Α
  ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΦΙΑΙΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 27 Μ»ΐβυ (χ·δ αντ«π«>ψιτ·δ
  μα() —Τό Πρακτορείον τής ΆνατολΒ; τη
  λιγρ«φ»ΐ ότι «Ι ίφημερίδες τής Αγκύρα;
  Μα) Εωνστ«ντιβΜπέλ'&)ί ου*ϊχ(ζ·υν τ*
  σχβλι» των επί τής επισκέψεως «αί τβν ου
  νομιλι&ν τοδ χ. Ίομέτ 'Ιλονοΰ »}$ την 'Ελ
  2 η νίκην πρωτιύονσαν. Ό Τουρκικαί τόΐτβί
  πλ(Μ»Ί τό εγκώμιον τής Ελληνικάς «ιλβξε
  «(«;, ι£ν ·!οίΐ)ΐ:·το.ν τβδ Έλ^ηνικεϋ λαόν
  χαί ιενΐζϊΐ ότι μκτβ την *Μχα8ε<(ηοιν τ»5ν παλαι&ν διαφοράν ο! ίύ· λαβί, ο Έλληνι κ«; Μβί ο Τβνρχιχός Βά παραμείνουν έσκκΐ φ4λ·ι ειλικρινός χαί εγκαρ&ιεη ούμμαχοι. ΑΣΘΕΝΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ! ΚΙΡΒΑΟΣ ΙΙΤΡΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΜΟΒΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 7 Μαΐου (τού άντα- «οχριτηθ μας).— Κατά τηλεγραφήμα. ιοι έκ ΒουχουρεσνίΌυ ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρολος, άβιαθετών ά πό ηροχθές προσεβλήθη σήμερον υπό πυ· ρετοΰ. ' Α μίβως εκλήθη ιατρικόν Συμ¬ βούλιον τό οποίον άφού εξήτασε την κατάστασιν τού Άνακτος εξέδωκεν ά- νακοι*ωβέν έν ιω οποίω τονίζεται ότι ό Βασιλεύς ουδένα απολύτως κίνδυνον Βιατρέχει έ«1 τού παρόντος καί ότι έλ «ιίζετβι νά θεραπενθή τιλείως, λίαν ό ΑΘΗΝΑΙ 27 Μοϊου— Τη Ι λεγροφοθ» βκ Ρώμης δτι 6 διπλωματικάς συνβογάτης■ τοθ «ρακτορείου ΣτΙφανι σχολιάζων τό αγγλικόν' διάβημα «ιρΐ άνακΜχη'ς άν; Ίσνανία, ναρατηρεΐ δτι ό: ν αί δύο εν Ισπανία μ«ο( Βις δέν άναγνωρισθοθν ώς £μ«όλεμοι Βέν είνε 6υνα τόν νά ζητηθτ| άνακωχή. Έξ δλλου άν ζητηβτ} ύι' αύ των ή άναστολη των «ολι μικΔν {«ιιιειρήσεων, άνα ννκρΐζιται £μμισ»ς «Ις άμ φοτάρας τάς μερίδας η νο μική Ιδιότης τοθ έμτΐολέ μου. Ό συνιργάτης τοθ Στί •ανι άναφερόμενος είς την «ρατοβουλίαν την δκοΐαν Ιξεδήλωσιν Βιιθνιΐς τίνες κύκλοι ««ρΐ διεξαγωνής ά νακρίσεων διά τόν βομβαρ δισμόν τής Γκιονίκας ύ<χ6 τΑν εθνικήν άεροιλάνων, «αρατηρεΐ δτι <*«δ «ολλοθ έ χούν διανραχθα ύ«ό τΑν κυβερνητικήν «ολλαΐ φρι καλΐότητες «ν Ίσηανία καί ούδεμΐα £ρευν-τ Αζητήθη πρός «ιρΐφρούρησιν των άν θρυνιστίκών άρι,.ν. Μία έρευνα μονομερής δι* 2ν γεγονός τό όιοϊον δΐΒψεύσθη, θά «ροσιλάμβα νΐ έβιλίνει ό συνεργάτης τοθ _τ φανι ιχαροκτηρα « ηεμβάσΐως ύ«έρ ενός των *μ«ολ«μ6»ν. Ύ«ό τό αΰτό ■νεθμα γρ4θουν καί νολ λαΐ Ιταλικαι ιΦημερΙΒες έκθράζουσαι άμφΐβολίας διά την ΐνητυχίαν των γι νομίνων 6ισβηιι«των «ρός κατάναυσιν τΑν 4||θροπρα ξιων Έκ Πατρισί«ν βγγ'λλε ται δτι ή εφημερίς « 'ΗμΙ ρα » άναγράφιι την «ληρο Οορίαν δτι ίν κυβερνητικόν Ισκανικόν άε»ο«ε.άνον «ρο σεγειώθη καί «άλιν είς την «*ρι#!ρ«ιαν τοθ Πώ, έν Γαλλία. Κατόπιν τΑν «ρο χθεσινήν δηλώσεων τοθ Γάλλου ό;ντι«ροσώ«ου έν τα <«ιτρο*8 μή <«ιμβ<χσι ε*ς δέν θιχ Ινιτρανη 5>ως
  τό άιροαλάνον τοθτο Ι«ι
  είς Ίσκανίαν.
  Πώς ρυδμίζωνται τα αφορώντα
  την λήξιν τού σχολικού έτους.
  Διά διαταγάς τοθ ΐ
  νβΐου ττ)ς παιδβίσς την 10 Ί
  ουνίου λήγουν τα ιχαθήμστα
  των σχολείων Από δέ τής 11
  μέχρι τής 18 Ίιυν(ου θα δι β
  νεργηθοθν αί γραπτσΐ έξβτά
  σβις των μοθη,Λν έιτ( τής 8ι
  •ναχθβΤσης ϋΚης καιά τό β' έ
  ξάυηνον.
  Όσον Αφο($ τούς μαθητάς
  τής Ανωτάτης τάξεως των
  Πατρθεναγωγείων, τ«3ν Γυμνα
  σ'ων κοΙ των Πρακτικών Α)
  κείων ςδτοι θα ύποστοθν ά
  ης έζετόσεχ έφ'
  λοκλήοου χή*ς 6λης ΐή
  χθβΐσης «α τ ά τό σχολικόν έ
  τος. Ή έξέτασις αδ'η 84 διε
  ξα.,θ(5 βιβ μέ» τάς μαθητρίας
  *πο της 20 Ίιυνΐου διά δέ
  τούς μαθητσς τΛν Γομνασίων
  «αί τώ» Ποακτικών Λυ<ε(ων>
  άκό τής 23 Ί^υνίου.
  Ή προθεσμΐα τής διενεργε!
  άς τΛν γραπτ©ν,ποοαγωγικών
  κα( άπολυτηο'ων έξβτάσεων
  των Σ<ολβ'ων ΔηαοτιχίΚ Έκ πιιΒΕύσεωςπσθεταθη έξ άλλου έ-1 10 ημέρας ήτοι μίγοι τής 10 ΊουνΙου, καθωρίσθη δέ ή λήξις τΑν μαθημάτων τιΊν τελβυταΐ αν Κυριακήν τοθ ΊουνΙου ό πό τ« θ * τελεοθβ καί ή σχοΧική έή ή Διβ οιαταγή'ς τού ό 'Υιΐουρ γόςτής ΠιιβεΙας έντέλλβταικατ ραλλήλως δπως άπό 1 Ί υν( ου ή βι8ασ<αλ(α πΕριοριοθ() *ίς μόνον τάς προμεσηυβρινάς ώρας είς τα δημοτικά σχολεϊα. ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΙΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ- Δ)ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ χ νήν Ιΐην μ μ. άφίχθ- έχ Χανίων μίσψ Ρ«θ6μν-ς δ 6πουρ γές Γενικος Δτοιν-τής Κρήτης χ. Μηίψ, Σά ΤΑ ΠΡΟΣΦτΓίΚΑ ΟΙΚΚΜΑΤΑ Τ4 'ΓπουρνιΤον ΐτ)ς ΓιωργΕας ΙθΓειλε ηρβς απάσχς τάς Γεωρ δπηρεοΕας έγχύνλ'ον διά ή; δποίβς ηαρέχονται ό'τ^Εαι αχΐτιχΑς μ έ τίν τρόπον ττ]ς προ σωρινής χριώαιως τβν οίκημέ ταν την έγχαΐ3λΐ:φθίντων 6ΐιό τ6»ν αρχιχ&ν χβτόχων τω» χά Ι χ» τιχομένων δπί έ ί^ιον προσφυγήν. "Βπ{οτ]ς έντίλλονται Βιτως προβ νούν ιί( την προσωρινήν ΐχτ'μηιιν ιβν έν λέγφ οΐχημάτων χαί 6πό δεικνύουν ιίς τας υτττ}ρΒο£χς τής 'Αγρβτιχί;ς Τββπέζ-ς ιήν προο» ινήν αξίαν ούιών ϊ,α βάσει ταύ ής ίκκαθαριαθοθν οί μιρΕίες τ«ν ικαιούχων πιοιωτιχων διχολοί πων. ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΝ Προεχηούχθη Βιαγωνισμος ίά ιήν τιοόσληψν π&ντε με ίω^ολόγων Δ' τάξεως επ! μ ο6φ κσΙ βαθκ ώ γραμματέως ι . Είς τόν δ.ανων σμόν γίνουν οβκτοΙ άπίφοιτοι τ φυσικομοθηματιχης,σχολής. Οδ οί όφεΐλουν νά ΰποβ&λουν ιστοπο ητικά των μέχρι της 30ής.τρέχ. μηνός. Η ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ιΐρίς τάς Γεωργιχίς 'ΥΛΤ)?εσ! χς τοθ χράΐαυς απεατάλη δτο τοθ 'ΓαουργειΌυ τής Γιυργίας <όχλιος διά τ^ς δποίας έντέλλον αι εύτκι 8πως, πρός πλή?Τ) συν ΐονισμον "ών δτερ> τ4)ς [ηπβκαρ
  -ωγΊ,ς ττ]ς χώρας ηροοπαθιιβν ά
  αφιρου' είς το ΤπουργιΙον έντίς
  ίεχαημέρου τόν αριθμόν τΑν δια
  ροι/μίν ω» διπάναις τβν γεωργ!
  κων ταμε'ων-, γεωργικδν Έπμελη
  ρΓων χ.λ.π. έπιβητίρων Γαπο
  ί 2 ω^ την ηλικίαν, την γενεάν
  «.λ.π. αΐοιχιΐχ ούΐίν.
  Η ΜΕΤΑΦ3ΡΑ ΣΦΑΓΕΙΟΝ
  Δι' άποφάσίως τοθ κ. Ύ
  πουργοθ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ ά
  πηγορεύθη ή μεταφορά σφα
  γείων έκτός τής νήσου πλήν
  χοΐρων καί αΐγών.
  Κατ' εΙ'ή3εκ έκ Ριθύμνης 6
  Ιωάν. Κ. Β£μβευχας έχ ΑιιβαίΕ
  «ν ΐδριοχίμενος έν άμύη έτραυ
  μάη διά βχεπαρνΐου βιβΐρβς
  εις την κεφαλήν τόν Χαρ. Α. Σν
  πασην χ»1 είς τόν βυχίνα μάλλον
  1ν/1«.
  V.
  ϊ^
  Ο ΠΡΟΤΠΡΛΟΠΙΜΙΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατα την ψήφια.ν χοΰ σχί*ους
  τβν Ιξίδων τοθ πριθίΐολογισμιθ
  , τοθ Δήμου έ κριθη δπ* τοθ
  μ^ιιχΒθ Σ^μβουλΕου ή διάθεσις τβν
  κατωτέρω ποσβν ώ, έξτ]ς διά τί
  άρξάμινον ιίχονομίχον ίιο{: Τ
  τιέ* τβθ {«τορΐχβθ άρχείου δρχ.
  15.000 όπερ κθ ΤαμεΙου τηλιφ»
  νιχής, Συγκοινιονίας 15000, δπέ?
  τής Όργανώαιω; .ής '&6ηχ%ς
  Νΐολαίκς 90 000, !ιά την καθ*
  ριοΊητα τής πίλιως χαί τβν προ
  αστείαν 404000, διά τό χαιάβ;εγ
  μχ χαί τήνΐιαΐή^σιν τοθ χατα
  6ρεχ;ή?ος δρχ. 200)00, δι* προ
  μήθείαν δαμκλΐδοΐδρχ. 15 000,
  δια την χατΐσκΐιφ τβν θαλβσιΕ
  ών, λουτήρων 150 000, χαί διά
  την ανέγερσιν θιρμβν, λαΐχβν λ^υ
  «ρβν δρχ. 150.000. Ή ουνιδρΐα
  σις εςυνεχίσθη χαί χθέτς τή* έιπέ
  β».
  ΙΔΡΥίΙΒ ΙΩΜΑΤΕΙΟΥ
  βΐς το ένταδβχ Έμηορικβν 'Β
  πιμελητήριον ουνήλθον πρβχβές
  «Ι ενταύθα ατμοιτλβΪΜθΙ πράχτο
  ρβς καί ϊίρυσχν "ϋνκοιν ναυτι
  κων πρβκτόριιν ΝβμοΟ Ήρακλιί
  ο» ψηφ'σαντβς μ«· τβ κατιβτατι
  κον τβΰ 0Μμ«τ«(β» των, ίπ«ρ καί
  όπίβχλβν πρός ίνκριβιν άρμοδ(
  «ς.
  Ή συνέλΐυσις τβν πρακτορων
  ένήρνποα συνάμα κβΐ άρχαιρε
  οίας κ*τά τάς οποίας ί£ϊλβγπσχν;
  Πρβιόρος Ίν Δρακοντίίης, Άν
  τιπρέ*ίρο« Άμ. Κόρπης, γκνικές
  Γρ«μμ*τβύϊ Γ. Άδάμηί, Τ«μ(«ς
  £τυλι«ν«)( Λιναρδάκης, σύμβουλοι
  ΓϊΜρν- Δημητριβώπς. Ιω Άν·
  μονιάννης Μα Ι Ν Ναρκιδης.
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜιΙΕΩΣ
  ΓΩΝ ΙΓΡΟΤΙΚΟΝ ΧΡΕΟΝ
  Πρός τούς Προέδρους των
  Κοινοτήτων τοθ ΝομοΟ Απηυ
  θονθη έκ τοθ ΓεωργικοΟ Επι
  μβλητηρΐου έγκΰκλιος τον'ζου
  σα την σημασίαν τής ρυθμΐσε
  ως των άγροτικΛν χρεϋν. Τό
  'Επιμβλη'ήοιον συνισβ νά έ
  ξαρθή είς τούς αγρότας οβόν
  τως ή χβιρονομΐα ο0·η τής Κυ
  βερνήσε*Λ>ς τΐεραΐνον δέ νομΐζβι
  δτι ατασαι οί Κοινότητος επι
  βάλλβται νά άποστεΐλουν
  πρός την Κυβερνησιν συγχαρη
  τήοια τηλεγραφήματα διά τα
  υπέρ των άγροτον λσμβανό
  μενά μέτρα.
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ
  ΕΠΙΔΕΙΞΒΙΖ
  Είς την πλατίΐιν Έλευβε
  ρΐττς (τρείς Κσμάρβί.) Θ5 γΐ
  νούν σήαερον 28ην Μοΐ
  καί ωροιν 6 μ. μ. ς( γυμναστι
  καί έπιδβΐξεις τον μάθη των
  τοθ Α' ΔημοτικοΟ Σχολεΐου
  ΤΑ ΙΛ'ίθΕΤΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ
  Δ.' έγγραφον τού π[ός την Γε
  κ^ν ΔιοΕχησΐν το δποιιργιΐΐν
  Κοζτιχής Άντιλήψιως παραχαλεΐ
  νά ιψ γνωρ'ση τόν άχριβή άρι
  οντβντ^χόν διβρχίνωί έν τς
  πιρ:φιρεΓα της άδίαθέ'ω^
  γικβν
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ ίν τβ αγορα μα« κυβανβεΙΌεπ
  χθβς τιμαί των 6ια$όρ·ν ενχε»·!»*
  « είχον ·
  «Ί
  ϊ
  '%%»**&**
  .. Ι
  -Μ.
  ■■ Ι
  Ι
  Ι6.Μ
  β'
  ν»
  '■»*»■
  * Ρ«··«ν ··,
  ■•ιν* ν. ι*···!*·; Μ
  Α
  14.-
  «·
  8—α
  ,—
  Ι·ει·νει
  '8(«ιρι«ιι·|
  1 '
  Ρ8—
  Β6-
  Δ·χ«ν·ν τ* .(—„.·»>. ϋ,_
  ■·λ···ει·π ««τ· «■. „ .
  -,. -«Μ·™« »·«χ, Μ·
  ■<λΐ ΜΙΟΙΜΟ)·, Η »ετ«|ετ „ 411. «••■β«»ι« <■·« „ ιν, 4Ιθ|ΐ«ν« ΙόΙ« „ Μ. ■ΔονοΜθ|ΐ«τ« Ι···, „ η, ■θθ|Μτ·ν «1**ν „ 41, ■«XI.· .«τ ..«, „ ιι, _« ^^^!^1Μ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒ1ΣΙΝ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ίΥΜΦΟΗΙΙΣ ΠΕΡ10ΡΙΣΜ0Υ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛϋΜΟΝ ΤΟΕΠΙΒΕΒΙΙΟΝΕΙΟΙΔΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άντα· ποχριτού μας>.—Είς Άμερικανικήν έ< φημερίβα εδημοσιεύθη ου'έντευξις τού χ. Μουσολίνι έν τή όι-ο'α 6 Ιταλός Βιχτάτωρ φέρεται δηλώσας ότι θά έ¬ βλεπεν ευχαρίστως τόν Πρόεδρον Ροδ αβελτ ν' αναλαμβάνη την πρωτοβου· λίαν πρός επίτευξιν συμφωνίας μεταξύ «ών μεγάλων δυνάμεων πρός άναστο· λήν των έξοπλιαμών χαί ιδία των κατά Θάλασσαν τοιούτων. Σχετικώς τηλε· γραφεί τό πρακτορείον Στέφανι ότι ό κ. Μουσολίνι ερωτηθείς, εβεβαίωσε την αυνέτευξίν τού αυτήν χαί έπανέλαβεν ότι ζητεί την επέμβασιν τού χ. Ρούαβελτ πρός περιορισμόν των έξοπλισμών των μεγάλων δυνάμεων διά ν' άναπνεύσουν οίχονομικώς οί λαοί τής γής. ΣΥΝΕΧΙΖΟΚΤ.1 ΠΕΙΣΜΑΤΟ Α ΕΙΣ ΜΙΧ4Ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙ1ΚΑ Ί'ΑΝ ΒΡΟΕΑΙΥΝΟΥΝ ΟΙ Ε Β ΝΙΚ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 97 Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).— Νυχτερινά ραδιοτη· λεγραφήματα έκ Σαλαμάνχας άγγέλ- λουν ότι καθ* α ανακοινοί τό εθνικόν Στρατηγείον αί μαχαι συνεχίζονται πάντοτε πειαματωδέσταται είς την Βι· σκάϊαν κβί κυρίως επί τής «γραμμής Μαζινώ» πέριξ τού Μπΐλμπάο. Τα αύτά τηλεγραφήματα άναφέρουν ότι πρό των αλλεπαλλήλων έπιθέσεων των έθνι κων, τα ερυθρά στρατεύματα ηναγκάσθη σαν νά ύποχωρήσουν άτάκτως είς όλους τούς τομείς. ΑΠΕΚΑΕΙΪΒΗ (! ΟΛΟΚΑΗΡΟΥ Η ΒΟΑΙΣ ΤΟΥ ΜΒΙΑΜΟΑΟ ΙΑΥΗ4Τ0Σ Η ΑΙ4ΦΥΓΗ ΑΘΗΝΑΙ 27 Μ»ΐ·υ (τού άνταπβκριτοΰ μ«ί)—Τ· Πρακτ«ρεΐ·ν Τρβνζββεαιν .τηλβ γραφεί ίτι χ«8' α «νν>λλει ο έν 'Αγ, £κ
  ββσπανώ ανταποκριτάς τού τ« έθνΐΝΒ ατρα
  τεύμντα έσημείωαχν σήμερον νέ«ς μεγ*
  λας επιτυχίας είς την Βιο««ΐ«ν. "Ηδη αί
  δυνάμεις τού Μέλλν ίχουν περικυκλώαιι
  καντ«χ·θεν |τό Μπιλμπί· 'φ πληθνσμός
  δέν έχει πλέον ουδεμίαν διέξοδον πρός δι·
  φυγήν π«ρ« μονον δια θκλάσοης Κατοαιν
  τούτου Α πτδσις της π·λκν( χαΐ ή πκράδο
  αίς τας θεωρεί:«ι πλέον βναπ«φ«υΐ(τος
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΜΙΚΔ0Ν1ΑΔ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕ ΟΙΡ1ΙΤΕΙΤΔΙ
  ΚΔΙΟ ΜΠίΑΝΤΟνΊ Η
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Μαίου (τού άντα·
  ποκοιτού μας).— Τα έκ Λονϋίνου τη
  λεγραφήματα άγγέλλουν ότι σήμερο
  υπέβαλε την παράίτησίν τού άπό τή< Κυβερνήσεως ό Μακδόναλ6. Αυριον (σήμερον) θά υποβάλη την παράίτησίν τού χαί ό πρωθυπουργός χ. Στάνλευ ΛΙπάλντουϊν άνερχόμενος πρός τούτο είς τα άνάχτορα τού Βούκιγχαμ. Ό χ. Μπάλντουϊν λόγω τού τίτλου τού κό μητος τόν οποίον τού άπονέμει ό Βα σιλεύς θά προεβρεύη τού λοιπού τής Βουλής των Λορδων. Οι,ΤϊΙΜΒΕΡΛΓίΓ^ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ^ ΑθΙ>λ··ι·»
  ΑΙε«
  ■οοβ>ν«
  ΦΜ
  ΦιοοΙνι '·*&««».
  ΤΊ|Ι
  ,. Με. -Μ!,"
  Ιβ.ΙΙ—11.40
  ||§ |
  μ
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Ματ,ου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι τηλεγραφή
  ματα έκ Λονοίνου άγγέλλουν ότι ό κ.
  Νέβιλ Τσάμπερλβιν θά κληθή αυριον
  (σήμερον) είςτά άνάχτορα υπό τού Βα
  σιλέω; βιά ν' αναλάβη τόν σχηματισμόν
  ΐης κυβερνήσεως μετά την παραίτησιν
  τού χ. Μπάλντουϊν. Ό χ. Τσάμπερ¬
  λαιν θά διατηρήση τούς ίβίους υπουρ·
  γούς, προβαίνων είς έλαφρόν μόνον α¬
  νασχηματισμόν τής σημερ^ής κυβερνή-