94332

Αριθμός τεύχους

4575

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

29/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  —-———-——-εε——ε—■——π-—ε—ε~ε~Τε~ε~ΗΗΒ1ΐ~ΜΜΗΒΗΐε~ΗΗΗΗΗΒΐ*ΐ~ΗΒΗΗΗΗ1
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  ετησία λίς>α» 3
  ίξάμηνος 9
  "Δμβρικής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΑΒΒ4Τ0Η
  29
  ΜΑΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΣ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4575
  ΪΙΕιΊ,ΙίΙ ΗΙΤΗΤ1Ι ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΤΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ' ΟΙ Μΐαβαρϊτβι κΐμποροδν
  νβ πκνηγυρίσβυν μίαν μ«
  γαλην νίκην χ«ί χατβ> η·
  β(ν των: Την ΐδρυαιν - οδ
  Πρακτορείον τής Ά γρ·.,,*.
  κέζης έν Μοίραις. Τβ έγ< .{- νια τοΒ Πρβχτοοκιου κύ.οϋ Β« τελϊσβοδν αυριον μέ ό¬ λην την έμκρέκουααν έκιοη- μβτητα. Εβί άπό της Δεί) τέ ρας θ' αρχίση κανονιχη, αυ· νβχης, βπρόσκβπτος ή λΐι- τουργία τσυ. Έτβι ή Μκσσκ- ρα άπβκτά τσ κρβτον Τρααε ζττικόν ΐ&ρυμ», Ινα ΐ&ρυμκ κου θά παρασχη ίλα τβ. μέ αβ, ίλην την τΓ?αατίαν έν( αχιιοίν ι ου είς την Αναδη¬ μιουργίαν, ιί{ την κρόοδον εί{ την εξέλιξιν τβν κκλ· λιεργειβν. Καί οί ΜΐσβαρΙ· ται, άν τί νβ τρέχουν είς τβ Ηράκλειον, νβ ίξβδϊύωνται ν* χάνσυν άδιχβ τα ν και· ρσν των, νβ Καθυστερβϋν Μκί ν' βπβμβ*ρύνωνται έηί ημέρας βπό τας εργασίας τ«ν διβ νβ λάββυν έν μι¬ κρόν δάνειον ή ολίγους αάκ χο»ς λιπασματων, θά πηγαί- νουν τείρα είς Μοίραις θά κιΛοδν χβθε Σάββατον τα κροΐοντα των ιίς την εμπο¬ ροπανηγυριν χά), χωρις χ«μ μ(αν χαθυστέρησιν, θκ λαμ· βινανν τα δανβιά των ή τα λιπαοματοτ, η τβ θειαφι πού τούς βνβγκβιαΐ «πσ τας ά κοθηχας τβδ Πρβκτορείβυ της 'Αγρβτρακέςης. Έκΐιτβ χάρις β·! τβ Πρα χτβρε.βν αύτό κοί την κρσβ κβθΐιβν τβδ έκόπτβυ Ευνε ταιριαμδν κου πρέπει να κι ριβδκύη συνεχώί Είς τβ χ» ρι·, ς' αναπτυχβή χαί είς την Μιββκράν χαί θβ χαρπβ φορήαη η συνΐταιριοτιχη Ι Αέα. Καί θκ Ιδρυθοΰν πκντοΰ βυνΐταιριβμοί κιστωτικοί χβί κρβμηθιυηκοί χαί παρβγωγι χ·(. Κβί οί μεμβνωμίνοι οη μερ·ν γεωργβί θβ ουνασπι οθοδν είς συνεταιρισμβύί χβί νιωργικάς ένώίεις. Κβί έν» μίνοι πλέον ΐΐς Ιβχυρσύ; οί χβνβμιχβύς όργβνιβμ·ύς θβ ΐίμηοροΰν νβ βνβλ«β·»ν νέαν προσπάθειαν, νέον *γ& νβ αναδημιβυργ(«ς . ^ μβρφώσΐως τβϋ ώραίβυ χάμ κου των ΐΐς Ινβ άπίρκντον περιβολι Ή Μΐοοαρα, »π»ς χβ1 *λ λοτΐ χβτ' επανάληψιν ίχβ μκν τβνίοει, βπβτβλιΐ ίνα κραγμβτιχβ ϊύλβγημένβν α- πό τόν ©ΐόν χβί ίύνββιίμΐ νόν βηβ την φύαιν τσπβν, * κου τβ «βντβ ΐ.μκ·ρ·υν νβ κκλλιΐργηβοΰν κβί νβ ΐύδ· χιμηβ·»ν. Έχ·ϊ »Ιμπ·ρ·0ν νβ κβλλιιρνηθοδν έκιτνχβί· ίξ ισευ κβί τβ Δημητριβχβ χαί τβ βμκολιβ χβί οί *λ*|έ. καί τσ βαμβαχι χβί τβ Ρ«5» χβί τό αιοβμι χβί τβ έβκιρι οβειδη χβί τβ άμύγδβλβ χβί τβ χηκκυτιχβ χβϊ τβ μκεοΓα νιχβ έν γέν«· "©«ως ειμπορούν νβ βργβνβίθ·δν χαί νβ εύδ·χιμήβ·υν χβί «λ λβυΐϊδβυς άγρβτικβί «ηιχΜΡΠ αιις, σκ»* η μελισα οηρ·τρ·ν(α κβί η χτηνστρσ·ία κβί τίβκι άλλαι ΪΙόμηΪΚ η Ν^"2^5 νσΙνβ*ίχβμη βχβλλιέργβτ·ι χβί έδάφη γονιμ-Τβτβ οκσ» ο.τι χαί &ν Ρ'Φ» * .¥«?·*5 τ·8ίη·δίδετβι *»ς τ* ΐ»»«·β« κλβαι·ν χαί τ· ιηνχη*·*** πλάσιον πολλάκις Κβί βεβαία δίν . νβ μΐτνβά>η τσ Πρβχτ·Ρ>·
  •ν της 'Αγρ·τι*ϊΐί διβ μ·
  γΚαςχαί ώί έχ ββύμβτ·ς
  τσν χάμκσν αύτσν ιίς
  δεισον Ακσ της μ»«ί >-. -
  ιίς την άλλην. Δ.βτι δι*
  την μϊτβμσρφωβιν χβί την
  καί
  τβ
  ές*υγιαντιχ«
  βυγκβινΝνιβκβ Ιργβ τηί, ώ-
  βτκ %' «πσδοθοθν νέαι έχτα
  ο«ς γβνίμου γής πρός > <λ συγχοινωνιβ όν δίκτυον, νά χβταβτβδν εύ9υν·τ*ρα τα μΐτβφβριχα χαί νβ απαλλα Υ5 ο χβαμσς ακσ την μάβτι γ* της έλσνοβίας ίπβτε χαί θβ είνε Ικβνάτκρσς κρός ερ γασΐαν χαί δημιβυριχώτε ρος. Άλλ' 4πωαδήπ«τε β( ίκιον είνε <τι τσ Πραχτσ βίον θκ συμβκλη θετιχβς ιαί *α.;ά μέγιστον β«Βμόν Ι; την γεωργικην εξέλιξιν χαί την πρόοδον τοδ τσπου αυτού. Διότι θκ ενισχύση χάθε [ροαπαθχιαν αυγχρονιαμοδ 6ν χαλλιΐργΐιδν. Διότι ημ μκθέ&ων χβλλικργκ(βς. Διατί β μεριμνήση διβ την ΐδρυ ιν πρβτύπων έλ«ι·υργκ(ων κβί τυρ·κομκ(&ιν Μβί ζωβτρο ΐΜβν κβί μκλισαοκομιχ&ν τβθμ&ν. Δ «β η θβ χορηγήοη ί ί 36ΝΜ ΦΥΕΙΟΓΝΩΜΙΜ ημι·»ρΥ··ν της χρ*ιβς·ντβι χβΐ ΧΡήμ« ϊλλ «βΐ χρ·ν·{ *Ρ« χρ «ϊλλβ χρτ·ν·{ τος. νβ β φροντίση ϊ(«ν χρϋβιν ων κνί τδν διβ την ΐύ τδν λιπναμβ (κιατημβνικ&ν ( α τ·ν Ιδιώτην τβκβγλύρβν Μ«ί θκ τβΰ δώση τβ μέσκ κ«ί τβ ηβριθώριβ ν' βναιΐίύξη •Χον τόν ζήλον Μβί την οη μ.συ,' ι ήν δρβστηριότη ί·«. Κηι· ίτσι θβ διΐυκολονΐϋ κχί θα ' βυστηματοΐτοιηθι) ή ί*μΐΐ<; λ,ιυβις τβδ ^ τλήτβυ πλβύϊβΐ) πού εί; τ« απλβγκνα της έ ύ ί κρυβει ή εύλβ γημένη αύτη γη της «πκγγε λ(ας χαί τα κΐβοδήματα τής Μεσσ«ςά{ έντός ολίγων έ· τβν θκ διπλαβιααθοδν- Φυσικα δέ τβ χέρδος δέν θ' άνήκει είς τούς Μεσβκρί τας μονον. Ο* είνε χέρδος γενικόν. Καί η ωφελεία θα έχη την ευεργετικήν της έ πίδραβιν είς ολόκληρον τόν αν μ(α κυβέονησις λεγομένη Ε3ΩΤΕΡΙΚΟΝ έθνική δέν ύποχρεώνβι τού; άνθρώπους νά άπαρνηθοθν τΛς συντηρητικάς αρχάς των, οϋτβ νά συνθηκολογήσουν πρό των Αδιάλλακτων τής Α ριστβράς. Ό κ, Μπάλντουϊν άπέβειξε διά μίαν άκόμη ψο ράν, 8τι είς την Μεγάλην ΒοβττανΙαν, συντηρητικός καί άντιδραστικός δέν είνε διόλου τό Ιβιον. Ό κ. Μπάλτου·ι·ν Απέδειξεν άκόμη 8τι είς την "Αγγλίαν σΐ λαοκοατικα! άρ χαί παραμένουν Απολύτως έ Φαρμόσιμοι. Π4ς ήμπόρεσε νά φθάσρ είς ούτό τό άποτέλε σμσΐ 'Απλούστατα «κυβερνων μέ την Αντιπολίτευσις. Ή γενική τάσις ϊίς την Εύ ρώπην φαΐνεται νά είνε ή διά θέσις τής εξαφανίσεώς, τής έκμηδενΐσεως μάλιστα, των μειοψηφούντων πολιτικών Αν τιπάλων. Ό κ. Μπάλντουϊν ρ τόπον μας Δι' βύτό Μβί τβ αύριβνβ Π ρ έγκαίνιβ τοδ Πρακτορείου τής 'Αγρβτιχής Μοιρών θβ πρέπει να χαιρετισθβϋν ώς γεγονός ευχάριστον, ώς γε γβνός κεύ «νδιαιφέρει τόν νομόν ολόκληρον. 'ΗμεΤς δέ πού έπρωτοστατήσκμεν είς την ίδρυσιν τβϋ Πρακτβ ρείβυ βύτβΰ κβί κρβτβι έρρί ψβμκν την Ιδέαν κρβ τριετί ί δζ ίς χοινότητας χαί συνκταιρι Ι άς περίπου, δοκιμάζομεν ση μούς καί ένώσεις δανκια' μερον Ιδιαιτέραν εύχκρίβτη δια την εκτέλεσιν βπο(ηραν σιν διότι βλέπομεν την Δι τικών, έξυγιαντιχ&ν χαί άρ χαίωσιν ενός ωραίον αγδνός ιευτιχβν έργων, είς διαφό μας. Καί κύχόμεθκ τό νέον ιονς πιριορερείας καί διαμε ϊδρυμβ νβ βντακοκριβό έξ •(οματα σπου ύπάρχει βνάγ ολοκλήρου είς τού; σκοπού; ιη Διότι τέλος θ' άπαλλάζη τού χαί τάς προοδοκίας τοθ όν Μεσβαρίτην γεωργόν Λ«βΰ. Ο ΜΠΑΛΝΤΟΥΓΝ ϋΣ ΠΟΑΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΚΜΟΡΦ.ΤΗΣ [Έηί τί άκοχωρήοιι ηΰ "Αγ γλου πρΐϋθαπουργοθ χ. Μπαλντου ϊν }χ ιή« άρχής ηαραβίτομΐν τό κά«»θι άρθρον τοθ δημοαΐολόγου φυσιογνωμίαν τοθ "Αγγλου πολιτι χοθ άλλά χαί γενινώτερον διά τίν γι^ χ»ι αυγχρ£ν«ς ίδιίτυκον τεό πον τοθ πβλιτεύεοθαι έν 'Αγγλ'α]: ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Μόϊος.— Ό κ. Μπάλντουϊν άποχωρεΐ ι ής θέσεώς τού ώς πρωθυπουρ- γοθ. Άλλά βέν μβς έγκατα λβΐπβι. Διότι μέ τόν τίτλον πού θά τοθ ά*ονε(μπ ό βασ· ό κ. Μπάλντουϊν πρό- λεύ, <βιται νά παρεδρεύσπ είς τη Βουλήν των Λορδων. Έ«Τ θά Ασκ0 τεραστίαν επιρροήν επί τής ϋθλιτικήςτής κυβερνή σεως· θί είνε Βνας άτιό τούς €τιαλαιού<,», στιανίως μόνον θά δμιλβ. άλλα οί λόγοι τού Θ4 Ακούωνται καί Θ3 βαρύ¬ νουν ιΐς την πλάστιγγα των κυβερνητικόν Αποφάσεων. Πίό δύο έτων ό κ. Μηάλν τοιϊν προσεκλήθη μίαν ημέ¬ ραν είς πρόγΕυμα παρατεθέν κρός τιμήν τού υπό όμΐλου Άμερικανων βημοσιογράφων. Ό πρωθυπουργός είχεν υπο σχεθ{) δ*ι μόνον δτι θά ήοχε το, άλλά καί 8τι θά ωμίλει καθαρά καί ξάστερα, υπό τόν 6ρον πάντως δΐι βσα θά βλεγε βέν θά Ιβημοσιεύονο.Ό υποφαινόμενος «αρεχάθηΐϊβν βίς τό κρόγευμα έκεΤνο. Ό λόγος τοθ κ. Μκάλντουΐν υ¬ πήρξε κράγματι καθαρώς καί ξάστερος. Κσί ή ύηοχρέωσις της σι>ί1ς έμεινε, Φυσικά, σε-
  ή Τΐιιοτε 86ν έβημοσιεύ
  Τώ
  όν τόσον έπιθυμεΐ νά Γβη βατ
  σιλεθον μετοξύ των κοινωνι
  κων τάξεων. Τοθτο Αποδεικνύ
  εί τόν βραδύν, Αλλ' άσφαλή
  τρόπον τής Αναπτύξεως τής
  σκ/ψΒως τοθ κ. Μπάλντουϊν.
  Άλλως τε, δέν έλησμόνησεν
  ότι, είς τόν πρό διετΐας έκφω
  νηθέντα λόγον, Ανεφέρθη είς
  [5έας πού εΐχαν αρχίση νά
  Φυτρώνουν είς τόν νοθν τού
  τοθ πολέμου. "Εχο
  βασή. ΐι 6 ημ
  βη είς τόν ιύιΐον τότε. Τώρα
  βμως δυνάμεθα νά Αποκαλύ
  ψΒν τό αχρως ενδιαφέρον γε
  γονός δτι ό λόγος δ εκφωνη
  θεΐς ηρό βιετΐσς ΰιιτΐρξε, σχε
  δόν λέξιν κρός λέξιν τούτόοη
  μος κρός εκείνον «ού ό πρω
  βυπουργός εξεφώνησε πρό ή
  μερων είς την Βουλην των Κοι
  Γοτήτων, δΐαν ωμίλησε τόσον
  βύγλώττως βερΐ τή"ς κοινωτι
  »ής «Ιρήνης κοί κερΊ τοθ-ιινίύ
  ματος ουνβιαλλαγτ)ς, τό 6*οΙ
  ήηρ μ
  μέν λοιπόν ενώπιον μας μίαν
  περίπτωσιν τυπικώς αγγλικήν
  βραδυτάτης διανοητικής έξβλΐ
  ξεως χαρακτηριζομένης ταύΐο
  χρόνως υπό μ&ς τελεΐας σία
  θερότητος τοθ πνεύματος. Ό
  κως Είπομεν; ό κ. Μπάλντουϊν
  βΐνβ ή Αγγλία προσωποποιη
  μένη.
  Άπό τής συνόψκος της βΐ
  ρήνης τα κΰματα ενός κοΐνω
  νΐκοθ κλύΐωνος έκχόνονται
  μέ μανίαν επί ι ής Εύρώκης.
  Φίΐσικα ύπερπηβοθν κσί τα
  βγγλικά σύνορα. Έν τούτοις,
  παρά την άνυηόμονον άναμο
  νήν των παρατηρητήν τοθ έ
  ξωτερικοθ, δέν συμβαΐνει τΐπο
  τε τό έκτακτον. Πό ό είνε τό
  μυσηκόν ούΐής ιής βρεττανι
  ►ής σΐαθερότητοτ; Άς ζη*ή
  σωμιν Από τόν κ.Μπάλντουϊν
  νά μας τό άποκαλύψπ· Είς 6
  σα λέγει κα( άκόμη περισσό
  τερον είς 8σ3 άποφ'ύγει νά
  βΤπη δς Αναζητήσωμβν την
  έξήγησιν αύτήςτήςβρεττανικί)ς
  νοοτροπΐας, ή όποΐα είνε τό
  σον περΐεργο διότι, βέν ήαπο
  ρεΤ νά μετρηθή μέ τα πρότυ
  πά τής ήπειρωτατΐς Εΰρώπης
  Ό κ. Μπάλτουϊν είνε ό ζων
  τανος έκρόσωπος τής πατρο
  παραβότου πολιτικάς τοθ συν
  τηρητικοθ κόμματος, τό όποΤ
  όν Βέχεται την πρόοδον ώς
  προέχον σημείον τοθ προγράμ
  ματός τού, υπό τόν δρον, έν
  νοεΐται, νά πραγματοποιοθν
  ται οί |.ετσρρυθμΐσεις μετά ώ
  ριμον σχ/ψιν καί λσμβανομέ
  ν ής ύπ' δψϊΐ της ήΒη κβκτημέ
  ν ής πείρας. Ό κ. Μπάλντουϊν
  απέδειξεν είς τσ ΰμματα
  ίύρώπης δτι ιίς τ ι) ν Αγγλ
  ΑΕΛΤΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΗΡΕΜΙΑ
  γενονστα ίξαιρΐΐικίς είιχά
  ρ άπα ττ)ς 'Ελλιβνικής ίδιαι
  τέρης σκοπια; έξίΤαζδμΐνα, Ιστ)
  ώΗ λ ηέ
  μ
  τάς τελιιΐΐνΕας μ
  Τί £' είναι ή διαπιστωθη»
  ίί
  μ(*ν είσίτι
  έγχαρ!ιβττ;ς
  μ φρ γρ;ς
  τάς Ίλλτ]νοτουρχΐχ4ς οχίαεις, έξ
  αφορμαί ής άφ'ξει-', τοθ Τοόρ-
  «οι> πρωθυπαυργοθ είς Αθήνας.
  Καί τβ γεγ^νος τοθτο Ιχει μεγί-
  αιψ οηιιαοΐαν %%1 άξίζε,ι ϊϊιαιτί
  ρνς ίξάρσιβς χαΐ προαοχής. Διότι
  ;έν διεπιοτώθ») ά<ιλβς ή οτενή φιλία χαΐ θ'μμϊχΕα ττ]ς Ελλάδος χ«1 Τουρχιχς. Άλλ' άπιδείχθη ά ά! 6ώ Δ χάτι άπε!οβ)ς διαθέτει ιίς την Βουλήν Κοινοτήτων τεοσσΐΐαν πλβιο ψηφΐαν καί τΐποτε βέν θά ήτο ευκολώτερον οι' αυτόν ά πό τό νά Α>. ίήοη πλήρ ος την
  γνώμην των ασθενών όμάβάΐν
  τής αντιπολιτεύσεως. Άπέφυ
  γεν βμως νά τό κάμη, Ό
  Μπάλντουϊν ουδέποτε έχρησι
  μοποΐησε την πλειοψηφίαν τού
  είς την Βουλήν διά να συντοΐ
  Ψθ τούς άντιηβλους τού. ΟΙ
  τελευταίαι 'ογοι εΐδαν τάς
  οιεκΒι«ήσεις των («ανοποιουμέ
  νας κα( τούςτιόθους,τωνέκπλη
  ρουμένους μέχρι των όρ'ων
  τοθ δυνατοΟ.Ό κ.Μπάλντοιΐν
  κρέπει νά γίνεται Είς
  την χώραν ταύτην, «έκυβίρνη
  όνον χοινα συμφέρον™, άλλί χ»Ι άμβλυνθοθν αί έκ τιθ ΊαπανιχοΟ
  οινάς έκιδώξιις· Κοινήν πολιτι κρβχληθΐΤβχι οξύΐητες.
  χήν. Κοτΐς χατιυθΰναΐις. Δια νά ι Κ» Ι ήϊη ήλθεν ή οιιρά τ^ς
  Ιπί.^,άδβΐ' ν μΐλΐοια ήν φρΛ Ίΐαλίας. Ή Ιχχληβις τοθ χ. Μου
  αν τοθ "ΑρχηγοΟ τοθ Τουρχιχοθαβλίνι πρίς τίν χ. Ροθαβελτ, είναι
  ίθ ΚΑλ Άί * ά δλ Κί ϊ
  σε με την
  Άλλά, καθ"
  άντιπολίτευσιν».
  8ν χρόνον ί}τ.ο
  πρωθυκουργός ό κ. Μπάλν
  τουϊν έκαμε νάη τό χαρακτη
  ριστικό>: ουδέποτε εδίστασε
  νά ομολογήση τσ διαπραχθέν
  τα σφάλματα. Δι' Μνα πολιτι
  κόνή όμολογΐα δτι ήπατήθη
  είνε ή χειροτέρα των συμφο
  ρών. Διότι πράττων τοθτο, έκ
  τίθεται είς την γελοιοποΐησΐν
  ή όποΐα φονεύει.
  "Ετσι γΐνεται παντοθ, 6χι
  δμως καί είς την '^γγλΕαν φυ
  σιχά. Έπανβιλημμένως ίΐ5α
  μέν τόν κ. Μπάλντουϊν νά έ
  γείρεται άπό τα ύκθυργιχά έ
  δώλια διά νά ομολογήση
  σφάλματα ενεργείας καί πά
  ραλήψκως. Παρομοΐα όμολο
  γΐα θά εσήμαινε πιθανώς τό
  τέλος μ βς πολιτικής σταδιο
  δρομίας παντοθ άλλοθ. Είς
  την Αγγλίαν δμω?, διόλου.
  Η θέσις τοθ κ. Μπάλντουϊν
  ευρέθη άκόμη περισσότερον
  καγιωμένη έκ των όμολογιων
  τούτων.
  Ό κ. Μπάλντουνν Αποχω
  ρεΐ εκουσίως έν δλη τή πλη
  ρόΐηΐι τής πολιτικάς τού δυνά
  μεως. Γίνεται «6 παλαιάς».
  Είς την χώραν αύιήν, δπως
  είς την ΊχπωνΙαν, ή κατρΐς
  διατηρεΐ τούς πολιτικούς της
  άνδρας ώ; συμβούλους βταν
  Αποχωροθν τής ένβογοθ ζωής.
  Δ
  ΓΑΑΑ'Ι ΚΑ ΛΟΥΤΡΑ·
  Κατόπιν εΙσηγήσ»ως τοθ
  κ. Δημάρχου τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον εψήφισε κονδύλιον
  εκατόν πενήντα χιλιάδων δραχ
  μων διά την κατασκευήν λαϊ
  κων θερμών λουτρων. Τα λου
  τρά αύτά, πού προορίζοντο^
  διά τόν λαόν, έχει άποφασι
  σθή νά κατασκευασθοθν είς
  ιήν πλατείαν ΆγΙας Χκατε
  ρΐνης. Καί θ' άποτε>έαουν
  πράγματι ϋν δεΤγμα πολιτι
  σμοθ καί προόδου διά την πό
  λιν μας. Επί ιβ ίύισιρο; 8
  μως θά ηθέλαμεν νά έρωτή
  σωμεν: Τι γΐνεται ή υπόθεσις
  τής χρησιμοποιήσεως ιής Ά
  γίας Αίκατερίνη»; ι θ) μετα
  τοατιή ή εκκλησΐα αυτή είς
  Βιζαντινόν μουσΐΐον δπως
  είχεν υποσχεθή πρό καιροθ ή
  Μητρόπολις; Θ5 παραχωρη6{)
  είς τόν Δήμον διά νά διαρ
  ρυθμιοθβ καί νά στεγάση την
  Ββλιοθήχην; "Η μήκως θά μέ
  νη οΐων'ως είς την σημερινήν
  οΐκτρδγ κατάστασιν; Άλλά
  . Διεκτ,
  ύχθη μέ τ&ν τιανηγυρικώίεοον
  ρίπον ίτι βΕϊύο χβραι Ιχουν 8χι
  την οποίαν εφαίνετο διιχδιχεθοχ
  την κυριαρχίαν είς την Μιβίγει
  όν. Ή Γερμανία λίγφ τβν διαφο
  ρβν ττ,ς π?δς την Γαλλίαν χαΐ
  την Τοεχοαλοδακίαν χαΐ διά νά
  λάβη δπίσω τίς άκοιχίας τάς 6
  ποίος τής άπέβπΐσι διά τ&ν συν
  θηχ&ν τοθ μεγάλου πολίμου ή Αγ
  γλ(α. Ά λλ' ή ΓερμχνΙΌ*, Ιδήλ»οι
  βέ ί έ Λδί δά
  ή μ ή
  αχίμΐ] έν Λινδίνφ διά
  αιρΛΤαρχου Μπλόαπεργκ. Βτι
  αηεχθίνειαι τόν πίλεμον χαΐ διι
  είναι δΐατεθειμένΐ) τα δικχανον'βιρ
  δλας τΛς μΐτά τΐν άλ»ν χωρβν
  διαφθΓβς της, είρηνιχβς. Καί πρός
  ταν σκοπόν ααά» Η) θε είχεν άν
  'ΐρρήβεις νά άποσύρη χαΐ τκύ; έ
  θελοντάς χτςς έξ ΊβκανΕιχς διά νά
  ηγ
  θ/ους ΚαμΑλ Ά^ατ-.ίυχ, «ι·* άρχετΛ ιδ/λαττβς. Καί ϊημιουρ
  ύ«ρ« τή; μά; χώρας ιί^βι χαΐ γεΐ πο)λ«ς έλπΕϊας διι ύ χΕνΒυ
  ύ/ορα ^ς ΙΧΚ^ί. Καί ▼) βύνο'(νοι ταθ πολέμου θ' αποφιυχθοθν
  ρα αυ χ προαιι,τΐζ'ϊΐ/ν χοιναΐ χ»1 ι τελιχβς χα( διι τΊ Κράι») θχ χρη
  άδιαχώρια«ι «Ε πολεμικαι δυνί (σιμοποιήοουν τίς ιίρΐ)νικ»ς μεθδ
  μεις τβν Σύο χ«ρ&ν, ΟΕ9οδήτοτε|δους κρές ο^ίιαλλχγ^ν χ»! ρύ
  Εε πο5 θΐ ήθελε 1 τα προσδάλη Βμιοιν τβν ίιβνορβν των.
  θα ίπιπτε νεκρά; δπο τάς χχυοτιΙ Βιβαίω;, δκάρχουν πολλοΐ χαΐ
  κάς άκιΐνας τοθ Έλληνοτουρχι·! ϊδίως μιταξϋ τβν Γαλλιχβν δι
  χ&0 ήλίου!> Καί τό γεγονος αύΐό. πλνμχτιχΑν κύκλων ποιι φίδ^Ον
  ίκτδς τοθ δπ διασφαλΐζιι την εί ται δ» ή ατροφή αυτή τοθ κ.
  ρήνςν έν τ^ Βχλχανιχξ αποτελιΐ
  χά Ι ίνα Ινα λαμπρόν παράϊειγμ*
  4πο τδ ίποΤον θά ιίμποροθαχν νά
  ή διδάγματα χαΐ
  Μουσολίνι ϊέν είναι είλιχρινής.
  ΚαΙ δτι γΕνεται διά νά καρκκλκ
  νηθς ή Αγγλία ν' αναστείλη ή
  νά έπιβραδΰνη τούλάχισΐον κύ;
  μιτιομον δθ3ΐ ποθοθν είλικριν*ς'τεραοιίοιις έξοπλισμούς της. 'Αλ
  ιί;ήην χϊΙ την άδέλφβοιν [ λά χαί ί* αύτο άκδμη ουμβαί^η
  τβν λα»ν. Διότι γωιίζει τόν δρό " ~~
  μόν πιϋ» πρέπει ν' άχολουθή 3ίυν
  τα χράτη, χαί Βαα άκίμη χ»ρΕ
  ζονται απΐ παλαιά μίβη χαί Ιχ
  βρης, διά την λόιιν τώ?διαφ3ρων
  των χαί την προαχώρηοΐν των είς
  την ίδδν τοθ χαλοθ χκΐ ιϊς τόν
  λιμένα, τής ήρεμίας χαί τής γα
  'ήνηί·
  Τέ 2λο ιύχαρισΐον γεγονός εί
  αι ή έκκλησις τοθ Ιταλοί) διχτί
  τορος χ. Μουσολίνι πρός τον πρίι
  δρον Ρίθσβΐλτ νά μισίλαδήαη διά
  την αναστολήν χαί τόν περιορι
  ομόν Λ* έξοπλιομών έν Εΰίώπη.
  ΚαΙ τό γεγονός αυτά άποχ'όί παν
  χίομιον οη^ααϊαν, Κ>1 ίημιουργιΐ
  απότομον δσίν χαί οημαντιχήν μι
  τχβολην είς την διεθνή κατάστασιν
  Μέχρι χθές άκόμη, γενιχή ή:ο
  αντίληψις διι αί μίναι χωραι
  '.ύ^ή^ελον τόν πόλΐμον, ώς χά
  τίσΐασιν άνάγκης, ήιαν ίξ Ίΐαλία
  %%1 ή Γερμανία. Ή Ιταλία λόγω.......
  το9 ΑίθιοπιχοΟ χαί των άντιίεΐε'χοκιν χρονικόν διάαιημ».
  ών της πρός την "Αγγλίαν, άπο
  ϊίν Ιχει πολλήν οημαβΕαν. η
  οίαν Ιχει Βτι χχΕ τί πλέον ίμπε
  ριαλιατιχά χ?άτη άλήθ
  Βτι είναι άνάγχη νά μή
  οί ιξοπλιβμοΐ. Καί «0(9 ιΐιε διί
  τι Εΐν είμπβρβθν νά πχρακολθϋβή
  αουν την ίλιγγιώίη ανίΐΐΐοξιν τ*ν
  έξβκλισμβν ά'λλων Κρατβν, εΐιε
  διότι άνεμέΐρηαχν καλύτερον τάς
  εύ94νας ταν άπίναντι τ^ς άνθρα
  πόιηιοί ιίς περίπκοϊΐν πίΰ θά έ
  ξωθοθααν τα πρίγμχτχ πρός πί
  λεμον.
  Βίβχιον λοιπόν είναι διι είς
  την Μΐ30νειον Τ)?χισε νά άκοχαθί
  α «τ»ι πίλιν ή ήοεμί^ χχί ή γ*
  λή ΚΙ ί ίλθ μΐα με
  λήνη. ΚΐΙ η
  γαλυτέρα χκΐ πλέον
  ί
  ρός
  χαΐ χυρίιος άν θέλη
  αη ή 'Αμιριχη νά επέμβη ένεργώ
  τερον ιίς τί π?£γματχ τής Ευρώ
  ηη;, τίτΐ αοφαλβς 6 πίλεμος θά
  ς χαΐ 5 χόίμ^ς θά
  ειρήνη έπ' αρκετόν τούλα
  τό τελευταίον θά έπρεπβ ν'
  αποκλεισθή.
  ***
  ΓΟ ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ.
  Ν Λ βιαρρυθμΐσβ
  κα( νά
  έξωραΐσθ[) τό Μπβντενάπ, εί¬
  νε βεβαία κάπως δύσκολο
  ΚαΙ θά χρειασθούν πρός του¬
  το καί χρήματα άρκετά καί
  ΗΟΔΟ2 ΜΑΤΑλλΒΝ-
  Ιΐρό ίι*ν οί χχτοικοι Πιτοι
  δίων χαιτεακιύαααν άμαξιτήν δ!δν
  διά ποδσωπικής έργαοΐας των ά-
  ιδ ταθ χωρίου των μΐχρι Ματάλ
  λων έν συνερίχοία ϊέ κβί μέ τοος
  Ε ΠλΕ Σβί
  Πιτροκεφχλίου· Σίβίχς
  χαί τβν άλων χωρίων ίαοπίδω·
  χαί την ίδίν μέχρι Μοιρβν
  χρόνος πολύς. 'ΑΧλά νά κατα *«1 έπεχοινώνηυχν δι" κδιοχινή
  χρ
  βοέχεται έν τφ μεταξύ δέν
  είνε φρονοθμεν 8ύ9<ολον. ΚαΙ θά πρέπει νά διαταχθ^) ή αρμοδία ύπηρεσΐα νά ένεργθ κάθε πρωΐ καί άπόγευμα τα· κτικά, κατάβρβγμα ε(ς την λεωψόρον ού ήν. Διότι ή σχό νη είνε άνυπόψορος. ΚαΙ τα παράπονα πού Ακούονται έκ μέρους των περιοΐκων καί των πκριπατητων, «Τναι έξ όλοκλή ρου δικαιολογημένα. *** ΔΙΑΘΕΤΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ; , Τό υπουργείον τής Προ νοΐας απηύθυνεν έγγραφον πρός την Γεν. Διοίκησιν κα( έρωτά εάν ΰπάρχουν οίκημα τα προσφυγικά άδιάθετα καί πόσα είναι. Άλλ' ασφαλώς κενά προσφυγικά οΐχήματα 8έν θά ΰπάρχουν είς την Κρή ην. Ύπάρχει μόνον ίλ,λε ψ>ς
  προσφυγικόν σπιτιων. Κα( αύ
  την την £λλε ψιν φροντΐζει νά
  πληρώση τώρα ή κυβέρνησις
  διά, τής ανεγέρσεως των νίων
  συνοικισμων.Άλλωστε καί άν
  υπήρχον ολίγα άδιάθετα ο(<ή ματα κατά τό παρελθόν, θά τα ίΤχον καταλόβει οί έππή •ειοι. ΚαΙ βέν θά ήτο ασχοκον νά έξεταοθ{| τό ζήτημα άπό της κλευ^βς αύΐής. τού μέ την πόλιν μ»ς χαί τα αΧ- λα διαμιρΕοιΐ^τα τοθ νβμο3. Μίνει Βμ»; άβχυρέβτρωτος έκτοτε ή δδος «ύτη χαί ή ουγχοινωνίκ εκτελεί· ται μιτά δυακολίας, πολλάκις δέ διαχΐπτιτχι τελείως χΐτά τούς χει μερινιύ; μήνας. Άλλ' «?*γε ϊέ» θά ήτο δυνατόν νά διαθίΐη τό έπιρχιΐχόν ταμείον την απαιτου¬ μένης πίοιωϊΐν διά την σ<υρ4 οΐρωαιν τ<)ς δοΌΟ αυΐή(; Άαρα λβς δέν είναι δύοκολον. ΚαΙ πι· βτεδομιν Βτι θκ τό πραξη. ΓΓΥΜΝΑΙΤΗΡΙΟΝ. Α Ε προχθεαινβΐ γυμνασΐιχαί έπιδεΐξεις τβν μχθητβν τβν Γυ μναο'ω* τ«]ς Άνατολιχη-ς Κτήιης έδιαοχν δίδαια τό μέτρον κροδβου κου έχει συντελισθ) ιίς τό χιφα λαιον τί}ς αωμχτικΐ]ς ά^ωγτ]ς ττ]ς οποϋδβζοόαης νεότητος. Άλλ' έ ' )3βν χλΙ την ευκαιρίαν νά γίνη Γε?ιοοίτερον υίοθητή ή έλλειψις ΓυμνίσιηρΙου είς την πόλιν μας. Κ»1 κιοτιύομεν Βτι οί άρμίϊιοι θά χαταδαλλοιιν χάθι δυνατήν κρο απάθειαν διά την ουντβμωτέραν ά ποπιράτβαιν τβν χαταοχευαζομέ νων ήΐη γκμνασιηοίβν «Χάνδαξ» χβί «Προχανδβξ», δ)τε νά μην παρουσιβόβοθν χαί είς τό μέλλον α( δφΐοτίμενοιι οήμιρον έλλείψΐίς.
  ΑΡΟΡΟΟΖΙΣ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ΘΙα
  σος "Αννης Χριστοφοριδου). Σή
  μβρον δίδεται τδ άριστουργηματι
  κό ίογο τοθ Δπμήτρη Μπόγρη: «Ή
  Δράκσινα».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).— "Εναρξις προσεχώς:
  «Τό Πράσινο Ντόμινο» μέ την Ντα
  νιέλ Νταριέ.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝ—Λ.- Σήμερον τό ττο-
  λΰκροτο άρΐστούργημα «ΒασΙλισ
  σα χωρΐς Στέμμα» (Μσντάμ Ντυμ
  παρρυι μέ την περΐφτ,μη Ντολ,ορες
  ντβλ ΡΙο. Έκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νέον σύτο
  τελίς Ιργον κσΐ τοθ έπεισοδιακοθ
  «Κόκκινον Καβαλλάρης»τά έττεισό
  δια 4ον, δόν.
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΠΡ0ΓΡΑΜΜ4
  ΑΝΑΠΛΒ1ΣΤΗΡΙΑ2Μ0Υ
  Ίβίννου Κ. Λ*γουδ·ί«η
  μχτοηαιοθ χκτοίνοιι Ηρακλείου.
  Κ4
  ΑΙκ«τιρίν-ς Ζ. Σίυνχοκλουνίχτ)
  χκτοΐχου Ιπίοης.
  'ΒπιιΒή ή χβΘ' ή; τό π«ρ"ό»
  προγραμμα, είς ή< χαχά την 6π' άοιθ. 7716 ι«)ς 4 Ό«το6ρ!οκ 1936 Ικθεσιν τοθ Συμβολκιογοά «ρου Ηρακλείου Εμμανουήλ Ιω. Ζαχαριάδου, ώ; τελευταίαν οπιρ θεματίστριαν χατεκυρώρη τό έχ πλειστηριαοΡέν χά Ι έν τί τβύηβ κεριγρΐφίμενον τί,ς όφιι)έτιδός μου Μαρίας Κου ι τ) έπιαπεδαει ετέρου Βανειοτο χ—ς, τβθ Σάίδ* Βεληδααά'χΐ}, ίε χατέβηχεν ι!σίτι τό δπ' βυτ«ί< ττροο ςρε^θεν τίμηαα τβν 49.550 δρ«χ μβν, άντΐ τβν οποίων εγένετο ή χατανύρωσΐί, καρά την παρέλευσιν ί«ταμήνου οχεδέν χρονιχοθ δια βτήμαΤΓ ς 'Επιιδ* χατά τας δΐατάξεις τοθ λίθρου 375 έν συνδυασμώ πρίς τάς το'βύτας τοθ ά";θρ. 369 ">αι'>νά λάβη
  1) δυνάμει ϊής υπ' αριθ. 551)1933
  αποφάσεως τιθ Είρτ)νοδιν.είου Ή
  ραχλεΐου χαΐ τ6ν" έη( έχτε?έ3ει
  ταύτης γενομένων, δηο χρονολ. 1
  Ίΐυλΐοιι 1933 άτλΐ,ς χαΐ 17 Ί
  ουλίου ΧΛΤοσχΐιηρίου ίπιταγβ*
  μοί/, λένφ χεςραλαΕβυ τόχων χά!
  έξοΐων ίρκγ. 5 800 χαΐ τούς χό
  χοιις «Ο έχ «6 ω' τοχοφίρου
  κβοβθ «πδ τίίς δευ έ?ας ΙπιταγΫ]
  μέχρι τής 10 '0<ιτ«βρΕ&υ 1936 έκ δϊβχμίν 1670, 2) δυνάμει τής 6π' αριθμόν 1436 ΊοΟ 1933 τελι αιδΐχου αποφάσεως τοθ β&ϊοΟ £1 ρηνβδιχιίου επί μιχροϊιαφορβν διχέζβντος ν«1 τής έηί Ιχιελέοει ιαύττ-ς γινομένης υπό χρονολ. 21 ΊοιιΜου 1933 Ιπιτανή; μου λόγω ΧΐςραλαΕου τόχων χαί έξόίων ϊρχ. 916χ«1 τιυς τέχβυς τοθ έκ τεύτων τοχοφό'ρου Πίσ^Ο άπω τής έπιτα- γ<;ς ταύτης μίχρι τη^ 10 Ό*·»· βρίου 1933 έχ δρχ. 260, τ^οι δι χα^Οιιαι νά λάβ» δρχνμτς 5 800 + ,1670 | 916 | 260=8 646 χ*1 ΐτ,ΰς τδχους τβν έχ τιύτυν τοχ»· κονδύλην άιτΐ 10 '0<τω 1933, άπίσχι ϊ» μίχρι οή ή ιί;ημί>η ίφειλέπς νά έξο
  τα πρός ί^ε χρίη της ταθ
  όΐαΓα μάλιοχα να( ίμπροθέ
  ομως άνήγγειλα διά ττ}ς 10 Ό
  χταβρΐΈυ 1936 άναγγελΐας μου &·
  πιυΒυνεμίνης ενώπιον τοθ Πρητο
  διχιΐβυ 'ΗραχλιΕου.
  Διά χαθτα
  Τπο χήν Ιπια6αξιν
  μίμου δι*αϊώμ«ίς μου.
  Πρός είσπραξιν χοθ άνωτέρ» πό
  οοθ την δραχμήν 8 646, χβν τέ
  χά» τβν έκ τούτου τοχοφέρην χον
  Βυλ'ων άπό τής 10ης Όχτωδρίου
  1936 χά Ι ϊλων τβν μέχρις έξο
  φλήσΐως συμβηοομέναν έξίίων,
  εκτίθημι ε'ς Εημίοιον αναπλιΐοτη
  ριααμίν άνιγχβοΐιχής έκποιήαΐως
  ιίς βάρος τΐ)ς χαθ' ή; τό παρίν
  πρίγραμμα τί έπίμενον άχίνητον
  χιί)μα ιΐ]( ώς 4ν« δφιιίέιιδίς μου
  Μχρΐας Κουρτ", κείμενον εντος ττ];
  πόλεως ΉραχλεΕου τοθ δμωνύμου
  Δήμου χκΙ ΕΙίηνοδΐχεΐΌυ ιίς την
  συνοιχίαν «Ιεφτεδάρ» επί τή;
  όίοθ Δϊΐδάλοι/, ήτοι χο 1)3 έξ ά
  ίΐανιμή'ου μ Ας οικίας αποχιλου
  μένη; έχ !ύο ίαογιίων δωματίων,
  δύο ανωγείων, μαγιιρείΐΐ', αυλ«]ς,
  βχερνοπηγαδίου χαί άφοίευτηρΕου
  χά Ι συνορευομένης χτήμααιν ανατο
  λιχ»ς καΙ διρείως μέ χτ*)μι Έφ
  καφΐου, ΐυτιχβς με χτί}μ» τέως
  Αΐμκεαά Χα^ 'Αριφάκη νΟν Κων
  οταντΐνου Καίίτου χά Ι νοτ'ως μέ
  χήν οδόν Δίΐδίλίΐ».
  Ό άναπλεισΐηριβσμίς τοθ άχι
  ν*)του τούτου γβνήσεται την 27ην
  1937 ήμ*ρ«ν Κυριακην
  μερον
  χ» τα
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΙΙΑΙΪΣΑ
  123ον
  Κατέβοιλλκν άπεγνωιμένες προ
  οπάθειες χαί ε,Ε Βυ4 γιά νά κπομ*
  χίύναυν χάθε διτεψ'-χ. Ή Μϊρια
  'Αντουαινέττα ίέ« Ιπέμεινε νά «ο
  θιτη^Ι 6 Φέοσιν οτί Πβρίσι.'Α
  φβε νά χβν ταποθετή?ουν σιο ού
  ταγμη τίς Βΐλ«ν:έ^ χοντά αι*
  σΰνορ». Κ»! 8»ν χον <Ι«αλ3θ 1»-—Ιισΐ άηροαήπβς Ιγραφι υ τα ήμιρολόγιό τού—οτο παλατί αύτίς έχρηοιμοποιοθαε χάθε λογί); τεχνά αμχχα γιά νά χ;οψη άπό τίύς ψΙ· λους χου το» πρκγμαχιχό σχοπο τοθ ταξειδιβθ τού, γιά νά έμποδι* οη τίς δπχδίσιΐς πεΰ θχ έκυχλοφβ ροθααν &' οί δλλοι ΙμάΡαναν την παρουσΕα χου αιο Τρΐανόν τ) οτίς Βλλ' «Είνε 4χ·ώ ή ω?« τό βράδυ— οφ άϊελφή τού—πιί ά αί άΐιογο([?ετ(οω. ΕΙμαι οτΐς Βιροαλλίες άπό χθι<. Μην ιίπϊ δτι 090 γράφβ άπό έδθ, γτατΐ χρο νολογβ χά ίλλα μου γράμαατκ & πό το Παρίσι. Χαΐρε, πρεπιι νά πάη χοντά της. ΧίΤρι». Ποιέ ί Φ(ροιν ίέ" έΌύχναζε χή αυντοοφιά τ6ν £ ύΐ5«6ιν, πο·έ ίέν {φονιρωνβταν ο6ίέ ατό οτενό χύ χλο τοθ Τριανόν, πό1!—τόν παλη' τιρο χαΐρι—ίιν έλαβε μέρος οχΐς Ιλντηθροδοεμ'εςΛΐς έΐπερΕδις, αχά γλέντια. "Λφηνε τ&ί»ς δήθιν ευνο οθμένους τη~ς ίίσιλίσσης νά έπιδε χνύωνΐαι χαί νά χορδώνωνται χον τα της, γιατΙ, χωρΐς νά χο χβτα λϊβχίνουν, έβοηθοθοαν Ιιοΐ, μ ι την χουφόιητί τευς, νά μείνη χρυγό άπό χά μάτια ττ]ς αΰλη~ς τό πραγ μοτινο μυστΐκί. Αύτοι ΙβασΙλιυαι την ήιιέρα. Τό δαοθειο χοθ ΦΙρ σιν ήταν ή νίχτα, Αυ^οΙ έπροοχυ νοθοαν τό ιΐδνλι χι' έμιλκθααν Ό Φέροεν άγαπιώΐαν χι' έοΐ« ποθοεν. "Αλλωστι, ούντομε χαί φιυγα λέΐιτ, χλεμμένες οιήν τύχη, ήΐαι ι! ώ;ες δπου 6Ε ίυό έρητευμένο μττορΕθααν νά παραδοθοθν οχή μέ Ηη ττ|ς οιντροφι&ς των. Πϊρ' ΙΧο τό θάρρος της χαϊ παρ' Βλη χήν έμπ!β(οαΰνη που μποροθσΐ νά Ιχ ατΐς χαμαριέρες τη-, ή Μαρία'Αν χοιιανέτχκ !εν Ιπρετιε νά έχτΕθε- ταΐ πίρ» πο/ύ. Πέκτι ίλοχληρα χρόνΐοι έπέραοχν Ιΐσι— μέ άραιέ( συ'αντιξσεΐί, μέ μακριύς χωρι σιΐϋύς. Μίλΐς χό 1790 μπορεϋεν 6 Φίραιν, άχτινοβολϋντας άπό άγά κη, νά ε!π| δτι επί τέλους χοθ έδέθη ή δπΐρτάνη ευτυχία νά πε ά μίαν δλόχληρη ήμίρα <μαζΕ (συνεχΐζεται) χαί ώι«ν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμδολαιογράφου ΉρχχλεΕο Εμμανουήλ Ζαχαριάδου ή τοθ νο μΐμου αδ'βθ άναπληρ»τοθ χαί έν τώ έν Ήρκχλείφ δημοσ'φ γραφείω τού δπϊυ χβί δτε χαλοθνται οί έχοντες τή^ πρόθεσιν νά κλειοδο ά,μίδιος διχαοτ χός>νλητήβ νά ένερ^ή^η τάς νομί
  μους έπιδίοιις χαί τοιχεχολλήυκς
  τοθ παρόντος οΰμτω'α υε τάς δια
  άξεΐς Τ6ν άρθρων 375 χαί 364
  τοθ π«νΙ εκτελέσεως τμή^ατος τ^ς
  Κρ. Πολ. Διχ. χ;Ο 1880, άντίγροι
  φόν 2έ χιύιου έπιδώοη χαί πρός
  χήν διαχομένην όφειλίΐιδα Μαρίαν
  χή?α Γρηγ. Κουρή τέως χάτοι-
  χον "ΗίΐχχλιΕου χά Ι νθ* 'Αθηννν
  60).
  Έν Ήραχλε'ψ ιϊ 27 Μοί;υ 1937
  Ό πληοιξούαιος δικηγόρος χοθ
  έποπεύΐοντος χ αι Ι παραγγέλλοντος
  Μιχαήλ Β. Κουναλάκης
  ΑΒΕΔΙΣ
  παραλαβαΙ.
  Νέα ϋφαοματα.
  Νίοι μοδέρνοι χρνμκ-
  τιομ·(.
  ΑΙ τιμαί μκς κ!ν· «Ι
  κε.λύτιρε.1.
  Α ΒΕ ΑΙΣΙΑ Η
  Μεινβ
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΙΟΑΝΗΟ Υ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  Παοει χον 'Αε·«*.
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29 ΜΑΊΌΥ
  «ΖΟΝΑΡ»
  ΟΙ ξβνόφωνοι τίτλοι είνε συχνά
  χαρακτηριστικώτατοι.
  —θά πδτε άπόψε στοθ Ζώναρ;
  Δέν ϊΐν' Ετσι;
  ΕΤνε μιά ερώτησις άπό τίς πειό
  συνηθισμένες μεταξύ των κοσμι-
  κων 'ΑΘηναίων. 'Αλλά κυρίοις δέν
  πρόκειτσι πβρΐ τής έρωτήσεως.Πρό
  κείται ττερΐ τοΰ Ζώναρ. ΤΙ μέρος
  λόγου εΤνε; ΚαΙ γιατΐ Ζώναρ καϊ
  δχι οιονδήποτε άλλο δνομα—Έλλη
  νικώτεοον;
  ΠολλοΙ Ηρακλειώται γνωρΐζουν
  τό κέντρον κβΐ μάλιστα δσοιΕχοον
  δοσοληψίες μέ 'ΑτΘίδας. ΟΙ ιτεοισ
  σότεροι δμως τό άγνοοθν. ΚαΙ Θά
  ήξιζε ή βιαφώτιοίς των καί παραλ
  λήλώς ή έρμηνεία μιβς παραδοξό
  τητος άλλά καί μιδς ψυχολογΐας
  τοθ 'ΕλληνικοΟ κοινοθ έπαγγβλμα·
  τικϋθ καί καταναλωτικοθ.
  «Ζώναρ» σημαΐνει ΖωναΓδς.
  Είς τό Έλληνικώτατον αύτό δνο¬
  μα άκούει ό Ιδιοκτήτης τοθκέντρου
  είτε Μωροίτης είτε Ρθ'·μελΐώτης
  εΤνε, είτε νησιώτης ΚαΙ δμως! Άν
  τί νά ρίχνη τό. ,ζωνάρι τού γιά
  καυγδ προκειμένον νά θινη τό &
  νομώ τού—δπως ίσυνήθιζαν βλλο.
  τε καί αί τρείς αύτοΐ κατηγορίαι
  τής άτόφιας Ρωμη,οσΰνης—μετα·
  βάλλει τό δνομά τού επί τό ξενο
  πρεπέστατον. Ό ανθρωπος είνε
  άπλούστατα καί λιγάκι ή πολύ
  σύγχρονος καί ξέρει τί κάνει, Τό
  συμφέρον δέν Θέλει αίοθηματολο
  γΐες. ΚιΐΙ τό κβινίν έπίσης: Ήτο
  ξενομανές καί άλλοτε—τώρα δμως
  υπερέβη τα δρια: θέλει παντοθ κά
  τι πού νά κτυπδ Γαλλικά, Έγγλέ-
  ζικα, Γερμανικί:—τα Έλληνικά Ερ
  χονται κατόπιν.
  - "Ετσι ό Ζωναρδς Εγινε «Ζώ
  ναρ» έσυμπερσσματολόγησεν ό
  άκηκοώς, Αύτό δέ θέλεις νά τιής;
  —Ακριβώς.
  θά πήτε τώρσ; Άλλά μόνον
  σύτόΓ; Ύπάρχουν καί πολλΓί αλ
  λοι 'Ελληνες καί μάλιστα έπαρχι
  ώται ιτού αλλαξαν τό δνομα τους
  αν δχι επί τό £ενικώτερον, τούλα
  χιστον επί τό...ΆΘηνοϊκώτερον γ) ά
  ριστοκρατικώτερον. ΚοΙ έδώ εΤνε δ
  λως διόλου τό σόλοικον τοθ πράγ
  ματος. Διότι αύτοΐ τό Επραξαν ά¬
  πό κουτόν ένωίσμόν. Ένώ ό Ζω
  ναρδς επί τέλους εΤχε ίνα λόγον
  οΰσισστικόν, άναδεΐξας μέ την με
  ταβολήν αυτήν τό κατσστημά
  τού.
  6 "Αλλοί
  Ένοικι&ζονται δύο δωμάπα με
  τα κουζΐνας. Πληροφορίαι τταρά
  τω κ. Μιλτιάδη Μιλιδάκη Μασταμ
  μΐ Χ·Ρ·ν
  μουσικήν.
  Ό ηΐδεσιμώιατος "Ε?ιχ Σάου·
  φαν, άρχιεφημιριος ναοθ μιβς μ>-
  γάλης ένορίας χοθ Λ?νδ(νου, ά-
  Ί·ί, ^ίΐλι διά «Ο ραδιιφηναυ την
  παρελθβδααν Κυριακήν, δτι ά τί
  τίνων εβδβμάδαν έτβιμάζει «διδι
  χάς» έντελβς πρ«χοτύκους. Αί
  Ι τού — τ χηρύγματά χου
  ώ; θά ίλέγουεν ήμιΐς — θά γρ*
  φόθν ιΰαοζ, ώς·τε νά συνοδεύωνται
  δπ4 διχήατρσς μέ ρυθμόν χο·
  ώ, ε!πε, δέν αγαπβ τόν
  χορόν. 'ΑλΗ τδ εΐδβς αδ χοθ
  χηίογμ&τος θά μέ βιηθήοτ^ πο'ύ
  είς τό έργον μου. Έν ραδιόφω
  νόν ειδικόν θά ««αναλαμβάνη χό
  ήά μου χαί δπο τόν ήχον
  τής ό χήιτρβς οί έχχληο:αζέμε
  νοι θά χο^εύβυν, έπαναλαμδϊνον
  τις τ^ν διδαχήν μου έχ χοθ ρα
  . Διά χά έργον του'αδ
  τί δ βίδεαιμιίπατος έλαβεν ήδη
  δικχίσιες λίρες Ιξ έράνου την
  ένοριτνν χου. Τό εϋιχβν ραϊιίφω
  νόν τοθ «χορευτιχοθ χηρύγμχ
  το(» θά οτοιχίοη ε«χτδ λίρες
  πιρΕπου.
  —Ύπβρχουν φιλήμχτα καί
  φιλήμκτα.
  Αυτή είνε ή γνώμη τ*)ς χυοΕας
  Φ4λις Μκοΰλ, αυζύγου τοθ δ?γα
  νοπαΐχτου τοθ χαθεδριχοθ νκοθ
  τγ-0 Τοέοτερ %ς, Αγγλίας. Ό σύ
  ζυγίς τΐ)ς μίαν ημέραν την συνέ
  λαδεν έη' ουτοφ^φ φιλουμίνην
  δπο ενός δϊοντιΚχτροθ τοθ Μ«(ρ
  κενχι;ντ. Άντ Ι νά προκαλέση οκη
  ν3ς ζηλοτυκΕοτς, άϊήχε τ«ος Ϊ6ο
  νά φΐλοθνται χαί έκτοτε Ιϊ·> Μ
  οτειψιν είς τή* οίχίαν τού. Ή χ
  Φ&λις τόν χατήγγειλεν επί έγχατα
  λε'ψιι τής συζυγιχίί; έατίας χαί
  8ταν χατί την Β(χ~ν δ ούζυγος
  άνίφερε την α%ψ^ τοθ φιλήμα
  τος τ) χ. Φόλΐς άνέχραξε μετ" ά
  γαναχτήσΐωι: «'Υπάοχουν φιλήμα
  τα χαί φιλήματα. Ό δϊονκϊχτρος
  τίοχετο είς την οίχίαν μας οιιχνά
  χ»! πάντοτε με έφΕλει έκδηλώννν
  (υ'ω την ιίλιχριντ] τού φιλίαν
  χαί οχι έρωτο!»
  ί
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α. Άνυ
  φαντάκη έφθασαν καστανιές Άγίου "Ορους
  είς όλας τάς διαστάσεις καΐ πάσσαλοι των
  2 1 )Ι> μέτρων διά Κρεβατίνας καί φρά-
  κτας.
  Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  Παρελήφθησαν Δρθς μετά ή άνευ
  χρυσαλλίδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε-
  λεμπέκια-Καραγάτσα,Όρεγκονπάϊνγ
  Όξυές δλων των είδών, Κόντρα πλα-
  κέ κοινά καί Όκουμέ καπλαμάδες έ-
  ξαιρετικοί.
  Κατάστημα Ξυλεμπορικόν
  ΔΕΡ,νΐΓΖΑΚΗ- ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα κ«1 άντβποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος κ«1 το» Έξβτβρικο·.
  Ταμιευτηριον καταθέση έν *5ψει
  καί επί πρφθΐσμία.
  Δάνεια επί ένεχυρβ εμπορβομάτβν.
  Έκτέλιβις πάβης φύαΐ«( τρ«ι»ζΐΜί}( Ιρ
  Ι >
  Ε|<Α^1Ε^ΠΕΤΕ^ΔΕ|_ΕΡΓ0ΊΝ· Η ΝΗΣΟΣ — ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ 3ον »"Βχετε μ»ζί σας 11 νησιοθ, π*ς είνε σ»)μβι»μ«νοι αιχυ ροΐ γι* νά δεΐχνουν τούς τβπους που δρία*εταί δ θςοΐυρίς χαϊ ττώ; τό νΐ)3ί «5ϊ6 ε^ε... χι' έδ* είπεν άκριδίς τ) γεωγρκφιχον σημείον. —Έγώ δέν εΐηα τίποτε άπί σε χανένοτ, διεμκρτυρήθτ] δ Τρίλνιϋ. —Κι' δμως οί νβιθται τα ξιδ- ρουν χύριε. —Τ·τε θα ιώτττε ίσιίς, γΐ«· τρέ, 8Γχ»ς βλλο οίον Χοχινς, εί ν δ ΤρίλνεΟ. —ΔΙν έχει σημκσία ποίος έμί λησί, απήντησεν δ γιατρδς. ΚαΙ μοθ φίντ)χΐ ττώ; ιθΐε «5 τος, «υΐε δ πλοΕαρχος έπΕα'εψιν την δεδα'ωαιν τβθ Τρέλνιϋ δτι δέν ε αί χανένα χι' ευ :■ έγώ, φυσιχά, ξέροντας πίοον ή;αν φλύ αρος. Άλλα ο' ουχί) την περίπτ» αι πιατεύω ι>ώς ε!χε δΐχηο χαί
  πώς χχνεΐς 8ε* έμίλησε γιά τβ
  νησί.
  —Λ?ιπ6ν, χύριοΐ, έξηχολούΐη
  οεν δ πλοίαρχος, ϊεν ξέρ», ηοιό(
  έχει τόν χάρτην. 'Α^λά έ«εΙνο
  θέλ« είνε νά αή μιθ άνακοι
  νωθξ, ιιυτβ ο' έιχένα, ι υ (ε οίον
  διόιερί. Άλλοιώτιχαι θί αΛ; ζή
  τοθοα νά δεχθήτε την παίκΕτηιί
  Απ' δλα αύτά χαταλαδχίνω,
  ηχρετήριιβεν δ γιατρίς, τώ; δέ«
  θίλιτε ν9 &νκλ»6ετε χαμμ!«ν εοΓύ
  νι;, ττώ; μ&{ ζ-·όϊ ε νά χαμετε ϊ
  νχ εΐδος φρςύριο ατήν πρύμνη 5
  κο την εποπτείαν τ6ν έμπίσ'ω·
  ανθοώπνν κΰ φΐλοιι μου χαί έ
  φωδΐασμένο μέ δλο τό μπαοοϋΐΐ
  χαί τα ίπλα Πίΰ 6πάρχουν οτό
  πλοΐο. Μ' δλλα λόγι», φϊδάσΐε
  οτάαι.
  —Κΰρΐε, είπεν δ πλοΕαρχος
  Σμόλλετ, δίχως νά θέλω νά ο«ς
  προοβίλο), 2εν σβς δΐνοβ τό διχαί
  ωμα νά μοθ βάζετε ο (ό σΐίμα
  λϊγια που δέν είπα.Κανίνας πλο!
  αρχος χύριε, ϊεν θά ξεκινοθσε «ν
  είχε τέτοΐες δποψ!ες χι' (ΰ'ε έγώ
  θά ιώίανί. "Οθ9 γιΐ χον ϊεύτε
  ρο, πιστευ» κ ώ; είνε τίμτς ά*ν·
  θρωηος χαί τό ίδιο πιστεύ» γΐο
  μεριχΐύς 4πο τβ πΧήρωμα. *ίαω;
  θά μποροθαα νά π* το Ιΐιο κ?,!
  γιά τους απλούς, άν τους εγνώρι¬
  ζα. Εΐμαι δμ«ς 6πεα3υνος γιά τό
  πλοΐο χαί γιά την ζ»ή δλβν έδ&
  μέβχ. Κατά την χρίαι μου,
  τα πράγμχτα μπνομένοι οε χακδ
  δρδμο χαί σί; ζητβ νά
  μερικάς προφυλάξεΐί,
  νά μέ άκοιλλαζετε άπα την δπο
  χρέωοί μου. Αυ:ό ·1ε δλο.
  (συνβχίζεται)
  ι^■»—■
  | ΚΟΙΙΊΟΜΙΚΡι
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Την παρελθοθ·
  σαν Κυριακήν ήοαββωνΐσθησαν είς
  Πέρι Καινουρίου ό φΐλος κ. Μην*ς
  Ι. Κουριτάκης δμπορος Μοιρών μ»
  τα τής καλλιμόρφου δεσποινίδος
  •Ελευθερίας Ε. Κάτη.
  Συγχαρητήρια. Μ Α _
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-" Μόλις" ου.
  νελθόντες έκ τής «ληξάσης ημάς
  συμφοοας συνεπεία τοθ απροσδο
  κήτου Θανατου τοθ προσφιλοθς
  μας άδελφοθ καί γσμβροθ 'Εμμα
  νουήλ Κατσούλη ναθήι>ον έττιβεβλη
  μένον Θεωρούμεν δπως δημοσία
  καί διά τοθ τύττου εκφράσωμεν τάς
  απείρους μας ευχαριστίας πρός
  τόν διακεκριμένον χειροθργον (α
  τρόν Ηρακλείου κ. Εύάγγελον
  Χατζακην ώς καί τό λθιτιδν προ
  σωπικόν τής κλινικής τού διά τας
  καταβληθείσας μεγάλας προσπα
  Θείας των, πρός τοθί άγακητοος
  αυγγενεΐς καί φΐλους οΐτινες δ·
  γρυπνοι παρέστησαν ώς παρήγο
  ροι μέχρι τής τελευταίας σπγμής
  τοθ μεταστάντος, τούς παρακο
  λσυθήσαντας την ι<ηδεΙαν ούτοθ. ώς καί πρός τούς εν Βουλιομένη καί Μεραμβέλλω φΐλους μας καί οίπασαν την κοινωνίαν ΜαλλΙων διά την συιιμετοχήν των είς τό βαρθ ττένθος μας. Έν Μαλλίοις τ{ϊ 26η Ματου 1937 ΑΙ βαρυτιενθοθσαι οικογένειαι Έμμ. Καταβάλη, Γ«4»ργίβ« Κ«τ οβνλη. Γί Σά ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΛΣΙ' Τ6 έν ΆγΓω ΝιχοΧσφ Ύκο «αϊάστηαα ττΐς Άγροτΐιιής Τρατιίζης ττχς "Ελλάδος ώς έν τολοδόχος τοθ Έλ. Πιστ. καί Πωλήσεωζ Συ· (σμοθ Κρητσβς ττροκηοόσσΗΐ την 11 ην ΊουνΙ ου 1937 ήαέοαν Π ίρασκβυήν «αί ώιαν 10 ν».μ. διαγωνισμόν δι' ένσφοαγΙΌτων ιτροσφορβν ανευ όρΐου μέ πτώσιν έπ,Ι των τιμών μονά- 5ος τοθ τιμολογΐου πρός ά- νάοειζιν έργολάβου διά την κσταο<βυήν τοθ έλαιουργεΐου τοθ «ΈλαιουογικοΟ Πστωτι- κσΐ Πωλήσεως Ό διαγωνισμίς γ»νήαΕΤαΐ βΐς τβ έν 'Αν'ω Νχολ<ίφ Γραφείω τοθ 'Υποκαταστήμα- τος τής Α.Τ.Ε. Η δαιΐανη ττοο Ο ϊθλογΙοΒη ιίς δραχμβς 780.000.—(έτακο- σίσςόγβοή<οντα χιλιάδα<).'Ως *νΥθησις θέλει ποοκαταΒλη9β 5:(ο επί τοθ προϋπολογισθέν¬ τος ποσοθ είς μβτρητβ ή" γρσμμβτια παραχατσθηκΛν καί ΒονβΙων ή" έγγυηακήν έ- τιιστολήν άνβγνωρισμβνης Τρα «έζης. Πνονται δεχτοΐ έργολάβοι Δ.Ε- πάσης τάξεως. Μελέτη «αί συγραφή υπο¬ χρεώσεων ευρίσκονται κατσ* τβθεΐμένοι «αρά τφ Κβντοινώ Καταστήματι τής Α.Τ.Ε. (Τμτΐ- μα Γεωργΐκτΐς Μηχανΐκής Ά· βήναις καί τώ Ύ-οτ(π Α.Ε.Τ. Άνίου Νικολάου. Ή βγχρισις των άποτβλε σμάτων τοθ βιαγωνισμοθ έ- νακόχειται είς την απόλυτον κρίσιν της Αγροτικάς Τραπέ¬ ζης της Ελλάδος. Έν 'Αν'ω Νικολάω τβ 26 Μαίου 1937 'Δγροτιχή Τραπέζα τ<)ς Ελλάδος. Γύρω στήν πόλι Τα τελευταία μελτίμια ήλθαν ώς ή καλυτέρα ψυχική καί σωματική άνακοθφισις. —Έν τω μεταξύ οί παραθβρ(ζ·ν τες συστηματικώς κάθε χρόνο, άρ χΐζουν τώς προετοιμασίας των, —ΕΤνε βεβαία ενωρίς άκόμη άλ λά ή φροντίς αυτή άπαιτεΐται δια νά κανονισθοθν τα τοθ στΐιτιοθ είς το οποίον αυνήθως παραμένει μό νος τού ύ οίκοδεσπότης. — Ή πσράταοις τοθ σχολικοθ £ τους δημιουργεΐ φροντίδας διά τους διδασκάλους. —Ένν αντιθέτως δίδει περισσ» τέραν άνεσιν είς τούς μαθητάς προ κειμένου νά παρασκευαοθΛσι διά τάς έξετάσεις των. —Ή παράτασις έν τιάθΓΐ τιερι πτώσει επεβάλλετο διά νά συμιλη ρθή τό καλώς ένοούμενον χρον· κόν δριον, λαμβανομένης υπ' δψιν τής βραδύτητος, αν δέν άηατώμβ Θα, τής έφετεινής ενάρξεως τοθσχο λικοθ Ετους, —ΟΙ πωληταΐ πουλερικον 8έν λείπουν πρωΐ-πρωΐ άπό την άγο ράν μας. —Τό έμπόρευμα των εΤνε περιω ρισμένον γίνεται δμως άνάρπαστον αύθωρεΐ ά πό τούς καραδοκοθντας έπίσης ,, ,ττεριωρισμένους άγορα στάς. —Τουτο δέ Ισως διότι καΐ ή τι μή τού δέν σχετΐζεται μέ τα Τΐα λαιά «Λστρονομικά» έπίπεδα τα ό ποία έδημιούργουν μενάλας δυσχβ. ρεΐας είς την τόσον εθκολον τούλα χιστον διάθεσίν τού. —Δέν Θά λε'ψουν—οθτε σήμε¬ ρον—αί μικραί έκδρομαΐ τής ίβ?· μάδος—οί έκδρομαΐ δηλ. ηού γΐνον ται κάθε Σαββατοκύριακο. —ΟΙ Θιασώται των βλέπεται δ- σον παρέρχονται αί ημέραι αύξά νονται καί τιληθόνονται. —ΚαΙ μεταξύ ένιοείται καί των δύο φολων. ΣυμβαΙνει μάλιστα τό «αδύνατον» φθλον νά Εχη τολλήν όρεξιν— καί νά τα καταφέρνη Εξο χά—είς πεζοπορικας καθαρώς καί όρειβατικάς έκδρομ4ς. —Τό αεροδρόμιον μος όσονού πω καί παραδΐδεται είς χρήσιν. —ΟΟτως ώστε νά αρχίση ώς έλπίίεται καί ή κίνηοΐς τού. —Διά τής καθιερώσεως τακτικών έναερΐων γραμμών—όπως έγρά φομεν καί πρό ημερών. —Πρ&γμα πού Θά ετΐαυξήση την εμπορικήν καί τουριστικήν σημα·1 αν τής ιτόλεώς μας. —Πολύν κόσμον συνεκέντρωσαν αί χθεσιναί γυμναστικαί έπιδείξεις τοθ Α'. ΔημοτικοΟ Σχολεΐου Ήρα κλε(ου. —ΑΙ οποίαι σημειωτέον έτελέσθη σαν μετά πλείστης επιτυχίας, —Ώς καί ίν αλ>Γ| στή»η γράθο
  μέν αυριον Κυριακήν καί ώραν
  5 καί 30' μ. μ. Θά γίνουν είς τό
  Παλαιόν Γυμναστήριον αί Γομνα
  στικαΐ έπιδείξεις τοθ 7ου Δημ·π
  κ·0 ΣχολεΙου,
  β Ρίκβρτερ
  —Τό Ρίσιτάλ τής χ. ΤβσΙας
  •Αδαμ.
  *Η φιλολογική ματινέ— ρεσιτάλ
  τής καλλιτέχνιδος καί ποιητρΐας
  ΤασΙας Αδαμ, δίδεται ώς γνωστόν
  αυριον Κυριακήν 11,π. μ. είς την
  αίθουσαν τοθ Έλλ. ΏδεΙου. Προ
  βλέπεται συγκέντρωσις τοΰ κόσμου
  των γρομμάτων καί φιλοτέχνων.
  Τό πρόγραμμα περιέχβι ίργα ποιη
  τικά τής Κοντέσσας ντέ Νοάιγ,
  τοθ Ρενάν, Ιω. Μωρεάς, μέ σκη
  : νές άπό την τραγωΒίαν «Ίφιγέ
  [ νβια» έν ΑύλΙδι, Έπίσης Θ' άπαγ
  γείλη ή κ, "Αδαμ ώραιότατα ποιή
  ίματα τοθ συμπολίτου ττοιητοθ κ.
  Λευτέρη Αλεξίου άπό τα λυρικά
  τού. ΕΙσιτήρια μαθητικά ωρίσθη
  σαν πρός 10 δραχμάς καί Θά πω
  ίλοθνται είς την είσοδον.
  ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΓΙΑΑΙΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡβΣί
  Πλατεϊα Αγ. Μηνα
  Τηλέφωνον 433
  ΕΙβοτιοιεΐ την άξ. πελατείαν
  τού δτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει
  βΐου καί Θά βέχβται 8—12 1)2
  μ. μ. καί 3 1)2—7 μ, μ,
  Ι ειδοποιησισ
  ,' Ή ννείστή Μαλλιτέχνηϊ Μ·βΙ
  , ΧΑΡ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  ■ κκρ«χολβνΒ<)αβιο« την νέαν ε«ΐ ζβν έηανηλβεν εί Άβηνβν ν·μ( 0«α« κα| ν!« μοβΐλλα ν··μΙ, ί Ι
  Λ Π Ο Ρθ _ Γ Ι Ε
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Ο1ΑΘΛΙΟΙ
  1·3ον
  Πβραυτα ίβ^ντησεν ιΓς πυροβολισμός έκ τοθ
  κατέργου. ώς γίνεται ουνήθως πρός γνώσιν τοθ κό·
  σμου, Βτι κατάΒιχος έΒραπβτευσεν. ΟΙ περΐηολοι τίς
  νυκτός την ιδοον κεκουααένον Οηδ τό σ?«·ος «λοΐ
  ου νσυπηγουμένου Ηθέλησε νά τοίς αντισταθή
  ιό πτοϊσμά τοι. έπεβ*ρύ>θη. «ντιστσβη
  ρ8.,σι< καΙ Αντσρσία κατά ,ης έζουσ[ας * 5* °υΙηο' πο°ΡΚ81ιο^*νη υπό τοθ εΐδικοθ κώ ογ, έτΐμωοήβη &« προοθήχτκ πί,τβ έ,©ν έν κα. τ'ργψ, μετά Βι-λής άΧύσβως κατά τα θοο *ξ γ ύτΛν. Πνονται τΛ 6τη δβκατρΐα. Τό βένατον Ιτος ίτιανήλ Βεν ή σβ.ρά τού- πάλιν βπβτΐΒΐράθη. πόλιν άπίτυχβ Προσθήκη τριών έτβν δια την νέαν ταύτην από¬ πειραν. Πνονται τα 6τη δεκαέξ. Τ·λοτ, καΐά τό Βίκατον τρίτον, νομΐζω, «τος απεπειράθη καΐ τό τε- ΑΒϋταΤον νά βραπβτεύσπ. άΛλά ββν κατώρθωσεν άΛλο, ι[μή νά τόν συλλσβουν μβτά τβσσάρων ώρβν άπουσίαν. Έτερα τρΐα Ιτη δια τας τέσσαρας ταύ ττ- ©αας. Δεκαβννέα «τη Τόν "Οκτώβριον τοθ 1815, τέλος, άτιβλύθη. Σημειωτέον δτι εϊχε ριφθΛ ιΐς τό κάτεργον τώ 1796, έπβιβή συνέτρψΕ μίαν 0ο· λον καΐ τρπασεν Βνα άρτον. Τόπον τώρα διά μικράν τίνα παρένθεσιν. Δβότε- ρον ήΐη 6 συγγραφεύς «Ο παρόντος ββλΐου μελε- τβν τό ποινΐκόν ζήτημα χαί τας υπό τοθ νόμου επι¬ βαλλομένας τιμωρΐας, άπαντα την κλοπήν ενός δρ- τού ώς άφβτηρΐαν τής καταστροφήν μ βς 6λης ο[«ο- νΐνείας. Αγγλικη τις στατιστική πΐστοποιβΤ δτι, έν Λονδίνω, έκ πέντε κλοπθν, αί τέσσαρες Εχουσιν ά¬ μεσον αφορμήν τόν λίμαν. •Ο Γιάννης Άγιάννης ίΙοήΛθβν βΐς τό κάτεργον κλαίων καΐ στενάζων εξήλθε νθν άκαθής. Εισήλθεν άπεγνωσμένος- εξήλθε βλοσυρός. ΤΙ διέτρεξεν έν έκεΐνη τβ ψυχβ; ΤβΟ «κελπιαμου τα έντβς, "Ας προσπαθήσωμε ν Βπως παραστήσωμεν διά λόγω'. Ή κοινωνΐα πρέπει νά παρατηρβ τα πράγματα αυτώ. Ό Γιάννης "^γιάννης ήιον ώς είπομεν, ανθρω πος άμαβής. δχι δμως ήλίθιος. Ύκή'ρχβν έν αθ*ώ Α- νημμένη ή κοινή λαμπάς, ή φυσική Ή ΒυστυχΙα γ)· τις Ιχει καΙ αυτή Τδιο φένγος· ηθξησε την έν ι ώ πνΐόματι τούτω ούγήν. 'Υπό την ρόβοον, υπό τα δίσμ*, έν τβ ΐΐρκτβ, έν τοίς κόποκτ, υπό τόν ψλο- γιρόν τοθ κατέργου ηΛιον, /π'. τής ξυλίνης κοΐτης τον^κατα&(νων, 4ν'β>νΐψ8ν έν τβ συνειδήσει τού καΙ
  εσχημάτισε σκίψιν. Κατέστησεν ού:ός έχυτόν Βικα-
  στήο'ον.
  ΚαΙ πρώτον ήοχισεν άνα»ρΐιών τόν Ιδιον εαυ¬
  τόν. ΕΙδε δτι ββν ετιμακήθη άδΐκως' ανεγνώρισεν
  δτι άθφας 6έν ήτο ν. Ώαολόγησεν δ τι μετήλθε πρά¬
  ξιν κακήν καΙ άξόμεμπτον· βτι ά* εζήτει εκείνον
  τόν αοτον δν ή^πασεν, Γσως βέν θ"3 τόν ήονοθντο
  είς αυτόν* δ'ΐ δ^ωσΕήιιοτε, προτιμότερον ήτο νά
  Τόν περιμένη· £ϊ<8 β* •'ΐί ίλεημοσόνης, είτε έκ τής εργασίας· δτι δέν είνε βιόλου άνόητος ή ερώτησις €<[μπορώ νά περιμένω 6τανπειν "Οτι ή πεΐνα
  δέν είνε ό λόγος, διότι πρώτον μέν, σπανιώτατον
  βΐνε τό ν* αποθάνη τις κατά γράμμα τής πε(>ης,
  ε «είτα δ*, κατά δυστυχίαν ή κατ' Ευτυχίαν, ό άν-
  θρωπος είναι πλασμένος τΟγοκ, ώστε επί μακρόν
  νά τιάσχη, πολύ νά πάσχη ήθικώς τε κα( ύλικβς,
  χωρΐς ν" άποθνήσκπ' δή έχρειύζετο λοιπόν ύπομο·
  νή· δτι τοθτο θά ήτο καλλίτερον, Ιστω καΙ διά
  τα κτωχα έκβΐνα ά»ήικα παιδία- βτι ήτο παραψρο
  σύνη τό νά θελήση, αύτάς βοθΐνής καΙ ταλαΐτιω
  ρος αρθρωπος, νά συλλόβη την κοινωνίαν δλη
  ώς άπό τοθ τραχήλου, καΐ νά Φαντσσθβ δα άπα·
  λάττεταΐ τις άπό τής πείνης διά τής κλοπήν δ τι, ό·
  ποσδήποτβ, βΐναι κακΐστη θύρα έξόδου άπό τής
  πενΐας ή θόρσ, δι' ή; εΐσερχεταί. τις είς την άτιμΐ·
  αν δτι τέλος επτσισε.
  Έπειτα δ' εκηαώτα εαυτόν.
  "Αν ϋύιίς ήτο ό μονος πΐαίσϊης έν τβ έναισΐ
  μω αύτοθ Ιστορ'α. "Α>, πρώτον, δέν ήτο πράγμα
  σπουδαίον τό νά λε ψ[) έργασία είς αυτόν, έογά
  την τό νά λιΐψπ δρτος ιΐς ο υϊόν, φίλβργον. "Αν,
  ίπειτα, άφοθ τό πταΐσμα έπράχθη καΙ ώμολογήθη,
  βέν «τον ή ΐιμωρΙ*ά»ηνεής «αί οιιέρμβτρος. "Αν
  6«ν καΐεχράσθη πλειότερον ό νόμος έν τ Β τιοο β.
  πσρ' δσον κατεχράσΡη 6 ενοχος έν ιτ?> κταΐσμα-
  τι. "Αν ήτρυτάνη δι' ή, στοθμΐζβται το δίκαιον £
  νη τάς πλάστιγγας Ισορρόπους καΙ δέν ϊΐνε βοτρυτέ
  ρα ή πλάστι>ξ 6που τίθεται τό άντΐποινον. "Αν ή
  έπιβάρυνσις ·»ής ποινής 6εν ΙξαλεΙφει.τό πταΤσμσ,
  καΙ δέν στρίφη τό π{ άνμα αντιθέτως άντικαθιστώσα
  είς την θέσιν «Ο έγκλήματος τοθ ένόχου τό έγκλη.
  μα τοθ τιμωροθ, μετσβάλλουσα τόν ίνοχον είς θθ·
  μσ τόν χρεώστην »1ς οα>εισιήν, καΙ τρέπουσα ορι¬
  στικώς τό δίκαιον μάλλον πρός τό μέρος τοθ παρα-
  βιάσαντος ούτό. "Αν € Ο ή ή ποινή, ή έπιβαρυνομέ-
  νη κατά τ.άσαν απόπειραν δραπετείσίως, Βέν κα
  ταν ά επί τελους χατάχρησις τοθ Ισχυροτέρου επί
  τοθ ασθενεστίρου, Ιγκλημα τΙ)ς κοινωνΐας Ι«1 τοθ
  άτόμου, ίγκλημα έπανολαμβανόμενον καθ έ<ά· στην, *αΙ έγκλημα βιορκέσαν επί ββκαεννέα έχη. Ηρώτησε καθ* εαυτόν, άν ή ανθρωπίνη κοινω- νία «χει τό βικαΐωμα νά βιάζη τα μέλη αότης δπως ύπομέ>ωσιν έν μέν τ0 μ ά περιπτώσει την παράλο-
  γον άπρονοησ'αν της, έν βέ ιη έτέί« «αί ούτος την κοινωνίαν καΐ την κατε-
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Δέκα έντολαί
  τής νγείας.
  Ε'
  Έκεΐνο πού γΐνεται όλιγώ
  τερον σαφώς άντιληπτόν βΐνε
  ή καταστρβπτική επίδρασις
  των όΧιγώτερον σοβαρών μορ
  φΛν τί|ς δυσκοιλιότητος. Ίσ<υ ρ'ζονται δτι συχνά, άφοθ πά ραφορτώση κανβΐς τόν στόμα χον καΙ τα έντβρα μέ πάσης φύσεως τβχνΐκήν τροφήν καΙ χωρΐς νά κάμη οιανδήποτε ά σ<ησιν, άρκβΐ μΐα φυσιολογι κή λειτουργΐα των ίντέρων την ημέραν, διά ν' άπσλλα· Υ8 άπό τα στοιχιΐϊτής τοξι- νώσεως. Ή εσφαλμένη οώτή άντΐληψ.ς καΙ ή συχνήπροσφυ γή είς καθαρτικά έαεθιστικά κα( 8(αια είνε όπεύθυνοι του¬ λάχιστον κατά 80 ο)ο των έκ βήων άσθενειών. 'ΟΜγαι μη 'έρες αντιλαμβάνοντο^ τάς τρομεράς συνεπείας οί όποΤ- αι άκολουθοθν β(ς πολλάς πβ ριπτώσεις την €'ακτοπο'ησιν» των έντβρων άπό τής βρεψι «<)ς ήΧικΙας. Πράγματι, δταν τό βρέφος παόη. νά είνε φα σκιωμίνον, τρέφβται καΙ άνα τρέφβται μέ την προϋπόθεσιν νά £κγι μίαν Φυσιολογικήν λ» τουργΐαν των Ιντέρων τό εί κοσιτετράωρον, βιατηρεΐ λοι πόν επ! 24 ώρας είς, τα τρυ Φερά κα( βόπαθή Ιντερά τού τάς άποσυντβθειμένσς Ολας. Ή άμαθής μητέρα ύιιερηφα- νίύεται διά τό τέκνον της·, τό οποίον Φέρβται «ύποδε γματι κώς», τα οΐσθήματά της β μως θά ήσαν διάφορα εάν έν νοοθσεν βτι αί μηχανικαί δι αταραχαΐ προέρχονται άπό την βλσβεράν αυτήν «τακτο ποίησιν» καΙ 8« ήιιποροθν νά κτταλήξουν αργότερον είς σο βαράς άσθινβΐας καΙ μάλιστα νά συντομιύσουν την ζωήν τοθ τβκνου της. Είς πολλά σημεΤα τα ίντβρα τείνουν νά ύποστοθν πτώσιν, συνβπε'ο: τί|ς καταργήσεως της φυσικάς αυτής λβιτουργΐας. 'Δργότε ρον, βταν ύποστοθν προσπα θείας καΙ έρβθισμούς, τα βύ αΐσθητα αύτά σημεΤα γΐνον ται έστΐαι άσθβνειών. Πράγματι, ήαπορεΐ νά ε(π|Ί κανβ'ς μέ β β^ιότητα δτι τό σύνολον των άσθενειών, Είς τάς οποίας ΰηοκεΐμεθα εΰκο λώτερον είς την πολιτισμένην ζωήν, προϊοχονται άπό τάς έντερικάς αύτάς έστΐας. Διά νά έννοήσετβ καλώς τί σημαΐ νει τουτο, εΤνε άνάγκη ν' ά ναπαραστήσετβ τόν μηχανι σμόν ττ]ς πίψβως. Ό ταν ή τροφή, καλώς μασηθεΤσα ε(ς τό στομσ, εΐσέρχεται ε(ς τόν στόμαχον, ύφ'σιαται σειράν μβταμορφώσΐον, α( οποίαι συντβλοθνται αυτομάτως, χά ρις βΐς έκκρ'σεΐς κατά μήκος τής διαδρομής διά τοθ σΐο μάχου καΙ των έντέρων. Κα τόπιν αί άπομένουσαι άχρη στοι Ολαι εξέρχονται. Εάν ή φυσιολογική συνέχεια των άν τιβράσβων βέν γίνη καΐ εάν οί οΰσίαι αυταί παραμβΐνουν πό λΰ είς τό παχύ εντβρον δημι ουργοθν έστΐαν μολύνσεως διά μικροβ'ων τα όποΐα ε(σ3ό ουν είς τό σώμα. (συνεχίζεται) 31 Όταν άγοράζετε οαπούνι. Ζητεΐτε άπό τόν τφομηδευτήν σας μαρκισιΠΕΤΕΙΝΟΓαιαπρασινο μαρκασ αΑΘΗΝΑ' δια λευκο Είναι σατιούνια τελεΐβς ούδέτε- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καΙ οικονομικαί α¬ ι ο είς την χρήσιν. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α■■■■■■■■■■■■■■■■■! ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΟΣ ΑΠΟ ίΜΜ ΠΙΣΙΜΑ ΙΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΪΙΛΒΙΑΔΟΥ Φίρομβν είς γνώσιν των καταναλωτών,ο'^όποΐοι πέρυσι ίχρησιμοποΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη· τον πάγον γλυχών πΰσ'μων υδάτων Νεαπόλεως δτι ήρχισεν ή λειτουογΐα τοθ έδώ πρστηοΐου πωΧή- σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια- τορΐου €Διόνυσος». Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βι- σιλειάβου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι πβριζήτητον, Γενικός άντΛπρόσωπος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ■■■■■■■■■■■-ΜΐεΐΒΜεΐΒΒΒΒΒ ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ Ε15ο«οιΑ τοΰς 4νΒια·ιρομ<νους δτι τα τό¬ σον γν»στσι Ιι* «ήν οτιριότητα καί άντοχήν τ»ν τοθβλα «οθ 'Εργοστοσίου μου, καρΑ τ6 'Ατσαϋνιο, §ά «ιιλοθνναι «Ις τό ΑξΙ,ς «ρός 300 ·||α|μάς «|ν |ΐλιά·α. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Τό Δυτικό Μονοφάτσι καί τα ζητήματά τού. ΣΤΑΒΙΕΣ, Μίΐος ( τοθ μΐ().—Ό θεριομδς ποί> ι
  γινιχΐυϋ) την εποχήν αυτή Ιχει Ι
  ρτ,οώαιι τιλιίως Βλ— τα χΕ
  τοθ Μονοφ»το!οϋ. ΟΕ χοοιχοΐ Ι
  χούν ξιχιιθ^ εί; το&ς άγρϊύς Βπου
  θιρΕζαυν τ* στάχυα τα χρι»α« χά
  τω άπ' τόν ήιο τόν χοιυτό. Τα
  χαφενι!» ϊκουν χλε(ακ την επ ο
  χήν αυτή Κτ ι!»ίχι μίρεί π:υ
  ϋν Θ1 Είς χανε'ς ψ»χ^ μεΐ' στό
  χωρΐό. Μονάχα τα παιίίχικ τοθ
  ολεΕου ποί δίδουν χαΐοια ζ«ή
  μέ τίς φωνές των τα μιαϊ)μέρια
  χκΐ τα βράδυα Βίαν ξεχόνονται
  ΐ£»ς δοίμους μετά τί μαθ^μ*
  Κι' είναι ή ίρηιιΐϊ αυτή σημι!
  χαί απόδειξις τ<|ς έργατ ί χαί τί); μεγάλτ): ς των ΣταΕιαν&ν αιή γτ] χκί χαλλιεργιΕας την. Γι' αυτί τδν λέγο άχριββς χ»Ι αΐ &ηέ τα λιγοαΐά χωρία πού οί χάτοιχοΕ τού ϊεν χρβατοθν. Ό λοι εΝ«ι αδιάρχεΐς. "Οηιος έπΕ ; δίν χρωατοθν χαί οί κάτοιχοι ν πέριξ χωρΕιον. Ή Βκγκονιά, ή Αι6<ΐΰί, τέ Διονθαι, ή Π»να γιί, ϊέν πλίουν βέβχια αί κέλα γος εατυχΕας. 'Αλλά τουλάχιστον ϊ Ιχαιιν την χαΒημΐρινήν ίτιίακε ψί τοθ κλητ1)ρ3, Κ«1 ιί^αιβέβαιον Άχι Οατιραι άπό λΕγα χρόνια τα χωρία «δια θά είναι άπο τα πλο« αιώτιρα το9 νομοθ μκς. Κ«1 τοθτο χάρις είς τας νέας χαλλιερ γκΕοτς τής Ιλη«ς, ττ)ς αμπίλ·^ τβν δίδίΐυν γενιχδς. Άρνιΐ ν' άνα. ρθς Βτι μίνον οτΐς Στάδΐες θϊ Ιχαυν φυτευθή τα τελειιταΤϊ χρί νικ πίνω άπο 20 χιλιάδις νίις εληές χά! Ιχαυν ΙΕ*)μΐρωθς Βλα τα (Ζτ*οια δίνδρα. 'Ανάλογοι Η χαλλιέργΐιαι 1<οιι» γΕνιι χαί ώς τίοδζ τί ίίϋπέλια. Κ»1 ή χαλλιέί- γεικ τδ« δΐ)μτ)τ?ιαχ6βν ίλοίναχαΐ συγχ!)ον!ζ«(αι χαί ηροοαρμβζιταιι άχι δεϊομίνα τή; πιίρις χαί τ<|ς επιστήμας. 'Αλλί δίίϊΐα Ιχουν χαί τα χω¬ ρία πϋΐ* τάς ΙΧλιίψκς των, τα ζή ιή ιζτά των. Δρόμον αμαξιτ) II* Ιχουν. ΚκΙ τ' ούΐοκΕντ)ΐο Ιρχι- τα.ι μ«νάχα Βίαν τό ίηιΤΕέπει 6 χαιρίς, άφοθ πιρνβ άπδ αγενορω- τους ποταμβΰς χι' άπό χωράφΐα. Ή γί»υρα τή; Αΐύτρας οτό Γίρω ποταμί, δπίρχει είς τα χχρτιά άπδ διχαπΐνταντΕα;, άλλά είς την ματιχέτηΐα δέν ϊγινΐ τίπΐτε· ή Ιδία δέ χατάοοχοι < εδρίχιται χαΐ τ) ταχυδρεμΐχή αυγχοινων(«. Γι' αδτ* χαί ε(χι ζτμηβς άλλοτε νά (βρυθς Ινα πραχτοριΐί Τ.Τ.Τ. ι!ς Στάδιες δια νά έξκπτ]ΡΐτοΟν ται τα πέριξ χωρία. Κτ(ρια οχο· λιχά χαινούργια έπ,Ισης δίν Ιχουν τα χωρία βυιά χαί οί μαθηταί φοι τοΟ< είς άχατίλλιςλκ οίχήματα. Τώρα οί ΣΓϊβιανοί ένεργοθν νά χθή τό οχολεΤο τω^ είς διτί· ξιον, φροντίζου» ΙΊ νά έξεδρουν τα άπαραΐτητα^ χρήματα διά νά ά νιγείρουν νέ?, οώγχρονο έχπαιδιυ τ*ίρΐο. ΚαΙ Ιλπίζ^υν νά Τίύ; ενι¬ σχύση εί; αυτα ή κυβέρνησις. "Ο πως έ^πίζουν χαΐ Βλοι εί χάτοι χοι ταθ Βιαμ«ρΕομ«τος β&τοΟ νά φκθϊ 6 Γϊρ» ποταμί; χαί νά διοίθωθ^ λιγάχι £ δρίμο; Ά- γίων Δίκ«— Σΐβίιβν, ώιτι νά έξχ α$»λΐοθ$ τ) συγχοινωίΐα δι1 αυτοχι ή?ου χαί χατά τβυ; 'χειμερινκυς Άριθμός 16.536 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣίΡΙΑΣΜΟΥ Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί ου Μιχαήλ Έμμ. Γαλενιανός, έν ΉρακλεΙφ έδρεύων καί κατοικων. Λαβών ύτι' ίψει, Ιον) Τό ύττ' αριθμόν 15.927 τής 31 Αύγοοοτβυ 1976 πωλητήριον μου, ττεριβεβ'λημένον τόν έκτελεστήριον τύπον, έξ ο δ δείκνυται δτι ό επι· σπεύδων ιΐιστωτής Αντώνιος Γρη γοράκης καφεπώλης κάτοικος Ήρα κλείου δικαιοθται λαμβινειν παρα τοθ καταδιωκομεν·υ όφειλέτου Χου σίΐν "Αχμέτ Μπιλάλη έμπόρου κα· τοίκου Χανίων, τ{) ένγυήσει τής ου όγου τού Μσχμπουϊέ τό >ένος
  'Αλή Βερβεροχασανάκη οΐκοδεσποί
  νης κατοΐκου έτιΓσης εξ ΟττολοΙττου
  τιμήματος ενός αύτοκινήτου, έν 8
  λω δραχμάς 27 000 πληρωτέας είς
  14 μηνιαίας δόσεις έκ δραχμων δύο
  χιλιάδων εκάστην, πλήν τής τελευ
  ταίας δόσεως έκ δρβχμών χιλΐων,
  απάσας £έ τάς δόοεις ταύτας ατό
  κως, κοί έν ύπερημερ(α έ<αστης δό σευς μετα τόκθυ νομΐμσυ μέχρις έξοφλήσεως. ?ον Τώ ύπ" άριθμούς 9083 κα! 9084 τής 19 Μαρτίου έ Ε. έπιδοτήρια τοθ δικαστικοθ κλητή ρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδι κεΐου Χανίων Ιωάννου Κ. Μακρυ δάκη ιξ ών δείκνυται 6τι έκοινο τΐοιήθη είς τόν ανωτέρω όφειλέτην, Χουσεΐν "Αχμέτ Μττιλσλη κοί την έγγυήτριαν σύζυγον τού Μαχμπου λε τό γένος 'Αλή Βερβεροχασα νάκη ή υπό χρονολογίαν 17 Μαρ αΐου 1937 έτΐιταγή τοθ πιστωτοΟ διά δραχμάς 6400. 3ον Την κατατε θεΐσαν μοί βήμερον δια τοθ υπό προηγούμενον αριθμόν έγγράφου μου κατοθέσεως, ύπ' αριθμόν 374 Εκθεσιν κατασχέσεως κινητών τοθ δικαοτικοθ κλητήρος τΓ}ς περιφερεί άς τού Πρωτοδικείου "Ηρακλείου "Αριστείδου Δασκαλάκη έξ ής δεί κνυτσι Οτι ό κλητήρ ςδτος έντολ{) τοθ κ. Ν. Κρασαδάκη δικηγώρου ώς πληρεξουοίου τοθ έπισπεύδον τος καί πρός είσπραξιν τού άνωτέ ρω ποσοθ, έκτελων την ανωτέρω απόφασιν κατέοχον εν "Ηρακλείω τό άνήκον είς τόν καταδιωκόμενον όφειλέτην, έν αυτοκίνητον «Σιβρο λέτ» φορτηγόν μεταχειριομένον μέ καροσερΐ ίμΐ'ατεστραμμένην μέ τέσσαρα πνευστά έλαστικά. έξ ών τα τρία κατεστραμμενα καί τό τέ ταρτον καινουργές 6η* αριθ. 597 786 μέ δθο ψώτα, £να λαμπτήρσ, μίαν τρόμπα, £να κ(Γκο, 3 κλειδιά, μίαν πένσα κανονικώς λειτουργοθν ύπ' αριθμόν κυκλοφορίας 18.587, δ περ αυτοκίνητον ίξετιμήθη άντΐ δραχμων 10.000 κοί παρεδόθη είς τόν μεσεγγυοθχον Γεώργιον Καφε τζάκην ποός φόλαξιν μέχρις έκτιοι ήσεως, πρός εΐσπραςιν τοθ όφειλο μένου ποσοθ καί των έξόδων έκτε λέσεως. 4ον Τό ύη' άριθμτθς 2264 κοί ?265 τής )8ης Μοΐου 1936 επι δοτήρια τοθ δικαστικοθ κλητήρος τοθ Πρωτοδικείου Χανίων Ιωάν. Κ. Μαριδάκη ίς αν δείκνι,ται Οτι επεδόθη αντίγραφον τής ανωτέρω εκθέσεως κατασχέσεως. είς τε τόν καταδιωκόμενον όφειλέτην καί την έγγυήτριαν ούτοθ, 6ον) Τό ύπ αριθμόν 5048)3017 σημερινόν πι- στοποιητικΰν τοθ Δήμου Χά νΐων έξ ου δείκνυται δτι ό καταδιωκόμενος όφειλέτης τυγχά νει κΰριος καί κάΐοχος τού κα τοσχε,θέντος οθτοκινήτου, καί υ τι ίύρΐσκετσι τοθτο κατακεχω ρημένον έν τφ σχετιεφ'» μητρώω Χανίων τοθ ϊΐους 19^7 6π' οθξοντα αριθμόν καταχωρήσεως 103. ΊΒών Οτι πάντα ταθτα καλώς καί νομίμως εγένοντο. ΈκτΙΘημ είς δημόσιον αναγκαστικόν πλει. στηριασμόν, τό ανωτέρω περιγρα φόμενον αυτοκίνητον είς οίον ευρί¬ σκεται κατάστασιν. Ό κλε στηρια —ΟΙ ψδκαισμβί τδν έλ«ιοδέν· δρ»ν. Άπό τής παρβλθούσας έβδομά· δβ. ήρχισαν ο! ψεκβσμοΐ των έλ«ιοδ*βίρων ιΐς την ηβραθχ λβσσΐαν πϊριοχην τβδ νομβθ Λασηθίου ιίντός Γ τβν Αμβρ&ν δέ θά άρχίοουν μ«1 είς τα όρβι· να τβι«ϋτα, ίγγείων —Τα μικρά έργ« βΐλτιύσεων. Κατ' άνακβίνΜσιν έκ τής Άγρβ τικής Τραπέζης τής "Ελλάδος, ηρ χισβν συστηματικώς κβτά πϊριφΐ. ριΐβις ή έϋτελισις των μικροτε- ροαν ίγγβιββίλτιωτικών ίργβιν διά τ&ν 6πο(Ην θά βιτοδοθοδν είς την καλλιέρνεικν νέαι μεγ*· λ«ν ίκτάθϊΜν γαϊαι, θά προστα- τευβρ δέ ή η«ρ«γ«γη «πβ πλημ- μ»Ρ«ί·_______ —Ή κκοζημινσις τδν Έλ- λήνων ύπηκάνν. Κατόπιν τής δημοοιβύσεως τοΰ τβλβντβιΐβυ νομου π(ρ! άιτοζημιώ· αι ως τ&ν διχαιβυχων Κωνστ* ντι νουκολιτΗν χ*ι Έλλήνκν υππκ*) Ην, αί δϊυτεροβίθμιοι έπιτροπαΐ τού νόμου 5170 ηρχισαν νά εχδί δονν άπβίϊβίΐς έφ' δλ«ν τ&ν έ νώπιβν τνν έΜΜρβμουοΗν δηλώ σβιιν. Έν τ$ μεταξύ σννεχΐζεται κανονικώς ή πληρωμή τ&ν δικαι ούχ»ν των οποίων α! «ιτοφαΐαεις κϊτίστηΜΐν τελεβΐδιχοι. —Αί Γυμναστικαί έπιδείζεις τβϋ Μέ πολλπν έκιτυχΐαν έτελίσθη σιν πρβχββς Πεμπτην «Ι γυμνα στικαΐ έπιοιί][εις τοΰ Δηματικοδ £χολεΐου τού Λυκείου «β Κορ« ή{» ΟΙ μιχροΐ μ-χθηται έ{ετβλβ σαν υς άοΜήσϊΐς κ«1 τοΰς χορους των με τάξιν χ«1 συντονισμενπν ΐύρυθμίαν όχι κατωτέραν απβ έ ν-.ίνην που παρετηρήθη πρό ήμε ρ«ιν βΐς τας κσΜήσεις την οχολεί νν της μεσης εΜπαιδεύσε»{. εί ΰπΐρτριακβσιβι γονβΐς χχΐ χηδε μόνες που παρηχολοΐίθοααν την ωραίαν «ύτην εορτήν της παιδι κης δρβσικς ί^αγοιν ένθουοιαβμε νοι χοι Ι έ{«φρ«σβν τα συγχαρητη ρια χϊΙ τας βύχαριστίβς τειν πρός τόν Διεύθυνσιν χυΙ τους Διδβιοκβι λους τού ΈΜη«ιδεντηρΙου, σμός οδΐος γενησεται ενώπιον μου, ή τού νομΐμου άνααληρωτοθ μου εν τφ ενταύθα κατα την όβον βΣε. Αίνου» δημοσίω γραφείω μου την 20 Ίουνΐου 1937 ημέραν Κυριακήν, καί ώραν 70—12 ότε καλοθνται οί βουλόμενοι να γίνωοιν άγορασταΐ υπό τόν Ορον τής άμέσου καταβο. λής τοθ έκπλειστηριάσματος, κοί παραγγέλλω Αρμόδιον δικαστικόν κλητηρα νά ενεργήση απάσας τάς νομίμους επιδοθείς καί τοιχοκολ λήσεις. "Εγένετο καί εξεδόθη έν "Ηρακλείω Κρήτης σήμερον την εί κοστήν έβδόμην ΜοΓου τοθ χιλιο- στοθ ένεακοσιοστοθ τριακοοτοθ έ. βδόμου Ετους ημέραν Πέμπτην, έν τφ έντοΰθα γραφείφ μου. Ιδιοκτη. σία Στσυρου Χανιωτάκη, κοί ύπβ γράφη ύπ' έμοθ, εΐσηραχθέντων ΐελών καί δικαιωμάτων δραχμων Ό,Συμβολαιογραφος ΉρακλβΙου Μιχ. Έμμ, Γβλενικνβς Νά( άνεχοινύβη έκ τής Νομαρ χίας Οτι καλοθνται οί "Αδαμ Παν. Κοκολάκης καί Έμμ. Εύαγ. Παν. τβλακης νά διελθώσιν εκείθεν &ι' υπόθεσιν των.
  ΓραΦεΤσίναντι
  Κρήτης
  ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Σαββάτου
  29 Μσίοο 1937
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΊΪΙ
  Ο 1ΓΓΛΟΣ ΠΡΟΟΥΟΟΥΡΓΟΣ
  ΣΤΔ.ΝΑΕΪ ΜΠ1ΛΝΤΡΥΤΗ
  ΕΚΛΗΘΗ Ν Α ΣΧΗΜΑΤΙΣΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ Ο ΤΣΔΜΠΕΡΛΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Σήμερον την πρωϊαν
  υπέβαλε την παράίτησίν τού πρός τόν
  Βασιλέα τής Αγγλίας Γεώργιον τόν
  ΣΤ! 6 "Αγγλος Πρωθυπουργός κ.
  Μπάλντουϊν όστις ώς γνωστόν άποχω·
  ρεί τής άρχηγίας τού κόμματος των
  Συντηρητικών.
  Μετά την παραίτησιν τού κ. Μπάλ¬
  ντουϊν ό Βασιλεύς εκάλεσεν είς τα &νά·
  κτορα τόν νυν υπουργόν των θόκονομι
  κων μ. Νίβιλ Τσάμπερλαιν άναλαμβά·
  νοντα την άρχηγίαν των Συντηρητικών
  χαί μέλλονια νά άνασχηματίση την Αγ
  γλικήν κυβέρνησιν. Ό κ. Τσάμπερλαιν
  άσχολείται ήδη είς τόν ανασχηματισμόν
  τούτον, όστις ώς εγνώσθη 6έν θά είνε
  εύρείας εκτάσεως άλλά θά περιλάβη
  τούς ίοΐΌυς σχεδόν ύπουργούς μέ έλα·
  φράς μόνον μεταβολάς είς τα κατεχό
  μενά παρ' αυτών χαρτοφυλάκιον
  Β 1ΙΓΛΙΚΟΣ ΤΥιΊΟΣ ΠΑΕΚΕΙ
  ΤΟ ΕΓΚΰΜΙΟΝΤΟΥ ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 8 ΜαΓου (τού άντα·
  «ονριτού μβς).—Τη>εγραφούν έκ Λο*
  οίνου ότι ό 'Αγγλιχός ιύπος μή έξαι-
  ρουμένων ^©ύϊέ των άντιπολιτευομέ·
  νων εφημερίδων πλέκει τό εγκώμιον
  τού άποχωρήσαντος πρωθυπουργοΰ,
  τονίζων ιήν σύνεσιν καί ψυχραιμίαν αυ¬
  τού είς δυσκόλους δια την "Αγγλίαν
  καί την Ευρώπην στιγμάς. Α ί Αγγλι¬
  καί έφημερίοες έτιιλέγουν ότι ό Στάν
  λεθ Μπάλντουϊν άφήνει όλως εξαιρετι¬
  κήν καί ιστορικήν πολιτικήν σταδιοορο
  μίαν. |
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΕΞίΚΟΑΟΥΒΕ[Η ΒΡΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού «ντα
  ποκριτού μας).— Κατά τάς σχετικάς
  πληροφορίας ό χαιρός είς την βόρειον
  ■Ελλάδι» έξακολουθεϊ μάλλον βροχε·
  ρός.Έίςτάς Μακεδονικαί συγκεκριμένως
  επαρχίας έπεσεν βροχή ή όποία όμως
  Εέν νρ^εταιι άνηουχητι»ή διά ιήν παρα
  γωγήν, λόγω τής μικράς ποσότητος αύ
  τής καί τής προόοου τού θερισμού είς
  Αρκετάς περιφερείας.
  Η ΤΟΤΡΚΙΑ ΙΔΡΥΣΕΝ
  ΕΠΤΑΙΕΡΟΜΛΣ ΗΟΑΛΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 28 Μβΐ·υ (τοδ άντβπβκριτβδ
  μ«().— Καθ" α «γγ<λλ·τ«ι β, 'Αγκύρβς ή Τούρκικα κυβέρνησις απβδίδβΜοα μεγάλην σημασίαν είς την ανάπτυξιν τής Έθνιχής αύτϋς «εροαβρίας ίδρυσεν έπτβ (ν συνόλω άερβπορΐΜβς σχολαί.. ΑΙ σχολαί αύ;αί βνή χούν είς ωρισμένας ε.δΐΜβτητας τβσβν τής πολεμΐΜΐΙς βο·ν καί τή, ι.·λιτική£ Αιρβκ· Ρ·«6·____________________________ ΕΡΡΥΟΜΙΣΒΗ Η ΥΠΕΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΡΦΡΡί.ΚΗ Μ» ΣΥΓΚΟίΗΟΜΙΑ ΛΟΗΝΑΙ 28 Μ»ΐ·υ (τοδ «ντουνοκριτοϋ μκ.) — Εδημοσιεύθη σήμερον ·.{ τή ν έφη μερίδκ τής κυβερνήσεως ό «ναγκαβηκός νο μ·ς δια τοδ οπβίου ρυθμίζιτ«ι 4 ύπερβοπ κή λε»φ·ριακή συγκοινωνία Κρήτης., λαμ¬ βανομένων μίτρων καί θεσπιζομένων δικ φάρων ίιατάξινν βχΐΐικΒν μϊ την λειτβυρ γίαν της. Ή χόεσινή ημέρα τού Γεν. Διοικητού κ. Σφακιανάκη Καθώ: καί χθές βνεγράψ* μέν 6 Ύπουο>ό: Γβνκος Δ< οικητήζ Κοήτης κ. Σφατ<ιανά κης αφίκετο βίς την πόλιν μσς οικογενειακώς ολίγον ττοό τής 11ης νυκτερινάς τής Πέμπτην καταλύσας είς τό ξβνοδοχεϊ όν «Μίνως». | Χθές την πρωΐαν ό κ, 6 πουργώς μετίβη μβτΛ τοθ άν Ιτιποοέδρου τής Λ μενιχής "Επι |τροπή"ς κ. Γβρωνυμάκη *αΙ έτιε θεώρηιβ τΛ έκτελούμενα -ρό τοθ μικροθ Κοθλβ λιμβνιχΛ έογα, παρακολουθήση περΐ την ώοαν τάο γβνομένας ίρ γασΐας τοποθετήσεως τσιμεν τομπΧόκων καί έ«βαθονσίω: ζητήσας λβ»ττομί'ρ»Τζ πληοο φορΐας επί τής προόδου τΛν έργων. Κατόπιν 6 κ. Γενικόο Δόι κητής μετέβη είς την Νομαο χΐαν δτΐου εδέχθη κολυμβλβτς έπιτροτιάς κα( άλλους πολΐ τας, έπιλύσας πλείστα 8σ3 ζητήματα επειγούσης φύσεως Μβταξύ των αλλων έπεσκέ φθη τόν κ. Υπουργόν ό Ποόκ όρος ιής ΛιμβνικΓ]ς Έπιτοο •πης κ. Μιτσοτάκης διΛ τό ζή τημα τοθ ΨυγβΙου καί τοθ συναφοθς πρός τοοτο προσθέ τού κρηπιβώματος. Ό κ. Ύ *ουρν6ς εβεβαίωσε τόν κ Μιτσ3τά«ην βτι 6 κ. Ποοββρος τής Κυβερνήσεως διάκειται τΐ^έον ή ευμενώς διά την ά νέγβοσιν τοθ ψ)γε(ου, συγκα τοτνεύσοτς ή'η νΛ χοοηγήσβ ή Κτηματική Τοάπεζα πρός την Λμβνικήν τό άπαιτούμβνον δάνειον πρός κατασκευήν τοθ ■κροσθέιου, χρητηΛώματος όπό τε ή Άγροτιχή Τράιτϊζα θά χωρήστ) τσγίως β[ς την άνέ γερσιν τοθ ψυγβίου, τό όιτοΐ όν μέ τόν συνδυασμόν τοθτον θα καταστή βυνατΛν νά είνε έτοιμον πρό τοθ ΣεϋτβμβρΙου τοθ έπομένου ίτους. Έπΐσης παρουσιάσθη είς τον κ. υπουργόν Έπιτροιιή Β αννιτών ή ό ποία διεβΐβίΐσε παράκλησιν των κατοΐκων ό λοκλήαου τής επαρχίας πρός βιάνοιξιν όδ&ν προσπελάσεως »ίς τα σηαετατ βκβΤνα τ<ϊ>ν ά
  συμπληοώτων τεχνικόν |ρ>ων
  ά (ίνα έμτιο5ζουν νΟν την χρη
  σιμοποίησιν τής Αηοπερατω
  θε'σης άρτηοίας. Υπέρ τής ά
  πόψ'ος τού ής συνηγόρησβ
  θβρμΛς καί ό Νιμάρν,η·; κ.
  Μάρχελλος, ό 8έ Γβνικός Διοι
  κης εξέδωκβ διαταγήν πρός
  τόν Νομομηχανικόν 'Ηρακλβί
  ου δπως κατοβληθβ ιΐς τόν
  εργολάβον εκτελέσεως ή δα
  πάνη εκτελέσεως τΛν άπαιτου
  μένων διανοΐξβων ίνα έντόο
  μηνός τό πολύ έηιτευχθθ ή
  βι' Γύτοκινήτου έπινοινωνΐα
  τ<3ν Β αννιτον μέ τό ΉοάκΧβι όν. Ή Έηιτροπή ηύχαρΐσχη σβ θερμάς τόν κ. υπουργόν διά την δοθείσαν λύσ ν ή ό πο(ϊ άπθτβλεΤ ιήν άπαρ*ήν πραγματοποιήσβως τοθ ό νέ! ρου τιϊ>ν κατοΐκων τής Βίαν
  νού τής αύΐο<ινηΐικής συνδέσβ ως τής επαρχίας των μέ την υπόλοιπον Κρήτην. Μβτά παρουσιάσθησαν ιΐο τόν κ. Γενικόν Διοικηήν ηλ*Ι σιαι αΧλαι έπ<τροηα{ έν οΐς χ(·ίί των Αγοραστήν άντσλλ ξίμων άστιχΛν κτημάιων ζη'ή σασα την έπΐσπευσιν ^ζ κυ βερνη'ΐχής μερΐμνης ύπέο των γνωστήν άπους τον έξόδων τοθ προ-
  ΟηολογισμοΟ τοθ Δήαου ένε·
  χρίθη ή άναγρσΦή καί τον κα¬
  τωτέρω ττοσΛν δια τό τρέχον
  οικονομικόν έ τος: Διά την ε¬
  πισκευήν καί τόν καθαρι-
  σαόν τοθ ύβροωνείου δρχ.
  300.000, διά δενδροφυτβ'ας κα(
  έξωραΐστικούς σκο·
  ς 100.000, διά την σύντα¬
  ξιν τε 0 έξωραϊστικοθ σχεδ'ου
  κα( την εκτέλεσιν έξυνΐαντι-
  κον έργων δρχ. 50 000, διά
  την άνοιχοδόμησιν τής Ένετι
  »τ)ς Λέσχης δρχ. 500.000, δι'
  Ιρνα όοοποΤας δρχ. 1 300.
  000, διά την κατασκευήν υπο
  νομων δρχ. 400.000, δια ττΥν
  ι άσφαλτόστοωσιν ιής όίοθ Ν
  κηφόρου Φω' α, μβγρι Πύλης
  ΧοΜωνκαΐ άλλων όδΛν βρχ.
  897 500, 8ιβ την άσφαλτό
  στρωσιν τής ΠλατεΙας Έλευ
  βερ (άς καί κα»Όσκϊυήν ττεζο
  βρομ ών βρχ. 500 000, δι* άτιο
  ζημιώσβις έ< τής έφτρμοντϊς τής ρυμοτομΐσς βρχ. 700.000. 'Επίσης άνεγράφησαν ιίς τόν πρί ϋ τολογισμόν τα κσ τωτέ^ ϊ> ηοσί*ι "Υπέρ τοΟ Ώ
  ββΐου Ηρακλείου δρχ. 25 000
  ύ*έ9 τοθ Σώματος Παοσκό
  ιτων 30 000, υπέρ τής όογανώ
  σίως Ό^ηγθν 10.000, δι»
  την ανέγερσιν κτιρ'ων τοθ
  Πυροσβεστεΐου κα( τής τ<·υοι στικής άστυνομΐας δρχ. 500. 000, υπέρ τοθ ΠανανΒΤου Νο σοκομε^ου δρχ. Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟι ύ τιέο τοθ ΠΤωϊθκομε'ου δρχ. 30 000, υπέρ τΛν λαϊκόν συσ σιτΐων δρχ. 100 Ο00, υπέρ τοΟ ψυνιατρΕίου Σού*>ας δρχ. 5.
  000. όηέρ τοθ ΒρεΦονομε'ου
  βρχ. 450 000, ότΐέο τςθ Φ.λαν
  θρωιτινοθ Συλ>όγου Κυρίον
  δρχ. 15 ΟΟΟ,ύπέρ τί|ς φιλο-τώ
  χου άδελαόιητος διά την συν
  τήρησιν τής νυκτερινάς σχολής
  δρχ. 30 000.
  'Επίσης άνβγράφησαν τα
  χαταιτέοω ποσά: Δι'_6ξοβα με
  ΤΓφθ|άς άπόρων ασθενών
  δρχ. 15 000 καί διά βοηθήιαα
  τα τοθ Δήμου κατά τάς έορ
  τάς των Χοιστουγέννων καί
  τοθ Πάσχα βρχ. 100 000.
  Η ΔΩΡΕΙ. ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΓΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Πχρι τοθ χ. Ν'»ιάρχο« χαί τοθ
  χ. ΠϊΓέϊοου ττ)ς Αιμτνιχΐ}; Επι
  τροπής Ήίαχλιίου ελήφθη τό χ»
  τντέρια τςλιγράφηιια τοΟ Τκβαρ-
  γυθ ΓενιχοΟ ΔιοικητοΟ Κ;ήι^ς:
  >Έχφράζοντις θερμάς ιύχαρι
  αιίας έξ έ/ίμ>τος Κυ6ε&νή;ι.ως
  μιτά σκγχαρηηί^ων μας διά φ< λοπάτριία αίοθήμ-χτ είς λιμινιχήν Ιπιτροπεΐαν σιν πιρί γενναίας ιία?θ£ίϊς υπέρ Ιθνιχής μας 'ΑεροπορΕας παραχχ λο9μιν μιρΐμνήαχτε δττιβς Ι.ταλμκ έκ* ονόματι Γινιχβθ Διοι- •οθ Χιλ «ντΕτιμον αοτοθ χχτατε είς ενταύθα ύιιοχιχτάατημϊ Έ· |ης παρ' ώ συγκεντρ» ■νεργτ,β-αΰμινοι παγχρή τιοι Ιρανοι 6πε? οχοποθ τβύτςυ. ΑΦΙΞΙΣ Ν0ΜΛΡΧ0Υ>[Λ4.ΧΗ·Ι0Υ
  'Αφ[χιΤ)χ6έ; είς την πόλιν μας
  δ Νίμ·5ρχτ]ς Λτοηθίου χ. Φλωρί
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΝΗΣβΙΣ
  ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΛΛΕΥΡαΝ
  Ανεκοινώθη ά/μοΜ»ς 8:ΐ
  διενεργηθείς ένωθθ> πρό μηνός
  Ιρανος μεταζϋ τ&ν αδΐοκινητιστδν
  τ&ν δπεροο;ιχ6ν γραμμβν δτιέ/
  ϊ*)ς έθνιχής άιροπορίας άπέΐωχι
  ηριΐαν ίχ τεοοαράχοντκ χιλιάδων
  έξαχοοίβν δχ ώ δραχμβν. Τέ πό
  οέν τβθτο χατκΐτίτ] χθις δπο
  &ίχεΙι»ς έ{.πνιχής Ινιτροητ]
  δ(«ς.
  Η ΧΘΕΙΙΝΗ ΙΘΩΟΤΙΚΗ
  «Π&ΦΑΣΙΣΤΟΥ ΟΡΚαΤΟΥ
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΗΕΙΖ
  1δ?ιον Κυριακήν χά Ι ώραν 5.30' θί γίνουν
  |ν τφ Παλαώ Γυμναο^η?(φ τ<5ς πίλιβς αί γιι μναβνΐχαΐ έρ>ΒεΕξιΐ( τοθ 7ΐυ Δτ,μοτινοΟ Σχολεΐου.
  ΉραχλεΙοϋ. Αί έπιδεΐξιις ηιριλομδίνουν
  βλδ» ϊ δ
  Ή Έπιτρβηίι
  ν«λθοδο« χθέ{
  (ής διβιτιμήσΐις:
  "Λλΐυρα λε»Ν« κατ' οκάν δρ.
  12.89 1)2, πιχυρβθχ» 11,36. "Αρτος
  λτυκβς δρ. 11,80, ηιτυρο&χο{ 9,70.
  Γ«λα «Ιγέις κ«1 πρββάτου δρ. 9
  χατ' &**ν, &ν*λάδβ( δρ. 8. Ή τι
  μίι τής γι«ούρτη{ ηκραμένει ή Ι
  βίκ.
  "Εληζε χθΐς ή έ ώαιον τβθ έ»
  ταθθα Κοιχίυργιοδιχείου ιίοαχθιΐ
  οχ δίνη επί άνθίωποχτον'α τοθ
  Μ. Κονχινΐχη. Κατ^γορςύμενοι
  ι( 'Ανίρ. Π. Γύπα^ς, £1, ΑΊ. Γύ
  παρικ, Γ. Ν. ΜΐΓερ6»νά*τ]ς χαί
  2ϊ. Ι, ΜπλβμχκηΕ. Δ-ά τ«]ς έχδα
  θείοη; απογάαιως <ί βνω έ, ω 1»η ύΗ αθ*3ΐ. Είς «ύ; Γ. Ν. τ] χ»ί Στ. Μκλυμαχι; ήη τ) ποι,νή μηνιαίας ϊΐιλ» χΐοιως χαί 300 ίρχ. πρόσπμον επί παρα»όμφ όπλοφορ'α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ Κατ' απίφασι» τοθ δπουργοθ Κρατιχής Τγιεινν]ς χά Ι Άνΐιλή ψιως προχληθιΐσχν παρά τοί) έν ταθϋα ΈπαγγιλματοβιοτιχνιχοΟ Ίϋηιμιλητι^ρίβΐι είς χάς ουνιδρια οεΐς την κατά τίποας δγΐιονομι κΐν ίπιτροη&ν Εόνοινται νά παρί ατανται κ»Ι έχπρίοωηοι τδν ίπαγ γελματι&ν χαί βιοτεχνβν όσαχΐς τα ζτ)ΐήμκτα τοΟ >λάδου των άπαι
  τ&Οοιν τοθτο.
  Η ΠΑΗΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΙΘΟΝ
  Κατ' άναχοί1 (03ΐν τοθ δπουργιίθϋ
  τ&ν ΟίχονομιχΜν τοθ ιέλοιις χαρ
  ιεσιί,μβυ άπαλλάαοονται τα πρωτό
  τυπα ή άντΕγραφχ διαταγδν ή ά-
  κοφασιων τ* δπιδϊλλίμΐνΐχ ώς δι
  χαιολογψιχα πληρωμήί μιοθ^ν,
  ίξίδω/ χι>ήΗ«ς χ»Ι έ« γένει πά
  ο^ς δκπα^ης ένιργηΒλΙοι^ς κατ'
  έηολήν Τί 0 δημοσίου, ΐοϋ Δήιου,
  τής Κοινότητος, Νομιχϋν, ηροοώ
  πω/ δΐ)μ!39(βυ Διχαίου χαί παρ'
  [δίαιταν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Διβτιμπσεοίν ου αι ίν τβ ανορα μα« κυ|»ανββΙ·β
  ϋρισ«ν τας έ χθββ, τιμαί τΛ? διαφόρβν ενχεερΐ·»
  «ροΐόντβν «Ιχβν ε>< «€τεε·» 1·«λτανΙ/« «'( «βιότ|ΐ·« ··. ψ Η Ι ί " * ι"*· • : : Ί Ί ΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ Σήμερον 246δϊΐον χαί ώ;αν 1)2 μ. μ. δίδεται είς την Δέ Ηρακλείου ή διάλεξ'ς ή δρ γανωθιΐαχ δπό τοΟ έν τ) πόλει μας Τμήμκτος τοθ Έλλτ,νιχιθ Ό "»λ«·· ρειβατιχιθ Συνδέβμΐυ χαί μέ δμΐ- λ»)την τόν ιατρόν χ. Νιχό), Κ«9ί ηψ %*1 θέμβ: *Η δριιβαοΐα ΒιΑ 'Βλβει.·Η α" ειοιοτ|τ·ε Υ II «' ψ 1ο. Ο·. »«.«>
  Κ-
  ■·ιν«
  Αι«νιει·«.
  „ Ρ8.-
  «·ν..<«ιο. Η Β6.— •Ι««ι Α»(«ν*ν «· «Ι·«. *·, Μ,- ΜλεΐιοΙ] „ *·ΐλ·|«|ΐΜ «««· «ι. „ · ■αοοεϊηα « ■·λι Α ΙΝ. Μ, _«, || ι§, —η, 3" ΙΊΡΟΊ'ΝΗ -^-^έ"*»/·*·* | ■οοιο·λι« (ιρ* ΑΙομ«τ« Ρ«ία Α·1 Ο ΤΪΑΜΠΕΡΑ&ΙΝ ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΝΣΥΜΠΡΙΞΙΝΤΗΣΤΕΡΜ1ΝΙ1Σ ΕΙΣ Τ Ο ΔΥΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΜΕΤΑΒΟΑΗ Κ&1 ΕΙΣ ΑΑΑΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ. ιΙΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μας).—Κατα τάς ύηαρχούανς πληροφορίας έκ τού έξωτερικοθ, ό νέ- ος "Αγγλος Ηρωθυπουργός κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν λίγεται ότι θά επιδιώξη συμμετοχήν τής Γερμανίας είς τό Δυ¬ τικόν Σύμφωνον καί θά αποκαταστήση μετ* αυτής φιλικωτέρας πολιτικάς κχΐ εμπορικάς σχέσεις. Έξ άλλου λέγετα» ότι ή νέα Αγ- γλική κυβέρνησι; θά επιδιώξη προσέγ¬ γισιν καί πρός την Ιταλίαν καΐ άποκα τάστασιν των μεχ' αυτής σχέσεων δι* ε¬ πιλύσεως ωρισμένων διαφόρων ούτως ώστε νά διαλυθούν έξ ολοκλήρου αί χω ρίζουσαι τάς ούό χώρας παρεξηγήσεις. ΔΗ ΕΙΣ [ΗΝ ΒΙΣΚΙΪΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).—Νυχτερινά τηλεγραφή· μαια έκΠαρισίων άναφέρουν ότι είς την Βισχάϊαν διεξήχθησαν σήμεοον δευτε¬ ρευούσης «ημασίας άγώνεο άνευ αοβα· ρών α/ϊοτελεσμάτων. Τό ΐοιον αυνέβη καί είς ΛΙαδρίτην όπου έβρασεν μό νόν τό πυροβολικόν των άντιπάλων καί αί έπιχειρήσεις περιωρίσθησοιν είς άνα γνωρίσεις είς τάς οποίας μετέσχον στο λίσκοι τινές άεροπλάνων. απηγορ7τθη~η ε ξ α γ ω γη κιπνοσιιορου και ορειχιλχου ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαΐου (τού άντα- ποχριτού μας).—Δι' αποφάσεως τής κυ βερνήσεως απηγορεύθη ή έξαγωγή κα πνοσπόρου. 'Έπίσης διά τής αυτής α¬ ποφάσεως απηγορεύθη ή έξαγωγή χαλ κου* όρειχάλκου χαί ψΐυδαργύρου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΑΙΑ ΕΠΙΤΗΣΕΛΛΗΝΟΤΟΤΡΚΙΚΗΣ ΑβΗΝΑΙ 28 Μ*ΐβυ (τ·δ άνΐαπβχριτβΰ μας) — Έκ Κωνσταντινουπόλεως τηλβγρ·* φοΰν ότι θλέκληρος · Τοι·ρκικ·( τύπβς ου νεχΐζει τα εύμενή οχβλια εηί τβν τβλεντα! ών συναντήσεων Ισμετ—Μεταξ&. Ό τύπος ύη:·νρνμμ(ζει ήδη Ιδιαιτέρως την δήλωσιν τοδ Καμαλ πρός τβν'ΙβμέτΙη) τής εύάυτέ ρ«ς ·υνενν·ήθ8Μς ταύτης ήτις διαπιστώνει δια μίαν άκέμη φβρβιν τ· ίδιατάρακτβν χαί κβγιβν τοδ είρηνιχβΰ κνθεστΰτος έν τή Βλ$ Η ΤΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΗΕ0Α4ΙΑΣ ΤιραΙ ΑΙ·α ρ ,1 „ ΜΙ. -ΙΜ, η,ιι—η.4ΐ ιι·.- λ.ι· •ιοοΐνι '·λλετνθο Τλ|| 97 II —οϊ.41 ΜΙ—Ι,η ΑΘΗΝΑΙ 38 Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μας).—Διά Βασιλικού Δια- τάγματος έκδοθέντος σήμερον όρίζεται ότι ή ύπο^ρεωτιχή είβφορά «ών Δήμων υπέρ τής οργανώσεως τής Έβικής Νεο λαίας όρίζεται είς ήμισυ επί τοίς εκατόν επί τού αυνόλου των τακτικών έσόΒων των. Ή είσφορα αυ'τη θά ισχύση διά μίαν τριετίαν. ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΜΙΣΧΤσΤσ ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΑΕΡΒΠΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ »8 Μαΐου (τού άντα· ποκριτού μ»ς!.—Ανεκοινώθη ότι ύηό τής Συνομοσπονδίας τώ 'Έργοΐ,τών τής • Ελλάδος απεφασίσθη ινα ή μεταπροσε· χής Κυριακή θεωρηθή ημέραι έργάσι· μος τό 6έ προΐόν της εργασίας των έρ- γατών κ»τ» ιήν ανωτέρω ημέραν διατε¬ θή υπέρ της 'Κθνίκης Άεροπορίας, ι*· •Ρ1