94337

Αριθμός τεύχους

4576

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

30/5/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ε.
  III!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  --------------------^^™~"™~~~·—~ε~ε—βιβββΙΙΙΗΗΒβΒΙ—Ι~ΜΙΙ~ββΙε—βΗβΙΗΗΒΒΙ—■■■■!—Β
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ!!
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  Ιτησία λ(υαι 3
  ίξάμηνος 9
  'Δμερικής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΚϊΗΙβί ΖΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ «10*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4576
  Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΦΟΡΟΙ ΜΕΣΣΑΡΑΝ
  Είς τα σημκρινβ <νκαίνι« τού πραχτβρείβυ τής Άγρβ· «κης Τραπέζης έν Μοίραις Β« παρασϊή , αί ο ύκουργας ΓκνΐΜΟς Δ<βιχιι«ις χ. Εφχ*ΐ «ν«*ι,;, πρό; τουτο χατερχο μενος είς Μεσσαράν Καΐ Ικρΐκι κρκγματι νβ π«ρ(στ>
  τ«ι. "Επρεπε νβ πβρίστβτβι
  ίχι τοαβν διά νβ ίχαυν πά
  νΐϊν"Ρ«κώτερ·ν τόνον τα ιγ·
  χαίνι* αύται κκί δι* να δοθζ
  Α άνέλογος προ; την βπβ-
  οτ·λϊ·ν ταθ τρβπιζίτικβϋ «ύ-
  τοδ Ιδρύματος οημ«σ(« χαί
  ϊκιοημστη.;, Ισον δια να
  ■Ιβθανθί) χά. ο Ιδίας την
  χαράν πού αΐαθίνοντβι χαί
  •Ι Μεαα·ριται «π· την από¬
  κτησιν τσδ 15ρύματσς αύταδ
  κου βφε'λετβι βν π·λλ·Ις είς
  τάς Ιδικάς τ·« ενεργείας Δι
  •τι κρέπει νβ ομολογήσωμεν
  ■υτηνΟΜριβ&ςτάν ΐΊμέραν,οτι
  Α,ΐορυσις τοδ πρακτορκίουτδν
  Μοιρών, όφιίλιται χβτα μβ
  γιστον μβρος χβί β»ς τας έ
  νιργεΐβς χβί την ουνηγορίαν
  τοδ χ. Σφακιανάκη καρά τί)
  Κνβορνιΐσβι καί τδ
  ο» της Άγρ·τρ*πίζπς.
  Άλλ' έιιρεπε νβ μβτειβζ ο
  χ. Γιν. Δΐοικητή: ιΐς Μοί¬
  ραις χβί δι' ένβ αχβμη αλ
  λ·ν λέγβν: Δια νβ βκολβύ
  09 την εποχήν αύτην τ· μα
  γενΐικσν οραμα τ·ϋ ώρβίβΗ
  κύτοθ κβμκβυ μέ τα χρυοά
  βτβχυα η·ύ χυματίζουν μέ
  τίς πνεβς τοδ βνεμβυ, μβ
  ύ ίλβ
  λκβθοδν «πό τηνΚυβέρνησιν.
  Καί τοδτο διότι γν»ρ{ζ·μεν
  •η καί η χυβέρνηβις ολέ
  κλήρος ένδιβφϋρετνι δια την
  Μεσσαράν 4λλ« καί ό κ.
  £φ*κΐβνάκης ίδιαιτέρκς θα
  υποστηρίξη τ£ι δίκαια ςητή
  ματά της μέ θερμήν, μέ η(
  α ην, μέ έκιχιιρήματα χαί
  {μμονην. Ελπίζομεν λαϊκόν
  £.* η «ύριείιτη υχσυργιχη έ
  κΐσκΐψις Βά Ιχη ίζοχιρεπχβς
  ιύχάριατβ βκστΐλέσματα διά
  ταν τοκβν «ύί·ν.
  |τύνβυ—Χ4ρ«κ«—Σταβιδν —
  ΠλατάνοΗ—Φχ.ατοϋ καί Μοί
  ρ&ν—Τυμκ«κ(βϋ*—-Κοκκίνου
  Πύργου—'Αγ Γνλήνης—Με
  λάμκΗν—Ρεθύμνης Είς την
  κατασκευήν ενός μικροΒ λι
  ιιένος είς Κόσκινον Πύργον
  ή Μάτχλλα, ή Κ«λού{ Λιμέ
  νας ή Λίντκ— Είς τό τκλαυ
  ταΐον θά ήτο κκλύτερονδιά
  «ι θα,βσυνδυάζετο καί μέ την
  ίδρυσιν τί|ς υπό μελέτην
  Λ·υτρβπ*λε»ί. Καί εί; την
  λύσιν γενικβς «λ«ν τβν χε
  λδ
  ς κλκΐζομεν ·η θκ
  συντελέοη είς τα έ{ής: Είς
  την ταχυτέραν έναρξιν της
  έντελέαενς τβν άκοξηραντι
  κ&ν—· βξυγιβντικΒν έργων
  καίώ; κβΐ των άρδευτικ&ν
  τοιούτων διά τής κατασκευάς
  τβν φραγμάτων τοδ ΛιθαΙΌυ
  καί τβν Ββρρων. Είς την
  βλ«χληρ»σιν τ·δ συγχοινω
  νιακοδ διχτύου δια της άκο
  κκρκτώσΐνς τβν οδβν Λγορ
  Φ ρβημ
  κοδ άκασχολοδν τούς Μ·σσα
  ρΙτ«ς.
  Καί τ«ς έλκ(δ«ς μχς αύ
  τάς, τάς στηρΐζομεν, <η«να λαμβάνομεν καί ΐΐς την μέ ριμναν τής Κυβΐρνηοε»( πρός λύαιν ΐλ«ν των μεγκ* λ«ν ζή τη μ« των τ·δ λ«οΰ χαί είς τό Ιδιαίτερον ένδια Φ·ρ·ν χαί την δραστηρι·τη τα τοδ Γεν. Δτοιχητοδ κ. £φ«χιανάχη> χάρις είς τάς ε
  νεργείκς τοδ όιχοίου έρρυθμ.
  σΒηβαν μέχρι σημερον χατά
  τόν Ικκνοκοιητιχώτερον τρ·
  πον τοσ« χαί τοσχ ζητημα
  τα της Κρήτης, άκ· μακρδν
  έ τβν χρονίζοντα χαί έκκρε
  μοΰντα.
  β;τ]
  των
  μ
  Σ«9»χτ)νβ» χι' |«το» ϊέ μπίρΐσι
  νΐ ξϊνβνθίση ή παλιιπαΗ^ς αύτΐ)
  πόλις ΚϊΙ τώρα διτ)γο3ντχι τα
  λ λέ λ
  χλέη»
  οί
  η χ
  νοι τοΐκοι πού τους 'γλύφιι
  τ-ίις τρώΐι κάθε μερά τ4 κθμ
  Κττά, τδν παγχίο,ιιον πόλεμον
  ο! 'Αγ/λαι ι'χην έγχατχοτήοιι
  186 αταθμ·) αοΐρμίτου χαί ιίδιχΐ
  μ
  μχή γιά ν4
  τί έχθριχα 6ηοβ:ΰχια. "0%
  οί μΐθηταΐ τοθ Διχι(ου τί άχοΰ·
  ή ξ
  μ
  ο»ν ιιε
  1<πληξ- χ»Ι μέ κε έ Άί ή η μ οισαόιερτ) κιριέργιια. Άναγνωρί ζ ή ίοτορί» τί)ς Ίτάνου μια ' Έθ ρφ }ς 5 μς Ί3Τ^ο!α^ χι' Ι νας ά π' αύκΰ; ψ·. Θ»ρ1ζ<ι μ3λον γιά να ιυχαριαΐή ση τόν χ. Βχαιλακτ;, καρά άπο τχθθΐρμ-τισμδ, τόν τραχύ άλλ* χ»Ι μελαγχολιχά οιΕχο τοθ Πχλα μ*: —Π4οο άκριβα πληΐώνιΐϊΐ τ' θιομα τβν πβτρΐδβ) Ι .. 'Αλλά χαιΐ μιΐς ΙΡΙ ΕΞΑΓΟ Μ Ι ΣΙ! ΤΩΝ ΧΡΕΟ ΙΙΤΑΑΑΙΞ Ν ΜΟΙ Είς χροσφΑτους ΒηΧώσβις τού πρός τόν τύπον ό κ. Ποω θυπουργός παρέσχε την βε βα'ωσιν δΐι βιακαής έπιθυμΐα της Κυβερνήσεως είνε να ρυθ μΐση το ζήτηαα των κάσης ύ ί5 μη φύσεως η κο( δπ ί5οσεν μ ημ άχριδ* την έυΐοκιψή μας οιήν Έ ύλ. Φεύγομεν άπδ χεΐ ιΐς 10 τ) &?λ χαί κιρκαιοθμι Ιπί δύο ώ,ις συνιχβς μία» οΐίς χαχοΐο πιές τβν ανατολικήν άκτβν ττ]( , γιβ νά φτΐοωμι ο'-6 Π» πού βρΐοχιται νοτιώΐε ΕΜΠΡ02 ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ς τού; βπερβντβΜς κου χλίνουν χατ» «κα τό βέρας τ·δ καιροδ, μβ τα ώ· ραΐα χβτβπροίςινβ βμκέλια ηού χβλλι<ργ·δνται χαί ανα ητύοοβνται μέ τίοην θβυμα ατην επιτυχίαν χαί έηιμβλ» αν τα τελευταία χρ·νια. Δια να Ιδη. χαί να θαυμάση τον κόσμον αυτόν της «ενάβ« ίργαοίας χαί τής βΐίνβχοδς κροοηλωσεως β»5 την γήν, ύ ΐ ίος ρης 5 κ·ύ ιΐναι τνρα είς τα χωρβφια καί θερΐζει * λη μερίς χάτ» άκ' τα ν χαυ Τ·ν ήλιον χαί θΜγκομΙζϊ» τα πλούοια πρβΐίνται τ·δ μβ χθ·» χαί της «γ(*ί < ας τού! Έπρκπ» να ΡΥ μβταβ$ «»ί βκβΐ κβτω είς τόν ιύλβ γ«μίνον*ύ:βν τόπον ο κ. ύηβϋργός δια νβ ίδη ποβον «{(ζβι α λββς τϋς Μισσαράί, πβοβν είναι αξιοί ύπβστηρΐ {ιως, κοσα Βαύμβΐα βΐμκα· ρβΐ νβ επιτελίοα οτβιν τύχη τίς βνβλβγβυ οΐίνδρομϋί βχ μίρους τής κβλιτβίβς. Οβ μεταβή λοιηόν β., Μοί ραις έ κ. Σφκκικνάκης. ®* ΤοκλοΟ -'Βρημούκολι—Παλκιόχβιστρο. Σέ μια €ΐΓεζοΟλχ» τβθ Μ^να- οτηριοθ κβθ'σμίνοι κρβΐ πρκΐ, πίνομι χαφαέ χι'4 χ Πετράχις ^α; διηγιϊτίιι μέ πλττϋ χανιώτικο γί· λιο ϊ^α ιΰθ^μο ίτίεισίϊΐο. κου τοθ αυ>έ6ηκε τή νύκτα:
  Κοιμόταν, λίε', α τί χιλλΐ τοθ
  Ήγουμίνοκ, διαν, λίγο κρΐν ξημι
  η
  ρώ3η, ά«ουσε
  4
  χτυκαθν
  ί ά
  χ
  τοθ χΐλλιοθ χαί νά φ»νΐ
  —"β, σ4ντεχνι!
  —'1<τά 'ναΐ, σύντεκν», άπαν ( αυθορμήτως δ ν. Πΐτράχις. —·Η·>ι6 άρνΐ λΐς νά
  γιά τού; μουσζφΐρι,δ'ς; Ν»
  ξ»μι το παρΒαλό ρΐφι. κι
  ιφίίβνε όψίι;
  Ό Π
  μ«ί
  ψ;
  Ό χ. Πιτρακις αρχ(ζ<ι νά κ» 6 άδξ ύ η «χνίι» τού τδν Ιξιλάμβχ'ε γιά .. Ήγ ύμενο χά! κβς ήΐΐλι αιιμβ>υ
  τώρα των Φιλοπόνων
  άνδρών τα Εργα,..
  Μιοή ώ?α κρΐν φθάαουμι ^
  ύ Ο¥ομάζ«τ««
  οήικρα ή αρχαΐα "Ιϊανβς—ίντι
  χρύζαμε Ινα παράξενο δάαος. ΕΙ
  ναι τό πιρ!φΐ)ΐί3 «Βίΐ», 'ίη δα
  οος δηλ, άποχλεισιιχά άπο 6»γιέ;
  (φοίνιχε(),Π(υ προοδίβει μίαν αφρι
  χανιχή 5ψτ) στήν άχτήν ΐ<ΐ(νη τήί Κρήιτ)^. £ δίή ής ξφ ΒχεΤ πΐρα τόβες βχγιες μϊζιμίνΐς 'Η ντοΉία πχο& δοσΐ) διηγιΐ'τκ, κβς χάκοτε απε διδίσθηαχν Ιχ>ΐ "Αροβκ, ποί>, ώ:
  γ>ω3ϊ4ν, Ι χούν έΒνιχό φϊγτ)ό
  «υ: χουρμάδις "Εμειναν λβικον
  ίδ ίδ '
  Ίν
  χι
  μ
  άπ' ού τα ίϊτ)ΐιιου?·ΐήι») Οιτιρα το
  ξ δά Ή Ιξή ί
  πιρίξενο
  δβ
  ή
  Ή
  εί
  λ* γιά τό ζώι κ! ««3¥3ΐζ· πρός Χ<οτβ »» φιλοξΐνίαν μις. "Κ λ4|ϊ· φυοιχ·ς λ * Ιλ ρ ήη νοι ι. δίβΐια, άφιλή; δπ»ς 8λε{ λϊ£<4ς Εοτοοίε;, άλλά έ-ώ ύ κιθανώτιο»), β φξ μ «αλ»ν ν* Ι«μι«λλ·ϋθϊ τόν τοθ έχάριοαν, ι& 1 άίδ ς χ λ?ν γιά νά κοιχΕλη μ1 Ιμι τον την ιχσρομή μ«ς καρά γιά'νά πλουτίσΐ το γεθμα τ&ν μαθη:Λν χοιι, χαί λίει οτο α&ντεκνο: άδ θά , —Ντά πίαες δχάδες θά 6γΐ τό αρδαλό ρ!φ ; —ΠΙνπ—1Ε·. —"Ε, μ* μιχρ* ναι.... —-Τοτις νά σφάξβμί· σύντεκνε, ροθαϊ άρνί' είναι παραπαν» της *1 Μ·™ »-«« φυσιχ·ς Φιιικαραχηί, ?έν ηθέλησε νά δια κινδυνεύση καμμιά γναμη. Σιδ *Βίϊ» είναι κολΰ ~. 'ϊπάρχει χι' 1<α μετοχάχι εκιΐ ατο δκοΐον χατοιχοθ» δυ4 τρείς έσσεοις οίχογένειες, κιυ δίαιουν τ-χ ζψϊ τους στ* κλοδσια χορτα, φϋΤίώχοκν χάτω άπό τί; 6* γ έ; Μεριχες άληθινά δμορφες 6ΐ σχοκοθλες υποδϊχβνται τ4 κέρα αμά μα; μέ χαμίγελατ. 2τκμ«οΙ) με χαί τβς—-ι—κάμνομεν φ»το γρχφίες χι' αυιές μειδιοθν μέ λαοεσχειχ Δίλια Χάρβιϋ μπροσΐά Διατί τ'«ν« κυριώτερα χωρία τηί οέν θ> Μριβς^Α.; .
  ρ«ις μονον' - - Ββ μβταβο
  κ«« πάβ.^ ι.ιβανατητ_ κειΐ
  εΙ{ ολα ν. &λλα διαμβρίαμβ
  Τ·ΤΠ£. Κ«ί *«·. ββ ίλβθ
  είς &μεα·ν ίπαφπν μ β τόν
  γ
  ...Τα γέλια τ·*5ς αυντροφύί; δι»
  κόπτει Ινα οκαραχτιχο βίλασμ».
  Ήτονε τί «?ο0οο άρνΙ», κβυίκ'ή
  ρωνε τό χα^όμοΐρο, τις συνεπείας
  νί}ς Ικιτυχοθς ήΐοκο ί»ς τοθ δΐι«
  λαέν. ©* ακούση τόν πόνονΙθυΠο3 μ,ς. θί τι'σιελναν οΐό Π»
  τού χαί τεύςστ·χβσμ·υς Τ·-·|λί>ίκαατροι γιά νά τΐ ε«ιΙ
  ©« 5»χ85
  Ευχαριστίας
  ε«ιΙ
  £* 5»χ85 τς χ
  τ·υ διβ τ* έκιθΕΐκνυομκνον
  ένδιακέβον της χυβΐρνηοΐ»ς
  χαί τ·δ Ιδ(·υ πρ·σβ#πιχ8ς.
  ©« «ντιληφθδ ·ώτ·πρασ*ί
  η«ς τάς άνάνχβς χά. τάς ίλ-
  λείψιΐί τοδ χ·βμ·υ αύϊβδ
  Φά μ«ίβί»δ »»«}
  «Α κρβτήοΓΐ σημ«««·δ
  έπανερχέμενοί είς την ίδρ«ν
  τού βά εΐμπορίορ νβ ουντβ-
  {0 μίκν ηλήρη μβλΐτην χ*
  να ιίοηγηΒίί >·£ τΑν Μ»β<ρ· νηοιν την <κτίλεσιν τ·#ν β- κβρβιτπτων ίκείνων ίργων «νΐ τδν οποίων ββ άναδημι- •οργηΒι) ή Μεβσαίά, ββ κα τββτβ Ικμβτβλλίύοιμος κβί Β' άκβδε,οο *Α·ν τσν ηλοδ τίν της ιΙ, τ·ώ, κ«τ·ΐ»ι·»ί της ««ι τ· -Ρ*»·δ· Ε.ι»»·β« ο! ε!κ·2ύ<Μ βίΒβιοι (τι »1 γιατΐ έ «Ι θά χάναμι μεσημίρι. Τστιρα άκό Ι^α κλίύσιο κρδ γευμκ νεύγομε άκΑ τό Μοναατή?ι /ιά νά έκισχευφθοθμε τα έρείκια ΐτ·ς φ Ίιάνοι», πγ£» ΐτς άρχας , βρ τα ι είς άηίαταοιν δώο ώραν 6ο ριιοανατολικά τοθ ΤοπλοΟ, δλ οχείον Κή άχτ*]ς τ<}ς ΰ ]ς Ή ς Ιΐκταί κα» θά γίν·υν| » θά ίκτ.' μας είναι ιΰχάριστη, γιχτΙ δ ρ?ς είναι δροσερδ(. Εί'αι Η Μδλις άρχίζει νά ,...Γ—.. , τό χατακδχχινο μοθτρο τού άπό τίς χορβες τβν βουνβν δ ττριβΓνίς ή>.ιος, χαί νά βωτίζι τίς
  λαγκαδιΐς Κ(ϋ περνοθμε. Β'ίπον
  τας χάπου χάπου την ω;α τοδχη
  χην κίθ>ΐ»ή &?λ κανέν» χωρΐχΐ
  νά «ξερρδδίζτ.» θυμοθμαι «ος έ
  ξα(3ΐους οτίχους «Ο Κάλββ
  Τώρσ ίξσνοΐγβι τβνθη
  • -------■*■"- κόλπον
  |
  Γή<» δ Αώνί1 «οί Φοιίνοντα οτή φωτογραφ ^ΐχή Σέ λίγη ώ;α φθανεμε μίο* Ιρείπια τή; αρχαία; Ίχάνου. Τα μιαΐ οχ*Εόν 6ρ(οκονται μέσχ ή θαλαοοχ οήμερα. 'Η Ίΐανο; ή την Ιπαχ^ τΐν φίΐνίχων ήταν οδΐΐος Ιμκοριχες χά Ι βιομηχα νιχί; στϊθμος χαί οΊιχδΐχο!?οι τα πριοτιΐχ (ιέ τή γιιτίνιχή Πραιοέ. ηή9) άμ( χατά τιΰ; Άλιξανδρινου; δπότε ιίχε κιατοφ(λο τόν Αίθ ΙΙλΙ ΐ)ς φ ΙΙιολομαΙον τ*ν Φ λομήτορα (2;ς αίώ' κ. χ ) *« ίργότερα |κ( δυζαντινβν. Σαιζον «αι μάλίοτ,α μεριχλς βυζ·χντπέ έχχλι;ο(ες οήμερο, &πό τίς ίΐίνΐΐς κροξινιΐ ίδια£τερτ]< εντύπωσιν μιά μι τ*ν Ιδιδρρυθμτ,ν άρχιτεκτονιχή χ-ς: "βχει οιρογγολό οχίμ»· ά νή<ει δηλαδή είς τ4ν άρχιτεχτον χον τύπον τ«]ς Κοίοηάα 'Αλλά έντόςτβν 6ι/ζτντινβν τού «αν μν μι'ων, μαρτυριΐ γιά την άνμή ττ] Ίιάνοΐί επί βυζαντινήν χα( ή γρ» πτή παράδοσις. Ό Ίιροχλ*2ί, κου Ιζ-αι τα χρόνια τοθ Ίιυοτινικ- νοθ «Ο Δ'. (6ίς μ. χ, ο(«<) 4να αέριι είς τόν «Συνέχδημέν» τού —Ινα ιίδίς ταξειβιωτιχβθ δδηγοθ νοθ Ιίιοαιβνοζ—ιήν Οκαρξιν τί}; Ίΐβνοο. Άργίτιρ» φο(νετ*ι δΙ φς χ εντολήν β(ς την ά^μοοίαν επι τοοπήν νβ μβλβτήση έν ταίς λεπτομερβΐαις τού τό ζήτημα. 'Ανέφβρε μάλιστα δτι καί δι' αοτά τα είς χρυσόν δάνβια Θ4 κροσπαθήση να λάβη Μ* ιμναν ωστβ νβ άνακθυφισθβ ι χόσμος των όφΕΐλβτΛν. Την (οίαν Ρέ βιαβεβιΐωσιν παρέσχε κσΐ 6 ύπουογός Γεν. Διοικητής χ. Σφακιανάκη; είς ην επιτροπήν αγοραστήν άν αλλαξΐμωνή όκοΐα τισρουσιά ρα· Δ ψ?Ομε φοβερά, σέ οηιιεΐο κου νά μη μποροθμε νά μιλήσω με Μέ τ4 χέφι δέ λιίπει. Κά ποίος βάζει ατοίχημχ μέ τόν χ. , Β (ι δ τελευταΐος δέ θτ μκοροθσε ν' άκκγγείλη 1*λ σΐΐχο, κου θ* τοθ' γρηνεν δ 5λ λος. Ό χ. Φΐυιΐαοϊχης Βέχετιιι τό στοΐχημν, μά τό χάνει, γιατΐ 9 σιΐχος ήτονε δ άναθεματισμίνος γεμβιος σίγμα κου δυσχαλχ κρο φΐρεται χι' Βίαν άχδμη δεν Ιχει χανείς τα στέμα τού ξερχμένι άπό δ'ψχ. Γιά τό κερίεργο τόν άν σθη β(ς αυτόν ποοχθέ: καί έ Ι Καί τρίτον—προσθέτουν ή"ιη— ζή'ησε την μείωσιν τοθ κΐφαΐδιότι δίκαιον είναι έφόσαν γ( λα'ου καί των τόκων κοΐ τοθ νωνται έκπτώαεις είς τούς ά ανέπτυξε τό όλον ζήτημα. 'Αλ γρότας όφΐιλέτας διά τοθ τε ά καί κατα τάς Ιδιαιτέρας λ?υταίου νόμου πβρΐ ρυθμΐσε μσς πληροφορίας ή Κιβέρνη ως χρε<3ν νά γίνουν άνάλο τιγράφομε χι' Σωσο« καί ΣωσΔ, Σωτερ, σοΐ (τόδ' άνέθηκαν *■ Σώσος μέν σωθεΐς, Σωσώ δ'δτι ' (Σσσος εσώθη,,,. Μεσημέρι άχριβ§ς φθ^σχμε σι4 Πχλαίχαατρο, Βκου μ β: έπερίμε ναν χίλιες ώραΐες έκκ7ήξ«ΐ(( 'Αλ λά γι' αυτΐς άργότερα. Νεν. Παρλαμάς ΣΗΜ. Στό ττροχθεσινό οημεΓω μα Ινα σατανικό τυπονραφικό λά Θος μετέβαλε τόν καλόν μας συνα δελφον κ. Καρυστινόν εέ Λούκουλ λον. Ή φράσις μας 6ηαδή; ·ό κ. Κσρυοτινός ό ότΐοΓος εΐχε καταπο νήσει την λετΐτοφυή τού ύπόστασι στΑ Στειακά βουνά μέ την ποη σδο-Ίαν τής ΰνειοώδ(.υς τρυφής τοθ ΜοναστηριοΟ μετ'βλήθη είς: •Ό κ. Καρ ό οποίος ε!χε καταπονή σει κλπ μέ την τιροοοοκΐαν τής ό νειρώοους τροφής τού Μοναστη ριοθ». Ή διαφορά είνε άρκετα οη μαντική καί νομίζω πώς επιβάλλη ται ή έπανόρθωοκ. δχι χάριν τοθ κ. ΚαρυστινοΟ, σλλα χάριν ίμσθ τοθ ίδίου. ό οποίος φαΐνομαι μ4 τό τυπογραφικό αύτό λάθος. έλά χιστα λεπτάς άπέναντι σ' Εναν ά σις μελε'ά σοβαρώς καί σκέ¬ πτεται τόν τρόπον τής όριστι κης ρυθμΐσεως τοθ ζητήματος των χρεον έξ άγορας άνταλ αξΐμων ώστε νά άνακουφΐ σθαθν οί όφειλέται, χωρΐς βε βαΐως νά ζηαιω9() καί τό 8η μόσιον ί) ή βιαχειρΐστρια των ανταλλαξίμων πβοουσιων Τρά πβζα. Καί φαΐνεται νά άνα γνωρίζη βΐι δίκαιον είνε να μβιωθβ χαί τό κεφάλαιον τής άγορβς καί οί τόχοι των λομίνων εΙσέτι ποσΑν, Διά τό ζήτημα τουτο άλλω σΐβ οί ένδΐαφΕρόμενοι ίχουν ξ μελέτας βοχλτ|ααυς καί έχουν ύκοβάλλει άτβιρα όπομνήματα «Ις τάς χατά και ρούς Κυββρνήσδΐς. ΎποστηρΙ- ζουν δέ οί άγορασταΐ ανταλ¬ λαξίμων περΐπου τα εξής· πού βΐναι καί λογιχά καί δί¬ καια: δΐι θά πρέπβι νά μβιω θίΙ καί τό κεφάλαιον τής άγο- χαί ^ι τό<οι, Τό μέν κε φΑλαιον χατά 30 εως 40 τοίς εκατόν, οί δέ τόκοι ϊΐς 4—5 τό πολύ τοίς εκατόν. Καί τοθ το διά «ύ; εξής βασ!μους καΐ δικαΐους λόγους. Πρώτον χ ς γατιητόμ μας Φίλον. Μ. Π. ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ- Είς 40.608 δρκχμίς θΐν δ Ιρανος τβν αύτοχινητιστβν τοθ νομ·3θ μας οπε? τ«]ς 9 άεροπορΕα;· Νέ ομιλήσωμεν ή α«1ς διά τ4 γεγονίς αυ'ϊ; άλλ' μιλεΐ ίφ' έχυτοθ. Οί πιωχοΐ 6ι οπαλαισ'αΐ αύτοχινητιστνί, Ιπρα ξκν τό χαθτ]χδν ταν. "Εκαμαν μί αν ωραίαν χειρονομίαν διά ττ]; οποίας άνιίείχθτΐσαιν αξιοί ττ|; κα τρίδβς. "Ηδη τ<ΰ; μιμοθνται χαί ϊλαι οί άλλαι τάξει;. Απόδειξις Βτι δ κατριατισμος θερμαίνει τα στήθη Βλων. Άλλ' επί χ£ ιύ«αι ρ'α !έν είμκοροθμεν καρά νά ξάριβμεν ντί την σύμβολον 'οθ έ φεδροημείο», Βιαθίαινΐβς 200 δ έύ α χιλ. δρ. οπέ? ένιοχύσεω; τής αι ροπορίρς. Οί Ιφεϊροι κιυ κροαέ φερον άλλοτε τό ι Ιμά ς»ν χά Ι κροέταξαν τα στήθη των διά νά δκερασκίσβυν την κατρίδ', τί]; προοφίρουν τώ;α χαί την χρημα τιχή* των συνδρομήν Ιατο» χαί έκ τοθ δ3τερήμ«τδς των. *** ΗΟΔΟΣ ΚΡ0Υ2ΒΝ0Σ. Ό υπουργός Γεν. Διοιχητης χ. Σφακιανάκης διεβεβαίωσε χθές μέ τόν χαιηγορηματικώιερον τρδ κον επιτροπήν Κρουσανιωτδν κα- ρουσιασθεΐσΐν είς ούΐίν, δα δ δρδ μος Γάζι—Κρουσβνος θ' άκοκερα τββφ δπβαδήποτε χαί δ τι κ, δ τόν οχοκδν βδτδν βά ϊιαθέση ντ>ι
  Λκβιτβυμίνην κΐβΐββιν ιυδίς ώ
  διότι δταν ήγορσσθησαν τα
  άστικά άνταλλάξιμα, ή άξία
  των άκινή'-ων ήτο κολό μβ
  γαλυτέρα ά πό 8 τι σήμερον,
  εί ώ οί όμολογΐαι διά των ό
  πο'ων έπλησώνοντο ετιμώντο
  350—400 δρ. οήίβρον δέ έ
  χούν πβρΐ τάς 750 περιττον,
  άνβτιμήβηστν δηλαδή ϊΐς τό
  διπλοθν, α 5α εδιπλασιάσθη
  καί ή τΐαή των κτημάτων αύ
  των 4»ώ ή ττρ-χγματιχή άξ(<* των ίχβι μειωθ(). Δ'ύτβρον διότι παρόμοιοι έκ πτώσβις κεφαλα[ου καί τόκων εγένοντο πρ5 τριετΐας καί είς τούς όφειλετας πρόσφυγας *ξ άποκαΐαστάσΕως. 4*Αρα ύπάρ χούν τα περιθώρια καί είναι έφικτή μ(α τοιαύτη έκπτωσις. γοι έκπτώσεις καί ευκολίαι κα( £ΐς τούς όΦειλέτας, άγρό τας καί άστού?· έξ άγορας άν τσλλαξΐμοον πβριουσιων. Τα έπιχειοήματα αύτά πού άνε πτΰχθησαν καί είς τόν χ. πρω θυπουργόν κατ' επανάληψιν καί ε(ς τόν κ. Γεν. Διοικητήν προχθές άπό επιτροπήν τής πόλεώς μας, άναγνωρΐζονται ώς πληροφορούμϊθα δίκαια καί όρθά. ΚαΙ μελετάται ή β ξεύσεσις τρόπου ρυθμΐσεως τδν χρεΰν |ξ άγοράς άνταΧ λαξΙμων.Ύπάρχβι λοιπόν ή έλ πΐς νά τα<τοποιηθ{| ταχέως ί ό έ 6 ό χαί τό η β6ιό μ ζήτημσ. ΚαΙ την έλπΐδα αύ την την ένΐσχύει τό προηγού μενον τής ρυθμΐσεως των ά γροτικων ϊρεών. Τό ένβιαφέ ρον τίΐς κυβερνήσεως πρός τα κτοποίησιν δλων των υεγά)ω/ ζη·ηαάτων έκ των οποίων 4 ξαρτάΐαι ή ίπάνοδος είς την ομαλήν οικονομικήν ζωήν. ΚαΙ ή κατσβζλλομένη προσπάθβια νά αποκατασταθή καί είς την χώραν μας τό δίκαιον ([ς Β λ,ας τάς έκδηλώσεις τής κοι νωνΐκής καί οΙ<ονομικής 5πό ττ,ς άναλογοθΛ» είς χήν Κ803 διά την εκτέλεσιν ημ ίγ Κατ' α&ΐόν τον τρίπον τερμιτίζεται μίχ υπόθεσις χρα νΕσχσχ ίπΐ μακρόν χαί Βημιουρ γεΐίαι {βχσΐμος ή πεποίθησις 8<ι μΐτ' ολίγον θ' «πολιύσοιιν χαί οί Κρουσανιβται τ* αγαθ* τί]; & ααξιτής σνγχοινωνίας. Ημείς κου ήγωνίσθημε» διά την άποπιρίτα αιν τοθ Βρδμου α&ΐιθ αίβθ^νδμε θα σήμερον ίϊιαιτέραν χαράν διί τι διχ»ιοΟιαι δ αγών μχς. ΔΙΑΠΙΣΤΟΙΙΣ. Τριάντα χιλιάβες σακ κους λιττασμάτων παντός τύ κου κατηνάλωοεν εφέτος ή Μβσσαρα δι3 τάς διαφόρους χσλλΐΒργείας της. Ό δέ νομός μας όλόχληοος έχρησιμοποί ησβ τό εν δίκατον των. κατα ναλισ<ομένων καθ' βλον τό Κοάτος χημικων λιπασμάτωνΙ Χθειάζβται μήποβς άλλη άπό δειξις τής τεραστίας προόδου πού Εχβι συντελεσθή είς την διαιθρον τοθ νομοθ ματ; ΚαΙ ύπάρχει άνάγ'η αλλων στοι χβ'ω/ διά νά καταφανή βτι οί γεωογοΐ τγΟ Ηρακλείου ά ποτελοθν τούς πρωτοπόρους τής άνα^ηαιουργΐτϊς τής έλλη νίκης ύκοΐθροι; ΚαΙ δέν εΤνε άρκετοΐ οί άριθμοΐ ούΓθΙβ νά πιστοκοιήσουν τί βΐμπορεΐ νά γίνη άκόμη (Ιςί τόν τόπον ού (όν, εάν ο( γΐωργοΐ μας τύχουν τής άναλόγου ένισχό σεως έκ μέρους τοθ Κράΐους καί τον πισ;ωτ.Ον (5ρυμά δέ' πρόκειται πκρΐ έλαφρας νόσου. Π:ό<ε.ται δυστυχως πβρΐ ασθενείας βιρβΐας τής οποίας ή θεραπεΐα καΐ δύσκο λος βΤι'8 χαί πολυδάπανος. Δ.' αύτό καΐ είνε έπιβ'βλημβ νόν νά ληφθοθν 8α τα άπα ραΐτητα μέτρα πρός πβριστο λήν καί καταπολέμησίν της. Το ύγκιονομιχόν κέντρον έξέ δω<β ήιη τάς άπαραιτήτους διαταγάς καί όοηγίας. ΚαΙ πρός αύτάς όφβΐλβι νά συμ μορφω3ή τό κοινόν. ΑΙ δέ λοι παΐ αρχαί άς συνδράμουν είς την καταπολέμησιν τη"ς νόσου. ιΔΡΟΜΟ2 ΖΑΡΟΥ. Μιτ' εύχαριαΐήιινς ρμθ Βτι ίηό κροχθις ^ ται είς Γέργ<ρη« οί άρμίδιοι μη χανιχβΐ δια την χάραξιν τής δϊοθ Γέ Ν6ύ Ζ ΟΗΕΛΙΤΑΙΟΖ- Άφθονα κρούσματα λιταίου κυρετοθ εσημειώθη σαν εσχάτως ε(ς την πόλιν μας. Πρέκβι 8έ νά σημβιωθ0 Οτι άκό κέρυσι άκόμη, ένβφα ν!σ9η ή άσθένεια αυτή, Κα Γέ?γερης, ζ ή ΖκροΟ Βιρρι ζίων, κροχειμενοε νά έηαναλη θ α( εργασίαι μΐχρις άκοκε ως τοθ έγχεχρΐμένου τμήμχ τος. 'Αξίζιι δ^ολογβυμένως νά χαιρετισθή το γεγβνίς. Λ;δτι ή διάνοιξις τής δδοϋ αδτής θά 1ς, ^ άά η^η ρ χρ μ φ νόν πλοθτϊν χαί θά διευκολύνη την τουριστιχήν χίνηιιν είς τα δέ ού;4 με τίς δρθονες, ρ ώιορφιές κου χάθε γω νιί τού άκσχιλύκτει χαΐ μίαν εί χδνα σπανίας χαλλον<]ς χ»1 γΟη· τείας. ΗΠΑΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον ί^έγρβψιν είς τόν νέον κρ'υιιολο γιαμίν τό απαραίτητον ποσίν διά την άσναλιδβτριβσιν τ^ς κλχτείας Ελευθερίας χα1 τής λεάνδρου ΚνωσοΟ. Κ*1 ήι0 δμΐλογουμένω; Χίΐίίς. Νά ελπίσωμεν λοιπόν Βτι θά γΐΥΐ σόντομα ή εργασίαι αυτή, διά την οποίαν χά Ι έχουν μετα φερθ| απέ μηνβν τα αχθρα έκΐ τίπου, χά δκιΐχ δμω; είς ο&ίέν ίλλο συνέτεινον μέχρι τ*ρα ιίμή εί; την πχρεμκόδιοιν τ*]ς λ ·9ρί«;ι &?*
  ψ
  ΘΕΗΜλΤΗ |
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογρβφος).—"Εναοξις την Πέμπτην
  «Τό Πράσινο Ντόμινο» μέ την Ντα
  νιέλ Ντσριε.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό ττο-
  λύκροτο άριστούργημα «ΒασΙλισ
  σα χωρΐς Στέμμα» (Μανταμ Ντυμ
  πσρρύι μέ την περίφτ,μη Ντολορές
  ντέλ ΡΙο. Έκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  ΠΛΛΛΑΣ.— Σήμερον νεον αύτο
  τελές Εργον καΐ τοθ έπεισοβιακοθ
  •Κόκκινος Καβαλλάρης«τά έπεισό
  δια 4ον, δόν.
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΐλΣ
  Τό έν Άγίω Νι*ολσω Ύιιο
  κατάστηαβ τής Αγροτικάς
  Τραπέζης τής "Ελλάδος ώς έν
  τολοΒόχος τοθ Έλ. Πιστ. κσΐ
  Πωλήσεως Συ^(σμοΟ Κρητσάς
  ττροκηοΰσσβι την Ιΐην Ίιυνΐ-
  ου 1937 ή,ιέοαν Παρασκευήν
  καΙ ώ;>αν 10 π.μ. μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν βι' ένσφραγίστων
  τιροσψορων άνευ όρΐου μέ ε< πτωσιν επί των τιμων μονσ. 6ος τοθ τιμολονΐου πρός ά- νάδειξιν έργολάβκυ δια την κατασκευήν τοθ έλσιουογε'ου τοθ «ΈλαιουργικοΟ Πιστωη· κοθ κσΙ Πωλήσεως Συν(σμοΟ Κτητοά ». 'Ο διανωνισμίς γ*νήσβτσι είς τα έν 'Αν'ω Νιχολ<*ω ΓραφεΤα τοθ Ύποκατσστήμα τος τής Α.Τ.Ε. 'Η οβτΐάνη πρτ- βτολογίσθη ι(ς Βραγμίς 780 000 — (έτα«Ό- σίσςόγδοήκοντα χιλιόδαι).Ώς 'νγιΐησ.ς θε) εί προκατοβληθβ 5.(ο ίπΐ τοθ πρ< ϋκολογισθέν τος ποσοθ ιίς μβτρητά ή γρομμαιια πσραχατοθηκών καί βανβίων ή έγγυητικήν έ πιοτό)ήν ανεγνωρισμένης Τρα πέζης. Πνοντσι δεκτοΐ έργολόβο Δ.Ε. τιάοης τάξεως, Μελέτη κοΐ συγρσφή υπο χρεώσιων ευρίσκονται κατσ- τίθε'μένοΐ καρά τ© Κεντρ>> ώ
  Καταστήματι τ«ς Α.Τ.Ε. (Τμη-
  μα Γ£ωργι*η> Μηχανιχή·ς Ά-
  βήναις κοΐ ι ώ 'Υκο' (ί Α.Ε.Τ.
  Άνίου Ν κολάου.
  Ή Εγκρισις των άιτοτελε
  σμάτων τοθ διαγωνισμοθ έ-
  νατιόίβιται ι(ς την απόλυτον
  κρίσιν ιής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης τί)ς Ελλάδος.
  Έν Άν'ω Ν^ολβφ τβ 26
  Μοΐου 1937
  'Αγροτική Τραπέζα
  Ελλάδος.
  Εν* πολύκροτον
  Ιστορικόν έργον.
  ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  250
  Τοθ Προοπέρ ΜεριμΙ
  Ό χαλίγεοος
  ν«[ πλησ'βοε οτο οτρβμα τοθ
  'Ο Λ»νο0 χαΙ & Μΐρζυ κρά«-
  βχν τβκ πάα»ρα.
  —Ά<4μη μια τελευταία προ οπάθεια, ε(ηε δ Μιρζό. Αυκηβ1|τΙ τον, λυηηθί)''( ΙμίνοΙ —Κύριε, ιΐτβν & ΛινοΟ ', πισίψΐτε 1*% ίΐ προτροπίς έ'ός άν. θρώποιι τΐ'ύ ίφ'εϊώ9τ)«ε ατό θιο μποίοθν νά γλυκάνουν τίς τελευ τυΤες οτιγυέ; ί*ί( άνθρώπου ηοη π«θαΙνει. Μή θε?ήιετε νά χατα αΐρίψιτε την ψ^χή οχς άηό μέγα λαυχία. —·Κύρ[>, ιίηε 6 λ»χαγί(, ίϊ
  ακέςρθηχα μίνο οήμιρα τα θίνα
  ή
  ιισ. Δι^Ιχω άνάγκΐ) άκό τίς τιρι
  τροττες <ανιν4ί, γιΑ νά ίιοιμχ οθβ. Μ* ν~ί, κου νά πάρη 5ιά6ίλο(Ι τί νά τ'ςχ^ω τίς φλυκ ρίΐς οας. 'Ο πίστοριχς οήνκυοε τοδς ώ μους. Ό Λ·χνοΟ άνιστίνβξί. Κ οί ίϋί τ»« απομ«χρύνθι;χαν μ' άργά Εήμκτ» χ«1 μέ οχυμμένο χε φάλι —Σύντρεφΐ, ιΐπι ό Δίετριτς χωρίς 5λλο θα ήπίφίριτΐ διαδο λιμμένα γιά νά 7ίτε βύ'ά κου Πιι. —Ν»Ρ, λοχο-ιέ, δΐτοφίρω ϊιαδο λιμμννο·. —Γι' ου:4 έληίζω τ ώς ό χ« λβ( θιος ίέν θά προοβ/ηΗς αη τα λ6γι« σ»ς πιΰ μοιάζςυν τρο μΐρά μέ 6λαοφτ)μ'ις. "Οίαν Βμω ιίνε τρυητ)μένο; χανένας ηέρα ώ ί ηίεα άττο μιά τςυφεκιέ, μά ! ίπιτ^ίττιται νά γιά παρ^γοριί. Ό Ζίρζ χο-μ-ϊγίλααε, χαϊ ξανα π*)ρε τό φλβαχΐ. —Σφ 5γειά οχς λοχαγΠ ο θε 6 χολϋ'ΐρες νοαοχομος μπορεΤ νά Ιχη ε»ς ηληγνμ οτ(ΐ«τιώ(ΐ]ς. Καί τοθ ιΐο>3ε
  χέρΐ, ίνδ μιλοΓσε.
  Ό λοχαγίς Δ'ετριτς τό
  — ΤβίίίβΙΙ μ€υ;μοί?ιοε οιγά
  Ώ; χύθϊ,Α* β άδιλφίί ιιου Σίννιγγ
  ή,αν κίσιλιχίζ, χι' αι τιθ Ιρρι
  χνα μ·ά τουνεκιά ο χ ήν χοιλιά!..
  —-Ζ^ζ, φΐλί νόν ε[ηε δ Μπι-
  ίΐλ θί.ΤΛΤ)τι*£, ηές μου λοιηον
  %άτι. θϊ πεθίνουαι! είνε χρομε
  ^ΜΒ-=^======1,===1==1===ΒΒ^ . . &&}} ή Ο'ΐγμή!... Μή"π«ς χαΐ
  Πωλιϊτα. είς Θέσ.νΜπεντεβή Κα|ιώ3Β *·*Ι»1 βτέκτεβαι Βκ·ς οκε
  μαρα Ηρακλείου, αμπελος σουλτα ,πχόσ^υν 5 τα ν μέ η,νοοηλύΐιαις βτον
  νί 20 περΐπου έογατφν μετά συνε "" "
  χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό σ . ,,. , α, , ...
  δενδρα κσΐέντός ούτοθ κοΐ είς} —«-«Ι 6ί6*ιβ! Θ2ρρβ(! οί λίγο
  τόν ΔΓμόσιον άμαξιτόν δρόμον (ΙΪ4 θά υΚθφέρουμε «ιά.
  οΐκία βιοοροφος. |μετ* άποθήκης.ΐ ίμλ μ ι ^,
  τατηιηρ(ου κ.λ π. Πληροφορίαι ιτα "~ *κκ* βΟιίί β κβλίγερος μοί
  ρατώ Ήρακλή" Καραμπίνπ είς μιλε! γιά ΚΜΤΐί;.... γιά δαίί
  Μπεντεβή Καμάρα,
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  φχΕνεται κθς
  ίίν είνε
  ΧΑΡ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  πβραχολουβήσααοι την νέαν σαι
  ζβν έπανηλβεν έ{ 'Λθπνδν χομ(
  σασ» χαΐ νία μβδίλλα κροκΐ.
  —Άν ήί«ν 8μ»ς .
  (συνβχίζεται)
  ι-:
  Παρελήφθησαν Δρθς μετά ή άνευ
  χρυσαλλίδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε-
  λεμπέκια-Καραγάτσα,Όρεγκοντίάϊνν
  Όξυές δλων των είδών, Κόντρα πλα-
  κέ κοινά καί Όκουμέ καπλαμάδες έ-
  ξαιρετικοί.
  Κατάστημα Ξυλερπορικόν
  ΔΕΡΜΙΤΖίΚΗ- ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΤΟΥΒΑΑ 2ΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙΒονοιΑ τοΰς! ένβιαφ«ρομ<νους δτι τα νό¬ σον γνε*στά ΒιΑ την στΐριότητα καί Αντο|ήν τε*ν «οθβλα τοθ Έργοσταοίου μου, «αρά τό Άτσαλινιο, μ «Μλοθνται «Ις τό 4((]ς «ρός 90· ·#αΐμος «|* ΐιλιάΐα. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚνρΐΑΚΗ 30 ΜΑΊΌΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6.46 Ο Ο Ο ♦ · · Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟ ΡΒΧΙΤΑΛ ΤΗΣ Λος ΒΛ. ΦλΝΟΥΡΑΚΗ —,·© Ρβϋζβελτ κ«ί ή τής χώαχς τού. 'Η χυβίρνηαις τ&ν 'Η ηολιτειΑν απεφάσισε νά διΐξαγάγη σταυρίφϊρίαν χατά ττ}ς η μένη; έν Άμΐριχ$ χαΐ χυρινς ιί; τάς μιναΧουηδλ«<ς έχλ6ιι»ς τβιν ήΐΐν. Ό χ. Ρ^Οζίιλτ οιινεννοιΐ ται ή"η επί τοθ τρέηου τζί 5ιι ξαγωγί;ς τοθ αγΑνος μέ τίς θ?η αχεκτικάς αρχάς χαΐ »τους διβηοε κεατέρους χοιν»ν γ ολίγους χαϊ ή3 Χ9λίΐ*ους τής χώρας. Τα παλαιά κρέτυπχ τής πουριτανιχής ή9ιχτ}ς εΐχαν έγχαΐαλειφθ|, τα ϊί θά φ η θιάμχπχ οΊιφοΐίρ>ν τό κοινόν ή
  Στλλυ Ραντ, ή γυμνί) χο
  ΐδ^ήίεν άηιΐίους μιμητρίας,
  γκάγκατερ ένέηιναν την
  τιβν, ή τοξιχομαν!» διεϊίθ») πολύ
  "Όλα αύτά κεόχειΤΛΐ >ά χατχπο
  Τό Ήρίκλειο, ώς είναι γνωστό,
  δέν 6χει μεγάλη μουσική κίνησι.
  "Αν εζαιρέθΓ) δέ κανεΐς την ποοοπα
  θεια τοθ ΏδεΙου τα τελευταία γ ού
  νια καί τα άραιά κονσέρτα πού 81
  8οον καλλιτέχνες άπ' την άλλην
  Έλλάδα κυρίιος κατ' άοαιά δια
  στήματα, κσνένα άλλο οημίίο μου
  σικής ζωής δέν ιταρουσιάζεται. Π'
  αύτό καί τό κοινό δέχεται πάντα
  μ" εθχαρΐστησι τή«εΙδησι μιδς ου
  ναυλίσς ή ενός ρεσιταλ τραγουδι-
  οθ. Κι' οθτό Εγινε καί τώρα ττού
  εγνώσθη ότι Λ Δ'ς ΈλευΘερΙρ Φσ·
  νουροκη προτίθεται νά δώση Ενα
  ρεσιτάλ τρσγουδιοθ οτό θέατρο
  Πουλακάκη όστερα άπό λΐγες μέ·
  ρες. Πολύ περισοότερο μάλιστα ά-
  φοθ πρόκειται περΐ συμπολίτιδος
  μέ έξαΐρετικά μουοικσ, φωνητικΑ
  ■προσόντα.
  Ή ΔΙς Φανουράκη, άπόφοιτος
  τοθ Ώδείου Αθηνών, Εχει έκτιμη.
  Θή Ιδιαιτέρως γιά τό ταλέντο της.
  ΚαΙ £χει άιοσπάσει τούς έπαίνους
  των αύστηροτέρων κριτικών. Τελεο
  ταϊα μάλιστσ, στΐς έξετάοεις ποΰ
  ϊδωοε γιά δΐπλωμσ, καί στΐς οποί¬
  ες ήρΐστευσε λσβ^0σα τό Α' Βρσ
  βεΐον μονωΒίας καί μελοδραματι
  κης, εκίνησε την προσοχήν 6λου
  τοθ καλλιτεχνικοΰ κόσμου τής πρω
  τευοΰβης, καί οί μουσικοκριτικοΐ
  τής άφιέρωσαν τα κο>ακευτικώτε·
  ρα λόγια. ΚοΙ φυσικά ίέν θαναι
  λιγώτερη ή Ικανοττο'ηοι πού 6ά οί
  οθανθοθν τί συμττολΓται φΐλοι ττ^
  μουσικης δταν Θά τούς δοθή" ή εύ>
  καιρΐα ν* άκοθόΐυν την Δ)δα Φα·
  νουράκη ϋστερα άηό λ(γες μέρες
  είς τό μονοοικό της ρεσιτάλ,
  Λιημιρεόοντκ Φαρμακκία σπ-
  μΐρον:
  Λάμπρου Κανακάκη, Έμμαν. Μα
  τζαπετάκη, Σωκρ. Χανιωτάκη,
  —-Κυρίαι τ·ϋ κόβμου: τβ έν
  Α Ε νΐώτιραι ιίδικαΐ
  διβάζουν ΐόν αριθμόν τδν δια
  ιίϊδεν ιδεν ζώω' ηοΰ 6
  ΙηΙ τίς γ*]ς είς 700 χι-
  Ειος ϊ-α ίτατομμύριον
  Έξ βυτβν τα τρία τέταρτα ιΙ«ε
  |'*σμα. Μίνον τί διάφορα 115η
  <6ν χανθάρω/ ιΐνι πεοιασίπρα άπ4 ίλα τα άλα ιΐίη τβν ζώ »ν, ίμοθ λαμ6ανίμι>" ! "Ενβ ί
  χ»τομμύ;:ον ι Πή... Κ»Ι ίμως δ
  ταν τόν 18ΐν οί*να έ πατήρ τής
  ζφ^ογΐαϊ, δ 1(Λί Σκανίιναυίς
  φ^σιοδ!φτ^ς Λ'.νναϋ^ς
  ιί; την ταξινίυηαιν την
  ϋνέφιρι μόνον 4208 ι15ΐ) ηύ<βν —Έπιστήμη καί άντιαημιτι βμσς. Τό τμ^μα μβλετΑν χβν Ίκ&ιϊ χβν ζη'ημίτβν τοθ Ί<α τιτου τού τής Εβΐα?(ας ίή; Νίχς Γιρμχνίΐς τάς ουνεδριιίοιις τού έ δπΐ την πρβε^ίαν το χορι/φχίοι» Θ»ω>ηϊΐκο0 τοθ ίηια
  0ιτι,9μοΟ '^υλίου Συίϊχερ, Τί
  τμήϋ» τοθ Ί'τιτούΐου, σαστ«6ΐ
  υηο την ΠΐβοτααΙαν χψ, Γερμανι
  χή; χυδιρνήσιιος τοθ Ρ ϊχ, Ιχι
  ώς οκοπόν νά 6ίοη τας ΐπιαΐημο
  νίκας βάϋε'ς τοθ έπΐαήμβυ γερμκν
  χεθ
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΙΤαΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  Ύποκατσστήματα κβί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξατερικο».
  Ταμιευτηριον χαταθέβειβ
  χαϊ επ) προβισμία.
  έν έψει
  Δάνεια επί ένεχυρβ έρπορεομάτον.
  Έκτέλ«οΐ( πάσιις φύσβΜς τραπέζης Ιρ
  γασίας ύ έ ί
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜ1ΙΑΣΤΡΙΝΑΙΗ
  Ριζικ&ς άναχαινισθέν.
  η δια νέας συ>λογής
  «φαομάΤΝν Εύρκπαϊκών χ»ϊ Έλ
  λανιχ&ν.
  Προσέτι προοέλβββ τόν ναμβρβν
  Τβυ μ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΚΝ,
  επ Ι σειράν ίτβν ίργ«σβίντ« έν Ά
  βήναις χ*Ι εΐόικεύβέντα είς την
  κβπτΐΜάν.
  Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬
  γήν ιν ουνδνασμώ των έξαι-
  ρκτιχ&ν το» τιμ&ν καί χρη-
  σιμοποιήοεως βρίοτων ύλικδν.
  ΥΠΟΕΑΤΑ2.ΤΗΜΑ
  ΕΙΣ Μ©ΙΡΑΙ£
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΣ ΕΡΓΟΝ-
  ΗΗΗΣΟΣ =
  ΤΟΗ ΟΗΣΑΥΡΟΗ
  ΤΟΥ Ρ· ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  4ο ν
  —Πλβίαρχε Σμίλλετ, ι!ηεν
  γιατρός χκμαγιλ&*τα^,
  νά &ιτ]γοΟ>ται τί
  βΐυνοθ χλΙ τοθ ηονΐΐχοθ;
  με άν ιολμβ νά σάς
  π*ς μ' ένάματε νά τί
  "Οίαν άρχίσχτε νά μ:3α?ι, οτοιχΐ]
  ματίζω την πβρροόο: μου γ ώ; χά
  τι άλλο ιΐχατι στό νοθ.
  ή
  ήη
  χο{, τό έμ-χντεόαχτε. "Όιιν &οχΙ
  αι ιί* νά μώ&ι», ε[χα την Ιλπΐδί,
  τώ: θχ τελειώναιμϊ μέ την παοαί
  α( μιυ. Έη(ο:ειιν, Γώ; δ χδ?ι·
  οί Τίέλν,ϋ ΙΪ4 θάθιλε ν'
  —Βεβαία *%
  πεν ο Τρέλνιϋ. Άν !έν ήοινπα-
  ;ώ< δ γιατοοο, θά ο&ς Ιτϊΐλνα οιό διίβίλο! Σ&', άίουαχ χΐΐ θΐ νάμιο αΰ;α πού έηιθι/μΐΐςε. Μί έν μ πώς δέ* μ' άΐέαετε —"Οιι»ς θέλετε, χύοιε. Σχί τέ- λος 8μ«ς θά βρήτε ηώς |<αμα το ϋ, είπεν Ι»·ε τα δ γικ- τρίς, ηκοά τάς πρββλΐψιις μου, νομίζη) τώ; το ξί?α:ε δα εΐχιτΐ α;ό χαράβΐ, ίύο χ»θώ; πρίπει ηρίαωκν, α&τίν πού βντ)χι χ»! τόν Τζώ/Σ'λ6βρ. —ιι* τον Σ'λβιο, ναΐ, άφ^α το θίΛιις "093 γι' ουΐαν τόν φύχ ρον χι' άντιπαθηπκό^, αΐθ λία» τώ; 6ρ(σχ« την διογωγή τού ά ναξία ί-ίζ άνδρδί, Ι δς άνθρώ κου, ί'ος "Αλ γ Α&τόΗά τό ίδοθμι. Όταν ίβ ή (α μΐ <ι έμ*Γς στό χατίατρωμϊ, οί ναθχες είχαν αρχίση νά μετααέ ρουν α τή ν πρύμν~ τ* δπλα χαϊ τ& μπαοοθΐΐ, συνοδιύινε; τή &ον· λεια τους μέ τραγο65ια 5κο την έ κΐβλιψ ν ΤίΟ πλίΐάρχοο χαϊ «Ο Ή ϊίά'οιξις Τ2θ πλοίαυ ήιαν άρεακεΐας μου. Τκτ]?χ τις ιίς τε πίαω μιρας τοθ διτο οιρώματος, χωριομΐνου 4ίΐο τα μέ- ρος Π'.ύ ήταν γιά τιΰς ναθτες χά Ι τό σημείον ε υ ώ έκικοινιονοθαε μ έ τον ηυργο τής ηλώρης 4κί Ι^α δι 4δ(>ομ3 χάνωμε όν ίπΐ αχ^Ι,ίε;
  Ήταν Ιξη χαμπίνες πεύ κ«Ιοα·ρ(
  ζοντο ατήν άρχή γιά τον ττλο'ϋο
  γο, τόν δεύτερο τάν Φίντερ. τον
  Τζίΐς, χον γικτρό χά! χΐν Τρίλ
  νιι». 'Αλλ' ίπ·ιδή κροαΐτίθη^ε
  ίώ χαϊ δ Ρίντροντ, δ πλοίβργος
  χαϊ δ δεύτερον έκτ]γΒν σφ χιμ
  π(να πού ή:*ν ίπάνω σ;ό χατά
  ο?ρωμ«. ΈφροντΕζαμβ γιά την έγ
  χκτάαΐααί μης χά Ι γ ά τα φίρτβ
  μοί τΑν Βπλ»ν, Βταν Ιφθίοε μιά
  μέ τού; Γύ) τριΐ; τελευταΐ
  Χβί τό μαγειρσ, τίν
  Τίώ· 2ίλ6ερ μαζ(. Ό μά^ειρβς ά
  νί6τ)<ε μ' δλ* χά δεΧανΕχιαι τού, μ' ιύχινηιιίϊ πι8ή «ου χαϊ μίλις εΐδε τί κάνουν οί ναθτΐί, ρώ'ηοι: —ΑΙ, συηρίφοΓ, τί είνε αυΐά; —-'Αλλκζουμε θέσι βτό μηαροθ τι μπάρμπα Τζώ< τβθ χίπο'ος. —Ν* πίρ' ή δ?γή, θά μ χά ΠΓαΐϊνά νερ*. είπεν δ Σ'Λδερ —Εί ώ διέταξο! πβρεηήίησε ξτίρά δ πλοΕαρχος. θΐχανες χαλά νά μην άναχατεύιοχι ΙχεΙ π'.υ !1ν οέ απίονουν χαϊ νά χατέίης ο;ήν χουζΐνα. Οί ναθτες πεινβ ιί —Πχ«, πά», χόρΐ^ ή δ μάγειρος χαϊ ση«,ώνοντ«ς τσ:ύρα τθν μ^λλιΑν τοι· σΐν >ά*
  βγαζε ϊήθεν τό χαπίλλο τού νά
  χαιρεφη, χάΒ-*« γιήτ-ορα πρίς
  τό μίοος τί}; χοκζίνας.
  —Τίοο τό καλλίτερο, χόριε, *·
  π^νχηαιν δ πλοίαρχος.
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΩΦΕΡ 2θεΐο0ς πιΐρι,ς ζή·,ι
  ργαίίοιν. Πλ-?ο-ορία(ΐ παρά τώ
  χ. Ί Μχυίάιη χαπνοπώληΛ "ε
  ρίπτερον Λίγγιας.
  υ^^ί^ιι^^^^^^?*^^εΒ^Μ^^^*__^^*^3**^π^^^^^^^ε^^ε^<ε^^^^^^^^^^^^ |κθΙΜΩΜΙΚλ| ~ΒΑΠΠΣΕΙΣ-Γήν παρελθ. Πέμ- πτην 27ην λήγοντος μηνός ό κ. Βα σ(λ. Φωπάδης εβάπτισε είς Σπηλι ώτισσαν τό κοοιτσάκι τοθ (ατροθ κ. Ήοακλή Παναγ·ωτα«η δώσας είς αύτό τό όνομα Δωροθέα— Χαρί κλεια. —'ΕπΙσης την Ιδίαν ημέραν είς την Ιδίαν τοποθεσίαν ό κ, Σταθρος ΠροβατΙδης εβάπτισε τό κοριτσώκι τοθ έκ Χουδετσίου Δημητρΐου Πά τυδάκη ονομάσας ουτό'Ανναν—Εύ τυχΐαν. Ευχόμεθα να τοίς ζήσουν. θ ΑΝ ΑΤΟΙ.-ΆττέΘαΐίεπροχθέςεΙς προβββηκυΓαν ηλικίαν ό Κωνσταν τινος Α. Φωτεινός συνταζιοθχος διοικητικώς ότιάλληλος. Ό μετσ στάς 6ττήρξεν ύττόδβιγμα ύτταλλή λου υπηρετήσας ετΐΐ οειοαν έτων εύ5ο<ίμως καί καθέξας τον έιτΐζη λον βαθμόν τοθ ΕίσηγητοΟ μ* τόν οποίον καί ίξήλθε τής ύπηρεσ άς, ΟΙ παλαιοΐ συνάδελφοί τού μαλι στα ενθυμούνται ζωηρώς την εύθθ τητα καί την Θετικήν τού κρίσιν είς οιονδήποτε ίήΐημα διοικηπκής φύ σεως τοθ όποΐου τοθ άνεΐΐθετο ή διεκπεραίωσις κατά τό πολυετές καί γόνιμον διάστημα τής ύιιηοε οίας τού, Άλλά καί ώς κοινωνικάς ανθοωπος «αί ώς πολίτης ό μακα ρίτης Φωτεινός διεκρίθη δια τάς πατριωτικάς καί χριστιανικας τού άρετώς άλλά καί τό φιλήσυχον καί φιλόνομον τοθ χαρακτήρος τού. Ή κηδεία τού εγένετο χθές έν ουρροη πλήθους κόσμου είς Πλάτην Λαση Θίτυ γενετείρας τού ιίς την όποιαν συνέρρευσαν καΐ πλεΐστοι δσοι έκ των πέριξ τιμώντες την μνήμην χον. Είς την χήραν καί πάντας τούς οίκείους τοθ μεΐαστάντος φΐλου της, Ιδιαιτέρως δέ τούς άνεψιοΰς τού κ. κ. άδελφούς Ζαχαριάδη ή «'ΛνόρΘωσις» άπευθύνει Θερμά συλ λυπητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον μου θεωρώ Οπως καί δια τοθ τό που έκφράσω τας απείρους μου ευχαριστίας πρός τούς άντιπροσώ πους τής 'Ετσιο'ας σιγαρέττων «Καπερνάρου», οΐτινες μόλις άντε λήφθησιν δτι έληομόνησα τό πορ τοφόλιόν μου ρέ χρήματα καί μέ διαφόρους άποδείξεις, καί μή γνω- ρίζοντες είς ποίον έκ των πελατών των άνήκει, Εσπευσαν καί είδοποίη σαν διά καταλλήλου δημοσΐίύσεως είς την εφημερίδα α'Ανόρθωσιν» ήν μόλις άνίγνωσα προσήλθον καί τό παρέλαβον εντελώς άθικτον. Πιτσίδια τί) 29 Μοίου 1937 Όρεύχαριστων Έμμ. Ί. Φχσουλακης Γύοω στήν πόλι μας. Τά σύννεφ-τ δέν λείπουν άαότόν ουρανόν τού Θέρους καί ίτσι ·1 καιροσκόποι τής άπαισιοδοξίας,.., δίδουν καί ττοίρνουν. —Έν πάση περιπτώσει ύιτάνχουν καί οί όμιλοθντες ττεςΐ όμαλή'ς πό ρείας των καιρικών τ>·αγμάτων,
  —ΚαΙ τοθτο, όττωσδήτιοτε, δέν
  είνε καΐ άνάξιον λόγου έφ' Οσον
  περΐ «καιροσκόπων» πρόκειται καί
  είς την μίαν καί είς την άλλην πβ
  ρίπτωσιν]
  — Χθές ήτο Ιστορική ήμέρα—ή έ
  πέτί'ος τής πτώσεως τής Κωνσταν
  τινουπόλβως.
  —Άλλοτε καί έν "Ηρακλείω έτε
  λεΓτο επίσημον μνημόσυνον διά
  την ημέραν αυτήν, Θλιβερόν άλλά
  καί σημαίνοντα σταθμόν ήρωΐομοθ
  καί σύταπαρνήσεως είς την εθνικήν
  μας Ιστορίαν.
  —Είς την όποιαν καΐύπάρχει ζων
  τανόν άκόμη, τό παράδειγμα τοθ τε
  λευταίου Βυζαντινοί) αοτοκράτο
  ρος καί των μετ* ούτοθ πεσόντων.
  —Ή ϊναρξις τής Γεωργικής Έκ
  Θέσεως τοό Ζαππείου πληροφορού
  μεθα δτι λόγω τεχνικών δυσκολι
  ών ανεβλήθη διά την 12ην'|ουνιΌυ ή
  μέραν Σάββατον,
  —ΤρεΓς ημέρας πρΐν τής άνωτέ
  ρω χρονολογίας Θέλουν τεθ{) είς
  εφαρμογήν ωρισμέναι έκπτώσ&ις έ
  πϊ άτμοπλοικών, σιδηροδρομικών
  καί πάσης φύσεως μεταφορικών
  μέσων.
  —ΑΙ έκπτώσεις ούται Θά Ισχύ
  σουν καί επί έστιατορίων, ζενο8·χε(
  ών, Θέαμάτων κ.λ π.
  —Ποικίλλουν δέ άττό 10 μέχρι
  60 ο)ο.
  —Οί λάτραι τής Θαλάσσης, έννο
  οθμεν τούς περιπατητικούς τοιού
  τους, δέν λεΐπουν άηό τςθ νά
  κατέρχωνται είς την παραλίαν.
  —'Αρχίζουν μόλ σία νά σημειώ
  νούν καί σχετικήν κίνησιν μερικά
  άπό τά παραθαλάσσια κέντοα.
  — "Οΐΐου καηοτε ρέει αφθονο τό
  μαθρο ή ή ρετσίνα κ αί καταβροχθί
  ζεται μέ πολλήν όρεξιν (ό μπαρ
  μποθνι τής ώρας.
  —Τό μελτέμι έσυνεχ'σθη καί
  χθές κα> 6τσι υπήρχεν άνάλογος
  δροσιά ,
  —Πρός ευχαρίστησιν των συναν
  Θρώπων ποϋ ^Μ—^άρέσει τό «φρβ
  σαοη. ^"^^^
  —ΚαΙ ττού τό επι"·* ν βΐτε σιΐς
  γωνιές των κσφενείων ά τόν ά
  παραίτητο μεσημϊριύτικο Οπνο, εί
  τε καί στά σπίτια τους μέ τό ϋνοιγ
  μΐί των βορεινών παραθύρων.
  • Ρίηβρηρ
  ■■■ΒΒΒΒΜΒΒΐεΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»»εΐ
  1ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΙΙΟΑΕΟΣί

  ε
  ε
  ΑΝ ΕΙΑΙΡΕΤΙΙΔΙΙΙΣΙΝΙ ΜΕΡΑ
  ΒΡΓΟΖΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΒΙΑΔΟΥ
  Φέρομεν είς γνώσιν τΛν καταναλωχων οί δνοΤοι
  -έρυσι ίχρησιμοποίουν αποκλειστικώς τόν ιτβριζήτη.
  τον πάγον γλυχών ποσΐμων ύοάτων Νεαπόλεως
  βτι ήοχισβν ή λειτουρν'α τοθ β*1© ποατηοΐου πωλή¬
  σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεσηα-
  τορίου «Διόνυοας>.
  'Η άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βί»
  σιλειά&ου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικάς άντιποόσωνος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ι
  Β
  α
  3
  Β
  Β
  3
  Β
  Α Π Ο Ρθ Ω Π 1
  καΐ
  βπνο,1
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Πον
  Την κατβδίκατσεν ΒΙς τί; Είς τό μΤσός τού. Την
  κατέστησεν ύπβόβυνον δι* {}* υπέφερεν τύ*η>», κσΙ
  εΤββν έν τή καρδία τού, β τι ϊσως ββν θά έδΐσταζβ
  νά ζητήσρ *"·'αν ήμίραν λόγον παο' αύτΐς. Εΐπβν
  έν τί| καρδ'α τού, δτι Ρέ>» ύπήογ,8ν^σ·>ρροπ(α μετσξό
  τηςζημ'ας ήν αοτΛς έπροξένησβ. καίτης ζηα'ας 'τ>
  τώ επροξένουν. 'Εσυαπίροτνε τέΑος πάντων, 8π α-
  ληθΛς ή τΐαωοΐα τού δέν ήτο μέν άδιχΐα, άλλ' ήτο
  βίβα(ω; άηανθρωπΐα.
  Ό θυμος δύναται νά είναι τυφΛός *αΙ άΛογος.
  συμβαίνη νά όργισθβ τις άτόπως· δέν άγανακτεϊ
  δμωτ «Ιμή δταν έχη. καΐά τι δίκαιον.
  Ό Γιάννης Άγιάννης ησθάνετο αγανάκτησιν έν
  "Αλλως τε, ή ανθρωπίνη κοινωνΐα κακόν μόνον
  τοθ εΤχε κάμει- ποτέ δεν «Τδβν έξ ού ής, εΐμή τό όρ
  γΐλον πρόσωπον της, τοθθ' δπβο άποχαλοθσα Δι¬
  καιοσύνην ούτήο, δεικνύει πρός δσους πατάσσβι. Οί
  α θρωποι τόν ήνγισιν μόνον Υ./ άφήσουν είς τδ σ©
  μ* τού μώλωπας. Πασά έπαφή έξ αυτόν, τραθμα
  Ιπ' αοτοθ. Ούδέποτβ, άφότου ήτο παιδΐον, οθτβ άπό
  τής μητρός τού αυτής, οδτε άπό τή; αδελφής τού
  ή* ουσε λόγον φίλιον, είδεν εύμενβς βλέαμοτ.
  'φπό παθήματοτ: είς πάθηασ, έσχημάτισβν ολί¬
  γον κατ' όΜγον πεποίθησιν, 8α ή ζωή είναι πόλε
  μος, χαΙ δτι είς τούτον τόν πόλεμον αύ'ός ήτο ό ήτ·
  τηαένος. Δέν εΐχε λοιπόν βκλον αλλο, ι(μή τό μΐ
  σϊς τού. Τοθτο απεφάσισε νά άκον(στ) έντός τοθ
  κα'έογου, χαΙ νά τό συμπαραλάβη. έξερχόμβνος.
  Έν Του)ώνΐ ύπήοχε σχολείον διά τούς Αν τώ
  κατέργω, διευθυνόμενον ύιό καλογή-ω^, *5ιδ<χσκόν· των τα άναγκαιότβρα είς βσους έ» τ Ον δυστυχδν έκε(ων ήθελον. Εισήλθεν είς τό σχολϊΐον τΐσσατρα κοντοότης* εααθβν ανάγνωσιν, γραφήν καΙ αριθ μητικήν. ΉοθΛνθη δτι ενισχύων την διάνοιαν, (ν(· σχυε τό αΐσός τού. Είς τινάς πεοιπτώσε'ς ή έκπαΐ- δεοσις καΙ τό φ<3ς »ρατύνουσι την κα»(-τν. Θλιβερόν έστι λέγε'. ΆφοΟ Εκρινε την κοινωνίαν ώ: τέκτονα των κακόν τού, Ικρινε καΙ την θείαν πρόνοιαν ώς τέκτονα τής κοινωνΐας κα( κατεδίκασε καΙ αότήν. Οδως, έντός δεκαεννέα έτον καταθλΐ ψεως καΙ δουλεΐας, ή ψυχή ου τη καΙ ήοθη καΙ ίπε σε. ΚαΙ «ώ: μέν άφ' ενός, σ<ότος δέ είς αυτήν εί- σέδυσεν άφ' ετέρου. Ώς βΤ%βμβν, ό Γιάννης Άγιάννης βέν ί|το πονη- ράς Φύσεως. 'Υιιήοχε»1 6τι άγαθόο, δτε ίί^θεν είς τό κάτεργον. Έχεΐ κατεδΐκαα: τή» κοινωνίαν, καΙ έκεΤ ήιθάνθη δτι καθΐστατο μοχθηρΛς· έκβϊ δέ κατε δ'κσσε καΙ την ΘΗαν Πρόνοιαν κα' ησθάνθη δα κα θστατο άσ«βής. Σημειωτέον δτι 6 Γιάννης βϊχβ φυσκήν τίνα ρώ μην,βσην ουδείς τβν συγκαταβΙ«ων του.Όιαν έτ θβτο νά κλώση κάμιλόν τίνα πλοΙΌυ, ή νά πβοιστριψη έρ γατοκύλινβρον, ήξιζβν βσον τέσσηρες. Ένΐοτβ ανή¬ γειρε καΙ ότιεβάσταζε μέγστά βάρη έπ' ώμων, καΙ χρβΐας τυχούσης άντικαθίστα τό λβγόαενον κρΐκιον, μηχβνήν ή«ς ά«ητιΐτο V ούτά: έξ οδ καΙ τόν έπω νόμασαν οί συνάδβλφοΐ τού Κρικογιάννην. Συνίβη ποτ* νά έπΐσκευάζβται ό έξωσι ής τοθ δημσρχεΐου τής ΤουλΦνος, μία δέ των καρυατΐδων οΤηνες τόν ύποβαστάζουσιν, άποστασθίΐσα άπό το0 τοίχου, καρ' ολίγον έπιπτεν, δτε δ Γιάννης τυχώ' έκβΤ πά ρών, ίβαλεν ευθύς την ώαοπλάτην, καΙ στηοίξας την καρυάτιδα δίκην άντηοΐδος, εδωσβ καιρόν είς τούς έργάτας νά προφθάσωσι. Άλλά κσΙ ή «όκαμψ'α τού όπίρ/βτιΐνΒ την ρώ¬ μην. ΔβσματαΙ τινβς τον κατέργων, αίωνΐας βιανο· ούμενοι δραπβτβύΐτεΐΓ. κατορθοθν εως τέλους νά κατασΐήσουν αληθή επιστήμην την ρώμην ήνωμένην μβτά τής επιτηδειότητος, την έπστήμη* των μυώ¬ νων. Όποιαν μυσΐηρ ώ*3η γυμναστικήν άσκοθσι καθ* έ<άσιη' ζί βεσμώται, οί αΐώνιοι οδ οί των μυιΛν καΙ πιηνβν φθονβροΐ θΕατοΙΙ Πρός τόν 'Δγιάννην, Λ ο άηλή ηαιβΐ* τό ν' άνοβηΐντι άνσρριχώμβνος μέ νρι τής κορυφής ενός κρημνοθ καθέτου, εύρίσκων σιήοιγμα δπου μΛλις διεκρίνετο προέχων κόυβος τις Δ θε:ση; τής γωνΐσς τοΐχου. ούτος διά τής τα>ύσεως των ώμων τού, τον άγκώ%ων τού καΙ
  τον -τερνων, έγκολαπτομένων,είς τάς έλαχΐστσς
  τον πβτρον άνωμαλίας, άν ήρχετο ώς διά μαγεΐ-
  ας μέχριτρΐτης ό?οφής. ΈνΙοτΒ άνίβαιν» οϋ-ω πως
  καΙ μίχρι τής στέγης τοθ κατίργου. Ελάλβι όΜ
  γον. Δέν έγίλα. Έχρβιβζβτο 4<ραιη συγκΐνησς β- πως τοθ άΛοστιάσπ τις ά<αξ ή »'ς «Ο ε10^ '°ν καταχθόνιον έ«Ινον γέ>ωτα τον ββσμωτον τοθ κα
  τέργου, τόν παρϊμΦβοή πρός ήχώ τοθ γέλωτος των
  βαι^ω·. Τόν εβλείτβς καΙ ίνόμζβς δτι ί|τ0 προ-
  σηλωμβνος πάντοτβ είς ιΐίάγμα τι φοβερόν
  Τφόντ.. ήτο «άντοτε είς διαλογισμοθς βυθισμέ-
  ^Ησθάνετο σογχεχυαένως «ως, δτι έν αυτώ ύ
  πήρχε τερατοβες τι. "Οσάκις έν ^ ίύ<μώδβι σκ ? β«οί ιΠπβν, έστρβφι τόν αύχένα καΙ έπεΚ-άτο ν άνυψώσπ τό δμμσ, ίβλεκβ μετά τρόμου καΙ λοσοης όαοθ σιίσπειρούμενον, ποοσβπι^θέμβνον καΙ άνερ- νόμβνον «ΐΓάχανές Οψος άνωθεν αότοθ πελώ- ί,ον τίνα σωρόν πραγμάτων, ν *μων, προλήψ.ων αν θρώττων ν,αϊ πράξβων, σωρόν πλήρη φοββρον χα- σμάτων ι Ο "νος οί μέν πβρικοπαΐ *»■··">?»'*£ ^
  οΐν τού, δ δέ δγιος τόν κατέπληττεν άλλο δέ τοθ
  « δέν ή'ον είμή ή τεραστία ηυρσμι<·. V όνομόζο Διά την καταγραφήν τΛν ά πόρων ΉαακλεΙου διενεμή9η ή πόλις ϊ(ς 17 τμήαατα παρε κΧήθησατν δέ ΔηαοτικοΙ Συμ βουλοι δνως Εκαστος άναλά βη χα( εξακριβωθή τούς άπό ρους τοθ τμήαατος τό οποίον ανετέθη βΐς αυτόν. 1) Τ> τμή
  αα άπό Κ"ΐνο6ρνιας Πόρτας,
  ΒΙγλας, Ό5οΟ Πεδιάδος (5ε
  ζιά, άριστερό), ΌδοΟ Άνωκό-
  λεοκ, ό*^οΟ ΤρΐΦύ'σου εως έκ
  βολής τή: όδοθ "Εβανς επί
  αμφοτέρων των πλνυαών άνε
  τεθή είς τόν χ. ΆριστβΙϊην Άν
  δρουλάκην.
  2) Τό τμήαα τής όΐοθ ύπ'
  αριθ. 42, 38 ΠλατβΙας δπισθβν
  ο(<(ας ΛογιΛβου όδοθ Άβ*- ρωφ, όδοθ "Εβανο, άπό έκβο λής όδοθ Αβέρωφ μέχρι ο(«Ι ής κ. Δημ. Χοτλκιαδάχη, ό*ϊου Σμύρνης, ΠλατβΙας Δσσκαλο γιάννη κσι" τιλατείσς 'Ελϊυθε οίας είς τόν κ. Χριστ. Χουρ- δ -Ίκρινβ 1Πα« κακιΤσε έντός τής άνοβροζούοης κα! άκατασκβϋάστου μ«*ζη<. *^ μ*ν πλησίον τού. ότε δέ μακράν, είς κορ^φάς ακροσΐτους καΙ μονάς πεφωτισμένας, πού μέν τόν ρσβδοθχον δεσμοφόλα. ϊο τοθίστέργοϋ. «ού δέ τόν σπαθοφόρον χωροφύ· λα«α· έκιΐ μέν τόν τιαροφδρον άρχιεπΐσκοιιον, άλ· λαχοθίέπρόςτάδψη τόν αότοκράτορα έστεμμέ- ,η? Ιχοντα την κεφαλήν καΙ άκτινοβολοθντα ώς νην ««ν « τ -^ έία(ν£ΙΟ βτι ο( ακώ,αται έκβΐνα αρυγαί, άντΙ νά βιαλύωσιν τό περί ούτον σκό τό συνεπύκνωνον μάλλον «αί τό καθΐστων πενβψώτειίον. Πάντα Ρέ 'αθτσ, ηράγμάτσ, νόμο' τιρολήψβις, πράξεις. άνθρωηοι πβριεφέροντο Λνω θβν τής κεφολής τού. κατά την τιολυειδή καΙ μυστη ριώβη κίηαιν η» ό θεός δίδει είς τόν πολιτισμόν, κα. κατετίάτουν κα«8 κατεοόντριβον ούτον έν άπαθεστάΐϊΐ ώμόΐηΐΐ καΙ άδυσω'ήτω άναλγησα (·υν·χ((ιτοι) Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΊΟΡΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ η 3) Τό τμήαα άπό τής ό*οο βς (*ι«©—Καΐνούργΐας Πίρτας μ·χοι Τ,ήν^ρνου "Αθατν. νάχτ)) αμφοτέρας τάς πλευράς, ό^οθ Λ-σηθ1ου ώς καΙ τάς ένΒιαμίσους παρό· δούς μβτά των εν αό·ή τμη μάτων τής Λ"ωφ6ρ-υ ΜοροζΙ νη είς τόν κ. Κωνστ. Κουλοο ραν. 4) Τό τμήμ« άπό τής ό^οθ ΑλμΐΒΟ, όδοθ ύπ' άριθμ. 67 (οίκ'α ΜηΧιόβου ΧουσοΟ) Πλα τε(α 'Λρκαδίου, όδός Μονο Φατσΐου, όδ4ς Βικέλα, όδός ΓιαννΙκου μετά των έν αύτ(ί τμημάτων τής όδοθ,ΛςωΦΟρΓυ Μοροζίνη είς τόν κ. Α 5) Τό τμήμα άπό τής όδοθ Μαρογεώργη, όδοθ Άπεζα νων, ΆγΙου Ματθαίου, όδοθ Σπιναλόγγας (μ* Εξοδον (Ις τό Νοσοκομιΐον) μετά των έν ού Ο τμημάτων τής Λιωφόρου Μοροζίνη είς τόν κ. Σπ. Ά λβξίου. 6) Τό τμήαα άπό Νοσοκο μειου τής Λεωφόρου Μοροζίνη μέχρι 'ΕργοστασΙου ΦΚώρου, οθ Ίουστινιανοθ μέχρι τής ό δοθ Μόν ής Άπεζανων είς τόν κ. Ίϊάν. Λιναρβάχην. 7) Τό τμήμα άπό τής όδοθ Δευκαλΐωνος, όδοθ Ίΐυστιντο νοθ συνέχβια όΐοθ Μόν ής Ά πβζανών, όβοθ Άγΐου Μην ά Λεω*ορου Καλοχαΐρινοθ μέ χρι Χαν'ων Πόρτας είς τόν κ. Άριστ, Γρσμμαηκάκην. 8) Τό τμήμα άπό ι ής Λϊω φόρου ΚολοκαιρινοΟ, Ό5οΟ Γοβαλόοων, όΒοΟ ύπ' άοιθμ. 158, 146 ό'οθ Ηρακλέους ΚοκκινΙδου, όδοθ ύπ' αριθ». 132 πρός την Λεωφόρον Νό ελ ι[ς τόν κ. Παναγ. Κατα λάνον. 9) Τό Τμήμα άπό κης Ό δοθ ύπ' άριθμ, 132, όδεθ Ντεντηδάιιηβων, όΒίΟ ύπ'ά ριθμ. 158, 141, όδοθ Σχορδυ λβν. Λ<ωφόρου Νόελ διά τ' Ο τείχους πρός Χαν ών Πόρταν είς τόν κ, Δημήτριον Βΐυρε ξάκπν. 10) Τό τμήαα άηό τής ό^οθ, Μοΐου, ^όδοθ Λήανου, όδοθ Σ<ρά, όδοθ Γοργολοϊ>η τμή
  αατος Λ·ωφόρου Ν4ελ, όδοθ
  Δελημάρκου κοΐ Λεωφόρου
  Άνδρέου ΚαλοκαιρινοΟ είς
  τόν κ. Εμμανουήλ Γαλενια-
  νό».
  11) Τό τιιήμα άπό τής όδοθ
  Σφακ'ων, Λιωφόρου Νόελ, ό-
  δοθ Χΐνδαχος, όδοθ Αύνενι·
  χο6, όδοθ Ψ»ρομηλ(γκων καΙ
  Λεωφόρου Καλοκαιοινοθ είς
  τόν κ. Ιωάννην Γρυλλιωνά¬
  κης
  12) Τό τμήμα άπό τοθ υπο
  λοΐπου όδοθ Χάνδακος διά
  τής όδοθ 25ης Αύγοΰστου μέ
  χρι λιμένος, Λεωφόρου Νόελ
  υβχρι οικίας Π«ρ(δου, όδοθ
  Χ^ρτατσΛν (συνάνΐησις όδοθ
  Χάνδακος βΐς τόν κ. Κ'μωνα
  Άνβαογιάννη».
  13) Τό τμήμα άπό τής όδοθ
  ΆνΙου Μην β, ΛΐωΦόοου Κα·
  λοκαιρινοθ, ο9γ0 1821, Άμαλ
  θείας όδοθ Κυρίλλου Λουκάρε
  ως μέχρι όδοθ Ί?υσπνιανοθ
  <[ς τόν κ. Δημήτριον Χατλκΐα βά 14) Τό τμήμα άπό τοθ λΐμέ νος όδοθ 25ης Αύ/ούστου, ό βοθ ΆγΙου Τίτου ό3ο0 Μβ- ρστμβέλλου μ«τά τής Λ?ωφό οου Δουκός Μποφώο χαΐ τής Συνοικίας κάτωθεν Λί.σ^ης Ηρακλείου '(ς τόν κ. Στέφατ νόν Χβλιδώνην. 15) Τό τμήμα άπό ιής όδοθ Μεραμβέλλου, Λτωφσρου Μ πό φώ?. Λβωφόρου Κουντουοιώ τού ΠλατεΙα Βενιζέλου, ΠΚα τβΐα Καλλεργών, καΐ όδοθ Ά- γΐου Τίτου είς τόν κ. Γεώρ¬ γιον Φουντουλάκην. 16) Τό τμήυια άπό τής ό δοθ 1821, ό&οθ Μάρκου Μου- σούρου, όδοθ Νεκταρΐου Πλα τβία Κορνάρου είς τόν κ Ζι χαρΐαν Περά>ην.
  17) Τό τμήμα "Α1* Τάμπιας
  Συνοικισμός Εξωθι Χανίων Πύ
  λης κοΐ Συνοικισμός Κσμΐνΐα
  είς τόν κ., Μιχαήλ Τζουλάκην
  ΟΙ άποροι συνεπώς δέον
  νά προσέλθουν κσΐ νά «ατα
  θέσουν δήλωσιν άπορΐας είς
  τόν Δημοτικόν Σύμβουλον δ
  στις άνέλοβεν τό τμήμα είς
  δ κατοικοθν. Όσοι δέν κατα
  θέσουν Εήλωσιν θά στερηθοθν
  τοθ δικαιώματος συσσιτΐου (α
  τρικής περιθά> ψ»ως, Νοσο
  μβιακής τοιαύτης καΐ έν γένει
  πάσης προνοίας λαμβανομέ
  νης ΰττέο τ£ν άπόρων. ΟΙ κά
  τοικοι Χρυσοπηγής, Άτσαλέ
  νιου, Χρυσοστόμου, Κρατικοθ
  Συνοιχισαοθ, Κατσαμπά, Τεχέ
  ΆγΙρυ Ιωάννου χαΙ έν γένει
  ταν Προάστειον δέον Βπως
  καταθέτωσιν τάς δηλώσεκ
  των ίίς τόν κ. Μιχαήλ Κασι
  μάχην Πρόεδρον ι ής Κβντρικής
  'Επιτροπής.
  ΑΙ ώς δνω οΐτήσείς δέον
  νά κατατεθο Ον έντός δέκα ή
  μβρών.
  Ό Δήαορχ^ς Ήοακλεΐου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Όταν άνοράζετε
  οαπούνι.
  Ζητεϊτε άπό τόν προμηθεύον σσς
  ΜΑΡΚΑΣ ιΠΕΤΕΙΝΟΓ ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ
  ΜΑΡΚΑΣ -ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτε-
  ρα καΙ άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καΐ ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ «-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  Ή ένταθθχ Γεωργιχή Πεοΐφι-
  ιΐιχ δπίδίλε μακροακιλή Ικθεοιν
  ίς τί δίΐοκργιΓϊν τ«]ς Γινργίας
  πΐ τής τοοιΕας τβν καλλιέργειαν
  :οΟ μηνός Μιίιυ.
  Έν αρχφ τής έχθίαεως ή Γιωι-
  γιχή Περιφέρκα κάμνει γενικάς
  ινάς ιταρατιοίήαιις ΙπΙ τώ» χαΐρι
  βν μιΐίδολδν. Πιρχιτέ?Μ βναφί
  >ιι δχι χαχά τό τρίχον γεωργιχον
  τος οί βροχομιΐριχαΙ πτώοκς
  5ιά μΐν την πιοιφίριΐαν Η¬
  ακλείου περΐ τα 520 χιλ. δ.ά δέ
  ήν κιριφίρειαν Πεδιάδος—Ηιθ3Χ
  3', κερΐ τα 600—620 χιλ., τίς
  χρϊχτ,ηοΐζιι ϋ |«χνονιχίς.
  Άχολϋύ9«; ίξττίζιι ■ίδιχώτι-
  ιον χιί κεχωίΐσμίνως τίς σπου¬
  αιοτέρας χαλλ'ΐργΐας τοθ νομοθ.
  ) 5π ή χρ^αις τώ» χη·
  λιπασμίτων δι" Βλας τάς
  8ΐ«85θ- χ*τα τ> τι-
  ικταΐα 11») μέ Ιχκληκτιχήν τ»-
  (ύιΐ)(α. Είς την Πιδιάδχ, ολόκλη¬
  ρον τί]ς 14ΐ93χ;ας χϊτι τό τρέχον
  ό Ιιος ή χαταναλιοαις ή·
  τ6ν 50 χιλ. δτιρίβτ; τίς
  0.000. Ή ίλη χαταν£)ω3ΐς 5-
  πβλογίζκαι 8τΐ θέλ«ι 4 έι,θιι έν
  ώ νομώ είς 10.000 τόννους, τής
  ιλ»)ζ ?ί Κρήτης είς 20 000.
  Κα<« τίς ίϊίοις πλιροφίρΕας ί)ί Γε«?γιχής Πΐίΐφιρεΐί'ς, προ λέιεται ή άχόλουθος παραγωγί) ψιχανθϊνχκΐ οατρίν: οίτος 6 00 000. 3«., χριβή 10.000 000 η 7.500 000, σμιγος 2.000 000 χαΙ χύϊμοι 500.000. ΒΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΤΡΑΣΙΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ Η πορεία καλλιεργειών κατά τόν μήνα Μάϊον. "Ολϊ τ4 φυτά μεγάλας χαλλι- ΐργιΕας ηϋδοχΕμηβαν γενΐχδς πλήν τ6ν χκαιιων τέ δποΤ* άπεδικχτΙ- οΐησχν 5ιχά τ.6ν αχω?ιάσε«» τ<)ς 5?ο6άχΐ]: χ.λ.π. Ή δλική ζ~μ(αι έ< τ6/ άαθενΐιΛν τούτων δπολογί- ζτται είς 500.000 ό<· άξίας 4 ί<ατ. δραχμβν. Ή προδλιπομίνη έξ 5λλου πα· ραγβγή τδν άιικελουργιχ&ν ε(δ«ν χατανέμιται ώς ακολούθως Σταφίδες σουλτανΕναι 15.000 τίν4ους, ταχτΐδ, Ιηιτοαπέζιοι α τα φιιλα< 8. οίκος 15—16. 'Αναφβριχ&ί μέ την ίλαίοχί- μίαν &ναφ(ρ3νται ού» τοίς άλλοις χά άχέλουθα γενιχί. Ό γενικάς άριθμϊς τ&ν Ιλαιοδί.δρων δπολο· γΕζΐται είς 3 1)2 «χατ. ή ϊέ μίσΐ! παρχγωγή είς 5—6 έκ. δ«. Έτΐίοης τί έκριζωθένια χ«» χαι- ρ^ΰς ϊλϊΐίϊενδρα δίολογίζονταΐ είς 500—600 χιλ. Ή ελαίαι μίστ) κκραγηγ^ τβ» &ιπ(?ιο9ΐιΒ&ν είς τίννους δκβλογΕ ζιται ώς έξήο Πίΐρτοχίλλια 800 τό.νους, μννδαοΕνικ 300, λιμόνια 400, χίτρα 500. Δια τί έιηιριδο- ·ιδή]αναφίρε«ι ίδιαιτίρω; τίγεγο νος ότι μιγαλη ζή ΐτ,οις πχρουσια- ζιται κατ' Ι ής ΐιαφίρων ςρατοβρί- ων 6κολογΙζ«ται δέ 6π κατ' Ι τος φυτεδονχχι έν τφ νβμώ ηιρΐ τις 10 000 δί^δρα. ΤΙλος ή Γεω?γΐχή άναφίρι:αι είς την ηφ η χατάοΐιχοιν τ<)ς δ «οίας χ»ρα- [ζ Εαν. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Κατωτέρ» γνουίζοιιεν τα Βρια )ς ττ>ριφΐ9ΐ(«ς τοθ Μητοοτΐίλιτι
  χοθ γ
  ου χαΙ π,αραχαλοθμεν τούς ·6υι·
  διίς χρ'οτιανιΰς τιύς χατοιχοθ ■
  τας είς ταύτην νά αηειιθό'βνται
  τοθ λβιηοθ διά π Λίαν ΊιροπραξΕ-
  αν ιίς ' τού; 'Κφημε^Ιους ούτοθ
  η Βλάη Πατιβ
  Νικ. Γκουζάνης χκΐ ϋακβ Γεώργ.
  —ΑΙ έπιδβΐξϊΐς τ·ΰ Μποδο
  )
  Άκο νής αλατιΐας Κίραχ* α
  χαλουθιΤ τ^ν Λ<ωχέρον Κκλοχαι ρινοθ, την διον Λχσθενους κατ' μφοτίρϊς τας πλευρας μέχρΐ τ*!ς συνανιήιΐως ταύτης μέ την δ$4ν Ν :ινττ)δάχηδβν, ή' άχολοιι· θεΐ χατά την Νοτίαν ηλευρΐν την οίον ΜαλεβυζΕου ή*< άνολοιιθεΐ χατά την ανατολικήν κλευραν μέ γρι τίς ουναντήαιώς της μέ την δδον Μυριδνου, ή< αχολουθεΐ χατ' μφιτίρας τας κλευράς μίχρι τίρ μκτβς τής δδοθ Σφτχ(ων· ΚαΙ άιτό τεθ σημιΕου τής ουναν:ήαε«ς τή; δϋθ 1770 μέ την δϊδν 'Ανίρίου ΐιιψ, την ίποΐαν (ίδέν 1770) ακολουθιΤ. κατ' άμφοτέρατς ^τας ιυρίΓ, κιρι)'>μβ:χνομΐ''Τ]ς ιής
  ηαρίδου δ!4ς Βλοαιβν πρίς την
  διον Μιχιλ'6ά«ΐ], Λτωφίρου "Ιδη;
  μίχρι τ]ς ηλατιΕας Νιχηφίρυυ
  Φω 2 χαΙ έχεΐθιν πρίς την οδόν
  1821 ήν άχολοκθι! χατά την Δυ
  τιχήν ηλευραν τ<5ς Πλατείας Άρ δίου χαί εκείθεν αχολουθιΐ την δδον Βικέλα χατά την Νοτίαν Πλιυραν μέχρι τής πλατείας Κοο νάρου άπο ιτ]ς δποίυς άϊολθϋθ.Ι την δ!4ν Χατζηκοχώλη (Πΐώην ΛιοηθιΌι) χ»'« την Δυτικήν πλΐυ ρΐν χαΙ &ηο τής Διυτέρας κχρί δου πρός τό Μικρά Τζγμακ>· κατ'
  αμφοτέρας τας ηλευοίς τοθ &πο
  λΕπου τής δϊοθ ΧττζηκονώΧη
  (Ο;ώην Δοηθίον) χχτά την Διιτι
  «ιχήν Πλεκρχν χαΐ ^απ) ι^ς Δια
  έ?ας πζρίδου πρός τδ ΜιχρίΤζοι
  μάχι, κατ' άμφοιέρας τας πλειι
  ρας τοθ οπολοίπου τής 45οΟ Χ«
  τζηκοχώλη μίχρι τής ή
  ώς της μ έ φ Αιω^ίρον
  νη χαΐτων διβφίρων ηαροδων συμ
  ηιριλσμ^χνομένων είς την 'Ενορίαν
  τοθ 'Αγίοιι Μψ& ΉικχλεΕου.
  ('Βχ τοθ Γραφιίοιι τής Ένορ'α
  'Αγ.Μηα).
  Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν έν*
  νοντο ηροχθές το, άιτόγινμ» αίς
  τ*ν περίβολον τοδ Μπβδβσ*κ«ί·
  €υ (Β' Δημοτικόν Σχολείον) βΐ
  έιτιδϊ(((ΐς τ&ν μββητ&ν αύτβϋ,
  οτεφθϊϊσαι ΰπβ πλήρους έπιτνχί
  βς. ΑΙ έπιδε(£κις έκτος τ&ν ν»
  μναστιχ&ν «αβαρ&ς, περιβλάμβ*
  βν χορους μ«1 ηβιδιάς, έκτιλε
  θιϊσαι μέ πολλήν τάξιν χαΐ με
  οδΐΜότητα, χκρακτηριστΐΜήν ύι«
  ήν συντελουμένην καϊ έν τφ
  ΝπαΐιδΐυτηρΙω τοώτω μορφιιτικην
  ργασίβν, ωστβ νά ά£ίζο κάβ« ί
  παινος βΐς την Δι«ύ8»νσ»ν κα,Ι τώ
  ιδάβκον προσωπικόν.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι ηαραλαβαί.
  Νέα ύφαοματα.
  Νίοι μοδέρνσι χρ·.|ΐ·-
  τιαμ·(.
  ΑΙ τιμαί μα$ (Ινΐ αί
  καλότερκι.
  ΛΒΕ4ΙΣΙΑΙ
  —Άγώνες Πρωταθλήματος
  1937 (Τέννις).
  Πρό μιδς εβδομάδος ήρχισαν οί
  γώνες τοθ έφετεινοθ πρωταθλή.
  ατος τέννις είς τώ γήπεδον τΓ}ς
  •Οργανώσεως Τέννις Ηρακλείου.
  Είς τόν άπλοθν άνδρων περιωρί·
  οθησαν διά τόν τελικον ό κ. Νικ.
  Παντελόκης, νικήσας τον κ. Τιτ.
  Περδικογιαννην κοΐ ό κ. Γεώργ,
  Στεφανίδης νικήσας τόν κ. Γεώρ.
  Βαΐλαν. ώιά τόν ά πλούν κυρίων
  Ιγινε μόνο μΐα συνήντηοις. την
  οποίαν εκέρδισε ή δνΐς Ευτυχία
  Πρατικόκη νικήσασα την δΐδα Μ.
  Κούτ. Σήμερον τό άπθγευμα 3 μ.
  μ. ΘΑ γίνη ύ τελικός άνδρων μί.
  αντιπάλους τοθς κ. κ. Ν, Παντελα-
  κην καΐ Γ. Σ,τεφανΙδην. Έτιίσης θά
  Ινη καΙ ό τελικός τοθ διτιλοθ άν·
  >ρων. Άποτελέσματα: 1) Νικ. Παν
  ελάκης νικα Χρ. Βασιλακην 6)2,
  6)2 2) Νικ Ρεγκινάκης νικδ Βασ,
  ΜιστΙΑογλου 6)*, 6)7. 6)3. 3) Στ.
  Περδικογιάννης νικα Νικ. Ρεγκινά-
  κην 6)», 6 3. 4) Γεώργ. ΒςΤλας ν[-
  κά Άρ. Περδικογιαννην 6(ί, 6)3. Ι)
  Πό Ολος Διαλυνάς νικα Φρ. Κα
  αμπώτ 6)ί, 6)3. 6) Γεώργ. Βοΐλας
  νικα Παυλον Διαλυνάν 6)4, 6)1.7)
  Γίώργ, Στεφανίδης νικα Πάνλβμ
  πουργκ 6)4, 6)2. ί) Νικ, Παντελά
  πς νικα Στ. Γΐερδικογιάννην 6(1,
  1)0 ιήμιτελ,), 9) Γεώργ. ΣτεφανΙδης
  >ικά Γεώργ. Βοΐλαν 6)3, 9)7 (ήμι
  ελ.). 10) Διαλυνάς καΙ Ρεγκινά
  ιης νικοΰν Καραμΐιότ καΐ Μιοτίλο
  ^λου 6)2, 6)1. 1ΐ) ΒοΙλας καΙ Στε
  φανΐδης νικοθν Βασιλακην κοΐ Άρ,
  Περδικογιαννην 6)2. 6)0. 12) ΔνΙς
  Ευτυχία Πρατικάκη νικδ δίβα Μ.
  Κοθτ 6)3, 6)3.
  —Γυμναστικαί επιδεΐζΐις 5ου
  ΔημοτικοΟ £χολείου.
  Τάς άκονβυμκτινάς ωρβς της πκ
  ρΐλθούοης αβμπτης ένενοντο «Ι
  γυμνβστικοιΐ ΙηιοεΙξεις τοδ 5ο»
  ώημοτ. οχολιΐου της πβλίώς |μας
  μετά έ{«ιρ*τική{ επιτυχίας. 'βγ§
  νοντο έκΐσης έν&νες είς τούς νι
  χητάς τ&ν οποίων οιενιιμχν δι
  άφοβ« Επαβλκ έ διευθοντής Γυ
  μνασίου ά. Δ Ζωγραφάκης. Μβτά
  τούς άνώνβς έψαλησβν διάφορκ
  πατριωτικά &σμ«τβ> διβαχΒεντκ
  υηο τής διδαοχαλίσσης δΙοος'Αδοι
  μαντίας Βενέρη. ι$ΐρμ« σαγχ«
  ριτήρι» τόσον είς την άκούρκ
  ο την γυμνβστριαν διο« Β. Τσαγ
  Νβράκη ή όποία κ«τώρίΜοΐ έκτβς
  τ&ν αλλων εκπαιδευτήριον ν«
  δώσο την προοήκονσκν ίπιτυχΐο»
  είς το εΐρημίνον έΗπ«ιδ(υτηριον.
  βσον μοτι είς τό λβιπβν προβΝπι
  Μόν τού λχβλείου, Διευθυντήν μ.
  ΟεοδΜρομανωλάκην μ«1 διδαβΗΚ
  λ<οβ«ς Γιαλυτβκη, Νιβςιώτη. Βε νίρη. Τρβυλλινοϋ. ., —Ζητεϊται · ευρών. Την εαΐτίρκν της 28ης τρίχ. « πΝλέοθη γυναικείον χρυσουν ώ ρολόγιον τή( χ«ιρβ(. α«ρ«κ«λε: τ«ι ο (ϋρών νά τό χβμίοο είς τ« *ρ««ε· μ{ ά» «μβι««ήαετ«·.
  'βράκλβιον
  Γραφεϊσΐναντι Νομαρχΐσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Κυριακής
  30 Μαΐοο 1937
  ι*
  ι *
  ι
  Α
  τ^Ο1!™
  Ο ΤΕΩΣ ΑΓΓΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΚΑΙΗΣΥΖΥΓΟΣΤΟΥΣΙΜΨΟΝ
  Βλ ΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  1Α ΟΙΡΙΜΕΙΝΟΥΙΜΡΚΕΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 529 Μάϊον) (τού άντα-
  ηοκριτοΰ μας).— Έκ τηλεγραφημάτων
  τού έξωτερικοΰ γίνεται γνωστόν ότι 6
  Δούξ τού Ούΐνοσωρ αμέσως μετά χον
  γ ά μόν τού θα κατέλθη μετά τής συζύγου
  τού κυρίας Σίμψον είς τάς Αθήνας
  όπου θά «αραμείνουν αρκετάς ημέρας.
  Ό Δούξ καί ή χυρία τού αναχωροΰν
  τες έξ Άθη ών θα έπιχειρήαουν ταξεί¬
  διον άνά τάς Ελληνικάς νήσους καΐ
  την Μεσόγειον γενικώς καταλήγοντες
  πιθανώς είς Αίγυπτον. Τό ταξείδιον
  τού τέως "Αγγλου βασιλέως είς 'Έλλά·
  δα καθ* ά λέγεται όφείλ*τβι είς την
  ικανοποίησιν ήν έσχεν ούτος έκ τής
  πρώτης αυτού επισκέψεως είς την *ώ·
  ραν μας την οποίαν βεβαιούται δτ
  έχαρακτήρισεν ίδεώδη τόπον διαμονής
  Η χϊεσΊνη επισκεψισ
  ΤΟΥ Ι. Ι ΤΟΥ ΕΟΙΜΕΑΙΤΗΡΙΟΪ Α8ΗΗ0Η
  ΠΑΡΑ ΤΟ Κ. ΟΡΙΟΥΟΟΥΡίΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαϊου (τού «ντα
  ηοχριτού μ·«ς)·— Ό πρωθυπουργός κ
  Ιωάννης Μεταξάς εδέχθη σήμεοο
  την Διοίκησιν τού Έμτίοριχού καί Βιο
  μηχανικού Έπιμελητηρίου Άθηνώ
  α,νακοινώσασαν είς αυτόν ότι διέθεσεν Σ>
  πέρ τής 'Έθνικής Άεροπορίας τό πό
  βόν των «ΟΟ.ΟΟΟ δραχ.
  Σχετικώς μ έ την δωρεάν ταύτην ώ
  μίλησεν κατά την έν λόγω επίσκεψιν έκ
  μέρους τού 'Έηιμιλη^ηρίου ό κ. λίαν·
  τάς, τονίσας ότι ή «ροσφορά^ αυτή θά
  αποτελέση νέαν θρυαλλίοα είς τόν έν
  6ουο'·ασμόν των Έλλήνων.
  ΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
  0ΦΕΑΙΜ6Ι ΕΙΣ ΤΗΝ υΊΡ.ΓΟίΗΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 29 Μ»ΐ·υ (τ οί αντ*πβ*ριτ·ύ
  μα;) —Κατα τας «νακ·ινβίσε»ς τ·ΰ ύπευρ
  νείβυ Γεωργίας αί τελευταίαι βρβχβί ίέν £
  βλαψβν την παραγωνήν.
  Άπεναντίοτς αί βροχαί β υ αι ώφέληααν
  την παραγωγήν χ>1 ειδικώτερον είς τάς
  μεγάλας άγροπκε>ς πΐριφερ·(«ς τής ©ΐβ
  σκλίας χαί Μαχεδ·ν(α$.
  ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  Η
  Τό ζήτημα τής άνακωχήςένΊσΐτανία
  Καί ό Φράνκο δα εκδώση βίβλον.
  ΑΘΗΝΑΙ 29 ΜσΤου.—Τηλ*
  νραφήυστα έκ Παρισίων Ανα
  φέρουν βτι ό κυβ'ρνητι>'ός τύ
  πος όμιλον δια τή ζή'ηαα
  ττΐς βνακων,ίΐς έν Ισπανία το
  νΐζβι β η τουτο "ύνατ«η «ι λυ
  βή κατ' ίθχήν ίάν *σ<ηθή ·πΙ· σις εναντίον "'ή'ί κυββονήσβως τοθ Φράνκο, ήης καθ' α Ισχυ ρΐζονται ο( σοσιαλιστικάς1 έφη μερίοες, είνε καί ή αόνη αντι τΐθεμένη ίΐς την λήξιν τθν έχ θροκρσξιΔν. Έκ Ρώμης αγγέλλεται δτι ς»1 έφηΐϋΡΐδβς γράφουσαι *π( τί)ς ύποβληθεΐσης είς την Κοι τΛν ΈθνΛν ύιΐΑ της ΒΑβνβΙας. βϊβιιοθν βτι νοότω κα( ή κυββονησ ς τ*|ς ΣττΧα-μάνκσς θά Κηυοσιβθ ση β βΚον άφορΛσπν τΛς €|< ιιοΧιτιστιχάς» ποάζβις τ?ν έου θ'-α: «'υβοονήσβως 4ν Ίσπα νία μέ φωτοτυηΐσς ώ: λέγουν €ΓΛ>ν βιοβαροτήτων τοθ άοι
  στΐοιομοΓ» Έν συνουασμώ
  θά 8η ιοσίβυθΓ) κατάλογος τΛν
  άη' άο/ής τοθ πολέμου Ρωσ
  σικ^ν βνισχΰσΓων συμηοοου
  μ£νων «(<; ΙΧ.ιγγιώβ8ΐς αριθ- μούς <σ( (<ανΔν νά καταβεΐ ξουν την σκανβσλώοη κοΐ τα οαχοποιόν έπίμβ,τσιν τίίς Μό σχσς είς Ί7«αν(αν ϊ[^ ή/ κα( όφεΙΧβτσι ή παράτασις τοθ Έκ ΛονβΙνου τηΧβγοαφουν 8ί οί Άνγλκο' ήνΜ·τΐΙσηιΐοι κό<λοι 5εν ψϊΐνονται άποτβ θΐρρυμίνοι έν τής άποτυγΐας τΛν δισβηυατων πρός λήξιν Τί Ο έμφυλΐου ;Ίσηητνι«οθ πό λέαου, φοονοθν οέ δή τα δια βήμστα θά έπαναληφθοθν 4ν καιρώ έ«τονώτβοι κα( 4λτι(ζβ ται γβνιχβς δτι θά καταλήζουν είς θετιχά άποτβλέσματα. Αί ώραι κλεισίματος των κέντρων. Ή νέα άστυνομική διάταξις, ΑΘΗΝΑΙ 29 Μ*ΐ«υ <τβϋ εΛταπβκριτβΰ {)—Ά«· μ'Ρ'υς τοδ ύπβ«ογείοΜ τΑ$ μ«{).Ά«· μ'Ρυς τοδ ύπβ«ογείοΜ τΑ$ ΠαιδεΐΌ-ς ανεκοινώθη σήμερον βη ι!ν« ο ή ή ( ά ς η ήμρ έή ή «π·φ«ο(ς τού πιρι πβοατάοεω; τ6ν μαβημάτ«ιν τ*>ν διαφόρων Σχολείων
  μέχρι τής 27ης Ί«»νίοι>, συμφώνως, πρβ{
  τας γνωοτβπβιηβίίαβί πρ· ήμκρΰν λεπτβ
  μιριΐ; πληροφορίας.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΦΙΧΘΗ
  ΧΟΕΣ ΕΙΙ__Τ0_4Π0Μ ΟΡΟΣ
  ΑβΗΝΑΙ 29 Μ·ΐευ (τού άνταπβκριτοδ
  μ«() —Ή Α. Μ. β Βκοιλευς «πιββίνων τοδ
  άντιτβρπιλλίκοϋ «Σκκτο«ι» Ιφθαβκ σήμερον
  είς τό ' Αγιον Όρος. Ό Ββσ.λιύς «κΐβιβχ
  αθπ 11; την παραλίαν τής Μόν ής Βηροπο
  τάμου Ιπ·υ ύπεοεχθη βύτόν εν σώματι ή
  Ίερά Συναψις «αί ·! Μ·ναχ·1 τής Μ·νής
  ύ
  Ό Βασιλΐύς παραμένων ίκ' ολίγον ιί;
  την Μοιήν 8α περιοδιύοη κ«Ι χά λ·ιπβ Μ ο
  νβστήρια ιβν οποίων χροτΐθεται «ά μιλΐ
  τήοη Τ4ύς Ιοτορι*·ύ$ Μκί χαλλιτΐχνικού{

  Ο ΓΕΟΡΠΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΝ ΧΡΕΩΝ
  Σήμερον συνΐρχεται *(ς όγχΛβες συλλαΐη
  τήριον υπέρ τής Κυβερνήσεως επί ιβ ρυθμΐσει
  των άγροτικών χρεΔν 6 γϊωργικός χά! άνρο
  τινός «όσμος Χανίων. Κατ' αύτό θά όποβλη
  ΘΛσι σννχα^η'^ρια ο«ομήματα κρός την Κυ
  Ι ΈξβΛόθη άσ υνομική ΒιΑτα
  ξις δι'ή: όρζονται οί ώ3αι
  κλεισ'ματος των βημοσ'ων κ έν
  τρών.
  Τα έν ιβ περιο>(ί τής τιΰλβ
  ως καφβνεΤα καί ζσχσροπλα
  σ« Ϊ3 ύτιογρεοθνται δ ά τής
  διατόΕΓως ταύτης νά χλείωσι
  την ?4ηνωραντόν χειμΛνα «οί
  ιήν 1 π.μ. τό θέρος. Τα έστι-
  στέρια καί ο{νομα>β ρετα θά
  κλβ'ωσι ττάντοτειήν 23 οραν
  Τα ιΐο τάς τϊλαΐΕ'ος 'Ελιυθβ
  ρίσ<·, Ν «ηφόρου Φωνά καί Έ· λβίθερΐου Βενιζέλου χαΙ είς ιήν λ'ωφόρον Κουντουριώτου χείμενα χοφενεΐσ, ζαχαροπλα ότι ΐσ,κσΙ έστΐατορια θά κλε'ω σι μίαν &ρσν βραδύτεραν των ώς άνω κοθοριζομένων ώρβν κλεισ'ματος. Δ ά τα χοροδι- δασ»αλεΤα όριζεται Βτι έπι- τρέκετσι νά πσρσμέ^ωσΐν ά- νοικτά μέχρι ιής 1 π μ. τόν χειμονα κο( τής 22ατς τόθέρος. Είς την διάταξιν τούτην ίέν ύηάγονται τΑ θερινΛ νέντρα μβτα ^οροθ ή οΙοΓθιυσαι χο ! ρϊυτικών έ^ρτών γ] έσπρρΐίων. ) Διάτούς κινηματογρσφους όρ'ζβται δτι ύττοχρϊθθντσι Β.' Αμφοτέρας τοο ~ερ·όοους να |κλΐωσι ,τήν 24ην ώραν. Δ'ά τα θέατρα ή &οα τοθ κλιισΐμ- τος πσρατιΐνβτσι επί μίαν ώ ραν τόν χειμβνα ήτοι μέχρι ΛΑς 1 π μ καί ίιιΐ 1.15* τό θε (θ'. "Ω3α ενάρξεως των θεσ τρι<Ό« πσραστάσεων όρζετοι ή 10 30' μ.μ. Τα καφενβΤα καί ζαχσρο πλαστίΤα τ&ν Συνοικισμόν κα( προαστΐίων θά «λΐ'ωσι τόν μέν χβιμώνα την 23 ώραν τό Βέ θέρος τγ> 1 π.μ. Τα έ
  στιαιόρια οΐνομαγειριΐα καί
  ποτοηωλιΐΐ θά κλ»(ωσ< τΑν χε μώνα την 21ην οραν, τό δέ θέρος μίαν ώραν αργότερον. ΔΑ τα κσφενΐΐα των *ωμο πόλεων ναΙ χωσΐων κλβιοΤματος όοΐζεται ή 11 νυ κτΐρινή τό" χειμωνα καί ή 12 τό θίροΓ. Τ* ιΐς τάς πρωτευ ούσας τί ν έπσρχιων καί την κωμόπολιν άνω Αρχανών κε'μβνα κσφβνεΐα θά κλε(ωσι Λϋ'σειαν ώοσν βραβύτερον. Έπιτρέπεται ή παράτασις τοθ άνο'γματος επί α(αν εΐοέτι ο ραν κατά τάς Κυριακάς καί τΟΓ έξα οβσ'μους ημέρας. Διά τα έν τβ πόλει κβντρα {(Οικον άρθρον προβλβπει την νορήνησιν άδβΐσς παρά τοθ Νομάρχου πρός παράτασιν των ώρων άνοΐγματος ίφ' δ σον βμως τό τοιοθτον δικαιο λογοθν έξαιρετιχαΙ πβριπτώ σβις έορτασμοθ καί χορευτι κων συγκεντοώσίω». Τό θε ρος ώς γνωστόν λογΐζβται ά πό 1 Απριλίου μβγοι 31 Ό «τωβρίου ό βε κια ών άπό 1 Μοεμβρίου'μέχρι 31 ΜαρτΙου Τα κρούοματα "μελιταίου πυρετούΠ 'Ανακοινώσεις τού κ, Νομιάτρου, Τάς ημέρας αύτάς παρβναιάοβπ· ααν είς την πόλιν μ·ς άρχΐτά κρούσματα Μβλιταίου ΠυρετοΟ Ή νίσος αυτή είνε ίενιχής ιτροι )εύσβ»)ς μεταδΐδεται δέ κυρΐνς διά τβυ γάλακτος της οΐγος Ό μ. Νομίατρος τί ν έποΐιν συντάχπς μας έηεορέφβη, οχετι κδς μ«ς άνεκοΐννοΐν τα χβιωτβ ρω: Ό Μιλιταΐ€ς πυρετές όφ«Ιλ« τα ι αίς τόν μϊλιτέχοχκον 6 6ιτ^ΐ μβτβοΐίίτβι ε<ς τόν άθρωπβν ς ίκτής «Ιγός διά τού άβρ«ι γάλακτος χά 1 τοθ νυποί» τυ ραυ. Εατά τινάς πλήν τής «Ιγές η νίαον πβββίνουν κ» Ι αλ*>>
  ζβα τβ πρέβΜτον,6 ο»(λ€( καί
  ίΐ γ*τα.
  Ι Ό μιλιτοκοχκος άποίνηοκιεΐς,
  βερμοχρβοίαν τίν 55», άντέχιι
  ι £μνς πβλϋ ιί; την (ηραοΐαν. ϊΐς
  Ι άηβζηραμμίνοι μάλλινα ύροσμϊτα|
  1 ζή 90 ημΐρκ{, είς ιόν χονιορτέν:
  τοθ δρίμευ 28 ημέρας, ίΐς τοΰς
  χήπους διατηριΐται περΐ τάς 13
  έβδομάδας Έντος τού γ^λαχτος
  ζή ηερί τάς τρείς έβδομβδας χ»Ι
  είς το πίβιμο χαΐ Οοιλνοοιο νερο
  άπό 1-3 μήνα;.
  Ή νβοος είναι οΊεσιταρμενη είς
  ίλβ τέν κέσμ<>, άιτ«ντάτ«ι δέ χ«1
  πβιρ' ημίν συχνότατα, μΐτβφΐρ-
  Θε1α« μέ τίς Μολτέζικες Κκτοΐκες
  (έ{ βυ χαΐ Μ·λιτβϊο{)·
  Είναι νέο«ς λίαν μεταδοτΐΜπ.
  μετά πυρετβδ. ριυματιχβν, άναι
  μιχ&ν χαΐ βίμορρανιπβ" φβινομί
  νων ή ίέ έ{ αύ'ής θνπτότης άνίρ
  χιται πβρίπου εί; 2 ·)β. Γιά νά
  χβτ»πολΐρησι»μϊν τή νόοο πριπΐι
  νά έ{ατφ«νίσωμεν ϋλα τα πάσχον
  τα ζώα χαΐ διά νά πρβφυλβ'
  χθούμΐν ά π' αύτη δέν κρΐπει νά
  πΙν«μβ Κβτσικίσιο γ»λ* «βραοτο
  χειΐ τα έ{ βύτοϋ παραγΝν*.
  Τα τής θ«ρβπ«(ας βά χβτνονίαο
  ό ΒιρόιπΜν Ιατρύς.
  ΛΑΑΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΑΙ ΑμΙΓΡ^ΦΕΙΓΑΙ ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ
  ΠΙΡΑ ΤΩ *. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟίΚΗΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΥ>ΣΜΟΝΤΟΥΔΗΜ3Υ
  Πλείσται λβϊκβΐ ίηιτρβπάΐ επι
  σχΐφίηοαν χβί χβές τον υπουρ
  γον Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
  κ* Μ, £φαχι«νάχην διά διαιφβρα
  τ«{ικά χβΐ έπαγνελματιχά ζητή
  ματα χαΐ τού εηεδοσαν οχιτικα
  υπομνήματα. Μετ»{υ τ&ν άλΛ
  τόν μ υπουρ γ» ν επεοκέϊίη επι
  τρνπή τίν χτηνβτρβφων καί τί ν
  παρΐχάλεσε να διοττα(ο την άνβ
  στολήν τής βΐσπραξευς ι ών όςρει
  Αομενων ηαρ' οτύτ*ιν είς το Δημο
  οίον διά διαφόρους άγροζημίοι;,
  ένδιαφιρβμενοι διβ την άποπϊρ»
  τναιν τού Γ' Δημοτιχοΰ σχολ«Ιου'
  οχολιχή Έφορΐα Φορτβτσπς
  διά το ζήταμ» τής μή γενομένας
  ■Ισετι πβρβλϊβής τβδ σχβλείου
  καρά τού αχολιχοδ άρχιτεκτονος
  κ. &.
  Έπίσης τέν χ. Υπουργόν Ιπε
  έφβη ή χ. ΙοφΙα »'Α μ«ργιείτου
  χά ι τόν παρΐΜάλιοε νά μισολα
  βποη πβρα τφ χ. Ύκουρ^ω τής
  Παιδ·Ι«( διά την Ϊ5ρυοιν ένταυ
  8» Νηηιαν«·ν*'βυ· Ό »». Υπουρ
  ς θά μελίΐήσο τό ζπτπμο τού
  το έφ' οοον δέ διαπιστωβό ή ά
  νάγχη της Ιβρύσ*>{ τού θά ένβρ
  γησο άρμββ'Μ( ώοτ· νά π;ηρ»>θό
  χ* ηάνβγχη αΰτήτήςπβλίΜςίή
  μερον την πρωΐαν β χ. Υπουρ
  γός θ' αναχωρήση είς Μοίραις ίν
  θα θά πβρβσττ) ·Ις τα ιγχαινια
  τοδ ΠραχτβρεΙο» τής Άγροτιχής
  Τραπέζης.
  ΙΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  τή» η^αϊχν άπεπΐιράδτ]
  ' αυτοχτονήιη λαβοθσα 70 διοχΐοι
  χινίνης τ) 17έπς 'ΑΘ»)* Δημίχη.
  6*11 αηιφίοισι νά τερματ(ι την
  βήν.της διότι ή θεία τι,ς πλη·
  ίον ττ]ς 6κο(ας διίμινε ιήν ι(χε
  κικλήξει Βι' βοημα»ϊρν
  «ιειμα.
  Κατά την προχθεσινήν
  αα:ν τοθ Δ^μβΐιχεΟ Σ^μδα·λ βυ α
  νΐχο <οϋΐ) ή άναγρπφή %% τβν τελευταίαν πιστώοΐ«ν είς τό σιί λος τβν ίξόδβ»< τοθ ΔηαοτικΌ κριϋιολογισμ.Ο Ιτους 1937—38. Διά την σανιήρηαιν τής νυχτιοι νήςΈμττορι^ς ίχολής δρ. 30 000, διά τό άνεγιιρόιιενον μ·η μιΙ;ν Ελευθερίας ιίς Ά<ρ(β,ΐ)?ι δ . 20 000, δια την σικφνρι» «0 ίσίλου 11?ο9τα3ίας τοθ Π»ι δα Ο «Έ/.ευθε?Ιου Βι«ιζέθυ> 6;.
  5000, ίια την προμήθειαν Ιύι οιι
  γ, ήν «ν άντιαιροΠθΒΐχτ)ς βμώνη·; δρ.
  60.000, δττΐρ τής Έθνικτ); 'Αι
  ροπορΐας 8?. 200 000. δηλ; τε Ο
  ίφανοτροφεΐου 10 000· δηέί ί).
  έ>ώοιβς
  ΤΑ ΕΚΔΙΚΙΣΘΗΣΟΜΕΜ
  ΑΑ'ΚΗΜΑΓΑ
  Είς την Είβχγγελΐαν Ινοινοκοι
  χ8έ; τό ηινίχιον τόν
  τίν μήνα Ί,όνιον έ«δ ί
  νν έ·ώηιον τ;0 έ^τιθ
  γιοϊκείου άδικημίτιβν. Κίΐ» τό
  κ?&τον δβδικαήμερον Η* θΐ έ<8ι χιβΦφ εύΐεμίϊ δυόθεοις. Την 18 8ΐιίυχθ$ ιίς 5'κ-ν ή δπόθεοΐς «ατί τοθ Άντ. Έμμ. Πθλά «ατηγυρουμΐοιι ΙπΙ ξέΐΐ, τή* ίέ 22 ή χα<* το3 Ελευθερίου Δ(ρμιτζ4χ- επί «αν 5 000, 6πέ>ταΟ οχολιχοϋ γ»
  μ^αοΐηοίου 20.000. Είς κρβοεχτ]
  ^"•εδρΐασΐν το^ χύ Δημοτικόν
  ίΐ&λιον 61 πρββζ είς ττ)« φήφκ
  τοθ Δτ)ιΐ3ϊΐκοΰ πρ ϋ,τολογιαμοθ.
  ΑΙ έν τή ανορα μα( κυιανβεΐοα
  χθβς τιμαί των 6ιαΦόρε·ν 1νχ·»(·»
  «ροίόντειν βΐχβν ε>« ■ατε>ε)ΐι
  «Ί
  Ρ'
  ί
  ·'
  «ι
  •«••«Ι
  Ψ
  '■»«)■
  14-
  ■οιν« ν. εε>οΒ·»οι
  Δ* -'
  «οι4«,
  *
  «Π1Μ-ΤΙΙ
  1|«ι·ετ«οΙ
  „ λεοιοΐ ■' αονετ. „ Ρ8.
  . « Β6
  Δή!■*·» «· ■*—.··. Η,—
  Ι
  |
  ΕοοιοΑλια (■■«
  4ε·ρ«τα ψν*
  Δ
  ■«λ«Μ«ΐ·· ■«