94342

Αριθμός τεύχους

4577

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΚΙΛ
  «Ι
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΙΐΙΪΙΟΙ ΣΤΙΤΑΚΤΗ1 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  Ιτησίσ λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  Ιτησία δολ, 15
  {ξάμηνος » 8
  Τιμή
  «ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ε (ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4577
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΤΕΑΕΣΘΗΣΑΝ ΤΑ
  ΤΟΥ ΕΙ ΜΟΙΡΑΙΣ ΟΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΙΣ ΙΓΡΟΤΙΐΙ ΤΡ1ΟΕΖΟΣ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ι. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙίΟΥ ΔΙΟΙΙΗΤΟΥ ΚΡΙΤΗΣ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. Μ4ΡΚΕΑΑΟΣ
  ΕΞΗΡΕ ΤΟ ΟΑΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ.
  ΟΙ Μεσααρίται, «1 εΐκούρααται αυταί ήοωες τοδ μέ¬
  ν,··» καί τής άγίας εργασίας οί ολβχρβνίως προαηλωμέ-
  νοι ιίς την μητέρα γήν, ευρίσκουν επί τέλους την στορ
  γήν, την ενίσχυσιν καί τα μΐσ* τβν οποίων είχον α¬
  νάγκην δια να έντε(ν·υν τας καλλιεργητάς των πρβο·
  ηειβ>(ας καί να μεταβ&λουν τ·ν πλατύν καί κνεξέν
  τλητον ·1( πλούτον, είς γραφικοτητας καί γ»ητε(αν κάμ¬
  πον των είς Ινα απέραντον παρκδειαον. Τα δίδει ««ο
  χ8έ{ τ· Πρακτορείον της ' Αγροτικάς Τραπέζης τοδ ©κοί
  •η τ& ίγκαΐνια εγίνοντο μέ τοβον τίνον έκιαημάτητος
  μέ τίσην πανηγυρικοτητα καί μ< τόσον ενθουσιασμόν κροχθίς Διά τι απο χβϊ£ τό πρακτορείον αύτό λειτουρ τι1 κανονικώς Δέχε?αι καταβέαεις. Ένεργεΐ πληρωμάς καί διαβιβνζι τραπιζιτιχάς Ιπιταγάς. Παρακολουθή τού} γΐωργούς είς τίς εργασίας των. Τούς ενιοχύΐι Τού, προ οτειΤΒάη. ϋαί φροντίζει δια τ·δ εΐδικοδ ανν·τ«ιριατ·δ τον οποίον διαθέτϊΐ να τ·ύ£ ένώοα είς βυνεταιριαμνύ;, πιβτω· ιύ(, πρσμηθευηκεύ;, ηαρανωγικού;, ύγκιονομιχβύς. Ποσην οημοισίαν ϋχει η ίδρυσις τοΰ Πρακτ·ρε(ου αύ τοβ είς την πρωτεύουσαν της Μεσααρά;, ιί$ την άγρβπ· κην αύτην καοδίαν καί Ηβϊβν ρόλον πρίκειται να παίζη εί{ την προοδον καί την Ανάπτυξιν τ&ν γεωργικ&ν καλ- λιεργει&ν, είς την δημιουργίαν ενός άληβνς «νωτέρου αγροτικοθ πολιτισμοΰ είς τίν μοναδικόν αύτην πεδιάδα τίς Κρητη;, *ντιλαμβ«νβνται πιστεύομεν οί πάντες. Καί οέν ΐΐνι νομίζομεν «νάγχη ν* ομιλήσωμεν ήμιίς ·«' «ύ· τβν βναλυτικώτερβν. Απόδειξιν αλλωστβ τραναν τής σημασίας κ*ί τβδ βατΐωσιν δή οί χωοικοΐ τής Μεσσαράς αισθανόμενοι βι θύτατα κα[ την αγάπην κατ' στοργήν μέ την όποιαν τούς τΐΒριβάλλει ή σημβρινή κιβέρ νησίς καΐ την τεραστίαν σημα οίαν την οποίαν ίχβι ή ιδού· σις τοθ ΠοακτοοβΙου τής "Δ- νροτραπίζης άλλά καί πλήοη έχοντες την συναίσθησιν τΛν ύιτονοϊώσεών των κσ[ ποός τό Κοάτος καί τιρός την Τοβ· πεζαν θά παραμεΐνουν πιοτό Ι παραστάται καί βοηθοΐ τοθ ά ναοηα'ουργικοθ ίργου τής κυ β?ρνή7βως καΐ θά περιβάλλουν μέ δλην την αγάπην καί την Αφοσίωσιν καί την κυβέρνησιν <αΙ τό Τρπεζιτικόν των ΓΒρυ- μα. τΑν χρΐδ», τ* έχτελούμινβ α^γ χοινωνιαχά καί πβραγβγιχ* Ιρ Υ«, «ά λαμίανίμενχ ακέρ τβν έν ϊιίν προοιατευτιχά μ<τρ«, 4πίδει ξις τρανή ή Γδουαις τβθ Πίακιο εΐου τ«)ς Τοαηίζης ιίς ΜοΕραις, τοθ όΐοίου ή χαλή λειτουργΕκ θά ίχύΐη χαΐ θα συνδράμη τοΰ; Ί»?γοί»ς είς τ^ν ηροακβθιιάν «ν χα( θε χαταατήαη τού; Μεσ ιχρΕτας άληθΛς χυρΙουΓ, χυρΕβυς Αν οΐνων τ»ν, ΐβν , τβν τυχβν των. 5τι το Πρακτορείον θχ ευ?η τελε'ως σιινΐπιΐς τοίς χωρι κους πίος τάς ύποχοχήαιΐζ τω« κ»1 ε&χ«9ΐστεΙ την Κυβέ?νη3ΐν καί τ^ν Δΐο(κη3ΐν τ^ς 'Αγροτρχ πίζη: διά την Γ^υσίν τού. Τέλος δ Διευθυντάς τ:0 Πιαχτο οείου χ. Τζ-χγχοϋρνάχτ]ζ εύ^αοι στεΤ διά την τιμήν τ«]ς ανχθΐσιως είς α&τον τής Διεαθ5<αε«; τοθ ί δίύ^τος χΐί τβ<1ζι: δτι θά έργα σθ^ δι' Βλων τού τβν δυ'άμιω^ διάν' αντχποχριθη* είς τό βχρν Ι? γον κου τοθ ανετέθη. 'ΑλΔθ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ό Οπουργός κ. Σφακιανά -ής καταφανές συγκε<ινημέ νος άπό τας ί«8ηώσεις των Μΐσσσριτων κοΐ τούς λόνους τοθ προέδρου τής κοινότητος προορισμοδ τβν οποίον ίχβι νά «πιτελίση το Πρακτορείον Ι Μοιρών, απήντησε δι' ολίγων 'Αγροτιχης Μβιρβν βποτελδΐ η αύτβπρίαωπβς μετ«βχ-|·ύχαρισ ήσας θερμάς διά την ■ · —· ·- * -*----'— -Λ--κ —κ - η_.....-ι·. {<φρασ ν^τΑν πρός αυτόν καί την κυβέρνησιν αίσθημάτων των Μβσσαριτών. Πσρέσκβ την Λισβίβαΐωσιν ότι ή σημε ροή Έθνΐχή κιβέρνησχ, έκτίς τής ρυθμίσως τΛν άγροτικβν αίς καί η παρ·«σία είς τβκ 4νκ«1νια ού:οϋ τοΰ κ. Γενικόν Διοιχητοδ καί τβδ κ. Νομαρχου Ήρβκλείβ». Καί άπετελε ο· κρβγματ» Βύχάριστβν βο«ν καί ΐύινχβς γΐγβνός η με τέίβαβις τού χ. Σφακιανάκη είς Μοίραις. Διότι έτσι ίδοδη ίπισημέτερος καί πανην«Ρ·««τίρβς τάν», ε!$ τα Ιγκβί Έδβ ύί ίκν«ηοα δ λλ σημρς νι«. Έδββη η εύκαιρία , $ τ γ ιΰτος δι άλλην μίαν ίΐσέτι φοράν «π' εύθείβτς μέ τόν ειγρβπ>όν κόσμον ι νρεών κα[ τβν άλλον μέτρων
  κκί ν' βχούαα την φωνήν τ·5 πάν ου τού. Άλλα καί διότι Ι ά 6π<ΐα εχει λάβει πρός ά κ.εγπουργος μετββαίνων εί( Μοίραις ίφερκ χ«ί το πλέον Ινα κοόφι σιν τοθ λαοΟ τής υπο Ι ιΰχβύιστον αγγελμα ΐΐς τενς ΜιοοαρΙτβΐΗ: Την διαβεβαιοί σιν οτ» ή Βνβίρνησις κνίθΐσ· την μελέτην τ&ν παραγνγι κβν ίρνων τής Μεοο«{ άς ·1ς την Έταιρίαν Μποώντ καί ότι ή εχιελ.ο.ς ι63ν ίργ»ν ειύτβν 6' βρχίοα λίαν ο«ντί· ^"•Εϊοι Α ίδρυσις τοδ Πρακτορείου τη, 'Αγροΐιχη; οημειώνει στβθμον καί «παρχην μ-άς νε«ς ηΐριοδου δι· η Μά Εί « 6Ϋ««*»* Ι·» *»·*■·* «Ρ·χ8«ί οημειε μ την Μεσσαράν. Ε«ί τ« Ιέ ς ρ *»··*■·* «Ρ·χ8«ί ίέ ρ Ϋ Ι » Ρχί ύιτο τεύς «Ιοιβτέρους οί«ν#όί. Ή ίναρ,ις ίέ της *κ« λί τϋν ίηοξηραντιχδν, ε$υγι«ντικ·»ν κ«ί αρδευτικβν ϊξ λίσε«£ τϋν ίηοξηραντιχν, $γ Ιργ»ν5ί ολίγον μετ» την ϊν.ρξιν της λϊΐτβυργΙ«5 τ·δ ΠίΙ β' ίϊλίοβ την καλυτέραν βχδηλωαιν τήί Ιργ»ν5ί ολίγον μετ» την ϊρξ ης ργ5 Πρ.χτορείοΙ β' ίποτϊλίοβ την καλυτέραν βχδηλωαιν ί κνβερνητικης οτβργης πρός τον ϊυ>τβν αυτόν καΐ την
  ηληρΐοτίραν ολοκλήρωσιν τής γ.ωργιχης «·λ«·??«ββδ'·
  τής οποίας β« επιτευχθή Α .μ*τ«μβρ«»βΐί της Μβσβα-
  6 ϊ^δΛΛ'^ΛΛ κ.Χύτ.ρ.ν
  δΛΛ^Λί ρ
  τ.δ τ.ηο! ϊύτ·δ «ν««τ·ρώ?ηβοιν. Εαί οί λογο,
  «ΪΛι». Δ...>ητ.δ|«ς ίημι.«Ργ.δν την «.η.ίβηβ»ν
  «τι .1 έλπίδϊί θ« πρ«γμ«τ·«·»ηβοδν καί ότι τ« ο»«ρ·
  οιβ την Μεσσαράν Β« *καληΒ«ύ8ουν...
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  ΚΑΙ Η
  ΦΙΞΙΣ
  ΤΕΑΒΤΗ ΤΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΟΝ
  Μ*
  τα
  σμου έκ Μοιρών κοΐ των άλ
  ) ών χωρίων τής Μεσσα; άς έ
  γίνοντο «ροχθές Κυρίαν, ήν τθ
  ένκαΐνια «Ο τιρακτορεΐου ττΊς
  'ΛγροτικΙΊς Τραπέζης έν Μοί
  ραις. 'Από τί|ς προ Τας της
  Κυριακής ιύρΐσκοντο βΐς Μοί
  ραις οί τέως καί *0ν βιευθυν
  ταΐ τοθ ένταθθα οποκαταστή
  ματος τής 'Αγροτι*ί]ς ν. *
  Βλαχοχρϋστος καί ΖουρΙβηΓ,
  6 όιιοΒΐ8ΐ.θυντήςΛ κ. Κουρκου
  ιάιιης καίώςκσ! τό προίωπι
  κόν κθ ΠρακτορεΙου Μοιρών.
  Πρός τόν σκοπόν ούτον επί
  οης μβτέβησαν έκ μέρους τοθ
  ΓΐβργιχοΟ ΈπψΕληιηρΙου Η
  Σεγρεβά
  ρακλείου
  κ. κ.
  ηηρ
  Σεγρεβάκης
  Εί
  καΐ Δσφέρμος έ< μΐρους Εί τής Ένώσιως Συνιταιρισμβ* ΉρακλεΓοΐ', 6 πρόεβρος ο ο ττ]ς κ. Βαροόχας. Είς Μοίραις έιιΐσης είχον μίτοββ διά των ϊοιον λόγον ν,αΙ 6 οιΐΐ-θυνιής *ης Γίωρνικης Σχολής Μεοσα ίβς κ. Κόβουρσς, τό λοιπόν 8ιΒακ«ικόν ιιοοοω-ιχόν, 6 8ι«" 6υντί,ς τοθ ■Ινστιτοότου ιερεύσεας ίυΐών κ. ί Ι πρόβ&ροι τβν περισσοτέρων Κοινοτή-ων καΐ συνεταιρ· ομΛν Μεοσαρβί, 11 κο€η>η
  «αλυ

  Γυμοσ
  δασκάλοι καί
  )ν 11 30 ά·
  Γεν. Διοικη
  Κρήτης κ. Σφακιανάκης
  συνοοευομενος καί υπό τοθ
  Νομάρχου κ. Μαρκέλλου καί
  τοθ βικηγόρου κ. Γ. Γέρων υ
  μάκη, ολίγον δ' αργότερον έ
  φθσσε κοΐ ό Θίθφιλέστατος έ
  πΐσχοπος 'ΑρκαβΙας.
  Τούς κ.κ. Γεν. Διοικητήν καί
  Νομάρχην, οί συγκεντρωμένοι
  εξωθί τοθ Πρακτορβίου Μεσσα
  έπϊυφημοθν, ζωηρώς
  θρου, ΘΛ πράξ[) .«αί τάν Ρ,τι
  δλλο δύναται δια την άνά
  ιιτυξιν κο Ι την πλήρη άναδη
  μιευρ-νΐαν τής 'Ελληνι»ΐΓ]ς γε
  ωρ>(ας ωσ:ε καί ή ϊθνική οί
  «ονομΐα να τονώθη καί ό
  ρν κίσμος νο ρ
  <α)υτέρος, ημέρας. Καί ιέλος άνβκοίνωσβν βτι 6 Βασιλεύς ό κ. Πρωθυπουργός διαιη οοθντες τβς χσλυέσας άνα μνήσεις άπό την τελευταίαν έπΐσκεψ ν των *(ς Μεσσαράν ίνδιαφέρονται ζωηρώς διά την πρόοδον τηΓ, δι' & κα( ή κυ βέρνησις άκεφάσισε νά έκτελέ σρ, λίαν συντόμως τα μεγάλα ηαραγωγικα καί έξυνιαντκσ ίργα τής πεδιάδος < ύ.ής διά τής άποξηοάνστως των έλδν <σϊ τής χαιασκευής των άναγ καίων άρδβυτικον Ιργων. Το τέλος τοθ λόγου τοθ κ. Σφα εκάλυψαν παρατβτσ μενά χειροχροτήματα κσΐ ζή τω*ραυγαΙ|>τοΟ παρι
  πλήθους όπερ αότοΡ, τής νυ
  βερνήσεως καί τοθ Βασιλέως
  Η ΤΕΑΕΤΗ ΤΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΒΝ
  ρίτσι
  ό δέ
  ιητος
  φημ
  πρόεδρος
  Μοιρών κ.
  , η
  τής κοινό
  Μιχ. Ζσ
  ώ
  ης ρ χ
  χσρΐουδάκης προσεφώνησε
  τόν κ. ύπουρ>όν Ειαδηλώσας
  τα α(ο£ήματα εύγνωμοούνης
  των κατοΐκων τής Μεσσα( άς
  πρός την,κυβέρνησιν, τούς έν
  Κρήτη έκπροσώπους της καί
  την Άγροτικήν Τράπΐζαν διβ
  τό ένδιοφίρον τό οποίον επι·
  δεικνύουν ύτιίρ ι ής- προόδου
  κοΐ τής άνοπιύξιως νής μονα
  δικής ττεΒιάδος τής Κρή'ηΓ,
  τοθ οποίου ένδιοΦίροντος τρα
  ν ήν άπόδεξιν όποτελεΤ ή ΐδρυ
  σις τι Ο Πρακτορεΐου ι ής Ά
  γροτραπίζης ιΐς Μοίραις. Προ
  χώρον ό κ. Ζαχσρκυδάκης
  έξέφρασεν έπΐοης τος ιύχσρι
  στίας τοθ γιωργικοθ κόσμου
  πιόςτήν »υβίρνησιν διά την
  ρύθμισιν, ιβν άγροτικων χρε-
  βν, Καί κατέληξε μ* ι ήν διρβε
  Μετα τό πε> ς τοθ λογου τοθ
  χ. ΓενιχοΟ Διοι*τ)ΤοΡ, οί Ιπ£:
  μοΓ, »1 αρχαί τ&ν Μβ ρϊν, (Ι πρβ
  βχε«λτ)μένοι *αί πλτ)θος χίσμου
  ιίσίζλθον είς τό χατάστι;μα τοθ
  II
  ;οικτοοεΙου Βπου ΐτ«7|3θ- επί
  οημος «ιΊπομος &πβ τοθ θ.οφιλε·
  στάτου Άρχ»δίηις χ. Βϊθΐλείοο
  ΆχολύΡως ί θιο?ι;έα.ατος Έ
  πίσκοπος,ΐξεφώντίσεν Ιμπνευσμένο'
  λέγβν εξάρας το γεγονίς ι ής Ϊ5ρ6
  βι»( τοθ Πραχτορεΐου ττ]ς 'Αγρο-
  τιχτ)ς ιί( Μι·ίρα ς χαί Ιχφι,άι
  την 6βθείαν ευγννμοσδνΐίν τβν χ»
  ρικβν π^ίς τό σημερινον Κεάτος
  ίιά τό σ'ο^γιχον ενδιαφέρον τ6 ό
  επιδεικνύει Ιν παντί 6? έρ
  α&κθ.
  Μίχρι πρό τινοΓ, λέγει 6 θ< βιλίοτατοΓ, τ ( χωρινοΐ ήσαν κιριφροιημίνοι χαΐ <Ε ά8 Ελ Σή έϊ ρφρημ μ ίπο Ελους. Σήμερον έϊόβΐ) ιίς »υ τιϋς τ) θέσις την οποίαν δί ττρίπΐΜί κατίχουν ώς ^ χά οτιιχιΐα |ν τ$ χβινιον'α. Σή μι^ον λέγ»', Β*οιλιΰ( χβΙ Κυίί -σις ΧΒ-ίρχοντβι ρρίς τί ν χωρ %ίν, οκνδιβλίγοντΒΐ ι,έ οδτίν, χβύουν ιίν ηίνον τού, μιλιτιθν τ ζςιήμβ'ί τβυ κβΐ ίχβνοηοιΌν τ Βΐχκιά ίβϋ. Ίηέίιιξ!{ ή (ύθμιοι ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ φη τευ; έπιοή'^ους χαί τοϋς προ9χ« χληι«ένοικ δκδ ττ]ς Τρχπίζης λι χέρ, γλυχΐ χαί δΐϊφορχ άναψιχτι χά. Ό θιοφιλίστατος δέ 'Αρκα βίας παριαταμέν»ο χαί τ*ν χ χ, Γεν. Διο'χητοΟ, Νομαρχου καί λοι πβν επισήμων κάμνει τα έγχαΕνια έίγασιών Τ5θ ΠρακτοριΕοϋ αταθέσχς πέντε χιλιαΐες δρ ίνφ το συγχεντρωμένον πλήθος διαδη λώνη παντοιοτρδκως τόν ένθουσΐκ δ τού διά τό ευτυχις γεγονό;. η~ς Εΐρύαιως χαί λιιτουργΐας τοθ ΠοαχτορεΕου είς Μοΐυαις. η ίψ μ μ ή Κοινίτης Μοί παρέθεσεν έ* τξ οίχ'α τοθ ία Κά Ι ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΠΠΕ'ΒΥ Ή Γβωςΐνι«ή ε<θβσις Ά θη 'Λν αναβληθβΐσατ βι' όΜγας παίοας άνοΐγβι όοισπκ'&ς την 12 Ίουνίου. ©> συγκβντοώσΓ)
  δ,τι ίχει νά επιδείξη ή έΚληνι
  κή γεωργ!-*, 6,τι Εκλεκτόν πά
  ράγει ή έληνική νή. ΚαΙ θ'
  αποτελέση τό καλύτερον μβ
  σον οιαφηαισμοθ τ&ν άγροτι
  προϊόντων μας. Είς την
  ά
  Μετ* τόν θηφιλΐστατον Άβ«α-
  Ι«ς Ιλαβΐ τδν λίγον δ μΐχρι
  τοθΐε &!ΐυθυντής τοθ ένταθθα υπο
  καταστή ιιατος τής Αγροτικάς χ.
  Βχχοχι1ιχος, Ι οποίος έξβ,ρι
  ην οη^ασΕαν χχΐ τόν ρόλον τοθ
  Πρ«χτορι(ου Μοιρβν. Ανέπτυξε
  ην ιΰιργιτιχήν &(β9ΐν τ«]ς 'Αγρο
  ραΓέζης 1>τΙ? τβν ^εαργ&ν χαΐ
  ξή
  η γ
  αθξήσιως ττ]ς έθ*ιχτ)ς παρα
  δδί ί ή '
  ^ Διιδιδίίωοεν ίΐι ή 'Αγρο
  ιχή Τραπέζα ίέν θα παραλιίψη
  ο6δ' ίπΐ στιγμήν νά έ
  ί έλλ η
  μή χη
  χαΐ είς το μέλλον την συνδρομήν
  χαΐ την ποοστασίαν της είς το
  αγρότας, εξήρε τό ενδιαφέρον ττ]ς
  Δής τής ΆγροτραΓίζης
  χαΐ 'ής οημερηήί Διοι>ή9ΐως &-
  πέρ τοθ ΆγροτιχοΟ χόομου «αί Ζ
  ί &πε9 τ&ν Κρητην χ
  μίλιατα τ&ν Μεοσαριτ&ν χάριν
  τ«ν οποίων Ιδεύΐι τί πραχτοηΐ
  ν ιίς τ& διτιΐον θά ΐ5ρ(σχβυν σή
  ρΐγμ» χαΐ βοηθόν χαί στοργικον
  προστάτην. Κοιί τέλος απιυθυνίμ»
  νες πρός ι ύς ΜΐασαρΕτας είπεν:
  Σ&', παραδΐδομεν σήμερον τα Πρα
  τ--ριΐ3ν ιύ-6, ιιέ διεύθυνσιν Ε
  ή έ έλ
  ρ
  *ανήν
  έ
  προσωπικόν έχλεχτίν
  ή μ
  μέ χ^ήματα άφθονα.
  το, δοηθήσβτί το, φανηΉ
  άγάηης ποΰ θά δείξη
  Κ έλξ έ ί
  ξ
  πρίς
  η η
  οδς. Καί κατέληξε μέ μίΐν καρά
  λησιν πρίς τίν Επίσκοπον 'Αρ
  χαδίας να γ£ν -^ Ι πρΜΤβς χατα
  έ ής τοθ πρκχτορε(ου διά να
  είναι πραγμχτιχα λ
  ε
  μ
  έναρξις τβν εργασιών τού.
  ΟΙ ΕΚΠΡΟΙΒΠΟΙ ΤΑΝ ΓΕ&ΡΓ&Ν
  'Αχολβύθως λαμβένει τόν λίγον
  δ αντιπΐοεδρος τ«0 Γΐω?γ. Επι
  μη η 2 Δφέμ ί
  διτ&Ιος τονίζει 5ιι ήτο πράγματι
  ίνάγχη νκ ίϊρυ^ το ΠραχτοίεΙβν
  α&τό είς την πρωτεύουσαν
  πλουτοφίροϋ Μισσχ Λ, ή
  Επεκαλείτο άλλοτε χαί ήτο χΐράγ
  ι»απ σιτοβο'ώ/ τής Ρωμη; 1
  ίποία μέ τα γονιμώτατα η
  της, μ ε τάς άπεράντους έκτάσες
  της είς τίς οποίας ιίμπβριΐ νί
  ιΰϋοκιμήοουν Βλα τα ιΐϊη χβί ι
  ποιχιλΕαι τβν χαλλιεργειων χά
  έ την ίργατιχίτητα χά Ι ιήν ου1
  τβν χαιοΕχων τη
  6
  ηη φ
  άχης, δ Νομ*ρχης χ. Μίρ»ελλίς
  ί λοιποί έπΓσηνΐ9ΐ χλΙ ά εξ Ή
  χχλιΐοιι πρ^σχιχληιιένοΓ, οί άρ
  :αΙ Μίΐρβν χαί πολλοΐ πρόεδραι
  οινοτήτων χαί ΣανεταιτισμΑν
  τής Μΐσσΐρβ;. Κατά τό γεθμχ
  πεχράτησεν έξαιρετιχή έγχαρδιό
  αντηλλάγησαν ίέ^χαΐ θερμΊ
  προπίσιις:
  Πρβτος δ ΠρίεΪΓος τής Κοινό
  ητος Μαιρ&ν χ. Μ. Ζιχαριουδά
  κης ήγειρι πρδκβσιν «οί δΐερμη
  εύων τα αία6ήματα τής δλδτητο(
  βν Μΐ33»ριτ«»ν ώ; ετόνισεν τ,δγα
  Ιστησι τΐν Κυβέρνησιν, τ^ν Ά
  ροτιχ·ί(ν Τρκπιζιν, τίν Γεν. Διοι
  χητήν χαί ών χ. Νομάρχην δώ
  την ίδρυσιν τοθ Πραχτορείβυ χαί
  ^έχ την διαβεβαίωσιν &·»: ί
  άγρυτικίς χίσμ^ς αντελήφθη πλή*
  ως την σπουδΐ«ιέτητα τής χειρϋ
  ομΕ»ς τή; Κυβερνήσεως χαί θα
  παράσχη την συνδρομήν τού διά
  ην έπιέΧεσιν των σκοπόν τοΰ(
  ποίους έπιδΐώχει τό Πρακτορείον.
  ΕΜΠΝΕΥΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓ02
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
  Νετά την ηρύηοαιν τοθ προ»
  ρβυ της Κοινότητος Μοιρών έ
  Νομάρχας Ήρκκλβίο» χ. Μάρκβλ
  λ»{ ίιψώνων τ ό χύηελλον χά) μ έ
  φωνήν διαυγή άλλά χά Ι κβλλομε-
  άπο πίστιν χαί ενθουσιασμόν
  Ιιτΐ πΐρίιτου τούς εξής όμολογοο
  είναι δυνατόν νά άπι6$ άστείρε
  τος πηγή πλουτιομοθ τβν χατο
  χ ών της *<< Ι τής χώρας χαί νά αρθ) είς το Οψΐς έιιϊνο τί) π:οά!ου ιί, δ χαί άλλοτε είχεν & έξαΕρει τό ενδιαφέρον τού ΔΐοΐχητοΟ τ^ς Αγροτικάς 6τιέ τβν γιωργβν τής Μισσα^βίς χχ! χαλεΐ τούς Μεσο«ρΕτί»ς_νά σιινίρί μου ν χαΐ νά ^ ττερ ιδάλουν διά τί) έμπιοτίαυνης ι ών τό Πραχτοριΐο 'Αγροτοιί); διά νά δυνηθή ν» ανταποκριθή είς τεύς οχοπΐΰς τού. Μετά τίν χ. Δ«)έρμον, ίμΐλΐ' ο πρίεδρος ΐτ|ς Ενώσεως Γΐωργ ρ | χβν, Συνιταιρισμβν χ οποίος περιστρίφεται χυρίως εί τό ζή-ημκ τή; £?γα>ώσιως τΑν γι
  ωργ&ν «αί τονΐζει δτι ά>ευ τή
  ίδρύαΐως ισχυράν Γεωργ ιχβν Σαν
  ταιριομβν πάοης μορφάς είς ίλ
  γενιχβς τα )ωριά ι εν είναι δυν
  τόν ι Οτε τό Πρακτορείον νά έρ-γ
  οθΐ ευντλως χ«ι άνί'ωςιυΐε χα
  ή άνοϊηιιιουργία ι ής Μισ3ΐ|«; νά
  πραγματοποιηθή.
  Κατίπιν, δ χ. Ι Λέανιδάχης
  (εί την διββεβα'ωσιν έκ |ιέρου
  Γ 2ϋ«ταιρισμ§ν
  :βο3 χ. Κ»μτρι«νά»η γεθμα
  ό οποίον παρεχάβηΐαν δ θπουρ
  ίς Γενικάς Διοιχητης χ.
  ά δ Ν Μ
  ε*θεσ,ν αυτήν θά συμμετάσχη
  καί 6 νομός μας. ΚαΙ έλπΐζο
  μέν νά έπωφεληθοθν οί άαμό
  βιοι της γενομένης μιΚΓάς άνα
  βολτ)ς διά νά συγκεντρώσουν
  87ον τό δυνατόν πεοισσότβοα
  έ»Ρέαατα καί νά καταστή
  σουν την συμμετοχήν μας πε
  ρισσοτβρον εύπρόσωπον, πλου
  οίαν καί αρτίαν άπδ πάσης
  απόψεως.
  ποΙ« ελάβομεν, ή μάστις" αυτή έ£έ
  λιπεν. Και Ι διά νά χρααιμοιΑθΜ,
  αν έκιτρέπετε, ολίγον αγγλικόν
  χιοΰμορ, Οπάρχει τόσπ μόνον ζω
  οχλοιτη είς τόν τόπον μας σήμ«
  ρον. δοη είναι άρχΐτή διά νά συν
  δεη τό παρελθόν μέτήνάνάμνησιν
  'Βχτός τούτου, χατΒβλήθη φροντίς
  δΓέκτίλΐσινώρισμίνων Εργων χβί
  την επίλυσιν πλΒΐστιιν ζητημά
  ταιν τής Οπαίθρου ποΰ έχρόνιζον
  άπό μχχροδ. ωβτε «Ι επαρχίαι
  τοδ Νομοΰ Ηρακλείου νά ζβδν
  σήμερον μέ νέον π*λμόν, μέ νέ
  όν ρυθμόν, μέ νέον τόνον δημι
  βυργιχότητβς.
  Διά τβύς έργάτνς, ένδιεφέρθην
  ιΙλΐΗριν&β. Τεύς έπροστάτβυσι».
  'βφρόντισα διά την πίστην εφ«ρ
  μογην τβν έργατικ&ν νόμκν. Διά
  την κανονικήν λειτουργίαν των
  σοσσιτΐων των άνεργων, διά την
  πϊρίΒβιλφιν τ&ν ένδε&ν. Καί σή
  μερον €.1 εργάται χάρις χκΐ είς
  την γΒνιχντσραν φιλεργαιτΐΜήν
  Λβλπχήν της Κυβερνήσενς έπ«
  νεδρον τόν δρόμον τ&ν έβνιχ&ν
  πβραδβοεων χά ι άπβτβλβδν τα
  δημιβυργικώτερ» στοιχΐΐ» της χοι
  νεινΐας. Άλλά χχΐ ■(( «ύ{ όίλ·
  λβυς τβμβΐβ τής διοικητιχης μ«ς
  ^ράνεβις βέν παρϊλΐΐψχμΐν ν«
  πράξωμεν πάν δτι έ£ηρτάτο έκ
  τ&ν δυνάμβών μας διά νά πας
  ρονβιασθό σήμερον αρτιον, χιΐ
  ώλοχληρωμίνβν διοικητικόν Ιρ·
  γον.
  Νέ την πνβην τής Ευβερνή
  σενς εύρομεν δλβι τόν πχλμόν,
  τόν ρυθμόν, τόν ένβονσιαισμόν
  χά Ι τόν ζήλον πρός δημιουργίαν.
  ΚαΙ σήμερον τό Κράτος μ«ς, άπβ
  ρίσπαοτβν έοΝΤβριχνς άπό τόν
  σαλον τδν πολιτικών παθών, χβί
  άπό τάς ίριδας τ&ν κομμάτων υ
  πό την άρχηγΐκν τοδ Βασιλέως
  καί την έθνιχην Κυβέρνησιν τού
  Ιωάννου Μίταξά, ραύίζιι τόν
  δρόμον των πϊπρωμίνων τού.
  Συμηληρώνει τούς έ{οπλιαμους
  τοο 'θλοχληρώνει την κβραγ·*
  γικήν τού πολιτικήν. 'ΚκτΙλΐί
  τα άπαραίτητκ διά την άναδημι
  ί λ
  μένως ίμπνΐυσμίνους
  «Δέν ώμίλησχ προ όλίγου κ«τά
  τα έγκαΐνιν τοδ Πρακτορίίου χχ
  διότι ήλθον άακραισχζυο; καί διό
  τι δέ ν έφκνταζόμην τόσον ίνβου
  σιασμόν άλλαι κοιΐ διότι ένβμισ*
  ότι ήρχουνΐ οί ώ;αϊοι λόνοι πβύ
  ήκούθηοαν. Άλλαι τώρα, η θίρμη
  τοδ π·ριβάλλοντβ( αύτοΰ, ή έν
  χαρδιότπς. ό ένθουΐιβισμός δλκν
  μβί, »{ πολλαί φΐλοφρονπβεις της
  Κοινότητος χαί των καλνν οΐχο
  δεοποτών πού μκ{ ίιλβ{«νοΰν, μέ
  κάμνουν νβ, β1σβαωμ»ι την α
  »άγ*ην νά ομιλησω χκΐ ίγώ ε
  α τω £ι' ολίγων. ΚαΙ τουτο, κςρ' έ
  νβς μέν διά νά έ»φρ«σιι τάς ιύ
  χαριστΐας μου χ*! τ4ν ένθουοιοι
  σμέν διά τό ουντελεοθέν σημερον
  Ιρνον χαί άφ' έτβρου διά νά χά
  μω τόν άπολογΐσμίν τοδ διοιχη
  τιχβϋ ίργου μου 4» ώπιον τού
  πΐΌΐαταμενου ο'ουργου μου καί
  τής τόσον φιλικήν χαΐ εύχοιρΐβτου
  είς εμέ βμηνΰρενς κύτής. Καί χά
  μνν τβν άπολβγιαμόν αυτόν χ«1
  ίιβτι λέγκ εΰρΐσκω κατάλληλον
  τό ηβριβάλλον άλλά χβι διότι
  συμπληρούται ηδη £τβς άφ' τίς έ
  αταλην υπό της χυβ«ρνήο«ι»ς β!(
  τβν τόπον αυτόν νά τόν ίιοιχίί
  οη έ{ όνόματβς της μοί Ι να παρα
  σχβι είς «ΰτόν χαί έ/εΐνπν τάς ύ
  πορϊθίβί μου. Παραδβιγμ«τιςόμ«
  μβν(ς άπό την τακτικήν τοΰ αρ
  χηγου τηςΚυβ*ρνηαεΝ(χ Μετβςά
  συνετόνισα τας προσπ«θί(«ς μου
  απολύτως πρές τάς αρχάς τής σπ
  μβρινής _ Κνβ«ρήββΝ(, *ϋτ( τό
  πρ&τον ήλθον έδν, ά«τ(χρνσχ &
  ν,ννστον διατί, την δυσπιστίαν
  τοδ λαόν. Χχεδόν βλοι (Ιχον
  χβσει την έμπιστ'σΰ<ην των πρός την διβιχητιοην αρχήν πρ*ς τό Κρ*το(. "Ετσι ΐυρεβην πβρ,βββλη μένος άπό χάβς. Χαβς διοιχητι χον. Χάας άπό έλλειψιν έμπισΐο οΰνης κ«1 πίστεως. Έν τοντοις ίέν άπηλπΐοθην,ςυτε ε«λονΙοβην. Ειργάσθην μέ πίστιν, μέ ζήλον μέ ενθουσιασμόν, Κ«ί έπετελΐοθη τό β ουργίαν τού μεγαλα κ»Ι συγκοινωνιακ» έργ». 'αργχ νώνει την κοινωνικήν πρίνοιαν χ*1 άνΒρχβται μέ γοργόν κκί σταθερβν βήμ* τας βαθμίδας τοδ κολιτισμο». Άλλά χοτΐάπό ςίωτβριχήςόιπλω μαιτΐΜης άπίψεως είμεθα σήμερον «1[ κτλυτερβν πβρα ποιέ άλλοτι θίσιν, εχομεν φΐλονς πβντοϋ, πε ριβαλλόμεθα άπό ίσχυρεΰς καί «Ι λιχρινεΐς συμμάχους. Εοιι μόνον οί τ λιυτβίοι λύγοι τού Οροί της ίουρκικής Δημοκρκτί αςχϊΐτοϋ πρωθοπβυργοΰ της μ. Ισμέτ "Ινονου, είναι ίκανοΐ νβ μίζομεν ν' άποίεί$ουν την θαυ μαατήν διηλωματιχήν μκς θέσιν Μ»Ι νά δκχλυσονν τάς συκοςραν τΙα>$ των άμετανοιίτυν κοιί βλιβε
  ρ»ν σηερρολοννν «Ι οποϊοι οι«ρ
  κώς σπειρουν ζιζανια.
  Άλλ' έπαναλαμβάνομβν, δτι
  σήμερον ολοι έρν«(6μεοοι. Καί ο
  ταν τό εθνο:έργα(βτ«ι ηνωμένον
  με πίστιν χά Ι ενθουσιασμόν ά
  σταλνς^θά προκέψκμεν. Καί ύ
  ηερ τής κροόδου τβϋ ίβνονς ΰ
  περ τού Βνσιλεεις Γεώργιον χ«1
  τοϋ εβνιχβ» ϋυβερνήτου κ»Ι &
  ηέρ της ίπιτυχΐας των σκοπων
  τού πρακτβρείβυ τής Άγρβτικής
  χαί της εύημερΐβις τβϋ τθπου αι»
  τβϋ πρβπΐνκ».
  Τό τελβς τβϋ λόγβυ τοΰ μ. Νβ
  μαιρχβυ ίκαλυψαν. ςΝηροι χειρο
  κροιημαιτοι Καί ζητΝχραιυναι, 6
  <έ κ. Βαρούχας απαντών έβερΛίω σαν ότι ό ϋρπτιχβς λαός ηαί ΐάι αιτέρΝ(βι αγρόται αΐοβάνβνται το εθνικόν ίργβντης ϋυβερηοεΜ( χ«ι την ?»γω λ η ν α βΐωρηβω περιαιντο ό έ λβγβί, έν (κοινήν έργον μέχρι σή μερβν. Κα ί πρίιτβν. ο Ι αγρβζπμΐ αι «ώ απετέλουν την μεγβλυτέ ρ«ν κληγην διά τβυ$ ενρν<ύί έ (έλικον. *αΙ ηδη βασιλεύει πβροι δειγματΐΜή άοφάλειχ είς την υ ηαιΐρον. 'Βκειτα, έπατάχθη ή ζ« οχλοηή. Χ·βΐί εΙ(Τ« Βίτρα τα <) λουν με την αμέριστον έμπιστο σύνην χά ι την αγάπην χ αι Ι τβν ενθουσιασμόν των. Τίλος β κ.Ν. ίφαχιανάχης (Μεσ σβρίτηί) &{εφραοε τον ένθουσιικ σμόν τ«ν ηεσσαριτ&ιν δια την ϊ δρυσιν τοβ ηρακτβρείου της Ά γροτιχής χά Ι τάς ευχαριστίας των πρβς τςώςσυντϊλεοο«ντ«ί εΐιτβθτβ. Μετα τβ γεύμοτ ς( μ, μ, Γ«ν. Δι «ι>ητη$ καί Νβμα( χης μ»τεβησαν
  εις την Γεωργ, σχολήν β δέ διε»
  θυντής της Άνροτρβιπέζης κ. Ζβυ
  ρ!δη$ μετέβη μετα τβδ μηχανι
  κβ& κ. Μνλβπβτβμίτη είς Βββ
  ρβυς πρβ; έπιΒκνρηβιν τ&ν *ργ«
  " τουάνεΐεΐίομένονέΜεΙ οννι
  —Γ· ελαιουργείον.
  .')■■
  ϊ
  ί
  ψ
  ΑΠΟΡβαΖΙΣ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θΐα
  σος "Αννας Χοιστοφορΐδου).—Σή
  μερον ίίς τό θέατρον Πουλακάΐΐη
  δίδεται ή τιμητική των κ. χ Μ.
  Νικολοποΰλου—Κ. Κροντηεα μέ
  την άριστουργηματικήν σάτυραν
  κωμωδΐαν τοθ "έλληνος συγγραφέ
  ως κ. θ, ΣυναδινοΟ «Ποίος είναι,»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός ΚινΓμα
  τογράφος).—"Εναρξις την Πέμπτην:
  «Τό Πράσινο Ντόμινο» μέ την Ντα
  νιέλ Μταριε,
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ.- Σήμερον τό κοι
  νωνικόνάρ'οτούργημα; ,»Ο1 τρείς
  δρόμοι». ΠοωταγωΜστοΟν: "Αννα
  Νιβόρακ— Γουώρεν ΓοιΛλλια.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νίον αύτο
  τβλες Ιργον: «Ή γυνοϊκες ά
  γαττοθν τόν κίνδυνο», Μόνα Μτδρ
  ρι—Τί. Ρολλίν κρΙ τοθ ίτιεισοδια
  κου »Κόκκιος ΚοβολΙάρης» τα ί
  πεισόΒια 6ον, 7ον,
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι καραλαβα,
  Νία ύφβαματα.
  Νίοι μ·δ*ρν·ι
  τιαμοΐ.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα*.
  πΒΕίΙΣΙΗ
  Μανί
  ΑΠβ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΙΚΟΙΙΊΩΝΙΚΗ
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΣ ΕΡΓΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΛΓΙΙΗ
  ΒΑΣ ΙΛΙΣΣΑ
  ΕΓΡΙΟΣ Ιργααθ'Ις επ Ι πολλϋ
  1-ι«] Ιν$ άγοΐ^ ι*}« Σμύρνης είς
  την εξαγωγήν 6η(6ν χαρπβν, γνώ
  αχψ τβθ ιΐϊους χαί τϋν δοφίρων
  άγορ&ν εξβτεριχιθ, νλωοαομαθής,
  άρτιώτατα ναι~ρτ(ομ«νο(, ζητεί
  θέσιν πβρά τινι ίξαγβγιχρ εί
  χφ. Πληροφορίαι τιχνιχίν Γρα
  φΐΐον Σ. Σχοκλάχη χκΐ Σία, Εο
  λοχοτρώνη 25 Αθήναι.
  ή γνβστΐ με
  γά*Τ) ιίκία ιΑν χληοονόμβν Εμ¬
  μανουήλ Λογιάδου δίχηγίρβυ, χκ·
  μ έν τ) ι!ς %ήν ίϊίν Ζβγρίφευ (5
  πιοθΐν Τριβν Κομαι;6ν)ϊιώροφοί,
  ήλιχτρΓ.φώτιοτο(, μέ μεγάλον χή-
  κον, ΒδΓτνοιν, 16ο ιίοίδτυς *λ«.
  Διά ηλι^θφορΐας απευθυντέον
  είς τόν χ. Γεώργιον ΡασιΕαχην
  δικηγόρον.
  ΜίϋΙΑΪίΙ. .11,102
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΣ-ΜΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗτΗΜ. «ίΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΔΙχεται Ιν τφ Ιατρείε)
  ««β, οοβ| Π«ι·«ιβ( 17β'
  ΛβΗΝΛΙ. Τηλ. 82.379
  'ΒνοΐΜΐάζβνται 6θο δωμάτια με
  «α κουζίνας, Πληροφορίαι πσρα
  τφ κ. Μιλτιάδη Μιλιδάκη Μασταμ
  ιΐβ.
  1243 ν
  Ή βααΐλΐσσ* ϊέν μκοροθαι νά
  περιμένη ταν ηολυάχριβί της πά
  ρά τή* ώ Γ)* πιϋ εί ά"λοι ιΐχαν
  παρηδοθ^ στίν Οτνο, μέσα ατά
  α*οτ£δ<α τοθ πάρχβυ ή Ιβνς οέ χανίνα ίπί τα οτπτλχιλ τοθ «χ» ριοϋ» Πί ύ ΐίχ« φτιάξΐ ατό Τρια^ίν, Βεβαία θά εΐχαν νοιποιο άσφα)ές μέσον γιά νά άλληλογρκφουν.'Αλ λά άπο ιΐ δΐχές της ΙπΐσΐολΙς ϊέν εσώθησαν, δττως ιΐπαμ», παρά έ λίχΐστα χομμάτιν, ίοήμαντκ τα πΐριοοοτΐρο. "Οαο γιά τίς διχέ; τοι/, βύτίς άνίγροφΐ στό ήμιρό λίγιό τού την αποστόλη τους >ϊ
  μά ούντομη περΐλτ,ψ': «ϋοός 'Ιω
  οηφίναν. Διά τοθ χ. ντέ
  δτι θά κδ"ιω στ!ς 18 γιά νά
  αχΐς. 19 στό Παοίσι χαΐ τό
  στο σπίτι της. Νά μεθ στιΕλτβ γράμ
  μα στό οπΕτι μου χκτά τίς 3—4
  ή ωρα, γιά νά (έ;ο τί πρίπιι νά
  χάμω». Έπιχοινοβοχν δμως ά
  Γαιότατα. Τα γρβμματί τους, α¬
  κριβώς γΐά τον χΐνίυνο πού δπη~ρ
  χΐ νά άναχαλυφθοθν, ϊέν Πΐρΐιΐ
  χαν τίς διαχύσεις ποίι θά έταΕρια·
  ζαν μέ τδ (ιχιΐλιβμα ττ]ς
  *.η"ς των Ρέρμης. ΟΕ σημαντι>έ(
  Φριϊοβ(( ήσαν συ6ηματινέ<*, οχε δόν χρυπτογρσβριχές. Κ ο. Ι οί προ φυ)αξεις τοθ Φι;σιν ήσαν τί τοι Κ, ώστε δ ταν βριαχόταν οτο Πϊ ρίσι, Ιχλΐινΐ τό ήμερολίγιό τού, ?έν έοημεΕιονε )ίξι. 'Αλλά χάτ» άηό τΐύς ίξωτεριχιύς χαΐανατ* χασμίύί, χά-» άπό τίς μύρΐες ΠΕίφκλίξΐΐΓ, χάτω άπό την άν δρ ι χή σίδαρότητα έχιίνου χαΐ την 6πιρή^3νη ίξιοπρέπιια ΙχεΕνης, Ινα πιαγμα !πρί6αλλ«ν ό)&φάνι ρι: Γι' ούτήν, ή δκοΕα Ιζοθοε ψ< χιχΐϊς ίπομονωμένη χαί δαοανι σμένη άτιύ άναρΐθμητις άνησυχΕ ΐ(, ήΐαν άνεχτΐμητη ιύΐυχία Βτι έπΐοτιυι (έ ιοΐποιον, δτι μποροθοε νά οιηριχϋξ οέ *ά"ηοιον χαί μέ τα δυο της χέριρ, ο' Ι«αν —Ελο τοθ ίποίικ ήίερΐ την ιύθδτητκ χαί τή οτοργ*/, τίν δπιΐβν Ιλίτρευι γιά τα φαΛΐρά προτιρήματά τού χαί γιά ϊχιΐνα μέ τα δπιΓα τον ίστόλιζεν ή δψ» τοθ ίδανιχοθ της. Κυί τίν άγαπεθσεν Ιο«ς περιο σίτερο γιατΐ οπανια δ αοβαρίς ξζ ίόχλτ,ρος. Ήταν μά χαρδιά 2' ού όν χ»! μονο ο' ουχί ν μπο νά ιίη^ τί ηάντα χηρΐς την προδοοία. Ό Σ»Ιν— ίπό τιύς έλαχίοτους μι μυημινευς στίν βίθΐλιχόν ούτον Ιίΐοτα, έ μίνος τιια ήξιρβ τα πάν τα χαί γι' αύτό ΙμΕληοε λιγάτερο &η£ ιίλλιι/ί, άνα;ί;ει χοιιηγορη ματιχιί: «Ό Φίρσεν ίπήναινιν Ι φιηπος οτό παρ*ο, ακό τή μΐρώ τοθ Τριονέν ϊίχΐζ'ίσσιρις φο; ίδδομάΪΒ. Τό Ιδιο Ιχανι χά Ι ή βκοΐλιοαχ μονάχη» (συνεχΐζεται) ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗΝ ΝΤΙΖΕΖ ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΙΣΚΑ Την ωραίαν όρχήστρα τον. Την μαγευ· τι»ήν θέα τού. Την δροσιά τού. Κ «αί τα φημισμένα γλυκά καΐ παγωτά τής Μυροβόλου. ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ Μ Ε ΛΙΓΑ ΕΞΟΔΑ Θά περνάτε άξέχαστες βραδυές ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕ0.ΤΑΤΑ ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ ΕΙΒο«οιέΙ »οΟς, ί»βιαφβρομ4»ους β«ι τα «Λ· σο· γνε*οτά βιά «ή» οτιριότητα καΐ άντο|ΐ)ν τ·»· «οΰ§λα «οθ ΈργοστασΙου μου, ηαρά «6 ΆτσαΜνιο, ·ά «Μλοθνναι «Ις «6 λζ^ς «ρος 30· Ιραΐοας «|· Βιλι6·α. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΙΤΗ ΙθνΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δυσις 6 46 ΡΟΜΑΝΤΖΕΧ Χθές συνέλαβον 6να συμπολΐ- την—κατά τα δλλα ρεαλιστήν καΐ μαλιστα..,. ύπερεαλιστήν-ό οποί¬ ος έξεφοάΓετο ένθουσκοδως γιή τίς «ρομάντζες» των έξοχών μις —προκειμένου δέ νά υΐοθετηθη μ(α εκδρομοθλα είς μέρος πού 6έν έττί|γε, έρωτοθσεν έναγωνΐωι: —Έχει ρομάντζες;.... Καΐ -κου κα(.... π6σε^; ΚαΙ δέν άστειεύειο διόλου ό βν· θρωπος. "Ηθελε—σοβαρώτατα—νά μάθη τίς ρομάντζες καΐ πό οτικως καΐ ιτοσοτι«ως1 —Πρόκειται περΐ ρωμαντικων νέ άς μορφής... μοθ απεκάλυψε σιγα νϋ τβ φωνϋ · γνωρΐζων φαΐνετσι «έπακριβως» τα πράγματα είς τό προκειμένον. —Δηλαβή μή «σονΕΐδητβν»; —ΝαΙ κοΐ δχι. ΟΙ ρομάντζες έ- δώ παΙΓουν διηλοθν ρόλον. Είναι ρβμαντζες για νά τίς θαυμάζη κα νεΐς καΐ ρομάντζες γιά να έπωφε λήτσι οότων, "Ο Μποιρον έτρελ λαινόνταν γιά κώτι τέτοιους συνδυ ασμούς. Στα βσθύσκια δλοη τοθ Νιούσταντ άσφαλιομενος άσό κά· θε κκακό μάτι»— ϊκσνε στΐχους στά ώροΐα κοοΐτσια τής συντρο. φιδς τού καΐ συγχρόνως έπωφελεΐ το ΤΓ]ς εϋκαιοΐας δια να έκτιμήοη τος σωματικσς καλλονσς των χοΐ να οίοθανθή έκεϊνο ηού ϊνραψεν ό Σαμφόρ: «άνταλλαγή δύο ί&ιο- τροπιων, έπαφή δύο επιδερμΐδων». Δέν μττορω νά ί;ο(ρω αν ή έρ μηνεΐα τίθ σι,'μπολΐτου γιάτΐς «ρο μάντζες» εΐνσι ίξ όλο»λήρου άλη θής. Βέβαιον ώστόσο κρΐνεται 6τι οί παραθΐρισμοΐ—είτε σύντομοι εί τε διαρνείς—είναι σήμερον (καΐ δια τοος σνομπ καΐ δια τ<-υς μή σόμπ) φυσιολατρικαΐ βεβαία άλλΰ καΙ είδυλλιακαΐ καθαρώς άπολσΰ σεις. Άπομένει μόνον νά καθορι σθη ή (Ιδικότης των δευτέραν: ΕΙ ναι ΰλως διόλου ίφήμεραι αύται κατά τό σΰυτημα των «ίφημίρωνι περιπέτειαν τής έ""χήΓ; "Η κά πως σημαντικώτεραι; Λιότι σι,'μβαΐ νει—εότυχως ή δυστυχώς—νά βγοΐ νούν κόθε τοσοάπό τίς σογχρονες ρομάντζες κοΐ ουνοικίσια., , άτΐρο- σδόκητα. ό Άλλος ΕΙΔΟΠΠΗΣΙΣ Ή νν»στίι χ«λλιτίχνη{ Μοίί οτα Δ1« ΧΑΡ. ΜΑΡΑ ΓΚ ΟΥ ηβιρ«ι<ολουβΑο«σ« την νέαν βαι ζβν έπανηλβεν έ£ Αθηνών Μομ» σασβ μ» Ι νίβ μοβέλλα χροκί. —"£νας «νάπαρβς μίγ»ς έ φβυρίτης. Είς την "ΕχίΙιαιν τ6ν όν 8ά έχτιθ) μίκ μηχχνή αύιο νήΐΜ^ λειτοιιβγοθαα 5ι' άφλέ χτου 0—γ, τίς οποίας τό μυοιι χον χατιχ«ι δ Σουη5ος μηχανικάς κιργχλονντ, άνθρηκος χατα πληκτιχ^ς ίπινοηΐΐχίιηιος, ώ; γράφουν τα γαλλιχά φύλλαι. Ιίπέργχλοιιντ, δοτΐς σήμερον έργά ζεΤΛΐ ώ; έφαρμααΐής ραδιοφώ ίωΛ δπίοτη πρό τίνων έτβν ρΐν ήλιχτροττληξίαν,, έχ τής τς ώ; έ< θουματβς Σέ·< έφανεύ 8η, ΣυνΐπΓα δμ»ς πληξΕας έχενης άηώλϊαε χά! τάς ϊό-; τού χείρας. Πποΐχισιιίνος μΐ τάλανταν Ιφιυ^ΐτπό-ητΐς δ χλουντ, χατιοχεύασε χιΤρας τεχνη τάς άςΊοθαμμίατΒυ τιλειοτητβΓ, χ οί! χάρις εί; τσς δπιΕας δύναται σήμερον νά ΐφ*?·μόζ έργαοΓοτι διά ττ>ν δποΕαν άπαιτοθν
  τα ι δάχτυλα ΙξαιρετιχΑς ιύχίνητα.
  **♦
  —-Άπέθανϊ... λ«μβάν«ν τό
  στοίχημχ.
  Ό Γιβάν ΣϊΐλΙλ»,
  είς Πρ«ο6ο5ργον %ς _. „ ,
  »(α(, ή'ο τρομιρος ([νβπύτης Έ
  χαυχβτο 8ΐΐ ήμττορ&Οσί νά _
  έντος χρονικοθ διαοιήαατος μιχρο
  τέρευ ττ]ς ήμιοείας &?βζ, τ
  λΐτρα εΐντυ. Δυίμιοη περΕηου
  χάίιι! °£ν«ς φΐλος τού, δνίματι
  ΠίΤίύϊί», δπιοροπώλης _ ___
  τον προιχάλιοι νά πι^ π|ντε φιί
  λας ιΐ^ου μισοθ λΕτρςυ έντος ήμι
  οΐίας ω:ΐΐ(, υπό τόν ίρβν νά
  έχάσιην φ'ίλην απνευστί. Ό Σψ%
  λ(λι εδέχθη «αί ίπιε τάς πέντε φ
  £λα( αυμφώί»ς πρός τό βτοίχημν,
  χοί Ιλοτδε ιΐχοαι χορβνις, τλ πό
  σίν τοθ σιοΐχήμιτοί. Πίΐν
  πρεφθάοη νά θίοη είς τα θυλάχιά
  τουτάχιήματα Ιπιαεν άν»(σθη
  τος χαί μετά μίαν ώ->κν ίττέθ»
  νιν ιίς τέ νοαοχομιΐον. Ό φ!-
  λος τού Πετ(ύ]χ« ουνιλη°φθτ/, χ»
  ιηγορ&δμ·νος Ιπΐ φόνφ.
  ■■■■Μ—■■■■■«■■■■■
  Ία^ΙΤλϊοαεοϊΙ
  ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚλ ΠΙΣΙΜΙ ΗΕΡ1
  ΕΡΓΟΣΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΒΙΑΔΟΥ
  Φέρομεν ϊ(ς γνώσιν τβν καταναλωτών ο( ότιοΤοι
  -έρυσι έχρησιμοποΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη-
  τον πάγον γλυχΛν τΐςσΐμων υδάτων Νεαπόλεως
  δτι ήρχισεν ή λβιτουργ'α τοϋ έ?ώ πρατηρΐσυ πωλή¬
  σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορίου «Διόνυσος».
  Ή άντοχή, ή έξοιρετική ποιότης τοθ πάγου Βσ«
  σιλειάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικώς άντιπρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΝ.Σ.ΙΑΣΤΡΙΙΙΑΙΙ
  Ριζιχ&ς άνακαινισδέν.
  Επλουτίσθη δ»« νέας συλλονής
  υςροιομ&ΤΜν Εΰραιπαΐκ&ν κ«1 Έλ
  ληνιχ&ν.
  Προσέτι προσέλαβε τέ ν γαμβρό ν
  τού κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΙηΝ,
  επί οιιρκν έτδν ίργασβίντ» έν Ά
  βήναις καΙ εΐδικιυβέντα ■!( Την
  κοπτιχΑν.
  Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬
  γήν (ν ουνδυβσμω των εξαι-
  ρΐτΐΜβν τ·υ τιμβν κβί χρη·
  οιμοηοιήοΐως «ρΐοτων ύλιχβν.
  ΥΠβΕΑΤΛ£ΤΗΜΑ
  Ε1£ ΜΟΙΡΑΙΣ
  ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΤΛΑΚΛΚΗ ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΠΕΜΠΤΗ © ΙΟΥΝΙΟΥ
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΝ ΟΗΣΑΥΡΟ1
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  5ον
  Κι' Ιτιιιτα ατρΐφίμΐνος κρός
  Σιγ*, ηαιΒιά, σιγ* γιΐ τί
  , τα βχρίλια μέ τα μπαροθτι.
  ξαφνα βλέποντάς μι νά στέ
  χομκι έχιΐ χοντ*. μβθ έφήναξι:
  —ΑΤ, Ισύ, μοθτοΐ, ΒΙνι τού ά¬
  ηό 86 τρά6α σΐή χουζΕνα νά βοη·
  !
  Κ«Ρώ; Ιφειιγα, τοκ άΊιουσχ νά
  ατόν γιατρδ:
  —Δέν μ' άριαοιιν νδχ» ιύνοου-
  μινους οτό χαράβι.
  ΈχιΕνη τή οτιγμή α«έφθη»α
  μ έ την γνώμη τοθ Τρέλνιϋ, μιαοθ
  αα τόν πλοΐαρχο.
  Ή νίχτ% επέρασε μέ χΕνηοι μι
  γάλτ), με την τοποθετή» τβν
  Γμάτων σ'ή θέαι τους χαΐ μέ
  δποδοχή έχεΕνην ποί» έργίτ»
  νέ ν' άκοχκιρετήαουν τόν Τίέλνιϋ
  νά τβθ ιθχηθοθν χαλό ταξ(&ι χα'
  χ^λήν επάνοδον. Κατά τα ξημ·
  ρώμαιτα ά;χισαν οί ΙΐοιμιαΙες Υΐέ
  την άναχώϊηοι. Ή,Μυν χχτάχο
  ηοζ, άλλά δέν έννοοθαα νά τό κου
  νήσω «πό το χατάατροιι*. "0<χ ήταντίοο χαινοδογια χι' ένδιοφέ οοντ« γιά μενά, ωιτι χαί τώ δι πλώ άχδμη νά ήιΐουν χοιιρασμέ νας ίέν θά τό χουνοθοχ άπο —Τώρκ ι(πι μιά φανή. —Τό παληό τρανοθδι, φώναξϊ μιά αλλη. —-ΝχΙ, νοί, αΰντροφοτ, ιΐιτεν δ Σίλβερ πού ^οτιχδιαν* χι' αύτος έχεΐ στηοιζίμενβς ο τα διχ« τού χι' δ?χισε νά τραγο»?α τρ»γοθ3ι χαί τόν σκοπόν ηιύ ξερ« τίσο χαλά. —■Διχανέντε νεμκτέ οέ μιά χάση πιθαμένου. —"Ωχΐ ώ]! ώχΐ «αί μιά μπο τίλια ροθμι, άπκντοθακν οΕ ναϋτε; έν χο δ. Κι' ίρχ'θϊν ά τραδοθνε τΙ( & λυσΐΐδις τής ά'γχυρα;. Ή ο<ίψ μου γιά μιά ατιγιιή Ιτρ«ξι ατο πανδοχιΐβν τοθ «Ναυάρχβυ Μπέν μηιοί» χα( ιιοθ φαινόχανΐ αάν <■& κουα τόν Ι5ιο τόν χαπειάνιο ν; τραγουδάη Γλήγορα 8μω; ή ά*γ χυρα ίβγήχεν άπό τα νίβα χι' έ χρΐμδτκνε άηό την πλώρη. Τα π« ντά ά ηχισαν νά τεντώνβυν^ χά Ι νά Φουσκώνοιιν. Ή παροιλΕ» χά Ι τα άλλ« χαρίβιχ φαινάτανι αΚ νά φιύ/ανε άπο χοντά μ*ς χι' χητέβίχινα στήν χουχίττα αου ί, «Σκανιολα» άρχιζε τό ιαξίδι μα πρός την νη"ΐον τοθ θη^ΐυροϋ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Ο «ΝΑΓΑΡΧΟΣ ΜΠΕΝΜΟ-Β» ΚΙΝΗΣΙΣ —Διήλθε ποοχθές διά Ψυχρό Λασηθίου ό έν Άθήνζις υμβολαιογραφος κ, Κωστ. Μανω- κόπουλος, —Διηλθον έττΐσης διά τόν >ε(το·
  να οί έν Αθήναις βιομήχανοι κ. κ.
  Κανέλλος καΙ "Αναργθρου.
  —"Αφίχθη τΐροχθές δι" όλιγοήμβ-
  ρον διαμονήν ό έν Σητε'α ίμπορος
  κ. ΠσιτουτσΛκης.
  —Ανεχώρησε την παοβλθ'-Οσαν
  Κυριακήν έττιστρέφων (Ις "Αθήνας
  ό τραπεζιτικός κ. 'Αλέξ. Σταυρα-
  κης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τήν πτρελθοθοαν
  Κυριακήν είς τό χωρίον Άτΐοστό
  λους, ό κ. Νικόλ. Καπετανάκης
  εβάπτισε τό κοριτσάκι τοθ κ. Αλεξ
  Παπαδάκη ονομάσας ούτό Παρα
  σκευήν. Είς τοϋς γονεϊς «αί τον ά
  νάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ή σύζυγος
  καΙ λοιποί συγγβνιΐς τοθ άπομΛώ
  σαντος προσφιλοθς των Κωνσταν
  τίνου Α, ΦωτεινοΟ. αισθανόμεθα
  την όττοχρίωσιν νά εύχαριστήσω
  μέν πάντας τοθς όπωσδήποτε συμ
  μερισθέντας τα πένθος μας επί τη
  σκληρα άπωλε'α. Ιδιαιτέρως εόχα
  ριστοθ'μεν τόν διακεκπμίνον Θερά
  ποντα Ιατρόν κ Ιω. Σταυρακακην
  δια την μετ* άβελφΐκοθ βνδιαφβ
  μοντος παρακολούθησιν τής άσθε
  νεΐσς τοθ μεταστάντος, τόν κ. Γεώρ
  γιον Γρανταλλίδην Ιατρόν καΙ τό
  προσωπικόν τής κλινικής ούτοΰ
  ποθ τόσον πρόθομα καΐ άκοΰρα
  στα παρέοχον τας περιποιήσεας
  τβον είς τόν αγαπημένον μας Κω
  οτή ΈπΙοης εθχαριστοθμεν *παν
  τας τούς έξ Ηρακλείου συνοδβύ
  σαντας τή ι» οορόν τδθ μεταστάν
  τος είς την γενέτειραν αύτοθ πά
  ρά τό μακρυνόν ιής αποστάσεως
  ώς καΙ δλΓυς τοΰς κατοΐκους τής
  βπαρχΐας Λασηθίου καΙ τής γενΐι
  τείρας τού Πλατή οΐτινες παρηκ·
  λούθησαν την κηδείαν αύτοθ κοΐ
  έττεδαψΐλευσαν τόσας τιμάς (Ις
  τόν νεκΓόν μας ώς καΐ τάς Κοινό
  τητας ΨυχροΟ καΐ ΠλΛτης αΐτινες
  κατέθεσαν στεφάνους καΙ τούς έκ
  φωνήσαντας τούς έπικηδ&Ιους.
  ΟΙ βαρυπενθοθντες.
  Ή σύζυγος Βασιλική Κ. Φ«τει
  νού, ΟΙ συγγενε,ΐς.
  #*
  Στά 1782 δ παιίρας μου δια
  τηροθοε 1*λ ηανίοχιΐον μι το δ
  νομ» «Ναόχρχας ΜΐιΐνμΓώ,» χον
  τα σΐδ Μπρίοτολ χι' ιίχε Ι^μ-ά
  μίρα ζητηντας δωματιο Ι'οις ηα
  ληίς ναϋτιχίς με μιά μχχαιριά ο*β
  μάγουλο.
  θϋ^ά>αι οάν νά ήταν χθές τώ
  δ ά'·θρ»η9ς αύτός έπληβίηαε με
  βήμα βχ( υ την πίίτα τ«0 πανδ
  χείοι/, άχολοκθβύμινος «κο ϊ»α 6/
  ο;άζα ηαύ χουβαλοθοε τίς αηο-
  οχευές τού ο' Ινα χχρροτα^χι. *Η
  τχν ϊ*ος άνθίωπος Ια< μ' ί%Λ ε¬ πάνω, χοντρό', μέ τό κροΌοκα ρυ τιδ»μέν(>, μαυριομέ'Ο άπα την £
  μη τής (ϋλαααχς χαί με μιά ψχα
  δεΐά εύλή ξισπριομίνη, τί χέρΐα
  ροζιάριχχ χχΐ τα νυχια μαθρα χαί
  οκαομΐν'α.
  (συνεχΐζεται)
  ΚΡ-ΜΜΥΑΙΑ
  (ηρ« έκλΐκτης ποιότητος πρός
  4 Δραχμάς ιήν ·κκν είς τηνάπο
  θήκην ΓΐνΙ ΤζκμΙ παρα το
  κτιστον Δημοτικόν σχολείον.
  ^———^—-*-—■»_.«..ι______Ί ... ■ ■.....πι ■ ιι ιι... ι. ,
  ^^ΙΕΕ5^^^^^^^^^^^Β^^β^3^βρ^^ημ53ηηημ5ημ^^5...^^^^Ε^^^^^^^^^μ£5£?25Ε^Ε
  Ποιείται είς Θέσιν Μπεντεβή Κα
  μαρα Ηρακλείου, αμπελος σουλτα
  νΐ ίΌ περΐπου έ(,γατών μετά συνε
  χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό
  δενδρα καΐ εντός ουτοθ κοΐ είς
  τόν Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον
  οίκία όιώρροβος, μετ* άποθήκης,
  πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι πά
  ρά τφ Ήρακλή Καραμπηη είς
  Μπεντεβή Καμάρα.
  Ζητιΐτκι ύπηρέτρια γνωρίζουσα
  καλώς τα οίκια*ά. (νιοθος ίκανο
  ποιητικός. Πληροφορίαι παρά τφ
  γραφείω Χατζη ιωάννου — Δερμ
  τζάκη.
  ΣΩΦΕΡ 2Οΐτοθς πιΐρας ζηϋΐ
  έρΥ'αίαν. Ιΐληροφορΐαι παρα τώ
  χ. Ί Μακράκη χκπνοπώλην, πε
  ρΐππρον Λίγγικς.
  _—„——.—α,.μαγαζείον Ισόγει
  όν μετ· άνωγβΐου κείμενον βΐς την
  οδόν 1Β21.
  Πληροψορΐαι τιαρα τφ κ. Μιχ.
  Χρυσφ Βικελα 20,
  Ι ΕΝΟΙΚ1ΑΖΟΝΤΑΙ *1ς*τήν οδόν
  Σμύρνης 2 δωματια μ*τά ή Ανευ
  Πληροφορίαι «αρ'
  Γύρω στήν πάΑι μας.
  Τα σοννεφα τοθ Σσββάτου τα
  όττοΓα μάλιστα Ελαβον πρός στιγ.
  μην καί άπειλητικήν μορφήν, διεδέ
  χθη την Κυριακήν ώραΐος καιρός,
  —Διασκεδασθέντων πάλιν των
  φόβων των αίωνΐων μετεωρολόγων
  τοθ καφενείου.
  —ΎπαΙΘριοι πωληταΙ.... σλλο τί«
  ποτβ αύτάς τος ημέρας,
  —Παγωτατζή"δες, μανΰβηδες, έ·
  φημεριδοπωλαι—ειδικώτερον λαχει
  οπώλαι— καΙ οθτω καθ* έξτ]ς:
  —Άλλά παραλλήλως δέν λείπει
  καΙ ό κοσμάκης πού άγοράζει—καΙ
  καλοαγοράζει—άπό 6λους ούτοος.
  —Άθρόα Εξσδο; κόσμου την Κυ
  ριακήν, τόσον κπεριπατητικοθ»—
  καΙ είναι άπό τής απόψεως αυτής
  ή πλατεΐα Τριών Καμάρων, ή λε·
  ωφόρος ΚνωσοΟ καΙ τα επί τής
  λεωφόρου Κουντουριώτη κέντροτ,
  τόττοι πάντοτε πολυπληΘΛν συγ-
  κεντρώσεων, σταθμεύσεων καΙ β·
  ξορμήσεων, φυσικά δέ καΙ περιπά
  τού - δσον καΙ γενικώτερον εκδρο·
  μικοθ.
  —Δέν Ελειψαν μάλιστα καί αί
  ώργανωμέναι έκδρομαΐ είς τα πβ
  ρίχωρα &πό τάς οποίας άπεκομΐ·
  σθησαν πάλιν έξαιρετικαΐ έντυπώ
  σεις.
  —Χθές τό πρωί ίφιγοθραραν
  είς την αγοράν μας συν τοίς α λ-
  λοις καί άπ(δια.
  — Διά τα όποϊα οί φΐλοι των
  φροοτων διατηροθν ωρισμένας προ
  τιμήσεις.
  —Τα διακοΐνουν δέ καί είς πολ¬
  λάς κατηγορΐσς, εκάστην μέ την
  Ιδιαιτέραν γευστικότητα καί τάς κο
  λυθρυλήτους—Ιδιαιτέρας έπίοης—
  βιταμίνας,
  —Ή ταξειδιωτική κίνησις δέν
  παύει νά σημειώνεται πυκνή
  —Κόσμος καί κόσμος Ερχεται —
  έΐτΐσης καί φεύγει πολύς κάθε ή.
  μέραν.
  —Τό παρήγορον είνε 6τι δίν
  λβΐπβυν αυτήν την εποχήν κσί οί
  ερχόμενοι πρός παραθβρισμόν έν
  Κρήτρ, έκτός των άναχωρούντων
  ίξ αυτής διά τόν Ιδιον σκοπόν.
  —ΟΙ πρωτοι είναι συνήθως ίι«-
  λαιολαδϊται γνωρΐζοντες τος ύπε
  ρόχους φυσικάς καλλονάς τής
  Κρήτης καί την άπό πάσης άπόψε.
  ως—γενικώς—παραθερισΐικήν των
  είδικότητα,
  —Ή κινίνη έξακολουθεϊ νά άπο
  λβ τό πρώτον πρόχειρον μέσο»
  ούΐοκτονίας.
  —Εύτυχως ύπόκε νται αί συνέ
  πειαΐ της είς την αποτελεσματικήν
  Ιατρικήν επέμβασιν έντός χρονικοθ
  όρΐου Ισως δχι καί πολθ μ κροθ,
  —Ώστε νά σώζεται ώς επί τό
  πλείστον ό αύτόχειρ ή ή αύτόχειρ
  —πού ώς γνωστόν παρασύρεται ά
  πό έσπευομένας άποφάσεις ή στιγ
  μιαΐους δλως διόλου παραλογι-
  σμυύς.
  6 Ρέπορτερ
  ΕΚΔΟΣΕ1Σ.—Έξεδ5Θη καί έκυ
  κλοφόρησε, σύντομος μ·λέτη, ύαό
  τόν τίτλον ."Επί ενός γεωλογικοθ
  φαινομένου έν Κρήτρ.» όφειλομίνη
  £ΐς τόν κ. Νικόλ. /. Παπαδάκην,
  τέως διευθυντήν τοθ ΙστορικοΟ Άρ
  χείου Κρήτης καί πραγματβυομέ
  νην τα φαινόμενα καθιζήσεως καί
  Ανυψώσεως έν τη Νήσφ άπό γεω
  λογικής καί Ιστορικής απόψεως.
  Σημειωτέον Οτι ό κ. Παπαδάκης
  έν τί) ένδιαφερούση ταύτη μβλέτη
  τού, ζητεί καί οΐανθήποτε, άπό οίον
  βήποτε Κρήτα σχετικήν πρές τό
  έξεταζόμενον Θέμα πληροφορίαν ββ
  δομένου^δτι προτΙΘεται νά έπανέλ
  βη έν καιρφ πρός πληρεστέραν έ£έ
  τάσιν αύτοθ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΑΟΓΙΑ1ΗΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣί
  Πλατεϊα Άν. Μπν6
  Τηλέφωνον 433
  Εΐβοποιεΐ την άξ. πελατείαν
  τού βτι επανήλθεν «κ τοθ τάξει
  οΐοι; καί θα δέχεται 8-»2 112
  μ. μ. καί 3 1)2-7 μ, μ,
  ι
  α π ο ρθ α σ ι ■
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Ιββν
  Οϋ'ως οί υπό τοθ νόμου Ατιοκεκηρυγμένοι άνθρω
  τιοι, ψυχαί πεπτωκυϊαι ιΐς χ6 βάραρθρον της έσχά-
  της ουσφορΐας, βροττοΐ κακοοαίμονβς, άπολωλότβς
  είς τάο κστωτάτας έ*βίνας θέσεκ·, βπου 8ε* βΧέπει
  πλέον ό των άλλον όφθαλμός, οβ-ως σΙσθΑνονται
  ΚΛταθλΙβουσϊν ού "ούς δι* δλου τοθ αχθους της την
  Ανθρωπίνην κοινωνίαν, την φοβερωτάιην πρός τούς
  εξ» σύτης καί πρός τούς κάτωθεν αυτής άμβΐλι·
  κτο*.
  Έν τοιαύτη βΐακβΐμβνος θί"βι ό Γιάννης 'Αγιάν-
  νης διελογΐζετο- άλλά τΐνος δ^ά γβ φύσεως ήσαν
  οί διαλογισμοΐ τού; Εάν ό κόκκος τοθ κβγχρίου ή
  βύνατο υπό την μυλόπβτραν νά σ<Γφθβ, πάντως θά έσκβπτετο β,τι «αί ό Άγιάννης. Όλα έκϊΐνσ, πράγ ματα γέμοντα φασμάτων, ή φάσμστα γέαοντα πραγ μάτων, κατήντησαν νά πλάσωσιν έντός αοτοθ ά· νεξήνητόν τι σύσημα οΐοβημάτων καΙ Ιβεων. Ένίοτβ ίστατο βν 'ώ μέοω τής εργασίας τού, οιακαπτόμενος καί εμενβ σύννους. Πΐντ' βσα τοθ συνέβησαν τοθ έφσίνοντο μωρ*, πάν»* Ϊσ3 τόν πεοΐΕχύκλουν -ώ έφαΐνοντο άδύνα- τα. "Ονβιρα ιΤνε, Ιλβγε καθ" εαυτόν. Παρειήρει τόν δεσμοφύλακα 11*: απόστασιν ολίγων βημάτων ό βε· σαοφύλαξ τοθ ίφαΐνετο φάντσσμα' άλλ' οΤφ^ης τό φάντασμα ήΎειρβ την ρόβ&ον κσΐ τόν ίτυπτ*. Ενώπιον τού, ή όρατή μόλ ς ύφΐστατο φύσις. Δΐν θά 7ψΕυ8όμϊθα λέγοντες δτιΐ Βιά τόν Άγιάν» ην σν,βοόν εθτβ ηΛιος υπήρχεν, οΟγβ ώρρΤαι ημέραι οθτβ οΓθριος οορανός, οΰτε έρωτιάΒες έσρινοΐ οδ· ραι άλλά συνήθως έφώτιζβ νήν ψυγήν τοΐ', ούκ οί- βα ποίον φδς άμυ&ρόν μόλις καί ώς ό Πό φεγγΐτου κατεοχόμβνον. Έν ουντόμω, δττως έξαγάγωμβν τό συμπέρασμα έξ δ?&>ν είπομεν, έντός δεχαβννεα έτών ό Γιάννης
  'Αγιαννης, ό άβλσβής έκεΐνος κλαδευτής χοθ ιω;>1-
  ου Φαβερολλον καί ό τρομερός τής Τουλβνος 6ε-
  σμώτης, χάρις ίΙς την (.όρφωσιν
  V
  έλαβεν έντός
  τοθ κατέργου, κατέστη (<ανός νά πράτ'τι κατά δύο τρόπους τό κακόν, πρώτον αιφνιδίως, άσυλλογΓστως ως φρενήρηΓ, ώς έξ {μφότου όρμής εκδικήσεως οεύτερον, Ισκεμμέ*ωο, σπ«υοσ ως, έν προμελέτη τής συνειδήσεως, κοθοοηγι-ύοενος υπό ^τον έσφαλμί- >ων (ίεδν, άς ίσχημάτισεν έν ιβ ουσφορΐα τού.
  Ώς Βλαιήρια ίέ εΤχκ την συνήθη ούιοθ αγανά¬
  κτησιν, την πικρίαν τής ψυχτΐς, την βαθυτάτην συν
  αίσθησιν των πσρανομιών άς υπέστη κσΐ την άντ!
  δρασιν τούων δλων, οχι μόνον κατά των άνθρώ-
  πων βσοι τόν έζημίουν, άλλά καΙ κατά των άγα
  θών. άθώων κοί βικσ'ων, εάν τοιοθτοι ύπήοχον έτιΙ
  γής. ΆφετηρΙα καί τέρμα των (5βαν τού πασών ή·
  το μΐσος πρός τόν νόμον τόν ανθρώπινον, τό μΤ
  σος δπβρ, εάν μή έμπρδιοθη κατά την ανάπτυξιν
  τού έκ πβριστάσιως τινος οφειλομένης είς την θεί¬
  αν πράνοιαν, καθίσταται μετά τίνα καιρόν μΐσος
  πρός την κοινωνίαν, εηειτα 8β μΐσος πρός τό αν¬
  θρώπινον γένος καί τελος μΐσ^ πρός την κτΐσιν
  οοιήν, τούτου δέ άποτέλεσμα ιΐνε άκράτητος καί
  άΒιάλειπτος καΙ θηριώβτις πόθος τοθ κακοποιήσσι
  αδιάφορον ποίον, οιονδήποτε πλάσμα έχον ζωήν.
  ΚαΡώς παρα'ΐ,ρΐιϊτ»1, βΐχον τόν λόγον των οί
  γρέψανιες *ν ιψ οιοβοττηοίω τοθ Γιάννη Άγιάννη,
  ότι ήτο ν ανθρωπος κινδυνω&ιστατοο.
  Άπό-βτους είς έτος, ή ψυχΛ εθΐη βΤγεν άποξη
  ρανθΒβραδέως, όλΚ' όλεθρΐως. Ξηρά δ' ίπβιτα καρ
  β(α ξηρόν βλΐφαρον. "Οτε ίξηλθε τοθ κατέργου, δε·
  καεννεα ίτη &Αν εΐχε σιαλάξει άπό των ομμάτων
  τού δάκρυ, οθτε εν.
  ΚΟμκ καί βκιάί.
  "Ανθρωπος Ιικσεν ίΐς την-θάλασσαν!
  Τί σημαΐνί.! τό πλοΐον 6έν άνασιέλλεται. Ό
  όή3 φυσά, τό ζοφδδΕς σκάφος έκιΐ βχβι ρύμην, η"< βιαζεταΐ νά εξακολουθήση. Προχωριΐ τόν δρόμον τού. Ό ανθρωπος καθ'σταται άφαιή:, Ιπειτα άνα· φαΐνβται καταβύει καί άναδίει είς την επιφάνειαν, κρόζε'. άνατεΐνει τάς χιϊρας, δέν ακούεται. Τό πλοΐ όν φρΐσσον άπό την καταιγΐδσ, είναι βλον ήσχολη μίνον ί(ς ιήν ΙΜαν τού υπηρεσίαν ναθται κοί επι- βάται ουδέ προσέχουν πλέον ΐίς τόν καταποντιζό μενον άνβρωπον ή οΐκτρά κεφαλή τού μόλις Βια· κρΐνβττ,ι ώς στιγμή «Ις *ά ά|ΐ#ιρα κύμαια. Βάλλβι έξάπωτάτου φωνάς άπέλπιδας. Οποίον Φάσμα τό άναχωροθν έκεϊνο ΙσΐΙονΙ Τό βλέπει, τό άίβνΐζβι φρενιτιων. Άλλ' άπομακρύνεται, άλλά θο λοθται, άλλά μεωθται. τΗτον έ«ΐ πρό όλΐγου ό άνθοωπος, ήτον »Τς τφν έπιβατών. έπβριπάτει καΙ ούτος μετά τφν αλλων. επί «Ο καταστρώματος, μετεΐχε τής άναπνοής καί τοθ ηλίου καΐ'αύιός, συγ κατελέγετο μβταξύ των ζώντων. Κσΐ τώρα τί συνέ βη λοιπόν; Ώνίσθησεν, έ·»εσεν, τ&τέλεσται. Κυααΐνεται είς τα τερατώβη έκβΐνα οδατα. Υπό τούς πόδας, < ύ5έν εχβΐ πλέον, ε(μή κατάβυσιν. Δια σνιεόαενα καΐ άνοιγόμβνα υπό τοθ άνέμου τα κύμα τα τόν περικυκλοθν στυγβρώς, τόν άπάγουσιν οί σάλοι τής άβύσαου. διιαντα τα ράκη τοθ υΐατος κλυ ΒωνΙζονται περΐ την κεφαλήν τού. δχλος καί συρφε τλΟ κυμάτων πτύει «βτά *οΟ προσώπου τοι-, βό· θοαι άνοβρόζονται, τόν καταπίνουσι καί πάλιν τόν έξεμο,θσι Καί οσάκις βυθίζεται, Βιο^^ χάη πλήοη σκοτΐας καί νυκτός· άγνωσια άποτρόπαια φύκη τόν συλλαμβάνουθΊ. τοθ Βεσμβύουσι τούς πόδας, τ<ν σαγηνεύουσιν. ΑΙσθάνεται βη καθΐσταται άβυσσος καί αύτόΓ, δτι άηοτελεΤ τοθ άφροθ μέρος· τα κύμα- τα τόν ρΐπτουν πρός άλλιΐλα άμοιβαΐως. Τό στόμα τού ποτΐζεται αλμην καί πικρΐαν ό ώκεανός 6 δναν δρος μαίνετσι κατ' ούτοθ. νά τόν πνΐξη- Τό πελώ- ριον πέλαγος καΐζει πρός την αγωνίαν τού. ΝομΙ ζεις δτι δλο έκιΐνο τό νερό είνε ούτόχρημα μΤ σος. 'ΑντιπσλσΙει δμως. Άμόνετα», προσπαθεί νά κρατηθή. ΚαΙ πελάται κσΙ κολυμβά.^ Αόΐος, ή πτω- χή αυτή έξηντλημένη δύναμις άντιπαλαΐει κατά τοθ άνεξαντλήΐου. Γ II £ΒΑΙ£ Δέκα έντολαι τής νγείας. 5Τ'. Εάν αυγχρίνετε την φυοιι «ατίσταοΐν μ*<-, πρός την φυσικόν ιιν (2 Ο ών λαβν, οί οί ζοθν 5πο άιλουατίρας κι σιχητέρας 3υν6ή«ας άπο θά διαπιοΐώαετε πηοτον 8 α ή χράτι,αις τΑν άχρήοτων ουτβν 5 λ§ν είς τα Ιντερκ αποφιόγεται Ι- πιμελβς, διότι χίθε »όριον γιθμα ακολουθεΐται αΰτομίτως άπό λει¬ τουργίαν τ6ν περΐσταλτιχβν κιή σΐων «ο έντέρου' χαί Βεύτερον δ- τι ι[ λαεί οδΐοΐ είνε απολύτως άθιχτοι άπό τάς Ασθενείας, α Ε 4· πιΐαι χαρκχτΐ)ρΙζουν τον πολιτΐ- ομίν. Είς τεος πρωτογόνους λα- ιΰς ή τροφΐ είνε άηλουσιάττ;,· τ υ τε κρέϋς ή ζφϊ«Α τροφί, έχτίς ά π4 γάλν, τυρόν, ώί, άλλά άλιυρα δ<ι νοθευμένα, δημητριαχί, λα· χανιχά, καρύδι», ρΐζαι χ»Ι χαρ- ποί. ΆξΙζει νά παρατΐ)ρηθ^) 8τι ιιίλις ϊί πρωτόγονοι αΰ»1 συνή- θειαι δφίστανται την επίδρασιν τοθ πολιτισμΐθ, άντιχαθιοτβνται από παλιτΐομένας συνηθείας, οί βπ-.Ιαι χομίζουν μ»ζί τω', Βλας τας ασθενείας μας. «τα πειράματκ άκϋε ξχν, χωρΐς ν' 4ποι>είν*υν άμφιβολία'.
  δτι ή χυρΕα αΙύ& τβν άοθενειβν
  είς την δυτικήν Εο;ώπτ)« είνε ή
  οτης. 05τω τρίφονται πί
  Βηχο: χβΙ ί\α ζφ»—ατενοί σ>γ-
  γενεΐς τοθ άνθρώπου φυοιολαγι-
  χβς—μέ τροφάΓ, οί δπιΐχι έ«λέ
  γονται χατά διαφοράν Τ[ίπον. Κ%
  ί·3τη ε5-ω δυνατόν νά πρεφυλα·
  χθιθν άπό αοθενεΕας τινάς, νά πά
  ή ζοβή των, νά βιαττ)ρτ)
  θιθν ή νά χ^τοσΐοθν γόνιμα τ) νά
  εμφανισθούν είς αυτά β Ε χαρβχτη
  ριστιχαΐ άοβένειαι τβν διαφόρων
  κ»Ι γεωγραφιχβν περιοχβν.
  ιυραδιίγματος χίριν μία
  ίμίς ζώαιν ΐτράφη ου;»Όν»ς
  τάς χαρακτηριαίΐχάς αρχάς
  μ Λ; κατι;γαρ[ας τοθ άγγλιχοθ
  ηληθυσμοθ: με κοίνον 5;τον χαΐ
  μπιργαρίνην, μέ γλυχαϋματα χατω-
  τέρας ποιότητο;, μέ ·ίγον χρέ
  άς χαί χοιρομίρι, μ! τυρί, μέδ
  λΐγον γαλΐ, μέ τίϊον χά! μέ πι
  χρόν χ«φίν, μι αυντηρημένα λκ-
  χανιχά, μέ ·λ(γα φροθτβ. . Άμί·
  αως ένιφανίσθτ] είς τα ζφχ αυτά
  Ι'α φαινίμινον αυχνον είς τγύς
  ά'θ:απου( τής ανωτέρω χατηγο
  ρίβς: ή δυσχοιλιότςς μέ την έξ
  αοθενειβν ακολουθίαν ττ)(; χωλίτι
  δ», οιιωληχοειίίτιδας, χατάρρους,
  «δενίτιδας, άμυγδαλίτιδαΓ, ρευμα-
  τιομούΓ, πυόρροιαν τβν ώιων χκΐ
  Πρό ίύο χιλιάδων έΐβν έ Ίππο
  χράτΐ)(, δ διχαίως &παχ>-θι1«
  €πατ^ρ τ%ζ ίατριχ^ί», Ιλιγι:
  «Έν βναλογία πρός τας λαμβανο¬
  μένας τροφάς, 6 ίσΐενής θά Ικρε
  πι νά Ιχη δύο ή τρείς λειτουρ-
  γίας τβν Ιντίρβν την ημέραν χαί
  μίαν την νύχτβ». Ό Ίπκοχράιης,
  επί πλέον, χατεδΐχϊζι την ουνή
  θείαν τ&ν δραατιχδν χαθ«ρχτιχ·ν
  χαί τΐν χαχήν τρ«φήν. Δυοΐυ
  χβς τι χαθαρχτιχά χαθίοτανται ά
  ναγχοΐα είς την περίπτωσιν ττ]ς
  προχωρημέλης δυοχοιλιότητος. Είς
  τάς Ιλαφράς πΐριπτώοιΐς δ>οωί,
  χα^ώ: χαί πρός πρόληψιν αύ'^ς,
  άρχιΐ Χϊλή τροφή, σωματιχή α
  οχτΐσις, ή συνήθεια νά πίνβμεν
  άφθόνως Οδωρ μειοξί· των γευμά
  των, ώ; έτόνιοα είς το πρ&τον
  ί/θρον. Τα μίτοα αΰτά θά ι[α
  τότε Ιηαρχί). "Οίαν Ιχουν άπο-
  χιηθϊ κακαί αλήθειαι χατά ττ^ν
  τταιδιχήν ηλικίαν, τά'βεβλαμμένα
  Ιντερκ ΐΐ* άντιδροθν αμίσβς είς
  τ«υς τρόπους αυτοΰς χαί Ιαω; Θ4
  παραοτ) άνάγχτ] πρισφυγτ)ς είς
  λιπαράς τροφί;, πρός διευχόλυν-
  σιν τής μτ)χανιχής λειτουργίας
  των είνε έπίαης δυκοιτ^ προσφυ
  γή είς πότιαμ* έντέρων ούτοι 8·
  μ»ς είνε τρόποι θεραπείας οί ό
  ποΤβι δέν ι[ν«ι δυνατόν νά συμ-
  βουλτυϋοθν, παρά μόνον άπο τίν
  ίχτρόν.
  (συνεχίζεται)
  Συνήλθε τό παρελθόν Σάββατον
  Ιζ γενικήν συνΐλευαιν ή "Ενωα
  ών Γεωργιχ&ν Σιινεταιρισμβν Ή
  ιαχλείου.
  Είς την συνέλευσιν είς ήΊ α»>,
  μετέαχον 6 τέως Διευθυντάς τοθ
  κοχαταατήματος τ^ς Αγροτικάς
  Τραπέζης χ. Βλ«γοχρΐ)ατο(, ό ν Ον
  οιοθτος χ. Ί. Ζουρίδης χαΡώ;
  χά! ό Επόπτας των Συνεταιρι
  αμίν χ. θεοδωραχίπουλος, Ινε-
  Θ- δ; Ισυλογισμίς 1936 μιτά
  ων πινάχων χερδκν χά Ι ζημιΑν.
  'Επίοης ενεκρίθη τ) απαλλαγή
  Αν εαθυνβν τοθ Διοιχητιχοθ χαί
  Έποπτιχοθ Συμβ^υλίου, ίξεφρά-
  η Ιϊ ή ιύι,ίσκεΐα ι*)ς Συνε>ιύ
  σεως πρός τα Συμβοΰλικ των Σ*
  εταιρΓθϋβν χοΐ τον Πρόεδρον αα
  %ζ κ. Γ, Βχρούχαν.
  Εατά την συζήτί?σιν επί τοθ ί·
  ίλογισμοθ Ιξητάοβΐ) 6 χα)ύτερος
  ρόπος τής άσχήσεως τής 'Αγροτι
  —-Επί παρανόμω έπλοφβρία.
  Είς Χανιά σιινελήφθιςαχν ΙπΙ
  παρανόμφ όηλοφβρ'α οί Χαρ. Ν.
  Τζενευράχης χαί Βασ. Σκρ»6ελά·
  χης διότι χατελήφθςααν χατέχβν-
  ες περίαϊροφον. Ούτοι πιχρεπέμ
  φθησκν εί; την Εισαγγελίαν. "Επί
  σ*ίί εί; την οικίαν τοθ Έμμ. Ί
  Παπαδάκη ιίς "Αγιον ΜχτθιΤΐν
  Χ·χν(ων ανευρέθησαν Ε' δΐτλον
  ρβ μαχΓύχανον μετά'15 φυσιγ-
  γ(ων χαί Ι* περίστροφον πλ^ρκ
  φυσιγγίων τα δπ&Τ« χαί χατεσχέ-
  θηιαν.
  ι
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν τφομηβευτήν σας
  ΜΑΡΚΑΣ εΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ
  ΜΑΡΚΑΣ ιιΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ τ «-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  1 ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΠΑΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤ
  Παρέλαβε είς μεγνλπν χαί Ικλεχτήν Συλλο¬
  γήν ύφάσματα δι" ύπ·χ«μΐσα καί πιζαμες έ«1
  καραγγιλία.
  Έτ·ιμα Ζ<ροεϋ ύπ·χ«μισα κρός Δραχ. 200 Ικαατον. ΓΜραββΙιτΐί α! Ιξβιρετιχβ βχέδιν, Καλτα·;, Φκνέλλες, Τιράντες. Ζβνι, χ.λ.π. καί όϊ τιμϊ, λογιχίς. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ί ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΣ Ή Ένωσις Συνεταιρισμών Ήπροχδεσινή συνέλευσις Μ.τ]ς πίστεως είς τό μίλλ<ιν. Επί τοθ ζηττ)μ«ΤΓς τούτου ωμίλησαν β Ε χ. χ. Βλαχοχρτ]στο;. Ζΐυρίδης χαί 6 Έπόπτης τβν Σ ινεταιριαμβν. Επ! τοθ ζητήματος τβν πβομη θειβν, Ιφ' γ υ εγένετο ιίβιχή ου ζήτησί, άπεφασίοθη ή άπό χοινβθ συγχέντρωσΓς ττ]ς σβυλτανίνας διά τής Σταφιδιχής Εταιρείαι1, ή συγκέντρωσις χαί άπο χοινιθ πώ¬ λησις τιθ ελαίου, ή άγορά διά τάς ανάγκας τβν συνεταιρισμόν σιτηρβν χαί είδβν βιατροφ^ς χαί ή προμήθεια έλαιοπίνων χαί τζιβιερβν. Όσον &φο< α την ρευστοποίησιν τθν όφειλοιιένβν είς την 'Αγροτι χήν χ» Ι Τ(υ; ΣυνεταιριομοδΓ, ά· πεφατσ'σβη τ) χαταβολη χάθε προ απαθείας χαί ή Ιχφραας εύχαρι στιων ιής Συνε/εδσεως πρός την Κυίέρντριν διά την ρύθμισιν τβν άγροτιχβν χρεβν. —Έπ«ν{δρυσΐ{ Έργβτικβϋ Κέντρον Ηρακλείου. Τίιν παρελθούσαν έββομάδα συ νιλθόντ»; είς σύσκεψιν άπβντβς εί Πρέεδρ€ΐ τ&ν 'Εργακϋιταλλη λΐΛ&ν ΌργανίσβΜν άπεφίσισαν τίιν έ««νίδρυοιν τοδ Έρνατικβδ Κέντρον τής πόλεώς μας ύπβ τίιν έπι»ν«μίαν «Εθνικον 'Εργβτεϋ παλλπλικόν Κέντρον Ήρ«κλε<οτ·>
  έ«1 έντελβς νίων ββσεων καί νέ·
  «ν Μβτίυθύνσίων. Γενομένης εί
  τα ψπφβφοβίβς μβτ>{ύ τ&ν π«ρι
  στβμένειν διά την άνάίίΐξιν προ
  βειρινης Διοικητικής 'Επιτροπης
  έπλένηααν οί κάτωθι:
  Βλ Άνδρουλάχης, Έμμ. Νίνα
  δης, Μιχ. Γκολίμπί. Νικ, Ψωμ«
  δάικη;. Έμμ· Νιωτβκπί, Χρ. Χ«ίρ
  τση;· 'Α. Κεφφβράκηϊ. Ή Ιχλε
  ν·Ισ« έπιτροπη ανέλαβε ν ήδη τίιν
  Εξεύρεσιν κατάλληλον οΐκήματος
  ίντός τβδ οποίον θά βτεγασΒη
  τβδτβ, φηφισβεντοί ίίίη σχετικοδ
  κονδύλιον έκ της υπέρ της 'Εθν.
  Νεβλαίβς ιια(ραχ»ιρηβε'βη( διά νό
  μόν πιστώσεΝς. Συζητήσβσα επί
  σπς ή έηιτροπη επί της ίποφάσβ
  »·ς κοιΐ έντβλής γενιχής Συνβμβ'
  σΐΓβνδίοτς |ρν«τ«ν οιτνς ή μ»τα
  προσεχές Κυριακή θΐΜρηθθ &( ή
  μερά ίργβσ'ο-ς της οηοΐεις τέ
  ηροΐόν νά διατεθή υπέρ της 'Ρθνι
  κης Άεροπβρίας άττϊφίσισβ την
  καθιίρνοιν ταύτης Ιντος τοϋ τρί
  τον δκκαημέρου τού μηνός Λύ
  νβώστον οιχέτε ή απόδοσις αυτής
  υπέρ τής Έθνοιης μ«ς 'Αεροπο
  ρίκς θά είναι υπέρ τό δέον άνι»
  τίρβ.
  —ΑΙ ύπσχρενβεις £λλ·δα-
  πδν. Ανακοίνωσις τϋς α
  στυνομίνς.
  Ή Διοίκησις Χυροφυλακής Ή
  ραχλπίου πβρβκβλεϊ τβύς έν τή
  πϊΡΐφϊρ*(α της δι«μίνοντ«ς άλλβ
  οαηούς: β) Κ«τ6χοι>ς βελτΐυν τα»
  τότητος χ>1 έργβοΐας λήξβΜς 31 —
  12—1937, β)κντοχους 5βλτ(«ιν ταύ
  τάπιτος >ήξ(«ς 31-12—1937 μι
  τα όικαιώμκτΰς έ{αμΑνβυ αδείας
  εογκαίας χαί ν) χ«τοχους δελτ(-
  ιιν τββτότητος λήξεκς 31—12-937
  χαί δβλτίου έρνατβινς καί άακηαε
  »ις έηιχγγίλμκτος μικροτέρας Ι
  οχΰος (0ρ«χτ)τίροΐ4 διβρνείβς) β
  η»ς διίλβναι των γρνφείϊΐν της,
  έντός τοθ μηνός Ίβυνίβυ έ. ίτ.
  καΐ τακτβποιηθ&αι συμ«*>ν»ις τό
  6η' αριθ. 18755 16-4-1937 «ποφ*
  βει τοθ Ύφυκουρνείου "Εργασίοΐί,
  χομΐζοντες πρός τοΟτο κ«1 «νά
  μίαν φΜτονραφίαν
  είς Άν Πελ*
  -Έχδρομή
  γί«ν.
  •Οίνταϋβα Παγκρητιβς 'Αθλητι
  κός ούλλονς διειρνβιννσε τίιν π«
  ρελδοδσβν Κυρικκην βΐκογενεικ
  κήν έκδρομίιν είς τον γραφΐχόν
  δρμον της 'ΑνΙκς Πελννίας. Ή
  έκδρομή αυτή ίαπμείΜθεν πολληγ
  Ιηίτνχΐαν.
  Υπό έργάνυν της φλς
  Χανίων συνελήφθη 6 'ΐΝβΐν. Μ,
  Κονρμβΰλης έκ Κκνδάνβν Τελί
  νού, διότι ευρισκόμενος έν κρκι
  άλ μέβης έπνροβόλει άοκόηως.
  —Φορολογικαί διευχολύν-
  σεις.
  'Ε{ αρμοδίας κηγης Ανεκοινύ
  θη δτι δυνάμει τοδ αρθρον 2* τοβ
  ύπ' άρ. 667 αναγκαστικόν νόμον
  οί φορολογούμενοι δύν«ντ«ι νά
  ζητήνονν φορολογικήν διεννόλνν
  σιν άπό τόν κ.Ύπονργόν Γενικόν
  Διοικητήν Κρήτης νκοβάλλοντες
  διά των άρμοδΐειν ΔημοσΙνν Τ«
  μιίων η ΤβλΜνιίων Κρήτης-άνκ
  λόγνς τής φύσεως τοθ έσόδβν-
  σχβτικήν «'ίτησιν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  θεωρΔ ύνοιρέ»σίν ι;ου δβως καί δημοσία 6*·ρά-
  σω τάς ευχαριστίας μου εχρός την Αγγλικήν Άσφαλ.
  •Εταιρείαν ΥΟΕΚ8ΗΙΚΒ ΙΝ8 Οο Ι,ια διά την ά μ ε
  σον ημίν καταβολήν τοθ «οσοθ των λιρ&ν Αγγλίας
  χιλίων κατόνιν τής απωλείας τοθ «αρ' αότί) ήσ#αλι
  σμίνου Βαρουβοφορτίου μου Ι«1 τοθ ατμοπλοίου
  «ΓΑΛΑΤΕΙΑ».
  Ίδιαιτίρε*ς «ϋχαριστώ καί τούς τοηικοϋς Πράκτο
  ρας κ. κ. Α. καί Ι. ΜΑΥΡ^ΚΗΝ διά τό ενδιαφέρον των
  νά κ έ έξυιηριτήσΜσιν είς την ταχυτέραν είσπραξιν
  τίΐς Ατωτέρ» ά>οζηι>ιώσεως ίκ δραιχμδν ηεντακοαΐων
  πεντήκσντα τΐααβρνν χιλιάδων διακοαίων τΐβσαράκσντα
  ϊξ δρκχρ&ν.
  Τα έν λόγ« οσφαλιστικά Γραφεϊα τ_ν κ.κ. 'Α. & Ι.
  Μαυράχη συνιστβ είς ό;πάντας τούς φίλους ι»ου οι4
  νά £ιχωσι «ρακτιχά εξησφαλισμένοι τα συμφέροντά
  των.
  Έν 'Αγίφ Νικολάω τής 30η Μοϊου 1937.
  ΟΙ ευχαριστούντες.
  ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΣ καί ΡΟΥΣΣΑΚΙΣ
  ΕΗΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ Ε1Α Ο ΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α. Άνυ
  φαντάκη έφθασαν καστανιές Άγίου "Ορους
  είς όλας τας διαστάσεις καί πάσσαλοι των
  2 1 )Κ μέτρων δια Κρεβατίνας καί φρά-
  κτας.
  Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΤΟΙνΙΙΝΟ
  Ψ
  1
  *
  Ι*
  $
  Μ
  'βράκλβιο-
  ΓραψεΐσΒνσντι
  Κρήτης
  ΝομαρχΙσς
  !Οβ!!
  ΚΕΡΟΠΑΑΝλ ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΩΝ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΣΦΟΔΡΩΣ
  ΤΟ ΒΩΡΗΚΤΟΝ ..ΝΤΟΥΠΑ.ΝΑ"
  ΥΠΑΡΧΟΤΝ 23 ΝΕΚΡΟΙ
  ΚΙΙ82 ΤΡΑΥΜΑΤΙΙΙ ΓΕΡΜ.ΝΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τοθ «ντα·
  ποκριτοΰ μ*ς).— Νεώτερ* τηλεγραφή·
  ματα έκ Βερολίνου βεβαιούν ότι βομ·
  βαρδιστικά άεροπλάν* των ερυθρών έ-
  βομβάροισαν σφοδρώς τό Γερμανικόν
  θωρηκτόν αΝτόΰταλανδ» προσορμισμέ
  νόν είς τας Βαλεαρίοας νήαους.
  Κατά τα αύτα τηλεγραφήματα ύπάρ
  χούν έκ τού πληρώματος 23 νεκροΐ με
  ταξύ των οποίων χαί τίνες βαθμοφόροι.
  Οί τραυματίαι ύπερβνίνουν τούς 83.
  Αί βλάβαι τού «ΝτόϋτπλανΒ» κατ'
  άλλας πληροφορίας είναι σοβαραί, λέ
  γεται μάλιατα ότι έκ των βομβών κα
  τεστράφη Εν ολόκληρον τμήμα τού
  πλοίου.
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜ.ΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΚΨΙΣ ΣΟΒΑΡΟΝ 1Π0ΦΑΣΕΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐον (τού άντ*,
  «ιοκριτού μας).— Νεώτεραι τηλεγραφή·
  ματα έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι τό
  άπόγευμα βυνεκλήθη έκτάκτως τό υ¬
  πουργικόν Συμβούλιον υπό την προε·
  δρέαν τού Φύρερ καί συνεσκέφθη επί
  μακρόν επί τής δημιουργηθείσης κατα¬
  στάσεως μετά τόν βομβαρδισμόν τού
  Ντό'υ-τσλανδ υπό των άεροπλάνων των
  ερυθρών.
  Ώς ανεκοινώθη μετά τό πέρας τής
  συσκέψεως ή Γερμανιχή Κυβέρνησις έ
  λαβε την απόφασιν νά εφαρμόση αύστη-
  ρότατα άντίποινα διά ν' αποκαταστήση
  τό γόητρον τού Γερμανικοΰ Κράτους
  καί νά δώση έν τέρμα είς τάς ύπερβασί·
  άς καί τούς βαρβαριβμοϋς των έρυ
  θρών. Λέγεται ότι έκτός τής Άλμερί-
  ας τα Γερμανικά πολεμικάθα βομβαρ
  (Μσουν καί άλλας πόλεις τής έρυθράς
  Ίσπανίας.
  Ο ΜΟΑΛΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΙ
  ΣΦ Ο ΑΡΟΤΑΤΑΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
  Α® ΗΝ ΑΙ 31 Μ» ι «υ (τ·ΰ άντ«π·χριτ·δ
  μα$).—Τηλεγρα«ή|ΐατα ιχ Παρισίων βνα-
  αέρευν ·τι ο Μολλα ενήργησε σήμερον
  νενιχσν ββμββρδισμον τ8ς «γρνμμϋς Μ*
  ζ\ ώ» κ» Ι τ·Β Μπιλμπββ.
  Τ· Μκιλμπα· επίσης ίβ·ΐ/β«ρδίσΒη δι1
  ΒϊροπλάνΜν χ «Ι δ»" έμπρηστιχ&ν βομβ&ν
  Προεκλήθησαν σημαντικαί καταστροφαί
  ΜβΙ ί,κυρΜΑΐαι. ί·Ις τα οτρατιωτιχ» χτ.ριβ
  τής «έλΐως χ αί τβς αποθήκας πολεμικοϋ ύ
  λικοδ.
  εκ κεραυιου προεκληβη
  εισ 8εσ)μικην πυρκαϊα
  Α «ΕΙΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντ*
  ποκριτού μ«ς>.— Συνεπεία κεραυνού
  όστις έπεσε κατά την διάρκειαν ραγδαί-
  άς βροχής είς Θεσσαλονίκην προεκλή¬
  θη πυρκαϊά είς τό έκεΐ Γ'. Στρατιωτι¬
  κόν Νοσοκομείον. 'Έκ τής πυρκαϊάς
  ήτις εύτυχώς δέν εσημείωσε θύματα
  έκάη μόνον μέρος τού ύπάρχοντος έν
  τώ νοσοχομείω ύγειονομικοϋ ύλικού.
  ΕΞλΚΟΑΟΥΒΟΥΝ λΙ ΒΡΟΧΑΙ
  Ε1Ι ίΤΗΝ ΑΥΤΙΚΗΜ ΜΑΚΕΑΟΜΙΑΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μ«?ου (τού άντ».
  ποκριτοΰ μας).— Καθ* ά τηλεγραφούν
  έκ Θεσσαλονίκην, 6 χαιρός έξακολου·
  6εί βροχερός τόσον έχιϊ δσον καί είς την
  δυτικήν ΛΛακεϊϊονίαν έν γένει. Περί των
  έ*«ί νέων βροχών τό υπουργείον Γεωρ
  νίοις εζήτησεν βήμερον πληροφορίας καί
  έν βχέβει μ έ τας τυχόν ζημί«« τής π*
  ή 1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Προϊα Τρίτης
  1 Ίουνίοο 1937
  Ή επανάληψιν των διαβημάτων
  διά την ανάκτησιν των έδελοντών.
  ΑΘΗΝΑΙ 31'Μαΐου.—Καβ'
  ά, χηλεγραφοθν έκ Γινΐύης,
  βεβχιοθται δτι ή κοιν»νία
  των "Εθνών θ' ά«θε>ύγπ νά
  (χσκοληθβ μέ την «Λευκήν
  Βίβλον» τοθ Ντέλ Βίγιο,
  λαμβανομενου ΰ«' όψιν δτι
  δ καρακτίΐρ αυτής έθιωρή
  θη κατά τδ πλείστον «ρο«α
  γανδιστικός καί μόον καί
  θά άντέβαινενώ: τονίζεται
  είς την σοβαρότητα καί ά
  μεροληψίαν τοθ θεσμοθ
  τής Γενέυης.
  Έκ ΛονΒίνου σνγέλλ*
  ται δτι δ δινλυματικδς συν
  τάκτης τοθ <Ήμιρησίου Κή ρυκος» ένανέλαβι την ηλη ροφορίαν δτι έτοιμαζεται νά γίντ] καί δεύτερον διά βημα ·ιά την αναστολήν των έκθροκραξιΑν έν Ί σκανία Έν τω μΐταξύ ου νε«ληρώ·η τό σχέδιον διά την άνάκλησιν των ξένι*ν έθιλονταν έξ Ίσνανίας καί τό ότιοϊον -ροβλένιι δλα τ ά μέτρα τα δκοΐα θά λα βουν αί ένδιαφΐρόμεναι κυ βερνήσεις διά την «οαγμα το«οΙησιν τής άνακλήσεως ταύτης, Τηλ·γράφη αατα έκ Βερο λίνου αναφέρουν δτι τό διάβημα τοθ κ. Μουσολίνι διά την ανάληψιν ύΐό τοθ Προέδοου Ροθζβΐλτ τΙ)ς «ΡΜτοβουλίας διά την σύγ κλήσιν διασκέψεως πρός «ι ριορισμ&ν των έξοβλισμβν έξαίρατοιι ύιό των ήμιινι σήμιεν κύκλων τής Άμ·ρι κης ώς Βίλικρινές, δυνάμε νόν νά νροαγάγπ τό ζήτη μα κρός θιτικάς κατιυθύν σιις. Κατά τα αότά τηλι γράφη ματα χαρακτηρίζον ται ώς άδικαιολόγητοι αί έκδηλωθεϊσαι έκ μέρους τής Άγνλικής δημοσίας γνώμης ύκαψίαι βερ ι τοθ καιροσχοΒΐκοθ κ->1 μάλλον
  άνειλικρινοθς τοθ Ίταλι
  κου βιαβήματος.
  Τηλιγραφοθν έκ Σάλα
  μάνκας δτι ό Φράνκο έ«
  θεώρησι τμήματα στρατοθ
  άρτίως έξωκλισμένα καί
  γυμνασμένα τα όνοϊα άνι
  χώρησαν διά τό μέτννον.
  Κατά τα αύΐά τηλιγραφή
  ματα οί έθνικοΐ άντιμιτω
  «ίζουν εύχερβς τό ζήτημα
  τοθ σΐτΐσμοθ τοΰ στρατοθ
  διά τό ΟΒθΙον οί έρυθροϊ
  έξανέλυσαν ωρισμένας ψ«υ
  •ολογίας.
  3" ΙΡιΊΊΙ
  τ~*«-—*■ ~—*
  Ή χδεσινή ήμέρα έν Ηρακλείω
  τού κ. Ύπουργού Γεν,Διοικητού Κρήτης
  Σήμβρον την πρωΐαν άνα
  χωρίΤ έπιστρέφων ϊίς Χανιά
  ό ύτιρυργός Γε^κός Διοικη-
  τής Κρήτηθ «. Μπότης Σία
  κιανάκης. Ό κ. ύτιουργός Θ9
  επανέλθη μετθ Ινα μήνα ό
  πότε κο{ θα ιιεριοΒίύοη τό
  κυριώτερα κίντρα ι ής άνατο
  λι*ής Κρήτης ίνα εξετάση ί-ι
  τοη ως τος ανάγκας καί τί
  ζη<ήαατα πού άποοχολοθν τούς κατοΐκους της. Χθές την προ ΐαν ό κ. υπουρ ,ός ουνειργσσθη ύτιηρϊσισ κώς μετά τοθ *. Νομάρχου & κολούΡως ?έεδέχθη ιίο άκρό ασιν έτιιτροπάς κσΙ ( Τόν κ. υπουργόν μβτοξό άλ)ων ιίδ κβς δια την οδόν Κρουοώι ογ, πολυμελής έιτιτροπή έκ τΑν χωο'ων Κιθσ ρΐΒος καί Σάρϊθυ. Ή έπιτρο τή < Οΐτι ύπίβσλβ την πσρά χληαιν ίνα κστά ιήν νατα σκευήν ιής όδοθ πρός Κρου σΛνα προβλεφθθ προέκτασις ού'ής καί πρός τ' ανωτέρω χωρία τσ όποΤα (διωθθ <ξυ κηρετηθ Ον συγκοινωνιακ©ς Υπέδειξαν &έ όπως ή προέ κτασ:ς οϋτη γίνη έκ τοθ ση μείου ίξ € δ θ' άρχ'σουν έτα ναλσμβονόμενσι οί έογασ'οι, »ατ' ιύθιΐαν πρός ΚίθορΙδα κα! Σάρν,ον καί έκεΤθεν «Ο <(ς Κρουσώνα. Τό ΐιημα τοθτο δμως είναι ά| δυνατόν νά (κανοποιηθθ δβοο- μένου Βτι διά των *ορηγηθει σών κιστώπεων ττροβλ έτιβται ή συνέχισις ιής ΛοεΟ πρός Κρουσώνσ διά τοθ άνεγβι ρομένου ΣανατορΙου Ίίρου- σσλήμ. Έπίοης τόν κ. υπουργόν ε¬ πεσκέφθη έπιτροπή ττ]ς περι¬ φερείας των χωρίων Άττεστό λων ζηττ,σασα ·»ήν μεσολόβη σιν τού διά την '5ρυσιν ούΐό- θι *σ'άλλ<"υ ίλαιουργε'ου. Ό κ. ύκουργόε άνεχώρησ? τό άπογευ'α είς Χουδέτσι κα! "Αγιον ΒσσΙλίιον έπιστρ/ψας τό εσπέρας. Η ΓΕΡΜΙΝΙΑ ΕΦΛΡΜΟΖΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΙΤΔ ΑΝΤΙΠ0ΙΝ1 ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΟΟΡΗΚΤΟΠΤΟΥΓΣΑ^Δ ΒΟΜΒΙΡΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΑΜΕΡΙΛΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντ* ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματ* έκ Βερολίνου βεβαιούν ότι ή κοινή γνώμη καί ή Γερμανική κυβέρνησις εύρισκον· ται έν εξεγέρσει οιά τόν βομβαροιβμόν τυύ θωρηκτού «Ντόθιαλανο» υπό έρυ- θρών άεροπλάνων. Ή Γερμανική κυβέρ νησίς φαίνεται άποφασιβμένη νά έφάρμό ση αύσ*ηρά άντίποινα κατά των ερυ¬ θρών τής Βαλενθίας. "Αλλα τηλεγρα φηματα πρός τό Αθηναϊκον πραχτορεΐ όν άγγέλλουν ότι ήρχισαν ήδη έφαρμο ζόμενα τα γερμανικά άντίποινα κατά των ερυθρών τής Ίσπανίας κ*ί ότι 4πό τού άπογεύματος πέν.ε γερμανικά πό λεμιχά βομβαρδίζουν καταιγιστικώς καί άδιακόττως την πόλιν τής Άλμε Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΗΙΟΥ Τό Πατριωτικόν "Πριιμα Κοινω νι>ής Προνοίας χά Ι 'Ανλή
  Γννρΐζει δι" έγγραφου τού
  τέν χ. Νομάρχην βτι άναλαμβα
  νιι ϊαιταναις χον ι ήν άνίγι^ο ν
  Ινταθθί χαταλλήλςυ χτιρΕου 1*ν
  Γ
  χμή γγ
  χά Ι νηπιοτρεφιΐον άρχιΓ νά έξιυρε
  %% ίηιτοηΓιος τό άπαίτεύμΐνβν
  πεσβν διά [ήν >ιιτ(υ;γ(αν τού.
  Το έν λίγφ καίριον θά είναι ουγ
  χρονισμίνον χιΐ «ηο ηίατ,ζ βπέ
  ψι»ς ι&Βρίαωπον. Προβλέπεται
  Η έν β« ψ ή οιίγαοις κιΐ ιώ'
  λοιπδν τμηαίταιν τιθ παραριή
  μοιτος ι£5;»ς ώ π ϊλ^ν δμοθ νά
  ίιη !ν παιδι>όν
  ΤΑΤΟΥΡΙΙΤΙΚΑ
  Ξ ΕΝ ΟΔΟΧ Ε Ι Α
  Είς την ΈφηαερΙβα τής Κυ-
  ββρνήσεως εδημοσιεύθη τό
  οΐάταγμα διά τοθ όποΐου ρυθ
  α'ζονται τα χαθήκοντα κσΙ
  "ΐκα ώματα τοθ βιοινητικοθ
  ουμβουλΕου κα( των διοικου
  σων επιτροπών τοθ Έτιαγ-
  νελματικοθ Έιιιμετη ηρΐου
  Τουριστικον ξενοδοχβ'ων κοΐ
  γο0 Ταμβ'ου ΆλληλοβοηθεΙας
  ΞβνοΒόχων.
  ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΑΙΦΑΛΙΖΕΙΣ
  ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΙΙ ΕΠΙΑΕ'ΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Την παρελθίθα «ν Κυριακήν έ
  τε/έ^θηαΛν έν Νεαπόλει αί έπιδιί
  ξ«ις τοϋ ούτίθι Γυμνοσίοΐ). ΑΙ
  έττιϊείξε ς ήρχισαν την 5 μ. υ.
  ενώπιον ηλήθους' χάαμου έχ Με
  ρβμίίλλου έν^έ^ει %λ τΑν Άρ
  χβν ιχ ιω ν ίκο'ω* άπιτέλΐοαν
  την Έλλανίδιχον Επιτροπήν &
  χ. Νομάρχας Λτ,ση9ίου, 6 Πρίΐ
  δρος πρΜΐ&διχεΐν, δ διοιχτινής χ»
  Γοφυλαχή', 6 γυμνααΐάρχ^ς χά!
  6 διευθυντάς τοθ ΠαρθενκγωγεΕου.
  Κατά το ηρέγραμμ» εγένετο π^ώ
  τον παρέλασις μαθςτβν χαί μάθη
  τριβν, άνάχρουαις Κε^τΐκΑν έμβχ
  τηρίων δποττ;ς Μΐυοιχτ]ς 'ής Νι
  απόλιω; χαί είτα έκηκολούϋτρεν
  δ 8?χ-)ς τβν &θλ—τβν χαί έιχιδε!
  ξΐ.ς Σϊυηϊιιής γυμναοΐιχνίς. Κ»
  τα τα έπαχολουί^ήιανται άθληιιχα
  άγωνίσματκ ίαηαειώ8τ)3ΐν βξιόλο
  γοι ίπιδόσεις. Μεΐά τιύς άγδναις
  τούτους Ιξετελέοβτ,αχν έθνιχοΐ χο
  ρ&Ι χαί μετα τούτους ί·έ·ετο άκο
  νομή τδν ίκάθλων μεθ' ή*/ ή ώ
  ραία έ?ρτ<| έληξεν, τοθ χόσμου άποκομίααντος τάς χαλυ'ίρας έν τυπώοεις. Η ΠΕ,θί'ρΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ Λ ΜΕΛΙΚΩ1 ΑΡΧΩΝ Έτροκοκοιήθη δ/ Αναγχα. στικοθ ν5μου τό άρθρον 17, τοθ νόμου 3030. 'Η τροηοποί- ηοις άφορβ ιήν εξάσκησιν τής πειθαρχιοής έξοι,σΐας των προ ισταμένων των λιμενικών άρ· έ—1 πάντων των όπωσοή νομενων καί τον προκυμαίαν, δρμων καί άκτον, ΔΙ ίν τγ] άγορα μα« κυρανθ8(·«ι Ι 3**» ν Μ ΠληροφΓρίόμεθα 6τι ή ι _ τσστική έηΐΓροτιή τοθ όονανι'ηοτε χρηβιμοΐτοιούντων έλλη σμοθ των Κοινωνΐκών Άσφα νικιύς λιμένος συμτιεριλσμβα λ(σεων έπισπιόΓβι την έργαοΐ αν της διά την αποπεράτωσιν οθ έλέγχου των γραπτών των διαγωνιοθένων δια την «ατάλτψντων διαφόρων θε σεων τοθ Ίδρύματος |α( 6ποΤ αι άνέρχονται είς 1040. Με 'ά τό πέρας τ< ο έλέγχου των διαγωνισμόν θά κληθοθν οί Οΐαγωνισθέντες νάέξετασθοθν ί<α( ε(ς τα προφορικά. Ή έρ γασία οθ'.η θά περατωθθ έν τος τον προσεχων ημερών με • ά ταθτα δέ θ' αρχίση ή κα αγραφή των έργατων. ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΒΙΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛ ■ Ι Ω Ν Δι" έγγράφου τού πρός τόν κ. Νομάρχην τό υπουργείον ΠαηοεΙας γνωρ ζβι βτι Ινεκρ! θη ή πλήρωσις διά διορισμόν τον.κενον θέσεων τον 1*3ρυ θένιων κοΐ Προαχβέντων Δή μοτΐκφν Σχολε'ων Άγίου Ιω άννου, Άτσαλίνιο καί Πόρου. ΤΑ ΤΩΝ ΟΙ ΚΗ ΜΑΤΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΩΝ τβθ δπουργιίου τ*)ς 'Γγι ■ιτ]ς έχοινβποιήβη έγχύχλιος πιός τιυς χ. χ. Νομάρχαι, Διιυ θυντάς την 'ϊγειονομικ&ν Κίν τιην, Ν.μοΐιηχανιχβύ(, Διευθυν τίς Άοιυνομιβν χατα νομςος χαί τόν Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλο γ&ν διά τής δποίβς δίδονται σα φιΐς ίί^γίαι πε^Ι ιβν Βριον τιΰς αηοίους η^ίπιι νά πληριΐ τιβν 11 χημκ προοριζομένην δια κλινικήν ή οανατέριον ή ώς έργαο'ή?ιον παραοχιυτ]ς π»οΐ]( φύοινς φαρμα χυτι>ω> πριϊέντβν. Έν αυνιχιΓα
  ίρΐζιχαι Βτι δέον &πχρααήιως να
  δκιβάλ^ωνται είς τό δηουργιΐβν
  ιίΐιχβ χατονκμοζίμενα οτοιχιΐα
  διά την χβ,ήΐτ,σιν άϊιίας ίδ(ύ
  οι»ς χά Ι λειτουργίκς χλινιχής,
  οανατορΐθϋ χλπ.
  ΔΙΑ ΠΕΔΙΟΝ ΒΟΛΗΣ
  ρίας.
  1ΕΡ
  ΠΑΕΚΕ
  ΛΙ Η ΚΛΤΛΣΤΛ
  ΝΤΑ Ι ΔΝΗΣΥΧ
  ΚΦΡ1Ζ
  ΕΥΡΟΗΙΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΞΕΟΣ
  Μ
  11
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μιΐου (τού «ντα·
  ποκριτού |Αας).—Νυκτερινά έκ Παρισί
  ών τηλεγρχφήματα άγγέλλουν ότι μϊτά
  τόν βομβαρδισμόν τού Ντόΰτσλανδ υπό
  των ερυθρών 'Ισπανών καί α ήν έφαρμο
  γήν άντιποίνων υπό των Γερμανών ή
  κατάστασις περιεπλάκη είς βαθμόν ά
  κρως επικίνδυνον. Οί ΒιπλωματικοΙ χαί
  οί πολιτιχοΐ κύκλοι φαίνονται λίαν άνή
  συχοΓ, έκφράζουν δέ φόβους γενικής
  συρράξεως των εύρωπαϊκών δυνάμεων
  καί επεκτάσεως τού πολέμου είς όλό
  κλήρον τόν κόσμον.
  **Ήδη καταβάλλονται σύντονοι καί
  άπεγνωσμέναι προσπάθειαι υπό των εί
  ρηνοφίλων πρός εξεύρεσιν τρόηου έ·
  ξομαλύσεως ι ής καταστάσεως καίίπο·
  τροπής τού πολέμου.
  ΜΕΤΟ ΡΟΜ ΗΣ
  ΙΞϋΟΝΤΛΙ ΣΥΝ
  ΙΝΗΣ ΑΡέΙΣΕΟΣ
  ΝΝΟΗΙΕΙΣ
  Ν ΙΣΠΑΝΙΑ
  Διά Βιατάγματος ένεκρ Θη
  ή άναγκοσηκή άπαλλοτρΐω-
  σις χώρου πσρά τούς στρατώ¬
  νας εκτάσεως 1356 066 μ. διά
  πεδίον βολής κα( άσ»ήοεων
  τί Ο 43ου Συντάγματος.
  ΜΕΤΑ0ΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑ Ι 31 Μ*ΐ·υ
  μ«() —Έκ Ρείμης «γγέλλΐται ·τι ή Γερμκ
  νίκη κυβέρνησις δικξνγΐι ουνΐννβήακις μκ
  ται τής Ίΐαλΐκης νυβΐρνήσκκς δια κοινήν
  δράσιν τής Γερμννΐας καί Ίΐαλ(«( έν Ί
  σπαν'α προ; επιβολήν τβν θελήαεών των
  χαί χ«τ·συντριβήν των έρυθρών τής Βχλεν
  θί«ς. ΑΙ συνΐννοήαεις συνβχίζοντβι εΐσίτι
  χωρΐς ομως νά ληφ9ι) μίχρι τή, σπγμηί
  οριαπκϊι ί
  ϊΓβααενθια ζηϊεΓ"
  επειγοντοσ συγκλησιη τησ κτε.
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μ»ΐ·υ (τβθ Αντ«π·«ριτ·δ
  μ«{) — Εαθ' ά τηλεγρβφοδν νέχ Π«ρισ(υν ή
  ™. -ι α * λο π . > ««βίρνποις τής Β«λΐνθ(>ςέζήΓη3ΐν επΐινβν
  ται είς τό ένταθθα Πρωνοβι Τ6,5 τπν βυγκληβιν τής Κολωνίας τβν Έ
  κεΤον έκ τοθ Πρατοβικεΐου Λα θνβν κατόπιν τ*ΰ βορβ*ροισμ·δ τής Άλμε
  σηθίου ό γραμματεύς ;1ω3ν. ρί«ί »*>· Γερμννιχοΰ στολβυ οατις προτίθε
  Ι ται Μβτβ Τ«ί ύ«αρχ·ύσβς πληροφορίας ν«
  άββί η*1 «γήμ*τ« είς την Ίσπανιχήν
  Δ ά βιατάγματος μετατίθε
  Κατσαβίλης.
  χθ«« τιμαί των 8ιαφόρε»ν
  Ρ'
  ί
  -Μ.
  IV
  Τ

  II
  ■α·ο«ι
  V
  «.·«
  14.-
  • |«·ρ*ν «ο.
  -
  ΈΙ«ιε>·ηηΙ
  ( ι1 <·ι4ι. Ι τ· .. «Μλ«Ι·ΙΪ „ Ρ8.- Β6.- Μ,— ■Ιλι ε)ο«Ι. ΜΕΠΙΛΗ ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ■οοιβ·λια («ο* Α« |Ι .. 4Μ. ,. ΙΝ. .. |4, _4·, „ Η, Τ „ 41, ·ιετν „ ||, -|». ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Έκ Βερολίνου ήγγέλ θη σήμερον ότι αμα τή άναγγελία τού πολυνέκρου 6ομβαρ6ισμοΰ τού «Ντό· υτσλανβ» υπό των έρυθοών έσχηματί- σθησαν όγκώδεις οιαβηλώσεις έν Βερο· ------_ χ(νω. οί ΒιαδηλωταΙ ζητούν πόλεμον ΣυναλλάγρθΤΟ^ κατ« τής Βαλενθίας επέδωκαν δέ επί ---------- τούτω καί σχετικά ψηφίβματα. Τ* *·1Λ*>·ν ·>. Π0.6·—
  II!,··
  τμήματα των έθνικοσοσιαλιοτών έξ άλ·
  λου συνήλθον είς έκτακτον^, βυνελεύβεις
  διανα έκφράσουν την εμπιστοσύνην πρός
  •Μμ. ·#·γιον ~ Μ· - * Λ λ ^» χ*Ρ» η·Ρηλ«σαν δέ είτα
  ·ιο·Ι« ··>!«». Μ « —·«.*· -«ών όοών της πόλεως ενοπλα καί
  1οο*ν«
  Φ
  Χο««»Ι«< Μ.ΙΙ—Η.4· « Μ·.- 1.11 •Μγιον ., Μ9-4.91 • VI- Ι*-·