94347

Αριθμός τεύχους

4578

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  37
  1]
  Ρ Μ β π ί
  ιΐΐι
  υπα!
  *
  Ά.μι
  ΙΙΙίί!
  ιΙΥΧ
  ί13Β
  (τού Αντ».
  ι έκ η*ρ£,£
  •«ν δτι μΐιέ
  ΰτβλ&νδ ΰηο
  την εφαρμο
  Γερμχνών «
  ς βαθμόν %
  ■>μ«ιικοΙ χαΐ
  ται λίαν άνή
  ίους γενικής
  >ν ουνάμεων
  ου εί; όλό
  ι6ντοιοι καί
  ι ύϊΐό των ιΐ
  > τρόπον ε·
  ια>ς κβϋηο·
  ΙΙΙΪΪ
  ΗΤ£Ι
  :
  *!!·*
  :·,«■«
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜ1ΡΙΙ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύ—οα
  Ιΐησία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  ΆμΒρικής
  ετησία Βολ. 15
  έξάμηνος- » 8
  Τιμή
  παΐά φύλλον
  Δρ. 9
  2
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΚΤΙΙΙϋΣ ΠΙΤ.ΚΤ» ΘΡ. Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ ε·0«
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4578
  Ι ΝΕΑ ΑΠΕΙΑΗ ΕΚΡΗΞΕΟΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΘΥΕΛΛΗΣ
  Εβθ' ήν στιγμήν,μετ* την
  προχθεσινήν έκκληαιν τβδ
  ΊταλβΟ δικτά;βρος πρός τβν
  Πρόε&ρβν κ. Ρβθζβελτ νά
  επέμβη έν Εύρώπο πρός πε
  ριοριαμόν καί ελάττωσιν τβν
  έξβπ)ισμδν, οί λ«·ί τής
  γή{ *·ΡΧ»ζ«ν νβ αΙσΒάνων»
  ται κ&π·ιβν ανακούφισιν
  κβί νβ έλκΚζβυν είς ομαλήν
  εξέλιξιν της καταατάσΐω<·, εν έρυβράς Ισπανία; την προ Κλήσιν κ«τά τίς Γ<ρμ«ν(«ς δι· νά δοθή άφβρμη νενι κεύαεως της σύρραξις καί επεκτάσεως τβθ πολέμου εί; βλβν τόν κόβμβν, διότι φχν τάζβνΐβι {π έκ τής γενικής αυτής ανάσταιώσΐως καί έ* τής εξαπλώσεως τής πβλιμι «ής ουμφβθας θκ δημιουργή ΙΙ.Γΐ—__Χ___υ___ ____Μ* . . ς «εν, όπως τρομακτι*ά δια την τύχειν τού πβλιτισμβδ καί της άν άκρββπτα. Ή αβν πβλώ. Εαί {τι κίς κ«μ μίαν «λλην στιγμήν μέχρι σήμερον δέν είχον ουααωρΐυ την ανησυχίαν, την ταρα¬ χήν κβί τό δέβς τβδ πολέ¬ μου είς βλβν χον χάομβν Πρόκειται πιρί τβθ ββμβαρ δισμοδ τβδ Ντέϋτσλβντ υπό άερβκλάνων τβν έρυΒρβν τής Ίαπανΐας καί τβν έφαρ μβαθέντων είς απάντησιν γιρμανικβν άντιπβίνων. Δέν γνωρίζομεν άκόμη υπό πβ(ας άκριββς ουνθήκνς έλαβε χαράν τό θλιβερόν ■ύτβ γιγβνάς. Εαί τβϋτβ διά» τι «Ι μέχρι σήμερον διαβι- β·οΒ·Τβαι σχετικαί εΐδήαε,ς είνε άντιφατικαί καί άλλη- λοουγκρουβμεναι. Δέν γν»ρΐζομεν δηλαδη εάν τβ Ντβΰτσλαντ έβομβαρ ή ίιίψυσ!; τ»* κατόπιν δπδ μι Λ. άπβτιιχίχς τη; Θ) έπέακευδε. ά*ελπ:3(ει;, την , σύρραξιν, ίηοίαν θχ έτιχειροθμεν ν* -Πϊβς πρόΊτ,ψν έ ν&ς τοιούτου ολέθρου ΘΙ ένεκεν τ) προκαταρκτικαί έργασΕκ νά είνε τόαον πλή^ς, ώ)» ή έκίσηιιος δ'άυ«ψ ς νά Ιχΐ ά ιλβς νά χά τιχω;ή^ τ* άποτι>έ3μ*τα. Μέ
  τή * κροκαραο<ιυήν αδτ^ν χ<χί ϊχΐ μέ μίαν πρίωρον σύγκλισιν πρέ κει ο&ιήν την στιγμήν νά ίσχο ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ είναι φυσικόν καί ευνάε,τβν, έκ τής στάσεως την οποίαν θά τηρήσουν α ί δύο μεγάλαι δυνάμεις τής δυσιως, ή Αγ γλ(« καί ή Γαλλία καί έκ Τβδ βαθμοδ καθ* ίν θκ καρά σχη ή Ιταλία την συνδρβμήν της είς την σύμμαχον της μέχρις τής στιγμής τβύλαχι βτβν, Γερμανίαν δια την έ πέκταβιν τβν αντιπβίνων κα τβ τής έρυθράς Ισπανία;. Φκ εξαρτηθή «ρβαέτι απβ την τακτικήν τής 'Αμερικής. Άπό τβ έαν δηλαδή β πρίε δρος Ροδζβκλτ 8α θελήση. να ενισχύση τάς ύιτέρ τής εί, ρήνπς προσπαθείας των είρη νοφΐλνν- Ι βκρύνα δινμορ σ·1 9 όαακολινδρης Στουτεμπάκβρ πού υάς μεταφέοεΐ στή Μεσ· σαοά παρακολουθή τό άεροπλάνων, ώ; λέγει Α κυ¬ βέρνησις τής Βαλινθίας. Ό τοθ στρατηγοδ Ά έ καθΐίας,έάν δέν γίνη β άπαι τβύμενος λΐπτβς χΐιριβμβς τβν πραγματων, μβιραίως θα [ έκραγό η πυρκαϊά τβδ πβλέ' μβν καί ή γή θα έρημνθι)) άπβ τας φλβγας χαί τβν β( δηρον πεύ ,θα ενσκεΐρβυν παντβδ τβν όλεθρον τβδ θανατον. Δέν μένει λβιπόν είς αύ την την γκμάτην Απβ την τραγικήν αγωνίαν πού προ ξενεϊ τβ στυγνόν φααμα τβδ πβλέμβυ πβύ πλανάται έκα ν» απβ ολόκληρον την γήν καί βπΐλιΐ να μεταβίλα τα παντα είς τέφραν καί οίκτρα τοθ ΚρητικοΟ τοπεΐου, στό πέ ρασμά μας Άμπέλια καταπρά σινα, τεράστιες γίρικες έλη. ές, κυπαρΐσσια πού λογχΐζουν τόν ούρονό μέ τίς λεπτές των σιλουέττες, πλατάνοι καί χισ σοΐ σι[ς ρεμματιές·, ά· σπρα σπιτάκΐα των χωρίων σ«αρφαλωμένα στΐς πλαγιές. Πτνώρηις καουδ ές καί χέρα σ ές έκεΐ συνθΐτουν τα γραφι «ώτερπΐ ταμπλώ κι' άφΐνουν τόν θιατή. γερμανικόν «θωρηκτόν τής Τβέπης» τβ βπβΐβν εθεώρει· τβ ώς τβ τιλΐιότερβν πβλεμι κβν σκί·βς τβδ κβαμβυ επί τβδ βπβίβυ έβΐήριζε έλπίδκς της ή χαταγγελίκ τβδ ΓερμανοΤ. απωνικβδ αντικβμμβννιατι κβδ βυμφύνβ». Σημαντικόν ράλβν τέλος θχ διαδραματ( βουν καί τα £·β>έτ τής Ρ«ο
  πέβτη ζημίας αοβαρας «αί
  αν εύρίσκετβ έν ώ;α πολέ¬
  μου θα έτίθκτβ έκτβς μάχας.
  Άπβτέλεαμα α; α τβδ β·μ·
  Βαρδιομβδ αύ:βΰ ήτο, έκτβς
  τβδ Βανάτβυ καί τβδ τρανμα
  τιαμβδ έκατβν περΐπβυ Γερ·
  μανβν αξιωματικβν καί ναυ
  τβν, καί ή με(ωσις τβδ ν*Ρ·
  μανικβδ γβήτρβυ καί η πρβα
  β·λ« τής γΐρμ«νικήί τιμής
  ιΐς τα καίρια αυτής·
  ΔΓ «ύτβν δέ άκρ β·ί τόν
  λέγβν καί έοημειώθη τίση
  εξέγερσις έν Γΐρμανία καί
  άπεφασίοθη έν έκτάκτω 6·
  πβυργικω συμβουλήν 4 λί«*
  ψις αύατηρνηενεΜτ -^ντΛΚ·!-
  νων κατά τής ΒαλινΒίας,
  πρώτη εκδήλωσις τβν βπβ(·
  Ην ήίβ λ άνηλκής β·ρβ*Ρ
  διαμος τής Άλμιρ(·ς >■"*·
  όλοχλήοου μοίρας Γερμανι
  κβν καταδρβμικβν. Αύτη
  δέ άκριββς Α άπβναβις καί
  ή ενεργεια τής Γβρμαν(ας
  περιπλίκει τίιν κατάατασιν
  καί θολώνΐΐ έηικινδύνως τβν
  διεΒνή βρίζοντα. Εαί αύτη
  δημιβυργεΐ δικαιβλβγημέ
  νως τάς άνηαυχ(«(. τβν ά
  γωνίαν καί την ταραχήν
  ιίς τβύς ύπευθύνβυς κιιβιρνή
  τας τδν κρβτβν καί είς την
  διεθνή χβινίΐν γνώμην.
  ΒιΒα(«ς, θά ήτο παρακιν
  δυνευμίνβν νά κάμη κανιίς
  πρββλέψΐις την στιγμήν αύ
  την ώς «Ρ·£ την εξέλιξιν
  τής Αιΐθνοδς καταστάσεως.
  Εαί θά ίιχ· λίαν τολμπρά
  οΐαδήποτΐ γνώμη ώς πρός
  την πβρΐίαν τβν γεγβνίτε,ν.
  Διατί καθ1 ήν στιγμήν βΐ
  πρδτβι χεραυνβί ειύλακιί
  νβνν τβν ταραγμίνβν ββρα·
  νόν τής Εύρώκηί, καί ή βύ
  ■λλβ άκΐιλιΐ νά έκσπάση
  άπό ατιγμής «·ί στιγμήν, ή
  άτμάαφαιρα είναι κβρΐσμένη
  Από τα έρτζιανά χώματα καί
  κβί τα ούρματα τβν τηλ*
  γράφων φλβγίζβνται άπό τβν
  κβριτβν τβν άνταλλαβοβμέ
  νυν τηλεφωνικον, τηλΐγρα
  φΐΝβν καί ρβδι·γρβφικβν σ»
  νΐννοήοιων μεταζύ τβν δια
  «ν^»ί»νιίβ··*ν 6ιά την
  ώ; φ«(ν;ετοι καί ύκέδκι
  εί<: τβύί νά κυριαρχήβη Τβ τβδ καλβδ καί νά τούς ταγούς τθν λαβν πρός την οδόν τής συνέσεως, τηγ μετριβπ«θε(ας καί τής συν διαλλαγής. Διατί άλλως θ· οημάνα τό τέλβς τεδ πβλιτι αμβδ μας καί ή ανθρωπότης Βά βυθιαθδ είς τό σκάτβς τβδ ολέθρου καί τής συμφοράς πού οημιβυργεΐ ή καραφρβαύ νη καί σύγχυσις τβδ πολέ ΟΙ "Αγγλοι κατά των θεοριών. ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, ΜΗβ(.— Επισκε¬ φθείς την Αγγλίαν, χατά τάς έ;ρ τέ; %ί ατέψε»,-, δ μελετηχή; τί); ζ»ή"ί κοί ττ]ς (ατορΐας της χ. Άν τρέ Μνροιιά ^υνιψ'ζιι ώ; έ ξί)ς π«ρ(που τ}; γενιχί; απίψιι; τβν Βρινίανβν ίθϋνόηων πιρί τ*]ς πολιτιχής τί); χώρας τ«ν: <Ή θιορία μΐ(, λέγουν. Κί*ι: Ι4τ» ς[ θιτο?ίεζ » Άρνβύμιθχ νΐ διαιρέοβμεν την Ευρώπην είς ίύβ στρατίπεδα χβριζόμενα δπό κο λιτιχβν Ί5ιολ9γιβν, Ουδέποτε θά πολεμήυωμΐν εναντίον μια; χώρα. διότι ϋά ιί>ε φασοΐιχί) ή χομ
  μουνιαπκή. Δε^ άναγνηρίζβμιν, 6
  οον άφ»-^ την ήκιιροτιχήν Εό
  , καρά μίαν μόνον αχρατι»
  τιχήν συμφωνίαν. 'Ανελάβομΐν
  την δποχρΐαβοιν νά έ^υηθίμεν τί
  οδνορα ιΐ); Γ^λλίας χαί τοθ
  Βελγίου εναντίον άπροχλήϊ-υ επι
  θίαετος. ΘΙ σεβιαθ^μιν ιήν δκο
  χϊίωαιν βυή'. *0} / άφί^ την
  λοιπήν Ευρώπην, θεοροθμιν Βτι
  μοί; δεσμιύιι τό σύμφβνον τ<]ς Κβινωνίας τβν Εθνών, ϋί έφκρ μίσβμιν αυτέ τό ούμφωνον, λαμ βανοντες δη' ϊψιι τίς πιριατα οεις χαί τάς αντιδράσει; ττ]ς χοι ν({ς γνώμας τ<)ς χώρας, θί ή» λίαν αο&νετον νά φαντα,οθ^ χανεΐς 8τι, έπιιδή ϋν έχομεν δκογραψη άνατολιχόν^Δοχαρνρ, έν ούίιμι^ κε πικτώοει θά κκρέμβωμεν είς ούρ οαξιν τν,ς ανατολικώς Εύρώπης: Βιβαίιβς θά Ιπρεκι κρβτ^ν μία τοιβύτΐ) επέμβασις νά τόχη τής γε ; οχείόν δποστηρΐξε»; ττ]ς χώ άλλά είνε πιθανόν οιι έν πι ,,...____προδήλου χαί άπροχλή τού έκιθέαενς, ή δποοτήριξις αδ τή, εάν έζητιΐτο δπό ττ]ς Κοινβνί άς τβν Έθνβν θά παριίχιτο. Τα γιγονίτα μ3; άπέδιιξαν δ- τι ή συλλογιχή άσφαλιΐα ιίνι τα πος ν ενός εάν οί θέλοντες νά την έξασφαλίσουν 1*14 εΐνι Εβχυρότε ροι κχνιβς άντιθίτου σιινβοικομοθ Ή Άγγλίοι ήρχισεν |κ«ν έκχ»ι ξοπλιαμίν 6 ίποΐος θα της έξ*· οφαλίση χαττ θίλΐοοχν χ·»1 είς τίΐ»; αιθέρας τό πατροηκρϋοταν ηιριθώριον δπεροχής. θΐ χον ου νεχίαι άϊΐαλείκτ»; Ιω; Βτοιι τέ κρογραμμτ τη; ηραγμχτοποιη^ ηλήρβς. "Εχι: τί ΐργοαΐααιΐ», τού; α.θβώπους, τό χρίμ*. Ή χώ ρα δλίχληΐος χατενόηιι την ά νάγκην οΰ:η~ς τής πρ< σ τβθΐίας Τίκοτι οκν θ* την αταμι^αη. Δ β την βτερρΐν άηύφχα.ν αύιήν ή Εδρώκη πρίπει νά χαΓριταιι, ίιίτί ή βριττανιχη ίαχύ; Θ1 ι[»ι στεΐχιΐβν Ζσίρροπΐας χαί ιί>ήνη;.
  Ό άγγλιχός έπανιξβπλια^ός ίέν
  ^έφεται εναντίον ωρισμένου Ι
  θ»ους. "Εναντι τής Ίιαλία;, παρα
  τα ίκειαίδια τβν τιλευταίνν έ55ο·
  ϊβν, οϋ5ιαία δπίρχει 6χθιΙ»
  Ιχθρέιη;. Πα»> τίς ίπιφ»σιις,
  τί ανγλιχά χαί τα (ταλιχα ουμγι
  ροντ είς ^ν Μεαίγειον αλληλο
  σϋμπλη;οϋνται μάλλον παρΐ άντι
  τίθενται. Πίλη ρΐϊΐξδ δαο αΰτΐ
  <ρατοριχβν ίθ.ων ίέ' θέ ή'ύ/ατο καρά νά έίθίη) είς κίνδυνον 86ο αυΐοχρατορία;. "Ο33ν αφΐ'ί την Γερμανίαν, επροκάλεσεν ένίατι έν -ΐ^λ β ανηουχίαν, άλλά οδΐίπίΤΐ έχθρόν^τα. Ή έπΐακιψ.; τοθ οτρα τ'.ρχου φΐν Μηλόμπεργ» χαί ή α βρότης τού εγέννησαν χΐκοιαν έλΐχίδί χατιυναομοθ... Όχ', ή Αγγλία Η* θέλει νά είνε ίοχυρχ εναντίον ίλλου )ν>0, άλλχ διά
  νά «αραμείν^ άκοφαοιοτιχός πά
  ραγβν είς ηβϋν σύρραξιν.
  Θ1 επεθύμει ή Αγγλία την ού γ
  κλήσιν μ α; δΐιθνοθ; ΒιοοκέψΓω;
  πε?1 τής οποίας έγινε ηολδ; λό
  γος τελιυταίω;; ΘΙ εδέχετο νά έ
  ξετιαθ^ δπ' αδ ή; τό δύοκολον
  ηρδβλημα τβν π;ώιων δλβν; Νΐί,
  ϋν ή διασχΐψ ς αθιη είχε θαυμα
  σ(ω; προπαραακευααθϊ. "Οχι. έ
  άν ποιείται νά είνε, Β»«ς χαί
  αί ηροηγοΰμιναι, εσπευαμενο; χ»Ι
  έβΐξιος ούιοσχεδΐαομίς. Ή 8ηι»ι
  ουργΐα μεγάλνν έλκίΒβιν διά ιης
  οί ώιοοφ έ; τί|ς Κοήτης. Κι'
  άν χάθε πετρά της είναι καί
  Ινα μνηαεΤο Κι' αν κάθε ριζι
  μιό χαράκι της θυμΐζει κι' Ινα
  θρθλο κι' Ινα Ιηος κι' έναν
  ήοωΐσμό, τό Ιδιο καί κάθε
  γωνιά της πού ξεδιπλώνεται
  μποοστά στόν έπσκέπτη, άπο
  καλύπτει χίλια μυστικά &φθ3
  στής γραφικότητος καί γοη
  τβΐας. Περνοθμβ τα Μαλεβυ
  ζιώτικα χωρία, Σ ββϊ, Ββνερά
  το, Αυνενική, Ά>ίΐ Βχρβαρσ,
  πού καθένα τους είναι καί
  μ(α παραδεισιακή γωνιά. Κι'
  άρχ'ζομε τό κατηφόρισμα
  στΐς άτελε'ωτες κορδέΧλες
  τφν πεοιφήμων «χνεγόρων».
  Καί μένομεν έκστατικοί έμπρός
  είς την μαγεΐα τοθ όράματος
  τοθ Μεσσαρε'τικου κάμπου.
  Περνοθμε τούς Άγίους Δ'κα
  κι' εύρισκόμαστε μέσα είς την
  καρδιΐ αύή; τή; γί)ς πού εύ
  λόγησαν κι' ή φύσις καί ό θε
  ός καί την έστόλισαν μέ δλα
  τα πολύτιμα κοσμήματα της
  θείας βημ'ουργΐας.
  Σ'εκόμαστε γιά μιά σηγμή
  καί κατεβιίνομε γιά ν' άπο·
  λαόοωΐε δλες αύτές ι(ς ώμορ
  Φ'ές γιά νά συλλσβωμε μέσ'
  στήν καρδιά μας καί νά κλεί
  σωμε σΐή στέψι μας αυτή
  τή μαγικήν είκόνα πού είναι
  ποΐησι καί μελωδία καί Ομνος
  στό δημιουργή, θριαμβικός κι'
  ένθουσιασιαστ'κό τραγοθδι
  τής ζωής. Έκεΐ στή ρεμματιά
  αηδόνια συνθέτουνε σέ νέους
  πάντα τόνους καί ρυθμούς τή
  γοητευτικώτερη μελφδΐα πρός
  τό δημιοι,ργό, ;τά πιό γλυχά
  τραγοόδια τής άγάκης. Πιό
  ττερςτ τό χρυστάλλινο νερό κυ
  λά πάνω στή φρΐσοουσζ χλόη
  καί μουρμουρ'ζει άδιάκοπα
  σ&ν ν* άπαγγέλλη σ<ίχους άπ' τό τραγο05ι τής δημιουργΐας. ΠΙσω άπό την θημωνιά δόο νέοι ροδαλοΙ, γεαάτοι σφοΐγος καί ζωή καί νειάτα μ' ΰνειρα «λέγουν τό πιό σεμνό κι' ώ ραΤο βουχολικό είδύλλιο. Έ νώ άπό μακρυά ά<ούονται τό μοόγκρΐσμα των βωδιων καί των προβάτων τα βιλά· σματα πού τρέχουν πρός τή ρεμματιά νά δροσισθοθν. Καί μόνο τό ψοθΐρισματ των στά χεων των χρυσΔν πού πέ φτουν κάτω άπ' τό δρεπάνι των θεριστΛν καί κυματίζουν μέ τίς πνοές τοθ έλαφροθ άνέ μου ακούεται σ&ν μοιρολόΐ τής ανοίξεως πού ξεψυχά καί σβόνει κάτω άπ' τίς καυ τές άκΠνες τοθ ηλίου. Έκστατικόςμπροστά σ'αύτές τίς είδυλλιακβς σχη^ές σκέ φτομαι πόσες ώμορφιές καί πό σα μυστικά δέν κούβει αότός ό τόπος. Μα είναι δλα α γνωστα. Πατί δέν μάθατμε πό τέ δτι πρώτιθΓθ χρέος μας εί ναι^νά γνωρΐσωμε τι) χώρα ΕΙΑ (ΟΗΜΑΤΙ ΠΙΡΑ1ΕΙΣΟΙ ΕΙΣ ΤΙΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΜΑΛΕ1ΥΖΙΟΥ Τό ζήτηαα τγ]ο ρ σεως τής όδοθ Κοουσώνος έ- ττανεκινήθη προχθές^μέ την πό ρουσΐασιν πολυαβλοθς Έκιτρο πήζ κατοΐκων τοθ Σάρχου καί Κιθαρ'δος ενώπιον τοθ κ. Γβ· νικοθ ΔιοικητοΟ καΐ μέ την κο ράκλησιν την όηοΐαν ύπΐβκλεν ή Έτιτροπή ο£5ΐη 8πως ή ό- δόςοΰτη συνεχισθή διά Κιθα ρΐδος κ—Ι Σάρχου. Κα[ έτιρεπε νά άνακΐνηδή τό ζήτημα τής όοοθ Κοουσ©- νος ώς άνεκινήβη. Διόη ή Κι θαρΐοα κσ( ό Σίοχος, παρΑ τό 6τι 8εν ηύιόχησαν νά Γ- Βουν επικοινωνίαν αύτοκινητι κήν μέ τό ΉοάκΧειον, παρά τό βτι δέν έπεκουρήθηοχν κο τέ κατά τό παρελθόν άπό τό κράτος, άποτελοθν κέντρα να ραθερισμοΟ άπό τα ωραιοτέ¬ ρα καί πάντοτΒ καί άπό ββ· κάδων έτΛν κοσμος καί κό· σμος καταφΐύγβι είς τάς Φυ¬ σικάς καλλονάς τής πλουσΐας δενδροφυΓβ'ας τω/ καί των σπανΐων τοκβΐοον των διά νά άναζήσρ, νά άνσζωογονηθ(|, νά άνακτή'ση άΐτωΧβσθείσας δυνάμεις. ΧωοΙς ύιτβρβ^λήν, καμμίαν ύιερβολήν,τό αέοος τοθτο τοθ Μαλϊβυζίου, ό Σάρχος χά Ι ή Κ θαρΙΒα είνε ε^α κομμάΐι πά ρα&είσου τιοθ όλονέν καί έξω ροΐζουν, τιοθ όλονέν καί έκ λαμτΐρόνουν τα αφθονα νερά καί ή προνομιοθχος των θεσ ς. Εάν δ/τως άπό καιροθ έ· γΐνετο ίργον τοθ κράτους ή οημιουργία Τουρ στικής κινή¬ σεως μβ την κατασκευήν ό- οβ&ν *5ιά των 6<ΐο(ων τοπιΐοι έξτηρεπκής ώΡοηοτηΌς καί όλοτΐράσιναι καί όλόφωτοι χοι λάοες θά εγίνοντο περισσότε¬ ρον προσιταΐ χα( γνώριμοιε'ς τόν πολύν κόσμον, ώρισμένως ό Σάρχος καί ή Κ θαρΐδα ε- πρεπε νά είνε είς την πρώτην γραμμήν πΐρομο'οτς αποφά¬ σεως καί πρός τόν Σάρχον καί πρός την ΚιθαρΙβα βπρεπε νά ρΐφθπ άκόθΕκτος ή σκαπάνη τοθ ο*5ικο0 έκπολιτισμοθ. Δι* αύτό καί γρΐφοαβν α¬ νωτέρω επρεπε νά τβθ{) ώ; ετέθη ενώπιον τοθ κ, ΓβνικοΟ ΔοικητοΟ τό ζή'ηαα τής διά Κ θαρΐβος χα( Σάρχου συνβχΐ σεως τής 65οΟ ΚρουσΛνος Ρ^ τής οποίας εΤνεγνωσΓθΙ, γνω στώτατοι οί άγανες καί οί προσπάθειαι τής παρούσης θίήλης. Άλλά καί Βι' αότό καί <άριν πρό πάντων τοθ γβ νικοθ καλοθ συνηγοροθμεν Ο ττέ3 τής απόψεως την οποίαν εξέθεσε ή άντιπροσωπε'α τ&ν κατοίκων Σάρχου καί ΚιθαρΙ βος ϊίς τούς άσμοβΐους. ΚαβΛ; δ' ελπίζομεν ή μηχα νιχή ύχη-167'α θά θελήση Μ1* την έγκρισιν τοθ κ. Νομάρχου, ένδιαφερομβνου Βιά κάθε κ α λόν γενινω:έρου ενδιαφέρον τος νά μελετήση την αποψ ν αυτήν κα( νά χωρήση πρός λύ σιν ή όποΐα έώ δέν θά άπο Ι φέρη καμμίαν οΰϋέ τή»ί παρα (μκράν βΧάβη» «ίς την έντός όλΐγου ίπΐναρχΓζουσϊν Ο5όν Κοουσ3νος Θ5 ωφεληθή καί γβνκώτβρον άλλα κττΐ εΐβικο τκρον τό ώοαιότβρον τοπεΐον τοθ τόπου ματο, το όλοπρβσι νόν καί όλόδοοσον τοπεΐον Σΐρχου καί Κ θαρΐδος. Τ β ΨΥΓΕΙΟΝ Θα λ.ήξη λοιπόν οριστι¬ κώς καί ή υπόθεσις τής κατα- σ<ευής τοθ ψυγβΐου είς τόν Λ μενά μας. Αθτό έβίβι'ωσεν ό κ. ύπουργός Γβνικός Διοι- κητήί, δηλώσας δτι ό κ. Ποω θυπουργός σεΐγκατένευσβν είς την χορήνησιν υπό τής Κτη· μστικής Τοαπίζης είς την Λ·· μενικήν Επιτροπήν τοθ άπαι τουμένου δανεΐου διά την κα¬ τασκευήν τοθ κρηπιδώματος τοθ ψογείου. Άς ελπίσωμεν λοιπόν δ π άπό τής σταφυλι- κης περιόδου τοθ 1938 τούλα χιστον θά εχωαεν πλέον ετοι μόν χαί έν λειτουργ'α τό ψυ γεΐον τοθ λιμένος μας, τό ό¬ ποιαν πρόκειται νά συμβάλυ στουδα'ως είς την τόνωσιν των έξαγωγον καί των στα φυλων καί δλων των νωπων καρπων γενικώς. *** Η ΣΟΥΜΑ. Το ζή'ημα τής πληρωμής τον καθυστερουμένων εισέτι χρημάτων είς τούς σουμοπα ραγωγούς μάς απησχόλησε καί άΧλοτε. "Ηδη δμως πλη ροφοροόμεθα δτ. τό Γενικόν χηιιεΐον απέστειλεν έγγραφον πρός την υπηρεσίαν έντελλο μένων δαπανων τοθ Ύπουο γείου των Οίκονομικών δ/ οδ ^ητεΤ την διάθεσιν τοθ άκαι τουμένου πεσοθ πρός άμεσον πληρωμήν των καθυστερουμί νων είς τούς σουμοπαρανω γοός. Ελπίζομεν λοιπόν δ τι θά λήξη καί ή υπόθεσις ούιή. Καί πρέπει νά λήξη Διότι εί ναι άμαρτΐα νά καθυστβρή έ πί τόσον χρόνον ή πληρωμή τής σούμας καθ» ήν εποχήν μάλισΐα οί σουμοπαραγωγοί μας, τή γή πού μάς έγέννησιΙ Τί κρΤμα άλήθειο! | Κυνηγοθμε την ώμορφιά χαί τή χαρά σέ χώρες μακρυνές. Έ»φ γόρω μας, στήν αύλή μας,αποροθμε νάχαροθμε δλες τίς ώμορφ ές της γής καί νά συλλΐβωμε τό δραμα πού δι δουν τα ωραιοτέρα είδυλλια χά τοκεΐα. Μ. δέν £<ουν ουδένα άλλον ρον ζωής. *** ΜΙΑ ΔΙΑΠΙΖΤαΖΙΖ· Τρια"τα χιλιάδες σίκ- κους λιπασμάτων παντός τύ που κατηνάλωσεν εφέτος ή Μεσσαρα διά τάς διαφόρους καλλιεργβίσς της. Ό »έ νομός μας όλόκληιος έχοησιμοπο'η· σε τό Μ ι δέκατον των κατα ναλισκομέ>ων καθ" δλον τό
  Κοάτος χημικων λιπασμσ.
  τωνΐ... Χοειάζεται μήπως δλ-
  λη απόδειξις τής τεραστίας
  προόδου ποΰ ίχει συντελεσθή
  είς την Οταιθρον τοθ νομοθ
  μ~ς; Καί ύπίρχει άνάγ<η άλ λων στοιχείον διά νά καταφατ ή δτι οί γεωργοί τοθ Ήρα κ>νε(ου άποτελοθν τού; πρω
  τοπόρους τής άναδημιουργΐας
  τής Έλληνΐκής ύπαΐθρου; Καί
  δέν είναι σρκετοΙ οί άριθμοί
  αύτοι διά νά πιστοποΐήσουν
  τί είμπορϊΤ νά γίνη, άκόμη
  είς τα ν τόπον αυτόν, εάν οί
  γεωργοΐ μας τύχουν τής άνα-
  λόγου ένισνοσεως έκ μέρους
  τοθ Κράτους καί των πιστω
  τικων (δρυμάτων;
  ΗΟΔΟΣ ΠΡΙΝΙΑ.
  Σχετικώς πρός δσς» κατ'
  Ιπανάληψ.ν έγράψαμεν διά
  την ανάγκην τής αποπερατώ¬
  σεως τής 6δοθ 'ΑγΙου Μύρω
  νος—Ποινά—Αγ. Βιρβάρας,
  τό ύφυπουργεΐον παρά τφ κ.
  πρωθυπουργώ μάς άπέστειλ,'"
  ΐάντησιν τοθ υπουρ*
  Συγκοινωνίας διά τής
  μάς γνωρΐζει τα 65"
  τμήμα Αγ. Μΰρ'-
  γου θ' άποπεραα
  πω υπό τής έταιρ/
  θεός». Ύπολείπετ·,
  τό τμήμα Πύργου
  νη τό οποίον δέν ς
  τόν νά κατασκευάς,
  παρόντος διότι δέν*
  οί άνάλογοι πιστώο
  σιμοι. Κ*1 τέλος τ^ ν
  Γοργαλοΐνη—Πρινά—'
  Βαρβάρας όπάγβται είι
  παρχιοκόν ταμείον τό 6
  καί όφεΐλει νά φροντίση
  τ(|ν κατασκευήν τού». Ιί
  πράγματι ιΤναι άνάγκη νά έ
  διαφβρθθ τό έπαρχιακόν τα-
  μβΤον διά την κατασκευήν της
  όδοθ σύΐής τής οποίας ή ά·
  ναγκαιότης καί ή χρησιμότης
  1!
  α πό ρβαΐιζ
  £*"
  βΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ΘΙι
  σος "Αννας Χριστοφοριδου).—Σή
  μερον τελευταία παράστασις «Επι
  θεώρησις». Νούμερα έκλεκτα όρχή
  στρα πλήρης.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—"Εναρξις την Πέμπτην:
  «Τό Πράσινο Ντόμινο» μέ την Ντα
  νιέλ Νταριέ.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ.~ Σ'μερον τό κο
  νωνικόν άριοτούργημα: «Οί τρεί(
  δρόμοι». Ποωταγω>ιστοΟν: "Αννα
  Νιβόρακ— Γουώρεν ΓουΓλλια,
  ΠΛΛΛΑΣ— Σήμερον νέον αΰτ
  τελές ϊργον: «Ή γυναΐκες
  γαποθν τόν κίνδυνον, Μόνα Μττβ
  ρι—Τί. Ρολλθν κοΐ τοθ έπεισοδκ
  κου «Κόκκινος Κσβαλλάρης» τα
  πεισόδια 6ον, 7ον.
  ***
  ΠΕΜΠΤΗ
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΚΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  ΟΟΥΛΑΙΑΚΗ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α ^ Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΒΝΤΑΝΙΕΛΝΤΑΡΙΕ
  οΣΑΡΛΒΑΝΕΛ
  & ΜΩΡΙΣ 6ΧΚ4ΝΤ
  Χτην τελευταίαν τ»»ν δπ
  μιονργΐαν:
  ΠΡΑΣΙΝΟ
  Έκτβς κρονρ*μμ«τος
  ΟΥΦΑ. ΖΟΥΡΝ&Λ.
  Καί ή στέψις τού
  Βασιλέως τής Άγγλί
  άς ΓΈΩΡΓΙΟΥ τού
  βου.
  Σημ. Τάς Κυριακάς απο¬
  γευματιναί ώρα 7. 30 μ. μ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΛΣΙΛΣ
  ΌΔήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττη δτι:
  ΈκτΙθΐται «ίς «ρόν,ειρον
  φανεράν μειοδοτικήν Βημο
  ■ρασΐαν ή έβισκευή τής γι
  φύρας «Λουτή" Π*ραμσ>.
  Ή δηαοκρασία θά βιιξα
  Κ&ο είς τό Δημοτικόν κα
  τάστημα Ηρακλείου τη
  4η ν Ίουνίου 1937 ή μαρα ν
  Παρασκευήν καί ώραν 10
  —11 « μ. 4νώ«ιον τής Δή
  ττρχιακής Έ«ιτρο*3ς.
  άς «χροϋνολογισμός τοθ
  θη πυάνΐρκιται είς οραχ
  κον 1%θ00, ή δέ λόγω ΐγ
  ήτις ιύικατάθισις όρίζε
  έκβη μόνΟΟ δραχμάς, βιά
  τώ νοβοκου τοθ Ταμιίου
  _—_———4η κων καΐ 5α
  Ε-ΙΙίΠ1ς τϊ|ν δτΐν»ο*ρα
  —Ιΐ1λ|*ται ιΐδικοΐ τιχνί
  .... -ε**ς «ιστοβοιητικά
  Γ
  II
  ΐΤΙως βναλ°Υων *Ρ
  αντο τα σχιτικά ιΰρί
  ^αι κατατεθειμένα είς
  «•"Μηιαβικήν Ύ«ηρισ(αν
  έΊου ούνανται οί βουλόμι
  οί νά ζητήσκσι κληροφο
  ρίας.
  Έν Ηρακλείω τή 31 Μα
  ίου 1937
  Ό Δή μαρίας Ηρακλείου
  δ
  Εν» κολοκροτον
  Ιστορικόν Εργον.
  ΔΥΟ ΑΒΕΛΦΟΙ
  ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ
  251
  Τοθ Προοηέρ Μεριμε.
  —Λοχαγέ, σσς «άνω κληοο
  νόμο τοθ θώρακα καΐ τοθ
  σηαθιοθ μου Θ4 ί|9βλα
  εΤχα κάτι καλύτερο ν* ο
  ττροσφέρω γ.' αότό τό κσλό
  κρσσΐ ηού μοθ δώσητε τόσο
  γεννητιοβωρο.
  —ΖΊοζ, φΐλβ μου, βΐπε πά
  λι 6 Μτΐββίλ, θ* ήταν τρομε
  οό αν ού<·6 ποο * λέγει τ)Γαν άλήθβια' ή αίωνότητσΙ —Φσβιτσιάρη! —ΝίΙ, φοβιτσιάρη... σύτό εδ<ολα λέγεται- μα έπιτρέπε ται νά είναι κανβνας φοβι τσιάρης. δταν πρόχειται νθ υποφέρη αΐώνισ; —Καλά λοιτιόν ζομολογή —Πές υου σέ πρ εΤσαι βέβατιος κώς οεν οπάρ χει καθολου κόλαση; —Μηά! —"Ο*ι, ά«άντησ6 μου1 εΐ- ση πσλύ β*βα<0(; όρκΐσου μου «"ήν τψή οου πΛς Βέν οπάργει κολαση. —Δέν βΤμαι β'βατιος γιά τί ποτε. "Αν -ραγματικά υπάρ¬ χη διόβολθΓ, θά Βοθμβ ά' εί ναι μσθροο. —Μ4 πώί,Ι β*ν εΤσαι βέ —Ξιμολογήσου, σοθ λέγωΐ —Μά θ3 μέ κοροϊδ/ψη;. Ό λοχαγύς ?έ» μτιόρεσε νά μή χτμογϊλάση· δ^τε εΤπβ σ βαρά. —"Άν ήαουν στή θέση οου θά ξομολογούμουν· είναι πάν τα πιο σίγουρο, κσΐ βταν ξο αολογηθβ κσΐ μυρωθ(| κανέ νας, είναι ειοιμος γιά κάθε πβρΐτιτωοη. —ΚσλΑ λοιττό.Ι ΘΑ κάν οί κσ( ού, Ξ>μο>ήσου ού
  —Μβ την πΐσΐη μου Ι
  Οτι βέβις νιά μενά, έ>ώ δ
  αως θα κιθάνω σάν καλώς
  «αθολικός. 'Ε?8?», παπά μου
  βοηθήστΐ μβ νά ίξομολο
  γηθ».
  Έν© ξομολογοθσβ 6 καλό
  νερος, ό λοχαγόο Ζ^ίζ ήτιε
  ά όμη λ(γο κρσσ', Οστερα ζά
  κλωσβ τό κεφάλι τού στό α
  θλιο προσχέφαλό τού κι' §«λβι
  σε τα μάησ.
  (Έπεται τό τέλος)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Κχλοθνται (ί επαγγελματιαι
  Ι δίοίίχναι μέλ— τοΟ'Επαγγελ
  χ»1 ΒιατιχνιχοΟ Έπιμε
  ι Ηρακλείου την 3ψ Ί
  οιινΐοιι έ Ι. χαΐ πιρΐ ω;αν 10 30'
  π.μ. είς τό Κατάστηιια τοθ Έπι-
  ηοίοιι «ρίς ουί-ρότηοιν ου-
  ειλευοιιβς τοθ Συλλβγου τβν Έ
  χλογ(ω< β&τοΟ'Βν περιπτώσει μτ; ΐε»ς νβμΕμου χαλεΐΐαι χβΙ οδ9ις δ ΐβν 'ΒκλογΙων τοθ Έ ου τ<ύ:ου την 6ψ τοθ ΙΒΕου μηό; ιίς τ4 ο&<4 ώς &<» ~" 1 περΐ ω^ν 10 π.ιι. θίματα: Ψήφισις * τοθ Έηιιιελη.ΐ];(ου 1936—1937. Έν Ή,ακλ.ίψ Τί 30η 1937. Ό Ά τιηοίείρως Κ«ν(τΙνβ( ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβα{. Νέα ύφάαματα. Ν«οι μβδΐρνοι χρνμα τιαμ·(. ΑΙ τιμαί μας ·1νΐ αί Μαλύτβραι. ηΒΕίΙΣΙΠ Μ«ν« ΜΜί ίΟΗΙΟΣ ΝΕΥΡΟλΟΓΟΐ-εΧΥΧΙΑΤΡΟ! ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΗΜΟ2. «ΚΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ Αεχιτκι Ιν τ») Ιατρεΐβ «ο», βββς Πει»κιβ« 17ί' Α9ΗΝΛ1 Τολ. .12.979 ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟνΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46 ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ —Ζέστη, ζέστη.... ΕΙν· ή έπικρατοθσα κραυγή άπελ ττισΐας καί ταραιτόνου κάθε καλο- καΓρι. Είς τόν δρόμον, είς τό σα· λόνι, είς τό κατάστημσ, παντοθ. Ή Φοασις αυτή είνε καθιερωμένη θα Ελεγβ κανεΐς οΰτως ώστε νά την προφέρουν τα χείλη αυτομάτως. Άκριββς δτιοβς καί των χβ μωνα ή φωνή: —ΤΙ κρθο! "Εξε'ΐΐαγιάσαμο. Τό έπιφώνημα δέν είνε άπλοθν Οσον τό νομίζομεν. Ίσως—Ισως Ιχει καί.. φιλοσοφικόν περιεχόμι- νόν. ΈκδηΧώνει την αίωνίαν άστα· οίαν τί)ς ζβής—την άρρυθμΐαν της καί την Ελλειψιν άρτιότητος: Καμ μΐα έιοχή δέν Εχει τα στοιχεΐα έ κβϊνα πού θά προκαλέσουν είς τόν άνθρωπον «όλοκληρωμένα» συναι σθήιιατα Ικανοποιήσεως. Είναι πολλοΐ πού έπιθυμοθν τόν χειμώνα «νά Ελθη γρήνοοα τό κα λοκαϊρι» μέ τα τταραδεισιακά τού —κατά παράδοσιν—άγαθά. Καί Ερ χεται τό καλοκαϊοι. Καί άντΐ έπι>
  φωνήματος Ανακουφίσεως άκοθτε
  από την πρώτη στιγμή την άπελπι-
  στικήν ίκφώνηοιν:
  —ΟΟφ! ΤΙ ζέστηΐ
  ΜπορεΓ καί νά φυσήξη μετ* όλί
  γον «φρέσκο» άλλ' ή ζέστη παρα-
  μένει μόνιμον καθεστώς. Αυριον
  Θά Εχωμεν πάλιν ζέοτη έπιμένουν
  οί ένδιαφεοόμενοι. Καί τό κάτω —
  κάτω δέν Εχουν άδικον
  —Σά νά λέμε διευκρΐνσεν ό ά-
  κούσας την ανάπτυξιν τού θέμα-
  τος καμμΕα έποχή δέν άντι
  ποοσωπεύει διά τόν άνθρωπον τό
  τέλειον. 'ΕΓωτδται δμω : 'Από ποθ
  πρβέρχεται τοθτο; 'Από την επο¬
  χήν αότήν καθ* εαυτήν ή άπό τος
  οΊσΘέσεις των ουνανθρωπων— άπό
  τόν Θερινόν καύσωνα ή άπό τόν
  τρόπον τήο ζωής μας—τόν τοόπον
  ποΰ τόν αντιμετωπίσαμεν ή τόν
  τρόπον επί τέλους μέ τόν όπβΓον
  ζοθμεν ή μπορεϊ νά ζήσωμεν δλας
  τάς εποχάς
  Άλλά τό έρώΐημα είνε πολθπλο
  κον. ΣχετΙζεται μέ τίς σημερινάς
  τοπικάς συνθήκας καί μαζύ μέ τάς
  ατομικάς.... ΣχετΙζεται άκόμη καί
  μέ τάς συγχοόνους ψυχικάς καί
  βιανοητικάς Θά ελέγαμεν καταστά·
  σεις. ΚσΙ τό τελευταίον αύτό είνε
  τό πσλυπλοκώτερον καί τό, ,έπικιν-
  βυνωβίστερον προκειμένου νά διε-
  ρευνήσωμεν έδώ τάς αφορμάς κοΐ
  τα άποτελίσματα τοθ φαινομένουΐ
  Ό "Α*λβς
  —Π«ντ·δ 4 ευγενώς αμιλλα
  «λλκ *«ί ή .. π·νηρί«
  κερδοσκοκου.
  Ή διοίκησις τΑν δΧλανδιχίν
  Ί«5ι&* δ'.ά νά προστατεύση τιύ
  ίθχγενεΐς άκό τί φιΕβια, ποοεχή
  Ρϋξε αμοιβήν διά χ£θε φεΐδι πού
  θά έφΐνιΔΐτο. ΟΕ ίθΐγενείς
  αρχάς Εάν <πΓσ*ευ9αν είς ή σιν, μή δυνόμενοι να ϊια'Ι θΐ ή/αοάζονη τα νχ ί)Πειί. "Οταν δμτος ιΠχν πράγιιατι οί αοχ^Ι χατίδΐλλ'χν ρ)?χ ιή νά ττρβα«3μίζ·3υν ίφΊονα τ^ φονευ ίμινα δη1ητ»)ριώ5η έιπιτά. Βιθ μτ)ΐ4ν βμω; άντ! νά Ιληττώνΐτ-ι δ αριθμός των ηρο3φιρομίν»ν $ε ΒιΑν, τ,ΰξάνιτο. ΑΕ αρχαί χατεβΕ βααχν τας τιμίς αλλχ ή κβεοφο ρά ΙβιινεχΕζετο ουξουοα. Τέλος ά νιχαλδφθΐ] περΐ τινος Ιηρόχιιτο ΟΕ ίθΐγενιΐς δπέ? τ»ν 6«ο!»ν έγ νετο δ »γώ. εναντίον τ*ν φειδιβν έττιχΐίδή την έπΐχεΕεηιι Γδρυοαν ·ίς τα κρίΐκιία τί) λς είϊικά «δφιοΐ9οφιΙ?>
  κχντος ιι5οι»ς δλώ5
  —Ή δινσημοτέρα «ιτ·λυΒκα
  τις.».
  Ή μΐς Έλέντ) Ο' Νίηλ,
  νού ο» ι'ς την πόλιν Ντάρβιν ττ]
  Αοατρπλίας, ίύνατιι νά «ουχαΐαι
  5τι Ιχιι χαττχτήβει τό (■«όρ τ6'
  δϊ)ΙΚ3α[»ν θίσίω': νχτέχει ττκτβ
  χρόνως εΝβσι τ έ «ι—ίοα εΓνα
  χαΐ ύϊ χρίνια της. ΚχΙ ςρτΕνετι
  Βτι τνς χατέχει έίταξ(ω(. Έ μ'
  Ο' Νήηλ είναι διχαο^ς εις τό
  έμποροδτχΐΐβν, δικαστάς έττΐ
  δΐίζυγίων, γραμματεύς τοθ Άνω
  τάτου Διχβαηϊρΐοκ, δΐε
  %ς άστ^νομΕας κλπ. Αί πολλαί
  πλαΤ οθ-αΐ άκασχοΐήαιΐς της ή
  νάγχασχν ήν χαλχένιερον
  νέαν, ή δποΕα εί'αι χαΐ
  να άοντ)θϊ μέχρι τοθίε έπαν«ιλΐ)μ
  μέ α; προτάοεΐς γίμου.
  ΕΙΣ ΤΟ Ι1ΑΝΕΑΑΒΙΙΙ0ΙΙ
  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗΝ ΝΤΙΖΕΖ
  ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΙΣΚΑ
  Την ωραίαν όρχήστρα τού. Την μαγευ·
  τικήν θέα τού. Την δροβιά τού.
  Καί τα φημισμένα γλυκα καί παγωτά τής
  Μυροβόλου.
  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μ Ε ΛΙΓΑ ΕΞΟΔΑ
  Θα περνάτε άξέχαστες βραδυές
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒ
  ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΑΕΟΣΙ
  101 ΕΙΑΙΡΕΙΙΙΔΙΟΣΙΝΑ ΙΕΡΔ
  ΕΡΓΟΖΤΑΣΙΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
  ι
  ϊίς γνΛσιν τΛν κατανσλωτΛν ο( ότοΤοι
  έχρησιμοποΐουν σηοκλειστικΛς τό« περιζήτη.
  τον πάγον γλυχών ποσΐμων υδάτων Νεαπόλεως
  β τι ήοχ σβν ή λιιτουονΐσ τοθ έ5α ποατηοίου πα>Χή·
  σβως β(ς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορ(ου «Διονυσος».
  Ή άντοχή, ή έζαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βατ-
  σιλεια&ου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικός άνηποόσωπος
  ΙΩΑΜΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕβΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  Ε16ο«οιε1 τούς1; ένδιαθΐρομάνους δτι τα τό¬
  σον γν»στά Βιά την στιριότητα καί αντο|ΐ)ν
  τκν τοθβλα τοθ 'Εργοστασίου μου, καρά το
  Άτσαϋνιο. §ά «Μλοθνται ·1ς τό έξΙ)^ -#ός
  80· Ι·<*ΙΡ*9 «|ν ιιλιάΐα. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝ. ΙΝΙΣΟΣ ΤΩΝ ΟΙΣΑΥΡΩΙ ΚΟΙΓ-ΩίιΙΚΗ ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 6ον Τόν ιΐδα νά χυττάζη γύ· ρα τού τό μιχρ& λιμένι μπροατι σΐ9 πανδοχιΐο, σφ,ιρΙζοΝίτας χαΐ δ Ι λ τιχέ τρβγοθδι που τώ βνοοβχ πολ λές φορέ; έιχειτα: Δεκαπέντβ νομάτοι στό νεκρικό [κασσόνι "ΩχΙ ώ χ! ώχ! βγώ καί μια μπο· [τ(λια ροθμι με φ»νί) τραχεΐχ χαΐ σκΐσμινη ηου Ιμοΐϊζι οΐν 1 ιί»ι τονιαμίντ) στο ρυθμο το9 βιντσιοθ πβ6 μιζιύιι την αγκύρα. "Γστιρα εχτύπησε ήν πίοτα μ' Ινα χομματι ξΰλο π^ύ χρα τοθοε σΐν μπνστοθνι χαΐ μόλις πκ ροϋθΐάσθηχε δ πατέρας μου δ:ί<&- ξε άπίΐομα 'έιχ ποΐ*)ρι ροθμι "Ό τ ιν τοθ τό Ιφερε, τό ήτιΐ 4ργ1 σιν νά ήθελε ν* δοχιμάση την γεθ αι τού χαΙΊο; έ<ώτταζ«ν άκίμη γ6 ρω τού. —Τώρα γίνεται αδτό τό λιμίν, εΐπι* σέ χαιλο μέρος δρΐσαται ή μπαρκγ«α. Έ, φίλε, έρχεται π? λυ: χίομος έδ·: Ό παιέρας μου τοθ βς. Πΐλύ λΐγοι. —Καλΐ ιΐιβοτί, τδτε—·ιΕπι ηϊ λιν ΙκεΙνος—δ,τι χριιάζιται γιό μέ'«."β, χουμηάοι, «ώ^αξε στό δααϊάζβ ξεφίρΤω3ΐ. θά μείνω Ιΐ& για χάαποϋο. Βιλιΰομιι χαΐ με τα λίγα. Ρβθμι, λχρδΐ, αυ/ά, μοθ φ9ί νούν χι' αυτό τό λιμίνι ν τεύω τα ίαπδρια άπό μιχρυά. II 4{ θά μέ λέ:ι; Δέ τι με ΚϊταλαβϊΙνω τί πΐρ>$ ίπο τό μιι»
  λδ σχς.
  Αγοντας αδτ* πέτχξε χάμω
  τρΕα τίασ»-α'χ?ϋ3« νομίσματα
  —Σ*ν ξοδευτοθν ούτά πίστε
  μου το, εΐηε μέ Ορος άνθρώπου
  π. υ διατάζει.
  Κι' άλήθεια, ίσον ίθλια χι' ά·
  ήϊαν τα ροθχα τού χι' άπίτομο·
  £ τρίπυς ττ)ς ίμιλίϊς τού ^?έ< εί χι χαθίλου νή< ίψ:ν ί»0ς άΐλϊΕ νχύΐτ)- φαινδΐαν μβλλον λοατρά· μος ιΐτΐ χαΐ χαραβοκύριις αυνηβι ομέ'ος νά τον υκχχβύιυν. Ό 6χ στάζος μβς ε!«ε κώς ήρθε μέ τό λιω?β?ιΐ3 τώ κρΐϋΐ χι' ίρώτησε κια ή:«ν τα πΐνδοχε!χ χβντΊ άχρογιαλιχ* άκοδβντας νά τοθ συσχήνοϋν τδ διχ6 μτς ώ; παοά μερο, τό έκροτ!μΐ)οε« άηό τ^ ά« λα. Αΰτό ήταν Βλο χι' δλο πίΰ έ μίθαμε γιά τον ξένον μας. Συνήθας ϊ|ν υιλοΟαε.Όλη την ήμέρα Ιφερνι βίλτες οΐο λιμί ι είτε α τί δρίχια μ' Ι «κ ττ)λιο<ό πιο. Τό δρίδα χάθΐνταν σέ μιά γβνιά τ|{ς μεγαλτςις οαλτς, χον>4
  σΐό τζίκι χι' Ιπινε ροθμι. Τίς πι
  ρισαδτερες φ3ρές Βέν
  χά ν σ' έχιΐνους κου «0
  τούς Ιραιχνε μ^νάχα μιά άπίτομη
  χι' δκερήραντ, μκτιά χαΐ
  σε μέ τή μόνη τ·υ σάν σφυρϊχτρχ
  Γ_κβριο9.Κι' εμείς χι' έχιΐνοι
  Ιρχονταν σ:ό μιγα!
  σαμε νά τ4ν αφήνουμε μ'νο τού
  Κάθι μέ?οτ, αάν έγύριζε άκό τόν
  περΕπατδ ην, ρωτβθσεν 4ν έκέρα
  σι χανένας νκυτιχο; άπό τό' δ^
  μα. 2την άρχή έπιστέψ-.με πώ.
  έρωΐοθαε νοσπλ-,ων μιά
  Οΐτερκ δμ»ς
  δτι, τουναντίον, έΐΐθυμοϋσε ν' ά
  κοφΰγΐ τή συνάντϊ)3(. "Ο («ν χά
  κβτε βταμχτ^Οσε α^β μαγαζΐ χά
  νένας ναυχιχός πηγαίνοντας γ.ά
  τό Μιχρίαιολ, τόν έξέ'αζι χαλΐ
  μέ» απο τα χβυοτινάχιχ τί); πδρ
  τας κρΐν μπ|. Μαζ( μβυ !·< εΐχι μυσχιχά χαΐ χατά κάποιο τρδπ- συμμιριζίμ^υν τους φίίους τού ΙσυνεχΙζβτοτι) ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΠΑΑΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ£ ΠλατεΓα Άν. Μην6 Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άς. πελατείαν τού ότι επανήλθεν έκ τοθ τάξει 81ου καί ΘΛ βέχεται 8-12 1|2 μ. μ. καί 3 1)2-7 μ. μ. ΤΙΣ~ ΙΦΡΛΠΔΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Έν Γρα Λιγυφτ •Ιεραπέτρας ό κ. Φίλιππος Μαρκα κης σωφέι ανεδίξατο έκ τής κο λυμβιΊβρας τό Θυγάτριον τοθ κ. Νι κολαου Ρουμελιοίτακη ονομάσας αύτό "Ελένη. ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ— Μιχ. Γ. Ίατρα κης ΔνΙς Κική Κ. Καστρινάκη β δωοαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γα μου. *** Γύρω οτήν πάλι μσς. ΟΙ κα φενειολόγοι ευρίσκοντο χθές είς συναγερμον. —Άφορμή τα «Γερμανοΐσττανι κά» καί Λ. φερομένη ώς βίβαΐα τια λιν άπειλή τοθ πανκοσμίου πολέ μου. —Σχετικάς μάΛιστσ ενεφανίσθη σαν «αί οί πρώτοι... στρατηγοΙ, όϊ καθωοΐσαντες είς τα μ^ρμαρα τοθ καφενείου τα μελλοντικά πεΒΙα τθν μαχών. —Δέν Ελλειψιν έπίοης οί αΐώνι. οί «θαρραλέοι» τής έποχ/)ς οί μα χόμενο< υέν εκάστοτε καφενβιολο γικώς, μη άπολεΐποντες δμως να κοθορΐζουν «καί ποθ ή άσφάλεια θα είνε μεγαλυτέρα είς περίπτωσιν πολέμου·. —Είς την ΜακεΒονΙαν λοιπόν ίχ ΙΤΑ ΚΑΤ/ΤΔ Π.ΑΑΙΚΙΩΤΗ ίχει.... —Πίπτουν μαλιστα κσΐ κερσυ νο1 έν μηνΐ Ίουνίω. —Καί Οστερα σοθ *ένβ δ τι αί μετεωρολογικαΙ συνθήκαι τοθ κό σμου παραμένουν ούαιαστικώς ά μετόρλητοι! —ΐίότύχημα έν πάση περιπτώσει πού εμείς έδω κάτω πβρνοθμε κα λύτερα. —ΣυνβχΙζονται άπό παντοθ—καί απΟΊΤήν Κοήτην Φυσικά-αΙ βοχα ριστίαι τοθ άγρθτικοθ κόσμου οί* την Ιστορικήν ρύθμισιν των αγροτι κων χρεων υπό τής παρούσης κυ βερνήσεως. —Καί Εχουν βεβαία είς τάς γα ρακτηριστικάς έκφράσεις των οί & γρόται. κάθε δίκαιον δια κ* εόννω μονοθν την κυβέονησιν. —Ή όΐτοία αφήκε άπερίσπαστον τόν μοχθοθντα χωρικόν είς την 6ι εκοΐκησιν τοθ καλύτερον τού μέλ λοντος τής χώοας—χώρας γεωργι κης ώς γνωστόν. —ΟΙ κολυμβηταΐ βέν λείπουν ά ιό τής ακτάς μας. —Έν τώ μβταξύ οί άπό ηεριω πής Θαλασοόφιλοι άναμένουν την έγκαινΐασιν των νέων δημοτικόν λουτρων, —Τα όποϊα Θα καταστήσουν τό Θαλασσιο μπανιο Ανάλογον ώς πρός τα σΐοιχειώδη κομφόρ καί μέ τα μπάνια τοθ άλλου κόσμου. —'Από τάς χθές κυ*λοφορησα σας ένταθθα εφημερίδας μανθανο μέν δα τα περίφημα σταυρόλεξα Εγιναν καί επιθεώρησις. —Άφοθ έννοεΐτβι διήνυσαν βλα τσ σταδια από τοθ χρονονοαφήμα τος εΌος τής σατόρας έμμεΐρου καί... αμέτρου. —Έν τφ μεταξύ βμως δέν είναι όλιγαριθμοι καί μεταξύ των ουμ- πολιτων οί λύται σταυρολέξων καί δή οί άιτοκτήσαντβς εΐβικήν μαεστοΐαν, —ΟΙ κ&τοχοι λαχείων ανέμενον χθές μετά παλμων καρδίας τούς κληρωθέντας άριθμοΰς. —Δια να βοθν ή καλυτέρα νά..,.. ξαναοοΰν την τύχην τους. —Τό ^Θέρος—είς την επαρχίαν τουλάχιστον—είνε κσΐ κυρ'ως έκο χή τω·» ντιζεζ καί των ντιζέρ. —Έξ οδ καί ή σχετική διαφήμι σις τοθ καφενεΐου Παπακαλιατα· κη.... —Τό όττοϊον μας έγνυάται καί έψέτος «άξέχαστες» βραουές μέ νέα εθικα συγκοοτήματα. —Έτοιμσζονται έΐτίοης καί οί ύ- παίθοιοι κινημα τογράφοι. —Έκ των οποίων ό τοθ Πουλα κάκη άρχίζει ώς γνωστόν αυριον μέ τό υπέροχον Φΐλμ «Πράσινο Νΐόμινο». φ Ρέηορτΐρ ΕΚΔΟΣΕ1Σ.- Ή ΓυμνκβτΐΗτι* χχτ' οίκον ΑνδρΒν χαΐ νυναικϋν. "Υπό τοθ ρέκτου καθηγητοθ τής γυμναστικής κ. Ιω. Κυβερνητακη εξεδόθη είς καλλιτεχνικόν τομΐδισν ή ογιεινή τής κατ' οίκον γυμναστι κης διά γυναίκας καί άνδρας. Τό βιβλίον τοθ κ. Κυβερνητακη δίν είνε μόνον χρησιμώτατον Αλλο καί έπανωγόν, κοσμεΐται δέ 1&νό πλή Θος ύποδειχματικΏν εΐκόνων.] Ή ίκτύπωσΐς τού ιΐνε άρτιωτα τη τιμαται δέ μόνον δρ. 10. Τό ου νιστώμεν Ιδιαιτέρως. ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΜΜ. ΠΙΤΛΡΟΚΙΑΗ Παρά τα '—ρισε τάς έ{τ1ς τιμ*ς ««νητϋν άπό σήμερον: οκετ« έν γένει δρ«χμ«( 4 Α μερίδκ. Ιντράδις 9, χοΜΝΐνιοτό 10, φητό 11. ΚΡΕΜΜΥΑΙΑ {ηρ« εχλεκτής πβιότπτβς «ρβς 4 δραχμάς την βχάν είς τηνάπο βήΜην Γ·νι Τς«μ1 ιτκρκ τ* νιθ χτιβτον Δημβτιχέιν σχολείον. ΠΝλιίται είς Θέσιν Μπεντεβή Κα μ4ρα "Ηρακλείου, δμπελος σουλτα νΐ 20 περίπου έργατών μετά συνε χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό δενδρα καί βντός σύτοθ κσΐ είς τόν Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον οΐκΐα βιίυροψος. μετ" άποθήκης τιατητηρΐου κ.λ.π. Πληροφορίαι πά ρατώ Ήρακλή Καραμπίνη είς Μιμντεβή Καμάρα. χ. 1 Μχυράιη χ«ιΐνοΐιώλΐ9«, τ»· ρΐηίερον Λίν/γιας. οδόν ,! Πληροφορίαι τισρα τ ρυβφ Βικελα μ, Ισόγει
  Λ Π Ο Ρβ Ο Ζ Ι Ε
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Ι9ον
  Ποθ β· ευρίσκεται τό ιιλοΤον; Μβκράν μόλις, μό
  λις όρατδν είς τόν όμιχλώβη όρΐζοντα.
  ΦυσΛσιν οί -αταιγισμοΐ· τόν πβριχίουσιν οί α-
  φροΐ. ΑΤοϊι τΛ δώματα, κΐί μόνος Βλέπει των νέ-
  φελον τάς τιβλιδνάς 6ψ3ΐς. Αγων ώ ι κοθσταται
  σύτόπτης τής τοθ πελάγΓυ: μανΐσς, τής δαιμονίαν.
  Δκοόει βορύβους ξένους (Ις τοθ άνθρώπου τό οδς
  έρχομένους ώσαν Ιξωθβν τής γής, ά «ό περάτων «ν-
  θατ άοχει κραταια φρ(*η.
  Είς τα νίφη όπάρχουν τιτηνό, καΡώ: ύιτάρχουν
  άγγελοι άνωθεν των Ανθρωπίνω* άπβλπισιών, Αλ-
  λά τί δύνανται όιιέο ούτοθ; Έ«Τνα ίστανται, κελα
  δοθν καί πτερυγΐζουσιν, αότός 6έ ψυχορραγεΐ. ΑΙ.
  σθάνεται δτι θάπτβτσι υπό 6όο συγχρόνως πραγμά-
  των απέραντον, τοθ ώ<βανοΟκαΙ τοθ ούρανοθ· καί 6 μέν, τάφος, ό Ρ4 σάβατνον. Ή >ύξ κατσβζΐνει· Βλας τάς ώρας κολυμβά· οί
  δυνάμεις τού είνε πλέον είς την άχμήν τό πλοΤον
  έκιΐνο, τ6 Ανώτατον έχεΐνο πραγμα βπου ήσαν άν-
  θρωποι, κατέστη άφαντον* είναι μόνος- κατακΐνε
  ται, άποκαροθται πνίγεται, άνσκραυγάζβι.
  "Δνθροποι πλέον δέν υπάρχουσαν. Ό Θϊός ποθ;
  Κράζβι: «Βοήθειαν! αί»
  Κοόζίΐ πάντοτε. Οόβέν είς τόν όρΐζοντα. Ουδέν
  είς τόν ουρανόν.
  ΈπικαλεΤτσι τάς εκτάσεις. τό κθμσ. τα φόκη,
  τόν σ«όπελον κω·ά τα πάντα. Καθικεκόει την τρι
  κυμίσν ή τρικυμΐα, άδιάφορος, είς τό άπερον μό¬
  νον ΰπβθι.
  ΦΜκη καί μόχθος Είς τα έντός τού· όΧΌ9ημα έν
  τοίς θπ' ούτοθ, καί ουδέν σιήοινμα. Δ ανοεΐται τάς
  ζοφ«ράς τόχσς τοθ πτώματος είς την Απέραντον ε
  κβίνην σ«4ν, ήτις τόν περιμένβι. Τό ψθχος τό Αιτύ9·
  μενον τόν καοαλόβι. Αί χεΐρες συσιβλλονται, κλεΐ
  ονται καί μηδέν συλλαμβανουσιν. 'Δέρεο, νεφέλαι,
  ΒΤναι, πνοαΐ, άστρα, άνωφελή τα πάντα.,Τί πλέον
  νά κάμη ό Απελπΐ'.; έγκαταλείπει εαυτόν. Τί ό άπηυ
  οημένος; λαμβάνει την Απόφασιν τοθ θανάτου, άφΐ
  νεται νά γίνη δ,τι γίνη, παραιτβΤται άηό πάσης Αν
  τιστάσεως, καί ίοοό διά παντός κυλινδετται είς τούς
  πενθΐαους κευθμονας τοθ καταποντισμοθ.
  *Ω κορε'α χον Ανθρωπίνον κοινωνίαν Αμείλικτι!
  "Απώλειαι ψυχον καί Ανθρωπον καθ' ό*^όν τυγχα-
  νόντων! Ώβαν*. βπου τιΐτττει πάν δ,τι ό νόμος πά
  ροΐ'βί πΙπτο^Ι 'ΑτσισΙα ίκλϊ ψις πάσης βοηθείας
  κα' Αντιλήψεως 1 Ώ ήθΐ'έ θάνατεΙ
  Θςιλαοσα ή πημφΑγος »οινω»ική νύξ, 5κου ή
  «οινική νομοθεσία οι^ιτί τούς κολασμένους της.
  θϊλασσα ή εσχάτη ίν&εια ποντ ζομένη έν τώ βόθρω
  τούτφ, ή ψυχή κινουνΐύβι νά γίνη πτομα.
  Τίς ό Αναστήσων αυτήν;
  Νέ« αΐτιάματα
  "Οίαν ήλθεν ή ώ5α τής έξόΒου άπό τοθ κατέρ-
  γου, δταν ό Γιάννης Άγιάννης τμουσβν είς τό ώχίον
  τού τόν παράδοξον'λόγον, ίΐσσι έλίόθβρθ' Ι ή στιγμή
  τοθ εφάνη άπίστβυτος καΙ Ανήκουστος. ΖνηοοΟ φω
  τος άκτΐς, τοθ ΔληθινοΟ φωτός χον ζώντων, εισί
  &υσβ παραχρήμα είς τα έντός τού. Άλλά δέν Ιβοά
  6υνβ νά ώίριάση αύή ή άκτίς. Ό Άγιάννης εΐχε
  θσμβωθη υπό της ίβέσς τζς έλίυθβρίαο. Πρός στιγ
  μην εΐχβ πιστβύσει είς νέαν ζωήν. Τβχιστα βμω;
  εΐβε τί εστίν έλιυθερία είς ή' δίδεται βισβατήοιον
  νίτρινον.
  Πολλαί δέ καί άλλαι πικρίατι ηβοΙ αυτήν. Ο Α
  γιάννη; είχεν υπολογίση 8π τό χρηματικόν ποσόν,
  τό συναφθέν καθ* δλην την διαμονήν τού είς τό κά
  τεργον άνέβαΐναν είς φράγκα έ<ατόν έβδομή<οντα Δ'κότιον είνε νά προσθέσωμεν 8» ίλησμόνησ* ν' αφαιρέση τάς Κυριακάς καί τάς εορτάς, έξ οδ προέκυπτεν επί των δεκαεννέα έτον ελάττωσις εί<ο σιτεσσάρων φοάγκων περίπου- άλλ' όπωϋδήϊοτε τό ποσόν τοθτο ηλαττώθη χαί υπό παντοίων έπιτοπίων Οσσ-ΐφ" είς εκατόν έννέα φράγκα καί 6*κα πέντε σολδία. Τόσα τοθ έμετρήθησαν επί τής έξόδου Δβν ένόησβ κ ώ; Ιγινεν ή ελάττωσις ο Ο τη καί έμβήκεν είς τό πνεθμβ τού ή ίδέα 8τι τόν εζημίωσεν ή υβλλον Βτι τόν έ<λεψιν. Την Ιπιοθσβν τής Απολύσεως τού, ιύρισ «όμενος είς τό Γράσσον, παρετήρησε πρό τής θύρας έργοστα σΐου. Βτου κατεσκευάζβΌ άνθόνεοον, Ανθρώπους έ* φοοτώνοντας κιβώτια. Ηρώτησεν άν ιΐχον χρεΐαν νά δώση καί αότός Ινα χέρι· ή έργασα .ήτο κατε πβίγουσςΐ· τόν έδεχθησαν ΈπβΒόθη είς το έργον. ♦Ητο νοήμων, ίΰίωστος, καί έπιτήββιος· έκαμεν βτι ήτο των βυνάμβών τού, καί ό κύριος τΛν κραγμά των εφαίνετο εύχαριστημένος έξ αότοθ. Έ'Ο ϊίργά ζετο, βιίβη «Ις χωροφόλαξ, τόν «αρετήρησβν έζήτη σε νά Γ»π τ* Ινγραφ* τ«*|· ΕβέΊ« νά δείξη ** κίτριν όν τού διαβατήριον. Τούτου γενομένου ό Α νιάννης έπανέλοβ! τό Ιογον τού. Όλ'γον πρό τού ?ου τοθ πεοιστατκοθ εΤχεν έρω-.ήσει Ινα των έρ γατων τί ήμΒρομ(σθιον έλάμβΐνον Αντί τής τχαό. ϊης έργασίας^οθ άπεκρίθη τριάντα σολδΐα. Τής εσπέρας έ«ελθούσης έπειδή ή'ον ήναγκασμένος ν «"χωρήσητήνοϋΜθντόπραί. παρουσιάσθη είς ?όν Χν6?ιονΠτο0 έογοστασίου καί ,αρβκάλ.σε νά τόν πληρώση· Τό αόθβντικό. χωρΐς νά εΓπη λέξιν Ι.β*λ λει καί "οθ δίδει δεκαπέντε οολδία. ΕΙπε τότε ό Α· νιάννης. βτι ώσάν ολίγα «Ο έφαίνοντο. Τό άφεντι ϊο άπ«ρΙθη. τόσα είναι »ιά σέ άρκβτά. Αύτός έπέ μβινβ. ΤίΙ ούθεντικό τόν παρβτήρησεν άσκαρβαμυκτί : καλά μην πολυμωρολογας· Ιχβι καί Ε*ς<δνήνο0 τοθ 'Αγιάννη έμβήκβν ή Ιδέα 8τι κ" έδο τοθ ϊκλιψ*ν. Ή κοινωνία, τό Κράτος, έλατ*ώ σαντα τα παρ' οώτοθ συλλεχθίντα έν φυλακοΐς, τοθ «Ιχον κλίψει τα τΐολλά. τώρα καί τό άτομον Ή* ά'ιΐόλυσις λοιπόν δέν ήτο καί άπϊλευθίρω σΐςΈξέρχεταί τις έκ τοθ κατέργου άλλ' δχι καί έκ τί,ο καταβίκης. Ταθτα τοθ είχον συμΡβ είς τό Πρσσ- σον. Είδομεν δ* καί πθς τόν όπεδέχθησαν είς τή» «όλΐν Δ... |.υνεχίΙε«α.| ** -ΗΧ Ζ,&ΉίΙΪ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Δέκα έντολαί τής ύγεέας. Ζ' Είς τίς όιγώτερον προχα)3τ;ιιέ νας κεΒΐπτώΐεις, κρέηει νά μή Χη αμοντ)θζ Βτ', έΐν τί χρέας ι Νέ τροφή τονιχή, έηενεργοθσα ταχέ ω:. τεΝει είς αποσόνθεσιν δταν, λο γφ χαχ<]ς λειτοκργΐας τβν έν έ ρβν, Ηι έξέρχεται χανβνιχβς. Είς την περίπτωσιν αυτήν τό χρέΐς πρέ πει νλ καταργηθή- έντελβς ή νά λαμβίνεται σκοινίβες χχί μετρίως Δέν πρέτΐεΐ, ώσιοσον, νά έπιχείρ) χανείς νά μεταβάλη πολ» άποτο- ιι«ς τας αιιν~θεΕ«ς τής ζωής τού. Ν ι έλαττώνετε προοΒειϊτιχβς την Π09ίτΐ]Τα χρέΐτος χά Ι χοινοθ 53 τού χαί νά την βντιχαθΐσ-ΐΧ-ε, προοδευτιχβς ΙηΙαης, μέ τυρίν, ΕχθεΙς χχί €ηλήβΐ)» άρτον. Ν1 αα ξάνετε την αναλογίαν ίάλαχτος, χίρτων, λαχ*νιχβν χαί ν»πβν χβρπβν. Ν' άποφεδγετε έπίοης τι χαρυχιύιντν, σίλτβις χαί χον οί ρ 6ες, τα χί£< χαί τα δύϊττετιτα γλυχ6σ|ΐ«τα. Κ»1 προ παντός νά ενθυμείσθε Ινα άΛλβ ρητόν τοθ Ίπ παχράταυς: «"Οταν το σβμ« ϊέ" χαθαρΐζεται έπαρχβς, ίσον περισ σίτερον τό τρέφετν, τόσον περΐσσί τερον τό βλάπτετι». Μετ»1;» πολλβν άλλαν χαχβν άντιλήψιβν, κεϋ 6ιτάρχουν είς την σ»ιψ ν ώ?ισι·έν«ν χ«τΐ)νορι 6ν άνθ^ύκ»ν, μ!α είνε (ΐιαηέρΐβς θλιβερά, ή ί8έ« 8τι διά νά όϋλ^ κανεΐς κερί τροφάς, καθ* &ΕβνΒήπο τε τρόπον, πρέκει νά είνε μανια- χϊγ, ί&ιίτροπος ή ναΐ παράφρωΛ Έν τβό(οις, δταν ο! μηχανο)ίγοι συζηιοθν διά τό λάδι ί] τό ό;υχτέ λαιον πτϋ χρι,σΐμοκοιοθν είς τας μηχανάς τ»^, τ) μέριμνά των β6 τή φαίνεται πβ>ΰ φκσιχή χα( λο-
  γική Έπλτ)5»σαν Βιά νά άγορά
  35υν 1<α εΙββΓ, άττο τό δκοΐβν θε λιιιν ν' άποσκάσίυν την 1 καλλιτέ¬ ραν άκέδασιν κρβς χρήσιν την. Έηιθυμΐθν φνσικά, δσβν ή,ικο· ρ·0ν, νά προστατεδσβιιν τον ηολύ- ττλοχον μηχανιομίν τής μΐ}χκντ]( των, δίδοντες είς αδιίν τα χκλλί τεοα ζατΐχά στοιχιΤχ χ«1 αποφιύ γοντες την πεοατήν χοπηαιν χαί άνβμαλίαν. Μέ μίαν λέξιν, λκμ- δίνουν δ«ς τάς φροντίδας, αί 4· ποΐαι ή ιποροθν νά πβρατιίνουν την ζοοίΐν τής μηχκντ]ς τ«ν. Πί αον δΐΒφοριτιχά φίρΐται ή πλειό νότ-ς τβν άνθρωπον πρίς τόν ά- πεΕρνς πβλυπλοχώ ιερόν χά Ι λε- πτόΐΐρον μηχκνιαμον «Ο άνθραπΕ νού οώμϊτοςΐ Έ*ν μία ρωμΐλίΐ χρββις χαί μ!α χαλή δγεία ήτο δυνατόν ν' άγοροιαθοθν, πίσα τερά ατια χρτ)μ«τιχά ποοΐ θά έχυχλο- φοροθοαν άκό χείρας ε(ς χεΐοκ μέ αυτάς τάς άγοραπωλησ!α(.1 Καί έν τούτοις φερίμεθ» μέ περιφρονή σιν χαί αδιαφορίαν πρός τόν θαυ μααμόν χαί άναντιχβτάατατον αΰ· τέν μιιχανισμίν: τό ανθρώπινον οβμβ! 'Επιχαλούμεθ» τ^ν άπίοτευ τον {χανοτητκ προο»ρμογτ]ς χαί 4ντίοτίσι·ί, την διιοίαν Ιχεΐ είς Ελαΐς τάς περιπτώσεΐ£... Ι«ς 8?ου μίαν ημέραν τό χβυραομένον σβ μχ έπχναατχτιΐ* τίΐε οί ίκτροΐ γΐ νονται αντικείμενον ττ]ς κεριφρο- νήοεώς μας, διίτι δέν ήιπ·ροΟν νά Ιπιχολλήίουν άπό μίαν λττι κην λέξιν είς χαθΐ φίαιν τ(]( ■θορβί; τοθ οώμχτος ή νά ,δώοουν Ινα μαγιχον φάρμακον είς τους άθεραπιΰτβς χατεβτρκμμένους δρ· γανιομΐάς. 'ΑφοΟ οτκήαωμεν τεύ; πνιύμο νάς ιιας άπό άίρα χαί τού; μθς ά- πό άακησιν, άξιοθμεν κπο την πί ψ.ν νά εκτελέση θαύμκτα άφομοι· ώοιως χ»Ι μάλιοτα μέ τροφάς, διά τίς οποίας δέν «Ινε πλαοοένον το πεπτιχδν μας ούαιςμα. Ημπορεί, λοιπόν, νά ϊκπλαγί χανείς διά το πλήΗος τβν ΒιατκρκχΑν ττ]ς ηίψιως ιίς Βλας τάς τάξει;, είς δλας τάς ήλιχίας χαί διά την τρομεράν συνοΒείαν τβν φλεγμο νβν, τβν έξελχώοιβν χοί τέλος τβν παρχίνην, π<ΰ είνε συνέπειαι τδν Ιπιμίνων χαταχοήβιων τ<5ς 4· ξ (συνβχ(ζβται) Όταν άνοράζετε σαπούνι. Ζητεϊτε άτιό τόν προρηθευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ ιΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ μλρκασ .ιΑΘΗΝΑ" δια λευκο Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί οικονομικαί·>
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  το
  ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ


  ■ΠΛΛΤΕ1Λ ΧΤΡΛΤΑ
  Παρέλαβε ιίς μεγάλην μ«ι έκλΐκτϊ.ν £νλλ·-
  γήν ύφάσματα δι* ύκοΜβμιαα χαί πιζ·με( *λ!
  ■ καραγγκλΚα.
  ■ "Ετοιμβ ΖΙραιΰ ύποχοίμιαβ πρός Δραχ. 200
  ■ Ικαοτον.
  ■ Γκραββντκς βέ ίί«ιρ·ηκβ βχέδιετ, Εβλτβΐ;,
  ■ Φεινέλλις, Τιράντε(, Ζδνΐ, κ.λ.η. καί οέ τιμέί
  ■ «ολύ λ·γικΙ(.
  1
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Ηίϊα (χνταιποχρι
  τοθ μαΐ) — "Ενας παλπιος πόθος
  —Ινα δ/ιιρο αχεδον—τβν Νεχπο
  λιτθν, ήϊχιαε νά έκπληοώνεται
  άπό τινος: Ή σχυ;ό*3τρασΐς καί
  άοφαλτόοτρωαις τής πλατείας Νέ
  απίλεως.
  Τό χατόρθωμα αδτό έπετελέιθτ]
  χάρις είς την πρωτοβουλίαν τοθ
  Προέδρου ττ]ς Κοινότητος Νεαπό·
  λε»ς χ. ΣΜναχτ), χαΡώ; χ»! τβν
  ιυγενβν πρ·οπαθειβν Βιανόρβν πά
  βεπιδημοΰντων ένταθθα Μιραμίελ·
  λιοτβν άλλά χαί Βΐά τής —διοριβς
  είς τον Δ«ίμ?ν 50.000 Βρ. υπό
  τβν έν Αθήναις έΐχατεατι,μένΜν
  Νινπολιτβν.
  Διά την άσίϊλτΐατ?(βαιν—1χ πά
  ραλλήλοι.—τ^ς πλατείαςχοιθιιρώθΐ]
  ή Κυρΐαχή ώς «Κυριαχή ττ)ς Πλ«
  τε[α(>—ϊείομίνου Βΐΐ Ιι,&ηχψ Κυ
  ριαχήν δύνανται Βλοι οί ΝιαπολΙ
  ται νά θ'ϋγχεντρώνηνται έχεΐ 1*λ
  άπο χο'.νιΕΙ άρχίαοιιν τό Ιργον.
  Την πρώτην λοιπον Κυριακήν,
  30ήν Μιίίυ παροϋ3ΐβ3θ»ί τό συγ¬
  κινητικόν αίιΐδ θίαμ»—ΙνΒειξις
  ής άν»τιβόΐ<)τος χαί το9 φιλο- προόδου τβν κάτοικον τής Νεαπό λεος. "Ολος δ λιος δηλ. συγχεν- ΐ Ι Ι ι ι ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ Ε ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ { ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ί ■■■■1 Ή άσφαλτόστρωσις τής πλατείας Νεαπόλεως τρομενος μέ τα χαθ»)με6ινά τού νά έργάζεται Βιά τό κοινόν κα¬ λόν; "Αλλοι μέν νά πηγαίνουν είς τό λατομείον άπα δκαυ μετε- «έΐβντο ο( πέτ:ε: δπο 4 αυΐοχι· νήιον καί 6 Βιτρόχων, άλλοι Εέ είς την πλατείαν Βπου ανέμενε τβ τό φορτίον τουτο Βιά νά έκφοο τωθ| χαί νά διευθεττ)θ$ καταλλή¬ λως, τιθέμενων τβν πρώτον τεχνι- χβν βάοεων τής μεγάλας αύτ*( χοινοτιχτ]ς έργαα!^. Άξίζ<ι νομίζομεν 14» πλατύατο μν ιί/ε ιίς την προαπάθειαν αυ¬ τήν τβν Νιαπολιτβν ή δπ·(α άπο τέλει δψηλον παράϊειγμχ χοΐνωνι· χής άΧλτ}λεγγύΐ)ς χχί τοπικάς φι λοτιμ'.αΐ, άξιον νά μιμηθοθν είς παρομοίας περιοτάΌΐΐς χαί άλλαι Κρατικαί κοινότητες.Έπί τοθ προ κειμένου έπίαης πρέπΐι νά ξθ χαί ή δράσις τοθ α;μ?δΕου χανιχοθ χ.Κ.Δ?υμπούνΐ] τος τάς προαπαθείας τβν Νεχκο- λιτβν οΐίΐνες θά παρουα:αοουν έν καιρφ ιυ^λοττα άποτελέιματα χαί ϋά έπιοτίψιυν διά τοθ χαλυ τίρου τρόπου τεΐις χόποιις χαί την ομόθυμον συμμετοχήν των είς ό ώ?3ΐ$ν των έ Αριθμίς 2075. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Σίμβίλαιογρίφος Ηρακλείου Μενέλαος Γιωργίου Πολιτάχης ί· δρεύον χαί χατοιχβν έν 'Ηρχ- χλιΐφ Κρήτης. Οροα«αλβ τοΰς έγγεγραμμένους δανιιαΐάς 1) Γε¬ ώργιον Μ(χαήλΜπ<λιμπ3θάν.η« μά γΐιρον,2) Είρήνην'Ιο». Πολιτάχη,3) Κ»ναιανιΙ·ον Αιβνβν βιομή^ανον, 4) Μχρίαν νή?αν ΣτυλιανβΟ Τζωρ ζΐη δι' έ»υίήν χαί ώ; νόμΐμαν έπίτροπον τβν άνηλίχω' ό^φχνβν πατρός τέχνην της Εμμανουήλ Τζωρτζάκη χαί Αικατερίνης Τζω7 τζ4χη ώ; κληρονόμον τοθ έγγε γοαμμέναυ δανειατοθ τβθ ποτή Σ·'υ λιανοθ Τζνρτζάχη, 5) Ίωϊννη^) Γ. Καροθζον κατοίχους πάντας Ή ραχλείοιι Κιήτης, 6) τή* τέως έν! Ήραχλε!» Κρήτης κ»1 ήΐη έν! Ρεθάμ^η Κρήτης έδρΐύουοχν «Τρά' πεζαν Κρήτην» ώς χαί την έν Α¬ θήναις ϋρεοουααν 'Αγοοτιχήν Τβα πεζαν τίς Ελλάδος ώς χαί τον διευθυντήν τοθ Δημοσίου Ταμείου Ηρακλείου ώς έχπρόοωπον τοθ Ελληνιχοθ Δημΐαίου έν προχεΐμέ νφ χαί πάντα άλλον έχον» τυ χον δικαιώματα ή αξ ώΐΐις έ*Ι τοθ ικ δρχχμβν δέ<« χιλιάϊω/ (10.000) ϊχηλειθΐηριασμαΐος μετά την έκ τούτον προαφαίρεσιν τβν έξϋον έχχΐλέηνς. τοθ ενώπιον μου έν Βημοοίφ άναγχΐατρφ πλει οτ,ηριβσμφ τ^ έπιοπευαει τοθ ώ; ά»ω ΓιωργΙου Μκελιμπααάχη χά τα την υκ' αριθμόν δυο χιλιαϊΐς ίββμήχοντα τέοβιιρα (2074) χθεοι νν,ς ήμερομηνίας έκθιοίν μου ά- ν»γ<αστικου πλειόιηριβσμβθ Ιχ- ηλειοιηβιαοθέ,ντος ακινήτου χτή· μ»τος τοθ κατβδπβκομίνου δφιιϊί τού 'Εμμανβυ^λ Β^αιλείου Κλινά χη χατοίχου 'Ηρακλείβυ Κρήτης λεπτομερβς αναφέρομεν χ^Ι πε· ριγρεφομένοο έν τί ώ; α«ω έχίέ οει μου 1*λ έντος ττ)ς νομίμ^υ προθεβμΐας προβαγάγοαι τευς τί τλους χζί λοιπά τβν άπιιτήΐεών των έγγραφχ ενώπιον τοθ χ>δ9-
  δίου διχαα<η?1αυ πρός χατάτχξίν χαί διανομήν τοθ ώς άνο έχπ^ε'· ος, καθ'δοιν ταιι έκ πρόθεσμ^ς προααγωγή τοιοόπΰ^ γγάφ έοεται άπαράδεχτος. Έφ' ιΐς εγένετο ή παροθσχ έν Ή ραχλείφ Κρήτης σήμερον την τρι¬ ακοστήν πρώτην (31) Μόίου τεΟ χιλιοστοθ ένεαχοσιοστ&Ο τριαχο- στοθ ίβδόμου (1937) έιους ημέραν τής εβδομάδος Δευτέ?«ν χαί έν ιφ ένταθθα χατά την δδόν ΕυγενιχοΟ άριθμός 13 δημοσ'.ο γραφε'φ μου ίδιοχιησ'α Ήλία Δκπαυλακη ϊ'.' ή*' έλ^φΗησαν τέλη χαί διχαιώμν τα δραχμχί έιατόν πέντε (105) χαί βεβα'ωθεΐσ* δπεγρίφη παρ' έμοθ ώς Ικεται. Ό Σ^ι■6«λαιογοάφος (Τ.Χ) Νινέλα·ς Γ. Πολιτκκης Άχριίές αντίγραφον. Έν Ή χλεΐφ αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος ΉβαχλεΙου (Τ. Ζ.) Μενελνος Γ. Πβλιτάκης ΕΝΟΙΚΙ4ΖΕΤΑΙ ή γνωσΐή με γά«η οίχία τβν κληρονόμον Έμ μανουήλ Λογιάδου διχηγόρου, χει μένη είς την οδόν Ζογράφου (5 π ι όθεν Τριβν Κ«μαρβν)Βιώροφος ήλεχτροφώτιστος, μέ μεγάλον χί) πον, ύδρευσιν, ίύο είαέδους κλπ Διά πληροφορίας απευθυντέον είς «όν χ. Γεώργιον Ρασιδάκη δικηγόρον. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την όοό Σμύρνης 2 ίωμάτια μετα ή ^ ίηΐηλων Πλΐ]ρο·ορΙαιπαρ· —ΤΛ άΗοτελίσαατα τοθ ταθλήματος Τέννις 1937. Τό παρελθόν Σάββατον συνηντή θησαν δια τό ττρωτάθλημα τοθ δι- πλοθ μικτοθ ή ΔΙς Ευτυχία Πρατι· κάκη καί ό κ. Τιτ. Περδικογιάννης μετα τής δίδος Πέλας Πρατικάκη καΐκ. Χρήστου Βασιλάκη, με νικη¬ τάς τό τΐρωτον ζεθγος. Την επομέ¬ νην Εγιναν οί τελικοϊ τοθ ώτιλοθ κ αί τοθ ΒιπλοΟ άνδρών. Τόν ά. τιλοθν άνδρων εκέρδισε ό κ. Νικ. Παντελάκη; νικήσας τόν κ. Γεώργ. Σ-ΐεφανΙδΓ,, κατόπιν πολύ ένδιαφέοοντος κσΐ θεσματικοθ ά- γώνος. Ό διπλβθς άνδρον περιήλ· θεν είς τούς κ. κ. Ν. Παντελάκην καί Τιτ. Περδικογιήννην, τιαρα την ττεισματώδη αντίστασιν την όιτοΐ- αν προέβσλλον οί άντίπσλοί|των κ. κ. Γ. ΣτεφανΙδης καί Γ. Βοΐλος. Τεχνικα άποτελέσματα: 1) Δΐς Εότ. Πρατικάκη καί Τιτ. Περδικο γιάννης νικοθν δίδα Πέλσ Πρστι. κάκη καί Χρ. Βασιλάκην 6)3, 6)4 (τε λικός). 2) Νικ. Πσντελάκης νι·δ "'. Σΐεφανίδην 6)3, 6)4 (τελικός). 3) Νικ. Παντελάκης κσί Τιτ. Περδικο γιάννης νικοθν Γ. ΒοΓλαν καί Γ. Στεφανΐδην 6)3, 1)6, 6)4 (τελικός) —6·ταν·λόγ·ι είς Λ«σί|θι. Καθ1 & πληροφβρούμβθ* ιίς Ά ;ιβν Νικόλαον αφιχθη κροχβές ό κββηνητης- ββτανολογβς το& Οκ νβκιστπμίου τής Ό{φ6ροπς κ. "Λρβουρ Γβυίλ; μ«τα της κυρίοτς τβο κ*1 δόο έπιμκλητων τής οχο λής 3οτ*νολογί»ς τοβ Ιδίου Πκ· νβπιβτημίου. Ούτοι προτίθεντκι. νά μεταβοθν ·1ς;τ4 όροπίδιο» Ορι φτής, Κβθβρβΰ κ«1 Λβισηβίου ηρίις αιιλλογην χρήσιμον είς την φ«ρ· μβχευτικην μ«1 σπανιζόντων άλ· λ«χοδ βοτάνων. —Τό νοσοκομείον Αγ. Νι- κολάου. Ή χοινότης Ζάκροο Σητείας δι' αποφάσεως της κοινβποιηβΐί- σης οι' έννρΑνο» της πρός τον Δήμαρχον Άν Νικόλαον έχορπ νπσεν 3 000 δρβχμβς υπέρ τοδ ε- μιΙ νεβσυστάτοο ΔημοτικβΟ Νοσο κβμείου. —Ύαίρ τήί Έθνικης Αερβ κορ(«(. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 'Βφ·δρε>τβιμείου Λασηβίου κα
  τα την τελευταίαν αύτοθ συνεδρί
  «σιν εψήφισε 240,000 δραχ. υπέρ
  ·η{ Έανικϋς >Α«ρβπορίας.
  —ΑΙ γυμναστικαί έπιδείζεις
  τβδ 7ου Δημοτικόν αχ·-
  λείβυ.
  Έν συρροά άρκετοδ κόσμου
  γονενν καί κηδεμόνων των μα·
  ΒητΜν τού 7ου Δημβτικοϋ αχολτί
  ου εγένοντο την ηαρ. Κυριακήν
  αί ετήσιαι μαΒητΐΜαΙ έκιδεΐίιις
  τού σχολείου τούτου. Χάρις δ'
  είς τάς ολοχρονιους κροσιταοιίας
  τοδ διδακτΐΝβϋ προσΗκΐΜθΒ τού
  αί γενόμεναι έκιδ«ι(εις εστέφθη
  σαν υπο πλήρους επιτυχίας.
  Ελληνικάς Όρειβ. Σύνδεσμος
  Ηρακλείου
  Έκδρομή δία
  —Άν. Πίλαγί»—Λυγαριίς.
  ΚυριαΜίι 6η Ίουνίου 1937. 7υγ·
  χέντρι.σις είς την αηοβάθρανΐ'Η
  Β«Ηλεί·υ. Άναχώρησις 6ην ηρκΐ
  νήν δια βενζινοηλοΐου είς ΑγΙ
  ανΠελαγίαν. Εκείθεν πεζπ «Ις
  'θρμον «Λυγαριές» κχΐ εκείθεν
  *.* *"?"τίβ1· 'Β««οτρβφή είς ·Α
  γΐαν ΠελνγΙαν οπου διημερευσις.
  Έκιστρο«η π'ρΐ την ,έαπίραν «Ις
  -Ηράκλειον. Άρχηγβς β κ. Δημ.
  Ββρΐαβης, ΔικαΐΜμκ συμμετοχής
  μελ&ν δρ. 35 μή μ.λδν δρ. 4».
  ΔηΛάσεις είς τα γραφεΐα τβθ
  Σι>νδ»ομου παθ' εσπέραν $-9.
  Ζητεΐται ύττηρέτρια γνωρίζουσα
  καλώς τή οίκια<ά. ΜΓοθός Ικανο- ττοιητικός. Πληροφορίαι τταρα τφ γραφείφ Χατζη ιωάννου — Δερμι τζάκη,
  '-ράκλβιο* Κρήτης
  Γραφβΐσεναντι ΝομσρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προϊα Τετάρτης
  2 Ίουνίοο 1937
  8 '?"
  Ι
  ΰΐΐΐβ
  ΟΙ 'ΤΑΊΜΣ, ΒΕΒΑΙΟΥΝ
  ΟΤΙΤΟΒΟΡΗΚΤΟΝΝΤΟΪΠΛΐ.ΝΔ
  ΕΒΑΗΒΗ ΑΑΙΚΑΙΟΑΟΓΝΤΟΣ
  ΥΠΟΤΟΗ ΕΡΥΘΡΟΗ ΔΕΡΟΠΑΑΝΩΗ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 1 Ίουνίου (τού άντα
  ηοκριτού μας).—Έκ Λονοίνου άγγέλ
  λεται ότι οί «Τάϊμς» είς την βημερι
  νήν των έκδοσιν άσχολούνται δια μα
  κρών επί τού βομβαρδιαμοϋ τού Γερ»
  μανικού θωρηκτοΰ «Ντόΰτσλανδ».
  Είς την δημοσίευσιν ταύτην παρα
  τίθενται εξηκριβωμένα οτοιχεία, παρα·
  σχεθένχα πιθανώς υπό τού Άγγλικοΰ
  ναυαρχείου, έξ ού «έρεται βέβαιον ότι
  τό «Ντόΰτβλανδ» έολήθη άναιτίως χαί
  αίφνιδιαστικώς ύπό' των δύο έρυθρών
  άεροπλάνων.
  Οί «Τάϊμς» καταλήγοντες κρίνουν
  αυστηρώς την έπιδρομήν αυτήν χαί το·
  νίζουν ότι οιαδήποτε έπανάληψις παρο-
  μοίων γεγονότων θά στερήση πολυτί ·
  μων συμπαθειών την κυβέρνησιν τής
  Βαλενθίας.
  ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΜΕΡΙίί
  ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΒΥΣ ΕΙΚΒΣΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφορί'
  αι έκ Παρισίων παραθέτουν άκριβή ά
  πολογισμόν των θυμάτων τού βομβαρ
  δισμούτής Άλμερίας όπόΣίΓερμανικών
  πολεμικών.Κατά τούτον οί νεκροί, πο·
  ροβοληταί ώς επί τό πλείστον των πά
  ρα«τία»ν όχυρωμάτων τής πόλεως, δέν
  ύπερβαίνουν τούς «ϊ*οσι.
  Ό άριθμός των τραυματιών δέν έ
  ξηκριβώθη εισέτι. Πάντως οί μέχρι
  «ούδε περιβυλλεγέντες άνέρχονται είς
  15Ο.
  Ο ΜΟΑΑ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΧΟΕΣ
  ΚΛΙ ΤΗΝ ΤΟΒΟΟΕΙΙΛΝ ΑΕΜΟΚΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μ-ας).— Καθ* ά αγγέλλει ή
  Σεβίλλη ό βτρατηγός ΛΙόλα επιτεθείς
  έκ νέου κατά τώ,ν έρυθρών είς την γραμ
  μην τού Μπιλμπάο κατέλαβε τή* θέσιν
  Λεμόνα επί τής «γραμμής Μαζινώ»
  Ή Θέσις αυτή όχυρωτάτη άπέχβι ά
  «ό τού Μπιλμηάο 1 1 χιλιόμετρα.
  Ή επίθεσις τού Μόλ», μετά νέον
  βομβαρδισμόν, όστις ήρχισε τας νυκτε¬
  ρινάς ώρας, ύποτίθεται ότι Θά συνεχι
  βθή τάς πρωϊνάς ωραβ τής αυριον ί,σή
  μερον).
  Η ΚΟΙΝΟΝΙΛ Τ Ο Ν ΕΘΝΩΝ
  ΛΕΝ 1Α ίϊΗΕΛίΠΙΑΤΟ ΝΣΠΑΗΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ί·υν(·υ (τού ά.ντ««·κριτ·ΰ
  μας).—Καθ* α αγγέλλεται ίκ Γενέυης οί »ύ
  *λ·ι τής Κ. Τ. Εθνών φαίνονται (πιφυλα
  χτικβί ώ; πρός την προσκλησιν τϋς κνβερ
  νηαιως της Βαλκνθ.χί πρός αόγκληαιν τού
  β»ρβο«λΙου τής Κ. Τ. Ε. ινα εξετάση τ·
  Γερμανε-ϊαπανικόν ζήτημα. Κατ' δνεπιοή
  μσυ( ■Λβκβινείοβις εί »ύκλ·ι τής 'ΕΒνβκο»
  νννίνς φρονούν 4τι τό επεισόδιον τού Ντέΰ
  τβλαντ ε*φεύγϊΐτβί δικαιοδοσίαν τής Κ·ι
  νωνίβί τδν ΈΒνβν μοιΙ *φ·ρά μόνον την
  επιτροπήν σύδετεΐβ,ητος ήτις καί (πελή
  φθη ήδη τ·ύτ·«.
  Ο ΜΠΛΡΜΠΕΡΓΚ ΕΙΣ ΡΡΜΗΝ
  ΑΟΗΝΑΙ 1 Ίβ»νί#Αΐ (τ·ΰ «νταΐϊσχριτβϋ
  μα()—Πληροφορίαι έκ Βερολίνον «ναφέ
  ρ·νν ότι ό στρκχηγσς Μηλίμικργ* βρχη
  γος τ&ν Γερμανικόν πολεμικήν δυναμΐνν
  μεταβαίνει κατόπιν συνεννοήσεως 'μέ την
  Ίταλικήν κυβέρνησιν τού Χίτλερ, είς Ρώ
  μην. Ό Μπλομπεργκ αναχωρεί αύριον την
  πρωΐαν δια την Ιταλικόν πρωτεύουσαν.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ Κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Ή κατάστασις μετά τό επεισόδιον
  τού Ντόύτσλανδ^ φαίνεται ηπιωτέρα;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου.—Τη Ιφοθν δτι αί
  λεγραθήματα έκ Βιρολί
  νού «αρουσιάζουν ώς ή«ι
  ••τέραν την κατάστασιν κα
  τ ό «ι ν τ|)ς εκδηλωθείσης
  συμπαθείας ΰ«δ τής Άγγλι
  κΙ)ς [16[»ς γνώμης, ά «έναν
  τι τοθ βομβαρΒισμοΟ τοθ
  «Ντόϋ τσλανβ». Πάντως το
  νίζεται 5τΐ Ισχύαυν τ* λη
  φθεντα μιτρα είς περίντω
  σιν ίβαναλήψιως έ|,θρικϊ)ς
  &ρυθρ£>ν
  Κώ
  εκδηλώσεως
  ήτις τυχόν ήθελε
  •αν κατά
  νων «Ις τα
  των «Ορισκομβ
  Ίσκανικά υ 5α
  τα Γερμανικήν -ολιμινών.
  Έν ΠαρισίΜν τηλιγρα
  έφημβρίθΐς
  σοσιαλιστΐκαΐ
  τηρουν Ι«ιε>υ
  λακτικόν,ητα άνέναντι τοθ
  Γ«ρμανοΐσ«ανικοΟ £«ιισο
  6(ου, ικτός τθν τής άκρας
  άριστερας αίτινες ««ιτίθεν
  ται κατα τής Γερμανίας
  δά ββδό ή
  ής ρμ
  διά τον βομβαρδισμόν ή
  Άλμερίας τοθ 6«οίου τα
  θύματα αναβιβάζουν είς Ο
  «εονεντήκοντα νεκροΰς καί
  200 τραυμαχίας.
  Έκ Σαλαμάνκας άγγίλ
  λβται δτι οί κύκλοι τού
  Φράνκο καρακτηρίζου» ώς
  «ρομελιιημινην την έ«ίθε
  σιν εναντίον, τού «ΓΊτοϋτ
  σλανδ» Ισχυρίζονται δ£ δ
  τι ή ΒαΜνθια θά 6«αναλά
  βη τό Ιγιιείρημο ΙιΒοιιέ
  νού δτι ΐτΐιθυμία αυτής Βια
  καής είνε καί «ολιτικοστρα
  τιωτικόν σχιΒιον καταστρω
  θέν ανό κοινοΰ μέ χά Σοβι
  έτ ή κρόκλησις 6«ωσδή«ο
  τε «αγκοσμίου -αλεμου/Η
  Σαλαμάνκα καλεϊ ώς £κ
  τούτου την κνιτροηήν ούδε
  τερότητος καί ειδικώτερον
  τόν ΠρόεΒρον αυτής διως
  της
  Φυγήν «νδεχομβναν τα δ
  «οϊα δέν θά είνε «λαόν δυ
  νατόν νά διΐυθετηθώσιν. ι
  ^ϋ^!1[^^1
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙ4
  ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΤΗΣ ΕΟΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΑΗΑαΣΑΣ&ΙΟΤΙ 4ΝΙΑ4ΜΒ4Ν0ΥΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΔΡΑΣΕΩΣ
  διενεργηθή έρευνα
  ώς πρός την έλαιοκομίαν τής χώρας,
  Ή ά;μοδ!α 5πΐ]ριοΕχ τοθ διτουρ
  γιί&ο τής Γεωογίβς απιφίσΐαε νά
  Ιί τή" ί;ευν«ν χ&ν γι»ρ
  μ η
  δορ' (2; οΊέπεται ή Χωρ», χαΐ ΐϊς
  την Ιλαιοχομίαν, χον οποκδϊΐότα
  τον ούτον κλάδον τής Έθνική;
  μ«( Οϊχονομίας.
  Ή συγκέντρωσις ΐ6ν σχετιχ&ν
  οτοιχΐ'ων «νΐτί8τ) ιίς τΊ γεωργ ι
  «ά γραφεϊα τ*5ς υπαίθίου ιί; χά
  6κα% άπιοζάληαχν ήϊη είδικά
  διλτίς/.
  Είς τα ίΐλτΕ» τχ!3·α
  δΐΒΤυπωμίνα δηό τής ώς & ω η
  ρισίας λιπτομε&τ] έΐΜ'ήιατα 05
  ΐβ» ζητιΐται ν» εξακριβωθή
  «όσον δ άγρίς τοθ ίλ« ώνΓς ή
  χει ηάντοχε ι ι; τ2ν 4λαιοχΐτ]α·χτί
  αν ή ώς πολλαχ-0 τι); χώρας
  τα μέν Ιλ»ιίδινδρα
  ή είς τούς μέν, ι ( Τέ
  τ&ν έλαΐώναΐΐ ι!ς αΊ,λου;. Έ^ ου
  νεχε'α ζητείται νά έξαχριβνθφ δ
  συνολιχός άριθμίς χβν ίλιιοίίν
  δρ»ν έ<άατη; ηεριοχτ];, ί ή ίλί εά η χ] κα! ίναλογί» εκτάσεως συμμι λ έλαιοδένδραν ποία χτου μ*« . ΖηΐιΤταΐ έκίοη: ν1 :> Ε καιναΐ Α/ομϊθίοι ποικίλην τή;
  έλαίικ μέ ποσοστόν άναλογΐχς τού
  την. 'Επίατι; νά εξακριβωθή" ποία
  ιΙ«ι ή μέοη παραγάγη είς δ<ά δ»ς έλαίβλάδου διά τάς παράγει) α*ς έλίΐας πρίς παραγωγήν έλαι ολαδου περιφερείας κχί ποία ή μι στ) Ιΐϊ)α!α τταρβγιογή είς έλαιό χίχρηον διά τίς ΐίΐρι?ε?ε£ας τάς βρνβίμους έλαιίας. Έ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου («ού άντα- ποκριτού μας).— Νυκτερινόν τηλεγρά- φημα έκ Λονδίναυ αγγέλλει ότι ή Ίτα λία χαί ή Γερμανία μή θεωρήααααι έ αυτάς ίκανοποιημένας έκ τής στάσεως των λοιπών μελών τής έηιτροπής ού· Βετερότητος «πέναντί των κατόπιν τού έπεισοδίου τού «Ντόυτσλανο», «πεχώ ρησαν σήμερον ταύτης. Ή Ιταλία καΐ ή Γερμανία άποχω ροΰσαι τής έηΐτροπής ούοε-ερότητος εδήλωσαν ότι θά τηρήσουν ελευθερίαν δράσεώς είς τό Ίσπανιχόν, άνεξαρτή· τως των άποφάσεων τής έπιτροπής, ηε ριφρουροΰσαι δια παντός μέσου τό γό¬ ητρον καί την σημαίαν των. έκοΕαν έοημι'οοαν χΊ ήΐερα' -—« ■■ ιι.μ......« .......»■...........,, _■■........ ί^ϊΤώ^'ΐΐωΐΙΤΙΙΕΗΙΙιΤΠΕΠ» ϊέ, είς τάς απαντήοιΐΓ, Θί ττεριέ νΐται χαί δ αριθμός χδν έαιοτρι δείιβν ί'Λαχΐ)ς πόλεως ή χωρίου χαΡώ; χαί εάν διενεργείας μεθο Βΐχόν χλίδεομ^ έλαιοδίνδρβν χα6' &ηίδειξιν -ιής γεωργΐκής δπηρι οίας, άπό κβχε χαί είς ποΕ«ν άν» λογίαν ι τι τοθ αιι>όου τβν
  τοθ χωρίοκ.
  π!οη; ποΐαι π-σύ·ητις β;«α(μαιν
  έλαιων χαΐ έλαιολάϊου εξάγονται
  έ< χ«0 δηό έξέτααιν χωρίου χαχά μέσον Βρον κατ' Ι τος. | Ή Ιριυνα θά έπεχτα6$ χαΐ ιίς ί έξΕβ ξ& ΤΟΥ ΒΟΡΗΚΤΟΥ ιΝΤθΥΤΣΑΙΝΔ' Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΝ ΜΙίΘΟΝ ΛΟΓΩ ΠΙΛΥ|ΤΟΥ£ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τό δποκργιΐον τ&ν Οίκονομι ««ν απηύθυνε έγχύχλιον δΐατα γ^ν παίς τάς πολιτιχίς χ,ι! σΐβ» τιωτΐχΐς αργάς διά τής δηοΐαζ έν τίλλιται Βπως συμμαρφνθ&σΐ πβος προηγουμένας διαταγάς τού 8σον άφα; Λ την πρβσ»ύζησίν τοθ αιοβοθ των &κκ/λήων τής ά μο διότ-τίζ τω», λίγφ πολυιτοθς δ πηρΐοίας ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΙΧΕίΟΥ ΤΟΥ ΣΓ0Λ9Υ ΑΘΗΝΑΙ 1 ΈυνΙ',υ. ς ττ]ς χληοηυεω; τοϋ λαχείου ΈθνιχβΟ Στίλου 1ξι;χβτ)3ΐν ε Ε έ ξ ποδ-ϊοι άριθμοί: 43657 Γ. 5ρχ. 500 000, 43657 Α. δ0. 300 000, 43657 Β δο. 200. 000, 5580 Γ 100 000, 5680 Α. 80.000 .αί 5680 Β δρ. 50.000 34769 δρ. 30.000, 15164 8οαχ. 10 000, 23292 δρ. 10 000. 'Ανά 6000 δρ. «■οδΐζ-'υν εί άρΐΗμο! 10245, 37960, 4460, 14830, 14033. 'Ανά τίβ!ς γιλ'άδας χιο δ'ζ^υν (,Ι άοιθα-4 16101, 1485, 21011, 1467. 36359, 8887, 33873 χαί 8022, 29227, 13796 "Α'άίύι γΐλΐάδχς νεοδίζουν οί αριΗαοΙ 10063, 23764, 33221, 19714, 4841, 355189. 16505, 30040, 38099, 1188, 20335, 49286, 14092, 22272. 45562 <*1 623, 14382, 43656. ΑΙ ΕΙΙΑΓΟΤΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΩΝΙΑΝ κ. Χθές την πρωΤιν ό Γενικάς Διοινητής Σφακιανάκης ί&έχθη είς τό ξενοδοχείον νως» διαφόρους έπιτροπάς έκ τοθ νομοθ μας καί τοθ γβΐτονοο. Έπΐσης εδέχθη είς συνίρ γασίαν τούς προ ίσΐαμένους διαφόρων διιηρε ανεχώρησε οί<ο μ Βια Ρεθύμνης Ό κ. Γενικάς Διοι«η;ής γ«νιιακ&ς -κβρΐ την 11 ην η. $1* Τό 'ΓπίυργεΙ» Έθνιχτ]ς Οί<ο ομίας έ«οινοποίτ]οε πρός χά Έμ ποριχά χά Ι Βιομηχ^νιχά Έπιμε λ-.ή?ια πίνακχς εμφ*Ε»ονχας τα είς ΙΙ^λωνΙαν ιίβχκτέα Έλληνικα πριΐίντα χαί τα έχ τής χώρας ταύτας είσαχτέα έν Ελλάδι Πό λ»νιχα τοιαθτα διά τό χρονικόν ίατ—μοί ίηί) 1 Απριλίου μίχρι 30 Ίουνίου έ. Ι. ΣΥΛΛΗΨ,Σ ΑΙΑΡΡΗΚΤΟΝ Συνελήφθησαν χθές «αί πά ρβπέμφθησαν αρμοδίως οί γνωσΐο! κανοηοιοΐ Γ. Σινά νης καί Β'. Μηλαντζουνάκης κατηγορούμενοι Βια διάρρηξίν τής καρά την οδόν ΔαιΒάλου άποθήκης τοθ φστρμακοποιοθ κ. Χο. Ζουράρη έξ ής άΦήρε σαν Βιάφορα άντικβΐμενσ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΘΕΣΕΟΝ Κατηργήθησαν ο( θέσεις τοθ ύιιολογιστοΡ, ύκαρχιφύλα κος κσΙ ιιίντι φυλακον έν τοίς ένταθβα κινηταΐς φυλα καΤς. Τβ ΠΡΟΤΙΘΑΗΜΙ ΚΟΛΥΜΒΗΙΕΟΣ Τό Σνμκ τ&ν 'ΒλλτινΝν Προ σκόηων έχοινοκοιηαεν έγΜύχλιον διά της οποίας γν*ιστοποιοδντβιι τα άναλυτιχα άπβτϊλβαμ«τα των κολνμβητικ&ν άγώνων τβν Προ αΜο'πικύν ομάδωντοΰπαρελθόντος Ιτους είς την έποίαν χαθορίζίται μ«1 ή σΐιράι έκάστηί μβτασχού σης ομάδος ϊί« τούς αγώνας Ή οΐιρά βΐνκ ή εξής: Πρώτπ ήλθεν «Ις την βκθμβλογΐαν διά τρίτην συνεχώ; φοράν ή 3η ομάς Νκυτο προσΜύηΝν ΉρκκλβΙου Κρήτης μέ Αρχηγόν τόν μ. £ υλ Άλβ (ίου μέ ποσοστόν 91, 5ο)ο έχιτυ χι&ν. Δβυτβρα ήλθεν η 1η ομάς ΝαυτοιτροσΜόπειν Ν. Φαληρου. Άκολουθουν αί όμάδβς Άθηνβν, Καλλιθέκ», Πΐιρκινς κλπ. £υνβ κ&ς τό πρωτάβλημα κολυμβησβυ: ίη τρία ήδη συνβχή ετη τό Ι χούν οί Ναυτβπροσκβπβι Ήρα κλ&ΐου, Πληροφορούμίβοι ότι ο! άγώνες των Ναυτβπροσχόπων μας οί οποϊοι θά γίνουν εφέτος κατά τάς αρχάς Σβπτ<μβρ(ου θά προσλββουν πανελλήνιον ένδια φέρον κβΐ θά παραχβλουθήαουν τούτους φίλαθλοι έ£ 'Αδην&ν ^{ καί αί άνώτεραι προβκοπιχαί άρ Χ«1 μ«1 πιθ*νώτ«τ« 4 Α.Β. Υ. ό Διαδοχος Π«0λθ(. ΑΙ ΕΑΛΗΪβΪΓοΔ^οΓ Ή πρέεδρ*>( τβθ Διοικητικόν
  ΣυμβοιιλΙου τού Σώματος τ&ν
  ΈλληνίδΜν Όδηγ&ν μ. Ε. Α.
  Μπβνάκη δι' έγκυκλίου αυτής κοι
  νοποιουμένης πρός τάς Όυάδκς
  Έλληνίώων Όδηγ&ν γνωοΐζει β·
  δτι ή ΠριγχήΓτισβα Εΐρήνη της
  Ελλάδος ηΰδοκησε νά άποίεχβή
  την ίπίτιυβν προβδρίαν τοδ £6
  μχτος 'ετλληνίδνν Όώηγών θέσκ
  •κ οΰτΜ υπό την υψηλήν αυτής
  προστασίαν την Ποοοπβπικην
  ταύτην Όργάνωαιν τ&ν Όδηγ&ν.
  ΦΟΝΟΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙΜΗΣ
  Τ^ν μεσημβρίαν χτ]ς πβρελθιο
  αη- Καριαχίίς δ ίχθ^οπώλης Γε
  ώργιος Τοχμηαζ^κης εφίνευαε
  ποο τ&ν α:ρ5ΐ(ώ'(βν τοθ έ «εί 14
  Σ^ντίγμιτες τό» ο:ρατΐώτι?ν Γεώρ
  γιον Βκχαρ&ιψ έκ Βίμου Άπο
  ρ»ς είς την χχρδι«χήν χώραν. Ό
  3χυρ!ζ«Τϊΐ 5ΐι έφίνειι
  τόν Βινταράχΐ)ν διότι ακε
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μις).— Καθ* αγγέλλεται έκ
  Λονδίνου τό Γερμανικόν «θωρηκτόν
  τής τβέπης» «Ντόΰταλανδ» ποοίσα» ή¬
  δη είς τό Γιβραλτάρ,οπου έκηδεύθησαν
  οί νεκροί τού, άπονεμηθειβών τιμών
  χαί υπό τής Άγγλιχής φρουράς τού
  Γιβραλτάρ, δέν ήχρηστεύθη ώς μετέδω-
  Ι καν τα πράγματα αί πρώται έκ Παρι
  σίων πληροφορίαι. Αντιθέτως έπανα·
  , πλέει είς Μεσόγειον λΐβόν μάλισχα
  πρός τούτο είδικάς διαταγάς έχ Βερο
  λίνου. Ύποτίθεται ότι αί ζημίαι τού
  «Ντό'υ-τσλανδ» θά έηιοιορθωθώσιν επί
  τόπου ύηό είδικών τεχνιτών τοΰ Γερ·
  μχνικοΰ στόλου.
  πλάνησι την Θυγαχέρχ
  νότι
  ι&:ος
  δύο
  ή"?ο
  τού μιλο
  χά! π*
  ΑΙ ΕΙΖΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΟΗΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ '
  Κατά τόν λήξαντα μήνα Μά
  ΐον ο Ι εΐσπρώξβις τοθ έντσθ
  θα τε>ωνε(ου άντ|λθ3ν
  δρ. 4.193 236 30.
  ΜΕΙΟΣΙΧ
  ΠΟΥ ΔΟΕΒΛΕιΊΕΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΩΝ ΕΙΣ ΙΜ
  II
  101
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα/ιο
  κριτοΰ μας).·— Τηλεγρχφοΰν έκ Ρώ·
  μης ότι ή ενεργεια των έρυθρών κατά
  τού ήγκυροβολημένου είς "Ιμπιθα
  των Βαλεαρίδων Γερμανικού θωρη
  κτού «Ντό'υ-λανδτ, κατόπιν σημει
  ωτέων ύποδείξεων τής έπιτροπής
  τού έλέγχου, άπέβλεπον έβκεμμένως
  6>. είς την πρόκλησιν Εύρωπα'ίκής συοράξ»
  ,' ως. Οί έρυθροί όμως έηιλέγει ή Ρωμη
  ^^^^ 1 ύπελόγισαν κακώς, διότι ού τε ή Γαλ
  *™~~ε—-—— | Μα ουνε ή Αγγλία ηδυνήθησαν να βι
  ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ καιολογήαουν μίαν επέμβασιν υπέρ αύ
  | των, έπιδείξασαι καί την άπαιτουμένην
  Δι9 ένχυχλ!ου τού κρός τάς «ψυχραιμίαιν» κχί όσον άφορα την ρε
  ΣΐραΤ'ωτιχάς αρχάς χό οκουργιΐ βάνς τής Γερμανίας είς Άλμέριαν.
  όν των Στρατιωτικών γνωρίζη δΐί| ——π=..υ_^. —__——-.
  το Σ-ΐμδούλιον τοθ Τϊχυδρομιχοθ
  Ταμΐευττ)3ίου άπεφίοΐοε την μι[
  ιι>3ΐν τοθ έπιχοχίου των χορηγή
  βίντω' ηαρ^ τοθ ΤαχυδριμιχοΟ
  τοχοχριωλΐιτικΑν οί
  δ»νε'ω< ίπο 1 αιχ« 7 1)2 ι)) ιίς 6 '·)'■ ΓΕΝΙΚΩΣ ιΊΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΙ ΕΞΟΜΑΑΥΗβΟΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΐΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ «II ΑΙ ίν τβ αγορα μα« χθβσ,,,τιμαΐ των 8ιαφόρ·ν ίτχ «ροΤόντ·ν »!·* ετ| V ■«••«ι ϊ' '■*■·· Ι ·ο. ··, -η. «6.Κ» 14.- Αιετνο·* Μ Ρ8._ ηΐλ, *1<ΐι·, „ 86.— •Ινεη Α·ΐ«ν·ν τ* εΛΐοτ..··. Μ,- ««νετιαΐΐ ., Ι,Ν ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πά ριβίων ότι κ?1 έκεί έηικρατεί ή γνώμη παρά την απόφασιν τής Ιταλίας Γερμανίας νά άποχωρήσουν τής ! έπιτροπής τού έλέγχου, ύπάρχουν έν (οείξεις πείθουσαι ότι τα πράγματα όδη Υθΰνται πρός εξομάλυνσιν. Ι Την γνώμην ταύτην των ήμιεπισή . μων κύκλων συμμερίζο*ται έν Παρι σίοες καί αύτοί ούτοι οί ιθύνοντες, ού οεμίαν άλλως τε νευρικότητα έπιβεί- ξαντες μέχρι τής στιγμής έναντι τού έπειβοδίου τού «Ντό'υ'ταλανδ». Ι«ρο««ι« &*Ρ»«ηι ·*Ια Αρν·Μ-|ΐ«τ« ΟΙ ΤΑΪΜΣ ΕΙΝΕ Α1ΣΙ0Δ0Ξ0Ι ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟ ΓΤΑΑΙΚΑ ΑΦΗΝΑΙ 1 Ίευνίβυ (τ·δ ανταποκοιτοθ ίλ έ Λ·νδίν.« * . ούδ.τεροτητος ίιχ,μίν.υν *τι «δ«ι β* ΚΑΙ