94352

Αριθμός τεύχους

4579

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Της
  37
  ;;,
  Ηίΐΐ
  ΥΤίλϋ'
  ίην
  >ιοών τιμίων
  ουρας Όΰ
  ώς μετέίω
  ιχ Πκρι
  τ«ς έπχνχ'
  »ν μχλιβτα
  ις έκ Βερο
  ζημίαι ιοθ
  ΙωθΔβιν επί
  » χοδ Γ«ρ·
  ΙΡίΟΙ
  Ιθθ άντ*ΛΟ
  ν έ« Ρώ;
  ώ
  *Ι|*,τ1ΐθ«
  ΐκθθ
  πιν
  »ι
  ρά
  νά
  ΤΕΤΛΙ
  •β»·
  ΟΑΟΞΟΙ
  ΤΙ*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΛΡΟΜΑΙι
  ΑΙνύπτοο
  Ιτησία Μραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμεριχής
  ετησία δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  «αΐά φύλλον
  Δρ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΙΚ1ΠΗΙ ΙΥΙΤπΙΤΙΙ ΒΡ. Η. ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ εΐΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΑΟΥ 4579
  ΑΤΟΝΟΥΝ ΟΙ Κ.ΗΔΥΝΟΙ
  ΕΠΕΚΤΑΣΕΟΣΤΟΥΠΟΑΕΜΟΥ
  Ή αγωνία την οποίαν έ
  προκαλέσαντα θλιβεράν Ι
  ακανογερμανικόν έπεισοδι
  •ν χαί οί έκ τούτου κίνδυ·
  νοι επεκτάσεως τής πυρναΐ
  άς ΤΦΰ πολέμου είς ολοκλη.
  ρον τόν κόσμον, ουνέχει εί
  αέτι τούς λ«ού; τής γίίς καί
  σκαρασσΐι την ανθρωποτητα
  ολόκληρον. Καί είναι έ£ ό
  λοχλήροο διχχιολογημέναι
  •Ι φ·βοι κ«ί αί ανησυχίαι
  κεύ έκδηλοδνται πκνταχβ-
  Βεν διβ την τύχην τί|ς είρή
  νης Μ·ί τής ήσυχίας τβν λα
  βν.
  Έν τούτοις, παρά τό ότι
  τβ επεισοδιον δέν διηυβΐτή·
  θη πλήρως. Καί παρά την
  νΐυρικατητα τοθ Βΐρβλίνβυ
  κκί τής Ρωμης, έ πόλιμβς
  •αίνεται να επετράπη δια
  μίαν άκόμη φοράν. Καί ή
  είρΐΐνη τής Εύρώηης, παρα
  τβν κλυδωνισμβν της είς την
  δίνην πβύ προεκάλεσαν είς
  ταν Ίσπανικήν θαλβσσχν
  «Ι βομβχι τ6ν ερυθρά ν, διέ
  «ρ»γε τόν καταπονηομβν καί
  εταάθει έκ! τβδ πβρβντβς τού
  λκχιστον. Αύτό ΐούλάχιστβν
  τσ αυμπέρασμα έίάγεται έκ
  τβν μετοιβπαθ&ν δηλώσεων
  είς τ*ς οποίας προέβη β ύ
  πβυργός τβν Εξωτερικόν
  τϋί Γερμανίας φόν Νιϋ?ατ,
  τβνίοας κατηγορηματικάς
  καί επί λίγω τιμης ότι ή
  ΓκρμανΚα 21 ν θά πράζη τί
  πότκ «έξ βοών δύνανται ν ά
  έπιδιινώσβυν την αρκούντως
  τκταμίνην ήδη, εύρωπαΐκην
  καταστασιν».
  Φυαικά τβδτβ δέν σημ«ί
  νιι βτι ό πόλεμβς άπκνΐύχθη
  έρισηκβς καί ότι εί κίν&υνοι
  κου ηπείλησαν τόν πολιτι¬
  σμόν Μαί την ζωην τής αν-
  βρωπέτητβς έζβυδετερώθηβαν
  καί απεμακΒύνβησαν δια
  παντός. Διατί δ*>ν αποκλείε·
  ται νά λάβη ούριον, μεθαύ
  ριβν, χώραν, Εν νέον έπβιοό
  διον, μιά νέα πρά^ς καρά
  Βρβούνη;, πβύ νά επιφέρη
  αυτόματον την Ικρηξιν τής
  βμνς ίσβι
  κρίνουν με βάσιν τόν ορΒολο
  γιομόν χαί μέ αντικειμενιχέ
  τη τα τα πραγματα, βθάνβυν
  είς τβ ουμχέρασμα ίτι ή ρϋ
  ξις καί αν έπελΡα θβ ---*
  00 εί-* «οκβτβν εΐσέτι. Τβδ·
  τβ δέ διότι βύ·ε βί πβλεμι-
  κοϊ σχημντισμβί καί αί συμ-
  μαχίνι τβν διβ«6ρων κρ«-
  τών έχβυν όλοχληβΜθς), ού·
  τε κβί βί ίξοκλιβμβί {χούν
  συντελεσθή είς τα αρπβν.
  Διατί Ισον Μβί αν φνίνετβι
  ίοχυρός β αϊων Ρώμπς—Βι
  οβλίνβυ, ή αντοχή τού δέν
  Ιχκι δοκιμνσβζ είβίτι είς
  την φλογχ κριβΐμνν μεγ*·
  λων γΐνβνάτΝν κβί η βχσις
  τού δέν κρίνκται απολύτως Ι
  " ιφβληί καί στβθερβ λονω'
  τίί οχετικϋς ρευβτότητβς πού
  επικρατή εσχάτως είς την
  Κεντρικήν Ευρώπην
  Έκκιτ* κβί οί πβλεμιχνί
  πβραακευχί της Γερμβνίας
  δέν έχβυν έξ βλοχλήρβυ συν
  λβοθή κβί χαιβ χήν γνώ
  μην τβδ Γΐνικοδ 'Επιτελΐί
  β» της δέν ύπάρχει κβμμίβ
  «ονβλΐια διβ την αίαΐαν
  ε«β*σιν ενός οίβυδήκβτε πβ
  λέμβυ.
  Άλλά καί από τής «λλης
  πλευράς ύφίστανται έηίοης
  αδυναμίαι καί έλλείψΐις. Καί
  όσον καί αν πιστεύεται ότι β
  Άγγλβναλλιχός συνααπιαμός
  είναι ίοχυοός καί ακατβμά
  χητβ;, έν τβύτβις βδτβ ή "Αγ
  γλίβ οΰτβ η Γαλλία δέν θβ
  ήθελαν βπωαδήπβτβ τόν πβ-
  λεμβν. Διότι βπόαύτίν, καί
  έ«ν ένίκων δέν θβ κΐχβν
  να κερδίσβυν τίκοτ'ι αντι
  θίτω; δέ 8β ύνίοτβντβ τρβ
  μακτικ*ς ζημίας.
  Ό κβλεμβς λβικβν δέν εί
  ναι τϋν Στιγμήν αύτην είς
  ουδένα έπιθυμητός Άντιθέ
  τως· είς ίλβυς έμπνέκι τόν
  φ·ββν καί τόν άπβτρο«ι«
  αμάν. Καί αύτό βΐνβι πβύ
  δημιβυργεΐ την ούνεοιν κβί
  την μετριβπββειβν καρά τάς
  οτιγμιβίας έκρή,ΐι( καί τας
  νευριχβτητας τβν δικφϋρων
  κυβΐρνήοΐων,βί οποίαι {χούν
  μοναδικόν χίνητρον κα)
  οκοπότ, την περιφρούρησιν
  τοδ κρατικοδ καί έβνικοδ γο
  ήτρβυ των χωρίς ίμως να
  φθάνβυν κβί μέχρι ρήξεως
  Εύΐυχδί, οί ην'ται τβν λβ
  βνφαίνετβι νβ διατηροδν Α
  χόμη άρκετην νηναλιβΐητβ
  καί συνβίοβησιν τβν βύβυ
  νβν των βπέναντι τής ίοτορΙ
  άς καί τβϋ πολιτιομβδ τϋί
  βνθρωπίτητβί.
  ύκίθεβις αύτη ή βαβίχ έχρ< νιβεν 4τί μχχρ«ν οΐιρβν έ τθν αδικαιολόγητος Καί διβ νβ βτεγχαθιΰ^ έιτί τέλβυ; οί δυΐτυχεΤς φυλβκιομΐνοι είς βίκημκ άνετον, ύνιεινόν, πβ λιτιβμένον. "Αλλβ καί δια ν' απαλλαγή ή πόλις βπό τό «Ιβχβς τβν λεγομένων Κβτω Φιιλνκων «αί ν' αποκτήση τον χδρβν πβύ τίς χοειβζε τβι δια να δημιβυργήσα τό νέον μκγχλο κβρκβ της ού μ φωνχ μέ τό σχέδιον τοδ Δή μβυ. Πράκκιτβι κερί ζητήαβτβς υψίστης οημβαίβς κβί σιβυ δχιβτητβς δια την πβλιν μβς. Καί η αημΐρινή Κυβέρνησις πβύ έπιδεικνύΐι τίσβν ένδια φέρον δι' ίλβ τα αββκρ* ζή τήματα καί φαίνετβι διβτ>
  να ένιβχόβο μέ ί·
  λας τας δυνάμεις της την πβ
  λιν μας είς την πρβοίΐβθειβν
  τβδ βνβκβινιομβδ καί τίς α
  ν«δημιο»ργ(ας της, ώιτβ νβ
  χχταστί} «{(β τής μκγάλης Ι
  ατβρίας της κβί ν' βπβκτηοη
  όψιν ανβλογβν πρός την θε
  βιν τη; από τβυριστικί,ς απβ
  ψϊω?, πιστεύομεν Ιη,θκπρχ
  ξη β,τι έπιβχλλετβι καί είς
  την προκειμένην περΐστβ
  σιν. Πιστεύομεν δηλαδή ότι
  θ> μβριμνήσρ 6ι« την. τβχυ
  τίρχν άιιβκβράτωσιν τβν ςρν
  λ*κβν τίς Άλικχρνββσβΰ
  κβί την απαλλαγην τίς πβ
  λ(«ς άπό τό στΐγμβ τβν κί
  τω φυλβκθν ^ χβρο( τβν όιτβΐ
  ών μέλλει νβ διχμορφωθξί
  είς Ινα πβρκβν ζ«5ί, ύγείβς
  κβί "
  Ή ρόθμισις των άγροτικών.
  ΑΙ ΚΑΤΩ ΦΥΛΑΚΑΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ
  Είς τό νέον σχέδιον τής
  πόλεως πρββλέπεται η δημι
  ουργία ενός μεγάλβυ παρ
  κβυ είς τόν χβρβν τόν 4π·ϊ
  όν κατβλαμβχνβυν οήμΐρβν
  τα βΐκήμβτβ τας ηκλαιάς Νο
  μαρχία;, τβϋ πβλβιβδ Δή
  μαρχείου κβί τβν Κβτω Φ»
  λακβν. Καίώς δέ πληρονο
  ρβόμεθα τα οχέδια της δια
  μορφώοεως τβν χώρων αύτβν
  «Ις πάρκον Ιχουν εκπονηθή
  ήδη >ξ έλβκλήρβυ απ· τόν
  αρχιμηχανικόν τού Δημ·»
  κ. Μβραγιάννην. ®α γί>0
  Ινα , παρκον μέ δΐξ«μενάί,
  μέ πίδβκβΓ, χάρβνς εΐδικούς
  διβ πβιδιβ. 'Ενας κί,ηος πβύ
  8α «ποτιλέοα βτ·λίδι κ«ί
  πνεύμβνβ ύγείας δια την πό
  λιν ΐίς την οποίαν βά πρ·α-
  ού-α νέαν όψιν κ·ί ,ωήν.
  Άλλβ διά να ¥··*« τέ) ηύρ
  χον αύτό, είναι «νάνκη Ρ«
  βαίνς νά κατεδαφισθούν οί
  κατ» Φυλακαί >ηως 8ά κ«τΐ
  δαφιαΒοδν καί ι&λλα οΐκή
  μβτβ της Νβμβρχίεις καί τού
  Δημαρχείον τα όκβΐα καί εί
  ναι αλλωστε αχρηβτα πλέον.
  Άλλά διά νά κατκδαφΐβθοδν
  πβλιν αί φυλακαί είναι α
  «βγκη νά απβκερβτωβι) προ
  γουμένως τό κτ<ρ»·ν τβν νέ «ν φυλακβν της Νέ·ί 'Αλι ------------- διά «ά -"»-— ββΰν έκεϊ βί κρβτεύμενβι Κβί έπ^ «ύτοδάκριββς θχ ή θέλαμκν νά ύποβαλλωμεν μ( αν παράκληβιν πρός τούς άρ μοδίβυς Αί φυλακαί τής 'Αλιχαρ ναοοβδ πρβωριομένβι κατ' βρχβς νά γίνουν φυλακαί έ πβγγελμβτικβ>, άπεφβσίσΐη
  βργβτίρβ νά γίνουν άγροτι
  καί, διά νά γίνουν είς τό τέ
  λος κατά ληφθείσαν τελευταί
  ως βπβφβσιν, βπβμβνωτιχβί
  Είς την αλλαγήν δέ τβν οκέ
  ψεων αύτβν, όφκίλεται έν
  πβλλβ.ς καί η καθυστέρησις
  της βπβπερβτώσεώς των.Ήδη
  Ιμως ή οημερινή κιβέρνη
  αιςέχη άπίφβσιν νά. απβ π ε
  ρατώσα καί τό έργον αύτο.
  Πρός τόν σκοπόν βύτόν μβ
  λιοτα έστειλε καί τόν διΐυ
  θυντην τοδ τμήματος κατβ
  βκιυβν τοδ ύπβυργείβυ τής
  Διχβιβσύνη;, πρό καιροδ έν
  ταΰθ», καί διέθεσε τό ποσόν
  τβν δύβ έκβτβμμυρίων δραχ
  μβν- Καί αί εργασίαι έπανε
  λήφβηοβν έκ νέου Φβ ήβέ
  λαμιν λοιπόν νά ύπββαλω
  μέν την παράκλησιν νά επι
  οπκνοΒοδν αΐέργασίαι ώστι αί
  φυλακαί νά είναι Ιτοιμαι ιΐς
  οοον τό δυνατόν ουντομύτκ
  ιν Μβχη»*· Τοδτο δέ χαί
  νά ληςα *κ· τέλους
  ΕΝΑΣ ΕΥΓΑ.ΤΤΟΣ ΑΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΟΝ ΕΝ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΝ ΤΟΝ «ΤΡΙΤΟΝ
  Ή ρ6θμ<οις τ&ν αγροτκβν χρε ', 2κ«ς χχί άλλοτε ίτονίαιμεν ΐοτελεΐ αναμφισβήτητον άιλον τής σηιιεοιν^ς χΐιβερνήιΐεαΐς. Καί «νήκει ίξ ίοχλήρευ αίς τί ίνερ γητιχόν της. ΟΕ αγρόται απερί απαατοι είς τό έξτ](, άπηλλαγμέ νοι άπέ την πίεσιν τ*ν πΐατβτβν των χαί τον φίβίν να Ιδουν έχπ>ει
  σττ)5ΐβζ'3μίνας τάς πεοιουοίας των
  έπιοΌθοΟν μ έ νέον ζήλον είς τί
  ιιουργιχά των Ιργοτ, θε έπεχτεί
  νούν τίς χαλλιιογείας των θ' ούξή
  σ;αν τα ιϊσοΓήιΐτα των χά ι δι"
  Ι'α καλύτερον μέλλον χαί δι' Ιχυ
  τους χαί διά την χώρανδλόκληοον,
  Άλλ* άξίζΐΐ επί τ% ιύιαιρ'κ
  ■·ΐ νά Ιδωμεν ττίοα ήσχν τα
  τβν γεβργβν είς δλην την
  χώραν αιινολικβς χβί χά τα κερί
  φερείας χωριοτά. Διότι άπό τοΰς
  ίριθμ- υς α&τοίις θα σχηματΕοωμεν
  ιι'αν σ φί) Ιδέαν τβν βαβων πιΰ
  έκίεζαν τον χίομον ιής δπαίθρου
  καί τέν έχράτουν ι, ίχμάλωτον τής
  πλέον χαταθλιπτιχτΗ δουλείας χαί
  ίχμεταλλεύσεβ>(. Καί θ' αντιλη
  ι κρ«αέ«ι την αξίαν την
  ίποίαν Ιχει 6 νίμος πετΐ ροθμίαε
  ως των άγροτιχων χρεβν. Σκμφώ
  νως λοικον, πρίς τα έπίοημα αΐοι
  χεΙ> χαί τα δεϊομένα τ<5ς ατατιοπ Ι χρέη τβν άγροτβν χατανέ μονται ώ; έξτ)ς χατά περιφερείας χαί χατηγορίας είς ολόκληρον την χώραν. 1)01 ίξ ατάοης τή; Ερήιης πρός <εΰ; Γιωργινκυς Συνεταιριαμοώς δρειλέταΐ ανήβγοντο είς 1004 διά ποοδν 2 349 000. Έχ τοθ πβ σοθ τ ύϊου αί 1.841.000 δραχ ώρείλοντο έ< τοθ νομβθ Ήραχλεί «αί ο Ε 480.000 έχ τοθ νομοθ Αι οηθίου. 2) Πρές την έιαιρίκν λι κασματων ή Κρήτη ώρειλε οιινο λιχβς 6.280.000 δραχ χατά νο μ 5; ίέ τα έξ^ς ποοά: 'Η;άχλει όν 2 789.000, Χινία 2 720.000, Ρέθυμνον 502.000, Λασήθι 269 000. 3) Πρός την Άγροτιχήν Τρα κεζαν ίπί ουνίλου 4.202 όρειλε τ«ν ή Κ-ήΐη ώφειλεν 7.451.000 δραχ. Έ* τοθ ιούτου τό Ηράκλειον ώρειλε 4 852 000, τα Χινιά 1 644 000, τό Ρέθυμνον 798.000 χαί τδ Λ* οήθι 157.000. 4) Πρός την Τ?α πεζαν Κε-ή'Τ,ς χαί τα διάφορα ι ώρείλοντο ώυύτως 41. 714.000. έξ ών (Ε 20 977 000 δρχχ. ώριίλονΐο έξ Ήι>χ*λ%1οι,
  αί 10 805 000 έχ Ρεθύμνης χαί
  αί 9 932 000 έχ Λασηθίου. 5)
  Ορος την Επιτροπήν Άποχατα
  9(άαε«ς Πρ:οφ6γ.ων α! όριιλαΐ
  Ικ Κρήτης ά ηύχοντο έξ 168 313.
  000 δραχ. έξ ώ< αί 124.779.000 ώρείλοντο έξ "Ηρακλείου χαί α' 43 534 000 έχ Χανίων. 6) ΑΕ 2 νειλαΐ πρίς Ιδιώτας ανήρχοντο αυνολιχβς έχ Κρήτης είς 442. 000 000 έξ ών τό Ηράκλειον ώ ?ειλεν 158.766 000, τα Χανιά 135 075.000, τό Ρέθυμνον 79 095 000 χαί τό Λασήθι 68.964 000. Σημειω-έΐν ένταθθα 8ιι ολόχλ- ρος ή Πελοπέννηοος έβαρύνεΐο ουνολιχβς ώ; εξής: Πρός τίος Γε»ρ{·ιχιυ; ουνεται ριομιϋς ώρείλοντο 21.074 000, κρός την 'Βταιρίαν. Δτπαομάτων 3.890000, κρός την 'Αγ·ο?(χήν Τα τοπικά ζητήματα. Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΐίΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Τρίπιζαν 37 619.000, κρός την Επιτροπήν Άκοχαταοταοεω; Προ σφΰγων 25 949 000 χαί πρός ί5ι· ώτας βάσει έχθέοεων τβν οΐχείων Είρηνοδιχείων 1424.985.000. "Ητοι ή Πελοποννηοες Λϊειλε α» νβλιχβς 1 510 016 000 έναντι κο 0)0 668.107 000 δρ. τό δποΐον ώφειλεν ή Κρήτη. Έπίοης ή Σ'ερεά Ελλάς χ«Ι Γυίοια έββρόνοντο μέ τα εξής χρέη:. Πρός τούς Γεωργιχ^υς Συ νεταιριομίύ; οί επαρχίαι 'Αττιχο Φ3ιώτιδος. ΑΙτωλοκχαρ νανίας χαί Εΰβιίας ώρειλον συνο 3.992 000 3ρ., πρό( την Έ ταΐρείαν Αικαομάιων 5 020, πρός την Άγροτιχήν Τράπεζαν 50.056 000, πρίς την Επιτροπήν Άπο χαταστάσΐω; Προσφύγων 114 866 000, πρίς Ιδιώτας 6*αει ίνα- «ορβν τβν οίκείων είρηνοδιχεί ών 1.062 946.000. "Ητοι ή Στ* ρεά Ελλάς ώφειλε συνολιχβς 1. 231.865 020 δρχ. Ή θιασβλία, ή "Ηπειρος χαί ή θ^άχη ώφειλον τα κατωτέρω 1) Ή θιαοίλία: Πρίς Γε Συνεταιριομιυί 3.781. 000, κρός "Εταιρείαν Λικασμα των 336 000, κρός Άγροτιχήν Τρίπιζιν 28.894.000, πρός Τρα πιζαν 'ΆλμυροΟ 306 000, πρίς Επιτροπήν Άκοχαιταοτίοιως Προ σφύγων 85 340.000, .κρός Ιδιώ τας 590.812.000. 2) Έ "Ηπειρβς: Πρός Γεωργι Συνεταιριομους 97.000, πρός Άγροτιχήν Τράπεζαν 10 997. 000, πρός Ταμείον ΟΙνοπαραγω Λευχάδος 212.000, κρός £. Α. .Π. 33 482 000, κρός Ιδιώτας 13^706 000. Ή β;άχη: Πρός Γιωργ. 2»νετ. 655.000, κρός 'Δγροτρίπιζνν 6.7000 000, πρίς Β,Α Π. 220.480 000. πρός ιδιώτας 104.160,000. Ή Μχχεδονίκ Ιβχρόνετο ώΐ&ύ τοις μέ τα έ^ής χρέη: Πρός Γεωρ γοίοϋί Σ^ ευιιρίαμίύ; 44.964 000 πρός Έιαιρίαν λιπασμάτων 1. 827 000, κρός την Άγροτιχήν Τράπεζαν 123.933 000, κρός ίδι ώτας 655 956 000, κρός Ε Α.Π. 1914.126 000. Αί νήΐίΐ Κυχλίδων, Λισββυ, χ«ί Χί'.υ ώφειλον ουνολι χβς κρός Γεωργιχοΰς Σ,ινετ,αιρι σμούς 6.147.000, κρός Έταιρίαν Λιπιχομίτων 1.273 000. κρός Ά γροτιχήν Τράπεζαν 659 χιλ. κρός Ε Α Π. 114 866 000, πρός ίδιώ χχί 18 892.000. 'Εκίοης α! νήαυι Ζχχύνθου, Κε φαλληνίας χαί Κερκύρας ώφειλον κρός Γεωργιχιΰς Συνεταιρισμ:ύ; 397.000, κρός Έταιρίοιν Δικα σμάτων 107.000, κρ&ς την Άγρο τι χήν Τράπεζαν 5.116000, χαί κρός ίδιώιας 133.206.000, ΑΙ διαβ βαζόμβναι έξ δλων επαρχίαν πληιοφοο'αι παρέχουν την βεβιΐωσιν δτι ή έσοδεΐα τόσον των ελαιών Β σον καί τΛν αμπέλων θ> εί
  ναι έξ τιρκτικΛς πλουσία καί
  (κανοποιηακή ϊφέτοΓ. Ή καρ
  ποφορΐίΐ τ©ν ελαιών είναι
  πλουσ ωτάτη Κα( ή απόδοσις
  των άμτιελιάν προβΚέπβται (
  κανοιτοιηηκή.
  Άλλ' άκριβδς αυτής είναι!
  λόνος δια τόν οποίον καί
  <ομεν μεναλυτέοατν ύποχρίω σιν νά μβριμνήσωμβν δια την προστασίαν καί προφύλαξιν ής παραγωγήν άπό παντός κινούνου. Καί βιά μέν την έ- λαιοπαοανω/ήν, τό έΧαιοτα μ«ΐ)ν έλαβεν δλα τα κατάλλη α μέτρα κσ( ό αγώ- πρός καταπολέμησιν τοθ δακου κα! ουγχΐτου ήινισβν άηό ημερών έντατικός. 'Υκάρχει έηοαένως ή πεποίθησις 8τι ή έσοδβΐα τοθ ελαίου θα έζασφ3λισθθ έξ ολοκλήρου μέχρι τέλους. Δέ συμβοίΐνβι δμω; τό Ισιον κα6ώ; φΐίνεται κα( ώς πρός τα άμπέλια. "Ηδη ό ττερονό σπορος ενεφανίσθη είς πλεί στος βόας περιφερείας. Καί είς την Μεσσαράν Ιοιαιτέ ρως Ιχει έπιφέρει σημαν τικας καταστροφάς ί[ς την σμ πελουργΐαν. Ή συνεχιζομένη οέ άκαταστασία τοθ καιροθ δημιουργεΐ πλείστους κινδύ νους επεκτάσεως τού. Θ* ί πρεπε λοιπόν νά σοστηματο ποιηθβ 6 ψ;κασμός καί τό θει άφισμα τφν άμπελιών δια ν' άποτραποθν οί χίνδυνοι αύτοΐ, δπως καί συνιστοθν αλλωστε οί (ίθικοΐ γεωπόνοι κα] φυτο παθολόγοι. ΔυστυγΛς οαως καθώς πλη ροφοροόμεθα είς την Αγοράν μας έχβι παρατηϊηθβ τάς τε τβυταίας ημέρας έλλειψις ^α! θΗ(ου καί θιιΐκοθ χαλκοθ Τοθ το δέ διότι μεγάλαι ποσότη τβς έκ τΛν προμήθειαν της "Α γροτικής Τραπέζης βστάλησβν βίς Αλλην κεοΐφέρειαν τής χώ ρας δπου 6ττΠ3χεν έπίσης £*. λειψις καί άνάγκη. Καί δέν άμφ βΐλλομβν μέν δα Θ4 γίνουν ενέργειαι καί θά κατϊβληθή κάθε προσηάθβια έχ μέρους τής Άγροτραπέζης διά την προμή9βιαν καί τόν έφοδιασμόν των άμπελουργΛν μας μέ την άναγκαιοθσαν είς αύτούς ποσότητα θβίου καί θβ ϊ-οθ χαλκοθ διά τόν ψκα σμόν καί τό θβιάφισμα τΛν άμττελιΛν των ώστε νά έξοτ σψίΐλισθβ άπό κάθε κίνδυνον ή παο=ιγωνή τω/. Άλλ' όπωσδήποτε καλόν καί έπβίβληρένον είναι να γίνη ή ποομήθιια των ίΐδών αύ^ον είς δσον τό δυνατόν συντομώτβοον βιάστημα. Δ.Λ τι δσον τταρέρχβται δ καιρός τόσον κα[ αύξάνουν οί κ(ν8υ νοι"; ίξαπλώσβως τοθ περονο σπόρου καί τής χολέοας. ΚατΙ θα είναι Εγκλημα βαρύ νά κατασϊαοσφ{1 ή παραγωγή ά πό έλλε ψ ν θεΐου κα! Θεΐ<ο0 λθ Άλλά τό ζήημα ού:ό πι στεύομεν βτι θ' άπασ/,ολήοη καί τούς κ. κ. Γενικόν Δ οι«η τήνΚοήτης καί Νομάρχην 'Η ρακλείου, (ΐηνβς καί θά'βνερ γήσουν σχετικάς. Διότι πρόχει ται περ< ζη'ήιιατος έκ τοθ 6- ποΐου έξσρΐά'αι| ή ζοιίή τοθ ιόκου μας. ΒΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ· Ή απόφασις τοθ υπουρ- γείου τής Γίωογΐας νά ένερ- γήση βορείαν έρευναν είς όλό κλήρον την χώραν σχετικός μέ την έλαιοκομίαν είναι ά· πολύτως όρθή καί πιστεύομεν δτι θά εχρ ϊΰχάριστα άποτβλβ σματα. Διότι Φανταζόμεθα δ¬ τι άφοθ δ αττιστωθθ ή κατάστα σις τής έλαιοκομίας μας άπό πάσης απόψεως, τό υπουργεί¬ ον θά λάβη σοβαρά μέτρα πρός βελτίωσίν της. Καί κυ ρίως πιστεύομεν δτι δχι μόνον θά βοηθήση την επέκτασιν των καλλιέργειαν τής έλαίας, άλ¬ λά καί θά πρωτοσταΐήσπ είς την έξηαέρωσιν τΛν έλαιοδέν- δρων καί είς τόν συγχοονι· σμόν γενικώς τής έλαιο<ομ(· άς έκ τής οποίας τόσα Βίμπο ρεθμεν ν' αποκομίσωμεν κέρ- δή. δμως τό οποίον διαπιστώνσ· μέν Είναι δτι τό έθιμον τής έκΡι-ήσεω; τής ημής διά τοθ φόνου τοθ άημάζοντος διατη ρεΐται *ξ ολοκλήρου Εισέτι βίς την Δυτικήν Κρήτην βσου κσί είς βλην σ^βδόν την Έλλά- δα. ΆξιζΕΐδσαγβ νά ύπβρη φανευώμβθα διά τα Εθιμα αύ; τα ή μήπως θά ίπρεπε νά τα άποχηρύξωμεν πλέον ώ; άνα χρονιστικά; Αναμφισβητήτως ή απάντησις Ρέ» είναι καί τό σον ι υ (όλος. ΤΑ ΚΡΗΠΙΔΟΜΑΤΑ- Μβτ' ολίγον διάστηαα θά βΤναι έξ ολοκλήρου έτοιμον τό πρώτον κρηπίβωμα τοθ λι¬ μένος μας. Αί εργασίαι προ- χωροθν μέ άρκβτήν ταχύΐητα! καί τό έργον συντελείται μέ γρήγορον ρυθμόν. Ύκάρχει λοιπόν τώρα ελπίς βτι συν¬ τόμως τό λιμάνΐ μας θά απο¬ κτήση δλα τα άπαραίτητα τε- χνικά εργα καί τόν άναγκαι· οθντα τεχνικόν οπλισμόν ώ · στβ νά είναι ι ΰ «όλον τό πλβό οισμα των πλο'ων καί ή φορ τοε<φόρτωσις νά γΐνβται χω ρίς την μεσολάβησίν των φορ τηγΐδων. θ' αποτελέση τοθτο πρόοδονσημαντικήν καί θά έχη ώς άποτέλεσμα την έλάφρυν σιν τοθ ίμπορΐου άπό τα ύιέ οογκα φορτοεχφορτωΐικά. Γεν ναται βέβιΐα ζήτημα άποζημι ώσεως λιμβνεργατων. Άλλά καί αΰτό θά ρυθμΐσθβ ίκανο ποιητικως πιστεύομεν. *** ΗΤΙΜΗ- Νβος Φόνος εγένετο πά· λιν είς τα Χανιά διά λόγους τψτ)ς ώς (σχυρ!ζβται ό δρά σιης. Καί κατά πόσον μέν ΰ· πάρχουν πράγματι λόγοι τι ή β·ν γνωρΐζομιν. ΈαΤνο Τ Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΑΑΟΥ. ΑΙ εΐσφορσί των Κοινοτή των τοθ γείτονος πρός τό Νο σοκομίΐαν Άνίου Νικολάου συνεχ ζονται. Καί ήω πράγμα τι άνάγκη νά τύχπ γενικάς ένΐ σχΰσεως τό ϊϊρυμα αύτό διά νά συμττληοωθοθν δλαι γ! έ λ λε'ψης τού κοί νά αρχίση ή λ&ιτουργΐα τού συντόμως. ΑΙ υπηρεσίαι τάς οποίας θά προ σφέρη είς τού; κατο(<ους τοθ νομοθ Λασηθίου θά είνε έξαι ρεηκως σπουδαΐαι. Καί πρέ πει νά * εκδηλωθή καί ή στοργή τοθ χόσμου χαί ή ένί σχυσΐς τού πρός τό μοναδι κόν αύτό θεραπβυτήριον τοθ Λασηθίου. ΧΑΡΙΝ ΤΗΙ ΥΓΕΙΑΙ· Τώρα όπότβ ήιχισβν ή Α,βαουργΐα «Ο έν Μοίραις Πσακτορεΐου τής Άγοοτραπέ ζης χαί ύτιάρχει είδ'κός έπό Πΐης συνεταιρισμόν τής Μεσ¬ σαράς θά «Τχομβν νά αποβά¬ λωμεν μίαν γνώμην. Ν' άρχΐ ση σοστηματική προσπαθεία 6;ά την Πρυσιν ενός ύγειονο μικοθ συνεταιρισμοθ είς τόν ώ· ροΐιν αυτόν κάμπον, μέ άπο κλεισηκόν σκοπόν την ΐδρυ σιν ενός Γιοσοκομείου καί την παροχήν Ιατρικής καί ψαομα κευτικής πβριθάλψιως είς τούς άσθβνοθντας Μεσσαρΐτας Τοι οθτοΐ συνβταψισμοί {χούν ( δρυθή ιίς Μακβδον[αν καί Ι χούν άποφέρει θαυμασία άπο τελέσματα. 'Υπάρχει λοιπόν καί τό καλόν προηγούμενον πού εΐμπορεΐ νά χρησιμεύση ώς ύπόδεΐγμα καί ώς «ρότν •«όν. .«•ι 4
  II
  ι
  Γ*
  Ιί
  ι-#
  11·
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).— "Εναρξις την Πέμπτην:
  «Τό Πράσινο Ντόμινο» μέ την Ντα
  νιέλ Νταριβ.
  ΣΙΝΕ Μ1ΝΩΛ.- Σήμερον τό
  προτότυπο Εργο: «Στά βάθη τής
  γ ής» (κατάλληλον δι' Ολουτ) μέ
  τόν διάσημον Ζώρζ "Ομπριεν.
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νέον αύτσ
  τελές Εργον: κλΙ τοθ έπεισοδια
  κοθ «Κόκκινος Κοβαλλάρης» τα 6
  πεισόδια 7ον 8ον,
  ♦**
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΩΡΑ1ΟΜ.Μ.
  ΑΚΡΙΒΩΣ
  £ ΑΚΡΙΒΩΣ ι
  — 111
  II
  Ι ■ Ι '"'
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  ΠΟΥΑΙΙΑΙΙ
  ΤΑ ΤΕΛΕΙΌΤΕΡΑ
  Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  Μ ΝΤΑΝΙΕΛΝΤΑΡΪΕ
  οΣΑΡΛΒΑΝΕΛ
  & ΜΩΡΙΣ ΕΙΚΑΝΤ
  Χτήν τελευταίαν των δή
  μιβυργΐαν:
  ΠΡΑΣΙΝΟ
  Έχτ&ς κρογράμματος
  ΟΥΦΑ ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Καί ή στέψις τοθ
  Βασιλέως τής Άγγλί
  άς ΓΈΩΡΓΙΟΥ τού
  βου.
  Σημ. Τβ« Κυριακάς άηο
  γευματιναί ωρα 7. 30 μ. μ.
  ΜΑΝΟΛ.2Γ. ΪΟΗΙΙί
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΣ-*ΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΜΟΖ. ΜΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  —έχεται Ιν τ!) ΙατρεΙφ
  τβυ, βδ«( Πειροπβς 174"
  ΑΘΗΝΑΙ. Ταλ. «2^79
  ΡΝΟΙΚΙΑΖΟΜΤΑΙ είς την οδόν
  Σμύρνης 2 δωμάτισ μετ* ή ανευ
  έαΐτΐλων ΠληρθφορΙαιπαρ' ημίν.
  ΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΙΙ
  βίίΙΛΙίίί
  126) ν
  "Ας φσνταοθοθμβ ίνα γβ·
  λήνιο Άποιλιάτικο πρωΐνό
  Τό πάηκο εΤνβ σ' βλη τού τή
  οόξ«. Οί χορυφές "ών 86ν«
  δρω' μέ τα νέα φυλλώματσ
  στεφανώνονται άπ* τό φδς,
  οί πρασινάοβς είνε κατάδρο-
  σεΓ, άνάμβσα στΐς φουντωμέ-
  νις δ"νδροστοιχίβς μβρ'κά ά
  γάλματα κοιμοθνται σάν λη»
  σιιονημένες νύμφες. Στο βάθος
  ο( δγκοι των φύλλων σμΐγουν
  ιαέ τόν γσλάζιον ούρανό. Ή
  (κποσΐα ήταν τό σπόρ πού κο
  τέ δέν «ίχβ χορτΛσπ ή Μαρία
  —'Αντουανέττα. "Ενα άπό τσ
  ττορτραΐ'σ της την παρουσ ά
  ζβι σάν άμοζόνα επάνω ο' 8
  να σταχτόΊιαΐ'ρο άλογο. Φο
  ρεΤ άνορική ιιεριβολή—·>ε·
  ρισκβλΐδα άπό γαλόζιο βε
  λοθδο κσΐ βοθυχΐτρινη ρβ
  βιγκότσ, φαρσειά γρσβάτσ
  άπό μουοσελΐνα μέ δαντέλλ
  όόγυοσ, τρΐκωχο καπίλλο
  6που ένα μαθρο φτβοό στρι-υ
  θοχσυήλου δισσταυρώνβταΐ μέ
  ίνα άσπρο. Ή κορμοστσσά
  ■ής εΐ^ε γβμά'η λιββντιά. Τ*
  γυμνό τοττεϊον, ό κάμπος μέ
  τΓύτ ελαφροος κυματισμούς
  τού φαΐνονται σάν νά άνο[-
  γουν στό βλίμμα τττς 8ρόμου«;
  φυγτΐΓ, έλίύθερης μονσξιάς
  Άλλά, στ* πλευρό τοθ "Δ
  ξβλ νά προχωρΡ μονάχη, χω
  ρΐς κόν νά άκολουθήται έξ
  αποστάσεως άπό τόν μαθρο
  άκόλουθό της, αότή ή'αν μισ
  άκολυΤ^ωΊ«η φύγη μίσσ στίζ
  χώρβς τοθ ό εΐρου. Έ>ώ έδ< οβατιναν μέ τό ταιριαστό βή· μα των άλόγων των, κανεΐς βέν Ικατασκόπευε τα λόγισ των, ι Ογβ τή γοητεΐα των βλβμ μάτων πού άνιήλλσσσαν. Μέσα στήν εύωδΐα των λου λουδιθν καί των οένδρων, σ;ή σκΐά κοί τόν άνοιζισ.τικον αί ρσ, τρθς τρελλούςκαλπασμ^ύς <σ( τα >έλια μιας άνΐφβλης
  χορβς έπσκολουθοθσε ή σω
  ■πή συντονισμένη μέ τή σ ωπή
  των ψυχον νού 6κν έχρΐιάζον
  το τιια λόγια γιά νά μιλή
  Οί συνομιλίες των δέν πβρι
  ζο, σ'Λ οιώνια λόγια
  ■ής άγόιΐης. Ή Μαρία—-Άν
  τουανέττα ένδιεφέρβτο γιά δ
  λα 8σα έσυγκινοΓσαιν ή βΐί
  σ*έ8οζαν τόν Φίρσβν. Τόν ί
  ρωτοθσβ νιβ την άδελφή τού,
  τή Σοφία την οποίαν ήθελε νσ
  γ ω^Ιση καί ή ό ποία ήταν 6
  πό ιιακρυά αγγελος φύλσξ
  τοθ ίρωτός τού. Έθαύμαζβ
  την εθικρίνεια κοί την ύψηλο
  φροοόνη τοθ γέρο Φέρσεν, τό
  σο κου άντέγρσφβν ή Γβια ώ
  (.ισμένα γράμματΛ τού γιό
  ά τα ξαναβιοβάζη. ΈμιΧοΟ
  σε γ β τόν Γουσταθο τής Σου
  η%(ας καί τίς ματαιο&οξ(ε< τού, γιά τίς έρωτι*ές κεριπί ειες πού άκασχολοθσαν την ύΧή τής Σουηβίτς. Ισυνβχΐζεται) ΠΜλ(ϊται είς θέσιν Μπεντεβή Κα μαρα Ηρακλείου, δμπελος σουλτα νΐ 20 τΐερΐπου έργστβν μετα συνε χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό δενδρα καί έντός ούτοθ καί είς των Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον οίκία διώσροψος. μετ" όττοθήκης, πα'ηιηρΐου κ,λ π. Πληροφορίαι κα ρατώ Ήρακλή" ΚαραμπΙνη είς Μπεντεβή Καμάρα. 'ΕνοΐΜΐάζιτΒΐ μσγαζεΐο,ν ίοόγει όν μετ' άνωγείου κείμενον είς την οδόν 1Β21. Πληροφορίαι ηαο(ι τψ κ. Μιχ. Χρυσφ Βικέλα 20. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΤΟ ~ι ι ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ •ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤ*. Παρέλαβε: είς μεγάλην κε»1 «Μλεκτήν £υλλ·- γήν ύφάαματκ δι" ύποκβμΐσα μ«Ι ηιζαμις ·«! ηαραγγΐΧ(«. 'Ετοιμα Ζέραΐΰ υποκάμισα πρός Δραχ. 200 ΐΜαατσν. Γ*ρ«βάττες σέ <{«ιρετι«« σχέδιν. Κάλταεί, Φανέλλις, Τιράντες, Ζϋνκ{ χ.λ.π. καί α! τιμέί πολύ λογικές. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ 1 Κ0ΙΓ.ΩΓ.ΙΚγ1 ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΖ ΕΡΓΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 'ΡνΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46 ΑΠΛΟΤΗΣ Ή κ. ΣΙμψον, άκόμη καί διΐ; τάς έπισημοτέοας τουαλέττας της —γράΦουν οί "Αθηναϊκαί έφημερΕ- 8ες—έγκα'νίασε την άττλότηία. — θεΐα άιλότης' Ελεγεν άλλοτε Ενας ανθρωιτος τοΰ κόσμου ττοΰ ήξευρε νΛ διακρίνη την χάριν άπό την επίδειξιν—την άληθινήν κομψό. τητα άπό την έπιτήδευσιν. *Η ττληροφορΕα δια τό γοθστο τη ι κ ΣΙμψον έτιαναφέρει επί τά¬ πητος ιήν γνώμην αυτήν. Κα!6σον άφορςχ την εμφάνισιν άλλά καί δ οον άφορπ«γήν
  τοθ πρώτου ιέχνευ τού έν 'Αμερΐ
  χτ] ιΐχε προοπαθήαΐΒ νά μή γ£ν—
  γνω3ΐ4ν τό γιγονές. ώΐε νά προ
  οτΐτιυθί τό 6ρέφθί, μολονέΐΐ έν
  Άγγλ'α ώ; γν»οΐ4ν οΰΜηοτι άχι
  δίν σ^μΐιοθνχαι «ηαγωγαΐ 6<ιο χά ΕΙΣ ΤΟ ΗΑΙΕΑΑΗΝΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗΝ ΝΤΙ2Ε2 ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΙΣΚΑ Την ωραίαν όρχήστρα τού. Την μαγευ· τικήν θέα τού. Την δροσιά τού. Καί τα φημισμένα γλυκά καί παγωτά τής ΛΙυροβόλου. Μ Ε ΛΙΓΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ Θά περνάτε άξέχαστες βραδυές ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ γου&οθοαν φωνήν;** φοβούμενοι τα χεφίλι τους ΓιχτΙ δ χαηετά νιος !έι( έχωράτΐιιι. Κτ^π&Οοΐ μέ ην γοοθιί τού τό τρακέζι γιά .βέλη την αωτή, έθύμω'ΐ αΐν τόν ρκκοΰσχν χίπ «αί πΐιρίζο ταν δι«ν δέν τόν Ι^ωιοθσε χανι τΕπιτι γικτΙ φινιάζονταν κώς χά νιΐς ?ί^ έκρίσιχε την οΊήγτρι ΐου. Δέν έπίτρΐίίΐ νά φ&γη χανιΐ; ώ; ποΰ πίνοντας δλοένα άπβχοι μίνταν άκό τό^μιθθο*. ΟΕ ίοτο?ίες τού ήταν άπο έχ«Ν νες Π5ΰ προξινοθν φίβϊν ■ ΐς τους άχοοχτάς. ΊΐτορΕις φο6ε?έί άν θυώπω» ηιταγμίναν σϊήν θί>«3
  οτ, ιΐ'ΐ χριμααιιέντον ο?ά χατάρ
  τια τίν χαραβιβν θχλασιοδίρ
  μ»τ», λιτ,λιαΕΐί, τΐειριχτιΐες χ»ι
  πράξεις β άς χάθ« ιΐϊου;, ο' Β
  λες τίς θάλαααις χαΐ ο' !1«ς τί;
  γΑρΐς. 'Από δα χ Ιλιγΐ, φ^Ενετα
  ηώ ίζηιι μέ το&ς πιό ϊΐΐστραμ
  μίνους άνθίώπους η·ΰ δ θΐόί ί
  φησι νά ζοθνι στήν θίλααοχ. Κι'
  ή γλβοοχ πού μετΐγΐιρίζιτο αιΙ(
  διηγήιΐις τους ου'ίς ή*«ν χιιρί:ε
  ρη άηό τα ί/χλήματα πού ηΐριί
  Ή παραμένη τοιι ηϊριτιίνιτο
  χι' αύ;ο άρχιοε ν' £νΐ]ουχ$ τόν
  πίτερα μόν. ΟΕ μτ]νες ί«ρ
  χκΐ τα χ^ήιατα π?ΰ είχε
  δέν έΐολυοθοι νά το9 ζτ)ή"η· "Αν
  χάηοτε δ?χιζ« νά τοθ χά<τ), οιι ίέντο δ χαπετάνΐος έφΐ«39θ9ΐ τό αο δυνατά 4πί τί ρουθίύνια τού, Πίύ ίμοιιχζε οιν νά έμο6^κρτζ< χι' ανάγχαζι χ6ν χοϋίίοτϊν η>
  τέρ» μου νά φΰγ, άτό τδ ίωμί
  τιο. "Ολο τίν χαιρό π'.ύ Ιμΐινι
  ατό ηανί&χεΐΐ δ χχπΐτάνιος ϋ
  δλλαξε ποτέ ροθχα. "Οίαν έξη
  λύ^τιχι τδ τρίχωχο χαηέλλο χι'
  έχβΐμά9ΧΤ]<ε μιΐ γω>;ά κου, τή
  ίφηιι νά πίφη μηρ:ο;χ αχΊ ττρί
  οιβπί τού, μολονότι α6ΐδ τό« έμ
  πόϊιζΐ. Τα ροθχα τού τα έ^ιπά
  λ».ε μίνος τού, σΓδ 5»ι»4τιί το1
  χι' ΐίχαν χαταντήση πχρίαλά &
  πϊ τί μπτλώμϊττ, 03 'ε
  φ, μ γϊμμ
  χαί Ηι έμιλ«Οίε μέ χανϊνα ί<ΐ4ς άηό τίύ; γεΐτονης χ>1 μ ίΐςύ,
  μό'ον Βίαν ήταν με9υσμέ'ος άπό
  τό ροθμι. "Οιο γιά τό
  οινχοθχι, πιυ ε?χε χοαβαλήτς
  ζί τβυ, χανιΐς {έν τδ είχεν
  ποτί τού άνοιχτό.
  (συνβχίζεται)
  ΤΟ ΚΡΗΤ»ΚΟ Κ1Ρ4ΒΙ
  "■* -ν(Τ"~™ϊΤ-------
  Τό θαλαμηγον «Άκρόπολις» τοθ δποίου περατώνονται αί άνακαι
  νίσεις καί ή έτησία κρατική επιθεώρησις, τ6 νεώτερον καί εύσταθέ-
  στερον σκάΦος ποθ έπανσρχίζει προσεχβς μέ την συνήθη τού ακρίβειαν
  _Α. _.--------,— Τ00 πρ^ χαράν δλων των ταξειδευόντβον,
  θ Ν ΑΤΟΙ — Τηλεγραφικώς ή γ.
  γέλθη τιροχθές έξ Αθηνών δ *8ι-
  κος θάνατος έ<εί, τοθ Διονυσίου Χαιρέτου, τιροκληθεΐς έκ στρβτϊΐο- κοκκιάσεως συνεπεία μή έγκαΐρου έξαγωγής όδόντος. Ό μβταστας έ< των καλών έπττγγελμστιών τής πόλεώς μας, διεκρίνετο δια την έρ νατικότητα καΐ χρηστότητΛ τού, ηγαττάτο δέ γενικώς καί έξετιμα· το. Ή βΤβησις τοθ τόσον τιροΔ ροο Θανατου τού προκαλεσε γενι κήν συγκίνησιν, πολύς δέ κόσμος μετέβη είς την οΐκίαν τού καί συνε κλαυσε μέ τοος άπαρηγορήτους οί κείους τού. Γήν μητεοα, τούς άδελ φοΰς καί γενικώς τούς συγγενεΐς τού συλλυπούμεθα Θερμώς. *** Γύοω στήν πόλιμας. Ή βραδύνη ψυχρίτσα προχβές 6έν έ<ωράτιυβν. —"Ωστε νά σημειωθή... στάσις είς την ζωηροτέεαν νυκτερινήν κί¬ νησιν. —Ή όποΐα ήρχιζε τελευταίως νά λαμβΛντ) την συνήθη μορφήν της. —Καί νά άποκτα τους ττολλούς κσΐ τακτικούς θιασώτας της. — ΜεταξΟ των δλλων που π^ο βλέτοντσι άπό την καλήν απόδοσιν τής έφετεινΓ]ς εσοδείας, θά είνε καί ή άνακΐνησις των άγοραπωλη σιων άκινήτων. —Τα όποΓα τελευταίως καρέμει ναν υπό τούς πλέον δυσμενεΐς β ρους διά τούς ίχοντας ανάγκην νά τα έκποιήσωσιν. — Αύτό τουλάχιστον ύιοσημειώ νούν οί εΐδικοΐ— άξιόλογον ύποβΐ τομεν διά την καλλιτέρευσιν των οίκονομικων συνθηκών καί την έξυ πηρέτησιν τής Ιδιωτ«κ/1ς πίστεως. —ΟΙ φιλοπόλεμοι συμπολίται £ «έμειναν χΘ4ς δτι πσρά την κάλ μαν ποθ παρουσίαζον τα πρόσφατα τηλεγραφήματα ό πόλεμος Θά γί •Π· —Καί δέν άποκλεΐεται νά γίνη άφοθ Αλλως τε ή κατάστασις—τη λενραφικθς τούλίχιστον— άλλάσ- σει άπό στιγμάς είς στιγμήν. —Ώστε νά διαδέχβται την τρικυμΐαν ή γαλήνη άλά νά συμ βαίνπ καί τό εναντίον έντός τοθ αΰ τοθ εΐκοσιΐετραώρου —Άπό βαθείας πτωΓας συνεχίζε ται είς τάς συνοικίας ή παρέλασις των ϋιιαιθρΐων μανάβηδων. —Πού διαλαλοϋν τα έκλεκτά κη πουρικά καί τα δροσερά χορτβρι κά την —Τώ όποΐα τόσον προτιμοθν κά Θε καλοκαΐρι οί τηροθντες τούς στοιχειώδεις δρους ΰγιεινής είς τό τραπέζι τους. — Ώστε ώπάρχουν καί σπάνια βότανα είς την ύπαιθρον μσς ... —Αύτό τουλάχιστον άποκολό πτει ι* άφιξις 8ιακε«ριμένων "Αγ γλων βοταναλόγων είς Λασήθι. —Άλλά τό κάτω—κάτω καί ΐίνος πράγματος στερείται ή Κρητική 6 παιθρος καί ποίας εϋρυτέοας έκμβ ταλλεθσεως δέν είνε άξ(α! —Τό δυστύχημα μόνον είνε πού εμείς οί άμεσος ένδιαφερόμενοι τό μαθαίνομεν συνήθωςτελευταϊοι... —Ή ταύτόχρονος σχ&δόν μί την πράξιν των. προχθεσινή σύλ, ληψις όνομαστών διαρρηκτών, Ρίν είνε δυνατόν πάλιν καρά νά είνε πρός δπαινον των αστυνομικον μας όργάνων. —Τα ό ποία σΛλως τε διακρΐνον ται διά την δραστηριότητά των καί παοβχουν άσφαλή έχέγγυα διά την περιφρούρησιν ΙδΙω^ των καταστή μάτων—κεντρικόν κα' απόκεντρον. —Συγκεκριμένως δέ άπό των έ πιπολαζόντων τούς μήνας τής τια· ραγωγής καί έμπορικής κινήσεως κακοποιων στοιχείον. —Ό Θερινός κινηματογράφος Πουλανάκη -τελείως ανακαινισθείς —κάμνει ώς γνωστόν άπόψε Εναρ ξ«ν των παραστάσεών τού μέ τό • Πράσινο Ντόμινο*. —Είς τό όποΓον ττρωταγωνιστιΓ ή διάαημος καλλιτέχνις τοθ κινημα τογράφου Ντανιέλ Νταριέ δημιουρ γοθσα ίνα συναρπαστικόν ρόλβν, σημειωτέον άπό τούς μόλις τελευ ταΐους της. —Έκτός προγίΛμματος Θά προ βληθρ τό ενδιαφέρον ζουρνάλ των έορτών τής στέψεως τοθ Βασιλέως τής "Αγγλίας. β Ρέκορτΐρ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. Α0Γ1ΑΑΗ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ ΠλατεΓα Άν. Μηνα Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν τού δτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει 81ου καί Θά δέχεται 8 -12 η2 μ. μ, καί 3 1)2—7 μ. μ. ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΜΜ. ΠΙΤΑΡΟΚΙΛΗ Π«ρ« τ* κρεοιτΜλεϊκ "Ορισ* τας έ$ής τιμ*ς φ«γπτΜν άπό σήμερον! σκίτβ εν γ*ν«ι δραχμάς 4 ή μερίδκ, έντράδις 9, κοκχινιοΐο 10, ψητο 11. ΑΒΕΔΙΣ Νί«ι παραλαβκ Νέ« όφ«αμ«τ«. Νέαι μ·δ·ρν·ι χρνμα- τιαμ·(. ΑΙ τιμαί μας «!ν« αί κλόΐκρεη ΑΒΕΑΙ ΣΙλΙ Μην*
  Α Π Ο Ρθ Ο Σ Ι Β
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟί
  26α ν
  Έςεγε-ρβεΙς τοβ υηνβι»
  ΈσήμαινΒ λοιπόν τό ωρολόγιον τής μητροπόλε¬
  ως ώοαν βύο της πρώτας, ότε ό Γιάννης Άγιάν-
  νης έζ6πνησβ. ΤΙ τ6ν έξύπνησβν; ή μαλαχβτσς της
  κΜνης τού. ΕΤχε σχεβόν ιΓ<οσι Ιτη νά χοιμηββ έ α Ι κλίνης ώστβ, καίτοι βπλάγιασεν ένοεβυμένος ή Ανά παυσις οθ'η, ώς νεωτάτη είς τό σδμα τού, τοθ έ- τάραξβν τόν δπνον. ΕΤχβ κοιμηθή όπβΡ τας τίσσαοας ώίσς κσΙ βέν ησθάνετο πλέον κόπωσιν ί|ΐο άλλως τβ συνειθισμέ νος νΛ μή δίδεται β(ς την ανάπαυσιν 63ας πολλάς. "Ηνοιξε τούς οφθαλμούς κα( εΤ6β πρός σπνμήν πβρ' αυτόν τό σκότος, 6*ειτα τούς ίκλεισεν ϊνα πάλιν κοιυηθβ. "Οταν πολλαί καΐ βιάφοροι έντυπώσεις έντός μι άς ημέρας, κσΙ πραγμα,των πληθός. άπανχολοθν τόν νοθν, κοιμβται ό ανθρωποο. Λλλ' *φοΟ έξυιινή σπ, 6 Οιτνος βέν έπανέρχεται Ό Γιάννης Άγιάννης ίέ' ηδυνήθη λοιπόν νά κο»μη9() κλβον, άλλ/ 6μ€ΐνε θίεηχόμΒνος. Διβτέλβι έν οτινμτ), καθ· ήν οί Ιδέαι παρΐστανται θολβραί. Ε(ς τόν εγκέφαλον τού έκυμα τοθντο ψόρβην μΐγδην παλαιά" καίνέαι ΛναμνήσΕΐΓ, τώρα μέν διασταυρούμεναι συγκ!χυμένωΓ, χώρα 86 άπαλεΐψουσαι τα σνήαατα σϋτθν, βξογκοόμεναι ύ ικερμέτρωΓ, επβιτα 6' αίφνης βυθιζόμβναι ώς έντός ΟΛατος β^ρβορώδους κσί τβταρβνμένου. ΠολλοΙ τόν πβοιβπόλουν διαλογισμο', ιΤς 6υω; έξ αυτών έ- -ανήρχετο αδιακόπως καΐ ά-ίβαλλβ τούς λοιπού; αταντας. Τόν βισλογισμόν τοθτον άμέσως λέγομβν. Εΐχε παρατηρήται τα άρνυρα χουλιαροπήρουνσ, ώς κα( τό μέγα έχβΤνο τοθ ζωμοθ, βταν ή κυρά Δσξα- στή τα εΐχβ θέσβι έ τι Ι τής τραπέζης. Ταθτα «Ο «ατββασάνιζαν τόν νοθν. 'Ηταν έκ»Ι πλησίον είς απόστασιν ολίγων βημάτων. Καθ' τ| - στιγμήν οιίβχινε τόν προσέχη1 θαλαμον ίνα έλθη διτου ή κλΐνη τού, ή γρ α Τα θβράπαΐνα τα έτοποθέ τει βίς μικράν τίνα θυρΐδσ, επί κεφαλής τής κλίνης τοθ έπισκότϊου. ΕΤχε προσέξβι καλάς είς εκείνην την θορΐ&α. Την Είχεν ΙΒβ δΒξιόθβν, ερχόμενος έκ τοθ έατια τορΐου. τΗσαν βατρέα παλα άς κατασκευάς όσημι κά. Μετά τής μβγαλης χουλιάοας, Θ5 ήξιζον οιακό σία φράγκα τουλάχιστον. Τα οιπλάσΐα τον οσων ηδυνήθη νά κερδίση έντός δβκαεννέα έτ©ν. ΕΤνβ άλη θές δτι ΘΛ έκέρΒιζβ πβρ σοότβρσ, άν δέν τόν 6<λβ πτβν ή Διεύθυνσις. Ό ν<0: τού διβνυμάνθη επί ώραν όλόχληοον ώς είς πέλαγος, μβταξύ τοθ δχι καΙ τοθ να(. "Ηχοΐ'σί σημαινομένας Ο3ας τρείς μβτά τό μέσον ύαιον. "Η νοιξε τούς οφθαλμούς έκ νέου. άνεκάθ.σεν έν τάχει ήιλωσε τίς νεΤρας κα( έζήτησ? ψηλαφητΙ τόν σάκ¬ κον τού, δν «Τχε ρΐξει βίς την γωνίαν τοθ «ωματί ου, ετιβιτα εκρεμασε τούς πόδας τού, έπάτηνε χά- μαΐ καΙ ευρέθη, σχβδόν άνιπηισθήτως, καθήμενος έη< της κλίνης τού. "Εμεινεν επί τίνα καιρόν σύννουςίν τβ θίσει τσύτπ. "Αν τόν Ιβλεπέ τις, κατ'εκείνην την ώραν,ίίς εκείνην την σκοτΐαν, μόνον Ιζυπνον ίντός τής καθευθΓύσης έκείνης οΙ«ΙαΓ, 64 εφαίνετο άπαΐσιος. Κοττει αίψνι- δ'ω;, άφαιρεΐ τάς άρβύλας τού καΐ τος άποθέτει ή σύχως έ «Ι τής ψ άθου, πλησίον ιής κλίνης, κοί έπα ναλαμβάνει την προτέραν θέσιν, μέγαν άκΐνητος. Έν ι ώ μέσω τής κακεντρεχοθς ταύτης μελέτης, οί βιαλογισμοί, δν έβώσσμεν νόξιν, έσάλευον τόν εγκέφαλον τού άδιαλλεΐπτω; εΐσήαχοντο, εξήρχοντο, έπανήρχοντο. ήακουν έπ' ούιοθ ώς τίνα άμφιτσλαν- τευσιν συγχρόνως δέ τοθ ενεφανίζετο έν τβ διανο!σ άγνοοθντος καΙ οότοο διατί, άλλά μετ* επιμονήν, μετά ιής ού-ομάτου έκείνης έπιμονής της φαντα- οίας, είς τον συγκαταδ(κων τοθ κατίργοι·, Βράκας όνομοζόμενος, οδηνος ή περισκελΐς βκρα^Γτο όφ' ενός καΙ μόνον άναρτήρος (ηράνταΐ) &κ πλεκτοθ βαμ βσκίνου νήματος. Τα τετραγωνικά σχεδιάσματα τοθ άναρτήρος τούτου επανήρχοντο είς τόν νοθν τού άδιαλλεΐπτως. Διέμεινβν έν ι() θ§σει ταύτη καΙ ΐσως Θ5 β,έμβΡβ μ|νρι αήΰ πραΐΐς, αν βέν ί<ουε σημαϊνον τό ώοο- λόγιον, ή τέτσρ ο» τής ώρας, ή τό ήαισυ, Τό κροθ σμα τοθιο εφάνη ώς αν νά τοθ βΤηβ «<αιρό<1». Ήγίρθη £ΐς τούς πόβατς τού, έστάθη επί μίαν στιγμήν ώς άμφφρέπων καΐ ή<ροάσθη^μή ηκούετο έντός ιής οΐκίας ψυϊή της έζυπνος. ΈσΙγα>* τα πάν
  τα Έυορεύβη τό«ε μβ ήυυχον βήμα πρός τό παρά
  θυοον. Ή *ύξ 8έ* ήτο πολύ σ<οτεινή· σελήνη- μέγα λ« νέΦη σοβ3ύμενα όπό τοθ όέ»0Γ, ε τρέχον «π' αό τ«ς καΙ *κ τούτου, δτε μέν έσκιόζετο ή φύσις, ότε ?4 βιεΦωΐίζβτο· ομοίως βε καΙ τα έκτός ιής οΙκΙας βιβ τ©ν ύάλων τοθ παράθυρον ΠροσελΡώ^ βίς τό παράθυρον, παοετήιησεν δπ οέν βΤχε σιβηράς κιγκλΐβας κοΐ δπ ή-οίγετο πρός τόν κήπον. Τό ήνοιξεν έηειβή βμως «Ιοώρμησεν είς τόν βάλαμον ψυχρός τις καΙ βριμύ; «νβμοΓ, τό £ κλεισβ πάλι» άμίσως. Εΐβε τόν »ήιον ιιβτά προσο ν«0 β/ ΰαματος ■ βνλον έξβτάζοντος ή θεωμβνου ΌΪ Λ τίος ΊΐΒριεΦράσσετο υπό τοΐγου λ€υ<οΟ. άρκοθν τογ ναμηλοθ ·">! εύυκερβάτου. Π^ς τό βάθος επέ-
  κβινα τοθ τοΐχου, βιέ<ρινβ κορυφΛς βένβρων, κατ' Γσην άηόσΐασ.ν πεφυτευμένων, 4ξ «δ κα{ συνβπίροτ νβν 8« 6 τοΐχος ςΰτος βιεχώρ ζβ τόν κήπον άπό τι νος δβνβροσΐοιχία*, ή ο«6 «»<Κ ««βνής ββνβροφύ ΤΟΙ>
  °
  ΤοΟ°γο· «ών, «<αμέ « σχήμα βηλωτικόν αποφά¬ σεως. έπέστρ«ψβν βΐςτήν κλίνης ΙΚαβε τόν σάκκον τού τόν ήνοιξε καΙ χώσας έντός ί υτοθ την χβΤρα Ιαΐ'άνασκαλιύσβς έξήναγε πράγμα τι. β έθεσεν 4πΙ της κλίνης· ένεβαλε ««είτα τάς άρβύλας τού ι(? Ινα των θυλάκων τοθ ένβύματός τού, εκλεισε τόν σάκκον τόν έφορτώβη »1ς τούς ώμους, εφόρεσε τό οκιάβιόν τού (<σσ<«έτο τού) κατοβιβάσας αύτ-ό μέ¬ ν«Γ όΦθαλμΛν, έζήιη« την ρόββον τού ψηλσφιτ', ϊ*ν βφβρβ καΙ ίσιησβν ί(ς μίαν των γωνιών τοθ πα· οα6ύοου. κσΙ επανελθών είς αήνκλΐνην ξλσβε τολμη ρΆ τϊήράγμα, β εΐχε πρό μικροθ άποθεσει έπ'αό- *«/ Τό πιβγματθθτο ώμοΐαζβ πρός πάσσαλον σι· Βηοοθν όΕύν είς τό ίν των άκρων του. Έν 'τ« σκοτ «? βυσκόλως βόναταΐ τις νά διακρίνη «οόοποΐαν χρήσιν ήτο κατειργασμένος οθτως πως ϊιϊτνεχό οΐβηροί. Μοχλός ήτο; ρόπαλονί Άλλά ιίς ,α ·βί θά !β^««· '". β«λοΟν "ηρο^ήγιον, έξ έκε( >ων βΓΐνα μεταχβψΐζονΐαι οίέργοζόμενοι είς τα με
  τσλλ·Ιβ'
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓ»Ε1ΝΗΣ
  Δέκα έντολαϊ
  τής ύγείας.
  Η'
  Ή τροφή κϊΐ ή ίίαιτα ιί
  μια νέ» έκισττμ*], |1ν ίΐ είνε
  4λτ)θώς ίτι ή γνώμη τ*ν ΐίϊικδν
  διαφίριι είς ώ^ΐααένας είδικάς
  περιπτώσει, είνε έξ ίλλου άλι;θέ(
  δτι β( είδ κιΐ ·Γνι ούμφωνοι είς
  Τ* ιύϊΐώϊΐ} ουμιΐα. "Επί τ*ν «?·
  χβν αύτΑν τ*}ς οΊα(τΐ](, άρχβν
  πού Ιχοιιν γίνη γενιχβς πχρκΒε-
  κταί, θα ήθιλα νά ιφελκύο» την
  προαβχήν χα( δχι επί τβν ίκχεν
  ή,ι τ«ν {5ιοτρδπ«ν έ<ιΕ· νβν, ο( ίκοΐοι ϊέν τρώγου* 2«(, δέ πΐνουν γίλβ, ίέ* τρώγοιιν φ* χοί πβρβδΐδοντοιι είς άλ¬ λας άλλοχίτους λβτρεΕας χαΐ μ», νίας. Ό σχοπός μας πρέπει νά είνε, ή ίαίβροπημίνη τροφή. ΤβΒ- το ηρνϋτοθέτεΐ, πρβτον, δΐι θίλο- μιν νά τρώγνμιν τροφί;, »Ε δ- δίδουν είς τό ο£>|ΐα θερμί-
  χβΐ ενέργειαν. ΑΙ τροφαΐ
  αυταί ιΝε ταξιθετημίνΒΐ ώς 65*
  τάνθρβχις χαΐ περιλαμίάνβϋν το
  άμυλον, την ζαχαριά τα λίπη
  χά ι τ! ΙΙαια χχΐ τα ζ«ΐ<ά ϊίντα. Κατίπιν πρίιχει ν* λαμ μ τροφΐς ίχαν*ς νά άνανε- ώβουν χά Ι νά ιπιθΜυάυουν τού; {οΐους μας. Αί τροφχΐ αύΐαΐ προ ίρχοντβι απ4 ζ«ϊ<άς «αί φυτι- χίζ ττηγτς χ«1 όοικίζονται πρω Ν. Είς την όμίί* αοιήν χα- τάοοοντκι αί πβΜΤΐι/αι «ΐτρώτ-ς χατΐ|/ορία(», αί όποϊχι είνε ούσι- ώ?εις είς την δνείβν χαΐ προέρ- γονται άμίσω: ή ΙμμΙβως &πο ζ» ϊχ)ς πηγάς. Τό χρίας, χί ψίριοτ, τέ γίλα χαΐ τα γαλχχτΐρά, τα αδγά «κβτελοθν τα οτοιχιΙΊχ τής χαϊ»)',ορ!ας αύττ)ς. Δέν ι Νέ δυνα¬ τόν ν' αντικαταοΐαθβθν άπό λ*χα- νιχ» χαΐ είνε άδόνατον νά 3ιατ«· μέ έξ ολοκλήρου .....δίαιταν χατά προτί¬ μησιν άντ! τής γαλακτοχορτοφχνί άς, αντ! μΐα; Βιαίτης, 6ΐ)λ»8ή, είς την ίποΐαν περιέχονται χά Ι γαλαχτερά. Οί οΊιγανισμβί μας, επί πλέον, Ιχουν ανάγκην μεταλ- λικίν άΧάτω» χαί βιταμινβν. Τα άπαραΕτι;τκ αΰΐά οτοιχεΐα ιτεριέ- χονται είς πολυαρίθμους τροφάς, ιδίως δμως είς τα ώ<*ά χορταριχά, είς τα νωπά φροθτβ, είς τέ γάλ», εί; το βοΰτυρον χαί είς τα δημη· Τριαχά. Ουδεμία τρ;φή, πλήν τοθ γά¬ λακτος—μολονότι χά Ι τό γάλα Βέν ένΒείχνυται είς δλου; άνεξχΐρέτως τβυς δ ιγβνιομβϋς— είνε αυτή χαΐ μίν- πλήρη; διά τό άνθρώκτνο «· αί μή κληθείς τροφαί Β πρέπει νά σ.ιμπλτ]ρώνωνται χαθ' βίονΒήποτε τρίπον. Κ*ί τοθ το πραγματοποιιΐτχι διά την αρ¬ χήν τής θϋνΒυαομένης τροφάς. 'Αναζητήοεις άπέδειξχν, χωρΐς καμμίαν αμφιβολίαν, την οχίσιν μιβς χ«λ<)ς δγείας κχί πλουοίας είς φυσικάς τρο φάς Βΐαιτης' είνε οαφές έπΐαης 8- τι αί άαθέ/ειαι χαί οί έχφυλιομοί —πβο δρείλοντχι είς την άποκοί δίαιταν—είνε αυνέκει» τβν θιιβν τοθ πολιτισμόν Ένώ ή δρί ατιχή Ο'εμφωνία ϊέν ίχει επιτευ¬ χθή μεταξΰ τβν σϊφδν δοον άφ« γ£ την αχριδί) φύσιν των βιταμι νων, ή λειταυργία των χ*1 ί) έπε «έργειά των είς τέν οργανισμόν έχουν χατανοηθ) πλήρως. Προσωπικάς άποχλΐνω δπέ? τβν συμπερααμάτων τοθ Βίχτορβς Ταίλμΐρ<—Ούΐτσαν, τα δπβΐν 6ϊ- σ'ζονταιι επί έρευναν, σχετιζβμέ νων «τρί; την επίδρασιν τής ά χτινοβολίας έηί τής θρέψιως. (συνεχ(ζεται) Όταν άνοράζετε σαπούνι. Ζητεϊτε άπό τόν προμηδευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ ιίΙΕΤΕΙΝΟΓ ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΣ ^ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαττούνια τελεί·ς ούδέτβ- ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο α ι κ ώ τ «- τ α είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ 'Μ>«>»
  ΕΚΔΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήχην Ιωάννου Α- Άνυ
  φαντάκη έφθασαν καστανιές Άγίου "Ορους
  είς όλας τάς διαστάσεις καί πάσσαλοι των
  2 1)5 μέτρων διά Κρεβατίνας καί φρά-
  κτας.
  Ι. ΑΝΥ4»ΑΝΤΑΚΗΣ
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙΒο-οιέΙ τούς[,ένΒια·ερομ<νους 6τι τα «ό¬ σον γνε*στ* Ιιάι τή* στΐρεότητα καί άντο|ήν τμ* τοθβλα τοθ ΈργοστασΙου μου, «αρά τό 'Ατσαϋνιο, ·ά -«λοθνται «Ις τό Α^ς >
  9Μ ·|>β11»βς «|· 1ΐ-ΐά·α.
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  ΣΚΟΙΝΙΑΣ ΙΙονοφχτοίοιι Ί.ύ
  νιος (ίντατί5Χ5ΐτ·0 μα() — Άγνο
  ημίνος δ Σκοινα; καί δλ« τα 5λ
  λα χωρία τοθ κνατολιχοϋ διαμερί
  σματος τής επαρχίας Μονοφαταί
  ου ζοθν μίσϊ £έ μ<ά φριχτή άιο μίνωση. ϋΰΐε δρόμος ά^ξιτβς, Ο <ε ίλλτ) έκιχοινωνί»! ταχτιχή, ϋχολ—, άνιτη δέν τα οιινίίιΐ μέ τόν αΊλο χέυμο. Κι' δμως παρ' δλα αΰτΑ τίοο δ Σχοινιβ; Βΐο χαί Βλα τάλλα πέριξ χωρία ποοο διόουν ουνεχβς χ«1 χαθ?)μί?*ν αημειώνου» νέαν έξέλΐξι πρός τόκ πολιτιαμί. Οί μιγάλΐς έχτεταμι ι; χαλλιέργειες τβν Βημητρια κων, τβν ελαιών, τβν χιτρεβν ς δίδουν α'φθΐνα είίοίήματβ. Κι' Ιισί δ Σχοινδς, τό "Ινι, χά αατελλιανα είναι απδ τα λιγοσΐα ω?ια ηβυ δέν χρωαιοθν, ποί» δέν έννώριοχν την διιαΐύχία ποϋ έτλώ βκι χατά τό παριλθον ο' δλί χληρο σχεβον τόν 3λλο νομί μας. Καί φυοιχά δ πλοθτος τβν χω ν αυτών θα τ]5ξΐνε βηιιαντιχά αποχτοθοαν ουγχβινωνία εάν ( ( Ή κατασκευή τής όδού 'Αρκαλοχωρίου - Σκοινιά. οκνεδέιντο δι* αυτοχιντ)τοιι μέ «ο Ηράκλειον. Άλλα δ Βρδμος 'Αρ χτ.λοχωρ!οιι—Σχοινια·— λίεαοχωρι οθί—Πίρι, δπίοχει μίνον είς τα χαρτιά Βκστυχβς τώρα χαί εΓχοοι χρδνια. 'Υηίρχει είς τα σχιδια χαί τάς μελέτας, Άλλά είς την πραγματιχίτςτα Βέν έγινεν ^υτε έναρξις χί* τής χαταοκευτ)ς τού. Σήμερον Βμω; ή Κυβέ^ντ,οΐς χά μνει μίαν ττροαπάθιιαν νά λδοη δ ριοτιχβς το αυγκοινωνιαχδν μας ηρ£βλ~μβι. Κι' αΰτο κάμνει τούς χατοίχους τοθ Βιαμΐρίαματος αΰ τοθ νά έληίζουν δτι θα χβταοχευ αοθζ χαί δ Βρ6ικ των. Κλ το έλπίζοιιν χχ! διότι I- χςιιν &κ' δψιν των τα ενδιαφέρον τής χυβιρνήιΐως διά την λύσιν 8 λων τβν ζηΐημίτων κβυ Ινδιαφί οουν τόν λαόν χβί ίδιατίρως τοϋ{ αγρότας άλλά χά! ΒΐοΊι δ δρδιιος αυτος θά αποδώση καρά κολΐά χαί θά εξυπηρετήση δχι μδνον τ» πέριξ χ·ρία άλλά χαί τ^ν έν γένει τοπιχήν οίχονομίαν. ΟΡ0ΓΡλε)Μ4 ΠΔτΤΙΣΤΗΡΙλΣΜΟΥ κου Ν. Βιδα«η χ«ιο[- ί Πεδιάδος Κατά Εμμανουήλ Κολλίχ») χατοίκοιι πίοης. Έπειδή δ χαθ' (ύ τό παρον ρδγραμμκ πλΐίοτςριααμοθ καίτοι έπετίγΐ] ΐια τΐ)ς δπδ χρονολογίαν 22 Ιέχρτίου 1937 χαταβχιτηρίου έπιταγτ}( μου νομίμως χοινοποιη· θι(στ)ς ώ: πρίκύπτει έχ τ6ν δπ' αριθ. 1553 χαί 1557 τΐ,ς 23 Μχρ τίου 1937 άποδειχτιχβν επιδίσε ως τοθ χλη<τ]ρος τ$ς περιφερείας τοθ ΕίρηνοΒΐχείου Κοιοτελλίου Πι Βιάδος Μιχαήλ ΜχνωλαΓά, ί'νι δυνάμει χαί πρίς έντΐλεαιν τίς δπ' αριθ. 81 τοθ 1937 όριοπκής χαί τελεοιδίχου άπβφάβεως τοθ Ποωτοδιχείου Ήραχλιίου μοί πλη ρώοη έμπροθέβμως τό ποσίν τής ίπιταγής ταύτας Βρκχ. 1797 άπέ αχε νά πρίξη τοθιο μίχρι οήμι ρον. Διά ταθτα Ορος ιΐιπραξιν τοθ κβοεθ τού Τού τβν Βραχ. 1797 χαί τβν άπβ τής χοινοποιήοεως τ<5ς ώς ά^ω ίπιταγής νομ'μων τδκων των χαί τβν ίξόΒων |κτε?έσιως μέχβις ά ποπλτρωμτ]ς έχτίθηΐιΐ είς $ΐ)χ6 οίον αναγχαατιχον πλ«ισττ)5ΐασμον έκποιήοΐως τα έπίμΐνα άκίνςτα χιήμχτα τοθ δφιιλίτου χείμενα έν <| χτημκτιχΐ πεοιφερε'α τοθ ,χω ρίου Πχναγιβς Πεδιάδος τ({ς Εί ηνοδιχειαχτ]ς περιφερείας Κ κ οτελλίου Πεδιάδος ήτοι 1) Είς θε σιν «Βλάχου Πιρίίλι ή Λιιδα- δι:· πιριδίλΐον ποτιοτιχίν έ·ί( μουζουρίου μέ διάφορα δένδβα συνβρ. χτήμαοι Νίχολέου Καντζι- λάκτ, έχ δυο ιιερβν, δπδ δρδμου χαί βάγχας. 2) Είς θέιιν «Κάτω γ » κεριβδλιον πβτισιιχίν έ νός 'μονζουρίου ου,'ορ. χΐήμαιαι Πιύλου Κριθινάκτ], χλτρονόμω Γεωργίου Μηνβϊάχη, χαί δπό ρύ- αχος χαί 3) Είς θέσιν «Μισχ χές Παγΐϊϊ.> αγρόν δΰΐ μουζ^υ
  ρίων μέ 40 Ιλαιίδενδρ», αυνορ
  ή Νικολ. Ταιομενάχΐ], χλη
  ροσδμω< 'Εμμαν. Πλατκνάχΐ) *α 6πό ρύχχβς. Ό πλειοτηίΐαοαος ιδίας γενή}» ται ενώπιον τοθ Σ^μββλαιογραφου Καοΐελλίου Πεδιάδος Γρηγβρίου θά Παπαδάκη ή τούτοΐ. ενώπιον τοθ νομίμ^υ η τού χαί έν <φ δημ1: αί» γραφείω τού την 11 "Ιουλίου 1937 ημέραν Κυριακήν χΐί αηλ 10—12 π. μ. δτε χαί δπου χά λοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδο τήοωαι. Άρμίδιος Βιχαστιχίς η ένεργηαάτω τα νίμιμα έηΐ τοθ προκειμένον Έν Κοσΐελλίφ τ) 2 Ίουνίου 1937 Ό πληοεξούσ ος Βιχηγδρος τοθ ι3Πΐ653»τας χχί παοαγγέλλοντος Αντώνιος Ο. Γαλανάκης ΕΝΟΙΚΙΑΖϋΤΑΙ ή γνωοτή με ) (ίχία τβν χληβονδμων Εμ μανουήλ Λογιάδου Βιχηγδρου, χεΐ' μένη είς την δΒον Ζ»γρίφου (5 κΐοβιν Τριβν Κβμχρβν)9ιώροφο{ ήλιχτροφώτιοτ·ς, μέ μεγάλον %% ιυν, ύδρευσιν, ίύο είαδδους χλυ Διά πληροφορίας άκευθυντέοι είς τάν χ. Γεώργιον Βιχΐίγόρον. ΚΡΕΜΜΥΑ1Α {πρα έκλεχτπς ποιβτπΓος πρό 4 ό««χμάς την οκάν είς την «ι» βΛ»ην ΓενΙ Τζαμί ηαρα το νε βτβ Αηιι«τικ«ν οχολεΐον, —Ή πληρωμή τβν σ»ντ·ξ<- «ν. Άπβ της χροχθές Τρίτης κ«1 'ατόπιν διχτ«νη( τοδ 6πουργ«1βυ ΐΐκονομικβν ήρχισεν η ιτληρ»μη ;&ν συντάξεων. —Πασμελετημένα τραύματα. Ύ«β τβυ ,2τ«θμοΟ Χωροφυλκ- χης ^ββύμνης συνελήφθη ό Γεώρ Βελονάκης κκτηγβρούμενβς διά προμελΕτιυαένα τρκύμκτβι, —Τρ«υμ«ησμβς. Είς Άγνβλιανά μετόχι» Νυλο· ίτοτα-μου έ Κοινβτ. Νκιρΐκος 1. τρχυμάτιαε διά ιτιστολίου σοβκ- ρώ; ■(( την ώμο/τλάτην τόν όμο- χύριέν τβυ 'ΗλΙβν τ ΤζΝρτζαχην. Ό δράβτης παρεδόθη είς την &· ιτυνομ(«ν βηλώβ«ς δτι προέβη είς την πράξιν ταύτην διότι βΐχκ ηροηγβυμίνας αφορμάς μέ τον τρβυματισβίντ». —Τα ΚνκσυργιοδικεΤον Χά νίων. Υπο τοθ ΚαχβνρνιοδιχεΙβ» Χο» Ίων Μκτεδιχόΐσβη είς 12 έτ6ν ιρόσκκιρ» δισμά 6 Άλ<£. Ύαρου «κης έκ Ρεθύμνης, κκτηνορούμε 'βς ΙπΙ βίμομι$ία χαί φόνω. —Ή βκαρκΐα των ίλβιοδέν δβων. Ή Νομ«ρχΙ« άπηύθυνβ χθές πρός τοϋς Προίδρους τβν Κοινβ- τήτων τοδ νομοθ έγχΰκλιον δι' ής Μαλεϊ αύτοΰς νά της κνκφέρΝ σι τό ταχύτερον, συμμορφούμινοι κρό( (ΐρονενεστέρκν σχετικήν δια ταγήν της, τα αΐτιοι είς τα όποΐα άποδίδουν την άκοιρπίβν των έ- λαιοδένδρων. —ΑΙ δκοικαί Ό χ. ύκουργος τή$ Γεωργίας διέτ«{( τάς βασικάς αρχάς τού ',ράτουί, 8κμ$ πάν ίγγροΐφβν π·- ικρχόμινον είς την υπηρεσίαν τειν διΐχπβραιύνβτβΐι άνυπερθ* Τ«{ έντός 8 τό πβλΰ ημερών κειτ« τρόπον «έ ωατε η λύσις την έποι «ν θά δίδουν ή θά κροτιίνβυν ά πβριέχη δλ« τα ατοιχεΐκ δι κ«ίας θΜοκίμου καί νομιμου έ βργβί»,. Εξαίρεσιν φυσΐΜ» δύνκ αι ν' άποτβλίσουν μόνον τα Ιγ »ραφα έκεΐνκ τα όποΐκ άπαιτοϋν πί τόκου βύτοφίαν μ>1 διά τα
  Λβϊα δικβιιολογεΐται επί λ
  μικρά πάντΜί, πρβθεσμί».
  —Δια την
  δ·ν.
  ΚϋθκρβΊν προαο
  Το υπουργείον θΐχονομικ&ν δι'
  ιπβφαβεύς τού παρετβινε μέχρις
  ιρχνν Ίουνίου 1937 την προθεβμι
  ιν κρός ΰιτοβολήν δηλώσεων φέ
  ου Μβθοιρ&ν πρβσοδων οΐκονομι
  κου βτους 1937—1938 κκσ&ν των
  αναλυτικών κατηγορίαν, έν αίς
  καΐ τνν τροποποιητΐΜ&ν οηλώβκ
  «ν του Φβρου οΐκοβομ&ν καί τού
  συνθετΐΗθϋ συμπληρωματικοϋ φο
  ρου 4π1 τής συνολικής κοχθαράς
  «ρβαόίου, ώς χ* ι τού ςρόρου επι
  τηδ*ύμ«το( οπου αυντρεχει περί
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Την 6ην Ίουνίου 1937 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10 π. μ. κα-
  λοθνται πάντα τα μέλη τοθ Συλλό
  γου Πολυτέκνων ΜομοΟ Ηρακλεί¬
  ου είς γενικήν συνέλευσιν είς τώ
  γραφείον τοθ Συλλόγου.
  θέματα: "Εγκρισις άττβλογισμοθ
  χρήσεως 1936, άνακοινώσεις Διοι·
  κητικοθ ΣυμβουλΙου, τροποκοΐησις
  καταστατικοθ τοθ Συλλόγου καί
  λήψις άτιςφάσεως δι' εκλογάς βιοι.
  κήσεως τοθ Ιυλλόγου.
  Έν Ηρακλείω τή 1 Ίουνίου 1937
  Ό Πρόεδρος τοθ Συλλόνου
  _____Ανδρ. Κουλάτοης
  Σ&ΦΕΡ 2θετο0ς κιίρας ζητεί
  ίργβοίαν. Πληροφορίαι παρα τψ
  χ. Ί Μϊυράκ») χκιινοπώλιιν, πι
  ρίπτερον Δάγγιας.
  Ένοικιάζονται δόο δωμάπα μβ
  τώ κουζίνας, Πληροφορίαι παρά
  τφ κ. Μιλτιάδη Μιλιδάκρ Μασταμ
  «α,
  'βράκλβιοτ Κρήτης
  Γραφεΐαέ'ναντι Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Πέμπτης
  3 Ίουνίοο 1937
  Ι;
  ι*
  Η ΔΙΕ8ΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΜΦΛΝΙ2ΕΤΔΙ ΗΡΕΜ0Τ4ΤΗ
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΒΕΣΙΝΗΣ ΠΡΟΙ-Ι
  ΟΙ ΑΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙΚΥΚΑΟ
  ΦϋΝ Ο Κ Τ ΑΙ ΔΙΣΙΟΔΟΞΟ
  ΑΘΗΝΑΙ » Ίουνίου (τού άντακο
  κριτοΰ μας).— Τό πρακτορείον Ρώ
  υτερ τηλεγραφεί έκ Λονδίνου ότι ή κα
  τάσ τάσις παρουσιάζεται ηρεμωτέρα άπ«
  τής πρωΐας στμερον χαί ή μεγάλη νει
  ρικότης των πολιτικών καί διπλωματι
  κων κύκλων παρήλθε μενά τας άνταλλα
  γείσας συνεννοήσεις μεταξύ των Βιαφό
  ρων χυβερνήσεων. Γενικώς πιστεύετα
  ότι Θά εξευρεθή βάσις έξομαλύνσεως τής
  κρίσεως ήτις εδημιουργήθη μετ» τό Ί
  σπανογερμανικόν επεισόδιον 'χαί ότι ο
  κίνδυνοι τού πολέμου πού ύψώθησα
  πρός στιγμήν απειλητικοΐ θ' άποτρα
  ποΰν τελικώς.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ
  ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ
  ΤΟΝΣ.ΟΑΡΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τοΰ άντα
  ποκρΐτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικού ότι ή Γερμανία καί Ίτα
  λία απεφάσισαν νά ένισχύσουνσημανχιχώι
  τάς μοίραις των στόλων των αΐτινες εύ
  ρίσχοντοιι είς ι ήν δυτινήν Μεσόγειον
  καί τα Ίαπανι** ΰδατα- Έκ Κιέλου
  άνεχώρησ«ν ήδη μοίρα εξ άντιτορπιλλ
  κων, καταδρομιχών καί ενός μικροΰ άε
  ροπλανοφόρου. 'Έπίσης ή Ιταλία άπο·
  στέλλει είς τα Ίοπαινικα ύδατα σημαντι
  κόν αριθμόν πολεμικών μεταξύ των ό
  ποίων καί ύποβρύχια-
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΝ
  ΤΕΛ0ΥΗΤΑ1 ΟΙ ΓΑΜΒΙ ίΟΥ ΕΑΟΥΑΡΔΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ί·ννί·ν (τ·δ ανταποκριταί
  μα$).—Αυριον (σήμερον) την πρνΐαν βγγέλ
  λκται *·ι τ«λ«Ενται ιίς τ·ν πύργον τον
  Κ αντ έ έν Γαλλία, ·ί γάμει τού δουκός τού
  Ούΐνίονρ. Τ«ύς γάμευς χαβ' α βιβαιοϋται
  Β* ΐύλογΐιοα η ΆγγλΐΜανιχη έκκλησία &
  ρασα τίς έηί τοδ προκειμένον «ντιρρήοεις
  αυτής.
  ΤΒ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣιΈΡΟΑίΣΧΗ.
  ΕΤΕΝΕΤΟ ΑΕΧΤιΊΜΙΙΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙλίΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ * Ί<.υνίου (τού ίντα ποκριτού μος).— Ή Α. Μ. ό Βαβι λ»ύς ίδέϊθη ι ήν πρωΐαν; σήμερον το προεδρείον ηής Άερολέβχης τής 'Ελλά 8ος. Τό προεδρείον εξέφρασε πρός τόν Ββσιλέα τος «ύχαριστίας τού δια τό ενδιαφέρον υπέρ αήςΆερολέοχης καί έ τόνισεν ότι είνε ύπερήφανος αυτή διό¬ τι ευρεί» αρωγόν πρόθυμον είς τό έργον την Λ. Υ. ι όν Διάδοχον ΠαΙλον. Ό "Αναξ «πάντων ουνεχάρη τό προεδρεί¬ ον καί ηύχήθη τιλήρη εύόοωσιν τχ>ύ ερ
  γου τής Άερολέσχης.
  ΝΑι1
  ΛΙΚ.ΗΙΚΟΙ ΠΡΕΟΕΙ
  ΤΑ! ίΔΕΙιΣ
  Σχόλια τού Διεδνοϋς τύπου
  επί τού Γερμανοϊσπανικοΰ έπεισοδίου.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άντ-α
  ηοχριτού μας).— Τό υπουργείον τής
  Δικαιοβύνης οι' έγκυκλίου τού *οινο·
  ποιηθείσηβ σήμερον πρός όλας τας Δι·
  καοτικάς αρχάς» τονίζβι ότι οί Δικαστι-
  χοΐ πρέπει'νά ίποφεύγουν νά ζητοΰν
  αδείας καί ότι μέχρι των Ιιακοπών
  πρέπει ι,υτοι νά ευρίσκωνται είς τας
  θέσεις των μή παρεμποβιζο.*.έ>ης οϋ·
  τω τής ταχείας άηονομής της Δικαιο
  σύνης.
  εΙΓμοσιευβη νομοσ
  ΔΙΑ ΤΟΥ! ΜΝ[ΜΠΜΙ ΐΙΛΛΣΚΑΑΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άντ*.
  ποκριτού μας).— Εις την εφημερίδα
  τή€ κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ϊναγχα·
  σιικός νόμος περί τού τρόπον τού 6ιο·
  ρισμού των λειτουργών τής στοιχειώ·
  δ ΐβύεω$
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου.—Τη
  Αεγραφήματα Ικ Λονδίνου
  άνγέλλουν δτι αί ΐφημερί
  βις ΙξακολουΘοΟν νά Βει.
  κνύουν αισιοδοξίαν ώς
  «ρός την οριστικήν διευθ*
  τησιν τοΟ Ίσνανογκρμανι
  κου ΐΜΐσοδίου.
  Έκ «αραλλήλου δ Αγ
  Υλικάς τύ«ος <Ιναγρά·«ι ■ληαοφορίας καθ" άς ή Έ «ιτρο«ή ούδετερότη τος «ρο ετοιμάζει βιάβημα «ρδς τάς Εΰρυναΐκάς κυβιρνή σΐις Ιν σχέσει μέ τδν Ί σνανικόν ■όλιυον ϋνοδΐι κνύουσα τοϋς ·ξ αύτοθ κιν Βύνους καί την Ανάγκην τής λήψεως Εντονωτέριον μιτρων ά«οβλΐ«όντων είς την ηθικήν καί ύλικήν βνί σχυαιν τής β«ιτρο«ής ούδε τερότητος. Πληροφορίαι £κ Παρισί ών άγγελλουν δτι αί ίφη μερΐδες ττ)ς άριστερας κα κίζουν την μή σύγκλησιν τής Κοινωνίαν των Εθνών ιιετά τόν βαμβαρ6ισμόντ!)ς ΆλμερΙας τόν δκοΐον ρ·α· ρακτηρΐζουν ώς άντικείμε νόν -ρός τ&'Βιιθνή νόμιμα. Έξ άντιθβτου αί Ιθημιρί Βις τής Βιξιβς έτκτίββνται κατ4 τής κυβερνήσεως τής Βαλ,ινθίΒς καί τΛν «ολΐμι κων μεθόδ»ν της. Έκ Ρώμης άγγίλλΐται δτι δ Ίταλικός τύβος ά φιβρώνιι «ικρόχολα σχό λι<χ είς δσα ανέγραψε μ· ρΐς τοΟ διιθνους τύ«ου <«1 τοΟ βομβαρΒισμοΟ τού «Ντά ϋτσλανβ» καί των «ροξενη θεισβν καταστοοφων είς ΆλμΙριαν «κ τής 6·αρμο γής τβν άντι«ο(νι·ν τοΟ ΓερμανικοΟ στόλου. ΑΙ έ#η μερίδες βν συμκεράσματι διατυ-ώνουν την γνώμην δτι αί οψιμοι αυταί Φιλαν θρωνικαΐ τάαεις δέν θά δμνοδΐσουν τοΟ λοικοθ οθ τι την Γερμανίαν ο£3ι· τή Ιταλίαν άηό τοθ νά βφαρ μόζουν Ιν «ροκειμέιω δ·τι ένιβάλλΐι ή σκληρά λογ κή ά«Ιναντι των" Βολο* νιβν των Ιρυθρων. Πώς δα ένεργούνται αι έξετάσεις είς τα σχολειό Μέσης έκπαιδεύσεως ΔΑ οΈατάγμκτος το3 δπουργεί τής Παιδείαν χαθβρίζονται τα γρ«πτ6ν Ιξιτάσιτον τβν σχο ν χαί ιω* άπολυτΐίρ!»» «ξ«ϊά οΐων τβν μαβΐ]!βν τβν άνω έ?»ν τάξιων. Ώ; κρός τας δύο χατ» έρις τίξεις τβν ΓυμναοΕβν, τβν Πρ* χτιχβν Αι*ιί(ον χαί χά Άνώηρα Π*ρθιναγ»γιΓ7, ^ Ιξίταισΐς τβ/Αρ χα'ων Έλληνικβν ό?ίζετα: είς γραφήν χαθ' δπαγίρεΐΌΐν χχΐ έ 3 μ»)»ι'αν διοΌιγμένου κειμένου αρχαί ου "Ελληνος συγγρκφί»; χαί είς 4—6 γραμματιχάς ηαραιηίήυεις Ικ' «6ΐοΟ. '0;ίζ«(Ηΐ ούίθεοιςνεο ελληνική. Διά τα Γαλλιχά ό?1ζεται γρ» φή κα6° υπαγέριυαιν καί ιαχίφνχ αίς διδαγμίνοιι κειμένου 5—6 στ.! έχ τοθ άναγνωο'ΐχοθ διδλίου τάξιιος χα( 4 περΐπου πά έη' αϋϊοθ. Δι* τα μαΒημβτικά δρΕζετατ νά λυθιθ' τοία προδ?ή(Αατα τής Ποα χτικής Γίΐομετρίας. Διά τί £λλα θε αρτ) τ ι χ* μ>θήματ« νά λυθϊ 1^
  ζήτηιια «πό δύα, τα έηοΐα θ* δβ
  θοθν.
  Ώ. πρός τϋν Γ' χά Ι Δ' τάξιν
  Γυμνβσ'ων χίί Πραχτικΐν ΑηεΕ-
  ιον ίρίζΐται γράφη χοί έ?μηνϊία
  διδαγμινου τιμαχ'ου 10—15 στ[
  χων άρχαίοιι "Ελληνος σι,γγροΐϊ.ί
  ως καί είς 4—6 Ιπ' βδτεθ καρά
  τηιήιεΐ;, άναφΐρομένας ιίς ού ντα
  ξιν τοθ άττιχοθ λίγου, γρκμματι
  ς χαί ηρβγμαιτιχάς.
  Δΐβ,τά Νιοελληνιχί, αύνθεαις
  ά τό επίσημον πρόγραμμοι τβν
  ά
  ημ
  Δα τα Γαλλιχσ, γροφή ναΐ μ«
  χίφοοιοις ϊ.δαγμίνου τεμαχίου 8
  —12 ατ'χων γαλλιχοθ κειμένου.
  Καί 4—5 γραμμαΐιχας έπ' αύτοθ
  Διά χά Μ*6τ]ΐατιχβ είς >ύαι
  ίύί έκ τριών ασιήαιων. Διά τι
  Φυσικά είς λύσιν δόο έχ τριβ
  γ<ωστβν ζτμημάιιον. Διά τα Λΐπνιχά γράφη τ*μ χίου 8—10 οτΓχαν κειμένου χά 4—6 γραμματιχαί χαΐ πρακτικα έπ' αύτοθ Πϊρανϊ]! ήιεις. Αί άνωτέκ» γραπταΐ Ιξιτίσει γίνονται έ ώπιον τςθ α;μοδίο χαθτ,νητοθ τ} διδασκάλου χαί τι δΐιυθυντοθ τεθ σχολείον ή Τ60 πό τούτων οριζομένου συνεππηρη τοθ. Οί ενεχ» Ασθενείας ή δλΑβυ ί γου άποχρβντ·ς μή ΙξεταοΡέΛ. χαλοθνται δπβ τι Ο διευθυντού Βιά πινακίδος τοΐχοκολλίυμένης νά προσέλθουν χ«1 νά τας όηοστοθ έντίς 15 ημερών άπό τί|ς λήξε» τβν δοκιμασίαν είς ημέραν χ» ώραν έριζβμένην άπα τον ίιευθυ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ανεκοινώθη δα τούς ένδια Φερομένους δτι τό προϊόν των έράνων καί Ρωοβών υπέρ τήΤ "Εθνικήν Άεροπορίας θά ά πό στέλλεται έπ' ονόματι τοθ ύ πουογοθ ΓενικοΟ Δ<οικητοΟ Κρήτης κ. Σφακιανά>η ιίς Χσ
  νιά πορ' (δ καΐ θά νατατΐθε
  ταΐ είς την Εθνικήν Τράπε¬
  ζαν.
  ΤΛΧΕΙΧΜΟΠΛΗΚΤΑ
  ΑΚΙΝΗΤΑ
  Είς την εφημερίδα τής κ υ
  βερνήσεως έοηαοσιιύθη διά
  τογμα διά τοθ ότιοίου ρυθμΙ
  ζβται ό τρόπος καί καθορΐζε
  τσι εφεξής τό ποσόν τής ττα
  ρασχεθησομένης οίκονομικής
  ά.ωγής διά την ανέγερσιν
  <σ! επ σκίυήν τΛν σε σμοπλή ■ των άκινήτων ώς καί 6 χρό »ος έντός τοο δποΌυ έπιτρέ πβται ή άσκησις τΛν έχ σει σμοποθίΐσς δικαΐωμάτων. Η ΣΤλΦ'&ΙΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Τό τελευταίον δελτίον κινή ίως ΐΓ)ς στσφιδαγοράς Λ^ν οίνου άνοφέρει βτι κατά την παρελθοθσαν έβδομάβα έτΐΙ Κορινθιακών ήτο αύτη μάλλον χαλορά άλλα σταθι >Ο, ζήχησις τισρειηΓήθη επί
  ύΐηνών τιοιοτήτων. 'ΕπΙ Αύ
  οτραλιανών κοΙ Κορινθιακών
  Εγνώσθη ότι εγένοντο πολλα'
  πράξεις επί καλλιτέρων ίοΐως
  ποιοτήτων.
  ΔΙΙΓΩΝΙΙΜΟΣ. ΓΕΟΠΟΝΟΝ
  Ή 'Αγροτική Τραπέζα προεκή
  ρυζι διά <ήν 15 τρέχ. διαγωνι σμόν πρός κατάταξιν 6 δοχίμνν γιωπίνων. ΑΙ αί ή«ις τβν ένδικ φερομένην γίνονται ίεχταΕ μέχρι τ*)ς1Ο τρέχ. μηνός. ΓΡΠΠΗ ΕΙΣ ΣΕΛΙΝΟΝ Ό Νομίατρος Χανίων χ. Εδάγ. «πανιωνάχτ;ς έτιστιίψΐς έχ 2ιλί ου Βπου ιΐχε εμφανισθή πρό τινος πιί^μιχή νίσυς έϊήλωοεν Βτι :ά έμφανισθέντα χρούσματα ι!ς β λ τά χωρία ·οΟ τένς δήμοα Καμ πανοθ δρεΐλονται είς γρίππι,ν άβυ νήθους έπιδι;μι*τ]ς μορφάς χβΐ 6χ ΤΟ ΜΕΤΕ_ΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΝΑ1ΌΥ Ό ένταθθβ Μετιωρολογιχίς Σταθμός <ξ4δ»κε χί?·ς τό κατηέ ;» μΐ|νιβνθν δελτίον: 'Η ΐιέαη θιρμοχρασΐα χατά τ&ν μήνα Μίϊβν ήο 20 9 Οί. 'Η μι γΐστη θερμοχραοία (32,0 ) έατ, μΐιώθτ) την πρώτην χοθ μήνις, ή ι έ έλαχίσττ) (11,20 Φ δεχάττ,ν. 'ϋ μέΐος Βρος ττ)ς σχετι»*}ς υγρα οίας είς ι)) είνε 64,ο. 'Η μΐγί αντ] σχετιχή θνραοΐα (84 ι)/) ίαη μειώθη ιήν τιτάριην τοθ μηνός ή » έλαχίσιΐ] (24 ι) ) φ 23 ην τι Ο μηνός (ώρα ο). 1· όλιχθν ποσόν τής πιαβόσης 6ροχτ]ς χατα τάν μ<5 να είνε είς χιλιοαΐομεχρα 7,7. ΟΪ έπιχρατήσχντςς ί.εμοι ήΐβν οί δόρειοι. Κατβ τόν μήν« Μΐΐβν ιΐ χαμεν έκτά ημέρας βίθρίας (ϊπό 0)0, £ως 1 3 ίέχβτα νεφ6ν), 23 ήιέ^ς νιφελώίΐΐς (1,4 1α>ς 8,8
  ?έ*ατκ νιφβΝ) χοί μίαν ημέραν
  νιφςσ»εηή (■ ύρανίς χαΒ' όλοχλη
  ρίκν χεχαλυμμένοθ-
  ΕΙΣΙ ΓύΓΗ ΚΡΘΗΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Έξιδέθη Β. Διάταγμα 5ΐ« τοθ
  βΐου έπιτρέπΐτκι ιίί ι ήν 'Αγρο
  τιχήν Τ^αηεζαιν ή είαχγιογτ, διά
  (ό τι έχον έιοςχαΐ διαθεοις μέχρι
  3 χιλ. ιό»νω» κριΒής πρές ίιατρο
  φήν τοθ άγρβΐιχιθ ηληθυσμοθ τής
  Κρήτας επί χατοβ Ας τοθ ήμΐαΐ
  βς τβν χατά τάς χιιμίνας διατί
  ξιις δφισταμίνων δαομβν καί συμ
  καρομκρκύκ ια* ιίδιχβν )ό;α»ν
  χβΙ τιλβν ώ, χϊΙ τοθ φάρου κύ
  κλου εργασιών.
  Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΧΤΙΚΗ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
  Τί Γεωργιχβν 'Κμηή
  Ήροχλείου δτίδαλϊ χθές πρός τα
  υκουργεΐα Γΐιβργΐβς χά Ι Παιδιία
  μαχρβοχιλη* αναφοράν σχετιχβ
  μέ την προαγωγήν %ς ατβιχειώ
  δούς γεβργΐχής χά Ι αυνιταιριστ
  *ής έχπαιδιύσιωί έν Κρήτη. Λ
  πχομιρβς θά γρ^φνμιν 5υ5ΐον.
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Διετάχθη ά μιδίως ή χαταδολή
  τβν έπιδομάτων τβν άνκηβχβταοτά
  των άναϋήΐων τοθ ΝΐμιΟ Ήρα
  χλιίου ττ]ς 1—ς αρ μηνΕας. 'Η ηλ
  ρωμη τβν δκαιβύχων ήρξατο ή
  5η &κα χΡ4ς.
  ΟΙ ΥΠΙ1ΨΚΦ10Ι Α'ΚΗΓΟΡΟΙ
  Δι' ΰτΐουργικής άποφάσ.Γως
  όρίζβται δτι ο Ι έξετόσβις τΛν
  ΰτκψηφΐων δικηνόρων διά την
  άϋό<τησιν αδείας άσήσεως τοθ διχηγορικοθ έπαγνέλμα τος, θ' άρχΐσουν την 19 Ίου νΐου. ΣΥΛΑΗΨ1Σ Ι6ΓΓΑΚ0Ν ΣΑίϊήφΒφΛ» χβές έαοθΐα ι βθίγγανοι 'Δθχν. Τζαμ^λτ]; χαί μ. Π. Τζαμπλήζ. Ου:οι προ χθΐς διέπραξαν είς Αγίαν Βχρ6£ ραν σωεείαν χλοπών χαΐ ξιων. Μεταξϋ ίλΐΐΰ) ρ χά Ι την έ^χλησ'αν έξ ή", άφήρε αχν διάφορα κφίε;ώμχτκ χαί χρή ματα. ^^^Μ^>^^(|1^^ε^^«1ε^■ ο ε » μ» ο» ···< ΔΙ έν τη άγορα μα< κυραν8ε(·«ι 11·Η«ν «Ι χθβς,,τιμαΐ τΔν.οιαφόρεεν Ινχ·^(·τ{ «Ιχβν 'β|«Ιβ·ΤΙΗ·Ι ι ' 4 Ρ8.— Β6 — «Ι ·■ Χ ε' ·*. -Η. «' 14.- ■οινα *, «ο. Μ,— ·Ι«·Ι Δρχ«ν·ν .. ««λέηοί] „ ■«λ·»·|Ι·« ■«*· «·. .. Χ«·οοηι« οοειι, Ι,Ν ■·λι Κοο»ολι« «·»« Δ«>ρ«ι« ΡοΙα
  Ά·ν··*>Η«τ« ΙΒι·
  8ρ·Ι«τ·ν «Ινβν
  ««λλι* «**" 4»**

  ,. 41·.
  „ | Μ,
  „ Ν.
  ΤιρβΙ Συναλλάγρατος
  Α·λλ«ο·βν %ψ, ΙΙ0.Μ— ΙΙΙ,Μ
  ΑΙ.· .. Μ·. -Η·.
  Κο··ν« 1οο««α< η,ΙΙ-η.41 Φρετηον „ |Ι#._ ι.» ■λ|·«. ·ΜΥ>·ν .. Μ9-4.97
  •ί ·λλ· „ || -%Μ
  3» ΠΡΟΤΝΙ
  ^^-^ι/-^^ —ι _ ||-|ιϋ|Γ*^~Ίι _ιΓ-»~^νΐι.ιΓ ιιιμι"»!^*^»!^"-* ε7*"
  Ο ΝΩΤΡΛΤ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΛΟΜ1Λ!
  ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ Κ*Ι ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ
  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΪΪΑΙΑΙΤΕΡλΟΛΩΣ
  ΣΗΜΑΣΙ4 ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου («ού άντα·
  ποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Βερο
  λίνου ότι την επομένην έβδομάβα ό
  ύηουργός των Εξωτερικών τής Γερμα¬
  νίαν φόν Νώϋοατ θά μεταβή είς Βελι·
  γράδιον καί Σοφίαν.
  Είς τό ταξείδιον τούτο οί πολιτικοΐ
  χύκλοι τής Γερμανιχής πρωτευούσης
  άποδίδουσι φιλικήν μόνον σημασίαν
  χαί την επιθυμίαν τής Γερμανίας να
  συνάψη ατενωτέρας εμπορικάς σχέσεις μέ
  τήνΣερβίαν καί Βουλγαρίαν. Ούχ ήττον
  μερίς τού Έύρωπαΐκού τύπου καί
  ίβ<α τού Γαλλικού άναγράφουσα είς την τελευταίαν της ώραν την ηληροφο ρίαν ταύτην ηήν θεωρ εί αξίαν προσο χής δεδομένου ότι ή Γερμανία συ*ε- χίζει πάντοτε την πολιτικήν οιειαδύσε ως είς τά Βαλκάνια καί την Ανατολήν έν γένει. ΕΓΙΝΑΝ ΑΙΑΒΗΜΑΤΑ ^ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΓΓΤΗΣΕΙΣ Η ΚΥΟΕΡΝΗΣΙΣ 91ΑΕΝΟΙΑ2 ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άνταπθ κριτοΰ μας).— ΝυκτεριναΙ είβήαεις έκ Λονδίνου ,άγγέλλουν ότι ή έπιτροπή ούδετερότητος προέβη είς βιάβημα παρά τή Κυβερνήσει τής Βαλενθίας ζη¬ τούσα νά δοθούν ρηταΐ έγγυήσεις ότι δέν θ« ένοχληθούν πλέον τα σκάφη τής Γερμανίας καί Ιταλίας έν τή ενασκήσει τού άποκλειαμοΰ- Παρόμοια οιαβήμα τα πρός την Κυβέρνησιν τού Νεκρίν έ γιναν καί έκ μίρους τής Αγγλίας κ*1 Γαλλίας. ΣΥΝΕΡ^ΕτΙΙΙπίΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟ! ΑΟΗΝΑΙ 2 '/βυνίου (τού κντακ·ΜΡιτ·δ μοτς)—Τβ 'ΑβηνΒΪκόν Πρακ;ο9ΐΙ·ν πλπρο φορβΐται έκ Λονδίνον ·τι αυριον (σήμερον) συνέρχεται ή επί τής ούδετερότητος επιτρο πή δια νβ ίζετβση την κατάστασιν ώς διε μορφωθή μΐτβι τΐ.ν βπβχώρησιν τ9{ Ίταλ( «ς καί τής Γερμανίας. Πιστεύκται Ιτι ή έ πιτρβπϊΐ θά έξεύρη τρόπον (κβινοποιήσεως των δύο δυνάμει ν ώβτε νβ επ«νίλαβ«ν π« λιν ·Ι αντιπρβσωπβΐ των έν αύ;θ καί νά λά β·υν μέρ·ς ϊίί την ίσκηβιν τού πΐ τής Ίαπ«νΙ«(. ΟΙ ΤΑΪΜΣ ΣΥΝΗΓυΡΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΝ ΕϊίΥΙΙίΕΙ ΑΦΗΝΑΙ 2 Ίουνίβυ (τού άνΓ««οκρΐΓβΰ μ«()·—Νεοίτερα έκ Λονοίνου τηλεγραφήμκ τα «γγίλλβυν {η ·1 Τ» ψς βοχολουμΐν·ι ίν κυρίω αρβρω μέ την στάσιν τής Ιταλίας κβ της Γερμανίας έναντι τού Ίσττανικ·» κατβΛΐν τβν τελευταίων θλιβ.ρων έπκισοδί «ν γράφον ν ο π θ« πρέπη ν α δοθούν ιίς Τ«ς 6ύο >ύ:«ς δννάμβις «η· τ« αλλβ κρ«
  τη, «γγυήσιις δι* νά επανέλθουν ε|$ την ί
  πιτροπήν τή; ούδετβροΐητος. Περαιτέρω ή
  μκγκλη Αγγλικη ίφημϊρΐς τβνίζ.ι ο» ο!
  φίλοι τής δΐρήνης όφείλουν να φχνβΰν υπο
  χωρηηκ·! ίνβντι τής θιγεΐσας Γβρμανίας
  χ«ι χϋί σύμμαχον της Ίτ«λίβ£.
  Ο ΜΟΑΟΜηΕΡΠαΐ! ΒΕΝΕΤΙΪΝ
  ΑΘΗΝΑΙ * Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Βε
  νετ,ίας άναφέρουν ότι έφθασεν έκεί σήμε
  ρον ό »ρχηγος τώ ν πολεμικών δυνάμεων
  τού Ι*αϊχ στρατηγόςΛΙπλόμπεργκ όστις
  μεταβαίνει ώς γνωστόν είς Ρώμην δια
  να συνεννοήθη πιθανώτατα μετάτου Μου
  σολίνι πρός λήψιν ένιαίων στρατιωτικών
  μ-έτρων.
  ■ίΙίΜΒΗΙΑΠΙ ΒΑ1Κ0Ι
  ΑΘΗΝΑΙ * Ίουνίου (τού άντα
  ποκρποΰ μας)— Έκ Σαλαμάνκας άν
  γέλλεται δ« τα εθνικά στρατεΰματα
  αηέκρουβαν έπιχυχώς καί μέ μεγάλην
  ευχέρειαν σφοδροτάτην άντεπίθεσιν των
  Βάσκων ηρο ^οθ — '