94357

Αριθμός τεύχους

4580

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΗΑΡΑΣΚΕΥ.
  4
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΑΙγύπτοο
  ετησία λίραι 3
  ίξάμηνος 3
  'Αμερικής
  ετησια βολ, 15
  ΐξάμηνος » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΊΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4510
  1ΙΠΜΙ! ΣιΙΤ.ΚΤΊΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΝΕΑ ΟΟΑΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΙΚΣ
  III
  ΟΙ ΙΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ργηή
  ββ ίδρυθβδν πβν·
  βλβ τβ έπβρχιακα
  Είς ηροβφκτους κνακοινΝ-
  βΐις τβυ β κ Πρ»9»η·υργος
  ετονιαΐν ότι ή κυβέρνησις ου
  ν»χίζ«υαα τα υπέρ των «γρ·
  τβν κβί τής Έλληνικής γεωρ
  γ(ας ι»ετρ«, άκκνκοιαε ν" «λ
  λβζιι εντελώς τβ ούηημα
  τβν βργκσι&ν της Αγροτικάς
  Τραπέζης. Κβί κπεξηγ&ν την
  χυβιρνητικήν πολιτικην, εί
  πεν ότι μ «ά την ίλ«ττ«οιν
  Τ·Β τε) κου τής Αγροτικάς ώ
  ότι να έξααφκλιαθοϋν εύθα-
  νκ Κεφέλαια δια την τονω·
  βιν κκί την ενίσχυσιν τϋς
  γεωργίας θκ γίνη *«ί τουτο
  ■κάμη: Άντί νβ τρίχη · χ»
  ρικός είς τας πόλει; δια νβ
  οκνείζετοιι «π· τβ ύτϊβκβτ··
  οτημ«τα τής Τραπέζης θκ μΐ
  τ·βν) άττλούαταςα ή Τραπέ¬
  ζα είς τ· χ»ρ>*. θα πληαιασα
  εγγύτερον τβν χαλλ«ΐργητήν
  τής γϊίς. β ίδθδ
  τού ίΐς ρχ
  κίντρ« κ«ί τας »«μ·π·λκΐ(
  ύκβΜβταστήματβ κ«ί πρακτ·
  ρεΐ«. ©* καταγρβψβυν βλους
  τβύς καλλιεργητάς καΐ τβύς
  Ιδιοκτήτας γής. (©« τού; βγ-
  γρίψβΗν ώς πιστβύχβυς. Καί
  θβ τού; χβρηγβδν είς τα έ·
  {ί}ς τα δανΐιβ κου τού; βναγ
  καιβϋν χ«ρίς πολλαίς οιβτο-
  πύσΐι;, χωρΐς την ανάγκην
  μεββζοντων, χ»ρίς τβύς μέ-
  χρι σήμερον γνωβτ·ύ{ τύ-
  «•«ς τίς γρβφΕΐβκρατίας. Ό
  καθε πιστβδχος χωρικός θ*
  μεταβχίνα είς τό ύπβκαταστη
  μκ ή εί; τό πρακτορείον τής
  Τραπέζης είς τ· οποίον είνε
  εγγεγραμμένος ώς πιστβΰχος
  κβ) θα λαμβχια τα χρήματα
  κου τ·0 άναλβγβδν καί —εδ
  αναγκαιοδν ώα£ν νβ τα εί
  χεν ο ΐδιβς βπβ πρίν κατα
  τεβειμίνα. Α! πιαταίακις τβν
  χωρικόν ββ ,κατβνέμΜνται
  ■κβ κΐδικβ συμββύλιβ κβτβ ύ
  κβκαταστήματι.καί πρακτο
  ρΐΐα είς τα 4«·ΐ* θβ μετέ
  χ·»ν καί βντιπρβοωπβι τβν
  χνρικβν ώατβ ν« μή ίημ»
  •υργβϋνται *δτ( ίδικίβι οΰτκ
  καί παρβπβνβ.
  Έτοι ίκθέτει ό κ. Πρωθυ
  πβΜργός τβν τρόπον τής νέ
  εις λειτουργίβς τϋς Άγροτι·
  κης Τρβπέζηί- Εβί ό?ΐ{λβ·
  μΐν νβ ομολογήσωμεν «τι
  δέν θα «ίμπορσδσεν ϊα»ς νβ
  ευρεθή αλλβς τροπ·$ χαλυ
  τύρ*ς κβί εύκβλΜτίρας έξ«
  πηρ«τάσ»»ς τ-ν αγρβτβν.
  Ή βγρβτική πίστις πρέπει
  νβ ασχήται *»ρίως μβ τβ
  έ,ϋς δύο χ.ύριβ χνρακτηρι
  θηκβ: Μβ χαμηλόν βοβν
  Τ· δυνατόν τ·«·ν. Εβί μβ
  βύκ·λ(«ς είς την παροχήν
  Τβν ΐτΊβτώσΕ&ιν βΐς τού; χ»
  ρικβύς. Τ. ιτρδτβν έττετιύ
  χθη δια τής μειώσεως τού
  τέ κου προ κ«ιρ·ϋ Τό δεύτε
  ρ·ν θβ έκιτευχΒ5 δι* τής
  νέ«ς όβγβνοίσευς τής Άγρβ·
  τραπέζ
  νβ
  χο
  Βιβνίως θα χρΐιααθοΰν Ι
  α»: καί άλλα πραγματα δια
  να κκταατή «υκβλβς ή έ
  φαρμογή τήςνεας πολιηκής
  τής Αγροτικάς. Κ«ίκ«ρίως
  Ββ χρειασ9$ νβ ενισχυθή ή
  Τραπέζα κβί μέ αλλβ εΐβιτι
  μεγάλα κεφαλβικ διά
  ίχα την ευχέρειαν να
  ρηγα πιστώσεις «ι; τβύς
  ωργβύς κβί Ιδίως πιστώσεΊς
  μβκρβπρβΒίσμβν,ς καί μεσβ
  πρβθέσμους πρβ$ έπεκτάσεις
  καί βελτιώβεις τβν καλλικρ
  γΐιδν των. Άλλα κβί τοδτβ
  θβ επιτευχθή αβφαλδς βπβ
  την Κυβέρνησιν. Υπάρχον ν
  τβσα αχβλβζβντβ κληροδβ
  τήματβ, ύπαρχβυνβΐ καταθέ
  οεις τβν διαφοράν νβμικβν
  πρεσώιτων είς άλλοις Τρβπέ
  ζας. ΕΙμιτορεΐ κβλλιατα β¬
  λβ αύτβ τβ τεραστία κΐφβ
  λβιβ νβ μετβφερθοδν κβί
  νβ κ*τ«τε8βδν εί; την Ά
  γρβτικην Τρβπεζαν. ®χ β,ευ
  ρεθοδν κβτ' αυτόν τόν τρβ
  πον χρήματβ βρκετβ δια
  την τονωσιν ίλων έν γένει
  τ&ν βγρβτικβν έπιχειρήακων.
  Πασην δέ.εύκργκτικήν Μ
  δρασιν θχ έχη η νέα αυ;ή
  Άγρβτικη πβλιτιχη τής Κυ
  ελ.ί) καΐ τίλμοτα.
  'Αρα Βΐμτιοοεΐ μβ την
  λβσιν ϊΛν άηατραιτήτων άντι
  πλη αμ αρικδν— %ιιοξηοα«τικβν
  Εργων, των οποίων ή δακανη
  ποοβλεπβται σχετικώς μικοά,
  ν* άπο5οθο0ν κρός άσφαλή
  καλλιέργειαν τιβρΐπου έξήντα
  χιλιάδβς στοέμαστα γονίμου
  γη?. Δ ά της εκτελέσεως δέ
  των άησραιτήτων ΰορηυλικΑν
  έργων, φραγμάτων κλπ . θ)
  καταστοθν άροεύσιμοι τερά
  στιαι έκτάσΕΐς νής καΐ ή πά
  ρογωγή τής Μεσσαράς θ' α
  σφϊλισθθ καΐ άπό τόν κΐνβυ
  νόν τής ξηοασΐας καΐ τής ά·
  νομβρΐας κατά τούς έαρινούς
  κα( θβρινοος μήνας.
  Είναι λοιπόν προφτχνής ή
  ωφελεία ί|ης 05 ποοκόψη έκ
  ής εκτελέσεως τβν έργων αθ
  ων. Δ'ότιέΛν αί 60 χιλ.στοέμ
  θ
  ματα στιαροθν
  χωμεν ττρός
  μέ σιτηοά Θ4
  100 κιλα τό
  περΐκου, εξ έκατομ
  μιόρια κιλά σϊτου ίπί πλέον
  οθ παραγομένου σήμερον.
  Θ » δι-ασιασθ{) Βηα8.ή σχβ
  δόν ή παραγωγή σϊτου τής
  Κρήτης. Καϊ ή νήσος μας βν
  δ6ν καταστή αότάρ<η<,, πάν ως θα ττλησιαστι είς την λύ σιν τοθ προβλήματος τής ού ταρχβΐος βΐς σΐτον. Άλλβ καΐ άλλα ι ίδη άν καλλιβργηθαθν είς τας έκτάσεις αύτάς, άιητέ λια, έσπεριδοϊΐδή, σισάμ1, βαμ ς βρς είναι »ύχολον είς τον καθίν» νβ εννοήβα ΟΙ χυρικοί μ«ί, έχοντες «λβϊ τνν τ»ϊν Τ|ΠΚη«£βν των, <ίύμ μβχον, βοηθόν, ουμκβρβατβ την, θβ κκιδοθοδν πλέον τε λείνς άκΕρίσπβιοτοι είς τβ δή μιβυργικά των ίργβ χβί θα μεταμορφώσουν την 'Ελλη νίκην δααιθρβν Είς ένβ βλη θινόν παρβοιιοον. Οί Κρήτες χωρικοί ίδιαιτέ ρνς άναμένονιν μβ βύλβγβν βνυκομονηβΐβν την εφαρμ? γήν τβν νί«ν βύτβν χυβΐρ νηηνβν «πβφάβϊων. Διότι τέτΕ θβ ιύρουν τβ ύλικα μέ σχ νβ έπεκτκίνουν χβί νβ Ουστηματβπβιήσουν τάς χαλ τ«ν. Νβ εκμκταλ λευθοδν βντατιχύτΕρον την γήν χαί νβ.αύ£4αουν τβ Εί βοδήματβ των, κρός έφΐλος χβί^έβυτβν είλλβ χβί τϋ! έ θνικϋς μ«ς οίκονομίβς γβνι χάτΕρον. ΤΑ ΠΑΡΑΓβΠΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Τόίήΐπμαΐτ.ς κατσσκει,ής έΡ'/ων Δυστυχβς ή 'ΕταιρΙα ν *> Ι Ι" _ κ_______ _α- .ΛνΑ ιιΑ νΓ.Λ.ΗΪΙ_—ηΐ](Τοτ — ηηΑ.ηί
  των πσρα·) ωγΐ"ών Ιργων τής
  Μϊσσσιάς ι-άς 6χ« άπσσχο
  λήσει καΙ άλλοτε κατ έπανό
  ληψ ν. ΚαΙ έχομεν τονΐσει την
  τΐροστΐαν σημασίαν την ο
  ποΐαν έχει διβ την Κρήιην καΙ
  την χώραν ολόκληρον ή έκτέ
  λεσΐς των. Έν τούτοις, μ!α ά
  πάντησις την οποίαν μάς Ιστίΐ
  λε τό ίπκυρνβΤον τής Συγκοι
  νωνΐας δι' .ή; μας νΐνβται
  γνωστόν βπ έδοβη έντο
  λή είς την έταιρΐαν Μποθντ
  νβ ιτροβθ «Ις την με)έιην
  τβν βργων ούτών καΙ ή κατη-
  γορηματική βϊβαίΐωσις τοθ 0
  «ουργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ κ.
  Σφακιανάκη ότι ή εκτέλεσις
  τβν έργων ούτον θ' άρχ'σρ
  συντόμως, ν βς κάνουν νά έ
  πανίλθωμβν καΙ πάλιν βτ«ΐ
  τοθ ζηιήματος τούτου.
  •Η μελέτη των Ιργων αθ·
  των είχεν άνατεθβ κατά τό
  1929 άπό την κυβέρνησιν Ββ
  νιζβλου Είς 'ήν Έτσιρΐαν
  Μπούντ, είς την οποίαν ιΤχεν
  ανατεθή έπΐσης «αί ή μελέτη
  διαφόρων άλλων μεγάλων ά·
  ξΛ οΙ άρβευτικών
  σΰτή, μή προβλέπουσα προφατ
  νώς μβγάλα κέρδη έκ τής έ«
  τελέσεως των έργων Μεσσα
  (&.<-, Βέν έκαμε την μβλέτη Βικαιολογηθεΐσα 5τι βήθεν Βέν ήξιζβ τόν κόπον νά γίνη λό γος Βι' εργα μικρά των 6ποΙ ών τα έξοδα θά ήσαν βυσανα λόγως μεγάλα πρός την άπό Βοσινΐ Έν τούτοις ή ύπηρεσΐα υί κατασκευων τοθ τή7 ΣυγκοινωνΙας άπό πρόχειρον έ ή η υπουργείον ΒιβπΙστωσβ έπιτόπιον επί σκέψιν καΙ μελέτην Β τι τα £ρ γα αύτά είναι έξαιρετικής σπουδαιότητος καΙ ή εκτέλεσις των θά στοιχίση σχετικάς έλά χιστα έ> φ ή άπόδασΐς των θά
  είναι μεγίστη. Κατά τούς υπο
  λογισμούς τής ΰπηρεοίας αύ
  τής £Ϊς την Μεσσαρά* άχρη
  σΐεύονται κατ' Ετος έκ των
  πλημμυρων τοθ Γέρω-ποταμοΟ
  καΙ τ' 0 Αναποδάρη έκτάσεις
  πενήντα κσΐ πλέον χιλιάδω
  στρεμματων εύψορωτάτης γής
  'Υπάρχουν δέ καΙ έκτάσεις
  7—10 χιλιάδων στρεμμάτω
  μονΐμως κεκαλυμμέναι άπό
  βΛκι, έλη'ς, τό κίοδσς θά εΤ
  ναι έπΐσης μέγα. Έκτός δμως
  τοθ κέρδους αύτοθ θά προκύ
  ΦΠ διά την Μεσσαράν καΐ εν
  βλλο μέγα δφελος: Τό δ
  φβλος τής ογβΐας. Τα δρ
  γ α αύτά θά συντελέσουν
  ϊΐς την πλήρη έξυγΐαν
  σιν τοθ κάμπου αύτοθ, είς
  την άπαλλαγήν των κατοΐκων
  τού άπό την μάστιγγα τής έ
  λονοσΐας. ΚαΙ,οΙ Μεσσαρΐται
  θά Γύρου ν τότε τάς δημιουρ
  γικάς δυνάμεις των πού κα
  ταστρέφει τώοατ τό σαράχι
  τοθ πυοετοθ, θά άνακτήοτουν
  νέαν δρβξιν καΐ νέον ζήλον,
  θά 'δρουν τό πνεθμα τής α(σι
  οδοξ(ας θά αΐσθατνθοθν την
  χαράν τής ζωής χαί τής ύγβί
  άς. Κατ Ι μ* νέας δυνάμεις, μέ
  νίαν άκατάβλητον ορμήν θά
  ξεχυθοθν είς τούς άγρούς,
  θά τούς άναμοχλεόσουν, θά
  τούς γονιμοποιήσουν μέ τόν
  (5ρωτα χαί τόν μόχθον των
  καΐ θά τούς μεταβάλουν είς
  πραγματικά περιβόλια, *1ς ά
  περάντους κήιους τής Έδέμ
  Ή Μβσσαρά εΙμπορεΐ ν' άπο
  β8 πραγματική γή τής έπαγ
  γελΐας καΐ άστε'ρευτος ττηνή
  ευτυχίαν χαράς καΐ πλουτι
  σμοθ άρκεΐ νά έκτελεσθοθν
  τα παραγωγικΦ—έξυγιαντιχά
  εργα διά τα όποΤα μάς πά
  ρέ^ιι εότυχως ρητήν καΐ κατη
  γορηιιατικήν βεβα'ωατιν ή ση
  μβρ νή Κυβέρνησις.
  Μετάτόνβομβαρδισαόν
  ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ ΤΕΛΙΚΩΣ
  ΠΝΕΥΜΑ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑΣ
  ΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ·
  ΤρΙα μεγάλα συνεταιρικά
  έλαιουργεΐα κατασκευόζονται
  τ)ίη είς τόν Νομόν μας μέ την
  ενίσχυσιν τήο Άγροτικής Τρα
  πέζης Ένα είς Β5ρρους, άλλο
  είς "Εμπορον καΙ τό τρίτον
  ιίς Βενεράτο — Αύγενικήν.
  Ποόκεΐται δέ άργότερα νβ
  κατασχβυασθοθν καΙ αλλα.
  Τ6 πράγμα είναι ευχάριστον.
  Κ3ΐ λόγω τοθ δτι καταδεικνύ
  εί την συ'εταιριστικήν πρόο¬
  δον είς τόν Ν^μόν μας άλλά
  καΙ δ ότι χάρις είς τα έλαιουρ
  γεΐϊ αύτά θά βελτιωθή σηματν
  τικά ή ποιότης τοθ ελαίου
  μας καΙ ή διάθεσις τού θά
  ίναι πολύ εύιολωτίρα καΙ
  ίς περισσότερον υψηλάς τι¬
  μάς.
  ***
  ΓΡΙΠΠΗ'·
  Άθρόα κρ36σματα γοΐπ-
  πης έσημβιώθησαν είς Σέλι·
  όν καθ ά άναφέρουν α( σχε
  τικσΐ εκείθεν νΐδήσεις. Άλλά
  μόνον είς τό Σέλινον ύπάρχει
  γρΐππη; Δυστυχθς ΦαΙνεταΓ
  δτι δεν λεΐττει άπό πουθβνά
  Φυσικά δέ ου'ε καΙ άπό την
  πόλιν μας δπου ο( γριππι<&ν- τες τό τελευταίον βιάστημα δέ ν είναι ό.(γοι καΙ τουτο έξ αΐτΐας τής άκαταστασΐας τοθ καιροθ. Μόνον πού έδο ή γρΐπτΐη εΤνσι πολΰ έλαφράς μορφής καΙ την «ιερνοθν συ· ήθως είς τό πόδι». Πάντως ββιια χρειβζεται χΑποια προ φΰλαξις ω?τενά μή χειροτε ρεύσ{] τό κακόν. Άπεφεύχθη 6 ττόλβμος; ΛΟΝΔΙΝΟΝ, χχχάοτιαις, ί 4ΐνψινί τ*|« εΐρΐν^ς εξ«ί>τ«!ΐχί
  ^ ς νή δποία βυνΐ- τβαον άπδ την μετριοπίθεΐαν τής
  πε'α τής Ιπιθίβιω; χαχά τοθ γερ· ΓιρμκνΕας χαί τής Ιταλίας, Βοον
  δ Ν^ χαί άηδ την ατχθΐρίττ]τα χα! τ
  ψ^χραιμ!3ιν Ττ,ς Αγγλίας χχΙ τ1(ς
  ΓΕ Αί θ δι-
  ίιτοΐαι
  ή
  μχνικοθ
  ταλ%ν»
  ίβι; χαά
  χ»τ«δρομικ{0 «Ν^Ι»
  μέ?οας Εοπανικβν χυ·
  λά
  μ ψχμ , γ
  δΐρνητικίν αιροπλάνβν χαί τοθ ΓαλλΕαΓ. Αί χθεσιναί ζ
  βομβχρδιαμοθ ττ)( 'Αλμέρι» άπ4 πλ»ματικ«ί ουνομιλΕαιί,
  ό δ όλ εί δξ^θ θ
  μρμ ) μ
  τόν γιομανικδν αιόλον,
  χθες δχι μόνον οΐβχρά,
  Γ ί[
  χ
  χρΓα μος, ία»)μι[ω3«ν απδ τ1{ς >υ
  ί δ άίδ φ
  μ μ
  εγίνετο διεξ^χθηααν Ινταθθχ, είς
  άλλα καΙ «υ; χαί ΐΐς Βΐραλίνον,
  !
  μ )μ
  χιίς, δπως άνεφίρδη
  οχιτι
  ά λ
  β
  !λ'% τβν χ· χ. "Εντεν χκΐ Μπλςόμ
  θϋνΐχέλιβαν αι;|ΐ«ντιχβς είς την
  ξύ '
  χίς, δως άεφρη φη, χι θϋνΐχέιβαν α;|«ντιχβς ες τη
  νήν ΰφισιν, ΐπιτρεκουοχν νά λι· χαλάτωίΐν τής οξύτητος, κατ' αύ
  χβ| βτι απετράπη ή άπει?ή γενι-
  ί περΐπλοχβν. Αί χθεσι¬
  ναί δηλώσεις τ&ν αντιπρόσωπον
  Γερμανΐας χαί τής Ίίαλίβς
  τ% έηιτροπ) τ*]ς ϊ
  ί δ
  τάς δέ ή Γαλλία χαί ή Αγγλία
  εξεδήλωσαν ρητβς την επιθυμίαν
  των, δπνς ή ΓερμανΙα αποφύγη
  μονομερεΤς ενεργείας. Κατά
  χρατοΰσαν ένταδθα γνώμην, ή
  σεώς χάΐ τβν πρεσβΐυτων έν Αινδί ίήλωΐις τής επιθυμίας αυτής εί
  χ. χ. Ρ<μπε<ιιροκ χαΐ Γχρίντι χεν ώς συνέπειαν νά προβ$ ή Γερ διά την αποχώρησιν τ&ν κρατων μανική κυβέρνησις την των έκ τής επιτροπήν;, άφίνοϋν! είς την δήλωσιν δτι τα <*ντ!ποι ητίς, &παναχώρΐ]σιν. ΟΕνα» ετερματίσθησαν διά τοθ βομ ... άντιπρίσωποι άνεχοίνωσαν δαρδισμοθ ής Άλμέρια. Είς την 5τι ή άπβχή των χρατων τω« ά·| απόφασιν κύτήν συνετέλεσε χα( ή πό τόν έλεγχον χαί την έπιτρο-' άπήχησις έχ τοθ ίομβχρδΐσμοθ θά συνεχισθή Ιψ' δσβν Ιϊ* λαμδάνονται μέτρα προστασίας των ένεργούντων τον έλεγχον πολε μικων. Πιστεΰεται δτι θε χατα ατ| δυνατόν νά £;ισθ&Ον ζβναι ά- αντίποινχ έ'ερμ»τίσθτ]3»ν>
  Έν τούτοις, παρά την σχετικήν
  Οφισ.ν, ή ίποΕα άπέτρεψ: τό άνε
  κανίρθωτον, ή κατάστασις παρα
  ιί'ει πάντοτε σοβαρά. Ή «ΐυσί
  ρεστος Ικπληξΐς», την οποίαν ΙΪ5·
  χίμασχν 11 έπίσημοΐ αγγλικαί χύ
  χλοι έκ τής μονομεροθς ενεργείας
  τής Γερμανία;, δέν έξέλιπεν, έ
  γνωσθΐ] δέ σήμερον—ώ; άποχαλύ
  τής Άλμέρια είς τάς Ηνωμένας
  Πολιτείας, ή όπο(α χαί ήναγκα
  σε τ4ν έν Ούίσιγχτων Γερμανον
  πρεσβευτήν χ. Νΐίκχοφ νά συστή
  ση μετριοπΐχΗειαν είς το ΒιρολΙνον
  αφάλείας είς τα Εαπανιχά παρά-'χαΐ νά κροίή είς δηλώσεις δτι
  λια, ώιτε νά μή έπαναληφθίθν
  έπεισίδια, ώς τα τελευτχΤχ τής
  Πάλμας χ«ί τής Ί5ιθ».
  *Η5η, ι?ς είχεν άγγιλ'ίή, άπο
  .ς παρελθούσης Πχρασχευής, ή
  άγγλ'χή κυβέρνησις, έχουσι &<ι' ί|ι;ν τΐν βομβχρδισμον χατά των ίταλικων ποΑε,ιικων είς Πίλμαν, εΐχε ζητήση άπό την χυίέρνησιν τής Β»λενθΙας τον καθορισμόν «ΰ- δε^έΐων ζνων διά την αΠ3φ«ι- γήν έπχναλήψιως δ,ιιίω* έπεισο· δίων, των ίιτ^Εων ή έξτκρίβωσις τής ευθύνας είνε δυσχερής. 'Άψ' δσον, λοιπίν, επέλθη σ^μγβνίαέ πΐ τής βίσιως ταύτην, οΕ άγγλι χοΐ χύκλκ φρονοθν δτι ή Γε9μ« νικ χαί ή Ιταλία δέν θε δυνη¬ θούν ν' άρνηθοϋν νά έπανέλθουν είς την επιτροπήν μή έπεμδίσε- ω;. ΑΕ σ^εμΐλίκ', τάς οποίας θά διεξαγάγη 6 άφικνούμενβς γ υ ρΐον είς Ρώμην Γερμανός &πουρ γίς τής "Αμύνης στρατάρχης φόν Μπλομπιργχ μετά τβν Ίταλων επι σήμων, θ' άποσαφηνίσουν την στα σιν τής Γερμκνίας χαί τής Ίτκλί άς έναντι τής δημΐουργηθε'σης χκ ταοΐίσιω;, ή πρβσοχή ?έ των αγ γλιχων κύκλων ήΐη ότε έσεται πρός τάς έπιχειμένας ουνομιλίας τήςΡώμης. Οί «Τίίμ(», ιΐ 6- ποΐοι άσχολοθνται σήμερον διά χ μαχρβν μέ την ημργη ά γράφον/, βτι ή βΐ«· γή ήρ πιιι ή εφημερίς «Ντ3(ί^ίλ^ η)»— δτι & χ. "Εντεν κατά την χθεσινήν συνομιλίαν τού μεΐά τοθ γερμανοΒ έκιτετραμμένου, έδήλω αεν είς αυτόν δτι «λυπεΐται διά τον δβμδχρδισμέν τοθ «Ντάϋ τσλανν», άλλά χ»! δ'κ τα άντίποι ν», είς τα οπεΙχ πριέδη τέ Ρί ι χ». Τάς μεγαλειτέρας ανησυχίας δημιουργή ή γερμανιΐιαλική δή λωιις δτι «ή Γερμανία χαί ή Ί ΐαλΐα διατηροθν, μετά την άποχώ ρήσιν των έκ τής έπιτροπής τής μή Ιπεμ64οεω{, ελευθερίαν ένεργε ος, άποφασ:σμέναι νά δπερασηί αουν άποτελεσματιχώτερον τα σ.»μ έ Κ λή μ φέροντί των>. Κατά
  ματα έχ Παρισίων,
  ΰλ άδίδ ί
  ρ
  τηλεγραφή
  οί γαλλιχοΙ
  χΰκλοι άποδΐδϊυν ιδιαιτέραν ση
  μασίαν ιίς την δήλωσιν βύΐήν
  διίτι κια εό&υν δτι ή έχ μέρουι
  τοθ Βιρολίνου χαί τής Ρώμης ί
  νάλί,ψΐς ελευθερίας έ εργείας είς
  τα ίσπανιχόν σημαίνει' επάνοδον
  ι!ς την πβλιτιχήν ι«ι
  ΗΖΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
  Ευρίσκομεν απολύτως όρ
  θήν την υπόδειξιν τοθ Γεωρ-
  γικοθ ΈπιμελητηρΙου •τιε&Ι ύ-
  ποχρεωτικής καθιβο^σεως"τοΰ
  μαθήαατος τής^Συνεταιριστι-
  κης οΐκονομΐας είς τα σχολειό
  μας. Ή συνεταιρική (5έα κα-
  τακ*(? καθημέραν Ιοσφος καΙ
  οί συνεταιρισμοΐ πληθύνονται
  συνβχώς. (Είναι άνάγχη λοι·
  πόν νά 8ιΛάσ*ωνται τα παι¬
  δία των άγροτον, κυρΓως, τί
  εΤναι ό συνεταιρισμόν, πας
  διο κβΐται, πως εΐμπορεΐ νά
  άπ^βΐ περισσότερον χρήσιμος
  καΙ ΐύΕργετικός είς τούς αγρό¬
  τας καΐ την γεωργικήν μας
  αναδημιουργίαν.
  ***
  ΗΟΔΟΖ ΔΑΦΝΒΝ-
  Είς αθλίαν κατάστασιν
  6χει π«ριέλθει ή όδός Δ-ϊφνων.
  Καΐ αν δέν έπισκευασθ^ έγ·
  καΐρως θά καταστή τελείως
  ιάβχτος χατά τόν χειμφνα.
  Άλλά τό κακόν είναι δτι ή
  ό3ός αυτή δπως μάς έτιληρο-
  φόρησαν δέν Ιχβι χαρακτηρι¬
  σθή οΟγε έθνική οθτε έπαρχι
  ακή. ΚαΙ βτσι δέν ύκάρχει άρ
  μόδιος καΐ ύπεύθυνος διά την
  συντήρησιν της. Δέν γνωρ'ζο
  μβν φυσικά άν εΤνβ τοθτο ά·
  ηθές. Άλλά καΐ ά» είναι, θά
  πρέπει νά ληφθβ κάποια φρον
  ίς καΐ διά τόν χαρακτηρισμόν
  άλλά καΐ διά την επισκευήν
  κυρίως τής όδοθ αυτής.
  πεμδάβεως χαί δημιουργίαν ι υ τω
  χατασΐάαεως δυναμένης νά προχα
  έση σοδαρωτάτας κεριπλοχίς.
  Υπήρχον χαί ί/τβθθϊ σήμερον
  πληροφορίαι βτι το ταξείδιον τοθ
  στραταρχου Μπλίμπεργχ είς Ρώ
  μην, μολονότι 11 χεν ίρισθς άπό ή
  μερβν, προσλαμδίνει ήϊη Ιξαιρε
  τικήν σημασίαν, διότι πιθανώτατα
  άπολήίη είς λτ"ψ:ν αποφάσεων
  των άκρων.'Ανησυχίας έπίαης δημι
  ουργεΐ ή άπΐφασΐς τής Ρώμης «ΛΙ
  τοθ Βιρολίνου δπας, μολονότι άπέ
  χουσαι εφεξής άπό τοθ ναυτιχοθ έ
  λέγχου, οιατηίήσουν τίΰς στίλους
  των είς τα Ιβπχνιχά δϊατα. Κκτά
  σημερινά, μαλΐστ», τηλεγρηφήμ»
  τα έχ Βιρολίνβιι, άτΐέϋλβυααν έχ
  Κιέλον, Ινθχ έξαχολουθεΐ νά είνε
  συγκεντ(*ωμένο( δ γερμανιχός στό
  λος έν πλήρει έξοπλισμώ διά την
  γεπχήν επιθεώρησιν, γερμχνιχ»
  πολεμιχά, δπως ένισχύ3?υν την
  είς τα Εσπανιχά Οδχτα γερμανι
  χήν μοίραν. Ηεταξύ αυτβν
  χαί το θωρηκτόν «Αι ψν»
  Πχραλλήλω;, είς τή' ρ)
  χχ τής χατασϊάαΐως, παρά την
  σχετικήν άπί τής Ορεσίν της σαν
  τε!νει χά! ή δημιουργηθείσα διε
  θνβς έχ τοθ δομβχρδισμοθ τής 'Αλ
  μέρι» έντύπωΐις. Την εντύπωσιν
  αυτήν φαίνεται ακριβώς θέλων νά
  εκμεταλλευθή δ έν Ουίσΐγχτων Ί
  σπανός πρεσδευτής, 6 δποΐΐς χατά
  πληροφορΕκς τοθ πρακτορείον Ριί ϋ
  τερ, άνεκοίνωΐε' δτι έπρίχειτβ νά
  παρακϊλέση σήμεραν τόν υπουργόν
  τβν "Εξωτερικών τβν Ηνωμένοι
  Οολιτειβν κ. Κίρντελλ Χϋλλ δ
  πως προβ) είς επίσημον δήλωσιν,
  χαθορίζοι σχν την στάσιν τής 'Αμε
  ριχής μιτά την αποχώρησιν τής
  Γερμκνίας χαί τής Ιταλίας έχ
  τής έπιτροπής τής μή έκεμβίσε
  ω;.
  Όπωσδήποτε ή στάσις τβν Ή
  νωμΐνων Πβλιτειβν άναμένεται
  δτι θά χαθΐρισθ^ ταχέως ή5η δέ
  δ γερουσιαοτής Μπ4ρα. πρόεδρος
  τής επί τβν εξωτερικών 6ποθέσι
  έπιτροπής τής Γερουσίας έδή
  λωσΐν 8 ΐι θά ζη'.ήση την έφχρμο
  γήν τοθ νόμου τής ιύδετερίτητος
  Πάντως τάς πρώτας ζωηράς ά«η
  συχ(«ί, α Ε οποίαι είχον δημιουρ
  γη?3 Χρ«» την μεσημβρίαν, μετά
  τόν βομβαροΊσμον τής * Αλμέρια
  είς Ούίσιγχτων, έμείωαι χάπω; ή
  έπίσημος δήλωσις τοθ ΓερμανοΟ
  πρεοδιυτοθ δτι Ε έν θά βκνιχιοθοθν
  τ* άνϊίποινκ.
  ΕΙ! ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ.
  Τώρα πού άπβφάσ.σβν ή
  υβέρνησις νά Ιδρύση ιίς δλα
  γενικώς τα έπαρχιακά κέν-
  τρα ΰποκαταστήυατα καΐ
  ποακτορεϊα τής Άγροτικής
  Τραπέζης, ελπίζομεν βτι βέν
  θά λησμοιηθβ καΐ ή Νιάπο-
  .ις. Αντιθέτως μάλιστα θά
  πρέπει έκ τδν πρώτων πρακτο
  ιβ'ων νά είναι καΐ έκεΤνο τής
  ΐ9απόλΡως. ΚαΙ τοθτο διότι
  ιά τοθ τοόπου αύτοθ θά έξο
  πηοΒτη9(| δχι μόνον ή έπίΐρχΐα
  Μεραμβέλλου άλλά καΐ ή έ
  παρχία Λασηθίου. Δύο δηλα
  δή ρεγαλα διαμερίαματα, ά¬
  πό τα πλουσιώτερα τή; Κρή
  ής. Ώ; είναι δέ επόμενον ή
  ίαατρξις πρακτορεΐου τής Ά-
  γροΐικής έν Νεαπόλει θά έχη
  ώς άποτέΧΕσμα την σημανιι
  κήν οΰξησιν τοθ πλούτου των
  δύο σύτών έπαρχιών.
  **♦
  ΝΕΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ·
  "Ήμισυ έκατομμύριον
  δραχμον διέθεσε τό έΦεορι
  κόν ταμείον ΆγΙου Ηικολά
  ου πρός ενίσχυσιν τής Έθνι
  κης μας Άεροπορίας. Καΐ ε
  κατόν χιλιάδας δραχμων προ
  σέφερε» ή Ένωσις Κιτροπα
  ραγωγφν διά τόν αυτόν σκσ
  πόν. ΑΙ είσφοραΐ είναι όμο
  ,ογουμένως ήγεμσνικαΐ χα( ά
  ξιαι των μεγάλων έθνικων παι
  ραδόσεων τής Κρήτης. Είς
  τόν συναγερμόν τοθ ίθνους ύ
  πέρ τοθ βασιχοθ άμυντικοθ
  μας δπλου (1 νομο! ΉρακλεΙ
  ου καΐ Λασηθίου Εσπευσαν
  ποωτοι κα( πάλιν καΐ πρώτοι
  έξεπλήρωσαν τό καθήκον των.
  "Αποτελεί σΛλωατε τοθτο τό
  χαρακτηριστικόν γνώρισμα
  των χατοΙ·ων τής άνατολικής
  Κρήτης, άνεκαθεν.
  ***
  ΒΟΔΟΣ ΑλΡΑΝΙ.
  -λπιζομεν δτι ιίς τόν
  νΐον πρΐΰπολογισμόν τοθ έ
  πσρχιακοθ ταμβίου δδοπο Τας
  θά ανεγράφη πίστωσις (κάνη
  διά την κατασχβυήν τής όδοθ
  γ[ου β^μά— Λαράνι— Ά
  κρΐων—Σταβιών. Πρόκεκαι πε
  ρΐ Εργοί τοθ όττοΐου ή άτιοπε
  ράτωσις είναι τόσον έπείγου-
  σα βσον καΐ έπιβεβλημένη. Δι
  ότι διά τής όδοθ σύΐής θά Α
  ζυπηρετηθή τό μεγαλύτερον
  καΐ πλουσ ώτερον διαμέρισμα
  τής όδεθ Μονοφατσίου. "Ι
  σως δέν είναι μάλιστα ύ·
  περβολή Αν ιΤτιωμεν 8τι ή
  όδός σύ'ή θά προσφίρη μέγα
  λυτέρας υπηρεσίας κοΐ άπό
  την οδόν Χάρακο. Άνάγκη
  έπομίνως ν' αποπερατωθή ό
  πωσδήποτε, άφοθ πρός τοθτο
  κροσφέρονται νά βοηθήσουν
  καΐ οί κάτοικοι διά προσωπι
  κης τον εργασίας.
  «Ι
  1
  1
  Ιβ

  1
  »< ΘΕΒΜΗΤΒ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα τογράφος).—Σήμερον «Τώ Πράοινο Ντόμινο» μβ την Ντανιέλ Νταριβ. ΣΙΝΕ ΜΙΝ-Λ.- Σήμερον τό ιτροτότυπο Εργο: κΣτά βάθη τής γής» (κατάλληλον Βι' δλουί") μ4 τόν διάσημον Ζώρζ "Ομπριεν, ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νέον αύτο τβλές Εργον: κσΐ τοΰ έπεισοδια κου «Κόκκινος Κσβαλλάρης» τα ι πειοόδια 7ον. 8ον, *** ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ10Μ.Μ. ι ΑΚΡΙΒΩΣ Ι, ___= ιιιιιιιι " * ΘΕΡΙΝΟ. ΚΙΝΚΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ Μ Η Χ Α_Ν_Η Μ Α Τ Α ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ Η ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ οΣΑΡΛΒΑΝΕΛ & ΜΩΡΙΣ ΕΣΚΑΝΤ ϊτήν τελευταίαν τνν δη¬ μιουργίαν: ΤΟ Έκτβ{ κρογράμματος ΟΥΦΑ ΖΟΥΡΝ&Λ. Καί ή βτέψις τοΰ Βασιλέως τής Άγγλί άς ΓΈΩΡΓΙΟΥ τού βου. Σημ. Τάς Κυριακάς γευματιναΐ ώροτ 7. 30 μ μ. Έν» πολύκροτον Ιστορικόν Ιρνβν. ΑΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΟ ΠΟΑΕΜΟΙ 253 Τού Προοπέρ Μεριμ*. (τελευταίον) Ήσόχοσβ σχβδόν ίνα τί· τής ώρας. "Επειτβ 6· σφιξβ τα χεΙΑια κσΙ φρικΐσσβ βγάζοντας ενα μεγάλο βογνη τό ιιού τοθ άπίστασε 6 πό· νος. Ό Μβίζύ νομ σε π£»-ς ξβ- ψυχοθσβ, ίβγαλβ μιά μβνάλη κραυνή κσΙ τοθ άνσσήκωαρ τό κεφάλι. Ό λοχαγός βνοι- ξβ σκέσως τ* μάτισ. —Π4λι; ιΐΐϊ; καί Τόν έ σηρωξε άτιαλά. Σέ τιαραχα- λ©, Βίρνάρ, ήσόχασε. —ΖόρζΙ Ζ4ρζ! καί να πεθσί νης από τ» χ£ρ<α μοί! —Τι τσ θέλβις: βεν εΤμαι ό τιρώτος Γάλλος πςύ σκοτώθη χβ άπό τόν αδελφό τού... καί δέν κ στεύω να εϊιιαι ό τιλ τα Τος... Ό τα ν ό άδβλφός τοθ βσσιληα μ' Ιβναλβ άπό τή φυλσκή κοΐ μέ ττήρε μοζύ τού, εΤχα όρκισθβ άπό μίσα μου νά μή ξεσπαθώσω... Μσ δταν ίμαθα 8τι επετεθησαν αύτουνοθ τοθ κσκόμοιρου τοθ ΜπββΙλ, 8ταν ·σκουσα τίς τού φ5κιίς, θέλησα νά (δώ τή μά χη άπό κοντά. "Εκλεισε πάλι τα μάτια, μ* τα ξανάνο ξε σβ λΐγο καί εί κβ στόν Μβρζο: —Ή *υρ!α βέ Τουρζή μοθ πσρήνγειλκ νά σοθ π© δτι σ' άγαΐϊφ πάντοτε. Καί χσμογέλσσε γλυκά. Αύτά ί|ταν τα τελευταία τού λό>ια. Μβτά ίνα τέτοτρ
  το τιίθανε χωρίς νά φανή πΑ(
  ύκέφερε ττολύ. Λ'.γα λετιτσ
  άργότερα ό Μτπβίλ -έθανε
  στήν άγκσλιά τοθ κσλογέρου*
  αότός βεβα'ωσε άργότερα Οτι
  εΤχε άκούσει καθ αρθ, άπό ύ
  ψηλσ, τή *ωνί| τής χσρσς των
  | άγγελον ποο ύποθέχονταν
  την ψυχή τοθ μετανοουμένου
  άμσρτωλοθ, έ> φ στά καταχθό
  Ινια οί διόβολοι απήντησαν
  μέ οΰόλχσμα θαισμβου συν £
  παιρναν την ψυχή τοθ λοχσ
  !γο0 Ζορζ.
  ] Β^έπουμβ, ο' δλες τίς Ιστο
  ρ'βς τής Γαλλ!«ς, πώς 6 Λ*
  νοθ. άψησε τή Ροσέλλη άη&ια
  σμένος ά πό τόν έμφύλιο πόλι>
  μο κα( βησανιζόμβνος άκό τί1)
  συνείδησιν τού πού χον ίτυ-
  πτε γιαιΐ πολβμοθσε εναντίον
  τοθ βασιληα τού* ιιώς ό κα>
  θολικός στρατός αναγκασθη
  χβ νά σηχώσρ την πολιορ»!*
  καί πώς ένινε ή τετίρτη είρή
  η την όποία άκολούθησβ σέ
  λίγο ό θάνατος τοθ Καρό
  λου τοθ θ'.
  Ό Μβρζύ καρηγορή^η'ί; ή
  "Αρτβμις «ήρε Αλλον ίρσσιή;
  Ά·ή»ω ο όν άνσγνώσ*η νσ
  τα όρισβ' ετσι θά τελειώσρ
  κάντα κατά τό γοθστό τού τό
  μυθ οτό(τμα.
  ΙΤΕΛΟΣ)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»α ■■·■■■■■■■■■■■■■■
  ΙΊΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕύΣ
  ΑΝ ΕϋΙΡΕΙΙΜ ΙΙΙΙΜΑ ΜΕΡΑ
  ΒΡΓΟΣΤΑΙΙΟΥ Π. ΒΑΙΙΛΕΙΑΔΟΥ
  Φέρομεν ι(ς γνώσιν των κατανσλωτών οί ότιοΤοι
  πέρυσι έχρησιμοποίουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη·
  τον πάγον γλυχών πεσίμων υδάτων Νβοπόλεως
  Βτι ήρχισεν ή λϊΐτουογία τοθ έΡώ πραΐηο'ου πωλή¬
  σεως είς ΐήν οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορΐου «Διονυσος».
  Ή άντοχή, ή έξσιρβτική ποιότης τοθ πάγου θα·
  σιλειαβου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτη τον,
  Γενικός άντιιτρόσωιπ!θ€
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ■«ι
  ■«■■■
  ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ι. Ε.
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί το» Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον καταθέσΐις εν <5ψει καί επί προθΐομία. Δάνεια επί ενεχύρω ερπορεοράτ·ν. Εκτέλεσις πάσης φύσεως τρα»ΐεζιχης ερ ΐ ι)κ·> αμφέρ >
  ΠΣ)ΚΕ/Η 4 ΙΟΥΝΙΟΥ.
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝ-
  Η ΝΪΣΟΣ
  ΤΟΝ ΟΗΣΑΙΡΟΙ
  Μ ΑΠΩ
  "Ωστε τό μαγιώ «έβγήκεν έκ τής
  ναφθαλΐνης» ϋττοσημειώνει ό άρμό·
  διός καρατερΐστας
  Δ§ν ξαΐρω προσωπικάς δ» αύτό
  ίσχΰει καί γιά τ'ς παραλΐες μοτς,
  Ό συμπολΐτης, έν πάση περιπτώ
  σει, δ μή άπληαοφόρητος ουδέπο¬
  τε, έπιμένει δτι ίσχυει χαΐ μέ τό
  ιταραπ4νω μάλιστα. "Ας τό τταρα.
  δεχθώμεν λοιπόν!
  Μιά ματιά άλλοτε οτήν πλάζ
  τής Τρυπητής— αμα τη ενάρξει τής
  γενικεύσεως τβθ μαγιώ-έδημιούρ
  γει βρωτήματα. "Ελειπεν έδώ βως
  διόλου ή καλαισθησΐα. Τα μαγιώ
  τα έφοροθσαν οί άκσλαΐσθητοι. Έ-
  κεΓνοι—έκεΐνες πρό παντός—ποθ
  Θά μποοοθσαν νά τό μεταχειρι·
  οθοθν Λφοβα καί μέ αξιώσεις μά
  λιστα, έπροτιμοθσαν νά βρέχουν
  μόνον την... δκρη τοθ ποδιοθ τους
  στή θάλασσα. "Εμτΐαιναν στό νερό
  σχβδόν μέ τα φορέματά τους!
  Τώρα μεταχειρίζοντο! οί κολυμ
  βηταΐ καί οί κολυμβήτριαι μαγιώ
  καί ποΐου εΓδους; Ό πληοοφοριο·
  δότης δέν ήξευτ; νά μοθ πή. Έν
  τούτοις καί χωρίς την γνώσιν αύ
  την Θά εΊτοεπε νά ύποσημειωθη ή
  σημασία ενός ίπιγράμματοο, πού
  βχει ασφαλώς κάθε καλοκαΓρι τόν
  τόπον τού καί στόν.... τόπον μας
  είδικώτερα.
  —Τό νερό δέν άνέχεται άσχημΙ
  ες. θέλει γρσμμίςΐ
  Κοντά στΐς δψογες καί πευκόφυ
  τες δαντέλλες μιδς Έλληνικής ά
  κτής, είδομεν προσφάτως κορμιά—
  μέ μαγιώ φυσικά—πού Θά έζήλιυ
  εν ϊνας Πρσξιτέλης, Καί εΐιΐσμεν
  άπό μέσα μας: "Επί τέλους' Ό "Ελ
  λην άν εγνώρισε δτι ή άρχαική εύ
  ρυθμΐα εΤνε καί σήμερον κανών
  τής ζωής. Μιά πλόζ πού Θέλει
  νά διακριθη μετοξύ των τόσον
  δλλων πρέπει νά παρουσιάζη ε"ν«
  σύνολον μοοφων άρτιον άπό αί-
  σθητικής απόψεως. Προκειμένου Ι
  διαιτέρως γιά τό Ήράκλειο πού
  κατέχει—άρχαΐκώς—καί την άφορ
  μή τής Κνωσού, τής οποίας αί κυ
  ρ(αι καί οί κύριοι διακρΐνοντο γιά
  τή σβελτάδα καί τή λ^πτότητα των
  γρομμον τους, νομΐζω δτι ή γνώ
  μη αυτή Ισχύει άκόμη περισσότε¬
  ρον. ΟΙ νταγκλαράδες καί γ Ι προ-
  γάστορες, οί στραβοκάνες καί οί
  κοιλαροθδες, δς μεταχειρΐζωνται
  ή καί.. δς μή μεταχειρίζοντο! 'τό
  μαγιώ τους, άλλά πρός θεοθ μα
  κρύτερα, πολύ μακρύτερα τής κυ·
  ρ(ως περιοχής των λουτρώνΐ Ό
  Τουοισμός, ύποθέτω, δέν Θ4 κά
  μη δσχημσ, άν ενδιαφερθή καί γιά
  τό ζήτημα αύτό.
  Ό "Αλλας
  —Μί« *»ρ*ι·τατη Μβροκινή
  ...μέγαιρα.
  ΕΙί τέ Φέζ τ:0 11χΰ6*ο* άοχ!-
  ζ«ι π?οα·χ»ς ή Βΐκη μ «ς
  μχτι η^μ,ς
  διά αεΐοάν ητιγιρ&ν έγχληματαν,
  τα δηοϊχ άναδϊΐχνύιυν την μίγαι
  ραν αυΐήν... ίτόαμον τ6ν φ βιρ»
  τίοΜ» άρρίνβν συναΒέλφβν της.
  Ή Μοολ^ϋ διειήίΐι εί; τό Φιζ
  δυσώ/υμον οίκον, είς τάν όκαΧη
  Π3ρ·σ^ίI ίΐα δισφίρω» τεχναοαά
  των πτωχάς «λλ» ώ33.!α; ν·άνιδ»ς
  καί τας ΐκράίει αίχμαλώϊους. Έ
  «είναι άπ4 Ης νίΐς αί δηιΐχΐ δέν
  ήΐιλαν νά 6ποχύψ:υν είς τάς ά-
  ντ)ΘΙ«οας πρατάοιις τ^ς δτχιδίλλον
  το είς δασϊν.'αιήοιβ %»1 τιλος έ
  φΐνιύΐντο. Τον Σΐπ
  1936 »ί{ άπία'ααιν 50 μ^
  ακο την οικίαν ττ]ς χτηνώίους α&
  ττ}( γυναικός, ι5; έΒηαΐν Ιντόζ δί-
  ματος τεαάχια ητώματοΓ, έ<ιΐθιν δέ 49 —Ό β:«τΐΜ·ς ήλικτριβμ·; μκΙ τό ««ρείκλοιον Χίντκμ π·υργχ. Ή έκ5οχή Βϊΐ ή τρβγκή χκ ταοτρ&φή τοθ άιροπλοΕου «Χ'ντεμ κουρν> ό^ΐίλετιι ιίς έχχινώσΐις
  οτατιχοθ ήΧεχτριομοΟ ΙπιβιβαιοΟ
  χχι χατά την ηορε'αν ταν άναχρί
  σ«β»ν χαΐ δια "ώ' χαταθίαιων ϊύο
  γμ χ»θτ)
  Ντ'χμαν τοθ
  «Ιβν^χου χβί τί Ο
  ϋτάντμηι τι Ο Έθνκ ρφ
  χίΐς Οδίσιγκτβίν. Ό Γιρμανδς
  θηγητής χκΐ δ Άμερικανίς αυνα
  ϊελφός τού 16ιβχ!α>9αν δτι είναι
  δυνατόν άτμβοφχιρΐχαΐ δΐοιτκο»
  χ*1 νά προεκάλεσαν θιρμίτητα άο
  χεττίν διά ν' άναφλεγΐ τό
  6έ 5δ
  γ
  αέρος ν,ωρΐ νά
  Βή
  ή'ιχτριχίς
  'ΒνοΐΜΐάζονται δύο δωμάτια με
  τα κουζϊνας, Πληροφορίαι παρά
  τω κ. Μιλτιάδη Μιλιδάκη Μασταμ
  πά.
  ΙΞ
  Παρελήφθησαν Δρθς μετά τ) ανευ
  χρυσαλλίδος-Μαόνια-Φλαμούρια-Κε-
  λεμπέκια-Καρανάτσα,Όρεγκονιτάϊνν
  Όξυές δλων των είδών, Κόντρα πλα-
  κέ κοινά καί Όκουμέ καπλααάδες έ-
  ξαιρετικοί.
  Κατάστηαα Ξυλερπορικόν
  ΔΕΡΙΜΙΤΖΙΚΗ- ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜ1ΙΑΣΙΡΙΝΑΙΗ
  Ριζικβς ανακαινισθέν.
  Επλουτίσθη δια νίβς συλλβγής
  υβαοματΝν Εύρνπαΐχ&ν καί Έλ
  λανΐΜ&ν.
  Προοέτι προσέλαβε τον ν«μβρ6ν
  τού κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚϋΝ,
  επί σειράν έτδν έργααβέντα έν Ά
  βήναις καί ιΐδικευθέντα ι(ς την
  κβπτικάν.
  Έγγυάται τελείαν εφαρμο¬
  γήν έν συνδυασμώ των ϊςαι-
  ρΐτιχβν τού τιμβν καί χρη-
  σιμ·η·ιήβκ»ς άρίοτων ύλικ&ν.
  ΥΠΟΚΑΤΑ2ΤΗΜΑ
  ΕΙ£ ΜΟΙΡΑΙΪ
  ΠΟΤΛΛΚΑΚΗ; ΠΡΑΙΙΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ
  ■—— ' ~
  Ι ΚΟΤ ΝΩΙΊΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- "Επανήλθεν έξ Ά·η
  νών ό έν ά α. συνταγματαρχης κ.
  Λιμ. Μαλαγαρδήν
  —'επανήλθεν έξ ΆΘηνΛν ώσαύ-
  τως ό ·<. ΧριστόΦορος Παντουβα. κης. ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 8ον Μιά φβρχ μοναχα μάλλτβσι, ιίς τέλος τ*)ς παραμονάς τοκ βτϊ ν!οχι!9ν μ~ς, δίιχν ό χοϋιίνος ί Πϊτεοας μ;υ Ιιβυνι σ:γ* αιγά. Έν» άπίγευμ», κρός τό 6οϊδϊ· χΐ, ή^Πεν έ ί«τρός Λ'δεοοιυ νά τον ίδ^, Ινχγε χάη οτό τρχπιζ< μτς χι' Ιη%α χά ι» νά πι$ την «'π» τού, ώς πβι» νά τοθ βέ;οι»' τ4 άλογβ. Τον άκολούθκίσα στ<) αίλα. Ό χαττετάνιος χάθονταν μΐ- αομιθκσμίνος με τούς ά χΐνας αιό τραπέζΐ. "Εξαφνα 4ίχιαε νά τραγουδάη τό αί4νιο τραγοθδι «υ: Δεκαπεντε νομάτοι οτό νκκρικό [<ασσόνι Γιό, Χό, χό. καί μιά μποτίλλια [οοθμι Πιές κι' ασε τό διαΒολο νσ [θυμώνΓ) Γιό, χό χό καί μιά μποτίλλια [οοθμι. Γι4 μιά ατιγμή δΐτέθιαχ τώ; τί ό δ έ ή μ»ζ( τού Τί τοαγοθδΐ τού Ιίϊμε» χαλή» ΐΛύτ»α ν ατον πβϋ τδν έχατηξι μέ 1 βλέμμα πΐίΐεργο. Έ' *ώ μιταξύ 6 «απεϊάνιος άνέβΐζι τόν τόνο τής φων«]ς τού οιγά-σιγά χαΐ τέλος έ χιύπτρε με τήνπαλ^μη τού τ* τρ» πέζι μέ τίν τρίπ^ν πίύ έαυντ)Βιζΐ γιά νά έκιβίλη την οιω^ή. "ΟΧοι Ι«2ΐΐ33ΐν νά μιλοθν έ<τίς αηό τίν γιατρό πού Ιξηχοΐ-οίθ^ε νά κου βιντιάζη μέ χάποιον πΐλά η για τςυς ρι»μ·ττΐομοας του.'Ο καπετά νιος τον ΐχϋτ'Ίΐξ·. γιά χάμποαΐ μέ ΰφοζ τραχυ, ΙκτΊ-ηαε δλτ) μι* φο ρά τό τραηέζι, τόν ξ ;ν««δ(τιξιν ίπελτϊισμΐν* Χϊί αΐά τίλος (έιπα σι μέ μιά βλαατήμια. —Σχαομδς έβιΐς ίχεΐ χίτω α ώ •'Βμίνα τί λέ<<, χύ?ι·; ρώτη σιν 4 γι&τρίς. Κι' ίταν τό δπε· κείμενον ΙκιΙνο τ;9 εΙ«ε νχΐ, έξχ κολούθτ)3ε: "Ενα υοναχα ϊχα» ί ΐ&; η%, χύ:ιε, τώ, ά< έζα<ολαιι θήαιΐι νά πΐνεΐε ροθμι έ «ίαμι: γλήγορα θά γλυτ«οη ^κο |.α δ- θλιον δΐχοϋΐ'μενον σλν χι' Ιχ&ς. Σχό πρέΰΐΒΠο^τοιΙ χαπιτάνι^υ α* νπψι φ«τιά. Έίΐήδησί, (β^λεν &Π& ν^ν τσίπη τού ϊ*α ε>χαί?ι τό
  ζύγΐαι αΐό χέ»ι τού. κ ' 1Λ<£*.Γύ>.
  τ)*)ελ« νά χαρφήαη τον γιατοό Έ
  Υ·ΐνοςιδ:ι έχινήίη Τ*0 ώμίλΐ}
  σιν είς τόν Ι5ιον ήίεμο τόν, λι
  γάκι δυνανώτερα μονίχα για
  τόν άχούθϊυν Βλοι.
  —"Αν δέν χρίψιτΐ χδ
  οτ^ν τοίπη αχζ, γο
  ο^ν τΐμ^ μου τιώ; οτήν προσέχη
  Βιχκσίμο τοθ χαχοιιργιοίιχείου Η&
  χάοετι τα χεφίλι ο»ς.
  Έπ7)<θΛοώ8τ;σι μιά μίχ?) #έ τί βλέμματηι μιταξό τους, &>Χ' 2 χ*
  πε'άνιος διΐιτϊχθΐ) γρή^ρα. "Ε·
  χριψι τί ίπλο ν-χΐ ξ^ναχίθησΐ
  μουρμουρ'ζοντας οί* Ι/α αχυλλΐ
  πιύ τό Ιϊειοαν.
  ■— Καί τώ 9α, χύ?ιε, ίζ^χβλίύ
  αεν 6 γΐατρδς, μιχ χ»Ι ξέρ» τώ.
  6πΐ£ρχ·ΐ Ινα τέτοιο 5*ιο<ε(μενο α ιήν περιφίρειά μ·5υ, μπβρεΐ'ε νά είοθι δίδαιος τώ Η* θά ξεφύγετε την ηροαοχή μου. ΔΙν ιίμαι χά γιατρίς, ε [μ» ι χ<*Ι δικαστάς κι* &* ά κου 3» το πχρχμιχρό γιά ζΛ χαΐ γΐά μιά πράξι διός τή ι:νν>, ξέρω π»ς νά α&ς 6 λί
  οιή θέβΐ βας. Δι» Ιχω τΕηβτε α).
  λο νά α&ς πδ.
  Έν τώ μΐϊϊξύ είχαν φέρη τι
  ίλογό τού χι' ό γιατ^ίς άνεχώ?η
  οε. Ό Χ3.πΐτά'ΐος Ιμΐ'νε ήυχοι
  γιά χιΐνο τό 6ρί5υ χ»1 γ(ά ά?χι
  χά 2λλ«.
  (συνεχ(ζεται)
  Γύοω στήν πόλι μας.
  ΑΙ ένταθθα ίομόδιαι γεωργικαΐ
  αρχαί έπιληφθεϊσαι Από ημερών
  τής καταπολεμήσεως των ασθενει»
  Ον των έλαιων καί τής αμπέλου,
  —ΣυνεχΙζουν μεθο&ικ&ς τάς προ
  σπαθεΐας των διά την εξασφάλι¬
  σιν τής παραγογής
  —"Ηδη είς την ΰπαιθ^ον ϊχουν
  αναχωρήση άιταντες σχβδόν οί γεω
  πόνοι τής Γε&}ργικί)ς Περιφερείας
  καί τοΟΈλαιοταμείου.
  —Διά χθ*ς συνεκλήθη είς συνα
  δρίασιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοθ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  ΈπιμελητηοΙοο.
  —Έν τη συνεδριάσει ταύτη θα
  έψηφίζϊτο μεταζύ αλλων καί ή εί
  σφορά τοθ έμπορικοθ κόσμου τής
  πόλεώς μας είς τόν (ιενεργούμενον
  πανελληνίως Ερανον υπέρ τής ά ε
  ροπορΐας,
  —Πολλά τα ΚΊλά ή<ούσαμεν οια την προχθεσινήν διάλεξιν τοθ Ια τροθ κ. Ν. Κασάπη, —Επί τοθ θ-ματος τής «όρειβα οίας δια μέσου των αΐώνων». —Διά την οποίαν ό κ. Κασάπης ανέπτυξε άρκετά ένδιαφεροντα καί λόγω έπιστημονικής τιεΐρας καί λό- είδικότητοθ. —Ό καιρός έξακολουθεΐ ευχάρι¬ στος κατά τό μάλλον καί ήττον. — Δέν λεΐπει βλέπετε ή ζίστη άλ λΛ κσ(.. ή ψυχρΐτσα. —Συμβαίνει μάλιστα αυτώ τα δύο νά παρουσιάζωνται έναλλάξ! —Καί ΰταν παρουσιάζωνται ϊτσι δέν είνε βεβαία δυνατόν «νά συμ· πληρώνουνι καί τόσον την Ικανο ποίησΕν μας διά τό εφετεινόν καλο καΐρι. — Μέ την σύλληψιν των ΆΘιγγά· νων πού διέπραξαν είς Αγ. Βαρ. βΐοαν σα^ρϊ'αν κλοπων καί &ιαρ ρήξεων, ανακινειται νομίζομεν Ενα ζήτημα: — Ότι οί ΆΘίγγανοι δέν εΤναι διόλου αξιοί των ουμπαθειων τοθ κοινοθ—καί δή τοθ κοινοθ των χο ρίων. τα όποΤα τούς περιθάλπουν κάποτε. — Ή συμπάθεια αυτή ττροέρχβ τα ι καί άπό φιλανθρωπίαν, ττε ρισσότεοον ομως άπό δει·ιδαιμονΙ αν ; καί Θά πρέττει νά έκλβΐψτι διά νά μή παρουσιάζωντ«ι κρού σματα τοιαύτης Θρασύτητος έκ με ρους των. —Άλλως τε παρόμοια κροοσμα τα Εσημειώθησαν καί είς τό πα· ρελθόν —Μέ τό καθιερ^θέν σύστημα τής βιακοττής των μεσημβρινών μα Θημάτων. — ΟΙ μαθηταί άπέκΤΓοαν.... έλευ θερΐαν κινήσεων κατά τό άηόγευμα. —ΈννοεΙται δτι ή ελευθερία ού τή δέν καταναλίσκεται μόνον είς τό σοκκάνι ΰπου άφθονοθν καί οί έλεύθεραι «ποδοσφαιρικα!»συναντή σίΐς αλλά καί είς την μελέτην. —Ήτις έπιβάλλεται έν&κα τοθ όλιγοχρονΐου τοθ διαστήματος μί χρι των έξετάσεων. —Πολύς κόσμος προεβλέπετο β τι Θά ουγκεντρώνετο είς τόν Θερι νόν κινηματογράφον Πουλακάκη χθες τό εσπέρας. —Όττου Θά προεβάλλετβ ή άρι στουργηματική ταινία «Πρσσινο Ντόμινο» μέ την περίφημην οτάρ Ντανιέλ Νταριέ. 6 Ρίκορτερ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΠΑΑΗΣ ολοντιατροχ; ΠλατΕϊα Άν. Μηνα Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν τού Οτι επανήλθεν έκ τοθ τσξβι δΐου καί ΘΛ δέχεται 8—12 1)2 μ. μ. καί 3 1)2—7 μ. μ, ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΕΜΜ. ΠΙΤΑΡΟΚΙΛΗ Παρ« τα κρεο»»λ«1οτ Όρισϊ τάς έ{ής τιμάς φ«νπτ&ν «πβ αήμΐρον: οκίτ« έν γένει δραχμάς 4 ή μερίδκ, έντραδες 9, Μοχκινιστο 10. ψητο π. ΚΡΕΜΜΥΑΙΑ {ηρ« έκλεκτη; ποιότητος πρός 4 οβκχμας τίιν οκάν είς τΐινάπο Βΐικην Γεν» Τζαμί παρβι τό νιο κτιαΐον ΔημβτΐΜβν αχολιΐον. ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΗΕΛΑΜΗΙΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗΝ ΝΤΙΖΕΖ ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΙΣΚΑ Την ωραίαν όρχήστρα τού. Την μαγευ· τικήν θέα τού. Την δροαιά τού. Κ αί τα φημισμένα γλυκά καί παγωτα τής Μυροβόλου. Μ Ε ΛΙΓΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ Θ* περνάιε άξέχαστες βραβυές ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
  α η ο ρθ ο ζ ι β
  είς
  οάηης
  285513
  Τ4
  ίναλλβί]
  Ιον «νό. ουμ'
  ►"«νόν
  'βν'Λβ ,νγά.
  '« Αγ. Βαρ.
  'Λν «αί βιαρ
  'βμΐζομενίνί
  οί δεν εινβ(
  ίΐτΐαθειών τοθ
  οινοθ των χβ
  ιτϊριβάλτιουν
  Μ ττροέρχε
  'θρωττΐσν, ~
  δειεηδαιμονΐ
  ίωντβι κροθ
  ύιητος έκ μί
  ιοια κροόσμα
  Ι είς τώ πο·
  9έν ούστημα
  'ημβρινΔν μα
  .... έλευ
  τ ό άκονευμα,
  ελευθερία ού
  ΐι μόνον είς
  ονοθν καΐ οί
  ιιικαΐκσυνσντή
  > μελέτην,
  αι ϊνικα τοθ
  στήματος μί
  ιοίβλέπετο ί
  είς τόν θιρι
  Πουλακακη
  λλετβ ή αρι
  ϊ «Πρβοινο
  Ιεημην οτάρ
  ίκβρτερ
  κ τοθ τάξει
  8-12 φ
  ι. μ.
  [ΟΡΙΟΝ
  ΡΟΚΙΛΗ
  . κπΐοιΐΜλεΤ;
  μ*ς ·»νητ6*
  έν *·«'
  έντρ·*.'·
  τ*
  Ν
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙΑΘΛΙΟΙ
  ^ν έν1οτ«
  ρ η λόφων, κσΙ 6χι σπανίως εΰρίσχον
  β« σότών ίργαλβΤα χρήσιμα είς τα λατομεΐα.
  ΤΛ κηοοβήγια των μβταλλβυτΛν είναι «κ σιδήοου
  «αί τό κάτω βκοον των λήγει είς αί/,μΛν, Τ -α εμτΐΠ
  γνυται είς τόν βράχον. Η η
  "Ελοββ λοιπόν τό κηοοιιήγΐον τοθιο διά χ«γ δβ·
  ίιας χειρός, καΙ συνέχων την 4»απνοήν, Κα1 *κοο-
  β*τ©ν δσον ηδύνατο, κατηυθύνθη πρΑς τ6ν προσβ
  χη θάλσμον, οπου, ώς γνωστόν, εκοιμάτο ό έπίσ<ο πος Φθάσας είς την θύραν τού, την ιΰ-,βν ήμικλβι- οίον. Ο έ-'σκοπος την είχεν άφήσβι ςϋ « πως έξ άμεριμνησΐσς. «·".««. Οί* ρεζει (τί κάμνει) Ό Γιάννης Ά γιάννης ίβωσεν ακρόασιν. "Ακρα Λ ρεμ'α. γ ' Προώθησε την θίοαν. Την προώθησε δια τής βκρας τοθ δακτόλου τού. έλαφρθς, λάθρα ώ: ή γσ λί|, θέλουσα νά βί,σχωρήση «ου. Ή θόρα ένέβοοσβν άταοάχως είς την ώΐησιν άβή σασα βύρυτέραν οΐοβον. Έστάθη ό Άγιάνη; -Ρ6ς στιγμήν, £«ειτα προώθησβ χαΙ δεύτερον ή» θύραν, τώρα τολμηοότερον. Πλλιν ή βύρα ένέβωσβ σιγηΛΛς. Ή δί,οδος τώρα ηύρύνβη Αρκούντος, ώστβ νά βιέλ- θ[) βνθρωτιος. Άλλά πλησ'ον τής θύρας |<ειτο μι¬ κρά τις, τραπέζα, σχηματΐζουσα μετ* αυτής γωνίαν Φράττουσαν την είσοδον. ·Ανάν<η ήτο νά εύρυνθΗ Ιτι τιλίον ή δΐοδος. Πδς νά γΐνρ; Άηόφσσ ς· 6 Ά- γιάννης προώθησβ την θύραν καΙ τρίτον. "Ετριξβ βέ τότε ,ΐς των στροφέων (ν τώ μέσφ κθ σκότους καΙ τί|ς σιωπής. Έπτοήθη ό 'Αγιάννης. Ό τριγμός έκίΤνος ήνη σεν έντός ^0 ώΊου τού φοβεράς κσΙ διάτοροΓ, ώς ή σάλπιγξ της βευτέρας παρουσΐας. Τοθ εφάνη ώ: νά έΚσβε ζωήν έκβΐνος ό στροφεύς καΙ ώς νά ολά- κτηαεν δπως νύων, δτως εξυπνήση ιόν κόσμον 8 Χον, πάντας τούς έν τ(ί οΝ'α καθβόδοντας. "Εμεινε τρέμωνκαΙ έν ώ ίστατο έηΐ τί)ς ά'υίΐς των ποδών τού, έκάτησεν έκΐ ι ής πτέρνας των. "Η κουσέ τάς Αρτηοΐας κτυ«ούσας είς χούς κροτάφουΓ τού ώ: δύο σφθραι σιΐτρουργείου, κα( τοθ εφάνη δτι ή αναπνοή ίζήρχετο άπό τοθ σ ήθους τού μετά βόμβου Αέρος οιερν,ομίνου διά τινος Αντρου. Ενόμι¬ σαν 6τι αδύνατον ήΓο νά μην έκλόνισβν ό τοομερΑς κροτος τοθ σ-ροφ'ως έκΐ(νου βλην την οί<(αν ώ; σεισμός' βτι ή Ρύ^α ττροα,θουμένη ύπ' ούΓο0, εβ3λβ τάς φων»ς καΙ εκροζεν άνθρώτιοας· 8 :ι ό γέρων ή γεΐρετο ή^η ιής κλίνης τθυ' δτι οί δύο γραΤοτι έ τρέ¬ χον ή^η β(ς βοήθειαν τού τΐΒριδββΤς· βτι μει' ολίγας στιγμάς δΚη ή πόλις έμελλε νά βοηθήσρ, καΙ άθρόα ή χωροφυλακή νά έγερθΜ επί ποδός. ΕΤκε «ρδς στιγμήν 8ΐι τετέλεσΐαι· - ήφανίσβη άπό προσώπου νής· "Εμεινΐ ε(ς την θέσιν εκείνην άκΐνητος ώς άπολι- •ωμένος, μή τολμών ού"έ πρίς τα έμπρός, ού5έ πρός τα όκΐσω νά *Ί»η9β· ΔιέτρΕξαν λεπτά τίνα τής ώοας Ή θόρα τ|γο ήδη όρθάνοικτος. "Εκυψκν ολί¬ γον ϊνα παρατηοήσο τα έντδς τοθ θαλάμπ). "Εστη· σε την άκοήν. Τιποτε Ρέν έ<ινβΐτο· τΐποτε καθ" άϋα- σαν την ο{«Ιαν δέν ή<Γύβτο. Ό τριγμός τοθ στροΦί· ως ουδένα είχεν έξυπνήσβι. ΚαΙ 6 μέν πρατος ούτος κίνδυνος παρήλθεν, άλλ' έντός τού υπήρχεν ϊΐσέτι φοβπρός θόρυβος. ΟύχΊήττον δέν όηισθοδρόμησε, Δόν είχεν ότισθο δρομήσει <ύν δταν ενόμισεν βτι απώλετο διά παν¬ τός. Εσκέφθη μόνον νά τελειώση όσον τάχισΐο την πράξιν. Προσέτι Ι» βήμβ, καΙ ϊΐοήλθβν ιίς τόν θίλαμον. Είς τόν θάλαμον τοθτον ίβΐσίλευΕν ά<ρα γαλή νη. Διεκρ'νοντο άμυδρος τήδε κακβΤσε συγκεχυμέ* να σχήμβτα, δ τίνα είς τό φ»ς μ*ν ήσαν χαρτΐα ίρ οιμένα επί τής τραπίζηΓ, μεγάλα «ύχη άνεωγμένσ, έτερα ββλ(α έστοβασμένα ίπί σ<<μποδος, μΐα καθέ δρα φορτωμένη φορέμστσ, <Τί εύ<τήριος σκΐμπους- άλλ' έντός τής σκιάς έιεΐνης ταθτα πάντα έφαίνον το ώς κηλΐδες λεοκόζουσαι έ«1 πραγμάτων άμσυ- ρΛν κσί άορΐσ'ων. Ό Άγιάν>ης ίπροχώρησε, προ
  σέχων μή προσκρούσο πρός τι ειιιπλον. "Ηιουκ δέ
  ή"4η ιίς τό βάθος τοθ θ^λάμου την ήσυχον καΙ Ισ6-
  μελον τοθ καθεύδοντος έπισκόπου άναπνοήν. ΑΓ-
  φνης έστάθη Εύρ'σίβτο πλησίον τής κλίνης. "Ε·θατ
  σεν έκιΤ ταχύτερον ή ώς ένόμιζβν.
  Ένίοτε ή φύσις παρεμβάλλει ιίς τάς πράξβΐς ή-
  μβν τβν άνθοώπων τάς ένεργβ'ας καΙ τα θεαματα
  βόχής οδτως άρμοβ'ωζ καΙ έγκαΐρω-, ώατε φαΐνεται
  ώς έχουσα νοθν. καΙ ώς θέλουσα νά μάς φέρη είς
  θεογνωσίαν. Πρδ ήμΐσεΐας σχεβόν ©?ας ό ούρανός
  έκαλύπτβτο όπό μβγάλου τινός νέφους. Καθ" ή'
  σαγμήν ό Άγιάννης έστάθη άπενβντι τής κλίνης,
  έσίίσθη τό νέφος τοθτο, ώ; έηίτηδβς, μ(α δέ τής σβ
  λήνης ά<τ(ς, βιελθοθσα τό ίψιτβ έ; παράθυρον, έ- Φώτισε διά μ άς τό ώϊρδν πρόσωπον τοθ έιιισκό που. 'Εκοικάϊο ησύχως ό άνιος άνθρωπος· έκοΐτετο μεθ' βλων των φορβμάτων τού. Ή κεφαλή τού ήτο κβκλιμίνη επί τοθ προσκεφα- λαΐοι. έν σχήματι ΐντβλοθς αναπαύσεως· ή χβ(ρ τού Λ βΐζιά ίκρέματο άπό τής κλίνης, ή χβΐρ, άφ ή κσίθΐα έλέη καΙ τοσαθται εόποιΐαι δαψλβς διέρρβυ σαν. "Ολη τού ή μορφή άνέβιδεν ώς τίνα έκφρασιν θυμηδΐας. έλπΐβος καΙ μακαριότητος- πλέον ή μι δ! αμα· αίγλην σχεδόν. ΈκΙ τοθ μετώπου τού ίκαλ- λεν άνεζήγητός τις μαρμαρογή άοράτου φωτός. Καθ1 Οΐνους ή ψ«Χή >-ν βικαίων θβάται μυστικόν
  τίνα ουρανόν, τούτου λοιπόν τοθ ούρανοθ τό φέγ-
  νος άντενα«Χά«> είς τ* πρόσω «όν τοθ επισκό-
  που,
  'Δλλ' έντ' αότ^ προήρχβτο ή αΐγλη οδτη καΙ ώς
  έκ βιαφανείας, διότι 6 ούρανός'οδτος ήτον ή συνεΐβη
  σΐς τού.
  Καθ" ήν στιγμήν ή σεληνιαΐα α«Ις προσετέθη,
  ώς ιί«εΤν, είς την εσωτερικήν ταύτην αίγλην, ό κα
  βεόβων έπΐσκοπος εφάνη ώ« βεριβιβλημένος θείας
  δόξης στέφανον.
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ^
  Δέκα έντολαι
  τής ύγείας.
  Ό δό«τ»ο Τοάλμεϊς—·
  θεωριΐ ότι ή ΙΛλειψς ξ
  βχετιχβς ιιέ τό μυστικόν τής ι»ερ
  γείας των βιταμινΛν, έριΕλεται
  το γεγονίΓ, Βτι εμελετήθηυχν
  λ άπό τ;»; 6ιοχτ)μικ«ύς η%
  ρ« άπό τοϋς φυαιολίγοι/ς. Κατ'
  βυτίν, α[ 6'ΤϊμΤναι είνε χαρ!»;
  προϊίντα βκτινεργεΐας χαΐ ουχί
  χημικιΐ «δΐίαι. Είς την αύΐιν—
  λέγει—α( διτιμΤναι ευρίσκονται
  μίνον είς ττ φυτχ χαΐ αϋμπεραί-
  νει 5<ι Ιχοϋ« τοποθιτ^θζ είς αΰ· τα άτιε τόν τ)ιον, 6 οποίος ιΐνι ή ηηγή *νε?γε!ας. Ή ζ»Γ<^ ζβοΐ) —ιυνεχίζει—·Ιξχρτβ«αι έξ ίλοχλή οου άκο την αυμβολϋιν ήλιχιακί); ενεργείας, αυντιλβυμέ^ς άμίσβχ ηαρά «Ο δέρμκιος χ»1 Ιμιι«σ»Γ διά ττ]ς εισκγωγ^ς είς τΐν αργα- νΐαμ4ν φυτιχ&ν τροφ6ν. Είς τ·ν δ^θ,ωιον ή ενεργεια ο ΰ-Τ) ίύ'α- ται νά επιτευχθή 4κ' εύθιίας 5:ά %ϊ χ9·τοφ>γϊας τ] Ιμμίσβς Βτά
  ττ|ς χοεοφχγίας,Ιφ' 8α3ν τέ χρέ
  >ς άνήχιι είς ζφ* τα ίποΐα είχον
  έ »ς τρ»φϊ ι έ μεγάλας
  χίρτβν. Ημπορεί νά
  ϋ χανεΐς τεχνιτβ:
  ήλιαχήν ενέργειαν είς τ})ν πά
  ή βιταμινβν, εάν έθ
  χάριν, το αβμκ είς
  δεις άχτΐνας ή διά τ,τ}ς λΐ,ψκος ώ
  ρισιιινω' φϊϊμ»κειιτικδν οθ3ΐ4ν
  Οίϊϊήπϊτε χ»1 & ι είνε τα τε
  λευταΐ* αγμπερααμχτΐ» τής {ηιατή
  μης αχε'ΐκως πρός την πρνταρχι
  χτ)ν αιτίαν τβν δΐταμινβν, εί"ε
  πρόδηλον Ετι ή πβοουα'.α των ιίς
  την τροφήν μχς 11 ε οδΐιώδης είς
  ιή' υγείαν χαΐ μάλιατ» καΐ δι"
  αΰ ήν την ζ»ή». Π;0 είνε α Ε ατ)-
  ιιαντιχαΙ αυταί βιταμ'ναι, τάς 6
  ηιΐας πρβκειτχι νά »5;ω^ Ε[
  διινατον μέ τον οηιιερινόν
  μέ τον οποίον τρίφίνιαι αί
  ποΐ, παραδεΐγιΐίτος χάριν είς
  την Μεγάλην Β;επαν(αν, ή Ιλλει
  <|"ί ή ή άνεπάρχιια βιΐκμινβν νά προχοιλΐ (άς άσΒενεΙας μ»(; Έ>ωεΙνε4ο»*λ&ς άληθές 8τι ή
  δίαιτα μέ 6&?ιν τίς πατϊτεΐ, *<ά ώιάχόρτ», τα «ωΐάφροθτν, τίς σαλ^τι^, τό γίλα χαί τ γαλαχτε οί, τον άρτον, παρέχει δλας τάς άναγχαΕας β;τ»μ(ν«(·, διαπιστώνε¬ το! ι ίξάλΧου Βτι,έάν τί φυαιχά προ Γίντα τή{ τοοφής ου ν ής είνε έηνρ χτ] χατά τδ 6έ?οί, είνε άνεπαρχή χατΊ τόν χειμβνα. Κ% έν τού¬ τοις χατά τις οχοτεινάς ήμέ?ας, Βταν Ιϊ' εχομεν πλέον ήιον, Ι χομεν μεγαλειτέρας ανάγκην ώ μβν χδρτω'Λ δροαεΓώ/ βκλκτβιν χαί ν»πβ. «ρβύ'ω'. ΟΟί» μί» άπο τάς ούΐιώϊεις Βιταμινασ ή ίι«μ(ντ) Β, τείνει ν' άποχλεΐοθξ 4πδ την συνήθη τροφήν ί) νά μετέ %η είς αυΐ$ν είς άνεπτρχιΐς χο 3ί5ττ)τ·»ς. Αδΐος είνε ·1ς άκό τού; λίγους διά τ«υ; ίκοΕους έκιμένω πάντοτε επί τ<}ς οημαοικς τοθ €ΐτλήρου(> ίρχαα πηγής ϋίβιτί
  ρως «λθϋθΐας είς 6'.τ»μΙντ)ν Β.
  Πρέκει νά λεχθοθν δλΕγα τινά
  διά τα ο;<α χαί τα άλχάλ«χ. Ό λοι (Ε ΕοΐοΙ τοθ οώμττος (ίνε φυ βιχβς Ιλαφοδς άλχαλιχοΐ. Διά τον λόγον αατον ή λ^ψις άλχαλι χΑν τροφβν πρέκει νά είνε μιγα λειτέ» παρά ή λη"ψ:ς οξέ»ν τρο φ·ν, διότι ή μΐίαοις τής άλχαλι χότητος τβν Είΐβν άρχιρεΐ άπο «υτ5ύ{ την δύναμιν άντιδράβ'ω; χατά τ*ν πολυαρίθμαιν διαταρα χ»ν τ<}ς δγείας. Τέ γάλϊ, τα φροθ τα—περιλ«μβχνομέ«»ν χαί 1<ε(ν»ν τα βποΐχ περιέχουν τβ χιτριχον ίξό, το ίπ Ιιν χ»[εϊϊΐ είς τό έργα α ή?ιον τοθ ούματος χαί άφΐνει «λχαλικον χατάλοιπον—χαί τα χορτχριχά, είνε άλχαλιχά προΓίν τ», ένφ το χρέχς, τα αύγά χαί τα δημητρικχά είνε πρίΐ'5ντα ύ ξί* (σονεχίζεται) Όταν άνοράζετε οαΗούνι. Ζητεϊτε άπό τόν προρηθεοτήν σας ΜλΡΚΑΣιΠΕΤΕΙΝΟΓΑΙλΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΙΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ- ρα κσΙ άβλαβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί οικονομικωσ «- τ α είς την χρήσιν. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ^αθηναϊκον] ■ΠΑΛΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ' Παρέλαβε είς μεγάλην κα.1 εκλεκτον Συλλο· ύφάσματα δι1 υποκάμισα καί πιζοίμες έκ. καραγγΐΜα. "Ετοιμα Ζ«ροιΰ υποκάμισα κρός Δρκχ. 200 έκαστον. Γκρκβαπις α! ({«ιρετικβ οχέδιν, _«λτοε;, Φανέλλις, Τιρβντκ{, Ζδνες κ.λ.π. καί αί τιμες κ·λύ λογικές. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ Ε ■ Ι—εε~^> ε^ιετι-·—ε—ε ^ι- κ.—ι^ |
  ΙΐΜηΒΜεΐΗΗ|Ηε»ΜΜΜ
  «ΑΠΑΝΤΙ
  ΑΝ3ΓΕΙ4 Μιιλ?ηοτάι>ου Ίιύ
  νιος (άνταποχριτοθ μ»() —Χ«;1(
  φιοδή'.ηαιν τ' Άνώγει* ι!ν»ι
  ι άπό τά μεγαλδτερ», τά ώ
  ραιίτερα χαΐ τά δγιεινίτερα χ»·
  ριά ττ)ς Κρήτης. Χιιομέ<ο αϊ μ γάλο 5ψις ατήν πλαγιά τοθ Ψ») λορε(τη Ιχιι τον άνοιχτίτερβν όϊί ζονΐα παύ φθάνει ώ; τίς Κυχλά- δες ι&* δκοίων οί οιλουέττες δια- ίφ^νται άρχετά χαθχρά μέοα αιήν άχνήν άτμίσφχιραν, τά ποβϊ νά, χχΐ λούεται μίσχ οτόν ήιο Ι τον χβθχρον άέρα δΧοχρονιω;. ΒΙ εΐιιποροθαι λοιπον νά χαταοτ) ί π) έ ιν Ιδεώΐης τίπος παραθερι- βμοθ $.4 εΐχε αυγχοινω^α, &ι οκνείέετα αμκξιτβς μΐ ίδ Ήρά- χλιιο. Διότι τάΆνώγειχ δέ/ Ιχουν *&ΊΛ την ώ?αί« θέ«, τόν ή*λιο χιΙ τον χαθαρον άέροι. "Εχουν χαί τά χρθχ ογιεινά νερά, τά έχλεχτά τρό^ίμβ, τά φημισμένα τυροχομι- χά πρΐ.ϊ5ν*α, τό γϊλα χαΐ διι θί μποροθοε νά ποθήΊη 6 πα?αθερι σιής.. 'Αχίμη ίχευν τ' Άνώγεια την παροΐμίώδη φιλοξενία τ&ν χατο(· * τ»ν, την έμφυτον εύνέ^ειά την, τ^ν μεγάλην αγάπην την πρός την πρόίδο καί τβν πολιτι- Τα Άνώγεια καί τα ζητπματά των. αμί. Κϊί Ιχουν αημειώοει προό¬ δους είς Βλους τού; τομεΐς είς 8· λας τάς ένδηλώηΐς τής ζ««]ς. Ί· διαιτίρβζ μάΧιατα τα τελευταία χυίνια Ιχει σ^τελεοθ) Ι»ιά οη· μαντιχή κρδοδος «βί έ'έλιξις. Διΐγμχ τα τρ!α συνεταιριχά τυρο- κομιϊχ χάρις τα οποΐχ «Ε Άν»- γειχνοΐ χερδίζουν άρχετά χαί τα τυρί τ«ν άκέντησεν φήμην πανελ¬ ληνίαν χαί ποοτιμβται παντοθ. Άλλ' ιΐκομεν. ΐο μεγάλο παράπα νο τ»ν Άνβγεΐανΐν είναι ή έλ¬ λειψις ουγνοινανΐας. Ό δρίμβς των ϊέν ετελείωσεν ά*4μη παρ' δλ» πβΰ ή χατααχευή τού ή?χιοεν άκ* δεχαπενταετίας χαί μ' Βλο κου δέν δκολείπεταΐ άχόμη πβρά 4 χβταοχευη 4—5 χιλιομέτραν. Τώρα !μως κου καταβάλλεται πβο απίθεια άπ' την οημιρινήν χυβέρ νηιιν νά δλΐχληρωθ^ τδ δϊιχόν δΕχτ^ον τή; χώρας, έλκίζουν χαί οΕ ΆνηγειανοΙ Βτι θ' αποπερατω¬ θή χαί δ ίδιχίς των δρόμος. ΚαΙ κρέπει πράγματι νά τελειώση · δίίμος αοτίς τδ ουντομώτερον. θχ Ιξ^κηρειήαη Ε'α δΐαμίοιαμ* πλοό οίον Βαον χαί μεγάλον Κ»1 θά συμ βάλη σημαντιχά είς τι,ν ανάπτυξιν τοθ ΤΐυρΐαμοΟ έν Κρήτη. -'Ά κνταπολεμηαις τ·δ δί- Κ·Η. Ός διευβυντης τής υκηρεοί*ς Μκταπολ«μήσκΜ{ τοθ δ&κοα έν τ& νομώ Χανίων άνέλνβεν ό γ»μ πονος (τμηματάρχηθ χ. Δημ. Παν τελιος. —Έκκαιιδευτική Έκδρομή. "■«■ εύταιρία τής ΓεΝργικης ΒΜθίσεΜ{ πληροφορβύμεθ» ότι διβργανώνϊτβι μεγίλη θ*λασ9ία έκπαιδΐυτικη έκδρομή καρά των 'Βηιθεωρητ&ν τ&ν Δημοτικ&ν Σχολείων μας κ«1 το& διδβσκβ λου 5 'Αλεΐζβυ δι" Άθήν«{-Λ« ριβσαν— Βόλον— Πηλιον— ΑΙδη ψόν-Χαλκίδα. Ή έκδρομή β« «ι «ρκίσο άπο έ-13 Ιουλίου. Τιμαί σομμετοχής: Α'. θέσις δρ. 10Γ9, Β'. Βέσις δρ. $00- Δηλώσβις ουμμβ τοχής γίνονται πρός τον κ. Σ. Ά λβΐζον δικχειριστήν τής έκ&ρο ίς (άιτ© τέν 6ηοϊον καί δίδοντα* περισαύτεραι ηληροφβρ(αι) μίχρι τής 20ής 7ουν(βυ Είς την έκδρο- μην δύνανται νά λίβουν μέρος 11 μή έκκ«ιδεντικο(. —ΑΙ ύπβχρβώσΐις άλλβδ«· π&ν. Άν*κ·(ν»0ΐς τής β- σΐυν·μί«ς. Ή Διοίκησις Χωρο*υλ*κπς Ή ρκλεΐο» ηβρακ«λ·1 τβί»ς έν τβ π·ριφ·ρβ(« της διβμίνβντβς άλλβ δ«κούς: α) Κατέχους δελτίον τ«ύ τότητ«ίκ«1 έργαβ(α« λή'ινς 31 — 12-1937, β) κ«τόχους δελτίον τ«ύ τότητος λβ£ϊ&»ς 31 12 - 1937 μι τά διχ-χιώματο; έ{«μήνου άδπί-χς έρν*οί«ς κ«1 ν) «ατόχους διλτί «ν τβύτότητος λη{«ν; 31—12-937 κ«1 δελτΐου έργ«σί-»ς κτΐ άσκπσβ εις έπαγνέλμβτος μικροτέρας Ι σχύος (Βραχυτίροΐς δι«ρ««(»{) δ· κνς διέλθνσι τ&ν γραφϊίων τη;, έντίς τού μηνές Ίουνίου έ. ϊτ. «βΙ τακτβπκιηθ&βι συμφώνως τά ύιτ' αριθ 18755 16-4-1937 άποφβ σβι τού ύφυ"ουργ«ίου Εργασίας κομίζοντβς πρός τοθτβ χ*1 άνά μίαν φΐίτογραφΐβν ΪΗ*στος. —Ή έκθεσις έργσχείρων τοθ Άν«τέρβ« Πκρθΐναγνγεί* Άκβ της σήμερον ΠαροτβκευΐΙς 4ης Ίβυνίου κνοΐνει 4 έτπβίει Ικ- βΐσ'; έρνβχεΐρων μοιΙ χετροτ«χνη μάτων τβθ Άνωτέρου ΠαρΒβνβ- γωγΐίου Ηρακλείου είς το π«ρ« πλβύβΜϊ τής βΐβόδου τβϋ κινημ* τογράφΐυ «Μινώα» βΐχημκ. Ή Εκθεσις σογχ«ντρών«ι ώς δνναμ* θ» ν« γνωρίζωμεν, έρνύχειρ» κ«1 χΐιρβτβ>νημ«τα έν ν*««·, «5ι«
  τής προβοχής τοθ χβινοϋ.
  —ΤΑ βγρ·πκ« χρέη.
  Είς Χβνι», πληοοβορούμεβα μ»Ι
  συγκεκριμένως είς Φβυρνβ, Μ4λ«
  με, Βκτβλτκκο, "Ελο;,ΕΠον~κιθ( ■
  νά μ«1 Γβυργιούπολινίέγίνοντβ
  νέαι αύίΟΒμπτοι συνκΐντρώσεις
  άγροτϋν οΐτινες καΐ έ{ϊφρασ»ν
  διά ψπφιαμάτβαν την εϋγννμοβιί
  νην των πρός τΐιν Κυβέρνησιν διά
  την ρύ'μιαιν τ&ν «γρβτικ&ν
  χρεδν.
  —Ή προβτβσία τβν ζώων.
  Είς τά Χ«νιά βιινελήνθη προ·
  χθές χ»ί χατεδιχάαθη είς «ρίοΐτ-
  μην δ Δ. Η. ΠΕαοαρης διίτι ίδ»-
  σίνιζε τδν δ «-αν αύτοθ τοκοθετβν
  έπ' αδτοθ βάρος πρσνινΑς ανώτε¬
  ρον τβν δυνίμΐων τεθ τελευταίου.
  —Άγώνες είς Χανία.
  Την κροβιχή Κυριακήν 6 τρί·
  χοντος θά τκλεαθ&σιν είς Χανίβ
  άθλητικοΐ άγωνες ΰη& την προ¬
  στασίαν τοθ Ν ύηουρνοθ ΓενικοΟ
  Διβικπτοδ Κρήτης. Τό πρόγραμ-
  μκ τ&ν άγώνων «τβριλ»μβάν*ι:
  Κολύμβησιν άνδρνν κ-κί έφήβνν.
  Άγ&νβΐ άντισφαιρΙθίΜς ϊκλβδν
  καΐ μικτόν. Ποδοσφκιριχόν πρβα·
  τάβλημα ιιετ>£» τ&ν έν Χανίοις
  κοβοσφκιρικ&ν συλλέγων. Άθλη
  τικ« άν»ν(σμ«τα μ*ϊ τελικόν ά-
  ν&ν« ποδοσφχίρου ΛΙ «Ισπρά·
  {εις τ&ν άγώνων 8ά διατεβοδν
  υπέρ τής 'ΕΘνίκης Ά<ροηορί«{. ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ Τ Ο ^ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΒΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ •Οδος Βικέλο άριί.17 (Χ είτα ν ΌγλοΡ) ΉρΑχλειονΚρήτης Δ«μ«τι« ίύκερ», εύήλιβ, Έκίκλναις κκινουργής, Κειθκριοτης αμΐμητος, Ύηηρΐοί* πρββυμβς. ΤΑ νέον Ξ?νοδοχβΐον Ο «νού τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ θά χατασΐή τό μοναδικόν κέντρον διομονής διά κάθε ξένον πού θά έρχεται στό Ηράκλειον, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α. Άνυ φαντάκη έφθασαν καστανιές Άγίου "Ορους είς όλας τας διαστάσεις καί πάσσαλοι των 9 1)5 μέτρων δια Κρεβατίνας καί φρ«- κτας. Ι. ΑΛίΥΦΑΛίΤΑΚΗΣ ;.««ι :,Η Ι
  Ιι
  ι
  *
  ι;
  Ήράκλβιον
  Γραφεΐσΐναντι
  ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΓΟΥΑΑΑΡΑΜΑ!
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ
  ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΝ ΗΤΤΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΣΚΑΪΑΚ Ιϊ ΜΑΧΑΙ
  ΦΕΡΟΝΤΑΙ Α1ΑΚΟΠΕΙ.&Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα·
  «οκριτού μ·*ς)— Τηλεγραφήματα έκ
  Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι τα στρα-
  τεύμ&ντ* -τού Μιάχαν ενεργήσαντα εύ
  ρείαν έπιθετικήν προσπάθειαν είς τα ό
  ρεινά σημεί» τής περιοχής τής Γουα
  Βαράμας ύπέστησαν αυντριητικήν ήττον
  πλευροκοττηθεντ» υπό δυνάμεων των έ
  θνικοφρόνων αΐτινες ώρμήθησαν έκ Σεγ
  κοβίας.
  Κατά τάς έκ Βισκάϊας πληροφορία
  αί έπιχειρήσεις έκιϊ φαίνονται διακο*
  ηείσαι πρός τό παρόν, των στρατευμά
  των τού Μόλα ασχολουμένων ήδη εί
  την οχύρωσιν των νεωατί καταληφθεισώ
  Θέσεων.
  ΕΡΥΘΡΑ ΑΕΡΟΠΙΪΙΪΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΙΙΙΝ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΤΑΣ ΒΑΛΕίΡΙΔΑΣ ΝΗΣΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Παρισί·
  ών ότι μοίρα έρυθρών άεροπλάνων έ
  βομβάροισε σήμερον την πρωτεύουσαν
  τής νήσου Μαγιόρκας Λάς Πάλμας.
  Έκ τού βομβαρδισμού έπηνέχθησαν
  σημαντικαί ζημίαι είς την πόλιν, φονευ
  θέντων ωσαύτως καί τραυματισθέντων
  άρκετών έκ τού βομβαρδισμού
  Οί έρυθροί διά τού βομβαροισμού
  τούτου ηθέλησαν φαίνεται νά έπανορθώ·
  αουν την κατάρριψιν προηγουμένως ά¬
  εροπλάνων των τα όποία έβομβάρδισαν
  μέν την Λάς Πάλμας κατερρίφθησαν
  όμως είτα υπό καταβιωκτικών έθνικών
  άεροπλάνων όρμηθέντων έκ τού παρά
  την πόλιν άεροδρομίου.
  Ο ΙΥΡΟΠΑΤΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΚΑΙΤΟΤΙΞΕΙΡΟΑΟΜΙΙΕΡΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντ»
  πονριτού μ»ς).— Έκ τού έξωτερικοΰ
  αγγέλλεται ότι όλόκληρος ό διεθνής τύ
  πος άσχολίίται μέ τό ταξείδιον τού
  Μπλόμπεργκ είς Ρώμην τό οποίον χά
  ρακτηρίζει ώς άπορχήν γενικωτέρα
  δράσεώς τής Ιταλίας καί Γερμανίας
  είς τό Ίσπανικόν. Λ ι έφημ«ρ(οες ιδία
  των Παρισίων χαΐ τού Λονοίνου έκβη·
  λώνουν σοβαράς ανησυχίας έκ τής τυ
  χό» ^εκδηλώσεως των ίποτελεβμάτω
  τού ταξειδίου τούτου είς την Ίσπαν
  αν όηότε οί μέλλουσαν νά προκύψουν
  έκ νέου «εριπλοκαΐ θά είναι δύσχο
  λον νά βιευθετηθώσιν.
  ΠΟΙΑ ΚΥΡΙΛΚΗ ΒΑ ΚΑβΓεΡΟΘΗ
  ΟΣ ΕΡΓΑΗ. ΗΜ£ΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 ΊβυνΙ·» (τβδ βνταπβχοιτβθ
  μ·() —Είς σημερινήν Ειδικήν ούβκΐψιν τδν
  •ντιπρβθώπων τβν ίργατιχών βργανείσβων
  υπο την προεδρίβν τ·δ υπουργόν η. Δή
  μητράτοΐί άπιφβοίοβη βηως ή Κνριακη 13
  Ίβυ,νΐβυ μβΒιβρμΒΦ ώς ημ<ρ« «ργ«σ(«ς. Ή «μ··β». τβν εργάτην κκτεΊι την ή μέ¬ ραν ταύτην Θ* διατεθή ώς γν«οΐ·ν υπέρ τής ΈβνΐΜής Ά«ρ·π·ρίβς. ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ τού προβυιιουργου ι μεταξα ΑΟΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τβδ ανταποκριταί} μα£).—Ζημκρ·ν ο 'Αρχηγέ){ ,τής Κνβερνή αινς *· Μΐτεξάς εδέχθη ιίς ουνεργβσίαν δια δ·βίφ·ρει ζητήματι τ·ν υπουργόν τής Π«ιδι(«( μ·· τ·υ$ ύφ»η·υργ·ύς Άοφ«λ·{«;, ϊτρβτιωτικβν, Άγορε,νβμίοτς χά! Πολιτι¬ κήν Πρωΐα Παρασκευής 4 Ίουνίοο 1937 Ζητείται άποκλεισμός τής Ίσπανίας Φιλειρηνικαί δηλώσεις των Γάλλον. ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου— Καθ" ό: τηλεγραφοθν βκ Πά ρισΙ«ν ή εφημερίς «Μικρδς Παρισινός» γράφιι δτι «ρέ ά θθ ά 6 τιραι αί διαμο||όιιενσΐι 6ν •Ισβανία μερίδες, δτι 6ε κρός τοθτο, έν Λνάγκτ], Α άτΐλοθς ΕλιγΜος δβον δηως μνταβληθβ είς άιοκλιι- σμόν. Τό «Ζουρνάλ» «ληροε)ο •εΐται |« Βερολίνου δτι είς «κ τθν μδλλον σημηινόν των ύαουργΑν τοθ Ράϊ)ρ άνήτησιν δνως ή γερμα- νίκη Κυβέρνησις άβοοτεί λυ ιίς Ίσιανΐαν συνταγμα χά τίνα, «ίνα δοθή τχχύ τί λος είς την Ονόθεσιν τ3ν «ειρατών τής Βαλίνθιας». Ή 4ν λόγω εφημερίς «ρο σθέτειδτιό φόν Νώϋοατ, άντιταχθιΐς πάσι] 6υνό;μΐι είς την τοιαύτην άβαίτη σ;ν, κατώρθωαε νό; ααρασύ ρη βοός την γνώμην τού τόν ΧΙτλερ. —ΑΙ ιε>ημιρίδις Αζα(
  ρουν τόν λόγον, τόν ό*οΐ
  όν εξεφώνησε Α ΰνζουργός
  τοθ Έμ«ορ(ου κ. ΜναστΙντ
  κατά τί» «ρόγευμα τό «οί
  ρατεθέν Ο «ό τοθ Συνδβσμου
  <Δικ9νεϊς Φιλίαι» £«1 τ^ 75η έβετΐίφ ά«ό τής γ«ν»^ σ«»ς τοθ Μ «οίαν. Ό κ. ΜΐασιΙντ β]|αρα κτήρισε την «ολιτικήν τοθ Μνριάν ώς μεθοδικήν £ξά λειψιν τοθ μίσους. Είνε έ «Ι ιιόΗλον άνάγκη, ΐΙ«εν 6]κ. ύ«ουργ5ς δ«ως κατα βάλωμΐν Ιν τω Ιξωτιρικω τάς β«βιτουμένας «ροσ«« θείας «ρός διασκίδασιτ τ·ν συσωρΐυομβνων νιφων. Δι«λ«μ<κτ(ο( εύκίνητος, τα υιϊα, «άντοτΐ ετοίμη δκως ««ιληφθ^ πάσης φιλιιρηνι κης ίΰκαιρίας, ήτο ή «ολι τική τοθ Ικλι«6ντος «ολιτι κοθ άνδρας. Την ανάγκην ταύτην οφείλωμεν νά άνα γνωρίσωμεν καί ήμιΐς. Πώς δα διενεργεΐται ό διορισμός των λειτουργών τής στοιχειώδους. Συναφθς πρός τηλβγο»φι κάς πληροφορίας μας έν σχέ σει μ έ τόν τρόπον τοθ βιορι σμοθ οημο&ι&ασκάλων είς τ<5 σχολεΐα στοιχβιώβους έκηαι δεύσεως, παραλσμβάνομβν τ Α κατωτίοω ά τι ό τό κυκλοφορή σαν φύλλον τής εφημερίδος τής κυβερνήσεως: ΟΙ έπιθυμοθντες νά οιοοι σθδσιν είς μονίμους θίσβις δή μοτικΛν σχολείων καί νηπισ γωγβίων τοθ Κράτους ότοβάλ λουσιν αί ησιν είς τό υπουρ γΕΐον Πίΐβείας, συμπεπληοω μβνην διά τδν διχαιολογητι κ5»ν έγΥοά*ων, τα όποΐί Θ9 καθσρ'σθ&σι διά Β Διατάγμσ τος. Αρμοδία βπιΐροπή συνβρχο μένη είς τος αρχάς έ<άστου μηνός άτΐοφαίνειαι £κΙ πασδν τον ύτιοβληθεισδν αιτήσεων, καί έΦ' δσον 6 α (των ίχβι οί κα'ωαα οιορισμοθ άποφαο ζβι την έγγραφήν τής αίτήσβως «Ις τ^ σ<ετικόν β βλίον. Ό δΐοοισμός λβιτουργΛν στοιχβιώδους ίκπαιδεύσβως έ νεργεΤται διά πράξεως τοθ 6 (ΐουργοθ ΠοίΐδϊΙας, έκ τΑν β βλίων αΐτήσεων διορισμοθ Ή σειρά προτιμήσβως διά τόν διορισμόν κσθορίζεται έκ τής χρονολογίαν άποΧύσεω; των αΐτούντων έκ των δι&ασ«α λϊΐων ή Παηδαγωγΐχων Άκα δηνιιθν, έφ' βσον ή αίτησις υπεβλήθη έντός {τους άπδ τής απολύσεως των. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ Μ(Τ0Υ Τόν καρελθόντβ μ^ν« τό ίνταθ Θλ μονοττώλιον ■νιφίνιοε την & κίλοκθον είοαγωνικήν χαΐ έξαγω γικήν χΕνηαιν:"ΕίαήχΗΐϊ <»ς έκ τ&ν &Χυχην Μήλου καί Έλούνίατς 184 700 χιλιίγρ. ίξίας 8ο. 461 750, έξή<8ΐϊσαν ϊέ 94.6Ό χι λιέγρ. αξΕας δραχ. 236 525 Επ! στ)ς ιΐοήιθηοαν 288.000 χυτΕα πυρείων αξΕαΐ 374 400 ίραχ. χαΐ εξήχθησαν 165 600 αξίας 215 280 Ιρ. Παιγνιοχάρτων ευΐ<μ(« Έ γΐι ηή) ή 287 ϊίομαι ϋξΐας δραχ. 8 977 Τίλος ιΕαήχθΐ]09ΐν χαρτέαημα διά χ4 Τάχιον Ήρκχ^ιΕου ό<οι>. 4ξίιχ{
  400 ΟΟΟ.δραν.., ταινίαι τουμπι
  <1ου άξίνς 120 δρ. 7.200 φυλλά δια χαπνοπαραγωγιχοθ αιγαροχάρ τού βξίας 14 400 δρ. χαΐ 15 χ( λυνδροι σιγαροχάρτου έπεξεργα σδέντις δττό τβν ένταθθχ χαηνο βιομηχανίαν »ξ!ας 1 440 Η ΠΡΟΕΛΕΥ-ΙΣ ΤΟΝ ΓΕΩΜΗΛΟΝ Ή Γενιχή Δι Ικοινοποίηοε πρίς χ^ν Νομαρχίαν αγορανομιχήν διάταξιν δι" ή; άτχα γοριίεταΐ α&9τηρβς ή άναμ ξις γιωμήλων δΐαφίρ-ων πποελΐύαεωΛ τ*ν Γωλι^τβν τιθ ιΙ!ους τούτου 5π&χΓεουμένιβν νά άναγράφωαιν έ πΐ τής πιναχΐδρς έκτίς τής τΐμήζ τί); πωλήσεως τβν γεωμήλβν χκΙ χον τόπον ττ]ς προιλιύιΐω; ου τΑν. ΟΙ ΕΡΛΝΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΕΡΟΠΟΡΙ1Σ Διά νιητέρου έγγράφΐυ τουπρίς τιυς Γ<ν. Διοΐχητας *λ Ν:μάρ χας τό Υπουργείον τβν Έαιβτερι νβν πκραγτέλλιι νά μή κρβββοιν >ύ:οι αμέανς εί( ϊόν χαταρτ ομβν
  &ποεπιτροπβν διά την διενέργειαν
  ηανιλλην'ων· έρανον υπέρ ττ]ς Ά
  εροπορΕας κλλά μόνον είς την επι
  λογ,ήν τβν μελβν άΐινα θέλουσι
  μιτίοχη τβν τοιούτων δπβεηιτρο
  ηβν. 'Κπίοης ηαραγγέλλιι νά ου
  . . ιίς τάς ήϊη τυχίν λιιτουρ
  γεόσας έπιτροπάς έρϊ^ων δηος
  κούββαιν επί τοθ παρόντος νά έ
  νεργβοιν έρβνους υπέρ τ*|ς άερο
  ποριοτς Εφ* ιίανδήποτι μορφήν.
  , ΛΗ2ΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τό ΑηξιαρχιΙον ΉραχλιΕου
  πΚώθιΐοχν χά τα τόν παριλθίντ»
  17 γάμοι, 77 γ,εννήοΐις χαΐ
  50 θανατοι.
  ΕΠΙΟΕαΡΗ£1£ ΚΛΙΜΚαΝ
  Έγκρίσει της Γβν. Διοικήσβ
  ως τό 'ΥγΒΐονομικδν Κέντρον
  Χινίων θά ενεργήση έντός
  των ημερών επιθεώρησιν των
  κλινικήν οΐτινες λιιτουργοθν
  είς την περιφέρειαν τοθ Νο
  μοθ τούτου συμφώνως τώ νο
  Η ΠΡΟΛΗΨΙΧ
  ΕΠΙΑΗΜΙΚΟΗ ΝΟΣΟΝ
  Ή Διο!>ησις χωροφυλακής έ
  ξέδωχε χβές κρός τβς άστυνο
  μικσς σρνσς των έπαρχιών δια
  ταγΛς δι'ών εντέλλεται νά συ
  στηθή" ?1ς τούς κατοΐκοις τής
  ύισίθρου νθ. προβοθν είς την
  λί[ψ ν μέτρων τα όχοΤα ΘΑ
  συντελέσουν ιίς την ιτρόληψ.ν
  εμφανίσεως έπι?ιημικών νόσων.
  Δια των μίτρΐον τού"ων προ
  βλέπετσι ή κατασχευή είς τα
  ^ ωρΐα βόθρων, ό τακτικός κα
  θατρισμος των ύδραγωγε'ων,
  ή άποξήρανσις τβλμάτων κλπ.
  ΟΙ ΝΙΚΡβΠΟΑΗΤΑΙ
  ΕΙ Ε ΧΑΝΙΑ
  Ή Γενιχτ] Δ:ο[χ-σ(ς Κρήτης
  δι* βδχηΓ&ί διυταγής ττ,ς τιεος
  την Διοίκησιν Χ»ροφυλαχ<)ς Χ ϊ ν'ων παραγγέλλιι δπιος δι* «Εδΐ χβν αστυνομιχβν δ^γάνων άπαγο ρίύση είς τούς αλητέπαιδας, τοϋς λοταρ·ίζήϊ«ς χά Ι ΐ(ϋς διαφόρους μ-.χροπωλητίς χαίώ; χά ι τοΰς πε ριφέρβνιας φηνογρίφους νά προ οεγγΐζουν τα διάφορα ίέ^τρα χχθ' ώ;αν ένοχλιθντις £|Σ ΕΦΕΔΡΕΙΑΝ ΙΞΙΟΙΙΑΤΙΚΟΙ Είς ·φ ένημι&ΕΒα ατ,ς Κυδερ νήοενς Ιίηιιεσ ·ύθ— νδμος δι» τοθ ίπβίου έρίζιται ίιι έν χαι;φ πό λέμβυ ή έπιοτρα* εύσΐ»; ή πρός ■ιέίεοιν γενιΐιβν άο>ήιιω* ή ΐι'
  άλλας χρατιχας ανάγκας ό Οπουρ
  γος τβν Νχυτιχβν δύναται νά ά
  νβχαλί ιίς ενέργειαν χά Ι νά προ
  αχα)$ είς τοίς τάξεις τ&0 ναυτιχοθ
  «ΰς εί; Ιφιδ(ΐ!αν & ή**ντ«ς ά
  ξιηματιχιυ:, υπαξιβματιχιυς χά Ι
  νχύτας τιθ χατά ϋάλαοοαν οτρα
  τοθ έν γένει.
  Η ΚΙΤΡΕΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ
  Πρός τον Πρωθυπουργόν χ Ί
  Ιέετ«(ο1' &π*)υ6ύνθ-<33ΐν ϊύο τηλι γοαφήματα παρά ττ)ς "Ενώσεως Κιτροπαρχγωγβν Κιήτ-ς %1ς ίΐίΐα τδ Δ'βιχητινίόν ττ]ς Όργανώαεως ίφ' έ*4ς γω?( ζίΐ δτι είς χθεσινήν τού συνεδρΕα σιν έν τ) έπιθυμΓκ τβυ νά ενισχύση τήνΈθνική» Κυβέρνησιν ιίς τό άν» λτ]^έν μέγα Ιτγον δργανάσεωςίμύ νης ι.ή"ς γώρ^ς ίψήφιαεν χαΐ χατέ θεοιν ΐί'Άγροΐΐχήν Τρίπιζχν έπ' ό<όμ·χΤ! τοθ χ.ΠρωθυκβυργιΟ μάς έ<«τον χιλιάδας δπέρ τής 'Αε ροπορίας, άφ" ετέρου δέ έχφρίζιι Κιτροποιραγωγβν πρός την Κυβέρντ,σιν έ^δηλώοασαν χαΐ πά λιν τάς φΐλαστόργους διαθέσιις τίος π??ς_τίύς,αγρότας διά ττ|ς ρυθμί αι ως τοθ ζωΐικω-άτ-ου ζη"ήμ»τβς τβν άγροτιχβν χρεβν. ΜΕΤΑ0ΕΖΙΖ ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΟΥ Διά διαταγάς τοθ ύπουργεΙ ου των Οικονομικόν μβτβτέθη είς Άθήνας,δ παρά ι ώ ένχαθ θα Τελωνβ ω'ύπηρετών έλεγ κχής κ. Ρ.τζος. 0 ΑΚΘΕΛΟΝΟΣΙίΚΟΣ ΑΓΩΝ Ή Υπηρεσίαι τοθ Ύγειονομιχοθ Κέντρου πβι έλαβε προχθες Ε «α νόν άβιθμον ίχθυδ'ω' γνβσι»ν δ πό το δνομχ «/αιμβούζι»» τα ύπΆχ χρη σιμοποιοθνται διά τ^ν καίασιρο φήν τβν προνυμν&ν τ©ν χωνώ κω'. 'Εχ τβν Εχθυδίην τ;ύ ών άρ χετά αφέθησαν εί; δεξαμεναί, χά Ρώ; χαΐ ιΐς άλλας έογινιΐ; άς τής περιφερείας. Κ»»·ΑΟΑΟΑ·<·0»>.00»»«>»< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙ ίν τβ σγορα μα< κυειανθβΓοειι χ裫Ηχιμα1 τών.βιαΦόρ·» ενχε·»!·. «ροΤόνταν · «·.««„·< ι*. Ρ ιι ·· 1·,Ρ«· «' «βι·~τοε ··. ί: : *·ε>Μ
  ■ |«·ρεΙν ··,
  ■«*· *. Ι·οΐΜ(αε
  Δι«ν«·«

  II,-
  ΙέΜΙΐνΐΙ
  „ Ρ8.-
  . Μ Β6.—
  Ι«·ι
  Α»ν«ν*ν τ* ■(«>,··, Μ,
  λοΐ; „
  «ι. „ |
  Κάλι «οιοηι*· „
  *·τ«ι« ,. «η.
  Μ .. ΙΝ,
  ,. Η, -
  ? *■'♦· ·■ Η·
  >Ρ «ΙνΑ* „ 41,
  ε1·λι« ■««* «κ«ν „ Ν, -
  3» ΠΡΟ Ι'ΝΗ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΘΣ
  ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΝΕΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΕΦ1ΡΜ0ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΕΙ!
  II
  ΙΣΠ1ΝΙΚΙ ΠΙΡΑΛΙΑ
  Βλ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού «ντα
  ποχριτού μας).—Τό πρακτορείον Ρώϋ
  τερ τηλεγραφεϊ έκ Λον&ίνου ότι ή επί
  τής ούδετερότηιος έπιτροπή ήρχισε
  καιαρτίζουσα νέον σχέδιον έφαρμογής
  Ιλέγχου είς τα Ίσπαν β«ά σύνορα πρός
  άποκλεισμόν έξωθεν ένιαχύσεως είς τούς
  έμπολέμους.
  Τέ αύτά τηλεγραφήματα άναφίρουν
  ότι διά τού νέου σχεδ^ου ό έλεγχος θά
  καταστή περισσότερον .άποτελεσματικός
  θά ζητηθούν βί άπό τούς έμπολέμους
  νά δοθούν ίκαναί έγγυήσεις ότι δέν θά φέ
  ρουν έμπόδια ουτε θά παρενοχλήσουν
  τα σκάφη των ξένων δυνάμεων πού θά
  άσκοΰν τόν έλεγχον.
  Ο ΥΟ&ΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΟΝ ΝϋϊΡ.Τ
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου («ού άντα·
  ποκριτού μας).— Κατά τηλεγραφήμα
  τα έκ Βερολίνου ό ύηουργός των
  εξωτερικών φόν Νώΰρατ θ' αναχωρήση
  την 5ην τρέχοντος (αύριον Σάββατο/)
  μεταβαίνων είς την Σερβικήν πρωτεύ·
  ουσαν.
  Τό ταξείδιον τούτο τού Γερμανού
  ύ«ουργού είς Βελιγράδιον προκτλεϊ
  τό παγκόσμιον ενδιαφέρον, σχολιάζε-
  ται δέ ποικιλοτρόπως ύηό τού Έύρω
  παΐκού τύηου. 'Εκ Βελιγραδίου ό φόν
  Νώυρατ θά μεταβή είς Σοφίαν όπου
  θά έχη έξαιρετικάς συνομιλίας μέ τούς
  Βουλγάρους έπιβήμους.
  ΤΟΥκ.ΜΕΤΑΞΙΕΙΣι1ΑΙΑΑΓΩΓΙΚΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ
  Ι,Η- 1«,
  3 Ίουνίο«(Γ·δ ρ
  μ«|) —Ό Πρβεδρβς τής Ευβιρνήβινς κ.
  Μεταξάς συν·δευ4μεν·ς υπό τού ύιτουργοδ
  τής Π«ιδ?{«ς χ. Γεωργ«κ·π·ύλ·υ έκεσκέ
  φθη την 1 30 απογευματινήν την Μνρέολει
  •ν Παδ«γ»γιχκΊιν ΆΜνδημίαν. Τόν 'Αρχη
  γ όν τής Κυβϊρνήσεως προσϊφύνησΐ καταλ
  λήλως ο Διευθυντής αυτής κ. Π«λ*ιολ·
  γβς καίώ; κ*ί ό σ«μπχρισ:«μϊν·ς Δΐυ9ιιν
  τ»)5 τής Ποηδαγωγιχί,ς Άκ«δηη(«ς ®5βα«
  λβνίχης μ. Ζκμ«ν·ς. Ό κ. Π:ω9ϋπ·οργβς
  ίπαντων ετώνιβεν τ«ιν σημχβ(«ν τοΰ
  ίργ·« τ· οποίον «νέλ«β«ν οί δΐ8υ9«ντ*ί
  των 'Λχαδημι&ν πρός μέρφ»αιν Έλληνι
  χδν ψοχδν κκί τό προσίντ» τ« ·ηι·1« «π*»
  τοΰνται δια την έπιτίλβαιν τβδ τερ*β;(·υ
  τ·ύτ·» Ιργβυ.
  ΕΤΕΑΕΣΟΗΣΙΝ ΧΟΕΣ ΟΙ ΓΑΜΟΙ
  ΤΟΥ ΔΟΥΚΟΣ_Τ[! ΟΥΪΝΑΙΟΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνχαπο
  κριτού μας).— Έκ Παρισίων άγγέλλε
  ται ότι είς τόν Πύργον τού Καντέ έ
  τελέσθησαν σήμερον την πρωΐαν μέ έ
  ξαιρετΐκήν λαμπρότητα καί μεγαλοπρέ
  πειαν οί γάμοι τού τέως Βασιλέως
  τής Αγγλίας καί ηδη δουκός τού Ού
  ΐνΒσωρ Έδουάρβου μετά ιής κ. Ού
  ώλις Σίμσον. Είς τΓυς γάμους παρευ
  ρέθησβ-ν πολλοί προθχεκλημένοι, όλό
  κλήρος 6έ ό πυργος εΐχε οιικοσμηθή
  καί εΐχε σ-ΐολισθή μέ άνθη. Ή κ. Σίμ
  σον έφερεν έξαιρετιχής πολυτελείας νυμ
  φικήν · έσθήτα.
  Τμ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΑΓ. ΟΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (.τού άν τ α πό
  κριτού μας). — Κατα πληροφορίας έκ
  Καρυών Αγ. "Ορους ή Α. 1Μ. ό Βα¬
  σιλεύς επεσκέφθη χθές την μονήν Γρη«
  γορίου τού 'Αγίου.Όρους. 'Έκ τής
  μονής ταύτης επεσκέφθη τας μονάς Ί-
  βήρων καί Ζωγράφου.
  Είς όλ·ς τάς μονάς ό Βασιλεύς ϊ·
  -εχ,χεν ένθουσιώοους υποβοχής υπό των
  μοναχών παρα των οποίων εζήτησε πολ
  λας πληροφορίας διά «ήν ζωήν των **Ι
  %ψ ,οιορίαν των μονών.
  1(1*).