94362

Αριθμός τεύχους

4581

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  («ού
  άντ».
  •υργός των
  «ναχωρήβ»)
  Σάββ)
  •ή» πρωτεύ
  ) Γερμ,βνοβ
  ν προκιλι!
  , σχολιάζι
  τού Εΰρω
  αδίου 6 φόν
  όφιαν δπου
  ,ίας μέ τοΰΐ
  ΙΣΚΕΨΊΣ
  1ΝΩΝ
  ανορθωσισ:
  ^~~———εεπιειε-εε—■ΗΐϋΗΗΙε~ΙΗΐΕΜΐ^ΐΒ~Ι~ΗΗΙ~ΗΗΜΐε~Νΐ~ΐ~ΒΗΗΙ^Η1ΗΗΗΗΗΗ1
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ5 ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝ&ΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  ετησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  'Αμβοικης
  Ιτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  »ΙΒ1ίΟΝ
  5
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ^ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΑΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
  ΤΙΙΤΙΥΙβΙ ΧΤΙΤ1ΚΤΙ1 ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΗΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟί 1*0*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 45<1 ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Πσβην αημκαίαν έχιι δια τβ ΈΒνβς ολόκληρον Α ρύθ· μιαις τβν «γρβτικ&ν χρκβν « νεκτύξαμεν είς κοβιιγούμε να αρβρβ. μας καί δέν είναι ■ναγ«.η να έκ«νέλβΗμΐν καί πάλιν σήμερον. Είναι όιλλω ότε καταφανές «τι απβ τής ημέρας τής δημβσιεύσεως τ·δ αχετιχβΰ νβμο». είς τιιν χά ρ*ν ίπ«νήλθ·ν τ· «Ισθημν τής αΐσιβδβξίβς κβί είς την υκβιθρβν πνέει νίος ανεμβς δημιβυργία;, θέρρους Μαί π( βτενς Δια τβθ νβμ·υ αύτοθ έαύθησβν οί κγρβται, «πηλ λαγησαν «πβ τα δκβμβ τής τβκβγλυνιχϊ,ς εκμεταλλευσισ ε,ς οί καλλιεργηταί τδς γήί, ιΐ τίζις πβύ αποτελεί την πβ λυπληθεστέραν μερίδα χ·δ κληθυβμοθ καί επί τής β κβί ■£ α.ηρ<ζ«τ*ι ή έβνικιί χ«ί η Μρκηκη μ«ί ύτϊέβταβις. 'Η βριατΐΜή δέ ρύθμισις, τβν α- γρβτικβν χοεων κατά τρ·* ηβν δίκαιον, ήρωϊκβν Ιβκ;, άλλαι καί ταχύν <σβν καί επι βΐβλημένβν, μάς κάμνει νά ιαατΐύνμΐν μκΐά πεκοιθήοε ως β τι ταχέως θκ λάβη. ή κυ βέρνηοις μέτρα άνακουφίβε ν{ καί κρ·ατ«α(«ς καί τβν έκκγγιλματιβν καί βιβτε χν&ν, τ·δ αλλβυ αύτβδ σκέ λ·νς τ·δ κοινωνικοδ καί τοΰ κρκτικοδ μ«ς οργανισμόν Διέτι καί τβν έκαγγελμ* τιβν η θέοις Ιχβι αποβή δΐι νϊε έ{ αΐτίας τβν βνατα ραχΒν τβν Μρίσεων καί τβν ακαομωδικβν καί κμΐλιτΐΐ τβν μέτρων τα όποΐα έλβμ β«ν·ν «1 Κνβερν4αη{ τοδ κρβονατβυ κε.ρΐλθο'ντο;. "Αλ λνατκ οί επαγγελματιαι, οί βιβτέχναι καί οί μικρέμκο ροι άπ·τ»λ·δν την τβζιν έ Μΐίνι,ν 4 ··.·.« μολονότι προανέρει παντβτε τίς με· ναλντέρκς θυαί.ς καί π«ρ· ολ·ν «τι καί δτ«ν πιίζιται, κ«Ι πιίζεται καί έκ τβν ανω κ«1 *κ τβν κ«τν, ηβτέ δέν προβαίνει είς έχνέμους ένερ νκ|«ς, ποτέ μέχρι αήμερον δεν εδυσανασχΐτηαεν ·δτκ Ν«ι ίφθ*σε νά ζή τή τ« δ(- καιιά της δια θορυβυδ&ν έκ· δηλώαεων. Άλλ« δΓ αύτο κκριβϋς κ«ί ήννοήθη καί π*ρηγι««νίσθη κ«1 ήδικήβη κ«τά τό κβρελθον. £(|μ«ρ·ν ίμ«ς ίποτε η Κυβίρνηβις «έ ρετκι άκ·φ«αισμ<νη να λύ· 00 τα μΐν«λ« κοινννικκ προ βληματ», «ναμένσυν δικνί ν{ δέ καί οί βιοκαλνιατκί αύ τοί τβν κβλβΝν, κου αηετέ λΐακν άν<««θΐν κβί «κοτΐ λσδν τ* βίθρον έφ1 ού οτηρ( ζεται τό Κρατος καί διά τ·δ έπ·1ου έξ«σφκλίζ<ται ή κ·ι , νννικη ίσ·ρρ·π(«, δή θα λ» θ·δν Ικκνοπσιηηκϋς καί τα ; ίδικα των ζητήματα, ότι θ« τάχουν καί αύ·οί οτοργης καί προατααίας. Κα) κ·1α μέν μέτρα προστ«σ(«ς θκ λ« βθ ύκέρ τβν Ιπαγγελματιβν ή Κνβέρνηαις δέν γνωρίζο μκν εισέτι ού;ε καί θ« τβ ύ π·δε({ωμκν ήμΐΐς. Διότι ή κυβέρνησις γνωρί ζ«ι άπό τα ύΛοβληθέντα υπο μνήματα καί «πό την μελέ την τβν άομοδίων ύΐϊουργβν της πβϊβ ζητήμκτα ύκαοχο λ·δν την τάξιν αύτην καί ποία μέτρκ πρέπη νβ λη φθο&ν πρός ανακούφισιν της. ΕΙμκορβΙ εηομένως νά λββα τ·« αχετιχάς κκοφββιις. Άρ κεϊ μονον τβ μίτρα αύτά 'ύΐτβρ τβν έηαγγελμειτιβν καί βιβτιχνβν νβ ληφθοδν αυν τομως ώβτε νβ προληφθοδν ζημίαι καί οικονομικαί άνβ τ«Ρ-χ«ί. Ό πολιχισμδς καί...6 πόλεαος Η ΜΑΔΡΙΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΘΗ Κ ΑΙ ΤΟΣΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή τύχη των καλλιτεχνημάτων. Άλλά χαΐ ο( χαλλΐτιχνιχΐΐ π'νκ χΐς ϊέν Ιμιινκν είς τα νέον & λόν την. Τό χοι»νηιιν.στιχον Ι ν μμ Ιπιιβι τ^ν χυ6ίρνΐ)3ΐν Βτι ο Ε χαλ λιτεχνιχοΐ θ-αχυροΐ {έν Ιπβοστα τιάΐντο έπχρχβς είς τ*ν Μΐϊρί την, χαΐ τί πολύπμι Ιργ» μιτι »ίρβτ)33(ν ιττ! φερτηγβν αύιοχινή των είς φ Βϊίίνθιβν. Έπίαιΐς, τα πλέον οκάνια βιβλΕκ τ«)ς Έ θνιχής Βτβλ[οθ*;κ-ς χαθώ; χκΐ ίι άφορα ΐκθίμττα τοθ ΜουαΐΙοιι Σ^γχρίνβυ Τέχν-ς μ ε'ς άσφζλίατερα μίρ—. Τα έ ξί ββλΐ φ μρμρ τέρας αξίας βιβλΐ- χαΐ αντιχιΐμΐ να φυλάσαονται είς οκίγειατ. &1 ζχμ'αι τίς ίποίας δπίατΐ) τα Μ>ιι
  σιΐβν «3 Πραντο δύνανται νά έκι
  ακιυϊθθοθν τιχιβς. Επί τής οτί
  Υης τ«]ς Έθ.ι«τ]( Βιίλιοθ^νης έ
  ξά 30 περΐπου 6&
  η
  ιυτυχβς
  ί!χα>; ν* προξινή
  θώ
  χς ; ρξή
  σοιιν ανΐπανορθώιοΐίς χχηοτρο
  φίς.
  Οί έίυθρ·1 δταν έγχκτέλιιψχν
  τί Τολιδο, ?έ* έκρίλαβαν νά πά
  ραλαββυν μαζΐ των τβυς χιριφή
  πΕναχχς τοθ Γχρέκα οί δκοΐ
  !
  έχ τοθ
  ΟΕ χαλλι
  βρμ
  τιχνιχαΐ θηοχυροΐ αυδβλ»; έθ(γη
  Έ δ
  χ ηρ
  σχν μιχρι οήμιρον. Έν τφ
  λφ δίχχ νοιοΐ χατΐατρίφηααν χά
  τ* το μάλλον χϊ( ήαον α>6αρ6ς.
  Ο! νααί 8μ»;(4:οι Η* παρουοιά
  ζ?υν έξαΐρΐτιχόν ενδιαφέρον βπΙ
  χαλιχεγνιχΐ|ς άηίψκβς.
  Ή ζωή τ^ς πρατευβύαης δέν
  δπίσ:τ) σοδχρον χλονισμίν. Τό έρ
  γοστααιον τοθ «ΐριόφωτός τό δκαΐ
  όν ι&ρΕαχιται καρά τόν ηβτβμίν
  Μχνθκνάρες έξιχολαιιθιΐ νά λετουο
  γϊ χανονιχβς. Είνε αλτ,θές ϊΐι τα
  έθνιχά σιρατεύμαΐα άπέφυγαν νά
  ββμβαρδιΌς* τα ίργβσΐάοια άλλά
  είνε πραγμ«ι Β^θμα κ&ς ιιίχρι
  σήμερον τι βλτ)μ«τα δέν Ιθίξαν
  τε> τεραστιον έργοστααιον. Τό αύ:ό
  δύναται νά λΐχθ) χαΐ διά το χεν
  τριχόν έιγοατάοιον ήλεχιριομοθ.
  'Η διανομή Οϊατος γΐνεΐαι έκΐοης
  ίμαλβς. Κ*1 αύτοΐ άνίμη οί δρό
  'Η Άνατολική Κρήτη
  Ι ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΙΣ Ο1ΟΥ
  Χ4ΝΔΡΑ - ΑΡΜΕΝΩΝ - ΣΗΤΕΙΑΣ
  Είς την Σητείαν σ»νβχίζε
  ται η λρνααία δια την κατα
  οχι»ην της όδοδϊϋκιάς'Αρμί
  ΧδάΖ Κθ
  ς
  ν«ν—·Χ«νδρά—
  ρμ
  Καθη
  ηρ
  μέραν έναςολόκληρος κοσμος
  λρνατβν της πρβίδβυ, βκ·
  τελούμενος απβ τβύς κατ·(
  κοιις τβν ένδιαφερβμέννν
  χωρίων, (εχύνεται ιίς τίς β·υ
  ν·κλ«γι!( καί μ! την &«< νην καί τό πτδον ανοίγη τ·ν δρόμον κρός τ·ν κ·λι· τιομον, κέβιι τα δεβμα πβύ τβν ίκράτβυν αίχμάλντον μοί χαταβρέχοντχι Εκος άΧλοχι. εί( την άκ·μον»αιν. Εαί εί- •υ ιίς τα ςβα! Διοη άΐτ« τα μιρη * βύτα Γε1ναι ακολύ' το.ς αδύνατον ν* διέλ· Ββνν φορτωμένα τα ζβκ, τ<· σβν είναι έκικίνδυνα χχί δύ αβατα. —υβτυχβς ομαις καΒώ; κλη ροφορούμεθχ, τελευταίως ίνε ταθη β μκταξύ Ίιρακΐτρας καί Σητείας άντκγωνιαμός δια τόν δρόμον αύτάν. Διοη •Ι Ίερακκτρΐται κροσπαθοδν να πείοουν τού; εργκζομ** ν·υς σημερον διά την διί- νοιζιν τοδ δρομο» αύτοϋ καί ο: εδο!σ*οντο ιίς την πόλιν. λάς έίϊομίδϊς πρό ττ)ς άπελευθε ρήβκας τ%ί πίλεως οπο τβθ έθνι χοθ οτρατεθ, αΕ έρυθραΐ αρχαί είχον αποφάσει ιήν μεταφοράν των πινάχων ιίς την Μαδρίτην. Πεντήκοντα περίπου περίφυμ* έργα έ'οποθετήθΐ)33νμετά μεγάλας έκτος χιβντΐω* υπϊ την ΟΟ^γρου ζβγράφβυ 6 6 πνΐις εΐχε ζήοει πολλα Ιιτ) είς τό Το)έ5ο. Τό υπουργείον τ«]ς Οχι δεΕας ενέκρινε την μεταφοράν τοθ χαλλΐτεχνΐχοθ θηβαυροθ, άλλ' ή αχαλείααδΐαταγή απωλεσθη. Β?α ίύτερον ή διαταγή εδ,'έθη μέβκ ιίς τό ουρτάρι ενός ά»»ιί?ου χ» βιρνγιηθ δπαλλθλ.» τδ Υ'ΥοΙδίΓποιον'^ίγοΓΤΓ'έθνΙχ'Γίερ'ό νίς Εέ τοθτο είναι !< άπο τα άκειί ρίριθιΐα οεΕγματα τ*)ς διοικητικώς Ι, άποΐυνθέοειος ί όΊτοΙα βχαιλ«Δΐΐ τ ν ΑΕ αποθήκαι τ6ν τροχιοδρόμαν 6 ναι ομολογουμένως ωραίον τβύς κατοίκβυς ΛιΒινβν, ηέατηοχν οημχντιχάς ζημίας έχ δββν καί αυγκινητικον τβ Στκυρβχωρίβυ Πιύκων κ λ κ. τοθ δίμδϊρδισμοδ, άλλ' ή χυχλο ΘΙαμα τβν δυβμισυ χιλιάδων, ίτι θα κρέκει να ίργααθβδν φορία τβν τροχιοδ?6μ»ν ακνΐχΕζε ανθρνπων οί βπβΐβι κνμνβυν απβ Κβινβδ διά την διάνοι ται αχεδόν χανονιχδς. Τό αδτΑ!την ηρ»>·κην {{οδόν αυτήν, ζιν δράμ·», άλλ' 4χι κρός
  αυμβχΕνει χ»Ι »| τον δκδγειον βι|την κρβακάθειαν τβδ ίκιτβλι- την Σητείαν άλλά κρός την
  δηρίδρομΐν. Μίνιν ·ίγα.ι γραμ τιβμ·0 καίτης κρβίδβυ. Εί- 'Ιιράκετραν. Αύΐός δέ εάν
  μϊί ϊέν λιαουργοθν. Τάς μεγαλΐι | ναι δέ άκβλύτως βέβαιον Ιτι ταγωνιβμβς δημιβυργεΐ τον
  ιέρας χαταοτροφάς 6ηέ3ΐηαχν τάίβν α»νιχιαθό ίκί τινάς ήμέ κίνδυνον νά φέρο την ««β
  ώ;α(3ΐ νεοδμητα κτίρια τής Πχνε ραες η έργβσία μέ τβν Ιδιαν Βάρρυναιν είς τβύς φιλβπρβ
  πισιημιαχής πίλιβς ή ίποΕα έκΐ ζηλβν κ«ί Ινθβυαιαβμάν, ο άδβυς Σητειαχούς καί νά Ι-
  μτ,νας ήϊη ι6)(οκεταιι μεταξυ Βύο δρίμβς θά διανβιχθή εντβς χά ώς άκβτίλκαμα την δια-
  πυρβν. Το τεράοιιον νοοοχομιΐον «λίγβΗ σχετικβς χ^βνικβϋ κβκην τβν έρναβιβν καί
  Ιν αηο τα μιγαλιϊτιρ* τ^ς Εδρώ'*»««!."Η«·£ »»«ί τ* Χ»Ρί«'τ«ν ματαίωοιν της Μβταβκΐυ
  ΐ δλβΐΐ δ έ Τβδ ώρ.ίβυ ίοβν καί κλβ»σί· η{ τβυ δράμβυ
  Ιν αηο τα μιγαλιϊτιρ* τ^ς Εδρώ!.Η£ ΧΡ μ
  ηηςΐχει μιταδληβηΐιΐς οβρδν έ Τβδ ώρ.ίβυ ίοβν καί κλβ»σί_· η{ τβυ δράμβυ
  ί ' άέ «? ·Ρ·«·β!·β τβ« Χανδρα Δι ώτ· η
  ημΐϊς κ·υ «Ιμβ
  ό λλλ
  ρειπίω* ουνεπε'* τ·ν &πεγν»ομέ ·? ·Ρ·~βι·ι· τ·« Λ«νβρα ολ αυτο ημιις κεηι ιιμ·
  ν»ν Ιπιθίσιων τ&ν έ?υθ;βν δ«να,β* έτιικβιν»νήββυν αύτβκινη θα ξένοι πρβς τα ίλληλοσυγ
  ....._.ο... ιτικωο ιιε τβν λιαένα τής Ση χρβυβιιενα αυαββέοοντα τβν
  μιτιοτβν.
  των
  ή μεγαλιπρεπής οΐχΐα τοθ
  'Αλβχς. *Άγν»στον
  Ι τι κως μέ τβν λιμένα τής £η χρονίμκνε. όυμφέροντα τβν
  .'τείβς. Πέσον δέ θχ είναι μέ δύβ έπ«ρχι8ν κλλ' ένδιαφε
  μ·τ« νο{ τ# «ιοδβς έκ τής έκικοι ράμεθεε ειλικρινώς δι* την
  ί ■ πρόοδον τϋς
  νωνίας
  τ«χε να τ*ξ<ιδεύσβυν ώ{ έ Κρήτη;, θκ έχομεν να χά- κεΤ ίηίνω είναι δυνατόν να μωμεν μίαν εΐλΐχρινΐ,, φιλι φκντασθβδν. |κϋν ούστασιν. Νκ καταβλη Διατί πρέκΐι νά αναφΐρθό θρ φροντίς ν' απβπβρκτωΒζ β βτι ύιτ«ρχβυν σήμερον αη· δρομβς Χβνδρα— 'Αρμένων άηοαυνθέοιιβς ή ό-τοία βχαιλεύει ♦ . ? 1 ■ν ?,-- ——-—---------------,--------------------- —^------ είς τ^ν έρυθράν'ΙικανΕαν. ΟΕ ι ί ΒιββεβΛΐιβοιις τβν έρυθρβν *Ρ' μιϊ« τού ορβμβυ κβύ είναι— Συκ' άς—Λιμένος £ητβίας, ρυθροί ματαΕκς ά'έμτνον τα ?»?.*»*. οΕΙχαλλιτεχνιχοΙ θηαχυροΙ|τελΕίως ·δι*β«τα. Δέν υφ(-^ κου είναι καί ευκολαίτκρον τηγά ούιοχΙΎητα τα δίοΤχ έκρίχιι]τοα δοϋχΐς Ιχουν μεταφερθή είς Οΐαται δηλαδη κβθίλοο δρο- νά γίνη καί θά έξυπηρετήαα το νά αταλοθν έν ΜχδρΕτηςδιά την τον ναέν τοθ Άγίοκ Φ;αγχ(οχου.|μβς. Κ«1 βί χνρικοί άναγκα πραγματικάς τό διαμέριαμα μεταφοράν τβν πινάχην. "Οίαν ί Έν τούτοις τα Ικικλα χαΐ ή οκα'ζονται νά (εφορτωαουν τα αύτβ Καί αργέτερα αν είναι έθνιχος οΐρατος ήίχισι την ιΐβο νία σ^λλογή αραδιχ&ν διδλιων χά ζβά των καί νά φβρτωββϋν ( δυνατόν γίνβται κβί έ δρά ' ύί ί λά ό Λθβ Ιέ (Ό «Ήμβρήσιος Τηλέγραφος» τοθ ΛονδΙνου δημοσιεύει τώς κ4 τωθι ένδιαφεροΰσας τιληροφορΐ άς τοθ έν ΜαδρΙτη άνταποκριτοθ τού κ. Μπάκλίϋ, σχετικώς μέ Τάς ζημίας τας οποίας υπέστη ή Ίοπανκή τΐρωτεθουσα αυνεπείίιΐβτηρός *■
  !ών διαρχεΤ ϊέκβ ί)5η μ*3«ί. < Μαδρΐιη δ*ν ιΓνβι χατεοτ-αμμένη πόλις. Έχει 30.000 περΐποο «Ι- χοΒομάς χ«1 τ*^2Γ00 χτΐριβ τ* δκοΐΗ δπέοιηο** την μ·γ«>ειτΙ-
  χβτκοτροφίϊν εδρΐαχονται είς «
  ίυτιχίν τμί)^« ^ς πόλεως. Ολ#·
  χληροι περΐοχβΐ «^ τβ άνβτ·λιχ·ν
  τμτ]μα τ.«)ς πρβτεούσης ιΐνβι «9»·
  χτβι. Δί?ν νά προοΐεθ) δΐι οοδα
  ρβς χαταοτροφάς δ«έο·ηο«ν χ«1
  «β «ροάβτειβ, »Ιβ»ς « *· Κβραμ-
  ποιαλλ. Είς την περιοχήν τβύτ*,ν
  Ικατοντάδες οΙχι·ν Ιχοιιν μετβ
  μερβν μαχϋν αί οποίαι συνέβησαν
  είς τόν τομία τοθτον. θιδερόν
  θέαμα παρουαιάζει έκΕσης ή άρι-
  στοκοατιχή αυνοιχία Ροθαλες, τη*;
  δχοΕας Ιλάχιο'τ χτΐρια διεσώθη
  οχν. Αί οΐκΐαι ι<ίί Γχράν Β(α, οχετιχβΓ· β*ν δκέστηααν μεγάλας χαταοτρ3φιί(, έχ τβν βϊμδϊν 5μ»ς Ιχουν κναοκβφζ οί δρδμοι. Είς την γραμμήν τοθ πυρός, τα παλαιά ανίκτορα, ηαρά τδν άδιά χοκον βομδαρδιοιιον, έξ*χολουθοθν νά παραμένουν 6/θια. Έν Τίύ:οις πολυτελιΐς αΙθβυαΐΕ τού, τα Ιαιπλα χαΐ θηοχυροΙ μεγάλη( ά ξίας δπέοΐηβχν σημαντικάς ζημ( άς. Οολλά χαλλιτιχνιχά άνΐιχε'. μενά τα δη«1χ ή*9χν εΰμιταχδμι σία μετεφίρθηοαν είς άαφΐλή μέ ρη, ϊλλα ίμως χατεοτραφησχν άνε πανορθώτως δπδ τβν έρυθρβν χά τα τάς πρώτας ημέρας τοθ Νιεμ βρίου, δ ην τα ατρατεύμ*τα τοθ οΐρατηγοθ Φράνκο είχον πληοια σει τβύς χήκους τβν ά.αχτδρων. Ό οιδηροδρομιχός οταθμος τοθ δορρα, δ δποΐος εδρίοχεταΐ, παρά τα άνάχτορα, ϊχει μεταβληθή είς οωρόν ΙρειπΓωΛ ΟΙ ανεχτιμήΐου άξίας χαλλιτε χνιχοΐ θηοχυροΙ. τού Μίϋθείου τοθ Πράντο δέ^ εδρΕαχοντι» πλέβν είς την θέσιν τ»ν. Είς την αρχήν εί χον μεταφερθή είς τα δκόγεικ τοθ ΜουβεΕου. Έπειδη Βμως 11 έχ τβν έναερίων δορδ έΐιομβν χΐνδυνοι χά ιέβ'η3>ν θύδαρώτεροι, οί περίφη
  μοί πίναχες τοθ Γχόγιατ, τβθ
  ΐ%(ί*ο χά ι τοθ Βχλάοχεθ μετε
  φέρθηοαν προοωρινβς πρός φύλαι
  ξιν είς τα δηογεια θηααυροφυλά
  κια τ«]ς Τραπίζηςτής 'ΙβκανΕας.
  Β?αδώτερον δταν (Ε έρυθρ·! ή?χι
  ααν νά άποοτέλλοιιν είς τα έξβτε
  ριχον «αν χρνοον %ς Τρέ
  δίν τού είς το Τολέδ·, οί έρυθρεΤ τεατράφηΐχν.
  έτραπηβχν είς φυγήν χαΐ έγχχτέ; '&; ελέχθη χαΐ άνβτέρω δ οτρα
  λειψχν είς χείρας τβν έθ^ιχβν δ τηγός Φριχνχι έκιθυμε! διΐως μέ
  λδκληοον την οαλλογήν τοθ Γκρέ χΐθε θυοΕαν άηοτρακοθν άνεπανδρ
  χϊ. , Θμμι χαταοτροφχί είς την Εσπα
  Μετά την Ι «ρήξιν τοθ έθνιχοθ νιχήν ηρντεύ 3ϋο»ν. Τα έθνιχά
  χινήμχτος, οί ίρκθροί έλεηλ^τη στρβτεύματα είνε είς θέσιν νά
  9*ν τί μέγαρα τβν βριαΐοχρα χαταυτ,έψ?υν οίανδήπί'ε στιγμήν
  τβν, ιθ'.ω ίέ πλεΐατοι χχλλιτεχιν τα δίραγω/εΐχ χαΐ τα έργοατϊαια
  χοΐ θηΐανροΐ έξηφχνίοθηαχν. Έξ ήεχτροφ»τιαμοθ· Έν τούτοις ά
  4λλ·>υ πλείστοι πίναχες τβν ί5ι» ποφιύγουν χάθε πολεμικήν έκιχεΕ
  τιχών ο»λλογ6ν μετεφϊρθηααν είς ρη?ιν ή δποία θά έφερεν είς &
  τα δπίγεια τοθ ναοθ τοΟ'Αγ Φ?αγ πίγνωϊΐν τόν άααχον πληθυσμόν
  χίαχου.'Ο μέγας Βμβςναός ι διός τής Ιέχδρΐτης. Χάρις είς την άν
  δ δθοΐΐς είναι χαΐ κέντρον τβν θριβκιοΐιχήν χαΐ πατριωτικήν τα
  Φραγχΐοχανβν τής Μαδρίτης εδρί χτιχήν τοθ έθνιχοθ οΐρατβθ αΕ ζή
  ο<εται είς την πολεμικήν ζώνην μίαι τής πίλιοβς περΐωρΕαθησαν χαΐ δπέοτη ση,ιαντιχχς ζημίας είς τό ελάχιστον. Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΛΛΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ζ φρ ( γτ δρ αύιβί είς την κλάτην τό φβρ ηος Λιθινβν —Ιεραπέτρας. τίβν καί νά το φέρβυν είς ί· Άν καί αύτές θά καταακ«υ« κωσδηκοτε βκτόν σημεΐβν οθθ ύπβ τού Κράτβυς άργά η γιά νά τό φβρτύοβυν έκ νέ- γρηγορα. Ελάβομεν καί οημοσιεύο μϊν εόχαρ'σιως την κάτωθι επιστολήν: Κύριβ Διβυθυντά, Πράγματι είς τόν τόπον μας καρατηοεΐται μεγάλη Ελλειψις θεΐου καί θειίκοθ χσλκοθ. Καί ιιολλοΐ έχ τΛν άγροτών μας 8έν ευρίσκουν την ποσότητα πού τοΰς χρειάζεται δια τό θειάφ σμα κα{ τόν ψικασμόν των άαπελιθν των. Όφβΐλεται δέ ή ίλλβιψ ς τον πολύτιμον ούτω ν διά την άμπβλουργΐαν ϊ(δδ>ν, είς τό δτι ή '/Αγροτική
  Τραπέζα ή δποία κ α! ιά παρί
  χβι μονοπωλιακος, άγνωστον
  | διατί, απέστειλε μεγάλας πό
  ' σοτητας έκ των προμήθειαν
  | της ι(ς Αλλην άμπελουργικήν
  περιφέρειαν της χώρας, *ν Δ
  καί τό θείον καί ό θειΐχός
  χαλκός είχεν βίσαχθή διά ου
  Ιναλλάγματος προελθόντος έκ
  ■τής πωλήσεως άποχλειστικος
  (κρατικόν προΐόντων.
  Πόσοΐ δέ κΐνδυνοι βημιουρ
  .γοθνται δια την άμπελουργΐ
  'σν μας έκ ι ής έλλε ψϊως αύ
  (ιής τοθ θβΐου καί θβιίκοθ χαλ
  κοθ είναι εδκολον νά φαντα
  ,σθβ καθείς. 'Η άχαταστασΐα
  τοθ καιροθ μέ τίς έλαφρές
  βροχές καί τίς δροσοθλες
  χά πρωΐνβ καί μέ τίς άό
  τις ζέστες τον τελευταΐων
  ημερών, Βημιουργεΐ μεγίστους
  κινβΰνους έμφατνίσεως καί έ
  ξαπλώσεως τοθ πεοονοσπό
  ρου καί τής χολέρας. θ) επρε
  πε λοιπόν νά γΐνεται προκατα
  βολικος συχνόν τό ράντισμα
  καί τό θϊΐάφισμα οστε νά έ
  ξουοετερωθοθν οί κΐνβυνοι αύ
  τοί έκ τον οποίων κατεσιρά
  Φη
  μέγα μέρος τής παρα
  Μ Π 8
  ήη μ ή ρ
  γωγής τής Μεσσαράς. Πας 8
  μως νά ραντίσουν καί νά θβι
  αφΐσουν οί άμπελουργοΐ άφοθ
  οέν Ευρίσκουν ο υ τε θβιάφι, οθ
  τε καί θβιϊ<όν χαλκόν; Έν τοότοΐΓ, ίπαναλαμβάνω οί χΐνδυνοι τής καταστροφής τής παραγωγτΐς είναι καί πολλοΙ καΐ μεγάλοι καΐ & μεσοι. ΚαΙ θά πρέπει νά σπεύση ή Άνροτική Τράπε ζα νά εξασφαλίση όπωσδήπο τε την άπαιτουμένην ποσότη τα τον είδον αυτόν έφόσον είναι άκόμη καιρός. Διότι θά είναι έγκλημά χατά τοθ τόπου σΰτοθ καί κ Ο εθνους όλοκλή ρου καί Ιγκλημα βαρύτατον ν' αφήσωμεν νά καταστραφβ ή παραγάγη τον άμπελιον άπό έλλειψιν θεΐου καί θε ι κοθ χαλκοθ. ΗΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ. Είδήσεις έξ "Αθηνών αγ γέλλουν Βτι ό ύπουργός τής άγορανομίας κ. Κρητικός ά πεφάσισε, Εχων καί την 6γ κρίσιν τοθ κ. πρωθυπουργοθ νά καθιερώση νέαν πολιτικήν ώς πρός τό ζήτημα τοθ καθο θητβς νά γνωρίσουν την χώ ρα» μας, νά την άγαπήσουν, νβ Ελθουν είς επικοινωνίαν μέ τούς μαθητάς τον αλΑω/ περιφβρειον καί νά καλλιεργή σουν τό πνεθμα τής άγάπης, τής φιλίας κοΐ τής άλληΧεγ γύης. Επί πλέον δέ βλέπουν καί οιάφορα έργοστασια, τε χνικά Εργα, τα δείγματα τέ λος τής συγχρόνου μηχανι _ _ κης καί τοθ πολαισμοβ καί ρισμοθ'τής"'τιμής'καί "τής "τϊοιό 6τσι πλουτίζουν θετικά τάς τηοος τοθ δρτου. Δέν Εχομεν Υνώσεις των ύτι' δψ ν μας τάς λεπτομβρΕί) * άς τής νέας έπισιτιστικής πό —Γ*Α9·! βΑ ΕΙΝΕ Πάντως φανταζόμεθα δτι ή'νέα πολιτική θ' άποβλέ καί είς την βελτίωσιν των ποιοτήτων τοθ αρτου καί, είς τόν συγκρατημόν τον τιμον. Τοθτο αλλωστΒ τιεριλαμβΐ νεται καί είς τό γβνικώτερον βασικόν πρόγραμμα τής Κυ ςΐρρνήσίως. ΟΑΓΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΖ· Είναι άξιεπαινος όμολο γουμένως ή προσπαθεία την ζομένων καί λλλ συνεχι είς τόν νομόν οποίαν καταβάλλει τόύνίΐο'ϊ'™" νομικόν ,έντρον τοθ νομοΟ,!^νΐΙ« μ ς μ μας συλλαλη'ηρίων δι' ών έκ· φράζεται ή εύγνωμοσύνη τοθ άγροτικοθ κόσμου διά την ρύθμισιν τον χρβον τού, κα¬ λόν είνε νά ύπομνησθβ καί τοθτο: Ό» διά λόγους ή9ι- κούς έπιβάλλεται εΓιε διά τής ρυθμίσεως βραδύτερον τον πά σης φύσβω; χρεον, ιΓτε διά των υπό Εκοοσιν κανονιστι· κον διαταγμάτων ν' άσφαλι σ9Ασιν κατά τό Βό καταπολέμησιν τής έλονοσί άς. θ) πρέπει μόνον νά συμ μορφώνωνται απολύτως οί κά τοικοι πρός τάς όδηγΐας καί τάς διαταγάς τάς ι δίδει δστβ ό αγών ύγειονθμικοθ κεντρου είς τρΐτους. συμβαίνει νά είναι κα( ουνοι άρκετοί, οί δέ οανεισταί των έτειμάζονται νά πιέσουν έκ' ΗΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ. 'Ω3αΙα τοθ Ρ ν' άπο 6^νβϋσι« όρισθθ ή μβτα- ώς ήμέρα β9 καρποφόρος κ3[ νά φέρη 7ροσΒ*ης ^υΡισιίιΊ ®« ημ*ρα ϊά άναμενόμενα παρ· όλω ν £^5< ^"Λ..^^ εύχάρισΐα άποτελέσματα. οιατεθειμένης τής άμοιβής αύ τον υπέρ τής Έθνΐκτ)ς Άερο ΐπορΐας. Ή Γενιχή Συνομοσπον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ· [δία έργατον άνταποκρίνεται ΑΙ εκπαιοευτικαΐ έκβρο μέ την χειρονομίαν της αύ· μαΐ γενικεύονται καί είς τόν;την είς τό κοινόν αΓσθτιμα, τόπον μας. Μετά τα σχολειό βιατρανώνουσα βιά μίαν φο- τής Μέσης έκπαιδεύσεως πού ράν άκόμη την αυθόρμητον έπεχεΐρησαν σχεβόν δλα έκ τροπήν τής έργατικής νοοτρο βρομάς είς βιάφορα μέρη τή; ,(ας ,ρός ,'ά εθνικά Ιβανι- χώρας. ίβού β τι έγκαΐνιάζουν κά. "Αλλως τε ή τροπή αυτή τάς έκορομάς αύτάς καί τα τελευταίως συνΒταυτίσθη καί βημοτικά σχολεΐα. Καί είναι μ* ,ήν ββλτίωσιν τής θίσως 1ράΙ^^.!°1.Ρ"1^5_.ώ^ ^νέρΥ«,ων άπό πάσης άπό ργμ ξρώς ρ μοί οί έκδρομαί αυταί, Δκΐ ψϊως, φσΐε νά είνε καί βαθύ τι δίδεται καιρός είς τούς μα τερον δικαιολογημίνη. # Ι
  '
  4ΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΑΠΟΡβΩΣΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον «Τό Πράσινο
  Ντόμινο» μέ την Ντανιέλ Νταριέ.
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ. - Σ'μερον τό
  ττροτότυπο βργο: «Στα βάθη τής
  γής» (κατάλληλον 8Γ δλοικ) μέ
  χον βιάσημον Ζώρζ Όμπριεν,
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νεον αύτο
  τελές Εργον: κσΐ τού έπεισοδια
  κοθ «Κόκκινος Κσβαλλάρης» τα £
  πεισόδια 7ον. 8ον,
  *♦*
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΩΡΑ1ΟΜ.Μ.
  ι ΑΚΡΙΒΩΣ Ι,
  — ■ 11
  II
  111 "'
  ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΝΟΥΑΑΙΑΙΙ
  ΤΑ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΑ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
  ΗΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
  οΣΑΡΛΒΑΝΕΛ
  & ΜΩΡΙΖ ΒΙΚΑΝΤ
  Ζτίιν τελευταίαν τ·»ν δη¬
  μιουργίαν:
  ΠΡΑΣΙΝΟ
  'Βκτβς κρβνρέμμοιτβς
  ΟΥΦΑ ΖΟΥΡΝ&Λ.
  Καί ή στέψις τού
  Βασιλέως τής Αγγλί¬
  ας ΓΕΩΡΓΙΟΥ τού
  βου.
  Σημ· Τάς Κυριακάς ά «β
  γενματιναΐ ώρα 7. 30 μ μ.
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΒΝ ΠΟΛΕΜΙΪΤΩΝ
  ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΠΒΡΙΛΗΨΙσΓ
  Ό Διευθυντής «Ο ΤχμεΙου Έ
  «έδρων Πβλ. Δκοηθίου:
  ΓνωστοποιεΤ,
  Ό» τή* 12ςν το5 μ~νβς Ίιυ-
  νΐου ώραν 10 π. μ. ενεργηθήσεται
  έν Αγ. Νιχολάψ χ>1 είς τ) γρα¬
  φείον κϋ ΈφεδροττμεΕου κρόχει·
  ρος μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά
  την άνίδειξιν ΜηχχνΐχοΒ διά την
  μελέτην χαΐ έ.τ(£λ<ψ.ν ττ|ς άνε- γερθηοβμίνικ οί*οδομΐ)ς τού άξίβς δραχ. 250 000 μέ κρόβλιψιν έηε χτάοεβς. ΔιχτοΙ είς τόν συναγωνιομον Δικλιομκτοθχοι ΠολιτιχοΙ Μηχανι- χοί χαΙ 'Αρχιτέχτονες. Δεπτομιρής διαχήρυξις εδρΐοχε τα ι χατ/χτεθειμίντ) είς τα γραφείον ΊϋφεδροτοτμεΕου Ηρακλείου βπου δυνατόν νά λ?μβ£νουν γνΑοιν οί «νϊιβφερίμινοι χχτά τάς έργαοί μους ώ?«(. Ίν 'Δγ. Νιχτλίφ τ« 1—6—37 Ό διευ(!υντ*ς τοθ Ταμείου '{.· φέδραν Πολ. Δϊ3Τ)θ!ου Ί. Λεμπιδάκης ΡΑΒΛΟΧΚΟΠΟΙ Τ) δκοδιΐξει «οθ αρίστου ραβδο οχόπαυ χ. Χΐραλίμπ Μΐυλιανά χτ) Ιδιόκτητον χαφενεΐου «Άκρα χολκ» 'Αχ Ταμπια Ηρακλείου, ιδ,ήχ*μεν άρχβταν νερό είς τα χχήματί μας παρά τί χωρίον Μηό μκια Σ ΕΙΣ. ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΙΗ ΙΑΣΙΛΙΣΣΛ 127ον ΤοΟ έμιλοθσβ πρό πάντων νιΛ τΛ παιδία της—γιβ τόν Δβλφϊ'Ό πού βΐχβ γβννηθ() ώ ραΐος σάν άγγβλοϋδ'. καί γβ οδς κ' επάνω στήν πρώτη τού άνάπτυξι ίχασε την Ισοροο κ(α τοθ όογανισμοθ τ; >, Ιγι
  νέ ντελικατος καί ίθθ; τοτός
  κ* ίκανε την βυσ-.υχισμέ η μη
  χέρα νά τιερνβ άγρυπνα ημβ-
  ρονύκτια άγωνΐας στό προσκέ
  φαλό τού- νιά τόν μικρόν
  δοθκα τής ΝοριιανδΙας, τό
  «βλαστάρι τοθ ϊρωτος»— 8
  πως τόν έλεγεν ή Γ&ια —πού
  ή'αν «οροσβρός καί χονορίς
  σάν άληθινό χωριατόπουλο»·
  γιά τό τέταρτο κα( τιλβι αΐο
  παιδΐ της, τή ΣοφΙα—ΒιατρΙ
  χη, πού μόλις εΐχβ γεννηθή
  καΐάπό την *Γί>.η στιγμή ι
  κανέν δλους νά άνησυχοθν
  γιά την ογ«1α της. "Έπβ τα
  τοθ έξβμυστηρεύΐτο τίς πολι
  τικές άγωνΐες της, την π κρα
  πού έοοκΐμαζβ πΐνοντας στά-
  λσ—ατάλα τό δηΧη'ήοιο τής
  συκοφαντΐας, την άηδΐα πού
  αΐοθανόταν δταν ακουε νά
  την καΐηγοροθν ώς «μη^ανορ
  ραφον».
  —Καθώς έπβρνοθσα άκό Ε
  να βιάδρομο τοθ παλατιοθ,
  βγαΐνοντσς άτιό Ινα συμβίό
  λιο πού εΐχε συγχροτηθΡ στό
  γρσφεΐο τοθ βασιλέως ακού¬
  ση έναν άπό τούς μουσικούς
  τοθ παρεχχλησΐου νά λέη άρ
  κβτά δυνατά ώστβ νά μή χά
  σω λέξ: «Ή βασίλισσα πού
  κάνει τό καθήκον της κάθεται
  στά οιαμβρΐσμοτά της κσΐ —λέ
  κει> ΕΤκα μέσα μου: «Δυστυ
  χισμένε, έχεις δΐκηο- άλλά οέν
  ξέρεις τή θέσι μου· ύτιοτσσσο
  μαι στήν άνάγκη καί σιήν κσ
  κή μου μοΤρο».
  Τό δνομα τοθ βσσιληά έρ
  χόταν συννά σιήν χουβέντα
  του^. Ή Μαρία—Άντουανέτ
  τα έθλιβόταν γιά την άδυνα-
  μ(α τού, γιά την άβουλΐα τού,
  άλλ' άπέφευγε νά τόν γβλοιο
  ποιήσ?». ΕΤχεν, άκόμη χαΙ
  μπροστά στόν μόνο ιης φΐλο,
  μ(α πβο'βργη συζυγινή Φιλαυ-
  τ[«. "Ετσι έγνωμΐοζβ τό έκ·
  ντλη<τικό μ^ημονικό τοθ Λου- οοβίκου. Έο καιολογοθσε την άναποφασιστιχότητά τού· λέ- γοντας τι ώ; τόν έβάραΐνεν ή κληρονομΐα τοθ προχατόχου τού. 'Δναλογ-ζόταν τίς τθσες δυσκολίες πού εΤχε νά ϋκερνι κήσρ καί άνασΐέναζε: —Θϊέ μου, πώς Θ3 τα βγά λωμβ πέρα. Ό Φέρσβν β έ*- ύπωψιοζόταν δτι ή μοναρχΐα οιέτρεχβ κ(ν βυνον θανάτου. —Ή Γαλλία, της έλεγεν, εί νέ άρρωστη, οέν χωρεΤ άμφι βολΐα. Άλλά Ιχει γερόν ό? γανισμό καΐ *3έν χρειάζεται παρά Ιναν καλό γιατρό. Α ό τόν πρέπβι νά βροθμε. Όκοιονθήτοτβ κσΐ αν ή*ταν τό μέλλον, τής έθόμ ζβ την εό τυχΐα τοθ παρόντος. "Οίαν αυτή ήταν τρομαγμένη, κα χώρθωνε νά την καθησυχάζη. (συνεχΐζεται) —^^ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κκλοθμεν Λιαντας τους ρελέ τας τοθ ΝβμοΟ Ηρακλείου βπνς προοέλθβαιν είς τ$ν γινι^αΐμένην έν Άγίφ Μδρωνι Μαλιδυζίου συγ χέντςωΐΐν την προοιχή Κυριακήν 6τ)ν Ίβυνΐου έ. Ιιους χαΙ ώ.37ν 11-ν πραϊνίν, Γ,α εύχαριοτήοω μέν τρ,ν Κυβέρνησιν τίοιν Βιά την ίημςο'ιυοιν τοθ νόμο» πιρΐ ρυθμίαιης τΐν ά/ροτιχβν ίοίν χαΐ δια την έν.'ολήν την όποιαν έδωκεν ιίς την ά-4 ιδίαν Έκιτρο πήν 8π»ς ίζιύρη τρόπον διά την ρύθμισιν χά Ι των «ρ6ς ί^ν 'ΕΓ,^ι χήν Κ^μαχιχήν Τράπιζβν (Χίμ προ) χρε·ν. Διά την έκιτροκήν χρεωμέ ών ηίοη; φύσεως Ν ομού Ηρακλείου. Ήρ. Κβομαδέικης [ ν δθεν σέ χαθε ένδια] Φερομένην νά ακοταθτ] είς τ4ν| ρ"»68οοχό«ον ώς ειδικόν χά Ι ] Μ·τ4 τιμτ}< (Λ βιινιστβνικ: Μ. 4>Ρ«γι**Η«ΐί»- Ν. Χ;«
  ΜΑΝ0Λ1ΣΤ. ΙΟΝΙΟ!
  ΝΕΥΡΟλΟΓΟΧ—«ΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΔΗΝΟΧ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  ΑΙχεται Ιν τε) Ι««ρεΙε>
  τ·β, οοβ( Πεΐ|»ι6( 17β'
  Α·ΗΝΑΙ.
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 5 ΙΟνΝΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δόσις 6 46
  »ΞΙΟΠΡίΣΕΚΤΟΙ ΤΡΟΠΒΙ
  Σ' ϊναν τόττον, οΙονΒήτιοτε, δέν
  ύπάρχει μόνον ή συνήθεισ ή τό β(-
  τσιο—Οπως προτιμδτε—τοθ κου·
  τσομπολιοθ άλλα καί οί τρόττοι τού
  Καί είναι οί τρόττοι αύτοΐ άξιοπρό·
  σεκτοι.
  Λέγει ό λαός: «Άπό μεθυσμένο
  καί τρελλό μαθαΐνεις την άλήθεια».
  Καί οί μεθυσμενοι καί οί.... τρελ·
  λοΐ άναζητοθνται ίδώ μέ τόν φσ·
  νόν τοθ Διογένους σχεδόν, ΒιΛ να
  άνο-κοιθοθν καταλλήλως καί σχη·
  ματίσουν τα θέματα περΐ τα όποΐσ
  καί Θα περχΐροφΓθν «εύρέως» άρ
  γότερο, οί μύς .αι ή οί μερακλή&ες
  τοθ κουτσομπολιοθ,
  Προχθές ώο.όοο συνήντηαα τυ·
  χαίως μίαν άλλην περίπτωσιν άνα
  ζητήσεως στοιχεΐων, πρός δημΐουρ
  γΐαν καταλλήλου άτμοσφαΐρας, δια
  νά κινηθοθν έν καιοω—άκονισμέ-
  νες στήν έντίλεια—οί γλΰοαες καί
  τα «γλωσσάκια»;
  "Εξυπνο άλλ" άφελές παιδάκι εΤ-
  χΐ: ο ίαματήσει στό δρόμο τής συν·
  οικίας Ενας κπρόο.τοπος» —άς τόν
  πούμεν Ετσι—άνή«ων φαίνεται είς
  ε,ίδικήν όμΑδα κουτσομπόλήδων,
  θηλυ<<ός β^βιια ό πρόσκοπος ού¬ τος πάντως 6μως .. άσυνήθης είς δεινότητα ανακριτικήν: Δέν ετίθε¬ το είς τό περιθώριον τΐποτε άπό τας νενικότητας άλλ,ά καί άπό τάς λεπτομερείας, £στω καί τας ελαχί¬ στας καί τας τελείως ασημάντους: —"Ωστε ή μαρα.... ίτσι; Καί ό μπαμπάς...; Δέν επήγε ίκεΐνο τό βράδυ πουθενα δ μπαμπάς; Καί πότε έγορισε; ΕΤδκ καθόλου τή μαμδ... ; Επρόκειτο έδώ περΐ τής έξιχνιά- οεως-μέχρι κερσίας—των εΐδικω- τέρων συζυγικων σχέσεων. Κατό¬ πιν ήλθον είς την επιφάνειαν καί αί οικονομικαί σχέσεις.ΚαΙ ακολούθως οί γρίνιες, λεπτομερέστατα ώστε ν* καθορισθϋ ή φύσις κ αί ένδεχο μένως ή ϊκτασΐς των. Διερωτήθή': Είς ποίον... Θεόν δουλεΰουν οί τόσον φιλοπόνως— καί έξονυχιστικως—ένδιαφερόμενοι διά τα πράγματα τοθ πλησίον; "Αν έννοεΐται ύπάρχει τοιοθτος Θεός καί σκοπιμότης... κοινωνική είς την άθεράπευτον αυτήν κατάστα σιν. Ό διάβολος τουλάχιστον δέν Θά ήθελε φαντάζομαι ίνα παρόμοι όν ρόλον. Είνε, ίμολογουμένως, καιρός πού Επαυσε νά τοθ αξΐζηΐ Ό Άλλος Πνλιΐται είς Θέσιν Μπεντεβή Κα μαρα Ηρακλείου, αμπελος σουλτα νΐ 20 περΐπου έργστων μετά συνε χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό δενδρα καί έντός ούτοθ κοΐ είς τόν Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον οΐκΐα διώιροφις, μετ" άποθήκης, Ι πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι κα >
  ρά τω Ήρακλή ΚαραμπΙντ_) είς,
  Μπεντεβή Καμάρα. Ι
  —Κ«τκδικ«αθ(ΐ είς θανατον
  Ιντος.,.πέντΐ λικτβν.
  Έντος πέντε λεπτβν ττ}ΰ ώ τοις
  τό χαχουργιοδιχιιον ηθ Λινδίνου
  Ιδίχααε χαΙ γ ιτεδΕχααεν είς θίνα
  τ-ιν 1*<* ονόματι Χίρτ, χαχ^γορού μενον 8ιά τόν φίνον ττ)ς ουζύγου τού ναΐ μΐβς φίλης της δϊχτιλο- γοάφοκ. Κατά την ανάκρισιν, ό Χΐρχ εΐκιν Βτι διέπραξε τό δι· πλοθν |γκλτ)π> διόο, η«ρά την
  άπκγίρΐυοίν τού, ή ο6ζυγδς τού
  εδέχετο την δαχτυλογράφον είς την
  οικίαν την. Ό πρόεδρος τοθ ίιχχ
  3-,^ρΙου έπρί'· ινεν είς τόν Χ{β«,
  Ββτΐς ποιρουαιαοθη είς τό διχαοττ)
  ριον ένευ ουςγϊοου, νάΐ,έκλίξη Ι¬
  να δικηγόρον. 'Αλλ' ό Χΐρτ ή
  ντ)β~ λέγων δτι: Οδ'ε ήή
  (υ(. αρ3θμτ([ τό γ
  ευΐί θί Ιπιχεΐ!·ή-.ω νά φΥ
  τας συνεπείας τού. Έπομένως δ
  διχηγίρ'ϊς εί ε περι 6 ». Κατό¬
  πιν τοό-Ίΐ·, εύρύς ώς ανεγνώοθη
  τό ^ιτηγορΐίτήριον, τα 5ιχαοιή9ΐ
  όν εξέδωκε νήν χοιταϊιχιβτ'χή^
  τού απόφασιν, την όκο'αν δ Χο
  ήκουοε μετ* τής μεγαλειτέύχς ψι
  χραιμίβς.
  ***
  —Ό βνθρ»πισμ·{ »1ς την
  ΕΙναν.
  Κατά πληροφοίίας τΑν γαλλι-
  χβν «ρΰλλαν, οί δημοτικαί αρχαί
  τοθ Κοιντόν νίς Κίνας Ιρό^ευσχν
  ίμαδιχδς νΰ; λεκριυ; τ%ί πίλι·
  α>·, διότι ήινοθντο νά μεταδοθν
  είς τί λεπροχομιΐον. Είς τές πά
  χνοχατωνημένας ουνοιχίας ^ν πό
  λεως ΐίχε τελευταίως έξνπλωθ)
  ή λέπρα τΐαον ωοτε αί αρχαί έ»»
  βήθηοχν δΐάδοοιν τ4*ς νόσ2ΐι είς
  Βλτ,ν τ,ήν πόλιν. Μίαν ημέραν Ι-
  οχυρά οτραιιωτιχή δύναμις περιέ·
  ζ»αε τί ο λοϊίάς αυνοιχΕας χαΙ χά
  τίπιν ο;λ1ήψΐ(ος 86ο περίπου χι¬
  λιάδων ττολιτ&ν έκράτηαε 264, οΕ
  6ίκΙη κα'ίπιν ίκτρικ^ς Ιξετάαεω;
  ε&5εθτ)3ΐν λιπροί. Ο! πάαχοντΐς
  Ικιδιβάσθησχν έ/ίς μιχροθ Ε-ΐτιο
  φίρου, τό οικίαν αί αρχαί έβδ9ι-
  ααν διά νά πνιγοθν να1 η λεπροί.
  Άλ)·ί οί άσθε'εΐς ήΐυνήθ^οχν ν*
  «οθ^Ον καί τόπ μεΐεϊίοβτ)σ«ν εις
  ί< Ιρημ^ν μέρος, ίπου έφανεδθν;· σχν διά πολυδίλω ! Τί πτώμχτχ έρρίφθι;οΐν είς μιγάλους λάκκους χαΙ Ιχα?.όί8»)3χν δι' «οβέιτου. "Οταν άγοράζετε σαποΰνι. Ζητεϊτε άπό τόν προρηθευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ ,ΠΕΤΕΙΝΟΓ ΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαποόνια τελείβς ούδέτε- ρα καί άβλαβη, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά έπιστη- αονικώς, καί οίκονομικώτ·- τ α είς την χρήσιν.. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΣ ΕΡΓΟΝ· ϊ Ν ίΓϊΟΣ — ΤΩΝ ΒΗΖΑΥΡΟΗ ΤΟΥ Ρ- ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Π ^! ιυηηιπι ιιιιιιιιιιπ ιππιιπΐιι ιΐιΐηιιιαι υιιπιπΐπ ιυπυπιπ υιπιιπιΐι ΐι οιιπιιιηι ΤΟ ΜΑΓΡΟ ΣΚΪΆΛΙ ΠΟΓ ΕΜ- ΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Κ ΑΙ ΕΞΑΦΑ· ΝΙΖ8ΤΑΙ "Εηειτα άπο λΐγο χαιρο συνίδτ] το πρίτο άηο *'■ μιοτηριήδη γε- γονότχ Κϋυ ξεχχθίρΐσε το» χαηε τανι·, δχι Βμως χαΐ τίς δποθίοεις τού. Ήταν χειμβνκς πολύς 0χρυ), μέ ηαρχτεταμένκ π«γ«ν έ-, δυνατού; ανίμΓυς χαΙ είχαμε κια πάρη την άηόφχοι πώ; ό χαϋ>ένος δ ηατί
  ρας μου δύσχ·)"Η θά Ιβγαζε την ά*
  >οιξ . "Εοβυνε ήιιέρα μ| την ήμέ
  ρκ. Ή μητέρα μου χ*1 έ",ώ έφρον
  τίζαμΐ γιά τό πανδοχείον χι' αυΐο
  μ£ς άπαοχολοθαε πο)ύ, τοϊο πού
  δέν έδΕναμε κροθΐχή σ'όν άνεπι·
  θυμντο πιΜη μας. Ήταν Ι'α
  ηριυΐ τοθ ΊΐνουκρΕου {<ι* Ι«»νε χρύο άρχεττ τοουχτερό. Ό χαηε τανιος είχε ξυπνήση ίνωίίτερα άη' δτι σ.ινήθιζι χι' ι[χε βγ) Ιξο μέ το μκχαΙ?Ι τού πΐύ χρεμίτανε ά «4 την τσίπτ) τού, τό τ»)λεα<όπιο χά ι» «πό τή μιχαχάλ— χά Ι τα χά πέλλο τί» άνεδΐομένο «!σ» ατήν χορφή Ή μη έ?α μου ήταν ατο δοίΐιΐτιο τοθ πατέρκ χι' Ιγώ έι>ί
  μαζ<χ τό τοαπέζΐ γιά τόν χαπετά- νιο, δτανά^οιξε ή πίοτα χι'Ιμη*) χε χαΊιοισς δγ>»ατος. Τό Π5ίσ«ι»ο
  τού ήταν ώ(ρό, χιτρινιάριχο χι'ά
  πό τό δεξ( τού χίρι ΙΧειπ*ν δυο
  δάχτυλοι. Καίτοι έ«ρέ|ΐιτο άπ% το
  ζβνάοΐ τού ί*χ μαγιΤρΐ, δέν ιΐχ*
  τί)ν ίφ.ν Πϊλληταΐα. ΔΙ' φχινό-
  τανε νά ιίεναύι?)ς, αλλά χά τι ά
  πό τ59 νβυτΐχοθ ιΐχε. Τίν ρώιησϊ
  τί ήΐδλε χι' ένεΐνος μοθ άπτ)ντΐ]3ε
  δ Εί θά Ι «α ι ρ νέ ϋ'α ριθμι. Κϊ*Ί
  έηήγαινα δμης μίο« νά το φέ?
  έκά6ΐ)ίε ο' |νκ τριπέζι χαΐ μ! φώ
  να£ΐ χοντά τού. 'Εοτάθηια. έ<ε! ποΰ ήμουν μέ την πετοΐη α ιί —-Αδτϊ είνε τό τρκ'έζι πού χά θετιι 6 φ!λος μου όΜπΠ; ΤοΟ άπήντ^σ» δ;ι ?έ< ήϊιρ* ποίος ήυν ό φίλος τού δ'ΜιΙλ χαΐ 'ώ; το τρχπεζι ή'-νν αΐρνμέ'ογιί πρόαωηο '·πί.ΰ χαταιχοθσε πχνδοχεΐο μΐς χαί που το έλέ γαμε χιπετάνιο. —Κ*λά, χαιλά, ό φίλος μσυ ό ΜπΙλ μπορεΐ νά είνε χαΕ μηορεΐ νά μην είνε χνπετανιος. "Εχει μιά πλ-γΐ χλεΐσμίνη α Ο διξΐ λο πί {^α διχί τού τρίπο αάν πΐ νεΐ. Ά! Ιται είνε, Ι; Είνε έδΐτώ ρα ί φΕλ«ς μοί δ Μη*Λ; ΤοΟ είπα «ώ; Ιλεΐπεν Ιξα» περΐ πκτο. —■ Κβτϊ ποθ έηήγε, χαλίπαιδο; Κι' δταν τοθ Ιϊειξα τό ·.·'οαι χ»1 τοΟ εί «α ττώ θε γύ^ιζε, χι' Ο σΐερκ άπο μεριχΐς 5«όμη έρωττ) οεκ, ε!πε δυνατά: •ΑΙ θά χαρ) πό)α π;ύ θά μέ Ι δ φΕλος μου έ ΜπΕλ. Ή φυοτογνωμ(« τ?ϋ, ο' αυτά τα λδγικ, ήϊαν *άθε αίλλο καρά εύ- χίριατΐ] χά Ι ίίι* έπ[σιΐψ« χαθόλου τώ; ό φ!λος 'ΐυ, 5«ως 1* Ιλεγε θά χαιρό'-ινε τ'αο στό άντΕκρυ- 3μά τού. Μ' βυτέίεν ή ί< διχή μου χι' Οιΐερα ήταν νά ξέρη τί έκρεηε νά χάμω. Ό ξίνος βρΐσ«δτχνε πλίϊ οφ ιΐΐίδ·, παρκμονεΰοντχς α»ν τδν γάτο που παραμτνεόει τό κον τιχι.Κά'κοια οπγμή Ιχαμι νά 6γ§ Ιξ« β;δ δρό)ΐο μ* έκεΐνος μ' εφώ¬ ναξε πΕοα» χι' έηειΐή 54/δπήχου- ο» άμέοιος ε(δχ την χίτριντ) ίψ τού ν'άλλάζη χαί νά γΕνεται δτρια χαΙ μιά δλααιήκα τρομερά μ' έ φιρε πρός τί πίο». (συνεχΐζεται) ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΤΙΙΙΙΐηίΗ —"Ελκ δ6, παιϊί μοί/, πε. "Ελα κοντήτιοα. 'Εώ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΖ ΒΤΑΙΡΙΑ ΒΤΟ35 ιδρύσεως 1893 112 'Υτΐοκαταστήματα έν "Ελλάδι 6 Καταστήρατα έν τω εξωτερικώ. (Έν Αγγλία, Αίγύπτο καί Κύπρο) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Νβ«/ Υογ_—■ Τ_β Βειι_ οί Δτ_6ΐΐ8 205 νβιΙ: 33^ (κοινωνικαί ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την τιαρβλβ. Κυρι ακήν είς ΣτΐΓλιώτισσσν ό κ. Ροθσος Νηατικάκης Ανεδίξατο τής κολυμ βήθρας τό άγορακι τοθ κ. Ανδρ. Ιχουναλάκη ονομάσας αότό Γετ5ρ γιον. Είς τούς γονβΐς καί τόν άνα βοχον ευχόμεθα να τοίς ζήσπ· ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Ό Φιλαν Θρωτιικός 3ζ6λλογος ΚυριΟν Ηρα¬ κλείου Θεώ ιεΐ επιβεβλημένον καθή* κον αδτοθ βττως καί δημοσία εύχα ρισιήση τόν κ. Κοσμάν Παπαδό πουλον Ποόεδρον τοθ Συλλόγοα Τραηεζιτικον ϋπαλλήλων καθ*ς καί γενικώτερον τό Δ. Σ. καί τα με λη αύτοθ Βιά την πρόσφατον δω ρεαν 500 δρ. πρός ένίσχυσίν τού. 'ΕκΙσης εύχαριστεϊ την οίκογένει αν τοθ κ. Άριστ. Χατζηδάκη δικη γύρου διά την Ιαότιοσόν δωρεαν είς μνήμην τοθ αειμνήστου υΙ·0 καί αδελφοθ των Νίκου. Τοιαθται ΑωρεαΙ όμολογουμένως ένισχύουν δχι μόνον ΰλικως άλλα καί ήθικως τόν Σύλλογον τοθτον μοχθοθντα άπό έτών. καίτοι ελαχίστας έπιχο ρηνήσεις έχοντα υπέρ τοθ κοινωνι κοθ συνόλου καί των τιενομένων συμπολιτών. (Έκ τοθ Γραφείου τοθ Συλλόγου) *** Γύρω στήν πόλι μας. Άπδ πρόσφατον περιοδείαν τοθ προΐσταμβνου τοθ ΎγειονομικοΟ Κβντρου είς την επαρχίαν Πεβισ. δος καί αλλαχοθ διεπιστώθη ή κα· λή νοσολογική κατάστασις τοθ νο μοθ. —'Εξαιρίσει όΜγοον κρουσμάτων Ιλαοσς καί τούτων ήπΐας μορφάς καμμιά αλλη έκΐ τοθ παρόντος ά σθένεια δέ/ ένδημ^Γ. —ΠληροφοοούμεΘ-χ Οτι ό άνθε»ο>
  νοαιακός αγών ποτοα την Φοινικι
  αν, ΐξακολουθεΐ μέ λίαν ίκανοποιη
  τικά αποτελέσματα.
  —Τα π&ρισσότερα καί μεγαλοτβ
  οα τέλματα τής περιοχής Εχουσιν
  ήδη ·έπιπ<τσθηΐ) δια τοθ πρασΐνου των Παρισίων. —Παοαλλήλως λαμβάνεται Ορον τίς άπό μέρους των περιοΐκων δια την ίξυγίανσιν των γύρω μερων. —Γεννδτσι λοιπόν ή ελπίς δτι ή μάστιξ τής έλονοσίας ή όποία κυ ριολεκτικως έξεκλήοιζε τόν πληθυ σμόν τής περιφερείας ταύτης θά έ ξοστρα'ΐσθί) τελείως έξ αυτής —Ό Ίούνιος ήρχισε να καθίστα ται αΐσθητός ώς.. Ίούνιος μέ τόν καθημερινόν καύσωνα. —Ό οποίος μαλιστα όσημίραι αύξάνει. —"Ετσι είνε τΐροφανής ή Αναζή τησις τής δροσιδς υπό των συμπο λιτων. —Καί ώς έκ τούτου αί συχναΐ Εξοδοί των καί γενικώτερον ή έτιαι θριοφιλΐα των. —"Η άστυνομική διάταξις δια την τήρησιν αυστηράς καθαριότη τος πρός πρόληψιν των έττιτΐολα ζουοων τό Θέρος έπιδημικών νό σων. —ΌφεΙλει νομίζομεν να άττσσχσ λήση Ιδιαιτέρως τούς κοινοτάρχας τοθ νομοθ Ηρακλείου τΐρός τούς όποοος άπευθύνεται κυρ(ως. —Καίτοι ή έ«Ιβλεψις των μέτρων τούτων ανατίθϊται είς τα άστυνο μικά δργανα. —Διότι ή καθαριότης πολλάκις δέν τηοαται Οσον πρέπει είς τινάς κοινότητος καί είναι συνήθεις εκεί κάθε Θέρος αί ίπιδημικαΐ νόσοι καί δή αί σοβαρώτεραι. — Καλλιτεχνικόν καί τοπικόν γβ· γονός άπό τα μάλλον έξαιρετικα Θα είνε τό ρεσιτάλ τρανουδιοθ τής προσεχίΰς Τεταρτης 9 ΊουνΓου, τής Δίδος Ελευθερίας Γ. Φανού* ρακη. - Διά την συμπολ(τιδα καλλιτέ- χνιδα ώς έγράψαμβν καί προχβ&ς Εχουν έκφρασθπ εϋφτμότατα οί μουσικοκριτικοΐ των Αθηνών. —Δέν πρέπει δέ άπό τό ρεσιτάλ της να λείψη κανεΐς Ήρακλειώτης πού άγαπςί την μουσικήν άλλα καϊ πού σεμνόνεται δια τας καλλιτβ· χνικας έκδηλώσεις τοθ τόπου τβυ. —Ή προχθεσινή πρεμιέρα τοθ Θβρινοΰ κινηματογράφου Πουλακά¬ κη άνταπεκοίθη μέ τό παβαπάν» είς την σημασίαν τής «ιτιέννας*. —Κάθισμα ολίγον μβτά την 10 1,? μ.μ. δέν ύπήρχβ δισ βιακοσίους καί πλέον Θεατσς καταφθασαντας ....κατόπιν εορτής! —Άλλά καί τό βργον μέ τό ·· ποίον έντεπουταρισε την Εναρξιν αύτοθ ό κινηματογράφος ύπήοξβν ανάλογον μέ την πρωτοφανή αυτήν κοσμοσυρροήν. —Καί ήρεσε γενικώς καΐ ώς παί ξιμο καί ώς υπόθεσις ίν συνδυα σμφ μέ τό ενδιαφέρον ζουρνάλ. ο Ρέκβρτερ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΓΙΑ1ΝΣ ΟΔΟΝΤΙλΤΡΟΣί Πλατβϊα Αγ. Μηνα Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν τού δτι επανήλθεν έκ τοθ ταξβι δίου καί Θα δέχεται 8 -12 1]2 μ. μ. καί 3 1)2—7 μ, μ. ΚαταθΙσιις «Ις 6ρα|. βν δψιι καί λνΐ β«]οθ«σμ((χ. Πάσης φύσ««ς Τρα«ιζιτικ| 4ρνασ(α 6«6 «ούς μάλλον συμφέροντας δρους. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλ«βα(. Νία δφ«βμ«τα. Νίοι μ·δ<ρν·ι χρνμβ· τιαμ·1. ΑΙ τιμαί μ«ς είνε αί ΧΒλυτκρεη. Α ΒΕ ΑΙ ΣΙΑ ■
  ΛΠθΡβθΣΙΒ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  22ον
  Ή οόρανοβάμω* 4κε(νη οελήνη, Λ νυστα·
  λία φύσις, ό κητιος 6 ήρβμων, ούτή ή οίκΐα ή
  τόσον γαληνισία, ή «5ρσ, ή σιγή, προσέθετον «Λί τό
  σεββσμιον,,καΐ άροητον είς την μακαρΐαν ανάπαυσίν
  τοθ ανθρώπου τούτου, καΐ μεγαλείον τι Ιπίχεον ά
  γιότητος βΐς τας λευχας έκεΐνας τοΐχσς κοΐ ε(ς τούς
  κλειστούο έκβΐνους δφθβλαοός, είς την μορφήν εκεί¬
  νην, «ν ή τα πάντα έζβδήλουν εμπιστοσύνην «αί Ιλ
  πΐδσ, κα( 4νΐ λόγω είς τή» πρβσβυτικήν εκείνην κε¬
  φαλήν, καΙ τόν βοεφινόν εκείνον ϋτνον, όπηρχε τι
  σχεβόν όμο'ωμα θεοθ είς αυτόν τόν άνθρωπον τό ν
  εν άννο'α τού οθω σβπτόν.
  Ό Άγιβννης ίστατο είς τό σκότος δ.)θιος. άκΐ
  νητος, τό σ βηροθν κηροπήγιόν τού φερων άνά χβί
  ρας-, βεώαβνος έν άμηχαν'α τόν ψαβινον τοθτον νέ
  ροντα. "Ομθ'άν τι ποτέ 6έν β Ι κ β (&β. 'Η άφοΒΙσ, ή
  έμπιστοσόνη Ιχείνη τόν κατ··, δέβη τόν κήπον, έήί
  σε υπεράνω τοθ τοΐχου ώς τίγρις, καί ί·υγε.
  Ό
  ίρν»ζ«τ·ι·
  Την επίθεσιν, άνατέλλοντος τοθ ήλίουι ό θιοΒώ
  ρητος δεσηότης περιεπάτει είς τόν κήπον τού. ΒΚί-
  πει την κυρά Δοξαστήν τρέχουσαν πρός αυτόν πε·
  ριβεώς.
  —Δεσπότη μου, Βεσπότη μου! άνέχραξεν ή θβ-
  ράπαινσ, μή» τόχπ καί «Τββ τό ΜέγεθΑς σας ιιοθ
  είνε τό καλάθι μέ τ' άσημικσ;
  —-Ν*!, είπεν, ό έπίσκοπος.
  —Δοξα νά Εχη ό Θιό'! Δέν τό ιδ^ισκσ, κ' έπη
  να νά χάσού τό νοθ μου.
  Όέπ'σκοπος είχεν Ι'β πρό μικροθ τό καλάθον
  εντός μ άς πρ->σ άς άνθων, οπόθεν τό έκηρε καΙ τό
  ί<ράτει ε(ς τάς χείρας τού. —Λάββ το, εΤπβ πρός την *υρά Δοξαστήν. —Αϊ! καί ^έϊα τΐποτε; Κιί τί έγιναν τα άση- μΚ_1-ά άσημικά, όπέλαββν ό 4πΙσκοπος· Λ Βι'αύ τα άνησυχίΐς; Τα άοηαικά Ρέ* ιίξεύρω ποθ εόρΐ __·Ο§ κακό ι ώ τοθ Ι κάϊί; ΐακλίψηΙ έκεΐνος ό χθεσινοβ'ραβινός τάκλεψίΐ Έν άκαρεΤ, Ιτρεξεν ή χυρά Δοξαστή μ* 8η · τΛν νετο'τικήν ώκυποΒΙαν της είς τό προσευχητήριον, ,ΙσίΒη β[ς την πασΐάβα βπου ή κλίνη, καί έπέστρβ Φβν §{ς τόν επίσκοπον. Οδτος κατ' εκείνην την σπγ υΛν «το έσ^υμμένος «αί παοεχήρει στενάζων καλό« τι άνθος συντριβέν όπό τό βάρος της εκπεσούσης καλάθου. Άνωρθώθη λοΐπόν ό σεβάσμΐος δνθρωπος έκ τΛν φωνών της κυράς Δοξαστης. —-"Εφυγε, ίφυγε, Βεσπότη μου, ό άνθρωπον Ι Πά νέ τα όσηαικόΙ Βέββια τάκλιψί! ιιάνε τα άσημικόΐ Έν» Β' έβ ϊλλε τάς έπιφωνήσεις ταύτας τα βλέμ αατά της έστρίφοντο ηρός μίαν των γωνιών τοθ κή που. Βπου «φαίνοντο ϊχνη έφόΒου, "Ητο ολίγον τι κρημνισμένον τοθ τοΐ^ου τό επί- ν—Νό! κύτταξβ, άπ' έκ»ΐ Ιφογε. Άνέβη, ** Επειτα ίπΑΒησεν είς τόν Βρόμον τόν στενόν. ΕΙΒες τόν άθε όφοβόΐ Επήρε τα άσημικά μας καΐίφυγ»! Ό έτίΐσκοττος ίμεινε πρός στιγμήν σιωπων Ιπει τα Λγειρβ σοβιρος τα δμματσ, καί εΐπε πρός την κυρα Δοζαστή 4ν «ραότητι. —Άλλά πρώτον μέν νά ΙΒοΟμεν. ΙΒικά μας ήσαν ού τα τα άσημικά! Ή καρά Δοξαστή ίμεινε μ* τό στόμα κεχηνίς· —-Αύτά τα άσημίκά, κυρά Δο£αστή. προσέθεσε ιιετά τίνα σιγήν ό έπίσκοπος, έ·>ώ ίκσμα κοκά νά
  ϊαΐραϊώ τόίον καιρόν. Ήσαν πράγμα τΛν ««
  !ϊΐ· καί ούτος ό ανθΓω«ος τί ήτο*! ΓΙτωχός βεβαία.
  * _Ό Χριστός κι' ή ΠαναγΙοΙ όπέλσβεν ή κυρά
  Δοίαστή. ΚαΙ μήπως ήταν Βι' *μ* ή Βιά την νυρ'ί
  Ζ? ημάς «Τ»«άΛάφορο. Είνε Β,ά τό Μέγεθός σο^,
  Δΐσίότη μθΡ, βιιοϋ 6έν ·ά «Χ0« *ώρα μ* *« νά
  τρβς τ* ·ατγί σο«. .
  ΧΗ» —^©ΙΙΧ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΙ
  Δέκα έντολαί
  τής ύγείας.
  Γ
  Τα φροθτα χά Ι χβρταρικά ηοι-
  κίλλουν ι(ς τίς 11ι6ηίι τ«Λ
  βί ίΒεΤίΐ έξουΒετεβανοιιν τ* 454α,
  οπουδαιίΐερα 8μ«ς έν κροχει-
  μίνφ είνε τα ηορτοχάλικ, τΊ λι-
  μίνιβ, «β οςαφύλα, τΊ χαρί·..α,
  α! άγχινάραι χαΐ τ-) φχαόλικ. Κί·
  νέ οχκές πλέον δ«ι, Βιά ν* Ιξα-
  φλθ) ή &>αγκα(α είς την δ·
  γιίαν κοοίχης «λκαλιχβν, ηρέπει
  νά προτιμβΐαι χιτκ χανόνα ή ά·
  φθονΐα γάλαχτΐΓ, φρού:»ν χά ι
  χόρτβχ, παρί ή αφθβνΕβ χρέκ-ις
  χαΐ Βημητρικχβν.
  Όμιλοθμεν πιρΐ «έΐβν παρβχ
  ί», περΐ «3αλιρ·0 γήρχχο(»,
  ΐ χρησιμϊποιοθμεν ηχρη/ορη-
  φρίοεις διά ·* χαρακν^οΐ·
  αωμιν την περίοδον αύφ.ΐ)ςζ«
  τ]γ, «)ν δκοΕκν πολλοί φοδοθνΐαι
  χαί μιοΐΟν: τέ γί)9ας. ΚαΙ &μ»;
  ιίς μίαν χ«λβς ρυθμιαμίνην ζβ^ν
  το γ<|ρας !<» πρέκει νά τρομαζη. Τό πέρασμέ μΐς ακό την γ^ν Εέ« Θ4 Ικριπε νά σημιιώνετβι άπΑ η ασθένειαν χαί τας οκερβελιχά συχνά αναπ-9(οΐς τβν ήιιερβν μας- 63 Ιαρεπε νά είαέλθωμιν βχθμΐ)- Βί ν είς την λήθην, άναΜγως κρός την Ιπιδρίδιινοιν δλον τ*ν λιιτοκρ γιβν αχ;. Τό γή?ΐς άντιατοιχεΐ ποίς (διτιτέρχν ηλικίαν ττ}ς ζτα^ς. 'Η φυοχή χβί διανοητιχή σκμπε φά δημιουργιΐ μιγίλας Βια- Φοράς μιταξΰ τβν προσώπων. Είς ωρισμένας περικτώσΐις τό γήοαις είνε κραγματιχεν άπο τ<)ς ήλικΐας τβν 50 ΐϊ*ν, είς άλλας ηεριΠ'ώ αεΐς βί διανοηιιχαΐ λειτοκργίαι παραμένουν άνέηΐβ^οι χαί ή σ«μχ τικτ) ΐυΐΐβσΐΕα διαττ):εΐΜΐι έκί Ι» τιταρτον τοθ ΐχίώ^ος ά*ίμ»), έ νΕοτε ίε χαί περιοοίτιρον. ΟΕ ί δίις. δπβς ί ΙΙπέρνχρ Σώ ή 4 λίρβος Μκίλφοιιρ, οί ίποΓοι καί- ζ^υν σ^χν2 χ*1 α«63ααι* τέννυς είς τ)λκ(αν 80 έτ»ν, είνε παρα δείγμχτ», τα διαΐχ άποΒειχνδβιιν το άδίσΐμϊν »}ς διαβεβχιώσειβ; 8 τι είς τ σχρ£4τ; εΝε χανε'ς γί· ρ»ν. 'Η έπιβίβαΐς ττ)ς ευρββΐΕας αυιΙ)( όρείλεται έν μίρει είς την την εδλυγισΕκν ΐ<5; διανοίας χ»1 τοθ πνείμ»τβς, είνε Βμ»ς βληθές έκΐσης δπ τε περιδίλλον χκΐ ή σί/χρονος έκαγρΰκνισις χαθΐ· στοΒν φ 'πραγμχτιχήν ήλιχίαν μΐς Βιάφβρον ακέ έκεΕνην κιύ άπβχαλύΜει τ) βιαγραφία μΐς. Άποχαλοθν ι Ο τω την ώριμον ή λιχίαν χαί τέ γ«5ρ»ς είς φ άνά>
  κτυξιν τ(]ς ζ»<)ς μχ, διίτι αί έκσχαΐ οιύτοιΐ ιΐνε ή ιύχαιρία χοι ντβνιχβν διαγωνϋν, κατ-χλλήλην χ«1 διαφόρων. *Όγ ;ν ήμην νέβς, αί γυνβΤκες ίγήρασκον πρΐν άπό τί τριάνττ, διότι ή χοιντ] γνώμν, τάς έπεατράτευε, ίδ'ιο; εάν δέν είχον δκαν9ρευθ|, είς αυτήν την ηλικίαν, ένιΌτε μάλιοτα χαί πο(ν. ΟΕ 5<δρες ήλιχίας 40 έτβν, ή«ν κομπώδεις χαί συνεχοΐ χαΐ μιτρη μίνοι είς βΐθμδν δ οποίος σήιΐε- ρα θϋ έν>Νετο ανυπόνβρος. Δέ*
  οπίρχει άμφιίολΕα δτι ή κροηρος
  βύιή χατάοδεσ'ς τβ* φλογβν
  ττ}ς νεό^τος χά Ι ή τιεριφ?ό··τ)3ΐς
  τβν χαρδιβν χαί τβν διβϊόριβν
  σιιμφερόντων τη; ωφείλετο έν μ έ
  ρει είς τίς κολυμελείς οίχογε-
  νιίας τΐ,ς εποχάς ΙχειΕν—ς. ΟΕ ση
  μιρινβΐ γονιΐς έχοντες όιγοτίρΐ{
  εΟ9ύναΓ, σ^μμερΐζ^νται την ζωήν
  τβν τέχνβν των έν «νεύματι είλι
  χρινοθς " αυναδελφβιύνης. Αδιο
  αποτελεί Ι/γδ~?ιν οίιοκίας νεό
  τΐ)τβς. ΟΕ ψιχολογιχοΐ βοι·ί η%
  οάγοντες είνε σημχνΐιχοΊ φυσιχά,
  δμω;, δέν ή·ιπ·ροΟν νά Ιξβλεΐψίυν
  τις άναποτρέπτους έξελΕξεις ιί):
  φΰσινς.
  (συνβχΐζεται)
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Ίουνίοϋ 1937
  ώρα 730 μ. μ.
  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Γ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
  Α'. Βραβείον 'Ελληνικοϋ Ώδείου
  ΒΙΒ ΊΟ ΠΙλΝΟ
  δ κ. Ρ. ΠΛΑΤΩΝ
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ
  Τ Ο ..ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΒΟΡΠΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  Όόός Βικελοτ άριΒ.17 (Χιΐτίν Όνλ«ν) '
  Δ»ματιεε εύέερα, εύήλιετ,
  ΈκΙκλΜσις καινσυργίί,
  Ε«θ«ρι·της άμΐμκτο;,
  Ύκηρεαία προθϋμος.
  Τό νέον ΞινοΒοχεΤον υ «νού χό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  θά χατασΐβ τό μοναΒιχόν κέντρον Βιαμονης Βιά
  κάθε ξένον πού θά Ερχεται στό Ηράκλειον,
  ΕΝΑΙλΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΑ Ο ΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α. Άνυ
  φαντάκη έφθασαν καστανιές Άγίου "Ορους
  είς δλας τάς οιαστάσεις χαί πάσσαλοι των
  91)Κ μέτρων δια Κρεβατίνας καί φρά-
  κτας.
  Ι. ΑΝΥΦΑΛίΤΑΚΗΣ
  Είς την ί'ΒφημεβΕδα τή( Κυδερ
  σε·(> εδημοσιεύθη νίμος, Βιά
  τοθ δποΕου χκρεθται ή σύμβασις
  μετοιξα Βημοσΐου κ>1 ττ]ς 'Αγγλι-
  χτ]; Έιαιρείας «Κεΐ|/ιλ.-χντ Φβυ-
  ίΓρλεν Αίμιτε!» (ΐιαδόχοιι τής 'Η
  στερν), ή ίηιΕα άναλαμβάνει τ)
  προνόακν τ«)ς έχμιχαλλεοιεως ττ)ς
  ετίξδ Ελλάδος χαΐ ξένω^ χρα-
  :4ν, εξαιρέσει τβν ίμόρκ.^ τοιού
  :»ν, τΐ)λεγραφιχ^; συ^ ίβινωνΕας
  ι' άσυρμίταΐι τΐ)λεγρά«9υ, δ«ο0ο·
  ηΕ.μιχβς Βέ χχΐ Βι' δκοβρυχΕιον
  χαλψϊίιβν.
  Ή ΈταιρεΕα δποχρεοθται βκαβς
  ντ^ς 18 μτ)ν»ν άΐτο ττ)ς ημέρας,
  9φ' ής ήΒελβν περιέλθη είς την χά
  οχτ)ν της χά γήπιδ», ττ ηαραχ»-
  ηθησίμενα δβο τοθ Κρίτους, έν·
  χαττσ'ήιει Βΰΐ στ-τβμβδς άσ^ρμί-
  ού τηλεγράφοι», Ι*» βταθμ&ν 4·
  συρμαιου τηλεφΑνοϋ χαί ϊύί δπ·
  ούχια χαλώδια «π' Άθηνβν είς
  Μαλταν χά Ι Αλεξάνδρειαν.
  .Μέ τάς άνατέρω έγχαταστάσιις
  —'Η ·ν·ι.τυ(*( τής οηρεπρο
  φίας έν Ελλάδι.
  Ό νκουρνβς τής Γε«ργΙας χ.
  Κυριακάς, ανεκβίνεισεν 5τι τβ ύ
  κουργεΐον χχταβαλλιι Ιδιαιτέραν
  προσπάθειαν διά την άναπ«ν{ιν
  τής σηροτροφ(.*ς είς την ΈΑα
  δα. 'Η παραγάγη χουχβυλΐϋν—
  εΤ«εν— ευρίσκεται είς σημείον Ι
  χχνοηβιητιχόν, «>α διά μιάς
  ϊκλυτίρας προσπαθείας θά χ%
  ΐτβ βυνατβν ν' άντακβχριΒά
  πληρως είς τάς ανάγκας τής βιο
  αηχανΐας μεταςΉτ»ν η β ποία ολ')
  έν έ{(λΙσσεται. Μέ την σηρβτρο
  φίαν δύναται ν' απασχβληθ$ β
  χι μόνον ό αγροτικάς πληβι-ΐμο;,
  άλλίι άχόμη χ*Ι β αστικάς. Αί
  γυναίκας χχΐ τ' άνήλιχ» μϋι
  ' ΐσδιΊπβτε: «Ικογενείχς, άπβαχο
  λβύμενα επί 40 ημέρας,
  νά παραγ&γβνν περΐ τάς 50
  δα( κβνκουΜοιν, ά{1»( 3 000
  μβν.
  ΠΟΤΛΑΚ/ΚΗ: ΟΡΚΣΙΝΟ ΙΤΟΜΙΝΟ
  Πώς διακανονίζωνται
  τα τής ραδιοτηλεγραφίας.
  θά χαθΕσταται έφιχτή ή ταδτίχρο
  νος τηλεγραφιχή μεταβ(β«σΐς ή
  λήψις ή άμφΕπ/ευρος τηλεγραφιχΐϊ
  άνταπόκρισ;; ρ τό Λ^νΒΤνβν, Κίϊ
  ρον, Παρισίους-, ΡΑμην χαί οΕονΒτ)
  ποτε άλλον κέντρον κττίπιν προη
  γουμένης ουμφανΓ.ας. Ή ιδία έγχα
  τίσΓ σις θά παρέχη την Βυνατβττ]
  τα τ*}ς τ~λ*φωνιχτ,ς βσκρμάτοιι έ
  ηιχοινωνίας άπ' εδΐείας μιτά τοθ
  Καΐρσυ χαί έκιβοηθητιχβς μετ)
  τ«]ς Ιταλίας, ΊσιιανΙας, Αγγλίας
  χαί ΠορτογαλΕας-
  'Η Έταιρεία δποχρεοθιαι μέχρι
  ττ]ς ενάρξεως ττ]ς λειτουργΕας τβν
  στιθμβν νά Βιανηρη" είς άρίσι^ν
  χατάστ-!3ΐν τα δφιστάμενκ χαλώ
  Βια έοωτεριχ'Ί χαί έξωτεριχοθ.
  'Απά τ*5; Ινάίξεβς 7β λειτουργΕ
  άς τβν σ'^θμβν ασυρμίτου, ή Έ
  ταιρεΐαι δποχρεοθται νά ένοιχιάαη
  είς τό Κράτος Βιά χρόνον Ισον
  κρός τ^ν ίσχδν ΐτ]ς συμβάσεως (δέ
  χαΐξ Ι τη) τα χίλώΒια τοθ έσωτε
  ριχοθ διχτυου της.
  —Τοκσθετΐιβΐις ίφβριβκβν.
  ΔιΑ βι«τ«νμ«το( δημβσιευΒίν-
  τβς είς τίιν έφημ·ρ(β« τής Κυβερ
  νησεως τοποθιτβυνται οί Κρήτες
  έπ3ριακ?(: Εύ»ν Σφηνιάς Ιφβρικ
  χος έ?~νχτη( α'βΐς την θΐχονομι-
  κην 'Εφορ'ϊν φ?ρολ«γ(οις άνωνό·
  μων έτβιιριϋν. Είς την «Οτήν έ?3
  ο(χν τβιτοβ«τ«ϊτ«ι έ ένοριακός έ-
  )τνχτης β'. Η. Βενιίρης καί είς
  Ζ'. έφορ'αν Άβην&ν ό όμοιέ·
  ΡιΒμβς Γ Μουντβιχης. Είς τήνϊΤ'.
  ΆθηνΒν τοκββΐτΐΐτβι 6 ίφβριβ·
  χές ίλεγπτίΐί β'. Κ. Κρικρης.
  έμκορι·
  Σνλλαλητη
  ρ(·υ.
  Κατόπιν αδεία; τής
  Άστονβμι

  τ ς ής μ
  κϋς Διβικηβ««ς |Ήρ«κ><Ιοο χά λδ β Κ 6ν ς ης |ρ λοδνται «βριον Κυριακην ΊβυνΙβυ χ*1 κερΐ ώραν 10 π. μ. έν Άρχαναις Τεμενοΐ'ΐ χαί έν τ$ χινημ'κτοβεάτρω «Άκόλλνν· αιτβντες «Ι χέτοιχβι Άρχβιν&ν χ» ί περιχώρων ύς «-«Ι &κ«ντ(ς οί χ>τοιχβι τού ΆνκτολιχΐΟ διβμε
  ρίσμ*τος τού Νομοβ Ήρ«>^Ίΐου
  (έηαοχίαι Τεμίνβι.;, Πεδιάδος
  πΐ Βιάννου) πρός συγκρύτησιν
  ^λατηρΙ»». ινα δια φηφΐσμβ
  τος ευχχριστησΝσι την £<β*ατην Κυβέρνησιν χ-»1 δι«δηλώς»αι μέ Τβν έπισημότερον τρόπον την εΰ γνειμοβύνον των κρός βύτήν ότά την πατρικήν έν γένει μέριμνβν ύκέρ τβν «γροτ&ν χιΐ διά τβν σειτηριβν διβκκνονιβμβν των ά γροτιχ&ν χρβ&ν,ΰπββάλλνσιδέτην ι ευχήν «ΛΜς χχνβνισίβαιν άν«λβ| —Αί σΐ·λ«ί είς το χον ναυτιχέν. Δι' «ναγκχστικον νβμβν δημο αι*· Ιέντβς αίς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, ώρίσίη οπος αί στο λαΙ τ&ν πληρυμ«τ»)ν τοδ έαπορι χβδ ναυτΐ) ιϋ είνε όμοιβμορφβι Κ ;τά βχθμοϋς χ-<1 εΐίιχότητας, & κιγΐρευομβνης τής χρήσεως ση μ-ιίων η ά>βιν διατχριτικβν γνιι
  ρισμά ών τβν κατ' Ιδίαν άτμβ
  πλΐΐκ&ν έκιχϊΐρησΐΗν.
  —Ευκολίαι είς τ«ίειδΐύ·ντας
  ύκαλλήλους.
  Δι' άναγκγατινοΰ νβμβυ δημο·
  σιβι9ίντος είς την εφημερίδα τής
  Κυβ<ρνήα<»ς επετράπη είς τβν ν- κουργβν τβν Σιδηρόδρομον νά παρέχα είς τβύς έν Οράχα χκ Ι Μαχβδονί» ϋπηρετβθν. >ς δη·
  μοσίους υπαλλήλβυς η &{ιειματι
  χβΰς πανίί; δπλβν, σώματος ή ίι·
  πηρΐΌ'χ;, τούς έπιθυμοδντας χχθ'
  βν χρόνβν βιατελίδν έν αδεία χκ
  νβνικό Κ άναρρωτιχά νά μετχβΰ
  σιν έκ τοδ τόπον δπου ΰπηρκτοδν
  είς την ά?ην Έλλχδα, εκπτωαιν
  μέχρι 50 ο)ο επί τής τιμής τού ά
  πλβϋ εΐσιτηρίου των Σιδηροδρό
  μυν Έ>ηνΐΜ3δ Κρατονς διά τ«
  την χάθοδον κχΐ την επιστροφήν.
  ευχήν βΊτκς χχνβνιαίβσιν άναλβι .....
  γως κ-χί τα 'χατκθλιπτικά χχΐ δν —ΟΙ γενργικοί ύκ«λληλ·ι ύ·
  σβαστ*χτα δάνεια τής Κτημντΐι ηκρ τής Έθνικϊ,ς Άεροκσ-
  κης Τραπέζης (ΧάμπρΟ. ,' Μ> *
  •Εν Άρχαναις τή 4 Ίοννίβν ·?:*',. ,
  1937 { ΟΙ νπάλληλβι τη; κεντρικάς
  •Η Έαιτρβιχή τοθ ϊνλλτλητη'««» *ϊ·»«Ρ|»Πϊ υπηρεσίας τβθ ο
  ρίβυ, πονργειβν τής Γεωργίας θά άφΐι
  ___ σβυν ά πό τβν μισθόν τ«ν τβδ μη
  —ΑΙ Δκανοκύαΐΐί άλλαδα· νβς Ίβυλίβυ τβ 1)30 νπέρ τής Άε
  —αι υποχρενβεις «ΑΑθοει ρ?ι,βρ{»ς. Αί οχ«τιχ*ι δηλώοεις
  Π6ν. ΆνακβίνΜΟΐς Τήί β- ™»ν υιταληλ«ν τβύτ«ν βα σνγ
  - .. —.7— ΓϊντρΜθβυν ύκβ τδν προΐσταμ·
  βτυν·μΐ«ς. | ν»»ν αυτών χ»Ι βά 6ι»βιβ*σ<βσιν •II είς τα βΐχεϊα ταμεϊα Το σννολι Τ5 χον ποσόν το β ποίον θά πρβσφέ ρονν διά την ενίσχυσιν τής άερο πορι-χς ο!| ύπά>λη>.-:ι οί ύπα
  γόμβνβι ε!« τό υπουργείον τίς
  Γεοιργ'χς θα άνίλ^α είς 425.00β
  περίπον δραχμβν.
  'Η Διοίκησις Χβίρβπυλα^ς
  ιχλεΐον παραχαλεΐ τούς έν το
  ηερΐφΐρεΐα της Λιαμίνβντας άλλβ
  δαποδς: α) Κατόχονς βιλτίοιν ταϋ
  τβτητβςκιί έρ :οία{ λή{ε»ις 31 —
  12-1937, β) χατόχβι; 6ελτ(«ν ταΰ
  τβτητος λ6(ΐΝ{ 31-12 1937 μ(
  τα δι> ΐιύματος εξαμήνου άβε τς
  έργ ισίας χ^Ι γ) «ατβχβυς βελτί
  κν ταύτβτητος λήξεκ; 31-12-937
  χχΙ δελτίον έρ,*α!ϊς χαί άσχησε
  εις έπαγγέλματος μικροτέρας Ι
  σχύος (βραχυτίρας διαρ«ι{-(() ί·
  πως διέλθε,'31 των γραφείιιν τη;,
  έντός τβδ μηνός ΊβυνΙβν έ. ίτ.
  χά Ι τακτοπβιηθ&σι συμφώνως τό
  ύιτ' αριθ 18755 16-4-1937 άπβφχ
  σει τβδ ύφυκουργείου 'βργχσίαΓ
  χβμίζβντες πρός τοδτο χ*Ι άνα
  μίαν φκτβγραφΐαν ε κ» β τος. Ι
  τρέχον¬
  ΓεΜ(
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την
  Σμύρνης 2 δωμάτια μετα ή ανευ
  ίαίπλων. Πληροφοοίαιπαρ' ημίν.
  Αυριον Κυριακην 6ην
  τος έν τώ Ι. Ν-χφ Άγίβυ Γεωρνί-
  ον τοδ Προαστειβν Ι*ύρον θέλει
  χηρ»Ε«τ χ»ν"< την θείαν Λειτονρ- γίιε τβν θεΐβν λβον 6 πκριββεϋ- νν άντιπρβσωιτος υδ θρησχεντι- χβδ πκριοβιχβδ «ή Ζωή» Ιεροχή· ρυ{ χ. Άθανάσιβς Γαλίτας. ΣΩΦΕΡ 2θετο0ς πεΐρας εργασίαν. ΠληροφορΕαι παρα χ. Ί Μακράκη χαπνοπώλην, ττέ ρΕκτερον Λόγγιας. Ι ΗΕΑΠΟΛΕαΐΊ Ε3ΙΡΕΙΙΗ ΙΟΣΙΜΑ 1ΕΡΑΙ ■ ■ 8 : Ι ■ ΕΡΓΟΣΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΙΙΛΒΙΑΔΟΥ Φέρομεν είς γνώσιν ΤΛν καταναλωτών οί ότιοΐοι «έρυσι έχρησιμοτιοΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη- τον πάγον γλυκΛν ποσΐμων 66ατο»ν Νεακόλεως βτι ήρχισεν ή λειτουργΐα τοθ έββ πρατηρίου πωλή¬ σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια- τορΐου «Διόνυσος». Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάνου Βα- σιλειά&ου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι περιζήτητον, Γενικάς άντιπρόσωπος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙ
  'βράκλβιο*
  ΓρσΦβΐαϋναντι
  ρ
  ΝομσρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Σαββάτου
  5 Ίουνίοο 1937
  •3
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ο στρατηγοσ ηταβιαλ
  αι.ρισοηαντικαταστατησ
  του φονευθεντοσ μοαλ
  αιεπιχειρησεϊσβΤσυνεχισβουν
  ειστουσ τομεισ τησ βισκ4 γασ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας>·— Τηλεγραφούν έκ Σα-
  λαμάνκας ότι ανεκοινώθη επισήμως ότι
  ο ατρατηγός Νταβίλα έκ των συνεργα
  αθέντων μετά τού Μόλα, διωρίσθη άν·
  τικαταατάτης αυτού (,είς την άρχηγίαν
  τής έθ^ικής στρατιάς τού Βορρά.
  Κατόπιν τούτου άναμένεται συνέχι¬
  σις των στρατιωτικόν έπιχειρήσεων των
  έθνικοφοόνων είς τό μέτωπον τής Βι
  σκάΐας επί τή βάσει των άντικειμενικών
  σκοηών τούς όποίους οιέγραψεν ό φο¬
  νευθείς στρατηγός.
  Σχετικώς μ* τόν τραγικον θάνατον
  τού ατρατηγού Μόλα, ανεκοινώθη ότι
  τό σώμα αυτού περισυνελέγη παραμορ
  φωμένο*, Βεβομένου ότι τό άεροπλά
  νόν έφ' ου έηέβαινεν έπεσεν έξ ίκανού
  υψους. Είς παρομοίαν κατάστασιν εύ
  ρε,θησαν καί τα πτώματα των συνεπιβαι
  νόντων μετ* αυτού.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΕΞ Αί. ΟΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Λ Ίουνίου (τού «ντα
  ηοχριτού μας).—Σήμερον την πρωΐα
  αφίκετο είς Αθήνας, έπιστρέφων έξ Ά
  γίου Όρους ή Α. ΑΙ. ό Βασιλεύς.
  Μετα τού Βασιλέως επέστρεψεν ό
  Πρίγκηψ Πέτρος καί οί έπίβημοι ο'
  συνταξειβεύσαντες μετα τού Βασιλέως
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΒΑΝΕΙ
  ΕΙΣ ΦΙΑΗΡΟΝ ΤΟ ..Χ.ΜΝΑΙΕ1
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού ά^ταπο
  κριτού μας).— Αύριον (σήμερον) κατα
  πλέει είς τα Φαληρικά ΰδατα τό Τουρ«
  κικόν εΰδρομον «Χαμηδιέ» έφ' ου επι·
  βαίνουν οί Τούρκοι οόκιμοι. Είς τό
  επιτελείον τού αΧαμηδιέ» χαΐ τούς δο
  κίμους θά γίνη έπίσημος ύποδοχή καί
  δεξίωσις.
  Ώς γνωστόν τό «Χαμηβιέ» θά επι
  σκεφθή καί την Κρήτην, λιμενιζόμενον
  επί τινάς ημέρας είς Σούδαν.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΛΤΑΡΡΙψΊΣ
  15 ΕΡΥΒΡΟΝ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Τηλεγράφ-ημα έχ Πά
  ριβίων βεβαιοί ότι μοϊρα έρυθρών βομ
  βαροιστικών άεροπλάνων άτινα άπεγει
  ώθησαν πρός διενέργειαν βομβαρδι
  σμών είς Σεγκοβίαν καί Βαλλιαδολίδ,
  προοεβλήθη υπό υπερπεντήκοντα κα
  ταδιωχιικών των έθνικοφρόνων. Έχ
  των άεροπλάνων των έρυθρών τα δέκα
  κατέπεσαν φλεγόμενον, τα 8έ ηέντε
  προσεγειώθησαν άνωμάλως αίχμαλωτι-
  σθέντων των αεροπόρων των. Ή άερο-
  μαχία έλαβε χώραν παρά τήνΓου&δελα
  χαράν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ι. ΠΡΟΘΥΠϋΥΡΓΟΥ
  ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ
  Έκ μίρονς τού Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ
  Μετ«{ά απεστάλη πρβς τβν Πρόεδρον της Λιμ·
  νίκης Έηιτροηής Ηρακλείου ή κάτωθι ευχαριατη
  ειο« έκιοτβλη διά τίιν δωρεάν τού ίκβτβμμυρΐβυ
  ηέρ της Έθνικής Ά«ρβηβρί«$:
  Άγακητέ κ. Μιταοταχη,
  Σκς ουγχαΙρΜ θερμβτβτα χαΐ αας παραχ«λ& νά
  οιαβιβάοητε καί είς τα μίλη τής Λιμενικής Επι
  τρβηϊίς τα ένχάρίικ συγχα ητηρι* μβυ διά την
  κατρΐϋτικήν ο«« χειρβνβμΐβν, νά ψηφ'αιτι ενα
  έκβτομμυριβν δια την Βαοιλιχην Άιροκορίοιν
  μας.
  Ή Κρητη. τής οποίας τα π«ραδε(γματ« τβθ η*
  τρΐΜΤΐομου είνε άηαράμιλλα μέαα είς τ© ηλβίοιον
  της ΕλληντΜης Ίστορ<α( δέν ήτο δυνατόν νά ύατι ρηση είς εΐσφ^ράς βι' ίνα τβοον ιΰν«νή χαΐύψηλβν οκοκβν. Ή γϊνΐκΐνσιςαύτή τής άνβγν»»ρ(σε»ίς τβν κρο βκαβειβν «βδ χ«τ«(ϋλλβμιν αποτελεί νέον κίνη τρον Η«1 νέαν 4νβ«ρρ»νοιν δι' ημάς «βύ μοχθοθ μέν ν«χβημ*Ρ*ν δια την >{*σν*λιοιν ένές κκλυτ!
  ρβυ μελλβντος.
  Τό τηλ·γρ*»ημ* β«ς βιεβιβάοθη εί; τέ) Ύκονρ
  νεΐον Άερ·«·ρ·«ί» ϊν"φ"$|βα τΑν ·11βιι·>·»ιν·
  ■---•'μβταλα*
  Άπώλεια ό θάνατος τού Μόλα,
  Οί Γάλλοι άριστεροίκαίτάύποβρύχια,
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου.-Τη
  λιγραφήματα Ικ|Σαλαμάν·
  κάς άναφίρουν δτι είς όό
  κλήρον την Εθνικήν Ίσ«α
  νίον ««ικρατεϊ γενικόν «ίν
  θος βιά τόν θάνατον ταθ
  στρατηγοθ Μόλσ, ββισυμ.
  β ά ντα ϋκό τυ^οίας συνθή¬
  κας, άνεοθΐν των δρεινών
  Βιαβάσεων τής Βισκάϊας.
  Ται λΐιτουργοθντα είς Σι
  βΐλλην καί Σαλαμάνκαν
  καθώς καί είς άλλας «ό
  λ«ις τΐ)ς ιθνικϊ)ς Ίσνανίας
  ΘΙατρα βκλιισαν. Έ«(σης
  καί οί κΐνηματογράφοι καί
  τα «αντός εϊδους θεαματα.
  Ό στρατηγ&(] Φράνκο
  ■ροήδριυσεν σήμερον ιΐδι
  κου συαβουλΐου τό 6«οίον
  Ακικύρωσι τή· άντικατά
  στάσιν τοθ Μόλα καΐ ώριΐσμούς «λοΐων -ρ6 τής Βαρ
  σι τούς άζινματικους οί κκλώνης ά~οδ(δουν αοτούς
  δβοΐοι Θ4 συμνληρώσουν ~
  τό "Επιτελείον τοθ στρατοθ
  τού, ούτινος ώς γνωστόν ά
  νώτεροι άξινματικοΐ έ#ο
  νεύθησαν μετα τοθ σιρατη
  γοθ.
  Κ α τα τα αύται τηλιγρα
  φηματα ό Μόλα «ρόκειται
  νά ανακηρυχθί) Ιθνικός ή
  ρ»ς. Σημειωτέον δτι τό ά«
  ρονλάνον έθ' οδ έηΐβαινεν
  ό Μόλα κατασυνιτρΐβη ·ο
  νευθίντ»» καί των δύο αύ
  τοθ «ιλότων.
  Έκ Παρισίων άγγίλλ·.
  ται δτι αί ΙφημιρΙΙΐς τής
  άριστιρδς σχολιάζουσα^
  τούς άθρόους τορνιλλι
  ■Ις Γερμανικά ή «άντ«ς
  Γΐρμανικής «ροελαύσεως
  ύκοβρύ§ια. Έξ άΊ,λου «α
  ρατίθεται σχετικώς καί ε)ω
  3« ΙΜΊΊΙ
  τογρ<χ·1α ενός Βιώζαιντος καί έκ τούτων βομβαρδί σαντος ϊν κινό* Σοβιετικάς φορτηνόν. Είς την φυτο γραφΐαν διακρίνιται ΐύκρι ΔΡίΜΕΙΙ ΓΑΩΣΣ1 ΤΟΥ ΝΤΕΑΜΠΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΕΣΤΑΑΜΕΝΟΝ ΤΗΣΒΙΛΕΚΟΙΑΣ Ν Τ Ε λ ΒΑΓΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΝΙΛΗΦΟΟΥΝ ΣΦΑΑΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ Κ*ΤΑ ΤΟΥ.,ΗΤΟΥΤΣΑΑΗΛ' μανιτέ» ΙσχυρΙζιται δτι οί ΓιρμανοΙ θά ιφαρι/όσουν είς Ισπανίαν σχέδιον ύκο βρυχιακου νολβμου «αρο μοίου μέ τόν τοθ 1917 —18 καί τό όηοΐον έξενονήθηήΐη ύό θ ΝΙ θ Β ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Έ« Παρισίων άγγέλ λεται ότι ό ύπουργός των 'Έξωτερι· κων τής Γαλλίας κ. (Ύβόν Ντελμηός, συναντηθείς έ*εί μετά τού αφιχθέντος ά β ξήηήη ης μ φχς ύ«ό τοθ ΝαυαρχεΙου τοθ Βι προχθές άηεσταλμένου τής κυβερνήσεως ρολΐνου. Ή διαφώτισιν των άγροτών επί τής ρυδμίσεως των χρεών των. Ποός τούς Νιμάρχας κα' τάς αστυνομικάς άρχσς απηυ θύνθη κοινόν τηΧβγράΦημσ των ύτιουργών "ΕσωτβοκΛν, Παιδβΐας καί τοθ ΠιλιτικοΟ Γραφείου τοθ ν. Πρωθυπουρ- γοθ διά τοθ όκοίου ύποδβικνύ βται ή σύστασις εΐδιχών συ- νβργεΐων διαφωτΐσεως των ά γροτΛν επί τής ρυθμ'σεως τΔν άγροτικθν χρβών. Πρός τοθτο δέον νά καταρτι σθΔσι κατά χωρία συνβργεΐα μ έ τιυοήνας τόν ίερέα, άστυ· νόμον κητΙ τόν οιδάσκαλον τοθ χωρίου τ) καί ε';ερα άτομακα τάλληΧσ, άτινα νά προβώσιν είς την π^ή^η ένηαέρωσιν των άγροτών Χ·>α σαφΛς κατανοη-
  θασι παρά τούτων τα ύκό τοθ
  νόμου δι&άμενα κατ' άρθρον
  <αΙ έν τφ συνόλω τού εύΒργ<>
  ιήαατσ.
  Είς τα συνβργβΐα ταυτα Θ5
  ανατεθή έπΐσης ή οιατνομή
  τφν ΰιό τοθ νολιτικοθ γρα·
  φβΐου τοθ κ. Πΐωθυπουργοθ
  αποσταλέντων άψοβΐως) βι·
  βΧιαρ'ων τοθ νέου νόμου.
  Λβτιτομερτ] κατάστασιν των
  καταρτισθησομένων κατβ χω
  ρΐα έπιτροκώ^ θά υποβάλω¬
  σιν έν καιρώ ο! Νομάρχαι πρός
  τ* ανωτέρω οπουργεΐα άνα-
  Φέοοντ&ς σχετικώς κα( αμα τώ
  πέρατι της άΐϊθσιοΧής των
  συνεργείων τούτων.
  ,τής Βαλενθίας κ. Ντέλ Βάγιο δέν ίπέ·
  χρυψεν είς αύχόν την δυσαρέσκειαν τής
  Γαλλικής κυβερνήσεως διά «ό αίματη·
  ρόν επεισόδιον τού «Ντόΰτολανδ».
  Ό κ. Ντελμπός ετόνισεν είς τόν
  Ντέλ Βάγιο «ότι δέν πρέπει νά έπανα-
  ληφθούν σφάλματα ώ; ή άεροπορική ε¬
  πίθεσις εναντίον τού Γερμανιχοΰ θωρη
  κτοΰ, τό οποίον έξειέλει έντολάς τής
  έπιτροπής έλέγχου».
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΖΗΤΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  411 ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΟΟΤΟΡίίΧ
  ΥΑΙΧΑΑΝΤΑλΑ»ΜΑΤλ
  Η «ΤΕΛΗΣ ΠΑΡΐΑΙΒΗ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΙΔΟΝ
  Δι' έγχυχλΕβυ^,του κρίς τας τι
  νιιαχας αρχάς τό δπουρ^ιΐιν
  Οίχονομικών δίδει δ5»]γΙας α
  άνα^οριχβς μέ την Βιαδιχαοΐαν
  τ<|ς άτιλοθς ηαραλαβ1)ς παρά τβν τιλωνείων ιΐδβν προοριζομίνων ηροςχρν)9ΐν '(*> δημ5θ!«ν υπηρε
  οιβν.
  ΙΤΟ ΝΕΟΝ ΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΠΙΣΗΜΑ
  Πρίς άΐτ.άοας τάς αρχάς τοθ
  Κράτους Δημοοΐας χαΐ Δςμοτιχβς,
  εκοινοποιήθη παρϊ τοθ δπουργιΐ
  ου τ6ν θΐχΐνομιχβν τό βΐάταγμα
  πι^ί τιθ ΐύπου τβθ νέου χινηιοθ
  έηιοήματος δι* ιύ ιίοπράπονται
  τα ιέλη χαρτοοήμου χαΐ πιρΐ
  τ^ς θίσεβς είς κυκλοφορίαν τ-6
  τβο.
  Μ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΚΟΥΚΟΥΛΐαΝ
  ΤΟ
  ΤΩΝ
  ΑΠΟΒΑΡΟΝ
  ΧλΡΤΟΣΑΚΚΟΥΑΟΝ
  Διά διαταγάς τοθ χ.
  ΓινιχοΟ Διοιχ»)τβΒ Κρήτης ώ;»
  ώς χρόνας σκλλογής «αί πιβλήσι
  α: τ6ν χουχουλίιον διά μέν τα
  πιίινά διομιρΐοματα τής νήαβυ τό
  άπο 20 Μ3Ϊ3ϋ μέχβι 25 'Ι?υνΕσυ
  χρονικόν διίαΐημα διά ίέ τα 3?ει
  νά διαμερ'οιΐοιτα τό άπο 1 Ίουνίου
  μέχρι 10 ΊϊΐΑίοιι τοιοθιβν. Επί
  ο^ς ώ?(οθΐ|σχν δημίαιαι άγοραΐ
  κάτωθι χιντρα τ«ν νομώ ν 'Η?α
  χλείου χαΐ ΑχοηθΕου: Έν τ) πί
  λει "Ηρακλείου, εις τάς Κοτνδτη
  τας ΜοιρΑν, Καινουρίου· 'Αρχαλο
  χωίΕ^υ χαΐ είς τάς πίλεΐς Άγί
  ου Νικολάου, Νεαπίλεβ»;, Ίιραπέ
  τρας χαΐ Σητείας. Διά τη"ς ιδίας
  διατάξεως δρΐζονται τα χέντρα πω
  λήοεως ι2ς «υς £λλ·υς νομΐύςίπα
  γορευβμένης τήςπνλήΐΐως τβν κου
  χουλ(β»ν είς 1:·ρχ χέντρα. Μιτά
  την 25 Ίίυνίοιι διέ τ« πεδινά χαΐ
  μετά την 10 Ίίΐιλίου διά τα δ
  ριινά διαμερΕομκτα έπιτρίπεται ή
  μ ή
  Δι1 άγορανοι»ιχ<1ς ΒηΐΑξιως «ώχ»2αιί τ6^ χουχοιιλίβν έλΐυθ! τοθ αρμοδίου 'ΥπβυργιΕου καθ» ί». ·2( *Υ°Ρ*ί τής έ<λογής τβν ρΐοθή 8π α.1 χαρτοοβχχοθλβι θά χ« χουχοολοπαραγωγβν. τασκιυαζωνται έκ χάρτου οτΐΒεοΟ ίνεξαρίήτως χρώματοί, θά Ιχωσι Σέ βίρος μέχρι τριβν δρβμίων πρίχειιιίνου πιρΐ χβρητΐχδνητβς 100 δραμ'ω/ 5 Βραμ. διά 6ίρος ήμισΐΐας ύ>&;, 6 δραμ. διά βά
  ρος μιβς διιϊς. 10 δρ. διά ίίρος
  66ο όχάδβν, άναλίγβς !ι χαί επί
  τβν Πίλλαπλϊθίων -ιής ύ*&ζ. Ου
  τη έηιτρέπεται χλΙ ή χρηομο
  ποΐι,σις χαοαποχάρτου χαταργου
  μέν~ς οχετιχτ]ς παλαίονίρζς δια
  τάζιιβς.
  ΔΙΑΓΩΝΙΙΜΟΣ
  Προεκηρύχθη 8ια>ωνισμός
  πρός κατάταξιν 25 ύποκελβυ·
  στον β.' μηχανικόν.Ό διαγω
  νισμός ο δ τος θά λάβη χώραν
  την 19ην Ιουλίου. Σχετικός
  πληροφορίας καί ίντυπα λε-
  πιομβροθς διακηρύξϊως Βύναν
  ται οί ένδιαφερόμενοι νά ζη-
  τήσωσι δι" άπλης έπιστολης
  των άτιό την Δ)σιν Ναυτι*ής
  Στρατολογίας.
  ΤΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΟΣΚΟΝ
  Πρός τάς Γεβργιχάς αρχάς έ
  χοινοποιήθη πρός εφαρμογήν δ ά
  ναγχαοτιχ&ς νδμος διά ιοθ δκοΕοιι
  παρατιΕνιται ή Εσχύς τβν ίι*χίξ%
  «ν τιθ Ι/οιχιοοιαοίοΐί βοοχΑν.
  ΝΕΑΙ Λ1λΤΙΜΗ£«ΐε
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
  ΔΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΝ
  Συνελήφθη χθές κ«1
  τιίμφθη άρμοβ!ως ή '&σκασία
  Μ. Περάκη έκ ΒρυσΔν 'Ατο
  κορώνου διότι ένεργηθεΐοης
  σωματικάς ερεύνης κατ(σ(έθη
  έτι'σύΐής άμΦΙσΐομο; μαχαι
  ρα την οποίαν Εφερεν επι
  μβλΛς κβκρυμμένην είς τα έν
  ίούματά ιης.'Η ανωτέρω καθ'
  ^εξηκριβώθη έπροτΐθετο νά φο
  νεύση τόν έν διαστάσει σύζυ
  γόν της 8σας εΐχβ ζητήση
  τή ν έκδοσιν διαζυγΐου έπρόκει
  το βέ ή υπόθεσις των νά συ
  ζητηθ5 χθές ένταθθα-
  Η ΣΥΜΜΕΜΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ 8Ε!)λΟΝΙΚΗΣ
  Δι* εγκυχλΐου τού πρός τΑ
  Γεωργικά γραφΒΪα καί τάς
  άομοΒΙας ύπηοκσΐας τό υπουρ
  γεΤον τής Γεωργίας ΰκομιμνή
  σκβι β:ι διά την αντιμετώπι¬
  σιν των οαπανων διά την συμ
  μετοχήν τον ένοισφβρομένων
  >(ς την 12 Διεθνή Ι θέσιν τής
  θ σσαλονίκης βέον νά έχωσιν
  ύπ' βψβι των δτι είς τόν προ Ο
  πολογισμόν εκάστου Γεωργι·
  κοθ γραφβΐου θίλει άναγραφβ
  ποσόν μέν 15,000 δοαχ. διά
  τα κατά τό άρθρον 30 τοθ νό¬
  μου 574 νοαφεΐα α' κατηγο·
  οίας,10.000 δέ διά τα γραφεΐα
  β' κατηγορΐας. ^
  ΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΑΙ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  Το υπουργείον των θΐκονομι·
  κ6ν δι' ένκυκλίου τού παρίχβι ω
  ριομ*ν«ς βδηγίβς διά τάς ηροϋιτβ
  θέσϊΐί, αΐτινες άπβιτοθνται διά
  τίιν δκομολογικην ατέλειαν βΐσ*
  νβμίνυν ιΐδβν τοδ Δημοσίου.
  «Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΙΣΦ1ΛΙΣΕΙΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τοδ αντ«π·κριτοδ
  μ{) —Κββ' ά τηλ«γ3«φ·0ν έκ τβϋ
  κ·0 ιΐ 'Λνν^κ^,Μνβέρνηβις ζ
  την Γερμανίαν τίιν παΐροχήν
  δια την διατήρησιν τής ιΐρήνης.
  Ή κυβέρνησις τ·ϋ Λονδίνου χ
  κατά τα αύτ- τηλΐγρβφήματα οίκ·νομικ«
  ■νταλλάγμκτκ είς την Γερμανίαν, ιΐ; περ(
  πΐ-βιν παροχί)ς τβν ζητσυμένΜν βυγχικρι
  μένων έγγιιήαενν.
  ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΝΟ'Υ'ΡΑΤ
  .ΠΟΒΛΕΠΕΙΕΙΠΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ
  ΕΜΒ9ΡΙΚ0Ν ΣΧΕΣΕΟΝ ΜΕ Η ΒΑΛΚΑΗΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου («ού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Β*ρο
  λίνου ότι καθ* ύηεύθυνον ανακοίνωσιν
  «ό ταξείδιον τού ύπουργοΰ των Εξω¬
  τερικών φόν Νώΰρατ είς Βελιγράδιον
  καί Σοφίαν αποβλέπει είς την ανάπτυ¬
  ξιν εύρυχέρων έμπορικών» κχθχρώς,
  σχέσεων £μέ τα έν λόγω Βαλκανικά
  κράτη.
  Πάσα άλλη έκοοχή περΐ τού τάξει*
  βίου τού Νώυρατ αφήνετο ι >ά έν οη·
  θή ότι δέν είναι αληθής.
  Ο ΡΟΥΣΔΗ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
  ΟΥΓΙΡΙΚΗΝ ΟΡΟΤΕΥΟΥΣΑΗ
  Δι' άναγκαστικοθ νόμου βη
  μοσιευθέντος είς την ίφημεοΐ
  δα τής Κυβϊρνήσβως έομηνεό Γ . . - .. .,
  ονται καί συμτιληοοθντοι ώ Γ Ι ) Ι Π Ν
  ρισμέναι_βιατάξβις τής άσφα
  λιστικής "νομοθεσίας. {
  ΑΦΗΝΑΙ 4 Ίουνίβυ (τ·δ άνταποχριιοΰ
  μ«() —Σήμερον αφίκετο είς την Β·»5ακ< ατην 4 ύπσυργός των Έξωτερικΰν τής Τ·υρ Μ(ας κ. Ρουσδή 'Αρβς. Είς τόν Τοθρκον ύ πουργόν εγένετο θερμή ύπσδοχή ύαό τβν Ούγγρων έπιοήμνν. Έκ ΒουδειπΙατης ο μ. Άρβς Β« μιταβ|| πιθανώτατα Ι Β< ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ δργάνων χ»ροφιΛαχη~ς ό Γρηγίριος Ι1»παδό πουλος χατοιχος Κ«ινουο(βυ διότι αωματιχής έ;ιύ ής χ«τε οχέθη έπ' αϋΐοϋ μϊχαιρα αΐχμη ρά την δκο'αν έφερεν άνευ σχιτι κτ,ς άδι(«ς. ΌμοΕας ουνελήφθη δ Κωνατ. Γιαχνίχης έκ Καπιτχνιιχ διά παρομοίαν βίιίαν. ^^Μ^-ε1^^Α^ελ^^^^ι^^^^Β ΟΙΚΘΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ 1α*ετν·| ΔΙ έν τβ ΑγορΒ μα< κυειανθεΐοαι χθέε.τιμαΐ τών.βιαφόρβν «νχεερΐεεν «ροΐόντεεν είχον ·< «·1»εε·ιι Χοιλιανίναι «Ί ■οι·τι«ο< Ιρ. χ • Ι -Π. ■«•οαι Ή Ήπιτροπτ] διατιμήιεβιν βυ νελθβθοα χθβς ώρΊαι τάς ίξ«]ς τι μά(: "Αλιιρ~« Αευχά χατ' ί Λ» !έχχμ4ς 12,98 1)2, άλιορα πιτυ ροθχβ χκτ' ό.αν 11,24 1)2. "Αρ τος λιυχίς χατ' δ (Αν δρ. 1180, 4?τος ηιτυροθχος χατ' 4χΛ* δρ· 9η Ρ 'ϋλαιβ ■ ιβ,κ 14.- ■·ιν* *. Ι·ο4εΙαε Μ ·» •ίΜ ·1|«ιοι«ιιοΙ λιοιβ! «' «οιέ)τ. Ρ8.- Β6.- <ε«1«ι·ΐ3 «βλ·|ο|Ιοο μ«* «·. ■αοοβαια Ι·αΐ· ■Ιλι αοιοηιε*· Η *ίτ«|« „ 4Η, Ιοοηολια ««·· „ Ι Ν, ΑΙρματα ■·!■ „ Μ, _4|, 'ΑονοΙερματα ΙΒι·. „ Η, ■οοΜ···* «ΐτ·» .. «. ~ιρ«ί ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΓΟΥΑΑΑΡΑΜΛΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου (τού άνταπο χριτοΰ μας).—- Έκ τού έξωτερικού τη¬ λεγραφούν ότι είς τάς όρεινάς τοποθεσί- ας τής Γουαΐαράμα συνεχίζονται φο· νικώταται μαχαι. Τα στρατεύματα των έθνικοφρόνων, επιτιθεμένη, νυν, προαπαθούν να καίτοι, λάβουν ωρισμένα όχυρά βημεΖοι τής πε Ρ'οχής ταύτης, τα όποία είχον έγκατα λείψει λόγω<τού χειμώνος. »*>«~«ν
  Μ.Ι·-Ι·ν5

  II·.—
  1.11
  —4.«7
  -ΙΙ.Μ
  γ- *,< Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΚ ΚλΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΜ Το Διοιχητιχβν Συμβούλιον τοδ Εμπορικον νήν τουουν«δρίαοινίψήφισ« Λβσ6ν έ{ 150.000 δρχ* Ηΐιέρ της 'ϊβνικηί 'Αερβ«ορΐαί. Την δωρεάν τα ό την · πρίεδρβς τβ0 Έ«ιμελητηρίβ» ανεκοίνωσε. ΤΟ ΚλΙ Γ.ν. Κρήτης,