94367

Αριθμός τεύχους

4582

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «■
  λανβ».
  «γγϋήίΐιιν
  > ύκοσχιτιι
  οίκονομιχ*
  (■ν· ιί; κΐρί
  ιν ουγχΐκρι
  ΪΤΡΛΤ
  ι.ιιϊυι
  Λ
  ,οθ
  Ρ1ΜΑΝ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος >
  "Δμερικής
  ετηαΐα δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τ»μή
  παΐά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΪ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΤ
  ΤΙΠΠΙΟί ΖιΙΤΑΧΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΕ ·|0"
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4512
  Η
  ΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  Μετά την σωτηρίαν λύσιν,την οποίαν
  έδωκεν ή κυβέρνησις είς τό ζήτημα των
  αγροτικών χρεών *αί μετά την άρσιν
  των δουλικών βαρών τα όκοία ίπί έτη
  συνέθλιβον χαί κατεπίεζον τούς εργάτας
  τής γής, ή «Ανάρθωσις» συνεχίζουσα
  τούς πολυετείς αγώνας της υπέρ των
  τάξεων αί όηοίαι έβεινοπάθησαν είς τό
  παρελθόν καί όμως ηολύ θλίγης ή μη.
  δεμιάς έτύγχανον προσογής, έθεσε ύη'
  όψει τής σημερινάς κυβερνήσεως τό ζή·!
  τημα των χρεών των έφέδρων πολεμιί
  βτών. Των χρεών ίφ' ενός τα γ ποία
  εδημιούργησε έν σωρείαν ό θεσμός τών'
  Έφεδρικών ταμείων 'μέ τόκους έπα-
  χθεΐς, καί των χρεών γενικώτερον άτινα
  συνεσώρευσε εις βάρος τής πολυπα·
  θούς αυτής τάξεως, τό κενόν των έτών
  κατά τα όποία οί Ιφεδροι πολεμι¬
  σται έμόχθαυν, έκακουχούνο, έχυνον
  ίδρώτα χαί αΐμα είς τα πεοία των μα
  χών, ή έβεινοπάθουν άγογγύστως, ύ«η·
  ρετούντες τό γενικόν καλόν καί τα με·
  γάλα ίοανικά τής Πατρίδος.
  Ή ίστορία των βαν εί ών αυτών είνε
  παλαιά, 15έν είναι νέ», οϋτε κάν πρόσφα-
  το<. Την έξέθριψε δυστυχώς ό *ομμα· τικός σιμούν καί ή άνεπάρκκια ωρισμέ¬ νων κυβερνήαεων αΐτινες έλεγον ότι έκυβέρνων ένώ, μόνον ένέπαιζον καί ένέ- ζον τόν [κόσμον ακριβώς εκείνον πρός τόν οποίον ώφειλον ενδιαφέρον άτελεί- ωτον, μέριμναν καί μέριμναν ένΒελεχή, στοργήν καί ενίσχυσιν, μέτρα προβτα- αίας καί μέτρα περιθάλψεως. "Οβο παλαιά καί άν είνε έν τούτοις ή ίατορία αυτή άλλο τόσο άξίζει νά την ύτ<ενθυμίζωμεν. Διότι ή χβχότης της ακριβώς οφείλεται είς τό πεπαλαι ώμεν όν των ίοεών αί οποίαι την έξύ φανον χαί την κατέστησαν βρόχον διά τούς πτωχούς έφέδρους πολεμι¬ στάς. 4ΕΕΕ Είς οκόπβλος διά την ειρήνην ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΕΑΡΙΛ.Ν ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ Κ» Ι ιδού αυτή έν «εριλήψει. Είχον οί έφεδροι των δεχαετών πολέμω» εγ¬ καταλείψη τούς στρατώνας χαί άλλοι έ- πανήρχοντο είς τάς οικογενείας των νή· ατεις *αί άνυηόδητοι καί άλλοι οίκονο- μι«ά συντρΐ'μμαιτα. Είς τούς στρατώ *<*4 *^χον έν τούτοις οιΒαχθή την πειθαο χίαν, την έργατικότητα, την περιφρονή σιν -«ής όκνηρίας. Ό Στρατών χαί τό οηλον χαί οί χανονισμοί τής Πατρίδος • Ινετό μεγαλύτερον ώς γνωστόν, σχο >εΙΌν, είς τό οποίον διβίσχονται οί
  πάντες νά ύ«ομένουν, νά έπιμένουν, νά
  μάχωνται καί νά νικοθν. Άλλ' 6 κοινω
  νικός στίβος 6έν εδέχθη τούς τοιούτους
  μαχητάς μ έ τόν πηέποντα ενθουσιασμόν.
  Τό χράτος Βέν εΐχΐ φροντίση νά τοίς
  Ανοιχθή οίΌβος, νά τοίς 1οθ$ θέσις καΐ
  θέσις προτιμήαεως είς δλα. Εάν τό ε
  καμνε βύ'ό, θά καθέσταντο τα άποδοτι
  «ώτερα οτοιχείν, θά έβίβ,μιούργουν, θά
  έσφυρηλάτουν μίαν νέαν κοινωνίαν μ έ
  πλάκας ίδανικών ακαταλύτουε, μέ έν
  θουσιώδη ατελέχη, μ έ ό&ηγούς καί ού
  ραγούς, λάμποντος πατριωτιχού με
  τάλλου.
  Δέν έναμε δμως τίποτε τό χράτος
  καί οί έφεοροι πολεμισται, έμενον όβο
  ήθητοι, άγνοούμενοι άηό τούς χαταλα
  βόντας είς τα έτη τής άπουσίας των προ
  νομιούχους θέσεις, έμενον είς την ού
  ράν τοθ όλου, άλλοι πενόμενοι, άλλο»
  ουσιυχείς, άλλοι άνάιτηροι κοινωνικώς,
  άλλοι μοχθούντες οιά τόν ξηρόν άρτον.
  Καί έχρειάσθη νά ριφθοΰν είς άλλους
  αγώνας καί έχρειάβθη νά συσσωματω
  θούν βιά νά πολεμήαουν τούς πολιτι-
  χούς. Βιά νά πολεμήσουν τό κράτος,
  διά νά άντιταχθοΰν αύτοι, οί χηοτελέ·
  σαντες την ψυχήν καί την σ^ύζουσαν ζω
  ήν τού κράτους,είς την αδιαφορίαν τού,
  την χλιαρόΐητα * αί ανεπάρκειαν των χυ·
  βερνητώντου. Ώς ότου τό χράτος, τό
  *ομματιχόν, τούς εσκέφθη, τούς έπρόβε
  ξε καί άντί άλλων παροχών ή ένισχύ'
  σεων τούς έρε:ι^ε είς τό μέσον υπό τόν
  τύπον τής οίκονομιιής ίρ<·.γήςκαί άνα κουφίαεως, τόν νόμον των έφεοριχών 'Ωφέλησεν ό νόμος αύτός τούς έφέ· ορους πολεμιστάς; Κατ' άλλους να?, κατ' άλλους ο>ι. Άλλ' ημείς έβώ
  Βέν έκιχειρούμεν ουτε χατά τού χρά·
  τους εκστρατείαν, οΰτε νριτιχήν τοθ
  νόμου, ό οποίος πρό Βεκαπέντε έτών
  ύψώνετο ώς σημαία «ξυγιάνσεως των
  οίχονομιχών τής βυμπαθεστέρας τά¬
  ξεως τού τόπου μα< ί Τής τάξεως των έφέΒρων. Αι* αύτό καί άντιπαρερ· χόμ·θα τό ναί «αί τό ό'χι των εύκόλων κριτών. "Αλλο άλλως τε μ άς ΙνΒιαφέρει έδώ. Μ αίς ένΒιαφέρει ό Βανεεαμός τού έφεΒρΐΜθύ κόσμου. Μάς έ^Βιαφέρουν τα Βάνεια τα όποία εδόθησαν κατά χαιρούς είς έφέΒρους πολεμιατά<, μάς έν&ιαφέρουν αί πωλήοεις άγροχτημά- των αί γενόμεναι τήΒε χαχείηε, μάς έν&ιαφέρει τό οικτρόν άποτέλεσμα τού θεβμού των έφεΒρικών τοτμε-ων. Οικ¬ τρόν;. Διατί"; Διότι όπως είς όλα, χ«1 είς τα ίΒρύματα βύτ», χά όποία ' είχεν ονειροπολήση 6 χάθε έφεΒρος ίε· 'ρά καί βπαραβίαατα. ειχε χατασκηνώση (ό κομματισμόςχαί αύτός Βιεσπάθιζε καί ούτος Βιέβετε καί αύτός κατ' άρέσκειαν Ιέκυβέρνα *>ότε τού ενός καί πότε τού
  άλλου έφέΒρου τάς τύχας καί αύτός
  ιΒιέτνασε ι όν Βανεισμόν άλλου μέ τό
  ' σταγονόμετρον χαί άλλου μέ την σέ·
  ίσουλαν παντοιτώλου. Καί έπιπροσθέ-
  !τΐ4ς αύτός, ώς Βύναμις φθοροηοιός χαί
  .τυραννική, ένομιμοποίει ένα έποχθέ·
  ' βτατον τόκον Βιά Βάνεια τα όποϊα έ-
  πρεπε νά είνε πρωτίστως εύεργετιχά
  χαί είς μίαν εύρυτάτην άκτίνα χαρι-
  στικώτατα.
  "Ας προσθέσωμεν £χόμη. Τα Βάνεια
  αύτί, τα όποία Βήθεν άπέβλεπον είς
  την οικονομικήν ενίσχυσιν έπαγγελμα
  τιών χαί άγροτών έφέΒρων, ό &8υ-
  βώπητος κανών τού χομματιχού έξολο·
  θρευμοΰ τα κατέστησε έφιάλτην χαί τα
  μετέβαλε είς τάς χείρας των έναλασαο·
  μένων ίσχυρών των περιστάαεων είς άμ
  φιστόμους μαχαίρας, Βι' όλην την *φε·
  8ρινή« τάξιν. ΦΘά^ει νά είπωμεν ότι
  Βάνειον τριών χιλιάΒων Βραχμών, μέ ά-
  νατονισμούς κ»Ι Βικαστικά έξοΒα εφθα
  σε τάς όκτώ χιλιάΒας χαί ήπειλεϊτο δι*
  αυτού ή - έχποίησις πατριχής περιουσί¬
  ας έφίδρου, άποτελούσης τό μοναδι¬
  κόν αυτού ατήριγμα. Άλλά μήπως
  είνε Σ^α ή βύο τα παραδείγματα τα
  όποία μεταβάλουν τόν θεσμόν των έ·
  φεΒριχών ταμείων είς άπηνή Βιώκιην
  των έφέΒρων «ολεμιστών χαί χεκρίατης
  ποιότητος τοκογλύφον;
  Ό σημερινάς κυβερνήτης, εάν έγχαί
  ρως ένημερώνετο μέ τό έργον τού Β*
  νεισμοΰ των έφεΒριχών ταμείων, εάν
  Βι' επιτροπών ή Βι* ύπομνημάτων έπλη
  ροφορείτο την αγρίαν τοχογ>υφίαν την
  οποίαν ήσκησαν οί οργανισκ-οί αύτοι
  ή οί πλείστοι τουλάχιστον έξ αύ«ών,
  είς βάρος έχείνων τούς οποίους είχον
  προορισμόν νά ένισχύβουν χαί νά στηρί
  ζουν οίχονομιχώς, Βέν έχομεν ουδέ την
  παραμικράν αμφιβολίαν ότι θά σνμηε
  ριελάμβανε είς τόν σωτήριον νόμον των
  αγροτικών χρεών καί όλων των έφέδρων
  τα Βάνεια, τόσον των άγροτών όσον
  χαί των επαγγελματιαι κ«ί μικροβιοτε
  χνών των πόλεων.
  Άλλά τό θέμα είνε γενιχοΰ ένδια
  φέροντος χαί θά μάς άπαοχολήση χαί
  άλλοτε...
  ΒΦΒΑΡΟΧ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ΜιΚος —Καί ιίς
  την τελευταίαν τού συνέντευξιν «ε
  ρΐ αφοκλισμοθ 6 χ. ΜοιοβλΙνι έ-
  ηανέλαβεν ίτι είνε, βνακριδί) τα
  γραφόμενα περΐ 6?ίψιων τής Ίτα
  λίας Βπβς έγν-βταοΐαθϊ μονΐ
  μβς ιίς τάς ΒαλιοιρΙΪΒς. Ή δια-
  6ι6α(»οις &5τη έν ουιΐχιία ηιός
  άλλιπβλ)ή>βυς άνακινή«ις χοθ
  ΕοιιανιχοΟ πολέμου Ιρχ·«ι νά ο
  ηινθυμΕοη την ακα>1*ι6τψΛ Χβν
  ΒίλΐϋρΙϊων Βιά τ*ν μιθογ·ικχ*ν
  οχραιηγι^ν τβν μιγάλβν ίυνβμε-
  ών. ΤΪ,ν οηβΐίΒαιίτητβ τβ6χ»)ν ε
  ξϋΐρει εΐίιχίς βρθρογράφ·ς ιίς χ»
  ίν»οχίν 4μεριχβνιχ4ν πιριοίιιιον
  «ΈίωτιριχοΙ δκοθέβεις».
  <Α( Μ|ββι— λέγει--ιΐνΐ Μν-* τοι οΐκονομιχβς. Ή Ι«βσ!ς ^ων ίέν φθάνει τα 2 000 χετραγβνιχά μίλλια χ»1 4 πληθυσμώ '»' **Ιρ χιτβι μονον ιίς 350X00 χ««1- χοκς. ΔΙν Ιχουν ίξ 6*ογον δρο κχόν πλοθχον χαί οί βπβραί των χά Ι τ* λβχανΐχά '»*, μολονβ« ΘΑ ή~ν »ί«»ς χρή<»μ* ιΙς ,.6β ρεινάς ίυνίμΐίς Βκως ή Μΐγίλ^ Β5ΐχχανΙα ή ήΓ·ίμ«νΕα άοφολίς δΐν άξΐζουν νά πβλιμήοη χινεΐς Βιάνά τα άποκχήοΐ· ΑΙ ν*)βοι Ι νέχοιιν Βιεθ>*ς ένϊιαφίρον διότι
  οί ναιιχιχιΐ λιμένες των Βιοηίζουν
  Τβν θβλλαο'ων 6ϊβν μιχαζβ 1β*
  λίας χαί γαλλιχτ,ς Ββρείοϋ Αφρι
  χ^ς χ»1 ιίίς Β?ετ«νιχ*)ς βιυχοχρβ
  τοριχ«ς 48·0 «Ρ*< τάί Ι·"·ς.^ οω Γιβραλτάρ, Μάλτας «αί 5ουέζ. Ή Αγγλία ιΐχεν δπδ χήν χατο χήν χης την Μινόρχαν. χ*ν 4νβτο λι.ωτέραν τβν Β*λ!βρ.?·» *«~ φ Β.άρχεκ»ν τβθ μ·Υ«λειτέρβι· μέρους «0 Ιββυβίβνος- 4>?ά ιθ
  ρ'σκετο έχιΐ μίνβν Βι* λόγο»(
  οχβ-τ-γιχτ}ς. .
  Τό Πόρτ Μβόν, <) χορι·^έ?α κο· λις ι«]ς Μινόρκβί, Ιχ·' $1*1* ρον χκΐ ιύχβλως 6κεραοκιζόμε.ον λιμένα. Οδχ ή*τον ») έγχαχάλει- Φ'ς τ« τό 1803, Ι** δ«ί1»ζε με· γ_λ- άϋώλει» Β«ά τ*ν 'ΑγγλΙαν, Καθόσον έν τφ μεταΐυ τ· βρετ¬ τανικόν ενδιαφέρον διά τ^ν ίνα λ Μιοόγειον ·Ιχε «««« χαλλπέραν βάσιν. Έξαιρουμένου ίυΐοθ τοθ βρειτανιχοθ ίντιρμιδί- ου είς την. Μινόρχαν, οί Βίλια δες, Αφ' Βτου ίξιδιώχθιισαν (Ε Μαυριτανοί χαχά χον μιοαιβνα, ηκολούθησαν τάς χύχας ν ής Κατα λωνΐας χατ' αρχάς δπί τιύς β Ά ί οιες 1ς ρ ί ρον τέως τμτ]μα λής »,>α>μέν-«
  Ίσπαν'ας. Οί ηγέται τοθ χωριοτι
  χιθ χινήμαχες ττ)ς Β^ρχιλώνης
  ηάν^οτι κεριλαμβϊνουν τάς νήαουζ
  ιίς τα σχέδια των ηερί συγχροτή
  σΐ»ς «Μιγαλης Καταλωνίαι». ΚβΙ
  Π(.άνματι, χαταλωνιχή είνε ή χοι
  νβς ίμιλοομίντ) δπο χβν χατ&Ι
  «ών γλβσσοι. Άλλά, παρά τό γε
  γ&νίς βυΐέ, ι ΐτ}9οι ίεν ηιριελτ)
  φθησαν Βταν τ) Ίσκανική Δηιιο
  χραχία 16(00% μίαν ουχόνομον Κα
  ΧλΙ ων'βν.
  Ή ίίιις των ΒβλινρίΓων ίπΙ
  ι«]ς Υρομμίί οχιΐό» χβν συγχεινω
  νιβν ι*)ς Γαλλΐας μέ τίς δορειο
  κφριχανιχαι χττ)οιις της Ιπιβάλ
  λιι δπως ιονχι ι&ρίσχωνχαι εί,
  φιλικάς χι^ρας χαί Ιξηγιιτος σ^
  νεχιΐς προοηαθείας χτ]ς γαλλιχήι
  χυβΐρνήαιως Βιτως χαλλιεργήσν
  την χαλήν ίίλησιν τ«)ς Ίοηανΐας.
  Διά «αρομοΐους λόγους—-?ιο νά
  κροσχατιύσουν την δ Ην πρίς
  τας Ίνδίας—«οί "Αγγλοι άνχετά
  ιί( την άπόοιασιν τβν Β*
  λεαρΚων άηό την Ισπανίαν. Γενι
  χβς υιστιύιται δτι χατά την έκρη
  ξιν τοθ παγκοσμίου πρλίμου τέ
  Λ»νϊΙνον ιίχε συμφωνίαν μέ τή»
  Μαδρίτην δυνάμει τ1|ς δκοΐας Θ1
  Ικετρέκιχο ιίς τό βρεττανικόν σιό
  λον νά χιησιμοποιήσϊ τό Πόρτ
  Μαέν ώς νβυτιχήν βάσιν έν ^ «ε
  ρικιώσιι ή Ιταλία νατέλΚη ιίς
  χον κίλιμον καρά τέ ηλιυρδν τβν
  χεντριχβν ίυναμιων. Μεριχά έχη
  βραδύτερον, άηόγνωσιν έπροκάλι
  σιν ιίς τί Οαρίσι ή ι&Βέιχΐτε έκι
  βεβαιωθιΐσα πληβοφορ(« Β«ι δ
  Πρίμο νχέ Ριβέρα ιίχι χο^γήΐ
  ιίς τόν Μβυσβλίνι τα Βιχαίωμα
  ιίς ωρισμένας ηιριητώσιις, νά
  χρησιμοηοιήσι χ4ς νήΌους ώς
  σιν. Οροφανβς ιί,αΒήκοτε τοιαύ
  σκαβωνία ήχόνισιν Βταν έγχα
  6θ ή ίονχανιχη Δχί
  το 1931. Ή ϊοπανΐχΐ) κυβέρνησις
  ή ο ηλ^ρως έ<ήμιρος τη~; σΐρατη γι>ί)ς σπΐυδαΐίτητος τβν Βιλεα^
  Βων, ίπως ακο&ιιχνύβΐν «( προ
  ίΗ'.ΛΪ της χαχά τ« τελευταία
  ί·,τ) £πως ενισχυθή τα
  των έ?γα. 'ϋΐϊΐτεραν η
  τηια είς τ*ν έρνασίβν τ»6 η' έ
  κεδιιξε* 6 ΧΙλ Ρίπλ»ί, οκουργόι
  τβν £τραχιωχιχβν τό 1935, 11:
  έχ τβεν τΐγετβν <)ς σημιρινΐ)ς ί ανΐκής έξιγέ(σιως. Ή γοργή άνοδος ιής φασισχι χ*)ς Ίιαλ'ας ώς ναυτιχής χαί στρα τιωτιχη~ς Βυνάμεως είνε ή χυρία αίτία Τί Ο σημερινοθ έν&ιαφέρβντος διά τας ΒιλυρίΒας. Ή Ηιγάλη Βριττανία έιαπεινώθη ή?η έχ ι ής τολμηι βί στασιως τ·Β Μΐΐσΐλίνι ιί( τό 'Δβησβυνιανόν ζήτημα χαί ϋν Ιύναται η/ίον νά Βιωρτ;θη την ουντομ»·/ρ"*ν οίον ι ής πρίς χας Ί.δίας ώς ασφαλτ). Έ Ιλευθέρα έκιχοινωνΐα τβ)ς Γβλλίας μέ τόν σΐτιβολβνά της χαί τό άκόθΐμα άν θρωχίνοι θλΐχοθ πιϋ Ιχει ιίς την Βίρειον Άφριχην θά δΐέτ;ιχι μέ γισχον χίνϊυνον έΐν ι Ε Ιταλοί έ κιιύγχανον χέ διχαΐωμα ναχι.ηαΐμο κοιοθν μίαν ή πλιίβνας νήοβυς ώ; αεροκοριχβς χαί ναυχιχας βίσιις. "Ηίη χοί 6κό τίς καρούσας ουν θήχος, ή διιχιχή Μισόγιιβς ι&ίί σχεχαι χαχά μέγα μέρες ιίς την διάθεσιν τβν ίχαλιχβν κολιμιχβν χϊΙ άιροηλανων κτΰ έχουν βάαεις ιίς την Σκέτσια, την Μχνταλένα «αί άλλας ώχυρωμίνας βέσεις. 'Εάν ή Ίχαλία άπίχτα βΐσιν είς τάς Βαλειρίδας, ή Γαλλία θά ή ναγκίζετο νά έξαρτήση ακέ την «ριφιριχήν ό!ό* χοθ ΆιλαντιχιΟ ς έν χαΐίώ κολέμου ιυγχοινβνί άς της μέ τή* Βίρειον Άφρικήν. 'ΚκΙ «λέον ό χίνδυνος αΰίός θά 6 φίστατο Βιά ι ήν Γαλλίαν έν ή κι ριιχνώσει φ>σιστιχη κυβέρνησις ή
  θιλεν έγχαθιΒρυΓς έν Ίσκαν'α &
  Βιαφόρως άν ή Ιταλία Ιξησφάλι
  ζεν ή όχι ρητάς καρβχ·ιή3ΐις
  ιίς τσςή3ους, Βιότι ι Ε Γάλλοι θά
  ήΐαν απβλύτνς βίβαιοι Βχι έχ;η
  γνυομίνοκ ηο/έμου μιτα(ύ αΰχβν
  χαί τβν Ίταλβν, μιά φασισχιχή
  Ίοκανία θά αφηνι την φασισχι
  χην Ιταλίαν νά χοτ,σιμοποι^σι
  τό Πίρτ Ηχόν την ϋ>λμα χαί 1λ
  λευς λιιιίνας ι ών Βαλεαρίδων. Μέ
  άλλα λόγια θά έσημιιοθτο έκανά
  ληψ:ς τ«]ς σημερινάς καταστάσεως
  καϋ* ψ ΊναλοΙ άξιωματιχεί—«Ί
  «αλββ( έβελβηίκ» Χίϋς έχαραχχή
  ΗΔΙΑΦΒΤΙΧΙΙ.
  Σκΰπιμος ασφαλώς ή κα
  τάρτσις εΐ'ΐικών τοϋΐκΔν έκι
  τροτιών δια την «ορυτέρανδια
  φώτισιν επί τοθ νόμου τής ρυθ
  μΐσΐως των αγροτικών χρβών.
  Ή άκριβής έρμηνεΐα τΛν κολ
  λών Βιατάξεων τοθ νόμου τού
  τού χαί ή ένημέροσις γενικώς
  τοθ άγρόιου επί τΛν πάσης
  φύσεως προκυτιτόντων ζητημά
  των ούτως ώστε καί αΰτός νά
  ώφελΐιθβ κοΐ αντικείμενον έκ
  μεταλλεύθΕως ώς συνήθως νά
  μή γίνη παρά Οισφόρων τρί¬
  τον, είνε έργον τβν άμεσος
  ενδιαφερομένων δια τόν άγρό
  την. Ό Ιεριύς,.ό άστυνόμος
  καί 6 διδάσκαλος εκάστου
  χωρίου κρίνονται νομ'ζομεν
  κα( ς[ λόνφ προσωπικών δε-
  σμΛν καί οί λόγω Ιδιαίτερον
  χοθη<όντων δυνόμενοι νά δια ίωτΐζωσιν έΐόσιοτε έπαρκθς χον άγρότην έ«1 τβ βάσει τον τυπικΔν διατάξεων καί τον ύ ιιοδεικνυομέ>ων έν γένει διά
  νΛ
  ° άγρότης καί των
  εοβργετημ$τον
  τοθ νόμου περΐ Γυθμίσιω; των
  χοεΛν.
  ρισεν δ ΙαΙ τβν "Κξωΐιριχβν 6
  πουργός χ. "Εντιν ιίς την Βουλην
  τβν Κοΐνοτήτων χαχά την 30 Νιεμ
  βρίου—-φαίνιχαι Βχι Ιχουν αναλα
  ίη την εξουσίαν ιίς χάς Βϊλια
  ρΐδας άνεηισήμως άλλ' ένεργβς.
  Οί &κιΰθυνοι ηγέται χιθ ίσπανι
  χτθ έκαναστατιχοθ χινήματος απέ
  κρούσιν την χατηγβρίαν Βχι δκι
  σχέθησχν νά έχχω^ήκυν τάς Β*
  λιαρίδας είς χήν Ιταλίαν τ) ιίβνίή
  ποτι άλλον. Λχμβανομένης οη' &
  ψιι τ^ς ένχόν·υ ΐθνιχν,ς οπιρηφβ
  νιΐας χιθ (βπανιχοθ λαοθ—χβθ
  τιίχους επί τεΟ όποίβυ μάχην προ
  οέχρουοιν δ Ν>πο/έων—Οά έφαί
  νιχο κο)ΰ αμφίβολον άν οίονδήκο
  τε χοιθισ'ώς άδιαφίρως κρός 8σα
  τυχέν έξηναγχάσϋη νά οκοσχεθ|
  προχαταβολιχβς, θά ηδύνατο
  πράγματι νά παραϊώοΐ τμήμα τής
  Ιθνιχτ,ς κληρονομίας χαί νά ηατρα
  η Ι»Ι μακρόν ιίς την αρχήν.
  ή'6'ατονά καραχω(ίήσΐ| ιίς
  ωρισμένας ξένας Βυνάμεις αχρα
  τΐωτιχά, ναυτικά ή άεροηοριχά
  κρονίμια, τα δκιΐοι έν καιρώ πολέ
  μόν θά ημπορούσαν νά άποδειχθοθ
  ΐιολύτιμα· άλλά ΪΙν θά ηδύνατο νά
  χιρισσέτερο».
  ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΦΟΡΑΝ ΑΚΟΜΗ.
  Είνε νομίζομεν άνάγκη
  νά έτανέλΡω,ιεν επί τον 6·
  ηοδβιχθέντων τόσον ύηό τοθ
  ύγιιονομικοθ χέντρου Ηρα¬
  κλείου δσον χαί υπό τής Διοι
  «ήσεως Χααροφυλακής, πβρ!
  τής άνάγκης τής τηοήσεως αν
  στηματικτΐς καθαριότητος είς
  τα χωρία καΐ τα έν γένει κίν.
  τρα τής ύτχαίθρου χώρας. ΚαΙ
  τοθτο διότι ώς μβς έπληοοφό-
  ρησαν χθές έιχικαίΓως καί είς
  άλλα χωρία έκτός τής έκαρ
  χΐας Μονοφατσίου, ή καθα¬
  ριότης ίέν είναι ή ένβββειγμέ
  νη, ώς όμολογοθν μσλιστα εί
  Ιδιοι τί κάτοικοι μή βυνάμε
  νοι βμως να έττέ'βωσιν σχε.
  τικος έλΧε'ψει γενικωτέρας;
  κρωτοβουλΐας. '1*}'ως βέν εί,
  ναι σπανιαι ((ς πολλά μέρη(
  οί συλλογαί τον στασίμων ύ
  δάτων ίζ ών καί ή έηιτιολα
  ζουσα ήϊη έκβΤ έΧονοσία. "Υ
  ποθέτομεν δα μ(α καλή θέλη
  σ.ς τον κηνοτικον άρχων έν
  συνδυασμώ μέ την φιλοτιμΐ
  αν εκείνον πού θ'λουν την
  καθαριόιητσ, θα κατορθώση
  νά έκλε ψουν άκό τα χωρία
  μας οριστικάς οί νοσογόνοι
  έστίαι.
  ματίαι τοθ Ηρακλείου άλλα
  <αί τής άλλτκ Ελλάδος. ΚαΙ διά την αποψ.ν αυτήν, 8τω; «αί διά την πρώτην, έκιβαλ λεταΐ αί άγγελθίΐσαι συγ«εν τρώσειι;, νά παρουσιάσαυν β σον ιό δυνατόν μεγαλυτέραν καί σεμνήν έτιιβλητικότητα. ΑΙ ΙΥΓΚΕΝΤΡΒΙΕΙΖ· Αί σημεριναί άγροτικαΐ €(ΰχαριστήαιο<» συγκεντρώ σεις γίνονται ομολογούμεν ως έξ υποχρεώσεως άλλά καί βαθείας συναισθήσεως τοθ ά γροτικοθ κόσμου δοον άΦορδ τό ατομικόν κοΐ γενικόν συμ φέρον τού, δεδομένου διι ή ρύθμισις τον χρεον τού, τό συμφέρον ο ύτό έζυτΐηρετεΤ. Έν πάση περιπτώσει είς τάς συγκεντρώσεις αύτάς θά έκ φρασθβ καί μ(α ιίσέτι ιύχή τοθ άγροτικοθ κόσμον: Νά ρυβμιοθοθν εί δυνατόν καί τα χρέη τής Κτηματικής Τραιιέ ζης καί διότι άποτελοθν κα ραφυάβα ζωτικήν τής 8λης ρυθμ'σίος των χρεών καί διό τι μέ σύιά είνε δεσμβυμένη μΐα μεγάλη, Τσως ή μεγαλυ τέρα μερίς χον άγροτών καί μιτ' οβτΛν «ολλο. μικροκτη Γ ΕΘΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ· Η ιιοοΰυμΐα μεθ' ή: αί διάψοοοι όργανώσεις τής Κοή της έξακολουθοθν νά συνεισφε ρουν υπέρ τής Έθνΐκής Άε· ροιιορΐας σημαντικ^ ποσά εΤ- ναι τώ δ»τι συγηνητοή. Διότι άποδεικνύει κυς(ως την άκμαι ότητα τοθ έθνικοθ φρονήμα- τος τής Κρή·η: τ|πς ούδβποτκ ίπαυσεν ενδιαφερομένη διά τα γενικά καί πραγματχκά έθνι- κά συμφέροντσ, δίδουσα υπέρ τύΐων κ ά ν δ,τι ηδύνατο. Τοθτο δέ ασφαλώς όπαΐνΐτ- τονταικαΐοί θβομαί βόχαρι στίαι τοθ κ. Πρωθυττουργοθ ώς έτιί παραδείγματι ή έν 4 λΠ στήχΠ δημοσιευομένη επι στολή τοθ κ. Μβτσξά κρός τόν κ. Δήμαρχον Ηρακλείου διά την πρόσφατον δωρεάν τοθ Δήαου μας ύκερ τής Έ· θνι^ής ΆεροπορΙας, κατόπιν έκείνης τής Λ μενικής Έπιτρο πή^, τοθ Γεοργικοθ καί "Ε· μπορικοθ Έτιιμε>ητηοίου κα[
  τον άΚλων οργανισμόν τοθ
  τόπου.
  ΟΙΤ/ΘΜΟΖ ΑΙΥΡΜΑΤΟΥ.
  'Λπό μηνός καΐ πλέον 6
  ραδιοτηΧβγοαΦικός σταθμός Ή
  ρα·<λεΐου είναι Ετοιμος πρός λειτουργίαν, ΑΙ διεξαχθεΐσαι δοκιμαί τόσον μ έ τόν σταθμόν Σπάτα Αθηνών δσαν καί μέ τούς ραδιοφωνιχούς σταθμούς τοθ έζωτερικοθ, έστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας. Δέν άπομένει λοιπόν ίίσέχι ΐίμή ή μετάκλησις έξ "Αθηνών τοθ άπαιτουμένου όπαλληλικοθ καί τεχνικοθ προσωπικοθ δια νά τεθβ ό στοθμός ο δ τος είς την εξυπηρέτησιν των συμφε ρόντων τοθ κοΐνοθ. Τό υπουρ γΐϊον Συγκοινωνίας θά διατά ξΠ έλπ ζομβν την ταχίστην κά θοδον είς Ηράκλειον των έν λόγω ύπαλλήλων διά νά τε- Ιλειώνρ καί ή υπόθεσις αυτή ή τόσον έξυπηρετική τοθ Ήρα κλείου, ώς πόλεως εμπορικήν, καραγωγικής καί τουριστικής·
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  λποΡβαιιζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον «Τό Πράσινο
  Μτόμινο· μέ ιήν Ντανιέλ Νταριέ.
  ΣίΝΕ ΜίΝΩΛ.- Σήμερον τΛ
  προτότυπο Εργο: «Στά βάθη τής
  άλλλ δ" Ολ έ
  προ ργ βη
  γής» (κατάλληλον δι" Ολοικ)
  τόν διάσημον Ζώρζ "Ομπριεν,
  ής
  μέ
  ΠΑΛΛΑΣ.— Σήμερον νέον αύτο
  τελές Εργον: κσΐ τοθ έπεισοδια
  κου «Κόκκινος Κοβολλαρης» τα £
  πεισόδια 7ον. 8ον,
  ***
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  νΩρα 1Ο μ. ι*.
  ΙΜΙΕΛΙΗΠΕ
  ϋτΐιν τελευταίαν της δη¬
  μιουργίαν:
  ΤΟ
  Έκτβς ηρονρκμματος
  ΟΥΦΛ ΖΟΥΡΝ&Λ.
  Καί ή στέψις τοθ
  Βασιλέως της Αγγλί¬
  ας ΓΕΩΡΓΙΟΣ* τού
  6ου.
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΦΡΑΗΤΖ1ΣΚΑ Γ Κ Α Α Λ
  ΧΑΝΣ ΠΑΡΑΓ
  ΣΕΚΕΛ ΧΑΚΑΛ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  'Υ'ΛΑΊΊ
  ΛΙΛΗ
  . Τάς Κυριακάς απο¬
  γευματιναί ωρα 7. 30 μ μ.
  Ρ#ΒΔΟΧΚΟΠΟΣ
  Τ$ δχοδιΐζιι τοθ αρίστου ρκδϊο
  αχίποιι χ. Χϊραλίμπ. Μουλιανά
  χΐ] Ιδιοχτήιου χαφενε'ου «Άχρό
  κολιο 'Αχ Τάμπια Ηρακλείου,
  ι&,ήχαμεν άρχετίν νιρο %1( τα
  χτήματά μας παρά τό χωρίον Μπό
  μπια.
  Συνιστώμεν δθεν ο! χάθε ένδια
  «ριρίμε,νύν νά άποταθτ] είς τον
  άν· ρΊβδοοχοπον ώς ιίδιχόν χ» Ι
  Μιτά τιμί** ιΐ αυνιατ&ν—ς:
  Ν. Φραγχιχκης Ι. Μ. Χατζιδάκης
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλοτβαΐ.
  ΝΙκ ώφάσματα.
  Νί·ι μ·δΐρν·ι χρ*»μ«
  τιβμ·ί.
  ΑΙ τιμαί μα$ «Ινι αί
  ηηλύχβρβα.
  ΛβΕιΊΣΙΛΙ
  Μ·νβ
  ΜΛΝΟΑΙϋΤ. ΙΟΝΙΟ.
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΧ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΙΜΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΡΟΙ
  1Η10Ι· «ΎχΐΑΤΡΕΙΟΥ ΑβΗΝΒΝ
  Δεχεται Ιν τ»)
  τ·υ. οοβ< Πει»αιΒ« 17β ΑΘΗΝΑΙ. Τε)λ.|»~" ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΔΝΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΙΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΟίΐΊΩΐΊΙΚΜ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ&ΔΕΪ. ΕΡΓΟΝ Κι' αθτή τόν ά<ουβν άχόο , γιατΐ ήταν ό ιιόνος ττού κατώρθωνβ νά δ'ώξη άπό τό μυαλό της τούς έΦΐάλτβς πο την ΙβϊσΛνιζαν καί νά ξανσ δώση στό βλΐμμα της τό φώς. Ήξιρε τί εΤ&ους Φήμβς έκυ κλοφοροθσαν γύθω άπό τίς συναντήββις της μέ τΑν Φ1ο- σεν—έκεΐνις πού οί αλλοι έ βλεπαν. Ώιτόσον ίξσκολου θοθσβν. «ΟΙ πεοίπατοι σόΐο(, γράφει 6 ΣαΙν Πριέ— έποοκα λοθσαν δηαόοιο σκάνδαλο, παρ' βλη την μβτριοφοοούνη καί τή σεμνότητα τοθ εύνοου αένου 6 οποίος δέν έδωχβ πό Τέ λοβήν σέ παρεξήγησι καί, άπό δλους τοος φΐλου.ς τή βχσιλΐσσης, ήταν ό πιό δια- κριτικΑς, ό πιό έχεμυθος». * * · ΚαΙ ό σύζυγος; Ποία τ] τα ν ή θέσις τού μίσα σ" ού τή την ίττορίσ; "Οπως σέ κάθβ μοί χε<α ήταν τό άνΐαρό, τό ένο- χληπχό, τό γελοΤο πρΑσουττο; Πο'ος το συμφέρον σύτοθ έ προσπαθήση οί μβταγενέστε ροι νά χαλύψσυν αθ'ές τ!γ τριμίρβΤχ σχέσει·;; Ό ΛουδοβΤ <ος 16?ς ή>αν, χωο(ς άμφ βο
  λ(σ, έν γνώσβι των σχέσεων
  τοΟ Φέ^σΕν κα( ιής γυναίκας
  τού. «Ή βττσΐλισσα—μσ.Γ βε
  βϊΐώνει & ΣαΙν Πριέ πού ίβ
  τιεν άπό πολύ κοντά τα πράγ
  μστσ—είχον ιθηπ τΟν τρόπο
  νά »όν πείση νά δεχθ^ τόν
  σύνβίσμό τη; μέ τόν κόμητσ
  Φέρσεν. Έπανσλαμβάνοντσς
  στόν σίζυνό της δλα δσα έ
  μάθαανε τι ώ: έλέγοντο δημο
  σ α γι* αυτή την ύπόθεσι προ
  σϊφέρετο νά ιιούση νά τόν
  βλέτιη, πράγμα πού ό βασι
  λιύ; άνέκρουσβν. Ασφαλώ
  τοθ έξήγησβν βτι, μέσα σ9 έ
  κβΐνο τό ξέστΐσσμα τής καχΐ
  άς εναντίον της, ό ξβνος αύ
  τος ήταν ό μόνος, έηάνω σιον
  όκοΐον μποροθσαν νά βισι
  σθοθν... ΚαΙ 6 μονάρχης ι (ο
  θέττναβ πλήρως αθτό τό συναΐ
  οθηασ».
  Ό^ωσοήκοτε, προσθΐτει ό
  Τσβδΐιτ, ό τελϊυταΐος βιογρά
  φός της, τ(ποτε βέν ήταν τό¬
  σο άντΐθετο κρός τή φόσι τί){
  Μαρίας— Άντουανίττβς δσο
  ή ύκοκρισΐα καί ή κρυψ νοια
  μιά Οπουλη μοιχβίά Βέν ταιριό
  ζει σιήν Ισια ψυχή της κσ( ό
  ρυπαρός σύνοεσμης ό τόσο
  συχνό»;, ή πρόσΐυχη κοινοκττ)
  μοσύ^η μεταξύ συζύγου κα'
  έραστοθ. είνε κβτι πού βέν
  αποοεΐ κανεΐς οθτε νά τό σκε
  φθή, βτσν έχη διεισδύση οχΐ
  χαρβκτήρα της. Είνε βίβοιον
  δτι δ τα ν άρχιοαν οί πολύ οα
  νές σχέσεις της μέ τόν Φέρ
  σβν, ή Μαρία—"Αντουανέττσ
  εΤχε διαχμ>ρνν)διάροφος,
  ήλίκτροφώιιοτβς, μέ μεγάλον χΐ]
  ηβν, Οδριυοιν, Ιύο ιίσόδους χλη.
  Διά πληροφορίας απευθυντέον
  είς τόν χ. Γεώργιον Ρ*αιδάχι;ν
  δικηγόρον.
  ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΓΙΑΔΗΣ
  €Δ0ΝΤΙΑΤΡ0£
  Πλατεϊα Άν. Μηνα
  Τηλέφωνον 433
  Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν
  τού βτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει
  δίου καί ΘΛ δέχεται 8-!2 1)2
  μ. μ, καί 3 1)2—7 μ. μ.
  ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΕΜΜ. Π1ΤΑΡ0ΚΙΑΗ
  Π«ρά τα
  Όριοε τάς έ{ής τιμάς φαγητ&ν
  *«β βήμιρον: βκΐτκ εν γένει
  δρκχμβις 4 η μερ(δ«, Ιντράδες 9,
  ΝθΚΝΐνιθΤβ 10, φητβ 11.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την όβόν
  Σμύρνης 2 δωμάτια μβτά ή ανβυ
  40ιΐι*»ν. ΠλρροθορΙαιπαρ' ηί
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δοσις 6 46
  Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΤϋΒΙΥΛΙ»
  Τρέμετε λοιτΐόν δνδρες! ΟΙ γυ·
  ναϊχες σήμερον δέν χωοατεΰουν,
  ηοοκβιμένου νά άνακαλύψουν— ή
  νά διαττιστώοουν—τό βάσιμον με-
  ρικων «ϋΓΐονοιων τουςη.Άπόδβιξιςτό
  ■προχθεσινόν δράμσ των Αθηνών
  —είς τό οποίον έπλήοωσε τα σπα.
  σμένα ό δνβρας. —'Αλλά κσΐ ή τε·
  λευτσΐα σόλληψις ένταθθα γυναι¬
  κός παρανόμως όπλοΦορβύσης..
  ΠαντοΟ σήμεοον—σημειώνουν οί
  χρονογράθοι — ή ττεοίφημος αοτο-
  κρατορία των άνδρών, ττάει περί-
  πατο. Ή πρωΐοβουλία άνήκει πλέ¬
  ον είς την νυναΐκα, άντΐ να ανήκη
  αΐωνΐοϊς είς τόν δνδρα. Κατάκτησις
  παντοΰ,.,.καΐ σι,νεπώς, ριζική μβ
  ταβολή των δρων.
  —ΕΙδικώτβραΐ βμοος γιατΐ σας πει
  ράζει ή πρωτοβουλία τής γυναικός
  βαον άφορά την όττλοφορΐαν καί
  την διεκδίκησιν δικσιωμάιων τα δ-
  ποία Τσως—Γσως 8έν άποκαθιστα
  τό διαζθγιον;...
  Αυτήν την έοώτησιν απηύθυνεν
  —απροσδοκήτως-ό παρατυχών «6
  περφεμινιστής·— Ετσι τουλάχιστον
  τόν ήθελον <1 αλλοι κύριοι τής ουντροφιάς. ΚηΙ Ισως—Ιοο»ς δέ* είχεν άδικον: Όταν ό δβσμός τοθ γάμου δέν άτΐοβϋ μόνον καταθλι- ητικός διά την γυναΓκα άλλά καί προσιτβς είς ιταντός εΤδους έκμε- ταλλεθσεις—διατί νά μή ξισπαθώ νη ή γυναΐκα καί διατί να μή ζητρ κυρώσεις άπό τόν άνδρο; Τ ό σπΐτι τής κούκλας τοθ "Ιψεν κάτι τέτοι· ούς λόγους εΤχε γιά νά θιανυθί), δίδον την πρωτοβουλίαν καί έδω είς την έκπρόσωπον τής γυναικός —την περίφημον Νόραν. Δέν γνω ρίζω είς τάς προκειμένας περιπτώ σεις τί άκρ βώς συνέβαινε. Όπωσ- δήαοτε θεωρώ κοινωνικοτατον οή· μερον νά υπάρχη είς τό^τζαντάκι τής γυναικός καί κάτι άλλο—έκτός άπό τα ούνεργα τής τουαλέττας: £να περίστροφον λ χ. ή ϊοτω καϊ μιά μικοά ηώμφίστομος μάχαιρα» ώς συνέβη μέ την προχθεσινήν πά ρανόμως ότΐλοφοροϋσαν. 'Αοκεϊ εννοεϊται νά χρησιμεύη ώς μέσον μάλλον αμύνης παρά επιθέσεως, Ό "Αλλος ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ {ηρβ έκλβκτης ποιότητος πρός 4 δραχμάς την οκάν αίς τηνάπο ΘΑΜην ΓίνΙ Τζαμί ποτρά τ* νβθ κτιοτον ΑημοτΐΝβν οχοΜΙονΐ, ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τόν —Ή κοινκνιιιΐι προνοια είς την Ούγν«ρ(αν. Ή άίΐυνομίϊ τ%ς Βθϋ5«πίαττ)ς χ«τόπιν όδηγιβν ττ]ς 05γγριχ<|; χυβερνήσιως ή ιχιβΐ νά έιχαθχρί- ζη τ;ύς ίρδμους τί)( ηρ»τε«ούοι;ς 4πί τα κλτ)θος «Αν «ιιαιτβν που Ινοχλοθν τού: διαβίτας ιΐς χάθ· τω< δημ·», ϊαυτοχβύννς ή χιιβιρ- νηιΐκή διΐ)ίεοία άπίατειλεν είς 150 χιλιάδας ιί<ογΐνει«ν Ικιοτο λά(, ζητοΟαΛ τόν οβολόν των ζιά την πιρίθχ)ψ:ν των ηοαγμκιχ&ν πΐ«χ*ν. 'Γιτολογίζιτοιι ίιι άκαι· τεΐται κοαόν 4 1)2 έ<αιομμυρ!»^ κίγχος ίιτ)3ί·ς διά τό ίργον ττ}ς τΐϊοιθά'ψιως χαί ατΐγάοιβς &ι £κ<2ΧΛή:«αν %; ιύχ~ς. κΐοόν τό οικίαν θ^ ίξε«:εθΐ διά τήζ έχοκ σίας χαταββλ^ς 30 κέγκβς ·τ~ ο£α»ς. *** —Ή γέννησίς τ·ϋ Μϋκμιθ έορζάζκται λ«μ«ρ·τατα. Ήρχιααν πο4 ήιι«ρ»ν εί; τό Ρβμηοτ τοθ Ηβρίκου βί μ«γ«λο κρεκιΐ; μουσ-ϊΐιλμκνιχαΐ έίοταΐ είς βν«μντ)σ!ν τής γεννήσεως τβθ Μ» άμεθ. Την ε*να'·ζιν τ&ν έ ιρτβέν έ- χήριξιν δ 2«λ'3'βς ΣιντΙ Μβχα- μ«', διά μ'8; προσειιχτ)ς τού δ»)· μοσ'α, χατά την έκοίαν παρέοντ) αΊίΐιραν «λί)θ3ς Μιροχ:ν&ν. Ό Σ'^υλ1ο:'ο^, περιστοιχιζίμ<.νος άκό τού; 6ιζύ?»ς τβκ «αΙ τού: αξ««- (.βΐούχους τί}ς αύλτ)ς τού, ί?ίχθτ) είς τα άνάχιορα τούς φυλαρχου( τοθ χράτους τού, την ιυπίοαν !έ ττ)ς ένάξιω; τβν ί^τ·ντΟ¥ΐ*·ι»ί φθτ) δ Γάλλος διοιχητής %βθ Μχρδ χου οτραχυγίς Νογ*έ, δσας υπέ¬ βαλε τάς ιυχάς τ«]ς Γαλλικής χυ· δ»ρνή«»ς, *** —Είς τί χρησιμεύουν άλλοδ «Ι παλαικί έφημκρί&ΐς. Α Ε μεγαλύΐερχι ποαότητε χάρ¬ του παλαιάν εφημερίδα», αμεριχα νιχβν κυρίοις, χαταναλΐσχονται α- σφ»λΑς ΐίς την "Απ» Ανατολήν. Είς τό Χόγχ—Κογχ 6κάρχει μ(α μεγάλτ] βΐςμηχανΐα ή όιιοία χρ*]· αιμοττοιιΤ τάς έφηιιιρϋας ώ; πρώ- τ—ν ΰψ άκό την ίιτοίαν χ«τα- σχιυάζονται φανοΐ χ»Ι άηβιχιανέ; κααχες. Είς την Καντ&να έξ ίλ λου άτϊ4 τίς άμιριχανικάς έφημι (τί?Κί χχτασχικίζον^αι δ καιγνίδι» χαί είς την χαπίλλα χαΐ χάλαθοι ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Ίουνίου 1937 ώρα 7,30 μ. μ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Δ" ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Γ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Α'. Βραβείον Έλληνικοϋ Ώδείοο ΕΙ£ ΤΟ ΠΙ4ΝΟ δ κ. Γ. ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο ευγευατο, σταθερό χαρ- μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. κεντΐ κολυτιλεΐας Δρβχ. 14.— ΚβκΜΐνο » «Ελένη· » 13.— Πράβινο » Β' οίρτΐΜβ » 12 — Ντάμεί > 14.—
  Κοδτε( Ελένη Κ«βετ(νις
  Μικρά Μυτία (1( «νβτλόνβνς τιμάς.
  ΖΗΤΗΣ4ΤΕ ΤΑίπ' ίλβ τα κ«πνοπωλεΙα
  ΧΟΝΔΡ1ΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  Όβός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί)
  ΆντιπροθΜΚοι:
  ΠΑΠΑΑΑΚΗΖ--ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΖ
  —ξ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  9ΕΡΙΙ0Ι: ΤΟ ΟΡΚΙΙΙΟ ΙΤΟΜΠΟ
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝ ΒΗΣΑΪΡΟί*
  ΙΟον
  εγύρισα δμως, τό πρέοιβ<ιδ τοι» ήιίμηαε ηίλιν βηνς ηρβτϊ, ιΐϊϋ Ιίίλι την παλ-ίμτ) τού οτό< ώ*9, μ?0 «Ι«ε ττώ; ήιο«ν χαλέ παιδΐ χαΐ τιώ: μ* (3υαπχθτ)9·. —'&χΐΛ χι' έ«Μ Ιίχ γαιό π-.ύ Ο9θ μοιάζει. Άλλά τα κβιϊιά πρέ π*ι ν' άχοθνΐ β,τι τοιις )έ<Ί>'Αν
  »Γ<βς τχξιιδτψη μέ τέν Μ«1λ θΐ πιρίμε'ες νά αβθ τκο δ«ο οΐζ Ινα πΐ&γμχ, Δΐν ήταν τίτβια ή οιινήθκα τοθ ΜπΙλί&« Ιϋΐΐνιβν πού ταξ«(8ε«κν μΐζί του.'Αλλά νά τεύ Ιβχιται δ φίλος μβιι δ ΜηΙλ μέ τβ τηλεοΐοπιο χά «β απ!·»^ι»» αχάλη τού δ««ς αιιν^Ηίζκι. "Βλα 5*, ίαύ χι' έγώ θά χριιφθβθμε π! αν» απ4 την πόρτα χαί θά τόν τρβ ΛΡΡΛΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Έμμ. ΉΛι άης μηχανικος τοθ ίμγοστασΐου •Ενώσεως Πεζών καί ή δνΐς', Γεωρ γία Σαβρανη έκ Κελιών Πεδιάδος ετέλεσαν τούς άρραβωνάς τι>ν. Ε*
  χόμεθα ταχείαν την στέψιν.
  Α. Κ. Χ.
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.— Ό π«
  ρά τό ενταύθα Είρηνοδικεϊον ύπη·
  ρετών κ. Ηλίας Παπαλάϊος δούς
  πρό ημερών έξετάσεις ενώπιον των
  καθηγητών τής Νομικής τοθ Πανεπι
  στημίου Αθηνών Ελαβε τό δΐπλω*
  μα τοθ δικηγόρου. Είς τόν νέον
  έπιστήμονα φίλτατον κ. Παπά
  λάΐον εθχομαι εύρεΐαν σταδιοδρο
  μίαν.
  1 ·. Κ.
  ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Σπβόδω νβ
  εύχαριστήσω καί διά τοθ τϋπου
  τόν νεαρόν ίπιστήμονα κ. Ιωάν.
  ,Άθητάκην σώσαντα την μικράν
  ' μου θυγατέρα εκ βρογχοπνευμονΐ
  ; άς διά ταχε'ας τού επεμβάσεως.
  ι Έν γένει τόν εύγνομονώ διά τό 6
  λως εξαιρετικόν ενδιαφέρον τού
  μέχρις άποθεραπείας τοΰ ΐέ<νου μου. Ό ευχαριστών πατήρ £τ. ξουμε. "Ετοι λέγονΐας μ' έτοίδηξε άκό χϊ χέρι κοντά τού πΐοβ άηό την πίρια. Ή^οϋν χατατβομκγμίνος χι' άνήβυχος, δα3 μηοριΐ» νά φχν ταΐθ^α χι' δ τρο»?ς μβυ γινίτχνε μεγαλυτέρας χαθώ; Ιβλεηΐ χαί Τ-δν δγνωατο τρομχγμέ^ο νά χ:ιι φΐιάζη το μΐχαΐρι το». Τέλος έμ ηί}«εν δ καπειίνιος, («λιιαε τί» ηόρτα χαί ϊ!χ»ς νά χατταξΐ ιθ τε δεξιά (6:ΐ άριβτερά, έτράβ^ξε κατ' εο9εΙ*ν ο«β τρχαέζι κου τον έκιρ{»«νε τί πρίγευμί τού. Ιλ, φΐονιΕ«ν δ πού μβθ φί·τ]<ι τώ; Ιτιροσΐτ ν! χά<η τή» φ» ή τού αικθερή χαί Ό χαπβτάνιος έγΔριοε· μκ ν.α άΕ (, Τί ή ■%·* κια τού φτι χροινο χι' ή ΐίϊΐλί. ΕΙτ:ε τη φ ] βλέηιιΙ^α φί·τβιβ)ΐχ ιΐτΐ ι όν διά 6>λο ή χϊτι πιό χιιρδτκο ά«ίμτ]
  &·* μπορ) νά δκάρχς. Κι'ΟΛθλογί»
  ηώ; λυπήθΐίκα παύ τό» εΙδ^Ιΐσ:
  γεραβιιένο χι' ιίίίωστο.
  —Βέβαικ, Μπ'.λ, μ· γνω^ί-
  ζιΐς. Δίχως όιλλα άναγννρΐζιις §
  να παληό σύνΐρονο.
  Ό χχπιτάνιο; Ιβγαλε χά (ι οί ν
  ρδχθβ.
  —Ό Μΐθ5οςΣ*ύλο
  ΙΊ
  °«*.,''ν· ΕΙ
  ιονα κ ·ι
  "αί τα φΟϊ5
  ροθνι τί|ς Ρο
  Πν μανεΐαν ο.
  ουνηβως έλάχ,
  *<: γύρωθεν ου ιαΐτηΐοι ρομβν ϊ χθεσινόν μας 'όγκην τής ρ«β 2>ν εκείνον οί 6
  ΐγρότσς, παρα
  ' την ττληροφο-
  αθτσ είναι ώς
  ίογλι,ί,κά, άνή
  >>α εκείνην (■
  οίαν άντΐ χρη.
  τούς δανειζο.
  τό μάλλον καΐ
  ιαθητική έκδρο
  κωμόπολιν τθν
  ν συμμετέσχον
  θήτριαι τοθ Γυ
  καθηγηταί Ων
  τ»ν.
  καΐ άρκετή (ω
  ϋ καφοΰ οσχις
  ; τας έπόψεις
  ι Οτι ταχΐιχώ'
  Ιόνταγμα εκκ·
  γενικής φύσβ·
  ώσης είδικώτε
  των κληθέν¬
  των άξιβμα·
  [αύτάς ίπιβλί
  ς ό συντσγ-
  ζη"ς όστις ««1
  κριτικήν,
  τάς άσκήοεΐί
  τατικώς τόσον
  Ι οί Εφεοροι α
  μενον
  φ -
  "*
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  23ον
  μ*
  νια Λπά κσσσΐτβρον;
  Ή *υρΠ Δοξαστή άνέστειλε τούς ώμους.
  — Εγ,ει, οΐν σάς λέγω «Λι; δέν Εκβι· υέ την δια
  φορά πος έχβΤνα "νούν μίαν όσμή.
  —-Τότβ λοιπόν, &ς είνε άπό σΐδηοον.
  Ή κυρα Δοξαστή δ«σμί τίνα μορ»*σμόν έκφοα-
  σηκόν διά τοθ στόματος. ΚιΙ τό σΐββρο εχει πάντο
  τε μιά κάκοια γβθσιν.
  —"Ας είνε χέλος πάντων άπό ξόλον, βΐ»εν ό έ
  πίσκοπος.
  Μ«ά τινάς στιγμβς, ό θεοδώρη'ος προεγευμά-
  τιζιν .Ις την αυτήν τράπεζαν, βπου βΤχβ παρακσθΙ-
  σει 6 Αγιάννης την εσπέραν τής χββς, ελεγε β* εύ
  θόμως πρός τήν άδελφήν τού, ήτις Εαεινβ σιωπηλή.
  καΐπρός την κυρά Δοξαστήν, ήτις Βέν έπαυβν υπο.
  γογγύζουσα. νά παοατηρήσωσιν, δτι ούΜ ξυλίνου
  *αμλιαοίου κ' «ηοουνΐου ύπήρχβ χρεΐα, βπως έμβάψη
  τις τό ψωμ( τού βΐς τό γάλ«.
  —-ΕΟμορφη κατάστσσΐ «λβγε καθ* εαυτήν ή κυρά
  Δοξαστή, άνανωροθσα καΙ έοχομένη· νά δέχεσαι
  βΐς τό σπΐτι σου Ινα τέτοιο α·θρωπο! καΙ νά τόν
  βάλλης νά χοψβιαι καί είς τό πλάνι σου! ΚαΙ πά
  λιν άςδχη δόξαν 6 θεός δηου τοθ ήλθε μόνον νά
  κλ(ψΓΐ Άμ' αν-,.,θεέ μοι.1 μόνον τό συλλογιοθμαι,
  καί άνατριχιαζει δλο μου τό κορμΐ...
  Ένφ ό άββλφός καί ή άδελφή ίκινοθντο νά Ι
  γερθθθιν άπό τής τραπέζης, έκρούσθη έξωθεν ή θύ
  ρα των.
  —Όρίσϊτε, εΐα^ν ό έπ'σκοπος.
  Ή βύρα ήνοίχθη, κσΙ κ(ς τό κατώφλιόν της πβ
  ρουσ.Λσθη όρμητικος παρθδοξον πλτΐθος άνθρώ
  πων. Τριΐς άνβρες #«ράτουν άπό τοθ τρσχήλου βλ
  λον τινά. Οί τριϊς ήβαν χωροΦύΧακες· 6 άλλος, ή
  τον ό Γιάτνηχ Άγιαννης.
  Εισήλθεν ι Γς ένωμοτάργης τής χωεοφυλακηο, β
  σης εφαίνετο αγων τούς λοιπούς, κσ( πλησιάσας
  πρός τόν επίσκοπον, καΙ χαΐρετΐσας ούτον στρατιω
  τικΑο,—Δβσποτη μου, εΤπε...
  'Α.κούσας την λέξιν ταύτην ό 'ΔνιάννηΓ, βστις
  εφαίνετο περίσκετττος καΙ κατοβ'βλημένος, ανήγειρε
  την κεφαλήν, καΙ/ψιθώρισϊ μέ απορίαν τιΛς,—Δβ
  σπότη τόν λέγει! Δέν ήταν λοιπόν |νας άιλοθς
  παπκάθ·.
  —Σιωπή: είπεν ό χωροφύλαξ. Είνε τό Μέγεθός
  τού, ό έπίσκοπος.
  Έν τούτοις εΐχε σπεύσβι πρόςού;όν ό Θβοβώοη
  τος Οσον τάχιστα τόν επέτρεπον τά γηρατβΤσ, κοΙ
  —Καλάς ώρισβς! άν£χραξ«ν άποταθεΐς πρός τόν Ά
  γιάννην. ΧαΙρω θπου τ]λ.θβς ΔΙ, καλόΙ σοθ ιΐχα δώ
  σει καί τα βύο κηροττήγια· διατί δέν τά έπήρες ό
  μοθ μέ τά χουλιαροπήρουνά σου, έν ώ είνε καί αθτσ
  άργυρσ, καί ήμποροθσες άπό τήν τιώλησΐν των νσ
  λάββς βιακόσια φοάγκαι
  Ό Αγιάννης ήνοιξε τούς οφθαλμούς καί ή'ένΐ·
  σε πρός τόν σββάσμΐον επίσκοπον, ώς ανθρωπίνην
  γλώσσα νά εκφράση άδυνατεΤ.
  —Τφόντι λοιπόν, Δεσπό<η μου, είπεν ό ένωμο- τάρχης τής χωροφυλακην, δέν μάς ίλεγε ψίόματσ ούτος ό άνθρωπον Τόν άιιηντήσσμβν κοθ'οθόν, Πβ ριεπάτβι μ έ —'α τρόπον, σάν νά ζητοθσβ νά Φύγη, Τοθ ίΓ»<ρμεν.ά στοβρ, διά νά εξετάσωμεν τί άκρα- τοθσε. ΕΤχε ο ό τα τ* άσημικά.... —ΚαΙ σάς εΓτιγ, βεβαία, ύπέλοβεν ό έπ(σ<οπος διακόψχς τόν λόγον τοθ ένωμοτόρχου, βτι τά ίβω σεν είς αυτόν ενός γέρων Ιερεύς, ιΐς τοθ όποΐου την οΐκΐαν επέρασε την νύ«τσ; Έννοω βλην την ύ πόθεσιν. Δέν τόν έτηστιύσατβ, καΙ τόν έφέρατε δια >ά πληροφορηθίΐτρ. "Έγινβ λάθοο.
  —Λοιπόν, ήοώττ,σεν ό ένωμοτάρλης, ήαποροθ
  μέν νά τόν αφήσωμε νά πηγαίνη
  —Βφαισ, άπεκρίβη ό έκ σκοπας· νά τόν άφή
  σετβ-
  Οί χωροφύλακες αφήκαν ελεύθερον, τό.ν 'Δγιάν-
  '—Μωρέ, στάλήθεια μ'άφίνουν; εΐπε μέ
  Φωνήν, ώς όνειρευόμενος
  —-Ναί, σέ άΦΐνουν, (ι
  χον νωροφυλάκων.
  —Στάσοΐ', φΐλε μου, περίμβνί, ύπέλοβεν ο έπί-
  σκος, νά λάβπς τά κανοηλέριά σου.
  ΚαΙ πορευθείς πρός την έστΐαν, Ελσβε χά δώο άρ
  γυρά κηροπήγια κσΐ τΛ έφερβ πρός τόν Άγιάννην
  Αί δόο >υνοϊ«ες έκιΤ ίβλβπον μή προφέρουσαι λέ¬
  ξιν μή τολμβσσιοθΓβ κΐνημα 8υ>άαβνον νά βιατα
  ράξΠ τόν επίσκοπον. Ό 'ΑγιΑννης ίτρεμεν βΧθΓ. Έ
  λαβε τά δύο κηροπήγια ώς μηχανή μή αίσθανόμε
  νος τί Ιπραττε.
  _Πήγαινε τώρα είς τήν εόχή τοθ ΧρισΐοΟ, είπεν
  ό έπΐσχαπος. ΆΛηβινά, βίαν επιστρέψας φΐλε μου,
  περιτΐόν είνε νά περάση»; άπό τόν κί|πον. Είς οίαν-
  βήίίοτε ώραν θίλης, είμπορεΤς νά ίμβαΐνης καί νβ
  έΒναΙνπς άπό την θύραν τοθ βρόμου. Ημείς πο,τέ
  Βέν την κλειβώνομεν. Ημέραν καί νύκτα μενει ά-
  ν01*_τραΦ«·.ς Μ πρός τούς χωροΦύλακας. Κόριοι,
  είμπορίΐτβ ν" άναχωρήσετε.
  Οί χωροφύλακες άπεμακρύνθησαν. Ο Δγιάννη»;
  ιιόλκ ϊστατο είς τούς πόδας- ήτον ώς άνθρωπος
  ■ίο 6ν Λ·ιν*το λιποθυμΐα. Επλησίασε δέ τότβ πρός
  αυτόν ό έπίσκοπος. κοΐ τοθ εΐπβ χαμηλ(| τβ φωνβ:
  Μή λησμονηί. «°'β μ^ λησμονήσης τί μοθ ύπεσχβ·
  βηΐ-Χ μβταχενιοθ»3ς αύιό τό άσημι είς τό νά γΙ·
  νης αχβρωπος άγαβος καί τίμΜ>ς.
  Ό Αγιάννης ουδόλως ενθυμούμενος άν όπβσχ*
  βη τ»τέ τοιοθιο *Ρ&%>**> *μ«ν·ν Ι««λη«τος. Έπίτη-
  δϊς ό*ϋΙσκοπος προ έφβρε μίαν ,ρός μ'αν τας λέ-
  ξβις ταύτας· προσέθεσε δέ καί τάς επομένας μετά
  τόνου ίερβπρεπβθς.
  —Γιάννη, άβελψέ. δ*ν σ' έξουσιάζει πλέον ή κα.
  κια ο' έξοοσιάζει ή άρειή. Τώρα πλέον έπώλησες
  είς έμ* την ψυχήν σου. Εΐβες πώς τήν έξηγόρασα.
  ΤΑν άποσύχω λοιπόν άπό τούς σκοτεινούς βιαλογι-
  βμοθς καί άπό τό πνεθμσ τής απώλειαι-, κσί είς
  ,όν θίόν ιήν «αραβΐοω. "Υιΐαγε είς τοθ θεοθ χό.Ι-
  λεος.
  |ο·ν«χ(|εΜΐ)
  Ρέν
  Αηορθοζΐι
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣΥΠΕΙΝΗΣ
  Δέκα έντολαΐ
  τής νγείας.
  Κ'
  Είς ώίΐσμίνον στάδιον ττ]< ζβ· μχς π?ίΐΐει ν' άναγναρι'σωμιν δριοτικβς ίτι τίποτι ίέ^ μας δι- κβιολογεΐ νά αιινΐχίζνμι* τάς ίδ( βς άσ<βλ[ας ή ν* έξζκολουθοθ- 1»«ν μέ την (βίαν Ινταοιν την έκ(- βοοιν ■(( ι^ρομίχα άδλήαατβ, είς τα όκοΐχ ιΐχομιν αιινηθίοη Είς τινάς περικτέιοιις Η* π^έχιιται περΙ 4λ1αγ*}ς τίοον είς τάς άνα σχολτ)σΐ[( χαΐ τάς ήϊονάς, βυον είς τον ρυβμόν, δτ^λβδή είς την ^'αν ποίς την είοή.-ν. Δέν 8α νάμιθα ήλιον νά τρέχ»μεν δαβν «Ι χομβν ουνΐ)ΘΌη ή νά περιφρονή- μιν τίοον την λειτουργίαν ττ}ς πί ψιως ή τάς άλλας λειτοιιργίας ς. Τοθτο Βμος Η* οηιιαίνεΐ δτι ίέν πΐέπιι πλέον νά άο<ού μεθα ή διι τ) ολμά μ*ς 61* χρειάζιται (πλίβν τροφήν. Λέγουν διναίεες Εχι μιρικαΐ α σθέ·ειαι παεαμένουν λτνθάνο»οχι είς τον μεοήΛιχα χαΐ δτι ίλαι ι[· νσ, ουνεπε'χ τοθ πεΕαματος τ) ττ|ς ΙμαθεΕας, άποτελέσματ* ττ]ς πά- ρϊμελίσιως ώ5ΐβμΙν»< θεμιλΐβ δ*ν νομ»ν δγει^Ος ζβής. Ό νο· ιιβς τοθ όκβΕου γίνιτβι ουνι;θέιτι ρον Παροδίαοΐς εΕνι ΙχιΝος π.ύ επιβάλλει αύο^ρέν μίτρον ιί; την τροφήν καΐ τα πβ'ά. Μέ ή ρώ'τραν ουγνά εάν μ(α σομπτ» ακΐικχ ντ)3τεΙα είνε ιύχταίιχ χαιΐ &γιεηή. Ή απάντησις μου είνε Β- τι είς τάς περιοαοτέρνς π«ριπτώ οιις αύντομος νηστείοι ήιπορεΐ νά χάμι μέγα καλόν, πρϊκει δ μ«ς νά τη-.ηθϊ καταλλήλως. "Ο 9οι θέλ?υν να δώοουν είς τας ο; γανι·άς λειτουργ(ας τ»ν την ά- νάπαυοιν αυτήν, βφεΕλοκν νά 6ι· 6ΐ!β)9ί0ν, πρΐν άρχίοϊυν ττ;ν ν»)· ατείαν, δτι χά Ιντερα τω» είνε έν· τελβς χενά. Πρέκει νά πάρουν μ! αν δόοιν χαλοθ μαλακτιχοθ, ώ ότε ν' αποφευχθή ή αηοορίφηαις άπ· τα αίμα, χατά (ήν διάρκειαν τί): νηατείαί, τβν δ^λτ,τ-βίιβν κου ευρίσκονται είς το «οιχυ Ιντε- ρον.» Είνε έκΕβ-ς έκάναγχΐς χχ τα την ν*)3'ε.(αν νά μένετε θερμίς, διότι. 5ταν χαταργεϊτε την χαύσί μόν 5λ-ν είς τό ββμα, ή θερμί- της τού έλαττοθται κατ' «νάγ- χτ,ν. Δίν είνε κακόν, χατ* την βρανεΐχν νΐ]9τε(αν, νά μίνειε χι νή?ης χιΐ ο5τ» νά έξαοφαλίζετε οιαθιράν μία^ν θερμϊκρασίαν. Τί ποτε έλλο, έχτίς άπδ Οίωο, !έ« πρέκει νά λκμβάνετε χατά την δι άοχειαν τ%ς νηαΐεΐας. 'Εχΐός ά πό τήκ περ[πτ«9ΐν χατά την 6· ποΐαν δ Ιχχρ&ς θ' απαγορευθή 4- πολύτνς την ντ)οτεΕ«ν, διότι ενϋ τϊΐ ν' άποίΐ μοιραΕα, μία πλή ρ)ς νηστεΐα δύι ή τριών ήμιρΐν κάμνει μέγα καλόν είς την υγείαν. • · Ή νηοΐεία οί»ιή δίδει έξαΕδετκ άποτελίσμκτ», Ιδιαιτέρως είς έκεί νού; ποΰ δαί)ρξαν λαίμαργοι επί Ιτη τ] έλάμδανον έ*1 πολύν χ-χι ρδν τροφήν «κατάλληλον χωϊΐς κανένα περιαριοιιβν. Ή ττ);τ]9ΐς ηατεΐΛς χατί την ώ?ιμον ηλικίαν έξααφιλίζει παράτασιν τής ζ»ής «αί πρέκει νά δΐαδοθς ιυ;ύ(9ΐτα. Π ετει νά δ&θϊ μ!> σ.ιμ5ουλί) %1ζ
  τάς γυναΙκα(, διά τάς ότιοΐοτς ή ώ
  ριμ^ς ήλιχΕαι κάμνει την ένύτω-
  σ;ν φοβήτρου, διά διαφίοβυς λ4·
  γο»ς. «ίίγα μίρος τοθ βίδιυ α&·
  τι Ο είνε άβά9ΐμον χά ι ατηρΐζεται
  είς την άμάθειαν ή είς παλαιάς
  διοιδαΐμΐνΕαι", τάς ίποίας έκλη»ο
  ίίττρχν εί προηγοδμιναι γενεαί.
  Είνε άληθές διι είς την εποχήν
  αυτήν τα αφάλματά μις, χατά πά
  ράίχοιν των νόμων τής θγείας,
  οτρέφονται εναντίον μας, τοθιο
  ϊέ είνε άληθές τόσον διά τάς γυ¬
  ναίκας ϊα3ν χαί διά τους άνδρας.
  (συνβχ(ζΕται)
  Όταν άνοράζετε
  σαπούνι.
  Ζητείτε άπό τόν προμηδευτήν σας
  μμρκασ ιΠΕΤΕΙΝΟΣ' διαπρασινο
  ΜΑΡΚλΣ ««ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελεΐβς ούδέτβ-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ Φ ι ·-
  τ α «Ις την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ΕΝΔΙΛΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΑ Ο ΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α. Άν υ
  φαντάχη έφθασαν χαστανιές Άγίου "Ορους
  είς όλας τάς οιαστάαεις καί πάσσαλοι των
  2 1)5 μέτρων δια Κρεβατίνας καί φρά«
  κτας.
  Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  Ε1·ο«οι· τούς[ιν·ια·ΐρο|ΐ4νους 6τι τα τό¬
  σον γ»ε·σ—ι Ιια) την στερεοτητα καί άν«ο||*
  τε·* τοθβλα τοθ Έργοσταοίου μου, «Μΐε>ά τΑ
  •Λτσαϋνιο, ·Α εΜ·λοΟ*τοι ιΐς τό ■<*!«, ■ ·* «|ν ιθιάΐσΐ. ΗΔΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Η παροχή ατελείας είς ειδή άτομικής χρήσεως. Δι* άποφίσιως τοθ δφκπουργοθ τ&ν ΟίκονομιχεΙν χοινοποιηθείση: «?μ5δί«ς οιερΐ τελανισμβθ είδίν ατομικάς χρήσΐ·βς έπιδϊτβν χαί ίϊοιηίρων Γώ; χαί τ«ν ιϊϊων τβν μετοιχοϋντνν», εί?ΐ) χαινοκργτ] α¬ τομικάς χρήοεως είς μικράς ποσί ψχς, οί έξ 5α έπιβλητέοι 2α- σμοΙ χαί λοιποί φίροι άνέρχονται μέχρι δρ. 1000 χατα ταξι!ε6ου· ααν είκογένειαν καί μέχρι δρ. &00 κατ' Ικιβϋττ,ν, άπϋλλάαβανται τής ηρωμάς τ&ν ΒαομΑν τοδτνν χκί φίραιν. 'ΚνΕοτε ϊμ»ς αί άποσκειιαΐ τβν έκ τής άλλοΒαχής προερχομένων έκιβκτβν πχραλαμβάνονται τμημα τιχβς ή διά πλειένων τοθ ίνός τελεενείον, τοιουτοτρίπως ϊέ δ αυιός Ιηιβάχ-ς ί»!έχεται ΒΙς ή χαί περισσοτέρας φοράς νά τδχη τοθ ανωτέρω πλεονεχτήΛατος, ή¬ τοι τής μέχρι τοθ ανωτέρω ποσΐθ εΕααγωγής χαινοιιργβν είδβν άνευ πλτ):«>ής δασμβν χαί φίρων, ε¬
  άν δέν ληφθώσιν είδιχά πρός άπβ
  τρεπήν τοθ άτίηου τούτου μέτρκ.
  Ποβς πρόληψιν Βθεν πάσιβς χα-
  τχστρχι^γήΐεως τής διατάξεως ταύ
  ττ,ς Νόν β Ι αρχαί δκως χατά ηΛ
  σιν περ(πτ«3ΐν χαθ' ή*< έιιβάτης Ιιυχε τής ανωτέρω άπαλλαγής χά τανω?οθν έκ( τοθ Βια6χτΐ]?(ου αυ τοθ σχετικήν περί τοδτου τι?Λξιν, έμνχίνβυσχν την έν 8λω ή έν μέρει παροχήν αύτφ τ^5 πλεονεκτήματος τούτου, σ»)μειουμένου ττ-ΐτίστιν «Ο ποσοθ τής Βασμολογιχής ατελείας, τής έποΕας Ιΐυχεν δ επιβάτας ή ή βίχογέαιά τού. Τοιουτοτρόπως η&η τελωνειαχή άρχή έΐιιλαμβτ^ νομ|ν~ τοθ τελωνισμοθ άποσχευβν, δέον νά ζ^τζ την προαχγωγήν δια βαττ,ρΕων χαί αναλόγως θά χρΕνη περί τής έν λόγω ή έν μέρει π*ρο χής παρ' αυτής τής έν προχεΐμίνω δφειλής. —Ή καταπ·λέμτΐσις τοδδβ- κου. Έπ·ιδίι ύηΐβλτ)8πσ«ν άβρόατς ά νβφορβΐ Μθΐνβτ«ρχΒν η κτβμΝν κρός την Γ«ν, Διβΐχησιν Κρήτης επ Ι ζητημάτων ίχίντκν σχίσιν «ρές.τήν κβτβιτολεμησιν τού δα Μβν, ■ΙίοκοιΑθησβν π«ρά ταύτης €ΐ ένδιβφερόμινοι ίτι οφείλουσι νά βνβφίρκνται πρ&τον είς τα οΐχεΐκ Τβμείχ 'Ελβιοπβρβνωγπς τ* όπβϊβ διά τή{ άρμοβ—ςυηηρι βίβς βά ί{·τ«νουν τα Λ»ριέπ€να. Νένβν ίϊ έςτέσον νομΐζοισι δτι Α διδβμένη λύσις δέν ίκανο ποιεί «ύτούς δύνανται νά χβτβ φβύγ»)σιν είς την Γενικήν Διοΐκη σιν. Διά ηρα'ειις Τβ6 κ. Περιφέρειαι κου 'βφόρου ΠριτσκοΓΤκν Ήρα Μλι(βυ, βιωρΐοβη ώς προσυρινός τοκιχύς "Εφορος Προαχβπων Ά βδοθ 6 χ. Νικόλ Φραγχάχης λο χβγίς έ. ά. ·_< γνωστήν έν Ά βδοΰ Πεδιάδος ϊχ«ι Ιδρυβή άηβ μηνός κλαρπς κροσκοπιχη ομ*ς· —Διαγννισμός γρκμμκτέων Την 15ην Ίουνΐου γίνίτβι δι« γ&ίνισμός κρός χειτάλαφιν έιττάβί σεοιν νρ«μμ«τέ4ΐν φυλκχβν. Τα ηιστθΛβιπτιχβ τβν ύποψηφίιιν δέ όν να ύκββληβοβν μίχρΐ της 14ΐ){ Ίουνίβυ. —Τβηοθεΐήσεις- Είς Κρητην έτοκοβετηβη διά διαταγής τοθ υπουργείον} Διχαιο βόνπς ο ΠρΝτοδΙιακ ν. —ΑΙ ύποχρεώσεΐί βλλοδαι- κΰν. "ΛνακοίνΜσις της α- οτυνομί«ς. Ή Διοίχασις Χ»ρο«»λβΐ>«ής Ή
  ρ>χλ*1ου παρα κ» μ ι τούς έν τή
  π*ριφιρ«(φ της δκχμίνοντβς άλλο
  δαηούς: α) Κατύχους δ*λτί»ν τκΰ
  τοτητβς χ«1 έργααίας λη{(*>ς 31—
  12—1937, β) κατοχους δελτΐ&ιν τ«ύ
  τότητβς *6((Ν( 31 - 12 1937 μ«
  τά Αικαιώματος έςκμηνου αδείας
  έργασίαις η«Ι ν) "«τύχονς δελτΐ
  νν ταύτοτητος ληςεεις 31—12—937
  καιΐ δελτίον εργασίας καί ασκή—
  εις έκβιννέλμβτβς μικροτέρας Ι
  σχύος (ρροΕχυτίροις διαρκΐΐ*;) β
  π ως βιελθ^αι τ&ν γρβφβίΜν τη{>
  έντος τού μηνός Ίουνίου έ. ίτ.
  χβί τακτοποιηβίισι συμφώνως τή
  ύκ' άριβ 18755 16-4-1937 άποφά
  βει τοδ ϋςρυπουργίΐου 'Κργ«σία$
  κβμίζβντ«( πρές τοθτο κ«1 «νά
  μίαν φειτονρ«φι«ν βκ>στβ{.
  Π«λεϊτ«ι είς θέσιν Μπεντεβή Κα
  μ*ρα "Ηρακλείου, άμπελος σουλτα
  νΐ 20 περίπου έργστφν μετα συνε
  χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό
  δενδρα καί έντος οότοθ κοΙ είς
  τόν Δημόσιον ώμαξιτόν δρόμον
  οίκία 6ι©τροφάς, μετ* όττοθήκης,
  πατητηρίου κ,λ.π. Πληροφορίαι πά
  ρα τφ Ήρακλή Καραμπίνη είς
  Μπεντεβή Καμάρα.
  —Τα διδακτΊΝΐΐ βιβλία χατόΐ
  τ· εφετεινόν σχολιχσν Ι
  τος.
  ΆρμβδΙνς άνϊχοη ώ9η, δτι Χ«
  τά τό κροσΐχές σχολιχόν £τος 0α>
  Ισχνσουν ΐΐς τά Δημοτιχά Τχο
  λεϊβ τά ένχριβίντα κατά το
  1934-36 διδαχτικά βιβλΐ». Είς τα
  Σχολβΐκ τής Μίοιις 'Εχ«*ιδεύσ·
  ως Βά ίσχύσονν χβτά τό ηροσ*
  χές σχ€λι*1ν ετες τά έγκριβέν
  τ« κ»τά το 1932 - 33 διδβκτιχά
  βιβλΐβτ, βφοθ ίβκρηβοθν άκο τό
  'Εχχοιιδευτιΐίόν Συμβούλιον. Έν
  τφ μιτκξϋ ό διαγυνισμέ; διά
  την συννρ*φην ΊδακτιχΒν βιβλί
  ών Μεοπς Έχπβιδΐύσβως άνεβλή
  θη μέχρι οριστιχοποιήβεΜς τβ& ά
  νβλυτικοΰ προγρ»μμ«τβς τ&ν Γ»
  μνκσίΝν χά Ι τ&ν λβιιτ&ν ΧχολεΙ
  ε>ν τής Μίσηί Έδύ
  —Ή Κρητική χλ»ρ(ς.
  Πλπρβφορούμβθ» δτι περί τά
  τέλη τού «έχοντος μηνός άν«
  μένΐτβι β(ς Κρήτην 6 αυστρία
  χός χνβηνητης Λβμπΐργ. ϊχοπβς
  τάς επισκέψεως τού Αϋστρικχοβ
  καθηγητού είνε ή μελέτη της τό
  οον ενδιαφερούσης την έπιστη
  μην Κρητιχής χλΜρίδβς. Ό Αύ
  στριοχος χαβηνητης βά πκρααεί
  νο είς Κρητην επι δεκαήμερον.
  —Εύχβριστίοτι πρός την Έ¬
  νωσιν Κιτροπαρκγωγϋν
  Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσε&ις
  χ. Μεταξάς απέστειλε πρός τον
  Πρόεδρον τοΰ. Δ. £. τής Κιτρενώ
  οεως Κρήτης την κάτωθι έπιοτο
  λην:
  • Φϊλε χ. Παηόλαρη,
  "Ελοβον το τολ)μά σοτς διά
  τοΰ οποίου μοί γνΐίρίζετϊ δτι κ»
  πΐέσβχί είς το «ότοβι ύη)μο τής
  Άγροτιχης Τραπέζης ΰΐτέρ τής
  Βασιλικής ΆεροκορΙκς μας δρ.
  100 000 χκί σάς κ«ρΒχαλ& νά δβ
  χβήτε τα συγχαρητηριά μου κβτΙ
  ίι·βιβ»αητε ταΰτ* είς απαντβ τα
  μίλη τής Ενώσεως αβς. Εΐμαι Ι
  διαιτέρ«ς εύτυχης διά την γιν
  ναίαν τχύτην προσφ6ράν σας Η
  τις μοϋ ςρανίρώνϊΐ την πίστιν χ*Ι
  αφοσίωσιν τ&ν ΈΛλήνυν πατριω
  τ&ν είς τό υπό της 'Εθνιχής Κυ
  βερνήσεκ; συντελοΰμενον ίργον
  τής έθνιχής άναγεννησκνς.
  Φιλι»ώτ«τ«
  ΙΩΑΝ. ΝΕΤΑ&Α2».
  —Επί ν·θ»ία
  Είς Χ«νί« χαιτιμηνύΒησαν β
  πό τής άγορανΓμιχής υπηρεσίας
  οί νατβσνευίσταΐ άεριούχων πό
  τ&ν Δημήτρ. Έμμ. 'Ανδρουλά
  κης κ«ι Άντύν. Έμμ, Π>π«δά
  «ής διότι ίνεργηθεΐσης διιγμκτο
  ληψί«ί (Ις τ4ς ύπ' βΰτίν πκλου
  μεν«ς γκαζίζαί, ίυρεβηοαν αυται
  αύχΐ χανονικής ουστάσε»»ί, πΐριέ
  χονσκι μιχρβν πΓσότητκ
  20εκθ; πιΐρας ζή τε!
  εργασίαν. Πληροφορίαι παρα τφ
  χ. Ί. Μαυράκτ, χχπνοπήλΐ)ν, πι
  ρίπτερον Λόγγιας.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  «ΒΕΚΑ"
  Είναι τβ τοιγβρο τ·0 λβεΰ π·ι·ηκ&ς άσυνα
  γβίνιστ· γιατί γίνΐται αηέ γνησισ καπνσ Αγρι¬
  νίου.
  Π ΡΟΧΦΕΡ Ε Ι
  Τά πειο χρηαιμα 66;α κ»1.' ομολβγίβς. Χαρίζει διά
  μιάς 150 δελτί* σέ χάθι χβκνιατή το». Ζητήαατ* τα άκβ
  τβν Μ«ιινοηε.λην β«ς.
  Μιχρό χουτί (κόκκινο) Ιϊααχμάς β
  'ΒχΒεσιί δώρ«ν χά! άνταλλαγα είς το Κατάοτημά μα«
  'βδ·ί Φ«ιοτ·ΰ (Γεν! Τζβμί).
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  *>
  Ρ
  ι
  Γ,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  β»αντι ΓΗλ. Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣ,ΙΓ
  Πρωΐα Κυριακής
  6 ΊουνιΌυ 1937
  <······** •♦♦♦♦σσ«»οο»οο»ο»οο»» ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΥΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΙΝ ΤΜΧ0Ν ΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓίλΙΑΣ ΑΠΟΑΥΤΟΙ ΤΑΞΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΑΘΗΝΛΙ 5 Ίουνίου (χούάντα·, ποκριτού μας).—Είς Γαλλικας καί Βελ γικάς εφημερίδας τής άριβτεράς,-ένεγρά φησαν χθές πληροφορίαι όη είς την Πορτογαλίαν έξερράγηααν ταραχαί απο κινηθεϊσαι προφανώς υπό των κομμου νιστών. Τηλεγράφημα έχ Αισσαβώνος δια· ψεύδει τάς φήμας ταύτας κ*1 τονίζει ότι ούδεμία ανωμαλίαι παρουσιάσθη έν Πορτογαλία. Αντιθέτως άπόλυτος τάξις έπικρατεί παντοθ καί οί χάτοικοι έπιδίδονται ησύχως είς τα έργα των. Ή Πορτογαλία πάντως άναφέρει έν επιλόγω τό τηλ)φημα, είνε άποφασισμέ >η στεορώς να αποφύγη πάβη θυβίβ, την
  τύχην τής ομόρου της Ίβπανίβς.
  ΤΠΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ
  ΧΘΕΣ Ο ΜΟΛΑ
  Νέα επίθεσις εναντίον τού Μπλούμ.
  Ό Φράνκο διά τόν θάνατον τοϋ Μόλα.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίουνίου.—Τη.
  λεγραφοθν βκ Βερολίνου δ
  τι Α Γιριιανικός τυκος μι·
  ταχΐιρίζιταιασυνήθη νλ_σ
  σαν Ινα«τ(ον τ©ν Λναςΐ«*ν
  (Χνθρΐο-ισμοΟ, ώς λέγει ε>ω
  νασκιΑν τβνάναοκικβντής
  Βαλινθϋας καί των είς ού
  τούς δουλιυόντΜν βήθεν
  Βημοκρατικων, 6ιΛ τόν βομ
  βαρδισμόν τής 'Αλαιρίας.
  ΑΙ Ι·ημιρ(·ις έ«ιλ*γουν δ
  τι 6 βομβαρδισμός ο6 τος
  ίνινε διά νά ίξαγοροσθβ,
  τό τίμιον γερμανικόν οΐμα
  ά«ό την όμάΒα των Βολο
  φόνων τοΰς όποίους ά*5ρθς
  Ινλήρωσαν καί αληρώνουν
  οί σκοτεινοί βνθρωνοι τής
  Μό
  Α® ΗΝ ΑΙ 5 Ί·υν(·ι> (τού «νταπ·κριτ·ΰ
  μ«()— Είς Πβμπλσναν, την αρχαίαν,,πρω
  τϊύβυσαν της Νββάρραί, τής ©ποίας «χρη
  ματισε δι·ι»ητής οίαν είερράγη τέ) εθνι
  »·ν κίνημετ, αγγέλλεται Ιτι θα εγίνετο οή
  μκρβν ή κηοκία τ·ΰ τβσβν τραγικ&ς φονευ
  θίντβς άρχπγ·« τ·ΰ ίβνικεδ βτρβτβϋ τής
  Βιοχαΐας στρατηγόν Μάλα.
  Ό νεΐΐρός τού Μολα εϊχε διαχομΐοΒή κα
  τβ τ»ί ύηαρχ·ύβ«( πληροφορίας έ κ εί έκ
  Μπβνργκές, επί π·λ»τΐλ·ύ$ φερέτρου χκκα
  λυμμένευ μ έ τα ΐθνΐΜ· ΙβπανΐΜβ χρώματα
  καί *1χ*ν εκτεθή είς προσχύνημα »ί$ την Ι
  οτ·ρι>ην μητρβπ·λ.ν τάς πόλεις «πό τ*5ν
  ΐιεοημβριν&ν ώρϋν.
  Η ΧΒΕΣ1ΝΗ ΙΥΝΕΡΓΑ-ΙΑ
  ΒΑ2ΙΑΕΡΣ - ΠΡΒΒΥΠΡΤΡΓΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 5 Ίευνίευ (τοϋ ανταποκριταί
  μ«{).—Ή Α. Μ. ο Βαοιλιύ( ΐδ·χΙ>η σήμε
  ρον ιίϊ «τκρέααιν τ έν «ρχηγον τής χνβ·ρ·
  νάαεως χ, Ίμ. Μΐτα(άν.
  Ή ουνεργ«σΙ« τ·ν Βασιλέως μιτα τού κ
  Μετα^ά παρετάθη «π' «ρκετε-ν αφεώρα δ
  χον καταΐ·πιομ·ν τ·ΰ Άναχτος επί τ«ν
  διαφόρων γενικήν ζητημκΐοαν τή, ώ
  ΚΑΤΕΟΑΕΥΣΕΙ) ΕΙΣ ΦΑΑΗΡΟΝ
  το ιΐΛΐ.ήΡυΐπΐκΐιϋ .χαμηδι.
  Α&ΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τ·δ «νταποΜρι
  χ·& μαί).—Συμιρον την πρωΐαν λ
  οκν ιΐς Φβλυι;·* Χ* Τ·υρΜΐκ·ν χ
  μι*όν «Χαμηο β» ίπΐ τού ·π·(·υ ώ( γ
  οτέ)ν ϊπιββΐνοΐίν «Ι ΤεΦρΜοι οαΜ.μοι. Τ ο
  «Χομηΰιι» <χοη,νβ»·ο* την Ελληνικήν ση μαίαν ά*τ»χβιρετ»βίέν ύη· τοΰ όρμο&ντοι, ΐ1{ Φάληρον ΐΜπαι&ιυτικεΰ «Άιιηι». Ό χνβερνήτης τσ& «Χαμηδιβ» θα Ιπ· οχΐπτιτο οήμερον τον *. ύφυπβιιργ,όν τβν Ναυτικόν. ΕΥΧλΡΙΣΤΙλΙ ΤΟΥ κ. ΠΡβθΥΠΟΥΡΓΟ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Είς χον Δήμαρχον Ηρακλείου κ. Μηνάν Γΐωρ γιαόαν ιστ·*η χ«β{ ή *ατο»τ»ί*> εηιοτολη καρά
  χβυ ΠρΜθυηβυργρυ μ. *· Μεχα{α:
  Φιλε χ. Αημαρχι,
  "Ελαβον τβ χηλΐγραβημ* ο«( δια τού οκοίου
  μβΐ γ%Μρίζ·τι ότι άΛίγροψβτί πίστωσιν είς τβν
  ηβοΰπολβγισμβν τβυ^ϋφ' υμάς Δήμον ορχ. 200 €0»,
  ύςπρώτην δοοιν υπέρ της Βασιλική; Άεροηορίοις
  χά ι οάς παρ«χβιλ& ν» διχθπχι τα πλέον θ(ρμα
  ονγχαρηχηρια μου.
  »>1μαι ιΰτυχη$ οιά την κ;ο6υμιαν, μέ την βηβΐ
  αν Μ«1 β Δήμος σας, είς έκ τΙ»ν μ^γβιλυτερΜν ΔΑ
  μ«ντπς ήρ«·ΪΜής μ*»βλονήσβν, Ιρχ·ταινά λνιοχ»
  οο τό »«» ·τ}ς Εβνιχής Κνβΐρνήσίκς ουντίλβύμ»
  νβν Ιργβν -κης ΈβνΐΜπς άναγεννηοεως μ«1 6 Ινθβυ
  αιαομβ( μ* τβν έιτβΐον εί ηασπί τάςενς 'ΒΛληνι^
  ηατριΜβιι οννιχΐςινν τ»ί »;«·«{. 'ΕλληνΐΜβις ποι-
  ραδέοεις μα$. Δεχβήτι κ»Ι πάλιν κ. ΔΛμαρχε τα
  0ερμ« ουγχβρητίιρι* μβ«.
  Το ταλεγράβημε. ο«ς 6ιερΊ£άοβη είς γό Ύκοορ
  γεΐβν Άΐρ·"·Ρ'Α(· _
  Φιλ4Νώΐ«τ« Ι, ΝΙΤΑΧΑ1
  υ
  Έκ Παρισίων αγγέλλε¬
  ται δτι ό τύβος τής δεξιδς
  χρή{
  όργάνΐον τοθ σοσιαλιστι
  κοθ κόμματος 6ια>ραχθ«Γ
  σας είς διαφόρους 4«ιχει
  ρήσεις καΛ τονίζει δτι ουδέ
  κοτ« «λαόν ό λαός ΘΛ έξα
  ίνατηθή ά«ό τού: φαυφαοο
  |νισμούς τοθ Μ«λούμ. Έ«ι
  ι «ροσθιτως αί αυταί £·ημ«
  ρίδες καταγγεΛλουν δτι ώ
  'ρισμννοι «αράγοντις τής
  κυβερνήσεως διιυκολύνουν
  1 σκανδαλββδβς την άνοστο
  λήν δ«λ*»ν καί την 6ξο5ον
  Γάλλ«ν «Ιιλοντβν είς Ι
  ; σβανΐον.
  Ι Έν Σαλαμάνκας τηλ«
  γραφοθν δτι ό Φράνκο όμι
  , λών κρός άντιβροσώβους
  τού εθ«ικόε>ρονος ιύτΐου, ι
  τόνισεν δτι ή Λκώλεια τοθ
  Μόλα μολονότι στμαντικτ
  βέν -ρόκειται νά έ«ΐ)ρεάσο
  τόν άγβνα τής Έθνικής 'Ι
  σκινΐας. Ύβάριουν «ολλοί
  πατριώται είς την άββλευ
  Θιρ«·θε1σαν Ί<ι-(ΐν(αν εί ό βοΐοι κοί ώς ηγέται κοί ώς Ακλοϊ στοοιτιθται 94 ««νήσουν «ολύ άκριβά την ζωήν τω> καί ·έν θό: ·ξαν
  Βρα-οδισθεΙσιν ά«ό τάς 'Α
  σιατικάς όρδας αί όιοϊαι
  «ροσκαθοθν νά μεταβαλ
  λουν είς τιμάριόν τ«*ν την
  Ιλ«υθ<οαν Ί7ΐΐανικήν γήν. Εί<3 Σαλαμάνκαν έψίλη σήμιρον «κιμνημόσυνος δα ησις ύ«έρ τοθ Μόλα είς την όαοίαν -αρέστησαν ό Φράνκο, οί έτΐιτελ,εϊς τού, οί ΑρχηγοΙ τοθ ΑθνικοΟ κόμματος καί «ληθή λαοθ. ^^^]!!Μ Ο ΧΙΤΑΕΡ ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΚΙΟΟΡΙΣΘΗ ΣίΦΟΣ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΙΙΙί! ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΕ ΠΡΟΟΥΜΟί ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝ ΠΑΙΤΕΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜ1ΝΙΑΙ Πώς έτροποποΐηδη τελευταίως ή περί άρτεργατών νομοδεσία. Είς την Έφ^μιρίδ'χ τ<]ς Κυβιρ νήσιως έΐημοο εύθη αναγκααπκός νίμος &ιά τοθ ίποίοιι τροηοποιιί τα ι τ) πιρί άρτιργατΑν νομοθε οΐα. Διά τι Ο νέμου θιαπΐζεται ή Ι πανιξέτασις τ6»ν άοθεν&ν αρτιργρ τδν διά τίς ίλοφρίς περΐπτώοΐΐς Έπ(οι;ς δ; ζ«ται δα έκ τβν ηα σχένταν ο( χατατπσσίι«νοι είς ΐήν Πίώτην ΧΒΤ^γορίαν δΐχαιοθνται μ« τα γνώμην τ<]ς α;μο5ίκς έκιτροητ}( χά Ι άηέφισιν τοθ διοΐκ^τΐχοθ συμ βουλιου τοθ Ταμείον: »') Πΐρι θά?ψιως έν αναρκβτηρίφ μέχρις Ιξ μηνβν χά! έπιίβμχτος μηνιαΕ ου δραχμων ί<ατον διά ιους ί ψΐιβς έ' ΐ τηιαχεβΕαν διά τευς 1γ ί') έν άδϋναμ'α ηΐριθάλ διά τό Τ·χμε!ίν. ή ψ μτ)ν6εν χβΐ Ιβοχο6νου έ μ έ« δοβγυβν έκταχοοΕ ών ΐΜντήχνντα (750) χαχά μ4}»- ττρ5θτ)^ξτ)μίνου χαχά δραχμ^ο 150 5ιά φ σ6^υ/ον χαΐ 100 δι' Ι< μέλος τέκνον ή &πά τοθ πάσχον τος αιιντΐροϋμϊνον, ανίκανον δτο ρον γο"ίχ ή 2ντ)λιχ9ν χαΐ χίίω τίν 16 έ β» άϊελφίν. Διά τοϋις έξ αΰτβν 3ΐχμίνοντ«ς έ<τίς τΐν πδλι«« τ&ν ί άνω ΐβν 15.000 χατο! χβν χατά την τελευταίαν έκίοτ] μόν άτυγραφήν χά ώ; α ω ίϋιδί μ*Τ3« (ιΐ)ΐ·πιριλ«μβχνομ(νης χτ)( χχτ£ τί ανιοϊίρ» π?οαχυξτ)3ΐ»{) πβοσχυξίνονται χαχά 20 τοίς ί<% χον. Συντάξεως διχ«ιοΟ*τ*ι χ«1 οί Ιχοντες β'βλιάοιαν δ/«(«ς τ*ν έ τθα 1930—1932, χαΡώ; χκί ε£ μ^ λ»6ό^ΐες 6 6',ιάριον Ιφίαιν ά Πΐδεΐειγμΐ^ως είργάσθηιαν είς π4 λεις χέτω τ*ν 12 χιλιάδων χατοί χ»ν χαΐ 6κέ χον δ ρον νϋ λουν οί ηιιν ένχος χριμήνου. ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).Τηνεγρα·ψήματα έκ Βε ρολίνου άγγέλλουν ότι οΧίτλερ προτίθε ται νά ζητήση καί επισήμως όπως ή Εύ- ρώπη καθαρίση σαφώς την στάσιν της Ε¬ ναντι τού κομμουνισμόν χαΐ Των Σοβιέτ τα οποία κατωρθώβαντα νά διεισδύηουν δια τού Γαλλοσοβοετικοΰ συμφώνου είς την Εύρωπαϊκήν διπλωματίαν, άπεργά ζονται παγκόσμιον πόλεμον διά τού θτ-οίου νομίζουν ότι θα φθχαουν είς την κοινωνικήν επανάστασιν. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα μετά τόν καθορισμόν τούτον ο Χίτλερ Θα προθυμοποιηθή νά εκθέση έν πλάχει τας βκέψεις τής Γερμανίας ώς πρός την πε ριφρούρησιν τής Εύρωπα'έκής είρήνης. ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Εκοινοποιήθη κρός τας τε λωνειακας άρχσς κοινή άπό φσσις των ύπουογδΊν Ο(<ονομ κων κοί Έθνι^ής Ο[κονομ(σς Βι' ή; καΓαργεΐται ή διάϊοξις τής ττσραγρ. 5 τής ύη' άριθμ. 25747)37 προγενεστέρας άπο φάσεως των, δι* ής β'ς χή κατανομήν των περικοτιΔν ού νανταΐ νά συμπεριληφθοθν κοί ϋποκστσσΐήματα βισφόρων έ πιχειρήσεων- Η ΕΙΙΑΓΟΓΗ ΖΑΧΑΡΕΟΝ Καθ" άρμοδΐαν άνακοίνω σιν ή εΐσαγωγή ζσχσρεων ττοο ελεύσΐως Τσεχοσλοβακίας ών ή άξία &ιεκονονΙσθη νομίμως πρό ιής 25 Απριλίου 1937 έ πιτρέτΐεται άνευ κατοβολής <απλασ!ου δασμοθ έντός 24 μηνΔν άπό τής ημέρας τοθ οιακανονισμοθ τής άξΐας των. ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Παρετάθη δι* ύπουργικής ά ποφόσιως μέχρι ιής 31ης Αύ γούστου έ. £, ή Ισχύς τοΟ ιί σα^ωγικοθ οΐχαιώμαχος τρέχ. εξαμήνου 4πΙ ίμτιοριυμά·ων τίνων των οποίων ή όρΐστική κατανομή τρέχ. εξαμήνου οέν έπραγματοτιοιήθη μέχρι τής 31 π., ΜαρτΙου. ΤΑ ΜΑΟΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 2Χ0ΑΕΙΩΝ Τί δπουργιΙΌν τής παιϊιΐβς δι' μηνιυχΐκίζς έγχοχλί&υ τού πρός έκιθιωρΐ9Χβς τβν Δημοτικήν σχθ(Ίί»ν γνωρΐζει ίτι ή Ιννοΐα τής &κ' άμθ. 40558 διαταγάς χβν ΐ λεαουργΐας την οχολιΐων κα ι» τόν μήνα Ί&ύνιον είνε δΐι ή βΧΒΐ'Ιοι θα διιξάγεται άπο τ*}ς 7 π μ. μέχρι νζς 11 π.μ, Τό έμμΗ ι ε»ν μαβημάχων χβτά τάς ώρας ταύτας δέον να χαθορι φ,δπό τοθ Συλλόγου των διδα σχόντων χαί διά οχετικβν οί») γιβν τβν Έ«ιθε»ρ»)τ6·ν. ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Ό μιχρος Μιχ. Μηαντουβίκης άναρριχηθιίς πρ&χ(-|ς έΓίήλιχτρι χιθ οτύλου ιίς Χανιά ή/γιοεν ά θήτως τα ήεχτριχά χαλώ δι» ΠΛτώιΐ ήΐεχτροπλ»)ξ[αν ουνε κε'α τί|ς οποίας χαί χαιέηισεν 6 ποοιάς ιίς διαφορα μέρΐ) χ0ο σ· ματβς σοββρά τρβ6ματα. ΟΙ ΠΙΝΑΚΒΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΙΤε,ΝΟΝΐαΝ χας ά,-μοδίοις αρχάς έ<οι νοκοιήθτ] 6ηουργ[λ.«) απόφϊαις διά τής δπβί»; ό^'ζιΐαι Ιιι ή προθε αίΐ(« κρός οκ&β$λήν ενώπιον τής 'ΔνιβτίΐΤίς «ναθεωρητι**]; έηιτρο ηής ένοτχοιων %νΛ τβν δ μ)( ψ ήμρς άπό τής τοιχοχίλλή5:ως χβν πι ναχων ίν τεΐς γραφείοις τ«]ς Ένώ σεβς χβν Επ μΐληιηρίων, τ»ρα τκινομίντ) χατα δΐχα ημέρας δι·} χιΰ; είς τας πιρΐφιρείκς χβν λοι πών Έηιμιλ^τ^ΐίων, πλήν των ιοιού—ιν Άθτ)»6ν χαί Πειραιβ;, έ^ρκύβντας. Ία Έμποριχ'Ι Έπιμε λητήρια υποχρεούνται νά ίηλοποι οθσιν άμιληΐΐ τούς ά.ωΐέρω πίνα κάς χατανομής δια τοΐχοχολίήσι ως ένχάς τής Ιπιούσης τί]; ηχρ' βΰιβν λήψιώς τβν. Ο κ ΝΟΜΙΡΧΗΣ_ΕΙΣ ΒΙΑΝΝΟΝ ΙΟοιον αναχωρεί ιίς Βίαν νόν ίνα με>ε ήση επιτοπίως
  τάς ανάγκας ττς ό Νομσρ
  χης "Ηρακλείου ·>. Ανδρέας
  Μάρ*βλλος.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Ι ΠΑΣ ΔΟΡΕΑΣ
  Σήμερον Κυριαχ^ν ναί ώ;αν 6
  μ. μ. θα γίνη ιίς τον {>τ«0ϋα Ν ι
  όν τοθ Αγ. Ιωάννου τ&ν >αθολι
  χβν ή άνέχαθεν χαθιει ωμένΐ] χκ!
  έντβθθα τελετή %ς Αγ. Δωριβ;.
  Ή λιτανεΐ» οημε ω.ίβν Βα ττεριέλ
  6η ιόν πε{.16ιλ->ν ί)ς 'ϋλ[
  ΤΑ ΟΦΕΛΙΜΑ ΠΤΗΝΑ
  τοθ
  ρ δι' ή; ά
  διαττ)(ηο'ς έν
  δρια %ο Ι 11 ηακαγάλί ι..
  , %ο)ύ
  Η4Π?Φ»ΙΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ
  ποοχθε; ή άπίφ»αις
  τοθ Έφε<είου ΧινΓω» επί τής δ ποθέαΐως χβν χάχανα ή»ω> χβν
  «υακβν 'Αγ^ β;. Έκ χβν χατη
  ί α θ Μχρσέλος Διιυ
  τ»ν ανωτέρω φυλαχβν κ%
  η ιίς εξάμηνον ιίρχφ,
  δ λογισΐ^ς Βχοδ£κΐ]ς χαί ο γεν
  πίνος Ανδρ. Ζιρδός είς διεττ} φυ
  λάκ'οιν χά Ι δ Π5ομτ)θιυτής Ρ. Βιο
  λί«τ)ς ιίς 5 1)2 μηνβν το
  Οί λοιποί χατηγορούμινοι Ν. Γα
  λίντ,ς χά! Άντ. 'Αναοταα$χτ}ς
  ΙνΗχποροι, Κ. Δ?ανδαχτ]ς έκιθε
  ωρητής δημοαίων ϊργων κνΐ
  εινΐ*ης διευθυντάς φυλκχβν
  λί λόγω αμφιδολιβν.
  Η ΕΓ04ΕΙΙ ΤΩΝ ΕΛΑΏΝ
  'βχ τηςάνά τβν Νομόν ηβριβ-
  οε(ας χβθ Πρβέδροι» τβθ ΤαμεΙβυ
  Έλ«ιοπ«ραγωγής μβτά τ&ν Διιυ
  θυνχ&ν Δ«κοκτ6«Νν , κ κ. Γβιβπ
  χά! ΝυστϊοΛχπ διιπιοτώθη ίτι έν
  τ*1ς επαρχίαις Πΐδιβδο;, Τίμβ
  νονις Μονοφατσίου «αί Βιάννου
  Ενθα ποΐΝΐλ(« είναι ή λικνολο*,
  ή ίσοδεία είναι ηλουσΐΜτάτη έν
  δέ ταίς έπαρχίβις Μαλιβυζίου,
  Καινουρίου καί Ουργιωκίσβαΐ, Ιν
  θα έπικροιτιϊ ή χβνδοολη* ή έ
  σοδεία ύπερβαίνει τό τής καλής
  τβιαύτης. Ό έλαιβχαρπος παντκ
  χοΰ παρβυσι4ζ·τ«ι «ότροιφής καί
  άπρίσβλητβς ή δέ ηαρβυσι«ζ€μ*
  νη μικρά πτωαις είνε; φυσιολβγι
  χίΐ όφειλομένη ιΐς την; άδυναμί
  αν τ&ν ε)αιοδενδρΝν νά αυγκρα
  τήσυοιν ολόκληρον χβν νβνιμο
  πβιηθέντκ Μάρκον- Ό ψεχασμβς
  άηό ηινθημέ ου ένβργίίτβι είς
  τάπρ&)ΐμότ«(α μέρη. βαβμιαιυ{δέ
  έη«υ$άνεται ή λειτονρνΐα τ&ν ο»
  ν>ρν·Ι«ν τ&ν οποίαν το σύνολον
  άνά χον νομόν θά φβαοη χά 110.
  Ταυτα διηρημένοι κατα τομιΐς
  διοΐΜονντ«ι άπβ 12
  νΐίβνους.
  Την γενικήν ίπβπτείαν ίχουν «
  λάβ Γβ Δθ
  χ
  β ι κ. μ. Γ»βπς Διενθυν
  τής χο& Φυχοηαθολογιχοβ £χαβ
  μβΰ και ΝυσχεράΜης ν«*»πόνος
  χοβ Τβμβίου οΐτινες ίιαρκδς ηβ
  ριοδεΰουν χον Νομόν.
  ΔΙ έν τβ ανορα μα« κυρανβε(*«
  ιμαΐ τών.βιαφόρειν Ινχ·β4ε*ιι
  «ροΤόνιειν βΤχον *« «*τ·#η
  -Μ.
  ΙΙ,Μ
  α'.«οι4τ|τοε Μ·
  »'
  ί
  ε'
  ΊλιαΜεε
  V
  ■«••«ι
  λιοι·Ι
  86.
  Α·χ«ν*ν «* ηΙ·τ. ο». Μ,—
  «βλαιοΙ]
  Μ«λ>··|(·· ητ* ·■, ,. Ι
  ■ε<>··«η« ■•«χ,
  ΑΙλι «οιοηιΑε „
  ■ετα|α
  Ιοοΐοβλια (|ο*
  ΑΜ
  μ ■
  ■••Ρατ·ν αΐνβν
  ΨιραΙ
  Μ. "0.1
  ■οο*να Ιοο|»Ια< Μ.Ι·-Μ.4Ι Μ ·!·.- 1.11 ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΜΕΑΕΤΟΝΤΑΙ ΐΗΙ ΔΙΤΕΛΕΥΤ1ΙΛΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΦΗΝΑΙ 5 Ίβυνίβυ (τβΰ «νταησχριτοβ μ«£).—■ Κ«τ' είδήβίΐς έκ Λβνδίνβ», θιω?εϊ ται βέβχιον όα πχρα τ· τηλενρχνούμΐνα αντιθίτΜς ί* Βερ·λ(νο» κ«ί καχ<τ«$ τούτνν, «Ι τελευταίως δ»ατ»πωθβΙα«ι πρ·ς τ^ν Γερ μ«νικ4ν κυβέρνησιν 'ΛγγλΐΜαί προτάαΐΐί περί Β«ρ·χν)ς έγνυήσ«»ν ηαρ' αύ:ϋς διχ την ειρήνην Ινχντι οΐκονομικβν ·ντοιλ«γμ4 των, ιικλιτ&νται Μ«Λ τ·ΰ φ·ν Νώΰρβτ. Η Α-ΙΙ1-Ι- ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠ0ΖΗΜ1ΩΣΕΩΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΓΕΑΟΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίου (τού άνχα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Βερο λ (νού ότι σύμπας ο ήμιεηίσημος τύπος είρωνεύεται καυστικώς την αξίωσιν τής Βαλενθίας όπως χορηγηθή είς αυτήν ά ποζημίωβις βιά τόν βομβαρδισμόν τής Άλμερίκς, χαρακτηρίζων ταύτην ώς γελοίαν καί άναξίαν πάσης ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΟΥΑΑΑΡΑΜΑΝ ΚΑΙΤΗΝΒίΣΚίϊίΝΣΥΙΙΕΧ«ΑΙ Π4ΝΤ0ΤΕ ΑΙ Μ4Χ4Ι ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίου (τού ά«ταπο" χριχου μ·*ς».—Τηλεγραφήματα έκ τού έξωτερικοΰ παρουσικζουν ώς συνεχιζό μενον πάντοτε τόν άγω α είς την πε ριοχήν τής Βισκά'ίας καί τα ορειιά συγ κροτήματα τής Γουαδαράμας. Αί μαχαι αυται μέχρι τής στιγμής 6έν ε χούν άπολήξει είς θετικά άποτελέ βματα οΰτε υπέρ τού ενός, ούτε υπέρ τού άλλου των αλληλομαχομένων. ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΤΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΤΑ ΒΟΜΚΑΡ1Ι2ΑΝΤΛ ΤΟ .ΗΤϋΥΤίΛΑΗΓ ΕΙΣ ΤΙΣ ΒίΑΕίΡΙΙΙΪ ΝΗΣΟΪΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίβυ (τού άνταηβχριτβύ μ«ο —Καβ'α ίγγίλλεται έκ Βΐρ*λ{ν·υ ίχει ίξαχρ.βωΒό τελιίως ότι τα άεροπλάνα τ« βομβαρδίσαντα τέ «Ντέυιολανί> η0«ν οχι
  μονον Σεβιετικής προιλεύσιως εΐλλ' ύδη
  γ·6ντ·κ·. ύιχόΡιίοαων «ερ·πσρωνοτινε£ α»
  νηβ»ί ·ν·ργ·6ν «ύτοβούλως ίπιχειρήοε·;,
  μολ.νστι ύπ«Υ·μ·νοι ,ίς Τσ ύπ·υργ·Τ·ν β
  1 Ββλ·ν·(«$.