94372

Αριθμός τεύχους

4583

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "* έκ Β»
  ΤΑΣΕ1Σ
  ντκκοχριιε!}
  ίτ«ς τού (Ήν,
  >ί την Γιρ
  ί ηροτκβΐΐ}
  ι :ής διχ τή»
  ·■**-
  ΩΣΕΩΙ
  ΕΑΟΙΑ
  ρ·"*
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ετηαίσ λίοαι 3
  έξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ.μή
  παΐά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙΤΒ
  8
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΙΐΙΪΣ ΖΤΙΤιΚΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΤ» (|0Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4583
  Η ΦΟΤΕΙΝ1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
  ΤΙΣ ΕΛΛΗΚΟΤΟΥΡΚΙΚ1Σ ΦΙΛΙΙΣ
  είς
  Άκο κρ·χβίς ευρίσκεται
  ί λ
  χ
  «αληρι«« υΐατα τ·
  οκ·(ους Ιπί αίδνας είχεν χω
  ρίσα τό ·γοι^τ»ρ·ν φυλετι
  Νόν μΙαβΓ, ίί-,χΕ ηάν βπ Λ
  τουρκικόν κατκ&ρβμιχβν ___ ^___^ ___ #<^ «Χαμηδιέ» δια τβΰόηοίβυ «Ι νήκβί ■ΐς'τίιν"'μ'ά¥ χώραν νΐ Τοϋρκβι δέκιμβι εκιχκιρβΒν βκωρητα· κ:ημχ χ«ί τήβ «λ ίχκαιδβυτικέν πλούν. ΜεΥ.λιις *«· π βο»βλΐι« των συ ·λ<γα( δέ ημέρας τα τβυρχι- νβρκν τπί μ,άς ν1 βιτστελη χον αχάφβς θά έκιοκ·»8ά ύκβθεσιν χαί της άλλας 'Α χαί ϊήν νήαβν μας ελλιμινι; πόίΐις,ς α| κρ·χθεαιναί έκδη ζέμενβν ιίς Σ,βύδαν. Καί είς λώαεις ίη τή δικλεύηι τβδ .λ »υβΗ.ι.·ν «>^·' *«— χ. Ίαμίτ έξ Αθηνών χαί αί
  ανακοίνωσις τού πρβέδρβυ
  Τβυρκική; Δημοκρατίας
  τα ούνβρα τβν δύβ χ«
  ρβν πρββτατιύουν χοιναί ένι
  αϊαι χαί οΐδιαβπαστβι αί δυ
  ναμεις των.
  τ ρ φς ίσον
  καί εί; τούς ναυτικαύ; δόσ¬
  μου: τβύς οκ·1ους φϊρκι, η
  Έλληνική Κυβέρνησις, τβ επί
  αημβν ελληνικόν Κράτος καί
  β έλληνΐΗος λαός επΐδβψί
  λευβχν εξ«»ρετιχ·ίς τιμάς «αί
  κεριποιήαεις καί Β* βκδηλώ·
  βουν καί χ«τ« τ· υπόλοιπον
  δικστΐ,μα τής είς την Έλλκ
  δα δΐαμβνής των τα είλικρι
  νέστερα ·ίοθήματα αγκκης
  συμπαθείας καί φιλο|ενει-
  «ί
  Αποτελεί *αί τβδτ· μίαν
  νί*ν τρανήν απόδειξιν τής
  εγκαρδιότητος τβν σχέοεων
  Ελλάδος κ«1 Τ·υρκ(α{, ιν
  επί πλέον αδιάσειστον οτ·ι·
  χεΐβν της βτενίς φιλίβς καί
  α»μμ«χί«ς κου αυνδκει τάς
  6ύ· γειτονικάς χώρας. "Αλλσ
  κε τ· «Χνμηδιέ» εξήρχετο
  •ίί τα έλληνικα υδ«τα ώς
  Ιχβρός έηιδρομιύς. Σήμερον
  έρχεται ώς ειλικρινός φίλβί,
  ώς αύμμαχος. "Αλλοτε τό ό
  νομα τού ίκίνει τό μΐοος
  χ«ί την άπίχβειαν. Σήμερον
  διεγείρει τ· αΐσβημα τής ουμ
  κκθεΐας καί τού «νθουαια
  βμε-δ Κβί ή έμφ«νισ(ς τού
  γίνεται δεκτή μέ ςτ»
  1 «ρ·
  -»·ς μ»1 χφρμ
  λβΐ«...Άλλβ τ· άλλοτε «πό
  τελεΐ πβρελθ-ν, μΐ μ(βη μέ
  Ιριδας μβ 4γ6ν·ί, μβ «·λί
  , μέ βκατο«τΐ(«ς, μέ έκ«
  ς καί »ϊμ«τ« κ«1 ββνά
  τ·Βς χ«ί όλεθρον. Μί
  νίκας κα· βπελευβερω·
  εΐις «δελφβν, μβ ΐΐρ«γμ«τ·
  κοιήοεις ένίίρων πβύ εβ*υ
  ΜΚλ<α«ν αΐώνων ποθοι, μβ δτΐ Τ« Διότι αντΙ νβ κατο τό βΛθος τής θαλάσ ση; καί τδ μΠ«ος χοθ λΐμβνο βρσγΐονος μέ αφιτησΐαν, την ξή δ τού 6 έσωτβρτ ή κός φάοος τοθ κόλττου, τα στοιχβΤα ελήφθησαν άπ6 αήν καρατλίαν των σφαγεΤων. ΕΤ ναι β γνωστόν τίνων συστά σιις καί ύ-οδεΐξβις ηκολούθη σβν 6 λαβών τβ στοιχβΤαΐ μη χανικΟΓ, 8σπς οέν βΐχε λόγον ν' ά<ολοίθήσ[) {·51ας προτιμή σ3ΐς. Πάντως ή επί τβ βΐσβι τβν στο-χβίων συνταχθετσα ιιελίτη, δμια τελευτα'ω·; έγνώ σθη το π,: α γμα βέ» ήτο δυνα τόν ν^γΐντι άποΒεκτή, ιιαρβ την ασήμαντον διαφοράν τή; δστιάνης όπολογιζοαένης τό λύ μϊχρι πβντα<οσ'ων χιλιά 6 μόΓιιι καί ιιή 8<ριναν, 8-ι λι Πέαην «Ι βημ«β(«ν Ιχει μ·νοβραχ!ων *ρνόμβνοο άκ* δι« τας δύο χάρ.ς ή οτενη '« σφαγι ιϊ Βέν ήτο έξυπηρβ ύ λ( ί Τ6ςΤ°2 λιμένος μ!«ίι6τι δι« τας δύο χάρ.ς ή οτενη γ ή η αύτη φ.λ(α ίαί α»μμ«χ(« είς Τ6ςΑΤ°2 λιμένοης μ!«'βίι6τι αύταντήντάαονταρανμίνην ε1ς Ιό μ*ρος τοθτο ή θάλσσ Ι θ' ή Γβή Α ρμη καθ' ήν ·»ί στΓ.νβήρ »« ανός νβ προκ«λ<αο '* τοθτο ή θάλσσ β« Μόνον χη ήν βΐν.ι Ικανός νβ προκ«λ<αο / ^ , * Γ. , θρσόσιης των ύτιαρχουσδν ηαγκοαμιον π»ρκ«ϊ«ν είναι προκυμσ;φν θα .Τ^ν σημασΐ ύλ ί ^ ^ * ι* γμ ρ ίν ΐύκολον είς πάντας νά έννο ίίθβ»ν. Είναι «λλ«οτβ καγ χοίνως ·νεγν«ριβμένον ότι της μέχ χάρις είς τ* ·ΕλλΠνοτο«ρκι μακοός χον χά* τ. Βαλκανικέν ού μ προκυμσ;φν θα σημασΐ 'τής γβνΟμ4νης μίλέ- χρ χον ς τ. ού μ ή μ »»νον ίχει η«γι»βί ή ΐΙ;ή μετα χ *ϊ Λ1- έίλθ ; έν ίσχάτως δέ β Λ μβνι,β Επ- ξΐ έ- ϊ ϊ Λ1- *;? ,τρ^β.οθ.η^αιέληξενβΐς ίχει έπίλθει η ήρεμ.α χαΐ Ι νίργβ,αίι ογανβς κατα ή Ι 4 «νβτ· γνώμην έ τ 1 λύ χ ή Ιοορροπηβις 5 Μεσόγειω Αλλ' εχΐ·ς τοΰτ·ν, αυμμεΐχί έ Ελ;η Ιχει ξ< γνώμην μ<τς βέν «τναι Ο1 κα Ιλύτεραι. Ώ; ιτληροφοροθμαι ; ό φ Έπιτροιιπ θέτει ό κρΙσιν τΛν Προίσιαμ6 όθ έ ά λαμψΐις έΒνικας, μέ φωτβατβ |δειν« χαί τας ίύθύνβς έν.ς φανβυς καί δβξας, μέ δάφνας'νί#υ κ·λ<μβυ. Ή Ελλάς χαί χα,ί τρβπαιν, μι) «τώσεις Μβ«}η ΤβυρκΙα, χαράζαααι τόν αυντριβήν··· Τώρα .. Τκρα το «ρ^^#ν χ^ χοινής αυνΐργα παρελθόν αύτα μέ τ* μίαη ρ μμχ χ πό τήν κρΙσιν τΛν Προίσιαμ6 κ«1 άλλην γεν»κ·ίτέρείς ·ξ< νω, ού'«ς την όοθήν μέν ά άς οηματσΐαν: 'ΑκοτΐλεΙ ηα'π<.ψ ν νά ληφθοθν νέα στοι ράδειγμα ««τβινόν *πό τ* Αβια> ακριβή, άλλά συχρόνως
  4π«ΐενθ« ίηρεπι ν» ίμκνβΐ), ίξουΒετίρώνβι την όρθήν τού
  αθο&ν οσβι κοθοθν είλιχρι
  νδς νβ λύσβυν τ«ς μετβ των
  αλλων διαφοράς των καί νβ
  λργαβΒοΪΜτ^ιβ την κανί^βιν
  της «Ιρηνης καί της ίΐουχΚας
  των λβών τής γής.
  Ή 'Ελληνοτουρκιχή ύψά
  νβτβι ώς μ(β πάμφωτος
  ηραγμβτικάτης πβύ άβφαΐλί
  ζΐι την ηβυχΐαν τβν δΰε 4
  δελν&ν λανν κβΐ φωτΐζει
  τόν δρόμον πβύ ηρέκκι ν'β
  κολουθηβουν καί τβ αλλβ
  έ9νη διβ ν' άπβφύγβΜν τβ
  Μβί τβ αϊμβτβ κβί τβύς ηβλί
  μονς χ«1 τάς ίχθρίιητβς βϊ·
  λβ(ι.βΐν. Εβί ηνοι,« μί« νίβ
  τβϋ
  είρηνης χαί τβδ πβλιτισμβυ,
  πρββίφ.ραν βίββια ίψΐστην
  υπηρεσίαν πρός εαυτάς
  ΟβλΤί Υΐί την Ιβτόρίβν τβν β«ηρ«»»«ν πρός εαιιτ.5 .α^ι
  δύο ίίνβί. Ή Ελλάς χβΐ η'συνχΡ-ν-ς Ιδοβ«ν κβί .Ις
  Τ·»ρ"«, δ βκβνονΐοβοβι πλή τ* βλλβ ίβνη ίνα δ,δ.κτικώ
  ά μβτβξύ τ«ν διβ·. τβτ·ν μάθημ». Απομίνβι
  1 «Ιλιχρίνβιβν/ μονον νά Ιδωμεν βν θά θε
  ί Βίόμην τα χί ληβευν κβί τα αλλβ ΙΒνη νβ
  ?Γβ ίϊΓ^δΙζουν ά«* κ.,νϊδβμην.υρβ.δν ίπ* τό'Ελλην.
  τβν "διον δρόμον της εΐρή' τουρκικόν πβράδβιγμβ η*ν
  Ι δ¥'«ί *·δ β" *»·β·Ον νά πβρ.ονρβοθν
  οέ
  Ιηε καί
  Ιϊίτΐοο»
  ρόμον της ρ
  δημι·«Ρ¥'«ί *·δ β" *»·β·Ον νά πβρ.ονρβοθν
  Ιϊίτΐοο» «ολΓτιομοδ «ν.'άπο τό τυφλ.ν μΐβος κβί τα
  Κ«1 ίΐνίι τϊσον βτβνη κβί φυλΐτικά πάβη *1ς τόν ολ.
  5"ικρ ίί, η%»λί« κβί η συμ Βρον τοδ ηολβμο» κβί την
  μβίΐβ τβν δ6> λββν, τούς ουμφοράν. ____________^
  ΤΑ ™πικα
  ΤΟ ΕΗΕΙΓΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΙΣΙΕΙΙΣ
  ΤΟΥ ΛΙΗΕΗΟΒΡΑΧΙΟΗΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  άρχεται άπό τοθ
  συνεστήθη ι
  1919,
  «αοχευ«](
  «αοχευ«]( λιμενβρχ
  αμεοον Ιξυπη'ίττ,οιν ττ]ς έμηορι
  ά ύτας βία·« »» *-
  >ωκ
  νατολιχ-ιέρου
  ιί]ς νή μ
  μ«ος «ύχου, τοθ
  Βλή^ς χρβνίββντος
  έ Γν
  λογή^ς χρ
  Πβρ«τβ0 τέα,ς Γεν. Διοι
  χ. Μιχ. Κβταηί^, νά ίχ
  8έ*ΐ τάδ γν*μ« «". Λ« :
  ■ς Βιετύπβοιν ι υιός ώς Ι*·**»
  β1
  ΛΙιβτΐΓ κ Δ«»β«ντ·,
  •Απαντβν ευχαρίστως «Κ
  «Ο, όας γ^ωριζω τό ξή
  τικά μ* το Λιμενικόν μας ζή-
  ΐηΉ'ΐστορ!α τΛν λ.μ*>ι«Λν
  Ιρ>ων ιΙΚ Κ«μοτιόλε«ς Λ»)·
  ου κύριος
  ή κατα
  Ά
  ου κύρς ς ή ή
  σ«υή λιμβνοβραχΐονος. Ά
  πλοθν βλέμμα «κ( των έΐησΐ
  ών εΐσπράξίων τοθ ΤαμβΙου
  άποββικνόβι, 5α τό Λιμβνικόν
  Ταμείον Σητείας άπό αής σο-
  στάσεώς τού μέχρι «ρό τίνων
  έτον έλβιτούργησε κάκιστα.
  Κατά τό 1932 εορ σ,όμενοι
  έν Χανίοις ίνομΐσαμεν, 8η ήτο
  δυνατόν νΑ ενεργήσωμεν έ¬
  ναρξιν κραγματοποιήσεωςτοθ
  Ιργου διά τοθ καταρτισμοθ
  με) έτης, ίνα έκ Ι τβ βάσει ταό
  της καχσσκευασδβ ό Λιμενο
  βρσχ ών. Δυσυχβς 6 λο{?ών
  τα στοιχιΐα μηχανικάς ίσφα
  λιν, ή Β* επί *β βάσει τ©ν
  στοιχείων τούτων καταρτισθεΤ
  σα μέλει η ο«τ)ρξεν έιΚσης έ
  την ενέργειαν &ιά μ Ας συστά
  σιω:. ή'ΐς τιαρ' Βλην την άιιε
  ριόριστον έκτΐμησν τήν όπο(
  αν τρέφομεν κρός συμτιατριώ
  τας μας ίηισΐήμοναΓ, πονοθν
  τας καί ενδιαφερομένους ΒιΑ
  το μάλλον τοθ άυοκέντρου τό
  που μας, 'έν άσφαλ ζ«ι τό
  Λ μενΐκόν Ταμείον, Βτι τΑ λη
  φθησόμενα σ'οιχιΐσ; θά χρησι
  μοιοη9οΟν άσψιλώς κρός ού ν
  τοξιν νέας κσί όρ.στικής μελέ
  της Τήν άμφιβΐλ'αν δέ ταύτην
  ΒημιουργεΤ ή δήλωσις, δτι ό
  τ£>ν στοιχεΐων μηχανικός δέ»
  θά τιληΓωθΓΐ, *άν ταθτα δέν
  ληφθοθν ύτι' δψ;ι ύττό τοθ άνω
  τέρου ιίδικοθ Λ μβνολόγου,
  »[ς δν θά ύκοβληθβσιν πρός
  σύνταξιν τή"ς τελιχής μβλέτης.
  Άλλά τό ενδιαφέρον έν προ
  κβιμίνω Βγ<Βΐται ε]ς δτι μβτά τό πρώτον πάθημσ, τ) Όϊ την εσφαλμένην σύνταξιν τή*; ττρώτης μβλέτης, βέν έπιτρέ πε·αι νά έπαναληίθή ά«ρι βς τό Τ5ιον διά νΑ ττβρέοχε τα ι ό χρόνος άσκόπως, έν ώ σήμερον έπιβαλλεται διά τής νέας καί άκρ β3θς μβλέτης νΑ μάθωμεν κατΑ πόσον δυνάμβ θα νΑ κατασκευάσωμεν ίν Ιρ γο* χρήσ μόν καί χωρΐς άπω λειαν χρόνου. Δέν άσφαλΐζβ ται δμως ή προοδος τοθ εργου παρά ΒιΑ αιάς σαφοθς άπο φάσεως, ήτις όρ'ζουσα τό ποσόν ΒιΔ την σύντοξιν ιή μβλβτηΓ, ΘΑ έχη την πλήρη ά σφάλειαν, Βτι ο( >(5ικο1 (ί ό
  ποΐοι θα την συντάξουν βά ί
  χούν νσπαρουσιάσοι-νδ^αςτάς
  επιστημονικώς καί τεχνικάς
  έγγυήσβις τής εργασίας των.
  Τό βέ ζή ημα τής άμοιβής
  διά την εργασίαν ταύ*ην. την
  οποίαν άλλως τε όρ'ζβι δ Ν5
  μος, δέν πρβπει νΑ Βυσκολβύη
  τήν Λιμενικήν Επιτροπήν ίφ'
  βσον ιΐναΐ παγκοΐνως γνω·
  στόν, βτι ή καλή μβλέτη καί
  μάλιστα λιμβνοβραχΙονθΓ, βέν
  βΐναι ίργον κοινόν, άλλ' ίρ
  γον εΐδικόιητος. Έπομίνως *
  πΙ καλής μελέτης σΐηρίζεται ή
  άσφάλεια τοθ Εργου κα( ή
  οΐκονομΐκή κατασκευή οΰιοθ
  Λιιΐβνολόγου. Επί τούτου βέ
  νομίζη δτι Βέν ύπάρχει νοητή
  ΑντΙορηαις.
  ΆΧλ' άφοθ συμφωνοθμβν,
  ώ; «Ταβ.1 βίβοτιος, βτι αυτή ίΐ
  ναι ή τάξις, την όποιαν πρέ-
  τιεΐ να ακολουθήσωμεν είς
  τας ενεργείας μας δια νά χερ
  δΐσωμεν χρόνον καί χρήΊια, ύ·
  πολβΐπεται νΑ εξετάσωμεν τήν
  δποψ ν των κατ' αρχήν άντι
  δαώντων χατά τοθ εργου'ώς
  άχρήστου καΙ Βεύτβρον βιά τό
  πολυΒΑπανον αϋτοθ κοΐ βυσα
  νσλόγου πρός την οικονομικήν
  άντοχήν τοθ τόπου.
  Τό δα λιμενοβραχίων—χυμα
  τοθραΰστης είναι χρήσιμος, 6
  λιγοδάπανος καί έπιβββλημέ
  νοΓ, βέν είναι γνώμη ίξαιρ*
  τικτ)ς τινός αντίληψίς τινός ή
  τινΛν—. Είναι γνώμη δλ,ων
  Λν ναυτιχθν, οΐτινες κατα
  πλέουν είς τόν λιμένα μας, ή
  μβτέρων <αΙ ξςνων. Διότι βχι μόνον θά άσφαλΐση μέ μι¬ κράν σν/Βτι<Ας δαπάνην τα λλιμεν ζόμενα πλοΤα, άλλά Θ4 ποοστατεύση καί άσφαλΐ ίη βλα τα μ*σα φορτοεκφορ ώσεως, τα οποίαι σή ιερόν, (δα .κατά τόν χειμδνα ίλλεΐ πουν. Γνωρζομεν βέ^ δλοι μας οί κατοκοθντες τόν τό πον αυτόν, βτι συχνά γΐνονται ναυαγια κλοίων, είς κάθε 5έ τριχυμΐαν νύκτα καΙ ημέραν λαμβάνβι χώραν αληθής συ ναγνρμός ναυτικόν καί βιαφό ρων αλλων πολιτον διά νά σορουν τα κινδυνεώοντα πλοΤα ε(ς την ξηράν. Τό ούτό βέ περΐπου έπαναλαμβΐνβται, μέ ολιγώτερον φυσικά αγωνίαν, δταν πρόκειται ν ά τα ίηααρ ρψ>υν είς τήν θάλασσαν
  πρός έργσσ'αν. Άλλά πλήν
  τούτου συχνα! είναι αί ζημίαι
  τον προκυμαίαν άπό τάς τρι
  κυμΐας χαί οί ίπανβιλημμέναι
  προσωριναΐ τΐάντοτε έπιδιορ
  θώσ?ις των. ΚαΙ αυτή βέ ή κυ
  κλοφορΐα τίς παραλιακής π; ό;
  την αποβάθραν όδοθ πολλά
  κις διακόπτεται λόγφ θαλασ
  σοταραχής.
  Ή δευτέρα αηοψ.ς, ή όποΐα
  έμφανΐζβταΐ κατά τοθ εργου
  τής κατασ<ι?υη"ς λιμενοβραχΐο νος ϊΐναι τό πολυδάπανον αύ τοθ, λέγουν 8ηλ?6ή οί άντι δροντβς, δα ή μελέτη τοθ ίρ γου θά ύπολογισθβ μέν Ρι' ώ ρισμένον ποσόν, άλλ' έν τβ έχτελέσει Θ5 πολλαπλασιασθβ καΙ έπομένως θά ρ'ψωμεν τα χρήματά μας είς την θΛλα σαν χωρΐς νά επιτύχωμεν τί ποτε. ΑΥΡΙΟΝ: Το β. μέρος τής επι οτολής. Ν ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ Ι. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΟΙΑΝΝΟΙ Εάν έπομένως κόσμος καί οί 6 έμπορικός κάτοικοι τής Κωμοπόλεως μας άναννωρΐ ζουν, βτι μάς χρειάζβται λι μενοβραχίων κσ' 8τι ό χυμα τοθραύστης (δ:ος πρέπβι προηγουμένως νΑ κατ<·σ<ευα σθ<) καί κατόπιν ΘΑ σκεφθώ μέν τΐϊρΙ εσωτερικόν καλλω πιστικον ϊργων τότε ή σει ρΑ τής ενεργείας άρχεται ά «Α την μετάκλΐισιν εΙΒι«ν ΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ· ' ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ 'Δπβ τοθς 'Ανεγόρους Ι»ς Ε« τέν Βιυρβουλίτΐ) επί τής 45οΟ '. ή δ54ς Ιχει άνχοκαφς τι Βέ Ι ή ς χ φς λείως, οκθρα Βέ Ιχουν τοΐκ<θετΐ)θϊ Ι ν θε ν χαΐ Ι·θεν τΐ)ς 65ο Ο χατα τρόπον π·ΰ μολις χαΐ μιτά χέποιι ειμπορεί χαΐ Βΐίρχιται τέ ούΐοχΕ Κθί ί δύ η μ τ) ΒιέΙιυΐΐς δύο ού:οκιήΐ»ν |( ά* τιθίτου χχτιυθύ/αενί 1ρχομί>ω< ίΐ; έκ ΐ&ύιοϋ ίέ Βυοχεραίνεται ηιιηντΐχα ή συγχοιν»ν(α εί; τό τμτ]μχ κυΐί, είς μή«ος &~λ<χδή 3 —4 χιλιομίιρβν. Φ,ίονοθμεν λοι πον διι θ* χρίπει νά οχυροβτρ» τό ουντεμΐ ιερόν ή οϋς ή ώ «ε νά λι'φη αυτή ή άθλιίτηί- *Η τουλίχιοην ίι ιΝαι αδύνατος ή άμιοβς οχϋρίοϊρ»3ίς νά τοΐΐϊθε θεθν τα βκθρβ βπδ τι £^ μόνον μέρος τοθ δρίμου ώΐιι νά Βιιυχο λνθϊ τ) διίλευοις τβν τροχοφίρβν "Βε έκ των ίύο ιέλος κάντνν κρέ πιι νά γίνη. Ά)λ* τί χροτιμήτε ρ·ν βεβαία είναι να γίνη ή οχυ ροσχρωΐις. *** ΗΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΒΓΗ. Αί βιαπιοτώσιις τβν ουνερ γε'ων ψεχαομοθ τοθ έλαιοταμείοκ ώς πρβς φ εξέλιξιν ΐτ]ς έλαιβπα ραγωγής τοθ νομοΒ μας είναι έξα ριτιχνς εΰχάριοχοι. ΠχνΐοΟ ή (οί Βε(α ηρ&βλέηεται Εχανοποιτ,τιχή, Ή χαρποφορΐα είναι πλουοκβτάτΐ} ΚαΙ τ) ανάπτυξις τοθ χαρποθ χανο ν»ή. Διδομένου ίέ βτι χάρις ψ έ «ον( χρ κοο ένεργοθν Ό νεμάργτ]; χ. Μίρχελλος μι τ£5— χθέ; είς Βιάννον διά νά 6^ είς Ιπιτόπιον μελέτην τβν τημάιων τ<1: ώ>αίας α&(τ}ς
  χΕας μΐς. '8«ιΓ λοικόν ο χ-
  μάρχ»)ί Θ1 &υν-θς ν' λ)φ
  τό μίγιθίς τί)ς άβικΕας ποϋ έγένι
  το είς τ^ν |«αιεχ!αν β&ΐ^ν χατΐ
  τό παρελθόν. Θ1 εδρεθξ |«ι μίσψ έ
  νος περιδίλλβντοί άλΐ]θινκ είϊκλ
  λιβκοθ, διότι πρέπιι νά δμολογτ)
  Β% δτι ή Β αννος έκτός το5 ά
  φΒίνου ηλβ6:ου της είς Ιλαιον,
  είς δτ,μητρΐακά, είς χηκιυτινά
  χ«( άλλαι πρτίίντα, (<■( ΧβΙ ώ μορφ ές σιΐΐνίας γρχφκδτντοΐ, Ι χιι τοπεΐα π<.ΐ) παρίχουν το ου «ρπΐστιχώτερον θιαιιαι. βΐ ηιρι οΐοιχισθΙ άκο Ι·α λαόν ςρΐλεογαν 3βν χαΐ ιύρ^, φιλίνομον διον χαΐ πνευματώδτ) Προβηλβμίνον ίςτή' γτ,ν χαΐ τα εί^ηνιχ* Ιογα τού βλλά χά Ι ουνιχβς ένατινίζον τα πόίς ανώΐιρα ίδχνιχί, πρός ψ^λοτίρους σ<οΠ56(. ΚαΙ άπ4 οτίμττος τοθ λαοθ ιΰιοθ πβϋ άκτινοίίλιΐ πνΐϋμ«τινί· ητα χ»Ι ίδεολογιαμον 81 κλη οφορτ,θφ πίοί καϊ η(αχ ζη'ήυυ τα τ%ζ Ιπ»ίχ(ϊί αύιτ]ς Ιμιιναναλιι τα χαΐ άποτιλαΊΐτβμΙνα Ιπΐ μακράν αι ι ρ άν έιβν. θ^ πληρΐίρορ^θϊ βτι ό δρόμος ΉραχλιΕοϋ—Β άν νού ι( χιν άρχίαιι νά χατααχιυαζιται ά κο τ<{ς Ιποχής τί)ς Κρη) λ τιία<-, πρό τριακονταπινταιτΐας Βτ, χαΐ πλέον, χαρΐς δμως νά τιλιιώνν πο· έ. "Οηβς θ' άχούοη Ιπΐσης δτι ίπί μακράν οι:ράν ι τβ« ή Βίίννος ίεν ΙγνάρΕοι Ί τό ενδιαφέρον ι Οτι τήν ατορ γ βλλ' (υ:ι χαΐ τήν μφή τοθ «ρατους ιίμή μίνον όιίχΐς Ινε φίζ δια · το9 χ^ καί τοθ εισπράκτορος διά νά ή τήν π?η;»μήν τβν αόρβν. άχιύο^ άκίμτ) 6 Χ. Ν?μάβ- χτ·ς δταν θά διχθ$ τίς λίϊκάς έτι τροπας έχιΐ είς τό κέντρον τ^ς κβμβπόλιω; χάτ» άκί τον Ιΐχιον τβν πλβτάνβν χαΐ τβν χαρυδιβν 1>φ τι ά^θονα χρθα νιρά «ου ά·
  νβδλύζοκν απά τίς άοτιίρκιτες πή
  γές Θ1 χχτραχυλοθν χχΐ θά πά-
  φλάζουν, έκαναλαμβάνοντκς τό αίώ
  νΐο ώ;αΙΐ Τρτγοθδί τω', Ο την ■
  μορφιά τή: ΒίαννΕτινης φύ3ΐ»ς,
  δτι &4 δ τοΊιος αδτος ο ιύλογΐ)ιΐΐ
  νος άπο τήν φΔοιν χαΐ τον θεόν
  έίοΐ)θιΙΐο χαΐ απέ τό Κρίτος θά
  μιτείίλλετο ιίς μίαν γβνΕαν π»ρ«
  διίαου είς Ι^α ίδεώϊη τόπον παρκ
  θιριομοθ δπου θά προοίφιυγον χι
  λτάδις χόσμου κάθε χρίνο έξ δ-
  λάν τβν μερβν, διά νά ιθρουν τήν
  χαοάν χαΐ την δγείαν, διά νά άνα
  χιήιουν τάς άιτα>λιβθιΕα>ς έχ τοθ
  δλοχρονΕου μδχθβυ τβν δονΐμεις.
  ΚαΙ Εέν αμφιβαλλομεν δτι δ χ.
  Ν θά είσθ^νθΐ βχθύτατοι
  το ϊίχαιον τβν Βιχνν:τβν χαΐ βτι
  Θ1 Ινερϊήίΐ παρά τ| χυβιρνήβιι
  διά την ίΜνοποίτριν τβν πδθων
  τβν.
  Κυρίοις πιοτιοιμιν δτι τό έ-δια
  φίρον τοθ ν. Μχοχίλλου θά οΐρχ
  Τί ·ίς την ταχείαν άποηεριχται
  σιν τοθ δρόμου ποϋ θά Ι'ώιη
  τήν ΙκαρχΕαν αύΐήνμέ την πόλιν
  μις. Μ* οπολιΕπιται ιύωχβς
  πλέον παρά ή διάνοιξΐς βλΐγαν
  οτ)ΐ»ε'(βν χ*Ι ή χατοιο<ιυή μιρι χβν Ι?γ»ν κριοκιλάοΐβς ώσΐε νά Χίταατ^ βυνατή ή διέλΐυσις α&τα χινήτοο. Κ» Ι διά την χατκοχευήν τβν Ιίγων βδτβν θά δώ9ΐ| τάς διβΰΐας δϊηγΐαις χ>1 διαταγάς δ
  ν. Νίμάρχης ώιΐε ένιός δΪΕγου
  νά χατορθιοθ^ ή άφιξις οΰτοχΐνή
  τού είς Βιάννον, θ' αποτελέση
  τοθτο την άπαρχήν νίΐς π«ριδδου
  διά τήν επαρχίαν κυή'. ΚιΙ Βά
  ώ σταθμόν νέας προδδου
  αταθμϊν αλτ)θιντ]ς
  άνιίΐ]μ:οιιργ(ας τ<)ς τόσον ώ;α(ας χαί πολιτισμένη; Βιάννου. ουνιργεΐχ χαθ' βλον τόν νομο» 6' άποτραποθν τιλιΐνς χβί οί χΐνδυ νβι τοθ δάχου δύναται νά θειορΊ] ται άπολδτως βίδίΐον δτι ή έλχιο παραγηγή τοθ^.νομοθ, μΐς πλουοΕ7 δοον πο'έ άλλοτε 61 ίξισ^ρ»λιοΒΐ είς το ακέραιον μέχρι τίλϊυς. *** ΗΠΡΒΤΕΥΟΥΙΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΟΣ- 'ΑΑμΐτικβς προόοβυς όμλη γουμένβς σημειώνει 6 Άγιος Νι¬ κόλαος τον τελιυταΐον καιρόν. Οί δρόμοι τού διαρρυθμΕζονται, σχκ ροοτρώνονχαι χαΐπιοβοοτρήνονται. Πεζοδρόμια νέα· ιύ;6χ»?α χατα σχιυάζονται. ϋάρχα χαί χι;ηάρια μέ ώ?»1» λουλούδια μέ δένδρα, μέ πολκΐελή άναδρυτήρια ϊηιιουρ γοθνται. Γενιχά ίέ άκιμος κροό δου χαί άνα.δΐ)μιουργΕας πέει άπί χαιροθ είς τήν γραφιχήν αυτήν κολιτιιοθλαν που έξιλΕοβιται είς μικράν ΒινιτΙαν τής Κρήτΐ)(. "£· τβί δ "Δγιος Νικόλαος χαί ή Νιά πόλις άποτιλοθν τα δυο χςομήμα τα τχ διι β άτίμηια βτολ(Βια τοθ γείτονος νομοθ. *** ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΑΟΥΤΡΑ. Μας οιτιοΑΐ)σΐ9θαν χαΐ πάλιν παράπονα λβυομΐνον διά τήν ά- θλιότητ» είς την οποίαν Ιχει πι ριέλθιι ή παραλία δκου ανιγιί- ρονται τα νέα θαλαοοια λοιιτρά ΚαΙ είναι δικαιολογημίνα τα πά ράπονα αϋτά. Δ ότι χαί ή παρα λία χαί ή θάλαοοχ ιΐς αρκετόν 6ί θος ιΓναι γεμάτ*, άιτδ πίτρις, άπο ξθλατ, άπό οΙδΐ)ρα, βκου φιισιχά ιΐνοι αδύνατον νά πχτήσι κανιΐς χωρΐς χΕνδυνον νά η)ηγαθς. "Ε πιιτοι ή άποπιρατιβοις τβν λου τρβν καθυστεριΐ χαί ο Ε μπανιέρις ν έδίθηοαν αχδμ- ιίς χρήαιν τοθ χοινοθ. Ό χ. Δήμαρχος πού τόοον δεικνύει έ»Βιαφ·ρ·ν διά τα ζητήματα, έχ τβν οποίων φαΐνιται δ κοΑΐτιβμδς τής πόλιβί, ελπίζο¬ μεν Β.ι βά έκίμβϊ χαί θά φροντΕ ση νά λείψη αυτή ο»ντομάηρ9ν. ή αθλιότης τέ αύτάς Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΑΒΡΙΖ. θ* Ιλθη λοΐίτίν χη' ιίδιχίς καθηγ-τής τ<}{ ής ιίς τί Πχνιπ.Ό'ή'μιον τής Β έννης διά νά μιλετήοη τα διάφοοα ιΐδς τής Κοηιιχής χλβρΕΙος. "Ας Ιλ- θη λοιπον μέ τό χ*λο δ χ. Κχ θΐ}γητής. 'Αλ)^ νά Πωμεν. θά Ι- χη χαί ώρίλιμον πρακτικών .άπο τίλςσμα ή άριξ'ς τού; Δότι ού:ό χιι?Εμ; ένδιαφΐρΐι. "Αλλως γνωρΕ ζομιν χαί ήμεΤς διι ή «Κρητική χλωρΙ(» χαί χυρΕως τα Βιάφβρα αρωμΐΐΐχΐ φντά, δίχταμο;, ριΙ· χι, δΐφν-, φααχόμηλον, ρίγανι χαΐ χίλια δύο ά"λα, άποτΐλοθν πό λάτψ-τ οτοιχιΐΐ π'. ύ θε ή":ο δυνχ Τβν ν' άποτιλέοουν την 6ίσ:ν μι Λι στουδβΐας διομηχανίας οίθερΐ ών έλκΕων χαί ιίδβν άρωαατοποιΐ άς, έχ τής οποίας θά έ«έ?διζιν δ τόηος πλίύιη οημχντιχά. Άλλά χιίζϊΤΛΐ πρΐς τοθ;ο μελέ τ— ου 9ττ|ΐ>3τιχή. ΚϊΙ προ πιντός γβιι4
  ζτϊΐ χΐφίλνια μιγάλα τα δκοΐχ
  δκοτυχβζίέν φα!νοντ« πρόθϋμα
  νά χινκ,θοθν διά τοιαύτην έπιχιΕρΐ)
  οιν.
  * Ι ΑΚΡΙΔΕΣ.
  Σμήνη άχρίίων έπέιιιβαν είς
  Γάζι χαιΐ ·ίς τήν περιφΐριιαιν τής
  Σ&Α χαί έκΐφέρουν μιγα-
  λβς χατααιροφάς είς τήν γΐβργι
  χήν παραγωγήν. Φϋοιχί πιστιύο
  μιν βτι δ φΐτοπαθολογιχος αταθ
  μας θά λί6η δλα τα ένδιιχνυόμι
  να μίτρα κρός καταπολέμησιν αύ
  τοθ τοθ πτιρωτοθ έχθρ»Ο κου επί
  πιαιν ιίς τόν τόπον μ«ς, Άλλ' έ
  έπιιδή δ χίνδιινος τής παραγωγής
  έκ τώ* άκρΕΒων δέν ιΐναι μικράς
  άαήμχντος. Εί^αι έκιβιβλήμέ
  νόν νρονοθμιν νά χινηθοθν κρός
  χαταπολίμτρΕν τού χαί ή Γ»»ργι
  χή 5ηηΒΐοΙ« κοιΐ τό Γε»ργιχδν
  Έκιμιλτ,τήριον χοί αΕ ένδιαψιρό
  μιναι χοινότήτις Βιά τής έκιβολής
  προοωπιχής έργβοίας είς τούς
  χατςΕχους των χαί διά τής διαθέ
  οι»ς τβν αναγχαιούντων χρημί
  • ι
  ϊ
  *
  ΛΠ© ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ληοροαζιζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινος Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον άργει λί»γ<«5 ΣυναυλΙας κ ΧουρμουζΙου. ΑΟοιον διά τελευταίαν φοράν: «Φροολαίν ΛΙλη». ________ ΣΙΝΕ ΜΙΝ-Λ.- Σήμερον τό σθγχρονο φιλμ: «Ό ασωτος υ!ός».' Την Πέμπτην Εναρξκ: τού θερινοθ κινηματογράφου «Άλκαζάρ». ΠΛΛΛΛΣ.—Σήμερον «Στά βάθη τής γης» ' Κ"1 ίτοθ έπεισοδιακοϋ «Κόκκινος ΚιβσλΧάρης» τα ίττει- σόδια 9ον. ΙΟον, 11 όν. *** =τ~~= II Ο Ε ΡΙ Ν ΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Άργει λόγω τής Συναυλίας κ. Χουρ- μουζίου. ΑΥΡΙΟΝ δια τελευταίαν φο¬ ράν. Ή μεγάλη επιτυ χία, τής ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑΣ Γ ΚΙΑ Λ ΧΑΝΣ ΓΙΑΡΑ'Ι' ΣΕΚΕΛ ΖΑΚΑΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΡΠΐΛΑΪΙ ΛΙΛΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΙΓΙΗΠΙΣΙΑ Ν1ΝΤΙΑ = Μέ τούς Φρέντερικ Μάρς καί Κλωντέτ Κολμπέρ. Σιάμ. Τας Κυριακάς ννματιναΐ ώρα 7. 30 μ μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό «ροκηρυΐχθε.ς διαγω νισμός διά τι)ν 4ην Ιουλί¬ ου 1937 πρός κατάληψιν θε σι«*ς ΒοηθοΟ ΛογιστοΟ έν «Β ΰ«ηρισία τής Έβΐτρο «ής Εκμεταλλεύσεως 6η· μοσκυθιΐςιΐς τάς {φημΐρΐ Βακ; «'Ιη» ύν' Αριθ. φύλλου 490)3939 καί «Κρητικά Νίσ» θπ' αριθ. ε)ύλλου 767 άνα βάλλ*ται ·ι* την 11η* Ίου λίου 1937 ΰιό τους αύτοθς δρους. Ό Πρόλβρος τής Ένΐτρο «ής Έιιμΐταλλ·ύσ«*κ. Κά Γενργιάδηβ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΛ Τ Ρ Α ΓΙΚ Η ΘΑΣΙΛΓΣΣΑ ΚΟΙΡιΩιΊΙΚγι ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕ* ΕΡΓΟΝ 129™ Ή χρονολονία τής επιστο¬ λήν συμπΐπτβι Ακριβός μέ την ίπ^χήν αυτήν δ ίου οί στ?νώ τατεο σ^ίσίΐς της μέ τόν Φίρ σεν ά ηχισαν ν* φηαολογοθν- τσι. Ή κατάστασις βτΐομένο; είνε σσφής γιβ δκοιον θέλβι νά βλέιττι καθαρά- Ή Μαρ'α —ΆντουβνΕΐ-τσ, Αφ' ^ΰ έιΐαν δρεοθηκε γιά λόγους πολιτι «ούς- έναν αν&ρα τόν οποίον ίέν Αγαιιοθσε χα( 6 όιοΓος δέ ν ήιαν οιόλου έΧ.κυσηκος, καταπνΐγβι έκ( χρόνια καί χοόνια την άνάγκη στορνΐΐς τι ού ίνο ωθβ χάοιν των συζυ γικΦν *αθη<όντων. 'Αλλ' ά- ΦθΟ ίφΕρβ βυό γυιούς σΐόν κοσμο, άφοθ ίδαχβ στήν δυνα στβία βύο βιαδόχους τοθ θρο νού αύθεντικοθ βουρβωνικοθ οΐμαΝΚ—γιατΐ ό Τσβϊΐ άπο· κρούϊΐ οαρρήδην £α ό δούξ τής ΝοομσνδΙσς, ό δεοτερος γυιόο μπορεΤ νά ήταν κιρτιός τοθ έοωτος τής βασιλ(σσης μβ τόν Φ^ρσβν—ή Μαρία—· 'Αντουανέττα βχβι χήν π&πο(>
  θησι τ ώς τό ηθικόν καθήκον
  της έναντι τοθ κράτους τοθ
  νόμον, τής ο(<ογβνβ(ας, Ι χ εί εκπληρώση καί αΐσθάνεται έιτ.1 τέλουτ τόν εαυτόν της έλεόθβ οον. "Υστβρ' άτΐό μΐά θυσΐα (Γίοσι γρόνω" σΐήν πολιτικΓ), ή γυναΐκα αυτή κου τόσο εί χβ βασανισθη* ξανακαίρνει την τελευταία ώρα—&ρα τραγική —τό Φυσικό της δικαίωμσ, τό Βικαίωμσ νά μην αρνηθή τόν έοοτο της στόν άνθρωπο πού άγαττξι, πού ΐΤ.'β γι' σύ'ήν φ λος μαζΐ κοΐ έραστής, ίμπι στος καί σόντροφος, θαρραλέ ος σάν κι" αυτήν καί ϊ·οΐμο$ μέ την αψοσ'ωσΐ τού νά την Αποζημιωθή νιά τή β κή ^ Αφοσίωσι. Πόσο φτωχές.εΐνε 11 τβχνητές εηεΤνες όποβέσεις πού ηαρουσιάζουν μιά βασ!· λισσα τρυφβρα ένάρετη μπρο στά στή φωτεινή ηραγματικό τητα τής οιανωγής της καί πό σο αύτοΙ πού θέλουν πάσο θυ σ α να ύ<ιεοηστι(σοι.ν την βι <κΜκή «πμί» αυτής τής γυ νατίκας καίταρρΐπτουν τό θάρ· οος της καί την ή9ική της ά ξιοπρε«ειοΙ ΓιατΙ ποτέ μια γυ ναΐκα .δέν »ΐνε περισσότερο τΐμιαοότε πιό εΰγενικτ) παρα δταν ένδίδβ έλευθ&ρω; καί πλή οως σέ συναισθήαατα νού ίέν εξαπατοθν καί πού έχουν δοκιμβσθ{] άτό τό κέρασμα τοθ χρόνου. Ποτέ μια βττσ'λισ σα 8έ ν είνε περισσότβρο βΐσ λιχή παρά δ τα ν ένεργβ άν- θροπινα. ΠΛλι δμως ήθε στή μέση 6 χωρ σμός. Άχόμη κ' έχβΐνη ή ζωή των άραιΑν, των φευγα λέων, των κρυφΛν συναντή,σε- ω/ &έν Ιμελλβ να βαστάξη πολύ, Τούς τελευταΐους μήνβς τοθ 1787 6 πατέρας τοθ Φέρσβν τόν έκαλοθσβ μέ άλλεπάλλη λα γΡ^μ^οτα νά γυρΐσπ στή ΣουηδΙα. Ήταν άνάγκη. "Ο γυιός*(τρώβαλλβ τίς σονυιθσμέ νβς διχα ολογ'ες τού—-ε ια σω ρό στρατιωτικές καί άλλες ύ ποχ^βώσεΐζ πού δέν τοθ επί τρειιαν α Φύγη άπό τή Γαλ Μσ. (συνίΧ(ζεται) ΕΙΑΙΑΦΕΡίΥΣΑ ΕΙΙίΙΙΙΒΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. *. ΜΗΧΑΛίΟΥ1»1ΌΥΣ καί σιδηρουργούς Κρήτης καί λοιπής ' Ελλάδος. ΦέρΝ *Ις ννβσιν υμ&ν χβτβπιν τϋ{ ύπ' ίμβδ Ιρ ως (ΙόΐΜ(.β ίμββλιόΐου δια την βιλτίνοιν της κατοισ«ν»ήί Άντλΐας ουοτίιματος ΝίρΙβς άντλτΌίκς βφ6ό»βυ υ3«τος άν«>ύνΝ( τβϋ β6θ€υ( χιύ βΐέβιτβς νβτΐ της ουνβπεΐα τ*ώ
  τπί άποομής εις εμέ τού ΰπ' αριθμόν 6459 έ ε. ΔΙΟΛΩ
  ΜΑΤΟΣί ΕΥΡΕΪ1ΓΒΧΝΙΑΪ υπο τβδ ύπουργβίου ΈθνΐΜής
  θΐχονβμίκς βκαγορΐύετβι δυννμΐι τοδ πά;Ι έφΐ»ρέβ«*»«
  Νόμον 2527 ηβιρ' ιίουδηποτβ Μοιτοιοχίνίή τβιβύτβ» έμββλι
  δΐβυ ή π«ρβ>λ«γίι ιής μ«ρ«ής τβύτε» διά ιϋς πβρβλείψι
  αίς τού ένδιαμέαβυ τ·μαχΙευ χαί ή άντΐΜαιά>βταοΐ{ «ύτβυ>
  δΓέλαοτικου δ'σκου έο$ ή περιοοοτβρων τεμαχΐκν «Λ
  αης μορφής χαβύσον χαΐ ή τοιαύτη ηαρνλλαγή αποτελεί
  διχαΐωμα της έν λέγω ίςρενρέσεώς μου.
  Εαβιβι& ίβεν ύπϊυβυνίν δυνάμει τβδ ιΤρημένβν Νέ)
  μο» 2527 διά χάοαν άοτικήν καΐ ηοινιχήν «ποζημΐνοιν
  πάντκ ίοτις ήθελεν βιτοηΐιροτββ νά χαταοΝενάβο Τβιβδ
  τον εμβολΐδιον η παρακλποιεν »ύτβδ.
  Ζννιαι& ιΐςπάντ» καραγγέλλεντ» Ιηνς άηενβύνεται
  άη' ■ΰΒεΐΒ{ΐ!ς εμέ δια την χοτταβχενην τβιούτκν '#>ντλι
  6ν βνβτηματος ΝορΙας.
  ,,ΐαΑΝΝΗΣί Ν. ΧΛ.ΤΖΗΚΟΜΝΟΥ
  ΉράΜλεΐτν Βρήτης
  ΤΡίΤΗ
  8
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46
  ΞΕΝΥΧΤΙΑ
  Τελευταίως ιτροβκλήθη πολθς θό
  ρυβος νύρω άπό τό Συμπόσιον
  τοθ Πλάτωνος χαΐ έξ άφοΓμής της
  γνωστάς εκδόσεως σύτοθ άηό τόν
  κ. Συκουτρτΐν καί συγκεκριμένως
  τοθ τΐρολόγου πού ττροεταχθη στό
  πεο'Φημο Συμπόσιον.
  Βεβαία ίδώ δέν θά κάμωμεν ου-
  τε κριτικήν. οθτβ.... αντικριτικήν.
  Απλώς κοΐ έτιικαΐρως—θά θυμη-
  θοθμε τό Συμπόσιον λόγφ τοθ συγ
  χρόνου ξενυχΐιβΰ. Κόθε θέρος ή έ
  πικαιρότης αυτή είνε άπό τίς προ
  τες πού άπασχολοθν τόν ευσυνεί¬
  δητον χρονογράφον. Τό Ελληνι¬
  κόν ζενΰχτι!.. Είνε ίδιότυπον παν
  τοτε καί καθαρώς.. πλατωνικόν.
  "Εχω ο Β* δψιν μου την αφήγησιν
  ενός συμπολίτου, άπό τούς δυνα
  μβνους νά ξενυχτοθν, που άνεχΐνη-
  σε τό ίητηματάκι αύτό:
  —Έξενυχτήσαμε χθές τό βράδυ
  ακριβώς δπως άναφέοει ό <Ζον Μωρεας, οτή γνωοτή έκεΐνη χσρα κτηχ>ισηκή σελΐδα τού: 'ΑρχΙσσμε
  στΐς 6νΒε"α μέ ψιλοκουβεντοθλσ.
  Καί έτελειώσαμε στΐς 4 τό πρωΐ
  έπΐσης μέ ψιλοκουβεντοθλα. Ή
  νύχτα ήταν εξόχως ήσυχη, 'Αλλά
  καί το διανυκτερεθον κέντρον δπου
  καί ήνκυροβολήσομεν, ήσυϊώτε-
  ρβν. Στό άνώγειό τού δέν Ελειπετν
  οί ώττνώττοντρς—ακριβώς δπως καί
  ό Μωρεάς στό ττρωτο πάτωμ·; τοθ
  ΆθηναΤκοΟ ξενοδοχε'ου. ΕΤμαι βέ-
  βαΐβς 6τι καΐ ούτοΰς θά τούς εισ
  νούριοε τό ψϊ—ψϊ τής κουβέντας
  μας—εγίνετο μέ τόσον.. ψυχραι¬
  μίαν τοκτ—καί θά τούς έξύπνησεν
  ομοίως τό Γδιο ψΐ—ψΓ, «στήν «ίρα
  τους» τό πρωΐ.
  Λύτό κσθε χρόνο, εΤνε τό ννιΊ'
  σιο καλοκαιρινό ξενΰχτι. 'ΑλλοΟ,
  δπως άποκαλύπτβυν οί εΐδήμονες,
  τό ξενύχτι δέν τό κσταλαβαΐνουν
  £τσι. Τό Θεωροθν οίωνίως περιπέ¬
  τειαν καί μάλιοτσ άπό τίς τρικο-
  μιωδεστερετ: Τραγοθδι, Τσιγγάνικο
  βιολΙ, έκπυρσοκροτήσεις καμπανΐ-
  τού καί τα λοιπά. 'Ενφ έδω ξενό-
  χτι μ& την άλΓθινήν ή γραφικήν ση
  μαοΐαν τής λέςεως είνε αύτό άκρι
  βως ποθ περιίγραψεν ό συμπολί-
  της. Καί ή διαλογική άκόμη «περΐ
  Ιρωτος») τοθ Πλάτωνος μπορεΐ νά
  λάβρ, χώραν— χωρΐς κσνένα... φέ¬
  ρετρον τοθ Ερωτος άπό τα γνω·,
  στά πό Ο ψαρεύουν μετά την δεκά¬
  την οί ΕΟρωποϊοι κοσμοπολϊται.
  ΑΙ «θέσεις» των συίητήσεων διαδέ·
  χονται αλλήλας καθώς καί είς τό
  Συμπόσιον—μέ νέας «ύηαναχωρή·
  σεις>: Άπό έκεΓ ποθ ετελείωσεν ή
  συζήτησις άρχΙΓει δλλη μέ Θέμα
  τόν έπΐλογον τής πρώτη',1 Ό ζε·
  νύχτης είνε τό τζιτζΐκι τής άρχαΐσξ
  άγορας. Τΐποτε περισσότερον ή ·■
  λιγώτερον. Στι^ν 'Αθήνα τό... γλωσ
  σοφαγικόν Συμπόσιον τής νυκτός ]
  έτελεΐωνε, νηφαλια, μέ τό νάλα
  στοθ Βουρδίρη. Τώρα μπορεΐ νά '
  λεΐπη καί σύτό. Τα τζιτζΐκια βλέπε
  τε ώς επί τό πλείστον, τραγου
  δοθν μέ κενόν τόν στόμαχον!
  Ό "Αλλας
  ββφβ νομ·.
  βχίδιβ.
  μίαν τβν κεβονί'ω'94νε
  τής Νίας 'Υ4ρκΐ}ς διιε
  σχίϊιον νί^οϋ ηΐοΐ 6κοχρι
  ί
  Χον ιέίΐν έντίς ϊβν &δ«χιντ>τα»ν
  §·ίς .. ο«ακτοδοχιίου διά τα αιγα
  ;'τ6ν έπβχτΜν, Δι* ά"λλου νο
  ζ~τιΐε-( νά καταστή 6
  1ς δ χεωμίτιομός ίλ»ν
  λΐω^ορΐίιβν μέ τα έθνιχί &μι·
  —ά χρώματα. Παραδοξοτέραν
  νομοσχέδιον είναι έ «εί·1:
  υπεβλήθη προ ή-μΐρβν είς μ'α'
  ι ήν αμερικανικόν 6ιυ
  λήν, τ*)ς Μχαααχουοβέιΐ]; Κατ'
  αυΐό, εάν ίψ^φ ζιτο, ί χυβΐρντ)
  τής κολιτει'ας 81 ώ<ομάζιτο τ<}ς χοινόιητο ». '" χά Ι νομ'-αχ»δ:αι δπω; έχιΐνο πού διΐδλήΗΐ} άπο δουλευτήν χ. Μαδννερ ·ί{ την λήν %ι Άλαμηέμτς. Ό χ νερ εζήτησε νά χατ,αοΊήκεται δι- χαστικβς επί άπάτη χάθι δουλιυ τίς δ. ίποίβς χατά την ηρ:εχλογι χήν τού ηεοιοΐιΕαν υπεσχέθη ένώ πιον τοθ λαςθ διά νά «ί η τα; ψή^ροΒί «υ, κράγματα τα μ«:ά την εκλογήν !εν έξιέΧιοε. *** —ΟΙ κι.(σκ·>.·ι χαΐ χά μπαΐν
  μί,τ
  "Εξ χαθολιχοΐ έηίοκοποι
  Δχλμα'ίας άηηαθυναν εγκύκλιον
  πρός τιύς ηιβηύς τ»· τβν £* Ι-
  ηιοχοη*ν των ττ]ς μή«ους 400
  μιλλ(ο>· άδριατικής βχττ)ς
  Γΐίυγχοσλίαί/ς. ΟΕ έκ'αχοηοι
  ταγί^ονται μέ βριμιίας έχφ?ά-
  σΐις χατά τ&* «ίΐοδολίω » ώ;
  χαοακτι,ρίζουν
  πεύ κάνουν ήμίγυμνοι μκαΐν μΐξτ,
  ξαπλώνονται στήν άμμουδιά ηοίς
  ήλιβθε^απείαν χ»ι κάνουν μπαΐν·
  μ!ξ: χαΐ μέ τό φιγγάρι.Όλί ού
  τί—- άπβφαΝονται οί εξ έπί·κο
  ηοΐ·— σκανδαλίζουν «ύ; Δχλμα-
  τούς
  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
  ϊηρ έκλεκτής ιτοιοτηκς πρός
  δβαχμάς ι ην οκάν είς τήνάπβ
  βήχην Γ·ν1 Τζαμί παρά τβ νΐβ
  χτιστβν Δημοτικόν λΐ
  ΕΝΟΙΕϋΖΕΤϋΙ ή γν«α^ με
  γά»η ιίχία ιβν «ληοονόμβν Έμ
  μανοκήλ Δογΐάϊου ίινηγίρου, χει-
  μένη ιί( την ίδόν Ζωγράφου (8
  ττίθθεν Τριβν Κοοΐρβι)ίίάιραψοζ
  ήλιχτροφ-8 τιατβς, μέ μεγάλον χή
  κον, 03ρ ευοιν, Ϊύ3 ιΖσίδους χλτ».
  Διά πληροφορίας απευθυντέον
  •{ς τδν χ. Γεώργιον
  δικηγόρον.
  2ΩΦΕΡ 20ΐϊο0ς κιΐριχς ζ,
  έργαο(αν. Πληροφορίαι παρά τώ
  χ. Ί Μ^ιιράκη χκκνοηφλην, ι»
  ρίπτΐρον Δί
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΕΤΔΡΤΗ 9 Ίουνίθϋ 1937
  ώρα 7,30 μ. μ.
  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΛΙ Γ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
  Α'. Βραβείον ΈλληνικοΟ Ώδείου
  εισ; το πιλνο
  δ κ. Γ. ΠΛΑΤΩΝ
  ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ
  Είναι τσιγάρο εύγευατο, σταθερό χαρ-
  μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην.
  Λενκο Μβ»τΙ κ€λ»τελε(«ς Δρ«χ. 14,—
  ΕθΚΜΐνο » «Ελένη» » 13.—
  Πρασινο > Β' σίρτιχο » 12 —
  Ντάμΐς · 14.-
  Κοδτε( Ελένη Κ«βειίνι$
  Μικρά κντΐα 11. άν«λογο«( τιμάς.
  ΖΗΤΗΣ4ΤΕ ΤΑ έη' »λα τβ κκπνοπωλεΤα
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙ-.
  ΌΒός «1>αιστού (ΓενΙ Τζαμί)
  Άντιηρε3ανκ·ι:
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΖ—ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΖ
  «ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΠ ΒΗΣΑΥΡΩΙ
  Πον
  —Τζίμι μοί «Επι. β»0μι χαΐ χα
  βω; μιλοθοΐ έτρΐχλιζι χι' Ιβτηίί-
  χ8«) μέ τα Ινχ^χίρι ατόν τοΤγο.
  —Ρβθμι έηα^έλιβι Π.ετει νά
  ίγω άττό δϋ. Ρ^ϋμΊ Ρο'μι!
  Έτριξκ νά τό φέρ«, άλλά ή-
  μουν τόοο ταρκγμίνος άηο Β,τι
  είχε σ^μδί ποϋ Ιαηαοχ Ι'χ ποτή
  οί. Την Ιδία οΐιγιιή Α«·υοχ ϊνχ
  θίοοδο οάν νάϋφτκ χίποΐΐ
  πριϊ/ι»» οιήν σίλα χαΐ
  τας τ,ύ )* τόν χιπιτάνιο
  να φχρδιιά ηλΐ;τ·ιά α-ό
  Την Ιδι* ατιγμ·^ ή μη έ?* μοιι τοο
  κατέβχίνι την α κάλι έ?·
  χομίνΤ) ·1ς βίήθειάν^ιου. Κι' ο(
  διιΐ ι»;ζΙ τβθ.4α»)χώ3ϊμ! τό χεφί
  λι. 'Ανίπνΐε βχρειά, χά μίτια χιν
  ήια» χλειατά χαΐ τό «ρόαωτιό «ου
  «Γχεν άπ«[σιο χ«6μι.
  —"Αχΐ πκδάκι μου, παι8ί<« φώναζ«ν ή μηένχ ιιου, τί δϋ ία «ο σπίτ.1 μχ(1 Κι' ό χ«κο . Κ δ πατέρας οΐι> ά'?ραϋτθ(!
  Καμμιά ϋέχ δέν έρχίτανε αιό
  πώ; θά ή|Α<ίορα03χμε νά . , υμν το· χχκετάνια- χατα λαβχΐναμι μονάχχ τώ; τ:υ)θι υυμνίρηαις *ηά τήι πάλην τού μ! τόν ξένον, 'ίί κδ30 Ιτρεξί νά φέ ρω ριθμι χι' έττροβτάθηαι νι τοθ άνοίξ» τα ατόι* χ»1 νά μοθ ρ((ω μεριχές γουλιές μέαχ. Τα βίντικ τού δμως ήιαν θφΐγμίν» χι' οί μ* αΐλες τού χλΐΓθ'ΐ: σιν νά ή:-»ν ά πό σίδερο. Μέ κίαι^ν άνχχβύριαΐ !έ< ιΐΐχμε ν' ανοίγη Ιξβφ'α ή χαϊ νά μκαΕνη 6 <αλός μα{ δ γκχτρίς Λ'βιροιϋ, «ου έρχόΐα'ε νά ίδΐ τόν κκτέρα μου. —"Α! γιατρε, φω^ξβμε χι' οί Ιυό μ·χζ!, τί νά χάνοκμε; Π?0 είνε κληγιβμίνϊί; —Πλτ)γ»μέ«οί; Άο;ιΙ-! ΕΝ ηλ«)γα)μέ-ο( ,!σ3ν έαεΐς χι' έγώ θι δ χίληοί, ο «αίς τόν είχο είϊοποιήσ»). Ί&οα, χυρ(α Χ%*ινς, γιιρΐσΐε ,έτάνω α:όν άντρχ αχςχαιΐ μή ταθ πήιε τΐποτι άπ& Βι« Ι]- ναν. "Οθ5 γιά μενά θά χυτταξα χ ή Αποροΐ νά χάμω Υΐά νά ο Όον τή ζβ»ή, τρείς φορίς άχρηατη, οώ:οΟ τοθ χαμένου χΐ' ί Τζΐμ νά πίη νί ΚΙΝΗΣΙΣ -Διήλθε προχθές με τα τής κυρΐσς τού έπανβρχόμενος είς ■Άγιον Νικόλαον ό Διευθυντάς τοθ έκεϊ διοκαταστήματος τής Έ Θνικής Τ^σπέζης κ. Καλαντζόπου. λος. ΓΑΜΟΙ —Είς Λίμναις ΜεραμΒίλ λου ετελέσθησαν την παρελθούσαν Κυριακήν οί γάμβι τοθ κ. "Αντ. Μ, Καραβελάκη μετά τής δίδος Έλευ ΘερΙας Κ. Γιαπιτζάκη. Παράνυμ Φός παρίστη ή ΔΙς Μερόπη Ν, Τα βλά ίμπόρου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. -ΟΙ τρόφΐμοι καί τό προσωττικόν τοθ Πτωχοκο μεΐηυ εύχαριστοθσι Θερμώς την κ. Μαριάνθην χήραν "Αντ, Νίβα 1|τΐς προσέφερεν είς τό ΐδρυμα Ικανόν αριθμόν έσωρροοχων είς μνήμην τοΰ αλησμονήτου συζύγου της Άν τωνίου Νίβα. —ΈπΙσης τόν κ. Φανοθριον Μβ λισώτην έ< Φόδελβ καταθέσαντα είς το Ταμείον τοθ Ίδρύματος δρ. 2*0 άντΐ έννεαημέρου μνημοούνου τοθ υΐοθ τού Εμμανουήλ, μ ι η "Οτχν έγΰριοχ μ' αυτο π:ΰ έ ζή^σιν, δ γΐαχρβς είχε ξεγυμνώ αη ^ο Ινα μπράταιο τρβ^χννενάνι ου. Τό χιρι τού ή;»» χατΛσΐιχΜ ο« ηαλλά οημιΐα χ«1 χονχά ο τή ά,ΐβιχλάχη ήϋκν αχ«ΐ(αια'Αΐ»~ μι 4γχίνη χι' «πό χά ι» ϊας χριμχ βμένος. —Προφηχιχό, ιΐπιν δ γιαχρίς δεΐχνονχίς μΐυ τα σχέίιο. Καί τώ ρα, χύριε Μιΐίλλΐί Μκένκ;, ίν αύ ώ είνε τό δ^ομί σβιι, χαΡώ; τό δλί πω χαρβγμένα ατέ μπράΐσ* α όν θι Ιδ$ς τ! χοϋμα Ιχκ χό αΐ^ά Ο3υ ΤζΙμ, οροίαΌχι το οίμ»; —"Οχι, γιαχ?έ μβϋ. —Πίιι χκλ^, χρίχα χαλά την λΐχίνη Κί ρ ρ τοθ ί'οιξ» μιά «ιλίδί. Πιχάχτη<ι άμΐονς οί ι* πολύ χι' δ κχιε^ά- νιος οιγά·αιγά ά^οΐξι τα μάτια χ Ι?ριξε γυ?ο> τού ΘΑαμένο τό δλίμ
  μ*. Οίβχον άνιγνώριαΐ! τ6ν γιιτρε
  χι' «ύΐέ χοθ Ιφεοι αίο πρίσωτ
  1<α μορφζομβν ό>γτ]ς. "Εττιιχα
  61έμ·Αα τού Ιτιαιν έηάνβ μ» χι'
  Ι3ειξ< χίπβικν άναχιύριο.ν. 'Αλλά γρήγορα άλκξ< χρβμκ χι' μιά κρραπάθιι» νά οηχνθ ζ ς —-Δέν δκίρχει χανένβς ακύλλος Ιδ&, έχχ·ς α«ο αυτόν κου Ιχεις άυάν» αου. "Ηπιες πολύ ροθμι. Σύθ χόλτΜς, Επ«ς αοθ τι εΐχα Κι' άκριίδς τώοα, έ δϋβίρέακιι», τό α' ίγλύτωίϊ άπό τόν θίναχον. Τώ ρβ, κύριι Μηίνες... (συνεχ(ζεται) 'βνοΐΜΐικζκτοιι μαγαζείον ίσόγε όν μετ* άνωγεΐου κείμενον β(ς τήι οδόν 1821. ' Πληροφορίαι παρβ τω κ. Μιχ Χρυσφ Βικελα ΒΟ. Γύρω στήν πόλι μας. Έ<ίδρ«μική δραστηοιότης ποσ χθές εσημειώθη καί πάλιν καί κατα τρόπον αξιοσημείωτον: —Μαθηταί, ύτΐαλληλοι. Ιδιώται ττσσης ήλκΐας καί φύλου έξίβρα μόν όμαδικώς ή κατ' Λτομα είς την εξοχήν. —Δια να διαπιστωθη τό ρηθέν δ τι τό ύπαιθρον Εγινεν ούστημα ζω ί|ς καί Θά γίνη άκόμη καί χαριν τής ύγεΐ,ας καί χαριν τοθ ηολυθρυ λήτου έσωτεριχοθ τουρισμοθ. —Άρκετά βιαφωτιστική καί χρή σιμος ή έκδοθεϊσα είς μικρόν τβθ χος παρά τοθ τμήματος νομο·βτι κης εργασίας τοθ παρα τφ κ. Προ θυπουργώ ύφυπουργείου—έρμηνευ τική έγκο'κλιος. —Ή έκλαΐκεύουσα τρόπον τίνα καί έιτεξηγοθσα γενικώτατα τα Θβ μελιώβη σηυεΓα τοθ ν ομού κερΐ ρυθμίσεως των άγροτικθν χρ€ων. —'ζ2ς γνωστόν τό τεθχος σότό Θά χρησιμεύοη καί ώς κύριος κα νών διαφωτΐσεως είς τάς συβταββΐ σας επί τοθτφ Τϋττικας έπιβοηθηη κάς έπιτροπάς. —Τα μελτέμια ή «έτήοιοι #νβ· μθι» ήρχισαν νά συστηματοποιοθν· ται: —Κάθε ημέραν ίχομεν καί άπό £να τοιούτον ανεμον καί μίλιστα δυνατόν έξ οδ καί ή ψρι«τή σκό νη άνά την πόλιν. —Έν πάση περιπτώσει ό δημοτικάς καταβρεχτήρ έμφα νιζόμβνος πότε—πότε μετριάζει την Θερινήν αυτήν πληγήν. —Έξ Ιδίας αντιλήψεως επείσθη· μέν ότι Εχει σημειωθή τελευταΙε»ς περιορισμός είς τοος πλανοδΐους έκείνους οί όποίοι ένοχλοθν τόν κόσμον Ιδίως τας Κυριακάς. —ΚαΙ εΐδικώς Οσον άφορςΐ τούς γραμμοφονατςίΐβες μέ τα χαλα σμένα—συγκεκριμένως—γρσμμόφω να. —ΚαΙ την άδικαιολόγητον δβκα ρολογΐαν... ' ' * —Τό γεγονός αθτό εΐνβ Ασφαλώς πρός Επαινον των ίντεταλμβνων όργάνων. —Ή λεωφόρος ΚνωσοΟ συγκεν τρώνει πάντοτβ κόσμον καί κόσμον κάθε άπόγβυμα. —Ό κόσμος αβτός έννοβΐται τβ· λειώνει τόνπερΐπατόν τού είς τβ κέντρα τής πλατεΐας ή καί τόν άρ χΐζει άιΐό έκεϊ. —Έπΐσης τα κέντρα τής λβωφό ρου Κουντουριώτη—τα Καστρινά Δαρδανέλλΐα—δέν παόουν νά ση μειώνουν συγκεντρώσβις άξιοκρσ σέκτους καί συντβλεστικάς τής γε νίκης κινήσεως. —Τα ψοροκάΐκα μέ τίς μπονά τσες τής παρελθούσης εβδομάδος ε&ούλεψαν άρκετά καλά, —"Ωστε νά φάη ψάρι καί ό πτ£· χός καί δ πλούσιος... —Κυρΐως δσον αφορ^ τόν πρώτον Εοοσε καΐ επήρεν έδω ή περίφημος σαρδέλα πού μετά την παλσμΐδα συντελεί κάποτε νά δή μιουργηθή γιά τό τοαπέζι τού ή ϊννοια τής «πανδαισΐας*. • —Πληροφορούμεθα βτι την προ· σεχή Κυριακήν Θά λάβη χώραν είς τό γήπβδον «Χάνδαξ» ποδοσφαιρι κός Αγών. —Μεταξύ των όμάβαιν «ΌμΙλου Φιλάθλων» καί Έρμοθ. —*Η συνάντησις αυτή ποομηνύβ ται ένβιαφέρουσα καί προβλέπεται Λτι Θά συγκεντρώση, πολλοος φι λάθλους είς τό γήπεδον, —Ό κινηματογράφος «Σινβάκ» πρόκειται καθ* α πληοοφορο·μεθά νά έ »καινιασθί) άπό τό Θερινόν κι νηματοθέατρον Πουλακάκη. —Παραλλήλως πρός την άρτιό τητα των γενικόν κινηματονραφι κων προβολων αί οποίαι θά εΤνβ τής αυτής άξΐας καί Γήν Δευτέραν καί την Πέμπτην έκάστης έβδομά βος. —ΛικαΙως ουνβττώς ό κινηματο γράφος οδτος Θά άπολαμβάνπ τ|ς υποστηρίξεως τοθ κοινοθ ώς συμ βαΐνει Αλλως τε άνέκαθεν. ο Ρέιτορτερ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ Τ Ο πΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΛΑΓΚΟΝΑΚΗ •Οόέι; ΒικΒλοτ άριθ.17 (ΧεΐτΑν ΌνλβΟ Ήρ*κΛ«ι·νΚρ6της Δωμβίτικ Κοι8αρι·τη( 'Υηηρΐβίκ πρ·8ι>μος.
  Τα νέον Ξβνοβοχεϊον Οιινου τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  θά χατασιή το μοναδικόν κέντρον διαμονήν δια
  κάθε ξένον πού θά έρχεται στό Ηράκλειον,
  "το?
  £8-3
  τίνα
  ο
  >0 ν ομού
  χρ,
  ό τεθχος οότό
  ώ? "ύριος κβ
  ζ τάς συνταβίΐ
  κάς έτιιβοι,βηη
  Ι «έιήοιοι «νέ.
  ιστηματοιτοιοθν.
  χομεν καΐ α«ε
  >ν καΐ μίλιοτσ
  ή Φρικτή οκ6
  περιπτώσει ·
  Ιρεκτήρ εμΦσ
  [ότε μετρισζίΐ
  τιληγήν.
  ■ήψεως επείσθη.
  >θί3 τελευταίας
  ός ττλανοδΐους
  ένοχλοθν τόν
  Κυριακάς,
  όν άιφοΓ^ τούς
  μέ τα χαλα
  ίλόγητον
  ό είνε Ασφαλώς
  εντεταλμένα
  ΙνωσοΟ ουγκ»
  >μον κοΐ κόσμον
  ός έννοείται τβ·
  όν τού είς τ4
  ς ή καΐ τόν άρ
  τρα τής φ
  Ι_τά Καστρινσ
  τταόουν να οί
  ιώσΕΐς άίιοίρο
  εστικός της Υ*
  Λ Π Ο Ρθ Ω Σ Ι Β
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  24ον
  Μιχβλάπης.
  Ο Αν.άννης εξήλθε τί»< πόλβως ώς β| έκυνηγβΤ το. Ετρεζϋ ποός τσύς άγροθΓ. ακολούθων ν,άόαν Μόν κσΐ τιάσαν άτραπόν παροι σωζομένην ι{ς τούι οφθαλμούς τού, καΙ μή ,βλέ*ων οτι πολλαχοθ επι οτοεφεν είς τα βήματά τού. Πβριεπλσνήθη τοιουτο τρόπως μέχρΐ μεσημβρίας άοιτος, καΙ Βέν είχεν 638 ξιν. Τόν κατεπληαμόρισεν ηλησμονή ο[σθημάτων άο ρήων, νέων πρός αυτόν. Ησθάνετο, πρ&τον βΤβος όογης. καΙ κστά τινος τ) όργή τού, ·?εν εγΐγνωσιεν Ηννόει, α» ή φ^ή τού συνετρΐβη. ή έταπεινώθη ΕνΙοτε ήΌκετο είς «αράβοξον κατάνυξιν, ήν ηροσε πάθει νά όπβρνικήσο διά τί)ς σ<ληοοκαοΒΙας των τελευταίον τού εΓχοσιν έτΛν. Τοθτο άπ'βαινεν είς αυτόν τυραννικόν. Έβλεπεν έν άνησυχ'α 8« είς τβ Αντθς τού 4νβ«υμαίνβτο ή άπαισΐα βκεΐνη νσλήνη, γ)* ιΐ«ε τ?-3«τήπίβι σΐοθατνόμινος τό'45ικον τί)ς συμ •ορβς τού. ΤΙ «?α έμελλε ν' άντικατασιήιη. αυτήν; Πολλάκις ποοετίμα νά ήγετο βΐς την φυλακήν ό*ί, •Αν χωοοβυλάκων, καΙ νΛ μην συνέβαινον »ά πράγ ματα καΡώς συνέβησαν, θ* ήτο την ώραν ταύτην ιΐουχώτ·ρος. Καίτοι ή ώρα τοθ ίίους ήτο προκεχωρη ■μένη, ίσώζοντο άΐκόμη τήδε κα«ΐσε είς τούς φρο «τας δψμα τινά άνθη, ών ή ίθθίδίο; τοθ 4ν«0ύμιζ« την παι&ικήν ηλικίαν τού. ΑΙ άναμνήσβις οδται τοθ ήσανοχεβίν βφόρητοι· τόσον καιρόν Βέν είχον 6πα· νέλθει είς τόν νοθν τού! Όλην την ημέραν έπεσω ρεοθησιν είς την ψυχήν τού άνεζήγητοι βιαλογι- σμο(. "Εκλινεν 6 ήλιος πρός την δύσιν, καΙ ή σκιά τοθ έλαχΐστου τβν χαλ'νων έπεμη<ονβτο ίκΙ τοθ ίβά· φουΓ, βτε ό Άγιάννης ίτυχβ καθήμβνος «ΐισθεν 6· νός θάμνου έντός μβγάλης τινός πεδιάδος κοχκΙνηΓ, Ιρήμης. Είς τόν όρΐζοντα έψαΐνοντο μόνον οί "Άλ ιι«ις· ουδέν κωδωνοστάσιον άττωτάτου τινός χωρίου Ό Άνιάννης άνεΐχεν εωι; τριών ώΡών άπό τ(]ς «ό λια>? Δ ..'θ(Ρα-ός, δκχτέμνουσα την ««οιάδσ, Βιήο-
  χβτο ίατφοσθεν έκβΐνου τοθ θάμνου·
  Έν τώ μέσφ τί)ς μελέτης τού, μϊλε<η- ί)ης ούκ δΧ! νόν βά συνέτεινεν δπωτ: φανώσι τα ράκη αύτοθ ά- ηαίσια πρός πάντα οισβάτην, βστις καΙ Αν τόν ηονσ •ηήντα είς εκείνην την θέσιν, ήκουσε φαι&ράν τίνα φωνήν. "Εστριψε την κεφαλήν καΙ εΤΒβν ερχόμενον διά τί)ς άτραποθ ηαιΛ'ον τι, 4ως δβκαετές, έκ των ιιτω· χφν έκβΐνων της Σο^Λίγ, άτινα, μετοβαίνοντα άκό τόπου είς τόκον, {χουσιν άνηοτηαένον β(ς την πλβυ ράν μικράν τι δ3γανον είς σχήιια λύρας κα{ {(ς τή» ράχιν κ βώτιόν τι περιέχον νειρ^στιασΓσ ή αλλο τοι οΟτο, πρός κορισμόν τοθ έϋΐουσΐου των δρ "ου, προ ότατα καΙ (λάρα καιο(σ, καίτοι οιαφαΐνονται ιά γό νατά των διά. τώ ν τρυ«ών της περισκελΙδΓς των. ΤΑ ιΐσιδΐον. ήρχετο άθον μηδέ διακόπτον τό α- σμσ, ίστατο καθ' ό5ον έ« οταλβιμμάτον ~κα( £και· ζεν ώς άστραγάλους ολίγα νομίσματσ, α:ινα ίΐχεν είς τάς χεΐραο, την βλην ΐτως περιουσίαν τού. Με· τσξύ των χαλκόν νομισμάιων τού ύιήρχε κα( εν άρνυροθν βΕφραγκον. Έστάβη τό πα'δΐον πλησίον τοθ θΛμνου, μή πα· ρβτη?τ)σαν τόν 'Δν10**1)*· ·*α1 άνβτ1νοξε τα σολ- δ(α άπό της ιιαλάμης τού, Τνα «έχωσιν βλα όμοθ έκί τοθ άντιθέτου της-χειρός- τό κατώρθωσεν -6ο πάντως άνεκιτηδεΐως. 'Δλλ' έ<εί ιοθ διέφυγε τό 61- ψοαγκον, κσ( έκυλίσθη κρός τα φρύγανα μεχρι τοθ Άγιάννη. Ό 'Αγΐάννης ίθεσ« τόν τι ό 5α τού έΐτεΐ τοθ νομ( σααιος* τό βλέμμα βμως τοθ παιδ(ου είχεν άκολου θήσβι τό νόμισμα καΐ εΐδε τόν άνθρωπον, 8π τό έ σ·έ"ασε διά τοθ ποδός τού. Τοθτο δέν εφάνη δ;ό λου ακορον είς τό παιδίον. Έηορευθη ά-" εοθβΐας πρίς αότόν. Ό τόπος ήτο ν όλωσδιΑλου έρημικός. Όσον μα κράν έξετβΐνετο πέριξ ή δραος, ψυχή βέν εφαίνετο είς την πββιάδατ, ούν ίΐο την άτρακόν, Άλλο Ρέ' ή κούετο (Ιμή εί λεπτα! Φωναί δισβατικοθ τινος έσαοθ ιιτηνών άεροηορούντων ίΐς μέγα τοθ ούρανοθ Οψος Τό τΐαιΒΙον ·Τχβ τα νώτα έστραμμένα πρδς τόν ήι »ον έξ ίδ έχρυσώνοντο μέν τίνες τΛν τριχών -»ης κό μης τού, «αρίστα^ β* κοκ«|>η ώς οΐμα ή άγρΐα τοθ
  Άγιάννη δψς.
  —-Έπαρε άπ' έκβΤ τό πόδι σου, βΤ*8 τό παιβΐον
  μετα τοθ θαρρους έ«1νου τ«τς ήλικΐας τού, τοθ προ
  ερχομέ*ου έξ άθωοτητος καΙ άγνοίας.
  —ΠΛς λλντ' β^ομάσοι; ηρώτησεν ό Άγιάννης
  —Μιχαλάκη.
  —Τράβϋ $ρόμο, είπεν ό Άγιάνης.
  —-Δός μου τό ταλλαράκι μου, άνέκραξεν τό «αι
  Ό Άγιάννης ί*λινε την κεφαλήν καΙ βέν άκε-
  ΚΡ Τό παιβΐον έπανέλαβεν άνακρόζον,
  __Μβ μοθ δώσης τότολλσράκι μο«.Ι
  Τό δμμα τοθ Άγιάννη έμεινε προσηλωμένον είς
  1 _Ζτόσλλαράκι μου! άνέκραξε πάλιν τό παιδΐ-
  ον· σή<ωσε τό πόδι σου άπ' έ«Ι, νά πάρω τό ταλ· σ>·ΟΚ·Αγιάννης εφαίνετο ώς μή άκοοων ποσΰς. Τό
  παιδίον τόν συνέλσβε τότβ άπό τοθ τραχήλου τής
  ΒΧούζης τού καΐ τόν βιέσεσε· συγχρόνως βέ κατ/βα-
  λ« τάς δυνάμεις τού βπως μ·τατοιι(ση την βαρείαν
  «αί σιβηρόηλον άρβόλβν, ή-Κ Ιπβτει επί τοθ κειμη
  λΐου τού.
  —-Τό ταλλσράκι μου θελω έγώ! Ιχει βυό φράγ
  ««α 4κεΓνο *<εΐ! Τό ταλλαράκι μουΙ Τό παιβΐον Ικλαιεν. Ό Άγιάννης άνήγειρεν την κεφαλήν. Έκάθητο πάντοτε. Τα βμματά τού ώ?θη- σαν φοβερά. Ήτένισε πρός τό «αιδΐον μετ* έκπλή- ίεωο. Ιπειτα «ιιλωσε την χιΤρα τού πρός την ρά· βδον τού καΙ ανέκραξε τρομείΛ φωνβ. Ποίος είνε οόιός εκεΤι —Έγώ, κόριε, άκεκρΐθη τό παιδίον εΐμ έγώΙ δ Μιχαλβκης. ΜΐμοΟ δώσης τό ταλλαράκι μουΙ Σή- κωσε άπ' έκεΤ τό «όδι σουΙ Τόιιαιδίον ΐξηγριώθη κα| αθτό' καίτοι Β' άνήλι κον ίτι σ^εβόν ήβε<λει.-Σή«ωσε γρήγορα τό πόβι «κ,υΓ "ΔΙ γρήγορα *Όβ9ΐ ίμως ή) χήν ζωήν ίεν Ιχουν νά ψ θίθν τίποτε άπο τάς τροποηοιήαιις ) ζ Ιίθά τή; ζβής. Μ*νθ£νουν νά προσχρ νιϊζβνται μίνοι των είς τού; νέους ϊρου; τής ζ»ή; τβν χαί άντιλαμ δάνονται διι ή Ιλλε ψς εΰεξία;, * . το εΰιρέθίθΐον, ή κβύρίθΐς χά Ι ο ί βιλλχι έκϊηλώυεις [νέ παροδιχβί χαί θε 4ξ*φ*νι ιθίθι* ταχένς. Πεβ'βοίτερον καρά είς τόν 4νϊρ*. ή ώ ιμο; ήλί*ί« ί; την γιινοΙ<β άκΛΐτεΓ αναθεώ¬ ρησιν τής νοοτροπΐβς χαί τής ζιο· ής, είς την όποιαν είχον συνηθί- ιη προηγουμένας. Τίκοτε 3έν φ»1· ε ι» ι περιοοο'τερον β&λβΐχον άπΑ Λ θεαμχ μ«ς γυνχιχό; μίβτς ή λιχΙ«, ή δποΐχ παριατάνει την «είνιδ». Αυτο δΐν Γ Χ1Χ2; &&ΈΙΧ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δέκα έντολαί της ύγείας. Λ' (τελευταίον) ρβ,μ εδ*. Α 5| σηιιβΐνιι διατήοηαιν νιανΐχΐθ ηνεό άλλ' έξίβ;ιο:ν τ&ν νόμ»ν της, τ) λθ τή; . . Είς την ατομικήν ζ»ή< ώ;ιμη νυν*(κα θά ι·;η διά ν* άβχοληθή μ έ Στατίχή νοοτροπΐα, σο'ο- άπδ {ττιείχειαν πρό; τάς άλίγους ίίιοτροπίβς τή; φό οι»(, άπό —π·?ι μ τοθ τι^υ χ»Ι τοθ —*αΙ άηό την έλλειψιν ο» ή ήιπβοοθν νά χϊταοτήσ:υ'', Ιντίς βί<α έ(·ν μί¬ αν γυναΕχα 45 έτβν διιοχίνητον μιρφή παρανμής !έν ηρ νά 8ιο(θ»θ{ μέ Ι·α παχϋ αΐρβμα ηοίϊρχι χαΐ μέ χαλλυντι· χά. Κίνΐ δόοχβλον νά φθίσαμεν >1(
  φον μέτρον είς 6λ* τα πράγμχ-
  τα, αΰιος ίμβς θά Ικρικε νά ι[νι
  6 οκοκίς ίλων ι%ζ, «ρίν |β- ή
  ώημος ήλ'χιαι χκΐ πρίν άκοχτή
  ονμιν χκχας συνηθείας. Όπως
  μερικο' νβΐ>'ζ<3!ΐν Β» χρϊ* είνε καλλίτερα κ«ρά 1*χ, Ιτσι χά θε χ»λ<ϊ ουνήθιιαι ήικοριΐ νά άποδΐ χακή, έχν γίνη κατάχρη¬ σις τη;. Τβθτο έφχρμέζεται 1$ι αΐ'έρβς είς τάς οβμχτιχας αοχή αεις χατά την ωχμβν ήλιχίαν. ΤΙ ίρμητιχα χά Ι πκρατολμ* ά- θλήιΐΛΐβ, είς τα 6η«ϊχ ίπιδίδον ται άκό χαιρκθ είς χ»ι?όν ίνθρ»- ποι, τβν οηοΕων τ| φιιοιχή ουνή. θεΐα ιίνε *) χαθιβΐιχή ζ»ή, ί χούν ίν(ο« χαχάς θϋνικιίας. Τοθ το συμβϊΐνει ουχν* είς έκείνοιις, οί δκοΐοι, άφοθ έπείοβηοχν είς διαφόρους χατηγορίας άθληιιβμοθ τϊ την νιαραν ήΧιχ(αν τω', έ- πιθιιμβθν—Ικιιτα άκό περίοδον χαθιατιντ]ς έργαοίας χατι την δι· άρχειαν ττ]( -οποίας ίπάχυναν^- νά Ικανέλθουν ι(ς τάς «αλχιζς συνηθείας τβν, χβρΐς κροηγουμέ νην προττίνηβιν ή προπαρβιοχευτ)ν. ΙΙέ*« πλτ,θος νοοημίτων, τ^ς χαρ δί«(, τόαων βυχνβν οήμερον πρί- πει νά άκοΐοθοθν είς «ύτήν την αιτίαν. Πρέκει νά μή ληΐμονΑ- μιν. ένουμκιρίομχτι, δ» τό πνεθ μα χαΐ τό σ*μκ άοχοθν οιαθε- ρβς έκ'βραοιν έκ1 άλλην»-. Τί ήίεμβν πνεθμχ ·Νε ταυΐυχρίνιο; ή βίχΐα αωμ^τιχ^ ή-.ιμίας χαΐ Το άπ3τίΧεομ4 της. Ή ψ>χολογία
  βί»ιδήκοτε χαί Ι* δκήσξ'χν α!
  π?ι5οδβ[ τη; Κ(ν ιίβηορεί άχίμη
  νά μ4ς ιΐη^ την αληθή" «ύΐιν
  τοθ πνεύμκτο;, ι5:ε μίχρ. ^ν&ς
  οημιίου ή Βικνοητιχή ί«νόϊη(
  ειμπορεί νά τροκοποιη1)^ άπο χά
  θαρΑς φυοιχίύ; παραγ·ντας. ΕΝι
  πιθανόν έ» ηάαη «εριπτάϊει, Β
  τι ή μηχανιχή οχέοις μ<ταξι> τοθ
  πνιύμ«σς χά Ι τοθ αάμ»ιο(, ί-
  χιος Ιττό άνομάλους ι»εριπ»ώοιΐ(·,
  στριβ^ώνεται ή ΤΕοποποιεΙΐβί ά
  πό την σωματικήν παραχμήν, ή
  6«·Ια δφείλιται είς χαχάς αυνη
  θείας. Είνε χαθτ)χόν μχς ν' άν-
  τιμετ»πΐζ»μεν την κιθανότιατα
  τι Ο Ιμποδΐου τούτου χατά ττ)ς ά
  κοτελεσμιτΐίΐής άνακιύςεώς |ΐας
  χαί ν' άγωνιζώμιθΐ χατ'
  ο«οτηματιχ»ς χβΐ λογΐχβς,
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  ,ΒΕΚΑ"
  Είναι τβ ταιγάρβ τ·0 λα·ΰ κ·ιοηκβ( «συνα-
  γώνιστο γιβτί γίνΐται έκ· γνιται· κετπνσ "Αγρι¬
  νίου.
  Π ΡΟΙΦΕ Ρ Ε Ι
  Τβ π«ιό χρήσιμβ δ&εκ κ«1" έμολογ'ας. Χαρίζ*ι δι*
  μιίς 150 ο«λτίβ οί Μαθΐ κβηνιοτή τα». Ζητήσεττί τ* βχό
  τον χαιτνοηώλπν σβτς.
  Μικρό κουτΐ (κόχκινο) βααχμάς 6
  'Βκβεπις ίώρο*ν χά» άντ«>λ«γί> είς το Κατβστημίι μ«ς
  Φ*ιοτ·δ (ΓενΙ τς«μί).
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  Όταν άνοράζετε
  οαπούνι.
  Ζητεϊτε άπό τόν προρτΐδεϋτήν σας
  ΜΑΡΗΣ ιΠΕΤΕΙΝΟΓ ΔΙΑΠΡΑΣΙΗΟ
  ΜΑΡΚΑΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνισ τελεί·ς οθδέτβ-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ολικά επιστη¬
  μονικώς, καί οικονομικωσ ·-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  δ·
  ή άν
  τ<}ς δι Οίχο πΐροιι Ό δκουργβς τ*ν Οίχονομιχβν χ. Π. ΡΛιίδης Ιξϋααι την χάτε* ι διαταγήν χοινοποιηθεΐααν καί πρός τάς οΐκονβμιχάς αρχάς Κρή¬ ης. »ΙΙετά μΐμΐνωμένβί δκάλληλοι ιπροονκιιχι 6ΐχαλλή)»ν χαιοδοοίβς τοθ &ποιιργε(θ(ΐ ομιχ&ν, ϊξαχολοϋθΛοι νά ιάζιονται ενώπιον ήμβν ή νά διο ίλ»οΐν δμΐδιχάς αίτήΐεις πχρβ πίνων χλπ., χατά παρίχκλιοιν τβν Βιαταχθέ^τιον. »'Γπΐμιιινη'(ΐχοντε( την 6ιι' άο. 72 τ<}ς 22»; Αυγουστβυ 1936 γχόχλιον Ιζμβν διαταγήν «πιρι ;οΟ τρίκου τοθ άναφέηοθχι είς όν χ. οκουργον>, έντιλλίμεθα Β
  πως ουδείς τ&ν δκαλλήλον άηειι
  θζ ήιΐν έφεξη*; ί?ν δ|ν Βιατκ
  βς εγγοί^ω; τό αΐτηιια ή τό
  κκράκονον αύιοθ χά Ι Ην Ιξ»ντλή
  —ΟΙ μαθηταί τβδ Γυμν«ο(·υ
  μ«ς ΐΐς Κρβυβ&να.
  Τβ παρελθόν Σαββατβν οί μά·
  ητ«1 τής γ' τα{ενς ' εξέδραμον
  μΐτά την χαθηγητ&ν τειν χ χ
  Στ. Βοδίκη χά Ι Έμμ. Πβυλή είς
  τίΐν ωραίαν κωμίπολιν τού Κρου·
  Γ, δπου χαί ϊτυχόν ί(αιρετι
  χΒν περιηοιήσϊΜν. Την μεσημβρ!
  αν «αρετέθη είς τβΰς μαθητάς γιθ
  μ« έχ μέρους τής Κβινβτητοί, έ
  βέ πρόεδρος χ. Ί*ιαννης Φού ν τού
  λάχης Ιατρές, άκούραστοί, ηερι-
  ποιητικΜτατβς είιδε τό μέτρον
  χαράς χαί τής ηβροιμιώδβυς
  Κρβνσανιώτιχης φιλο{ενεί«ς, Ά λ
  λ« χ*1 οί αλλοι χοινοτιχοΐ συμ
  ββυλοι καΐ βλβι γενικ&ς βΐ Κρου
  βανι&ται βέν νατέρηβαν είς «ερι
  κοιηαεις πρός τβΰς έκδρομΐΐς. Ό
  χαθαγητης χ Βυδάκης, ωμίλησεν
  ευχαρίστησις τού; Κρονσανιώτας
  διά την ευγένειαν τβν αΐσθημά
  τοιν τυν χ* Ι την φιλο{ενί«ν χαί
  τάς κερικοιπσεις ταιν, πρός κΰς
  μαθητάς ό δέ Ιατρβς χ Φουντου
  απήντησεν ίτι χαρά τ&ν
  ΚρουσανΐΜτ&ν μβνίστη είναι νά
  Ιλέιτουν ί#νβυς ίπισχβπτβς χαΐ
  ι
  Αί άναφοραί των
  οικονομικόν ύπαλλήλων,
  ση προηγουμένης την Ιεραρχιχήν
  ίίέΜ Τ9θ άναφέρεαθκι.
  >Έν π£οη Βμ»; περιπτώηι ά
  πβγορεΑΐμεν άκολυτ»; την έχ μέ
  {ρου; ίμίϊίς ϋ άντιπροοιοκείας ο
  , παλλή«ν δα'.δϊλήν ημίν α(τ*)οε
  ' «ν, παράπονον χλπ. ώ; χαί την
  ένώχΐον ήμβν παρουσίαοιν αυ
  τβν ομχδΐχβς.
  ! »'ΑξηΟμιν άπαρέγχλιτον τή
  'ρηΐιν τί); παροδαης χαί Βηλοθμεν
  δτι τΐβιαιν π»ρ»6ίαοιν τβνΒιάταύ
  , της 8ιαταβ9ομέν»ν θέλβμεν έξελέγ
  ξη παρχδειγμχτιχβς.
  | »ΕΕς τοΰς πρίΤοΠαμένους τβ»
  'οίίονοιιιχ&ν γραφείτον άνατΐθεμεν
  την μίριμναν τ<|ς άνακτύξεως είς | τού; δή* βδτβύς οκαλλήΧους τί); δ λης ίδιαιτίβα; αημααΐας, ή< ακο > δίβομεν είς την παρά πάντων ά-
  ίνεξϊΐρίκβς τβεν δπε την διχβτοδο·
  οίαν τοθ χαθ' ιζμΛ; δκοοργείθϋ δ-
  πΐλλήλβν, αυΐιηράν τήρησιν τβν
  διά τής παρούσης διαΐχσ3ομ·ν»ν>.
  —-Άναστολή ποινβν.
  Δι' άκοφάσεΗς τβθ
  άναβτβλ&ν Ι τυχόν άννβτολής ιτβι
  ν«ς ίιάφοροι χατάβικοι μετα(ο
  των έΐΓβίων χαί 6 Κρής Ν. Νικη¬
  τάκης.________
  —Τό Καχβυργιβδικεΐον Ρί
  Βύμνης.
  Χθέί Βα έ(εβικ>ζετο είς τβ Κ«·
  χβυργιββιχε'ον Ρεθύμνης ή ί>ττβ>-
  Βΐσις τβν Μιχαήλ Α. Παπαδάκη
  η Καλαΐτζάκη χαί Ήρακλή Ά.
  Κούχια κατηγορουμένων ίηι ά-
  ναιρεσει.
  —Δια λκθοαΐον κακνβν.
  Είς Βεβυμνβν οονελήφβη ο
  Χαρ. Βασάχης έχ Μελιδονίου διά
  τι γενομένης ερεύνης εντβς της
  βΐχΐας τού άνευρέθηχαΙχ«τεαχέθη
  καπνβς χεκβμμένβς 1 1)2 βχάς ηε
  ρΐηο».
  —Τβ ταμείον Νβμικβν.
  Το διιοιιργεΐβν Διχαιοαώνη; δι"
  έγκυκλίου τβυ ηρί; τ«&; Αηξίάρ
  ίκδρβμεΐς'εΐς τό χνριό τωνΈΐμε χους τοθ Κράτους ο^νέατηοε νά ά
  θα είπεν εΰτνχιϊς ποώ διακιστώνο ναγγέλλουν χατά μήνα εί; τό Τα
  μέν ίτι άρχίζει νά πυχνβυται η μίΐ3ν 2αντάξεβ; Νίΐιιχβν
  τβυριατιχη κίνησις είς την κ«α4· ·**" -* * *, · "·Ί*'*"*
  κολίν μας. ΚαΙ θά είμεθα κερισ 1»ο»« *α1 θχνάτοκς ι&ν
  σβτερον βύτυχεΐς αν τελβιύση ό ν «ν μελβν τοθ Τβμείοϋ χά Ι
  βρόμοςμας καί είναι εϋκβλβν, &ίχογινει§ν τω/.
  να μας ίπιοκίπτωνται βσβν τό;_______
  δυνατόν περισσότιροι.
  ΚαΙ ηραγματι 2ταν τελειεισο β
  βρβμβς Κρουο&νος ή ώρα(α αύτη
  χωμόπολις μέ τα γραφΐκά τοκεΐ·,
  μέ την ωραι* ίέ«, μέ τβ έ{«ιρετι
  νά
  μ τη ρ , μ τ έ{ιρετι
  χβ χλϊμα χ«1 τα ένλεχτα προΐόν
  τα, βά καταστή ό ΙδειίδΙοτερος τβ
  πβς ηαραθερισμοθ.
  τβν
  —Δικαβτικί.
  Πίίήχθη είς γραμμκτέχ Πρω
  τοδιχβν ί χ Α. Κ«ττα5ΐσο4<ος, —ΟΙ ανάπαρβι Νεαπόλεως. Γενομένειν ηρβχθές άρχαιρεσι &ν τβδ Τυλλόγο» αν»<ΐαρειν καΙ| θυματειν Ν βα πόλεις εξελέγησαν) πρόεδρος β χ Γ. Λαμκράνης, γραμματεύς β χ Γεώρν. Τααμηαρ λάνης. ταμίας ό χ Ιωάννης Γραμ ματιχάκης χ>1 μέλη τβδ Διοικη
  τικβθ Συμββυλίου οί χ. χ. Νικ.
  Κανεναχη;, Έμμ. Μαρανκάχης,
  Έμμ. Παιταζαχ«ριαχης χαί Γεώρ¬
  γιος Ηλιάκης.
  —Ό Σύνδιβμβς Αύτβκινητι
  στβν
  Τβ νέον ΑιβικητΐΜβν υμβύ
  λιον τοθ έν λόγω Συνδίσμου χ«
  τπρτίσβη ύς £{η?: Δημ. Άπ«λ«
  κης ηρόεδρος, Πίτρος Περάκης
  γραμματεύς χαί μίλη τ©δ Διοικη
  τικοθ Ζυμβουλίου οί χ χ. Ίκπο
  κράτης ΛυρβκηΓ, Μ. Τζώρτθις,
  Έμμ. Νπαρμκούνπ;, ΊΗάν. Σίρ
  γης χαί Κωνοτ. ΝυλωνάΜης.
  τοποθετηθή; είς "Αγιον Νιχσλαον
  Κρήνη;.
  —Τβ ΈπαγγελμεΐΓΐκβν Επι
  μελητήριβν Ρεθύμνης χαΐ
  τβ Δνρ·τιχά χρίη
  Λια τηλεγραφήματβς τού τβ
  'Βκκγγελματιχόν 'Βπιμελητήριβν
  Ρεθύμνης ηύχαρίστησε την κυβέρ
  νησιν δια: την ρύθμισιν τ3ν «γρο
  τιχ&ν χρεων.
  —Ό ψεκ«ομ·{ τβν ίλ«ιβ
  δ·νδρ»ν.
  Ό Νβμάρχης Ρεθύμνης χ. Κρεβ
  βατάς συνοβευόμενος ύκο Γ. Γ··
  βη Λιευθυντβδ τβϋ φυτοκαθολογι
  (χβδ ΣτβθμοΟ Κρήτης χαί τοθ χ.
  Ι Γβύναρη προϊστβμίνβυ της Γεεια-
  νίκης υπηρεσίας Ρεθύμνης έκεθε
  ώνηαε ηροχβές άηό τής 8 η. μ. μέ>
  χρι τής 5 μ. μ. ά/τβ πάσης άηίψε-
  ως τα παραακευνστήβια χά Ι σβ·
  νερνεϊ» ψεχνσμοθ τ6ν κεριοχβν
  Ρεθύμνης, Κυριάνας, 'Αμνάτβυ,
  Πηνής και "Λδελε. Ός άνεκβ(νω·
  σε δέ, έχ τή( Ιπι8εΗρήοε«{ ταύ¬
  της ίμεινεν Ιχανοηοιημένος'
  ΕϋΰΙΛΦΕΡΟΤΣΛ Ε1Α Ο ΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α. Άνυ
  φαντάκη έφθασαν καστανιές Άγίου "Ορους
  είς όλας τας διαστάαεις καί πάσσαλοι των
  2 1)5 μέτρων διά Κρεβατίνας καί φρά·
  κτας.
  Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  Ε1·ο«οΐε1 τοΰ«][«?·ιαε>ιρο|>Ινους Οτι τα €*·
  οον γ?**στά Ιιά «(|ν οτιριότητα καί άττοιΑν
  τμ* «οθβλα «οθ Έργοστασίου αου, Μβά «ό
  •Ατσαλ«?ιο, ·ά «*,λο0ν«αι ΐΐα «6 *Ηα
  3Μ ••«■»άς «Ι, ε,Λιάΐβ. * β ΐς"
  ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Ιναντι Πτλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  8
  Πρωία Τρίτης
  Ίουνίου 1937
  >♦*< ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΑΝ ΧΟΕΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΑΗΨΊΝ ΤΩΝ ΠΛΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΛΕΜΟΝΑ ΟΧΥΡΟΝ ΚΰΡΥΦΟΓΡΑΜΜΟΗ ίΙ1ΕΚΡΰϊίθ«Ι4Η ΟΜΟΪ ΚΑΙΥΠΕΧΟΡΗΣΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο- κριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Βερολί νού ότι οί έρυθροί, έκμεχαλλευόμενοι την ψυχολογίαν έκ τού θανάτου τού Μό λα, έηεχείρησαν σήμερον γενικήν έπίθε· σιν είς την περιοχήν τής Βιακάϊας. Ή επίθεσις άπίβλεπεν είς την άνακατάλη- ψιν τής πόλεως Λεμόνα καί των παρα ταύτην όχυρών κορυφογραμμαί τας ο¬ ποίας κατέχουν τα έθνικα στρατεύματα. Τα τελευταία άντιτβξαντα στερράν ά μυναν κατώρθωσαν νά άποκρούσουν καθ' όλην την γραμμήν τούς έρυθρούς, οΐτι¬ νες υπεχώρησαν άτάκτως. έγκατβιλείψαν τες άφθονον πολεμικόν υλικόν. ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΛΙ ΤΟ 1ΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΙ1ΜΗ ΙΞΕΤΐϊΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άνταηο κριτοθ μας). — Δι* αποφάσεως τού ύ· πουργείου ιής ΠοιΒείας μετατρέπετβι τό ούσ^ημα των «ίβΐτ^ρίων ν» ι προ α γωγινών έξετάβεων. Ή μεταβάλη αΰτι άφορά γενικοίς τα ΐδιωτινά σχολεία τού κράτους. ΣΥΜ!*ΔΙΑΤΒΪΓΐΙΐίΙΝ ΤΒΣ ΜΙΣβΟΔΜυθΥ ΚΑΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα. ποκριτού μας). —Σήμερον τόν υπουρ γόν τής Παιδείας επεσκέφθη ό άρχιε πίβκο«€ς Αθηνών κ. Χρυσόστομος.Ό κ. ύτΐουργός ουνεΐργάσθη μετά τού άρ χιεπισκόπου έπ' αρκετόν, ώς εγνώσθη Βέ ή συνεργβσία αυτή αφεώρα, την ρύθ μισιν τ ών ζητημάτων τής μιοθοΒοσίας τού κλήρου χαί τής λειτονργίας τώ μορ^ωτικών σχολών τού. ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΘΕρΤσΗΟΣ ΕΙΣ 1ΗΗ ΠΕΑ1ΙΔΑ ΤΗΣΘΕ^ΑΛΙ.Σ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντ» ποκριτού μας).—-Τό υπουργείον τή* Γεωργίας ηληροφορείνβι δτιήρχισεν είι την Θεσσαλίαν ό θερισμός. 'Η «αραγώ γή χατά τάς ιδίας πληροφίας είνε έξαι ρετικώς πλουαίν. Σχετικώς απεφασίσθη καί ή Εναρξις τής συγκεντρώσεως τού σίτου. ΓΠΑΝΕιΊΑΕΥΣΕΝ ΧΘΣΣ ΕΙΣ ΤΟΠ" ΝΑΥΣΤΜ Ο ..ΑΒΕΡΟΦ' ΑΦΗΝΑΙ 7 Ί·υνΙ·» (τοδ βΐνταπβκριτβΒ μ*()—- Τ· Βνρηκτβν «Αβέρωφ» οκΐρ ώς γννστ·ν εΐχΐ μετ»βα είς "Αγγλίαν ίνα ανμμιτβίβχα είς την διεθιή ναυτικόν παρέ λασιν τοδ Σηήτχβντ ίη' εύκαΐρ'α τ&ν έορ τβν τής οτίψΐως, έπανέπλευσε οήμκρον Είς Ναύσταβμβν. Επί τ·υ «Αβέρωφ» «πεβκι νεν Ιις γνωστόν καί λ «ρχηγ·, τοδ οτολου Αντιναύαρχος κ. Οίκον ομ·υ. Αί έγγυήσεις διά τόν έλεγχον. Δηλώσεις "Αγγλου πρεσβευτού. ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνΐου— Νβώ τβρα τηΧβγραφήματα 6< Λον Μνου β?βαιοΟν, 6τι ουνβχ'ζον τσι οί προσπαθειαι βπως *ξα σφσλισθοθν βνγίήσ?ις διά τα ξβνα πολΐμικΛ, τα όττοΐα διβ νβογοθν τόν Ελεγχον έν Ίαηη ν(α. Ή ίδέα τοθ σν,ηαατισμοθ έηιτροπής έκ κυβερνητβν χ&ν πολεμικον σκσφΆν τής Γβοασ νΐσχ, τής Ιταλίας, της Αγ γλίας κα( τής ΓαλλΙαο ή'ΐς θ$ λαμβάνη άποφάσεις πβρΙ τ Αν ληπτέων μέτρων ί(ς «ε ρίπτωσιν έπ> θέσεως κατα σκα
  φδν τοθ έλβγχου ΦσΙνκται δ
  τι ,συνανφ την αντίδρασιν
  τής σοβιετικάς ΚυΒερνήσβακ,
  Γ) όπο!α χαροκτηοΐζει τάς ό
  ποβληθβΐσσς σχετικάς προτά
  σβιίώς βύνοούσας τήνμΐανμβρΐ
  *σ.Έ< ΒΐρολΙνου άγγίλλεται δ ι οί ΓΈοαανικαΙ Ιφημερΐδίς ύπονρσμμ'ζουν τσς τιροχθεσ. νάς δηλώσεις τοθ κ. Μίβλ Χέντερον -ρεσβευτοθ τής Με •νάλης Βρεττανίας—«Δδν πι στεοω—ετόνισεν ό κ. Χέντερ σον δή ή Γερμανΐα θά ΐθρι ο<βν οΐατνδήιτοτε άλλην χώραν διατι-θβιμίνην νβ την βή ση, δσον την "Αγγλίαν. Κατ' ούδομοθ άΧλοΟ, τιαοα είς την πόλιν τοθ Λ όν οίνου μέ την μσ κοάν οικονομικήν πυράν της «οναται νά υπάρξη μεναλΐιχέ ρα κοοθυμΐα ηοθΓ βοήθειαν τΛν άΧλων καί συζήτησιο τΛν δυσν/ροειών τωχ>. Πβραι
  τέρω οί ΒΐρολΙνειαι ίφηαερΐ
  6ες έπαΐνοθν την ειλικρίνειάν
  τοθ Χέντβρσον άττέναντι τ*)ς
  Φιλίΐρηνικότητος τής ΓερμανΙ
  άς χαΙ δλων γενικώς των προό
  δών της.
  Ή προσεχής έργάσιμος Κυριακή.
  Αί έκδοδεϊσαι σχετικώς οδηγίαι,
  ΑΙ ΠΡΟΧΑΕΣΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑΙ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ
  ) ^ ιΐ οαγχεντρώαεις
  χ&ι άγροτ·νΐτ]ς παρελθοβαης Κυριακάς %1ς άμφί-
  τ·ρα «ά γιωργιχά κέντροτ, «Ο 'ΔγΙοιι Μυρονος
  χαΐ τβν 'Αρχανβν. Τέν λόγον έλαβον διάφοραι ρή
  τορις ιϊινις έξτ}ρον την φιλαγροτιχήν χιιρονομ!
  «ν ι«)ς Κυδερνήσιωζ ήΐις χατώρΡωβιν έκΐ τέλους
  ν* Τίύς απαλλάίη τβν ίφιβλτιχβν χριδν των. Έν
  τΐλει έψηρίβ θςβκν ανγχοιρ-τήριοι δηομνήμχτκ χά
  δηοΐα έπιδόΓηο»ν χ6«ς ιίςτας ένταθΒα αρχάς Να
  διαδιδΒθθβοι κρός Φ Κυίίρν»)οιν. Είς *ί δπβμντζ-
  μβτα ταθτβ έχφράζεται χαΙ ή ιύχή δττως ή Κυβίρνη
  0ΐ( ίξϊκολουθήθϊ φ αυτήν ώ; μέχρι τοθδι λ
  κλτιχίν
  Ή ΝβμαρχΙ» έκβινβποΐηακ
  χβές έγκυκλίως κρός κηίαχς τάς
  αρχάς την ύττ' αριθ. 27420 τηλε
  νρκφικίιν διαταγήν τοδ *Υφυπβορ
  γιΐου 'Ερν«βΙ«ς, ληφθΐϊααν χθές.
  διά τϋς βπβΐας συνιστάτ*ι νά λη
  φββ&ν τ* μβτρα ίκεϊν» τα όικΐχ
  θά συντβλέσουν αίς την κ»λ>ιτβ
  ραν επιτυχίαν τϋς έκδηλΝββ'σης
  άηο μέρουϊ τής έρνκτικής τα {«ως
  πατρΐΜτικής επιθυμίας νά άοκρώ
  σο»ν «ίαν ημέραν τής έρναοίας
  των διά τίν ένίσχνσιν της Β»βι
  λικης Άβροπορίιχς.
  'βς εργ&σιμβς ήιΐέρα υίοθετήθη
  ώ{ νννοτ^ν Α πΓβσεχίις Κυριακή
  13 τρέχ. Κατ' αύτην το έρν>τι
  χον κ«1 τβχνικέν πρβσΜπιχον
  τ&ν ίπιχβιρήσΐων π«ΰ έρναζον
  ται ουνΐχ&ς χ»ρ)ς διακοπήν δπως
  4 Λβρβγκγη χαΙ ί) διανβμη χινη
  τηρίβυ δυνάμενς ςρωτές ΰίατβς
  κβί τα Έρνβστοσιοι ουνεχβΰς λβι
  τονργίοτ, θά έργβσθό »«τά τό ου
  στημα της «Βάρβΐοις· ολόκληρον
  Αχτβωρον δπκς οννήβνς. Τό προ
  σωπικόν των άλλων Βιομηχανι
  κ&ν 'Επιχβιρήοΐων (τεχνικόν έρ
  νατιχον, ύκ«λ>ηλικέ<ν γυνβϊκβί, βοηθβί, μα8ητ«*)βμβνοι) δι' ίλβυς τβΰς χλάδβνς (Μίτ»{ουργβιοτ, 3ι δπρβνρνι!«> Μηχανβυργϊΐ», Ύ
  φαντουργβΐ», Νημοιτουργιϊ*, Έ
  ριουρν«ί», Ταπητιυρνεϊα, Φανελ
  >ο«βιεΐ«, Χημικ«1 Βΐομηχανίαι,
  Οΐνβπνενμβιτϋηοκΐοτ, Χκρτοποι
  βΐα, Έπιπλοποιεϊοτ, 'Αλευρίμυλοι
  Μκκαρονοηοιβϊ», Ζυθβπβιεΐκ καΐ
  λοιπά Βιομηχανιχά Έργοστάσιοι)
  θάίργααθό ίπΐ έν α συνβχέί 6ω
  ρβν ήτοι άπό τάς 8 την πρ&.ΐ»ν
  εΉς τάς 2 μ. μ Το ηροοΜηΐΜέν
  <Ις την Ρβπνχβιομηχανίαν κ«1 τάς άποίήκαί έπε{ερν«αίοτς πν«ν σιοιφίί<·5 νλπ κρΪό 8ά έργνοβά έηίβης έηι εν ρ συνΐχίς άπό τος 8 ε«ις 2 μ. μ Τ ό εργατικόν πϊοσωπΐΗΟν τ&ν ΛατβνείΜν, Μβτοιλλϊίβίν χαιΐ Ό ρυχείων, 6ά εργααΒό έηίοηί έκρβν άηβ τΐςδϊω; 2 » μ Τό ηροβΝκι χον όλω ν των Βιοηχνιχ&ν κ«ί Έηαγνελμκτιχών κλάδνν (Ρ* ςρεΐ», ύπβδηματοποΐίί», μινρά έ πικλβκοιεΐα, έργαστήβι* γυναικιΐ ών έν5υμ4τΜν κ»1 πΐλων, ύδραυ λικά «αί σιδηβουργιχά έργββτή ρι« ώ; κ»Ι ίλ« τα Βιοτβχνιχά έργαστηρια) θά έργασβή έπΐβης επί σιηεχβς έωρον άπό δ ενς 2 μ. μ. Το προσΜπικόν των Τβχνι κων "Εργων (οδβποιϊαι, λιμένι χά έρν« ο!κοοομ·χί, άκβ{ηραντι χά καί άηοστραγνιστιχά ίργα ώ; »«) εργασίαι έγκατβιστάσκΜν τη λϊβώνων κλπ) θά εργασθή ομοίως επί συνεχές 6ι»ρον άπό τ1ς_8-2μ μ. Τα Κβτβστήματοι Τροφίμων (ΙΙανκπνλΕΐν, Ίχβτίοπωλεΐκ Ό πωροπωλεϊο) τα Κουρκΐα αί Φοιρ μανευτικαΐ αποθήκαι Φαρμαχεμ πορεΐοι, χα τα Φ« μαχεΐ« θά εί «αι άνοικτά >α θά έρνοιο65^το
  πρΓοωπικέν «ϋτ&ν άπό τάς8 εω(
  τάς 2 μ μ. >*ϊ αν άχέμη ?ον,ω Κυ
  ρι«χής άργίοΐς ίπρεηε «ά βΐνβι
  χ>ειοτά, »·Ιςέοα χωρία κωμοπόλΐις
  η πόλει; έπιτρίπεται μέχρι βημε
  ρβν το αχοινμα των Καιαατημά
  τ».ν την πρ&ΐαν ιήί Κυριοοης 13
  Ίβυνΐβν θά εΚαι άνοιχτά τα Κ κ
  ταστήμοιτα χά Ι τό άηβν,βυμβ. ΟΙ
  «ρτεργάται χ«1 ϊιμιτϊργβτοΐι θά
  έρ^αοβοΰν κανονιχά την Κνρικ
  χήν13'Ιουνίβυ την παραμονήν ίέ
  Σάββατονβά ίχβυν ώς συνήδως
  εργασίαν χωρίς τάς προοΕίτους νυ
  κτερινάς ώρας.
  ^ ΰπάλληλοι χαΐ τό κρβονπι
  χον των Εΐνοδβχβίοιν ίίπνου, Κα
  ςρβν ε Ι», ν, Ρστιατβρ'ων, Ζνδίστια
  τοριΐΜν, Ζαχβροηλβστϊΐων κλπ.
  βκου'χβιτά «ϋς Ιβχύοντας Μ ό
  μόν; δίίεται μί« ήμίρ« αναπβιύ
  σενςκάββ έβί·μάία η έκ πιριτρο
  πή{ 6ά οτερηθοΰν τή{ αι. «πανσϊ
  κς αυτής διά την προηγβνμένην
  η έιτίμί»ην έθδΰμάδα χαΐ «ύτό
  τό ήμβρβμΐαθβν 8ά διατεΕη διά
  την ΆβροπβρΙαν. Έργάτοιι έργκ
  ζόμΐνοι ομαδικβς Α έλευθέρως
  (Λιμβνίργάται, Φορτοεκφορτ»»τα1
  ξηράς χά) 6αλάαση{ χλ·.) θά έρ
  γασθοϋν στάς 13 Ίουνίου ίιΐ
  συνήθως^μέ άπλβθν ήμ)σθιον έ
  χτός αν χ«τά σονήββιαν η σύμβκ
  σιν αί φορτο_ΐ«ςρο;τώσ«ις τής Κο
  ριχκής πληοώνωντ'κι, μέ διπλούν
  ήμ(α8ιον. Τκχνΐται Εργάται χ«1
  'Βργάτριαι Βιομηχ*νιχ&ν χά Ι
  Βιοτεχνιχίν κλάδων ποϋ πληρώ
  νονται μέ τό κομάτ>, τόν πή
  χον ή χ«τ' άιτοχοπην η μέ ποσο
  α τα θά έργαοθο&ν ομοίως την ή
  μέραν αύτην 'έν» σι»νβχέ« έϊάΉ
  ρον άπό τάς $ την πρωΐαν έν;
  τάς 2 μ μ.
  ΛΙ Τράπεζαι θέλουσι παρνμενει
  ανοικταί άπό 9- 2».μ. πρ£ς διβυ
  κολυνσιν τ&ν συνκλλαγ&ν.
  Τό ήμ)βθιον τ&ν έργοιτ&ν ΐ τό
  1)30 τού μισβου τ&ν ΰποτλλήλων
  ποδ κνκλογεϊ είς την ίπΐ πλέον
  εργάσιμον ήμέρανθά χρατηθά χαΐ
  βά διατΐθό διά την Εθνικήν 'Αβ
  ρβποςί«ν.'Η χράτησις βά γίζΐ ά
  π· τιϋς έρνοδότβις, βιομηχα
  νβυί, Λαταστηματάρχαί, ίργολά
  βους η τούς διαχΐιριοτάς τ«ν οί
  οπβΐοι ύποχριβ&νται ένιός τής &
  πομϊνης ημέρας νά τα χαταθε
  σουν είς την Εθνικήν η άλλην
  Τράπεζαν καί νά ύπτβάλονν α»
  νβμα είς τό υπουργείον '1?ργασίας
  άτ.' ιύΡίίοτς η διά των Έπιθεωρή
  αί ών 'Εργασίβς η τ&ν άστυνομ
  κίν άρχ&ν ύμβΰ μέ την άπόίε
  {ιν «αταεέσίως >αΐ ονομάστι*όν
  πίνακα όστις νά άναφέρη τό προ
  σκπικβν πβΰ εΐργάαθη χαΐ τό σχε
  τικέν ημ)ββιον. Διά τούς άν꣫ρ
  ιήτως καί βμκδιχ&ςέργαζομενβυς
  (Λιμβνϊργάτοτί, φορτοβχφορτΗτάς
  χλπ ) τό ημ)οθιον θά χρατηβά ά
  πό τό Σωματείον Συνεταιρισμόν
  η τόν όμαδάρχπν καΐδά χατατεθά
  χοιτά τέν ανω τρόπον είς την Τρα
  πεζαν μέ κατάστασιν βεβΐινμέ
  «ην άπό τα γραφιΐα Έρναοίας ή
  τόν Έπιβϊωρητην Εργασίας.
  Η ΕΙΣΙΓΟΓΗ
  ΕΠΙΒΠΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΚΗΤΟΝ
  Δι' άποφάσιως τδν 5ηουργ6ν
  Οίκινομιχδν χαΙ Έ^νιχτ]ς ΟΙκο
  νομ(ας Ιτροποποιτίθ-ααιν τα πβο
  γενεο'έ^ως ίοχΰοντα οχιτικβς
  μέ τ^ν είσαγωγή' έπιβατιχ&ν β Δ
  τοχινήτων. 00» ώ;ίαΡη δτι έ«
  τοθ όλίκοθ ποσοθ ι ής ιίσαγω
  γής αύιοχιν^ων τό οποίον άνίρ
  χεται %1ς 12 500 000 δρχ·, ούτο
  χΐντιτα άξίας 2 300 000 θά ιίσχ
  χθοθ' έκ Γερμανίαν, τα ίέ άντι
  προαιβπεύοντ» τή» δπόλίΐηον άξΐ
  «ν έξ άλλβν χωρβν.
  ΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ
  ΔΙΔΑΙΚΑΛΟΙ
  Είς εκτέλεσιν αχιτιχής διατα
  γής τοθ δπουργιίου ής ΠχιίεΙας
  Σχολιίοον 'Η?&κ|[ου δπέδαλΐ τάς
  ού'φ Ιχκριμ(ΰο/ς
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΊΗΜΑΤΩΝ
  ΤΟΥ ΠλΡΘΕΝΑΓΟΓΕΙΟτ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κοτά την γενομέ>τ]'
  τ%ς λκχειοφόρου άγοΐίίς τ&0 'Α
  νιοιέρου ΠαρθβναγωγεΙου ίκιρδ
  σκν οί κάιωΰι άριθμοΐ δι4φ5?α
  άντιχιίμενα τα ότοΐα χαλιθντα,ι
  νά παραλάβωσι ίΐ χι^ϋοαντες:
  2, 28, 33, 48, 64, 77, 92, 84,
  105, 107, 129, 134, 146, 154,
  165, 198, 210, 213, 228, 260,
  290, 295. 326, 329, 333, 339,
  348, 376, 388, 414, 436, 444.
  463, 457. 470, 486, 493. 497,
  529, 538. 556. 555, 566, 564,
  577, 597, 575, 621, 626, 627,
  607, 656, 672, 707, 752. 762,
  781, 780. 789, 792, 757, 795,
  797, 732,806, 809, 818, 815
  κηι 829
  ΧΤΡΑΤΟΛΟΠΚΑ
  λ «ν ανερχομένας σιινολιχ&ς είς
  163. Ε!; το δκουργιΐΐν
  θηαχν έίϊΕαης %% «Ε
  επιθεωρηταί^ Πιϊιάδος «αί Γίρτυ
  ...... Βίι<91 ς Συνήλθε χθές £(ς την Ν.) ματρχίαν διά τόν καθορισμόν των ήλΐκιών άδηλώω» ή *3ευ τεροβάθμιος σφατολογική Έ πιτροπή Ηρακλείου. Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΓΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΒΙΑΝΝΟΝ Χθές την πραΐαν άνεχώρη σε διά Βιάννον 6 Νομάρχη: Ηρακλείου κ. ΆνΒρ. Μάρκβλ λος. Ό κ. Νομάρχης Φεΐ σήμερον την Η ΟΠΛΟΧΡΗΖΙΑ Συνελήφθη χθές **1 άποπεΐ ι α όηλοχρησϊας κοΐ άπεστά λη είς την Εισαγγελίαν δια τα περαιτέρω 6 Κωνστ. Δημ. Καλαϊτζάκης. ΔΑΧΜΟΛΟΠΚΑ Επετράπη ά.>μοδ'ως ή έλευ
  θέρα ιΐσαγωγή 1»σουλΙνης
  δοτσμ. κλ. 161 β Ι μετατασσο
  μένου τοθ ιΒους τούίου έκ
  τοθ ιιΐνακος Δ' ΐίς τόν π(να
  κα Α.'
  ΙΜΗΝΗ ΙΚΡΙΛΩΝ ΕΙΣ Γ»ΖΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ένδιαφερίμινοι ιμ
  τ.8|ς πιριοχή; Γάζι καρουοιάσθηβκν;
  χβες ενώπιον τοθ νομχρχοθντος 'Η
  ρχχλεΐου κ. Γ. 2«γγελ4κη χά Ι τοθ
  &νέφεραν 8τι ομήνη άχρίδων έπέ
  πιυαν άπο προχθές χατκ τβν πι
  ριίολίων των πρβξινήσαντα
  ς ζημίας ιίς τί
  χά ίδΐβς χαΙ τα μποοιανιχά
  τιχβς ίιηγίας Βιά τή* λ^ψιν τβν
  μέτρων ίιιίίβΐοιν
  ή 6πηρεα(α τοθ φιιτβπχ
  θβλογιχοθ οταθμοθ πρίς την ότεο!
  αν καρεηέμφθ^οχν ς{ άνωΐί;»
  ΔΙ Ιν τβ άγορσ μα«
  χθεσ, τιμαί
  έ" βροΐόντβν
  «ΥΧ····»
  Ρ'
  »'
  ··.
  ·
  Υ"
  α'
  Ψ
  -Μ.
  Ι·.Ιβ
  14-
  Ί|αιο·ηι·Ι
  1 '
  ΑθΚ«ν·ν τ* «Ι—. ··. Μ,—
  «αλαιοΙ'. „
  ■αλεΜΙΙ·· εΗκτ* «ι. „ |
  _„ ■«!»···«« ·ε«ΐ. Ι.Μ
  ■4λι «οιο«ιιΑ«
  3» ΠΡΟΤΝΗ
  ΕθΜθΑλια «■·«
  Α Ιοΐα
  Ι..Ο.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΑΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΠΗ!
  ΤΗΣ ΜΕΠΛΝΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΛΣ
  Η ΓΑΑΑ14 ΑΞΙΟΙ ΝΑ 01ΡΑΜΕΙΝΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΕΓΧΟΗ Κ4ΙΗ ΡΩΣΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μ*ς).—-Τηλεγραφήματα έκ τής
  Άγγλιχής πρωτευούσης άναφίρουν ότι
  ή Ιταλία καί ή Γερμανία «αίνονται άπο
  θεχόμεναι τας προτάσ»:ς τή« Αγγλίας
  περί τής πκροχής έγγυήσεων δια την πε-
  ριφρούρησιν^ τής ειρήνην καί τό άμέτο·
  χον αυτών είς τόν ίαπανικόν πόλεμον έφ*
  όσον τής εσωτερικάς έν Ίσπαν'α διαμά·
  χης θά αηοβυρθή όλοκληρωτικώς καί ή
  Ρωσσία.
  Αντιθέτως ή Γαλλική κυβέρνησις
  Μπλούμ βιατηρεϊ άντιορήσεις ώς πρός
  τό τελευταίον τούτο, επιμένουσα όπως
  έν πάση περιπτώσει ή Ρωσσία έξακολου
  θηση παραμένουσα είς την επιτροπήν
  τού έλέγχου <αί έξασχούαα την ιδίαν ώ; μέχρι τούδε εποπτείαν διά τα ζητήματι» τούτου. ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΗΤΤΗΘΗΣΑΝ Κ41 ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΟΥίΑΙΡΙΜΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο κριτού μας).—Έκ Σαλαμάνκας άγγέλ λεται ότι οί έουθοοί έτ«ιχειρήααντες νέας έπιθέαεις είς τάς όρεινάς Βιαβάαεις τής Γουαδαράμας α.τ-εκρούσθησαν. Τ», άπο-ιυχέας των έρυθρών έβιβαί- ωαεν—κατά τάς ιδίας ηληοοφορίας— καί ό άρχιστράτηγός των Μιάχαν τονί- σας ότι 6έν επετεύχθη ά»όμη ουδείς έκ των αντικειμενικήν σχοπών είς τούς όποίους αποβλέπει. ΣΥΡΡ.ΞΕΙΣ ΕΪΪιΪΕΑΪΐ ΙΝΔΡΧΙΚΟΝΚΙΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 ΊβυνΙου (:·ΰ άνΐα^οχριτοΰ μ«$)—Έκ Πχριαΐων βγγέλλίη·» δπσΙ α- νβρχιχοί κατέχοντες ΐίιίπ πλκΐβτα σημ«τ« τής Βκρκελώνης καί τό φρούριον Μβνςοι,Λχ «πεχείρησβνχδες έζορμήβεις πο·;«Χ«βιν δια φέρων δημ·α(ων κτιρ(»ν.Ώ; έκ τούτου κρσ« κλήθηααν αυροίζεις μετα τβδ οτρβτοθ τής κνβερνήαΐως ίατις Ιμνς ηναγκάσθη νά ύιτο χωρήαα κ«Ι νά άνεγΐΐρη «δοφράνματο πρός σϋγκράτησιν τβν μκζ<ύν τδν «ναρχι κβν «κ·τϋς περ«ιτέρ« πρ·ελ«βιω{· Έκφρα ζβντ«ι φέββι οη οί άν«ρχικ·ί ίντσς όλ(γ·ΐί θ« γίνουν κύριοι τί,ς Βκρκιλύνι,ς. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑΝ ΕΛΑΒΟΝ ΧΩΡΑΝ ΤΑΡΑΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοθ μας).— Νυκτεριναί πληροφο ρίαι έκ τού έξωτεριχοΰ βεβαιούν ότι είς την Άλεξαν6ρέττ*ν εγένοντο σοβα ρώταται ταραχαί έξ αίτίας τής τελευ· ταίας συμφωνίας διά τό καθεστώ; τ«·υ ααντζ*κ£ου. Τάς ταραχάς ταύτας προεκάλεσαν οί Αραβες έηιτεθέντες εναντίον των έκε! έγκατεστημίνω» Τούρκων, ηλεΐατα κατα βτήματα των οποίων καί διήρπασαν. Οί Τούρκαι άντεπετέθησαν, έχρειάσθη Βέ οραστηρία επέμβασις της Γαλλικής δι οικησεως βιά νά άποφ&υχθούν αίματη- ρότατα έκτροηα. Ο ΝΰΤΡήΤ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚ ΒΕΡΟΑΙΝΟΠΙΙ ΣΕΡΒΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου («ου «ντα· ποκριτού μας).—-Αγγέλλεται έκ Βερο- λίνου ότι ό Νώΰρατ ανεχώρησεν εκε. θεν κατευθυνόμενος είς Βελιγράδιον. Είς τόν Γερμανόν υπουργόν των Εξω¬ τερικών έτοιμάζεται θερμή ύποοοχή 0· πό τής Κυβερνήσεως Στογιαντίνοβιτς καί τού Γιουγκοσλαυϊκού λαού. Ό Νώ «ρατ βά φιλοξενηθή επισήμως, μολονότι ιό ταξείδιον τού αποβλέπει είς την ρύθ μΐσιν έμηορικών μόνων ζητημίτων, ως τονίζεται καί πάλιν έκ Βερολί ν ου μ«| έκ Βελιγραβίου. $ «* $;