94377

Αριθμός τεύχους

4584

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϋ
  ϋίκ
  ΙΤ4ΣΕΙΪ
  ΜΕΙΝΗ
  ΡΟϋΙΙ
  ώ·
  6ΗΣΛΝ
  ΙΡίΜΙΝ
  ού άνναηο
  κάς άγγέλ
  ειρήβαντες
  Γ&ιαβάβεις
  >ησ»ν.
  ΰν έβεβαί·
  -οφορίας—
  άχαν τονί·
  ιη ουδείς
  ν είς τους
  II
  ■αί·
  ΡΕΤΤΛΙ
  ΓΑΡΑΧΑΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ίτησι'α λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δ0. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  9
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΙ ΜΙΝαΤλΥΡθτ
  ΤΙΕΪΙΤΙΙΙΙΣΥΙΤΑΚΤΒ1 ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΓ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 45Μ
  ΙΑΙΠΑΟΜΑΤΙΑ Ιλ ΑΟΣΗ
  ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΡΑΜΑΤΟΣ
  ΟΙ <ρ·βοι τδν «χρκγικΒν λύσεων» πβύ ήιΐιληοαν την γαλήνην τβν λαδν τάς γδς μετ· τπ ίκειοβδια ΐ·ύ «Ντ· ΰταλ«ντ» καί τής 'Αλμκοιν, ■αίνεται να παρϊ,λΒχν ήδη Ν·, η ήρεμία ίκανέρχκται κ«ί πάλιν· προσωρινβς έστω ■1{ χον θολωμέναν απσ τβύς ύ β ββδ { μ ς καπνού; τβν βομβαρδιαμβν εύρωϊταΐκόν ουρανόν. Τώρα λαϊκόν βκστΐ καρήλθΐν η «ριίτη νενρικοτης καί ***«■ νερχεται Α εύδΐ* κ«1 είναι κακώς εύπολωτερα ή ανασχσ κι,αι$ τής διιθνοΰς καταστα¬ σιν;, δέν είναι αβκοπον να ρίψυμεν ίνα ταχύ βλέμμα είς τ« τελευταία δραματικ* γεγονοτα «αί να προσπαθή- σωμΐν να αντιληφθώμεν πβς δικμ·ρφ·ΰτ«ι ή διΐθνας κ«τ« στάσις· Βεβαίως τα προβλήματα τα οκοΐ* έδημιούργηαε τα Γιρ μανοΐβττανΐΜον επεισόδιον βεν ίλύβιισαν κίοέτι βριαπ· Μβς. Κ«Λ παρβ τβς καταβ«λ λομίνας προσπαθείας ύτό τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας ή Γιρμανία καί Ιταλία δέν Ικανηλθον κίσίτι είς την ίκι τροκ&ν τάς ούδετεροτητος κεεΐ δέν λαμβανβυν μέρος δι* τθν π·λεμικβν των κί$ τ·ν Ιλεγχον. Περιιργως μ*· λιοτβτ, έν ώ δέν μιτΐχουν είς τ·ν έλεγχον προβαίνουν, 1· δία Λ Γκρμαν.α, είς οημαντι Μ*ί Ινισχύβεις τβν ΐΐς τα ίσκανικκ &5ατα εύρΐσκομέ νκν κβλεμικβν «τβλων των Καί αύτσ εδημιούργησε Ναί £ημι·»ργΐ1 ΐΐβίτι τ«{ μΐ γβλυτίρβς άνηουχίας δια την «ζίλφν τής καταβτβσε »ς καί δια τού: ακ·κ·ύς τού; οκο(βυ; ίχουν αί δύβ σύμμχ χ·ι χβραι, Λ Ιταλία καί Α Γερμανία. Έν τούτοις καί τας ανησυχίας αύτάς έμετρί ■αιν ή τελευταία άπ«ντη αίς τ·δ Φδρ«ρ είς τας Αγ γλιχίς προτάσεις οχΐτικβς με την μελλοντικήν βργ* νβ,βιν τβδ ίλίνχ·» *ν Ι3«« ν'α καί την κβφοχην Ιγγ»η ηνν ιΐς τ·ύί «σχβδνταβ τ·ν ίλεγχον ότι δδν Β« ίνβχλη β«δν είς τ· έργον των. Δι· τι ναί μέν η απάντησις «ύ τη δΐν είνε τελείως χ«τ«φ« τικη, *λλ* «έν είναι καί τε λλ Κ1 άλ νοβιτς κκί είς Σοφίαν οπου έπίσηί 6* ουνβμιλήσο μετ» τ·δ χ. Κι·α!ΐβ«ν»ν καί τβν αλλων διηλΜμκτιχβν χβί πβ γκλυτέρνν ίντβσιν χβτά τας στάσιον ήλεκτρικοθ ρεόματος Η ΑΥΤΑΡΚΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. τελ«υτετί«ς ημέρας Κ«ί ένώ άτινα άποτβλοθν πεοιουσ'αν ρμ ρπλάνα με τα»ίρ·υν «κ* χάρα; ε!{ χώ οκν τούς ύίΐουργούς τ«ν Έ ξντεριχβν κ«ί τβύς άλλους διπλωμαηκούς καί ατρκτιωτι κβύς π«ρ«γ·ντας τβν διαφέ βρς ης κρ·α·χης της »1ς την Ιταλίαν αφ' ενός ώς μεγάλην κοί ίαχυράν σύμμκ χ·ν καί εί$ την Κεντρικήν ίύώ ί λ λιτικβν κύκλων της Βουλνκ ?Μν χΜρ6ν #1 *"1·1·1 ***** β(«;, άκβδειχνύβον (π ή >*υν βυνκχβς είτε δια νά
  Γκρμννία εχε» στρβψα βλ·ν(·*·μ«λών·βν είτε δια να «ε
  ν -' - ρκλίςβ»ν—αλλοίμονον!—κΐ
  ρισσοτερον την κατάστασιν.
  "Υπο τας συνθήκας δέ αύ
  τας ακριβ&ς είναι 士ιρετι
  κ&ς δύσκολον ν« ίκοφανθή
  χ $
  ί,ύρώπην χκί
  τ Βχλχκνια
  έτέρο» οκ·υ ά πό ίτβν
  «γννίζεται νά διβιβδύαρ Καί
  ίπως ιΐναι φυαιχσν, καρ' ό¬
  λας τας εκισήμους άναχοινώ
  ββ1? ·*"*. τ*ς *»«Ρ«Ρ«-β««5 την δημιουργίαν ενός ν<·υ κ«1 ΐ ·0η τ·0 Βιρβλίνβϋ ο η τα τ«ξιί·! θλιβΐρβϋ ίπι.σ.δίβυ έκ τοδ ϊ β9 η τρ·μ«χτ»κη Τβεχ.βλ.ρ.χί.ίΤΐδ?ίϊ^ΐ|;λ-.«Ιί. ««ΡΤΠ85 ««ί έκ •ναλλης δυνάμεως ατρέφβν τβν ίπβτελεσματων τού ίμ ται, ή δραοτηριάτης αύτη τής »ΆΙ·β Ίακανικοδ πολίμβυ Γ&ρμκνιχής πολιτικάς κρ* πβύ φβίνεται νβ εισήλθεν β τβΐ διαρκβς ίντ«τ«μένην την ηό ηροχβές ιΐς την «κ·φ«αι •.ρ·σ.χην τ.αον τβν ΠαιριαΙ βΙιιιην τ#υ φββιν «ν ίβ.ν καί τού Λονδίνου 1 β ίδ;8 Ούτω η έκδηλ»Βιίβ« «πό κάς διαμορφώσΐως τβν συν καιροδ διπλωμκτιχη δραβτη κρβτβυμίνων ήδη κολΐμικβν ριοτης «1$ την έν αμαρτίαις αυνδυνβμβν τβν διοιφβρων γηρέβασαν ίύρωπβϊκην ήκει χρντβν. ρ·ν ουνεχ(ζΐτ«ι είσίτι μ* μΐ ~ ΤΑ ΤβΠΙΚΑ «δι«λλ«ΝΤ·(. μάλ ς λβν «φίνβι πολλάς «λπίδας 1<ι τΐλικβ, η Γΐρμ«ν(« θ« ή ί θ& θεληβα όλ·νΗρήη ν* επβνοιλάβο την συνεργ» οίαν της μετά χβν &λλ»ν χ» ρβν «Ι ·ι.·ι« μβτέχβυν ϊΐς την επιτροπήν «ύδΐτεροτη το{ κ«1 είς τ·ν νβυτικαν ■ ποκλεισμβν καιί τ·ν ίλεγχβν τβν Ίοηβνικβν κεφαλήν. Έν τ·ι«ύΐο δ* «.ρι«τ».σΐι την Γερμανίαν θ' άχ·λο«θη οη καί η Ιταλία. Έν τω μΐταζύ βμ«Γ, πβρβ την δφΐσιν τηί »««τ«στβ.α.»ς ί,ης έδημι·«Ρ¥ήβη *σχ«τ«ς καί πεφ« την χ«λβρ«βιν της ν·»ρικάτητ·{ Λτ«ί *κ**9**η οί καΐα τάς «ρχβς τίιδ «« ριλθοΰοης ίβδ·μ*δ·ς « «Ι τίος τοδ ΊοΐΜ.νικ·&, η οιπλω ματιχη δρ«βτηρι*της της Γ·ρμ«νί«ς πρ·ς νίτ·ν καί ά νατ·λ«ς ουν·χις·μ«νη μ* * («ιρΐηκην τβχώτητε, «ροιιει λεΤ τ· η«γχ·ομ»·ν *νδι«·ί ρβν. Τ· τ«5ΐ<δ»·ν »·δ βτρβ ταρχου Μκλίμΐκρνκ ταλίαν χαί «Ι μ«κρ«· π.λληλοι β»ν·μιλ1«ι τ·» μ» τα τβδ η. Μ·»ο·λ.νι «βί τβν ύ«Μ>Βύν»ν ατρβτΐΜΐΐΜ
  κύκλων της Ίτ·λί·£, «Ι
  κ·1εη, κειβώί «ν.κβινιίβη. *
  ς ιΐς κλήρη α»μ·»ν

  αν
  ■β
  μ
  ντιντΐΜηί β»ν«ργ«βΙ
  ■β τβν δύο χ«ρβν. Ε«1 τ·
  ταύτσχρονον οχΐδαν τ«ϊ·ί
  Δ θ ύίΐβυργοδ τβν
  χρ χ
  Διον τβθ ύίΐβυργοδ
  Έζωτεριχβν Φ·ν Ν
  ιΙ Βλ*
  Ι
  τβν
  Βχλχκνια
  τοθ ΛιαενικοΟ Ταμβΐου. Έ«(·
  σης επήλθεν ο(<ονομ!α έκ τής κατΑ μονάδας ϋπολογισθίΐσης βακάνηι: έκ δραχμών πέντβ έ<ατομμυρ(ων δέκατριών χι¬ λιάδων χσΐ ενοκκσ δραχμΰν τα σύρμκτα τΰ* τηλεγρκφων φλογίζονται «κο την συνεχί, κ«ί «δικκακον εργασίαν τής «νταλλαγδς συνεννοηβκων μεταξύ τβν διαφόρων κνβερ νήσεων, οί αιδηρ·δρ·μικ·ί συρμοί καίτοι άεροπλάνα με (τριθ 5 013.011). Άφαιρουμέ νων έπομένως καί των δύο τούτων κονοολίων μενει δαπά νη δοαχ. 117 713 041. Ή μετά τής έργολάβου έταιοε'ας κα ταρτισθεΤσα σύμβασις προέ βλεπεν δαπάνην έννέα έκατομ μυρΐων χρυσων δραχμον άντΙ τΛν,βίκα' πεντε. Κατεσκευά σθη δέ τό λαμπρόν τοθτο Εσγον κατά εϊκοσι πέντβ έκα τομυύοια κάτω τής πρεΰπολο γ;σθε'σης δαπάνης καί άποτε λεΐ σοβαρόν ύπόδειγμα, τη- κανκις εάν οί κίνδυνοι τδν Ρ°υμ*νων βεβαίως των άναλο « ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΙΡΩΝ ΚΙΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΗ! ΣΙΜΟΕΡΑΣΗΑΤΑ Ό θεριαμίς κ»1 ή ουγχθιιιίή Τ*ν δ»)μΐ)τΒΐακ*ν ήίχισι χαθ' 8λ-ν τ^ν χώραν. Ή ώρΕιιαναις χβν ατά γι»ν ουνΐτελέοθι;. Κ*! »£ ποοίλέ ψιις διά την εφετεινήν {οοδιΐαν είναι έξνιριΐιχβς οίίΐόϊοξοι. Ή ηχραγωγή τ&ν οιιι;οην θχ φθίαη χεχΙ Ηχ &ηιρβ! την παραγάγη* τεθ 1934 πού χχχιχει τό ριχόο τ«)ς γ«ω9γιχ«]ς Λ»ρχγ(βγί)ς ττ)ς χώ ρβς. Ή 'Κλλίς έιομίνως θε χά λδψ~ χατά ιο ερχόμενον Ι τος δια έί Λ κανκ.ςβανοΐ κ(νδυν·ι τβν ρμ ββς μοιραΐων κκί τρανικ&ν λύσε Υιφν< έργου τιρός μελέτην,, 1ϋ χαί πλέον ίχχχοαχίί τβν άναγ «ν ·κεφΐύχ9ιισαν ορισαχβς Διότι τίπβτε δέν ακοκλείει προχβιμένου νά κατασκευάσω μ6ν Ινα λιμενοβραχΐονα έν Ση'-ε'α μή<ους εκατόν πβντή χοντα μέτρων διότι τόσος μάς άρχεΐ διά τάς επαρχιακάς ρχ ρ «ν ίβ.ν καί τού Λονδίνου η1 ο&ιν δύνανται ν« ο&ιν δύνανται ν« κρβξουν πρ·ς Ι(·υδΐτέρ»αιν τβν γιρ δυνάμεις: μανιχβν ένεργκιβν. Γαλλία καί 'ΑμϊρΐΗή καί έκ τ«λ·ιω;ι ΤΟ ΕΙΕΙΓΟΝ ΤΙΣ .ΑΤΙΣΐΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΙΟΒΡΙΙΙΟΙΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ [Δημοσιεύομεν σήμερον τό 8εύ ρον καί τελευταίον μέρος τή<: τερον επιστολάς τοθ τέως Γεν, Διοικη τοθ Κρήτης κ. Μιχ. Καταπότη σχετικώς μέ τό αδικαιολόγητος χρονΐσαν ϋήτημα τής κατασκευ ής λιμενοβραχΐονος είς Σητείαν): ΕυΛογος είναι, τιρο<βιμένου βρΐ τοιούτου σοβαροθ εργου, ή ίιιΐφόλαξις έ«ε1νων, ποθ υπο στηρΐζουν τα έκτβθέντα. Άλλ' ή «πΐφόλοξις δέν έπιτρέπβται νά φθάση είς άπαισ οδοξΐαν καί τέλος είς άρνητΐσμόν. Τό έργον λόγω τής μεγάλην τού σπουδαιότητος πρέπβι άναντιρ ρήτως νά μελετηθή". Ό τα ν δέ ή μβλβτη κα*αρτισθ(1 πλήρης, τότε άνευ προκαταλήψβων καί άπό περιωιής μελβτβντες τό πράνμα θ» σχηματΐσοβμεν ννώμην σταθεράν, ή δποΐα, εΤμαι βέβαιος, θά εΤναι υπέρ της κατασκευάς τοθ λ»μενο βραχίονος. Διότι καί εάν άκό μη ή νέα μελέτη διπλασιάση τό ποσόν τής παλαιάς, ήτοι φθάση τα δεκαπέντε έ<ατομ μόρια 6 τόπος δόναται τμημα ή 1 μόρ τικΛς νά προχωρήση ή έ ημ τικΛς ρχρήη κατασ<ευή>' τού, έπιβλέπων
  επί τής καλής λειτουργίας τοθ
  ΛιμενικοΟ Ταμείου κα( δ3πα
  ¥Ον κατά περιόοους άναλό
  γως τ©ν εΐσοδημάτων αότοθ.
  Ποός τοθτο δέ πρέπει >ά 65η
  γηθδμεν άπό τούς έν Ήρα
  κλε'φ κατασ<ευασθένΐας Ιύ>
  λιμενοβραχΐονας μέ τδ ·κλ8ονέ
  κτημα 6τι μάς παρουσιάζεται
  συγχρόιω; ή εύκαιρία νά χρη
  σιμοποιήσωμεν επί ένοικ'φ τα
  έν Ηρακλείω οπάρχσντα λι
  μενικά μηχανήαατα. Δ4ν άνα
  φίρω τα Ιργα ΆγΙου Νι«ο·
  λάου, διότι πρόκειται περ! ερ
  γων εσωτερικόν, μάλλον πρός
  έζωροϊσμόν,όλιγώτερον 8έ διά
  προστασίαν κατά των τρικυ
  μιων. Ή.τιρώτη γενομένη με
  λέτη διά .ούς λιμενοβραχΐο
  νσς Ηρακλείου ήτο ή τοθ Γάλ
  ών έξήκοντα (660) μέτρων καί
  δαπάνην πρός κατσσ«υήν
  αύτοΟ πέντε έκατομμυρΐων
  χρυσΔν δραχμον. Τό υπουρ
  γεΐον Συγχοινωνΐας είς 8 οπε
  βλήθη ή μελέτη οΰτη ύπελόγι
  σε την δαπάνην είς δεκαπέντε
  έ<ατομμύρια καί πεντακοσΐας χιλιάδας χρυσόν δραχμών ή τοι β(ς τό τριπλάσιον κα( πλέ όν (20 ΜϊρτΙου 1920). Άλλ' ό ύπολογισμός οδ-ος απεδείχθη έκ των πραγμάτων άνακριβής. Ή κατασκευήν τοθ λιμένος Ή ρακλεΐου κατεκυρώθη διά συμ βάσεως την 24 Απριλίου 1921 ϊ[ς την Αγγλικήν εταιρείαν Μακ Άλπάΐν διά λιμενοβρα χΐονα έννεακοσΐων δέκα μέ τρών (4ριθ. 910). Ή έ:αιρε(α μετά εργασίαν ίννέαέτβν άπό τή; ενάρξεως επεράτωσε τα έξωτερικά λιμενικά Βργα ήτοι άντΐ 910 μέτρων κατεσκβύασε, κυματοθραύστην ένεακοσίων (αριθ. 980) μέτρων κα( άντι βραχΐονα πεντακοσΐων έβδο μή<οντα πέντε (αριθ. 575) μέ τρών, ήτοι δύ> λιμενοβραχΐο
  νος έν βνω μήκους 980—575)
  —1.555 ήτοι ενός καΐ ήμίσε
  ως χιλιομέτρου, έδαπανήθη
  σαν 6έ συνολικως έ<ατόν πεν τήκοντα ό(τώ έκατομμύρια έ πτακόσιαι ιΓ<οσι |ξ χιλιάδες καί πεντήκοντα δύο δρχ. (λ ριθ. 158.726.052). Είς τδ πό σόν τοθτο περιλαμβάνονται χαί αλλα Ικιακτα ίργα άξΐ άς δέχα εξ έ<ατομμυρ!ων δραχμήν (πλήν δηλ. τής κα τασκευής τον λιμενοβραχιό νων) ή:οι οί λιμινοβραχΐονες έστοίχισαν δραχμάς 142.726. Είς ταότα θά προσθέσωμεν, 8η οί φυνικοΐ όγκόλιθαι, τούς όποίους θά χοησιμοποιήσωμεν ευρίσκονται δφθονοι καί ίγγύ τατα τοθ κατασχευασθησομέ νού εργου. Καί έηομένως ή δαπάνη τοθ λιμενοβραχίονος θά ελαττωθή κατά μέτρον είς τα δύο τοΐτα άπό δ,τι έχόστι σεν έν Ήρακλε'». Μετά τα ανωτέρω, Ατινα καθήκον νά έκθέσω είς λου Λιμενολόγου Κελλενέκ τό 052 1912 τροποιιοιηθεΤσα καί συμ Έιιίσης είς τό λιμενικόν Τα πλτΐΓωθεΤσα κατόπιν όπό τοθ μεΐον Ιμεινε κέρδος βϊκοσι έ- ■Ιΐαλοθ Λιμενολόγου Ι.ιι1ο;ϊ1. κατομμόρια δραχμβν άπό ά· Ή μ·λίτη Κελλενβκ προιβλβ ζίαν μηχαντΐμάτων καί διαφό- «ι κυματοβραφσιην |ξακοοΐ ρων $λ«Λν, ώς καί τ* Ιργο ή υμάς μέ την πεποίθησιν! ότι Θ5 είνε χρήσιμα διά την λιμβ νΐχήν επιτροπήν Σητείας καί πάντα άμφιβάλλοντα πεοΙ τοθ πραγματοποιησΐμου τοθ Ιργου έλπΐζω, ο α αί αμφιβολίαι καί αί έξ αυτών πηγόζουσαι άντι δράσεις θά άρθΔσι, διά νά ποοχωρήσωμεν δλοι ηνωμένοι «Ις την κατασκευήν τοθ έργου δπερ σπουδαιότατα θά συντε λέση £ΐς την προαγωγήν Επαρχίας μας. Είνε δέ λίαν πιθανόν, άρχΐζοντες νά ένι σχυθ^μεν πολυειδος υπό τοθ Κράτους πρός αντιμετώπισιν πάσης δυσχερείας, ήτις τυχόν θά παρουσιασθ(). Διότι ό λι μενοβραχίων Σητείας κατα σχευαζόμινος επί τβ βάσει καλής μελέτης καί άν άκόμη πρόκειται νά κατασκευασθή τμηματικος καί «πομένως νά βραδύνη κατά τι ή όλική τού εκτέλεσις, αποτελεί έργον, €:&ανος ή συμπλήρωσις δέν θά έχη μόνον Επαρχιακήν σημασίαν άνυπολόγιστον, άλ- λά καί γενικωτέραν. Διά τοθ το άγογγύστω; πρέπει νά υπο στομεν πάσαν δυνατήν Ιπιβά ρυνσιν πρός κατασκευήν αύ τοθ, προσφέροντες οϋ·ω μέγα λην υπηρεσίαν τοπικως καί γενικώς. Καταλήγων αΐσθάνομαι επι τακτικήν υποχρέωσιν νά τονΐ σω είς τούς συνεπαρχιώτας μου καί Ιδιαιτέρως πρός τούς κατοΐκους ιής Κωμοπόλεως Σητείας, δή μόνον ή κατα σχευή τοθ λιμενοβραχΐονος θά τονώθη την γεωργικήν πά ραγωγήν τής Επαρχίας μας καί θά υψώση την εμπορικήν αξίαν τής Κωμοπόλεως μας. Έν έναντ'α 8έ περιπτώσει, μετά την συμπλήρωσιν τής αμαξιτής ό*3ο0 Σητείας—Πά χεΐας "Αμμου—Άγΐου Νικο λάουρχγδα(α θα επέλθη ή έμπορική παρακμή κθ λιμβ νος Σητείας μβτά των συνα κολούβων άποτελεσμάτων. Διότι ή (ύ<ολ(α τής συγχοιν» νΐας θά ώθήση τα προΐόντα μας, Ελαιον, σταφίδος σταφυ λάς καί τα παρόμοια πρός ά σφαλεΤς λιμένος. Ή φρόνησις έΐομένως επιβάλλει νά άπο τρέφομεν την επερχόμενην ουμφοράν όΦιστάμενοι τάς ά ναγκαΐας θυσίας. Μεθ' 'Υηολήψ.ως. έγχωρίοιι της χβν πβος διατροφήν Καί τοθτο τοθ βχια δέν κρέκει νχ θεωρεΐιαι ώς μικρ! «κτίχτηυις. Δεϊομίνοϋ μά λιαΐα ίτι χαί ή πχρχγωγί) τβν άλλων γεωργιχβν ιίίβν, αιζφ'ϊι;, χαηνοΙ), ίλΐίβιι, ατανιιλβν, οίνου χ.λ.κ. θχ ιίνχι ίττία-ς Ιξαιρετι χβς κλουθώ, το χέρβας Θ4 είναι μέ','ΐσιον. Δ ίτι έκ τ<]ς έξαγω γτ]ς τίν ηριΤ.νταν α&τβν θε προ 1>τ]ϋεΐιθβμιν άρχετδν
  ίιά ττ^ν αγοράν τής /)
  είσίτι διά την ιπϊρχειάν μ»ς ττο
  αίτητος σ!«υ χά Ι διά τή ν χίλυ
  ψιν πλιίσΐων άλλβν άναγχβν
  %(.
  Άπίδειχνύιται λοιηίν δτι ίταν
  ^ ββηθβθν χαί αΕ χαιρικαΐ
  ήι μέ μίαν χαλήν χαί ένΐε
  ταμένΐ]ν προσΐτίθειαν είναι δ^VΗ
  τόν χαί ή πτίβχή Έλλΐς νχ πραγ
  ματοποιήβη θχΰ^ατα χαί ν' άπ·βϊ
  λη φ πενίαν της. Άλλ* ϋν θί
  πρέκιι 6ι6«[«ςνα έτ4ναππυ9ίμιν
  είς χίΐν έφιτεινήν επιτυχίαν μας
  χαί ν' «ρχεαθβμιν, είς την £<τ»9 δή Εή &ή ά δήποτΐ δ η α&ιήν άπό ή ή δοσιν χ·ί)ς γ^ς μκς. Δ-οτε " ιιμπο ροθμιν 4ναμφιο6»)τή·ω; νά έπΐτύ χτβμεν άχόμ»! πολλϊ, παρά ηολ λά είς ίλοκς «ϋ; τομιΐζ τής γενβ Ημείς μίλσϊα έχομεν τη αντίληψίν δτι μέ την έντέλΐσιν τβν παρχ^αγιχβν Ιίγω', με την ί τβν α.ιγχρ4ν»ν επι ατημονιχβν μεθοβων χαλλΐεργιίας χκί μέ τ^ν ιυ;υτέριν χρήσιν τ λιπβσμάτβν θά έηιτΰχνμιν έξ δ λοχλήρου την οιτάρχκάν μας παρ* Εβα οί άπαιθίίδοξβι δκοαιηρΕζβ άντΐθετα. Καί αύτθ άπαδιιχνύιται έκ τής πεΐοας. Διίτι ίιώ είς τα μέρ- δπου ίΐιχρατιΐ τό σύοιημ» τ<ί<; πρβτογίνοϋ χαλλιΐργείας — %% Βυοτυχβς είναι τα περΐοσίτι ή € ή ίδ χ ρ ρα—ή μ€α~ οτοιμμτιΐιχή 4πίδβ ο ς μίλις ηλ^ιΐάζιϊ τα 50—60 χιλά, αίς τα μίρτ; δπου ή χαλλιέρ γιια γΕνεται Ιπιατΐ]|ΐονιχβς τ) μέβη οτρεαιΐ'χτιχή άπόδοαις άνέρχετακ είς 200 χιλά χ«ί πλέον 1 'Αλλά ίέν ιΝαι μίνον τα δηιιη τρΐαχά τβν ίιτοΐω* την παραγα· ή^ποροθμιν ν' α&ξήιιβμιν χά λά Έ56 Ιχομιν την ί χμ η ευχέρειαν νά Ιπιδ]θοΟμεν είς παν τίς ιΐδους χαλλιιργιίας. 'Πΐίΐτέ ρως δ' είς την Κρήτην θά ήτο ία ναχον νά πλαυτΕο»μΐν «υριολιχτι χά άπο την δενδροχαλλιέ^γειΐν. Τ ά η ργ ΤΙ Ιδάφΐ) χβΐ το χλΐμχ μας ε[νι χττάλληλα δι" είϊνδήποχε Π δενδ^ώΐη χαλλιέργειιν. Έ ΐ λλ^ θ η δ6 είαποριΐ νά καλλιεργη^ϊ θχυ- 4 δ ά δ ϊ μ4οια δ 1 ή ηϊ δκιβ; ιύϊιχιμι! ί ή λά ( μ μ χ>1 ή φΐσ'ιιχιά χκί ή μηλιά χα(
  τ) άχλαδιά χαί ήπβρτοχαλλιά. Κ«(
  δμ»; δυΐτυχβς Εχ»( διαπιοτώνιι
  6 ί δ
  μ χ
  6 «ρίΓστίμινος τής Γε·ργιχή( δ·
  πη?ΐσ!ας τοθ νομοθ μας ή δινδρο
  χαλλιέργεια Ιχει έγχαταλιΐφθ^
  τελείως χατά τάατιλευταΐα Ι~.
  Καί 2* έξϊΐρίαη χανε'ς τα ίιπεοι
  δοειδίί πού δικβσδήκοτι χαλλιιρ-
  γοϋνται πάλιν τα τελευταία Ι τη
  χανένα 2λλο εΐδος δένίραχ
  II
  ι
  χκλλίΐργεΐΐαι μέ σΰιτημα, μέ μέ
  θϋδιν μέ θϊθΡγήν. Έν τούτοις είνε
  δίδαιον βτι δ τίπϊζ Β&ΐίς θϊ Ι·
  χέρδιζιν πίία πβλλά άπο την
  χαλλΐίργιιαν τβν χαρποΐρ4;ω< ϊέ*· 5?»ν δεδομίνου βτι τα ΙξβΒα 11 νέ Ιλίχισΐαι Ι ώ ή «πδίοαΐς των ! ί 'Ανίγχη λοιπον τώρα πβύ ή πλουβίχ έιοδιία γΐννβ το πνιθμα τής αίαιοδοξίας χαί τοθ θάρρβυς νά χχράξωμε^ χ*1 τάς δρθάς %% τιυθΰνοιις Δ; πρός την γιωργι χήν μτς πβλιτιχήν χά! τα 115η τβν χαλλιεργΐίβν. ΚϊΙ χυρίης είναι άνάγχη πχρίλληλι πρ4ς τή' προαπίθιιαν τής έξαυφχλί οε»ς ττ]ς οιταρχιίας μχς νά επι δβθ&μιν χαί είς την καλλιέργειαν τβν αλλων είδβν ιύ!β χιμοθν εί; τ&ν τδκον μκς χά! ά ποφέρουν χίρδη ιυ«ολχ χαί δέ 6*18. Η ΙΥΜΒΟΑΗ ΤΒΝ ΕΡΓΑΤΒΝ- Την ερχομένην Κυριακήν οί εργάται τής Ελλάδος θά έργασθοθν υπέρ τής ένισχύσβ ως τής Άεροπορίας. Νά ομι¬ λήσωμεν διά την χειρονομίαν ού:ήντων έργατβν μαΓ! Ν4 προσπαθήσωμεν νά την έξάρω μέν; 'Αλλά δέν ίχει ανάγκην οθτε λόγων, οδ:ε έξάρσεων. Ή πράξις αυτή των έργατων ομιλεί άφ' έαυτής. ΟΙ μισθω- τοΙ, οί μηΊέν αλλο Εχοντες ΐ( μή την εργατικήν των δύναμιν έξ ής άποζοθν, προσφίραυν τό προΐόν τής εργασίας των μι· άς ημέρας χάριν τής άεροπο ρ(ας δπως προσέφεραν άΧλο τε εαυτούς επί |τη είς την ύπε ράσπισιν των εθνικον συνό- ρων. Ή συμβολή ού ή των έργατων υπέρ τής όργανώσε ως τής έθνικής άμύνη; είναι όμολογουμένως συγκινητική. Καί άποδβικνΰ'ΐ περιτράνως πόσον οί εργάται μ~ς αίσθά νονται βαθειά τό χρέος των πρός τή* πατρΐδσ, πρός τό "Ε- ίερίων ηένονται χυριολεχτιχβς. .Ά)λ1 χχΐ Ϊ4 3λο ζήτημχ θχ πρέ π) νά ταχτοκοιηθς δριοτιχβς. Τέ ζήτημα τής μορφώΐΐνς τ>0
  χλήρου.
  **♦
  θνος.
  Ο ΚΛΗΡΟΣ-
  Ελπίζομεν δτι ή ουνιργαοΐα
  τοθ 'Αρχιεπιοχδπου Άθηνβν μι·
  τα τοθ χ. &κουργοθ τής Οχιίείας
  διά το ζήτημα τής βιλτιώιιως
  ττ"ς θέοινς τοθ χλήΌου, θ' απολή¬
  ξη είς θιτιχά χαί ώρέλιμχ άποτΐ
  λέοματα. Ό κλήρος, κρέπιι νά έ
  μολογηθΐ ίμιίδεχαι πενιχρίτατα.
  ΟΙ μιοθο! τβν έφημιρΕβν είναι πό
  λ5 χατώτεροι χαί άπο τους μι·
  βθο&ς τβν μιχροτέριον χλητήρβν.
  Κα! ί<ν είναι οπιρβολη 4ν εΐπ·· μέν ίτι ο( κερΐ99ίτ·ρβι έχ τβν Τ0 ΠΑΡΘΕΝΑΓΒΓΕΙΟΝ· Ή Εκθεσις ,χειροτεχνημά τω ι τΛν μαθητριων τοθ γυμνα σιακοθ ΠαρθεναγωγεΙου έση με'ωσεν εξαιρετικήν όμολο γουμένως επιτυχίαν καί 6*ω κεν δλο τό μέτρον τής συν τελουμένης ϊΐς τό καλόν μας αύιό εκπαιδευτήριον έργασΐ άς. Καί άξ ζει κάθε Επαΐνος τόσον είς την Διεύθυνσιν βσον καί είς Ολον τό διδακτικόν προσωπικόν τοθ έκπαιδευτη ρΐου αύτοθ διά την προσπά θείαν πού καταβάλλσυν καί τα άποτελέσματα πού έπιτυγ χάνουν. Θί ήτο δέ εύτ&χημα &> τό σχολείον αότό εγίνετο
  έξατάξιον δπως γΐνεται σκέ
  ψις ώστε νά εΐσέρχωνται είς
  αύτό μαθήτριαι έ< τής τετάρ της τοθ Δημοτικοθ. θι προσί φερεν άκόμη μεγαλυτέρας ύ πηρεσΐας τότε. Διότι έ «τος τής άρτΙας πρακτικής οίκοκυ ρικής άλλά καί έγκυκλοπαιδι κης μορφώσεως πού θα Ε5ι δεν είς τάς μαθητρίας τού, θά ταίς παρβΐχε καί άλλον πλεονέκτημα. 01 ηδύναντο μετά την άποφοΐτησιν έξ σύ τοθ νά μβταγράφωνται είς την αντίστοιχον τάξιν των άλλον σχολείων πρός συνέχισιν τής κλασσικής μορφώσεως. ΚαΙ τό κέρδος 6>ν 0ά γ|<0 μικρόν^

  ΑΠΟΡβΟΣΙΓ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον δι* τελευταΐ
  αν φοράν: «ΦροΙελάΐν ΛΙλη».
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΛ.- Σήμερον τό
  σύγχρονο φιλμ: «Ό ασωτος υΐός».
  Την Πεμπτην Ενσρξκ τοθ θερινοθ
  κινηματογράφου «Άλκαζάρ».
  ΠΑΛΛΑΣ.—Σήμερον κΣτσ βάθη
  τής γής» κ"1 τοθ έπεισοδιακοθ
  •Κόκκινος Καβαλλάρης» τα ίπει·
  σόδια 9ον. ΙΟον, 11 όν.
  ΜΙΛ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΙΙΜΪίί
  ***
  ΟΟΥΛΑΙΙΚΗ
  4
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  1 Ο μ. μ.
  βιά τελευταίαν φο¬
  ράν. Ή μεγάλη έπιτυ
  χί* τής
  ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΙΣ Τ ΧΑ Λ λ
  ΧΑΝΣ ΓΙΑΡΑ'Γ
  ΖΕΚΕΛ ΙΑΚΑΛ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΦΡΟΤΛΛΐΙ
  ΛΙΛΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΠΡΙΓίΙΠΙΣΣΑ
  ΙΑΝΤΙΑ =
  Μέ τούς Φρέντερικ
  Μάρς καί Κλωντέτ
  Κολμπέρ.
  Έκτσς προγράμματος:
  ΣΙΝΕΑΚ
  Όλ« τ* παγκόσμιαι γεγ·
  νότ*.
  Σημ. Τάς Κυριακάς *π©
  γενματιναΐ ϋροτ 7. 30 μ μ.
  130 όν
  Άλλα στΛ νοάυυατα τοθ
  πατέρα ποοσβτέθη κ* ίνα γράμ
  μα τοθ σύΧάοχου, 6 όιοΤοτ:
  τόν έκαλοθσεν έκβιγόντωο έξ
  όνομβτος τοθ βασιλέως Γου·
  σταύ:>υ. Άνυπσκοή καί βικαι
  οΧονίβς Βέν έγωοοθσπτν τώοατ.
  Ό Φ^Ρσίν καΐ ή Μαρία—Άν
  του"»*6ττα ίγωοΐσθηχαν
  ΐ έξατνοββτϊοντο; Τό
  ή"ίαν καί νιά τούς δυδ ίνα ά
  δ
  Ένοικιάζονταη βΰο δωμάτια μβ
  τα κουζΐνας. Πληροφορίαι παρά
  τφ κ. Μιλτιάδη Μιλιδάκη Μασταμ
  «β.
  η
  €Ο ματαιόδοζος Γουσταθος
  βΤ/β κηιτοτΐη πόΧεαο κ«τΛ ττΐς
  Ρωσσΐος. "Ενα ένχειΌημα πα-
  θάτολμο, παοάλογο. Ό Φα
  σεν τόν προειδοποίησιν βτι θ*
  ήτοτν κσκο τ6 τέλθΓ, βναν-
  *όσθηκβν βαως νΛ τόν άκολου
  θήση στή Φ,νλανδ'α. *Ε«βΙ
  I-
  Ίΐεοοσε τόν χβιμΰνα χαΐ την
  άνοιξ', νέ την καρδια διαρκώς
  στροτμμένη πρός τή Γαλλία.
  Άπό τό Έλσιγκφορς Ινοαφβ
  σιήν άΒβλφή τού. στίς 3 Ίου
  λ(ου 1788:
  «Ύτιοφέρω β (ι τόσο νιΛ μί
  να δσο γιΛ έκβΐνους. 'ΑΛλβ
  αήν φοβάσαι, τούς άναπώ τό
  σο τιολύ κοΐ σ' άγαπώ τόσο
  πολύ, ώττβ ποοσέχω πολύ τόν
  έαυτό μου. Ν> τοός ξαναί
  οί& νά σέ ζοτναϊδ©, στορνική
  μου φΐλη, ούτή είνε ·'η μου
  ή ευτυχία, ή άληθινΛ ευτυχία.
  Ολα τ 5 αΧλα δέν ίΐ*β παρά
  χ'μαιρεζ»
  ΠιοΙ ήσαν «Ικβίνο» τούς
  όποΐους έβιζβ μπροστα καί
  4πό την ά5ελφή τού. γράφον
  τας σιήν Πισ; Ή Μαρία—
  'Δντουανέττα καί 6 ΛουβοβΤ
  χος 16 >ς. "Όσα μαντβτβ ίφθα
  ναν εως τΛ μακουνή Φ.νλαν
  δία ήατοτν 8λα ασχημα. Καί
  οτο πιό Βυστυχισμίνο έφαντα
  ζόταν τό"τραγικό άνβρόνυνο,
  τόσο λιγώτβρο τό έξβχώριζβ
  στήν άγάπη τού. Π' ού ο, μό
  λις ετελείωσεν ή έκστρατεΐα
  μέ τό σιασιαστικό κΐνημα ενός
  μέρους τοθ στρατοθ χαΐ την
  ο[κτρή έηάνοβο τοθ Γουστσό
  ου 3)υ στή Στοχχόλμη, 6
  "Άξελ βφυγβ βισστικβ γιά τή
  Γαλλία. Κοί μολις έφθασε στό
  Πατρ'σι, στΐς 6 ΐϊΐεμβοΐου, 6-
  γροψιν άμέσως σιήν άδελΦή
  τού:
  «'Αγαπητή μου Σόφια, τό
  τοξβΐδι μου ί|αν πο>0 εύχά
  ριστο, 6 καιρός κα( ο( δρόμοι
  άο*6τα κολοΐ' καί Θ4 μχοροθ-
  στ νβ εΤχα φθΛση ένωρΐτερα
  εάν Ρέν εΐχα μιά πολύ βυνα·
  τή καταρροή τκύ μέ βνάγκα·
  σβ νσ -ροφυλαχθβ. "Ετσι μό
  λις τώρσ, στΐς βυό μετα τσ
  μεσάνυχτσ, Εφθασα στό Π3
  ρ(σι. Εΐααι καταγοητευμένος
  πΓύ βρ'σκομαΐ £50 κα( κου Τό
  ταξεΤδΙ μου έτβλεΐωσε. Θίέ
  μουΐ "Αν μποροθσα να,σέ Ι
  86, Βέν θά ΕΑεΐπε τΐποτε τού
  τη τή σηγμή ά πό την εύτυ
  ΐ μου».
  (συνβΧΐζβται)
  ^
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  -κΒΕΚΑ"-
  Είναι τ· ταιγάρο τ·0 λαεθ πσιβτιχθς βσυνα-
  γιατί γΐνίτβιι &κ· γνήσι· καπν· 'Αγρι·
  Π ΡΟ-ΦΕ Ρ Ε Ι
  Τ4 ηιιο χρΐιβιμ* δδρα καί βμολον'«ς· Χ«ρ(ζ«
  μιά( 150 δ«λτί« οέ χάθε κνηνιοτπ τβν. Ζπτήαατ* τ*
  τον χαηνοηώλην οας.
  Μικρό κουτί (κόκκινο) δααχμάς β
  "Βχβΐβις ίώρ»»ν καί άνταλλκγίΐ «'ί τβ Κατάβτημ* μ«ς
  'βδες Φβιισϊοΰ (Γεν! Τζαμί).
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΧ
  ΕΜΔΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου
  φαντάκη έφθασαν καστανιές Άγίου
  εΐς όλας τας διαατάβεις χαΐ πάβσαλοι των
  2 1)Κ μέτρων διά Κρεβατίνας καί φρά-
  Ι.. Άνυ
  "Ορους
  Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Λύσις 6 46
  Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΕ
  —·Η χβρις δέ ν τ·ν ώ?ίλη
  α»!
  ΤΑ 1911 το γ
  τής ΜΕτθίγχαν Σίτυ «τ)ς πο>ιτε(ΐς
  Ί«ϊιάνβς χατε'ϋχαΐαεν >ν, ό 6μ%-
  χι Ντίβτς, είς θάνατον επ! »ί
  νφ ΌλΙγ*ς δ5»ς ποό ττ)ς όίΐ-
  οθιΐαης διΛ τ^ν Ικίίλισιν ϋ&·
  ι!( τον Ν '4βΐ(,
  τού
  Τθ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
  ΤΗ£ Δίδος ΕΛ. Φ ΝΟΥΡΑΚΗ
  Είς τό Θεατρον Πουλακάκη Θα
  δοθή άιτόψε τό ρεσιτολ τραγουδι·
  οθ τής συμττολίτιδος Δίδος Έλιυ
  θίρΐας Φανουοακη (ΐτρωτον βρα¬
  βείον ΈλληνικοΟ Ώδϊΐου Αθηνών).
  Τό πρόγοαμμα ττλαόσιον Οσον καί
  εκλεκτόν, περιεχει μουσικα τεμάχια
  δυσκσλώτατα είς τα όηοΓα ή δνΐς
  Φανουοάκη Θα άποκαλύψη τό τιλοό
  σιο ταλέντο τής φωνής της. "Ετσι
  Θα δοθή καί είς τούς φΐλους τής
  μουσικής συμπολίτας μας ή εύκαι
  ρ(α νά άκούσουν είς τό μοναδικόν
  αοτό ρεσιτάλ την Ήρακλειώτισσαν
  καλλιτέχνιδα τοθ ασμστος νιά την
  όποΐα καί ή αύστηροτέοα κριτική
  των Αθηνών ωμίλησε μέ τα κολα
  κευτ'κώτερα λόγιοτ.
  Δέον νά τονισθϋ δτι έκ τί]ς ση.
  μειωθεΐοης ζητήσεως εΐσιτηρΐων
  πλατεΐας καί θεωοείων προβλέπε
  ται βτι τό Θέατρον Θά κατακλυσθη
  άπό τόν καλύτερον κόσμον τοθ Ή
  οακλε'ου, τιμώντα ούτω την δΐδα
  Φανουράκη ή όποΐα έττροτΐμησε
  τόν τόπον τί|ς γεννήσεως της διά
  νά δώοη τό πρώτον της ρεσιτάλ.
  η ]
  5·3μί. Ό Ν<£β<ς τοθ σ^μπεοιφοο·» είς τάς το ηζραίειγιιακχΑ, νόι βαοδείίΐ 8« ϊέ- 6 δίάσ'ης τοθ ίγκ^ήματοο, τό ότοΐίν γ<*η$ιχίο%η. Ό ης τής Πιλιτ«(«ς διίια Εί τότΐ την άκβφυλάκΐαΕν τού "Οίον δ διευθυντάς τβν φυλαχ&ν τόν έ<άλιοΐν ιίς τί γραφιΕίν τού ίπως τοθ άναγγι'Χη ίΐι τοθ έδδ Βη χίρις χ*1 ίτι θά εξήρχετο έκ τβν φυλΐχ&ν, 4 Νΐάβις ίέν ή δυνήθη νά άρθ?ώαη λέξιν. Ώ χρΕααΐ", έχάθςαεν είς §<α «άϋι χ»1 μ«τά τίνα δευτεβδλεκτα εί{ τό δίπεδίν νιχεός ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΠΑΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ Πλατβΐα Άν. Μηνα Τηλέφωνον 433 Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν τού δτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει δΐου καί Θά δέχεται 8-12 1]2 μ. μ. καί 3 1)2—7 μ, μ. —'Από πέτε βρχίζΐι 4 ζ»ή.... «Ή ζ«ή άρχίζει άκό τοθ δ^δο ηχοαιεθ ϋΐους τ<*ς ήλιχίας μχ(>,
  είπεν ή χυρία Σίντμπεογχ μετά
  τα την ιέλεοιν των γίμνν της Ή
  χυρίκ Σίντμηΐϋγχ είνε σήμερον 82
  έτβν. Διά π:ώ'»)ν φοράν ένυμοοευ
  θη είς ήλιχίαν 80 ί'βν. Ό αόζυ
  γίς της ήτο 86. Φιίνεται ίμβ>{
  τι δ γάμβς δ;' αυτόν Ην Ιψιοι
  την ευτυχίαν. Μετά Ι ν 1<πς άπιβ! ώσιν. Ή χυ?ί» Σάντειιπεργ* Ι*ου 03 πιχράν πείραν τβν 6πε ηλί- κων ουζόγω<, ένυμφίύ^η την φι ράν Βύτ*ν | «α αυνταξιοθχον δηαλ- λτ}λ<3ν. έ ίματι Ρίαπιϋ, ήλιχίας 60 μόνον έιών. Ή δήλωσΙς τη{ ^φίνει νά εννοηθή, γράφουν τα | αγγλ:χ* φύλλα, 8τι ή θϊλερωτί πή 'ύμ^η είνε διατεθειμί^τ) νά & Ιπΐνδοιυθ^ χαΐ διά τρίτην φοράν έ*ν βίβχανος μοΐρα τής άφήρει χαί τίν ίιύ-ερον σύζυγον. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν Σμύρνης 2 δωμάτια μετα ή ανευ βαΐπλον Πλτιροφορΐαιπαρ" ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΕΤΔΡΤΗ 9 Ίουνίου 1937 ώρα 7.30 μ. μ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Γ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Α'. Βραβείον ΈλληνικοΟ Ώδείου ΕΙΣ! ΤΟ ΠΙλΝΟ ό κ. Γ4 ΠΛΑΤΩΝ ■■■■■■■■-■■■■■-■-■■■■--■■■^ Σ ΝΕΛΠΟΛΕΟΣ! ΙΗ ΕΙΑΙΡΕΤΙΙΙΙΟΣΙΙΔ ΜΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | Φέρομεν είς γνώσιν τΛν καταναλωτΔν οί όκοΤοι ! ■κέρυσι έχρησιμοποΐουν αποκλειστικώς τόν πβριζήτη. ζ τον πάγον γλυχών ποσίμων όΒάτον Νεαπόλεως ■ δτι ήρχισεν ή λειτουργία τοθ έβο πρστηοΐου πωλή- ■ σεως είς την 6Βόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια- ■ τορΐου «Διονυσος». Ι Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα- ■ σιλειάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι { περιζήτητον, ■ Γενικάς άντιπρόσωπος Β ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΑΕΙΟΥ ! ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΡΔΕΣ ΕΡΓΟΝ. ϊ ΠΙΝ¬ Η Ι ΟΙΣΑΥΡΩΙ 12ον —Δέ» είνε βύΐό τ' ί^ομ5 έψ έΙ ψ —-_ιΕρ<0 πολύ, &ηή<«ηιε' δ γι- ατρδς. Είνε τδ'ομχ χ!<ιοιου παλ· Χηγα & π«υ ξ*6βω χαΐ ο* α' αύ<ό γΐ* χαΐ ν! ιΐ νά α Ο π*. "Εν» ποττ)9»«ι ρ^Ομι δέ» πρίχΐιται νά σέ α<οτώ αη, άλλ' ί' π %ι χχΐ 2ι6 ερο χι' Ι «α τρΕτο άχίμτ), τί τ» ατα χ-μ·»τ£ ζτο τό χιφίλι μιυ τώ, θ* πεθί ής, τ' άχοθί; Θ1π«θ«^ς χά! θ* γ όϊ έχε! π:ϋ κρέκει νά τ%;. "&% χά οα, πριοιαθησι ν* στμω^ΐί, 91 οέ βιηθήοω νά πας οιό «ρι ίι 'τ 9911 επί τοθ ηκράντος. Οί διιο μΐζΐ ποΐυ δ6α<ΐολαΐ χά τωΐθιο92μι να τίν ηβιι δ; την 3*άλα, νά τδν άνιδίθίκα» χαΐ ν* | κοιηοηικη ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Δούς λίαν εύδοχΐμως τας νενομισμένας έξετάσεις τού ενώπιον των καθη. ',γηΐων τοθ ΈΘνικοΟ Πανεπιστημίου * κ. ΊωΚννπς Ξενικάκπς υΐος τοθ φΐλου ΙατροΟ κ. Νι«. Ξενικάκη έ*; •Αγ. Μύρωνος Ελαβε τό δΐπλωμα τοθ ΙατροΟ. Τόν νεαρόν ίπιστήμονα συγχα(· ρομεν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Ό κ. Μ0· ρων Χαιρέτης κατέθεσε είς τό Τα- μεΐον τοθ Πιο>χοκομείου δραχ. 400
  είς μνήμην τοθ άδελφοθ τού Διο·
  νυσίου. ΟΙ τρόΦιμοι καί τό πρόσω
  πικόν τοθ Ίδρύματος τόν εύχαρι.
  στοθν θε,Γμότατα,
  Γύρω στήν πόλι μσς.
  τέν ξαπλώαιυμε ο:ό χριίβντι τού.
  —Δι* ιίνε τίηοτε, μοθ είπε β^αί
  νοντβς μΐζ! μου γιά νά πάη ν!
  επισκεφθή* τίν π«'ί5Β μ«υ. Τοθ
  Ι6γ«λ«άρχετό οΙ*% ώιτι νά μηορΐ
  ν«* ήσ^χίση γιά χάιιπΐαο χαιρδ
  θτ μείνη αΐί χρεββίτι καμμιά Ι
  δϊομάδκ χι' α&ιο ιΐ ε το χκλλίτι
  ρο γιά ο&ζ Άλλά μιά φορά άχί
  μη νά ΤίΟ §2 θά Μείνη οτ·ν τό«ο
  Κατά .τό μιοηαέρι τιέραια απί
  τό δωμάτιί τού μέ νδ« φίομαιχ»
  ΐ ά δ Έ
  μ
  κάποιο δ?09 οτιχο.
  ίπως τβν ιΐχαμι
  άλλά πιο άνΛΧουφισμίνος φ
  τανε Ιξιντλημίνος χι' έξημμένος
  μ·χζί.
  —ΤζΙμ, μοθ ·Ε»τ·, είι^ι δ μδ·ο;
  186 μίο» ηςυ άξΐζιις. Κϊί τ* ξ< ρεις τώ; ήιΐ«υν πάντα χαλ.ς Δ εέ ή 99υ. Δέ» επέρασε χ%<&ί πβυ νά μή σβθ δώσ« τίς ιέααερες κέννες βου ΒΧέκκς όϊ τί χάλια βρΕονομ^ι χ»Ι πβς μ' Ιχουν άφ'ση Βλοι. θίλεις νά μοθ φέ;ης Ι^α μπουχάλι ρεθ- <;. ϊ; —Μά δ γιατρδς... τδλμηοχ νά π». Αέ' μ' ι5φηαε νά έξαχολουθήα» χι' άρχΐσι τίς δρισιές χαχά τοΒ —"Ολοι ίί γιατρβΐ ιΐνΐ χοι/το! Κι' 9υιός δ διχός αου δ νιατρός έ!β, τί ξίρΐι άπο ναυτιχ'ύ ;'Εγώ Ιμεινα οέ τδπ&υς ζεοτιΰ: δπως ζιματιαΐη πίασοτ, βπου ο Ε ίύ'τρο φοι Ιπεφιβν Ι.-ΐς {νΐς χάτω χίτρινη π»ντ[|9-» (ή κ£τρι»τ) τιέρχ ήςαν ή οημχ(« τβν Κ,ινέζφ χουροίρων) ταποιις άαμους, π·-υ αειίχχνε άπο τού; βειομιΰ: οάν τί; αιήν τοιχυμΐα. Τί ξέηΐ τδηους δ για«ό< 9οκ; Κι' ίμ«ς έκεΐ χίτ» ζ ιιέ ροθμ·, β&Ο λίιβ. Αο;ό ήαν τί Φ»γητο χα( τδ πιοτό μβυ, ή ναΐτα μΐυ, το οιίτι μ?υ, τδ χι' & * δΐν πιβ τώρκ τό ροθμι είμκι 1>!χ ηα?η% χινί
  οτή κχρογιαλιά, α'έν ά^ειιο
  μου θά τό πάρη && ός δ
  δ Κύ
  μ η ?
  μογΐβτδς Ο3υ... Κύΐτα Τζίμ, πί-
  β3 τρέμ?υν τα δάχτυλί μου... Δίΐ'
  απ«ρβ νά τ αταμΒττ)ααι "Οη την
  ήμέρα οήμερα 54ν ήτι« μιά γο«-
  λιά ραθμι. Α6ιος δ γιατρός ιί*ε
  , αοθ ξίνοτλί». "Αν ?έ*πι*
  Τζ(α, θά ίδβ
  χι' Βλ-€ τδοα. Εί5* τό γέί»
  , έ «εί ο' έ<ιΕνη τή γωνιά, π' οω Οΐυ, τέν είδχ χκθαρά. Κι' &- ίδβ τέτοΐκ φαντάσμχτηΐ, έ^ώ Π'.ύ Ιζηοχ τίΐοια οχλη»ή ζωή,.'Ο Ιϊι ος δ γίατοίς οου εΐηε πώ; Ινιχ πο- τηράχΐ δέν θά μοθ χίμη χά «δ Τζίμ, θΐ ο«0 δώβ« αιά χρυσή γχι νέ», &* μοθ φέρης Ι'α μηουκϊλι ροθμι. —Διν Ιχ» άναγ«η άιχδ τα λεφτά ο»(, Τ(0 εί π*. Δβατέ μου χαλλίτ* ρκ αύτά ηβυ χρωστβίε οίον παηί ρχ μου. Θ1 οα; δώσω Ινχ ηοτη'ρΐ χαΐ τίποτε ηαρχπάνα. "Οϊβν τοθ τδ έπήϊα τα χατίπιι λϊίμαργα χι' Οστερα είπε: (συνβχΐζβται) ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙΒονοιΑ τοΰς;4νΙ>ιαε>(ι>οι><νους δτι χά τό¬ σο» γν«·στά ίιά ιή» οτιρΐόχητα καί <Ιντο|^ν «οθβλα «οθ Έρνοστασίου μου, ηαφά «6 4 ·ά «ε·λο0τιαι είς «ό Ι(,|α π «Ι' Ιΐ-ΐβ·-· ΗΔΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι κε,ραλαβκΐ. Νίει ύφ&αματβι. Ν<·ι μ·δΐρν·ι χρϋμει- τιαμ·(. ΑΙ τιμαί μκς κΐν· αί λύ Α ΒΕ ΑΙΣΙΑ ■ Μεινβ 1 ΠΝλεΙτκι είς Θέσιν Μπεντεβί] Κα «,άρα Ηρακλείου, αμπελος σουλτα νΐ 20 πβρΐπου έργστφν μβτά συνβ χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό δενβρα καί έντός αύτοθ καί είς τόν Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον οΐκΐα βιώοροφος. μετ* άποβήκης, πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι κα 4%Δν 4Ϊ* ^^Α ΙΐΗ εΜΚ^^Π#^ ^Κ Β 4* Λ Μ ρθΚαπ ι ~ ~ ~ Καμάρα, Ή έηιχωμάτωσις καί ίσοπέδω- σις τού Σνολΐ"οΟ Γυμναστήριον τοθ κατασ<ευαζομένου ώς γνω. στόν Εξωθι τής Πύλης Χανίων, συ¬ νετελέσθη, —Τό Γυμναστήριον καταλαμβά νει ή^η μίαν σχετικάς μεγάλην Εκτασιν έκ των γενομένων δέ μέχρι τοθδβ εργασιών βιεμορφώθη είς Εν ώοαΐότατον γήπεδον. —'Ελπ ζεται δτι έφ' δσον αί έο γασ'αι Θά έξακολουθήσουν μέ την αυτήν ώς μέχρι τοθβε σπουδήν καί ταχύτητα το Γυμνσστήμΐον Θ4 είνε σοντομώτατα Ετοιμον -Κάθε Σάββατον βοίδυ, Εχβι κοβιρρωθό είς την έντοθθα Στρατι ωτικήν Λέσχην οΐκογενβιακή συγ κέντρωσις. —Ή συγκέντρωσις αυτή έσημβί ΐΐσεν ίξαιρετρήν επιτυχίαν τό πά ρελθόν Σάβθατον, άπολήξασα είς άληθ νό γλβντι χάρις είς την πά ρουσΐαν ειδικώτερον πολλων νεα ρών έφέδρων αξιωματικών έ< των κληθέντων τβλευταΐως πρός έκπαΐ δευσιν. —'ΕχορεύΘησαν υπό τοθ τιμή· σαντος γενικώς την συγκέντρωσιν πολλοθ καί έκλεκτοθ κόσμου ΰλοι οί τελ&υτΊοι γοροΐ, διακριθέντων πολλων έξ αμφοτέρων των φυ· λων. —Τό γλίντι διήοκεσε μέχρι των πρωίνών ώρών, υπήρξε δέ όμολο- γουμένως κάτι τό ωραίον, χάρις είς την καλήν οργάνωσιν αύτοθ, οφειλομένην είς τδν Διευθυντήν τής Λέσχης ταγμ κ. Παναγιωτά- κη καί βιαχειριστήν τόν λοχαγόν β. Χα^άκην. —Ό φρούραρχος έκ παραλλήλου κ. 'Αμπατζής παραμεΐνσς μέχρι τί λους. Εδειξε ππτρικόν όντως ίνβια φέρον διά την έν γένβι ψυχαγωγΐ· αν των κ κ. Αξιωματικόν καί των οΐκογενειών των. —Έκ διενβργηΘεΙσηςΑστυιατρικής επιθεωρήσεως διεπιστώθη δτι τα πωλούμενα είς τάς όδούς «ύπέρο· χά» κασάτα παγωτά δέν είνε απο¬ λύτως καθαρά. —Δι* δ καί τό Ύγειονομικον κέν τρον γμ είς τό κοινόν νά τα ^ ς άποφεύγη, πρός πρόληψιν κάθβ ά· κβκυταΐου έκ μολύνσεως. —Τα τζε^τζεβατικά 4ποτελο0ν καθημερινώς την πρώτην άπασχό λησιν των οψωνιστων. —ΑΙ τιμαί των είναι σχετικώς < ποοσιταΐ είς κάθε βαλάντιον καί ώς έκ τούτου βεβαία τό.,.. ΙδιαΙτε ρον τί)ς προτιμησεως, —'Επ'σης είς χσμηλας όττωσδή ποτε τιμάς προσφέοοντσ,ι καί τα φροθτα. Από τα βιρύκκοκα Εως τα άπίδια. —Ή Ιχθυαγορα μας ώς καί χθές ί/ράφομεν οιεκρΐθη αύτάς τάς ή μέρας διά τή αφθονίαν της. —Άλλό· καί την μή ,,νωηότητα— κ^ποτε— των ψαριών έξ αΐτίας τής £<τοχτ)ς καί τής Αφθονΐας των ακριβώς.... Συγκεκριμένως μάλιστα ή Ά γορανομική ύπηρεσία (παραλλήλως πρός την πάταξιν τής αΐσχροκερ δείας την οποίαν διενερνεΐ συστη ματικως) προβαίνει καί είς την κα ταστροφήν των μή βρωσΐμων [χθυ ών. —Προχθες λ. χ. διέταξε την κα ταστροφήν άρκετων οκάδων σαρ 6ελών. —ΑΙ παιδικαΐ έξοχαΐ είς την αλ λην Κρήτην καί ειδικώς τα Χανιά Εχουν άνακινηθίϊ άπό πολλοθ, τιθε μένων των πρώτων «υλικόν» βασε ών. —Έδώ 6ίν ή<οόσαμεν νά γ(νβ ται άκόμη λόγος, μολονότι ό και· ρός παρέρχεται καί έπιβάλλβται εφέτος διά πολλους λόγους ή κα λυτέρ<ΐ οργάνωσις των. —ΤΙ νά σκέπτεται αραγε σχβτι κώς τό ένταθθα πσράρτημα τοθ Πατριωτικοϋ Ιδρύματος; —Ό καιρός εξακολουθή! δροσε ρός.... —"Ωστε να έξυπηρετοθνται οί χά λοΐ καιρικοΐ οροι διά την όλοκλήρω σιν τής κσρποφορΐας. —Δυστυχώς τό Ιδιο δέν συμβαΐ· νει μέ την έν τή πόλει ύπαιθρίαν ζωήν, ή όποΐα παρουσιάζει κάθε βράδυ ΰφεσιν λόγω τοθ δτι ό και« ρός είνε έμμέσως καί άμέσως συν· τελεστικός καί είς έπικΐνδυνα «κά¬ μη κρυολογήματα. — Μέ κοαμοσυγκέντρωσιν εδόθη προχθές ή πρεμιέρα τοθ ·Φρωνί· λάΐν ΛΙλη» πού τιροβάλλει ό κινη. ματογράφος Πουλακάκη —Τό χαριτωμένο αύτό Εργον &(· δεται άττόψε-διά τελευταίαν φοράν. έ) ΡΐΛβρτερ ΤΙΧ ΣΦΡΑΠΔΕΙ ΣΑΣ ΣΤΛ ίΙ,ΛΛΙΚΙΠΤΗ
  τό
  • ου.
  βο°ν
  α!
  ΆηξθΓθα
  ε|? -«ήν
  τ"<ων έ οι,γ *5 «ι. ηβ νεα πΡώς έκΐταΐ 0 Τ«>0 τιμή.
  'υγκέντρωοιν
  κόσμου ολοι
  Βιακριθέντον
  ^ν των «ο.
  ε Μ*ΧΡΐ των
  6 6« όμολο.
  >ΟΙθν, χάρ,ς
  ώσιν αύτοΒ,
  Διευθυντήν
  Παναγίας.
  >ν λοχαγόν »,
  παράλληλον
  |νπ<: μέχρι τί δντβς έν8ισ ιΐ ψυχαγωγΐ. κθν καΙ των άστυιστρικής ώθη βτι τα Βούς »ύΐτέρο. 6εν είνε άκο· ιονομικύν κέν ιοινόν νά τα ηψιν κάθε ά· ως. & ίποτελοθν )την άττσσχό ί« οχβτιχθς» χλάντιβν καϊ ι τό.... ΙδιαΙτβ |λβς όιτωοοή νται καΙ (4 κκοκα ίωςτα ; ώς καΙ χθ·ς αύτάς τάς ή ιαν της. ι νω·πότητα- >ν εί αίτίας
  άοθονΐας τον
  έτσξε τήνκσ
  οκάδων σβρ
  ■ «■-
  ΑΝ Ο Ρθ Ο Ζ11
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Ο_Ι_ΑΘΛΙΟΙ
  25ον
  -Μωρ' αχόμη έββ βοΐσκβσαπ! εΐηβν ό Αγίαν
  νης καΙ άνορθωθεΐς οΓφνηΓ, οόν άΦαιρέσας ,όν κό
  δα ΑτιΑ τοθ άργυριθ νομιοματΐου ποοσέθεσε—-νό
  σου νρήγορα «π' έ*©, τώρα πιάνω χαΐ οί .
  Τό ιταιβΐον χον παρϊτήρησε τότβ -εριβε
  ώΓ, καΐ ή3χισβ σύσσωμον νά τρίμη. Έμεινεν 6λ(.
  γας στιγμάς ώ; καταπεπληγμένον ίκβιτα δ' έτοά
  ~~ β1<: ·υΥην τρέχον βλβς βυνάμεσι, χσΐ μή τολμΦν να στρίψο Τήν κεφαλήν οπίσω τού, ούίέ φωνήν να Ρ Λ Α Π· "Οταν έφθασεν είς απόστασιν τιντ, ή/αν<άσ9π νά σταθ[) ώς ασθμαίνων καΙ ό ·Λ>ι4*νη', έντός
  τΛν οιαλογσμ*ν είς ου; εΤνβ μ«[νβι βυθ σμένοο, τό
  ήκουσε κλοΐον μβτά λυγμθν.
  Μετά τινάς σιιγαάς, τό παιβΐον βέν έφατΐνβνο
  Ηδη βΐχβ βύίει 6 ηΛιος, καΙ ή σκιά τής έσιιέρ«<; ίξηπλοθτο πέριξ τοθ Άγιάννη. Δέ" ιΤ<ε Φάγβι ο λην την ήμίραν. Τόν κατίλαββ πυρβτός. '£φ* ή στιγμτΐς Ιφυγβ τό ηαιβίθ". βιΐμεινεν δ^θιος, καϊ ού δέ μετεχινήθη «ξ έκβΐνης τής θέσεως. Ή άνστΐνοή τού άνετΙνσσ« τό σΐηίός τού έ< μακρών κσΙ άνΐ- σων βιαλβιμμάτων. ΕΤχε τό βλ*μμα προσηΧωαένον ■Ις απόστασιν δέκα ή δώδβκα βημάτων επί τοθ *Βά φους 6«ου ε<ειτοεντος των χόρ·ων σύντριυμά τι παλαιοθ τουβλΐου, χρώματος κυανοθ καΙ εφαίνετο ώς εί έσκοόΒασε τό τεμάχιον έκιΐνο έν βαθίΐα προ σοΐΓ) συνβταράχθη, αΐσθανββ'ς τό δσπβρινόν ψχς- έστερέωσε τό κοσκέτο επί τής κεφ£ΐλΓ]ς τού, εζήτησε ώ: αυτομάτως ν<5 σΓαυρώση καϊ νά κοιβώ συ την βλοθζάν τού, προβχώρησβ βήμα Ι', καΙ 6 «υ ψ? νά πάρη χαμόθεν την ράβ5ον τού. ΤοΟγο -ράτ- των παρβτήρησί τό άργυοοθν δίφραγ<ον· υπό την πίεσιν τοθ ποοός τού, ούτό εί/" χωθή ίξ ήαισεΐας είς τό χώμα, βπου καϊ εσπλβ!. Τοθ ήλθ,ν ώ; γαλ· βανικός τιναγμός —Τί είνε έκεΤνο έ«Τ; βΤΐ»ε» έντός των οδόντων τού. Ώ τισθοχώρησκ δύο ή τρΐα βήμα τα, καί πάλιν έστάθη μή δυνόμενοο ν* άποσπάση τό βΊέμμα άπω τοθ σημβΐου έφ' ου 4-ίτει προ μι- άς στιγμής, ώς αν ήτο τό πράγμα ΑκεΤνο, καβώ; 6· λαμπεν είς τό οκοτογ, όφθαλμός άνεωγμένος καΙ προσηλωαένος έιάνω τού. Όρ> ^ μετ* ολίγον σκασμωοικώς πρός τό άργυ·
  ροθν νομιαμάτιον, τό άΐπαζει, άνβγβίρεται, καΙ πα-
  ραχηρΓΪ μακράν είς την πββιάδΓΤ, στρεφόμβνος πρός
  δλα τα σημεΤα τοθ όρΙζονΐθΓ, ώς θηρίον τβθορυβη·
  μ έ νόν καΙ ζητοθν καταφύνιον.
  Δέν δΐακρίνει τίποτε. Ή σκιά τής νυκτός συνε-
  πυκνοθτο, ή πεδιάς ήτο ψοχρΛ κοΐ Αμυδρά, (δχρους
  όμΐχλη άνεοΐδετο άπό τής γής πρός τόν 'ύοανόν.
  Βάλλει ϊν—6! έκ βϊθέων τοθ στήθους τοι>, καί
  σκεύοει διά τσχίων βημάτων πρός τό μέρος βπου
  το παιδΐον «Τχε κατευθυνθή. Μέ τριάκοντα βήματα
  περίπου, ΐΐταταΊ παρατηρεΤ. Βέν διακρΐνβι ψυχήν
  ζβσαν, Τότβ άνσβοβ δαις 8υ*αμεσι — Μ χαλάκηΙ
  ΜίχαλάκηΙ
  Σωκσ, χαΐ περιμένει. Ουδείς άποκρίνεται. Ή έζο
  χή ήτο έρημος καΙ κατηΐ,ής. Τόν περιεβόκλωνεν ή
  άχανής ίκτασις. Πβριξ τού βέν έβλεπεν εΐμή σκοτί-
  αν βπου έχάνετο τό βλέμμα τού, καΙ σιγήν 8πΓυ έ-
  χάνετο ή φω>ή τού. "Επνεε βέ καί παγετώΒης τις
  άνεμος, βΐβων είς τα περί σύ:όν πενθ μους κινήσβις.
  ΔβνΒρύΚλιά τίνα ίσειον τούς μικρούς κσΙ (σχνούς
  αυτών κλάβους μανιωΒΛΓ, ώς εί ήιβ^υν καί κατε-
  Β!ω<ον κατηραμένον τινά. "Ηρχισβ πάλιν νά βαδ ζή. ε«ειτα νά τρέχη, Ι στάμβνος έ« διαλειμμάτων καΙ κράζων έν τφ μέσω τής έαήμου ταύ?ης διά φωνής Βίον Βόναταί τις νθ φςίντσσθίί τρομεοάς κσΙ γοεράς έν ταυτφ —Μιχαλά κη! "Ωσΐβ, καί &/ τόν ή *ουε τό παιβΐον, βίβοι'ως θά έφοβδΐΐο νά εμφίνιοθβ. '^Χλ' αύιό άπεΐχεν ή*)η «ολύ μακράν. Άπαν*ά ό ίρημος Γιάννης ίνα Ιεοέα Εφ ππον. ΣιιεόΒει πρός αυτόν χαΐ τόν έρω §—Γέραντα μην εΐβες «Ις τόν Βρομον 1/α παιΒ'; __"Οχι εΐιτεν ό Ιιρεύς· —•Ενα παιδ', Οτου τό λέν Μιχαλά«ηι __Δέ* εΐδα κανένα. Έξάγει ε< τοθ ΛΟλπου τού 8όο πεντόφραγκ-» καί τα δίδει είς τόν ίφέσ --Γέροντα λάβε οοτά διά τούς πτωχούς, γέροντα. "£ν« παιδ', γέροντσ, μικρό ώς δώ^εκα χρονών, μ' ϊ*α 63γανο είς τό πλβυρΑ τού κρεμαστό, μοθ ψαΐνεται, καί είς την ρβχη 6.α ίασβλάίι δπου κάπ Εχ« μ*σατ καί βείχνει. ΕΙχε πε· ράσει άπ' έβ5>. Ένα ιής Σ^βόϊχς καιδ', ξεΰρεις,
  γέροντα.
  —Δέν εΐ5α πουθενά.
  -Μιχαλάκης. ..ΈδΛ τριγύρω δέν ίχει χω>ι«;
  —--Α* εΐνβ' φΐλβ μου καθώς λέγβις, αόΐό θσ
  »Τνβ ςένο παιβΙ. Αότά περνοθν άηό τόν τόπο χω-
  οΐς χανείς νά τα γνωρίση·
  Ρ ·Ο Άγιάννης ίλββε μετά σπουδίίς ε«ρα δόο
  πεντό·ραγ<α έκ τοθ κόλπου τού, καί χά έοωσεν είς ΐ6ν_!!καΐ'αύΐά διά τούς πτωχού-, τοθ εΐπε. "ΕπειτΛ δέ προσέθβσεν ώς άνθρακος σαλβυμί. νας 6«ων τάς φρένας.-Γέροντσ, νά φιλήσω τό χέρ. σου Εΐπ* νά μ» π'άσουν' εΤμαι κλέΦτης. Ν* μέ π, Ααβυν καί νά μέ βάλουν είς την ψυλακήν! * Ό Ιβρεύς έκεντησε σφοδρώς τό 6«°ΡΥ$, «·», καί έτρά-ην την οδόν «ο λίαν περΐφοβος. Ό Γιάν ϊτ|ς έπανέλαβεν δρομαίως τήν προτέραν τού διεύ- ώΡησε κατ' αυτόν τόν τρόπον μακράν, πά. ««τη*Λν είς απόστασιν, καλών καί κράζων, άλλ· ο?ί?νΐά«ήντησ« πλέον. Δίς ή τρίς ΙϊΡ«ζ«ν είς τή» ηεδ,άδα πρός τι πράγμα φ«ν.ν είς αυτόν ώς άνθρω «ος κοιτόμενος η καθήμενος ϊαμαί, άλλ ήσαν θά· μνοι ή πέτρα., Τέλος, έστάθη είς μέρος ν, 8«ου διεσταυροθντο τριίς άτρα*<"· -τ*«ν άνο"1λ« « « ντνΓη ΠιοιίΦερε τό βλέμμα τού μακράν, καί άνεβό- ϋ;11 ^^τεΧεΖΐον -ΜΓχαλάκ^ ΜιχαΧάκ,Ι ΜιχαΧά κηΙ άλλ· ή βοή τού άπεσβέσθη έντός ιης όμίχλης, ουδέ ή,ώδιεγεΙρασα.Καί πάλιν δέ πρόεδρον τα χεΐλη του,-ΜιχαΧάκη! άλΧά διά .ω>ης άσθ.νοθς
  «αι σχεδόν άνάθρου. Ήτο ή τ·λ·υταία δύναμις ήν
  κατέλαβε, |··«ΐΐ|*·«.ι
  Γ
  Χ1ΧΧ ΖΟΒΧ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΈηιτραπέΓιος ΰγιεινή
  ΤάδιατηρημέναΤρόφιμα
  Α'.
  — Ή έντβς ψ-γιΐου οί
  ς κριάτϋχ χαΐ Αλλην τρο
  φμ ε'νι διά το χζλοκαίρι δ
  κό τα χλήμΐβΐά μα; σβ'ήΐιον οι¬
  κονομικόν μέτρον χαΐ Βιά τίς εί
  χογινεΐας άλλ* πρό πάντων Βιά
  τ* χαταατήμοιτα τΐν δια»05»ν
  τροφίμτον χχΐ ίϊίβς χρΐβτιβλεΐΐ,
  ιχθιιοπ«>εΤ4 χκΐ τυροπω·ΐχ. Κ*
  λον είνε μΐνον νά μή Ιβχιονται
  είς ί>ιαον έκχφήν πρός χον πα¬
  γον τοθ ψ<γ·[ου τα έν ί6ώ φ«· λχααίμιναι τρίφιμΐ διότι χίνο«ν πό λα α«4 την γε«οίΐχ6τΐ)τά τω', έν' Εοιν οί χυμοΕ *ω' διαιλύινται εΙ( τέ παγόλυτον 5!»?. ΈξαιριτιχΑς δι* χά φ «ριβ, άφΐθ ?ε μποριΐ νά γίνη άλ)ίτ»ς, ο πάγος χά κιριββλ λΐι οι>ήΊ»ς είς αμιοβν επαφήν,
  Λ* χαΐ όϋβαϊήτιβϊΐ χαΐ τα ψίρια
  το5 πάγου ίέν πα?8βίλλονται, Β
  αον βαηκται χαΐ Λν διατ^βηθβθν
  ιιε το φ^έΐκοψίρι (δ-ι ιΐς τήν
  ^Ή χτ)ς οχρχός τ6;ι είς την
  Κατίψιιξ'ς Έ5οχιμ1α6ΐ)θϊν %&-
  ποτε χαΐ είς τάς Αθήνας χά χ»
  τιψ;γι.εν:χ χρέκχβ τ1ΐί (Ι
  ξίϋαγωμ») χοθ χρίατος αΰκθ «ρί
  πει νά γΕνεται ίραίέβς χαΐ είς
  χί?Ι>ϊν ξτ)5ίν, $δίε9ον χαΐ ίροαι
  ρό», πρΝ έκτιβς είς πώλτ,αιν. Έ
  χ·ι δέ χανιΐς ά^λβσ'ε χαΐ την
  βε^χιέτητχ Βτι τοιοθτο χρέας ιί
  νέ πρώτας ποιότητος, ίι6π ή οχι
  τιχή 6ιομηχαν[« Ιχιι ουμφέρον
  νά μή δκοβίλι ιΖς χήν μέθοδβν
  αυτήν ττ]ς διατη-,ήοκβς παρά μέ
  νον όγιίαίατα χαΐ χιθΐρά ί
  διότι αίλως δε'
  τώρα, » Νι ά γν«
  ρ!ζ«τι χαΐ μεριχά πρίγμαϊ» οχε
  τιχά μέ τίς διαταρίξεις χ*1 χήν
  δ))λΐ]τη;(αοιν ποΐ ή^ποροθν νά
  προξινήαοιιν μεριχά χαχως παρα
  0χευ»ομ«ναι χαΐ χιιοοχιρβν Βιατΐ)
  ροδμενα τοιαθτα τ?6?ιμ» ιΐ.ε ώ.
  χονσίρβχι μέο> είς χουτιάιΙ:ε
  καί χαι' άλλον τρόπον.
  'Υπέ τοιαύτας πιριοΐάοιις άν»
  πτύΐαονχαι ένχές χΑν Ιδβδΐμω*
  χαί Βιάφαρα αηπτιχά μιχρόδιο,
  4λλ* προ πάνω» χο(1ναι «κ!
  ΠΓτβμϊί^αι. Φϋσιχά, χαί ή 2ψς
  χαί ή γιθοις άλλά πρό πκντην ή
  ειμή τοιούτων έφθαρμέναν τροφ!
  μων ιΐίοποιεΐ ουνή^ως ιςίις γ>ω
  ρίζοντας Β:ι ή φύσις ίτοποθέ'.ηίε
  «ήν (Να άχριββς 4»»θιν χοϋ στί-
  ματος ώς άβφαλτ] χαί πρόχειρον
  έλεγχον π*ντός Β,τι ειοίνομιν
  είς τον πικτιχίν σωλήνα. 'Γκάρ
  χει αΧίωΐτε χαί Ι/α ασφχ? ες
  Βιαγνωοιικίν οημιΐιν τ<5ς χά* ής χχχασιίβιως μ Λ; χβνσίρίας, Β χαν τ* περιέχον αυτήν χουτΐ ι [νέ φουοχβμΐνον πρός τί μέρος τοθ χαλύμμαΐος. (συνβχ(ζβται) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΑ Ο Π ΒΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΜΗΧΑ.ΛΪΟΥΡΓΟΥΣ καί σιδηρουργούς Κρήτης καί λοιπής •Ελλάδος. Φίρκ ·1ς ννθοιν υμβν Ηβτότιν τής ύιι' έμοθ εςρΐνρέαε μ< ·Ιδικ*Ο Ιμβολιδίβυ διαι την βελτίωσιν τής κ«τ«σκ«υης 'Αντλίβς σνστημ«τ«ς ΝβρΙβς άντλίθΜΐς άφβονου ΰϋατβς άν«λέγΝς τβ& βειβο»; τοδ φρέατος ΜαΙ τής συνΐ/κΐα τ«ό της «πβνομης είς εμέ τοδ ύη' αριθμόν 6459 έ. Ι. ΔΙΟΛΟ ΜΛΤΟΣ ΕΥΡΕ£1ΓΒΧΝΙΑ£ ό τ* τβδ ί>ηουρν·1ου Έβνιπής
  Οΐκβνβμί«ς άπ«γορεύβτ*ι δυνάμει τοθ κΐρΐ έφευρέσβ*ι«
  Νόμον 2527 παρ' οιουδήποτε κατασκΐυη τοιοοτβ» Ιμβολι
  δΐου ή π«ρ·λλ«γ<ι τής μβρνής τούτι» διά ν·1ς πβραλεΐψε εις τβθ ένδικμέσβυ τεμαχίβυ χ«Ι ή άντικβιτάστβιοις «ούτον βι' έλβοτικβθ οΐβκοι» ένβ« ή περισσοτέρων τεμαχιΉν ηά οης μορφής καβοσον κ«1 π τοιαύτη παραλν«γη αποτελεί δΐΜκίΝμ» τής έν λογν έφευρίσεώς μου. Κ«βιατ& οβεν ύπεύβυνβν ουνβμει τοθ εΐρημίνβυ Νύ μου 2527 διά ηάβ>ν αστικήν μ«1 ποινικπν άηοζημίκαιν
  ηάντιχ ίστις ήθελεν άποπειραβϋ ν« κ«τ«β<(ευ«οο τοιοδ ταν έμβολΐδιον η ιταρβηλήσιον βΰτοθ ϊυνιστδ είς κάντα παρβνγελλοντβ 2κ«ις ά«υ9ύνετ«ι άκ' «ύθείβς είς εμέ διά την κατασκευήν τοιούτων Άντλι 6ν βνοτΐιμκτοϊ Νορίβς. ΙβΑΝΝΗΚ Ν. ΧλΤΖΗΚΟΜΝΟΥ Ήρικλιιιν Κρήτης ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ •Ις μεγάλην Μα) «κλΐκτήν Σνλλ·· ύφάσματα δι* υποκάμισα καί πιζαμες ίήϊ καραγγΐλΐβ. "Ετβιμβ ΖίραιΟ υποκάμισα πρός Δραχ. 200 Ικαβτον. ί Γκρειββίιτις ο* «ζαιριτικβ αχέδι·, Εβλτσχ;, ■ Φανέλλες, Τιράντες, Ζβνι, χ.λ.π. μκ! α< τιμές ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ { ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ■^■■■■■■πΐ ■■■■■Ι Η έργάσιμος Κυριακή. Η ύπουργική έγκύκλιος. Ή Νομ«ρχ(« μάς απέστειλε χθές κρός δημοσίευσιν την κατ«· έρΜ εγκύκλιον σχϊτικήν μέ τάς δημοσιευθείσβς χθές πληρβφορίβς μας περί κ*βορισμβδ της προσϊ χοθς Κυριβχής 13 τρ. «ς Ιργασί· μο» ημέραις: «Πρός άιτάσκς τοις «ημοσίβς ί»· ιτηρεβίοις τοθ ΝομοΟ, άπαντα τα ΝομιΚΜ πρόσΜκκ Δημοσίου Δι καίου, απ*ντ« τα οωματεϊα ίργο δοτβν, έΐΓ«νν(λμ*τιων, ύΓταλλη λων χ«1 έργβτ&ν, άπαντας τού; ένολάββυς. Δ)ντάς ερν«ν όδοποι ί. τεχνικόν ϊργ»»ν κλπ Δήμκρ χον Ηρακλείου καί Προε&ρους Κβινοτήτ4»ν ΝομβΟ Ήρβχλείου ΐ Διευβυντάς τ6ν Τραηεζών, Εχομεν την τιμήν να κοινο- «οιήαωμεν χοττωτέρω τήν ύη' άρ. 27420 δικτκνην τού ύφυΐτουρνείου Έργ«σ(«ς καί νά παρακαλέσωμεν δπιις ί»αστος έν τό κρμοδιέτητΐ τού προβή είς τάς επιβαλλομένας άναχοινύοιις χά Ι ένεργβίχς διά τήν καλλιτέραν επιτυχίαν το& έ πιβαλλομίνου πατριντΐΜθΟ οχο κοθ. Ό Νομαρχβν Διβυβυντής Γ·6ρ. Χλ Άρ. πρωτ 2742) Π(·; τβΰς Γβνιχβύς Διοιχητάς. Νομάρχας χά Ι Έηάρχοας, Ή Κυβέρνησις απεδέχθη την παράκλησιν των άντιπρβσώηων τής έρνατιχής ΜαΙ υη*λληλιχής τά{ε«ς τής χώρας κου υπέβαλεν γεν, Χυνομοσπονδία Έργατδν της Ελλάδος χαΐαί άλλαι βργα νύσβις νά άφιερώσουν μίαν ήμ* ραν έρννβιας των διά την ένί· σχυβιν τής Βασιλική; 'Αΐροπορί άς. Διά την πραγμάτυσιν τού σκοκοδ αΰτοδ ή Κυριαχή 13 Ίου ν(βυ θά είναι έργάσιμη ημέρα διά νά δοθή ή εΰχαιρΐα στον έρ ντικ· χά Ι ύπαλληλικο χόσμο νά διαθέση το ήμερομ'σβιβν τής ημβ ρας αΰτήί διά την Βνσιλιχήν Ά εροπβρίαν Διά την οργάνωσιν τής έρναοίμου αυτής ήμίρας όρί ζομεν τα άκέλουβα: Τό εργατικόν καί τεχνικόν κροσΗκιχον των επιχειρήσευν κβΰ έρνάζονται συνεχβς χνρΐς διακοπήν δπως <ι παραγωγή καί η διανβμή χινατηρΐο» δυ νάμιαις φωτός Ιΐίατος κ*1 τα Έργοοτ*σια σονεχοθς λειτουρ- γίβ{, θά εργασθή χά τα τό ού στημα τής »Βάρδιας· ολόκληρον οκτάωρον 2κνς συνήθεις. Το κρο σβΐίτικόν των άλλων Βιομηχανι χ&ν ΈπιχειρΑσεΜν (τεχνικόν, έρ νατιχόν, ύηαλληλιχόν γυναΐχες, βοηθοί. μαβητβυόμενοι) βι' δλβυς τβΰς χλάδονς (ΜεταςΌυργεία, Σι βηρουργεΐα, Νηχανουργε!*, Ύ φαντβυργεΐα, ΝηματβυργεΙ», Έ ριβυρνεΐα, Τακητονρνεΐα, Φαν&λ λοιτοιεϊα, ΧημικαΙ Βιομηχανίαι, Οΐνοκνινμχτοκοιΐΐα, Χαρτοκοι ϊίβ, Έπιπλοποιεϊα, Άλευρόμυλοι, Νακαρονοκοιεϊα, Ζυθοποιεΐα χαΐ λοιπά Βιομηχανικά Έργβστάσια) θά εργασθή επί ίνα συνεχέ; έν ρον ήτοι άπο τάς δ τήν πρνΐαν £( τάς 2 μ. μ. Τό πρβσωιιικβν είς την Κακνοβιομηχανίαν κ«1 τάς αποθήκας επεξεργασίαν χά κνθν σταφίδος κλπ πρβϊόντιιν θά εργασθή έκίσης επί ϊν έωρον συνβχές άηό τάς 8 «ως 2 μ. μ. Τό εργατικόν προσωπιχόν των ΛατβμβίΜν, Νΐταλλ(1»ν χά Ι Ό ρυχείοον, θά εργασθή έηΐβης έιιρον άπό τΐςβ'έως 2 μ μ· 'β προσΝπι χον δλων των Βιοτεχνιχ6ν κ«1 Έκαγγελμ*τικ»ν χλαδαιν (Ρα ?εΙ», υποδηματοπβιεΐα, μικρά έ κιιτλοκοιεία, έργαστήρια γυναικεί Ην ένβυμ«τ»ν καί ηίλνν, ύδραυ λικά χαί σιδηοουργικά έργββτπ ρια ώς χαί δλα τα Βιοτεχνικά ίργβστήριβ) θά εργασθή έκΐβης έηΐ συνεχές 6«ρον άπό 8 β»ς 2 μ. μ. Τό προσΜπικόν των Τεχνι κων "Εργων (όδοκοιΐαΓ, λιμένι χά ϊργ». βΐκβύομαί, άποξηραντι χά κα) άιτοβτραγνιοτικά Ιργα ώς καί εργασίαι ίγκαταστασεων τη λινώνων κλπ) θά εργασθή ομοίως επί συνεχές 6»ρονάπό τίς δ—2μ μ. Τα ϋαταατήματ* Τροφίμων (Παντοπΐίλεϊα, ΊχθυοκΗλεΙα, Ό πυροπΜλεΙα) ,τά Κουρεΐα. α! Φαρ μακευτιχαΐ άηοθήχαι. Φαρμαχεμ πορεϊα, χά; τα Φαιμαχεϊα θά εί ναι άνοιχτά καΐ θά εργασθή τό προσωπικόν αύτδν άηό τάς 8 Κης τάς 2 μ μ. χαί αν άκόμη >.βγω Κ«
  ριαχής άργίας Ικρεπε νά είναι
  χλειστά. β|ς δβα χωρία ΧΗμοκόλεις
  η Λόλεις έπιτρίπβται μίχρι σΑμε
  ρον τό ανοινμα των Καταστημά
  των την πρωΐαν τής Κυριαχής 13
  Ίουνίβυ θά είναι άνοιχτά τα Κα
  ταστηματα χά Ι τό αηόγευμα ΟΙ
  άρτεργάται καΐ Χιμιτεργάται βά
  έργασθοθν χανονιχά την Κυρικ
  κήν13 Ίουνίου την παραμονήν δέ
  Σάββατον θά Ιχουν ως συνήθ«ς
  εργασίαν χνρΐς τάς προσβίτους νυ
  χτερινάς ϋρας.
  ΟΙ ύπάλληλοι καί τό κρβσνκι
  χον των Ξενοδοχείον υ β νού, Κα
  φκνκίΝν, Έστιατορίων, Ζυθεστια
  τορείβιν, ΖαχαροκλαστιίΝν χλπ·.
  ίπβυ κ«τά τοΰς Ισχύοντας Ν 6
  μονς δίδεται μία ήμέρα άναπαυ
  σεοις χάθε έβββμάδα ή έκ κεριτρο
  πής βά στερηθο&ν τής άναπαύσε
  «ις αυτής διά την προηγουμένην
  η επομένην ίβδομάδα χαί αύτό
  τό ημερομίσθιον θά διατεθή διά
  την 'Αεροπορίαν. Εργάται έργα
  ζύμενοι όμαδικ&ς ή ίλευθβρως.
  (Λινενεργάται, ΦορτοεκφορτΝταΙ
  {ηράς καί θαλάσσας χλ-.) θά έρ
  γασθοϋν στάς 13 Ίουνίου δπως
  συνήθως μέ άπλοθν ήμ)σθιον έ
  χτος αν κατά συνήθειαν η σύμβα
  σιν αί φορτοεχφβρτώσεις τής Κυ
  ριαχής πληρύνωνται, μέ δικλοδν
  ήμ(σΒιον. Τεχνίται Εργάται χαΐ
  'Εργάτριαι Βιομηχανιχ&ν καΐ
  Βιοτεχνικίν κλάδων που πληρώ
  νονται μέ τό χομμάτι, τόν( πή
  χυν <ί κατ' άποκοπήν η μέ κοσο στά θά έργασθοδν ομοίως την ή μέραν αυτήν ίνα συνεχές έ£άΜ ρον άπό τάς < τήν πρωΐαν &ω( τάς 2 μ μ. Αί Τράπεζαι θελουσιπαραμείνει ανοικταί άπό 9-2 μ.μ, πρός διευ χόλυνσιν των συναλλαγβν. Τό ήμ)σθιον τ&ν έργατ&ν Α τό 1)30 τού μισθοθ τ&ν Οπαλλήλων πβθ άναλογιϊ είς την επί πλέον εργάσιμον ήμίρανθά κρατηθή χαί θά διατεθή διά τήν Εθνικήν Ά ε ρβπορίαν. Ή κράτησις θά γίνη ά πό τβΰς έργοβοτας, βιομηχά νόν;, Ααταστηματάρχα;, έργβλά βους η τβΰς διαχειριστάς των οί οποΐοι υηοχρεβδνται Ιντός τής έ πομϊνης ημέρας νά τα χαταθί σουν είς την Εθνικήν 0 άλλην Τράπεζαν χχί νά υκββάλβυν βυ νάμα είς τό υπουργείον Εργασίας άα' εΰβείας η διά των 'Επιθβωρή αεων Εργασίας ϋ τ&ν άστυνβμι κδν άρχ&ν ομού μέ την άπβίβι {ιν χαταθέσεΝς καί όνομαστικ«ν κίναχα δατις νά άναφιρο τό κρο σεικιχον κοδ είργάσθα χαί τό σχε τιχόν ημ)βθιον. Διά τβΰς άνεξαρ τήτως καί όμαβιχ&ςέργαζομενους (Λιμενεργάτας, φορτοεχφορταιτάς κλπ.) τό ήμ)σθιον θά κρατηθή & κό τό Σαιματεϊον Συνεταιρισμόν η τόν όμαδάρχην χαίθά κατατεθή χατά τόν ανβι τρόπον είς τήν Τρα κεζαν μέ κατάστασιν βββχιωμ* νην άπό τα γραφβΐα 'Ερνασίας Α τόν Έπιθεωρητήν Εργασίας. Οί χ. κ. Γενικβί Διοικήται, Νβ μάρχαι κχραχαλβύνται νά μερι μνήβνσι διά την ίγκαιρον κοινο ποίησιν της παρούσης είς δλας ά νε£*ιρίτΝ( τάς υφισταμένας άρ χάς χαί υπηρεσίας τού Νομου ιΜνχαθώ; καί τβνς όργανισμβϋς χαί τα σνματεία των ϊργοδοτ&ν, Οπαλλήλων χαί έργατ&ν. τάς επι χειρήσεις τβΰς έργολάβους »ς χαί τοΰς είς τήν περιφέρειαν αυτών Δ)ντάς μεταλλείκν, λατομείων, δ ρυχείων, έργων όδοκοιΐας, τεχνι κ&ν ίργων κλπ. χαί παράσχουν πάσχν δυνατήν διευχόλυνσιν κρός έχκληριισις τού ζωηροϋ πό Βου τ&ν μισβωτ&ν δ ά την ένίσχυ σιν της Βχσιλικής 'Αεροπορίας κου αποτελεί έπδήλΜσιν πατριωτι »ή ά{ία παντός έπαίνου τ&ν ο παλλήλνν χαί έργατ&ν τής χώ ρας. Ό Ύφυκβυργός Εργασίας ΑΡ. ΔΗΝΗΤΡΑΤΟΧ». —ΑΙ οικαβιμβι τδν φορολο γιχ&ν παρββ«σδ«ν. Τό διοικητικόν δικαστήριον φο ρολογιχ&ν καραβάσενν δι' άκο- «άσενς τού ώρισε διχασίμους μέν ημέρας δι' απάσας τάς έκ των ί διαιτέρως τηρουμίνων πινακίϋν υποθέσεις κ χ. τελ«νειαχάς παρα¬ βάσει;, παρββάσεις τ&ν νόμνν πε ρί χακνοδ χαί σιγαρβχάρτβυ, χαρ τοαημβυ, τελ&ν οίνου, πβιγνΐων αΰτβκινήτων, μβνβπωλίων, χεν τρειν διασχεδάσεκς χαί πολυτε¬ λείας κλπ. εκάστην Δευτέραν, Τρί την. Τετάρτην, Πέμπτην χαί 11α ραοκευήν, ώρας δέ διά μέν την περίοδον άκό 15 Σεπτεμβρίβυμ·· χαί τουΐΠάσχα την 5ην μ. μ., διά δέ την περίοδον άπό τού Πάσχα μεχρι 14 Σεπτεμβρίου ταν * μ. μ. —Ό τβκβς τ&ν βοτικβν δα 'Ανεχβινώθΐ] ά;μβδ!»ς Βτι δ τέ χος τβν πάο^ς φύσεως δχνε'ων τ*ν γεννηθίντων μέχρι τής 31-ς Δεχεμβρΐου 1934, τόθίν Εοιν άφο (όϊ τα καθυοτιριύμΐνα Ϊ3ον χαί τας μιλλούοΐς &κοχρεώ9ΐις, Η< ίύναται νά λογιοΒ| μέ έπιτόχιον ανώτερον τ&ν 8 φ. Ή ρδθμιοις »υ ιί) τοθ τέχ·υ Ιπεβλήθΐ) δυνάμει τοθ τιλευταΐιυ νίμου πε?1 τβν α· γροτιχβν χρεδν χαί είίιχίς &ικ τοθ ά;θρου 14 τ·0 νίμβυ τούτου. ΕΝΟΙΚΙΙΖΕΤΑΙ ή γνωσιή με γαλτ) 'ίκΐα τβν χλτ)ρονίμον Έμ· μανουήλ Δογιαβου ίιχτ,γδρου, χει· μέν*] είς την ίδάν Ζβγραφου (5 κιοθιν Τριβν Εαμχρβν) Οιώροφος, ήλιχτροφώτιστες, μέ μεγάλον χτ)- ■ον, Οδρεοοιν, δύο ιίαίδους χλκ. Διά κλΐ]ρονορ[ας άκευθυντέον είς τόν χ. Γεώργιον Ρδ ίιχιΐγίρον. 28ΦΕΡ 20ιτο0ς πιΐροις ζητεί έργαοίβν. Πληροφορίαι καρά τώ χ, Ί. Μαυρίχΐ] καιινοκώλςν, πι ΐ Λίγγιβς. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Παρά τόν 'Αραοτά. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ {ηρά έχλεχτής κβιβτητβς πρός 4 δραχμάς την οκάν είς τήν άκβ ΘΑκην Γενί Τζαμί καρά τό νεο κτΐοτον Δημβτιχόν σχολείον,
  Γ*
  Ιν
  Ηράκλειον— Κρήτης
  ΓοαΦεΤα Ιναντι Πτλ Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  9 Ίουνίου 1937
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΙΕΡΜΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΗ ΝΟΐΡ.Τ
  ΕΙΚίΡΔΙΟΜΡΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο·
  χριτού μας).|—Τηλεγραφήματα έκ Βε¬
  λιγραδίου διά την άφιξιν έχεί τού Γερ
  μανού ύπουργοΰ των Εξωτερικών φόν
  Νώΰρατ, τονίζουν τό εγκάρδιον τής
  ύποδοχής τού καΐ έξαίρουν τας γενομέ¬
  νας αυνομιλίας ώς συντελεστικάς τής 4-
  ναητύξεως είλικρινεατέρου πνεύματος
  συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
  Ό Γερμανός ύπουργός,ώς άναφέρουν
  αί ί'διαι πληροφορίαι, κτ,τα την συνομι
  λίαν τού μέ τόν Γιουγκοσλαύον πρωθυ¬
  πουργόν κ. Στογιαντίνοβιτς, άπίνειμεν
  είς αυτόν τόν μεγβλόσταυρον τού Γερ·
  μανικού άετοΰ.
  ιΓσυαλκψεισ κ αι
  ΕΙΣ .ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο
  χριτού μας).— Έκ τού έξωτερικοΰ αγ
  γέλλεται ότι είς την Ρωσσίαν συνεχί-
  ζονται συνεχώς αί συλλήψεις καί 6ιώ·
  ξεις, εναντίον των άντιπάλων τού Στά
  Αί Αγγλικαί προσπάθειαι διά την
  εξασφάλισιν τής είρήνης.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου.-Έκ
  Παρισίων αγγέλλεται δτι
  ό βιομηχανικώς κόσμος τής
  Γαλλίας δέ» φοίνεται «ύχα
  ριστημινος >κ τ—ν μ«τρ«ν
  τοθ -ρωθυνουργοθ Μβλούμ
  άβοβΚέβοντος είς συνεργα
  οίαν τ·ν Γαλλικήν βιομη
  χανιών ύιό τόν Ελεγχον
  τοθ κράτοι,ς.
  ΟΙ £κ.«ρ6σω«οι τώ ν βιο
  μηχάνων τονίζουν δή δ,
  Φ>αΟλος κύκλος δστις 66ημι!
  ουργήθη είς την δημοσίαν1
  οΐκονομΐαν <κ τής έθαρμο γη"ς -ρογενεστέρΜν κοινω νίκων ιι<τρων τοθ Μ«ούμ 6έν είνε δυνατόν να Αξου διτβρωθθ μέ τα μάτρα διά την βιομηχανίαν ά«ό τα ό ■οϊα μάλιστα είνε «ροβλη ματικόν νά βροίλθουν καί τ Λ ιλαφοότιραι βκόμη β«1 ■εδά εύθηνίας, ώς φαντά ζ«νται οί οίκονομολόγοι τοθ Μνλούμ. Τηλ«γραθήα«τα έκ Ρώ μης βξαιρ-νυν την ««ίσκεψιν τ ου φόν Νίιυβατ είς Βΐλι γράδιον ώς ειρηνικήν Ικβή λωσιν τοθ -νιυματος τής συνεργοσίας των λαβν γο ρ» ά «ό τόν άξονα Βιρολί νού—Ρωμη;. Ό Ίταλι*ός τύβος ύκογραμμ(ζ«ι δτι αί ΙΐιναοικαΙ κατιυθύνσιις τής Γερμανίαν, τάς ύνοΐας αυτή ινιζητεϊ νΛ ρυθμΐσπ μέ τ* κράτη τής Κιντρικής Εύρώιης καί τής Βαλκανι κης άβοτελοθν τας βΐσεις μιάίς μελλοντικής δράσεώς άφορώσης κυρΙ«ς την δια τήρησιν τής Εΰρωναΐκής «ίρήνης καί ήσυ^ίας. Έκ Βερολίνου τηλιγρα φοθν δτι ύκ^ρχει «χκαισιο δοζία μΐταζύ τΑν ένισήμων κύκλβν διά τό δυνατόν τής ΙνιτΐύξΐΜς συμφωνίας γύ ρκ ά «ο τό Μσκανικόν καί είδικ·ς την ασφάλειαν τβν «ολεμικών τοθ έλίγ^ου. ΟΙ ΓΐρμανικοΙ κύκλοι φρονοθν δτι ή Γαλλία καί ή Ρΐοσσία άντιδρΔσαίΐ άπό συστήμα τος τελευτα(«ς είς τας'Αγ Υλικάς «ροσιαθιίας νρό κείται νά κρατήσουν την διΐθνή κατάστασιν είς την Ιδίαν ασάφειαν καί ρΐυσχό τητα ^^ι^1^^^ ΑΠΟ ΧΘΕΣΕΠΑΝΕΑΗΦΘΗΣΑΗ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΒΙΣΚΑΊ'ΑΝ ΜΕ ΕΞ4ΙΡΕΤΙΚΗΝ ΣΦΟΛΡΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΔΙ1ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗΗ ΕΙΣ ΟΑΟΥ2 ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Ιδιαιτέρως ή κατάστασις είνε έκρυθ μος είς την περιφέρειαν τού Δόν χαί τόν Καύκασον όπου αί έξεγέρσεις των χωρικών έξακολουθοΰν, των σταλινι κων άρχών έφαρμοζουσών ακληρότατα μέτρα καί τυφεκιζουσών άνευ διαδι» κασίας τούς τυχόν συλλαμβανομένους ύπαιτιΌυς των έξεγέρσεων. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΡΙΚΚΑΑΟΝ ΙΙΡΟΣΕΚΛΑΕΣΑΝΤΟΝκ.ΜΕΤΙΞ(Ν ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).—Οί κάτοικοι τής πόλε¬ ως καί τού νθμου Τρικκάλων Κια ψη φίσματος αυτών διαβιβαβθέντος πρός τό Πολιτικόν γραφείον παρακαλούν τόν κ. Πρωθυπουργόν όπως ευαρεστηθή καί επισκεφθή την περιφέρειαν αυτών £να αντιληφθή* τας τοπικάς ανάγκας κχΐ έλθη είς άμεαωτέρα* επαφήν πρός τόν λαόν. 8ΕΡΜ0ΤΑΤΗ ΥΠ ΟΔΊοΤη ιΊΣΡΟΥΜΙΗΙΑΝΤΟΥηθΑΟΝΟΥΟΡΟΕΛΡΟΪ ΑΦΗΝΑΙ 8 Ί·υν(βυ (τ·ΰ άντβπβχριτβδ μ>{) —Σημεριναί κίδήσεις «χ Β«υκ·υρ<βτ{ •υ αγγβλλβυν ίτι υπήρξεν, ανωτέρα περΐ νρ·φη$ ή ύπβδοχη <χιΐ τοδ Π;·έδρ·υ τής Π·λ»νι»ής Δημοκρατίας. Μεταξύ τβδ Πολωνοδ Πρβίδρβυ, τοδ Β« οιλεως Καρ·λ·υ χαΐ τ·δ Πρ«βυπ·υργ·δ Τ β χαρ<οχ· αντηλλάγησαν ουν·μιλ(«ι σχετικαί μέ την βτ·ν·τέρ«ν ςύσφιγξιν των Ρουμκνο κολωνινβν δεσμβν χβί την παγίωσιν τβδ «ίρηνιχβδ χαθΐστ43τβ5 έν τι) κβντριχί} χ*1 λΓπΡΟΒλΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΜΙΕΛΟΝΟΣΙίΚΟΝ Κατα τ*ς ν.νακοινι»8·(α«ς προβλίψΐις των άρμο δίοιν ύπηρεοι&ν το» ύπουργβίου 'Υγιβινης εφέτος κρόχειται ν* συνέχισις) έ βυντβνώτερβς καί οιτλ· βν συστηματικώς άνίελβνοσιακές αγών, τόσον «Ις τας Αθήνας, τόν Πειραια καί τα «ερίχΜρβ. ίσον Μ«1(Ις τας έιτοτρχίβς. Τβν άνβνα ηρχισαν 6ιβς°άγβν τ* ιΙδΐΜα αονεργεΐ* Ιηό την εποπτείαν ηεικιραμε μο>ν νκαλλάλΜν χον υπουργείου Ύγιβινπς, τα 6
  κοΙ« πβριερχονται τάς μολυσματιχβί έστΐας χά!
  χαταστρίφουν άπβλύτΗς τα κΝνΜκοιοη. Δέον ν«
  οημεινβό βτι εφέτος ουμβαλλουν (Ις τβν άν&να
  Μ«1 «Ι ίήμοι χ«1 αί χοινοτητες διά τη{ ψηφίσεως
  εΙβΐΜβν χονουλ<ο»ν. Έλπίζ«τ«ι ιβτι, ίάν 6 «ρ{αμε νος άνβ(λονβσιαχο{ άν. ών αυνεχιοβϋ χβτά τό έφκρ μοοθέν εφέτος προγρκαμα εηΙ τίνα ίτη, τότ· Α μα οτιί τής έλονοσΙ«ς χαΐοΐ έ£ αύτΑ{βανατοι 8α έλατ τυβοδν κατ' άναλον<α( άγν«>οτου( μίχρι τούδε.
  ^ ΔΩΡΕΑ
  ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
  Προχβες ιτ,ν κρ«ΐ»ν οί αδελφοΐ Πζπασιράτου
  παρέδωσαν έν Αθήναις είς τβν δφυπουργον παρά
  ιω Πβλιτΐ'ώ Γραφε'φ χ. Μπουρμπούλ^ν έπιταγήν
  έξ ενός ΐΊιατομμυριΌΐι Βραχμβν έπ' ονόματι τοθ χ.
  Πρβίδρου τ*)ς Κυβερνήσεως δπε? %ς Βιβιλιχ«)ς
  "Αεροπορίαί. Δίον νά ο*μειωθ$ Βτι «( άδελφοΐ Πά
  καστράτουι[χον Βν,ήιει χαιά χον Μάρτιον τοθ
  1986 Ιν έ"ίοΐ)ς 4«τβμμ«ριον, ολίγον Ι* 6ρβ|ύιερόν
  φΡΟΟ 1^·χμ·ν
  Διά νόμου κατωχυρώθησαν
  τα χρέη των μικροεπαγγελματιών.
  Κατηρτίσθη άναγκαστικός
  Νδμος βσπς κ«! ίοημοσ εύθη
  Είς τό οί!' άρ. 98 φύλλον τί)ς
  «Εφημερίδος της Κυββρνήσβ
  ως» αφορών τα χρέη των βιο
  τεχνΛν,
  Διά τοθ έν λόγω νόμου
  προστατβύονται τβ χρέη τα 6
  ποία ί^βι λαμβάνων έκαστος
  βιοτέχνης καί συγκεκριμένως
  τα μέχρι των 10 000 δοαχμ©ν:
  Ούτω έκβΤνος είς τόν όκοΐιν ό
  φβΐλουν έκ προ'ίόντων Τού μέ
  χριΙΟ.000 άντΐ νά έγε!ρη άγω
  γή^, ώ; συνέβαινεν είς τό πσ
  οβλθόν, ιΐο τό Πρωτοδικβΐον,
  διά 5 000 δρ. έπρεπε νά
  νήσπ ετέρας 5 000 δρ.
  διά διχαστικά ίξοδα καί δικη
  νόρους καί ν' αναμείνη την
  ί«Ασσιν τής αποφάσεως Είς 1
  1)2—2 2 τη δύναται σήμερον
  μέ δαπάνην μόνον. 12 50 δρ
  νά προσφύγη. ε'? τό ΕΙρηνοοι
  κεΐον καΐ είς συνοπτΐι<ήν 6'α δικοσίαν βίσυι τοθ νόμου τι ε ρΐ εργατικήν διαφόρων νά έ παύχη απόφασιν, άμέσως μά λιστα έκτελεστήν. Ή δηϋοσΊ'υσ ς τοθ νόμου τούτου όφβΐλβται κατά κύριον. λόγον ιΐς τα άλλβπάλληλα ό' πομνήματα ποός τό ύπουονεΐ , όν της Δικαιοσύνην τής Όαο σπονοΐας τΛν ΒιοτεχνικΑν Σω ματε'ων, ή ό ποία 4τϊβζήτησ8| νά κατοχυρώση νομοθιτικΰς τό λαβείν τΛν βνοτβχνΛν. Ή πβοΐ ή; 6 λόγος βιάτοι ξις τοθ "ΑναγκασακοΟ Νίμου άνσφίοβται Κς τό αρθρον 15 τοθ ΝΊμου τούτου. Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ-ΕΞΙΓΟΓΗ ΔΙ·. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τΐν λήξαντα μ<]·α είαή χθηοαιν διά τοθ Τιλβνιίου Ήρα- χλιίου 2.914.631 χιλιίγρ. διαφί ρ»ν ίμπορΐυμάΐων &11κ δραχ. 18 720 451 Ι^βντι 2 468 017 χιλ. ιΐααχθέντον τόν ιι^να 'ΔκοΙλιον αςιας δραχ. 16 255 920. Άντι οΐοΐχω; έξήγθηαχν 244 512 χι- λίίγρ. διοιςρβρην ί/χΜρίων ποιΐ'ίν. των άξ'ας 3.306 800 5ρ=«< {«'αηι 864 982 χιλιίγρ. ίξαχθίντων τίν ή Απρίλιον ίξίίΐς 14 569 062 δραχμίν. ΜΙΑ &ΡΑΙΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗ! ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΧλΤΖΗΔΑΚΗ-ΤΖΙΑΕΝΗ "Επί τ| ιυχαιρ'α τοθ χαθβρι σμβθ τί$ς προοεχβθς Κυριακάς 13 ΊιυνΕοα ώ; ημέρας έργ?α'ας δκ χ<)ς Β-αιλ(κΐ}ς ΆεροπορΙας, τ) έν το09α Εταιρίαι Χττζηδίχη —Ται >«ι— (έχμεϊίλλευαις θιίτρου Πβυ
  λϊχάχτ,) έγνώϊΐοε πρίς τάν χ
  Νομάρχην ΉραχλεΕθϋ δτι 8λας
  τάς μιχτϊς είστιράξεις το3 θερινοθ
  χινηματοθεάτρου τη;—αηογιιυιΐα
  νας χ»1 ίσ^ερΐνίς— ίιαθέ.ει δηε?
  ττ,ς 'Αερεπορίας.
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  'Υλο τβν δπ>υργ6»ν τής Έθνι
  χή"; Οί«νβμί»ς χαΐ 'Αγορχνο
  μ!ας πλ^ροφοραύμεθχ δτι έπι^ρί
  Πί) ή ίξαγωγή έλαιολάδου ιίς χώ
  ρας μΐ'β τΑν έτχαίαον α Ε σϋναλλ»-
  γαί μ«ς δΐεξαγονται δι' έλευθί-
  ρ«υ ο^ϋλλάγμ'χτος ώ; χαΙ είς
  ΣβυηδΕαν χαϊ Φίνλανδίαιν. Δ'ά τ^
  πραγματοπο(ι;οιν ττ}ς τοιαύτης έ
  ξ«γωγτ]ς !έ< Θ1 άηαιτ^ται έφΐ< ξτ]ς ιίίιχή δκσυργιχή δϊκα, ϊρ χιΐ Εέ μόνον νά ιτροθνται αί χα- θ.ερωμίναι συνκλλκγμκχιχαΐ δια- υπώυΐΐς. ΓΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Την «ροσεχτΐ Κυριακήν τό ενταύθα τελωνείον θά «αρα με(>π ανοικτόν άπό τής 8 π.
  μ. μέχρι τής 2 μ μ. ΑΙ άιοδο
  χαΐ των όπσλλήλων τί)ς ήμέ
  ρας αύιής ώς καί τό ήμερομΐ
  σθιον τ©ν έργατον οΐτινες θά
  έργασθοθν είς την εισαγωγήν,
  εξαγωγήν κ.λ π. θά βιαχεθοθν
  υπέρ τής Έθνικής άεροπορΐας.
  Ο Δ^ΓΟΝΙΣΜΟΣ λΟΓΙΣΤΟΝ
  Είς την εφημερίδα ιής Κυ
  ββονή7ϊως εδημοσιεύθη βιά*
  ταγμα Βιά τοθ όποΐου παρα
  τϊΐνεται ή ίσχύς τοθ* τιΐνακος
  διαγωνισμοθ λογιστων,, χ|)ς Α
  Ααονΐβ'ου. ι
  01 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝαΐ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΥΠΙΛΛΗΛΟΙ
  Δι* έ,'χυχλ'.ου τού πρός τ<ύ; Έ πί«τ»ς Άγροτικ*|ς 'ΑαφαλεΕ-χς τοθ Κρίχοι/ς τό δηαυργιΐον τ&ν Έσιο- τιριχδν γνβρίζιι ίτι Ιφιδρ^ι χά λο»μ»νοι πρός έαέλιαιν οϊρατιω τιχής δπηΐΐίΐας Ιάν τύχωιι δημί οιοι δπίλληλοι ή δ))μοιιχοΙ ατο λαμβάνουιι χατα τον χρέναν τ<5; αιραΐΐοαιώς των δλίκληρον μέν τίν μηνκχΐεν δ?γα>ιχό' μιαθό/
  των, ϋν ηραοιλ^φθ^3οιν έν τί £η
  μβο'α ή Ιΐιβχΐχς δπηριο'»; »< ιεο{ τιδλίχιοτβν πρό *ή; χλήΐ?ώ; των ώς Ιφέΐ^ω', τί ή'ιΐαυ 'έ ίΐν πρί έξ μηνβν. 'Ώ; Ιφεδροι θεώ ροδντοιι χαΐ οί νομ'μως άπιλλ^ γέντις ττ]; οΐρατιωϊΐχής δηηρι οίας χϊΙ χχτχ σανέπιιβν χχλ-ίύ,ι· νοι πρός έκγύμνααιν. ΑΙ ΧΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ)ΧΤΟΝ Δι* άπονίοι»; τοθ Έργααί»ς τροποποιοθΛαι ροι διχταίεΐς τ&Ο ρής ηρς μ ου ουντάξειος τβ' Α&τοχιντ]τιοτβ>ν
  τής Έλλίδος. Δι' (Χλλ-ς άπον»
  οίας ώ)ίοθτ) 8;ι τβ ούνολον τ&ν
  ρίχρι τέλους ΜχρτΕου 1937 έξ
  ιίΐφίρδν ·»< ήσφ»λιομέιο» δφΐι λομένων κκρ' έ<ίοΐθϋ τούτων εί; τό Ταμείον θκβριΐται ώ; δάνειον τοθ ΤιμεΕου πρίς τού; χαθυοπε ρβθνιας έκΐ ί>ησ'φ τέχφ 6 ι)),
  το δηοΐΐν θ^ έξαφληθζ «ατβ δί
  οκς χριωλυτιχάς ίριοθηοομίνας
  5ι' ακοφάΐΐω; τοθ Διοι>ητιχο3
  Σαμ6«υλίου τοθ Ταμείοιι έΐχρινο
  μίνης «αρ» τοθ δφκκουργοθ Έργα
  οίας.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο «■ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  την 3 ιν άπογβυματι
  νήν επέστρεψεν^* ^ή» άνά
  την επαρχίαν Β.άννου ιϊβοιο
  δΐ(ας τού ό Πομάρχης Ήσα
  κλεΐου κ. Ανδρέας Μάρχελ
  λος.
  ΑΙ Δ1ΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ
  Τα χατΜ'ίρω αγρονομιια χαθώ
  ριαχν τχς ίΐϊομίνας διχασίμ^υ; ά
  γροζηιΐιβν §{ς τάς περιφερείας
  τ»ν. 'ΑγβονομιΙβν ΤυμπαχΙοιι: Τί)«
  22 το. είς Μ*γαοι«ίρ(, την 23
  είς Τυμπ(χ>, τ^ν 24 είς Πέτρο**
  φάλι, την 25 είς Σίδ5», την 28
  είς Βίροοκς. 'ΑγρονομεΤον Πύργου:
  Την 12 είς Αγ. Βχοβχ'κ* χαΐ
  "Αγιον θυμα την 14 είς Λχρά;
  νΐ, την 16 είς Στ£βγιε(, την 19
  είς Πΰργον χαΐ Χάο*«α, την 21
  είς Σωκαρδ, τ^ν 23 είς Μιααχη
  ριο χαΐ την 24 ιίί Αιγδρτυνον.
  Άγρονομιϊαν Μοιοβν: Την 14 είς
  Γέργερην, την 15 είς Ζχρίν, τνμ
  16 είς ΜίΤνΐς, τή^ 17 είς Πίμ
  πηχν, ττ|ν 18 είς Πλίτχνον, την
  21 είς ΆγΕοικ Διχ«, την 22 είς
  Βιο. "Ανάξιαι, την 23 είς Μια
  μβθ. _____________
  Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΥΑΙΤΟΣ
  Έκ υέρους τοθ κ. Δημάρ
  χου μάς έστάλη ή κάτωθι ά
  νακοΐνωσις «Ό Δήααρχος Ή
  ρακλβΐου ανακοινοί δή λό
  γω τής μεγάλης ελαττώσεως
  τής τισροχη'ς των τΐηγΛν έξ"
  ών ΰδοεοεται ή πόλις, χορηγή
  σις τοθ ύδατος θά γΐνεταΐ ά
  πό τής αδΐΐον άνά τριήμερον
  όπως "αί κατά τό παρελθόν
  θέρος.Συμπληρουμένων των ά ο
  ξαμένωνβργασιΰνθά έξασφαλι
  σθή ή παροχή ΟΒατος ανευ
  αλλης έλαττώσ?ως.
  Έν Ήρακλείφ τβ 8 ΊιυνΙου
  1937
  Ό Δήααρχος ΉοαχλϊΙου.
  Μηνάς Γΐωργιάδης.
  101 ΛΜΙΣΘ3Ι νΠ0ΘΗΚ0ΦΥΛ»ΚΕΣ
  Καθ* δπςυργινήν άναχοΐνβαιν
  οί 3μιο%ι δπβθΐ|χοφύλαχες 56
  νανται νχ είοηρίίτουν επί έοίσιης
  εγγράφως ή μεταγραφί]ς δποθή
  κης παγιον δι«α(«βμα έκ δρχ. 20
  χαΐ 2 δρ- δι' έκαοιην πέραν τ»ν
  50 χιλιάδων έγγύκβή^. Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού
  ποκριτού μας)·— Τό Αθηναϊκον πρα·
  κτορεϊον ηληροφορεί«αι ότι άπό τής
  πρωΐας τής σή>ερον έπανελήφθησαν αί
  μαχαι είς όλους τού; τομείς τού Βι·
  ακαΐκού μετώπου. Τα βτρατεύμαται
  των έθνεχοφρόνων έπεχείρηιαν σφοδρο
  τάτη» επίθεσιν δεχθέντα δέ την άντεπί
  θεβιν των έρυθρών ήλθον είς άγώνα σώ·
  μα πρός αώμα. Αί *διεξαχθιίιΐαι μά·
  χαι ύπήρξνν έξαιρετικώς ακληραί καί
  ηολύνεκροι τελικώς δέ κατώρθωσαν
  οί έθνικοί νά κρατήσουν την ύπεροχήν
  καί ν' άναγκάσουν τούς έρυθρούς είς
  ύποχώρησιν. Τό στρατηγεϊον τής Σα·
  λαμανκας ανακοινοί σχετικώς ότι τα
  άποτελέαματα των σημερι^ών μαχών
  υπήρξαν ίκανοηοιητικά δια τού; έθνι-
  κούς.
  Τ Ο ΜΠΙΛΜΠΑΟ ΖΗΤΕΙ
  ΙΠΕΙΝΟΣΜΕΝΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΡΧΕΛ1ΝΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ * Ίσυνίσυ (τ·ΰ ανταπβκριτβΰ
  μ«ί).—Νεώτερ» τηλεγρ«φήμ«τα βχετικ&ςμέ
  την έζίλφν κ«ί τα ακστελέβμντα τδν δικ
  («Υ·μ1ν»ν ιίς Βιακβίχν μ*χ5ν «γνέλλσυν
  οπ τβ Μκιλμπκ· ήρχιαΐ ν« βίσ9«νεται β«
  ρύτπτα την πίεβιν τδν έβνΐχ«ν ατρατευμέ
  των. Πρό τίίί κιέβινς αυτής χ«) τ·δ φ·β·υ
  ραγδκίας προκλάαΐω;, η κι>βέρ«ησις των Βί
  οκων έζήτηαςν Ματεπειγσντω; Ινιαχύαεις
  τοσ·ν έκ Βκλενθίας ίο·ν κ«1 εκ της Βκρ
  κελώνης δι· ν« δυνηθή ν« ατηρί{α την £
  μυναν τής πσλβνς. Ίδιχιτέρως Απηύθυνεν
  ϊκΜλΐ,αιν πρός την Βχρκελωνην ν' «φιαη.
  τε)ς έοωτερικάί διενέξνις χεεΐ ν' «ιτ·βτε(λη
  δ«ν«μ««ς πρός σωτηρίαν της Βιβχ«ιιιη,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ έν τ_ αγορα μα< κυβανβεΐ·· χθ«« τιμαί των βιαφόρβν Ινχ··(·« ΐ ε' ■λεΐιΙ ΜΙ Ι' Υ' „ ι -Μ. ϋ ι ΙΙ,Ββ ■«Ι»«ι ϋιιινει Ή|«1··ΤΙΒθί λιοΐοΙ α' ■««·>,
  1*«|ηΙ, ιΐαιο.
  Ρ8.-
  «ο »!·«..··. Η,—
  ΜΐλειιοΙ] '„
  Η«λ«·ο|(·ο β«τ* οί, „ Ι
  ■«··«««
  ■λι ■·( .,
  «ίτ«ί« ,, «Μ.
  ■••■••Λια (ι·* Η ΙΗ,
  Α1θ|ΐε>ια |«Τα Μ Μ, _«,
  'Δ·ν·β«Μ«τ« 1|ΐε). „ Η,
  ■οοΜ«·' «ΙΤ·ν „ 41,
  ■«νλι· ■««' «>·ν „ Μ.
  -II.
  Ιο··να
  Ι··|Κ«« ΙΙ.1Ι-Ν.4·
  » Ι··.- ΜΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑαΝΙΑΗ ΚΥΡΙΟΙ
  ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤιΣΕΟΣΟΙ ΑΝΛΡΧΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριιού μας).—-Νεώτεραι πληροφορί¬
  αι μέσω Βερολίνου άναφέρουν ότι ή
  Καταλωνία είνε άνίσχυρος νά' παράσχη
  καί την μικροτέραν βοήθειαν είς τό
  κινδυνεύον Μπιλμηάο διότι είς αυτήν
  μαίνεται κυριολεκτικώς ή άναρχία. Ά·
  νεπιβεβαίωτοι πληροφορίαι φέρουν
  τούς άναρχικούς έπιτεθέντας έκ νέον
  κατα των κυβερνητικών οί οποίαι μό·
  λις καί μετ ά κόπου πολλού άμύνονται.
  Δημοσία τίνα κτίρια κατελήφθησαν χθές
  ν»πό των άναρχοσυνδι«αλιοτών.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΤΝ
  ΚΙΤΙΙΠΣΤΙΚΟΝ ΒΟΜΒΔΡΔΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου («ού άντα-
  ηοχριτού μας).—Τό πρακτορείον Στέ-
  φανι τηλεγραφεϊ έκ Ρώμης ότι καθ* όϊ
  αγγέλλει ό παραχολουθών τας μάχας έν
  Βισκάϊα άνταποκριτής τού, αί μάχαε
  βυνεχίζονται εισέτι σκληρόταχαι καθ*
  όλον τό μέτωπον.Έκ παραλλήλου όλο>
  κλήρος άεροπορικός ατόλος των έθνικών
  ενήργησεν «πό τής πρωΐας καταιγιστι·
  κόν βομβαρδισμόν επί των γραμμών
  των έρυθρών τούς όποίους καί άπεβε-
  κάτισεν. Ό βομβαροιβμόςι ϊνηργήθη
  κυρίοις μέ αντικειμενικόν σκοπόν
  την καταστροφήν χ»Ι την διάσπασιν τής
  λεγομένης γραμμής Μαζΐ"ώ τού Μπιλ
  μπάο.
  ΕΙ! ΤΗΝ ΑΓΡΟΦΥΑΙΧΗΊΙ
  II
  ΑΗΑΤΕΟΗ
  ^ ΕΜΒΟλΙΙ!Μ]ΜίΡΙΙΙΝ 1ΕΗ4Ρ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιούνιον (τού άντα-
  ποκριτού μαςΐ.— Ανεκοινώθη άρμοοί·
  ως ότι απεφασίσθη νά ανατεθή είς την
  άγροφυλακήν ό έμβολιασμός των άγρί
  ών βένβρων. Τόν εμβολιασμόν θά ένερ
  γοβν οί ίγροφύλακες %% έπιβλέψει τώ»
  αγρονόμων καί πιθανώς είΒικών γ«ωηφ>
  νων Βιαιιθεμένων επί ιο^ΐω
  II