94382

Αριθμός τεύχους

4585

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  — · «ι
  ΤΟΜίΙ!
  .ιεθΐ·"
  -ίήί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜ1ΡΙΕ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έτησία λ(ραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  ετησία δολ. 15
  εξάμηνος > 8
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  10
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΐΜΜΗ ΣΥΙΤΑΙΤβΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ((ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 458*
  Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΗΟΣΙΣ
  ΤΙΣ ΕΙΠΑΙΑΕΥΤΙΙΗΣ ΠΟΑΙΤΙΙΙΣ
  Ή χυβέρνηβις, χα?ώς ανκ
  κο(ν*ιαεν ο χ. Πρωθυπουργόν,
  «ηεφασιαΐ ν' αναδιοργανώ-
  0Β έκ βίβρων την Έλληνι.
  Μην εκπαίδευσιν. Καί πρός
  τουτο καταρτίζει κρογραμμα
  ριζικής μΐταβολής κ «εί συστη
  ματιχής οργανώσεως τόσον
  τής Δημοτικής Ισον χαΐ τής
  Μίσης χαΐ τής Άνωτατης
  ΐκκαιδεύσκως. ©' αρχίση δή
  λαδη Λ μεταρρύθμισις από τό
  δημοτικόν σχβλεΐον Καί Β*
  τελειώση είς τό Πανκκιατή-
  μιβν, δια να βλβχληρωθή τβ
  νέον έχκαιδκυτιχβν πρβγραμ
  μ« Γβΰ νέβ» Κρατβυς
  Φυσιχβ δέν γνωρίζομεν
  έκομη τ«ς λεπτομερείας τοδ
  νέον αύτβδ έκπαιδευτικβδ
  χρβγραμμχτβς. Γνωρίζομεν
  ίμ»ί τας ατελείας τβθ πάλαι
  •0. "Η μάλλον δι* να εΐμε-
  Βκ «ερισσέτερον αχριββλό
  γβι, γνωρίζομεν ότι Λ Έλλη
  νίκη έχκαίδΕυαις καρβυσία
  (ιν έλλιίψΐι, κ«ί ατελείας
  χά) χάβματα χαχά τό παρελ
  βον, διότι δέν απέκτησε πβΐί
  μόνιμον, βρθβλβγικόν, πλή
  ρις εθνικόν πρόγρνμμα.
  Ή έκπβιδευηχή μας κβλν
  τιχη συνίστατβ δυστυχδς χα-
  τ* τέ παρελθόν εί$ ίνα διαρ
  χΐί πειραματισμόν. Είς μετα
  φύηυσιν πολλάκις ξένων ου
  οτηματων. α,ίνων χαί κρός
  την ψυχολβγίαν χαί πρός
  την διανσπτιχβτητβ χβΐ πρός
  τίς πνευματικάς δυνάμεις
  τοδ λα·δ μ«ς ΚαΙ φ«οικά
  τβσνατήματα βπβτίγχανβν.
  Κκί 'διβα ήσαν δυσκφαρμο
  οτει άλλαι χά. διίτι δέν έγνώ
  ριζβν ·1 εΐαηγηΐβΐ των να
  τα έγχλιματήσβυν, αν έπιτρέ
  πετχι η έκφρασις, είς τόν τβ
  πβν μ«ς. 'Αλλβ χβί έσίχις
  Κατεστρώβη πρέγ£βμμβ έκ-
  καΐδιυτιχόν τής πρβχβπής,
  δέν βκέδβσε τεύς χνρκβύς
  τβυ δι β π μβςΐ μ| τήν ίνα
  τρβκί,ν τής Ευββρνήβεως
  κου τό κατέστρωνε, ανβτρέκκ
  τ· χ«| βύτβ ΚκτήντηβΕ δή
  λαδη Μ«ί ή εκπ«(αεν«ις έ£«ρ
  τημκ τής χβμιΐατιχής π·λι
  τικής έν& θα βΐτοκκβ βίβ*ια
  *>ς ύκ·9εαις έθνιχά, να είνε
  έκπαίδευσις χ«τ' εξοχήν έθνι
  Ηή
  Άλλ' «χριβδς &,«„ ύηάο
  χούν αύτ« τα λ«Βη χαί αί &
  μαρτίαι τ·ϋ πνρκλθοντος «λ
  λ* χαί πλβυσία κ«Λ διδαχτι
  χη ηιΐρν, ελπίζομεν ότι άπό
  την σημερινήν προσπάθειαν
  θα ηρβκύψα χβτι «αλάν, θε
  Τΐχβν χβ) «θνικδς ωφέλιμον
  Ή έκπαίδευβις άκοτελ&Τ
  την βίοιν και τό μέσον τής
  χαλλΐ8ργ<ί«( ή τής χατνστρ· «ϊ·ί τής ίξυψύοεως ή τής πτώσεως τοϋ έθνικοθ π·λιη σμοϋ μας. Καί ώς τοιαύτην χ«) ύπ· τό πε>Τβμ« αύτο πρέ
  πκι ν« την βλέπωμεν καί να
  την όργανώνωμεν. Έφέαον
  δέ σήμερον ομιλούμεν περί
  δημιουργίας νέου Έλληνι
  χοΰ πολιτιαμοί, έχομεν χρέ
  •ς ν« ΘΙσωμκν στερεάς τάς
  βκσΕΐς τοδ πολιτισμοϋ αύτοθ.
  Καί βάσις τοΰ πολιτισμοΰ εί
  ποΗκν είναι ή έχκαιδκυσις
  "Αρτίαν ίχπαιδευτιχον αύ
  στημν, ηλϋρκς χαί χαλβς κα
  τηρτισμένον διδακτικόν προ
  σνπιχόν, χαταλλτΐλ», ύγιεινα
  εύρύχωρ», πληρο&ντα ·λ«ς
  τ·ς «ηαιτιίβεις ι ής συγχρ·
  ναυ ηβηδκγΗγικϋς κολιτιχής,
  σχ·λ?κ«· κτίρΐετ, ίδ·ύ τβ τρ(«
  πράγμντα επί τβν οποίων
  πρίπει να στηριχθή ή ν έν
  ίχκαίδευτική προσπαθεία.
  Κ«ί βύταί θ« είναι πιατκύο
  μέν χά) αί σκΐψεις τής χι>
  βερνήοεως ώς πρός την οργά
  νωσιν τής νέας έκπαιδευτι
  κης πολιτιχής.
  ΟΠΩΣ ΔΚΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Μ ΣΥΝΟΙΚΙΠ ΠΕΝΕΙ
  ΠΛΛΠ ΚΠΙ...ΦΕΥΓΕΙ
  ΚΑΣΤΡΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ.
  'Η Κιστρινή συνοιχΕα {έν είνε
  μόνο πηγή άναμνήιΐων. ΕΚε χαί
  πηγή τύπων. "Ο,τι μπορεΐ νά προ
  αίξη χννείς ιδιαιτέρως είνε τί
  «Λβο «χου)έ? λοκ4>» καί τέ μόν»
  δικ4 τοθ χκραχϊ$}33ς τβν συνοι·
  σνγκιν
  άτί
  Η ΠΡΟΧΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  Είς την ν·μοθεσ(αν τ»5ν
  Δήμκν καί Κοινοτήτων, ύ
  κ«ρχ6ΐ μί« διάταζις δι» τής (
  όκοίας επιτρίπετβι ή ««'β·,
  λίί. ηρ·σ».ηιχής έργ«ο(«ς είς
  τ·ύς «ολίτας διβ τέ·ν χ«τ«
  οχινην Ιρνων χοινής ωφελεΐ
  ■ς. Καί τ« Κ·ινβτικ« -«μ
  β·ύλι«-σχβδ*ν δλβ χβί σχ*
  ίένχβτ' Ιτ·ς- .ι.·β«λλ·«ν
  ιίς τεύς δημότας των 3 χά) 4
  χαί 10 πολλάκις ήμΐρβν προ
  α»κιχ*ν εργασίαν. Κ«1 ο«
  , β«·β«·δν
  χ«ίητήΡι« *«· τ«*ν ίώ«ρί
  οκειαν τβν «ρβϊστβμίνων
  Νβμαρχδν, χ45ν Γ*ν. Διβικη
  Τβν χαΐτοδ ύπβυργοΰ τβν
  Έσωτβρΐχβν. Εα) ,στρβτιυβν
  μη πράγματι οί ίτβϊϊΐειι «·ι
  παίρνβυν τίς ·><ν«ς χ«1 τ« πχδ« χαί εΡγ«ς·νται τάς χ« Β»ερ«μίνας ήμερ.ς τής «Ρ· σωΐΐιχής ίργβοίας... «Αλβ. η <ρν«σ(α ΐων ϋν φ«ίν·τ«ι Έτσι ^ ω κβθε χρβνβ δια τίθενται χιλιβδΐί, ή μάλλον 4χατ·μμ»ρι« ίιμερβν «Ρ·σω ηιχής ίν«σί·ς χ«8' δλ·ν τό Κράτος διβ τ»ΐν βχτίλεσιν Μχριίοτβίν ίρν·*ν *ν τ·« Μΐνβχριίοτ ρν τβιςούτε ιίς δρ*μ·ς. ·»« Ιν ύδραγωγεΐβν σχβδ·ν βίν χατισχενβσβη διβ τής *ΡΥβ σΐεις αυτής. ·δτβ ϊν *«·δ» ραντικόν Ιργ·ν αίι·ν λ·ν·» δέν συνετελέββη. ΕβΙ τ·δτο διατί η Ιργβιθίβ Ιγ.ν«· Χ« Ρϊς ούσΐημ», χ»Ρ>δ Η»·?·ν'
  χωρ)ς μελέτην χβ! ιπφλΐ
  ψιν ενός εΙδικ·0
  •Αλλ»ι βύΐας * τββ«βτσ·»λι
  ομός είναι χαιρός ν·μΙ5·Η·ν
  ν. λ>(ψρ. Τ· οόατημ» .»]
  βθ ωφέλιμον κκί αποδοτικόν
  ή πρίπει νβ να;αργηθή Καί
  ιπΐιδα ή χβτβργηοις δίν ά
  κατΕλιί λύσιν, θν πρίπει νβ
  πρ·τιμηθά ή οργάνωσις. Ο
  χωριχβί μβς είναι πρόθυμοι
  να βργβσθοδν διβ την χατα
  σκενην έργων χοινής ώβε
  λείας. Ποιρβδκιγμβ οί Σητκι
  αχα) πβύ άνβίγευν τβν δρ·
  μόν πρός Χ«νδ(ά, οί Μοχι
  αν·) π·ύ χατασκευίζουν τόν
  δρβμ·ν των, οί Άρδβχθιβ
  ν·) καί οί 'Αχριαν·) χά) 'Λ
  τσιπβδιανο) χβ) τίσοι &λλ·ι
  χωρικ·ί π«ύ χέβουν βεννβ ·
  λβχληρβ χά) βν·(γ·»ν δρ·
  μ·υ( αμαξιτής *πιχ·ινων(βς.
  Άλλβ χρειάςονται βοήθειαν,
  χαθοδήγηβιν, συνδρομήν.
  Εβ) ·ύϊί|ν την βοήθειαν θβ
  πρίπει νβ παρέχη ιΐτΐ η Νβ
  μβμηχβνιχη ύπηρ«οί« »ϊτε
  τό Έπβρχιβχόν Ταμΐΐβν χαί
  ή Μηχβνι*η'Υ«ηρίοίβ Κβινβ
  τήτων. Πρβσωπική ίργαοία
  δεν θβ πρίπει νβ εκτελήται
  ιίς τβ μέλλο ν αν δέν ύπβρ
  χη μελέτη είδιχοδ μηχβνι
  χ·δ τβδ έχτϊλεσΒησβμίνβυ
  {ργβυ χβ) αν δέν υπάρχη εί
  6ικβς ίργβδηγές πρός καθ·
  δηνηοιν τβν έργαζβμένων.
  Διότι μόνβν διβ τοδ τρόη·»
  ■ότ·8 θβ γίνουν ίργ« ·δ·
  κβιητιχβ, ίρδιύσε»ί, ί{νγιβν
  τιχ*, πρβγμβτικβ ώφίλιμβ
  Εβ) «ντός ολίγων ίτων ββ Ι
  νη μ«ταμ·ρφωθο ηρβγμβτι
  Μβ η δΛβιθρος. '^λλω;, χβί
  •Ι &νθρωπ·ι θβ Μβτβη·ν·δν
  τβι »1ί ίχ'έλεσιν πρβαωχιχής
  Ιργασίβςη·» χαταντξ &βχ·
  «·ς βγγβρίβ χβ) τ(π·τκ μβ β
  πολύτωί τΙ/ΐ·τ· δ*ν βά γίν»
  «αι |1| ΐδν πρβγμβτιχβτητβ
  προχθές α" ίνα
  . .. .; Κ(ζΙλΤ4μπι»(
  μιά γρηίθλ*—παλαιάν άσπρορρου
  χοθ χαί αιδεϊώτο». —-Δ <χτηεεΙ τί μορφή της τοθ άλλοτε, 'ΰνόια σή μεοα θ* την ίααιρνε δ αρβτος τι* ')) σ)ν χίτι... χαινΐύργιο. —Χΐδνια φεδγουν χρόνια Ι»·1 χοντατ παιδί μοί», μβθ λέει μι* σΐιγμή. Άλλ* τ* πράμα*τα μί· νούν τα Ιδία. Τί πβς έλλ.αξε ή ίντιχρυνή χυρά Κατ'γνω; Στβν! τόπο της έμπήκε μίαν «Λλη άπα·' ράλλνχιη ... 'Αλλοθ κάτι τέτοιοι τύποι είναι δυαεδρετοι. "Οχι τόσο γιά τή μορ φή τους την ήΊογβαφιχή χαί ττ^γλωοαΐκή—τβ παληό άλλως τε .ισειΛμανιχί» Ιδίωμχ . . .. —8σο γιά τό βκθύτε- ρο χαί καλυτέρα τρόπο μέ τον χρίνουν τίς χρονικάς άλλα ΔΥΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ Έπιμέ'ουν δή ίέν διδλ«υ, δ χδαμβς: Όλαι μένουν τα ίια. Κ;' ή" άΐλότητά τους νομίζι· τε δτι χατέχει αδΐίμχτη την πειθώ. —Τό μόνο πού άλλάσσει είνε δ ίχυτός μ»ς. αϋμπληΐώνει έξαφνι ή γρηΐθλα, χωρΐς νά έχη δια· 6ίση τίποτι γιά τό «κλοΐον πο6 «εύγει» τοθ Βχλτίοχρ Κασ:ελιόνι. "Αλλοτε 15ινα «γχαρδιαχή» σημα σία χαί ατήν πειο μιχρή κιυβέντα χαί στήν πειό χα7ή·~δπως μιΙ στήν πειο χαχή —γΐιτίνιασχ, Καί ΐν ττειο μιχρή χαρά «αί ο*ήν πειό μεγάλη λδπη .. Τωρα δλα πεβνοθν, Ιΐοι πθς νά σοθ τι», γρήγορΐ, χω?Ις ν' άφήνουν τΐποτε ί]ν ψ.ιγή μ··5ΐι. Ίδιδ δτι ώιιρφζ ώαορφ» ή νο- οτροπία τοθ τύπου ούτοθ τής γει· τονΐ«{, άπά τον χαθαρβς !;ω; 'Η ραχλειώτικο, μετεπήδησε ο'Ινα επί πεδο οικουμενικού 'Η ταχύτης—-τό αδΐοχίνητο, τό 2ε?οπλάνο χαί δ ^μχταγράφος— Ιρχοντχι νά τα- θενήΐΐυν δηασυνεΕίητβ τα συμ βολά τους χαΐ στόν πειό «ίσυγ χρόνιστο άνθρώπΐνο χαρακτήρκ. • —'Αϊρ'ά^, Ρηνοθλ», Μαρία. Άπό την χοριτσ'στιχην αδτή τρι λογία είνε γεματη άνόμη ή πλα- τιΐχ τε Ο Ηποδοσαχείου. "Υπίρχει έδβ ϋ;ως Εσο χαί ΕοτιρΓα. 'Δλλ) θά τό πιστίψι»; 'Γκάρχει χαί πραγματικότης. Ύιτά(χ?υν μοεφΐς πιδ διατη ροθν άκΐραιη χά Ι στό χεφχλαΐο αδτό τή Καστρινή παράδοσι—μια παράδοσι Π(δ μένει ή Ιδία χαί γχρό»ως ποδ διαμιρφώνεται χω ρίς Ιαως νά τέ χατκλαβχίνουν (.1 έχπρίσακοί της. ΟΙ Ιδίας χοριτσίστΐχες συντρο φΐές στό Ενετικά τεΐχος, έ ώ φΐς τοθ ϊειλινοθ ραίνιι τή θίλασ- οχ μέ κακαροθνες *αΙ ήλιανθϋΰς. —Τέ γρίμμ» το επήρε σήμερκ —'Αλήθειβ; θ' απαντήοη ι υ ριο. νω δτι πχρουαιαζονται τρ»μίνοι, χαρχκτΐ]ρΐ9τ φιοι. Δίν ήΐαν Πϊληΐς μινδοιαές τό «αφινεϊΐκι. Δέν ΐπην^Οσιν, δχι ίε ροδιδχοχΕχλιΙ}, 4λλ" εδ?ε ·»&* διία 3<αΧεϊ*. Τ:0 Ιλειπε χαί ή μορφή Ι«εΙν*] τής καλαιοτέ^χς αοφ.απ «$ς μ»καρι4ϊτ]το(: δ ναργιλές. Ό α^θρβττίς μ»ς ή"(»ν χωμΐνος ατήν ίφηιιιρίδα τού—Ιφΐ)μερ[δα ώστί σο «παληβ » ήνε?ο|ΐΐ]ν[9ς, Έδιά 6ϊζι μιά ατήλη μέ τό γΐνΐχό τ! τλο: δ τροχίς τή; ζοής, —ΔΙ* χινιΐται διίλου δ τροχίς τή; ζ»ής ΙΪ6 τοθ ιΐπχ γιά νέ Βώαο διίξοδο οτήν έφΐ]9υχάζουοχ ομιλή πχ4ττ)τί τού. —·Διν χουνιοθνται οί ιροχο( τής] ζ»<ΐς θίλιις νά η^ς, μοθ φώναξιν άπδτβμα χαί α*να άπχντοθοε αέ χάποια δΐϊή τού Ο*ίψ:. —Άλλά γικτΐ οί τροχο'; —Ν χ >ύ?ιέ μβυ χάθι
  !χι χαί Ιχει τόν τροχί τού. Έ1
  (Α, Ιοιίί, δ χοΌ,ιος Βλος. 1/ε
  μιά διαφοοά: "Οτι ίίν χουνιοθν;
  ται δλβι ιί τροχοΐ—οήιιερα μίλι
  στα «ουνιοθνΐο» μιριχοϊ μονάχα.'
  Καί ξ4ριτι γιατ(; Διότι Ιπαδ93ΐμι!
  νά τούο.... λαΒώνουμι. ΔΙν Ιχβυμι'
  πειά (υ:ι την πιιέ μιχοή μηχχ
  νίκη πιΐρα. "Αλλοτε χαθί/ας Ι6λε
  ηε πιριοοότερο τό τροχδ τού, Τώ
  ρα τβν 'ίγκατέλι ψ«. ΚαΙ φυαιχά
  Ιμκνιν άκίνητος δ τροχίς... Μην
  τού; άχβθπ δαους λίνι διι δ τάϊΐ
  Ιχιι τύχ- κ' έηήγε μπροατί. "Η
  ξερε άιλούατατα νά φροντίζη γιά
  τβν τροχδ τού. Ό τροχος ιΝ« ή
  μοΐρα. χάθε άνθρωπον. Καί ή ιΆ
  ρχ θέλει πλάοματα κου νά την
  Λβνβθν.
  Ό ΑΐώντιτοΓφ χχ( δ Βενιζέλος
  ιΐχαν διατυπώση τβ Ιδιο στά επι·
  γραμματιχά τους άηανθίοματοτ:
  Ό α>θί(οπος Βημιουργεΐ τή μ?Ζ?α
  μοναχίς τού. Ό τΰπος τοθ άπί-
  μιρου χαφενιΕαιι είνε χύπος ομΐ-
  άβλητος Οκοσιΐ9ρ'ζουν οί πολλοΓ:
  Γενεά Ι ήλθον χαί παρελθόν μορ
  φΐΐ άλλαξαν χοσμογβνίαι Βιιμ«ρ·
  φώθηοϊν αύτάς άπιμΐινεν δ Ι·
  διθ(! Κβ'ώ; τοποθετιΐ τα πούλια
  οιο οΐφβαχΐϊθϊΐίνο τάβλΐ, τδν νο
  μ(ζ«τι Ινα ρομποτ που δκαχούιι
  ατον 1?ιο πίνΐοτι πείίεργο μηχα
  νιομό. 'Αηατβιθε Εμνς.
  —"Αχοο τί Ο3θ λιο)! έικμίνει.
  Ό τροχος τής ζνής μου ϊ» γαρί
  ζ»ΐ, γιατί τβν α>?3<α χι' Ιπιααε λάατιη· τοθ Ιβχούριανεν δ άξονας. Δέν γυρΐζει δ τριχ^ς τοθ άν- θρώπου, ίατω. Γυρίζιι βμ'νς ή αχίψ. τού. Κ*1 ού τί είνε άρχε τί, γιά νά χρ«τ| έ.τδς της τα δέ δομίνα τής ουγχ?δνου πραγματι χίτητος. — Θ1 π?{; Ό άνθρωπος αιινη Β ζει νά τα σχέπτεται δλα άμέσως χαί νά άπανι ^ μέ τό Ι χβ Ι με το σΐγμα άμίσβς.... Σήμερα !έ χρει άζεται θεοαοφία. Αδτή τή σχΐχομιιθία άντέγραψ' Ιπί λίξει· Καί δκεγράμμισα τό άμέσως χαί τό σήμερα- Άλλοτε αδτά τα ϊώο μποροθααν νά λεί πουν. Κ»Ι νά μέν) έχτβς τόπου χαί χρόνου ή... γλβσσβ τβν μ« τιβν. "Ομως χαί ή γλβσσα αδτή 4ν επρόκειτο περί τβν οδΐων φυ σιογνωμιβν—-οχιβν τοθ παρελθόν τος·—θά Ιπερνε την Ι'ια χατεύθυν αι: θκσβφίαι δέν έχρειβζετο ιδτε τότε, άρχι! ή γλίσσα τβν ματιβν νά ιθρισχεν >άποΐες ιδκαιρΐες χαί
  κάποιες «εριστάσεις ηερισοόιερον
  έλιόθερίς: Ό,τι συμδαίνει άκρι
  6Ας σήμερα!
  * *
  Σ' Ινα χαφενεδαχι τής παρα
  λΐαχής περιοχήν έπιόσεξα χ*
  Ινα «9βφδ τοθ λαοθ>. Οί τύπβι
  βοτβί μποριΓ νά β^Ισιτωνται χι'
  ΖΆ Ήεάχλιιβ ίμως ΙπιμΙ
  Έδβκιμβακμεν την χαράν
  νβ Ιδωμεν διχβι·υμ|νβυς
  τβύς άγδννς μας ώς πρός
  την Ιδρυσιν κρ«κτ·ρε(·υ τής
  Άγρβτραπέζης έν Μοίραις.
  Ό χ. ύχουργβς Γενικβς Δι
  βιχητής έκίσης μάς έβκβαίω
  σεν ότι συντόμως θχ έχπλη
  ρωθή καί ενας &λλ·ς πόθ·ς
  τδν Μεσααριτβν ηβύ εί»*»
  χά) καγκρητιος πόθος: Ή
  εκτέλεσις τβν μεγβλων πβ
  οαγωγιχΰν—κττοζηρκντικ&ν,
  βρδευηχβν χά) εζυγιαντι
  κβν {ργων τβδ χάμκου αύ
  τοΰ. Εα) εται θχ τεθοδν ά
  σφαλ&ς αί βίσΐις τής «ναδη
  μιουργίας χά) τής εύτυχίβς
  τής μβναδικής αύΐής πεδιβ
  δβς τής νήσου μ*ς.
  "Αλλά διά την Μεσσαράν
  αενβυν άχάμη δύ· μ«γαλα
  Ιργα νβ ίχτελεσθβΰν: Τβ Ι
  να βφορά την συνκβινωνίβν.
  Τβ βλλβ την ύγϋαν τ&ν
  Μεσσκριτβν. Τό πρβτβν θα
  λυθή μέ την κατασκευήν έ
  νβς μιχρβΰ λιμΐνβς είς ενα
  άπβ τβύς αολλούς χαί άσφα
  λεΐς ορμους τβν παρκλίων
  τής Μεασα^άς. Πβν; Όιτου
  δήπβτε Ημείς τ·ύλ«χιστ·ν
  δίν έχομεν προτίμησιν. ΕΙ
  ηβμεν είς τόν Λενταε δια να
  συνδνασδά χά) μέ την χατα
  σχΐυην «μαζιτβδ δρόμου ακό
  Πλατάνβο ώς ΙχΐΙ χκ) μέ
  την εκμετάλλευσιν τβν ί«
  μβτιχβν ηηνβν χαί την δή
  μιουρνίαν λβυτροΐτάλΐως.
  Άλλα ημείς δέν Ιχβμεν
  αντΐρρησιν πρβκειμίνβυ νά
  νίνα χά) είς Εολβύς Λτμίνας
  η είς Μ«ταλλα ή Κόκκινον
  Πύργβν, Ιιιβυ υφίσταται μά
  λισια χά) Λιμκνιχη Έπιτρβ
  πή κ») διαθέτει πρός τβθτβ
  καί Ιν έκωαδήκβτε σεβχσιόν
  χεφχλνιβν. ΆρκεΙ μονον νβ
  νίνα σύντβμα. Τβ δεύτερον
  ίνκειται είς την Ιδρυσιν έ
  νός μεγκλβυ συγχράνβυ θΐ
  ρακευτηρ··υ — πβλυκλινιχής
  είς Ινα άπό τα υγιεινοτερα
  ΧΗριν τβδ χαμκ«υ. Καί μέ τό
  ζήτηιιν αύΐό ήβχολήθημεν
  κα) άλλοτε. Κα) εΐκομβν 8
  τι ή Ιδρυσις τβδ νβσβκβμεί
  •υ δέν είναι δύσχβλος αν
  γίνα έ^ας μεγάλας ύγη·νβ
  μικός Συνεταιρισμός των Μβ
  σαριτβν χαί αν ένισχύσβυν
  πρός τβδτβ αί χβινάτητες
  τβδ χάμκβυ. Άλλα διβ τό
  ζήτημα αύτέ, πβ$ δηλαδη
  είμκβρκΐ να ίδρυβή β ου ν ε
  ταιο<σμβί, διατί έκιβκλλεται η Ιδρυσις τβδ νοαοκομβΐβυ, ποία τεραστία όφέλη θ' βπ· φέρη χά) πώς εΐμκβρΐΐ νά έ {^ασφαλισθή ή λΐιτβυργ(α τβυ θά ομιλήσωμεν συντόμως ■ ναλντιχωτερβν... * * Κυ'ΐαζ» τα αντιχρκνβ χλειοτά παράθυρα. Είναι ηαράθυρ» άρχεν τιχί. Κλειοθνε ίατορίις χοινωνι χές. Κλιιοθνε ίνδάλματα έηοχΑν ί»δά)μ«α κεραομΐνων προ παν τίς. ΚχΙ μοθ ξανάρχεται πάλι οιο νοθ ή ίδιότυπτ] Καατρινή ου νοιχΐα—ή ουνιΐχΕαι «ού μένει άλ λ* να'... φεδγιι. Είναι ψν,λοΐ &Ε τΐΤχοι τής ού λής ώ «ι νά μή δλέτιω άλλά νά νά μαντιύ» την βΐχοίίίποινα—ή δποία άαφαλβς—βραδίχι τώρν— θά Ιχη έγχατααιήΊη έχιΐ τόν χύ χλο της χαί θά πίνοκν τ6 άνε ψί- χτιχδ τους. —Ή Σ.βιλ Σιρέλ Ιχει περαατ; άπό ποϊον καιρόν ΐά πενήντα χά Ι δμως είνε τό χάρμα ιοθ Πά ριαιοθ, δηεο>)με[ωνεν παλαιέτερα δ
  «ίρτι έκανελίώ » έκ ΠϊριοΙων.
  Αδΐο ϋ* τό γράφα» γιά νά **
  ταλήξ» αιό τετριμμένο: Αθτά ουμ
  βα(νουν χαί είς Παρισίους. Κυνη
  γ» Ινα ουμβολ'οιΐόν ανάλογον μέ
  τό γενικόν «εριεχδμενονπιύ ν:μΕζω
  δ« άνεχβλιψχ οτιΰς μιχριΰς αδ
  τοδς Καοτρΐνβΰς πιριπάτους. Τό
  ιυγλβττον παρελθόν δαο χαί τβ
  ιδνλβττον καρί!
  Πίρετε την καλήν οίχοδέαπβι
  ναν. 'Ανήχει οτήν άτμδσφαιρα
  ωραίαν νεκνιχβν χρδνβν. Ώΐιδοο
  ίέν μπορεΐ νά πή χανιΐς δτι την
  χολαχεδει:
  .. τοθ φθινοπώρου τ' άγγιγμα
  στα ώραϊα της μαλλια,
  Βπ»ς έφκντάσθη δ ποιότης. Την
  χελαχιοει το κΑν έκτός «0.., ;"
  νοπώροα, ΚβιΙχιι τή νοοταλγιχή
  ΟΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟ!·
  "Εκατόν ίζήχοντα τρείς λοι
  πόν αίτήοεις ά3ιορίοτ«ν διδααχά-
  Χων υπήρχον μόνον είς το γρα¬
  φείον τοθ Έπιθεω.ητοθ Ήραχλεί
  ου. 'Δνκλογοι δέ άσφαλ&ς θά
  είνε χβί αί ϋχχρεμβθααι οίτήαε'ί
  είς τα γραφιΐα τβν 'Εηιθειορτ)
  τβν Γόρτυνος χαί Πεδιάδος. 'Αλ-
  λά άς δεχθβμεν διι δ αυνολιχίς
  άριθμος τβν άδιορίοτων χαθ' βλον
  χον νομ&ν ΐέ· δτιερδχίνει κΰς
  διαχοο'.ους αφβθ Εε> Ιχομεν άχρι
  6ή στατιστικήν. Καί πάλιν δ ά
  ριθμος είνε Ιξχιρεττχά μεγάλος.
  Διότι 2* 6ποΐοχ~ ή ί5£α αναλογΕα
  χαθ' δλον τό ΚράτοΓ, π^έτει νά
  δπάρχουν δηέο τιδ; Ιξ χιλιάδες
  άδιόριοτοι διδάαχαλοι. "£νβς &
  ριθμίς τρομαχτιχό;, ποδ δημιοιΐρ
  γιΤ ολόκληρον κοινωνικόν πρδβλη
  μχ. ΦιίνεΐΓ-ι Βμνς δτι χαί την λ)
  σιν τοθ προβλήματος οδ«0 άπε-
  φάαιοε ν' αντιμετωπίση δριοΐΐχβς
  ή οημερινή Κβέ
  Τ Ο ΚΑΜΠΑΚΕΙΟΝ.
  Δέ» γνωρίζομεν ν Ι γίνεται ή
  υπόθεσις τοθ ΚαμπανεΙου Κληρο-
  δΐΐήματος. Φ-πιχά ί< δέν γναρΕ ζομεν άν διατεθή τελιχβς διά τή» σύστασιν χαί λειτουργίαν τής έν Ψ^Χίψ Καμπανείου έκαγγελμα τιχής σχίλής. Πάντως ημείς Ιχο μέν την αντίληψίν βτι άντΐ ίπβγ γελματιχής θά ίηρεπε νά (βρυθή χαί νά λειτοιιργήΌη είς Ψυχρο Γεωργιχή Σχολή. 'Αχδμΐ) Ιχομεν την γνώμη* διι 2έ· θά ήτο ίσ*ο πον νά διατεθή (ΐέ?ος τιδλάχι στον τοθ χληρβδιτήματος χκΐ «Ο βΐκήμκτβς πιυ υηάρχει ιί( Ψ^χρό διά την λειτουργίαν χά λβς δ;γ»νυ>μ.νου, συγχρόνου Ίμ
  ριστιχβθ ξενοδοχείοο τεΟ δποίου
  Ε πόροι νά άπ&δαίνουν είς δφελος
  τής Κοινότητος *«χρβθ. Τβ Α»
  σήΒι θά έαημΐίωνε εξαιρετικήν
  ταυρισ;ι*ή* κίνησιν 5.ι είχεν 1<έχ ξενοδοχείον τής προκοπή; μέ δλα τί χομφίρ. ΟΕ έχτελεσταί επομέ ν ως τής διβθήχης τοθ μχχαρίτου Καμπάνη ί: μελετήαουν την ιδέαν ού'ή' Πιστεύομεν δτι ϋν θά πά ρουσιίζη μεγάλας δυσχολίκς ή* έ φαρμογή της. *** ΥΔΡΕΥΪΙΙ. Κα( εφέτος λοιτιόν ϊΐναι όσον μεγάλη ή λειψυΒ'ρα ο στε ή παροχή Οϊατος είς την πόλιν νβ γίνβιαι άνά τριήμβ ρον, καθώς *να*οΐνοΤ ό κ, Δή μαρχος. Τό ττράν/μα βεβαία είναι Ευχάριστον, άλλά άλλά ιτροέρχεται εξ άνάγ* κης. Άρα Βέν εΐμτιοροθμεν παραπονούμεθα κατά της σημερΐνής δημοτικης άρχής. Πάντως δμως ίίμποροθμεν νά ",ητήσωμεν ν' άπαγορευθΒ αύ στηρος τό πότισμα των περι βολιών καί τον κήτιων κα( όν άμπελιον των -ροαστεΐ- ών άπό τό νερό τοθ ύδραγω γεΐου. Διότι καθβς πληροφο ρούμεθα, τό πότισμα συνεχί ζβται βυστυχώς άκόμη καί σήμερον. Κσί εΤνσι βεβαία Ι ξωφρβνικόν νά στβρτ]ται ή πό λις νερό διά νά ποτ'ζουν όλ( γοι κόριοι τα περιβόλια καί τα άμτιέλια των! ομολογούμεν ως γρκμμή ιοθ παρελ θόντος βλλά χαί τή φινίτσ»—τή ίελτίταΛ Θ4 ίλεγα—·τοθ παρόντος. Τό Ήράχλειο τής συνοικίας— Βπω; χαί τβν *έ»τρων—χ«τβνι* νά ιΐνε πο?δ παληό χαί συγχρό νως πολδ ίο. Σιεχεται μαχαρίως χαί... τρίχει ίλιγγιωδίι! 'Η νοο τρ·π(α τού ιΐνε εΐδος χοχτκΕηλ: Παληό δυνατό χρασί χά Ι μ*ζι μοντέρνα άποστάγματα. Οί πειά χαραχτηριστιχοί τύπβι τοιι—αδτο «πβδειχνύουν: "Έχουν Βλοι τους διαβή τόν ΡουβΕκωνα ψ4χιχβς χαί σωματιχβς. Καί δμως ξίρβυν να χρίνουν γιατΐ σιό ιίλος μπορε! νά βροθν τό κοκράγιβ νά τβν ξαναι Ββθ) ΑΧΜ0ΔΛ16Χ Ο ΡΘΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ. 'ΑηβΑϋίως δρθή ή απο-ααΐς τής άνοιθΐσεως ιίς τβυς άγροφύλα τοθ Ιργοιι τοθ ΙμββλιααμοΟ τής είημερώΐεως τβν άγρΕων ΐένδρων. Διότι πράγμχτι οί άγρ· φώλαχες οί δποΙΌι περιφέρονται σανεχως είς τους άγροδς είναι ι& Χίλβν νά έχτελοθν χαί αδιο τό έκ πολιτισιιχον χαί παραγωγιχόν αιι νάμα έργον. "Αί λ ι θά πρίπει βέ 6*ι* νά έχουν χά Ι κάποιαν ιίδιχό τητα έ< β^λιαστοθ {ήν οποίαν αμφι βαλλομιν ά» Ιχουν δλοι οί άγρο φύλαχις. Δι' αύτδ χαί δεν νομί ;ομεν ίιχβπον νά τιύς γίνουν είβι χά πρός τουτο μαθήματα. Έδβ είς ΐβν τόπον μας το ηρβγμ!» ίέν εί νβι δύσκολον. Τό έργον βΰτο τής γιωργιχής — βς ιΐηωμεν—μετεχ παιδεύσιως τβν «γροφυλάχων είμ χορι! χάλλιστα νά τβ αναλάβη ή Γιηργιχή £χελή
  ΛΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινμα
  τογράφος).— Σήμερον ό Φρέντε^ικ
  καΐ ή Κλωντβτ Κλωμτΐέο οτ6 τΐειο
  γοητευτικό ρωμάτζο: «Πριγκήπισσα
  Νάντια».
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  έναρξις μέ την θαυμασία όιερεττα:
  »Ρόί Μαρΐ».
  ***
  Ε ΡΙ Ν ΟΣ
  ΠΟΥΔΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'ϋο* 1 Ο μ. ι*.
  ΦΡΕΗΤΕΡΙΚ ΜΛΡΣ
  Κ ΑΙ
  ΚΛΘΗΤΕΤ ΚΑΟΜΗΕΡ
  ~τβ «ι* γοητβυτικδ, στ©
  π·ιο «ΙσΒπματικο ραιμέντςο
  ιίού νβιώσατβ β«ς τώρκ:
  ΗΡΙΓΙΙΗΙΣΣΑ
  ΝΑΙΤΙΑ —=
  "Ενα ερΜτιχβ «ιδύλλιο που
  ξελΐσσεται στ* μεγαλειβδες
  ιτιριβ&λλον τβν άνακτόρων
  <6ν Τσάρων τής ΡιισσΙοτς κ«1 οτα Μβμιχα κέντρ* τοδ Ο* ρισιβδ. Έχτός προγράμματ·$: ΣΙΝΕΑΚ τ* πβγχέαμιβ γεγβ νβτ». ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Νέ τίιν ΚΑΡΟΛ ΑΟΜΟΑΡΐ: Σημ. Τάς Κυριακάς νενματινα) ΰρα 7. 30 μ μ. ΕΙΕ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΑΙΙΣΑ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΑΊ ΑΠΟίΉΝ Αί Ε»]λώοΐΐ€ θ* έπιϊίίωνται ιίς ί Δ0 Σβύλ ς μς ηρφρς θ* πά: έχη καθη¬ μερινού είς την Αυλήν 'Αγίοο Τί «ου δ χλητ/? Δημήτριος Βΐνιχί- Οί άποροι πρίπΐι νά )ώ ϊήν απορίαν των εγκαίρως. 'Αίκχ ραιΐΐταις Βίον νά άναγράφεται είς (άς Β-λώακς τ) χατοιχΐα ί<ί σχου. Ηράκλειον «1 8η Ίυυνίοιι 1937 (Έκ «Ο Γραφιίου τοθ Δ^μου). ΣϋΦΕΡ 2θιτο0ς χείρας ζη εργασίαν. Πληροφορίαι παρα ιψ κ. Ί Μαυρίχΐ} χακνο*ύλι,ν, *ε ρίπχΐρον Δίγγιας. 131ο» Την Ϊ5ια ήμίρα ί) την δλλη, ασφαλώς, Ινΐνεν Ιδιαιτέρως 5β«τός άπό την έστεμμένη ψΐ- λη τού. Ή συνομιλΐα τους ή ταν δραμιτκή, ΈκβΙνη Οϊτβ Ο π άκό τόσους μήνες κου ε πνιγε τόν τιόνο της, ίξέσπα σε σβ βάκρυα. Προαισθανόταν συμφοοβς. Ό Φέρσβν, φιλελβύθβρος Α πό οΙ<ονενειακή παράδοσι, ε- τιροσπαθοθσβ νά την καθησυ- χ·5ση. Δέ* έφ^νττζδταν *ώ' ί| ζύμωσις των λοί«δν μαζΦν θί διπρχοθσεν ή θα έΦθανε στά άφα. —Έβ», της έΧβγβ, σέ λ(γο» καιρό ή μεγάλη έξοψ ς περνφ καΐ ξαναον,βτσι ή λογική. Πόσο θς) ήθβλε νά τό πιστέ ψΠ ή Μαρία — Άντουατνέττσ. "Ηζερβ τώ; ή'αν τόσο εύμβ- τάβΧητος ό χαρακτήρος των Γάλλων. 'ΔΧλ' αυτή τή ·ορά δέν αΐσθανόταν μίσαι της τή αόναμι νά αντιμετωπίση έμπό βιατκύ τής «φαίνοντο άνυ· πέρβλητα.... ΚαΙ άηοκστμωμέ νη, παρεδΐδετο στή λί>η γσλή
  νη τή: άνάτΐης τκύ έβΚβιτβ ζω
  νραφ σμένη στό σοβατρό καΙ
  ώοαϊο πρόσωπο τοθ "Αξβλ.
  Έτσι, στό Τοιανόν, 8τα» ηλ
  θε πάλι ή Ανοιξις, έξανάρχι.
  σσν τ^ύς ίφ'πτιους πβριπά·
  τους των. ΈπΙσης ό Φέρσεν
  λτιήγαινβ κσ( την ΙβΧβπε σΐ*
  Σοίν—Κλού, τό όποιαν σοττ>
  έπροτιμοθσεν άπό τίς Β;ρσςιλ
  λΐες καΙ ή αν πιό εύρύχωρο
  ά*ο τό Τριανόν ώστβ νά μπο
  ρ(| νά ζβ «αί νά παίζη στό
  παρκο μβ τ<* — ϊΐδιά της. Ό "Αξβλ Ιμπσινβν δ^ι άπό τή μεγάλη κιγκλιΡωιή βίρι τής ποοσίψ'.ως, άλλ' άκό μιβ κρυφή ποετούλσ, δεξ>ά τοθ
  κήπου Ή Μαρία— 'Αντουα-
  νβττα, ή όπο,α τοθ είχεν όρΙ
  ου την οοα τής συναντήσεως,
  ττροχωρ ιθσε νά τόν πρεϋκαν-
  ■ϊήση, προφυλαγμένη άπό τό
  πρόσινο τιΐχος μ άς τ<υκή€ οενδροστοιχ(«ς, Μβ τό άϊλθ, λευ^ό της φόοεμα ίΦοηνότα* πιό έλαφρή σάν νά ιΤχβ ξεχά ορ τό β ΐσιλΐκό μεγαλβΐο· Μ ά τοόλλινη ζώνη, μιά ίσάρτΐα πού έκυμάτιζεν, £να πλατύγυ ρο ψΐθινο καπέλλο μέ κορδέλ λες λιλά πού εδένοντο σ' έ¬ ναν μεγόλο φιόγγο συνεπλή ρωναν την άηλή καΙ πρόσχα ρη έμφάνισί της. Έηερνοθσβ τρυφβρά τό μπράτσο της κάτω άτιό τό μπράτσο τοθ "Αξ«λ—χειρονο μ[α μέ την όποΐα σ^νήθ.ζε νά μετριόζη την άκόστασι μβταξύ τής βςισιλΐσσης καΐ των φίλον πού άγαποθσε. Σιγοπβρπα- τώντας έκουβέντισζαν, έπειτσ έκάθοντο ο' Ιι'αν ζύλινο πάγ κγ, κοντά στόν κορμό μ ά άνθισμ*^ης καστανιάς· τής ό ποίας ή σχιά έδροσζόταν ά¬ πό τόν βιάφανον άχνό των νερΛν ενός μικροθ καταρρά- κτου πού ένανούριζβ τούς άν- θρώπους καΙ τή φοσι μέ την άένοη μουσική τού κ* Εκανε πι6 Ιντονο τό συνοΐσθημα τής μονσξ άς. Πότε πληαμυρισμέ- νη άπό «Ος, πότε τυλιγμένη άπό τούς πέπλους τοθ Λ,μΐφω τος ή ώμορψιά τής φ'λης έ πρόβατλλε σάν ούράνιο δραμσ γ) σάν κέντρισμα πόθου. (συνεΧΐζεται| ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΜΗΧΑΝΟΥΡΙΌΥΣ καί σιδηρουργούς Κρήτης καί λοιηής 1 Ελλάδος. Φέρκ ιίς γνώσιν ύμϋν Ματοκιν της ύι»' έμο& ΙβΕυρέβε ως ■ΙόΐΜ& ίμββλίίίου δια την ρ·λτίοασιν τής κατοισχβυπί ΆντλΙας ουοτήμβτοί ΝβρΙβς άντλ«σε»ις άφβένου υ5«τβς άναλόγοις τού βαθονς τβυ βρέατος ΜβιΑ τής ουνβπβΐα ταύ της κποομής είς εμέ τβϋ ύπ' αριθμόν 6459 έ. έ. ΔΙΠΛΟ ΜΛΤΟΣ ΒΥΡΕΧ1ΓΕΧΜΛΙ. ύηβ τβδ υπονρνεΐου Έθνι«ϋ{ Οΐ«ονβμία<ς οιπαγορ»ύ«τ*ι δυνάμει τοδ πϊρΐ έφευρέο(Μς Νέμβυ 2527 παρ' οΙουβήηοτΒ «βτοισχίυή τοιούτου έμββλι διον ή παραλλαγη της μβραης τβύτευ δια τής π«ραλ·Ιψε Ν( τοδ ένβιβμέβου τεμβχΐου κβΐ ή αντικατάστασις τούτου Αι ελαατΐΜου ΔΙβιιο» ένβς η πΐρισσοτέρΜν τεμαχΐνν «4 οπϊ μορφης χαβοσβν μ>1 η τβι«»τπ ηαροιλλ«νή αποτελεί
  δΐΜαΙωμ» τής έν λίγν έφενρέαεώς μόν.
  Κ«βιατ6 ββεν υιιεύθννβν ,ίυνβμει τβδ εΐρημίνου Νβ
  μβν 2527 διά ηκββν αβτιχην Μβτΐ ποινικήν άηοζημΐναιν
  «αντ* ίοτις ήθελεν άποη«ιραβα νά κατασΜΐυάβο τοιβθ
  τβν έμβολΐδιβν π πβρβπλήσιβν βΰτοδ.
  Χυνιστβ είς ηάντβ «βρβγγελλβντ» οηεκ άιιευβόνεται
  άη' ΐυβίίβς >1( εμέ δι« την ΜαταβΜνήν τοιούτων 'Αντλι
  6ν ανβτηματββ Νορίας.
  ΜΙ ΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΟΥ
  ΉράΝλεΐεν Κρήτης
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΙ ΕΡΓΟΝ.
  ΠΕΜΠΤΗ 10 1ΟΥΝΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46
  Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  —ΤΙ πηναΐσ ή χαρα τοθ παιδι·
  οθ!... έτόνιζεν άλλοτε ϊνας δημοδι-
  οασκαλος.
  Ίσως επρόκειτο πεοΐ κοινοτυπ!·
  άς: Όσον άφορφ τό «πηγαΐονη
  των τταιδικών συναισθημάτων, ή
  ■παρατήρησις είνε τταλσιοτάτη. Έν
  τιάσΓι ττεριπτώσει τό «ττηγαΐον· αό
  τό άξίζει νή οτΐενθυμΐζεται. Διατη
  ρεϊ Αλλως τε Ιδιαίτερον ενδιαφέ
  ρον, 'Ατΐοσττα αυτομάτως την προ
  σοχήν καί δημιουογεΐ—αυτομάτως
  έττίσης—άπροσδόκτντες σκέψεις καί
  άιτροσδ6*ητα συμπεοσσματετ
  Παοακ«λουθω ίνα θριαμβευτικό
  ξίσπασμα τής «ττηγαΐας» αυτής χά
  ρδς. Πρόκειται γιά μ ά σχολική ε
  πιστροΦή έκ τού ϋτταίθρου— άπό
  τίς συνηθισμένες καί τόσο χαοα
  κτηοιστικές τής έποχής ΤΙ γέλιο
  πλοοσιοΐ ΤΙ ξενοιασιά πραγματι>ίή!
  ΤΙ έκβήλωσι άσυγ'ρίτητη «έσωτε
  ρικής» καθαρώς χαρδς! "Παθθορμη
  τισμός ραφιναριομένος! ΤΙ σκέψι
  λαγσρή καϊ τί π(στι άσκοτεΐνιαστη
  ώπό τα μοιραΓα προβλήματα τοθ
  αυριον!
  Κάποιος εΤπε:
  —'Αλλ' ούτσ 6λα είνε φυοικά.
  ΚαΙ δ·ν μίληιε ασχημα Τό παι
  δι είνε ττα'61. ΟΙ πρώτοι χυμοΐ τής
  ζωής —οί φρέσκοι καί δροσεροΐ—
  τα πρθτα τινάγμττα τής ήβης, οί
  πρώτες χρυσαυνές τής νεότητος.
  δέν εΤνε δυνατόν ιΐαρα να καταλή
  γουν στά έκπληκτικά αύτα ξεσττά
  ματα—τόσο έκπληκτικά, 6σον ίμεΓς
  οί μεναλοι κατανδ νά έγκαΐσλει·
  ττόμεθα δίχως δ;εζι χαρδς καί 81-
  χως Εννοια άκόμη χαρδς καί σκο
  ποθ όπολογισΐμου— «είς τό ρεθμα
  τί)ς ζωής μας», γιά νά θυμηθοθμε
  τόν παλαιόν ρωμαντικόν 'Ερωτδ
  ται ώστόσο: ΓιατΙ να μή προσπα
  θοθμε να διαμορφωνόμεθα κάποτε
  —κάποτε οέ παιδία;.. Είνε νομίζε
  τε δύσκολο; Έγώ «αντάζομαι δχι,
  ΰταν ξετινΛξωμε άπό πάνω μας
  μεριεές άρρώστιες, μερικές κυνή
  θειες, μερικά βίτσια. "Οσο πολλά
  καί αν είναι, μιά «συνειδητή» νη
  φαλιότης, θά μπορέση νά τα θερα
  πεΰση, αν δχι γιά 8λα μας τα ό
  νισ, τουλάχιστον για μερικά.
  Ό 'Αλλος
  —Τα Χάχανα εΙ{ την Γερμα
  νίβν.
  ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΟΓΙΑΑΗΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ
  Πλατεΐα "Αγ. ΜΓ|νά
  Τηλέφωνον 433
  Ειδοποιεί την άζ. πελατείαν
  τού δτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει
  δΐου καί ΘΛ δέχεται 8-12 1]2
  μ. μ. καί 3 1)2—7 μ, μ.
  ■Βχετε
  χον»: Αϋτό είναι τό νέον
  Ιξαηελύθη τελευταία»; είς
  . Ή παραγάγη λ*χ!
  είς την χώραν δπτ)ρξ· χ»τί την
  παρελθοθοίν καλλιέργειαν ηεο(·
  οίον τόαην ηλτ]9«9ΐχτ}, ώ3~ δια
  νά διατεθγ}, ά:π—τή3— νά
  σΰνΐτο·» μέιρα δπδ τβν ι
  άσχβν, «ώιΐε νά μί) πάη χαμένο
  ιύ:ΐ Ινα λίχανΓ». Α. Ε εφημερίδι;
  καραινέΐεις «ί{ τάς
  οΐκοχυράς < απέδειξεν μέχρι τοθίε διίγματα κιιβαΐχΕας είς την ναλβαιν». Είς τό« σΐοατόν, ιίς τα α??ατόπε*)α αιΐγχϊντρώ«»ς. ιίς τί τό λάχανον ιΐ'αι άηα ραΐιη^αν. ΙΙχρ' δλην ίν τούτοις τεραστίαν αυτήν πρασπάθειαν, π ιραυινιι άχδμη άδιάθιτος ποοό της έ<α'όν νιλικίω' τόννων λιχά νού. Διά νά έπιχτβθΐ λοιηδ» ή χά τανάλβ^ις απΐφϋαίαΗη νά δριαθ^ μία ύηοχοιωτινή. . «ήμέ?α λα χάθι ίίδομαδα. —Ή Βουλή τβν Κοινοτή των κβί ή... αύξησις τβν 'Επ' 615 μελ&ν ιί,ί Β'υλ<| τβν Κ'Ίνοτήοι», 200 είναι ιίγα μοί. Τό γεγονός Ιϊωιεν άφνρμή ιίς θυζή'τριν έ4 τί Β3ΐ»λί, χά τα την ΟπιΙαν δ.άφορθι ββυλιυτ^ί Ιγγαμςι ου'οΐ φκαιχί, ίτένιβι βτι χαθ' ή' α(ΐ/μτ)«, 1<οιςάώ' ίκξίγβτοιι ιν 'Αγγλ'α διά την ού ξησιν τβν γιννήαιιβν, εΐνιι λυ πη?4ν νά δίδεται τό χαχόν παρά δειγμ* όπ^ «5; «τατίρας τοθ Ι θ<οι*(>. 'Βχοόαθησιν έν τ:6-οις
  χαΐ διχαιολογΕατ μΐρικβν β^ιιλ
  τβν. Ό χ. Τζώ. Καρτλανδ π.
  χ. Ιιίνισιν Βτι δέν δπίρχοϋν σή
  μιρον *6οχ πολλά χορΕτοια Ιχα
  νά νά γίνουν μτμίρΐς. "Βνας 5
  λος σ^νάδελφίς τού ίέ< έ&Ιατ α«ν έπίοης νά ιΙ<ιη Βη Ιχω ώς πρότυπον την μητέρον τού χ«ι» μίαν ν έ3ν Η* χαιώρθαοι νά ι Ο .Ρΐ, κατάλληλον *ά αναλάίη *ά ί Ι»4ς νοικοχυριοθ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -,,ΒΕΚΑ"- Είναι τ· τσιγάρβ τβδ λα·ϋ π·ι·τικβ( «συν·· γώνιοτ· γικτΐ γίν»τ«ι άκ· γνήσιο καπν· 'Αγρι- νί·Μ. Π ΡΟΙΦΕΡ Ε Ι Τβ πειό χρπσιμα δ&ρα καί έμολβγΓας. Χαρίζΐι διά μιάς 150 δ·λτ(« σέ χάβε κκπνιοτή τβ». ΖητΑαατί τ* άκο τον Μκκνβπύλην οας. Μιχρό κουτί (κόκκινο) βααχμας #3 "Εχβίβις δώρνν καί άνταλλανΑ «·ς τ* Κατάστπμά μας *©δ·ς Φχιστβδ (Γεν! Τζαμί). ΠΑΠΑΔΑΚΗΧ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού Έξ·τβρικοί. Ταμιευτηριον καταθέσιις έν 2ψ*Ί καί επί πρ©8«σμία. Δάνεια επί ένεχύρ· έρπορεομάτβν. Έχτέλεαις πάσης φύββ«$ τραιτεζικής ίρ ναβ(α( ύκβ αυμφέρβντα; «ρβυς. ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕ&ΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙΒο«οιΑ τοϋς{ <«Ιια#«ρορ<νους δτι τα %4· σον γνεοστα ·ιΛ «ή» ατιρείότητα καί άντοι^ν τε·ν «οθβλα «οθ Έ·νοστασ(ου μου, παρά «6 'ΛτσαλΙνιο, Φα «Μ»λο0νε-αι βΐς «ό *(|· « ■Μ ·|»«»ά« <|ν ιιλιάΙ·. ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΛ Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΠ ΒΗΣΑΥΡΟΗ ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 13ον Ν»!, α&τό άξίζΐι. Κ% τώ3», φ!λι, ιΐηι ούϊίς 6 γιατράς πίαϊ χαιρέ πρέ«ει νά μιΕν» σώ χρεβ 6ίτι; —Μ'ά ίίϊομάβα· —Ν* πάρ' τ) 4ίγή! Μιά 65ομ4 δα! Δέν μπορΑ.'Έως τότι αύτ«ί θ) μ?0 ατεΐλουν τό μαθρο σημαδι. Αύ τος 4 παληανθοακος τοέχει βδ*·, τί)ν ώ 3» νά δ«)3ΐ8 την ·18~3( «ώ: μ' ανεκάλυψε. Τοος παληινθρώ πονς ϋν εΐχανε την γνβοι νά χραιήιουν δ,τι χερδΐοτνε χαΐ θί- λουνΐ νά ηάρουν τς-Ο άλλουνοθ τί δ(χη·)."1ϊται φδρνοιινται οΕ νχυτιχοί συναμιΤϊξύ τοιιγ; Μ έ έγώ ΐΕ^-ι ο( χονίμος. Δέ* πέτχγα χά λιφιά μου ένώ χι' 'υ;ε τάχαβχ Δέ· τους φί δοθμαι. θί τούς δ|!ξ» έγώ. ΚιΡώ; τα έλεγεν αυΐά έση^ώ- θηχεν άηό »4 χριβίίτι μέ δυα«ο λία μεγαλη άκουμπώντας μ| τίτ3ΐβ τ; ό 19 απάνω μου ηιΰ ~κρ* όΧίγβν νά φα)ναξω Τα άιχιιλητιχά λίγι* τού έ?χοτανι οέ άχτίθεοι μέ την ασθενική φι»νή τοϋ. Κίθΐ)3ΐ πί ω θτό ΧΡ·£β£τΛ. —Ο γιατρΐς, εΐκε, μ| χα^σ'ρι φι· Τ' αύιιά μ->ϋ βΐκΐζΐυν. 3 ινα
  βίλι μι νά κέαιο.
  ΠροτοΟ προ(ρΒ·ίαω, ξιναΊτοε «^
  λι στή 8/σ: ιΐ',υ ή:αν πβΑτχ χι' έ
  μιινιν άοχΐτν) ώ ^ σιιβηβντιΐι:.
  —Τζ'μ. είηι Οηεον, ιίϊις ού
  τον τά' ναυτιχο σήιιο»;
  —Ά! τό Μίθρο Σ ύλο. Τ Ο
  σχοινιοθ χλΙ τοθ «ϊλ^υχιοθ μ! κ»Ι
  νοι ττού τόν Ιστεΐλκν ι[·ι χιιρότ·
  ροι. Τβρι, ί' 2|« μποοίαω νά φύ
  γ» χ»! μίθ στείλουν τό μαθρβ οί)
  μϋΐ, ξέριις, αυτώ τό παληό ναώ
  τιχό οε ν τοθ «ι μου έχουν στο μίτι.
  ϋρέπιι νά 6;>$ς 1<α ίον>—ιιτη
  ρεΙ(, Ι; Κκλί, ιόιι πίρε Ι^α άλο·
  γο χαΐ πηγαινΐ— ναΐ, το άιιαιτβ!
  —-ηήγαινε ο' ηύΐότδν χαταφαμένο
  το γιατρό χαΐ πές τού νά
  ίσονς, μκορεΐ, δικαβτές,
  λ«κις χι' δλλουι: τίτοιοϋς
  τους έϊδ σιο «Νχύχργο Μηέμκιοβ»
  πού θά αυναντήσουν Βλτ, ττ,ν τσι
  οθρμχ τοθ γέ;ο ΦΙΙντ, ναθτες ««Ι
  ιηύτσίυί, δ,τι βπέμτινε. Έ ώ ή
  μιυν 6 3ι6τεοος χακιτάνΐος τοθ
  γέ^ο» Φλίντ χι' είμ·»ι δ μύνος πβύ
  ξέ?ει τό μέρος. Μ -Λ τό είπε αι*
  Σχβίννα, σΐν έΕ'ψιχοΟιι, Βκ«ας έ-
  γώ τώρα. Μ* ίέν ηρέκει νά «^
  (·; πού νά μοθ ατιΕλουν τό μθρο
  σημαδι χαΐ Ιϊ* ξαναο'η'ς έ5& ξανί
  τύ Μαθρ» 2x611X0 ιΐι Ινχ ναυτιχί
  μ* 14 ο, κ6ζι, α υϊόν» προπίίντην
  —Μ χ τί πρβτΊλα ιΐνι τό μαθρο
  3Τ)μίδ , χαπΐϊάνιι; ρώηστ.
  (συνεχ(ζεται)
  νΡ ρ
  τής Έλλ«»δβς
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Τό 'ΥΛοκατάστημα τίΐο Ά
  γροπκήςΤοαπίζης τής Έλλ*
  5ος έν Ήρακλβ'ο προ^ηοόο
  σεΐ την 24ην ΊιυνΙου 1937 ή
  μέραν πέμπτην κσ( ωοαν 11 —
  12 π. μ. μειοδοτικόν οιαγω
  σμόν δι* ένσφραγίστων προ
  σφορ-ν ανευ όρΐου μέ !<πτω σιν επ! τοίς εκατόν !-1 τιμών μονά&ος τοθ τιμολογΐου πρός άνά&ειζΐν έργολάβου δια την ανέγερσιν τοθ Έλαι ουρνεΐου τοθ ΣυνεταιρισμοΟ Έαπάρου. Ό Δανω^ισμός γενησεται είς τσ έν Ήρακλι'φ ΓραφΕΪατ τοθ *Υ»ιο<ατασιήαατος της Α.Τ Ε. ται είς Βραχμδς 900 000. Ώς έγγόηαπς θέλει ►?ητοβη θή* 5ο)ι έιΐ τοθ κοίϋτολογι σθέντος «οσσθ ε(ς μετρητβ ή γρσ>ιμ·3τια παροικαταθη
  καί δανβίων ή" έγγυη'κήν
  επιστολήν ανεγνωρισμένης
  Τραπέζης.
  Γίνονται δβκτοΐ έογολόβ»
  βηαοσΐων έργον πάσης τβξε
  ως.
  Μελέτη καΙ συγνοαφή
  'Υ ΐΟ<α «;α! π τ χώ ύ3σο τεθειμέναι ηαρά τώ τασπίμοττι Ή3σ ρά ^ώ Κεντο^ώ τής ^ΤΕ (Τμήμα; ΜηχανκήΓ) ·Αθήνας μΐας 50) βιιου οί έ^ιαφβ νοι βόνανται νά λάβωσιν νν σιν κροσερχόμενοι χαθ' έ «ι στην 12—1. Ή έγκρισις των άποτελε σματων τοθ ΔιαγωνισμοΟ έ ναπόκειται είς τή* απόλυτον κρίσιν τη; '^γροτικ||ς Τραπέ ζηο της Ελλάδος. Έν Ηρακλείω τβ 9 ΜουνΙ ου 1937. " . 'ΑνΡθτική Τραπέζα της Έλ λάδος, ΥΛοχατβσιημα Ήρα ΜΞΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ- 'Υαο. σιάς τάς έττΐ πιυχΐφ ίξετάσεις ένώ πιον των καθηνητΛν τί)ς Νουικής σχολής τού Πανεπιστημίου ό κ, Φαιβων Μιχ Σεογάκπς έ< Νεατιό. λεως 6νηγορεύθη βιβακτωρ Τόν νεαρόν έττιστήμονα συγχαί. ρομ«ν, ΚΙΝΗΣΙΣ.— ΆφΙχθη είς την πό. λιν μας άπό ημερών ό οημοσιογρά φός κ. Γ. ΛυβΙας. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ— Την Κυριακήν 6 Μουνίου είς τό χωοΐον Καλλονή ό κ. Ελευθέριος Κσλβ/ερβς μηχανι κός ύττουργεΐου Γεωργίας έβΛητι· σε τό κοριτσ*κι τοθ κ. Νικολσου Ίεροπούλου Διευθυντοϋ 'Αρωμα. τοποιΐας Γεωργαντά ονομάσας αύ τό Αικατερίνην. *** Γύρω στήν τΐόλι μας. Είς την Νομαρχίαν ποόκειται νά λάβη χώραν σήμερον συνεδρίασιν τής φιλοδασικής έπιτροπής. — Κατά την συνεδρίασιν ταύτην θά αποφασίσθη ή ίφαρμογή εΰρυ τάτου προγράμματος άναδασώσβ ών έν τη πόλει διά την πβρΐοδον 19)7-38. —Τό υπό συζήτησιν καί τελικήν έφιρμονήν τΐρόγραμμα προβλέπει την δημιουργίαν ττάρκεεν καί ττυ κνων δενδροστοιχία ν, φυτειων καί γενικώς την ποοστασΐαν καί υπο βοήθησιν τής εξαπλώσεως τοθ πρσ οίνου — Είς τό δοθέν χθές την με σημβρΐαν είς τό Αγροκήπιον Ή ρακλεΐου πλούσιον γεθμα, περΐ τοθ όποΓου γράφομεν είς άλλην στήλην, είς τούς αφιχθέντος μάθη τάς τοθ 8ου Γυμνασιου αρρενων Αθηνών, επεκράτησαν αδιάπτωτον κέφι. —Κ«τά την διάρκειαν τοθ γεΰ ματος ή μιυσική τοθ Δήμου Ιπαι ξεν έ<λεκτά τεμάχια μεταξθ των οποίων καί τάς δύο ώοαΐας συμφω νίκας συνθέσεις τοθ κ. ΔεληβασΙλη —'£< μίρους των εκπροσωπών τοθ ΓυμνασΙου καί τοθ Δήμου ή γερθησαν θερμαΙ ποοπόσεις. —'Ϋπέρ τάς πεντήκοντα πολιτικαί καί ποινκαί ύποθέσβις έξεβικάσθη σαν χθές ενώπιον τοθ μοιομιλοθς πληαμελειοδικείου —ΑΙ πεοιοσότβοαι των ύποθέσκ ών τούτων ά^εφέροντο είς άμοι βαΐαν έξΰβρισιν καί Αδικον επίθεσιν μετά βιαιοποαγιων, — Νεθοα βλέπετε Εχουν πάντοτβ οί Ρωμηοΐ καί ή παρεξήγησις είνε συχνά ίήτημα τής ημέρας ά πό τα... ζωτικώτερα. —Μέ π^λλήν επιτυχίαν εδόθη, σαν είς τό θέατρον Πουλακάκη αί σχολικαΐ συναυλίαι υπό την Δι¬ εύθυνσιν τοθ καθηγητοθ κ. Χουρ· μουζΐου. —Την απογευματινήν συναυλίαν παρηκολούθησε τό Γΐ/μνάσιον θη· λέων, την Εέ νυκτερινήν πολύς καί έκλεκτός κόσμος. —Ή διάθεσις των ε(σπρά£εο»ν τής Κυριακής υπέρ τής άεροπορί. άς υπό τής έττιχειρήσεως τοθ θε· άτσου Πουλακάκη είνε όμολογου* μένως άξ'α αολλής σημ·ιώ·ι»ς. —Έν σχέσει μέ την Εννοιαν τής προσκχοθς ηέργασΐμου Κυρια¬ κής» την οποίαν ή έταιρία Χατζη· δακη—Τσιλένη άρχεται να συμπλη ρώοη μέ τόν ώραιότερον καί κα· τρΐΌΤΐκώτβρον τρόπον. Ή κίνησις τοθ λιμένος μας άρχΐζει νά δεικνύη τα πρωτα ση· μεΐα ζωηρότητος ... —"Ολίγον άκόμη καί τα άτμό· πλοια Θά πυκνωθοθν καί έν γένει ή δψ(ς τού Θά ΘυμΙζη πολλά άπό τα λιμανια μέ την διαρκή καί Ιντα τικήν ζωήν. —Έν συνδυασμφ καί μέ την δ· λην ζωήν τής πόλεως. —Ώστβ ή επίσκεψις τής Έκθέσβ ως Αθηνών Θά προϋποθέτη δχι μό νόν εκπεσμον των ναύλων άλλα καί συμμετοχήν είς λσχεΐον. —01 άριθμοΐ τοθ όποΐου κερβΐ ζουν ουχί βύκαταφρονητα άντικεΐ μενά μεταξύ των οποίων καί αύτο κΐνητβ. —Άλλά καί ανεξαρτήτως των ανωτέρω πλεονβκτηματων ή Γεωρ γική "Εκθεσις Θα συγκεντρώση η· λύν κόσμον καί έκ τής άπωτάτης παραγωγικής περιφερείας τής χώ ς —Ό άλησμόνηιος Φρέντ·ρι« Μάρς καί ή συμπαθεστάτη Κ λ οί ν τέτ Κολμπίρ δημιουργοθν δύο έξαι ρετκοΰς ρόλους είς την «Πριγκή πισσαν Νάντιαν» την άιΐοΐαν προ βάλλει άπόψβ τό Θιρινόν κινημαιο Θέατρον Πουλακάκη. —'Εκτός προγράμματος θά προ βληθοθν ένδιαφέρουσαι ταινίαι Σ» νεάκ περιστρεφομένη είς δλα τα παγκόσμια γεγονότα. —Έξ άβλίψίας είς χθεσινόν &ρ Θρόν μας έτιΐ τής σιταρκείας τής χώρας παρεισέφρυσεν οθσιώδες λάθος όσον άφορ^ τό ποσοστόν τής άναμενομένης έγχωρΐου σιτο παραγωγής. —'Εγράφη δηλ. Οτι ή έγχώοιος σιτοτιαραγωγή «Θα Καλόψπ εφέιος τα ...10 έ<ατοστά των άναγκων τοθ πληθυσμου τί)ς χώρας»—άντΐ τοθ όρθοθ «70 έκατοστά». * Ρέιτβρτΐρ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλάβη. Νέα ύφ«αμ«τ«. Νί·ι μοδίρνοι χρνμ·- τιαμ·(. ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι λύ ΑΒΕΑΙ ΣΙΑ ■ 'Βνοικιάζονται οώο δωμάπα μ· τα κουζΐνας, Πληροφορίαι παρα τ5» κ. Μιλτιαδη Μιλιδάκρ Μασταμ
  '""
  «■>*«.
  «σιν χ,
  Ρμογή
  , *α1
  ιω<: (βέντος μ^ °" *ΡΡ»νβ3 ' «δια—ωΐον -αν τοθ γεύ ΔΠΜου !Κ0ι μ"αξύ τα, 'οθ . ς, >ντα ττολιπκοΐ
  : έξεβικάοβΐ)
  0 μονθλΟ
  Γών ύποβέββ
  τ° είς άμοι
  δικβν έττΐθβοιν
  χούν ιιαντετί
  ζήνησις εΐνι
  & ό
  υχΐαν εδόθη
  ν Πουλακάκη
  ιι υπό την Δι·
  τοθ κ. Χουρ.
  ήν συναυλίαν
  ομνάσιον θη·
  Ε(χι>ήν πολύς
  ·ς·
  ι είσπραξιν
  ής όεροπορΙ.
  σεως τοθθε·
  >ε όμολογου·
  3ημ*ιώ·εβς.
  την Ενοιαν
  ΐοΐμου Κυρια-
  ΐαιρΐα Χατζη-
  ιι νά συμκλη
  ερον καΐ κα·
  ν.
  λιμένος μας
  ί πρθτα ση< καΐ τα άτμό- καΐ έν γένει Τ ,ΐολλβ ά«6 αρκή καΐ ίνιο αρτήτως τβ» ατων ή Γ'ω? νκεντρώοπ "' [Λς οπόταν ρείας τΙ|ί Χώ ,, φ?ένΤ6ρΙ« γ^ ιν όηοίαν ηρ° ρ,νόν ««Ι·»» ; Χ" οιτσρ τό .ι»· ! ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ Ο1_ΑΘΛΙΟΙ Έκβμφθησαν τα γόνατΑ «υ Βαίως, άγθ€Η; βνον τής ψττόΧης τού συνειδήσεως. ά-ηυΒημΙνος επί βράχου τινός. ουσ,τΛν ιήν τού δι Αμφοτέρων χ** χειρ&ν, κσί κρό,τω, μεΤ ξύ των γονάτων χου τό πρόσωπον, Ικροζβν --ΕΤμ· εναο παληΛνθρωπος! 6*σς αθλιοςΐ κ Τόχει έρράγη πλέον ή καρδία του καΐ «ογισε να Ααίη. Μβτβ παρέλευσιν δβκαεννέ* έτον, πρώτον γ)5π ίκλαυσβν. κ ° "Οτε εξήλθε τής οί<ίας τοθ έπισκόπου, ήτο ώς ι Τ •ομεν, έκτός έοτυτοθ ήγνόβι τί 6ιέτρβχ*ν είς τα έντός τού· έσκληρύνετο κατα ττΚ Λγγβλικής επιδράσεως καΐ των μειλιχίων λόγων τοθ γίροντος «μ* ύπεσχέ βης να γίντ,ς &νθρο»«ος τίμιος. Έξηγόρασα την ψυ¬ χήν σου. Την άποσύρω άπό τό κνβθμα της απωλεί¬ ας, καΐ ί(ς τόν θβόν την παραο!β«». Οί λόγοι οδ'οι £πανηύχοντο β(ς τ6ν νοθν τού, Ή άλβζονβία, ήτις έντός τοθ άνθρώκου βΐναι βιως ηρομαχών της κακΐας. άνΐστατο κσνά τής ούασν'ου ταύτης συνίβτο&άσεως. Ησθάνετο μυστηριωδβς ™»ς, βτι σθίη ή αίεσις τοθ Ιεοίω; ή"-0 ή μβγΐστη καΐ φοββοωτάτη των έψόβων βσβι συνέβη ποτέ ν4 τόνκλονΐσουν δτ , Λ/ ένέδιδβν ε'ς την έκιείκεισν ταύτην, 6πρβπε 6ιβ παντός πλέον να παραιτηθή τοθ μΐσους, ίξ €δ επί-οοαθτα βτη ένέπλησαν την καρ¬ δίαν του οί πρβξβις ά>ων άνθρώκων, 4νώ τό μΐ·
  σος τοθτο τό ηΰίρανβν' Βτι επρβιιεν γ) να νικήσρ
  κατα την παρούσαν ώραν, ή νβ ή"ηθβ «αί 8τι ά-
  >ώ». γιγάντιος κοΐ όρισηκθς, άγ(ί>ν συν ήίθη μετα·
  ξύ της κακΐας τού καΐ τής άγαθόιηϊος έχείνου τοθ
  γΑροντος.
  Άπίνβντι των άκλάμψων τούτων, -οσεχώρει ώς
  μέθυβος. Φ»νή τις τοθ έλεγεν ε(ς τό <υ:, βτι βιηλ θε ν ω οα ν πάνδημον τής ζωής τού, 8 τι μίσίς δοος πλέον δέν ΰττήοχβ δι' αυτόν* 8τι, &> είς τό εξής
  δέ' εγίνετο 6 αοιστος των άνθρώττω-, ίπρεπε ν ά γί.
  >Τ) * χεΐριστος· δή έιτρειιβ τώρσ, ή να άνεββ ύψηΧό-
  τερον ώς εύιως ε(πεΤν τοθ έκισκόκου ή νά πέση χά
  μηλότερον τοθ άνθρώπου των χατέργων δτι, άν ή
  θβΚ* νά γίνη Αγαθάς, επρβτιε νά γίνη άγγελος- 8τι,
  αν ήθβλε να με!1»!] μοχθηρός, ίπρεπε νά γΐνο άνθρω
  «όμορφβν τέρας.
  Βεβαίως δέν Βιέκρινεν έναργίδς τβς Ι6έας ταύ
  τας, διότι τό πνεθμα τοθ Ά γιάννη δέν ήτο Ανεκτυγ
  μένοτ ιίς τοιοθτσν βαθμόν, άλλ' δμως τος διίβλβ-
  π·, διά κα( τόν ένίβαλλον β(ς ανέκφροστον «αί σχε
  δόν «Βυνηράν Αμηχανίαν. Είς την ψυχήν τοθ 'Αγιάν
  νη, μόλις έξβλθόντος τοθ ζοφεροθ έκείν ου πράγμα-
  τος τοθ όνομαζομένου κατίργου, ό έπΐσκοπος έπρο
  ζίνησβν Αλγος βσον πάσχουσιν οί όΦθαλμοΙ, βταν Α
  «Α σκοτβινοθ μέρ«υς έξ*λ6ωσιν Αμέσως είς ζωηρόν
  ΦΛί. Ό μέλλων, ό ένββχόμβνος § ος, Βστις ΑνοΙγετο
  τοθ λοιποθ ενώπιον τού καθαρώτατος καΙ Ακτΐνοβό-
  λο<·, τόν ένέπλησ* ·ρ<»ιης «α( Αγωνίος. Ηννόει πλέ όν Αληθής τιοθ ευρίσκετο. Τό βέβαιον ήτο 8τι, καίτοι ούτος Λκόμη 8έν τό ήν νόει, ή^η κατέσιη άΚλος ά θρωπος· 8τι δλος μΒτβ- βλήθη· δτΐ Βέν Απέκειτο πλέον είς τή» ίξουσΐαν του νά μή τόν λαλβ ή φωνή κσί νΑ μην άιΐτεται αόιοθ Αδιαλείπτως ή χε'ρ τοθ όγαθοθ έπισκόπου. Έν τοιαύτη χαταστΑσει πνεύματος ιΐχεν Απαν¬ τήσει τόν ΜχαλΑ»ην καΐ τοθ έ*λίψεν τό βίφραγ- κον. Διατ'; Πίάγμα ανεξήγητον βέν ήτο ούτος ό κλέ ψ*ς· δέν έίλιψ*ν ό &νβρω«ο<:, ΑλλΑ τό κτήνος, ό ιιιΤ«ον βΐς την ορμήν τής έξβως, είχεν επιθέσει ήλι θΐω: τόν «όβα επί τοθ νομίσαστος έχβΐνου. Παράβοςον φαινόμενον! δταν Ιπραξβ τοΟϊο, ό τ,βςξβν Μη άνίκανοο πρό« τοιαύτη ι πράξιν. Είδο¬ μεν ««Ι τόν συνέβη αμα συνησθάνθη ούΐήν Ό Γιάννης Άγιάννης 6«λαυσεν ώρας πολλάς. "Εχυσε δάκρυα τύ^ινοτ, ίβαλβ γοβρούς κλαθμούς έν πλβίονΐ άβυναμα ή βτν ήιο γυνή, έν πλεΐονι φρΐ- κη τί αν ήτο παιδίον. Έ^ ω ίκλαιεν, Ανέτελλβν όΜγον κατ ολίγον ήμ* ρσ έντός τοθ νοόο τού, ήμίρα Θελκτ4*ή καΙ άμα φο Βεοά Ό παρελΡών β!βς τσυ, τό πρώτον πταΤσμσ. ή μακρβ τιμωρία τού. ή ίξβτερική του κτττ.ω·3(α, ήέ σωτβρική ΑπολΙθωτις, ή Από τοθ κατβργου άπόλυ σςτου. ή· κατττόφρανον τόσα σχέδκχ έ.βικήσεως. τα συμβοντα ττΐς οΐχΐος τοθ έπ.σκόπου ή «λευταΐα τού «ρβξΐΓ. ή ανανδρος οθίη κλοηή ,ών δύο Φράγ κωίένόςκαΛΙου^λοι,ή «λύ μθλλον τ«ρατώδη(, β3τΐ έτφάχθη μβτΑ την συγχώρησιν τοθ έτησιόηου, *ν« τβθτα έπανήλθον ε(ς τό ηνβθμα τού έναργώς, ίπό φβςΐέως αγνωσίον είς αυτόν. Ένέβλΐψ!ν ε(ς ?όν βΦ'ίνς τού κα" τόν «Τ* ΦΡΐ*ώ8η. «1 |»·βλ.«.. ϊΐς την ψυχήν του καΙ την «ϊδε Αποτρόπαιον. ΑΑΛ »ιι«ί επί τοθ βΐου τούτου καΙ επί τής ψυχής ταύ- 5ίς *π«ϊέ€το {Χαράν τι ΦΟς. Τοθ έψαίνοντο ώς νΑ «λ.1. ίβνΣατανβνέν τΒ λ4μψ» τοθ παραβεΐσου Ιβ Π*σ«ς ώρας «<λαυσε; Τί εϊαμεν Α·οΟ ίθρήνη. σϊ·"οΟ έηορ?«ύθη: Ουδείς ποτέ έμαθεν. Εγνώσθη αόΐϊν Β*, καα' αύτην εκείνην την ,6«τσ, ό ταχυ- δρό!ο< Βσπςτότε έξετέλει την ύ«πρεσ1αν τής πό- ?-«ί Λ δ εοκόαενος κερί την τρίτην πρωϊνην ώ ^νςκ1β«<«ί? μητροπόλεως εΤβεν έντός τής σκ.βς Κίΐπον νο3υκλ?νή επί τοθ λιθοστρώτου καί τόν Χα^βπΛανθρωιιος'Ροστΐύχετο πρό τής θύρας τοθ θεοδωρήτου άρχιποιμένος. ΕΝ ΕΤΕΙ 1817 τα ιβ17 εΐνβ τό Ιτος 5κ«ρ ό πρό δίο μόλις ένΐ- βυτΑν «νθρ·ν.σθεί<: ΛουδοβΤ.»ος ΙΗ' ηύηρεστεΤτο ν Α«καλΛ εΙ«στόν δεύτερον τής βασίλειος χον, ώς *Τ ιϊ? ·Τχ« 5ιακο»β °*ΰ '*>« Δημοκρατίας καί υπό
  ΉΛολ«οντΌ« ή βυναστεΐα των Βουρβώνων Διιό
  Π93 'Αλλοτί βλοκ ι κουρής ίβαψον τούς τοίχους
  σΐων των γλαυκούς, ζωγραψοθντες επ
  ώςίμβλημο τής παλινορθώτου μοναρ-
  Γό^ οτρατός ήλλαξ. τό χρώμα τής
  ^1
  μ**·
  τόν Λουδοβΐΐίον ΙΗ.
  |·οηχΙ|«·.·Μ,
  Γ
  ΤΗ»
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΕτατοαιτέΓιος ύγιεινή
  ΤάδιατηρημέναΤρόφιμα
  Β'.
  'Αλλ' οΕ βιομτ)χανοι, Βταν ϊ
  δο»ν είς τίς αποθήκας των από
  τό γνώρισμα βύίό Βτι ή χχλλιέ?·
  γιια μιχροβ!»* έντβς τοθ χλεΐστοθ
  τροφίμου ανέπτυξεν άίρια, 6πο·
  δάλλουν τα χουτιά αυτΐά είς νέαν
  άποοτείηβιιν, ένφ Θ4 ήΐβν πλέον
  οιυνεΐδητοι ί< V άκέρρικταν ά- σιιζη^τεί. Καί έτοι μέ την συμ- κληρνματιχήν άκοοτείρναιν χα- τβοτρίφονται !οω; τα μιχρίβΐβ, άλλ' αί τεξΝϊΐ τ»ν, δηλ. τα ϊη- ]ΐ»)ριώ5τ) πμΐίντα τΑν μιχροβί- «ν, μένονν χά Ι βαοματουργοθν. "Επειτα δέ χαί άν ανοίξη χανείς ίνα χοιιτ! πονοέρβνς χαί ίέ» τό ΐαταναλώοη άμίαβς, ευκολώτατα πάλιν τίτε άλλοΐΕθιαι τό δκίλοι· κον κερΐιχέμενον, Ιατ» χαί Λ» ήτο άρχιχβς έν χαλς καταοΐά- σιι. ΚαΙ τον χιιμβνα άχίμη, κο λύ £έ περισοότερον, φυοιχά, τό χοιλοχαΐρι, τα χουτιά τ*ν χονοεο ββν κρέκει ν' «νοίγονται εί δυνατόν κμέαος πρίν καρατεθοθν είς τό τραίίζ', ανοιχθίντα Η νά ^ μιίνουν είς θερμόν μέρος. Ή Ε-λ-τ-ρΙααις διά τοιούτων έφθαρμέναν τροφίμνν λαμβχνει έ νίοτε χαί μίαν ιδιαιτέραν μορ φήν κηυ λέγεται δοτουλιυμίς ά πό τί ί,ομα έ»4ς βαχτ^ριδίευ πκΰ δ'ομιίζτται 0Η0ί1Ιιΐ3 □οΐπΐΐημβ χαί τοθ ίηοίου ή τοξίνη είνε ίη- λ»)ΐη?ΐ»Βιστά'η χβΐ ιδιαιτέρως διά τΑ νευρικόν ούβιημκ. Τό μι χοίβιον αΰτο μίνον έντίς βξίνου ή πολυ άλμυροθ περιβάλλοντος ϊέν δύναται ν' κνακτυχθ). ημ δηλητηοιιίοιως νηα χβν σΐρβις ΐΐνε πιρίηου τα έξή(: Έ- «Ι χαιλοήθίυς μορφάς, μιτ4 3— 15 ώ ·>οις *π4 τοθ »αγ»)τοΟ, ρ£γ—,
  χάριτος (383—39 ) μέ άφθένοικ
  (δρΗτας, ναυτίαι χαί Ιμΐτβι μέ
  οκοτοδίνας χαί πίνους είς τό αχ·ί}·
  θος χαί την ρίχιν, οΐομαχιχή χώ
  ρα έηώίυνβς χά Ι αιτιωριομβς
  ττ}ς χοιλίας, χωλιχβί χαί διάρ-
  ροια ίΰΐοαμος, γλβασχ άχάθΐρ
  τος, βχρυοομΐς άπίπνοια, ο?υγ
  μδς δτονος χαί ταχύς. Όλαι ηυ
  τα Βυνατίν νί παρέλθουν την έ
  πΐοθϊαν χαί ν' απομείνη μιγαλτ)
  αδϋναιιία έ«ί 2 ή 3 ημέρας.
  Άλλ' έκί τ«]ς βχριίας μορφάς
  «ά ουμπτώματα ου τι ίηιμίνουν
  χαί αύξίνουν μάλιστα, δ πυρετίς
  άναδϊΐνει μίχρι 40ο, 6 αρρωστος
  εί/ι άντ)ουχο(, άϋτνοςχαΙ πονιΐ
  είς Ολον τό οβμχ, ή διάρροικ
  φθάνιι μέχρι χβλεροειδβθς. ψ'·
  χοντκι τα ίχρχ χαί δ πα(;ώ.
  χινδυνεύιι τον Ιαχατον κίνδυνον
  ί* διν επέμβη εγκαίρως ή θε
  ραπιία' πάντως χά! ί* ανθ) μέ
  νιι πολύν καιρόν άνέρεχτος χαί
  ίξ-ντλτ)μ<νος. Πολλάκις πάλιν έ πιχρατοθν ίϊίως οίνιυριχχί δια ταραχαί μέ πόνους γινιχοδ;, έ- οχάτην άτονίαν χαί οχιδον ηαρα λυτιχά φαινομένη. Κίς τδν δοτβυλίσμίν πάλιν, πυ ρετός χαί δΐάρροια σχιδίν δέν & ηάρχβυν άλλπ μβΧλον δυοχοιλι &ι%ς· έχιΐνο Βμω( πιί» χαραχτη ρίζιι ίδίνς την δ-λ-ττ)ριώ&- αυ¬ τήν μο)υναιν είνε τα νιυροηαρα- λιιτίχά φαινίμενα άπ4 δλα οπδόν τα δ^γανα τοθ σώματος μ έ ειχά.· ιψ χαί έδβ εξάντλησιν δυνάμι ων χαί ζιοτιχίτητος χαί μέ ένδε χίμενβν κίνδυνον ζ«τ]ς. Προφυλβχτιχβς χατά ττ]ς Β~λτ, ττ,ριάσιως αύτ1|ς έξ έγθαρμένων τροφίμων, θ» Ιχιτε δκ' δψιν οας τα έξτ]ς μίτρβτ, Ιφ' Εοον ?έ< ι [νέ δυνατόν νά άποφύγετε την χατκνά)ω3ΐν διατηρημένων τροφίμβν, πραγμα που θϊ ήΓο τέ ααφαλία τερον χαί οοφεετερον άη' δλα μέτρον. (συνεχΐζεται) ιρφμ Βτι ] δρΐστινως νέον έ<παιδιιιτιχ£ν πρ< γραμμι διον ίψαιί την Ηέ^τ]' ί Δτ]μ5ΐιχήν έχΐαίδιυβιν. Τ* τβΟτο χαί διά Τ6ο;!υΐ )ς έ<κχιδεύ3ΐως τό δ Ιχιι ϋπιξεργαοθ,· είς Βλα; τού τίς λικτομιριίχς 6 &ηουργβ( τής Π3ϋ?ι1α(, θε *>*ρμ·)ο8$ άπβ
  τοθ προοιχαθς οχολιχοθ Ι (ούς.
  Διά τοθ νέοα προγρίμματος %ς
  βνήαεως άηοχαθ'.οτα»! ή χπΐ
  Ινίτης τ*}ς έχπαιδιΰοεης·
  τ.τ]ς έηαγνιλματιχτ]ς τοιαύτη ατιο
  οπωμέντ)( απο το δτιοιιργείον ττ)ς
  Έθνιχτ]; ΟΙχβνομίας χαί δπΐγομ.
  ιτ,ς ιίς τί δίΐο«ογιΖ?ν Πχιδείας.
  Ό >αΰτ«ς χβθορίζετιι 6 οχοπος
  πρέ( τύιΐ δηοΤον «ποδλίττει τό
  Κράτος διά τ<)ς έχπαιδιύβιω; χαί τέλσς προοΛρμόζτται αθ*.~ κρός Όταν άνοράζετε σαπούνι. Ζητεΐτε άπό τόν προμηδευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ ιΠΕΤΕΙΝΟΓ ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΣ ..ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια^ τελείβς ούδέτβ- ρα καί άβλσβή, κατασκευαζόμενα άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καί οίκονοαικώτ·- τ α είς την χρήσιν. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΠΑΙΣ ΗΕΑΠΟΑΕΟΣ ΙΠΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΙΑ ΗΟΣΙΜΑ ΙΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΙΙΛΒΙΑΑΟΥ Φέρομεν είς γνώσιν τον καταναλωτων οί όποΤοι «έρυσι έχρησιμοποίουν Αιιοκλειστικος τόν περιζήτη- τον πάγον γλυχων ποσίμων υδάτων Νεαπόλεως βτι ήρχισεν ή λειτουργία τοθ έδω πρατηρίου κωλή· σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια- τορίου «Διόνυσος». Ή Αντοχή, ή έζαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα- σιλειάδου κατέστησε τοθτον Από πέρυσι πράγματι «εριζήτητονι Γενικός άντιπρόσωκος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣ1ΛΕΙΟΥ ■ «εριζή ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Ή άναδιοργάνωσις τής όλης έκπαιδεύσεως, την γιωγρανιχήν βυνβιαιν τ*)ς χώρας χαί την πλουτοκαραγωγι- «ήν χηζ σίστκβιν. Ή χλααβιχή Ιχηΐίδιυαις χαθίαΐαται ^άρτιω- τέρα. Έν άναλογία α! τ*ς έκιρχομέ· νας μεταβολάς είς την Μίαην χαί Δημοτικήν έχπαίδιυοιν 2?γαναθν- ται χαί λΙ χιντριχαί δκηριοίαι τοθ 'Γκουργιίοιι. ο(^. την ίνβχ&ιψ έχ· παίΒιυοιν δ χ. 'Γκουργος Ιχιι Ι· πία^ς χαταλήξιι ιίς ωρισμένα συμ , άναμέ'ΐι δέ νά τδ δ· χαί αί άκίψιις τβν έν· διαφιρομένω» ΣχολΛν. Όαωβδήπο τι ουγχεχρΐμέ^αι πληροφορίαι έκί τοθ δλνυ κρογράμμντβς θι άν«- χοινωθίιιν κροοιχως. Προκήρνξις Ι—Ό Πρόεδρος τδν Ένΐτβν Ή Λιμενκή Έπιτοοηής Ή- οαχλϊΙουπροκηούσσΕΐ Φανεράν πλειοδοτικήν βημοποασ'αν την 18ην Ιουλίου 1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12 π. μ. δια την εκποίησιν. { 1) Τοοχαίου ΰλικοθ γραμ¬ μάς ενός μέτρου είς μβτρίως καλήν κατσστασιν δΐατηρού μβνον ο) 15 ταλαντευόμβνα βγόνια β) 10 βαγόνια όγ«ο· λΐθων δλκής 30 τόννων γ) 29 βαγόνια (κλατ—φορμ) διά με- ταΦοοάν πετοωμά'ων. 2) Σιδηροδρομικής γραμμής όλικοθ βάρους 60—80 τόννων. 3) 27 χαλτ β^ίνων ψορε'ων διΑ μεταφοράν τετρωμάτων. 4) Δύο Ατμομηχανήν καί 5) 2000 χι>)μων χαλκΐνου σορ
  ματος συμφώνως πρός τού?
  βθους ιής υπό χρονολ. 22
  Μ ο Τού 1937 συγγραφής υπο·
  χρεώσεων, εύρισχομένης (Ις
  τα Γρσφεΐϊ τής Λιμβν. Έπΐ-
  τροπής είς την διάθεσιν παν¬
  τός ένδισφερομένου.
  Έν Ήραχλε'ω τβ 2 ΊουνΙ
  ου 1937
  Ό Πρόεδρος τής Λ'μενικής
  Έπιτροπής
  Γεώργ. Νιτσοτάχης
  Κβτά την >τρβχ8«σινην αννΐ-
  δοίασιν τοδ ΚακουρνιοδικνΙου
  Ρεθύμνης την ϊδρβν τοδ Προ!·
  δρου των Συνέορκν Μβττβΐχκν ·
  Πρέ(δ«ο; τϋν 'Βνετ&ν Κρήτης κ.
  Άντεΐνιάδης
  —ΑύτοκΓονίκ.
  ΠρβχΒές Κυριακην ανευρέθη
  π»ρ« την θέσιν ·Βουλισμίνη>
  Ρεθύμνης τό πτώμ» τοδ Κωνστ.
  Έμμ Άβατζου λονιβτβΰ τηςέΜΐΙ
  πλϊκτρικής Ιταιρίας. Ώς έ(ηκρι·
  βώθη πρό«ειται πβρΙ αύτοκτβνίας
  τ»ς άφβρμάς της έχοΐατς έχθέτΐι
  όντος ϊΐς επιστολάς τού αΐτινες
  έχρντηθησκν 6ηο τή« ΕΙ«*γγΒλί·
  *ς πρός διινέρνιιβιν «νβχρΐαίων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δή μάρκος Ηρακλείου,
  Προκηρύσσιι δτι <κτίθι ται είς φανεράν μειοδοτι κήν βημοεΐρασίκν τ) «ρομή θεια είς τόν Δήμον Ήρα κλείου υιλ(ων μέτρ«ν κυβι κΑν σκύρκν ΛατομιΙου Ρουσσβν τ(|* 15ην Ίουνίου 1937 καί ώραν 11—12 «. μ. ενώπιον τής Δημαρΐιακή,ς Έεχιτροκής καί έν τω Δή μαριιακω Καταστήματι. ΟΙ δροι συγγρσφης είναι κατατεθειμένοι είς την Μη Ηανικφν Ύβηρεσίαν τοθ Δή μου, Ενθα δύνανται νά λαμ βάν«σι γνβσιν οί ένδιαφε ρόμενοι. Έν Ηρακλείω τη ,8 ΊουνΙ ου 1937 Ό Δή μάρκος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης. ΠΝλεΙται είς θέσιν Μπεντεβτ) Κα μαρα Ηρακλείου, άμτιελος σουλτα ν Ι 20 ττερΐπου έργατφν μετα ουνε χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλσιό δεν&ρα καί έντός οθτοθ κοΐ είς των Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον οίκία διαορο^ος, μετ* άποθήκης, πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι πά ρά τφ Ήρακλή ΚαραμπΙνη είς Μπεντεβή; Καμάρα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΛΙ είς την Οδόν Σμύρνης 2 δωμάτια μετά ή ανευ έπίπλων. □λπρθφορΐαιτταρ' ημίν, —_Γ «πσπλάνησιν. Σιινιλήφθΐ} είς Χ»ν!α δ Άντ. Παν. Α<ον«]ς 67 έτΛν δι' άποπλί ν-αιν άν^λίχου χοραοΐδος. —ΑΙ ένστάσεις Ματά τδν «τι ν«Η«ν είσαγωγής. Διά κοινής άποφάσΐΜς τοθ Ο- πουργβδ 'Εθνιχής .Οΐκονομίας κ«1 Οΐκονομικ&ν ωρίσθη 6τι η προθϊ αμί* πρός Οΐ»οβ«λήν, ενώπιον της Άνωτάτης 'ΛναθΐΜρητΐΜϋς'Εηι.· τρεχητς, ένστάσεβιν κ«τ« τ&ν πι νάκων κβτβνομής έρίζ«τ«ι 159η Ηβρβς δια τους βιομοχάνους τούς έδρεύοντκς «Ις την πβριφεριικν Άθην&ν μβΙ Πβιραι&ς, παρβτει νβμενη κατά δβκα ήμ!ρ«ς δια τούς (Ις τας λοιπάς περιφερείας έβρΐύοντας 'Εχίσης ίτι οί πΙν« κις Μκτκνομης της ώς ανωτέρω 'βπιτροπης μβριμνα τής 'Ενώοεωϊ 'βπιμελητηρίων οέον έντβς 48 ώρών να ταχυδρομουνται πρ·ς τα Έμπορικα κα) Βιομηχανικά 'Επΐμΐλητηρια, τα οποϊα ύποχρε: ούντΜΐ ίπ»»{ δηλοποιοΰσιν αΰτούς έντός τϋς εκιούσης της παρ' αώ των λήψεως τ«ν διά τοιχολολλη σεως είς τ* γρανεΐαι τ«ν. —Τό άγαλμα τής Έλβνθΐ ρίας. Ό ϋιτουργος Γΐνικος Διβικατης Κρητικ χ. Σφακιανάκης οιινβ· δευομινος ά πό τον Έπιβϊωρητήν των Δημοσίων "Ερν«ν κ. 3«νββ· πουλβν, τον μηχανικόν χ. Χτβυ· ρΐδην χά Ι τόν Γεν. Γρβμματεχ της αρμοδίας 'Επιτρβπής κ. Καλο μενβποολον μετέβη ηροχθές Κυ· ριακην είς Προφήτην Ήλίβν διά να άντιληφΒοδν προοω/τικώς την πρόοδον των εργασιών δια την α¬ ναστήλωσιν τοθ άγάλματος τής Έλιυθερίας. —"Αγγλίδες είς Ερήτην. Διήλθον προχβες έντε&θιν ή Δνίς Ι&φνελ ανεφιά τού τέως οιορνκνΝΤου τού 'ί.λληνικοο Ν«» τΐΝθύ, ναυόρχου Τώφνελ κ*1 ή κ. ϊπόββουντ. Αμφότεραι κατήλθον είς Κρητην δια τας αρχαιότητάς καΐ την «πίσχεψιν των κβλυτίρων ΚρητΐΜ&ν τοττοβεσιών. Έκ Χανί¬ ων επρόκειτο να μιταβοθν προ* χβές ίΙ( το «ροηέδιον τού Όμα· λοι» ΜαΙ την φαραγγβτ της Χαμε» ριβΐς. ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο εύγευστο, σταθερό χαιρ. μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. Λευχό Μουτΐ πολυτελείας Δρβχ. Η._ ΚόΝΜΐνο » «Ελένη· » 13._ Οραοινο » Β' οέρτΐΝβ » υ,—· Ν* · Ντ*μ·4 , Η _ Κούτ·( Ελένη Κ«αετίνΐ{ Μικρ* χυτια εΐ« άναλόγβυς τιμάς. ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΑίπ' ·λ« τα .κ «π ν ο πώλ εί α ΧΟΝΔΡ1ΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ Όβός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί) 'Αντι«ρβο»η·υ ΙΠΑΠΑΔΑΚΗΖ-ΓΑΛΒΝΙΑΝΟΖ
  ρ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  έναντι Π?λ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  10 '.οιηίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΠΙΕΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΣΥΝΕΧΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΒΙΙΚΙΪΑΙ
  ΟΙ ΕΡϊθΡΟΙ ΕΞΕΚΕΝΟΣΑΜ
  ΧΟΕΣ ΤΙΜΗΝ ΩΡΝΤΟΥΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Τηλεγραφήματα, έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρουν ότι τα στρατεύματα
  των έθνιχοφρόνων συνεχίζουν την πίεσιν
  αυτών είς αήν περιοχήν τής Βισκάϊας
  όπου εσημείωσαν νέας σημαντικάς επι
  τυχίας.
  Οί έρυθροϊ θέλοντες νά προλάβουν
  ένδεχομένην άποκοπήν τού ατρατοΰ
  των έξεκένωσαν χθές εσπευσμένης την
  πόλιν'Ορντούνα. ήτις είνε κέντρον έφοδια
  σμού καί άτ-οτελεί σημείον ά«ό τα κεν-
  τριχώτερα τής αμύνης καί τής βυνοχής
  είς την περΐ τό Μπιλμπάο έρυθράν πά
  ράταξιν.
  .1 ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥΠΡΟίΔΡΟΥΤΗΪΚΥΒΕΡΗΗΣΕΩϊ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μβς).—Ό 'Αρχηγός τής κυβερ
  νήσεως κ. Μεταξάς συνειργάσθη αήμε
  ρον μετ ά τού ίιφυπουργού τής Δημ<ν αίας Ασφαλείας. Έηίαν,ς εδέχθη τόν ύφυπουργόν Διοικητήν τής πρωτευού βης καΐ τούς ύφυηουργούς Οίχονομι κων καί Πολιτικόν Γραφείου. Αί συ νεργασίαι αυται άφεώρων γενικά ύπη ρεαιακά ζητήματα. .ΙθΛΕΥΣΕ ΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡ1Ν ΤΒ ΕΥΔΡΟΜΟΝ .,ΧΙΜΗΔΙΕ" ΑΟΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τοϋ «νταποχοι τα& μ«Ο — — ιίμΐραν αηεπλευβϊ «κ τβν Φ* λαρικβν υδάτων τ· ιύδρβμαν <Χαμηδΐ8» επί τεδ βπβίευ <πιβαίν·«ν ώς γνωστόν οί Τφ&ρκοι δσκιμβι. Τ· πολεμικον χατιυΒύνΐτβι είς Εέρκυ ρ*ν κρός βυνίχισιν τ·δ (><π«ιδΐυτικ·0 αύ χ·0 πλ·0. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦβΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΜ^εΑφφφ,φφφφφΜ Ό λόγος τού Χίτλερ είς Βαυαρίαν. Αίσιόδοξοι γνωμαι διά τόν έλεγχον. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ιΊΕΤΡΟΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΤΙΝ ΤΑΞΕΡΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα· «οκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι ό Πρίγκηψ Πέτρος προ κειμένου να επα¬ νέλθη είς Παρισίους απεχώρησε των τα ξεων τού στρατού όπου σημειωτέον ύ πηρέτει άπό τινος ώς Ιφεδρος άξιωμα τικός μέ τόν βαθμόν τούύποΐοχαγοΰ. ίθ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑ6ΤΟΝ0Ι ΑΦΗΝΑΙ 9 Ιούνιον (τβδ άνταπβκριτοΰ μ*().— Τ* εκδοθέν υπό τής Ακαδημίαν συμ κόσιβν τβδ Πλατ«νος εκρίθη λόγω τοδ προ λέγου βύϊσδ ' ΐπιλήψιμβν διά τας άρχβς τοδ κοινωνικον κ«θΐστδτ·ς κ«ί ώς (κ τού τον βποούρετοιι τής κυκλοφορίαν ΚΑΒΙΕΡΟΒΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ο ΥΡΡΧΡΕΡΤΙΚΒΣ ΛΑΜΑΑΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιούνιον (τού άντ», ηοχριτού μας)-—Δι' άναγχαστικού νό· μου δημοσιευθέντος είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καθιερώθη ό υποχρε· ωιιχός δαμαλισμός. Ό δαμαλισμός ούτος θά 8ιενεργή< τ αι απαραιτήτως ένιός των μηνών Ό- κτωβρίου—Νοεμβριού εκάστου έτους. ΑΗΕΧ0ΡΒΖΕΗ_0_Ι1ΡΙΤΚΗΨ ΟΕΤΡΟΣ Α & ΗΝ ΑΙ 9 Ίβννίβυ (τβδ ■ντεικ·Νριτ·6 μβ{).— ΉΑ.Υ.» κρίγΐηψ Πέτρος «νεχεί ρΐ.01 αήμ«Ρ·ν δι* Πβριβίους Ιπον κ«ί |* κεφ«μ*.ια Μ τιν«χρ·ν#ν πληοίβν ανγγ· νβν Ι ΑΘΗΝΑΙ 9 "Ικονίου.—Έ« Ββρολΐνου αγγέλλεται δτι 6 ήμιβπΐσημος τόπος σ/,οΧιάίβι ευρύτατα τόν λόγον τοθ Χ · τλβο είς την 4ν τβ 'Ανατολι κ{) Βαυαρ'σ συγκέντρωσιν των έθνικοσοσιαλιστον. Ό τόπος θβωρεΐ σοφί) καί κατηγοοημα τικήν την δήλωσιν τοθ Φ6?βρ «δτι ή Γερμανΐα δέ ν θΐ Βε χθβ τοθ λοιττοθ προσβολάς άλ λα θά κατσδβιξη είς περΐπτω σιν νίας έπιθ6σ?ως εναντίον της δ π δύναται νά προαστιί σπ έιυτή ». Τηλεγραφοθν έκ Ρώμης δή οί έκεΤ κύκλοι ίζακοΛουθοΟν νά σχολιάζουν ώ; άνϊφ·4ρμο στον—<αΙ καΐροσκοΐϊΐκή» —-ήν πρότασιν τής Γαλλ'ας πσρβ τβ έπιτροπρ μή επεμβάσεως διτως μετάσχουν τοθ έλένχου καί τα ϊΙ<οσιβιιτά κράτη ά α να τταρσκάθηνται είς την επι τροτιήν. ΈπανσλαμβΑνβται Ι πΐσης είς το προκβΐμρνον ή γνώμη δα ή ΓΆλικήπρότασις όφεΐλβται είς Σοβιετικάς ε(ση γήσβις. Πληροφορίαι εκ Παρισίων 0 βττιοθν Ρ,τι οί άρχηγοΐ τον Β)σ ωι ζητοθν άεροπλάνα καβώ; χαΙ ίμψυχον υλικόν & πΛ τή« κυβερνησιν τής Βαλεν ΘΙας. ΣίΗ-ικβς εγένετο σύσχε ψ ς έν Βΐλενθακαθ' η"'άτΐβ Φασίσθη άφ' ενός μέν η δια πάση-; θυσίας σοντρβή των ΛναοχιχΛν ϊΐς Βϊρκελώνην άφ' έτέοου δέ ή αποστόλη πό λβμικοθ ύλκοθ Γΐ"ς Βοχάΐ^ν έκ τοθ μέλλοντας να παρα υπό τής κυβερνήσεως ν έκ «ιηγής έφοδια σμοθ». Χαρακτηριστιχόν είναι δ π ή ιιηγήαθτη δέ» άνσφέ ρετσι, είναι βέβαιον δμως δτι πρόκειται περΐ των τελευταΐων αποστολήν άεροιιορικοθ ύλι κοθ καί τιυρομαχικΛν έκ Ρωσ οίας. Καθ" α αγγέλλεται έκ Λον δΐνου οί έκετ διπΧωμοτικοΙ καράγοντβς φρονούν δτι τό σον ή Γεομανΐα δσον καί ή Ιταλία θα μετάσχουν μετ" ού πολο καί πάλιν τής έπιτροπής βλίγχου καί δ τι θά εξευρεθή τρόηος συμββ-τσιοθ 1<ανοποι βν αμφοτέρας τάς άντιμαχο μένας μερίδας δσον άφο ^ την διενέργειαν τοθ έλέγχου. 3» Π ΡΟ1Η Η Ή έφαρμογη τής αποφάσεως περί συστάσεως επιτροπών διά τα χρέη, Σχετικός μέ την διεικολυν σιν τΛν άγροτθν τΛν ύπαγο μένων είς τάς διατάξε ς τοθ τελβυταΐου νομου περί ρυθμ σεως των χρεών* εκοινοποιήθη πρός τούς Ποοέδρους Κο«νο ΐήτων, τούς 'Υποβιοικητάς Χω ροφυλακής κα( τεύς 'Δστυνο μικούς Σταθμθρχας ή κάτωθ>
  τηλεγραφική διαταγή τής Νο
  μαρχΐας:
  «Παός περιφρούρησιν -χγρο
  των καί προφύλαξιν ού των
  άπό έκμβτάλλιυσιν καί σ<όϋΐ μόν άλλοίωσ ν ψηφσθέντος Νίμου ύιιό εχόντων άντΐθβ τα συμφίροντα άτίμων συνι στομβν κατά κοινότητα Επι τροκάς άπό Ιβρέσ, διδάσχαί λον. Π;όεβρον κοινότητος «οί αστυνομικόν Σταθαάρχην (δπου Οιάρχει) καί 2 κ(σΙτι προ σώπων όριζομένων έττιπλέον μορφυμένων καί καταλλήλων χοεωμένων άγροτών είς έ<ά στην κοινό'ητατ τταρά άστυνο μικοΠ ΣτοθμΛρχου πβρΐφ»οεΙ άς, ή'ΐς θά ηροββ εΐο πλήρη ένημερωσιν άγροτον ϊνα οί φΛς κατανοηθώσι τα υπό νό μου Ββ^όμενα κατ' αρθρον καί έν τώ συνόλω ϊύϊργειήμα τα. ΟΙ Αστυνομικαί σταθαάοχαι έντός 15 ήαερΛν δέον νά πβ οιέλθωσ ν ά τάσας κοινότη-σς ιβριφϊρβΐας των καί όρΐσωσι επί τόπ ου τα 2 ώς άνω μέλη, καλέσωσιν επιτροπήν καί πά ρσσχωσιν ό^ηγΐας δι" έκτέλε σιν έογου της. Είς Ποοέβρους Κοινοτήω' άιοσΓέλΧονται σήμερον 15 β βΧ,ιάοια Ν5μου άπνοτ θά δια νβμηθδσ.ν υπό τής ΈιτιτρθΗής αποφάσει ταύτης ΟΙ Σταθμάρ χαι δέον έν και,' ώ νά ύποβάλ λωσι κατάστασιν όνομσστι«ήν τΛν διορισθέντων ύπ' ούτον ιιελών κατά κοινότητα καί άνο φέοωσιν εκτέλασιν. ΟΙ Πρόβ δροι Κοινοτή'ων δέον νά ά νακοινώσωσι την πσοοθσατν είς τα λοιπά μέλη Έιτιτρο πής. Ό Νομάοχη: ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ» ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΤ ΕΙΣΤΑΙΣΠΑΙΠΚΑΠΑΡΑΛΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΪΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου («ου άντα· ποκριτοΰ μας).—Κατά τηλιγραφήματα έκ Λονδίνου κατόπιν των τελευταίων αυντόνων ένεργειών τής Άγγλικής κυ¬ βερνήσεως επήλθεν συμφωνία ώς πρός την εφαρμογήν τού ναυ*ικού έλέγχου επί των παραλίων τής Ίσπανίας. "Ηδη κατηρτίσθη καί τό νέον σχέδιον τής έφαρμογής τού έλέγχου καί τού άπο- κλεισμού, τό οποίον καί υπεβλήθη είς τας ένδιαφερομένας κυβ«ρνήσεις δια την τελικήν τού έγ*οισιν. Έ* τής Επι τροπής ήτις Θ' άσχή τόν έλεγχον έν Ι¬ σπανία άπεχλείσθηιαν τα Σοβιέτ κατό· ηιν άξιώσεως τόσον τής Γερμανίας όσον καί τής Ιταλίας. ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ 8·» ΑΘΗΝ-ΙΜ Χθές ιτερΐ ΰ>ραν 10 45' π.μ.
  μαθηταί τεθ 8:υ Γυμνσσ
  ου Άθηνβν μετέβησαν έν σώ
  ματι καί κατέθεσαν ο τί φανόν
  ς^τό μνημβΤον τοθ άγνώ
  σΐου στρατιώτου. Την μεσημ
  βρΐαν παρεκάθησαν ιΐς γεθμσ
  παρατεθέν υπό τοθ Δήμου
  είς τό αγροκήπιον. Κατά την
  διάρκειαν τοθ γεύματος έπαιά
  νισεν ή μουσική τοθ Δήμου.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ
  Την προσέχη Κυριακήν κατα
  πλεει είς τόν λιμένα μας τό
  περιηγητικόν «Πολώνιο κομ(
  ζον καροβάνια περιηγητών
  «αί εκδρομέων διανοουμένων
  «αί έπιστημόων πρός επί
  σκίψιν τον άρχαιοιή'ων τής
  Κνωσού" καί τοθ Μ
  ΓΟ ΕΞ1ΓΟΓΙΚ0Ν ΕΜΠΟΡΙΟΝ
  ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗΝ
  Καθ" & πληροφορούμίθα θε
  τικΛς είς τόν διενβργηθέντα
  τελευταίως διαγωνισμόν διά
  την κατάληψν θέσνων είς ήν
  'Εκδοτικήν Τράπεζαν έπέτυ
  χον οί ΜηναςΔημά·ης, Ευστρ.
  ♦ΛποστοΚάκης, Έμμ Πλ.βόοης
  Ζαχ. Σ'αυρουΧά^ηΓ, Μ'χ.
  Βουλγαράκης. Ε. Χουσουλά
  κης, Έμμ- Ζ ιχσριουοάκης, Ιω
  Παπαδοδημητράκης καί ο(
  δακτυλογράφοι ΕΙρήνη Κων
  σταντουράκη καί Ελένη ΚλΙ
  τση
  Ο κ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΕΙΣ ΙΘΗΝλΣ
  Ανεχώρησε ττρο>θές β.' Ά
  θήνας Ενθα ΘΛ επιζήση7η την
  διευθέτησιν «αί έκδοσιν ώ3ΐ
  σμένων κρητικόν ζή ημάτων
  ό Γενικάς γραμματεύς τής
  Γβνιχής Διοικήσεως Κρήτης κ.
  Π. Ίκιτόλυτος.
  ΑΓΟΡΑΝΟινΐΤκΑ
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜλΤΟΝ
  Δι' ανανχζοΐιχοθ νίμου δ τρ 9
  βιευθίντος ι!ς την έ^μιιρίδϋ τί}ς
  παρέχε»ι είς τώ"
  Έθ^ικής Οί<ονομίας το ίπως χΐτόπιν &ποφ£οι »ς τοθ 6ηο^ργιxοΟ Σ^μίουλίου ά παγβρεύιι Ι* δλω ή Ι* μέ^ει τή>
  ίξίγωγήν παντός Ιμιΐορεόμχτος
  έφ' Εοιν αθ'.ΐ) ήθελε χριθ) ώ; «ν
  τικιιμίντ) είς τί θϋμφίρονΐα τής
  Έθνιχής ΟίχονομΙας ττ)ς χώ?οις.
  ΤΑ
  ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
  ΔΕΡΜΑΤΑ
  Ό 'Εθνΐκός Όργανισμός έ
  ξαγωγικοθ Έμπ< ρ ου Φέρει ϊίς γνώσιν των ένδΐαφβρομέ νων δτι 5ιά διατάγματος τής. Κυβερνήσεως τής Πάλαι σΐΐνης ήρθησαν οί μέχρι τοθ. δέ Ισχύουσαι απαγόρευσις' 6ιά την έκφόριωσιν ώρισμέ' νων ιΐσαγομίνων έμπορίυμά των είς Γιάφφαν καί οΐτινες άπαγορεύσεις είχον ώς άφορ| μην τας τεχνικάς έλλε ψίΐς τοθ λιμένος. | ΤΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΓ ,ν χ6έ; «?μυδί»ς τίσ οΐρες ηαντοηΑλαι ϊιίιι επώλουν Ιλαιον μεγάλας οξύτητος Διά δια ταγτ]ς ίπίοης τής αοΐυχιψιατρι χβ,ς δηηϊΐοίας χατιοτρίφ^υχν χΚές 100 οκάδες ίχΗύων ώς α «α ταλλήλων ηρος Ι ----------- Τό ΎηουργβΤον Τθν Οί<ο νομκών τή; Γιουγκοσλσυΐϊς εξέδωκεν άτιόφσοιν δυνάμει της οποίας ή έζαγωγή ά<ατβρ γάστων δερμάτων βοΑν,ΐκπων μόσχων καί χοΐρων έπιτρέπε ται μόνον έναντι πληρωμής Είς ελεύθερον συνάλλαγμα. Ή ανωτέρω απόφασις θέλει παραμεΐνει έν Ιαχύΐ μέχρι τοθ προσεχούς "Ιουλίου. Η ΧΤλΦΥλΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δι' ο Ορον εκλήθη είς συνβ ορΐασιν ή Σταφυλική Έπιτρο πή Ηρακλείου. Κατά την συ νεδρΐοσιν θά συζητηθώσι διά φορα ύτιηρβσιακά ζή ήματα καί ό τΐροϋΐτολογσμός χρήσε ως 1937—38. ΛΤΥΧΗΜΛ Ή Μαρία Τζωρμτιατζά»η <κ Χανίων πεοιεργσζομένη πε ρΐσιροφον ά ή<ον είς τόν συ ζυνονούιής βτρσυματίσθη είς τό στήθος έξ α(φνιδίσς αύτοθ έκτιυρσσκροτησεωο. Ό σύζυ γος ού ής Γεώρ.Τζωρμτιατζά κης έμηνθθη έ,π! παρανόμω κα -ιοχβ διτλου. 'Υπδ τοθ δποοργεΐβϋ τβν Οίχο νομιχβν εκοινοποιήθη έγκύχλΐος πρ4ς τβύς Νομάρχας κκΐ λοιπάς ιν&ιαφιρομί·ας αρχβ; χαΙ έΐαιρε. αί, διά ττ]ς οποίας ηαρέχονται ■πληίωματιχαΐ οδηγίαι κναφο ριχΑς μ! την Ιφίρμογήντήςφίρβλο Εας ίπιιηδίύμ^τος έργολΐβω^ χαΙ προμηθΐυτβν. ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΜΟΖ Οί Κωνοτ. Μπεριχάντ}; χαΙ Ε. :«λ«69ης χατοιχοι 'Αγγελιανβν 'εθομνης βιινε; ή^βηοβν διότι , έ τραυμκτιοχν δια περιοτρίφου τον ίμςχώριίν των Ήλίαν Τζβρτζί %ψ. Αμφότεροι καρεπέμφβηβχν την «ρμοΒΙαν ι.οαγγελιχήν άρ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΡ.Η ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙ έν τβ Αγορα μα« κυρανββΓ··: ψαΐ τών.βιαφόρεεν έτχ··<·» «βοΤόν«ε·ν >1χ·ν ·
  -■Ι.
  μ,ιθ
  Ι' Η
  ί "
  •μ
  ·'
  ■λειιΙΙιι
  α' ■οιε)«ι«οι
  ρ; .Γ
  Τ ·■
  Ψ
  Υ"
  λ!·Β*>
  Ρ6—
  Δ·χ«ν·ν «* «!·«. «κ Μ,—
  ««ε.«ιοΗ Η
  *«λ·|·|(·· ΜΤ1 «Ι. ,. ·
  ■«••■•ι* ■•«Ι· Ι,Ν
  49ε.
  ΙΗ.
  Μ. _«,
  μ,
  41,
  Η, _>,
  ■4«α|α
  ΙηηιΐΜ («ο·
  Λεορ«ΝΜ<« 'Α>ν··«·ρ«τ« επι*.
  Μ
  ■«Χλι* ι««*
  ΑΙ··
  ■••■ν«
  ρ, ΙΙβ,Μ-ΙΙΙ,Μ
  ., Μ·. — Η·.
  η.ι·-ΐΜι
  ιιι ΜΙ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ
  ΤΗΝ ΕΞΑΓ&ΓΗΝ ΑΕΡΙ.Ν
  λΦΟΡΜΗ ΤΟ 1ΣΠΑΝΙΚ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Νυχτερινά έκ Λονδί¬
  νου τηλεγρο φηματα άγγέλλουν ότι ή
  •Αγγλικη Κυβέρνησις εξέδωκεν α,ύστη
  ροτάτην διαταγήν δι» ής άπαγορεύεται
  ρητώς ή έξαγωγή οίασδήποτε ποσότη¬
  τος δηλητηριωθών άερίων έξ Αγγλί¬
  ας. Ή απόφασις αυτή τής Άγγλικής
  Κυβερνήσεως ελήφθη διότι Υπήρχον
  καταγγελίαι ότι έκ τής Αγγλίας επρο
  μηθεύοντο οί Ίσπιινοί έμπόλεμοι χη·
  μικά άέρια των οποίων καί έκαμαν χρή
  σιν κατά τό παρελθόν μέ όλεθρίας συ¬
  νεπείας.
  ΤΟΝ ΕΛΟΥΙΡΔΟΝ ΒΛ ΕΠΙΣΚΕΦ6Η
  ΟΑΑΕΑΦΟΣΤΟΥ ΛΟΥΞ ΤΟΥ ΚΕΝΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Ειοήσεις έκ Λονοί-
  νού άναφέρουν ότι ό Βασιλεύς Γεώργι
  ος έδωκε την άδειαν τού όπως ό Δούξ
  τού Κέντ Γεώργιος έκιακεφθή τό* »
  δελφόν τού οούκα τού Ούΐνοβωρ χαΙ
  πρώην Βασιλέα Έδουάρβον τόν προ¬
  σέχη Αυγουστον είς Αυβτρίαν.
  Ό δούξ τού Κέντ θά συζητήση ώς
  εγνώσθη μετά τού 'Έοουάρδου ώρισμέ
  να οίκογενειακά ζητήματα μεταξύ των
  οποίων καί περιουσιακα καί οίκονομι·
  κης γενικώς φύσεως τοιαύτα. Πάντως
  φαίνεται ότι ή Βασιλική οίκογένεια τής
  Αγγλίας έχει απόφασιν νά προβή είς
  μεγάλας ^οικονομικάς παραχωρήσεις
  πρός τόν 'Έοουάρδον.
  Ο ΦΟΗ ι,ΩΥΡΙΤ ΔΝίΧΟΡΗΣΕ
  ΕΚ ΒΕΑΙίΡί4Ι0| ΑΙ. ΣΟΦΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  «ιοχριτού μας).—Τό πρακτορείον «Ά-
  βάλα» τηλεγραφιί έκ Βελιγραδίου ότι
  σήμερον την μεσημβρίαν ανεχώρησεν
  εκείθεν ό ύηουργός των Εξωτερικών
  τής Γερμανίας φόν Νώυρατ διά την
  Βουλγαρικήν πρωτεύουσαν. Είς τόν
  σταθμόν προέττεμψα» τόν Γερμανόν υ¬
  πουργόν ό Σέρβος πρωθυπουργός κ.
  Στογια τίνοβπς καΐ οί άνώτεροι ύπάλ-
  ληλοι τού ύπουργείου των Εξωτερικών
  καθώς καί πολ>οί πρεσβευταί ξένων βυ·
  νάμεων.
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΑΡΟΣ
  ΜΕΤΙΒ1ΙΝΕΙΕΙΠΡΙΠΕΖΟΥΝΤΙ
  ΑβΗΝΑΙ 9 Ί·«νί·» (τ·ΰ «νταπσκοιτβΰ
  μβς) — Τσ Πρακτ·όεΙ·ν τής 'Ανατολής τη
  λεγραφεΐ ί{ Άγκυρας ·π Α Προεδρος της
  Τουρκικής Δπμ·κρ«τ<αςκ ΙΙαιιβλΆτατβύρκ ■νεχώρησε σήμερον α»ν·δ·νόμκν·ς υπό μι γ«λης «κ·λ·«Θίας δια την Τρ«η>ςιδντ« >
  που κ«ι θά παρβμείνη επί τινάς ήμίρ«ς.
  ΠΐρΙ τβδ 0Κ·κ·δ τ·δ ταξειδίου τ·0 Άρχπ
  γ·0 τ·0 Τουρκικόν Έβνους ουδέν «νεκ·ι
  νβίΐη, ιλίχβη μέν·ν Ιη τ· ικξι(βι·ν γ(ν·
  τ«ι χ«ρΐ¥ ·ν«ψ«χι1ί
  ν-—-|—
  οχ·ν