94392

Αριθμός τεύχους

4587

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΐϊϊΡίΙ
  ΜΕΙΐ;
  'ΜΙΕΡ»
  ύΒ0
  ΚΡΕΜΕΣ
  ΣΥΝ.Ι1
  •11118
  άντ»·
  »ίο)
  !»»ργόςττ,ςΑ(.
  απαντών βήμ«
  εις των 5^,
  ότι τό ζή,η.
  ανείου των ιρι·
  θροΐχμών δια
  ών κ* ι την ({< ', δι* τό όαοΐ· •ταοεις έκ μ,ί «ρεμιΕ εισέτι. ορους τοθ ί»- ιλιχώς τοΰ; ιΐί ι ε βεβαίως ν» 1<ίν τού, άλλ»ς ν άλλον τρόηον ε,εν τό «ρόβλη ΈΉι ΣΤΡΛΤίΙ ΒΗΤΕΙΙ ΤΗ ■ΟΥ Ϊ0 Ιί 0 ν» * ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι ΑΙγύπτοα ίτησία λίραι 3 ίξάμηνος 9 Άμερικής ετησία δολ. 15 εξάμηνος » 8 Τιμή ■ατά φύλλον Δρ. 9 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1937 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑτΡθΥ Ίίϊ«|« ΣΪΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Μ Ο" ΑΡΙΘΗ, ΦΥΔΔΟΥ 4587 ι: Τ ΟΙ ιΙΙΔΥΝΩΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΡΟΣ Ρ1Ζ1ΚΗΝ 'ΛΥΣΙΝ Ή ΕΚΡΗΞΙΝ ΑΙ «λΐιιταΤαι κληρ·ν·ρί«ι στον κίνδυνον. Άλλβ πά βχκηκαίμέ την «ςίλιξιν ρ* τ«δτ« ·1 κίνδυν., τοδ τβί διεβνοθς «ολιπκή£ χ«τ« πολέμου δέν ίξέλιπον «,< οτάσεως είναι «ρκκτβ χ«θη μη έξ 4λ·Ηλή«·» Κ«ί 4 γ» ο»χ«οηκ«Λ κ«ί έκιτρ*«·»ν εύ λήνη δέν έΐτ«γιβιι·ιήβ« Ι» «χβς αΐβίας οιαδήποτε Εύρώπ0 -Απόδειξις ί, δ»πλΜ ηροβλίψΐις. Η πολ«τ·χή τβΰ μ.τικΐ, δρ*ατηρι·της η ·κα{« Λ·νδίν·» κβί τ45ν Παρισίων, καθημερινώς έντιίνΐται άν «•λΐτΐΝΪ, *κ·βλέκ·νσ« στ»θε τί ν& χ«λ«ρ·&τ«ι. Άιΐσδει ρβ( ιΐς τέ·ν διβφύλοιξιν τβς ίις το ταξείδιον τού φόν ν»} ΐΐρήνης τβδ κοσμβυ, ύτιερενί ϋ3«τ είς την Βΐλχ«νιχήν. χαοεν εύτυχδς χάρις ιΐς την Τού Πβλωνβυ προεδρου τής οτ«9ερβτητα κ«1 την ορθί,ν Δημοκρατίας είς την Ρ·υ»« κατεύθυνσιν της. Έφ«νπ & νί«ν, τβν &λλ»ν υπβυρνδν καμπτ-ς ίταν ίχρΐιάοθη ν* | τβν εξωτερικών χαί των κρ« Μ«τ>νβηβ|) από τβύς χκτα θυπσυργβν τβν διαφόρων
  ληφβέντας βΠό πολεμικόν χνρβν πβύ μετεβλήθησαν
  μένος »τι δέν ήτ· διατεθή είς συνΐχβς ταϊιδΐυοντας
  μένη δι'ύηβχΜρήσΐι, κκΙ β Μαιί πεοιπλβνΜμίνβυς άττ·
  πεδείχθπ συγχρένως «ρκκτα χώραι$ είς χώρ.ν πολιτΐΗ.ύς
  εύλύγιατος >τ«ν άκατεΐτ· ή πράκτορας.
  Ιλ«β»κ<τιις κ«| ·! πβλιτικβιΙ Ό νπρβσμίνος όργβνιομός διηλ«μ«ιιιΐ·. έλιγμβί. Χάρις της Ήα»ίρβυ μ«ς δέν έχιι δέ είς αύτην την αύφρονα δνβτυχβς μένον την αΐμορ κβλιτικην την οποίαν «νχαι ρ··δβκν πληγήν τ·0 Ίοπβ νίαβκ τ* Λονδίνον χαί ήκ· νικοΰ "Εχ« πλεϊβτα αλλα λούΒηοε χαί τό Π«ρ(αι, η» νευρνλνικα βημΐΐα. Δ' ·ύ ρήλθεν ή μκγαλη κρ(ο·ί χ« τό «αί ή θκρ«πε(α τού είναι ρίς επικινδύνους εχτραπνς δύβκ·λ·ς καί ή γ«λήνη τού χά. έηικλοκάς κα) ήδη η Εύ «κάμη δυβκολκτέρ» χά! «π( ρώηη ίπα ν έρχεται οιγ»>, αι θανβς
  γί είς την προτέραν σχκτι Ή πρβσοχη ομ«{ ο λ»ν
  κην ηρεμίαν της. ατρΐφΐτεη σήμερον πρός το
  Ή ΓερμανΚα χ«( ή Ίταλίβ 'Ιαπχνικον. Διση μ(« πλη
  ββΐ έκανέλθουν συντόμως γη είναι «βντβτε έπικίνδυ
  χ*Β' ·λ«ς τβς ενδείξεις είς νβς χκί ϊτ«ν ακομη φχίνε
  την επιτροπήν τϋς ούδετερσ ται αττομονωμένη χαί 8ερκ
  τητ·ς ίπί τβΒ Ίαπανικοδ χαί πευομένη. Έπειδή μ| τ&ν
  0« λάβθΗν χαί πάλιν δια τβν καοαμικρκν Αφορμήν είμκο
  βτάλνν των μέοσς ΐΐς την ρεί να ίξελιχβό είς γάγγραι
  Ιφαρμογην τοδ έλεγχον χαί ναν κ αί να δηλητηριβσα λ
  τβδ Αηοκλΐισμοδ τβν παρα λοχληρον τ·ν οργανισμόν.
  λ(νν τής Ίβηριχβς βκαΐι Καΐ δυστυ'χδς β πληγη τοδ
  τοθ νέου σχβ&ϊου τό οποίον 'ΐβπανικβδ δημτουργεΐ πάν
  φείνΐται *τι χατηρτίοθη ήδη τβτε αυτόν τ·ν κίνδυνον.
  *1ς τ· Λονίΐνβν. 'Ακομένει Έφέσον λοιπόν δέν θ« τε
  μονον ακβμη νβ χα8·ρ(αα λΐιύοο · Ίαηανικός άλληλβ
  την ατάσιν της κ«ί η Ρ«β ακαραγμ·;, η Εύρώηη θ« ώ
  αία η έποία τηρεΐ «διάλλα μοιάζα ποός ήφκίστειον τοδ
  κτβν βτκοιν δια ν* «ποσΐτα οποίου ή ίχχρηξις είναι «να
  οα πρβφανβς οφέλη ύηβρ ηάσιιν στιγμήν πιθκνή Δβν
  Τβν φίλων της λρνθρβν τής μένη λ·ιηόν παρα να εύχη
  Ίακ«νΙ«ς. 'Αλλα πιοτΐύετβι θβμκν τ·ν ούντομον τιρμα
  •τι τΐλικ&ς Βεπ ύκοχνρησα τιαμβν τοδ 'Ισκανικον, δια
  κρ· τής πραγματικότητος « να ήσυχάσα κάπνς ή «νθρν
  φοαον μχταξύ τβν αλλων τεα «ίτης. Άν κβί δι* ν«
  βάρνν μεγάλνν δυνβμΐων, (ΐμΐθα σύμφωνοι πρός την
  της "Αγγλίας, Γαλλία;, Γερ πραγμκτικοτητν, τβ Ίακννι
  μκνΐεις χαί Ιταλίας β* έπελ χ#ν 6έν φβ{νίτβ1 #τι θβ χερ
  8ηβιιμφ»ν(«. 'μβτισβΒ αΰντ·μ«. Αλλβ χά)
  ν«ίνιτεη κίβ» «πό τα παρα
  πετβσμ.τα τβν χαπνβν «ού
  εοχημίτιβαν ·1 βομβ«ρδι
  ομοί τ·0 ΝτοΰϊθλανΓ ηΐ
  τής ■Λλμίριβ». Ε«1 ίβν Β«
  *χτ*ς της «Ρ«γα«
  τάπιτος εκ.ΐν.ί πευ Β. Ι
  οχυριοθή σήμΐρ·ν *τι η τί
  α.ν%λ·νιββεϊβ« χ«1 *«·ϋλη
  Βεΐαα ειρήνη τ·δ χοομ·«, δι
  <«»νι τ·ν αμεσεν τούλβχι ν·» διά την ειρήνην. Η «ν βρβπατης Ιφθαβεν «ίς τσι·δ τ·ν αημ·ι·ν ωατΐ ή πρΐη.ι ν* «δρη ρ·ς«κ·ν τρί«·ν θε Ρ«»χ«ί«ς τβν «ν·γκβν της η η Η Β* « 4η* #«»»ΐ;ίαν ·ΐχ·ν·μι «* « 84 χατ«ατρ«Φ0 4ιι· «·*·*μιχην βκρη,ιν. ΙΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΝΕ ΤΗΝ ΠΕίΟΣΙΟΒΙΚΙΙΙ Τβ ίδ Άβηνβν τηλιγρβφή ματα μβς 4νηγϊΐιλβν *« την Ενββρνησιν 4«ϊββχ·λ.ΐ τ4ς τΐλΐΐίτβίβς ημ·Ρ«ί τ· ίή τημβ τβς β»ν<ψΐ»ς *ξ"**χ: «ής αομβ«β>νς μ«τ4 της Τββ
  χ.ολοβ«χί«ς. ΕβΙ ·πμ»ϊ}
  Β«μβ τ·δΐ· χβτηνβλβΒη η
  προχθεοινη μβχρβ ούοκιψ.ς
  τού χ. Πρ**Β»ιι·ΐ>ΡΥ·5 μ·τ4
  τοθύκουργοδ τβς Έβνιχής
  ΟΙκ·ν·μίβς χ. Χβτζηχνριβ
  κου. Είναι δέ όμολογονμίν«ς
  έξ ολοκλήρου δικβι·λ·νη-
  μβνπ η β·β«Ρ·της μ* την
  ϊκ·Ιβν *5ετ«ςει το ζήτπμ»
  η Ενβίρνησις , _ .
  Μί την Τοβχ·βλ·ββχί
  βν, δΐν Ιχ·μ«ν Η·ν·ν «·
  λιτΐκ.ς αχΐβιις βγββ4ς. Εχ·
  μιν «αί |μ«·|ί.«4ς τ·ι·ώτας
  χαί .ίκονομικας. Ε1β4γ·μ·ν
  χνκβί, «(χβχτήαχντες δι* μ«
  χρβν4νάν«ντ την έλβυθείΐβν
  των χαί ύΐ«σ:άντ<ς τβς ταλ«ι ηωρίαις κκί τάς αυνεκείας πβ λυϊτδν πολέμνν, κνα κοίνον Ιδκνικόν ίχβυν σήμερον κ«ί δι4 την διατήρηβιν χ«ί δια φύλβςΊν τού 4φιερννου« όλας τ4ς προσπ«θε(«ς χκί την προ βοχήν των: Τό ίδκνΐκόν τής είρηνης κβΙ τής δημ«ο»ρνι χής γαλήνης χβί τής έργ* ί Έλκΐςομεν λ·ικόν ίη έ· Φ·α·ν τόσον καλαί ε!ν*ι αί ηολιτΐΜβί οχέσΐις τβν δύ· χν ρβν κ«ί έφόοον ύκήρξαν 4 κ·λά{»ς ·μ«λ«ί αί μέχρι τ·δδ· έμκορικνί χβ) βίκονο μιναί αυναλλβγκ) των δέν 84 είναι δύσκολον ν4 εύρουν κβί πάλιν βχαιν συνενν·ή· αενς κρός ούναφιν τής νίας «μκοριχής συμβίσΐως. Ε«1 πιστεύομεν ότι Α νίκ έμκο ρικη μετ4 τής Τοβχοαλοβκ- χίκς συμφννία δέν 84 4ργή 00 ν4 ύκ·νρ«Φ&· 'Αλλ' 4κρι βδς δι4 τόν λόγον αυτόν 84 εΐχνμεν ν4 ύΐτββέλνμεν πρός την κ»βίρνηοιν μίαν π«ρ4κληβιν: Ν4 μΐριμνήσρ να πκοιληφΒι] είς την ^ νέαν αύμβκαιν διατ«{ις δι'π; ν4 ύηοχρεοδται η Τβεχοαλοβκ βης χΐς αύτην «ρκετβ έκ τβν γεωργιχθν μκς πρβϊοντων. Άη· την Τσεχοσλβββκίβν είβ«γομεν μεγάλας ποαέτη τβς ζ«κχ«ρεων χά) αλλων νχνργιχβν είδβν. ΕΙσάγβμεν έπίαης πορσελανας, ώρβλβ- γι», βι·μηχβνιχ4 >.δη δι4
  φορκ. Εκ) ·5*γβμΐν αταφί
  δας είς σ«ΐμ«ντικ«ς «βσίτη
  τβς, σταφυλβς χαί βλλβ δι
  άφορα έκ τβν εκλεκτον προ
  ϊοντων τής Έλληνικής γής.
  Όφεΐλσμεν οέ ν4 σμβλβγή
  σωμεν ·τι «Ι μίχρι τβδδε έμ
  κοριχκί μβς αχέοιις ύπήρξβν
  βμβλβ) χβί 4διβτ4ρβχτ·ι Ι
  π»ς έπΐοης ήο«ν κβί ιΐναι
  είλΐΜρινεΙς, έγκ4ρδιβι κα)
  Απολύτως φΐλιχβ) χβ) «Ι π·
  λιτικβί μας σχίσεις. Εβ) δέν
  γιτο δονβτίν πβρ4 ν4 ιΐνβι
  τοιαύται, βφ·6 κβί οί δύβ
  λαοί, ο Έλληνικ*! Κβί * Τβ·
  κΐβ έναντι τβν έζ«γ»γ3ν
  της είς την χώραν μβς, ν' 4
  γορ&ζη Ωρισμένας ποσέτη*
  τβς Ερητΐκβν βτ«φ(δ»ν έ(
  έχκΐνων πό» Ευρίσκουν χβ·
  τβνβλτ>ιτ4ς είς την Τσεχβαλο
  βχκικην 4γ·ρ4ν. Τούτο επι-
  βχλλνται νά γίνη «ττωσδήπ·
  τι δι4ν4 τύχη μίβν φβρ4ν
  κΑκοιβς φροντίδος χβ) προ·
  βτβσΐβς χβ) η κρητική σταφίς.
  Είναι δέ εύκολον χά) ν4 έ «ι
  Γευχβή διότι η Τσεχοσολββκι-
  κη κυβέρνησις δέν Θ4 ίχα
  φχντ«ζάμ«9« πολΧ4ς 4ντιθ
  ρήβεις: Τουτο δέ διατί η Τσε
  χικη 4γορ4 4κκρβσφ« άλλβ
  τε μεγάλας π·α·τητβς χοητι
  κθν αΐβφίδΜν. τΑρβ τό εΐδβς
  βύτο δέΛ 84 είναι παθητι
  χον δι' αυτήν.
  'Αλλ« πρός τουτο δέν 84
  ητ· ακσκόπον ν4 κάμουν ι)
  δικ«ς ιΐΐηγήβκις πρός την
  κυβΐρνησίν μ«ς χαί τ4 Επι
  μελητήριβ Κα) αί τοπικαί
  Αρχαί μας. Πιστεύομεν δέ
  Ι ΐι βδη τβ 'Επιμελητήρια
  ού τε ο κ. Νομάρχας ου τε ο
  κ. Γεν. Διβικητής 84 παρα
  λείψουν νβ πράξβυν χβ) έν
  προκειμΐνω τ· καθήκον τ»ν,
  ·π»ς τό έίτιτελβδν αλλνστι
  π4ντ·Τ6...
  ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΒΗΙΚΟΙΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ
  Τό μυστήριον τοθ αγνώστου
  Ο ΑΝΘΡΟΠΟΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ
  ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ
  Τί άγγέΛλει 6 καθηγητής Σμίθ.
  Ή δπίθειις τβ,ς εξιριυνήαιω;
  χαί τής χατ.αχχήβε»ς τοθ Βιοΐΐου
  Πίλοι, αυνε«(νει πίνχοτε τόν ί<θρ» «όν δ πας τόν ο,ιγχινΐΐ καί τόν έλκύιι_χαθι τι τό ά/ννατον, το π« ριβεβλτ,μΐνον μλ τδ'μ»ΟΙή5'ον ^ί άγνοΙβΓ. -«Ι είναι γν»3τόν ποίας θυσίας Ιαιβίχιαεν ή ηοοακίθεΐαι κρός εξερεύνησιν τοθ Β:οιΕβυ Οί λβυ. ΌνομαοΐαΙ μένουν βί άπίκιι ραι τι Ο ΊιαλοΟ >ιτρ»ΐ)γοΟ ττ]ς
  Άεροηορίας Νίμπιλ» χά Ι οί περι
  «ίτειαί τού «αί ούιοθ χαί τβν
  συντρίφω' τού Ιπάνω είς «ύί β!
  ωνΕους πάγους δηου Ικιβαν χω?ίς
  ά δύνανται ηλέβν νά φύγουν.
  Ώ; ένθυμ'.Ονται 2ε »( αναγνβοται
  μχς έξ αίτίας τ«]ς άτυχοθς Ιχεί-
  ν—ς απεπεΐρας άκ«λιοθι;οχν ϊύο
  χ«ρυφ*ί ττ)( ίπιαΐήμης: Ό μχΘτ]
  γητής^Μίλμγχρια πβι» σανώδευι
  την αποστολήν Νίμπιλι. Καί ί
  μ·Υ<*ί . ιξιρΐυνητής τβν Πολιχβν ικτάακβν Άμοθνίοιν δ ίπεΐβς καρ' Βλ?ς τας δλας διαφοράς τού π?·ς τον Νίμπιλΐ άπο ττ]; πρώ¬ τας χοινής ΙκοτρατιΕας τ»ν πρ2ς εξερεύνησιν τοθ ΓΚλβν, Ιαηευαεν δι' αεροπλίνβυ πρίς άνακάλιψ.ν ς βκο9ΐολτ]( χβρΐς —·ψ$ϋ—νά ανιλθγ δ Ιδίας η)ίη χ»Ι χβρΐς νά εδριΚϊ^οτί. Ήδη ομάς φβΐνιται Εη 6 Βί ρειος Πίλθί χατιχτήθη ίριοΐικβς Μία μεγάλη Ρωΐαιχή Ιπ:οτημονι· χή άκοαΐολή εδρΐαχΐτβι ακό ήμι ρβν χαΐΜχηνβμίνΐ) επί τβν τι ρα9τ(«ν παγββοδνων τού. Τής άπο οτολτ]ς δέ βυ:<5ς δ άρχηγβς χαΐ διακρικής έικα'ήνωι χ. Σμΐτ, ά.· πίστειλιν ιχιΐΒιν διά τοθ ραδιο φών·υ τό χχτατΐρ* αρθρον: ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ, 2 Ίου· νΐου. (Ραοοφωνιχβ<).— Έ«ιΙ πολλοΰς αί^νας 6 Β6ρειος Πό- λος «ροσβΐλκυβ καΐ έτρόμοζβ την άνθίω^ότητα. ΤολμηροΙ Ανδρες ένεζήτησαιν νά φθα- σουν είς αυτόν, ίΓτβ δμως έ- ξηφανΐσθησΐν, είτε έκέστρβ- ψχν χωοΐς νά φθάσουν είς ούτον. Ότωσδήποτβ ίπλοότι- σαν την ά.θρωιότητα μέ νέ- ας γνώσεις. Ό Άμερικανός ναύαρχος Πήρυ ύπήρξβν ό πρώτος χού έφθασεν είς τόν Πολον. Ή δόξα τού ουδέποτε θα σβύση· ΟΙ σημερινο', και- ρο', 8μωι-, κΐνε διάφοροΐ. Ή έ πιστήμτ) 6*ν βύναται να (<α· νοκοιηθβ μέ λιγοστές ματιές πΐσω άπδ τό -αραπέτασμα τοθ μυσιηρΐου. Ζητεί συνεχεΐς κα( άβιαλεΐτιτους πσρατηρή σεις κσΐ την συλλογήν τερα στ(ου δ ν/κου νβγονότων Οιβ νά καταλήξη είς άσφαλή συμ «ερασμα κα( &ιά νά τάς έφοτρ μόσ|) είς την πράξιν. Ή ση μερΐνή ρωσσική ένιστήμη, βθ ρότατα ύιιβστηρ^ρμένη ά«6 την κυβέρνησιν καί τόν ένθου σιασμόν όλοκλήοου τής χώ ρσς, εΙσήλθεν ε(ς την οδόν τής πλήοους μελβτης τής κα ^ακττίσ/ως τοθ 'ΑρκτικοΟ. Π') λυάριθμοι αποστολαί διά πά γοθραυστικών, ή ίγκαθίβρυ σις τής μβγάλης θαλασσΐσς & βοθ, ή δημιουργΐα Βωδεκάβων πολιτικών στσθμΛν μ άς παρβ σκεύασαν &ιά νά έργασθΔμεν είς αυτόν τοθ τον τόν Πόλον. Συνβουάσαμβν την θωρΐαν τοθ Ν&νσεν περΐ μετακΐνήσ'ως των παγοστρωμάτων επί τοθ πολιτικόν* λεκανοπββίου, μέ την πείραν ποο άπεκτήσαμεν ϊίς τούς μονΐμους ιιολικούς σταθμεύς χαί μέ την σύγχρο νόν τεχνΐκήν ύκό μορφήν ά συρμά τού, ραβιοφώνου καί Α βροπλάνων. Ή άποστοκή βιεξήχθη ε[ς κλΐμακα ανευ προηγουμένου. Τέσσαρα μβγάλα άεροπλάνα έπέταξα επάνω άπό τόν Πό Χον καί μόνον άφοθ βιή'Χ.θον υπεράνω αύτοθ άνεζήτησαν ί πέΒθίς όιιωσδήκοτΒ έκτά ΐς. Προσεγειώθησαν (π' αύ των, ιΐροχωροθντα βαθμηδόν πρός τό πράτον άεροπλάνον, τώ οποίον Είχεν ήδη Ιδρύση Ι να έπιστημονικόν σταθμόν ί τι Ι τοθ μετακινουμένου πάγου. Είνε ενδιαφέρον άτιο τής τε χνικής καί έξερευνητικής άπό ψ·ως δή μεγάλα τετραχινηιή ρια άεροπλάνσ, όδηγοόμενα υπό πιλότων εχόντων την πεΐ ραν τΛν άρ<τΐκών περιοχήν 6 κως 6 Βοδοπυάνωφ καί ό Μο λόκωφ ή!ιυνήθΐ)σαν νά τιροσ γε-ωθοθν επί άκροετοιμάσΐων παγοτιβδίων είς την καρδίαν τοθ πσλΐκοθ ώ :εανοθ. Ά τής έπιστημονικής πλευ^ας ο( πιό ένδιαφέρουσαι παρατηρή σβις Εγιναν. Μβτεωρολογικά στοιχεΐα έκκέμκονται ήδη τε τράχις τής ή αέρος είς το Γρα φϊΐον τοθ ΚαιροΟ έν Μόσχα οπόθεν διενέμονται β(ς δλον των κόσμον. Ούτω καθΐσταν ται Ουναταΐ άκριβίστεραι και ριχαΐ προγνώσεις, οί οποίαι κατά μέγα μβρσς γΐνονταΐ είς την πολικήν- περιοχήν. ΑΙ πά ρατηρήσεις περΐ της μετακινή σεως των πάγων είνε Ιβιαιτέ ρως ένβιαφέρουσαι. Είνε πρόδηλον Οτι είνε φυ¬ σικώς αδύνατον νά παραμβί νωμβν έπ( μακρον χρόνον ι(ς τόν πραγματικόν Βόρειον Πό- λον, διότι ό τιάγος «ορΐσκε ται δ.αρκώς έν κινήσει καί ή ταχύτης τού—μέχρις ήμίσεος μιλλΐου καθ' ώραν—ΰπερβαΐ νει βλας μας τάς «ροσβοκΐας Μέχρι τοθδε ή μιτακΐνησις γ( Τα ζήτηια ττ)ζ Ιξυγιάναΐιος τή"; Μΐ93>Ββί: μβς ηχ
  χ»1 άλλοτε χατ' επανάληψιν.
  ιΐηομιν Βτι Η* είναι δυνκττ; ή ρι
  ζιχή χαί δβιοτιχή λύαις τού, ί'
  δ·4 έχτιλιβθΐθν τα «ββΐγωγιχα—
  Ι»γα δηίτι θα έκλιΕ
  τα Ιλη χαί τχ τέλμκτα χχΐ
  φααιχχ χ»1 ή ιλϊνοαΐα Έν τού
  τοις, ειμπορεί νά άρχΐσιο έ« π%
  ραλλήλου μία έβγασίβ πρός τόν
  οχ^κον αυτόν ποΰ 61 (χς άο?ΐ
  λβς ευχίριατα άηοτελέαμττα. ΚαΙ
  ούιήν την έ?γασ'αν ιίμποροθν νέ
  την αναλαβοιιν εΐδιχοΐ, 5γιιονΰμι
  χοΐ αΐνιταιιριαμβΐ τβν Ηεσαχοι
  Τβν. ΟΕ ΜιοοαρΤιαι, ώ; ιΐ'αι φ<ι οιχέν ίλωΐ'ΐ, διν Ιχιυν την ί λονοοίαν μίνον πιΰ τού; μΐαιΐζει χαί τβΰ; £ποδεχχτ(ζκ, Ιχβυν χαί Ι'χ ίλο πλ<)9ος άαθενκβν. Κ*! χυρΕ»ς τάς λιγομίνας έογενΐΐς νβσ3«ς. Τάς ααθινε'α; ϊηλαιδή ϊ χιίνας π·Λ ιΐναι ουνίπιιχ ττ]ς έ λονοϋΕας. Έν τούτοις παοά τβ διι Ι κου ν χΐαψ νοοΐ)ο2τΐ]τκ, δα ·> Ι κου ν
  0:ι ίατρική', ι5:ι χ«1 νοαιχο
  μιιαχήν πεοίθΐλψ ν. Οί πΐριοοί
  τιροι χαθ' δ πτωχβί δλν Ιχουν τα
  μ(σχ ίταν ασθενήιβιιν νά πβοσφδ
  γουν ιΐς τόν ίχτρον ή νά Ιλθβυν
  ■ίς την πόλιν διά νά ■Ιααχθοθν
  είς κλινικήν. Άλλί χαί &ι Ιχουν
  τα χοήμαΐα δεν Ι κου ν τα μέΐχ
  τής ιυγχοινηνΕας. Καί πολ)ά«ις
  ή μΐΐαφβρά λένφ τβν άποοΐάαιω^
  αι άδύναιος ή αιοιχίζιι περια
  σοτερα χά Ι άκό την νοοηλείαν.
  Ηΐ Ιπρικε λβιπον μέ χάθι τοό
  πον χαί ιιέ χάθε θυοΕνν νά επι
  δΐωχθ) ή Γ5ρυσις έ μ
  ου—Πολυκλινιχ^ς είς κεντρικόν
  χιΐ δγιιινίν αημιΐον τοθ
  Καί Ιπΐιϊή αυτήν τή< επιχείρησιν δϊν τ^ν χάμνε: χχνιΐς ίϊιώιης,'θά Ιπρικι νά ττ^ν χάμΐϋ ιίϊιχδς αυνΐ «ιριομος έκιχουρβΰμινος χαί άκό τό Κρίτος χαί τάς Κβινίττ,τβς ττ}ς Μΐ33ϊει5;. Φρονούμεν λοιπόν Ετι πρωτ!αττ] έπιδίβξΐί τοθ έν Μοίραις Πρβχτορείου ττ]ς 'Αγρο Τραπέζης θά κρέπιι νά είνε Γ5ρασις δγειονομιχβν συνιτβιρι είς Μΐ33χρ&'. ΟΕ θϋνιτχΐρι οιιβΙ αύτοι θά έ'νθοθν ά?γό:·οα είς μίαν !«βσινή δκοΐα μέ την Ινϊαχυαιν ττ]ς Τραπέζης θά Ιδρύ αη το Ν333<ομιΐ5ν. Πρις τβν σκο πον Η αυτόν θτ ή:ο χαλιν νά έ π δΐηΐ^ είς τις Κοινόττ)Τ»ς ττ]( Μειοχίοΐ; είϊική ιίσφιράι άηο 2 —5 επί τοίς ί«ατον τβν πϊοοο δ«ν την. Διά τοθ τοβπου αυΕοϋ Θ4 ήτο ιΟ«ολος χα' ή Γ5ριΐ3ΐς χαί ή αυνΐτρτρις τοθ ΝΐβοχομιΕου αϋ τοθ. Πίσχς δ' δπΐ]3ΐ3!α{ θά πβοιί- φιρε το Γΐρυμχ α&ΐό είς την Μιι αχρ&ι είναι ιυ«βλον φχντβζ{μιθχ είς τον κ«Βέν» νά σχεχ^. θε πΐ ριίχε τα ιιίβϊ ττ]ς νο3ΐ)λ·ία: χ»Ι τής περίθαλψιν; αίς χιλιάδας ά γροτβν χαί θχ άπίβχινε ή χολυμ ρή9ρ* τ·0 Σιλιοΐμ διά τον πλ* τ5< χχΐ ώίΐΐ3ν αύ:όν κάμπον. Ή μΐΐς ρίπτομιν τ^< ίϊίχν. Άτιο τό Κρίτος, την Άγ3οτρα«εζ»ν χαί Τϋΰ( Μΐ99χ«!ΐας έξ»ιβ(χιτ} πρχγ μκοπΐ(ΐ]9ΐς της. Κιρ(«ς την έμπιο'ΐυίμ<θχ εί; τόν λίβιβτο' Άρχαδίας πρός τόν όν «βΙ τ^ν Ιξ«μυΐ'ηΐ3ΐύ^ι;μιν τό πρβτον. Κ«1 δ δκοΐβς οπεοχέ*)*! νά γίνΐ] δ άπί9(ολδς της. Καί τό πιοΐιύ^μΐ*. Διότι είναι φίλος χ»ί πτω:ιργ£τι;ς τής προίΐου ττ]ς νεται πρός την Ευρώπην. Αλ¬ λα ένσέχεται νά στραφή πρός την Άμβρικήν ή χαί όπ'σω πρός τόν Πόλον. Ή Απάντη σις είς τα ερωτήματα τα άφο ρωντα τούς νόμους τής κινή σεως τοθ πάγου καί τοθ δδα· τος είς τόν πολικόν ωκεανόν καϊ είς πολλά αλλα έπιστημο νΐκά ερωτήματα θά παρασχε¬ θή υπό τής εργασίας των τβσ σάρων Ανθρωπον τούς όπο( ούς θά Αφήσωμεν ιΐς τόν έ· ξσιρέτως εφωδιασμένον επι σιημονικόν σταθμόν επ Ι τοθ παγοστρώματος—των Παπά ν(ν, Κρένκελ, Σ(ρσωφ καί Φβ ώρωφ Οί γενναΤοι σύτοΐ άνθρωποι θά οιέλθουν ίνα πβ ρίπου | τος έδο. Έκτός των επιστημονικήν παρατηοήσβων είς τάς οποίας θά προβοθν, ό ραδιοφωνικός σταθμός των θά διευκολύνη τάς μέλλοντι κάς πτήσεις υπεράνω τοθ 'Δρ κτικοθ, συμπεριλαμβανομένης χαί τ·ς Απολύτω; δυνατάς συγκοινωνίας μεταξΰ ΡωσσΙ άς καί Άμβρικής υπεράνω τοθ πολικοθ ώ<εανοθ. ΉμεΤς οί βποΤοι ήλθϊμεν μέ τό πρώτον άεροπλάνον ζω μέν Από εβδομάδος επί τοθ παγοστρώματος, Απομακρυνό μενοι μετ* αύτοθ έ< τοθ κυρ( ως Π4λου. Τριάνια πέντε άτο μα έφθασαν επί τεσσάρων άε ροπλάνων. Ποτέ ό Άοκτικός δέν εΤδα τόσον λαόν! Ή ζωή επάνω είς τό παγόστρωμα ·Τ νέ τόσον καλά ωργανωμένη καί κυλά υπό ορους τοιαύτης σχετικώς εόημερΐας ωστε ου σκολεύεται κανε!ς νά πισΐεύ ση δ τι ούτος είνε ό Πδλος ό οποίος έστοίχισε τόσας Αν θρωπΐνας ΰπάρξβις. Επάνω βΐς την σηλβ9ύσης λευκότη τος χιόνα τοθ παγοσιραμα τος μας, τό οποίον περισΐοι χΐζεται άπό σωρούς σπασμέ νων πάγων, ευρίσκονται τα ώραΤα άεροπλάνα μας μέ τό πορτοκαλλΐ ή κόκκινον χρδ μα των, α( κεραΐαι τοθ άσυρ μάτου είς σχημα Ανεμομύλου καί δώδεκα σκηναΙ. "Ανθρω ποι πηγαινοίρχονται άπησχο λημένοι μέ την εργασίαν των ή απλώς πβριδιαβάζουν καί ά πολαμβάνουν την άνταύγειαν των πάγον όπό τάς άκτΤνσς τοθ ηλίου. 'ΔρχΙζομεν νά πι στεόωμεν δ τι κατόπιν πάλης μΙ^τήν φύσιν υπεγράψαμεν ΟΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΙΜΟΖ ΜΟΙΡΩΝ Μέ ευχαρίστησιν μας πλη ροφορούμεθα δπ ο( προσπά θειαι διά την εξεύρεσιν τοό που ήλβκτροφωτισμοθ των Μοί ρΛν εΰοδοθνται χαί ύπάρχβι πιθανότης νά άχθοθν 8[ς αΓ σιον πέρας. Τό πραγμα είνε έξαιρΒτικος ευχάριστον. Θί πρέπει δέ είς την προσπάθει αν αυτήν νά ένισχυθβ ή Κοινό της των Μοιρών καί Από την Νομαρχίαν καί Από την Ά γροτράπϊζαν. Ό ήλβκτροφωτι σμός των Μοιρών θ' άποτελέ ση ενέπΐ πλέον σημαντικόν 'Ιμα προόδου της συμπαθοθς κωμοπόλεως ποο Αποτελεί την πρωτεύουσαν τής Μΐσσα ρβς καί ποθ έξβλίσσβται τό σον ραγδαίως τα τελευταία ϊΐη. Καί πρός τοθτο Ανάγκη νά ,ένισχύσουν δλοι βσοι £ χοον δύναμιν χαΐάρμοδιότητα. ΗΑΠΟΚΕΝΤΡΒΪΙΪ. Είς την τελευταίαν «υ βιινε βρίαοιν το Σ^μδ5ύλιον τής άπο9υγ χιντρώιι»; έξήΐαοε τα ζ^τήματα τής ίυμιϊιόιητος τοθ διτ.ουργείου τής Κοινυνιχής Προνοίας έκΐ τβν δκο'ω' δπέρχουν διχογνωμίαι ίί πρέπιι νά δκαγωηαι ή 5<ι ι(ς την ά )μςϊιίιτ)« τβν νεμαρχβν. Έν «ύιοις είναι αμφίβολον ά. ή Οί νομάρχαι ιδρίακονται ....... οτΐρα πρός τον τόπον τής δυαΐυ «ς. Γνωρίζουν καλύτερον ηαντος λοιι τάς ανάγκας έ<4ς τ£η·υ. Γνωρίζουν Αί είς τή* περιοχήν των δπχρχουν άκοροι πεινβντις, αο3ενεΙ(, έ^δειΐς γινιχα. Κϊί ιΐναι φιιοιχϊ χαλύιερόν είς θέΐιν νά ΒΕ δαυν λύσιις Ιφ033ν θά Ιχο»ν Βιχαί β»μ» άπί χάθι ίλλον. "ΰιτε χκί τα ζητήματα τ«]ς δ?γανάαιως τής Κοινβνιχής Προνοίας, χιιρίως αυ τί, θά πιίπιι νά δπαχθβθν είς την δικαιοϊοβί&ν τβν νομχρχβν. μετ* οΰτήο σταθεράν, εντΐμον ϊΐρήνην. Ώ υ τόσον ύπολείπε ται μακράς χρόνος μέχρι τοθ τέλους τής Αποστολής καί 8έν ήαποροθμεν νά γνωρίζω μέν τί βυσκολΐας θ3 έχωμεν Α
  Γ
  λθονΐζνβνυνυ ζηννυπι
  1
  ■«9
  Β0(1Χ0Β1-Χ ηθθ,φΐβγΐθ
  Μ1191011 ψχιχβσ^β 1> 'ΫιΧοχΑ9 η.
  •«5θ0ΠΑ9ΐν'> (Ίθ)θΌΧ
  ·1/χο»ίΐ ηο)θίιιοόιι ©ο,ψ οοι »}ΛσηοχΐΒγ (ι αβοιΧο^ 1x9,
  ΑφΧΠγΛ. ΛΟΑ.91Ι ΛΟΧ
  Αηο)οιιοτ1ΐοΙισΧ| ιοπσ|Β.
  ■ 101,0119 )0 ΑςρΐθχθΑΟΙθΜ ΑφΧ ΑΐΟφΑΑ ^]ί
  Ι
  !
  ΛΟννΐΒνΐΐνβ 11 ΛΟΙΐνΐΙΟ-Ιεϋ
  ! ωι ΥΚϋθϋ μμι οη
  ίίθ]ί1(1¥3!
  Ι !■■■■■■■■■■■■■■■
  ΛβΝΙΧβΠΐΐν ΑΟΧ011Κ
  "_ (Λ^ Λΐΐκνθ
  Λκκο Λΐί* 3»τΙΧιββο *
  ββιίιχοιό» 3!}χχιγχ· —ΰϋ)
  13Λ3λ Λ 3 ΒΛσ'3, 3Τΐ
  ^μγ ^φΓΐΐΟ13ΟθΊΐ 1ΐ?ΐϊ
  Λθσΐ&3θθ1ΒΠΊΐΛ1Χ ΛΟΙ91 01 ΛΟ3105Ι3Η
  ■ο Β9ν»ιθβ»3} ΛΐιγγΒ αΙιι βι——
  ΐ
  υ Μ^ι ΙιγοϋοσΊι (/ υ
  λοοιβ3ΘΟιβτιΙιλιμ 91 51' Λΐοσσι
  ΛβΜΑηοοΗοθΜ »Η ιβιϊ^Χβαγι^—
  ••"Ι/ιο
  Λ30 3Α1.Ι ΒΛ }3ΘΟΟΥΟΝΒ^3 5ΐθϋ1£>
  Β18Μ (μ 110, ΛηοΛ3ΐ1ΐ113 5θ1ΛΒ[_1 —
  Ό0ΜΙΛΟΊ1ΟΙ, "' ΌΟ1
  501*3 ΊΙ} Ο
  Η
  )
  1/ 5]3 5Ο10Ο Λ0* 1Β1ΛΟ>Ο)θ'θ3 Λ03
  )3Λ3φ&Μ Λ©1 «>0ΑθΥ·ΛΘ3'Ο* (Ο—
  ·η]Μσοοχ ψ όλ ΒΐθΒλγοοα; Ι,ι
  »Αχ3 Ιοιις Βσοττρ; Λθθϊκρχιο,μ ^β*
  ΙίΙΒΟΜ ογγΟΙΙ 5)3 ϋ^3Λ0Ο *>ϋ.—
  ΌθΗθΙΙΐγθΙΙ ]Ε)Μ 5θ)3Μ3011ΓΙ 3 5ΟθΑ
  •γ ϋΐς ι»μ ΐηολργ 5οο>.ιιοισ'ποι
  Ιν|
  ·5ργ
  οιο 5ρΛΐσ'3θ Ιηοφα'οιΐοιοιις) ο,οιιιογ
  Οθΐ Ληούβφ νθ σ^φοο 1° 3ΐο~.
  ποΑΙιόοΧ
  , Λς?ι 11039x3.
  ψ^ ΙΐΛ3Γ)ο58ΐΛΐ8Μλ3 5οτ11;οιιΐ3
  Λ009ΗΙ/Ο 1/ ιβμ ο^ΒΐβιΙ φι Λ3.—
  "5«3Ο·φ Ϊ^ΜΐύθΙΙΐΪΒ 019)3^01
  ΒΗθΧΑΟΟ 9ϋν 1Β13Χ33Λ8113 ΟΧ Βγ
  ΥΦ ^)3γ9ΐιοοΐηογ 59»ιΐΛΐιγγ3. 5ομ
  1Τ1Ο0Μ 1^1 φιΛ Ι3Λ03Φ ΪΟΓΐθρΜ Ο.
  ■5Ι3Ο3Γ1
  ^ ϊφΐ ϊτριοπ ϊιοΙια}χ Ι
  1 5Χ
  βλι3 ΙυΐίΐισΑ " Ι/μοβθ ^ 5οι
  ιιρ οιοιχιρΗ Λ3Γΐηλ3ν? Ρθ —
  ( αΙιιιιιιοΑ λώ
  ιριι
  ] γ ^
  Λ9ΐοηΛΛ, )ςρ Λ010119 9 ι
  ·5ηοΧςιφ
  οοι ΐιοβφο (;
  5ΐ0(Τ))ΐγ3ς) ι; 3Λ],3 Ι^τΐύοφν.—
  Λΐμΐ 1Χ31ΛΟΛφΛ>ηι1 ΒΛ Λΐγ
  Χ( φΐ
  3ΐοιορ>| 3Λ13
  'ϊοιορογιι 9
  ρ 9 1ΟΜ ΙΐΓ03Λ>ιηΛθ ιολ
  9 9ΙΛ00Χ |μ 00310ΥΟΜ Λ91ΒΑΠ9
  VI
  οοο ίΐραι βλ 11οι?9 φΑ 193© Ο.~"
  Ι
  0 90)1
  )Β>< ΑφγηφΒΐο 51ίΐ ηο)όουιΐ3 ο ι Α·11931 Α9Χ *Γΐ ιι^ηο βιοοχο ' ϊοοΑ3)1οσ3Φοΐ9Α3 1ο01 ΠγΟΙΙ 3ΐςιΑΒΛ0Ο 13X3 :οΐ3τΙΙιο 9ΥΟ» ^1)ΐοο υιςισιι οί 130ΛΧ139 Ό0991Ο311 ^ 1^1 ΛφΛΒγγθΛΟΟ Λζ?1 ΛΙΟΒΙΛ^ ΛΑ Ι 5ϋ 90 91 5πιΐ9-9ΐηο * 91 $θ 0 ] ογοιι ογοιι 91"- ΙΟΛ3Γΐζ1θΑΙΐΟΟΊΐ 91 χ 91 1°* Λ3τίοο 91 Ιοιϋιιρι ]ΐΐ3 Λοα3φ3ΛΒΐΐ3 ιοιιφχοοο •ΊΒΜ 10 1013 .Χ 13θΙ/1ΒΓΐχ>1Ο Λ993ΧΟ
  3Χ|3 ΐΜρΓΐΒΐγβτΙ 91 ΐοσιι 9* 5?ΘΧ
  ιχ9ΐι αΙ/ιο — ο9^
  ■ΙΙΜ9ΚΟΙ0Κ
  ΙΙΛ
  η·|Αθοΐ, Οί
  ίΐβΐ
  9 ί>ρτί ΟΑ 91
  Μ9 Λ 1^1 Αΐΐγθ ,ΘΒΜ
  9 5
  VI
  ΙοοΙμιοιιιόβΐί
  91 »Υ9 5]3
  5
  Βΐηυ αοα]ιλοι
  ·■»], 5ΐ)Γΐοσ9>ι3 ΐμιο
  5βΗ 5Ό)ΐοισΓ)Χη3 591
  9»9 1&Ν ΛΒΓΐαορσ'φχι χιλ
  χ υ
  λοΥ]Φ
  ιοχ '3 99
  Αρι Ϊ09Ο3ΚΒ19,] ιοχ ϋχΓρχοσιοχ λο
  1ΒΛ3Α0Χ]· ΑΟΟΙβλΙτγΐΙ 5ΟΛ139
  &Ι) ^
  1( ηοΗο9>·
  1·άόηο λ?
  Ι '
  Α3
  ΑΒ
  ο·5ΐ
  58)3ΐύ2
  Ι
  ιοχ οογγοιι
  1ΐ ^ολ
  ΒΜ
  Αι
  «ί'Μ
  ΛΙΙ
  1ΥΗΗ·ν
  Α|
  ΝΒΝΗβν Λ0Ί34ΐνΐΧλ*
  ΙΟπΐνΐ ΙΗΧανΐνΝΗΙΙΙ
  ΗΙΝΙΠΜιΊ1.
  ηι,Τι
  οί ιιΧ|
  ·:ίΐΧ ΐρΐΑΟΧ Ε61Β
  ·»5| ,ιιΐρ
  ]ΒΧ
  'ΠβΙΛ
  ,ιχ
  9 —
  — ηοι
  ..? γ3(? Οοτ!
  οοι «ιιτί^οΧ κι
  !
  31019
  1 Υ.5!
  ΐ
  ο, >
  ΐχ κοιΧό^ α; ,χ σ»ιί| '
  ¥ Λ Λ Α| ΐ λ^
  ■ηοτΐ
  ιΧ]Ι 5ο:Α)ριιΐίίΧ Ο.
  Χ 5
  σιοφχίιο αοχ
  οιο
  γ ιοιιΐ| ,ιχ
  βι ΊοιΑογ" '&ςηκίιο βλ ι*χ
  ΒΧ ΕΑ 1
  βλ
  Β]ΑΡ)λΒ ,Τΐ
  ,ιχ ηοχ (ιτΐΒγχυ α^χ «ΐ'ον
  β >ϋΐ1ΐχ| ,ιχ ίιτ1;χΒ ϊθ{)θΐΐοα>,
  ρο» ηει ιβ}Χ ?ι κοΐια» η'.{
  '?»"2 1° »'** 5«λοοΧοι0«ι '3οχ!Χ
  ' 6119^2
  Ρ5« Αοι ΐΑθοΐθΒϋτι οχ κηο»»
  9^
  *))Τ)
  ιι«1» ΌχΒ ,1*
  ■£»!.■ 0Β19 11ΧΧ 1>Α]3 ΟΟΧ ΒΑ
  9ΒΧ

  Β1Α0Χ Οΐσ|* ]ΒΧ 011
  ρ
  ·ι<3|Χ ηιο ϊ^χιβχο»» ητ,ο θοαχιτΐ οοι ϊτΐίΐ'90** 9Α **>
  β ,« 5(ητΐ2 Όοοιιτ) «9
  οί
  ηεοκιο 'χχΐκ
  ·ιτΙ»α92 !ί· >Χ]ΐ α·3 ίφ
  01Τ< (Π &β«χ!κ> ΒΑ ΙΑΒΧ^.
  ΚξΒΑΙΟΙΙΧ Βΐτΐ Β^γΒ
  ^ *Ι2 Γ°ι ηβιιφοοβιι
  Η. ΊΟΟΘ*^ 9Χ Ι080)1ί| 001 ({.ϊΐλΐΐθ
  «,ιτΐ ιο μχ ϊΤΐτΐ»ν,9 91 Ι6«>ί>
  501ΑΒ1111ΚΧ 9 3ΟΟ1ΟΠ9ΧΒΧ Ο. '
  Χ τϊ η'2 *3ά
  ΙΙ Λ»12 (]χ ΒΧ]Ι (1011
  099* ΑΟΧ ίΪ
  ι
  Ο'ΤΙ $911 (*ι»Αης
  Ε1Τ) 1Εα>2| β ,τϊ
  Λ05Ι
  ΝΟΣΝ3Η31Σ ·ά ΛΟΙ
  •ίϋ.ργ
  οοβ>ι Ίοαομ ·κ ΙροΐΒΐ 9
  ,19 530Χ Λ3θϋσς?Λ3Λν.-'2Ι2ΗΗΙΧ
  1«ΜΙΜΟΚΙΙΟΗ Ι
  1ΟιΙΑ.ΙΗΟ ΝΠ1
  ΪΝ3
  ΝΟΝΙε.-β Νθΐ
  XII
  ΛΛΛΜηΛΜ
  3ΝΙ3
  Η0ΉΛΎΗΗ9Υ ΟΙ
  31ΗΘΦ3Χ2ΙΙ13
  ■5>κιλ·γ
  μακ
  ·Λ·10»Ν!
  8
  !
  νΐαΐννη
  Ί
  Ι β
  ΙΙΙΗΙΟΙ1Ο.Ι3
  ΤΙ
  ΕΙ
  «
  «
  »ι
  ΊβΑιχ 5ηβλβγ»Λ]ρ ϊι» κιιακ ιοβκΐΗ
  9ΐΛ)Χ«0·~ Ι) ί
  ·ΜΙΧ0|0 ,
  ?ί4
  ΟΛΙΒ»0α
  Π8.
  —·*1 -Χβοτ/ 3»)3γ·χηγβιι
  ΑΟ(ΐνΝ<Ι_ϋΥ)! 313ΖΙΝΠνΜ τι τι ^—-(ι ε ΐΒ» τι τί Ζΐί εΐ-θ ιηΐ3Χ?9 νβ 1»» ηοΐβ 1358» 0.Ο1 «? Λ3ΘΥ!/Α8ίΙ? 110 001 Α8)31ΒΥ311 ·5θ Λΐΐΐ 2310110813 !Χ0<Ι1ΥΙ1ΝΟνΌ ΐϋτνυον ' •ΑΜ.ΟϋΧ Χ| ]5<3»χ χΐΐςι»» ηιι 5 ε ΕΙ |ΒΧ 30 "Ο0* ίϋΧ ιβχ οιιβ 3] ι βα ·>| 'ηη 5]ΐ
  ΒΙ )]1 181
  ΑΟ|Α
  ΟΟΤ ^
  "°Α2·
  βα
  ^ , 88
  Βϋ!ΐ1Χΐ11Η ')}αβα- ^^ ΒΧαθ9>^2ΑΒ11
  -.> :)ηεά)^ολοιββηΐι; 3]· ηοι ηοι
  ΒΑΒ0 ΟΟΙ 0,411 3»0)Τί'Χ 5βΑ)Υ.? ΑΙ»
  Ι»
  IX
  <3Ο5Ι. 'ΐΑ ί ?θ "V. 33>^Β(θ&χληο^ 3(ιχ Α09
  οί βοβιι βιειοΧ οιοιιβχ
  ύΐιίιιι 9
  9 5β^'ίίι 9
  9
  οί(,ι
  ΒχιχχΒΐ ιλσ»!ίι|
  0· ·Όλ9Υ.0Α
  ΒΗ Ρ011 3ηθΑ]ΙΧ|
  |3
  ·)!ΐΧ
  βι
  Ι1Α
  Π01
  }ς Λ**1 3|ΙλΒΧ &6ΚΧ ΒΑ 3θ
  901 3θ(01181ΑΒ
  οοο
  8Μ1Λ3Λ
  »ι 11
  Χ>Υ)Μ1011
  ]0
  00110 '
  31 ΥΥ ρ
  Λρι— ■ΛςτΤοοτΙηοθ λοιοτ)
  9 00^ Ηγ.ιφ Λς?ι «ιβγιφ
  10» ΙΒΜ 310118)] ·ΛΐΐΛ)3Χ? 5)3 Λΐ,ΙΙΠΟ
  9118 Β1ΑΟΥΥ))Ι1Ο11 ΪΟ30ΙμΓ) 110^11 Λς)Γΐ
  οτ] βιβμ |βχ «σνιο* 5μ 5ς;κιιχ
  3γοιο'η>ι λο,οθοιι ηοιι ιολι3»3 ιοΛ
  )Υ 18Λ1.3 Λ37 ·5ΐ3θΙ^ΘΟ]0 ]ΒΥΥ011 ΙΒγ
  γο ρχ 8γγν ΙμοιΐΒ Ιμ ]Β
  ΟΛρΗ 1Β13Λ<ρα3ΐφ9 Λ30, ρ ΤΐΙΐΛΙΧ Λ012 ·%'ΙίΛ)3)(3 Ι^1105ΐα311 1/Λ3Λ ιβγΊ/ο; μ Λ3ΐ1οσρ35 ^ό 3ΐι ' ΟθΊΐ* ^9ρ μ ΥΥ^ ΒΜ Ο, 'ύθΙΒΠΊ^ΙΒΙΙ. 5Κ>3ΐ1ΐ?Ληθ 9118
  σ ΐ 5Ι3 5
  9χ οι μ 5>3? 9)
  ιοιιο39 'Χ 'γ ΐΒοη,οΧηΐΒθΌιι )ν/ βμ
  1ΛΧ311ΥΥΒΜ *ΟΜΟΙθϋθΟ]8 ΒΜΙΙΒτΙΙΐθΟ
  ]8 'ΒΧΙΛΟΑΙΟΜ ΒΙΒΠΐ/ΐΙΐ'; 800. Β1Ο
  ΟΛ8113 5θ3φ3ΧΟ ΙθΟΙΐρΟΙ
  Ληο^ιαΌθοχ ·5θ09^ Λ9Μ
  -1ΛΟΛ10Μ ΙΒϋ ^ ΛρΧΐΧθφ Ο Υ. Ου ΛΊθΧί
  Β10Ο Β13Χ101Ο 81 ΒΙΟΐγΒτΙ 31011
  Μ 5ί9χιιθΓία9 Β]3Χιοιο βμ]ο,]3
  (ί 8031)81^) ]8Μ Βγγβ ΛΙΐήΊμΦ Ί
  ΐΧζ) Α0Τΐθ9Μ Λρΐ ΑΟΥΟ. ,Ο
  Ϊ333ΐο» ιο ι) )
  νΛ οΙΐΜΐς 91 ογο ρ
  91 1°Μ 'ΐ>3ΜΐΒΛηΛ ιομ ΰ3ϋςΛ8 ηοφ
  Βθ'ΛθΙΒΤΐΙΐΛΙΜ ΟΟΙ ΑΒ1131Α3^ Λ8Ο30Λ
  -ΒθθΐΐΒ Λ|μι βιΛ Λποηογιτ)
  'ΰ|^ιιηιο)3Ε'"ΒΜ]ΒΛηΛ ιβμ
  5 1 191Λ811, ςχΐΐΐ ΒΜ1ΒΑη^ —
  3Μ^ Μύ9γ>] 9 Ι^ "
  310*811 ϊφ ΒΙΟΒΠΌθθ 3Λ18ΛΙ/1Ι3
  5ΟΑ13Χ3, Ί)ύ (
  9 . Οιοιιοιιποβ^ιι βλ 3οοοσοιιτ1
  ηοιι Β)ΐ]8ΛηΛ ί; λβιη^ 'Μιι 5ηογ
  90 ϊθοι Ιηογβ ,ο ιητΐήθΓΐηθ |μχ—
  φ
  η
  .
  "I
  -τΐιΰ»· ιχ—
  3 ^
  -|009Υσ8χ
  )ϋιςΐ8 11ιθζ)θΐι.ΐ3γχ3 Λ
  • ΥΟΜ 18Μ ΒΜΙΙΒΤΐθΟ—
  ΒΧ 81 ΙΟΥΟ ΒΐηΐΒΧΒΛΐρ ,Ιλ 0^3 ,118
  —103© 9 οοτΐ ΙηιτΐΒΗ—ΛΒ<1θ33ΐ< ?8 ]0 ΙΒΜ Λ3Γΐ ]0 18Μ 13Ο911110311 ϋθθΐΐ 1ϋΙφάΙ «593 γ ί>?γ
  91
  μ
  Λ9108 ΑΟ1ΒΑΒ0
  ]3ΧΙ '
  91
  9^ ?3
  ρ—ΛθγοΦ Α^ι βχιοηφ
  3ΐοφτΐΒ—Ιΐ9)ΐο^°ου οοιο
  ύηοιΐΓ) ΛΤ3Λΐϋιοη>ι 5ογ>ζ)Μ 3.
  *]3Υλ8θΉ. Λ3 ΙΒΜ ΛΙθΙΐΧί/11.9
  ΛΒ)Ο0ΐ11ΐ9 3X1,3—ρΐγγΒΤΐ ΒΙΛ3ΑΙ1ΒΥ11
  VI
  ?ίΐ 5ϋΐΐ3ΐη3^ 5[ιι—ηο9Υτΐ8χ
  9 119 &13ΛΒΜ 18131
  μ ΒΑ 13 ?9 12
  31ΟΒ Αθΐ1θ9Μ Αρΐ ΛΟΥΟ ,19 3Λ^3 θθφ
  •βοΛ,οιβΗΙιλιμ οοι «53α3ΐο)ρ»
  «ΝαΙΟΝΗΝΝ
  —119
  ΛΟΙΝλθΤ
  «Α
  'ηοι
  -«α.»
  α—α.
  -ηοχ
  ηχ«λ·«1 «χ
  7
  ϋβς>ιβχιο·ε1
  αοα.
  ηοχ
  Χ 9β
  ·6ΐ
  χ ι Α ο (ί Χ
  χϋ(ηχ
  ΟΙ
  Μ
  οβιι ΛφΧ ιοηβχΒΛηο Ιιχ 9ΐ9 91
  90 ΑςΛίΑθΒ Α"Χ Οΐγθθα!θΑ13Χ
  9'ϋ 8*2*—ϋ Α?9
  ΟΟΧ 513Ο3ΧΟ0119 5|1
  )
  9 Αϊϊ·'!ί
  γΐι 9ΐο
  Αρχ ΙατΙ ©α ■
  Θ 9Α ί>οιις>σι 3ο ν911 9
  ηοχ ρΐΑ»ιι ρι ϋ.Γ'χρι ?Η οα
  ο, >:>Ι"'Ο1
  βθφ Λ^Χ Ό 01». 03Μ
  1 λ»ι|ι 1/197
  ·9Χΐ5ι<ί Ι»" ΟΛ0ΧΛ90 οσχβτΐ οΧ ν 9 Λ9 9Α 91Λ- 11 ησοις» 9«ι 10 9Υ.Υ.Υ. ?ο οοιη 9ΛΟ)»Ε|ΛΩΟ 9Θ 9θ °Α)Χ ?ο ιις* ]0 Α39 :>ςιαι»Ληο,
  5
  οιυρ
  )]
  ■οσοΛΙισλ
  ιο Αςρχχοιι ιιθχοιι 91 Ι135·
  ςιοχο χ>ο3γ1 ]ομ αοο
  ΟοΧηοΙΐΛ9
  ν* 9'ιθΌΧ
  '^9λιλβΑ αοι
  $ ο. '
  λοι|χ Χ
  «-3Ι0ΠΙ1»
  «8
  ■••59ΧΧ3ΟΧ 8'Ί· 0011
  Χηΐ9 Λνι ]ύ>
  οοιι
  θοιι ογΙοο» Α910 *>οχχ9.
  ΙΙΧ09110 ΐ
  οοιι *>30ΌΦ βΑ]3 ζ>σφΐ 9ΧΧΥ.
  ΧΛ»χ3ΐ1 ΙΐΛ)3>3 Λ3>1ΐθ1σ)< ΟΙΙΟ '—Α? ,Μ Ιφ3ΐθ]1ΐ3 91"- Ι )Ο0Ο11ΛΛ.1ί 9Θ βχχβόι 009^ '3^ιθφΛλ| ϋΙΧΧΟ.1. Ι1· ΑΥ. IV- -3101111 ΑθθϋβΑ.9 ΑΒβ οοιι 11ΤΙΟΜ9 9* »«σ?3 'χ^Τ- 9 Ι 'ποτι Ι^^Μ— 910 βο^τι ΙΐθΡ* 7 ,χ βοΙιοφΧοθθιΐφ '.)ο<3τΪ£ ·ιΐ09ιιΟ Α9Ο ΙιΠ9*ν α8*}οιι9»9 λ(ιι ·3>ΙΐθφχΙιοθΑ9 )9ΧΧΒΟΧ 0·
  φΛ 3Η8θΊΐ3 £-0,
  ΊΐΐΧ)3θ, ΑΟΧ ΑΟΑ|Π—ΧΑ31
  |οχ Αθ9 ϋς
  3 ΑΟΧΟΙΙΟΑθΑ Α9Χ ΟΚ009011
  9ΧΟΧ Ά
  »<=εει —ΙΗΙΙΗΙ Ηΐϋιοΐ .ΙΗ ΝΗΧ 313 λονο«ιφ λοι ουν •Λ τί 06 Ί μο^ο |»ΛΐΧ»Παΐλ ίβχβιβη- ιαΙΟΝΟ. ΝΗ1 θΛ·λ ΜΥ3ΝΙΣ «Π ! β01Λ|< ηβιι Όβιοιβ »10 Α9Χ ΑΓ}! Αβχχφ^Ιΰ·» 0)10 Ιβ1·00)Χ·}| ο^κιιηβ} »Α3. -- »Ι1Ι»Ι .πιοουι.ο 'βΜΐχηΐχϋολ 131Η0ΥΪ ΙΥϋΙ •Λ -τί ΟΙ *<*"* Ν0<-3ΙΛΙΗ_ Ηΐνιννλου, 2ΟΝΙ<-3Θ Ι *** 'Μ50'8Α3 οσιι ΛΒ)ν— •«Β11ΑΒΝ ΙΑ ζπσθό.ο υ.ν
  Α Π Ο Ρβ Ο Ζ Ι 9
  χ.
  18 '° "Ιουνΐ,,
  ·*
  *
  ή «Ροογνέλλ0υ0(Ι
  ουναλλαγΰν ,«.
  ψιόδου, βε^
  ύΐ»|ς καλο οημί;ο.
  ι ουναντδτε ποΐυ'
  ενΒιαηοομίνους
  >ή». άκοθτί ουζη
  μ» τόν τρόπον
  τ Ο ίμιτορΐου τϊ|γ
  ν σταοιΛθν «0|
  'βί «ρο βια^όρ«ν
  δώοτι νά -πώ- βοο
  τιρα ή χρονια >ια
  ϊΐ ό οτωχός «οί
  «.άστοτε ή βΰχή
  ι.
  Μλοι ήοχιοσν «4
  ωνται την νύκτα,
  ί ή Ρίλτίωοις τοθ
  >εσις τοθ νυκτιρι
  ώς γνωστόν οβ;
  ώτατα κα! μΙ μΙ
  >μη
  ν μαλιστα βτι «£
  ««ρ
  ου
  ψ. Μ
  εΚ
  ) *
  σΥ°ϊ
  ) (<11 ' ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΩΙΑΘΛΙΟΙ 2βον Ό Βλοχοβιλας ήν*πα την φ ΊτβουρΙτην καΙ δ<ι ΦΐβαρΙτην. (*ότι αθ«η ιΐ<βν ΰπάγβι ϊ?ς την ΛννλΙσν, κ«1 οί "Αγγλοι τής ετοίψτν τό ο είς ου) * Λ στολίρης ήτο λάτρης της Δαλ'σς, λαβοόσης τό δ>οιια τοιούτου α θους, ώ: «αλό» δα τόν πόλεμον
  είς βν Ιαβλλβ νά ίκστρατεύση.· 6 Φιιιαβίλης εχασβ
  τΛν νοθν δια την Ζ·Φΐνην, συγκοπή το0 ·ΐ»σηφίνη. 6
  ΘΛωμής βΤχί την Φιντΐναν, τή* άλλως Ξτνθήνλβ
  γομενην Ενεκα τής ώς χρυσή1*;, άλη95ς ύραΐας κό
  Η Φαβουρΐτη, ή Δ*λια. ή ΖίφΙνη χαί ή ΦϊντΙνα
  ήσαν τέσσχρες έοασμιώτατσι κόραΐ, μυρΐπνοοι καί
  περιγαριτς, «π μ|ν οιατηοοθσατι τι έκ της συμπεοι-
  ΦορΛς τΛν ραπτριον, διότι βέν είχον άφήσβι όΧωσ-
  Οιόλου την βακτυλήθραν των, έκβεδΐητημέναι δέ κα-
  τά τι υπό των Αρωτοπλοκι&ν, αλά βιασώζουσ-η
  *ν τβ 6ψει υπόλοιπον της γαληνότητος ίκε'νης ή,
  τιαρίχβι ή φιλοπονΐσ, κα( έν τβ ψοχβ τόν άνθόν έκεΐ
  νόν τίς χρηστότητος, βατις σώζετσι είς την γυναΤκα
  κοΐ μβτά την πρώτην πτώσιν της. Μίαν των τεσσά-
  ρων έ*ωνόμσζον μικρήν, έπειβή ήτο ή νεωτέοα πα-
  σβν μιά &λη έπω/οιαάζβτο γρη*. ή πρεσβυτέρτχ
  κασΔν ή δέ νραΐα ο Ο τη ήτο, ψαντασθητε, έτών μό
  λις^Γ<οσι καΙ τριών. "Ι»α μή άποσ.ωτιήσωαβν τΐποτε, οί τρβϊς κρθται ήσαν έμπειρότεραι, αμεριμνότεραι κα( μάλλον έ<*ν« δομέναι ίίς τδν θόρυβον της ζωής, πσρ' δαον ή Ξ ϊν θή, ΒηΧαβή ή ΦτντΙνσ, διότι ο Ο τη εύο'σιΐτο εισέτι είς την πρώτην απάτην της, IV ώ ή Δΐλισ, τ) Ζ<φ' *η, μάλιστα οέ ή ΦαβουρΙτη, Βέν ήστχν πΧέον είς θέ¬ σιν νθ είττωσιν τδ αύτό- είς την ιιόλις αρχομένην (. σΐορΐσν τοθ βίου τω» υπήρχον ηΛη έπεισόδια ού<" ολίγα, καΙ 6 φ!λος σϊτιςΐν »ώ πρώτφ κβφοτλα'φ έ- καλιΐΓθ 'ΑλίξανβροΓ, είς τδ δεύτερον Ιτόγχανβ κσ λούμενος Έβμόνοος, κσ( είς τδ τρίτον ΑΙμΙλιος. Ή πτωχεΐα κσΐ ή φιλαρέσκεια «Ινε 6ύο δλέθριοι συμ βουλοΐ' ή μέν κακΐζει, ή δέ κολακΐύει- αί ώ?αΤαι κό ραι τοθ λαοθ τάς ίνουσιν αμφοτέρας λαλοοσας ά- βιαλλείπ'ως είς τδ ώ-(όν των, εκάστη τώ [δια της. 'Λχοοουοΐ 6' ούτος αί άπεριφροορητοι οδται ψοχα', καΙ έντεθθεν ο( πτώσβις άς παθιΐνουσι, κα( οί λίθοι οΐτινες ρΐπτονται κατ' αυτών. ΟΙ άνθρωκοι τάς κα>
  θυβρΐζουν άντιπαραθέτοντες είο αύτάς την λαμπρό-
  τητα παντός δ,τι άσπιλον κα[ άθ.χτον.
  Είς τδ Τυρόλον ύπάρχει υψηλόν τι δρος, ίθΐινος
  την άεΐτιοτε χιονοσκέπασ όν κοουφήν ποθςάνθρώπου
  ε(σέτι οέν έπάιησ'β· δ ό κα( τό δρ>ς έκεΐνο καλείται
  κόρη. Φ:01 αν ή Κόρη συνέβαινε πο*έ νά πεινάσ^Ι
  Ή Ζϊφί>η καΙ ή Δ&λια έτΐμων την Φΐβσυρΐτην, διό
  τι οθτη είδεν την Αγγλίαν. Πρός τούτοις ή Φαβου
  ρΐ-η ήοη βΤχβν Ιδία επιπλα «[ς την κατοικίαν της. Π 3
  τήο της ήτο γέρων τις καθη>η ής των μαθηματικήν,
  &>θρωπος βύστροπος καΙ κομπορρήαων. Έγήοοτσε
  κα( έ τι ίτρεχε είς τάς παραλυσΐας. ΝέοΓ ών, <Τ<εν 1$β μίαν ημέραν θαλσμηπολον τινά, ής ή έοθής πβ ριεπλάκη *1ς τι έπιπλον Τίς ιΐδε πώς τόν έψδνη τοθτο, ΚϊΙ άπδ τής στιγμης έΛβΙνη: έρωτβθΡη την γυναΤκα £κε(νην καΐ,,προηχθη ή ΦαβουρΙτη ώς Λαρ- πός. Αυ τη άιιήντοτ ένίοτβ καθ' οδόν τόν πάτερ* της καΙ έχαιρετΐζβτο ύκ' ούτοθ. Πραΐχν τινά έμβχΐνει είς τδ δωμάτιον της νΡαι5ι6ν τι ^Χον 'ί90^ *οΙοτς ΙΛα ρ!ας κα( λέγει. Δέν μί γνωρΐζεις;—Όχι.—ΕΙμαι ή μάννα σου. 'Λνο'γει ακολούθως ή γροΓα την όψοθή η·, χά· πτει άπδ των ευρισκομένων έντός ούιής, σφΐγγβι β,τι ποτόν τής ήρεσκρ, παραγγέλλβι νά μετακομ(σω· σιν έκΐΤ τδ στρ©μά της, καΙ άκλώνβι την κάπκαν >ής. Μήτηρ τής Φ βουρΐτης ήτον < ύ ή Δύσκολος καί ψίυδευλοβής γρσΐα, μόλις έλάλει πρός την Φα βιυρΐτην' ετρωγε μόνον δσον τέσσαρες, καί κατέ· βΐινεν ιίς συνανσστροφήν μετά τοθ θυρωροΟ,δπου έκσκολόγβι την κόρην της. "Ας έλθωμεν είς την Δάλιαν. Ότι τΑν *ΪΝ.κυι πρός τόν Λιστολίρην. καί πρός Λλλους Τοογ, πρός την φυγοπονΐαν, τέλοΓ, ήσαν οί ώραιότατοι ροΒό- νροοί της δ»υ^«ς. Π5ς νά τούς βάλη τοκό-ους δ· νοχας είς εργασίαν! Α! ή θέλουσα νά μείνη ένάρε τος Ρέν πρέπει νά λυπήτσι τάς χείρας της. Περί ο* τής ΖίφΙνης. ο Ο η κατέκτησε τόν Φαμα- Βίλην διά μικροθ τινος άνανΐυπκοθ καί συγχρόνως θωπευτικοθ τρόπου 6ν είχεν. $:αν Ιλεγβ,—Μ4λι ΑΛ Έ^ πρώτοις νά υγχβατήμ ν ψ^χρα!μίαν μαις καΙ νά ιιή χαβνμνν άιτο τ4ν φίββν ι!» πΐρΐ τοθ έτυτο9 »χς Πίόαιται ι! τε πιρΐ άΛλΐ» οΙκιΕο». Τέ κρ4»ν κΐΐ ακουδχιίτερον ρϊπευτοό* μέβον ποϋ Ιχομιν «4 μεταχειρταθ§ιιιν έν περιπτώ- οιι τοιούτου δυστυχήματος είνε ιιία δτοδίοιος |νεο:ς άντιεχιδνι χοθ 03·0 (Ικο χά! Ϊ4 μίνον φι«· λίδιον τ&> 10 γραμ<ΐ3ρ(«ι') ιίς τέ πλίγιον τί)ς χοιλ'ας. "Οΐοι δ: τμίνουν ιίς έξοχας καλόν εί'ε νά Ικουν είς τό οίχιαχον τ»ν φκρ μνχιΐαν χκΐ 2 ΤΐΰΗγΐατον —ιαλ( τοιούτου οόΒ (ββπιΐη αηϋ νέηίΐηβπ- άβ Οαΐχηβττβ), δ οποίος δι«ττ)5εΓται χάλλιαΐα χαΐ έΐ ϊ< Ιιος είς δροσεοον μέρβς. Την Ινεοιν ο5την, ή-ις πρέπει νά γΐνΐβ τό πολύ έντός 3 <} 4 ώ οδιν μετ! τό ϊυατύϊηα», βεδ*[»ς δ ίατρος είνε δ άμδδιώΐερος νά την χάμΐ χαΐ π(έιει νά προβχλΐ) θ| δκνσΐήηοτε άμέανς διά νά ΐοΐατήαη χαΐ είς τα άλλαι θιρα ηευτικά μ,ίη η.ϋ θά χρειαοθοθκ. Άλλά χ»Ι έν έλλε'ψΐι ίατροθ δύ¬ ναται οιουδήποτε γν»ρ[ζ»ν νά κάμνη έ έιεις νά π?ο6^ είς τ^ν στσ, κόριε. ΟΙ νέο·, καΙ οί τεσσβρες, ί|7αν ί έ ήαν Φ συμμαθηταΐ· οί Οί θ νεάνιβες, κσί οί τέσσαρες, ήσαν φΐλαι. Οί τοιοθτοι Ιρωτες συνυπάρχουν πάντοτε μετά τοιούτων ·ι· "Αλλο βρόνιμοςχαΙ άλλο φιλόσ?ψος· ή Φαβουρ! τη, ή ΖβφΙνη κα( ή Δάλια ήσαν Φιλόσοφοι κόραι· ή ΦιντΙνα ήτο κόρη φρόνιμος. Φρόνιμοί; θ'άνακρόξη καί δ θολωμής τητ; Ό ΣωλοιΑν άποιτρΐνεται δα ό έρως είνε εν έ< των σίοι*8 ών τής φρονήσεως· βέν έξβτάζομεν μέχρι τί ίοΓόρ?δν «Τνε τοθτο, άλλά περιοριζόμεθα λέγον- τες, βτι ό έρως τής ΦχντΙνας ήτο πρώτος έρως, ί· οως μόνος, ί£ως πιστός. Ή ΦΐντΙνα ήΐον έκ των δντων έκεΐνων, των (Ο τωο εΐπίΐν «υομίνων έκ των έγκάτων τοθ λαοθ. •Εεβλθοθσα άπό τβν βαθύτατον μυχον τής κοινωνι- κης σκοτίας. είχεν επί τοθ μετώπου τδ σημείον τοθ ανω,όμου καΐτοθ αγνώστου. Εγεννήθη είς την πο· Μχνην Μ.έπΙ Μ...Έκ ποίων γονίωνι Δέν εγνώσθη ποτέ οό5'ό πατήο, οόδ' ή μήη? τη«· 'ΩνομάζεΓθ φίντΐνα. Διατί ΦβντΙνσ! Ουδείς ίγνω σΛλο δ;ομα είς αυτήν. Έ«1 τής γεννήσεως της, οφΐστατο εΐσέτι Λ Δημοκρατία. ΈπΙθ.ΐον οΐκογενειακδν ή ΦαντΙνα δέν εΙϊ·ν άφοθ βέν είχεν οικογένειαν. ΟόΒέ βα«τΐ στικδν 6«μα· οί έκκλησίαι υπήρχον άρ^/αΐ επί τής Δημοκρατικής έκεΐνης περιόδου. Ώ,ομάσθη ώς ί|λ- θε! είς τόν τυχόντα- ώς ή<θεν είς τδν πρβτον δια- βάτην. 8?τκ την απήντησεν καθ" οδόν κόρην μι κράν, άνυπόβη,ον. '£π««ν έπ' αώτής ίν β,ομσ Φθυς.ςΤήν*«ολουν μωρή Φ>ντινΙτσοΙ ΚαΙ ουδείς έ·
  !(Υνωσ«ν «ερΐ ού.ής αλλο;«. Τοιοθτον ί|Κθε τό
  ανθρώπινον τΐλάσμα τοθτο είς την ζωήν.
  |··νεχ(|εταιΙ
  Γ
  η: χελτχ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Τ6 οΙφνΙΒισ δυστυχήματα
  Τί θά κάμωμεν
  εάν μας δαγκάσπ ψεΐδι
  Ινεοιν α&τ*ν χχ{ με μιχριτέραν ά
  χδμΐ] τΐν 10 χυδ. Ι «μ. β&ριγγα,
  χκοαυρβν έχίσΐοτΐ την ούριγγκ
  απί την ίμπηγμί^ν διλίν^ν χαΐ
  «κχνβιγιμ'ζνν αΰ(ήν άπο τό φιαλΕ
  βίαν, Σημιΐώοχτε δτι δΐφ περιο
  οίτεοον Ιχΐι ηρβχαιρήαη τ) Βη'τ)
  τνρίαοις χ>1 δαω μικρίτερον τέ
  ί ί καθίντα;, τίαψ μ«·
  βά εΝε χοί ή δίαις
  & οθ' είς πχΐδ! λδγου χάριν
  θά γίνη Ινΐσΐς μ) 2 ψ αλΕδια δ
  Ο, ίφ εί( 1*% μεγάλον φθάνει
  1 Είς πολυ προχω?ημί
  λ^ ά
  β ίατρος ήιιπβρεΐ να χάΐΛη χαί έν-
  ?λίδιον έ^ευιν μέ 30 χυί. έ<μ. 1 νΐ οιβ3η τόν βνθρνπον. 'Αλλ' Ια>ς 8τού έιοΐμιοθί χαί
  ένεοΐ(, ϋν Θ4 μιίν) χω;!;
  βοήθειαν £ τραυμαιίας. Έν πρώ¬
  τοις Π(έκει νά διακοπ|) προσωρι¬
  νάς ή κυχλοφορΕοι εί: τό !αγκ«α·
  6«ν μίλος διά νά εμποδισθή διβν
  τό Εκατόν ή απορρίφηαις χά Ι εί]
  Βκαις τοθ δητ)ΐτ)ο[ου είς τέν δ)
  γανιομίν. Θ1 χάίβμεν δηλαβή
  Β,τι γίνεται χαί διά τ^ν τραυιιχτι
  χήν αΐΐιβρραγίοιν, ίηλχδή θχ πε
  τό μίλος άνωθεν τοθ
  , ΓηΧαϊή πρός τδ μίρος
  τοθ μίλους χαί δσον τί
  δυνατόν πλησιέστερον πβες τί
  τραθμα μέ !<α βΕονίήπετε περίϊε σμόν, είτα χαί !*« μαντί}λι ατριμ υένον. Έννοειται Βτι ή περΕοφιγ ξ ς αυτή δέν πρέκει νά παρατα θ| πλέον τής ήμισείας ω;χ(, ή χαί α' δέ« συνεπλτ)?ώ9ΐ)σ-ϊν έν τώ μεχαξύ β Ε αλλχι βοηθεία ι θα γίνη άνάγχΐ] νά πχραταθ) άχίμη, χαλαραθϊ δι* ολίγαι λεπτ* δ περίδομος ώιΐε νά χυχλοφορήοη ολίγον το οΐμα χαί κατόπιν πά¬ λιν να οφιγχθ). (συνεχίζεται) _______________________________ [Ο "ΕΝΟΧΟΣ,, ι....... Τό κορυφαίο αριστούργημα τής έφειει- Μ νής ΓΑΛΛΙΚΗΣ παραγωγής. ■? Προσεχώς Στοΰ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΠίΓΗ ΠΕΡΙ ΚΪΡΟΥΣ άηαιτή^εως χαί χαταοχέβΐως Τ*,ς έν 'Αθήναις ίϊρεκούοη; ά νωνδμοκ 'Εταιρείας 6πο την ίπβ νυμίαν 'Βθνιχή Κτ^μαιτιχή Τρά πιζ* ττ)ς 'Ελλαδΐς νοιιίμβς έχπρι: ιιευ1 έ^ης 6πο τοθ Διοιχΐ)Τ6θ αδ ]ς Ίωίν. Δ;ο3·πούλ9ϋ χατοΕχβυ 'Αθηνί». Κατά 1) Μ χαήλ Έμμ. Φιυντουλάχ* Ιργολάδου χατ·ίχου Νιαπίλιιος 2) Σπυρίδων:ς Έμμ Φϊυντουλί- χη 5ικΐ)γδρ·υ χατοΕχου "Αθηνών, ν Ον άγνώστοιι διαμον^ί, , 3) Δή μητρίου Έμμ, Φιυντουλάχΐ) ίμπό ρβυ χκτοίχου Ήρανλεΐου, 4) αώβζ Ηυγατρος 'ΙΓμμ. Φίυντοο- άκτ], 5) Μΐρ[« χήρας Γρηγ. Βί γιατζβχη θαγατρός Έμμ. Φ)»««» λάχΐΡ, 6) Εδΐγγελίας ου![ύ/ου Νιχ.' Άχράτου θυγατρός Έμμ. ίυντουλίκη, 7) Μαγδΐληνή'ς θυ γατρδς Έμμ. Φ^ντουλίχη, 8) Σοφίας χή»«ς Ι. ΜιΙ>κρά«η τό
  γίνβς Έμμ. Φίΐιντουλαχη, χατοί-
  κων Ηρακλείου ώ; χληρονδμων
  τοθ άρχικοΡ ε ρΐιλίτού Εμμανουήλ
  Ν Φίΐιντοκλάκΐ) χαί 9) τοθ Έλ-
  ληνιχβθ Δημβοίου νομΐμβς έκπρο
  οβκουμένβυ δπδ τοθ χ. δκοιψγοθ
  τΑν ΟΙχονομιχΑν χατβίχοι» Άθη-
  νβν.
  Ένώκιον
  τοθ Π;ωΐο!ιχε!βΐ4 'Βραιχλείοιι
  Ό Εμμανουήλ Ν. Φΐυντουλί-
  κης Ιδανείοβη χά Ι έλαβε ηαρ' έ
  ιιοθ ώ: δε!χνυτ«ι έχ τοθ δπ' άρ.
  119998 Χ%ί 1ης ΦεβροιιαρΌυ
  1929 ουμβολαίου τοθ Σ^μ6ϊ-
  λαιογράφου 'Αθηνβν Ίβίννου
  Οίχονομοκούλου έν συνδυϊον ώ
  πρός το δπ' αριθ. 3599 τ^ς 21
  φΐδροΐίαρΐου 1929 συμβόλαιον
  τβθ Συμββλαιογράφου ΉρκχλεΕου
  Κωνσταντίνου Ζΐχαριϋου λίρκς
  Αγγλίας" είς συνάλλαγμα δψικς
  ΙηΙ Λινδίνευ δ«ταχοοΙας ηεντή
  χοντα (τριθ. 850) δπί κΰ; Β·
  ρους τοος άναφερομίνους έν τώ
  πρώτφ τβν ώς ί » συμδολϊίβν.
  Ό Εμμανουήλ Φίυντβυλάχηί βκο
  βιώοας άφηκεν χληρονίμοιις «υ;
  ώ πρώτους έχ τβν χαθ' ώ> ή
  Έή δ, άρχιχίς δφειλέιης
  Ιφ· Ββον Ιζυ ϊεν μοί χατίβαλε
  την ώ; Λι» Οφειλήν τού ιδιε οί.
  χλι;ρθνέμβι τομ μιτά τόν θάνατόν
  τβυ κχίτοΐ έχοινοποίηοα β&τοΓς την
  δπο χρονολογίαν 28 Αύγούοτου
  1936 Ιπιταγήν στηριζομένη ^
  είς τα ώς άνω ουμβδλαια,
  χνήΐχετο ίέ τ) άπαίτηαΕς ι»ου
  χ»ά την Ιην Μ ΐΐυ 1936
  είς λ(ρνς Αγγλίας ιί; συ·
  νάλλαγμν ϊψιω; επί Λινδ!νου γι
  λίας τριαχοοίας έίδομήχοντα &*'ώ
  αελΐνικ τίσοεοα χαί τέννας έ Αί χ
  (1378 —4—9) έντδχως άπό 1ης
  Μ:Ϊ3υ 1936 μετά τβν Ιξόϊων
  τ<5ς έπιταγής. Έπειδη πρίς ά σφίλειαν τής άπαιτήσεώς μου ταύ<ης έηέβαλον χατάσχεοιν ιίς ΐρας τοθ Έλλη«ιχ·0 Δημοσίου ώς τρΕτου μΐσθωτοθ «Ο ένυποέή- κου μοί ακινήτου παντίς ποαοθ δ^ειλομένοιι είς τοος ώς £ν« χλη ρονίμους τοθ άρχιχοθ ό-ριύίτου μου Έμμΐνευήλ Φουντουλάκη πρ·ερχι:μ·νου έχ μισΒωμ«τ»ν 6 φειλομίνβν ή μελλονταν μΐοθιομί των άχρι τβθ ποοΐθ τβν λιρβν "Αγγλίας είς ουναλλαγμα δψιω; επί Λΐνδίνου χιλΕων τρΐαχβοίων ίίδομήκοντα β< ώ αελινϊων τεοαί ρβν καΙ πεννβν έννέα (ϊριθ. 1378 —4—9) μιτ* «βν άκο τ*}ς 1ης Μ ί?υ 1936 τδνων χαί έξδίην, ή*ος χαταοχεθίς δεί ν νά έκιχυ- θ ϊ Έπειδη άπέοχον μέχρι οή^ι- ρον οί ώς ανω έναγδμενοι χληρο νίμοι τοθ άρχιχοθ όρειλέτου μου νά μ·1 χαταδίίωαι τό ίρειλίμε νδν μοί ποσίν έκ τής ώς αν» αί- τίας άνερχέμενον την Ιην ΜιΪ3υ 1936 ιίς λίρκς Αγγλίας είς ου νάλλαγμα ϊψκβς ίκΐ Λ^νδΙνβυ χι λίας τριαχοαίας ίδϊομήχοντβ δ«*ώ σελίνια τέοαερα χχΐ πέννας έννέα (*ριθ. 1378-4-9) έντδχως άπο ττ]ς 1ης 11»ίβυ 1936, δέον νά δ ποχρεωθβοιν ιύ:οι νά ,μοΐ χατχ βαλωαι τό ποοδν τεθτο χατά την χληρονομηή/ τού μερίδα Ι«αατος. Έπειδη τδ βάσιμον τής πκρ«6 οης άκοΒεΐχθήαιται νομ!μω£. Διά ταθτα ΚαΙ Βοχ έν δέοντι πριοθέο» δπδ την επιφύλαξιν παντός έ:έ- ρεα Βιχαιώματδς μου, χαλοθοχ τό τρίτβν Έλληνοδν Δημδοιον νά Βηλώθϊ έμπροθέομνς τινος ποαοθ τυγχάνει έρειλέτης έκ μθμ των τ] μελλδντων μιοθωμάΐων τοθ ένυπ·8ή«ου μοί άχινή τ·υ τοθ | | Τα σημερινά έγκαίνια της εκθέσεως Αθηνών. Εαβ' &ραοδ(αν £ν«κο(νΝβιν σή μιρον Χ63β*τον τελοδνται 4ρ«- οτικδς τα ένκαΐνι», τής οργ«ν&» ββΐοος είς το Ζ&κκειον, υπο της Έπιτροιτής Όλομπίων χαΐ Κλπρο δοτημάτων, τής Έπιτροιτής διαρ- κβΰς έκβίσΐΜς Ζιχππείβυ, των υκη ρεσι&ν τού ·Υπουργ«Ιου τή« Γ·»ο νΙ«ί, Π*νβλλπνίοι» ΓΐΝρνΐΜής Έκ θέσΐως. Σκβιΐός τής .όρνανωίβίβπ; έχβίβεΜς, είναι νά βτρβτφό ή «ρο σβχίι τοθ Ηϊφχλοιίβο τής χώρας έ* των βιομηχανικήν κ«1 χρπμα τιβτηρικκβν έηιχειρήαεκν εί; τας οκοΐας «ίν«ι π*η ολό«ληρος σχε δόν συνχεντρΜμίνη κ«1 βΐς την εκμετάλλευσιν τής ίιηβίθρβυ, νά Ινταββ Α πρβσπ«θει« διά την έ*( τ<υ{ιν γεωρνικίΐς «ΰτβιρκ·ί«{ κ«Ι νά δημιουργηθή άγροτικη σ»νβ(· δησις είς τόν γΐΜρνόν. Άπό τής κιτόψεκς τβν σχοχ&ν βΰτών, έλϋΐζετοιι ίτι ή έκβΐσις θ« οημειώσο έ{«ιρετΐΜην επιτυχίαν. Ώς βάσις τής οργανώσεως αυτής ετέθη το χ&ιριό ΕΙ« 10,000 τοπι- Μβυς οΐΜΐσμού: διωρίσθησαν Ιοά ριθμαι άντιπροσωΐΐοι, έκ τδν έ«οί ών 8000 μρ«τιμοΙ &ντικρόα·ικοι (δημοδιδάσνκλοι) είς τα χ«ρ(« ιϊ( τα ό ποία ϋπάρχβι σχολείον κ·1 3000 άνταηβκριτβΐ ύηοδειχθίν τις Οκ' αυτήν, αίς τούς οΐκισμβύς ■Ις τού; ©ποίους δέν ύκκρχει οχο λΐΐον Είς τάς πρωτβυούβας των νομβν κ«1 τ&ν έηαρχι&ν, διωρί- ΐαιν 150 νενικοΐ ίντικοόσΜκοι. ΔΐΜρΙσθησβν ωσαύτως Ιαάριθμοι κναπληρωτκΐ τ&ν ανωτέρω Μ«1 & πό την ηροΐδρίβν αϋτδν Ματπρτί αβησκν τοηικ«1 ίπιτρβιταΐ. - Ή Ικθεσις κβτά η»ρβσχεθβ(σ*ς «ληροφβοΐις θ« 'κκρουαιάσα «{«ι ρετιχην ποιχιλίαιν έκβιματ&ιν Μ* τχνεμηθίντνν αίς ιΐκοσι χλάβεις. Αί πρΒτ«ι δεκο! Μλάσεις περιλοιμ β^νουν τα κυρίοις γΐΜρνιχά καΐ ητηνοτροφΐχά έχθέματ* ήτοι κροΐ όντ« δενδροκομιας, αμικλουρν· ατς, «υται Ηΐν&λης Μαλλιερν<<«{. κροΐόντκ λ«χ«νο>ιομΙ«ς μ«1 άν-
  θοκομίας, βιομηχανίαν φυτά, κ«
  κνά, μΐλισσοκβμικ», σηροτρβφΐ
  χά. χτηνοτρβφΐχβ κ*Ι κτηνοτοο·
  φΐκά πρβΐόντ*. Είς τρείς άλλας
  κλασεις πβριλνμβάνονται τα κρβΐ
  οντα τής νβ«ργικής βιομηχ«ν(ας,
  τής στηριζομένη; είς κρώτοις ϋλβς
  ιτροβρχομϊνβς άπό την γβΝργίαν
  καΙ την κτηνβτροφΙ«ν τοϋ τόπβυ
  άφ' ενός τής έ{υηπρετούσης την
  γβΝργΙατν Μ«ί της βιομηχ«νΙ«ς
  τ&ν γεΝργιχ&ν έρν«λε(ων χαΐ μη
  χανών, ϊοτμ καΙ έξωτερικής κροε
  λβύαΐιις Μία αλλ<ι κβτπνβρίβ έκ θϊΐιάτων βά είναι τα δασιχά κροΐ όντ« καΐ πάν δ,τι άναφέρεται είς την άσκηοιν τής δασικής ηολιη κή{, τής δβσικίς πίστεως χ«1 τής φιλοβατσιχής προπαγάνδας. "Λλλη χοτηγορί* έχθεμάτων θά εΐνκι τα προϊόντ» τής θήρας χά Ι τα πρός θήραν έργαλεϊα κ«1 αίς έτβραν τίλβς χατηνορίαν βα περιλαμβά νωνται τα έον» λονοτΐχνίας. ζω νραφΐχης, γλυκτιχης χά Ι έν γένει ίέργα των χ«λ&ν τεχν&ν, σχέσιν έχοντα μέ την άγροτικην προκκ γάνδαν καΙ τάς αγροτικάς βιειτι κάς συνθήκας. Γβνιχνς η έκθεσις θά είναι κ* τι τό πριιτότυπβν χαί θά πκρουοι* ά άπ· πολλάς άκόφΐις «ληθή 6π' αριθ. 16 340 μιοθωτηρίφ ακμ 6ολα(φ τοθ Σ^μβολαιογρίφου Ή ραχ>ε!·υ Μιχ. ΓαλενΐανκΟ, είς
  κύ; ώς 5'ΐτ) χληρονδμους τοθ άρ
  γικοθ δριιλίΐου μου Εμμανουήλ
  Φ;υντβ;ιλάχη.
  Α
  μ«υ-
  Ν
  μ
  γένητχι Βιντη ή παροθσά
  Ν< οηοχοειοθδσιν διά την έν τώ Ειτβρινώ ιί): παρούσης αιτίαν νά μοί χαταδαλωοιν βί δ*'ώ πρβ- τοι τβν έναγομένων ώ; χληβονδ μοί τβθ άαχιχ·0 δρειλίτου μου Έμμ. Φ)υντουλ·2κη χατά την χ?η ρμή' τού μιοίδ» !<χα»ς είς λίρας Αγγλίας είς ,ουνάλλαγμα δ ψιω: επί Αινϊίνοϋ χιλίας τριακο εβδομήκοντα δ Λ&, σελίνια τΐσααρ* χαί πέννας έννέα (Ιριθ. 1378—4—9) «ντίχης άπβ 1ης Μ»ΐ)υ 1936 ί) το ίαίξιο* αύιβν είς δραχμάς χατά την τρέχουαχν τιμήν χατά την ήμίραν ζ%ί πλη- —Τό Π«λ«ι·ημ(ρ·λ·γιτικ·ν ζή έπ:χκ;ωθ{ είς χείρας τοθ τρΕτου Έλληνιχοθ Δημροίου μι- Β τοθ ένυποθ^χου μβι άχινή τού έπιβληθεΤοα χατίαχιοις διά τΌ δπο χρονολογίαν 22 Μ-ίίυ 1937 χαταοχετηοίαυ μου τβν δρει λομένων δκ' αύΐτθ είς Τ(ΰ; νλη- ρίμ τοθ άρχιχοθ δρειλέτου μου μιοθβμίτννή μελλδντων τοι ούτων. Ν χ δποχρενθς τδ Ελληνικόν Δημδοιον ώς τρίτος μιαθωτής κθ ένυποθή<ου μιι ακινήτου νά μοί χά άΐ τα δφειλδμενα μΌθώματα χαΐτά μέλλοντα τοιαθΐα μέχρις έ· ξφλήυς τής ώ; δ ω απαπήΐε- ώς μου τβν λιρβν Αγγλίας είς γμϊ δψι«ς επί Λ'/νϊίνου χιλίων τριαχβοίων εβδομήκοντα δ<τώ, αελν'ων τεαααβων χαί πεν· νβν έννέα (Ιριθμίς 1378-4-9) έντδκως άπέ 1ης Μ ΐ™ 1936. Νέ έπιβληθββιν είς βάρος τΛν έ< ώ πρώτυχ έναγομέ<ω« τα Ιξο δα τ*)ς παρούαη; αετά τή; άμοι β( τοθ πληρεξΐΐια'.ου μου χαί Ν χ χηρυχθ| προαορινβς Ι«'ε· λεοιή ή έκδοθηοοιένη άπδφχοις. Έν Ήρχχλε*ν τί 6η Ί?υνΕου 1937. Ό πλη$εξβ6αιος διχηγίρος τΙ)ς χκτααχούιης. Έμμ. Ν. Τπινθουράχης Δημοσιευθήτω ή παρβθϋα διά τδν αγνώστου διαμονήν Σηυρίδ» να Ε. Φουντουλάκην χαλ'.ύ^ενον νά έμφχνιαθΐ ενώπιον τοθ Ιΐρωΐο διχείου Ηρακλείου χχΐ έν τψ κα· τχστήμιτι βύτ-.Ο δημοσ'α επι πό- λιτιχβν δποθέσεων συνεδριαζόν¬ τες την 6>)ν ΌιΐταβρΕου 1937 ή
  μέ?«ν Τετΐϊτην χαί &?%·* συή4η
  τβν συνεδριάβεων πρός σιζή-.ηυιν
  ττ]ς παροΰ3Τ]ς ήΐις άλλως γενήοι
  ται έρήιιην τού.
  Έν Ήραχλειφ βύθημερδν.
  Ό πληίεξούοιος διχηγδρος τής
  χαλοΰσης χαί παραγγελλούσης.
  Έμμ. Ν. ϊΛΐνθβυρβχης
  Π«λε!ται είς θέσιν Μπεντεβί) Κα
  μαρα Ηρακλείου, αμττελος οουλτα
  νΐ 20 περΐττου έργατφν μετα συνε
  χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό
  δενδρα καΙ έντός αυτού καΙ είς
  τόν Δημόσιον αμαξιτόν δρόμον
  οίκία βιωοροψος, μετ* άποθήκης,
  πατητηρίου κ.λ.τι. Πληροφορίαι πά
  ρα τφ Ήρακλ/1 ΚαραμπΙνη. είς
  Μπεντεβί] Καμάρα,
  ζμ
  Ό ύκουργος τής Παιδείνς κ. Γε
  «ργαχόκβυλος άνπχοΐνεισεν 2τι
  θατ μκλιτήσσ τό δλβν Παλνιοημ*
  ρολογιτιχον ζπτημα, χαθ' οβον
  χατά τας πληροφορίας τής Ίεράς
  Τονόδβυ οί Παλαιοημερολογΐται
  ένίτειναν χαί πάλιν είς διαφέ
  ρους επαρχίας την βρβσίν τ«ν.
  —Πδς θβ διενεργϊ|ται ο δα-
  μκλιαμσς.
  Έν αχεβει μέ την χαθτέρωβιν
  ώ; ΰποχρεΐίτιχοθ τβδ δαμαλισμοδ
  πβρΐ τού έπβίοιι άνεγρνφαμεν
  κροχθές τηλεγραφικήν ηληροβο
  ρϊαν, ανακοινούται συμπληρωμα
  τικ&ς δτι διά τοθ οΐκΐίου άναγ
  καβτικοΰ νόμοιι όρίζεται δτι 6
  δαμαλισμός θά δκνΐργήται άπ6
  το Μράτος συμφώνυς κρός τα βρι
  ;όμενα κβρι δαμνλισμοΰ άκο 15
  Όχτωβρίβυ μέχρι τίλβυς Νοεμ
  βρίου έκάατου Ιτους Είς κεριπτώ
  σεις εξαιρετικόν δυβμβν&ν χαΐρι
  χ&ν συνθαχ&ν είς ορεινάς χοινό
  τητ*ς κ») αλλαχού έκιτβίκεταιη
  αναβάλη τοθ δαμαλισμοθ διά τόν
  Απρίλιον τοδ έκομίνο» ϊτους κα
  τόκιν Αδείας της εΐδιχής ογειονο
  μιχής έκιτροιτή;.
  —©εΐον κήρυγμαι.
  Αυριον Κυριακην ΙΟην τρίχ.
  χ«1 χατά την ©βί«ν λειτουργίαν
  θέλει χηβύΕει τόνθβϊον λόγον έν
  τω "Ι. Ναφ Ζϊΐοδόχου Πηγής Χρυ
  σοκηγής (Μ(βχηνιάς) ο Ιΐροχήρυ(
  χ. Άθκνβσιος Γκλέτας, κεριοβεύ·
  κν άντιπρόοΜπος τού βρηοκ. Πε
  ριοδιχου «ΖΜή».
  —Δι« να συμπληρνθ^ ή πρ·
  βφυγικί. στέγβσΐί.
  'ΑρΗοβίϋς ανεχοινύθη δτι είς
  τον νόμον 6076 «πϊρΐ άσΐιχής ά-
  κοχαταστ«βεως προσφύγων· θά κε
  ριληφθοΰν νεαι διατα{·ις είς τρο
  κον ώατβ νά βυμκληρΜθά ή Ισχυ
  οναχ διά την προΐφυγικην στ#γα
  σιν νομοθεοίχ. Μία έχ τβν χνριοι
  τέρνν νειιν διατά{ε*ιν είναι ή ά
  όκτηοΊς τοΰ στεγβσπκοΰ δίκαια
  ματος υπο τ&ν αφιχθέντων χατά
  τό 1933-31 Ίτλληννν έκαγγελμει
  τι&ν κροσφύγνν ΐχ Κυνσταντινβυ
  κόλενς, οΐτινες μέχρι τής στινμης
  δέν έ*ε»ι οϋντβ πρόσφυγβς Εχον
  τες ανάγκην άποκαταστάοεως. Έ
  πίσης δι* ετέρας διατάξεως Ιβρύον
  ται είς ολ»ς τάς γενικάς Αιοιχπ
  σεις £υμβούλια στεγάσεως. είς
  τρόπον ωστί νά έκιτευχθή διά
  τοδ άκοχεντριιτικοδ οι>ατήματβς
  η χκλλιτερα Ικίλυσις τοθ ίλβυ
  στεγαστιχου προβλήματΐς.
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 είς την οδόν
  Σμύρνης 2 οωματια μετα ή ανευ
  έαΙπλ<»ν. ΟλϋροΑορΙαιναρ' ημίν, ΑΒΕΔΙΣ ΝΙοη παραλαβα(. Νέαι ύφβσματα. Ν*·ι μοδέρνοι χρνμει· τιΐμσί. ΑΙ τιμαί μα( ·1νΐ εκ| κειλΰτεραι. ΑΒΕΑΙ ΣΙΑΜ Μεινβ ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟ Υ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Παρει τον Άπαατΐ,
  Γ*
  Γ·*
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοαφβΐα βναντι Πττλ. Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Σαββάτου
  12 Ιουλίου 1937
  *»♦♦♦♦«"
  ■ ■ ■ ■—
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΜΥΚΤΙΟΥ
  ΤΗΝ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΗΤΑΙ
  ΟΙ ΥιΊΟΥΡ.01 ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ_ΤΗ! Μ. ΑΝΤΑΝΤ
  Βλ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
  ΑΙ4 ΤΑ ΕΥΡΟΠλ Ι Κλ ΖΗΤΗΜλΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου (τού «ντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Βε¬
  λιγραδίου ότι οί ύηουργοΐ των 'Κξωτε·
  ριχών τής Μ. Άντάντ θά αυναντηθώσι
  την 1 7ην Ίουνίου προκειμένον νά «ν
  ταλλάξωσι σκέψεις επί τής Βιεθνούς κα¬
  ταστάσεως χαί ειδικώτερον επί των ζν
  τημάτων τής Κεντρικάς Εύρώπης.
  Κατά τάς υπαρχούσας προβλέψεως
  αί άποφάσεις χαί τής νέας ταύτης δια¬
  σκέψεως των κρατών τής Μ. Άνΐάντ
  θά είνε σχετικαί μέ τό έπικρατούν γενι< κώς φιλειρηνιχόν πνεύμα καί την ανάγ¬ κην τής άπό πάσης πλευράς περιφρου¬ ρήσεως τής Εύρωηαϊκής είρήνης. Ο ΙΟΒΥιΊΟΥΡΙΟΣ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΚ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΙΡΒΤΕΥΟΥΣΑΝ ΤΗ! Ό δομδαρδισμός της Άλμέρια καί αί κατηγορίαι των έρυδρών. ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίχ>ν[ου.—Τηλε,
  γραφήαατα έκ ΒβρολΙνου άγ'
  νέλλουν δ τι αί αΐτιάσβις της
  ΡωσσΙας επί τοθ ζητήματος
  τοθ βομβαρδισμοθ τής Άλμ«
  ρΐας νσρακτηρΐζονται Από τα
  συνήθη κακής πίστεως κστα
  σκΒυάσματα τής Σοβιετικάς 6ι
  πλωμοπΐας. ΔΙ Γερμανικαί έ
  Φηαβρΐ^ες τονΐζουν βτι τας
  ανθρωκος μή άσκοζόμβνος
  τόν πολιτισμόν τής Μδσχας.
  έστω καί Αν φονεύεται κατά
  έ<ατοντάδας, ίΤνβ δ^ρηοτον υλικόν. ΈπρετΐΕ δηλ. «αί έββ ή κομμουνιστική κι β£ονη7ΐς νά ενδιαφερθή Οιά τόν β->μβατρ
  δισμόν τής Άλμερίσς λησμο
  νοθσα την Γερμανικήν έ<ατόμ βθν τής νήσου "Ιυχιθχ | Έκ Ρώμης αγγέλλεται 8 α 6 ( ήμΐίτιΐσηαος τοπος χαρακτηοΐ' ζων την έν Β^ρκβλώνρ κατά στάσιν, θεωρεΐ τύτήν ώ; την βύγλωττοτέραν απάντησιν είς έν ΕύρώτΐΓ) ύπεοασκι σιάο των ΊακονΑν έρυθρϊ>ν.
  ΟΙ Ιταλοί Λοθρόγράφοι (σχυ
  ρίζονται βίι ή τέως Ίσπανική
  ΔηαοχρατΙα οένθφίσιαται καθ'
  βτι ταύτης ανεχώρησαν δλσ
  γενικώς τα νομιμόφρονα στοι
  υ.εϊ<3 καί 8η 6 λόγος Εχβι δο θή ή^η ι(ς όλιγαρχ'αν κοαμου νιστΛν χαί άναρχικφν οϊανβς άλληλοφονεύονται δια πρόσω πικσς φιλοβοξΐσς μόνον καί βιά τόν ολίγον χρυσόν ποο άπέμβινε* ίΐς τας τραπέζσς κα( τΛ ταμεΐτ τής έρυθράς Ίΐ Εΐ&ήσεις έ< Πΐρισ'ων Βέν ά ποδΐβουν σημασίαν είς τος τε λευταΐας έπιθέσβις των έρυ θ3©ν ε(ς Π'να Ρ ύμτΐια καί «ίς Σίρ-ι Ν4αα θβοάμπ* βο ρβ'ακ της Μαδρίτης, Ββδομέ νού βτι πσρ" όλην την σφ">
  δρότητά των αί, έπιθβσεις αυ
  τσι βέν επέτυχον τού; άντικει
  μ; των σκοτιούς. ΑΙ γαλ
  κσΐ Ιφηιιερ'^βς άναγράΦουν δ
  τι είς τό Σοβιέτ τοθ Σατάν
  τερ ένεφΐλοχώρησαν οιαφωνΐ
  αι καί βτι μβγΑλη έΛλειψς
  τροψΐμων τιαοατηρεΐται είς
  την πόλιν. Άναρχία έπΐσης
  έπικρατεΐ είς Μηιλμτιάο βπου
  α( διάφοραι., συνδικαλιστιχαΐ
  ό^γανώσεις βιαπληαΐζονται
  διά την εξουσίαν.
  Τηλβνραψοθν έκ Λονδίνον
  Βτι 6 ΡΛσσος Αντικρδσωιιος
  είς την επιτροπήν μή έκβμβά
  σεως ήτϊίλησβν αποχώρησιν
  εάν Ρέν γίνουν δεκταί οί άπό
  ψ·ις τής κυβερνήσεως τού πβρΐ
  βφαρμογής τοθ έλέγχου δια
  στόλων έξ δλων τΛν ένοιαφβ
  ρομένων μβρΦν ότιότβ κ-τΙ μό
  νόν ή Ρωσσία ΦαΙνβται δτι Θ9ΐ
  δβχθβ νά μή ^συμμετάσχη είς
  την υπό τόν *Ηντεν πρεσβευτι
  χήν επιτροπήν
  Ή συγκομιδή εις την περιφέρειαν
  Σχοινιά Μονοφατσίου.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου (τού άντα .
  «οκριτού μας).— Ό «. πρωθυπουργός!
  ανεκοινώθη σήμερον, ότι αναχωρεί
  οριστικώς την Κυριακήν (.αύριον) οιά
  τα Ίωάννινα δπου ώς γνωστόν θά έκι< θεωρήβη τα εργα τού Λούρου καί θά έλθη εις ατενωχέραν επαφήν μετά τού Ήπειρωτιχοΰ λαοΟ. Τόν κ. Μετα- ξάν θά συνοδεύσουν καί τίνες των επι· β ημών. Ό κ. Μεταξάς θά μεταβή σημειω¬ τέον άεροπορικώς είς Ίωάννινα θά πα· ρ« μείνη δ' εκεί ι ήν Κυριακήν καί Δευ· τέραν. Την Τρίτην θά επισκεφθή την Πρέβεζαν, την Τετάρτην δέ ι ήν "Αρ· ταν, έπιστρέφων είς *Α θήνας την προσε· χή Πέμπτην. Ο .ΡΕΙΟΣ ΙΊ.ΓΟΣ ΙΙΙΕΦΑΝΒΝ ΥΙΕΡ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΒΠΗΣ ΤΟΝ ΟΡΧΟΤΟΗ ΕΙ! ΜΙΚΤΛ ίΙΚΑΣΤΗΡΙί ΑΘΗΝΑΙ ΠΊβυνίβυ (τού «ντβπβκριτβϋ μνς)—Εγνώσθη σήμερον (τι ο Άρΐιος Π«γ·β απεφάνθη ι υπέρ τϋς μετατροπής τ·6 Βϊσμβΰ τβν λρκΜτβν δικαβτηρίων. Κα τβ την γνώμην ταύτην τ·& Άνωτ«τ·υ Δ< κ«στηρ(·υ τα σρχωΐά διχβτστήρια δέον τ·δ λ·ικ·6 ν« μκτατραποΰν κίς μικτα ·κ διχβ ατβν ίηλ. κ·ί ένίρκων- Ό άριθμος των δι» τέρων θβ Ιλαττωβί) βναλβγως. ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΪΜΟΣ ΤΗΣ ΠΔΙΔΕΙΛΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Είς τό σημερινόν ύ πουργικόν συμβούλιον εισήχθη πρός συζήτησιν ό καταρτΐσθεΐς νέος όογανι· βμός τού ύηουργείου τής Παιοείνς. Ό ύπουργός τής Παιδείασ» κ. Γεωρ· γακόπουλος ανέπτυξε τους λόγους Βιά τούς όποίους επεβάλλετο ή κατβρτι· αίς τοιούτου οργανισμόν χρησίμου δια τούς σημερινούς ένιαίους ακοπούς τής Παιοείας κ«1 επηκολούθησε βχετική αυ ζήτησις. Πάντως αί επί τούπροκειμένου ίποφάαεΐς τής κυβερνήσεως οέν ανεκοι¬ νώθησαν μέχρι της στιγμής. ΤΪ Ε ΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΐίλ ΤΗΣ ΕΚΒΕΣΕΩΣ Ζ4ΡΠΕΙΡΥ ΑΦΗΝΛΙ 11 Ίσυνίσυ (τ·δ «νταπβκριτβθ μ«() — Σήμερον τκλ·υμ·νΜν ώς γνωατόν τβν έγκαινίβν ιής ΓενργΐΜϊ,ς ΈκΒέαενς Χβπ«·Ι·Μ β« παρβοτβδν είς αύτην * Άρχη γόςτπί Κνβ·ρ«ηοΐΜ( κ. Μετοχάς καί τ« μέ >η τ·0 ύη·νργιχ·6 αυμβ·υλΙ·ν. Επί τοθ
  βκοηοΰ ΤΓίς «χίέβιως βκ ·μιληα·»ν ·1 ύΐτβυρ
  Γ··*ΡΥΙ«, ». ΕνριβΝΦβ Κ«1 τοθ
  ΣΧΟΙΝΚ. 11 Ίουνίου (άν
  ταποκριτοθ αατ)—-Άτιό δύο
  καί πλέον έβ*3ομάοα>ν <ξα*ο λουΘβΤ ό θεοισμός τΛν σιτη ρΛν καθ1 βλην την ^βοιοχήν τΛν γόρω χωρίων. "Ηδη οί τΐΒρισσότεροι χω^κΌΐ Εχουν θε ρίσβι, πολλοί Εέ εΤ^σι έπΐσης 4 κβΤνοι «Ι όποΐοι ήλώνισαν πλη ρώσαντες τάς αποθήκας των άπό Λρθονα σιτηρά. Καί παν τοθ, Ιβίως βέ είς δα σχβΟΔν τ& χωρία τής περιψβρβΐας μας, ο( γεωργοΐ εκφράζονται μέ ά πόλυτον ο(σιοβαζ[3ν καί βιά την προσέχη" 4ΧαιοεσοδεΙ«ν. Άλλά καί διά τάς Αλλας κηλλ'βσγβίας τί γεωργ ο! μα; βΐνβ απολύτως 1<ανο-οιηιιένοι καί αΐσιόδοξοι. Τα κλίματα ΐδ»ν άμπελώ1 ών κάμπτονται κυριολεκτικώς άπό τό βάρος εύαεγέθων <Γσσμπιώ>» άγου
  ρΐδων καί τα έλαιόδενβρα εί
  ναι Φθρτωμένα άπό έλαΐας
  5σον ούοέτιοτε ά νλοτε.
  Είς τοθτο πάντως συνέτει
  νεν έν πολλοΐς καί ή έγκαν
  ρος έφαραογή τον ύποδειχθ»
  σδν άοηνιονπρόςποόληψ ν τοθ
  πβρονοσπόρου κοΐ ή συνεχιζο
  μένη συστηαατική κατακολέ
  μησις τοθ βάκου ϋκό συνβργβΐ
  ών τοθ Τοιμε'ου Προνοίας Έ
  λαιοπαραγωγής.
  Αρίστη έπΐσης προοιωνΐζς
  ται ή καλλιίργεια τοθ κα
  πνοθ είς ώο σμένα μέρη καΐ
  διαφόρων σλων ϊΐδΰν έκ
  των καλλιεργούμενον μονομβ^
  ρώς.
  Η ΑΞΙΑ
  ΤΗΣ ΜΕΤΙΑΛΙΚΗΣ ΔΡΙΧΜΗΣ
  Η ΚλΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ
  ΕΝΙΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΙ
  Τό δποκργιΐον τβν
  Ικοινοποΐηοι πρός τας
  χας άρχίς, τα Εμπορικώ Έπιμΐ
  λ»)·.ή?ΐΒ καί «ύς Έμηβφιχους
  Σϋλλίγοος άντΕγραφχ νθ νίμοα
  «κερΐ διπρρυβμισιβις τίζς άξίας
  %ί μΐταλλιιιής δραχμής, %ς
  5λ' άρ. Τ. 4714 ττ^ε/.ρανικτ'ς δια
  ταγ*)ς τού προςτα ΤελαινιΙχ χοΐ π(
  ναχας έμφαίνοντας την τιμήν τής
  μιΐπλλιχής δραχμάς χατά χλάαεις
  ώ; χαί τα ίμπορεύματα τα δπαγό
  μενά είς τάς διοφίροοζ 'χατηγορΐ
  άς τής μιταλλιχ*]ς δραχμάς».
  Ο ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
  Πρός τα 'Γγειονομιχά χίντρα
  ττ}ς νήσου άπιατάλτ) Ιγγραφον τοθ
  δποαργιίθϋ "Υ^[|ΐν<|ί ζιά τοθ δ ποίοϋ χοινοηοιοθνται ό5ΐ)γ[αι πρός τό κοινόν πρίς προφύλαξιν τού αηό τιθ τριημίρου κυριιοθ. Τάς ίίηγίας τχύ:ας τό έντβθ9α 'Γ νομιχίν Κέντρον θ* δίοη πρός μβσΐευσιν βυ^ιον. Η ΕΞΙΓΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατά την διαρρεύσασαν έ β*3ομάοα ένηργήθησαν όλίγι σται ίζαγωγαΐ βΐς τό έξωτβρι χον. Είς τό κυκλοφοροθν σήμε ρον έβϊομαβιαΤον &εΚι[οντοΟ ΈμκορικοΟ καί Β ομηχανιχθθ ΈτΐιμελητηρΙου άναγράΦεται βτι εξήχθησαν 15.000 χλγρ. 6 πωρ&ν καί 15 000 οΐνων. Η ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΥΠΕΙΝΟΛΟΓΟΝ ϊμη νίμος διά τοθ δ πό [ου χαθερίζιται δ τρίπος τής ίιινεργε(βς διαγωνιομοθ διά «ήν πρί θλήψιν ίατρβν ι Γ. δηίΐιι θά & ποτελέαουν την νέαν δχιιονομικήν δπτ)?ιο!αν ή'.ις θί ένΐργη' τόν Ιχ τριχόν έλεγχον τβν Ιχ τοθ έξβτι ριχοθ ιίοερχομίνων διά θ»λάββ~ς, ξ ΚΑΤΑΡΓΗ2Ι2 ΤΑΧΥΔΡ,ΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ' άναγκαστικοθ νόμου κα ταργεΤται τό ταχυδρομικόν γρατψεΤον Κάτω Χωρίου Ίβρα «έτρας. ΤΑ ΕΙΣΑΓΘΜΕΝΑ ΣΦΙΠΑ Είς την εφημερίδα τής Κκβερ νήσιως έίτ)μοοΐι68ϊ) βιβταγιια Βιά τοθ δπβΐοι» παρατεΕνιται |ΐέχ»ι τί λβκς Σε«τ·ιι6ρΕου ή ιΐοαγβγή οφΐ γί«ν έκ Β?κλγβρ[ας επί τ) χατα ί 6# Τό δπαιιργεΐβν τής Γ<ω?γΕας ά πηύΐιινε πρίς Τίύ: Διευθυντάς τβν Φ.ιίοπ»θολογιχδ·ν Σΐαθμϊν Ιγγρα φόν διά τοθ άι?ο!ου γνωρΐζε,ι δ Εί χατά τό τρέχον Ι ής θϋ έφκομοοθ| χϊΘ' (Χκχσαν την χύρκν ΙηαΙβν πρίγρβμμα χαταπβλεμήοεης τού δίχου τής έλιίχς. _χ*τιν«1 δ5ϊ) γΐαι έδόθηααν ή5η είς τα χκτά τίπους ταμΐΐχ έλαιοπαραγωγής. Την ΐχριβή εφαρμογήν τβν 45η <-: βν «ύ ωι τώ υπουργείω ««έθεσε* ιί( τιΰ; Δ·ευ%ντίς τβν Φηοκ» θολογικδν Σίαθμδν ιΓτινΐς θά έ ηοπιιυιοσ: την έχτέλεβιν τβν δα χοχ*δν«ν μίτραΐ', θά χορτ^γώαι II «ναγκης παριοταρί ής χαί συμ πλτ^ωματικπς δδηγΕνς. Διά περι ληπτιχτβν έκθέΐΐών την χκτά δι χαηινθήμτρον δποβαλλομέ^ω' ε Ε ΔϋυθυνταΙ τίν Φυτοπαθολυγιχβν οτκθμ&ν θά τηββοι ενήμερον τό δηουργιΐιν επί τής πβρεΕας τβν εργασΐβν χαί τής χαταοτααιιος «Ο έλαιοχάρηοιι ιί; ί*άοιψ πι ριφίρΐιαν τοθ Κρά:ου(. ΑΦΙΞΙΣ ΦιΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ ΑΙ ΕΙΖΠΡΑΞΒΙΧ ΤΟΥ ΤΕΛΟΙΜΕΙΟΥ ΑΙ Είστΐράιςβις τοθ ίνταθθβ τελωνεΐου κσϊά τό λήξαν α' οβκαήαβρθν τρέχοντοο ιιηνός άνήλθον είς βρχ. 1 887 548 80. Άφίχιτο είς την πόλιν μας χθε; δ φυυιοθεραπευτής ίατρίς χ λ Ταίγαλβς δ Χ»νίων— νος μη Ιδιοχι βίΐράν δΐαλέξΐων. Ό χ. Ταάγαλος έκιατρέψΐς προ δΧΪγαν έτβν έκ τοθ Ιξωτκριχοθ ιΙί ίγχΐ μένος έ^ ΆΒή-'ϊΐς, θε δ>γα
  η δέ χά! έδβ μίαν οιιράν έ< 10 'Βχ τής Διοικήίεως τής Χβ»?ο «υλβχής μα; «νκοινώθηίχν τα ίξή<: «Πχρακαλοθντχι οί έκιχκ ρτ)μ3«£»ι χαί «ατκστηιΐΗΤαοχαιι παντός ιΐϊοκς (Γΐινις απασ^λιθν Ιογατίϋϋχλληλικον προοοπιχβν Βκαις πχρ3δώ9ΐο3ΐν είς την «στυνο μιχήν &η$* δ<ομ*β«κήν χ*τά- αιβοιν τβν έργβτβν χαί δκαλλή- λων οίτινες θά έργ»οθβοι την έ? χομίντ)ν Κυριακήν δττιρ τής Έ9νι χή: &ΐ9οπβρ(ας χαΕώς χαΐ χωρι αφ χά αίτησιν ίκιίνων έχ τβν έργατβν χχΐ δηχλλήλων ιΓιινες δι' ςίίνδήΐιοτΐ λόγον δΐν θά προ αίλθιοβι νά έβγαοθ&βι χ«τά την άνοΐέριρ έ ^^!!^^Μ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠ1ΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΥΟΡ1Ν ΡΩΣΣΙΑΝ ΑΙΚΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΤΟΥΧΑΤΪΕΦΚΥ ΚΑΙ 8 ΑΝΟΤΕΡ01ΑΞΙΟΜΑΤΙΚ0Ι ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού «ντα ποχριτού μαςι.—-Κατά τηλεγραφήματα έκ Βερολίνον είς τή* Ρωσσίαν συνεχί· ζεται ό αγών τής εξοντώσεως των «ντι· πάλων τού Σχάλ'.ν. Τό περίεργον όμως είναι, ηροσθέτουν τα τηλεγραφήματα, ότι ήδη ήρχισεν ή δίωξις χαί των θεώ· ρουμένων μ-έχρι χθές ώς «ανιαχύ ρων φίλων τού έρυθροΰ οικτάτορος. Ούτω άπό τής χθές ήρχισεν ή οίκη τού ατρατάρχου Τουχατσέφκ» τού &· ποκαλουμένου «έρυθροΰ Ναπολέοντος» καί όκτώ άλλων ανωτέρων αξιωματι¬ κών κατηγορουμένων έηί εσχάτη προ· δοσία κατά τού Σοβιετικού πολιτεύμα- τος. Ή δίκη αυτή προκαλεί ώς είναι φυσικόν τό παγκόσμιον ενδιαφέρον. Η ΑΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΚΥ ΣΧΟΑΙΑΖΕΤΑΙ Π,ΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μ»ς)·— Νεώτερα τη>εγραφή·
  ματα πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεί
  όν έπιβεβαιουν την έναρξιν τής δίκης
  Τουχατσέφκυ καί των οκ*ώ άλλων επί
  εσχάτη προοοσΓα. Τα αύτά τηλεγραφή
  ματα αναφέρουν ότι ή δίκη προχώρει
  μέ έκπληχτικήν ταχύτητα χαί συντομί
  αν ώστε νά άναμένεται άποψε ή έχοΌ
  σις τής αποφάσεως.
  "Αλλα τηλεγραφήματα έκ Παρισίων
  καί Λονδίνου άγγέλλουν ότι ή είδησις
  τής δίκης .τού Τουχατσέφκυ, ό οποίος
  ήτο γνωατός τόσον έν Παρισίοις οίον
  καί έν Λον&ίνω έπροξένησε γενικήν κχ
  τάπληξιν είς τούς ηολιτικούς καί ατρα
  τιωτικούς κύκλους.
  ΗΑΥΡΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΚϊθιιρωθεΕσης ιής αυριον Κυ
  ρικχής έργκαίμαυ ήμ·ρ«ς &
  νοθιαι 5π β ι διατάξεις τ«θ μ
  πιρΐ Κϋριανή; άίγίας δέν θά Ιχω
  οιν έφΐρμΐΥήν. Σϋνιπώς άΊιχντ»
  τα χαταυιήμ^χ θά «νοΐξωΐΐν ου
  ριεν χατά τάς εργασίμους ώρας
  ώς χχΐ τάς χχθτ,μιρινάς.
  ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΑΕΓΡϋΦΗΤΟΥ
  Διά οκχτάγμιτος μβτατΐθε
  ται δ τηΧενοαφητής Χ. Γιακου
  αάκης έξ Ήρτχκλειου βΐς τό Τ.
  Τ. Τ. Αρχανών.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΔΙ έν τβ άγορα μα< κυ|ΐανβε(·ετ χ^ιμαΐ τών.βια·όρε»ν ■ρβίόντβν είχον ·«. ■««••μ -Μ. «·.■· Ρ' « »" .. .. ·" Η ·* « ■ΙλεΐεΜβι «' «οιο~ι·« Ι·. • .. ,. *«■■«■ ·· *" «·ιό~*βε ·*, Ρ Η « »' - - Ι,ΡαΙρ*· ··, •·ιν* ν. Ιβ·Λιά*% 4ι«νι«·>·
  .. «' «··«*,
  14.—
  Μ,Μ
  '1Ί«ΐΜ«ι·1
  Ι η' «μ**, „ 98,—
  , Η Μ.—
  Α«ΐ*ν·* τ* «Ιεη.,βο. Μ,
  ε1 ..
  ■*λ···4(«· εη* «ι. .. ·
  ■«»·■«« ·οετ|. Ι,Ν
  Κελι «οιο«ι«·ε .,
  ΜΙτ«(« „ «Μ.
  Κ«·Β·ολι« (>^« Η ΙΝ,
  Αί·-.*»* Ρ·Τ· „ Μ, -··,
  '4>«··«·ρ«ν« Ι^ι». „ Η».
  «•••«τ·»* «(γ·* „ Μ,
  «Ι«1λ·« μτ* ο«·ν „ Μ, -».
  ··, 1Ιβ.Η-ΙΙ1,ϋ
  ΔΙ#« „ Μ·. -·§§,
  ■·θ*ν«ι Χ···εΜ«< Η.ΙΙ-Μ.4Ι • ΔΗ .. ■!·.— 1.1 ε »·Τ«.ν „ Μ·- 4.91, λλ·. „ «Ι -«,« 1 Μ ΕΙΣ ΡΟΣΣΙΑΝ ΕΓΕΝΟΝΤΟ 2.000 ΝΕΑΙ ΠΛ Λ ΡΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίβυνίου (τοθ κντακ·Μριι·Η μκς) —Είδήσεις ίη Ρίγβς αναφέρουν ίτι 4 κατάστασις είς την Ρωαβίαν κ«ρ·υβι·ζβτ«ι κνν-ελβς {ΗΜρυθμο; χαί χαώδης έαχάχας. Χχρακτηριστικέ'ν τή{ Ματ«βτ«οι»ς είνε Ιΐι τβς τρείς τελευταίβς ημέρας καί επί τι) ϊ νάρξει τϋς δίκης τού στο«τάρχ·« ΤουχατοΙ «κυ εγένοντο δύο χιλινδες νέαι ααλλήφΐιι διαφόρων πολιτικόν καί στρκτιντικβν π«ρ« γέντων. Γΐνικδς λκικρκτεΐ τοαη ούγχυβΐ( δ βτι ·ύδΐί( είνε πλέον έσναλης δι« την 81 σιν τ·υ καί την ζωήν τ·υ. ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ Ε ΠΙΚ Ρ ΑΤΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠ1ΝΙΚ. ΜΕΤΩΒλ ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου («ού άντα ποκριτού μας).— Ραδΐογραφήματχ έκ Σαλαμάνκας αναφέρουν ότι είς δλχ νεν ι κώς τα Ίαπανικα μέτωπα έ«ικρχτ·1 ά· πό τής χθές άπόλυτος στασιμότη; καί «πραξία. Είς τινάς μόνον μεμο^ωμέ νους τομείς αντηλλάγησαν άραιοί «υ ροβολισμοί χωρίς όμως μεγάλην έκτα σιν ουτε κανέν απολύτως άποτέλΐσμτ. "ΊΫΙΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΙΛΜΕΡΙΙ ~' ΕΡΥΘΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού ποκριτού μ«ς).—Τό πρακτορείον Στί- φανι τηλεγραφεί ότι καθ* όϊ πληροφορεί ται έξ Ίσηανίας μετο-ξύ των άναρχικών καί των έρυθρών ήρχισεν άγριος αγών «λληλοεξοντώσεως καί εί« Άλμέρια. Άπό της χθές συνάπτονται συγκροΒ· αεις είς τάς όβούς χωρίς νά ειμπορούν «ί αρχαί νά έπιβληθούν. ΥΠΕΤΙΜΗΘΗ Ο ΑΡΤΟΪ * Γενομέ^ζ χβ*ς σι·νιδρι»ρε«ς τής 'ίίπιτροηής ήί·»* ώ)(οτΗ)3>ν αί χάταθι τιμκΕ: 'Αλευρα
  χοιτ' δ<Λ' δρ. 12,74, Αλιιιρα «ιτυροθχα χ«' δραχ, 11,22 1)2. "Αρτος λευχός **χ' ί