94397

Αριθμός τεύχους

4588

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■Ώ»
  λ
  ■!««
  ΤΣΕΦΚΤ
  ΓΚΟΙΜΙ
  ΙΟΦΙίίί
  ν (τού «ντκ-
  τη)εγρ«φή.
  ηρβχτορεΐ
  *ν Τής «(«κ
  αλλω* επί
  τηλεγραφ^
  «η ηροχωρι!
  καί σοντομί
  όψε ή εκβο
  έκ Π*ριβίω»
  τι ή εΐοησις
  ικυ, ό δηοΐοί
  ριαίοις υϊόν
  ι γενικήν «χ
  ιούς *»ί βτρ*
  ΙΚΡΛΤΕΙ
  ΙΑΜΕΠΙ
  κ
  *('
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ------------"^~—~—■»—Ιε—ηβι—|—|—ΗΙβΐ—
  ■■■■■II—
  ^■■ρ—Βΐ—Βι~ΝΒβΙββ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ίτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμβριχής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνος > 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  13
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΪ Ι1θ«
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4518
  ικητιΐ! πηιπα θρ. η. σταυρακηϊ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙλ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗ &ΥΝΑΤΗ
  1ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΡ1ΤΗΣ
  "Ακΐιοβ είναι τα χρ·νί·
  ζοντα ζητήματβ τίς Κρήτης.
  Χιλιαδΐς είναι τα ύκομνημβ
  τα «·ύ ίχβυν υποβληθή κ>
  τ* κβιρβύς είς τάς αρχάς
  χ«1 τβς κυβερνήσει δια την
  διευθέτησιν τ Ον ζητημάτααν
  βύτδν. Κ«ί επί μακρόν είοέ
  τι Λ νήσβϊ μβς 8ά Ιχα προ
  βλημβτα κρός λύβιν. Τβ ολί¬
  γον σχβτικδς διαστημα π·ύ
  ΐχΐι πβρίλβε» άπό τής απε¬
  λευθερώσεως της «κ τσδ ξε·
  νιΚ·Β ζυγβΰ, ·1 μκα·λαβή
  αχντις μακρο), πολυετεΐ; 4-
  ΒνΐΜθί πίλεμοι Μαί αγ&νκς,
  • όλίβριος οιχαβμός πεύ ί·
  δημιουργηθεν εί£ τό πβρελ
  Ιόν βνώμαλβν πολιτικην
  κβταβτββιν * έγιναν βφορ
  μη νβ μην ίκτκλΐσΒοΰν
  εν Κρήτα τα έργβ β
  κιΐνβ χβρις είς τ» ·κ·ΐα θβ
  κρού&κυΐ, θβ βνεδημιουργή
  τ· καί θά χ«8(οϊ«τ· τόττβς
  χκρκ{ πολιτισμόν καί ιύτυ·
  δ
  Καί ή Κρήτη πβύ αποτελεί
  κάαμημα τής Ελλάδος, άλη
  Βινήν ν8σ·ν τοδ πβρ«δΐ(σ·υ
  είς την καρδίαν τής Μΐσο
  γιί·», τόπον πεύ ακετέλΐ·
  αι τ* μήλσν τής Ιριδος επί
  μακρβύ; αΐ&νας διά τούς
  I-
  οχυρβύς τής γ&ς. Ή Κρήτη
  - «κ* την *«·4*ν «5ε«ήδ«ιβεν
  • αρχαιοτερας καί ο λβμττρβ
  τΐρος πολιτισμόί κβί ή α
  κοία βκοτκλκί αοτείρευτβν
  πήγήν πλούτο», τόπον ο κου
  Α βοφία τοδ δημιονργοδ κ«1
  «θύλληπτβι δυνάμεις τής φύ
  αινς συνΐιργβσΡηββν δια νβ
  επιτέλεσιν «ύτβ τβ ββδμα
  της ώμβρφ άς τής γοητ«(ε<ί καί τής γραφικβτητ·;, μένΐι καί σήμερον ακβμη τρομκ κτιμβ καθΜβΓερημένιι κίς ίρ γ* κ«ί βκδηλώσιις τβδ συγ χρσνου πβλιτισμβδ Ή βϋγκοινωνία διΐζαγκ τβι κατά τρόπον βρχίγβνον είς ;■ κ·ριββάτΐρ« διβμβρΐ ομκτα. Τα σϋγκβινΜνιακ·ν δίπτυβν δέν ίχει ολβκληρ« Β8 εΐοίτι. "Ερν« μ«Υ«λβ η· ρ«γΜγικ·, ίξυγιαντικ·, £( ρ*1βτΐΝβ δΐν έγιναν. £χο λιΐκ σύγχρβν», βνεϊβ. ύγιει νβ ϋν ύκβρχουν η«ρ* *»5 ελβχιστβ μόνβν χβ*ριβ. Κβ 4 στββμη της («ής "«ι τοδ κολιτισμβδ ΐύρ(ακ·ν<β»ι ΐίς χβμηλβν επίπεδον ϋ βΙτί«ς Ιλ«ν αύτβν- ΟΙ Κρήτ«ί> ■•νείΐ 4νβμ»>
  θβϋτήτωί λβ·ς «ρν«τ·κ·(
  οον κβί εύφυής. Φιλβνομοί
  οβον κβί φιλβπρββδος. Δή
  μιβυργικός ίσον κβί βφωα
  μένος είς τβς βρχβς τού χαί
  τβς * β νι κβς πβρβδόβίΐς καί
  Τβ Ιδβνικά. Είναι δρβοτήρι
  •ς καί αναΓΤτύσβει πβλλβκις
  πρΜΤοββυλίβν βανμαοπΐν. Α
  Π.δΐι5ι,τ· ίργ« «·ώ Ι*"
  λΐΤ μ! Ιδικίν τ·» ίντΐλβς
  »ιρε*τορ·»λ{«ν. Διΐγμ» ■«
  γλωττβν τβ λιμΐνικβ Ιργ«
  τοδ Ήρβκλείο» πού Ιχ·»ν
  οτοιχίβει μ«ΧΡ» βι.μ«Ρ·ν βχε
  δόν διβκββιβ έκβτ·μμύρ·-
  δρειχμβν καί πού οφιίλ·
  τβι βπβκλειστικβ είς την
  πρωτοβουλίαν μβΙ Τβς θυα{«(
  Τ 45 ν Ήρβ»Νλ>ιντβν. 'Αλλβ
  πβρ' ολα βύΐβ χρειβζβτβι βέ
  ββιβ άπβρβΐτήτως κβί ή
  ουνδρομίϊ τ·Β Κρ«τ·»ς. Χρΐι
  ε<ς·ται α ίνίαχυβις της «·λι Βΐνβη ·νβγιι»ι ν* 6» β& έ τ·νβς Ν«ί ο ρυθηές καί ό ίογώδης ηβλμός αν« θκν. Διότι τέτκ μονον θβ ιΐ ν« δυνατόν νβ μετβυβιωθδ, νά μκτβμοοφ»85 η ζ»ΐικβ της Τ·δ λαβδ αύτοι) είς εργβ μΐγαλα κχί **βδβτικα κβί ν« βυντελεββζ τβ θαδμα τϋς Κρητική; αναδημιβυρ γίβς. Κβί δέ ν ζητΐί κολλα η Κοητη άπό τό Κρβτος. Ζή τιΐ να λββα 2α» μονον τϋς άναλονοδν. Ζητεί να βθ αναλογβ πρός οαβ πρββφέρει. Ζητεί., η μάλλον βλβαύτβ τβ (ζητεί μέχρι τύρβ είς τβ ηβρΐλββν. Λιέτι οήμεαον πλέον δέν τα ζητεί. Τα β ναμένΐι. Άναμένει με πί α ην κβί ελττ(δ« την ταχείαν .ύίιν τ«ν, Διση περΐ αυτού χ«ι ρητην την ύποβχΕαιντής κυβερνήσεως. "£χει κατηγο ρημβτι««ην την δ«αβΐβ*(»9ΐν τοδ ίδίου τού κ. Ποωθυαουρ γοδ ότι ολα τβ προρΗήμβτβ ής ·ΐ"ί κβί βλα τβ αλλβ κνφχλβιώδη ζητήμντα τϋς χώρβΓ, ααοΰ μκλετηββυν μι θοδικβς θχ λυββδν ριζικδς χαί ταχίνς, Κβί φυσικκ δέ/ έχιι την αξιΜβιν η Κρητη νά (κπληρωθοθν οί πβθβι της καί νά ηρβγμβτοποιη θοδν «Ι κυβερνητικαί δκβ αχέαεις απότής μιάς ημέρας είς την άλλην. Ή Κρητη γν»ρ'ζ<ι οη θ' βπβιτηΒά χρο νος πολύς σχετικάς δι* την θεραπείαν ολ«ιν τβνβναγκβν τΐκ· &*λ γνωρίζη» ν' βΚΛΐιέ να βλ·ν αύ.'βν Γβνχρβνβν Ό κως γνωρΐζει καί νβ <κτιμα τβν κυβΐρνήσβων τβς ένιρ γΐΐας. Καί αί μέχρι αήμοον ύκβαχέσεις τής κυβερνήσεως πβρέχουν την (λπ(δα δ τι αί προοδοκίαι τοδ Κρητικού λβ οδ δέν θχ διβψιυββοδν. ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΛΤΑ δήαεως την παρεΐαννουσαν &ηΧυ κήν νεότψα.Άναγγέλλει αειαμούς. Προαγγέλ?.ει Λιμούς Διά νά μή μ« νη εις τό πέρααμα τοϋ χρόνον ά κινητών χαϊ άνεργών σχιτσσρπ έ τιάνω ο* ίνα ηακεττόχαρτον. — ΤΙ κάμνεις Ντινζή; τόν ερω τα δ συμηαραχα&ήμενος. . —Λννω οταυρόλεξα/ —Σταυρόλεξα;... — Ακριβώς. Ι — Καϊ με ηόδας λύονιαι τα στανρόλεξα; Διατί αντονς βλεπα] καί σκίτσάρίίς. ' —Δεν είνε π66ε% αύτοι ποϋ βΧέηεις. Είνε κεφαΐαϊ χαλαμπο χίον. Καί έπειδί) ίπεβλή&η δίαι τα χαΐ είς τονς άγρονς, χά&ε τοι αύτη χεφαλη μετεβΧή&η είς καλά μι, τό δηοΐον δεν τρώγεται όντε ώμδν ονε ίψημμένον. Καϊ κά&ε* πράγμα ηον δεν τρώγεται άπογν μνοϋται. Καί χά&ε πράγμα ποΰ Αηογυμνοΰται παντός ίξωτερικοϋ περιβλήμαιος, γίνεται στανρόΐε ίον, ) —Αντδ είνε λοιπον τό στανρό' λεξον; ίροοτα πάλιν ό σνμπαρακα ϋήμενος τού Ντιντή. —Ακριβώς αΰτό. . * * * Ό άπαιοιόδοξος, τνπο; χαί αύ τος τής έποχής, άφοϋ καλώς εφα γε καί επιε χαί ηύφράν&η, χατήλ ΐ?ε πρός τόν ΰπογραφόμινον κοι νόν ΰνητόν χαί τό ηαράμερον κέντρον, δ πό υ ανχνάζουν γνωσταί ι νεόγεροι καί &υμόαοφοι καί ι τρογγνλοκά&ιοε. —ζί«ν εΤΐΈ κατάστασις αυτή, άγαπητοί μόν φίλοι. Τρώγεις δια ( νά μη χωνενης καί νά παραπονεϊ ι ΣΤΑΤΡΟΛΕΞΙΣΜΟΙ Τα καιρικά μας μένονν άμετά βλητα. Τό μετεωρολογικόν δελτί όν, έξακολον&εΐ νά έμφανίζεται μονότονον. "Ο,τι ανμμβαίνει είς τα πολεμικά μέτωπα τής Ίαπανίας, σνμβαίνει καί εδώ με τονς πνέον τας άνέμονς καί τάς αιμοσφαιρι κάς καχαατάσει·. Στασιμότης έχεΐ, ατασιμότης εέώ. "Αν είς τονς άνέμονς καί των καιρών τα δελτία νπήγοντο καί τ&φορώντα τόν γυναικείον κόσμον, Ι έλέγομεν δ,τι προτοϋ τα κυνι κά χανματα αημειω&οϋν, προτον ο'ι αλέκτορες τής ανοίξεως «φω νήαουν τρΐς», τα ϋηλνχά άνεξαρ τήτως ήλιχίας καί καλλιγραμμίας εξεχαλτσώ&ηκαν. "Αλλα διά πνεν μα αυστηράς οίκονομίας καί άλλα από πνεϋμα προηγμένης αίσ&ητι κης. Με την άναγγελίαν τοϋ δέρονς πραγματοποιηϋεΐσαν έν μέοφ ο γρίας μελτεμοϋρας διά τον άνοίγ ματος των θερινών κινηματο&εά τρών, εαημειώ&η τό κόντεμα τής γυναικείας φονοτας. Τό θέρος με τα τουτο προιικάζεται ενδιαφέρον. Έπαγωγόν, θεαματικώτατον. "Αν έξαΗθλον&ήαονν μάλιατα ο'ι ανε μοί των τελευτσίων ημερών ο' παρατηρητιχώτεροι των συμπολ των &ά πά&ονν διπλοπίαν. Δύο ώς γνωστόν πόδες είνε αδύνατον νά χωρέαονν είς ενα δφ&αλμόν καί δφ&αλμόν σύγχρονον. Χρειά ζονται μάτια τέσσαρα καί αντά είς την εποχήν μας κατήντησαν δνσεύρεια. * * · Ό Ντιντής τής γνωοτής εν&ύ μόν ονντροφιάς αοχολεϊται μέ τονς διερχομένοις γνναιχείονς γν μνους πόδας. Ή ανντροφιά χατέ χει «χοομιχόν» πεζοδρόμιον χεν τριχον μεγαλοχαπνοπωλείον χαί φιλολογεΐ χαγχάζονσα. Ό χ. Νχιν -#£ β^χι^ο, χάζ Λτιοοχ<χοεΐζ χΦν ρι Ι/Αχων. ΜετρΆ χαρΐς μέτρον σαι. Δεν τρώγεις καί αΐα&άνεσαι τονς δίλλονς εϋδαιμονοϋντας διότι τρώγονν καί βαρνγχομεϊς. Είς την νεόχητα την Ιδικήν μόν δεν υπήρχον ζητήματα στόμαχον καί διαίτης. Υπήρχον ζητήματα νόν καί καρδίας. —ΐνοσταλγεΐτϊ λοιπόν την επο χήν σας; Τόν ηρώτησε δ δέκατος τοϋ δμίλον των σνμπαρακα&η μένων. —Καί βεβαία την νοσταλγω. — "Ωστε τόσην διαφοράν εϋρ'ι ακετε είς την Ιδικήν μας εποχήν; —Δεν είξεύρω τί νά σας άπαν τήαω. Είξεύρω μόνον δτι δεν αί αιοδοζώ ποτϊ καί διά τίποτε, Έ γεννή&ην βλέπετβ ίμπορος. Δεν ήμονν κομπογιαννίτης τής ζωής. Εάν τουλάχιστον εϊχα καί Ιγά>
  χρέη χαί τα ανμπεριελάμβανε μΐα
  περίπτωσις είς τόν τελευταίον εύερ
  γετικόν νόμον, ϋά αναζοϋαα. 'Ε
  νώ τώρα ααφνκτιώ. Νά βλέπης
  τόσονς ενεργετονμένονς χι' έαν νά
  μένης είς τό περιθώριον, ξένος
  τής γενικής χαρας καί ενός γειτονι
  χον σου σνμποαιασμον, μά αντό
  πάλιν κατανχα άννηόφορον.
  Ό απαιοιόδοςΌς, δεν έσννέχισε.
  Εΰτυχώς καποιος διερχόμενος τόν
  εφώναξε κα Ι τόν παρέανρε πρός
  &λλο κέντρον καί άλλον όμιλον.
  Ό διπλανός. μόν κύριος μόν
  ίψι&νριαε τότε:
  —Δεν όμοιάζει πρός στανρόλε
  ξον; Δεν είνε γρΐφος; Καί δμως
  κάμνη τόν πονόψνχον χαί τδν
  ανγχρονισμίνον Άν&ρωπον...
  ΜΠΟΕΜ
  Ο ΣΗΜΕΡΙΙΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ή σημκρινη ημΐρβ Α βφι αι»;, ημέραν ψυχικάς καί
  ερωμένη είς την Ελληνικήν φρονημαπκϋς εζβρσιως τβδ
  αιροκορίαν, θβ εύρη τόν «ρ 'Ελληνικοδ λαοδ.
  γβζομενβν κβομον της χά Καί δίδει την ευκαιρίαν
  ρβς είς γενικόν συναγερμον. να καταδειχΒζ δι' όιλλην μ(
  Έργβται καί ύκαλληλοι δή βν είβέτι φοοβν πβββν άκβ
  μ'βιβι κ«ί Ιδι&ιτικοίθβ βργβ καταλυτβι είναι αί δυνάμεις
  σίβΰν βήαοον μέ ζήλον καί της α!»ν{βς αυτής Έλληνι
  ένθουβιαβαέν μέ ανυκοκρι κης φυλϋς ποαον Ιβχυρβ εί
  τον εύχβρίβτηβιν καί βύ ν«ι ή φλάγβ τοδ κβτριντι
  θορμητιβμον. Κβί Βχ πρβαφέ ομοδ πού θερμβίνΐι τβ οτή-
  ρ·υν τό κροΐόν τοδ μοχθου θη τδν (ργβζομένων καί χά
  τ«ν δια νβ μιτββληθή είς λυβΊώνει τό εθνικον τ«ν
  Ελικβς κβί πτερά. Είς «τβρβ φΡ·νημα Ό οημκρινβς μχ-
  μέ ταβκοΐβ η 'Ελλβς β' βνυ γβλ«»δης ουνβγερμβς, βκ·
  ι α_: ι λ λ ΤΚλκΤ Ηΐβν Εν—Οΐίνν «νββν ΜβΙ
  θνικβΰ Ιδεβλονιβμοδ 'χβί κ· «ύν/ινϋ (πδηλΜβιν, φχνερώ
  λιτιβμοδ. Είς *«λα μβτβο·|ν«ι ότι οί έργχτβι κβί οίύ
  ποία ή χώρχ β» περιφρβυριί ,ηίλληλ#, καραμΐνουν παν
  την γαλήνην τίς. την.εϊ' ,ΤΙ Λιβί#1 §| ην 4βνικην
  ΪρΛ*«£?**««*■· "·! —«« ·*
  γββΐας ηρός ίνίσχυαιν της ν« διβφυλαβββυν καί να χαλ
  ■Αερβΐΐβρίβς ακοτκλΐί ααν»|λιεργ·δν τα πατρΐωτιχα ίδΐ
  λβς ήμέρχν έθνικη; ανάστα Ηδη.
  Τα Διεθνή τφοβλήματα
  1ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΙ ΠΡΟΤΩΗ ΥΑΟΝ
  ΚΙΙ10 ΕΡΩΠΙΗ ΕΜΗΟΡΙΟΙ ΙΗΙΑΕΜΟ!
  ΟΙ πίλειιβι, ή ίφιίοεοις τής
  ιΐΊμηχανής χ<τά τον 19 >ν αΐβνα
  ή !5ίυοις βποιχιβν, έϊημιοόργη
  4 μίαν νέαν οικονομικήν τάξιν
  είς την Μεγάλην Β^εττανίαν, την
  Γαλλίαν, την Γερμανίαν, τό Βίλ
  γιον, την "Ολλανδίαν, την 'Κλδι
  τίαν χαί αργόχε?α είς την Τθϊρι
  ν Ρωοιίαν, την Αοοτρουγγαρίαν
  «αί χήν Ιταλίαν. "Ολ«ι αυταί αί
  χβραι ιίαήγαν άαο χ έξτίτερικον
  Ε πρώτας ΟΧ«ν, τάς όιιοίοκ ?έ< 'αν χαί δλ*ι έιτρομήΒευχν είς τόν χοομ·ν τί ν προϊίνν*. Εαί διά νά νώβουν ήν προμήθειαν τβν ι τή των πρώτων δλβν άπέβτει λάν πέραν τβν θχλαοαβν μηχανι <ςύς χαί είϊικ.υιιένους εργάτας. Βνοιυκήγηυχν εμπορικόν στόλον διά νά ίξαα^ϊλίαουν την μεταφο ράν τβν πρώτων δλβν χαί τβν έμ «ιριυμάτω'. "Ι5ριΐ3)ΐν ά?φτ.λισ<( «ίς έ(Λΐρίας χχί τραπίζας. Ό κΐβιιος έγινεν δκοτελής είς την τα χρώμντχ χαί δερνίκια, διά τα χηιιιχά λιπίοματα· διά τί χαου ταούκ. Έκ τβν άΧλων πρώτων δλβν πιριοοιζίμιθα ν' αναφέρωμεν τέν μίλυβδον, ψιυδίργυρον, χαοαίτι ραν, νΐχέλιον, μχγγάνΐον, χρώμιον, μολυβδίνιον, τουγχοΐένιον, άντι μίνιον, τέλος τό έριον, την μέτα ξαν, την ίβύΐην, την χάνναβΐν χαί το λΐ^ον, ττ χαλιο0χα δρυκτά χαί τα φωΐφβροθχα, χ«ϋς γραφίτας, τον δδρίργυρυν χαί τι φυτιχά Ι- λαια. Είς την παραγωγήν τβν πρώτων δλβν την πρώτην θέσιν χαιέχουν α Ε Ηνωμεναι Πολιτειαι, προχιιμέ ν·υ πιρί λιθανθρακων, πετρελαί ου, βάμβχνος, ψιυ8χργύρου, φω3 φοριτβν, θιιΐ<βν άΧίτων χαί μσ λυβδινίου χαί την διυτΐραν θέσιν πραχιιμένου πιρί τοθ οιδήρΐυ, χαλ χοθ, άργύρου, διοξίτοιι χαί έρίου. Μ'.α μόνον χώρα δύναται νά παρ» δληθϊ πρός τάς Ηνωμένας Πολι τιίας ώς πρός την παραγωγήν αί χυριώτεραι πρβ άπχΐτιόμιναι άπο ... νΐωτέρχν αυτήν βιομηχανίαν ΑηΙ τής οποίας βχοίζεται τοοίκο( ομιχδν, κοινωνικον χαί πιλιχι «όν χαθεοώ; τής αημΐρινής Εδ( ώπη(; Κατά πρβτον είναι χά μι( :αλλιύματα, έκ τβν οποίων χυ ;<άχερα είναι τρία: γαιίνθρβξ, δ ιίδηϊος χαί δ χαλχδς. Ό γαιάν θραξ είναι χηΙ μένει ή χυριωιέ ?α πηγή χινητηοίου δυνάμεως. ΚωρΙς ο υϊόν έξ άλλοκ, δέν ιΐναι ίιινατον νά πχραχθή ιϋ» οΐδηρος, ιυΐε χάλιψ εο9ην£ς. Μΐτά τον γαιάνΗραχα ό οΐδηρος είναι τό αη μχντΐχΑτερον τβν μιτίλλων. Χω ίΐς αδό< πράγματι ή γαιάνθραξ δέν θά ήτο δυνατόν νά Ιχη πρα κτιχήν χρησιμότητα. Τέλος 6 χιλ «ός Ιχει μιγί3την σηιιασίαν, διό τι χρησιμοΗοιιίιαι ώς άγωγός διά (ήν μεταφοράν τής ήι«τριχής Ινιργιίας, Διά τόν λόγον το9τβν ιίνκι άπχραίτητος είς την ήλεχ τριχήν βιομηχανίαν. Έχ τβν άλλων μετάλλων δ μό λυβδος χαί ψιυΒάργυρος έχούν Ι —ν σημασίαν μέ τδν χαλκόν. "Ας έλθωμεν τώρα είς την ψχη μΐχήν βιομηχανίαν. Αί θειοθχοι έ νώοεις είναι μαλλβν χρησιμίποι «δμεναι, δχι μόνον διά την πά ρασχευήν τοθ θειΓκοΟ όξέος άλλά καί διά τα πρεΓόντα τα παρα οκευαζόμενα δχό τής χημιχής 6>ο
  μηχανίας γενιχβί, Βιά τον πολ
  100 ξνλβυ χαΐ τοθ χάρτευ, δία
  βάνοιιοχ την μητρόπολιν, τίς Κτή
  οεις χ»! τάς 'Αποιχίας. Είς την
  προμήθειαν τής Μεγάλης Βριττα
  νίας είς πρώτας Ολας τέν πρβτον
  ρόλον παίζοιιν αί Κτήσεΐ(. Οΰ:ω
  δ Καναία; έχει οχεδον τ) μονοπώ
  λιον τής παγχοβμίοιι παραγιογής
  νιχελ'ου (84 ο)>), έρχεται είς την
  πρώτην γραμμήν τής πνρκγωγής
  κμιαντου χαί πλατίνης χχί είς
  χήν δευτέβχν γραμμήν είς χήν πά
  ραγωγήν ψιυδαργύρου, ξυλιίας χαί
  χρΐίαυθ χχχέχει δέ άπέραντα χοι
  τάαμαχα μιταλλειιμίτων χαλχοθ
  χαί μολύδδου. Ή Αυβτραλία χά
  τέχει την πρώτην βέβιν είς την πά
  ,γωγήν έρίου, την δευτέραν είς
  την παραγωγήν μολύδδου χαί την
  τρίτην είς την παραγωγήν ψιυίαρ
  γύρου·
  Ή Νίτιος 'Αφίΐχή προμηθιύει
  χό ϊΙμο» τής παγχοομίθυ πκραγω
  γής χρυθΒθ χαί τα 8 ο)3 έρίου.
  Αί Ίνϋαι είναι δ άποχλειοτιχος
  παραγωγός ίούΐης χαί χατέχουν
  την δευτέραν θέσιν είς την παγχό
  ομιον παραγωγήν 6αμδ»χ·ς τ·υγ
  χβτενίου χαί μαγγανίου.
  Α Ε Κτήοεις λοιπδν χαί β Ε Ίν
  δίαι έπαρκοθν διά νά βρομηθιύ
  ουν είς την Αγγλίαν πρώτας Ο
  λας.
  Την τρίτην θέοιν είς την παρα
  γωγήν πρώτωνδλβν χαχέχιι
  Σοίιετιχή Ρωβοίν;
  ΤΑ ΑΙΠΑ2ΜΑΤΑ·.
  Π3θ*βιμβνου νβ καθορίση
  οι' άναγκαστικοθ νόμου τό
  υπουργείον της Γεωργίας τούς
  τόπους καί την ανωτάτην τι·
  μην τΛν λιπασμάτων, εζήτη¬
  σεν ήιη άπό τας κατα τδπους
  ωονικσς υπηρεσίας νά τοθ
  ύττοβ*λουν την ννώμην των
  σχετικΑς. Κα( επραζβν άρι·
  στατ. Δόιτι £ίς έκαστον τόπον
  χρειάζεται κα( αλος τύττος
  λιτιΛσματος. "ΑλλοΟ ώ>βλοΟ«
  οί άιλοΐ τόποι καί άλλοθ οί
  σώνθβτοι. 'ΑλλοΟ χρειάζονται
  λιπάσματα μέ κυριαρχοθν
  στο,χεΐον τό Φώσφορον ή τό
  άζωτον καί άλλοθ μέ κυριαρ-
  χοθν στοιχείον το κόλ<· Καί πρέπει φυσικά νά καθορι. σθοθν δ Χά αύτά ωοτε νά μή προέλθουν ζημίαι διά τοθ νέ· ου νόμου. 'Αλλ' επί τβ εύκαι· ρ'α αύτΐΐ Εχομεν να νκάμω¬ μεν μίαν πρότασιν: Ν ΐ γΐντι μ(α εύρυτάτη χαί λβπτομβρεια κή ίρευνα τον έοαφολογικαν στοιχείων τής χώρας άπό εΐοι «ούς γεωπόνους καί χημΐκούς ωστβΓΐτότιοι τον λιπασμά- των δι' εκάστην περιοχήν νσ κανονίζωνται βΐσίΐ τΛν δεδο μένων δχι μόνον τής πϊΐρος άλλα κα( τής ίπισΐήαης. ΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΒΝΑ· ηχ) η ημ δ:ά"τήν χχτΐο«ιυήν χαί τοθ αυνι ταιριχβθ έλαιουογιίου ΆγΓου Μ& ρννος τ| ένιοχδοει τής Άγροτι νής Τίαπέζης. Καί κιστιύιται Βΐι τδ ελαιουργείον 61 ι[/ε χαθ' βλα ί ΐο ι μόν χαχά την προϊΐχή* έιοϊεΐαν ώ3τε νά έργαυθ^ χαί νά έπιξεογασθς την έλαιοκ^ρα^ω/ήν. θά είχομεν Βμως νά χίμβμεν μί ν α03ΐ»ιν. Ν1 ΠΒίσΐεβτ] χ,Ι ιλΐυρόμυλβς χαί μία μηχβνή «α ιογή; ήεχτριχοθ οεδμχτος διά :ον φ«;ΐ9μον τή; ώ;α(ας πρω ΐευούΐης τοθ Μ-ΐλ»6υζίου. Μέ χον ί 4 θά ι μεγίλη πρόβίις χλ! θί έξοι χονομίθνχο συγχρόνως χαί άρχιτά '<ί%χ*. Ό Συνετχιρισμίς καί ή Άγροτρίκεζα ίς μιλιφβυν χά λύχιρχ τβ ζήτηιια. 'Λυφχλβς ή πρότασις μχς δέν είνε ' τβς. Κ ΑΛΗ ΑΡΧΗ· Άπο τής χθές ή τ*μή τοθ αρτου, μέλανος καί λβυκοθ, 4 μβιώθη κατά τι. "Ας έλπΐσω μβν λοιπόν δτι μέ την Ιναρ ξιν τοθ θβρισμοθ θ' αρχίση νά κατέρχβται^σταθβρδς καί ή τιμή τοθ άρτου. ,Ή έσοβεΐα των οημητοιακον είς την χώ¬ ραν μας είναι πλουσΐα. 'Αλλ' δ μ βυσΐυχώς καί άρκεχή διά νά καλύψη τάς ανάγκας τής καταναλώσεως, θ ) πρέπει λοι πόν ν' άποβϊΐχθβ έξατιρβτική καί ή παγκόσμιος έσοδεΐα' σι τηρον βιά νά ελπίζωμεν είς σοβαράν οποτΐμησιν. Άλλά περί τούτου δέν οπάρχουν εί σέτι άσφαλεΤς πληροφορίαι. Πάντως ήΛκαλή άρχή ~τής ο ποτιμήσεως—έστω καί έλα φράς—εγινε. "Ας είναι, εόλο γημένη. δηρον, μχγγίνιον, χρώμιον χαί άμίαντον. Μετά τάς τρείς χώρας έρχονται χ» τα αι ι ράν ή Αγγλία (χωρΐς τάς χτήιεκ)· ή Γαλλία χοΐ το Βέλγιον (μέ τάς ποιχίνς των). Αυτή είναι είς μεγάλας γραμ μίς ή χατανομή τβν πρώιων δλβν έν τώ χόσμφ. Αυτή ήτο χαί προ τοθ μεγαλου; πολέμου. Άλλά λό γψ τής εδημιρίας τής διτιίας έχα ρον τόΜ Ελαι αί χβραι ή χατα νομή αθ<η δέν είχε καμμίαν απού δαιίτητι». Αί συναλλαγαί ήΐχν ι λεύβερχι χβί χάθε λαές έργαζδμ. νος παράγιον χαί έξάγων ήϊύνατ· νά άγοραοη άπο Βπου ήθελε τάς χβώτ«ς Ολας ποΰ έχρειάζ·ντο διι ΤΑ ΟΡΚΒΤΑ. Ωστε λοιπόν καί 6 "Αρειος Π5γος απεφάνθη ύττέο τής με τατροπής χ©ν όρχωτ^ν βικο· ττηο'ω* είς μικτσ, ώστβ είς ήν ε<8">σιν τί)ς άιιοφάσεως
  νά λαμβάνουν μβρος ίνορκοι
  καί τακτιχοί δικασταί. Δέν Ε¬
  χομεν όπ' δψΐν μας ολόκλη¬
  ρον τό σκβτιτι·<όν ιής άιιοφά σβως τοθ 'Ανωτάτοο βικαστη- ρίου μας. Οΰτβ καί ιτρόκβιται φυσικα να κρίνωμεν την άκό· φασιν τού ού Γήν. Πάντως «ι στβύομβν βτι καί βν γίνη βε- κτή ή απόφασις οθτη τοθ Ά ρείου ΠΑγου όπό τής κυβερνή σεως ή σύνθΐσις τΛν όρ<ω- τδν οικσστηο'ων ΘΛ μείνη «αί είς τό μέλλον τοιαύτη ώστε να μή χασουν τόν λαϊ<6ν χά ρακτήρά των. Διότι 6 θβσμός τδν ένόρκων είναι συνυφασμέ νος-μέ την Ιστορίαν τής άπο νομής δικαιοσύνην βίς την χώ ραν μας καί αποτελεί άτιαό γασμα τβν έθΐμων τοθ λαοθ μας. *** ΗΟΔΟΙ ΑΝΒΓΕΙΒΝ. Έλτιΐςομβν βτι άηό τσς νέας ιιιστώσεις δια την ίκτέλβ σιν συγκοινωνιακόν έργων Αν Κρήτη θβ βιατεθθ ίνα κονβολι όν καί δια την αποπεράτωσιν της 6Βοθ 'Λνωγείων Μυλοπο τάμου. Είναι επιβεβλημένον νά γίνη τοθτο καί διότι ή ύκό θέσις αυτή Εχει χρονίσει επί μακρόν, άλλά καί διότι ή όδός αυτή τιρόκειται νά έξυπηρετή ου ϊναμεγάλο δσον χαίπλού σιον διαμέρισμα. Έκτός Βέ τούτου θί συμβάλπ σημαντι κά καί είς την τόνωσιν της τουριστικί|ς μας κινήσεως. Ό κ. Γενικάς Διοικητής πιστεόο μέν δα θά εκδηλώση τό ένδια φέρον τού καί διά τα Άνώ γεια,τήν ήρωϊ«ήν καί ωραίαν αυτήν κωμόπολιν.
  ΛΓΙΟ'ΡΘΟΣ Ι Τ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινμσ
  τογραφος).— Σήμερον ό Φρέντεμκ
  καί ή Κλωντέτ Κλωμττέο στό πειο
  γοητευτικό ρωμάτζο: «Πριγκήτασσα
  Νάντισ».
  θβρινίς «ΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  ή θαυμασία όπερέττα: «ιΡόζ Μαρΐ».
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ —Λίαν προ
  σεχθς Πονηγυρική "Εναρξις,
  ***
  ΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρ* 7. ί*Ο κ«ί 1 Ο
  μ. μ. ακριβώς.
  Υπέρ τής Βνβιλι-
  Μής Άεροπορίας.
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  ΚΑΙ
  ΚΑΟΗΤΕΤ ΚΑΟΜΒΕΡ
  _τβ ΐτβι*» γβπτβυτικί», στβ
  πβΐο αΐσβηματτχο ρνμαντζο
  πβύ νοιώοατ» ένς τώρα:
  ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΙ
  ΙΑΝΤΙΑ -=
  ΑΥΡΙΟΝ
  Μέ την
  ΧΑΡΟλ Α0ΜΗ1ΡΛ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η πρατβ
  50ΙΠΕ ΟΒ
  Ο
  Σ
  ΜΛΝΟλΗΣΠΟΗΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΪ-«ΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΙΙΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΑΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Δεχεται 1ν τε} ΙατβεΙν
  τβ», βΑ«( ΠειραιλΗ ΠΪ
  Λ·πΝΛΙ. Τηλ. 12.379
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΙΗ
  ΗΑΣΙΛΙΣΣΑ
  134ο»
  "Ετιρβπβ τουλάχιστον
  τό πσρόν, νά δημιουργή
  θβ * ά ποία νέα έζουσία γιά νά
  παγ'ωθβ ή ο[<ονοαική πίστις καί νά άναχβιτισθ{, ή πολιτι «ή άνσρχΐα. Για*·1 6 σκληοός χβιμ&νσς τοθ 1789 ΐΤχε σφ[ζη τίς νροθ ές τοθ λατοθ. Σβ κά θε στιγμή ή άπόγνωσις τ©ν πβινασμένων πού Ιφευγαν κοιθ' ομάδος άπό την Οπαιθρο γιά νά καταΦύγουν στΐς πό :<ς εκινδύνευε νά ξεσπσση· Έτσι δβισληάς την τβλ τ-αία σηγμή, δαττβρ' άπό τούς συνειθισμένους δ'σταγμούς τού, απεφάσισε νά συγχαλέ ση τή Σόνοβο των τριών τά< ξ?ων πού βιακόσια χρόνια τώ ρα άντε-ροσώπΐΌαν πραγμα- τικά τό Ιθοος. Ή Μαρία—Άν τουανέττα στήν άοχή κατέκρι νέ την άπόφσσι. Ό φίρσεν ο μως την βπεισε τώ; μιά συν ταγαατκΓΐ μετσρρύθμ'σις δ<ι μόνο βέν ήταν έπικίνβυνη, άλ λά Ασφαλώς θά έγινόταν άφι τηρ'α μιάς νέσς έπονής ήρεα' άς. "Ετιειτα <νεν«ήθη άλλο ζή ττιμα. Ό Νέκβο ύτΐεστήρ ζ? τώ:, γιά νά βοΡή Ικανοπο η σις στό ν λσό, Ιιτρβπε νά ο πλασισοθή 6 αριθμΑς των μβ λΛν ττΐς τρΐιης τάξεως, των Αστ©νΡηλα8ή άντιπροσώπων, ώστε ν ά αφαιρβθθ ή πλειοψη φ'α άπό έ*β(νους ποθ κατεΤ ϊαν ά«όμη τα δικσιώματα κα! τόν τίλοθτο, δηΧαβή ΤΓύς ΐύ·/β είς καί τόν «ληρο. "Ετσι οί ?υό παοατόξεις θά άλληΧοΐ σοφαρ ζοντο καί ό μονάρχη ^ιαΊηοοΟσε τ ό οικα'ωμα νά ' ποφασ'ση ώς ύπέρτατος ά ιω-1 καί δισιιητής. «Οί γνώμες είνε διγασμβνες σ'Λ ζήχημα αύτό—εγροφΕν 6 Φ5ρσβν πού έπσρακολουθοθσε την κατά σ-ασι άπό κοντσ—άχομη »α' μεταζύ των ιύγβνών, μεγάλη μερίς των οποίων συγχατατΙ θβται ο* σύιή την (σοτιμία Ό βτσιλτιβς Απεφάσισε πρό όΜγουδτι σ' ίνα μέλος τοθ κλήρου θΛ άντιστοιχοθν δυό αίλη της τρΐ'ης τάξεως—πό α ν αα π^ φ^Ενεται τιιΐ. οωστί». ΚαΙ ή Μ /ρία— Άντουανέττα εδέχθη αόΐή την δποψι'Η οογ λησις ιί)ς εθνοσυνελεύσεως :3 έλάφΓω«6 την εύθόνη καί θά ένΐσχυί τό κ Ορος τοθ βπ σιλέακ, ό οποίος θά έχΐ·β«ρνοΟ σεν ένωμένος υέ τού; Αντιπρο σώπους τοθ ίθνους. "Ετσι έ σχέπτοντο οί άνθρωποι Κ Ό λαός δμως εΤχεν 5λλσ στό νοθ τού. Π-»τ#, κανεΐ*· ά ιιό τούς δυνατούς 8έν ιΤχβν έως τότβ καταβεχθή νΑ στρέ ψΠ τό πρόσωπό τού πρός την μθζα πού έβιστυχοθσεν. "Οίαν οί βσσ.ληάβες ζητοθ τή γνώμη των λιών τω ν, τό κάνουν έπΕΐΒή 8έν {χούν δλ λη Βιίξοδο, 8χι άπό «αλωσθ νη τής ψυχής των. Ώσΐόσο τ/χ-κα ιύκαιρΐα &έν ΘΑ έξανο παοουσισζόταν ποτέ. Άπό τό 1614 εΐχε νΑ συγκληθβ ή σύνο 8ος των τριών τάξίων. ΚαΙ ή μοναοική ού'ή ΐύταιρΐα οέν ε πρεπβ μί κανέναν τρότιο νό (ουνεχ(ζετσι) ΤΟ ί' Συμπληρώνει τώρα 4 ακριβώς χ ρ ό ν ι α άφ' ότου ανέλαβε τή γρομμή Κρήτης. Τόν περασμένο χρόνο εξετέλεσε 96 τάξει· δια Κρήτης—-Πειραιώς. 'Έξυπηρέτηαεν ανελλιπώς τάς έπιβατι κάς χαί Έμτίορικβς ανάγκας τής Νήσου καί ποτέ δέν παρουσίασεν ούΐέτή παραμικρή ά« νοομαλίο. είς τας σχέσεις τού μέ κανένα. Στής αγονες έηοχές τού χειμώνος, 15έν εμέ ταχειρίβθηχε τας συνήθεις προφάσεις δια νά διακόψη ή ματαιώση ταξείδι», άλλ' άπεναν· τίας μέ θυσίες χρηματικές, έχρηαιμοποίηβε τα μεγάλα προαόντα άντοχής τού σκάφους καί τής Μηχανής τού είς τής τρικυμίες διά νά φθάση ασφαλώς καΐ εγκαίρως είς τόν προ* ορισμόν τού. Τέλος δέ χρκεϊ ή ύπόμνησΐς των ύπηρε· σιών τού κατά την μεταφοράν των νωπών στα- φυλών τού Ηρακλείου κ»ι των φρούτων Χα¬ νίων, ποΰ είνε άκόμη μεγαλείτερες, λόγω τού καταλλήλου των καταστρωμάτων καί υπο βτρωμάτων τού, δια να Βικαιολογήσουν την είς έργα πραγματικήν τού χρηαιμότητα είς ι ήν Κρήτην. ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΝΑΝΤΙΑ ■IX ΤΟΝ ΘΙΡΙΝΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕ2 ΕΡΓΟΝ- ΚΥΡίΑΚΗ |2 ΙΟΥΝΙΟΥ Ανατολή Λλίου 5.05—Δόσις 7 15 ΑΝΑΓΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΑΙ Αθηναϊκαί έφημεοΐδες «άπη χοθν» άκόμη τώ επεισόδιον τού μο ναχοθ Δανιήλ είς Τό καμπαρί «Π^ τί ΜαξΙμ»· —ΤΙ κάνει αύτό τό φλογιομένο ράσο καμμιά Φθράΐ... Δΰτόςβό έπΐλογος είνε ό συνηθέ στερος είς τας κρΐσεις των άνα γνοστων. Β^έπετε τό ράοο άπό ής έττοχής ποΰ δνας "Ελλην συγ¬ γραφεύς τό τιαρουσΐασβ «φλογι· σμένο» Εμεινε,... σήμα κατατ^θέν. Τό ούσΐωδες πάντως είνε έδθ δπ μερικοΐ—έλάχιστοι εότυχως—ρασο φορεμένοι ίπέμε-ιναν καί έπιμένουν νά διαιωνΐζουν την κατάστασιν ού την καί μαλιστα είς δημοσία κέν- τρα κσΐ κεντρα πρωτευουσών! —"Ανθρωποι είμεθα κσΙ ημείς... ήκουσα νά λέγη άλλοτε Ενός κσ· λόγητος ξεκοκκΐζων μέ πολύν σκε πτικισμόν καί πολλήν... πονηρΐαν τό μσκρύ κομπολόί τού. Άλλ' βς αφήσωμεν τ' άστεία. Την εποχήν ποθ τόσος λόγος ν(· νεται διά (ήν άνσμόρφωσιν τοθ κλήρου—σκόπιμον πράγματι δχι μόνον άπό θρησκευτικής άλλά «αί έθνικοκοινωνικής άττόψεωί, κάτι τί τοια Εκτροπα είναι θλιβερώτατο: Τό ράσον έν μέσω ήμιγυμνων άρ τιστων καί τελΐ'ως είς την φυλα- κήν μέ άλήτες καί απατεώνος έσχά της κατηγορΐας, ασφαλώς δημιοορ γοθν δχι μόνον κατάπληξιν άλ¬ λά καί απορίαν: Δέν υπήρχεν έ νας βνθρωπος είς τό κσμπαίέ διά νά συναισθανθή την κατάπτω σιν καί νά ειδοποιηθη άμέσως την Άρχιεπισκοπήν ή την αστονο μίαν; Διότι κυρΐως «κοινωνική» καθαρώς θά Επρεπε νά εΤνε έδώ ή αντίδρασις. θά π()τε: Άπό τό περιβάλλον τοθ καμτταρέ ήτο δυνατόν νά πά. ρο< σιαοθ|) άντΐδοασις τοιούτου χύ· που; Άλλά γιοτΐ δχι; Είς Τα κσμ παί έ μετοβαίνουν σοχνότατα καί ανθρωποι άρκετά μορφωμένοι καί κοινωνικοί. Φαντάίομαι λοιπόνδτι είς την άναμόρφωοιν τοθ κλήρου —καί κατά συνέπειαν την περιστο λήν των άκροτήτων τοθ «φλογι- σμένου ράσου»—άπσιτεΓται εύρύτε ρα κάποια εΐλικρινής- ψυχική έν τελώς- φροντίς τ Ο κοινωνικοθ ου νόλου. Χωρΐς την «συνεπικουρίανβ αυτήν θά &ρκ{) Κνα ττεριωρισμένο φαινόμενον βπως τό προχθεσινόν, διά νά βγάζη κανεΐς τρανικά συμ- περάσματα κοΐ διά τόν κλήρον καί διά την κοινωνίαν. ^θ'Αλλο; —Πρ·ΐκλΐί9η ίκρηξις «πό τόν ηλεκτρικόν κώδωνα. Μίαν περίεργον περιπέτειαν εί γεν Ι'ας ταχυδρομιχός διανοιιΐΰ; τχ]ς Β έ'νι;;: την στιγμήν πςΰ έ- πΐεοε τό κομβίον τοθ ήλεχτρκ&Ο «ώδονβς έ^ίς σπιττοδ, Βπου έπρό· κκιτο νά έΜιδία^ι μίαν επιστολήν ιΐς την «αρΐαν Λ'.ν«, ή<ού3θη τρπ μβχτιχή ϊκρηξΐς. Φλόγες άνετιήίη οαν άπό τα παρϊθυρα τοθ σπιτιβθ, ιό όπδΐον μετά τίνα δευτερόλεπτον «ατέρρευοιν. 'ϊιτό τα έρείηΐα εν ρίθτ] τό ητβμχ ττ}ς χυρίας ή δ 8,ω; ϊέ* ιίχε φονιυβί) έι χαταρρεύοιος, άλλ' είχεν α ΣΩΦΕΡ 2θιτο0ς ίργαιαίο!«. ' Πληίο^ϊρίαι ηχρά κ. Ί Β1»υο9ί<ΐ) χαηνοηήλ^ν, πε ρίπτΐρον ί Όχΐύί έξηχρίββΐεν ή ανα χοισΐς ή χ«ρία, διά ν* ούίοχτον ση είχεν άνα'ξιι τόν σωλήνα τιθ φωταερΕου. "Οταν 6 διβνουείι; Ιθεαΐν ιΕς τόν ήλιχτρΐϊίν κώΐιβν», β{ μι«ρε( σπινθή',ις Πιύ Π3| ήχ €ηην(ον< ήΟχια «ν διά νά «νοφλί ξουν τό φαβτοίίρΓον τό οποίον ώ{ γννστόν οχηαχτίζκ ■!( μιγάλας π6σί<Τ|τας Ιοχυβίτατον νόν μΐγμα τιθ άηιβοφαΕρΐχοΟ ά( ρος. —Τβ βγκλήματα των βναρ- χικ&ν. Εί; τό ΣΙν— ο»5—Μάον ΓβλλΙας άνιικίθί] ι ό πτθμα έ ός εΐκοοιδιετοθς ά'βρχιχοθ δ ίιιατι Μκρ ζι{·έΛ γνωαΐοΒ διΐ* την μκτικήν τού δΐβαιν. Ή τοθ Μπριζιίέν βναχρινεμίντ) τίθιοΐν διι είχεν άναΐεθϊ είς τ&ν μΕ« Ιπ'ΐ«ινδυνος κηοοϊολ'ί) Ιπο ί «ύς άρχ^γούς τού χαί ίιι 5 Μκρ [ζιβε^ ϊΛ&οτίμτ,σ» νά θίση τέρμα είς «ήν ζωήν τοιι άντΐ νά την έκ τελέοφ. Μ' &λ~ ταθτα ή 'μία Ιχε« τή* γνώμην & τι ϊέ» πρό ' κείται ηε?1 αυτοχτονίας άλλ' &τ ό νεαρος άναρχιχίς Ιπιοι θθμ τ&ν ουντϊόφων τού, οί έικΐβι τό χατεδίχασκν είς θανανν χαί τόν εξετέλεσαν, ά γνωστόν δια ηΆοα( λίγουί. Πίντβς οί 8;43τ«ι το3 έγ χλήματος 8Ι« άνεχαλύρθιραν άχό ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ —«ΒΕΚΑ"- Είναι τό τσιγ«ρ· τ·δ λαοΰ ποιοτιχβς γώνιστ· γιατί γΐνΐται β?ισ γνήοι· χ«πν· "Αγρι¬ νίου. Π ΡΟΖΦΕ Ρ Ε Ι Τα πιιέ· χβπσιμα οβρα χαί έμβλβνίοτς. Χαρίζει διά μιάς 150 δ«λτί« οέ μμ8< χ«πν»στή τον. Ζητήβατί τα απο τον καηνοτνλπν σ«ς. Μικρό κουτί (κόκκινο) δααχμάς 6 Έκθεσις βώρνν καί άντβλλχγίι «Ις τβ Κβττάστημ* μας 'βδσ, Φ«ιβτ·δ (Γκνί Τζαμί). ΆντιπρίσΜΐισιΐ ΠΑΠΑΔΑΚΗΖ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ Όταν άγοράζετε οαπούνι. Ζητεΐτε άπό τόν τφορηθευτήν σας ΜΑΡΚΑΣ «ΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΣ <> ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείβς ουδέτε-
  ρα καί άβλαβή, κατασκευαζόμενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
  μονικώς, καί οικονομικωσ ·-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  Η ΝΗΣΟΣ =
  ΤΟΝ ΟΙΣΑΥΡΟΗ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  16ον
  έναν» &ηΊ τό
  Κοντά α (ό χέρι τού, χάμ», ή!»ν
  χαρτονάκι μαυοιαιιένο άπο τό
  Ινα μέρος. Δίχβς &\ι, ο&ΐό ή
  ταν τό μκθρα αΐ)μχ9ι κ&ο φοδί-
  τανε ό χαπετάνιοο. Άπό τό ίλλο
  μέ»ος Ινβαφε: «Σ:0 μί-ει ά«όμ»
  ώ; τίς δίκα άηέψι».
  —Τώρ», ΤζΙμ, δΑοε μ» το
  ΙΤψιξα τίς τοίηε( χαΐ με τα
  λ τό δρ^κα χρεμ*σμέ'ο από
  τό λαιμί τού. 'ΑναΙξααε τό σεν·
  βρ(σ(ί«ανε σέ μ:ά γ»·
  νιά, Μ(ά βαρεία ειμή χαιινοα χά!
  πΐσοας μβς Ικνιξε μολΐς 1οι?«ά
  οχμε τό χαπάκι. Έ«4ν» Ιπά^ω
  μιά χβ:νοδ3γΐΒ φοοΐσιά ;β9
  χι' άκό χάτ» ί^χιζ^ν άνακα
  έ^ν, δϋό χαινού )γι« πιστδλιβ,
  Ινα χςμΛάτι χιπνοθ ««έ έχιΐνον
  κια μααοα ε οί ναυτικοΙ, Ι** η%
  λτ^ό Ιοπανιχό ώίθλόγι, χι' ά'λλα
  μΐχροπράγμΐτα, δι ό τρείς πυξίδε(
  χ»! πέντε Ιξτ, ηερ'εργα κογχύλιαι
  (Αν (υτιχβν '1<διβν. 'Υίΐερΐ η$ ρα χάτ» μεριχά χοομ^μχΐβ', ϊ' κομμέτι άστ]μι χ»1 τέλος χά ι» χά'ΐβ Ι'Λ σαχχΐ άηό Βοκαιΐμα π^ πΐρΐιΓχε χαρτιά χι' Ι<« σχχχοθλι μέ χ"υο4 νβμ' —Θΐ δεΐξ» ο9 α&ΐβυ; τίος π* ληινθοώκθν'ς. ιίαεν ή μη'έια μο-ι γ«; ιίμαι μιά γυνο.ί<5 τΐμιοι θ πί,ω μονάχα ίσ» μ α; χ;»στοΟ αε. ΚιΊ 5 :ε πεντ«ρί<ΐ ηαραπάν» *Ανοιξ« τό οχκχοθλι «ι' άΐχισ νά μΐτ 4. Ή δουλειά ή'βν δύ3« λη γιατϊ έχεΐ μέσα δκ^ρχνν λε γιβν λογιΑν νομΙσμ»?οι. Δέ' ιΙ< χαμε αχίμΐ) τελιιΑοη, 9τ»ν ί φνου, άναγχίο9ΐ)ν<Β νά πιαοτέ» ά- π!ι τό )έρι ττ] ί γ μ(σ< παγωμέ<ης η το ρυθμιχό χτ6ηο τοθ οτβυνιιθ τοθ οχραβοθ χι' άνα· τρΕχιαοα ίλίχληρος. Σέ λΕγο ά χού9θΐ)χε νά γυρ' φ τό γε?οΟλι τής έξώκορτας σ*ν νά ζητοθσι χάΗοιος^νά την ά,θίξη. Τίλος ξ ναχ&09θη«ε πάλιν ί χτόπος τεθ μπχστουνιοθ ν' άκομαχρυνεται κ»! νά οβόνη χι' Ινα μιγάλο 64 Ιφυγεν αηό τό σι*)θος μκς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — Έπιτακτι κόν καθήκον έκτελοθντες, αίοθαν* μίθα την υποχρέωσιν όπως *0χα· μΐστήσωμιν τιάντας τούς συμμερι- αθέντσς τό πένθος μ3ς επί τφ θα· ατ» τής προσφΐλους μας μήτρος ΖηνοβΙας Έμμ. Τσιρακσ.ι'η. Ί6ιαιτβρως εύχαριστοθμεν τούς βεράτιοντας Ιατρβθς κ. κ. Μιχαήλ Κατσπότην καί Έμμ, Ζερβάκην όϊ τίνες μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον παρηκολούθησαν την ασθένειαν τής μεταστάσης, καί μεγάλας προ¬ σπαθείας κατέβαλον οπ·ς σωσωσι τούτην. Έττΐσης εύχαριστοθμεν πάντας τοΰς παρακολουθήσαντας την κη δείαν της, καί τούς καταθέσαντας στεφάνους επί τής οοροθ τής άλη σμονήτυυ μητρός μας. Έν Σφακα τή 9ρ. Ίουνίου 1937. ΟΙ εύχσριστοθντβς ΊΝ·ννη{, Γβήργιος μοιΙ Ευστρ* Τίος Ταιροικάχη;, "Ολγβτ Γ. Μ«ρι δ«Μη. Πιιτ(ν« Β. ΧατζηδαΐΜη. ΒΙ ράνα Γ. Καταβάλη. μ χ ματα χά Ι πβμε νά φύ^ουμι το γ;τ) γορώτερο. "Ημβυν βίδϊΐος 8:ι ή πόρτα θε ίίαλε αί δπ'ψ'ις χα«ού>γοιις. Άλλ' ή μη'ερα
  μ' δλον ιόν τίόμον χ-ς, ϋ« Ι'
  νοοθσι νά πί(.η ηιίίΐϊα άκο Β
  σχ είχε διχ»(»μ*. Κι' ίπίνο» σ
  αύτό σ^ζτ,τοθαε μ»ζ( μου, Βίαν Ι
  ξαφνα ακούσθηκε χάλοιο τΐΛΐά
  ξ«νο σφόυιγμαι. Δέ' χρεΐκΐ^αν
  ϊ ίλ·— εί5οπο(ηα:ς χά Ι γιά χοΰς δυό
  μας.
  —ΙΙχΕρνω δα* χρκτιε, εί λ»
  καί πάμε.
  —Κι' ί·ώ θά ηά}<ϋ ουιό, ιΐκ χαί άΊπαξ» τό μοιιβχμαϊένΐο οά χο μέ τα χαρτιά Κατ»βή<(χμε τή οκκλχ ο:ά άχι τεινά, ανοίξωμε την πόρτ* μ| Προ σοχή χαί χαθήχαμε μέ)χ ογο α< τ ά δι. Ό οχοπίς μας ήΐαν νάβγο με γρήγορα άπό τό χωριθ χινδυνεύϊμε. Ή δμΕχλτ, ί χά Ι σέ λΕγο θίδγαηε τό φεγγ4 ρι. ΚαΙ οιιγχρονως μπροοτά μα άχβύσαμε βήμχτκ νάρχννταΐ χ% τα πΐν» μας χαί διακρίναμε 1>χ
  φ&ί ί<ίς φαναριοθ νά χιν«2»ι η^β/μα τκύ ϋειχνε κώς Ι»βς ά πό «ύς έρχομίνοιις έχρ»το0σΐ α (ά χβρΐαι τού. (συνβχίζεται) ΑΒΕΔΙΣ Νέαι καραλαβα(. Νέα- ύφίβρατβι. Νίοι ι»·δϊρν·ι πβμ·(. ΑΙ τιμα( με>{ *ψ§ αί
  κ«λύτεραι.
  πΒΕΔΙΣΙΑΙ
  Πεΐλεΐται είς θέσιν Μπεντεβή Κα
  μβρα Ηρακλείου, δμτιελος σουλτα
  νΐ 20 περΐπου έργατών μετσ συνε
  χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό
  Οενδρα καί έντός σύτοθ καί είς
  τόν Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον
  οΐκΐα διώοροθος, μετ* άποβήκης,
  πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι πά
  ρ&χφ Ήρακλή ΚαραμπΙνο αίς
  Μπεντεβή Καμάρα.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την όβόν
  Σμύρνης 2 βομάτια μετά ή ανευ
  εβΐπλων. ΠληροφορΙαΒαρ
  Γύρω στήν τιδλι μας.
  — Ή έγγραφή των άπόρων είς
  τούς επί τοότφ καταλόγους συνε.
  χΐζεται.
  — ΟΙ πλεΐστοι δμως αττοροι καθ"
  ά αντελήφθημεν καί πάλιν άγνο-
  •Ον την έγγραφήν αυτήν,
  , —Πρδγμα ττού καθιστα ίπάναγ
  κες την 6ια·ώτ<σ!ν των υπό παντός έπιθυμοθντος να τβλβσφορήοτι ή καλή αυτή ενεργεια τοθ Δήμου μας —ΚαΙ χθές τώ Θβρμόμβτρον έο«| μείωσε σχετικήν δνοδον. —Ώστε να πυκνωθη τό βράβυ ή ύπαιθρία ζωή καί κίνησις. —Έν τφ μεταξύ δια σήμερον καί έφ' βοον έπιτρέπει ή αεργασιμος Κυριακή· Θά οημειωθη βξοδος καί πρός τώ ίξοχικα κέντρα καί τί|ν ίξ·χήν γενικάς. ΑΙ έξετάσεις των σχολείων ήρχι σαν, — Γό γεγονΰς εΤνβ φανερόν καί χωρΐς την προβιδσιτοΓησιν αυτήν. — «Ή χαρά τβθ δρόμου» την ό ποΐαν ώς γνωστόν διατονΐζουν ο( μικροΐ καί οί μικρές άρχΐζει νά πε ριορίζεται. —ΚαΙ τοθτο φυσικα, ϊνε<α ή με λέτη κοΐ ή »ενι<ή προτταοασκβυή τής μεγίλης Θερινής δοκιμασΐας. —Τό ψάρι μέ την αφθονίαν βίδι κως τής σαροέλλας ήρχισε πάλιν «νά έκλαικεύεται». —Σαρδέλα—μπέλα διαλαλοθν κα τα την έπικρατοθσαν ,. όμοιοκατα ληξΐαν, τό έμτιόρευμα τους οί πλα νόβιοι Ιχθυοτιωλαι. —ΚαΙ ό λαοτζίκος άγοράζει μ' ϊνα δεκάρι ή ενα δωδεκό-ρι τό »ο λύ την δ«δ. —Πληροφορούμεθα Οτι τό ματς •Ηρακλέους καί ΈρμοΟ τό όριοθέν δια σήμερον άναβαλλεται, —Ή άνσβολή προέρχεται 4κ τής σημερινής ίργασίμου Κυριακής ή όποία δέν είνε δυνατόν βεβαία να έΐΓΐτρέψπ ου τε είς τούς φανατικους φιλάθλους νά τό πα|·«κολουθή σουν. * —ΚαΙ κατά σχετικήν υπόδειξιν τής Διοικήσεως Χωροφυλακής, Ό λιμενοβραχΐων άρχίζει να άποτίλί) τακτικόν περΐπατον τιολ λων Ηρακλειωτών. —Ό τιβρ1τ>ατος σύτός Αλλως
  τε είναι άπω τούς συνηθβστβρους
  κάθϊ καλοκαΐρι.
  —Όπότε καί ή Θεαματική εΐδι
  κως άποψις έξυπηρετεΐται μ* την
  αθξουσαν κίνησιν τοθ λιμένος.
  —Κατα σχετικήν ανακοίνωσιν
  τα Ταχυδρομικά Γαμιβυτήαια προ
  τίθενται να προκηρύξουν καλλιτε¬
  χνικον διαγωνισμόν δια την άπβι
  κόνισιν παραστασεως συμβολιζού
  σης τό πνεθμα τής αικής άποτα
  μιεόσεως.
  —Ή άπεικόνισις ο Ο τη Θά εκτο
  πωθη επί των ήμεροδεικτών τοθ
  ίτους 1938.
  —Προθεσμία ύποβολής των πά
  ραστασιων των καλλιτβχνών 06 ο
  ρισθή μΑχρι τής 31ης Ιουλίου όπό
  τβ Θά γίνη Κ(χ1 ή βράβευσις των
  τριών καλύτερον διά δραχμον
  15.000, 10 000 κα(6,0:0..
  —Όσοι Θά παρακολουθήσβυν σή
  μερον τας παραστάοεις τοθ Θβρι
  νοθ κινηματοθεάτρου Πουλακάκη.
  — βα άνταποκριθοθν είς διπλοθν
  σκοπόν: θά συνεισφέρουν τόν ό
  βολον των όηέρ τής ΈΘνικής μας
  ΆεροπορΙας καί Θά παρακολουθή
  σουν £να άπό τα καλυτέρα ϊργα
  τής σαιζόν.
  ο Ρέκορτερ
  ΔΙΑΛΕΞΕ.1Σ.— Ό αφιχθείς προ·
  χθες είς την πόλιν μας φυσιοθερα
  πευτής κ. Λ. Τσάγαλος Θά δώση
  καί ένταθθα σειράν διαλέξεων είς
  τόν κινηματογράφον «Μινώα» άπό
  αθριον Δευτέραν καί ώραν 8 1)2
  μ. μ. μέ θ'ματα έγ<υκλοπαιδικοθ ένδιαφέροντος επί τής εξελΚεωςτοΟ άνθρώπου, τής Ζωής. τής όρθής δι ατροφής κ.λ.π. μέ ελευθέραν είσο· δόν. 'Βνοιχΐαΐ{εται είς Πόρον άνώ γειον άττσρτιζόμενον ά πό 4 δωμά τια καί κουζΐνας, ηλεκτρικήν 4γκα τάστασιν καί πόσιμο νερόφρέατος. Πληροφορίαι παρά τοθ Ι. Κυπριω τάκη είς Λιμένα. ΈθνΐΝη Τραπέζα τής 'Υποχατάστημκ Ήραχλβι·» Διαχείρισιβ Κτημ«τ»»ν έ{ 'Λνταλ •Εκτίθεται είς α'. έπαναλΓ,πτικήν ηλειοδοτικήν δημοπρασίαν ένεργη Θησομένην την 24ην Ίουν'βυ 1937 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ. είς τό Ύτΐ)μα τής Ε. Τ. Ε. ή ΙκποΙησις τοΰ κάτωθι κτήματος. Ε. Τ. 80 4 ελαιοφύτου μ4 197 βένβρα εκτάσεως 22 στρ. Χανιαλή Τε*ε μέ α', προσφοράν δρχ. 320. ΟΙ άναλυτικοΐ δροι είναι κατα τεθοΐμένοι είς *Υπ)μα τής Ε. Τ. Ε. Ινθα δύνανται προοερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά λάβωσι γνώσιν, (ΈκτοΟ Ύη)τος) ΈνεΜΝιάζβνται βύο βομάτια 4 πιπλωμένα ή μή. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Α Π Ο Ρθ Ω Σ Ι ϊ
  ■Ο0<: ϊιΡ« . ίί »* (α1 «νίκης. ιάή ϊν σχολείον (Ιρν, τ« Φονβρήν κοΙ 'ΟϊοΙησιν αυτήν. ϊ 6ρ6μου. Τήν ο >ν διατονίζευν οί
  Ροπαοαοκίυι
  |ς δοκιμαοίας.
  'ήν ά»6·νίαν βίΒι
  βς ήρχισε πάλιν
  ·.
  ιίλα διαλαλοθνκα
  ισαν,. όμοιοκατα
  €υμα τους οί ηλα
  κος άγοράζει μ'
  ι οωδεκώρι ι ό ιο
  μεθα 6τι τό ματς
  ΕρμοΟ τό ώριοθέν
  ιβαλ^εται,
  ττροέρχεται (κ της
  Ιμου Κυριακάς ή
  υνατόν βεβαία ν4
  ς τους φανατικους
  τό και «κολο|ΐ6ή
  χετικήν ύηόΒειξιν
  Χωροφυλακήν
  ΐχΐων άρχΐζει να
  ν «ρίπατον τολ
  αν.
  ος ούτος άλλως
  <; «υνηθεσι«ροιι? ή θεσματική ι* ιηρίτείΐαι μ* Ψ ν τοθ λιμένος. ικήν όνακοΐνββιν 4 Γομιευτήί>·α *ρ0
  «ηϊόξουν καλλίτε·
  μόν δισ. την ά»
  ασεως συμβίλιζοό
  ,ής αικΙ|ς **9Χα
  .ιρα< σ*ον »7''"ν 8 Ψ ι. ι;· κ ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΩΙΑΘΛΙΟΙ |[ 11 Τ11Χ ΖΟΈΠ& 29ον Δικαετής γενομένη, ή φαντίνα άφήκβ ,ήν πόλιν καΐ έι>βη>βν όπηοέτρια έν τή τιεοιχώοφ, είς την οΙκ(-
  αν γβωπόνου πνόο. Δεκακβνταετής ?έή·θβν «ίς Πό
  ρισ'ους «νβ ιθη, τύχη<». Ήτο ώ,α(α καΐ ίμε.Λν ά μόλυντος »φ όσον πλείονα καιρΛν ηρνήθη. ΕΟμορ φός κ*οη, ξανθή και λαμπρόν βύμοιροθσα οδόντων ττύς είχεν ή πτωγ,ή κσΐ χρυσίον κα| ααργαρΐιας ώς προτ<« άλλά τό χρυσΐον της ήτον ίπ' τής κεφατ λί)ς της *.αΙ οί μαργαςΐΐαί της έντός τοθ σ'οματτος. Ειργάσθη ι/α ζήση· Ιτβιτα βέ πάλιν ί/α ζήοη (διότι κα' ή καρδ!« εχει την ττβΐνσ τη^), ήγάτιησβ. Ηνάπησβ τόν θ^λωμτΐν ηρ&γμα, ηοός τοθτο μέ" οιασ<ίδασις, ποος αυτήν βέ κάθος. Έν Παρισί¬ οις κείται παρά τό Πάνθεον συνοικ'α τις, Λσττωνική καλουμίνη, τοότης οί οδοί βρίθουν φοιτητβν παντα χόθεν τής ύΦηΜου βρΐθουσι 8* κα( κορΛν έργατι- κών, γοιζΐδων έ-ονομαζομένων έν γένβι είς την Γσλ λίαν. ΑΙ 63ο! οδται ϊΤ5ον την αρχήν ούτήν τοθ τΐράγματος. Είς τοος λσβυρΐνθους τής συνοικίας έ· κεΐνης, δτιου δπειροι σχίσεις τοιούτου ε'δους συν- Βίονται καθ" έ άαττην.καΐ βιαλύονταΐ, πολύν καιρόν ή Φ ϊντ,Ινα άπέφυγεν τόν Θιλωμην, άλλ' είς τρόπον ώστε τα συνανταται μετ* αόϊοθ άβΐτιοτβ, ΕΤνβ τρό- «ος τις τοθ άποφίόγειν βμοιος τώ τιεριζητίϊν. Έν συντόμω έγινβν δ,τι Ιγινβν. Ό ΒΚσχρ&ιλβς, 6 Λ στολΐρης κα1 6 Φρτμοβέλης βσχηαθηζον ώς τι Αρτιμβλδς σβασ, οΰΐινος κεΦαλή ήτο 6 θολωμής. Ό Θιλωμτΐς εΐχβ τώ πνεθμα- ήτο ό άρχσιότερος Φοιττρής καί πρβοβύΐερος, αμα βέ καΙΆπλουσ ώτβρος, εΤχε τέσσαρες <ιλιάοες φράγκον κατ' ίτος' ιέσσαρβς χιλιάβΐς. φράγ/ω ! φοβερόν σκάνδαλον £ίς ιήν Λτττινικήν συνοικ'αν. Ό Θ)λω- μής ήτο, κοθώς κοινΛς λένομεν, ενας ξεψαντοής, ΒστΐΓ, τριακοντοότης ιιόλις, ιΐ^εν ή")η ή^ανι- σαένη^ την όγείαν τού. Τό πρόσωπον τού ίρρυΐιβώ· θη, γ Ι όδόντες τού ήοαιώθησαν, καί ή^η άνέτβλλεν *«1 τής κεφαλής τού φαλάκρα, πβρΐ ής αύΓος τδίθς πολλάκις Ιλεγεν άΧότωτ, «βίς ΤΓύς τριαντα κρανί- όν, είς τούς σαρ&ντα γόνατον» Ό σ:όμσχόζ τού διετήρει μβτρΐαν την πεκτιχήν δύναμιν καί ιΤς των όφθαλμ&ν τού πάντοτβ έβακρυρρόει. 'Αλλ' βσον ή νεότης τού (σβύνβτο, τόσον αυτάς καθΐστατο φαι· δρότερος- άνεπλήρωνεν τούς πεσόντας οδόντας τού βι' όσπϊσμβν, τ,ήν κόμη* τού δι* «ύθυμίας, τήν ύ γείαν τού δ/ είρωνεΐας, κσΐ ό δφθα,λμός τού ό δα- κρυρροών έγέλα άδιάκοκα. *Ητον ή ΰγεία τού σε- θα$ρα>μ&ι, άλλ' άνθοφόρτωτος. Ή νεότης τού,
  καίτοι άνεχώρει πολο πρό ττ]ς ήλικΐσς, 6έν εφαίνετο
  ώς εκδιωχομένη, Αλλ' ώς Φυγομαχοϋσα έν κλήρπ
  τάξει- άνβχώρβι καγχάζουσα χαί πυρίπνους.
  Ό θ>λωμής εΤχβ γοάφη καί μίαν κωμωδίαν, ήν
  ίΛωσεν είς τό θέατρον ϊ»α την βδάξωσιν, άλλσ δέν
  εΤχε γΐνβι δεκτή ΈγραΦε στίχους τ^δβ κακεΐσβ, 6-
  ■ποιουσΕήποτβ' περιπλέον βέ, ίζβφραζβν όηεροκτικήν
  Αμφιβολίαν κβρΐ παντός πράνματος' μδγάλη τοθτο
  δύναμις ενώπιον Αδυνάτω ! Λοιπόν, ώ. εΤρων καί
  φαλακρός έν ταυτφ, ι δ τος ί|τον ό ΑρχηγΛς τοθ θιΑ
  σου·
  Ημέραν τινά, 6 θ^ωμής 6^ β» κατά μέρος
  τούς δ^λους τρείς φίλους, καί έν σχήματι χρησμφ-
  δοθ, Ιδού τί τούς εΤ·ΚΒ·—^^νε σχεδόν ίτος άφ' δτου
  ή Φαντίνα,ή ΖίΦΐνη καΙήΦ^βουρέτη μβς ζηΐοθν νό
  Γ,ταΤς κΑμωμβν κάτι άπρόοπτον: Ταίς ύπεσχέθημβν
  (ΐχηβ 81ΐΓΡΓί8β)ταν8ήι.ω;.ιΜά; τόλέγουν καί τό ε*α
  ϋαΑίγουν πάνοιε, πρό -άν^ων ί(ς έμ*. Κο6ώ; είς
  την Νεάπολιν τώ γρς ΐίια έηικαλοθνται τόν "Αγιον
  Ί ΐνουΛοιον, «Κιτοινωιή μου δψ, *<*μΒ τό θάμσ σοι. Ι» (Ραεοίβ «ΊβΜηίίβ. ίβ ο Μίτβοοΐθ), ςδτως καί οί ψ.ληνώθβς μας άθιαιιόπως μβς λέγουν. «Μα πότβ. κοϋμένε θίλωμί), μά κότβ θά μάς γεν- -νήσπς αότό σου τό άπρόοτιτθ'; Έμσύρισαν πλέον τα μάτια μας. Συγχρόνως, φ λοι υου, βέν παύουν καί 11 γονίΐς νβ μβς γράΦουν. "Ωίΐε γκρίνια άπό έδ© γρΐνια Από έκεΤ Μέ Φαίνεΐαι λοιπόν δτι έπέάτη πλίον ή ώρα. 'Α«ούσατβ. Καί ό θολωμΓ]ς, ύκοββάσσς την φω ή·», διεκοΐ- νωσε κρυφίως πρός τ< ύς έταίρους τού σχέδιον τι, κσί ώς ΦαΙνετα·, τόσον άστιΐον. οστε άνεδόθη καί υπό των «σσάρων σΐομΑτων γέλως μέγαΓ, καί δ Βαχοβ>λάς άνέκραξε,-Ναι! ούτότώ δντι ιΐναι μία
  Ιοέα φαεινή.
  Έμφανισθέντος δέ κατ' εκείνην την στιγμήν ένώ
  «ιόν των μικροθ οΙ#οιτωλ8ΐου πλήοους κατινοθ
  έκ σινΑίων, εΙσήλθον ιΐς αύτό καί έντός τής δμΐ-
  , χλης έκβΐνης Δπεκρυβη τό έπίλοιπον τής συνομιλί-
  άς τω^ . ^^^ ταύτης προήλθεν βίς φβς λαμπρά
  ΑνροτικΑ θαλίσ, γενομέντιτήν Ακόλουθον Κυριακήν.
  ΙνθαοΙ τέσσαρες προσεκΛλεσαν τάς τέσσαρας.
  Τεβο«ρΐ« «Ρ*ί τίσσαρβς.
  ΤΑ τέσσαρα ζεύγη εξεδόθησαν είς βλας τάς α¬
  γροτικάς παΐδιΑς. είς άς ή ·6σις προσκαλβΐ τούς
  Χ^θοώιιουΓ. μάλιστα Ι έ νίους. "Ηρχοντο οί βιακο-
  ία! των ϊαθημάτων καί ή ίμ* « Ι|το αΐθρία καί κά
  ϊως ιοτ Την προτβραίαν ή Φαβουρίτη, ή μόνη
  ϊίίί ίγΐΛωσκε νά γράφρ, «Τλ«ν άποστΒΐλει πρός τόν
  ««ΐωυην έν ονόματι τ©ν τεσσθρων ν' Δναχωρήσω
  ®ν "οον τώ β^νϊτόν πρωΤ. Πράγματι έξύπνησαν
  «Ις ?«??«·»« ι<1ς πρώτας. Μετίβησαν Από χωρίον ,ίνωρΕον, Από κίιΐον είς κήπον ίβ^ψΐνανθη. ί ο.?«ν ο ιΐΰ ταχύτερον «Ο άλλον, ιΐοον β.τι περι «νό^ρον κσί τερπνότβρον, έπα,ξαν τό βακτυλίδ., άλλα ίαΐγνΐα. ήίόρασον γλυκΐσματσ, ίψαγαν βτι βσλίΓν8άνιδες «τρέχον θορυβώδεις καί λάλο;, ώς .ΛΑν*Γάποιιβτάξσσαι άπό κλβιστοθ τινός χώρου. ΪΗ ώς «βλλσί,ν βιαλειμμάτων κατέφερον κολα έλαΦρά είς «ύς αόχ.νσς, ραπίσματα μι .ϊϊ?αοηάς των 41» «ν των. Μέθη τής ζω ^ά π..β.-ΩΙ οίοιβήΒοτβ κσί άν είσθε, έν * Έιιεριϊάτήσατε μβταξύ των θάμνων πά ϊ^'άΤλαβιά ιων. μ* θίξωσι την έμασμί Κ^ίφοίςβςήιιολούβίΐί Ωλ.οβήσατε γ« ?ων".Γ*ΛτήΤίλώη^ΥΡθΟ ώς 4κ τής βροχής κα^η •όροί μετά γυνα,κίς ψιλτάτης <^«6οης ομβς έκ τοθ βροΐΐονικ «α» «^ωνούσηί,-- ΑΙ τα υποδήματα ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ ΤΑ αίφνίΒισ δυστυχήματα ΤΙ θά κάμωμεν εάν μας δαγκάση φεϊδι Β'. Έν ίώ μιτίξύ κχραττ,οοθμιν λ μή τυχόν Ιμιιναν δίίντις εχίδντ); ιίς τα τραθμα χαί «ούς ίξίγομιν μΐ μίαν μικράν λα βΐδ ή χαί ψΐλιδίνΐ πιραομινα «κό φλίγα. "Αν έχωμεν πρόχει ρον άμμωνίαν, χ»υ"»)5ΐάζομ«ν Βι' ύ τό τραθμχ οιάζαντις Ιύι ή τρείς σταγένχΐ. Όπωοδήποτε κρέηιι νά πλοθ| μέια είς άφθονον χαθαρ· νερό το χαί χατίπΐν μέ Βκοιον οί ατΑΒις δγοόν εδβεθΐ πρί- χιιρον ή μέ χολώ'ΐαν τ) μέ διά¬ λυσιν φαινιχοθ δξίος χαί τέλος έμ δαπτίζΐ,ΐαι τό τραυμκτιαμένον μέ· ρος είς λιχάν»)ν ίτιυ κ έ μίαν ή !ύί παοτίλ'ΐς 8ΐχΙ>1ίτ_·« χάανετε
  κροχιΐίΐος μίαν διάλυσιν ώ; 1
  «ιρίς 1000 Καθ* 5ον αϋτό τό
  διάστημ» τβν πλύαιβν πιίζομιν
  βυγχροννς μέ τοΰς δβκτύλους χ&
  πέριξ ιή; πληγάς δι» νά ΙΕίρχε-
  Τϋΐ μαζ* μέ τό β Γμα χαί ί ίος
  «αί να μή άττορροφη6ξ.
  Διά νβ ιΰκθΑυνβ$ μάλιοτα μη·
  χανιχβς ή Ιξοϊες τοθ ίοθ πρέπει
  τό τραυμάτιβν έκιΐνο νά τό ιύ;ύ-
  νβμιν έν άναγκη διά μικράς τβ·
  μής μέ Ινχ μαχαπρί&ιβν πρίνβι·
  ρον, βφοθ το πεί&αυιν απδ φ&
  γα οίνοπνεώματος. «{έ ή< Βΐάνοι ξιν αύτ^ν το Ο τρβύμοαος ζη μέν νά Ι»χυθϊ δσιν τό δυνατόν ρΐσσίτερον ?ηϊ)τΐ5Βΐ«ομέ ί Κ«1 ακριδής πρίς τεθτο, τοθ ηιτΐιλίαματος ιήί η κου ουνΕοτων άλλοτε, χρτ,οιμιύ εί χάλλιοτα χαί μ(α επάνω είς το μίοος τής ποδ θά τραβήξη αί;» Βπω, ή χο ζ Ό ϋβΐηιβϊΐβ α οοφό; ΓάΧ- λος δίτις «νΐχάλιψι τόν άντιεχιδ νιχίν δρϊν »ο(> τό άντΐφυμαιτιχόν
  Ιμδίλιεν ΒΟΟ., οιιμββυλιύει είς
  τοιαύτην πιοΐπτναιν χαί μικραί
  ένέαεις χαί έ»τός χαί πέριξ χιΰ
  τραδματος μέ την εξής διαλυσιν
  Ιχετι μίαν πρίσ^ατον, πάντως β
  χι πολύ παλαιάν, διάλυσιν δηο-
  χλ(βριώ!οιις ίοβΐατίου (Ηγρθθΐΐΐθ
  χίτβ άβ οηβηχ) ώς 1 κρός 12,
  την Βιάλυοιν ίέ βΰΐήν την άραιώ
  νιτε την στιγμήν τ«|; χρτ)οιω;
  μέ πιντακλάοιβν 6ραομΙνο νιρ*
  (ϊηλαϊή ή Βιάλυαις γίνιται 1
  πρός 60) χηΐ άπ' »ύ ήν την δΐ-
  άλυαιν χάμνετε καμμιά Βιχαριά
  χυίιχά έ «ατβσΐίμΐτρα ένέοιις τμ~
  ματιχΑς Βκως εΕηα' ανωτέρα χαί
  έλ·ς αφοθ πλυΒ) τδ τρβθμβ με
  τήν (Βίαν διάλυοιν οχΐπάζεταΐ
  με γάζαν βρεγμέ^ν είς τδ Ιδιο
  5γο4ν χαί έκιδένετκι.
  "ΰΐΐε άντ Ι ίλίων άντΐα^πτΐχίν
  διά την περίπτωσιν αυτήν άς ο
  τιάρχη μετα'ί» των 4>λων φαρμα-
  χιυτιχβν π^ομηθιιβν κθ σπιτιοθ
  χαί τί ΰ«χλω?ι&!ις αοβίαΐιον,
  τ& οποίον χαί νά προτιμηθϊ άπϊ
  χάθε βλλο αντίστοιχον.
  Εάν τό Ι«]γμα είνε βαθΔ, θε
  χουτηριαοθ) μέ ϊκχ αιΒ~ροΟν έ-
  πίμηχΐς Κίοΐ^μα οΕονδήποτΐ (χαρ
  φί, σουγΓΛ χλπ ) κυραχτωθέκ μί-
  χρι λ(ΐ*χοπυρώ9ΐω(. Ή χαιιτΐ]ρ(α-
  αις αοιή δύναται >ά γίη χαί
  ιίς τα μή 6*6έΐ ίή/ματα εάν Βέν
  ιδρεΒξ πρίχειρος άμμ«νία. Πρέ-
  πιι ίέ νά γίνη άρχιτά βαθειά χά!
  μή λςομον^ται δτι τό λιυχοπυρω-
  μίνον σίδηρον ?έν εί·'ε πο7ΰ ό5ϋ·
  νηοόν, ί ώ ϋν πυραχτηιθζ ιίς έ
  λιγώτερον βαΡμίν ηρβξε^εΐ αλγεί-
  ν έτερον Ιγχαομα. Επί τοθ χ«υ
  τι;ρ(αοθίντ·( μέραυς ίπιθίτομεν
  κατόπιν μανδήλΐα βρεχόμενκ ιί(
  νερέ μ έ ξιΤΒι ή νΐρό μέ χολώ
  νχαν.
  (ουνβχ(ζβται)
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Ίούνιο; (τοθ άντα
  ποκριτοθμιχι) — Μιγαλειάϊΐς δ
  «ι! συγκίνησαν ΐΓναΐ νο
  ϋ ηαροιΐ9ΐίζ«ται χάθε
  ι!ς την κβμίπϊλίν μας. ΟΕ
  χογ, μεγάλοι χ»1 μιχρο', ά<Βρες χαί γοναίνις ξεχδνονται είς τα πέριξ χαί μαζεύυυν πίΐρις 8(4 ήν ακυρόοτρΜαιν χβΐ άανΐλτέ ωΐιν ιτΐ: πλχτείας. "Α)λη μ-ϊ ζεύοον, 5;λοι φορτώνουν χάρρ» χ«1 ζβα μέ πέτρες χα( άλλοι με φίρουν είς την πλατιι"*ν χ»1 τα ίρτώ/ουν. Καί διτερα Βλοι μι ζί» οπϊθν χβλίχι. έργάζονται μ! ένθβυοιααμίν, μέ ζήλον, μέ έπιμβ )ν. ΧΐιρΑναχτις χαί Ιπ;σιήμ'5 ,χοοίχοΐα ποα ϊέν δγγΐσίν π»τέ έ χρθο νερ?» τα χέρια των, *■&■ θονται οιήν πλχτεΐα τώρα, ένθβυ ώΐεχ έΒελονταί, χ—Ι οκοθν χ» λίχιΐ "Ετα: ή ΙΒέ» τβθ έξηραΐ σμοθ χ*}ς Νιαπίλεωί βά ιί*χι 5ΐτε οα άπο λΐγο, ώραία ζβντβνή πρΐγ ί 'Δλλά άκο τέν ένθουαιααμίν «διον των Νεκκολιτων θά πρέπει ί Ο "ΒΝΟΧΟΣ,, | Τό κορυφαϊο άριατούργημα τής ίφετει· νής ΓΑΛΛΙΚΗΣ παραγωγής- Προσεχώς Στοΰ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΚ1ΣΤΗΡΙΑΣΜ01" Ελένης Νιχ. Κουτράχη χκτοί κου θ/οψινβθ Πεδιάδος. Κατά Εμμανουήλ Μιχ. ϋλουμίκη γε ωργοχΐηματίειι χατοΐχου έιτίοης. Έπειδή καίτοι, άς δείχνυται έκ των δπ' αριθ. 1128, 4923 χ»Ι 4925 άπο&ειχτιχων έαιίόοεως των κληιήρων Μιχ. Ν. Μανωλαρβχαί Νιχ. Ι. Καρυωτάχη, νομίμως έκε· ταγη δ χα&' <& τό ^παφον π?ό- γραμμχ δφειλέ'ης μου, Βιά των υπό χρονολογίας 10 Νοεμβριού 1936 άχλής χαί 21 Μβίου 1937 χατασχετηρΕου έκιταγων μου Βπως δυνάμει χαί πρίς έκιέλεσιν τη"ς 5π' Αριθ. 1517 τβθ 1936 οριστικάς αποφάσεως τοθ ϋρβτβ&ιχείου Ηρακλείου, νομίμως έπιχυρωΰείοης Βιά τής υπ' αριθ. 103)1937 αποφάσεως τοθ 'Κφετιί ου Κρήτης μοί πληρώση Βι' επι· Βιχβζόμενον κεφάλαιον, τίχοιις χαί έξοΒα αμφοτέρων των ές ά«ω επι ταγων, δραχμάς έν βλω 30600 (ΐριάχοντα χιλιάδας έξαχοσία<) έν τούτοις ακέοχεν ιύτος νά έξεφλφ I τό χρέος τού. Διά τοθΐα Πρίς είσπραξιν τοθ ανωτέρω πό σ:0 των δραχμων 30600, των ι ό χων τ·0 έκ τούΐων νοιψ τοχοφδ- ρου χινδυλίου χαί &λων . των μέχρις ,ένΐελοθς έξοφλ^σιωί γενηοομένων έξίδων, εκτίθημι είς δημόσιον πλεισιηριασμδν ά ναγχαστιχής έχποιήσιως τα χκ τω8ι άναφερίμενα ««Ι κερΐγρα φίμενα άκΐνητα χ·τ)ματα τοθ είρη μένου οφειλέτου μου, νομίμως διά τής δευτέρας των ανωτέρω έπιτα γων χαΐβσχεβέντοτ, χείμενα έντίς χβί χατά τήν περιφέρειαν τοθ χω ρίου θ,ϊίψϊνοΟ, τ«]ς ίμωνύμου Κοινίιητος χαί τοθ τέως Δήμου Άγιων Πβρασχιων ΠεΒιάΒ·(. τ*0 Ιί,ηνοδιχείου χαί Τπβθηχοφυλα· χεΐ,ευ Κβστελλΐου, ήτοι τα Ιξ<|ΐ! 1) 'Βντβί τοθ χωρίου θραψ«»βΟ ι(( θ|9ΐν «ΙΙιρϊιγάρι» μίαν βίχίβν χπαρτιζομίνην άπό 4 ίοόγιια Βω· μάτια, μίαν β ύλην, Οϋνοριυομένη χτήμαβιν Ευαγ. Πλοιιμίχη, μΙ βί χόπιίον τεθ ίδίου δ^ειλίιου χοί δρόμον, 2) έντος τοθ χωρίου ^ ψινοθ ιίς την ίδιαν Εισίν βίχίπε- δον εκτάσεως 190 περίπου ιετρα γωνιχων μετ; ών συνορ. χχήμασιν Άντ. Πλβυμϊκΐ), Εύαγ. Πλμη χαί με τήν δηδ τέν προηγούμενον αριθμόν οικίαν, 3) είς θέσιν «Γ« λυθιανί» τοθ νέως Δήμου Άγιων Παραοχιων, τό 1)3 <ξ άδιανεμή" τού βγρ·Ο (χτίσιωι εξ σΐρεμματων |ΐέ 140 ελαιόδενδρα, 80 αμυγδαλέ άς. ουνορ. χτήμασι Κωνστ. Βε· χράχη, Γεωργ, Βαργικνάκ*] χά Ι μ έ δρομίσκον άγροτιχον, 4) είς ή αΰΐτ,ν (.έσιν «Γαλαθιανά» τό 1)3 έξ άδιανεμή τού αμπέλου έκτά σεως Ιξ ατρεμμκτων μέ 18 μιχρο μέγαλα έλαιόΒενδρα, συνορ. χττ) μασι Έμμ. Ταιχαλουδάχη, Κωνστ. Βεκραχη χαί Ευαγ. Πλουμίχη, 5) είς θέσιν «ΠετράΒε(> τ«]ς κεριφε
  ιείβς θραψινοθ, τό 1)3 έξ άδιανε
  μήΐου αγροθ Ιχτάσεως ένβς στρέμ
  μχτος, συνορ. χτήμβσι Ιΐκηβ Έμμ.
  Στραταχη. Γεωργ. Πλουμακη χαί
  μέ δρόμον, 6) είς θέσιν Τβή
  Πίρβμο» περινερείβς θρβψχνιό
  τα 1)3 1ξ άιιανιμήτου άγροθ έχτά
  σεως δάο στρεμμκτων περίκου μέ
  15 έλ« όίενδρα, συνορ. χτήμασι
  Ζιχ. Ααμκράχτ,, Κωνστ. Κουχου
  λάκτ), 7) είς θέσιν «'Δλωνι» τό
  1)3 έξ «Βικνεμήτου άγριθ έχτασε
  «ς ενός ατρέμμχτος μέ ίλώνιβν
  συνορ. χτήμαοι Μιχ. Κ«υχουλαχη
  χά Ι Ιω. Πλουμίκΐ), χβί 8) είς
  τήν 6ορειοανα(ολιχήν πλευράν τοθ
  χωρίου θ^βψχνοθ, τέ 1)3 έξ «δια
  νεμήΐου άγροθ ποτιστικβθ χαί φρέ
  ατος μέ οδραντλίαν εκτάσεως
  1)2 στρέμματος, συνορ^ χτήμασ
  Τα έξωραϊστικά έργα
  τής Νεαπόλεως,
  νά έμπνευσθΐθν χβί τα ευιορα
  τέκνα χ%ί Νεκκίλεως κου είναι
  χατε3Π^?μέ'α έ!«ε χι' έ<εΙ είς πόλεις μκρυνίς χβί ν* ηροβνέ· οουν τ^ν ενίσχυσιν των.'Γπάρχουν ιΰΐυχως ΝΜπέλΤται πχντβθ, είς 8λ-ν την Έλλάδα ν«1 είς τό έ- ξωτεριχίν κου θά ιίμπρρϊθαχν νά αυνεισνέρςυν είς τόν έξνραΐσμλν χαί τ*ν ηρίοδϋν τής γενετείρας των. 9ϊ Ιιΐνεπεν Βμως νά γίνη κρβς τον σκοπόν ούτον μιά έπιτρο πή δπδ «ήν κρβιδρείαν τοθ ρέχιιβι» ποοίδρου τ^ς Κοινότητος χ. 2<ιχ νίκη, είς «ήν έηΐΕαννά μετέχουν χ «ι Ι δύο «ύλίχιστον των έν Ήρκ χλείφ Νεακολιτων χχί ή δποία νά ΐπευθδνη έκχληαιν ένισχδσεως ττ}; Νεαπόλεως πρός τβΰς απκντχ χοθ Νιακολίτας. θά συνεισέφερον ίλοι προθύμως άαναλως. ΚαΙ ή Νεάπολις θά μετεδάλλετο ουντό μως εί; Ι-α ίΒεώδη τόπον Βιαμο ντ}ς, είς μίαν χομψιτάτην χωμίκο λιν που θά άποτελξ χαύχημα των χατοίχων της χαί χόσμημχ Βι' ολόκληρον τήν Κρήνη ν. Ή Ιουλίου 1937 ήμέ?αν Κυριακήν χαί ώραν 10—12 π. μ. χαΐένφ έν ιΐ χωμοπόλει Καστελλίου κπμ* φ Βημοσ'φ γραφείφ τού. Βπου χαΐ Βτε χαλοθνται οί προτιθέμενοΐ νά «τλιιοΒο'ήιουν. Παραγγέλλεται ίϋ;μί!ιοο διχα σπχος χ?η-ήο ν-ΐ ενεργήση τίς νο μίμους Ιηιϊίσΐΐς χαΐ τοιχοχολλή σεις τοθ πα;£νΐας χατά τις σχετι βΊκτάξεις «Ο κι»1 έ^ελίσεως τιιήαατος τής Κρ. Πολ. Διχ. τοθ 1880. ΈνΈί«*λε'ω τ« 11 Ίουνίου 1937 Ό πληοεξβύαιος Βιχηγίρος ττ]ς έπισπιυδιΰΐης χαί παρκγγελλού σης Μιχ. Ε. Κουναλάκης ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτθετσι είς μειοδοτικήν δι* ένφραγΐστων προσφορον δημοπρασίαν ή συντήρησις των Γβρανθν καί έν γένει μη χανημάτων Λιμην. έργων (δι οκτησ'ας τοθ Λμβν. Ταμείου Ηρακλείου, συμφώνως ποόο την δια ·»Γ]ς ΰπ' αρθ 1216) 1639 τής 27(5(37 Διαταγήντή"ς Διοικήσεως Κρήτη:, μελέτην. "Αρθρον Ιον μβιοδοσία ένερνηθήσβ ται μυσακή ίν τοίς Γραφε! οις της Λ',μϋν. Έπιτροπής Ή ροΓ»λε!ου, τή» 3ην Ιουλίου 1937 ημέραν Σάββατον καί ο οαν 10—12 π.μ. ενώπιον τής Έκτελ, 'Επιτροπής δι' έ· σφρσ γίστων προσφορον, μεθ' όρ ου έκπτώσίως. Την προσφοραν όφείλει ό μειοδότης να υποβάλη αύΐο προσώττως αποκλείομεν ών πληρεξουσίων κα( συνάψη Είς ταύτην τα υπό τοθ νόμου καί των «σχετικών Διαταγμάτων άπαιτούμενα κιστοποιηΐικά καί λοιπά δικαιολογητικα έγ γραφα έογολοβ:ας. "Άρθρον 2ον Ίνα γίνη τις δεκτός είς τήν παρούσαν έργολοβίαν δέον προσαγΛγη δίπλωμα έργο λάβου δ/ εργα λιμβνικά 4' τάζ?ως τουλάχιστον γραμμά τιον καταθέσίως είς τό ΤσμεΤ όν Παρακαταθήκην καί Δα νείων ώς εγγυήσεως ποσοθ δραχμων πέντβ χιλιάδων (5 000) καί νά έχη έπιβ.Ιψο ή οπηρετήση άποβεδίΐγμένως είς εργα λιμενΐκά χρησιμοποιή σας τοιούτου ίΐδους μηχανή ματα. "Αρθρον 3ον Ό τελευιαΤος μβιοδοτης ύ πόκειται είς τήν πληρωμήν —ΑΙ έμηορικχί ουναλλαγαί μέ τ· Έν σχέσει μέ την Έλληνο τ·« χικήν εμπορικήν αϋμβνσιν περΐ της βποΐαις ένράφαμεν προχβες, £ νεκβινίθη δτι είς την σχετικήν βύτην συνβρν«σί»ν έ{ηταιβΒηβ>ν
  εΙδΐΜώτερον τα βέμκτκ έκείνει,
  τλ έπ*ϊ« θά άποτίλίοουν άντικβ(
  μΐνον δια«ραγματεύσΐ»ν έν Πρά
  γα χβτά την ίκβΐοβ κβοσεχίϊ με
  βαβιν τής Έλληνικής άντιηρο
  πβίβς διά τήν οριστικήν σανό
  φιν της έν λέγω Έλληνοτσ·χο
  σλοββκιχής έμπορικής σνμβ«σ«Ν{.
  —ΟΙ δοκιμβι τής Τραπέζης
  τής
  ΜεταίΟ των ηροσ>ηφθέντ«ν 6
  π«λληλ«ν είς την Τρ«ιτεζ«ν της
  Ελλάδος πληροφορούμεθα ίτι
  σν»γκ«τβλϊγ&)ντοιτ μ«1 οί Κ. Γανρ
  γκντας, Μ. Γιαννούλπς, ^ι. Δβρ
  μιτζάκης, Γ. ΔανδουλβΜπς καΐ
  αί δακτυλονράφοι Φ Μηλιέδου.
  Ρίνβ Μιν*δη κβΐ Ούρανί« Λογα
  ρΐΒατάκη. Έκ τ&ν δύο τελβυταί
  νν μονον Α μΐκ 8« κροσληφθά
  διά κληρου ώς λαββυα&ν άμφοτπ-
  ρ«ν την αυτήν 0αθμολογ|«ν είς
  τους διαγιινισμούς.
  —Ή ανέγερσις συγχρονιβμε
  ν«ν φ»λ«ι»βν.
  ΧχντΐΚΒς μέ τό δάνειον μέ Ά
  μιρικκνικούς βΐκους διά την άν*
  γερσιν βυνχρονισμβννν φυλακών
  πληροφορούμεθα έτι τό υποτργβί
  όν τής Δικαιοσύνην χνρΐς νά έν
  κατβλϊίψο τελικΔς τό ζήτημ»
  τουτο τύ οποίον πρβέκοψεν ·1ς
  τό ζπτηιΐίχ τής Τραπεζιτΐχής έν
  γήβϊΝς μβλβτά παραλλήλως κ«ί
  την σύναψιν τοΰ δανπΐο» &νί«
  τής μεβολΒβήβενς {ένων, δοθβν
  τος άλλως τα ότι ίη' αΰτβδ βχει
  ήδη χαταρτίσει χαί σχετικήν μ>
  λέτην τό Ανώτατον θΐκονομι·
  Νόν Συμβούλιον. Επί τό βάσει
  ταύτης δι·{άγονται ήδη σχετικαί
  σονκννοήσεις μετα{ϋ τουύπουργιί
  ου τής Λικαιοσύνης χαι Ιαχυροδ
  οΐκονομιχοΰ Οργανισμοϋ α! ·ποΙ
  αι δμνς δέν έπερβτώβησβν εΐσέτι.
  τον τελών τοθ συναφθησομέ-
  νου συμβςιλαίου, τον κηρυκεί-
  ων έξόοων, χαρτοσήμων καί
  πάσης δλλης νομίμου έπιβα·
  ύ
  "Άρθρον 4 σν
  Ή έγκρισις χον πρακτικών
  ιής δημοπρασΐας ύπόχβιται
  είς τας διατάξεις των Νόμων
  χαί Δ αταγμάτων «ηερί έκτβ
  λέσεως Δημοσ.ων έργων» ώς
  καί των «κβρί Λΐιαένων χαί
  Λιμεν. Ταμείον» Νόμων καί
  Διαταγμάτων έν οΐς ύπό-
  κβιται έν γένει κα Ι ή παροθσα
  έργολσβΐα.
  Έν Ήρακλε'φ τβ 31 Μοΐου
  1937
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροτιής.
  Γεώργ, Μιταοτάκης
  Γεωργ. Τερζίχη χαί Έμμ. Τζαγ
  χαρίχη.
  Ό πλειστηριβσμός των χτημί
  «ών τούτων γενησεται ενώπιον τιθ
  ϋυμβολαιογράφου ΚαοτελλΙου θε
  ΒιίΒος Έμμ. ΙΒομενέ«( ή τοθ νο
  ( ανβκΑηρωτεΟ τον την 25
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα κ«ί άνχ«ποκριτ·1
  είς τάς κοριβτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος κ«1 το» Έξ·τβρικο·.
  Ταμιευτηριον καταθίσιις έν έ)φε·
  χαί επί πρθθΐσμία.
  Δάνειβ επί ένεχώρ· έΝ>πορισράτ·?.
  γαα(ε>(
  νύοεε.; τραπεζικίί ·ρ
  Ήράκλειον-Κρήτης
  ΓοβΦβΐσ βνανπ Π^λ. Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Κυριακης
  13Ίουίου 1937
  ΙΟΒΗ!~
  ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΦΗΜΑΙ
  ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΑΒΟίΤΡΑΤΕΙ»
  ΠΑΕ1ΣΤΟΗ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΗ
  ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΑΣΔΙΙΨΕΥΔΕ
  Ο! ΧΙΚΟΒΟΥλΟϊΗΑΊ ΦΑΝΤΛΣΤΙΧΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μ«ς).— Σήμερον^#»υ*λοφόρη
  σαν ευρύτατα φήμαι χαθ' άς η Κυβέρ¬
  νησις άπεφάοιο» νά θέση είς άποατρατεί-
  αν μεγάλον αριθμόν αξιωματικών, ιδία
  ανωτέρων καί να ελαττώση σημαντικά
  χό όριον τής ήλικίνς διά ιήν έξοδον
  των αξιωματικών 8κ τού στρατεύματοο
  Τό υπουργείον των Στρατιωτικών έξέ
  δωχε κατόπιν των φημώ* αυτών άνκκο
  νωθέν δια τού όποίου τονίζει ότι ουο
  μία σκέψις ελαττώσεως τοθ όρίου ή ά
  ηοστρατείας αξιωματικών έγινεν κβίό
  τι π*ντα τα διαδιοόμενα είναι χ»*όβου
  λα καί τελείως άνυηόστατν.
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΑ ΕΓΚΧΙΝΙΑ
  ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (.τού άντα
  ποκριτοΰ μβς)·— Μέ εξαιρετικήν λαμ·
  πρόιητα καί μεγαλοπρέπειαν εγίνοντο
  σήμερον την Ιΐηνπ. μ. τα έγκαίνια
  τής Γεωργιχής 'Έκθέσεως τού Ζαππεί
  ου. Είς τα έγκαίνια παρέστη ό Βασι
  λεύς Γεώργιος, οί πρίγκηηες, ό πρόε
  δρος τής Κυβερνήσεως καί τα μέλη
  τού υπουργικον Συμβουλίου καί π λη¬
  θή κόσμου. Ή έπιτυχία τής έχθέσίως
  προβλίπΐται έξαιρετική.
  ΕΩΡΟΤΕΙΝΕ ΤΡ ΑΝΩΤΕΡΟΝ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού «ντα,
  ποχριτού μ«ς).—Έν σχέσει μέ τας άπο
  στρατείας ανωτέρων καί κατωτέρων α¬
  ξιωματικών τάς οποίας έπρότεινε τό
  στρατιωτικόν συμβούλιον, εγνώσθη 1 ότι
  αύται θά είναι λίο-ν περιωρισμέναι προ
  ερχόμεναι έκ λόγων τεχνικών άναγκών
  Συνολικώς οί άτιοστρ»τευ<5μεν€ΐ, δέν θά υπερβούν τούς 21 οί «.νώτεροι χαί άνώτατοι χ«1 25 οί κατώτεροι. θΐΗΜΕΡΙΝΟΣ ίϊΐΥΡΐθΣ ΤΗΣ 8ΜΕΡΑΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΣ Ω1ΜΑΙ0ΣΤ0ΑΙΣΜ0Σ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα «οκριτοθ μ*ς)·— '— οημερινή ήμέρα κ·θ' ήν ώο γνωβτόν ό έργατικός^ καί βιοτεχνιν,ός κόσμος θά συνειβφέρη υπέρ της άεροπορίας ώρίοθη «ανηγυρική. Α ί Αθήναι θέλουσι σημαιοστολι βθή γεν ι»ώς την 15 έ εσπέραν θά άνα· φθούν τα τόξα των κεντρικών όδών ου τως ώστε ν* δοθή είς τό γεγονός ή δέ ούσα βτ,μααίαχαί εξαρσις ώς εξαιρετι χον έθνικού σταθμού- Ο κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΞΕΘΕΣΕ ΤΑΣ ΠΩΡΠΚΑΣΒΡΩΟΑΩΥΣΜΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα ποχριτού μας).—ϋαιτα τα σημερινά έγ· καίνια τής Γεωργικής Έκθέοεως τού Ζαππείου ωμίλησε διά μακρών ο ύ- πουργός τής Γεωργίας κ. Κυριαχός., ό¬ στις «φού εξήρε την σημασίαν τής εκθέ¬ σεως, άνέλυσε δια μακρών την γεωργι- κήν καταστασιν τής χώρας καί ανέπτυξε τάς συντελεοθείσας μέχρι τούδε προό· 8ους της γεωργίας μ-»ς· ΑΙ ΑΠ3ΛΛΑΓΑΙ ΕΚ~ΑΑΣΜΰΝ ΤΑ δπουργιΐον τβν Οίκονομιχβν έκοινοπο(τ,οιν έγχϋχλίβς «ρ'ί τας Τελανειαχας αρχάς γνβμοΒίτη οιν τ,οθ νομτχοθ σιμδουλίου Ιι οχίοει μέ την ακαλ λαγήν έκ Βαομβν Ιμκοιικμάτβν δικοΐάντβν 6ϋψ ί) φβοράν χαί ένακ·ταμΐε»ρέ«·ν ιίς τάς δτ,μςοΐ" «ελ-ειακάς 4«οθήιιας ή τοιαίτβς τ»ν γενιχβν % κοθτ)κ#ν ιΙ( κ»ρ'Λι·σιν λ^ξμις τι Ο χ^νου χ«)ς άκο Τό διήμερογ τού κ. Τσουδερου καί τα ζητήματα τής παραγωγής μας. ^ηής ττ)ς της Ελλάδος κ. Τσουδβοδς καίτοι Αλθώ' ώς άνεγοβψϊ- μ·ν δι* Ιϊΐωτικάς τού ύηοβέ- σβΐΓ, 8έν ηαρέλβιψί νά άσχο ληθβ μέ τα οί ονομκά ζητή· ματα τοθ νομοθ μας καί ίΐϊι· κώτερον μέ τ* αφορώντα την επί θύοαις παραγωγήν των τοπικΛν τιροΐόντων. Χθές καί τιροχθές 6 χ. Τσου δβρδς εδέχθη είς τό έντσθθα ύκοκατάστηιια τής Τραπέζης τής Ελλάδος διαφόρους επι τροτΐσς καί ή <ρισε μβτά προ σοχής δια τοθ έξβτέβηαην σχετικώς μέ τα ζητήαατα ταθ τα. Μεταξύ δΗλων εδέχθη τούς μβγαλοεξαγωγεΤο χαΐ β ομηχανους σταφίδος, οΐτινες *ξ*θ«σαν ϊ[ς τόν κ. Διοικητήν τος προβΧίφεις των διά την πλουσίαν -αραγώνήν τοΟ«ρο νομιούχου «ροΐόντος κιΐ δια τάς άγοράς βΐς δς «ροθ'ωνΐ· ζετσι καλή τούτου τοποθετή σις χατά τή ν εφετεινήν σταφι δίκην περίοδον. Έπίσης 6 χ. Τσουδερός έδέ χθη Ιπιτροπήν σταφυλϊξ-χγω· γ*«ν ή όιο'α τοθ εξέθεσε τάς δυσχερείας τάς όκοΐας άντι με'ωι'ζει τό σΓαφυΧεμνοριον κα( τάς ποοβΧ'ψιις της δια τάς τοποθετηθή ς της 4φ«τε»· προ- βΧειιομίνης ιχΐσης έξαΐρΐπ- «&ς καλής. Είς τόν κ. Διοικητήν οπ*βή θη ύτδμνηαα έηΐ τής ούξήσε ως τής καραγωγης μετάξη;, ή ότιοΐα ώ; γνωστόν, άτΐοτβ λεΤ Ινα τ©ν σοβαρότερον κλάδων τής Έθνίκης οικονομ! σς. Γενικάς τό διήμερον τοθ κ. ΤσουδκροΟ κατηναλώθη ε(ς την μελέτην ναΐ λβκτομβρί) έ- ξ*τασ>ν των ζητημάτων της
  μας παραγωγής ε*"
  φ αύής καί τ&ν άμίσως
  ενδιαφερομένων άγροτικων τα
  3» ΙΊΡΟΤΙΙΙ
  Ή προφύλαξις άπό τάς έπιδημίας
  μελιταίου καί τριημέρου πυρετού,
  Κατόπιν δι«τ«νΓΐς τοθ υπουρ
  Ϋ«Ιο« τής Ύνιιινης το ενταύθα
  Ύν*ιονομι<«βν Κέντρον έν συνεν νοήβιι καί μετά της Νομαρχίας Κ«1 τής ΔιοΐΜήσΐως Χωροφυλ κης έΕ«δΜ*« τάς μβτμΘ· όίηγίας πρίς ακ«ντ>ς «ΰς κατοίκους τού
  νομοϋ διά την προ»ύλ*{ίν των
  άιχο των έμφβνιββΐιο&ν έιτιδημι-
  ών τού Μελιταιευ χαΙ Τριήμερον
  πυρετοδ:
  αΜέ τό ακβοσμα ίτι είς τό Ή
  ρακλιιον ίσημ*ι*>6ηβαν μβριχά
  κρβύοματα Μελιτάκου πβλλοΐ &
  νπουχβδντες μ«ς ει-Μτουν πίις
  μιτβροθν νά πρβφυλβχθοδν άηό
  την «ρρύστεικ βϋτη. Ή προφύ
  λ»{ις την όιτοίβν μπορεϋμε νά
  λάβωμι <{νι νά μή πίνωμεν ά βρκστο ν>λ«. νά μή τρώμι παν
  βτι ίΐ άβράστβυ γάλακτος π«ρά·
  γεται «*1 ν ά κρατάυ,· νΐνικΐς
  χββαριοτητ» α τα τρέφιμά μας κοιΐ
  ατον έβιυτόν μας. Άν ίέ έχομεν
  οΐκόοιτκ γαλακτβςτόροι ζ«ιατ, νά
  φοονχΙβΜμ· νά έ{βταβΒ«ΰν άπό
  κτηνΐατρο, καί αν ινβεθοΐν πά
  πχοντκ νά έ{αφανιβθβ&ν.
  Χνρις βμκς >τόν Μπλιταΐο χαΐ
  μιά βλλπ άρρώοτΐια μας άπκιλεΐ.
  Ό Τριήμερος πυρΐτές ςυτβς ιΐ
  ναι νόσος όχληρά «αί μβταιδΐοβ
  τα ι διά των ννωατνν ίιητερων έν
  τόμνν τα βιτοΐ* ονομάζομεν οκνί
  πες, β<υβά ή φλεβοτόμονς Τα έν τομβ «ϋΐά δέν μετκδΐβουν μόνον τόν τριήμερον ηυρπτβν βλλά κ«1 την δερμ«τΐΜ<ιν κ«) σηλαχνικΑν λιΐσμκνΐβσιν, δηλ. το Φϋμα τής Άνκτολής χβινίς Χ«νΐε>τικο χά)
  Ι το Κβλά— άζάρ. Καταηολιμβδν-
  Ι τας λοιπέν τα Ιντβμα ούτά πρβ
  φυ)«οσόμι9* άπό τόν τριήμερον
  πυρετβν, ά β τ* Κβλά-άςάρ καί
  α
  χ
  Άλλά π&ς Εά τ« χβταπολιμή
  σωμεν; — ΓΝρίζ·μιν κ*λώ{ ότι
  αί θήλεις σηνΐπχ. (βουβα) όπως
  καΐ ή μυιγιις ένακοθέτουν τα
  «ΰγ* τειν εί; την χοπριάν τ&ν
  ζ*ιιν, ατ« σκο»κ(δι« χαΐ ν>νικ6ς
  ίιτου είναι μαζεμένες ««βθαρα'((
  ΜαΙ πρό παντός άν ύκέρνα Μ»Ι
  λΐγη ϋνρβσί». Άπό τα αύγά αΰ
  τα βν»'νουν μικροτκτα ακβνλΐΜαΐ
  Μία άηό τα οιτοΐ* σέ μΐριχές έ
  Βδομάδΐς {ιπουλιάζουν τα τ*λ«ι«
  έντομ» 1ά £ντομ« αύτά δέν ά
  πομακρύνονται τοδ τόπον» ΐτοΰ
  γεννιϊίνται χά Ι νι' αΰτό δτβν ου
  ναντήσωμε πουθενά τλτοια ίντο
  μα πρ*πει α άναζητπσωμ· πολυ
  πλησίον τον τοικν τής π»ρ«γω
  γής των >αΙ νά έλΐβιώξιιμι την
  χατοστρο?ήν των ένιργ«ΰντες
  ώίέίπς:
  1) Οά χρατάμε τό σπήτι κ»θα
  ρο, τόσον ίσ*ιτΐρΐΜ&{, ίσον χ«ί έ-
  {Μτεριχ&ς. 2) ^ά μην άφΐνουμι
  πβυββνν, οτήν «ΰ)ή, οτβύ( στ*υ
  >ου{, στής άποθηκες κλ. αχονκΐ
  δια, σιΐΕβύί άηό χώματβ, χοπριά
  χλ 3) Τα σκονπΐδικ απαραιτήτως
  ιτρίπει νά τα βα^νμε μίοα σε
  ντ·νΐΜ«£ενια δβχΐΐα μέ σχέχα
  σμα χαΐ νά τα παραδΙβΜμε οίον
  ο«υπιδιάρη Η άν μΐνομ* βτό χ«ι
  ριό, νά τα πΐτάμι είς «{διχοΐις «β
  ηρβλαχβυς ί(Μ άπό τβ χνριό, ρΐ
  χνοντες χαβι φορά α τον χβπρο
  λανο χαΐλίνβ άσβίατη. Στοΰς χο
  ■ρολβχουςβύτους βά ρίχνωμ* ολ·«
  τής άχαβ«ρβΙ(Γ. χο/τριά τβν ζώ
  ειν χλ. 4) Ν α χαΟαοίζΝμιν ήμέ
  ρ»ν πβρ' ήμιραν τούς στβύλβυς,
  τί χοτίτβια χά Ι γενιχΒς ολ* τα
  μέρπ είς τα όποΐα βιβιτηροδμι χά
  τβιχίοια ς&α χαΐ μεβ' Βχαατον
  χαβάριαμ» νά ρίχν&ιμεν άοβέβτη
  στό π*τε*μα χκΐ νά άσβεστώνω-
  μέν τουλάχιστον μιά ςρορά την
  έβδβμάδα τούς τοΐχους χκί γ·νι·
  χ&ς τβύς στβυλους χβί τα λοικα
  άχάβαρτβ μέρπ Κάνοντΐς βλ«
  ■ϋτά χβτακολεμοϋμ* συγχρόνΝ(
  μβ τίς σχνΐηΐς χαι τής μυίγιες.
  Έπίσης χαβ« νοιχοκυρά χατά
  το χαΒημερινό οιγύριομα τού σιχι
  τιοΰ της πρέπβι νά προσέχη άν
  εΐαέδνσχν είς τό σπήτί της σκνΐ·
  πες, χά Ι νά φροντίζη ίπωσδήποτβ
  να τής σκοταανη Πρός τουτο μάς
  έ{υπηρ*τοΰν αρίστα τα διάφορκ
  έ«τοΜθκτόν« "Οτβν ουνηβΐσβυ-
  μ* χά Ι χάννμεν ίλα αύτά καί
  προ πκντός δταν συνηβίσβυμ· χαΐ
  βΐσβανόμεβα πρός τα χουνοΰκι·,
  της σκνΐπκς χαΙ τής μυΐγιΐς ιήν
  Ιδία άπεχβεια κου αΙσβ«νόμ«βα
  χάί πρός τα αλλχ Ιντομα όπως
  πρ·; τευς φύλλον;, τής ψαϊρΐΓ,
  χβρίβυς χλ τ6τ* είνε βέβαιον ο
  τι θά χατορ8·)0Μμ( νά άπελΐυβε
  ρωϊοϋμε άηό τάς μεγάλας αύτάς
  μ»στιγαζ τή« άνΒρΜποτητβς χαΐ
  Βά γλυτύβονμε άπό τίσες βαβκιές
  άρρύστκς τής οποίες μεταδΐδουν.
  Ό Δ'ενθνιντή« το& Ύγειονομι
  κου Εέντροι» Ηρακλείου.
  Νικολακάκης».
  Ο ΣΤΡΑΤΛΡΧΗΣ ΤΟΥΧ1ΤΣΕΦΚΥ
  ΚΑΙ ΕΞ ΑΚΟΜΗ ΑΞΙ0Μ4ΤΙΚ0Ι
  ΚΙΤΕΑΙΚΑΣ0Η1ΑΝ ΕΙ! ΟΙΝΑΤΟΝ
  ΕΚΡΐθΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΟΑΟΚΑΗΡΟΝ ΤΗΝ ΡΟΣΣΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντ α
  ποκριτού μ-ας). Έηείγοντβ τηλεγραφ^·
  ματα έκ Μόσχας άναφέρουν ότι έξ»·
  οόθη σήμερον την πρωΐαν ή απόφασις
  τού οικαστηρίου Βι» τον στρατάρχην
  Τουχαταέφκυ καί τούς σογ«ατηγορου<*.έ νους τού άνωτάτους άξι<*>ματι«^ύς· Δια
  τής αποφάσεως ό α*ρατάρχής Τουγατ-
  σίφκυ καί έξ άλλοι οτκόμη κανβδι^ά·
  ζονται είς θάνατον ώς προδόααντες
  μυστιχά των Σοβιέτ είς ξένους χαί δι
  ατάασετ-κι ή άμεσος εκτέλεσις των.
  Ή είδησις τής χαταοίκης τού Τ'»υ-
  χατσέφχυ ένεηοίησεν βαθυτάτην έντν'ηο>
  σιν, εγένετο βέ «φορμή νά σην ε»ω
  θοθν χ*1 μ,ιχροεξεγέραεις τού στρο ·ο1
  ικαίτού λαοθ.
  Γενικώς μετά την κατιδί»ην αυτήν
  αί προβλέψεις διά την εξέλιξιν ■ ής χά
  ταατάσεως εν Ρωσσία είναι λίχν ουβοί
  ωνοι, αναμένονται δέ σοβ*ρά ·<εγονό τα χαΐ μεγάλαι έξνγέρβεις. ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝ2ΜΟΣΙΑ .ΝΕΚΙΛΥΦΟΝ ΕΚ ΤΗ ΠΕΗΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΙΙΥ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΟΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Κατά ιήν κροχθΐσινήν τού συνεδρίασιν τό Γεωργ κον Έ πιμεληιήςιον Ηρακλείου (ν* κρινε τόν άιιολογ σμόν καί ήν εχθεσιν των πβηραγμένων τής Διοικουσης 4πιτρο«ης τού τ,οθ λήξαντος ο(κο>ομι«οΟ £
  τους.
  ΑΙ 1ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Κατόπιν πσρακλήσιω; ιής
  έτσιρείας «Χατζ δάχτκ—Τσι
  Λένη<» ή Ο1»ονομι·ή Έφορΐα Ηρακλείου 66 όρ οη ΰπάλλη λόν της £[ς αμφοτέρας τος κι >ηματογροφιχάς πορσστοσεις
  όΟ θεάτρευ Πουλακάκη, άτιο
  γευματινήν καί βρα&υνήν,
  διά ιήν παρακολούθησιν των
  εΙσπράςΊων, οΐτινες ώς γω
  στόν θά οιαιεθοθνίξ όλοκλή
  ρου διά ιήν έν σχυσιν ιής Έ
  θνικ()ς 'ΔϊροπορΙας.
  ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΙΞ'ΟΜΑΤΙΚΟΙ
  Λ Οριον άττολύονται λκ των
  τάξεων τοθ στρατοθ ο( κλη
  θίντες είς μηνιαίαν έκπαΐδευ
  σιν εφεδροι άξ ωματικοΐ άσχέ
  τως βοθμοθ των κλάσεων
  1924,1925, 1926 κα( 1927.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΆΣ ΣΗΜΑΙ0ΣΤ0ΛΙΣΜ9Σ
  Κατ' ανακοίνωσιν έχ ιί)ς Διοι
  βιως τ<ίς Χή)ροφΐίλαχτ)ί, χατό πιν κυδιρνΐ(τιχή; ενΐολή'ς Γιάντα τα δημίσια χαΙ τα ίϊιωΐιχί χαχά ήματο χαΐ αί οΙκίαι θά κρέκει να είναι οημαιοοιόλιοϊα άτιό ΐΐ]ς πιιοΐις ι*]ς οήμερον μέχρι ι*)ς έιιέρβς. Ό οτ)μαιοοτολιομίς τ&ν πόλιβν χατ ώ. ιπιξηγ·! οχετιχον λεγρίβημα 6η—γορεύβτ] έκ %ς δέας νά κροοδοθ) μεγαλυτέρα αμπρέιης χά Ι μεγαλοπίέκεια ·Ες ήν οτ,μερηφ ημέραν χ^ν οποίαν Ι εργαζόμεναι τ1)ς χώρας άφιέρε» οαν οτερ ι*)ί Β^βιλοι^ς 'Αεροκο Ι* ΑΙ ΠΡΟΚΙΤ,ΒΟΛΑΙ ΤΕΑΟΝΕΙλΚΩΝ ΪΠ9Λ3ΓΩΝ Δ.' έγκυκλ(ου τού τό υπουρ γβΐον των Οίκονομικών άηα γΌρίύβι οιανδήποτε «ροκατα βολήν κοσοθ έκ τής δια χ εί αΐσεως των τελωνε ακώνύπο λόγω^. Πάσα άντΐθετος ένέο γεια θέλει συνεπαχ&ή ού μό νόν τόν καταλογσμον αυτών διά τό τυχόν δημιουργηβησό μενον είς την διαχείρισιν των ελλειμμα άλλά πρός τούτοις «αί την εώ?ΐηραν πειθαρχι κήν τιμωρίαν των. Τος αύτάς ευθύνας ΒΛ φέρωσι καί ί ( προ | ΐσΐόμβνοι των τελωνεια>ώ/
  άρχων οΐτινες ήΒβλον βιαία
  ξει τούς τελωνειακούς όηο
  λόγους 8τω; ένβργήσωσι τοι
  αύτάς προκατοβολας.
  ΤΑ
  Κατόπιν Ιδιαιτέρας ΐηΧεγρα
  φικής δια τα > ής τοθ ύφυπουρ
  γεΐου Έργοσ.ας τα άρτοποι
  (ΐατ θα έργαβθώσι σήυβοον
  Κυριακήν ώς συνήθως. Ύ ιέρ
  τής Έθπχής ΆβροιιορΙας θά
  κατατβθβ τό 1)6 τής έβδομα
  διοίας άμοιβης των άρτεργα
  των.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
  ΕΠ'ΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Επανήλθεν έκ Καβάλλας
  Ενθα εΤχε μετάσχει τοθ συγ
  κληθέντος τιρό ήαερων πανβλ
  ληνΐου συνβδρΐου των Έμ
  •κορικων καί Β.ομηχανικων'Εηι
  μβλητηρΐων 6 κ. Αλεξ. Γεωρ
  γιάδης κρόβδρος τοθ ένταθθκ
  Έπιμελητη)(ου.
  Η ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ
  ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΛΙ10Δ0Ν
  Παρά ιή; συνελθούσης
  χθές ε(ς τό τελωνείον άρμο·
  βΐατς Ακιτροπης έπροταθη διά
  τηΧεγραφήματός της κρός τό
  'ΥκουργεΤον των Ο1<ονομι· κων ό καθορ.σμος της μέσης άγοραΐας τψής των έλ<τιωδον τιροϊόντων ταν έξαχθησομί- νων έκ Κρήτης κατά τόν έρ χόμενον μήνα Ιούλιον ώ; έ ξής: "Ελαιον δρχ. 43 κατ' ό »άν, ιιυρηνέλαιον 32, μουργέ λαιον 30, σΐιορέλαιον 32. ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (<οΛ άντα ποκριτού μας).—1%ί>ώτερα τηλεγο«φή·
  ματα έκ Βερολίνου σχεχικκ μέ την έν
  Ρωσσία κατάστ·»σ·ν «γγέλλουν ότι ή κα
  ταδίκη τού στρατάρχου Τουχατσΐφκυ
  εφερε γενικήν ϊνασΐάτωσιν καί επροκά¬
  λεσε την εξέγερσιν τόσον έ« τώ έρυθηω
  βτρατώ όσον καί μετ »ξύ των έργατών.
  Τα αύτά τηλεγραοήμιτα χναφέρτ.υν
  ότι καθ* ά ανακοινοί ή Ι Κυβέρνησις τής
  Μόαχας ανεκαλύφθη καί νέα αυνωμοσ·.α
  είς την περιοχήν τού Εύξείνου Πόνιου
  στρεφομένη χατα τού Στάλιν «αί τοθ
  σημερινον κιθεστώτος των Σοβιέτ.
  ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡ10ΧΗΗ ΤΟΥ ΜΟΙΑΜΗΙΟ
  ΗΡΧΙΣΕ 1ΦΡ4Ρ0Ϊ ΒΟΗΒΑΡΙΙίΗΟί
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα·
  ποχριτού μας).—Κατά τάς έκ τού εξω¬
  τερικόν νυκτερινάς πληροφορίας αί επι·
  χειρήαεις είς την περιοχήν τού Μπιλ
  μπάο έπανήρχισαν των ίθνικών στρατευ
  μάτων προετοιμαζομένων βιΐ γενινήν έ·
  πίθεσιν.
  *Ήοη τα έθνικά στρατεύματα οιενερ
  γούν σφοδρότατον βομβχροισμόν έφ'
  δλης της γραμμής των ερυθρών. Με
  τα τούτον δέ θά επακολουθήση πιθανώ
  τατα ή έξόρμησις τού πεζτκού καί των
  μηχανοκινήτων μισων έξ ολης τής «α
  ρατάξεως των έθνικών στρατευμάτων.
  ΝΕΑΙ .ΥΜΠΑΟΚ.Ι ΔΝΛΡΧΙΚΩΝ
  ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΝ ΕΙΣ 1ΙΡΚΕΑΗΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού Ι*·ας)>—Κατα τα ίη τού έξω-
  τεριχοΰ τηκεγρα.φήματ« νένι συμπλοκαί
  βομμουνιοτών κ αί άναρχικών έσημΐιώ·
  , θησαν είς την Βαρκελώνην. Αί βυμπλο·
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ^ προεκλήθησαν έκ δολοφονιών κομ-
  νΙϋνΠνΐΤΙΙΛΙΙ έ&ΜΙΙ Ι«Ι ΙΜΙΙΙΙαΙιΙΑμ ρ^^β,^ν {,ηο άναρχικών τούς όποίους
  είτα ηθέλησε νά συλλάβη ή ερυθρά έθνο
  φρουρά. Οί α,ννρχικοί άντέταξχν ά*»ε·
  γνωσμένην αντίστασιν έκ πολλών οίκιών
  ταυτοχρόνως, ένισχυθέντες οέ είτα χαΐ
  υπό άλλων άπώθησαν την έθνοφρουράν
  φονεύσαντες ηολλούς έξ αύτής-
  ΑΙ ίν τΒ.αγορα μα< κυμανΜαετ ι Β«α—' ιμαΐ τΛν^βια·όρε»ν 4τι·(4·> | 'Β|«ι#·τιιο'
  ρβίόντβν είχον ·« ■€*··«
  Ι
  Ι».
  Ψ
  χ.
  ε*
  «
  -Μ.
  ΙΙ,Ιβ
  ■■••«ι
  Δι«ν··ε>«
  - »—.
  1····Ι «' •·ιθ».
  «·««-«, *|«ι·.
  τ* β'οτ.
  98.—
  Μ.-
  πεττ* ο>. Η ·
  ■αοοονκ ••α], υ·
  Μελι «οίον»·· „
  ■<««!« Η «Μ, ΙθΜ··λια (ι·· Μ (Μ, έεΐοαατα (Μ- , Ν, -- 'ΑιτνοΜοειατα 1«ι·. „ Η, ■Ι4 { ΑΙ»α ■ο··ν« Β··*».*·. ϋ,Ι·—ΛΜ •Μ—«« .. II·.— ·.·■ Ίλ»η. ··«—όν ,. Μ9- « .97 Φ< '#λλ—·. Η II —«Ι.Μ ΔΥΣΜΕΝΗΣ II II ΕΚ ΤΩΝ ΡΟΣ!» ΓΑΛΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντ β ποχριτού μ«ς).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων βγγέλλουν ότι οί κυβερνήτι- κοΐ κύκλοΐ καί ιδίως οί ριζοβηασιοσθ' αιαλτστικοί τοιούτοι δέν άποχρύπτουν την δυσφορίαν των δια τα έν Ρωσσία γεγονότ» χαΐ την χαταδίχην τοθ Το» χατσέφσκυ την όποιαν θεωρούν ώς χατα αιρεπτιχήν βςά την έν τή *χανεζ χώρα ά·φίλει«ν καί ηρεμίαν.